Katilinės operatorius

(Pareigos)

Vardutis Pavardutis (Vardas ir pavardė)

Uždarosios akcinės bendrovės ” Prienų energija” Direktoriui Vardeniui Pavardeniui PRAŠYMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ 2008-04-30 (data)

Prašau suteikti kasmetines mokamas atostogas nuo 2008 m. gegužės 6 d. Atostoginius prašau išmokėti kartu su atlyginimu.

________________ (Parašas)

________________________ (Vardas ir pavardė)

XXX KATILINĖS ĮRENGINIŲ PRIĖMIMO –PERDAVIMO AKTAS 2008 m. sausio mėn. 31 d. Nr.(332) 12-5 Miestas Perduoda – UAB “Xxxx lllll”, atstovaujama direktoriaus Varduko Pavarduko , priima- Miesto raj. Savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Xxxxxo Llllllausko, turtą: Eil. Nr. 1 2 3 Inventor inis Nr. PT111 PT112 PT217 Pavadinimas Katilas DOR 45D ir įrengimai Katilinės vamzdynas ir įrengimai Kiek Pradinė is vertė Lt Vnt. 1 3706,66 1 3050,00 1316,00 Nusidėvėji mas Lt 3705,00 3049,00 460,31 Likutinė vertė Lt 1,00 1,00 855,69

Šilumos skaitiklis MC 401 UF Qn- 1 3.0

Perdavė: UAB “ Xx” Direktorius Priėmė: Savivaldybės administracijos Direktorius Vardutis Pavardutis (Parašas) (Parašas) Vardenis Pavardenis

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „XLL“ DIREKTORIUS POTVARKIS DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS 2008 m. balandžio 21 d. Nr. (2.1)-P1-9 Miestas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“, n u s t a t a u 2007–2008 šildymo sezono pabaigą 2008 m. balandžio 22 d.

Direktorius

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

Parengė (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “XXXLL”
Juridinių asmenų registras.Kodas 000000 Mėtų g. 00, LT-0000 Kaunas. Tel. 8 (00) 000000. PMV mokėtojo kodas LT000000000. El. paštas vienas@aaa.aa

TVIRTINU (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 2008 METŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS 2008 01 02 Nr.1 Prienai Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle”, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr.38(Valstybės žinios, 1997, Nr.782006) Bylos saugojimas Už bylos sudary Pastaba Saugojimo Teisės mą terminas akt atsakin o ir go jo struktūr pu inio nkt padalin o io nu pavadin oro imas da

Bylos Bylos antraštė indeksa s

1. ORGANIZACINĖ – TVARKOMOJI VEIKLA 1.1. Įmonės steigimo, registravimo, reorganizavimo, likvidvimo, privatizavimo dokumentai nuolat nuolat Administracij a

1

Po pakeitimo

1.2. 1.4

Įmonės įstatai, nuostatai(patvirtinti) xxx rajono savivaldybės sprendimai, potvarkiai ir nutarimai Įsakymai, nurodymai įmonės veiklos klausimais Įsakymai kadrų (priėmimo,perkėlimo skatinimo, nuobaudų, atleidimo) klausimais Įsakymai kasmetinių atostogų klausimais Įsakymai nemokamų atostogų klausimais Įmonės veiklos tikrinimų aktai, pažymos Tikrinimų registracijos žurnalas Statistinės ataskaitos Įmonės veiklos ataskaitos Įsakymai komandiruočių klausimais Susirinkimų protokolai Etatų sąrašai Įgaliojimai 2.RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

10 m.1

10 m.1

Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a

10 m. EK 10 m. EK 75 m.

10 m. EK 10 m. EK 75 m.

1.5. 1.6.

1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11 1.12 1.13. 1.14 1.15 1.16

10 m. 10 m. 10 m. EK 10 m. EK 10 m. EK 10 m. EK 10 m. 10 m. 10 m. 10 m.

10 m. 10 m. 10 m. EK 10 m. EK 10 M. EK 10 m. EK 10 m. 10 m. 10 m. 10 m.

Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a
1

Po pakeitimo

2.1.

Dokumentacijos planas (suderinta

10 m. EK1

10 m.

Administracij

ir patvirtinta)

EK1

a

2.2. 2.3. 2.5. 2.6. 2.7.

Gyventojų pareiškimai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai Gyventojų pareiškimų, skundų registravimo žurnalas xxx rajono savivaldybės nutarimų, sprendimų, potvarkių, protokolų) registracijos žurnalas Įsakymų registravimo žurnalas įmonės veiklos klausimais Kadrų įsakymų registravimo žurnalas (priėmimo, perkėlimo, atleidimo nuobaudų skyrimo ir kt.) Kasmetinių atostogų įsakymų registravimo žurnalas Nemokamų atostogų įsakymų registravimo žurnalas Gaunamų dokumentų registravimo žurnalas Siunčiamų dokumentų registravimo žurnalas Pažymų, pažymėjimų nuorašai Išduodamų pažymėjimų, pažymų registravimo žurnalas Susirašinėjimas su įmonėmis, organizacijomis, akcinėmis bendrovėmis ir kitomis institucijomis pagrindinės veiklos klausimais Pažymų apie šeimos pajamas registravimo žurnalas Ieškininių pareiškimų registravimo žurnalas

5 m. EK 5 m. EK 10 m. EK 10 m. EK 75 m.

5 m. EK 5 m. EK 10 m. EK 10 m. EK 75 m.

Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.15.

10 m. 10 m. 3 m. 3 m. 5 m. EK 5 m. EK 10 m.

10 m. 10 m. 3 m. 3 m. 5 m. EK 5 m. EK 10 m.

2.16. 2.17.

5 m. EK 10 m.EK

5 m. EK 10 m.EK

Administracij a Administracij a

2.18. 2.19.

Iš teisėsaugos institucijų gaunamų raštų registracijos žurnalas Komerciniai pasiūlymai,programos, pranešimai,bukletai, seminarų ir kitų renginių dokumentai Įsakymų komandiruočių klausimais registracijos žurnalas 3. KADRAI

10 m.EK m. EK

10 m.EK 3 m. EK

Administracij a Administracij a Administracij a

2.20.

3 m.

3 m.

3.1

Prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo, atostogų ir kt. Darbo sutartys Darbo sutarčių registracijos žurnalas Darbuotojų asmens kortelės Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu priėmimą ir atleidimą iš darbo Atleistų darbuotojų darbo sutartys ir asmens kortelės Kvalifikacijos ir atestacijos dokumentai 4.FINANSAVIMAS, BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

75 m. 75 m. 75 m. 75 m. 5 m. 75 m. 5 m.1

75 m. 75 m. 75 m. 75 m. 5 m. 75 m. 5 m.1

Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a Administracij a
1

3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7.

Po atestacijos

4.1.

4.2.

Kreditų skyrimo dokmentai (paraiškos, prašymai, kredito, turto įkeitimo sutartys, garantijos, verslo planai) Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai (balansai, pelno ataskaitos, finansinės būklės pakitimo ataskaitos, aiškinamieji raštai)

10 m.1

10 m.1

Finansų skyrius Finansų skyrius

1

Po kredito grąžinimo

10m.

10m.

4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

a) suvestiniai, metų b) ketvirčių Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos Audito ataskaitos Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai (kasos pajamų, išlaidų orderiai ir kt.) Banko dokumentai ( mokėjimo pavedimai, ir kt.) Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės Darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai) Kasos operacijų apskaitos registrai (kasos knygos, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos) Finansinės apskaitos registrai (didžiosios knygos, žiniaraščiai, sąnaudų ir pajamų dokumentai) PVM sąskaitų, pavedimų registracijos žurnalai Inventorizacijos dokumentai (aktai, tikrinimo žurnalai, inventoriniai aprašai ir kt.) Materialinių vertybių apskaitos dokumentai (atsargos, ilgalaikis turtas, remontai) Turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos) Čekių knygelių, išduotų

10 m. 10 m. 10m. 10 m. 10 m.

10 m. 10 m. 10m. 10 m. 10 m.

Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius

4.8. 4.9. 4.10.

10 m. 75 m. 10 m.

10 m. 75 m. 10 m.

4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16.

10 m. 10 m. 10 m. 10 m. EK 10 m. 10 m. EK

10 m. 10 m. 10 m. 10 m. EK 10 m. 10 m. EK 10 m.

Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius

4.17.

10 m.

4.18.

įgaliojimų šaknelės Ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentai(aktai, pažymos, pranešimai) Griežtos atskaitomybės blankų apskaitos žurnalas Prekių (paslaugų) pirkimo konkursų dokumentai (skelbimai, paraiškos, protokolai,sutartys) Darbų bei paslaugų sutartys Visiškos materialinės atsakomybės sutartys Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai Susirašinėjimas buhalterinės apskaitos, finansiniais klausimais 5.ŪKIS,STATYBA IR REMONTAS

10 m. EK

10 m. EK 10 m. 10 m.1

Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Finansų skyrius Po parašo pakeitimo
1

4.19. 4.20.

10 m. 10 m.1

Po sutarties įvykdymo
1

4.21. 4.22 4.23. 4.24. 4.25.

10 m.1 10 m.1 10 m. EK 10 m. 5 m.

10 m.1 10 m.1 10 m. EK 10 m. 5 m.

Po sutarties įvykdymo Po materialiai atsakingo asmens pasikeitimo
1

5.1. Kelionės lapai, spidometrų parodymo apskaitos žiniaraščiai, spidometrų pakeitimo aktai Kelionės lapų registravimo žurnalas Transporto priemonių techninės būklės ir apžiūros dokumentai Energetinių įrengimų pasai, schemos, techninės charakteristikos Šilumos energijos, kuro ir vandens tiekimo, paskirstymo schemos Šilumos energijos, kuro, vandens sunaudojimo apskaitos

10 m.

10 m.

Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

10 m. 3 m. 1 m. Iki pakeitimo 10 m.

10 m. 3 m. 1 m. Iki pakeitim o 10 m.

Po įrengimų nurašymo

5.6.

dokumentai (žurnalai, žiniaraščiai) 5.7. 5.8. Eksploatuojamų statinių periodinės ir profilaktinės apžiūros dokumentai(aktai, protokolai,pažymos) Gedimų registravimo žurnalas 6. ŠILUMOS GAMYBA, PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 6.1. 6.2. Budinčiųjų įmonėje sąrašai, budėjimo grafikai Budėjimų priėmimo ir perdavimo registravimo žurnalai Priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnalas 1 m. 1 m. 1 m. 1 m. Statinių pasai 10 m. 10 m. 10 m. 10 m.

skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Remonto ir transporto skyrius Šilumos gamybos ir tiekimo skyrius Šilumos gamybos ir tiekimo skyrius Šilumos gamybos ir tiekimo skyrius Po statinio nugriovimo

5.9.

1 m. EK

6.3.

10 m.

10 m.

7. ABONENTAI 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Šilumos tiekimo ir atsiskaitymo sutartys su įmonėmis Šilumos tiekimo ir atsiskaitymo sutartys su gyventojais Įsiskolinimų už šiluminę energiją išieškojimo iš įmonių civilinės bylos Įsiskolinimų už šiluminę energiją iš gyventojų civilinės bylos Šilumos skaitiklių priėmimo ir plombavimo aktai Pažymos apie šeimos pajamas dėl kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį 8. SAUGA DARBE Įvadinio saugos darbe instruktavimo registracijos žurnalas Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalai Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, išvados, susirašinėjimas) Darbo sąlygų ir aplinkos tyrimo dokumentai ( protokolai, aktai, susirašinėjimas ) SUDARĖ (Pareigų pavadinimas) SUDERINTA (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 10 m.EK 10 m.EK 10 mEK. 10 m.EK 10 m.EK 10 m.EK Abonentų Po sutarties skyrius pasibaigimo Abonentų Po sutarties skyrius pasibaigimo Abonentų skyrius Abonentų skyrius Abonentų skyrius Abonentų skyrius

8.1. 8.2.

75 m. 10 m.

75 m. 10 m.

8.3.

45 m.1

45 m.1

8.4.

5 m.

5 m.

Saugos ir sveikat os skyrius Saugos ir sveikat os skyrius 1 Saugos ir Sunkių ir mirtinų sveikat nelaimingų os atsitikimų, skyrius profesinių ligų atveju saugoti 75 m. Saugos ir sveikat os skyrius

(Vardas ir Pavardė)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “XXXL” DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ SUTVARKYMO 2007-12-28 Nr. V-00 Miestas

Įmonės veiklos dokumentų teisingam sutvarkymui, jų naikinimui bei perdavimui į įmonės archyvą tolimesniam saugojimui, ĮSAKAU: 1. Dokumentų vertės ekspertizei organizuoti ir atlikti sudaryti ekspertų komisiją: Komisijos pirmininkas – Nariai: 2. Ekspertų komisijai savo darbe vadovautis nuostatais (pridedama). 3. Skyrių ir tarnybų viršininkams iki ………m…………d. pateikti įmonės ekspertų komisijai sutvarkytą pagal bylų nomenklatūrą ir raštvedybos taisykles įmonės veiklos dokumentaciją laikino saugojimo bylų (iki 10 m.), kurių saugojimo laikas pasibaigęs, dokumentų naikinimo aktus.

Direktorius

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

Parengė (Parašas) Administratorė Vardytė Pavardytė 2007-12-28 Susipažinau: (Parašas) (Vardas ir Pavardė) (Data)

PATVIRTINTA Generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 02 V

UAB „XXXLLLL“ DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ VALDYMO TVARKA

PASKIRTIS Ši tvarka skiriama darbo su dokumentais ir kompiuteriniais duomenimis (panaudojimo, priėjimo, valdymo, saugojimo) tvarkai nustatyti organizacijoje. TAIKYMO SRITIS Ši tvarka taikoma visiems organizacijos padalinių darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su vidaus ir išorės dokumentų ruošimu, tvarkymu ir vykdymu bei suveda ir naudoja kompiuterinius duomenis. APRAŠYMAS 1.1. Dokumentų gavimas ir registravimas
Korespondencija ir informacija organizacijoje gaunama paštu, faksu, telefonu, elektroniniu paštu, per kurjerius. Visą gaunamą korespondenciją, adresuotą organizacijai, priima bendrovės administratorius ir suskirsto ją į registruotinus ir neregistruotinus dokumentus. Neregistruotini dokumentai yra: sveikinimo laiškai, atvirukai, kvietimai, padėkos, periodiniai leidiniai (knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, katalogai ir pan.), reklaminiai bukletai, statistinių ataskaitų formos, kitų kompanijų produkcijos katalogai. Šiems dokumentams registracijos numeris nesuteikiamas, administratorius uždeda tik registracijos spaudą “Gauta”, užrašo datą ir paskirsto pagal paskirtį kitiems biuro darbuotojamas, jei aktualu kopijos išsiunčiamos faksu dukterinėms įmonėms. Visi kiti dokumentai yra registruotini; juos administratorius užregistruoja “Gaunamų raštų registre”, ant gautų dokumentų įspaudžia registracijos spaudą “Gauta”, užrašo gavimo datą ir registracijos numerį. Sąskaitoms yra uždedamas spaudas “Gauta” su data ir perduodamas prekes, paslaugas užsakiusiam skyriui, kurio atsakingas darbuotojas patvirtina paslaugų/prekių gavimą parašu per 5 darbo dienas bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 d. perduoda buhalterijai.

3.2. Elektroniniu paštu gaunamų dokumentų registravimas
Jei elektroniniu paštu gaunami dokumentai patenka į organizacijos bendrąjį elektroninio pašto skyrių, juos priima ir pagal p. 3.1 užregistruoja administratorius. Jei dokumentai patenka tiesiai į darbuotojų, kuriems jie skirti, elektroninio pašto dėžutes, tada už elektroniniu paštu gautų dokumentų atspausdinimą ir registruotinų duokumentų perdavimą aministratoriui atsako dokumento gavėjas.

3.3. Gaunamų dokumentų paskirstymas
Gautus ir užregisturotus dokumentus jų gavimo dieną administratorius perduoda pagal paskirtį generaliniam direktoriui, kuris peržiūri dokumentą ir, jeigu reikalinga, uždeda rezoliuciją, trumpai nurodydamas, kas turi spręsti dokumente keliamus klausimus. Dokumentai grąžinami administratoriui,

kuris dokumentų kopijas paskirsto atsakingiems darbuotojams, o originalą įsega į gautos korespondecijos segtuvą. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolę atlieka skyrių vadovai. Jei dokumentas su generalinio direktoriaus rezoliucija nukreipiamas vykdyti dukterinėms įmonėms, administratorius faksu išsiunčia kopiją įmonėms su generalinio direktoriaus viza ir užrašu „susipažinti vykdymui“ ir gautą atsakymą faksu su užrašu „susipažinau“ ir atsakingo darbuotojo ( dukterinės bendrovės direktoriaus arba jo paskirto asmens) parašu prisega registruotų dokumentų segtuve. Tolesnis klausimo sprendimas vyksta vadovaujantis dukterinėse bendrovėse nustatyta tvarka, bendrovės direktoriaus sprendimu.

Gaunamų ir siunčiamų raštų segtuvai saugomi 2 m. pas administratorių, vėliau archyvuojami ir saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-08 -15 įsakyme Nr. 38 numatytą laiką. 3.4. Parengtų dokumentų registravimas ir išsiuntimas
Visus įmonėje pasirašytus siunčiamus dokumentus ir sutartis administratorius registruoja “Siunčiamų raštų registre” pasirašymo dieną, suteikia dokumentui numerį ir užrašo datą.

Visi siunčiami raštai ruošiami 2 egz. arba padaromos jų kopijos, išskyrus faksogramas. Pirmasis rašto egzempliorius išsiunčiamas, o antrasis arba kopija įsegamas į bylą pagal dokumentų pobūdį. Dokumentą adresatui gali nuvežti ir vykdytojas. Visi dokumentai ir sutarčių originalai nuo pasirašymo dienos saugomi pas administratorių, už sritį atsakingiems darrbuotojams suteikiama teisė saugoti dokumento kopiją. Administratorius įmonėje rengtoms sutartims suteikia numerį, visas naujas sutartis įtraukia į sutarčių registrą, su naujomis sutartimis supažindina bendrovės vyr. buhalterį. 3.5. Dokumentų rengimas, derinimas ir pasirašymas Dokumentų tvarkymo eiga: dokumento įforminimas, pasirašymas, registravimas, išsiuntimas. Dokumento rengėjas pateikia suinteresuotiems skyriams dokumento projektą atsiliepimams bei derinimui ir įvertina gautas pastabas bei pasiūlymus. Esant nesutarimams, galutinį sprendimą priima generalinis direktorius. Dokumentai rengiami remiantis viršesnių dokumentų (Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas “Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės” reikalavimais. Už dokumento turinį, kalbos taisyklingumą, tinkamą įforminimą, priedus atsako rengėjas. Dokumente nurodoma dokumento rengėjo pavardė, pareigos ir telefono numeris. Parengtus dokumentus bendrovės vardu pasirašo generalinis direktorius arba jo įgalioti asmenys. Parengti dokumentai registruojami pasirašius ir patvirtinus atsakingiems darbuotojams. -

3.6. Vidaus dokumentų rengimas, registracija, paskirstymas Organizacijoje rengiami šie vidaus dokumentai:

- įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos, įsakymai (tvarkomosios organizacinės veiklos, komandiruočių, personalo, atostogų), protokolai, įskaitant valdybos ir akcininkų protokolus, aktai, tarnybiniai pranešimai, prašymai, pažymos. Generalio dirketoriaus įsakymus ruošia administratorius. Įsakymui suteikiamas numeris ir data. Administratorius juos užregistruoja atitinkamame įsakymų registre, su įsakymu supažindinami susiję darbuotojai pasirašytinai. Įstatus rengia bendrovės teisininkas. Įsakymų originalus administratorius sega į atitinkamą bylą. Su naujais įsakymais administratorius supažindina už bendrovės personalą ir buhalteriją atsakingus asmenis. Valdybos protokolus, akcininkų susirinkimo protokolus rengia ir numerius suteikia posėdžio sekretorius. Protokolai saugomi segtuvuose pas administratorių. Jei valdybos ir akcininko sprendimai yra įpareigojantys dukterinėms įmonėms, sprendimo išrašą su dukterinėms įmonėms įpareigojančia informacija parengia bendrovės teisininkas, pasirašo valdybos posedžio sekretorius ir išrašo kopija išsiunčiama faksu su užrašu „susipažinti vykdymui“ ir gautą atsakymą faksu su užrašu „susipažinau“ ir atsakingo darbuotojo (dukterinės bendrovės direktoriaus arba jo paskirto asmens) parašu prisega valdybos sprendimų segtuve. Einamųjų metų buhalteriniai dokumentai registruojami buhalterinės apskaitos registruose, susegami į bylas pagal dokumentų rūšį. Po 1 metų archyvuojami ir laikomi nustatytą terminą pagal Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1997-0815 įsakymą Nr. 38 “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“. Vidaus dokumentai registruojami pagal jų pobūdį. 3.7. Supažindinimas su vyriausybės dokumentais Gaunami aukštesniųjų instancijų dokumentai įmonių veiklos klausimais registruojami ir paskirstomi kaip ir kiti gaunami raštai. Oficialiame leidinyje “Valstybės žinios” publikuojamus dokumentus, skelbiamus Informacinės sistemos LITLEX teisiniame portale ir kituose oficialiuose interneto svetainės puslapiuose peržiūri skyrių vadovai ir su norminių bei veiklą reglamentuojančiais aktais supažindina pavaldžius darbuotojus. Skyrių vadovai yra atsakingi už peržiūrą ir už informacijos perdavimą pavaldiems darbuotojams laiku. Su vyriausybinių dokumentų pakeitimais, papildymais ir pataisomis, kurie skelbiami “Valstybės žiniose”, supažindinama ir jie paskirstomi tokiu pačiu būdu. Skyrių vadovai atsako už tai, kad savo veikloje toliau būtų vadovaujamasi šiais naujais įstatymų ar kitų norminių dokumentų pakeitimais, o seni ar negaliojantys dokumentai būtų sunaikinti. 3.8. Dokumentų laikymas Visi dokumentai grupuojami ir segami į bylas. Bylose grupuojami vienerių raštvedybos metų dokumentai, išskyrus bylas, kuriose klausimai sprendžiami ilgiau nei metus. Pasibaigus metams, suformuotos bylos vienerius metus laikomos padaliniuose, po to perduodamos į archyvą tolesniam saugojimui, surašant perduodamų saugoti į archyvą dokumentų aktą. Į archyvą nepriduodamos tos bylos, kurių dokumentai

reikalingi darbui ilgiau nei vienerius metus (pvz. įstatai, nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės). Dokumentai archyve saugomi vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų”. Kietose laikmenose ar kaupikliuose esantys duomenys saugomi neribotą laiką. Dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, organizacijos drabuotojų komisija atrenka ir sunaikina, surašydama naikinamų dokumentų laisvos formos aktą. Už dokumentų sunaikinimą ir saugojimą atsakingas generalinio direktoriaus paskirtas darbuotojas (-ai). 3.9. Dokumentų ir duomenų konfidencialumas Komercine paslaptimi ir konfidencialia yra laikoma ši informacija (išskyrus informaciją, kuri pagal LR teisės aktus pripažįstama vieša): visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai, valdybos sprendimai, bendrovės finansinė būklė, verslo planai, klientų sąrašai ir duomenys, įdarbinimo duomenys ir politika, personalo įdarbinimo bei skatinimo planai, darbuotojų darbo užmokesčių dydžiai ir asmens duomenys. Už informacijos saugojimą atsakingi darbuotojai privalo laikyti gautą Informaciją paslaptyje, nesunaikinti, nesugadinti, neprarasti, neatskleisti jos ir nesudaryti sąlygų, kad ji (visa ar dalis) būtų tyčia arba netyčia atskleista kitam asmeniui be raštiško bendrovės generalinio direktoriaus sutikimo (išskyrus atvejus, kai Informaciją būtina pateikti ikiteisminio tyrimo organams, teismui, valstybės įgaliotų institucijų pareigūnams, reikia liudyti teisme ir pan.) ir nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Darbuotojai, kuriems pateikta informacija, bendrovės laikoma komercine paslaptimi, negali šios informacijos skleisti kitiems darbuotojams, kurie su tokia informacija nėra supažindinti. Bendrovės darbuotojai, dirbantys su komercinę paslaptį sudarančia informacija, per 5 darbo dienas nuo šios tvarkos patvirtinimo įsakymo įsigaliojimo dienos privalo raštu informuoti bendrovės vadovą, kur ir kokias pareigas jie papildomai eina, kaip jų kita veikla yra susijusi su bendrove ir kokią įtaką tai gali daryti komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui. Užtikrinant komercinių paslapčių saugumą kompiuterinėse sistemose, bendrovėje diegiamos antivirusinės programos bei įvedamas kiekvieno vartotojo vardas ir slaptažodis. Pasibaigus komercinių paslapčių naudojimo laikui (nustojus galioti darbo ar kitai sutarčiai, užbaigus patikrinimą ir kt.), asmuo privalo grąžinti bendrovei visą medžiagą, pateiktą bet kokiomis priemonėmis, kurioje yra komercines paslaptis sudaranti informacija, įskaitant visas kopijas. Medžiagos grąžinimo faktas patvirtinamas pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. Komercinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį taikoma drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Šios drausminės nuobaudos taikymas nepanaikina bendrovės teisės reikalauti, kad asmuo sumokėtų baudą bei atlygintų bendrovės nuostolius. Bendrovės darbuotojai, susipažinę ar supažindinti su konfidencialiais dokumentais ar informacija, neturi teisės skelbti jos kitiems darbuotojams bei tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina darbinėms funkcijoms vykdyti, arba konfidenciali informacija turi būti atskleista pagal LR įstatymus (valstybės registrams, kontroliuojan-

čioms institucijoms, teismui ir pan.). Konfidencialios informacijos atskleidimas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu 3.10. Kompiuterinių duomenų valdymas Sukauptų duomenų išsaugojimui nuo pašalinių įsikišimo taikoma slaptažodžių sistema. Slaptažodžius suteikia duomenų bazės autoriai. Juos žino padalinio, kuriame yra naudojamos duomenų bazės, vadovai, darbuotojai, dirbantys su tomis duomenų bazėmis. Kompiuterinės technikos priežiūros bei remonto darbus atlieka specializuota įmonė, su kuria organizacija sudariusi sutartį.
_____________________________

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “XXXLLL”
Juridinių asmenų registras. Kodas 000000 Mėtų g. 00, LT-0000 Kaunas. Tel. 8 (00) 000000. PMV mokėtojo kodas LT000000000. El. paštas vienas@aaa.aa

Miesto rajono savivaldybės administracijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

2007-11-09 Nr.2.15- 3

DĖL SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DERINIMO Prašome suderinti Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju ir Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu karšto vandens vartotoju. PRIDEDAMA : 1. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilimos vartotoju , 4 lapai 2. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu karšto vandens vartotoju, 4 lapai.

Direktorius

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

Vardytė Pavardytė, 8-000 00000

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “XXXLL ”
Juridinių asmenų registras.Kodas 000000 Mėtų g. 00, LT-0000 Kaunas. Tel. 8 (00) 000000. PMV mokėtojo kodas LT000000000. El. paštas vienas@aaa.aa

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) Pensijų skyriui

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS
2008-04-25 Nr. 0-00 Varda Vardaitė dirba įmonėje buhaltere nuo 1998-03-01d. Per 2007 m. dvylika mėnesių jai paskaičiuota ir išmokėta 24688,48 Lt (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Lt 48 ct) .

Direktorius Vyr. Finansininkė

(parašas) (parašas)

Vienas Vienaitis Eglė Eglienė

Parengė: Saulė Saulytė, tel.: 00 00 00