ARTIKELIAI Anglų kalboje yra du artikelių tipai, t.y. žymimasis artikelis the ir nežymimieji artikeliai a ir an.

Nežymimasis artikelis kilo iš skaitvardžio one – vienas. Jis parodo, kad kalbama apie vieną bet kurį daiktą iš visos tam tikros daiktų grupės, pvz.: give me a book – duok man knygą (bet kurią). Nežymimasis artikelis an vartojamas taip pat prieš vienaskaitinius daiktavardžius, tik daiktavardis turi prasidėti balsiu, pvz.: she gave me ano range yesterday – ji man davė apelsiną vakar. Žymimasis artikelis turi tą pačią formą tiek vienaskaitoje, tiek daugiskaitoje. Jis yra kilęs iš įvardžio šitas/šita. Jis parodo, kad daiktas yra visiškai apibrėžtas, konkretus, žinomas tiek kalbėtojui, tiek klausytojui, pvz.: give me the orange which iso n the table – paduok man apelsiną, kuris yra ant stalo ARTIKELIŲ NEVARTOJIMO ATVEJAI <![endif]> • Prieš vardus ir pavardes, pvz.: Mr. Brown Peteri s a driver. • Prieš miestų, valstybių, žemynų pavadinimus, pvz.: my friend lives in Argentina. • Įvardis + daiktavardis, pvz.: children go to school every day. • Kai daiktavardis eina kreipiniu, pvz.: children go to the yard. • Prieš savaitės dienų, mėnesių, metų laikų pavadinimus, pvz.: Sunday is the best day of the week. • Kai apie daiktus kalbama apskritai, pvz.: Violets are spring flowers. • Prieš mokomuosius dalykus, pvz.: they read books on biology. • Po daiktavardžio savybinio linksnio, pvz.: I work with Linda‘s pupil. • Prieš medžiaginius ir abstrakčius daiktavardžius, pvz.: friendship is the best thing among the people. • Skaitvardis +daiktavardis daugiskaitoje, pvz.: give us twenty – five litas. • Kai spalvos pavadinimas yra sakinio pabaigoje, pvz.: these letter boxes are green. • Prieš ir po būdvardžių last – praėjęs, next – sekantis, kitas, pvz.: I shall tell you about everything next month. • Po neiginio no, pvz.: there is no Picture on the wall. • Prieš gatvių, aikščių pavadinimus, pvz.: there is a museum in Putvinskio street. • Po įvardžių a lot of, may, much – daug, pvz.: do you have many friends? • Prieš sporto šakų pavadinimus, pvz.: Robert does not like tennis. • Prieš daiktavardžius breakfast, lunch, dinner, supper, pvz.: what did you have for breakfast? • Kai kuriuose pastoviuose posakiuose: From begining to end – nuo pradžios iki galo; At work – darbe; To/at school – į mokyklą/mokykloje; At night – naktį; To go to bed – eiti miegoti; To go to church – lsnkyti bažnyčią; To be on holiday – atostogauti; They went to work – jie išvyko į darbą; Go by car/bus/plane/ship – važiuoti automobiliu/autobusu/lėktuvu/laivu; Learn by heart – išmokti mintinai; Speak by phone – kalbėti telefonu; Watch TV – žiūrėti televizorių; Last week/month/year – praėjusią savaitę/mėnesį/ metus; Next week/month/year – kitą savaitę/mėnesį/metus; From day to day – diena iš dienos; At noon/midnight – vidurdienį/vidurnaktį; At present – dabar, šiuo metu;

By chance – atsitiktinai; In fact – iš tikrųjų, faktiškai; On foot – pėsčiomis; On purpose – tyčia. ŽYMIMOJO ARTIKELIO VARTOJIMO ATVEJAI <![endif]> • Prieš vandenynų, upių, ežerų pavadinimus, pvz.: there are a lot of different fish in the Atlantic Ocean. • Salynų, dykumų, kalnynų, kanalų pavadinimai, pvz.: The British Isles are in Europe. Was Ted in Alps? • Kai kurių šalių pavadinimai, pvz.: the United Kingdom, the Netherlands, do you want to visit the United States of America? • Prieš istorinių pastatų pavadinimus, pvz.: it is very interesting to see the British Museum. • Pasaulio šalių pavadinimai, pvz.: a strong wind blew from the west. • Prieš pavardes daugiskaitoje, pvz.: The Starlings built a new house in London. • Laivų, kino teatrų, viešbučių pavadinimai, pvz.: there are a lot of rooms in the Lietuva. The Planeta shows interesting films. • Su būdvardžiais the last – paskutinis, the same – toks pat, the only – vienintelis, pvz.: Emily is the only child in their family. • Pradedant konkretų sakinį, pvz.: the mistake Charles made was serious enough. Kai prieš daiktavardį eina kelintinis skaitvardis, pvz.: give me the first umbrella. • <![endif]> Po prielinksnių, pvz.: James looked out of the window. Ireland is the part of the British Isles. • Kai prieš daiktavardį eina aukščiausio laipsnio būdvardis, pvz.: this isn‘t the shortest way to the castle. • Kalbant apie tautą, pvz.: the Lithuanians – lietuviai, the Englishmen – anglai. • Šalutiniame pažymiio sakinyje, pvz.: that was the hotel we spent our holidays. • Su daiktavardžiais, reiškiančiais daiktus, kurie yra vienetiniai, pvz.: the capital – sostinė, the moon – mėnulis, the sky – dangus, the sun – saulė, the world – pasaulis, the weather – oras. • Po įvardžių all – visi, both – abu, pvz.: all the tourists wanted to see the churches in London. • Kai kuriuose pastoviuose posakiuose: In the morning – ryte; In the afternoon – po pietų; In the daytime – dieną; In the country – kaime; In the sun – saulėje; On the right/left – dešnėje/kairėje; Go to the cinema – eiti į kiną; Go to the teatre – eiti į teatrą; Listen to the radio – klausyti radijo; You are wanted on the phone – tau telefonas; What is the time? – kuri dabar valanda? To tell the truth – tiesą sakant; Tell the truth – sakyti tiesą; On the whole – apskritai; Nothing of the kind – nieko panašaus.

NEŽYMIMOJO ARTIKELIO VARTOJIMO ATVEJAI Kai kalbama apie bet kurį daiktą iš daugumos, pvz.: a small child played near the gate. • Šaukiamuosiuose sakiniuose, pvz.: what a nica day! Būdvardis + daiktavardis vienaskaitoje, pvz.: does Peter have a new radio? • <![endif]> Po žodžių junginių there is, there was, there will be, pvz.: there is an interesting museum in out town now. • Su daiktavardžiu, sudurtinio tarinio vardine dalimi, pvz.: this is a big island. • Po įvardžio such – toks vienaskaitoje, pvz.: it wasn‘t such a simple task. • Kai kuriuose pastoviuose posakiuose: I have a temperature – aš turiu temperatūros; I have a toothache – man skauda dantį; I have a headache – man skauda galvą; I have a sore throat – man skauda gerklę; I have a cold in the head – aš sloguoju; Go for a walk – eiti pasivaikščioti; Have a rest – pailsėti; Have a good time – gerai praleisti laiką; Have a smoke – užrūkyti; Put an end – padaryti galą (kam nors), pabaigti; Take a great interest (in smth.) – labai domėtis (kuo nors); Take a bath – maudytis vonioje; Take a seat – sėstis; Speak in a loud voice – garsiai kalbėti; Twice a week – du kartus per savaitę; Once a month – kartą per mėnesį; As a matter of fact – ištiktųjų/tiesą sakant; As a rule – paprastai, dažniausiai; It‘s a pity – gaila. •