P. 1
O.wilde - Doriano Grejaus Portretas

O.wilde - Doriano Grejaus Portretas

|Views: 281|Likes:

More info:

Published by: Karolina Strunkinaitė on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

Oskaras Vaildas

DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS

Romanas Iš anglų kalbos vertė LILIJA VANAGIENĖ ----------------------------------------------------------------PRATARMĖ Menininkas yra gražių daiktų kūrėjas. Atskleisti meną, o menininką paslėpti - štai meno tikslas. Kritikas yra tas, kuris grožio sukeltus įspūdžius sugeba išreikšti kitu būdu ar nauja forma. Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma - savotiška autobiografija. Tie, kurie gražiuose daiktuose įžvelgia bjaurią prasmę, yra be žavesio pagedę žmonės. Tai yda. Tie, kurie gražiuose daiktuose įžvelgia gražią prasmę, yra išprusę žmonės. Jie teikia vilčių. Išrinktieji yra tie, kuriems gražūs daiktai reiškia tiktai Grožį. Nėra moralių ar nemoralių knygų. Knygos esti gerai arba blogai parašytos. Ir viskas. Devynioliktojo amžiaus neapykanta Realizmui, tai įniršis Kalibano, veidrodyje matančio savo atvaizdą. Devynioliktojo amžiaus neapykanta Romantizmui, tai įniršis Kalibano, veidrodyje nematančio savo atvaizdo. Moralinis žmogaus gyvenimas apima dalį menininko tematikos, tačiau meno moralumą sudaro tobulas netobulų priemonių vartojimas. Joks menininkas nenori nieko įrodyti. Įrodyti galima ir akivaizdžias tiesas. Joks menininkas neturi etinių simpatijų. Etinės menininko simpatijos - nedovanotinas stiliaus manieringumas. Joks menininkas nėra liguistas. Menininkas gali vaizduoti viską. Mintis ir kalba menininkui yra priemonės jo menui. Yda ir dorybė - menininkui medžiaga jo menui. Formos požiūriu, visų menų modelis yra muziko menas. Jausmo požiūriu - aktoriaus kūryba. Kiekvienas menas yra sykiu ir paviršius, ir simbolis. Tie, kurie skverbiasi pro paviršių gilyn, rizikuoja. Tie, kurie skaito simbolius, rizikuoja. Iš tikro menas lyg veidrodis atspindi ne gyvenimą, o žiūrovą. Nuomonių skirtumas, vertinant meno kūrinį, rodo, jog kūrinys naujas, sudėtingas ir gyvybingas. Kai kritikai nesutaria - menininko sieloje sandermė. Galima atleisti žmogui, kai jis daro naudingą daiktą, jei pats tuo nesižavi. Vienintelis pateisinimas padariusiam nenaudingą daiktą begalinis juo žavėjimasis. Kiekvienas menas visiškai nenaudingas.

I SKYRIUS Dailininko dirbtuvėje tvyrojo saldus rožių aromatas, o kai lengvas vasaros vėjelis sušnarėdavo sode tarp medžių pro atviras duris svaigiai padvelkdavo alyvų, ar dar švelnesnis rausvažiedžių erškėtrožių kvapas.

Gulėdamas ant persiškom gūniom apklotos kanapos ir kaip visada rūkydamas nežinia kelintą iš eilės cigaretę, lordas Henris Votonas iš savo kampo dar matė geltonus ir saldžius it medus akacijos žiedus ir virpančias šakas, lūžte lūžtančias nuo grožybės naštos, taip panašios į liepsną; kartkartėmis ant ilgų indiško šilko užuolaidų, dengiančių didžiulį langą, šmėkštelėdavo fantastiški praskrendančių paukščių, šešėliai, tada užuolaidos akimirką virsdavo tarsi kokiais japoniškais paveikslais ir lordas Henris prisimindavo tuos išblyškusius Tokijo dailininkus nefrito spalvos veidais, kurie iš esmės statiško meno priemonėmis bando perteikti greičio ir judėjimo įspūdį. Dusliai dūzgėdamos bitės skverbėsi pro aukštą nepjautą žolę ar monotoniškai, atkakliai sukiojosi aplinkui iškerojusio sausmedžio žiedų taureles, ir nuo jų dūzgėjimo tyla atrodė dar slogesnė. Slopus Londono triukšmas gaudė tarytum tolimų vargonų bosai. Kambario viduryje, pritvirtintas prie stataus molberto, stovėjo neapsakomai gražaus vaikino portretas visu ūgiu, o priešais jį, kiek atokiau, sėdėjo pats dailininkas, Bezilis Holvordas, kurio netikėtas dingimas prieš porą metų buvo sukėlęs tokį visuomenės susijaudinimą ir galybę keistų spėliojimų. Dailininkas žiūrėjo į grakščią, dailią povyzą, kurią nelyginant veidrodis taip tobulai atspindėjo jo kūrinys, ir pasitenkinimo šypsnys neblėso jam iš veido. Bet staiga dailininkas pašoko, užmerkė akis ir pirštais užspaudė vokus, tartum norėdamas išsaugoti atmintyje kažkokį keistą sapną ir bijodamas iš jo pabusti. - Čia geriausias tavo darbas, Bezili, geriausias iš visų tavo darbų - vangiai tarė lordas Henris.- Kitais metais būtinai nusiųsk jį į Grouvnerį. Akademija pernelyg didelė ir pernelyg vulgari. Kai aš ten nueinu, būna arba tiek daug žmonių, kad nematyti paveikslų, o tai siaubinga, arba tiek paveikslų, kad nematyti žmonių, o tai dar blogiau. Iš tikrųjų, Grouvneris vienintelė vieta. - Niekur neketinu jo siųsti,- atsakė dailininkas, keistai atkragindamas galvą - dar Oksforde šis judesys juokindavo jo draugus.- Ne, niekur jo nesiųsiu. Lordas Henris kilstelėjo antakius ir nustebęs pažiūrėjo į jį pro skystučių melsvų dūmų driekanas, kurios fantastiškai vinguriuodamos kilo iš jo stiprios cigaretės su opijaus priemaiša. - Niekur nesiųsi? Kodėl, drauguži? Ar turi kokią priežastį? Keisti padarai jūs, dailininkai. Neriatės iš kailio, kad pagarsėtumėt, o pagarsėję elgiatės taip, lyg norėtumėt šlovės atsikratyti. Kvailai darot; pasaulyje tik viena blogybė pranoksta tą, kai visi apie tave kalba; tai blogybė, kai niekas apie tave nekalba. Šis portretas išaukštintų, tave tarp jaunųjų Anglijos dailininkų, o seniams sukeltų pavydą, jei seniai dar pajėgia ką nors jausti: - Žinau, kad pasijuoksi iš manęs,- atsakė dailininkas,- bet aš iš tikrųjų negaliu jo duoti į parodą. Pernelyg daug savęs esu į jį įdėjęs. Lordas Henris išsitiesė ant kanapos ir nusijuokė. - Taip, žinojau, kad tu juoksies, bet vis tiek tai teisybė. - Pernelyg daug savęs įdėjai! Dievaž, Bezili nemaniau, kad tu toks tuštuolis; iš tiesų nematau jokio panašumo tarp šiurkštaus tvirto tavo veido, juodų kaip anglis plaukų ir šito jauno Adonio, kuris atrodo lyg būtų iš dramblio kaulo ir rožių žiedlapių. Klausyk, mielas Bezili, juk jis tikras Narcizas, o tu... be abejo, tavo veido išraiška intelektuali ir taip toliau, bet grožis, tikras grožis dingsta tada, kai atsiranda intelektuali išraiška. Intelektas jau pats savaime kažkas perdėta ir todėl ardo harmoniją kiekviename veide. Kai tik žmogus atsisėda ir susimąsto, jo veide lieka tik nosis arba tik kakta, ar dar kokia baisybė. Pažiūrėk į žmones, kurie ko nors pasiekė išsilavinimo reikalaujančiose profesijose. Kokie jie tobulai

bjaurūs! Žinoma, išimtis dvasininkai. Bet juk dvasininkai negalvoja. Vyskupas, sulaukęs aštuoniasdešimt metų tebekartoja tą patį, ką jį išmokė sakyti, kai jam buvo aštuoniolika, todėl visada ir atrodo nepaprastai žavus. Paslaptingasis tavo draugas, kurio vardo man nesakai, bet kurio portretas mane iš tikrųjų žavi, niekada negalvoja. Tuo aš neabejoju. Tai tikriausiai koks tuščiagalvis gražus padaras, kuris visada turėtų būti su mumis žiemą, kai negalim gėrėtis gėlėmis, ir vasarą, kai mums reikia kuo nors atvėsinti savo protą. Per gerai apie save manai, Bezili, tu nė trupučio nepanašus į jį. - Nesupranti manęs, Hari,- atsakė dailininkas.- Aišku, nesu panašus į jį. Žinau tą kuo puikiausiai. Iš tiesų man net būtų nesmagu būti tokiam kaip jis. Traukai pečius? Aš sakau tiesą. Visa, kas tobula, tiek fiziniu, tiek ir dvasiniu atžvilgiu, paženklinta lemties, kuri per visą žmonijos istoriją lydi klumpančių karalių žingsnius. Verčiau nesiskirti iš kitų. Bjaurieji ir kvailiai šiame pasaulyje niekada nepralošia. Sėdi sau patogiai ir spokso į lošimą. Tegul pergalės jie ir nelaimi, tačiau bent nepatiria pralaimėjimo kartėlio. Jie gyvena taip, kaip visiems derėtų gyventi - niekieno netrikdomi, abejingi, ramūs. Kitų jie nepražudo, bet ir jiems priešo ranka neatneša pragaišties. Tavo padėtis ir turtas, mano protas, toks, kokį turiu, mano menas, kad ir koks jis būtų, graži Doriano Grėjaus išvaizda - už visa tai, ką mums davė dievai turėsim atkentėti, skaudžiai atkentėti. - Dorianas Grėjus? Tai jo pavardė? - paklausė lordas Henris, eidamas per dirbtuvę prie Bezilio Holvordo. - Taip, tai jo pavardė. Nenorėjau tau sakyti. - O kodėl? - Ak, negaliu paaiškinti. Kai man koks žmogus labai brangus, niekam nesakau, kas jis. Man atrodo, kad pasakydamas vardą, aš tarytum jo dalį atiduodu svetimam. Pamėgau slaptingumą. Turbūt tik jis tegali mūsų nūdienį gyvenimą padaryti mįslingą ar žavų. Paprasčiausias daiktas tampa nuostabus, jeigu tiktai jį slepi. Kai išvykstu iš Londono, niekada nesakau namiškiams, kur važiuoju. Jei pasakyčiau, visas malonumas dingtų. Prisipažįstu, tai kvailas įprotis, bet gyvenimui jis savotiškai teikia daug romantikos. Tikriausiai tau visa tai atrodo nepaprastai kvaila? - Anaiptol,- atsakė lordas Henris,- anaiptol mielas Bezili. Berods, tu užmiršai, kad aš vedęs, o santuoka patraukli tik tuo, kad apgaulę paverčia absoliučia būtinybe abiem pusėm. Niekada nežinau, kur mano žmona, o mano žmona niekada nežino, ką aš veikiu. Kai mudu susitinkam,- juk vis dėlto vakarieniaudami svečiuos ar viešėdami pas hercogą netyčia susitinkam,- rimčiausiais veidais pasakojam vienas antram absurdiškiausias istorijas. Mano žmona puikiai sugeba tą daryti, tiesą sakant, daug geriau už mane. Ji niekada nesupainioja datų, o aš visada įkliūnu. Bet sugavusi mane, ji nekelia triukšmo. Kartais man norisi, kad ji triukšmautų, bet ji tik juokiasi iš manęs. - Negaliu pakęsti, kai tu, Hari, taip kalbi apie savo vedybinį gyvenimą,- tarė Bezilis Holvordas, dideliais žingsniais eidamas prie durų, vedančių į sodą.- Neabejoju, kad esi tikrai labai geras vyras, tačiau baisiausiai droviesi savo dorybių. Keistas tu žmogus. Niekada nepasakai ko doro, bet niekada nepadarai ko blogo. Tavo cinizmas paprasčiausiai poza. - Poza paprasčiausiai tėra natūralumas, be to, tai pati įkyriausia iš visų man žinomų pozų,juokdamasis sušuko lordas Henris. Abu vyrai išėjo į sodą ir susėdo ant ilgo bambukinio suolo, kuris stovėjo aukšto laurų krūmo pavėsyje. Saulės šviesa slydo blizgančiais lapais. Žolėje virpėjo baltos saulutės. Po valandėlės lordas Henris išsitraukė laikrodį.

- Man jau laikas, Bezili,- sumurmėjo jis,- tačiau prieš išeidamas būtinai noriu, kad atsakytum į mano klausimą. - Kokį klausimą? - paklausė dailininkas, įbedęs žvilgsnį į žemę. - Puikiai žinai. - Nežinau, Hari. - Ką gi, pasakysiu. Noriu žinoti, kodėl neduosi į parodą Doriano Grėjaus portreto. Noriu žinoti tikrąją priežastį. - Aš ją pasakiau. - Ne, nieko panašaus. Sakei - dėl to, kad per daug savęs įdėjai į paveikslą. Bet juk tai vaikiška. - Hari,- tarė Bezilis Holvordas, žvelgdamas jam tiesiai į akis,- kiekvienas portretas, nutapytas su įsijautimu, yra paties dailininko, o ne pozuotojo portretas. Pozuotojas grynas atsitiktinumas, dingstis. Ne jį atvaizduoja dailininkas, spalvotoje drobėje dailininkas atvaizduoja pats save. Portrete, ko gero, būsiu atskleidęs savo sielos paslaptį, todėl ir nenoriu jo rodyti. Lordas Henris nusijuokė. - O kokia ta paslaptis? - paklausė jis. - Tau pasakysiu,- atsakė Holvordas, tačiau atrodė suglumęs. - Nekantriai laukiu, Bezili,- nerimo bičiulis, žiūrėdamas į jį. - Ak, Hari, iš tiesų ne kažin ką tegaliu pasakyti,- tarė dailininkas,- be to, vargu ar suprasi mane. Gal net nepatikėsi. Lordas Henris nusišypsojo, pasilenkęs nuskynė pievoje rausvažiedę saulutę ir ėmė atidžiai ją žiūrinėti. - Tikrai suprasiu,- atsakė jis, įdėmiai žvelgdamas į mažą auksinį diską su baltomis plunksnelėmis.- Viskuo galiu patikėti, kad tiktai būtų neįtikėtina. Vėjas nupurtė nuo medžių kelis žiedus, sunkios alyvų kekės tartum žiedų žvaigždynai lingavo slogiame ore. Prie namo sienos ėmė čirkšti žiogas, ir ilgas plonas laumžirgis lyg mėlynas siūlas praplaukė pro šalį, plasnodamas rusvais perregimais sparnais. Lordas Henris tarėsi girdįs, kaip plaka Bezilio Holvordo širdis, ir susidomėjęs laukė, kas bus toliau. - Buvo taip,- palūkėjęs prašneko dailininkas.- Prieš du mėnesius dalyvavau pokylyje ledi Brendon namuose. Juk žinai, mes, vargšai menininkai, turim kartkartėmis pasirodyti žmonėms, kad primintume nesą laukiniai. Su vakarine eilute ir baltu kaklaraiščiu kiekvienas žmogus, kaip tu kartą sakei, net ir biržos makleris, gali būti laikomas kultūringu. Ką gi, buvau svetainėje jau gal dešimt minučių, šnekėjausi su apkūniomis išsipusčiusiomis senyvomis damomis bei nuobodžiais akademikais ir staiga pajutau, kad kažkas žiūri į mane. Atsigręžiau ir pirmą sykį išvydau Dorianą Grėjų. Kai mudviejų akys susitiko, pajutau, kad blykštu. Keista baimė apėmė mane. Supratau sutikęs žmogų, kurio asmenybė tokia kerinti, kad jis, jei tik nesipriešinsiu, gerte sugers mano prigimtį, mano sielą, net mano meną. Niekada gyvenime nenorėjau pašalinės įtakos. Tu, Hari, žinai, koks aš nepriklausomas iš prigimties. Visada buvau pats sau viešpats, bent tol, kol sutikau Dorianą Grėju. Paskui... bet nemoku tau paaiškinti. Tarsi koks balsas būtų sakęs, jog atsidūriau ant baisios savo gyvenimo krizės slenksčio. Mane pagavo keistas jausmas, rodėsi, kad Likimas man žada nepaprastų džiaugsmų ir nepaprastų, sielvartų. Aš pabūgau ir jau gręžiausi eiti iš svetainės. Ne sąžinė privertė mane taip elgtis, tai buvo savotiškas bailumas. Nesiginsiu - bandžiau pabėgti.

- Iš teisybės, Bezili, sąžinė ir bailumas tas pats. Sąžinė, tai firmos ženklas. Štai ir viskas. - Netikiu tuo, Hari, ir netikiu, kad tu taip manytum. Šiaip ar taip, kokie ten buvo mano motyvai, o galėjo būti ir išdidumas, nes esu labai išdidus, aš iš tikrųjų pasukau durų link. Ten, žinoma, susidūriau su ledi Brendon. "Ponas Holvordai, nejaugi ketinat taip anksti pabėgti?"- suspigo jinai. Juk prisimeni, koks keistas ir šaižus jos balsas? - Taip, išskyrus grožį, ji visais atžvilgiais panaši į povą,- pasakė lordas Henris, ilgais nervingais pirštais pešiodamas saulutės žiedą. - Negalėjau jos atsikratyti. Ji nusivedė mane prie kilmingųjų, prie žvaigždėmis ir ordinais apsisagsčiusių ponų, prie senyvų damų milžiniškomis tiaromis ir papūgų nosimis. Vadino mane brangiausiu savo draugu. Nors tik vieną sykį buvom iš viso matęsi, ji užsimanė rodyti mane lyg kokią žymenybę. Tuo metu, man regis, kažkoks mano paveikslas turėjo didžiulį pasisekimą, bent jau pigūs laikraštukai apie jį buvo prirašyti, o mūsų devynioliktame amžiuje tai lygu nemirtingumui. Staiga kaktomuša susidūriau su tuo vaikinu, kurio asmuo buvo taip keistai mane sujaudinęs. Stovėjom beveik liesdami vienas kitą. Mūsų akys vėl susitiko. Pasielgiau beprotiškai, paprašęs ledi Brendon mane supažindinti su juo. O gal tai ir nebuvo beprotybė. Šitai tiesiog buvo neišvengiama. Mes ir nesupažindinti būtume pradėję šnekėtis. Neabejoju. Ir Dorianas man tą patį sakė. Jis taip pat pajuto, kad mudviem lemta pažinti vienas antrą. - O kaip ledi Brendon apibūdino tą žavų jaunuolį? - paklausė bičiulis.- Juk ji mėgsta greitai duoti tikslų, kiekvieno savo svečio <I>prėcis</I>. Prisimenu, kaip sykį jinai privedė mane prie irzlaus seno džentelmeno raudonu veidu, apsikarsčiusio ordinais ir juostomis, ir ėmė kuždėti man į ausį tragišku balsu, kurį tikriausiai puikiai girdėjo visi, buvę kambaryje, baisiausiai stulbinančius dalykus. Aš pabėgau. Mėgstu pats perprasti žmones. Tačiau ledi Brendon su savo svečiais elgiasi lyg aukcionatorius su prekėmis. Ji arba išnarsto kiekvieną kaulelį, arba iškloja apie juos viską, tik nepasako to, ką jums rūpi sužinoti. - Vargšė ledi Brendon! Koks tu, Hari, jai negailestingas,- nesusimąstydamas pasakė Holvordas. - Mielas bičiuli, ji bandė įsteigti saloną, bet jai pavyko atidaryti tik restoraną. Kaip galiu ja žavėtis? Tačiau sakyk, ką ji kalbėjo apie poną Dorianą Grėjų? - A, rodos, "Žavus berniukas... mudvi su vargše jo motule buvom neperskiriamos. Niekaip neprisimenu, ką jis veikia... rodos... nieko neveikia... ak, teisybė, skambina fortepijonu... o gal jūs, ponas Grėjau, smuiku griežiat, brangusis?" Mudu neištvėrėm nesusijuokę ir iš karto tapom draugai. - Juokas visai nebloga pradžia draugystei ir pati geriausia pabaiga,- pasakė jaunasis lordas, skabydamas kitą saulutės žiedą. Holvordas papurtė galvą. - Tu, Hari, nesupranti, kas yra draugystė,- tyliai tarė jis,- ir todėl nesupranti, kas yra priešiškumas. Tau visi patinka, kitaip tariant, esi visiems abejingas. - Kokia klaiki neteisybė! - sušuko lordas Henris ir, atsismaukęs skrybėlę ant pakaušio, pažvelgė į mažus debesėlius, kurie lyg susinarpliojusios blizgančio šilko gijos driekėsi per išgaubtą turkio spalvos vasaros dangaus skliautą.- Iš tiesų, kokia klaiki neteisybė. Aš labai skiriu žmones. Draugus išsirenku dėl jų gražios išvaizdos, pažįstamus dėl gero būdo, o priešus dėl proto. Renkantis priešus, atsargumo niekada nebūna per daug. Neturiu nė vieno priešo, kuris būtų kvailas. Jie visi ganėtinai intelektualūs ir, savaime suprantama, vertina mane. Ar čia mano tuštybė? Taip, tikriausiai tuštybė. - Ir man taip atrodo, Hari. Bet pagal tavo kategorijas aš turėčiau būti tik pažįstamas.

maža to..Dabar jis mano menas.vargu ar tu mane suprasi . tuo man kada nors taps Doriano Grėjaus veidas. jog būčiau nepatenkintas tuo. esu sukūręs. jam net nedingtelės pasvarstyti. o užvis labiau . Jeigu tikram anglui pakiši kokią idėją. darau eskizus. . giminaičių nekenčiame dėl to. kuriuos sukūriau. tačiau tuo man tapo Dorianas Grėjus.Antinojaus veidas.Ak. sukūrėm idealą. Tai. kad. man atrodo.ar pats ja tiki. ką. idėjos vertė nieko bendra neturi su ją pareiškusio žmogaus nuoširdumu. Masės jaučia.naujų priemonių suradimas mene. "Svajonė apie formą minties epochoje". ir aš žinau. kad negalim pakęsti žmonių. ar kad meno kūrinys negalėtų perteikti jo grožio. pažinęs Dorianą. . Bet kažkaip savotiškai . tie broliai! Tegul juos galas. dvasios tobulumas.Kasdien. geri darbai. Ir vis dėlto nemanau. aš neabejoju.Hari! . kad kuo žmogus nenuoširdesnis. . kad ir tu pats nesutinki. .jis man atrodo maža ką augesnis už berniuką. patys geriausi darbai mano gyvenime.vien galimybė matyti. tuo idėjos intelektualumas grynesnis. kuris pasirodė esąs tuščias. Hari! Jei žinotum. aš tik juokauju. tikrai nemėgstu. Žmonės man patinka labiau už principus. Negalėčiau jaustis laimingas. jam pozuojant. Beje. Beprotybės pagauti.Mielas drauge. Mano vyresnysis brolis niekaip nenumiršta. kvailumas bei amoralumas turėtų. visa tai aš darau. kuo man tapo Dorianas Grėjus! Ar prisimeni mano peizažą. Jam svarbu tik viena . ir jeigu kas iš mūsų tarpo apsijuokia. kaip ligi šiol nesugebėjau. Bet savo giminaičių. . už . būti vien tik jų. tu daugiau negu pažįstamas. Man rodos.Bet daug mažiau nei draugas.. visiškai naują stilių. jų pasipiktinimui nebuvo ribų. . Sielos ir kūno harmonija . kad girtavimas.Koks tu tipiškas anglas. Aš kitaip regiu viską. nes tuo atveju nei norai. kad pasaulio istorijoje buvo tiktai dvi reikšmingos eros. ak. turinčių tas pačias ydas. kuo Venecijos mokyklai tapo aliejinės tapybos išradimas. kurioje glūdės visa romantinės dvasios aistra ir visas graikų. tuo pačiu pasikėsina į jų valdas.žmonės be principų. o jaunesnieji. piešiu.Nesutinku nė su vienu tavo žodžiu. Hari. Galimas daiktas. Nepasakysiu. mokyklos. Dabar galiu atkurti gyvenimą taip. sociologijos ar metafizikos klausimų. jei kasdien jo nematyčiau. tau daugiau niekas niekada nerūpi. Nieko nėra. kaip ir mes patys.Kaip keista! O aš maniau. Kai vargšelis Sautvorkas atsidūrė skyrybų teisme.šūktelėjo Holvordas susiraukdamas. pozuotojas.Doriano asmenybė parodė man visiškai naują kelią mene.. išskyrus meną.Kartais. Pirmoji . kad darbai. ar ji teisinga.. kad bent dešimt procentų proletariato gyventų pavyzdingai. nors jam jau daugiau nei dvidešimt. neketinu drauge su tavim nagrinėti politikos.rimtai tarė dailininkas. Jis absoliučiai man būtinas. nei prietarai jai neprideda spalvos. Bet man jis daug daugiau negu modelis. Šiaip ar taip. Aš jį ne tik tapau.. Be abejo. vargu ar suprasi.. Bezili. kitaip galvoju.Mielas Bezili. ar ne? .naujos asmenybės atradimas taip pat meno srityje. kuris pasirodė esąs vulgarus. Lyg ir brolis. Štai jau antrą kartą darai tokią pat pastabą. Lordas Henris pasiglostė smailią tamsiai rudą barzdą ir juodmedžio lazdele su kutu taukštelėjo per lakinio bato galą. Vien galimybė matyti tą berniuką . jis brėžia man naujos mokyklos kontūrus.kaip tai daug. matyt. Kas taip sakė? Neprisimenu. Papasakok dar ką nors apie Dorianą Grėjų. ką visa tai man reiškia? Pats nieko nenumanydamas. tik mirti tesugeba. o tai visada rizikinga. ar ne. o vėlyvajai graikų skulptūrai . antroji . . mes atskyrėm vieną nuo kito ir sugalvojom realizmą. Hari. ko menas negalėtų perteikti. Visiškai suprantu anglų demokratijos neapykantą vadinamosioms aukštesniųjų klasių ydoms. Ar dažnai jį matai? .

Vieną dieną pažvelgsi į savo draugą.Tai kodėl nenori duoti į parodą jo portreto? . Mes praradom abstraktų grožio pojūtį. kai mano paveiksle nerasi nė menkiausio Doriano Grėjaus bruoželio. ir. kuris su ja elgiasi taip. Jie žino. būsi jam visiškai šaltas ir abejingas.. kad visai nejučia portrete išreiškiau dalelę šito savo keisto dievinimo. juk tai nuostabu! Turiu pamatyti tą Dorianą Grėjų. Sakyk. kas tai.tarė jis.. pajuntu atidavęs visą savo sielą tam. kaip naudinga viešumai parodyti savo aistras. Štai ir viskas.paklausė lordas Henris.Bezili.atsakė patylėjęs. Kai jis kitą kartą tave aplankys. . Bezili. Širdyje jam karčiai priekaištausi ir ne juokais galvosi. Gyvename epochoje.. . jam labai smagu mane įskaudinti. aš jam baisiausiai pataikauju. kai pagalvoju. be abejonės. . Netrukus jis sustojo. Jis. Ir tada.Žinau.Dorianas Grėjus mano kūrybai tiktai stimulas. paveikslų. .Menininkas turėtų kurti gražius kūrinius. Aš matau viską. gražus niekutis tuštybei paglostyti. kvailai vildamiesi išsaugoti savo vietą gyvenime. . kokį esu sukūręs. Kada nors aš parodysiu pasauliui. jo ten daugiausia. kai žmonės žiūri į meną tarsi į savotišką autobiografiją.Gal tau greičiau įkyrės negu jam.sušuko Holvordas.Vasaros dienos ilgos. žinau.kurį Egniu pasiūlė tokią didžiulę sumą. Tai. rodos. dėl kurių.Hari. ir jis tau pasirodys truputį neproporcingas arba tau nebepatiks jo veido atspalvis ar dar kas nors. tam tikrų spalvų grožyje ir subtilume.visapusiškai informuotas žmogus.Aš jam patinku. intelektas beviltiškas. gailėsiuos. . smalsiems žvilgsniams. Jis nieko nežino ir niekada nesužinos. man akstinas naujai manierai. per daug savęs. Jis panašus į smulkių senienų parduotuvę. nes tu pasikeisi. bet nesiginčysiu. kur visų prekių kaina aukštesnė už tikrąją jų vertę. kad jis blogai elgiasi su tavimi. ir kaip tik dėl to pasaulis niekada nepamatys mano nutapyto Doriano Grėjaus portreto. kad man jį tapant greta sėdėjo Dorianas Grėjus. giriu jį. tu. kurių. Hari. Mudu sėdime mano dirbtuvėje ir šnekamės apie šimtus visokiausių dalykų. Jaučiu keistą malonumą. . apie kurį aš. Ir vis dėlto. tau pirmajam pabos. Bezili. įdėjau per daug savęs. .. ką man papasakojai. Liūdna.. kad patinku. Tada. bet į juos nedėti nieko iš savo gyvenimo. Genijus gyvena ilgiau už Grožį. lyg tai būtų gėlė švarko atlape. Niekada mano širdis negulės po jų mikroskopu. Bet žmonės gali atspėti. Tačiau kartkartėmis jis būna klaikiai nejautrus. man regis.. Į šį kūrinį. Jis man visada labai malonus. todėl ir prisikemšam galvas visokiausio šlamšto ir faktų. Norim išsaugoti ką nors pastovaus nuožmioje kovoje už būvį.. ir pirmą kartą gyveninime tam paprastam miške aš įžvelgiau stebuklą. Aišku. Ir bus labai gaila. Hari. pilną dulkių ir sujauktą. Nūdienis kūrinys apie plyštančią širdį susilaukia ne vieno leidimo.tyliai tarė lordas Henris. kaip sakiau. puošmena vienai vasaros dienai.Todėl. ar Dorianas Grėjus labai tave myli? Dailininkas valandėlę pamąstė. Ginčijasi tik tie. tačiau. O kodėl? Todėl.Poetai nebūna tokie skrupulingi kaip tu. Kažkokia nematoma srovė dvelkė iš jo į mane. niekada jam neužsiminiau.. be jokios abejonės. kurio visada ieškodavau ir niekada nerasdavau.Dėl to aš jų ir neapkenčiu.. Štai kodėl ir stengiamės persotinti savo protą. klysti. O visapusiškai informuoto žmogaus protas baisus daiktas. o aš nenoriu apnuoginti savo sielos jų lėkštiems.tikras . tačiau aš nepanorau su juo skirtis? Tai vienas geriausių. Galbūt tu nieko jame neįžvelgsi. . Holvordas pakilo nuo suolo ir ėmė vaikštinėti po sodą. Randu jį tam tikrų linijų vingiuose.Man regis. sakydamas jam tokius dalykus. Šiuolaikinis idealas .

tarė jis. Dailininkas atsigręžė į tarną. Hari? . kaip galėtum jį pavadinti. jam šovė viena mintis. mėlyni debesų šešėliai tartum kregždės gainiojo kits kitą po žolę. neabejodamas savo teisumu. . bet visa bėda.romanas. Tarp žalių. o dykaduoniai gražbyliavę apie garbingą darbą.galvojo lordas Henris. juk kaip tik dėl to aš ir galiu tave suprasti.Jis atviras ir tyros širdies.juokdamasis sušuko lordas Henris. atėjęs į sodą. Kaip puiku sode! Ir kokie žavūs kitų žmonių jausmai. .Nenoriu. Tai buvo pas mano tetą. kurios jiems patiems gyvenime nereikalingos. ledi Agatą. ką aš jaučiu. . paprašykit. Nesistenk jo paveikti. Bezili. Kaip malonu viso to išvengus! Begalvojant apie tetą. Jis atsisuko į Holvordą ir tarė: . aš pasitikiu tavimi. daug žavesni už jų mintis. aš kai ką prisiminiau.Kodėl? . Hari. į kuriuos jau pavėlavo.Dorianas Grėjus.Ką. kad tai tavo draugas. Turtingieji būtų postringavę apie taupumo svarbą. nežinojau. daug puikių žmonių jame gyvena. . Kiekviena grupė būtų gyrusi tas dorybes.Dabar turėsi mane supažindinti. Tada dailininkas pažvelgė į lordą Henrį. taip apie jį kalbėdama. žodžiai tartum prieš jo valią veržėsi jam iš lūpų. nevertina gražios išvaizdos.. Tavo siela ir tavo draugų aistros . Tik sakė. Hari. meno romanas. tarytum vienu sakiniu būtų susumavęs visą pasaulio išmintį. kad po kiekvieno pergyvento romano mes liekame tokie neromantiški.Nežiūrėk taip piktai. .pranešė tarnas. kad nežinojai. Ji man pasakojo radusi nuostabų jaunuolį. būtų susitikęs lordą Hudbodį ir visos kalbos suktųsi apie valgyklas skurdžiams ir būtinybę įsteigti pavyzdinius nakvynės namus. gražios dvasios.O kurgi? .Parkeri.paklausė Holvordas truputį susiraukdamas.Ak. kuris žada jai padėti Ist Ende. Tavo įtaka būtų bloga.Mielas drauge.. Negadink jo. . Mano kūrybinė egzistencija priklauso nuo jo.štai kas labiausiai vilioja gyvenime... Gaila..Kur girdėjau Doriano Grėjaus vardą. Tavo teta neklydo. kad su juo susipažintum. meilės tragedijas patiria tik neištikimieji. mielas Bezili.Ponas Dorianas Grėjus laukia dirbtuvėje. Nepamiršk..Nenoriu. Ištikimieji pažįsta tik banaliąją meilės pusę.geriausias mano draugas.Džiaugiuosi. . čirkšdami šlamėjo žvirbliai.Nenori. Tu nesupranti. Neatimk iš manęs vienintelio žmogaus.Dorianas Grėjus . .Nekalbėk taip. Jei būtų nuėjęs pas tetą. jo pavardė . Tarnas nusilenkė ir nuėjo takeliu. blizgančių lyg lakas gebenės lapų.. . kad ponas Grėjus palauktų. Su tyliu pasitenkinimu jis įsivaizdavo nuobodžius priešpiečius pas tetą. Bet. kuris stovėjo markstydamasis nuo saulės. . žirglojantį milžiniškom kojom. Tu pernelyg nepastovus. Pasaulis platus. kuris mano menui įkvepia visą jo grožį. Dorianas Grėjus man darys poveikį iki pat mirties. . . Jis kalbėjo labai lėtai. užgaišęs pas Bezilį Holvordą. . Moterys. ji nieko neužsiminė apie jo gražią išvaizdą. Aš tučtuojau ateisiu. aišku. man regis. baisiausiai strazdanotą. Hari. kad jis rimtas. Lordas Henris dailiu sidabriniu žiebtuvėliu užsidegė cigaretę ir patenkintas užsirūkė. bent dorovingosios. kad susipažinčiau? . Ir aš tučtuojau įsivaizdavau akiniuotą žmogelį suglostytais plaukais.

. Kažkodėl jo veidas skatino juo pasitikėti. senas mano bičiulis iš studijų dienų Oksforde. garbanotais auksiniais plaukais.. veste nuvedė jį į vidų. Nemanau.O. nežinojau. jog tektų rimtai kalbėti. Esat vienas iš jos numylėtinių ir tikriausiai vienas iš jos aukų. noriu šiandien baigti paveikslą. Dorianai. žengdamas artyn ir tiesdamas ranką. . kodėl aš netinku filantropijai. ponas Grėjau? . ponas Grėjau.sušuko jis. jei paprašyčiau tave išeiti. kaip jūs šiandien pozuosit.Kokius niekus čia dabar šneki. Visas jaunystės nuoširdumas ir nerimastingas tyrumas glūdėjo jame. paėmęs Holvordą už parankės. o štai jūs ir sugadinot viską. o išgirdęs paskutinę lordo Henrio pastabą. Jis atrodė susirūpinęs. Tema tokia nuobodi. Bet aš tikrai nebeišeisiu.paklausė jis. . aš sutaikysiu jus su savo teta. Neapsakomai žavu. . bet ir man garbės nedaro. . man visai nereikia to portreto visu ūgiu. kad skambinama keturiom rankom.Vargu ar aš tą jums išaiškinsiu. . .. kad neatvykdamas būtumėt koncertui pakenkęs.. Lordas Henris klesterėjo ant kanapos ir atidarė portsigarą. Bezili. Bezili.dailiai išlenktom raudonom lūpom.Šiuo metu esu netekęs ledi Agatos malonės. . Klausytojai tikriausiai manė. kad Bezilis šiandien suniurzgęs.Tačiau man nesugadinot malonumo jus pažinti.. Nenuostabu. ir jo skruostai parausvėjo.atsakė vaikinas ir nekantriai. nusibodo pozuoti. Bijau pas ją ir nueiti. noriu sužinoti. Gal nepalaikytum manęs baisiu storžieviu.Noriu išmokti. rodos.Ar man išeiti.Turėsit man paskolinti. Nežinau.Ak.Čia lordas Henris Votonas. Sėdėjo prie fortepijono. Tuo tarpu dailininkas maišė dažus ir ruošė teptukus. ponas Grėjau. žvilgterėjo į jį ir. .Žadėjau su ja nuvažiuoti į klubą Vaitčepelyje pereitą antradienį. kad turit svečių.tarė lordas Henris. Matau. įnoringai apsisuko ant fortepijono taburetės. per daug žavus.. juk tu . Taip. . Be to.Atleiskit.šypsodamas tarė lordas Henris ir. Lordas Henris nusišypsojo ir pažvelgė į Dorianą Grėjų. tris duetus.. Dorianai. ji kelia triukšmą už du. II SKYRIUS Įėję jie pamatė Dorianą Grėjų.Pareis nuo to.juokdamasis tarė Dorianas Grėjus. Bezili. tarė: .. o suniurzgusio aš jo negaliu pakęsti. pašoko. kad Bezilis Holvordas jį dievino. bet visiškai užmiršau.Jūs. ponas Grėjau. kaip puikiai pozuojat. Lordas Henris žiūrėjo į jį. Jūs labai jai patinkat.. atvirom mėlynom akim. Aš ką tik pasakojau jam. .. kad pasaulis dar jo nesuteršęs. jeigu jūs mane paprašėt pasilikti. akimirką padvejojęs. . Jautei. ką ji man pasakys.Ak. iš tikrųjų jis buvo neapsakomai gražus . taip. lorde Henri. .atsakė Dorianas Grėjus juokingai atgailaujančiu veidu. nugara į juos.Hari.Mano teta ne kartą pasakojo apie jus.Tai žiauru jos atžvilgiu. Mudu turėjom keturiom rankom paskambinti. neišeikit jokiu būdu. Pamatęs lordą Henrį. . Kai teta Agata atsisėda prie fortepijono. per žavus filantropijai. ir sklaidė Šūmano "Girios paveikslėlių" pjesių rinkinį.

. pasilik. Holvordas prikando lūpą. įnikęs į savo darbą ir nieko daugiau nematydamas. ir man baisiai įkyri stovėti ant pakylos ir stengtis maloniai atrodyti. Mes ateinam į pasaulį. Gal mes niekada jos nė neturėjom. kad darydamas kitam įtaką. Jo dorybės jam nebetikros. man rodos. aš labai to noriu.Nors tu. . savos aistros jo nebedegina. jie mielaširdingi.Lik. Dorianai. išskyrus jį patį.. išskyrus mane patį. . jog mes užmirštume visas viduramžių negalias ir grįžtume prie helenų idealo. . Po valandėlės Dorianas paklausė lordą Henrį: . Jis toks nepanašus į Bezilį.neprieštarausi? Ne kartą esi man sakęs. Penktą po pietų beveik visada būnu namie. moksliniu požiūriu nemorali.. vis dėlto man teks išeiti. per daug nesisukiokit ir nesidėkit galvon to. . Dievo baimė.Būkite geras. Užsukit kokią popietę pas mane į Kerzono gatvę. kad pilnutinai atskleistume savo prigimtį.išugdyti save. Esu susitaręs Orleanso restorane susitikti su vienu pažįstamu. Drąsa apleido mūsų giminę. Pamaitina alkaną. jei bent vienas žmogus visapusiškai ligi galo išgyventų visą savo gyvenimą. Būtų gaila. Gyvenimo tikslas .Todėl. jei nerastumėt manęs. Doriano įgeidžiai . įdėmiai žiūrėdamas į paveikslą. jei nuodėmės iš viso egzistuoja.Jei Dorianas nori.. Hari. primygtinai laikai. kiekvieną savo svajonę paversdamas tikrove. Dorianas Grėjus užlipo ant pakylos jauno graikų kankinio veidu ir nutaisęs <I>moue</I> pažiūrėjo į lordą Henrį. Juodu žavus kontrastas. .Geros įtakos nebūna. kiekvienai minčiai išraišką. kaip sako Bezilis? . tik jaunuolio veide atsiradusią išraišką. Likit sveikas. Hari. Savęs . Dorianai. Prašau tave pasilikti.. .aš manau.paprašė Holvordas.Jeigu lordas Henris Votonas išeis. pasukit galvą dar truputėlį į dešinę. .O mano pažįstamas Orleanse? Dailininkas nusijuokė.Ar jūsų įtaka iš tikrųjų labai bloga? Tokia bloga. aprengia elgetą. grakščiai mostelėjęs ranka jam būdingu judesiu. Bet jų pačių sielos badauja.įstatymas visiems. lipkit ant pakylos. jos nuogos.Ir vis dėlto. jog tau patinka.Bezili. kuri yra religijos esmė.pareigą sau. dėl Doriano ir dėl manęs. išeisiu ir aš...tyliu melodingu balsu tęsė lordas Henris. Sėsk. Lordas Henris paėmė skrybėlę ir pirštines. Nūnai žmonės bijo savęs. Bezili. .paprašė dailininkas. Jie užmiršo svarbiausią iš visų pareigų. Jūs dirbdamas niekada neprasižiojat. vaidinančiu ne jam parašytą rolę. Žinoma. aktoriumi. Jis labai blogai veikia visus mano draugus. įgytu dar besimokant Itono mokykloje. atiduodi savo sielą. Žmogus nebegalvoja savomis mintimis. kada atvyksit. O koks gražus jo balsas... kurios anksčiau nebuvo.Iš tikrųjų aš dirbdamas niekada nekalbu ir nesiklausau. Tačiau net drąsiausias iš mūsų pats savęs bijo. . ką šnekės lordas Henris.štai kas valdo mus.Nemanau.Kodėl? . suteikdamas kiekvienam savo jausmui pavidalą. Bet kokia įtaka nemorali. kad dėl to iškiltų kokių keblumų. Ir vis dėlto. Parašykit. Visuomenės baimė. ponas Grėjau. todėl nelaimingiems mano pozuotojams turbūt be galo nuobodu. o tai gal būtų kas dar nuostabesnio ir vertingesnio. skolintos. Paprašykit jį pasilikti. be abejo. kuris jam patiko iš pirmo karto. Jo nuodėmės. O dabar.sušuko Dorianas Grėjus. kuri sudaro moralės pagrindą. kad pasaulis gautų tokį šviežią impulsą džiaugsmui. ponas Grėjau.. Jis tampa svetimos muzikos aidu. kai pozuotojai gali su kuo nors pasišnekučiuoti. .

nieko kito galvoti negaliu. ką pati sau uždraudė. kurių jis nesuprato. kurią skaitė būdamas šešiolikos metų. Nekalbėkit. Nieko nebelieka. jūs patyrėt aistrų. tebetūno mūsų mintyse ir nuodija mus. griauna mūsų gyvenimą. Muzika ne kartą buvo jį įaudrinusi. O dabar suprato. aš pavargau stovėti. Bet muzikos nenusakysi žodžiais. kad atsižadam savęs. ponas Grėjau. Rodėsi. Tiktai žodžiai! Kas gali būti realiau už žodžius? Taip. Mes baudžiami už tai. Vienintelis būdas atsikratyti pagundos . pravirom lūpom ir keistai spindinčiom akim. ištarti.. Kūnas nusideda kartą ir išsivaduoja iš nuodėmės. kad jie beformiams daiktams galėjo suteikti plastinį pavidalą. ir tik mintyse padaromos pačios didžiausios pasaulio nuodėmės. gyvi ir negailestingi! Nuo jų nepabėgsi. Turbūt bėrė komplimentus. . Jis lyg per miglą suvokė. . Ir vis dėlto kokie slaptingi kerai glūdi juose! Atrodė. Nejau ji būtų pataikiusi? Koks žavus šis vaikinas. ir kuri atskleidė jam galybę nežinomų dalykų. Yra kažkoks atsakymas. Bet jūs dar niekada nesat taip gerai pozavęs. Kai dirbu. Jis žinojo tą tikslų psichologinį momentą. be abejo.Bezili. užgavo kažkokią slaptą stygą. Mintyse.Būtinai turiu išeiti ir pasėdėti sode. vibruoja keistu ritmu.staiga sušuko Dorianas Grėjus.. Ir aš galų gale išgavau tą išraišką.jai pasiduoti. toji tragiška atgyvena. ar Dorianas Grėjus šiuo metu nejaučia to paties.tai savotiškas apsivalymas. tartum jis eitų per liepsnas.. Kiekvienas geismas. tavo siela susirgs. Nežinau. jūs pribloškėt mane. Tačiau jam rodėsi. tik malonumo prisiminimas ar saldi atgaila. kurį bandome užgniaužti. žlugdo mus. Keli Bezilio draugo žodžiai. Lordas Henris tik strėlę paleido į erdvę. bet aš jo nerandu. Nė nekrustelėjot. supratingai šypsodamas. ką jos pačios sukurti siaubingi įstatymai pavertė siaubingais ir neleistinais dalykais.. ką jums kalbėjo Haris. geisdama to. kurios jus gąsdino. kai nieko nereikia sakyti! Jam buvo begalo įdomu. mielas drauge. kad jį pagavo visiškai nauji jausmai ir mintys. kurios niekas dar ligi tol nebuvo užgavęs. tarp kitko ir pilni įnoringų paradoksų.Liaukitės. Nežinau. Čia taip tvanku. kurie mene. Kokį dešimt minučių Dorianas stovėjo nekrutėdamas. paveldėta iš laukinių. vaikystėje buvo tokių dalykų. nes veiksmas . kad jie skambėjo lyg kokia muzika. kaip ji dabar virpa. o veikiau naują chaosą sukuria ji mumyse. Sakoma.tos pračiauptos lūpos ir tas spindintis žvilgsnis..Atleiskit man. prisiminęs knygą. Kodėl jis ligi šiol to nesuvokė? Lordas Henris stebėjo jį. Staiga gyvenimas jam sužiro ugninėm spalvom. randasi tiktai iš menininko jėgos. Tik muzika jį šitaip sujaudindavo. Leiskit man pagalvoti. šiaip ar taip. . o gal verčiau leiskit man negalvoti. gėdos raudonis.pralemeno Dorianas Grėjus. Jį stebino staigus įspūdis. kurį padarė jo žodžiai. svarstė. . kad didžiausi pasaulio įvykiai vyksta žmogaus mintyse. ir jis jautė.Komplimentų jis tikrai man nesakė. ką sakyti. nepaisant jūsų rausvos kaip rožės žiedas jaunystės ir baltos kaip rožės žiedas jaunuolio skaistybės. . O čia žodžiai! Tik žodžiai! Bet kokie jie baisūs! Kokie aiškūs. ir. kuriuos vien prisiminus skruostus nupliekstų.atsižadėjimas. žalojusių savo kūną. kurios norėjau . turėjot minčių. Netikėkit nė vienu jo žodžiu. ilgėdamasi to. kurios jums kėlė siaubą. Jeigu spirsies. kad jie gimė iš jo paties. bet jo dėka jūsų veide atsirado nuostabiausia išraiška. pilnais tikro rafinuotumo ir tobulo subtilumo. Gal dėl to aš ir netikiu nė vienu jo žodžiu. Tylos jis nepastebėjo. Holvordas ir toliau tapė nuostabiai drąsiais potėpiais. Jūs. svajonių ir sapnų.Liaukitės! . Ne naują pasaulį. tokia pat žavi kaip violos ar liutnios garsai.

negu tariatės žinąs. Bet kada nors. ir Bezilis jūsų niekada nebetapys. Jo žvilgsnis buvo išgąstingas lyg staiga iš miego pažadinto žmogaus. . tik siela. Jūsų neapsakomai gražus veidas.. negu norėtumėt žinoti. Ir vis dėlto ko jam bijoti? Juk jis ne mokinukas ir ne mergaitė. duok mums kokio šalto gėrimo. jūs visus žavit. kuris stovėjo šalia. lapų sutaršytom neklusniom garbanom ir sunarpliotom auksinėm jų gijom.Taip.tyliai tarė jis.Taip ir reikia daryti.. .pasitelkus sielą. atsisėsim pavėsyje. ponas Grėjau. Hari. iš teisybės ji net aukščiau už genialumą. kai būsit senas.. . Tačiau Dorianas jo bijojo ir tuo pat metu drovėjosi savo baimės. Dirbtuvėje baisiai karšta. lordas Henris rado Dorianą Grėjų veidu įsikniaubusį į didelius vėsius alyvų žiedus. viskas turėtų būti svarbu.tęsė lordas Henris. Jau ir dabar čia mano šedevras. pavasario metas ar to mėnuliu vadinamo sidabrinio kiaukuto atspindys tamsiame vandenyje. aš jam pasakysiu. Kodėl svetimam žmogui lemta atskleisti jam jo paties sielą? Bezilį Holvordą jis pažinojo daugelį mėnesių.Niekas kitas neišgydys sielos. kaip saulės šviesa. Staiga į jo gyvenimą atėjo šitas žmogus ir tarytum atskleidė jam gyvenimo paslaptį. kad ir kur eitumėt. dabar jums taip neatrodo. nes Grožio net aiškinti nereikia.Parkeris atnešė gėrimus.Man taip neatrodo. ilgesio kupinomis akimis.. lyg būtų kupinos muzikos ir kalbėtų sava kalba. Ar visada taip bus?.Kodėl? . jog patikėjot viskuo. Jums negalima įdegti. Jam šnekant. žvelgdamas į jį svajingomis. .gydyti sielą pasitelkus pojūčius.Jums. tarsi tai būtų vynas.tarė lordas Henris. Man dar niekada taip nesisekė dirbti kaip šiandien. . Jūs nuostabus žmogus.sušuko juokdamasis Dorianas Grėjus. į gėlės žiedus panašios jo rankos buvo savotiškai žavios.Mielai. kai mintys bus raukšlėmis išvagojusios kaktą ir aistros baisia liepsna nudeginusios lūpas. ir dabar jos drebėjo. Kas jį turi. o pojūčius . lordai Henri.Negi tai svarbu? . Tik skambtelėk varpelį. Tai jums netiktų.. Išėjęs į sodą. tik pojūčiai. o jeigu jūs dar ilgiau stovėsit atokaitoj. O Grožis tam tikra genialumo forma. Dėl to nėra jokių abejonių. Jį traukte traukė tas aukštas grakštus jaunas vyras. . .tarė lordas Henris.Ne.. Tai vienas iš didingiausių. ką sakiau. . Grožiui suteikta dieviška teisė pirmauti. ponas Grėjau. ko nors su braškėmis. kai jie susėdo ant suolo gale sodo.vienintelis turtas. Net vėsios baltos. kad jūs turite stebuklingąją jaunystę.. Iš tiesų.. Dabar. Žinot daugiau. .Jūs puikiai žinot. Dailiai išlenktos šnervės virpčiojo. ko pageidauji. suges odos spalva. bet mažiau. Per daug neužlaikyk Doriano. kurį verta branginti. Kvaila būgštauti. Jis buvo vienplaukis. Turiu baigti šį foną. tačiau jų draugystė nėmaž jo nepakeitė. Romantiškas tamsaus gymio veidas ir nuvargusi išraiška domino jį. Priėjęs uždėjo ranką Dorianui ant peties.Išeisiu į sodą drauge su jumis.. o kažkoks slaptas nervas palietė raudonas jo lūpas. Vaikinas krūptelėjo ir atsitraukė.Todėl. Čia bus mano šedevras. pajausite tai visu baisumu.Eime. todėl pas jus ateisiu kiek vėliau.. o jaunystė . surukęs ir bjaurus. Nesiraukykit. reiškinių pasaulyje. Bezili. o kai ateis Parkeris. jos judėjo. karštligiškai geriantį jų kvapą. kaip ir pojūčių niekas neišgydys. . gražus.tai viena didžiausių gyvenimo paslapčių . Tylus ilgesingas balsas kerėte kerėjo. Dorianas Grėjus susiraukė ir nusigręžė.

kurių per daug bijojome. naudokitės jaunyste. Tačiau jis bent nėra toks tuščias kaip Mintis.Grįžkit. Kitą birželį akacijos bus tokios pat geltonos kaip ir dabar. klausydamas nuobodžių plepių. Jaunystė! Pasaulyje nieko daugiau nėra. Šviesa kuo puikiausia..Aš laukiu. apie nuostabias pagundas. Bet savo jaunystės mes nebeatgausim. klaidingi idealai. amžinai. ponas Grėjau. Gėlė suvirpėjo ir ėmė švelniai linguoti.Taip. mėgindamas pataisyti. kasmet purpurinės žvaigždės žiba žalioje jos lapų naktyje..stebuklų stebuklas. kurioms pasiduoti pritrūkom drąsos. Visada ieškokit naujų pojūčių. kas iš tikrųjų esat ir kuo galėtumėt tapti. niekingiesiems ir nevykėliams. kad ji truktų. Pagalvojau. gyvenimą.tie tampa princais. Atlėkė širšė ir valandėlę zvimbdama suko aplink ją. Jūs šypsotės? Nebesišypsosit. kai jį sukrečia naujas jausmas. kai mums dvidešimt. dievai jums buvo dosnūs. išslydusi jam iš rankos..Visada? Koks baisus žodis! Šiurpas mane nukrato jį išgirdus. Jūs baisiai kankinsitės. kol ją turit. kuris plaka. tik Jaunystė! Dorianas Grėjus klausėsi apstulbęs. . negalinčiomis atsikratyti prisiminimų apie aistras. Bet ką dievai duoda. Tik kažin. Tikroji pasaulio paslaptis tai. Žmonės kartais sako. amžiui.Jūs džiaugiatės mane sutikęs.. Beje. Jos sugadina kiekvieną meilę. Ak.. Moterys jį labai mėgsta.. o savo gėrimus galit atsinešti. ar visada džiaugsiuosi? . Nešvaistykit savo dienų aukso. o ne tai. kad Grožis tuščias. Nieko nebijokit. o sodo kampe. kai sąmonę netikėtai apninka bauginančios mintys ir reikalauja pasiduoti. Staiga dirbtuvės duryse pasirodė dailininkas ir energingais mostais ėmė kviesti juos į vidų. ponas Grėjau. skruostai įdubs. Jūs nublykšite. jeigu jūsų gyvenimas žūtų veltui.. Alyvos šakelė. . tą veikiai ir atsiima. kaip būtų tragiška.tarė lordas Henris. dings ir grožis. Tik paviršutiniški žmonės nesprendžia pagal išvaizdą. ko toks žmogus kaip jūs negalėtų atlikti. Kiekviena nauja mėnulio delčia vis labiau priartina kažką baisaus. Vos jus pamatęs supratau. o pojūčiai atbunka... dabar džiaugiuosi. Po mėnesio raganė pasipuoš purpurinėmis žvaigždėmis. Jie pakilo ir palengva nuėjo taku... siekdamos. tobulam. kai jį prarasit. Džiaugsmo pulsas. plačiai atmerkęs akis. Taip.. . pragydo strazdas. Sąnariai suglemba. šis žodis irgi beprasmis. pilnutiniam gyvenimui. Kai praeis jūsų jaunystė. Pasaulis kurį laiką priklauso jums.toks nepaprastas dėmesys menkniekiui kyla tada. Dorianas matė kaip ji įropojo į margą vijoklio žiedo tūtelę. kas matoma. Juk tokia trumpa jūsų jaunystė. Nieko nepalikit neišbandęs. kas nepataisoma ar eikvodamas gyvenimą neišmanėliams. Paskui ėmė ropštis per žvaigždinį mažų žiedelių gaublį. Galbūt. Paprastos kalvų gėlės vysta. Naujasis hedonizmas . kad visiškai nesuvokiat. Jūs teturit vos kelerius metus tikram. Po valandėlės širšė nuskrido. kas nematoma. Laikas jums pavydi ir puola jūsų rožes bei lelijas. kriaušėje. bet jos ir vėl pražysta. nukrito ant žvyro. . Man Grožis . ir tada staiga pamatysit.štai ko reikia mūsų. Dorianas stebėjo ją labai įdėmiai .. ima silpti.sušuko dailininkas. kai žmogus išsigąsta ko nors ypatingai svarbaus. akys užges. Jūs daug kuo taip mane sužavėjot. Tai liguisti mūsų epochos tikslai. kurios nuo praeities prisiminimų taps kartesnės už pralaimėjimus. kad aš pajutau turįs jums kai ką pasakyti apie jus patį. Mes virstam šlykščiomis marionetėmis. tokia trumpa. kuris glūdi jumyse. Dorianas ir lordas Henris susižvalgė ir nusišypsojo. žvelgdamas į jį. Du baltžaliai drugiai plasnojo jiems įkandin. kurio jis nemoka išreikšti. Gyvenkit! Gyvenkit nuostabų. Nieko nėra. kad nebėra jokių pergalių arba kad reikia tenkintis tomis niekingomis pergalėmis. O jūs galėtumėt tapti akivaizdžiu jo simboliu.

tyliai paklausė jis. ką tai reiškia. Duosiu tau už jį tiek. . ..tarė lordas Henris. kiek paprašysi.. Įžambiuose saulės spinduliuose. šiuolaikinio meno kūrinių. norėdamas iš tolo pasižiūrėti į savo darbą. nuoširdžiai sveikinu tave.Kam galėtų nepatikti? Čia vienas didžiausių. kad jo širdį suspaudė ledinė ranka. Aš jums be galo dėkingas.atsakė dailininkas.Ar jums nepatinka? . tartum tik dabar būtų save atpažinęs. tik abejingai nuėjo prie portreto ir atsisuko į jį. aštrus skausmas it peiliu persmelkė jį. o paskui vėl ilgai žiūrėjo į paveikslą. tik teptukas brūkšėjo į drobę ir kartkartėmis Holvordas žingtelėdavo atgal. Hari. Ligi tol niekada šito nebuvo jautęs. Nekrutėdamas. suraukęs kaktą.Jis.lordas Henris Votonas.Čia mano nuopelnas. Jo paties grožis pribloškė jį nelyginant koks apreiškimas. jam patinka. Taip begalvojant. Sodrus rožių kvapas tarytum buvo apglėbęs viską aplinkui. sukriošęs. Ponas Grėjau. Išblės lūpų raudonis.įsiterpė lordas Henris.. kramtydamas didžiulio savo teptuko galą. Jis pasidarys baisus. . kad kaprizas užsitęsia kiek ilgėliau. susigėdęs savo drąsos.Tebūna mūsų draugystė kaprizas. man nepriklauso. Jo būdo jie nepaveikė.Čia puikiausias portretas..tyliai tarė jis ir nukaito. Išklausydavo jų. Pamatęs atsitraukė atgal. ir panašumas buvo stulbinantis... Taip..pagaliau sušuko jis ir pasilenkęs aukštomis skaisčiai raudonomis raidėmis užrašė savo pavardę kairiajame drobės kampe. Jo žodžiai sukrėtė Dorianą. dulkės mirguliavo ir spindėjo auksu. kai jis stovėjo ir žvelgė į savo grožio atspindį. nutapytas mūsų dienomis. .Kaprizas ir visą gyvenimą trunkanti aistra skiriasi tik tuo. .Be abejonės. ir jam iš pasitenkinimo nukaito skruostai. Už kokio ketvirčio valandos Holvordas liovėsi tapęs ir ilgai žiūrėjo į Dorianą Grėjų. Bezilio Holvordo komplimentai jam atrodydavo tartum perdėtas žavus draugiškumas. kuris taip neįprastai garbina jaunystę ir taip bauginančiai įspėja dėl jos trumpumo.Ar ne.. akys apsiblaus ir užges.. Lordas Henris patogiai atsisėdo į platų pintą fotelį ir ėmė jį stebėti. . Iš tikrųjų tai buvo nuostabus meno kūrinys. sudarkys kūną.Visiškai baigta.Ar jau tikrai baigta? . . šlykštus. Kambaryje buvo visiškai tylu. ir laikas pavogs jo plaukų auksą. ponas Grėjau? Dorianas nieko neatsakė. ašarų migla apniaukė jas. . Ir štai . tartum iš sapno pažadintas. Lordas Henris priėjo arčiau ir ėmė įdėmiai žiūrinėti paveikslą.tarė jis. . Būtinai noriu jį turėti. prieikit ir pats pasižiūrėkit. kuris formuos jo sielą. Kai jie įėjo į dirbtuvę. lipdamas nuo pakylos. kai jo veidas suvys ir susiraukšlės. . ir dabar. apstulbęs stovėjo ir nors neaiškiai girdėjo Holvordą kažką jam sakant.Visiškai baigta. Akys nušvito džiaugsmu.Mielas bičiuli. ir visos kūno ląstelės sudrebėjo. žodžių nesuprato. Jam rodėsi. paskui užlipo ant pakylos ir atsistojo reikiama poza.galų gale sušuko Holvordas.. Dorianas Grėjus palietė lordui Henriui ranką. ateis diena.Šiandien jūs puikiai pozavot. pasijuokdavo ir užmiršdavo. Akys patamsėjo ir virto ametistais. kurie krito pro atviras duris. Gyvenimas. Vaikinas krūptelėjo. grakštus stomuo sulinks ir susmuks. mažumėlę įžeistas vaikino tylėjimo ir nesuprasdamas. lordo Henrio aprašytas vaizdas visu ryškumu iškilo jam prieš akis.

. Dorianas Grėjus grįžtelėjo ir pažvelgė į jį. keistis.Kaip liūdna! .. kieno grožis nemiršta. Dorianas Grėjus pakėlė nuo pagalvės auksaplaukę galvą ir atgręžė išblyškusį veidą ir ašarotas akis į Holvordą. o portretas pasentų! Už tai. O kiek aš jums patiksiu? Tikriausiai tol.Kaip liūdna! Aš pasensiu. jog senstu. tai kuo aš dėtas? . Bezili. Kai pastebėsiu. Keista buvo girdėti Dorianą šitaip kalbant. juk aš negaliu iš karto susivaidyti su dviem geriausiais savo draugais. prarandi viską. grabinėjo tarp suverstų . Ką jis ten veikė? Jo pirštai. Jie visada jums patiks. uždengtu užuolaida. kol įsibrėš pirmoji raukšlė. priešintumėtės. o šis priėjo prie darbo stalo.Kaip jam pasisekė. kad praradęs grožį. Dorianui. Niekada nebus senesnis. Savo meną jūs branginat labiau negu draugus.su kartėliu tarė dailininkas. jis išplėšė ranką iš Holvordo. skruostai liepsnojo. kai aš prašiau.. .. kurį jūs nutapėt. atvirkščiai! Jei portretas galėtų. . Niekada nesu turėjęs tokio draugo kaip jūs ir kito tokio niekada nebeturėsiu. o aš likčiau toks. lyg ko ieškodami..tyliai tarė dailininkas.Tikiu. Pavydžiu portretui. kad ir koks jis būtų.atsakė lordas Henris.Čia tikrasis Dorianas Grėjus .. nieko pasaulyje nepagailėčiau! Savo sielą atiduočiau! .Mane jūs mažiau branginat negu savo dramblio kaulo Hermį ar tą sidabrinį Fauną. puolė ant kanapos ir įsikniaubė veidu į pagalves tartum melsdamasis.. Hari.. pasidarysiu bjaurus ir baisus.štai ir viskas. Dailininkas apstulbęs žiūrėjo į jį..Dorianai! Dorianai! .. Taip. vis dar neatitraukdamas akių nuo portreto.Jeigu ne.Hari. kad jūs.sušuko jis. siaubingai tyčiosis! Karštos ašaros užtvindė jam akis. O. . Bezili.O kam? . Lordas Henris Votonas visiškai teisus.Ne. . ką aš turiu prarasti? Kiekviena prabėganti akimirka kažką atima iš manęs ir kažką atiduoda jam. Kas nutiko? Jis atrodė ne juokais supykęs.. bet judu abu privertėt mane nekęsti geriausio savo kūrinio.atsakė dailininkas.juokdamasis sušuko lordas Henris. Jaunystė .tarė Holvordas. Už tai viską atiduočiau.tyliai tarė Dorianas Grėjus. labai ryžtingai pasipriešinčiau.Tavo kūriniui jie būtų nenaudingi. . Veidas buvo iškaitęs.. gale juk čia tik drobė ir dažai.tęsė jis. Neleisiu jam įsibrauti į mūsų trijų gyvenimą ir jį sugriauti. koks esu! Kodėl jūs jį nutapėt? Kada nors jis tyčiosis iš manęs. . Jums esu maža ką vertesnis už kokią pažaliavusios bronzos statulėlę.Aš.. kuris stovėjo po aukštu langu.. Dabar žinau.Čia tavo darbas. Galų.Vargu ar tau.Taip. . čia ne jis. jeigu būtų. negu šią birželio dieną. tokie mainai patiktų. O šis portretas visada liks jaunas. ir aš jį sunaikinsiu.vienintelis turtas. . . Jūsų paveikslas man tą atskleidė. Hari. Nejau pavydit daiktams? Juk jūs nuostabesnis už juos visus.Tau reikėjo išeiti. nusižudysiu. kai tu paprašei. Holvordas išblyško ir pačiupo jo ranką. Kodėl jam lemta išlaikyti tai.Nekalbėkite šitaip. . .Aš likau. Vargu ar ir jos esu vertas. O jeigu būtų atvirkščiai! Jei visada jaunas galėčiau likti aš. .Pavydžiu viskam. .Žinoma. Lordas Henris truktelėjo pečiais..

. .Jeigu jį ne man atiduosit. Jūs tikri puspročiai. neskubėdami priėjo prie stalo ir apžiūrėjo.Eime šį vakarą į teatrą.devynioliktojo amžiaus apdaras šlykštus.. Tam kvailam berniūkščiui iš tikrųjų jo nė nereikia.. Dovanojau dar nepradėjęs tapyti. Pagaliau rado.niekada jums to neatleisiu. Be to. kad žmogus . dėl paveikslo nesikivirčytumėt. Pasigirdo beldimasis į duris. taip bjauriai atrodai. atsitokėjęs iš nustebimo.A! Šį rytą! Bet nuo to laiko jau praėjo šiek tiek jūsų gyvenimo. Dorianai.Hari. juk ir tu. tik teatre jas pakenčiu. Verčiau tu.. . įrėminsiu ir nusiųsiu į namus. Slopindamas raudą. toks slegiantis.Dar šį rytą.šaltai tarė dailininkas.Dievinu paprastus malonumus. kad judu. Hari? O gal tu neigi tokius paprastus malonumus? . Suskambo puodukai.užsisvajojęs pritarė lordas Henris. Dorianas Grėjus priėjo prie stalelio ir ėmė pilstyti arbatą. Jis mano paties dalis. . Bezili. . ir antram. .. drauge su jumis eiti į teatrą. o aš labai jo noriu. aš iš tikrųjų negaliu. . nulakuosiu jus.metalinių.Na ką gi. jį įsimylėjau. kad susirgau ar kad man sukliudė vėlesnis pakvietimas. būtų buvę labai nemalonu..Juk žinot. tik ne protą.Tikriausiai kur nors rasim ką žiūrėtina. tūbelių. Manau. ponas Grėjau. . Pažas įnešė du gaublio formos porcelianinius indelius. bet tik su vienu senu draugu. kas tuose indeliuose. Jaučiu tą. Bezili..Norėčiau.. Daug ką žmogus turi.O apsivilkęs jį. . Toks niūrus. sudžiūvusių.. .Jie paskutinis prieglobstis sudėtingiems žmonėms. Dorianai. nors pageidaučiau.Na ir puiku. koks gali būti. abu! Įdomu. Vienintelis spalvinis elementas šiuolaikiniame gyvenime nuodėmė. Bezili.Taigi.. kad tai būtų neblogas pasiteisinimas . Tada ką tinkamas galėsit daryti su savimi. .. .Ir vienam.Taip pat žinot. nepakęsiu. ar tam.tarė Dorianas.Katram Dorianui? Tam. kuris portrete? . išgersit arbatos? Ir tu. Taip.Nebesitikėjau.. Galų gale aš netgi džiaugiuosi. vaikinas pašoko nuo kanapos. kad paveikslas jūsų. Bezili. Dailininkas perėjo per kambarį ir paskambino.. išplėšęs mentelę jam iš rankos. Turiu daugybę darbo. kas pasakė. kad jis neturi proto. kai tik išdžiūsit.Tai būtų žmogžudystė.Įvertinau? Aš. man jį atiduotum. kad mane vadintų kvailu berniūkščiu. taip kalbėti Dorianui girdint. lorde Henri.Ne.tarė lordas Henris. . nusviedė į dirbtuvės galą. . jie ieškojo ilgos mentelės plonais ir lanksčiais lyg skustuvo ašmenimis. teptukų. lėkštutės. šnypštė didelis gruziniškas arbatinukas. . pripuolė prie Holvordo ir. Dorianai. kad atneštų arbatos..Džiaugiuosi. . kad elgiatės kvailokai ir kad jums iš tikrųjų nėra nemalonu. kuris pilsto arbatą.. kai kas primena jūsų nepaprastą jaunumą.sušuko jis. todėl galiu nusiųsti jam telegramą. ne! . tau iš tikrųjų nederėtų. Jis ketino suraižyti drobę.Taip įkyru vilktis fraką. Bezili. eisi? . Žadėjau vakarieniauti Vaito klube.protingas gyvūnas. . tarnas įnešė padėklą su arbata ir padėjo ant mažo japoniško stalelio. Tai labiausiai neapgalvotas apibrėžimas.nustebintų savo atvirumu.sušuko Dorianas Grėjus. Bet scenų nemėgstu.Ne. .atsakė lordas Henris.Jūs. vyručiai. kad jūs galų gale įvertinot mano darbą.sumurmėjo Holvordas. lorde Henri. be abejo. Abu vyrai palengva.

Kodėl? . . padėjo savo puoduką ant padėklo..Juk net meilėje ištikimybė grynai fiziologinis dalykas. palengva eidamas prie dailininko.Aš liksiu su tikruoju Dorianu. .Na gerai. . ponas Grėjau.Ar tikrasis Dorianas ten? . vadino savanaudžiu.. Vaikinas dvejodamas pažvelgė į lordą Henrį..O. Bezili..neikit.Jokiu būdu! .sušuko lordas Henris. Bezili? . .Eime.Privalau eiti. . seniai nori būti neištikimi. ir skausmas užtemdė jo veidą. ko prašiau. Dorianai. ką galima pasakyti. Prašau jūsų.juokdamasis atsakė lordas Henris. Hari! .Tai jau šis tas.. kad galėčiau pats savimi pasitikėti.Nė kiek ne mažiau jam patiksit..Jau gana vėlu. nors ir šiurkštoko seno viengungio.Negaliu.. lordo Fermoro.. .tarė Holvordas ir. tokiu atveju mudu. . . eisim dviese.Ar neužmiršit? . kadangi niekada nieko iš jo . ir aš galiu jus nuvežti ligi pat namų.. .Kiek triukšmo žmonės kelia dėl ištikimybės! . Bezili! .Neikit. .Ką gi. . .Pažadėjau lordui Henriui Votonui eiti drauge su juo. Ateikit rytoj! . verčiau negaiškit laiko.Beje. Savo pažadus jis visada laužo. nes jums dar reikia persirengti.Maldauju.. nepriklausą aukštuomenei. . O portrete ir liksit nepasikeitęs. . Maloniai praleidau popietę. priėjęs prie stalelio.Kaip nuostabu. jei pažado netesėsit.Bent išvaizda toks. Ji nieko bendra neturi su mūsų valia..Ar aš iš tiesų toks? . . nuoširdaus. . ponas Grėjau. III SKYRIUS Kitą dieną pusę pirmos lordas Henris Votonas žingsniavo Kerzono gatve į Olbenį aplankyti savo dėdės. kuris.Neužmiršk.sušuko portreto originalas. Kai jiems išėjus užsivėrė durys. kai šįryt buvom sode.pasakė jis liūdnai. Mano karieta lauke. Bezili.paprašė Holvordas. dailininkas krito ant sofos.sušuko Dorianas.atsakė Dorianas. Likit sveikas. . Jauni vyrai nori būti ištikimi. Aplankykit mane netrukus.atsiduso Holvordas.Jau užmiršau. atsisėdęs prie arbatos stalelio.Ką. Tai visa. Sudie. bet negali. šį vakarą į teatrą... Dorianai. .Taip.Kaip nuostabu! Dailininkas prikando lūpą ir su puodeliu rankoje priėjo prie paveikslo. bet nebūna. Dorianas nusijuokė ir papurtė galvą.Pasitikiu tavimi. visiškai toks.Likit vakarieniauti su manimi. kurį žmonės.Būtinai. su linksma šypsena stebėjo juos abu. Bezili..

rūkė storą cigarą ir plūdo laikraštį <I>The Times</I>. anksčiau kaip antrą valandą niekada nesikeliat. O dabar. . O paprašyti noriu vienos informacijos. dėde Džordžai. kad pinigai . . pone. Hari..Taip. galiu tau.Ką gi. Jei žmogus džentelmenas. nuo pradžios ligi galo gryniausia kvailystė. Tik Anglija galėjo jį pagimdyti. paveldėjęs titulą. . o valgydavo jis dažniausiai klube. kurie jį linksmino. žinios jam tik kenkia. o Primas . taisydamas gėlę švarko atlape. aš visada perku iš Dartmuro tiekėjų. Hari. bet pasitraukė iš diplomatinės tarnybos. kad jam nebuvo pasiūlyta pasiuntinio vieta Paryžiuje. Jo principai buvo pasenę. . tada jis juos plūsdavo. dėde Džordžai. suraukdamas vešlius žilus antakius.Šito. Kai buvau diplomatas. Savo tarno jis buvo garbinamas ir terorizuojamas. todėl jie niekada nekvaršina man galvos.Kelsou anūkas! .Tikriausiai pinigų. dėde Džordžai. kad jūs. . Nūnai jaunimas mano. Neapsakomai graži mergaitė ji buvo. toji . kai konservatoriai stovėdavo prie valdžios vairo.kas tave atnešė taip anksti? Maniau.Patikėkit. aš ir atėjau paklausti. kas parašyta "Mėlynojoje knygoje". dėdė sėdėjo apsivilkęs šiltą medžioklinę striukę. sūnus ėmė rimtai studijuoti didįjį aristokratų dykinėjimo meną. tačiau jam daug labiau tiko gyventi mebliuotuose kambariuose. .paklausė senasis džentelmenas. įsižeidęs ir pasipiktinęs. kad būtų. Kai lordas Henris įėjo į kambarį. jis ir taip pakankamai žino.Kelsou anūkas!. tad gal ir ją pažinojai. buvau ir jos krikštynose. Norėčiau. reikalais.spėjo lordas Fermoras ir susiraukė. tuo įsitikina. vadindamas radikalų gauja. dendžiai. kad. bet tik ne tais laikotarpiais.. tingumo. bet aukštuomenė jį laikė dosniu. . vieta. teisindamas šį nepadorų veiklumą tuo. Jis turėjo du didelius namus mieste. nes jis vaišindavo tuos.sumurmėjo lordas Henris.negaudavo. ne reikšmingos. o bevertės informacijos. po kelių... kurią užimti tarėsi esąs vertas dėl kilmės. Drauge su juo pasitraukė ir sūnus. o aš. Be to. Jis paskutiniojo lordo Kelsou anūkas. Noriu paprašyti vieno dalyko. taisyklinga anglų. niekad nemoku. giminaičiams jis kėlė siaubą ir savo ruožtu juos terorizavo. Beje.Pono Doriano Grėjaus nerasi "Mėlynojoje knygoje".. ledi Margareta Deveru.vangiai tarė lordas Henris. esančių Vidurio Anglijos grafystėse. Ir ko belieka laukti? Juk egzaminai.. Politikoje jis buvo konservatorius. Šiuo metu ponas Grėjus mane labai domina.Doriano Grėjaus? Kas jis? .viskas. aišku. Jų reikia tik tiems. aš žinau. kuris buvo jo sekretorius. Gerai pažinojau jo motiną.vienintelis jaunesniojo sūnaus kapitalas. sėskis ir klok. o jis tuo tarpu tvirtino. Regis. Kaip ji atrodė? Už ko ištekėjo? Juk tu kadaise pažinojai beveik visus.paklausė lordas Fermoras.. bet apie jo prietarus vertėjo pašnekėti. Mažumėlę domėjosi ir savo anglies kasyklų. kai Izabelė dar buvo jauna. kas jis per vienas... kad Anglija einanti velniop. o jeigu ne džentelmenas. mėnesių. tyriausi giminiški jausmai. mažiau rūpesčių.Žinoma. . džentelmenas išgalįs savo židinyje deginti malkas. Jo tėvas buvo ambasadorius Madride. viskas buvo geriau tvarkoma. ir iš jo galima žaviai pragyventi. girdėjau. .lyg aidas pakartojo senis... Skola .Na.tuo metu jo poelgį visi laikė kvailoku. nors nūnai tie vyrukai visokių nesąmonių prirašo. o ligi penkių nosies neiškišat iš namų. Aš ką tik su juo susipažinau.Ką gi. kalba rašomų pranešimų bei nežabotos aistros pramogoms. kurie moka skolas. į diplomatus reikia egzaminus laikyti.dar buvo nežinomas. Jo motina buvo iš Deveru šeimos.. pasakyti viską.. Bet pinigų man nereikia. turėdamas anglies kasyklas. kad papasakotum apie jo motiną.O kai subręsta.

dėde Džordžai. Negražiai žmonės kalbėjo. Sako. visiška niekybe. Tuo geriau Dartmurui. . tą žinau. paskatino taip pasielgti. . Kerlingtonas ant kelių prieš ją šliaužiojo.Matyt.atsakė lordas Henris. tartum vakar visa būtų.Greičiausiai. kad Dartmuras nori vesti amerikietę? Negi anglų merginos jam per prastos? . taip. Žinoma. paskui jis parsivežęs dukterį namo. Sklido gandai. .Jis labai gražus. Juk galėjo ištekėti už ko tik būtų panorėjusi. Vargšą vyruką nudėjo dvikovoje Spa miestelyje. kad vaikinas bus aprūpintas. Karalienė manęs klausinėdavo.Kodėl tos amerikietės negali likti savam krašte? Juk mums jie visada sako. Ir motina turėjo pinigų. kalbėdamas apie kvailas vedybas.patvirtino lordas Henris. Tarp kitko. kuris visada su vežėjais dėl užmokesčio vaidijasi. o Londone nebuvo merginos. Dartmurui jau viskas. Dukra taip pat pasimirė. Iš senelio jai atiteko Selbis. kai ji pabėgo su tuo skurdžium. papirko.. Manau.. Hari.pasakė jis stodamasis. kad ten rojus moterims.Žavingesnės merginos už Margaretą Deveru nesu matęs..tarė lordas Fermoras.Ar ji daili? . bjauri buvo istorija.Ilgos distancijos jas išsekina.tęsė senis.Kas jos tėvai? Ar ji juos turi? . po poros mėnesių. .. Ta istorija paskui buvo užglostyta...papirko jį.. Dauguma amerikiečių taip daro. dievaži. ar motina labai graži buvo? . Toks jis ir buvo. Skriste perskrenda visas kliūtis. didikas.Gal paklius į geras rankas. Pats man prisipažino. Berods paliko sūnų. Visą mėnesį nedrįsau dvare akių parodyti. Koks jis užaugo? Jei panašus į motiną.Elgiasi taip. kad tas viešai įžeistų. Jos senelis nekentė Kelsou. .Dabar visi stato už amerikietes. laikė jį šikšna.Margareta Deveru. kai aš ten dar gyvenau. jei Kelsou juo pasirūpino. Vyrai niekam tikę.Tikriausiai turėtų gauti krūvą pinigų.. Tai jų žavumo paslaptis. kažkokio pėstininkų pulko karininkėliu.Dabar. O taip.Amerikietės slepia savo tėvus taip pat gudriai kaip anglės savo praeitį. trenkdamas kumščiu į stalą. po galais. Bet ji buvo romantiška. . bet. .ką ten tavo tėvas paistė. Girdėjau. Tikri anekdotai apie jį sklido. įvykę. madinga vesti amerikietes. lyg būtų gražuolė. kad Kelsou pasamdęs kažkokį niekšelį avantiūristą. ir tas tipas nudėjo vyruką lyg kokį žvirblį. Tegu jį galas. Beje. Jis dar nepilnametis. jos tėvai verčiasi kiaulienos eksportu. nuostabios. turėtų būti gražus vaikinas. kažkokį galviją belgą. kas tas anglų. .Girdėjau. pone. jo žentą.suurzgė senasis džentelmenas. nuo vestuvių. Ir kas ją. Kelsou po to ilgokai vienas klube valgė savo muštinį. dėde Džordžai. .. bet kliūčių ruože jos nepamainomos. Buvau užmiršęs. . Lordas Henris papurtė galvą. niekada neperpratau. Visi vyrai vos nepasiuto. bet moterys. Galiu kirsti lažybų nors ir su visu pasauliu. prisiminiau. bet jinai niekada daugiau nė žodžio jam nebepratarusi. Prisimenu tą istoriją. kad jos neištvermingos. Kerlingtonas dėl jos kraustėsi iš proto. Selbis jam jau atiteko. berods. tegu jas galas.Aš už anglų merginas. Gal anūkui buvo dosnesnis negu Madrido vežėjams. po metų. Hari. kad kiaulienos eksportas vienas pelningiausių verslų po politikos. Ji iš jo tik juokėsi. . Pats sakė. kiek gėdos pridarė. . Sykį atvyko į Madridą.. Visos moterys toje giminėje tokios buvo.Manau.Nežinau. kuri apie jį nebūtų svajojus. ..sumurmėjo dėdė. .

. klausytis. . ar mažų mažiausiai gali tapti nuostabiu tipu. kurias nutraukė šlykštus. Ištisi mėnesiai nebylios agonijos. dėde Džordžai. Ar tik ne Platonas. Taip. vulgariame amžiuje. Lordas Henris pro žemą arką išėjo į Berlingtono gatvę ir pasuko į Barklio aikštę. nes dailininko sieloje. kurį lordas Henris per tokį keistą atsitiktinumą sutiko Bezilio dirbtuvėje. ji sujaudino lordą Henrį savo panašumu į keistą. pasakysiu. Todėl joms. ir tik jam lemta matyti stebuklus. o tikslai perdėm banalūs. viskuo rizikuoja. daiktų formos. jei dar čia užtruksiu.. žibintų gaubtų bundantis jo veido stebuklas atrodė dar sodriau rausvas.Ak. perlieti kitam savo temperamentą tarsi tai būtų koks kvapus gėrimas ar nepaprasti kvepalai: čia slypi tikras džiaugsmas. kaip ir Ievai. šis minčių menininkas. istorija.Kur valgysi priešpiečius. kiekvieną virptelėjimą. Kalbėdamas su juo. beveik šiuolaikinį romaną. sukūrusiam nuostabųjį portretą. kuri tūnojo girių prieblandoj ir nematoma klaidžiojo laukais. štai kas. Tai būdingiausias jų bruožas..atsakė lordas Henris. linijos įgavo subtilumo ir virto simboliais. kai baugios laimės kupinas. jis pamėgins tapti Dorianui Grėjui tuo.Pas tetą Agatą. Jis naujausias jos protežė. Paversti titanu arba žaislu: Kaip gaila. Jis išryškina vaikiną... Kiekvienas nepaprastas daiktas slepia ką nors tragiška. Ir kaip tipas jis nuostabus. nieko apie tai nenumanantis. prisodrintos aistros ir jaunystės muzikos. Štai kokia buvo Doriano Grėjaus tėvų.apie senus. taip rūpi iš jo pabėgti. Įkyrėjo. Ačiū už žinias. Ištisi pasauliai blaškosi gimdymo kančiose. Motiną nusineša mirtis. kad tokiam grožiui lemta nublankti!. Jis turi viską: grakštumą. dėde Džordžai.kančiose pagimdytas kūdikis. jautiesi lyg griežtum brangiu smuiku. Hari? . kad ji man daugiau nebekvaršintų galvos su savo labdarybėm. kurio malonumai perdėm jusliniai. tačiau nieko nebijo.. vaikas pasmerkiamas vienatvei ir beširdžio senio tironijai. staiga pasirodo dailininkui lyg driadė.. Labdaringi žmonės praranda bet kokį žmoniškumą.Sudie. nauja pažiūra į gyvenimą. O Bezilis? Koks jis įdomus psichologijos požiūriu. Iš jo gali padaryti ką tinkamas. O koks žavus buvo Dorianas vakar per vakarienę. išreiškiančiais kažkokios kitos tobulesnės formos atspindžius tikrovėje. išgąstingomis akimis. Visada viską noriu žinoti apie naujus draugus ir nieko . net nenumanydamas. . kaip išrašinėti čekius jos kvailoms išmonėms... Jis atliepia į kiekvieną stryko prisilietimą. kaip aidu grįžta tavo mintys.. Taip. . pračiauptomis lūpomis sėdėjo klube priešais lordą Henrį.. jog aš kito darbo neturiu. iškaltais spalvotame marmure? Bet mūsų. skaistų jaunystės tyrumą ir grožį. besiilginčioje jos.. kuo vaikinas. Senasis džentelmenas suniurzgė pritardamas ir paskambino tarnui. kad galėtų pražysti menkiausia gėlelė. Hari. Graži moteris. Koks kerintis jausmas . gal pats didžiausias pasitenkinimas. Ta moterėlė mano. klastingas nusikaltimas. Pavėluosiu priešpiečių. Kad ir pačiais bendriausiais bruožais papasakota. tas jaunuolis. jau seniai atbudęs nuostabus regėjimas. fonas įdomus. tyli dvasia. Savo sielą įkvėpti į kokią grakščią formą ir kurį laiką leisti jai ten pasilikti. Kelios siautulingos laimės savaitės. Kaip visa tai keista! Kažką panašaus jis prisiminė ir iš istorijos. Aš pats pakviečiau save ir poną Grėjų. likęs žmogui šiame ribotame. bet nieko negelbės. amžiuje tatai keista. Naujas stilius tapyboje.. beprotiškos aistros pagauta. kurią taip keistai jam įkvėpė savo fiziniu artumu žmogus. pirmasis tuo susidomėjo? Ar ne Buonarotis tai išreiškė sonetais. paskui . Pasakyk savo tetai Agatai. daro jį dar nuostabesnį.Teisybė.savo įtaka veikti kitą žmogų! Niekas negali tam prilygti. tapo dailininkui. kurį mums išsaugojo tik senovės graikų marmuro statulos.Gerai. o nuo raudonų. Jis .

. kadangi.Manufaktūra? Kas yra toji amerikiečių. Hercogienė atsiduso ir pasinaudojo savo teise pertraukti kitus.mėgins jį užvaldyti. kad veikiau ji tik buvo susekta. kurie ją pažinojo. tarnas pasakė. romanai.prašneko parlamento narys radikalas ir ėmė dėstyti kažkokius nuobodžius faktus. manufaktūra? . parlamento narys.sušuko hercogienė.Kai Amerika buvo atrasta. Jis pastebėjo jau gerokai praėjęs savo tetos namus ir šypsodamas grįžo atgal..sušuko teta. . . ir. Kai įžengė į apytamsį prieškambarį. kuriomis apdovanotos moterys. . hercogiene.sušuko ledi Agata. merginos neteks progos ištekėti. visa. .Kaip manot. norėdamas pamatyti.. nepaprastai geros širdies ir gero būdo moteriškė..tarė ponas Erskinas. Šis Mirties ir Meilės kūdikis jį kažkuo kerėte kerėjo.sušuko ji. apsižvalgė.. visiems žinomos taisyklės. dar trisdešimties metų nesulaukęs. kaip lordas Henris sykį buvo sakęs. lorde Henri. dešinėje. Jis atsiprašė. plikas kaip pranešimas Bendruomenių rūmuose. mėgstama visų. viena iš seniausių jo tetos draugių. jog atrodė panaši į blogai įrištą giesmyną.Amerikiečių. Kaip ir visi šnekovai. jis išsėmė savo klausytojų kantrybę. Greta jos. radikalas.. ką turėjo pasakyti.. o tatai. sėdėjo seras Tomas Berdenas.paklausė hercogienė. dėdamasis sau į lėkštę putpelės gabalėlį. Lordo Henrio kaimynė buvo ponia Vandeler.Kaip siaubinga! . ar jis ves tą žavingą jauną būtybę? . Tai labai neteisinga. Hari. sugalvojęs kažkokį pasiaiškinimą. kas susirinko...Mano supratimu. pietaudavo jis drauge su konservatoriais. jis įžengė į valgomąjį. Ta nuostabi dvasia priklausys jam.Gal Amerika ir nebuvo atrasta.atsakė lordas Henris.pasakė seras Tomas Berdenas niekinančiu veidu. . . . purtydama galvą.Nepaisykit jo..Sakyčiau. . iš antrosios pusės greta jos sėdėjo lordas Fodlis. Atidavęs skrybėlę ir lazdą vienam iš durininkų. teisybę pasakius.Girdėjau iš patikimiausių šaltinių. Hercogienė suglumo. tačiau taip klaikiai apsitaisiusi. Staiga lordas Henris stabtelėjo ir pažvelgė į namą. kurią daro visi tikrai geri žmonės ir kurios nė vienas jų negali išvengti. kuris visuomeniniame gyvenime buvo savo partijos lyderis. ponia Vandeler su juo šnekėjosi labai gyvai ir rimtai. tikra šventoji tarp moterų. gana žavus ir kultūringas džentelmenas.Mes šnekam apie vargšą Dartmurą. itin protingas pusamžis vidutinybė. brangioji.sušnibždėjo ledi Agata.O mano dėdė minėjo kiaulienos prekybą. Priešais sėdėjo hercogienė Harli. kurie bando išsemti temą. kaip sykį pasiaiškino ledi Agatai. mūsų.Iš tikrųjų kas nors turėtų sukliudyti. kaip ir visada. . o privačiame . senas. sere Tomai. atsisėdęs į tuščią kėdę greta jos..Iš tiesų. nūdienių istorikų vadinamos apkūniomis. mat laikėsi išmintingos. kad visi jau nuėję valgyti priešpiečių.Verčiau tos Amerikos niekada nebūtų. iš nustebimo pakeldama savo didžiules rankas ir pabrėždama veiksmažodį.geriausios virtuvės šalininkas. jinai jau bus nusprendusi jam pasipiršti.. jei jos ne hercogienės. nedovanotina klaida. atradę! . įgavęs blogą įprotį tylėti. Iš galustalės jam baikščiai linktelėjo Dorianas Grėjus ir nejučia paraudo iš džiaugsmo. jau beveik užvaldė jį. .Jis niekada rimtai nekalba. Į kairę nuo jos sėdėjo ponas Erskinas iš Tredlio.Vėluoji. meiliai linkčiodama jam iš anapus stalo. kad jos tėvas Amerikoje turįs manufaktūros parduotuvę. didingų architektūrinių proporcijų. Lordo Henrio laimei. jau buvo išsakęs. . galvodavo drauge su liberalais..

Bet kadangi devynioliktas amžius bankrutavo. Norėdami išbandyti tikrovę. . Jie tokiais atvejais labai paslaugūs.Pono Erskino iš Tredlio bibliotekoje . Ameriką! .ištisas pasaulis. O mes. Užtikrinu jus. Amerikiečiai nepaprastai įdomūs žmonės. .. paradoksai atspindi tiesą. verčiau patys pasižiūrim. mėgstat ginčytis.Galiu pakęsti brutalią jėgą.Ar čia buvo paradoksas? . leidžiam jai balansuoti ant virvės..Kančios užjausti neįstengiu.paklausė jis.tarė jis ledi Agatai.. gerokai parausdamas... O ant tavęs. ..nesiliovė ledi Agata. kad jis man skambintų. grožiui.Man visai pakanka filosofinės kontempliacijos.graudžiai paklausė ponas Erskinas. kuriuos man parūpino tenykščiai direktoriai. kad kelionė į Ameriką daug ko išmoko.O kokias reformas siūlot? . jūsų sūnėnas nusistatęs prieš šią didžiąją šalį.Nesijaučiu turįs jėgų. . geras daiktas. . kaip jis skambina. .tarė seras Tomas. pernelyg slegianti. Nūdienė užuojauta skausmui kažkokia klaikiai liguista.Turiu pripažinti. Jiems labai patiktų pasiklausyti. Juo naudotis kažkaip nepadoru. Būčiau laiminga. . . Hari.Man neatrodė. kvailysčių amerikiečiai nedaro. trūktelėjęs pečiais. . Lordas Henris nusijuokė. Gal ir paradoksas. galim spręsti apie jas. kad kai kurios amerikietės labai gražios.. kad šio to išmoktume?. .šypsodamas tyliai tarė ponas Erskinas. Kai tiesos tampa akrobatais. . .Kaip klaiku! .vėl pradėjo baronetas.Paradoksai. gyvenimo džiaugsmui.paklausė ponas Erskinas... bet brutalų protą pakęsti neįmanoma. . kad niekada nesuprasiu. tik ne kančią.. . Politikas įdėmiai pažvelgė į jį. bet juk aš mačiau jos gyventojų atstovus.Man regis.. vyrai. jei išgalėčiau taip rengtis.atsainiai pasakė hercogienė. pažvelgęs į stalo galą.Vis dėlto Ist Endas labai svarbi problema. .. Ką gi. praktikai. kuris turėjo didžiausias padėvėtų sąmojų atsargas..sušuko lordas Henris šypsodamas ir.Anglijoje nieko nenoriu pakeisti.Į. Kodėl bandai prikalbėti mūsų mieląjį poną Dorianą Grėjų.Viską galiu užjausti.. . .pareiškė lordas Henris.Žmonės sako.. .Dievaži.Nejaugi! O kur po mirties keliauja blogieji amerikiečiai?. tuo geriau.Tai vergijos problema. kad jis atsisakytų man talkininkauti Ist Ende? Patikėk . pereikvojęs užuojautą.Bet Vaitčepelyje žmonės tokie nelaimingi.. Seras Tomas susiraukė. tokiai kelionei. . Mes turėtume būti neabejingi spalvoms. ir mes mėginam ją spręsti. Ji pernelyg bjauri. išskyrus orą.sumurmėjo lordas Henris. Esu tikra. Seras Tomas mostelėjo ranka.Žinoma.pasakė seras Tomas. sutiko džiugų pritariantį žvilgsnį. Niekšinga intelekto atžvilgiu.pasiteiravo hercogienė. iš tikrųjų supykau.atsakė jis. apie ką jūs kalbatės.. lorde Henri. kad gerieji amerikiečiai po mirties keliauja į Paryžių. Kuo mažiau kalbama apie gyvenimo negandus. linksmindami vergus. .ten jis tiesiog nepakeičiamas.. Jie turi be galo daug sveiko proto.sušuko lordas Henris.Ak..Aš ją skersai išilgai išvažinėjau vagonais. rimtai kraipydamas galvą..kaip jūs. Užtikrinu jus. Ir rengiasi dailiai.. pernelyg baisi.tarė ledi Agata.. kur tinka.sukikeno seras Tomas..Noriu.. užuot skaitę..Nesuprantu jūsų.pritarė jaunasis lordas.0 aš suprantu. Visus drabužius gauna iš Paryžiaus.Bet negi mes turim keliauti į Čikagą.

kad nieko bendra su jausmais neturi. blogas ženklas. iškėlė ją ligi filosofijos aukštumų. Turiu užsukti pas savo vyrą į klubą ir važiuoti su juo į kažkokį kvailą susirinkimą Viliso salėse. Tariamos nevilties apimta.Žavinga teorija! . ir ne vieną.tęsė lordas Henris.. šaipydamasi iš rambaus Sileno blaivumo.. kai jau per vėlu.Tai viena didžiausių gyvenimo paslapčių. šokdama nuėjo per gyvenimo kalvas. Jei pavėluosiu. Šlovindamas beprotystę. Tai buvo nepaprasta improvizacija. pasaulio istorija būtų kitaip susiklosčiusi. kad jos laukianti karieta.Ko gero.siūlyčiau atsigręžti į mokslą. Lordas Henris pažvelgė į poną Erskiną.Tik tada.sušuko ji. Ledi Agata papurtė galvą. kad jis grąžintų mus į tikrąjį kelią. Faktai bėgo nuo jos lyg išbaidyti girios žvėrys. žvelgdamas į ją per stalą. gal pasakytumėt. pakerėti..Bet mus slegia tokia sunki atsakomybės našta. jis svaidė ją aukštyn į erdvę. Lordas Henris jautė į save įsmeigtas Doriano Grėjaus akis. kad tarp klausytojų yra žmogus.Kaip apmaudu! .Be galo sunki. pamato. o pati filosofija atjaunėjo ir. kuriam jis pirmininkaus. o tada. Jausmai tuo geri. o vaizduotei spalvų. Jei urvinis žmogus būtų mokėjęs juoktis. . kurį saugo išmintingasis Omaras. pasipuošusi galvą vijoklių vainiku. vilkinti vynu sulietą drabužį. pasidavusi svaiginančiai pomėgių muzikai. kad tiktai savo klaidų niekada netenka gailėtis. Baltos jos pėdos mynė didžiulį slėgtuvą. nes man visai nerūpi Ist Endas. viską užmiršę.Žmonija pernelyg rimtai į save žiūri. kai ji jauna. o su šia skrybėle jokios scenos negalėčiau pakęsti. jo lūpomis dažnai perbėgdavo šypsnys. Dabar nerausdama galėsiu žiūrėti jai į akis. tokia kaip aš.Taip.. Galų gale į kambarį įėjo to meto apdaru apsivilkusi tikrovė tarno pavidalu ir pranešė hercogienei. kaip atjaunėti.Jūs iš tikrųjų mane nuraminot. hercogiene. hercogiene.Būtinai pritaikysiu ją praktikoje.Kai sena moteris. ėjo juokdamiesi paskui jo dūdelę. bangomis apsėmė trykštančios vynuogių sultys ir raudona puta ėmė virsti per nuožulnias apvarvėjusias indo sienas.Ar galit. . tačiau visa tai labai ją pralinksmino.. Jis buvo pilnas fantazijos..Visada. . ji laužė rankas. Ponas Erskinas klausėsi. Lordas Henris ėmė žaisti su šia mintimi. o mokslas . kol nuogas jos blauzdas rausvų purslų.pragydo hercogienė.. jausdavausi kalta. kurio dvasią jis troško pakerėti.Moteriai tinka rausti.sušuko ji.Jei nori susigrąžinti jaunystę. kad nuveda mus klystkeliais. teikė jo sąmojui aštrumo.. prisiminti kokią didelę klaidą. atėjusi aplankyti jūsų mielosios tetos. Dabar dauguma žmonių miršta nuo savo vergiško sveiko proto. padarytą jaunystėje? .. o patamsėjusiose akyse nuostaba darėsi vis rimtesnė.atsakė jinai. jis tikriausiai įnirš. . Jo klausytojai.išsprūdo pro kietai suspaustas sero Tomo lūpas. žaisti nesivaržydamas: nušvietęs ją savo fantazijos spinduliais ir suteikęs paradoksų sparnus. tereikia savo kvailystes pakartoti. Ji . šmaikštus.rimtai patarė jis. Ak.tarė lordas Henris. . . kaitaliojo.. Valandėlę jis pagalvojo. Juokas apskriejo stalą. leisdavo jai ištrūkti ir vėl sugaudavo.. rausta. . . . lorde Henri.Pavojinga teorija! . .sušuko jinai. .... tarytum bakchantė. o mintis.pritarė ledi Agata. .paklausė jis. Tai prigimta pasaulio nuodėmė. .Privalau važiuoti. žaismingas.išdrįso kukliai įsiterpti ponia Vandeler.Tad pakartokit jas. Dorianas Grėjus nenuleido nuo jo akių ir kaip užburtas.

šiandien aš ligi soties prikalbėjau. uždėjo ranką jam ant peties.. šalimais pasistatęs kėdę.šypsodamas atsakė lordas Henris. Gal antradienį? Ar jūs laisvas antradienį? .Kodėl pats knygų nerašot? . labai nuobodi. taip.. Viešnagė Tredlyje . jaučiu. Bet aš norėčiau pasišnekėti su jumis apie gyvenimą.pernelyg gležna.Tai.pasakė jis.todėl būtinai ateikit. .Ak. jūs labai mielas ir siaubingai visus demoralizuojat. labai prašau.. Mieliau eičiau su jumis. norėčiau parašyti romaną. .Visiškai nebeprisimenu. jūs itin pavojingas žmogus. .Ak. tai labai malonu ir labai neteisinga. hercogiene.nusišypsojo lordas Henris. O dabar. Lordas Henris nusijuokė ir pakilo. ir jei kas ištiks mūsų gerąją hercogienę. mes jus laikysim svarbiausiu kaltininku.atsakė ponas Erskinas. lydima ledi Agatos ir kitų damų. Karta. lorde Henri. brangioji Agata. bet jau seniai jų atsisakiau.. tik laikraščius.Dėl jūsų. kad pats rašyčiau.. Privalau būti Ateneume. kai jums pakyrės Londonas..O dabar turiu atsisveikinti su jūsų nuostabiąja teta. . Bet.sušuko jis. susėdę į keturiasdešimt fotelių.atsakė lordas Henris.Leiskit man eiti drauge. Praktikuojamės.Dabar noriu tik stebėti gyvenimą. Kada nors. eime jį stebėti drauge. . nežinau nė ką sakyti apie jūsų pažiūras. IV SKYRIUS Po mėnesio vieną popietę Dorianas Grėjus sėdėjo atsilošęs prabangiame fotelyje lordo Henrio namų Meifere mažojoje bibliotekoje.. ponas Erskinai? .nusilenkdamas tarė lordas Henris.Ar prišnekėjau ką bloga? .Aš pats esu turėjęs literatūrinių ambicijų. Dorianas Grėjus palietė jam ranką.Per daug mėgstu knygas skaityti. Leiskit. mandagiai nusilenkdamas. viskas bus dar puikiau.. Kai jis ėjo pro duris. visko atsisakysiu. turiu į valias. turiu važiuoti. gerai? Niekas nemoka taip nuostabiai kalbėti kaip jūs.ir iščiuožė iš kambario. elementorius ir enciklopedijas. Likite sveiki. Iš visų pasaulio tautų anglai menkiausiai tesuvokia grožį literatūroje. Žinoma. Ir visą laiką kalbėkit.atsakė senasis džentelmenas. iš tikrųjų labai bloga. ką kalbėjau.Einu į Parką. .. kaip kalbėjot prie stalo? . ar iš tikrųjų taip manot. kurio. kad privalau eiti su jumis..tyliai tarė jis. mano mielas jaunasis drauge. Jei jums įdomu. kuris būtų toks pat gražus ir toks pat nerealus kaip persiškas kilimas. laimei. .Ar visi.Mielai. atvažiuokit į Tredlį ir išdėstykit man savo pomėgių filosofiją prie puikaus burgundiško vyno. Ne.sušuko jinai. ponas Erskinas priėjo prie jo ir. Kai lordas Henris vėl atsisėdo. ponas Erskinai. Šiurkštus žodis ją suplėšytų.Jums atvykus... jūs Beziliui Holvordui žadėjot jį aplankyti. . kaip bus įsteigus Anglijos Literatūros Akademiją. sakykit.. .Visi keturiasdešimt. Mano supratimu. Tai buvo savotiškai žavus kambarys aukštais .Kalbat kaip iš rašto.. Tokiu metu mes visi ten miegam. rodos. jei leisit jus taip vadinti.. Iš tiesų.Turbūt neklystat. ką sakėt.. Būtinai atvažiuokit kada pas mus vakarienės. Bet Anglijoje publika nieko kita neskaito.. kuriai priklausau. Ten puikus šeimininkas ir puiki biblioteka.didelė garbė.

Dievinu ją. ar ne? Net tie.laiko vagis. ar ne? Jūs. Nemanykit. kad visi užsieniečiai. iš sykio net du. Mudu taip maloniai pasišnekučiavom apie muziką. Ji buvo keista moteris. . Mūsų.karalienės emblema. ir durys atsidarė. ponas Grėjau? Hario požiūrius išgirstu tik iš jo draugų lūpų. norėjau kai ko paklausti . kurį rado vienoje iš knygų spintų. Tik blogą muziką privalu užgožti pokalbiais. Vagnerio muziką mėgstu labiausiai.Atleiskit. kad punktualumas . Pagaliau anapus durų. Pernelyg romantiška darausi nuo jos.Nejaugi septyniolika. bet užsieniečių. Leiskit man prisistatyti.Kaip jūs vėluojat. ir radau čia poną Grėjų. . ponas Grėjau? Toks pats nervingas trūkčiojantis juokas išsiveržė iš plonų jos lūpų. Keli dideli mėlyni porceliano ąsočiai su margaspalvėmis tulpėmis stovėjo ant lentynos viršum židinio. . ir žmonės negirdi. lyg jos drabužiai būtų buvę sumanyti per įtūžį. ką tu sakai. o šalia jos gulėjo "Les Cent Nouvelles" egzempliorius. ilgainiui tampa užsieniečiais. kurie gimę Anglijoje. pro mažus švino groteliais išpintų langų stiklus sruvo rausva Londono vasaros dienos šviesa. o pirštai ėmė žaisti ilgu vėžlio kiauto peiliu popieriui pjaustyti. aš maniau.gelsvai žaliais ąžuoliniais paneliais. Ji stengėsi atrodyti efektinga. ledi Henri. Juk jie visi užsieniečiai. Tai labai išmintinga. . Jis visada vėluodavo. tačiau sugebėjo būti tik netvarkinga. o apsivilkti per audrą. nubarstytas mažytėmis auksinėmis saulutėmis . ant plytų spalvos keltinio kilimo gulėjo išmėtyti persiški šilkiniai patiesalai ilgais kutais.A. kuo jie taip traukia. pasigirdo žingsniai. negaliu jums pritarti. ar ne. Pianistus tiesiog dievinu. gal aštuoniolika. laikydamasis principo.Jūs manėt. Jis skubiai apsidairė ir atsistojo. Hari. Kelis kartus jis jau buvo bekyląs išeiti.Taip. ledi Henri? . kad tai mano vyras.Na. niekada nesat buvęs mano pobūviuose? Būtinai ateikit. ledi Henri. Lordas Henris dar nebuvo grįžęs. čia Hario požiūris. Ant mažyčio atlaso medžio stalelio stovėjo Klodiono darbo statulėlė. čia ne Haris. ar ne. Vardu buvo Viktorija ir turėjo maniją eiti į bažnyčią. . kad aš geros muzikos nemėgstu. . nešykščiu. Ji tokia garsi. Niekada nesišneku prie muzikos. Nežinau.tyliai tarė Dorianas. Todėl Dorianas. Aš jus puikiai pažįstu iš nuotraukos. ir menui naudinga.. kartais. o čia tik jo žmona.Tai buvo "Lohengrinas".. Štai ir Haris! Hari.. bent jau prie geros.. Klovio Evo įrištas Margaritai Valua. . Tai vienintelis būdas juos sužinoti. lipdiniais papuoštomis lubomis. ponas Grėjau. mintys visiškai . Daro jį kosmopolitišką. Jie suteikia tiek vaizdingumo svetainei. be to. Orchidėjų nupirkti neišgaliu. tačiau bijau. Mačiau judu drauge aną vakarą operoje. ar ne? .jau užmiršau ko.Deja. kaip sako Haris. jog galima visą laiką šnekėtis.. Bene septyniolika jų turi mano vyras. ponas Grėjau. atsainiai vartė puikiai iliustruotą "Manon Lescaut" leidinį. kreminiais frizais. Juk tai didelis privalumas. Lygus monotoniškas Liudviko XIV stiliaus laikrodžio tiksėjimas erzino jį.Deja. Dorianas nusišypsojo ir papurtė galvą.atsiliepė šaižus balsas. tai buvo mielasis "Lohengrinas". Ji nuolatos būdavo ką nors įsimylėjusi. tačiau kadangi jos aistra likdavo be atsako. . visada apsirengusi taip. Kalbėdama ji nervingai juokėsi ir stebėjo jį atsainiomis neužmirštuolių. Gal todėl. ji buvo išlaikiusi visas iliuzijas. atėjau ieškodama tavęs. akimis. gerokai apniukęs.

Rouge et esprit eidavo drauge. Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas. .dekoratyvinė lytis. labai puiku. . išplastėjo iš kambario. . čia tikra teisybė. . Džiaugiuosi. Londone tėra tik penkios moterys. . . ir antri nusivilia.sušuko ledi Henri.Mielas Dorianai. .Nesu tokios girdėjęs. kai ji tarytum rojaus paukštis. Jei nori pagarsėti padorumu. Aš taip pat.Puiku. Tai vienas iš jūsų aforizmų. . ir teko kelias valandas derėtis.Todėl.Tikriausiai. . ponas Grėjau.Mielas jaunuoli. Lordas Henris truktelėjo pečiais. neveskit moters geltonais plaukais.Hari. o vyrai . Dabar to nebėra. Moterys . Aš jį taikau gyvenime. Išsidažiusios labai žavios.Niekada.Aktorę..Hari. .Ak.lukterėjęs paklausė lordas Henris. rodos. Tikriausiai pietausi ne namie.Bet man patinka sentimentalūs žmonės.tai materijos pergalė prieš protą. bet dvi iš jų negali būti priimtos į padorią draugiją. Dorianai. Ne.Atleiskit. Kol moteris gali atrodyti dešimt metų. su kuriomis verta pasišnekėti. jūs taip nekalbėtumėt. . jūsų pažiūros man kelia siaubą.Kas ji tokia? . O kai dėl pokalbių. Buvau nuėjęs į Vordoro gatvę pasižiūrėti seno brokato gabalo. Moterys . kad pavėlavau. Mūsų močiutės dažėsi.Išvis niekada neveskit. tačiau viską sako labai žaviai. . moteris genijus nebūna. ką jūs sakot. Esu per daug įsimylėjęs. ji visiškai patenkinta. kaip ir viską. moterys . užsitraukęs dūmą. jai įkandin uždarydamas duris. Dažosi. jeigu ją pamatytumėt. pakeldamas tamsius lenktus antakius ir su linksma šypsena žvelgdamas į juodu. brangioji. Ir vieni.proto pergalė prieš moralę.O ką įsimylėjot? .išsidažiusios ir neišsidažiusios.Kodėl. norėdamos atrodyti jaunos.pasakė lordas Henris.. kad galų gale tėra tik dviejų rūšių. kaip buvau manęs.. Tačiau jos daro vieną klaidą. Jos niekada neturi ko pasakyti. Priėjau išvadą. Ji genijus.Neketinu vesti. Lik sveikas.sutampa. Likit sveikas. .Sibilė Vein. Tačiau papasakokit man apie savo genijų.. Gal susitiksim pas ledi Tornberi. norėdamos būti šaunios pašnekovės.Gana banalus debiutas.tarė lordas Henris. Hari? .Deja. Hari. tačiau nežino nė vieno daikto vertės. . Bet jis buvo be galo mielas. Dorianai. jaunesnė už savo dukrą. Tačiau kada nors žmonės išgirs. . . todėl ir žinau. brangioji. Tada jis užsidegė cigaretę ir klesterėjo ant sofos. Hari.tarė jis. moterys teka iš smalsumo. Vyrai veda..Nekreipkit dėmesio. turiu išeiti. savo kvailu netikėtu juoku nutraukdama nejaukią tylą. Neišsidažiusios labai naudingos.rausdamas atsakė Dorianas Grėjus. mūsų mintys visai skirtingos.Žadėjau pasivažinėti su hercogiene.. kai jiems viskas įkyri. Hari. Šiuo metu tyrinėju moteris. porą kartų. pakviesk tokią moterį vakarienės. Ar seniai ją pažįstat? . jį sutikusi. . palikusi tik švelnų raudonųjų. Ar seniai ją pažįstat? .Niekas nėra girdėjęs.. . kad jos labai sentimentalios. kaip gali taip kalbėti? . Objektas ne toks jau paslaptingas. kuris kiaurą naktį praleido lietuje. jazminų kvapą.

Pradėjau trokšti nepaprastų pergyvenimų.. Šlykštus žydas su keisčiausia liemene. jūs juokiatės. tačiau aš iš tikrųjų įėjau į teatrą ir visą ginėją sumokėjau už ložę prie pat scenos.O kur ją užtikot? . . Pats oras atrodė pritvinkęs kažkokių rafinuotų nuodų. stovėjo prie durų ir rūkė bjaurų cigarą. Nežinau. kaip jūs man kalbėjot tą nuostabų vakarą. Dorianai.Tikriausiai toks vaizdas buvo anglų dramos aukso amžiuje. siūlydamos apelsinus ir limonadą. Klaidžiodamas po Parką ar vaikštinėdamas po Pikadilį. Tai baisu! . tik nebūkit toks priešiškas. ko tikėjas. ant nešvarių marškinių krūtinės spindėjo milžiniškas deimantas.paklausė jis. kas pastovumas intelekto srityje: tiktai nesėkmės pripažinimas. jei nebūčiau įėjęs. kad kiti jų nepaimtų. Daugelį daiktų mes išmestume. kiti kėlė siaubą. o žiūrovai įnirtingai triauškino riešutus. Pasakokit toliau. Grande passion privilegija tų. . Tai vienintelis dalykas. kokią man teko matyti. pasukau į rytus ir netrukus paklydau purvinų gatvių bei juodų plikų aikščių labirinte. bent iš jūsų. Vaizdavausi tūkstančius visokiausių dalykų. Kažkodėl jis man pasirodė juokingas. su savo niekingais nusidėjėliais ir nuostabiomis nuodėmėmis. kai mudu pirmą kartą drauge vakarieniavome. jūsų dar laukia nuostabūs dalykai.Nejau manot. jog grožio ieškojimas . kad jūs toks gilus. išėjęs iš namų. "Norit ložės milorde? " .. pertraukti.pirma meilė jūsų.Ką turite galvoje? .Ne. Bet nesakykit. Hari. Tą. Ištikimybė jausmų srityje . būčiau nepatyręs pačios didžiausios meilės savo gyvenime. kodėl taip pasielgiau. gyvenime. . kaip jūs pavadinote. tačiau dvi pirmosios apšiurusio parterio eilės visai tuščios. . kad aš toks lėkštas? . Vieni mane traukė.Papasakosiu jums. visur kupidonai ir gausybės ragai lyg ant trečios rūšies vestuvinio torto. Tokia baidyklė. Pagaliau nieko nebūtų ir įvykę. Jaučiau. kurie myli tik vieną kartą gyvenime. Nebijokit. Plaukai jam buvo susirangę taukuotomis garbanėlėmis. ir beveik nė vieno žmogaus jų. žinau. kad tas mūsų pilkas didžiulis Londonas su žmonių miriadais. Joje slypi nuosavybės troškimas. kad čia didžiausia meilė jūsų gyvenime.. ryžausi eiti nuotykių ieškoti. Buvo gal pusė devynių. jeigu nebūčiau sutikęs jūsų. Jūs iš manęs pasijuoksit. Matau. Visada būsit mylimas ir visada mylėsit meilę. Netgi gresiantis pavojus džiugino mane. iš tiesų. Verčiau sakykit .Nesijuokiu. . ėmiau stebėti kiekvieną praeivį ir nesitverdamas smalsumu klausinėti savęs. Visą laiką po mūsų susitikimo kažkas tarytum tvinkčioja mano gyslose. ką jie vadina pastovumu ir ištikimybe. Vieną vakarą.Bus gal trys savaitės. aš vadinu įpročio letargu ar vaizduotės stoka.piktai sušuko Dorianas Grėjus. koks jo gyvenimas. Jūs man sužadinot pašėlusį troškimą viską gyvenime pažinti.. lėkšti. bet jei nebūčiau to padaręs. vadinamajam beletaže. kurį sugeba dykinėjančios klasės. kurie neturi ką veikti.Mielas jaunuoli. mielas Hari. gal kokią septintą valandą.tikroji gyvenimo paslaptis. . Čia tiktai pradžia. Pro portjerą apmečiau žvilgsniu visą teatrą. pamatęs mane. Ligi šiol negaliu suprasti. Po salę vaikštinėjo pardavėjos. manau.tas pats.Taigi atsidūriau klaikioje mažoje ložėje. kai praėjau pro juokingai mažą teatriuką su didžiuliais liepsnojančiais dujų žibintais ir ryškių spalvų afišomis. Bet nenoriu jūsų. Prisiminiau. tikrai nesijuokiu. turi kažko ir man. . Jis buvo neskoningas.. o vulgari uždanga spoksojo tiesiai man į akis. tačiau. jei nebijotume. žmonės. Ištikimybė! Kada nors aš ją būtinai panagrinėsiu. ir vergiškai lenkdamasis iškilmingai nusiėmė skrybėlę. Galerija ir parterio galas buvo apypilnis.

kad turėsiu žiūrėti Šekspyrą. Jau pradėjau galvoti. Kuo ilgiau gyvenu. Mačiau ją mirštant Italijoj . tėvams patikdavo tokios pjesės. grynas grožis. bet nekaltas". rūsio prieblandoje ji bučiuodama gėrė nuodus nuo mylimojo lūpų. kaip ir jų skrybėlaites.Dabar jau gailiuosi pasakęs jums apie Sibilę Vein. mūsų.Negalėjot nepasakyti. tėvams. rodėsi. kad tiek jų daug esu mylėjęs. apdegintu kamščiu nujuodintais antakiais. Jūsų balsas ir Sibilės Vein balsas . kad tik atskiri žemi ir švelnūs tonai siekia klausą: Paskui jis pasidarė truputį garsesnis ir suskambo tarsi fleita ar tolimas obojus. jog vos neišvijo manęs iš salės. Kartą jūs man sakėt. ką tik darysit. Bet aktorė! Aktorė. Ji man viskas. vaidinamą tokioje prastoje skylėje.Taip. buvo toks klaikus. nejaudina. . lūpos lyg rožės žiedlapiai. o elgsena madinga. <I>les grands . bet tuo metu žvilgsnis užkliuvo už programos. Vos užmerkęs akis. Tai buvo "Romeo ir Džuljeta". maža graikiška galvute. visai kas kita! Hari. girdžiu juos. Jų sielas taip pat lengva pažinti. Romeo vaidino apkūnus senyvas ponas. gėlės veideliu. ir davė jam rūtų pasipuošti ir karčių žolių. kaip ir dekoracijos. nebetinka mums. Hari. kodėl man nepasakėt. Sodo scenoje jis virpėjo nuo tokio pat nerimo. vainikas. kad mylėti verta tik aktorę! . kaip ji vaidina. po pietų plepa su svečiais prie arbatos puodelio. Nieko paslaptinga jose nėra.Neniekinkit dažytų plaukų ir nugrimuotų veidų. kaip sujaudinti gali balsas.Todėl. kaštoninių kasų. Ar numanot. tuo akivaizdžiau matau. bet grožis. Vėliau jame tarpais skambėjo nežabota smuikų aistra.. persirengusią dailiu jaunuoliu su kelnėmis. Nieko paslaptinga jose nėra.kapinių. Dorianai. visokiausiais apdarais.tarė lordas Henris. Kaip galėjau jos nepamilti? Hari. būtybių nudažytais plaukais ir nugrimuotais veidais.Manyčiau. Sakau. ir kiekvienas man sako kažką kita. ir labai slegiantis. . pro ašarų! miglą. temdžiusią man akis. kuris į tekstą įterpdavo savus sąmojus ir kuo draugiškiausiai bendravo su parterio paskutinėm eilėm. Jų visur rasi. Orkestras. kad visa. vos septyniolikos metų. o juodos pavydo rankos gniaužė liauną lyg nendrė jos kaklą. kurią puošia tamsių. Rodos. Abu aktoriai buvo tokie pat juokingi. Bet kažkodėl buvo ir įdomu. Jokie burtai negali jų pakeisti. Šiandien ji Rozalinda rytoj Imodžena. jis buvo tylus. kas tiko mūsų. . Turiu pripažinti. sėdintis prie išklerusio fortepijono. Dorianai.. Jį vaidino komikas. Hari. Jų šypsena stereotipinė.Turbūt "Kvaišas berniukas" arba "Žioplas.p?res ont toujours tort</I>. aš iš tikrųjų ją myliu. iš pradžių pasidarė apmaudu. kas tą vakarą buvo vaidinama? . Mačiau ją visose epochose. Pirmą kartą gyvenime išvydau tokią nuostabią būtybę. kaip ir politikoj. nusprendžiau pasižiūrėti pirmą veiksmą. Paprastos moterys niekada nejaudina mūsų vaizduotės. paragauti. kuriam vadovavo jaunas hebrajus.Toji pjesė tinka ir mums. . panašios į mugės balaganus. kuris girdėti lakštingalos giesmėje prieš aušrą. Mačiau ją vaikštant Ardėnų miške. užkimusiu tragišku balsu ir į alaus statinę panašia figūra. Kartais ir jie būna nepaprastai žavūs. gali ašaromis užtvindyti jums akis. .aš jų niekada nepamiršiu. Mene. . beveik negalėjau matyti mergaitės. Iš pradžių. kad patosas jūsų. švarkeliu ir puošnia kepuraite. Hari. Bet Džuljeta! Hari. Epocha apriboja jas. Jūs žinot. ką čia darysiu. Maža ką geresnis buvo ir Merkucijus. Kol gyvas. bet galų gale pakilo uždanga ir spektaklis prasidėjo. Rytais jos jodinėja po Parką. Nežinau. kad toks. Hari. įsivaizduokit mergaitę. Ji buvo nekalta. Pamišusi ji stovėjo priešais nusikaltusį karalių. akys lyg violetiniai aistros šuliniai. Kiekvieną vakarą einu žiūrėti. pasakosit man viską. Šiaip ar taip. klaikių. katro klausyti. O balsas! Niekada nebuvau girdėjęs tokio balso.

tokia švelni. nelabai brangiai kainuoja.nusijuokė Dorianas. ateičiau ir jums prisipažinčiau. Negaliu nepasipasakoti jums.kitus. Atrodė baisiai nusivylęs ir kaip paslaptį pasakė man. Ji turi kažkokio vaikiškumo. Man regis. Matyt. Tikiuosi. . . . matyt. akys degė. ar aš rašąs į laikraščius. .Gal čia jis ir neklydo.Tik šventus daiktus ir verta paliesti. Žydas išsišiepęs stovėjo dulkino garderobo tarpduryje ir kažką postringavo apie mus. Dorianai. Jei kada įvykdyčiau nusikaltimą. sprendžiant iš išvaizdos. matyt. kai pasakiau. ir man teko išeiti. Jos akys plačiai atsimerkė iš nepaprasto nustebimo. įnoringi gyvenimo saulės spinduliai. Per spektaklį numečiau jai kelias gėles. Jis norėjo. Jis primygtinai vadino mane milordu. Nebeištvėriau pas ją nenuėjęs. pabaigoje . Štai ką pasaulis vadina meile. kad jo kišenei jie per daug kainuoja.Nesistebiu. žiūrėdami vienas į antrą. Princu". Ji visai paprastai man pasakė: "Jūs panašesnis į princą. kad bent pažįstat ją. Kartą jis man išdidžiai pareiškė penkis kartus bankrutavęs tik dėl meilės Bardui. Jūs mane suprastumėt. buvo įsikalęs į galvą nuvesti mane į užkulisius.Trečią vakarą. . ir ji pažvelgė į mane. jo skruostai liepsnojo. kuriuos man brukte bruko. man taip neatrodo. Dabar noriu išgirsti apie mergaitę. Atsisakiau.Tuo tarpu teatre ėmė gesti šviesos. Matyt. Visi jie nuperkami. kad visi dramos kritikai prieš jį susimokę. bjaurusis senas žydas po spektaklio atėjo į ložę ir pasisiūlė nuvesti mane į užkulisius ir supažindinti su ja. . Keista. Jūs darot man kažkokį keistą poveikį. Kitą vakarą.kokie iš tikrųjų jūsų santykiai su Sibile Vein? Dorianas Grėjus pašoko. Ji vaidino Rozalindą. ačiū. ir aš sutikau.Bet ko jūs širstat? Juk vis tiek kada nors ji priklausys jums. Pirmąjį vakarą. jog niekada jų neskaitau. Bankrutuoti dėl poezijos . kad Džuljeta mirusi prieš daugelį šimtų metų ir jos palaikai marmuro kape Veronoje.tarė lordas Henris su keistu patosu balse.Taip. mes abudu buvom gerokai susijaudinę.prašom paduoti man degtukus. Bet. Hari. Bet kada jūs pirmą kartą pasikalbėjot su Sibile Vein? . . ji buvo tokia nedrąsi. be abejonės. dauguma jų. Bet vis tiek aš labai dėkingas už komplimentą. kad jis. kad aš esąs dosnus meno patronas. kai buvau teatre.. nenusikalsta. kad aš išbandyčiau cigarus. Aš jus vadinsiu Pasakų. O dabar sakykit. Tai be galo įkyrus galvijas. todėl man teko įtikinti Sibilę. Senis žydas buvo atkaklus. gal ir jūsų teisybė.Žinoma. didelė garbė.Kitą kartą pasakysiu. Aš įsiutau ir pasakiau.. .garbinga. .Tokie žmonės kaip jūs.Hari! Sibilė Vein šventa! . kita vertus. Dorianai.matyt. jog per daug šampano išgėriau. Atsakiau. . ji nesuvokia savo talento galybės. jis tai laiko savotiška garbe.. bent man taip pasirodė.Paskui jis mane paklausė. ar ne? . Įsimylėjęs pradžioje apgaudinėji save. Dorianai. Iš jo apstulbusio žvilgsnio supratau. kaip jį primygtinai vadino. o kodėl? . žydas žemai nusilenkė ir pasakė. .Mielas Hari.Ne.Na. vėl nuvykau ten. nors ir nepaprastai žavisi Šekspyru. kad nenorėjau jos pažinti. pamanė. jis galvojo. ką galvoju apie jos vaidybą. per daug investavę į gyvenimo prozą. .. kad aš joks lordas. Dauguma žmonių bankrutuoja..Apie Sibilę? O. o mudu stovėjom lyg vaikai. Mane pamatęs.Tai ir yra garbė.

Jūs žinot visas gyvenimo paslaptis. Apie gyvenimą ji nieko nenutuokia. Myliu ją ir noriu. tragedijos visada atrodo kažkokios be galo niekingos. teks jam užmokėti. . Viešpatie. Dorianai. kad jūs užsiėmęs kokiu įdomiu romanu. ji yra mačiusi ir geresnių. Karštligiškai raudonos dėmės degė jo skruostuose. kad kokį vakarą judu su Beziliu drauge su manimi važiuotumėt pažiūrėti.Dievaži. mudu kiekvieną vakarą drauge arba pietaujam. . .Niekada. Paskui mes turėsim ją išplėšti iš to žydo rankų. kad ji pamiltų mane. pagalvoju apie nuostabią sielą.pasakė Dorianas Grėjus ir nustebęs išplėtė mėlynas akis. Man. Ji dieviškai tobula nuo pat galvutės ligi mažų kojelių. . Kas man. dienų. Gyvena drauge su motina. Lordas Henris stebėjo jį su subtiliu pasitenkinimu. tačiau aš jums sakau . Jūs juokiatės. .. o kai.Bet kaipgi aš nenueisiu pasižiūrėti Sibilės vaidinant. ir kiekvieną vakarą ji nuostabesnė. mūsų juoką ir juos prislėgtų liūdesys. Jinai surišta su juo sutartimi dar trejiems metams. .Sveikinu.bent vieną veiksmą! Trokšte trokštu ją matyti. . Daro slegiantį įspūdį. aš kelis sykius buvau su jumis operoje. kad man neįdomu.. kaip ji vaidina. slypinčią tame mažame dramblio kaulo kūnelyje. apžiūrinėdamas savo žiedus.0 kada Sibilė Vein? .Noriu.Man rūpi tik Sibilė.sumurmėjo lordas Henris. bet aš pasakiau. atrodo. Koks nepanašus jis dabar į tą nedrąsų" išsigandusį berniuką. . .. Į mane ji žiūrėjo kaip į kokį pjesės personažą. iš kur ji kilusi.Teisingai pasielgėt. Noriu. ramybę ir atgiję jų pelenai pajustų skausmą. be to. pražydo skaisčiais liepsnos žiedais. kad Romeo man pavydėtų. ir geismas ją pasitiko. išvargusia moteriške.. kaip. šventa pagarba apima mane.galų gale paklausė lordas Henris. . . Rezultatų aš nė trupučio nebijau. ar vakarieniaujam. dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams.Nesuprantat jos. komplimentus sakyti panelė Sibilė tikrai moka.Štai kodėl jūs niekada nebevakarieniaujat su manimi.Koks jūs baisus! Juk ji įkūnija visas didžiausias pasaulio herojes.O gal šiandien. . Jis buvo neapsakomai susijaudinęs.Mielas Hari. . be abejonės. kad mūsų aistros alsavimas sudrumstų jų palaikę. bet tikėjausi truputį ko kito. Kitų žmonių. pakerėti Sibilę Vein. kaip aš ją dievinu. .Jūs visada baisiausiai vėluojat. Siela išėjo iš savo slaptos olos.Žydas siūlėsi man papasakoti jos istoriją.sušuko jis.ji geniali.Šį vakarą ji Imodžena. .Ir ką jūs siūlot? . Hari! Kalbėdamas jis vaikščiojo po kambarį. Neklydau. tad pasakykit. . Hari. kad ji mane pamiltų. tiksliau. Dorianai. kaip ji vaidina... suvytusia. galėtumėt su manim pavakarieniauti? Jis papurtė galvą.atsakė jis. . kad mirę didieji pasaulio mylimieji išgirstų. kuri tą pirmąjį vakarą skaisčiai raudonu chalatu vaidino ledi Kapuleti. Aš ir pamaniau.Pažįstu tokias.o rytoj bus Džuljeta. Ji daugiau negu viena būtybė. Jūs tikrai pripažinsit jos genialumą. Noriu. Noriu. Kiekvieną mielą vakarą einu žiūrėti. kurį sutiko Bezilio Holvordo dirbtuvėje! Jo prigimtis išsiskleidė lyg gėlė..

Todėl jis pradėjo savo paties vivisekciją. žmogaus gyvenimas. Verčiau jūs jam parašykit. visa kita neturi jokios vertės. ką sukuria. mielas vaikine. o kurį vakarą važiuosim? .labai patrauklūs. . o paskui perėjo prie kitų žmonių vivisekcijos.Taip tikrai bus. kai ji sutinka Romeo. . ką turi žavaus. užsipylė sau ant nosinės kvepalų. principai ir sveika nuovoka. tačiau įprastiniai šių mokslų.Matot. Sudie. O kiti rašo poeziją. Lordą Henrį visada traukė gamtos mokslų metodai. Nė vienas džentelmenas nevakarieniauja prieš septynias. Teisybė.suabejojo Dorianas Grėjus ir iš didelio flakono auksiniu dangteliu. lordas Henris užmerkė sunkius vokus ir susimąstė. Sutarkim rytoj. kuriame susilydo kančia ir malonumai. tie. Kiek pažįstu menininkų. tik. Bezilį atsivesiu aš. Ji ne tik menininkė. Hari. Jis gyvena ta poezija.Pusę septynių! Tokiu laiku eiti į teatrą tas pats. . jeigu jūs sakote. kad jis mėnesiu jaunesnis už mane.O kai visa bus sutvarkyta. Jam išėjus iš kambario. kurie puikūs žmonės. žmonių. jo supratimu. Palyginus su juo. Iš tikrųjų mažai žmonių jį kada taip domino kaip Dorianas Grėjus.Tikriausiai teisybė. negali po stiklo . tikrai didelis poetas yra pats nepoetiškiausias iš visų. Privalot pamatyti ją pirmajame veiksme. Bezilis į kūrybą įdeda viską. . Dorianas pasidarė dar įdomesnis studijų objektas. mielas jaunuoli. Visas pasaulis kraustysis iš proto dėl jos taip kaip ir aš. kad esu juo sužavėtas. tuo efektingesnė jų išvaizda. Šiandien antradienis. Ir beribis vaikino susižavėjimas kitu asmeniu nekėlė jam nė menkiausio susierzinimo ar pavydo. . . kurios parašyti nepajėgia. Didelis. Neužmirškite rytojaus susitarimo. ko patiems labiausiai trūksta. kurios nedrįsta paversti tikrove. Hari. o jis tuo tarpu atsiuntė mano portretą su nuostabiausiais rėmais. Todėl gyvenimui jam belieka tik prietarai. jam nebeatsispirsi. Hari.Tai neįmanoma. kokia ji iš tikrųjų.Ne. . "Bristolyje" aštuntą valandą. truputį miesčioniškas. ir nors aš truputį pavydžiu paveikslui už tai. kaip tokiu netikusiu laiku valgyti sočią vakarienę ar skaityti anglišką romaną.Palaukit. turiu prisipažinti. stebėdamas gyvenimą kunkuliuojant keistam katile. Jo kalbos įkyri. o asmenybės. kuriuos pats suprojektavo. ar čia teisybė? . Bjauriai elgiuosi. Gerai.Na gerai.Žmonės baisiai mėgsta duoti tai. . Gerieji menininkai egzistuoja tik tuo. Jis tuo buvo netgi patenkintas. Nenoriu vienas su juo susitikti. Rytoj ji vaidins Džuljetą.Bezilis puikus vyras. todėl patys yra visiškai neįdomūs. pažinęs jus. yra prasti menininkai. Kuo blogesnius eilėraščius jie rašo. Jis man patarinėja. Pusę septynių. Vienintelis tyrinėjimų vertas objektas. . o jūs man ne sykį tvirtinot. objektai jam atrodė menki ir mažareikšmiai. ji turi ne tik tobulą meninį instinktą. Bet menkesni poetai . O dabar einu. Ar ligi to meto susitiksit su Beziliu? O gal aš jam parašysiu? .Kažin. Turim ten būti prieš uždangai pakylant. Tai ir yra begalinis dosnumas. Imodžena laukia manęs. Verčiau septintą. Jei žmogus išleidžia antrarūšių sonetų knygelę. išnuomosiu kokį teatrą Vest Ende ir parodysiu. ne aštuntą. mano supratimu. kad mūsų epochą valdo ne principai.Gerasis Bezilis! Ištisą savaitę jo nemačiau. Lordas Henris nusišypsojo. Aš tą supratau. kuris stovėjo ant stalo. bet ir individualybę..

kurią sykį padarėm bjaurėdamiesi. Yra tokių keistų ligų.. dar nenutraukus jas dengiančio šydo. kada nutyla kūnas ir prabyla siela? Kokie lėkšti eilinių psichologų savivališki sprendimai! Ir kaip sunku nuspręsti. visai kaip ir poezija. norėdamas sužinoti jų savybes. kokia lemtis jo laukia. Grynai juslinį jaunuolio instinktą vaizduotė transformavo ir pavertė tuo. kad patirtis mus mokanti kuo sekti ir ko vengti. kuriuo galima moksliškai analizuoti aistras. kaip manė Džordanas Brunas? Dvasios atsiskyrimas nuo materijos . ir dvasios susijungimas su materija . pilni muzikos ir ištarti melodingu balsu. Netikėta karšta jo meilė Sibilei Vein buvo nemažą susidomėjimą keliantis psichologijos reiškinys. kiek visa tai kainuoja? Už bet kokį jausmą jokia kaina nėra per aukšta. smalsumas ir naujos patirties troškimas. pakartosim daug kartų ir su džiaugsmu. kur išsiskiria. pasaulio paslaptys atsiskleidžia anksčiau.smukti.ir toji mintis įžiebė pasitenkinimo ugnelę jo rudose. skulptūra ar tapyba. turi pats apsinuodyti. išrinktiesiems. kokia buvo praeitis. Kas pasakys. Tai tik vardas.paslaptis. kuri mokykla teisi! Ar siela . o kitų visai nesuprantam. kad patirties metodas . ir kad nuodėmę. o netgi gana sudėtinga aistra.kauke paslėpti savo veido ar apsisaugoti nuo sieros garu!. O tai jau šis tas. kur jie susieina. o kur disonansu. ir kaip tik dėl to ši aistra . duoti gausių. ir Dorianas Grėjus buvo jam skirtas objektas. Nesvarbu. Jis panašus į dailingus misterijų ar vaidinimų personažus. čia daug įtakos turėjo ir smalsumas.taip pat paslaptis. kūnas ir siela ... kur jie skamba darniai. kuriuo žmonės vadina savo klaidas. kad ji turi tam tikros moralinės įtakos charakterio formavimui. kad kiekvienas gyvenimo sraigtelis taptų mums žinomas. ar galėsime kada nors psichologiją padaryti tokiu tiksliu mokslu. kad tik pats jomis persirgęs gali perprasti jų prigimtį. Gražus jo veidas ir graži siela skirti gėrėtis.šešėlis. Jis ėmė svarstyti. kad.vienintelis kelias. tiesiogiai susijusi su aistromis ir intelektu. o protas . kuri pati yra savotiškas meno kūrinys. Taip. nors dar tik pavasaris. agatus primenančiose akyse. o kūnas patiria dvasingumo akimirkų. tačiau jau ima stebėti pats save. Kaip malonu į jį žiūrėti. Jis subrandino jį pirma laiko. Ji taip pat menkai veiksminga. Tačiau kokį didžiulį atpildą gauni už tai! Koks nuostabus tampa visas pasaulis! Stebėti savotišką žiaurią aistros logiką. žiūrėti. Eiliniai žmonės laukia. Kartais padeda menas.kaip tai mįslinga! Juk ir sieloje slypi kažkas gyvuliška. Jis žinojo. matyt. Ji tiktai įrodo. Siela ir kūnas. kas pačiam jaunuoliui atrodė tolima bet kokiam juslingumui. o jų žaizdos mums atrodo raudonos rožės. kad jie nedrumstų proto ir neužterštų vaizduotės klaikiais reginiais ir baisiais košmarais. Patirtis neturi jokios moralinės vertės. vaikinas per anksti subrendo. kol gyvenimas atskleidžia jiems savo paslaptis. Didele dalimi vaikinas buvo jo sukurtas. kaip ir sąžinė. Visi moralistai. Bet retkarčiais meno vaidmenį ir funkcijas perima kokia sudėtinga asmenybė. paskatino Doriano Grėjaus sielą atsigręžti į tą tyrą mergaitę ir su begaline pagarba jai nusilenkti. bet sielvartai jaudina mūsų grožio pojūtį. galėsiąs. Jis neabejojo. bet mažumai. Jis skina vaisius. Pojūčiai gali tapti subtilesni. dažniausiai literatūra. nes gyvenimas. kad mūsų ateitis bus tokia pat. skelbė. be išimčių. sukuria savus šedevrus. kurių džiaugsmai mums tolimi. vaisingų rezultatų. įkalintas nuodėmės būste? O gal kūnas glūdi sieloje. Jis kupinas jaunystės ugnies ir aistros. kaip visa baigsis. emocijų nuspalvintą intelekto gyvenimą.kad jo žodžiai. tačiau tai buvo ne paprasta. Be abejo. Bet patirtis neturi jokios varomosios jėgos. Yra tokių subtilių nuodų. Dabar mes klaidingai suprantam patys save.koks tai malonumas! Nejaugi svarbu. patirtį laikė savotišku įspėjimu ir manė.

itin pavojinga. Kaip tik tos aistros, dėl kurių kilmės mes patys save apgaudinėjam, labiausiai mus kankina. Mūsų silpniausi motyvai tie, kurių prigimtį suprantame. Dažnai pasitaiko, kad, manydami tikriną kitus, mes iš teisybės bandom patys save. Tuo metu, kai lordas Henris sėdėjo šitaip svarstydamas, kažkas pasibeldė į duris; įėjo tarnas ir priminė, jog metas persirengti vakarienei. Lordas Henris atsistojo ir pažvelgė į gatvę. Saulėlydis buvo raudonu auksu apipylęs priešais stovinčio namo langus. Stiklai liepsnojo tartum įkaitusio metalo plokštės. Aukštai virš namų dangus atrodė lyg nuvytusi rožė. Lordas Henris mąstė apie ugniaspalvę savo draugo jaunystę ir spėliojo, kas jo laukia. Grįžęs namo maždaug pusę pirmos, hole ant stalo rado telegramą. Ji buvo iš Doriano Grėjaus. Telegrama pranešė apie Doriano sužadėtuves su Sibile Vein.

V SKYRIUS - Mama, mama, aš tokia laiminga,- šnibždėjo mergaitė, įsikniaubusi į suvytusios, išvargusios moters skreitą; moteriškė, atgręžusi nugarą ryškiai, skvarbiai šviesai, sėdėjo apšiurusios svetainės vieninteliame fotelyje.- Aš tokia laiminga,- kartojo mergaitė,- ir tu turi būti laiminga. Ponia Vein krūptelėjo ir uždėjo savo liesas bismuto išbalintas rankas dukrai ant galvos. - Laiminga! - kaip aidas atkartojo ji.- Aš tik tada laiminga, Sibile, kai matau tave vaidinant. Tau nevalia apie nieką kitą galvoti, tik apie vaidybą. Ponas Aizeksas buvo mums labai geras, ir mes jam skolingos pinigų. Mergaitė pakėlė galvą ir papūtė lūpas. - Pinigų, mama? - sušuko ji.- Ką reiškia pinigai? Meilė svarbiau už pinigus. - Ponas Aizeksas avansu davė mums penkiasdešimt svarų skoloms apmokėti ir Džeimsui išleisti į kelionę. Nepamiršk to, Sibile. Penkiasdešimt svarų labai didelė suma. Ponas Aizeksas buvo mums labai malonus. Jis ne džentelmenas, mama, ir aš negaliu pakęsti, kaip jis su manimi kalba,- pasakė mergaitė ir atsistojusi nuėjo prie lango. - Nežinau, kaip mes be jo išsiverstume,- irzliai atsakė senesnioji moteris. Sibilė Vein atmetė galvą ir nusijuokė. - Mums, mama, jo nebereikia. Dabar Pasakų Princas viešpatauja mūsų gyvenime. Paskui ji nuščiuvo. Kraujas užliejo jai skruostus ir nudažė juos lyg rožes. Nuo tankaus alsavimo prasiskyrė jos lūpų žiedlapiai. Jie virpėjo. Karštas aistros vėjas padvelkė į ją ir sujudino dailias jos suknelės klostes. - Aš jį myliu,- pasakė ji paprastai. - Kvailute, kvailute,- kaip papūga sutarškėjo motina. Ji judino sukumpusius, netikrais brangakmeniais apmaustytus pirštus, ir nuo to jos žodžiai atrodė juokingi. Mergaitė vėl nusijuokė. Jos balse skambėjo narve uždaryto paukščio džiaugsmas. Akys pagavo balso melodiją ir džiugiai suspindo; paskui ji užsimerkė, lyg nenorėdama išduoti savo paslapties. Kai netrukus akys vėl atsimerkė, pro jas buvo praplaukusi svajonių migla. Plonalūpė išmintis, sėdinti aptrintame fotelyje, kalbėjo apie nuovokumą, citavo frazes iš bailumo knygos, kurios autorius dangstosi sveiku protu. Mergaitė nesiklausė. Ji buvo laisva savo aistros kalėjime. Jos princas, Pasakų Princas, buvo drauge su ja. Pasitelkta

atmintis buvo atkūrusi jo paveikslą. Pasiųsta jo ieškoti siela buvo jį čia atvedusi. Jo bučinys vėl degino jai lūpas. Akių vokai kaito nuo jo alsavimo. Tada Išmintis pakeitė taktiką ir ėmė postringauti apie būtinybę išsiaiškinti ir ištyrinėti. Gal tas vaikinas turtingas. Jei taip, vertėtų pagalvoti apie vedybas. Bet žmonių gudrybės bangos dužo, atsimušusios į mergaitės ausų kriaukles. Klastos strėlės lėkė pro šalį. Ji matė judant plonas lūpas ir šypsojo. Staiga ji pajuto poreikį kalbėti. Žodžių pritvinkusi tyla ją trikdė. - Mama, mama,- sušuko ji,- kodėl jis taip mane myli? Žinau, kodėl aš myliu jį. Myliu todėl, kad jis toks, kokia turėtų būti pati Meilė. Bet ką jis mato manyje? Nesu jo verta. Ir vis dėlto - kodėl, nežinau,- nors jaučiuosi daug menkesnė už jį, pažeminta nesijaučiu. Aš didžiuojuos, neapsakomai didžiuojuos. Mama, ar tu mylėjai mano tėvą taip, kaip aš myliu Pasakų Princą? Vyresniosios moters veidas po storu pudros sluoksniu, dengiančiu skruostus, išblyško, o išdžiūvusias lūpas iškreipė skausmas. Sibilė puolė prie jos, apkabino kaklą ir pabučiavo. - Atleisk man, mama. Žinau, kaip tau skaudu kalbėti apie mano tėvą. Bet tik todėl skaudu, kad tu jį taip labai mylėjai. Nežiūrėk taip liūdnai. Šiandien aš tokia laiminga, kaip ir tu prieš dvidešimt metų. Ak, leisk man visada būti laimingai. - Vaikeli mano, tu per jauna galvoti apie meilę. Be to, ką tu žinai apie šį vaikiną. Net vardo nežinai. Viskas labai neįprasta, ir iš tikrųjų tokiu metu, kai Džeinisas išvyksta į Australiją, o aš turiu tiek rūpesčių, mano supratimu, tu būtum galėjusi būti atidesnė. Bet jeigu, kaip sakiau, jis turtingas... - Ak, mama, leisk man būti laimingai! Ponia Vein pažvelgė į ją ir apkabino,- tai buvo vienas iš tų nenatūralių teatrališkų mostų, kurie taip dažnai aktoriui tampa savotiška antrąja prigimtimi. Tą akimirką atsivėrė durys, ir į kambarį įėjo vaikinas šiurkščiais kaštoniniais plaukais. Jis buvo kresnas, stambių rankų ir kojų, kiek nerangių judesių. Anaiptol ne taip dailiai sudėtas kaip jo sesuo. Sunku buvo patikėti, kad jie tokie artimi giminaičiai. Ponia Vein įsmeigė žvilgsnį į jį ir ėmė plačiau šypsotis. Mintyse ji sūnuų pavertė garbingąja publika. Ji neabejojo, kad <I>tableau</I> idomus. - Gal ir man kelis bučinius paliktum, Sibile,- geraširdiškai suniurnėjo vaikinas. - Bet juk tu, Džimai, nemėgsti bučinių,- sušuko Sibilė.- Tu baisus senas lokys,- ir, perbėgusi per kambarį, jį apkabino. Džeimsas Veinas meiliai pažiūrėjo seseriai į veidą. - Eime, Sibile, pasivaikščioti. Nebesitikiu dar kada išvysti tą bjaurų Londoną. Bet ir nenoriu. - Sūnau, nekalbėk tokių baisių dalykų,- sumurmėjo ponia Vein; ji atsiduso ir, paėmusi pigiais blizgučiais papuoštą teatrinį kostiumą, pradėjo jį lopyti. Ji truputį nusivylė, kad sūnus neprisijungė prie jų. Reginys būtų buvęs dar teatrališkesnis. - 0 kodėl ne, mama? Aš taip galvoju. - Tu skaudini mane, sūnau. Tikiu, kad tu grįši iš Australijos visko pertekęs. Kolonijose nėra to, ką aš vadinu gera draugija, todėl pralobęs turėsi grįžti į Londoną ir čia išsikovoti sau vietą. - Gera draugija! - burbtelėjo vaikinas.- Nenoriu apie ją girdėti. Norėčiau kiek užsidirbti, kad galėčiau tave ir Sibilę ištraukti iš teatro. Nekenčiu jo. - Ak, Džimai,- juokdamasi tarė Sibilė.- Koks tu negeras. Bet nejaugi tu tikrai nori pasivaikščioti su manimi? Kaip puiku! O aš bijojau, kad tu eisi atsisveikinti su savo

draugais - Tomu Hardžiu, kuris tau davė tą šlykščią pypkę, ar Nedu Lengtonu, kuris šaiposi, kad ją rūkai. Koks tu geras, kad man paskiri paskutinę savo popietę. Kur eisim? Eime į Parką. - Aš per daug apskuręs,- atsakė jis susiraukdamas.- Į Parką eina tik dabitos. - Niekai, Džimai,- sušnibždėjo ji, glostydama jam švarko rankovę. Akimirką jis dvejojo. - Na gerai,- tarė jis pagaliau.- Tik greitai apsirenk. Šokio žingsniu ji išėjo pro duris. Buvo girdėti, kaip ji dainuoja, bėgdama laiptais aukštyn. Paskui mažos jos kojelės ėmė bildėti viršuje. Džeimsas du ar tris kartus perėjo per kambarį. Tada atsigręžė į tylią figūrą kėdėje. - Mama, ar mano daiktai paruošti? - paklausė jis. - Viskas paruošta, Džeimsai,- atsakė ji, nepakeldama akių nuo siuvinio. Keletą pastarųjų mėnesių ji jausdavosi nesmagiai, likusi viena su savo šiurkščiu, niūriu sūnumi. Lėkštą slapukišką jos sielą apimdavo nerimas, kai jų akys susitikdavo. Ji klausdavo savęs, ar jis ką nors įtaria. Tyla - Džeimsas daugiau nieko nebesakė - pasidarė jai nebepakeliama. Ji ėmė skųstis. Moterys ginasi puldamos, o puola staigiai ir nesuprantamai pasiduodamos. - Manau, kad tau, Džeimsai, jūreivio gyvenimas patiks,- prašneko ji.- Bet nepamiršk, kad pats jį pasirinkai. Galėjai dirbti advokato kontoroje. Advokatų luomas labai garbingas, ir provincijoje geriausios šeimos dažnai kviečia juos pietų. - Nekenčiu kontorų ir raštininkų,- atsakė jis.- Bet tavo teisybė. Pats pasirinkau savo kelią. Tik vieno dalyko prašau tavęs - saugok Sibilę. Žiūrėk, kad jos neištiktų kokia nelaimė. Mama, tu privalai ją saugoti. - Džeimsai, kaip keistai tu kalbi. Aš juk saugau Sibilę. - Sako, kad kas vakarą į teatrą ateina kažkoks džentelmenas ir eina į užkulisius pas ją. Ar teisybė? Ką tai reiškia? - Tu, Džeimsai, kalbi apie tai, ko neišmanai. Mes, aktoriai, pripratę prie dėkingų žiūrovų dėmesio. Buvo metas, kai ir aš gaudavau daugybę puokščių. Anais laikais, kai žmonės mokėjo vertinti teatrą. O kai dėl Sibilės, dabar dar nežinau, ar jos jausmas rimtas. Tačiau nekyla jokių abejonių, kad minėtas jaunas vyras tikras džentelmenas. Su manimi jis visada labai mandagus. Be to, atrodo taip, lyg būtų turtingas, ir gėlės, kurias jis Sibilei siunčia, nuostabios. - Tačiau tu nežinai, kas jis toks,- atkirto vaikinas. - Ne,- atsakė motina ramiausiu veidu.- Savo tikrosios pavardės jis mums dar nepasakė. Jis elgiasi labai romantiškai. Greičiausiai jis aristokratas. Džeimsas Veinas prikando lūpą. - Saugok Sibilę, mama! - sušuko jis.- Saugok Sibilę. - Sūnau, tu užgauni mane. Nuo Sibilės aš akių nenuleidžiu. Žinoma, jei šis žmogus turtingas, kodėl ji turėtų už jo netekėti. Neabejoju, kad jis aristokratas. Atrodo visiškai kaip aristokratas. Sibilei tai būtų puiki partija. Juodu tokia nuostabi pora. Jis iš tikrųjų be galo gražus, visi tą pastebi. Vaikinas kažką sumurmėjo sau panosėje ir šiurkščiais pirštais ėmė barbenti į lango stiklą. Jis atsigręžė kažką pasakyti motinai, bet tuo tarpu atsivėrė durys, ir įbėgo Sibilė. - Kokie judu rimti! - sušuko ji.- Kas nutiko? - Nieko,- atsakė jis.- Kartais žmogui reikia ir rimtam pabūti. Lik sveika, mama. Pietausiu penktą. Viskas sukrauta, išskyrus marškinius, tad gali nesirūpinti.

Jie išėjo į lauką. ir jau vien dėl to Džeimsas jo nekentė. nieko gera nežadėjo. jinai pamils jį. kai bus gabenamas paštas.. . Jo motina! Džeimsui rūpėjo jos paklausti to. O Sibilė visai nenumanė. Svetimų žvilgsnių jis nepakentė . didžiuliame name. taurios išvaizdos mergina.Lik sveikas. Sunku jam buvo palikti namus. vertė neapkęsti. Bet ne vien išsiskyrimas jį slėgė ir kamavo. kad čia slypi begalinis pavojus Sibilei ir Sibilės laimei. retkarčiais jiems atleidžia. Po kelių dienų jis ras didžiulį aukso grynuolį. Praeiviai nustebę žvilgčiojo į rūškaną kresną vaikiną nedailiais.Mano vaikeli! Mano vaikeli! . Jis nekentė perdėto motinos jausmingumo. pasiekęs jo ausis vieną vakarą. sutiks plėšiką. ir nugabens jį į pakrantę furgonu.. o plepėjo apie laivą. ieškodama įsivaizduojamo balkono. Bet jis privalo būti labai geras. Džimas kartkartėmis suraukdavo kaktą. . Gili raukšlė įsirėžė tarp surauktų antakių. O. Dievas geras ir sergės jį. ir iš skausmo jis prikando apatinę lūpą.įkiš tave į tą šlykštų laivą kaip į kokį narvą. Vos tik prisiminus. Melburne jis išlips iš laivo. Jis suvokė ir motinos tuštybę bei lėkštumą ir suprato. Teatre nugirsta atsitiktinė frazė. o žvilgsnis kažkuo baugino.. Meilės šypsnys virpėjo ant jos lūpų.ją. tačiau po baisių skerdynių bus įveikti. jie susituoks. virpantį nuo saulės šviesos ir vėjo. jis būtinai turi rašyti jai kiekvieną kartą. Taip. ne! Jūreivio gyvenimas klaikus! Tik pagalvok. apie auksą.tarė mergaitė.. tačiau aiškiai jautė. Vaikinas klausėsi apniukęs ir nieko nesakė. kuris ėjo drauge su tokia grakščia. mandagiai atsisveikins su kapitonu ir tiesiai patrauks ieškoti aukso. kurio jis tikrai rasiąs. belaukiant prie scenos durų. minčių srautą.Eime. pagavęs kokio praeivio smalsų žvilgsnį. nekalbėjo apie jį. Jinai taip pat už jį melsis. ir kiekvieną vakarą prieš guldamas pasimelsti. kokio dar niekas nebuvo radęs.Pabučiuok mane.. Rodėsi. Ponią Vein labai suerzino sūnaus tonas. apie ką daugelį mėnesių patyliukais mąstė. kad galėtų netrukdoma svajoti. apie nepaprastai turtingą nuotaką. kažkoks klasinis instinktas. o šniokščiančios bangos didžiulėm keterom taip ir tykos įsiveržti vidun. kurį saugos šeši raiti policininkai. Kam jam ieškoti aukso. Juk jis neliksiąs jūrininku ar trečiuoju kapitono padėjėju. mama. Tris sykius juos užpuls bušreindžeriai. . pašaipus šnibždesys. sūnau.tokį jausmą genijai patiria tik senatvėje. Vaikai iš pradžių tėvus myli. nepykti. Ten baisios vietos. Jos lūpos lyg gėlės žiedlapiai palietė suvytusį motinos skruostą ir nutirpdė nuo jo šerkšną. Jis pasidarys puikus avių augintojas ir vieną vakarą. į orą. Be abejonės. Jaunasis dendis. prastai pasiūtais drabužiais. Jis džentelmenas. ant juodo žirgo nešantį pagrobtą gražią turtingą merginą. kuriuo Džimas turėjo plaukti. Be to. Ji galvojo apie Pasakų Princą ir. ir nužingsniavo žemyn niūria Justeno gatve. o eilinio žmogaus jis niekada neapleidžia. Nors ir buvo visiškai neprityręs. grįš namo ir gyvens Londone. kurio Džeimsas pats nesuprato ir kuris dėl to buvo dar stipresnis. sukėlė baisų. kurią jis išgelbėsiąs iš piktų raudonmarškinių bušreindžerių. koks pavojus gresia Sibilei. Jinai tik vieneriais metais vyresnė už jį. kuris mergino Sibilę. jo laukia nuostabi ateitis. Arba ne. šaudo viens kitą smuklėse ir bjauriai keikiasi.sušuko ponia Vein ir pažvelgė į lubas. jis plėšiką pasivys ir išvaduos mergaitę. . oriai nusilenkdama. vyrai girtauja. jam ėmė degti veidas tarsi nuo botago kirčio. Sibile. kokį įspūdį ji palieka praeiviams. o jis . rūstus vėjas lenks stiebus ir draskys bures į ilgas švilpiančias skiautes.nekantriai paragino ją brolis.tarė motina. bet daug geriau pažįsta gyvenimą. lyg paprastas daržininkas būtų ėjęs su rože. kai suauga. jodamas namo. o po kelerių metų jis grįš turtingas ir laimingas. teisia juos. nešvaistyti pinigų.

.Girdėjau. Džimai? . kaip vaikšto prašmatnūs ponai. išgąsdinti arba sužavėti. sumanymus. Sėskim ir pažiūrėkim. kai grįši iš Australijos.paklausė ji. Mudviejų gyvenimas buvo vargingas. suprastum. Džimai. kad galiu išgąsdinti visą trupę.Tu. Bet dabar bus kitaip.sušuko Sibilė.Tu net jo vardo nežinai. mano nuostabaus mylimojo. Ir viskas dėl jo. Tada žinosi. kvailas berniūkšti. ką aš kalbu. Negi tau nepatinka jo vardas? Įsidėmėk jį.Ak.Liaukis. Būtų gera. Ji nusijuokė ir įsikibo jam į parankę. pakilęs nuo irisų žiedų. Sibilė jautėsi prislėgta.. . Jie atsisėdo žiūrovų minioje. vien tik dėl jo. kad aš geniali. Jis kalbėjo lėtai. . buvo vienintelis atgarsis. radai naują draugą.dievina.tai būti kažkuo daugiau negu esi.Kas jį mato .Laisvė man kelia siaubą. . išlenkęs tas rūsčias lūpas.. kai išvažiuodamas palieki mane laimingesnę.sušuko ji skambiu balsu.Saugokis jo. žiedų šventė po žydro dangaus skliautu. kaip aš vaidinsiu! Tik įsivaizduok.Jis aristokratas. Man atrodo. savo viltis. Ak. Džimai. . su didelėm pastangom. su juo susipažinsi. visai nesiklausai. o aš. Ji paraudo. Kas jis? Kodėl man nieko nesakei apie jį? Jo ketinimai nėra geri...Jis nori tave pavergti.0 aš kuriu tau pačius gražiausius ateities planus.Nedrįsk blogai kalbėti apie jį. Sibile. Jie buvo sukurti žiemą. Juodu persimesdavo žodžiais lyg lošėjai. Ir pats kada nors pamilsi. Kaip milžiniški drugiai plazdėjo ir nardė margaspalviai skėčiai. Na.. Vargšas baisusis ponas Aizeksas apskelbs savo bičiuliams bare. jį myliu. Kitapus kelio tulpių lysvės liepsnojo tartum virpantys ugniniai ratai. Mūsų priežodžius reikia perdirbti. Varguolė? Bet argi tai svarbu? Kai skurdas įslenka pro duris. kad būsi geras ir mūsų nepamirši.juo patiki.lyg debesis. jei šįvakar galėtum ateiti į teatrą.sušuko ji. dėl jo tu pametei galvą. Visiems jis patinka. o šį vakarą jis man melste melsis. Jaučiu tą. Greta jo aš tokia varguolė.niūriai tarė vaikinas. .mylėti ir vaidinti Džuljetą! O jis čia pat sėdi! Vaidinti jo malonumui! Bijau. greičiau mane pamirši negu aš tave. Ji negalėjo dalintis su broliu savo džiaugsmu.Jis vardu Pasakų Princas. dėl Pasakų Princo..Ko dar tau bereikia? . Džimai. . kas pažįsta .. negu buvau.Tu.. Aš jį myliu. . Pagaliau ji . Kada nors. pasakyk gi ką nors. kurio ji susilaukė. Jei tu tik pamatytum jį. Mylėti . .Mielas mano Džimai. labai vargingas ir sunkus. Turėtum džiaugtis. šneki. o dabar vasara..atsakė Sibilė. meilė išlekia pro langą..0 ką pasakyti? . Tu į naują pasaulį iškeliauji.Kas jis? Juk aš turiu teisę žinoti. Nebūk toks apniukęs. šypsodama jam. Blankus šypsnys.Jis princas! . o aš vaidinsiu Džuljetą. kad dabar pavasaris. Jis ten bus.Ką tu turi galvoje. kurie paeiliui ritina kaulelius.. . lyg būtum šimtametis senis.. ir niekada nepamiršk. Štai dvi vietos.atsakė vaikinas. . Jis trūktelėjo pečiais. . kad jis nuostabiausias žmogus pasaulyje.. Sibilė privertė brolį pasipasakoti apie save. . o aš jį čia suradau. . ką tai reiškia. Jis šventai tiki manimi.Sibile. Tvankiame ore mirgėjo baltos dulkelės . Ir tau jis labai patiks. grožio dievo.

kaip norėčiau.suskambo niūrus atsakymas. prisiekiu dangumi. žiūrėdama į brolį.. kad tu jo nepamatei.paklausė Džimas Veinas. . ką tu kalbėjai . O jis pakartojo savo žodžius. . kaip jam rodėsi. Bet tą akimirką jiems visą reginį užstojo pravažiuojanti lordo Beriko keturkinkė..Pasakų Princas. visiškai kvailas. Kuris? Parodyk. Nieko neatsakęs. Greta stovėjusi moteriškė pradėjo krizenti. Jis pasakė norįs su ja atsisveikinti. Jau buvo po penkių. . Jis džiūgavo tą pasakęs. Musės zyzė viršum stalo ir ropojo po dėmėtą staltiesę..suriko jinai. o tai.. jis atlyžo ir pabučiavo ją su tikra meile. Motina tikriausiai iškels sceną. . žiūrėdama įkandin karietos. .Nuvažiavo. Aš jį pamačiau. kad būčiau visiškai laiminga. kuris ryte rijo kiekvieną jam likusią minutę. Paskui nusijuokė ir paėmė jį už alkūnės. jo akys buvo ašarotos. Staiga šmėkštelėjo auksiniai plaukai ir šypsančios lūpos. kad jis vėluojąs. Kai jis lipo žemyn.atsakė jis. nebūk toks rimtas. kuriose mama taip mėgdavo vaidinti.sušnibždėjo ji. Ji pašoko. . jei nebevažiuočiau į Australiją. Džimai.Parodyk man. ak. Būtų geriau. . Ir nuėjo per minią. aš jį nudėsiu.ir aš žinau. tikras pikčiurna. mirtina neapykanta nepažįstamajam.Gaila.. . jis sėdo valgyti skurdžių pietų. kurį aš myliu. Prie Marmuro Arkos jie įlipo į omnibusą.nutilo.. Juodu atsisveikino Sibilės kambaryje.Ak. o kai tarpas vėl liko tuščias. tikrai viską mesčiau. Užuojauta broliui. kol motinos nėra. Turiu jį pamatyti! . to gana.sušuko Sibilė. ką kalbu. Pro omnibusų ūžimą ir karietų bildesį jis girdėjo monotoniškai dūzgiantį motinos balsą. Aplinkiniai žmonės sužiuro į juos. ką sakai. Ak. Meilė žmones daro gerus. . ji ėmė niurnėti. Nesivaidysiu su tavimi.Gaila.Na ir kvailas tu. Vaikinas pašoko ir sugriebė ją už rankos. įsibrovė į judviejų tarpą. Tu pavydus ir negeras. . o brolis klusniai sekė įkandin. Jei sutarties nebūčiau pasirašęs. Džimai. .Taip pat amžinai! . spindėjusi akyse.Man šešiolika. ir Sibilė išvydo. Mes nesibarsim. karieta jau buvo išvažiavusi iš parko.Tegu tik pabando tave mesti! Jinai atšlijo nuo jo. ir Sibilei reikėjo porą valandų pagulėti prieš spektaklį. .. lyg būtum herojus iš kokios kvailos melodramos.atsakė ji. Su siaubu ji pažvelgė į brolį.0 jis? .. Elgiesi.sušuko jis. mergaitė apsigręžė. eime.Eime. kuris. Kai jie priėjo Achilo statulą.Štai jis! . nes. tu niekada nenuskriaustum to. Juk jis tebuvo berniukas. kol tu jį myli. Jam įėjus. Žinau. Džimas primygtinai to reikalavo.Amžinai mylėsiu! . Apačioje laukė motina. Motina tau negali padėti. o jis nekenčia jokių scenų. jei jis tave nuskriaus. kad nepamačiau. kai jos rankos apkabino jam kaklą ir pirštai ėmė kedenti plaukus. Ji papurtė galvą.Tol. Kaip gali taip baisiai kalbėti? Nenutuoki. kaip atviroje karietoje drauge su dviem damom pravažiavo Dorianas Grėjus.Kas? . . lūpose virto juoku. Ji nemoka tavęs prižiūrėti. Tartum durklas jie perskrodė orą.tyliai ir liūdnai tarė Sibilė. Vaikino širdyje liepsnojo pavydas ir nuožmi.pikta. Džimai. Man labai knieti spjauti į viską. kad tu ką nors pamiltum.. kuris juos nuvežė ligi pat skurdaus jų namelio Justeno gatvėje. Tačiau. .

baisaus pažeminimo prislėgta. Mes labai mylėjome vienas antrą. surasti kažkur pamestą šaliką. kad nuo šiol tau teks rūpintis tik vienu vaiku. ir vis dėlto ji nejautė jokios baimės. Atmink. Tik mažumėlę pasiguodė. sūnau.. Teko suderėti vežiką. bet sūnus ją nutraukė.O aš neturėjau. energingi mostai. Ji papurtė galvą. Taip. gniauždamas kumščius. Priėjo prie jos ir pasilenkęs pabučiavo.Aš žinojau. VI SKYRIUS . koks vienišas būsiąs dabar jos gyvenimas.. Namų sargas zujo ten ir atgal. Vaikinas susigraudino. .. Jų žvilgsniai susitiko. O jis buvo toks ryškus ir dramatiškas! Ponia Vein neabejojo. jis priklausė aukštuomenei. .atsakė ji.sušuko vaikinas. jei šis vyriškis nuskriaus mano seserį. Tai jį įsiutino.Ne. Tikriausiai taip pat iš aukštuomenės. . būtų mus visus aprūpinęs.Vadinasi.. Ar buvai ištekėjusi už mano tėvo? Ji giliai atsiduso. kad Sibilei. aš sužinosiu. . akimirka.tarė jis..Pasakyk teisybę. Dabar turiu eiti. Ji nieko neatsakė.tyliai tarė ji. Tada atsigręžė ir pažvelgė į ją. Scena nebuvo palaipsniui parengta. pasakodama Sibilei. Reikėjo žemyn nugabenti skrynias. Jai rodėsi.bet saugok. Suakmenėjusi iš baimės motina jį stebėjo. Jos akyse jis išvydo karštą meldimą pasigailėti. Taip elgtis nederėjo. Bet apie grasinimą ji nieko nepasakė. jei įskaudinau tave. myli džentelmenas ar bent taip sako. kaip jis tarė. Prisiekiu. jis pakilo ir nuėjo prie durų. kad gyvenime viskas taip žiauriai paprasta. Jautė turįs teisę žinoti. mano tėvas buvo niekšas.. klausinėdamas apie tėvą. Nepamiršk. kad puiki proga dingo. su atgijusiu nusivylimu jinai mojavo jam sudriskusia mezginiuota nosine.Sibilė turi motiną. kad jis nėra laisvas. Pirštai maigė sudriskusią mezginiuotą nosinę. Jinai jai patiko.. Keiksmas išsprūdo iš jaunuolio lūpų. kas jis per vienas.Mama. Šią frazę ji buvo įsiminusi. pagaliau atėjo. suseksiu jį ir nudėsiu kaip šunį. taip pat ir džentelmenas. kad vieną gražią dieną jie visi iš to grasinimo pasijuoks..Netrukus jis atstūmė lėkštę ir rankomis pasirėmė galvą. Nesmerk jo. pajutusi palengvėjimą. . Jos akys ėmė beprasmiškai klaidžioti po kambarį.sušuko jis.. Niekingos smulkmenos prarijo puikų momentą. Jis buvo tavo tėvas. jei buvo taip. Jei jis būtų gyvas. Kai laikrodis išmušė šešias. Akimirką moteriškė sugniužo.Atleisk.Bet kitaip negalėjau. Lik sveika. kurios daugelį mėnesių ir savaičių ji dieną naktį bijojo. rodos.. Beprotiškai drąsus grasinimas.aš turiu teisę žinoti. Tokia atmosfera buvo jai įprasta. Drebančiomis rankomis nusišluostė akis.Savimi aš nesirūpinu. Mielai būtų pratęsusi šią audringą sceną. Ji jautė. stebėdamasi. . lyg čia būtų prasta repeticija. Ji laisviau atsikvėpė ir po daugelio mėnesių pirmą kartą tikrai gėrėjosi savo sūnumi. noriu tave kai ko paklausti. nes jai belikę rūpintis tik vienu vaiku. Tik sūnui važiuojant iš namų. Iš tikrųjų ji netgi buvo mažumėlę nusivylusi. .prabilo jis. Juk ir ją. Jos galva nusviro. Šiurkštus klausimo tiesumas reikalavo tiesaus atsakymo. melodramatiškai tūžmingi žodžiai gyvenimą jai nuspalvino ryškesnėm spalvom. Motina jau anksčiau privalėjo jam pasakyti... Lūpos mechaniškai bėrė žodžius.. Baisi akimirka.

patyrimą praturtina.Bet aš juk nesakiau. kad . O kas čia blogo? Jei jis vestų Mesaliną. mano supratimu. Šį vakarą mes ją matysim. kuri vaidina Džuljetą. .Bet pagalvok apie Doriano kilmę. jei jis vestų tiek žemesnę merginą. Jie priversti gyventi daugiau negu vieną gyvenimą. man nesvarbu. kad susižiedavo. ji . ar kada nors buvau susižiedavęs. stebėdamas jį. Čia kažkoks kvailas apkvaitimas.sušuko jis. ir niekada netrukdau žaviems. . Niekada nekreipiu dėmesio. Tada tikrai ves. Hari. Tu žinai. nejaugi tu pritari? . turtą. Aš puikiai prisimenu. kad jos žmonėms atima egoizmą. paskui susiraukė.paklausė lordas Henris tą vakarą.. ir vedybos. kad ir ką galėtum joms prikišti. Jei žmogus mane patraukia.vangiai atsakė lordas Henris. Tik pačių kilniausių motyvų skatinamas žmogus padaro visišką kvailystę. jog susižiedavęs nebuvau.tarė lordas Henris. padėtį. jei vaikinas nepamirš susitarimo. kurį būtų verta nutapyti.Su kažkokia aktoryte..Jokiu būdu negalima pritarti.bespalviai.paklausė dailininkas. ką man dabar sakei. .Nėmaž. žmogaus egzistencijos tikslas.Kokią naujieną? Tikiuosi.Negali būti! .O.. kad mergaitė gera. . Tai didžiulis skirtumas. . Bezili. man viskas miela. atiduodamas skrybėlę ir paltą nusilenkusiam padavėjui. Didžiausias vedybų trūkumas tas. ir jai pasiperša. Hari. Jiems stinga individualumo.. Esu linkęs manyti. bet visiškai neprisimenu. ji daugiau negu gera. . .Amerikoje galima. kad jis ją vestų.Tuoktis kartkartėmis negalima. Jie išsaugo savo egoizmą ir jį papildo daugybe kitų "ego". kad man kada nors tektų kalbėti rimčiau negu dabar.Ar nejuokauji? . O žmonės be egoizmo .Dorianas susižiedavo! . . Be to. Manau. Net šiuo atžvilgiu.Jei nori. ką šneka eiliniai žmonės. Dorianas Grėjus įsimyli gražią merginą. Bendruomenių rūmuose nėra nė vieno žmogaus. kuriuos vedybos daro dar komplikuotesnius. neminint kitų.. Dorianas pernelyg protingas.Bezili. irgi būtų ne mažiau įdomus.Dabar aš niekada niekam nepritariu ir niekam neprieštarauju. . Dorianas pernelyg išmintingas. Tačiau yra temperamentų. Nenorėčiau. tikriausiai jau girdėjai naujieną? . gurkšnodamas vermutą su apelsinų antpilu. kad esu vedęs. .Dorianas Grėjus susižiedavo. . Jie tampa labiau organizuoti.Mielas Bezili. nors daugelį reikėtų truputėlį pabaltinti. kur stovėjo trims asmenims padengtas stalas. Tikra nesąmonė būtų. Holvordas krūptelėjo. o aukštesnis organizuotumas. kad ji gražuolė.Su kuo? . Sakiau.graži. kiekviena patirtis vertinga.tyliai pasakė lordas Henris. Bezili. Absurdiška šitaip žiūrėti į gyvenimą. . portretas teigiamai jį paveikė. . kad Dorianas savo gyvenimą sujungtų su kokia nedorėle. Hari.. su politika ji nesusijusi. aš nesu vedybų šalininkas. Nesidomiu politika. .. kuri sugadintų jo būdą ir pražudytų intelektą.Netikiu. žingsniuodamas po kambarį ir kramtydamas lūpą..Tikrų tikriausia teisybė! .Bet. kai tarnas įvedė Holvordą į atskirą kambarį "Bristolyje".Dorianas sako. Nenorėčiau. Į pasaulį mes atėjom ne savo moralinių prietarų skelbti. Tavo nutapytas portretas išmokė jį jautriau suvokti kitų grožį.Hari.. kad jis susituokė. aš manau. kad kartkartėmis nepadarytų kvailysčių. o jis išmano apie grožį.atsakė dailininkas.Ne. kokį saviraiškos būdą jis pasirenka. pasakyk jam tą.

turit savo dirbtuvėje. remsiu juos. kad jūs visada būsit laimingas. . kaip visa tai atsitiko. Man rodėsi. ko vertas naujasis vyriausias virėjas. . Ir tegu. Užmiršau. Be galo įdomu bus jį stebėti. dėdamas ranką vaikinui ant peties ir šypsodamas. Jeigu Doriano Grėjaus gyvenimas būtų sugriautas.tokių dar man niekada nebuvo tekę matyti. kurį jūs man parodėt. kokio dar niekada nebuvo regėjusios žmogaus akys. Orlandas nepakenčiamas. dailia žalia kepuraite su sakalo plunksna. Tačiau man nerūpi. ką sakys mano globėjai. Aišku. kurią jūs. Žinoma. kad patys savęs bijom. Ji net motinai nieko nepasakė. Mums drauge besėdint. netiki nė vienu savo žodžiu.Mielas Hari. o paskui susižavės kita. kai išėjau iš jūsų. kad neturėčiau jums viso to pasakoti.0 aš negaliu atleisti.. Negaliu jums apsakyti. jūs patys šį vakarą ją pamatysit. žinoma. Sėdėjau skurdžioje ložėje kaip užburtas. apsivilkusi berniuko drabužiais.. vildamiesi. tai būtų kvaila... Hariui pranešėt. Mano lūpos prigludo prie jos lūpų.Tikiuosi. Hari. Giriame bankininką. sėskim ir pažiūrėkim. įdomesnių ryšių tarp vyro ir moters.įsiterpė lordas Henris. Jinai visa virpėjo. kad man nepranešėt apie savo sužadėtuves. prismeigta brangakmeniu ir su dulsvai raudona medžiaga pamuštu apsiaustu su gaubtu.Buvo taip. Greičiau kaip po metų būsiu pilnametis. bet negaliu susilaikyti. Bet štai ir pats Dorianas. Su samanine aksomo striuke cinamono spalvos rankovėmis.paprasčiausia baimė. Aš iš tikrųjų galvoju taip. ateina nelauktai.Dar niekada nebuvau toks laimingas. mūsų sužadėtuvės didžiausia paslaptis. pavakarieniavau mažame itališkame restorane Ruperto gatvėje. Jei nori sugadinti žmogaus prigimtį. Tariamės esą didžiadvasiai. Jaučiu.. sveikinkit mane! . Lordas Redlis tikriausiai užsius. Buvau su savo mylima miške. buvo tiesiog nuostabi. kaip kalbu. . Po spektaklio nuėjau į užkulisius pasikalbėti su ja. . Optimizmo pagrindas . kad visas mano gyvenimas susikoncentravo į vieną rausvaspalvio džiaugsmo akimirką.pasakė Holvordas. mielas Bezili. Iš džiaugsmo ir susijaudinimo jis buvo įraudęs ir atrodė neapsakomai gražus. o . Mes pasibučiavome.Dorianas Grėjus šią mergaitę ves. ką jaučiau tą akimirką.Tu pats. Be abejonės. ir aštuntą valandą nuėjau į teatrą. randam gerų savybių plėšiko būde. man regis. O gyvenimas sugriaunamas tik tada. kad visą gyvenimą aš šito ieškojau. kad dabar devynioliktas šimtmetis ir aš Londone. šešis mėnesius aistringai ją mylės. Jie žavūs savo modernumu. Kai dėl vedybų . Ji apsigimusi menininkė. Be galo niekinu optimizmą. Niekada ji man neatrodė tokia stebuklingai graži. kad jis nepalies mūsų kišenių. Jis tau papasakos daugiau negu aš. nes juk yra kitokių.na. dekoracijos buvo siaubingos.Mes linkę gerai galvoti apie kitus vien todėl.Beveik nėra ko pasakoti. Lordas Henris nusijuokė. kai jie susėdo prie mažo apvalaus stalelio. Hari.Na. kas nuostabu.tačiau negaliu jums atleisti. drebėjo lyg baltas narcizas. tai nelaukta . nes apdovanojam savo kaimyną dorybėmis. o paskui jūs mums papasakosit.sušuko Dorianas. kad pratęstume skolos mokėjimo terminą. Plaukai supo veidą lyg tamsūs lapai blyškią rožę. Ir vis dėlto. kad pavėlavot pietų. .bet visa. jos akys staiga pasidarė kažkokios nepaprastos .. Bet Sibilė! Ak. Aš.be abejonės. kurios ir mums duotų naudos. Vakar vakare. tu pats labiau už kitus apgailestautum. . nusimesdamas vakarinį atlasu pamuštą apsiaustą ir spausdamas ranką savo bičiuliams. Sibilė vaidino Rozalindą. Dorianai. Ji buvo kupina švelnaus grakštumo tarsi Tanagros figūrėlė. pradėk ją taisyti.tarė vaikinas. Nežinau. jei būtumėt ją matę! Kai įėjo. O vaidyba . kai jo augimą kas sustabdo. Esi daug geresnis. negu dediesi. Bezili. aš persirengiau. Paskui puolė ant kelių ir ėmė bučiuoti man rankas. glaudžiai prigludusiom rudom kryžmai suvarstytom kelnėm.

tada galėsiu daryti, ką tinkamas. Juk aš teisingai pasielgiau, Bezili, savo meilę suradęs poezijoje, o žmoną - Šekspyro pjesėse? Lūpos, kurias Šekspyras mokė kalbėti, man į ausį pašnibždėjo savo paslaptį. Mane laikė apglėbusios Rozalindos rankos, aš bučiavau Džuljetos lūpas. - Taip, Dorianai, man atrodo, kad jūs teisus,- iš lėto tarė Holvordas. - Ar matėt ją šiandien? - paklausė lordas Henris. Dorianas Grėjus papurtė galvą. - Palikau ją Ardėnų miške. Rasiu sode Veronoje. Lordas Henris susimąstęs gurkšnojo šampaną. - O kurią akimirką jūs ištarėt žodį "vedybos"? Ir ką jinai atsakė? Gal užmiršot viską? - Mielas Hari, aš į tai nežiūrėjau kaip į formalią sutartį ir oficialiai nepasipiršau. Pasakiau, kad myliu ją, o ji atsakė esanti neverta būti mano žmona. Ji neverta! Visą pasaulį už ją atiduoęiau. - Moterys nuostabiai praktiškos,- tyliai tarė lordas Henris,- daug praktiškesnės už mus. Tokiose situacijose mes dažnai užmirštam užsiminti apie vedybas, bet jos visada mums primena. Holvordas palietė jo ranką. - Liaukis, Hari. Tu supykinsi Dorianą. Jis ne toks kaip visi. Jis niekada nieko nenuskriaus. Per švelnios prigimties. Lordas Henris pažvelgė per stalą. - Dorianas niekada ant manęs nepyksta,- atsakė jis.- Aš paklausiau skatinamas paties rimčiausio motyvo, kuris pateisina bet kokį kamantinėjimą, paklausiau grynai iš smalsumo. Mat pagal mano teoriją, visada moterys mums pasiperša, o ne mes moterims. Žinoma, tik ne vidurinėse klasėse. Bet juk vidurinės klasės nemoderniškos. Dorianas Grėjus nusijuokė ir atmetė galvą. - Hari, jūs nepataisomas, bet man vis tiek. Neįmanoma ant jūsų supykti. Kai pamatysit Sibilę Vein, suprasit, kad ją nuskriausti galėtų tik žvėris, beširdis žvėris. Negaliu suvokti, kaip galima pažeminti tą, kurią myli. Aš myliu Sibilę Vein. Noriu užkelti ją ant auksinio pjedestalo ir žiūrėti, kaip pasaulis garbina moterį, kuri priklauso man. Kas yra santuoka? Nesulaužoma priesaika. Dėl to jūs iš jos šaipotės. Nesišaipykit. Tai nesulaužoma priesaika, ir aš noriu ją duoti. Jos pasitikėjimas daro mane ištikimą, jos tikėjimas - gerą. Būdamas drauge su ja, gailiuosi išmokęs to, ko jūs mane mokėt. Darausi nebe toks, kokį mane pažįstat. Aš pasikeičiau ir, vos tik Sibilė paliečia mane ranka, užmirštu jus ir jūsų klaidingas, vylingas, kupinas nuodų, nuostabias teorijas. - Kurias? - paklausė lordas Henris, dėdamas sau į lėkštę mišrainės. - Jūsų teorijas apie gyvenimą, teorijas apie meilę, teorijas apie malonumus. Iš teisybės visas jūsų teorijas, Hari. - Malonumas - vienintelis objektas, vertas teorijos,- tarė Haris savo tyliu melodingu balsu.Bet aš, deja, šios teorijos negaliu savintis. Ji priklauso ne man, o Gamtai. Malonumas - tai išmėginimas, kurį siunčia pati Gamta, tai jos palankumo ženklas. Laimingi būdami, mes visada geri, bet būdami geri, ne visada laimingi. - 0 ką tu vadini gerumu? - paklausė Bezilis. - Iš tikrųjų - ką? - pritarė Dorianas, atsilošdamas kėdėje ir žvelgdamas į lordą Henrį pro stambias kekes raudonlūpių irisų, pastatytų vidury stalo.- Ką jūs, Hari, vadinat gerumu? - Būti geram - reiškia gyventi santarvėje su savimi,- atsakė lordas Henris, baltais grakščiais pirštais čiupinėdamas plonytę taurės kojelę.- O kai esi verčiamas gyventi santarvėje su

kitais, pradedi nebesutarti su savimi. Tavo paties gyvenimas - štai kas svarbu. O kai dėl kitų žmoniį, ką gi, jei nori būti sausas formalistas ar puritonas, gali sau puikautis prieš kitus savo moraliniais sprendimais, nors tau pačiam dėl jų nei šilta, nei šalta. Be to, individualizmas iš tikrųjų turi aukštesnę paskirtį. Modernioji moralė - tai savo epochos normų pripažinimas. Mano supratimu, kiekvienas kultūringas žmogus, pripažindamas savo epochos normas, yra didžiausio amoralumo reiškėjas. - Bet, Hari, jei gyvensi vien sau, turėsi už tai mokėti labai brangią kainą,- užsiminė dailininkas. - Taip, nūnai mes už viską permokam. Mano galva, tikroji vargšų tragedija ta, kad jiems niekas kita neįkandama, tik savęs atsižadėjimas. Gražios nuodėmės, kaip ir gražūs daiktai,- turtuolių privilegija. - Už tai reikia mokėti ne pinigais, o kuo kitu. - Kuo, Bezili? - Man regis, sąžinės priekaištais, kančia... savo moralinio nuopuolio suvokimu. Lordas Henris gūžtelėjo pečiais. - Mielas bičiuli, viduramžių menas žavus, tačiau viduramžių emocijos jau paseno. Be abejo, romanams jos tinka, bet juk romanuose galima panaudoti tik tą, kuo gyvenime jau nebesinaudojama. Patikėk, joks civilizuotas žmogus nesigaili patirto malonumo, o joks necivilizuotas žmogus nežino, kas yra malonumas. - Aš žinau, kas yra malonumas,- sušuko Dorianas Grėjus.- Tai ką nors dievinti. - Žinoma, geriau dievinti, negu būti dievinamam,- atsakė Henris, žaisdamas vaisiais.- Būti dievinamam - nuobodybė. Moterys elgiasi su mumis taip, kaip žmonija elgiasi su savo dievais. Jos garbina mus ir tolydžio vargina, ko nors prašydamos. - Man rodos, kad visa, ko jos prašo, jau pačios yra mums davusios,- tyliai ir rimtai pasakė vaikinas.- Mums jos uždega meilę. Todėl turi teisę reikalauti jos ir sau. - Tikra teisybė, Dorianai! - sušuko Holvordas. - Teisybės niekada nebūna,- nesutiko lordas Henris. - O čia teisybė,- nepasidavė Dorianas.- Turit pripažinti, Hari, kad moterys vyrams atiduoda savo gyvenimo auksą. - Galbūt,- atsiduso lordas Henris,- bet jos visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. Štai kur bėda. Moterys, kaip sykį pasakė vienas aštrialiežuvis prancūzas, įkvepia mums norą kurti šedevrus, tačiau visada trukdo juos sukurti. - Hari, jūs baisus. Nežinau, kodėl man taip patinkat. - Aš jums, Dorianai, visada patiksiu,- atsakė lordas Henris.- Na, vyrai, ar gersit kavos? Kelneri, atneškit kavos, <I>fine-champagne*</I> ir cigarečių. Ne, cigarečių nereikia, aš turiu. Bezili, neleisiu tau rūkyti cigarų. Paimk cigaretę. Cigaretė - tobulo malonumo tobulas pavyzdys. Ji nuostabi ir vis dėlto nepasotina. Ko dar bereikia? Taip, Dorianai, aš jums visada patiksiu. Manyje jūs matot visas tas nuodėmes, kurių niekada neišdrįsit padaryti. - Kokius niekus šnekat, Hari,- sušuko vaikinas, užsidegdamas cigaretę nuo ugnimi alsuojančio sidabrinio drakono, kurį kelneris padėjo ant stalo.- Eime į teatrą. Kai scenoje pamatysit Sibilę, jūs rasit naują idealą gyvenime. Ji jums atskleis tai, ko dar niekad nesat patyręs. - Aš esu viską patyręs,- atsakė lordas Henris, žvelgdamas nuobodulio pilnom akim,- bet esu visada pasiruošęs naujoms emocijoms. Tik vargu ar beteks jų patirti. Bet gal ta jūsų nuostabi mergaitė ir mane sujaudins. Teatras man patinka. Jis daug realesnis už gyvenimą.

Eime, Dorianai, jūs važiuosit su manimi. Deja, Bezili, mano karietoje vietos tik dviem, tau teks važiuoti atskirai. Jie pakilo nuo stalo, apsivilko paltus ir stati baigė gerti kavą. Dailininkas buvo tylus ir susikaupęs. Niūri nuotaika slėgė jį. Tai santuokai jis nieku būdu negalėjo pritarti, tačiau ji rodėsi jam mažesnė blogybė už kitas nelaimes, kurios galėjo ištikti Dorianą. Po kelių minučių visi nulipo žemyn. Kaip buvo sutarta, Holvordas važiavo vienas ir stebėjo priešais riedančios karietos blyksinčius žibintus. Keistas jausmas pagavo jį, tarsi būtų ką praradės. Jautė, kad Dorianas jam niekada nebebus tuo, kuo buvo praeityje. Gyvenimas įsibrovė į jų tarpą... Akys jam apsiblausė, ir jis lyg pro miglą žiūrėjo į gatves, pilnas žmonių ir žiburių. Kai karieta privažiavo prie teatro, jam rodėsi, lyg būtų daugeliu metų pasenėjęs.

VII SKYRIUS Kažkodėl tą vakarą teatras buvo perpildytas; storasis žydas savininkas, pasitikęs juos prie durų plačiai šypsojosi saldžia nervinga šypsena. Pompastiškai nuolankus jis nulydėjo juos į ložę, be paliovos mosikuodamas storomis, brangakmeniais apmaustytomis rankomis ir kalbėdamas labai garsiai. Dorianas Grėjus šlykštėjosi juo labiau negu bet kada. Jam rodėsi, lyg atėjęs pamatyti Mirandos būtų sutikęs Kalibaną. O lordui Henriui žydas patiko. Bent šitaip jis tvirtino ir būtinai norėjo paspausti jam ranką ir pasakyti, jog didžiuojasi sutikęs žmogų, kuris surado tikrą genijų ir bankrutavo dėl meilės poetui. Holvordas su pasitenkinimu apžiūrinėjo veidus parteryje. Tvankumas juos slėgte slėgė. Didžiulis sietynas švietė tarytum milžiniškas jurginas geltonais liepsnojančiais žiedlapiais. Balkone jauni vyrai nusivilko švarkus ir liemenes ir sukorė ant barjero. Jie šūkavo vieni kitiems per visą salę, vaišino apelsinais greta sėdinčias neskoningai išsipusčiusias merginas. Parteryje kelios moterys garsiai juokėsi. Šaižūs jų balsai rėžė ausis. Buvo girdėti, kaip bare pokši atkemšami buteliai. - Na ir vietelė savajai deivei atrasti! - tarė lordas Henris. - Taip! - atsakė Dorianas Grėjus.- Kaip tik čia aš ir radau ją, deivę, iškilusią virš visų mirtingųjų. Kai ji vaidins, jūs viską pamiršit. Šitie prasti, stačiokiški žmonės šiurkščiais veidais ir brutaliais mostais visiškai pasikeičia, kai ji scenoje. Nuščiuvę sėdi ir stebi ją. Jie verkia ir juokiasi pagal jos valią. Atliepia jai nelyginant smuikai. Jinai juos sudvasina, ir tada jauti, kad jie to paties kūno ir kraujo kaip ir tu. - To paties kūno ir kraujo? Tikriausiai ne! - sušuko lordas Henris, pro žiūronus tyrinėdamas publiką balkone. - Nepaisykit jo, Dorianai,- tarė dailininkas.- Aš suprantu, ką turit omenyje, ir tikiu mergaite. Ta, kurią jūs pamilot, turi būti nepaprasta; mergaitė, daranti žmonėms tokį poveikį, kaip jūs sakot, turi būti puiki ir kilni. Sudvasinti savo amžių - tai iš tikrųjų prasminga. Jei ši mergaitė suteikia sielą tiems, kurių gyvenimas purvinas, bjaurus, jeigu jie per ją atsižada savanaudiškumo ir lieja ašaras dėl svetimų kančių, ji verta jūsų meilės, verta, kad visas pasaulis ją garbintų. Gerai, kad vedat ją. Iš pradžių aš taip nemaniau, bet dabar suprantu. Patys dievai jums sukūrė Sibilę Vein. Be jos nebūtumėt tobulas. - Ačiū, Bezili,- atsakė Dorianas Grėjus, spausdamas jam ranką.- Žinojau, kad mane suprasit. Haris toks cinikas, mane jis baugina. Štai ir orkestras. Jis klaikus, tačiau gros tik

ir jos lūpos tarytum suvirpėjo. kuriai jau atidaviau viską. Ji atrodė žaviai. žiūrėdamas į ją. Bezilis Holvordas pašoko ir ėmė ploti. ji pasakė be galo dirbtinai. Rankos atrodė lyg iš vėsaus dramblio kaulo. užliejo jai skruostus. kilnesnio pasaulio. Jis buvo sutrikęs ir nerimavo. lyg rožės atspindys sidabro veidrodyje. kurią deklamuoti mokė koks nors antraeilis deklamavimo mokytojas. kai ji išvydo Romeo. Judesiai tapo absurdiškai nenatūralūs. Nevikrių. Taip.Kitaip . Visa. kuriai aš ketinu atiduoti visą savo gyvenimą. Tačiau ji buvo keistai abejinga. kad tokios dailios merginos jam nebuvo tekę matyti. Šokant jos kūnas lingavo kaip vandens augalu stiebas. Kaklo išlenkimas buvo it baltosios lelijos žiedo. todėl iš žodžių dingo gyvybė.balkono scena antrajame veiksme. išblyško. į sceną įžengė Sibilė Vein. </I> drauge su sekančiu trumpu dialogu. sugrojo kelis taktus. Tačiau jos vaidyba buvo nepakenčiamai teatrališka ir juo toliau. Paskui pakils uždanga. prasidėjo šokis. stebėdamas pro žiūronus. tuo darėsi prastesnė. ne. net lordas Henris pagalvojo. Dėl to aistra pasidarė netikra. Drovus jos grakštumas ir baikščios akys kažkuo priminė jauną elnę. Balsas buvo nuostabus. šnibždėjo: . mergaitė tikrai neturi jokio talento. kaip raustu iš gėdos. skurdžiai apsirengusių aktorių minioje Sibilė Vein šoko tartum būtybė iš kito. ir Romeo.kokias penkias minutes. Lordas Henris. kuriuos ji turėjo ištarti: <I> O. persirengęs piligrimu. iš tiesų ji buvo daili pažiūrėti. atėjo drauge su Merkucijumi ir kitais draugais. kad kiekvienai Džuljetai tikrasis išbandymas . Po ketvirčio valandos. Ji žengė kelis žingsnius atgal. Nekrutėdamas lyg sapne sėdėjo Dorianas Grėjus ir žiūrėjo į ją. aš jūsų rankos paspaudimą Laikiau mostu garbingu ir kilniu.matytum. Šventajam ranką spaudžia piligrimai. buvo baisiai perdėta. Bet apsieina jie be bučinių. ką ji sakė.Žavi! Žavi! Scena vaizdavo salę Kapulečių namuose. kai ji pažvelgė į pilnutėlę entuziastingą salę. ir jūs pamatysit mergaitę. Jie baisiai nusivylė. Šito nepaneigsi. Jog mano kalbą šiąnakt nugirdai</I> ji išpylė pedantiškai tiksliai lyg mokinukė. Orkestras. Jie laukė jos. Puikųjį monologą: <I> Man dengia veidą kaukė tamsumos. Nė vienas iš draugų nedrįso jam ką nors pasakyti. Jeigu ir čia jai nepavyks. Tačiau jie žinojo. Švelnus rausvumas. Kai persilenkusi balkoną ėmė sakyti nuostabiąsias eiles: . Dorianas Grėjus. aidint neapsakomai audringiems aplodismentams. ką turiu gero. bet intonacijos skambėjo nenatūraliai. kai mėnesienoje išėjo į balkoną. Jos veide nebuvo nė krislelio džiaugsmo. Tonas buvo netinkamas. kaip mokėdamas. Jiems jinai pasirodė visiškai netikusi. Kelis žodžius.

kurie absoliučiai nieko nežino. man regis. Bezili. Per daug jinai ūmi. Spektaklis slinko be galo lėtai ir. Vienintelis abejingas žmogus buvo pati mergaitė. kad jūsų žmona vaidintų.. Meilė nuostabesnė už Meną.eilinė.sušuko vaikinas. . kurią mylit.O. Dorianai. stovėdamas beletažo gale.pasakė lordas Henris. Dorianai. Atsiprašau jūsų abiejų. mielas vaikine.. ji tiesiog bejausmė ir šalta. ir jeigu apie gyvenimą teišmano tik tiek. Dėl dievo. Hari. ji atrodė visai rami.Bet. nekalbėkit šitaip apie tą. Ko dar bereikia? . Po kelių akimirkų sužibo rampos šviesos. Žydas savininkas.įsiterpė Holvordas. Eime su manimi ir Beziliu į klubą.Man labai gaila. Tad argi svarbu. lūpos drebėjo. Žmonės ėmė nerimauti. ir tie. Kuri užgęsta danguje anksčiau. Tai nebuvo jaudinimasis. tikriausiai panelė Vein serga. tiek ir meilė . .. Vakar vakare ji buvo didelė artistė. Ji graži. Lai mūsų meilės pumpuras švelnus Nuo vasaros gaivinančio dvelkimo Rytoj pražysta žiedu stebuklingu.Bijau aš mūsų sandoros naktinės. Tai buvo tik netikusi vaidyba. prasta aktorėlė.Eime. trinksėdami sunkiais batais ir .atsakė vaikinas atkakliu. . Negu suspėji riktelėti: "žaibas!" Labanaktis! Labanakt. Rūkysim cigaretes ir gersim už Sibilės Vein grožį.. kad ji sirgtų! . kiek apie vaidybą. kurie netinka. . Dorianas Grėjus grįžo į savo vietą.. Ji visiškai pasikeitė.Išeikit. puolęs į ložės galą. Bezili.Aš liksiu ligi pabaigos. išėjo.tarė Dorianas. nenorėtumėt. mylimasis. kad man plyšta širdis? Karštos ašaros užliejo jam akis. eikit ir jūs. niekada nepasibaigs. kad sugaišinau jums vakarą.niekada nepatirti jausmų...tarė lordas Henris.Ji iš tikrųjų graži.Mielas Dorianai.tik imitacijos formos. Eime. kartėlio pilnu balsu. lyg jie būtų visai beprasmiai. Net paprasta. Per daug ji panaši į žaibo liepsną. per daug greita. Antrajam veiksmui pasibaigus.Dorianai.<I> Nors tu man mielas.Tačiau eime. kurie žino absoliučiai viską. atrodė išdidus ir abejingas. bet vaidinti nesugeba. jūsų laukia nuostabūs pergyvenimai. neišsilavinusi publika parteryje ir balkone liovėsi domėtis scena. Tikrai pakerėti mus gali tik dviejų rūšių žmonės: tie. </I> žodžius ji tarė taip. Šiandien . Pusė žiūrovų. iš pykčio trypė kojomis ir keikėsi. . jei ji Džuljetą vaidina lyg medinė lėlė? Ji labai graži.. o lordas Henri pakilo nuo kėdės ir apsivilko apsiaustą. ir pakilo uždanga trečiajam veiksmui. Beje. . Abu vyrai išėjo. balsu kalbėtis ir švilpti.Noriu likti vienas. Anaiptol. Žiūrėti blogą vaidybą kenkia žmogaus moralei. rodės. manau. visi pratrūko švilpti. kam taip sielvartauti! Jaunystės išlaikymo paslaptis . jis atsirėmė į sieną ir užsidengė veidą rankomis. Ak..Ateisim čia kitą vakarą. Buvo išbalęs. nejau nematot. Ji buvo visiška nevykėlė.. ir jo balsas buvo keistai švelnus.. Jums negalima čia ilgiau pasilikti.Tiek menas. Hari! . .

Dorianai. kur mudu būsim vieni. . ir laikiau juos tikrais.žvelgdamas į ją. Ar tu sergi? Neįsivaizduoji. ir šypsojausi. ne mano žodžiai. Gyvenau tiktai scenoje.Klaikiai! . jinai pažvelgė į jį. Vieną vakarą buvau Rozalinda. Paskutinis veiksmas buvo vaidinamas beveik tuščiai salei. Galvojau. negalėjau suprasti.Kaip prastai aš šį vakarą vaidinau. Jis parkrito ant sofos ir nusigręžė. man pasidarė nepaprastai gera. kitą . Ją laikė pagavusi laimės ekstazė. kuriuos turėjau tarti. Ir staiga suvokiau. Šį vakarą pirmą sykį gyvenime aš kiaurai peržvelgiau beprasmybę.juokdamiesi. šventvagiška būtų vaidinti tuo metu. koks esi tu. netikri žodžiai. Tu man atnešei kažką aukštesnio. Akys liepsnojo nuostabia ugnimi. kaip jie švilpia. ir išvadavai mano sielą iš kalėjimo.Turbūt sergi. Aš nieko nepažinojau. . o mano nuostabioji meile.pasakė ji. Dorianai. Sirgdama neturėtum vaidinti. ne tie. Ką jie žino apie tokią meilę kaip mūsų? Pasiimk mane. kai aš myliu.Kol tavęs nepažinojau. O kai supratau. kad nieko nepajėgiu. vaidinę drauge su manim. apgaulę ir kvailumą to tuščio karnavalo. nusigrimavęs. .. kas dėjosi.. Pravertos lūpos šypsojo. Tai buvo tikras fiasko.Dorianai. Tu man atvėrei akis. . ar ne? . Kordelijos sielvartas . Galėčiau suvaidinti aistrą. Nekenčiu scenos. dekoracijos vulgarios. Dorianui įėjus. kurios nejaučiu.. vaidyba buvo vienintelė realybė mano gyvenime. Aš viskuo tikėjau. . o kažkas net suvaitojo. kodėl visa man tapo svetima. Dorianai! . Neįsivaizduoji. Vos tik pasibaigė spektaklis. Džiaugsmas ją buvo mainyte permainęs. atsakė jis nustebęs. Kodėl jau niekada gerai nebevaidinsiu.. kad mėnesiena sode netikra. slėpdamos jai vienai težinomą paslaptį. ir begalinis džiaugsmas nušvietė jai veidą. kuri degina manė lyg ugnis. ką visa tai reiškia.Kodėl šį vakarą taip prastai vaidinau.sušuko ji. tik šešėlius. kas yra tikrovė.sušuko ji. Ji tarsi negirdėjo jo kalbos.. ką menas tiktai atspindėti tegali. Tu apsijuokei.Tu nužudei mano meilę. kad būsiu nuostabi. publika kikeno. . Pamačiau. Mergaitė stovėjo viena triumfuojančiu veidu.Dorianai. ir žodžiai. tarytum rausviems jos lūpų žiedlapiams jis būtų saldesnis už medų. kuriuos norėjau tarti. Šį vakarą pirmą sykį suvokiau. Ak. Mergaitė nusišypsojo. Girdėjau. Menas niekada man nebus toks brangus. pasiimk mane su savimi ten.Porcija. Mano meile! Mano meile! Pasakų Prince! Gyvenimo Prince! Man koktūs tie šešėliai. . ką visa tai reiškia? Net jeigu pajėgčiau.piktai paklausė jis. Maniau. Atėjai tu. Kas mane riša su negyvom lėlėm scenoje? Kai šį vakarą atėjau į teatrą. Dorianas Grėjus nuskubėjo už scenos į artistų kambarį.Klaikiai! Buvo baisu. Beatričės džiaugsmas buvo mano džiaugsmas. Pieštos dekoracijos buvo mano pasaulis. tu turėjai suprasti. ar supranti dabar. Paprasti žmonės. . Man taip pat. kuriame visą laiką vaidinau. Kodėl aš nuo šiol visada prastai vaidinsiu. Bet dabar jau supranti. kaip aš kankinausi.. kad ten viskas tikra. Mano draugams įsipyko. ir lėtai tariamas jo vardas skambėjo kai muzika. Nusileidžiant uždangai. kad Romeo bjaurus. bet negaliu vaidinti tokios aistros. Dorianai. senas. Jis trūktelėjo pečiais. Tu parodei. man atrodė kaip dievai. Dorianai.Dorianai.mano sielvartas. kas yra meilė.Ką suprantu?.sumurmėjo jis. Išmokei mane suprasti. Ji visa spindėte spindėjo.

kuo man buvai kadaise. uždėjo ranką jam ant peties ir pažvelgė į akis. tik tyliai verkdama prislinko arčiau prie jo. ir išdidi panieka iškreipė dailias jo lūpas. kiurksančius ant laiptų... Sibilė Vein jam atrodė nepakenčiamai melodramatiška. nepamesk manęs! . Bematant jis jau buvo lauke. protinga. bet mylėti nebegaliu. jei gali tvirtinti.pagaliau tarė jis ramiu. o Dorianas Grėjus savo gražiomis akimis žvelgė žemyn į ją. Kvailai pasielgiau. Jokio įspūdžio nepalieki. kadaise. Visa tai tu nusviedei į šalį. . visada atrodo kažkokios juokingos. Mano padedama. Vėliau prisiminė klaidžiojęs apytamsėmis gatvėmis. Mano meilė atėjo taip nelauktai. buvai geniali. kad ji griauna tavo meną! Be savo meno tu niekis. jog esu aktorė. . Paskui atsiklaupė ir prispaudė jo rankas sau prie lūpų. . Jis taip negalvojo. Daugiau niekada į tave nežiūrėsiu. tartum jo ieškodama.. didele aktore..Dorianai. Šaižiai kvatojančios moterys užkimusiais balsais kažką šaukė jam įkandin. ir virpulys perbėgo jo kūnu. Dorianai. Jis atitraukė jas. . Nesuvaldoma rauda užsmaugė ją. ji puolė jam po kojų ir liko gulėti. aš niekada nebūčiau jos pažinusi. Mano brolis. nepalik manęs.sušnibždėjo susidėjusi rankas. Bet jis apsisuko ir išėjo iš kambario.. Tik juokavo. O kas tu dabar? Trečiaeilė aktorėlė dailiu veideliu.. Kančios tų. Tu įaudrindavai mano vaizduotę.Neliesk manęs! .Einu. Tu taip nuostabiai sugebi vaidinti! . Jos ašaros ir rauda jį erzino. Tu mane apvylei. Tada jis pašoko ir nuėjo prie durų. Sibilė nieko neatsakė.. jai užgniaužė gerklę. parkritusi lyg sutrypta gėlė. ėjęs pro nykias juoduojančias tarpuvartes ir įtartinai atrodančius namus.šnibždėjo ji.. keikdamiesi ir bambėdami sau po nosimi. Pasaulis būtų tave dievinęs. Esi lėkšta ir kvaila. Ne. nesvarbu.. mane dar sykį. Mergaitė išblyško.karčiai tarė jis. jei tu nebūtum manęs bučiavęs. skausmo kupinu veidu priėjo prie Doriano. . būtum tapusi garsia. Ėjo beveik nežinodamas kur. bet kitaip negalėjau. .sušuko jis. nepaprasta. kaip iš niūrių kiemų sklido klyksmai ir plūdimai. ir tu būtum turėjusi mano pavardę. girdėjo. . Ak. Jis atstūmė ją. Bet tavo teisybė. Niekada nepaminėsiu tavo vardo.Juk tu. ėmė drebėti. Dieve mano! Kokia beprotybė buvo mylėti tave! Koks aš kvailys! Tu man dabar niekis. Girtuokliai lyg milžiniškos beždžionės svyrino pro šalį. O dabar nesužadini net smalsumo. Kaip maža išmanai apie meilę.Tu vaidini. Man rodos..Vaidinu! Vaidybą tau palieku. Visą laiką galvojau apie tave. jei mudu nebūtumėm vienas antro bučiavę. Pagaliau aš tik vieną kartą neįtikau tau. Taip. Ji susigūžė ant grindų lyg sužeistas žvėrelis. Neišeik. Dorianas nieko nesakė. Bet aš stengsiuos. Mylėjau tave. nejau tu negali man atleisti už šį vakarą? Aš labai daug dirbsiu.. Pabučiuok.Nustebusi ji pažvelgė į jį ir nusijuokė. Lyg akla ji ištiesė mažas rankas. mielas. Tyliai suvaitojusi. nes myliu tave labiau už viską pasaulyje. Dorianai. tikrai stengsiuos. Ji priėjo prie jo ir mažais piršteliais ėmė glostyti jam plaukus. Dorianai. Ak. Niekada apie tave nebegalvosiu. kuriuos lioveisi mylėjęs. aiškiu balsu. negaliu apie tai pagalvoti! Verčiau mano akys niekada nebūtą tavęs regėjusios! Tu sužalojai mano gyvenimo romantiką. nepalik.Aš taip gailiuosi prastai vaidinusi. Jis matė liguistus vaikus.Taip! .Nenoriu tavęs skaudinti. nes buvai nuostabi.sušuko jis. Turėjau nepamiršti. kalbi nerimtai? .Tu nužudei mano meilę. Ji pakilo ir su gailiu. stengsiuos geriau vaidinti. Tu nežinai. įkūnijai didelių poetų svajones ir bekūniams meno šešėliams suteikdavai pavidalą ir gyvybę. Ak. Nebūk man žiaurus.

Dulsvoj prislopintoj šviesoj. apkraštuoti balta ugnimi. ir jo fone namų stogai blizgėjo it sidabras. Virpančiuose kaitrios saulės spinduliuose jis taip aiškiai matė žiaurumo linijas aplink lūpas. Didžiuliai vežimai. lyg po baisaus nusikaltimo būtų žiūrėjęs į save veidrodyje. kad pats liktų jaunas. priėjęs prie lango. Jis pareiškė beprotišką norą. Ką visa tai reiškė? Jis pasitrynė akis. Tai buvo ne jo fantazija. Ilga virtinė berniukų. jame dar tebedegė šviesos trys virpantys plonyčiai mėlyni liepsnos žiedlapiai. Jis krito į kėdę ir susimąstė. lyg lūpose būtų atsiradę kažkokio žiaurumo. paėmęs nuo stalo apvalų veidrodį. žvangino pakinktais ir žvangučiais. Spausdamas durų rankeną. Violetiniu kaspinu jis rangėsi perlamutriniame ore. Skaisti ryto šviesa užliejo kambarį ir nubloškė visus fantastiškus šešėlius į tamsius kampus. o sentų portretas. neišnyko. praėjo pro šalį ir nuvingiavo pro milžiniškas ryškiai žalių daržovių krūvas. Netrukus Dorianas pasisamdė vežiką ir parvažiavo namo. vieną iš daugybės lordo Henrio dovanų. jis žvilgterėjo į potretą. nutapytą Bezilio Holvordo. Taip. Jokių permainų faktūroje nebuvo. Kitos būriavosi prie besivarstančių kavinės durų Pjacoje. Vyšnios buvo skintos vidurnaktį ir prisigėrusios mėnesienos vėsos. kodėl šis nesutiko imti pinigų. ir blyškių žarų nutviekstas dangus išsigaubė į tyriausią perlą. laukiančių. kurį neseniai užgimusio prabangos pomėgio skatinamas buvo puošniai įrenggs ir išdabinęs įdomiais Renesanso gobelenais. be abejonės. puikiai juos prisiminė. Rodėsi. Jis apsisuko ir. priėjo prie paveikslo ir ėmė įdėmiai jį apžiūrinėti. paremtu pilkomis saulės nublukintomis kolonomis. nešinų krepšiais su margadryžėm tulpėm. kada gaus prekių išnešiojimui. matyt. pilni linguojančių lelijų. Keli vežėjai miegojo sugulę ant maišu krūvos. palengva dardėjo lygia tuščia gatve. kai paveikslas buvo baigtas. Ant slenksčio jis kiek pastovėjo. stoviniavo pulkas nevalyvų vienplaukių merginų. kaip vyrai juos iškrauna. žiūrėdamas atgal į tylią aikštę su nebyliais sandariai uždangstytais langais ir uždarytom langinėm. kur jie drebėdami susigūžė. Ir atšlijo tarsi ko nustebęs. slysdami ir kanopomis kliūdami už nelygaus grindinio. Ore tvyrojo gėlių kvapas. išraiška buvo kitokia. jis valandėlę dvejojo. nuėjo pro biblioteką į savo miegamąjį. veidas jam pasirodė kiek pasikeitęs. Dorianas padėkojo ir nusistebėjo. Jis staigiai atšoko ir. Dangus jau buvo virtęs skaidriu opalu. kuri skverbėsi pro gelsvas šilkines užuolaidas. didelį aštuonkampį kambarį pirmame aukšte. Tačiau keistoji išraiška. Sunkūs krovininiai arkliai. Iš kamino kitapus gatvės kilo plonytis dūmas. Iš tiesų keista. Tačiau jokia raukšlė nedarkė raudonų jo lūpų. aprėmintą dramblio kaulo kupidonais. Paskui suglumęs įėjo į savo miegamąjį. tačiau. Ąžuoliniais paneliais išmuštame hole nuo lubų kabojo didžiulis venecijietiškas paauksuotas žibintas. kurią buvo pastebėjęs portreto veide. Staiga jam dingtelėjo žodžiai. ištarti Bezilio Holvordo dirbtuvėje tą dieną. o klaiki tikrovė. Po portalu. atitraukė užuolaidą. Išėmęs gėlę iš švarko atlapo. Rausvakojai balandžiai rainais kaklais bėgiojo aplinkui. numetęs ant stalo skrybėlę bei apsiaustą. lesinėdami grūdelius. surastais užmirštoje palėpėje Selbi Rojalyje. kad jo paties grožis nenuvystų. geltonom ir raudonom rožėm. o jų grožis tarytum vaistas maldė jam skausmą. tartum dar labiau paryškėjo. Tamsa išsisklaidė. dirstelėjo į blizgančią jo gelmę. Pagaliau grįžo atgal. Jis nusekė paskui vežimus į turgų ir ten žiūrėjo. kadaise buvęs kokio dožo laive.Auštant atsidūrė netoli Kovent Gardeno. priėjo arčiau prie portreto ir vėl ėmė apžiūrinėti. Baltai apsivilkęs vežėjas pasiūlė jam vyšnių. Išraiška buvo nebe ta. o . Dorianas juos užgesino ir. o paskui atsainiai pradėjo valgyti.

Gal jis sužeidė ją amžinai. išpirks savo kaltę. bet ir jinai akimirką buvo jį įskaudinusi. Jis grįš pas Sibilę Vein.Kaip klaiku. Žiaurumo! Nejau jis buvo žiaurus? Ne jis. vėl grįš. Jis pakilo nuo kėdės.. kai pagalvojo apie Sibilę. Tačiau portretas žvelgė į Dorianą savo gražiu sudarkytu veidu ir žiauria šypsena. ar jaunasis šeimininkas dar nesikelia. Be to. Jis laikė ją didele menininke ir pamilo. Pagaliau sutilindžiavo varpelis. kol baigėsi spektaklis. Tikriausiai jos kančia didesnė negu jo. o nutapytam atvaizdui apėmė Dorianą. Portretas išmokė Dorianą mylėti savo grožį. Bet portretas? Ką apie jį manyti? Portrete slypi jo gyvenimo paslaptis. bent nebeklausys jo rafinuotų nuodingų teorijų. kad kančių ir minčių raukšlės išvagotų nutapytą jo atvaizdą. Kerai. Dorianas be paliovos kartojo jos vardą. Klaiku net pagalvoti. Ir dar daugiau keisis. Paukščiai. Grįžo silpnas buvusios meilės aidas. susmukusią prie jo kojų ir raudančią kaip kūdikis. Paveikslas nepasikeitė. Nejau tas noras būtų išsipildęs? Ne. čia tik sutrikusių pojūčių sukelta iliuzija. pažvelgęs į paveikslą. dėl kurio žmonėms susimaišo protas. Kvaila šitaip galvoti. Vis dėlto jį apėmė bekraštis gailestis. Kam rūpintis Sibile Vein? Dabar jinai jam visiškai niekis. Sulig kiekvienu nusidėjimu nauja dėmė terš ir bjauros jo grožį. Pasirodė esanti lėkšta ir nieko neverta. jis pergyveno ištisus skausmo šimtmečius. Išėjęs į žalią veją. atsispindi jo istorija. pasistengs vėl ją mylėti. Šviesūs plaukai spindėjo rytmečio saulėje. moterys skausmą pakelia lengviau. . Baltos ir raudonos rožės nuvys. VIII SKYRIUS Buvo gerokai po vidurdienio. ar ne. Jis galvojo tik apie Sibilę. Taip. kai Dorianas Grėjus atsibudo. Ar išmokys bjaurėtis savo siela? Ar galės jis dar pažvelgti į portretą? Ne. Kodėl jis toks? Kodėl jam duota tokia siela? Bet juk ir jis kentėjo.jo aistrų ir nuodėmių našta prislėgtų veidą drobėje. kad ji tokia. tarsi pasakojo gėlėms apie ją. Paveikslas. ves ją. O jinai jį apvylė. tai neįmanoma. giliai įkvėpė. priėjo prie lango ir jį atidarė. Dorianas atsispirs pagundai. Jis atitraukė . Jam smegenyse atsirado mažytis ugninis taškelis. ko jis taip ilgai miega. kančios amžinybę. Jo gyvenimas ne mažiau brangus kaip jos. Tik apie jausmus galvoja. Per tris baisias valandas. ir užstatė jį didele širma. ir stebėjosi. Jos gyvena jausmais. Prisiminė. kad galėtų kelti scenas. Bet daugiau jis nebenusidės. o jis moteris pažįsta. kuriuos ji skleidė. Vargšas kūdikis! Jis buvo savanaudis ir žiauriai su ja pasielgė. taps jam regima sąžinės emblema. Jis praleido klaikią naktį. Ir vis dėlto priešais jį buvo portretas su žiaurumo žyme palei lūpas. Nubluks jo auksas. ar pasikeitęs. kurios Bezilio Holvordo sode pirmą sykį pažadino negalimų dalykų troškimą. kaip abejingai žvelgė į ją. nešinas puodeliu arbatos ir krūva laiškų ant mažo padėklo iš senovinio Sevro porceliano. Begalinis gailestis ne sau. o jis pats išlaikytų švelnius ką tik prasiskleidusios jaunystės žiedus ir grožį. o mergaitė kalta. manydamas. Atvaizdas jau buvo pasikeitęs. kurie čiulbėjo rasotame sode. Mėlynos akys susidūrė su jo akimis. Gyvenimas su ja bus gražus ir tyras.sumurmėjo pats sau. Ir meilužius įsigyja tik tam. ir dabar jam vaidenasi. Jie bus laimingi drauge. Tarnas jau kelis sykius buvo atstypčiojęs į jo kambarį pažiūrėti. nusipurtė. Nebesusitikinės su lordu Henriu. Gaivus rytmečio oras tarytum išsklaidė visas niūrias jo aistras. Taip sakė lordas Henris. ir Viktoras tyliai įėjo. jo pareiga tą padaryti.

alyvuogių spalvos atlaso užuolaidas blizgančiu mėlynu pamušalu. užsidegė cigaretę ir krito ant prabangiom pagalvėm apkrautos kanapos. labdaringų koncertų programos ir panašūs popieriukai.Kelinta valanda. Dorianas akimirką dvejojo. Žinojo. itin senamadiškiems žmonėms. Tarnas sustojo. laukdamas įsakymo.Ketvirtis po pirmos. kurią buvo pastatęs priešais portretą. ir jį nukrėtė šiurpas.paklausė tarnas. iš paauksuotos ispaniškos odos. .Šįryt mesjė gerai miegojot. kurios dengė tris aukštus langus. Jis tartum pamiršo viską. mėlyną kaip laumžirgis ir pilną geltonų lyg siera rožių. . mesjė. Dorianas įdėmiai ją apžiūrinėjo. kad mes gyvenam epochoje. Bijojo realybės. kurie jam buvo padėti ant mažo apskrito stalelio prie atviro lango. kad vien pasilikęs turės apžiūrėti portretą. Šiltas oras atrodė pritvinkęs kvapų. stovinčios priešais širmą. paskui atidėjo laišką į šalį. Kai tarnas.pasakė jis šypsodamas. Nejau tai teisybė? Negi portretas iš tikrųjų pasikeitė? O gal vietoj šypsenos jam tik pasivaideno pykčio iškreiptos lūpos? Juk nutapyta drobė negali keistis. Buvo ten ir gana solidi sąskaita už Liudviko XV laikų kalinėto sidabro tualetinį komplektą. kai tik nereikalingi daiktai tėra būtini. kai tarnas išeis.Ne. Buvo ir keli labai mandagūs laiškai iš Džermino gatvės palūkininkų. kurios Darianas dar nedrįso siųsti savo globėjams. pasisuko eiti.Viktorai. Vieną ar du sykius jam lyg ir pasivaideno. Juose buvo įprastos vizitinės kortelės. kad manęs nėra. kurioje buvo įspaustas margintas Liudviko XIV laikų gėlių ornamentas. Kitus atsainiai atplėšė.Ar mesjė šalta? . Už kokių dešimt minučių Dorianas atsikėlė ir. įėjo į vonios kambarį onikso grindimis. Po ilgo miego vėsus vanduo jį atgaivino. ką buvo patyręs. O kai išeidamas tarnas jau buvo beuždarąs duris. Įskrido bitė ir zvimbdama ėmė sukti ratus aplinkui vazą. kad ir kas ateitų. Tarnas nusilenkė ir išėjo. Ir vis dėlto kaip ryškiai jis viską prisiminė! Iš pradžių sambrėškoje. ar buvo jai kada tekę dengti žmogaus gyvenimo paslaptį. atnešęs kavą ir cigaretes. Staiga jo žvilgsnis užkliuvo už širmos. kvietimai pietauti. kurie siūlė paskolinti bet kokią sumą bet kokiu metu pačiom palankiausiom sąlygom.. stovinčią priešais jį. kad jis dalyvavęs kažkokioje keistoje tragedijoje.. . Bus ką papasakoti Beziliui kada nors. svarstydamas. Dorianas jį šūktelėjo. sakyk. paskui skaisčiai išaušus jis matė žiaurumo liniją aplink iškreiptas lūpas. . Viktorai? . Diena buvo nepaprastai graži. užsimetęs puošnų šilkais siuvinėtą kašmyro chalatą. Širma buvo sena. Tai absurdas.mieguistai paklausė Dorianas Grėjus. Tada Dorianas pakilo nuo stalo. nesuprantantiems. Galės pasijuokti. Valandėlę Dorianas žiūrėjo į jį. . bilietai į uždarus spektaklius. nešalta. bet visa atrodė kaip sapne. Apsirengęs tučtuojau nuėjo į biblioteką ir atsisėdo valgyti lengvų prancūziškų pusryčių. dėdamas ant stalo omletą.Gal langą uždaryti? Dorianas papurtė galvą. . kuriais sezono metu verste apverčiami visi aukštuomenės jaunuoliai. ėmė žiūrinėti laiškus. šį rytą atneštas pasiuntinio. . gurkštelėjęs arbatos. Kaip vėlu! Dorianas atsisėdo ir. Vienas buvo iš lordo Henrio. Dorianas jautėsi visiškai laimingas.tarė jis atsidusęs.sumurmėjo jis. Dorianą pagavo baisiausias noras jo neišleisti. Dorianas beveik bijojo akimirkos...

jis išsigando. ką galvoti. jam atrodė neįtikėtina. kurią buvo mylėjęs. reikia išsiaiškinti. . nutirpęs iš baimės. Paskui nustūmė į šalį širmą ir pažvelgė tiesiai į savo veidą. kitiems sąžinė. dar siaubingesnė priežastis? Šiurpas perbėgo jo kūnu.O gal tos širmos neatstumti? Gal taip ir palikti? Kokia iš to žinojimo nauda? Jei iš tikrųjų taip įvyko . kurie drobėje virto spalva ir forma. Jis atsistojo ir užrakino abejas duris. priešais jį. ir visada su didele nuostaba. įleis lordą Henrį ir jam paaiškins.Mielas bičiuli. kuriame klajojo. Kad toks pakitimas galėjo įvykti. du sykiu nuaidėjo laikrodžio dūžiai. kai žiūrės į savo gėdos kaukę. kuri glūdi jame? Negi atomai gali atskleisti tai. apie ką ji svajoja? O gal čia slypi kita. Tikra teisybė. Baigęs laišką. Išmušė trečią valandą. Nerealią ir egoistišką jo meilę palenks aukštesnė įtaka. Bent tuo metu. Ne. Iš pradžių Dorianas nieko neatsakė ir sėdėjo nekrutėdamas. bet Dorianas nė nekrustelėjo. jei išsiskirti būtina.Iš vienos pusės tai iš tikrųjų siaubinga. paversti tikrove tai. Ne kunigas. Vėliau Dorianas ne sykį prisimindavo. Jis bandė surankioti raudonas savo gyvenimo gijas ir suausti jas į kokį raštą. grimzdamas į fotelį ir pamažu traukdamas nuo rankų geltonas pirštines. žiauriai jis pasielgė su Sibile Vein.savotiška prabanga. Sibilė dar gali tapti jo žmona. skubiai uždengė širma paveikslą ir atrakino duris. privalau jus pamatyti. o visiems . kurie užmigdo doros pajautimą. ir sielos. bus jo gyvenimo kelrodis. vadindamas save bepročiu. bus tai.paklausė vaikinas. melsdamas jos atleidimo. Portretas padėjo jam suprasti.Man labai liūdna. bus vienas. Dar ne vėlu ištaisyti. bet jūs čia niekuo dėtas. ką daryti.. Nežinojo. mušdami pusvalandžius.baisu. kaip neteisingai.ko būgštauti? Bet kas bus. . kai šitaip sėdit užsidaręs. ir portretas. jei ateitų Bezilis Holvordas ir užsimanytų pažiūrėti savo paveikslą? Bezilis tikrai taip padarys. Dorianas pašoko. Yra narkotikų sąžinės graužimui numaldyti. kad ketina pradėti naują gyvenimą. kad niekas kitas neturi teisės mus apkaltinti. vėl grįžo prie kanapos. jaučiam. Bet štai čia. Nuolatinis įrodymas. atsigulė ir. kaip žmonės žlugdo savo sielas. bylojantis apie tai. Jei ne . kad kaltė jam atleista. Taip. net išsiskirs.Ar Sibilę Vein turit omenyje? . ką mąsto jo siela. Lapą po lapo prirašė skaudžios atgailos ir dar skaudesnio sielvarto žodžių. kurį jam nutapė Bezilis Holvordas. Negaliu pakęsti.Be abejonės. ėmė žiūrėti į paveikslą. Priekaištai sau . . Nejau egzistuoja koks neapčiuopiamas ryšys tarp cheminių atomų. kas vieniems yra šventumas. . paskui ketvirtą.tarė įėjęs lordas Henris.. vaistų.tačiau per daug apie tai negalvokit. rasti kelią kruvinų aistrų labirinte. Už tas baisias abejones nieko blogiau negali būti. kad iš pradžių jis apžiūrinėjo portretą beveik su mokslininko susidomėjimu.atsakė lordas Henris. Ir vis dėlto tai buvo faktas. ir jis išgirdo lordo Henrio balsą. jei reikės ginčytis. pasidarė dar garsesnis. ginčysis su juo. ar po spektaklio buvot nuėjęs pas ją į užkulisius? .Buvau. Tučtuojau mane įsileiskit. Pagaliau priėjo prie stalo ir sėdo rašyti aistringą laišką mergaitei. ir tučtuojau. Dorianai. Portretas buvo pasikeitęs. pavers ją kilnesniu jausmu.. . jei likimas ar koks dar šiurpesnis atsitiktinumas leis svetimoms akims pažvelgti už širmos ir išvysti tą klaikų pasikeitimą? Ką jis darytų. Kai kaltinam save. Dorianas pajuto. o pati išpažintis duoda mums nuodėmių atleidimą. Vieną dalyką portretas tikrai jau buvo padargs. Sakykit. akivaizdus pražūtingo nuodėmės poveikio simbolis.Dievo baimė.. Beldimas netilo. Staiga kažkas pasibeldė į duris.

tai ne tas. Dorianai. ar švino baltalas. Niekada man nebesakykit tokių dalykų.Tikra teisybė. Dorianai. kad ten rasiu ką nors. Daugiau. Tučtuojau viską pasakykit.rimtai atsakė lordas Henris. Dorianai. .atsakė Dorianas.. Parašiau jums.Taip ir maniau. kad Sibilė Vein žuvo. Visų pirma supratau. . Skausmingas šūksnis išsiveržė iš vaikino lūpų. ką jūs man sakėt. kad senatvėj būtum įdomus. kol ateisiu.Jūsų laiško? Taip. Hari. Ne.Savo laiške .tardymas? Ką tai reiškia? Ar Sibilė?. O Londone žmonės labai prietaringi.. tvirtai suspaudė.Bet. Maniau. tai klaiku! .Sibilg Vein! . aš nebepakelsiu.. paėmęs abi jo rankas.Tai jau praėjo. ji staiga pasakė pamiršusi kažką viršuje. išplėšdamas rankas iš lordo Henrio. Negaliu pakęsti minties. Galų gale užsmaugtu balsu pralemeno: . Bet dabar viskas gerai. Kokią baisybę apie santuoką. Kurį laiką jie jos laukė. O nuo ko pradėsit? . tikrai žiaurus. Tikiuosi. kad ten nebūta nelaimingo atsitikimo. . kad graužiatės.. mirė tučtuojau. kaip aš džiaugiuosi.. Nesakykit.Vadinasi. Jis buvo apstulbęs ir priblokštas.sušuko vaikinas. kas man nepatiks. kuriuos teatre kažkam vartoja. kas yra sąžinė. . Tai dieviškiausia. jūs sakot . Ji taps mano žmona. kai buvot jos kambary? Tatai labai svarbu.. Ar kas matė. Nedelskit. . . Veikiausiai ciano rūgštis.Ko nežinau? Lordas Henris perėjo per kambarį. Nesigailiu nieko. tačiau ji negrįžo. . Skandalu debiutuoti čia nedera. Per klaidą ji buvo išgėrusi kažkokių nuodų.tarė jis..Taip.. atsisėdo šalia Doriano Grėjaus ir.. ką norit pasakyti.. O Hari. kad šitaip žiūrit į visa tai.Dabar aš visai laimingas.Jūsų žmona! Dorianai!. nors šitaip turi būti pranešta visuomenei. ir jis pašoko. Hari. kad teatre niekas nežino jūsų pavardės? Jei nežino. .. Verčiau pasitaupyti. Žinoma. Savo aforizmais jūs gyvenimą skaldot į gabalus. Hari.Vesiu Sibilę Vein..tik neišsigąskit .Buvau žiaurus.sušuko lordas Henris.. kas mums duota. kad mano siela šlykšti. Nelaužysiu savo žodžio. . stodamas ir žvelgdamas į Dorianą. Hari. Dorianas valandėlę nieko neatsakė. bet jūs turit neįsivelti į šią istoriją. Noriu būti geras žmogus. su niekuo nesikalbėtumėt. Ir iškėlėt jai sceną? .Esu įsitikings. bus tardymas. Tik Paryžiuje per tokius dalykus galima išgarsėti.Dorianai. nebesityčiokit iš sąžinės..Hari. žinau. . Bijojau. Prieš dvi dienas prašiau Sibilę tekėti už manęs. bent man girdint. Hari. Sveikinu jus. kad raunat savo puikias garbanas.pranešiau jums.Žavus estetinis pagrindas moralei. purtydamas galvą ir šypsodamas. nes ji. . . Išmokau labiau save pažinti.ar ciano rūgštis.Ak.Žuvo! Sibilė žuvo! Netiesa! Baisus melas! Kaip drįstat taip kalbėti? . . prašydamas. Galiausiai rado ją grimo kambaryje nebegyvą ant grindų. Jis buvo apkvaitęs iš siaubo. regis. Išeidama iš teatro su motina maždaug apie pusę pirmos. Dorianai. prisimenu. viskas gerai.Hari. kas įvyko. mano mielas Dorianai.Visuose rytiniuose laikraščiuose rasit. nieko nežinot? . Dar jo neskaičiau. kas ten į jų sudėtį įeina . kad. Nežinau. Nejau negavot mano laiško? Šįryt parašiau ir per savo pasiuntinį atsiunčiau jums laišką.

melancholiškai šypsodamas.. kuriuos vadinam negyvėliais? Sibilė!. kuriems esi abejingas. Jie paprasčiausi čekiai banke.Nužudžiau taip. O dabar ji nebegyva. Hari. bet jums į tą istoriją nereikia veltis. kad. ar jie ką jaučia. kad jis prarastų norą gyventi. dieve mano! Hari. kaip kartą jūs sakėt.. kad visi geri norai turi kažkokio lemtingumo . šiaip ar taip. kad jūs jai visiškai abejingas. supranta. Staiga atsitiko vienas dalykas ir išgąsdino mane. Jei būtumėt vedęs šitą mergaitę. kuriame nėra tavo sąskaitos. Nesu kaltas.kai ji taip prastai vaidino. kad ta šiurpi tragedija man sutrukdė teisingai pasielgti.jie visi pavėluoti. O vis dėlto rožės tokios pat gražios. Ji man viską paaiškino. Ar ji jaučia. Tai ir viskas. kad jai buvę septyniolika metų. . Šiandien pietausiu su jumis. kuris išblyškęs kaip drobė vaikštinėjo po kambarį.nejau tai buvo tik vakar.. toji santuoka būtų buvus visiškai nesėkminga. O kai moteris tą sužino apie savo vyrą. Tačiau kažkodėl dabar. atrodo taip nepaprasta. ir širdis man vos neplyšo. kad ji lėkšta. Štai pirmas aistringas meilės laiškas..Geri norai yra beprasmis bandymas kištis į mokslo dėsnius. tikriausiai būčiau verkęs. visada gali maloniai elgtis.beveik pats sau pasakė Dorianas Grėjus. Keista. būtumėt buvęs nelaimingas. Tai egoistiška.Jūs. kurį parašiau savo gyvenime.sumurmėjo Dorianas. maloniai.Mielas Dorianai.atsakė lordas Henris.Taip. Mano tikrai tokie buvo.Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek. ką man daryti? Jūs nežinot.tai būtų buvusi baisi klaida. Dieve mano.absoliutus nulis. imdamas cigaretę iš savo portsigaro ir išsitraukdamas degtukų dėžutę su aukso plokštelių šonais. Kažin. kaip norėčiau? Nemanau. už kurias turi mokėti kitos moters vyras. Eime su manimi pietų. kaip aš kadaise ją mylėjau! Dabar atrodo. Kartkartėmis jie suteikia mums tų retų bevaisių emocijų. jūs būtumėt jai malonus.. . ką apie juos galima pasakyti. Pajutau blogai pasielgęs. kad visa tai buvo prieš daugelį metų.. girdi? O Hari. bet buvo baisu. ir visi suvažiuos. eidamas artyn ir sėsdamas greta. Šiandien dainuoja Pati. Maniau. per pastarąsias dvi savaites per daug kvailysčių iškrėtėt.Bet aš maniau. ir niekas negali man padėti. Galėsit užeiti į mano sesers ložę. paskui eisiu į operą ir turbūt vėliau kur nors vakarieniausiu. Negaliu pasakyti kas. arba nešioti itin elegantiškas skrybėles. Be abejo. Dorianai. kad ji dar jaunesnė. O ką jūs galvojat? . Jie kyla iš gryniausios tuštybės. kad ją vesti mano pareiga. Paskui atėjo tas klaikus vakaras .tarė lordas Henris. Ten bus kelios elegantiškos damos. koks pavojus man gresia. o paskui užsuksim į operą. neimkit taip į širdį. Nusprendžiau grįžti pas ją. O jų rezultatas . Ji neturėjo teisės nusižudyti.sušuko Dorianas. kad galėtumėt save vadinti beširdžiu. .Tikriausiai. Su žmonėmis. Ji man buvo viskas. Bet netrukus ji būtų supratusi. kai tai ištiko mane patį.. Nekalbu jau apie tos santuokos socialinę nelygybę .. Ir paukščiai mano sode čiulba taip pat linksmai. Koks neišpasakytai dramatiškas gyvenimas! Jei visa tai būčiau knygoje perskaitęs.Tad aš nužudžiau Sibilę Vein. . Ji būtų padėjusi.. Buvo be balo graudu. kad būčiau beširdis..Kodėl aš negaliu tos tragedijos išgyventi taip. jog verkti nebeįmanoma. Prisimenu. .. . Vaikinas susiraukė.Hari. Galvojau. kad pirmas aistringas meilės laiškas skirtas negyvai mergaitei. žinoma. kurios kokią savaitę išlaiko savo žavesį. Dorianai. tai labai tragiška. Atrodė visiškas vaikas ir taip menkai nutuokė apie vaidybą. lyg būčiau jai gerklę peiliu perpjovęs. bet užtikrinu. ji arba ima baisiai neskoningai rengtis. ir aš tikrai nebūčiau leidęs jai įvykti. Bet manęs nėmaž nesujaudino. tie tylūs išblyškę žmonės.. "The Standart" rašo.

Stebime save. Kai kurios ima rengtis sentimentalių spalvų drabužiais. tačiau kelios buvo. Tos. nebūtų dėl manęs padariusi to. kad nesu.atsiduso Dorianas. Jos bjaurios mums. Nebeprisimenu. ar patikėsit . Gaila. tuoj siūlo jį pratęsti. Religijos paslaptys jas žavi kaip koks flirtas. kad nė viena moteris. Tai būtų mane privertę mylėti meilę ligi pat mirties. nesuskaičiuosi . Be to. kurią pažinojau. Detalės visada vulgarios. Sąžinė mus visus paverčia egoistais. kad aš sugriovęs jai gyvenimą.Reikės sode aguonų pasisėti! . Tai visada siaubinga akimirka. Bet kokį ji parodė skonio neturėjimą! Praeitis žavi vien tuo. o farsas būtų kiekvienos tragedijos apogėjus. . prie stalo atsidūriau greta minimos damos. kas vulgaru. kad čia tėra nuostabios pjesės nuostabi pabaiga.Įdomus klausimas. Kai kurias nuramina religija.atsakė jis. bet niekada neprisiminti detalių.. kad man neteko to patirti. todėl nejaučiau jokio nerimo. visišku nenuoseklumu. Pagaliau ji numirė..jų nebuvo labai daug. kai mes susitinkam. o žiūrovai.Nepatinka man toks aiškinimas. žinau. tačiau aš likau nesužeistas. kai aš jomis ar jos manimi paliovė domėtis.. Taip. mėgsta rausvus kaspinus. Kas gi iš tikrųjų šiuo atveju atsitiko? Kažkas nusižudė iš meilės jums. absoliučia stiliaus stoka. Jei joms kas duotų valią.atsakė jo bičiulis. Kitos guodžiasi. persiritusi per trisdešimt penkerius.gyvena sau sveikos dar ilgai ir po to. kada nusileidžia uždanga. Jos nutuko. arba tokia. Klaiki moterų atmintis! Kokia ji siaubinga! Ir apie kokį beribį intelekto sustingimą ji byloja! Reikia sugerti gyvenimo spalvas. kaip ir visa.taip sykį man pasakojo viena moteris. atkasti praeitį ir iš nuolaužų sulipdyti ateitį.. Man regis. Tai jau byloja. reginio žavumas mus pagauna. Ji pribloškia mus amžinybės baime. Matom jose tik šiurkščią jėgą ir prieš ją sukylam. kuriam buvo neapsakomai malonu žaisti vaikino nesąmoningu egotizmu. Man toje tragedijoje buvo skirtas svarbus vaidmuo. pasidarė nuobodžios ir.bet aš džiaugiuosi. kad nelaikot manęs beširdžiu. leidžiasi į prisiminimus. kiekviena komedija baigtųsi tragiškai. Man rodosi. ką dėl jūsų padarė Sibilė Vein.. Bet gyvenime kartais tenka patirti tragediją. Jos visada nori šeštojo veiksmo. Moterys nenatūralios. o kai tik visiškai prapuola susidomėjimas spektakliu. Niekada nepasitikėkit moterim. Dorianai. Eilinės moterys pačios save paguodžia. Staiga pasijuntam esą nebe veikėjai. tragedija paveikia mūsų slaptą dramatizmo pojūtį.. Dažnai tikros gyvenimo tragedijos įvyksta taip neestetiškai. mylimosios pasiūlymas visą pasaulį dėl manęs paaukoti. Buvau palaidojęs savo romaną asfodelių žiedais išklotame kape. Bet vis dėlto turiu prisipažinti. O moterys niekada nepastebi. . Atrodo. kuri dėvi rausvai violetinius drabužius nesvarbu kokio ji amžiaus. Nesu toks. . netikėtai atrasdamos savo vyrų dorybes. kurios mane mylėjo. Ką gi. Turiu pasakyti. Jinai vėl jį ištraukė ir ėmė įtikinėti mane.be galo įdomus klausimas. kad tai. kartais viskas kiek užtrunka.. kad ji praeitis. Jei tie grožio elementai tikri. ir kiti. Patikėkit.. Hari. ir aš tą galiu suprasti. kuri nieku būdu nenorėjo mirti. kad jos turi praeitį.prieš savaitę pietaudamas pas ledi Hempšyr. Jūs už mane laimingesnis. štai kaip galima jį paaiškinti. nejaudina manęs taip. kaip turėtų jaudinti. absurdiška beprasmybe. kas įvyko. Ji kupina šiurpaus graikų tragedijos grožio. todėl meno natūros nejaučia. kuri. kas ją nužudė. Sykį ištisą sezoną švarko atlape nešiojau vien žibutes kaip gražų gedulą dėl meilės. ir ji primygtinai norėjo vėl viską pradėti iš naujo. O gal veikiau ir vieni. tartum čia būtų pati patraukliausia nuodėmė. kad pietus ji kirto su apetitu.pasakė lordas Henris.Aguonų pilnas gyvenimas.Nebūtina. Be abejonės. kaip pavadindamas jį nusidėjėliu. Jos visiems kaišioja į akis savo šeimyninę laimę. niekada taip nepaglostysi žmogaus tuštybės. jog žeidžia mus savo grubia prievarta... kurioje slypi meninio grožio elementai.

. praskriejusi per Šekspyro pjeses ir suteikusi joms dar daugiau grožio. apraudodamas pasmaugtą Kordeliją. Bet jums ji visada buvo svajonė. . Ji buvo mažiau reali už jas visas. ir negali būti graži.Ko gero. Tokiam gražiam žmogui viskas pasiekiama. kai tik susidūrė su gyvenimu. ir tai viską išsprendžia. meile. Ir pagaliau užvakar jūs man kai ką pasakėt.abejingai paklausė vaikinas. ji sutrypė jį.. kad vieną vakarą ji Dezdemona. Hari. Daiktų spalvos palengva blėso.0 ką aš pasakiau. Barstykitės galvą pelenais. Dorianai. Fordo ar Sirilo Ternerio pjesės. Hari? . mielas Dorianai. teks pakovoti dėl savo pergalių.tyliai tarė jis. užsidengdamas rankomis veidą. . Praradus savo gerbėją. bet galiu įsivaizduoti. jūs man išaiškinot mane patį. tada. Džiaugiuosi. Jaučiuosi per daug išvargęs ir nenoriu valgyti. o jis sutrypė ją. . Po valandėlės Dorianas Grėjus pakėlė akis.Gyvenimas jums viską duos. nes per daug skaito. kad buvot nuostabus. Mes joms davėm laisvę. kaip labai skyrėsi Sibilė Vein nuo tų moteru.Pačios akivaizdžiausios. ar gyvenimas man dar duos ką taip nuostabaus. kurias moterys randa nūdieniam gyvenime. ..sušnibždėjo vaikinas.A.romantika. kurias dažniausiai sutinkame! Jos mirtis man kažkuo graži.Taip. Iš sodo tykiai sidabro kojomis atsėlino šešėliai. todėl tikrai ir nenumirė. . nes žuvo Brabancijaus duktė. Štai ir viskas. kuri negali būti išmintinga. senas. Ne.. kai pasitaiko tokių stebuklų. galėdamas gyventi epochoje. .Aš gal operoje susitiksiu su jumis. kitą .Ką jūs kalbėjot. paveržti svetimą.Hari. Tą akimirką. atvirą žiaurumą. ieškančios sau šeimininkų. kad Sibilė Vein jums įkūnija visas poezijos herojes. kaip pasigėrėtinai atrodėt. Hari. kaip apie nuostabią sceną iš Vebsterio.galimybių pasiguosti. juk aš pasidarysiu sudžiūvęs. kad numirusi kaip Džuljeta. Kas tada? . nes per daug galvoja. visa tai pats jaučiu. Jie verčia patikėti realumu tų dalykų. ji prisikelia kaip Imodžena. . Kažin. bet kažkodėl man buvo baisu ir neįstengiau sau šito pasakyti.Bet. Mes ir taip jau vėluojam. Teisybė. raukšlėtas. jūs privalot išsaugoti savo grožį. bet dabar matau. Aukštojoj visuomenėj tatai visada pataiso moters reputaciją. Stojo tyla. nepaminėjau pačios svarbiausios. Jų instinktai nuostabiai primityvūs. lyg ir atsidusdamas su palengvėjimu. Jūs tatai pamirštat.Sakėt.tada. Hari? . ji niekada nebeprisikels.Ofelija. kad buvot teisus. Ji suvaidino paskutinį savo vaidmenį. Mes gyvename epochoje. kuriais mes paprastai žaidžiam . Kaip puikiai jūs mane pažįstat! Tačiau nebekalbėkim apie tai. Bet neliekit veltui ašarų dėl Sibilės Vein. Jūs mums reikalingas.Aš buvau jai neapsakomai žiaurus. moterys labiau už viską vertina žiaurumą.atsakė lordas Henris. kildamas eiti. dvasia. tiesą sakant. todėl jinai pasitraukė. Tai buvo nuostabus pergyvenimas. aistra. Nesu jūsų matęs iš tikrųjų smarkiai supykusio. Mergaitė niekada tikrai negyveno. Mėgsta būti valdomos. O dabar verčiau apsirenkit ir važiuojam į klubą. . fleita. bet jos vis tiek liko vergės. kas tąsyk man pasirodė grynai fantastiška. kas atsitiko. Keikit dangų. Jei norit. . gedėkit Ofelijos. Bet pagalvokit apie tą vienišą mirtį bjauriam grimo kambary kaip apie keistą kraupų fragmentą iš kokios nors Jokūbo Stiuarto laikų tragedijos. Koks jūsų sesers ložės numeris? .. Dabar jos pačios ateina.Dabar ji niekada nebeprisikels. . pro kurią Šekspyro muzika skambėjo dar sodriau ir džiaugsmingiau. Bet. Kambaryje brėško vakaras. Neabejoju. Dorianai.Kokios.

Visa tai teks jam.Likit sveikas. Apie Sibilės mirtį portretas sužinojo anksčiau už Dorianą. Skausmas suspaudė jam širdį. pagalvojus. kad ir kokias lemtingas pasekmes ji užtrauktų? Be to. be sąmoningo noro daiktai. prisiminus vaikišką jos povyzą. neorganinių daiktuų? Taip. kodėl ji negalėtų veikti negyvų. atsirado tą pačią akimirką. kad tikrai atėjo metas apsispręsti. Jis skubiai nuvijo prisiminimus ir vėl pažvelgė į paveikslą. Kai lordas Henris uždarė duris. uždarytas nuo saulės. Dorianai. Jūs iš tikrųjų geriausias mano draugas. linksmą žaismingą būdą. Argi ji ne nuostabus tragiškas personažas? Ašaros užplūdo jam akis. Jis daugiau nebegalvos apie tai. pasiųstą į pasaulio sceną įrodyti meilės aukščiausią realybę. kuriai Dorianas pasiduos. O gal pasekmėms portretas abejingas? Gal reaguoja tik į tai... po kelių minučių atėjo lempomis nešinas Viktoras ir užtraukė užuolaidas. ji mirė iš meilės jam. . be abejonės. ką pasakėt. jam bežiūrint. gal malda padės.atsakė lordas Henris. Dorianas pajuto. Dorianas tučtuojau puolė prie širmos ir atitraukė. kad neisit pietauti. Kaip ji suvaidino tą pačią paskutinę klaikią sceną? Ar keikė jį mirdama? Ne. Ant durų pamatysit jos pavardę. atsisakytų galimybės likti visada jaunas. ką iškentė dėl jos tą baisų vakarą teatre. kaip bus išniekintas gražusis veidas paveikslo drobėje. vos jam gyvenime nutikus. gyvenimas ir paties Doriano begalinis domėjimasis juo. gyvenimas jau buvo nusprendęs už jį. dvidešimt septintas. spausdamas jam ranką. dainuoja Pati. kad beveik jį įsimylėjo. ir portretas nebesikeis. kurios dabar taip žiauriai jam šypsojo. naujų permainų portrete nebuvo. esantys ne mumyse. kad tas baisus ryšys tarp jo ir portreto nutrūktų. Portretas pasikeitė. jis pabučiavo ar bent dėjosi bučiuojąs tas nutapytas lūpas.Bet aš nepaprastai dėkingas jums už viską. Pirmoje eilėje. kai mergaitė išgėrė nuodų. Susitiksim prieš pusę dešimtos. Niekas manęs taip nesupranta kaip jūs. nes Dorianas to meldė. kaip paveikslas keičiasi. kad ir kokia fantastiška toji galimybė būtų. Jinai viską išpirko. Jam rodėsi. Dorianas Grėjus paskambino. Ne.Rodos. šlykštus ir turės būti slepiamas užrakintame kambaryje. Amžina jaunystė. O paskui Mirtis pati ją palietė ir išsivedė. . argi iš tikrųjų tai priklauso nuo jo? Negi dėl jo maldos įvyko toks pakitimas? Gal čia slypi kokia keista mokslo priežastis? Jei mintis gali paveikti gyvą organizmą. kad kada nors pamatys. kodėl be minties. pašėlę džiaugsmai ir beprotiškos nuodėmės. Nejau portretas keisis sulig kiekviena nuotaika. Prisimins ją kaip nuostabų tragišką personažą. baikštų virpantį grakštumą. Vos tik jam išėjus.atsainiai tarė Dorianas. negalėtų vibruoti kartu su mūsų nuotaikomis ir aistromis. paaukodama savo gyvybę. Bet nejaugi žmogus. kuris bjaurojo gražias lūpų linijas. kodėl slapta meilė ar slapta neapykanta negalėtų persiduoti iš . Nepamirškit. ir nuo tos minties šiurpas perbėgo jo kūnu. valiūkiškai mėgdžiodamas Narcizą. nepasotinama aistra. Štai ir viskas. rafinuoti slapti malonumai.. O portretas neš jo gėdos naštą. Jis pajunta kiekvieną dalyką tuojau. šiek tiek pažinęs Gyvenimą. ir nuo šiol meilė jam bus šventa. Bet man labai gaila. O gal jis jau apsisprendė? Taip. Dorianas nekantriai laukė jo išeinant.. Sykį. Nuožmus žiaurumas. gėrėdamasis jo grožiu. Vargšė Sibilė! Kaip tai buvo romantiška! Scenoje ji dažnai vaidindavo mirtį.Nesinori. kad tarnas neapsakomai ilgai gaišta.Čia tik mūsų draugystės pradžia. kas vyksta Doriano sieloje? Taip svarstydamas Dorianas pagalvojo. ir tarpais jam rodėsi. Nejau taps baisus. kuri taip dažnai dar skaisčiau nuauksindavo banguojančių jo plaukų stebuklą? Kaip gaila! Kaip gaila! Akimirką Dorianui net dingtelėjo mintis pasimelsti.. Kiekvieną rytą jis sėdėdavo priešais portretą.

Vakar diena jums praeitis? . Šypsodamas jis vėl pastatė širmą priešais paveikslą. Bet jis ne aktorius. Jis kalbėjo iš lėto. Tučtuojau atėjau čionai ir labai nusiminiau jūsų neradęs. Jei apie ką nekalbi. O kai portretas sulauks žiemos. baisiausiai nuobodžiaujančiu veidu gurkšnodamas gelsvą vyną iš dailios Venecijos stiklo taurės. dabar atspindės sielą. o tuo tarpu mergaitė.Nuėjot į operą. iš kur aš galiu žinoti? . Kas buvo. O dabar papasakokit apie save.tarė jis niūriai. į kambarį tarnas įleido Bezilį Holvordą.Jūs buvot operoje? . džiugus. Ką šiuo metu tapot? . Kas įvyko.. Žmogus. kad tai netiesa. Nekalbėkit apie baisybes. Visą vakarą nuogąstavau. Štai ir viskas. . kurią mylėjot.. kokios žavios kitos moterys. vikrus.juk skausmo palengvinti aš negaliu. Galiu pasakyti. Ar svarbu. jei būtumėt pasakęs. skausmą gali įveikti taip pat . kaip dieviškai dainavo Pati.nustebo Holvordas. Vargšė moteriškė! Kokia jos būklė! Juk tai vienintelė jos dukra! Ką ji sakė? . supratau. kad neatvažiavot. kad jie galėtų atsikratyti kokiu jausmu. tuo tarpu Sibilė Vein gulėjo negyva kažkokiam skurdžiam kambarėly! Galit kalbėti apie tai. paskui nuėjo į miegamąjį.sušuko Dorianas pašokdamas. Nė vienas jo grožio žiedas nenuvys. kaip jis atspindėjo Doriano kūną. vos tik apie tai išgirdot. Žinoma. . Po valandos Dorianas buvo operoje. o Pati dainavo dieviškai.Mano mielas Bezili. Dorianai. kad paskui vieną tragediją nepasektų kita. Nenoriu klausytis! . kaip jūs kenčiat.Kuo čia dėtas laikas? Tik lėkštiems žmonėms reikia daugelio metų. kad būtumėt galėjęs atsiųsti man telegramą. Rodos. kas nutiko. Jis niekada malda nebegundys tos baisios jėgos. Dorianas tebeturės jaunystės kerus. jis keisis. kad tik žodžiai daiktams suteikia realumo. kur ant vasaros slenksčio virpa pavasaris. Susipažinau su ledi Gvendolina.Kaip gerai. Gaila. bet man pasakė. Negaliu apsakyti. Visai atsitiktinai perskaičiau klube vakariniam "Gloubo" numeryje. inkrustuotos auksiniais karoliukais. Ji nepaprastai žavinga. Laikraštyje buvo adresas. o balsas buvo pilnas skausmingos įtampos. Kam per daug gilintis? Juk stebėti portretą bus tikras malonumas. Gyvenimo pulsas plaks kaip plakęs. Bet būtų buvę geriau. IX SKYRIUS Kai kitą rytą jis sėdėjo prie pusryčių stalo.. Jei paveikslas turi keistis. kad jūs operoje. praėjo. Manau. Portretas taps pačiu stebuklingiausiu iš visų veidrodžių. kad nieko ir neįvyko.Vakar vakare buvau atėjęs. Žinau. jūrininkas. kas atsitiks spalvotam jo atvaizdui drobėje? Kad tik jam pačiam nieko nebūtų. kur iš tikrųjų nuėjot. kad ji nebuvo vienintelis tos moters vaikas. kažkur Justeno gatvėje. Rodos. Žmogau.atomo į atomą? Tačiau priežastis nesvarbu. ar žinot. kuris geba save valdyti. Bet kurgi buvot? Gal buvot nuėjęs pas mergaitės motiną? Jau ketinau važiuoti jums įkandin. Yra dar sūnus.Liaukitės. įvyko. ir lordas Henris sėdėjo pasilenkęs prie jo kėdės. kokios baisybės laukia mažo balto jos kūnelio! . ar ne? Bet pabūgau sutrukdyti . Jis galės matyti slapčiausius savo sielos vingius. Kaip koks graikų dievas jis bus stiprus. Bezili. Haris teigia. tikriausiai šaunus vaikinas. Tai svarbiausia. atrodo. Kai kraujas dings iš portreto veido ir liks tiktai blyški kreidinė kaukė švininėmis akimis.. Sėdėjom jos ložėje.sumurmėjo Dorianas Grėjus. Taip.. kaip man skaudu dėl to. dar nenunešta į kapus ilsėtis ramybėje. kad radau jus. kur tarnas jau laukė jo. Hario seserimi.Buvau operoje. Dorianas vis dar tebestovės ten.Neturit teisės apie tai kalbėti.

išskyrus sentimentalistus. vaikiną. kaip ir rasti naują malonumą.tiksliai nebeprisimenu.. lyg neturėtumėt širdies. Noriu jais naudotis. .Ką gi. Dorianai. mėgautis ir juos valdyti. Jis visiškai nebeturėjo ką veikti. Net Haris. Bet. Vaikinas iškaito ir.. tai klaiku! Kažkas jus visiškai permainė. paimti į rankas.sušuko Dorianas atsigręždamas. Buvot pats tyriausias visame pasaulyje. Tai miela. veltui išeikvotas grožis glūdi jos mirtyje. . ištikimos žmonos. kad ten būta niekingo atsitiktinumo? Žinoma. ką aš pergyvenau.visos tos vidurinių klasių dorybės.Hariui aš daug už ką dėkingas.Kaip baisu.Mielas Bezili. nuobodybės. Tai geri vyrai. priėjęs prie lango.. Kokia skirtinga buvo Sibilė! Ji pergyveno nuostabiausią savo tragediją. ar būsiu kada nors nubaustas. ir drebulys perbėgo jo kūnu. Nenoriu vergauti savo jausmams. Jei būtumėt atėjęs vakar atitinkamu metu .Bezili. siaubo iškreiptu veidu atsigręžęs į Dorianą: . širdingas. kuris dvidešimt savo gyvenimo metų stengėsi atlyginti už kažkokią skriaudą ar pakeisti kažkokį neteisingą įstatymą . Visada buvo herojė. .Ne. Paprastai aktoriai gyvena patį banaliausią gyvenimą. nes jau buvo pažinusi tikrą meilę. Mėgstu gražius daiktus. Matau. Neišpasakytai kentėjau. Ateinat manęs paguosti. . Bezili. nirštat...liūdnai pasakė dailininkas. Paskui viskas praėjo. mirė taip. nepažintumėt užuojautos. jog geltonas atlasas galįs numaldyti visas gyvenimo padarytas nuoskaudas. kad aš nesikankinau. Kankinio mirties beprasmybė. kurį tapydavau. Žodžiu. Seną . valandėlę žvelgė į žalią. Bet. Tai viena didžiųjų romantinių mūsų amžiaus tragedijų. Vakar. verčiau išmokykit pamiršti.. Aš nesu panašus į vaikiną. baisiai neteisingas. arba pažvelgti į viską menininko akimis. Bezili. Negi manot.Nežinau.Noriu to Doriano Grėjaus. išgirdęs.Nežinau. nenumanė. Ar ne Gotjė rašė apie <I>la consolation des arts</I>? Prisimenu. saulės nutviekstą sodą. ko norit! Sakykit. vos nenumirė iš nuobodulio ir pasidarė nepataisomu mizantropu. . .per vėlai atėjot. ką turit omeny! . To niekas negali. nemanykit.. .tarė jaunuolis. kas įvyko. mielas mano Bezili. Bezili. kaip tas nuostabus berniukas.tą vakarą. kuriuos galima paliesti.sušnibždėjo jis.Nusižudė! O viešpatie! Nejaugi tai teisybė? .. pasakotą Hario apie kažkokį filantropą. O be to. O dabar aš nesuprantu.būtumėt radęs mane ašaromis paplūdusį. Bet tada buvot paprastas. jeigu iš tikrųjų norit mane paguosti. kuris sakydavo. prieidamas prie jo ir dėdamas ranką jam ant peties. Čia Hario įtaka. Kažkuo ji panaši į kanking.. Iš gyvenimo ji vėl grįžo į meno sferą. kai jūs ją matėt. kuris kasdien ateidavo į mano dirbtuvę pozuoti paveikslui. kai buvom drauge nuvykę į Marlou. natūralus.. ir už tai esu nubaustas.lengvai. O jūs.pusę šešių ar be penkiolikos šešios.galų gale pasakė jis. radęs mane nurimusį. Štai kokia žmonių užuojauta! Jūs man primenat istoriją. kad Sibilė Vein nusižudė. mirguliuojantį. kas jums? Kalbat. Kai suprato savo nerealumą.. ko norit! . kuris buvo čia ir pranešė tą žinią. kaip sakiau..Daugiau negu jums. Paskutinį vakarą ..ji vaidino prastai.Dorianai. kaip būtų mirusi Džuljeta. Jūs mane išmokėt tiktai tuštybės.tarė Dorianas Grėjus. Holvordas užsidengė veidą rankomis. Jūs mane suprantat . Galų gale jam pavyko.sušuko Holvordas. ji nusižudė.nieko baisaus čia nėra. kaip vieną dieną jūsų dirbtuvėje radau knygelę pergamento viršeliais ir joje užtikau tą žavią frazę. Atrodot visai taip. . tačiau jo nusivylimas buvo beribis. Jausmo pakartoti nebegaliu. apie kurį jūs man pasakojot.

kad visi labai domėjęsi.galų gale tarė dailininkas. Tapęs savojo gyvenimo žiūrovu. prabangą. Nieko neaiškinsiu. čia niekuo nedėtas.Per ryški! Tikriausiai ne.tarė jis labai išblyškęs.Niekada nebegalėsiu jums pozuoti. kaip aš subrendau.sušuko jis. Jūs nesuvokiat. Dailininkas įdėmiai žiūrėjo į jį. .Nežiūrėti į savo kūrinį? Ne. bet ji tolydžio kartojusi. jūs juokaujat. Aš nejuokauju. kad kol gyvas daugiau su jumis nebesišnekėsiu.Mielas jaunuoli.Tarnas. Nukelkit širmą. naujų idėjų. kokia nesąmonė! . Ar jie kvietė jus? Dorianas papurtė galvą. girdėdamas mane taip kalbant. Kvota įvyks šiandien po pietų. Kai mes susipažinom. bet geresnis. kaip sako Haris.Pasistengsiu. kurį jie sukuria ar bent atskleidžia. Turiu naujų aistrų. . kuri veikiai praeis. o pažintis su juo tapo posūkiu jo kūryboje. aš pats tą padariau. jo veide šmėkštelėjo susierzinimas. lako dirbinius. naujų minčių. Tokie dalykai žemi ir niekingi. Tikiuosi. Ne. Bezili. tačiau jūs privalot likti mano draugas. Ir Holvordas pasuko į kambario kampą. ir viskas. Aš kitoks. Pagaliau gal Doriano abejingumas tik laikina nuotaika. Juk Dorianas turi tiek gerų savybių... Nieko nepadarysi. pompastiškumą. kad kambarys kitaip atrodo. kad jūsų tarnas šitaip slepia mano darbą.jei paliesit širmą.. tarp mūsų viskas baigta. ne tik kelių bučinių ir kelių pakrikų graudžių žodžių prisiminimą. Žinau. Leiskit pažiūrėti. Nejau manot. liūdnai šypsodamas. stebitės.Ką gi. . nes visa tai labai praturtina žmogų. paminėjus žodį "kvota". Žinoma. . O kokie laimingi mudu buvom drauge! Nepalikit manęs. Bet už viską man brangesnis meninis temperamentas. Šviesa portretui buvo per ryški. Dailininką jo kalba keistai sujaudino. koks esu. buvau mokinukas. Dorianai. Bet prisiminkit . . Tai neįmanoma!. Vos tik įėjęs pajutau. Apie priekaištus jis nė galvoti nebegalėjo. Kodėl man negalima pasižiūrėti? juokdamasis sušuko Holvordas. pabėgi nuo gyvenimo kančių. Vaikinas jam buvo be galo brangus. .. kad ryšium su juo nebus minima jūsų pavardė. prisiekiu. Bet jūs turit vėl ateiti ir man pozuoti. Dorianai. . . Be jūsų negaliu toliau dirbti. Čia geriausias kūrinys. Esu toks. Tiesiog gėda.Tik mano vardą.Bezili. Nesat stipresnis.Bet jinai tikriausiai žinojo? . ir nesiginčykit su manimi. Aš nenoriu. .suriko jis atšokdamas. tiek taurumo. bet mylėkit mane kaip mylėjęs. . kad aš jam leidžiu pertvarkinėti kambarį? Kartais jis gėlių pastato. kad aš Pasakų Princas. Bezili. . Pasikeičiau. Tai buvo labai gražu. Hari aš labai branginu. ką nors padaryti.Jei bandysit pažiūrėti.Nuo šiol su jumis daugiau nebekalbėsiu apie tą baisų įvykį. Dabar esu vyras. . Sykį jinai man sakė. ir esu tikras. kas aš. kad niekad jo niekam nepaminėjo.brokatą. Bezili. kad jūs geresnis už jį. raižytą dramblio kaulą.. pažaliavusią bronzą. o jūs nieko neklausinėkit. per daug bijotės gyvenimo.atsakė jis.nežiūrėkit į portretą. Čia jam puikiausia vieta. Būtinai nupieškit man Sibilę. kokį esu sukūręs.. rafinuotą aplinką. Dorianai. Siaubo šūksnis išsiveržė iš Doriano Grėjaus lūpų ir jis puolė tarp dailininko ir širmos.Nejau jums nepatinka mano nutapytas portretas? Kur jis? Kodėl jį uždengėt širma? Leiskit man pasižiūrėti. drauguži. bet žinau. Bezili. Norėčiau turėti kai ką daugiau. jei tik norit.Jie nežino mano pavardės.

Kodėl apsigalvojot? Jūs. Staiga Dorianas nutilo. Bezili. kol išgirsit viską. kad geriausias mano darbas būtų paslėptas nuo pasaulio. priėjęs visai arti ir žvelgdamas jam tiesiai į akis.Matau. Vienintelis skirtumas. neprieštarauju. jei nenorit. kad tokį laikotarpį lengvai be jo apsieisit. Baimė išnyko. .spyrėsi Dorianas Grėjus.Nekalbėkit! .sušuko vaikinas.visa buvo jūsų valdžioje.sušuko jis. Visada galėsiu žiūrėti į jus. Be to.. Taip. ir keistas siaubas apėmė jį. jaučiau nepaprastą jūsų įtaką. . . kodėl jis nenori eksponuoti jūsų portreto. Nejaugi pasauliui bus parodyta jo paslaptis? Negi į jo gyvenimo slėpinį spoksos žmonės? Neįmanoma! Kažką . kuri bus atidaryta pirmąją spalio savaitę. drebančiom rankom įsikibęs į kėdės atramą ir žvelgdamas į jį klaikaus išgąsčio pilnomis akimis. Pasakykit man savąją.. Mano siela. kad prieštarautumėt. nei kita. Be galo nustebęs jis žvelgė į Dorianą. Jei norit. sutinku. . .Bet iš tiesų gana kvaila. Ji buvo išrasojusi. kai jus sutikau. paveikslas tikriausiai jums nelabai brangus.Holvordas sustojo lyg stabo ištiktas.. tikriausiai dar išjuoktumėt. Man jis pasakė.sušuko Dorianas Grėjus. priverskit Bezilį pasakyti.. todėl vis tiek turėsiu jį pamatyti. kas iš pradžių galbūt nekrito jums į akis. nuo pat tos akimirkos.. Ir atsakykit man į vieną klausimą. nežiūrėsiu. Kodėl atsisakėt duoti mano portretą į parodą? Dailininkas nejučia krūptelėjo.Sėskimės. kad pastebėjot. Mūsų draugystė man brangesnė už garsą ir šlovę. kad jūsų nuotaikos beprasmės.tarė dailininkas. tad kodėl ne šiandien? .Manau. Jei norit. Visai tą patį sakėt ir Hariui. Ar pastebėjote paveiksle ką nors nepaprasta. Jumyse mačiau įsikūnijus tą neregimą . ką nors..Išstatyti parodoje! Jūs norit jį išstatyti? . O jeigu laikot už širmos. kurie dedatės esą nuoseklūs. protas. Tokio Doriano dar niekada nebuvo matęs. Dorianai. kad niekas pasaulyje jūsų neprivers duoti portreto į parodą.Dorianai! . Nepakęsčiau nei viena..Prieš mėnesį sakėt.reikėjo tučtuojau padaryti... suėmė smalsumas. Jis paklaus ir ištirs.gana šaltai tarė dailininkas ir apsisukęs nuėjo prie lango. Žoržas Peti ketina surinkti geriausius mano paveikslus specialiai parodai Riu de Sez. . jūs mane mažiau bemylėtumėt.Bezili. tuo labiau kad šį rudenį ketinu jį išstatyti parodoje Paryžiuje. pusiau juokais sykį jam tarė: "Jei norit labai įdomiai praleisti ketvirtį valandos. Dorianai. o akių lėliukės lyg žydros liepsnos diskai. ir tai buvo didelė naujiena". Dorianas Grėjus persibraukė ranka per kaktą. gal ir Bezilis turi savų paslapčių. ką turiu jums pasakyti. Nekalbėkit. kaip ir visi pasiduodat nuotaikoms. Palaukit.. Gal prieš tai dar sykį pertrauksiu laku. Londone jūsų net nebus tuo metu. . kad niekada nebepažvelgčiau į portretą. kaip lordas Henris pusiau rimtai. tada ir aš jums atskleisiu savąją.Sėskimės.jis nežinojo ką ... kad man negalima pažiūrėti į savo darbą. kūrybinės galios. bet paskui staiga išryškėjo? . Dorianas pasijuto atsidūręs ant baisaus pavojaus slenksčio.tarė jis. . kad niekada jo neduosit į parodas.Taigi nemanau. Manau. Jis prisiminė. Juk nepamiršot iškilmingai man žadėjęs.Ne. Vaikinas buvo tiesiog baltas iš pykčio.mes abu turim savų paslapčių. Jis buvo pasiryžęs iškvosti Bezilio Holvordo paslaptį. ir jo akys blykstelėjo.Kas gi nutiko? Aišku. Jis visas drebėjo. privalot pasakyti. Portretas tik mėnesiui bus paimtas. jei pasakyčiau. jis atrodė sutrikęs.Bezili.Dorianai. jog turiu teisę žinoti. Kumščiai sugniaužti.

gal nuostabi jūsų individualybė. Tai buvo neįmanoma. Dorianai. nusprendžiau jūsų portretą padaryti savo parodos centru.tarė Holvordas. vilioja lyg koks nepaprastas sapnas. Ir tada nusprendžiau niekada neduoti paveikslo į jokią parodą. kuriam apie tai papasakojau.. per daug savęs įdėjęs į portretą. Dabar matau. Vieną dieną .. Tik žinojau. ir kai tik aš išsivadavau iš nepakeliamų jo kerų.. Paveikslo eksponuoti negalima. Sykį jau Hariui esu sakęs . atlikusiam tokią keistą išpažintį. už tai. apsigaubusį medžiotojo apsiaustu su blizgančia ietimi. gal neprieštarausit. Buvau laimingas tik su jumis. jūs stovėjot kažkokiam miške Graikijoje ir žvelgėt į savo stebuklingo veido atspindį tykiam vandens sidabre. Suvokiau.. ... juokėsi iš manęs. Buvau jau nutapęs jus kaip Parį puošniais šarvais ir kaip Adonį. kad jūs teisus.kad jūs tai pastebėjot portrete. jei dabar į jį pažvelgsiu? Dorianas papurtė galvą.Kada nors juk leisit? . Nebūtumėt supratęs. gavęs iš Paryžiaus pasiūlymą. matoma jo kūrinyje. Bet aš nepaisiau. kaip ir turi būti mene. supratau. ar galėtų kada koks draugas taip stipriai paveikti jį patį. iškilusi prieš mane jokiom miglom ar šydais nepridengta. Pavydėjau kiekvienam. Haris. Tiktai. . ir jūs vis labiau mane traukėt.atsakė Dorianas. Pavojus praėjo. Nieku būdu neleisiu jums prieiti prie portreto. kad buvau kvailai įsikalęs galvon jame dar kažko esant. per daug pasakęs. Bet žinau. Be abejonės. be jūsų grožio ir mano sugebėjimo tapyti. Visa tai buvo intuityvu. bet tada nesupratot. kad ji buvo lemtinga. Ką gi. Menas visada abstraktesnis. Kai portretas buvo baigtas ir aš vienas prie jo sėdėjau.. menininkus. kuris mano. kad kiti nesuprastų kaip aš jus dievinu. jog neklydau. Dorianai. kaip kiekviename dažų taškelyje. Dažnai man atrodo. kurį Dorianas galėtų taip neįprastai dievinti? Ar gyvenimas jam tai žada? . nes toks besaikis dievinimas slepia pavojus baisu prarasti tą. Net dabar man atrodo. pasakyti negaliu. rasdavau jus savo mene. kurią menininkas jaučia kurdamas. Dievinau jus. Norėjau jus turėti tiktai sau. Forma ir spalva kalba mums apie formą ir spalvą. ne mirusių epochų apdarais. kurio prisiminimas mus. ir baisu likti jo valdžioje. Buvo pernelyg protingas ir ciniškas.Ką gi.idealą.tobulybė ir kad pasaulis dabar man nuostabus. O kai jūsų nebūdavo... ir klausinėjo savęs. kiekviename teptuko brūkštelėjime ryškėja mano paslaptis.ryžausi nutapyti nuostabų jūsų portretą. lūpose žaidė šypsnys. Dorianai.Neprašykit manęs. Nepykit. Paskui atėjo nauja stadija. nutapyti tokį. Jo skruostai vėl atgavo spalvą. kad jūs galėtumėt atsisakyti. Gal tai buvo metodo realizmas. kurį dievini. gal net per daug nuostabus. Jūs truputėlį pyktelėjot. Bėgo savaitės. žvelgdamas tolin per žalius drumstus Nilo vandenis. po kelių dienų portretas iškeliavo iš mano dirbtuvės. Taigi. su kuo kalbėjotės. kad aistra. Ar iš tikrųjų pastebėjot? . jog klysta tas. Kurį laiką jis saugus. Aš ir pats vargiai save tesupratau. Pradėjau bijoti. ką man visa tai reiškė. Pasilenkęs prie ramaus šaltinio. Dorianas Grėjus giliai atsikvėpė. savoj aplinkoj. kad prieš mano akis . o savais drabužiais. Man niekada nedingtelėjo. ką jums pasakiau. kad būtų galima jį pamilti. koks iš tikrųjų esat. idealu. negu jį atskleidžia. negu mes įsivaizduojam. Bezili. Todėl. kad menas veikiau slepia menininką. niekada jums apie tai neprasitariau. Ar atsiras žmogus.Kažką labai keista. ir nieko daugiau. Sunkiais lotoso žiedais vainikuotas jūs sėdėjot Adriano barko priekyje.kartais man rodosi. Ir vis dėlto jis pajuto begalinę užuojautą dailininkui.jūs sutvertas dievinimui. .Labai keista.Kažką pastebėjau. tolima. man pasirodė. Lordas Henris žavėjo jį savo nepaprastu pavojingumu. kad tapydamas jaučiau.

Ak. Jei esu ką gera padargs. Gal niekada nereikia kalbėti apie tai. nežabotas panegirikas. užuot atskleidęs savo paslaptį.Jums gal ir maloniau. Harį? . Veidrodyje jis puikiausiai matė Viktoro veidą. rodos. Suprantu jūsų jausmus. Tai bus ne mažiau malonu. Vargšas Bezilis..ką gi jūs pasakėt? Kad supratot per daug manimi žavėjęsis. . Bezili. keistą uždarumą . Čia netgi ne komplimentas. į kurį gali įeiti bet kuris iš jo draugų.. Dorianas visai atsitiktinai iškvotė draugą. Dabar. Dorianas Grėjus nusišypsojo. kad neleidžiat man dar sykį pažvelgti į portretą. Bet.liūdnai tarė dailininkas. Tai buvo išpažintis. . ir jam buvo skaudu.O ko tikėjotės. Tačiau pasisaugoti būtų ne pro šalį.Niekada. . ką dievini. . Dorianas įdėmiai pažiūrėjo į jį ir suabejojo. Gaila. bet pozuoti jums nebepozuosiu niekada. likit sveikas. Ak. . X SKYRIUS Kai įėjo tarnas. Nedažnas ir vieną randa. . iš tikrųjų turėjęs įtakos mano kūrybai. Dorianai. . Kodėl klausiat? Tačiau apie dievinimą nebekalbėkit..Ne. ar kartais šis nebus susigundęs žvilgterėti už širmos. Jis atsiduso ir paskambino. Tarnas atrodė visiškai abejingas ir laukė įsakymų. Tai buvo rami vergiškumo kaukė. tai tik jūsų dėka. Bet nieko nepadarysi. o naktis . priėjo prie veidrodžio ir pažiūrėjo į jį.sušuko vaikinas. Portretą būtiniausiai reikėjo paslėpti. kas neįtikėtina. Veikiau pas jus. Kažkuo tragiška buvo toji romantiška draugystė.Komplimentų sakyti aš nė neketinu. begalinę ištikimybę. Bijoti nebuvo ko. Mudu draugai. Jam išėjus iš kambario. Ir aš norėčiau taip gyventi.Haris leidžia dienas kalbėdamas apie tai. kažkas užgeso manyje.dabar Dorianas viską suprato.darydamas tai. O dabar. kad jį kas pamatytų. jūs nenumanot. Niekam nėra pavykę rasti dviejų idealų. . kas neįmanoma. . ir visada turim likti draugais. nieko daugiau neįžiūrėsi. Tai kvaila. Portrete slypi kažkas lemtinga. kai ją atlikau. vargu ar eičiau pas Harį.Ši išpažintis mane apvylė.tarė Dorianas. Dorianas užsidegė cigaretę. Negalima rizikuoti. Kokia beprotybė palikti daiktą nors ir vienai valandai kambaryje. Jūs buvot vienintelis žmogus mano gyvenime. nelaimei ištikus.Ir vėl pozuotumėt man? .Gal ir jūsų teisybė. . Kiek daug jam paaiškino ta keista išpažintis! Absurdiškus dailininko pavydo priepuolius.. kaip man sunku buvo visa tai pasakyti. Ateisiu pas jus arbatos. . Jis gyvena savą gyvenimą.. Bezili. kad. Bezili. . jis visai nenumanė tikrosios priežasties! Ir kaip keista..nusiminęs sumurmėjo dailininkas.Negaliu to paaiškinti. Dorianai? Negi ką kita įžiūrėjot paveiksle? Juk ten nieko daugiau neįžiūrėsi? .Atsisakydamas jūs žlugdot mane kaip menininką.Nieku būdu! .O dabar likit sveikas.Mielas Bezili.Jūs turit Harį. skambiai nusijuokdamas.

Ne. kodėl norėjo paslėpti paveikslą. . Bezilis būtų jam padėjęs atsispirti lordo Henrio poveikiui ir dar žalingesnei jo paties temperamento įtakai. Dorianas atsiduso ir pasakė. Taip. sugrauš jo žavesį.. . senoviškom megztom pirštinaitėm ant raukšlėtų rankų. Valandėlę ji dar plepėjo apie kai kurias namų ūkio smulkmenas. Jis nudengė nuo kanapos didžiulę purpuro ir aukso skraistę ir. Prisiminimai apie jį buvo atgrasūs.. Bezilis būtų galėjęs jį išgelbėti. Dorianui pasirodė. O dabar ten jums. žvilgterėjo į širmą. Turiu viską apruošti.ačiū. užmarštis tą gali padaryti. Jos subjauros jo grožį. o paskui įsakė tarnui nueiti pas rėmų dirbėją ir paprašyti. rožinės lūpos . Bet nuo ateities nepabėgsi. Gal ne sykį ji buvo naudota kaip marška numirėliui uždengti. kas jį kaltino ir smerkė iš portreto. . Man tik rakto reikia. tačiau Dorianas juo dar labiau šlykštėjosi.Ten nuėjęs. Praeitį visada galima sunaikinti.tai iš tikrųjų buvo meilė .Mesjė. kad Viktoras. . kad galinti tvarkytis kaip tinkama.sušuko ji. Lyf. . O dabar ji paslėps tą. kuris skleis siaubą. nuo to laiko. kurį sukelia pojūčiai ir kuris miršta. Aukso plaukai. ir pats Šekspyras. pone. sutvarkyti.Štai raktas. kurios. Senelį paminėjus.tarė senoji moteris. Dorianas paprašė rakto nuo pamokų kambario.atsakė jis. taip jo nuodėmės išvarpys drobėje nutapytą paveikslą. pone.kokie menki ir bereikšmiai! Iš drobės į jį žvelgė jo paties siela ir šaukėsi teisybės.Štai raktas. ir jis užmetė brangųjį dangalą ant paveikslo. Bet dabar per vėlu. drebančiom rankom grabinėdama raktų pundą.. . kurią pažinojo ir Mikelandželas. Daugiau man nieko nereikia. Kai durys užsidarė. Dorianas krūptelėjo. nedera eiti. mėlynos akys. . Niekada nemirs. ten niekas kojos nebuvo įkėlęs. ir akimirką jis pasigailėjo nepasakęs Beziliui tikrosios priežasties. Kokie menki atrodė Bezilio priekaištai dėl Sibilės Vein. Dorianas jautė savyje aistras. O gal jam tik pasivaideno? Po kelių minučių į biblioteką atplustėjo ponia Lyf juoda šilkine suknele. Lyf. Duokit man raktą.Noriu ten žvilgterėti. Ir vis dėlto portretas liks gyvas. baisesnis už lavono. Holvordo meilėje . Jos jį suterš ir išniekins. ir Vinkelmanas. ir Montenisi. . nuėjo už širmos. Tuo metu kažkas pabeldė į duris. čia apačioje jums taip patogu. Šiurpi savo žiaurumu. Žvilgsnis užkliuvo už didelės purpurinio atlaso skraistės. atsižadėjimas. Ji išėjo iš kambario švytėdama. kad portretas daugiau nebepasikeitė. prieš jums įeinant. Beveik penkerius metus. Tai ne tik fizinis susižavėjimas grožiu. Atgaila. Kaip lavoną graužia kirminai. o pats niekada nemirs. kurį jo senelis buvo radęs kažkokiam vienuolyne netoli Bolonijos. Dorianas liepė pranešti ekonomei norįs ją matyti. visas voratinkliais apkibsit. kuriame glūdi puvinys.visa buvo kilnu ir intelektualu. ponas Dorianai? . kai mirė jo šviesybė senasis lordas.Lėtai tardamas žodžius. palyginus su tuo. laikydamas ją rankose. kai į kambarį įėjo tarnas. eidamas iš kambario. pojūčiams atbukus. svajones.sušuko jis sudirgęs. pone. Taip.Juk ten pilna dulkių.. vyrai jau čia. Tik išraiška kita. pone.Nesvarbu. Bet juk jūs. tamsiu šešėliu apniauks jo gyvenimą. Dorianas įsikišo raktą į kišenę ir apsidairė. gausiai siuvinėtos auksu. tapusios tikrove. Štai ir viskas. Tai tokia meilė. Šiurpas nukrėtė Dorianą. . kad tučtuojau atsiųstų du vyrus. nuostabaus septyniolikto amžiaus Venecijos dirbinio. neketinat ten apsigyventi. kurios prasiverš visu baisumu. Nieku būdu. . ne. Skausmas iškreipė jam veidą. Ar veidas drobėje pabjaurėjo? Atrodė.Nuo senojo pamokų kambario. Tuojau jį atsegsiu.Tvarkyti nereikia.visa tebebuvo. Dorianas išlindo iš už širmos tą akimirką. į ją bus galima suvynioti tą baisų daiktą. tą.

Džiaugiuosi. ponas Haberdai. Būtinai užsuksiu kada nors pažiūrėti rėmų. prašydamas. Tarnui nevalia sužinoti. Sėdęs už rašomojo stalo. pats čia ateidamas. kad tas atsiųstų jam ką nors paskaityti. trindamas putlias strazdanotas rankas. .. įmantriai išmargintais šonais ir patamsėjusiais auksuotais apkaustais. mažas būdamas. ėmė kopti aukštyn. ir primindamas. kad jie iš Fonthilo. mėgdavo slėptis. o akys įdėmios. . Tai buvo erdvus. įėjo su žaliūku jaunu vyru. ir nusišluostė blizgančią kaktą.. o vėliau. Bet Dorianui Grėjui visada darydavo išimtį. .Nunešim. gudrus. ruošti pamokų. . .Dorianas suprato turįs tučtuojau atsikratyti šiuo žmogumi. kad galiu būti jums naudingas.Nelengva. Vien tiktai į jį pasižiūrėti būdavo malonu. pagelbėdamas vyrams. Deja.. savo padėjėju. Puikiai tiktų religinio siužeto paveikslui. kuris turėjo saugoti keistąją jo gyvenimo paslaptį ir slėpti jo sielą nuo žmonių akių. Haberdas buvo raudonskruostis žmogelis rudomis žandenomis. kur bus nugabentas paveikslas.Kuo galiu būti naudingas. . liepsit gabenti? . Čia tebestovėjo milžiniška itališka skrynia . proporcingas kambarys.<I>cassone</I>. ponas Grėjau.Labai gaila.sumurmėjo Dorianas. Seni. Varžytinėse aptikau. gana sunku. Paprastai jis niekada neidavo iš savo dirbtuvės. kad man pačiam bus didelė garbė pas jus atvykti. rakindamas duris į kambarį. taip pat ir dėl kitų priežasčių jo nekentė ir norėjo laikyti kuo toliau nuo savęs.Ar galėsit nunešti. kad džentelmenas dirbtų bet kokį naudingą darbą. išėję į prieškambarį. pone.sušvenkštė žmogelis.Dorianas kartkartėmis paveikslą prilaikydavo. Šiandien aš tik noriu nugabenti į viršų vieną paveikslą. Jis gana sunkus. Už jos ant sienos . pone. Dorianas brūkštelėjo raštelį lordui Henriui. florentietiški. Dorianui kambarys pasirodė menkai tepasikeitęs. jis jokiu būdu negalėjo pakęsti. kurį paskutinysis lordas Kelsou specialiai įrengė savo anūkui. Portretas su prabangiais rėmais buvo labai gremėzdiškas. Jis palaikė atidargs jiems duris. ir nors Haberdas mandagiai protestavo. dailininkų. kurio pagarbą menui buvo gerokai ataušinusios amžinai tuščios daugumos klientų.atsakė paslaugusis rėmų dirbėjas ir kartu su padėjėju nukabino paveikslą nuo ilgų varinių grandinių. ir pats ponas Haberdas. Po dviejų ar trijų minučių vėl pasigirdo beldimas į duris. . kurioje Dorianas. Čia buvo ir atlaso medžio knygų spinta su aptriušusiais jo vadovėliais. ponas Grėjau.Taip.Pamaniau. Spėju. kad patys klientai ateitų. todėl ir pamaniau.. nors šiuo metu religiniu menu nelabai tesidomiu.Parodysiu kelią. pone... kad gaištat. ponas Grėjau? . nes jie platesni. Dorianas kažkuo patraukdavo visus žmones. teks lipti į patį viršų. . kai vaikystėje čia ateidavo žaisti.Nesirūpinkit. Malonėkite eiti įkandin. O gal verčiau eikit pirmi.Palauk atsakymo. Lipsime priekiniais laiptais. įžymusis rėmų dirbėjas iš Saut Odlio gatvės. Kur.paklausė jis.O kur. kad benešant susibraižytų.atsakė Dorianas Grėjus. Jis. Daugiau kaip ketverius metus jis nebuvo čia kojos įkėlęs. tas meno kūrinys? .būdamas tikras amatininkas. nuo to laiko.. .paliepė jis.. Turiu be galo gražius rėmus.ir atvesk čia vyrus. kišenės.Štai. ponas Haberdai. kiek paūgėjęs. kad jūs galėtumėt atsiųsti man porą savo vyrukų.iš teisybės. įteikdamas tarnui raštelį. nes dėl nepaprasto panašumo į motiną. kai jie pasiekė laiptų aikštelę viršuje. Laukdavo. kad juodu sutarę susitikti vakare penkiolika po aštuonių. ir jie. . klastingos. nenuėmę skraistės? Nenoriu. atrodo.

ir jis galės parodyti pasauliui Bezilio Holvordo šedevrą. išskyrus jo paties. nuo tų keistų. Užsigalvojau apie kažką kita. kaip ir visų senių. burna. Jis prisiminė nesuterštą vaiko dienų tyrumą ir pasibaisėjo. Nenoriu jo kabinti. Geltonos raukšlės apsups blėstančias akis. Gal kada nors žiaurumas išnyks iš tų raudonų juslingų lūpų. labiau apsaugotos nuo smalsių akių. bet senatvės bjaurumo neišvengsi. kirba ir jo sieloje. Kitos išeities nėra. pro šalį joja pulkas sakalininkų. nėra už ką. Nutilus jų žingsnių aidui. . kaip ir jo senelio. ir jos bus klaikios. rankos šaltos. Gal į jo gyvenimą ateis meilė. Ant arbatos padėklo jis rado <I>"The Saint James Gazette"</I> vakarinį numerį. apvalys jį. nenuleisdamas akių nuo vyriškio. nedailiame veide. ar Viktoras prieškambaryje sutiko .kabojo tas pats apskuręs flamandiškas gobelenas. Vadinasi. Kaip maža jis numanė anuo prabėgusiu metu apie tai. vis dar gaudydamas kvapą. Dorianas užrakino duris ir įsikišo raktą į kišenę. nebus įdomu. o ant pirštinėm apmautų jų riešų tupi sakalai su gaubtais ant galvų. kurios jau. kuris dirstelėjo atgal į Dorianą su baikščia nuostaba šiurkščiame. Plaukai praras blizgesį.Kur jį statysim. gausiai inkrustuoto perlamutru. Ačiū. ponas Grėjau. Ar ne vis tiek? Niekas jo nepamatys. . pamatė. ledi Redli. Štai čia bus gerai. pone? . Paveikslą reikia paslėpt. galės pasidaryti goslus.Atleiskit.Nėra už ką. Po purpuro dangalu veidas. kuris jam vaikystėje buvo toks rūstus. ir jo kūne. Grįžęs į biblioteką. nebepamatys jo gėdos. kuri saugojo jo gyvenimo paslaptį. džiaugiuosi gavęs pailsėti. Tik atremkit į sieną.Nieko. Dorianui parūpo.Jums.atsakė rėmu dirbėjas. pone. jei tas tik išdrįstuį pakelti prabangiąją uždangą. Ant mažo tamsaus kvapnaus medžio stalelio. to gana. prasižios arba atvėps ir atrodys kvaila ar atgrasi. Raktą turės jis pats. išpurtęs. kad jau po penkių ir arbata paduota. ponas Haberdai.Gal galima. lydimas padėjėjo.atsakė jis. Niekas niekada nebepažvelgs į baisųjį portretą. Jokios kitos akys. kad kaip tik čia bus paslėptas lemtingasis portretas.stalelį jam buvo dovanojusi jo globėjo žmona. Viktoras jau grįžęs. nutapytas drobėje. Kaip puikiai jis viską prisiminė! Besidairant jam prieš akis iškilo kiekviena jo vienišos vaikystės akimirka. . kas jo laukė! Bet namuose nebuvo kitos patalpos. rodos. kurioms vien jų paslaptingumas jau teikia žavesio ir rafinuotumo. Ir jis pats nežiūrės. kuriame išblukęs karalius ir karalienė sode žaidžia šachmatais. Ir ponas Haberdas nukaukšėjo laiptais žemyn.Bet kur. nešvarus. daili profesionali ligonė. Kas valandą. pone.apsigręždamas tarė jis pavargusiu balsu.Prašau įnešti. Skruostai įdubs arba suglebs. Jis gali išvengti nuodėmės bjaurumo..Daugiau jūsų nebetrukdysiu. Tokio gražaus žmogaus jis dar nebuvo regėjęs. Dėkoju.. ponas Haberdai. mėlynom gyslom išvagotas kūnas susisukęs. kuri praeitą žiemą praleido Kaire. Ne. kad priverčiau jus taip ilgai laukti. vilties nėra.. Kam stebėti šlykštų savo sielos gedimą? Jis išsaugos jaunystę. .. o greta geltona knyga apdriskusiu viršeliu ir apčiurintais kampais. kas dieną jo atvaizdas paveiksle vis labiau sens. Kaklas pasidarys raukšlėtas. Dabar jautėsi saugus. Pagaliau negi jis negali dar pasitaisyti? Nebūtinai jo ateitis turi būti tokia gėdinga. . pažvelgti į meno kūrinį? Dorianas krūptelėjo. . . . ponas Grėjau.gulėjo lordo Henrio laiškelis. apsaugos nuo tų nuodėmių. Dorianas buvo pasirengęs šokti ir partrenkti jį žemėn. kad buvot toks malonus ir atėjot. Visada pasirengęs jums patarnauti. ir niekas kitas negalės čia patekti. neaprašomų nuodėmių.

Tai. Dorianas vangiai atskleidė <I>"The Saint James Gazette"</I> ir permetė akimis. Jis buvo girdėjęs apie turtingus žmones. gyvu ir drauge miglotu. kaip ir tas natūralus maištas. atliko kvotą dėl Sibilės Vein. apygardos prokuroras. Juk Viktoras galėjo perskaityti. Tokios keistos knygos jam nebuvo tekę skaityti. kurią lordas Henris buvo jam atsiuntęs. Tokiam daiktui anglų kalbą jis mokėjo daugiau negu reikia. kuris praleido gyvenimą. radęs nukritusią kortelę su adresu. nulipdytas kokių nepaprastų Egipto bičių. būdingų kai kuriems prancūzų simbolistų mokyklos atstovams. paėmė knygą ir. Hoksteno gatvėje. Metaforos buvo didžiulės lyg orchidėjos ir tokių pat subtilių spalvų. O gal jis jau perskaitė ir pradėjo įtarinėti. kurias buvo patyrusi pasaulio dvasia. jau dabar. perskaitęs laišką. nusistebėjo jis. Knyga buvo parašyta savotišku išdailintu stiliumi. Priėjo prie mažojo perlų spalvos aštuonkampio stalelio. Bet negi tai svarbu? Kas sieja Dorianą Grėjų su Sibilės Vein mirtimi? Nebuvo ko bijoti. po pagalve užtikęs sudžiūvusią gėlę ar suglemžtą mezginių skiautę. duodama parodymus ir klausydama daktaro Birelio pranešimo apie lavono skrodimo rezultatus. Ten buvo rašoma: <TT>KVOTA DĖL AKTORĖS Šį rytą Bel Taverne. Jis tikrai pasiges paveikslo. pastaruoju metu dirbusios Rojalio teatre. mėgindamas devynioliktame amžiuje išbandyti visų praėjusių epochų. technikos terminų ir puošnių parafrazių. Tai buvo romanas be siužeto ir tik su vienu veikėju. ponas Dertbis. Kaip bjauru! Ir koks šlykštus tikrasis bjaurumas! Jis pyktelėjo ant lordo Henrio. Visos tos savęs atsižadėjimo formos. Dorianas atsiduso ir. atplėšė lordo Henrio laiškutį. pilnu žargono ir archaizmų. dengdamas stalą arbatai. palengva skleidėsi prieš akis. Dorianas Grėjus jos nenužudė. aistras ir mąstymo būdus ir tokiu keliu savyje sukaupti įvairias būsenas. Širma nebuvo pastatyta atgal. jaunos aktorės. pradėjo vartyti. kuris jam visada atrodydavo lyg sidabro korys. nugirdęs pokalbį. ko niekada neįsivaizdavo. Baisu turėti šnipą savo namuose. ir pranešė lauksiąs klube penkiolika po aštuonių. kad mirtis įvykusi dėl nelaimingo atsitikimo. Tikrai kvaila buvo apibraukti jį raudonu pieštuku. atsiuntusio jam šį pranešimą. veikiau tai buvo psichologinė studija apie vieną jauną paryžietį. Kas tai per knyga. lyg švelniai fleitų melodijai skambant pro jį būtų žygiavęs nebylus paradas visų pasaulio nuodėmių puikiausiais apdarais. nugrimzdęs į fotelį. išskyrus jo amžių. Jo dėmesį patraukė raudonu pieštuku pažymėta vieta penktame puslapyje. pasigedo. kuriuos visą gyvenimą šantažavo koks tarnas. be abejonės. Gal kokį vakarą Dorianas užklups jį tykinant aukštyn ir bandant atidaryti to kambario duris.išeinančius vyrus ir ar iškvotė iš jų. Kartkartėmis buvo sunku susigaudyti. įsipylęs arbatos. staiga virto tikrove. Jo žvilgsnis užkliuvo už knygos. žmonių neprotingai vadinamos dorybėmis. jį žavėjo savo nenatūralumu nė kiek ne mažiau. ir sienoje žiojėjo tuščia vieta.</TT> Jis susiraukė. perplėšė laikraštį pusiau ir. kurį išmintingieji ir dabar tebevadina nuodėme. Atrodė. Patvirtinta. Tai. Po kelių minučių knyga jį pagavo. kuri Dorianui gal būsianti įdomi. perėjęs per kambarį. Pareikšta užuojauta velionės motinai. ką jis tik miglotai įsivaizdavo. ką jie čia veikė. kuri labai jaudinosi. Pojūčių gyvenimas buvo aprašomas mistinės filosofijos terminais. ar skaitai kokio viduramžių . išmetė skiautes. Holborne. Lordas Henris tik rašė siunčiąs vakarinį laikraštį ir knygą.

kad ji mane pakerėjo. Čia kas kita. Hari.Dorianas skaitydavo antrąją knygos dalį. Ten rado lordą Henrį. Knyga. sakinių ritmas. nuėjo į kitą kambarį. Net ir tie. Vienu atžvilgiu jis buvo laimingesnis už fantastiškąjį romano herojų. Jis atsisiųsdino iš Paryžiaus ne mažiau kaip devynis didelio formato prabangius egzempliorius ir davė juos įrišti skirtingų spalvų viršeliais taip. kad ji patiks jums.kartkartėmis gandai apie jo gyvenimo būdą klaidžiodavo po Londoną ir sukeldavo šnekas klubuose.. Paskui.. koks vėlus metas. jau suvokiat skirtumą. glūdi kiekviename malonume. Iš jos puslapių. kad ji man patiko. Hari. gal tik truputį perdėtai. Tai buvo nuodinga knyga. kildamas nuo kėdės. lyg gyvenimo purvas nebūtų jo sutepęs. kaip toks žavus.atsakė lordas Henris. . Beveik su žiauriu džiaugsmu.tyliai tarė lordas Henris. kurių. be jokios abejonės. nėmaž neblėso. . kaip. Jam įėjus į kambarį. jie prisimindavo nekaltybę. kur tikrai tragiškai.iš teisybės. Jie stebėjosi. tartum sklido troškus smilkalų kvapas ir drumstė protą.tos kiek juokingos veidrodžių. O gal teisingiau būtų sakyti. Sakiau. subtili jų muzikos monotonija. kurio charakteryje taip keistai buvo susipynę romantiko ir mokslininko temperamentai. Beskaitant skyrių po skyriaus. liguistas svajones. kuris buvo taip pakerėjęs Bezilį Holvordą ir daugelį kitų. tapo jam savotišku idealu.sušuko Dorianas. Dorianas skaitė prieblandoje tol. pakilo. Ir juodu nuėjo į valgomąjį. kai tarnas kelis sykius jam priminė.. elegantiškas žmogus galėjo išvengti tokio purvino ir goslaus amžiaus dėmių. Dorianas visada atrodydavo taip. Jau buvo beveik devynios. kuris visada stovėdavo prie jo lovos.. Herojus. XI SKYRIUS Daugelį metų Dorianas Grėjus negalėjo išsivaduoti iš šios knygos poveikio. kaip ėmė gesti diena ir slinkti šešėliai! Pro langus žvelgė giedras žalvario dangus.Nesakiau. taip mane pakerėjo. kad jie atitiktų įvairias jo nuotaikas ir besikeičiančius įgeidžius. buvo pasakojama apie sielvartą ir neviltį žmogaus. Jį matydami. persmeigtas vienintele žvaigžde. ir jis nė nepajuto.bet kaltas jūs.. Jis niekada nepatyrė . .Aš ir maniau. poliruotų metalo paviršių ir stovinčio vandens baimės.Atleiskit. kuri taip anksti ėmė kamuoti jaunąjį paryžietį ir kuri atsirado. kaip rodėsi.Ak.. negalėjo patikėti gėdingais kaltinimais..o gal žiaurumas glūdi kiekviename džiaugsme. sėdintį vieną kambaryje ir baisiausiai nuobodžiaujantį.šventojo ekstazės aprašymus. vaikino galvoje sukėlė savotiškus sapnus. kad užmiršau laiką.jį pamatę. padėjo knygą ant mažo florentietiško stalelio. kol nieko nebebuvo matyti. . kurią buvo suteršę. jis kartais visiškai nebesutramdydavo. kurią atsiuntėt. pilna sudėtingų refrenų ir periodų. praradusio tai. kurie buvo girdėję pačias pikčiausias kalbas apie Dorianą. užrašyta jam dar jos neišgyvenus. Ir iš tikrųjų knygoje tarytum buvo išdėstyta paties Doriano gyvenimo istorija. netikėtai nuvytus kadaise nuostabiam jo grožiui. ir ėmė rengtis vakarienei. žavus jaunas paryžietis. nutildavo nešvankios vyrų kalbos. O nuostabus Doriano grožis. niekada nė nemėgino išsivaduoti. Jo veido tyrumas tarytum smerkdavo juos. ką labiausiai brangino kituose žmonėse ir visame pasaulyje. ar liguistus mūsų dienų nusidėjėlio prisipažinimus. kai jis atvyko į klubą. . net neturėjo galimybės patirti .

kuriuos suruošti jam visada pagelbėdavo lordas Henris. jis galvodavo apie tą pragaištį. kiti menai buvo tarsi pasiruošimas jam. kur nelyginant subtilioje simfonijoje buvo suderinta egzotiškos gėlės. kuriems egzistavo "regimasis pasaulis". kurios sukeldavo keistus spėliojimus tarp jo draugų ir tų. žavėjosi jis ir dendizmu. ir jo sielvartas buvo grynai egoistiškas. Teisybė. kai jie drauge sėdėjo jų bičiulio sode. Jo rengimosi būdas. tuo didesnį malonumą jausdavo Dorianas Grėjus. matė ar tarėsi matą Doriano Grėjaus asmenyje įsikūnijus tą idealą. atrakindavo jas raktu. Žavėjo jį ir mada. rafinuotumu ir puikiomis manieromis. Tačiau su aukštąja visuomene Dorianas vis dėlto nebuvo toks jau neapdairus. kaklaraiščio mazgo ar dėl lazdelės nešiojimo. suglebusių rankų ir kojų. Noras pažinti gyvenimą. ką jis darė. Jo rengiami nedideli pietūs. čia į gražų jauną veidą. Jis vis labiau ir labiau žavėjosi savo grožiu ir vis labiau ir labiau domėjosi savo sielos puvimu. žiūrėdamas čia į bjaurį. akivaizdžiai veikė jaunus dabitas. kad jie. ypač labai jaunų vyrų. apie kuriuos Dantė yra rašęs. kurį pirmą kartą jam sužadino lordas Henris. iškvėpintame švelniausiais kvepalais. daugelis žmonių. kuris savaip mėgino teigti absoliutų grožio modernumą. Dorianas sėlindavo aukštyn prie uždarų kambario durų. tolydžio tenkinamas. kurią užtraukė savo sielai. kartais nakčia. ir su veidrodžiu rankoje stovėdavo priešais Bezilio Holvordo nutapytą portretą. kas baisiau . Jiems Dorianas buvo vienas iš tų. "garbindami grožį. patys darosi tobuli". kuo Nerono imperijos laikų Romai buvo "Satyrikono" autorius. tiek ir nepaprastai skoningu stalų padengimu. garsėjo tiek apgalvotu svečių parinkimu ir susodinimu. Jis stengėsi . ar purviname įtartinos smuklės kambary netoli dokų. vos tik sulaukė pilnametystės.nuodėmių ar senatvės pėdsakai. Iš tikrųjų. senstantį veidą drobėje. kurie tarėsi esą jo draugai. vis labiau augo. kartais jis svarstydavo. ir jį džiugino mintis. Jis pridėdavo baltas savo rankas prie šiurkščių išpurtusių rankų paveiksle ir šypsodavosi. Žiemą vieną ar du sykius per mėnesį. kuriuos kartkartėmis pamėgdavo. gulėdamas savo miegamajame. šypsantį poliruotame veidrodyje.Dažnai. kas atrodo fantastiška. apie kurį jie svajojo Itone arba Oksforde. į kurį pats Dorianas tik pusiau rimtai težiūrėjo. idealą. kad šie savo meno stebuklais žavėtų jo svečius. kurie puikaudavosi Meifero baliuose ar Pel Melo klubuose ir mėgdžiodavo viską. Jį kankino pašėlęs alkis. bandydami bereikšmėmis detalėmis atkurti jam būdingo puošnumo žavesį. Smulkmeniškai atidžiai. šiurpiu džiugesiu tyrinėdavo jis bjaurias raukšles. kad galėsiąs tapti savo meto Londonui tuo. siuvinėtos staltiesės ir senoviniai aukso bei sidabro indai. grįžęs namo po vienos iš tų. padaro visuotina. kuri trumpai valandėlei tai. Jis šaipėsi iš sukiužusio kūno. kurios vagojo suvytusią kaktą ar telkėsi aplinkui stambią goslią burną. su kuriuo tariamasi dėl papuošalu. vis dėlto širdies gelmėje jis troško vaidinti reikšmingesnį vaidmenį negu paprasto <I>arbiter elegantiarum</I>. Kuo daugiau Dorianas žinojo. o kartais ir su klaikiu. Kuo ryškesnis būdavo kontrastas. kur svetimu vardu pasivadinęs ir persirengęs dažnai lankydavosi. tuo daugiau troško žinoti. todėl ypač skaudus. jungiantį tikrą mokslininko kultūrą su pasauliečio taktu. kuri jam buvo pasiūlyta. Nors Dorianas itin noriai užėmė vietą visuomenėje. Kaip ir Gotjė. didžiausiu iš visų menų. kuris malšinamas tik didėjo. Gyvenimą jis laikė svarbiausiu. Suprantama. kurio niekada nepalikdavo. o sezono metu kiekvieną trečiadienį jis atverdavo pasauliui savo gražių namų duris ir pasikviesdavo įžymiausių to meto muzikantų. savotiški stiliai. paslaptingų ilgai trunkančių išvykų. Bet tokios akimirkos būdavo retos. taip ir jis buvo iš tų.

Tačiau Dorianas Grėjus manė. o apie buvusį malonumą galvoji su skausmu. Be abejonės. Taip. Pažvelgus atgal į žmogaus kelią per Istoriją. pasaulį. kuri tūno visose groteskiškose formose ir gotikos menui suteikia amžiną gyvybę. kuriame praeičiai liktų labai maža vietos ar ji visai išnyktų. kurią pažįsti. teisus buvo lordas Henris. greta guli nebaigta pjaustyti knyga. . kažkodėl nūnai vėl atgijusio. atskridęs nuo kalnų. kuria buvai pasipuošęs baliuje. kurio pagrindinis bruožas subtilus grožio instinktas. veja anachoretus į tyrus pas žvėris. jog pasaulis norėjo juos sutramdyti badu ar užslopinti kankinimais. kurių protą kamuoja svajonių liga? Palengva balti ryto pirštai smelkiasi pro užuolaidas. kuris atnaujinsiąs gyvenimą ir išvaduosiąs jį nuo to atšiauraus ir nemalonaus puritonizmo. būdingi ir žemesnėms gyvūnu formoms. bastosi aplink tylų namą. pasaulį. kurį bijojai perskaityti ar skaitei pernelyg dažnai. kuris. pamažėle daiktai atgauna savo formą ir spalvas. tarytum bijodamas pažadinti miegančius. jokios sistemos. skirta kaip tik tiems. ar kartūs. kurią skaitei. kur buvai sustojęs. pilnos tos vitališkos jėgos. klaikaus savęs kankinimo ir neigimo. Užgesusios žvakės stovi kur stovėjusios. nes ir pats gyvenimas tėra akimirka. kaip aušra grąžina pasauliui jo pirmykštį vaizdą. bet niekada nepriims jokios teorijos. ir mes matom. Blyškiuose veidrodžiuose vėl atgyja atspindžiai. kaip žmonės eina į darbą. ar prie vielutės pritaisyta gėlė. kai apmaudą jauti net džiaugsmą prisimindamas. Hedonizmo tikslas . baisesnės už pačią tikrovę.sukurti naują gyvenimo stilių. ir vis dėlto norom nenorom gena miegą iš purpurinio jo urvo. Iš nerealių nakties šešėlių sugrįžta tikrovė. pilna nepaprastos ironijos. vis tiek. nes gotika. to dvasingumo. bet štai atsėlina siaubas. kai mirtis tampa beveik geidžiama. kuri reikalautų atsižadėti bet kokio pavidalo jausminės patirties. kad veltui eikvoji jėgas tam pačiam įkyriam stereotipinių įpročių rate. ar jie saldūs. ir aukščiausią gyvenimo prasmę matė pojūčių sudvasinime. Gamta. ar po siaubo ir klaikaus džiaugsmo nakties. kaip dūsauja ir rauda vėjas. Vienas paskui kitą kyla plonyčiai tamsos šydai. nei vulgariam ištvirkavimui. kuris žudo pojūčius. o ne patirties vaisiai. Nei asketizmui. ir tu jauti. girdėti. kurio per savo neišmanymą žmonės bandė išvengti. Dorianą apimdavo gailestis. kad tikroji pojūčių prigimtis dar niekada nebuvusi suprasta ir kad pojūčiai likę laukiniai ir gyvuliški tik todėl. Belieka pradėti gyvenimą nuo ten. ar laiškas.pati patirtis. juodi fantastiškų pavidalų šešėliai nutykina į kambario kampus ir lieka ten gūžoti. būtį kitokie ir juose glūdėtų kitos paslaptys. Pojūčių garbinimas dažnai ir pagrįstai yra smerkiamas. ir jos tarytum virpa. Tiek daug atsisakyta! Ir dėl tokio menko tikslo! Būta beprotiškų atkaklių atsižadėjimų. ar galų gale bent nebeegzistuoti kaip sąmoninga pareiga ar atgaila. užuot įkvėpęs jiems naujo dvasingumo. kilusių iš baimės ir žeminančių daug baisiau negu tas tariamas nuopuolių. arba tave pagauna pašėlęs noras vieną rytą atmerkti akis ir išvysti pasaulį. Hedonizmas išmokys žmogų atsidėti gyvenimo akimirkoms. o atsiskyrėliui siunčia į draugus laukų gyvulėlius. kai smegenų ląstelėmis skrieja šmėklos. nes iš prigimties žmonės instinktyviai bijo aistrų ir jausmų. sukausto tave. atrodytų. tas hedonizmas remsis protu. kuris nakties tamsoje būtų tavo džiaugsmui atsinaujinęs. kaip visiems žinoma. kur visi daiktai turėtų naują formą ir naujas spalvas. kuris juos bukina. Lauke tarp lapų jau spurda paukščiai. paremtą išmintinga filosofija bei nustatytais principais. ten vietos nebus. Nebylūs. Kam nėra tekę nubusti prieš aušrą po besapnės nakties. Lyg ir niekas nepasikeitė. pranašavęs naująjį hedonizmą. kurie atrodo stipresni už juos pačius ir kurie.

ieškodamas pojūčių. Išeidamas jis su nuostaba žvelgdavo į juodas klausyklas. kuris dažniausiai jį lydi.Tokių pasaulių kūrimas Dorianui Grėjui rodėsi esąs tikrasis gyvenimo tikslas ar vienas iš tikrųjų tikslų. angelų duona. klausydamasis. kuris. Dorianą jaudino tiek didingas pojūčiais suvokiamos realybės paneigimas. Savotiškai jį žavėjo rūkstantys smilkytuvai. jis bandė sukurti kvepalų psichologiją. kodėl ambra sužadina aistras. kaip veikia saldžiai kvepiančios šaknys. o paskui. kartais iš tikro atrodančiu lyg <I>panis caelestis</I>. turįs nuostabią galią paprastus daiktus paversti nepaprastais. kuriame galima gyventi. kaip jau buvo minėta. dažnai sudaro būtiną jo egzistavimo sąlygą. ir subtilusis antinomianizmas. Jis žinojo. išaiškinti. normalių ar pakenktų. ir nusprendė atskleisti jų tikruosius ryšius. hovenija. bet. jų gamybos paslaptis. kas glūdi smilkaluose. kuris. apsivilkęs standžia gėlėta dalmatika. sutraukęs jų spalvas. kodėl muskusas sudrumsčia protą. Dorianas dažnai pereidavo prie tam tikrų mąstymo modelių. Vienu metu jį domino misticizmas. tamsus ir kvapnus medis. ir alijošius. žiedadulkių pilnos gėlės. tiek ir primityvus jos elementų paprastumas bei jos simbolizuojamos amžinos žmogaus tragedijos patosas. kurie tuo pat metu būtų ir nauji. nustatyti. nesumaišė su smukle. ieškodavo žmonių minčių bei aistrų ištakų kokioje balzganoje smegenų ląstelėje ar baltame organizmo nerve. ir malonūs ir kuriuose glūdėtų romantikai taip būtinas nepaprastumas. jis distiliuodavo sodraus kvapo aliejus ir degindavo aromatingus rytietiškus sakus. įrodinėjančia absoliučią dvasios priklausomybę nuo tam tikrų fizinių sąlygų. kaip pro nudilusius grotelius vyrai ir moterys šnibžda tikrąsias savo gyvenimo istorijas. kaip sako. pasotinęs proto smalsumą. domėjosi kurį laiką ir materialistinėmis vokiečių darvinizmo doktrinomis ir. kaip jis žinojo. baltomis rankomis palengva atstumia tabernakulį dengiantį šydą arba kelia aukštyn brangakmeniais išpuoštą. kuris buvo daug baisesnis už visus antikinio pasaulio aukojimus. liguistų ar sveikų. pasiduodavo vylingai jų įtakai. nardas. arba kaip kunigas. o čampakas teršia vaizduotę. jokia teorija apie gyvenimą Dorianui nebuvo svarbesnė už patį gyvenimą. kuri tinka tik pernakvoti vieną naktį ar prisiglausti kelias nakties valandas. aukso ir cinoberio lubomis ir alyvuogių spalvos lakuotomis sienomis jis ruošdavo keistus koncertus. Paskui jis pasinėrė vien į muziką ir ilgoje salėje grotuotais langais. perlaužia ostiją ir deda į taurę ir už nuodėmes mušasi į krūtinę. kokie bevaisiai visi intelektualiniai svarstymai. Sykį pasklido gandas. kad jie žmogui sukelia mistinę nuotaiką. kad nėra tokios dvasinės būsenos. apsitaisęs Kristaus kančių apdaru. jausdamas keistą pasitenkinimą. anot moderniųjų psichologų. kai nėra žvaigždžių ir kai mėnuo pasislėpęs. Todėl jis ėmė studijuoti kvepalus. Jis suprato. Tačiau. kai jie atskiriami nuo veiklos ir patirties. kuriuos lyg didžiules auksines gėles siūbuoja susikaupę berniukai. kad Dorianas ketinąs pereiti į katalikų tikėjimą. kuris žmogų pykina. kuriuose pašėlę čigonai mažomis citromis brązgindavo siautulingas melodijas arba . kuri neturėtų atitikmens pojūčiuose. Jis labai aiškiai suvokė. Tame kasdieniniame aukojime. formaliai išpažindamas kokį tikėjimą ar priimdamas kokią sistemą. kad pojūčiai gali atskleisti ne mažiau dvasinių paslapčių kaip siela. o žibutės primena mirusią meilę. aromatingi balzamai. kuris ne tik puikiai derinasi su karštu temperamentu. buvo priešingi jo prigimčiai. Iš tikrųjų Romos katalikų apeigos visad jį labai masino. namo. žibinto formos monstranciją su baltutėlaičiu paplotėliu. kurie. žavėdamasis teorija. o kartais ilgai sėdėdavo jų šešėlyje. pamesdavo su tuo keistu abejingumu. Dorianui patikdavo klūpoti ant šaltų marmuro grindų ir žiūrėti į kunigą. kuri sumaišo protą. apvilkti mezginiais ir purpuru. išsklaido melancholiją. Bet jis niekada nepadarė klaidos ir savo intelektualinio augimo nesukaustė.

kuriuo duoda ženklą sargybiniai. kurios nebuvo susidūrusios su Vakarų civilizacija. "parodžius auksines raides bei purpurinį drabužį". Karneolas . turi savų išgamų. ir. kimofaną su plonytėm sidabro gyslelėm. o traukiant. už devynių mylių. kurie klykia šaižiai lyg paukščiai. tiek tarp tų negausių laukinių genčių. panašių į pieną. pabaisą buvę galima užmigdyti ir nudėti. jį jaudindavo šaižūs barbariškos muzikos intervalai ir aštrūs disonansai. ir vaivorykščių atspindžius baltam kaip pienas opale. kad Jordano slėnyje buvę rastos gyvatės. "kurioms ant nugarų augo tikrų smaragdų vainikai". panašus į tą. skaisčiai raudonų rubinų su virpančiom keturkampėm žvaigždėm viduje. jis jautė keistą malonumą. ir kurio graudų garsą taip vaizdžiai aprašė. rausvų kaip rožė ir gelsvų kaip vynas topazų. šlykštaus pavidalo ir bjauraus balso daiktų. mušamas lazdomis. kurie purtomi barškėdavo. kurio jam pavydėjo visi žinovai. kokių tik galėjo rasti tiek išmirusių tautų kapuose. gražus Šopeno liūdesys ir paties Bethoveno galingos harmonijos neveikė jo klausos. tokių pat. Filostratas pasakoja. aptemptas didžiulių gyvačių odomis. Vėliau jis ėmė domėtis brangakmeniais ir į kaukių balių atėjo persirengęs Prancūzijos admirolu Anu de Žuajezu. ugninių granatų. o Indijos agatas teikiąs jam iškalbingumo. Jis mėgdavo juos čiupinėti. kurį matė Bernalas Diasas. randamų netoli Kuskoi ir žvangančių neapsakomai maloniai. kai Šūberto grakštumas. tuo tarpu išsišiepę negrai monotoniškai mušdavo varinius būgnus. Ematėjos užkariautojo. kad slibino smegenyse buvęs brangakmenis. Doriano kolekcijoje buvo margintų arbūzų su akmenukais. Dažnai jis ištisą dieną praleisdavo rūšiuodamas ir dėliodamas į dėželes savo brangakmenių kolekcijas. kuris lempos šviesoje tapdavo raudonas. Alfonso knygoje <I>"Clericalis Disciplina"</I> buvo minima gyvatė tikro hiacinto akimis. Iš Amsterdamo jis parsisiųsdino tris be galo didelius ir nepaprastai sodrios spalvos smaragdus. galvodamas. Šis pomėgis jam nepraėjo daugelį metų. Iš visų pasaulio šalių jis surinko keisčiausių instrumentų. o liekni su tiurbanais indai. iš teisybės. Šitie fantastiški instrumentai Dorianą žavėjo. kaip pasakojama. ir kurio balsas girdimas. ir žalių jaspių. turėjo <I>de la vieille roche</I> turkį. Tačiau ilgainiui jie jam įkyrėjo. kaip ir Gamta. Jo kolekcijoje buvo Rio Negro indėnų paslaptingasis džuruparis. gaunamais iš augalų sulčių. buvo ir čaižus Amazonės genčių turas. ir jis vėl sėdėdavo savo ložėje operoje vienas arba su lordu Henriu ir su didžiausiu malonumu klausydavosi "Tanhoizerio". Tarpais. Jis rado ir nuostabių legendų apie brangakmenius. kuris skamba ne pučiant orą. marguojančių pakaitomis rubinų ir safyrų sluoksniais. bandyti. išliko visą gyvenimą. ir milžiniškas cilindrinis būgnas. ir actekų varpeliai jotli. ir fleitų iš žmonių kaulų. molinių ąsočių iš Peru. Didžiojo chemiko Pjero de Bonifaco nuomone. kai drauge su Kortesu įžengė į meksikiečių šventovę. kiaurą dieną tupintys aukštuose medžiuose. Jis turėjo alyvų žalumo chrizoberilą. į kurį moterims draudžiama pažvelgti ir kurį jaunuoliai gali pamatyti tik po pasninko ir plakimo rykštėmis. o jo drabužius puošė penki šimtai šešiasdešimt perlų. romantiškoje istorijoje pasakojama.geltonomis skraistėmis orūs tunisiečiai virpindavo įtemptas didžiulių liutnių stygas. kokias Alfonsas de Ovalas girdėjo Čilėje. kad Menas. Jis mėgo raudoną saulės akmens auksą ir perlinį mėnulio akmens baltumą. susirangę ant raudonį demblių pūsdavo ilgus nendrinius ar varinius vamzdžius ir kerėdavo ar dėdavosi kerį didžiules kobras ir baisias raguotas gyvates. o Aleksandro. oranžinių ir violetinių špinelių. buvo ilgas meksikietiškas klarinas. buvo ir teponactlis su dviem virpančiais mediniais liežuvėliais. šio didžio kūrinio uvertiūroje įžvelgdamas savo sielos tragedijos išraišką. ametistų. deimantas žmogų darąs nematomą. sukabinti kekėmis lyg vynuogės. šviesiai žalią peridotą. išteptomis elastingais sakais.

Aleksandro VI sūnus. Ceilono karalius savo vainikavimo iškilmėse jojęs per miestą su dideliu rubinu rankoje. kaip rašė Demokritas. Paskui Dorianas susižavėjo siuvinėtais daiktais ir gobelenais. daug sykių kartojosi siaubo naktų gėda. Kai hunai nusivilioję karalių į didelę duobę. Arabijos paukščių lizduose būdavę aspilatų. kurį naras pagrobęs ir atnešęs karaliui Perozui.jis beveik nusiminė. liemenė nusagstyta deimantais ir kitais brangakmeniais. nusėtą perlais. Anglijos karaliaus Karolio balnakilpės buvo apkabinėtos keturiais šimtais dvidešimt vienu deimantu. Holas aprašė.numaldąs pyktį. Leonardas Kamilas matęs baltą akmenį. kad karalienės miegamajame buvę galima regėti "iš sidabro iškaltas visas skaisčiąsias pasaulio moteris. Visiškai kitoks buvo daiktų likimas. įsimylėjusią perlą. kas jam tuo momentu įdomu. Koks nuostabus buvo gyvenimas kitados! Kokia prabangi ištaiga ir koks puošnumas! Net skaityti apie prašmatnų gyvenimą tų. hiacintas užmigdąs. žiūrinčias pro gražius chrizolitų. nors imperatorius Anastasijus ir siūlęs už jį penkis šimtus aukso gabalų. Jono Kunigo karališkųjų rūmų vartai buvę "padaryti iš karneolo ir juose įstatytas raguotosios gyvatės ragas. o hercogo kepurę puošė dvi eilės rizbinų. Keistame Lodžo romane "Amerikos Margarita" pasakojama. vertą trisdešimt tūkstančių markių perdėm nužertą raudonaisiais špineliais. tik pateptas ožiukų krauju ima veikti. buvo be galo malonu. Malabaro karalius vienam venecijiečiui rodęs rožančių iš trijų šimtį keturių perlų . kaip Laikas žudo visa. O bezoaras. kad dieną žibėtų auksas. . daug kartų žydėjo ir vyto geltoni žonkiliai. o nakčia . gydęs nuo maro. Išnagrinėjęs šią sritį. kepurė buvo apkabinėta kriaušės pavidalo perlais ir nusagstyta safyrais. pamatęs. kaip pasakoja Prokopijus. Kai Valentinua hercogas. kurį tamsiaveidės merginos išaudė Atėnei pasidžiaugti? Kur tas didysis velarius. tas nusviedęs perlą ir niekas jo neberadęs. kuris padeda rasti vagis. opalas atimąs iš mėnulio jo spalvą. kas gražu ir nepaprasta. aplankė Prancūzijos karalių Liudviką XII. vaizduojantis dievų kovą su gigantais. granatų ir žalių smaragdų veidrodžius". Edvardas II Pjerui Gavestonui dovanojo raudono aukso šarvus. Selenitas augąs ir mažėjąs drauge su mėnuliu. Nė viena žiema nesudarkė jo veido. buvo apdengtas aukso plokštelėmis. Viršum frontono buvę du aukso obuoliai su dviem granatais viduje. kad niekas negalėtų įnešti nuodų". o jis buvo nepasikeitęs. juos nešiojantį žmogų saugą nuo ugnies.. prismaigstytus hiacintų. ametistas išblaškąs vyno svaigulį. Buvo legenda apie jūrų baidyklę. apykaklę iš aukso rožių su turkiais ir šalmą. kuris gelbėjęs nuo nuodų. paskutinio tos giminės Burgundijos hercogo. kurie skleidė didžią šviesą. kurie. Karolio Drąsiojo. kaip buvo apsivilkęs Henrikas VIII kai prieš vainikavimą jojo į Tauerį: auksinio brokato švarkas.iš raudonųjų špinelių". kurie jau mirę. o didžiulė perpetė . Kur jie dingo? Kur dabar tas didžiulis krokų spalvos apdaras. Jam pačiam vis dėlto pavyko tos lemties išvengti. Ričardas II turėjęs apsiaustą. jo arklys. baidyklė nužudžiusi vagį ir devynerius metus gedėjusi prarasto perlo.kiekvienam jo garbinamam dievui buvę skirta po perlą. Markas Polas matęs Zipangu gyventojus dedant rožinius perlus mirusiems į burnas. o melocijus.. Henrikas II nešiojo brangakmeniais puoštas pirštines ligi alkūnių ir turėjo kumštinę pirštinę sakalams su prisiūtais dvylika rubinų ir penkiasdešimt dviem dideliais perlais. Jokūbo I favoritės nešiojo smaragdų auskarus filigraninio aukso apsodais. Bėgo vasara po vasaros. kurie šiaurės Europos tautų vėsiuose būstuose atstojo freskas. žydinčio kaip gėlė. rastas Arabijos elnio širdyje.Dorianas pasižymėjo retu sugebėjimu absoliučiai įsitraukti į tai. kaip rašo Brantomas. Granatas išvaikąs velnius. nepakando jo grožio.granatai. išimtą iš ką tik užmuštos rupūžės galvos.

karaliaus Chilperiko įkapių drobulę su trimis šimtais aukso bičių. kad paslėptų išblyškusį. standaus ispaniško aksomo. vengriško nėrimo šydų. ką pamatęs gamtoje gali nupiešti dailininkas. kurie Rytuose dėl jų perregimumo vadinami "austu oru". o iš abiejų pusių smulkiais perlais buvo išsiuvinėti ananasų motyvai. o žiedai buvo išvarstyti sidabro siūlais ir . keistai ornamentuotų audeklų iš Javos. o kraštai buvę išsiuvinėti perlais. nualintą kančių. paukščiais ir paveikslais. lokiais. nubarstytu pusmėnuliais ir saulėmis. miškais. Ypatingą potraukį jis jautė taip pat bažnytiniams drabužiams. panteromis. išsiuvinėto širdimis iš akanto lapų. įrištų rusvai geltonu atlasu ar šviesiai mėlynu šilku su <I>fleurs de lys</I>. ant kurio rankovių buvęs išsiuvinėtas tekstas dainos. kurios buvo sustatytos pasieniais jo namo vakarinėje galerijoje. kurioje buvo atvaizduotas žvaigždėtas dangus ir Apolonas su aukso vadelėmis rankose. Kita kapa buvo žalio aksomo. po auksu žibančiu jo kupolu stovėjusi Mohamedo vėliava. "tekančiu vandeniu" ar "vakaro rasa". viskuo. Karolio Urleaniečio apsiaustą. Jis turėjo taip pat puošnią kapą iš tamsiai raudono šilko ir auksu atausto damasto. Kotrynos Medičį gedulo guolis buvęs apmuštas juodu aksomu. o Švenčiausios mergelės vainikavimo scena buvo šilko siūlais išsiuvinėta ant gaubto. buvo iš keturių perlų. gruzinų dirbinių su paauksuotomis monetomis. kur toji milžiniška purpurinė burė. įrengtą Burgundijus karalienei Joanai ir išdabintą "trylika šimtų ir dvidešimt viena auksu siuvinėta papūga. papuoštus liūtais. Sicilijos brokatų. papuošta karaliaus herbais. nuostabių geltonų kiniškų draperijų. būtinų Kristaus sužadėtinei. jis gavo puikių Delio muslinų. Liudviko XIV kambaryje buvusios auksu išsiuvinėtos penkiolikos pėdų aukštumo kariatidės.kurį Neronas buvo įsakęs užtiesti ant Koliziejaus Romoje. Ištisus metus Dorianas rinko pačius rečiausius audinių ir siuvinėtų daiktų pavyzdžius. dailiai ataustų auksinėm palmetėm ir išsiuvinėtų švytinčiais vabalų sparneliais. kokius tik galėjo rasti. kaip anuomet buvo žymima. išvargusį savo kūną. jo užuolaidos buvusios Damasko šilko su lapų vainikais ir girliandomis aukso bei sidabro fone. eilėmis nukabinto karalienės herbais iš juodo aksomo. kuriame turkiais buvo išsiuvinėti Korano posakiai. brangakmeniais ir plonyte drobe. o natos buvusios išrašytos auksu. gulinčių ant stilizuotų žiedų šešiais žiedlapiais. žalsvai auksinio atspalvio japoniškų foukousų su nuostabių plunksnų paukščiais. gavo knygų. važnyčiojantis baltais žirgais pakinkytą aukso karietą? Jis geidė pamatyti tas keistas Saulės žyniui išaustas staltieses. gazinių Dakos audinių. fantastiškus drabužius. Lenkijos karaliaus Sobieskio paradinės lovos baldakimas buvęs iš auksinio Smirnos brokato. ir sužalotą skausmų. kurių sparnus taip pat puošė karalienės herbai". iš kurių kilo balti žiedai ilgais kotais. kas susiję su bažnyčios apeigomis. ant kurių būdavo išdėliojami puotos skanėstai ir kepsniai. nes ji privalo gerbtis purpuru. kambario sienos buvę iš sidabro audeklo. ir penkiais šimtais šešiasdešimt viena peteliške. jis laikė sukrovęs daugybę retų ir gražių apdarų. Baldakimo ramsčiai buvę iš nuostabiai kalinėto paauksuoto sidabro. kiekviena keturkampė nata. kurių ji pati trokšta. uolomis ir medžiotojais. je suis tout joyeux"</I>. Baldakimas buvęs paimtas iš turkų stovyklos prie Vienos. kuriais pati save kamuoja. kėlusius Ponto vyskupui pasipiktinimą. gausiai papuošto medalionais iš emalio ir brangakmenių. prasidedančios žodžiais: <I>"Madame. Ilgose kedro dėžėse. Jis skaitė apie kambarį Reimso pilyje. Apkraščiai buvo padalinti į skyrelius. vaizduojančius scenas iš Švenčiausios mergelės gyvenimo. papuošto ornamentu iš auksinių granatų. kaip ir viskam. Tai buvo XV amžiaus italų darbas.

Dorianas turėjo ir arnotų iš geltono kaip gintaras ir iš mėlyno šilko. kuris pabandytų iš jo tyčiotis. Šie lobiai ir visa. apsupto mūro siena Alžyro mieste. bet ką jie galėtų susigaudyti? Jis išjuoktų kiekvieną. papuošto Kristaus kančių ir nukryžiavimo vaizdais. kol jį pagaliau iš ten išvydavo. Ištisas savaites jis ten neįeidavo. vis tiek nieko nesuprastų. Sagtis buvo papuošta serafimo galva. Apkraščiai buvo išausti rombais iš raudonų ir auksinių šilko siūlų ir nusagstyti medalionais. kurioms tie daiktai buvo skirti. Dorianas puikiai suvokė. Mistinės apeigos. Net jei jis ir pasakytų. portretas. ar kas nepasikėsino į duris. tarp kurių buvo ir šventas Sebastijonas. kažkuo dirgino jam vaizduotę. kad jį matę besipešantį su svetimšaliais jūreiviais landynėje Vaitčepelio pakraštyje. Kartais didžiuliuose savo namuose Notingemšyre. Negyvenamame užrakintame kambaryje. bet buvo nemaža ir tokių. su kuriais paprastai bičiuliaudavosi. kuris nuodėmei suteikia beveik pusę jos žavesio. pabėgti nors keliems mėnesiams nuo baimės. daugybę korporalų. ką Dorianas buvo sukaupęs gražiuose savo namuose. tebebuvo nepaprastai panašus į jį. padėdavo jam užsimiršti. nuostabų džiaugsmingumą. delfinais ir lelijomis. kuri priklausė jiedviem su lordu Henriu. O jeigu jį pavogtų? Vien nuo tos minties Dorianui iš siaubo stingdavo kraujas. išdabintų tulpėmis. kurio besikeičiantys bruožai rodė jam tikrąjį jo nuopuolį. kad sykį. jis turėjo dalmatikų iš balto atlaso ir rausvo šilkinio damasto. kur prabėgo beveik visa jo vaikystė. kur jie buvo praleidę ne vieną žiemą. Jis nebegalėjo atsiskirti nuo paveikslo. Negi jam rūpi. troškimą mėgautis pačia savo egzistencija. vaizduojančiais šventuosius bei kankinius. jis netikėtai palikdavo svečius ir skubėdavo atgal į Londoną pažiūrėti. Juk ne jis tapė portretą. buvo pasakojama. tapusio svarbia jo gyvenimo dalimi. kuri tarpais atrodydavo nebepakeliama. kad jis . kad. kuriais jis buvo įsakęs apkalti duris. O gal žmonės ir dabar jį įtaria. išsiuvinėto liūtais. linksmindamas elegantiškus savo luomo jaunus vyrus. Tada pasaulis tikrai sužinotų jo paslaptį. kad jei kas ir įsibrautų. kad atvaizdas toks atgrasus ir gėdingas. ir savimi. povais ir kitokiomis emblemomis. Jo vos neišmetė iš vieno Vest Endo klubo. Paskui staiga kokią naktį jis išsėlindavo iš namų. užmiršdavo šlykštųjį atvaizdą. tualnių iš avietinio aksomo ir mėlynos drobės. taip pat ir balto namo. vėl atgaudavo širdies ramybę. eidavo į baisias landynes netoli Blu Geito laukų ir išbūdavo ten daugelį dienų. ir stulbindamas visą grafystę įnoringa savo gyvenimo prabanga bei prašmatniu blizgesiu. Buvo šnekama. iš auksinio brokato ir iš geltono šilkinio damasto ir auksinio audeklo. kai draugas jį atsivedęs į "Čerčilio" rūkomąjį. kartais šlykštėdavosi ir portretu. jam išvykus. iškiliai siuvinėta aukso siūlais. kurie juo nepasitikėjo. nepaisant tvirtų skersinių. o priešais portretą uždangos vietoje kabojo purpuro ir aukso marška. o kartais didžiuodavosi savo individualizmu. jis pats savo rankomis buvo pakabinęs ant sienos baisųjį portretą. Po kelerių metų Dorianas jau nebepajėgdavo ilgesniam laikui išvažiuoti iš Anglijos ir atsisakė vilos Truvilyje. Grįžęs sėdėdavo priešais paveikslą. Nors didžiuma žavėjosi Dorianu. bijojo.spalvotais krištolo karoliukais. taurės uždangalų ir skraisčių su Kristaus atvaizdu. kuriam dėl savo kilmės bei padėties tikrai turėjo teisę priklausyti. kas nors neįsibrautų į kambarį. ir pilnas slapto pasitenkinimo šypsodavo sudarkytam savo antrininkui. Beriko hercogas ir dar vienas džentelmenas demonstratyviai pakilę ir išėję. nors šlykštus ir bjaurus. kai jis jau turėjo dvidešimt penkerius metus. ar kas patikėtų? Ir vis dėlto jis bijojo. Keistos istorijos ėmė sklisti apie jį. Teisybė. nešančiam jo naštą. be to. ar tebėra paveikslas.

kad jis klystų. Jis buvo apdraustas didžiulio savo turto. kurį "karaliaus dvaras lepino už gražų veidą. Ar kas nors ir iš jos temperamento jam atiteko? Rodėsi. vienalytį savo esme. visiškai pakeitusius jo gyvenimą? Antai auksu siuvinėta raudona liemene. pasakojamas apie jos meilužius. kurie tokioms pjesėms teikia patrauklumo. Jį stebindavo lėkšta psichologija tą. kol pasiekė jį? Gal miglotas to žuvusio grožio nujautimas paskatino jį Bezilio Holvordo dirbtuvėje taip netikėtai. ir nepasakysi. Dorianui žmogus . o jam prie kojų guli sidabriniai su juosvu atspalviu šarvai. perlą korsažu rausvomis įkirptomis rankovėmis. Maži smailianosiai batukai padabinti didelėm žaliom rozetėm. kurios beprotiškai jį mylėjo ir dėl jo buvo pasiryžusios iškęsti visuomenės pasmerkimą bei paminti nusistovėjusius papročius. atrodė. jei sužinai. Forma čia būtina. tave vaišinęs prastais pietumis ir netikusiu vynu.bendraująs su vagimis ir netikrų pinigų dirbėjais ir žinąs jų amato paslaptis. nes taip jie vadindavo kalbas. svarstant šį klausimą. Į tokį atžarumą ir į bandymus jį paniekinti Dorianas nekreipdavo jokio dėmesio. Frensio Osborno aprašytas "Karalienės Elžbietos ir karaliaus Jokūbo viešpatavimo laikų memuaruose" kaip žmogus. padedantis suteikti asmeniui daugiapusiškumo. kurių kraujas tekėjo jo gyslose. bent civilizuota visuomenė. kuri. Ji instinktyviai jaučia. brangakmeniais nusagstytu apsiaustu. patikimą. ir daugeliui žmonių atviras linksmas jo būdas. geriausiai paneigdavo visus šmeižtus.būtybė su miriadais gyvenimų ir miriadais pojūčių. o kartu ir jų nerealumo. gyvena nepriekaištingą gyvenimą. niekada nepraeis. o kai jis vėl pasirodydavo žmonėse. Joje turėtų būti apeigų iškilmingumo. Štai Filipas Herbertas. kai į kambarį įeidavo Dorianas. sudėtingas daugiaformis padaras. Nes aukštosios visuomenės dėsniai yra ar bent turėtų būti panašūs į meno dėsnius. blykšdavo iš gėdos ir siaubo. Ar kartais ne jaunojo Herberto gyvenimą Dorianas dabar gyvena? Gal koks keistas nuodingas pradas ėjo iš kūno į kūną. ar žiūrėdavo į jį šaltomis tiriančiomis akimis. ir romantinės pjesės nenuoširdumas turėtų joje sietis su sąmoju ir grožiu. Tačiau buvo pastebėta. Dorianas mėgo vaikštinėti po nykią šaltą paveikslų galeriją savo viloje ir apžiūrinėti portretus tų. net jo kūną ženklina kraupios mirusių protėvių ligos. Moterys. kad gražios manieros svarbiau už moralę. net pačios didžiausios dorybės negali išpirkti pusiau atvėsusių pietų. neilgai jam tarnavusį". Visuomenė. kurių velionis nedrįso paversti tikrove? Štai iš nublukusios drobės šypsosi ledi Elizabeta Deveru su perregimu gobtuvu. Nejau nenuoširdumas toks baisus daiktas? Juk tai tik metodas. auksu apvedžiota klostine apykakle ir rankogaliais stovi seras Entonis Šerardas. Bet tos pašnibždomis pasakojamos skandalingos istorijos daugelio žmonių akyse Dorianui teikė tik dar daugiau keisto ir pavojingo patrauklumo. kuris turi gerą virėją. kurie žmogaus "ego" suvokia kaip kažką paprastą. turįs savyje keistą minčių ir aistrų palikimą. Taip bent samprotavo Dorianas Grėjus. o kairiąja liečia emalinę baltų ir raudonų rožių apykaklę. kad artimiausi Doriano draugai po kurio laiko ėmė jo vengti. Ką Dorianas paveldėjo iš šito žmogaus? Gal iš Džovanos Neapolietės meilužio gavo nuodėmių ir gėdos palikimą? O gal Doriano darbai svajonės. Kaip sykį. pastovų. Dešinėje rankoje gėlė. vyrai šnibždėdavosi pakampiais arba praeidavo pro jį su niekinančia šypsena. Greta ant stalo guli mandolina ir obuolys. beveik be jokios priežasties ištarti beprotiškus žodžius. žavus berniukiškas šypsnys ir neapsakomai maloni nuostabi jo jaunystė. pasakė lordas Henris. nelinkusi tikėti tuo. kad tos pailgos akys sunkiais . Dorianas žinojo jos gyvenimą ir keistas istorijas. ir jos akyse gerą vardą turintis žmogus mažiau vertas už tą. Visi kalbėjo apie keistus jo dingimus. kas kenkia turtingiems ir tuo pat metu įdomiems žmonėms. kad žmogus. sklindančias apie Dorianą. tartum pasiryžę atskleisti jo paslaptį. Galų gale menka paguoda.

jinai juokėsi jam iš portreto. Milano hercogas. būdamas Tiberijumi. Jis buvo aštuoniolikto amžiaus dabita.jis žinojo. Kaip keista! O čia jo motina drėgnomis vynu suvilgytomis lūpomis ir ledi Hamilton veidu . o fleitistas erzinęs smilkytoją. kad tam tikra prasme jų gyvenimas buvo ir jo paties. vainikuotas laurais. o blogiui rafinuotumo. kuris. Jis vadovaudavo orgijoms Karton Hauze. būdamas Kaligula. Ir jos kraujas tekėjo Doriano gyslomis.vokais smalsiai žvelgia į jį. ir įkritusiom akim žvalgęsis. kaip minia šaukusi. pajuodęs. kuris buvo Princo regento bičiulis didžiausio jo siautėjimo dienomis ir vienas iš slaptų jo vedybų su ponia Fitsherbert liudininkų? Koks jis atrodo išdidus ir gražus su savo kaštoninėm garbanom ir įžūlia poza! Kokias jo aistras paveldėjo Dorianas? Amžininkai laikė jį negarbingu žmogumi. Apsivilkusi laisvu bakchantės apdaru. ir skaitęs gėdingas Elefantidės knygas. sode. kuriems gyvenimas nieko nešykšti. jis puotavęs arklidėse su žalmarškiniais žokėjais ir vakarieniavęs iš dramblio kaulo ėdžių drauge su žirgu brangakmeniais papuoštom kamanom. kurie jį saugoję nuo žaibo. o jaunystėje lordo Ferarso draugas. Kartais Dorianui Grėjui atrodydavo. kur tik jis ėjo. o jų įtaka sąmoningai suvokiama. tuštybės pagautas. Greta kabojo jo žmonos. kuris šunimis pjudydavo gyvus žmones ir kurio nužudytą kūną rožėmis nuklojo jį mylėjusi paleistuvė. kainavusi du šimtus tūkstančių florinų. aplinkui jį vaikštinėję nykštukai ir povai. sėdėjęs Kapryje. baisius žmones. ir galbūt čia daugelis jį savo tipu bei temperamentu jam artimesni. pernelyg gausiai apmaustytas žiedais. kuris nužudė savo žmoną ir nudažė jai lūpas raudonais nuodais. o paskui perlais ir purpuru papuoštais neštuvais mulai sidabrinėm pasagom nešę jį Granatų gatve į Aukso rūmus ir jis girdėjęs. norėjo užsidėti vardą Formozus ir kurio tiara. baisusis <I>taedium vitae</I>. kuriuos Yda. jį kankinęs nuobodulys. jis vaikštinėjęs koridoriumi. kad jos meilužis įsiurbtų mirtį. bet ir literatūroje. patyrė panašų fantazijos žaismą. išblyškusios plonalūpės moters. Ir herojus tos nuostabios knygos. kurį sukūrė jo vaizduotė. Kūno spalva portrete buvo nublukusi. Daug sykių Dorianas skaitė šį fantastišką skyrių ir du sekančius. žinomas kaip popiežius Paulius_II. paniekos iškreiptos goslios lūpos. Jos tarytum sekė Dorianą. juodai apsirengusios. Septintame skyriuje jis pasakoja. buvo jis ir Elagabalas. Ant krūtinės jam spindėjo Keliaraiščio ordinas. kad mistinėje santuokoje jį sujungtą su saule. ten buvo Filipas. Bordžija ant balto žirgo su šalimais jojančia . kurią ji laikė. sėdėdamas cirke. nusidažęs veidą. Jis jautėsi pažįstąs visus tuos keistus. portretas. bet akys vis dar stebino gilumu ir atspalvio gražumu. kaip.jo paties gyvenimo metraštis. apstatytu marmuriniais veidrodžiais. ką iš jos paveldėjo. Dailūs nėrinių rankogaliai dengia liesas geltonas rankas. verpęs drauge su moterimis ir įsakęs iš Kartaginos atgabenti mėnulį. Purpuras liejosi iš taurės. Jam atrodė. Džanas Marija Viskontis. ne to gyvenimo. Kraujas ir Nuobodulys pavertė baidyklėmis ar bepročiais. apimantis tuos. jis pro skaidrį smaragdą stebėjęs kruvinas skerdynes.cezaris Neronas. kuriam lemta užbaigti jo dienas. myluodamas jos lavoną. kuris egzistavo jo mintyse ir aistrose. kuri taip paveikė Dorianą. kuris. O ką gavo iš antrojo lordo Beknemo. buvo pirkta baisaus nusikaltimo kaina. kurie praėjo pro pasaulio sceną ir nuodėmei suteikė tiek žavumo. Pjetras Barbis. O ką jis gavo iš Džordžo Vilobio pudruotais plaukais ir fantastiškom muselėm ant veido? Koks piktas jis atrodo! Rūškanas. būdamas Domicianu. kurį jis iš tikrųjų gyveno tam tikromis sąlygomis. bet to. Vynuogių lapai puošė plaukus. Žmogus turi protėvių ne tik giminėje. ar kur neatsispindi durklas. Iš jos gavo grožį ir aistrą kitų grožiui. kur lyg keistuose gobelenuose ar tobuluose emalio dirbiniuose buvo vaizduojami baisūs ir gražūs veidai tų. venecijietis. kad jis . kad visa žmonijos istorija .

Kai ėjot pro šalį. Mirties ir Beprotybės atvaizdais. brangakmeniais išdabinta berete. Renesansas žinojo keistų būdų nuodyti . lošdamas kauliukais iš savo sielos. jūsų kailinius. išpuoštame nimfomis ir kentaurais. nes labai seniai jūsų nemačiau. nes naktis buvo šalta ir ūkanota. kaip kiti turi silpnybę raudonam vynui. kurie jo nekentė. Tai buvo Bezilis Holvordas. dabar laimino. kad tas per puotą jam patarnautų kaip Ganimedas ar Hilas. Vidurnakčio traukiniu išvažiuoju į Paryžių ir prieš išvykdamas būtinai norėjau jus pamatyti. Gaila.Dorianai! Kaip man pavyko! Nuo devynių laukiau jūsų bibliotekoje. garbanomis lyg akanto lapais. Rankoje jis nešėsi kelionmaišį. o Atlanta. negalėjo tverti neverkę. pagavo jį. kurio atvaizdas buvo sudegintas Romoje kaip Dievo ir žmonių priešo ir kuris staltiesėle pasmaugė Poliseną ir davė Džinevrai d'Esle nuodų smaragdo taurėje. kai jis į blogį žiūrėdavo kaip į priemonę. kad tuo metu. jį būsią galima nuraminti tik saracėniškomis kortomis su Meilės. mielas Bezili? Net Grosvenoro aikštės nebeatpažįstu. Galų gale man pagailo jūsų tarno ir liepiau mane išleisti ir pačiam eiti gulti. Tikriausiai greit grįšit? . kuris taip neišpasakytai mylėjo savo brolienę. Rodos. Ezelinas. Kažkoks baisus patrauklumas slypėjo juose. Bet Holvordas jį pamatė.nuodydavo šalmu ar liepsnojančiu deglu. veikiau. kardinolas. kadaise jį prakeikusi. XII SKYRIUS Tai atsitiko lapkričio devintą. pasistatęs pilko apsiausto apykaklę. o dieną jie drumsdavo jam vaizduotę. pastatė krikščionims melstis pagonių šventyklą. įsisupęs į šiltus kailinius. kuris šaipydamasis pasivadino Inocentu ir kuriam į sustingusias venas žydas gydytojas supylė trijų jaunuolių kraują. Dorianas išgirdo. Grifonetas Baljonis puošnia striuke. kai jis merdėjo geltonoje aikštėje Perudžoje. kaip jis vėliau dažnai prisimindavo. Nakčia Dorianas juos sapnuodavo. kad jūs išvykstat. paauksuotu kvepiančiu rutulėliu ar gintaro vėriniu. kur buvo kviestas pietų.Brolžudyste ir apsiaustu. mano namai kažkur čia. pažinau jus. jog kažkoks raupsuotasis jam išpranašavęs pamišimą. Keistas baimės jausmas. jaunasis Florencijos arkivyskupas. kuris priimdavo Leonorą Aragonietę balto ir raudono šilko paviljone.velnio sūnus. jo grožis buvęs toks nepaprastas. kuriam tik mirties reginys išblaškydavo melancholiją ir kuris turėjo silpnybę kraujui. o protui aptemus. kurio grožiui galėjo prilygti tik jo ištvirkimas. Grosvenoro aikštės ir Saut Odli gatvės kampe pro rūką labai skubėdamas praėjo žmogus. ir kuris auksu apdarė berniuką. Dorianą Grėjų užnuodijo knyga. Pjetras Rarijus. Karolis_VI. jo trisdešimt aštuntosios gimimo dienos išvakarėse. Būdavo akimirkų. išteptu Peroto krauju. o paskui ėmė skubiai eiti įkandin. jis nužudė Astorą drauge su jo nuotaka ir Simonetą kartu su pažu. o norėdamas pagerbti gėdingą aistrą. kaip iš pradžių jis sustojo. Dorianas jį pažino. apgavęs tėvą. Bet nebuvau visai tikras. net tie. Izotos meilužis ir Riminio valdovas. Sidžizmondas Malatesta. kaip buvo sakoma.Tokiam rūke. . bet užtikrinti negalėčiau. kurio Dorianas nemokėjo paaiškinti. Negi manęs nepažinot? . Džambatistas Čibas. padedančią įgyvendinti jo grožio koncepciją. Po kelių akimirkų jo ranka jau lietė Doriano alkūnę. Vakare apie vienuoliktą valandą jis grįžo namo iš lordo Henrio. Jis neišsidavė pažinęs ir skubiai nuėjo toliau savo namų link. siuvinėta pirštine ar brangakmeniais nusėta vėduokle. Siksto_IV sūnus ir favoritas.

Turiu marias laiko. Ten. nieko daugiau nebenoriu. nusiimdamas kepurę ir apsiaustą ir mesdamas ant kelionmaišio. vedė ledi Redli kambarinę ir įkurdino ją Paryžiuje kaip anglę siuvėją.atsakė dailininkas. Mėgstu paskalas apie svetimus žmones. jūs turit padėtį visuomenėje. Štai mes prie jūsų durų. žinot. Tik pusvalandį jus sugaišinsiu. kad kiti jus laikytų niekšu ir žemu žmogumi? Be abejonės. Dažnai esi linkęs įsivaizduoti absurdiškus dalykus. Šį vakarą aš pats sau nusibodau.O dabar. Bent neturėtų būti. Nuo to man dar sunkiau. ėjau į klubą jūsų ieškoti. .Ačiū.Privalau jums tai pasakyti.. Tikrai vaišingas žmogus. .Matot. ir klestelėjo ant sofos. Teisybę pasakius. dideliame atvirame židinyje. Turiu jums kai ką pasakyti.sušuko Dorianas irzliai. Dorianai. Man regis. Tik žiūrėkit. Dorianas pažvelgė į jį ir nusišypsojo. ką vežuosi. Ketinu Paryžiuje išsinuomoti dirbtuvę ir ten užsidaryti tol. Dorianai. net ir jūsų aukščiausios rūšies cigarečių. tačiau skųstis negalėjau. jums derėtų žinoti. kurį buvo pastatęs kampe. . . . ir atrodė. . Nesiraukykit. bet paskalos apie mane patį man nerūpi. kad man būtų jauku.Ne tiek daug jūsų prašau. sukrauta į šį kelionmaišį. Leiskit valandėlę užsukti. ne apie mane. kad išvažiuodamas nuoširdžiai liūdėjo. . Davė man viską. Visa. kur jis dingo? Dorianas patraukė pečiais. . Bet ar nepavėluosit į traukinį? . papurtė galvą ir nusekė įkandin Doriano į biblioteką. kol baigsiu didelį paveikslą.Ne.sumurmėjo jis. .O apie ką šnekėsim? . . ir aš be vargo per dvidešimt minučių nueisiu ligi Viktorijos stoties. Tačiau ne apie save norėjau pakalbėti. Kiekvienam džentelmenui rūpi jo geras vardas. .Turi rūpėti. . Niekada jo nemėgau. dėl bagažo gaišti man neteks. Teko girdėti. Bet padėtis ir turtas dar ne viskas. eidamas į vidų...Traukinys išeis penkiolika po dvylikos. Dorianai. skaisčiai liepsnojo malkos. Jos neturi patrauklaus šviežumo. Man jis daug labiau patinka už tą prancūzą. kuris anksčiau buvo. Negi norit. Šešis mėnesius nebūsiu Anglijoj. ten dabar užėjusi anglomanija. Gal dar gersit brendžio su gazuotu vandeniu? O gal reinvynio su selteriu? Aš visada geriu reinvynį su selteriu. Pro rūką prasiskverbusioje žibinto šviesoje Holvordas žvilgterėjo į savo laikrodį. kaip buvo pratęs.. jūsų tarnas pasirūpino.Rodos. mielas bičiuli. Tikriausiai jo yra gretimam kambary. . Lempos buvo uždegtos..atsakė Holvordas savo rimtu žemu balsu. kurį esu sumanęs. Holvordas. turit turto ir visa kita. ar ne? Bet. ir vien jūsų labui. Verčiau kalbėkim apie ką nors kitą. . nekalbėkit nieko rimta. nes rūko prieis į namus. Matot. tais gandais aš nė trupučio netikiu. jis buvo visai neblogas tarnas.Mielai.paklausė abejingai Dorianas. Tikiuosi.Nieko nenoriu girdėti. Gana kvailai elgiasi tie prancūzai. . o ant stalelio.Kaip įdomiai keliauja žymus dailininkas! Gledstono kelionmaišis ir apsiaustas! Prašau vidun. Jis iš tikrųjų buvo man labai ištikimas.atsakė jis. stovėjo atidengta olandiška sidabrinė gėrimų dėžė su keliais gazuoto vandens sifonais ir didelėm krištolo taurėm. ko norėjau. nes sunkiuosius daiktus jau išsiunčiau. jog Londone apie jus sklinda siaubingos šnekos. užlipęs laiptais ir atrakinęs duris. o dabar tik vienuolika. noriu su jumis rimtai pasišnekėti. kai susitikom.Kaip tik apie jus. Dorianas atsiduso ir užsidegė cigaretę. papuošto įvairių atspalvių medienos mozaika. Šiais laikais nieko rimta nebėra. Beje. Žinokit.Pusvalandį! .

Besišnekant atsitiktinai buvo paminėta jūsų pavardė ryšium su miniatiūromis. Žinau. Negi aš vieną mokiau ydų. ir paklausiau. kodėl Berikas išeina iš salės. o ne jis apie mane. Jie nugrimzdo į patį dugną. O jūs buvot geras jo draugas. Anksčiau niekada nebuvau jo matęs.ne apie tai kalbam. kurias žmonės šnibžda apie jus. negi aš jį saugau? Žinau. suteršęs savo vardą.negaliu patikėti niekuo. Kodėl. Ar gali būti švari jo reputacija. Vienas žmogus . kramtydamas lūpą. Bet jūs. Žmonės kartais kalba apie slaptas ydas.pasakė Dorianas. Jau vien dėl tos priežasties jums nederėjo leisti. kad anglų visuomenė sugedusi. kaip Beriko hercogas. ką vadina aukštųjų klasių pasileidimu. O kaip gyvena tie. O jūs toks nesat. Vidurinės klasės prie sočių pietų stalo skelbia savo moralinius prietarus ir šnibždasi apie tai. kad nutapyčiau jo portretą. Dabar žinau. o jo balse skambėjo begalinė panieka. klube išeina iš salės.Bent į jus žiūrėdamas negaliu patikėti. prašydamas. toks žmogus. Steivlis paniekinančiai šyptelėjo ir pasakė. Jis siūlė didžiulius pinigus.Liaukitės. Dorianai. Per daug sau leidžiat. skaistaus. ji išryškėja lūpų linijose. Jei koks nelaimingas žmogus turi ydą. kurioje mes gyvenam. Jos nepaslėpsi. nekalto veido. įstūmėt ir dar galit šypsotis taip. Sutikau jį pietaudamas pereitą savaitę. Kaip jis dabar gyvena? Koks džentelmenas su juo bendraus? . Nuodėmė įsirėžia žmogui į veidą. kad jūs gal ir turit nepaprastą meninį skonį. Todėl. žinau. . kai būdamas toli nuo jūsų girdžiu visas tas šlykštybes. gerumo.Bezili.. . bet esat žmogus.Dorianai. pamiršot.. Jūs juos įstūmėt. nesuteršta. ir. tokio tyro. kurio nederėtų pažinti nė vienai skaisčiai mergaitei ir su kuriuo nė vienai dorai moteriškei nederėtų sėdėti vienam kambary. Apie žmogų galima spręsti pagal tai. Ir dar baisiau. Taip. kad šalis. Kažkodėl jo pirštų forma sukėlė man pasibjaurėjimą.Klausiat. net rankų formoje. uždribusiuose akių vokuose. mėgindami dėtis ar net dėdamiesi priklausą aukštajai visuomenei ir turį artimų ryšių su tais. ką visa tai reiškia. kokią įtaką jis turi savo draugams. . kad visų prastuolių liežuviai imtų jį plakti. Šioje šalyje žmogui užtenka būti kilmingam ir protingam.pernai atėjo pas mane.nenoriu minėti jo pavardės. Kalbat tą. tuo metu dar nieko nebuvau apie jį girdėjęs. Dorianai. Bezili.. kas kalbama apie jus. . ko visai nežinot. Buvo klaiku! Kodėl jūsų draugystė tokia pražūtinga jauniems vyrams? Nelaimingas vaikinas iš gvardijos nusižudė. Seras Henris Eštonas. kaip Anglijoje žmonės plepa. jog nesuklydau jį įtardamas. Nėra slaptų ydų. turėjo palikti Angliją. kurias jūs paskolinot parodai Dadlio galerijoje.. vos tik man įėjus. kad būtumėt taurus. jog esu jūsų draugas. kad judu su Henriu neperskiriami draugai. bet jūs jį pažįstat. Bet kaip tik dėl to noriu. ką besakyti. bet aš atsisakiau. dabar niekuomet nebeužsukat į mano dirbtuvę.sušuko Holvordas. Jo gyvenimas baisus. tyrumo jausmą. atrodo. kad Anglija pakankamai ydinga. kad jo sesers pavardė virstų nešlovės sinonimu. Jūs užkrėtėt juos beprotišku malonumų troškimu. yra veidmainių šalis. jei šitoks kraujas teka jo gyslomis? Klausiat apie Henrį Eštoną ir jaunąjį Pertą. kuriuos šmeižia. vos tik jūs įeinat? Kodėl daugelis džentelmenų Londone nenori lankytis jūsų namuose ir kviestis jus? Jūs buvot lordo Steivlio draugas. o kitą ištvirkauti? Jei tas kvailys Kento sūnus atsivedė žmoną iš gatvės. O kokio baisaus galo susilaukė Adrianas Singltonas? Kokia lordo Kento vienintelio sūnaus ateitis? Buvau sutikęs jo tėvą vakar Sent Džeimso gatvėj. Jis man pasakė. Bet aš matau jus labai retai. prarado bet kokį garbės. Pasakė visiems girdint. kurie dedasi esą dori? Mielas mano bičiuli. atsargiau. kad aš viską žinau apie jį. Žinau. nebežinau. Priminiau jam.. jūsų jaunystė tokia nuostabi. Jūsų draugai. Juk judu buvot neperskiriami. kuo aš čia dėtas? Jei Adrianas Singlconas sąskaitoje pasirašo draugo pavarde. kaip dabar šypsotės. nors paskui nemaža išgirdau.

Pasakiau jam. Noriu. Jūsų įtaka kitiems nepaprasta. kad žmonės jus gerbtų.Aš privalau kalbėti. kad nenoriu jūsų mokyti. Pažįstu? Ar aš jus pažįstu? Prieš atsakydamas turėčiau pamatyti jūsų sielą.vėl nusijuokė Dorianas. jūsų supratimu. Dabar pažvelgsit jam tiesiai į akis. apimtas neapsakomo gailesčio. Nesakau. Galų gale kokią teisę jis turi brautis į Doriano Grėjaus gyvenimą? Jei Dorianas .Pamatyti mano sielą! .Parodysiu savo sielą. Lordas Glosteris buvo vienas geriausių mano draugų Oksforde. kad visada buvau ištikimas jūsų draugas. . . kuris nutapė portretą. Iš kur galiu žinoti? Bet taip apie jus šneka žmonės. Noriu. Kai susipažinot su ledi Gvendolina. juokiausi. Šiurpus džiaugsmas pagavo jį. su kuriais bendraujat. Tai jūsų rankų darbas. atrodo. kad čia absurdas. ką girdžiu. abejoti negalima. Jis su vaikišku įžūlumu treptelėjo koja į grindis. jog kiekvienas žmogus.Nevalia taip kalbėti. Holvordas atšoko atbulas. ką. .Dorianai. Visa. sykį įkėlęs koją į kieno nors namus. ką buvo padaręs. kad turėtumėt gerą vardą.tęsė Dorianas. kad nutrauktumėt ryšius su tais baisiais žmonėmis. Netrūkčiokit pečiais. Ko jums nepažiūrėti? Paskui galėsit visiems pasakoti. . visos jo gėdos šaltinį. nors jūs ir sugebat nuobodžiai apie jį papostringauti. Girdžiu ir dabar. Išvysit tai. . ar tai teisybė. Noriu. Valandėlę jis tylėjo. Sklinda dar ir kitokios istorijos . kaip persirengęs sėlinot į šlykščiausias Londono landynes. . kaip sykį Haris kalbėjo.Jūs taip manot? . nė menkiausia dėmelė nebuvo jos sutepusi. . dėl to dar labiau manim žavėsis.Šį vakarą pamatysit ir jūs! . kurį buvo parašiusi jo žmona. pasakiau jūsų labui.Pamatyti jūsų sielą. O jei patikės.Taip. jog gyventumėt taip. Ir išklausysit. kad dar kažkas žinos jo paslaptį ir kad žmogų. pagalvojus. Sakykit viską. Niekas nepatikės. su kuo tik suartėjat. Prisimenu. Nežinau. bet paskui tą savo žodį sulaužo. ką pasakiau šį vakarą. Sako. Kiekvienas jo žodis buvo sklidinas beprotiško išdidumo. Mūsų amžių aš geriau už jus pažįstu. kai vieniša merdėjo savo viloje Mentonoje. nesuterštą reputaciją. Žinot. Bet tik Dievas tą gali. o jūs privalot išklausyti. Sakau gi. o ne bloga. Aš noriu jus mokyti. jūs nežinot. Jūsų vardas buvo įpainiotas į pačią baisiausią išpažintį. kokią man yra tekę skaityti. tai šventvagystė! .Aš žinau. Tebūna ji gera. jei tik norėsit.Eime. Pilnas kartėlio pašaipus juokas išsiveržė iš jaunesniojo vyro lūpų. eidamas artyn ir įdėmiai žvelgdamas į rimtas Holvordo akis. O jūsų vila užmiestyje? Kaip ten jūs leidžiat dienas? Dorianai. užtraukiat jiems gėdą.. Tuo. griebdamas nuo stalo lempą.sušuko jis. . kas apie jus šnekama.sumurmėjo Dorianas. Ar čia teisybė? Ar gali būti teisybė? Kai pirmą sykį išgirdau. ligi mirties kaip sunki našta slėgs šlykštus prisiminimas to. . Jis rodė man laišką. ir šiurpas mane nukrato. taip sako iš pradžių.Manęs nelieskit. iš baimės jis išblyško kaip drobė... vienas Dievas tegali matyti.kaip auštant žmonės matė jus išeinant iš tų gėdingų namų. Gana priplepėjot apie sugedimą. pašokdamas nuo sofos. kad jūs sugadinat kiekvieną. ką dar turit pasakyti! Dailininko veidas skausmingai trūktelėjo. Nebūkit toks abejingas. .sušuko jis. kuri sutiktų su ja pasivažinėti Parke? Juk net jos vaikams draudžiama su ja gyventi.rimtai atsakė Holvordas su giliu sielvartu balse.Taip. O dabar ar beatsirastų Londone bent viena dora moteris. ir kad. ėmęs pamokslauti. kad aš puikiai jus pažįstu ir jūs nieko panašaus padaryti negalėjot. Jūsų žodžiai baisūs ir beprasmiai. eime. .

išsiėmė raktą. Dorianai. patikėsiu. Dorianas Grėjus nusišypsojo. Atrodė. senovinė itališka skrynia ir apytuštė knygų spinta .paragino jaunasis vyras aiškiu griežtu balsu. Paneikit juos. XIII SKYRIUS Jis išėjo iš kambario ir ėmė lipti į viršų. Kol Dorianas degė žvakigalį. Pūstelėjo šalto oro srovė. Ėjo jie tyliai žmonės instinktyviai taip visad vaikšto nakčia. uždengtas paveikslas. O viešpatie! Jam prieš akis buvo Doriano Grėjaus veidas. Dorianas padėjo lempą ant grindų. . Paskui šiurkštokai pridūrė: . . Kažkur vėjo gūsis subarškino langus. Užlipęs į viršų.pasakė jaunesnysis vyras ir.sumurmėjo Holvordas. kilimas skylėtas. ...ir. ir akimirką lempos liepsna plyksterėjo niūria oranžine šviesa. Parodysiu.tarytum ir viskas. manot.sušuko jis. kad kambaryje jau daugelį metų niekas negyveno.Uždarykit duris. Jei pasakysit. Bezili. . .. Jūs daugiau susijęs su mano gyvenimu.Jūs vienintelis žmogus pasaulyje. . padėtą ant židinio lentynėlės. paėmęs lempą. neminint stalo ir kėdės. Kažkas jo išraiškoje kėlė dailininkui šleikštulį bei pasibjaurėjimą..Aš kas dieną rašau dienoraštį ir niekada jo neišnešu iš to kambario. priėjo prie židinio ir ilgai žiūrėjo į degančias pliauskas..tyliai paklausė jis. paneikit! Negi nematot. kiek jis turėjo iškentėti! Paskui Holvordas atsitiesė. vypsantį.Dorianai. Siaubo šūksnis išsiveržė iš dailininko lūpų.Puiku. klaikus bjaurumas . statydamas lempą ant stalo. raukdamas kaktą. Šiaip ar taip. . ištaręs šiuos žodžius. Balsas. kas apie jį pasakojama. Čia jo negaliu duoti. ar būtinai norit žinoti? . Tik neliepkit man nieko skaityti šiąnakt.Tad jūs.Štai ką turiu pasakyti.Aš laukiu. kaip aš kankinuos? Dieve mano! Nesakykit man. turintis teisę viską apie mane sužinoti.Atremkit tuos baisius kaltinimus.Eisiu. Išvažiuosiu rytoj. sviedė ją žemėn. Išblukęs flamandiškas gobelenas.Bezili. . ištvirkęs žmogus. Bezili. Holvordas spėjo pamatyti. Panieka iškreipė jam lūpas. kuriame rašau. kad jūs blogas. Nuo lempos krito fantastiški šešėliai ant sienos ir laiptų. Už panelių sukrebždėjo pelė. . .sušnibždėjo jis.. į pilkus kaip šarma pelenus ir virpančius liepsnos liežuvius. Ore tvyrojo drėgnas pelėsių kvapas. nuplėšęs uždangą nuo skersinio. Aš tenoriu aiškaus atsakymo į savo klausimą. jam iš drobės.Taip.Eime į viršų. kad viskas čia apdulkėję.ramiai tarė jis.Nenorit? Tada pats turėsiu atitraukti. sugedęs. jūs arba proto netekot. kad čia perdėm neteisybė. .. atidarė duris ir įėjo į vidų. įkišo į spyną ir pasuko.Gausit jį viršuje. Dorianai. Į traukinį jau pavėlavau. Holvordas suglumęs dairėsi aplinkui. jei eisit drauge. o Bezilis Holvordas nusekė pavymui. Dorianas krūptelėjo. . kad tik Dievas tegali matyti sielą? Atitraukit uždangą ir pamatysit jūs. Ilgai skaityti neteks. .atsakė šypsodamas Dorianas. buvo šaltas ir žiaurus. Bezili. kai jis prietemoje pamatė šlykštų veidą. arba vaidinat! . . jei jūs norit. Tiek to. Holvordas atsigręžė. negu manot.padarė bent dešimtą dalį to.

Į drobę įsimetė pelėsiai. . negu mano tie.pareiškiau norą. . Bezili.sušuko jis. Paviršius atrodė nėmaž nepakitęs. kuris man išaiškino jaunystės stebuklą... Užburkusios akys dar turėjo gražaus mėlynumo.Prieš daugelį metų..Kaip jūs vadinot.dar nebuvo galutinai sužalojęs nepaprasto jo grožio. tada jūs blogesnis. Griebęs uždegtą žvakę. gėdinga. gal triumfo kibirkštėlės akyse. Kairiajame kampe buvo jo parašas. Beprotybės akimirką.sušuko Dorianas.raudonio. Praretėjusiuose plaukuose dar buvo kiek aukso. . kurie jus šmeižia! Jis pakėlė žvakę prie drobės ir vėl ėmė apžiūrinėti. Holvordas vėl atsigręžė į portretą ir ėmė į jį žiūrėti. nei tikro džiaugsmo jo veide nebuvo. Tiktai žiūrovo smalsumas. sugniaužęs gėlę saujoje. .Mano idealas. o juslingose lūpose . Sakau jums. kuriuos vartojau. jūs mane lepinot.Ak. Balsas jam pačiam pasirodė šaižus ir keistas. Ir vis dėlto čia buvo jo darbas. gedimas ir toji klaikuma ėjo iš vidaus.Netikiu.Čia mano sielos veidas.. Nei tikro sielvarto. kaip kraujas tarsi sustingo gyslose. kai jie susidomėję stebi įžymaus aktoriaus vaidybą. ko negali būti? .Nieko pikta.Viešpatie! Ką aš dievinau! Jis turi velnio akis! .. . Jūs man buvot toks idealas. Jis mane sunaikino. Matyt. Jo paveikslas! Ką tai reiškė? Kodėl jis pasikeitė? Holvordas atsigręžė ir pažiūrėjo į Dorianą Grėjų klejojančio žmogaus akimis. .Prisimenu! O. Kambarys drėgnas. buvo kažkokių bjaurių nuodų..Kiekviename iš mūsų. kad čia mano paveikslas. glūdi dangus ir pragaras! .Ką tai reiškia? . jeigu čia teisybė. kaip jūs jį vadinat. Vieną dieną supažindinot su savo draugu.. atrėmė kaktą į aprasojusi stiklą. Tai buvo kažkokia pikta parodija. . čia Dorianas. Taip. priėjęs prie lango..ir jei čia tas. . su begaline neviltimi mostelėjęs ranka. O čia satyro veidas. Dažuose. . kad jį sunaikinot. to negali būti. ir rėmai tikrai buvo jo paties suprojektuoti.net ir dabar negaliu pasakyti. o gal tai buvo malda. .tyliai tarė jaunasis vyras ir. Portretą palengva . . išvedžiotas aukštomis skaisčiai raudonomis raidėmis. kad tapyta jo. dar žymėjo dailiai iškirptų šnervių ir lankstaus kaklo taurios linijos. . O Dorianas stovėjo atsirėmęs į židinį ir žiūrėjo į jį su keista išraiška.mudu susitikom. ar aš to gailiuosi. kokio aš niekada nebesutiksiu. Jam pasidarė baisu. Jis brūkštelėjo ranka sau per kaktą. kai dar buvau berniukas. nieko gėdinga ten nebuvo. kuo jūs pavertėt savo gyvenimą. . Jis niekada to paveikslo netapė. toks. tuo tarpu jūs baigėt tapyti portretą. ar ne. kuri žmonių veiduose atsiranda spektaklyje. Lūpos trūkčiojo.Sakėt. Jis tą suprato ir akies mirksniu pajuto. kuris man atskleidė grožio stebuklą. kaip puikiai prisimenu! Ne! Tai neįmanoma. sukepęs liežuvis nebegalėjo apsiversti.tarė Dorianas Grėjus. mokėt puikautis savo grožiu.Nejau nematot savo idealo? . pakėlė ją prie paveikslo. Ji buvo sudrėkusi nuo lipnaus prakaito.Dieve mano. Bet kas jį nutapė? Bezilis matė. Jis išsiėmė gėlę iš švarko atlapo ir uostė ar bent dėjosi ją uostąs. ...pagaliau sušuko Holvordas. niekšiška satyra. koks buvo baigus tapyti.Aš klydau.karčiai tarė Dorianas.

Aš per daug jumis žavėjausi ir esu nubaustas. lyg norėdamas stotis. Rodos. gal prisiminsim maldą. tebespausdamas galvą žemyn. Jis karštligiškai apsižvalgė aplinkui. Dorianai. Net šlapiame griovyje pūvantis lavonas nebūtų baisiau atrodęs. Klaupkim ir pamėginkim. tarytum ją būtų įkvėpęs atvaizdas drobėje ar iššieptos lūpos pakuždėjusios į ausį. Visi miegojo. kaip dar nieko nebuvo neapkentęs. Atleisk mums mūsų kaltes. Tada krito į išklerusį krėslą. Tris kartus rankos mėšlungiškai kilsterėjo aukštyn. .ėdė kažkokio vidinio stimulo varomi nuodėmės raupsai. Dorianas Grėjus palengva atsisuko ir pro ašaras pažvelgė į jį. nejau nematot. Dorianai. tik lašt lašt lašnojo kraujas ant nuzulinto kilimo.. ir dangus atrodė nelyginant milžiniško povo uodega. Gelbėk mus nuo pikto". Ant dažytos skrynios priešais jį kažkas blizgėjo. Jei ne dantytas raudonas plyšys sprande ir juodas klampus klanas ant stalo. Jis pamatė. ir staiga jį pagavo nesuvaldoma neapykanta Beziliui Holvordui. Paskui bloškė peilį ant stalo ir įsiklausė. kokia pamoka! Kokia baisi pamoka! Atsakymo nebuvo. kuris stovėjo šalia stalo. Jis palengva nuslinko pro Holvordą ligi peilio.pralemeno jis. Jis užmynė ją ir užgesino. ne vėlu. Kelias akimirkas jis stovėjo persilenkęs per baliustradą ir žiūrėjo į tamsos sklidiną juodą gelmę. Vėjas jau buvo išsklaidęs rūką. Aplinkui nė garso. Tai buvo peilis.Per vėlu. Laukinis persekiojamo žvėries siutas užvirė jo širdyje. Dieve mano. žvakė iškrito iš žvakidės ir spragsėdama liko gulėti ant grindų. ir dabar jis neapkentė už stalo sėdinčio žmogaus taip. Negyvėlis tebesėdėjo kėdėje.Tie žodžiai man dabar bereikšmiai. kuris tolydžio plėtėsi. juokingai mosuodamos stingstančiom plaštakom.Melskitės. o jo rankos atrodė nepaprastai ilgos. . Pakankamai blogybių pridarėt per savo gyvenimą. kad žmogus miega. Jo akys nukrypo tenlink. nubarstyta miriadais aukso akių. Jis pažvelgė žemyn ir pamatė policininką. yra kažkur tokios eilutės: "Nors tavo nuodėmės būtų raudonos kaip kraujas. Bezili. jo atsineštas prieš keletą dienų virvės galui nupjauti ir užmirštas pasiimti. Dorianas puolė prie jo ir smogė peiliu į kraujagyslę už ausies. Dorianas atidarė duris ir išėjo į laiptų aikštelę. griebė peilį ir atsisuko.Dieve brangus. vaikštinėjantį po savo apylinkę ir ilgu žibinto spinduliu švysčiojantį į tylių namų duris. tačiau Bezilis jau nebekrutėjo. . Kažkas ėmė lašėti ant grindų. Kaip greitai viskas įvyko! Dorianas pasijuto keistai ramus ir. kaip prie lango rauda Dorianas. . grįžo į kambarį ir užsirakino iš vidaus. atidarė jas ir išėjo. Akimirką Dorianas dar palaukė. kas ten. Dorianai. Jis dūrė dar porą sykių. . būtum galėjęs sakyti. Holvordo ranka sudrebėjo.Tylėkit. Mudu abu nubausti. Atsidūręs Holvordui už nugaros. melskitės. paskui baisus krauju springstančio žmogaus gargimas. aš padarysiu jas baltas kaip sniegas"? . paskui prilenkė Bezilio galvą prie stalo ir ėmė badyti. Jūs per daug savimi žavėjotės. Namuose tvyrojo gili tyla. Holvordas sukrutėjo kėdėje.. priėjęs prie balkono durų. Ir mūsų atgailos malda bus išklausyta.sušnibždėjo dailininkas.Kaip ten mus mokė melstis vaikystėje? "Neleisk mūsų sugundyti. kaip tas prakeiktas padaras tyčiojasi iš mūsų? Dorianas Grėjus žvilgterėjo į paveikslą. Kartokime abu. bet jis girdėjo. Paskui ištraukė raktą. . Taip nekalbėkit. užsikniaubęs ant stalo. Pasigirdo prislopintas vaitojimas. ir užsidengė veidą delnais. Mūsų išdidumo malda buvo išklausyta.Niekada. . susikūprinęs.

Frensi.Na gerai. kaip ir buvo ketinęs. ir žiūrėdamas. ir jis grįžo atgal į vidų ir uždarė balkoną. pone. Po daugelio mėnesių! Ligi to laiko bus galima viską sunaikinti.tarė įeidamas Dorianas. paskui išėjo. Staiga jam šovė į galvą viena mintis. Frensi. Jo tarnas miegojo. Kažkokia moteriškė plazdančia skraiste svirduliuodama ėjo palei tvorą. Šiurpas nukratė Dorianą. . Atmosferoje tvyrojo žudymo aistra. Didžiuma tarnų buvo Selbi Rojalyje. Turiu darbo. Niekas nematė jo grįžtant. Po kelių akimirkų atitraukė skląstį ir išsmuko į lauką. Neužmiršk rytoj mane pažadinti devintą. Kartkartėmis ji sustodavo ir pažvelgdavo atgal.. Jautė. žiūrėdamas į laikrodį ir mirksėdamas. Dujinėse lempose liepsna suvirpėjo ir pamėlo. Tada ėmė skambinti. ir įgrūdo juos ten.Dešimt po dviejų. kad svarbiausia nesigilinti į tai. beveik kas mėnesį.Ne. Kelinta valanda? . Ten pastovėjo.Ponas Holvordas. kaip šaligatviu sunkiais žingsniais palengva vaikštinėja policininkas. Reikėjo juos kur nors įkišti.Neužmiršiu. pone. klausydamasis. kad jo nesutikau. Akimirką Dorianas dvejojo. . Tarnas nušlepsėjo koridoriumi. nutapęs jam lemtingąjį portretą. užgniaužęs kvapą. nusagstytas nešlifuotais turkiais. Kasmet. Tarnas pasiges jos ir ims klausinėti. pone. Ar laiško nepaliko? . Užrakinęs duris.Ties gatvės kampu blykstelėjo raudona pravažiuojančio kebo šviesa ir vėl dingo. Anglijoje kariami žmonės už tai. Jinai kvatodama nusvirdino tolyn. Per aikštę nuskriejo žvarbus vėjo gūsis. Paryžius! Taip. Priėjgs prie durų. pone.. kur laikydavo keistuosius savo apdarus. Bet kas įrodys jo kaltę? Bezilis Holvordas išėjo iš jo namų apie vienuoliktą. visur tylu. Po kokių penkių minučių atėjo tarnas.. todėl kokie nors įtarimai kils tik po daugelio mėnesių. Paskui išsitraukė laikrodį. Prie jos priėjo policininkas ir kažką pasakė. Jis atrakino slaptą spintą sienoje. Atėjęs į biblioteką. Jis apsivilko kailinius. Kelis kartus jis stabtelėjo ir palaukė. Sakė parašysiąs iš Paryžiaus. Ne. kad pažadinau. užsidėjo skrybėlę ir išėjo į prieškambarį. . Bezilis išvyko į Paryžių pusiaunakčio traukiniu. Laukė.. Vėliau be jokio vargo galės sudeginti. Mediniai laiptai girgždėjo. jei nerasiąs jūsų klube. . užsimiegojęs. Išsėdėjo čia ligi vienuoliktos. .atsakė vyriškis. Štai ir viskas. skubėjo į traukinį. Į nužudytąjį net nežvilgterėjo. Tai buvo savotiškas maurų dirbinys iš matinio sidabro su juodinto plieno arabeskomis.Kaip gaila. kuris buvo visų nelaimių priežastis.Gerai.bet aš raktą pamiršau. Koks jis tylus! Kokios klaikiai baltos jo ilgos rankos! Tarytum baisi vaško statula. pasitraukė iš gyvenimo. Atsisėdo ir ėmė galvoti.Dešimt po dviejų? Kaip vėlu! Pažadink mane ryt devintą. kas įvyko. pusiau apsirengęs.Ar buvo šį vakarą kas užėjęs? . . tylutėliai paskui save uždarydamas duris. Jis negalėjo nepamatyti negyvėlio. . Jis buvo keistai uždaras žmogus. Tai tik jo žingsnių aidas. ką padarė jis. belapiai medžiai lingavo juodas geležines šakas. Paskui uždainavo kimiu balsu. Dorianas nutykino žemyn. lyg vaitodami iš skausmo. kaip blykčioja lange jo žibinto atspindžiai. Draugas..Atleisk. kampe pamatė kelionmaišį ir apsiaustą. pasuko raktą ir atidarė jas. .. Kažkokia raudona žvaigždė per daug priartėjo prie žemės.. Paskui prisiminė lempą. paskui apsisuko ir paėmė lempą nuo stalo. Buvo be dvidešimt dvi.

į Hertfordo gatvę 152. pažiūrėjo į titulinį knygos puslapį. architektūrinius fragmentus. Buvo pasiryžęs negalvoti apie tai. ką buvo iškentęs. Išgėręs puoduką juodos kavos. . devintą valandą. Tarytum gegužio rytą. nei kančių vaizdai netrikdė jam nakties. vieną ranką pasikišęs po skruostu. o paskui žmonių veidus. nuėjęs prie knygų spintos. iš lėto nusišluostė servetėle lūpas. pavargęs nuo žaidimų ar pamokų. o jeigu ponas Kempbelas išvykęs. kuri privertė nužudyti dailininką. kad susirgs arba jam protas pasimaišys. ką pergyveno. Tai. Kai išmušė pusę dešimtos. Dorianas saldžiai miegojo. o žiedus keitė net kelis sykius. atsikėlė ir. Vieną perskaitė kelis sykius. XIV SKYRIUS Kitą rytą. kad tavęs neužsmaugtų. Švelnios lapkričio saulės spinduliai sruvo į kambarį. mostelėjo tarnui palaukti ir. Yra nuodėmių. Dorianas jautė. tučtuojau užsidegė cigaretę ir ėmė piešti ant popieriaus lapo iš pradžių gėles. o jau šviečia saulė. Tačiau jis nieko nesapnavo. ore tvyrojo jauki šiluma. negu daryti. peržiūrėjo laiškus. kai šis sėdėjo kėdėje. o ne dienai. ir akimirką jį vėl apėmė ta keista neapykanta Beziliui Holvordui. Išsitiesęs sofoje. Staiga jis pastebėjo. keistų pergalių.Nunešk jį. Bet čia buvo kas kita. kad visi jo nupiešti veidai be galo panašūs į Bezilį Holvordą. kurias ketino užsakyti Selbio tarnams. Tai buvo Gotjė <I>"Emaux et Camées"</I> Šarpantjė leidinys japoniškame popieriuje su Žakmaro ofortais. kol tai bus įmanoma. Rengėsi rūpestingiau negu visada. prisiminęs visa. Likęs vienas. Meireras". Taip. kurias maloniau prisiminti.ragavo įvairius patiekalus. pasirėmė alkūne ir ėmė gurkšnoti šokoladą. jei galvos apie tai. Negyvėlis tebesėdi ten. Palengva praeitos nakties įvykiai begarsiais kruvinais žingsniais atšliaužė į jo sąmonę ir ten atgijo klaikiai ryškūs. Susiraukė. ir protui suteikia didesnį džiaugsmą už tą. Hertfordo gatvė 152. Tai vienas didžiausių jos žavumų. Ilgokai gaišo ir prie pusryčių . antrąjį padavė tarnui. "Alenas Kempbelas. Nei džiaugsmo. apsvaiginti narkotikais. nežymus šypsnys nuslydo jo lūpomis. Kokį ketvirtį valandos užsigalvojęs vaikštinėjo po kambarį. Paskui paėmė nuo vienos lentynos "Mėlynąją knygą" ir ėmė vartyti. šio žmogaus jam ir reikėjo. reikėjo išstumti iš sąmonės. Baisi ta moterų atmintis. sužinok adresą. negu pasotina aistras. Bet jaunystė ir be priežasties šypso. kramtydamas lūpas. Citrinį . Kaip baisu! Toks šiurpus reginys skirtas nakties tamsai. Vieną įsikišo kišenėn.Dorianas Grėjus numetė skrybėlę ir kailinius ant stalo ir įėjo į biblioteką. atsigulęs ant dešinio šono. paskui skubiai atsikėlė. Kai kuriuos laiškus skaitydamas šypsojo. išėmė pirmą pakliuvusį tomelį. tarsi būtų sapnavęs malonų sapną. kurį davė ar galėjo duoti pojūčiams. Frensi. Jis krūptelėjo. Atrodė lyg berniukas. ypač kruopščiai rinkosi kaklaraištį ir smeigtuką. parašė du laiškus. Dorianas brūkštelėjo ranka sau per kaktą. o kai atmerkė akis. ir Dorianas iš baisaus pykčio tarytum suledėjo. Dorianas apsivertė. tarėsi su tarnu dėl naujų livrėjų. nuėjęs prie stalo. užsmaugti. Dangus buvo giedras. Trys buvo nuobodūs. kas įvyko. teisingai kartą pasakė lordas Henris. kol šis pagaliau atsibudo. atėjo tarnas su šokolado puodeliu ant padėklo ir atidarė langines. kas įvyko. kurios greičiau patenkina puikybę. Tarnui teko du sykius pajudinti Dorianą už peties. o paskui suplėšė kiek sudirgusiu veidu.

nardančias po mažą kavinę Smirnoje. plaukiantį į Lidą. Les d?mes. Jis žvilgterėjo į savo baltus plonus ir ilgus pirštus ir nejučia krūptelėjo. Kurį laiką drauge su juo gyveno Bezilis ir dėl Tintoreto buvo tiesiog galvą pametęs. skaitė apie obeliską iš <I>Place de la Concorde</I>. Sur le marbre d'un escalier. Vargšas Bezilis! Kaip baisu šitaip numirti. jis tolydžio kartojo: <I> Devant une facade rose. Jetant son amarre au pilier. Bet Venecija. žavias kvailystes. Knyga buvo Adrianos Singlton dovana. kuri pastūmėjo jį į beprotiškas. kur chadžijai susisėdę varsto savo gintarinius rožančius. kurį buvo ten praleidęs. Pačios eilės jam atrodė nelyginant tos tiesios turkio žydrumo linijos. tebeturėjo foną romantikai. ir nuostabią meilę. L'esquif aborde et me dépose. Le sein de perles ruisselant. o tikrai romantikai fonas svarbiausia ar beveik svarbiausia. kol užėjo nuostabiuosius posmus apie Veneciją: <I> Sur une gamme chromatique. Staigūs spalvų blyksterėjimai eilėraštyje jam priminė paukščius opalo ir vaivorykštės spalvų kaklais. Dorianas atsiduso. </I> Visa Venecija buvo tose dviejose eilutėse. šaltą geltoną ranką. kurios lydi laivą.žalumo odos viršeliuose buvo išspausdintas raštas . Jis skaitė apie kregždes. <I>du supplice encore mal lavée<I>.auksinis tinklelis ir taškuoti granatai. Atsilošęs. paskui vertė toliau. lyg su juoda gondola sidabro priekiu ir plevenančiom užuolaidom plauktų žaliomis vandenų gatvėmis per rausvai balzganą perlamutrinį miestą. </I> Kokios nepaprastos eilės! Skaitydamas jis įsivaizdavo. S'enflent comme des gorges rondes Que soul?ve un soupir d'amour. Visur yra romantikos. o tiurbanoti pirkliai rūko ilgas su kutais pypkes ir rimtai tarpusavyje šnekučiuojasi. Devant une facade rose. primerkęs akis. La Vénus de l'Adriatique Sort de l'eau son corps rose et blanc. Verčiant puslapius. kuris verkia granito . vėl paėmė knygą ir pamėgino užsimiršti. Jis prisiminė rudenį. kaip ir Oksfordas. apžėlusią rausvais pūkeliais ir su <I>doigts de faune</I>. Sur le marbre d'un escalier. sur l'azur des ondes Suivant la phrase au pur contour. žvilgsnis užkliuvo už eilėraščio apie Lasenero ranką. kurie plasnoja aplink aukštą korėtą Kampanilą ar pilni iškilnaus grakštumo vaikštinėja po niūrias apdulkėjusias arkadas.

laikui sustojus. Galų gale pakilo ir ėmė žingsniuoti po kambarį tartum koks gražus žvėris narve. o vėliau juodu dažnai buvo galima matyti drauge operoje ir visur. kad laikas slenka švininėm kojom. Mokslas buvo svarbiausia jo proto aistra. kur sfinksai. Alenas pasikeitė . kad jie susitikę beveik nebesikalba ir kad Kempbelas visada anksti išeina iš bet kokio pobūvio. Tai buvo teisybė.kartais jį apimdavo keista melancholija. šypsodavosi tik Dorianas Grėjus. Pusantrų metų truko jų draugystė. jis buvo puikus muzikantas ir griežė smuiku bei skambino fortepijonu geriau už daugelį mėgėjų. ar buvo kada tarp jų koks vaidas. Alenas Kempbelas . kurioje kiauras dienas sėdėdavo užsidaręs dideliam motinos apmaudui. kalba apie keistą statulą. netgi matė ir. Kempbelą amžinai galėjai rasti arba Selbi Rojalyje. Niekas niekada nesužinojo. Vaikščiojo dideliais begarsiais žingsniais. lotosais apaugusio Nilo. ir rodėsi. tai tik Doriano Grėjaus dėka. lyg norėdamas iš smegenų išplėšti regėjimo galią ir akių obuolius įstumti gilyn į akiduobes. Laukimas tapo nebepakeliamas. Sulig kiekviena minute vis labiau jaudinosi. Bet netrukus knyga iškrito jam iš rankų.mat motina troško. turėjo nuosavą laboratoriją. nors vaizduojamojo meno tikrai įvertinti nemokėjo. imdamas savo melodiją iš nubučiuoto marmuro. Kai jie dabar susitikdavo žmonėse. Tik staiga žmonės pastebėjo. jei Alenas Kempbelas išvykęs iš Anglijos? Prabėgs daug dienų. O jei jis atsisakys ateiti.. o baimės sudarkyta vaizduotė rangėsi ir raitėsi lyg skausmo apimtas gyvas padaras. Be to. drebulio purtomas. Paskui laikas netikėtai sustojo. o paprašytas skambinti atsisakydavo. tas aklas. Be to. sudrėkusiais delnais spaudė degančius vokus. kad gautų gamtos mokslų diplomą su pagyrimu. teisindavosi esąs įsigilinęs į mokslą ir jam nebelieką laiko muzikai. Šio žmogaus dabar laukė Dorianas Grėjus. ir baisus išgąstis pagavo jį. paskui Dorianas ėmė mąstyti apie eilėraštį. chemikas ir vaistininkas jai buvo tas pats. šoko kaip bjauri marionetė scenoje ir šaipėsi pro besikeičiančias kaukes. kuris. Gotjė lyginamą su kontralto balsu. kur po žalią garuojantį dumblą ropoja krokodilai berilo akutėm. Smegenys buvo gavusios peno ir jį gromuliavo. kuri sklido iš Doriano ir kurią jis galėdavo naudoti. Kadaise. muzika ir ta nenusakoma traukos jėga.niekada. staiga vikriai į . Paskui jų draugystė staiga nutrūko. lėtai alsuojantis laikas visai nebešliaužė. kol jis grįš. Iš teisybės. kad muzikos jis nebepakenčia. jis žinojo. ir vieną ar du sykiu jo pavardė buvo paminėta mokslinėse apžvalgose ryšium su kai kuriais įdomiais eksperimentais. o apie chemiją labai miglotai tenusimanė. juodu buvo labai geri draugai. arba Grosvenoro aikštėje. beveik neperskiriami. Kas sekundę jis žvilgčiojo į laikrodį. gulinčią Luvre porfyro salėje. Kiekvieną dieną jis vis labiau domėjosi biologija. kai panorėdavo. Tai buvo be galo protingas jaunas vyras. Jam. kaip ir daugeliui. kad jis patektų į parlamentą. Kas bus. prieš penkerius metus. Jie susitiko vieną vakarą pas ledi Berkšijer. Jam rodėsi. Kembridže jis nemaža laiko praleisdavo laboratorijoje ir puikiai išlaikė specialų egzaminą. muzika visų pirma ir suartino juodu su Dorianu. Taip. Kas ten laukia. Jis ėmė nerimauti. o jei šį tą nutuokė apie poeziją. Kas tada? Kiekviena akimirka buvo be galo svarbi. rožiaspalviai ibiai. Jis ir dabar tebesidomėjo chemija. tą <I>monstre charmant</I>. balti grifai paauksuotais nagais. o dažnai ir nesąmoningai ja paveikdavo kitus. Veltui. jei ten yra Dorianas Grėjus. o jį patį klaikūs vėjai stumte stumia prie aštriabriaunio juodos bedugnės ar prarajos krašto.ašaromis savo vienišoje besaulėje ištremtyje ir trokšta sugrįžti prie karšto. Dorianas Grėjus buvo įkūnijimas visko. kur tik skambėdavo gera muzika. Jo rankos buvo keistai šaltos. kas gyvenime gražu ir žavu. kai skambino Rubinšteinas.

pasakė tarnas. kokia gėda tavęs laukia. Tau tereikia sunaikinti tą lavoną viršuje. viešai išgėdintą. Tik štai ką teks tau padaryti. Jis žiūrėjo į ją.Buvau žadėjęs į šiuos namus kojos nebekelti. gaila. Dorianas pažvelgė į jį sustingusiu žvilgsniu. Alenai. prie stalo sėdi negyvėlis. Iš siaubo jis suakmenėjo. ir liečia jis ne vieną asmenį. Kas tas žmogus. tačiau sekdamas. kad bent pirštą pajudinsiu tau pagelbėti. O kai pasiges. . . kodėl jis mirė. Po akimirką trukusios įtemptos tylos jis palinko prie stalo ir prašneko labai ramiai. Bet kas jį pastūmėjo? Tikriausiai tu. kuriuos aš galėčiau išbarstyti ore. tau nerūpi. kad dėl tavęs rizikuosiu savo reputacija? Kas man rūpi. Kaip drįsti prašyti . Tu šito nusipelnei. pone. jei atlieki man šią klaikią išpažintį. paversti saujele pelenų. Rankas laikė susikišęs į karakulinių kailinių kišenes ir tarsi nematė Doriano ištiestos rankos. Nerūpi man. šių namų viršuje. Sėskis. Jo balsas buvo griežtas ir šaltas. užrakintame kambaryje. . Kempbelas atsisėdo už stalo. o Dorianas .Nutilk. Galiausiai atsidarė durys. Manai.A. Bent ši tikrai turės sudominti. Kalbėjo jis lėtai. Iš sukepusių Doriano lūpų išsiveržė atodūsis. netekai proto.priekį iššoko baisios mintys.Ačiū. tai gyvenimo ar mirties klausimas. skruostai vėl paraudo. . buvo pilnas paniekos. sunaikinti taip.Turės sudominti. išskyrus mane.priešais jį. Vyrų žvilgsniai susitiko. į kokias velniavas tu įsivėlei? . kad neliktų jokio pėdsako. čia neturi būti jokių žymių. nukreiptas į Dorianą. Manęs jos nebedomina. Bet vienas negaliu išsiversti. . Išmanai chemiją ir panašius dalykus. Niekas nematė šio žmogaus įeinant į mano namus.Netekai proto. Grėjau. Nebenoriu nieko girdėti. tu privalai jį ir viską. jeigu manai. Kas man rūpi. . ar tai. Alenai. Netgi manoma. kaip mirė. Nejudėk ir nežiūrėk taip į mane. kaip kiekvienas žodis veikia pakviestąjį. kad pavadintum mane Dorianu. .Žinoma. tu mokslininkas.Dorianai. išvilko iš kapo šlykščią ateitį ir parodė Dorianui. Esi daręs bandymų. labai rimtas ir išblyškęs. Tik tu gali mane išgelbėti. kad tai gyvenimo ar mirties klausimas. teisybė ar ne. aš laukiau. Nesigailėčiau matydamas tave išgėdintą. Pasilaikyk baisiąsias savo paslaptis. išplėtęs akis. Dorianas atsitokėjo. Kad ir kas ten būtį. Alenai. Daugelį mėnesių niekas jo nepasiges.Vis dar nesutinki man padėti? . sakau tau. kad atėjai. Esu priverstas tave įtraukti į šį reikalą.Taip.Tai buvo savižudybė. ką ketino daryti. kad jis šiuo metu Paryžiuje. . į kurį.Alenai. Man be galo tavęs. Nenoriu veltis į tuos dalykus. Jau dešimt valandų praėjo nuo jo mirties.. Kitos išeities nėra. Doriano akys buvo pilnos bekraščio gailesčio. sverdamas žodžius. tu pasakei. .Džiaugiuosi. Alenai. niekas negali pakliūti. Jis žinojo. kas jam priklausė. netekai proto.. . Po kelių minučių įėjo Alenas Kempbelas. Alenai. Baimė dingo. ir įėjo tarnas. Alenai. kaip baisu tai. Grėjau. . Tarnas nusilenkė ir išėjo. Frensi. juodi kaip anglis plaukai ir tamsūs antakiai dar labiau ryškino veido blyškumą. Bet tu rašei. Griežtai atsisakau veltis į tavo reikalus. Skvarbus tiriantis žvilgsnis.. aš nenoriu kištis.Ponas Kempbelas. tu proto netekai! .Kviesk jį tučtuojau. .

Alenai. ir jis atvirto kėdėje. ir be mano įsikišimo tave tikrai suims. tik atlikti dar vieną mokslinį bandymą.Taip. . Kreipkis į savo draugus. Proto netekai. kiek aš dėl jo iškentėjau. Ne į tą žmogų kreipiesi. Alenai. Nė plaukelis tau nesuvirpėtų. Ne į mane. . Beje. pažiūrėtum į jį tik kaip į puikų objektą. Po dviejų ar trijų baisios tylos minučių Dorianas apsigręžė. Paskui atsistojo ir nuėjo prie lango. Tu nesiteirauji. paėmė popieriaus lapą ir kažką užrašė. priėjo artyn ir. Štai jis. į lavonines. matyt. Palauk..Vis dėlto teks. . negu daryti tai. Alenai. Pagalvok apie mano būklę. Bet meldžiu tą padaryti. Tu vaikštai į ligonines.Nėra prasmės.Man labai tavęs gaila. Jei kokiame šlykščiame prozektoriume ar dvokiančioje laboratorijoje rastum šį žmogų.Kartais mirusieji dar uždelsia. tai vienintelis mano kaltės įrodymas.Žmogžudystė! Dieve brangus. . uždėjo ranką ant peties. Jie pražuvo. Ir taip jau per daug pasakiau. Tik paklausyk. aš žuvęs. Jautė.Nekalbėk apie tuos laikus. o jis tikrai bus surastas. nejaudina tavęs. jei dar mane prašai. Aš visiškai abejingas visai tai istorijai. Alenai. patenkinąs proto smalsumą ar dar ką. Matai adresą? Jei man nepadėsi. palauk valandėlę. Iš tikrųjų. Kas man darbo. Gal ir tu kada pažinsi siaubą. kad darai ką nors negera.sumurmėjo jis.Alenai. turėsiu jį išsiųsti. ką tu pratęs daryti. jaustumeis dirbąs žmonijos labui ar praturtinąs mokslo žinias. būtent mane. pamiršo. mudu buvom draugai. Ir aš teprašau. ką ten darai. Vėl tas pats gailestis sužibo Doriano Grėjaus akyse. aš žuvęs.Baikim šią sceną. kad kažkokioj tuščioj ertmėj pašėlusiai daužosi širdis. Žmogus viršuje niekur neišeis. . iš kur tie numirėliai. . gulintį ant skarda apkalto stalo su raudonais grioveliais kraujui nutekėti. Prieš tau ateinant. Beskaitant jo veidas išblyško kaip drobė. Nors tavo draugas lordas Henris Votonas daug ko tave išmokė. aš vos nenualpau iš siaubo. Man ji nėmaž nerūpi. . Negi nesupranti? Jie pakars mane už tai.bet kitos išeities man nepalikai. . meldžiu tave. . bet taip susiklostė. Alenai. painiotis į šitą klaikią istoriją? Maniau. Esu jau parašęs laišką. . ką padariau. Nusikaltėlis visada padaro kokią kvailystę. Jam pasidarė klaikiai koktu.mane.Atsisakai? . palenkęs galvą ir ištiesęs rankas. Dorianai. Ne! Apie tai negalvok. ir tai. Dorianai. Tau nė nedingtelėtų. Alenai! Jei tu nepagelbėsi. . tai žmogžudystė. Jei nepadėsi. Aš jį nužudžiau. Sėdi už stalo. kad padarytum tai. Nesiteirauk ir dabar. atsistojęs jam už nugaros. Alenai. Niekas manęs neprivers nė piršto pajudinti. Griežtai atsisakau kištis į šį reikalą. Nieko kita neprašau. Kadaise. Bet aš nenoriu įsipainioti. Gal jis to ir nenorėjo. ką ne sykį esi jau daręs. Jei jis bus surastas. Perskaitė du kartus rūpestingai sulankstė ir nustūmė skersai stalo. Nežinai. sunaikinti lavoną turėtų būti daug mažiau baisu. Šis žmogus daugiau už vargšą Henrį formavo ar griovė mano gyvenimą. štai kur tu nusiritai! Neįduosiu tavęs. Prisimink. su kuriais atlieki bandymus. paskui paėmė lapelį ir išskleidė. kad tau pagelbėčiau.. Pažvelk į viską grynai moksliniu požiūriu. paklausyk. Kempbelas nustebęs pažvelgė į jį. . Anaiptol. Tada jis ištiesė ranką. .Maldauju.Tau padėti neturiu jokio noro. jei tu man nepadėsi. Tą tu užmiršti. Jie pakars mane. bet psichologiją.Alenai. kad tu geriau pažįsti žmones.

. lyg gėda. kad pastarojo akys pilnos ašarų. priėjo prie židinio. pone? . įsakydamas kuo greičiau sugrįžti ir atgabenti visus daiktus.atsakė jis liūdnai. Kito kelio nėra. Gal po dešimties. . kurią aš tau jaučiu. .Ak. minučių kažkas pabeldė į duris. kaip dar niekas nėra drįsęs. kad ranka jį sutraiškys. . Alenai. pone. jis visas drebėjo. Alenai. ko reikia. . Buvai neperkalbamas. privalai tuojau apsispręsti. Pasiryžk ir padaryk. lyg geležinis lankas palengva būtį.atsakė Dorianas. paskutinis niekšas! . toks su manimi būti. . šiurkštus. . Jis nebegalėjo ištverti. mano eilė diktuoti sąlygas. nusausino rašalą ir ant voko užrašė savo asistento pavardę. kuria jam grasino.Negaliu. Laikrodžio tiksėjimas ant židinio lentynėlės tartum skaidė laiką į atskirus klaikius kančios atomus. Norėjau tave nuo šito išvaduoti. o galų gale baigei šituo nusikaltimu. . man dar sykį teks tave pasiųsti. Kempbelas apsisuko ir. jau būtų užgriuvusi.sušnibždėjo jis.Ar čia palikti daiktus. Bet tu man padėsi. Žinai. Kuo vardu tas sodininkas Ričmonde. Viskas čia labai paprasta. .Taip. bent iš gyvųjų.išsiųsiu. kokios bus pasekmės. Ranka ant jo peties slėgė kaip švininė. o laikrodžio tiksėjimas atrodė lyg plaktuko dūžiai. Alenai. ko verta tavo gyvybė? Iš vienos nuodėmės grimzdai į kitą.atsidusęs sušnibždėjo Dorianas. pažvelgęs į Dorianą Grėjų.Ar viršuje yra židinys? . Kempbelas užsidengė veidą rankom.. Žinai. Turi pripažinti. Reikia atlikti.Privalai. Kempbelas nieko neatsakė. ir šiurpas perbėgo jo kūnu. kuris aprūpina Selbį orchidėjomis? . didelį plieno ir platinos vielų ritinį ir du keistos formos geležinius gnybtus.. pamatė.Gyvybę? O viešpatie. nesikarščiuok. Dejonė išsprūdo iš Kempbelo lūpų.Yra dujinė krosnis su asbestu. Alenai.Hardenas. padavė jį tarnui. ką verti mane daryti. Liūdno jo veido tyrumas ir grožis kažkodėl įsiutino Kempbelą.Taip. Dorianas paėmė laiškutį ir atidžiai per skaitė.Tylėk. Užrašyk ant popieriaus lapo.paklausė jis Kempbelą.Tu niekšas. Tada paskambino. Kempbelas brūkštelėjo kelis žodžius. Elgeisi su manim taip. užgaulus.Jei tu jaustum man bent vieną tūkstantąją dalelytę tos užuojautos. Frensi.pasakė Dorianas.. Rodėsi. Kempbelas nervingai krūptelėjo ir. Alenai. kurių kiekvienas buvo nepakeliamai baisus. Einam. Bet aš viską pakenčiau. Kalbėdamas jis nusigręžė. veržęs jam galvą. pakilęs nuo kėdės.. Dabar mano eilė diktuoti sąlygas. . . Kai laikrodis išmušė pirmą. įėjo tarnas ir įnešė didelę raudonmedžio dėžę su chemikalais. Nedelsk. iš čia neišeisi. Akimirką jis susvyravo.Teks grįžti namo ir kai ką atsinešti iš laboratorijos. dabar jis stovėjo ir žiūrėjo į sodą. . Jis virpėjo lyg drugio krečiamas. Gal dvidešimt minučių nė vienas neprašneko. Ne apie tavo gyvybę galvoju. Atrodė. Kai prieškambario durys užsidarė.Eime. . kokios jos..Ne. Dabar nebegali atsisakyti. . tarytum žodžiai galėtų ką pakeisti.Beje. tu išgelbėjai man gyvybę. darydamas tai. mano tarnas nuvažiuos ir viską atveš.. Po kambarį garsiai zvimbdama skraidė musė.

Dorianas ėmė galvoti. prakaitavusi krauju? Kaip klaiku! Akimirką jam rodėsi.Dabar. . Kempbelas susiraukė ir prikando lūpą. kad negyvėlis atloštas kėdėje. Kai jie užlipo į viršų. Pietausiu ne namie. bet sudrebėjęs atsitraukė. o Ričmonde taip gražu. o Kempbelas atidžiai apžiūrinėja blizgantį geltoną veidą. kuri.Vadinasi. Kada man grįžti? Dorianas pažvelgė į Kempbelą. kaip spynoje pasisuko raktas.. Gali šį vakarą būti laisvas.. bus nė kiek ne vėlu.tarė griežtas balsas jam už nugaros. Bet negyvėlio. Jis kalbėjo greitai ir įsakmiai. kuris pirmiau sėdėjo už stalo.paklausė jis ramiu. antraip aš tavęs nė netrukdyčiau. Dorianas prisiminė vakar naktį pirmą sykį užmiršęs paslėpti lemtingąją drobę ir jau buvo bešokąs į priekį. tarytum drobė būtį.Kiek laiko truks eksperimentas. Tada sustojo bijodamas atsigręžti ir įsmeigė žvilgsnį į painų audinio raštą. kaip jis žinojo.O dabar lik sveikas... Dorianas giliai atsiduso. išgirdo. Dorianas tučtuojau užlipo į viršų. Jį nukratė šiurpas.Nieko.tyliai tarė jis.šaltai atsakė Kempbelas. ir jei buvo. kad jis nepakrutėjo iš vietos. . Gerokai po septynių Kempbelas grįžo į biblioteką. Kempbelas pasijuto jo valdžioje. Paskui stabtelėjo. Dorianas apsigręžė ir išbėgo. pone. skubiai įėjo į kambarį. jei grįši pusę aštuonių. . Tu paimk likusius daiktus. Diena puiki. nusukęs galvą. . Ne. todėl nebūsi man reikalingas.Man regis. Alenai.. pasiryžęs net nežvilgterėti į lavoną. . kuris saulės šviesoje šnairavo į jį. susirasi patį Hardeną ir paprašysi atsiųsti du sykius daugiau orchidėjų. o tebėra ten.Padariau. ką jie vienas apie kitą galvojo.atsakė jis. Priešais portretą ant grindų gulėjo nuplėšta uždanga. Dorianas išsitraukė raktą ir atrakino duris. Alenai? . Jis girdėjo. Abu išėjo iš kambario. tu išgelbėjai mane nuo pražūties. ir kuo mažiau baltų. Paskui pasilenkė ir.Teisybė. Arba palauk. .. Frensi. jis pasijuto nepaprastai drąsus.sumurmėjo jis. baltų visiškai nereikia. . reikalingus baisiam jo darbui. . nė minutės negalima gaišti..Maždaug penkias valandas. Neužmiršiu šito. abejingu balsu. pakėlęs aukso ir purpuro uždangą.Ačiū. Kokia sunki dėžė! Aš ją nunešiu. Mudu niekada nebepasimatysim. geležis ir kitus daiktus. . . Ir pastebėjo veidą portrete. krintantį ant dėmėto kilimo.gali ir negrįžti. Kokia šlykšti raudona rasa taip drėgnai blizgėjo ant vienos rankos. truputį plačiau pravėrė duris ir prisimerkęs. kur vakar jį paliko.tarė tarnas.. kad portretas dar klaikesnis už tą nebylią figūrą. Tučtuojau nuvyksi pas jį. kniūbso prie stalo.Dabar palik mane. ką prašei.. kaip Kempbelas įnešė sunkią dėžę. Kambarys šlykščiai dvokė azoto rūgštimi. Hardenas. bet visiškai ramus. ir žinojo. Dorianas pravėrė duris. negu buvo užsakyta. Frensi. Kadangi kambaryje buvo trečias asmuo. Alenai. dar suskubęs pastebėti. ar Kempbelas buvo kada sutikęs Bezilį Holvordą. pone.santūriai pasakė Dorianas Grėjus. tik paruošk drabužius man persirengti. .Alenai. užmetė ją tiesiai ant portreto. ir jo akys apsiniaukė. Lipdamas žemyn.Nesvarbu. . Tu man nereikalingas. išeidamas iš kambario. Kempbelui išėjus. Dorianas matė deformuotą lavono šešėlį. aš nepajėgsiu įeiti. nebebuvo. Buvo išbalęs..

deramai palaidojusi vyrą marmuriniame mauzoliejuje.šnibždėjo ledi Narboro. "Žinau. be to. Gal žmogus kaip tik tada ir atrodo visiškai nesuvaržytas. Mat . kaip jie ten gyvena. ledi Rakston. bet mano metų moteris turi kartais kvėptelėti gryno oro. nes labai daug dirba.Teisybė. nes labai mažai galvoja. bet yra labai nemėgstami draugų.. niekas niekada nepatikėdavo jos nusižengimais. Laimė. prisidengusi visiškai nutriušusia vėduokle. Jo elgesio ramumas stebino jį patį. Tą vakarą jos svečiai buvo gana nuobodūs. kai jis priverstas apsimetinėti. Dorianą Grėjų ji ypač mėgo ir visada sakydavo. kurio nieku būdu neprisiminsi. jog džiaugiasi jaunystėje jo nesutikusi. ponia Erlin. atsivežusi vyrą. kad nežabotas gyvybingumas gali išpirkti visišką minčių stoką. elegantiškai apsirengęs. Du svečiai jam buvo nematyti. jį paskubomis suruošė ledi Narboro.taip paaiškino Dorianui šeimininkė. todėl papietavę jie visi užmiega. manantis. taip dažnai sutinkamų Londono klubuose. raudonskruostis žmogėnas baltomis žandenomis. su didele Parmos žibuoklių puokšte švarko atlape įėjo į ledi Narboro svetainę. ledi Elisa Čepmen.. kiekvieną vasarą. ir menkas malonumas apgaudinėti vyrą. Beje.XV SKYRIUS Tą patį vakarą. kurie tą vakarą matė Dorianą Grėjų. dar tebeturinti. dėl to kaltas Narboras. pusę devynių. Nuo Elžbietos laikų apylinkėje nebuvo jokio skandalo.Mielasis. Tie dailūs pirštai niekada negalėjo gniaužti peilio nusikaltimui. nusilenkė taip pat lengvai ir grakščiai. vieną sykį tematęs.viena jos ištekėjusių dukterų netikėtai atvykusi pas ją paviešėti ir. Buvo baisus trumparegis. tačiau. aš važiuoju pas juos. kokia gali būti mūsų amžiuje. Ji sugebėjo būti puiki žmona vienam iš pačių nuobodžiausių ambasadorių. anot lordo Henrio. mano mielas. o akimirką jis net itin stipriai pajuto visą savo dvilypio gyvenimo žavumą. mano galva. Dorianas Grėjus. kai tik jo užtikdavo. Tai tikras nesugadintas kaimo gyvenimas. . Jūs nenumanot. kurį pati suprojektavo. kaip ir daugelis jo klasės žmonių.. kad jis pergyveno pačią baisiausią tragediją. Keliasi anksti. Iš tikrųjų nė vienas iš tų. jis jautėsi neapsakomai įsiaudrinęs. o vėjus tik malūnai savo sparnais vaikė. nebūtį patikėjęs. labai išmintinga moteriškė. Smilkiniai jam tvinkčiojo nuo pašėlusios nervų įtampos. kaip ir visada. tikrai reto bjaurumo likučius. Dorianas pusbalsiu pasakė grakštų komplimentą ir ėmė žvalgytis po kambarį. Jums neteks greta jų sėdėti. jos vyras. prancūziška virtuve ir prancūziškuoju <I>esprit</I>. vienas tų vidutinio amžiaus vidutinybių. kuris niekada nieko nemato".tai Ernestas Heroudenas. tuo metu jūsų dar nė kvapo žemėje nebuvo. ji dabar mėgavosi prancūziškais romanais. ir gula anksti. ji negražiai pasielgė. bučiuodamas šeimininkei ranką. o kiti . kuri stengdavosi susikompromituoti. įlydėtas besilankstančių tarnų. kad. grįžusi iš Homburgo. būčiau vėjų vaikyti nuėjusi. Sėdėsit šalia manęs ir linksminsit mane. Tikrai. draugija buvo nuobodi. pernelyg išsipusčiusi keturiasdešimt septynerių metų kumpanosė dama. šeimininkės dukra. nuobodi. o tos šypsančios lūpos negalėjo keikti Dievo ir gėrio. jos didžiuliam sielvartui. kurie neturi priešų. neskoningai apsitaisiusi moteris tipiškai britišku veidu. . Pobūvis buvo nedidelis. įkyri žaviai grebluojanti menkystė raudonai rudais plaukais. bet senyvų vyrų. todėl man ir paflirtuoti nebuvo progos. bet buvo tokia be galo neįdomi. ir ištekinusi dukras už turtingų. kas dar blogiau. aš ir juos išjudinu.

tampa panaši į prasto prancūziško romano <I>ėdition de luxe</I>. pasak jos.Ji taip tvirtina.Bet trečias vyras! Negi Ferolas jau ketvirtas? . Ir kai atsivėrė durys ir pasigirdo tylus melodingas jo balsas. .Kaip bjauriai elgiasi Henris Votonas šitaip vėluodamas! Šįryt nelabai tikėdamasi pasiunčiau jo pakviesti. .Iš tiesų aš to negaliu suprasti.Dorianas gerokai apgailestavo čia atėjęs.Ar teisybė.Labai gražių moterų vyrai priklauso nusikaltėlių klasei.Hari. .O.. žiūrėdama į didelį paauksuotos bronzos laikrodį. kai buvo duodama <I>chaud-froid</I>. . .Mano trumpų sijonų. Kartas nuo karto tarnas jo taurę pripildydavo šampano. .Tada paklauskite poną Grėjų. nes nė vienas jų neturėjęs širdies. Ji atsakė to nepadariusi.nusijuokė šeimininkė. O koks tasai Ferolas? Aš jo nepažįstu. kai jūs. ilgais pirštais imdamas alyvuogę. .. .Ji vienintelė grandis.Kaip jūs. O jos talentas šeimyniniam gyvenimui iš tiesų nepaprastas. .. kad ji prisimena. ar ir jinai kaip Margarita Navarietė išbalzamavo jų širdis ir pasikabino sau prie juostos.sušuko ledi Narboro. Patiekalas sekė patiekalą.. tikrai ničnieko nuo to laiko.sušuko Dorianas. kad neimčiau pavyduliauti.. Kai mirė jos trečiasis vyras. jungianti mus ir trumpus jūsų sijonėlius.Dorianai. Aš tikrai pavyduliaučiau. Jis teisus.Be abejonės. ponas Grėjau? .tarė lordas Henris. kad jis. gale prašneko lordas Henris.galy.Tai be galo romantiškas paaiškinimas. kol pagaliau ledi Narboro.Tik dėl to. . Šiokia tokia paguoda. Jis vienas artimiausių jos draugų. sušuko: . Ledi Narboro sušėrė jam vėduokle.Keturi vyrai! Dievaži. Ji tikrai nuostabi ir pilna netikėtumų. kai madam de Ferol išvyko iš Londono.tarė Dorianas. "įžeidžiąs vargšą Adolfą. jos plaukai iš sielvarto tapo auksiniai. vyrai.šypsodamas tyliai tarė Dorianas. . .Tikriausiai jis įsimylėjęs.ir bijo man pasisakyti. prorečiais į jį žvilgčiojo lordas Henris. . Tačiau per vakarienę jis nieko negalėjo valgyti... nesuprasdamas jo tylos ir atsainumo.<I>Trop d'audace</I> . ledi Narboro.pasakė lordas Henris. Bet aš puikiai prisimenu ją Vienoje prieš trisdešimt metų ir prisimenu.Brangioji ledi Narboro.pareiškė jis. bet jis nė vieno net neparagavo.Netikiu nė vienu žodžiu.kas tau šį vakarą? Tu visiškai be nuotaikos.Ji ir dabar <I>dėcolletėe</I>.Ištisą savaitę nieko nebuvau įsimylėjęs. . kad čia bus Henris. įmantriais išraitymais apkėtusį židinio lentynėlę.Aš jos paklausiau. tai jau <I>trop de zėle</I>.. kokia <I>dėcolletėe</I> ji tada buvo.. drąsos jai niekam nepritrūksta. Ledi Narboro be paliovos jį barė už tai. Jis gėrė godžiai. ... lorde Henri..atsakė Dorianas.o kai ji apsivelka itin elegantišką drabužį. kaip tau ne gėda! . buvot maža. gurkšnodamas vyną.taip aš jai sakau.. mano mielas. ledi Narboro. .. Dorianas liovėsi nuobodžiavęs. o troškulys tartum vis stiprėjo. galite įsimylėti šitą moterį! .. ir jis tvirčiausiai užtikrino neapvilsiąs manęs. ledi Narboro. užtiestą rausvai violetine medžiaga.. specialiai jam sudariusį šitą meniu". .sušuko senoji dama. ji tikrai neprisimena. kuris kažkokiam nenuoširdžiam jo pasiteisinimui iš karto suteikė žavumo.

atsakė lordas Henris. koks jūs cinikas! . Noriu. Antrą sykį veda tik tas vyras. Lorde Henri.Moterys myli mus už ydas. .Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol.. .Ak....tai didžiulis nusivylimas.. ir noriu. žmonės prikalba apie laimingas santuokas!.. kad po šių žodžių jūs.. o visi viengungiai kaip vedę. Šiandien vakare atidžiai peržiūrėsiu Debretą ir sudarysiu visų tinkamų jaunų damų sąrašą.Turbūt.Mėgstu vyrus su ateitimi ir moteris su praeitimi. reikia paieškoti geros nuotakos.pasigirdo atsakymas.Jūs. aišku. jūsų nemylėtumėm dėl ydų.. palinkdamas į priekį. Tik nieko nereikia daryti paskubomis. .paklausė Dorianas. ledi Narboro.. Tik pasakykit.. . kuri nekentė savo pirmojo vyro.kad nūnai žmonės tau už akių sako visišką teisybę.sušuko senoji ledi..paklausė lordas Henris.nusilenkdamas atsakė lordas Henris. manęs niekada nebepakviesit pietauti. aš nėmaž nesistebiu girdėdama visą pasaulį sakant..Būtinai pažymėsiu amžių. truputėlį paredaguotą..sušuko senoji dama. skirtumas nedidelis. užsimaudama pirštines. kur jūs pasidėtumėt? Nė vienas iš jūsų nebūtų vedęs. sako.Ak. Nūnai visi vedę vyrai gyvena kaip viengungiai. Lordas Henris labai nedoras.. .O gal jums atrodo.Gal tik anas pasaulis. Antrą sykį teka tik ta moteris. Keletą akimirkų lordas Henris sėdėjo labai rimtu veidu. kuriuos prirašo seras Endrius. kaip rašo <I>"Morning Post"</I>. jam visą laiką tą sakau. purtydama galvą.Be abejonės. niekada nebeištekėsit. kad jūs gyvenime jau viską išsėmėt. .Bet jeigu jūs visi taip juokingai dievinat ponią de_Ferol.Bet koks pasaulis taip sako? . . man teks vėl ištekėti. ką tik pažįstu. jūs nebūtumėt jo mylėjusi. jog gyvenimas jį patį išsėmė.Lorde Henri.. Su šiuo aš puikiai sutariu. kad tapčiau madinga.<I>Fin du globe</I>! .sušuko Dorianas.Verčiau jau būtų <I>fin du globe</I>. . tačiau jūs sutvertas būti geras. kad draugija būtų smagi.pagaliau tarė jis. dieve mano.Būtinai vėl ateikit vakarienės ilgai netrukęs. .Ar amžių pažymėsit. ji atstūmė savo kėdę ir galvos linktelėjimu pakvietė stotis ledi Rakston. Noriu. Tai tikrų tikriausia teisybė. kilsterėjęs antakius. . Jei mes. nors aš ir bijausi.sušuko ledi Narboro. kad judu abu būtumėt laimingi.Tai siaubinga. kad tai būtų.sušuko senoji ledi.. kad ponui Grėjui derėtą vesti? .Visi. . moterys. Kai žmogus taip šneka. Jei mes pakankamai jų turim. Jūs mane veikiat geriau už visus tonizuojančius vaistus.Ką gi. ir kartais man atrodo.atsidusdamas tarė Dorianas. . ledi Narboro? . Moterys bando laimę. kokius žmones pageidautumėt pas mane matyti.<I>Fin de siėcle</I>.Kiek kvailysčių. vyrai rizikuoja.įsiterpė lordas Henris. .sumurmėjo lordas Henris..tik nesakykit man. teisybė.Narboras nebuvo idealus. Būtumėt gauja varganų viengungių. Beje. brangioji ledi. kad jūs itin nedoras žmogus. ledi Narboro. kad tada susirinktų vieni sijonai? . kol jos nemyli. .Gyvenimas . . ledi Narboro. net protą..Aš. jos viską mums atleidžia. tinkama sąjunga. jog ir aš verčiau būčiau buvusi nedora.Juk jis nepataisomas! . kad jūs labai nedoras.juokdamasi atsakė šeimininkė. .Jūs buvot pernelyg laiminga.sušuko lordas Henris.. . . kuris dievino pirmąją žmoną.atsakė jam šeimininkė.Jei jis būtį buvęs idealus. Būtinai surasiu jums mielą žmoną. jūs atrodot toks geras. ar nemanot. .. lorde Henri.

Ne. Nebeprisimenu. dar Vilobiai. Prieš vienuoliktą. viršuje. Truputį daugiau. Pavargau.sušuko prie durų ledi Narboro.. lordas Ragbis su žmona. Ledi Rakston smalsiai dirstelėjo į jį. kad jis būtų.paklausė Dorianas. . kaip moteris.. ką veikiau. o sulig perų knyga . Beje. Jos kojos labai dailios. negu reikia..Vakar vakare buvai žavus.Jei užtruksit. O ką paskui veikei? Ar ėjai tiesiai namo? Dorianas skubiai dirstelėjo į Henrį ir susiraukė. . tačiau dešimt metų su Monmetu turėjo prilygti amžinybei.Daugelis jo nemėgsta. toks baisus brito ausims. Hari.jau ir puota. vakar vakare tu labai anksti išbėgai. jis atsigręžė ir pažvelgė į Dorianą. Koks tu. bet jai trūksta to nenusakomo silpnybės žavesio. Dorianai.dešimt metų. Kas dar atvyks? . mes ten.Ar tau geriau.Ar buvai klube? . Tarp juoko protrūkių kartas nuo karto iš jo lūpų išsprūsdavo žodis "doktrinierius".. Ateityje žadu mažinti.Man nieko nėra.Ar seniai ji ištekėjusi? . Lygiai bjaurus.tyliai pasakė ji ir čiuožte iščiuožė iš kambario.atsakė ji juokdamasi ir atsistojo.. . . Mieloji hercogienė labai tau palanki. Nepastebėjau.Būtinai atvažiuokit kokią popietę. .Man jis patinka.Žinoma.Tik nedarykit to. . Tai labai modernus žmogus. ir man išaiškinkit... Jos perėjo per ugnį. meldžiamoji. Atrodo labai intriguojanti teorija. Vaikštinėjau. Aš per daug rūkau.tarė lordas Henris.. kad jūs nebaigėt rūkyti cigaretės. . viską sudėjus į krūvą.paklausė jis.galų gale atsakė jis. kas ką veikė. Gal jam teks drauge su tėvu važiuoti į Monte Karlą. .Pasak jos. .Na. beveik tiek pat. Štai ir viskas. Vyrai nusijuokė. . Tik molio kojos aukso statulą padaro tokią brangią.Ne. ledi Narboro.pražūtingas dalykas.Žadėjo atvažiuoti dvidešimtą. brangioji ledi Rakston.Jis mane taip erzina. Ji labai protinga. . lorde Henri. Šypsena žaidė lordo Henrio lūpose. bet man jis atrodo žavus. Jis tyčiojosi iš savo priešų.Ak.. . Hari. kiek ir hercogienę. Dorianas Grėjus pakeitė vietą ir persėdo prie lordo Henrio. O aš visada noriu užmiršti.. o ko ugnis nesudegina.atsakė jis.Per pietus atrodei visiškai prastai.. visi įprastiniai. Ji man sakė atvyksianti į Selbį. net pernelyg protinga. mūsų šeimininkė. . tą užgrūdina. Veikiau tai balto porceliano kojos. Tikroji visuomenės atrama pasirodė besąs paveldimas rasės kvailumas . bičiuli? . ką veikiau.Žiūrėkit. tikrai susipešim. Ponas Čepmenas ėmė garsiai šnekėti apie padėtį Bendruomenių rūmuose. Britanijos vėliavą jis iškėlė virš Minties aukštumų.Saikingumas .Beveik ligi trijų nesugrįžau namo.Taip. Atsitiktinį perdėtą jo puošnumą atperka pastovus perdėtas jo išprusimas. . grįžau pusę . kad per ilgai negaištumėt su ta savo politika ir paskalomis. kaip ir kasdieniniai pietūs. . . smalsus! Visada nori žinoti.Tūkstantį kartų atsiprašau.Tikriausiai.Nežinau. Hari.Nesvarbu. Hari. kokie įkyrūs tie svetimi giminės! Pasistenk. Pakviečiau lordą Grotrianą. ištisą amžinybę. . ar jis galės atvykti.pasakė lordas Henris.. .Ar Monmetas taip pat bus? . ne tą norėjau pasakyti. o ponas Čepmenas oriai pakilo nuo vieno stalo galo ir atsisėdo priešingam. Jei geidi žinoti tikslų laiką. Henri.. . ... Paskui prikando lūpą. Klube nebuvau. Ji turi patirties. Džefris Klaustonas. bet ne iš molio.taip jis linksmai pavadino anglų sveiką protą.

Atsiprašyk ledi Narboro už mane. Galų gale jam pasidarė bloga. ir jis ėmė nervingai kramtyti apatinę lūpą. Paskui virpėdamas. ir ilgos užriestos blakstienos beveik palietė skruostus. Svylančių drabužių ir degančios odos kvapas buvo šlykštus. kol viską sunaikino. ponas Čepmenai.atsakė vyriškis. Buvo be dvidešimt dvylika. Atsitiktiniai lordo Henrio klausimai išmušė jį iš vėžių. Dorianas ją atidarė. .už valandos būsit. kad baimė. bet tuoj nusviedė. Akys keistai sužibo. Lordas Henris truktelėjo pečiais. uždarė spintos duris ir nuėjo į miegamąjį..sumurmėjo jis. O jei tau reikia kokių patvirtinančių įrodymų. Dorianas suprato.pasakė Dorianas. Į viršų nebelipsiu. .. Turiu eiti namo. ėmė svaigti galva. Staiga jis pašoko. banguotom linijom pagražintais šonais. Tikiuosi matyti tave rytoj po pietį. atrakinęs ją. į kurį buvo įkišęs Bezilio Holvordo apsiaustą ir kelionmaišį. Aš suirzęs ir be nuotaikos. eidamas iš kambario.Jei greit važiuosi..Na gerai. ačiū. Palengva išslinko trikampis stalčius. Bus hercogienė. Šūktelėjo vežėją ir tyliai pasakė adresą. blizganti kaip vaškas.Gavęs užmokestį. kurią tarėsi užgniaužęs. Dorianas žiūrėjo į ją kaip į daiktą. . Tarp dviejų langų stovėjo didelė florentietiška juodmedžio spinta su dramblio kaulo ir lazurito inkrustacijomis. Dėželę padėjo vėl į stalčių. Hari. Ne. Kai bronzos dūžiai tamsoje išmušė vidurnaktį. o juk turėjo tvardytis. nors kambaryje ir buvo labai karšta. negi man rūpi! Eime viršun į svetainę.trijų. Raktą buvau palikęs. Kažkas tave ištiko. kuriame tarsi būtų slypėję tai. Jis įmetė dar vieną pliauską. jo paklausk. ko jis troško ir kuo beveik bjaurėjosi. Bet jis vis dar tebežiūrėjo į spintą. Vokai merkėsi. vėl sugrįžo..Nepaisyk manęs. pone. dar vieną gausi. susivilgė rankas ir kaktą vėsiu muskuso actu.Pasistengsiu atvykti.. Doriano pirštai instinktyviai įlindo į jį ir kažką sugniaužė.Man per toli. XVI SKYRIUS . uždegęs kelias alžyrietiškas smilkymo žvakes kiaurašonėje varinėje gorėje. kuris jį viliojo ir baugino.pasakė jis. chereso aš negersiu. . . Reikėjo sunaikinti pavojingus įrodymus. . . ir tarnui teko mane įleisti. . Galų gale pakilo nuo sofos. Eisiu namo. paspaudė kažkokią slaptą spyruoklę. Važiuodamas namo.Gerai. šaliku apsimuturiavęs kaklą. jis apgręžė arklį ir skubiai nudardėjo Temzės link. tylutėliai išslinko iš namų.Štai soverenas. Jis užsidegė cigaretę. . Dorianas Grėjus. Šiurpas nukratė jį. kad teks tuos daiktus liesti. Užsuksiu pas tave rytoj ar poryt. Tai buvo mažytė juoda aukso dulkėmis nubarstyta lako dėžutė. neįprastai slogaus ir skvarbaus kvapo. prie šilkinių virvelių kabojo krištoliniai rutuliukai ir kutai iš supintų metalinių siūlelių. Židinyje degė didžiulė liepsna. Šį vakarą esi lyg nesavas. Net mintis. apsivilkęs prastais drabužiais. Bondo gatvėje rado karietą su geru arkliu. Jis sugaišo tris ketvirčius valandos. atrodė jam nepakenčiama. Viduje buvo žalia masė. Vežėjas papurtė galvą. ant kurios gulėjo. užrakinęs bibliotekos duris. jo veide buvo sustingęs keistas šypsnys. labai dailaus darbo. priėjo prie spintos ir. ir jis. Pašėlęs noras įsėlino į širdį. atidarė slaptą stalčių. Hari.Mielas bičiuli. Dorianai. Vis dėlto reikėjo tą padaryti. atsitiesė ir pažvelgė į laikrodį. Jis tą suprato ir. Dorianai. Pasakyk kas. Jis ėmė tankiau alsuoti. Kelias akimirkas jis dvejojo.

Galų gale. ant kaktos užsismaukęs skrybėlę. Šoniniai ekipažo langai apsitraukė storu lyg flanelė rūko sluoksniu. Iš tikrųjų. Dujiniai žibintai tolydžio retėjo. jog jie visiškai išreiškia jo nuotaiką. Monotonija tapo nebepakenčiama. ką jis pasakė. ir Dorianas matė keistas. jog kelias be galo. taškydamas valkas. čia visa paslaptis. Kai jie pasuko už kampo. o gatvės vis siaurėjo ir tamsėjo. toli nakties tamsoje sukliko praskrendanti žuvėdra. uždengdavo jį. sutrypti. tik šen bei ten lempos apšviestoje užuolaidoje juodavo fantastiški šešėlių siluetai. kuriuos lordas Henris buvo jam pasakęs pirmąją jų susitikimo dieną: "Gydyti sielą pojūčiais. Aludės jau buvo uždaromos. Netrukus jie išsuko iš negrįsto kelio ir vėl dardėjo grindiniu. ir kol protu pateisino aistras. kol galų gale įsitikino. "Gydyti sielą pojūčiais. ir. Jis jautė jiems neapykantą. Bjaurumas buvo vienintelė realybė. Jis ne sykį tatai išbandė ir dar sykį pabandys. Yra opijaus rūkyklų. bet jei nebėra atleidimo. kokią teisę turėjo Bezilis šitaip su juo kalbėti? Kas jam leido teisti kitus? Tai.sielos pagalba". Rūkas čia buvo skystesnis. bet Dorianui rodėsi. Vežėjas nusijuokė ir sušėrė botagu. dar liko užmarštis. Sakoma. kad aistra verčia mintis suktis ratu. Vežėjas šmaukščiojo botagu. nes šis grąžindavo jį į tikrovę. yra klaikių landynių. o prie jų durų juodavo pasklidi vyrų ir moterų pulkeliai. baisiausias iš visų žmogaus troškimų. siaubinga. Dorianas smalsiai žiūrėjo į juos. Šie žodžiai nesiliovė skambėję jam ausyse. o viršum jų skleidėsi ugnies liežuvių vėduoklės. Jį ėmė kamuoti bjaurus opijaus alkis. Dorianas Grėjus abejingu žvilgsniu stebėjo šlykščias didmiesčio padugnes ir tarpais kartojo sau žodžius. Iš kelių barį skambėjo šiurpus juokas. Įšėlęs jis smogė arkliui savo lazda.Ėmė lyti šaltas lietus. knaptelėjo. Kas jį išpirks? Ak. Dorianą pagavo baimė. Prislopintas pyktis ruseno jo širdyje. Paskui jie pravažiavo pro vienišą plytinių kvartalą. dailios rankos nervingai gniaužėsi. jo išpirkti nebegalima. Arklys. ir jam teko pusę mylios grįžti atgal. Šiurkštūs barniai. tačiau vežėjas tylėjo. Atsilošęs ekipaže. o pojūčius . Tada Dorianas savo ruožtu nusijuokė. lyg šmėkla kyštelėjęs ilgą ranką. kaip traiškoma žmogų įgėlusi gyvatė. Žemai danguje tarsi geltona kaukolė kabojo mėnuo. kad paskubėtų. Dorianas pakėlė lango stiklą ir šūktelėjo vežėjui. rūkui tirštėjant. o du vyrai gal šimtą jardų vijosi iš paskos.baisu. kurio jis kadaise nekentė.. sukramtytos Doriano Grėjaus lūpos be paliovos kraupiai kartojo tuos vylingus žodžius apie sielą ir pojūčius. Nejau pojūčiai iš tiesų galėtų ją pagydyti? Pralietas nekaltas kraujas. Kartkartėmis didžiulis debesis. o pojūčius sielos pagalba". paskui pasuko į šoną ir ėmę šuoliuoti. Bjaurumas. į butelius panašias degimo krosnis. Taip. Gerklė degė. kad jis juda vis lėčiau. šlykšti landynė. Jo siela tikrai buvo mirtinai iškamuota. už provėžos užkliuvęs. o jis pasiryžęs užmiršti. Ekipažas riedėjo ir riedėjo. Viena vienintelė mintis šliaužė per visas jo smegenų ląsteles. Nuo arklio kilo garas. dirgino kiekvieną virpantį nervą. kur galima nusipirkti užmarštį. ir per lašų miglą nykiai bolavo gatvės žibintai. kažkokia moteris pro praviras duris riktelėjo jiems įkandin. kur naujų nuodėmių beprotybė gali nutrinti senųjų nuodėmių prisiminimus. Sykį vežėjas paklydo. kurios ir be pritarimo būtų jį užvaldžiusios. dabar dėl tos pačios priežasties tapo jam malonus. nepakenčiama. grubi palaido gyvenimo prievarta. Šešėliai judėjo tartum milžiniškos marionetės ir mosikavo lyg gyvos būtybės. Atrodė. jis bėgo. Kitur pešėsi ir rėkavo girtuokliai. net vagių ir valkatų niekšybė buvo daug gyvesnė ir darė didesnį įspūdį už nuostabias . sutraiškyti praeitį taip. o gatvės panašios į juodą išsikėtusio voro tinklą. Beveik visų namų langai buvo tamsūs. Jiems važiuojant kažkur sulojo šuo. kiekvieną skaidulą. o pašėlęs noras gyventi.

. retkarčiais dirsčiodamas atgal pasižiūrėti.Kažkur čia.Ir čia bus gerai. atidavė vežėjui žadėtą priedą. Viename viršutinių langų buvo pastatyta lempa.. stovėjo dvi sunykusios moterys ir šaipėsi iš senio. nuo vėjo gūsio. . Prieangio gale kabojo sudriskusi žalia užuolaida. Adrianai? . ar kas nors neseka.. Žmogus išgąstingai pažvelgė į ją ir ėmė verkšlenti. draugų nereikia. pone? . Dorianas sustojo ir pabeldė sutartu būdu. ji ėmė pleventi ir suptis. o priešais kabantys musių apdergti veidrodžiai skleidė blausius.pridūrė jis atsidusęs. Dorianas ją atitraukė ir pateko į ilgą žemą patalpą.Niekas su manimi dabar nebenori kalbėti. iššiepę baltus dantis. sėdėjo jūreivis. su pasišlykštėjimu valančio savo švarko rankoves.kimiu balsu paklausė vežėjas pro langelį. kuris ėjo palei visą sieną. aš per daug turiu draugų. iššokęs iš ekipažo. . . jam įeinant. įsmeigęs akis į tamsą.Kol šito turi. pražiotos burnos. o prie ryškiom spalvom dažyto bufeto. Kampe. Kur ne kur prie didelių prekybos laivų degė žibintai. kad tu išvykai iš Anglijos. iškreiptus jų atspindžius.. paskui apmetė žvilgsniu groteskiškas figūras. Man vis tiek.atsakė ir. Po valandėlės jis išgirdo žingsnius prieangyje. kuri. . Dorianas nuskubėjo į kairę. trūktelėjęs vadeles. Dorianas krūptelėjo ir apsidairė. kurios keisčiausiomis pozomis gulėjo suvirtusios ant suplyšusių čiužinių. o paskui ėmė skubiai žingsniuoti prieplaukos link. Dorianui skubiai lipant per tris išklibusias pakopas. užsikniaubęs ant stalo. nė žodžio netaręs susigūžusiai beformei būtybei. jos atspindžiai raibuliavo valkose. įsiveržusio iš lauko paskui Dorianą.Įsivaizduoja. Dorianui einant pro šalį. ir jis įėjo į vidų. Viršum žemų stogų su kyšančiais kaminais styrojo juodi laivų stiebai. Užsimiršimui tik ją ir reikėjo. Mano brolis pagaliau apmokėjo sąskaitą.Darlingtonas nieko nedarys. kažkas atkabino grandinę. Po trijų dienų jis bus išsivadavęs. Po septynių ar aštuonių minučių jis priėjo skurdų nedidelį namą.sumurmėjo Dorianas. Jam įėjus į kambarį.visa tai jį traukė. Grindys buvo nubarstytos geltonomis pjuvenomis. žaidė kauliukais ir šnekučiuodamiesi juokėsi. . Jie buvo . . kuri galėjo kadaise būti trečios eilės dansingas.Čia tu. Slidus grindinys atrodė lyg šlapias lietpaltis.Maniau. Iškraipytos galūnės. į jį plūsterėjo slogus opijaus kvapas.. kokiose keistose dausose jie kamuojasi ir koks nykus pragaras atskleidžia jiems naujų džiaugsmų paslaptis. ir šnervės jam suvirpo iš malonumo.. pritaisytų už lempų. Balzgano rūko kamuoliai lyg pamėkliškos burės tvyrojo kiemuose. kuris palinkęs viršum lempos degėsi ilgą ploną pypkę. . Raudona pašvaistė gaubė į tolimą kelionę išplaukiantį laivą . pasitraukė į šešėlį. įsispraudusį tarp dviejų aukštų sandėlių. . Durys tylutėliai atsivėrė.0 kur man būti? . kurios daiktais buvo sutryptos į purvą ir išmargintos tamsiomis palieto vyno dėmėmis. Jis žinojo. žvilgterėjo į jį ir neryžtingai linkterėjo. Staiga vežėjas. Šviesa mirgėjo.Meno formas ir Dainos pažadintas miglotas svajones.į jį buvo kraunamos anglys. sustabdė karietą prie tamsaus skersgatvio angos. Virpantys šviesos ratai sklido nuo apskretusių briaunoto alavo reflektorių. jaunas vyriškis lygiais geltonais plaukais.nusijuokė viena. Dorianas krūptelėjo. Aplinkui ant sienų ryškiai liepsnojo dujinės lempos. Man rodos. Bet Džordžas nekalba su manimi. Keli malajiečiai. Jis giliai įkvėpė. Patalpos gale buvo laiptukai į pritemdytą kambarį. ar ne. kad raudonos skruzdėlės jį apniko. sutūpę prie mažos anglinės krosnelės. pastėrusios apsiblaususios akys .apatiškai atsakė šis.

Draugė pavydžiai ją stebėjo. Kažkodėl jį sujaudino susitikimas su Adrianu Singltonu.atsiduso Adrianas Singltonas. Dorianas skausmo iškreiptu veidu nuėjo prie durų. Dorianas prikando lūpą. daug įdomesnės. Norėjo pabėgti nuo savęs.Man įkyrėjo moterys. bjauriai išsišiepdamas. bet vėl užgeso.Eisiu į kitą vietą.. Dorianas trūktelėjo pečiais. . Adrianas Singltonas sunkiai pakilo ir nusekė paskui Dorianą ligi baro. Čia jos nebepriima. .. Kartkartėmis jam vaidenosi į jį žvelgiančios Bezilio Holvordo akys. kaip kad užgauliai jį užpuolė Bezilis Holvordas. lipdamas laiptais aukštyn ir nosine šluostydamas sukepusias lūpas. .. . ten ir tas daiktas geresnis. Eime išgerti. . Grįžti nebenoriu. ir jis ėmė svarstyti. kurios myli.sušuko jis.. . eina tas.sumurmėjo jaunasis vyras. Jam betraukiant užuolaidą. Jis dar tebebuvo minčių nelaisvėje. Labai noriu.Galbūt. .Eik velniop! . kad ant savo pečių užsikrautum svetimų suklydimų naštą. kur niekas jo nepažintų.Norėtum.Kokie išdidūs mes šiandien. Kiekvienas gyvena . Be to. . .Labanakt. Tačiau Dorianas jau negalįs čia pasilikti. Bet pagaliau kas jam Adrianas? Gyvenimas per trumpas. kur velniui parsidavė.Dėl dievo. Jis išgirdo. . Prisiminimai lyg baisi liga graužė jam sielą. Ar ne vis tiek? Man ir čia gera. Jis norėjo būti ten.Va.. . Ir išlėkė lyg genamas.žagsėdama sugergždė jinai. .Ko nori? Pinigų? Še! Tik nebekalbink manęs! Atbukusiose moters akyse blykstelėjo dvi raudonos kibirkštys. .suriko Dorianas.atsakė jaunasis vyras. Prislinko moterys ir ėmė plepėti.Vis tiek eime.pasakė Dorianas palūkėjęs.laimingesni už jį.nusišaipė jinai. Sulig tais žodžiais snaudžiantis jūreivis pašoko ir kaip pašėlęs ėmė dairytis. ir pastūmėjo butelį brendžio bei dvi taures. ir akys liko bereikšmės.Taip.Labanakt. Šypsnys iškreipė vienos moters veidą.Tikriausiai ten bus toji pasiutusi katė. Adrianas Singltonas jį trikdė. apsiblaususios. šlykštus juokas išsiveržė iš pinigus paėmusios moters dažytų lūpų. Mulatas apdriskusiu tiurbanu ir nutriušusiu paltu pasveikino jį. Dorianas atsuko joms nugarą ir kažką tyliai pasakė Adrianui Singltonui. jei tau ko reikės?.Ties prieplauka? .Beveik toks pat. . . . kad Pasakų Princu vadinčiau? .. Moterys.Palik mane! Ji spragtelėjo pirštais. Dorianas Grėjus skubėjo palei molą per dulkiantį lietų. ar iš tikrųjų yra kaltas dėl šio jaunuolio pražūties. treptelėdamas koja.Kam visa tai? . nekalbink manęs.pasakė jis palūkėjęs. .Parašysi man.suspigo jinai Dorianui įkandin. .Man labiau patinka. Ji atkragino galvą ir godžiais pirštais susišlavė monetas nuo baro.Aš nieko nenoriu. . kaip trinktelėjo uždaromos prieangio durys. . kurios nekenčia. kelias akimirkas liūdesys apniaukė jam akis.

kaip eina automatai. kurie būtų galėję papasakoti. Ką aš jums padariau? . kai nuodėmės troškimas ar noras įvykdyti tai. . kad maištavo. Ir išdidžioji dvasia. jų sąžinė žuvusi. Sustingęs iš siaubo. Džeimsas Veinas akimirką dvejojo. Baisi akimirka. Abu žmonės.. Apdiržusia širdimi. o žiauri ranka jau gniaužė jam gerklę. Tokiais atvejais ir vyrai. nei ką daryti. Vieną minutę. Ne daugiau. kaip nesiliaudami mums tvirtina teologai. jis nebežinojo ką daryti. tai tik tam. kuriuo jinai tave vadindavo.. Aš tą žinau.suriaumojo vyriškis. Paskui čiupo jį ir ištempė iš tarpuvartės. Ant tavęs krinta kaltė dėl jos mirties. .suvapėjo Dorianas. kaip blizga tiesiai jam į galvą nutaikytas vamzdis.Ko čia klausti! Negi metai svarbu? . Dorianui Grėjui iš baimės akys aptemo.Aštuoniolika metų. Jie eina į savo baisią pražūtį taip.pasigirdo atsakymas. kad Džeimsas pamatytį šiurpią klaidą. o priešais juoduoja tamsi neaukšto kresno vyro povyza. geisdamas tik blogio..nusijuokė Dorianas. ne daugiau. Atrodė. norėdamas trumpesniu keliu pasiekti tą blogu vardu garsėjančią landynę. ir moterys praranda valios laisvę.žavesnis. kad jam ne daugiau kaip dvidešimt . . Dorianas buvo priremtas prie sienos. . jau negyvi. . jog yra akimirkų. veidas žydėjo jaunyste.pralemeno jis. Reikia mokėti be paliovos. neklusnumas . kad maištas atrodytų dar patrauklesnis.Pražudei Sibilę Vein. Vėjo blaškoma žibinto šviesa buvo blausi ir mirgėjo.Niekada apie tokią negirdėjau. tačiau jos užteko. kad už tai tave nudėsiu. Staiga jam švystelėjo beprotiška viltis.Aštuoniolika metų! Nusiveskit mane po žibintu ir pažvelkit man į veidą. nes šiąnakt mirsi. Šį vakarą atsitiktinai jį išgirdau.atsakė vyriškis. .Klaupkis! . Neturėjau jokio ženklo. ko nori Dorianas. ką pasaulis vadina nuodėme. kad taip dažnai tenka mokėti už vieną vienintelę klaidą. . Ji nusižudė. jokio pėdsako. Susitaikyk su Dievu. Dorianui nusviro rankos. kai jis jau nėrė į tamsią tarpuvartę.Niekada tokios nepažinojau. nesuprasdamas. kurią tarėsi padaręs. kur ne kartą suko. o jei ji dar gyva. pilnas nešvarių minčių. Daugelį metų tavęs ieškojau. skaidula. jei krustelėsi! .. Pasirinkimo jie nebeturi. kaip iš užpakalio kažkas jį pačiupo. jog kiekviena jo raumenį.. kiekviena jo smegenų ląstelė prisipildo baisių impulsų. Šiąnakt išplaukiu į Indiją ir prieš tai turiu atlikti pareigą. bet tuo metu. Prisiekiau. staiga pajuto. toji blogio aušrinė žvaigždė. tik meilės vardą. .Ko norit? .Kada nusižudė jūsų sesuo? Sakykit greitai .Palaukit! . Nieko nežinojau apie tave.Tylėk! Šausiu. Psichologai teigia. kurį ketino nužudyti.suriko jis. kyla iš neklusnumo. Po akimirkos jis išgirdo revolverio spragtelėjimą ir pamatė.O Sibilė Vein buvo mano sesuo. Iš proto išsikraustėt.Duodu vieną minutę susitaikyti su Dievu. krito iš dangaus už tai. . Dorianas grūmėsi kaip pašėlęs ir baisiom pastangom atgniaužė smaugiančius pirštus.kada? . Nes visos nuodėmės. ir jo balse suskambo pergalė. nei ką sakyti. nespėjęs pasipriešinti. nes žmogaus. Kaip mane gyvą matai.Jums protas pasimaišė. Tik gaila. Likimas niekada galutinai nesuveda savo sąskaitų su žmogumi. taip pagauna žmogų. . kaip atrodai. buvo nesuteršto jos tyrumo. Dorianas nežinojo.savo gyvenimą ir moka už jį pats. tau galas. maišto trokštančia siela Dorianas skubėjo. tolydžio spartindamas žingsnį. .Verčiau išpažink savo nuodėmes.Prieš aštuoniolika metų.

. Jis pats blogiausias iš visų. jau bus aštuoniolika metų. piktai dėbtelėdama. .pasakė Dorianas ir apsisukęs palengva nuėjo sau gatve.Prisiekiu. Jis drebėjo visu kūnu. kad nesusitepiau rankų jo krauju. Jį palietė kažkieno ranka. griežtai žvelgdamas į Džeimsą Veiną. . . jog sakau teisybę.ir ne pinigų man reikia. jūs vos neįvykdėt baisaus nusikaltimo. vargu ar buvo vyresnis.. sunykusiu šešiasdešimtmečiu. Jis beveik nepasikeitė nuo to laiko.Tebūnie tai įspėjimas. Baltos jos rankos grakščiai nardė tarp puodelių. Atsitiktinis žodis. .Kodėl jo nenudėjai? . . kaip aš jį pažįstu.Atleiskit. Ji iškėlė ranką į dangų. kurio gyvybės man reikia... Ant persikų spalvos kušetės . bet Dorianas Grėjus jau buvo dingęs. kai prieš daugelį metų jie išsiskyrė. gal net tokio pat amžiaus. kuris slinko palei varvančią sieną. . O šis dar beveik berniukas.Aš apsigavau. o putlios raudonos lūpos šypsojo . nuvedė mane klaidingais pėdsakais. Ačiū dievui.Verčiau eikit namo ir paslėpkit tą revolverį. .suriko Džeimsas Veinas. .. pirmuoju smuiku griežė hercogienė. Tai buvo viena moterų. Žmogui. Lordas Henris sėdėjo atsilošęs šilkais drapiruotoje pintoje kėdėje ir žiūrėjo į juodu.atsakė jis. Visi gėrė arbatą. kai Pasakų Princas padarė mane tokią.Aš jo bijau. prikišusi artyn sulysusį veidą. buvo tarp jo svečių. kurie čia lankosi. kuri drauge su savo vyru. Kvailys! Reikėjo nudėti. . . pone. kurį nugirdau toj nelemtoj landynėj. prie stalo..pasakė jis.Tik neišduok manęs.sušuko ji.nusišaipė ji.pridūrė ji.. Neliko jokių abejonių. . Ir duokš man už nakvynę užsimokėti. turėtų būti gal keturiasdešimt metų. sustingęs iš siaubo.Dorianas Grėjus kažką jai buvo pašnibždėjęs. .pavasarių. Netrukus juodas šešėlis. kokia esu. Jis turi krūvą pinigų.Juk būčiau jus nužudęs! Dorianas Grėjus giliai atsikvėpė. Jau bus aštuoniolika metų.Beveik berniukas! . jeigu meluoju.Žmogau.. išlindo į šviesą ir pritykino prie Džeimso. Kai jis atsigręžė.Ne jo aš ieškojau. Džeimsas Veinas stovėjo ant šaligatvio.Prisiekiu prieš Dievą.lyg duslus aidas pasigirdo iš jos išdžiūvusių lūpų.sušnypštė jinai. ant kurio stovėjo didžiulė lempa nėrinių gaubtu ir skleidė sodrią šviesą ant trapaus servizo porceliano ir kaltinio sidabro.. Jis paleido Dorianą ir svirduliuodamas atšlijo. moteriškės taip pat nebebuvo. kad bėdon neįkliūtumėt.sumurmėjo Džeimsas Veinas.Prisieki? . Nusikeikęs jis atšoko nuo jos ir puolė prie gatvės kampo.Tegu man žadą atima.Dieve mano! Dieve mano! . kaip jo sesuo.suinkštė ji. o bjauresnio žmogaus kaip gyvas nerasi.Prieš Dievą? . kad ne šis žmogus ją pražudė.sušuko jis. už gražų veidą velniui parsidavęs.Žinojau. O aš pasikeičiau. . gėrusių prie baro. kad nusivijai jį. ir krūptelėjęs jis atsigręžė. XVII SKYRIUS Po savaitės Dorianas Grėjus sėdėjo Selbi Rojalio oranžerijoje ir šnekučiavosi su dailiąja Monmeto hercogiene. .. kad nemėgintumėt keršyti pats. Gyvybės man reikia. .Žmogau. . Sako.Meluoji! . kai išbėgai iš Deilio.

. papildžiusį jo kolekciją. kad aš ginčiau sostą? . ne mažiau baisu. . kad geriau būti geram negu bjauriam. tokį pat viliojantį kaip septynios didžiosios nuodėmės. žvelgdama į jį nuostabiomis akimis. . Jau atvyko dvylika svečių..Bjaurumas. Nieko nepagalvojęs. kita vertus. . pasakojo apie mano sumanymą viską pavadinti naujais vardais.Taip.Jis vardu Princas Paradoksas. .Tokio vardo nė girdėti nenoriu. . patikėk.Aš skelbiu rytojaus tiesas. Daugiau niekam jis netinka. Jis atsakė. mostelėdamas ranka. Liūdna. nori. Hari.atsakė ji. Atsisakau titulo. paklausiau vieną iš sodininkų. . Visų pirma aš turėjau galvoje gėles. .Kad Tartiufas emigravęs į Angliją ir ėmęsis savo verslo. kuo vardu gėlė. dideliais žingsniais eidamas prie stalo ir dėdamas savo puoduką.. Žmogus. turėtume tave vadinti? .sėdėjo ledi Narboro ir dėjosi klausanti hercogo pasakojimo apie paskutinį Brazilijos vabalą.pasakė Dorianas. kad čia esąs puikus Robinzonianos egzempliorius ar dar kažkas kita. . .Manau. .Atimu skydą. .. .O ką tik jas lyginai su orchidėjom.. kaip gerai konservatorei.. tau nepatinka mūsų šalis? . kad kitą dieną dar daugiau atvažiuos. užsikrėsdamas žaisminga jos nuotaika. Puikų taškeliais nusėtą žiedą. jog geriau būti gražiam negu geram. .Aš joje gyvenu.nusijuokė lordas Henris. . Hari. grimzdamas į fotelį.Mieloji Gledise..paklausė jinai.Vadinasi. .paklausė ji.O ką jie sako apie mus? .Aš visiškai patenkinta savo vardu ir nėmaž neabejoju.Tad bjaurumas . .Tad kaipgi. mane nuginkluoji. Bet. Todėl ir nekenčiu vulgaraus realizmo literatūroje. . . Gledise. Alus.. nenoriu naujo vardo. sutinku.. Žavus sumanymas. Biblija ir septynios didžiosios dorybės padarė mūsų Angliją tokią.Kad lengviau būtų ją smerkti.Taiklu! .sušuko hercogienė.įspėjo gražios lūpos.Kaip gali taip kalbėti? Teisybė. Niekada nesiginčiju dėl poelgių. . Jie tobuli. kokia ji yra.Vadinasi. . Per daug vertini grožį. Hari.Ar nori. kuris galėjo kastuvą pavadinti kastuvu. Vakar nusiskyniau orchidėją į švarko atlapą.tai viskas. tačiau mes iš tikrųjų praradom sugebėjimą duoti daiktams gražius vardus. kad ponas Grėjus patenkintas savuoju.sušuko jis.paklausė lordas Henris. Vardas . Tau.Niekada ja nekovoju prieš grožį. negalima per daug jų sumenkinti. Gledise. turėtų būti priverstas juo kasti. . .atsakė jis.Man labiau patinka šios dienos suklydimai. bet ne ietį.Etiketė prilimpa. Ginčijuos tik dėl žodžių. Trys jauni vyrai elegantiškais kostiumais vaišino pyragaičiais kelias damas. . . kad sutikčiau su Europos nuosprendžiu Anglijai? .Bet aš. .viena iš septynių didžiųjų nuodėmių? .atsiliepė hercogienė. Gledise.sušuko hercogienė. Hari. ir buvo tikimasi. nieku gyvu nekeisčiau judviejų vardų.viena iš septynių didžiųjų dorybių.Čia tu klysti. niekas greičiau už mane nepripažins. kad Dorianas tau.Apie ką judu šnekatės? . .Tu.Karaliai titulų neatsisako.

Kas tu? . Verčiau šnekėkim apie ką kita. ydas . .Joje tėra tik buvusio veržlumo likučiai. . Gledise.Dideli žygiai buvo mums primesti.Jie praktiški.Nebijok.rausdama pastebėjo hercogienė. .Vis dėlto mes atlikom didelių žygių.. kurią buvau užsidėjusi per pobūvį sode pas ledi Hilstoun? Kur jūs prisiminsit.Mūsų šeimininkas .Nedrįstu.Meilė? . . kad be dešimt devintą aš pareiškiu.Greičiau sukti negu praktiški. .Tu stulbini mane. Kai jie suveda balansą.Na.Mūsų šeimininkas šį vakarą nepakenčiamas. . jis galvoja. . .Mes nešėm jų naštą. Ji papurtė galvą. .Iš tiesų.Aš tikiu nacija! ..Dėl menkiausių niekų.Tu skeptikas.Apibrėžimas riboja. .tikėjimo pradžia.Tik ligi biržos. Gledise. kokį begalėjo surasti. .Ji turi ateitį.įsiterpė lordas Henris. patikėkit. . . Ar prisimenat skrybėlaitę.. .nusijuokė Dorianas Grėjus.žavinga tema. hercogiene.Žlugimas mane labiau traukia. bet malonu.Tai tavo nuomonė? . .sušuko ji. kokia ji nesupratinga! Jums derėtų ją įspėti. Juk ji man sugalvoja skrybėlaičių modelius.Modernus tikėjimo pakaitalas. .veidmainystė.Iliuzija.Religija? . ponas Grėjau..O dėl ko gi.Negalėčiau naudotis. . ponas Grėjau. . . . supykusi mane smaigsto kambarinė. Visos geros skrybėlaitės padarytos iš nieko.Kaip ir geras vardas. neprimink man to! ..Jokiu būdu! Skepticizmas . Mūsų tautiečiai niekada neatpažįsta savo portretų.Man regis. . Dažniausiai dėl to. Prieš daugelį metų jis buvo gavęs Pasakų Princo vardą. smeigtukais. . . gal smeigtuku jis jūsų neprismeigs. kad bent dedatės prisimenąs. . . jog pusę devynių jau turiu būti apsirengusi. . kad Monmetas vedė mane grynai moksliniais sumetimais kaip geriausią nūdienių drugių egzempliorių. .sušuko Dorianas Grėjus. kvailumą jiems atsveria turtas.Atiduodu ją tau.O.Siūlai trūkinėja. . .Tai liga.paklausė ji. . Paklystum labirinte. ji pyksta ant jūsų? . Ji pernelyg teisinga. Taigi tiesiog iš nieko ją padarė.Duok man siūlo galą. .O menas? .Ak. .

. . Kam? Ieškojau malonumų. mylime ausimis. Mano sparnai nepaliesti. . ponas Grėjau? .Tik ne tarp moterų.Vadinasi.Šuoliuoji nelaikydama pavadžio. kiekvieną sykį. Paskui atlošė galvą ir nusijuokė. Jei nebūtų patrauklus.Aš. Hercogienė apsisuko ir smalsiu žvilgsniu pažiūrėjo į Dorianą Grėjų.. Gyvenime mes geriausiu atveju galim patirti vienut vieną didelį išgyvenimą. kad mes.Naudoji juos viskam.pasigirdo <I>riposte</I>. jei nori būti populiarus.pasakė hercogienė. pasakysit? . Jie kovojo dėl moters.paklausė ji. atrodo.pasakė ji.tą išgyvenimą kartoti kaip galima dažniau.Aš net neapsvilusi. o pakartojimai alkį paverčia menu. . Būk vidutinybė. ji dėjosi nuliūdusi. Hercogienė atsiduso.Man regis. . purtydama galvą.Kad apdegusį vaiką vilioja ugnis.Laimės aš niekada neieškojau. Dorianas akimirką dvejojo. bet aistra viena. kad mes vidutinybių nepakenčiam. kai myli. .O ką jūs. vadinasi.Verčiau pasisaugok. .Būna didesnių blogybių už nelaisvę.Aš ieškau ramybės. Užtikrinu jus...Aš trojėnų pusėje.Brangioji Gledise! .. .Ak. . Objektai keičiasi. . šį vakarą jos nerasiu. kad tai tas vienintelis kartas.Net jeigu teko nuo jo nukentėti? ..Tu su juo begėdiškai flirtuoji. Kažkas pasakė. . moterys. tik ne pabėgimui. dovanoti jums orchidėjų..ir jeigu nenueisiu persirengti.Drąsa iš vyrų perėjo moterims..sušuko Dorianas ir pašokęs nuėjo gilyn į oranžeriją.. . .paklausė hercogienė palūkėjusi. nereikėtų ir kovos. visada sutinku su Hariu.tarė hercogienė.. ponas Grėjau.atsakė lordas Henris.O kai žmogus tikrai ko pasiekia.Greitis teikia gyvybę.Ką? . kaip vyrai myli akimis.Tuo labiau.Ką? . Mums ji nepatirtas jausmas.. .o moterys valdo pasaulį.Ir radot. . Pernelyg dažnai.Haris niekada neklysta. .Leiskit. jei teko nukentėti. . ponas Grėjau. . hercogiene. kad mes nieko kita ir neveikiam..atsakė ji.Tu turi varžovę.Ir pralaimėjo. jei jie iš viso myli. hercogiene.Aš tą užrašysiu savo dienoraštyje šį vakarą. . . jūs niekada iš tikrųjų nemylite. graikas prieš graiką? .Kaip galima šitaip kalbėti? Meilė gyva pakartojimais. . Be to. bematant įgyja priešų. . hercogiene. . .Ar jo filosofija padėjo jums rasti laimę? . .Net kai jis klysta? .. . .pasakė lordas Henris savo pusseserei.sušuko lordas Henris. Objektų skirtingumas ją tik sustiprina. Jis be galo patrauklus.Dažnai.sumurmėjo Dorianas. . o didžiausia gyvenimo paslaptis .

. . prisispaudęs prie oranžerijos stiklo lyg balta nosinė. jam atrodė nelyginant jo paties neįvykdyti pasiryžimai ir nuožmūs sąžinės priekaištai.Ledi Narboro. Hercogienė stovėjo sustingusi iš siaubo.tu tik buvai nualpęs. Jis buvo tučtuojau nuneštas į mėlynąją svetainę ir paguldytas ant vienos iš sofų. . Jam ėmė rodytis.Romantinis menas prasideda nuo kulminacijos.Sfinksai be paslapčių.Mus išauklėjo vyrai. Gledise.Bet jūsų neištyrinėjo. gulintį kniūbsčią ant plytelėmis išklotų oranžerijos grindų. . . . tačiau kartkartėmis jį persmelkdavo siaubas. Per pietus prie stalo jis buvo pilnas pašėlusio. suknelę derinti prie gėlių.atsakė lordas Henris. . Sausi lapai. To aš negalėčiau padaryti. . Verčiau neateik pietų. bematant prieš jį vėl iškildavo jūreivio veidas. Vos tik nuo vėjo sujudėdavo gobelenai. . ar čia man saugu? Jis ėmė drebėti.Tai būtų per ankstyva kapituliacija. kuriuos vėjas blaškė į švinu įrėmintus lango stiklus. kaip traukdavosi partiečiai? . jis krūptelėdavo. aš ateisiu. Jis nuėjo į savo kambarį ir persirengė.A! Teks tau..sušnibždėjo jis. žvelgiantis pro aprasojusį stiklą. .paklausė jis.atsakė jis. . .Verčiau ateisiu. o paskui kažkas sunkus dunkstelėjo žemėn. .. Ji pažvelgė į jį šypsodama. . O gal tik jo fantazija išvadino kerštą iš nakties tamsos ir dabar jam prieš akis rikiavo klaikius bausmės vaizdus? Tikrovė chaotiška. bet vos tik jis spėjo baigti sakinį. XVIII SKYRIUS Kitą dieną jis niekur nėjo iš namų ir didžiumą laiko praleido savo kambaryje. nevaržomo linksmumo.. Apeliavimas į senovę lemtingas mums. . ..Kas nutiko? . Negalima likti vienam.Charakterizuok mus kaip lytį. Matyt. Visi pašoko..Taip.Kaip ilgai negrįžta ponas Grėjus. pervargai.Jis nusijuokė.Turiu išsaugoti galimybę trauktis.Verti mane nuogąstauti.atsakė lordas Henris.tarė ji.Moterims ne visada leidžiama rinktis.Ne. iš oranžerijos galo pasigirdo slopi dejonė.metė ji iššūkį. .. Vos tik užmerkdavo akis. prisimenu! Henri. tačiau žmogaus vaizduotėje viešpatauja . kamuojamas baisios mirties baimės ir vis dėlto abejingas gyvenimui. . kad jį kas seka. Veikiai jis atsigavo ir apsidairė nustebęs. Baimės pilnomis akimis lordas Henris nubėgo pro plazdančias palmes ir rado Dorianą Grėjų apalpusį..Eime jam pagelbėti. .Mielas Dorianai. kai tik prisimindavo Džeimso Veino veidą. ir siaubo pirštai vėl sugniauždavo širdį.Jinai tiesiog jį dievina.Jie pasislėpdavo dykumoje. . Aš tave pavaduosiu. kad jam spendžiami spąstai. vargais negalais stodamasis. . jo tyko. Aš dar nepasakiau.Romantikams? Jūs naudojatės moksliniais metodais. Nieko daugiau. romantikams.O. kokios spalvos mano suknelė. kuris jį stebėjo.

čia tik jo fantazija. . Taip visada atsitinka subtilios. jeigu dieną naktį jo nusikaltimų šmėklos spoksos į jį iš visų tylių kampų. Manau. Vaiskus pušimis pakvipęs žiemos rytas tartum grąžino jam džiaugsmą ir gyvybes ugnį. Plona ledo plutelė buvo aptraukusi nendrėmis apaugusio negilaus ežero pakraščius. Lėkšti sielvartai. iššovė. Dorianas žingsniavo šalia jo. ir jis pajuto laisvės džiugesį. iškilo jo nuodėmė. pro sudžiūvusius paparčius ir sausus krūmokšnius nuėjo prie svečio. kartkartėmis pasigirstantys kimūs varovų šūksmai ir įkandin jį sekąs šaižus šautuvų pyškėjimas žavėjo jį. kur vyko medžioklė. stumiantį iš šautuvo du iššautus patronus. paliepęs vežėjui važiuoti kumelę namo. Jo paties prigimtis sukilo prieš tą beribę kančią. rusvos ir rausvos šviesos. Sibilės Vein brolis nesugrįžo jo nudėti. kaip baisu.paklausė jis. Bet jeigu tai tik iliuzija. kiškiui neriant į tankmę.Nelabai. Pagaliau. Jis išplaukė savo laivu ir nuskęs kur nors šaltame vandenyne. O didelę meilę ir didelį sielvartą sunaikina jų pačių perteklius. . Džefri. ir jis suriko: . budins lediniais pirštais. Palikit gyvą. Stiprios jų aistros arba palaužia. mirgančios miške. O! Kokią klaikios beprotybės valandą jis nužudė savo draugą! Šiurpu net prisiminti tą sceną! Ir vėl viskas iškilo jam prieš akis. įsisupusi į raudoną skraistę. kuri kėsinosi sudrumsti. jis pabalo iš siaubo. hercogienės brolį.šiurpi logika. o gerieji negauna atpildo. Be to. Dangus mėlynavo kaip apversta metalo taurė. arba žūsta pačios. Dorianas iššoko iš karietos ir. jeigu ir koks svetimas žmogus būtų slankiojęs apie namus. Jei gėlynuose būtų rastos pėdos. Po pusryčių jis valandą vaikštinėjo sode su hercogiene. Tik trečią dieną Dorianas išdrįso išeiti iš namų. Šeštą valandą atėjęs lordas Henris rado Dorianą taip raudantį. vaipysis išlindusios iš savo slaptų urvų. Staiga už kokių dvidešimt jardų priešais juos iš tankios sausos žolės kupsto iššoko kiškis stačiom ausim juodais galiukais ir pasispyręs ilgom užpakalinėm kojom nurūko alksnyno tankmėn. Tik vaizduotė kiekvieną nusikaltimą palydi baisių jo pasekmių paveikslais. Džefri? . pralaimėjimas skirtas silpniems. kai patrauksim į naujus plotus. Jos arba pražudo žmogų. Bet pasikeitimą sukėlė ne vien fizinės aplinkos sąlygos. Atmintyje atgijo kiekviena kraupi detalė ir rodėsi dar baisesnė.Kvailystė. kai jis sėdės už puotos stalo. jis buvo laimingas. kad net oras atšalo. kad po priešpiečių geriau eis. lėkšta meilė išlieka ir toliau. Tik vaizduotė kiekvieną nuodėmę užsiundo sąžinės priekaištais. sugriauti tobulą jo ramybę. Prie pušyno jis pamatė serą Džefrį Klaustoną. Šiaip ar taip. Realiame faktų pasaulyje blogieji lieka nenubausti.nusijuokė jo bičiulis ir. Dorianas pats save įtikino buvęs siaubo sukrėstos vaizduotės auka ir dabar žvelgė atgal į savo būgštavimus lyg ir su užuojauta ir net geroka paniekos doze. Taip. pilnas džiaugsmingo abejingumo. Jį saugo jaunystės kaukė. Štai ir viskas. Seras Džefris prisidėjo šautuvą prie peties. Iš juodojo Laiko urvo. o paskui nuvažiavo per parką ten. Sėkmė lydi stiprius.Kaip sekėsi medžioklė. bet žvėrelio judesių grakštumas nežinia kodėl sužavėjo Dorianą Grėjų. ir staiga jam pasirodė. suteikti joms regimą pavidalą ir paleisti tau prieš akis! Kaip jis begyvens. arba palūžta.Nešaukit. Dorianai! . negali žinot. kas jis. Gaivus kvapnus oras. . Dorianai. kad sąžinė gali sukurti tokias klaikias šmėklas. Jo nebeslėgė rūpesčiai. sodininkai būtį pranešę. rafinuotos sandaros charakteriams. Nuo šarmos žolė atrodė lyg druska apibarstyta. jo bijoti nebereikia. Turbūt dauguma paukščių ištrūko į atvirą lauką. . tarnai ar sargai būtų jį pastebėję. kai jis miegos! Kai jam į galvą atsėlino šita mintis. Juk galų gale tas žmogus nežino. tarsi jam plyštų širdis. kuždės į ausį.

. . kaip seras Džefris paklausė. Bet.piktai atsiliepė seras Džefris. su kuriuo aš nenorėčiau keistis vietomis. Dorianas papurtė galvą. Taip ir matau. Dorianai. kaip trypia nesuskaitoma daugybė kojų.Pasigirdo du riksmai: baisus pašauto kiškio riksmas ir dar baisesnis .sušuko seras Džefris. labai blogas ženklas. ko begalima trokšti. . Hari. Varovų niekas šratais nevaišina. . nėsulaikot savo vyrų? Visai dienai man medžioklę sugadinot. rodos. skirdami lanksčias svyruojančias šakas.A! Šita nelaimė.. Ar tas žmogus?. Po kelių akimirkų. Jie ėjo drauge alėjos link gal penkiasdešimt jardų. Tik mane baugina mirties artėjimas.Ko jūs.mirštančio žmogaus. gana nesmagu. kad visur. Tikriausiai mirė tučtuojau. nieko nebepagelbėsi. Eime. Girdėjo.O dieve! Pataikiau į varovą! . Čia.Tai blogas ženklas.Tai baisu ir žiauru.Tai blogas ženklas. kad niekada niekas nebemedžiotų. kas galėtų tave ištikti? Turi viską. dėl jos mums kentėti netenka.suriko jis visu balsu.Vienintelė baisi nelaimė pasaulyje. Hari.. Staiga jam pasivaideno.pridūrė jis. mes čia niekuo dėti. Jis pernelyg išmintingas ar pernelyg žiaurus. skausmo kupinu mostu brūkštelėdamas sau per akis.atsakė lordas Henris. jis pajuto kažkieno ranką ant peties. Mirties aš nebijau. Jaučiu. Nesijuok šitaip.atsakė jis karčiai. . ir vyriausio varovo teigiamą atsakymą. Dorianai. taip... ar žmogus iš tikrųjų negyvas. apimtas siaubo. Dorianas nusigręžė.. Na. jį lydi nelaimė. . . . tartum kažkurį iš mūsų turėtų ištikti baisi nelaimė. grįžkim namo. .Žmogus sužeistas. . paskui save į saulės šviesą tempdami lavoną. Džefriui. nebent per pietus tie vyrukai imtų pliaukšti apie šį įvykį. Jam rodėsi..Dorianai. kad šiandien medžioklė jau baigta. Hari. Sakinio baigti jis nebegalėjo. Nerasi žmogaus. Likimas nesiunčia mums savo pasiuntinių.Kur. kuris nenorėtų pasikeisti su tavimi vietom. Žmogus buvo pats kaltas. Tas varganas kaimietis. Beje.nuobodulys. jų visai nebūna. kuri neatleidžiama. pone? Kur? . norėčiau. Žmonės tada ima galvoti. kur tik eina.Kas? . laimingesnis už mane. .tabu. žinoma. Vyriausias varovas atbėgo su lazda rankoje.Nėra žmogaus.Deja. Dorianas žiūrėjo. Netrukus jie išniro. Paskui Dorianas pažvelgė į lordą Henrį ir sunkiai atsidusęs pasakė: .šaukė jis. Tuo pat metu visoje linijoje nutilo šūviai. bet kam apie visa tai kalbėti.Aš.verčiau aš jiems pasakysiu. kad ši tema . kaip tyliai šurmuliuoja balsai. Buvo girdėti. kaip švininiam ore milžiniški jos .. netardami nė žodžio. Krūptelėjo ir atsigręžė. bėgdamas į tankmę. kaip vyrai lindo į alksnyną. kurios priblokštam Dorianui prailgo lyg begalinės skausmo valandos. Reikės jiems pasakyti. Tai vienintelė nuodėmė.. Vyresnysis vyras nusijuokė. Sakau teisybę. Ko jis atsistojo priešais šautuvus? Be to. . O kai dėl ženklą. kad visas miškas pilnas veidų. Mielas drauge.Koks asilas galėjo atsistoti priešais šautuvus! Liaukitės šaudę! . kuris ką tik mirė..prašneko lardas Henris. .Visas užtaisas suėjo jam į krūtinę.. po galais.paklausė lordas Henris. kad esi netikęs šaulys. Hari. Gal mane. Nederėtų jos tęsti. Viršum galvos pro šakas nuplasnojo didžiulis fazanas vario spalvos krūtine. o Džefris juk šaudo labai taikliai.

. Greičiausiai čia buvo tik užgaida. Mane kankina šiurpus nujautimas.pasakė lordas Henris ir užsidegė cigaretę.Taip. Moteris flirtuos su bet kuo tol.Ir jokios psichologinės vertės neturi.Visų paskalų pagrindas . Dieve mano! Nejaugi nematai.bet atrodo. Kaip keista! .O hercogienė tave labai myli.Koks tu. ponas Grėjau? Hari. jūs prašėt jį nešauti to kiškio. . kur rodė drebanti pirštinėta ranka.Spėju.. Aš per daug įsigilinęs į save.Skleidi paskalas. dvejodamas akimirką žiūrėjo į lordą Henrį.. kad aš grįžtu.Negaliu pasakyti. vadinasi.Hari. mėgsti šnekėti apie viską. Kiškutis atrodė be galo mielas.nusijuokė lordas Henris. kas mane paskatino tai pasakyti. tyko? Lordas Henris pažvelgė į tą pusę.įsiterpė lordas Henris. ir jo balse suskambo begalinis liūdesys. kokių gėlių pageidauji šiandien stalui papuošti. . tačiau tu kiek mažiau jai patinki..atsakė jis šaltai. . .Ar ne.tarė jis šypsodamas. užsimiršti. judu puikiai tinkat vienas antram.Kokia nesąmonė! . . kuriomis aš labiausiai žaviuosi. Nežinau. . .Nemaloni tema.Nuo ko saugus.Matau sodininką.Tikriausiai. Dorianai? Tave kamuoja kažkoks rūpestis. seka mane. Bjauri tema. Rodos. štai hercogienė.liūdnai atsakė jis. kalta mano vaizduotė.Kaip tu.sušuko Dorianas Grėjus. labai keista. Sodininkas kilstelėjo skrybėlę.Gera būtų. Hari.sušuko hercogienė. Noriu pabėgti. Koks tu juokingai nervingas.Vargšas Džefris baisiai nusiminęs. Man labai patinka hercogienė.. kaip ten už medžių slapstosi žmogus.Maloningoji ponia liepė laukti atsakymo.pasigirdo atsakymas. paskui išsitraukė laišką ir padavė savo šeimininkui. užmiršęs geismą. Dorianas įsikišo laišką į kišenę. Dorianas lengviau atsiduso. kad padėčiau.. . laukiantį tavęs. pasitraukti.. jei galėčiau mylėti. . . Tapau pats sau našta.sparnai plasnoja aplinkui mane. A. kas pavojinga! . Jei Džefris tyčia būtų taip padaręs. kad paruoštų jachtą.. jog kažkas panašaus atsitiks ir man.Tai viena iš savybių.. . mielas bičiuli. .atsakė ji. Kvailai pasielgiau čia atvykęs.. . Kodėl nesakai. hercogiene. kad jie jums pasakė apie tą žmogų. Turbūt reikės nusiųsti telegramą Harviui.sumurmėjo jis. Matot. Hari. Su tuo elegantišku kostiumu ji tikra Artemidė.. Jis tuojau nualps. . Jachtoje gali jaustis saugus. Sodininkas apsisuko ir skubiai nuėjo namų link. jog būsiu praradęs aistrą. o joms nėra jokio pagrindo. ponas Grėjau. ponas Grėjus vėl serga. kas tau? Juk žinai. .Aš jau viską žinau. koks jis būtų įdomus! Norėčiau pažinti žmogų. Toji baisi nelaimė mane sukrėtė.. Bet man labai gaila.Taip. bet aš jos nemyliu. Hari.Pasakyk maloningajai poniai. .. tu dėl aforizmo bet ką paaukotum. ..nemoralus faktas. būtinai nueik pas mano gydytoją. įvykdžiusį tikrą žmogžudystę.. mes grįžom. kas pavojinga! Bet šiuo atveju klysti. bet negaliu nusikratyti šituo jausmu. baisus! . pamatęs artėjantį sodininką..Žmonės savo noru deda galvas ant aukuro. . Tikriausiai nori paklausti. kol kiti žiūrės į ją.Kaip moterys mėgsta daryti visa. Grįžęs į miestą.

. Hercogienė kurį laiką nieko neatsakė. . Kai tik vyriškis įėjo. Paskui parašė laiškelį lordui Henriui . . . tik stovėjo.. . .Ar labai jį įsimylėjai? .Žinojimas būtų pražūtingas. imdamas plunksną. Penktą valandą Dorianas paskambino ir.Kur? .sumurmėjo jis.Tu jį numetei.pranešė važiuojąs į miestą pasitarti su gydytoju ir paprašė užimti svečius. ir tarnas pranešė.Senatvėj klausa atbunka. . .Tik viešumoje.. Kai jau buvo bekišąs laišką į voką. . Ar ką nors baisaus? Būtinai man kada nors pasakysit..Verčiau būtų pavyduliavęs. . lordas Henris atsigręžė ir pažvelgė į hercogienę savo mieguistomis akimis.Tebeturiu kaukę. .pasakė lordas Henris.atsiduso ji. liepė sukrauti jo lagaminus naktiniam Londono ekspresui ir užsakė karietą pusei devynių. kurie iš oranžerijos vedė į terasą.Monmetas turi ausis. Nežinia kaip tik žavi mus. akimirką padvejojęs.Rutulėlio nuo tavo rapyros.paklausė jis.Tai buvo mano gyvenimo debiutas. Atleiskit. Per miglą visi daiktai atrodo nuostabūs. Jis apsižvalgė. tarytum ko ieškodamas.Turbūt atėjot dėl šio ryto nelaimės.. . ką sakė Haris.Dorianas šiaip taip susitvardė ir nusišypsojo.Nė su vienu lapeliu nesiskirsiu. .Galima paklysti. Jis buvo pasiryžęs nebenakvoti Selbi Rojalyje nė vienos nakties. . . hercogiene. Tikriausiai šįryt per toli būsiu nuėjęs.Pasigestum jų. Miško žolė buvo apšlakstyta krauju. kažkas pabeldė į duris.Ko ieškai? .pagaliau tarė ji. .Tegu įeina..Jie tau tinka.atsakė jis..atsakė vyriausias varovas. Jie jau buvo priėję prie didžiųjų laiptų.Po ja tavo akys dar žavesnės. Mirtis čia vaikščiojo pačiam dienos vidury. Jos dantys atrodė lyg baltos sėklos raudoname vaisiuje. .. Nieko kita. . žvelgdama į priešais atsivėrusį reginį. pone. Dorianas išsitraukė iš stalčiaus čekių knygelę ir išskleidė ją prieš save. . Negirdėjau. kad vyriausias varovas norįs jį matyti.Ar jis niekada nepavyduliavo? ..Niekai. Torntonai? .Kad aš žinočiau.Į nusivylimą. Dorianas susiraukė ir prikando lūpą.paklausė ji. .Taip.Žemuogių lapai man įkyrėjo. Eisiu atsigulti. visi keliai veda ten pat. Ji vėl nusijuokė. . pakvietęs tarną. . . . . Tai buvo pikta lemianti vieta.Man nervai baisiai pakriko.Mieloji Gledise. Kai paskui Dorianą užsivėrė stiklinės durys.pasakė jis. Jis papurtė galvą.Ir atėjo vainikuotas. .paklausė.

kad koks jūreivis. kad pasidarysi geras! . Bus greičiau. Akmenys lėkė į šalis nuo jos pasagų. . kurį peržengus jo laukia pragaištis arba išsigelbėjimas.sušuko jis. .Kokį dokumentą. Tiek to.Jūreivis? . . . kad atvestų man arklį. Dorianas kaip beįmanydamas jau ragino arklį.Fermoje! Tučtuojau eik ten ir lauk manęs.. Niekada nesu jo matęs. kokios. ir šešių užtaisų revolverį. buvo Džeimsas Veinas.Greit! Turiu jį tučtuojau pamatyti.Ar ką nors radot pas jį? . fermoje. Žmogus. Atrodo. Akimirką palūkėjo. pone.Tik truputį pinigų. Pagaliau Dorianas prijojo fermą. Lyg strėlė skrodė ji sambrėškas.Jei taip. Dorianą Grėjų nukrėtė šiurpas... pone. . lyg būtų jūreivis. Kieme stoviniavo du vyrai. Kai tarnas atidengė veidą. ir staiga jam pasirodė. akys jam buvo pilnos ašarų. Sako.Ne. Jis nušoko nuo arklio ir metė pavadį vienam iš jų. Šalimais spragsėjo žvakigalis.klausinėjo Dorianas nuobodžiaujančiu veidu.. tarsi širdis būtų liovusis plakti. pone.. pone. padorus vyras. kad ten lavonas.. jog stovi prie pat slenksčio.Kur lavonas? . Jis šėrė vytiniu jai per sprandą. Žmonės nenori negyvėli į namus priimti. Veidas buvo uždengtas dėmėta nosine. nušautas krūmuose.Ar tas vargšas žmogelis buvo vedęs? Ar turėjo šeimą? .Sakot.jis žinojo esąs išgelbėtas.paklausė Dorianas. Dorianas žengė žingsnį į priekį. visai nedaug. ir šiaip. Ne. Kažkas tartum sakyte sakė jam. jūreivis? . šiurpūs šešėliai krito priešais jį ant kelio. Pro šalį lyg vaiduoklių eisena šmėkščiojo medžiai. Kampe ant maišų krūvos gulėjo negyvas žmogus šiurkščiais marškiniais ir mėlynom kelnėm.paliepė jis ir įsitvėrė durų staktos. jiems reikia. O kai jojo namo. Kelias akimirkas jis pastovėjo.. Todėl aš ir drįsau pas jus ateiti.ir abi rankos ištatuiruotos. Meldžiamasis. Mes manom. bet iš prastų žmonių. .Nuimk tą skudurą nuo veido. Tolimiausioje arklidėje mirgėjo žiburėlis. pone. nenoriu. šuoliais lekiantį ilga alėja.sušuko jis. kur būtų jo pavardė? . Atrodo.Kaipgi šitaip? Negi jis ne jūsiškis? . lyg būtų jūreivis . Aš pats nueisiu į arklides. Niekur jokios pavardės.Esi visiškai tobulas. įkištas į butelį.. Atrodo.Nežinot kas? . nežinom. Kaip pamišęs jis stvėrėsi jos. Jis pajuto negalėsiąs savo ranka nuimti nosinės nuo veido ir pašaukė vieną iš fermos darbininkų. kad jo artimieji skurstų.Jis tuščioje arklidėje. jausdamas. Paskui stumtelėjo duris ir įėjo. palinkęs į priekį. Pasakyk tarnam. merkdamas baltus pirštus į rožių vandenį raudono vario dubenyje. ir Dorianas nuskubėjęs uždėjo ranką ant durį skląsčio. Plunksna iškrito Dorianui iš rankos.Gali man nešnekėti.abejingai paklausė Dorianas.Mes.sušuko lordas Henris. Sykį kumelė pasibaidė balto vartų stulpo ir vos jo nenumetė. pone. išgąstingom akim žvelgdamas į vyriškį. XIX SKYRIUS . kas jis.Taip. jūsų nuomone. pone. žiūrėdamas į lavoną. Staiga jam švystelėjo beprotiška viltis. Nė ketvirčiui valandos neprabėgus. lavonas nelaimę atneša. Džiaugsmo šūksnis išsprūdo jam iš lūpų. . Noriu pasižiūrėti. Dorianas pašoko. . nesikeisk. . ir nusiųsiu jiems tokią sumą..

Vienas kelias . Beje. Vargšė Hetė! Šį rytą. Hari. Juk prisimeni Sibilę Vein. ką tu sakysi. bet tu supranti.. kad mano geras darbas. Daugiau nebedarysiu. Vakar ji laukė manęs sodelyje. ..Ir apraudoti neištikimąjį Florizelį. ir ji juokėsi..Tau. .pertraukė jį lordas Henris. ir ji bus nelaiminga. Hari. Gailiuosi tau pasisakęs. Hari. .Tu man dar nepasakei. Verčiau nebekalbėkim apie tai. galiu pasakyti. . Pasidarysiu kitoks. Kaimo gyventojams nei viena. ir kita.pakartojo Dorianas. Taip. Skamba pagyrūniškai. kad ji buvo sutikusi ir mylėjusi tave. Staiga aš nusprendžiau palikti ją tokią pat tyrą gėlę. .kultūra. Nesutrypiau Hetei širdies. gyvenantys ne mieste. . Ji paprasta kaimo mergaitė.Pažinau ir viena. todėl jie ir stovi vietoje. mylėjau.Dorianas Grėjus papurtė galvą.Ne.juokdamasis pasakė lordas Henris ir atsilošė kėdėje. kad tavo Hetė šiuo metu neplūduriuoja kaip Ofelija kokiam žvaigždžių apšviestam malūno tvenkiny tarp nuostabių vandens lelijų? . iš kur žinai. o paskui pranašauji pačias baisiausias tragedijas. Netgi pradžiai tai gana mažai. kurį padariau pirmą kartą per daugelį metų. Noriu tapti geresnis. . didžiulį malonumą. ne mūsų luomo. koks buvo tas geras darbas. kaip Perdita. iš tikrųjų vos ne nuodėmė. .Hari. antrasis . gali gyventi mėtų ir medetkų sode. Negi manai. Esu visai tikras. Hetė.Bet aš galiu užbaigti šitą idilę. Žinau. jinai verkė ir taip toliau.. Vienut vienas praleidau dieną mažoje smuklėje. Ji. Nes aš. O toji aplinkybė. mažytis atsižadėjimas. Be abejonės. tu nemėgink manęs įtikinėti. Tik dviem keliais žmogus pasiekia civilizaciją. Ir tapsiu.kaime bet kas gali būti geras. koks juokingai vaikiškas tu kartais būni.Mielas vaike. Dabar man atrodo baisu. . Aš kai ko pagailėjau.Liaukis. įsidėjęs į lėkštę nedidelę raudonų nunokusių žemuogių piramidę ir kriauklės pavidalo skylėtu šaukštu barstydamas ją baltu cukrumi. kokį pirmą kartą patyriau. nei antra neprieinama. taip seniai visa tai buvo! Ką gi.Kur vakar buvai? . Bet aš tikrai ją mylėjau. ką turiu galvoje. yra visiškai necivilizuoti..sugedimas. Ten nėra pagundų. Obelį žiedai krito jai ant plaukų. . Man regis. jog pasielgiau teisingai. Dorianai. Davei jai gerą patarimą ir sutrypei širdį.Manau. . tu baisus! Nekalbėk tokių klaikių dalykų. kad moralės atžvilgiu labai vertinčiau tą tavo atsižadėjimą.Mielas Dorianai. Hari. O gal sakaisi jau ne vieną padaręs? paklausė bičiulis. aš savo gyvenime pernelyg daug blogybių esu pridaręs. Ji buvo labai graži ir nuostabiai panaši į Sibilę Vein.tarė šypsodamas lordas Henris. Bet garbės neprarado. mačiau prie lango baltą jos veidą tartum jazmino šakelę. Kas girdėti mieste? Seniai bebuvau klube. kad jie visada eina ranka rankon. paskatins ją niekinti savo vyrą. tokia tavo naujo gyvenimo pradžia. kad šis jausmas savo šviežumu suteikė tau. Negaliu sakyti. be abejonės. Šįryt auštant mes turėjom drauge išvažiuoti. Man vis tiek. ar ne? Rodos. Papasakok ką nors apie save. Štai kodėl žmonės.Žmonės vis dar šneka apie vargšo Bezilio dingimą. kokią radau. Hari! Tu iš visko šaipaisi. Niekam kitam negalėčiau. Turbūt tai visų pirma ir patraukė mane. Visą šį nuostabų gegužį du ar tris kartus per savaitę važiuodavau jos aplankyti. jodamas pro sodybą..Kultūra ir sugedimas. jau dabar aš kitoks. Nuo vakar dienos pradėjau gerus darbus. kad dabar mergaitė galės pamilti savo luomo vaikiną? Galbūt ji kada nors ištekės už kokio stuobrio vežėjo ar išsiviepusio artojo. radau naują idealą.Kaime. Pasidaryti civilizuotam toli gražu nėra lengva.

. ir truputį susiraukė. kurių aiškinimais nepašalinsi. . Manyčiau. Kai buvo atnešta kava. Vyriškis. . Man tai atrodo neįtikėtina..vulgarus. be to. Nebuvo smalsus.Na. jis įdėmiai stebėjo lordą Henrį. jis liovėsi skambinęs.kad šiais laikais viską galima pergyventi.. tik pakilo nuo stalo. Ne tau. Gal jų ir labiausiai gaila. kas galėjo ištikti Bezilį? .tarė Dorianas. kai kurie laikraščiai taip rašo. puikiai skambino Šopeną.paklausė Dorianas. . Keista. .vieninteliai du devynioliktojo amžiaus faktai. jie vos šešias savaites apie tai tekalba. pažvelgė į lordą Henrį ir tarė: . Skotland Jardas tebetvirtina. Bet žmogus gali tapyti kaip Velaskezas ir būti nepakenčiamai nuobodus. nuėjo į gretimą kambarį ir atsisėdo prie fortepijono. . Dorianai. Mirtis ir vulgarumas . Tikriausiai po kokių dviejų savaičių išgirsim. nenoriu apie jį galvoti. Nusikaltimai išimtinai daromi žemesnių sluoksnių. bematant pasklinda kalbos. kad jau bus pabodę. Bet koks nusikaltimas . Kam jį žudyti? Nebuvo toks protingas. Žinoma. Nekenčiu jos. Bet juk ir blogiausius įpročius praradęs . Žinoma.paklausė jaunesnysis vyras.. jei aš prisipažinčiau nužudęs Bezilį . pasakytum. Dorianai. Žinau. kad man paskambintum Šopeną.gailiesi. kai prieš daugelį metų pasisakė apie savo besaikį susižavėjimą tavimi ir apie tai. kad žmonės matę jį San Franciske.Kaip manai. kad tu . Jei Bezilis nori slapstytis. bet kai tik koks žmogus prapuola. . Kavą.pagrindinis jo kūrybos motyvas. gersim muzikos kambaryje. Atleisk. mielas drauge. kad turėtų priešų.Neturiu nė menkiausios nuovokos. kad Paryžiuje yra baisių landynių.atsakė lordas Henris ir prisikišo prie nosies kvapnios druskos dėžutę su auksinėm grotelėm.O ką tu.Pasakyčiau. bet patikėk . Mane baido tiktai mirtis. ar tau niekada nedingtelėjo mintis. kurie ten lankosi. kad Bezilis nužudytas? Lordas Henris nusižiovavo. Mane jis sudomino tik vieną kartą. kad žmogus pilku apsiaustu. blogas įprotis. kad Bezilis nebuvo atvykęs į Paryžių. Tai jo didžiausias trūkumas. jog jį matę San Franciske. .Bezilis buvo labai populiarus. įsipildamas vyno.čia teisybė.liūdnai pasakė Dorianas. su kuriuo pabėgo mano žmona. jis pats stebėjosi.. ir jame slypi visos ano pasaulio smagybės. .. kaip ir bet koks vulgarumas . Hari. Tačiau pastaruoju metu jiems sekėsi. įvykdyti žmogžudystę. kad nusikaltimas jiems tas pat. Noriu.Hari. Ištaręs šiuos žodžius. tai jo reikalas. Juk jie sudaro individualybės esmę. ir buvęs vargšas Bezilis.Mielas vaike. kad gali taip ramiai šnekučiuoti šia tema. buvo genialus tapytojas. jog mėgini vaidinti vaidmenį kuris tau visiškai netinka. o prancūzų policija teigia.Aš mylėjau Bezilį.nusikaltimas..Bet negi žmonės nešneka. Jie turėjo mano skyrybų bylą ir Aleno Kempbelo savižudybę. o britų publikai būtų per didelė proto įtampa svarstyti daugiau negu vieną temą kas trys mėnesiai.Kodėl? .Maniau. vedybinis gyvenimas yra tik įprotis. tačiau Bezilis ne iš tų žmonių. Dorianas nieko neatsakė. Aš nė trupučio nesmerkiu tų žmonių. kas mums menas .Todėl. Jei miręs. O dabar jiems atiteko paslaptingas dailininko dingimas. jo laikrodis .tiktai būdas sužadinti nepaprastus pojūčius. kuris lapkričio devintą vidurnakčio traukiniu išvyko į Paryžių. Vargšė Viktorija! Aš ją labai mylėjau. Bezilis iš tikrųjų buvo gana nuobodus.vangiai paklausė jaunesnysis vyras. o jo pirštai ėmė bėgioti juodais ir baltais dramblio kaulo klavišais. jei užgavau tavo tuštybę tą pasakęs. Be jos namai gana tušti. Tikriausiai tai puikus miestas. kad jis nužudytas? . . išskyrus mirtį. iškėlęs prieš šviesą burgundiško vyno taurę.Voterberio.

tau jis įkyrėjo. ir ilgi žali dumbliai kimba jam į plaukus. Taip. jis liovėsi buvęs didelis menininkas. Kai judu liovėtės buvę dideli draugai. . norėjau jį nupirkti. Jis priklausė geriausiam Bezilio kūrybos laikotarpiui. Kodėl kalbi apie jį? Portretas primena man tas keistas eilutes iš Hamleto: <I> .jo kūryba suprastėjo. Bet portretas man niekad nepatiko. Dorianai. traukdamas iš kišenės nosinę. toks jis buvo.Vien liūdesio paveikslas..rodos. Kas judu išskyrė? Aš manau. Vien kaukė be širdies.palūkėjęs prašneko jis. kad toks buvo jo galas. Gera būtų. . lyg ji kažko neteko.Vien liūdesio paveikslas. Kai ploni Hario pirštai palietė paukštį. Niekada nederėtų daryti to. nemačiau jo nuo to laiko.atsakė Dorianas.Nebeprisimenu. Lordas Henris sėdėjo atsilošęs fotelyje ir prisimerkęs žiūrėjo į jį. Lordas Henris nusijuokė. Per pastaruosius dešimt metų jo kūryba gerokai suprastėjo. jei jis laimės visą pasaulį. . </I> Taip. . Ar nebeatgavai? Kaip gaila! Tai buvo tikras šedevras.. A. kad žmogžudystė visada klaida. Ji neteko idealo. protas tampa jo širdimi. o praras savo sielą?. Prisimenu. kur dingo tas nuostabus tavo portretas.O. manyčiau..juokdamasis sušuko lordas Henris.Kodėl tu.. Matau jį dabar: guli aukštielninkas po drumstai žaliais vandenimis. paskui pradėjo glostyti galvą keistai Javos papūgai.Būdas sužadinti pojūčius? Negi manai. Bet palikim ramybėj vargšą Bezilį. Dorianas Grėjus krūptelėjo ir įsmeigė akis į draugą. o lordas Henris ėmė vaikštinėti po kambarį..pakartojo jis. kad jo mirtis tokia romantiška. .. kuris suposi ant bambuko laktos. rusvu kuodu ir uodega. klausi manęs? .Tai viena svarbiausių gyvenimo paslapčių. bet pakeliui jis kažkur dingęs ar kas jį pavogęs. apie ką negalima kalbėti po pietų. kurį jis nutapė? Man rodos.. Jei iš tikrųjų taip įvyko. kuris leidžia žmogų vadinti reprezentatyviu britų menininku. Taip visada elgiasi įkyruoliai. Nuo to meto jo kūryba tapo keistu blogos tapybos ir gerų ketinimų mišiniu.Rodos. jis niekada tau šito neatleido. jei tik labai dažnai kartoji! .. Ir dabar norėčiau jį turėti.. Žinai. . kai jį baigė. Ar neskelbei laikraštyje? Reikėjo paskelbti. jei galėčiau patikėti.Taip.Beje. . tas nuleido baltus raukšlėtus vokus ant juodų tarsi stiklinių akių ir ėmė siūbuoti. man neatrodo.. Dorianas atsiduso. didžiuliam paukščiui pilkomis plunksnomis.. prisimenu. Dorianas Grėjus papurtė galvą ir tyliai užgavo kelis klavišus. o konduktorius viską nuslėpė...vien kaukė be širdies. bet negaliu. Man atrodė. skelbiau.apsisukęs toliau dėstė Haris. bet kas tampa malonumu. prieš daugelį metų pasakojai siuntęs jį į Selbį. kad jis būtų sukūręs dar daug gerų darbų. Gailiuosi pozavęs. galėtų vėl pakartoti tą patį nusikaltimą? Nesakyk.. sunkios baržos plaukia viršum jo. Tačiau man atrodo. kad žmogus. Hari. Beje. Greičiau jis iš omnibuso iškrito į Seną. taip skamba citata? Muzika staiga nutilo. grimzdamas į fotelį. įvykdęs žmogžudystę..Jei žmogus į gyvenimą žiūri kaip menininkas..Kas iš to žmogui. kaip tu sakai.pasakė jis. Net prisiminti nemalonu.

Hari. Norėčiau. čia iliuzija. išgeltęs.Marsijas. Dabar tu tobulas. kad patikėtum man savo paslaptį. Dorianai.Ar tu. . Siela . Kokia žavi pjesė. . Iščiulpei vynuoges.A. kuo neabejoji. iš tikrųjų nuostabus. Be to. aš tą žinau. kurioje nėra imitavimo! Nesustok. anksti keltis ir tapti padorus. suvytęs. kad esi senas. besiklausantis tavęs. Be abejonės. Man vaidenasi. koks tu laimingas! Koks nepaprastas tavo gyvenimas! Tu viską gėrei ligi dugno. Koks tu rūškanas! Nebūk toks rimtas. kuriose slypi mintis ir sapnuoja aistros. kai aplink jo vilą raudojo jūra ir sūrios putos taškė langus. Dorianai. Dorianai. Man atrodo. savotiškas kvapas kuris tau kadaise patiko ir kuris sukelia . tu pasikeitei. kad tu jaunas Apolonas.tarė lordas Henris ir nustebęs pakėlė antakius. viskuo tikėjo ir absoliučiai nieko neišmanė. mes nebetikim siela. kai pirmą sykį tave pamačiau. ir išmainyti. Gyvenime lemia nervai. .Mielas bičiuli. .Esi. Praeitą sekmadienį ėjau per parką. vadinasi. Iš principo. kurių nuomonės aš dabar su pagarba išklausau. O. Tai paveikė mane savo dramatiškumu. Šį vakarą trokštu muzikos. Tu dabar be trūkumų. Ir viskas pralėkė pro tave lyg muzikos garsai. ir parduoti. Jei paklausi jų nuomonės apie ką nors. Ją galima ir pirkti. Norėčiau žinot. Senatvė tragiška ne tuo. Netoli Marmuro arkos stovėjo apskurusių žmonių pulkelis ir klausėsi kažkokio vulgaraus gatvės pamokslininko. Gali vaizduotis esąs saugus. Jaunystei susigrąžinti sutikčiau daryti bet ką. Negriauk jo atsižadėjimais.Nesu aš. Galima sužaloti ar padaryti tobulą. Bet tikriausiai jis nebūtį manęs supratęs. Ji nuostabiai romantiška. tuo visai tikras? .paklausiau. bet tuo. savų sielvartų. Buvai man įžūlus. Paskambink man ką nors. Nepaversk savęs netobulu. Tu vis toks pat. apie kuriuos net tu nieko nenutuoki. išgirdau. noktiurną ir skambindamas tylutėliai pasakyk. ratas liguistai išblyškusių veidų po kiauru varvančių skėčių stogu. Tikriausiai Šopenas ją parašė Majorkoje. o Romantika tokia pamokanti.Visiškai. Turiu aš. Tu. labai baikštus ir be galo nuostabus.. O seniams aš visada prieštarauju. Dorianai.. bet ne savo išvaizda. toks pat. kas įvyko vakar. daug jaunesni už mane. Aš tik dešimt metų vyresnis už tave. Kartais mane pribloškia mano paties nuoširdumas. Hari. jie iškilmingai išdėstys nuomones. kad mes tebeturim vieną meno šaką. tik ne mankštintis. Paskambink. kad Menas turi sielą.tai iš tiesų buvo savotiškai gera. Dorianai. neapgaudinėk savęs. Tai.. išsižadėjom to tikėjimo. kurią sviedė čaižus isteriškas balsas. kaip jis pakeltu balsu sviedė šį klausimą savo klausytojams. Jaunystė! Niekas jai neprilygsta. kad jie eina priešakyje.tai baisi realybė. koks neišprusęs krikščionis su lietpalčiu. tarytum koks apreiškimas. Kokia palaima. Primeni man tą dieną. Aš žinau. o esu susiraukšlėjęs. Eidamas pro šalį. Lietingas sekmadienis. skaidulos ir palengva statomos ląstelės. kaip išsaugojai savo jaunystę! Tikriausiai turi kokią paslaptį. Niekas nebuvo nuo tavęs paslėpta. Norėjau tam pranašui pasakyti. ir nuostabi frazė. Nepurtyk galvos.Nekalbėk taip. nes tariausi. o žmogus jos neturi. kai žmonės nešiojo aukštai paristus kaklaraiščius. kurią dabar skambinai. kad esi jaunas. Tik tiek. Niekada neatrodei žavesnis kaip šiandien.. Londone gausu panašių scenų. kurios buvo paplitusios 1820 metais. . Kiekvienas mūsų turi sielą. Ne valia ir ne norai tvarko gyvenimą. kad galėsi man atsakyti. Vieninteliai žmonės. Niekas tavęs nesudraskė. Gyvenimas atskleidžia jiems naujausius savo stebuklus. visada būna netikra. Negi tau ar man rūpi mūsų amžiaus prietarai? Ne. Dorianai. Kaip tik dėl to Tikėjimas toks lemtingas. Bet atsitiktinis kambario ar rytmečio dangaus atspalvis. o aš . Absurdiška kalbėti apie jaunystės neišmanymą. manyti esąs stiprus. kaip prabėgs likęs tavo gyvenimas.

būk vienuoliktą.. . kad nuo tų metų kai sutikau tave.tarė lordas Henris.Aš jau truputį pasikeičiau. . kad nieko nesi sukūręs. kad kaip tik nuo šito ir priklauso mūsų gyvenimas. tokių alyvų nėra buvę. Hari. Netrukus imsi kaip atsivertėliai ar tie iš atgimimo sektos raginti žmones nedaryti nuodėmių. Ir tiek. Jis labai mielas ir man gerokai panašus į tave. jei žinotum. Nepamiršk ateiti. Be to. Niekada nesi taip puikiai skambinęs kaip šį vakarą. kurios tau nusibodo.Tikiuosi. kai <I>lilas blanc</I> kvapas staiga padvelkia į mane ir aš vėl turiu išgyventi nepaprasčiausią savo gyvenimo mėnesį. tu niekada nepasikeisi. kurio seniai negrojai. . kuriuos ketina pirkti. Ir. Jis sunaikina norą veikti. kad aš ketinu pasidaryti geras. tai beprasmiška. .Taip.Mudu visada liksim draugai.Labanakt Hari. tu iš tikrųjų pradedi moralizuoti. kad galėtum taip elgtis.tai knygos. kaip gyvenau. Paskui atsiduso ir išėjo. bet ir mūsų pojūčiai tą byloja.Bet aš. Tu visko apie mane nežinai. Tu pernelyg žavus.. Hari? .tarė Dorianas. O gal valgysim priešpiečius pas mūsų mieląją hercogienę? Ji sako niekada tavęs nebematanti. Dorianai. jis nusileis arčiau prie žemės.subtilius prisiminimus. kokie esam. Niekada dar negirdėjau tokio išraiškingumo.pasakė Dorianas. Vakaras buvo žavus. Jis jau nešioja tokius kaklaraiščius kaip tavo ir meldė mane supažindinti su tavim.Dar pabūk. . Tavo tušė .tavo sonetai.Žinoma.bet aš. Gal Gledisė tau nusibodo? Taip ir maniau. bet tave visada garbino. Dorianai.Man. būti tavo vietoje. Bet apie literatūrą nediskutuosim. Tu pats save pavertei muzika. Brauningas kažkur rašo apie tai. Menas neturi įtakos veiksmams. ir mes privalome jį žaviai užbaigti. Jos šmaikštus liežuvis erzina. Dorianas pakilo nuo fortepijono ir brūkštelėjo ranka sau per plaukus. Žmonės pasmerkė ir tave.Tačiau sykį tu apnuodijai mane su viena knyga. Ateik rytoj.Kodėl nebeskambini. kurį vėl užtikai. keli taktai iš muzikos kūrinio. kokie būsim. O paskui aš tave nuvesiu priešpiečių pas ledi Brenksom. man regis. nutapęs paveikslo. kurias žmonės vadina nemoraliomis. net tu nusigręžtum nuo manęs. noriu anksti atsigulti.atsakė šypsodamas Dorianas.Mielas vaike.. Į klubą neisiu. lyg būtų turėjęs dar ką pasakyti.. jis akimirką stabtelėjo. Jis laukia.gyvenimas. kurios rodo pasauliui jo gėdą. Dorianai. kad tu jį žavėtum. Būsiu vienuoliktą. Juokiesi? Nesijuok. Džiaugiuosi. Neturėčiau tau šito atleisti. . Dorianai? Grįžk atgal ir dar sykį man paskambink tą noktiurną. .tyliai tarė jis. ir mane. ir. kad tu niekada nesi nieko padaręs. Priėjęs prie durų. šiaip ar taip. Jis tobulai sterilus.tai jaunasis lordas Pulas. O tu nešnekėk man visų tų ekstravagantiškų dalykų. jo žvilgsnis buvo liūdnas. Ir visada garbins. nesi iškalęs statulos.. nebegyvensiu taip. Hari.. šį vakarą nuvargęs.sakau tau. .. . Mudu esam tokie. Vienuoliktą žadu pajodinėti.Tai dėl to. kad ne. O apsinuodyti knyga negalima. Nenori? Tad eime į klubą. Tavo dienos .. . Pas Vaitą tavęs kai kas laukia ir labai nori su tavim susipažinti . .Ar būtinai. Na. Parke dabar labai gražu. Galėtume joti drauge. Man regis. Norėčiau. kuris kabo sutemose. Ji žavi moteris ir nori su tavimi pasitarti dėl gobelenų. eilutė iš užmiršto eilėraščio.Gerai. Bonmeto vyriausias sūnus. Būna akimirkų. gyvenimas nepaprastas. Knygos.kažkoks stebuklas. Jau beveik vienuolikta. pažadėk niekam niekada neskolinti šios knygos. . Pažvelk į geltoną kaip medus mėnulį. Hari. Tu esi tas idealas. ir būsim tokie. tik save patį! Tavo menas . Ji žalinga. kurio ieško mūsų amžius ir bijo pripažinti suradęs. jei skambinsi.. .

Keistai išraižytas veidrodis. kad blogi žmonės būna seni ir labai bjaurūs. Kodėl jis vilki jos drabužį? Jaunystė jį sugadino. kad jis užsimetė paltą ant rankos ir net neapvyturiavo kaklo šilkiniu šaliku. Žinojo pats save suteršęs. nesubrendęs metas. Liepė jam gulti. koks būdavo patenkintas. grožis ir jaunystė. o jaunystė pasityčiojimas. kaip ir seniau. šypsojo jį apglėbę. bet "bausk mus už nuodėmes" . žinojo žalinga savo įtaka veikęs kitus ir dėl to patyręs šiurpų džiugesį. tačiau neišdavė paslapties. Bezilis . Niekas jos nebepakeis. kurių jis meldė. kaip ir tą siaubo naktį. Didziausią rūpestį jam kėlė jo paties sielos merdėjimas. neišpasakytai jį mylėjęs.XX SKYRIUS Vakaras buvo gražus. kai į jį kas atkreipdavo dėmesį. sviedęs žemėn veidrodį. o pats krito ant sofos bibliotekoje ir ėmė galvoti apie tai. greit nurimti. Dabar jam jau pakyrėjo klausytis savo vardo. apie savo ateitį reikia galvoti. Juk grožis jį pražudė. Grožis jam buvo tik kaukė. toks šiltas. o jis pats išsaugotų nesudrumstą amžinos jaunystės spindesį! Iš čia ir kilo visos jo nesėkmės. Bet argi visa tai nebepataisoma? Negi nebėra vilties? Ak! Kokia klaiki ši išdidumo ir aistros akimirka. Mažas miestelis. Verčiau negalvoti apie praeitį. iš dalies jam ir patiko dėl to. Parėjęs namo. kai jis meldėsi. pro šalį praėjo du jauni vyriškiai vakariniais drabužiais. Sujudimas dėl Bezilio Holvordo dingimo turėjo. Ne "atleisk mums mūsų kaltes". ir baugiomis akimis pro ašarų miglą pažvelgė į nušlifuotą jo paviršių. rado tarną dar jo belaukiantį. kai pirmą kartą pastebėjo pasikeitimą lemtingajame paveiksle. Kaip ji juokdavosi! . Šiuo atžvilgiu Dorianas buvo visai saugus. jog esąs vargšas. kaip vienas sušnibždėjo antrajam: "Čia Dorianas Grėjus". Džeimsas Veinas guli bevardžiame kape Selbio kapinėse. kur jis pastaruoju metu dažnai nukakdavo. Jei ne jie. Sykį jis pasisakė esąs blogas. sutrypė kulnu sidabrines šukeles. jo gyvenimas būtų galėjęs likti be dėmės. įstūmęs į gėdingą pragaištį. lėkštų nuotaikų ir liguistų minčių metas. ką lordas Henris buvo kalbėjęs. Apie save. kaip sykį ją pavadino lordas Henris. ir. Paskui jį pagavo pasibjaurėjimas savo grožiu. Pati nieko nenumanydama. Kas gi yra jaunystė geriausiu atveju? Žalias. daugiausia vilčių teikiančius iš tų. kurį prieš tokią galybę metų buvo jam dovanojęs lordas Henris. O kokia buvo daili su kartūno suknele ir didžiule skrybėle.lyg strazdas ulbėtų. ir jis ėmė jas kartoti. o pačius geriausius. parašė jam beprotišką laišką. Prisiminė. kuris baigėsi šiais dievinamais žodžiais: "Pasaulis pasikeitė. stovėjo ant stalo. o baltarankiai amūrai. mintis užkrėtęs puviniu. Alenas Kempbelas vieną vakarą nusišovė savo laboratorijoje. kurią sužinoti buvo priverstas. kai į jį žiūrėdavo ar apie jį kalbėdavo. Nejau iš tikrųjų žmogus negali pasikeisti? Jis pajuto neišpasakytą ilgesį to savo jaunystės tyrumo. ir jinai tikėjo. nes tu sutvertas iš dramblio kaulo ir aukso. Bausmė apvalo. vaizduotę atidavęs siaubui. Tavo lūpų linijos iš naujo rašo istoriją". Verčiau kiekviena jo gyvenimo nuodėmė būtį jam nešusi tikrą ir greitą bausmę. Ne kartą jis sakė mergaitei. kurią prisiviliojo. Dorianas paėmė veidrodį taip pat. kad jo dienų našta prislėgtų portretą. Jis jau tilo.taip turėtų skambėti žmogaus malda pačiam teisingiausiam Dievui. ką jis buvo praradęs. Kai rūkydamas cigaretę žingsniavo sau namo. kaip buvo matyti. kad ten niekas jo nepažino. tos rausvai baltos jaunystės. bet jinai jį išjuokė ir paaiškino. Jis išgirdo. Šios frazės atgijo jo atmintyje. Bet iš tikrųjų ne Bezilio Holvordo mirtis jį labiausiai slėgė. ji turėjo visa. Sykį kažkas. kuriuos kada buvo sutikęs.

Reikia jį sunaikinti. tas gyvenimas jau buvo prasidėjęs. kad svetimos akys į jį nepažvelgtų. Naujas gyvenimas! Štai ko jis troško. kaip buvo? Jei jo gyvenimas bus tyras. ir nutraukė nuo portreto purpurinę uždangą. Tikriausiai jis jau nebe toks baisus. Pats apsisprendė. jis ir buvo sąžinė. Kraujo buvo ir ant kojų. Bet kas pasakytų?. Nebuvo nieko. veidmainiaudamas nešiojo gerumo kaukę. . o raudona rasa ant rankos blizgėjo skaisčiau ir dar labiau atrodė panašesnė į šviežiai pralietą kraują. Veidas tebebuvo šlykštus.negi ji persekios visą gyvenimą? Negi visada jį slėgs praeitis? Ar jis iš tikrųjų turi prisipažinti? Niekada. Žmonės tiesiog pasakytų.. Bezilio kalbos buvo nepakenčiamos. Niekas nebuvo pakitę. Jam rodėsi. Jis negalėjo šito atleisti Beziliui. kurį buvo paslėpęs. Uždarytų jį. Prisipažinti? Ar tai reiškė. Iš teisybės. Ramiai įėjo į vidų.kruvina. kad toji mintis absurdiška.kreiva veidmainystės raukšlė. Portretas trukdė užmigti nakčia. noras. tarsi jos būtų aplašėjusios. Nueis ir pasižiūrės. net ranka. niekas jo neapvalys tol. Bezilio Holvordo mirtis jam atrodė tokia nereikšminga. gal portretas užrakintame kambaryje bus kiek pasikeitęs. Portretas buvo nelyginant sąžinė. kuri nebuvo laikiusi peilio. negu esam? O gal visa draugėn paėmus? Kodėl raudonoji dėmė didesnė kaip anksčiau? Ji tarytum baisi liga buvo išplitusi per raukšlėtus pirštus. ir šlykštusis daiktas. tik akyse atsirado klastingas žvilgsnis. Bet vis dėlto jo pareiga prisipažinti. Ir daugiau nekaltybės nebegundys. O Alenas Kempbelas pats nusižudė. Taip. Jis pats sudegino tai. kuris žmonėms įsakė išpažinti kaltes ir dangui. kas buvo likę apačioje. džiaugsmo šypsena šmėkštelėjo keistai jaunam jo veide ir akimirką pasilaikė lūpų kertelėse. sunaikinta. Jo aistras portretas paženklino liūdesiu. Žmogžudystės priežastis buvo tik akimirkos beprotybė. ir žemei. Dėl visko buvo kaltas portretas. kuris mus kartais verčia dėtis geresniais. Prieš jį tėra tik vienas įrodymas.. kaip pašaipiai juokdamasis spėjo lordas Henris? Gal noras suvaidinti vaidmenį. užsirakino duris. Beje. lyg nuo pečių jau būtų nukritusi sunki našta. Tik iš tuštybės jis jos pagailėjo. Kam jį taip ilgai laikė? Kadaise jam buvo malonu žiūrėti. Dorianas paėmė lempą nuo stalo ir nutykino į viršų. jis ėmė svarstyti. ir tegul nubaudžia mirties bausme. Šiaip ar taip. Skausmo ir pasipiktinimo šūksnis išsiveržė jam iš lūpų. Vien tik jo prisiminimas buvo užtemdęs daugelį džiaugsmo akimirkų. Bent jam taip atrodė. Tuštybė? Smalsumas? Veidmainystė? Negi jo aukoje nieko kita nebuvo? Juk buvo dar kažkas. Kai atstūmė nuo durų sklendes. į kurį jis žvelgė. kad jis privalo prisipažinti? Pasiduoti. Gal blogio pėdsakai jau bus dingę. Reikia jį sunaikinti. jeigu imtų atkakliai įrodinėti. Štai ko laukė. Juk tas jo sielos veidrodis. Tada jis sudrebėjo. iškęsti viešą gėdą. jis bus geras. o prie lūpų . Dorianas čia niekuo dėtas. bet vis dėlto jis kantriai jų klausėsi. Jis galvojo apie Hetę Merton. gal net šlykštesnis nei anksčiau. kas jam priklausė. Bet pastaruoju metu to malonumo nebejautė. viešai atgailauti. neteisingas. Nejau tik tuštybė paskatino jį padaryti tą vienintelį gerą darbą? O gal naujų pojūčių troškimas. kas patikėtų? Niekur nėra nužudytojo pėdsakų. Taip. Nuodėmės? Jis truktelėjo pečiais. daugiau jam siaubo nebekels. Yra Dievas. kuris sugriovė jam gyvenimą.nutapė portretą. Tas įrodymas portretas. kaip portretas keičiasi ir sensta. kad jis pamišęs. Visa. Išvažiavus visą laiką ėmė baimė. vienos nekaltos būtybės jis jau pagailėjo. Dabar jis tą suprato.. Prisiminęs Hetę Merton. Bus geras. Bet toji žmogžudystė .. Ne. Jis nusijuokė. jeigu jis ir prisipažintų. Jautė. kol pats neišpažins savo nuodėmės. gal jis galės iš šito veido pašalinti visus piktos aistros pėdsakus. kaip buvo pratęs. Iš smalsumo mėgino savęs išsižadėti. Kad ir ką jis darytų.

Pagaliau. kuriuo buvo nudūręs Bezilį Holvordą. . ir viską. jie užlipo ant stogo ir nušoko į balkoną. Frensis buvo išblyškęs kaip drobė. Langai atsidarė lengvai . Nužudys tą siaubingą sielos gyvenimą ir be jo klaikių įspėjimų galės ja jaustis ramus. tarnų kambaryje. jie pažino. jis nuėjo į gretimo namo portiką ir ėmė laukti. pusiau apsirengę šeimynykščiai tyliai kuždėjosi. kol susitiko policininką ir atsivedė jį atgal. Ant grindų gulėjo negyvas žmogus vakariniu apdaru ir su peiliu širdyje.paklausė senesnysis džentelmenas. šlykštaus veido.Kieno čia namas? . . Jie pabeldė. veltui mėginę išlaužti duris. jis pasidarys laisvas. tik viename iš viršutinių langų degė žiburys. Nueidami vyrai persimetė žvilgsniais ir nusišaipė. Pašaukė. kad išsigandę nubudo tarnai ir išslinko iš savo kambarių.Pono Doriano Grėjaus. Gal už ketvirčio valandos jis pasikvietė vežėją ir dar vieną iš tarnų ir nutykino į viršų. sustojo ir pažvelgė aukštyn į didelį namą. Namas skendėjo tamsoje. Peilis buvo švarus ir blizgėjo. Pasigirdo riksmas ir bildesys. Nužudys praeitį. Riksmas buvo toks baisus ir agoniškas. Įėję jie išvydo ant sienos kabantį puikų šeimininko portretą: Dorianas čia buvo toks.sklendės buvo senos. Senoji ponia Lyf verkė ir laužė rankas. Jis buvo suvytęs. kaip nužudė dailininką. kol nebeliko nė dėmelės. Du džentelmenai. Viduje. Ir tik apžiūrėję žiedus. nužudys ir dailininko kūrinį. Kiek pabuvęs. kupinas nuostabios jaunystės ir grožio. Visur buvo tylu. ėję per aikštę. bet niekas neatsakė. kokį jie visą laiką matydavo. Policininkas kelis sykius paskambino prie durų.. o kai jos nebebus. kas jis. Paskui jie vėl ėjo. Daug sykių valė jį. bet niekas neatsiliepė. Vienas jų buvo sero Henrio Eštono dėdė. Dorianas čiupo peilį ir smeigė į paveikslą. Taip.Jis apsižvalgė ir pamatė peilį. . ką jis reiškė.atsakė policininkas. raukšlėtas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->