P. 1
Fizikos2_labaratoriniai_darbai

Fizikos2_labaratoriniai_darbai

5.0

|Views: 1,802|Likes:
Published by shaftasNT

More info:

Published by: shaftasNT on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITE'IAS

A.Bogdanovidius, R.Bendorius, N.Astrduskiene, S. J. J. A.eesnys, Jakimavidius,Kaulakys, A.Karyrnskas, A.J.Satas, D.Styra, N. B.Martindnas, Mykolaitiene, A.Urbelis

ELEKTROMAGNETIZMAS. OPTIKA. IR BANGINE KVANTINE IR tsRANDUOLIO ATOMO, DlNl PUSl*Al NKIUFIZIKA
$

darbai Fizikoslaboratoriniai

a" Vilnius "Technik 1997

.I'URINYS
N.Astrauskiene, R.Rendorius, A.lkrgdanovidius, A.i)esnys, J..lakimavidius, J.Ka-ulakys, S.A.Karpinskas, R.Martinenas,N.Mykolaitiene, D.Styra, A.J'Satas, A.t]rbelis. ELEKfRoMAGNEI'tZMAS. BAN(IlNE |R KVAN'I'INE OruIKA, A'|OMO, IJRANDUOI,IO II.I, PLTSLAI DINI NKIV t{ Z II(A. V. :'l'cchnika, 1997 t2l)p. . Irizik's laboratoriniq darbq rinliinyjc surinkti ir aprasyti bcndrosiosfiziko,sdarbai, kuriuos atlicka vilniaus ciedimino technikos univcrsitcrto visq .specialybiq pirmo kuruo studentai.l.aboratoriniaidarbai pateikiamiterip, ktd atitiktq bendrosios fizikoskursenagrinejamq fizikiniq rci3kiniqturini: elektromagnctizmas kintamoji clektrossrovc', ir ii.lcktrintq daleliq judi'jimas elektriniame ir magnetinirimelaukuose, bangine ir kvatine optika, atomq ir molekuliq spcktroskopija, puslaiclininkiq-fizika, atomobranduoliofizika. Kiekvicnolatxlratoriniodarbo apralymenurodytas darbr> tikslasir darbo priemones, glaustai ildt'styta tilrbo metodika ir patciktos pagrindines formules, nuosrrkliai isdestyta banclymo atlikimti tvarka. Apraiymo pabaigoic pateikti kontroliniai klausimai,kurie padt'spasirutlsri laboratoriniodarbo gynimui.I)atcikiamamc literatiirossqiasegalima rasti platcsngir gilcsngnagrinejamq rei$kiniqbei laboratoriniqdarbq atlikimo mctodikos annlizg. lLinkini parcrnge vc'fLj fizikos kateclros de.stytojai: doc. N.Astrauskiene ll.Bcndorius[12.26,271, doc. A.Rogdanovidius [, l3], cftrc. lZ,6,7f,prof. A.Cesnys [1], prot.J.Jakimaviiius It6,2tt], doc.J.Kaulakys 18,9, tO1,ctoc. S.A.Karpinskas[6, 23, 251,doc. B.Marrinenas [ltt, 19, 20, 30], doc. N.Mykolairiene[1,t, tS, 2l]. prof. D.Sryra[30],rtoc. A.J.Satas [17, ZZ, Z1l, doc.A.Llrbelis a,5]_ [3, Atsatingasis rcdaktorius S.A.t(arpinskas Recenzavo d<rc. R.Bakanas R.Baniene ir Autoriq kalbair stiliusnertaisyti.

vcrrlleidykros,,,r,cchnika,,rrr;:,,:r"::;:J:i:""_"J:,
"Technika". 1997

darbas I Nr. Laboratorinis specifinio diodotyrimas elektrono ir Vakuuminio kr[vio e/m nustatymas darbasNr.2 Latxrratorinis magnetronu Ulektronospeciliniokruvio nustatymas darbasNr.3 l,aboratorinis eloktrincs ir Ilites induktyvumo kondensatoriaus talpos nustatymas Laboratorinis darbasNr.4 iq ti Priverstinig elcktromagnenirl vi rpes tyrimas [,aboratorinis darbasNr.5 elektriniqvirpesiqtyrimas Ilelaksacinig darbasNr.6 l.aboratorinis kilpos tyrimas Ii'cromagnetiko histerezes darbasNr.7 Laboratorinis lauko tyrimas Zcm€srnagnetinio darbasNr.8 Laboratorinis mikroskopu Stiklo hlZiorodiklio nustatymas darbasNr.9 Laboratorinis prizmcs Sviesos lfZi<lrodiklio nustatymas MedZiagos metodu darbasNr.10 l.aboratorinis 'Iirpalq Sviesos llZio rodiklio matavimas rr:l'raktometru darbasNr. I 1 l,abxlratorinis nelygumo Kictrfig ktinq pavir5iaus ivertinimas interlbrenciniu metodu darbasNr.l2 l,aboratorinis n i il bangos gio matavimasnterfercnci iu Svicsos metodu
-)

l0

t4

18

22 27
3l

35
38

[,aboratorinis darbasNr.13 Difrakcinesgardelis konstantos nustatymas LaboratorinisdarbasNr. 14 Maliausdesniopatikrinimas Laboratorinis darbasNr.15 C.ukraus koncen tracijos nust atymaspoli arimetru LaboratorinisdarbasNr.16 Siluminiospinduliavimo tyrimasir temperatfiros matavimasoptiniu pirometru LaboratorinisdarbasNr.17 I$orinio fotoefekto desningumg tikrinimas LaboratorinisdarbasNr.lB Linijinig spektry tyrimas monochromatoriumi LaboratorinisdarbasNr.19 Kclkybinespektrini analiz6stilometru Laboratorinis darbasNr.20 Planko konstantosskaidiavimas absorbcijos i5 spektro Laboratorinis darbasNr.2L Tirpalq abaorbcijos spektrg tyrimas Laboratorinis darbasNr.22 PuslaidininkiqvarZospriklausomybds nuo temperatiiros tyrimas Laboratorinis darbasNr.23 Puslaidininkiqfotolaidumo tyrimas l,aboratorinisdarbasNr.24 Puslaidininkio integraliniofotolaidumo tyrimas I.aboratorinis darbasNr.25 Puslaidininkio lygintuviniodiodo tyrimas

56 60
(A 68

73
76 79 81

LaboratorinisdarbasNr.26 tyrimas charakteristikos FotodiodoenerginOs Laboratorinis darbasNr.27 tyrimas diodg spinduliavimo Sviesos LaboratorinisdarbasNr.28 mo RadioaktyviojoB spinduliavi 3altinio aktyvum<r tyrimas Laboratorinis darbasNr.29 ir MedZiaggradioaktyrnrmo y spinduliq silpnejimo gama-spektrometru koeficientometaluosenustaymas Laboratorinis darbasNr.30 Dujinis lazeris ir kai kuriq jo parametry matavimas Literat[ra

105 111 116

LN 129

86

90

94 98

101

ltu

Tai rodo.ltampos didumq galima keisti. Ia ur uz 2wv. PRIEMONES: diodas.a: (1) I pav. Katodq galima kaitinti tiek nuolatine.o="u*.Kai tarp katodo ir anodo nera elektrino lauko. Anodines srovis stipri matuojamemiliampermetru 4.srov€ nustojadideti. i5matuoti ir nubrelti jo voltampering charakteristikq ir apskaidiuoti pagrindinius diodo parame trus.a. Sis debeselis atstumia i5 katodo iSlekusius elektronus.angmiiiro desniu: =rg") R (2) Ia=k U % 7 (3) .elektronq debeselis. 2-oji aukitesngkatodo temperat[rq) . ue I5 diodo voltamperiniq charakteristikq apskaidiuojami pagrindiniai statumas: dlodo parametrai:voltamperinescharakteristikos s=r&) \LU ) r*-cotst. ir vidausvarl.LABORATORINIS DARBAS Nr. prie katodo susidaroneigiamaserdvinis kriivis .tipriui Ir . lkaitimo ternperatfirq galima keisti. Eksperimentine kreivd.ir anoao grandindjeteka silpna srovi. parodanti anodo srovds stiprio Ie nuo anodo itampos U. Si srovOvadinama soticssrove( ji biidinga tik diodamssu gryno metalo katodais). Nedidele jq dalis vis delto pasiekia anodq. ) . nuolatinessrovesmiliampermetrasir voltmetras. Tai metalinis afta stiklinis balonas.. Tarp elektrodq sudaroma itampa i5 kintamos srovdslygintuvo.katodas ir anodas. didesnioji jq dalis grizta i katodq.Diodo elektros granding sudaro dvi dalys: katodo kaitinimo grandine ir anodo grandine.Apskaieiuotielektrono specifini knivi. kad sroves Lltlmas nepakliista Qmcl desniui maZq itanrpq srityje' Kai anodo srove tymiai maiesneuz sotiessrovg. Kaitinamas katodasemituoja elektronus. vis daugiauelektronq pasiekiaanodq. reguliuojant kaitinimo srovesstipri reostatu 2. ir 6 \ A1. Didinant anodo itampq. Anodas turi biiti teigiamaskatodo atZvilgiu. I VAKI'T IMINIO DIODO TYRIMAS IR ELEKTRONO SPECIFINIO KRIIVIO E/M NUSTATYMAS 'I'IKSLAS: susipaZintisu vakuuminio diodo veikimu. esart pastoviamkaitinimo srovds priklausomytrg . srovesstiprio priklausomyb6nuo itampos yta apralomatrijq antrqiq arba l. katodo kaitinimo srov6s matavimoampermetras. i5 kurio i5siurbtas oras ir kuriame itvirtinti du elektrodai .kintamos srov6slygintuvassu reguliuojamaitampa. tiek kintamqja srove. vadinama diodo voltamperine charakteristika ( 2 pav' 1-oji o kreive atitinka Zemesng. Diodo voltamperine charakteristika netiesine. DARBO MFJTODIKA IR PAGRINDINES FORMUI-ES Pagrindinis schemoselementasyra vakuuminis diodas l.Anoding itamp4 matuojamevoltmetru 3.

lI 5. Tiesineje voltamperin6s r.rorrrr.elektronr: krdvis.tai: In=\Jlo:ol .) yra lygus: itamposreguliatoriumikeidiame anodo itampq ir stebime. I-ITERAT TRA ? Itrmpos Linant diodo parametrusr ir p.o projcktuodamijuos i ln aIi. I5matuojamc diodo voltamperines charakteristikas. ur 3/ srovesstiprio priklausomybgnuo 6. 7.Projektuodami juos i U6 nli. erf' "lzr'( ' \m"n (4) dia e .katodo ilgis. / . Reostatu nustatome pastgvq katodo kaitinimo srov6s stipri 11.hnrakteristikos dalyje pasirenkamedu ta5kus. -I1. priklausantis nuo anodo ir katodo spindulig santykio.ygintuvo i5ejimo 8 fi.(U/') yra . Suformuluojamei5vadas. ^ = . If (5) formules apskaidiuojame elektrono specifini kmvi eAn. IS gautq duomenq nubreZiame voltamperines charakteristikas: la=f(LIa). o (2) . I5 (l) lirrmules apskaidiuojame diodo voltamperinescharakteristikasstatumq. l. Dlodo konstrukcijair jo veikimo principas. p. ! Apskaidiuojame diodo parametrus. Nuo ko priklauso termoelektronines srovestankis ? t . 2. Koks desnisapraSotermoelektronines ?. grafikas ( 3 pav.Koeficientas k priklauso nuo elektrodq formos ir tarpelektrodines erdvesgeometriniq matmeng.rliodo vidausvarZ4. Kq vadinameelektronq i5laisvinimodarbu ? Nuo ko jis priklauso ? f. Eksperimentq pakartojame esant dar dviems ktitinimo srovds stiprio reikSmems. nustatome anodoitampospokyti AUa=[Jr-gt . NubreZia I n = f(U%) me jo W^tid+ir apskairJiuojame tiesines<lalies tiesd. . kai 11=s6ns1. I5 ekspcrimentiniq duomenq. J.anodo spindulys.AUSI MAI t .92-94. KONTROLINTAI KI. nustatome atitinkamq srov6s stiprio pokyti A16=1. fSlcktronospecifinio kriivio nustatymometodika.r. p koeticientas. Dlodo voltamperinecharateristikair parametrai. 161. €0 elektrine konstanta. kuriospolinkiokampotangentas = -g+ tga ^ur 8J-2reol IA prrlinkio tge tangentq: = !+ kampo LUr (s) 6.69-71. r . ^ u'l 3 pav. parodytq schemq. Duomenq lentelcjc ulra5ome apie 10 Ua ir jq rrtitinkaniq 16 dydZiq. K4 vadinametermoelektronincemisda? '1. Sujungiamegrandingpagal I pav. 5.p. i5 (5) galima rasti elektrono specifini kriivi e/rn DARBO EIGA l.kaip keidiasi runodosrovis stipris. Jci diodo elektrodai1nakoaksialiniq cilindry formos.

. oo oo ooo ooo OO o oo o ooo oo oo OO o OO 2mV lr*ntrind l-orenco jega darbo neatlieka. Z . vadinamas kritiniu.4 ir katorto vielele K sio anodo asyje.patalpintas i solenoid4 s. Ft_ 8U m nLri 11 (s) .elektrono greitis.Si 1eg^yra icentrine: lelw=R ' m V' (2> Ciam .C\ 1T\ /A H.E ( 1 pav.LABORATORINIS DARBAS Nr. Jam ssant elektronai nebepasiekia anodo ir anodine srove staigiai sumaleja ( 2 pav. tod6l elektronai ffia energljq. Diodo anodo spindulys 4 ir solenoido vijq skaidius ilgio vionete n pateikti makete. H =A a kvww . 10 (l) dia e . (4) Judandius is katodo i anodq elektronus solenoido magnetiniame lauke veikia I-orenco jega €a lI . H=Hn.elektrono krfivis. = H)Hr.. Brr. ). skirtas superauk$to dainio .kad elektrono specifiniskrtivis i5rei$kiamas taip: ll F. lygiq elektrinio lauko atliktam darbui: I pav. kurio srovesmagnetinio lauko indukcija F yra statmena diodo elektrinio lauko stipriui . (3) kineting mVz =ltl(t .nustatytielektrono specifini kriivi e/rn" PRIEMONES: magnetrono maketas ( diodas solenoicle reostatas R. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMT'LES Magnetronas yra prietaisas. KadangiVIB.F . ). 2 NLEKTRONO SPECIFINIO KROVIO NUSTATYMAS MAGNETRONU TIICSLAS: susipazintisu elektronq judejimu elektriniame ir magnetiniame laukuose. kuri remiasi kreivomis trajektorijomis magnetiniame lauke judandiq elektronq sqveika iu elektromagnetiniu lauku. elektromagnetiniq virpesig generacijai.= VlW. l.jo trajektorijos kreiwmo spindulys.anodineitanrpa. ampermetras. It (3) ir (4) seka. Solenoido magnetinio lauko indukcijos didumas Bp .elektrono mase. miliampermetras. .Ho.itampq Saltiniai. Magnetrono maketas .R .5ro.solenoido magnetinio lauko indukcija.tai diodas su cilindriniu anogu .l. kuriam esant cloktronq trajektorijos ( jos apytikriai apskritimines ) ilkreivinamos iki Il *0. voltmetras. ).

Magnetine indukcija solenoido a3yje.solenoido skaidius n vijq . a. KONTROLINIAI KLAUSIMAI t. Nustatomekreiveskritimo pradliq.= f(1.iuojame e/m reikimg.rr. l.. = halto aorc-' ff ". el-93. kai anodine srovd pradeda mateti. Elektrono judejimas magnetiniame lauke. bh.atitinkandiq solenoido kriting srovg Br. Pogal(5) apskaid. ffandym4 ir skaidiavimus ir nu.Ilgo solenoidoviduje magnetiniolauko indukcija Br. l)idindami solenoido srovg Ir. Del nevienodo i$ katodo i5lekiandiq clcktron{ greidio grafiko forma bus pana$ii pateiktq 4 paveiksle. Anpcro desnis. 5. Bloktrono judejimas magnctrono makete.fizikin6 prasmo.magnetine (6) ilgio vienete. r.. Savaroir Laplaso desnis. Potenciometru R.).2 L3 .r.srove solenoido vijose. liuformuluojamei$vadas. matuojame anoding srovg Io. pastovioji. [1].Magnetinio lauko indukcija.r. llvorkite elektrono specifiniokriivio skaidiavimoformulg. I . ____/ + 30v ll t. tl. ir pagal(6) apskaidiuojame 6. loronco jega. 3 pav. LITERATURA p. kol { nesumaZcja. I n . ^B*". 1. atliekame esant dar tlviems Uo <Iidumams ?. nustatome minimaliq solenoido srovg. BANDYMO EIGA I. t tlrnlome 6 .Duomenis suraiome i lentclg.. 2.. . t.tilomc c/m vidutini didumq.. = ltltanl 3.1..8 reiksmes. Tarp katodo ir anodo sudaromeZemiausi4i5 trijrl makete nurodytq anodiniq itampq. Sujungiame 3 paveiksle parodytq granding. 4= tlrcliame grafik4 t. 4pav.

3 RMES INDUKTWUMO IR KONDI'NSATORIAUS EI. 3 pav. ) SiosgrandinesdaliesvartaZbrnz Kiekviena rite suviniota is vielos. Rites induktyrumui nustatyti sujungiame( 1pai. b ) iiungiame i kintamos itampos Saltini ( voltmetras ir ampermetras turi btiti skirti kintamai itampai ir sroves rtlprlul matuoti ) ir. i$matavg I"6 ir U.LABORATORINIS DARBAS Nr.t ) jjungiame i nuolatinesitampos $altini voltmetras ir arnpermetras turi biiti skirti nuolatinei bei srovei itampai " \. reostata.s. grandines.q bei pasinaudoje Omo desniu rites induktyvum4L: lilntnmajaisrovei ( I formuld ) apskaidiuojame c. galime taikyti tlmr ddan[ grandines daliai. ar teisingai nustatytosL ir C vertds. "IQ) (iranding ( 1 pav. jungiamieji laidai. pavaizduot4 granding ir iSmatavg I"r bei U* ir pmlnrudojg (4) formule apskaidiuojame kondensatoriaus talpq C. kurios varza Rs priklauso nuo medziagos prigimties ( specifines varzos p ) bei nuo suvyniotos vielos ilgio ir Jos skerspjEvio ploto. Norlnt patikrinti. induktyvumo L rites ir talpos c kondensatoriaus. ampermetras nuolatines ir kintamos srovdsstipriamsmatuoti. PRIEMONES: netingmo induktyvumo ritc. apskaidiuojame riler vlclosvarZqRs: n^ =L . rcE_urre%+ a Z =U "r ' I{ Z = r ln ? + l a tL - (s) 1 pav. DARBO METODIKA IR PAGRINDINIiS FORMULES Kintamosios srov6$. tekandios srovesstiprio efektini didumq I.EKTRINES TALPOS NUSTAIYMAS TII(sLAS: nustatyti ritesinduktyvumq ir kondensatoriaus L elektring talp4 rtipriul matuoti ) ir.kurios itampos efektinis didumas U"r ir ciklinis dalnis a=hcv grandin6je. pritaikg Omo desni grandinesdaliai. I"f (1) n'+( atr--l-)' \(tf/ I l 2pav. sudarytoje iS nuosekliai sujungtg: vari-os R rezisJorilus.= 2 ru (3) c= Io U"rLn u (4) SuJungg2 pav. a ir-t. neZinomos talpos kondensatorius. b r-'a m Granding(1pav. nuolatines ir kintamos itampq Baltiniai.s apskaidiuojameir omo desnio kintamajai srovei: TI [.. kurioje yra nuosekliai sujungti rite ir bgndeuatorius ( 3 pav. voltmetras nuolatinei ir kintamai itampoms matuoti. @c) ^ I (6) 'l L4 15 .

'.jg mata'imo galimybdmis bei i elektros granding tvarka. 7. Suformuluojame darbo ilvadas.123132. p. ' 1. 5.kai faziq skirtumis tarp siovcs ir itampostapslygusnuliui 'l Ifukias itampos ir sroves vertes vadiname efektinemis ir kokias amplitudinemis. s"rtini.ATISI MAI 1. IB (2) formules apskaidluojame rires vielos vaJq bei jos viduting riekimg Rs.vt:a: induktyrumo rites iiungiame kondensaroriq(z pav. kaip ir 3 punkte 3-4 kartus ismatuojame ud ir I"g r"ils-"* ii pagar (+) C lormrlg apskaidiuojame viduting reikSmg.iuojame gaut4 reiksmg palyginamesu reiksme "nustatyta z. I_ ir c .rr* ito-rio. kokiais vienetaisSiedydZiaimatuojami ? 2. Sujungiamg ( 1 puy. . Susipaiistamesu matavimo prietaisais. reitcsmes ir pagal (5) formulg apskaidiuojameZ viduting reikSmg. leidusdestytojui..punktuose ismatuojameu"r ii i". .45. p.Jei. b) ir vcl. kaip ir 3 bei 4. ). i5matuota visa grandines daries varia ( 5 formure ) sutampa su ap-skaidiuota Siosgrandines dalies varta ( 6 iormuie uroinuJ.. reik5mesnustatytosteisingai.c ir L didumais ir pagal (6) formurg suskaid.. 44. panasiai. Kas bus kintamos srovesgrandineje. koks tarp iq ry5ysir kaip jas galima iimatuoti ? pavyz. iiungiame i4 i nuolatines ltampos saltini.dZius ? varZa Pateikite5iqvarZq Kq roilkia aktyviojiir reaktyvioji nuo lr paai$kinkite ko jos priklauso. ) ir vel 3-4 kartus. darbe nau<Iojama[ nuoratinos ir il"s*o kintamos itampos$altiniais.105. didum4 ir ii i:j apskaidiuojame rites induktiwm4 bei jo viduting ieikSmgL. 6' Pasinaudojamenustatytais Ro . a ) parodytq granrting ir. Perjungrame prietaisus kintamai itampai ir s^rvis stipriui matuoti ft (1 pav. 3-4 kartus keidiame kintamos itu*p* tormura. 3-4 kartus keidiame nuqlatines itampos dj{umq.. ijungiam" i kintu. I-ITERATORA I I I. 2. is 1s) formules. Nuosekliai prie kondensatoriausprijungiame ritg ( 3 pav. Nuo ko priklauso rites induktymmas ir kondensatoriaus talpa. BANDYMO EIGA 1. 101. KONTROLTNTAI KI. Kaip uiralomas omo desniskintamossrov6sgrandineiir nuo ko ir kaip priklauso fazig skirtumastarp srovesir itamp& tokioje grandineje? 3. l2l. leidus destytojui. l L6 L7 .105 LO9.

(l ) @l vrtllname todel. n I c-!.L-l / . o srovds @ .r. Didinant (D. kintamosios srovdsstipris I.ortmctraikintamajai -'^*. kuri susidedaiI rezistoriausvarZos.irrmulese (1) ir (3) dydis R yra grandines omine arba grandinesdalies varia. iI Omo yra Lfntnmosios srovdsgrandinis varl. r"z istori. *' itampai matuoti. (3) desnio kintamajai srovei: induktv''mo ir iatpos t"narnsailiilil'r j pav. flnlttltrur l)ydis .9rdidum4 I"r apskaidiuojame efektini 1*"Tdigr..3. del to matdia ir grandines varia (3). Aktyviaja ji vadinama todel. . Galima irodyti.LABORATORINIS DARBAS Nr. PRIVERSTINIV ELEKTROMAGNETINTV lla 11ir tJe .nv. sroves sriprio L 1. "2 R' +f ar.a.** .9{aVt"i" ii nuosekliai sujungd n"rZos R rezistoriaus. Kintamosios sroves stiprio.j .a tslllrkrrlaus f r \2 * pradZiq matdia. c ).) yra grandines re a k t yv i o j i varZa.=F6*5.NES: garsinio.grandineje. tampn lygi kondensatoriaustalpinei varZai { . didumq. kad joje elektros energija dl*l{a rlnlimi virsta Siluma. tJ Vf l Pav' zpav.L. kad: f"f= f -rtt---l Hant grandineje pastoviems R. palaikant pastovg Uus.rr. trazniogeneratorius. kondensatoriai.a.ritds.jungiamqiq laidq ir generatoriaus gn{n6l varlq.kurios garia yra lygi kintamosiossrov6s galiai. tai of' flnAl =o . jungiamieji tui-O-J DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMTILES Kintamosios rroy:.ir itampos efektiniai dydiiai yra rygiis stipriui ir itampai tokios nubhtines-erektros srovds. rlt tyvioji Intluktyvumorites vielos omines varZos. (4) @rc vadn lampa maZiausiair lygi jos ominei varlai R. 18 re* (2) _n' 19 (5) t i . 4 TYRIMAS ''ITPESITJ TII{S'AS: i$tirri itampq rezonanso rei$kini k nustatyri konttiro rezonansinidaZni. L ir C. hun rlltltiausias: rf I uy.u"f Io .lZ i r u o = #.ji susideda L0) lf ladultyviosios varZosXr=col. I. ciklinio daZnio didumas tampa toks. Reaktyviaja CCt) u4. reaktyvioji varl. I Dydfn( aL. PRIEM.kurios itampos efektinis didumas ua ir cikrinis daZnis rp=2.keidiasi keidiant Flntorinus ciklini daZni o. ir talpines varZosX"= *.amplitudinds ( maksimalios ) kintamosios srovds stiprio ir rcik$mes. kad joje energija nevirsta Siluma:kondensatoriaus flllflnlo lauko energijakas puseperiodo pereina i rites magnetinio lauko \ a(:) frl|q lr awirk$diai. Kai ffg . kad rites induktyvioji Ftfftorlaur lit* ol.a.

keisdami generatorfausdaini v . parodytq granding ir i5matuojame. I Bujunginmc1 pav.o palyginame lerpuravyjcir su Uc reikime. dalnis u. I lx priklausomybgnuo daZnio v . KONTROLIMAI KLAUSIMAI rT Kai tll >R.*"R_ ()"f. I ktlhu varlns vadinameaktryiosiomisir kokias rektyviosiomis? t EeLr reiFkinys vadinamas itampq rezonansu ir kaip nustatyti datni ? FEsrttntrxini f.). itamposkritimas Us. 4LC Esant rezonansui. kad generatoriaus itampos tlldttttur ncsikeistu. didumq ( daZni. esant rezonansui.Matavimo duomenis sura$omei lentelg ir pagal juos ketlEnr grafikus Uc=g( v ) ir U1:<pr(v ). (8) Atskirai padmus. v (' atskirai pa6mus. rezonansini daZniv. gprcrnlrrriaus daini keidiame letai ir stengiames pastebeti ir uZra$yti IFrnngnniniodalnio v. sudarytos is tokios rites ir toki' kondensatoriaus. ."o ir Uq. . voltmetrais Iloluojnmc itampas Uc ir Ur-. = 1"7. Kai Us ir Us pradeda staigiai dideti. yra priesingose bet fazdse. tlnnrrddrniskintamajai srovei.aklyviojojevarZojeR bus: UR. ir t. Ur. itampos kritimai induktyviojoje varioje ( U1 ir ) talpineje varzr:je ( uc ) rezonansometu tarpusavyjeyra lygus. U1. parodytq granding.kai tenkinama(4) formuld.Atvojis. kaip ir punkte 2.** t =u"' @. Nustatome dcstytojo nurodyt4 ptrerntoriaus Uq. Susipazistame generatoriaus su daznio keitimo bei itampos reguliavim. iufrrrmuluojamc darbo i5vadas.'pasiekia didliausias reik5mes. i5 tFA[*q gnutus. Matavimg metu stebime.r".n.Jx lygus nuliui: ux =t"r'*(r. BANDYMO EIGA 1. Toks atvejisvadinamas itamp q rezonansu.C R L C (e) 2 t tirr.kokie yra rites induktyvumas ir kondensatoriaus talpa Teori5kai apskaidiuojamegrandines.rezonansiniodaZnio didumus palyginametarpusavyjeir su (10) formulg apskaidiuotuv. Slelpugal 4. visa generatoriaus itampa [Ia krinta aktyviojojc varZoje. : t.=I"r. llrxlFl rrzonanso metu itampos kritimas aktyviojoje varZoje yra lygus 5.**@rL=fo7.=_L. Eksperimentinius. 20 21. Reaktyviojoje varZoje rezonanso metu itampos kritimas {.=*=# (10) *. vadinamasrezonansu. galimybemisir su voltmetro veikimu bei itampos matavimo galimybemis I5siai5kiname. 3 1 3 2 .iungiame pav.r--L) =o . didumu.lc rezonansometu gali btiti didesnesuZ generatoriaus gryblq llnntpq? IITERATURA $ietnkrrilus itampai? lllp l? . kai Uc ir U1 pasiekia didZiausias relltrncr ). Si grafikq palyginame su grafikais gautais Z-ame Fg*F lr lB jo nustatome rezonansini daZni v. todel jq sumatygi nuliui. 'l'oliau didiname daini ir stebime bei matuojame malejandias ir tlnnrpnr I 16. itampq ir. rai itampariteje ( U1 ) ir kondensatoriuje Uc ( ). hrUgt t fr. lS f P llt t r* ll{ t . I5 formules (5) apskaidiuojame llaryu trWH rtlprio priklausomybgnuo daZnio ( I"r=9( v ) ) ir nubreZiameSios F*l*hlromybcs grafikq. U. gali briti didesne uZ generatoriausitampq (U*.o or rezonansiniu d aZniu. (6) (7) Vadinasi.

I"ABORATORINIS RELAKSACINIV DARBAS Nr. Giandine sudarvta ii nuosekliai sujungtgl lslltriio nuolatines itampos.GrandinejeijungtasdidelesvidinesvarZos ir vlll rrn'lnrs miliampermetras.Del to itampa kondensatoriujevel dideja k. 2pav. viskas kartojasi i5 naujo. [tampai sumaZejus gesimo itampos (U6) hnrputcje nutrdksta . linomos varzos rezistorius ir zinomos talpos kondensatorius. grandineiuZra3ome: I R +U . kurios didumas gali biiti keidiamas.prasiddjus savaiminiamislydziui jis gali vykti esant ir mazesnems itampoms nei U' Itampa.€tl.im9.-_ I pav. Frdlrt+iu* jni iki Uu.suladinti relaksaciniaivirpesiai ckrane. o tuo padiu iki F ltfnpe ncono lemputeje. nczinomos varZos rezistoriusir neZinomos talpos konclcnsatorius. Didinant 3i4 lletrq rlltl6jn itampa kondensatoriuje ir kai jos didumas pasiekia neono ulsidegimo itampq. FUJungus2 pav. miliampermetras ir dideles vidaus varios voltmetras. (2) 23 . Noono lemputes uzsidegimo ir gesimo itampq didumus garim:r nustatyti sujungus 1 pav. kuriai esant nutriiksta savaiminis islydis I timpute . Tokio prooeso metu vykstantys itampos #m pnrrxlyti3 pav. parodytq granding per rezistoriq ielektrinamas kQ&Rratorius iki itampos. rtehirrrioscilografo J. 5 ELEKTRINITJ VIRPESIV TYRIMAS TIKSLAS: susipazinti su joninig prietaisq veikimo principu.e grnmlineje [jungtas kondensatorius. kurioie yr. ir f{clnksaciniusvirpesius stebime sujungg parodytq 2 pxv. PRIEMONES: neono iempute. lemputeje prasideda savaiminis i5lydis. nuolatines itampos sartinis. vadinama gesimo itampa U6. kurios didumaspriklauso nuo duiq prigimties. kuri lygi Saltinio itampai Ua. E#tgr vnrla staigiai sumaleja ir pro jq pradeda teketi elektros srov6. T .iq slegio ii temputestonstrukcilor. nustatyti neZinomq rezistoriaus varl. EilUt* h# plnloUn i$clektrinti kondensatoriqir maZinaitampq jame. likt *rytaviltrrr pcriodasT yra lyguskondensatoriausielektrinimo laiko t1 : F *bltrtlrfuno laiko 12sumai po t. 2 pav.apskaidiuotiir iSmatuoti jq parametrus. DARBO METODIKA IR PACRINDINES FORMULES Relaksaciniai virpesiai yra periodiniai nesinusiniai itampos arba srovds kitimai. sujurrgti grandingir suZadintijoje relaksacinius elektrinius virpeslus. it amp a (pramu5imo itampa). neono rempute Joniniuoseprietaisuose lungti ). (1) T 22 rltr4li l(irchhofo desni uZdaroje grandineje itampq kritimq suma *lafe grnntlint{c veikiandiqjq e v j sumai. vadinamauZs id. rr-riahrrinus neonolemputes. joniniai prietaisai ( prz. si ihmpa. parodyt4 granding..lgesta I. Tokius virpesius galima stebeti grandinese.4 ir kondensatoriaus elektring talpq. granding. . oscilolpafas. Sios itampos kitimE rnt:lkrgrafoekrane. jonizuojamos elektriniu lauku ir jose lyksta savairninis dujos islSdis Pastarasis prasidedasudariustarp elektrodq itamp4 uu.lempute uigesta. I-emputes varZa staigiai tfifh pg$€€fa lr nrovcpro jq nebeteka.=U n.g. r- J-n -l- T=rr*tr.

.Z lErul tl6 fra maZesne uisidegimo itampq. il teorilkai apskaidiuotais nclinomos talpos ir rezistoriaus neZinomos varZos ( 2 pav. rezistoriasus R Stjrmc 2 pw. dt f f -c = It f f rs(3) at=nc&s-lJn nr Un -U" - Suintegravus(4) iSraitkq itamporns nuo U6 iki Uu turesime: -Y. degandi4. Kondensatoriuslabai greittl i5sielektrina.laikas t2 (iiiir.BANDYMO EIGA l. 25 . lcmpute " u)sidega ". llnatuojnme laikq trx ir i5 (6) formules apskaidiuojame talpqC. o ulsidegusSuoliSkai Tclleu pradedame maZinti Saltinio itampq ir stebime lemputg bei pnrodymus. UZgesus lemputei.tI _ _du^ ."< <R). Eg Ftu. Kondensatoriausitqmpa jo ielektrinirno metu yr6 tiesiog proporcinga ielektrinimo laikui. UZsidegimoitampa Uu |ra reikSm6. reik5miq. rtojame keletq kartq. o Un. i3siai3kiname pllmo ntebdti relaksacinius svyravimus ir matuoti svyravimq Dltllname Saltinio itamp4 tol.|. stebejimasoscilografoekrane bei tottdnis skaidiavimas praktinis matavimasoscilografu. suZadiname relaksacinius lf Rurtntomcvienq i5 ank5diaubumsiq itamp. Svarbuatkreipti demesi i tai. kol neono lempute pradeda tdrltlcgti ir ulgesti. pav. _ d q fu dq = CdUc. knl joje vyksta savaiminis i5lydis. UIraJome keletq (n) Saltinioitampos IJar. IJaz.kuribiinapadiouZsid c g i dldllturia itampos sumaiejaiki Ud. Todcl virpesiq periodas Tnn1. Tokia itampa vartojanre oscilografuose spindulio skleistineix-o a3imi. M a L i a u s i a p t kuriq rodo vcoltmetrasprie5 pat u Z g e s t a n t lemputei ir bus r llrmpa U6. i$siai5kiname Palaipsniuididiname itarnpq Ittmu keitimo boi jos matavimo galimybes. kad keidiant Saltinio itampq keidiasi relaksaciniq perhrdan. parodytq granding.= ncnYn . rrz. Prisimine kad . jq nalniq svyravimq suZadinimas.) vietoj Zinomostalpos C kondensatoriaus [iungiatttlpos Cx kondensatorig. gauname: dt . kiekvien4 kart4 nustatomeUu bei Uo jq luoJame vidutines reik5mes. o itampa Suoli$kaipadideja iki UA. Kiekvienai itampos *lhrgrafu i5matuojamesvyravimgperiodus ir gautas reikimes laikais. voltmetras rodys itamp4 Ua. parodytq clektros granding.. (1) formulg) yra labai m4ias (c2<<t1). -. Tokiomis s4lygomis lemputeje isandiose neono dujose atsiranda daug neono jonq ir laisvg elektrong ir lempuler vidaus varza (R*) biina tabai mala (11. ". U6' lf pagnl (5) formulq apskaidiuojameSiasitampas atitinkandius Ett{aur felektrinimo laikus t11..kuriq forma primena i5ilginio pjiiklo danteliq formq ir tuttrl vadinama p j u k li ne i t a mp a.u nr ' 111 . Neonolemputesulsidegimo Uu ir gesinimoU6 itampq nustatymas. prasideda i5lydis joje ir uiraSomo Sios ItfSPH roiklmg. kmputes ulgesimo metu grandin6jo nutrflksta rov6.l U6..4.Uu i " U n -U " "l (s) Kondensatoriusi5elektrinamasper . kad degandiojelemputeje u. -kol gtl. 'l'am rujungiame 1.. uZsiraSome kaip oscilografo lonlenratoriaus C talpos reiklmg.: 3 pav. o oscilografoekrane atsirandarelaksaciniai llltlkinnme.. neono lemputg.16." =idt =nc l-!!ls.. Siuo aweju gaunami itampor svyravimai.

bet pakeidiame rezistoriq R. Rr . Rz .. Suformuluojame i5vadas. 61 .lduotyje.69. ) Paai$kinkite relaksaciniq svyravimq atsiradim4.+ [1]. S ir v reiklmes nurodytos . Nz . T1. kaip ir kodel keidiasi jq periodas keidiant Saltinio itampq. 26 n . vietoj jo ijungiame Rx.. NeZinomai rezistoriaus varLai nustat5rti i granding (2 pav.kondensatoriaus 2-ojoje u. ielektrinimo laikas nustat5rtas kai buvo grandinejcta pati itamposreiklme Ua. rezistoriaus R varl4 arba kondensatoriaus talpq ? Uv LITERAT{IRA lt-. (6) LABORATORINIS DARBASNr. feromagrretiko histerezis kilpos tyrimo stendas( jo schema I paveiksle. p. 6 TYRIMAS FEROMAGNETIKO IIISTEREZBS XTT. 2pav. Rx=R"rx.. 4-l FORMTILES DARBOMETODIKA IR PAGRINDINES kilpa rodo sukurtos magnetiko viduje magnetinds B priklausomybg nuo i5orinio magnetinio lauko stiprio H Orcllografo ekrane ji gaunamaSiuo b[du. tt. Elektrinis laidumas dujose.C* = ClJr.POS gauti oscilografo ekrane toroido f<rrmos feromagnetiko Cia t1o . esant itampai Ua. 1 pav... oscilografu i5matuojame laik4 rix . IS (7) formulds apskaidiuojameneZinomqrezistoriaus varZ4: permagrretinimo ir apskaidiuoti nuostolius. I$lydZiq mlys ir jq aiSkinimas. 53 -65. rrr . KONTROLIMAI KLAUSIMAI (7 ) 1. C. SuZadinamerelaksaciniussvyravimus ir. [2]. p.) vel [iungiame linomos talpos kondensatoriq.

antrines apvi' vrJr. greitis toroide. tiitio vienetepermagnetinimo Ihdongi permagrretinimas tankis) lygtts galios per ensrgijoJnuostoliai 1 s ( t.=W1. Antrineje apvijoje indukuojama elektrovaros jega r: = t.V) = VW1 t u._f . l*rl.kondensatoriaus talpa. ^f1(J '. -- t & dt (3) Kondensatoriuje sudaryta itampa U" .. Is (3) ir (4) plaukia: kilpos galq kggldinadiqreik3miq & hJ.k. gauname: htrCius (10) u"=ur=*=)[trar. &^ biod -tv. ' t = {ndn . (s) ty.au..pirmines apvijos vijg skaidiusilgio vienete.t skaidius.. Antriles apvijos grandineje jungiamo rezistoriaus varla R2 parenkama ._w rJ . kilpa nera ( i-SfUutUrAyaZiai viduricis x plhnlccntruota iry a5iqatZvilgiu )' (8) ir (8a)i (7). ifuengtipaklaidos.esant vertes padalrtr x ekrano ir y'a5ig *ffo IhtdPinimui' R >> aL .r=kr! dia N2 .lv. lyrl ytr histerizes jei kad imamas.. b (1u.gauname: (6) (1) dH=nr+. (e) (ea) . jungiama prie oscilografo Y iejimo.-. (1a) n=ffrS&'fu. = o* = k"x . q .efektines( matuojamos itaryq tam tikram voltaismetrui. (11) arbr galutinai 28 29 . u-!/t.l. tiek didele. IJy -B.torbido skerspj[vio plotas. lyJ. kurio stipris Vbno ollrkl pormagretinimo nuostoligenergijostankis H=nrl .f'oroido T pirmine apvija tekanti srove 11 (l pav-) sukuria toroide magnetini laukq. .nuostoliq .pirmines apvijos sroves stipris.itampos kritimas rezistoriuje R1 ( jungiamas prie oscilografoX iejimo ). dt dB (2) tI.Sr . U. "=4d.$t&. kart U" -H. IS (t) plaukia. rt " lEnol N"S dB n ----= R. 1 vertds' k" ir kt ) 3 U6. (4) aa jW plotas' .histerizes kilpos ribojamas vykstadazniuv. .l*lv. kad apvijos reaktlruiosios varzos galima britq nepaisyti ( t. * *c# ftrnpot (7) Cia n1 . ' .y.magnetines indukcijos kitimo A. lq .=n. 11 . Tuomet antrinesapvijossrove (DC ' n2 u. ^dB . (8) (8a) tIr=^EU"r. ).lygi: C CJ dia C . fl* i3 l(6) lf ir dH i5rai5kas (5) ir (1a).y. S .=+Ylan=ftt'n.kondensatoriaus krtivis.

3_. fr o i.7 LAUKoTYRTMAS 2uuus MAcNETINIo 1. ll lL p. Siaurinismagnetinispolius o rnlyur llntcrsto salosSiauriniame Anterktldoje. FI. [1J. 'Z. 1pav.-AUSI MAI llESlAli: i$nratuoti Zemes magnetinio lauko stiprio horizontaliqj4 rlerlarrrEf rl.. 5. imagnetdjimas. 8. P agalQ2) apskaidiuoja-" p"rhugrr"trinimo nuostoliq galiostanki. o Uv _ i i Y. Palyginame rezultatusir suformuluojameilvadas. . 7. oscilografo ekrane gauname histerize*s kilpq.Apskaidiuojamex ir y pagal (9) ir (9a). . LITERATTfRA p. S.w=vffio. magnetinio tauko stipris. fr " io lrrdsontali ir vertikali dedamosios ).S" ir1ttr" pogrrff niai.) itampa U. 4. 6. MedZiagqskirstymaspagaljq magnetines savybes.tendo(l pav. KI. ( galvometras jo parametrainurodyti stende). 3. rodykle lhhlfuto magnetiniodienovidinio plokltumoje ir sudaro tam tikrq kamp4 ru horlrontu ( I paveiksleN* ir S. ir U.f. Pakartojame matavimus (nekeidiame X ir y aJiq stiprinimo) 1r apskaidiuojame nuostolig tank[.Itor*gnetinio lauko stiprio vektorius. Magnetinio lauko energijair jos tairkis.-"tr"no 2. lr 'Yz. iSreik5tus (8) ir (Sa). iejipa. 2. rcostatas. paduodame oscilografoXiejimq. kad iilpa uZimtrldidelg aati. Zemes pavirsiuje'laisvai pakabintos magnetines rodykles llrurlnlr ( melynas) galas nukreiptas i pietini magnetini poliq. KONTROLINIAI 1.krso BANDYMO EIGA (12) LABORATORINISDARBASNr. Magnetine indukcija. ISmatuojame histerizeskilpos plot4. I)N Rt}O METODIKA IR PAGRINDINFS FORMIJLES 2tnrcs magnetini lauk4 galima apytikriai sumodeliuoti strypiniu pusrutulyje. x1. t oromagnctikaibei jq savyb€s. permagnetinimo nuostolig garia ir jos tankis.85-86. SumaZiname paduodam4 i toroiiq itampq ( kilpos piotas sumaZds lr pati kilpa nepasieks isotinimo)." i i.r. I$matuojarne itampasUr. k. po to apskaidiuojame ir ky.enes magretiniai poliai.jrl ry$rc. *tlllrntprrmetras. pakra$tyje. nA-L23. Elektromagnetinesindukcijos rei5kinys.Kanados kurio pietinis magnetinispolius yra Siaures nHEnFlu. FllltiM( )Nl'is: tangentinis nuolatindssrovdsSaltinis. 30 3L . v usiq stiprinimus parenkametaip. 66-73. 6. iB 4. Toroido magnetinislaukas.beikilpos galqkoordinates x2.

prok5tumoje. jungdami prie srovesSaltinio 75 ir 50 rites vijq.( ruomct l"r.Siam laukui p ( 3 pav.ite* proKt"'iq-. ) .-irer.o:u9. oi.45o. horizontali " ry Zcmesmagnetinio laukodedamoj ' i: FIo epukaldiuojame didum4.&gov -t--J R 4Pav. i5vadas. ). kad b'tq B-45o.svijq ( Nr=169. Suformuluojame . Rodykle gali suktis spie vertikari4 aii ir nesantriteje srovesnusistovi magnctinio dienovidinio.rl"patinti su dienovidinio plokstuma ii-teisti . kurio stipris: :?* _i6 q I | I -*.r=# 32 (3) 33 .::* *rr'r*.y. kai rodykle.Komutatoriumi pakeidiame srovds Lryptlritdje ir ilmatuojame srovg12.l* He nustatymo patlaiOa . 6. Apskaidiuojamevidutini (I{o).pio kampaspriklauso . r.nu. 2pav.t . 4.Siame darbc horizontali-geomagnetine lauko dedamoji Fq matuojama tangentiniugalvometru"lfsudarl aia"rio stersmen^s maio ilgio rit6. magnetines rodykleslinijq sutapatiname disko padala360". t h[iungiame prie srovesSaltinio100rite. pasiekiame.-"-i*U j. su magnetinerodykrc centre (2pav.rites viiq skaidius.rites raeikipntrodykl6 nukryps nuo dienovidinio'kampu spindulys. t. l&irdami srovdsstipri I reostatu R.Oyy* lygus. H taip. t Apekaieiuojame vidutini srovis stipr! t = !* f---CT A [l* (1) di1-T .... ir hoJorro-tu.nloHo ir H dydZiq: H =!! =+. pakartdame. ulraSome srovds strpd I. r"i .). kuri ir gali suktis aplink vertikari4 x!. ( labai trumpo selpnoitlo centre susidaromagnetinislaukas. 6. EB (2) 2 ir pagal (3) Keisdami sroves stipri I ritdj".t u. NuokrS. I tuJungiame I Trngcntinio galvometro ritg pasukame i mpgnetinio dienovidinio su pktHtum4.kad rodykle nukrypttl 45t kampu. Si* ot"iu FI=Ho. BANDYMO EIGA grandingpagal4 paveiksloschem4. Bandym4 1. 3 pav.-.

*itrortopur. Tangentiniogalvanometro veikimo principas.r.iI'.{) I.fi iff.trrlius. magnetiniolauko stipris. Zembsmagnetinislaukas.Taitrumpo Lr ir I'2. todel jais tiksliai regimaji stori' plok5teles darbe tiriamosi'os lii. Magnetinio lauko indukcija.i ikitukstaneio kartq. tarp kurig llrllrrfir rr*'trli.As:lBrnnluoti sistcma.p.f to f'o )=2.i*-orios optines titt"*o* didesnisui iq sistemq elrlutnnr ( mikroskopovamzdelioifut ) I yra daug nesunkunustatyti. DI (1) A/ '' m -L= .jo poliai.jq rySys. o Siame I pav.. ilrtlrrxl.ilt. 3. lttlkromctras. skaidriq ploksteliq iNrtis. bus daikto fi atstumoD: nrttlutupq rpsantykissu jo regejimokampu 91 t. apsviet-imo i'i'ir-r.I't E I.ai reZtukas' rla! lttyt. uutioi"*i maZiems daiktams stebeti ir matuoti' Miknuhopti Fegtllt|irrermikroskopodalysyraobjektyvasirokuliaras.fin.5cm . /:Y 616 t Optiniai mikroskopai rtltlnknr''i objektyvo ir okuliarciZidiniq nuotoliai. glu.r ticsinis iiOinirn^ N. 2.vidutinis akies geriausio matymo luololis.rp. galima matuoti maZus g. pateiktos sciiernos tlll*lq regejimo kampo per 'tr. . kad tokio IS 1 pav.TO RODIKLIO NUSTATY]VIAS lfrzio Sviesos rodiklimikroskopu' medziagos skaidrios t iEF!.73. Qr .AIIORATORINIS DARBASNr' 8 MIKROSKOPU i. LITERATURA 111.F1 KON| ROLI NIAI KLAUSI MAI I.f ou.".riz.

36 37 .totLoput ir spindulirl eiga jame. *.Skaidiuojamas gluiq s0kiq ir padalq skaidiq padauginamei3 jq vertes ir taip nuleidiiamas Zemesng i f rntltn*tttiniu sraigtumikroskopas M nustatomas taip.i punktus r|-f t i' qiT stiklo liizio pugui formulg apskaidiuojame 121 rezultato paklaidq. ti[. $d ai3kiai briq visq sfikiq ir jo dalig padalq irlutinis bru[dnelis. yraibre2os. mikroskopo didinimas' LITERATURA 2pav. II (2) iSplaukia.f CB sinl sinr tsi ='h =H tgr CB h. objektyvutaip' kad pakeitg tik po patlutlama mikroskopo nuo stalelio matytume vir$utini atba apatini ltil.y.:1*f. &orrljos teorijos principas'Hiugenso desniai' 1. kad norint surasti stiklo ltizio rodikli n. 17-23. 151.sraigtumikroskopaJM keliamas]i. sis tariamas aaino priartejimas sietinas su Sviesos lfizimu oro ir medziagosriboje. . kuriame susidaro tasko A menamasis vaizdas.lflZiorodiklis.k"Tl1. lilnotiuzio ir atspindzio eiga per ggagrediq sienq plokstclg ir sferinius pavirlius I' iiiilr"uu (Hlus). H (2) mikrometrinio sraigtorodmuo. . Nesunku ismatuoti li mikroskopu ir susietisu medziagos lfrzio iodikliu. kad ai3kiai rnatytume apattni stori bg ttrtamqii PlokSteles h' iiu. elektronines tuiesos medZiagoje.p.-spinduliams krintatiernc maZukampu (2 pau) lfriio desni uira5ome: I)ARtsOEIGA flruhffi iff#tt' E#afu ilgnfa ffi po stiklopavirsiuose ibreZiame tiriamojo lr apnrinaimc jq susikirtimqmatytume i$ kadrlorecami virsaus -.DARBO METODIKA iR PAGRINDINES FORMULES stebint daiktq per vandenssluoksni arba stikling plokitelg.U-n."a"#"iaurki ir kelet4 kartojame. negu is tikrqirl. kad jis y'a ariiau mtisq. otrod. [3]. atstum4 iki tasko 41. .p.263-?66.-AUSIMAI l' greitis.. b*fol sklidimas Pagrindai. pakanka rnikrometru i5matuoti stiklo stori H ir mikroskopu M nustatyti iiriatnqii stori h t.9yryT.et. stori plokSteles kur toje ltmatuojnmo vietoje.. suformuluojame iSvadas' KONTROLIMAI KI.

t.). iliironas 7'. nustatyti medZiagos rodikli. ritt.m2ir t. rurlctingcsncse padetis[ls. o turintis dispersijos prizmg arba difrakcijos gardelg vartojamas ir kaip spektrometras (rnonochromatorius).tai optinis prietaisas. kurios padidina ieinandiq spinduliq regejimo kampq. Goniometre yra optiniq rleteliq. €gfirur goniometrasGS . kad Siuo atveju r=rr= . Goniometras .yma. MBDZIAGOS SvIEsoS LfrZIo RODIKLIONUSTATYMAS PRIZMESMETODU lfrlio TIKST AS: i5matuoti lauZiam4jiprizmeskampq.5 (AC . . ii ifelmo tgjir A prizmes karpa"s. PRIEMONES: prizm6.Per skales iiflroneli 4 stebima *lp6g tlrlrtingq krypdirlskalesu atitinkama i.\. bei postikio kampq matavimo skales. Ziuronas Z. Irl1.t*€rylld. Goniometras sudarytasi3 korpuso. Ji sudaro keidiamoplodio ply3isP1. t'y' -kampai i=ir bei r=rr. kristal4 ir t.pagalkuri4 nustatomas Rinkenelemis 5 reggliuojama stalelio gulstumas.LABORATORINIS DARBAS 9 Nr. r^ A .ES 1 pav. I3 geometriniq s4ryiiq lygus. Sviesos Saltiniai. prie kurio tvirtinamas kolimatorius K. kampa. Prie5 ply5i yra SviesosSaltinis S. [45iq padeti galima reguliuoti rankenelemis arba sukant jq tvirtinimo sraiginius Ziedus. stalelis B. Rankenele 1 keidiamas o Eklk.kuris stovi glaudZiamojo l95io Lr Zidinio plok5tumoje. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMUI. plaukia. kuriuo galima atlikti I. stalelio reguliavimo rankeneles.( 3 pav.l'agall0Zio rodiklio apibrelim4uZra5ome: 38 39 .lauZiamasis i . ttq lnboratoriniamedarbe nesukinejame.miri 3 atliekamas fokusavimas. sudarytas i3 dviejg optiniq sistemq: objektyvo ta ir okuliaro L3.t€lEll6 parukirnokampusgalima nustat5fti i konstrukcijoseoptiniu btrdu ir juos pastat5rti fult. ant kurio galima stat5rtitiriamqi4 prnmg. Zifirono arba Spindulio nuokrypio kampasjam pracjus prizmq yra maZiaulias.5).t. rankcnctcmis2 nustatoma kolimatoriaus ir Ziiirono gulstumas.s. Apie analogiSk4a5i sukasi ir Ziiironas. Optine kolimatoriaus K sistema formuoja lygragrediq spinduliq pluo$t4(1 pav.Stalelis gali suktis apie statmen4jq a3i.Kitq lg*ifl. vartojant tiesioginqmechaninq . fd*n€ 2pav.jei jo lyglalonejeprizmeje.trrire nnudojamas ply5io *gltu: lvelriq kampq matavimus(2 pav.) spindulyseina lygiagrediaipagrindui. kuriuo matuojami prizmiq ir kristalq kampai.

sinj SlfI - . kai atspindZiop$5io lu ltrkaitos siflleliu?. 5 rankeneldmis Ig[r.-4. (s) DARBO EIGA 'P-o3 Pav.i kad stalelio. todel is (3) lengvai apskaidiuojamasliiZio rodiklis n. kad matytumevis4 plyBi.gulstum4. D=A(n-1). uZra5ome . sln.kad Sviesa STiliril"lio sureguliuojame Zif. nesunku surasti kamp4 'i (1 pav. o tai nera patogu.ap5vietim4' .ir sfrleliovaizdq' Iil*nrunj. (visuosematavimuose lkfh rlrlullng arba aPatingskalg)padeti m2.-" ^B'pastatome kampo praeitglauziamojg. .Sutapatiname lid .karnpas O Uutq maliausias. 2 i -D ' I5mataws maZiausiojo nuokrypio kamp4 D=mr-mo ir panaudojant atspindi. grqZiname Zi[ron4 ! vaizdassutamPa Ulrlralome atskaiiosskalespadal4. toddl maZiausiojo spektro linijai.-etiifn"*" " Saltini (neono temP4)' . IS (1) ir (2) plaukia: n= - arba (2) (3) Saltini Sviesos intensyvesni fu PH g.ginduliq kad matytume frro'g. rankenelemis ffi166s'2 plysio.galutinai linijinio tp"f. pastatome prizmg. pries kolimatoriq(i padeti ms). kai joje kinta tik vienasdydis. jei skirtumus.pareguliuojame f. uZsira5ome ilOgil.PradZiojei3 Sios il. patiksliname p-:Yt": padeti' 5.t"tu-4. Dispersijoskreivei n=f(?') matuoti patogesndformul6. isitikiname. ir D= B..rygkiausiq atskaitos siiileliu. ttcialuaing prizmes stalelio. linijq -fOno.). pastatome Ziiiron4 prieS kolimatoriq' skalespadal4 m* 1d ply5iovaizias suiaptq su atskaitossiflleliu.Ufu pamatytiplika akimi.Eufrr" vietos patartina atsispindijusl' spinou4.13(1) ir (2) plaukia: .sln t slnl. Nuimame prizmg nuo stalelio.itiiifi""i"me.o sukantokuliar4. priklauso nuo bangos dispersijos MedZiagos ltiZio rodiklis del Sviesos nuokrypio padetis turi bfti nustatomaatitinkamai ilgio.parukame^ spektrq'Sukinedami liZusill s. ziuronei m2padeti.it" euhtome kad . o. nuo 3600ikiatskaitos 4l .A' stn2 (1) prizmeskampui z\ mati bus kampai i ir r' F$tnt tnlrtnm lauZiamajam Sioo atveju i5 (4) plaukia €t5i fu-*ufe$e sinususgalima Leisti kamp"it.t. o po to i t4 vietq pastat5rti fihdili "tspindi lfircnr. kad matosi E. nes jis yra lygia5oniotrikarrpio prickampis: D=2(i-r)=2i-A A=2i-D. prizmg. sln n 40 spektras' pries pliSi i padeti m1. ijungiame fottUfmaiOlernpq). per Ku-pQ A i5rei5kiame spindulio maZiausionuokrypio kamp4 D.?inron4 5-XUrm 3 nulatome. Imant Suolis. reikia tai ivertinti (atskirai imti tam $irl padediq buvo 00<+3600 padeties)' rklrtumi iki 0o.rrutyto-" ryskias linijas. sinr sinr. llurandame lmr-nrol i = -. DbiitqmaZiausias' kad apiea5inustatome. A +D srnn.niomerroi6jimo plyii pastatome gonioometro. ffierle:nlr r4ry3is: dia i ir r spindulio kampai su statmeniui aplink4 skirianti pavir5iq. rr naudojarnevienq "skajitos paaetismrr i rtrz i rnrsir t. Zi[redami per Zirlrion4 4. liiiio kampas staleliu iffi.A (4) 18oo \ry.ronEi padeti m1.

Gauto darbc grafiko ai5kinimas. 4 nuo skysdio lg1i rodiklio' ffiAtf p. Sviesosdispersija ir jos elektronines teorijos pagrindai. spinduliq eiga per l95iusir prizmes2.ikluuro atspindiio ir 1.23-33. koncenrracijos nezinomos iliia rtn.y. kurio Sviesaus HlC'rpinouliai pracjg Sviesos Spinduliai. 4 prizmes sien4'jie patenkai pton4 2 pw.PraejgSios Effiftt"i i prizmiq2 it 3' praeig5i4sistem4' tarp ffi#l. lg5ius 7..256-263. n2. rS I Pav. Sviesos Spindulirl eigajuose' 3. randamclauZiam4jikamp4 A' 10. bci meginruveliai. fokusuojanCius liZio rodiklio skalg 10 ir pagal matomos. schema ( 1 parl a ) optine S.. Zinomos tirpalas. p. n3. ap3vietimosistemosI rt mAantys i5 Saltinio kA--. =-'-'$frnktometri 1 pavaizduota pav..mg.ap5viestos ed#.ks{. esanti krasto dali apsviedia iegejimo lauko..r. Heigensoprincipas ir jo panaudojimas. Naudodamiesi formule. tirpalq Svicsos i6matuoti ivairioskoncentracijos fiElrff: konientracijos grafikq bei surasti *il*FL in priklauslmybesnuo llllnanurj. apsviediandiq trtirui prieii nustatomas lfrZio rodiklis n Siq optinirl detaliq padetys rankenelemis( 1 pav' a )' bgp[uo.b. F'i€iVfiiqUS.dio 5 sh.ilJnU"i. lirpalokoncentracijq' koncentracijos tirpalas.ft (5) randame itZio rodiklius matuotq linijq Sviesain1.aiSkinantSviesos lEZiodesnius.17-23. KOM'ROLINIAI KLAUSIMAI Nr' DARBAS 10 LABORATORINIS TIRPALVSVtrsos nllitto RODIKLIOMATAVIMAS REFRAKTOMIITRU lirZio rodik[.i-.DuomenisraSome! lentelg. krnljq. p.amos skaiiiais paZymetomis 42 43 . Nubreziamegrafikq n=f(l). Kolimatoriausir Zilrono principincsschemos' 4. LITERATIIRA l5l. o i3 lentelesjq bangqilgius 1. ll3l. S. Darbe naudojamqformulirl i3vedimas' 5. refraktometras. 9 it nukreipendiqi4 lonpensuojandi4 prizmg 6.(2) 9.

iit t iiiului"i.siri". i5vestu i5 aplinkasskiriandiosplohltumos.Virsijus Si ribini kampq.3-prizmdje i prizmg. sini V. Kritimo kampo sinuso santykis su llzio kampo sinusu yra pastovus dydis: sklindant Per stiklo Refraktomctre Sie abu atvejai vyksta Sviesai maZesnisnegu stiklo (2 Pav'). Norint stebeti q$ki4 ribq' iiUu Uu*polo. Sios ffiiiifu matind. 2.y.l-ltBi"grediai "p'tioto.u.t ir skysti5. kuris lfrZio desnio (1) isplaukia. t'y'. dlrpernija. ( kampassu statmeniu irgi maZesnis jei V. skiriandiai B spinduliokryptis bus lltopq . siena4 daroma Todel2 prizmes yhUomct tiksliaitutto "ytJomos. r (2) " Sviesakrisdama i$ opti5kai retesnis aplinkos i tankesng. ptizmq A ir atitinkamai B itind.. Kritgs ir ltiZgsspincluliai guli vienoje plokitumoje su statmeniu.. n .. (spindulyseina lygiagrediaiaplinkosskiriandiai ribai). pvz. a ir 5 visiskai ribinesalyga. Slnr V z dia i ir r . ffbnpr 2. ribai. atstumastarp prizmlq padidintas'iS Paveiksle Lrd ll*laidytq Sviesq.l i5"inuttti"ii iS'2 ir ieinantieji i 3 rphululiai tie PatYs. > V.3gaunama ffi't-SpinOuliui sklindantiSfrizmes 2 ir patenkant Kadangi lygiagredios. tai i > r )' Todel sviesa. nes i( % <tl.amai pastatyta g. tadiau padi<linus kritimo kamp4 net iki /. toddl dar truputi padidinus ffi.DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES spinduliui i5 vienos aplinkosi kitq.u"f. Yra vyksta tai Jci SviesosSaltinis nemonochromatinis' medZiagose liiZio bus skirtingas t. tankesnejeaplinkoje jo kampassu statmeniu nevir5ysrs didumo. charakteristikq.I5 Sviesos spindulio optiskai tankesneje aplinkoje. krisdama i5 optiskai tankesnesaplinkos i retesng.santykinis liiZio rodiklis. Sviesos priklausantis nuo medZiaggmolekuliq elektrinio poliarizuojamumo ir kt' koncentracijosc. vyksta visi5kas vidaus atspinclys. is oro i stiklq. Krintant $viesos aplinkq riboje jis i5 dalies atsisipindiir praeina i kitq aplink4.i"(l) Slh/ o= =."niu"p"t"tcs i stysti. praeina Sias aplinkas skiriandiqribq tik esant ne bet kokiam kampui r.o tirpalq . Sviesos liiiio desniai: 1.nuo iStirpintosmedZiagos Refraktometre panaudotas Sviesosvisiskas vidaus atspindys. kurioje SviesosJreitis maZesnis.Ribini kamp4 re iS apskaidiuojame lfiZio desnio (1): 2Paveinakryptimi' B tatriau skystyje ld rylnduliaiA ir B praeinaSi1sistela. kad tiesiogiai iSplaukiai5 (1) sqrysio. ivairirt bangqilgttl ! tPult"l ) Sviesos (2)' Siuo atveju-stebimoji ir frrdlklic tuo padiuskirtiigaslUioit kump* rs ry5ki.ruio*"i dispersij<_rs dispersijos Eilporliniq prirmiq. ko'mpensatolT kuri sudaroatvirksdiai uiu. ri sukiodamikompensuojame povaiki.praeina esant bet kokiam kritimo kampui. nukrypdamas nuo savotiesioginio sklidimo linkmes.spindulio kampai su statmeniu L-oje ir 2-oje aplinkose' kuriose sklidimo greidiai atitinkamai vl ir v7.i"oos abi sqlygosne tai prizm6 tuirt"i**u prie nestacionariai. . .t" it ""pi'f. kurio lfiio rodiklis Heklmc. . 44 45 .

ap5vietimosistem4 pastatomc taip. a = t l A? + 4 + 2 Ar Aq co sp . KoherentiSkumo sqlyg4. t . pavyzd1irti. skiriandi4 sviesg ir tamsq laukus su krpminiu liniiq @ntru. erdvesir laiko ati. KONTROIINIAI KLAUSIMAI =r.riklojant koherentinembangom.BANDYMO EIGA 1 fiungiame prietaisq i elektros tinkl4.bangq amplitudes.erdveje neribotos vieno tam tikro pastovaus amplitudesbangos. 7 NubraiZome lfriio rodiklio n priklausornybes nuo tirpalo koncentracijosC grafik4 n=f(c).AS: Liniko mikrointerfcrometru i5matuoti tiriamqiq -kinq nolygumomaksimalqir viclutini auk3ti. s.tenkina *lrurchromatines bangos .A. 4. sviesos greitis.Sviesos sklidirnas medziagoje. l" .bangosilgis.ES I Jnik<l mikrointerferometro veikimo pagrindas .laikas.34-40.tu K[Nu PAVIRSIAUS IVBRIINIMAS MATODU INTER}'ERENCINIU 'l'lK. Heigensoprincipas ir jo vartojimasaiskinant iviesos atspindZioir lfizio desnius.svyravimqperiodas. Vienose erdvdsvietose. " bungggeometriniaikeliai. 8 I5matuojamc nezinomos koncentracijos tirparo liizio rodiklj ir ii grafiko nustatome koncentracijq. nuvalome pavir5ius.77-23. bangosamplitude l .menztircles koncentracijos c1 tiiris.= 4. o v2 . visiskas vidausatspindysir jo vartojimasltizio rodikriui matuoti. kur v1 . 46 1. Fevtrtlnu$ tiriamosiosplok5teles' t I tV <tNl'iS: tiniko mikrointerferometras. rodikli. Srlhkrinnliq 47 . kuria vadinamatokia Sviesos lilenryvumas nelygustq bangq intensyvumqsumai. intesyvumas kuris proporcingas A' . jo 9 SuformuluojameiSvadas. (2\ 1. Taigi LITERATORA ll3l.sudedamqiqbangq faziq skirtumas. .bangqkoherenti5kumas. t. 3 Sukinedami okuliar4 9 nustatome aiikiausiq lliio rodikriq skalg. rankenele 8 sutapatiname rib4.I'u.kur ms9=1. iki k'?urio reikia pripilti tirpiklio. kuri uZsira3ome palyginamesu lenteldsepateikta reiklmeir 5 I5 iinomos koncentracijos c1 ti{palo pasigaminame reikiamos Nr. d$nhr ir pastovios lygtimis t ll. *t* Ar.'I . priklauso nuo llrlrrfnmasisSviesos bangg fazitl skirtumo q. Bfrtina interferencijos t. Rezultatusiraiome i lentelg. p.tiiris.ll.atstojamosios A ltu lygi (3) FtE p =2oT L .vilgiusuderintasSiq hngfntq procesq vyksmas. liizio rodiklis.^lr"(+ 97. DARBAS l1 LABORATORINIS NELYGUMO t( | t. 3. kad bltq intensyviai ap5viestas langelis. . "r{*(+ +)] (1) s. Optine rcfraktometro sche Spinduliq eiga refraktometre. 6 Anksdiau aprasytubiidu i5matuojamec2 koncentracijostirpalo liizi. o sukinedami dispersijos kompensatoriaus rankenelE6 nustatomenespalvot4 ribq. tirpal4. 4 Skalespadal4 ties laukq riba parodo uzlasinto skysdiolflzio rodikri. kad gaurumereikiam:1 koncentracij4C2. elektroninesdispersijosteorijos pagrindai. Analogi5kaipasigaminamedar 4-6skirtingl koncentracijq tirpalus ir iSmatuojamejq ltiZio rodiklius.Sviesos bangqsudetis. 1l 2 Atidengiame 2 pizmg.y. koncentracijos c2-:Lr C.kai atstojamasis htetforencija. ma. ila5iname 3-5 la5us vandensir vel uZdengiame. nbgs .l.i5reiSkiamom . FH I)ARBO METODIKA iR PAGRINDINES FORMUI.V.

[" = g) 2'\ b) (6) Liniko mikrointerferometre tiriamasis pavir3ius gali bEti ap5viediamas Pastaruojuatveju susidarystik tik monochromatine. iki veidrodZio V. interferuoja.c0. ). Vadinasi.3. Juostq iilinkimo arba poslinkio dydis a proporcingas A pokydiui. ir L=(2k+l) kur k . naudojant arba stiklini kubq (K. o kitose. tai ieSkomasisnelygumo rukttis 1 pav. (4) (s) __J bangq sistemainterferencijai gauti paprastaisudaroma Koherentinirtr iB vieno SviesosSaltinio sklindanti spinduliq pluoltelj dalinant ! du spindulius. yra intensyvumo maksimurno minimumo s4lygos atitinkamai ir vienodos fazes L = Iz . atsispindejusinuo I! apSviedia atsispindi ir.jis bus maksimalus. kuris fptl dvigubamnelygumo auk5diuih. eiles k=L. Nelygaus p6vlrliaw aweju skirtumas A. matoma lygiagrediqjuostq sistema. atsispindint Sviesainuo ivairiq nelygumq (xrn ir esant tam paCiam k ). nuo kurio atsispindejggfi.interferencijos skaidius.-.patenka i lgi! O. ir okuliaras O sudaro mikroskop4. patenkinama skirtinguose runksimumo €rdvcstalkuose.kurios. Jei klrmasis pavirJius lygus. nuo jo spinduliq dalis.susitikgdalik$je K ir kartu sklisdamos h=*L..ta atgal iki K ir dar kart4 atsispindejgnuo pastarojo.jos dar ir triikusios. . kur cos<p=-l . Liniko mikrointerferometre tai atliekama. kad skirtingo bangos ilgio Sviesai sqlyga(4). bet ls juostos.minimalus. kai yra staigiis reljefo (tlrlamojo sluoksniostorio ) pokydiai. perejusi pcr K taip pat patenka i O. Okuliaro regimajame lauke taip pat matomos ir 'Sgrforencinds juostos. Sios koherentinis link O. ObjektyvasO.Saltinio L spinduliuojamaSviesa Perji perejgspinduliai sklinda t__ b a --t fAB 2wv. spindulig dalys. pusiau skaidria Svies4 paviriiq plok3telg. pakitus skirtumui A dydZiu )' (4). ir balta Sviesa. Kadangi juosta pasislenkaper vis4 nvo ploti. Todel Inlorfcrcncinesjuostos atitinkarnai i5kreiptos. 1 pav.Tai atsitinka toddl. i5skyruscentring ( k=0 ). esant tam padiarnk. o.2. skaidandiadanga. Antroji Saltinio L skleidZiamq tiriam4ji pavirSiqP. (4) ).per kuri stebimas ddrnasis pavirSiusP. turds visas interferencines Itelios fpektro spalvas. yra nevienodas ( L. kurirl forma atspindi pavir5iaus profili.padengtE arba pasvirqlygragreCiq krinta i toki dalikli K. kuris turi pusskaidri4 diagonaling plok3tum4.4 = kL ( svyravimq ) (fazespries in g o s ).

) t( ! \ (to) .266-268. Rodykle pahymlta rankenele iSjungiamas desinysis interferencirrir veidrodis V ) ir. naudojant (6) bei (9). rezultatai.ra2-152.tlE Sukant lg3io O 2 reguliavimo rankenelg apie interferencines galvutes a5i. Vidutinis pavirsiaus auk3tisll apskaidiuojarnas. Kaip ji gauti? rometro optine schema. atliekami interferenciniq Irt i3linkimo ( triikiq ) ( dydis a ) bei atstumo tarp juostq ( t ) iltavimai.4l.. KONTROLIMAI KI. tada _nesunltu balta Sviesa. Vel [iungiamas minetas interferent:inlr juosltg.ty. 9. kurioms interferencincs L 1r3 L1 formuld naudojama Siuo Ieskomajam& atvejuapskaidiuoti (8) +\n" = k(2+ Ll) Qc (7) Naudojant sraigtini okuliaro mikrometrq. 2. tai. 50 51 .bus matomos tik tos IS Cia seka.) iSvaizdos patogu tureti A ( 2 -Apsviediant interferencinesjuostas. n=o. apsviediantmonochromatine Sviesa.12. tol i+AX ilgio bangosk-tos eiles maksimumas bangosk+1 eilesmaksimumo. esandio itutt" vietoje.AUSIMAI skiriasi baltos ir Kai matuojamasish>1. reguliuoi'ttl kanalas i rod'k16 vertikali. Pasirenkamas didziausias bei keli ( n=5+10 ) kiti juostos lUnkimai ( trfikiai ) ivairiuosetiriamojo pavirsiaustaskuoseir. ofufiaro regimajame lauke turi atsirasti interferencines jos paCios ir n. nustatomas optimalus atsfumas InfF interferenciniq jutstq ir Siosjuostos orientuojamos statmenai tiriamttle€ filtrq remelio padeti. BANDYMO EIGA 1. interferencijos juostq intensyvumai Zymiai skiriasi.+af.274trl (e) Prlyginami matavinro. apskaidiuojami maksimalus( ft *"x ) ir visi kiri ( ft . naudojant baltos ir monochromatines 5viesos ia. * . okuliaro regimajame lauke gaunamas ry5ktu tiriamojo paviriiaus vaizdas. todel didesni uz vienctq jq poslinki x nesunku nustatyti tiek turint A' tiek ir B pavidaltt interferencini vzwd4. Kuo Sviesos interferencij a? koherenti5kumas.. uZdengiamas mitcromeiriniu sraigtu. ap5viediant juostos. nustatorra darbui tinkntt{ r6Ziui. kanalas. kol nebuspatenkintalygibe balta Sviesa. Keidiani Sviesos interferencija' Sviesos arba baltos. ) nelygumo minctuose ta5kuose auksdiai. arba monochromatines interferencijos reiikinys. interferencij4galesime neuZsiklosant l" ilgio tol. kad. centrines ir krastiniq nustatyri ir x>1. naudojantformulg h = --:-l ft_o >.stebeti tik iki Bangq ilgiarrs kintant tarp l. LITERATIfRA p. I3 ^prietairrt stateiio apraSymo. ir l. pav. susipaZistama su interferomctlrt reguliavimu.r+l\ -* fr . fiungiamas mikrointerferometro Sviesos saltinis ir ant matavinut -prieS objektyv4 padedama tiriamoji plok5tele.

langivisi bangospaviriiaus ta5kaituri vienq ir t4 padi4 svyravimofazg. PRIEMONFS: Sviesos Saltinis( lazeris). spinduliq eigq 1 pav. Paprastai bandymai atliekami su lazeriniu Sviesos lygiagredirlspinduliq pluoltelis. bangosilgi 7' : x'a'd 2"= I 53 (2) 52 .mL.. mcnami DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES ( "taskinio" SviesosSaltinio ) lygiagrediq spinduliq pluo5telis l95iq L1 fokusuojamas ta5k4S ( gali bfiti diafragmospty5elis)' i llo talko sklindanti spindulitl bangini pavir$ir1 Frenelio biprizme lrlijus i dvi atskirassritis ekrane E uZsiklojadu koherentiniai spinduliai. mikrometrinis matuoklis.tiriant Frenelio biprizme sudarytqinterferenciniv awd4. pasiekq ivairias kito per d..L1. pavaizduotoSaltinioS. ekranasE. praejusiper sclektyvqfiltr4 F ir Taikinio ( maZqmatmeng) SaltinioSviesa. lg3iai L. $rtumas A:0. Sirl menamqjqSviesos vietas. bangq faziq skirtumas bet kuriame erdves talke nesikeidia ir vyksta rencija.).. kurrq eigos skirtumas A=1" Si x.nesjo pav. Siuo atveju I pav. . mas pakankamaimonochromatiSkas Saltiniaiyra i:ymiai maZiaukoherentiiki.Ia. = . y.nuotolis nuo centro O iki ^ Aa= zA.JA. kad ll trikampiq SAO ir 515ll oan65umo 1x dl (1) 2pav. Analogiskas s4lygas galima parasyti ir kitiems interferencinams fpksimumams. tr!zrr. Biprizmeje liiZg spinduliai sklinda taip lyg i5eitq i3 dviejq Saltiniqgl15ll ( 1 pav.stebime juostas-Ekrano centre ( sistemospagrindinejeoptineje ir Sviesias ) interferuoja bangos. liniuote. lgSioL ir liltro F rinkiniu. pavauduoto irenginio dali. Sviesos Saltiniu..ml ' l(x.t -. pagal (1) galime apskaidiuoti m spinduliuojamos bangos yra labzi koherenti5kos ir monochromati5kos. gaunamiemsuZsiklojant spinduliams. atstumu juostaekrane maksimumo nutolusinuo centrinio hterferencine p plaukia. " lazerirs kuriais pakeidiameZpav. ). nutolusig vienas tapatingqmenamqSviesos Sattiniq spinduliai.kuriq nueiti keliai vienodi. I"ABORATORINIS SvrBsos BANGoSrLGIo MATAvIMASTNTERFBRENCINTU METODU TIKSLAS: i5matuoti ilgi tr" bangq.nueina nevienodoi[io kelius."r!t todel iverting xud.DARBAS 12 Nr. todel ivairioseekrano vietose nas interfercncijos maksimumo ar minimumo sqlygos . t-y. Ta5ked kur stebimapirmoji ( m=l ) interfercncine fuottr. kuriq eigq skirtumai ) 1 a . interferuoja spinduliai. kurias spinduliuoja SviesosSaltinis (lazeris). Frenelio biprizme filtras F (L ar 2 FB.. d L luksimumo) Atstumai x tarp interferenciniq maksimumrl yra vienodi. gali sudaryti maZiau kontrastingq interferencini Frenelio biprizmg irgr " vaad1ekrane E.

tarp l95iq I'zirL4.atsispindejg praskaidrinimas? 4. LITERATORA [1].os ? koherenti5kumas Kaip sudaromi koherentiSki yra Svicsos"Uangq I Kas laltiniai ? nuo plonospleveles? t.Ivcrtinamematavimq . I5matuojameatstumqH tarp menamqSaltiniqvaizdq Sr ir Szekrane. l4l. 17-54. 7. Kq reiSkiaoptikos Urlti"i 5viesosspinduliavimo biid4 ? Kokie lazerinio . 6. I (5) [ra59iSmatuotas ir H vertes.I5 lgsio didinimo formulesplaukia. b= ft f-F (3) b.l0r-142.b) = o * b .pagal (4) apskaidiuojame 6. Nuotoli d atlikg dar vien4 bandym4.Jis it reikalingasivertintant nuotoli / nuo menamqSaltinir. kad atstumasd tarp menamqSaltiniq Sl ir S"yra 54 55 . Tarp biprizmes ir ekrano pastatomedar vien4 glaudZiam4iil93i I-a (2 5l pav. TaONTROLINIAI KL-AUSIMAI maksimumqir . Nuotoli x tarp gretimq interfcrenciniq juostq ismatuojamepritvirtintu Xrn prie ekrano mikrometru ( 3-5 kartus ) ir sura5iusi lentelg Xo=0.s{.5llyra nutolg nuo fa atstumu a= L n . ir 2 pav. 2. Ant optinio suolo surenkamaL pav. Jei ekrano nuotolis nuo esandigatstumu b nuo t. Kq Zinote "pi" privalumai putygrrru" su kittl Sviesos Saltiniq epinduliavimo npinduliavimu? *.p. matome. 145-162.'. I5 1 pav. Kq vadinameinterferencija? Kokios yra interferencijos . ISmatuojame atsturn4 a ( 1 pav. parodyta schema-Kartu su laborantu ar dest5rtoju ijungiamaslazeris.c .f lpkaidiuojame atstum4d tarp SIir SIISaltiniospinduliuojamqbanggilgi l'.Zinomaslgsio Zidinio nuotolis) plaukia. 4. gauname tikruosius Saltinirtr it 5lr. o (4) I = o .51 5lliki ekrano E. 51 ir 52 ekrane.x1.p. f (s) b vertg' l. lragat(2) apskaidiuojame paklaid4'10.. kad menamiSaltiniai5l i. interferencines 3.tsANDYMO EIGA Matuodami bangos ilgi 1" turime atlikti tiesioginius atstumq tarp interferenciniq juostq x.) ii keisdami tik ekrano viet4. vaizdus lgsio yra f .x2. atstumq tarp menamq Saltiniq d ir atstumo tarp menamq Saltinig plokstumos ir interferencinio vaizdo / matavimus. ? minimumu salYg. 5. ar Zpav. ) nuo ckrano E iki l95io Lr.p.. 4. taii5 plono lg5io formules (F .bei pagal(3) apskaidiuot4 .kad menami Saltiniai5l it 5llyra c-b nuotolyje nuo objektyvo L1. Bipnzmg FB slankiodami ant optinio suolo ekrane gauname rySkias juostas( kartais tenka pareguliuoti ir objektyvoL1 padet! ). I5matave f . ) apskaidiuojame gretimq interferenciniqjuostq. [8]. vidutini atstumEx'i4 taqp maksimumrl padetis ( I pav. Bandymusatliekametokia tvarka: 1.ir i (a) ira59 anksdiauiSmatuotus ISmatuojameatstumqc a ir b dydZius apskaidiuojame nuotoli / nuo menamq Saltiniq 5l it 3ll i6 interferencinio vaizdo.t. tarp 5l i1 5llir atstum4 / paprastai ismatuojamenetiesiogiai. Kaip interferuoja bangos.(c .

krintantys k4rptimis. I3 kolimatoriaus iScinantislygiagrcdiqspindulitl pluoltas krinta i difrakcing gardelg. ir ekrane matome difrakcinl vau'd4 .Difragavg spinduliai T.tai prietaisas prizmiq bei kristalq kampams matuotiGoniometras.Si. Ant Ziedas1. o ierkaidraus tarpo ploti a.p=0 )I5 atskirg reZiq atitinkami spinduliai. atskirtq ir *rknidiiais tarpais. gardelesreZis tampa atskiru kohere.bendrasgardelesreZiq plotis keli centimetrai.600. 3nrdcles difrakcinei gardeleisurenkarnqjik. kad tlntmcnai i difrakcing gardelg krinta plokSdia monochromatine banga.Statyvo.spindu-liuojandiu rt. r iii Zpav. 5vies4 bangqSaltiniu. Goniometras . . Okuliare yra sifllclis. Jo pasukimo kampas matuojamasZiedo 1 skalcje ( Zitironas ir stalelis sukasi nepriklausomai vienas nuo kito ). f€fiiq. goniometras. thntre matomasmaksimumas. naudojamaskaip spektroskopas.atskirtas palyginti pladiais tamsiais tatpais. suZymetas jo statomas spektrinis prietaisas ( prizme. Vicnamc lyglje su Ziiironu yra kolimatorius 4.ntinig Tuomct kickvicnas apsviestas visomisgalimomiskryptimis. 13 DIFRAKCINNS CANNELES KONSTANTOS NUSTATYMAS TIKSLAS: nustatyti difrakcines gardeleskonstant4 ir neZinom4Sviesos bangosilgi. Difrakcine gardelc 1 Pav. intensyvumopasiskirstymas pnv.ifironoobjcktyvo Zidinio plokitumoje sudaro difrakcini spektr4.Dydis d=a*b yra vadinamas difrakcines konstanta. krintantysstatmenaii ckran4 ( . kurio Zidinio plokltumoje yra siauras ply5ys Ap5viestasplyiys atlicka linijinio Sviesos Saltiniovaidmeni. Goniometras sudarytas i5. Kolimatoriuje yra glaudZiamasis l95is.Stalelis2 gali suktis apie vertikaliq a5i. parodytasSviesos kuri sukuria spinduliai.800 net iki 2400 Vadinasi.Viename milimetre biina 300. atliekandiu su lupos vaidmeni. 1. ( 2 difrakciniame vaizde ). kuriame itvirtintas horizontalus laipsniais. sviesa. kuris sulapatinamas tiriam4ia spektrine linija.LABORATORINIS DARBAS Nr. kurios tenkinasqlygq (1) d sing ** = *m)' (m=0'1'2'3"')' 56 57 . S DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES skaidrioji vienmate difrakcine gardele yra stiklo ar t)aprasdiausia hnrco plok5tele su daugybevienodos formos lygiagrediqreZiq. Ji stcbinrc t>kuliaru .interferuoja. turintis dispersing prizmg arba difrakcing gardelg. rySkias siaurasjuosteles. PRIEMONES: difrakcine gardele. Sviesos Saltinis.klidusi i3 atskiry reZiq. gardcle ) arba tiriamasis kristalas-Viri stalelio 2 apiejo vertikali4 a5isukasihorizontalusZiiironas3.kai gardeles *alCius N yra labai didelis.o pstarqo Padekimelygiagrediai lklinio plokltumoje pastatykimeekran4. Palymekimc gardeles reZio ploti b. Paprastumodelei tarkime.

.< tp o >) ditrakcijos kamp4: -\< . kryprimis *.l Pirminiai ( pagrindiniai minimumai susidaio "il.uirur. [8]..l e) l.p.rirr".ri_ f.3.p. kuriuos sukeria spinduliai iSvieno plySio. Kolimatoriaus ply5i i Zinomo spektro fuiesos Jaltin!.rezio taskg sklindantys spinduliai interferuodami '.Frenelio principas.krintantysk-ampu ."il.. Sukdami Zi[roneli toliau. dydZiq Destytojasnurodo neZinomobangosilgio linij4. . atejusiosij vieno ply5ioI.rfi(P (4) 5. o intensyvumasI=* yra N2 tartq didesnis. Pasinaudodami iJmatuotu difrakcines gardeleskonstantosdydZiu. 5ld""gt furiug T. NustatomeSio bangos 7. (3) Tokiu bridu. Atstumas tarp maksimumq ( tam tikrim l" ) priklauso nuo gardeles korutantos.raoo. jo" konstanta.m=1. Suformuluojame i5vadas. l*d^""l ziedo A skaleje nuskaitome ku"pe cps. L52-t64..i". Spektro atlase randame linijos bangos ilgi ir i5 (1) formules difrakcinesgardeles apskaidiuojame konstantq.yra-vadinarnu.pe-lrio uiouriu. . BANDYMO EIGA 1. I.o m=0. kampas.t. Frenelio zong metodas. Hiuigenso .nulines eiles spektras.< po >)+\< I t > . pigrir.iuojamedviejq nustatSrtg difrakcines gardeles konstantq vidurki <d>. Matomos Sviesos I .2. A^o= NAr.SukdamiZifirono okuliar* sufokusuoja_" .u .rrrtioio.p. ziiironeri.p"t.i* is i'tain[ to paties. virpesiq ampritude atitin*amame ekralo ta5keyra N kartq didesne. ApskaiC.. Sviesos difrakcija. 2 . 4.L. Difrakcine gardele. antros ir kitq eiliq spektrai... o ilorini _raudona Sviesa. Sviesos bangl ilgig intervalas. pirmos. spinduliq . Kodil nestebimasspektras centriniame maksimume? LITERATORA lll.2. 3. . nustatomet4 prdiq linija atitinkanti e r.: 1-o = NtIr. Gardeleje stebimq difrakcijos pagrindiniq maksimumq ir minimumrl s4lygos..neissklaidytas sartinio atvaizdas . stebimas sartinio difrakcinis spektras-Skaidiusm vadinamas spektro eile.Oi"i l rn"t irrrurn.priklauso nuo Sviesos bangos ilgio.Sviesos negu intens5ruumas Sviesos. Matavimus atliekame tris kartus ir apskaidiuojame i5matuotq kampq vidurkius. (1) rygtis nurodo pagrindiniq intensyrnrmo . ) . Difrakciniq gardeliq r[Sys. llgio Sviesos difragavimokamp4 pirmos ir antros eiles spektruose(pagat3 lr 4 punktus). jg i5sidestg i abi puses.Siq minimumq satyga tokia. a2-a8. Apsvieiiant difrakcing garderg balt4ja sviesa. jo siiil4 sutapatinamesu kuria nors pirmos eilosspektro linija ( j4 nurodo destytojas PasiZymime kampq<p1.*. ii (l) formulesapskaidiuojame neZinomq bangosilg! X.1to*i pagrindiniai maksimumai. . SukdamiZitroneli i kit4 gusg nuo nu[nds eiles spektro. ){.3.negu ampritudevilpesiq. 6. statmenai isejusiemsis -pasukame spinduriann kolimatoriaus pastato* o-it ut"iog gardelg.x" bs.interferuodami stiorina vienas kit4. 9.Nustatome Qt > .e_tri3k{ ":g Aukltesnes eiles difrakciniai spektrai iJ'daries vienastitq Jtffilq vidini kra5tqnuspalvinavioletine. = o*r= *ml'.Tai atliekame tris kartus ir nustatonee vidutini <go> diduma. maksimumq padetis. Difrakciniq gardeliq taikymas. 2 ..Lv^'v^uvuo vieni kitus panaikina. t .surapatinamejo siiia . 1m. centre ( m=0 ) stebimas . KONTROLINIAI KLAUSIMAI prigimtis. tai difrakcine lardele y. ll.

didziausiasir maiiausiasSviesos vektoriaus . kurioje elektrinio . ) patenka i poliarizatoriq P. Ji nuosekliai sujungta su galvanometru G ir maitinimo SaltiniuE. i5 Natiirali Sviesa Saltinios ( 1 pav. Ji sudarodu SaltinisS ir poliaroidas P cilindrai.h _.Joje atskaitomasanalizatoriaus postikiokampas.E tryptit.poliarizatorius. poliarizacijos krypti ir vektoriqE. t . nustatyti praejusiosSviesos TIKSLAS: i5tirti Sviesos poliarizacijoslaipsni. patikrinti Maliaus desni. T'ai gali biiti i5 tuimalino kristalo ilpjauta plok3tele-Ji idiia tik vienos elektrinio vektoriaus E virpesiq krypties bangas' izatoriai skirti poliarizuotai' Sviesai tirti vadinami analizatoriais.in . kurioje elektrinio vektoriaus E f.sklin<landius kryptimis. analizatoriq Sviesos Elektros srove i fotovarzos grandineje proporcinga pro analizatoriq Sviesos intensyvumuiI: praejusios 60 61 .F hukq stiprumo vektoriai yra statmeni tarp savgs statmeni tai daugrbes bangos sklidimp krypdiaif .nubrdZtaper Sviesos plolcituma. II f" = {-* -{-t 1-o + 1.poliarizuotus fviesos skirtingais greidiais ir tarpusavyjestatmenoseplok5tumose. Jame spindu$s dvejopail0lta. pro poliarizatoriq PRIEMONBS: irenginysMaliaus desniui patikrinti ( 1 pav.Pro fkirtingomis praeina yra poliarizatoriq praejusi Sviesa tiesiai poliarizuota. sutampandiq su cilindro simetrijos asimi. Tiesiai poliarizuota Sviesa tokia. Toliau Sviesa fotovarl4 F ir joje sukelia vidini fotoefekt4. kai kampastarp PraejusiosanalizatoriqSviesos poliarizatoriausir analizatoriaus pagrindiniq ptokstumq 9=0'. analizatorius poliarizuotos Sviesos nepraleidZia ir praejusios intensyvumasyra maZiausias. kuris gali suktis Analizatorius apie opting asi.to padiu ir F .)."[d.Jei Sviesospluo5telyje vyrauja kokios nors krypties virpesiai. Maliaus desnis ko pro analizatorig praejusioslviesos intensyvumo I priklausomybg kampo tarp poliarizatoriausir analizatoriauspoliarizacijosplok$tumq -J. tokia Sviesavadinama nat[rali4ia arba nepoliarizuot4ja Sviesa.pejimai vykstavisq laik4 viena kryptimi. saltinio skleidziama Sviesaatomq i5spinduliuotq elementariq bangq visuma' Siq Uangq E it E kryptys ivairiai orientuotos sktidimo krypties atZvilgiu.Antrarne cilindre iddtas ir fotovarza F. Vienas i5 siq spinduliq stipriai sugeriamas.E 1 t.ro (1) atitinkantis intensyvumas.I"ABORATORINIS DARBAS Nr. Pirmamecilindrc yra nattiraliosSviesos kitas poliaroidasA . :1. vicnakitai statmenas yra . vadinama hngossklidimo .tai skersine elektromagnetine banga. cilindro pivi*iuje yra skale sugraduotalaipsniais. Plok$tuma. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULFS bangineprigimtimi. vadinama iumi. analizatoriq & ap5viedia lro G' bOt to grandinejeatsirandafotosrove. t. Iro ir l. intensynrmaskinta. skirta Sviesaitiesiai poliarizuoti. Jq apibtrdinapoliarizacijoslaipsnisPs: l{ I=Ioc os z e Q) da Ie i analizatoriqkritusios Mcsos intensynrmas. pto ji praejusiosSviesos ji visai nepraeina. turime dalinai poliarizuotq 3vies4.' Optine sistcma.. kai poliarizatoriaus P ir analizatoriaus A idZiamq Sviesosbangq E vokt<lriai yra statmeni.analizatorius . poliarizacijosreiskinysaiskinamasSviesos Sviesos Sviesa.E ir ir magnetinio .kuri registruojamagalvanometru A yra sujungta$ su antruoju cilindru.yptyt yra lygiavertds. Sviesa Lt analizatoriq. Kai kampas b=900. 14 MALIAUS DESNIO PATIKRINIMAS poliarizacijosrei5kini. stiprumasdidliausias.Jei visosvektoriaus .l I pav. i5siskaidoI du spindulius.y.

. 2. Sukant antr4ii cilindr4 (analizatoriq) surandamapadetis. Dabar atvirkSd.kad Maliaus-desnis teisingas. Tuomet apskaidiuojamos tik atsiradusios del poliarizuotosIviesospoveikio. Taigr Siek tiek pasukinejant analizatoriq. <i.klls=k i1 bei (1) formulg.kad elektros srove fotovarZos grandineje tiesiog proporcinga kampo tarp poliaroidtl pagrindinirl plokltumq kosinusokvadratui. Vienodoms kampo g. 62 63 .i. Panaudojus (3) s4ry3ioi5reiKtus iviesosintensyvumut /-u* I'nn = 3[ I(r i " (p i = ktl o cosz I3 poliarizatoriaus iSejusios Sviesos nekinta. atitinkanti didZiausi4 fotosroves reikSmg i. ( j=0.9 ).p. ). 1.=100..oo.>. tai reiFkia.y. 3..2. Sviesos Poliaroido veikimo princiPas. 3. Apib[dinkite natiiraliqi4 ir polirizuot4j4 Mesqpoliarizacijosb[dai. Kaip eksperimenti3kai isitikinama Maliaus desnio teisingumu? LITERATf]RA [1]. t. ( g=900 ).178-L86.a ir atitinkainas fotosroves stipruulas i.. ( i-io >'(i = 0'12'3"''9) =<i ioi i> coszgreik5mes. t. jei ii matavimo duomenq gaunama. 4. Galvanometru i5matuojama srovesreiklme i*o. : 9 00 100 lmax i-o n0 900 \nin i. 2. Kai q= 900. Del kampo cr paklaidq 5i padetis nevisadasutampasu skales Sviesos parodymu 61=u6+900.ia eiga malinant kuorpq g iki 00kas 100uZraSomos fotosroves reik5mesi.Bandymorezultatai pavaizduojami . yra Siuo atvejugrafing priklausomybgi=f(cos2g) vaizduojaticse. 0 1.tai ir sandauga intensyrmmas klls pastovi.. reiklmems apskaidiuojamos srovds vidutines reiklmes <i.. Taigi kampas g keidiamasnuo 0oiki 900.62-73. 5. Suformuluoti Maliaus desn[. 181. Matavimq ir skaidiavimq j ij 1. Pasukant analizatorig kas Ac. uZra3omas kampas tarp poliarizatoriaus ir analizatoriaus pagrindiniq plokltumg 9i = di-ao= iA. KONTROLINIAI KTAUSIMAI 1. Apskaidiuojamos rezultataisura5omi lentelg: i 9.-ll. reikimes io1: lotosroves. Siuo atveju karnpas tarp poliarizatoriaus ir analizatoriaus pagrindiniq plok5tumq lygus nuliui (q=0o).p.--!ssr----!q!- -.o + i-. Atskaitomas cilindro skaleje 3i4 padeti atitinkantis kampas cr6. i5 6. kadangi praeina analizatorig tik kritusi i ji nepoliarizuotos dalis.Pagai gautq $afikq suformuluojima i3vada apie Maliaus desnio galiojir4.i =k J Panaudojus Maliaus desni (2) gaunama: ='. BA}IDYMO EIGA l.> < !"o> cos2gj L. 4. Sujungiamairenginio Maliaus desniui tikrinti schema( 1 pav. surandamaskampas cr' atitinkantis i. 5.1. P " .io (i61) 0 grafiikai io:(cos2g)-' 10. nes fotovarZa maZai ap5viesta.3. Jei P5(1. Sviesa dalinai poliarizuota. fotosrovd grandineje minimali i611. apskaiiiuojamas Sviesospoliarizacijos lrlpsnis: t (4) i=kcos'g Taigi.

Jei sukant analizatoriq. ko jS praejusios 5viesos poliarizacijos plokltuma bus pasukta kanpu y. r. su sviesa. sie vektoriai visada tarp savgsstatmeni. 15 CUKRAUS KONCBNTRACUOS POLIARIMETRU NUSTA'IYIVIAS TIKSLAS: susipazinti su poliarimetro veikimu.F vektoriaus) viqpesiqprokstuma pasukama. tirpalq T.i analizatoriqkritusios Sviesos intensymmas.kurios elektrinio lauko stiprumo vektori-ausE virpesiaivyksta vie. Pu_ngo* pasukapoliarizacijosplokstum4 optiikai aktyvi medziaga:nusklidus fyiuo joje 1 m ilgio keliq. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES sviesa yra skersine elektromagnetine banga. (3) dia Ie . sklindant $viesai optiSkai aktyviomis medziagotnissviesosbangos elektrinio vektoriaus . 1 ->l --+l -:l / -. Lygiagredigspinduliq pluo5teliskrinta i potiarizatoriq P. poliarizacijosplok5tumos prtstikio kampas g yra proporcingastiqpalo sluoksnio storiui I ir tirpalo koncentracijai c: g=(a)cl.didesni poveikiiai sukelia elektrinio lauko virpesiai.sulramoji geba a skailine u"it" rygi kampui. cukraus ir gliukozes vandeniniai tirpalai ir kt. priklausanti nuo medziagosprigimties. :. sis reiskinys vadinamaspoliarizacijos plokstumos sukimu. b atvejis). analizatoriq A ir ap5viediastebejimo lauk4. sviesos ii' " ilgio ir temperattiros. laukelio krajtai tamsiis. Joje elektrinio lauko stiprumo vektoriaus .terpentinas. Daznia*siai pasirenkamas . optiniu aktyv'mu pasizymi kvarcas.E ir mugnetinio lauko stiprumo vektoriaus fr virpesiai ryksta plokstumoje statmenoje bangos rttioi. Sviesai SklindantSviesai opti5kai aktyviaistirpalais. grynieji skysdiai . liniuote arba slankmatis. si ptotstu-a vadinama poliarizacijos plokstuma (senesniuose vadoveliuose potiarizacijos plokituma buvo vadinama fr viqpesiq prokrtuma).lojg plokstumoje.r--l lt /l rlF*l--t | PKTA tt ll r_ _ F_ ll n =v_t Lt I l+\ t\ l\ I I L_\ \ | t__ | | 1 pav. (2) din(a) tirpalo savitoji sukimo geba. Sviesos poliarizacijos plok5tumos posiikio kampas matuojamas pusSeseliniupoliarimetru. nes sqveikaujant Sviesai medziaga.i l .no k4rpdiai. zinomos ir nezinomos' koncentracijos tirpalai. Jame Bviesa ticsiai poliarizuojama. Taigi.Toliau poliarizuota Sviesa praeina kvarco plokstclg K. Todel matymo laukas pasidalins i tris dalis. y. OK nurodo pro kvarco plokitelg praejusiosSviesos poliarizacijos 65 i . Kvarco plok5tele dengia tik centring Mesos srauto dali.vadinamatiesiai poliarizuota.LABORATORINIS DARBAS Nr. nikotinas. Pagal Maliaus desni praejusiosSviesos analizatorig intensyrmmas: I=Iocoszg.E (tuo padiu ir . Savitoji sukimo geba (cr) skaitmeni5kai lygi poliarizacijosplok5tumos posfrkiokampui nusklidusSviesai1 m ilgio keliq vienetineskoncentracijos tlrpale.E vektorius.Sviesos srauto centrine dafisir kra5tai buspoliarizuoti skirtingose plok5tumose.:i$qt\9" PRIEMONES: poliarimetras. jo poliarizacijosplokltuma AA yra statmena poliarizacijos plokltumai OP (AA r OB 2 pav. (l) yll sukamoji geba. sviesospoliarizacijosprokstumosposrikio kampasg yra proporcingas Sviesos spindulio kelio ilgiui I toje medZiagoje: (p=c(l. kuriq nplviestumaspriklausys nuo kampo tarp Sviesospoliarizacijos plokltumos ir analizatoriaus poliarizacijos plokstumos g. nustatyti cukraus tirpalo geb4ir neZinomqcukrauskoncentracij4iirpate. a atvejis). Supaprastinta poliarimetro optine schema pavaizduota pav. Jei AATOK" tuomet laukelio vidurys neap$viestas(2 pav. poliarizatorius ir analizatorius sukry2iuoti ( g=900 ). toiel pakanka nagrineti virpesius tik vieno i5 iq. praejus Sviesaikvarco plokstelg.

Poliarimetrassuderintaspusscseliui. pasukant analizatoriq tuo padiu kampu 9.{DYMO EIGA 1_. idedamakiuvete su opti3kai srautrl poliarizacijos plokstumos pasukamos aktyviu tlrpalu.Pagalskalesparodymusnustatoma nulines padeties reiklme cPs. kuris ir i5matuojamas. IS (2) formulesapskailiuojama Q=Q'. Jei plok5turna AA statmena kampo POK pusiaukampinei c atvejii ) arba su ja sutarnpa(2pav' d atvejis).kai analizatoriauspoliarizacijos plok3tuma statmena POK kampo pusiaukampinei ( 2 pal' " atvejis )' Tuomet laukeliai si$nai apsviesti ir nezymfrs analizatoriaus posfrkiai sukelia pastebimuslaukeliq aplviestumq pakitimus' Taigi. 18j.178-1B6. 66 67 . Slankmadiuar liniuote iSmatuojamas tirpato savitoji sukimo geba(cr): 5. visi laukeliai silpnai. Sukant analizatorig. gavimo btdai. NeZinoma koncentracija tirpale apskaidiuojama pagal poliarizacijos ir plok3tumosposiikio kampus <p <5 : ct=c9z.' (6) (E ) \u--. okuliaras sufokusuojamastaip.optiSkai aktryios medziagos.9 0 ' @\=t ao=6- (4) 6. noZinomos KONTROLINIAI 1. Laukeliq apfuiestumai vel susivienodina. ?. DCI to Sviesos kampu q ir laukeliq apfuiestumai issiskiria.plok5tum4. tirpalo sluoksnio storis 1.visi laukeliai iZp*. bet vienodai ap3viesti. lvertinamosQ paklaidos.-AUSIMAI a BA].| poliarimetr4 idedama kiuvete su zinomos koncentracijos cukraus titplh. suderinuspoliarimetr4 pusieieliui. .t.palyginamos koncentracijos reik5mdstirpale. kad bfltq ai5kiai matomos laukeli dalijandios linijos2. Poliarizuotos Sviesos Poliarizacijos plokstumos sukimas.62-73. I poliarimetr4 idedamakiuvete su nezinomoskoncentracijostirpalu c' lr i. poliarimetras suderinamas pusseseliui. 4. 3. Poliarizacijos plokrtumos posrikio kampas g lYgus: Kokia fuiesa vadinama natiiraliqja ir kokia tiesiai poliarizuota. Poliarimetro veikinro principas- LITERATIfRA [1].p. KI.p.Iremus i3 poliarimetro kiuvetg. vienodai apSviesti. y. b 2Pav- /'ffi-\ w c /GF\ /<x><\ pagal(5) ir (6) formules surastos 8.i punttuose nurodytu bfldu nustatomas poliarizactjo: plokltumos porfuio kampas S . IS (2) formules apskaidiuojamatirpalo koncentracija . 2. 3. 4.q: (5) K iA \ ll i\ i\ A €r a AO A 0 _ \z__ /TT\ tttl \Ll_/ d f-I ts A t\.Laukeliq aplviesturnas vel suvienodinamaspasukant analizatoriq' I5 skales parodymq surandamas kampas 9/.

kuri nebiidinga kitq v. reostatas 5 ir ampermetras 6. 5.avtlo kryptimis vienetiniame daZnio intewale: Su..dv. KEnai.Matuojant ternperatiir4 didesng negU 14000C.r" t'Y' Sifumini spinduiiavim4 apibiidina spinduliavimo srautas per laikodeTtq dfyl i5 gijor fi"lit i5spinduliuojamas plotovieneto nuo v iki dv.. Toks spinduliavimas -vadinamas Siluminiu. kurios grandindje yra srovesSaltinis 4. Temperatfiros matavimo optiniu pirometru principas pagrlstas ikaitinto kiino spalvos ir Ivytejimo intensyvumo palyginimu su etalonines lemputes siiilo Svytejimu. apibiidina spinduliavimo Elba lur. kaitinamoji lempa. iB ploto vieneto . DARBO PRIEMONES: nykstamojo voltmetras. kud visomis tam is spinduliuoju iu^ tikrame daZnio intervale kfrnas.kuri k[nas i5spinduliuoja d@. lempute 3. temperatiirqir nustatyti Stefano-Bolcmano siiilo pirometras.-Sqinduli.-=l s.tai inergijoi srautas.-lei i kiino pavirliaus ploto vienet4 per laiko vignet4 krinla is vadinamassugerirno geba: imo energilossrautas dO. o jos ikaitinto siiilelio temperatiiros vienetais. Pastarasis priklauso nuo spinduliuojamo k$no iros ir daZnio ( arba bangosigio ). 00 Q) kiinai daugiau ar maiiau sugeria krintandi4 i juos elektromagnetiniq g energii4.maitinimo Saltinis. ampermetras. pastatomas rnatinis filtras 7 ir temperat[ra stebima kitoje skaleje.esantis temperaturoje.I"ABORATORINIS DARBAS Nn 16 spinduliams.. tur=-ZT .. v Suminis spinduliavimo srautas visame daZnio intewale vadinamas spinduliavimo geba err irapskaidiuojamas pagal forrnule: @6 I Pav. ampermetra.Energijos sraut4.65pm) Sviesoje. yra jo pusiausvyrasis pobtrdis' Itrspinduliuojamg rmagnetinftlbangq spekirine sucletis ir intensyv'mas priklauso nuo on. Pirometr4 (1 pav. (1) nuo imenti5kai stebima spinduliavimo gebos arr priklausomybe Tr ir Tz pavaizduota 2 pav' esant tenrperatiirorns 2Pav. sugertosir krintandios energijq 68 69 . raudonojo filtro (1.ssugraduotas ne srovds.) sudaro okuliaras 1 ir objektyvas 2. Pagrindine Siluminio spinduliavimo savybd. Ly' spinduliuoja elektrornagnetines bangas. ikaitinti iki pakankamai aukstos temperatfiros Svyti.=0. . DARBO METODIKA IR PAGRTNDINES FORMULES .t J"1^ = lde.. SvytOlimas sulyginarras reostatu.uvmlro sprNDULHvIMo ryRrMAs IR TEMPERAT0RoS MATAVIMAS OPTINIU PIROMETRU DARBO TIKSLAS: optiniu pirometru i5matuoti ikaitinto ktno konstantq.

atittinkantis spinduliavimo gebos maksimum4 atvirk5diai proporcingas temperatiirai : t nustatJrtistefano-Bolcmano konstant4 o. yra tiesiai proporcingasjo absoliutineitemperatflrai: vroo = bT . o j4 sukelia itampa U. ir darbo vietoje pateikt4lentelg o 6.Per okuliar4 . &.(s) Bangos ilgis. kaitiname elektros srovc I. BANDYMO I]IGA Paruo5iame darbui optini pirometrq. kurios si0lelig sudarornenedidelg itamp4.oL .Stefano-Bolsnanokonstanta. . = -fIU '7V1 I. ?. V. = Ao\f . esant vienodam Svytejimo intensyrnrmuibus skirtingos. KONTROLIMAI KLAUSIMAI ^b n^=T' dia b=2.. reikia iSmatuoti elektrines ines parametrus I.L0{ t$ir(mzld) . gaunameryikq lemputds siiilo vandq'. ' Jei kiinas yra ne absoliudiai juodas (.Vyno konstanta.Vynas nustat€ desni. Sukant disk4 5 pagal laikrodZio stebime [iungiame pirometro vati'q.67. Situminis spinduliavimas ir jo savybes. jo spinduliavimo geba e. kad daZnis atitinkantis absoliudiai juodojo ktno spinduliavimo gebos maksimum4. stumdant temperattrr4 matuoslme' l3ungiame kaitinimo lempos.U (e) (8) ir (9) gaunameStefano'Bolcmano konstantos i5raiik4: o= (10) €r -. ti. arrpermetro rodykle"rodo "0'.Nustatome tikrqiq temperatiir4 pirometru temperattirq ) t pagal i5matuotq pirometru t.'Plgal (10) formulg apskaidiuojameStefano-Bolcmano konstant4 (A=0. Matavimo duomenis ( I-sroves stiprum4. kuris Keidiant okuliaro iame raudonq filirq ( matinis filtras iljungtas )' jo vamzdeli.tr) 70 (s) Jei kiin4. Suformuluojame iivadas.l t-' sitrlq. Tikroji spinduliuojandio kiino temporatiira T apskaidiuojama pagal pridet4 lentelg (t. ir sugerimo Z. kuris teigia. Norint rasti tikrqj4 kiino temperatiirq reikia Zinoti spinduliuojandio kiino juodumo koeficientq. tai kiino pavir$iaw ploto vieneto spinduliavimo gcb r 1. kuriems esant matuoiama lemptlt€s Dest5rtojas riflo tenrperatiira q ( 5 . (4) tia o:5.r=t ).6 matavimai ). . U-itamP4: surasomei lentelg.r<1 perra5omataip: er = A-oTa (6) ) tai (a) formule (j) dia A . pirometr4 pastatome taip. t'-iimatuot4 5. ir spinduliuojandio kiino bei aplinkos rasT ir To. kai jo temperat[ra yra aple Jt't.integraline spinduliavimo geba' 71. kad jo lemputes siiilas uzdengtq tiriamos tinimo lempos sitrl4 nurodo srov6sdidumus.85).y. kad lempute silpnai Sviestq. turintis temperatiir4 T yra aplinkoje. nusakom4 sug6rimo geba A"r.i5matuota rySkumine temperatiira ). Sito*ioio spinduliavimo charakteristikos: spinduliavimo geba. susiejanti absoliudiai juodojo kfino intcgraling spinduliavimogeb4su temperatira: e.10i mK . t. fiungiame pirometro ]raitinimo . kurios temperatiira To .898. kurio A.pilo-lftlo pastebimas.. kurio temperatiira matuojama.ini. Jeigu ikaitgs kiinas. vadinami absoliudiai B.r<1 temperatiiros. Tokie ktrnai juodaisiais. =*(3) d@ DidZiausiasugerimo geba gali buti lygi vienetui ( A*.ir* ialtini ir qskq Pirometro objektyvq nukreipiarne i kaitinimo si8l4 ir nustatome izdq. Absoliudiai juodojo ir kiekvieno kEno.t. ii.kfino sugerimo geba. Stefanas ir L lJolcmanasnustate desd.A".

Sihminio spinduliavimodesniai4_ Energijos pasiskirstymas absoliudiai juodojo kino spinduliavimo spektre. Pastoviai S"i"t"t Suftinio spinduliuojamosSvi9so--s. hv= (1) konstanta. filelusig elektronq skai3ius per laiko fotoefektq. i5Lkia-elektronai' Sis nustate.+. ertrorrigsr"akuuminis Saltinis' tras. p. A .kA. 5.r r1 rikrauso energija nep: Eksperimentiniaifaktai.. nuolatinos itampos DARBO METODIKA TRPAGRIM)INES FORMULES Fl.GcrcaslsSTrntyrinedamaselektromagnetinirl. I"ABORATORINIS DARBAS Nr' 17 rsoRrNro FOTOEFEKTO DTSNINGUMU TIKRINIMAS soties fotosroves t AS: susipaiinti su iSoriniu fotoefektu. [10].p.kadveikiant SviesaiiB medZiago.-:.i.Z-"* .5-12. Planko matinio spinduliavimo hipoteze. spektrinei sudediai.bangqgcneravim4.Plant<o greiti. Detttioguttus : rezultatusnustatytiSiedesningumai eksperimentinius ApiU"rrOrinus sukeliandios 1. nuo bangos ilgio ir "ti. p.3-7. sukeliantis f. Kvanting fotoefekto ieorijq sukrire bangq spinduliavimo ir Plariko hipotezq apie kvantini elektromagnetiniq sugerimopob[di.G. kad islekusiqelektronq apsviestumo). bangos ilgis 3. yra aiSkinami lvantines mechanikos daznis.elektrono mase.vottmetras.3.Planko formule' 6. l4]1. patikrinti nuo katodo aplviestumo lausomybg :^rr: . Epistuoja fotoefektq sukeliatis didZiausias priklausantis daZnis).EinSteinas. l't .24t-259..pun#iuo. I5lekusig eteictronq didZiausia kinetine energija katodoaSviestumo. istyre AStoletovas' reilkinys vadinamasiSoriniu fotocfektir. priklausantis 72 73 .L-.p. A. Saltinis' Sviesos fotoelementas.i3lekusio elektrono didZiausias nuo medZiagos iSlaisvinimo i3 katodo pavir5iaus darbas.''onuofotoefektqsukelusiosSviesosbangos ilgio (daZnio).priklauso nuo krintandios sviesosintensyvumo( katodo krintandios i katodq Sviesos minimalus. Optinio pirometro veikimo principas.ittu. katodo ap$viestumui' vienetqyra proporcingas nepriklauso nuo 2. Pritaikgs pozitrriu.3-7..elektrono tia hv .. [2]. A.o.vadinamas ioto"f"kto raudonqia riba' (maZiausias nuokatodomedziagos'^ : r--r:xr:r.jis ulra5e fotoefekto lygti: I-ITERATURA lll.op.sugertohvanto energqa' h . liniuote.

2 . NubreZiamevoltaryering charakteristike i=f(V). \r-. y. Prie5pradedantmatuoti patikriname L pav. Einiteino lygtis fotoefektui. 4.mikroampermetras. t. i" = f[.3 . p. 5' sudarius toki4 itamp4 (arta Siektiek didesng)i5matuojamefotosroves priklausomybg nuo atstumo r. 7-9. ISorinio fotoefekto tyrimo schema. y.p. i" -E (4) Taikinio Sviesos Sa5tinio atveju I . Fotoefekto raudonoji riba. soties fotosroves stipris atvirksdiai proporcingas Sviesos Saltinio atstumonuo katodo kvadratui. i3 (3) apskaidiuojame fotoefekto raudonosios ribosdalni v. I5orinio fotoefekto desningumai.=-. Einiteino ggtis fotoefektui (1) i$rei5kia energijos i3silaikymo desni. I .1 -- r- 7 t (8) t. 4. minimali energija.=/ (2) irA rrr-rtrrTl 1 pav. NubrdZiame grafing priklausomybg u'=i (3) Zinant i3laisvinimodarb4 A. Esant didZiausiam apfuiestunnri (maZiausiam kuri nurodo destytojas). kad. kai nesikeidia krintandios Sviesos spektrine sudetis.vakuuminis fotoelementas. kad jis i5lektq i5 katodo pavir$iaus.kuriq energda proporcinga daZniui.12-L3- 74 75 . kurio schemapavaizduota 1 pav. BANDYMO EIGA 1.COSCI. I3 (l)plaukia. 3. pateikt4 schemq.itampos daliklis.12-L7. r- (s) dia I-Saltinio Sviesos stiprumas. Elektronq iSlaisvinimodarbas.AUSIMAI 1. 2.Sviesos Saltinis. kad minimali fotoefektq sukeliati kvanto energija: hv.tr.1 . I5 fotoefekto desningumo.nuolatines itampos laltinis./ 6. jos nustatymo biidai. itrmatuojame fotosroves priklausomybg nuo itampostarp katodo ir anodo. t. y.kad voltamperineje fotoefekto charakteristikoje stebima soties srovd Wa proporcinga katodo ap5viestumui. I5orinisfotoefektas. Suformuluojame i3vadasKONTROLIMAJ KT.jungiklis. . kuriai esant fotosroveisisotina.kadi5lekusig elektronq per laiko vienet4 skaidius proporcingaskatodo ap5viestumui. 2. Eksperimenti5kai (S) priklausomybg tikriname matavimo irenginiu. crkampas tarp normales ir krintandio i katodo pavirliq Sviesos spindulio. rir pagal(4) (6) .7liniuoti. ll0l. / r\ E=+ . plaukia.I t.rii5ies.6 .5 .kvantais. I5 voltarryerines charakteristikos nustatome itampos. Jei spinduliai krinta statmenaii katod4 (cr. kuri4 reikia suteikti elektronui. LITERATIfRA 127.voltmetras._7 Pastoviam l(Sviesos Saltinisir jo maitinimo i tampa nekinta): I _s (7) .=0) tai . elektromagnetinio lauko energijasugeriamaapibreZtomis porcijomis. r-jo atstumasnuo katodo pavirliaus. r. 3.didum4. 5. 8 . iskaitant hipotezg.4 . 6.

pagal gradavfuno bangl ilgius su nurodytais atlase.LABORATORINIS LINIJINIU SPEKTRU'TYRIMAS DARBAS Nr. . monochromatorius. kokiam' ilementui ilvadas' Suformuluojame priklaiso ismatuotos linijos' 76 77 . Saltinis spektro linijinio PRIEMONES: neono spektro atlasas. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES Darbe tiriamas linijinis emisijos spektras. nustatome.. spektriniq linijq atlasas. liniiq sqfve speKt?. 2. DARBO EIGA rySkq o' gauname lempq).): viename jo gale yra ply5p S.elementams' ffiH:"#"r#. Tiriame monochromatoriumi YM . neZinomospektro Saltinis. bei atlaso) iq fiit"tit ir"uZraSomeui"g'1itg* JI linijrl ir ri[leli su rySkesnemis 1iz-spettro putooy*i'l'tuip ismut""j"t" ro mikrometro brdliame monochromatoriaus i duomenissuraSome lentelg' Pagal iuos mllchromatoriaus ptyS[ statome kreivq I@)'lri."r'f"ei. kuri spinduliq krypti pakeidia90 . veikia kaip lupa ir padidina spektro vdndq.td*ru"'gioir.Rdti""d"# (neoning :foI*t atstum4larp suduotuspektro jq ir.es gradavimo "= sartini'tsmaqoiut" feris jo :p"kti:. sudarytq it diejq 300 kampo disperguojandiqprizmiq A ir B.Be to.l93is L. kreivg rasti neZinomospektro linijq bangg ilgius.llJ: $viesos 1ti:**o** nezinomq pastatome Zinomq Sviesos Saltini PrieS monochromatoriaus ply5i spektrq' mikrometropuroovm#'i. Ji sudaro kolimatorius K(l pav. patenka vis kitq monochromatoriaus ilgiq prizmds P i5skaidyta Sviesa.biidingaisatskiriems. . kurio Zidinys sutampa su plysiu. nubrdZti vadinamq dispersijos monochromatoriausgradavimo krervg n= f(f). juos surenka i vienq juostelg 3io lgsio Zidinio plok$tumoje' [45is L.. Sukant btiFq. Ant monochromatoriaus btrgno yra mikrometrines padalos. patenkandios i okuliaro iiiironeli ir galima bet kuri4 iSjq sutapatinti su Zitronelio siiileliu. 0 veikiandiq kartu kaip viena 60 kampo prizm6.. Juos skleidZia ikaitusios vienatomes dujos ir metalq garai. Sukant blgrq.todel lg5is L.iq sistem4 P. nustat5rti nelinom4 $ginant i$matuotus medZiagq. 18 MONOCHROMATORIUMI TIKSLAS: susipaZinti su spektrines anslizes metodais. gauto Lygindami sutapatiname spektruose. iS6j9i5 ivairiq prizmes vietq vienodo bangosilgio spinduliai yra lygiagretiis. kreive. keidiasi linijos. kitame . I5 kolimatoriaus $giagredig spinduliq pluoStelispatenka i disperguojand. Kolimatorius K skleidZia lygragedirl spinduliq pluoltq. ir vienos visiSko vidaus 0 atspindZioprizmesC. Prizm6 P Svies4i5skaido i spektrq.iJffi nolt*torn". (neono lempa). sukasi prizme P ir i lg$i L.J=ffi aliejuose atlasu. kartu paiymint ig atftinkanti instrumento parodymq.il$"gu:iT:i'-"f 13-T::?:::::lgiif. Sie spektrai sudaryti iS atskirq spalvotq linijq.

i".ILES 1.'3i. Kokybine ir kiekybine spektrines analizes. ' I Pav1 kondensoriumi (1' Optine stilometroschema pav)' Sn*tu iF ialtinio pluoltelis patenka i 2 siundiamai pfysi 3.14-24l2l.i. dispersija' tos . yra spektrosto-fls-Si.kadbattas i' kokybinesli"W"e' .i iff:]:t:1".6 ilskaido ji i objektryq5 ir toliau disperguojandiot kolimatoriaus 7' obiektyvas Reikiam4spektro spektr4.p.#. tunkcij4 atlieka gauti. 3. Juo tikslesnis kiekybine .*" jarbe "p"ktttkopo metalq ir jq aliekamos prietaisas -'stilometras(1 pav.ri"r. Juostiniaiir i5tisiniaiSpektrai.:l: sviesos krint4s I prizme spindulys Sviesos tuo.lry* !1..pagal jq santykinius intensyvurnus aiSkinamas .p.jq kilme.. 4.92-97.vadinama medZiagos spektrui pJ"iJlus.Praejgs Pivmq 4' Sviesos p1"T€1.mL Paprasdiausiu.. Saltinis' linijg lentele ir neZinomospektro DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMI.t"u"1i -1Y"111:j^ lydinirr ili*":"*:::u: o rinijq darnius.KONTROLIMAI KT-AI.iZilgot Liiiio rodiklio kitimo funkcijanro b"ogo* 1l$o komponentei.fi.o* pagar l.*"a. LinijiniU spektry kilme.ii$.2O-?4.iJ'".Tikrqii rp"x.spektrq atlasas.. [nijinio sektro Sniesos . atlikti soektrine analing' Sattinis.TZT'STILOMETRU tiriamojo SviesosSaltinio KSTAS: ismokti naudotis stilometru. n= f(L) " -".. Luriame dispersija naudgJa."iay** tq atitinka. LITERATORA fll.oai*fit -ia"O"'fJ lfgr p*"ier sp!{ulvsfist1iao31.rJ 1^oa'afotusuoSa prizme8' riiti i ot rtiurq9 nukreipia 79 78 .ili u. Darbo eiga ir laukiami rezultatai. z.1i:: spalv4 kiekvienq *pioAotiq' rputuoirl kiekvienaibaltosSviesos stcirtingas iuZio.). Emisijosir absorbcijos spektrai. J ."J""{G.JSIMAI Nr' DARBAS 19 LABORATORINIS KOI(YBINT SPEIffRINf ANU. spektro '##. vandenilio atomo spektras.

kol spektro linijos pasidaro rylkios. reikia j[ N"titn [auti jo Oati Wo. lenteles randame elementus.92-97. neono spektro $altinis. atlasas' PzuEMONES: monochromatorius. Pagal. Visas spektras perZi0rimas. 2. DARBO EIGA L. nurodyti jg bangq . reikalingos fiksuotai linijos pradZiai nustatyti.AS: susipaZinti su difrakcinio monochromatoriaus rasti Planko n. konstantq.02'1026 kmoll. taigi vienas kvantas Molekulg suskaldyti gali tik ablorbuoti iif ui"oe molekulg' energijq Ws' kvantai. tam kvantas absorbuojamas tikros visumos t. Po to i tq padiq viet4 nukreipiame kitas linijas ir parodymus.).gali bfrti perduota uiornq. sukinejame okuliarq. paZcnklintgkas de5imt padalq. t# atvejais. 2.{KO SPEKTRO ABSORBCUOS TIKSI. visa io energija ir urUa moiet ules rotaciniams laisves laipsnianr^s . atitinka spektre' Ji tenkina s4lygq: absordijos pradli4:tirpalo Linijiniq spektry kilm6. uZra3ome 3. 4. ZiUrddami pro okuliar4 9.I4-?A. Stilometro ply5i nukreipiame i Zinomos mcdZiagos Sviosos$altin[. Duotoje spektrineje lenteleje yra apraiytos darbe naudojamo Sviesos $altinio skleidZiamoslinijos.atitinkandius Siaslinijas.Nr' DARBAS 20 LABORATORINIS ( Stilometro dalis. Linijas galima pary3kinti sukinejant prietaiso kaireje pusejeesanti sraigtq. tirpalas ir Sviesos DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES arba kietuose k0nuose' Vykstant absorbcijai molekulese. kuri vadinama dispersijoskreive. de5iniu kraStu ir uira5ome i lentelg linijq atitinkanti bangos ilgi bei mikrometro skales parodymq. 4.iti-o principu ir nubreZti jo absorbcijoskreivg. LITERATURA [21.W =222'L06 J&mol reikalinga suskaldyti 1 tmot. nenurodyta.kai arba jos dalis .y. 3. Kokybind ir kiekybine spektrines analizes. kuriq energija yra ne maiesne u'Z reikalingq molekulei suskaldyti' tgqalai' Planko konstantai rasti gali biiti naudojami ivairiis (KzCrzOT)tirpalas vandenyle' svresos i5 jq ir kalio bichromato tcvant" veikiamas tirpalo jonas Cr2O7skyla taip: CrrOr-+hv = CrOr+CrOo- (1) i5tisines Ilgiausia banga. 5.2O-24.AT. Jo linijoms uZra5ome mikronretro parodymus ir pagal dispersijos krelg randame tas linijas atitinkandius bangq ilgius.ilgiai. lr0lop. KT-AUSIMAI SKAIEIAVIMASIS KONSTA}'{TOS PI. KONTROLIMAI 1. sulkaldyji sukelti metlZiagos cheminius pakitimus. pateiktas priede prie apralymo ir yra darbo prietais<lapra5ymas ISsamus vietde.uyruil. ( 2) ^lo 80 = = 6. neturinti spektroskopo paskirties. KaJangi gali yskgldyti a*oftuoja viena molekul6.de3ineje pus€je esanti mikrometro sraigtq.jq kilme."-.spgktrines Taip atliekame kokybing Saltinio analizg. apsukant sraigt4 kelis kartus. tenkandiq vienai molekulei' padalinti iSAvogadro skaidiaus h*=W " 1 0 .' kvantai yi^ nedalomi' kiekvien4 jtl *ot"t rt"r. vandenilio atomo spektras. Sraigtu prading linijq sutapatiname su matymo lauko viduryje esandios juodos juostos. Juostiniai ir iltisiniai spektrai. Darbo eiga ir laikiami rezultatai. prz. spektrq. Imame neZinomos medZiagosSviesosSaltini. Skalesb[gnelyje yra $imtaspadalq. Jei spektrasnerylkus. Emisijos ir absorbcijosspektrai. 5. lteikiama spektro sritis nukreipiama i matymo lauk4 sukinejant.t'Y'Wo # 81 lY o . dar skaldanti iolq. Pagal turimus duomenis nubreZiamekrervg n= f (f).p.. turime pamat5rti jo linijos i5plitusios. (energija Skilimo reakcijos tipo (1) Siluminis efektas ytu Zittolout .

.atspindZiodifrakcijos gardelg (1. kuri ivies4 i3skaido i spektr4 ir fokusuoja i ply5io plokitum4. Sviesadifraguoja. FN I pav. toaet difrakcijos gardelese stcngiasi padaryti kuo daugiau rcLir4.bje. Todel atspindyjestebimaSviesa tokiais kampais. tik Sviesos amplitudessusides. t-yskirtingo bangosilgio X Sviesa gaunamespektrq.kuriq Sviesainterferuoja.vadinamaspektro eile(4) S4ry5is rodo. svynrodami vienoje faz.k1 S In 6 /=7 . Jos veikimo princip4 galima suprasti. iSnagrinejus paprastesng plok3diq. (4) 6iak=0. 600. Tai plok5telc. Monochromatoriuje MYM panaudota igaubta atspindZio gardele.). maiinant atstum4 tarp reZiq d.Tada i5 (2) gaunamet Noc Per tirpal4 leidZiamosir praejusios Sviesos spektras tidamas difrakciniu monochromatoriumi. 1200. Difrakcijos ccntrus galime laikyti koherentiSkosSviesosSaltiniais. i . vrm.y.3. kad gardelg ap5viei.kad iSskyrusft = 0 (nulineseilesspektr4) 82 . vienodai vienas nuo kito nutolusiq lygiagrediq reZiq.Gardeles pavir5iaus [breZimai juos i3skaido ivairiais kampais. pav.2. Spinduliq eigos skirtumas A=d sino. t..kurie tenkina sqlyg4: 11 2pav. 24OO1r daugiau kiekviename milimetre. Bendras reZiq skaidius N ( gardeles plotis ) s4lygojagardelesskiriam4iq gali4: n=L= kN il" (s) Difrakcinio rnonochrornatoriaus MYM schemapavaizduota 2 pav. 'l'ik tenkinant interferencijos maksimumo s4lyg4 (frUkl. .. o bendrasvawdas3 Pav .iame normalds kryptimi lygragrediqspinduliq pluo5tq. puz. ) . Tarkime. =Yo^n c Wlo nukryps skirtingais kampais.1. Siuo aweju bangq frontas yra lygiagretusgardelespavir5iui ir spinduliai pasiekiavienu laiku.kurio i5ptitimas( dispersija) dides. kurios viename pavir5iuje padaryta daug vienodos formos.

A.io 4 spinduliai ap5vieiia igaubt4 asrpindZio difrakcijos gardelg 5. kuris charakteringas kielvienai medZiagai. ok rliuro rodyklg nustatome ant Ukusiosir dingusios no' iSti*I*o spektro ribos ir uZra5ome mikrometro parodym4 Pagal Si4 ns reik5mg i5 kreives n = f @) nustatome ribini ba4gos ilg[ ra ir iS (3) formul€s iSskaidiuojame Planko konstant4 ft. Keidiant bangos ilgi nustatytais intewalais i3matuojame intensyvumui)Sviesai parodyrius (pioporcingus Sviesos "uft*"tto einant ticsiog i plysi ir per Uandini-Rezultatussuraiomci lentelg' a. 5. Ui. Siuo aweju kaip ir darbe Nr'1'8 monochromatoriumi gradavimo kreive n= f\X)' i5breiiama rnonochromatoriaus Po to neono lempa pakeidiama iStisini spektrq turiniiu Bviesos p$Si Saltiniu( kaitinimo lempa ).170-i75. Prie3 monochromatariaus stebime trumpqig p*. Sis darbas gali btrti atliekamas ir YM'z. Sukant rankenelg10. IS grafiko nu$tatome bangos ilgi 2" . i5ejirno plybio 7 pastatytas fotoelementas F fotoelektriniam spektro registravimui. Difragavusi Sviesa.p. Praejg plysi ir atsispind0jg nuo veidrodi. kurios absorbcijos spektr4 norime i5ti(i. GrafiSkai atvaizduojame I priklausomybq nuo X.t" sugdrimq. plintant Sviesai bc absorbcijospavyzdelio {q ir jos kelyje pastadiustiriamqji bandini I (6) I = Ioe-F Kai absorbuojanti medZiaga yra iitirpinta skaidriame sqveika nepriklauso nuo tirpalo tirpiklyje ir molekuliq koncentracijos. nustatomas maksimalus qr3kurnas. L4-24.toti-4 intensyvum4 nustatomenuling 4).I' Io f-l (8) Absorbcijoskoeficientq P. optinio lankio D arba pralaidumo fl priklausomybe nuo bangos ilgio yra absorbcijos spektras.btdingas grynai absorbuojandiai Optiniais prietaisais daZniausiainustatomas optinis tankisD arba optinis pralaidumasT: BANDYMO EIGA 2 1.ameoptinio tankio -ir pralaidumo u"ri"r. Padetyje K pastatome kiuvetg su tirpalu. galima nustatyti medZiagossudetl ir jos kieki.utg'tio""t9 su kalio bichromato tirpalu tung. kurios bangosilg! rodo skaidiailangelyje11. pti"S i5djirno ptyti Z pastatome fotoelementq. I5tyrus absorbcijosspektrq.32-35- spektrai3. Kokybind ir kiekybine spektrines analizds' 84 85 . Prijungtas per stiprintuvq prie fotoelemento voltmetrasleidZia iSmatuoti norimo bangq ilgio Sviesos intensyvum4( santykiniaisvienetais ). prie kurio prasideda Plankokonstant4 & ' staigus 7' mairjimas ir ii (3) apskaidiuojame su PA*STABA. dia A-koeficientas. diafragmos ir rankeneleparenkime .atlikti kiekybing spektring analng. 1 . Ant optinio suolo 30-60 cm atstume nuo iejimo ply5io Saltini1' Sviesos pastatomi ir [iungiamei3tisinio spektro l. Linijinq spektrq kilme. kuri pastumiant priklausomai nuo stebetojo akies. t = -. fokusuojasi i iSejimo plysi 7. Juostiniaiir i3tisiniaispektrai. patenka I Rankenele8 veidrodi galima patraukti. galdele 5 pakreipiamair i i5ejimo p$5i patenka norimo spektro intervalo iviesa. t. Spektrui stebcti vizualiai ui ply5io 7 arba 9 galima pritvirtinti okuliarq 12.I5 ialtinio 1 lgsiais2 Sviesa nukreipiama i iejimo plysi 3. pti"S plySit pastatomekiuvetg su kalio bichromato tirpalu K. Emisijosir absorbocijos 4. padeti fiautris PadetYje l. atsispindejusinuo veidrodZio 6. KONTROLINIAI KLAUSIMAI D =le*. medZiagai. Sukdami monochromatoriausmikrometrini *r"ilt4. abaorbcijos koeficientas monochromatinei jo proporcingas koncentracijai c (Bero desnis) : Sviesai (7) P =A c.jq kilmo' Darbo eiga ir laukiami rezultataiLITERATIfRA [1].p. [10]. Naudojalni-(bi sq{ysius apskaieiuo. vandenilio atomo spektras' z.y. tuomet Sviesa i5ejimoplysi 9.

absorbcijos koeficientas monocbromatinei Sviesai proporcingas jo koncentracijaic ( Bero desnis): (2) P=dc. a . ) skirtas matuoti tirpalq bangqilgiq (315-980) optiniam pralaidumuiT ir optiniam tankiui D Sviesos uiregistravusSviesos optinis pralaidumasnustatomas. t. Taip matuojama netei8iant lautrumo.iamql4 ti tt"ig 1b. Rankenele 4 ( L pa. Optiniais medZiagai.Tirpalo @. kaip ir emisijos spektrai. kuris kiekvienai medziagai. Kai kuriose medZiagoseSviesos absorbcija sukelia fotoreakcijas. nustat5rti bangosilgi. Kaitrines lempos I Sviesakondcnsoriumi 2 fokusuojama i diafragmos 3 plok$tum4. tadiau'kita. megintuveliai. Atskinl atomrl spektrai yra linijiniai. galima "hurutt"rittg* nustatyti midZiugos kieki ir jos sudet!. kuris Sviesa jautruJ 590-980 nm bangq ilgiq intenale ir fotodiod4 Q-?'616' 87 .biidingas grynai absorbuojandiai prietaisais daZniausiai nustatomos dvi $viesos absorbcij4 apibiidinandios charakteristikos: optinis tankis D 86 Atidarius dangteli.Praejustiriam4ii tirpal4 rittrai z susi$nina Sviesq padalinimo plokstele 15 nukreipiama i fotodiod4o. vykstantliuminescencijai. (1) dia Io . i5matuoti neiinom4 koncentracij4. kurios sudaro juostas. Fotoelektrinis kolorimetras KoK-2 ( 1 pav. Otl"tctyuut 4-5 per filtry sistem4 6-8 Sviesq nukreipia i ii.Nr.y. pasilieka molekuliq medZiagojevidines energijos pavidalu. optinio tankio D arba pralaidumo T priklausomybd nuo bangos ilgro yra absorbcijos spektras. o neutraliis ( pilki ) Sviesos 400-540nm diapazone. daLnaididesnioji.parenkant atitinkam4 filtr4' ivairiuose Foioelektrinio kolorimetro optine schema pavaizduota 2 pav.D-?/IK 12. . optinis tarikis D.koeficientas. absorbuojamosSviesos PRIEMONES: fotoelektrinis kolorimetras. dia a. t. kuri stovi tarp apsaugniq stiklq 9 ir 11' Spalvoti Sviesosfiltrai 8 isskiria norimo bangos ilgio svies4. DARBAS 21 LABORATORINIS TYRIMAS SPEKTRIJ TIRPALUABSORBCUOS stipriausiai TIKSLAS: i5tirti duotojo tirpalo absorbcijosspektr4. ) I spinOutiq keliq pastatoma kiuvete su tiriamuoju tirpalu ir. Apsauginis filtras 6 apsaugoopting sistem4nuo Siluminio poveikio. o I . atlikti kokybing ir kiekybing spektringanalizg.jos intensymmasmaZejaDalis iviesos energijos naudojama suZadinti elektronams ( Suoliams i didesnesenergijos biisenas ) bei molekuliq svyruojamajam bei sukamajam judejimui padidinti. iinomos koncentracijos tirpalas. kiuvetes. Molekuliq (tirpalq) spektrai sudaryti i3 daugelio persiklojandiq linijq. skalejeatskaitomas spektro dalyse. Monochromatines Sviesos silpnejim4 medliagoje apra3oBugerio ir Lamperto desnis: T ir optinis pralaidumas a =rn[!) "\I) (3) r=L Io (4) Absorbcijoskoeficientq p. dalis sunaudojama bei atomq 5iluminiam judejimui padidinti. spinduliq ke$jc pastatoma kiuvete su tirpikliu ir reguliuojant jautrumq paii"ti"ma 100 padalg atskaita.y.praejusios medZiagossluoksnio stori x intenqrvumas ir Kai absorbuojanti medZia9a yrn i3tirpinta skaidriame tirpffie molekuliq s4veika neZymiai priklauso nuo tirpalo koncentracijos.1oexp[-. neZinomoskoncentracijos tirpalas.. yra sudetingi. Absorbcijos spektrai. (6) I .kritusios i medZiag4 Sviesos intensyvumas. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES DARBO TEORIJA: Sviesaiplintant mediiagoje. nm intervale.rr] . Dali sukauptos energdos medZiagosi5spinduliuoja. kurie yra proporcingi Sviesos srautq Oe ir piaejusi tirpal4 srautq intensyvumuiIo ir I: oo Io OptinistankisD atitinkamaigaunarnas r=!-rcovo= 9169o7o (s) D=rs+=E*. Irtyrus absorbcijos spektrq.

vetg uZpildome tiriamuoju tirpalu. kad per jq eitrl Sviesa. pagrindineje absonbcijos kad srityje pralaidumasT btQ 10-10O7o intewale.Rankenelemis'Jautrurnas' 5 ir "100 nustatymasgrubiai ir tiksliai'6 nodyklg1 pralaidumo T skalqje atlenkiame ties 100-qi4padala.pazymetuoseatitinkamai juoda ir raudona spalvomis. 3. panaudojus ji" i3matuojameT ir D priklausomybg nuo konoentracijos. ISmatuojarne neZinorncs konceutracijos tirpalo optini tanki D ir pralaidum4 T ir naudodanriesi 8 punkto grafiku surandame jo koncentracij4.reikia jautrumo rankenelgstat5rti ties tos padiosspalvospaiymomis. juos 3 rankenele.p. 10-17. Vienq kiu.DAREO EIGA 1.Pasigaminame duotojo tirpalo reikiam4 koncentracij4. Tirpalq optinis tankisD bei pralaidunnas ir jg tarpusaviory$ys. ipilant i Zinomos koncentracijos tirpal4 atitinkam4 kieki tirpiklio ( vandens).p. 2 Pagrindinec molekuliq spektng dedamosios:rotaciniai. Spinduliavimo ir absorbcijosspektnl rti5ys.romq skirtingg koncentracijq tirpaflus pasigaminame. Todel. koncentracija Jei nenurodyta. 1.2 4. Fotoelektrinio kolorimetro optine schemair josveikimo princrpas.20-26. matuojant skirtinguose spektro intervaluose. Ranken0le4 kiuvetgsu tirpikfliu ( vandeniu ) pastatometaip.lizeje. 5. 7 U grafiko nustatome bangg ilgi (filtrq).92-97. i5matuojanr optini pralaidum4T ir optini tanki D. 86-89. 8. matavimus atliekamesu filtrais. tinkamiansiai koncentracijai parinliti attiekame kontrolinius matavimtrs. NubrdZiame optinio tankio D ir optinio pralaidumo T priklausomyb6s nuo bangosilgio grafikus. KONTROLIMAI KLAUSIMAI 1 pav- oD -24K 2pav. T=T(c) ir D=D(c) priklausomybes 9.y. Rankenele 4 i spindulig keli4 pastatome tirpal4 ir atskaitome skales parodymus.34 punktr. T 4. Spektrg panaudojimaskokybineje ir kielrybinbje spektrineje ana'.siekdami. Rankenele 5'Jautrumaso arba3 paddtyje. keisdarni 6. Pavaizduojame grafi$kai. jautrq 315-540 nm intervale. antrqi4 .tirpikliu (vandeniu).Istatomekiuvetesir uldarome dangteli. LIT'ERATTfRA [21..t. 2. vibraciniai ir elektroniniai spektrail 3. Zir. 89 88 / . 5. atitinkanti didZiausi4 absorboij4 ir. [8]. 1.

Jei T=0.. a) arba tilteliu (1 pav.VarZos priklausomyb6 nuo temperatfiros apra5omaformule: At'o (3) s4lygojamas Jei puslaidininkis elektroninis.3 .2 . suZadinamaisi3 donoriniq valentineje juostoje' juostq.krosnele.Bolcmano korstanta. & ' konstantafi lyg minimaliai galimai puslaidininkio varlai). k .nes M.Vitstono-tiltelis. termostatas (krosnele). srov6s$altinis. ChemiSkai gryniems puslaidininkiarm elektronq ir skylig koncentracijos vienodos."o priernaiSiniq lyrybe: eneryi3osMo.. jame dominuoja laidumas. Sulogaritmavus analogi3k4'vartos logaritmo priklausomybg nuo atvirkltines g"rriu* malesnis' I5 jo iemperamror.o. pagamintas. autotransformatorilus.. Kai T> 0. o jq elektrinis laidumas vadinamas savuoju. jq varZa ma[bia didejant temperattrai.AUSOMYBES NUO TEMPERATUROS TYRIMAS i5matuoti puslaidininkinio termorezistoriaus varZos TIKSLAS: priklausomybg nuo ternperatiiros ir apskaidiuoti puslaidininkio. DARBO METODIKA PAGRINDINES FORMIILES Puslaidininkiq elektrini laidum4 sqlygoja laidumo juostoje esantys elektronai ir valentineje juostoje esandios skyles.puslaidininkio aktyvacijosenergija.o puslaidinirikio (1). tokie puslaidininkiai yra idealiis dielektrikai. T . til si* atveju tieJdspolinkio kampas 91 bus galime rasti lygmensaktryacijos energij4: (5) Mpr =2Wggr Vitstono Puslaidininki o varLt matuojama ommetru ( t pav'.termovarla. i5 kurio jis energijq. i3 valentines juostos i priemaiSinius susidarandiomissuzadinant "t"ft-nut temperatiiroms' akceptorinius lygmenis. R = &".ommetras.o (4) R = & e ro ( 1) dia Mo . o jq varZa be galo didele.kurios polinkiokanrpo* i+ aktyvacijos energij4: tt* a5i tangentas 90 LE^ It I5 jo galima rasti 91 . kad varZos natiirinis AF (2) tiesine aWirkitines KI logaritmas yn 5 1 .. uitu skylinis.. b). Tokie puslaidininkiai vadinami savaisiais. 22 PUSLATDININKIU VARZOS PRTKT..rro. sqlygojamas ttytc-it .aktyvacijos PRIEMONES: termorezistorius. < Mo ir iSrei5kiame YE- nuo o esant auk5tesnerns temperattiroms varZos priklausornybe (4) temperatiiros bus kaip ir savo. 1pav. esant Zemesnems lygmenq aktyvacijos pustaidininkio varZa priklu. Sulogaritmavusabi lygbes puses: = lnl? Inft +lf Matome.absoliutind temperat0ra.a grafikaslnR = /f+) tunkcija. temperatiiros " \u " yra ties6.Vadinasi. priemaisinig lygmenq i laidumo elektronais. termometras.Siuo aweju.=Zhgq LEo I"ABORATORINIS DARBAS Nr.4'autotransformatorius' voltmetras.

Vitstono tiltelis. Aktyvacijosenergija. L pav. Energinesjuostoskietuosiuosekiinuose) Kietqiq ktrnq skirstymas i laidininkus.lffi.krosneld.p. Pagal (3) ir (5) apskaidiujameAEo ir LEp.p. QeiT nedidelis. fiungiame termostato (krosneles). KONTROLIMAI KI-AUSIMAI LE.b BANDYMO EIGA 1..2 .70) V itampq. parodyt4 su elektring granding. LITERATIIRA [12].66. nuo temperatiiros' priklausomybe 4. puslaidininkius ir dielektrikus juostines teorijos poZiiiriu. 52 . 4. savasis. Susipa.terntovuia.60. 1 . 3 . J. 3.autotransformatorius.Jq aiskinimas. 92 93 . usornybs tnR=t() 6.).. I5matuojameprading varZ4. 2.60 . I3matuojame varios priklausomybg nuo temperattrros (temperattrq intervalusnurodo desgrtojas). tai tik 1. [14].67.Nustatome(60 . PuslaidininkiqvarZos jos prasmeir nustatymometodika' 5. 4 . kuriame yra termorezistorius kaitinim4 (autotransformatoriq).elektroninisir skylinispuslaidininkiqlaidumai.Zlstame matavimo aparattira ir patikriname 1 pav. 5 .voltmetras.

Ifuip taisykle. L ir 2 Suoliai) arba i lokalini energijos lygmeni (2 pav. PUSI"ATDININKIU FOTOr-A.skyle ( elektronas laidumo juostoje.jie netenka su Sios perteklines energdos ir praejus 1010 s nepusiausvyriniq krtivininkq energija susilyginssu vidutine pusiausvyriniq kriivininkq Silumine energija. voltmetras 8. laidumo padidejim4 lems nepusiausyriniq elektronq An ir skyliq Ap koncentracijos padidejimas: 1 pav rinkinys 3. PRIEMONES: Sviesos SaltinisL. Er E. iviesosfiltru vadinamas savuoju fotolaidumu. esati puslaidininkio draustines energijos juostoje. 3 Iuolis). nepusiausvyriniqkrflvininkq ryvavimo trukme daug didesne 2+10-7 taigi iki rekombinacijos kinetin6 energija jq s. Siuo aweju fotonq energija turi bflti ne elektronus ui maZesne draustinesenergijosintervalq (hv>AEs). kurie turds pakankamaididelg. suZadinus puslaidinirrki fotonais. nepusiausvyriniqelektronq arba skylig koncentracijadidespagaldesni: -L An=tFkls(l-e ' ). stiprintuvas 7. Sqveikaujant su tokiu f. skyle valentinejejuostoje)..2 ir 3 Suoliamssusidaro tik vieno'zenklo kriivininkai: elektronai arba skyles. Tarkime. oscilografas9. tadiaudel sqveikos kristalinesgardelesdefektaisir fononais. atitinka pusiausvyrinigkrtivininkq vidutinp SiluminE kad nepusiausvyriniq krtivininkq judrumas F ir lb maZai skirsis nuo pusiausvyriniq. kad fotonq encrgija hv >>AEo . I5 to plaukia. Toliau aptarsime tik savojofotolaidumo reiSkini. srovds Saltinis 5. kurio nrelu krinta i puslaidininkio pavir5iq fotonl srautas. tai sudarytaslaidumo padidejimas Ao=e(F"An+ruap). ivyksta elektrono Suolisi laidumo juost4 (2 pav. srautu Io. vir3ijandiqpusiausvyriniqkr[vininkq viduting energij4. Ivykus 1 Suoliui puslaidininkyje susidaro pora elektronas. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMT'LES Vidinis fotoefektas ir su juo susijgs fotolaidumas stebimas suZadinus puslaidininki tam tikros energijos foton4 srautrl Puslaidininkio valentineje juostoje arba priemai5iniuose lygmenyseesantys elektronai sugeria fotono energij4 ir. (1) Nepusiausvyriniq elektronrl An ir skyliq Ap koncentracija priklauso nuo fotonq srauto Io didumo ir laiko intervalo. Jei elektronai suzadinami i5 valentinesi laidumo juost4 (1 Suolis). (2) 94 95 . E" 2pav. fotorezistorius 4. Sviesos moduliatorius2. kad Ap =An((po ir po >>no (dia n0 ir po pusiausrryrine kriivininkq koncentracija). rezistorius 6. uZ 1010s ir sudaro L0 energijq. Laiko momentu t=0 puslaidininki apSvietus pastovaiisdidumo fotonr. Tokiu biidu. jei pastaroji yra pakankamodidumo.SuZadinant i5 priemaiSiniq lygrnenrl(2 Suolis) arba i3 valentinds juostos i priemai5inius lygmenis (3 suolis) stebimas priemaisinis fotolaidumas.rDUMO TYRIMAS TIKSLAS: susipaZintisu puslaidininkiq fotolaidumo kinetika ir i5matuoti liuksamperingcharakteristik4.LABORATORINIS DARBAS 23 Nr. Tarkime.otonu susidarys nepusiausvyriniai elektronai ir skylds.

K-ai rezistoriaus laidumo n^ o""g mazesneuZ fotolaidininko varzq r.?a-* \ ]a* 3 Pav. Suformuluojame iSvadas. (s) 1. Kaip priklauso stacionariosfotosrovesdidumasnuo fotonq didumo. ll t i i i i f- llili it I llivl-\ -= .kvantinis nasumas. koncentracijos malejimas (3) fotong sraulq varza filtrais 3.p. tai: An6=yI6t. prie skirtingg 5.t. Prie3ingu atveju. pavaizduotasnepusiausvyriniq impukais' Sviesos suiadinant stadiakampiais ir maZejimas At'l h. .parodantis. Vidinis fotoefektaspuslaidininkiuose. Fotoofekto kitimo ddsningumai ijungiant ir nutraukiant i puslaidiniriki krintanti fotonq srautq. LITERATIJRA 167 [31. pavaizduotos schemos jungmq. kriivininkq koncentracijosdidejimas 3 pav.NubraiZomejas milimetriniame popieriuje'4. Sviesossrauto stiprumq keidiame neutraliais 96 . pavaizduota fotolaidumo matavimo principine schema.52-65. Voltmetru ifmatuoiame kintamo . Prie skirtingq moduliatoriaus sukimosi Seidlq ( nurodo.dia r . signalo u didum4 pagal (7) lyrybg apskaidiuojameAo1' srauto stipruml Is ir Sviesos 6. priklausantis nuo puslaidininkio parametrq. [101. liuksamperines ir kinetikos 1 pay. KONTROLINIAI KIAUSIMAI -L (4) An=tFkloe '. srauto 3.koeficientas.ddst5ttojas) jas stebime kinetikos kreives' NubraiZome oscilografo u[*n" milimetriniame PoPieriuje. Flitrais 3 keidiami Bviesos kinetikos kreives. Kai pusiausvyrinis puslaidininkio laidumas yra maZas palyginus su fotolaidumu ir jo gufla nepaisyti. Fotolaidumo kinetikq charakieristikos stebime oscilografo ekrane. fotosrovcs didumq rnatuojame prietaisu 8. k . i[ \ t Stacionari nepusiausvyriniq kr0vininkq koncentracija priklauso nuo fotonq srauto Io didumo.skyle suiadina vienasfotonas (paprastaiB<1). .U Saltinio5 itampa. krOvininkqkoncentracija( kai t-+ @): Stacionarinepusiausvyriniq Ano=tpklo. Patikriname matavimui' matavimo prietaisus.191. [jungrame 1.kai An<<rto.kintamo siggalo itampos rezistoriuje Re didumas.. p . 97 dia y . tai: (6) Ans=1ls.p. tai fotolaidininko pagal formulg: prieauglis apskaidiuojamas Ao= (7) URn Kriivininkq lygbe: apra5omas nutraukus maitinirno dia u . R6 " rezistoriaus6 varZa' BAI\TDYMO EIGA 1 pav.iviesossugerimo koeficientas. Nubrdliame liuksamperingcharakteristikqao=f(Io)' 7. 2. kad fotosrove pasiektg isotinimq' srauto stiprurr4 ir oscilografo ekrane stebime 3.paruosiameoscilograf4kintamositampos 2'[iungiameSviesosmoduliatodauso'uitioi*qirnustatometokisukimosi daZni.fotonais suladintq kriivininkq glvavimo trukmd. kiek pory elektronas .

I"ABORATORINIS PUSI,AIDININKIO

DARBAS NR. 24 FOTOI,AIDUMO TYRIMAS

k=L

(1)

o

INTEGRALINIO

apskaidiuoti TIKSI-AS: gauti fotosrovespriklausomybgnuo ap$viestumo; jautrius. integralini ir specifini fotovarlos PRIEMONES: fotovarZa, sroves Saltinis,mikroampermetra$,voltmetras, liniuote, liuksmetras. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES Elektronq suZadinimas Sviesos kvantais ( fotonais) i5 valentines juostos i laidumo juost4 ar i priemai5inius lygmenis, arba i3 priemaiSiniq lygmenq i laidumo juostq vadinamas vidiniu fotoefektu. Ddl to susidarqs papildomas elektrinis laidumas vadinamasfotolaidumu. Elekftomagnetinio suladinimo metu vis4 fotono energijq sugeria elektronas,toddl, skirtingai nuo Siluminio suZadinimo, kuris yra statistikinio pabtidtio ir vyksta esant vyks tik tada, kai bet kokiai tcmperat[rai T>0, fotoninis su.Zadinimas (priemaiSinis fotolaidumas) ir hv2Ms fotono energija hv)M* Pertekline fotono energija (hv- |yB ) pereina i (savasis fotolaidumas). laidumo juostos elektrono kineting energijq, kurios jis netenka susidfirimo su atomais metu. Maziausias fotono, sukeliandio vidini fotoefekt4, daznis vadinamas fotolaidumo raudonajB riba. Visi galimi elektronq suZadinimai pavaizduoti L pav. A -_--__x_-*--

diai-fotosrovesstipris,O'ifotovarZ4krintanCiosfuiesossrautas'Jei = Integralini jautri ioio".*o, plotas S, o apsviestumasE, tai O ES' iSrei5kiameformule: t.- i* =B (2)

jautris priklausonuo darbinesitamposir Siektiek Integralinisfotovarzos nuo ap3viestumo integraliniojautrio ir daftines itampos $ecifiniu jautriu vadinamas santykis k (3)

,U

'

t j:,ninir,' 2' Eksperirnentoprincipind schemapateiktl 2 Vy' ty ; Y:1"-t 4 - voltmetras, 5 - itampos daliklis' 6' fotovarZa,3 - mikroampermetras; itampos Saltinis,7 - liniuotd. " Matuojant fotosrovg, biitina atimti taruines srovesstipri'

61 t V)
, r | ' t t t I i i i i i r' ' ' llIIII|||IIIII||" ,

I I

2Pav' BAhIDYMOEIGA 1 pav. elekfiinggranding'. 2 1. Patikriname pav.pavaizduotq Matavirrus fitosioves priklausomybgnuo ap$vigstumo' l. is."t*iame -itampos didrrmarns (nurodo atliekame trims folova*os darbines keidiame,keisdamiMesos Saltinionuotoli nuo Alri't i*1. Ap6viestumq fotovarZos. 99

\:7

a

juostosi laidumojuostq. i$ a - sndadinimas valentines i5 b - su,ladinirras donoriniqlygmenq laidumojuostq. i juostosi akceptorinius lygmenis. i5 c - suZadinimas valentines jautriu vadinamas clydis,skaitmeniskailygus Integraliniu fotovarzos srautovienetui statmenaifotovarZos srovoi,kuri susidarokrintant Sviesos tam paviriiui,sudarius tikrq itamp4: 98

3. Prie tq atstumq, kuriems ismatavome fotosroves, liuksmetru didumus. ame ap3viestumo i3matuoj 4. Nubreliame fotosroves priklausomybes nuo ap3viestumo grafikus i = f (E) prie skirtingq itampq U1. 5. Apskaidiuojame integralines fotovarZos jautrius ir nubreZiame

I"ABORATORINIS DARBAS Nr' 25 PUSLAIDININKIO LYGINTIIVINIO DIODO TYRIMAS

fr priklausomybes = f (E) pA. skirtinggitampgUr ' 6. Apskaidiuojamespecifini fotovarzosjautri visoms trims darbinerns itampoms. i5vadas. 7. Suformuluojame
KONTROLINIAI KLAUSIMAI

TIKSLAS: i3matuoti puslaidininkio lygintuvinio diodo voltampering jo charakteristikq, apskaidiuoti lyginimo koeficientq ir nubr€Zti priklausomyb* nuo itampos graritq; i3 voltamperines charakteristikos ivertinti p-n sandtiroskontaktini potencialq skirtumq' i;mgMoNES: nuolatines srovessaltinis, sinusiniq virpesiq generatorius, varZynai' oscilografas, mikroampermetfa$, miliampermetras, voltmetras' lygintuvinis diodas' komuiatorius, puslaidininkinis DARRO METODIKA IR PAGRINDINES FORMTJLES laidumo: Puslaidininkini lygrntuvini diodq sudaro dvrejq skirtingo (paipo), puslaidininkir;sandflra'vadinama elektroninio tti'tipol ir skytinio ir pn sandtra. ji ,,rduro*o lierpiant i pusraiainintio ptok3telg donorines keidiasi' akceptorines priemai3as, kuriq paiist<irstymas tlryje Suoli5kai 'gnehtq tarp elektroninio ir skylinio laidumo daliq ribq sudarydamas (1pav.,a). .^tartime,kadakceptoriniqpriemai$qN.koncentracijayradidesne koncentracija negu donorimrl No 1N" iNo;. fuOungl p - tipo da$je skylig iipo Uafyje,iodel jos difunduos i n ' tipo dali' didesne po"Ou,rg ' (1 pav' , b)' ""g,, " kurioje sudarys nepagrindiniq kruvininkq koncerrtracijQ Pn Artimoje saniurai-p-- tipo puslaidininkio dalyje liks nekompensuotas nuo akceptoriniu jonq neigiamaseiekftinis krfivis, kurio tarikis p priklausys pav. c)' akceptoriq koncentracijos (1 ' difuzijos procesas vyk$ if 1 ' tipo Analogi3kas "t"tttot.1 susidarys puslaidininlio, del ko n - tipo dalyje artimoje pn sandflrai donoriniq jonq teigiamaselektros krflvis' jonq skfli{ ir"eleftronq difuzijos procesas vyks rol, kol priemaisq ir nusistoves elektrinio lrO"io sukurtas tauko stipris kompensuos5i procosq sandf,roje b-u1lygus nuliui. pusiausvyra,t. y. suminis kriivininkq sfautasP/, burp p ii n pusiaidininkig susidaryskontaktinis potencialq skirtumas:

1 . EnergijosjuostoskietuosiuosekEnuose. kinq skirstymas i laidininkus, puslaidinirikius ir dielektrikus 2. fir,{tl 3. Savasis,elektroninis ir skylinis puslaidininkig laidumas. Jq aiskinimas. 4. puslaidininkiq varzos priklausomybe nuo apsviestumo (vidinis
fotoefektas). LITERATIfRA juostines teorijos PoZi[riu.

[3],p.60- 88,103- 105; - 58,72'73[101,p.52

,*{nff,
100 101.

(1)

pz Taigr,didinantiforing i irrei'f U>0), F$"iry*y srautas sandriroje. labaidideja sroves stiprumas Tokiairovdstekejimo I. trypiispiianourc;c vadinama pralaidZiqia kryptimi.

dil nt - savojo laidumo puslaidininkio kriivininkq koncentracija. Jo sqlygotas potencinis barjeras eo = eyo ribos pagrindiniq kmvininkrl jud6jimq pn sandtroje. _Juoslinispr sandiiros modelis ir potencines energdoseiga pavaizduoti 1 pav. , d. p, sandiiros erdvinio krivio, kurio tankis p, dalis bus nuskurdinta pagrindiniais krtivininkais, tod6l jos varza didele. Jei pn sandiirq sudarantiq purlaidininkio daliq ilgis o"oio"tir, tui visa_iiorind itampa u,. sudaryta pustaidininkio tontaftuorlni, pn sandlroje. Kai u>0 (gliusas prie p tipo puslaidininkio potencinio ) barjero didumas rnahbia,r y. q=O-el-t ir iabai padideia'pagrinOi*q

pn sandfira itampq uitvarine kr5ptimi, srove labai staigiai dideja ir pramns"ma, t-y.prl sandiiranetenkatygrnimosavybiq' pn sandUios pralaidlios ir uZtvarines krypties srov6s priklausonrybd lygbe: nuo itampospateikta I pav.,e ir apra5oma I=Io[e o - t],

f re

I

(2)

kqpties sotiassrovdsdidumas,priklausantisnuo prt dia Io - uZtvarines parametrq' puslaidininkio sudarandio sandfirq BAI.IDYM; EIGA 2 1. Sujungiame pav. pateiktq elektrosgranding.Pralaidzi{a k4rptimi ultvarine' mikroampermetru' miliampermetru, srove matuojama

p

n

,rr"rrn\
/'>rn-?r-T) 2 pav. didum4rodo kur.rgs 3 2. fiunggjungkli 2 poteciometru keidiameitamp-q, arbamikroampermetras didumq- miliampermetras vottinetias2,6 srovds 4. ir 3. I5rnatuojamevoltamPerinq ( 7 = f (U\ charakteristikq nubreZiame

XU
1 pav, Prie5ingai,kai u<0 (minusasprie p - tipo puslaidininkio) potencinio (9=9s*eU), ir srovesstipnrmas pz'sanouroje Li1f ,_o"*yt^ Tro.g" sumazeJa. sroveskr'"tis vadinama ultvarine. sudariui- labai dideig Si

grafik4. 4. Apskaidiuojame lygnimo koeficient4

k =1ry49

enu skirtingq

= itampq ir nubreZiamegrafikq k l(U).

LAz

mastelyje kryptiesvoltamperingcharakteristikq pralaidzios 5. NubreZiame prl tiesingda4 [ itampq ari [vertiname lnI p,a.= f (U) ir ekstrapoliavg Vo kontaktiniopotencialo didum4' sandiiros 103

pateikiami prie matavimg 7.siliciopagrindas). Dviejq puslaidininkiqsandiira.65. 188-194. SOW.lgl.p.38 . eksperimentu' stendo). irustaicinint<io parametraipp.Iffi'MOG.emias ' (2 c pul' ). (Sviesosiraufii)' pn sandiiros jlostine struktiira irlpor"iog" ap5viestumui tankio p p"teit ta i 1u'. Puslaidininkiq lygintuvinig diodg tiltelis ir jo veikimo principas' LITERA^TTfRA .pn sandflra. erdvinio ldyi? kol iandiroje vy*sta difuz-ljl ( skyliq s it p iasistirstymas tiur-pn **at*.tipo) ir skylinio (p . Suformuluojamei5vadas. potencialq srities ir elektronq e iI n srities) ir nusistovi kontaktinis skirtumas.AS: ismatuoti fotodiodo srovds116 0. [3]. kuri4 sukurta evj yra jiga.)' Saltinis a) matavimo Piroelektrini spinduliavimo galios matuokli sudaro: piroelektrinis elementas galvute. ir ivertinti fotodiodo kvantini nalumq 1 Siosesrityqe' frtoaioau..rtk .. TA '-P.. LABORATORINIS DARBAS Nr' 26 FOTODIODO ENERGINTS CIIARAKTERISTIKOS TWMAS priklausomybgnuo krentandio i TIKSI.6.8 it2'2 ymsrityje fotodiod4 Mesos srautoo (energiniaisvienetais)0.167 p.52 . 104 105 . Puslaidininkio lygintuvinio diodo lyginimo mechanizmas. [5].a1pav.p. Elektroninio (n .ttnir n. Z.ZS(prl . 3. KONTROUNIAI KLAUSIMAI 1. [10]. piroelektrinis . 51 vidinio fotoefekto gnyttuose susidaro "l"itrouuro.tipo) puslaidininkiq laidum<t juostinesteorijos modeliuai5kinimas 2. le'mpute(tZV.Svlesos (1Pav. (LiTaO3) pertraukiklis bei ir g \Iz dazniu sinhutiavimq moduliuojantis Sviesos b) galios skaitiklis.130-141. L pav DARBO METODIKA IR PAGRTNDIbGS FORMT]LES ap$vietus' jos Fotodiodas yra puslaidininkine pn sand[ra. ApskaiCiuojameVs pagal (1) lygbg ir palyginamesu. kurioje irengtas lidio tantalato. 4.:" kaitinimo optinio spinduliavimo galios matuoklis " Emisija glaudZiantpisl95is'maitinimo filtr4 rinkinys.

y. o elektronai . kurios paverdia Sviesos energij4 elektros energija (3(a) pav.\ = -r. Aptartas pr sandiiros darbo rezimas vadinamas ventiliniu arba fotoelemento reZimu.i p sriti.fotoelemento U' itampa' apkrovos(matavimoprietaiso) vtrla. r5 .l*-pn.) //(o) Q) vidine varZa' R ' Ga Ie . t.n sriti neigiamai p srities atZvilgiu. elvivalenting fotogalvaninio jungtmo schemq btrti apskaidiuotataiP: ' fd- . sukurta fotodiode. o skyles (s) . Sujungus 5it1 puslaidininkiq galus laidininku.-U R =It-Ip. DaZniautaikomasventilinisdarboreZimas.sritis jungiamas prie n dalies.skyliq poros.prisideda fotosrove I1 ' kuri per sanO[r4.) atsiranda elektronq . joje sumaZejakr[vininkq. Fermio energija abiejosesandiirospusdseima nesutapti.=-tfr =f(o). Sandiiros jos varZa i5auga' nuskurdinama. kuriuo teketq iotosrove.Is ' atgaline Silumine susidariusi fotodiodo f) yr" pn sandfiros vottamperir'ros isotinimo srov6. kai puslaidininkyie sudaroma (3(b) pav-) i5orine itampa (e<0) polius . jo realizavimui nereikalingas iSorinis elektros Saltinis.nvisada <1' . kiek elektrory Gkyliq) sukuria vienasfotonas. Prietaisas gali dirbti ir fotodiodo reZimu. Sugerus pn sandlroje Sviesoslarant4 hv (2 (b) pav. (s.).Tokie prietaisai sudaro Saulesbaterijas. kuri padidina potencini barjer4 (teigiamas r. todel Prietaisuteka maZaatgalineisotinimo sroveIo ' hv f--l \\A I Rl I hv Y:_y I s Io*It 3 Pav. cnergijospotencialq skirtumassandiirojet vadinamas Atsiradgs del Sviesos fotoelektrovarosjega.kuriometuatsiradusi 4 pav' ) gali fotosrove Ito (lr. o proporcinga spinduliavimo srautui O (galiai) : 2pav. 'hv (1) sandfrroje Kvantinis naSumas1 parodo. susidarytq konttras.sandfros srovd' gnybtuose apfvilius ji Sviesa. veikiami erdvinio krflvio i3laisvinami elektronai ir sfuyles. juda kurie. o neigiamas 'prie p dalies). lyg bfltq sudaroma itampa pralaidLia pn sandiiros kryptimi. Narrt Io(""u*'charakteristikos analitine i5raiSka- 106 to7 .ultvarine kryptimi.. prie isotinimo srovds Is-. Si srove pladiamedydZiq intervale proporcinga krentandiq ipn sandiir4 fotonq skaidiui per laiko vienet4 (Sviesos srautui O ) Dreifuojantys kriiviai sumazina potencini barjerq fotodiode.Akivaizdu.skylesielektrina p sriti teigiamai Zt srities atZvilgiu. Ji maiina pradin! kontaktini potencialqskirtum4 bci potencini barjer4 Eo i AE. sandflroje Apivietus fotodiod4 tinkamo bangos ilgio fotonais lauko.v*-.fotosrov6. veikiami kontaktinio potencialq skirtumo elektronai (e) juda i n sriti.

Poliarizacijos pakitimai grandineje pakitimus. ) galime isskirti iS kaitinamos lemputes spinduliavimo il6.$viesos (4) ffiu^i.loo/o pan' . 800 nm ir 2'2 y'm x09 .pateikti AC 6 optinio pralaidumo spekirai tituriems filtrams: 3C I (Zatas)' ir C3C7 (m6lynas)' kuriuos liiotetinis. *ro.(A/VD..Jj. pagal kuriuos ir ivertinama pi-ef"f.onrinic cfe. yra fotoefektopn sandfiroje lvantinis efektyvurn I (6) # BANDYMO EIGA Ialtiniq' 1..o".--is--^:^ l^.63 .|rtwufias.Iprr=Ir*Ie xls jo pradinc Piroelektrikas i3yla nuo krintandio ! ji spinduliavimo ir lemia itampos poliarizacija pakinta ( R=piAT). ls=380nm -GC7 -?u.o srityse' fotodiodo srovgI 380 nm. -uZregistruoia (ir laikiklio korpus4t.(uodi).KC17 4 PavFotodiodo rezime del isorinio Saltinioe poveikio isauguspnsandtrojc potenciniam barjerui. srov6 I*xIg .maitinimo 2.100FA) ir diapazonq keitimo papildomai arba (nuspaudus prietaiso parodymgvertg 10.#lami L08 N"=e Santykis q = N. hc hv Spinduliavimolrvantqenergijqgalima-pakeistifj|'trais.22o/o.ffi. rieteijdami Sviesos sudeties.s. KC 17 ( tamsiai raud9n1s. Pralaidumas Lr=Z'2ltm KC 17 3C1 o* = Iz=800nm ..kuri teka ir be Saltinio. N" skaidiq lvertiname tsJ"tiro"o-ttwil e 1i. i0 ir 300 kartq.: Ac6 a=+ greitis): m/s . tekandi4 fotodiodu.fotoelektrini(matuojaN") AC AC 6 ir C3C"l' KC 17 ir detektoriu$pastatydairiio'Ju dftru" q-""S"i galiq atspindindi4 srovq io ir 6. Registracijos bloko priekineje sieneleje imontuotas qlygtukai.Priespiroelektrini(matuojaN)ir. Kc 17 ir 3C I is*. Prijungiamematavimoprietaisus-ptie..o jq Visq kritusiq i piroelektrikq ar fotodiodq fotonq skaidiq N ivertiname hc (cs'3 '108 energijossraut4 @ padaling iSvidutines kvanto energijosn"= i 34 (5) N= 9 =9L ft=6. lrm 5 Pavmikramperometras' Srovg I. 'pi"Ooti^"io.-5pav.. Spinduliavimo srautq (ga[q) apskaiCiuojame srovglro padaling i3 daugiklio k=--.t'!' .ri*' spinduliavimo guliu o.. . Fg::elkt-lonq imontuotas i fotodeiettoriaus pn sandflroje fotoskyliq) generuolamq tien"i"n4 sekunfe 'nauiingai" '1'0le C.10O padidin'antys I Xa") g.10 J. io matavimo prietaisas (0 .filtrai praleidZia iStisinio spektro vienq ar kit4 sriti' Neutralfls jo spektrines ir spinduliavimodali (. Apsvietus fotodiodq (3) Ira=[r .

-a. kuride pusiausvyrineelektrong koncentracija yra E" . -153. monochromatorius. kad Er yra vidutine vieno kriivininko energija. kad n puslaidininkyje. maitinimo Saltiniai. p. 4. 5. 123-144. LABORATORINIS DARBAS Nr. ji pakeidiafrermio lygmenspadct[ dydtiu cIJ (cir skirtingosesand[ros pusd:se potencinis barjeras sumaZdja 1. Filtrg juostiniq spektrq prigimtis.sudariuspn sandtr4 (L pav. Taip susidaro potencinis barjeras to paties Zenklo kriivininkams pereinant i5 vienos sandiiros puscs i kit4.. LITERATIfRA L47 [14]. pn sandiira fotogalvaniniame reZime. Neutraliais filtrais keisdami Sviesosintensyvum4 (du ar tris kartus) pakartojame2 ir 3 uiduotis. 27 rYRrMAs SvrnsosDIoDUSrINDULIAvIMo TIKSLAS: i5matuoti Sviesos diodo spektring charakteristikq spinduliuojamos Sviesos intensyvumo I (santykiniais vienetais) priklausomybg nuo bangos ilgio ir ivertinti puslaidininkio draudZiamqig energijqjuostosploti E . PRIEMONES: Sviesos diodas. 81-103.Fermio energija arba elektromechaninis potencialas.y. esantpastoviaitemperattrai. [15]. Er priarteja prie E6.Fermio lygnuo yra draudZiamr[qenergij. = I (zr.123-132. 2.l to. 77-80. a) vidutine kruvininkq energija visame puslaidininkyje yra vienoda: Fermio lygmuo abiejosc sandfrros puseseyra viename aukityje.Akivaizdu. kuris atliekamas sistemojedaleliq skaidiqpakeidiantvienetu. pn sandiiroslaidumas.N exp. DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES pn sandiira susidaro s4lytyje n tipo puslaidininkio dalies. Ep .8. t. fotonq skaidiq N (5) . [vertiname spinduliavimo galiq (4) .62. da$a$.p.kur n>>p 3i energija artimesne elektronrl energijai.Suformuluojame i5vadasapie kvantinio efektyvumo priklausomybq nurr Sviesos intensyvumoivairiosespektrosrityseKONTROLIMAI KLAUSIMAT 1.155-1. Todel supaprastintai galime manyti. 34. Fotodiodo kvantinis efektynrmas. todel elektronq ir skyliq zemiausi lygmenysp ir n dalyse nesutampa.o viduryje.| it 2 Savojo laidumo puslaidininkyje D=P ir kai * N^ formules).10 111 . kurioje skyliq koncentracija yra (1) p= N. t. Jei sandtrrojesudaromaitampa U. elektronrl skaidiq N" (6) ir livantini efektyvumq 11.3. o p puslaidininkyje Ep ]ra ardiauvalentinesjuostosvirsiin€s. pn sandiirafotodiodo reZime.-" K1 sup tipo puslaidininkio dalimi.e*pT tr _F (2) dia Nc ir \ yra susijg su donorq ir akceptoriq paiu'tn"tt"is. 5.y. fl -. fotodetektorius.

Ec Er 2pav. Kiekybind spindulines rekombinacijos efektyvumo charakteristika yra vidinis kvantinis na5umasq". nespindulines rekombinacijos srove. kai Sviesos diodas rySkiai Sviedia esant maZiausiomisenergijos s4naudomis. Spinduliavimtr sroveskomponentes: I1 . isspinduliuojant maZdaugdraudZiamq energijq juostos E*:Eg. Sviesos diodui Zinynuose nurodomoJ optimaliausios darbo s4lygos.yra nedidelis: (4) . o elektrono energija virsta Silumine gardelesenergija. LTz tr3 . nors elektronq transformavino i fotonus mechanizmaiyra pana5iissu Elektronas. DaZnas rekombinacijos aktas vyksta per draustines energijos juostoje esandius centrus. perSokai5 laidumo juostos i valenting ir iSspinduliuojatvant4 hv= E e- (3) h yra Planko konstantalygi 6. kai itampa prijungta pralaidZia kryptimi (1 pav.spinduliavimo i5oreje galia.ina diodo kokybg: tai puslaidininkio grlumoje atsiradusiq fotonq sugerimas. Si efektyvum4 galima nurodyti ir iSspinduliuotrg fotonrl skaidiaus ir injektuoq i pz sandtrr4 elektronq skaidiaus santykiu. kuri4 sudaro skyliq judejimas i5 p srities i n sriti' 11.Tai maZinarekombinacijosefektyvumE. sandiiroje ardiau p srities. Dar viena prieZastis mal. kuriq dali visos srovds I per pn sandiir4 sudaro elektrong srov6In.priverstinai ir yra koherenti5kas. Naudinga srov€s komponente per pn sandtir4.elektrono krflvis). kaip taisykle.63'10-aJ's. itakojandius Sviesosdiodo efekfyvumq apibendrina i3orinis kvantinis na5umas q: (5) 4= T 4erlopt ' Kadangi vidinis kvantinis na5umaspriklauso nuo pralaid. Visus faktorius. tai ir i5orinis kvantinis nalumas q priklauso nuo diodo darbo reZimo. Si4 prieZasti charakterizuojame P koeficientu n--=:.. kurioje akceptoriq (skylessudarandiup puslaidinikyje priemaisq) ivedama maZiau. Sviesosdiodai vartojami ivairiose indikacijos sistemose. yra elektronq srove Io i5 n-emiterio i p-bazg.Ziossroves tankio j. signalizacijos In+Ir+1. Taip atsitinka Sviesos o ir vykstaspontaniSkai yra nekoherenti5kas. Judant kr[vininkams pralaidzia kryptimi sandflroje gati ivykti elektronq rekombinacijos (susijungimo su skylemis) proc€sas. informacijos perskaitymo ir grandinese. Cia R . arba padideja (atgalinekryptimi).+Ino+I u-I' 'I = dioduose arba puslaidininkiuoselazeriuosc. a L pav. kuri lemia spinduling rekombinacd4.nuotekio per pavirSiq srove ir I. kuri4 rekombinacijos aktq dali sudaro spinduliniai aktai. E. nei yra donorg (elektronus teikianCiq sridiai priemaisq). Spinduliavimas atsiranda. Ino . rodandiu. b). Del pastaryjq srovig injekcijos efektyvumas.iSlekiant jiems i pavir5ig ir atspindys (daZnai visi5kas) nuo puslaidininkio pavir3iaus.Eu dydZio Sviesostvant4 @+)A be rekombinacijos proceso. kuris charakterizuojamas koeficientu y.informacijos perdavimui fuiesolaidinese rySir1 linijose. P6 TG spinduliavimopn sandiiroje (puslaidininkyje) galia. diodq spinduliavimas Sviesos ir skyliq energijg lazeriq . Sio akto metu fuiesa neiSspinduliuojama. rekombinuodamas skyle. kuris parodo. kuri4 sudaro tuneline srove del kriivininkq prasislverbimo pro barjer4.

gali btrti sutapatintas su puslaidininkio draudZiamq energijg juostos plodiu Eg.). Suformuluojame i5vadas. ApskaiCiuojame optiniu biidp (1 fJd) gaut4 Eg vertg ir palyginame su elektriniq matavimq rezultatu eUs.kai teka I*15 mA 4. jo padetis juostineje diagranioje prasmediodo ir puslaidininkinio lazerio spinduliavimas ir 5. [15]. 2. o sroves stipri 16 . LL4 1L5 . 2. pn sandiiros elektrines charakteristikos ir energinesdiagramos atgaline ir pralaidZia kryptimi. Itampq i5matuojameSviesos U6 matuojame voltmetru.p. Fermio lygmuo puslaidininkiuose. 5. 155-162. parenkame registruojandio fotoelemento diafragm4 ir stiprinim4 taip. kuriuo vylcta intensyviausias spinduliavimas. Nubreziame grafikq.17f.L23-132. Sujungiame Sviesosdiodo maitinimo ir fotodetektoriaus maitinimo elektrines grandines (3 pav. [14]. Sufokusuojame Sviesos srove i monochromatoriaus ply5!. ivertiname itampq Us. 3. 7. 3. fverfiname daZni vs Svieso$ bangos. [16]. kuo skiriasi Sviesos ? mechanizmai LITERATORA 3 pav. Keisdami reostatu (potenciometru) R itamp4 pn sandfrros gnybtuose diodo voltampering charakteristik4 Io=f(Uc). 6.kuriq daugiausiaispinduliuoja diodas. ties kuria prasideda rekombinacija ir potencinio barjero sumaZejim4eUqdiodo spinduliuojamq svies4. Sviesosdiodo i$orinio kvantinio na5umosupratimas' "ir 4. 8.AUSIMAI 1. kad keidiant monochromatoriaus bangos ilgi (sukant bugn4 l") registruojandio prietaiso rodykles atsilenkimai nevirSytq skalesribg. pn sandiros darbo principai. 2ZI-227. Ia=f([Ja).miliampermetru Zenklus srovdsstiprio augimasivylsta. FotoMonochrodetektorius Sn I matorius KONTROLINIAI KI.-744. Pagal gaut4 spektring charakteristik4If=f(l) nustatomebangosl"eilgi. p.DARBO EIGA 1. Kreivds I=f(I) maksimumq atitinkantis l-. kai itanrpa pralaidZia kryptimi maZai skiriasi nuo pn sandtrros potencinio barjero (vengdami perkaitinti diod4 sroves nedidiname daugiau nei iki 25 mA). 77 -80. Ismatuojarc fotoelemento srovd$I. &7-103. p.priklausorny@ nuo bangos ilgio X NubreZiame spektr4 lr=f(f).

-tYA+ovo . .117impulsg/ s. vieno tipo elementariosios daleles.. lmpulstl skaidiavimo sekundometras. Saltinis.kad nestabiliqjrl medziagq izotopai skleidzia trijq tiprl (L radioaktyviuosius spindulius. "n"rfr. kai ivykstapasikeitimastarp nukleonq ( *reo). vadinamus cr' F ir 1 spinduliais' jtl spinduliavimasvyksia tada. .ellmento eiles numeris ) pusEto susidarius ( *reo . + + .l5VOMsuperskaidiavimoprietaisuPP-].------l I I tada.1. p spindulitl spinduliavimo fonq. kai d6l vidiniq branduolioltitimq islckin p spinduliavimas dviejq tipq elementariosios daleles: elektronai ( -re' ) arba pozitronni 116 dt skilimodesnis: Radioaktyvaus N = Noe-il . (2a\ a *o 7o ...pr -+ onr reo ovo . I5 desnio kad aktyvuma^s A= N)" (s) dia l.Siosdalelesi5metamos pagaldesnius: (1a) onr-)rpr+-reo+070. Silpnojo fono irengin! ( 1 pav.o.. X -+ -re' * "-rYn ir impulso tvermes desniai reikalauja.Xn -+r9o *. susidarius elektronams vien4 cheminis elementas pasislenka periodineje elementq sistemoje per Z skaidiq i didesnio Z-( Era . taigi ot daleliq strukt[ra atitinka du kartus jonizuot4 hclirr atom4 arba branduoll zHlea vyksta tada.rrNro AI(TWUMO TYRIMAS Saltinio DARBO TIKSLAS: nustatyti radioaktyviojop spinduliavimo aktnruma.Savasisprietaiso fonas ."i i. kad Elektrinio kriivio.. sukuriantis silpn4 savqii irengrnysPP'L6. ivykus p spindutiavi-ui i. Pastovioji x.i mazesmo Z pusg' Elemento poslinkio desniai p.6skirtas matuoti I Suttinio radioaktyv*mui.Pastarosios iar susidatytu skilimo metu vadinamosneutrinu ( evo )arba antineutrinu ( o7o )' y spinduliavimas tai labai trumpos elektromagnetines bangos' kurias skleidlia suZadintibranduoliaijo Radioaktyviqiq mediiagq skilimo intensyvumq charakterizuoja greitdiui: a. kai del vidiniq procesq branduoliuose i3 dviejq protonq ir dviejq neutro'tl iit"tiu keturirl elementariqjg daleliq sankaupa. ( r e0 )' Taigi.ir i. Apsauginis cilindras sudarytas daliqjudamosiosir nejudamosios DARBO METODIKA IR PAGRINDINES FORMULES Pastebeta.' r ' i 1 Pav. }rengtnysMFI. tygut branduoliq skilimo spinduliavimo "tty*-u. nesantpalalinio l spinduliavimo' I rl -----. PRIEMONES: Prietaisas IMFI-15V0. (1) i Lr.) sudaro apsauginis cilindras kuriamc yra itaisyti'spinduliavimo detektorius 1. cilindrinio bloko detektoiai 2' i[ irig". susietasu sumazejim4 branduoliq skaidiaus skilimo pusamZiuT tYgYbe " n=7' ln2 (6) todel Saltinio aktyvum4galima i3reiKti ir taip: tL7 ..ti"i uira$omi taip: (2) . a-- .----r | .radioaktyviojo skilimo pastovioji.ne didesnis kaip 0. dia N-nesuskilusiqbranduolig skaiiius laiko momentu t.skylan-djtl per laikovienetq..I"ABORATORINIS DARBAS Nr.. 2E RADToAI(TWIOJO p SPINDULIAVIMO SAr. rodanti santykini ..dN (3) (4) plaukia. . antisutapimq kaskadas 4.

454. PRIEMONES: Gama-spektometras. Eksperimentiniai radioaktyviqiq dalelig registravimo metodai' UTERATORA [2].kristalasNaI(T1)' 2 ( fotoelektroninisdaugintuvas. reikia atsiZvelgtl i tai. mikrometras. Radioaktyvusisspinduliavimas ir jo ru$n.Nr. aktyvumas. ljungti impulsg perskaidiavimo prietaisq PP-16 ir palaukti -30 minuEiq.nhqj! Saltinio aktyruma apskaid. I ciliridro viOu. skilimo pastovioji. saltinio spinduliavimo aktyvumas matuojamas bekereliais ( Bk ). tarpine medZiaga. p. B $altinio sukeltq impulsq skaidiusvienai sekundci: n= ftr -rlr (E) Nustatant p Saltinio spinduliavirno aktyrumq. 4. 135.AUSIMAI 1.p.spektometroblokine schema.paqrvioji apsauga 6 Svinoplok3telds .spektometro blokine schemailiustruojama 1 paveiksle.425n ilengnyje matuojame p Saltinio spinduliuojamas daleles i tiampq. kai per vien4 sekundg ivyksta vienas skilimas. kuriame jie skirstomi pagal kanalus ry5ium ru tigrtflrl intensyvumais.aukitos itampos stabilizatorius.lvertiname paklaidas ir suformuluojame ilvadasKONTROLINIAI KT. I Gama . Apskaidiuoti impulsq skaiditl nr ir nr vienai sekundei. Radioaktyviojo skilimo disniai. radioaktynrs Saltinis.metalines plok$teles.skaidiq spausdinimo irengnys' Fotoelektroninis daugintuvas( FED-56 arba FED-96 ) stiprina 3viesos signalusir siundia juoi i analizatoriq Al-l?f.iuosimenustatg spinduliuojamq daleliq i erdvini 4a kamp4 skailiq. [10]. 2.gO-93118 119 . Atomg branduoliq sandara ir pagrindines charakteristikos' 2. a 9 . p. NaI(T1) formuoja Sviesos blilsni. pusandir. knd 1. .3-Svininisnamelis. Po to patikrinti detektoriaus veikim4.10'rtci. p spinduliq prigimtis ir pagrindines savybds5.474n9. 1 Pav. Ismatuoti irenginio savojo fono s4lygojamospinduliavimo impulsq skaidiq & per ?q minutiq' 3. SPEKTROMETRU DARBO TIKSLAS: Nustatyti izotopo radioaktyrum4 ir ismatuoti gamaspinduliq si$n6jimo koeficient4 ivairiems metalams. Nesisteminis aktyvumo vienetas yra Kiuris ( Ci ). vienas bekerelis .Ifrdaryn cilindrq ( be radioaktyvaus Saltinio ). 76'U.tai toks radioaktpiojo izotopo aktyvumas.n. Branduoliq masis ir kr0vio postinkio desniai p skilimo aweju' 6. Gama . 3. spausdinimo l3l. Si informacija iSvedamai skaidig blok4 BZ-15M. lBk:2.sekundometras. DARBAS 29 LABORATORINIS a = N .impulsq ). 7 . Gama kvantai patekg i detektoriaus scintifacini kristalq.5 analizatorius. 4.-z.14O. BANDYMO EIGA 1.l n 2 T ( 7) rR RADTOAI(TWUMO 1 SPINDULIU MEDZIAGOS NUSTATYMAS SILPNfJIMO KOEFICIENTOMETALUOSE GAMA. .e esandi4 iipjovq ideti p Saltini ( seSfl+ggYno) it ilmatuoti impulsg skaidiq ft per 20 minudiq.a .

tai pastarojo radioaktyvumasskaidiuojamasformule: a = L. o rezultatas pateikiamas laiko vienetui(sek-)-n* nptalines ploklteles storis . Aparatfrra graduojama pagal radionuklido dedamas ant tarpines medZiagos.I3matuojnmas 16.spinduliq absorbcija-Tiriamoji mediiaga ir jos geometrine forma turi atitikti etalon4 fu 2 pav.7}-ajanre kanaluose etalono ir nezinomo radioaktyvumo Saltinio skaitmenines reiksmessumuojasi.Fonas skaidiuojamas pagal L formule. turi blti vicnodameatstumenuo kristalo pavir5iaus. 3.ot). kud formuoja dirvoZemioir atmosferos radioaktyvumas. ll. Gauti rezultatai penkaidiuojami laiko vienetui (1 sek' )' 9. juosteleje' 12. geornetrines 10. Penkias minutes renkamas gafrra. detektoriaus ir jo apsaugos radioaktyvus uZter5tumas. 2'tarpine mediiaga. Scintiliacinisdetektorius:I . 60 .Np . 4. dia No . Etalonas nuinramas nuo kristalo.radioaktyvig medZiagg matavimo metu didelg paklaidq galutiniam rezultatui sudaro irengrnio fonas. o nezinamo radioaktyvumo Saltinisn imp/s. kuris stebinas ekrane. 7. gauta informacija i$vedama SSI iruZraioma juostoje.spektras. Gauta informacijauiraioma bloke SS[5. 3 matuojamasbandinYssu indeliuDARBO EIGA 137Cx etalonq. Ciab . NeZinomo iadioaktyvumo $altinio gauta informacija uZraloma SS[ juosteleje.registruojamas jo gama .b- nr (2) 2pav.Bq.Gama .Etalonas 1. Penkias minutes renkamas etalono spektras.Fotoatsako maksimumo pqdetis ekrane reguliuojama 'itaupos regtrliatoriumi ir jungikliu 'SILPNEIIMAS" arba auk3tos fiksuojarnas 65-ajame kanale. (4) LzA LzL . Todel.Gautus rezultatus iralome i formulg: p=+'n2{")' xn pkoefrcientas silpnejimo nustatomas i3kurios 17. kristalasNaI(T1).etalono radioaktYvumas.medZiagostankis. Tiriamoji medhiagadedama ant kristalo pavirsiaus. Kad neuitersti detektoriaus tarp nagrinejamos mediiagos ir kristalo dedama tarpine medZiaga.60-70kanaluose gauti duomerya zumuojasil4. NeZinomo radioaktryvumo Saltinis dedarras ant kristalo tarpines jo medZiagos: spektrasrenkamaspenkias minutes6.x. skaidiuojant medZiagos radioaktyvurno absoliutini didum4 biitina ivertinti gama-spektornetrofon4.spektro fonas.Saltinio inpulsu skaidius.Skaidiuojamasmasinis absorbcijoskoeficientas: (3) .Gauta informacija iSvedama SSI ir uZraSoma i 13. i 2. 15. 0=f @' Eiap .Radioaktyrms Saltinis dedarnas ant metalines ploksteles. Jei etalonas duoda N imp/s.kuri praktiSkai neveikia i gama . o spektras registmojamas penkias minutes. i3 abieju sumUatskaitomos fono reiklmes pagal formulg: (1) N=No-Nr. kosminis spinduliavimas.fono impulsq skaiiius' 8.Tarpin6 medZiagakeidiama vienodo storio ir tos paCios formos tiriamo metalo plok5tele.

turindiu energijq s=hv. Sklindant koherentinei ( suderintg faziq ) bangai tokia aplinka. silpnejimo ddsningumai' :.Suformuluojamei5vadas. ant DARBO METODTKA IR PAGRINDINES FORMULES 0. Zr. b) poliarizacijos laipsnio ir c) erdvinio koherenti3kumo nustatymu bei atstumo tarp Jungo pliSiq matavimais. difrakcine gardele. bet ir gaunamas koherentinis ( suderintq faziq ) spindulys. liniuote ir poliaroidas ( poliarizacine prizme ). y spindul$. ekranas. DARBAS 30 I"ABORATORINIS DUJIMS I"AZERISIR KAI K{JRIU JO PARAMBTRU MATAVIMAS TIKSI-AS: Susipaiinti su pagrindiniais dujinio helio-neono lazerio veikirno principais ir: a) su lazeio spindulio bangos ilgro.jei Saltinio kvantq energija0. kosminioiadioaktyviojo spinduliavimo fonas ir jo prigimtis' LITERATI'RA 141.66MeV. energij4 ir poliarizacij4. Konstruojant lazed warbiausia sudaryti ak\ryieiq aplink4. ir spindulyje Sios bangos gali atsitiktinai stiprinti arba si$ninti viena kitq. Vnmzdelio galuose istatomi du lygiagretiis ploklti veidrodliai.'m?kg' 1 lentele. &oe{ioieat*i Q. Helio . sukilgs jo spinduliavim4.neono dujiniame laz.0076 0. kurioje daug atomq biitq suZadinti. kuriq vienas arba abu 1^S perkeliami S yra pusiau skaidrds. atsiianda i$tisa papildomq tvantq lavina. Indukuotas spinduliavimas gaunamas paveikus suZadintq atom4 elektromagnetinio lauko kvantu. 1 pav. Tokias bangasspinduliuoja skirtingi atomai. Lazeris ir tyrimo priemones i5destomos optinio suolo.p. praeinandiu pro medliaoas. 1 i btrviusis 2s L22 LN . PRIEMONES: Helio-neono dujq lazeris. kurios ilgis 2' skiriasi nuo indukuoto spinduliavimo bangos ilgio. dia 15ir 35 rodo atstojam4iiatomo ). KONTROLIMAI KT-AUSIMAI 1.kai atomo perejimas ! 5i4 b0sen4neuidraustas.18-Gautas rezultatas Q palyginamassu lenteles duomenimis. lvafuiq metalq masiniai absorbeijoe Kvanto energija MeV Metalas Nr. I$lydiio mctu He atomai i3 biivio t s2 15ir 1s2s 35. Paprastasis monochromatines Sviesos spindulys susideda i3 bangq' kuriq fazes ir poliarizacijos skirtingos. maZesng energijq turindios biisenos. Taip gaunamosnekoherentines ( nesuderintq faziq )bangos.eryleaktivacijos proces4 atlieka rusenantis islydis. l spinduliq prigimtis ir savybes2.o017 0. kaip ir kvantas.66 0. Indukuoto spinduliavimo deka galima priversti atomus sinfaziskai spindutuoti ir sustiprinti aplinkoje plintanti spinduli.449-479. Del to aplinkoje plintandio spindulio ne tik intensymmas dideja.0119 19.0078 0.Aktpioji aplinka sukuriama veikiant sistem4 elektromagnetine banga. lygr4 energijq skirtumui tarp suiadintos ir normalios atomo biisenq arba suZadintos ir kitos. Siuo aweju atomo ibspinduliuojamaskvantas turi toki pat impulsE.

atomq kvantai veikia kitus Nc Spontani5kai i3spinduliuoti t!" atomus. BANDYMO EIGA a) Lazerio spindulio bangosilgio skaidiavimasdifrakcine gar4ele 1. Masini Sio proceso didejimtl lemia veidrodinis rezonatorius. Intensyviausia 1153nm ilgirt banga.azerio spinduliavim4'. Vykstant perejimui 2ps 5s-+2f 3p.. anodas3 ir du veidrodZiai4.=0.kuriame yra dujinis vamzdelis(2pav. Dalis He atomq spes ir iS suiadinto bfrvio ls 2s perduoti energijq Ne atomams ir perkelti juos i b0vi 2pt Ao.azerio [iungimas gali b[ti i3 dalies arba visiSkai automatizuotas . ) sudaro: kaitinamas katodas 2. kad metastabilumolygmenyje2p' 5s yra daug daugiau d6l He lygmers ls 2s1S atomq nugo 2pt 4s ir del to. nesusikaupia( yra daug laisvqirl busenq ). I ekranq pasukamata gardeles puse. reikalingasi5$dZiamsdujose gauti.=1 ). Dujq vamzdelyje idlydi uZdega aukltosios itanpos transformatorius. Spustelejus transformatoriaus paleidimo migtukq. esandius suZadintame 2p) 5s biivyje. Pakankamai i5 ikaitintq katod4 apsaugo jo emituoti elektronai.du arba visi trys etapai atliekami vienu veiksmu.-Neonoatomai pereina i 2p5Ss 35 biivi. kad Zpt 3p biivyje Ne atomr.t t . isijungra katodo ir auk3tos itampos lygintuvo kaitinimas.-1. 5.. arba praejusi4 prg intenslmrm4 lff filtrq. biivimo laikas labai tmmpas ir todel Zpt 3p lygmenyjeNe atomr.4 pm. 2. kurio dalis nuolat spinduliuojamai aplink4 pro pusiauskaidriusveidrodZius.( intenryviausitl spinduliavimq) sudaro perejimai 2p55s -+2p53p. kurioje uZraJytas ibreZimq viename milimetre skaidius.azeris [iungiamastrimis etapais. L. ( nespafuotq Sviesos ) kartq. )- Dujinio lazerio varmdeli ( 3 pav. l. lygrnant su kitq biiviq grvavimo laikuDel SiosprieZasties suiadinti He atomai speja susidurti su nesuladintais Ne atomaisir atiduodajiems savoenergijq. L. ir sukelia indukuotrl spinduliavim4 aktyviojoje lazerio aplinkoje. Fotonams del atspindZiq nuo veidrodZiq daug kartq prabegant i$ilgat vamzdelio. 35 atitinka L. sumalinanti Sviesos neutrah. fiungus lygintuvq.Neono atomai i5 suZadintqbiiviq (l pav. zputs pereina i pagrinding biisenq. kurio pavirSius matinis. Jei ji [iungiama per anksti. spinduliuojama apit' yra 30 skirtingq ilgiq bangUnuo 0. lazerio Svies4 galima akimi stebeti tik atsispind6jusiqnuo ekrano. 2pav.impulso momentq ir atstojamqii sukinio impulso momentq 1iS atitinka rS t-yL.. tai teigiami dujq jonai smtrgiuoja i katodq ir ji ardo. gaunanns auk3tojo daZnio itampos impulsas. jo glvavimo laikas santykinai ilgas. Suladintas biivis metastabilus. Lazerio spindulio kelyje ant optinio suolo itvirtinama difrakcine gardele. I I _ I 1 pav. kuris iZiebia vanzdelyje dujg i5lydi. susidaro galingas spinduliavimo srautas. S"=0. Taip atsitinka tod€I.=0.. 125 r24 . S. l. { a u rs 1s2 3 pav. 3.) rodyklemisnurodytais keliais 2p55s --.6 iki 5.Po keliq minudiq galime [iungti auk3tqjq itampq.

eia L .imdami m= L. 2-os ir kt.6l q.pnd ir maksimali (q*.* ).' -.2.in=O ir P=l. l-azeri iiungia tik dest5rtojasarba laborantas! 4. F .{. stebirne difrakcini spektr4. 6. einandi4 iSilgai Sviesos jo btrgno matuojamas. e .." . Spindulio kelyje pastatorne du jam statrnenus ply5ius. Pakoreguojame poliaroido pad6ti. Praktiskai tai gali btrti viena metalizuota stikline plokitele.Sviesos . Plydio atZvilgiu keisda4i ekrano padeti. lazerjo 3viesos natiiralios Sviesos matuoti sujungiame5i4 schem4: A L_ /G\ t--\ \-. 3. poliarizacijos laipsnio matavimasb) Lazerio Sviesos Sviesospoliarizacijos laipsniu vadinamasdydis p = /' o -/" . apskaidiuojameivairiq spektrq eiliq difrakcijos kampus: intensynrmui . kad sukant anali'atorirl. iSmarginti tarsiomis ir raudonomis interferencinemis juostomis. nurodyta tvarka. Dabar stebimi difrakcijos maksimumai.nuolatines sroves Saltinis spindulio. matuojantn ant Svicsor mikroampermetru.o +r'_. kai fotosrove minimali (. =*m). Apskaidiuojame poliarizacijo*t"ip*i1.ir tredias reZis . I5matuojame atstumus AX. Ekranas bus statmenas pluoSteliui. Fotosrovesirkilnpus matuojame 3 .4 kartus.g^ = X: (5) (6) l.i ). Nubraiiome centring stebimojo vaizdo dali3.iuojame kiekvienam g. jis yra malas dydis.Sviesos poliarizacijoslaipsniui I'o=Imio ir P=0. Ypad ry5kus efektas nulines eiles difrakcijos maksimume. Siq interferencijos juostq buvimas ir irodo lazerto spindulio erdvini koherenti5kurn4. c) Lazerio spindulio erdvinio koherenti3kumo patikrinimas I. atsispindejgs 3. 3. . Si tinila yra pakankamai plati. kad praejgs pro poliaroidq tuiesos spindulys apMestq fotovarZos centr4. LXtge^=t (4) Sioje formulqe L . Ant opllnio suolo sustatomeprietaisus 4 pav. kai nuo jos spindulyspateksi lazerio iSejimolangelio centr4.I-o +/-" 1. A poliaroidas ( analizatorius).toliau nuo jq. Sujungiameelektros granding. jei teigiamos ir neigiamos eiles difrakciniai spektrai bus simetriSki nulines eiles spektrul 4. tod. Fotosrove.o -i-io i. kad @* .Lazerio spindulio kelyje i5 pradZiq statomas vienas pl$ys. [sitikiname. NubraiZome nulines eiles difrakcijos spektre stebim4 interferencini v and4. kurioje ibreZti arti vienas kito du lygiagretiis riltia\ praleidliantys Sviesq.. kad ji btitq statmena spinduliui.poliarizuotos fuiesos ialtinis . o po to du Jungo plyliai. posEkio kampas. kinta praejusios . skal(1e Poliaroidq A galima sukti apie a3i. tarp 1-os. t?5 127 . 2.fotovaria. Sukdami analizatorig.gana didelis. Todel 6 lygties intensymmus pakeitg atitir*amomis fotosrovemis. nes minimumq padetis nusakomas4lyga I Dsinp. eiliq difrakcijos maksimumq. 2. Pasukg vion4 ply5i statmenai spinduliui. Randame vidurkius.plylio plotis./ ri r_tl_r a 7.difrakcines gardeles nuotolis iki ekrano.fiungrrs lazerl. intensymmasir fotosrove(1. I$ difrakcines gardeleslygties d sing^ = *m)" X" apskaid.o. randamepadetis. 5. Statmename spinduliui ekrane matome daug neuZsiklojandiq maksimumq ( raudonq juosteliq ). lsitikiname. centre gauname maksimum4 (raudon4 linije ). proporcinga krintandios i fotovarl4 dia b . Visi3kai poliarizuotos Sviesos intensyvumas. (s) 4 pav. gardeles padetis pakoreguojama taip. [statg iiuos duomenis i 1 formulg.helio ir neono dujq lazeris. Gardele bus statmena spinduliui. galime rasti poliarizacijos laipsni: p I -- - i. dia: I . 2.

Laboratoriniq apralymq rinkinla /Red.aboratoriniq fotgmetril3 darbg apralymg rinkinys. Atomini fizika. E-Mauza.vildinskas. lgTg: .316p. 5szp.4. p. Laboratorinirtrdarbq apraSymgrinkinys / Red.satas. . Kai kurie atomo fizikos ir kvantines mechanikos desningumai:Mokomoji knygele. Kai kurie elektromagnetizmo klausimai: Mokomoji knygele.poZela.2t. s.ect.: Nauka.Kintamoji elektros srov6-. 7. L975.198p.: VISI. [41.: Mintis. _ V. Bangine optika.La* =L KONTROLINIAI 1.E.Vasylius.Tamaiauskas. A.: VISI. 145-146.: Mintis.Vasylius. 8._t4B p. p. A. Klipskis. 4. LMilkovskaja. Kus ob5dejtizfti. 131o. d. 3. t. Detlafas-Fizikos kursas.97-1O5. J. fizika.VSaveljev.kuriuo matomas . 3t.Imant gretimus minimumus. J.Jakimavidius.V. Elektromagnetizmas. J..^ $tbj 12. LITERATURA r12p.303 p. '4 t.:Mokslas. 10' J. 121. Radvilavidius. Fizikos praktikos darbai. . Z.1970._ 193p. 4.J.V.V.: _E_.: Mintis. E..V. I. 19g6. 9. 11. Optiniq rei5kinig desningumi: Mokomoji knygele.J.a^^ KI.tggS. Kai kurie elektrostatikos ir nuolatines elektros srovds klausimai:Mokomoji knygele.Kai kurie kvantines siatistikos ir kietojo ktno fizikor ir jq taikymas.Luko5ius. Red.p. Fizikos kursas. Atomo branduolio fizika. V.Mauza..Semionovas. 19g4. L976. I3 interferencijos vaizdo nulines eiles difrakcijos maksimumo ribose randameatstumqtarp JungoPlYSiq: LITERATORA 1.pocius.: VISI. AKarpinskas. Fizika. J. 1976.V: VISI.: VISI. A 5. 6. V. VISI.. (rueq kalba) L28 1. ADetlafas. 5. 3. 180p.v. 1986.: Mokslas.. Fizika. .M_auza. 2. 9:r-":tg"l*i . V.-V.Semibnovas. Javorskis.10 p. __ llflopedijq 15. u d= (10) ZL. A. Brazdzifinas. ir geometrine.optika. 1992..Javorskis._ 102p. .-V. 19g6 _ --(zm*r)+ dsina-. Fizikos laboratoriniai darbai. 13' J'Kaulakys. 1992.80 p. B. 1986. 2 t. 2.3 t.3 16. Fizika. []. 1929. B.B. . 79 p: 14.: Technika. Fizika. Fnrka.IS7 p.Semionovas.p-410-421.: Mokslo ir leidykla.Vosylius._y.ATamasauskas. c.: VISI. p. _ M. l. pusraidininkiq $yantine optika. . Fizika. 1 d.V. 1976.Mava... (e) dia orooinkampas.29 .Martin6nas.1. J. 19g9. 158-160.AUSIMAI l ir Indukuotas ir savaiminisatomt+ molekulitl spinduliavimas' Lazerio veikimo princiPasHe-Ne dujq lazerio veikimo principas' Lazerio spindulio koherti3kumasl-azeiospindulio polerizacijos ir bangosilglo matavimq metodika. _ V.urbelis. Bangine optika.*i minimumas' Del jo maZumo imame sinq. Fotometrija ir geometrine optika. 96 p. ATamaiauskas.: VISI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->