P. 1
Linas.baublys. .Teises.teorijos.uzdavinynas.2011.LT

Linas.baublys. .Teises.teorijos.uzdavinynas.2011.LT

|Views: 1,495|Likes:
Published by Sandra Skinkiene

More info:

Published by: Sandra Skinkiene on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

L in as Baublys, R o b erta Firavičiūtė, E rn estas Sp ru o gis, Eglė Venckienė

TEISĖS TEORIJOS UŽDAVINYNAS
METODINĖ PRIEMONĖ

Leidykla MES 2011

UDK 340.12(076.1) Te23

Recenzavo:
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas prof. dr. Darijus Beinoravičius Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė dr. Giedrė Lastauskienė

© Linas Baublys © Robertą Firavičiūtė © Leidykla Mes © Ernestas Spruogis

ISBN 978-609-95202-6-1

© Eglė Venckienė

. Teisės įgyvendinimas.... Teisės aktai....................................................72 19.......................................................................................................................................................................70 18............................................................... 48 12................. 2....................... Teisėkūros juridinė technika..............................................................66 17.28 Teisės norma.....37 10.. Teisės normų klasifikacija ir kolizija.......... 57 14.........................................................................................................74 20.................TURINYS Pratarmė......... Teisės aiškinimas...... Bendroji teisės teorijos charakteristika.... 6......................................................................... 3......................................................................................................... Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas.....................60 15........................................................................................................................................................ 44 11.............................................................................. 7........................................................................................ Teisinė valstybė......................... 63 16......................................... Teisiniai santykiai.......................................... Teisinė atsakomybė..... 23 Teisinis reguliavimas.. 20 Teisės principai................................................................................................................................ 8...................................10 Teisės sampratos................................................................................................................................................................................7 Teisės tradicijos.........31 Teisės normų struktūra................... Teisėkūra............. Teisės pažeidimas..........................................52 13..........................................30 Socialinės norm os....................................... 5 1.......................................................................................78 ................................................................ 4..........................13 Teisės šaltiniai ir forma.......... 9............................................... 5....

.

baudžiamosios.sėkmingai spręsti žmonių tarpusavio santykiuose kylančius ginčus. Tai yra didžiausių intelektu­ alinių pastangų ir valios sutelkimo iš studijuojančiojo reikalaujantis bei daugiau­ sia laiko užimantis darbas. Tai reiškia. Šios užduo­ čių grupės sprendimai leidžia studijuojančiajam žengti pirmą žingsnį į teisės praktiką ir tokiu būdu išmokti surasti. mokslinius straipsnius ir kitą metodinę medžiagą.t. įstatymų. civilinės. todėl juos sėkmingai išspręsti ga­ lima tik analizuojant nurodytus teismų sprendimus. kurios tikslas . Metodinėje priemonėje pateikiamus uždavinius galima skirstyti į tris grupes.tai pirmoji pažintis su įdomiausia ir svarbiausia teisininko darbo dalimi. darbo. Be to . Jo paskir­ tis . Didžioji dalis šios grupės užduočių remiasi „Teisės teorijos įvade“ pateikiama studijų medžiaga bei nurodyta papildoma literatūra nuodu­ gnesnėms studijoms. konstitucinės ir t. kurie savo pastabo­ mis. suformavimas. Pirmoji iš jų skirta padėti geriau suvokti teisės teorijos pradmenis. kad šias užduotis galima sėkmingai išspręsti tik analizuojant kodeksų. pasiūlymais bei konstruktyvia kritika ženkliai prisidėjo prie šio uždavinyno turinio tobulinimo.prisidėti prie teisės doktrinoje formuluojamų teisės studijų pagrindų geres­ nio suvokimo.). padėti išvengti didesnių problemų nei jau iškilusios bei taip bendromis jėgomis siekti teisingumo. sufor­ muluotus teisės doktrinoje.tai tvirtų pagrindų tolimesnėms įvairių teisės šakų studijoms (administracinės. Antroji užduočių grupė padeda susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galio­ jančiais teisės aktais. kad šiuos uždavinius galima sėkmingai išspręsti studijuojant vadovėlius. jei ne didelės plėšikų gaujos. kurių patarimai bei metodinė pa­ galba leido teisės teorijos uždavinynui kur kas labiau priartėti prie teisinės prak­ tikos bei atspindėti jos tikrąsias problemas. Uždavinyno autoriai norėtų padėkoti visiems kolegoms. būtų valstybės be teisingum o?! Sv. sutarčių ir kitų teisės aktų normas. o ypatingą padėką norėtų išreikšti kolegoms iš MRU Teisės fakulteto Civilinės teisės bei Bioteisės katedrų. Trečioji uždavinių grupė remiasi teismų jurisprudencijoje formuluojamais Lietuvos teisės sistemos pamatiniais principais. Tai reiškia.Augustinas Sis uždavinynas . 5 . monografijas. išsiaiškinti bei teisingai pritaikyti teisės principus ir normas. tačiau atpildas už jį .K as.tai papildoma metodinė priemonė pradedančiajam teisės studijas ar savarankiškai besidominčiam teisės teorijos problemomis.

U ždavinyne n au d o jam o s san tru m p o s: LR ATPK - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas LR BK - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas LR CK - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas LR DK - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas LR BPK - Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas LR CPK - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas LAT - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

6

Bendroji teisės teorijos charakteristika

1. Apibūdinkite teisės teorijos objekto skirtumus, vadovaudamiesi skirtingo­ mis metodologijomis (pvz. prigimtinės teisės, teisinio pozityvizmo, teisinio personalizmo ir 1.1.) bei teisės doktrinų įvairove. 2. Paaiškinkite viešojo intereso, kurio prielaida yra socialinis kompromisas laisvojoje demokratinėje visuomenėje, santykį su kitokio pobūdžio sociali­ niais interesais. Ar teisės saugomas ir ginamas viešasis interesas yra teisės te­ orijos objektas? Pateikite viešojo intereso pavyzdžių, remdamiesi Lietuvos Respublikos teismų praktika. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavi­ mų asmenims, norintiems eiti teisėjo pareigas“, paaiškinkite pozityvistinės metodologijos įtaką ir reikšmę teisinei praktikai. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numaty­ tos mirties bausmės“, 2004 m. kovo 31d. išvada „Dėl Respublikos Preziden­ to Rolando Pakso veiksmų“, Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencija (LAT 2001 m.lapkričio 15 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-874; LAT 2002 m. gegu­ žės 27 d. nutartis byloje UAB “Eura” v P. S., Nr 3K-3-722/2002; LAT 2004 m. vasario 18 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-113/2004; LAT 2006 m. sausio 11d. nutartis byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, bylos Nr. 3K3-17/2006), paaiškinkite nepozityvistinės metodologijos taikymo teisės praktikoje galimybes ir ribas. 5. Pateikite pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos, kurie, Jūsų nuomone, ilius­ truoja tai, kad Lietuvos teismai traktuoja teisę ne tik kaip teisės aktuose nu­ statytąsias teisės normas, jų sistemą. Kaip paaiškinsite bausmės už dokumentų ir antspaudų padirbinėjimą skir­ tumą Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) ir Lietuvos Respublikos bau­ džiamajame kodekse (2003 m.), remdamiesi filosofiniu metodu?

3.

4.

6.

7

Pirm ojo Lietuvos Statuto Pirm asis skyrius 5. Kas klastotų valdovo raštus arba antspaudus, kaip turėtų būti bau­ džiamas Jeigu kas mūsų raštus ar antspaudus klastotų arba sąmoningai jais nau­ dotųsi, kiekvienas toks klastotojas turi būti baudžiamas ugnimi. L R B K 301 str. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojim as 1. Tas, kas suklastojo tikrą ar pagamino netikrą fizinio ar juridinio as­ mens antspaudą, spaudą ar griežtos atskaitomybės blanką arba pa­ sinaudojo žinomai suklastotu antspaudu, spaudu ar blanku, arba jį realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 7. Remdamiesi filosofiniu teisės pažinimo metodu, argumentuotai paaiškinki­ te Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nuta­ rimo „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mir­ ties bausmės“, kuriuo mirties bausmės įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, priėmimo politines, teisines, istorines, etines aplinkybes. Remdamiesi LR CPK 51, 55, 56, 60 str., argumentuotai paaiškinkite teisinio išsilavinimo reikšmę teisininko praktinei veiklai. Po to, kai apeliacinės instancijos teismas priėmė nepalankų juridiniam as­ meniui sprendimą, įmonės direktorius įteikė Lietuvos Aukščiausiajam Teis­ mui savo surašytą kasacinį skundą. Direktorius yra ekonomikos mokslų daktaras, jo žmona yra advokatė, šiuo metu esanti motinystės atostogose. Remdamiesi LR CPK 347 str., argumentuotai paaiškinkite kasacinio skun­ do nagrinėjimo tvarką. 10. Prašymus nagrinėjanti institucija 2010-08-19 priėmė sprendimą atmesti asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užim­ ti. Institucija sprendimą motyvavo tuo, kad asmens pateiktame aukštojo mokslo baigimo diplome yra per mažai kreditų, kurie turėtų būti skirti tam tikriems studijų dalykams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-04 nutarimo Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsila­ vinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas“ 3 punkte. Pavyzdžiui, asmens pateikto diplomo priedėly­ je nurodyta, kad jo studijų metu baudžiamajai teisei buvo skirti 3 kreditai,

8. 9.

o pagal minimą nutarimą turėtų būti skirta 10 kreditų, civiliniam procesui buvo skirti 2 kreditai, o turėtų būti skirti 6 kreditai ir pan. Asmuo kreipėsi į atitinkamą instituciją su skundu, prašydamas panaikinti priimtą sprendi­ mą. Savo prašymą jis grindė tuo, kad teisės studijas baigė 2005 metais, o minimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 6 punkte nurodyta, jog „3 punkto nuostatos netaikomos asmenims, baigusiems universitetines teisės krypties studijas ir įgijusiems teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį iki 2006 metų įskaitytinai“. Atsižvelgdami į pateiktus argumentus išsiaiškinkite, ar prašymus nagrinėjanti institucija pasielgė teisėtai, atmesdama asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užimti.

9

nutarimu Nr. Peržvelkite LR CK normas ir pamėginkite atrasti romėnų teisės įtakos Lie­ tuvos teisei įrodymų.užmėtymą akmenimis .įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstovai. Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dėl nu­ 2. 4.Teisės tradicijos 1. Taigi. kad kastų sistema padeda įgyvendinti teisingumą . VTII-810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ atskleiskite Lietuvos teisinės sistemos struktūrinius ele­ mentus. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas). 5.kelia chaosą sakralinėje socialinėje sistemoje bei griauna visuomeninio gyveni­ mo pamatus. 3. skirti laimingą ir pasiturintį gyvenimą geriems žmonėms bei nubausti blogus žmones už jų nedorą elgesį ir tokiu būdu užtikrinti socialinį stabilumą visuomenėje bei atgrasinti jos narius nuo blogų darbų (pažeidimų) darymo. atsižvelgdami į induistinės bei Vakarų teisės tradicijos specifiką. teigdamos. Išspręskite kylančias problemas. našlaičiais ir kitais visuo­ menės atstumtaisiais. reinkarnacijos bei karmos doktriną ne prisideda prie socialinio teisingumo.t. Vienuolės šiuos argumentus neigia. Kokie bendri bruožai vienija visas nevakarietiškas teisės tradicijas? Kokie esminiai bruožai jas skiria nuo Vakarų teisės tradicijos? Kokie bruožai ben­ dri tiek nevakarietiškoms.y. Induizmo atstovai smerkia tokį vienuolių elgesį. benamiais. 10 . tiek ir Vakarų teisės tradicijai? Krikščioniškos konfesijos vienuolė Indijoje įkuria vienuolyną. teig­ dami. gyvenantis vienoje iš Skandinavijos šalių. tradicija. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. vienuolių teikiama pagalba pagal tūkstantmetę induizmo tradiciją. remdamasis islamo teise. kuri yra įteisinta visose Vakarų valstybėse. o atvirkščiai .rūpintis skurstančiais. birželio 25 d. panašumus ir skirtumus. Tokį savo rūpestį ji aiškina krikščioniškąja artimojo meilės doktrina bei socialinės pagalbos. Jai skirtą mirties bausmę . kad jos netiki reinkarnacija ir todėl turi padėti pagalbos prašantiems žmonėms. kurio pagrin­ dinis tikslas . nuteisia musulmonę moterį už santuokinės ištikimybės sulaužymą.

nes procesas vyko pagal islamo teisę.žudymo fakto. t. Remdamiesi islamo teisės šaltiniais bei atsižvelgdami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. prašydamas sumažinti nuomos kainą. motyvuodama tuo. vaikų vadovėliams. kad islamo teisę pažeidusiam rašytojui būtų įvykdyta teisėtai pa­ skirta bausmė. prašydamas iškeldinti nuomininką iš buto. gauna iš jų nuolatines pa­ jamas bei apskritai nejaučia materialinio nepritekliaus. Islamo valstybės teisininkai teigia. kad šie teisės aktai neturi galios musulmonui.t. Tos valstybės teisėsaugos institucijos nuteisia rašyto­ ją mirties bausme. bet jam pavyksta pabėgti į vieną iš Vakarų šalių ir papra­ šyti politinio prieglobsčio. Vakarų valstybė atsisako tai padaryti. Nuomo­ tojas teigia. Vienos islamo valstybės rašytojas sukuria poemą. jog yra skolingas. tačiau islamo valstybė reikalauja. kuri yra įtvirtinta „Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijoje“ bei šios valstybės Konstitucijoje. reikalaujančiu atsižvelgti į tai. Teismas priima sprendimą ne­ iškeldinti nuomininko iš buto bei įpareigoja nuomotoją sumažinti nuomos mokestį. kad nuomininkas jau 6 mėnesius nemoka nuomos. kuri buvo suderėta dar jam dirbant kitą . tačiau šis atsisakė tai daryti. o į raginimus tai daryti nereaguoja. o nuomininkas iš ti­ krųjų gauna labai mažas pajamas ir todėl jam labai sudėtinga mokėti nurody­ tą pinigų sumą. Todėl nuomininkas prašo teismo atsižvelgti į susidariusią situaciją ir neiškeldinti jo iš buto. tačiau šiuo metu jis dirba labai menkai apmokamą darbą ir todėl gaunamų pinigų vos užtenka jo šeimos reikmėms . vaistams. Nuomininkas aiškina. sąsiuviniams ir t. drabužiams. motyvuodamas socialiniu solidarumu. kad nuomos kaina nustatyta 2 me­ tams ir yra įtvirtinta sutartyje. Nuomininkas ne kartą kreipėsi į nuomotoją. kad nuomotojas turi daug nuomojamų butų. nepažeidžiant Skandinavijos šalyje galiojančio teisėtumo principo. kad ji gina žodžio ir saviraiškos laisvę.y. Nuomotojas kreipiasi į teismą. pamėginkite išsiaiškinti kiekvienos iš valstybių teisi­ ninkų naudojamų argumentų pagrįstumą ir teisėtumą.geriau apmokamą 11 7. komunalinių mokesčių.maistui. atsižvelg­ dami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. motyvuodamas tuo. kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. kuriam svarbiausias teisinis dokumentas yra Koranas. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aiškina. griežtai laikantis teisės normų. kad jis ne­ neigia. Argumentuotai išspręskite ginčą. Kinijoje kyla teisinis ginčas tarp buto nuomininko ir jo nuomotojo. Prieglobstis suteikiamas. kurioje šaiposi iš Korano ir pranašo Mahometo. 6. .

At­ sižvelgdami į Afrikos teisės tradicijos specifiką. kelias dienas ir naktis trunkančių apeigų. Genčių atstovai atsisako įvykdyti valstybės vadovo reikalavimą. pašalpų mokėjimo. teigdamas. pamėginkite išspręsti valsty­ bės vadovo ir genčių atstovų ginčą. Kaip. metu galima susisiekti su protėvių dvasiomis ir gauti jų palaiminimą arba nepritarimą santuokai. Jų įsi­ tikinimu. o tai reiškia. Vis dėlto. kad jie nuo seno vadovaujasi savo gen­ tyje nusistovėjusiomis vestuvinių apeigų tradicijomis bei papročiais. atsižvelgiant į Prancūzijos civilinio kodekso normas. tik tokių. ini­ cijuoja civilinio kodekso parengimą jo valstybėje. kad civiliniame kodekse numatytos formalios santuo­ kos sudarymo procedūros neturi tokios galios. baigęs teisės studijas Prancūzijoje.darbą. sveikatos priežiūros. reguliuojančias šeimos teisinius santykius. atsižvelgdami į Kinijos ir Japonijos teisės tradicijos specifiką. 12 . Paaiškinkite šį teismo sprendimą. šį ginčą turėtų spręsti Vakarų teisės tradicijos teismas? 8. turto dalybų. teigdami. kad visus jo minimus klausimus jau daugelį amžių išmintingai sprendžia seniūnų taryba. valstybės vadovas pareikalauja sudaryti santuoką pagal civilinio kodekso normas. Akivaizdu. todėl valstybės vadovas bei jo siunčiami valstybės tarnautojai turėtų nesikišti į genčių vidaus reikalus. jūsų nuomone. Vienos iš Afrikos valstybių vadovas. paveldėji­ mo ir kitus teisinius santykius. teigdami. kad tik tokiu būdu galima tinkamai reguliuoti tėvystės nustatymo. išlaikymo skyrimo. kai kurių šios valstybės genčių atstovai atsisako sudaryti santuoką pagal naujojo kodekso normas. kad jos yra ne­ tinkamos ir negaliojančios. Nepaisydamas šių argumentų.

pri­ klausymą nuo asmeninių interesų ir įvairių išorinių veiksnių. 3. o aplink ežerą išsiri­ kiavę sargybiniai uždegė laužus. kurioje pabrėžė jo svar­ bą užtikrinant harmoningus žmonių tarpusavio santykius ir darnią valsty­ bės institucijų veiklą. Išanalizuoki­ te Karneado bei Senato veiksmus. Tomo Akviniečio teo­ rijose? Kokia amžinojo įstatymo kilmė ir esmė? Kam skirtas šis įstatymas? Koks yra amžinojo ir dieviškojo įstatymo santykis (t. kuo skiriasi ir kuo sutampa šie įstatymai) ? Kaip suvokiamas arba pažįstamas prigimtinis įsta­ tymas? Kokią išraišką jis įgauna? Kuo skiriasi prigimtinis ir žmogiškasis 13 2. arba ateiti prie laužų sušilti. Senovės filosofas. Po ilgo buvimo vienas iš krikščionių paliko ežerą ir atbėgo prie laužo. remdamiesi sofistų ir stoikų prigimtinės teisės sampratomis. remdamiesi Šv. Augustino ir Šv. Ta­ čiau vienas iš sargybinių. .y. kur dvi dienas kalbėjo apie teisingumą. Augustino formuluojama amžinojo ir laikinojo įstatymo perskyra. apstulbintas likusiųjų tikėjimo ir ištvermingumo. kol mirtinai sušals. Kitą dieną jis paneigė savo pirmosios dienos kalbą. remdamiesi šių prigimtinės teisės mokyklų pamatinėmis nuostatomis ir ar­ gumentais. atsižvelgiant į jų išpažįstamos ir oficialios Romos religijos santykį. siekdami apsaugoti romėnų jaunimą nuo žalingos reliatyvizmo įtakos auklėjimui. Pirmąją dieną jis sužavėjo Romos senatorius teisingumą išaukštinančia kalba. taip pasirinkdamas neišvengiamą mirtį. paliko ginklus ir prisijungė prie esančių ežero viduryje. t.y. tokiu būdu atsisakant savosios religijos išpažinimo bei išvengiant bausmės.Teisės sampratos 1. Romos imperijos laikais buvo suimta 40 krikščionių ir jiems paskirta baus­ mė. Į kokias dalis yra skirstoma teisė Šv. Romos sena­ toriai pasipiktino Karneado elgesiu ir išvijo jį iš miesto. nusimetė rūbus. Krikščionims buvo leista pasirinkti . sofistų mokyklos sekėjas. skeptikas Karneadas nuvyko į Romą. Krikš­ čionys buvo atvesti ant užšalusio ežero ledo ir išrengti. Įvertinkite ją. Šis pasakojimas yra žinomas kaip 40 kankinių istorija. pabrėždamas teisingumo sampratos reliatyvumą bei subjektyvumą.arba būti ežero viduryje ant ledo. Pamėginkite sukurti skirtingas kalbas apie teisingumą.

„kuris gyvena Rojuje. Įvertinkite situaciją. reikalau­ damas patraukti baudžiamojon atsakomybėn Dievą. jas traktuojant kaip nustatytas teisėkūros subjekto . Žymus Anglijos teisininkas. 7.įstatymas? Kuo skiriasi viduramžiškas ir šiuolaikinis prigimtinės ir pozity­ viosios teisės santykio supratimas? 4. susiorganizavusios į valstybę (t. Tačiau vėliau. y. Įvertinkite Tomo Moro poelgį bei pamėginkite išsiaiškinti jo elgesio motyvus. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skyriaus nuostatomis. iki pat šios datos. Apkaltintas išdavyste dėl nepritarimo tokiems Henri­ ko VIII veiksmams. remdamiesi teologine teisės samprata: Rumunijos pi­ lietis P. 6. nors iš manęs sulaukė įvairiausių paskatinimų ir labai daug maldų. nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas. gyvenęs XV-XVI a. Ar galima žmogaus teises aiškinti. jis nesilaikė susitarimo.. filosofas Tomas Moras. Taip pat pamėginkite pa­ aiškinti. y. naujai santuokai bei su tuo siejamai religinei refor­ mai. ir Rumunijoje yra atstovaujamas Stačiatikių Bažnyčios“.M. pateikė pareiškimą Rumunijos Timišoaros miesto teismui. Tomas Moras buvo įkalintas. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. pareiškime tei­ gė: „krikšto metu sudariau sutartį. ar įsakymas „nevok“ yra prigimtinis įstatymas? 8. remiantis pozityvizmo metodologija. atsisakė pritarti karaliaus Henriko VIII santuokos anuliavimui. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m.“ 14 .politinės visuomenės. Henrikas VIII norėjo tapti vyriausiu Anglijos bažnyčios vadovu žemėje ir tokiu būdu paneigti Romos popiežiaus viršenybę šioje šalyje. Siekdamas neribotos jurisdikcijos. nutarimą). pasiremdami Tomo Akviniečio pateikiama įstatymų klasifikacija. apibūdinkite žmogaus teisių ir prigimtinės teisės (įstatymo) santykį. nuteistas už žmogžudystę laisvės atėmimo bausme dvidešimčiai metų. kovo 14 d. Pasitraukęs iš Lordo kanclerio pareigų. P. kurioje atsakovas įsipareigojo išlaisvinti mane nuo blogio.. kurioms esant galima riboti žmogaus teises (žr. kai politinė visuomenė yra tapati valsty­ bei)? 9. Tomas Moras teigė esąs ištikimas karaliui. Paaiškinkite. būdamas Anglijos Lordu kancleriu. t. kaip Henriko VIII elgesį galėjo įtakoti prigimtinės teisės sampratos kaita Naujaisiais amžiais? 5. ypatingai atkreipdami dėmesį į žmogiškojo įstatymo santykį su kitais įstatymais.M. atskleiskite sąlygas. bet dar ištiki­ mesnis Dievui.

belaisvio ar nuteistojo kūnas būdavo periodiškai sušaldomas ir sušildomas. Įvertinkite jų argumentų pagrįstumą ir įtikinamumą. kad teisiamasis yra kaltas nusikaltimo padarymu. Analogiški tyrimai buvo atliekami siekiant išsiaiš­ kinti daugkartinių kaulų lūžių ir sugijimo galimybes. Dworkin R.10. Prisiekusieji teisinosi nuovargiu po ilgų 15 . Palyginkite prigimtinės teisės ir teisinio pozityvizmo teorijas. remiantis kitomis teisės sampratomis? 11. JAV vykusio teismo proceso metu prisiekusieji turėjo priimti vienbalsį sprendimą baudžiamojoje byloje dėl asmens nužudymo. kuriomis būtų išreikštos laisvosios demokratinės visuomenės vertybės (pvz. suverenitetas priklauso tautai. Apibūdinkite prigimtinės ir pozityviosios teisės santykį. 14. Dworkino teorijoje (žr. jeigu teise bus laikomos pamatinės teisės nuostatos. remiantis rasės grynumo po­ litika bei medicininių eksperimentų įstatymais. 2004). remdamiesi teisinio pozityvizmo teorijomis. kai politinė visuomenė yra tapati valstybei) ? 12. 13. Rim­ tas požiūris į teises. po labai ilgai trukusių diskusijų. y. atsižvelgdami į pri­ gimtinės teisės sampratos bei teisinio pozityvizmo doktrinos raidą bei su tuo susijusią šio santykio kaitą. likę 11 prisiekusiųjų pakeitė savo nuomonę ir balsavo už tai. Abstulbusių teismo proceso dalyvių ir stebėtojų akivaizdoje buvo pa­ skelbtas išteisinamasis nuosprendis. Šiais bandymais buvo siekiama išsiaiš­ kinti. val­ džios įstaigos tarnauja žmonėms ir pan. Tačiau dvyliktas prisie­ kusysis teisiamojo kaltę atkakliai neigė. Įvertinkite šių medici­ ninių eksperimentų teisėtumą. II pasaulinio karo metu nacistinėje Vokietijoje. Ar galima negatyviai vertinti teisinį pozityvizmą net ir tuo atveju. ar tikslinga teikti medicininę pagalbą III Reicho kariams jų sužeidimo ir kitais panašiais atvejais. ir kurios turėtų aukščiausią juridi­ nę galią. kad jokiais argumentais nepalenks savo kolegos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Galiausiai. kiek minučių lediniame Siaurės jūros vandenyje išbuvusiam numušto lėktuvo pilotui dar galima išgelbėti gyvybę. o jų teisėkūros subjektu būtų laikoma politinė visuomenė. būtų itin stabilios ir keičiamos itin sudėtinga tvarka. Teisinio pozityvizmo kritika R. buvo atliekami bandymai su karo belaisviais ir kitais nuteistaisiais. Pavyzdžiui. kad teisiamasis ne­ kaltas. Ar keistųsi jų teisėtumo vertinimas. susiorganizavusi į valstybę (t. matydami. taip bandant išsiaiškinti.). Byloje surinktų įrodymų akivaizdumas leido vienuolikai iš prisiekusiųjų nedvejojant teigti.

remdamiesi L. Gumplovičiaus formuluo­ jama prievartos teorija. remdamiesi teisinio realizmo teorija. gerokai praplėtusiais Graikojos teritoriją ir leidusiais ją vadinti im­ perija. pastatus. kuomet karinė ekspansija apsiribojo LDK vietinin­ kų skyrimu į valdančius postus. Lietuvos kaimo gyventojui A buvo pasiūlyta prisidėti prie naujos valdžios aktyviai vykdomos socialinės lygybės politikos. įpročius ir pan. kalbos. A augino tris vaikus.helenistinės filosofijos.XV a. vykdytą politiką. Tokia Aleksandro politika iš dalies lėmė naujos . vieno iš jų nepalenkiamumu bei noru pagaliau baigti šį procesą. žemę. tačiau netu­ rėjo nuosavos žemės ir dėl to buvo priverstas dirbti samdomu darbininku už gana nedidelį atlygį. tiek ir naujosiose imperijos teritorijose. asmeninius ir kitokius daiktus bei iškeldinti žemvaldžio šeimą. nenaikindavo susiklosčiusių tradicijų. jos teiginiais apie jėgos persvarą. susiformavimą ir jos paplitimą tiek pačioje senosios Graikijos. kurio pakako tik būtinoms šeimoms reikmėms. nugabenant ją į traukinių stotį. birželio mėn. 15. 16. religijos ir t. nekilnojamą ir kilnojamą turtą . Kokio laikotarpio teisę apibrėžia L. Įvertinkite šiuos faktus. apskritai puoselėdavo bei stengdavosi perimti geriausius naujų kultūrų bruožus bei juos pritaikyti savo kultūrai. Todėl naujos valdžios atstovai A pasiūlė kartu su kitais valdžios rėmėjais konfis­ kuoti stambiojo žemvaldžio B. bet ir tuo. Senovės graikų karvedys Aleksandras Makedonietis išgarsėjo ne tik savo žygiais. kuri pa­ sireiškė materialinių gėrybių perskirstymu. papročių. nekeičiant nusistovėjusių papročių.y.t. bet nukariautųjų kalba tapo LDK kanceliarinės kalbos pagrindu. Įvertinkite prisiekusiųjų teismo nuosprendį. plečiant jos teritoriją į rytų žemes (dabartines Baltarusijos ir Ukrainos teritorijas). kad ne nukariautojų.diskusijų. kur tolesniu jos 16 . 1941 m. kuriam daugelį metų dirbo A. Gumplovičius prievartos teorijoje? Kokią reikšmę teisei turi prievarta ir įprotis L.. Kaip tam tikrą Aleksandro politikos analogiją galima pateikti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XIII . Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar tinka šiuolaiki­ nės teisės apibūdinimui L. Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar skiriasi nagrinėjamo laikotarpio ir šiuolaikinė teisė? Koks yra teisės ir lygy­ bės santykis L. kai kurie vietininkai priėmė vietos tikėjimą ir papročius. Šiuo atveju net­ gi galima pabrėžti.t.Gumplovičiaus įžvalgos? Kodėl taip ar ne? 17. mokesčių bei kariuomenės rinkimu ir pan. kad nesikėsindavo į nukariautų teritorijų tautinį identitetą.

remiantis marksistine teisės samprata? Kaip keičiasi teisės ir valstybės paskirtis K. nes jis ži­ nojo.B tėvas pasipriešino valdžios atstovams ir už tai buvo nušautas. broliu bei seserimi buvo išvežti į traukinių stotį. Jie kreipėsi į A prašydami grąžinti jų tėvams priklausiusį bei pagal paveldėjimo teisę dabar jiems turintį priklausyti turtą. neištvėrę tris savaitės trukusios kelionės didelio karš­ čio sąlygomis žmonių gabenimui nepritaikytais vagonais. Nr. papuošalai ir t. Pats B ir jo brolis mirė nuo nepakeliamų darbo ir gyvenimo sąlygų Rusijos Tomsko srityje. 1940. B žmona ir duktė mirė Laptevų jūros saloje neištvėrę šalčio.Markso teisės samprata. Lietuvos ir pasaulio istorija. žmo­ na. kur saugomi vertingi B daiktai (pinigai.). kad B senyvo amžiaus motina ir mažametis sūnus mirė traukinyje.motina. 1940. keturiais vaikais. Vėliau A sužinojo. 140-145). Pats B su šeimos nariais . o dalį turto (karvę ir vežimą) gauti kaip atlygį už darbą ir kaip paskatinimą ateityje tęsti tokį darbą.materialinės raidos ir kitomis sąvokomis. 18. priimtas Deklaraciją apie valstybės santvarką (Vyriau­ sybės žinios. vienas iš žemės savininkų . Vilnius. Į Lietuvą po 15 metų grįžo tik jau suaugę B sūnus ir duktė. 719-5743) bei Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialisti­ nių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaraciją (Vyriausybės žinios. Markso projektuojamoje visuomeninėje santvarkoje? 19. Dokumentų rinkinys aukštesniųjų klasių moksleiviams. p. bado ir kitų nepakeliamų gyvenimui sąlygų. jo naudojamomis bazės ir antstato. Nr. A sutikus ir vykdant turto konfiskavimą bei B šei­ mos iškeldinimą.likimu pasirūpintų kiti valdžios atstovai. 17 . (žr. Remdamiesi marksistine teisės samprata. Marksas ? Kokius visuomeninės santvarkos raidos etapus išskiria marksistinė teisės samprata? Kaip marksistinėje teisės sampratoje teisė susijusi su visuomenės ir valstybės ekonomine-materialine raida? Kas yra bazė ir antstatas? Kas yra klasių kova ir koks teisės vaidmuo joje. 719-5744). Kiek teisės sampratų pateikia K. įvertinkite Liaudies Seimo 1940 m. Įvertinkite nurody­ tas aplinkybes bei B vaikų prašymo teisėtumą.t. B sesers likimas nežinomas. Už šią pagalbą A buvo pažadėta leisti prisidėti prie konfiskuoto B turto perskirstymo ir teisingo padalijimo naujiems savininkams. Turto konfiskavimo metu A pavyko dalį turto nepastebimai pasisavinti. klasių kovos. 2006. kur buvo nugabenti atlikti 10 metų laisvės atėmimo bausmę už „darbo žmo­ nių išnaudojimą buržuazinėje santvarkoje“. visuomenės eko­ nominės . liepos 21d. remdamiesi K.

ar iš­ reikšti eksplicitiškai ar implicitiškai teisinio teksto atžvilgiu)). Kokiais bruo­ žais jos sutampa ir kokiais . Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai (be kita ko. dėl teisės reikia kovoti? Ar kova dėl teisės vyksta vi­ suomet? Kaip R.66 str. pasak R. Kodėl teisiniame personalizme išskiriami vertybinis ir norminis teisės ly­ gmenys? Kas yra egoizmas ir altruizmas? Kokia jų reikšmė teisiniam perso­ nalizmui? Kas yra teisingumo vykdymas remiantis šia samprata? Ar teisių ir pareigų vienovės būtina siekti visuomet? 29. Kaip suprantamas interesas R.20. Palyginkite L. kaip ji sudaroma ir kokią išraišką įgauna? Ko­ dėl ji vadinama kvazisutartimi? Kaip apibūdinamas visuomenės ir valdžios santykis visuomeninės sutarties teorijoje? 25. Kaip šiuo kriterijumi . Iheringo. teisės principai) yra tik nustatytieji (nesvarbu. paaiškinkite.Markso teisės sampratas. kodėl laisvosios demokratinės visuomenės aksiomos nėra būtinos šia meto­ dologija aiškinamai teisei? 28.svarstykles ir kardą? 22. ne­ tinkamai laikančio jam nuosavybės teise priklausantį bei kultūros paveldui priskirtą namą. šis namas buvo paimtas ir perduotas valstybės nuosavybėn. Koks yra prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis pagal visuomeninės su­ tarties teoriją? Kokias prigimtines teises įvardina šios teorijos kūrėjai? 26. Kas yra gamtinė (prigimtinė) būklė? Kaip apibūdinamas žmogus šioje bū­ klėje? Koks yra gamtinės ir visuomeninės būklės santykis? Koks teisės vai­ dmuo gamtinėje ir visuomeninėje būklėje? 24. Kokiame amžiuje atsirado visuomeninės sutarties teorija? Kas yra jos kūrė­ jai? Kokios aplinkybės lėmė visuomeninės sutarties teorijos atsiradimą tam tikrose šalyse? 23. laisvos visuomenės aksiomos? 27. Iheringo „interesų jurisprudencijoje“? Ko­ dėl. Kodėl teisinis personalizmas remiasi aksiomomis? Ką reiškia terminas „ak­ sioma“? Kokios yra teisinio personalizmo aksiomos ir kokia jų paskirtis? Kodėl tai kartu ir demokratinės. Iheringas aiškina Temidės įrankius . priimtu teismo sprendimu iš namo savininko.Gumplovičiaus ir K. Kas yra visuomeninė sutartis.skiriasi? 21. Paaiškinkite šią situaciją. Remiantis LR CK 4. Savininkui buvo atlyginta namo vertė. kriterijumi naudodami teisinio personalizmo pirmąją aksiomą.

bet įsiregisruoja darbo biržoje ir gauna bedarbio pašalpą. istorinis laikotarpis. nedirba. doktrina. Mokyklą baigęs absolventas A tęsia studijas aukštojoje mokykloje bei dirba. politinė santvarka. kriteriju­ mi naudodami ketvirtąją teisinio personalizmo aksiomą.) lemia teisės sampratų susifor­ mavimą? Ar galima suformuluoti visiems laikams bendrą teisės sampratą? Nuo ko priklauso konkretus teisės turinys? 19 .galima būtų paaiškinti „Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įsta­ tymo“ 2 str. papročiai.t. ekonominės sąlygos ir t. A klasiokas B studijų netęsia. 31. Kitas mokyklą baigęs absol­ ventas. įtvirtintą rekvizicijos galimybę? 30. Palyginkite absolventų A ir B situacijas. Kokios priežastys (pasaulėžiūra. 7 p. siekdamas užsidirbti studijoms reikalingų lėšų.

gerą moralę (žr. 4 d.81 straipsnį. T. 1. Lastauskienė G.. Paaiškinkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 7.1. / / Jurisprudencija: Mykolo Romerio universitetas. 1.2 straipsnio 2 dalį. 6. 11. Ar Koranas Lietuvos Respublikoje gyvenančiam Irano piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 10. remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis (pvz.5 str. Ar Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Res­ publikos piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 8. 204-216. LR CK 1. tegul nebūna tai laikoma kalte”. 1. III Lietuvos Statutas šiais laikais yra teisinės minties šaltinis (arba teisės mokslo) ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 9. Paaiškinkite teisės šaltinį . 4. 1. Paaiškinkite teisės šaltinio formaliąja prasme ir teisės formos sąvokas. t.). Ar tai visuo­ met daugumos moralė? 3.).66 straipsnio 4 dalį. Kokia teisinio papročio reikšmė tarptautiniuose santy­ kiuose? (žr. 2002.4. 24 (16). 5. Apibūdinkite teisės šaltinio bei teisinės minties (arba teisės mokslo) šaltinio sąvokas.114 straipsnio 2 dalį ir 1. ypatumus. Ar yra teisės ir moralės būtinasis ryšys? Paaiškinkite tai.) 20 . akcentuojant Konstitucijos rašytinį ir nerašytinį as­ pektus. LR CK 1. 2. Ar šis XII lentelių įstatymas gali būti laikomas šiuolaikinės teisinės minties šaltiniu: „Trečiąją turgaus dieną tegul sukapoja skolininką į gabalus. Kaip keitėsi teisinio papročio vaidmuo istorijos eigoje? Nurodykite pagrin­ dinius teisinio papročio bruožus bei skirtumus bendrojoje ir kontinentinėje teisės tradicijose. ir t. Teisės šaltiniai ir forma. Teisinio papročio reikšmė teisiniame reguliavime. Pateikite teisės šaltinių materialiąja prasme pavyzdžių. kaip teisės šaltinio forma­ liąja prasme. P. Simašius R. Jeigu nukirs daugiau ar mažiau nei priklauso.

kad teismai „yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių. Ar turi reikšmę vadovavimosi tam tikru papročiu mastas (visuotinumas)? Ar keičiasi situacija. 4 d. A paaiš­ kino B. Prekybos įmonės savininkas A susitarė su tiekėju B dėl nustatyto kiekio gė­ rimų tiekimo jo įmonei. nutarimus). spalio 24 d. Susitarime gėrimų kiekis įvardintas dėžėmis. nutarimais. Tačiau Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 33 str. 15.). Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kurioje gėrimų kiekis buvo kiek mažesnis. taip pat LAT 2006 m. skelbtą LAT biuletenyje „Teismų praktika“. Remdamiesi teisinio papročio požymių analize. todėl kainos sumažinimui nėra pagrindo. kovo 28 d. suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. kad bus vadovaujamasi tam tikrais papročiais? 13. Nr.4 straipsnio 1 dalį papro­ čius galima taikyti tik tada. Į įmonės savininko A reikalavimą sumažinti produkcijos kainą tiekėjas B atsakė. priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų by­ lose. 3K-3-160/2006). Teismų praktika 21 . Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m.4 str. suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. balandžio 14 d. teismų sprendimams buvo suteikta pre­ cedentų galia. Ar papročius galima taikyti ir tada. paaiškinkite.12. šalims sutartyje nurodžius arba nenurodžius. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. Ar teismo precedentas reiškia teisėkūrą ar konstruktyvųjį teisės aiškinimą? 17. bei 2007 m. 19. Žemes­ nės instancijos teismai. kokiais argumentais yra pagrindžiamas teisinio precedento egzistavi­ mas Lietuvos Respublikoje bei kontinentinėje teisės tradicijoje (žr. spalio 24 d. yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių. Kelis metus šalių bendradarbiavimas vyko be ginčų. jei tai daryti leidžia tarptautinių sutarčių nuostatos (žr. kovo 1 d. tačiau po to tiekėjas pateikė naujos formos dėžes. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K3-482/2003. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. kad jis remaisi ilgametės praktikos pagrindu susiformavusiu teisiniu papročiu (LR CK 1. LAT 2003 m. 2003)? 16. kad sutarties jis nepažeidžia. kai tai nustatyta įstatymais ar sutartimis (žr. ar A reikalavimas yra teisėtas. Savarankiškai išstudijuokite įvairius nacionalinius ir tarptautinius teisės ak­ tus bei pateikite teisinių papročių pavyzdžių. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina nurody­ kite. nurodyta. 14. ir 2007 m.

Pamėginkite išsiaiš­ kinti. Remdamiesi teisinio precedento kaitos taisyklių analize paaiškinkite. sekdamas teisinio precedento tradicija. ar eko­ nominė krizė gali būti pakankamas pagrindas teismams nesivadovauti anks­ tesnėse bylose suformuluota praktika vėliau nagrinėjamose analogiškose bylose? 22 .atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais. kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina“. 19. Kaip. Viduramžiais Anglijos magistratų teismai už pinigų padirbinėjimą bausdavo mirtimi. Pateikite teisminio bei administracinio precedento pavyzdžių. ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose ir Lietu­ vos Respublikos Teismų įstatyme yra suformuluotos analogiškos nuostatos ir ar teisės aiškinimo taisyklių laikymasis reiškia. analogiškoje byloje turi pasielgti Anglijos magistratų teismas dabar? 20. kad teismo sprendimai turi precedento galią? 18.

esmę. T. paaiškinkite teisės principų-idėjų. A. Taisyklės ir tvarka: naujas liberalių teisingu­ mo bei politinės ekonomijos principų išdėstymas. Teisės principai 1 Kas yra teisės principai? Kaip teisės principai susiję tarpusavyje? Kaip teisės principai yra klasifikuojami? Kaip gali būti identifikuojami nerašytiniai tei­ sės principai? Ar Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto 1994 m. Ar galima šiuos principus laikyti tikslingai sukurtais (apie tikslingą kūrybą ir evoliuciniu keliu besivystančius visuomeninius reiškinius žr. ar jie atlieka reguliuojamąją funkciją? LR CK 1. 5. esmę (žr. 1998) ? Koks šių principų vaidmuo. įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas. gegužės 25 d. 4. aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta. sprendimą). Graikų filosofas Sokratas buvo melagingai apkaltintas nusikaltimų darymu ir Atėnų teismo nuteistas mirties bausme (vėliau kaltinimų melagingumas 23 2. o taip pat per nepozityvistinės metodologijos prizmę (žr.5. teisinio teksto at­ žvilgiu išreikštų eksplicitiškai ir implicitiškai.kad „teismas. nurodykite eksplicitiškai ir implicitiškai išreikštų teisės principų skirtumus. privalo veikti pa­ gal teisingumo. Vilnius: Justitia. 2001). Vilnius: Eugrimas. išleisti Tarp­ tautinių komercinių sutarčių principai (UNIDROIT principai) gali būti va­ dinami nerašytinių teisės principų šaltiniu Lietuvoje? Pateikite nerašytinių teisės principų pavyzdžių. atskleiskite teisės principų. Lietuvos Respubli­ kos Konstitucinio Teismo 2004 m. 6. Remdamiesi nepozityvistine metodologija. nutarimą. Hayek F. Lietuvos Res­ publikos Civilinio kodekso komentaras. įstatymų leidyba ir laisvė. Kaip šių principų turinį atskleidžia teismai? Įvertinkite šiuos principus per pozityvizmo metodologi­ jos. protingumo ir sąžiningumo principais“. protingumo ir sąžiningumo reikalavimus“. kad „Civilinių teisinių santykių su­ bjektai. Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai yra tik nustatytieji). o 4 dalyje . Teisė. 2006 m. susiformuojančių visuomenės teisinėje sąmonėje ir veikiančių joje. 3. rugpjū­ čio 8 d. I. I knyga. . privalo vadovautis tei­ singumo.

paaiškinkite nekaltumo prezumpcijos principo turinį (žr. o vienintelis pelnytų taškų įskaitymo pagrindas yra teisėjo sprendimas. sausio 16 d. nutarimą. Apibūdinkite teisingumo ir teisėtumo principų santykį. jų panašumus ir skirtumus bei šių principų turinio kaitą istorijos bė­ gyje. gruodžio 22 d. dėl pažeisto stuburo negalintis valdyti kojų.Lietuvos nepri­ 9. teisėjams ir žaidėjams akivaizdžiai parodo. Iš karto po pataikyto metimo. liepos 31d. taigi ir medaliai turi būti įteikti kitai komandai.buvo išsiaiškintas ir visi trys kaltintojai taip pat nuteisti mirties bausmėmis). kuris visiems arenoje esantiems žiūrovams. arenoje esančioje švieslentėje vyksta epizodo pakartojimas. 1991 m. nutarimą. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. nes kitokiu atveju valstybėje kiltų netvarka. 8. Ta­ čiau Sokratas atsisakė tai padaryti. persveria rezultatą ir iškovoja bronzos medalius. Rungtynių komisaras. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. įsivyrautų chaosas. tad tuo pasinaudoję Sokrato draugai sudarė jam galimybę pabėgti iš kalėjimo. išaiškintas tyrimo metu . remdamasis daugelį metų Atėnų gatvėse dėstytu savo mokymu apie teisingumą. Dėl mieste vykusios šventės nuosprendžio įvykdymas buvo atidėtas. Lietuvos Respu­ blikos Konstitucinio Teismo 2007 m. 7 iš jų buvo nužudyti. Kadangi teisėjas jau priėmė sprendimą įskaityti me­ timą. 24 . kad metimas pataiky­ tas pasibaigus rungtynių laikui ir todėl neturi būti įskaitytas. Pagrindinis užpuolimo motyvas. Vykstant krepšinio varžyboms paskutinę rungtynių akimirką viena iš ko­ mandų pataiko metimą. remdamiesi Sokrato mokymu bei šiuolaikine teismų jurisprudencija ir moksline doktrina (žr. Pagal šį mokymą visi valstybės pi­ liečiai turi laikytis jos įstatymų. tačiau visam gyvenimui liko neįgalus. vienas išgyveno. rungtynių laimėtojas negali būti keičiamas. 2003 m. nutarimą). kad juose nėra numatyta rung­ tynių vaizdo įrašų peržiūra. Medininkų pasienio poste buvo užpulti 8 Lietuvos Res­ publikos pasienio pareigūnai. gruodžio 6 d. analizuodamas krep­ šinio lygos nuostatus. net žino­ damas kaltinimų melagingumą. kovo 4 d. nutarimą). Įvertinkite susidariusią si­ tuaciją ir teisėjo bei komisaro priimtus sprendimus. Sokratas atsisakė išvengti teisėtai paskirtos mirties bausmės įvykdymo. 7. Taigi. kurį rungtynių teisėjas įskaito. remdamiesi teisingumo ir teisėtumo principais. 2000 m. atkreipia dėmesį į tai. o tai neišvengiamai reikštų jos pražūtį.

Po kelerių metų suėmus vieną iš įtariamųjų . tačiau dėl aplinkybių. 11. kuriuo remiantis buvo sudaryta sutartis su vartotoju B bei kurio įsipareigojimus savanoriškai perėmė varto­ tojas C. kad vartotojas kelis metus naudosis šiuo ryšiu bei nekels tiekėjui pretenzijų dėl ryšio tiekimo sutrikimų. kuriomis buvo matęs įtariamąjį.188 str. reikalaudamas sutvarkyti ryšio su­ trikimus. Likęs gyvas pasienio pareigūnas nurodė. ginančiomis jį kaip silpnesniąją santykio šalį. motyvuodamas sutarties laisvės principu. normomis. kurio sulaikymas buvo nutrauktas ir jis pa­ leistas į laisvę. Remda­ miesi sutarties laisvės principu bei LR CK 6. remiantis LR CK 6. Nurodykite šalių lygybės principo turinį. juo reminatis paaiškinkinkite. kad tai užpuolime dalyvavęs asmuo. negalėjo tiksliai suformuluoti argumentų. paaiškinkite lygiateisiškumo principo turinį (žr. sudėtingumo ir patirto psichi­ nio bei fizinio sukrėtimo. Susidūręs su ryšio tiekimo sutrikimais. sausio 16 d. Atsižvelgiant į išdėstytus faktus.klausomybės fakto bei iš to išplaukiančio pasienio postų teisėtumo neigi­ mas. nutarimą).228 str. 10. pa­ sieniečio parodymai nebuvo traktuoti pakankamu įrodymu nuteisti SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną. Tačiau vartotojas B parduoda jam priklausančią sodybą kitam asmeniui C. Mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjas A sutinka vartotojui B teikti interneto ry­ šio paslaugas į sunkiai pasiekiamą vietovę tik su sąlyga. varto­ tojas C pareiškia pretenziją tiekėjui A. 3K-3-863/2003). LAT 2003 m. 25 . tiekiamu A. 12. buvo atlikta asmens atpažinimo procedūra. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenci­ ja. įvertinkite nekaltumo pre­ zumpcijos principo turinį bei jos taikymo pagrįstumą šiuo atveju. rugsėjo 24 d.b. nutartis c. Tiekėjas A atsisako tai padaryti. kompensuoti patirtus nepatogumus mokesčio sumažinimu arba apskritai nutraukiant prastos kokybės ryšį. išspręskite kilusį ginčą. kas yra esminė šalių nelygybė (LR CK 6. Vartotojas B sutinka su tokiomis sąlygomis bei pasirašo atitin­ kamą sutartį.buvusį SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną.188 str. normomis. kuriais pagrįstų savo teiginį.10). (UNIDROIT 3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. Atsižvelgiant į nekaltumo prezumpcijos principą. kuris taip pat perima ir vartotojo B įsipareigojimus naudotis interneto ryšiu. Vartotojas C teigia nebuvęs informuotas bei nežinojęs apie galimus ryšio sutrikimus ir todėl reikalauja patenkinti jo prašymą.

org/english/principles/contents. 16. nutarimas Nr. LAT 2002 m. nutartis byloje Nr. PECL . frontpage.3 str. lapkričio 6 d. Nurodykite. Tačiau.cbs. gegužės 19 d. kuo vadovaujantis ši situacija sprendžiama? Atsakymą pagrįskite remdamiesi LR CK. atskleidžiant ar atspindint jau egzistuojančius teisės principus (žr. teisinės sąmonės vaidmuo.org/english/principles/contents. Nr.: 3K-3-281. UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principų ir Europos sutarčių teisės prin­ cipų recepcija Lietuvoje: trečiasis recepcijos etapas ir Šveicarijos patirtis.195 str. LAT Plenarinės sesijos 2006 m.101(3) str. Civili­ nio kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso I skyriuose.dk/law/commission_ on_european_contract_law/ ). žinodamas apie pardavėjo 26 .1 4. Zapolskis P. 15. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. pardavėjas C sudaro sutartį su kitu pirkėju D ir pirkėjas B sutinka sudaryti sutartį su pardavėju A. teisėjo. nurody­ damas savo siūlomos prekės privalumus bei mažesnę nei C siūlomą kainą..unidroit. siekia sudaryti sutartį su B. Teisėjo vaidmuo demokratinėje valstybėje. Ikisutartinių derybų metu pardavėjas A. nutartis byloje Nr..1 0 l(l) 5. vasario 11d. www. / / Konstitucinė jurisprudenci­ ja. pateikite praktinių pavyzdžių. Jeigu sutarties su tarptautiniu elementu atskiros dalys prieštaringos arba sutartis turi spragų. Sutarties spragų užpildymas LR CK 6. Aptarkite tarptautinių principų recepcijos ypatumus. Barak A. o taip pat Civili­ nio proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso II skyriuose? 14. kad pirkėjas B jau yra pradėjęs derybas su kitu pardavėju C.2. 1.193 str. 17.13. užfiksuoti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo preambulėje. 2006. Žukas T. Civilinė Nutartis Nr. 4. jūsų nuomone.101(2) 5. (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegi­ jos 2005 m.htm. LAT 2003 m.htm. Koks.Europos sutarčių teisės prin­ cipai 5 . žinodamas.: 3K-P-382/2006). kokiai teisės principų rūšiai yra priskirtini principai.: 3K-3-612. naudodamiesi moksline literatūra bei teismų jurisprudencija. ( www. Deryboms užsitęsus. 3K-3-38/2005.unidroit. P. UNIDROIT komercinių sutarčių principai 4. sausio 19 d. Europos sutarčių teisės derinimas: Europos Komisijos iniciatyvos / / Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendecijos ir perpektyvos. Baranauskas E. Darbo kodekso. 2007). nagrinėjančio bylas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis. tarptautiniais principais (Sutarčių aiškinimo taisyklės LR CK 6. Justitia.. 291-305).

„sąžiningos verslo praktikos reikalavimų“ sąvoko­ mis paaiškinkite sąžiningumo principo turinį. „protingų pastangų“ sąvokomis paaiškinkite pro­ tingumo principo turinį. Remdamiesi LR CK naudojamomis „protingų išlaidų“ „protingos kainos“. kad pardavėjas A atlygintų dėl nesudarytos sutarties ir nesąžiningai vykdytų derybų patirtus nuostolius. „protingų lūkesčių“. 18. Pirkėjas B reikalauja. „są­ žiningo įgijėjo“ „sąžiningo įgijimo“. pardavėjas A sudaro sutartį su kitu pirkėju E. pardavėjas A pakeičia siūlomos sutarties sąlygas ir pasiū­ lo pirkėjui B įsigyti prekes už didesnę kainą.C sudarytą sutartį. Pirkėjui B atsisakius. Remdamiesi LR CK 6. Remdamiesi LR CK naudojamomis „sąžiningos dalykinės praktikos“. normomis išsiaiškinkite. „protingo pagrindo“. „protingo asmens“ „protingo laiko“. 19. 27 . ar B turi teisę apeliuoti į sąžiningumo principo nesilaikymą šiuo atveju bei ikisutartiniuose santykiuose apskritai. „sąžiningo paslaugų teikėjo“. „protingo termi­ no“.163 str. „sąžiningo turto valdymo“ „sąžiningo valdytojo“ „sąžiningų trečiųjų asmenų“ „sąžinin­ go valdymo atsiradimo“.

kiek teisinio reguliavimo stadijų galima išskirti? Ar visos moralinės priedermės šeimos santykiuose turėtų būti užtikrinamos teisės aktuose nustatant joms analogiškas teisės pareigas (žr. pradedant nuo aukščiausios iki žemiausios. arba asilą. 4 dalyje nustatyta. APIE ŽEMĖS SMURTUS IR APIE SUMUŠIMUS. dviem ar trim liudytojais įrodytų bei dėl to anų liudy­ tojų akivaizdoje asmenine priesaika prisiektų. ir ji jų akivaizdoje smurto žymes parodytų. arba avį. Lietuvos Res­ publikos Konstitucinio Teismo 2007 m. . IR APIE ŠLĖK­ TŲ NUŽUDYMUS 6. kas yra teisinio regulia­ vimo objektas. pr. o jei tai priklauso muškenumui (pastaba: muškenumas . jų sąlyčio taškus. birželio 7 d.. kokie yra teisinio reguliavimo būdai. 4.. arba valtį. ir anoji moteris ar mergina apšauktų savo smurtą tai darant. Kr. paaiškinkite.<.> 28 . 3.Teisinis reguliavimas 1. Pateikite teisinio reguliavimo sąvoką. Apie moters ir merginos žaginimą Taip pat nustatome: jeigu kas moterį ar merginą išžagintų. jei tai Dievo ar rūmų. jį reikia užmušti. tai toksai galva turi bau­ džiamas būti. Jei žmogus pavogs arba jautį. Išanalizuokite tokius teisinio reguliavimo pavyzdžius: a) Hamurapio įstatyme (XVIII a. jei vagis neturi iš ko atiduoti.nevisateisis laisvas žmogus).) buvo nustatyta: SEPTIN TA SIS SKYRIUS 2.gali atlyginti dešimteriopai. Paaiškinkite teisės ir bažnytinės teisės teisinio reguliavimo objektų skirtu­ mus. b) Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) buvo nustatyta: 8. nutarimą)? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. apibūdinkite teisinio reguliavimo subjektus. ir paskui anąjį į teismą patrauktų. ir žmonės kažkaip atbėgtų dėl ano smurto. jis gali atiduoti trisdešimteriopai. būk bet ko­ kios padėties. kad bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. arba kiaulę.

kad lytiškai santykiavo su žmogumi prieš jo valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti. Išanalizavę pateiktus teisinio reguliavimo pavyzdžius ir ypač atkreipę dėmesį į baudžiamosios teisės ginamus teisinius gėrius (vertybes) bei sankcijų dydį.visuomenių kultūrų skirtumus. be kita ko ir teisinių. įsigaliojo 2003 m.) nustatyta: 174 straipsnis. gegužės 1 d.. y šių kultūrų skirtingą vertybių. baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. t.c) Irano islamiškajame baudžiamajame kodekse (patvirtintas 1991 m. ar tik laiko veiksnys įtakoja vertybinės teisės sampratą? Galbūt reikėtų įvardyti ir kitą veiksnį . vertinimą? 29 . ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. ar kitaip atimdamas galimybę priešintis. d)Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (priimtas 2000 m. Išžaginimas Tas. įver­ tinkite.) nustatyta: 149 straipsnis. Vyro ar moters svaiginimasis toksinėmis medžiagomis baudžiamas 100 rimbo kirčių. liepos 30 d. rugsėjo 26 d.

ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. atsižvelkite į teismo procese dalyvaujančius subjektus ir jų teisinį statusą nustatančias teisės normas. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas. kuriam paklūsta vai­ ruotojai bei pėstieji.66 suformuluotas Actą Pauliana institutas bei LR CK 6. ar šie įstatymai yra visuotinai privalomi: • • • • 6. Spręsdami užduotį. Ko­ kios priežastys lemia taisyklių egzistavimą bei jų laikymąsi ar nesilaikymą? 2. yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Ar šviesoforo signalas yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Remdamiesi teisės normos visuotinio privalomumo požymiu bei atsižvelg­ dami į toliau nurodytais teisės aktais reguliuojamų santykių pobūdį paaiš­ kinkite. apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadi­ namos sankcionuojančiomis normomis? 7. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Apibūdinkite normatyvinių ir nenormatyvinių reguliatorių skirtumus. Remdamiesi teisės normos požymių analize argumentuotai atsakykite.7. 3. 30 . Teisės norma 1. 4. ar LR CK 6. 8. „Nuosavybė neliečiama“ teisės norma yra privaloma Irako Respublikos piliečiui? Ar teisės normos visuotinio privalomumo požymį atitinka naudojimosi vi­ suomeniniu transportu Klaipėdos mieste taisyklės? Remdamiesi teisės normos sistemiškumo požymiu. ar ke­ lių policininko signalas reguliuotojo lazdele sankryžoje.69 str. Argumentuotai paaiškinkite. Lietuvos Respublikos Seimo statutas. nurodykite. Analizuodami teisės normos visuotinio privalomumo požymį. kuriais sutampa ir kuriais skiriasi teisės principai ir teisės normos. paaiškinkite. Apibūdinkite požymius. 5. kokiomis teisės normomis būtina vadovautis teismo procese tiriant baudžiamąją bylą dėl vagystės iš automobilio. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. 9.

svarstęs šį ginčą. priėmė sprendimą bei įskaitė vienai iš komandų techninį pralaimėjimą. Viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ sprendė ginčą tarp dviejų ko­ mandų dėl neįvykusių rungtynių. 7.pergalę rezultatu 3:0. Kokios socialinės normos nustato ir reguliuoja šventines dienas (žr. moralės. Patyrusi pralaimėjimą koman­ da kreipėsi į Lygos apeliacinį komitetą. susiruošusio žvejybai. Lietu­ vos Respublikos darbo kodeksą) ? Pamąstykite ir nurodykite. • draudimas tuoktis su tos pačios lyties asmeniu. prašymas gerbti savo pažįstamą. rekomendacija tinkamai naudoti mobilųjį telefoną. Išsiaiškinkite. tačiau šis paliko galioti Drausmės komiteto priimtą sprendimą. nurodymas įeinant į šventovę nusiimti arba užsidėti kepurę ar nusiauti batus. korporacinės. elgesį: teisės. 8. kurios iš išvardintų normų reguliuos žmogaus. kokio pobūdžio normos reguliuoja šiuos santykius ir apibūdinkite pralaimėjusios komandos galimybes kreiptis į teismą. paprotinės. Kuo skiriasi ir kuo sutampa papročių ir moralės normos? Kuo skiriasi teisės normų ir papročių normų vykdymo užtikrinimo būdai? Kokie svarbiausi požymiai atskiria teisės normas nuo korporatyvinių normų? Kokioms normų rūšims priskiriami: • • • • • žemės traukos dėsnis. nurodydama priešininkų komandos kaltę. 31 . Socialinės normos 1 2. Pralaimėjusios komandos atstovai liko nepa­ tenkinti šiuo sprendimu ir teigė. papročių bei korporatyvinių normų pavyzdžių. religinės. reikalavimas neįžeidinėti Seimo nario. techninės. etiketo. 4. Kiekviena iš komandų pateikė argumen­ tus.8. 3. kad jis neturi teisinio pagrindo. bet yra pa­ grįstas kitais kriterijais. 6. Kokius santykius reguliuoja socialinės normos? Koks elgesys yra vadinamas normaliu? Kaip klasifikuojamos socialinės normos? Pateikite moralės. kitos normos? 5. kurie negali įtakoti sprendimo. Lygos drausmės komitetas. o kitai .

Atsižvelgdami į tai. Šveicarų gvardiečiai atsisakė palikti sargybą. kad šveicarų gvardiečiai yra tik samdiniai ir tiesiogiai prie karaliui inkriminuo­ jamų nusikaltimų neprisidėjo. normas. Kelsenas yra teisus. 32 . Kelsenas grindžia reliatyvistinės vertės teorijos pos­ tulatą. net jeigu ji prieštarauja moralinei tvarkai? Ar. buvo nubaustas 30 litų bauda už „žmogaus orumą ir visuomeni­ nę dorovę įžeidžiantį elgesį“.81 str. jūsų manymu. revoliucionieriai leido jiems grįžti į tėvynę. Vykstant Didžiajai Prancūzijos revoliucijai sukilėliai apsupo karaliaus Liu­ dviko XVI rezidenciją. Ieškovas paeikalavo šio fakto paneigimo bei piniginės kompensacijos. kad teisė iš prigimties turi būti morali ir kad amorali socialinė tvarka nėra teisinė tvarka? 11. Gimus šiam vaikui. kad teisės normą galima laikyti galiojančia. Paskelbus testamentą išaiškėja. Remdamiesi LR CK 1. Pilietis nesutiko su tokiu policijos sprendimu. atskiriančius moralės normas nuo teisės normų. Visi šveicarų gvardiečiai žuvo. su kuria jis turėjo nesantuokinį vaiką. remdamasis LR CK 2. nutarimu Nr. nuteistas ir nukirsdintas. Savo pateiktame ieškinyje atsakovu jis nurodė spaudos leidinį. 1 d. Įvertinkite šveicarų gvardiečių veiksmus teisės ir moralės normų požiūriu. Nurodykite pagrindinius kriterijus.9. Remdamiesi LAT Senato 1998 m. Remiantis LR A T P K 178 str. Įvertinkite LRATPK 178 str. teigdami. Jis teigė. ramiai. atsakydami revoliucionieriams. kad santuokoje gyvenęs pilietis A visą savo turtą paliko pilietei B. norma gatvėje policijos sulaikytas neblaivus pilietis R. Gerai visuomenėje žinomas asmuo kreipėsi į teismą. kad net neišvengiamos mirties akivaizdoje juos saisto garbė ir prisiimta pareiga. apibūdinkite teisės normų ir moralės normų santykį bei išsiaiškinkite ieškovo reikalavimo tenkinimo galimybes. norma dėl jo garbės ir orumo įžeidimo. 13. Savo sutuoktinei ir pilnamečiams vaikams A nepaliko jokio turto. atsižvelgdami į teisės normų ir moralės normų santykį. tvar­ kingai bei netriukšmaudamas keliavo namo po šventės. kuris viešai pavadino jį „nudistu“ bei tuo pažemino jo garbę ir orumą. Išvardinkite teisės normų ir moralės normų sutampančius požymius. o tiesiog tyliai. 14. kara­ lius buvo suimtas. kad pasikeitus santvarkai teisės normos ir remiantis jomis sudary­ tos sutartys jau nebeteko galios. 10. normomis paaiškinkite. kad jokio orumo ir dorovės neįžeidė. saugomą šveicarų gvardiečių. H. A pripažino savo tėvystę. Kokiais argumentais H.24 str.S. 12. atmesdamas tradicinio teisės mokslo plačiai pripažįstamą tezę. 1.

todėl apie galimą grėsmę jos neįspėjo. mergina nebuvo jo pacientė. 16. Remdamiesi teisės ir moralės normų santykio analize. A trumpam sulaikomas.137 str. jog grasinimas yra visiškai realus ir A jį anksčiau ar vėliau bandys įgyvendinti. tačiau jis turėjo įsiparei­ goti. kuriuo remiantis jo laisvė turėtų būti apribota. kaip vėliau teigė policijos atsto­ vas. jis buvo įsipareigojęs ir savo pareigą įgyvendino. ir 1. Gydytojo teigimu. pacientas izoliuoja­ mas atskiroje palatoje. normomis. kaip pacientui. Ten dažnai lankydavosi ir sužadėtinė B. 15 Į infekcinę ligoninę atvežtas karščiuojantis pacientas. tačiau galima išgelbėti vieno gyvybę persodinus jam bro­ lio kepenis. Abiem išgyventi tiki­ mybė labai maža. o A. ji nėra gydytoja. Pokalbio metu A psichiatrui prisipažino. todėl nenori rizikuoti. Vėliau. o ji turi du mažamečius vaikus. kad jis prieštarauja gerai moralei. Seselė A. kaip gydytojas turėjo pasielgti? 17. siekdamas maksimaliai užtikrinti paciento konfidencialumą. Įvertinkite situaciją remdamiesi teisės ir moralės normų analize. Remdamiesi teisės normų ir moralės normų santykio analize paaiškinkite. ar gali gydytojai siekti išgelbėti vieną iš dvynių. jog pasaulyje nuo šio viruso mirė per 700 žmonių. Sunerimęs gydytojas kreipiasi į policiją ir praneša apie merginai kilusią grėsmę. tačiau. Kadangi jis atvyko iš Kinijos.ar gali piliečio A sutuoktinė bei santuokoje gimę vaikai reikalauti pripažinti testamentą negaliojančiu dėl to. įvertinkite gydytojo tei­ ginius bei išsiaiškinkite. Pasak seselės A. Privers­ tinai gydyti A psichiatrijos klinikoje nebuvo reikalo. kuri netrukus buvo rasta negyva. Kaip paaiškėjo. Ji teigia. tad pareiga suteikti pagalbą tokiu atveju jos ne­ saisto. Remdamiesi LR CK 1. kuri paprastai prižiūri šios palatos pacien­ tus. kurioje neseniai rasta infekcinės ligos židinių. nepalaikydami kito dvynio gyvybės bei tokiu būdu sudarydami galimybę panaudoti jo or­ ganus brolio išgelbėjimui? 18. Pacientas A jau kurį laiką gydosi pas psichiatrą. apibūdinkite moralės normų įtaką teisės normoms bei civilinių teisių įgyvendinimui. Po mėnesio A su savo sužadėtinės B broliu C kartu išsinuomojo butą. nebuvo pagrindo. A įgyvendino savo ketinimą.81 str. atsisako slaugyti ligonį. jog norėtų nužudyti savo sužadėtinę B. Autoavarijoje sunkiai susižalojo du identiški dvyniai. kad nesiartins prie sužadėtinės B ir nebandys užmegzti su ja kontakto. . Iš ligos istorijos psichia­ tras suprato. gydytojas kreipėsi į policiją prašydamas panaikinti visus policijoje esančius įrašus apie A ligą. tad jis nebuvo jai kuo nors įpareigotas.

3 Neturėsi kitų dievų. 6 1 Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės. 7 ar jaučio.1 Nes per šešias dienas VIEŠ­ 1 PATS padarė dangų ir žemę. panašaus į tai.nei tu. esu pavydus Dievas. kas priklauso tavo artimui. tau skiria. kas yra juose. 21. draudžiantys žudyti. tiktai mane. apibūdinkite moralės normų įtaką visuomėje smerkiamų veikų baudžiamajam persekiojimui. 3 1 Nesvetimausi. 1-17 Dešimt Dievo įsakymų: 1Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: 2 „Aš esu VIEŠPATS.trečiajai ir ketvirtajai kartai tų. iš vergijos namų. 5 1 Neliudysi melagingai prieš savo artimą. svetimauti. moralės ir religinių normų santykį: Išėjimo knyga 20. nei tavo sūnus ar duktė. nei ateivis. 4 1 Nevogsi. 1 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES. tavo Dievas. kad švęstum šabo dieną. bet septintąją dieną jis ilsėjosi. vogti. ku­ rie mane atmeta. nei tavo vergas ar vergė. ar bet ko. vardo.19. nes aš VIEŠPATS. ir kas yra vandenyse po žem e. kuris naudoja piktam jo vardą. nei tavo galvijai.6bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems. 1 Nežudysi. meluoti gali būti laikomi pagrindu iškelti baudžiamąją bylą jų nesilai­ kančiam asmeniui? . 20. nes VIEŠPATS nepa­ liks nenubausto to.5Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. 8Atsimink. gyvenąs tavo gyvenvietėse. Ar priesakai iš aukščiau pateikto teksto. kad ilgai gyventumei krašte. 4 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo. Paaiškinkite teisės.9 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus. šabas: nedirbsi 0 jokio darbo . 2 tavo Dievas. kurį VIEŠPATS. 1 Gerbk savo tėvą ir motiną. kas yra aukštai danguje ir kas yra čia. tavo Dievo. savo Dievo. žemėje. Remdamiesi LR BK XXII ir XLIV skyrių normomis. ar asilo. kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. jūrą ir visa. tavo Dievas. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. 7 Nenaudosi piktam VIEŠPATIES. kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams .

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. balandžio 8 d. kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. tai sąžiningumo reikalauja­ ma ir iš atstovo. turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas. įspėji­ mas. remdamiesi šių reko­ mendacijų 3 ir 15 str. t. visuotiniame advokatų susirinkime bei paskelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. 23.. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės etikos kodek­ sams“. spalio 27 d.70 straipsnis. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Apibūdinkite teisės ir moralės normų santykį.Sankcijos už akademinės etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidi­ mo sunkumą . pastaba. darbo sutartys bei aukštosios mo­ kyklos vidaus tvarkos dokumentai. Daikto dalies ar kelių dalių nesąžiningas įgijimas ar valdymas netruk­ do valdytojui įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyti kitas sąžiningai įgytas ir valdomas daikto dalis. Dėstytojų etikos kodeksas įtvirtina pagrindines etiško dalykinio (akademinio) elgesio nuostatas.moralinio poveikio priemonės (pvz. dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas. priimtą 2005 m. kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą. gruodžio 5 d. 35 . atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti ir vidinės atestacijos metu bei kitais atvejais. Sąžiningai įgytas ir valdomas daiktas 1 Asmuo. 3.22. trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn. įsakymu Nr. Kokios tai . bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyja­ mosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis. 2. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs. Kodekso priežiūrą vykdan­ čios institucijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo. Jeigu valdymo teisė įgyjama per atstovą. ir iš atstovaujamojo.y. Kokiai socialinių normų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos ko­ deksą. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos kodekso skelbimo”)? 24. įvertinimo paviešinimas ir pan. jeigu tokių kliūčių būtų.).teisės ar moralės .normos: LR CK 4. 15. įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi. įsakymu (žr.: 3.

25. t. draudimas meluoti. 36 . neatitinkančią tikrovės infor­ • • • • maciją apie asmenį. Kokiai normų rūšiai .priklauso pateikiamos elgesio taisyklės: • draudimas skleisti gandus. reikalavimas laikytis pažado. reikalavimas išlaikyti tėvus arba vaikus.teisės ar moralės normoms .y. paskalas. santuokinės ištikimybės reikalavimas.

nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs. neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti.Teisės normų struktūra 1 A pibūdinkite. kokios priežastys lemia skirtingus požiūrius į teisės norm os struktūrinius elem entus. jų skaičių. įkeisti ar išnuom o­ ti. asmenų turtui. LR CK 3. • teisės norm ų(os) struktūrinių elementų rūšis.36 straipsnis. Patei­ kite mišrių dispozicijų pavyzdžių. Administracinių nuobaudų rūšys Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos: 37 . Civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu . 4. geros moralės principams. esančią šeim os turtu 2. LR CK 1. Sutuoktinis. Pateikite dispozicijos sampratą. išvardinkite ir apibūdinkite jos rūšis. turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu.2 straipsnis. Nustatykite: • teisės norm ų(os) struktūrinius elementus.teis­ mas. Kas yra hipotezė ir kokių rūšių jos gali būti? Pateikite teisės normų hipote­ zių pavyzdžių. Kas yra sankcija ir kokios jos rūšys? Pateikite pasyviai negatyvių sankcijų pavyzdžių. žmonių sveikatai ir gyvybei. jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas. jeigu toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai. 5. jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti. turinį? 2 3. Sutuoktinis. kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso jam vienam. Civilinių santykių teisinio reglamentavi­ mo principai 2. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvena­ mąją patalpą. LR ATPK 21 straipsnis.

teisės medžioti arba užsiimti žvejyba. teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive. užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudo­ tojų veikla. 152(1). 4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones. skaičiuojant vieną nemokamųI viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. 2) bauda. ir pajamų. 5) administracinis areštas. Šio straipsnio pirmosios dalies 3-6 punktuose išvardytas administra­ cines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai. Šiuo atveju organas (pa-1 reigūnas) nustato terminą. konfiskavimas. teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones. naudoti elektroni­ nių ryšių išteklius.: Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono I (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno). 6) nušalinimas nuo darbo (pareigų). per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus! nemokamus viešuosius darbus. 4 dalies redakcija nuo 2011 m. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27. Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais. kurios buvo gautos adminis­ tracinio teisės pažeidimo padarymu. Pastaba. nutarimu ir pažeidėjo] sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų I trukmės nemokamais viešaisiais darbais. įrenginius.1) įspėjimas. teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas. teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu. teisės valdyti gele­ žinkelių riedmenis. 152(s\ I 38 . kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įran­ kis arba tiesioginis objektas. liepos 1 d. radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius. 152. 152(4). dirbti skrydžių vadovu. atlikti orlaivių techninę priežiūrą. teisės naudoti arba įvežti aparatūrą. 152(3). na­ grinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nuro­ dytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis. 3) daikto.

kol vai­ kui sueis treji metai. darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves. baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda. ekonominėje. 2) laikas. 9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui. 6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų. 10)teisėto streiko laikas. slaugantiems neįgalųjį. įskai­ toma: 1) faktiškai dirbtas laikas. 7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neį­ galiesiems. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis. kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklau­ sančiam asmeniui dėl lyties. L R D K 170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti 1 Į darbo metus. tautybės. kurį darbuotojas gavo ligos. įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje. socialinės padėties. religijos ar kitos grupinės priklausomybės Tas. arba laisvės atė­ mimu iki trejų metų. kultūrinėje. ly­ ties. socia­ linėje. kilmės. Diskriminavimas dėl tautybės. motinystės arba tėvystės pašalpą. 4) laikas. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos. 8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asme­ nims. tikėjimo. seksualinės orientacijos. kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme. kas atliko veiksmus. L R B K 169 straipsnis. arba laisvės apribojimu. kilmės. rasės. arba areštu. grąžintam į ankstesnį darbą. rasės.152(8) ir 152(11) straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip. už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. 39 . 3) laikas. kal­ bos. 5) mokamos kasmetinės atostogos. išskyrus laiką. kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų. 1 l)kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai.

garsus dainavimas arba grojimas muzikos ins­ trumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse. šio kodekso normos taikomos tiek.užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų. 3) darbuotojui mirus. L R D K 124 straipsnis. įstaigose ar organizacijose. švilpimas. Nurodykite pateiktų teisės normų hipotezes bei jų rūšis: LR CK 1. Turtiniams santykiams. o vakaro ir nakties metu . paplūdimiuose. 2. viešajame transpor­ te bei kitose viešosiose vietose. bei kito­ kiems santykiams. kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos. Darbo santykių pasibaigimo tvarką. Darbo sutarties pasibaigim o pagrindai 1. kitų privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms. taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais.ir gyvenamo­ siose patalpose. įskaitant valstybės mokesčių. įmonėse. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai 2. kiek šių santykių nereglamen­ tuoja atitinkami įstatymai. kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų i pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda. parkuose. jeigu tai trikdo vie­ šąją rimtį. kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas paval­ dumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankci­ jas. aikštėse. V iešosios rimties trikdymas Šauksmai.1 straipsnis. kai darbdavio (jeigu darbdavy! yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neį manoma.6. valstybės biudžeto santykius. LR ATPK 183 straipsnis. nustato Vyriausybė. . Darbo sutartis baigiasi: 1 ) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais. 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo. 4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. .

2) vieną sutuoktinį paskelbus mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu. Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo.7.13 straipsnis. 6) teismo sprendimu padalijus bendrą turtą. 41 .vadovaujantis bendromis teismingumo taisyklėmis. Teismingumas Ieškinys dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų pašalinimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui.100 straipsnis Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigos pagrindai Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia šiais pagrindais: 1) mirus vienam iš sutuoktinių. sutuoktinis pa­ veldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. N urodykite pateiktų teisės norm ų dispozicijas bei jų rūšis: LR CK 5. kokios rūšies yra jų dis­ pozicijos: paprastosios. neįskaitant sutuoktinio. Lindynių laikymas Azartinių lošimų. 8) kitais įstatymų nustatytais atvejais. Sutuoktinių paveldėjimo teisė Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pir­ mos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). 5) sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium (separacija). jam priklauso pusė palikimo. blanketinės ar nukreipiamosios: LR CPK 419 straipsnis.užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų. sutuoktinis paveldi visą palikimą. 7) sutuoktinių susitarimu pakeitus įstatymų nustatytą turto teisinį režimą. 4) nutraukus santuoką. Išnagrinėkite pateiktas teisės normas ir nurodykite.“ LR ATPK 182 straipsnis. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių. L R CK 3. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys. Jeigu sutuoktinis paveldi su an­ tros eilės įpėdiniais. jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys. o dėl kilnoja­ mojo daikto . ištvirkavimo arba alkoholinių gėrimų vartojimo lindynių laikymas . 3) pripažinus santuoką negaliojančia. 8.

kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui. tam nenustatytose vietose. LR CK 5. Atsiskaitymų valiutai taikytina teisė 1. daiktų ir kitokių vertybių viešosiose. Bauda Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų. Už administra­ cinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos. teisę. Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų. 2. kurioje turi būti at­ liktas mokėjimas.LR CK 1. Atsiskaitymų valiuta nustatoma pagal valstybės. LR CK PATVIRTINIMO. numatytos šiame kodekse.43 straipsnis. Kitų įstatymų ir teisės aktų galiojimas Kiti įstatymai ir teisės aktai. Visais kitais atvejais valiutai taikoma valiutos valstybės teisė. negu numatyta šiame straipsnyje.užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. išskyrus atvejus.57 straipsnis. galioję Lietuvos Respublikoje iki Ci­ vilinio kodekso įsigaliojimo. išskyrus privalomąją palikimo dalį (šio kodekso 5. ĮSIG A LIO JIM O IR ĮGYVENDINI­ MO ĮSTATYMAS 3 straipsnis. LR ATPK 184 straipsnis. 9. taip pat būrimas viešosiose vietose . jeigu šalys savo susitarimu nėra pasirinkusios atsiskaitymų valiutos. 42 . kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įsta­ tymų normoms.20 straipsnis). Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nu­ statyta didesnė bauda. galioja tiek. Nurodykite pateiktų teisės normų samkcijas bei jų rūšis: LR ATPK 24 straipsnis. Azartiniai lošim ai ir būrimas Azartiniai lošimai iš pinigų. Bendrojo sutuoktinių testamento sam ­ prata Bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą pas­ kiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuok­ tinis.

apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadinama sankcija? 11. apibrėžtos priverčiamosios me­ dicininės priemonės gali būti vadinamos sankcija? 12.taikymo“. ar LR BK 98 str. 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis).metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos . 43 . Argumentuotai atsakykite.L R D K 237 straipsnis.sankciją. 2) papeikimas. ar LR CK 6. remdamiesi Lietuvos Respublkos Konstitucinio teismo 2008-03-15 nutarimu „Dėl sankcijos . Apibūdinkite teisės normos elementą . Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba. 10. Argumentuotai atsakykite. Drausminės nuobaudos 1.69 str. Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos. 2.

remdamiesi tei­ sės principų bei normų kolizijos sprendimo taisyklėmis. akivaizdžiai patobulinus asmens būklės. ligos ar sutrikimo mokslinį supratimą. jog yra bedarbis. Vyriausybės nutarimais. suformuluotam geros moralės kriterijui. remdamasis tuo. kad pilietis A vengia mokėti teismo paskirtus alimentus savo vaikams. iii. Pilietis A atsisako priimti palikimą pagal įstatymą savo sesers naudai. galinčius būti naudingus atitinkamam asmeniui arba kitiems tos pačios amžiaus kategorijos ar ta pačia liga ser­ gantiems. teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtai! Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukš 8. Pilietis A remiasi LR CK 1. nes jo atsisakymas prieštarauja LR CK 1. iv ir v punktuose išdėstytų sąlygų ir toliau nurodytų papildomų sąlygų: i) moksliniais tyrimais siekiama. arba tą patį sutrikimą turintiems. A už nedidelę pinigų sumą parduoda jam priklausančias įmonės akcijas savo tėvui. šiuo ir kitais įstatymais. kad sudarydamas sutartį jis rėmėsi LR CK 1.) kreditoriai kreipiasi į teismą. padėti galiausiai gauti rezultatus. Išspręskite šį ginčą. Argumentuotai paaiškinkite. Kilus grėsmei sulaukti sankcijų (baudos) už mokesčių nemokėjimą bei pre­ tenzijų iš kitų įmonės kreditorių. Remdamiesi Actą Pauliana insti-j tutu (LR CK 6. Buvusi piliečio A sutuoktinė kreipiasi į teismą.tyrimai gali būti leidžiami laikantis šio straipsnio 1 dalies i. . Buvusi sutuoktinė prašo. taip pat 2 d norma „nagrinėdami bylas. A savo atsiliepime teismui nurodo. kurie neprieštarauja įstatymams“. 7. ii) moksliniai tyrimai yra susiję tik su minimaliu pavojumi ir mini­ malia našta atitinkamam asmeniui.2 str. atsižvelgdami į teisės normų ir moralei normų santykį bei remdamiesi teisės principų bei normų kolizijos sprendi mo taisyklėmis. numatytu sutarties laisvės principu bei dėl to jokių teisės normų pažeisti negalėjo. arba tokios pat būklės asmenims. norma „nagrinėdami bylas.2 str. kitais Lietuvos Respubliko' j e galiojančiais teisės aktais. numatytu sutarties laisvės principu. nurodydama. 9. Išspręskite šį ginčą. teismai vadovaujasi Lietuvos ReS‘ publikos Konstitucija. kad teismas įpareigotų pilietį A priimti palikimą. Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. ar Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme 33 str.81 str. prašydami pripažinti sandorį negaliojančiu.66 str. 1 d.

47 .. 307 str.23 normomis. Remdamiesi LR CPK 75 str. Pateikite įvairių teisėkūros subjektų išleistų administracinės teisės normų pavyzdžių. 3 d. Pateikite baudžiamosios teisės dispozityviųjų teisės normų pavyzdžių. 14. nagrinėdami bylas.. 11.čiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis bei Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus.19-1. 12. Pateikite daugiau kolizinių teisės normų pavyzdžių. paaiškinkite procesinių normų reikšmę materialinėms normoms. Remdamiesi LR CK 1. normai „teisėjai. 13. taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos tei­ sės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais“ neprieštarauja Lietuvos Respu­ blikos Konstitucijos 109 str. 15. Pateikite bendrųjų ir specialiųjų teisės normų pavyzdžių. Pateikite skirtingų teisės šakų imperatyviųjų teisės normų pavyzdžių. nuta­ rimus ir nutartis“ bei 3 d.. taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių instituci­ jų sprendimais. norma „teismai. klauso tik įstatymo“? 10. išaiškinkite kolizinių normų tai­ kymo taisykles. ir 345 str. nagrinėdami bylas.

j tuodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį vientisumą? 3. remiantis „Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo“ 63 str. 6. priimtas sprendimas dėl Vyriausybės aktų atitikimo įstatymams? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu. kas yra organiniai įstatymai ir ar jie egzistuoja Lietuvoje. 2. garan. Ar Prezidentas gali vetuoti tautos referendumu priimtą įstatymą? Kokias funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Teisės aktai 1. 3 p. norminėmis sutartimis? Iš kokio akto kyla Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų sistemos hierarchija? Ar visų teisės aktų struktūra vienoda? Kokie požymiai būdingi įstatymams? Išvardinkite juos. j 1 d. 5.11 . Kuo konstituciniai j įstatymai skiriasi nuo paprastųjų įstatymų? Paaiškinkite. teisės įgyvendinimo aktais. atsakykite: • kokie gali būti bylų dėl teisės akto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai nagrinėjimo pagrindai? • kas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą? • ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tiria viso teisės akto. 48 . ku­ riuose. 7. 4. ar tik jo dalies atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymui? • ar galima skųsti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutari­ mą? Ar galima įveikti jo galią pakartotinai priimant teisės aktą? • ar galima peržiūrėti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuta­ rimą. Kas yra teisės aktai? Kokios pagrindinės jų rūšys? Ar teisės aktai funkcionuoja kaip vientisa hierarchinė sistema? Ar galima hi­ erarchiškai lyginti teisės norminius aktus su teisės aiškinimo aktais. kieno iniciatyva ir dėl kokių priežasčių? • kas gali oficialiai aiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą? Kieno iniciatyva? 8. Kokią vietą teisės aktų hierarchij oj e užima Konstitucinio teismo nutarimai.

klauso tik įstatymo. vykdydami teisingumą. 31. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. kad tam tikri teisiniai santykiai turi būti reguliuojami įstatymais. 3. Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. 23. klauso tik įstatymo. Lietuvos R esp u ­ blikos K onstitucinio T eism o 2002 m. 14. Teisėjas ir teismai. Teisėjas ir teismai. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. priimtų pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str. Ar gali būti šie santykiai reguliuojami poįstatyminiais teisės aktais? 15. ir Lietuvos Respu­ blikos teismų įstatymo 1 str. nagrinėdami bylas. Kokia juridine galia pasižymi Teismų įstatymo 1 str. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 str. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. nutarim ą). yra nepriklausomi. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19. atskleiskite Lietuvos konstitucinių įstatym ų doktriną (žr. 22. Teisingumo vykdymas 1. gruodžio 24 d. Teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu. 34 straipsniuose nurodyta. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. norma? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. Teisėjai. 49 . yra nepriklausomi. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. kad teisėjai negali remtis poįstatyminiais teisės aktais bei tei­ sės principais? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. numatyti Lietuvos Respublikos Konstituci­ jos 150 str. 10 Kokie konstituciniai įstatymai yra priimti Lietuvos Respublikoje? 11 Ar skiriasi konstituciniai aktai. Teisėjai. 13. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.9 R em dam iesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio T eism o jurisprudencija. 2. Apibūdinkite įstatymų ir poįstatyminių aktų santykį. ir esantys Konstitucijos sudedamąja dalimi. 20. 21. vykdydami teisingumą. 3 dalyje suformuluota teisės norma nurodo. nagrinėdami bylas. normas. nuo konstitucinių įstatymų. 3 dalį? 12 Palyginkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.

Remdamiesi LR CK normomis. kreipėsi į universitetus.Dė' rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslę ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo pakeitimo“ pa tvirtinus rotacijos aukštosiose mokyklose taisykles valstybės finansuojamo. išskyrus Konstitu ciją. o tik rekomendacijos ir todėl univer sitetai gali jų netaikyti. Atsižvelgdami į tai. 1R-345? 22. pamė ginkite išsiaiškinti Lietuvos studentų sąjungos prašymo teisėtumą. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos 1998 m. spalio 13 d santykis? Koks jos santykis su Lietuvos Respublikos Konstitucija? 20. prašydama netaikyti šių taisyklių. Kokiai aktų rūšiai priskirti civilinės būklės aktai bei administracini! aktai? Kokią jų vieta teisės aktų hierarchijoje? . kokios rūšie teisės aktai yra sandoriai. kvazisutartys (lažybos. sutartys. spalio 27 d. se vietose studijuojantiems studentams. Švietimo ir mokslo ministro 2011 m.. priimtos 1953 m spalio 19 d. nutarimą). Ar galima tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus vertinti p< gal hierarchiją. Koks Lietuvos Respublikos teisės aktų. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kad rekomendacijose išdėstyto« nuostatos dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatų tai kymo bei remdamiesi teisės aktų hierarchijos sudarymo taisyklėmis.. azartiniai loš mai). argumentuotai paaiškinkite.16. 18. įsž kymu Nr. Kokią vietą teisės aktų sistemoje užima įgyvendinant Europos Sąjungos di rektyvą priimtas įstatymas? 19. kad Švietimo ir mokslo ministro įsakymi patvirtintas ne privalomas teisės aktas. kov 14 d. Lietuvos studentų sąjunga pareiškę nepasitenkinamą jose suformuluotomis studentų rotacijos taisyklėmis be. balandžio 8 d. Kokiai teisės aktų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos kodeksi priimtą 2005 m. Lietuvos studenti sąjunga savo prašymą grindė tuo. ir Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucijos. o ne pagal koliziją (t. y. visuotiniame advokatų susirinkime bei pž skelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. Kaip sprendžiama tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės nuostatų koli zija? Atsakymą argumentuokite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis mo praktika (žr. 17. gegužės 5 d. įsakymu Nr. santykį taikymo aspektu)? 21. Nurodykite Europos Sąjungos pirminių teisės aktų vietą Lietuvos Respubli kos teisės aktų sistemoje. V-773 .

ra­ tifikuota LR Seimo 1995 m. . 237 “Dėl augalų bendrijų raudon osios knygos sąrašo patvirtinim o” . ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę skelbti amnestiją? 51 . Romos sutartis. 24. birželio 28 d. lapkričio 30 d. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymu atsakykite. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valsty­ bės“ • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kuria įsteigta Europos ekonominė bendrija.23. balandžio 27 d. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės eti­ kos kodeksams“ • Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas. priimtas 2011 m. gruodžio 5 d. Išdėstykite teisės aktus pagal jų juridinę galią: LR Ūkio ministro 2001 m. Kokios rūšies teisės aktams priskirtini teismų sprendimai? Ar visų teismų sprendimai yra vienodos teisinės galios? 25. spalio 13 d. • 1991 m. Tarptautinės migracijos organizacijos Konstitucija. įsakymu Nr. įsakym as Nr. pasirašyta 1957 m. ratifikuota LR Sei­ mo 1998 m. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ Europos Sąjungos 2005/36/EB direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinim o . vasario 11 d. įsakymas Nr. sausio 1 d. įsigaliojusi 1958 m. birželio 29 d.. L R Aplinkos m inistro 1998 m. • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. kovo 25 d.

prieštarauja Lietuvos Respu blikos Konstitucijai ar įstatymams? Pilietis.y. 6. Kokios pasekmės bus Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pripa žinus.. Teismo sprendimas įs teisėja. ! 4. jo išimtis. Paaiškinkite.y. įvykdęs tam tikrą veiką trečią valandą ryto. Kokie gali būti numatyti ypatumai ypač didelės apimties tei­ sės aktų skelbimui (žr. t.Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas 1. kai už jos prįėmimą balsavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respubli­ kos piliečių? 2. kad jis objektyviai negalėjo žinoti. jog jo atliekam veika yra pažeidimas. Argumentuotai atsakj kitę. . t. kad teisės aktas yra nekonstitucinis. kai atsidaro spaudos kioskai. pilietis A už itin sunkų nužudym įvykdytą 1995 m. pagal kurį jo atlikta veika laikoma teisės pažeidimu Teisme pilietis nurodo. kokie bendrieji reikalavimai teisės aktų skelbimui yra numatyti Konstitucijoje. nutarimą). kad tą pačią die ną įsigaliojo įstatymas. sausio 11d. tuomet. nes „Valstybės žinias“ jis galėjo įsigyti tik septintą va landą ryto. tačiau dar neįvykdžius nuosprendžio Lietuvos Respublikos K o n st 5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Konstiti cinio Teismo 2001 m. yra nuteisiamas mirties bausme. sužino. ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 70 str. normomis. 1 dalies norma dėl įsta tymų įsigaliojimo laiko neprieštarauja teisės principui „galioja tik paskelb įstatymai“? Ar teisės norminiai aktai galioja atgal? Kodėl? Paaiškinkite teisės aktų nega liojimo atgal principo turinį. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo iš karto po to. nutarimą)? Kada įsigalioja: • Lietuvos Respublikos įstatymai? • Vyriausybės nutarimai? • Konstitucinio Teismo nutarimai? 3. remdamiesi Lietuvos Respublikc Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr. 7. Remiantis LR BK 105 str.

todėl galiausiai nusprendė pradėti jais naudotis bei pri­ žiūrėti. kelis metus matė jų blogėjančią būklę. 12. kuo vadovaujan­ tis reikia aiškinti minėtą sutartį? Ar galima aiškinti šios sutarties turinį. kurioje numatyta mirties bausmė. 53 9. įvertinkite susidariusią situaciją. 10. kad dėl praėjusio ilgo laiko tarpo A jau prarado galimybę reikalauti atgauti įrankius. galiojimo pabaigos. liepos 18 d. įsigaliojusio LR CK 6. kad LR BK 105 str.195 straipsniuose nustatytos sutarčių aiš­ kinimo taisyklės turi būti taikomos ir iki LR CK įsigaliojimo sudarytoms sutartims. Remdamiesi LR CK VII skyriaus normomis. paaiškinkite teisės aktų įsigalio­ jimo. B atsisako pasiūlymo. A joje lankosi gana nedažnai. B ženkliai atnaujino žemės ūkio įrankius. atvykęs į sodybą A pastebi. A siūlo sumokėti už įrankių atnauji­ nimą bei priežiūrą. Remdamiesi LR CK 1 knygos IV skyriaus normomis. kurios galioja šiam kodeksui įsigaliojus. Jeigu sutartis galiojo nuo 1996 m. juos tinkamai prižiūrėjo bei jau seniai jais naudojasi kaip savo. Praėjus maždaug 20 metų nuo palikimo priėmimo. liepos 1 d. ar­ gumentuotai paaiškinkite bausmės taikymo piliečiui A galimybes. Paveldėjęs sodybą. nuostata. Pagal „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo. prieštarauja Lietuvos Respublikos Kons­ titucijos 18 ir 19 str.) 45 straipsnį. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo“ (2000 m. nustatančių aiškių civilinių teisinių sutarčių aiškinimo taisyklių ir principų. A kreipiasi į B. kartais nebūdamas joje po kelis metus. iki 1997 m. 2001 m. reikalaudamas grąžinti jam pagal paveldėjimo teisę priklausančius daiktus.nurodykite panašumus ir skirtumus. palyginkite teisės aktų galiojimo atgal ir sandorių negaliojimo taisykles . teigdamas. įsigalio­ jimo ir įgyvendinimo įstatymo“ normomis. priima nutarimą. B atsako. skelbiantį.193-6. kad jo tėvui priklausiusiu vežimu bei kai kuriais kitais že­ mės ūkio įrankiais naudojasi jo kaimynas B. galiojimo atgal taisykles. o tuo metu nebuvo įstatymų.. 8 Remdamiesi „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo.tucinis Teismas gauna Lietuvos Respublikos Seimo narių kreipimąsi dėl mi­ nėto LR B K straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 ir 19 str Išnagrinėjęs bylą. Remdamiesi teisės aktų galiojimo laike taisyklėmis. kad šiuos daiktus aptiko nenaudojamus buvusioje ganykloje. Kada baigiasi teisės norminių aktų galiojimas? 11. . Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m gruodžio 9 d.

griežtai laikantis teisės normų. Autoįvykio Lenkijos Respublikoje sukėlimu kaltinamas Lietuvos Resp blikos pilietis yra sulaikomas Lietuvoje. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aii kiną. išnagrinėjęs X įstatymo atitiktį Konstitucijai. kad įstatymas ar jo dalis prieštarauji Konstitucijai? 14. įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstova Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dė nužudymo fakto. kad X įstatymo 5 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai. LAT 2003 gruodžio 3 d. Konstitucinis Teismas. 1964 m. sau­ sio 19 d. Prokuroras teigia. Remdamiesi teisės aktų galiojitf teritorijoje taisyklėmis nurodykite.užme tymą akmenimis. kons­ tatavo. kurios šalies teisme ir pagal kurios šąli įstatymus turėtų būti nagrinėjama ši byla? 54 .y. nes procesas vyko pagi islamo teisę. reikalaudamos išduoti j< piliečius bei leisti jų veiksmus įvertinti pagal toje valstybėje galiojančius įst tymus. LR CPK 4 straipsnis. kad jo šalyje galio šios valstybės teisė. atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas gali atidėti savo oficialaus nutarimo paskel bimą? Kokiais atvejais? • Kokias pasekmes sukelia oficialiai paskelbtas Konstitucinio Teisme nutarimas. 15. Jai skirtą mirties bausmę .tiesiogiai vadovaujantis 2001 m. 2002 m. Pamėginkite išspręsti šią problemą. nuteisia musulmonę motei už santuokinės ištikimybės sulaužymą. Pateikite geografinę ir teisinę Lietuvos teritorijos sampratas. nutartis Nr. 16. kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. tačiau Konstitucinis Teismas nutarė atidėti savo oficia­ laus nutarimo paskelbimą. teisėsaugos institucijos. kuri< piliečiai yra kaltinamieji. t. Į Skandinavijos šalį kreipiasi tos islamo valstybės. remdamasis islamo teise. nutarimu. kuriuo pripažįstama. nepažeidžiant Skandinavijo šalyje galiojančio teisėtumo principo. 3K-3-1005) 13. LR CPK 12 straipsnis. gyvenantis vienoje ii Skandinavijos šalių. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2005 m. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas). LR CK įtvirtintomis sutarčių aiškinimo' taisyklėmis? Atsakymą pagrįskite (Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalisj L AT statuto 1 straipsnio 3 dalis. remdamiesi teisės aktų galiojirr bei ekstradicijos taisyklėmis. 33 straipsnio 2 dalis.

55 . Jam atliekant bausmę išaiškėjo. Ar gali asmuo. teis­ me Seimo narys pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimo bausme. kad imunitetą turinčiam Seimo nariui A galėtų būti iškelta baudžia­ moji byla. gauna Seimo nario atlyginimą. dirbti teisinį darbą? Ar jis gali vėl tapti teisėju? 22. 2 daliai. turėjo būti gautas Seimo leidimas. Sis leidimas buvo gautas. apibūdinkite teisėjo imuniteto panaikinimo tvarką bei tei­ sines pasekmes. Balsavimas baigėsi nesėkmingai. normas paaiškinkite teisės aktų galiojimo teritorijoje ir asmenims ypatumus. ir 9 ( l ) str. 18 Ar užsienio valstybės ambasados diplomatinis automobilis. yra laikomas užsienio valstybės teritorija? 19 Kokie būtų Lietuvos Respublikos veiksmai. taigi . net ir atlikdamas bausmę laisvės atėmimo įstai­ goje. Pateikite teisės aktų sisteminimo sampratą bei išvardinkite teisės aktų siste­ minimo principus. esantis Lietuvos Respublikoje. jei persona non grata paskelbtas diplomatinį imunitetą turintis asmuo neišvyktų iš Lietuvos Respublikos te­ ritorijos? 20 Tam. kad A tebėra Seimo narys. Atsižvelgdami į LR BK 9 str. Išvardinkite ir apibūdinkite inkorporacijos rūšis pagal leidžiamų rinkinių ju­ ridinę galią. minėtas asmuo išliko Seimo nariu.toliau tebėra tautos išrinktas ir tam tikrą piliečių (jo rin­ kėjų) dalį atstovaujantis asmuo. techninio pobūdžio teisės normų aktų sisteminimo rūšys? Ar gali egzistuoti nesusisteminti teisės aktai? 23. pagal tekstų išdėstymo pobūdį bei pagal aprėpiamos medžiagos apimtį. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymu. tad iki kadencijos pabaigos. mandatas nebuvo panaikintas. Pateikite oficialiosios bei neoficialiosios teisės aktų inkorporacijos pavyzdžių 4. 21. Iškilo klausimas dėl šios situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 str. Ar konsolidacijos būdu sukurtą aktą teisėkūros institucija tvirtina kaip savarankišką teisės normų išraiškos formą? Koks ankstesnių pavienių tos srities teisės aktų likimas? Nurodykite teisės aktų konsolidavimo Lietuvos Respublikoje atvejus. Pakomentuokite šią situaciją. Siekiant panaikinti šią koliziją.17 Remdamiesi LR BK II ir XII skyriaus normomis paaiškinkite baudžiamųjų įstatymų galiojimo taisykles. pašalintas iš teisėjo pareigų apkaltos proceso tvarka. Kokios yra formalaus. Seime buvo inicijuotas balsavimas dėl A Seimo nario mandato pa­ naikinimo.

Lietuvoj Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso. kuris paskelbtas žurnalistų etikos iri pektoriaus 2005 m. Lietuvos Respublil kos darbo kodekso. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte knygų leidyklos „Mūsų saulužė“ išleistą rinkinį „Darbo teisė“ kuriame yra Lietuvos Respublikoj Konstitucijos. Kokie požymiai būdingi kodifikacijai? 26. balandžio 15 į įvykusiame visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime priimtą Lietuvd žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjj interesų derinimo įstatymo. taip pat įstatymų lydimųjų teisės aktų nuostal tos? 27. birželio 10 d. sprendimu? . Lietuvos RespublįJ kos valstybės tarnybos įstatymo. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Mykolo Romerio un versite to statutą? 28. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Teisinės informacijos| centro prie Teisingumo ministerijos išleistą „Etikos kodeksų rinkinį“? galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti Lietuvos advokatų etikos kodeU są? Ar galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti 2005 m.25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso.

jei minėtieji Seimo nariai balsuotų dėl Konstituci­ nio įstatymo pataisų? 57 . tarptautinė korporacija „AIG“. du dėl kvorumo nebuvimo balsuoti atsisakė. Ar tokia įstatymo priėmimo procedūra neprieštarauja Konstitucijai ir Seimo statutui? ar keistųsi padėtis. . Paaiškinkite teisėkūros viešumo principą. 3. • testatorius. 4. argu­ mentuotai atsakykite: • Seimo posėdyje dalyvaujantys penki Seimo nariai. paaiškinkite šio projekto svarsty­ mo ir priėmimo eigą. ar šie subjektai gali kurti teisės norm as: 2 . Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konsti­ tucijos 68 .72 straipsniais bei Lietuvos Respublikos Seimo statutu. visuomeninis judėjimas „Grąžinkime Lietuvą“ vienijantis 50 000 narių. . Apibūdinkite teisėkūros principus. 5. nesikreipdam as į notarą. • • musulmonų bendruomenė. . Ar įstatymų iniciatyvos teisės neturintis subjektas gali pateikti jo paties pa­ rengtą įstatymo projektą Seimui? Jei taip. Teisėkūra 1 Ar teisės normos pripažinimas negaliojančia yra teisėkūra? Apibūdinkite teisėkūros subjektus. . balsavo už įstatymo priėmimą.13. Po balsavimo išaiškėjo. viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas. argum entuotai paaiškinkite. Paaiškinkite teisėtumo principą kaip vieną iš teisėkūros principų. kad už įstatymo priėmimą pasisakė trys Seimo nariai. Universiteto rektorius. rem dam iesi teisėkūros teisę Lietuvos Respublikoje turinčių subjektų analize. žemdirbių profesinė sąjunga. Apibūdinkite teisinio sankcionavimo ir teisinio ratifikavimo santykį. Išvardinkite teisėkūros stadijas. Kas yra deleguota (įgaliota) teisėkūra? 6. išklausę pagrin­ dinio komiteto išvadą.

Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2003 m. Ar gali būti (ir jei gali.i nimą pagrindė ekonominiais motyvais. sausio 19 d. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2008 m.• ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę vetuoti šį įstatymą? • ar minėtieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai gali įveikti šį Preziden­ to veto? 7. tačiau šis dekretas nebuvo kontrasignuotas vidaus reikalų ministro. motyvuotai grąžindamas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektą. Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2005 m. ar gali remtis bet kokiais motyvais? • Kokiais būdais Respublikos Prezidentas dalyvauja įstatymų leidyboje? 10. Prezidentas nenurodė jokių teisinių motyvų. nutarimu..J. atsakykite: • Kas laikoma Seimo nario įstatymų leidybos iniciatyvos teise? • Ar Seimas turi pareigą svarstyti tokį įstatymų projektą? • Ar Seimo nario/Seimo narių teikiami įstatymų pakeitimai. gruodžio 30 d. kad tai jau yra Respublikos Prezidento dekretas? • Ar visi Respublikos Prezidento dekretai patenka į Konstitucinio Teis­ mo kontrolės objektą? . atsakykite: • Ar visiems Respublikos Prezidento dekretams yra reikalinga Ministro Pirmininko ar atitinkamos srities ministro kontrasignacija? • Kam tenka atsakomybė už tokį dekretą? • Nuo kurio momento laikoma. 8. tačiau įstatymo grąži. 6 straipsnių pa­ pildymo ir pakeitimo įstatymo projektą ir pateikė jį svarstyti Seimui. nutarimu. turi remtis tik teisiniais argumentais ir motyvais. tai kokia tvarka) Lietuvos Respublikos Prezidento vetuotas įstatymas vėl svarstomas ir priimtas Seime? Seimo Aplinkos apsaugos komitetas parengė X įstatymo 4. nutarimu. atsakykite: • Ar motyvuotai pakartotinai grąžinti Seimui svarstyti įstatymo projektą yra Respublikos Prezidento konstitucinė teisė ar pareiga? • Ar Prezidentas. Respublikos Prezidentas išleido dekretą “Dėl Lietuvos Respublikos pilie­ tybės suteikimo išimties tvarka”. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti įsta­ tymą X. papildymai gali būti laikomi įstatymų leidybos iniciatyvos teise? 9. Šiuo dekretu pilietybė buvo suteikta R. 5.

15. taip pat pasirašymo ir paskelbimo tvarką. laikydamiesi visų teisėkūros procedūrų. inicijuokite jo pateikimą Seimui. 59 . paren­ kite įstatymo projektą. kad Europos Sąjungos valstybė narė netaiko kurio nors Europos Sąjungos teisės akto ir dėl to nesilaiko teisinių įsipareigojimų? 18. liepos 1 d. kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas parengtas origi­ naliosios teisėkūros būdu? 14.). Ar dėl to galima teigti. Rengiant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (įsigaliojo 2001 m. 12. sausio 26 d. Atskleiskite peticijos teisės esmę (žr. Remdamiesi Lietuvos Respubli­ kos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Seimo statuto V dalimi. Kuo peticijos teisė skiriasi nuo įstatymų iniciatyvos teisės? 16. apibū­ dinkite jo svarstymo ir priėmimo. įgalioji­ mus bei jų vykdomas teisėkūros procedūras. 13. Kokios Europos Sąjungos institucijos atsakingos už tinkamo Europos Sąjun­ gos teisės taikymo visose valstybėse narėse užtikrinimą? Kokių priemonių šios institucijos gali imtis nustačiusios. Palyginkite Europos Parlamento ir Lietuvos Parlamento funkcijas. Pasirinkę vieną iš įstatymų iniciatyvos teisę turinčių subjektų. Kokios pagrindinės institucijos dalyvauja Europos Sąjungos teisėkūroje? Kokios yra Europos Sąjungos sprendimų priėmimo taisyklės ir procedū­ ros? 17. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. dalis jo normų perkelta iš UNIDROIT principų rinkinio. Palyginkite įstatymų leidybą su kitomis teisėkūros procedūromis. Pamėginkite įveikti Prezidento veto šiam įstatymui. nutarimą).11 Individualiai arba grupėmis.

Įvertinkite šią įstatymo nuostatą teisėkūros juridinės technikos požiūriu: . pateikiamų juridinių asmenų reorganizavimo būdų apibrėžimus. kokiomis skirtingomis prasmėmis gali būti vartojamos sąvokos „šalys“. Kokie keturi reikalavimai teisės aktams yra nustatyti Lietuvos Respublikos | įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatyme? Kokių rūšių terminai vartojami formuluojant teisės normas? Paaiškinkite. 8. specialiųjų teisinių ir specialiųjų neteisi­ mų terminų skirtumus. 9.14. kaip užkirsti kelią šiam poveikiui ar jį riboti. 6. „sando­ ris“ ir „sutartis“ „sandorio negaliojimas“ ir „sandorio nutraukimas“. „sekimo teisė“. „įstatymas“. 2. Kokie reikalavimai keliami terminams. Pateikite daugiau nevienareikšmių sąvokų naudojimo teisėje pavyzdžių. 10. juos. 3. Pateikite specialiųjų neteisinių terminų. „ieškinio atsisakymas“ ir „ieškinio atsiėmimas“.visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimo ar esamo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo bei išvadų ir pasiūlymų. rengimo procesas. Remdameisi teisėkūros juridinės technikos taisyklėmis. 5. kuo skiriasi sąvokos „sankcija“ ir „sankcionavimas“. „niekinis sandoris“ ir „nuginčija­ mas sandoris“.97 str. „prokuroras“ ir „prokuristas“. Įvardinkite bendrųjų teisinių. naudojamų teisės aktuose. „įsitikinimas“ „patikėjimas“ „vaisiai“. pavyz­ džių. Savarankiškai pasirinkite teisės aktą bei nurodykite jo išorinius rekvizitus. „terminas“ „kompetencija“. įvertinkite LR CK 2.“ 4. „taria­ mas sandoris“ ir „apsimestinis sandoris“. Apibūdinkite. 7. „Visuomenės sveikatos ekspertizė . Teisėkūros juridinė technika 1. vartojamiems formuluojant teisėsi normas? Kuo skiriasi terminų vienareikšmiškumo ir terminijos vienovės reikalavimai? Paaiškinkite. Lietuvos Respublikos baudžiamajame bei civiliniame kodeksuose suraskite j po penkis specialiuosius teisinius terminus. „užstatas“ i ir „užstatymo teisė“. „šaukimas“.

Apibrėžkite. paanalizuokite teismų prakti­ kos pavyzdžių (LAT 2000 m. suformuluota nesąžiningumo prezumpcija. kurios penkiasdešimt procentų akcijų priklau­ so jo sūnui B. lapkričio 6 d. kad iš tikrųjų jis dokumentų 61 . Nr 3K-P-382). Atsakymą pa­ pildykite pavyzdžiais is teismų praktikos (LAT nutartis byloje A. bylos Nr. nutartis byloje UAB “Eura” v R S. Atsakovas A kreipėsi į teismą. LAT 2004 m. atskleiskite solidariosios skolininkų pareigos prezumpcijos turinį. LAT 2006 m. spalio 30 d.Kitova v A. 13.6 str. 14. Nr. 3K-3-113/2004). Nr. birželio 21d. ką reiškia civilinėje teisėje sąžiningumo prezumpcija (LR CK 4. 3K-7-874.b.67 str. 18. ir LAT praktika (LAT 2002 m.. prašydamas panaikinti jam nepalankų spren­ dimą dėl išlaikymo priteisimo.). kad remian­ tis LR CPK 129 str. nutartis c.solidarioji skolininkų pareiga . nutartis c. 3K3-420/2006).. motyvuodamas tuo.S. nutartis c. 17. Atsakovas A buvo informuotas.lapkričio 15 d. procesiniai dokumentai buvo įteikti teismo paskirtam uratoriui. Ž.b. kad negavo teismo siųstų procesinių dokumentų. vasario 18 d. vadovaudamiesi CK 6. UAB „Cetarium“.42). 15. Remdamiesi LR CK 6. argumentuotai įvertinkite įmonės savininko A bei jo sūnaus B veiksmus ir galimybę tenkinti kreditorių interesus. 12 Jei žala padaryta kelių asmenų veiksmais. 3K-3-898/2002. nutartis Nr. Ar ikisutartinio dokumento pasirašymas gali būti vertinamas kaip prezump­ cija sudaryti sutartį ir jo nevykdymas yra pagrindas taikyti teisinę atsakomy­ bę? Pagrįsdami atsakymą remkitės LAT praktika (LAT 2006 m. kilus bankroto grėsm ei bei siekdam as išvengti galim o įmonės turto perdavimo kreditorių interesams tenkinti. ar atsiradusi prievolė . įmonei pradėjus bankro­ to procedūrą.gali būti preziumuojama? Atsakymą pagrįskite LR CK 6. bylos Nr. Atskleiskite nesąžiningumo prezumpcijos turinį.S. nutartis byloje VĮ Valsty­ bės turto fondas v.1 1 Įm onės savininkas A. sausio 11d.Kitova ir kt. 3K-3-1096/2000.67 str. 3K-3-17/2006). Nr. Nepaisydamas to. 16.b. gegužės 27 d. c.b. Nurodykite teisėtumo prezumpcijos turinį. kat.26 str. v T.) bei nesąžiningumo prezumpcija (LR CK 6. Nr 3K-3-722/02. LAT 2001 m. didelę dalį įmonės turto perdavė kitai įmonei.67 str. Remdamiesi LR CK bei LAT praktika (2006 m. atsakovas teigė.

„procesiniai dokumentai yra laikomi įteiktais šaliai! nuo jų įteikimo kuratoriui dienos“. 2 ir 3 p.13. o visą turtą paveldėjusi sutuoktinė sudarė naują santuoką] A reikalauja. nes remian-J tis LR CPK 129 str. Taip pat. atsakykite. kad neteisingas teismo sprendimas būtų panaikintas. kadi atsakovas gavo dokumentus. laikant šį teiginį viena iš teisinių fikcijų? 19. kaip vieninteliam teisėtam sa-| vininkui.. yra teisinė fikcija? I . Prieš 10 metų dingęs be žinios labdaringos kelionės į Afriką metu.50 str. Ar galima teigti. remiantis LR CK 4. Remdamiesi LR CK normomis. kad procesinius dokumentus atsakovas gavo. remiantis LR CK 3.14 str. naujoji ji santuoka anuliuota. A grįž-l ta namo. kad LR CPK 155 str.. Tai turi būti laikoma pagrindu teismui panaikinti priimtą sprendimą I Teismas išaiškino. priešl 5 metus jis paskelbtas mirusiu. Ar galima teigti.. 3 d.31 str. kad antraeilių daiktų priskyrimas prie pagrindinių daiktų i jų laikymas vienu daiktu. 4. jo san­ tuoka baigėsi.negavo ir todėl negalėjo dalyvauti teismo procese bei tinkamai ginti savoj teisių. kad teismo sprendimu. kad asmens paskelbimas mirusiu bei šį faktd sekantys įvykiai yra teisinės fikcijos taikymo pavyzdžiai? 20. normose suformuluotos teisi«! nės fikcijos? 21. Išaiškėja. Ar galima sutikti su teismo teiginiu. remiantis LR CK 2. ar A reikalavimai tud būti įvykdyti? Ar galima teigti. o jo turtas grąžintas jam.

b. nutartis byloje UAB “Litimpex bankas” v UAB „Pajūrio paslaptys”.96 straipsnio 2 d. tačiau jam buvo paaiškinta.Teisės įgyvendinimas 1 2 Kokias žinotes teisės įgyvendinimo rūšis (formas)? Paaiškinkite šių formų santykį su teisinio reguliavimo būdais. Lietuvos Respublikos Kons­ titucinio Teismo 2008m. vasario 18 d. tačiau jo neįregistravo LR CK IV kny­ gos XV skyriuje nustatyta tvarka. Remdamiesi nurodyto LR CK skyriaus normomis. 63 . besikreipiantis į teismą dėl jo teisių pažeidimo. ar tai gali būi vertinama kaip nesąžiningumas pagal LR CK 6. jei savininkas prarado jo val­ dymą dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (LR CK 4. 3 4. pri­ valo žinoti. 3K-3-113/2004. (LAT 2002 m. Kai sandoris sudaromas tarp juridinių asmenų. kokias teisės normas pažeidė atsakovas? Ar pateikiantis kasacinį skundą asmuo turi žinoti konkrečių teisės normų turinį? Remdamiesi LR CK I knygos VIII skyriaus normomis. kuriuos kontroliuoja tie pa­ tys asmenys. Nr. Asmuo A įsigijo nekilnojamą turtą. 3K-3-710/02)? Ar galima iš sąžiningo įgijėjo išreikalauti daiktą. 7. ar asmuo.67 str.96 str.. apibūdinkite civili­ nių teisių įgyvendinimo pagrindinius bruožus. Paaiškinkite. Po asmens A mirties jo sūnus B kreipėsi į atitinkamą įstaigą dėl A turto paveldėjimo. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“)? 6. nutartis c. Ar nerašytinis aktas gali būti laikomas teisės taikymo aktu? Kokios nuostatos išdėstomos aprašomojoje (nustatomojoje) ir motyvuoja­ mojoje (konstatuojamojoje) teisės taikymo akto dalyse? Pateikite teisės taikymo aktų pavyzdžių. LAT 2004 m. Ar gali taikyti teisę privatus asmuo? 8. išsiaiškinkite teisinės re­ gistracijos reikšmę subjektinių teisių įgyvendinimui. birželio 3 d. nutarimas „Dėl LR CK 4. Nr. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines teisės taikymo stadijas. 5. kad A įsigytas nekilnojamas turtas neregistruotas ir dėl to negali būti paveldėtas. 9. spalio 30 d.

Kuo įstatymo analogija skiriasi nuo teisės analogijos? 16. Apibūdinkite teisės spragos ir teisės analogijos santykį. Įvertinkite antstolių. Vis dėlto antstoliai įvykdo teismo vykdomajame raštd nurodytą įpareigojimą. Kokia teisės taikymo principų paskirtis? 18. todėl objektyJ viai negali sumokėti nurodytų mokesčių. 19. 13.. šiam įvykdžius visus priė-l mimo į Universitetą taisyklėse nurodytus reikalavimus? 20. kad jis negali įsidarbinti d i objektyvių priežasčių. 23. Ar Universiteto rektorius turi teisę nepriimti teisės taikymo akto. nutari mą). kad minėtas pilietis 5 metus yra bedarbis. iškeldinto piliečio bei teismi veiksmus teisės taikymo požiūriu. koV 28 d. Pateikite pavyzdžių. gruodžio 13 d. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taiko teisę. Pilietis pateikia pažymas iš darbi biržos. Ar kelių policijos pareigūnas turi teisę patraukti asmenį administracinei] atsakomybėn. nepriimdamas teisės taikymo akto? 21. Nurodykite. remdamiesi teismo išduotu vykdomuoju raštu. Antstoliai. 14. privalo iškeldinti iš buto 3 metus komunalinių mokesčių nemokantį pilietį. 22. Apibūdinkite teisės taikymo ir teisėkūros procesų skirtumus. Atvykę į iškeldi-J nimo vietą sužino. 17. Palyginkite teisės taikymo aktus ir kitus teisės įgyvendinimo aktus. nutarimu. paaiškinkite: 64 . 24. t.12. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. įrodančias. ar ją kuria? Atsl kydami į šį klausimą. remdamasis tik Lietuvos Respublikos administracinių teisėsi pažeidimų kodeksu. 15. o tada apibūdinkite teisės spragos reiškinį. Paaiškinkite teisės sistemos bruožus šios sistemos atvirumo ir uždarumo as-| pektu.y. kuo teisės taikymo aktas skiriasi nuo teisės norminio akto. atkreipkite dėmesį. argumentuotai pagrįskite atsakymą. Ar teisėjo sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra teisės taikymo aktas?! Remdamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212-2151 str. sveikatos priežiūros įstaigos. kad Konstitucija neturi spragų (Ž Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. neiš-j leisti įsakymo dėl studento priėmimo į studijas.

Kokiais atvejais Konstitucinis Teismas gali peržiūrėti savo oficialiai pa­ skelbtą nutarimą? Kokiais atvejais gali būti koreguojama oficiali konstitucinė doktrina? Kieno iniciatyva gali būti peržiūrėtas Konstitucinio Teismo baigiama­ sis aktas? Ar įstatyminio reguliavimo pasikeitimas yra pakankamas pagrindas Konstituciniam Teismui peržiūrėti savo baigiamuosius aktus? 5 Marijampolės rajono apylinkės teismas. 7 (17). Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitu­ cinio Teismo 2003 m. bei 2003 m. taip pat kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. p. kovo 24 d. nutarimais. birželio 10 d. 2009. tačiau teismui kilo abejonė dėl X įstatymo bei Žemės ūkio ministro įsakymo Y konstitucingumo. prašydamas ištirti X įstatymo konstitucingumą. prašydamas ištirti Y įsakymo konstitucingumą. taikė jau nebegaliojančius įstatymą X bei Žemės ūkio ministro įsakymą Y. I444-2/2009 (Lietuvos vyriausiojo admi­ nistracinio teismo biuletenis „Administracinė jurisprudencija“ Nr. taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spręsdamas bylą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. 10-17) atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas/Lietuvos vyriausiasis administracinis teis­ mas tiria nebegaliojančių teisės aktų atitiktį Konstitucijai? • Ar nagrinėti tokį kreipimąsi yra Konstitucinio Teismo/ Lietuvos vy­ riausiojo administracinio teismo teisė ar pareiga? 65 . nu­ tartimi administracinėje byloje Nr. Ma­ rijampolės rajono apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą. sausio 19 d.

10. jį papildai tis metodas? Atsakymą pagrįskite (LAT 2008m. Nurodykite. nutarimu. nutartis c. 2000m. Kokias žinote teisės aiškinimo taisykles? Ar galima aiškinti sutartį.16. Ar įmanoma visiškai sureglamentuoti teisės aiškinimą? Kodėl? Koks teisės aiškinimo aktų santykis su teisės norminiais aktais? Apibūdinkite dažniausiai taikomus teisės aiškinimo būdus (metodus). gegužės 23 d. Valstybinio socialinio draudimo vald) ba v UAB “Rina” Nr. 6. 8. nominalų teisingumą? Pagrįski atsakymą. 9. paaiškinkite šią normą: LR CK 6. 34-3-21/1998.b. Apibūdinkite teisės aiškinimo sąvoką.b. aiškindami teisę ir vy dydami teisingumą. 4. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 i sausio 21d. balandžio 15 d. 11. gali vykdyti formalų. lapkričio 9 d. 5. kovo 22 d. kai atsisakymą ją akceptuoti gauna oferent arba per nustatytą terminą negauna atsakymo. Ofertos pabaiga Oferta netenka galios. 66 . ką reiškia subjektyvus teisinio teksto aiškinimo metodas Ar tai tapatu lingvistiniam aiškinimo metodui. Ar teisės teorijoje žinomus teisės aiškinimo metodus taiko teismai? Pagrįs kitę atsakymą. Koks teisės aiškinimo būdas naudojamas. 3K-3-194/2006).b. 7. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teism 1999 m. nutart Nr. Remdamiesi lingvistiniu metodu. ar tai kitas. Balandžio 3 d. nutartis c. Kuo skiriasi teisės aiškinimą ir teisės argumentavimas? 2. stadijas. nutarimu. Nr. Pateikite teisės aiškinimo priežastis. Teisės aiškinimas 1. kai teisės norma aiškinama ats žvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus ir aptariamos normos tikslus? Pateik te pavyzdžių (LAT 2006 m.3K-3-291/2008). Ar pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teismai. 3. N 3K-3-406/2000 AB “Turto bankas” v UAB “Vaidluvė”). vadi vaujantis tik gramatiniu jos tekstu? Pasiremkite LAT jurisprudencija (LA 1998 m. nutartis c.170 str.

kaip nurodyta minima­ me straipsnyje.30 str. įtvirtinančiu. normą.12 Į kokias rūšis skirstomas teisės aiškinimas pagal teisės aiškinimo subjektą? *Ar jūs esate teisės normų aiškinimo subjektas? 13 Ar advokato atliekamas bylos aplinkybių aptarimas su teisinio išsilavinimo neturinčiu klientu gali būti vadinamas teisės aiškinimu? 14 Ar galimas plečiamasis teisės aiškinimas civilinėje teisėje? Kokiose teisės ša­ kose šis teisės aiškinimo būdas yra draudžiamas ir kodėl? 15 Argumentuotai paaiškinkite. Ieškinį A grindė faktu. prašydamas įpareigoti atsakovą B atyginti žalą už tai. nevaldė rankų ir todėl testamentą surašė su koja. kuria­ me numatyta nauja nusikalstamų veikų rūšis . reikalaudamas nuginčyti testamentą dėl to. kad „minties. tikėji­ mo ir sąžinės laisvė nevaržoma“ bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių J atymo 1 straipsniu.y. reikalavimų jis nepažeidė. 26 str. 1 p. ar ieškovas A yra tei­ sus ir šios LR CK normos negali būti aiškinamos plečiamai? 18.250 str. tačiau savo atsiliepime į ieškinį nurodė. Remdamiesi minimo straipsnio analize. naujasis Lietuvos Respublikos pilietis 67 .22 str. 1p. jas taikant ir filmavimo atvejams? 17. Atsakovas B nepaneigė filmavimo fakto. kuriame įtvirtintas siekis uždrausti bet kokią tiesio8 ? ir netiesioginę diskriminaciją. normos reikalavimą asmeninį testamentą surašyti ranka. kad šis be A sutikimo nufilmavo jį privačioje erdvėje ir medžiagą išplatino internetinių vaizdo priemonių pagalba.30 str. kad testatorius buvo neįgalus.baudžiamasis nusižengimas. normos gali būti aiškinamos plečiamai. Atkreipkite dėmesį į tai. Išspręskite užduotį: Irano Islamo Respublikos pilietis tampa Lietuvos Res­ publikos piliečiu ir tuo pačiu netenka buvusios pilietybės.22 str. kad LR BK. kad jis buvo surašytas pažeidžiant LR CK 5. nustatančiu. ją suprantant ir kaip baudžiamąjį nusižengimą. normos reikalavimus. ar LR CK 2.22 str. tokiu būdu pa­ žeisdamas LR CK 2. kad LR CK 2.. Taip pat išsiaiškinkite. ar LR CK 6. Pilietis A kreipėsi į teismą su ieškiniu. argumentuotai paaiškinkite. taip pažeisdamas imperatyvios LR CK 5. normoje vartojama sąvoka „nusikaltimas“ turėtų būti aiškinama plečiamai .t. ar ple­ čiamasis aiškinimas galimas baudžiamojoje teisėje? 16. 2 p. kad „šeima yra vi­ suomenės ir valstybės pagrindas“. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. Argumentuotai paaiškinkite. o ne fotografavo.y. įsigaliojo vėliau nei minimas LR CK straipsnis. nes ieškovą A filmavo. t. Ieškovas A kreipėsi į teismą.

jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. art areštu. baudžian bauda arba areštu. Kokio pobūdžio LR CK normų aiškinimas (jo rūšis) yra išreikštas leidykloj „Justitia“ išleistame Civilinio kodekso komentare? 20. 2. su kuriomis jis teisėta susituokė pagal Irano Islamo Respublikos įstatymus dar būdamas Irano pįJ liečiu. 4. Tas. Jų santykius naujasis Lietuvos Respublikos pilietis reikalauja laikyt] šeimos teisiniais santykiais. kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas * svaigęs nuo alkoholio. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. narkotinių. kokias nevienareikšmes sąvokas. d| kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nl kentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos. kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigd nuo alkoholio. Tas. baudžiamas teisės dirbti tam tikrą dari arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda. psichotropinių ar kitų psicb veikiančių medžiagų. dėl kurio buvo sunkiai sutrikdy kito žmogaus sveikata. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykld jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. esančias LR BK 281 str.. Kokį atsakymą pateiktumėte minėtam piliečiui vadovaudamasis nurodytais įstatymais bei šeimos teisės normomis? 19. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli» eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisj klės. arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas. baudžiamas teisės dirbti tam tik darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda. arba arešt] arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. narkotinių.pareikalauja. dėl kurio buvo nesunkiai sd trikdyta kito žmogaus sveikata. būti! na tiksliai išaiškinti: LR BK 281 str. Nurodykite. psichotropinių ar kitų psichiką veikia čių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto pril monės eksploatavimo taisykles. Tas. kad iš Irano į Lietuvos Respubliką būtų leista atvykti jo nepiU namečiams vaikams. o taip pat abiems jo žmonoms. arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Kelių transporto eismo saugumo ar transportd priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas 1. baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių meti 68 . 3.

kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1-6 dalis tik tais atvejais. L AT Senato nutarimas).: 3K-3-91/2008).5 Tas. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisy­ kles. sausio 7 d. nutartis Nr. san­ tykį su tų pačių aktų taikymu užsienio teismų praktikoje (2000 m. narkotinių. troleibu­ sai. Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra visų rūšių automobiliai.4 prom ilės ir daugiau alkoholio. dėl kurio žuvo žmogus. 8. gruodžio 21d. Ar teismai turi konstitucinę pareigą nacionalinę teisę aiškinti suderintai su ES teise? Nurodykite ES teisės viršenybės principo turinį (LAT 2008 m. traktoriai. kai jose numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo. kai jo kraujyje yra 0. 1. motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės. 2. psichotropinių ar kitų psi­ chiką veikiančių medžiagų. kitos savaeigės mašinos. Tas. 6. kad asm uo yra apsvaigęs nuo alkoholio. Laikom a. 7. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. baudžiamas laisvės atėmimu nuo tre­ jų iki dešimties metų. 69 . 9. bau­ džiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Nurodykite tarptautinių teisės aktų taikymo bei aiškinimo ypatumus.

b. 6. norma „vali tybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. Kas yra juridiniai (teisės) faktai? Kur jie nurodomi. 7.. kad pagal LR CK normas A ir B nėra laikomi sutuoktiniai todėl ir paveldėjimo teisiniams santykiams. rūšys ir teisinė reikšmė? Ar potvynis ir gaisras yra teisiniai faktai? 2.žemės drebėji mas .y. kad atsirastų teisinis santykis? Ar draugystės ir šeį.1 str. teisės taikymo akte)? Gal doku mentas . t. 5. prašydamas į tai atsižvelgti ir sudary galimybę jam paveldėti A turtą. Tačiau šioje institucijoje j buvo paaiškinta. Ar teisinis santykis visuomet atsiranda teisės normos pagrindu? Kokioi prielaidos yra būtinos. B kreipėsi į atitinkamą instituciją dė A turto paveldėjimo.17. LAT 2006 m.13 str. B kreipėsi į instituciją. 3K-3-305/2006). Kokiu būdu nuo žmogaus valios nepriklausantis įvykis . apibrėžkite prievolę kaip teisinį santykį. žmonių tarpusavio santykių atsiradimd pasikeitimo ar pasibaigimo prielaida? Ar teisiniu faktu yra pats įvykis. pažeidimo būdus. turinį bei struktūrą. Remdamiesi nurodytomis normomis. nur dydami jo atsiradimo pagrindus. A ir B susituokė bažn] čioje. nes vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos jai suteikta teise.. B teigė nežinojęs apie būtinybę registruoti santuoką p < gal LR CK normas. ap budinkite galimybę šiuo atveju atsirasti paveldėjimo teisiniams santykiai (taip pat žr. remiantis LR CK 5..304 str.13 str. ats rasti nėra pagrindo. ar ji įregistravimas teisiniame dokumente (pvz.tai tik teisinio fakto patvirtinimas? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 70 . nutartį c. Teisiniai santykiai 1. Kuo teisnumas skiriasi nuo veiksnumo? Nurodykite fizinio ir juridinio a mens teisnumo skirtumus. Išsamiam atsakymui naudol 4. A mirus.gali tapti teisiniu faktu. Ar teisės normų nesilaikymas yra teisinis santykis? Remdamiesi LR CK 6. tačiau santuokos neregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje pagal L1 CK 3. išdėstomi? Kokios j’ 3. 4 d. remdamasis LR CK 5. myniniai santykiai yra teisiniai santykiai? Ar apsikeitimas vestuviniais žiej dais yra teisinis faktas? Pasiremkite LR CK III knygos normomis. nustatytą tvarką.

yra šio civilinio procesinio teisimo santy­ kio dalyvis? 13. kas yra šio santykio objektas? 15. Ar apsilankymas kirpykloje yra teisinis santykis? Jei taip. klausiančio kelio Vilniaus gatvėje. Kuo absoliutūs teisiniai santykiai skiriasi nuo santykinių teisinių santykių? 18. 10.b. 17.198 str. liepos 25 d. 3K-3-1398/2002). Ar neturintis teisnumo asmuo gali įgyti subjektines teises? 9 Ar tarp užsieniečio. 12 Ar teisės studentas. neatsiradus sutarti­ niams teisiniams santykiams (LAT 2005 m.. teisės aktais bei teismų praktika (2002 m. remdamiesi teisinės valstybės principu (VAT 2008m. sausio 19 d. Nr A-335/2008). Nr. Remdamiesi LR CK 4.• 27 moksline literatūra.b. Atskleiskite teisinių santykių stabilumo tikslą bei esmę.b.. lapkričio ¿n u tartis c.nutartis c. apibūdinkite hipotekos teisinio santykio objektus. yra baudžiamojo 71 . ir jam atsakančio Lie­ tuvos Respublikos piliečio vyksta teisinis santykis? teisinio santykio subjektas? 11 R em dam iesi LR CK 4. 16. 3K3-38/2005)? 19. atliekantis praktiką bei stebintis teismo posėdį. Ar asmuo. nutartis a. Remdamiesi LR CK 6. Ar žmogus gali būti teisinių santykių objektu? 14.par­ davimo sutarčių turinį.. Nr. kuriame nagrinėjama civilinė teisinė byla. g.370 str. matantis kaip vyksta vagystė prekybos centre. apibūdinkite vartojimo pirkimo . Ar gali būti taikoma teisinė atsakomybė už jo pažeidimą. Atskleiskite sąžiningumo principo turinį ikisutartinių santykių požiūriu.171 str.350 . nurodykite įkeitim o teisinio santykio subjektus.

už žmogaus sužalojimą nuteisiamas bulius. atėmęs iš kito tokio paties amžiau asmens jam priklausantį daiktą? Išnagrinėję LR ATPK. kad tai didelės vertės meno kūrinys. Įvertinkite situaciją.1 (2b) str.3. remdamasis LR CK 6. LR CKbenj drųjų dalių normas.217 į norma dėl esminio sutarties pažeidimo. Įvertinkite šiuos atvejus remdamiesi teisės pažeidimo sudėties elementų analize. ta■ pat .? Gruodžio 1 d. jei įranga būtų pristatyta gegužės 16d. 5. 6. kad buvo padaru teisės pažeidimas. Ar B gali atsisakyti priimti siuntą. nes pagal teisinius papročius ir protingumo principą netinkamai įvykdė sutartį? Meno kūrinių kolekcionierius A parduoda paveikslą pirkėjui B. EI 72 4. A eglutes pristatė saul 15 d. remdamiesi UNIDROIT principų rinkinyje pateik . A susitarė su B. jeigu dešimties metų moksleivis pra kiauja mokykloje narkotinėmis medžiagomis? Išnagrinėję LR ATPK ir L | BK bendrųjų dalių normas. Teisės pažeidimas i.18 . mo bylos pavyzdžio analize (UNIDROIT 7. nurod jam. A įl pareigoj o pristatyti B standartinę programinę įrangą iki gegužės 15 d. LRBK . B nėra meno kūrinių žinovas.): gegužės 1 d. Ar asmens įžeidimas yra teisės pažeidimas? Pasiremkite L R B K specialiosid dalies normų analize. Ar asmens kūno sužalojimas bokso ringe yra teisės pažeidimas? Atsakyti pagrįskite. pakviesdamas ekspertą. jei A pristatytų įrangą tik birželio 15 d. Senovės valstybių jurisprudencijoje yra žinomi atvejai. Kokie yra objektyvieji ir subjektyvieji teisėto elgesio požymiai? Kokį teisėj pažeidimą įvykdo trylikos metų asmuo. 3. kad jam pristatys kalėdinių eglučių siun Sutartyje pristatymo terminas nebuvo nurodytas.? J keistųsi situacija. kai nuskendus žmd gui. nes B svarbi skubus pristatymas. pagrįskite atsakymą. to4 nusprendžia įsigyto paveikslo vertę patikrinti. dėl įvykdyto pažeidimo būdavo apkaltinamas ir išplakamas vanduo. Ar galima kvalifikuoti teisės pažeidimą.. pagrįskite atsakymą. Ar galėtų B nutraukti sutartį su A. remdamasis tuo.

228 norma „Esminė šalių nelygybė“. kad B jį apgavo. remiantis LR CK 6. Ar. nes žadėjo pinigus grąžinti po mėnesio. siekiant pagerinti pažeidimų išaiškinimą bei prevencinį darbą. kad B būtų nuteistas už sukčiavimą dėl to. Ar gali B teigti. tačiau praėjo jau 3 mėnesiai. A pateikia B pasirašytą skolos raštelį dėl 10 000 litų pasiskolinimo bei nurodo. o skola iki šiol negrąžinta. reikalaudamas. kad..pertas nurodo.? 73 . būtų veiksminga padidinti dvigubai teisėsaugos pareigūnų skaičių? Pamėginkite atsakyti.ėjimas per gatvę ne pėsčiųjų perėja arba degant geltonam švieso­ foro signalui. buvo įvykdytas teisės pažeidimas ir tuo pagrindu atsisakyti sutarties. nežymus vėlavimas į darbą ir pan. reikalaudamas grąžinti už paveikslą sumo­ kėtus pinigus? A kreipiasi į teismą. kad negrąžino jam didelės pinigų sumos. kokią įtaką nusikalstamumui turi smulkūs teisės pa­ žeidimai . kad tai nėra didelės vertės meno kūrinys ir todėl B sumokėta pinigų suma yra ženkliai per didelė. Remdamiesi LR BK 182 str. kvalifikuokite B veiksmus.

neužtikrini kaltinamojo teisė į gynybą? 2. Ar gali būti laikomas pagrindu panaikinti apkaltinamąjį teismo nuospren dį faktas. Teisinė atsakomybė 1. Išspęskite teisinės atsakomybės klausimą šioje byloji remdamiesi LR CK XXII skyriaus normomis. 7. jei ko­ mandos administracija už praleidžiamas rungtynes atsisako žaidėjui mokėti pagal darbo sutartį nustatytą atlyginimą? Ar asmens pripažinimas psichiškai nesveiku yra sankcija? Ar priverčiamųjų medicininių priemonių skyrimas yra teisinės atsakomybės rūšis? ■ Ar galima juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė? A nuomojamas kavinės patalpas užlieja virš jos esančios įstaigos patalpose sugedusio vandentiekio vanduo. kad A neteisėtai rei kalauja negautų pajamų atlyginimo. 8.19. 5. nes galėjo pats suremontuoti patalpa ir tęsti kavinės veiklą. 6. Kokiu atveju moralės normų nesilaikymas sukelia teisines pasekmes? Ar Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimas galėtų būti laikomas teisinės atsakomybės pagrindu? Ar priskirtina kuriai nors teisinės atsakomybės rūšiai Krepšinio federacijos paskirta piniginė bauda profesionaliam sportininkui už nesportinį elgesį? Jei taip. Dėl užtrukusio teisinio ginčo kavinė ilgą laiko tarpą neveikia ir dėl te negauna pajamų. kad teismo proceso metu buvo teisingai pritaikytos materialinį teisės normos. 4. . kokia žala padaryta kavinei bei kas remontuos vandens apgadintas patai pas. jeigu jo veiksmai neatitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintos konkrečios nusikalJ timo sudėties? Ar raudonos kortelės parodymas futbolo žaidėjui ir uždraudimas dalyvauti kitose rungtynėse yra teisinė nuobauda? Ar keičiasi teisinė situacija. pvz. A nesutaria su įstaigos direktoriumi B dė to. tačiau buvo nesilaikyta procesinių normų. A prašo teismo įpareigoti B atlyginti padarytą žalą bei ik kavinės veiklos atnaujinimo negautas pajamas. kokia teisės norma remiasi ši federacija? Ar gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas prieš asmenį. B teigia. 3.

E.279 str. xt 75 . išvada. pa­ šalino iš užimamų pareigų dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužymo. spalio 30 d. nutarimais bei 2010 m. atsakykite: • Ar konstitucinės sankcijos taikymą galime atsieti nuo pažeidimo fakto nustatymo? • Ar tie patys veiksmai gali užtraukti ir konstitucinę.. ir kitokią teisinę at­ sakomybę? • Koks subjektas sprendžia klausimą dėl konstitucinės sankcijos taiky­ mo? • Ar asmuo. nurodykite jos taikymo sąlyg s. apibūdinkite teisinės atsakomy­ bės už padarytą žalą galimybes ir sąlygas. Apibrėžkite solidariąją teisinę atsakomybę. konkretūs veiksmai. būtų panaikintos nuobaudos dau­ gybėje bylų. remdamasis Konstitucinio Teismo išvada. Remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. -> ^ S t Nr. nagrinėdamas skundą dėl šio fakto. Kokį sprendimą. pra­ džios ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą” išdėstė paklausimą. naujais rinkimais ar kitokiu būdu? Ar asmens patraukimas kitos rūšies teisinėn atsakomybėn gali būti lai­ komas kliūtimi jam taikyti apkaltą? 11. fiksuodami greičio viršijimo faktus. kad pripažinus greičio matuoklių naudojimą neteisėtu. ir LAT praktika (2003 m. naudojo teisėtai įsigytus tačiau nustatyta tvarka neregistruotus greičio matuoklius. sausio 22 d.1 2 metų vaikai netyčia apgadina vieną iš automobilių.E. normomis. nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo narių pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui C. 2002 m.3K-3-1277/2002). Žaisdami kieme 1 0 . Remdamiesi LR CK 6. pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje. 3K-3-109/2003.E. gegužės 11 d. Pasiremkite LR CK 6. nutartis byloje Nr. 2004 m. kuriose pagal materialinės teisės normas buvo nustatyti kelių eismo taisyklių pažeidimo faktai. jūsų manymu. ar Seimo na­ rio C. kurį Seimas. spalio 27 d.9 Policijos pareigūnai. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. turėjo atsižvelgti j tai. Teismas. gegužės 25 d.275 str. gali išvengti konstitucinės atsakomybės referen­ dumu. turėtų pri­ imti teismas? 10 Lietuvos Respublikos Seimas nutarime “Dėl apkaltos Seimo nariui C.

). 18. dėl kelių asmenų veikų (LAT 2002 m. 1 3K-7-115). Nr. spalio 19 d. kokią reii 76 . 22. kas yra piktnaudžiavimas savo teise.13. kol 30 d. 3K-3-520/2005).sąlygas ir ribas. 15. Nr. 2006 m. nesutarti niams santykiams? Kokia civilinės atsakomybės rūšis bus taikoma. Nr. c.248 str. 19. tiesioginė bei netiesioginė žala. b. Ar galima taikyti teil nę atsakomybę. DNSB „Medvėgalis” ir kt. kas yra žala bei nuostoliai. Apibrėžkite kaltės sąvoką ir rūšis civilinėje teisėje (LR CK 6. (LAT 2005 m. spalio 29 d. LAT CBS. Kaip suprantama kaltė? Kaip nustatomas kaltės laipsnis. lapkričio 13 d. Ar pareigą nedaryti žalo kitam asmeniui naudojantis savo teise galima taikyti sutartiniams. Apibūdinkite priežastinio ryšio nustatymo procesą. 21. ir kt.) sakykite. nutartis byloje Nr. nutartis c. sąlygas taikyti jas ka tu (2005 m. nustačius tik teisinį priežastinį ryšį (LAT CBS 2005 m. Paaiškinkite. 3K-3-633. 3K-3-614/2002. 2K-3-206 /2005. 3K-3-553/2006). kai žala atsirand. LAT 2007 lapkričio 26 d. v. apibūdinkite nejurisdikcinl atsakomybės galimybes . 3K-7-59/2008). balandžio 17 j nutartis Nr. ar kaltė turi reikšmės. kovo 26 d. jų ypatumus. nutartis byloje Nr.b. ką reišk faktinis priežastinis ryšys ir teisinis priežastinis ryšys. remdamiesi LAT prak-! tika (2008 m. los rūšys. nutartis c. 3K-3-303). lapkričio 6 d.2. Apibrėžkite. nutartis ei vilinėje byloje Nr. LAT CBS 2007-11-26 L. c. Nurodykite teismų praktikos pozicijas (LAT CBS nutartys: p | 2004 m.b. c. 3K-3-458/2005). 17.8. B. kat.b. remdamiesi LAT praktik. Kas yra teisinis priežastinis ryšys? Kaip jis nustatomas? Susiekite jį su atsaJ komybės prigimtimi bei įprasta gyvenimiška rizika. 20. Nurodykite dalinės teisinės atsakomybės sąlygas. Paaiškinkite. 3 K 3-1343/2002)? 16. pažeidu minėtą pareigą? Atsakymą pagrįskite LR CK normomis bei LAT praktik (LAT 2006 m. Nr. atskiriant civilinės teisės rūšis. 14. Remdamiesi LR CK VIII skyriaus normomis. N il 3K-7-345/2007. nutartis c.b. Nurodykite civilinės atsakomybės rūšis. b. b. Nurodykite civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo panašumus skirtumus bei sąlygas taikyti jas kartu (LAT 2009 birželio 26 d. 3K-J 345/2007. 114. 2002 m. Nr. lapkričio 17 d. balandžio 11 d. nutartis c.

3K-3-109/2007).. b. v. įmonė. kovo 14 d. kovo 29 d.. ir V. P.). Išnagrinėkite autoriaus teisių perėmėjų atsakomybę pagal LR CK 2. V. 2011 m. Ar perimant materialiąsias subjektines teises.mę tai turi praktikoje (LAT 2005 m.24 ir 5. atlyginti neturtinę žalą dėl garbės ir orumo įžeidimo (LAT CBS nutartys: 2006 m. c. Nr. 3K-3-587). nutartis c. R. ir kiti. c.. B. kovo 26 d. B. Autorių ir gretutinių teisių įstatymą. esant paveldėjimo teisiniams santykiams. 3K-3427/2007. L. vasario 27 d. perimamos atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. Nr. R v. ar galima atsakomybė be kaltės? Atsakymą pagrįskite teisės aktais ir teismų praktika (2007 m. Apibrėžkite m išrios kaltės sąvoką ir nurodykite jo s teisinius padarinius (LAT 2007m . 3K-3-106/2011)? 77 . bylos Nr. spalio 22 d. AB bankas „N O R D /LB Lietuva" v.1 str. 3K-3-152/2006. UAB „Lempura” 2007 m. remdamiesi teismų praktika. V. UAB „Mituvos statyba” v.. c. nutartis byloje V. nutartis.b.gruodžio 22 d. v L. A. pavyz­ džiui pareiga įrodyti leidinyje paskleistų duomenų atitiktį tikrovei. K. 3K-7-119/2005)? Paaiškinkite.P.P. Nr.b. E.. nutartis byloje Nr.N. Nr. A.P.

6. Kokią reikšmę turi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuli ta absoliučios asmens teisės į teisminę gynybą doktrina (žr.požymius šis konstituq nis principas išreiškia? Kokią reikšmę turi Konstitucijoje tiesiogiai nustatytas principas. kovo 28 d. nutarimus). K ol reikšmę teisinėje valstybėje turi tos Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo nuostatos. kurio prielaida yra socialinis kompromisj laisvojoje demokratinėje visuomenėje.20. tymų leidėjo antikonstituciniais teisės aktais padarytą žalą piliečių konstiti cinėms teisėms? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencij (žr.. reikšmę teisinėje valstybėje. Lietuvos Respjj blikos Konstitucinio Teismo 2006 m. Išvardinkite turininguosius ir formaliuosius teisinės valstybės požymius. lapkričio 27 d. atskleiskite konstitucinio teisinės valstybės principo turinį. gegužės 15 d. nutarim® 3. 7. gruodžio 9 d. rugsėjo 21 d. Apibūdinkite pagrindinius teisinės valstybės raidos etapus. n i| tarimą). remdamiesi Lietuvos Respublikos Koiįs titucinio Teismo jurisprudencija (žr. Kodėl tei valstybė evoliucionavo nuo teisėtumo valstybės ( Rechtsstaat) prie teisir mo. pagal kurias teismai Lietuvoje gali kurti precedentus I Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. Lietuvos Respublikos KonstitJ cinio Teismo 1998 m. 2007 m. gruodžio 13 d. 5. jog žmogus yra esminė visuomenės vertybėj Paaiškinkite viešojo intereso. nutarimas)? Paaiškl kite teismų nepriklausomumo principo reikšmę teisinėje valstybėje. Ą teisinė valstybė gali egzistuoti nebūdama ir socialine valstybe? Ar teisė sk riasi nuo įstatymo? Kuo teisinėje valstybėje gali būti grindžiama valstybės atsakomybė už įst. Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo 2006 m. arba teisės viešpatavimo (Rule of law). 78 . Koki tipo teisinės valstybės . 4. Teisinė valstybė 1. valstybės? 2. nutarimą)? Koks šio principo ryšys p teisinio personalizmo aksioma. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. jog žmogau teisės ir laisvės yra prigimtinės (taip pat žr. A t skleiskite viešojo intereso turinį.teisėtumo ar teisingumo .

priėmus neteisėtą įstatymą (jį tokiu pripažinti gali tik Konstitucinis Teismas). Kuris įstatymų teisėtumo tikrinimo mechanizmas. Apibūdinkite teisėjų elgesio atitikties procedūrinio teisingumo reikalavi­ mams poveikį pasitikėjimui teismais.“ Ar šie teiginiai nesuponuoja ir to. asmenys įgyja teisę teismuose reikalauti žalos atlyginimo? 9. yra efek­ tyvesnis užtikrinant teisinės valstybės principo įgyvendinimą? Įvertinkite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. vadovaudamiesi inter alia protingumo principu ir kt. kai atitinkamas žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurodytas. Konstituciją Konstitucinė Taryba (t. proporcingumo. pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir tada. nutarime suformuluotą doktriną: „asmuo pagal Konstituciją turi teisę reikalauti neteisėtais valstybės institucijų. jų priimamų nuosprendžių vertinimui bei piliečių teisingumo jausmo skatinimui (žr. Valickas G. kitas Konsti­ tucijos nuostatas). teisinio tikrumo ir teisinio saugumo. o teismai.y. Konstitucinio teismo atiti­ kmuo) vykdo išankstinę priimamų teisės aktų konstitucingumo kontrolę. tuo tarpu pagal Prancūzijos Respublikos 1959 m. 2006). bendruosius teisės principus.8 Teisinėje valstybėje yra svarbus įstatymų teisėtumo tikrinimo mechaniz­ mas. Vilnius: MRU. jūsų manymu. . Proce­ dūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. teisėtų lūkesčių apsaugos principus. Justickis V. 10. kad Seimui valstybės institucijai . tinkamo teisinio proceso.. asmenų lygiateisiškumo. Lietuvos Respublikoje į Konstitucinį Teismą galima kreiptis dėl teisės akto ar jo dalies konstitucingumo. pagal savo kompetenciją sprendžiantys tokias bylas. rugpjūčio 13 d. turi konstitucinius įgaliojimus atitinkamą žalos atlyginimą pri­ teisti. tiesiogiai taikydami Konstituciją (joje įtvirtintus teisingumo.

sprendžiant trečios grupės užduotis. 2011 m. būtina analizuoti teismų jurisprųj denciją.sapnusala. Jį sudaro trejopo pobūdžio užduočių grupės J pirmųjų sprendimus galima rasti teisės doktrinoje (vadovėliuose. antrųjų sprendimas leidžia susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galiojančiai} teisės aktais. Spausdino UAB “Sapnų sala” www.). www.lt Tiražas 2000 egz.lt . monografijose įj pan. tokiu būdu pradedant įdomią ir naudingą pažintį su žmonių tarpusavio san tykiuose kylančiomis realiomis teisinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais.leidyklames. j Maket avo : Rasa Steponavičiūtė Viršelio idėjos autorė: Irma Baublienė Išleido Leidykla MES.Šis uždavinynas skirtas pradedantiems teisės studijas arba savarankiškai besidomirJ tiems teisės teorijos problemomis.

I .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->