Atliekų sektoriuje –

įtartinos rokiruotės
VAATC laikinai vadovaujantis O.Markevi-
čius griežtai paneigė bet kokias sąsajas su
ICOR, teigdamas, kad draugiški ryšiai su
šios įmonių grupės vadovais jam būtų „per
didelė garbė“. Š.Mažeikos/BFL, A.Žygavičiaus nuotr.
2
0
1
0

M
.

B
I
R
Ž
E
L
I
O

2
1

D
.
,

P
I
R
M
A
D
I
E
N
I
S

T
i
r
a
ž
a
s

4
4
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

6
5

(
1
0
1
3
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
2
7
4
9

|

V
I
L
N
I
U
S
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl.
RYTOJ PORYT
UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvar-
kymo centras“ (VAATC) jau antrą mė-
nesį dirba be nuolatinio vadovo, o jo
paskyrimas vis atidėliojamas. Įmo-
nėje šeimininkauja laikinasis direk-
torius Osvaldas Markevičius, balan-
dį šiame poste pakeitęs Gintarą Ču-
kauską. Pastarasis įmonei vadova-
vo nuo 2003 metų, kol neaiškiomis
aplinkybėmis buvo atleistas.
G.Čukauskas iš VAATC va-
dovo pareigų buvo atleistas ba-
landį, „kaip praradęs Vilniaus
valdančiosios daugumos pasiti-
kėjimą“. Tikslios atleidimo prie-
žastys bendrovės valdybos na-
riams nebuvo išsamiau paaiškin-
tos, nors kaip tik jie sostinės valdan-
čiosios daugumos iniciatyva sprendė
vadovo keitimo klausimą.
Į VAATC direktoriaus kėdę tuomet
laikinai buvo pasodintas prieš kele-
rius metus „auksinio“ tualeto įrengi-
mu išgarsėjęs buvęs Prezidento kan-
celiarijos kancleris O.Markevičius.
Mįslingai vykdoma pertvarka
netruko apaugti gandais. Pasak Vil-
niaus miesto tarybos narės Jūratės
Žeimienės, ji šiuose procesuose įžvel-
gia įmonių grupės ICOR (buvusi „Ru-
bicon Group“ – red. past.) šešėlį. „Gir-
dėjau kalbų, kad O.Markevičius yra
artimas vieno iš „Rubikono“ vadovų
draugas“, – tvirtino ji. Anot sostinės
politikės, ši bendrovė nori perim-
ti VAATC kontrolę, nes tada visas
atliekų verslas Vilniuje atsidurtų
jos rankose – pradedant jų surinki-
mu ir baigiant Kazokiškių sąvarty-
no kontrole.
Nukelta į 2 psl.
AKTUALIJOS / 6 psl.
Imasi taupymo žirklių
Seime sparčiai kelią skinasi
siūlymai ilginti pensinį amžių
ir karpyti socialines išmokas.
SPORTAS / 9 psl.
Kalbos apie L.Kleizą –
viešųjų ryšių triukas
GARSENYBĖS / 14 psl.
Princesės Victorios
meilė – kaip iš pasakos
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
/ VILNIUS
Atkelta iš 1 psl.
„Rubikonas“ jau dabar admi-
nistruoja didžiąją dalį Vilniaus
miesto daugiabučių, jų bend-
rovė išveža šiukšles, tad, jeigu
jie kontroliuos ir sąvartyną, tu-
rėsime išties sudėtingą situa-
ciją. Mokėti gyventojams teks
labai brangiai, o paslaugų ko-
kybe suabejočiau – juk konku-
rencijos šiame versle nebeliks“,
– piktinosi J.Žeimienė.
Tačiau „Vilniaus apskri-
ties atliekų tvarkymo cent-
ro“ (VAATC) valdybos pirmi-
ninkė, sostinės mero patarėja
Aurelija Jakaitienė nelinkusi
tikėti kalbomis apie galimus
O.Markevičiaus ryšius su ICOR.
„Neturiu nė vieno tai patvirti-
nančio fakto. Pati bendrauju su
įvairių partijų atstovais ir tik-
rai nežinau, kas su kuo susijęs.
Gerbiu šiuos verslininkus, bet
jeigu iš tiesų bandoma šiukš-
lių verslą paimti į vienas ran-
kas, tai nėra gerai. Jeigu kyla
tokių įtarimų, tuomet tuo su-
sidomėti turėtų Konkurenci-
jos tarnyba. Jeigu aš turėsiu
tokius faktus, tai ir pati norė-
siu juos paviešinti“, – kalbėjo
A.Jakaitienė.
Vyksta tyrimas
VAATC valdybos pirmi-
ninkė A.Jakaitienė aiškino,
kad atstatydinti G.Čukauską
nuspręsta, nes kilo nepasiti-
kėjimo juo klausimas. Buvu-
sio vadovo atleidimas, anot
A.Jakaitienės, susijęs su atlie-
kamu tyrimu, tačiau jo detales
atskleisti atsisakė. „Kadangi ki-
lo įtarimų, norėjome pašalinti
žmogų iš darbo tam laikui, kol
vyks tyrimas. Turime įtarimų
dėl pirkimų, bet kol neišsiaiš-
kinome, neįsitikinome, neno-
riu paleisti „į orą“ žinių, kurios
gali nepasitvirtinti“, – atleidi-
mo motyvus trumpai išdėstė
valdybos pirmininkė.
Buvęs VAATC direktorius
G.Čukauskas situacijos taip pat
plačiau nekomentavo. Anot jo,
jam tebuvo išreikštas nepasiti-
kėjimas, bet priežastys nepa-
aiškintos. Apie jokius tyrimus
jis teigia negirdėjęs, tačiau jų
nesibaiminąs, nes bendrovėje
ne kartą vykę patikrinimai ir
pažeidimų nebuvo rasta.
Kitų miestų atstovai
nepatenkinti
VAATC valdybą sudaro 14
narių, iš kurių 7 atstovauja Vil-
niaus miestui, kiti 7 – kitoms
Vilniaus apskrities savivaldy-
bėms. Kitų savivaldybių atsto-
vai teigia nesuprantą, kodėl rei-
kėjo keisti gerai dirbusį vadovą
ir tai daryti taip slaptai.
„Mes iš pradžių net nebuvo-
me informuoti apie G.Čukausko
atleidimą. Paskui sužinojome
tik tiek, kad jam buvo pareikš-
tas nepasitikėjimas“, – teigė
Elektrėnų savivaldybės ats-
tovas Audrius Balnys.
„Buvęs direktorius neįti-
ko Vilniui, kitų rajonų atsto-
vai apie jį ir jo darbą buvo ge-
ros nuomonės. Aš manau, kad
jis tikrai gerai dirbo. Kai pa-
prašėme argumentų, kodėl jį
norima atleisti, mums buvo
atsakyta, kad jam pareikštas
politinis nepasitikėjimas, ir
daugiau nieko. Mes priekaištų
senajam vadovui neturėjome,
naujojo aš nepažįstu“, – kalbė-
jo Ukmergės savivaldybės ats-
tovas Juozas Varžgalys.
VAATC stebėtojų tarybos ir
Vilniaus miesto tarybos narys
Arūnas Štaras taip pat teigia
reikalausiąs stebėtojų tarybos
posėdžio metu tikslesnių pa-
aiškinimų, kodėl buvo būtina
keisti įmonės vadovą. Kalbos
apie dabartinio laikinojo di-
rektoriaus ryšius su ICOR pa-
siekė ir jį, ir kitų miestų atsto-
vus valdyboje, tačiau jie nesku-
ba tos informacijos nei patvir-
tinti, nei paneigti.
„Kalbų girdėjau visokių, ta-
čiau galima bet ką ir bet kuo ap-
kaltinti. Negaliu šių kalbų nei
patvirtinti, nei paneigti, ka-
dangi neturiu aiškesnių įro-
dymų – tarkim, jeigu žmogus
būtų dirbęs tam tikroje struk-
tūroje ar pastebėtas per daug
bendraujantis su tam tikrais
žmonėmis. Bet esu girdėjęs
kalbų apie O.Markevičiaus ry-
šius su „Rubikono“ vadovais“,
– sakė A.Štaras.
A.Jakaitienės teigimu, nuo-
latinis VAATC direktorius turė-
tų būti patvirtintas liepą. Ji ne-
slėpė, kad O.Markevičiaus kan-
didatūra taip pat bus svarsto-
ma, tačiau tikino, jog jis nebus
vienintelis kandidatas.
VAATC eksploatuoja regio-
ninį komunalinių atliekų są-
vartyną Kazokiškėse ir koor-
dinuoja atliekų šalinimo įren-
ginių tinklo sukūrimą visose
Vilniaus apskrities savival-
dybėse.
orai
Šiandien oro temperatūra 17–25 °C šilumos.
Daug kur palis, vietomis smarkiai.
Gali griaudėti perkūnija. Ateinančią naktį
bus 11–15 °C, rytoj dieną 18–26 °C šilumos.
Daug kur prognozuojamas lietus ir perkūnija.
+15
+13
+11
+25
+23
+20
+17
+15
+14
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
06-22NAKTĮ 06-22DIENĄ 06-23NAKTĮ 06-23DIENĄ
VILNIUS
+24
ŠIAULIAI
+19
KAUNAS
+17
KLAIPĖDA
+19
PANEVĖŽYS
+18
UTENA
+18
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+30
+21
+19
+22
+27
+26
+18
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
2000
Birželio 21 d. Ramiajame vande-
nyne prie Meksikos krantų siau-
čiant uraganui dingo Lietuvos
motorlaivis „,Linkuva“ su 18 na-
rių įgula. Pusantros paros truku-
sios paieškos buvo bevaisės.
Saulė teka 04:42
Saulė leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17:18
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Alicija, Aloyzas, Daugailė,
Galminas, Vasarė.
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+17
+19
+15
+22
+16
+15
+18
+27
+27
+23
5-6
ŠIAURĖS
Lietuvoje
2
Atliekų versle – įtartinos rokiruotės
VIOLETA
GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite
@15min.lt
Arūnas Štaras:
Jeigu žmogus būtų blogai dir-
bęs, metų veiklos rezultatai
būtų prasti ar jam būtų pa-
reikšti skandalingi ar net ko-
rupciniai įtarimai, tuomet pa-
sitikėjimas galėtų būti praras-
tas. Dabar nebuvo konkrečiai
įvardyta, kodėl jis tą pasitikė-
jimą prarado.
Buvęs sąvartyno direkto-
rius G.Čukauskas teigia
nežinąs, kodėl buvo at-
leistas. J.Kalinsko nuotr.
www.15min.lt/s104250
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
2010 BIRŽELIS 21 D., PIRMADIENIS
VILNIUS /
Naujų vietų pristatymo renginiuo-
se nevengiantis dalyvauti Vilniaus
miesto vicemeras Gintautas Babra-
vičiusvienosparduotuvėsatidaryme
įsitraukėį azartiškasvaržybas. Tačiau
toks vicemero aktyvumas komerci-
niamerenginyjesukėlėabejoniųkai
kuriems etikos sargams.
Vicemeras G.Babravičius,
dalyvaudamas vienos turiz-
mo inventoriumi prekiaujan-
čios parduotuvės Šiaurės mies-
telyje atidaryme, neatsispyrė
pagundai ir su parduotuvės sa-
vininku susirungė, kuris grei-
čiau pastatys palapinę. Smagi
pramoga tapo ir puikia rekla-
ma parduotuvei. Savivaldybės
tarybos Etikos komisijos nariai
abejoja, ar vicemerui derėjo taip
elgtis. Pats G.Babravičius, kal-
bėdamas su „15min“, tvirtino,
kad infrastruktūra Vilniuje vys-
tosi, tad miesto vadovai ir kvie-
čiami į didelių ir mažų preky-
bos centrų atidarymus. „Jei tu-
rime galimybių, kartais tenka
dalyvauti. O kadangi mano ho-
bis ir net, galima sakyti, meilė
yra kelionės, buvo įdomu pa-
matyti, ką naujo siūlo turizmo
inventoriumi prekiaujanti par-
duotuvė. Kai pakvietė dalyvau-
ti, kas greičiau pastatys palapi-
nę, azartas nugalėjo. Nemanau,
kad pažeidžiau etikos standar-
tus, tai buvo tik žaidimas“, – sa-
kė vicemeras, paklaustas, ar to-
kiu būdu neprisidėjo prie par-
duotuvės reklamavimo.
Savivaldybės tarybos Etikos
komisijos narė Danutė Jakubė-
nienė suabejojo, ar vertėjo vice-
merui ir sostinės tarybos nariui
taip elgtis. „Jeigu G.Babravičius
būtų tik miesto tarybos narys,
sakyčiau, kad jam nederėjo ten
dalyvauti ir afišuotis. Bet ka-
dangi jis ir vicemeras, galbūt
jam privalu dalyvauti tokiuo-
se komerciniuose renginiuo-
se. Vis dėlto, mano manymu,
jam reikėjo susilaikyti“, – sakė
D.Jakubėnienė.
G.Babravičiaus teigimu,
dėl užimamų pareigų jis pri-
valo dalyvauti įvairiuose ren-
giniuose. „Kartą, tarkim, da-
lyvavau SMS žinučių lietuvių
kalba rašymo varžybose kar-
tu su moksleiviais“, – prisimi-
nė vicemeras.
3
Minėdami Pasaulinę riedlentinin-
kų dieną, Vilniuje šiandien renka-
si šio sporto mėgėjai. Kasmet bir-
želio 21-ąją jie susirenka bendrai
nusifotografuoti ir pasivažinė-
ti miesto gatvėmis, taip aplinki-
niams pristatydami savo bend-
ruomenę.
Riedlent i ni nkai t i kisi,
kad bendrai nuotraukai Ka-
tedros aikštėje susirinks apie
keli šimtai šios sporto šakos
entuziastų.
„Nebandome atkreipti į
save dėmesio, tiesiog norime
smagiai atšvęsti savo šventę“,
– sakė vilnietis riedlentinin-
kas Saulius Baradinskas. Anot
jo, ši akcija yra pusiau oficia-
li, nes jokių leidimų nebu-
vo prašoma, riedlentininkai
susirinks patys, be ypatingų
raginimų.
Tvarkys jau įrengtas,
naujų nežada
Nors i r nesiekdami at-
kreipti ypatingo dėmesio, ried-
lentininkai turi vilties, kad
jų pasivažinėjimas po miestą
privers sostinės vadovus dar
kartą pagalvoti, kaip galima
būtų sutvarkyti aikšteles ried-
lenčių mėgėjams.
„Šaunu, kad prieš kelerius
metus buvo atidaryti net ke-
li parkai, kur galėjo važinėtis
riedlentininkai. Tačiau šian-
dien šių parkų, galima saky-
ti, nebeliko, nes juose nesau-
gu važinėtis, jie apgadinti, vi-
sur skylės. Aš, kaip būsimas
architektas, siūlyčiau sta-
tyti betoninius parkus, ku-
rių eksploatacijos laikas bū-
tų kur kas ilgesnis“, – sakė
S.Baradinskas.
Vilniaus savivaldybės ats-
tovai pripažįsta, kad aikšte-
lės išties susidėvėjusios. Anot
Komunalinio ūkio departa-
mento Infrastruktūros sky-
riaus vyr. specialisto Gintau-
to Niauros, mieste yra 5 tokios
aikštelės, tačiau visų jų būk-
lė itin prasta.
„Savivaldybė turėjo su-
tartį su įmone, kuri prižiūrėjo
tas aikšteles, organizavo jose
renginius, bet ji baigėsi. Da-
bar įvyko naujasis konkursas,
jo laimėtoja, bendrovė „Ava-
rija“, jau ruošiasi tvarkyti tas
aikšteles. Tikimės, kad po ke-
lių savaičių aikštelės Lazdy-
nuose, Fabijoniškėse, Pašilai-
čiuose ir Pilaitėje bus atnau-
jintos ir vėl bus saugios eks-
tremalaus sporto mėgėjams.
Aikštele prie Baltojo tilto tu-
rės pasirūpinti ta pati bend-
rovė, kuri prižiūrės visą teri-
toriją“, – sakė G.Niaura.
Apie naujas aikšteles ried-
lentininkai gali tik pasva-
joti – kol kas jų įrengti ne-
planuojama. „Norų yra, bet
trūksta pinigų“, – patikslino
G.Niaura.
Viešosiose erdvėse –
apribojimai
Riedlentininkai tikino, kad
neretai susiduria su draudi-
mais važinėtis miesto gatvė-
mis ar aikštėse, tačiau savival-
dybės atstovai teigė, jog drau-
džiami tik tam tikri važinėji-
mo būdai.
„Draudžiama tik, tarkim,
riedučiais, riedlentėmis bei dvi-
račiais šokinėti per suoliukus,
turėklus, šaligatvių bortelius
arba kitus inžinerinius ar ap-
dailos objektus. Taip pat ried-
lentininkai negali kelti grės-
mės žmonių saugumui ar pa-
daryti žalos. Ekstremaliai va-
žinėti galima tik specialiai tam
pritaikytose vietose“, – sakė
savivaldybės Kalbos kontro-
lės ir administracinės veik-
los skyriaus vedėjas Gintaras
Tamošiūnas.
Vilniuje – riedlentininkų paradas
VIOLETA
GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite
@15min.lt
Reklaminiai vicemero žaidimai
Anot S.Baradinsko
(viduryje), visos Vil-
niaus riedlenčių aikš-
telės šiuo metu yra
apgailėtinos būklės,
važinėtis jose nesau-
gu. I.Gelūno nuotr.
Anot G.Babravičiaus (d.), palapinės staty-
mas tebuvo žaidimas, o ne naujos parduo-
tuvės reklamavimas. Organizatorių nuotr.
Jau nuo šių metų pradžios mokes-
čių mokėtojai gali greičiau ir pa-
prasčiau internetu susigrąžinti ki-
tose ES šalyse sumokėtą pridėti-
nės vertės mokestį (PVM).
Informacinės visuome-
nės plėtros komitetas (IVPK)
– tarpinė institucija, adminis-
truojanti ES struktūrinę para-
mą informacinės visuomenės
plėtros srityje – šiemet, vasa-
rio mėnesį, skyrė lėšų projek-
to „Elektroninio deklaravimo
paslaugos plėtra ir PVM grąži-
nimo Europos Sąjungos šalių
mokesčių mokėtojams el. pa-
slaugos sukūrimas“ veikloms
įgyvendinti. Šis projektas finan-
suojamas 2007–2013 m. Ekono-
mikos augimo veiksmų prog-
ramos prioriteto „Informaci-
nė visuomenė visiems“ prie-
monės „Elektroninės valdžios
paslaugos“ lėšomis.
Neabejoja projekto
nauda
Kaip pasakojo IVPK Struk-
tūrinių fondų administravimo
skyriaus vedėja Ieva Žilionie-
nė, projekto vykdytojas yra
Valstybinė mokesčių inspek-
cija (VMI) prie Lietuvos Res-
publikos finansų ministerijos,
bendra projekto vertė – beveik
12 mln. litų, iš kurių daugiau
kaip 10 mln. Lt sudaro ES pa-
rama. Projektas bus įgyven-
dintas iki 2012 m. kovo mėn.,
jo tikslas – plėtoti elektroni-
nio deklaravimo paslaugą ir,
įgyvendinant Europos Tary-
bos direktyvas, sukurti elek-
troninę paslaugą ES mokes-
čių mokėtojams susigrąžinti
pridėtinės vertės mokestį, su-
mokėtą kitoje ES šalyje. „Ma-
nome, kad šio projekto rezul-
tatai bus labai naudingi tiek
Lietuvos, tiek užsienio valsty-
bių verslo įmonėms. Numato-
ma, kad per metus bus pateik-
ta apie 6500 prašymų grąžinti
kitose ES valstybėse sumokėtą
PVM, o VMI per metus viduti-
niškai gaus apie 4500 prašymų
grąžinti Lietuvoje sumokėtą
PVM“, – sakė I.Žilionienė.
Ankstesnė tvarka
nebeatitiko realijų
Iki šiol PVM susigrąžini-
mo procedūra iš įmonių pa-
reikalaudavo nemažai laiko
sąnaudų ir specifinių žinių.
Todėl startavusi naujoji sis-
tema greitai sulaukė dėme-
sio – specialiame portale nuo
metų pradžios užsiregistravo
kiek daugiau nei 1300 įmonių,
neabejojama, kad jų skaičius
dar augs.
Kaip pasakojo Valstybinės
Mokesčių inspekcijos prie Fi-
nansų ministerijos Paslaugų
mokesčių mokėtojams depar-
tamento Įmonių aptarnavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Janickienė, kol nebuvo
patobulinta sistema, kiekvie-
na įmonė turėjo kreiptis į tą ES
valstybę narę, iš kurios norė-
jo susigrąžinti PVM. Kadangi
kiekviena valstybė narė buvo
nusistačiusi atskirą prašymų
pateikimo tvarką ir skirtingas
prašymų formas, įmonės tu-
rėjo susipažinti su kiekvie-
nos valstybės, iš kurios norė-
jo susigrąžinti PVM, tvarka ir
pildyti skirtingus prašymus.
Be to, pildomi prašymai bu-
vo popieriniai, taigi juos kar-
tu su papildomais dokumen-
tais kiekvienos valstybės narės
už PVM grąžinimą atsakingai
institucijai arba tekdavo siųs-
ti paštu, arba pristatyti atvy-
kus į vietą. Kiekviena valsty-
bė narė galėjo pati nusistatyti
terminą, per kurį pateikti pra-
šymai grąžinti PVM turėjo bū-
ti išnagrinėti. Pasitaikydavo
atvejų, kai prašymai grąžin-
ti PVM nagrinėti net kelerius
metus. Be to, prašymų grąžinti
PVM pateikimo terminas bu-
vo trumpesnis nei dabar. Anot
V.Janickienės, akivaizdu, kad
senoji tvarka nebetenkino da-
bartinių ekonominių realijų,
taip pat ir neišnaudojo šiuo-
laikinių technologijų.
Aiški sistema
ir konsultacijos
Pasakodama apie PVM su-
sigrąžinimo procedūros poky-
čius, V.Janickienė akcentavo,
kad jie yra dviejų rūšių. Vie-
ni susiję su prašymų grąžinti
PVM, sumokėtą ne Lietuvoje,
o kitose ES valstybėse narėse,
pateikimu, kiti - su prašymų,
grąžinti PVM, sumokėtą Lie-
tuvoje, nagrinėjimu.
Specialistė plačiau pako-
mentavo, ką turėtų žinoti Lie-
tuvos pareiškėjai, kurie nori
susigrąžinti PVM, sumokė-
tą kitose valstybėse narėse.
Anot jos, metų pradžioje su-
kūrus naują elektroninę pa-
slaugą, Lietuvos pareiškėjai
prašymus grąžinti PVM, su-
mokėtą kitose valstybėse na-
rėse, teikia nebe popierinius
o elektroninius. Be to, prašy-
mai yra teikiami per VMI su-
kurtą EPRIS portalą, t.y. įmo-
nės nebeturi siųsti popierinių
prašymų kiekvienai atskirai
valstybei narei.
Pavyzdžiui, Lietuvos įmo-
nė, norinti susigrąžinti 2009
metais Austrijoje, Lenkijoje
ir Čekijoje sumokėtą PVM,
nebeturi pildyti popierinių
Austrijos, Lenkijos ir Čeki-
jos prašymų formų. Vietoj to,
įmonė turėtų naudotis EPRIS
portalu ir čia užpildyti elek-
troninius prašymus. Kadangi
įmonė nori susigrąžinti PVM
iš trijų valstybių narių, ji pil-
do tris prašymus. Tačiau pra-
šymai EPRIS portale yra pa-
teikiami lietuvių kalba, jų
struktūra iš esmės vienoda,
taigi įmonė užpildžiusi vie-
ną prašymą, kitus turėtų už-
pildyti gana lengvai. Be to,
kilus neaiškumams dėl pil-
dymo t varkos, į monė gal i
kreiptis konsultacijos į Lie-
tuvos mokesčių administra-
torių. Tiesa, įmonei bus su-
teikta tik tokia informaci-
ja, kuri yra susijusi su pačiu
EPRIS portalu.
Lietuvos pareiškėjai, no-
rėdami naudotis EPRIS por-
talu, turėtų pateikti VMI pra-
šymą suteikti prisijungimo
prie EPRIS portalo priemo-
nes. Prisijungus prie EPRIS
portalo su suteiktu vartoto-
jo vardu ir slaptažodžiu, at-
sidaryti prašymo formą ir ją
užpildyti. Kartu prie prašy-
mo EPRIS portale gali būti
prisegamos dokumentų ko-
pijos. Be to, pildant prašymą
EPRIS portale, išvengiama
pildymo klaidų. Vartotojas iš
karto informuojamas apie pil-
dymo klaidas – neteisingą lai-
kotarpį, neteisingą elektroni-
nio pašto adreso struktūrą ar
neužpildytus būtinius lauke-
lius. Apie kitas klaidas, kurias,
pateikus prašymą VMI, nusta-
to sistema, pareiškėjas infor-
muojamas elektroniniu paš-
tu arba mato prisijungęs savo
vardu EPRIS portale.
GERONOMIKA / 5
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
A
.
U
f
a
r
t
o
/
B
F
L
,

I
s
t
o
c
k
p
h
o
t
o

n
u
o
t
r
.
,

t
e
k
s
t
a
i

J
.
V
a
i
č
i
ū
t
ė
s
POZITYVIOS EKONOMIKOS NAUJIENOS
Ankstesnioji PVM susigrąžinimo sis-
tema iš įmonių pareikalaudavo ne-
mažai laiko sąnaudų ir specifnių ži-
nių. Pradėjus veikti EPRIS portalui
procesas supaprastėjo.
Norite pasidalinti geromis naujienomis? Turite klausimų?
Rašykite geronomika@15min.lt
Verdantys kelio darbai gyvento-
jams žada ne tik patogesnį susi-
siekimą ateityje, bet jau tuo me-
tu, kol darbai dar nesibaigė, atne-
ša naudos vietos verslui.
Šiuo metu skirtingose Lie-
tuvos apskrityse 2007–2013 m.
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis įgyvendinamas
ne vienas kelių infrastruktū-
ros projektas. Iš viso į Lietu-
vos transporto sektorių šie-
met bus investuota daugiau
kaip milijardas litų ES para-
mos lėšų.
ES fondų lėšomis rekons-
truojami keliai ekonomiškai
naudingi ne tik valstybei ir ke-
lininkų įmonėms. Regionų gy-
ventojams – tai galimybė pa-
gyvinti savo smulkųjį verslą,
nes toliau nuo didžiųjų miestų
projektus įgyvendinančios ke-
lininkų įmonės darbininkams
dažnai ieško nakvynės vietų.
Todėl vietiniai verslininkai –
viešbučių savininkai, būstą ar
žemės plotus technikai, staty-
biniams vagonėliams nuomo-
jantys žmonės – gali užsidirb-
ti. Daugeliui kelio darbus at-
liekančių įmonių aktualu, kur
pamaitinti darbininkus – da-
lis jų užsako maistą iš vieti-
nių maitinimo įstaigų, o kar-
tais patys darbuotojai renka-
si, kur papietauti ar apsiperka
vietinėse parduotuvėse.
Abipusė nauda
Ir darbuotojų apgy-
vendinimo, ir maitinimo
klausimas aktualus vie-
nai stambiausių Lietuvos
įmonių, užsiimančių kelio
statybos darbais – AB „Pa-
nevėžio keliai“. Šiuo metu
visoje šios bendrovės ke-
lių statybos grupėje dar-
buojasi apie 3000 žmonių.
Kaip pasakojo bendrovės ats-
tovė spaudai Rasa Čepienė, tais
atvejais, kai nepatogu ir eko-
nomiškai nenaudinga darbi-
ninkus vežioti iki darbo vie-
tos, ieškoma apgyvendinimo
vietos – tai gali būti ir kaimo
turizmo sodyba, ir viešbutis,
ir bendrabutis.
Neretai ši bendrovė darbi-
ninkams užsako maistą vieti-
nėje kavinėje arba patiekalai
pristatomi į darbų vietą, kartais
darbininkai ir patys pasiren-
ka, kur jiems pavalgyti.
R.Čepienės teigimu, kalbant
apie kelio darbus ir vietos vers-
lą atsiranda įvairių niuansų.
„Manau, regione, kur ilgesnį
laiką vyksta kelio darbai, bent
kurį laiką išauga vartojimas,
nuperkama daugiau maisto
produktų, kuro. Tikiuosi, kad
balansas tarp gyventojų pati-
riamų nepatogumų ir naudos
tikrai yra“, – sakė „Panevėžio
kelių“ atstovė.
Ieško nakvynės vietų
Darbuotojų apgyvendi-
nimu neretai tenka rūpintis
ir bendrovei „Fegda“, kurio-
je šiuo metu dirba apie 260
žmonių. Kaip pasakojo tech-
nikos direktorius Romas Ka-
tilauskas, „Fegda“ vykdo pro-
jektus įvairiose Lietuvos vie-
tose – Širvintų, Varėnos rajo-
nuose ir kitur. Paprastai prie
vieno objekto dirba nuo 14
iki 30-ies žmonių. Tačiau tai,
ar darbuotojai bus vežiojami
į darbo vietą, ar apgyvendi-
nami tame regione, kur vyks-
ta darbai, anot R.Katilausko,
sprendžiama atsižvelgiant į
tam tikrus ekonominius as-
pektus. Pasak jo, jei paaiškė-
ja, kad iki objekto teks važi-
nėti daugiau kaip 100 km,
darbuotojai apgyvendina-
mi tame regione, kur vyks-
ta darbai – paprastai tai bū-
na kaimo turizmo sodybos,
viešbutukai, kartais gyvena-
masis plotas nuomojamas iš
vietinių gyventojų.
Nauda ir kavinėms,
ir parduotuvėms
Dėl to, kur ir kaip maitin-
tis, šios įmonės darbuotojai
sprendžia kiekvienas indivi-
dualiai. R.Katilauskas teigė
neabejojantis, kad tuo metu,
kai netoliese vyksta kelio dar-
bai, verslininkai pajunta išau-
gusį vartojimą.
Pajūrio regione veiklą
vystančios įmonės „Šilutės
automobilių keliai“ direkto-
rius Almutas Dumašius pa-
sakojo, kad apgyvendinimas
jiems neaktualus, nes darbi-
ninkai vežiojami. Tačiau di-
rektorius pastebėjo, kad dar-
buotojai ne tik įsideda maisto
iš namų, bet ir apsiperka vieti-
nėse parduotuvėlėse – jei dar-
bai būna nutolę nuo artimiau-
sio miestelio, žmonės pavežė-
jami, kad galėtų įsigyti maisto
pietums ar užkandžių.
Kelio darbai – ramstis vietos verslui
Patogiau susigrąžinti PVM
Regione, kur
ilgesnį laiką
vyksta kelio darbai,
pastebimai išauga
vartojimas.
Tiek vartotojų šiuo metu
yra užregistruota EPRIS
sistemoje.
1304
Informaciją apie PVM susigrąžinimo procedūros pokyčius įmonės
gali rasti interneto adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10814668
ir Europos komisijos interneto adresu http://ec.europa.eu/taxati-
on_customs/taxation/vat/traders/vat_refunds/index_en.htm.
NAUDINGA
Vykstant kelio darbams varto-
jimo pagyvėjimą pajunta vie-
tinės parduotuvėlės ir kavi-
nės, kartais įmonės ieško ir
kur apgyvendinti darbininkus.
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
/ AKTUALIJOS
Seime sparčiai kelią skinasi Vyriau-
sybės siūlymai ilginti pensinį am-
žių, mažinti motinystės (tėvystės)
išmokas ir karpyti kitas valstybės
išlaidas socialinei rūpybai.
Parlamentarai šeštadie-
nį po pateikimo pritarė socia-
linės apsaugos ir darbo minist-
ro Donato Jankausko pristaty-
toms įvairioms valstybės tau-
pymą reglamentuojančioms
įstatymų pataisoms.
Ilgins pensinį amžių
Viena svarbiausių iniciaty-
vų – siekis pailginti ir nustaty-
ti vyrams ir moterims vienodą
senatvės pensijos amžių, ku-
ris po 16 metų turėtų pasiek-
ti 65 metus.
Šiuo metu moterys gali
išeiti į pensiją sulaukusios 60
metų, vyrai – 62 metų ir 6 mė-
nesių. Pasak D.Jankausko, jei-
gu Seimas palaimins naują-
ją tvarką, nuo 2012 metų sau-
sio pensijos amžius moterims
bus kasmet ilginamas 4 mėne-
siais, vyrams – 2 mėnesiais.
Taigi 2012 metais moterys ga-
lės išeiti į pensiją sulaukusios
60 metų ir 4 mėnesių, vyrai –
sulaukę 62 metų ir 8 mėnesių.
Tai tęsis tol, kol senatvės pen-
sijos amžius tiek vyrams, tiek
moterims 2026 metais pasieks
65 metus.
Po balsavimo valdančiųjų
konservatorių-krikdemų lyde-
ris premjeras Andrius Kubilius
kartojo, kad dabartinių pen-
sininkų šios permainos ne-
lies: „Šie sprendimai bus nau-
dingi tiems, kurie į pensiją iš-
eis po 15, 20 metų, nes būtent
jiems, jeigu mes nieko nedary-
tumėme, pensijos būtų santy-
kinai 35 proc. mažesnės negu
dabartinės.“
Be to, parlamentarai apsi-
sprendė skubos tvarka svars-
tyti Vyriausybės siūlymą, dar
bent metams pratęsti suma-
žintų įmokų į privačius pensi-
jų fondus mokėjimą. Nuo 2011
metų buvo planuota šiuo metu
2 proc. siekiančius pervedimus
padidinti iki 5,5 proc.
Karpys išmokas
Seimas taip pat sutiko svars-
tyti Vyriausybės siūlymą dar
kartą mažinti motinystės (tė-
vystės) išmokas bei perpus
nuleisti maksimalios išmo-
kos ribą. Ministrų kabine-
tas siūlo nuo 2011 metų lie-
pos vaikų susilaukusiems tė-
vams leisti rinktis, ar eiti mo-
tinystės (tėvystės) atostogų
vieneriems ar dvejiems me-
tams. Pirmuoju atveju vals-
tybė žmogui metus mokėtų
100 proc. atlyginimo dydžio
išmokas. Antruoju atveju pir-
maisiais vaiko auginimo me-
tais išmoka sudarytų 70 proc.
darbo užmokesčio, antraisiais
– 40 proc. Tiesa, antraisiais
metais tėvams būtų suteikta
galimybė dirbti ir neprarasti
motinystės (tėvystės) išmokų.
Taip pat siūloma nuo 2011-ųjų
vidurio gerokai
sumažinti mi-
nėtų išmokų „lu-
bas“. Į skaičia-
vi mo formulę
įdėjus šių metų
rodiklius, mak-
si malus moti-
nystės (tėvystės) pašalpos dy-
dis atskaičius mokesčius pagal
naująją tvarką siektų apie 2,5
tūkst. Lt. Tai maždaug perpus
mažiau nei galima gauti šiuo
metu. Be to, siūloma nuo 2011
metų liepos 1 dienos nustaty-
ti vienos pašalpos mokėjimą
už vienu metu gimusius du ir
daugiau vaikų.
Šiuo metu pirmaisiais vai-
ko auginimo metais jį prižiū-
rinčiam tėčiui ar mamai mo-
kama 100 proc., o antraisiais
– 85 proc. buvusio darbo už-
mokesčio. Tačiau jau anksčiau
nuspręsta, jog nuo šių metų lie-
pos išmokos sumažės atitinka-
mai iki 90 proc. ir 75 proc.
Sprendimai – netrukus
Parlamentarai po pateiki-
mo taip pat pritarė ir įstatymo
projektui, kuriuo iki 2011 metų
būtų pratęstas valstybės poli-
tikų, teisėjų, pareigūnų ir tar-
nautojų algų „įšaldymas“. Sei-
mūnai palaikė ir projektą, ku-
riuo Vyriausybė siūlo nuo 2011
metų nebeskirti pirmojo ir ant-
rojo laipsnių valstybinių pen-
sijų už nuopelnus. Asmenys,
turintys teisę gauti valstybinę
ir socialinio draudimo našlai-
čių pensijas, turės pasirinkti tik
vieną iš jų.
Visas po pateikimo pri-
imtas pataisas dabar svars-
tys Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komitetas. Planuojama,
jog į parlamento posėdžių sa-
lę šiek klausimai grįš birželio
pabaigoje.

Tiražas–44000.
ISSN1822-2749.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
redakcija@15min.lt
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
kaunas@15min.lt
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
klaipeda@15min.lt
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
reklama@15min.lt
skelbimai@15min.lt
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
info@15min.lt
www.15min.lt
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
t.balzekas@15min.lt
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
a.bliudziute@15min.lt
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
j.vaiciute@15min.lt
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
6
Žirklių čekšėjimo metas
GEDIMINAS
CIBULSKIS
g.cibulskis
@15min.lt
Pensinis amžius
moterims kasmet
ilgės po 4 mėnesius, vy-
rams – po 2 mėnesius.
Finansų ministrė Ingrida Ši-
monytė parlamentarus įti-
kinėjo, kad jeigu šalis netau-
pys, Lietuvai teks vis daugiau
skolintis vien tam, kad atiduo-
tų ankstesnes skolas. Ministrė
patvirtino, kad ekonomika at-
sigauna, tačiau sakė, jog ne-
verta „tikėtis, kad staiga pra-
trūks toks augimo fontanas,
kuris uždengs defcito skylę“.
Mamas vienijančios organizacijos anks-
čiau protestavo prieš motinystės (tėvys-
tės) išmokų sumažinimą 10 proc., dabar
jos vėl žada protestuoti. I.Gelūno nuotr.
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
PASAULIS /
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

R
e
u
t
e
r
s

,

C
N
N
,

B
B
C

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
7
Nepaisydami vėjo ir lietaus, šeštadienį Briuselyje apie 50 nuogai
išsirengusių belgų dalyvavo metinėje „dviratininkų nudistų“ akcijo-
je prieš automobilių eismą miestuose. Važiuodami dviračiais Belgijos
sostinės gatvėmis jie ragino uždrausti automobilius ir atiduoti miestus
dviratininkams bei pėstiesiems. AFP/Scanpix nuotr.
Išankstinės Kolumbijos rin-
kėjų apklausos pergalę žadėjo
konservatyvios Socialistinės
nacionalinės vienybės partijos
atstovui 58 metų J.M.Santosui –
manoma, jog už jį gali balsuo-
ti daugiau nei 60 proc. rinkė-
jų. Jo vienmečiam A.Mockui
buvo žadama tik apie 30 proc.
rinkėjų balsų.
Pirmajame rinkimų ture ge-
gužės 30 dieną už J.M.Santosą
balsavo 46,56 proc. rinkėjų, o
A.Mockų palaikė 21,5 proc. bal-
savusiųjų. Kadangi nė vienas
kandidatas nesurinko daugiau
nei 50 proc. balsų, daugiausia
balsų laimėję konkurentai išė-
jo į antrą turą.
GynybosministrąJ.M.Santosą
rinkėjai remia už sėkmingą ko-
vą su smurtu. Be to, jis turi ant-
rą kadenciją prezidento poste
baigiančio A.Uribe palaikymą,
kurį remia per 70 proc. šalies
gyventojų. Tačiau pagal kons-
tituciją A.Uribe negalėjo kan-
didatuoti trečiajai kadencijai.
J.M.Santosas rinkėjams žada
tęsti A.Uribe politiką.
Buvusį matematikos profe-
sorių ir Bogotos merą A.Mockų
Kolumbijoje išgarsino ne tik dar-
bai, bet ir įvairūs išsišokimai:
vestuvės cirke, užpakalio ro-
dymas studentams siekiant at-
kreipti jų dėmesį, Bogotos vai-
ruotojų drausminimas į gatves
pasiunčiant mimus, žmonos
apliejimas vandeniu raginant
žmones taupyti vandenį ir t.t.
A.Mockus neseniai viešai pa-
skelbė, jog serga Parkinsono
liga, tačiau daktarai teigia, jog
tai nesutrukdytų jam vadovauti
šaliai. A.Mockus rinkėjams ža-
dėjo tęsti kovą prieš įvairias su-
kilėlių grupuotes bei skirti di-
delį dėmesį švietimui.
„Pirmas įspūdis, kurį jis
palieka, yra toks, kad jis nė-
ra taip gerai pasiruošęs vado-
vauti šaliai, kaip J.M.Santosas“,
– apie A.Mockų kalbėjo Andų
universiteto politologė Arle-
ne Tickner.
Kolumbijos prezidentas ren-
kamas 4 metų kadencijai. Išanks-
tiniai rinkimų rezultatai turėtų
būti paskelbti šiandien.
Lenkijojevakarvykoišankstiniųpre-
zidento rinkimų pirmasis turas, ku-
riame buvo sprendžiama, kas turė-
tų vadovauti šaliai po to, kai balan-
dį aviakatastrofoje žuvo preziden-
tas Lechas Kaczynskis.
Stipriausiu iš 10 kandida-
tų buvo įvardijamas laikinai
prezidento pareigas einantis
parlamento pirmininkas, val-
dančiosios Piliečių platformos
partijos atstovas 58 metų Bro-
nislawas Komorowskis, kuris,
remiantis prognozėmis, galėjo
surinkti 41–51 proc. balsų. Ant-
roje vietoje, apklausų duome-
nimis, turėjo likti L.Kaczynskio
dvynys brolis, 61 metų Jaros-
lawas Kaczynskis, vadovau-
jantis euroskeptiškai, konser-
vatoriškai partijai „Teisė ir tei-
singumas“. Jam buvo žadama
29–35 proc. balsų. Kiti 8 kandi-
datai išankstinėse prognozėse
smarkiai atsiliko.
Jei pirmame ture nė vienas
kandidatas nesurinks daugiau
nei 50 proc. balsų, du geriausiai
pasirodę kandidatai susigrums
liepos 4 d. antrame ture.
Pirmalaikiai rinkimai len-
kams yra svarbūs politiškai, mat
2007 metais pralaimėję parla-
mento rinkimus, konservatoriai
kliovėsi L.Kaczynskio preziden-
tinėmis galiomis vetuoti libe-
ralų priimamus įstatymus. Jei
dabar prezidento rinkimus lai-
mėtų premjero Donaldo Tusko
sąjungininkas B.Komorowskis,
tai atvertų duris liberalų per-
tvarkoms. Jų siekiai – libera-
lizuoti rinką, skatinti verslą,
vėlinti pensinį amžių, mažin-
ti biudžeto deficitą bei privati-
zuoti daugiau valstybinių įmo-
nių. B.Komorowskis taip pat
remia vyriausybės pastangas
maždaug po penkerių metų
Lenkijoje įvesti eurą. Šis kan-
didatas taip pat pareiškė norin-
tis, kad Lenkijos dalyvavimas
NATO vadovaujamoje karinėje
misijoje Afganistane būtų už-
baigtas artimiausiu laiku.
Žuvusio prezidento brolio
konservatyvus požiūris į gėjus
ir reikalavimai išlaikyti Lenki-
joje galiojančius griežtus abor-
tų įstatymus taip pat išsiskiria iš
bendros Europos krypties.
Rusijos dujų monopolininkė „Gaz-
prom“ ir Baltarusija nesugebėjo
susitarti dėl skolos už dujų tieki-
mą sumokėjimo. Jei skola šiandien
nebus sumokėta, gali kilti naujas
dujų karas.
Šeštadienį, pasibaigus de-
ryboms su Baltarusijos naftos ir
dujų kompanijos „Beltransgaz“
atstovais, „Gazprom“ vadovas
Aleksejus Mileris pranešė, jog
derybos baigėsi „niekuo“.
Baltarusija atsisako mokėti
Rusijos nustatytą dujų kainą –
169 JAV dolerius už 1 tūkst. kub. m
pirmąjį ketvirtį bei 185 JAV do-
lerius – antrą ketvirtį. Nuo sau-
sio Minskas moka 150 JAV do-
lerių už 1 tūkst. kub. m dujų.
„Gazprom“ skaičiuoja, jog Bal-
tarusijos skola siekia 200 mln.
JAV dolerių.
„Gazprom“ įspėjo, jog jei sko-
la nebus sumokėta, pirmadienį
dujų tiekimas į Baltarusiją bus
sumažintas iki 85 proc.
Minskas neigia esąs skolin-
gas, negana to, kaltina „Gaz-
prom“ , neva šis Baltarusijai ne-
sumokėjo 200 mln. JAV dolerių
už dujų tranzitą į Europą.
Vakar Baltarusijos atstovų
delegacija išvyko į Maskvą pa-
skutinėms deryboms. Jei jos bus
nesėkmingos, neatmetama ga-
limybė, jog apribojus dujų tie-
kimą Baltarusijai, ši gali pasi-
savinti Europai skirtas tranzi-
tines dujas.
Bręsta dujų karas
Lenkai renkasi lyderį
Antanui Mockui pergalės nežadėjo
J.Kaczynskis atsargiau
vertina euro įvedimo gali-
mybes, baimindamasis, jog
dėl tokio žingsnio padidė-
tų kainos ir nukentėtų ne-
turtingieji. Anot jo, zloto
gali būti atsisakyta tik tada,
kai „lenkų kišenės bus visiš-
kai saugios“.
fotoakimirka
Rinkimų favoritu laikytas B.Komorowskis teigė sieksian-
tis glaudesnių santykių su Rusija. AFP/Scanpix nuotr.
Lietuvių emigrantų sūnui A.Mockui (k.) greičiau-
sia teks pripažinti J.M.Santoso pergalę Kolumbi-
jos prezidento rinkimuose. AFP/Scanpix nuotr.
www.15min.lt/pasaulis
Surinkę šį adresą sužinosite rinkimų Lenkijoje ir Kolumbijoje rezultatus
Febék aao ||oa, peoer|ak kreajotekel
krau|aoys||u po|¡ta|
Kroujocvs|es |r s|r1|s orcor|îro trorsrorto s|s·
tero |r vor||||s. Kroujocvs|er|s co|eroros ro|sto
re1ì|ocos |r 1ecuor|s. roso||ror| to|s|ro|. Cero
|roujocvs||u ve|||o |er|o ju e|ost|rcuros. )ouro
|roujocvs|e |s|o||o |roujosru1ì|o |o|to. jos |vc|os
s|ere|es re|e|1ì|o rr||||t| |resu||ors tror|ors.
!o1e| jouruo||o cer|ou cvjo ìo|î1os. jo |rur|tetos
st|rresr|s. ùejo. rusu |roujocvs|es sersto |ur |os
cre|c|ou re| |sore.
||rr|ej| |roujoto|os sutr|||ro| ros|re|s||o cre|tu
ruovorc|u. 1usu||u. s|ousro|s |rut|reje. co|ur|u
t|rr|ru. ||ouî1u res|urc|u. )u recv1ort cres|o
|roujocvs|es uìs|||rs|ros. tror|oîe. |ser|jo. |r·
for|tos. |rsu|tos. corcrero...Uìs|||rsus|o |roujo·
cvs|e |ut|ro oreruot|. |er retus v|er t|| V||r|ous
r. ur|vers|tet|res ||cor|res |||r||ose ot||e|oro
rer 1S00 to||u oreroc|ju. )os re|ercvos. ||co| cvjo
rjuv|s. ùoìro| s|os oreroc|jos ro |ur|o |o||o ter|o
|ortot| toje or|o ||toje |uro v|etoje.
[ paoa|ba · ozoaas!
¨||cor|reje ||e| ors|cv1es sus|u|ovus|o s|r1|. |erc·
v|ou ots||ver|ou 1o|or ve| co|es|u |eve|| rorro||o|
1|r|t| |r cvvert|. roso|ojo vers||r|r|os ||c|r1os. !o·
c|ou |ojos ve| rro1ejo trou|t| res|urc|s. 1es|re rot|·
ro. ro|o|o. vo||sc|ot| |uvo v|s sur||ou. Ars||or|es ros
cv1vtojo orc|oc||rurco suì|rojou. |o1 te|s s|u||o|
oreruot| uìs|||rsus|o ||ouî1os |roujocvs|e. Necoro
to. |uvou rersretos. |o1 ve||ou co|| te|t| oreruot| |r
||to. res roro |roujocvs|es ot|o|||o| |o||ejo. ||co·
r|reje orstu||ou |svv1es. ||e| 1ouc ìror|u |r coro
jouru. |r rocvverus|u serco s|o ||co. !||ro er|1er|jo|
Ko| |ur|e rotvre jou trec|o or ret |etv|rto oreroc|jo.
¨Ko|r susto|1vt| |roujocvs||u |o||ej|ro°' to||
||ous|ro uì1ov|ou cv1vtoju|. Coves |oro|u otso·
|vro or|e cvverseros ro|e|t|ro. |se|t|es rro1ejou
|es|ot| rots. bu1oros Vo||et|joje suì|rojou or|e
oîoroteror|jo. |ur| ter se|r|rco| to||oro 1ouc
retu. Sucr|ìes rutor|ou |s|or1vt|.'
|or |uvo ot|||tos |e||os oîoroteror|jos rroce·
1uros | vero su|os|rtos s|vstos oîoros. beve|| |s
|orto rojutou s|o co|vous cortos e|ererto rove|||
|ojos |r ror|os uì||ejo sve||o s||uro. toro |ercv|ou
|veruot|. ve|1os ros|o|stejo. Netru|us cre|c|ou re|
roro re|ejouror orcor|îru| |rrosto uìc|jo ìo|î·
1o. ||oves| s|ou1et| |ojo. Cr|ìo sve||os. rorus r|e·
cos. ceros oret|tos |r 1or||rcuros. !o| rotv1oro
retc| roro ìroro. s|o|r re|o|o| recstort| |vo|r|os
rroce1uros. rutore ot|||t| |e||s oîoroteror|jos
seorsus |o1 otjour|rtu orcor|îro. sust|rr|rtu
|rur|teto. be to. |uvo c|r1ejus|. |o1 oîoroteror|jo
sto|1o rou|s||u ots|ro1|ro. so||ro soror|u 1rus|os.
te|||o ererc|jos |r otco|v|ro o1o.
Arì|urejes cv1vtojos ret ruste|o. ¨Ko|r ìer|||o|
rocerejo jusu |roujoto|o. Ko|r jo rercu1rovote° ke·
c|s. ||tos ||ouî1os oreroc|jo jurs re|ecres|o.'
/|rou. |o1 rejoureju. /|rou. |o1 re|||o sve|||ou
cvvert|. ros|rur|rt| sov|r|. !o|c| 1ì|ouc|uos|. |o1
1o|or tur|u rot|||ro ||c|u|| oîoro. |ur|s v|so1o ro·
1es roro |roujocvs|ers |r s|r1ì|o|¨.
|orerce Acre !orvv1o|te
kr z|aote, ked ¡|rd|es ||oa |r kreajeoys||a eterosk|erozés ae|¡veao|e kes ketv|rtes
c|v|||zaoto pesea||o zmooas, perzeaoes tr|sde¡|mt|es meta r|be? het|k|te? Je|
jams per ketar|esde¡|mt |r jûs |k| ¡|o| ae|ebe| rûp|aotés sevo sve|kete, eps||eaky·
k|te pes kreajeoys||a spec|e||ste |r |¡s|t|rk|te kreajotekos bûk|e. £sete |e|m|aoes,
je| oydytojes po tyr|mo jams pes|û|ys t|kte| deza|ea t|kr|at|s kreajotekos bûk|e.
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k.
!e|. (S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0 ìì ì4.
www.m|rameda.|t
kte|||te v|sam
ozoaoterap||os |ursu| |||
b|r¡e||o 30 d. |r |¡s|r|a||te
Sk0 00VkNk Pk]S!
$
Vakar Kolumbijoje vyko šalies prezidento rinkimų antrasis turas, kuriame
susirungė lietuvių kilmės Žaliųjų partijos kandidatas Antanas Mockus ir
kadenciją baigiančio prezidento Alvaro Uribe remiamas gynybos minist-
ras Juanas Manuelis Santosas.
Baiminamasi, jog Mask-
vos ir Minsko nesutari-
mas gali virsti dujų karu.
AFP/Scanpix nuotr.
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
/ SPORTAS
Pietų Afrikos Respublikoje (PAR)
vykstančiame 19-ajame pasaulio
futbolo čempionate klaidos tam-
pa vis brangesnės.
Šiandien planetos pirmeny-
bėse bus sužaisti paskutinieji
grupių etapo antrojo turo su-
sitikimai. Pirmųjų pergalių ir
tvirtesnių pamatų kelialapiui į
kitą etapą – aštuntfinalį – sieks
tokios turnyro favoritės kaip
Europos čempionė Ispanija ar
Portugalija. Ispanai H grupėje
ginklus surems su nacionaline
Hondūro vienuolike, o portu-
galai G grupėje kovos su pirma-
jame ture ne vieną futbolo eks-
pertą brandžiu žaidimu nuste-
binusia Šiaurės Korėja.
Antrosiose H grupės rung-
tynėse pergalių serijas sieks
pratęsti Šveicarijos ir Čilės fut-
bolininkai.
Olandai – pirmieji
Pirmąja komanda, užsiti-
krinusia vietą čempionato aš-
tuntfinalyje, tapo dvi pergales
E grupėje iškovojusi Olandijos
vienuolikė.
Prie „oranžinių“ vakar vė-
lai vakare prisijungė Brazilijos
rinktinė, aistrų kupinose G gru-
pės rungtynėse 3:1 (1:0) įvei-
kusi Dramblio Kaulo Kranto
rinktinę ir užsitikrinusi ma-
žiausiai antrąją vietą „mir-
tininkų“ grupėje.
PAR vykstančiose pla-
netos futbolo pirmenybėse
be pergalių išlieka planetos
čempionai italai. Ir antro-
siose F grupės rungtynėse
Marcello Lippi auklėtiniams
nepavyko įveikti varžovų –
lygiosios 1:1 (1:1) su Naujosios
Zelandijos rinktine.
Kitose šios grupės rungtynė-
se Paragvajus rezultatu 2:0 (1:0)
nugalėjo Slovakiją ir tapo vien-
valdžiu F grupės lyderiu.
Išsiuntė namo
Pirmuoju ne dėl traumos
lagaminus namo iš PAR vyks-
tančio futbolo čempionato su-
sikrovusiu žaidėju tapo pran-
cūzas Nicolas Anelka. Starti-
nės pasaulio vicečempionų su-
dėties puolėjas iš pirmenybių
A grupėje kovojančios rink-
tinės buvo pašalintas už tre-
nerio Raymondo Domenecho
įžeidimą.
Incidentas tarp 31 metų
Londono „Chelsea“ (Anglija)
klubo puolėjo ir rinktinės tre-
nerio įvyko per planetos pirme-
nybių antrojo turo rungtynių,
kuriose Prancūzijos futbolinin-
kai 0:2 pralaimėjo Meksikos vie-
nuolikei, pertrauką. Po pirmo-
jo kėlinio R.Domenechas
smarkiai kritika-
vopuolėją,o
N.Anelka atsa-
kė treneriui necenzū-
riniais žodžiais.
N.Anelkos pusėn vakar sto-
jo kiti Prancūzijos futbolinin-
kai – prieštaraudami tokiam
sprendimui jie atsisakė treni-
ruotis. Rinktinės stovykloje ki-
lus maištui iš užimamų pareigų
pasitraukė Prancūzijos futbolo
federacijos vykdomasis direk-
torius Jeanas Louisas Valenti-
nas: „Esu pasišlykštėjęs.
Tai – Prancū-
zijos, fe-
deraci-
jos ir visos
rinktinės skandalas.
Jie nenori treniruotis.“ Slogiai
čempionatą pradėję prancūzai
per dvi rungtynes A grupėje yra
surinkę vos vieną tašką ir į kitą
pirmenybių etapą patektų tik
paskutinėse rungtynėse įvei-
kę šeimininkę PAR bei sulau-
kę palankaus rezultato Meksi-
kos ir Urugvajaus mače.
Atsiprašė sirgalių
Ne mažesnės aistros ver-
da ir ne taip, kaip tikėjosi išti-
kimiausi gerbėjai, čempiona-
tą pradėjusioje Anglijos fut-
bolo rinktinėje.
Po netikėtų lygiųjų
0:0 su Alžyru, kurios
anglams buvo an-
trosios iš eilės C
grupėje, šalies
futbolinin-
kai buvo
nušvilp-
ti savų
s i r g a-
l ių. Tai
supykdė
rinktinėsly-
derį Wayne'ą
Rooney, ku-
ris, praeida-
mas pro te-
levizijos ka-
merą, rėžė:
„Malonu ma-
tyti, kai sa-
vi sirgaliai
nušvilpia.
Velniop,
jeigu čia
yra ištiki-
mas palai-
kymas.“
Po tokių futbolininko žo-
džių Anglijoje
kilo dar di-
desnis są-
myšis. Ta-
čiau pats
W.Rooney
suskubo jį nura-
minti. „Pasakiau
tai įsikarščia-
vęs ir nusivy-
lęs rezultatu
bei mūsų
pasiro-
dymu.
At si-
p r a -
š a u ,
ką sa-
vo žo-
džiais įžeidžiau“, – ap-
gailestavo puolėjas.Per
du pirmenybių turus an-
glai yra surinkę tik 2 tšk.,
tad prieš paskutinį turą nėra
tikri dėl savo ateities – tik per-
galė prieš Slovėniją užtikrintų
kelialapį į aštuntfinalį.
Klaidos kaina – vis brangesnė
Pasaulio čempionai italai (mėl.
apr.) šiose planetos pirmenybė-
se kol kas neiškovojo nė vienos
pergalės. AFP/Scanpix nuotr.
Lietuvos futbolo rinktinė vakar 2:0
įveikė Estijos ekipą ir į viršų iškėlė
Baltijos taurę.
Kaune ant permirkusios
S.Dariaus ir S.Girėno stadio-
no vejos vykusias rungtynes
sėkmingiau pradėjo Estijos
vienuolikė, sužaidus maždaug
15 minučių kamuolį pasiun-
tusi į Lietuvos rinktinės var-
tus. Tiesa, svečių ekipos fut-
bolininkų džiaugsmą iškart
nutraukė teisėjas, užfiksavęs
taisyklių pažeidimą ir įvarčio
neįskaitęs.
Po šalto dušo lietuviai pe-
rėmė iniciatyvą. Sužaidus 30
min. į varžovų baudos aikštelę
įsiveržęs Mantas Savėnas buvo
neleistinai pargriautas ir teisė-
jas nedvejodamas skyrė 11 m
baudinį. Jį užtikrintu smūgiu
realizavo pats M.Savėnas.
Lietuvos rinktinės per-
galę galiausiai įtvirtino po
keitimo aikštėje pasirodęs
Artūras Rimkevičius, prieš-
paskutinę pridėto laiko mi-
nutę pergudravęs varžovų
ekipos vartininką. Po rung-
tynių Lietuvos rinktinės ka-
pitonui Ignui Dedurai buvo
įteikta Baltijos taurė, geriau-
siu turnyro žaidėju buvo iš-
rinktas M.Savėnas.
Baltijos taurę iškovojo lietuviai
Po nulinių lygiųjų su
latviais, lietuviai su-
siėmė ir įveikė estus.
E.Ovčarenko nuotr.
N.Anelka
REZULTATAI BIRŽELIO 19–20 D.
GRUPĖ
GANA
1:1
AUSTRALIJA
JAPONIJA
0:1
OLANDIJA
DANIJA
2:1
KAMERŪNAS
ITALIJA
1:1
NAUJOJI
ZELANDIJA
0:2
PARAGVAJUS
BRAZILIJA
3:1
GRUPĖ
GRUPĖ
GRUPĖ
GRUPĖ
GRUPĖ
SLOVAKIJA
DRAMBLIO
KAULO KRANTAS
8
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
SPORTAS / 9
Statyba, remonto darbai
„ALUPLAST“, „REHAU“ vokiškiems plas-
tikiniams langams, balkonams 55-60
proc. nuolaida. www.puravida.lt, tel.:
8 5 2350088, 8 685 05067.
Balkonų stiklinimas berėme slankiojančia
aliuminio sistema. Tel.: 8 5 2760432, 8 614
31411. www.balkonustiklinimas.com,
Gaminame METALINIUS balkonų
rėmus. www.geleziniaibalkonai.lt,
Vilnius, tel.: 8 5 2317452, 8 699
16901.
Grindų betonavimas, kokybiškai,
greitai. Tel. 8 679 74188.
Kokybiškai įrengiame pamatus, atliekame
mūro ir kitus bendrastatybinius darbus.
Susisiekite, patarsime, suskaičiuosime,
nustebinsime žema kaina. Darius tel.
8 689 06666.
Kokybiškos faneruotos „Vituko durys“
nuo 370 Lt. Salonas Kalvarijų g. 125
(PC „Baldų rojus“, 3 aukšte), Sandėlis
Vilkpėdės g. 8, 13 korp., Vilnius. Tel.:
8 5 2319426, 8 615 16391.
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių
stogų dengimas ir renovacija. Bitumi-
nė danga visų tipų stogams. WWW.
BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518.
Meistro pagalba: santechnika, elektra,
buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700.
Nuolaidos. Betonavimas, mūras, sto-
gų dengimas, apšildinimas, trinkelių
klojimas, apdaila, renovacija. Tel.: 8
648 08363, 8 648 08312.
Remontuoju ir statau koklines krosnis,
židinius. Tel. 8 5 2670148.
Remontuojame ir reguliuojame plasti-
kinius langus ir duris. Keičiame stiklo
paketus. Langai su vertikaliomis orlai-
dėmis. Šarvuotos durys. www.langius.lt,
tel.: 8 5 2310303, 8 650 47129.
Šarvuotos durys (nuo 600 Lt). Kokybė,
garantija. Šarvuotų durų aptarnavimas,
spynų taisymas. Tel.: 8 620 12324,
8 620 12325.
Tvoros, pigūs mediniai skydai tvoroms.
Konsultacija, pristatymas. Vilnius,
tel. 8 683 46066.
AKCIJA! IKI 50 proc. NUOLAIDOS 5
kamerų plastikiniams langams ir du-
rims. Balkonų stiklinimas. Šarvuotos
durys. Montavimo darbai. Konsultuo-
jame nemokamai. www.toplangai.lt,
tel. 8 683 37573.
Dengiame stogus bitumine prilydomąja
danga. Dirbame visoje Lietuvoje. Sutei-
kiame garantiją. Tel. 8 606 73000.
Vidaus durys: pušinės, faneruotos,
laminuotos. Pigiai. Montavimas ir
pristatymas per 3 d. Tel. 8 652 92016.
www.duryspigiau.lt.
klasifkuoti skelbimai
Atliekame visus statybos, rekonstruk-
cijos, apdailos darbus (privačių namų
statyba), rąstinių namų gamyba. Atlik-
tiems darbams suteikiame garantiją.
Tel. 8 684 60079.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro
tarpus. EKOvata, termoputa, po-
listireno granulėmis. 1 kv.m – nuo
7 Lt. Konsultuojame visoje Lietuvoje.
Tel. 8 689 68528.
Biuruose Vilniuje
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas).
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038
El. paštas: skelbimai@15min.lt
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai)
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Mob. 8 682 18824
El.paštas: slavija777@gmail.com
skelbkites
.
Praėjusios savaitės pabaigoje išLie-
tuvoskrepšiniofederacijos(LKF) va-
dovųlūpųpasigirdusios kalbos apie
tai, jogLinasKleizagali nežaisti Tur-
kijojevyksiančiamePasauliočempio-
nate, tebuvo viešųjų ryšių triukas.
Tai įrodo„15min“turimi slapti doku-
mentai, kuriuose sudėliotas ir visas
tolimesnių įvykių scenarijus.
Prieš porą mėnesių gene-
ralinį rėmėją praradusiai LKF
dėl lėšų stygiaus gali nepavyk-
ti apdrausti vieno iš geriausių
šalies krepšininkų L.Kleizos,
tad jis gali praleisti vasaros pa-
baigoje prasidėsiantį Pasaulio
čempionatą. Tokią žinią praė-
jusį penktadienį išplatinę fe-
deracijos vadovai privertė su-
nerimti daugelį šalies krepši-
nio sirgalių.
Tačiau „15min“ redakciją
pasiekę slapti dokumentai ver-
čia manyti, jog ši žinia tebuvo
gudraus plano, pavadinto „Pre-
kės ženklo „Tonybet“ įvedimo
į rinką ir viešųjų ryšių planas“,
dalis. Šiame plane naujienos
apie galimą L.Kleizos netektį
paskelbimas buvo numatytas
pirmuoju numeriu.
Šiame dokumente yra
kruopščiai, dienos tikslumu,
suplanuota, kada ir ką LKF va-
dovai viešai kalbės apie pini-
gų stygių, potencialaus rėmė-
jo paieškas bei lažybų bend-
rovės „Tonybet“ atstovų keti-
nimus savo finansiniu indėliu
prisidėti prie to, jog rinktinėje
galėtų žaisti visi pajėgiausi ša-
lies krepšininkai.
„Birželio 28 d., pirmadienį,
ryte pasirašoma rėmimo sutar-
tis. 12 val. spaudos konferencija
BNS spaudos konferencijų salė-
je. Dalyvauja „Tonybet“, Kleiza,
federacijos vadovai ir pan. Vi-
si dėkoja „Tonybet“, spaudžia
rankas, geria šampaną...“ – to-
kiu akcentu viešųjų ryšių plane
užbaigiama L.Kleizos medici-
nos draudimo istorija.
„15min“ apie šį planą pasi-
teiravus LKF generalinio sekre-
toriaus Mindaugo Balčiūno, šis
atrodė išties nustebęs. Krepši-
nio valdininkas, netiesiogiai pri-
pažinęs apie tokio viešųjų ryšių
plano egzistavimą, patikino, jog
derybas su Australijos lietuvio
Antano Guogos įkurta bendro-
ve „Tonybet“ stabdo azartinių
žaidimų reklamą draudžian-
tys šalies įstatymai.
Nuo komentarų susilaikė
Prekės ženklą „Tonybet“
valdančios bendrovės „Loši-
mų strateginė grupė“ genera-
linis direktorius Egidijus Rai-
nys buvo nekalbus.
„Iš tikrųjų nenoriu komen-
tuoti viso to reklamos dalyko.
Nes kiekvienas žodis gali būti
ne taip suprastas. Todėl norė-
čiau susilaikyti nuo komenta-
rų“, – į kalbas nesileido kompa-
nijos vadovas.
Seimas svarstys
įstatymo pataisas
Pastaruoju metu trūksta-
mų maždaug 300 tūkst. Lt ak-
tyviai ieškantiems LKF vado-
vams pavyko pasiekti, jog Sei-
mas svarstytų Azartinių loši-
mų įstatymo pataisas.
Įstatymo papildymo projektą
Seimo kanceliarijoje užregist-
ravo Žilvinas Šilgalis. Naujojo-
je įstatymo redakcijoje į lažybų
bendrovių reklamą yra žiūrima
kur kas atlaidžiau. Šiuo metu ga-
liojantis įstatymas Lietuvos te-
ritorijoje azartinių lošimų rek-
lamą draudžia.
Kalbos apie L.Kleizą – blefas
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Tradicinio „Saulės“ ralio
nugalėtoju vakar antrus me-
tus iš eilės tapo kauniečių Vy-
tauto Švedo (nuotr.) ir Žilvino
Sakalausko ekipažas.
„Mitsubishi Lancer EVO IX“
automobiliu važiavę „Juta Ra-
cing“ komandos nariai pirmieji
įveikė 301,65 km ilgio ralio dis-
tanciją, iš kurių 112,5 km suda-
rė trylika greičio ruožų. Vidu-
tinis nugalėtojų greitis – 117,73
km per valandą.
V.Švedas tapo trečiojo Lietu-
vos automobilių ralio čempio-
nato etapo nugalėtoju bendro-
joje ir N4 klasės įskaitose.
Daugiau apie ralį skaityki-
te www.15min.lt/sportas
Nugalėtojo vardą
apgynė V.Švedas
Lietuvos vyrų rankinio rinktinei ne-
pavykosukurti stebuklo. Atsakomą-
ją dvikovą dėl patekimo į pasaulio
čempionatąsekmadienį Vilniujeji po
atkaklioskovos21:24(9:10)pralaimė-
jo Norvegijos rankininkams.
Lietuviai būtų iškovoję kelia-
lapį į pasaulio čempionatą, jei-
gu būtų sugebėję įveikti norve-
gus devynių ar daugiau įvarčių
skirtumu. Pirmose tarpusavio
rungtynėse Norvegijos mieste
Stavangeryje Lietuvos naciona-
linė komanda nusileido varžo-
vams 19:27. „Žinojome, kad bus
sunkios rungtynės. Taip ir buvo
pradžioje. Vėliau nusiramino-
me, stengėmės žaisti ramiai, iš-
naudojome kontratakas ir gerai
gynėmės“, – kalbėjo Norvegijos
nacionalinės komandos strate-
gas Robertas Hedinas. Geriau-
siu Norvegijos rinktinės žaidėju
šiose rungtynėse buvo paskelb-
tas Borge Lundas, o Lietuvos na-
cionalinėje komandoje – varti-
ninkas A.Vaškevičius.
Pergalę išsivežė norvegų rankininkai
Lietuviai krito po at-
kaklios kovos, pralai-
mėję 3 taškų skirtu-
mu. I.Gelūno nuotr.
www.15min.lt/g11898
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją
Viešųjų ryšių plane nu-
matyta birželio 28-ąją
paskelbti apie sėkmin-
gą L.Kleizos medicini-
nio draudimo istorijos
atomazgą. BFL nuotr.
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
10 / SKELBIMAI
Siūlo darbą
„Erotic cafe“ reikalingos žavios, drą-
sios, mėgstančiosbendrauti padavėjos
dirbti apsinuoginusios (top – less).
Siūlomesaugų, linksmąirįdomųdarbą
draugiškame ir jauname kolektyve
bei solidų vakarietišką uždarbį – nuo
2500 Lt (mažiausiai nuo 100 Lt per
dieną). Labai palankus darbo grafi-
kas, puikiai tinkantis studijuojan-
čioms merginoms (12.00 - 19.00 arba
17.00 - 24.00 val.). Mielai mokysime
Jus šio darbo įgūdžių. Atvykusias iš
kitų miestų apgyvendinsime. CV siųsti
oldtaun@aiva.lt, tel.: 8 685 23726,
8 699 78811, 8 5 2121349.
Darbas Vokietijoje. Pagyvenusių žmonių
priežiūra. Elementari vokiečių kalba būtų
privalumas. Geras atlyginimas. Infor-
macija tel. 8 695 94657.
Gamybinei įmonė Vilniuje, priklausan-
čiai didžiausiam pakuotės koncernui
Europoje, reikalingi patyrę auto-
krautuvo vairuotojai terminuotam
ir pastoviam darbui. Kreiptis adresu:
Savanorių pr. 183, Vilnius. Tel.: 8 5
2361703, 8 5 2361716, arba siųsti CV el.p.
monika.sileikaite@sca.com.
Ieškome vairuotojo, turinčio E kategoriją
darbui su vilkiku Vilniuje. Darbo laikas:
nuo 8 val iki 14 val. Atlyginimas 800 Lt
į rankas. Gyvenimo aprašymus siųsti
el.p. arturas@venipak.lt.
Įmonė siūlo pastovų darbą technikui-
dezinfektoriui Vilniuje. Apmokome.
Reikalavimai: automobilis, žinios ve-
terinarijos, biologijos ar chemijos sri-
tyse. Tel. 8 5 2328382. CV siųskite faksu
8 5 2374525, el.p. vilnius@dezinfa.lt.
Kavinei„PasErlicką“reikalingapatyru-
si virėja atlyginimas labai didelis. Mai-
ronio g. 1/9 , Vilnius. Tel.: 8 5 2127647,
8 686 84455.
Krovininių automobilių servisui Vai-
dotuose reikalingi: autošaltkalvis, pa-
dangų montuotojas. Reikalavimai:
darbo patirtis krovininių automobilių
servise. Įmonė siūlo: geras darbo są-
lygas, laiku mokamą atlyginimą. CV
siųsti: ivi@girteka.lt, tel. 8 655 54667
(darbo dienomis).
Papildomam darbui reikalingas aktyvus
pardavėjas (-a), tiesioginėje prekyboje.
Atlyginimas 200 - 300 Lt. Yra karjeros
galimybės uždirbant 600 - 1700 Lt.
Tel. 8 67141456.
Prekybosįmonei papildomai reikalingi
darbuotojai. Be patirties apmokome.
Tel. 8 606 17869.
Siūlomas darbas Italijoje, merginoms
nuo 18 m. Atlyginimas nuo 2000 eurų
per mėnesį. Tel. 8 670 95992.
Sraigių perdirbimo įmonei Naujojoje
Vilnioje reikalingi darbuotojai (pageidau-
tina moterys) darbui ceche. Atlyginimas
nuo išdirbio. Tel. 8 5 2040920.
Teisinės paslaugos, procesinių doku-
mentųruošimas, atstovavimasteisme.
Uždarbio išieškojimas, konsultacijos
bankroto/restruktūrizavimo atve-
ju. Tel.: 8 677 70291, 8 672 27377.
El.p. info@xlaw.lt.
UAB „Fortesta“ ieško mūrinin-
kų darbui Lenkijoje. Tik brigados.
Tel. 8 610 23311.
UAB „Arginta“, esanti adresu Molėtų pl.
71, Vilnius, užsiimanti nestandartinių
metalo gaminių gamyba, ieško patyrusių
NERŪDIJANČIO PLIENO SUVIRINTOJŲ,
virinančių pusautomačiu. Privalumas:
brėžinių skaitymas, sertifikatas pagal
standartą EN 287-1. Darbas ceche.
Tel. 8 5 2715273.
Transporto įmonei reikalingi tarp-
tautinių gabenimų vairuotojai (E
kategorija), maršrutas Europa-Ru-
sija. Geros darbo ir apmokėjimo
sąlygos. Kreiptis tel. 8 5 2403704,
Vilnius.
Paslaugos
Apdailos paslaugos: tinkavimas,
glaistymas, dažymas, grindys, ply-
telės ir t.t. Vilnius, tel. 8 619 42709,
www.cesada.lt.
Kokybiškas automatinių skalbimo mašinų
ir šaldytuvų taisymas kliento namuose.
Tel.: 8 5 2326600, 8 682 40894.
NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS
VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ PRIE-
ŽIŪRA. TEL. 8 600 20022.
Nemokamai išvežamenebenaudojamą
buitinę techniką – šaldytuvus, skal-
bykles, virykles ir kitus elektronikos
prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis.
Tel. 8 641 99000.
SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. Iki
500Lt. Paskolatąpačiądieną.VILNIUS,
tel. 8 648 32218.
Taisau mikrobangų krosneles ir automati-
nes skalbimo mašinas. Pirksiu sugedusias,
be poilsio dienų. Tel. 8 672 81883.
Taisome kompiuterius, televizorius,
monitorius, skaitmeninius fotoapara-
tus, vaizdo kameras, garso aparatūrą,
mikrobangų krosneles, telefonus, skal-
bimo mašinas, elektrines virykles ir kt.
Kauno g. 34, Vilnius, tel.: 8 5 2331469,
8 655 22234.
Televizorių remontas kliento namuose.
Iškvietimas nemokamas. Suteikiame ga-
rantiją. Tel.: 8 634 69625, 8 683 70648.
NEMOKAMAI IŠVEŽAME ir perdir-
bame visą SENĄ BUITINĘ TECHNIKĄ
IR ELEKTRONIKĄ. Stambiąją bui-
tinę techniką SUPERKAME ga-
mykloje ir supirktuvėje (Verkių
g. 50). „EMP recycling“, tel. 1806,
www.emp.lt.
Greitai ir patikimai suteikiame PASKO-
LĄ nuo 3000 iki 150 000 litų. Užsta-
tas nekilnojamasis turtas. Vilnius,
tel. 8 624 71335.
Plytelių klijavimas, visi apdailos
darbai. Vilnius, tel. 8 672 39142.
Parduoda
DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
30LT.Vilnius,Verkiųg. 35irS.Žukausko
g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366.
Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g.
5, tel. 8 37 408600.
Mulčių (smulkintą pušų žievę), 50 l –
10 Lt (maišeliais). Didesnį kiekį prista-
tome. Tel. 8 604 95317.
Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas.
Mažai naudoti. Remontas. Garantija. Sta-
nevičiaus g. 42, Vilnius Tel.: 8 5 2483135,
8 687 78050.
Plėvelė langams (apsauginė, dekora-
tyvinė). Apsauginės žaliuzės.Markizės.
Roletai. Tinkleliai. UAB „Vainita“. Tel. 8 623
47 555. Užklausoms: info@vainita.lt
Skubiai parduodame veikiančią
kavinę Klaipėdos centre ir kavinės
įrangą, naudotą vienerius metus.
Tel.: 8 655 11504, 8 675 12313.
Perka
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų
ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2
t išsivežame patys. Išvežame senus
automobilius. Meistrų g. 6, Vilnius
(Vtorčermetas), tel. 8 611 39330,
8 5 2165712
Perkame arba išsinuomojame ž.ū. pa-
skirties žemę, fermas visoje Lietuvoje,
perkame mišką. Tel. 8 650 55564.
UAB „EXPOMET“ brangiai perka juodųjų
ir spalvotųjų metalų laužą. Savanorių
pr. 174 a, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2672536,
8 676 00777.
„EMP recycling“ iš gyventojų ir
įmonių SUPERKA SPALVOTŲJŲ
METALŲ BEI JŲKOMPOZITŲLAUŽĄ.
Atvykstame į nurodytą vietą, pa-
sveriame, įvertiname, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 614 00324, kainas
rasite: www.emp.lt.
Mokslas
ANGLŲ KALBA INDIVIDUALIAI IR GRUPĖ-
SE. VASAROS NUOLAIDOS. A.GOŠTAUTO
11-510 . Tel. 8 656 69362.
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS
IR MOKESČIŲ PAGRINDŲ, VERSLO
APSKAITOS STANDARTŲ (VAS),
DARBO TEISĖS, DARBO UŽMOKES-
ČIO APSKAITOS, BIURO ADMINIS-
TRAVIMO, PROTOKOLO IR ETIKETO,
SKAITMENINĖS FOTOGRAFIJOS, SVE-
TAINIŲ KŪRIMO (TVS), EXCEL, WORD,
ADOBE INDESIGN, KULINARIJOS.
Tel. 8 659 58090, www.countline.lt.
Masažuotojų kursai visoje Respublikoje,
turintiems ir neturintiems medicininio
išsilavinimo. Tel. 8 676 41491.
Renkamos rytinės ir vakarines ita-
lų ir ispanų kalbų mokymo grupės.
130 Lt/mėn. www.poliglossa.com,
tel. 8 630 00040.
UAB „Kelio iliuzija“. A, B, BE, C, D, CE,
DE kategorijų vairavimo kursai. Vilnius,
Laisvės pr. 55 - 222 (Justiniškės), tel.: 8
5 2425251, 8 688 16442. N.Vilnia, Parko
g. 48, tel. 8 5 2678995. Lentvaris, Lauko
g. 20, tel. 8 600 78968.
Vairavimo mokykla „AUTOMOTOKET“ „A,
B, BE, C, CE, D, DE“ kategorijos kursus.
S.Konarskio g. 1, Vilnius Tel.: 8 5 2336511,
8 600 17854. Perkūnkiemio g. 31, Vilnius
tel. 8 5 2336511.
Vilniaus OZO vidurinė mokykla pra-
dėjo 2010 -2011 m.m. 9-os klasės,
SU PAGILINTU (SUSTIPRINTU) PRO-
GRAMAVIMO MOKYMU, komplek-
tavimą. Šios klasės mokiniai turės
individualią kompiuterizuotą darbo
vietą visų mokomųjų dalykų pamo-
kų metu. Mokomoji medžiaga bus
pateikiama ir mokinių – mokytojų
– tėvų komunikavimas vyks skaitme-
ninių formatu. Daugiau informacijos
tel. 8 618 57580.
Kviečiame vaikinus, turinčius 14
metų, baigusius 5, 6, 7, 8, 9 ir 10
klasių, mokytis VILNIAUS KOMU-
NALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOJE.
Specialybės: santechnikai, suvirin-
tojai, elektromontuotojai, komu-
nalinio ūkio paslaugų darbuotojai.
Stipendija 99 Lt. Adresas Pakalnės
g. 3, Vilnius, tel. 8 5 2497446.
Vilniaus „Rasos“ specialioji mo-
kykla priima mokytis 7-21 metų
vaikus, turinčius protinę negalią.
Mokykla suteikia specialųjį pa-
grindinį išsilavinimą. Galima įgyti
šaltkalvio ir siuvėjos specialybes.
Mokiniams skiriamas bendrabutis
ir nemokamas maitinimas 4 kartus
per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19,
tel. 8 5 2610980.
Vairavimomokykla„DRAIVERIS“A1,
A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuo-
tojų profesinis mokymas. Kalvarijų
g. 143 – 313, tel.: 8 5 2700105, 8
640 26689. Švitrigailos g. 3, tel.: 8 5
2127394, 8 652 84426. Vilnius. El.p.
info@draiveris.lt, www.draiveris.lt.
TAIKOME NUOLAIDAS!
Kita
DĖMESIO! Kviečiame nemokamai iš-
bandyti švedų kompanijos kosmetiką,
išklausyti specialistų rekomendacijų, ga-
limybė gauti dovanų makiažo paletę.
Tel. 8 671 41456.
PADOVANOKITE ŠVENTINĮ FEJERVER-
KĄ JONINIŲ PROGA savo artimiesiems
ir draugams. Laukiame Jūsų naujai
atidarytoje parduotuvėje Savanorių
pr. 22, Vilniuje, šalia PC Hyper Rimi.
Tel. 8 614 10087.
PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS GY-
VENTOJUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA
IR SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8
656 81050.
Š. m. birželio 10 d. Vilniuje, prie Čiurlionio
g. 86 namo, iš automobilio BMW X5
dingo svarbūs dokumentai. Radusiems
atsilyginsiu. Dokumentai yra Juozo var-
du. tel.: 8 605 58845
VILNIAUS ŠLOVINIMO NAMAI
kviečia Jus į tarnavimus mūsų
bažnyčioje. IEŠKANTIEMS TIESOS
kiekvieną sekmadienį tarnavimas
18.00 val. Basanavičiaus g. 11-1,
Vilnius. www.vilniushow.lt
Nekilnojamasis turtas
Dėmesio! NAMŲ VALDA prie Vilniaus
nuo 3200 Lt/a (10-15 arų). Ukmer-
gės plente, 18 km. ribojasi su mišku.
www.duksta.com, Tel. 8 614 00903.
Parduodamas 1 k. butas Kalvarijų g.
(29 kv.m., 2/9, kieme mokykla, dar-
želis, parduotuvė, 89 000Lt) Vilnius,
tel.: 8 5 2790428, 8 655 00583.
Parduodamas 3 k. butas Pilaitėje (70
kv.m., 6/9, suremontuotas), Vilnius,
tel.: 8 5 2790428, 8 655 00583.
Parduodamas namas Nemenčinės pl.,
Gvazdikų g. (50 kv.m., rąstinis, 1,5 a
sklypas, reikalinga rekonstrukcija, 65
000Lt), Vilnius, tel. 8 600 15444.
Parduodami nauji butai prie miš-
ko Lazdynuose, Jonažolių g.
www.pavasaris.net. Kaina nuo 3500/kv.m.
Tel. 8 614 00903
Perkame 1-2k. butą Žirmūnuose, Je-
ruzalėje. Vilnius, tel.: 8 5 2790428,
8 655 00583.
Perku namą Ukmergės pl., Bukiš-
kėse, Buivydiškėse, Pilaitėje (iki 1
mln. Lt, arba žemės sklypą). Vilnius,
tel. 8 614 44722.
Pirksiu Vilniuje veikiančią kavinę, resto-
raną, piceriją. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 94875.
Parduodu 69 kv.m butą Klaipėdos
senamiestyje, prie teatro ir Smil-
tynės perkėlos. 3/2 a., 298000 Lt.
Tel. 8 688 41475.
Transportas
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 -
2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI.
Tel. 8 654 40004.
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Gali būti
su defektais, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 675 71801.
Brangiai ir greitai superkame įvai-
rių markių automobilius. Tvarkin-
gus, daužtus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 647 48618.
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus
ir kita. Krovėjai, išvežame šiukšles. Tel.: 8 5
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981.
Nebrangiai, profesionaliai teikiame
perkraustymo paslaugas. Vežame
krovinius (nuo 1 iki 6t.) po Lietuvą.
Krovėjų paslaugos. Tel.: 8 616 49649,
8 616 49176.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AU-
TOMOBILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI, SU
DEFEKTAIS ARBA NEVAŽIUOJANTYS.
PASIIMAME PATYS. ATSISKAITOME IŠ
KARTO. VILNIUS, TEL. 8 607 09227.
Vežamežvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį,
betoną, malkas. Išvežame statybines
šiukšles. Tel. 8 679 74188.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ
AUTOMOBILIUS. TVARKINGUS
IR SU DEFEKTAIS. SUTVARKOME
DOKUMENTUS, ATSISKAITOME IŠ
KARTO. Tel. 8 676 71261.
Poilsis, turizmas
8 dienų poilsis Palangoje, Šventojoje.
Reisas birželio 24-27 d.d. (Joninių šven-
tei). www.soliaris.puslapiai.lt
Kiekvieną dieną mikroautobusais vežame
į Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir atgal.
Tel. 8 610 10340.
Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno
į Palangą, Šventąją ir atgal, nuo 35 Lt.
Tel.: 8 699 99965, 8 612 22227.
Baldai
Firma restauruoja minkštus baldus: keičia
gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles.
Gaminame nestandartinius čiužinius.
Pensininkams taikome 10 procentų
nuolaidą! Tel. 8 5 2736333, 8 61492247,
8 5 2304584 (vakare).
Keičiame minkštų baldų gobeleną,
spyruokles, poroloną. Remontuojame
užsakovo namuose. Tel.: 8 5 2410096,
8 602 31615.
Pranešimai
Dingusį Augusto Četkausko studento
pažymėjimą nr. VPU008056 laikyti ne-
galiojančiu.
Pamestą Aivaro Kmito studento pa-
žymėjimą nr. VPU 002767 laikyti ne-
galiojančiu.
Grožis, sveikata
Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100
proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo
narkotikų. Metodas negydomasis. Me-
todistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251,
8 601 95262.
Tapk kraujo
donoru!
KRIZIŲ
ĮVEIKIMO
CENTRAS
Nemokama pirminė
psichologo pagalba
kiekvieną darbo dieną
nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
PRAMOGOS /
Sunkesnės muzikos mėgėjai džiū-
gauja – šios vasaros pabaigoje į Lie-
tuvąatvyksnetdvi pasauliniogarso
žvaigždės – mūsų šalyje jau viešėję
suomiai „Apocalyptica“ ir jų tautie-
čiai „The Rasmus“.
Šios grupės rugpjūčio 13-ąją
lips į Trakų pilyje pastatytą sce-
ną, mat čia vyks „Tuborg green
rock castle“ festivalis, preten-
duojantis tapti kasmetiniu ir tra-
diciniu. Pirmąsyk organizuoja-
mame renginyje kartu su „The
Rasmus“ ir „Apocalyptica“ šėls
mūsiškiai „ŽAS“ ir „Bix“. Pasak
rengėjų, šis 5-ių valandų muzi-
kinis užtaisas taps puikiu vasa-
ros prieskoniu.
Keturių asmenų melodin-
gojo roko grupė „The Rasmus“
daug koncertuoja visame pasau-
lyje ir dar šiemet žada nustebin-
ti gerbėjus nauju albumu, tad
tikėtina, kad Trakuose skam-
bės ne vienas itin šviežias kū-
rinys. Kartu su „The Rasmus“
į sceną lips ne sykį Lietuvoje
viešėję grupės „Apocalyp-
tica“ nariai. Garsiau-
sia Suomijos roko
grupė per sa-
vo vizitus
į mū-
sų šalį ne tik spėjo pamilti juos
šiltai sutinkančią publiką, bet
ir lietuvišką alų.
Bilietais pradedama prekiau-
ti šiandien, jų kainos: stovimi
– 120 Lt, sėdimi – 200 Lt.
Bilietus platina:
bilietupasau-
lis.lt
Šįvakar Mokytojų namų kiemely-
je įvyks koncertas „Jums lenkia-
si daina“, skirtas kompozitoriaus
ir dirigento Leono Pranulio (nuo-
tr.) 70-osioms gimimo metinėms.
Koncerto metu skambės nuotai-
kingos tautiškos dainos.
Garsiam Lietuvos chorve-
džiui, dirigentui ir kompozito-
riui L.Pranuliui šiandien bū-
tų sukakę 70 metų. L.Pranulio
lietuviška dvasia, gilus tautos
praeities pažinimas atsispin-
dėjo jo kūryboje: dainose, gies-
mėse, muzikoje.
Šio vakro koncerte savo bu-
vusį ilgametį vadovą prisimins
ir dainomis pagerbs Vilniaus
mokytojų namų liaudiškos mu-
zikos ansamblis „Vilnija“ bei
bendražygis, dalyvavęs dau-
gelyje bendrų koncertų, akto-
rius Tomas Vaisieta.
Koncerto pradžia
šįvakar, 18 val.
Beje, nepamirškite, kad tę-
siasi vasaros muzikos projektas
„Pietų muzika gyvai“, kuris vyks-
ta kiekvieną darbo dieną, 12–
12.30 val. S.Moniuškos
s k ver el y j e pr i e
Šv.Kotrynos baž-
nyčios.
Daugybęrenginiųsostinėježadėju-
siai kultūros nakčiai „Tebūnie nak-
tis!“ Vilniuje šeštadienį ne juokais
pagrasino be gailesčio pliaupęs lie-
tus. Tačiaugalbūt tikrųnaktinėtojų
noras pamatyti galybę kultūros ini-
ciatyvųapie21val. išdžiovinodebe-
sis ir leido vilniečiams ir miesto sve-
čiams, specialiai dėl šios nakties at-
vykusiems į sostinę, apkeliauti ren-
ginių vietas.
Šviesiuoju vakaro metu
Vilniaus centras atrodo ra-
mus ir be veiksmo – pagrin-
dinį vaidmenį mieste atli-
ko lietus. Daugelis renginių,
kurie turėjo įvykti po
atviru dangumi, anot
organizatorių, buvo
priversti vėluoti – vi-
si meldėsi ir tikėjosi,
kad dangus pasigai-
lės kultūros išsiil-
gusių smalsuolių
ir kūrėjų.
Muzika Serei-
kiškių parke ne
vieną paragino
įsisupti į salsos,
bachatos, tango
šokiųsūkurį. Gre-
ta kovojantys prieš
tabako vartojimą,
menininkai senojoje ledai-
nėje kūrė meno instaliacijas
ir performansus.
Vilniaus dailės akade-
mijoje gausiai rinkosi ma-
dos gerbėjai – čia savo baigia-
mųjų darbų kolekcijas prista-
tė naujai „iškepti“ dizaineriai.
Didelį įspūdį daugumai lanky-
tojų paliko tikra žolės veja ap-
kloti akademijos
laiptai, kurie vilio-
jo nusispirti ba-
tus ir pabraidyti
po žolę netikėto-
je erdvėje.
Tuo pat me-
tu Menų spaus-
tuvėje siautėjo
„Trupė liūdi“ –
šių jaunų akto-
rių gerbėjų susi-
rinko tiek daug,
kad apsaugai teko iš-
vynioti „Stop“ juostas
ir sausakimšą Juodąją
salę uždaryti. Nepate-
kusieji į vidų buvo pri-
versti laukti Beno Šarko
naktinio performanso ar-
ba eiti ieškoti kitų kultū-
rinių nuotykių.
Pilies gatvė temstant
bangavo nuo žmonių kaip per
šventes – kultūros mėgėjai sma-
giai šnekučiavosi, taškėsi balose
ir mėgavosi kultūrine atmosfe-
ra. Tuo tarpu K.Sirvydo skve-
re lindyhopo šokėjai
mokė visus no-
rinčius užkre-
čiančių šokių
judesių.
Meduo-
liai ir pienas
prieš miegą
– tokiais ska-
nėstais vilio-
jo dizaineriai
viename sena-
miesčio kiemelyje,
kurie visiems no-
rintiems dekoravo
naktinius marškinius. O štai
S.Moniuškos skverelyje buvo
galima išmėginti juoko jogą ir
kitus su juoku susijusius užsi-
ėmimus. Ypač daug lankyto-
jų subūrė pianisto Petro
Geniušo koncertas
Lukiškių aikštėje
po vidurnakčio.
Mėgaudamiesi
klasikine mu-
zika, kultūros
nakties daly-
viai galėjo ste-
bėti dangumi
nuo Baltojo tilto
kylančius ugnies
žibintus ir mėgau-
tis gyvu naktiniu
Vilniumi...
11
Lietus nesukliudė
menui budinti miestą
AUDRĖ
DOMEIKAITĖ
a.domeikaite
@15min.lt
Trakų pilyje siautės „Apocalyptica“ ir „The Rasmus“
svečiai
Pagerbs pripažintą kūrėją
PirmąkartąLietuvojenaujienųpor-
talas 15min.lt pradeda gyvai trans-
liuoti televiziją internete adresu
www.15min.tv. Portalo lankytojai
nuošiol gali tiesiogiai stebėti 12-kos
lietuviškųkanalųtransliacijas: LNK,
TV3,LTV,TV6,LTV2,TV1,Sport1,Liuks!
TV, Info TV, Baltijos TV, Balticum TV
ir „Lietuvos ryto televizija“.
„Kompiuteris dažnai lydi
mus kelionėse, nepaliekame
jo namuose ir atostogaudami,
todėl naujasis mūsų projektas
bus maloni vasarinė staigme-
na pirmiausia atostogautojams.
Taip pat visiems veikliems žmo-
nėms, naujienas sužinantiems
iš interneto“, – sakė bendrovės
„15 minučių“ vadovas Tomas
Balžekas.
Vienas didžiausių 15min.tv
privalumų – techniškai papras-
tas pritaikymas vartotojams. Ne-
reikia jokių papildomų antenų,
plokščių, kabelių, kitų techni-
nių sprendimų, taip pat sutar-
čių ar įsipareigojimų. Be to, net
ir lėtas interneto ryšys užtikri-
na gerą vaizdo kokybę.
TV projektui portale 15min.lt
sukurta speciali aplinka, vie-
ną kartą atsisiuntus translia-
cijoms skirtą nemokamą TV
grotuvą, vėliau televiziją ga-
lima žiūrėti kaskart apsilan-
kius portale.
15min.lt TV projektą įgy-
vendina kartu su konsultacine
kompanija „B2B Group“.
Nemokama televizija internete!
15min.tv
Garsi muzika Sereikiškių par-
ke privertė suskleisti skėčius ir
pajudėti kartu salsos, bacha-
tosa, tango ir kitais ritmais.
K.Vanago/BFL, I.Gelūno nuotr.
www.15min.lt/g11885
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją
„The Rasmus“ šiemet ketina išleisti naują albumą, kurio
kūriniai skambės ir Trakų pilyje. Organizatorių nuotr.
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
12 / PRAMOGOS
Internetepasirodėnaujosiosgeidu-
lingosios aktorės Megan Fox nuot-
raukos, skirtos reklamuoti Giorgio
Armani šiųmetųrudens/žiemosko-
lekcijai. Tiesa, tuopat metuponau-
jojojosflmopremjerosnetylakalbos
apie dirbtinį merginos grožį.
Pasirodžiusios M.Fox nuot-
raukos – tai kadrai, daryti jau
antrajam jos atstovavimo Gior-
gio Armani apatiniams sezonui
(nuotr. d.). Anksčiau mados na-
mų veidu buvo Victoria Beck-
ham su sutuoktiniu Da-
vidu. Pastarąjį pakeitė
seksualus portugalų
rinktinės kapito-
nas Cristiano Ro-
naldo.
Beje, naujosios
reklamosnuotrau-
kos pasirodė
kaipmat po
to, kai praė-
jusiąsavaitę
buvo išpla-
tinta žinia,
jogM.Foxmy-
limasis 36-
erių aktorius
Brianas Aus-
tinas Gree-
nas jai antrąsyk pasipiršo. Pir-
mąsias sužadėtuves pora atšau-
kė 2009-ųjų vasarį išsiskyrusi
po 5 metų draugystės.
Nors Thesun.co.uk juokau-
ja, kad pasirodymus „Transfor-
meriuose“ baigusi M.Fox, nete-
kusi vaidmenų kine, galėtų im-
tis modelio karjeros, akivaizdu,
kad 24-erių moteris iš ekranų
trauktis neketina. Tiesa, kiek il-
gai ją gelbės seksualumas, ne-
aišku, mat vis garsiau kalbama
apie nenatūralų aktorės grožį.
Filmo „Jonah Hex“ premjeroje
ji pasirodė vilkėdama raudo-
ną suknelę, tačiau jos vei-
das ir nenatūraliai lygi jo
oda paskatino kalbas apie
botokso injekcijas. Daily-
mail.co.uk šaltinių teigi-
mu, negana to, į akto-
rės lūpas greičiau-
siai buvo išvirkšta
kolageno.
Gerbėjus nu-
stebino ir pakitu-
si aktorės krūtinė
– anksčiau turė-
jusi švelniai mo-
teriškas formas,
dabar M.Fox de-
monstravo stan-
Savaitės porele tapo
Justina ir Eugenijus
Kartu daugiau kaip 2 metus. Jie sako, kad laimingi laiko
neskaičiuoja, tačiau abu yra per daug laimingi būdami kartu,
todėl skaičiuoja kartu praleistą laiką. Būdami kartu jie
mėgaujasi kiekviena akimirka ir myli vienas kitą už viską...
„15min“ porelės konkursas!
porelė
Atsiųskite mums pačią originaliausią savo
nuotrauką, parašykite, kiek laiko jūs draugaujate
ir už ką labiausiai vienas kitą mylite. Kiekvieną
pirmadienį skelbsime porą-nugalėtoją ir
įteiksime jai 300 Lt vertės kvietimus į „Vichy“
vandens parką Vilniuje. Laiškų laukiame adresu
konkursai@15min.lt
Iš tikrųjų išsi-
skyrėme, tai
yra tiesa.
Portalui Delfi.lt patvir-
tino buvusi aktoriaus
Ramūno Rudoko drau-
gė Kamilė Burinskaitė.
dienos citata
Gražuolė – lyg plastikinė
07.25 „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 07.55 „Mano vaikinai“
(13, 14) (N-7). 08.55„Meilės sūkuryje“ (924). 10.00„Emi-
lija“ (81) (N-7). 10.50 „Ponia Dautfajė“. Komedija. 1993
m. (kart.). 13.05„Auklė“ (2/34). 13.35„Rožinės panteros
nuotykiai“ (3). 14.05„Tikrieji pabaisos“ (26). 14.35„Legen-
da apie Tarzaną“ (1/24). 15.05„Simpsonai“ (6/119) (N-7).
15.35„Nuodėmingoji“ (81) (N-7). 16.40„Svetimas veidas“
(142, 143) (N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.10 Gyvenimas yra
gražus (N-7). 20.00„Gedimino 11“ (4) (N-7). 21.00 Aistrų
pakrantė (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00„Lūpdažių
džiunglės“ (2/13) (N-7). 23.00 „Kruvinas atlygis“. Trileris.
2008 m. (N-14). 00.35„Netikėta sėkmė“ (1/7, 8) (N-14).
07.55 Malachovas +. 09.05„Žūtbūtinis mūšis“. Veiksmo.
(N-7). 11.00 „Tėvai pabėgo!“ Komedija. (kart.). 13.05
„Degrasis. Naujoji karta“ (15, 16). 14.05„Tomas ir Džeris“
(45). 14.35 „Meilės sparnai“ (176). 15.35 „Velniūkštė“
(49). 16.35 Europietiškas kaimas Lietuvoje. 16.40 „Vel-
niūkštė“ (50). 17.40„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (33). 18.40
Misija: darbas. 18.45 Žinios. 19.10 Kakadu (N-7). 19.45
FTB(Faktų tyrimo biuras). 20.15„Miegamasis rajonas“ (6).
20.45 Kitas! (N-7). 21.15 2010m. FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Ispanija - Hondūras. Tiesioginė transliacija
iš PAR. Petraukoje - Žinios. 23.20„Stepfordo moterys“. Ko-
medija. 2004 m. (N-7). 01.20„Arti namų“ (44) (N-7).
08.45 „Gelbėtojai - 112“ (N-7) (kart.). 09.45 „Mentai.
Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00 „Ką dary-
ti?“ (N-7) (kart.). 12.30 Kai gyventi norisi kitaip. (kart.).
13.30 Amerikos talentai IV. (kart.). 14.25„Džesė. Bjauru-
sis ančiukas iš Indijos“ (283). 15.00 Juokingiausi žmonės
ir gyvūnai. 15.30„Vaiduoklių istorijos“ (4). 16.00„Karvė,
katinas ir vandenynas“ (15). 16.10„Gelbėtojai - 112“ (11,
12) (N-7). 17.10To dar nebuvo... 17.45„Ką daryti?“ (N-7).
18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00
Žinios. 20.25 Europa - Lietuvai. 20.30 10 dienų prie jūros.
21.05„Sergėtojas“. Veiksmo. (N-14). 23.00 Žinios. 23.30
„Žaibiški tyrimai“ (N-7) (kart.). 00.35 Žvejų mūšis. (kart.).
06.00 Labas rytas. 09.00 „Šeimos šunelis“ (90). 10.00
„Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Tarp Rytų
ir Vakarų. 12.00„Gyvūnų gelbėtojai“ (99). 12.30„Lemūrų
gatvė“ (19). 13.00 2010 m. pasaulio futbolo čempionato
apžvalga (kart.). 14.00 2010 m. pasaulio futbolo čempio-
natorungtynės. Portugalija - Šiaurės Korėja. Ties. transliaci-
ja. 16.30 2010 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynės.
Čilė - Šveicarija. Ties. transliacija. 19.00 Šiandien. 19.20
Sportas. 19.25 Orai. 19.30 2010 m. pasaulio futbolo čem-
pionato apžvalga. 20.30 Panorama. 21.00 Dok. flmas
„Hitleris ir Stalinas. Kova dėl viešpatavimo“ (1, 2). 23.15
Vakaro žinios. 23.30 Amžininkai. Birželis. 1941 m.
10.20 „Super L.T.“ (N-7) (kart.). 11.10 Pasiduodu! Aš -
žvaigždė! (N-7). 12.10 Pagaminta Lietuvoje (kart.). 12.40
Žvejo biblija (kart.). 13.1024/7. Savaitės aktualijų analizė ir
komentarai. (kart.). 14.00Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 14.30
TV serialas „Edas“ (1/11). 15.30 TV parduotuvė. 16.00
Žinios. Orai. 16.05„Teletabiai“. 17.00 Žinios. 17.10 Kas tu
toks? (kart.). 18.00 Žinios. 18.20„Naša Raša“ (N-7). 19.00
Žinios. 19.25 Dėmesio! Į ekraną! 20.00 Žinios. Orai. 20.05
Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. 21.00 Reporteris.
21.47 Orai. 21.50 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Kas tu toks?
(kart.). 23.10„Seksas ir miestas“ (4/1) (N-14). 23.45 Dė-
mesio! Į ekraną! (kart.). 00.20Reporteris. (kart.).
tv birželio 21 d. www.15min.lt/tvprograma
10.00 „Emilija“ (82) (N-7). 10.50 „Gedimino 11“ (N-7)
(kart.). 11.50Aistrųpakrantė. (N-7) (kart.). 12.35„Alergija
monstrams“ (14). 13.05„Auklė“ (35). 13.35„Rožinės pan-
teros nuotykiai“ (4). 14.05„Tikrieji pabaisos“ (27). 14.35
„Legenda apie Tarzaną“ (25). 15.05 „Simpsonai“ (6/120)
(N-7). 15.35„Nuodėmingoji“ (82) (N-7). 16.40„Svetimas
veidas“ (144, 145) (N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.10 Gyveni-
mas yra gražus (N-7). 20.10„Amžini jausmai“ (89) (N-7).
21.00 Aistrų pakrantė. (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Vilko bilietas“ (2/13) (N-14). 23.00 „Actekų siau-
bas“. Veiksmo. (N-14). 00.40„Netikėta sėkmė“ (9) (N-14).
01.40„Penktadienio vakaro žiburiai“ (1) (N-7).
06.30„Magija“ (3). 07.00„Ogis ir tarakonai“ (12). 07.30
„Tomas ir Džeris“ (kart.). 07.55 Malachovas +. 09.05
Kakadu (N-7) (kart.). 10.00 Pričiupom! (kart.). 10.30
„Stepfordo moterys“. Komedija. (N-7). 12.30 Kitas! (N-7)
(kart.). 13.05 „Degrasis. Naujoji karta“ (17, 18). 14.05
„Tomas ir Džeris“ (46). 14.35„Meilės sparnai“ (177). 15.35
„Velniūkštė“ (51). 16.45 2010 m. FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Prancūzija - PAR. Tiesioginė transliacija iš
PAR. Pertraukoje - Žinios. 18.55 Žinios. 19.10 Kakadu.
(N-7). 20.00 Oplia! (N-7). 20.30„Miegamasis rajonas“ (7).
21.00 Kitas! (N-7). 21.30 Pričiupom! 22.00 Žinios. 22.35
„Snaiperis“. Veiksmo. (N-14). 00.45„Gražuolė Betė“ (25).
08.00 „Vaiduoklių istorijos“. 08.25 „Karvė, katinas ir van-
denynas“. 08.45 „Gelbėtojai - 112“ (N-7) (kart.). 09.45
„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00„Ką
daryti?“ (N-7) (kart.). 12.00Televitrina. 12.30„Detektyvas
Kalas“ (kart.). 14.25 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“
(284). 15.00 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.30„Vai-
duoklių istorijos“ (5). 16.00„Karvė, katinas ir vandenynas“
(16). 16.10„Gelbėtojai - 112“ (13, 14) (N-7). 17.10 To dar
nebuvo... 17.45„Ką daryti?“ (N-7). 18.45„Mentai. Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.30 Tarp miesto
ir kaimo. 21.05„Briusas Visagalis“. Komedija. (N-7). 23.10
Žinios. 23.40„Sergėtojas“. Veiksmo. (N-14) (kart.).
06.00 Labas rytas. 09.00 „Namelis prerijose“ (91). 10.00
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Ant svars-
tyklių. 12.00 „Gyvūnų gelbėtojai“ (100). 12.30 „Lemūrų
gatvė“ (20). 13.00„Dainų dainelė 2010“. Finalas (kart.).
16.30 2010 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynės.
Meksika - Urugvajus. Ties. transliacija. 19.00 Šiandien.
19.20 Sportas. 19.25 Orai. 19.30 2010 m. pasaulio
futbolo čempionato apžvalga. 20.30 Panorama. 21.00
2010 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Grai-
kija - Argentina. Ties. transliacija. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 2010 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynės.
Nigerija - Korėja.
09.00 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras (kart.). 09.50
Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 10.20 Skonio reikalas (kart.).
11.10 Pasiduodu! Aš - žvaigždė! (N-7). 12.10„Mitų griovė-
jai“ (58). 13.10Reporteris (kart.). 14.00Dėmesio! Į ekraną!
(kart.). 14.30„Edas“ (1/12). 15.30 TV parduotuvė. 16.00
Žinios. 16.05„Teletabiai“. 17.00Žinios. 17.10Šeimųdviko-
va -„Akropolio“ turnyras (kart.). 18.00 Žinios. 18.20„Naša
Raša“ (N-7). 19.00 Žinios. 19.25 Dėmesio! Į ekraną! 20.00
Žinios. 20.05 Kas tu toks? 21.00 Reporteris. 21.47 Orai.
21.50 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Šeimų dvikova - „Akropo-
lio“ turnyras (kart.). 23.10„Seksas ir miestas“ (4/2) (N-14).
23.45Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 00.20Reporteris. (kart.).
tv birželio 22 d. www.15min.lt/tvprograma
M.Fox. AFP/Scanpix nuotr.
Šeštadienį Vilniuje susituokė žinomas drabužių dizaineris Giedrius
Paulauskas ir jo išrinktoji Aistė Krasuckaitė. Ši pora taip pat yra ir kū-
rybinis tandemas.
fotoakimirka
I.Gelūno nuotr.
džią, tačiau nelabai natūraliai iškilu-
sią krūtinę. „Megan atrodė žavinga,
tačiau krūtys tikrai neatrodė natū-
raliai“, – sakė vienas premjeros da-
lyvių. Anot šaltinio iš Holivudo, sa-
vo sėkmės viršūnėje, filmuodamasi
„Transformeriuose“, M.Fox buvo la-
bai seksuali ir natūrali, „gražiausia
moteris Žemėje“, o pastaruoju metu
ji atrodo per liesa, nelanksti ir dirb-
tinė. Beje, pranešama, kad būtent
dėl pasikeitusios figūros ir nenoro
priaugti svorio „Transformerių“ re-
žisierius Michaelas Bay atsisveiki-
no su tamsiaplauke.
2010 birželio 21 d., pirmadienis
poligonas
Taisyklės:
Kiekviename žodyje turi būti panau-
dota raidė, esanti dėlionės vidu-
ryje. Negalima žodyje panaudo-
ti raidės daugiau kartų negu nu-
rodyta dėlionėje. Galima naudo-
ti raides, giminingas duotosioms
(jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,
jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei-
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė-
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka.
P
E
V
I A
Stambus teisėtvarkos pareigū-
nas gatvėje patrenkia du pės-
čiuosius. Nuosprendis teisme:
– Piliečiui, kuris galva pramušė
priekinį automobilio stiklą, ski-
riama 5 metų laisvės atėmimo
bausmė. o tam, kuris po susi-
dūrimo nulėkė į krūmus, ski-
riami 7 metai už bandymą pa-
prukti iš nusikaltimo vietos.

Vyras dalinasi su žmona sva-
jonėmis:
– žinai, norėčiau nukeliau-
ti kažkur, kur dar nebuvau...
ir padaryti kažką, ko nesu da-
ręs...
žmona:
– Gerai, eik į virtuvę ir išplauk
indus!

anekdotai@15min.lt
anekdotai
N S
R L
avinas. Jaudinsitės dėl išsigalvotų dalykų, ta-
čiau nepakankamai dėmesio skirsite tam, kam
išties reikia. Vertėtų atlikti savo išlaidų analizę,
mat išleidžiate daugiau nei uždirbate.
JauTis. Mokėkite kažko atsisakyti, kai ką svar-
baus paaukoti. diena, nors ir įtempta, bus sėkmin-
ga, ypač tvarkant skubius reikalus, kurių atidėti
jums apskritai nereikėtų net rytdienai.
dvyniai. Galite jausti nerimą, jaudintis dėl to,
dėl ko neverta. Galbūt jus slegia kažkas iš pra-
eities. Stenkitės gyventi šia diena ir užmiršti tai,
kas buvo. Šiandien nesiimkite nieko naujo.
vėžys. Neskubėkite užbėgti įvykiams už akių,
mat tuo nieko nelaimėsite. Šiandien vertėtų
susikaupti, elgtis ypač apgalvotai bei niekur
neskubėti.
LiūTas. Šiandien svarbu laikytis saiko, siekti
pusiausvyros visame kame. Jausite norą puoš-
tis, bendrauti, eiti į svečius. bendraudami dau-
giau pasieksite diplomatija, nei jėga.
mergeLė. labai gerai šią dieną rasti laiko atsi-
palaiduoti, atgauti jėgas – atraskite savąjį ener-
gijos šaltinį. būkite su tais, kurie iš tikrųjų jums
pritaria – tai žmogiškų santykių diena.
svarsTykLės. Piniginga diena, galimos ver-
tingos sutartys, todėl nedelsdami raitykite pa-
rašus ant dokumentų. Jei esate numatę prašmat-
nų pirkinį, tam metas ypač palankus.
skorpionas. Netikėtai visi gali pradėti prie-
kabiauti, nurodinėti, kritikuoti. Nepraraskite pa-
sitikėjimo savimi bei savo sugebėjimais. būkite
itin atidūs savo veiklos kokybei.
ŠauLys. Galbūt jaučiatės užspeistas į kampą, ta-
čiau neabejokite – išeitis iš dabartinės situacijos
atsiras, bet vėliau. o kol kas ieškokite kompromi-
sų, dažniau nusileiskite, ypač artimiesiems.
ožiaragis. Sąlyginai geras laikas, kai verta pa-
mėginti užbėgti įvykiams už akių. esamas pro-
blemas, susikaupusius darbus atlikite šiandien,
kad ryt nebereikėtų skubėti bei nervintis.
vandenis. esate gana neobjektyvūs, situaciją
vertinate tik iš savo pozicijų, vidinių poreikių. bū-
kite atlaidūs, kad nieko neįžeistumėte. Nebloga
diena dirbti su konfdencialia informacija.
žuvys. Puikus metas, jei esate teisininkas, po-
litikas, psichologas ar dirbate visuomenei nau-
dingą darbą. Palanku keisti įvaizdį, apsilankyti
kirpykloje ar grožio salone.
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
horoskopai birželio 21 d.
sudoku
# 97
MEDIUM # 97
4 9 1
2 7 4
1 5 9
2 3 8
2 8
1 3 7
3 2 5
4 6 3
5 9 6
4 5 7 3 8 9 2 6 1
3 2 9 1 6 7 4 5 8
1 8 6 4 5 2 7 9 3
2 6 3 7 9 1 5 8 4
7 4 5 2 3 8 6 1 9
9 1 8 5 4 6 3 2 7
6 3 1 8 2 4 9 7 5
8 9 4 6 7 5 1 3 2
5 7 2 9 1 3 8 4 6
# 98
MEDIUM # 98
3 9 2 7
9 8
8 6 1
6 7 4
3 4 8 2 6
5 6 3
2 3 8
2 8
7 6 2 9
3 9 5 2 4 8 1 6 7
6 1 2 3 7 5 9 4 8
4 8 7 6 1 9 2 5 3
8 2 9 5 6 1 7 3 4
1 7 3 4 8 2 6 9 5
5 4 6 9 3 7 8 1 2
9 6 4 7 2 3 5 8 1
2 5 8 1 9 4 3 7 6
7 3 1 8 5 6 4 2 9
# 99
MEDIUM # 99
9
5 4 8 9
3 1 6
2 6 9
1 3 5 7
7 3 4
8 2 6
9 7 8 3
6
3 6 9 4 5 2 1 7 8
5 1 4 6 7 8 3 2 9
7 8 2 3 9 1 4 5 6
2 4 8 5 6 7 9 3 1
1 9 3 8 2 4 5 6 7
6 5 7 1 3 9 2 8 4
8 3 1 2 4 6 7 9 5
9 2 6 7 1 5 8 4 3
4 7 5 9 8 3 6 1 2
# 100
MEDIUM # 100
9 6 2
2 5 3
8 1 9
6 3 4
7 3
9 7 3
4 5 9
9 6 1
4 7 5
4 9 5 3 6 2 8 7 1
6 2 1 9 8 7 5 4 3
3 8 7 1 5 4 9 2 6
7 6 3 5 4 1 2 8 9
8 4 9 7 2 3 1 6 5
5 1 2 8 9 6 7 3 4
2 7 4 6 1 5 3 9 8
9 5 6 2 3 8 4 1 7
1 3 8 4 7 9 6 5 2
Page 25 of 25 www.sudoku.com 9/10/2005
?
Siužetas ir kontekstas
Ši biografinė kostiumi-
nė drama kažkuo pri me-
na M.K.Čiurlionio paveikslą
„Karalių pasaka“. Du pagy-
venę karūnuoti vyrukai, pa-
linkę virš nedidelio objekto
po švytinčiu kupolu, atidžiai
stebi, kas ten vyksta. Būsimo-
ji Anglijos karalienė Viktorija
(E.Blunt) nuo pat jaunystės ir-
gi tapo karalių (vienas iš jų –
Belgijos) ir įvairių intrigantų
manipuliacijos objektu. Net
motina mėgino ją išnaudo-
ti. Tačiau mergina pasirodė
ne iš kelmo spirta. Viktorija
neatidavė teisės valdyti ša-
lį aferistui, mokėsi politinio
žaidimo taisyklių ir netgi su-
gebėjo laimingai ištekėti už
princo Alberto (R.Friendas),
kuris irgi iš pradžių buvo tik
priemonė užkariauti mergi-
ną politiškai.
Reziumė
Karalienė Elžbieta valdė
taip sėkmingai ir ilgai, kad jos
vardu vadinama visa epocha.
Jiedu su princu Albertu suda-
rė harmoningą duetą, kuriam
neprilygtų net krokodilas Ge-
na su Kūlverstuku. Filmo au-
toriai mėgina mus suintriguoti
karališkomis intrigomis pra-
bangiuose (ir autentiškuose)
interjeruose, įvairaus forma-
to sąmokslais bei kitais mums
puikiai pažįstamais dalykė-
liais. Neblogai, bet daug kas
jau matyta. Kur kas įdomiau
stebėti pačios Viktorijos cha-
rakterio evoliuciją. Jos pa-
žintį su princu Albertu, ilga-
laikį konfiktą su motina, di-
plomatiškai draugišką, bet
ir dviprasmišką žaidimą su
ministru pirmininku. Ir sa-
vęs atradimo procesą, kai net
veidrodyje matyti, kaip įgy-
jama patirtis keičia jos išo-
rę. Filmas „Viktorija. Jauno-
ji karalienė“ pelnė „Oskarą“
už kostiumus, tačiau E.Blunt
vaidyba irgi nusipelno aukš-
tų balų (ji buvo nominuota
„Aukso gaubliui“). Trūksta
čia tik teisingo santykio tarp
dramatizmo ir melodrama-
tizmo, nes pastarasis antroje
itin dekoratyvaus flmo pusė-
je ima dominuoti.
Karalių sąmokslas
„Viktorija.
Jaunoji
karalienė“
Kino kodas: savaitės premjeros
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
RoLANdAS
mASKoLIūNAS
r.maskoliunas
@15min.lt
Apie ką mes čia
„viktorija. Jaunoji karalienė“
(„Young Victoria“) didžioji
britanija, 2009 m., 100 min.
Rež. Jeanas-Marcas Vallee.
Vaidina: e.blunt, r.Friendas,
P.bettany.
Įvertinimas 3/4
Siužetas ir kontekstas
Denas Sandersas (B.Frase-
ris) vysto ekologišką gyvena-
mųjų namų statybos projektą
Oregono valstijoje. Todėl jis
įkalbėjo savo žmoną (B.Shields)
ir sūnų (M.Prokopas) metams
iškeisti Čikagą į šį žalią už-
kampį, kur verda statybos. Iš
tiesų tas projektas visai nee-
kologiškas. Tą supranta net
žvėreliai, kuriems vadovau-
ja šnekus meškėnas. Paklūs-
damas frmos bosui ir užsi-
geidęs daugiau pinigų, De-
nas iš esmės susipyksta ne
tik su šeima, bet ir su miš-
ko fauna. Kerštingieji žvė-
reliai su paukšteliais prade-
da terorizuoti vyruką, bet jis
net negali niekam pasiskųs-
ti. Jie labai gudrūs. Jie gerai
maskuojasi, bet nežino gai-
lesčio, kaip kokie terminato-
riai. Kaip baisu, tiesa?
Reziumė
Prieš eidami į šį flmą, ge-
rai pagalvokite. Štai jums pra-
dinė informacija: jame nėra
jokios intrigos, nes iš anksto
aišku, kas nutiks; jo siužetas
idiotiškas, aktorių vaidyba
„perspausta“; žvėreliai, nors
ir dresuoti, bet dar kai kur ir
„patobulinti“ vaizdo efektais,
nekokybiška kompiuterine gra-
fka. Todėl net dieną jie atro-
do baisūs kaip zombiai (ypač
atgrasus besijuokiantis meš-
kėnas). Dėl aštraus idėjų ne-
pritekliaus kai kurie pokštai
kartojami ne po vieną kartą.
Žodžiu, flmas skirtas neaiš-
ku kam. Kažin ar vaikams, nes
po tokio seanso net ekologiš-
kai nusiteikusiems baisoka ei-
ti į mišką, o naktį lovelėje bus
sunku užmigti. Kai kurie kri-
tikai teigia, kad šis keistas ir
visai nereikalingas projektas
pretenduoja į blogiausio me-
tų flmo titulą. Štai kaip gali-
ma sugadinti gerą idėją apie
godumo pasekmes, poreikį
saugoti gamtą ir apie asme-
ninę atsakomybę.
Miško siaubo pasaka
Apie ką mes čia
„žvėrelių maištas“
(„Furry Vengeance“)
JAV, 2010 m., 90 min.
Režisierius rogeris Cumble‘as.
Vaidina: b.Fraseris, b.Shields,
M.Prokopas.
Įvertinimas 1/4
„Žvėrelių maištas”
vardas – Jūkis.
amžius – 3 metai.
mėgsta – ilgai pamiegoti, naktinę medžioklę, tačiau dažniau me-
džioja ne peles, o maistą ant stalo.
nemėgsta – nepažįstamų žmonių, griaustinio.
Šeimininkė – rita.
mano augintinis
www.15min.lt/sudoku
Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku
Klaustuku pažymėtame langely-
je esantį skaičių siųskite SMS žinu-
te numeriu 1378 (kaina 1 lt). žinu-
tės langelyje rašykite: 15MIN SU (gau-
tas skaičius) Vardas Pavardė Miestas.
Vienas iš teisingą at-
sakymą atsiuntusių
žmonių laimės knygą
„J.Smoriginas: tarp
Šančių ir Paryžiaus“.
13 PRAmogoS /
2010 BIRŽELIO 21 D., PIRMADIENIS
16 14
Vienas svarbiausių savaitgalio įvy-
kiųvisamepasaulyje–Švedijossos-
to įpėdinės princesės Victorios ir jos
mylimojoDanielioWestlingovestu-
vės, kurios atrodė tarsi iš pasakos
ir buvo plačiai nušviestos žiniask-
laidos bei pagerbtos daugelio mo-
narchų viešnage.
Švedų mylimos sosto įpėdi-
nės 32-ejų Victorios išrinktasis
– 36-erių D.Westlingas – yra vy-
ras, kuriam per 8 metus iš neži-
nomo nekilmingo vaikino pa-
vyko tapti elegantišku, mėgs-
tamu ir neatskiriamu prince-
sės palydovu.
Švedijos princesė Victo-
ria yra 64-erių karaliaus Carlo
XVI Gustafo ir 66-erių karalie-
nės Silvios vyriausioji dukra. Ji
turi 31-erių brolį princą Carlą
Philipą ir 28-erių seserį prin-
cesę Madeleine.
Didelėmis rudomis aki-
mis ir šilta šypsena išsiskirianti
princesė dažnai užima pirmą-
ją vietą visuomenės labiausiai
mėgstamų Švedijos karališko-
sios šeimos narių sąraše.
Kaip rašo BNS, sosto įpėdi-
nės sužadėtuvės su D.Westlingu,
nekilmingu mažame miestelyje
užaugusiu vaikinu, tik sustipri-
no švedų susižavėjimą prince-
se. Pora susipažino 2001-aisiais
prabangiame D.Westlingui pri-
klausančiame sporto klube, o
vyras netrukus tapo princesės
asmeniniu treneriu.
Ši, tikrame gyvenime išsiru-
tuliojusi pasaka, tapo išbandy-
mu princesei, mat jai teko ryž-
tis ginti savo teisę mylėti ir ne-
išsižadėti mylimo vaikino, nors
jos pasirinkimui, kaip teigta,
nepritarė tėvas. Jis neva būgš-
tavo, jog skirtingoje aplinkoje
užaugusius ir skirtingą išsilavi-
nimą įgijusius jaunuolius skiria
neįveikiama bedugnė.
Jų istorija
Nieko nuostabaus, kad pir-
moji besibučiuojančių įsimylė-
jėlių nuotrauka sukėlė šurmulį
visoje šalyje. Juk, vos sulaukusi
pilnametystės, Victoria beveik
visą savo laiką skyrė įgyti spe-
cialų išsilavinimą, kad deramai
pasirengtų ateityje jos laukian-
čioms karalienės pareigoms.
D.Westlingas, tapęs pilname-
čiu, atliko karinę tarnybą, ku-
rį laiką dirbo vaikų su specia-
liaisiais poreikiais mokykloje,
o vėliau persikėlė į Stokhol-
mą. Čia jis pagal suaugusiųjų
švietimo programą studijavo
jaunimo laisvalaikio organi-
zavimą, dirbo kūno rengybos
centre ir galiausiai tapo kelių
prabangių sporto klubų ben-
draturčiu.
Kai 2009-aisiais vasarį įvy-
ko poros sužadėtuvės, Švedijos
ministras pirmininkas Fredri-
kas Reinfeldtas paskelbė: „Mei-
lė nugalėjo“. Tada jis teigė, esą
nuostabu, kad karalius nuspren-
dė, jog sosto įpėdinė princesė
Victoria ir Danielis „turės vie-
nas kitą“.
Viešumoje princesė su myli-
muoju kartu rodėsi nuo 2002-ųjų,
tačiau tik 2006-aisiais jis ėmė
lydėti Victorią į renginius, kur
jai teko atlikti oficialias prin-
cesės pareigas.
Beje, tiek princesė Victoria,
tiek D.Westlingas yra turėję rimtų
sveikatos sutrikimų – 1997-aisiais
karališkieji rūmai patvirtino,
kad princesė sirgo anoreksi-
ja. Nors ji greitai pasveiko, vė-
liau ne kartą yra kalbėjusi apie
jaunų moterų patiriamą spau-
dimą. Jos išrinktasis, būdamas
16-os, sužinojo, jog serga įgim-
ta liga, sukeliančia inkstų funk-
cijos nepakankamumą. Apie
Danielio ligą viešai paskelbta
tik tuomet, kai karališkieji rū-
mai praėjus trims mėnesiams
po Danielio ir Victorios suža-
dėtuvių paviešino, jog jam bu-
vo persodintas inkstas. Inksto
donoru tapo jo tėvas.
Stebėjo visa šalis
Per karališkąsias vestuves
Stokholmas buvo išpuoštas –
gatvės padabintos daugybe gė-
lių bei Švedijos vėliavų, polici-
ninkai vilkėjo naujomis uni-
formomis, o sienas ir stulpus
numargino plakatai su besi-
šypsančių būsimų sutuokti-
nių veidais.
Meilė kaip iš pasakos
www.15min.lt/g11874
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją
Šeštadienį vykusią vestuvių ceremoniją pasaulio spauda vadina vienomis di-
džiausių kada nors Stokholme vykusių iškilmių. Victorios vestuvės ir meilė
nekilmingam vyrui daugeliui atrodo tarsi siužetas iš pasakos, mat moteriai
teko už savo jausmus kovoti ir atremti tėvų prieštaravimą. Scanpix nuotr.
Švedijos karalius Carlas XVI
Gustafas ir karalienė Silvia.
Sakė Švedijos premje-
ras F.Reinfeldtas.
Meilė
nugalėjo.
Vedybų ceremonijos liudininkais tapo
daugiau nei 1 200 kviestinių svečių, tarp jų
– karališkųjų šeimų nariai iš viso pasaulio.
Ceremonija neap-
siėjo ir be šokių.
Lyčių lygybė
1979 metų gegužę gimus
Victorios broliui Švedija
pakeitė sosto paveldėjimo
aktą ir įteisino abiejų lyčių
įpėdinių lygybę pretenduo-
jant į sostą, t.y. numatė, kad
sostą paveldi monarcho pir-
magimis, nepriklausomai
nuo jo lyties.
Šį antradienį Vilniaus klu-
be „New York“ įvyks spektak-
lio „Laisva meilė“, kuriame
vaidina aktoriai Ramūnas Ši-
mukauskas ir Eglė Jackaitė,
premjera.
Praėjusią savaitę spektak-
lį išvydo Kauno publika. „Nors
prieš spektaklį šiek tiek jaudi-
nomės, viskas vyko labai sklan-
džiai. Su Ramūnu puikiai jau-
čiame vienas kitą“, – po premje-
ros Kaune sakė E.Jackaitė.
Spektaklis vyks, antradie-
nį, 19 val., klube „New York“.
Bilietų kainos 30–60 Lt.
Premjera – šeimyninė drama
www.15min.lt/s103977
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite E.Jackaitės ir
R.Šimukausko atsakymus į 15min.lt skaitytojų klausimus.
Pjesės „Laisva meilė“ tema
– amžina ir nesenstanti.
/ GARSENYBĖS