P. 1
Linas.baublys. .Teises.teorijos.uzdavinynas.2011.LT

Linas.baublys. .Teises.teorijos.uzdavinynas.2011.LT

|Views: 1,479|Likes:
Published by Sandra Skinkiene

More info:

Published by: Sandra Skinkiene on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

L in as Baublys, R o b erta Firavičiūtė, E rn estas Sp ru o gis, Eglė Venckienė

TEISĖS TEORIJOS UŽDAVINYNAS
METODINĖ PRIEMONĖ

Leidykla MES 2011

UDK 340.12(076.1) Te23

Recenzavo:
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas prof. dr. Darijus Beinoravičius Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė dr. Giedrė Lastauskienė

© Linas Baublys © Robertą Firavičiūtė © Leidykla Mes © Ernestas Spruogis

ISBN 978-609-95202-6-1

© Eglė Venckienė

................60 15..................................................................................... Bendroji teisės teorijos charakteristika.................................................... 57 14...................................................37 10........................ 3...13 Teisės šaltiniai ir forma.........TURINYS Pratarmė..................70 18...................................................... 20 Teisės principai..................31 Teisės normų struktūra.................7 Teisės tradicijos................................... 23 Teisinis reguliavimas...................................... 8.................................................................. 44 11...... 7............................................................................................. Teisės įgyvendinimas....................................................................................... 9............... 5 1............................................................................................................................................................... 48 12..................30 Socialinės norm os.................................72 19...66 17.10 Teisės sampratos............... Teisinė valstybė.............................................................................................................................. 63 16....................... 2............................................................ Teisės aiškinimas............... Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas........................................................................................................... Teisėkūra..............................................................................................52 13..................................................................... 6.......... Teisės normų klasifikacija ir kolizija..................................28 Teisės norma............................................. Teisinė atsakomybė............... 5...................... Teisiniai santykiai..........74 20................................ 4...................................... Teisės pažeidimas.............................................................................................................................................. Teisės aktai.........78 ................................................................................................................................................... Teisėkūros juridinė technika.......

.

Jo paskir­ tis . mokslinius straipsnius ir kitą metodinę medžiagą. todėl juos sėkmingai išspręsti ga­ lima tik analizuojant nurodytus teismų sprendimus. tačiau atpildas už jį . Tai reiškia. kurie savo pastabo­ mis. Tai reiškia.). padėti išvengti didesnių problemų nei jau iškilusios bei taip bendromis jėgomis siekti teisingumo. monografijas.tai pirmoji pažintis su įdomiausia ir svarbiausia teisininko darbo dalimi. išsiaiškinti bei teisingai pritaikyti teisės principus ir normas.Augustinas Sis uždavinynas . darbo. 5 . baudžiamosios. sutarčių ir kitų teisės aktų normas. o ypatingą padėką norėtų išreikšti kolegoms iš MRU Teisės fakulteto Civilinės teisės bei Bioteisės katedrų. įstatymų.tai tvirtų pagrindų tolimesnėms įvairių teisės šakų studijoms (administracinės. sufor­ muluotus teisės doktrinoje. kurios tikslas .tai papildoma metodinė priemonė pradedančiajam teisės studijas ar savarankiškai besidominčiam teisės teorijos problemomis. Šios užduo­ čių grupės sprendimai leidžia studijuojančiajam žengti pirmą žingsnį į teisės praktiką ir tokiu būdu išmokti surasti.sėkmingai spręsti žmonių tarpusavio santykiuose kylančius ginčus. kad šias užduotis galima sėkmingai išspręsti tik analizuojant kodeksų. kad šiuos uždavinius galima sėkmingai išspręsti studijuojant vadovėlius. kurių patarimai bei metodinė pa­ galba leido teisės teorijos uždavinynui kur kas labiau priartėti prie teisinės prak­ tikos bei atspindėti jos tikrąsias problemas.K as. Pirmoji iš jų skirta padėti geriau suvokti teisės teorijos pradmenis. Be to .t. Metodinėje priemonėje pateikiamus uždavinius galima skirstyti į tris grupes. Uždavinyno autoriai norėtų padėkoti visiems kolegoms. Didžioji dalis šios grupės užduočių remiasi „Teisės teorijos įvade“ pateikiama studijų medžiaga bei nurodyta papildoma literatūra nuodu­ gnesnėms studijoms. suformavimas. konstitucinės ir t. Antroji užduočių grupė padeda susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galio­ jančiais teisės aktais. pasiūlymais bei konstruktyvia kritika ženkliai prisidėjo prie šio uždavinyno turinio tobulinimo. būtų valstybės be teisingum o?! Sv. Tai yra didžiausių intelektu­ alinių pastangų ir valios sutelkimo iš studijuojančiojo reikalaujantis bei daugiau­ sia laiko užimantis darbas. jei ne didelės plėšikų gaujos. Trečioji uždavinių grupė remiasi teismų jurisprudencijoje formuluojamais Lietuvos teisės sistemos pamatiniais principais. civilinės.prisidėti prie teisės doktrinoje formuluojamų teisės studijų pagrindų geres­ nio suvokimo.

U ždavinyne n au d o jam o s san tru m p o s: LR ATPK - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas LR BK - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas LR CK - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas LR DK - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas LR BPK - Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas LR CPK - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas LAT - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

6

Bendroji teisės teorijos charakteristika

1. Apibūdinkite teisės teorijos objekto skirtumus, vadovaudamiesi skirtingo­ mis metodologijomis (pvz. prigimtinės teisės, teisinio pozityvizmo, teisinio personalizmo ir 1.1.) bei teisės doktrinų įvairove. 2. Paaiškinkite viešojo intereso, kurio prielaida yra socialinis kompromisas laisvojoje demokratinėje visuomenėje, santykį su kitokio pobūdžio sociali­ niais interesais. Ar teisės saugomas ir ginamas viešasis interesas yra teisės te­ orijos objektas? Pateikite viešojo intereso pavyzdžių, remdamiesi Lietuvos Respublikos teismų praktika. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavi­ mų asmenims, norintiems eiti teisėjo pareigas“, paaiškinkite pozityvistinės metodologijos įtaką ir reikšmę teisinei praktikai. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numaty­ tos mirties bausmės“, 2004 m. kovo 31d. išvada „Dėl Respublikos Preziden­ to Rolando Pakso veiksmų“, Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencija (LAT 2001 m.lapkričio 15 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-874; LAT 2002 m. gegu­ žės 27 d. nutartis byloje UAB “Eura” v P. S., Nr 3K-3-722/2002; LAT 2004 m. vasario 18 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-113/2004; LAT 2006 m. sausio 11d. nutartis byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, bylos Nr. 3K3-17/2006), paaiškinkite nepozityvistinės metodologijos taikymo teisės praktikoje galimybes ir ribas. 5. Pateikite pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos, kurie, Jūsų nuomone, ilius­ truoja tai, kad Lietuvos teismai traktuoja teisę ne tik kaip teisės aktuose nu­ statytąsias teisės normas, jų sistemą. Kaip paaiškinsite bausmės už dokumentų ir antspaudų padirbinėjimą skir­ tumą Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) ir Lietuvos Respublikos bau­ džiamajame kodekse (2003 m.), remdamiesi filosofiniu metodu?

3.

4.

6.

7

Pirm ojo Lietuvos Statuto Pirm asis skyrius 5. Kas klastotų valdovo raštus arba antspaudus, kaip turėtų būti bau­ džiamas Jeigu kas mūsų raštus ar antspaudus klastotų arba sąmoningai jais nau­ dotųsi, kiekvienas toks klastotojas turi būti baudžiamas ugnimi. L R B K 301 str. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojim as 1. Tas, kas suklastojo tikrą ar pagamino netikrą fizinio ar juridinio as­ mens antspaudą, spaudą ar griežtos atskaitomybės blanką arba pa­ sinaudojo žinomai suklastotu antspaudu, spaudu ar blanku, arba jį realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 7. Remdamiesi filosofiniu teisės pažinimo metodu, argumentuotai paaiškinki­ te Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nuta­ rimo „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mir­ ties bausmės“, kuriuo mirties bausmės įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, priėmimo politines, teisines, istorines, etines aplinkybes. Remdamiesi LR CPK 51, 55, 56, 60 str., argumentuotai paaiškinkite teisinio išsilavinimo reikšmę teisininko praktinei veiklai. Po to, kai apeliacinės instancijos teismas priėmė nepalankų juridiniam as­ meniui sprendimą, įmonės direktorius įteikė Lietuvos Aukščiausiajam Teis­ mui savo surašytą kasacinį skundą. Direktorius yra ekonomikos mokslų daktaras, jo žmona yra advokatė, šiuo metu esanti motinystės atostogose. Remdamiesi LR CPK 347 str., argumentuotai paaiškinkite kasacinio skun­ do nagrinėjimo tvarką. 10. Prašymus nagrinėjanti institucija 2010-08-19 priėmė sprendimą atmesti asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užim­ ti. Institucija sprendimą motyvavo tuo, kad asmens pateiktame aukštojo mokslo baigimo diplome yra per mažai kreditų, kurie turėtų būti skirti tam tikriems studijų dalykams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-04 nutarimo Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsila­ vinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas“ 3 punkte. Pavyzdžiui, asmens pateikto diplomo priedėly­ je nurodyta, kad jo studijų metu baudžiamajai teisei buvo skirti 3 kreditai,

8. 9.

o pagal minimą nutarimą turėtų būti skirta 10 kreditų, civiliniam procesui buvo skirti 2 kreditai, o turėtų būti skirti 6 kreditai ir pan. Asmuo kreipėsi į atitinkamą instituciją su skundu, prašydamas panaikinti priimtą sprendi­ mą. Savo prašymą jis grindė tuo, kad teisės studijas baigė 2005 metais, o minimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 6 punkte nurodyta, jog „3 punkto nuostatos netaikomos asmenims, baigusiems universitetines teisės krypties studijas ir įgijusiems teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį iki 2006 metų įskaitytinai“. Atsižvelgdami į pateiktus argumentus išsiaiškinkite, ar prašymus nagrinėjanti institucija pasielgė teisėtai, atmesdama asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užimti.

9

5. kad kastų sistema padeda įgyvendinti teisingumą .Teisės tradicijos 1. nuteisia musulmonę moterį už santuokinės ištikimybės sulaužymą. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas). Taigi.rūpintis skurstančiais. skirti laimingą ir pasiturintį gyvenimą geriems žmonėms bei nubausti blogus žmones už jų nedorą elgesį ir tokiu būdu užtikrinti socialinį stabilumą visuomenėje bei atgrasinti jos narius nuo blogų darbų (pažeidimų) darymo. teigdamos. panašumus ir skirtumus. Peržvelkite LR CK normas ir pamėginkite atrasti romėnų teisės įtakos Lie­ tuvos teisei įrodymų. remdamasis islamo teise. reinkarnacijos bei karmos doktriną ne prisideda prie socialinio teisingumo. VTII-810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ atskleiskite Lietuvos teisinės sistemos struktūrinius ele­ mentus.kelia chaosą sakralinėje socialinėje sistemoje bei griauna visuomeninio gyveni­ mo pamatus. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. Tokį savo rūpestį ji aiškina krikščioniškąja artimojo meilės doktrina bei socialinės pagalbos. kuri yra įteisinta visose Vakarų valstybėse. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4. Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dėl nu­ 2. benamiais. gyvenantis vienoje iš Skandinavijos šalių. Jai skirtą mirties bausmę . Kokie bendri bruožai vienija visas nevakarietiškas teisės tradicijas? Kokie esminiai bruožai jas skiria nuo Vakarų teisės tradicijos? Kokie bruožai ben­ dri tiek nevakarietiškoms. atsižvelgdami į induistinės bei Vakarų teisės tradicijos specifiką. tradicija. Vienuolės šiuos argumentus neigia. 10 . vienuolių teikiama pagalba pagal tūkstantmetę induizmo tradiciją.y. kad jos netiki reinkarnacija ir todėl turi padėti pagalbos prašantiems žmonėms. o atvirkščiai . Induizmo atstovai smerkia tokį vienuolių elgesį.t. teig­ dami. Išspręskite kylančias problemas.užmėtymą akmenimis . tiek ir Vakarų teisės tradicijai? Krikščioniškos konfesijos vienuolė Indijoje įkuria vienuolyną. 3. našlaičiais ir kitais visuo­ menės atstumtaisiais.įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstovai. kurio pagrin­ dinis tikslas .

kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. motyvuodamas tuo. Vakarų valstybė atsisako tai padaryti. bet jam pavyksta pabėgti į vieną iš Vakarų šalių ir papra­ šyti politinio prieglobsčio. kad islamo teisę pažeidusiam rašytojui būtų įvykdyta teisėtai pa­ skirta bausmė. Vienos islamo valstybės rašytojas sukuria poemą. vaikų vadovėliams. pamėginkite išsiaiškinti kiekvienos iš valstybių teisi­ ninkų naudojamų argumentų pagrįstumą ir teisėtumą. tačiau islamo valstybė reikalauja. kad ji gina žodžio ir saviraiškos laisvę. Kinijoje kyla teisinis ginčas tarp buto nuomininko ir jo nuomotojo.maistui. sąsiuviniams ir t. Argumentuotai išspręskite ginčą. prašydamas sumažinti nuomos kainą. kad šie teisės aktai neturi galios musulmonui. reikalaujančiu atsižvelgti į tai. jog yra skolingas. griežtai laikantis teisės normų. Tos valstybės teisėsaugos institucijos nuteisia rašyto­ ją mirties bausme. drabužiams. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aiškina. komunalinių mokesčių. nepažeidžiant Skandinavijos šalyje galiojančio teisėtumo principo. kad nuomininkas jau 6 mėnesius nemoka nuomos.žudymo fakto. nes procesas vyko pagal islamo teisę. kuriam svarbiausias teisinis dokumentas yra Koranas. Islamo valstybės teisininkai teigia. Nuomininkas aiškina. gauna iš jų nuolatines pa­ jamas bei apskritai nejaučia materialinio nepritekliaus. t. kad nuomotojas turi daug nuomojamų butų. .y. o nuomininkas iš ti­ krųjų gauna labai mažas pajamas ir todėl jam labai sudėtinga mokėti nurody­ tą pinigų sumą. 6. motyvuodamas socialiniu solidarumu. Remdamiesi islamo teisės šaltiniais bei atsižvelgdami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. prašydamas iškeldinti nuomininką iš buto. motyvuodama tuo. Todėl nuomininkas prašo teismo atsižvelgti į susidariusią situaciją ir neiškeldinti jo iš buto. vaistams. tačiau šis atsisakė tai daryti.t. tačiau šiuo metu jis dirba labai menkai apmokamą darbą ir todėl gaunamų pinigų vos užtenka jo šeimos reikmėms . Nuomotojas kreipiasi į teismą. Prieglobstis suteikiamas. o į raginimus tai daryti nereaguoja. atsižvelg­ dami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. Teismas priima sprendimą ne­ iškeldinti nuomininko iš buto bei įpareigoja nuomotoją sumažinti nuomos mokestį.geriau apmokamą 11 7. kurioje šaiposi iš Korano ir pranašo Mahometo. kad jis ne­ neigia. kuri buvo suderėta dar jam dirbant kitą . kuri yra įtvirtinta „Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijoje“ bei šios valstybės Konstitucijoje. Nuomo­ tojas teigia. kad nuomos kaina nustatyta 2 me­ tams ir yra įtvirtinta sutartyje. Nuomininkas ne kartą kreipėsi į nuomotoją.

Vis dėlto. baigęs teisės studijas Prancūzijoje. atsižvelgdami į Kinijos ir Japonijos teisės tradicijos specifiką. reguliuojančias šeimos teisinius santykius. pamėginkite išspręsti valsty­ bės vadovo ir genčių atstovų ginčą. kad jos yra ne­ tinkamos ir negaliojančios. Nepaisydamas šių argumentų. metu galima susisiekti su protėvių dvasiomis ir gauti jų palaiminimą arba nepritarimą santuokai. ini­ cijuoja civilinio kodekso parengimą jo valstybėje.darbą. valstybės vadovas pareikalauja sudaryti santuoką pagal civilinio kodekso normas. Kaip. turto dalybų. kelias dienas ir naktis trunkančių apeigų. atsižvelgiant į Prancūzijos civilinio kodekso normas. teigdamas. Vienos iš Afrikos valstybių vadovas. At­ sižvelgdami į Afrikos teisės tradicijos specifiką. kad tik tokiu būdu galima tinkamai reguliuoti tėvystės nustatymo. Akivaizdu. Jų įsi­ tikinimu. teigdami. kad visus jo minimus klausimus jau daugelį amžių išmintingai sprendžia seniūnų taryba. pašalpų mokėjimo. paveldėji­ mo ir kitus teisinius santykius. sveikatos priežiūros. todėl valstybės vadovas bei jo siunčiami valstybės tarnautojai turėtų nesikišti į genčių vidaus reikalus. Genčių atstovai atsisako įvykdyti valstybės vadovo reikalavimą. kad civiliniame kodekse numatytos formalios santuo­ kos sudarymo procedūros neturi tokios galios. tik tokių. kai kurių šios valstybės genčių atstovai atsisako sudaryti santuoką pagal naujojo kodekso normas. Paaiškinkite šį teismo sprendimą. šį ginčą turėtų spręsti Vakarų teisės tradicijos teismas? 8. kad jie nuo seno vadovaujasi savo gen­ tyje nusistovėjusiomis vestuvinių apeigų tradicijomis bei papročiais. o tai reiškia. 12 . teigdami. išlaikymo skyrimo. jūsų nuomone.

remdamiesi šių prigimtinės teisės mokyklų pamatinėmis nuostatomis ir ar­ gumentais. Krikščionims buvo leista pasirinkti . Šis pasakojimas yra žinomas kaip 40 kankinių istorija.Teisės sampratos 1. paliko ginklus ir prisijungė prie esančių ežero viduryje. Krikš­ čionys buvo atvesti ant užšalusio ežero ledo ir išrengti.y. remdamiesi Šv. Romos sena­ toriai pasipiktino Karneado elgesiu ir išvijo jį iš miesto. remdamiesi sofistų ir stoikų prigimtinės teisės sampratomis. Įvertinkite ją. Į kokias dalis yra skirstoma teisė Šv. Pirmąją dieną jis sužavėjo Romos senatorius teisingumą išaukštinančia kalba. siekdami apsaugoti romėnų jaunimą nuo žalingos reliatyvizmo įtakos auklėjimui.y. o aplink ežerą išsiri­ kiavę sargybiniai uždegė laužus. arba ateiti prie laužų sušilti. sofistų mokyklos sekėjas. kol mirtinai sušals. Po ilgo buvimo vienas iš krikščionių paliko ežerą ir atbėgo prie laužo. taip pasirinkdamas neišvengiamą mirtį. t. apstulbintas likusiųjų tikėjimo ir ištvermingumo. skeptikas Karneadas nuvyko į Romą. kur dvi dienas kalbėjo apie teisingumą. Kitą dieną jis paneigė savo pirmosios dienos kalbą. Augustino formuluojama amžinojo ir laikinojo įstatymo perskyra. tokiu būdu atsisakant savosios religijos išpažinimo bei išvengiant bausmės. nusimetė rūbus. Tomo Akviniečio teo­ rijose? Kokia amžinojo įstatymo kilmė ir esmė? Kam skirtas šis įstatymas? Koks yra amžinojo ir dieviškojo įstatymo santykis (t. Romos imperijos laikais buvo suimta 40 krikščionių ir jiems paskirta baus­ mė. atsižvelgiant į jų išpažįstamos ir oficialios Romos religijos santykį. Pamėginkite sukurti skirtingas kalbas apie teisingumą.arba būti ežero viduryje ant ledo. Ta­ čiau vienas iš sargybinių. Augustino ir Šv. pabrėždamas teisingumo sampratos reliatyvumą bei subjektyvumą. pri­ klausymą nuo asmeninių interesų ir įvairių išorinių veiksnių. kuo skiriasi ir kuo sutampa šie įstatymai) ? Kaip suvokiamas arba pažįstamas prigimtinis įsta­ tymas? Kokią išraišką jis įgauna? Kuo skiriasi prigimtinis ir žmogiškasis 13 2. . Išanalizuoki­ te Karneado bei Senato veiksmus. Senovės filosofas. kurioje pabrėžė jo svar­ bą užtikrinant harmoningus žmonių tarpusavio santykius ir darnią valsty­ bės institucijų veiklą. 3.

y. Siekdamas neribotos jurisdikcijos. remiantis pozityvizmo metodologija. t. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skyriaus nuostatomis. Tomas Moras teigė esąs ištikimas karaliui. gyvenęs XV-XVI a. 7. Įvertinkite Tomo Moro poelgį bei pamėginkite išsiaiškinti jo elgesio motyvus. y.“ 14 . jis nesilaikė susitarimo. pareiškime tei­ gė: „krikšto metu sudariau sutartį.politinės visuomenės. nors iš manęs sulaukė įvairiausių paskatinimų ir labai daug maldų. Tačiau vėliau. Tomas Moras buvo įkalintas. 6.įstatymas? Kuo skiriasi viduramžiškas ir šiuolaikinis prigimtinės ir pozity­ viosios teisės santykio supratimas? 4. ar įsakymas „nevok“ yra prigimtinis įstatymas? 8. kurioms esant galima riboti žmogaus teises (žr. naujai santuokai bei su tuo siejamai religinei refor­ mai. kaip Henriko VIII elgesį galėjo įtakoti prigimtinės teisės sampratos kaita Naujaisiais amžiais? 5. nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas.M. pasiremdami Tomo Akviniečio pateikiama įstatymų klasifikacija. Žymus Anglijos teisininkas. Henrikas VIII norėjo tapti vyriausiu Anglijos bažnyčios vadovu žemėje ir tokiu būdu paneigti Romos popiežiaus viršenybę šioje šalyje. Įvertinkite situaciją. kai politinė visuomenė yra tapati valsty­ bei)? 9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. ypatingai atkreipdami dėmesį į žmogiškojo įstatymo santykį su kitais įstatymais. reikalau­ damas patraukti baudžiamojon atsakomybėn Dievą. susiorganizavusios į valstybę (t. atsisakė pritarti karaliaus Henriko VIII santuokos anuliavimui. apibūdinkite žmogaus teisių ir prigimtinės teisės (įstatymo) santykį. kovo 14 d. atskleiskite sąlygas.M. jas traktuojant kaip nustatytas teisėkūros subjekto . pateikė pareiškimą Rumunijos Timišoaros miesto teismui. Ar galima žmogaus teises aiškinti. filosofas Tomas Moras. kurioje atsakovas įsipareigojo išlaisvinti mane nuo blogio. Pasitraukęs iš Lordo kanclerio pareigų. ir Rumunijoje yra atstovaujamas Stačiatikių Bažnyčios“. Paaiškinkite. P. būdamas Anglijos Lordu kancleriu. Apkaltintas išdavyste dėl nepritarimo tokiems Henri­ ko VIII veiksmams. remdamiesi teologine teisės samprata: Rumunijos pi­ lietis P. iki pat šios datos. Taip pat pamėginkite pa­ aiškinti. nutarimą). bet dar ištiki­ mesnis Dievui. nuteistas už žmogžudystę laisvės atėmimo bausme dvidešimčiai metų... „kuris gyvena Rojuje. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija.

atsižvelgdami į pri­ gimtinės teisės sampratos bei teisinio pozityvizmo doktrinos raidą bei su tuo susijusią šio santykio kaitą. Abstulbusių teismo proceso dalyvių ir stebėtojų akivaizdoje buvo pa­ skelbtas išteisinamasis nuosprendis. kai politinė visuomenė yra tapati valstybei) ? 12. Rim­ tas požiūris į teises. Galiausiai. Ar keistųsi jų teisėtumo vertinimas. Įvertinkite jų argumentų pagrįstumą ir įtikinamumą. susiorganizavusi į valstybę (t. suverenitetas priklauso tautai. JAV vykusio teismo proceso metu prisiekusieji turėjo priimti vienbalsį sprendimą baudžiamojoje byloje dėl asmens nužudymo. ar tikslinga teikti medicininę pagalbą III Reicho kariams jų sužeidimo ir kitais panašiais atvejais. y. 14. Tačiau dvyliktas prisie­ kusysis teisiamojo kaltę atkakliai neigė. Šiais bandymais buvo siekiama išsiaiš­ kinti. Dworkin R. II pasaulinio karo metu nacistinėje Vokietijoje. Pavyzdžiui. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Įvertinkite šių medici­ ninių eksperimentų teisėtumą. Teisinio pozityvizmo kritika R. matydami. būtų itin stabilios ir keičiamos itin sudėtinga tvarka. kuriomis būtų išreikštos laisvosios demokratinės visuomenės vertybės (pvz. ir kurios turėtų aukščiausią juridi­ nę galią. Dworkino teorijoje (žr. Analogiški tyrimai buvo atliekami siekiant išsiaiš­ kinti daugkartinių kaulų lūžių ir sugijimo galimybes. Apibūdinkite prigimtinės ir pozityviosios teisės santykį. 2004). kad jokiais argumentais nepalenks savo kolegos. likę 11 prisiekusiųjų pakeitė savo nuomonę ir balsavo už tai. kad teisiamasis ne­ kaltas. o jų teisėkūros subjektu būtų laikoma politinė visuomenė. jeigu teise bus laikomos pamatinės teisės nuostatos. taip bandant išsiaiškinti. Palyginkite prigimtinės teisės ir teisinio pozityvizmo teorijas. remdamiesi teisinio pozityvizmo teorijomis. Byloje surinktų įrodymų akivaizdumas leido vienuolikai iš prisiekusiųjų nedvejojant teigti. 13. remiantis rasės grynumo po­ litika bei medicininių eksperimentų įstatymais.10.). remiantis kitomis teisės sampratomis? 11. kad teisiamasis yra kaltas nusikaltimo padarymu. Ar galima negatyviai vertinti teisinį pozityvizmą net ir tuo atveju. po labai ilgai trukusių diskusijų. belaisvio ar nuteistojo kūnas būdavo periodiškai sušaldomas ir sušildomas. Prisiekusieji teisinosi nuovargiu po ilgų 15 . buvo atliekami bandymai su karo belaisviais ir kitais nuteistaisiais. kiek minučių lediniame Siaurės jūros vandenyje išbuvusiam numušto lėktuvo pilotui dar galima išgelbėti gyvybę. val­ džios įstaigos tarnauja žmonėms ir pan.

įpročius ir pan. apskritai puoselėdavo bei stengdavosi perimti geriausius naujų kultūrų bruožus bei juos pritaikyti savo kultūrai.helenistinės filosofijos. Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar skiriasi nagrinėjamo laikotarpio ir šiuolaikinė teisė? Koks yra teisės ir lygy­ bės santykis L. Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar tinka šiuolaiki­ nės teisės apibūdinimui L. asmeninius ir kitokius daiktus bei iškeldinti žemvaldžio šeimą. kai kurie vietininkai priėmė vietos tikėjimą ir papročius. Šiuo atveju net­ gi galima pabrėžti. Lietuvos kaimo gyventojui A buvo pasiūlyta prisidėti prie naujos valdžios aktyviai vykdomos socialinės lygybės politikos. kad ne nukariautojų. Kokio laikotarpio teisę apibrėžia L. Kaip tam tikrą Aleksandro politikos analogiją galima pateikti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XIII .t. kur tolesniu jos 16 . papročių. A augino tris vaikus. religijos ir t. kalbos. tačiau netu­ rėjo nuosavos žemės ir dėl to buvo priverstas dirbti samdomu darbininku už gana nedidelį atlygį. Gumplovičiaus formuluo­ jama prievartos teorija. Tokia Aleksandro politika iš dalies lėmė naujos . kuomet karinė ekspansija apsiribojo LDK vietinin­ kų skyrimu į valdančius postus. vykdytą politiką. jos teiginiais apie jėgos persvarą. Gumplovičius prievartos teorijoje? Kokią reikšmę teisei turi prievarta ir įprotis L. Senovės graikų karvedys Aleksandras Makedonietis išgarsėjo ne tik savo žygiais. plečiant jos teritoriją į rytų žemes (dabartines Baltarusijos ir Ukrainos teritorijas).. nekilnojamą ir kilnojamą turtą . Todėl naujos valdžios atstovai A pasiūlė kartu su kitais valdžios rėmėjais konfis­ kuoti stambiojo žemvaldžio B. 1941 m. kad nesikėsindavo į nukariautų teritorijų tautinį identitetą. gerokai praplėtusiais Graikojos teritoriją ir leidusiais ją vadinti im­ perija.t.diskusijų.Gumplovičiaus įžvalgos? Kodėl taip ar ne? 17. Įvertinkite prisiekusiųjų teismo nuosprendį. tiek ir naujosiose imperijos teritorijose. remdamiesi teisinio realizmo teorija. žemę. kuri pa­ sireiškė materialinių gėrybių perskirstymu. Įvertinkite šiuos faktus.XV a.y. bet ir tuo. nekeičiant nusistovėjusių papročių. nenaikindavo susiklosčiusių tradicijų. vieno iš jų nepalenkiamumu bei noru pagaliau baigti šį procesą. kuriam daugelį metų dirbo A. mokesčių bei kariuomenės rinkimu ir pan. nugabenant ją į traukinių stotį. susiformavimą ir jos paplitimą tiek pačioje senosios Graikijos. remdamiesi L. 16. pastatus. 15. birželio mėn. bet nukariautųjų kalba tapo LDK kanceliarinės kalbos pagrindu. kurio pakako tik būtinoms šeimoms reikmėms.

Nr. Turto konfiskavimo metu A pavyko dalį turto nepastebimai pasisavinti. Į Lietuvą po 15 metų grįžo tik jau suaugę B sūnus ir duktė. liepos 21d. keturiais vaikais.likimu pasirūpintų kiti valdžios atstovai. remdamiesi K. Kiek teisės sampratų pateikia K.Markso teisės samprata. Įvertinkite nurody­ tas aplinkybes bei B vaikų prašymo teisėtumą. Lietuvos ir pasaulio istorija. jo naudojamomis bazės ir antstato.t. vienas iš žemės savininkų . B sesers likimas nežinomas. priimtas Deklaraciją apie valstybės santvarką (Vyriau­ sybės žinios. bado ir kitų nepakeliamų gyvenimui sąlygų. Nr. 1940. B žmona ir duktė mirė Laptevų jūros saloje neištvėrę šalčio. Remdamiesi marksistine teisės samprata. Vilnius. Pats B ir jo brolis mirė nuo nepakeliamų darbo ir gyvenimo sąlygų Rusijos Tomsko srityje. Pats B su šeimos nariais . kad B senyvo amžiaus motina ir mažametis sūnus mirė traukinyje. 719-5744). (žr. papuošalai ir t. visuomenės eko­ nominės . 140-145). Dokumentų rinkinys aukštesniųjų klasių moksleiviams. A sutikus ir vykdant turto konfiskavimą bei B šei­ mos iškeldinimą.materialinės raidos ir kitomis sąvokomis. Už šią pagalbą A buvo pažadėta leisti prisidėti prie konfiskuoto B turto perskirstymo ir teisingo padalijimo naujiems savininkams. nes jis ži­ nojo. Vėliau A sužinojo. 2006.). Jie kreipėsi į A prašydami grąžinti jų tėvams priklausiusį bei pagal paveldėjimo teisę dabar jiems turintį priklausyti turtą. Markso projektuojamoje visuomeninėje santvarkoje? 19. Marksas ? Kokius visuomeninės santvarkos raidos etapus išskiria marksistinė teisės samprata? Kaip marksistinėje teisės sampratoje teisė susijusi su visuomenės ir valstybės ekonomine-materialine raida? Kas yra bazė ir antstatas? Kas yra klasių kova ir koks teisės vaidmuo joje. žmo­ na. klasių kovos. broliu bei seserimi buvo išvežti į traukinių stotį. 17 .motina. 1940. neištvėrę tris savaitės trukusios kelionės didelio karš­ čio sąlygomis žmonių gabenimui nepritaikytais vagonais. 719-5743) bei Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialisti­ nių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaraciją (Vyriausybės žinios.B tėvas pasipriešino valdžios atstovams ir už tai buvo nušautas. kur buvo nugabenti atlikti 10 metų laisvės atėmimo bausmę už „darbo žmo­ nių išnaudojimą buržuazinėje santvarkoje“. įvertinkite Liaudies Seimo 1940 m. remiantis marksistine teisės samprata? Kaip keičiasi teisės ir valstybės paskirtis K. o dalį turto (karvę ir vežimą) gauti kaip atlygį už darbą ir kaip paskatinimą ateityje tęsti tokį darbą. p. kur saugomi vertingi B daiktai (pinigai. 18.

Gumplovičiaus ir K.66 str. Kas yra visuomeninė sutartis. Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai (be kita ko.Markso teisės sampratas. pasak R. šis namas buvo paimtas ir perduotas valstybės nuosavybėn. ar iš­ reikšti eksplicitiškai ar implicitiškai teisinio teksto atžvilgiu)). kriterijumi naudodami teisinio personalizmo pirmąją aksiomą. Savininkui buvo atlyginta namo vertė. Kaip suprantamas interesas R. kaip ji sudaroma ir kokią išraišką įgauna? Ko­ dėl ji vadinama kvazisutartimi? Kaip apibūdinamas visuomenės ir valdžios santykis visuomeninės sutarties teorijoje? 25. Remiantis LR CK 4. Kokiame amžiuje atsirado visuomeninės sutarties teorija? Kas yra jos kūrė­ jai? Kokios aplinkybės lėmė visuomeninės sutarties teorijos atsiradimą tam tikrose šalyse? 23. ne­ tinkamai laikančio jam nuosavybės teise priklausantį bei kultūros paveldui priskirtą namą.20. Palyginkite L. laisvos visuomenės aksiomos? 27. Koks yra prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis pagal visuomeninės su­ tarties teoriją? Kokias prigimtines teises įvardina šios teorijos kūrėjai? 26. Paaiškinkite šią situaciją.skiriasi? 21. paaiškinkite. dėl teisės reikia kovoti? Ar kova dėl teisės vyksta vi­ suomet? Kaip R. Iheringas aiškina Temidės įrankius . Kaip šiuo kriterijumi . Kokiais bruo­ žais jos sutampa ir kokiais . priimtu teismo sprendimu iš namo savininko. teisės principai) yra tik nustatytieji (nesvarbu. Kodėl teisiniame personalizme išskiriami vertybinis ir norminis teisės ly­ gmenys? Kas yra egoizmas ir altruizmas? Kokia jų reikšmė teisiniam perso­ nalizmui? Kas yra teisingumo vykdymas remiantis šia samprata? Ar teisių ir pareigų vienovės būtina siekti visuomet? 29. Kas yra gamtinė (prigimtinė) būklė? Kaip apibūdinamas žmogus šioje bū­ klėje? Koks yra gamtinės ir visuomeninės būklės santykis? Koks teisės vai­ dmuo gamtinėje ir visuomeninėje būklėje? 24.svarstykles ir kardą? 22. Iheringo „interesų jurisprudencijoje“? Ko­ dėl. kodėl laisvosios demokratinės visuomenės aksiomos nėra būtinos šia meto­ dologija aiškinamai teisei? 28. Kodėl teisinis personalizmas remiasi aksiomomis? Ką reiškia terminas „ak­ sioma“? Kokios yra teisinio personalizmo aksiomos ir kokia jų paskirtis? Kodėl tai kartu ir demokratinės. Iheringo.

siekdamas užsidirbti studijoms reikalingų lėšų.galima būtų paaiškinti „Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įsta­ tymo“ 2 str. istorinis laikotarpis. bet įsiregisruoja darbo biržoje ir gauna bedarbio pašalpą. 7 p. kriteriju­ mi naudodami ketvirtąją teisinio personalizmo aksiomą. Palyginkite absolventų A ir B situacijas. doktrina. papročiai. Mokyklą baigęs absolventas A tęsia studijas aukštojoje mokykloje bei dirba.t. įtvirtintą rekvizicijos galimybę? 30. ekonominės sąlygos ir t. A klasiokas B studijų netęsia. nedirba. 31.) lemia teisės sampratų susifor­ mavimą? Ar galima suformuluoti visiems laikams bendrą teisės sampratą? Nuo ko priklauso konkretus teisės turinys? 19 . Kitas mokyklą baigęs absol­ ventas. politinė santvarka. Kokios priežastys (pasaulėžiūra.

tegul nebūna tai laikoma kalte”. Ar Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Res­ publikos piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 8. 5. 6. Teisės šaltiniai ir forma. ypatumus. Kaip keitėsi teisinio papročio vaidmuo istorijos eigoje? Nurodykite pagrin­ dinius teisinio papročio bruožus bei skirtumus bendrojoje ir kontinentinėje teisės tradicijose. Pateikite teisės šaltinių materialiąja prasme pavyzdžių. 1. Paaiškinkite teisės šaltinio formaliąja prasme ir teisės formos sąvokas. 1. III Lietuvos Statutas šiais laikais yra teisinės minties šaltinis (arba teisės mokslo) ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 9. LR CK 1. P. Paaiškinkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Paaiškinkite teisės šaltinį . 7. 204-216. 2002. t. / / Jurisprudencija: Mykolo Romerio universitetas.). Ar Koranas Lietuvos Respublikoje gyvenančiam Irano piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 10.. Lastauskienė G. Simašius R. 1.81 straipsnį. 1. 4. Jeigu nukirs daugiau ar mažiau nei priklauso.66 straipsnio 4 dalį. T. Ar šis XII lentelių įstatymas gali būti laikomas šiuolaikinės teisinės minties šaltiniu: „Trečiąją turgaus dieną tegul sukapoja skolininką į gabalus. Ar tai visuo­ met daugumos moralė? 3. Teisinio papročio reikšmė teisiniame reguliavime. LR CK 1.114 straipsnio 2 dalį ir 1. kaip teisės šaltinio forma­ liąja prasme. Kokia teisinio papročio reikšmė tarptautiniuose santy­ kiuose? (žr.) 20 . 11. Apibūdinkite teisės šaltinio bei teisinės minties (arba teisės mokslo) šaltinio sąvokas. 24 (16). Ar yra teisės ir moralės būtinasis ryšys? Paaiškinkite tai. remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis (pvz. 4 d. ir t. 2.4.gerą moralę (žr.2 straipsnio 2 dalį.). akcentuojant Konstitucijos rašytinį ir nerašytinį as­ pektus.5 str.1.

kovo 1 d. jei tai daryti leidžia tarptautinių sutarčių nuostatos (žr. nutarimais. paaiškinkite. Susitarime gėrimų kiekis įvardintas dėžėmis. LAT 2003 m. yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių. Į įmonės savininko A reikalavimą sumažinti produkcijos kainą tiekėjas B atsakė. Ar papročius galima taikyti ir tada. kad jis remaisi ilgametės praktikos pagrindu susiformavusiu teisiniu papročiu (LR CK 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. 2003)? 16.4 str. tačiau po to tiekėjas pateikė naujos formos dėžes. spalio 24 d. balandžio 14 d. 15. A paaiš­ kino B. Prekybos įmonės savininkas A susitarė su tiekėju B dėl nustatyto kiekio gė­ rimų tiekimo jo įmonei.). Savarankiškai išstudijuokite įvairius nacionalinius ir tarptautinius teisės ak­ tus bei pateikite teisinių papročių pavyzdžių. Remdamiesi teisinio papročio požymių analize. suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. kad sutarties jis nepažeidžia. ir 2007 m. ar A reikalavimas yra teisėtas. kad bus vadovaujamasi tam tikrais papročiais? 13. Kelis metus šalių bendradarbiavimas vyko be ginčų. 14. bei 2007 m. Žemes­ nės instancijos teismai. kai tai nustatyta įstatymais ar sutartimis (žr.4 straipsnio 1 dalį papro­ čius galima taikyti tik tada. Ar turi reikšmę vadovavimosi tam tikru papročiu mastas (visuotinumas)? Ar keičiasi situacija. 4 d. Nr. taip pat LAT 2006 m. kovo 28 d. Teismų praktika 21 . šalims sutartyje nurodžius arba nenurodžius. 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. Tačiau Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 33 str. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina nurody­ kite. kad teismai „yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kokiais argumentais yra pagrindžiamas teisinio precedento egzistavi­ mas Lietuvos Respublikoje bei kontinentinėje teisės tradicijoje (žr. teismų sprendimams buvo suteikta pre­ cedentų galia. nutartį civilinėje byloje Nr.12. nutarimus). nurodyta. nutartį civilinėje byloje Nr. spalio 24 d. todėl kainos sumažinimui nėra pagrindo. skelbtą LAT biuletenyje „Teismų praktika“. kovo 28 d. priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų by­ lose. 3K3-482/2003. kurioje gėrimų kiekis buvo kiek mažesnis. Ar teismo precedentas reiškia teisėkūrą ar konstruktyvųjį teisės aiškinimą? 17. 3K-3-160/2006). suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

sekdamas teisinio precedento tradicija. Pamėginkite išsiaiš­ kinti. 19. Viduramžiais Anglijos magistratų teismai už pinigų padirbinėjimą bausdavo mirtimi. kad teismo sprendimai turi precedento galią? 18. analogiškoje byloje turi pasielgti Anglijos magistratų teismas dabar? 20. kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina“. Kaip.atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais. Remdamiesi teisinio precedento kaitos taisyklių analize paaiškinkite. ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose ir Lietu­ vos Respublikos Teismų įstatyme yra suformuluotos analogiškos nuostatos ir ar teisės aiškinimo taisyklių laikymasis reiškia. ar eko­ nominė krizė gali būti pakankamas pagrindas teismams nesivadovauti anks­ tesnėse bylose suformuluota praktika vėliau nagrinėjamose analogiškose bylose? 22 . Pateikite teisminio bei administracinio precedento pavyzdžių.

kad „Civilinių teisinių santykių su­ bjektai. 5. protingumo ir sąžiningumo reikalavimus“. paaiškinkite teisės principų-idėjų. Taisyklės ir tvarka: naujas liberalių teisingu­ mo bei politinės ekonomijos principų išdėstymas. Graikų filosofas Sokratas buvo melagingai apkaltintas nusikaltimų darymu ir Atėnų teismo nuteistas mirties bausme (vėliau kaltinimų melagingumas 23 2. gegužės 25 d. privalo vadovautis tei­ singumo. Ar galima šiuos principus laikyti tikslingai sukurtais (apie tikslingą kūrybą ir evoliuciniu keliu besivystančius visuomeninius reiškinius žr. I. protingumo ir sąžiningumo principais“. o 4 dalyje . . 6. 3. atskleiskite teisės principų. Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai yra tik nustatytieji). susiformuojančių visuomenės teisinėje sąmonėje ir veikiančių joje. ar jie atlieka reguliuojamąją funkciją? LR CK 1. Vilnius: Eugrimas. nutarimą. esmę (žr. teisinio teksto at­ žvilgiu išreikštų eksplicitiškai ir implicitiškai. aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas. išleisti Tarp­ tautinių komercinių sutarčių principai (UNIDROIT principai) gali būti va­ dinami nerašytinių teisės principų šaltiniu Lietuvoje? Pateikite nerašytinių teisės principų pavyzdžių.5. Kaip šių principų turinį atskleidžia teismai? Įvertinkite šiuos principus per pozityvizmo metodologi­ jos. Vilnius: Justitia. Teisės principai 1 Kas yra teisės principai? Kaip teisės principai susiję tarpusavyje? Kaip teisės principai yra klasifikuojami? Kaip gali būti identifikuojami nerašytiniai tei­ sės principai? Ar Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto 1994 m. esmę. 2001). 2006 m. 4. nurodykite eksplicitiškai ir implicitiškai išreikštų teisės principų skirtumus. įstatymų leidyba ir laisvė. Lietuvos Res­ publikos Civilinio kodekso komentaras. privalo veikti pa­ gal teisingumo.kad „teismas. įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas. Lietuvos Respubli­ kos Konstitucinio Teismo 2004 m. 1998) ? Koks šių principų vaidmuo. T. Teisė. rugpjū­ čio 8 d. Remdamiesi nepozityvistine metodologija. Hayek F. o taip pat per nepozityvistinės metodologijos prizmę (žr.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta. sprendimą). I knyga. A.

kurį rungtynių teisėjas įskaito. 1991 m. tačiau visam gyvenimui liko neįgalus. nutarimą. 24 . Dėl mieste vykusios šventės nuosprendžio įvykdymas buvo atidėtas. net žino­ damas kaltinimų melagingumą. kuris visiems arenoje esantiems žiūrovams. Apibūdinkite teisingumo ir teisėtumo principų santykį.buvo išsiaiškintas ir visi trys kaltintojai taip pat nuteisti mirties bausmėmis). tad tuo pasinaudoję Sokrato draugai sudarė jam galimybę pabėgti iš kalėjimo. 2000 m. Lietuvos Respu­ blikos Konstitucinio Teismo 2007 m. taigi ir medaliai turi būti įteikti kitai komandai. nutarimą. įsivyrautų chaosas. liepos 31d. remdamasis daugelį metų Atėnų gatvėse dėstytu savo mokymu apie teisingumą. nutarimą). gruodžio 6 d. Įvertinkite susidariusią si­ tuaciją ir teisėjo bei komisaro priimtus sprendimus. nes kitokiu atveju valstybėje kiltų netvarka. gruodžio 22 d. remdamiesi teisingumo ir teisėtumo principais. Pagal šį mokymą visi valstybės pi­ liečiai turi laikytis jos įstatymų. rungtynių laimėtojas negali būti keičiamas. Kadangi teisėjas jau priėmė sprendimą įskaityti me­ timą. remdamiesi Sokrato mokymu bei šiuolaikine teismų jurisprudencija ir moksline doktrina (žr. 7. arenoje esančioje švieslentėje vyksta epizodo pakartojimas. Sokratas atsisakė išvengti teisėtai paskirtos mirties bausmės įvykdymo. Taigi. Ta­ čiau Sokratas atsisakė tai padaryti. 7 iš jų buvo nužudyti. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. o vienintelis pelnytų taškų įskaitymo pagrindas yra teisėjo sprendimas. paaiškinkite nekaltumo prezumpcijos principo turinį (žr. persveria rezultatą ir iškovoja bronzos medalius. kad juose nėra numatyta rung­ tynių vaizdo įrašų peržiūra. Pagrindinis užpuolimo motyvas. nutarimą). o tai neišvengiamai reikštų jos pražūtį. išaiškintas tyrimo metu . analizuodamas krep­ šinio lygos nuostatus. jų panašumus ir skirtumus bei šių principų turinio kaitą istorijos bė­ gyje. Iš karto po pataikyto metimo. Medininkų pasienio poste buvo užpulti 8 Lietuvos Res­ publikos pasienio pareigūnai. 8. dėl pažeisto stuburo negalintis valdyti kojų. atkreipia dėmesį į tai. teisėjams ir žaidėjams akivaizdžiai parodo. kad metimas pataiky­ tas pasibaigus rungtynių laikui ir todėl neturi būti įskaitytas. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m.Lietuvos nepri­ 9. 2003 m. sausio 16 d. Rungtynių komisaras. Vykstant krepšinio varžyboms paskutinę rungtynių akimirką viena iš ko­ mandų pataiko metimą. vienas išgyveno.

pa­ sieniečio parodymai nebuvo traktuoti pakankamu įrodymu nuteisti SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną. motyvuodamas sutarties laisvės principu. Susidūręs su ryšio tiekimo sutrikimais. kad vartotojas kelis metus naudosis šiuo ryšiu bei nekels tiekėjui pretenzijų dėl ryšio tiekimo sutrikimų. remiantis LR CK 6. įvertinkite nekaltumo pre­ zumpcijos principo turinį bei jos taikymo pagrįstumą šiuo atveju. buvo atlikta asmens atpažinimo procedūra.b. Remda­ miesi sutarties laisvės principu bei LR CK 6.188 str. paaiškinkite lygiateisiškumo principo turinį (žr. kas yra esminė šalių nelygybė (LR CK 6. (UNIDROIT 3. 12. nutartis c. kompensuoti patirtus nepatogumus mokesčio sumažinimu arba apskritai nutraukiant prastos kokybės ryšį. nutarimą). kuris taip pat perima ir vartotojo B įsipareigojimus naudotis interneto ryšiu. sausio 16 d.10). juo reminatis paaiškinkinkite. sudėtingumo ir patirto psichi­ nio bei fizinio sukrėtimo. rugsėjo 24 d. reikalaudamas sutvarkyti ryšio su­ trikimus. išspręskite kilusį ginčą. kad tai užpuolime dalyvavęs asmuo. normomis.228 str. Po kelerių metų suėmus vieną iš įtariamųjų . LAT 2003 m. Atsižvelgiant į nekaltumo prezumpcijos principą. Atsižvelgiant į išdėstytus faktus. tačiau dėl aplinkybių. tiekiamu A. 11.188 str. kuriais pagrįstų savo teiginį. Mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjas A sutinka vartotojui B teikti interneto ry­ šio paslaugas į sunkiai pasiekiamą vietovę tik su sąlyga. Likęs gyvas pasienio pareigūnas nurodė. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenci­ ja. ginančiomis jį kaip silpnesniąją santykio šalį. Vartotojas C teigia nebuvęs informuotas bei nežinojęs apie galimus ryšio sutrikimus ir todėl reikalauja patenkinti jo prašymą. Vartotojas B sutinka su tokiomis sąlygomis bei pasirašo atitin­ kamą sutartį. Nurodykite šalių lygybės principo turinį. kuriomis buvo matęs įtariamąjį. varto­ tojas C pareiškia pretenziją tiekėjui A. 10. 3K-3-863/2003). kurio sulaikymas buvo nutrauktas ir jis pa­ leistas į laisvę. kuriuo remiantis buvo sudaryta sutartis su vartotoju B bei kurio įsipareigojimus savanoriškai perėmė varto­ tojas C. normomis. 25 .klausomybės fakto bei iš to išplaukiančio pasienio postų teisėtumo neigi­ mas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. Tačiau vartotojas B parduoda jam priklausančią sodybą kitam asmeniui C. negalėjo tiksliai suformuluoti argumentų. Tiekėjas A atsisako tai padaryti.buvusį SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną.

o taip pat Civili­ nio proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso II skyriuose? 14.: 3K-3-281. UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principų ir Europos sutarčių teisės prin­ cipų recepcija Lietuvoje: trečiasis recepcijos etapas ir Šveicarijos patirtis. žinodamas apie pardavėjo 26 . Aptarkite tarptautinių principų recepcijos ypatumus. jūsų nuomone. www. / / Konstitucinė jurisprudenci­ ja.: 3K-P-382/2006). Nurodykite. Nr. Darbo kodekso. Teisėjo vaidmuo demokratinėje valstybėje.. PECL . Koks. naudodamiesi moksline literatūra bei teismų jurisprudencija. 16. nutartis byloje Nr.193 str. Sutarties spragų užpildymas LR CK 6. teisėjo.unidroit. žinodamas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis.2. (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegi­ jos 2005 m. pateikite praktinių pavyzdžių. LAT 2002 m. nutartis byloje Nr. 4. pardavėjas C sudaro sutartį su kitu pirkėju D ir pirkėjas B sutinka sudaryti sutartį su pardavėju A. UNIDROIT komercinių sutarčių principai 4. užfiksuoti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo preambulėje. kad pirkėjas B jau yra pradėjęs derybas su kitu pardavėju C. 291-305). kokiai teisės principų rūšiai yra priskirtini principai. 15. siekia sudaryti sutartį su B. 17..195 str.htm. teisinės sąmonės vaidmuo. kuo vadovaujantis ši situacija sprendžiama? Atsakymą pagrįskite remdamiesi LR CK. Jeigu sutarties su tarptautiniu elementu atskiros dalys prieštaringos arba sutartis turi spragų. P. gegužės 19 d.1 0 l(l) 5. 3K-3-38/2005. 1.101(2) 5. nagrinėjančio bylas. Baranauskas E. Civilinė Nutartis Nr.. Justitia. Ikisutartinių derybų metu pardavėjas A. Tačiau. atskleidžiant ar atspindint jau egzistuojančius teisės principus (žr.dk/law/commission_ on_european_contract_law/ ).Europos sutarčių teisės prin­ cipai 5 .: 3K-3-612. 2006. tarptautiniais principais (Sutarčių aiškinimo taisyklės LR CK 6.3 str. Deryboms užsitęsus. ( www. lapkričio 6 d.org/english/principles/contents. nutarimas Nr. Zapolskis P. vasario 11d. Barak A.101(3) str. LAT Plenarinės sesijos 2006 m. LAT 2003 m.cbs. Europos sutarčių teisės derinimas: Europos Komisijos iniciatyvos / / Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendecijos ir perpektyvos.1 4. org/english/principles/contents. Civili­ nio kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso I skyriuose. frontpage. Žukas T. sausio 19 d. 2007).13.htm. nurody­ damas savo siūlomos prekės privalumus bei mažesnę nei C siūlomą kainą. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.unidroit.

27 . „sąžiningos verslo praktikos reikalavimų“ sąvoko­ mis paaiškinkite sąžiningumo principo turinį. „sąžiningo paslaugų teikėjo“. „są­ žiningo įgijėjo“ „sąžiningo įgijimo“. ar B turi teisę apeliuoti į sąžiningumo principo nesilaikymą šiuo atveju bei ikisutartiniuose santykiuose apskritai. Pirkėjui B atsisakius. pardavėjas A sudaro sutartį su kitu pirkėju E. „sąžiningo turto valdymo“ „sąžiningo valdytojo“ „sąžiningų trečiųjų asmenų“ „sąžinin­ go valdymo atsiradimo“.C sudarytą sutartį. „protingo pagrindo“. Pirkėjas B reikalauja.163 str. „protingų lūkesčių“. Remdamiesi LR CK 6. 18. kad pardavėjas A atlygintų dėl nesudarytos sutarties ir nesąžiningai vykdytų derybų patirtus nuostolius. Remdamiesi LR CK naudojamomis „sąžiningos dalykinės praktikos“. „protingo termi­ no“. normomis išsiaiškinkite. „protingų pastangų“ sąvokomis paaiškinkite pro­ tingumo principo turinį. „protingo asmens“ „protingo laiko“. 19. Remdamiesi LR CK naudojamomis „protingų išlaidų“ „protingos kainos“. pardavėjas A pakeičia siūlomos sutarties sąlygas ir pasiū­ lo pirkėjui B įsigyti prekes už didesnę kainą.

kad bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Kr.Teisinis reguliavimas 1. arba kiaulę. 4. APIE ŽEMĖS SMURTUS IR APIE SUMUŠIMUS.) buvo nustatyta: SEPTIN TA SIS SKYRIUS 2. o jei tai priklauso muškenumui (pastaba: muškenumas . kokie yra teisinio reguliavimo būdai. jei tai Dievo ar rūmų. Pateikite teisinio reguliavimo sąvoką. arba avį. Lietuvos Res­ publikos Konstitucinio Teismo 2007 m.gali atlyginti dešimteriopai. nutarimą)? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. birželio 7 d. Apie moters ir merginos žaginimą Taip pat nustatome: jeigu kas moterį ar merginą išžagintų.) buvo nustatyta: 8. būk bet ko­ kios padėties... pr. Jei žmogus pavogs arba jautį. 4 dalyje nustatyta.> 28 . pradedant nuo aukščiausios iki žemiausios. Paaiškinkite teisės ir bažnytinės teisės teisinio reguliavimo objektų skirtu­ mus.nevisateisis laisvas žmogus). IR APIE ŠLĖK­ TŲ NUŽUDYMUS 6. . apibūdinkite teisinio reguliavimo subjektus. ir žmonės kažkaip atbėgtų dėl ano smurto. jų sąlyčio taškus. kiek teisinio reguliavimo stadijų galima išskirti? Ar visos moralinės priedermės šeimos santykiuose turėtų būti užtikrinamos teisės aktuose nustatant joms analogiškas teisės pareigas (žr. jis gali atiduoti trisdešimteriopai. 3. tai toksai galva turi bau­ džiamas būti. dviem ar trim liudytojais įrodytų bei dėl to anų liudy­ tojų akivaizdoje asmenine priesaika prisiektų. b) Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m. kas yra teisinio regulia­ vimo objektas. arba asilą. jį reikia užmušti. ir paskui anąjį į teismą patrauktų.<. paaiškinkite. jei vagis neturi iš ko atiduoti. arba valtį. ir ji jų akivaizdoje smurto žymes parodytų. ir anoji moteris ar mergina apšauktų savo smurtą tai darant. Išanalizuokite tokius teisinio reguliavimo pavyzdžius: a) Hamurapio įstatyme (XVIII a.

vertinimą? 29 . ar tik laiko veiksnys įtakoja vertybinės teisės sampratą? Galbūt reikėtų įvardyti ir kitą veiksnį .. liepos 30 d. Vyro ar moters svaiginimasis toksinėmis medžiagomis baudžiamas 100 rimbo kirčių. be kita ko ir teisinių. ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle.c) Irano islamiškajame baudžiamajame kodekse (patvirtintas 1991 m. Išžaginimas Tas. įver­ tinkite. baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.visuomenių kultūrų skirtumus.) nustatyta: 174 straipsnis. ar kitaip atimdamas galimybę priešintis.) nustatyta: 149 straipsnis. t. gegužės 1 d. įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 26 d. Išanalizavę pateiktus teisinio reguliavimo pavyzdžius ir ypač atkreipę dėmesį į baudžiamosios teisės ginamus teisinius gėrius (vertybes) bei sankcijų dydį. y šių kultūrų skirtingą vertybių. kad lytiškai santykiavo su žmogumi prieš jo valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti. d)Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (priimtas 2000 m.

Ko­ kios priežastys lemia taisyklių egzistavimą bei jų laikymąsi ar nesilaikymą? 2. 5. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas.66 suformuluotas Actą Pauliana institutas bei LR CK 6. Argumentuotai paaiškinkite. Apibūdinkite požymius. Remdamiesi teisės normos požymių analize argumentuotai atsakykite. kuriam paklūsta vai­ ruotojai bei pėstieji. yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Ar šviesoforo signalas yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Remdamiesi teisės normos visuotinio privalomumo požymiu bei atsižvelg­ dami į toliau nurodytais teisės aktais reguliuojamų santykių pobūdį paaiš­ kinkite. Teisės norma 1. ar LR CK 6. apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadi­ namos sankcionuojančiomis normomis? 7. atsižvelkite į teismo procese dalyvaujančius subjektus ir jų teisinį statusą nustatančias teisės normas. 30 . ar šie įstatymai yra visuotinai privalomi: • • • • 6. 9. ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kuriais sutampa ir kuriais skiriasi teisės principai ir teisės normos. nurodykite. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas. kokiomis teisės normomis būtina vadovautis teismo procese tiriant baudžiamąją bylą dėl vagystės iš automobilio. ar ke­ lių policininko signalas reguliuotojo lazdele sankryžoje. Apibūdinkite normatyvinių ir nenormatyvinių reguliatorių skirtumus. 4. 3.69 str. „Nuosavybė neliečiama“ teisės norma yra privaloma Irako Respublikos piliečiui? Ar teisės normos visuotinio privalomumo požymį atitinka naudojimosi vi­ suomeniniu transportu Klaipėdos mieste taisyklės? Remdamiesi teisės normos sistemiškumo požymiu. paaiškinkite. Spręsdami užduotį. Lietuvos Respublikos Seimo statutas.7. Analizuodami teisės normos visuotinio privalomumo požymį. 8.

pergalę rezultatu 3:0. kitos normos? 5. susiruošusio žvejybai. Kokius santykius reguliuoja socialinės normos? Koks elgesys yra vadinamas normaliu? Kaip klasifikuojamos socialinės normos? Pateikite moralės. kokio pobūdžio normos reguliuoja šiuos santykius ir apibūdinkite pralaimėjusios komandos galimybes kreiptis į teismą. Patyrusi pralaimėjimą koman­ da kreipėsi į Lygos apeliacinį komitetą. • draudimas tuoktis su tos pačios lyties asmeniu. tačiau šis paliko galioti Drausmės komiteto priimtą sprendimą. papročių bei korporatyvinių normų pavyzdžių. rekomendacija tinkamai naudoti mobilųjį telefoną. prašymas gerbti savo pažįstamą. Kuo skiriasi ir kuo sutampa papročių ir moralės normos? Kuo skiriasi teisės normų ir papročių normų vykdymo užtikrinimo būdai? Kokie svarbiausi požymiai atskiria teisės normas nuo korporatyvinių normų? Kokioms normų rūšims priskiriami: • • • • • žemės traukos dėsnis. bet yra pa­ grįstas kitais kriterijais. 8. 6. paprotinės. Pralaimėjusios komandos atstovai liko nepa­ tenkinti šiuo sprendimu ir teigė. nurodydama priešininkų komandos kaltę. nurodymas įeinant į šventovę nusiimti arba užsidėti kepurę ar nusiauti batus. techninės. 4. etiketo. Socialinės normos 1 2. Kokios socialinės normos nustato ir reguliuoja šventines dienas (žr. Viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ sprendė ginčą tarp dviejų ko­ mandų dėl neįvykusių rungtynių. Lygos drausmės komitetas. Lietu­ vos Respublikos darbo kodeksą) ? Pamąstykite ir nurodykite. 31 . religinės. moralės. priėmė sprendimą bei įskaitė vienai iš komandų techninį pralaimėjimą. Išsiaiškinkite. kurie negali įtakoti sprendimo. kad jis neturi teisinio pagrindo. o kitai . korporacinės. svarstęs šį ginčą. kurios iš išvardintų normų reguliuos žmogaus. Kiekviena iš komandų pateikė argumen­ tus. reikalavimas neįžeidinėti Seimo nario.8. 3. 7. elgesį: teisės.

Atsižvelgdami į tai. normomis paaiškinkite. kad teisės normą galima laikyti galiojančia. revoliucionieriai leido jiems grįžti į tėvynę. atmesdamas tradicinio teisės mokslo plačiai pripažįstamą tezę. teigdami.81 str. Savo pateiktame ieškinyje atsakovu jis nurodė spaudos leidinį. nutarimu Nr. Visi šveicarų gvardiečiai žuvo. saugomą šveicarų gvardiečių. net jeigu ji prieštarauja moralinei tvarkai? Ar. nuteistas ir nukirsdintas. Gerai visuomenėje žinomas asmuo kreipėsi į teismą. kad santuokoje gyvenęs pilietis A visą savo turtą paliko pilietei B. Kelsenas yra teisus. kara­ lius buvo suimtas. Vykstant Didžiajai Prancūzijos revoliucijai sukilėliai apsupo karaliaus Liu­ dviko XVI rezidenciją. 14. Šveicarų gvardiečiai atsisakė palikti sargybą. 13. 1 d. H.24 str. atsižvelgdami į teisės normų ir moralės normų santykį. norma dėl jo garbės ir orumo įžeidimo. 1.S. kad teisė iš prigimties turi būti morali ir kad amorali socialinė tvarka nėra teisinė tvarka? 11. atskiriančius moralės normas nuo teisės normų. kad jokio orumo ir dorovės neįžeidė. Savo sutuoktinei ir pilnamečiams vaikams A nepaliko jokio turto. kad pasikeitus santvarkai teisės normos ir remiantis jomis sudary­ tos sutartys jau nebeteko galios. atsakydami revoliucionieriams. remdamasis LR CK 2. Kokiais argumentais H. Jis teigė. norma gatvėje policijos sulaikytas neblaivus pilietis R. Remdamiesi LAT Senato 1998 m. tvar­ kingai bei netriukšmaudamas keliavo namo po šventės. Paskelbus testamentą išaiškėja. Pilietis nesutiko su tokiu policijos sprendimu. ramiai. o tiesiog tyliai. Nurodykite pagrindinius kriterijus. Remdamiesi LR CK 1. kad net neišvengiamos mirties akivaizdoje juos saisto garbė ir prisiimta pareiga. kuris viešai pavadino jį „nudistu“ bei tuo pažemino jo garbę ir orumą. su kuria jis turėjo nesantuokinį vaiką.9. Įvertinkite LRATPK 178 str. Kelsenas grindžia reliatyvistinės vertės teorijos pos­ tulatą. 32 . jūsų manymu. 12. apibūdinkite teisės normų ir moralės normų santykį bei išsiaiškinkite ieškovo reikalavimo tenkinimo galimybes. normas. kad šveicarų gvardiečiai yra tik samdiniai ir tiesiogiai prie karaliui inkriminuo­ jamų nusikaltimų neprisidėjo. Įvertinkite šveicarų gvardiečių veiksmus teisės ir moralės normų požiūriu. 10. Išvardinkite teisės normų ir moralės normų sutampančius požymius. Gimus šiam vaikui. Remiantis LR A T P K 178 str. A pripažino savo tėvystę. Ieškovas paeikalavo šio fakto paneigimo bei piniginės kompensacijos. buvo nubaustas 30 litų bauda už „žmogaus orumą ir visuomeni­ nę dorovę įžeidžiantį elgesį“.

kuriuo remiantis jo laisvė turėtų būti apribota. Pacientas A jau kurį laiką gydosi pas psichiatrą. A trumpam sulaikomas.ar gali piliečio A sutuoktinė bei santuokoje gimę vaikai reikalauti pripažinti testamentą negaliojančiu dėl to. tačiau jis turėjo įsiparei­ goti. ir 1. Privers­ tinai gydyti A psichiatrijos klinikoje nebuvo reikalo. ar gali gydytojai siekti išgelbėti vieną iš dvynių. Remdamiesi teisės normų ir moralės normų santykio analize paaiškinkite. A įgyvendino savo ketinimą. tačiau. normomis. tačiau galima išgelbėti vieno gyvybę persodinus jam bro­ lio kepenis.81 str. Įvertinkite situaciją remdamiesi teisės ir moralės normų analize. Abiem išgyventi tiki­ mybė labai maža. nepalaikydami kito dvynio gyvybės bei tokiu būdu sudarydami galimybę panaudoti jo or­ ganus brolio išgelbėjimui? 18. todėl nenori rizikuoti. Gydytojo teigimu. 15 Į infekcinę ligoninę atvežtas karščiuojantis pacientas. kaip pacientui. Remdamiesi LR CK 1. . jog grasinimas yra visiškai realus ir A jį anksčiau ar vėliau bandys įgyvendinti. įvertinkite gydytojo tei­ ginius bei išsiaiškinkite. jog pasaulyje nuo šio viruso mirė per 700 žmonių. gydytojas kreipėsi į policiją prašydamas panaikinti visus policijoje esančius įrašus apie A ligą. kuri netrukus buvo rasta negyva. o A. todėl apie galimą grėsmę jos neįspėjo. Kadangi jis atvyko iš Kinijos. Remdamiesi teisės ir moralės normų santykio analize. kad nesiartins prie sužadėtinės B ir nebandys užmegzti su ja kontakto. Iš ligos istorijos psichia­ tras suprato. Kaip paaiškėjo. tad jis nebuvo jai kuo nors įpareigotas. kurioje neseniai rasta infekcinės ligos židinių. Pokalbio metu A psichiatrui prisipažino. Ten dažnai lankydavosi ir sužadėtinė B. Po mėnesio A su savo sužadėtinės B broliu C kartu išsinuomojo butą. Sunerimęs gydytojas kreipiasi į policiją ir praneša apie merginai kilusią grėsmę. o ji turi du mažamečius vaikus. Seselė A. tad pareiga suteikti pagalbą tokiu atveju jos ne­ saisto. Autoavarijoje sunkiai susižalojo du identiški dvyniai. mergina nebuvo jo pacientė. kaip gydytojas turėjo pasielgti? 17. 16. nebuvo pagrindo. kuri paprastai prižiūri šios palatos pacien­ tus.137 str. atsisako slaugyti ligonį. kaip vėliau teigė policijos atsto­ vas. Ji teigia. siekdamas maksimaliai užtikrinti paciento konfidencialumą. jog norėtų nužudyti savo sužadėtinę B. Pasak seselės A. ji nėra gydytoja. Vėliau. jis buvo įsipareigojęs ir savo pareigą įgyvendino. kad jis prieštarauja gerai moralei. apibūdinkite moralės normų įtaką teisės normoms bei civilinių teisių įgyvendinimui. pacientas izoliuoja­ mas atskiroje palatoje.

6bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems. žemėje. ar bet ko. svetimauti. meluoti gali būti laikomi pagrindu iškelti baudžiamąją bylą jų nesilai­ kančiam asmeniui? .trečiajai ir ketvirtajai kartai tų. 4 1 Nevogsi. tau skiria. tavo Dievo. kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. nei tavo galvijai. šabas: nedirbsi 0 jokio darbo . 21. skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams . kurį VIEŠPATS. Remdamiesi LR BK XXII ir XLIV skyrių normomis. 1 Nežudysi. esu pavydus Dievas. 1-17 Dešimt Dievo įsakymų: 1Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: 2 „Aš esu VIEŠPATS. nei ateivis.5Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. nes VIEŠPATS nepa­ liks nenubausto to.19.9 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus. tiktai mane. kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. tavo Dievas. bet septintąją dieną jis ilsėjosi. ir kas yra vandenyse po žem e. ku­ rie mane atmeta. 6 1 Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės. 1 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. 20. savo Dievo. iš vergijos namų. moralės ir religinių normų santykį: Išėjimo knyga 20. kas yra juose. apibūdinkite moralės normų įtaką visuomėje smerkiamų veikų baudžiamajam persekiojimui. 1 Gerbk savo tėvą ir motiną. 3 Neturėsi kitų dievų. kas priklauso tavo artimui. 4 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo. panašaus į tai. 3 1 Nesvetimausi. kad ilgai gyventumei krašte. nes aš VIEŠPATS. 7 Nenaudosi piktam VIEŠPATIES. jūrą ir visa. kas yra aukštai danguje ir kas yra čia. Paaiškinkite teisės. kad švęstum šabo dieną.nei tu. 2 tavo Dievas. 8Atsimink. vardo. gyvenąs tavo gyvenvietėse. ar asilo. nei tavo vergas ar vergė. nei tavo sūnus ar duktė. vogti. tavo Dievas. Ar priesakai iš aukščiau pateikto teksto. draudžiantys žudyti. 7 ar jaučio. 5 1 Neliudysi melagingai prieš savo artimą.1 Nes per šešias dienas VIEŠ­ 1 PATS padarė dangų ir žemę. kuris naudoja piktam jo vardą.

priimtą 2005 m. Kokiai socialinių normų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos ko­ deksą. atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti ir vidinės atestacijos metu bei kitais atvejais. jeigu tokių kliūčių būtų. spalio 27 d. 35 . 2. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės etikos kodek­ sams“.: 3. ir iš atstovaujamojo. įspėji­ mas. 23. 3. įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi.y.moralinio poveikio priemonės (pvz..70 straipsnis. Apibūdinkite teisės ir moralės normų santykį. gruodžio 5 d.).Sankcijos už akademinės etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidi­ mo sunkumą . kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą. visuotiniame advokatų susirinkime bei paskelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyja­ mosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis. dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas.teisės ar moralės . Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. Sąžiningai įgytas ir valdomas daiktas 1 Asmuo.22. t. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. pastaba. Jeigu valdymo teisė įgyjama per atstovą. darbo sutartys bei aukštosios mo­ kyklos vidaus tvarkos dokumentai. trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn. remdamiesi šių reko­ mendacijų 3 ir 15 str. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos kodekso skelbimo”)? 24. turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas. įsakymu (žr.normos: LR CK 4. įsakymu Nr. 15. tai sąžiningumo reikalauja­ ma ir iš atstovo. Kodekso priežiūrą vykdan­ čios institucijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo. įvertinimo paviešinimas ir pan. Kokios tai . Daikto dalies ar kelių dalių nesąžiningas įgijimas ar valdymas netruk­ do valdytojui įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyti kitas sąžiningai įgytas ir valdomas daikto dalis. balandžio 8 d. Dėstytojų etikos kodeksas įtvirtina pagrindines etiško dalykinio (akademinio) elgesio nuostatas.

draudimas meluoti.25. t.teisės ar moralės normoms . santuokinės ištikimybės reikalavimas. 36 .priklauso pateikiamos elgesio taisyklės: • draudimas skleisti gandus. neatitinkančią tikrovės infor­ • • • • maciją apie asmenį. reikalavimas išlaikyti tėvus arba vaikus. paskalas. reikalavimas laikytis pažado. Kokiai normų rūšiai .y.

Kas yra sankcija ir kokios jos rūšys? Pateikite pasyviai negatyvių sankcijų pavyzdžių. 5. Nustatykite: • teisės norm ų(os) struktūrinius elementus. Sutuoktinis.teis­ mas.2 straipsnis. LR CK 1. žmonių sveikatai ir gyvybei. turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu. išvardinkite ir apibūdinkite jos rūšis. jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti. neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvena­ mąją patalpą. jeigu toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai. kokios priežastys lemia skirtingus požiūrius į teisės norm os struktūrinius elem entus.Teisės normų struktūra 1 A pibūdinkite.36 straipsnis. asmenų turtui. geros moralės principams. esančią šeim os turtu 2. LR ATPK 21 straipsnis. Sutuoktinis. kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso jam vienam. Civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu . įkeisti ar išnuom o­ ti. Kas yra hipotezė ir kokių rūšių jos gali būti? Pateikite teisės normų hipote­ zių pavyzdžių. 4. Patei­ kite mišrių dispozicijų pavyzdžių. Civilinių santykių teisinio reglamentavi­ mo principai 2. Pateikite dispozicijos sampratą. turinį? 2 3. LR CK 3. jų skaičių. nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs. • teisės norm ų(os) struktūrinių elementų rūšis. Administracinių nuobaudų rūšys Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos: 37 . jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas.

2) bauda. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27.1) įspėjimas. 152(1). teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones. Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nuro­ dytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis. Šiuo atveju organas (pa-1 reigūnas) nustato terminą. 152. teisės medžioti arba užsiimti žvejyba. 5) administracinis areštas. kurios buvo gautos adminis­ tracinio teisės pažeidimo padarymu. ir pajamų. kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įran­ kis arba tiesioginis objektas. 152(4). teisės valdyti gele­ žinkelių riedmenis. naudoti elektroni­ nių ryšių išteklius. konfiskavimas. na­ grinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą. 3) daikto. per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus! nemokamus viešuosius darbus. Pastaba. skaičiuojant vieną nemokamųI viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. 152(3). teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu. Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais. teisės naudoti arba įvežti aparatūrą. Šio straipsnio pirmosios dalies 3-6 punktuose išvardytas administra­ cines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai. liepos 1 d. užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudo­ tojų veikla. 152(s\ I 38 . atlikti orlaivių techninę priežiūrą. dirbti skrydžių vadovu. teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas. 4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones. įrenginius. 6) nušalinimas nuo darbo (pareigų). nutarimu ir pažeidėjo] sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų I trukmės nemokamais viešaisiais darbais. teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive. 4 dalies redakcija nuo 2011 m. radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius.: Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono I (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno).

5) mokamos kasmetinės atostogos. kal­ bos. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos. Diskriminavimas dėl tautybės. 39 . kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų. arba laisvės apribojimu. tautybės. arba areštu. darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves. 9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui. L R D K 170 straipsnis. už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. kurį darbuotojas gavo ligos. 4) laikas. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis. kas atliko veiksmus. įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti 1 Į darbo metus. slaugantiems neįgalųjį. kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme. religijos ar kitos grupinės priklausomybės Tas. išskyrus laiką. tikėjimo. kilmės. įskai­ toma: 1) faktiškai dirbtas laikas. grąžintam į ankstesnį darbą. L R B K 169 straipsnis. motinystės arba tėvystės pašalpą.152(8) ir 152(11) straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip. 8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asme­ nims. kol vai­ kui sueis treji metai. 2) laikas. 7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neį­ galiesiems. rasės. socialinės padėties. kultūrinėje. 1 l)kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai. 6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų. 3) laikas. socia­ linėje. baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda. ly­ ties. seksualinės orientacijos. 10)teisėto streiko laikas. ekonominėje. rasės. kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklau­ sančiam asmeniui dėl lyties. arba laisvės atė­ mimu iki trejų metų. kilmės.

Darbo sutartis baigiasi: 1 ) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais. Darbo sutarties pasibaigim o pagrindai 1. kai darbdavio (jeigu darbdavy! yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neį manoma. paplūdimiuose. Darbo santykių pasibaigimo tvarką. 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo. LR ATPK 183 straipsnis. įstaigose ar organizacijose. 4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų i pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda. nustato Vyriausybė. kiek šių santykių nereglamen­ tuoja atitinkami įstatymai. valstybės biudžeto santykius. kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas paval­ dumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankci­ jas. jeigu tai trikdo vie­ šąją rimtį. . įskaitant valstybės mokesčių.užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų. Turtiniams santykiams. švilpimas. garsus dainavimas arba grojimas muzikos ins­ trumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse. 3) darbuotojui mirus. o vakaro ir nakties metu . taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. įmonėse. parkuose. bei kito­ kiems santykiams. V iešosios rimties trikdymas Šauksmai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai 2. kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos. aikštėse. Nurodykite pateiktų teisės normų hipotezes bei jų rūšis: LR CK 1.1 straipsnis. L R D K 124 straipsnis. šio kodekso normos taikomos tiek.ir gyvenamo­ siose patalpose. kitų privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms. viešajame transpor­ te bei kitose viešosiose vietose.6. 2. .

8. 4) nutraukus santuoką. Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo. jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys. 6) teismo sprendimu padalijus bendrą turtą. neįskaitant sutuoktinio.13 straipsnis. kokios rūšies yra jų dis­ pozicijos: paprastosios.100 straipsnis Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigos pagrindai Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia šiais pagrindais: 1) mirus vienam iš sutuoktinių. sutuoktinis paveldi visą palikimą. 3) pripažinus santuoką negaliojančia. Teismingumas Ieškinys dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų pašalinimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui. 41 . N urodykite pateiktų teisės norm ų dispozicijas bei jų rūšis: LR CK 5. 8) kitais įstatymų nustatytais atvejais. Išnagrinėkite pateiktas teisės normas ir nurodykite. Sutuoktinių paveldėjimo teisė Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pir­ mos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). 7) sutuoktinių susitarimu pakeitus įstatymų nustatytą turto teisinį režimą.7. Jeigu sutuoktinis paveldi su an­ tros eilės įpėdiniais. o dėl kilnoja­ mojo daikto .vadovaujantis bendromis teismingumo taisyklėmis. blanketinės ar nukreipiamosios: LR CPK 419 straipsnis. jam priklauso pusė palikimo. Lindynių laikymas Azartinių lošimų. ištvirkavimo arba alkoholinių gėrimų vartojimo lindynių laikymas . L R CK 3. 2) vieną sutuoktinį paskelbus mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu.“ LR ATPK 182 straipsnis. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių. sutuoktinis pa­ veldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys. 5) sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium (separacija).užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

2. LR ATPK 184 straipsnis. taip pat būrimas viešosiose vietose . Bendrojo sutuoktinių testamento sam ­ prata Bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą pas­ kiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuok­ tinis. galioję Lietuvos Respublikoje iki Ci­ vilinio kodekso įsigaliojimo. Už administra­ cinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos. Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nu­ statyta didesnė bauda. Visais kitais atvejais valiutai taikoma valiutos valstybės teisė. Kitų įstatymų ir teisės aktų galiojimas Kiti įstatymai ir teisės aktai.20 straipsnis).LR CK 1. Atsiskaitymų valiuta nustatoma pagal valstybės. galioja tiek. negu numatyta šiame straipsnyje. daiktų ir kitokių vertybių viešosiose.43 straipsnis. 9. išskyrus privalomąją palikimo dalį (šio kodekso 5. Azartiniai lošim ai ir būrimas Azartiniai lošimai iš pinigų. Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų. LR CK 5. kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui. ĮSIG A LIO JIM O IR ĮGYVENDINI­ MO ĮSTATYMAS 3 straipsnis. Nurodykite pateiktų teisės normų samkcijas bei jų rūšis: LR ATPK 24 straipsnis. išskyrus atvejus. numatytos šiame kodekse. Atsiskaitymų valiutai taikytina teisė 1. kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įsta­ tymų normoms. LR CK PATVIRTINIMO.užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. tam nenustatytose vietose. kurioje turi būti at­ liktas mokėjimas.57 straipsnis. Bauda Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų. teisę. 42 . jeigu šalys savo susitarimu nėra pasirinkusios atsiskaitymų valiutos.

ar LR BK 98 str. 2) papeikimas. 43 . apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadinama sankcija? 11. Argumentuotai atsakykite. 2. 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis). Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba. remdamiesi Lietuvos Respublkos Konstitucinio teismo 2008-03-15 nutarimu „Dėl sankcijos . apibrėžtos priverčiamosios me­ dicininės priemonės gali būti vadinamos sankcija? 12. Drausminės nuobaudos 1.69 str. Argumentuotai atsakykite.sankciją. 10.taikymo“.metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos . ar LR CK 6.L R D K 237 straipsnis. Apibūdinkite teisės normos elementą .

prašydami pripažinti sandorį negaliojančiu.) kreditoriai kreipiasi į teismą. 7. kad pilietis A vengia mokėti teismo paskirtus alimentus savo vaikams. Pilietis A atsisako priimti palikimą pagal įstatymą savo sesers naudai. Remdamiesi Actą Pauliana insti-j tutu (LR CK 6.tyrimai gali būti leidžiami laikantis šio straipsnio 1 dalies i. Pilietis A remiasi LR CK 1. arba tą patį sutrikimą turintiems. norma „nagrinėdami bylas. Buvusi piliečio A sutuoktinė kreipiasi į teismą. Buvusi sutuoktinė prašo. Išspręskite šį ginčą. nes jo atsisakymas prieštarauja LR CK 1. . kad sudarydamas sutartį jis rėmėsi LR CK 1. padėti galiausiai gauti rezultatus. galinčius būti naudingus atitinkamam asmeniui arba kitiems tos pačios amžiaus kategorijos ar ta pačia liga ser­ gantiems. taip pat 2 d norma „nagrinėdami bylas. ligos ar sutrikimo mokslinį supratimą. iv ir v punktuose išdėstytų sąlygų ir toliau nurodytų papildomų sąlygų: i) moksliniais tyrimais siekiama. jog yra bedarbis. A už nedidelę pinigų sumą parduoda jam priklausančias įmonės akcijas savo tėvui. ii) moksliniai tyrimai yra susiję tik su minimaliu pavojumi ir mini­ malia našta atitinkamam asmeniui. nurodydama. suformuluotam geros moralės kriterijui. Argumentuotai paaiškinkite. akivaizdžiai patobulinus asmens būklės.2 str. numatytu sutarties laisvės principu bei dėl to jokių teisės normų pažeisti negalėjo. Kilus grėsmei sulaukti sankcijų (baudos) už mokesčių nemokėjimą bei pre­ tenzijų iš kitų įmonės kreditorių. Vyriausybės nutarimais. Išspręskite šį ginčą. remdamasis tuo. ar Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme 33 str. 1 d. kad teismas įpareigotų pilietį A priimti palikimą. teismai vadovaujasi Lietuvos ReS‘ publikos Konstitucija. remdamiesi tei­ sės principų bei normų kolizijos sprendimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. atsižvelgdami į teisės normų ir moralei normų santykį bei remdamiesi teisės principų bei normų kolizijos sprendi mo taisyklėmis. šiuo ir kitais įstatymais. teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtai! Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukš 8. kurie neprieštarauja įstatymams“. 9. numatytu sutarties laisvės principu.66 str. arba tokios pat būklės asmenims.2 str.81 str. A savo atsiliepime teismui nurodo. kitais Lietuvos Respubliko' j e galiojančiais teisės aktais. iii.

nagrinėdami bylas.. norma „teismai. 14.23 normomis. Remdamiesi LR CPK 75 str. paaiškinkite procesinių normų reikšmę materialinėms normoms. Pateikite bendrųjų ir specialiųjų teisės normų pavyzdžių.19-1. Remdamiesi LR CK 1. Pateikite baudžiamosios teisės dispozityviųjų teisės normų pavyzdžių. Pateikite skirtingų teisės šakų imperatyviųjų teisės normų pavyzdžių. nuta­ rimus ir nutartis“ bei 3 d. išaiškinkite kolizinių normų tai­ kymo taisykles. 15. normai „teisėjai.čiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis bei Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus. 47 . nagrinėdami bylas. taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos tei­ sės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais“ neprieštarauja Lietuvos Respu­ blikos Konstitucijos 109 str. ir 345 str. 307 str. 3 d.. 13. 12.. 11. taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių instituci­ jų sprendimais. Pateikite įvairių teisėkūros subjektų išleistų administracinės teisės normų pavyzdžių. klauso tik įstatymo“? 10. Pateikite daugiau kolizinių teisės normų pavyzdžių.

Kokią vietą teisės aktų hierarchij oj e užima Konstitucinio teismo nutarimai. Kuo konstituciniai j įstatymai skiriasi nuo paprastųjų įstatymų? Paaiškinkite. remiantis „Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo“ 63 str. garan. priimtas sprendimas dėl Vyriausybės aktų atitikimo įstatymams? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu. kieno iniciatyva ir dėl kokių priežasčių? • kas gali oficialiai aiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą? Kieno iniciatyva? 8. 6. ar tik jo dalies atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymui? • ar galima skųsti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutari­ mą? Ar galima įveikti jo galią pakartotinai priimant teisės aktą? • ar galima peržiūrėti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuta­ rimą. 7. ku­ riuose. teisės įgyvendinimo aktais. Kas yra teisės aktai? Kokios pagrindinės jų rūšys? Ar teisės aktai funkcionuoja kaip vientisa hierarchinė sistema? Ar galima hi­ erarchiškai lyginti teisės norminius aktus su teisės aiškinimo aktais.11 . kas yra organiniai įstatymai ir ar jie egzistuoja Lietuvoje. j 1 d. 2. norminėmis sutartimis? Iš kokio akto kyla Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų sistemos hierarchija? Ar visų teisės aktų struktūra vienoda? Kokie požymiai būdingi įstatymams? Išvardinkite juos. 5. atsakykite: • kokie gali būti bylų dėl teisės akto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai nagrinėjimo pagrindai? • kas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą? • ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tiria viso teisės akto. Ar Prezidentas gali vetuoti tautos referendumu priimtą įstatymą? Kokias funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 3 p.j tuodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį vientisumą? 3. Teisės aktai 1. 48 . 4.

9 R em dam iesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio T eism o jurisprudencija. 21. kad teisėjai negali remtis poįstatyminiais teisės aktais bei tei­ sės principais? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 22. 20. nagrinėdami bylas. vykdydami teisingumą. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Teisėjai. Teisėjas ir teismai. ir esantys Konstitucijos sudedamąja dalimi. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Lietuvos R esp u ­ blikos K onstitucinio T eism o 2002 m. atskleiskite Lietuvos konstitucinių įstatym ų doktriną (žr. 31. Ar gali būti šie santykiai reguliuojami poįstatyminiais teisės aktais? 15. 3 dalyje suformuluota teisės norma nurodo. 3. priimtų pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str. 49 . kad tam tikri teisiniai santykiai turi būti reguliuojami įstatymais. yra nepriklausomi. 10 Kokie konstituciniai įstatymai yra priimti Lietuvos Respublikoje? 11 Ar skiriasi konstituciniai aktai. Teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. nutarim ą). yra nepriklausomi. 23. gruodžio 24 d. vykdydami teisingumą. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 str. Teisingumo vykdymas 1. 2. Teisėjai. klauso tik įstatymo. normas. Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. nagrinėdami bylas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. norma? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 13. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Apibūdinkite įstatymų ir poįstatyminių aktų santykį. ir Lietuvos Respu­ blikos teismų įstatymo 1 str. 3 dalį? 12 Palyginkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. Teisėjas ir teismai. 14. numatyti Lietuvos Respublikos Konstituci­ jos 150 str. nuo konstitucinių įstatymų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19. Kokia juridine galia pasižymi Teismų įstatymo 1 str. klauso tik įstatymo. 34 straipsniuose nurodyta.

Kokiai teisės aktų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos kodeksi priimtą 2005 m. įsakymu Nr. sutartys. visuotiniame advokatų susirinkime bei pž skelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutarimą). kvazisutartys (lažybos. kad Švietimo ir mokslo ministro įsakymi patvirtintas ne privalomas teisės aktas. kokios rūšie teisės aktai yra sandoriai. kov 14 d. 17. argumentuotai paaiškinkite. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos 1998 m. o ne pagal koliziją (t. Ar galima tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus vertinti p< gal hierarchiją. kad rekomendacijose išdėstyto« nuostatos dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatų tai kymo bei remdamiesi teisės aktų hierarchijos sudarymo taisyklėmis. prašydama netaikyti šių taisyklių. 1R-345? 22. išskyrus Konstitu ciją. Atsižvelgdami į tai. balandžio 8 d. azartiniai loš mai). ir Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucijos. se vietose studijuojantiems studentams. Kokią vietą teisės aktų sistemoje užima įgyvendinant Europos Sąjungos di rektyvą priimtas įstatymas? 19. Lietuvos studenti sąjunga savo prašymą grindė tuo. Kokiai aktų rūšiai priskirti civilinės būklės aktai bei administracini! aktai? Kokią jų vieta teisės aktų hierarchijoje? .. V-773 . Lietuvos studentų sąjunga pareiškę nepasitenkinamą jose suformuluotomis studentų rotacijos taisyklėmis be. o tik rekomendacijos ir todėl univer sitetai gali jų netaikyti. pamė ginkite išsiaiškinti Lietuvos studentų sąjungos prašymo teisėtumą. spalio 13 d santykis? Koks jos santykis su Lietuvos Respublikos Konstitucija? 20. santykį taikymo aspektu)? 21. Remdamiesi LR CK normomis. y. Koks Lietuvos Respublikos teisės aktų. Nurodykite Europos Sąjungos pirminių teisės aktų vietą Lietuvos Respubli kos teisės aktų sistemoje. spalio 27 d. kreipėsi į universitetus. įsž kymu Nr.16.. priimtos 1953 m spalio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 18.Dė' rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslę ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo pakeitimo“ pa tvirtinus rotacijos aukštosiose mokyklose taisykles valstybės finansuojamo. Kaip sprendžiama tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės nuostatų koli zija? Atsakymą argumentuokite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis mo praktika (žr.

L R Aplinkos m inistro 1998 m. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymu atsakykite. lapkričio 30 d. 24. įsakymas Nr. kuria įsteigta Europos ekonominė bendrija. įsakym as Nr. priimtas 2011 m. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės eti­ kos kodeksams“ • Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas. Kokios rūšies teisės aktams priskirtini teismų sprendimai? Ar visų teismų sprendimai yra vienodos teisinės galios? 25. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valsty­ bės“ • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Išdėstykite teisės aktus pagal jų juridinę galią: LR Ūkio ministro 2001 m.23. . kovo 25 d. spalio 13 d. Romos sutartis. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ Europos Sąjungos 2005/36/EB direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinim o . pasirašyta 1957 m. balandžio 27 d. • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. įsakymu Nr. birželio 28 d. gruodžio 5 d. sausio 1 d. • 1991 m. birželio 29 d. ra­ tifikuota LR Seimo 1995 m.. įsigaliojusi 1958 m. vasario 11 d. ratifikuota LR Sei­ mo 1998 m. Tarptautinės migracijos organizacijos Konstitucija. ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę skelbti amnestiją? 51 . 237 “Dėl augalų bendrijų raudon osios knygos sąrašo patvirtinim o” .

jog jo atliekam veika yra pažeidimas. t. Kokios pasekmės bus Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pripa žinus. nes „Valstybės žinias“ jis galėjo įsigyti tik septintą va landą ryto. nutarimą)? Kada įsigalioja: • Lietuvos Respublikos įstatymai? • Vyriausybės nutarimai? • Konstitucinio Teismo nutarimai? 3. Remiantis LR BK 105 str. Paaiškinkite. ! 4. yra nuteisiamas mirties bausme. įvykdęs tam tikrą veiką trečią valandą ryto. kokie bendrieji reikalavimai teisės aktų skelbimui yra numatyti Konstitucijoje. kad jis objektyviai negalėjo žinoti. Kokie gali būti numatyti ypatumai ypač didelės apimties tei­ sės aktų skelbimui (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m birželio 27 d.. remdamiesi Lietuvos Respublikc Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr. Argumentuotai atsakj kitę. 1 dalies norma dėl įsta tymų įsigaliojimo laiko neprieštarauja teisės principui „galioja tik paskelb įstatymai“? Ar teisės norminiai aktai galioja atgal? Kodėl? Paaiškinkite teisės aktų nega liojimo atgal principo turinį. sausio 11d. kad teisės aktas yra nekonstitucinis. nutarimą). pilietis A už itin sunkų nužudym įvykdytą 1995 m. normomis.y. kai atsidaro spaudos kioskai.Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas 1. kai už jos prįėmimą balsavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respubli­ kos piliečių? 2. tačiau dar neįvykdžius nuosprendžio Lietuvos Respublikos K o n st 5. jo išimtis. ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 70 str. 6. Lietuvos Respublikos Konstiti cinio Teismo 2001 m. pagal kurį jo atlikta veika laikoma teisės pažeidimu Teisme pilietis nurodo. tuomet.y. 7. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo iš karto po to. prieštarauja Lietuvos Respu blikos Konstitucijai ar įstatymams? Pilietis. kad tą pačią die ną įsigaliojo įstatymas. sužino. Teismo sprendimas įs teisėja. . t.

kelis metus matė jų blogėjančią būklę. paaiškinkite teisės aktų įsigalio­ jimo. 10. todėl galiausiai nusprendė pradėti jais naudotis bei pri­ žiūrėti. Jeigu sutartis galiojo nuo 1996 m. kurioje numatyta mirties bausmė. įsigalio­ jimo ir įgyvendinimo įstatymo“ normomis. liepos 1 d. Paveldėjęs sodybą. įsigaliojusio LR CK 6. liepos 18 d. ar­ gumentuotai paaiškinkite bausmės taikymo piliečiui A galimybes.nurodykite panašumus ir skirtumus. Remdamiesi LR CK 1 knygos IV skyriaus normomis. 2001 m. galiojimo atgal taisykles. 12. 8 Remdamiesi „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo. B ženkliai atnaujino žemės ūkio įrankius. 53 9.193-6. kuo vadovaujan­ tis reikia aiškinti minėtą sutartį? Ar galima aiškinti šios sutarties turinį. Remdamiesi teisės aktų galiojimo laike taisyklėmis.195 straipsniuose nustatytos sutarčių aiš­ kinimo taisyklės turi būti taikomos ir iki LR CK įsigaliojimo sudarytoms sutartims. A siūlo sumokėti už įrankių atnauji­ nimą bei priežiūrą. galiojimo pabaigos. Praėjus maždaug 20 metų nuo palikimo priėmimo. kad šiuos daiktus aptiko nenaudojamus buvusioje ganykloje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m gruodžio 9 d. A joje lankosi gana nedažnai. nuostata. B atsisako pasiūlymo. priima nutarimą. atvykęs į sodybą A pastebi. kad jo tėvui priklausiusiu vežimu bei kai kuriais kitais že­ mės ūkio įrankiais naudojasi jo kaimynas B. A kreipiasi į B.) 45 straipsnį. teigdamas.tucinis Teismas gauna Lietuvos Respublikos Seimo narių kreipimąsi dėl mi­ nėto LR B K straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 ir 19 str Išnagrinėjęs bylą. nustatančių aiškių civilinių teisinių sutarčių aiškinimo taisyklių ir principų. . Kada baigiasi teisės norminių aktų galiojimas? 11. juos tinkamai prižiūrėjo bei jau seniai jais naudojasi kaip savo. kad LR BK 105 str. o tuo metu nebuvo įstatymų. iki 1997 m. Remdamiesi LR CK VII skyriaus normomis. B atsako. reikalaudamas grąžinti jam pagal paveldėjimo teisę priklausančius daiktus.. kurios galioja šiam kodeksui įsigaliojus. skelbiantį. Pagal „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo. kad dėl praėjusio ilgo laiko tarpo A jau prarado galimybę reikalauti atgauti įrankius. palyginkite teisės aktų galiojimo atgal ir sandorių negaliojimo taisykles . prieštarauja Lietuvos Respublikos Kons­ titucijos 18 ir 19 str. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo“ (2000 m. kartais nebūdamas joje po kelis metus. įvertinkite susidariusią situaciją.

LAT 2003 gruodžio 3 d. 3K-3-1005) 13. Pateikite geografinę ir teisinę Lietuvos teritorijos sampratas. nuteisia musulmonę motei už santuokinės ištikimybės sulaužymą. kurios šalies teisme ir pagal kurios šąli įstatymus turėtų būti nagrinėjama ši byla? 54 . nutarimu. reikalaudamos išduoti j< piliečius bei leisti jų veiksmus įvertinti pagal toje valstybėje galiojančius įst tymus. teisėsaugos institucijos. remdamiesi teisės aktų galiojirr bei ekstradicijos taisyklėmis. 1964 m. LR CK įtvirtintomis sutarčių aiškinimo' taisyklėmis? Atsakymą pagrįskite (Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalisj L AT statuto 1 straipsnio 3 dalis. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aii kiną. kuriuo pripažįstama. kuri< piliečiai yra kaltinamieji.užme tymą akmenimis. Jai skirtą mirties bausmę . 33 straipsnio 2 dalis. t. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2005 m. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas).y. Pamėginkite išspręsti šią problemą. sau­ sio 19 d. kons­ tatavo. 15. griežtai laikantis teisės normų. nepažeidžiant Skandinavijo šalyje galiojančio teisėtumo principo. gyvenantis vienoje ii Skandinavijos šalių. kad X įstatymo 5 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai. įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstova Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dė nužudymo fakto. kad jo šalyje galio šios valstybės teisė. 16. Į Skandinavijos šalį kreipiasi tos islamo valstybės. LR CPK 12 straipsnis. nutartis Nr. 2002 m. nes procesas vyko pagi islamo teisę. Prokuroras teigia. Autoįvykio Lenkijos Respublikoje sukėlimu kaltinamas Lietuvos Resp blikos pilietis yra sulaikomas Lietuvoje. tačiau Konstitucinis Teismas nutarė atidėti savo oficia­ laus nutarimo paskelbimą.tiesiogiai vadovaujantis 2001 m. Konstitucinis Teismas. išnagrinėjęs X įstatymo atitiktį Konstitucijai. LR CPK 4 straipsnis. kad įstatymas ar jo dalis prieštarauji Konstitucijai? 14. kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas gali atidėti savo oficialaus nutarimo paskel bimą? Kokiais atvejais? • Kokias pasekmes sukelia oficialiai paskelbtas Konstitucinio Teisme nutarimas. Remdamiesi teisės aktų galiojitf teritorijoje taisyklėmis nurodykite. remdamasis islamo teise.

17 Remdamiesi LR BK II ir XII skyriaus normomis paaiškinkite baudžiamųjų įstatymų galiojimo taisykles. esantis Lietuvos Respublikoje. Seime buvo inicijuotas balsavimas dėl A Seimo nario mandato pa­ naikinimo. Pakomentuokite šią situaciją. tad iki kadencijos pabaigos. mandatas nebuvo panaikintas. Atsižvelgdami į LR BK 9 str. 55 . dirbti teisinį darbą? Ar jis gali vėl tapti teisėju? 22. Pateikite oficialiosios bei neoficialiosios teisės aktų inkorporacijos pavyzdžių 4. 21. Jam atliekant bausmę išaiškėjo. pagal tekstų išdėstymo pobūdį bei pagal aprėpiamos medžiagos apimtį. ir 9 ( l ) str. Ar konsolidacijos būdu sukurtą aktą teisėkūros institucija tvirtina kaip savarankišką teisės normų išraiškos formą? Koks ankstesnių pavienių tos srities teisės aktų likimas? Nurodykite teisės aktų konsolidavimo Lietuvos Respublikoje atvejus. normas paaiškinkite teisės aktų galiojimo teritorijoje ir asmenims ypatumus. techninio pobūdžio teisės normų aktų sisteminimo rūšys? Ar gali egzistuoti nesusisteminti teisės aktai? 23. taigi . net ir atlikdamas bausmę laisvės atėmimo įstai­ goje.toliau tebėra tautos išrinktas ir tam tikrą piliečių (jo rin­ kėjų) dalį atstovaujantis asmuo. pašalintas iš teisėjo pareigų apkaltos proceso tvarka. kad A tebėra Seimo narys. turėjo būti gautas Seimo leidimas. 18 Ar užsienio valstybės ambasados diplomatinis automobilis. Balsavimas baigėsi nesėkmingai. Iškilo klausimas dėl šios situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 str. apibūdinkite teisėjo imuniteto panaikinimo tvarką bei tei­ sines pasekmes. 2 daliai. Siekiant panaikinti šią koliziją. kad imunitetą turinčiam Seimo nariui A galėtų būti iškelta baudžia­ moji byla. gauna Seimo nario atlyginimą. Išvardinkite ir apibūdinkite inkorporacijos rūšis pagal leidžiamų rinkinių ju­ ridinę galią. Ar gali asmuo. teis­ me Seimo narys pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimo bausme. Sis leidimas buvo gautas. minėtas asmuo išliko Seimo nariu. yra laikomas užsienio valstybės teritorija? 19 Kokie būtų Lietuvos Respublikos veiksmai. Kokios yra formalaus. jei persona non grata paskelbtas diplomatinį imunitetą turintis asmuo neišvyktų iš Lietuvos Respublikos te­ ritorijos? 20 Tam. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymu. Pateikite teisės aktų sisteminimo sampratą bei išvardinkite teisės aktų siste­ minimo principus.

25. birželio 10 d. balandžio 15 į įvykusiame visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime priimtą Lietuvd žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. taip pat įstatymų lydimųjų teisės aktų nuostal tos? 27. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjj interesų derinimo įstatymo. Lietuvos RespublįJ kos valstybės tarnybos įstatymo. kuris paskelbtas žurnalistų etikos iri pektoriaus 2005 m. Lietuvos Respublil kos darbo kodekso. Lietuvoj Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso. sprendimu? . Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Teisinės informacijos| centro prie Teisingumo ministerijos išleistą „Etikos kodeksų rinkinį“? galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti Lietuvos advokatų etikos kodeU są? Ar galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti 2005 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte knygų leidyklos „Mūsų saulužė“ išleistą rinkinį „Darbo teisė“ kuriame yra Lietuvos Respublikoj Konstitucijos. Kokie požymiai būdingi kodifikacijai? 26. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Mykolo Romerio un versite to statutą? 28. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso.

Universiteto rektorius. 5. išklausę pagrin­ dinio komiteto išvadą. rem dam iesi teisėkūros teisę Lietuvos Respublikoje turinčių subjektų analize.72 straipsniais bei Lietuvos Respublikos Seimo statutu.13. balsavo už įstatymo priėmimą. argu­ mentuotai atsakykite: • Seimo posėdyje dalyvaujantys penki Seimo nariai. . jei minėtieji Seimo nariai balsuotų dėl Konstituci­ nio įstatymo pataisų? 57 . paaiškinkite šio projekto svarsty­ mo ir priėmimo eigą. . ar šie subjektai gali kurti teisės norm as: 2 . Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konsti­ tucijos 68 . žemdirbių profesinė sąjunga. Ar įstatymų iniciatyvos teisės neturintis subjektas gali pateikti jo paties pa­ rengtą įstatymo projektą Seimui? Jei taip. Paaiškinkite teisėtumo principą kaip vieną iš teisėkūros principų. visuomeninis judėjimas „Grąžinkime Lietuvą“ vienijantis 50 000 narių. tarptautinė korporacija „AIG“. argum entuotai paaiškinkite. kad už įstatymo priėmimą pasisakė trys Seimo nariai. 4. Po balsavimo išaiškėjo. du dėl kvorumo nebuvimo balsuoti atsisakė. Kas yra deleguota (įgaliota) teisėkūra? 6. Apibūdinkite teisinio sankcionavimo ir teisinio ratifikavimo santykį. nesikreipdam as į notarą. Teisėkūra 1 Ar teisės normos pripažinimas negaliojančia yra teisėkūra? Apibūdinkite teisėkūros subjektus. Paaiškinkite teisėkūros viešumo principą. Apibūdinkite teisėkūros principus. • testatorius. . Ar tokia įstatymo priėmimo procedūra neprieštarauja Konstitucijai ir Seimo statutui? ar keistųsi padėtis. Išvardinkite teisėkūros stadijas. viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas. • • musulmonų bendruomenė. . 3.

tačiau šis dekretas nebuvo kontrasignuotas vidaus reikalų ministro. sausio 19 d. nutarimu. atsakykite: • Kas laikoma Seimo nario įstatymų leidybos iniciatyvos teise? • Ar Seimas turi pareigą svarstyti tokį įstatymų projektą? • Ar Seimo nario/Seimo narių teikiami įstatymų pakeitimai. nutarimu. papildymai gali būti laikomi įstatymų leidybos iniciatyvos teise? 9. atsakykite: • Ar motyvuotai pakartotinai grąžinti Seimui svarstyti įstatymo projektą yra Respublikos Prezidento konstitucinė teisė ar pareiga? • Ar Prezidentas. nutarimu. atsakykite: • Ar visiems Respublikos Prezidento dekretams yra reikalinga Ministro Pirmininko ar atitinkamos srities ministro kontrasignacija? • Kam tenka atsakomybė už tokį dekretą? • Nuo kurio momento laikoma. tai kokia tvarka) Lietuvos Respublikos Prezidento vetuotas įstatymas vėl svarstomas ir priimtas Seime? Seimo Aplinkos apsaugos komitetas parengė X įstatymo 4.J. motyvuotai grąžindamas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektą. Prezidentas nenurodė jokių teisinių motyvų. 5. gruodžio 30 d. turi remtis tik teisiniais argumentais ir motyvais. kad tai jau yra Respublikos Prezidento dekretas? • Ar visi Respublikos Prezidento dekretai patenka į Konstitucinio Teis­ mo kontrolės objektą? . vasario 22 d. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2008 m. Šiuo dekretu pilietybė buvo suteikta R. 8. Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2005 m.i nimą pagrindė ekonominiais motyvais. tačiau įstatymo grąži. Respublikos Prezidentas išleido dekretą “Dėl Lietuvos Respublikos pilie­ tybės suteikimo išimties tvarka”. Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti įsta­ tymą X. 6 straipsnių pa­ pildymo ir pakeitimo įstatymo projektą ir pateikė jį svarstyti Seimui.• ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę vetuoti šį įstatymą? • ar minėtieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai gali įveikti šį Preziden­ to veto? 7. ar gali remtis bet kokiais motyvais? • Kokiais būdais Respublikos Prezidentas dalyvauja įstatymų leidyboje? 10.. Ar gali būti (ir jei gali.

Ar dėl to galima teigti. taip pat pasirašymo ir paskelbimo tvarką. apibū­ dinkite jo svarstymo ir priėmimo. dalis jo normų perkelta iš UNIDROIT principų rinkinio. Pamėginkite įveikti Prezidento veto šiam įstatymui. Palyginkite įstatymų leidybą su kitomis teisėkūros procedūromis. Atskleiskite peticijos teisės esmę (žr. inicijuokite jo pateikimą Seimui. Palyginkite Europos Parlamento ir Lietuvos Parlamento funkcijas.11 Individualiai arba grupėmis. Kuo peticijos teisė skiriasi nuo įstatymų iniciatyvos teisės? 16. paren­ kite įstatymo projektą. Pasirinkę vieną iš įstatymų iniciatyvos teisę turinčių subjektų. Rengiant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (įsigaliojo 2001 m. 59 .). 12. Kokios Europos Sąjungos institucijos atsakingos už tinkamo Europos Sąjun­ gos teisės taikymo visose valstybėse narėse užtikrinimą? Kokių priemonių šios institucijos gali imtis nustačiusios. nutarimą). 15. įgalioji­ mus bei jų vykdomas teisėkūros procedūras. Remdamiesi Lietuvos Respubli­ kos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Seimo statuto V dalimi. kad Europos Sąjungos valstybė narė netaiko kurio nors Europos Sąjungos teisės akto ir dėl to nesilaiko teisinių įsipareigojimų? 18. 13. liepos 1 d. Kokios pagrindinės institucijos dalyvauja Europos Sąjungos teisėkūroje? Kokios yra Europos Sąjungos sprendimų priėmimo taisyklės ir procedū­ ros? 17. laikydamiesi visų teisėkūros procedūrų. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas parengtas origi­ naliosios teisėkūros būdu? 14.

„prokuroras“ ir „prokuristas“. „sando­ ris“ ir „sutartis“ „sandorio negaliojimas“ ir „sandorio nutraukimas“. Pateikite daugiau nevienareikšmių sąvokų naudojimo teisėje pavyzdžių. 8. pateikiamų juridinių asmenų reorganizavimo būdų apibrėžimus.“ 4. Apibūdinkite. specialiųjų teisinių ir specialiųjų neteisi­ mų terminų skirtumus. 9. „terminas“ „kompetencija“. kuo skiriasi sąvokos „sankcija“ ir „sankcionavimas“. „įsitikinimas“ „patikėjimas“ „vaisiai“. Kokie keturi reikalavimai teisės aktams yra nustatyti Lietuvos Respublikos | įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatyme? Kokių rūšių terminai vartojami formuluojant teisės normas? Paaiškinkite. kokiomis skirtingomis prasmėmis gali būti vartojamos sąvokos „šalys“. 2. 10. vartojamiems formuluojant teisėsi normas? Kuo skiriasi terminų vienareikšmiškumo ir terminijos vienovės reikalavimai? Paaiškinkite.visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimo ar esamo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo bei išvadų ir pasiūlymų.14. Įvertinkite šią įstatymo nuostatą teisėkūros juridinės technikos požiūriu: . „niekinis sandoris“ ir „nuginčija­ mas sandoris“. pavyz­ džių. naudojamų teisės aktuose. „sekimo teisė“. įvertinkite LR CK 2. Teisėkūros juridinė technika 1. „šaukimas“. Lietuvos Respublikos baudžiamajame bei civiliniame kodeksuose suraskite j po penkis specialiuosius teisinius terminus. „Visuomenės sveikatos ekspertizė . 6.97 str. Kokie reikalavimai keliami terminams. juos. Pateikite specialiųjų neteisinių terminų. 5. Įvardinkite bendrųjų teisinių. 3. „užstatas“ i ir „užstatymo teisė“. rengimo procesas. 7. „taria­ mas sandoris“ ir „apsimestinis sandoris“. „ieškinio atsisakymas“ ir „ieškinio atsiėmimas“. kaip užkirsti kelią šiam poveikiui ar jį riboti. Savarankiškai pasirinkite teisės aktą bei nurodykite jo išorinius rekvizitus. Remdameisi teisėkūros juridinės technikos taisyklėmis. „įstatymas“.

Atsakymą pa­ pildykite pavyzdžiais is teismų praktikos (LAT nutartis byloje A.. kilus bankroto grėsm ei bei siekdam as išvengti galim o įmonės turto perdavimo kreditorių interesams tenkinti. lapkričio 6 d. nutartis c. bylos Nr. kad remian­ tis LR CPK 129 str. kad iš tikrųjų jis dokumentų 61 . didelę dalį įmonės turto perdavė kitai įmonei.6 str. 3K-7-874. vasario 18 d.1 1 Įm onės savininkas A. 17.gali būti preziumuojama? Atsakymą pagrįskite LR CK 6. birželio 21d.b. 14. Atskleiskite nesąžiningumo prezumpcijos turinį.42). 3K-3-898/2002. Apibrėžkite. Atsakovas A buvo informuotas. nutartis byloje VĮ Valsty­ bės turto fondas v.26 str.S. ir LAT praktika (LAT 2002 m. ar atsiradusi prievolė . 3K-3-1096/2000. motyvuodamas tuo. suformuluota nesąžiningumo prezumpcija. nutartis c. LAT 2006 m. Remdamiesi LR CK bei LAT praktika (2006 m. sausio 11d.). UAB „Cetarium“.b. bylos Nr. c.Kitova ir kt. Ar ikisutartinio dokumento pasirašymas gali būti vertinamas kaip prezump­ cija sudaryti sutartį ir jo nevykdymas yra pagrindas taikyti teisinę atsakomy­ bę? Pagrįsdami atsakymą remkitės LAT praktika (LAT 2006 m. LAT 2004 m. Nepaisydamas to.. procesiniai dokumentai buvo įteikti teismo paskirtam uratoriui. įmonei pradėjus bankro­ to procedūrą. spalio 30 d. Atsakovas A kreipėsi į teismą. 18. Nr.b. atsakovas teigė. nutartis byloje UAB “Eura” v R S.67 str. Nr 3K-3-722/02. kurios penkiasdešimt procentų akcijų priklau­ so jo sūnui B. nutartis c. atskleiskite solidariosios skolininkų pareigos prezumpcijos turinį.solidarioji skolininkų pareiga . ką reiškia civilinėje teisėje sąžiningumo prezumpcija (LR CK 4. 15. 12 Jei žala padaryta kelių asmenų veiksmais.67 str. 16.67 str. LAT 2001 m. vadovaudamiesi CK 6. argumentuotai įvertinkite įmonės savininko A bei jo sūnaus B veiksmus ir galimybę tenkinti kreditorių interesus. Nurodykite teisėtumo prezumpcijos turinį. Nr. nutartis Nr. 3K3-420/2006). kad negavo teismo siųstų procesinių dokumentų. Remdamiesi LR CK 6. 3K-3-17/2006). gegužės 27 d. kat.Kitova v A. 13. Ž. v T. paanalizuokite teismų prakti­ kos pavyzdžių (LAT 2000 m. prašydamas panaikinti jam nepalankų spren­ dimą dėl išlaikymo priteisimo. 3K-3-113/2004).b.lapkričio 15 d.S. Nr.) bei nesąžiningumo prezumpcija (LR CK 6. Nr 3K-P-382).

remiantis LR CK 4. atsakykite. kad LR CPK 155 str. A grįž-l ta namo. yra teisinė fikcija? I . 4.. kad neteisingas teismo sprendimas būtų panaikintas. Ar galima teigti. laikant šį teiginį viena iš teisinių fikcijų? 19. o jo turtas grąžintas jam. kad procesinius dokumentus atsakovas gavo. Remdamiesi LR CK normomis. remiantis LR CK 3. kaip vieninteliam teisėtam sa-| vininkui. Prieš 10 metų dingęs be žinios labdaringos kelionės į Afriką metu. 2 ir 3 p.31 str. Ar galima sutikti su teismo teiginiu. nes remian-J tis LR CPK 129 str. naujoji ji santuoka anuliuota. „procesiniai dokumentai yra laikomi įteiktais šaliai! nuo jų įteikimo kuratoriui dienos“. normose suformuluotos teisi«! nės fikcijos? 21. kad antraeilių daiktų priskyrimas prie pagrindinių daiktų i jų laikymas vienu daiktu. o visą turtą paveldėjusi sutuoktinė sudarė naują santuoką] A reikalauja. priešl 5 metus jis paskelbtas mirusiu.14 str.13.negavo ir todėl negalėjo dalyvauti teismo procese bei tinkamai ginti savoj teisių. ar A reikalavimai tud būti įvykdyti? Ar galima teigti. Ar galima teigti. remiantis LR CK 2. 3 d..50 str. kad asmens paskelbimas mirusiu bei šį faktd sekantys įvykiai yra teisinės fikcijos taikymo pavyzdžiai? 20. Taip pat. kadi atsakovas gavo dokumentus. Išaiškėja. jo san­ tuoka baigėsi.. Tai turi būti laikoma pagrindu teismui panaikinti priimtą sprendimą I Teismas išaiškino. kad teismo sprendimu.

atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“)? 6. Nr. kuriuos kontroliuoja tie pa­ tys asmenys. 63 . 3K-3-710/02)? Ar galima iš sąžiningo įgijėjo išreikalauti daiktą. Ar gali taikyti teisę privatus asmuo? 8. 3K-3-113/2004. Asmuo A įsigijo nekilnojamą turtą. kad A įsigytas nekilnojamas turtas neregistruotas ir dėl to negali būti paveldėtas. kokias teisės normas pažeidė atsakovas? Ar pateikiantis kasacinį skundą asmuo turi žinoti konkrečių teisės normų turinį? Remdamiesi LR CK I knygos VIII skyriaus normomis. besikreipiantis į teismą dėl jo teisių pažeidimo.Teisės įgyvendinimas 1 2 Kokias žinotes teisės įgyvendinimo rūšis (formas)? Paaiškinkite šių formų santykį su teisinio reguliavimo būdais.. pri­ valo žinoti. 9. Lietuvos Respublikos Kons­ titucinio Teismo 2008m. Nr. nutartis byloje UAB “Litimpex bankas” v UAB „Pajūrio paslaptys”. 7. ar tai gali būi vertinama kaip nesąžiningumas pagal LR CK 6. Ar nerašytinis aktas gali būti laikomas teisės taikymo aktu? Kokios nuostatos išdėstomos aprašomojoje (nustatomojoje) ir motyvuoja­ mojoje (konstatuojamojoje) teisės taikymo akto dalyse? Pateikite teisės taikymo aktų pavyzdžių.96 straipsnio 2 d. tačiau jam buvo paaiškinta. tačiau jo neįregistravo LR CK IV kny­ gos XV skyriuje nustatyta tvarka.67 str. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines teisės taikymo stadijas.96 str. nutarimas „Dėl LR CK 4. nutartis c. LAT 2004 m. apibūdinkite civili­ nių teisių įgyvendinimo pagrindinius bruožus. birželio 3 d. Remdamiesi nurodyto LR CK skyriaus normomis. 5. 3 4. (LAT 2002 m. Po asmens A mirties jo sūnus B kreipėsi į atitinkamą įstaigą dėl A turto paveldėjimo. spalio 30 d. išsiaiškinkite teisinės re­ gistracijos reikšmę subjektinių teisių įgyvendinimui.b. ar asmuo. Kai sandoris sudaromas tarp juridinių asmenų. Paaiškinkite. vasario 18 d. jei savininkas prarado jo val­ dymą dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (LR CK 4.

24. Pateikite pavyzdžių. nepriimdamas teisės taikymo akto? 21. gruodžio 13 d. todėl objektyJ viai negali sumokėti nurodytų mokesčių. 17..12. Ar kelių policijos pareigūnas turi teisę patraukti asmenį administracinei] atsakomybėn. Pilietis pateikia pažymas iš darbi biržos. 13. Atvykę į iškeldi-J nimo vietą sužino. Antstoliai. Įvertinkite antstolių. kad minėtas pilietis 5 metus yra bedarbis. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taiko teisę. 23. įrodančias. atkreipkite dėmesį. 14. remdamiesi teismo išduotu vykdomuoju raštu. Nurodykite. argumentuotai pagrįskite atsakymą. Vis dėlto antstoliai įvykdo teismo vykdomajame raštd nurodytą įpareigojimą. Paaiškinkite teisės sistemos bruožus šios sistemos atvirumo ir uždarumo as-| pektu. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. o tada apibūdinkite teisės spragos reiškinį. t. privalo iškeldinti iš buto 3 metus komunalinių mokesčių nemokantį pilietį. 19. šiam įvykdžius visus priė-l mimo į Universitetą taisyklėse nurodytus reikalavimus? 20. kad Konstitucija neturi spragų (Ž Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. remdamasis tik Lietuvos Respublikos administracinių teisėsi pažeidimų kodeksu. Apibūdinkite teisės taikymo ir teisėkūros procesų skirtumus. 22.y. nutari mą). neiš-j leisti įsakymo dėl studento priėmimo į studijas. iškeldinto piliečio bei teismi veiksmus teisės taikymo požiūriu. Palyginkite teisės taikymo aktus ir kitus teisės įgyvendinimo aktus. Ar teisėjo sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra teisės taikymo aktas?! Remdamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212-2151 str. Kuo įstatymo analogija skiriasi nuo teisės analogijos? 16. paaiškinkite: 64 . Kokia teisės taikymo principų paskirtis? 18. sveikatos priežiūros įstaigos. Ar Universiteto rektorius turi teisę nepriimti teisės taikymo akto. kad jis negali įsidarbinti d i objektyvių priežasčių. nutarimu. ar ją kuria? Atsl kydami į šį klausimą. 15. koV 28 d. kuo teisės taikymo aktas skiriasi nuo teisės norminio akto. Apibūdinkite teisės spragos ir teisės analogijos santykį.

Ma­ rijampolės rajono apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą. taikė jau nebegaliojančius įstatymą X bei Žemės ūkio ministro įsakymą Y. nutarimais. taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 24 d. 10-17) atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas/Lietuvos vyriausiasis administracinis teis­ mas tiria nebegaliojančių teisės aktų atitiktį Konstitucijai? • Ar nagrinėti tokį kreipimąsi yra Konstitucinio Teismo/ Lietuvos vy­ riausiojo administracinio teismo teisė ar pareiga? 65 . birželio 10 d. p. prašydamas ištirti Y įsakymo konstitucingumą. 7 (17). spręsdamas bylą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. tačiau teismui kilo abejonė dėl X įstatymo bei Žemės ūkio ministro įsakymo Y konstitucingumo.Kokiais atvejais Konstitucinis Teismas gali peržiūrėti savo oficialiai pa­ skelbtą nutarimą? Kokiais atvejais gali būti koreguojama oficiali konstitucinė doktrina? Kieno iniciatyva gali būti peržiūrėtas Konstitucinio Teismo baigiama­ sis aktas? Ar įstatyminio reguliavimo pasikeitimas yra pakankamas pagrindas Konstituciniam Teismui peržiūrėti savo baigiamuosius aktus? 5 Marijampolės rajono apylinkės teismas. 2009. nu­ tartimi administracinėje byloje Nr. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitu­ cinio Teismo 2003 m. taip pat kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. bei 2003 m. sausio 19 d. I444-2/2009 (Lietuvos vyriausiojo admi­ nistracinio teismo biuletenis „Administracinė jurisprudencija“ Nr. prašydamas ištirti X įstatymo konstitucingumą.

kovo 22 d. 3. N 3K-3-406/2000 AB “Turto bankas” v UAB “Vaidluvė”). 4. Apibūdinkite teisės aiškinimo sąvoką. 5.b.b. Nr. 2000m. kai teisės norma aiškinama ats žvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus ir aptariamos normos tikslus? Pateik te pavyzdžių (LAT 2006 m. nominalų teisingumą? Pagrįski atsakymą. lapkričio 9 d. paaiškinkite šią normą: LR CK 6. Koks teisės aiškinimo būdas naudojamas.170 str. 10. kai atsisakymą ją akceptuoti gauna oferent arba per nustatytą terminą negauna atsakymo. Remdamiesi lingvistiniu metodu. Ofertos pabaiga Oferta netenka galios. Balandžio 3 d. 9. 34-3-21/1998. Ar pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teismai. 8. ką reiškia subjektyvus teisinio teksto aiškinimo metodas Ar tai tapatu lingvistiniam aiškinimo metodui. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 i sausio 21d. Pateikite teisės aiškinimo priežastis. Nurodykite. aiškindami teisę ir vy dydami teisingumą. jį papildai tis metodas? Atsakymą pagrįskite (LAT 2008m. Kuo skiriasi teisės aiškinimą ir teisės argumentavimas? 2. 66 . nutarimu. Ar įmanoma visiškai sureglamentuoti teisės aiškinimą? Kodėl? Koks teisės aiškinimo aktų santykis su teisės norminiais aktais? Apibūdinkite dažniausiai taikomus teisės aiškinimo būdus (metodus). Kokias žinote teisės aiškinimo taisykles? Ar galima aiškinti sutartį. 7. Valstybinio socialinio draudimo vald) ba v UAB “Rina” Nr. ar tai kitas. 6. 11. stadijas. vadi vaujantis tik gramatiniu jos tekstu? Pasiremkite LAT jurisprudencija (LA 1998 m. 3K-3-194/2006). Ar teisės teorijoje žinomus teisės aiškinimo metodus taiko teismai? Pagrįs kitę atsakymą. gali vykdyti formalų. nutart Nr.b.16. nutartis c. balandžio 15 d. nutartis c. gegužės 23 d. Teisės aiškinimas 1.3K-3-291/2008). nutartis c. nutarimu. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teism 1999 m.

Išspręskite užduotį: Irano Islamo Respublikos pilietis tampa Lietuvos Res­ publikos piliečiu ir tuo pačiu netenka buvusios pilietybės. normos reikalavimą asmeninį testamentą surašyti ranka. prašydamas įpareigoti atsakovą B atyginti žalą už tai.22 str. normos reikalavimus.30 str. 2 p. 1p.22 str. normos gali būti aiškinamos plečiamai. Pilietis A kreipėsi į teismą su ieškiniu. 26 str. kuriame įtvirtintas siekis uždrausti bet kokią tiesio8 ? ir netiesioginę diskriminaciją. tikėji­ mo ir sąžinės laisvė nevaržoma“ bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių J atymo 1 straipsniu. normoje vartojama sąvoka „nusikaltimas“ turėtų būti aiškinama plečiamai . 1 p. tačiau savo atsiliepime į ieškinį nurodė. reikalaudamas nuginčyti testamentą dėl to. nustatančiu. nevaldė rankų ir todėl testamentą surašė su koja. ar LR CK 6. kaip nurodyta minima­ me straipsnyje.y. Taip pat išsiaiškinkite. naujasis Lietuvos Respublikos pilietis 67 . kad „šeima yra vi­ suomenės ir valstybės pagrindas“. ją suprantant ir kaip baudžiamąjį nusižengimą. Ieškovas A kreipėsi į teismą. įtvirtinančiu. kad „minties. argumentuotai paaiškinkite. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. Atsakovas B nepaneigė filmavimo fakto. kad LR CK 2. jas taikant ir filmavimo atvejams? 17. tokiu būdu pa­ žeisdamas LR CK 2.. kad jis buvo surašytas pažeidžiant LR CK 5. taip pažeisdamas imperatyvios LR CK 5. ar ieškovas A yra tei­ sus ir šios LR CK normos negali būti aiškinamos plečiamai? 18. Argumentuotai paaiškinkite.12 Į kokias rūšis skirstomas teisės aiškinimas pagal teisės aiškinimo subjektą? *Ar jūs esate teisės normų aiškinimo subjektas? 13 Ar advokato atliekamas bylos aplinkybių aptarimas su teisinio išsilavinimo neturinčiu klientu gali būti vadinamas teisės aiškinimu? 14 Ar galimas plečiamasis teisės aiškinimas civilinėje teisėje? Kokiose teisės ša­ kose šis teisės aiškinimo būdas yra draudžiamas ir kodėl? 15 Argumentuotai paaiškinkite.t. įsigaliojo vėliau nei minimas LR CK straipsnis. ar ple­ čiamasis aiškinimas galimas baudžiamojoje teisėje? 16. Ieškinį A grindė faktu.y. kuria­ me numatyta nauja nusikalstamų veikų rūšis . Atkreipkite dėmesį į tai. reikalavimų jis nepažeidė. kad testatorius buvo neįgalus. o ne fotografavo. t.baudžiamasis nusižengimas. ar LR CK 2.250 str. kad šis be A sutikimo nufilmavo jį privačioje erdvėje ir medžiagą išplatino internetinių vaizdo priemonių pagalba. nes ieškovą A filmavo.22 str.30 str. Remdamiesi minimo straipsnio analize. normą. kad LR BK.

. Kokį atsakymą pateiktumėte minėtam piliečiui vadovaudamasis nurodytais įstatymais bei šeimos teisės normomis? 19. o taip pat abiems jo žmonoms. Jų santykius naujasis Lietuvos Respublikos pilietis reikalauja laikyt] šeimos teisiniais santykiais. arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Kokio pobūdžio LR CK normų aiškinimas (jo rūšis) yra išreikštas leidykloj „Justitia“ išleistame Civilinio kodekso komentare? 20. esančias LR BK 281 str. būti! na tiksliai išaiškinti: LR BK 281 str. 3. d| kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nl kentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos. 2. kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigd nuo alkoholio. kokias nevienareikšmes sąvokas. Tas. baudžian bauda arba areštu. baudžiamas teisės dirbti tam tikrą dari arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda. Kelių transporto eismo saugumo ar transportd priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas 1. arba arešt] arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. Tas. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli» eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisj klės. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. Tas. baudžiamas teisės dirbti tam tik darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda.pareikalauja. narkotinių. Nurodykite. arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Tas. narkotinių. dėl kurio buvo nesunkiai sd trikdyta kito žmogaus sveikata. kad iš Irano į Lietuvos Respubliką būtų leista atvykti jo nepiU namečiams vaikams. psichotropinių ar kitų psichiką veikia čių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto pril monės eksploatavimo taisykles. baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių meti 68 . kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas * svaigęs nuo alkoholio. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykld jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. psichotropinių ar kitų psicb veikiančių medžiagų. dėl kurio buvo sunkiai sutrikdy kito žmogaus sveikata. 4. art areštu. su kuriomis jis teisėta susituokė pagal Irano Islamo Respublikos įstatymus dar būdamas Irano pįJ liečiu.

kad asm uo yra apsvaigęs nuo alkoholio. kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. L AT Senato nutarimas). Laikom a. kai jo kraujyje yra 0. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1-6 dalis tik tais atvejais. baudžiamas laisvės atėmimu nuo tre­ jų iki dešimties metų. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. traktoriai. kai jose numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo. 6. 2. motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės.4 prom ilės ir daugiau alkoholio. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisy­ kles.: 3K-3-91/2008). kitos savaeigės mašinos. psichotropinių ar kitų psi­ chiką veikiančių medžiagų. san­ tykį su tų pačių aktų taikymu užsienio teismų praktikoje (2000 m. 9. 1.5 Tas. Tas. gruodžio 21d. Ar teismai turi konstitucinę pareigą nacionalinę teisę aiškinti suderintai su ES teise? Nurodykite ES teisės viršenybės principo turinį (LAT 2008 m. troleibu­ sai. narkotinių. Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra visų rūšių automobiliai. 69 . bau­ džiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Nurodykite tarptautinių teisės aktų taikymo bei aiškinimo ypatumus. sausio 7 d. 7. dėl kurio žuvo žmogus. nutartis Nr. 8.

5. Ar teisinis santykis visuomet atsiranda teisės normos pagrindu? Kokioi prielaidos yra būtinos. 6. remdamasis LR CK 5. B kreipėsi į instituciją.gali tapti teisiniu faktu.b. apibrėžkite prievolę kaip teisinį santykį. ats rasti nėra pagrindo.17. Tačiau šioje institucijoje j buvo paaiškinta.1 str. nustatytą tvarką. kad pagal LR CK normas A ir B nėra laikomi sutuoktiniai todėl ir paveldėjimo teisiniams santykiams. žmonių tarpusavio santykių atsiradimd pasikeitimo ar pasibaigimo prielaida? Ar teisiniu faktu yra pats įvykis. myniniai santykiai yra teisiniai santykiai? Ar apsikeitimas vestuviniais žiej dais yra teisinis faktas? Pasiremkite LR CK III knygos normomis. Teisiniai santykiai 1. ar ji įregistravimas teisiniame dokumente (pvz.tai tik teisinio fakto patvirtinimas? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. A mirus..žemės drebėji mas .304 str. 7. rūšys ir teisinė reikšmė? Ar potvynis ir gaisras yra teisiniai faktai? 2. tačiau santuokos neregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje pagal L1 CK 3.. teisės taikymo akte)? Gal doku mentas .. nes vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos jai suteikta teise.13 str. ap budinkite galimybę šiuo atveju atsirasti paveldėjimo teisiniams santykiai (taip pat žr. B teigė nežinojęs apie būtinybę registruoti santuoką p < gal LR CK normas. nur dydami jo atsiradimo pagrindus. A ir B susituokė bažn] čioje. Ar teisės normų nesilaikymas yra teisinis santykis? Remdamiesi LR CK 6. Kas yra juridiniai (teisės) faktai? Kur jie nurodomi. 3K-3-305/2006). Kokiu būdu nuo žmogaus valios nepriklausantis įvykis . Remdamiesi nurodytomis normomis. B kreipėsi į atitinkamą instituciją dė A turto paveldėjimo. 70 . nutartį c. remiantis LR CK 5. pažeidimo būdus.y. LAT 2006 m. Kuo teisnumas skiriasi nuo veiksnumo? Nurodykite fizinio ir juridinio a mens teisnumo skirtumus. t.13 str. 4 d. prašydamas į tai atsižvelgti ir sudary galimybę jam paveldėti A turtą. norma „vali tybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. turinį bei struktūrą. išdėstomi? Kokios j’ 3. Išsamiam atsakymui naudol 4. kad atsirastų teisinis santykis? Ar draugystės ir šeį.

b. 16. 12 Ar teisės studentas.171 str. g. Ar neturintis teisnumo asmuo gali įgyti subjektines teises? 9 Ar tarp užsieniečio.. 3K3-38/2005)? 19. matantis kaip vyksta vagystė prekybos centre. atliekantis praktiką bei stebintis teismo posėdį.370 str. sausio 19 d. teisės aktais bei teismų praktika (2002 m. Kuo absoliutūs teisiniai santykiai skiriasi nuo santykinių teisinių santykių? 18. 3K-3-1398/2002).b..350 . lapkričio ¿n u tartis c. Nr A-335/2008). 10..nutartis c. kas yra šio santykio objektas? 15. Ar žmogus gali būti teisinių santykių objektu? 14. Atskleiskite sąžiningumo principo turinį ikisutartinių santykių požiūriu. Remdamiesi LR CK 6. klausiančio kelio Vilniaus gatvėje. neatsiradus sutarti­ niams teisiniams santykiams (LAT 2005 m. Remdamiesi LR CK 4. Ar apsilankymas kirpykloje yra teisinis santykis? Jei taip. apibūdinkite vartojimo pirkimo . liepos 25 d. apibūdinkite hipotekos teisinio santykio objektus. Atskleiskite teisinių santykių stabilumo tikslą bei esmę. Ar gali būti taikoma teisinė atsakomybė už jo pažeidimą. ir jam atsakančio Lie­ tuvos Respublikos piliečio vyksta teisinis santykis? teisinio santykio subjektas? 11 R em dam iesi LR CK 4. Nr.• 27 moksline literatūra.198 str. Nr. Ar asmuo. nurodykite įkeitim o teisinio santykio subjektus. nutartis a.b. yra šio civilinio procesinio teisimo santy­ kio dalyvis? 13. yra baudžiamojo 71 . kuriame nagrinėjama civilinė teisinė byla. 17.par­ davimo sutarčių turinį. remdamiesi teisinės valstybės principu (VAT 2008m.

Teisės pažeidimas i. Ar galėtų B nutraukti sutartį su A. to4 nusprendžia įsigyto paveikslo vertę patikrinti. nurod jam.): gegužės 1 d. Ar asmens įžeidimas yra teisės pažeidimas? Pasiremkite L R B K specialiosid dalies normų analize. A eglutes pristatė saul 15 d.? J keistųsi situacija. remdamasis LR CK 6. pagrįskite atsakymą. kad tai didelės vertės meno kūrinys. jei A pristatytų įrangą tik birželio 15 d. Ar asmens kūno sužalojimas bokso ringe yra teisės pažeidimas? Atsakyti pagrįskite. LRBK . B nėra meno kūrinių žinovas. remdamasis tuo. atėmęs iš kito tokio paties amžiau asmens jam priklausantį daiktą? Išnagrinėję LR ATPK. LR CKbenj drųjų dalių normas. Įvertinkite šiuos atvejus remdamiesi teisės pažeidimo sudėties elementų analize.. 6.už žmogaus sužalojimą nuteisiamas bulius. jei įranga būtų pristatyta gegužės 16d. Senovės valstybių jurisprudencijoje yra žinomi atvejai. Įvertinkite situaciją. 3. kai nuskendus žmd gui. nes pagal teisinius papročius ir protingumo principą netinkamai įvykdė sutartį? Meno kūrinių kolekcionierius A parduoda paveikslą pirkėjui B. remdamiesi UNIDROIT principų rinkinyje pateik . mo bylos pavyzdžio analize (UNIDROIT 7.18 . Kokie yra objektyvieji ir subjektyvieji teisėto elgesio požymiai? Kokį teisėj pažeidimą įvykdo trylikos metų asmuo. Ar B gali atsisakyti priimti siuntą. jeigu dešimties metų moksleivis pra kiauja mokykloje narkotinėmis medžiagomis? Išnagrinėję LR ATPK ir L | BK bendrųjų dalių normas. pagrįskite atsakymą. kad buvo padaru teisės pažeidimas. dėl įvykdyto pažeidimo būdavo apkaltinamas ir išplakamas vanduo. A susitarė su B. 5. Ar galima kvalifikuoti teisės pažeidimą.217 į norma dėl esminio sutarties pažeidimo. kad jam pristatys kalėdinių eglučių siun Sutartyje pristatymo terminas nebuvo nurodytas. nes B svarbi skubus pristatymas. A įl pareigoj o pristatyti B standartinę programinę įrangą iki gegužės 15 d.? Gruodžio 1 d. ta■ pat .1 (2b) str. EI 72 4. pakviesdamas ekspertą.3.

kad. buvo įvykdytas teisės pažeidimas ir tuo pagrindu atsisakyti sutarties.ėjimas per gatvę ne pėsčiųjų perėja arba degant geltonam švieso­ foro signalui. kad negrąžino jam didelės pinigų sumos. nežymus vėlavimas į darbą ir pan. kad tai nėra didelės vertės meno kūrinys ir todėl B sumokėta pinigų suma yra ženkliai per didelė.? 73 . Ar gali B teigti. siekiant pagerinti pažeidimų išaiškinimą bei prevencinį darbą. kad B būtų nuteistas už sukčiavimą dėl to. reikalaudamas. kokią įtaką nusikalstamumui turi smulkūs teisės pa­ žeidimai ..pertas nurodo. nes žadėjo pinigus grąžinti po mėnesio. Ar. būtų veiksminga padidinti dvigubai teisėsaugos pareigūnų skaičių? Pamėginkite atsakyti. remiantis LR CK 6. A pateikia B pasirašytą skolos raštelį dėl 10 000 litų pasiskolinimo bei nurodo. Remdamiesi LR BK 182 str. tačiau praėjo jau 3 mėnesiai. kad B jį apgavo. kvalifikuokite B veiksmus.228 norma „Esminė šalių nelygybė“. reikalaudamas grąžinti už paveikslą sumo­ kėtus pinigus? A kreipiasi į teismą. o skola iki šiol negrąžinta.

. tačiau buvo nesilaikyta procesinių normų. 5. 6. jeigu jo veiksmai neatitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintos konkrečios nusikalJ timo sudėties? Ar raudonos kortelės parodymas futbolo žaidėjui ir uždraudimas dalyvauti kitose rungtynėse yra teisinė nuobauda? Ar keičiasi teisinė situacija.19. kokia žala padaryta kavinei bei kas remontuos vandens apgadintas patai pas. Išspęskite teisinės atsakomybės klausimą šioje byloji remdamiesi LR CK XXII skyriaus normomis. Dėl užtrukusio teisinio ginčo kavinė ilgą laiko tarpą neveikia ir dėl te negauna pajamų. 8. A nesutaria su įstaigos direktoriumi B dė to. 7. 4. neužtikrini kaltinamojo teisė į gynybą? 2. kad A neteisėtai rei kalauja negautų pajamų atlyginimo. Teisinė atsakomybė 1. pvz. Kokiu atveju moralės normų nesilaikymas sukelia teisines pasekmes? Ar Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimas galėtų būti laikomas teisinės atsakomybės pagrindu? Ar priskirtina kuriai nors teisinės atsakomybės rūšiai Krepšinio federacijos paskirta piniginė bauda profesionaliam sportininkui už nesportinį elgesį? Jei taip. jei ko­ mandos administracija už praleidžiamas rungtynes atsisako žaidėjui mokėti pagal darbo sutartį nustatytą atlyginimą? Ar asmens pripažinimas psichiškai nesveiku yra sankcija? Ar priverčiamųjų medicininių priemonių skyrimas yra teisinės atsakomybės rūšis? ■ Ar galima juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė? A nuomojamas kavinės patalpas užlieja virš jos esančios įstaigos patalpose sugedusio vandentiekio vanduo. Ar gali būti laikomas pagrindu panaikinti apkaltinamąjį teismo nuospren dį faktas. nes galėjo pats suremontuoti patalpa ir tęsti kavinės veiklą. kad teismo proceso metu buvo teisingai pritaikytos materialinį teisės normos. kokia teisės norma remiasi ši federacija? Ar gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas prieš asmenį. A prašo teismo įpareigoti B atlyginti padarytą žalą bei ik kavinės veiklos atnaujinimo negautas pajamas. 3. B teigia.

pra­ džios ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą” išdėstė paklausimą. Teismas. Apibrėžkite solidariąją teisinę atsakomybę. gali išvengti konstitucinės atsakomybės referen­ dumu.E. turėtų pri­ imti teismas? 10 Lietuvos Respublikos Seimas nutarime “Dėl apkaltos Seimo nariui C. ir kitokią teisinę at­ sakomybę? • Koks subjektas sprendžia klausimą dėl konstitucinės sankcijos taiky­ mo? • Ar asmuo. turėjo atsižvelgti j tai. apibūdinkite teisinės atsakomy­ bės už padarytą žalą galimybes ir sąlygas. nutarimais bei 2010 m. nutartis byloje Nr. 3K-3-109/2003. normomis. 2004 m. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. būtų panaikintos nuobaudos dau­ gybėje bylų. pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje. Kokį sprendimą. išvada. atsakykite: • Ar konstitucinės sankcijos taikymą galime atsieti nuo pažeidimo fakto nustatymo? • Ar tie patys veiksmai gali užtraukti ir konstitucinę.. gegužės 11 d. spalio 27 d. gegužės 25 d. 2002 m. spalio 30 d. konkretūs veiksmai. ir LAT praktika (2003 m.E. naudojo teisėtai įsigytus tačiau nustatyta tvarka neregistruotus greičio matuoklius. Remdamiesi LR CK 6. Remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m.9 Policijos pareigūnai. naujais rinkimais ar kitokiu būdu? Ar asmens patraukimas kitos rūšies teisinėn atsakomybėn gali būti lai­ komas kliūtimi jam taikyti apkaltą? 11. pa­ šalino iš užimamų pareigų dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužymo. fiksuodami greičio viršijimo faktus. kad pripažinus greičio matuoklių naudojimą neteisėtu. jūsų manymu. ar Seimo na­ rio C. nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo narių pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui C. kuriose pagal materialinės teisės normas buvo nustatyti kelių eismo taisyklių pažeidimo faktai. -> ^ S t Nr. nagrinėdamas skundą dėl šio fakto. remdamasis Konstitucinio Teismo išvada.1 2 metų vaikai netyčia apgadina vieną iš automobilių. nurodykite jos taikymo sąlyg s.E. Pasiremkite LR CK 6. kurį Seimas.3K-3-1277/2002).275 str.279 str. Žaisdami kieme 1 0 . sausio 22 d. xt 75 .

17. kol 30 d. nutartis c. 18. (LAT 2005 m. nustačius tik teisinį priežastinį ryšį (LAT CBS 2005 m. sąlygas taikyti jas ka tu (2005 m. Nr. nutartis c. spalio 19 d. 15. Nr. nutartis byloje Nr. 19. Apibrėžkite kaltės sąvoką ir rūšis civilinėje teisėje (LR CK 6. Nurodykite civilinės atsakomybės rūšis. 2K-3-206 /2005. Nurodykite teismų praktikos pozicijas (LAT CBS nutartys: p | 2004 m. 2006 m. dėl kelių asmenų veikų (LAT 2002 m. kokią reii 76 . Remdamiesi LR CK VIII skyriaus normomis. pažeidu minėtą pareigą? Atsakymą pagrįskite LR CK normomis bei LAT praktik (LAT 2006 m. Ar pareigą nedaryti žalo kitam asmeniui naudojantis savo teise galima taikyti sutartiniams. N il 3K-7-345/2007.). LAT CBS 2007-11-26 L. c. nutartis c. ar kaltė turi reikšmės. b.b. kovo 26 d. Nurodykite civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo panašumus skirtumus bei sąlygas taikyti jas kartu (LAT 2009 birželio 26 d. 20. c. 3K-3-614/2002. remdamiesi LAT praktik. b. Kas yra teisinis priežastinis ryšys? Kaip jis nustatomas? Susiekite jį su atsaJ komybės prigimtimi bei įprasta gyvenimiška rizika. Ar galima taikyti teil nę atsakomybę. nutartis ei vilinėje byloje Nr.b. b. 3K-J 345/2007. kas yra piktnaudžiavimas savo teise. v. remdamiesi LAT prak-! tika (2008 m. 3K-3-520/2005). 14. 22. lapkričio 6 d. Nr. los rūšys.) sakykite. Kaip suprantama kaltė? Kaip nustatomas kaltės laipsnis.sąlygas ir ribas. 3K-3-303). Nr. 3K-3-633. Apibūdinkite priežastinio ryšio nustatymo procesą. c. kat. Paaiškinkite. kas yra žala bei nuostoliai. 114.8. lapkričio 13 d. 21.b. atskiriant civilinės teisės rūšis. 3K-3-553/2006). ir kt. DNSB „Medvėgalis” ir kt. Apibrėžkite. lapkričio 17 d. 3K-3-458/2005). 2002 m. jų ypatumus. apibūdinkite nejurisdikcinl atsakomybės galimybes . kai žala atsirand. LAT CBS.13. 3 K 3-1343/2002)? 16. 3K-7-59/2008). LAT 2007 lapkričio 26 d. balandžio 11 d. Nr. Nurodykite dalinės teisinės atsakomybės sąlygas. 1 3K-7-115). nutartis c.2.248 str. nesutarti niams santykiams? Kokia civilinės atsakomybės rūšis bus taikoma. spalio 29 d. tiesioginė bei netiesioginė žala. B. balandžio 17 j nutartis Nr. nutartis byloje Nr. Paaiškinkite. ką reišk faktinis priežastinis ryšys ir teisinis priežastinis ryšys.b.

Išnagrinėkite autoriaus teisių perėmėjų atsakomybę pagal LR CK 2. kovo 14 d. R. ir V. v. R v. esant paveldėjimo teisiniams santykiams. vasario 27 d. pavyz­ džiui pareiga įrodyti leidinyje paskleistų duomenų atitiktį tikrovei.). L. V.b. V. nutartis byloje Nr. Nr. Nr.mę tai turi praktikoje (LAT 2005 m. c. 3K-3427/2007. Ar perimant materialiąsias subjektines teises. c.P. A. 3K-3-152/2006. remdamiesi teismų praktika. Nr..24 ir 5. B.b. UAB „Mituvos statyba” v. AB bankas „N O R D /LB Lietuva" v.P. nutartis c. 3K-3-106/2011)? 77 . B. kovo 29 d. UAB „Lempura” 2007 m.1 str.. Nr. ir kiti. P.. 2011 m. c. bylos Nr. atlyginti neturtinę žalą dėl garbės ir orumo įžeidimo (LAT CBS nutartys: 2006 m. ar galima atsakomybė be kaltės? Atsakymą pagrįskite teisės aktais ir teismų praktika (2007 m. v L. Apibrėžkite m išrios kaltės sąvoką ir nurodykite jo s teisinius padarinius (LAT 2007m .. nutartis.gruodžio 22 d. spalio 22 d. 3K-3-109/2007). 3K-7-119/2005)? Paaiškinkite. E.. b. perimamos atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. nutartis byloje V. K. Autorių ir gretutinių teisių įstatymą. A. įmonė.N. 3K-3-587). kovo 26 d.P.

Lietuvos Respjj blikos Konstitucinio Teismo 2006 m. 5. tymų leidėjo antikonstituciniais teisės aktais padarytą žalą piliečių konstiti cinėms teisėms? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencij (žr. rugsėjo 21 d. valstybės? 2. 4. kovo 28 d. 2007 m. lapkričio 27 d. pagal kurias teismai Lietuvoje gali kurti precedentus I Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. nutarimą)? Koks šio principo ryšys p teisinio personalizmo aksioma. reikšmę teisinėje valstybėje. 6.. Teisinė valstybė 1. nutarim® 3. Išvardinkite turininguosius ir formaliuosius teisinės valstybės požymius. remdamiesi Lietuvos Respublikos Koiįs titucinio Teismo jurisprudencija (žr. K ol reikšmę teisinėje valstybėje turi tos Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo nuostatos. jog žmogau teisės ir laisvės yra prigimtinės (taip pat žr.požymius šis konstituq nis principas išreiškia? Kokią reikšmę turi Konstitucijoje tiesiogiai nustatytas principas. Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo 2006 m. jog žmogus yra esminė visuomenės vertybėj Paaiškinkite viešojo intereso. n i| tarimą). gruodžio 9 d. Apibūdinkite pagrindinius teisinės valstybės raidos etapus. arba teisės viešpatavimo (Rule of law). nutarimas)? Paaiškl kite teismų nepriklausomumo principo reikšmę teisinėje valstybėje. gruodžio 13 d.20.teisėtumo ar teisingumo . 7. Ą teisinė valstybė gali egzistuoti nebūdama ir socialine valstybe? Ar teisė sk riasi nuo įstatymo? Kuo teisinėje valstybėje gali būti grindžiama valstybės atsakomybė už įst. Koki tipo teisinės valstybės . A t skleiskite viešojo intereso turinį. kurio prielaida yra socialinis kompromisj laisvojoje demokratinėje visuomenėje. 78 . Kodėl tei valstybė evoliucionavo nuo teisėtumo valstybės ( Rechtsstaat) prie teisir mo. Kokią reikšmę turi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuli ta absoliučios asmens teisės į teisminę gynybą doktrina (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. Lietuvos Respublikos KonstitJ cinio Teismo 1998 m. atskleiskite konstitucinio teisinės valstybės principo turinį. nutarimus). gegužės 15 d.

Valickas G. Proce­ dūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Konstituciją Konstitucinė Taryba (t. kad Seimui valstybės institucijai . tuo tarpu pagal Prancūzijos Respublikos 1959 m. pagal savo kompetenciją sprendžiantys tokias bylas. Kuris įstatymų teisėtumo tikrinimo mechanizmas. jūsų manymu. proporcingumo. tiesiogiai taikydami Konstituciją (joje įtvirtintus teisingumo.“ Ar šie teiginiai nesuponuoja ir to. rugpjūčio 13 d. tinkamo teisinio proceso.priėmus neteisėtą įstatymą (jį tokiu pripažinti gali tik Konstitucinis Teismas). kai atitinkamas žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurodytas. 10. kitas Konsti­ tucijos nuostatas). o teismai. yra efek­ tyvesnis užtikrinant teisinės valstybės principo įgyvendinimą? Įvertinkite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m.8 Teisinėje valstybėje yra svarbus įstatymų teisėtumo tikrinimo mechaniz­ mas. Justickis V. teisinio tikrumo ir teisinio saugumo. bendruosius teisės principus.y. Apibūdinkite teisėjų elgesio atitikties procedūrinio teisingumo reikalavi­ mams poveikį pasitikėjimui teismais. nutarime suformuluotą doktriną: „asmuo pagal Konstituciją turi teisę reikalauti neteisėtais valstybės institucijų. vadovaudamiesi inter alia protingumo principu ir kt. Lietuvos Respublikoje į Konstitucinį Teismą galima kreiptis dėl teisės akto ar jo dalies konstitucingumo.. Vilnius: MRU. asmenys įgyja teisę teismuose reikalauti žalos atlyginimo? 9. turi konstitucinius įgaliojimus atitinkamą žalos atlyginimą pri­ teisti. jų priimamų nuosprendžių vertinimui bei piliečių teisingumo jausmo skatinimui (žr. 2006). teisėtų lūkesčių apsaugos principus. Konstitucinio teismo atiti­ kmuo) vykdo išankstinę priimamų teisės aktų konstitucingumo kontrolę. asmenų lygiateisiškumo. pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir tada. .

monografijose įj pan. j Maket avo : Rasa Steponavičiūtė Viršelio idėjos autorė: Irma Baublienė Išleido Leidykla MES.leidyklames. sprendžiant trečios grupės užduotis.).Šis uždavinynas skirtas pradedantiems teisės studijas arba savarankiškai besidomirJ tiems teisės teorijos problemomis. būtina analizuoti teismų jurisprųj denciją.sapnusala. Spausdino UAB “Sapnų sala” www.lt Tiražas 2000 egz. 2011 m. tokiu būdu pradedant įdomią ir naudingą pažintį su žmonių tarpusavio san tykiuose kylančiomis realiomis teisinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. www. antrųjų sprendimas leidžia susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galiojančiai} teisės aktais.lt . Jį sudaro trejopo pobūdžio užduočių grupės J pirmųjų sprendimus galima rasti teisės doktrinoje (vadovėliuose.

I .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->