SOCIOLOGIJOS ĮVADAS

1. SOCIOLOGINĖ ANALIZĖ 1.1. Sociologinė vaizduotė Tai sugebėjimas matyti asmeninį žmonių gyvenimą ar atskiros tautos reiškinius platesniame socialiniame bei istoriniame kontekste. Šį terminą pasiūlė JAV sociologas R. Mills. Jo teigimu, individas gali įvertinti savo patyrimą, tik nustatydamas savo vietą jam tekusiame istoriniame laikotarpyje. Savo galimybes galima suvokti, tik kuo pilniau suvokus kitų jį supančių individų galimybes. Asmeniniai rūpesčiai ir viešos problemos iš dalies sutampa ir veikia vienos kitas, formuodamos platesnę socialinio bei istorinio gyvenimo struktūrą. Sociologui įdomi kiekviena problema, su kuria susiduria žmonės, nes jos įtaka visuomenei ateityje gali tapti labai didelė. Pavyzdžiui, jaunuolių gyvenimas ne santuokoje gali paveikti šeimos kaitą, demografinius procesus, net ekonomiką, teisę ir kt. Anglų sociologas A. Giddens teigia, kad sociologinė vaizduotė turi būti trimatė, t. y. turi būti istorinis, antropologinis ir kritinis socialinės tikrovės suvokimas. Istorinis suvokimas reiškia, kad tiriamąjį reiškinį reikia suvokti istoriškai, įžvelgti šio reiškinio pokyčius, įvertinti jų mastą ir radikalumą. Pavyzdžiui, nagrinėjant korupciją, dera žinoti, kaip ši nusikalstamumo forma atrodė anksčiau, kaip ji kito, kaip keitėsi jos kryptys, formos ir mastai. Antropologinis suvokimas reikalauja vertinti įvairių žmogaus gyvenimo formų įvairovę skirtingų kultūrų kontekste. Taip lyginamas vakarietiškas ir rytietiškas gyvenimo būdas, tradicijos, kultūros apraiškos. Kritinis suvokimas susijęs su raidos galimybėmis: sociologai turi būti pasiruošę nagrinėti alternatyvius ateities variantus, nes visuomenėje žmogus paklūsta jėgoms, veikiančioms panašiai kaip gamtos dėsniai, pavyzdžiui, rinkos dėsniams. Bandymas ignoruoti rinkos dėsnius turėtų neigiamas pasekmes. Sociologijos siekiai: tirti žmonių bendravimo ir savitarpio veikimo reiškinius; atskleisti individų ir grupių socialinės sąveikos prasmę; įžvelgti, kas slypi už socialinių struktūrų; nuodugniau tirti bazinius socialinius institutus, jų veiklos tikslus, formas ir metodus. 1.2. Sociologiniai tyrimai Sociologijos, kaip ir kitų mokslų, pagrindiniai komponentai yra žinios ir jų gavimo priemonės. Sociologinės žinios apima metodologines žinias ir žinias apie tiriamąjį dalyką. Metodologinės žinios apima pasaulėžiūros ir metodologinius principus, tyrimo metodus, sociologinių tyrimų procesų struktūrą ir kt. Metodika – tai metodų visumos parinkimas ir procedūrų praktinis pritaikymas. Metodika gali būti originali (naudojama tik vienam tyrimui) arba standartinė (tipinė). Metodika apima ir tyrimo techniką duomenų rinkimo bei apdorojimo būdus. Žinios apie dalyką – tai klasifikacijos, koncepcijos, hipotezės, teorijos ir kt. Sociologinių žinių gavimo priemonės yra perimtos iš kitų mokslų (stebėjimo, apklausos, statistikos) ir specifinės. Priklausomai nuo žinių lygio, sociologiniai tyrimai skirstomi į teorinius ir empirinius. Teoriniai tyrimai orientuoti į teorinių teiginių patikrinimą, remiantis faktais (empirika), bei jų išplėtojimą,

tobulinimą ir naujų teorijų kūrimą. Empiriniai tyrimai orientuoti į konkretaus socialinio reiškinio tyrimą ir praktinių rekomendacijų, padėsiančių keisti padėtį, rengimą. Sociologinės žinios atlieka dvi funkcijas: socialinės realybės aiškinimo ir jos pertvarkymo. Sociologinis tyrimas susideda iš trijų stadijų, kurios gali būti savarankiški tyrimai. Tyrimo stadijos: metodologinė, empirinė, teorinė. Pirmoji stadija susijusi su tyrimo programos rengimu. Programos pagrindą gali sudaryti tipiniai modeliai arba programa gali būti kuriama specialiai šiam tyrimui. Antroji stadija – empirinė, susijusi su empirinių duomenų gavimu. Visų pirma – tai “lauko tyrimas”, darbas su objektu, sociologinės informacijos rinkimas, jos apdorojimas ir analizė. Šios tyrimo stadijos rezultatas gali būti empirinės žinios (statistiniai duomenys, klasifikacijos), leidžiančios ne tik formuoti teorines prielaidas, bet ir praktines rekomendacijas. Trečioji stadija – teorinė, susijusi su naujų teorinių žinių gavimu, sociologinių teorijų formavimu arba tobulinimu. Gali būti taip, kad praktinės rekomendacijos bus suformuluotos tik šioje stadijoje. Taip pat įmanoma, kad praktinių rekomendacijų suformulavimui pakaks vien teorinio tyrimo, naudojantis esamomis žiniomis be specialaus empirinio tyrimo. 1.3. Sociologinių ir socialinių tyrimų santykis: - socialiniai tyrimai tiria konkrečius socialinius dėsningumus, socialines žmonių tarpusavio sąveikos formas ir sąlygas; ekonomines, politines, demografines. Taigi socialiniai tyrimai yra kompleksiniai: socialiniai – ekonominiai, socialiniai – politiniai, socialiniai – psichologiniai. - sociologiniai tyrimai skirti įvairių socialinių bendrijų funkcionavimo ir raidos ypatumų bei dėsningumų, žmonių tarpusavio sąveikos pobūdžio ir būdų, jų bendros veiklos tyrimui; Tyrimo metodai skirstomi: - pagal taikymo mastą: bendramoksliniai (pavyzdžiui, matematiniai) ir specialieji (pavyzdžiui, apklausos); - pagal žinių lygį: teoriniai (aksiomų, hipotetiniai, dedukcijos) ir empiriniai (stebėjimas, dokumentų analizė); - pagal tyrimo etapus: duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės. 1.4. Sociologijos vidinė struktūra. Sociologinės analizės lygiai Išskiriami šie sociologijos mokslo lygiai: 1) fundamentinių tyrimų, kurios užduotis – mokslo žinių kaupimas ir sisteminimas, atskleidžiant sociologijos dėsningumus bei principus; 2) taikomųjų tyrimų – aktualių problemų, turinčių praktinį pritaikymą, nagrinėjimas; 3) socialinės inžinerijos, kurios užduotis – mokslo žinių praktinio taikymo lygis, naudojant įvairias technines priemones ir tobulinant technologijas. Pagal šiuos mokslo lygius sociologija skirstoma į teorinę, taikomąją ir socialinę inžineriją. Pagal nagrinėjamų reiškinių mastą sociologija skirstoma į mikrosociologiją ir makrosociologiją. Makrosociologija tiria socialines sistemas, istoriškai ilgalaikius procesus ir kt. Mikrosociologija tiria kasdieninį žmonių elgesį, jų tarpusavio sąveiką, požiūrį į konkrečius reiškinius, pavyzdžiui, vadovo ir pavaldinių santykius, valdžios veiksmus. Skiriami keturi sociologinės analizės lygiai: tarpasmeninis, grupinis, visuomenės ir globalinis (pasaulinės sistemos).

2

Tarpasmeninis lygis. Tiriami santykiai, paremti taisyklėmis, vaidmenys, socialinis statusas. Pavyzdžiai: treneris – žaidėjai, vadovas – pavaldinys, universiteto studentai. Skirtas dviejų ar daugiau žmonių socialinių ryšių analizei. Grupinis lygis. Pirminė grupė (draugų būrys), organizacija (firma, mokykla, gamykla), tarpgrupiniai santykiai. Tiriami santykiai grupėse. Visuomenės lygis. Institucija, visuomenės rūšis, klasė ir luomas, miestas ir bendrija. Bendruomenių ir visuomenių tyrimai. Globalinis lygis. Tarptautiniai santykiai (JTO), daugiatautės organizacijos (Gydytojai be sienų), globalinės institucijos, religijos arba ideologijos (islamas, budizmas), pasaulinė priklausomybė (naftos gavyba ir jos produktų gamyba). Tiriama žmonių veikla kaip pasaulinė sistema. Sociologijos specializacijų yra keli šimtai ir šis skaičius vis auga. Pagrindinės sritys: miesto, kaimo, amžiaus grupių (jaunimo, viduriniojo amžiaus, pagyvenusiųjų), šeimos, darbo, sporto, religijos, kultūros, politikos, teisės, bendravimo, migracijos, tautinių mažumų ir kt. 1.5. Sociologijos funkcijos Literatūroje dažniausiai minimos 6 socialinės sociologijos funkcijos: pažintinė – teikia naujas žinias apie socialinius reiškinius ir procesus, atskleidžia visuomenės raidos dėsningumus ir perspektyvas, apibendrina empirinę medžiagą, teikia informaciją mokslui apie konkrečias visuomenės gyvenimo sritis; taikomoji – suteikia galimybę kontroliuoti socialinių procesų vyksmą, mažinti socialinę įtampą, socialinių krizių atsiradimą arba jų pasekmes. Sociologų paslaugomis naudojasi įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijos, politinės partijos ir organizacijos, planuodamos savo veiklos strategiją; socialinės prognozės – teikia ir grindžia galimų sprendimų alternatyvas, prognozuoja ilgalaikes pasekmes, padeda nuspėti socialinių procesų kaitos tendencijas; socialinio planavimo – remiantis atliktų tyrimų duomenimis, padeda racionaliau planuoti įvairių gyvenimo sferų plėtotė tiek makro lygiu, apimančiu tarptautinio gyvenimo sritis, tiek mikrolygiu, koordinuojančiu atskirų organizacijų, įstaigų ir jų kolektyvų veiklą; ideologinė funkcija, labiausiai pasireiškianti tada, kai tyrimų rezultatais naudojasi politinės partijos, valdžios struktūros, politikai, bandantys paveikti rinkėjus ir kt.; humanistinė funkcija padeda individams ir atskiroms socialinėms grupėms geriau suprasti vieniems kitus, įvertinti konfliktus ir krizes. Klausimai ir užduotys 1. Apibūdinkite sociologijos mokslo objektą. 2. Apibūdinkite sociologijos mokslo dalyką. 3. Kas būdinga sociologiniam požiūriui į visuomenę? 4. Apibūdinkite sociologinės vaizduotės trimatiškumą. 5. Apibūdinkite sociologinių žinių struktūrą. 6. Kokie yra sociologinės analizės lygiai? 7. Apibūdinkite socialinių ir sociologinių tyrimų ryšį. 8. Paaiškinkite sociologinių tyrimų rūšis ir paskirtį. 9. Kokios yra sociologijos pagrindinės funkcijos?

3

Socialinė statika ir dinamika yra glaudžiai susijusios. Kontas išskyrė dvi sociologijos dalis: socialinę statiką ir socialinę dinamiką. bet ir vienos iš jos krypties – pozityvistinės sociologijos kūrėju. rėmėsi teiginiu apie bendruosius gamtos ir žmogaus istorijos raidos dėsningumus. Visuomenės reformai. o jo tikslas – skirtingų visuomenių priartinimas prie tobuliausios žmogaus proto būsenos. tikslumas ir teorijos naudingumas. Vėliau mokslininkai užėmė teologų. Prasidėjo konkretūs socialiniai tyrimai. neišvengiamai keičiasi. Gamtos veiksnių. sintezuodama mokslines idėjas į visumą. Anot O. siekė įgyvendinti geriausias žmogaus prigimties savybes. visuomenės raidos procesus. O. Natūralistinė (gamtamokslinė) sociologija Sociologijos raidą lėmė gamtos mokslų raida ir pozityvistinės pasaulėžiūros suklestėjimas. Proto tobulėjimas yra dominuojantis žmonijos raidos principas. valstybė. . 4 . o svarbiausia veikla tapo racionalus gamtos turtų panaudojimas. Sociologija. Tokią sintezę ir siūlo sociologija. Konto. kaip socialinės raidos varomųjų jėgų iškėlimas pasitarnavo natūralistinių mokyklų susiformavimui: . antrosios pusės visuomenės pasaulėžiūros kryptimi. Sociologijos atsiradimas Požiūris į visuomenę kaip sistemą išryškėja 17-18 amžiuje filosofų (B. kaip visuomenės dalys (šeima. Socialinė dinamika analizuoja socialinių pokyčių problemas.2.19 amžiaus pradžioje).rasinė biologinė mokykla tyrė žmogaus biologinę prigimtį. per visą savo istoriją žmonija siekė fundamentalios tvarkos. Ilgainiui suvokta. pažangai įgyvendinti reikia mokslų sintezės ir pozityvios politikos. 2. Sociologijos atsiradimą paskatino pramoninė revoliucija Anglijoje ir politinė revoliucija Prancūzijoje (18 amžiaus antroje pusėje. Kontas veikale “Pozityvinės politikos sistema” . kas gali įvykti. R. Evoliucionizmas. o pramonininkai karių vietą. Spinoza. O. kad šie dėsniai neaprėpia socialinių faktų įvairovės. Dekart ir kt. progresuojant žmogaus protui. siejami su praktiniais ekonomikos valdymo poreikiais.1.3. Pozityvistinė sociologija Sociologijos pradininku laikomas Ogiustas Kontas (1798-1857).) darbuose. Mąstymo pagrindas – žmonių vienybė. t. Jos pagrindiniai kriterijai. padėti įveikti pasaulio krizes. y. SOCIOLOGIJOS MOKSLO RAIDA 2. gali padėti numatyti visuomenės pertvarkos būdus. tapęs vyraujančia 19 a. Visuomenė traktuojama kaip gamtos dalis. Kaip savarankiškas mokslas sociologija susiformavo 19 amžiaus viduryje. 2.biologinė mokykla daugiausia dėmesio skyrė socialinei visumai. pasitarnavę šiuolaikinės demografijos atsiradimui. Socialinė statika tyrinėja visuomenės struktūros reiškinius. Kontas laikomas ne tik sociologijos mokslo. kurie išliko ir vėlesnėse sociologijos teorijose. Ji nustato ne tik tai. nagrinėdama. propagavęs žmonių ir socialinių reiškinių. religija) sąveikauja užtikrindamos socialinį stabilumą. . Socialinė evoliucija buvo laikoma sudėtine biologinės evoliucijos dalimi. Jų tarpusavio kovos nustojo būti pagrindiniu užsiėmimu.2. kas ir kodėl įvyko. kaip tvarka ir pažanga: “pažanga – tvarkos raida”. Visuomenė. bet ir prognozuoja. O. patikimumas. yra: objektyvumas. visos žmonijos istorijos vienovės idėją. viduramžių visuomenėje vyravo du veiksniai: teologinis ir kariškasis. paklūstanti jos dėsniams. rasinių ypatumų ir genotipo įtaką visuomenei.socialinis darvinizmas pabrėžė “kovos už būvį” ir natūraliosios atrankos svarbą visuomenei.

Siekiama nustatyti grupės elgesio psichologinio mechanizmo ir socialinių formų.V.4. Pradėjęs nuo kasdieninių reiškinių apibendrinimo. nei tos. F. Toennies siekė sujungti racionalizmą ir istorizmą.biologinio organizmo dalys tarnauja visumai. 1895). kai Vokietijoje plito idėjos apie kultūros krizę. E. didėjančiu dėmesiu asmens psichologijai.geografinė mokykla nagrinėjo geografinę žmonių aplinką ir jos svarbą visuomenei. poezijos) su psichologiniais (buvo ieškoma tautų specifinio elgesio ypatumų kilmės).visuomenėje nėra vieno organo.5. Toennies akcentavo žinojimą ir nežinojimą. tiek natūralistinės teorijos išgyveno krizę. Roberti manymu pagrindinis sociologijos tyrimo objektas yra socialinė (asmens bei grupės) evoliucija. tuo tarpu sudėtingose vienos dalies netikslių veiksmų negalima kompensuoti kitų dalių veikimu.V. Į sociologijos dalyką E. kai vyko racionalistinio ir istorinio požiūrio į visuomenę konfrontacija. kaip veiksnius. galinčio koncentruoti mąstymą ir jausti (“už visus kaip vienas”). Ryškiausi psichologinės krypties atstovai: L. 5 . religijos. ryšį. F. Racionalizmo šalininkai propagavo žmogaus ir tautos prioritetą. simpatiją ir antipatiją. H. Psichologinė sociologijos kryptis 19 a.erdvinis išsisklaidymas sąlygoja komunikacijos būtinybę. Paprastose visuomenėse vienalytės sudėtinės dalys yra lengvai pakeičiamos.. Todėl sudėtingos visuomenės yra nepatvaresnės ir lengviau pažeidžiamos. F. bet ir degraduoti. .biologinis organizmas turi konkrečios formos kūną. Gidings. Bendruomenė ir visuomenė. kuriose nėra tokios griežtos centralizacijos ir kontrolės. mitų. Pagal sudėtingumą ir vidinio valdymo formą visuomenes jis skirstė į karingas. 2. tačiau pripažintas tik po antrojo leidimo – 1912 m. kuriose grupė egzistuoja. o visuomenę traktuoti kaip vieningą biologinį organizmą: aukštesnio lygio organizmai yra sudėtingesni ir atlieka sudėtingesnes funkcijas.. psichologinėms būsenoms. o visuomenėje visuma egzistuoja vardan dalių. . Šis anglų sociologas siūlė bendruosius gamtos ir atskiruosius socialinius reiškinius aiškinti. de Roberti (1843-1915). tapatino sociologiją su etika. kad visuomenė gali ne tik tobulėti. vertinant socialinio gyvenimo reiškinius. Spencer laikė sudėtingu organizmu. pabaigoje tiek pozityvistinės. Žymiausias natūralistinės sociologijos atstovas – Herbert Spencer (1820-1903). išleistas 1887 m. Tačiau socialinis ir biologinis organizmai nėra tapatūs. nuo kurių priklauso tarpusavio santykiai. Pagrindiniai skirtumai: . vadovaujantis biologiniu principu. kurių struktūra – paprastesnė. Pripažįstama. Psichologinė kryptis iš pradžių rėmėsi naujos sociologinės teorijos kūrimu kolektyvinės psichologijos sąvokomis. ir industrines. o visuomenės elementai išsisklaidę erdvėje ir yra žymiai autonomiškesni. Wardo. Roberti įtraukė ir moralę. Siekta sukurti tautų psichologiją. Svarbiausias jo veikalas “Bendrija ir visuomenė”. Racionalizmo ir istorizmo sintezė. veikiančioms asmens elgesį visuomenėje.visuomenė išsiskiria struktūrinių elementų mobilumu. Tuo metu psichologijos mokslas itin sparčiai plėtojosi. Spencer “vienos krypties” evoliucijos koncepcija modifikavosi į “daugialypę” evoliuciją. 2. Toennies Vokiečių sociologas Ferdinand Toennies (1855-1936) gyveno laikotarpiu. J. Leibok (“Tautų ir masių psichologija”. Sociologijoje ėmė stiprėti psichologinės tendencijos. kuris jungtų istorinius filologinius tyrinėjimus (kalbos. buvo atliekami žmogaus psichikos tyrinėjimai. Visuomenę H. . kurių valdymas grindžiamas prievarta. V. F. Tarpusavio sąveikos pagrindiniais elementais jis nurodė dviejų tipų valią: esminę tikrąją (instinktyviąją) ir bendrąją laisvąją. . o istorizmo ideologai ragino laikytis tradicinių bendrabūvio principų ir išlaikyti istoriškai susiklosčiusias valstybinio ir teisinio gyvenimo reguliavimo formas. E.

egzistuodamas nepriklausomai nuo jo. teigė E. t. Socialiniai faktai (vertybės ir normos) įkūnija kolektyvinę sąmonę ir yra laikomi socialinio reguliavimo svertais. statutą. politinės (teisingumas).y.7. atliekantis “savo” darbą. dorovinės (gėris). visuomenės nuomonę. Jis sulaukė pripažinimo. 2. Ji sąlygoja pagrindinių ryšių struktūras: 1) kraujo bendruomenes (šeima. kuriuose analizavo valstybinių teisinių institutų ir visuomenės ekonominių struktūrų ryšį. bendruomenė. Anomija – socialinė patologija. kurį užtikrina darbo pasidalijimas ir funkcijų išsiskyrimas. nes tampa atsakingu už bendrąją gerovę. Visos vertybės yra apibrėžtos istorinės epochos ir turi absoliutines reikšmes. normų ir teisių nebuvimas arba jų nepaisymas. M. pvz. E. Kiekvienas. pasireiškianti per požiūrius. 3) dvasinę bendruomenę (draugystė. 2) erdvines bendruomenes (kaimynystė. Bendrija egzistuoja šeimoje. Socialinis faktas veikia asmenį. politiką.6. Durkheim Prancūzų sociologas Emile Durkheim (1858-1917) išryškino sociologijos mokslo objektą ir jos tyrimų specifiką. sociologija tiria socialinę tikrovę ir jai būdingas savybes. 1904 m. tikėjimas. paskelbęs pirmuosius savo veikalus. Visuomenė yra socialinių faktų visuma. jis parengė socialinių mokslų pažinimo principus. kuri turi savo įstatymus. vietovės bendrija). Ši valia sąlygojo bendruomenių susidarymą. Ilgainiui bendruomenė tampa visuomene. Aukštesnio lygio visuomenės struktūra vis labiau turėtų remtis lygybės. Modernioji sociologija. gentis). Bendrijoje valia pasireiškia kaip paprotys. 2. Ji sąlygojo visuomenės susidarymą. o asmenybės doroviniu tobulėjimu ir doroviniu visuomenės autoritetu. Ji dar vadinama svarstymo. darbo kolektyvas). Visuomenė – darinys. Durkheim pagrindė veikale “Sociologijos metodas” (1894). sąžinę. Pasak jo. “Į socialinius faktus reikia žiūrėti kaip į daiktus”. filosofijos. Čia buvo paskelbti ir svarbiausi jo paties veikalai. estetinės (grožis). įsisąmoninta ir nukreipta tikslui pasiekti. laisvės ir teisingumo principų įgyvendinimu. E. giminė. Moderniosios visuomenės tvarka grindžiama solidarumu ir konsensusu. kuriame egzistuoja dirbtinės (antrinės) sistemos. Anot jo. kultūrą ir kitus veiksnius. sutarimas. Visuomenės epochoje laisvoji valia sukuria visuomeninę sutartį. siekiant bendros gerovės bei dorovės normomis. praktinės (valstybė. Tie veiksniai daro įtaką asmenims. sprendimų valia. teisės.Esminė tikroji valia realizuojama per iš praeities paveldėtą mąstymo būdą. Weber siejo su vertybėmis teigdamas. Socialinės normos efektyvios tuomet. kai jos remiasi ne prievarta. nusikaltimas. Bendroji laisvoji valia yra suvokta. vadovaujantis instiktyviais motyvais. įvairių socialinių grupių sutarimu. tautoje. Atsikratyti anomijos galima tik spartinat ekonomikos plėtrą ir vadovaujantis teise. Renkant 6 . kad tyrėjas duomenis renka dabar jau egzistuojančių vertybių pagrindu. Anot E. įpročius. Individas gimsta visuomenėje. Solidarumą jis laiko aukščiausiu doroviniu principu. Durkheim įvedė anomijos sąvoką. Durkheim pasisakė prieš žmogaus pavertimą mašinos priedėliu. Visuomenės diferenciaciją jis grindė kiekvieno asmens individualiais privalumais bei sugebėjimais: asmens socialinė padėtis priklauso ir nuo jo asmeninių gebėjimų bei pastangų. ji yra istoriškai pirminė. Durkheim. Sociologijos būtinybę E. laikomas vokiečių sociologas Max Weber (1864-1920). Būdamas politinės ekonomijos. Weber Įtakingiausiu sociologijos teoretiku 20 a. Durkheim. bičiulystė). jų elgsenai visuomenėje. M. E. vertybės gali būti: teorinės – mokslinės (tiesa). tarp kurių “Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia” bei “Pasaulio religijų ūkinė etika”. Pažinimo kriterijų M. Sociologija įsitvirtina kaip savarankiškas mokslas. “Romos agrarinė istorija” (1891). yra integruotas į visuomenę. nes jo negali pakeisti joks technikos lygio kilimas. tradicija. Weber tapo sociologijos žurnalo “Socialinio mokslo ir socialinės politikos archyvas” vienu iš leidėjų. Į lietuvių kalbą išversta ir išleista jo “Religijos sociologija”. logikos metodologijos žinovu. visuomenėje būtinas solidarumas. didžiausia vertybe.

kurie yra suprantami paaiškinimų pagalba. Solidarumo ir konsensuso vaidmuo modernioje visuomenėje (pagal E. Vertybės ir jų vaidmuo sociologijoje (pagal M. Tik taip sociologai gali sukurti valstybės. Sociologijoje svarbu nustatyti bendrą įvykių dėsningumą ir nesieti jo su įvykių apibrėžtumu erdvėje ir laike. Makrosociologinės teorijos 7 . Kokie veiksniai sąlygojo sociologijos mokslo atsiradimą? 2. 9. priežastinis paaiškinimas. remiantis intuicija ir asmeniniu pavyzdžiu. Kokį valstybės tipą M. Apibūdinkite bendruomenės ir visuomenės sąvokas (pagal F. labiausiai atitinka racionalią ekonomikos struktūrą. Socialiniame veiksme svarbiausias vaidmuo priklauso tikslingam racionalumui. idealius modelius. vyrauja įstatymų. kurios pagrindą sudaro tikėjimas ne vien įstatymais. Pažiūrų įvairovė padėjo susiformuoti makrosociologinėms ir mikrosociologinėms teorijoms. Valdininkai veikia pagal griežtai suformuluotas taisykles. socialinio konflikto teorijos. 3. charizmatinė valstybė yra visiška priešingybė tradicinei ir remiasi efektyviu socialinio veikimo būdu. Į kokius veiksnius labiausiai gilinosi psichologinės sociologijos krypties atstovai? 6. socialinės kaitos teorijos.1. teorinius argumentus gali nustelbti politinė propaganda. Weber). Apibūdinkite pozityvistinės sociologijos sampratą (pagal O. Racionalizacijos didėjimą atspindi permainos ūkio valdymo struktūrose. simbolinis interakcionizmas. o ne asmenybių viršenybė. Racionalaus socialinio veiksmo teorija M. kai valdymo pagrindas yra žinios. 4. Durkheim). Weber laikė labiausiai racionaliu? 3. bet ir nuo seno gyvuojančia tvarka. Idealūs tipai sociologijoje turi būti bendri ir kitaip nei genetiniai (istoriniai) turi būti vadinami grynaisiais idealiaisiais tipais. Mikrosociologinės teorijos: socialinių mainų teorija. Grynasis tokios valstybės tipas – patriarchalinė valstybė. Klausimai ir užduotys 1. ryškūs pokyčiai politikoje. paaiškinamasis supratimas (draugo elgesio stebėjimas). 10. Socialinių veiksmų paaiškinimai gali būti: tiesioginis stebėjimas. o klausimai sprendžiami. nes mokslinės vertybės (tiesa) ir praktinės vertybės (valstybė) iškyla kaip skirtingos sritys. ŠIUOLAIKINĖS SOCIOLOGIJOS TEORIJOS Sociologai bando aiškinti įvairiuose sociumo lygiuose vykstančius procesus ir pagrįsti jų sąveiką. Toennies). Socialinis veiksmas yra sąlygojamas mąstymo ir susijęs su kitų žmonių interesais. Kaip visuomenės evoliuciją suprato natūralistinės sociologijos krypties atstovai? 5. teisinė (racionali) valstybė pasižymi tiksliniu racionalumu. Apibūdinkite socialinės statikos ir socialinės dinamikos sąvokas. Anot M. Kaip E. kuriuos iškelia minia. Valdymas remiasi asmeniniu atsidavimu charizmatiniams vadams. kultūroje ir kt. Weber grindžia ir savo požiūrį į valstybę. anot M.medžiagą ir ją analizuojant reikėtų būti laisvam nuo vertybinių įsipareigojimų. sociologija yra mokslas apie socialinius veiksmus. Makrosociologinėms teorijoms priskirtinos: struktūrinis funkcionalizmas. 7. Jis nurodo tris įteisintos valstybės tipus: tradicinė valstybė. Jei tarp jų nėra ribos. Weber. struktūralizmas. kurioje formalioji teisė nusileidžia valdovo galiai. veikiančios visose istorinėse epochose ir įvairiose planetos vietose. Durkheim apibrėžia socialinius faktus? 8. Kontą) 3. Šis valstybės tipas. Weber.

prioritetus. sistema turi nustatyti eiliškumą. kurias atlieka asmenys tose sistemose. kai gyvenimiškoji patirtis jau nebeatitinka praeityje susiformavusių visuomenės normų. Dar labiau tai apibrėžta anglų sociologo T. kad visos socialinės sistemos susiduria su keturiomis pagrindinėmis problemomis: . Toynbee). kurios tarpusavio sąveiką traktuoja skirtingai: . Tai . gyventojų skaičiaus augimas (R. . kol tuos apdovanojimus 8 . Mills. turėjusios lemiamą įtaką socialinei kaitai (F. Socialinių mainų teorijos išeities pozicija – žmonės sueina į socialinius santykius. Parsons teigė. Jie nurodė. tuo pasiekdami didžiulį ekonominį ir kultūrinį produktyvumą. Bottomore ir vokiečių sociologo R. kad socialinės sistemos pusiausvyrai užtikrinti būtini visi į šią sistemą integruoti elementai. Mikrosociologinės teorijos 20 a. Šios teorijos pagrindus suformulavo amerikiečių sociologai Tallcot Parsons ir Edward Shills. ekonomikos raida (U. Išsiskiria dvi socialinio biheviorizmo atmainos. ypač klimatas (R.siekdama tam tikrų tikslų. 3. kad bet kuri makrosociologinė analizė vertinga tik tuo atveju. o šiuolaikiniame pasaulyje žmonės pasiskirstė funkcijas. kai nagrinėjamos konfliktuojančių socilinių grupių kovos už valdžią problemos. Struktūralizmo teorija skelbia struktūrinį – funkcinį požiūrį į socialinę tikrovę.Struktūrinis funkcionalizmas teigia. Tai – vertybinio standarto palaikymo mechanizmo sukūrimas. Hobin). technologija (U. kultūros tradicijas. Socialinio konflikto teorija. Bokly). kurios priežastys yra svarbiausios.turi egzistuoti tokią sistemą sudarančių asmenų motyvacijos rengimo metodika. Dahrendorf darbuose. geografinė aplinka. kad socialinės sistemos tampa sudėtingesnėmis. diferenciacija.2. Durkheim). Nyčė). ir tęsia juos tol. kai susikuria gerokai nuo normatyvinio modelio nutolusi sistema. ideologija (M.stimulas (S) – reakcija (R). Ogborn). kai didėja funkcijų.santykiai sistemos viduje turi būti koordinuojami ir reguliuojami. Socialinės kaitos teorijos. žymios asmenybės.R. lemiančios. karai (A. . kaip kuriasi socialinės aplinkos struktūros ir kokios įtakos joms turi konkretaus individo elgesys. Pastarasis pabrėžia. Disfunkcija siejama su sistemos anomija (išsiderinimu). Būdami neišvengiami ir nuolatiniai jie reiškiasi kaip interesų patenkinimo priemonė. Bihevioristai skelbia psichinio prado viršenybę prieš socialinį: norint paaiškinti asmenų elgesį ir tarpusavio santykius. Pirmąjį variantą atitinka George Homans “socialinių mainų” koncepcija. Malthus). kad socialinių konfliktų pagrindas – ne ekonominės priežastys. Jis pasiūlė funkcinės analizės modelių sistemą. Rostow). darbo pasidalijimas ir kooperacija (E. Weber). Teorijos medelį pasiūlė amerikiečių sociologas Robert Merton. t. Šios tikrovės pirmapradis darinys – kalba.tikslo siekimo procesas. .stimulas (S) – interpretacija (I) – reakcija (R). Tai .y. Tačiau nėra įrodyta. T.sistema turi gauti atsargų iš aplinkos ir jas paskirstyti sistemos viduje. tiriant konkrečias sistemas ir siekiant nustatyti jų bendrumą. . rasė (A. kaip kolektyvinis nesąmoningumas formuoja simbolines visuomenės struktūras: ritualus. Vienas valdžios perskirstymas neišvengiamai sukelia kitą. Tai – integracijos mechanizmo kūrimas. kurią būtų galima pritaikyti. visų socialinių sistemų sąveika konsensuso pagrindu. Ankstesniais evoliucijos etapais skirtingas funkcijas atlikdavo vienas žmogus. Dėmesio centre atsiduria stebimų žmonių elgesys ir jo įtaka tarpusavio santykiams. būtina žinoti jų dvasinę būseną. nes laukia apdovanojimų. kuri jų veiklą suderintų su sistemos tikslais. Pagrindinis visuomenės tyrimo tikslas – aiškintis. o socialinių grupių siekis perskirstyti valdžią. antroje pusėje bandoma išsiaiškinti. Kartu su funkcijos sąvoka jis įvedė ir disfunkcijos sąvoką. antrąjį – George Herbert Mead “simbolinis interakcionizmas bei šių srovių atmainos. Spencer). Jos kūrėjas – JAV sociologas Ch. kalbos formas. Kaitos priežastys apibrėžiamos įvairiose teorijose: natūralioji atranka (H. Jis tvirtino.adaptacija.

G. Bloomer koncepciją. Gellner E. Anot jo. Kaip fenomenologinė sociologija aiškina individualų pasaulio suvokimą? 7. Vilnius. premija ir pan. Kurios krypties sociologinės teorijos siekia paaiškinti konkretaus individo elgsenos įtaką? 3. Husserl (1859-1938) ir austrų filosofo A. kad kiekvienas individas. socialinis paskatinimas (mokslo. siekiant tipinių tikslų tipinėse situacijose. kas visuomenėje suvokiama kaip “žinojimas” nepaisant. Žymiausi šios krypties atstovai – JAV sociologai Peter Berger (gim. A. Schultz teigia. kurie skiriasi nuo bendrųjų ir racionaliai vertinamų normų. Žymiausi etnometodologijos atstovai: H. jų prisitaikymo bei atsisakymo prisitaikyti pasekmes. būtina ne tik pačiam būti pasirengusiam priimti kitą su jo vaidmenimis.. Grigas R.3. praktinė (konkreti materialinė) pagalba. Vilnius: Pradai. 6. Esė apie laisvės politiką. Modernusis socialinis konfliktas. Garfinkel.struktūrinio funkcionalizmo. bet ir būti kito priimtam. ar jis galutinai pagrįstas kokiais nors kriterijais. 2000. 1996. 2001. 3. Parson aiškina visuomenės evoliuciją ir jos veiklos efektyvumo didėjimą? 5.socialinių mainų ir simbolinio interakcionizmo – teorijas. formuojant asmenybę ir visuomenę. kad kiekvienas žmogus turi unikalią biografiją. Apdovanojimai gali būti įvairūs: statusas. Tačiau tai nereiškia. teikia apdovanojimus). Vilnius:Pradai. Vilnius: Pradai. pradėdamas sąveikauti su kitais individais.H. Žmogus.A. Kaip T.teorijas. Socialinės tikrovės konstravimas. Modernybė ir asmens tapatumas. 4. jau turi išankstinę nuostatą. Kaip etnometodologija aiškina individų sąveiką? 9. Šiuolaikinės sociologinės teorijos Labiausiai paplitusios yra šios kryptys: fenomenologinė sociologija. Kokios priežastys gali lemti išankstinę individo nuostatą bendraujant? Literatūra Berger P.gauna. Pagal kito simbolinio interakcionizmo H. kad įgytų valdžią kitų žmonių atžvilgiu. socialinio konflikto ir struktūralizmo . 1996. naudoja šias priemones tam. Sikurel. 1927) atkreipė dėmesį į tai. Apibūdinkite sociologijos objekto sampratą žinojimo sociologijoje. kaip atliekamų vaidmenų sąveiką. Į kasdieninį žinojimą įeina ir sistema praktinių veiksmų. Etnometodologija skelbia.Mead asmenybę traktuoja kaip socialinį produktą ir vertina jos formavimąsi. žinojimo sociologija ir etnometodologija. kad dėl unikalaus suvokimo negalima tarpusavio sąveika. Žinojimo sociologijos objektas – visa tai..). Ši koncepcija siekia aprašyti individų ir visuomenės santykius. Pradai. Lucman T. meno ar kitos srities garbės vardas. Ši individų nuostata formuojasi pagrindu normų ir reikalavimų. tai žmogus ieško kitų ir taip turtina biografiją ir patirtį. Apibūdinkite makrosociologines . kiekvienas savaip suvokia jį supantį pasaulį. 1996. Jei šie “receptai” neveikia. Nisbet R. žmonės įtraukiami į nuolatinį interpretacijų ir vertinimų srautą. A. Duglas. Klausimai ir užduotys 1. 8. D. 1929) ir Tomas Lucman (gim. kaip ši sąveika turėtų vykti. Apibūdinkite mikrosociologines . y. Fenomenologinės sociologijos atsiradimas siejamas su vokiečių sociologo E. tenkinančias kitų žmonių poreikius (t. kuris valdo priemones. Sociologinė savivoka. Sociologijos tradicija. kad atskiriems socialiniams kontekstams būdingos specifinės “tikrovės” ir “žinojimo” sankaupos. Simbolinis interakcionizmas daugiausia dėmesio skiria lingvistinei ir daiktinei komunikacijai bei jų vaidmeniui. socialinės kaitos. Schultz (1899-1959) darbais. Darendorf R. 9 . 2. Vilnius. Apibūdinkite apdovanojimų vaidmens iškėlimą socialinių mainų teorijoje.

nuostatas. siekiai. jų elgesio pavyzdžius. Kultūra nusako žmonių santykius. BAZINIS KURSAS 4. nes juos sukūrė žmonės. Jį apibūdina daiktinis aprūpinimas. Kultūra yra biologiškai nepaveldima informacija. Pagal Charles Horton Cooley (1864-1929) mes esame tiek socializuoti. Kultūros specifinės apraiškos – menas ir mokslas. 10 . o kultūra – kaip dvasinė žmogaus raida. elgesio taisyklės. “Aš” išreiškia asmens unikalumą. Asmenybės formavimąsi skirtingai aiškina įvairios teorijos. būtinas efektyviam dalyvavimui visuomenėje. Individas negimsta visuomenės nariu. Kavolio teigimu. G. o mūsų išmoktas elgesys. normų. Materialioji kultūra reiškia statinius. Civilizacija apibūdinama kaip socialinė visuomenės sąranga. Pagrindinė asmens socializacijos dalis yra kultūros perėmimas. kas jiems ką nors reiškia”. transporto priemones. Id – biologinis pagrindas. socializacija ir komunikacija. absorbuodamas jos vertybes ir gyvensenos modelius. bet tik iki tam tikros ribos. kai mokomasi suvokti visos grupės lūkesčius. V. vaidmenys ir padėtys. kaip protingai ir pagrįstai nutraukti “nesibaigiančius beprasmius pasaulio įvykius”.SOCIOLOGIJA. Ji padeda jiems orientuotis visuomenėje ir yra perduodama iš kartos į kartą. kurio metu žmonės perima žinias.1. reikalaujantis patenkinimo. buities reikmenis. senkapiai. Kultūros reiškiniai yra dirbtiniai. Kultūros samprata Kultūra yra žmogaus veiklos būdų. 2) žaidimai. kurią individas patiria vaikystėje ir per kurią jis tampa visuomenės nariu. Socializacija Socializacija yra visuomeninės sąveikos procesas. Superego sudaro visuomenė ir jos reikalavimai. George Herbert Mead (1863-1931) asmenybę suvokė kaip susidedančią iš dviejų sudėtinių dalių: aš (I) ir mane (Me). superego. Jean Piaget (1896-1980) tyrė kognityvinę (pažinimo) asmens raidą – mokymosi mąstyti procesą. priemonių. Socializacijos šaltiniai yra: kalba. “kultūra yra viskas. o tik su polinkiu į socialumą. Pirminė socializacija (vaikystėje) yra ta. etnokultūros ir gamtos paminklai. kad kultūra siūlo. Materializuoti dvasinės kultūros reiškiniai: piliakalniai. Ego derina id impulsus su superego reikalavimais. turime suvokti visuomenės gyvenimo normas ir prie jų prisitaikyti. KULTŪRA IR SOCIALIZACIJA 4. Šie veiksniai apsprendžia žmogaus elgseną: mes negali skraidyti ar gyventi vandenyje. darbo įrankius. vertybių ir idealų visuma. Mead skiria tris asmenybės raidos stadijas: 1) imitavimas. žmogaus – taip pat. Jo elgesį už šios ribos lemia kultūra. padeda asmenybei elgtis racionaliai. Kultūra suvokiama kaip socialinio žmonių gyvenimo turinys. numatyti veiksmų pasekmes. kuria bendrai naudojasi grupė žmonių. įgūdžiai. “mane” – kitų žmonių suvokimą apie asmenį. kas žmonių pagaminta ir tai. Sociologija skiria du socializacijos procesus: kultūros priėmimą ir asmenybės tapsmą. Gyvūnų elgesys yra genetiškai užprogramuotas. išsiversti be drabužių ar pastogės.H. 3) kolektyviniai žaidimai. vertybes. ego. . vengti pavojaus. Ją sąlygoja du veiksniai: mūsų biologinė prigimtis ir kultūra. kai vaikai kopijuoja suaugusiųjų elgesį.2. Sigmund Freud (1854-1939) nurodė tris asmenybės sudedamąsias dalis: id. kiek gebame pažvelgti į save kitų akimis. Kultūra siejama su prigimtinių žmogaus poreikių tenkinimu ir reguliavimu dirbtinėmis priemonėmis. 4. Max Weber teigė. architektūrinę reikšmę turintys pastatai. kai individas suvokia elgesį kaip vaidmenų atlikimą ir juos atlieka lyg žaisdami.

kolektyvinis ir individualus. 2) profesinė socializacija. Tai biologinė žmogaus organizmo “operacinė sistema”. simboliniai apdovanojimai ir bausmės. Vertybėmis vadiname visuomenėje pripažįstamas idėjas. išsilavinimas. normas (kaip elgtis). visa tai.y. apdovanojimai. kuris labai skiriasi nuo pirmojo (pavyzdžiui. kurių verta siekti. t. Pagrindinis vaidmuo tenka suaugusiajam. pažanga ir kt. Egzistuoja tam tikros bendrumo dimensijos. vaizdai. normos. darbas. bausmės už blogą elgesį. JAV antropologas W. nes vaikas stebi suaugusiojo norus. padedančiais orientuotis. kaip tos kultūros nešėjas. materialinė gerovė. Slopinant išskiriama: vaiko paklusnumas. žodžiai ir veiksmai. 3) resocializacija – vieno gyvenimo būdo atsisakymas vardan kito. humaniškumas. Dalyvaujant išskiriama: vaiko savarankiškumas. trunkanti visą gyvenimą. jis traktuotinas. lygybė. Tai įstatymai. kurios leidžia prognozuoti žmogaus elgesį tam tikrose situacijose. bendraamžių grupės. elgesys su vyresniaisiais ir bendraamžiais. naujos profesijos įgijimas. Šiuolaikiniuose sociologijos vadovėliuose dažniausiai nurodomi penki kultūros elementai: simboliai. vidaus tvarkos taisyklės ir kt. žodinis bendravimas. Individualusis programavimo lygis yra unikalioji žmogaus dalis. net kartu užaugusių identiškų dvynių elgsena skiriasi. žymintys sąvoką arba idėją. Už jų nesilaikymą numatyta bausmė. Skiriami trys antrinės socializacijos tipai: 1) išankstinė socializacija – naujo vaidmens apmąstymas ir bandymas jį atlikti. įsitikinimus ir tikslus. Formaliosios normos yra aiškiai suformuluotos ir užrašytos. Kalba yra pagrindinė kultūros perdavimo priemonė. Neformaliosios normos dažniausiai nėra užrašytos. vertybes (kai tai vertinti). Normos išreiškia taisykles.) Yra penki pagrindiniai socializacijos institutai: šeima.3. garsai. kaip. pavyzdžiui. atsisakymas nuo buvusio gyvenimo būdo ir pan. Šiuolaikinėje europietiškos kultūros visuomenėje dominuoja šios vertybės: asmeninė sėkmė. mokykla (plačiąja prasme). kad žmogus panašiose situacijose elgsis daugiau ar mažiau vienodai. asmuo.Antrinė socializacija (suaugusių) yra tolesnis procesas. padedantis individui įsitraukti į naujas visuomenės gyvenimo sritis ir interpretuoti įgyjamą patirtį. juokas ar verksmas. Goodenough skiria keturis kultūros elementus: sąvokas apie supantį pasaulį (kas egzistuoja). Nors kiekvieno asmens proto programos yra unikalios. sąlygojantis. standartus. kurie rodo jo vertybines orientacijas. kuris puoselėja šias vertybes. visuomenės informavimo priemonės. Kiekvienam asmeniui būdingas tam tikras proto programavimo mastas. Universalusis lygis yra būdingas beveik visai žmonijai. santykius(kaip visa tai susiję). 4. Pirminė socializacija vyksta slopinant ir dalyvaujant. Sociologai skiria formaliąsias ir neformaliąsias normas. bendravimas sąveikaujant. Kolektyvinis programavimas būdingas tam tikrai žmonių grupei arba kategorijai: kalba. Frey kultūrą lygina su “kelio ženklais”. bendravimas be žodžių. sankcijos. asmens laisvė. kalba. Asmenybės individualumas pasireškia skirtingu. atsidėkojimas už gerą elgesį. turintys kokią nors sutartinę reikšmę. reguliuojančius žmonių elgesį. Simboliais vadinami daiktai. Kultūros elementai Amerikiečių sociologas A. pasireškianti tokiomis elgsenomis. Jei individui vaikystėje ir jaunystėje yra įdiegiamos tam tikros vertybės. bet visuotinai 11 . vertybės. ką išmokstame socializacijos procese. G. neretai neprognozuojamu elgesiu konkrečioje situacijoje. bendravimas nurodinėjant. Hofstede skiria tris proto programavimo lygius: universalus. tačiau tuo pačiu jos yra panašios į kitų proto programas. Ši sistema yra paveldima. darbovietė. Elgesys pasireiškia per individo žodžius ir veiksmus. kelių eismo taisyklės.

p. Etnocentristinis požiūris ypač pavojingas daugiatautėje visuomenėje. ir kt.socialiniai skatinimai (pozityvios) ir bausmės (negatyvios). Jas pažeidus. Šio etalono neatitinkančios kultūros laikomos nenormaliomis. Požiūrį į kultūrų įvairovę išreiškia kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. būsto.4. kodėl jis egzistuoja. Apibūdinkite materialiosios. visiems reikia saugumo. Ją išreiškia skirtingi papročiai. p. saviraiškos galimybių. 8. 5. meninės raiškos priemonės (šokiai. Sociologai skiria dorovines. svetingumas. Sociologų uždavinys – skirti didesnį dėmesį deviantinėms grupėms. Pozityvios sankcijos: apdovanojimai. dažniausia gresia ne bausmė. 36-43 Grigas R. 2001. Apibūdinkite pirminės socializacijos procesą. išryškindami slopinimo ir dalyvavimo įtaką. 127-163 Kavolis V. materializuotos ir dvasinės kultūros apraiškas. Kaunas. Paaiškinkite kultūros sąvoką. Kiekvieną visuomenę sudaro įvairios etninės. padrąsinimas. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. pažeminimas. amžiaus grupės. profesinės. baudžia piktas žvilgsnis. Tai . Kitos kultūros elementas nėra vertinamas kaip blogas arba geras. 7. Visur žmonės yra dviejų lyčių ir skirtingo amžiaus. 1994. pasmerkimas. Žmogus istorijoje. religija. Etnocentrizmas yra kitų kultūrų vertinimas. 12 . pavyzdžiui. Vilnius. ką reiškia socializacijos procesas. Literatūra: Broom L. nes jos daro vis didesnį poveikį bendrajai visuomenės kultūrai. Todėl iškyla kultūrinių universalijų būtinybė. pagyrimas. Charakterizuokite pagrindinius socializacijos šaltinius. nes gali sukelti priešiškumą ir nesantaiką. rokerių). Neformaliųjų normų laikymąsi reguliuoja aplinkinių reakcija: skatina šypsena. Formaliųjų normų laikymąsi skatinančios sankcijos taip pat yra formalizuotos. nemandagumą. leidžiančių vienas etnokultūras laikyti pranašesnėmis už kitas. ardantis universaliuosius kultūros pagrindus. seksualinių mažumų. maisto. blogesnėmis. Visuomenės nevienalytiškumas sąlygoja kultūros vidinę įvairovę. Paaiškinkite subkultūros ir kontrkultūros sąvokas. už šiukštų elgesį. Tai – kalba. religinės. sąlygojančius individo socializaciją.suprantamos. Tautinė savivoka. sąlygojančias kultūros universalumą. 4. kad nėra universalių standartų. Vilnius. premijos. 2. bendras darbas. Paaiškinkite. panieka ir pan. Klausimai ir užduotys 1. Sankcijos sąlygoja normų laikymąsi. sankcijos? 9. Kultūrų įvairovę sąlygoja etniniai veiksniai. Tačiau žmonija turi ir vienijančias gijas. 3. dainos ir kt. religinių sektų. bet stengiamasi suvokti. vertybės. 4.). perkėlimas į žemesnes pareigas. kalba. normos. Kuo skiriasi kultūrinis reliatyvizmas nuo etnocentrizmo? 10. Ką išreiškia šie kultūros elementai: simboliai. pagalba silpnesniam ir kt. Nurodykite veiksnius. laikant savąją kultūrą etalonu. Neretai šis poveikis yra žalingas. teisines normas ir papročius. 1992. nešvankią kalbą. paaukštinimai tarnyboje ir pan. 6. Kultūriniu reliatyvizmu laikome suvokimą. Negatyvios sankcijos: piniginė bauda. Apibūdinkite antrinės socializacijos tipus. kurioms būdinga savita kultūra – subkultūra. o pasmerkimas. laisvės atėmimas ir pan. Kultūrų vienovė ir įvairovė Skirtingos visuomenės pripažįsta ir skirtingas vertybes. Su bendrąja ar dominuojančia kultūra konfliktuoja kontrkultūra (deviantinė subkultūra): kai kurių jaunimo grupių (pankų.

nei neįgiję gilesnio išsilavinimo. Pavyzdžiui. kitus pasiekia pats individas). Vilnius. gyvenimo prasmės. paskirstymą ir vartojimą. kurią individas renkasi sąmoningai ir jos siekia. pirklys. politinių. Individui būdingas ne vienas vaidmuo. vaidmuo. verslininko ir labdaros dalintojo). kurie yra patenkinti savo padėtimi: gyvenantys santuokoje jaučiasi laimingesni. dirbančiai ir besimokančiai mažamečių vaikų motinai. Oxford and Cambridge. nei bedarbiai. labiau išsilavinę. motyvavimas (skirtingi vaidmenys sąlygoja skirtingus motyvus. gavimo būdas (vienus vaidmenis lemia gauta padėtis. kurio tikimasi (lūkesčiai) ir realus elgesys nėra sutampantys dalykai. (editor). kurią sąlygoja lytis. kurio tikimasi iš tam tikrą statusą užimančio individo. gimimo vieta. todėl tą pačią visuomeninę padėtį užimančių žmonių elgesys yra individualus ir labai skiriasi. Šeimos instituto paskirtis – tęsti giminę (žmonijos egzistavimą). rasė. kitaip su dėstytojais. 13 . Vaidmuo yra dinamiškas: elgesys. dirbantieji. 1995. teisinių ir kt. nei vienišiai. Geriau jaučiasi tie. USA: Blackwell. Vaidmenų apibūdinimas. Socialiniame gyvenime skiriami penki pagrindiniai visuomenės poreikiai: 1) reprodukcijos. suteikia visuomenės gyvenimui organizuotumo ir reguliavimo įspūdį. teisėmis ir pareigomis. tėvas savo vaikams. Dažniausia tai yra elgesys. institutas. dar kitaip – su savo tėvais ar vaikais bei bendradarbiais. religijos ir išsimokslinimo. pavyzdžiui. vienokio elgesio iš tarnautojo tikisi klientai. kurią dažniausiai apibrėžia profesija. anksčiau netgi profesinė veikla (valstietis. T. Tai gali sukelti vaidmenų konfliktą. vyras savo šeimoje. Šiuos poreikius tenkina baziniai socialiniai institutai: šeimos. tačiau pagrindinė jo padėtis – studentas. pavyzdžiui. pavyzdžiui. tėvai. SOCIALINĖ STRUKTŪRA Socialinė struktūra apima socialinės sąveikos būdus. Ekonomikos instituto paskirtis – organizuoti prekių bei paslaugų ir kitų gėrybių gamybą. grupė. o jų rinkinys: dirbantis studentas vienaip elgiasi su studentais. reikalingų žmogaus gyvenimui. formalizavimas (vieni vaidmenys reglamentuojami taisyklėmis. Skirtingi lūkesčiai sukelia vaidmens įtampa. Socialinio instituto paskirtis – tenkinti kurį nors svarbų socialinį poreikį. 2) įgytoji. The Sociology of Culture. pavyzdžiui. 4) dvasinių problemų. Socialinis vaidmuo – elgesio modelis. 3) pagrindinė padėtis. profesiniais reikalavimais. kuri tampa ypač reikšminga judrioje šių laikų visuomenėje. vedęs studentas yra sūnus savo tėvams. 2) gėrybių. Elgesį lemia temperamentas ir charakteris. 1996. Kultūros dirbtuvė. nuolatinius socialinius santykius. dar kitokio – įstaigos vadovybė. pavyzdžiui. Parson nurodo penkias charakteristikas: emocionalumas (gydytojas prie ligonio – santūrus. išlaikyti ir auklėti vaikus. bajoras). atitinkantis statusą. 5. kiti – neformalizuoti. gamybos. Kartais labai sunku suderinti kelis skirtingus vaidmenis.) visuma. Visuomenę sudaro socialinių institutų (ekonominių. Pavyzdžiui. šeimos narių vaidmenys). kitokio – jo kolegos. kiti – labai platūs. organizuoti kasdieninį šeimos narių gyvenimą. ekonomikos. Žmogaus padėtis visuomenėje lemia net jo dvasinę būseną ir sveikatą. politikos. Crane D.Kavolis V. 5) žinių perdavimo bei augančios kartos socializacijos. Pagrindiniai jos komponentai: padėtis. 3) saugumo ir socialinės tvarkos. Socialinės padėties tipai: 1) gautoji. Socialinė padėtis (statusas) – nuolatinė individo padėtis visuomenėje. amžius. susijusi su tam tikrais lūkesčiais. motina vaiku rūpinasi visapusiškai). apimtis (vieni vaidmenys yra apriboti siaura profesine veikla. Dirbantis studentas dažniau apibrėžiamas pagal jo darbinę poziciją. artimieji – emocionalūs).

asmenybės dvasingumą. vertybines orientacijas. Kaip taisyklė. šeimoje. Triada taip pat nėra stabili. padedantys atpažinti grupę. KATEGORIJOS IR ORGANIZACIJOS 6. skatinti mokymąsi visą gyvenimą. bet stabilesnė už diadą.1.diada ir triada. kuo skiriasi gautoji padėtis nuo įgytosios? 4. kultūros klestėjimą. Apibūdinkite socialinės struktūros sąvoką 2. kultūros modeliai. tačiau yra ir tokių.bendri uždaviniai. Apibūdinkite pagrindinius visuomenės poreikius ir juos atitinkančius institutus 8. kad kiekvieno nario elgesys yra svarbus kitiems jos nariams.2. Religija stiprina visuomenės solidarumą. Grupių klasifikacija Pagal svarbą ir sąveikos pobūdį skiriamos pirminės ir antrinės grupės. Skiriama vidaus ir užsienio politika.Politikos instituto paskirtis – sutelkti skirtingus interesus turinčius visuomenės narius. kuriose individas visai nuasmeninamas. visuomenės tobulėjimą.vienijantys veiksniai (bendros vertybės. Grupės nariai suvokia savo priklausomybę šiai grupei ir neretai kitų žmonių yra laikomi priklausančiais šiai grupei. statistiškai vertinant. Religija padeda suvokti šventumo sąvoką. Religijos instituto paskirtis – padėti suvokti gyvenimo prasmę. . organizuoti viešąjį gyvenimą. yra gana nestabili. Diada. 6.narystė. SOCIALINĖS GRUPĖS. įgūdžius. Kokios svarbiausios išsimokslinimo instituto funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje? 6. pavyzdžiui. tiek labai silpna arba tik formali. Grupę vienija suvokimas. Pirminės (mažosios) grupės pasižymi tiesioginiais asmeniniais emociniais ryšiais (pavyzdžiui. Palyginkite. Antrinės grupės yra didelės. kurti žmonių bendrabūvio taisykles ir prižiūrėti kaip jų laikomasi. simboliai. dorovės reikšmę ir vaidmenį. Ką nusako socialinė individo padėtis? 3. kuriems grupė yra pritarusi). žmogiškąją pareigą žemėje. Kuris institutas užtikrina įstatymų laikymąsi? 10. Grupės narių sąveika gali būti tiek labai stipri (pavyzdžiui. Mažiausios grupės . Kokios svarbiausios šeimos instituto funkcijos? 9. Kuriais požymiais galima apibūdinti pagrindinę individo padėtį? 5. tarpusavio pagarbą. labai artimi draugai). Išsimokslinimo instituto paskirtis – perduoti iš vienos kartos į kitą žinias. Kokiomis charakteristikomis galima apibūdinti individo vaidmenį? 7. Joje dažniausia pasireiškia didžiausias pasitenkinimas bendra veikla. nors būna ir išimčių. šeima. Socialinės grupės samprata Socialinė grupė – žmonių bendrija. . besiremiančios bendrais specifiniais interesais arba bendra veikla. Klausimai ir užduotys 1. “Dievas prisakė mums būti broliais”. “autoritetą”. Efektyvus mažos grupės narių skaičius – penki. Paaiškinkite socialinio vaidmens dinamiškumą ir vaidmenų derinimą 6. kuriai būdingas tam tikras bendrumo laipsnis ir tarpusavio sąveika. fanatiška religinė sekta. grupė turi vadovą – “lyderį”. Dauguma grupių toleruoja asmens laisvę. Konformiškumas – grupės narių prisitaikymas prie bendrų vertybių ir normų. Šios grupės 14 . nuasmenintos. Grupės požymiai: . artimų draugų rate).

Tarnautojų veikla yra nuasmeninta. panašias socialines charakteristikas. išskiriamos kultūros istorijoje. Tačiau ji turi ir ryškių trūkumų: 1. Veiklą reglamentuoja griežtos taisyklės. “pakopų”. susidarančias spontaniškai. ekspresyvinė – saviraiškai. Didžiausios grupės.). griežtai reglamentuotą valdymą. tačiau gali trukdyti įvertinti realią situaciją. konkretiems atvejams sudaromos darbo grupės ir kt. Jos privalomos tiek tarnautojams. sudarytos iš renkamų bei skiriamų pareigūnų. išreiškiančiomis konkretaus istorinio laikotarpio arba geografinio regiono socialinės ir kultūrinės raidos specifiką. mokinių klasė. kuriems ši veikla yra pagrindinis užsiėmimas. Jų tarnyba grindžiama profesinėmis kvalifikacijomis. darbininkų grupė. Svarbiausius biurokratijos bruožus gana išsamiai nusakė M. valdymo struktūromis (skyriai. Biurokratija reiškia racionalų. Instrumentinė grupė – tam tikrai veiklai atlikti (sporto komanda. Valdymo (biurokratinės) organizacijos daugumoje visuomenių įsigalėjo nuo 19 a. o ne asmeninį atsidavimą viršininkui. neretai turinčių politinį pasitikėjimą. susijusios asmeniniais ryšiais. 3. muzikantų kapela). kuriuose tarp individų nėra tiesioginės sąveikos. panašų socialinį statusą: prestižinis klubas. ir profesionalų tarnautojų. vadinama agregacija. Bendrija. politinė organizacija. “šakų” principai): kiekvieną žemesnė biurą kontroliuoja aukštesnysis. prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Organizacijos skirstomos į formalias ir neformalias. Neretai jos siejasi su techninėmis bei technologinėmis organizacijomis. kuri atskleidžia tipinę elgseną – etaloną. studentų grupė. Darbuotojas privalo būti lojalus savo organizacijai. Tyrinėtojai dažniausiai visuomenėje išskiria referentinę grupę. bet jų sąveika – menka arba jos praktiškai nėra. Dokumentų tvarkymas – viena iš svarbiausių tarnautojo prievolių. Jie atspindi socialinių ryšių bendrumą. Pagal individo susitapatinimo su grupe laipsnį skiriamos “savos” (mano. Organizacijos nuo kitų grupių skiriasi didesniu apibrėžtumu: reglamentuota naryste. Dažniausiai tokios grupės išskiriamos tik vykdant socialinę statistiką. vadinamos civilizacijomis. Tarnaujant biurokratinėje organizacijoje numatytas kilimas tarnyboje – pagal ištarnautus metus ir nuopelnus biurui. kurių narius vienija tam tikri socialiniai. nuostata arba mitu. neįgalieji ir pan. Antrinių grupių viduje dažnai susikuria ir pirminės grupės. 2. Dideli visuomenės dariniai. Karjera.dažniausia susidaro tik tam tikrai veiklai atlikti: darbo kolektyvas. Kartais tarp šių grupių sunku nubrėžti ribą. Pastarosios dažnai vadinamos socialiniais tinklais. vadovaujantis įstatymais ir poįstatyminiais aktais. svetimos) grupės. tačiau tai reiškia taisyklių vykdymą. Didelės socialinės grupės. 4. nuomininkai. Tokiu atveju biurokratija tampa pažangos stabdžiu. Weber. “piramidės”. Valdžios hierarchija (“laiptų”. dabartinė kaimo situaciją kuruojanti žinyba vadovaujasi mitais apie 15 . nuostatais. tiek ir klientams. Ryškus agregacijos pavyzdys – autobuso keleiviai. vadinami organizacijomis. Kiekviename biure (administracinėje įstaigoje) saugomi veiklos dokumentai. Vadovavimasis tam tikra ideologija. 6. emociniams poreikiams tenkinti (tautosakos rinkėjų būrelis.3. vadinami kategorijomis: žemės arba privačių namų savininkai. Formalizuotos valdymo organizacijos Šiuolaikinėse visuomenėse yra susiformavusios specifinės valdymo aparato organizacijos. Atskiras veiklos sritis aptarnauja etatiniai darbuotojai. sporto sirgalių klubas ir pan. valdybos. Darbo pasidalijimas. 1. Pagal veiklos tikslus skiriamos instrumentinės ir ekspresyvinės grupės. mūsų) ir “kitos” (ne mūsų. Pavyzdžiui. Tai sutelkia organizaciją. tam tikros meno srities gerbėjai ir pan. kurios nariai yra vienu metu vienoje vietoje. nes atliekant tam tikrą veiklą būna tenkinami ir saviraiškos bei kiti emociniai poreikiai. politiniai arba kultūriniai tikslai ir veiksmų programa.

kad jų reikšmingumas ir saugumas priklauso nuo biuro plėtimosi. Pagal realias galias pajėgiausia yra vykdomoji valdžia – Vyriausybė. tačiau kartu stengiamasi išlaikyti joje stabilumą. Išorinę kontrolę vykdo specialios institucijos: Vidaus reikalų ministerija. ignoruodami akivaizdų faktą. Deviacijos samprata Deviacija – nukrypimas nuo visuomenėje priimtų elgsenos normų (angl. kad toks elgesys pažeidžia kitų žmonių teises. Kuo organizacija didesnė. Biurokratinės institucijos padalinių efektyvumą ženkliai sąlygoja ne tik darbuotojų profesionalumas ar pareigingumas. jiems atskleidžiama daugiau informacijos. Yra dvi skirtingos socialinės kontrolės sampratos: tolerancijos ir draudimo. Valdymas gali būti autoritarinis (viską lemia vadovas). Aukščiausia valdžia. yra monarchas (dabartiniu metu dažniausia laikomasi konstitucinės monarchijos modelio. Neracionalios plėtros polinkis. Vyriausybė ir Teismas. kad rūkymo sukeltų ligų gydymas tampa sunkia našta visuomenei. netoleruotinas elgesys. Vyriausybė. Neracionalių sprendimų tikimybė. neefektyvus ir nebeatsakingas už jam patikėtą sritį. Valdžios perimamumą demokratinėje visuomenėje užtikrina rinkimai. Toks biuras darosi nebekontroliuojamas. trukdo smulkaus verslo plėtrai. valdymas nesikišant (vadovas yra pasyvus. Valstybė ir valdžia Valstybė yra visuomenės politinė organizacija. bet ir jų valdymo stilius. priklausomai nuo politinės sistemos. policiją ir kt. teismus. 16 . Prezidentas. 6. prokuratūra. Parlamentas. ligonines.5. Pavyzdžiui: “Rūkau todėl. Tačiau besiplečiantis biuras darosi vis labiau nelankstus.4. reikia sugebėti įvertinti visą sistemą. Biurokratai suvokia. kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas (Lietuva – parlamentinė respublika). Prezidentas. Pasižymintieji deviaciniu elgesiu bando jį pateisinti. neleidžia formuotis viduriniajai kaimo gyventojų klasei. globos (su darbuotojais tariamasi. Valstybė savo raidos strategiją ir taktiką įgyvendina per socialinius institutus: Vyriausybę.” Kad rūkymas sukelia ligas. Gyvenu vieną kartą ir turiu teisę mėgautis malonumais. 2. ima strigti jo vidinė organizacija. Tarnautojas yra nesuinteresuotas atskleisti visą turimą informaciją ir dažniausia nepajėgus vadovautis sisteminiu požiūriu. nors jo veiklos finansavimui skiriamos vis didesnės lėšos. Kuo visuomenė demokratiškesnė. Valstybės institucijos vykdo vidaus ir išorės (užsienio) politiką. Valstybės kontrolierius ir kt. pasitelkdami visuomenei priimtinus argumentus. Lietuvos Konstitucijoje sakoma. yra nemalonus arba net pavojingas aplinkiniams. 6.smulkiųjų ūkių išnykimo būtinybę. Tačiau griežtas darbo funkcijų susiskirstymas administracinėse įstaigose bei jų pavaldumo hierarchija eliminuoja tokios analizės galimybę. dažniausia pabrėždami asmens teisę elgtis laisvai. tuo labiau joje dominuoja įtikinimas ir savikontrolė. išnagrinėti visas alternatyvas ir galimas pasekmes. Valdžia yra politinis viešpatavimas. besielgiantieji amoraliai. valdymas dalyvaujant (vadovas bendrauja su pavaldiniais ir skatina juos bendradarbiauti tarpusavyje). turinti įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžios institucijas. Norint priimti tinkamiausius sprendimus.nukrypimas). Kontrolė yra vidinė (savikontrolė) ir išorinė. Deviacija šiuolaikinėje sociologijoje traktuojama kaip nesugebėjimas prisitaikyti. mokyklas. tuo sunkiai bendradarbiauti tarpusavyje. o darbuotojai daro tai. kas jiems atrodo svarbu). dažnai siejamas su blogiu arba net nusikaltimu. – deviancy . kad tai man teikia malonumą. kai monarcho veiklą reglamentuoja Konstitucija). 3. rūkaliai stengiasi neužsiminti arba užginčyti daromą žalą. Kiekviena vyriausybė siekia patobulinti visuomenę. Panašiai teisinasi girtuokliai.

palengvinančia neviltį. Skirtingai nuo autoritarinių režimų. esantis skirtingų socialinių sistemų paribyje. kas draudžiama. patiriantis jų prieštaringą poveikį. 4) radikalūs politiniai ir ekonominiai pokyčiai. liudydamas apie permainų būtinybę. o kartais netgi bando įteisinti kitokį. maištininkai.6. sąlygojo gyventojų nuskurdimą. girtuoklių arba narkomanų. Tokiais atvejais deviacinis elgesys plinta. 3) skatina pribrendusius socialinius pokyčius. kurie turtą įgijo neteisėtais būdais. Teigiamos pasekmės: 1) išryškina tas visuomenės gyvenimo normas. 3) deviaciją gali sąlygoti nepakankamas išsilavinimas.. kuriose pirmenybė teikiama represinėms priemonėms. Socialinio neteisingumo arba karo išvargintose visuomenėse išsiskiria migrantai. bandant atkreipti visuomenės dėmesį ir išsikovoti lengvatų arba leidimo nepaisyti pripažintų elgesio taisyklių. Išplitusi deviacija tampa rimta problema visuomenei. narkomanai. Taip gali atsirasti noras išgyventi stiprius pojūčius. organizuotų nusikaltėlių gausa sukelia tiek teisėsaugos. kai dalis žmonių bando išnaudoti pokyčius savo naudai (“prichvatizacija”. Valkataujančių. kurios nėra reglamentuotos griežtomis taisyklėmis. Jį gali sąlygoti ir nepakankamas visuomenės dėmesys atskiroms socialinėms grupėms. paspartina reformas. Deviacinis elgesys tampa tarsi kompensacine funkcija. psichiniai susirgimai. Tai leidžia jam jaustis tarp “savų”. Tokios politikos pasekmės – išplitęs nusivylimas savo valstybe. Tado Blindos fenomenas. apmaudo. įtampą. nubaudžia laisvės atėmimu ir pan. menkina asmeninės individo atsakomybės svarbą. o kiti pasimeta ir ima elgtis taip. Pavyzdžiui. panieka institucijoms. 6. Pavyzdžiui. Asmenis. 2) deviacijos kilmė gali būti psichologinė. gyvenantys ne santuokoje. palaikančioms tvarką. Demokratiška visuomenė analizuoja ir kontroliuoja deviacijos apraiškas. asmenys. Marginalai kėsinasi į kitų visuomenės narių teises. socialinę atskirtį. kad apiplėšia turtingesnius. Silpnesnės valios bei neturinčius tvirtesnių moralinių nuostatų asmenis tai privedė prie girtuokliavimo. jas nuolat pažeidžia. korupcija ir pan. riziką išbandyti tai. Egzistuoja formalioji ir neformalioji socialinė 17 . pabėgėliai.). Tai priverčia visuomenę apsispręsti. remdamiesi savo menkomis žiniomis ir skurdžia patirtimi. Pavyzdžiui. noro atkeršyti ir pan. platina amoralumą. Taip susikuria marginalinės grupės (alkoholikai. Tai tampa gera pamoka kitiems visuomenės nariams.).). kaip anksčiau niekada nesielgdavo. ekonomikos nuosmukis. 2) sustiprina visuomeninę atsakomybę ir susitelkimą. Deviaciniu elgesiu pasižymintys asmenys ieško bendraminčių ir buriasi į grupes. sukelta baimės. kai reiškinio esmės nesuvokiantys asmenys bando ją apibrėžti.Plėšikas bando teisinti savo elgesį ne tik visuomenei. kaimo gyvenamųjų vietovių ekonominės problemos. iškreiptas vyriškumo arba lyčių lygybės suvokimas. pyktį. pykčio. piktybiškai nepaisančius dorovės bei teisės normų. sukelia visuomenės senėjimą. negu įprastą elgesį. kurias sąlygojo neapgalvota žemės reforma. bedarbystę. Kartais deviacinis elgesys dirbtinai išpučiamas. Marginalai savo elgesiu oponuoja visuomenėje įteisintoms normoms. nusikaltėliai ir kt. Tačiau ne visuomet deviacinis elgesys yra tyčinis ir piktybiškas. visuomenė per savo institucijas pašalina iš atitinkamos socialinės grupės (atleidžia iš užimamų pareigų. Marginalas – asmuo. bet ir pats sau. tiek ir finansines problemas. 5) primityviosios pop-kultūros ir žiniasklaidos poveikis ypač ryškus paauglystėje ir ankstyvojoje jaunystėje. Deviacijos priežastys ir pasekmės Deviacijos priežastys gali būti įgimtos ir įgytos: 1)deviacinį elgesį gali sąlygoti genetinės mutacijos. demokratinėse valstybėse ypač akcentuojama įspėjamoji (prevencinė) veikla. Deviacijos pasekmės yra neigiamos ir teigiamos. ženkliai didina nepilnose šeimose arba visai be tėvų augančių vaikų skaičių. fizinis luošumas. piktnaudžiavimo socialinėmis pašalpomis.

Eil. V. Sociologijos pagrindai: pagrindinės sociologijos temos: mokomoji knyga. Mokomoji knyga. visuomenei pavojingas elgesys užtraukia bausmę. 8. Kaunas: Technologija. Anthony. Nusikalstamas. Vilnius: 31 PrVilniaus teisės ir verslo kolegija.Nr. Kęstutis. Taikomoji sociologija. panieka. Kaunas: 31 GuTechnologija. Sociologija. 2003 11 4 37 8 2 7 24 23 Kraniauskienė S. Kaip visuomenė gali šalinti trūkumus. 2. 2005 Guščinskienė J. Kaunas: 31 SoVDU leidykla. LITERATŪRA Studijoms rekomenduojama pagrindinė literatūra (svarbiausi šaltiniai . 2006 123 Matulionis. 10. Arvydas. 3. Kas vienija grupės narius? 3. Irena. Sociologija. Socialinių tyrimų metodika. 2009 18 . Neformalioji kontrolę išreiškiama pastaba.išryškinti): Leidinio ŠU bibliotekoje šifras egz. 1. sk. Vadovėlis. Rimantas. 2004 258 Kardelis. Socialinių tyrimų metodologija. Mokomoji 31 Luknyga. Zenonas Norkus "Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos 10. fak. 2003 31 MaPruskus. 2009. Kokie požymiai padeda atpažinti grupę? 2. Kaip atskirti pirmines ir antrines grupes? 5. Kuo skiriasi instrumentinė grupė nuo organizacijos? 6. Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu".kontrolė. 9. 2002 413 Luobikienė. kab. Kokie veiksniai gali suardyti grupę? 4. Sociologija: teorija ir praktika.. sk. Apibūdinkite deviacijos apraiškas ir priežastis. Klausimai ir užduotys 1. Vilnius: 30 Ti-19 Lietuvos teisės universiteto leidybos centras. įspėjimu. 7.: Aidai. Sudarytojas Vylius Leonavičius. 6. Kaip suderinti siekį tobulinti visuomenę ir išlaikyti jos stabilumą? 9. 5. Kaunas: UAB „Poligrafija ir 31 Gi-32 informatika“. 2004 Sociologija. Valdas. 4. Literatūros šaltinio pavadinimas Ar yra ŠU Egz. V. Vilnius: Homo Liber. išryškėjančius biurokratinėse struktūrose? 8. pasmerkimu. 001 KaKaunas: Judex. 2004 Tidikis. knygyne metod. Nusakykite deviacijos prevencijos ir kontrolės formas demokratinėje valstybėje. Ne Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Gidens. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Paaiškinkite pagrindinius biurokratijos bruožus 7.

Modernybė ir asmens tapatumas: asmuo ir visuomenė vėlyvosios modernybės amžiuje. 8. 5. Organizacijų sociologija. Transformacijos. 1998 Giddens. 2006 Valackienė. Pruskus. Stasys. Vilnius: VPU leidykla. 2004 Tautiškumas ir pilietiškumas: atskirtis ar dermė? Monografija. Sudnickas.Nr. Sudarė Valdas Pruskus ir Romualdas Grigas. California. Jurgis. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. Jūratė. Subkultūra: fenomenas ir modernumas. Mokomoji knyga. Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve. 17 18. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Slomczynski. Vilnius: Baltos lankos. 2006 Schools and Societes. Steven Brint. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Studijų knyga. 21. Vilnius: Pradai. 31. 15. sveikata. 2. Mokslo aidai. Atsakingas redaktorius – Antanas Čiužas. Stanford Social Sciences. 6. Vilnius: Rosma. Globalizacija ir kultūra. Kaunas: Technologija. 2005 Bagdanavičius Juozas. Prentice Hall. Primirštieji lietuvių sociologai. Emile. Firidas. Vilnius: VPU. 30. 2005 Melnikas. Anthony. Tadas. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Šeima. Vilnius. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla. Miesto sociologijos pagrindai. Vilnius: Aldorija. Pierre ir Wacquant Loic J. Religijos sociologija. 16. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Vadovėlis. Ering. Kęstutis. Borisas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Kaunas: VDU. 2006 Durkheim. Vlada ir kt. Vilnius. 2006 Leonavičius. 10. Mokomoji knyga. 2000 Goffman. Vilnius: Vaga. Sociologinis tyrimas. 2008 Kaminskas. John J. Etninis nepakantumas. Autorių kolektyvas. Vadovėlis. 2005. Robert A. Tonkiss Fran. vaikai. 11. Raimundas. 2000 Grigas. 2004 Slater Don. 4. 7. 24. Vilnius: Pradai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. Lietuvos gyventojai: per du tūkstantmečius. Sociologijos teorijos. Society: The Basics. 2007 Tomlinson. 20. Warsaw: IFiS Publishers. Vylius ir kt. 2002 19 . Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vaga. 26. Piliečio pozicija. Vilnius: Pradai. Romualdas. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. 2001 Etniškumo studijos. 2002 Vaitiekūnas. Rinkos visuomenė. Stanford. Bendroji ir medicinos sociologija. 23. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2006 Šlapkauskas. Vilnius: Mintis. 8/E. Jolanta. 22. Tautinė savivoka. 12. 33. Juozas. 1996 Weber. Savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. šeimos politika: modernėjimo prieštaros. Jonas. 1. Meno sociologija. 2005 Ramanauskaitė. Vilnius: VPU. Literatūros šaltinio pavadinimas Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės.D. 2004 Stankūnienė. Kaunas: VDU leidykla. 2002 Masiulis. 14. 2007 Vanagas. Edited by Kazimierz M. Sociologijos metodo taisyklės. Vilnius: Vaga. Asta. Sociologijos pagrindai socialiniame darbe: šeima. Vadybos sociologijos aspektai.Papildoma literatūra: Eil. Socialinės sferos sociologija: teorinis metodologinis aspektas. Algirdas. 2000 Bourdieu. Valdas. 2005 Bagdanavičius. 19. 34. 9. Vytautas. 3. Mokslinių straipsnių rinkinys. Senkus Vladas. Kaunas: Technologija. 2007 Nisbet. 2001 Guščinskienė. 2005 Lietuvos socialinė struktūra. Mokomoji knyga. 25. Vilnius: VPU. 28. 2004. Teisės sociologijos pagrindai. 2000 Macionis. Sociologijos tradicija. Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. John. 27. 2003 Pivorienė. 13. Grigas Romualdas. Max. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. Vadovėlis. VPU leidykla. Vilnius: Eugrimas. 2006 Social Structure: Changes and Linkages. Egidija. 29. Elitas ir lyderystė. 2006 Gaižutis. 32. Vilnius: VPU leidykla. 2002 Jasaitis.

Sociologija tampa savarankišku mokslu. Grupių klasifikacija. Ranginis. Belmont. 30. Sociologinio tyrimo samprata. jos privalumai ir trūkumai. Pagrindinių visuomenės poreikių ir socialinių institutų sąryšis. Sociologiniai stebėjimai ir eksperimentai. 13. 5. Dokumentų analizės privalumai ir trūkumai. Anketos sandara. Kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Spencer) 7. Duomenų pateikimas lentelėse ir grafikuose. „Raktiniai žodžiai“.Nr. Fundamentinių ir taikomųjų sociologinių tyrimų tikslai. Subkultūra ir kontrkultūra. Jean Baudrillard. Klausimai ir atsakymai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. jos reprezentatyvumo nustatymas. 14. Socialinės klasės uždarose ir atvirose (demokratinėse) visuomenėse. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai informacijos rinkimo metodai. Socializacijos samprata. Apklausų metodai. Deviacijos reiškinys. Weber) 17. 20. 9. Dokumentų analizės metodas taikomuosiuose sociologiniuose tyrimuose.Eil. Sociologinio tyrimo struktūra. Materialioji ir dvasinė kultūra. Sociologijos mokslo atsiradimas. Svarbiausi biurokratijos požymiai (pagal M. Aktualiausių taikomųjų tyrimų tematika Lietuvoje. priemonės ir sąlygos. 18. Kontas) 6. Dokumentų rūšys. 8. jų klasifikavimas. Socialinės stratifikacijos samprata. Anketinių apklausų formos. Baziniai socialiniai institutai. Respondentų atranka. Sociologinės apklausos. 22. Deviacijos priežastys ir pasekmės. Max Weber – moderniosios sociologijos kūrėjas. Procentinis santykis. Tyrimų klasifikavimas. Socialinio vaidmens samprata. Individo vaidmenų rinkinys. Vertybių nuvertinimas deviacinėse grupėse. Sociometrinė apklausa. agregacija. 29. Tyrimų rūšys. 27. Tyrimo problema. Pagrindiniai grupės požymiai. 2008 36. Sociologijos mokslo objektas ir dalykas 2. Teoriniai metodai. Vertybių sistemos vaidmuo. The Consumer Society: Myths and Structures. Socialinis mobilumas. Stebėjimo duomenų fiksavimas. Socializaciją sąlygojantys veiksniai. Anketinė apklausa. Kultūrų įvairovė. The Basics of Social Research / Earl Babbie. 23. Vidurkiai. Visuomenės samprata pagal E. 12. Socialinius sluoksnius charakterizuojantys požymiai. Interviu. Pagrindinės sociologijos mokslų šakos. Organizacija. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės. Jų vykdytojai. 10. dalyviai. Literatūros šaltinio pavadinimas 35. Kultūros elementai. Apklausos reikalavimai. 15. Testavimas. 11. Tyrimo etapai. 25. 26. Valstybės sąvoka. intervalinis ir santykinis matavimo lygis. Pirminė ir antrinė socializacija. 19. objektas ir dalykas. Pozityvistinė sociologija (O. California: Thompson/Wadfsworth. Kultūros samprata šiuolaikinėje sociologijoje. Šių grupių įtaka visuomenei. Tikslas ir uždaviniai. kategorija 16. Natūralistinė sociologija (H. 28. (bruožai). PAPILDOMA MEDŽIAGA STUDENTAMS 20 . Įstatymų leidybos ir vykdomoji valdžia. Stebėjimo privalumai ir trūkumai. 2007 SOCIOLOGIJOS EGZAMINO KLAUSIMAI 1. Socialinės grupės sąvoka. Nelygybių atsiradimo priežastys. Durkheim. Visuomenės kontrolė. Formalizuotos valdymo organizacijos. Ekspertų apklausa. London: SAGE. 4. Socialinio instituto samprata. Sociologinių tyrimų duomenų analizė ir apibendrinimas. Hipotezių formulavimas. Pagrindinės socialinio vaidmens charakteristikos. Pagrindinės sociologijos mokslo funkcijos 3. 24. 21.

bosų kabinetuose.Kokie yra jų tarpusavio santykiai? . Sociologas siekia nuosekliai ir apibrėžtai paaiškinti tikrovę. jėga ir tamsybė. 1995. ima galvoti.Kaip tie santykiai transformuojasi į institucijas? . Už kiekvienų uždarų durų jis tikisi atrasti kokį nors naują žmonių gyvenimo aspektą. Sociologija. istorija ir aistros. 21 . yra priversti susipažinti su tikrove. Šių valdymo teisių apraiškų nerasime miesto rotušėje. kas vyksta už socialinių struktūrų fasadų. Tačiau sociologija žavi būtent galimybe naujai pamatyti visąlaik mus supantį pasaulį.Kokios kolektyvinės idėjos turi poveikį žmonėms ir institucijoms? Vos tik sociologas iš dabarties atsigręžia į praeitį. iki šiol nepažintą ir nesuprastą. Sociologui visuomenė – tai didelis žmonių santykių kompleksas. glūdėjusia už šių fasadų. Šeimos nariai maloniai bendrauja su svečiais? Tvyro begalinė neviltis dėl ligos ar mirties? Keistas kulto ritualas? Pavojingas sąmokslas? Namų fasadai byloja tik apie architektūrinį kokios nors grupės ar klasės. o greičiau aptiksime jas kompanijų. kai visuomenės fasadai yra negailestingai nuplėšiami. skonį. jei tik ten renkasi žmonės. Sociologo klausimai visuomet iš esmės yra tokie patys: . Dažniausiai sociologas sukasi sferose.Ką žmonės čia kartu veikia? . kai žmonės orientuoja savo veiksmus vieni kitų atžvilgiu. išskyrus pačius abejingiausius. nepakeitus geografinės padėties. labai sunku jo interesus atskirti nuo istoriko. (Santrauka) Didžioji amerikietiškos sociologijos dalis – tai nedideli tyrimai. Krikščioniškos misijos Afrikos žemyne “akivaizdžiai” bandė atversti afrikiečius į krikščionybę. vakarais vaikščiodamas gatvėmis. saujelės įtakingų asmenų privačiose valdose. kaip esame įpratę savo šalyje. nagrinėjantys neaiškius socialinio gyvenimo fragmentus ir neperaugantys į išsamius sociologinius apibendrinimus. savo siekiais pavojingai buržuazinė ir visai nenorinti aukotis bolševikų idealams. Teisininkui svarbiausia suprasti. Rusijos komunistų partija kontroliavimo visas šalies socialinio gyvenimo sritis. Tokios kontrolės “akivaizdi” funkcija buvo užtikrinti pastovų revoliucinės dvasios vyravimą. Kartais susiklosto tokios istorinės sąlygos. Pirmoji sociologijos taisyklė: dalykai yra ne tokie. Vertė Rita Dudonienė. kurios gerai pažįstamos ir jam. – 195 psl. kas vyksta tame apšviestame kambaryje už užtrauktų užuolaidų. Peter L. kurių gal net nėra šios bendruomenės teritorijoje. intelektas ir kvailybė – visa tai jam yra vienodai įdomu. o “latentiškai” padėjo sunaikinti vietinių genčių kultūras ir taip davė stiprų impulsą greitai socialinei transformacijai. nepriklausomai nuo jo asmeninių vertinimų bei nuostatų. o “latentinė” – susikūrė nauja biurokratų klasė. Žmogus. Tai staigus naujų ir netikėtų žmogaus egzistencijos visuomenėje aspektų atskleidimas. Sociologinį atradimą galima apibūdinti kaip “kultūrinį šoką”.1. Sociologui ne mažiau svarbus ir paties nusikaltėlio požiūris į teisę. Kaunas: Litterae Universitatis. ir visi. Sociologinė perspektyva – sugebėjimas matyti. kaip galingos turto valdymo teisės veikia ar net kontroliuoja išrinktų pareigūnų veiksmus. sociologas dažnai tiria neoficialias sampratas ir interpretacijas. gal kartais centrinėse kai kurių profsąjungų būstinėse ar net kriminalinių grupuočių štabuose. Teisininką domina oficialioji situacijos samprata. Jo pagrindinis dėmesys – žmonių pasaulis. Sociologui labiau rūpės išsiaiškinti. kad socialine situacija vadiname tokią situaciją. Max Weber teigė. Terminu “kultūrinis šokas” antropologai įvardija naujos kultūros poveikį pirmą kartą su ja susidūrusiam asmeniui: viskas gali skirtis nuo to. Jo tikroji būstinė – visos pasaulio vietos. Berger. Socialinės paslaptys glūdi už fasadų. ką įstatymas traktuoja kaip nusikaltėlį. tarpusavio sąveikų (interakcijų) sistema. jų aplinka. Kilnumas ir degradavimas. kuri gal jau seniai nebegyvena šioje gatvėje. ir kitiems visuomenės nariams. institucijos. kokie jie atrodo.

kurie jam anksčiau buvo brangiausi ir artimiausi (p. šnekančią šia kalba. yra demaskuojamos kaip saviapgaulė. kad mes keičiame savo pasaulėžiūras (taigi kartu ir savo biografijos interpretacijas bei reinterpretacijas). Beprecedentis geografinis ir socialinis mobilumas modernioje visuomenėje reiškia. Tačiau Amerikos sociologijoje egzistavo labai svarbi povandeninė srovė. Sociologijos demaskavimo veiksnys ir yra pastanga prasiskverbti pro žodžių miglos uždangą iki slaptų ir neretai nemalonių pagrindinių veiksmo akstinų. griūnant fasadams. su tokia mąstysena. kopiant socialiniais laiptais aukštyn. kad moralinės. Daugybė žmonių – ir grupėmis. kurį anksčiau buvo galima įgyti tik keliaujant. kur žmonės atstumti arba patys pasitraukę iš padoraus viduriniosios klasės pasaulio. Tačiau į šį tvarkingąjį pasaulį žvelgia “kita Amerika”. nuo pat pradžių veikė išvien su “oficialiąja Amerika”. ir paliekame nepakeistas tas vietas. kad egzistuoja beprecedentė galimybių traktuoti pasaulį įvairovė. Kiekviena pasaulėžiūra yra socialiai pagrįsta. kur mums reikia. Tai reiškia. kuriame jis negailestingai nuvainikuoja amerikiečių buržuazijos pretenzijas. perimdami iš kitų žmonių. Šiuo aspektu Amerikos visuomenė irgi neišsiskiria. Pažiūrėkime.Idėjos. iš naujo perkurdami praeitį. Intelektualai yra linkę ypač dažnai bei radikaliai keisti savo pasaulėžiūrą. Turint galvoje visuotinį šiuolaikinės visuomenės pasaulėžiūrų nepastovumą. Neįmanoma gyventi pilnakraujo gyvenimo. ir individualiai – ima keisti savo socialinę padėtį. nuvertėjant įsitikinimams ir kylant gąsdinančioms naujoms jėgoms. Kitų kultūrų pažinimas. Tai yra neišvengiamas masinio socialinio mobilumo rezultatas. Dauguma mūsų formuojame savo prasmes. Daugybė žmonių užsiima ta pačia amžina pramoga – vis koreguoja savo likimą. Sociologija susiformavo vykstant greitoms modernios visuomenės transformacijoms. dvasinė būsena žmogaus. Visa tai tikriausiai taip sena. vis iš naujo pasakodami (sau ir kitiems) savo gyvenimo istoriją: “kuo jie buvo” ir “kuo jie tapo”. bet tuo pačiu pereina į socialinius pasaulius. Kurį laiką Amerikos visuomenė buvo labai mobili. kurį daugeliui sukėlė istorinių žinių lavina. Beveik kiekvienoje Vakarų visuomenėje galima išskirti respektabilųjį ir nerespektabilųjį sluoksnius. kuriems rūpi socialinė gerovė. kuri turi savo simbolius ir šneka sava kalba. Turbūt liūdniausias pokyčio aspektas – kaip šis žmogus naujai interpretuoja savo santykius su įvykiais ir žmonėmis. Šiai “nerespektabiliai” perspektyvai Amerikoje geriausia atstovauja Thorsteinas Veblenas. kad mūsų visuomenėje tiek daug vaikų ne tik tampa subrendusiais. kalbančia neliteratūrine kalba ir neturinčia jokių iliuzijų. Kitoje valstybėje – Vokietijoje. kurią galima atrasti kiekviename miestelyje ar didmiestyje. noras susisteminti ir aprėpti jas. kaip keičiasi žmogaus saviįvaizdis. Mes taisome savo praeitį ten. susijusi su ta “kita Amerika”. galima atrasti visur. Socialinis mobilumas gyvenimo reinterpretacijos atžvilgiu sukelia labai panašių padarinių kaip ir geografinis mobilumas. masinės informacijos priemonių dėka tapo prieinamas kiekvienam savo namuose. kad patys nenustotume tikėję šiomis prasmėmis. ir mums būtina jų nuolatinė parama. politinės ir filosofinės nuostatos yra reliatyvios. “Kitą Ameriką”. 22 . Sociologijos tėvyne laikoma Prancūzija. Sociologinę mintį galima bent iš dalies pagrįsti poreikiu išsklaidyti chaoso įspūdį. kadangi turbūt visuomet vaikystės pabaigą žymi senųjų stabų išnykimas. kurios negali paveikti ir apkvailinti oficialiosios ideologijos. Nauja tai. kaip ir pati žmonija. su visuomeninės bei nacionalinės politikos kūrėjais. mūsų amžius apibūdinamas kaip atsivertimų (konversijų) amžius. visiškai nesuprantamus jų tėvams. kurias galima suderinti su dabartiniu įvaizdžiu. Šis judėjimas žmogaus gyvenime – tai kelionė ne vien per įvairiausias socialines grupes. kuriomis žmonės aiškina savo veiksmus. kurie neatskiriamai susiję su tomis grupėmis. Amerikoje sociologija susilaukė plačiausio pripažinimo. kurią anksti pripažino ir akademiniai sluoksniai. Iš tiesų visi tie žodžiai “prisitaikymas”. buvo kitaip. kai pereiname iš vienos socialinės aplinkos į kitą. kurioje sociologinis sąjūdis prasidėjo XIX amžiuje. jei nesuvokiame. Ypač reikšmingas Vebleno darbas “Theory of the Leisure Class” (Dykinėjančios klasės teorija). Išsilavinę nūdienos žmogus nuolat abejoja dėl savo ir jį supančios visatos esmės. todėl amerikiečiai daugybę laiko skyrė naujoms savo kilmės interpretacijoms. Amerikos sociologija. bet ir per intelekto pasaulius.62). ir tie. Dažniausiai šie pokyčiai vyksta kryptimi “aukštyn”. kuris iš įpratimo tiki savo paties propaganda. noras patikti.

Todėl nenuostabu. Nedarbas ir vienatvė – gal būt nedidelė bausmė. Būti visuomenėje – tai būti tam tikrų socialinių jėgų susikirtimo židinyje. Kai žmonės gyvena ar dirba uždarose grupėse pažįsta vienas kitą. Žmogaus artimiausi ryšiai yra tokie. labai sustiprina šią kontrolės sistemą. Jis bręsta. “mažesnio skersmens” apskritimų. Kontrolės metodai skiriasi priklausomai nuo konkrečios grupės pobūdžio ir tikslų. būti budriam ir apsimesti. Ir jis yra blaivaus mąstymo. o bijodamas būti išjuoktas. panieką ir pašaipą. įprasdamas prie jos. Jas vykdo licenzijų tarnybos. Todėl prasmių sistemą keičiantys individai turi keisti ir savo socialinius santykius. gėdos būdai. Požiūriai. kaip kraštutinė priemonė. palyginti su policijos prievarta. taip pat sudaro kontrolės sistemą. Padėtis visuomenėje – individo vieta daugelio ribojančių bei varžančių veiksnių atžvilgiu. Šiuolaikinė amerikietiška “šeimos teorija”. paprastai ir laikomi sveiku protu. pagal 23 . susiję asmeninio lojalumo ryšiais (šias grupes sociologai vadina pirminėmis) – naudojami labai veiksmingi bei subtilūs kontrolės mechanizmai. Kriterijai. pabrėžianti. Tačiau kiekvienoje normalioje visuomenėje jėga yra naudojama apdairiai. pajuokos. Būtent šio rato sąlygoti socialiniai saitai paprastai yra reikšmingiausi. Tai įtikinėjimo. pašaipos. bendradarbių primesta kontrolė. kad namai – tai prieglobstis nuo susvetimėjusio pasaulio ir įtampos. Ji aprėpia daugybę priemonių ir būdų nepaklusniems nariams sutramdyti. Išsilavinusi biurokratinė vyresnybė nebeišveja savo nepaklusnių darbuotojų į gatvę. Vaikas pradeda dalyvauti suaugusiųjų pasaulyje – turėti adresą. Stratifikacija reiškia. kad jis nedaug ką gali pakeisti. Profesijos įgijimas neišvengiamai pasmerkia individą daugybei kontrolės formų. Žmogus prisitaiko prie konkrečios visuomenės. Pagal eiliškumą po valstybės ir teisinės kontrolės dažniausiai minimas ekonominis spaudimas. Darbe lengviau negu namie kontroliuoti save. kurioms privalu paklusti. Nedaug prievartos būdų yra tokie efektyvūs. darbdaviai ir kt. Žmogus veikia visuomenėje tiksliai apibrėžtų įtakos ir prestižo sistemų ribose. Socialinė stratifikacija atskleidžia. Tam tikro amžiaus vaikus labai domina galimybė atpažinti žemėlapyje savo buvimo vietą. yra ir kitų. kurių išraiška gali būti galia. Sunkiausia ištverti tokias sankcijas kaip socialinę izoliaciją. profsąjungos.“brandumas”.` Pagaliau žmonių grupė. be abejo. o prispiria juos kreiptis į psichiatrus. kurioms turi paklusti visi. kaip tie. papročiai ir elgsenos normos. Vaikas prisitaiko ir paklūsta ne bijodamas bausmės. Rizikuoti suirti šiems ryšiams – tai rizikuoti visiškai prarasti save.tai moralė. Tačiau jos priemonės yra skirtingos įvairiose socialinėse situacijose. kurias grasinama pabloginti gyvenimo sąlygas ar sumažinti pajamas. Daugumos žmonių padėtį visuomenėje nustato taisyklės. žmogus suvokia ir tai. Po šiuo turbūt neišvengiamu spaudimu stengiantis susitarti glūdi tikrai žmogiškas troškimas būti pripažintam. individo šeima ir artimų draugų ratas. kad autokratiškas įstaigos vadovas nuolankiai paklūsta savo žmonai ir keliaklupsčiauja prieš draugus. Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. “blaivus mąstymas” bei panašūs yra susiję su socialiai reliatyviomis situacijomis ir tampa beprasmiai. Suvokęs savo padėtį. apkalbų. Normų laikymasis toks pat svarbus individo profesinei karjerai kaip išsilavinimas ar kompetencija. Be visa apimančių priverstinių sistemų. Kraštutinis ir. seniausias socialinės kontrolės būdas – fizinė prievarta. Tiesinės priemonės čia taikomos tik pačiais būtiniausiais atvejais. Kita socialinės kontrolės sistema. kad visuomenę sudaro lygmenys. kad kiekvieną visuomenę galima apibrėžti kaip rangų sistemą. t. Ignoruoti šias jėgas yra rizikinga.y. tarpusavyje susiję vieni su kitais superordinacijos ir subordinacijos ryšiais. kuriuos suaugusieji priima kaip savaime suprantamus dalykus. kurią gali taikyti bendruomenė savo nariui. Jokia visuomenė negali egzistuoti be socialinės kontrolės. Jėga – bet kokios politinės santvarkos pagrindas. Suaugusių pasaulio horizontus apibrėžia koordinatės. Galų gale pati skaudžiausia bausmė. privilegijos ir prestižas. . .pasmerkti jį nuolatinei gėdai ar visai ištremti iš savo būrio. daranti spaudimą atskiram individui. jei pripažįsta tos visuomenės pažiūras bei įprastines nuostatas. atskirti nuo jų. kurias nustato visai vaikui nepažįstami žemėlapių sudarinėtojai. Žmogus visuomenėje. Taip pat labai svarbi neoficiali. tačiau taip nubaustieji mano priešingai. kurioje skleidžiasi vadinamasis privatus gyvenimas. kuriais jis gali išlaikyti svarbiausius savivaizdžio komponentus. Žmogus neišvengiamai susieja savo būtį su socialinio žemėlapio koordinatėmis.

Mes esame viduje visuomenės. Esame lokalizuoti visuomenėje ne tik erdvės. kai reikia patiems kurti naujus elgesio medelius ir vėliau jais vadovautis. Socialine padėtis mūsų norų nepaiso. anot Max Weber. Max Weber charizmos teorija: kaip sugriauti visuomenės priimtą “ savaime suprantamą pasaulį”. Daugelį dalykų lemia kiekvienos klasės aplinkos reikalavimai. Jėzus. pagal kurį žmogus turi veikti konkrečioje situacijoje. Institucionalizuota visuomenės struktūra sukuria mūsų veiksmų modelius. Mūsų visuomenėje materialinė gerovė dažnai veda į politinę valdžią. Sociologai tai vadina statuso simbolika. socialiai palaikomas ir socialiai transformuojamas. Mes norime paklusti taisyklėms. Individo klasinė padėtis. atrodo. skonį. negali labai smarkiai pakeisti situacijos.y. siūlydamas kitą apibrėžimą. kuriomis ją apgaubia jos dalyviai. Sociologas. kokį išsilavinimą gali gauti jo vaikai. Klasinei visuomenei būdingas didelis socialinis mobilumas. Senieji įpročiai vėl išlenda ir revoliucijos sukurta 24 . kad jų visai skirtingos nusistovėjusio pasaulio interpretacijos prigyja bent jau šalininkų gretose. kad galima gyventi nusišalinus nuo visuomenės. ji reintegruojama į visuomenės struktūras. ko jis gali tikėtis iš gyvenimo. suteikia jam tam tikrų tikimybių. aiškiausiai atsistoja prieš mus kaip prievartos forma. Dažniausia skirstoma į klases pagal ekonominius kriterijus. neretai ne tokia radikalia forma: pranašais seka popiežiai. Individo klasinė padėtis sąlygoja. kad jų prievarta ribota. struktūros.pajamas ir profesiją – gali daug ką nuspėti apie šį individą. Visuomenė yra istorinė esybė. Ypatinga charizmatinio judėjimo trauka retai išlieka ilgiau.kuriuos individai priskiriami tam tikriems lygiams.y. savo gyvenimo trukme pralenkiantis kiekvieno žmogaus gyvenimą. kaip objektyvus ir išorinis reiškinys. Pagrindinis stratifikacijos tipas nūdienos Vakarų visuomenėse yra klasių sistema. o revoliucionieriais – valdininkai. Skirtingų visuomenės klasių gyvenimai skiriasi ne tik kiekybe (trukme) – jų gyvensenos skiriasi ir kokybiškai. Napoleonas ir k. kokios dalios galima tikėtis visuomenėje. Pavienis individas. labai skiriasi įvairiose visuomenėse. Ji grindžiama ne tradicija ar teisėtumu. labai mažai susijusios su socialiniais dalykais. Visuomenė. kokią visuomeninę padėtį jis jau pasiekė. Pavyzdžiui. Šiuo atveju jis gali tik pasitraukti iš situacijos.) Charizma meta iššūkį senosioms definicijoms. Kartais individams pasiseka pasiekti. kad visuotinai priimtos prasmės nėra visagalės. nuo išpažįstamos religijos iki tikimybės užbaigti gyvenimą savižudybe. grindžiamos skirtingais skirstymo kriterijais. Nekintanti charizma tampa “rutinizuota”. duoda labai mažai naudos. labai skirtingi veiksniai lemia individo vietą tradicinėje Indijos kastų visuomenėje ir nūdienos Vakarų visuomenėje. ką mes darome. jei jos prasmę seniai įtvirtino tradicijos ir visuotinis susitarimas. žinojimo sociologija stengiasi tiesiogiai susieti mąstymą su mąstytoju ir jį supančiu socialiniu pasauliu. o dažniausiai visai neduoda. kokio lygio medicininės pagalbos gali sulaukti jis bei jo šeimos nariai. vaidinti vaidmenis. Ši lokalizacija nustato ir apibrėžia beveik viską. t. Mūsų pasipriešinimas tam. negu vienos kartos gyvenime. Atvėsus sukilimų aistroms. lokalizuoti tam tikrose socialinės sistemos vietose. ką visuomenė primeta ar draudžia. t. žmogus parodo. gyvenimo galimumų. kurios. bet ir kas mes esame. Tai. priklausymą tam tikroms bendrijoms ir net atitinkamas pažiūras). taigi. pakeičia senąsias prasmes naujomis ir visiškai naujai apibrėžia žmogiškosios egzistencijos prielaidas. Charizma gali atsirasti ir pasaulietiniame gyvenime (Cezaris. žinodamas apie individo du parametrus . Identitetas yra socialiai įgyjamas. Kiekvienos klasės aplinka nesuskaičiuojamomis įtakomis nuo pat gimimo formuoja asmenybę. elgesio ir kalbos stilių. kuriuos visuomenė paskyrė. atveju. ką mes darome: nuo kalbos iki etiketo. bet individualaus lyderio neparasta įtaka (buda. Visuomenė lemia ne tik tai. bet ir laiko atžvilgiu. tarsi jos pašalyje. bet nebūtinai būna šitaip. Visuomenė pateikia šabloną. Mahometas). jau rodo. viršų ima ekonominiai interesai bei politinės ambicijos. Kiekviena socialinė situacija yra palaikoma prasmių. Demonstruodamas įvairius simbolius (materialius daiktus. Net ir toje pačioje visuomenėje gali koegzistuoti kelios stratifikacijos sistemos. Todėl žmonėms labai reikšminga padėties simbolinė išraiška. Tik labai retai mes atsiduriame situacijoje. Net visai abstrakčių idėjų.

Vietoje to jis bando apgalvotai pasinaudoti jomis netradiciniais būdais. Visi socialiniai pokyčiai yra susiję su naujomis tikrovės apibrėžtimis. Weber suformuluoto požiūrio į visuomenę nuostatos nėra logiškai prieštaringos. politikų vadovaujamos. Jie gali pasakyti “ne” visuomenei ir yra dažnai taip padarę. Vaidmenys. o minios. Jos kūrėjas – vokiečių sociologas Georg Simmel. etiką – manieros. konstruoti savo “pasaulius” ir tokiu pagrindu atsiskirti nuo pasaulio. turėdamas omenyje socialinio vaidmens jam keliamus reikalavimus. Net jei pokyčiai būtų gerokai mažesni. Tai gali padaryti tiek individas. cirkas ar net karnavalas – štai vaizdiniai mūsų dramos modeliui. jei pamąstytų apie jį valdančius instinktus. nes akcentuoja skirtingus socialinės tikrovės aspektus. kupiną atsitiktinumų ir netikrumo. sakantis “Aš neturiu pasirinkimo”. A. kad institucijos reguliuoja žmogaus elgesį panašiai. Visuomenė apibrėžia mus. kad kažkas pradeda elgtis priešingai senųjų apibrėžčių diktuojamiems lūkesčiams. neturėjo šios stiprybės savo gyvavimo aušroje. kaip instinktai nulemia gyvūnų elgesį. kur jie juokauja ir žaismingai vaidina. atmesdami įvairių socialinės sąveikos formų įprastinį rimtumą: rimtą bendravimą pakeičia niekuo neįpareigojantis pokalbis. negu vylėsi revoliucionieriai. Pramoninė sociologija pateikia daugybę pavyzdžių. Weber charizmą laikė viena iš pagrindinių varomųjų jėgų istorijoje. M. Dramos modelis suteikia galimybę ištrūkti iš griežto determinizmo. kuriame gyventi jie buvo nuo pat pradžių ugdomi. t. Visai teisinga teigti. kokie gilūs jie buvo. sukurtos kiek kitokių arba visai nepriklausomų apibrėžčių pagrindu. tai galima vidujai nuo jos atsiriboti. Tokie asmenys simbolizuoja socialinį makevializmą. Individo vaidmuo gali būti priešingas visuomenės nustatytiems. Scena. E. Tačiau pasaulis niekada neišlieka visiškai toks. Kiekvienas žmogus. koks buvo. atmetus visas iliuzijas. kaip dirbantieji panaudoja oficialią gamyklos tvarką tikslams. estetiką – skonis. kuris gali bet kuriuo momentu suirti. bet savo ruožtu ji yra apibrėžta mūsų. kad socialumas yra žaidiminė socialinio bendravimo forma. Jis teigė. socialinė sistema dezorganizuodama arba tenka imtis ją reorganizuoti. lengvai formuojama. Socialumo teorija. suvokiant visuomenę kaip sunkiai prognozuojamą. egzistuoja kaip sektos. pareiškia kitokį nusistatymą. kultai. jei kas nors atsisako dalyvauti žaidime arba bando spręsti rimtus (pavyzdžiui. Visos naujos definicijos reiškia. kokia stipri ji dabar beatrodytų. tiek jo bendraminčiai. Durkheim ir M. kodėl jie paklūsta instituciniams imperatyvams. Manipuliacijos atveju individas nebando keisti socialinių struktūrų ar pats atsiriboti nuo jų. apsimestinis spontaniškai arba apgalvotai. nesutampantiems ar net priešingiems direkcijos intencijoms. tačiau jie apgaudinėja patys save. teatras. bet prireikus padeda jį pakeisti. kad jų neslegia padėties. Socialumo sukurtas pasaulis yra netvirtas. kai nuodugniai išstudijuojama visuomenė ir. bet jo požiūris į sociologiją labai skyrėsi. kurių ribojami mes egzistuojame visuomenėje. M. kad visuomenė yra objektyvus faktas. Kai ne atskiri individai. Jei socialinė tikrovė yra kuriama pagal dramos principus. Visas jos išskirtines savybes sugalvojo ir įdiegė žmonės. Tačiau yra esminis skirtumas tarp instinktų ir institucijų poveikio. Yra įmanoma žmonėms. randamas būdas ja manipuliuoti savo tikslais. yra šio 25 . Žmonės sako tą patį aiškindami. Gehlen institucijų teorija teigia. Tačiau “žaisdamas visuomenę” žmogus mokosi būti didžiosios socialinės scenos aktoriumi. Tokios “kontrvisuomenės. nuosavybės ir aistrų įprastinė našta. Weber amžininkas. Susibūrime žmonės “žaidžia visuomenę”. verčiantis paklusti ir net kuriantis mus. Ir jie būtų teisūs.y. turi savyje “apgaulingo tikėjimo” galimybę. Gyvūnas. “rateliai” ar kitokios grupės. taip negailestingai nuverstu. pasakytų: “Aš neturiu pasirinkimo”. dirbtinis kūrinys. kad mūsų prasmingi poelgiai paremia visuomenės statinį. tai ji ir turi būti kaip drama lanksti.tvarka pradeda įgauti panašumų su ankstesniu režimu. bendrauja tarpusavyje. atsiskyrimas ir manipuliacija. Tačiau taip pat teisinga teigti. jų vis dėlto yra. Kai negalima transformuoti arba sabotuoti visuomenės. bet charizma visada yra labai trumpalaikis reiškinys. Lengvo bendravimo situacijos dalyviai laikinai pamiršta savo “rimtuosius” identitetus ir pasineria į trumpalaikį fantazijos pasaulį. Nė viena socialinė struktūra. Transformacija. verslo) reikalus. Jos yra antitezinės. Kartais tik iš laiko perspektyvos galima suvokti. sociologų vadinamos subkultūromis. pavieniui ar grupėmis.

politinis ar sociologinis jis būtų. ir žmogaus. kaip gynybos nuo nerimasties. kad daug sociologų. kuris perpranta žaidimo taisykles. kad miršta vienas. atmetus lengvatikybę. Tai ypač lemia žmogaus laikyseną mirties akivaizdoje. Visos įšventinimo apeigos iliustruoja šią funkciją. Tai ypač teisinga kalbant apie įžvalgumą visuomeniniuose reikaluose. adresai. Tas žmogus. Pasaulyje. jog jiems priskiriami neigiami identitetai. Žydai pateikia savo identiteto kontrapibrėžtis. kuriuos iškelia mūsų egzistencija. Makiavelizmas įgauna neigiamos moralinės energijos. profesijos bei žmonos gali staiga pradingti ar pasikeisti. Manantieji. Kadangi visuomenė yra tarsi socialinių vaidmenų raizginys. Norint suvokti žmogaus padėtį be paguodžiančių mistifikacijų. Tik tas. Tos struktūros apsaugo mus nuo atviros gyvenimo nerimasties. vis tiek pabaigoje teks susidurti su tuo vidurnakčio košmaru.paveikslą. minuso ženklą. Laimėjimo paslaptis – nenuoširdumas. Man samprata pateikia visuomenės. konkretus. nagrinėdami šias problemas. “Apgaulingas tikėjimas” atskleidė mums visuomenę kaip mechanizmą. kurie rūpinasi taisyklių saugojimu. kuris nuoširdžiai atlieka visus savo vaidmenis. gali sukčiauti. Joje nagrinėjama autentiškumo ir neautentiškumo problema. pagal savo norą. o socialiniam mokslininkui patikėta mažesnė misija – formuoti tam pasaulio sutikimą. visgi teisinga. Makiavelizmas ir etika. geismo paslaptis. Jei mes ir nugyventume visą savo gyvenimą be kankinančių klausimų. priskiriama egzistencialistinei koncepcijai ir pavadinta das Man. kad žinojimas visada grindžia kelius į valdžią. susijusius su antisemitinėmis kategorijomis. Mokslinė ir etinė sampratos iš esmės yra visiškai skirtingos. yra nuostata pati savaime etiškai neutrali. Iliuzijų netekęs žmogus nėra nei dabartinio. atsargiai. kuris neryžtingai. organizuojantys visas baimes taip. baimės. mirties siaubas – visa tai kruopščiai užmaskuojama. Visuomenėje egzistuoja “savaime suprantamos” struktūros. kuris tėra baltojo prototipo šešėlis. koks turėtų būti teisingas gyvenimas. Mus supa tamsa iš visų pusių. o kartais aistringai bandančio būti kuo nors kitu. o kiekvienas iš šių vaidmenų gali tapti pastoviu ar laikinu jo atlikėjo pasiteisinimu nenorint prisiimti atsakomybės. Taip sukuriamas juodasis rasizmas. kada pasijusime netekę visų vardų ir identitetų. “kur viskas gerai”. nei būsimo režimo uolus tarnas. pakankamai aiškiai įrodo. Visi planai galiausiai suyra. kai jį taiko žmonės be etinių skrupulų ar užuojautos. jų smulkmeniškai netyrinėdamas. negali būti “ekstazinėje” padėtyje ir todėl yra visai nepavojingas tiems. Vardai. Tačiau visuomenė guodžia mirštančiojo artimuosius bendromis kategorijomis. nepakartojamas žmogus. Aišku. Egzistuoti autentiškai – tai gyventi gerai suvokiant savo individualybės nepakartojamumą ir išskirtinumą. Gimimo stebuklas. ką gerai žinojo ir mokė Machiavelli. yra gana utopiška.“apgaulingo tikėjimo” auka. Makiavelizmas. yra įsitvirtinę standartiniai veiksmai bei ritualai. laukiant naujos. Ciniškas požiūris į visuomenę – ne vienintelis galimas pasirinkimas. Čia galėtume kalbėti apie „viskas gerai“ pasaulį (OK world). ignoruojant metafizinius klausimus. paprasčiausiai pakeisdami priešingais ženklus. siejamą su jų identitetu. kad galėtume ramiau į jas reaguoti. Ji gali būti nusakoma žodžiais: “Taip nedaroma” (One does not do that). kuris reaguoja į lūkesčius. Fizikai kuria pasaulio sunaikinimo projektus. būtina peržengti “savaime suprantamą” visuomenės rutiną. Jei žmogus žiūri 26 . suteikiantį alibi mūsų bėgimui nuo laisvės. kai skubame per savo trumputį gyvenimą neišvengiamos mirties link. Neautentiška egzistencija – savęs praradimas anoniminiame Man. . kokį jį padarė visuomenė. kad sociologinė perspektyva neskatina žengti į aukštesnę etinio jautrumo pakopą. yra linkę priimti tas kategorijas. paveikslą. O kas yra tikrovė? Ji labai trapi ir sąlygiška. Vien tai. kad apgaulė ir saviapgaulė yra socialinės realybės šerdis. Visi namai kada nors ištuštėja. lankstų prisitaikymą prie šios socialinės eros ar patiklumą. Moksliniai metodai negali paaiškinti. pakeisdami pliuso ženklu. Man koncepcija leidžia gyventi neautentiškai. Negras ima jausti pasididžiavimą savo rase vietoj anksčiau buvusios gėdos. Sociologija atskleidžia visišką visų socialiai suteikiamų identitetų santykinumą. kad įžvalgumas padeda įgyti reiškinių kontrolę. Sociologija parodo žmogaus – tokio. nekelia etinių klausimų. kas esame ir ką darome. savojo unikalumo iškeitimas į socialiai sukurtas abstrakcijas. Martin Heidegger koncepcija. Nors pozityvizmo vizija. tai galime teigti. tačiau jis nebūtinai tampa nuo visko atsiribojusiu ciniku.

o kas blogai.. Viena iš jų – atidus dėmesys dalykams. ypač tada. ką žmonės daro ar kuo yra. kurie kitiems mokslininkams atrodo nuobodūs ir neverti būti mokslinio tyrimo objektais. (santrauka) 27 . kiek tai įprasta bei kasdieniška. Sociologija gyvybiškai susijusi su tuo. 2. tai nedvejodamas ją apgaudinėja. kas yra pagrindinis humanitarinių mokslų objektas – žmogaus egzistencija kaip tokia. Antra. arba sunku suprasti stratifikacijos sistemą. tai sociologo atsakomybė vertinti gautus duomenis neatsižvelgiant į savo simpatijas ir antipatijas. 2002. kas yra gerai. Iš gamtos mokslo atstovų sociologai gali pasimokyti labai svarbaus dalyko – žiūrėti į savo discipliną šiek tiek kaip į žaidimą. nepuolant išsakyti savojo nusistatymo. jei nelaikome jos konfidencialiu žaidimu. Neįmanoma perprasti politikos. . Sociologija. gali būti reikšminga socialiniam tyrimui. Sociologų naudojama mokslo metodika suponuoja keletą tik šiai disciplinai būdingų vertybių.į visuomenę kaip į komediją. Sociologijos humanizmas. Matulionis.nesvarbu. Arvydas. Vilnius: Homo Liber. kai šitaip gali nors truputį palengvinti širdgėlą ar šiek tiek praskaidrinti gyvenimą. Intelektualinei disciplinai būdingas ironiškas skepticizmas savo užmojų atžvilgiu yra jos humanistinio pobūdžio ženklas. gyvybiškai susijusiomis su žmogaus egzistencijos tyrinėjimu. Sociologas sugeba išklausyti visų aplinkui. Pačios svarbiausios iš jų – istorija ir filosofija. išankstines nuostatas. jei nepastebime jos maskaradinio pobūdžio. viltis bei baimes. Atvirumas humanistiniam sociologijos akiračiui numato nenutrūkstamą bendradarbiavimą su kitomis disciplinomis. Visa.198 p.

socialiniai procesai ir reiškiniai. kad nepakankamai įvertina socialinius pokyčius. Anot R. Populiari buvusioje Sovietų Sąjungoje. o konflikto priežastys – neišsprendžiamos. išsilavinimo. skatinamą priešpriešos tarp turtingų ir beturčių. jos atskiros dalys. kuriai būdinga socialinė nelygybė ir socialinis konfliktas. Tai mokslas. socialinio prestižo ir pan. Žymiausi jos atstovai: JAV – Luisas Kozeris ir vokiečių kilmės anglų mokslininkas Ralfas Darendorfas. kad visuomenė galėtų išlaikyti esamą šiuolaikinę formą. privilegijuotų šeimų keliai yra lengvesni. struktūrinis-funkcinis.metodologinė šiuolaikinės sociologijos ir socialinės psichologijos kryptis. L. Socialinio konflikto paradigmoje: visuomenė – sistema. Žmogus turi kalbą ir kitus sąveikos simbolius. santykiškai stabiliai tarp savęs susijusių dalių. Ši paradigma kritikuojama. tai socialinio konflikto paradigma apibūdina visuomenę kaip dinamišką. Išskiriami fundamentalieji ir taikomieji-empiriniai sociologiniai tyrimai. Darendorfo. klasinius. naudojasi daiktais. rasės ir lyties veiksnius. Šios pažiūros laikėsi K. Jei struktūrinė-funkcinė paradigma akcentuoja stabilumą. kad pabrėžiant socialinio konflikto reikšmę. Šiuo metu dominuoja modernaus socialinio konflikto paradigma. kurioje dėmesys koncentruojamas į socialinių sąveikų simbolinį turinį. Šios paradigmos pagrindėjas – anglų sociologas Herbertas Spenceris. rodantis socialinių grupių siekius. Ši paradigma kritikuojama už tai. Struktūrinė-funkcinė paradigma yra teorinė struktūra. konfliktas – pasipriešinimo kiekvienoje visuomenėje esantiems valdžios ir pavaldumo santykiams rezultatas. Sociologijos dalykas: socialiniai santykiai. nagrinėjantis socialinių sistemų sąveiką visuomenėje. Socialinių ryšių sugriovimas gresia tik toms visuomenėms. kurios – ne. Pavyzdžiui. vaikams iš turtingų. atsižvelgdama į laiką ir vietą. skatinantis socialinius pokyčius. Pagrindinis klausimas: kurios grupės turi naudos. Kiekviena visuomenės dalis turi vieną ar kelias svarbias funkcijas. grupių ir klasių konkurencijos lygiais. 28 . Sociologijos objektas: visuomenė. vykstant socialiniams procesams.Sociologija nagrinėja visuomenę kaip visumą. 3) socialinė veikla kyla iš visuotinės individualių veiklų sąveikos. o skatinanti visuomenės pusiausvyros palaikymą jėga. Simbolinės sąveikos (interakcionizmo) paradigma: teorinė. Šios paradigmos atstovai tiria ne tai. susidedanti iš daugelio skirtingų. supaprastinamas visuomenės suvokimas. Kozeris teigia. Kiekvienam socialinės struktūros elementui būdingos tam tikros socialinės funkcijos. jos skirstymas į išnaudotojus ir išnaudojamuosius. Socialinio elgesio modeliai – stabilūs.Marksas. simbolinės sąveikos (interakcijos) ir kt. kurios yra būtinos. kad kiekvienoje visuomenėje yra socialinės įtampos elementų. o kas juos skiria. socialinė aplinka. Socialinė aplinka – įvairių socialinių grupių kovos arena. 2) reikšmės atsiranda socialinėje sąveikoje. Trys pagrindiniai socialinės sąveikos principai yra šie: 1) žmonės. Šiuolaikiniai pagrindėjai – JAV sociologai: Talkotas Parsonas ir Robertas Mertonas. Konfliktas – ne griaunamoji. Nelygybė yra nelygaus vertybių (pinigų. kad visuomenė yra santykiškai stabili sistema. Reiškinio esmė išryškėja. Demokratinėse visuomenėse socialiniai institutai išsaugo socialinį susitarimą ir konfliktai išsprendžiami. Šiuolaikinė liberali visuomenė gali bandyti spręsti konfliktus individų. Robert Merton: sociologija yra ypač naujas mokslas su ypač senu tyrimo objektu. Socialinis konfliktas – neišvengiamas visuomenės reiškinys ir socialinės raidos stimulas. Konfliktas – ideologinis reiškinys. Sociologija nagrinėja visuomenę ne abstrakčiai. Su laiku tiesiogiai susiję procesų dinamikos tyrimai.) pasiskirstymo tarp skirtingų gyventojų grupių rezultatas. kuriose konfliktai skiria visuomenę į dvi priešiškas klases. kuri remiasi požiūriu. Bendrieji sociologijos požiūriai (paradigmos): socialinio konflikto. kas vienija žmones. remdamiesi reikšmėmis. bet konkrečiai.

asmenybės. slypinčių asmenybėje. kultūra. Visuomenės nuomonės tyrimai. sistema. Pirminėje (mažoje) grupėje ryšiai yra tik asmeniniai ir tiesioginiai. procesas. Specialiosios (vidurinio lygio) sociologijos teorijos: kultūros. kuriai būdingas didesnis ar mažesnis bendrumo laipsnis ir kurios nariai nuolat sąveikauja. eksperimentas. bet jų sąveika – menka arba jos visai nėra. pvz. Sociologija apima visą socialinę tikrovę. struktūra. Jos narius veikia situaciniai ryšiai. regiono kultūrinės ir socialinės raidos lygis ir specifika. darbo. šeimos. vaidmuo. kad savoje kultūroje kitos kultūros standartai atmetami. politikos. Kultūrą sudaro visa tai. empiriniai duomenys ir kt. Politinės organizacijos – antrinių grupių pavyzdys. Mažiausia grupė – diada. statusas. mokslo. Reakcijų. Simbolinės sąveikos kritikai teigia. Civilizacija – visuomenės. neigiantys dominuojančią kultūrą. švietimo. besiskiriantis nuo dominuojančių toje kultūroje. biografinis metodas ir kt. kaip “aktorius”. lauko tyrimas. bet stabilesnė už diadą. neįmanoma ištirti asmenybės kūrybinių galių. bet smurtą. todėl viskas turi būti išreikšta sociologijos kategorijomis: visuomenė. normas. Kontrkultūra – kultūros modeliai.Išorinė socialinė kontrolė virsta savikontrole. oficialiosios statistikos duomenų interpretavimas. Etnocentrizmo alternatyva yra kultūrinis realityvizmas – būdas įvertinti bet kurią kultūrą remiantis savosios kultūros standartais. Pirminės ir antrinės grupės. veiklos formų. Visos kultūros turi penkis bendrus komponentus: simbolius. Kultūros pokyčiai. gyvenimo būdo keitimas) socializacija. kurio metu žmogus įsisavina vertybes. kurioje jis gyvena. teisės ir kt. Sociologijos kategorijos. būdingus tai visuomenei. kas sukurta žmogaus. kalbą. apibrėžti tyrimo objektą ir dalyką. Idealus grupės narių skaičius – penki. Kultūros integracija. “kaukė”. iškrypimą ir agresiją. kurios nariai yra vienu metu vienoje vietoje. reiškinys. Išskiriamos Chicago ir Iova (JAV) mokyklos. institutas. nusikalstamumas. Kultūra – bendruomenę sudarančių žmonių gyvenimo būdas. vadinami kategorijomis. suformuluoti hipotezę. simbolinių turinių. kurie vadinami antriniais. dokumentų analizė. funkcija. “scenarijus”. veiksnys. Bendriausios kategorijos: civilizacija. socialinės stratifikacijos. naujoko ir pan. Sociologiniai tyrimai: sudaryti tyrimo programą. vartodami tokias sąvokas. Grupė turi lyderį. suformuluoti problemą. Metodai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. religijos. turtingumas ir ypatingumas priklauso nuo įvairovės ir platumo sistemų sąveikos. kuriuose tarp individų nėra tiesioginės sąveikos. normas ir materialinę kultūrą. nes pasireiškia didžiausias pasitenkinimo bendra veikla laipsnis. Socializacija – procesas. kuriose dalyvauja asmenybė. Yra skirtingi akcentai ir skirtingi matavimai. Antrinė (didelė) nuasmeninta grupė. Etnocentrizmas pasireškia tuo. Antrajai – svarbiau nagrinėti stabilias. Anketavimas. Pirmajai būdingas dėmesys sąveikos procesui. Pirminė (vaiko. Subkultūra – kultūros modelis. Agregacija – bendrija. analizuoja sąveiką. pavyzdžiui. pasirinkti tyrimo metodologiją.) bei antrinė (besikeičiančių sąlygų pažinimas ir prisitaikymas prie jų. stebėjimas. Nė viena paradigma nėra geresnė ar blogesnė. elgesio vaidmenis ir modelius. 29 . autobuso keleiviai. skatinantis ne aukštąsias vertybes. Triada taip pat nėra stabili. susiformavusias simbolines struktūras. Su simbolinės sąveikos paradigma susijusi socialinės dramos koncepcija. Masinė kultūra – dirbtinis kultūros pakaitalas. kad ji koncentruoja dėmesį į mikroprocesus. šeimoje. kuri socialinį gyvenimą aiškina kaip dramos metaforos realizavimą. Kultūra ir civilizacija. interviu. atlikti teorinį tyrimo pagrindimą. Konkretieji sociologiniai tyrimai. per mažai domėdamasi makroprocesams. kuri remiasi tam tikrais bendrais specialiais interesais ar bendra veikla. Socialinė grupė – tai dviejų ar daugiau žmonių bendrija. “scena”. šeima. vertybes. Dariniai. suformuluoti jo tikslus ir uždavinius.

kad religijos skiriamasis bruožas yra skirtumas tarp to. Kultūros vertybės pasireiškia per platų socialinės veiklos ratą. Religija ir Bažnyčia. Pavyzdžiui. Labiausiai paplitusios religijos: katalikybė. kad šis išmoktų pats rinkti ir įsisąmoninti naujas. Religinės grupės klasifikuojamos į Bažnyčias. atsakingu už save.E. neformali religinė organizacija. Socialiniai tinklai. Individas.). Sėkmingai reformai labai svarbūs du pagrindiniai veikėjai – mokinys ir mokytojas. Kultūros sociologija. Tačiau pats kasdieninis gyvenimas gali išryškinti tokius reiškinius. Kaip individas įsitraukia į visuomenės socialinius santykius. Socialiniuose tinkluose susiburia žmonės su panašiomis socialinėmis charakteristikomis ir socialiniu statusu. nustatanti. kuriems suteikiama šventumo aureolė. Kartais jie vadinami “naujaisiais religiniais judėjimais”. Mokykla.) ir pasiektieji (išsimokslinimas. nereikalaujanti iš savo narių religinės išraiškos ir aktyvaus dalyvavimo. krišnaitai. bet siekiant tapti aktyviu. nagrinėjanti ryšį tarp žmogiškosios kultūros ir gamtinės aplinkos. mokslinis laipsnis. islamas. kas šventa ir kas nešventa. Įgiję simbolinę reikšmę objektai vadinami totemais – vertybiniais žmonių grupės simboliais. Ši sąvoka atspindi socialinių ryšių susipynimą. kaip labai integratyvios. Religija pripažįsta. sektas ir denominacijas. Sekta – nedidelė. Apibūdinti sąmoningai socialinei būtybei dažniausiai naudojame sąvoką žmogus. Struktūrinė-funkcinė paradigma pateikia kultūros. kuriame svarbiausias yra asmenybės ugdymo aspektas. profesija. kuri padeda tam tikrai žmonių grupei spręsti žmogaus gyvenimo problemą. Kultūros institutai. Doktrinos pagrindas – nesąlygiškas tikėjimas absoliutu. Religinė doktrina yra teologinių pažiūrų sistema. gimimo vieta ir kt. asmenybė. kad kultūra yra dinamiška socialinio konflikto arena. tapti mokinio katalizatoriumi. atskleidžia jo statuso ir socialinio vaidmens sąvokos. kad idėjos labiau negu materialiosios gamybos produktai yra žmonijos egzistavimo pagrindas. kelianti savo nariams mažesnius reikalavimus. tikrumo pojūtis. daug laisvesnė priklauso bendrijai samprata. padeda žmonėms susitelkti į visuomenę. Remiamasi idealistine filosofine doktrina. kuri teigia. Denominacija turi savo profesionalius dvasininkus ir administraciją. Religija remiasi tam tikra doktrina. scientologijos bažnyčia ir kt. Asmenybės sociologijos objektas yra individo socializacija. draugų ratas. kurios nori pakeisti visuomenę. induizmas. kad kultūros sistema negali lygiai patenkinti visų visuomenės narių poreikių ir netgi sudaro galimybę vieniems engti kitus. o kas klaidinga. santykiškai stabilios sistemos sampratą. kas tikra. Todėl kyla jėgos.Konformiškumas – grupės narių noras prisitaikyti prie kultūros modelių. Šventumo sfera – ypatinga galia. Kultūrinė ekologija apibrėžiama kaip teorinė paradigma. Referentinė grupė – etalonas individams vertinti įvykius ir priimti sprendimus. skatina tirti jų ryšį. Toliau eina profesinis ir neprofesinis lavinimas bei savišvieta. Formalūs ir neformalūs vaidmenys. prestižinis klubas.. kuriems grupė yra pritarusi. kuri teigia. pavardė. Durkheimo veikale “Elementarios religinio gyvenimo formos” (1912) sakoma. kuria ir gina šventumą. Asmeninė religinė patirtis aiškinama kaip kulminacinis išgyvenimas. savo visuomenę piliečiu. pareigos ir pan. profesionaliu. Religija – tikėjimų ir veiklos sistema. Mokytojas vėl turi tapti autoritetu mokiniui. tačiau ryšys šiuo atveju yra silpnesnis. Turi keistis mokymosi motyvacija: ne dėl pažymio. kuriai vadovauja pasauliečiai. nesikartojanti kasdieniniame gyvenime. Dar yra ketvirtasis religinės grupės tipas – kultas: munistai. savo šeimą. Išskiriamas: ikimokyklinis. sparčiai besikeičiančias žinias. Mokymo programos turi išlaikyti fundamentalumo ir taikomumo balansą. budizmas. ekstaziškas nežinomos kilmės jausmas. Socialinis vaidmuo – elgesys. Socialinio konflikto paradigma aiškina. Denominacija – tarpinė grandis tarp Bažnyčios ir sektos. Asmenybės sociologija. siejamas su statusu. mokyklinis lavinimas. simbolizuojančiais šventas idėjas ar jausmus. etninė priklausomybė. Vaidmenis apibūdina ir 30 . Statusai yra priskirtieji (lytis. Šventumo galia sustiprinama ritualais. Remiamasi materialistine kryptimi. Dalis vaidmenų yra griežtai apibrėžti.

Situacija. atskirti darbą nuo namų. 2) globos (su darbuotojais stengiamasi tartis. Konstitucijoje sakoma: “Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas. Kartais burtis į bendruomenę verčia nelaimė ar liga. Valdymas gali būti utilitarinis (tikslūs nurodymai. Bendruomenė – turinčių bendrų tikslų žmonių sąveikos forma. religiniu ir kitais aspektais. atimti tiesioginio bendravimo teikiamą emocinį ryšį. Kiekviena valstybė savo raidos strategiją ir taktiką realizuoja per socialinius institutus: vyriausybę. valstybės dydis. Lietuvoje valdymo funkcijos yra padalintos. priklausomai nuo politinio valdymo sistemos. Vidaus funkcijoms labai svarbi yra valstybės sandara. tik jam būdingas vaidmenų traktavimo būdas. 3) valdymas dalyvaujant (vadovas bendrauja su darbuotojais ir skatina juos bendrauti tarpusavyje). ką reikia daryti). Keli vaidmenys sudaro vaidmenų sistemą. teismus. Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. pavaldiniai vykdo) ir vienijantis (normas nustato pati grupė). Socialinė organizacija gali sietis ir su technine bei technologine organizacija. kokia turi būti darbuotojo kvalifikacija. tačiau jos gali žmogų ir įkalinti.” Pagal savo realias galias pajėgiausia yra vykdomoji valdžia – Vyriausybė. politiniu. Sociologai tiria socialinę aplinką. kas jiems atrodo svarbu). Švietimo sistema yra formalizuota (institucionalizuota) ir neformalizuota. Grupės sistemos ir struktūrų sudarymas ir yra socialinė organizacija. Valdžia – tai teisė ir galimybė pajungti ir kontroliuoti kitus. 4) valdymas nesikišant (vadovas yra pasyvus. turinti valstybės aparatą – valstybinių institucijų ir organizacijų. kiek darbuotojas priklauso nuo kolegų. Teismas. prezidentas. teritoriniu. Formaliose organizacijose ypač svarbus valdymo modelis. Deja. autoritarinis-normatyvinis (viršininkas įsako. Pirmiausia tai yra politinis viešpatavimas. Valstybė yra visuomenės politinė organizacija.motyvacija. Valstybė ir valdžia. Visuomenėje vyksta prieštaringi procesai. Organizacijos skiriasi pagal įkūrimo pobūdį (vyriausybės įsakymais arba spontaniškai) ir pagal jų dydį: kuo ji didesnė. kai žmogus susiduria su būtinybe patenkinti kelių nesuderinamų vaidmenų reikalavimus. jau buvo žmonių bendruomenė. Valdžios perimamumą užtikrina demokratiniai rinkimai. jis neretai remiasi ekonominių grupuočių interesais. Mokyklos bendruomenė. Švietimo sociologijos objektas – pati švietimo sistema. yra monarchas. o šios sociologijos dalykas – švietimo sistemos ryšiai tiek jos viduje. Giminė kaip bendruomenė. Kai dar nebuvo visuomenės. Galimi keli konflikto sušvelninimo būdai: išskirti vienus vaidmenis kaip svarbesnius. Socialines organizacijas galime apibūdinti pagal savanoriškumo ir formalizavimo laipsnį. Tiriama švietimo sąveika su kitais visuomenės komponentais. Sociologija nagrinėja ir vaidmens pasirinkimą. kiek ji lemia darbo pobūdį (kūrybišką ar monotonišką). ligonines. Valstybė turi vykdyti išorės ir vidaus funkcijas. Jį daugiausia domina. “Černobyliečių” ar “afganistaniečių bendruomenės. o patys darbuotojai daro tai. vadinama vaidmenų konfliktu. visumą. Sparčiai tobulėjančios informacinės technologijos atveria naujas bendravimo galimybes: mokslininkas gali jaustis esąs viso pasaulio mokslo bendruomenės narys. Švietimą galima suprasti kaip socialinę sistemą. tiek išorėje. Aukščiausia valdžia. Švietimo sociologijos sistemiškumo reikalavimas: nagrinėjami atskirų sistemos dalių ypatumai ir funkcionavimas. vienus atitolinantys nuo kitų arba suvienijantys. formuojant visuomenės socialinę struktūrą ir pačią visuomenę. pasitelkti humorą. kurioje vyksta švietimo proceso raida. parlamentas. vyriausybė. Konkretaus žmogaus elgesys yra unikalus. pateikiant jiems visą informaciją). realizuojančių valstybės funkcijas. vidinius ir išorinius ryšius. negu kiti. ugdant visuomenės piliečius. tuo mažesnė galimybė bendrauti tiesiogiai. Tai šakinė sociologija. Technika sociologą domina tiek. 31 . Bendruomenė gali būti apibūdinama tautiniu. kokie tarpasmeniniai santykiai darbo grupėje. jos kaip socialinio ir socializacijos instituto vaidmenį. Švietimo sociologija. mokyklas. suvienyta tikslo – išgyventi priešiškoje gamtinėje aplinkoje. Valdymo stiliai: 1) autoritarinis (viską lemia vadovas). Socialinė organizacija. Išorės funkcijas sąlygoja šalių santykių istorija. nagrinėti jos funkcijas.

Kontrolė yra vidinė (savikontrolė) ir išorinė. Karas – priešiškų valstybių politikos tęsimas ginkluotomis priemonėmis. Revoliucija – politinis pokytis. Socialinis judėjimas – bandymas pasiekti bendrų tikslų kolektyviniais veiksmais. teismai. o kibernetinė – 32 . Darbas yra tarpininkas tarp žmogaus ir gamtos. Paprasta mažina apdoroja medžiagas ir energiją. Nors deviacinis elgesys apima ir nusikalstamą elgesį. netipiškas nukrypimas. pabėgėliai. vienkartinis. siekiant atkreipti visuomenės dėmesį. o ne plėšikas). 4) alternatyviniai judėjimai siekia pakeisti pačią asmenybę. visuomeniniai santykiai. Deviacinis išplėtimas (“sutirštinimas”) – kai deviacijos pavojus padidinamas. Darbo sociologija. Deviacinis atsisakymas – bandymas prisiderinti. skirti. kaliniai. Minios reakcija gali būti labai primityvi. Išorinę kontrolę vykdo specialios institucijos: Vidaus reikalų ministerija. o žmogus šioje veikloje save įtvirtina kaip visuomenės narį. Minia veikia spontaniškai. kurie buvo opozicijoje. skurdžiose šalyse. Deviacinis atvejis – išimtis. Kuo visuomenė demokratiškesnė. Minioje žmogus nebetenka savikontrolės. kurie yra viešai diskutuojami. Darbo aplinka yra visuma ir vienovė materialinių darbo proceso veiksnių ir visuomeninių santykių. Visuomenės nuomonė – piliečių nuostatos jiems svarbiais visuomeninio gyvenimo klausimais. 3) išlaisvinimo judėjimai. skirtas skleisti socialinę informaciją gyventojams. Žiniasklaida – socialinis institutas. 2) individo ar grupės kraštutinė padėtis tam tikrame sluoksnyje. lengvai pritaria lyderiams. Socialinių judėjimų klasifikacija: 1) transformaciniai judėjimai. Marginalumas apibrėžiamas kaip: 1) individo arba grupės padėties tarmiškumas ar ribiškumas. kad nebūtų didesnių sukrėtimų. fizinė ir protinė įtampa. Kiekviena vyriausybė siekia patobulinti visuomenę. kuriantį materialines ir dvasines vertybes savo esminiams poreikiams patenkinti. Darbo pobūdį sąlygoja darbo turinys. į atskirus darbinio aktyvumo subjektus. Visuomeninis darbo pasidalijimas yra visuminio visuomeninio darbo suskirstymas į atskiras sferas ir šakas.policijos nuovadas ir pan. Marginalas – asmuo. pasireiškiantis deviaciniu elgesiu. išlaisvinti visuomenę nuo korupcijos.t. kurie yra už institucionalizuotos sistemos ribų. universali ir organizuota žmogaus veikla. Deviacinė karjera – kai nepritapusieji prie visuomenės tęsia nepriimtiną elgesį. sistemų paribyje ir patiriantis jų normų prieštaringą poveikį. Darbo aplinka yra žmogaus gyvenimo aplinkos dalis. Darbo rūšys: fizinis ir protinis. nusako specifines žmogaus darbo kaip visuomeninio reiškinio savybes. kurios turinys ir pobūdis yra sąlygojami darbo priemonių išsivystymo lygio ir visuomeninių santykių ypatybių. Potencialų pavojų politinei valdžiai gali kelti ir minia. įvykstantis veržiantis į valdžią tiems. Marginalinių grupių sociologijos dalykas – ribiškumas. tuo labiau dominuoja įtikinimas ir savikontrolė. Darbinė veikla išreiškia konkretų žmogaus aktyvumą. bedarbiai ir t. Revoliucijos dažniausia vyksta ekonomiškai atsilikusiose. Yra dvi skirtingos socialinės kontrolės sampratos: tolerancijos ir draudimo. Sąjūdis. Pirminė deviacija – tai pirmas nusižengimo veiksmas. esantis skirtingų socialinių grupių. Jame žmogus pasireiškia kaip kūrėjas. 2) deformaciniai – kuriais siekiama pakeisti atkirus socialinio gyvenimo aspektus. kurie kyla darbo procese tarp jo dalyvių. Dabartiniu metu ryškią vietą užima automatizuotų mašinų darbo aplinka. bet kartu stengiasi palaikyti tam tikrą stabilumą. pateisinti savo elgesį priimtinais motyvais (Tadas Blinda – teisybės vykdytojas. Darbas yra sąmoninga. migrantai. kuris skiriasi nuo priimtino visuomenėje. Valstybės kontrolė ir kt. Šie santykiai yra techniniai-technologiniai ir socialiniai-ekonominiai. Marginalinės grupės gali būti nusikaltėliai. naudodama prievartą. tačiau jo pasireiškimo sritis – daug platesnė. alkoholikai. Deviacija – tai socialinis elgesys. Delinkventiškumas apima daugelio teisinių ir socialinių normų pažeidimą. kurių tikslas įgyvendinti toli siekiančius visuomenės pokyčius. Tipiški socialinio judėjimo pavyzdžiai: Žaliųjų judėjimas. Tai perversmas. pavyzdžiui. gamybinis ir negamybinis. kurio metu masinio judėjimo lyderiai prievartos būdu užgrobia valdžią. siekdami esminių socialinių pokyčių. paprastas ir sudėtingas. Antrinė deviacija (nukrypimas) – kai asmuo kartoja tą patį nusižengimą. Automatizacijos pagrindu tampa kibernetinės mašinos.

valdžios kaupimo efektas ir biurokratijos humanizavimas. socialinius. Automatizacija vertinama tiek optimistiškai (automatizacija didina kūrybiškumo. Didelės antrinės grupės. etninius. Tai religinės. psichiatrinės ligoninės). kuriose žmonės. Gyventojai būna aktyvūs ir neaktyvūs. skirtas užtikrinti racionalumą. Formaliosios organizacijos (Amitai Etzioni. Biurokratija – tai organizacijos modelis. Biurokratijos charakteristikos: specializacija. gyvenančių tam tikroje teritorijoje. kai gamybos veiksmai neatitinka apskaičiavimų). Jų tikslas – atskirti tokias kategorijas. kai jų veiklos pastangos yra įvertinamos ne vien atlyginimu. Darbuotojai. specializuotomis veiklomis Hierarchija Neformali arba jos visai nėra Griežtai apibrėžta Normos Remiamasi bendromis normomis Apibrėžtos taisyklės ir reikalavimai Narystės Remiasi draugyste. kurioje vyksta darbo procesas. Gyventojai –žmonių. latentinė (kai darbo jėga panaudojama nevisiškai). daugiausia – pirminiai Daugiausia – antriniai Komunikacija Daugiausia – tiesioginė Daugiausia formali. kurie metų metais negali gauti darbo). tiek pesimistiškai (automatizacija dehumanizuoja darbo procesą. Darbas vis labiau priklauso nuo informacijos panaudojimo laipsnio. Visuomenė gali būti vaizduojama kaip piramidė. hierarchija. siekdami tam tikrų tikslų. Darbo grupė – tai atskiroji (parcialinė) visuomeninė grupė. Užimtumas. politinės partijos ir pan. sudaranti prielaidas žmogaus darbą pakeisti robotų darbų. tiek neformalūs ryšiai. moterų. visuma. struktūrinė (kai 33 .. frikcinė (laikina. kaip “kaliniai” ar “pacientai” kuriam laikui nuo visuomenės. Šiuolaikinėje visuomenėje stebime du skirtingus procesus. jaučia moralinį pasitenkinimą ir yra patenkinti savo socialiniu prestižu. demografinius. 1975) yra trijų tipų: normatyvinės. privalo turėti aukštą kvalifikaciją ir užsiimti intelektualine veikla. didina darbo įtampą. aptarnaujantys lanksčias linijas. Tai . gaminant materialines vertybes.tai tokios organizacijos. Kita kryptis – mikroelektronika. Priverčiamosios (totalinės) – skirstomos į baudžiamąsias (kalėjimai) ir gydomąsias (pvz. žmogus užsidaro tarp savo kambario sienų. stagnacinė (apima tuos. Tačiau beveik nebelieka tiesioginio bendravimo su bendradarbiais. Kriterijai pažintimi siekiant konkrečių rezultatų Ryšiai Įvairūs. kad būtų patenkinti žmonių poreikiai. techninė kompetencija. Darbo grupėje egzistuoja tiek formalūs. lanksti linija gali persikvalifikuoti pagal naujas programas. net bedarbių skaičių). Kuriasi iš esmės nauja virtuali darbo aplinka. Gamybinė grupė – visuma žmonių. tradicijos. rašytinė Dėmesys Orientuotas asmeniškai Orientuotas į tikslą Biurokratija siekia suformuoti mažumos taisykles daugumai. kurios viršūnėje – biurokratijos oligarchija. siekiama užtikrinti darbinės veiklos efektyvumą ir bendro darbo rezultatų pasiskirstymą. Konvejeris gamina tą patį produktą. priverčiamosios ir utilitarinės. susietų bendro darbo priemonių panaudojimo. kompleksiškai garantuojantis efektyvų iškeltų uždavinių įgyvendinimą. išsimokslinimo ir kitus kriterijus.informaciją ir tiria automatizuotos sistemos funkcionavimo optimizavimo sąlygas. Utilitarinės užtikrina savo nariams materialinę naudą. Normatyvinės organizacijos . sukurtos siekti bendro tikslo. vadinamos formaliosiomis organizacijomis. Išsivysčiusiose šalyse yra aukštas užimtumo lygis. asmenine Techninis kompetetingumas. impersonalizacija (nuasmeninimas) ir instrukcijos. Vėl susidaro galimybės žmogui darbo vietą grąžinti į namus. savęs realizavimo laipsnį). Nauja darbo organizacijos forma yra susijusi su kompiuterizacijos atveriamomis galimybėmis. Gyventojų grupės skiriamos pagal ekonominius. Mažųjų grupių ir biurokratijos palyginimas: Bruožai Mažosios grupės Biurokratija Aktyvumas Nariai užsiima panašia veikla Nariai užimti įvairiomis. Bedarbystė būna laikina. Robotizacija sudarė prielaidas lanksčioms gamybinėms linijoms.

Kylant gyvenimo lygiui. didėja vidurinioji klasė. Politinė sistema – valstybės. vadybininkai. Moore. Nelygybė – universalus socialinės struktūros bruožas. tuo labiau reikia susimąstyti apie išlikimo perspektyvą. kurios nariai gauna panašias pajamas. Socialinė stratifikacija – bet kurios socialinės grupės klasifikacija visuomenės socialinių pozicijų hierarchijoje pagal valdžios. amžius. Socialinis mobilumas išreiškia socialinės pozicijos pokytį hierarchinėje struktūroje. pavyzdžiui. Socialines grupes. o dauguma sudaro žemesnę klasę. Priklausymą atitinkamam startui veikia socialinė kilmė: aukštesniosios klasės vaikai turi geras galimybes įsijungti į šią klasę ir ją reprodukuoti. statusas. Jos objektas – darbas. vienkiemio – 1. Gyvenimo stiliaus rodiklis apima tokius požymius. Pereinamaisiais laikotarpiais nedidelė aukštesnioji klasė sukaupia didžiulį turtą. gyvenimo kokybė. Pereinamojo laikotarpio politinei sistemai būdingas daugiapartiškumas.darbo jėgos struktūra neatitinka jos poreikio). darbininkai. Politika – valstybės veiklos formų. kultūros panaudojimo galimybės. lyginant su tomis. kokiam sluoksniui priskiriamas žmogus.didžiausias (ne aukščiausias). kurios: 1) visuomenei yra svarbios. ar šalis yra industrinė. Davis ir W. Visuomenės stratifikacija. o 1 – mažiausias (ne žemiausias). laiką po darbo. Urbanizavimas rodo. kvalifikacijos įgijimo procesą. Visuomenės struktūra suprantama kaip visuomenės susiskirstymas į pastovius socialinius darinius. kaip turintį įtakos darbo našumui ir kt. K. Galima panaudoti 10-balę skalę. būtina jiems garantuoti didesnį atlygį. 2) reikalauja didžiausio pasirengimo ir talento. Su struktūros sąvoka siejasi kitos: sistema. Struktūriniai pokyčiai būdingi pereinamiesiems laikotarpiams. uždavinių ir turinio nustatymas. Darbo sociologija nagrinėja darbinius santykius. išreiškianti tam tikros socialinės grupės interesus ir idealus. Du pagrindiniai visuomenės struktūrų modeliai: 1) kai struktūra yra visuomenės institutų sistema. Partijos. kad šias pozicijas užimtų tinkamiausi. politinis elitas. Politinė partija – organizacija. kastos. Norint. Politinę kultūrą apibrėžia politinės pažiūros ir politinis elgesys. galia. politinių partijų. Struktūrinis mobilumas susijęs su visuomenės struktūros pokyčiais. gyvenimo stilius. tarnautojai. gydytojai. Partija siekia valdžios demokratiniu būdu. funkcija. leidžiančias pakankamai neblogai pragyventi. tuo šalies potencijos didesnės. rekreacijos galimybės. kad vienos socialinės pozicijos visuomet yra svarbesnės už kitas. kurioje 10 . Sluoksniai (stratai) suskirstyti hierarchine tvarka: finansinis. Religijos svarba visuomenės stratifikacijai susijusi su valdžios kontrole ir specialios dvasininkų klasės egzistavimu. Stratifikacijos problema. Kuo šalis senesnė gyventojų amžiaus požiūriu. ciklinė (pvz. Stratifikacijos rodikliai ir skalė. kapitalas. Politinė sistema. Luomai. jų išskirtine padėtimi. ekonominių krizių metu). Pozicijos rangą sąlygoja du veiksniai: geriausią atlygį ir aukščiausią rangą turi tos pozicijos. Labai svarbi visuomenės socialinė-demografinė struktūra. institutas. Sostinės urbanizavimas – 10 balų. visuomenės struktūra taip pat keičiasi: mažėja dirbančių pramonėje. daugėja – aptarnavimo sferoje. visuomeninių organizacijų sistema. Darbo sociologija. žmogaus padėtį darbo sferoje. jos įstaigų. Yra socialinis mobilumas tarp kartų ir kartos viduje. socialinio įvertinimo ir psichologinio pasitenkinimo nelygybę. darbo kultūrą ir darbo moralę. Industrinei visuomenei pasiekus vartojimo visuomenės lygį. Tai vadinamoji trinarė klasinė visuomenės struktūra. kurias yra įgiję jas sudarantys individai. kaip socialinis. vidurinioji klasė – negausi. vaidmuo. santykiai tarp tėvų ir vaikų ir kt. įgyjančius naujų savybių. statusas. urbanizavimas. o ne kaip fizinis procesas. ar agrarinė. Klasės. cirkuliacinis – nesusijęs. persikvalifikavimo galimybes. Moore knygoje “Stratifikacijos sociologija” teigė. cirkuliaciniai priklauso nuo paties žmogaus. galima skirstyti pagal galios kriterijų. Šiuolaikinėje visuomenėje dažniausia būtent profesinis statusas lemia. teisėtumas. teisininkai. 2) kai struktūra yra socialinių grupių sistema. saugumas. nuosavybės. Būtina remtis ne vienu stratifikavimo rodikliu. kaimynystė. valstiečiai ūkininkai. Didelę reikšmę turi partijos lyderio asmenybė. prestižas ir kt. stratifikacija 34 . Anot K. o pavyzdžiui: valdžia. išsimokslinimas. kaip būsto rūšis. savanoriškoji ( kai atsisakoma dirbti dėl nepatenkinamo uždarbio ar kitų aplinkybių). Davis ir W. Kuo išsimokslinimo lygis aukštesnis.

Tik nuo 20-ojo amžiaus statistikai pradėjo skirti didžiuosius ir mažuosius miestus.). Tai parodo šalies gyventojų kokybę ir socializacijos procese įgytą potencialą. Druskininkai. Vyras tiek pačių vyrų..) pasitikėjimas savimi (57 proc. Amžiaus stratifikacija parodo nelygų įvairaus amžiaus žmonių pasiskirstymą pagal 35 . labai tankiai apgyventa teritorija. eutanazija. nepastovumas (58 proc. jautrumas (72 proc. kantrumas (64 proc.). bet ir regioniniai centrai. logiškumas (45 proc.). kurio sulaukę žmonės apibrėžiami kaip seni. taupumas (52 proc.). maisto pramonės įmonės. regiono centras.). yra tarptautinių finansinių ir pramoninių ryšių centras (pvz. Juos tiksliausiai suskaičiuoja visuotinių surašymų metu. Nors gimstame berniuku ar mergaite. o Gender – socialinę ir kultūrinę. gerose klimatinėse sąlygose (Palanga. Dabar auga kaimo tarnautojų skaičius. Žmogus – biologiškai užprogramuota būtybė. turime išmokti būti vyru arba moterimi. Amžius. miestuose gyveno penktadalis gyventojų. atsargumas (57 proc. 6 proc. Apie 1800 m. gyvenviečių stambinimas. Lietuvoje vyrai sudaro apie 47 proc. Kinijai reikia riboti gimstamumą. kitų tautybių . uostas.siejama su gerove. Žmonės grįžta į tėvų sodybas. menkėja socialinė infrastruktūra. 3) modulinės gamybos centras. Ryškiausias techninės aplinkos pavyzdys – miestas.). tiek moterų apibūdinamas šiais bruožais: agresyvumas (64 proc. Kaime kuriasi menininkai.5 proc.). romantiškumas (60 proc. kuriame kuriasi tarptautinės korporacijos. Pirmoji urbanizuota valstybė – Britanija. normalios buto sąlygos. priklauso nuo žmonijos istorijos laikotarpio ir kt.). Surašymai atliekami kas 10 metų. nei prestižo.). Plečiasi kaimo turizmas. Sociologai taip pat nagrinėja socialines katastrofų pasekmes. – 74 proc. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje dauguma kaimo gyventojų buvo susiję su žemės ūkiu. – lenkai. Svarbus išsimokslinimo (ne išsilavinimo) lygis. turtu ir darbu.). Bet padaugėjo socialinių konfliktų. baigiant laisvalaikio organizavimu. Jei šeimoje nebuvo didelės psichologinės įtampos. pasipūtimas (59 proc. Natūrali gamta turi ypatingą poveikį žmogui. skiriami 5 miestų tipai: 1) pagrindinis miestas (štabas). Užimtumo rodiklis ir bedarbystė. kurie surenkami kituose miestuose ar net kitose šalyse. Pozicija savaime neteikia nei valdžios.). Kaimai ir bažnytkaimiai. 2001 metų surašymas parodė. plepumas (73 proc. Kolektyvinių sodų transformacija į gyvenamuosius rajonus. Sex apibūdina biologinę žmogaus prigimtį. Medicinos sociologija nagrinėja įvairių žmonių grupių sveikatos ypatumus ir jų priklausomybę nuo įvairių socialinių veiksnių. esantys kurortinėse vietovėse. Miestuose susipina globalinės ir vietinės problemos. egoistiškumas (47 proc. apskrities centras. Žmogaus padėtis ekonomikoje dažniausia lemia jo priklausymą tam tikrai pozicijai. 7 proc.). pradedant nuo aprūpinimo maistu. Pagalba nevaisingoms šeimoms. nors sąlygoja didesnes pajamas. Klonavimas. Moteris apibūdinama kitais rodikliais: emocionalumas (81 proc.). neorganizuotumas (56 proc. Kaimuose kuriasi verslininkai. jei šeimoje nebuvo girtaujama ir t. Ten labai aktualūs socialiniai ir ekonominiai klausimai. Natūrali ir dirbtinė (techninė) aplinka. Kinijoje ir Indijoje gyvena trečdalis viso pasaulio gyventojų. Sveikata labai priklauso nuo vaiko socializacijos šeimoje sėkmės. Išsimokslinimas rodo. Mirtis. ambicingumas (48 proc.t. kurortai. Lietuvai – skatinti. drąsa (54 proc. Maljorka. Miestų profiliai: sostinė. o apie 1900 m. rajono centras.Sex ir Gender. skirta plėtoti mokslinę tiriamąją veiklą (Kembridžas). Viena iš šiuolaikinės urbanizacijos formų – megapolis. 5) poilsio (relaksacijos) miestai.). Pagal urbanizuotų teritorijų ryšį su tarptautine ekonominių santykių sistema. . kūrybiškumas (54 proc. Sankt Petersburg (Florida.). kuriame pagal tarptautinį darbo pasidalijimą gaminami blokai (moduliai). Vėl kuriasi stambus valstiečio ūkis. kad nuo 1989 metų Lietuvos gyventojų sumažėjo beveik 300 tūkst. vaiko sveikata bus žymiai geresnė..). Gyventojai. Lietuvoje 82 proc. Vienas iš ryškiausių šiuolaikinių miestų plėtotės bruožų – priemiesčių plėtimasis (suburbanizacija). Lietuvoje augo ne tik Vilnius. darbu ir būstu.) nepriklausomumas (50 proc. sudaro lietuviai. 4) miestai. Los Angeles). gyventojų.). jei buvo pakankamai maisto. kuriuose gyvena išeiviai ir imigrantai iš trečiojo pasaulio šalių (Majamis. kas pasiekta. Okupacijos ketais įvykdyta kolektyvizacija. jėga (61 proc. Amžius. 2) inovacinis centras – urbanizuota teritorija. kiek mokytasi. Tačiau ypač svarbu balansas tarp 20-30 metų amžiaus vyrų ir moterų.rusai. Londonas). Lytis . JAV).

Dvi Čikagos urbanistikos mokyklos koncepcijos: ekologinio požiūrio ir gyvenimo stiliaus. Šiuolaikiniame pasaulyje pramonė nutrina miesto ir kaimo ribas. Reikia atsižvelgti. 4) visuomenei senstant. Poreikiai sąlygoja santykius. IL universitete suformuluotos urbanizmo idėjos: Robert Park (1864-1944). gyvenimo trukmė. Santuoka yra socialiai patvirtintas ir dažniausiai juridiškai įtvirtintas ryšys tarp suaugusio vyro ir suaugusios moters. Anketose uždari. Dvejų karjerų santuoka – kai šiuolaikinės industrinėse visuomenėse abu partneriai siekia išlaikyti savo profesines karjeras. kurioje valdžia pasiskirstyta lygiai. Masiniams tyrimams labai tinka anketavimas. tikslumo. dirbančių ištekėjusių moterų skaičius ir kt. Gyvenimo būdo koncepcija: mistuose žmonės. Jų sąrašas turi atitikti šiuos reikalavimus: išsamumo. atviri ir mišrūs klausimai. 3) šeimų. Santuokos problemos. 2) atrankos imties struktūra parenkama turimos socialinės informacijos pagrindu. Atranka – tyrimo imties. Monogamija. gyvenantys kaimynystėje. 3-4 dešimtmetyje Chicago. Urbanizacija – vienas iš supančios aplinkos kūrimo aspektų industrinio kapitalizmo plitimo sąlygomis.sveikatą. kuriose tėra vienas iš tėvų. Sugyvenimas (be juridinės santuokos). Pagrindinė visuomenės senėjimo problema yra socialinė izoliacija. kiekybinis santykis su visais suaugusiais. Šeimos tyrimas negalimas be poreikių analizės. Urbanizmo sociologija. Kuris kintamasis yra priklausomas. Kuo generalinė visuma vienalytiškesnė. Irstančios erdvės koncepcija. Jų veikla daug intensyvesnė negu kaime. Atrankos imties formavimo etapai: 1) pagal tyrimo tikslus. kaip ir pramonė. užsakovo reikalavimų ir kt. modelio pagrindimas. Santuokos proporcija – suaugusių žmonių. Ištisinė apklausa (gyventojų surašymas ir kt.y. kurios charakteristikos su tam tikra pateisinama paklaida atitinka generalinę visumą. t. Sociologiniai metodai: anketavimas. suformuojama atrankos struktūra. yra retenybė. Atrankos pagrindimas galimas tik tikimybinių (atsitiktinių) atrankų atžvilgiu. telefoninės ir pašto apklausos ir kt. teisiniai. kiek yra generalinės visumos elementų. XX a. Serijinė monogamija – pakartotinių santuokų pagrindu. dėl anketuotojų tinkamumo. 3) atrenkami apklausos objektai. Aktyvumo teorija sieja seno žmogaus pasitenkinimą su aktyvumu: lemia ne amžius. Išplėstinė (dviejų ir daugiau kartų) ir nuklearinė šeima. pagal hipotezes. dažnai nepažįsta vienas kito. adekvatumo. biografinis metodas. Šiai proporcijai didžiausios įtakos turi: sutuoktinių amžius. kurie yra santuokoje. Atsižvelgiama tik į tas generalines visumos savybes ir charakteristikas. kurios yra reikšmingos tyrimui. daugėjimu. ūkiniai-ekonominiai. Stichinė (“pirmo sutiktojo”) apklausa negali būti laikoma tikimybine. Lauko tyrimas. Simetrinė šeima. poligamija. gimstamumo pokyčiai. vis didesniu skaičiumi nuklearinių šeimų. kurie gali būti socialiniai-biologiniai. Ekologinis požiūris: gamtoje organizmai turi polinkį į distribuciją (pasiskirstymą). bet aktyvumas. kurios rūpinasi neįgaliais giminaičiais. Šeima – kraujo ryšiais besiremianti mažoji socialinė grupė. Louis Wirth (1897-1952) ir kt. bet neįvertina to. Išlaisvinimo teorija sieja senesnių žmonių atleidimą iš darbo su visuomenės rotacijos būtinybe. interviu. Socialinio konflikto požiūris lygina senus ir jaunus žmones pagal pajamas. tyrimo vienetų nesidubliavimo ir kt. stebėjimas. o kuris – nepriklausomas. Atrankos klaidų matavimas – reprezentatyvumo paklaidos nustatymas. dokumentų analizė. Žemės ūkis tampa mechanizuotas ir pelningas. doroviniai-psichologiniai. tuo atranka gali būti mažesnė. Urbanizuotų teritorijų apgyvendinimas ir įvairių tipų kvartalų pasiskirstymas taip pat gali būti panašiai nagrinėjamas. Sunkumai dėl kontakto su tiriamaisiais. 36 . kurios nariai yra suinteresuoti gyventi kartu ir padėti vienas kitam. poliandrija (moters galimybė ištekėti už kelių vyrų).. Žmonės mobilesni ir mažiau susiję vienas su kitu. 2) skyrybų skaičiaus didėjimu ir pakartotine santuoka. kurią sudaro tik tėvai ir nuo jų priklausomi vaikai. estetiniai. Šiuolaikinėse visuomenėse šeimos gyvenimas pasižymi: 1) gyvenimu ne santuokoje. Dalinės apklausos. todėl tarp skirtingų rūšių pasiekiamas balansas. eksperimentas. migracija. ekonominės sąlygos. Pastovus ryšys tarp dviejų kintamųjų.). valdžią ir privilegijas. kad patys seni žmonės nenori būti atleidžiami.

atsakantieji negali tartis tarpusavyje. Apklausti turi ne tiriamosios grupės narys. jau turinčiose bendros veiklos patyrimą (ne mažesnį kaip pusmečio). Prognostinis kriterijus leidžia nustatyti grupės narių laukimus pagal respondento suvokimą. palyginti su tam tikru visuomenėje pasiektu standartu. Stebėjimo duomenys užrašomi. Vilnius: Rosma. Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų metodika. Grigas Romualdas. 1999. socialinių ir kultūrinių sąlygų įvertinimas. Darbiniai santykiai (“Ką pasirinktumėte porininku?”) rodo kompetetingumą. Lauko ir laboratoriniai stebėjimai. nes tuo atveju yra tiesioginio aktyvaus bendravimo galimybė. nagrinėjant dokumentus. Referentinė grupė – etaloninė grupė. kurios metu tiriami santykiai grupėje ir tarpasmeniniai santykiai. tempas. 37 . Sisteminiai ir atsitiktiniai. Tikimybinė atranka: paprasta. socialinių grupių – sąveika. Interviu. Interakcija – dviejų ar daugiau elementų – žmonių. Vilnius: Žara. suderinamumą. Empiriniai duomenys – gauti konkretaus tyrimo būdu. Parametrinė (pasirinkimų skaičius ribojamas) ir neparametrinė (pasirinkimų skaičius neribojamas) procedūra. MOKSLINIAI IR MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 1. metodai. Sociometrinė apklausa. 2001. numatymas. Vilnius: Academia. Leonavičius Juozas. Jame yra tiesioginis tyrėjo ryšys su tyrimo objektu. Kaunas: Technologija. Paprastos atrankos pavyzdys: iš darbuotojų sąrašo apklausiamas kas trečias (penktas ir pan. Optimalus grupės dydis – 8-9 žmonės. su kuo norėtumėte būti vienoje grupėje?” Tyrimas turi būti atliekamas tik grupėse. 2000. “Kas pasikvies jus į gimtadienio šventę?” ir pan. interviu aplinka. kuriose jau susiklostė pastovūs ryšiai tarp grupės narių. Tyrimo rezultatų analizės etapai: aprašymas. atmetimo ir išvengimo (neutralumo pagrindu). lituanizacija. Interviuotojas tiesiogiai apklausia respondentą pagal anketą (apklausos lapą). Galima nustatyti. Sociologinė savivoka. kino ir kitokie įrašai. Nedarbiniai kriterijai apima tarpasmeninius santykius (“Su kuo norėtum švęsti savo gimtadienį”). aiškinimas. Gyvenimo kokybė – materialinių. Kaunas: Technologija. Teigiami ir neigiami (“Su kuo nenorėtumėte dirbti poroje?”) kriterijai: “Ką norėtumėte matyti savo brigadininku? Ko nenorėtumėte matyti savo brigadininku” ir pan. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai: “Su kuo norėtumėte mokytis vienoje grupėje?”. Sunkumai objektyvūs ir subjektyvūs. IŠLAIDOS VIRŠIJA PAJAMAS? Pastabos apie „Namų ūkio tyrimus“ Jonas JASAITIS. Santykiai darbo kolektyve gali būti darbiniai ir nedarbiniai. 2001 Guščinskienė Jūratė. Stebėjimas – specialus pirminės sociologinės informacijos rinkimo metodas. Ryšiai tarp narių nustatomi pasirinkimo. serijinė (lizdinė). Aksiologija – mokslas tiriantis vertybes. Svarbi interviuotojo asmenybė. Stebėjimas papildomas. Paradigma – bendrųjų teorinių ir metodologinių teiginių sistema.Kvotinė atranka – interviu metodui. 1993 Luobikienė Irena. “Jei mokysitės toliau. su kuria lyginama konkreti grupė. Literatūra: Gaidys Vladas. Visuomenės nuomonės tyrimai: teorija ir praktika. kalbantis su žmonėmis. sisteminė.) Ne mažiau kaip 30 respondentų. savo stebėjimą lyginant su kitų stebėjimų rezultatais. Specifika. klausiant kiekvieną kolektyvo narį apie kitus. daromi foto. kaip apklausiamasis suvokia kolektyvo struktūrą: “Kas iš brigados narių pasikvies jus porininku?”. Sociologijos žodynas. Sociologijos įvadas: struktūrinės loginės schemos ir komentarai.

negu iš tikrųjų. tyrimų metodika: jeigu ji būtų tobulesnė. o dar visai neseniai iš manęs alui skolindavosi. nepastovioms pajamoms gauti. analizuojančiame 2003 -2004 metų duomenis.. nors ir sugluminantis statistikos departamento ir Mokesčių inspekcijos institucijų tarnautojus – mūsų kuklių pinigėlių skaičiuotojus. Ką rodo skaičiai? Grįžkime prie tyrimo autorių pateiktų skaičių ir dar kartą įsitikinsime. Sutiktas kaimynas iškart pastebi naująjį apdarą. kada melavo: ar tada. visuomenės nuomonės tyrimų agentūros įtikinėja. kad balsavo už A. Uspaskich‘ą. Daug žmonių verčiasi labai sunkiai ir stengiasi išnaudoti visas galimybes papildomoms.“ Kaimynas pagarbiai (o gal net su pavydu) atsitolina: „Matai. va. miško. Ir labai nedaug uždirbame. bet ne visada galima jų išvadomis tikėti. negu uždirba. Penkis šimtukus su centais atskaičiavau. antra. kad išlaidas. tik dviem atvejais: jeigu naudoja ankstesnių metų santaupas arba išleidžia skolintus pinigus. sunku pasakyti. kažkodėl nė vienas neprisipažįsta. tai pajamos iš vadinamosios „šešėlinės“ ekonomikos. kaip taisyklė. ir didžiąją uždirbtų pinigų dalį išleidžiame kasdieninių gyvybinių reikmių tenkinimui: maistui ir aprangai įsigyti. Jokios sensacijos. Jau minėti vakarietiški tyrinėtojai. kad mokėjo daugiau. Neaišku tik. aptarinėjant jų rezultatus. kad dauguma mūsų tautiečių gyvena labai kukliai. dirbančių užsienyje. patiko.“ O dabar. negu jų uždirba. Žmogus. kad paskelbti duomenys yra netikslūs: arba žmogus slepia dalį gaunamų pajamų. Kaime gyvenančiam giminaičiui pavasarį padėjome bulves pasodinti. kai tų agentūrų atstovai klausinėjo. mažesnes už išlaidas. prisitaikei pagal savo ūgį. Antai.. knygoms įsigyti. tokių atitikimų tikimybė būtų mažesnė. daržo. mokesčiams už butą užsimokėti. Daug panašių tyrimų dabar atliekama. Viena iš jų – respondentų nedeklaruotos veiklos pajamos. rimčiau pasikalbėkime. Pavyzdžiui. O kai kurias pajamas išvis labai sunku suskaičiuoti. o ir nebrangus pasirodė. arba bando pasigirti. Visais kitais atvejais galime konstatuoti. kaip sakoma. kaip numatyti. gali išleisti daugiau. Išvada apie pajamas. nusipirkai „pigių rūbų“ parduotuvėje kostiumą. Atseit. koks. juokus į šalį. ar po rinkimų. vadinama įdomia ir ką tik gautame „Namų ūkio tyrime“. šiek tiek pinigėlių Lietuvoje likusios šeimos gauna iš artimųjų. šiokią tokią naudą gauname iš neformaliųjų miesto ir kaimo ekonominių ryšių. Toks teiginys jau ne kartą buvo skelbtas žiniasklaidoje tarsi kažkokia didžiausia „lietuviškoji sensacija“. socialinių mokslų daktaras Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Stebuklo nėra „VARTOJIMO IŠLAIDOS VIRŠIJA DISPONUOJAMAS PAJAMAS“. 38 . „A. laisvalaikio kelionėms ir kt. didesnes už pajamas. kiek pajamų bus gauta iš sodo. jokio stebuklo ir šį kartą nėra. kuriais politikais rinkėjai labiausiai pasitiki arba už kurias partijas balsuotų. atlyginimai „vokuose“. pasipuošei. Tačiau negi jam prisipažinsi. itališkų rūbų salone pastebėjau. kad ir šio tyrimo autoriams gerai žinomi ir kiti mūsų kasdienybės bruožai: pirma. lėmė kelios priežastys. trečia. nes apie jas tyrimų išvadose nekalbama. Pavyzdžiui. kad tokiais atvejais kalta. Kultūriniams poreikiams (bilietams į teatrą. Netobulos tyrimo metodikos? Vakarietiškų manierų tyrinėtojas konstatuotų. Rinkimams praėjus ir išrinktųjų pažadams išgaravus. Turiu nuvilti skaitytojus. kur įsigijai ir kiek iš tikrųjų mokėjai. stebuklas: žmonės išleidžia daugiau pinigų.. Tačiau ten įrašyta prielaida. išlyginai ir. o rudenį jis mums maišiuką ką tik prikastų į automobilio bagažinę įritino.Docentas. Tebūnie pašlovintas jų darbštumas ir išradingumas.. Kokiomis metodikomis naudojasi mūsų pajamas ir išlaidas bandantys suskaičiuoti namų ūkio tyrinėtojai. Brazauską arba V. gerai uždirbti pradėjo. pamatę tokią šeimų biudžeto struktūrą...) skiriame visai nedidelę savo šeimos biudžeto dalį. smulkmena. Neabejotina.

1 lentelė PAJAMOS (litais.5 socialinės išmokos 87.4 126.6 501.9 34.9 141 11.4 Šaltinis: Pajamų struktūra rodo.2 134.8 pajamos Piniginės pajamos 318.7 28.9 7. Kaip pragyvena tie.2 46.4 108.9 individualios veiklos žemės ūkio pajamos 4.5 379. .4 7. tačiau jos abi nepasiekia bendro valstybės vidurkio.1 0.9 112.0 7. Mažėjantis gimstamumas ir didžiulė emigracija sendina tautą ir reikalauja vis daugiau lėšų skirti socialinėms išmokoms.2 9.2 22.6 492.5 11. Antroje vietoje – socialinės išmokos.2 426.8 5.7 457. Tuo tarpu pajamos iš individualaus verslo sudaro tik nežymią dalį.6 495. Reikia didelio išradingumo. Skaičiai rodo gyventojų pajamų augimą.9 468.3 Iš jų: pajamos iš 199.3 273 samdomo darbo pajamos iš verslo ir 23. kad gyventojų pajamos – dar gana kuklios. pateikti aptariamo namų ūkio tyrimų išvadose.6 131.9 19.3 412.1 198.2 337.2 512.7 403.3 413. vienam namų ūkio nariui per mėnesį) Šiaulių apskrityje 2003 2004 vartojimo 421.7 97. kad dauguma žmonių pragyvena iš atlyginimo.6 7. Apie „šešėlinės ekonomikos bosus“ arba didžiuosius politikus šį kartą nekalbėsime.6 118.8 41.9 39 Visos išlaidos Piniginės išlaidos Iš jų: maistui alkoholiniams gėrimams tabako gaminiams drabužiams ir avalynei .4 250. vienam namų ūkio nariui per mėnesį) Šiaulių Panevėžio Vidutiniškai apskrityj apskrityje Lietuvoje e 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Visos disponuojamos 401.5 371.4 Panevėžio apskrityje 2003 2004 466.5 11.1 8. gaunamo už samdomą darbą.5 214.6 Vidutiniškai Lietuvoje 2003 2004 487.2 11. Kai kurie skaičiai. tad verta juos čia pacituoti.7 216. tačiau ir dabar tenka konstatuoti.9 15. 5 6.1 10.gana įdomūs.5 38.8 99. kurie gauna gerokai mažiau? 2 lentelė IŠLAIDOS (litais. O juk šis dydis reiškia vidurkį.4 123.2 36.besąlygiškai konstatuotų: „Gyvenate skurdo ekonomikoje“.1 6.8 442.4 7.9 442.7 31.8 355 348.6 107.9 33.5 384. Pagal gaunamų pajamų dydį Šiaulių apskritis nusileidžia Panevėžio apskričiai.9 29. Kiekvienos demokratinės valstybės svajonė – laisvųjų savininkų visuomenė – mums dar tebėra gana tolimas miražas.3 442. kad pragyventum iš pusketvirto šimto litų per mėnesį.

apsidairydami neria į šiek tiek nuošalesnį kamputį. Žinoma.2 15.0 2.3 22. kuriame panaudojamas ypatingai turtingas etnokultūrinis paveldas ar kūrybinė menininkų energija? Kokio „verslo“ dar pilna Lietuvoje. kad netrukus jų išlaidos keleriopai viršys pajamas? 2. kad kas nors jau būtų pavykę parengti metodiką. Tikslesnį už sukurtą panaudojant tiksliausias socialinių tyrimų metodikas.) viešbučiai.būstui (vanduo..0 7.8 61. Bandymai išvengti mokesčių – kol kas tebėra kasdieninis reiškinys. pagal kurias posovietinėje visuomenėje įmanoma tiksliai suskaičiuoti visas gaunamas pajamas. ką uždirbo.7 13.8 54. Tačiau ir pasekmės bus tokios.5 17. prisibadę. Koks gi verslas Lietuvoje vyrauja ir duoda didžiausias pajamas? Gal toks. kokių nusipelnėme. Prisirūkę. Ar rungtyniausime su kitų valstybių piliečiais. Palyginkime patys. kad ryšys tarp šių sričių Lietuvoje – vienas iš silpniausių Europoje. Nejaugi nesuvokia. kurioje gyvena. pažintinėms kelionėms ir knygoms. prisiuostę ir iki soties prisikeikę grįžta į pamokas. išbėgančius pertraukų metu. elektra ir kt.8 11. ant kurios sėdi. kuris paskui skundžiasi.. Tas.3 Neverta dar kartą grįžti prie pradžioje minėto skirtumo tarp pajamų ir išlaidų. kuris blokuoja visas pastangas apsaugoti jaunimo sveikatą ir dorovę.keletas žodžių apie verslo ir mokslo santykį. Tas. kuriam jokios mokslo paramos nereikia. dar labai tobulintiną mūsų visuomenės vartojimo kultūrą. kuris per „modelių agentūras“ sugrūda dar iš paauglystės neišlipusias mergeles į prostitucijos mėšlą. kurioms vos 9-10 metukų.8 2. kiek išleidžiame tabakui ir kiek švietimui. bet ir apie. švelniai sakant. nes pelnas ir taip garantuotas. kiekvieno valia savaip išleisti tai. rodo ir šis pavyzdys: .4 15. ir pamatysime labai ryškų savo buities kultūros paveikslą. Įžūliai griauna visuomenę. Tačiau išlaidų struktūra liudija ne tik apie vis dar sunkiai įveikiamą skurdą.1 18. pavyzdžiui. NEURBANIZUOTŲ VIETOVIŲ ŠIUOLAIKINIŲ FUNKCIJŲ SISTEMA Jonas Jasaitis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 40 . Negailestingoji statistika sako.3 55. o ar daugeliui šių dienų lietuviškojo verslo atstovų reikia mokslo paramos. Tas pats.1 3.5 59. ar kas labiau rūpinasi asmenybės tobulinimu? „Verslo“ poveikis Pabaigai . O dar kiti mokinukai.2 14. restoranai. norintys kuo greičiau vyrais atrodyti. Kasdien matome mokinius. valgyklos poilsiui ir kultūrai švietimui 51. kiek kultūrinių poreikių tenkinimui. Tokie verslininkai patys kerta šaką. Neteko girdėti. kad apsvaigę jauni nusikaltėliai „žaibiškai apvogė parduotuvę“ ar kad laiptinėje pasitikę apšvarino jos savininko kišenes. kas daugiau išgeria ir surūko. Kokie jie po tokių „pertraukų“ sėdi klasėse? Ką jie dar pajėgia įsidėmėti? Kas juos skatina taip elgtis? Verslas! Tas pats. Gal į stadioną kamuoliu pažaisti? Ne. Tačiau vėl paklauskime patys savęs.1 58. kavinės. po daugiaaukščio namo balkonu ir švirkštais bado save. Į gretimų namų laiptines dūmo patraukti ir keiksmažodžiais „pasivaišinti“. kuris remiasi aukščiausiomis technologijomis? Gal toks. Traukia tą dūmą ir šlykščiausiai keikiasi ne tik išstypę paaugliai. nunarinę galvas. bet ir mergytės.

kurių plėtra padėtų ženkliai patobulinti neurbanizuotų vietovių strateginio valdymo metodologiją. Tradicinė ir šiuolaikinė neurbanizuotų vietovių funkcijų samprata Buitiškoji neurbanizuotų. t. Raktiniai žodžiai: vietovių klasifikacija. perspektyvų suvokimas – miglotas. kaip rodo mūsų tyrimai. kaimiškųjų vietovių samprata tradiciškai grindžiama teiginiu. t. Ypač tai aktualu nepakankamai urbanizuotiems (užmiesčio. neurbanizuotų vietovių funkcijos. Optimalių sprendimų paieška remiasi mokslinės literatūros nagrinėjimu. profesinės struktūros. daržininkystė. miškininkystė ir pan. kad pagrindinė jų funkcija – žemdirbystė. kaip taisyklė. Tačiau skirtingas kai kurių ūkio šakų ir atskirų regionų ekonominės plėtros lygis ir nepakankama jų pažangos galimybių analizė labai apsunkina tiek bendrosios. Ši metodologija turėtų remtis europiniu kaimiškųjų vietovių plėtros modeliu. gyvenimo kokybė – nepakankama. suderinta funkcijų plėtra. šiuolaikinių funkcijų sistema. būsto ir net kasdieninės buitinės elgsenos permainas. kuriais siūloma 41 . gyvulininkystė. Reikalavimai didinti darbo našumą. Tyrimo tikslas: išryškinti naujas bei nepakankamai panaudojamas ūkinės veiklos funkcijas. Darnaus vystymosi koncepcija į pirmąjį planą iškelia pagrindinio subjekto – aktyvaus piliečio interesus. pagrindinė hipotezė išreiškiama prielaida. kurioje plėtojama tradicinė augalininkystė. reiškiančia visišką atsisakymą nuo valstybės teritorijos skirstymo į kaimišką ir miestišką dalį. laisvalaikis – primityvus. siejami su galimybe gauti tokių žaliavų „kuo daugiau ir kuo pigiau“ [1]. susijusių su žemės ūkiu arba miškininkyste. kad neurbanizuotų teritorijų šiuolaikinių funkcijų sistemos išryškinimas atvers naujas jų plėtros galimybes. kuriant šalies gerovę. nagrinėjamų šiame pranešime.y. pragyvenimas – sunkus.Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Įvadas Valstybės strateginis valdymas remiasi išsamia tiek bendrojo jos potencialo. Tyrimų. neatsitraukdami nuo gamybos). tiek šakinių ir regioninių strategijų rengimą. įmones. Atsiliekančių sričių plėtros galimybių paieška tapo svarbiausia Lietuvos strateginio planavimo problema. Šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje gyvenamoji vietovė negali likti kliūtimi visaverčiam asmenybės ugdymui ir tolimesniam jos dalyvavimui. Lietuvos urbanizacija buvo ypatingai intensyvi XX amžiaus 6-8 dešimtmetyje.. Didžioji dabartinių miestiečių dalis – prieš tris ar daugiau dešimtmečių iš kaimo atvykę asmenys ir jų dabartiniai palikuonys.y. Miestų plėtra sąlygojo esmines visuomenės švietimo. pavyzdžiui. Nors tokia kaimo samprata yra susiformavusi. gegužės 1 d. kurios paskirtis – aprūpinti žaliava maisto produktų gamybos ir kai kurių kitų pramonės šakų. sudarančių beveik 70 proc. nusakančiu naujas jų pažangos galimybes. Pastaraisiais metais vis dažniau akcentuojama žaliavos biokuro gamybai svarba. labiausiai išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių (taip vadinamų ES-15. kaip taisyklė. tarpe. yra vyraujanti miestiečių. Jų darbo našumas – gana žemas. kai spartus pramonės augimas sąlygojo kaimuose atsilaisvinusios darbo jėgos persikėlimą į miestus. baldų ir kitų medienos dirbinių gamybos. ir vieningos gyvybinės erdvės formavimo koncepcija. Lietuvos gyventojų. tiek atskirų šakų ir regionų galimybių analize. Kaimas suprantamas kaip retai apgyventa vietovė. kaimiškiesiems) regionams. remiantis kelių dešimtmečių senumo vaizdiniais.) patirties ir įvairių gyventojų sluoksnių apklausos duomenų analize. Kaip žinia. Buitiniais vaizdiniais grindžiama samprata lemia požiūrį į kaimą kaip į tokią ekonominę erdvę. iki naujųjų narių įstojimo 2004 m. o daugumos gyventojų išsimokslinimas – nebaigtas vidurinis arba darbininkiškas profesinis techninis (jie yra baigę žemės ūkio profesines technikos mokyklas arba specialybes įgiję trumpalaikiuose kursuose. nutolusiems nuo pagrindinių pramonės centrų. tačiau ji. nauja kaimo samprata. Kaimo „sulyginimo“ su miestu koncepcija ryškiausiai išreiškiama projektais. tekstilės.

kuriose daugiau kaip 500 gyventojų viename kvadratiniame kilometre. kurią dažniausia sąlygoja tokie veiksniai. Tai reiškia. kai nuo 15 iki 50 proc. Eurostat‘o metodika remiasi tokiu rodikliu. Sparti gyventojų migracija. gyventojų priklauso kaimo bendruomenėms. Pavyzdžiui. Tokia kaimiškųjų vietovių samprata trukdo suformuoti prielaidas. priklausančių kaimo bendruomenėms. kuriose yra nuo 100 iki 500 gyventojų viename kvadratiniame kilometre. įrengiamos aikštės. atsižvelgiama į tai. daugiausia dalyvaujančią pirminėje žemės ūkio gamyboje. Kasdieninėje praktikoje praverčia ir paprastesni vietovių identifikavimo būdai. ne pirminėje žemės ūkio gamyboje. t. kurios remiasi radikalia neurbanizuotos erdvės funkcijų plėtra ir siekia stiprinti jos vaidmenį visapusiško valstybės gyventojų ugdymo sistemoje. 8] pateikiamos dvi plačiausiai naudojamos vietovių grupavimo sistemos. Šiai grupei priskiriamos Vakarų Europai būtingos susisiekiančių miestų. sveikatos apsaugos ir kultūros įstaigos. kad žemės ūkyje darbo našumas esąs žemas. Skirtingas kaimiškųjų teritorijų traktavimas atsispindi ir teisės aktuose. Ši samprata ryškiai prieštarauja pažangioms pasaulinėms ekonomikos valdymo tendencijoms. prie jų įsikuria prekybos ir buitinio aptarnavimo centrai. per keletą metų buvęs „kaimas“ įgyja pagrindinius „miesto“ bruožus: nutiesiamos naujos gatvės. kuriuos sąlygoja kiekvienos valstybės administracinį . gerinti prekybą ir buitinį aptarnavimą. kuriose yra mažiau kaip 100 gyventojų viename kvadratiniame kilometre. ten „kaimui“ priskiriamos gyvenvietės. kilometre: 1) tankiai apgyvendintos sritys.y. Todėl jau nebetikslu teigti. ryšių linijas. Remiantis šiuo kriterijumi. Lietuvoje kaimiškosiomis laikomos gyvenvietės. 2) vidutiniško tankumo sritys. t. p. Vadinamosiose „ES-15“ valstybėse žemės ūkyje užimti tik 4-6 proc. Pagal OECD metodiką. kaip naujų teritorijų skyrimas individualių gyvenamųjų namų statybai arba naujų įmonių steigimas. atidaromos naujos mokyklos. 3) retai apgyvendintos sritys. Vakarų Europos valstybėse šis skaičius yra dvigubai didesnis. turinčios iki 3 tūkst. Pavyzdžiui. miestelių ir priemiesčių sritys. gyventojų. gyventojų yra kaimo bendruomenių nariai.teritorinį suskirstymą sąlygojantys norminiai aktai. Mokslinėje literatūroje sutinkame gana skirtingus vietovių urbanizavimo lygio vertinimo rodiklius. Europos Komisijos užsakymu Milano (Italija) mokslininkų atliktoje studijoje „Europos kaimiškųjų vietovių tipologija“ [2. kuri regiono gyventojų dalis priklauso kaimo bendruomenei.y. kuriose gyventojų skaičius siekia iki 6000 tūkst. gyventojų. kaip gyventojų skaičius 1 kv. Nors toje vietovėse dar nėra 3 tūkst. tobulinant valstybės strateginio valdymo sistemą. tačiau kaimu (pagal anksčiau aprašytą buitinę jo sampratą) naujosios gyvenvietės jau nebepavadinsi. regionai skirstomi į tris tipus: 1) vyraujantis kaimiškasis profilis. kai mažiau kaip 15 proc. kurios sąlygotų esminius socialinius neurbanizuotų vietovių pokyčius ir didintų jų vaidmenį bendroje valstybės ūkio struktūroje Primityvus miesto ir kaimo funkcijų atskyrimas tapo pagrindine kliūtimi. kad apytiksliai 1/20 dalis dirbančiųjų aprūpina valstybę žemės ūkio produktais ir žaliava atitinkamo profilio pramonės įmonėms. projektuoti patogesnius gyvenamuosius namus. gali labai greitai pakeisti vietovės pobūdį. darbingų asmenų. Kaimo vietovių funkcijų pokyčius sąlygojantys veiksniai 42 . kai daugiau kaip 50 proc. 2) vidutiniškai kaimiškasis profilis. Svarbiausias vietovės urbanizacijos požymis: sparčiai mažėja gyventojų. Labiausiai išsivysčiusiose ES valstybėse jau senokai atsisakyta vertinti šias teritorijas kaip vienkiemių ir mažų gyvenviečių sistemą. 3) vyraujantis miestiškasis profilis. daugėja dirbančių kitose šakose. gyventojų priklauso kaimo bendruomenėms.tobulinti užmiesčio teritorijų fizinę infrastruktūrą ir kaimo gyventojų buities sąlygas: tiesti naujus ir modernizuoti iki šiol naudojamus kelius.

Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centre 2005-2006 metais atlikti tyrimai paliudijo apie labai ryškias akademinio jaunimo išprusimo spragas. Miestų administracijai tenka skirti vis daugiau lėšų komunaliniam aptarnavimui. Analizuojami tokios aplinkos sąlygoti visuomenės elgsenos pokyčiai. Šioje visuomenėje didėja dėmesys gamtai. Tokios tendencijos jau labai ryškios ir Lietuvoje. neturintis su kuo pasitarti. naudojęsis daugiausia tuo. kad „viskuo pasirūpina valstybė“. gimusių. kad dauguma 50-mečių ir jaunesniųjų gyventojų negali įvardinti jokios konkrečios vietovės. mažas ir nereikšmingas. kuriame žmogus gimė ir keletą metų gyveno ar daugiatūkstantinio miesto. paprašyti pagalbos arba pasidžiaugti pasiekimais.Lyg ir tikėtina. bet ir jų aptarnavimo paslaugos. transporto sistemai tobulinti. kaimo gyventojų skaičius turėtų ryškiai mažėti. neįsisavinusiam privatinės nuosavybės sąvokos. Asmeniui. o ypač naujųjų informacinių technologijų reikšmės augimas atėmė iš didmiesčių ekonominės pažangos skatinimo monopolį: tiek pramonės įmones. Pripratusiam. lyginami vakarietiško ir buvusio komunistinio asmenybės ugdymo skirtumai. kad komunistinėje erdvėje žmogui buvo atimta galimybė naudotis privatine nuosavybe. iš tikrųjų pasijunta lyg augalas be šaknų. kokius nuostolius atneša visuomenės atitolimas nuo gamtos.y. užterštumui ir triukšmui mažinti. Respondentai akivaizdžiai painiojosi. jausmų eliminavimas iš viešojo gyvenimo. anot populiarios sovietinio laikotarpio dainos. Išsivysčiusių pasaulio valstybių miestų gyventojų skaičiaus pokyčiai liudija. Minioje žmogus vis dažniau pasijunta vienišas. menininkų ir visuomenės veikėjų. paviršutiniškos. jog labai keičiasi pageidaujančių įsikurti didžiuosiuose miestuose. Nuotaiką neigiamai veikia miestams būtingas gyventojų susvetimėjimas. ankštuose gyvenamuosiuose rajonuose sunku pailsėti po darbo. Pokomunistinių valstybių visuomenė giliau susipažįsta su Vakarų pasaulio socialiniais ir kultūros procesais. labai sunku suprasti savo atsakomybę valstybei ir dalyvauti jos valdyme. kad aukštas valstybės teritorijos urbanizavimo lygis liudija apie ekonominę pažangą. Ekonomikos klausimams skirtoje literatūroje dar tebekartojama. o ypač valstybės viduje vykstančios gyventojų migracijos srautų analizė rodo. primityvus elgesys. kurią galėtų laikyti savo gimtine. kurio „adresas . Pokomunistinėje erdvėje imama vis labiau suvokti. Tačiau šiuolaikinių demografinių procesų. gerėjantis susisiekimas su priemiesčiais. kurioje vis dar tęsiasi didelius statybų bendrovių pelnus užtikrinantis daugiaaukščių namų statybos „bumas“. Dar didesnius nuostolius asmenybei atnešė tai. Kelių ir transporto priemonių modernizacija. o Sovietų Sąjunga“. Tai sąlygoja ne tik brangstantys butai. t. dažnėjančios žiaurumo apraiškos ir pan. nėra vietos vaikų žaidimų ir sporto aikštelėms ir t. kas „visiems bendra“. Pragyvenimo išlaidos didmiesčiuose auga labai sparčiai. gyventojų saugumui užtikrinti ir kt. Asmuo. kokias pasekmes sukelia tai. Gyventi dideliuose miestuose darosi vis labiau nepatogu: transporto „kamščiai“ verčia eikvoti daug laiko vykstant į darbą ir grįžtant į namus. kaimynų ar visuomeninę nuosavybę. t. vis geriau suvokiama. gyvenusių ar dirbusių šiame regione. 43 . skubėjimas. kad modernizuojant žemės ūkį. vėlavimas sąlygoja depresiją. neišsiugdęs poreikio gerbti savo ir artimųjų nuosavybę. tiek vadybos centrus galima steigti bet kurioje vietovėje. labai sunku kurti savo ekonominio gerbūvio viziją. kaip aktyvaus žodyno nuskurdimas. nesiejamos su konkrečiomis asmenybėmis arba vietovėmis. kaip tausoti darbdavio. kurį sąlygoja gyvenimas industrinėje aplinkoje. Labiausiai miestų įvaizdžio vertinimą sąlygoja jų vaidmens valstybės ekonomikoje pokyčiai.ne namas ir ne gatvė. Žmogus be gimtinės.žinių visuomenės formavimasis. labai sunkiai suvokia. srautai. kad tokie teiginiai tampa vis mažiau pagrįstais. įvardindami gamtos objektų pavadinimus ir apibūdindami jų naudingumą. „knyginės“. Jų žinios apie naujausių laikų istorijos įvykius buvo labai silpnos. Nuolatinė įtampa. Neįmanoma gimtine vadinti kažkokio daugiaaukščio namo. kurioje yra greitasis internetas ir patogus susisiekimas. Todėl pasibaigus darbo savaitei stengiamasi iš didmiesčio ištrūkti. Jie taip pat negalėjo įvardinti Lietuvos mokslininkų. o esant reikalui. Įvairiapusišką miestų vaidmens mažėjimą lemia ir poindustrinės .

išlikusią gyvąją kaimo žmonių bendravimo ir meninės raiškos tradiciją. Jie pirmieji įvertino individualios sodybos teikiamus privalumus tiek suaugusių buičiai ir poilsiui. tiek vaikų ugdymui. Dėl gerai žinomų priežasčių nemaža kaimiškųjų vietovių gyventojų dalį sudaro senatvės pensininkai ir neįgalieji. turiningiau išnaudoti laisvalaikį. Pokyčiai žemės ūkyje sąlygojo demografinių procesų dinamiką. Atsikuriančių energijos šaltinių paieška. Šios aplinkybės sustiprino reikalavimą plėsti ekologinę žemdirbystę. Būtent šie pokyčiai ir sąlygojo perėjimą prie poindustrinės visuomenės. naudojama moderni žemdirbystės ir gyvulininkystes technika. kurią. Lietuvai įstojus į ES. į kaimo vietovę imta žvelgti ne vien kaip į maistą ir jo žaliavą gaminantį gigantišką fabriką. juose diegiamos naujos žemdirbystės technologijos. Lietuvai tapus ES nare. Darbinės motyvacijos nepraradę bedarbiai pasirinko emigranto kelią. Kaimiškosiose gyvenvietėse. Vis daugiau darbingų asmenų. kad per pastarąjį dešimtmetį skaičius asmenų.6 proc. Suvokimas. kurdamos ūkio plėtros strategijas. Nemažas vaidmuo tenka nemažos visuomenės dalies nusiteikimui laikytis sveiko gyvenimo būdo. ekologinis ūkininkavimas. pavyzdžiui. etnokultūriniams ir dorovinio ugdymo aspektams. pesticidais) pagrįstų intensyvių žemės ūkio metodų buvo pasiūlytas bioorganinis. p. kurioje nėra ryškesnių ūkinės veiklos diversifikacijos požymių. sukuriančią ir savyje talpinančią daugybę neprekinių gėrybių: kraštovaizdžio grožį. kaip. praradusių darbą žemės ūkyje. Tarp mūsų respondentų šios socialinės grupės nariai sudarė 27. Simptomatiška tai. 56-70].) duomenų analizė rodo. bet kaip į visos šalies infrastruktūrą. kad gamtos grožis ir žmogaus elgesio moralumas yra neatsiejami dalykai. užimtų pirminėje žemės ūkio gamyboje sumažėjo net 7 procentais: nuo 20 iki 13 proc. Galimybė susirasti darbo kitose valstybėse labai išaugo. Šios grupės atsiradimą lėmė ryškios strateginio planavimo klaidos. atsakomybė ir dorovė. Dirbantieji ne žemės ūkio įmonėse kaimo gyventojai jau sudaro beveik 35 proc. Ūkiai stambėja. gyvenančių kaime. gamtos bei žmogaus sukurtus paveldo objektus. kaip pozityvus kūrybiškumas. teigiama. Kaimo plėtros tyrimų centre atlikti tyrimai patvirtino hipotezę apie spartų kaimo gyventojų profesinės struktūros kitimą. per 10 proc. Ilgalaikių bedarbių tarpe daugėja praradusių motyvaciją įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę ir ieškotis kito darbo. M. kad naujųjų informacinių technologijų dėka didėja verslo skaidrumo ir moralumo būtinybė. persikvalifikuoja arba įgyja nežemdirbiškas profesijas. Galimybės diegti naujoves padidėjo. p. Tarp prioritetinių tikslų iškyla ugdymas tokių bendražmogiškųjų vertybių. Neurbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų susiformavimas Poindustrinės visuomenės atsiradimas paskatino naujų ekonominės plėtros koncepcijų formavimąsi. asmenų. kad jie pirmieji suvokė būtinybę keisti šeimos būsto sampratą. šiuo metu gyvena iš socialinių pašalpų. ėmė daugiau dėmesio skirti socialiniams. M. Lietuvos Statistikos departamento naujausių (2006 m. Treinio [3. tačiau nesugebėjusių persiorientuoti darbui laisvosios rinkos sąlygomis. Šiame pranešime mūsų pateikiama neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistema yra pagrįsta miesto ir kaimo ryšių sistemos pokyčių bei juos sąlygojančių procesų analize.Pirmieji elgsenos pokyčių būtinybę pokomunistinėje visuomenėje pajuto aktyviausieji jos nariai – verslininkai. vaikų ugdymui. dirvos eroziją lėtinantys ir jos žalą atstatantys žemės naudojimo būdai. atsisakyti gyvenimo miesto daugiabučiuose ir kurti sodybas užmiestyje. anot prof. o vis didesnę įtaką įgyja vartotojas. Be to. Treinys pažymi: „Vietoje chemijos produkcija (trąšomis.“ Valstybės. suvokimas būtinybės visapusiškai įvertinti globalinius klimato pokyčius ir aštrėjančius skirtingų kultūrų susidūrimus sąlygojo naują visuomenės vaidmens įsisąmoninimą. besivadovaujančios europiniu kaimo plėtros modeliu. Naujausiuose strateginio valdymo teorijos darbuose. 2006 m. daugiau dėmesio skirti šeimai. išleistame kapitaliniame veikale „Strateginis valdymas ir verslo politika“ [4. 1011] sąlygojo giliau suvokta būtinybė ekonomiškiau naudoti gamtos resursus ir ieškoti naujų energijos šaltinių. skatina peržiūrėti daugybę anksčiau priimtų ekonominių ir netgi politinių sprendimų. miestiečių pasiilgtas erdves poilsiui prie upių ir ežerų. susitarimų ir ilgai 44 . Viena iš žinomiausių – darnios plėtros koncepcija.

suderinant procesus. naujų gamybinės ir negamybinės paskirties objektų kūrimą. 5) etnografinio ir etinio (dorovinio) paveldo išsaugojimo. 18.2 proc. – gyvenamojo rajono infrastruktūra [5]. Jos atsiradimui didelės įtakos turėjo atsivėrusios naujos galimybės keliauti po pasaulį. Kai kurie nauji gyvenamieji rajonai kuriasi chaotiškai. neatsižvelgiant į tolimesnes tokių statybų perspektyvas. 3) relaksacijos ir reabilitacijos (laisvalaikio organizavimo ir rekreacinių išteklių racionalaus panaudojimo). Juose nesuprojektuotos bendrojo naudojimo komunikacijos. Neapibrėžti savivaldos institucijų vaidmens pokyčiai. Tačiau šios statybos atskleidė ir nepakankamą būstų plėtros tendencijų suvokimą bei strateginio planavimo stoką. fizinės infrastruktūros pertvarkymą. Sisteminis požiūris leidžia numatyti šių vietovių plėtros perspektyvas. mokykloms. konstatavo. Ši sistema atskleidžia naujus ryšius tarp prekių gamybos ir šiuolaikinių paslaugų visuomenei teikimo. 45 . 4) edukacinė (pažinimo ir lavinimo). gamtos draustiniuose ir regioniniuose parkuose. Sparčiai gausėja šeimos ilgalaikiam arba dažnesniam poilsiui skirtų pastatų bei įrenginių. apklaustųjų netenkina šildymo sistema. Įvardintoji funkcijų sistema išreiškia neurbanizuotų vietovių veiklos plėtojimo galimybes.4 proc. laisvalaikio organizavimą. Iškyla naujųjų gyvenviečių aprūpinimo vandeniu ir nuotekų valymo sistemų projektavimo problemos. kurių narius vienija profesiniai arba verslo interesai. plečiantis naujiems gyvenamiesiems rajonams. Naujieji gyvenamieji rajonai atsiranda prie magistralinių ir vietinių kelių. naują požiūrį į buities kultūrą ir gyvenviečių estetiką. kurios priklauso visuomenei ir negali būti privatizuotos. susipažinti su gyvenamųjų namų statybos tendencijomis išsivysčiusiose Vakarų šalyse. nedidelių miestelių pakraščiuose. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. nenumatytos vietos prekybos centrams. bet ir gyvenamieji namai statomi prie pat upių ir ežerų. Ne tik šeimos laisvalaikiui skirti pastatai.3 proc. Jos reikšmė ypatingai išryškėjo visuomenei vis labiau suvokiant individualiųjų gyvenamųjų namų ir laisvalaikiui skirtų pastatų reikšmę. kuriuos sąlygoja žinių visuomenės formavimasis. ypač atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą. vietose.nauja būsto samprata Rezidencinė funkcija išreiškia naujų gyvenamųjų vietovių planavimo ir būsto tobulinimo tendencijas. tačiau šiuos projektuose į tai neatsižvelgiama. 2002 metais atlikęs namų ūkio tyrimus.būsto išplanavimas. kad 42 proc. 13. 6) kraštovaizdžio puoselėjimo ir bendruomenės apsaugos. gyventojų profesinės kompetencijos tobulinimą bei radikalų savivaldos institucijų efektyvinimą. kultūros įstaigoms ir kt. vaizdingu gamtovaizdžiu pasižyminčiose vietovėse. – turimas būsto plotas. kurių daugelis yra pastatyti iki 1990 metų ir „kurių daugumai šiuo metu būtinas kapitalinis remonto ar net renovacija“. privačių ir viešojo naudojimo zonų projektavimą. Viena iš svarbiausių strateginio valdymo prielaidų – visapusiškas individo gyvenimo tikslo ir visos žmonijos vaidmens įsisąmoninimas.neginčijamomis laikytų koncepcijų. Mūsų tyrimai išryškino šias neurbanizuotų vietovių šiuolaikines funkcijas: 1) rezidencinę. Gana dažnai naujųjų pastatų formos nesiderina su aplinka. Lietuvoje formuojasi nauja individualios sodybos koncepcija. Naujos kaimo gyventojų grupės . kad 1000 kaimo gyventojų tenka 357 butai. t. tarsi galvojant tik apie šią dieną. Kuriasi namų statybos bendrijos. Naujose vietose neretai statoma. Didėjančios dujų ir elektros energijos kainos skatina planuoti naujų. 2) daugiasektorinės ekonominės veiklos įvairovės. Rezidencinė funkcija išryškina sudėtingas senųjų ir naujųjų gyventojų interesų suderinimo problemas. 24. kokybiniai žmogaus veiklos turinio pokyčiai tampa pagrindiniais strateginio valdymo klausimais. Šių tyrimų duomenys rodo. y. prekybos ir paslaugų sistemos modernizavimą. . naujosios švietimo sistemos modernizavimo kryptys. Šiuolaikinės šeimos samprata ir šiuolaikiniai buities modeliai.

tikintis didelio greito pelno. Airijoje. kaimo gyventojams. Lietuvos maisto parduotuvės užverstos importuotais. y. Skelbiama. t. galimybes įsidarbinti. hektarų žemės. Lietuvoje. Naujieji savininkai. y..) tiekėjai. auginamos 1-2 kiaulės. su tokiais ūkiais derasi produkcijos supirkėjai ir prekių (žemės ūkio technikos. Tipiškas ūkininkavimas šiuose sklypuose primena „kolūkių“ arba dar senesnius laikus. Tik tokie ūkiai įstengia parengti iš ES fondų finansuojamus projektus. o tik apie laikiną reiškinį – masinį žemės supirkinėjimą. nėra susipažinę su šiuolaikinėmis verslo plėtros rekomendacijomis ir negali atsakyti. Net 67. bet neretai gana prastos kokybės produktais. kuri ūkinė veikla galėtų būti pelninga. tenka planuoti ir seniau įrengtų būstų renovaciją. o 37. Olandijoje ar Airijoje. Tokiems ūkiams bankai noriai teikia paskolas. Kaimo plėtros tyrimų centre atlikta šių ūkių veiklos analizė atskleidė.5 ha – bulvėms ir daržovėms auginti. Lietuvos rinkos balansas jau daug metų išlieka neigiamas. kad jų būstų išorė neremontuota daugiau kaip 10 metų. statybinių medžiagų ir pan..6 proc. Tik retkarčiais į spaudą patenka žinios apie tikrąjį ūkių dydį Danijoje. vykdant pastarąją žemės reformą. pažymėjo. Tada skaitytojai sužino. y. t. buvo išdalinti 2-3 ha dydžio sklypai. kad absoliuti dauguma jų savininkų neturi tokio dydžio plotams pritaikytos. Skaitytojui bandoma įteigti.5-1. Laikomos 1-2 karvės. skiriamiems ūkyje laikomų gyvulių pašarui. kaimas ir ateityje išliks maisto produktų gamybos vieta. kitose valstybėse. apklaustųjų nurodė.6 proc. tik 17. Todėl projektuojant naujas statybas. Neseniai supirkti. valdantys 14-18 tūkst. tačiau tokie ūkiai išlieka pelningais. ir toliau pageidaujančių dirbti žemę. 35 kartus didesni už okupacijos laikotarpio „kolūkius“. likęs plotas – pievoms ir ganykloms. pavyzdžiui. projektavimo ir kt. o gyventojai neturi darbo. savo valdas įformina kaip ekologinius ūkius ir pretenduoja į ES teikiamas išmokas. Tokių darinių atsiradimas liudija ne apie gamybos plėtrą. 0. Vienintelė palanki aplinkybė tokių ūkių egzistavimui – netoliese esantys gyvenamieji pastatai. respondentų savojo būsto kokybę įvertino kaip juos pilnai patenkinančią. faktiškai nevykdantys ūkinės veiklos. iškyla valstybės socialinės politikos principų dilema: kokią visuomenės stratifikaciją projektuojame? Nežiūrint visų ūkinės veiklos įvairinimo galimybių. Priešingu atveju tose gyvenvietėse susiformuotų nauji socialinės įtampos židiniai.0 ha – javams. Lietuvoje (2006 metų vidurio duomenimis) jau susiformavo ūkiai. kad tik labai stambūs. t. esą vyksta visuotinis. Ūkio plotas paskirstytas tokiu santykiu: 0. objektyvių aplinkybių sąlygojamas ūkių stambėjimo procesas. kad ir būstų vidus taip pat neremontuotas daugiau kaip dešimtmetį. naujose ES narėse sparčiai kylant žemės kainoms. neturėjusiems nuosavos žemės. kad. importas gerokai viršija eksportą. Tuo tarpu dideli mūsų valstybės žemės ūkio naudmenų plotai eliminuojami iš ūkinės veiklos.7 proc. daugumos ūkių dydis nesiekia 20 ha. Ieškant galimybių įvairinti kaimiškųjų vietovių ūkinę veiklą. Kokią valstybę – savininkų ar samdinių – kuriame? Kokiais socialinės politikos principais vadovaujasi užsiimantieji makroekonomikos strateginiu planavimu? Analizuojant kaimo vietovių problemas nagrinėjančią žiniasklaidą išryškėja akivaizdus ekonominės informacijos blokavimas arba iškraipymas. ekonomiškos žemės dirbimo technikos. Tačiau oficialioji žemės ūkio politika skatina tik stambiųjų ūkių formavimąsi. galintys konkuruoti ES rinkoje bei pasipriešinti vadinamosios Keirnso grupės (Cairns Group) valstybėms atstovaujančių monopolijų siekiams užvaldyti pasaulinę maisto produktų rinką.) bei paslaugų (technikos aptarnavimo ir remonto. Ne visi tokio dydžio ūkiai užsiima intensyvia žemės ūkio veikla. t. o žemdirbiams lieka užsiimti savo profesine veikla. tačiau dirvonuojantys žemės masyvai liudija apie sumažėjusias kaimo gyventojų.Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro 2005-2006 metais atliktų tyrimų duomenimis. keletas vištų ir t. Daugumos šių ūkių savininkai – pagyvenę 46 . Ūkinės veiklos įvairinimo galimybės Neurbanizuotų vietovių ekonominės veiklos diversifikaciją sąlygoja ne tik vienos ar kitos rūšies prekių ar paslaugos paklausos ir pasiūlos santykis ar veiklos pelningumo tikimybė. 1000 ir daugiau hektarų valdantys ūkiai yra perspektyvūs. biudžetas negauna garantuotų pajamų. trąšų.

aptarnauti klientus vakarais arba savaitgaliais.asmenys. puodžiai. t. akmentašiai ir kiti užsiimdavo šiais amatais tiek pastoviai. Ūkyje pagaminami maisto produktai. Dailidės. patiems praleisti dalį savaitgalių. o įprasti žemės ūkio darbai tarnauja prasmingam laisvalaikiui ir fiziniam darbingumui palaikyti. Emigracijai stiprėjant. Tačiau šiuo metu jau iškilo labai sunkiai išsprendžiama problema – trūksta specialistų. Šios ūkinės veiklos dinamika neatsispindi jokiuose strateginiuose planuose. jaunesnieji mažų sklypų savininkai primityviu ūkininkavimu retai užsiima. Okupacijos metais amatininkystė išliko tik retoje vietovėje. Išsiaiškinti paslaugų poreikį ir galimybes jas tenkinti 47 . įrengti aikšteles palapinėms arba mini kempingus – vietas motorizuotiems svečiams. galinčių profesionaliai įgyvendinti šiuos kūrybinius sumanymus. Todėl nestebina. Be to. Tai liudija. Vis tik amatininkų darbai ir ateityje gali išlikti populiarūs. o individualiam užsakovui pritaikytus rūbus. račiai. kalviai. tiek apdailos būdų ir medžiagų pasirinkimą. įveisia sodus. Populiarėja ligonių. Kai kurias amatininkų profesijas jau išstūmė pramoninė gamyba. netgi nemažą išliekamąją meninę vertę turinčius sodybų ir gyvenviečių projektus. įrengti patalpas miestiečių šventėms ar trumpalaikiam poilsiui. įrengia sporto aikšteles. Mūsų Centro 2005-2006 metais atlikti tyrimai rodo. tautodailininkų dienos ir kita informacija rodo. o kai kurioms liko tik pavieniai individualūs užsakymai. amatininkams tenka atsižvelgti į sunkiai prognozuojamą mados ir skonio kaitą. siuvėjų veikla. gyventi užsakovo skonį atitinkančioje sodyboje. kad valstybiniu požiūriu dar nėra suvokta tikroji žemės vertė. Nors žemė Lietuvos kaimo vietovėse pastebimai brangsta. negu vadinamosiose ES15 valstybėse arba JAV. tiek laisvu nuo žemės ūkio darbų metu. Kai rodo mūsų stebėjimai. kaip prieštaraujanti žmogaus prigimčiai. Keletas respondentų nurodo apie planus užsiimti vaistažolių arba prieskoninių augalų auginimu. Tačiau ši veikla tiek bendruose valstybės. kad Lietuvoje yra architektų ir konstruktorių. Stiprėja poreikis miesteliuose ir didesnėse gyvenvietėse vėl steigti siuvyklas.y. staliai. Galimybė jais naudotis. senelių ir mažamečių vaikų priežiūros paslaugos. įveisti įvairios paskirties sodus. skatina dažniau aplankyti tėvus. mažųjų ūkių savininkai tik labai retais atvejais ryžtasi parduoti žemę. transporto priemonių ir kito inventoriaus remonto dirbtuves. Atsižvelgiant į kintančią paklausą. galinčių parengti unikalius. kai kurios šias paslaugas teikiančios įmonės galėtų dirbti nepilną darbo dieną. kad susumavę visas aplinkybes. Antra vertus. apsėja žole. 2-3 ha plote galima pastatyti keliolika individualaus naudojimo namelių turistų nakvynei. suprojektuoti gėlynus. Kai kurie respondentai planuoja ateityje užsiimti „kaimo turizmu“. Tik labai retais atvejais amatininkystė ir tautodailė yra populiarinamos švietimo ir profesinio rengimo sistemoje. įsirengti vasarinius šiltnamius ir kt. Nuosavas sklypas optimaliai išnaudojamas rezidencinei funkcijai – erdviai šeimos sodybai įrengti. Neretai net sunku įžiūrėti ribą tarp amatininkystės ir tautodailės. užmokyklinėje veikloje. įsirengti tvenkinius bei plaukymo baseinus ir kt. tačiau dar ir dabar kainuoja keliolika ar net keliasdešimt kartų pigiau. sąlygojančią tiek dirbinių tematiką. Tokios sodybos savininkas nori savaip susitvarkyti ir jos aplinką: suplanuoti jo poreikius atitinkančius kiemus. atvykstantiems su savo poilsio nameliais ant ratų. mezgėjų. Be to. tiek regionų strateginiuose planuose palikta visiškai savieigai. Gana populiari buvo audėjų. Kaimo plėtros tematiką atitinkančios parodos. naudoti unikalius buities reikmenis. nes kelis dešimtmečius vyravusi buities unifikacija vis dažniau atmetama. tačiau žemę užsodina mišku. kad ekonominės veiklos diversifikaciją turėtų paskatinti būtinybė atkurti neurbanizuotų vietovių buitinio aptarnavimo sistemą. Vėl atsiranda poreikis dėvėti ne serijinės gamybos. nors tai ir skamba labai trivialiai. kaip taisyklė. pas kaime gyvenančius senelius galima per atostogas palikti vaikaičius. kirpyklas. Sodinimo ir derliaus nuėmimo išlaidas leidžia sumažinti kaimynų arba miestuose gyvenančių suaugusių vaikų talkos. yra ekologiški. Lietuvos kaimuose ir miesteliuose nuo seno buvo paplitusi amatininkų veikla. medžio drožėjai. kuriems iš sklypo gaunamos kuklios pajamos tapo gaunamos pensijos priedu. Lietuvoje pradeda trūkti net kvalifikuotų statybininkų. nelengva įveikti ilgametės unifikacijos įpročius visuomenėje ir padidinti originalių dirbinių paklausą. todėl raginimai atkurti tradicinius amatus atrodo skiriami tik pavienių entuziastų dėmesiui. buitinių prietaisų taisyklas. bet vis sunkiau rasti tinkamai pasirengusių slaugytojų ar auklių. krosnininkai.

Lietuvai tapus ES nare. vienai šeimai skirti poilsio centrai gali būti žymiai efektyvesni ir populiaresni. Kartojami tokie teiginiai. nauji reikalavimai specialistų kvalifikacijai. atsirandantys savaitgaliais greitkeliuose. nesiorientavimas net artimiausioje gamtos aplinkoje. kad šio tipo įstaigos nebūtinai turi būti didžiulės. Jo aktualumą sąlygoja labai primityvaus elgesio apraiškos. netgi asmeninio gyvenimo problemos sąlygoja vadinamosios „poilsio industrijos“ poreikį. formuotų žymiai sveikesnę ir prasmingesnę gyvenseną. Kad ši funkcija būtų realizuota. paplitusių ligų prevencijai ir pan. Nemažėjanti įtampa darbovietėse ir visuomeninėje aplinkoje. Tenka ieškoti naujų. Susidomėjimą gydomuoju gamtos poveikiu skatina ir nusivylimas primityvia pramogų. nors šios rūšies paslaugų poreikis pastoviai auga. bet ir jų verslumo ugdymą.geriausiai galėtų pačios kaimų bendruomenės. Surinkus tokio pobūdžio informaciją iš seniūnijų būtų galima planuoti atitinkamų specialistų rengimą tęstinio neformalaus mokymo centruose. būtinas naujas centrinių ir regioninių strategijų rengėjų požiūris. Mokymo programose būtina numatyti ne tik užsiimančių individualia veikla darbinių įgūdžių formavimą. Keičiasi vietos bendruomenių veiklos turinys.niekam nežinoma. nemokėjimą atsikratyti elgsenos stereotipų. rasti laiko apmąstyti savo būtį. Poilsiautojų susigrūdimas pajūrio paplūdimiuose liudija ir apie nesugebėjimą rinktis įvairesnes laisvalaikio praleidimo formas. esminis jos išprusimo tobulinimas. kurios tiktų neįgalių asmenų reabilitacijai ir poilsiui. menką jausmų kultūrą ir paprasčiausią tingėjimą lavintis. siūlomų miestuose. kaip pasirinkti gyvenimo draugus. liudija apie ribotas poilsio formų pasirinkimo galimybes. sistema. Kaimas – visaverčio asmenybės ugdymo šaltinis Gyventojų gausėjimas skatina pasirūpinti geresne etnografinių objektų apsauga. Net universiteto studentų tarpe įsitvirtinusios „mažybiškumo“ nuostatos. Neurbanizuotose vietovėse steigiami nauji poilsio ir sveikatos atkūrimo centrai. suvokti. Kaimas – poilsio ir sveikatos atkūrimo vieta Tiek Lietuvos žemės ūkio universiteto [7]. Priešingai. kooperacija gali ženkliai padidinti pavienių amatininkų ir paslaugų teikėjų veiklos pelningumą. Galimybė išsivaduoti nuo unifikuotų elgsenos modelių padėtų žmogui atsipalaiduoti. kraštovaizdžio išsaugojimu ir puoselėjimu. tiek ir mūsų Centro [8] vykdomi tyrimai rodo. mūsų Centro 2006 metais atlikti akademinio jaunimo išprusimo tyrimai atskleidė labai giliai elgsenoje įsišaknijusį provincialumą. objektyvios informacijos nuo gandų. Relaksacinės ir reabilitacijos funkcijos plėtra netrukus galėtų tapti viena iš perspektyviausių bendruomeninės veiklos krypčių. Milžiniški transporto srautai. Skirtingai nuo daugelio Vakarų valstybių. Kaip jau minėta. potrauminiam laikotarpiui. esą nieko vertingo mūsų 48 . Panaudojama tik labai maža turimų galimybių dalis. priklausomybę nuo žalingų įpročių. kuriais tautos kultūros bruožais ir pasiekimais galima didžiuotis ir juos įvardinti. supažindinimą su kooperacijos pagrindais. nauji globalizacijos iššūkiai. nesugebėjimas atskirti patikimos. kad neurbanizuotų vietovių relaksacinė ir reabilitacinė funkcija yra per mažai išplėtota. o kartais netgi jų paskirties pakeitimu. Stokojama vietų. pristatant savo valstybę pasaulyje. Kaip rodo pastarųjų metų praktika. aptarnaujančios šimtus ar tūkstančius klientų. Vienas iš svarbiausių strateginio valdymo uždavinių – visuomenės lavinimas. esą mūsų šalis – labai maža. įvairiausių sporto šakų bazių sukūrimas padėtų šias problemas išspręsti. Tačiau vietinių iniciatyvų nebeužtenka. nesuvokimas. Nemažai daliai žmonių nepavyksta rasti juos intelektualiai ir emociškai tenkinančių pramogų. didžioji Lietuvos visuomenės dalis dar nesugeba įvertinti sveiko gyvenimo būdo pranašumų ir nepajėgia atsikratyti sveikatą alinančios rutinos ir nevalyvumo. turistiniai maršrutai. Pasaulio praktika rodo. šiuolaikines aplinkybes atitinkančių bendruomenės pilietinio ugdymo formų. lietuvių tauta . Iškyla būtinybė supažindinti naujuosius gyventojus su regiono istorija ir kultūros tradicijomis.

Kad būtų galima efektyviai naudoti neurbanizuotų vietovių galimybes. pilkapių. Plinta nepagarba savo kalbai. nematė Balio Buračo nuotraukų. Informacija apie kiekvienos vietovės lankytinus objektus turi būti skelbiama internetinėse svetainėse. labai didelę reikšmę turėtų vadinamieji „gyvosios istorijos“ renginiai. kur stovėjo gynybinės pilys ir kokį vaidmenį suvaidino Didžioji Lietuvos kunigaikštystė. etnografinių kaimų reikšmės. o nuvažiavus paaiškėja. Per pastaruosius kelis dešimtmečius išaugusios kartos beveik nieko nebežino apie netoliese gyvenusius žymius žmones. niekaip negalės jos įskiepyti savo mokiniams. Jaunimo tarpe labai sunkiai suvokiamas kultūrinis inteligentijos. herbarų ar internetinių šaltinių. negali suvokti bažnyčių ir kitų senųjų pastatų architektūrinės vertės. kuriuose praėjo Julijos Beniušytės-Žymantienės vaikystė. K. apklaustųjų nėra įsidėmėję nė ant vieno piliakalnio. apsirengę 49 . visaip kitaip bus suprantama rašytojos Žemaitės kūryba. kaip kraštotyra ir išlikusių objektų lankymas. kuris pats nėra suvokęs kraštotyrinės veiklos reikšmingumo. bet ir vėlesnį tautos veržimąsi į mokslą nepriklausomoje Lietuvoje 1920-1940 metais. vargu ar skatins savo vaikus domėtis Lietuvos gamta ar istorija. nors kaip tik derėtų didžiuotis tuo. Mūsų tyrimai parodė. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuolat vartojama elito sąvoka jaunimo mąstysenoje siejama su asmens finansiniu apsirūpinimu ir užimamomis atsakingomis pareigomis. JAV muziejuose lankytojus pasitinka tarnautojai. Dar blogiau žinomas naujausias Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos laikotarpis – 1987-1991 metai. kurie jaunystėje nesilankė Stasio Girėno ir Stepono Dariaus tėviškėse. kurioje dirbo tokie menininkai. kaip istoriko. daugelį lankytinų vietų sunku surasti. Šimonis. Jei užsukęs su mokiniais į Orvidų sodybą tegalėtų. Pavyzdžiui. Mokytojas. Literatūros ir istorijos mokymas turi būti neatsiejamas nuo tokių pažintinės veiklos rūšių. Jei apie D. Būtina įrengti automobilių aikšteles.aplinkoje nėra ir pan. K. Čiurlionis. Jie negali įvardinti. atliekantis ne itin sudėtingą žinių perteikėjo vaidmenį. reikia keisti požiūrį į visą švietimo sistemą. kad didelė dalis jaunimo yra labai mažai keliavusi po Lietuvą [8]. Žmonės. o natūralioje aplinkoje. dažnai viską tenka pradėti iš naujo. nesuvokia piliakalnių. kad ten nėra jokios informacijos ar galinčio bent kai ką plačiau papasakoti gido. ką pajėgtų suvokti jo mokiniai? Etnografinis ir dorovinis paveldas Su pažinimo ir lavinimo funkcija glaudžiai siejasi kaimo etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimo funkcija. nesusipažino su Mato Šalčiaus veikla. Tik lankantis Lietuvos istorinėse vietovėse galima žymiai giliau suvokti istorinių procesų esmę ir juos sąlygojusias konkrečias aplinkybes. Vietovėse. kaip gali suprasti vieno iš didžiausių pasaulio baltistų – akademiko Zigmo Zinkevičiaus veikalų reikšmę? Tačiau norint realizuoti šias kaimiškųjų vietovių funkcijas. kuriose užfiksuoti senųjų kaimų vaizdai. jei nieko negirdėjo apie jo. sunku suprasti ne tik ano laikmečio socialinių santykių sistemą. Tik betarpiškai susipažinus su aplinka. kad čia esąs „absurdo muziejus“. pasakyti. Beveik 80 proc. kaip M. aristokratijos vaidmuo. Be to. realizuojant pažinimo ir lavinimo funkciją. Pagarba tėvynės gamtai ugdoma ne ekskursijose į prekybos centrus. įmanoma suvokti meno reikšmę žmogaus pasaulėjautai. Universiteto dėstytojas jiems atrodo lyg koks eilinis tarnautojas. muziejininko ir trikalbio (lotynų-lenkų-lietuvių) žodyno sudarytojo darbus. Pažinti augalus reikia ne iš skaidrių. Lankytojui turi būti sudaryta galimybė įsigyti tas vietoves primenančius tautodailininkų dirbinius. A. Žmuidzinavičius. pasirūpinti lankytojų maitinimu ir nakvyne. lankstinukus ar kitų tipų leidinėlius. bet ne su išprusimu ir dora. nežvelgė į kalnapušėmis apsodintas smėliu užpustyto Liudviko Rėzos gimtojo Karvaičių kaimo kalvas. remdamasis nuo sovietmečio užsilikusiomis nuogirdomis. Nesusipažinus su kunigaikščių Oginskių įnašu į tautos kultūrą. kad jis yra parašęs šiais laikais jau sunkokai suprantamą poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“. kuriose susidarytų didesni turistų srautai. kad lietuvių kalba – viena seniausių gyvų indoeuropiečių kalbų. Pošką jaunimas žino tik tiek. Apsilankius namuose.

ką dar galima išsaugoti arba atkurti. relaksacinės ir lavinamosios funkcijos stiprėjimas. nuoširdaus kaimyniško bendravimo puoselėjimas tarp senųjų ir dabar besiformuojančių naujųjų kaimo gyventojų. tapusį didžiausia bendravimo su kaimo gyventojais kliūtimi. Piktžolėmis užteršti. Tačiau šios netvarkos kaltininkai kol kas išvengia atsakomybės. juo labiau. Naujųjų savininkų supirktuose laukuose paliktos nebegyvenamos sodybos. parkai. tautosakos studijos. dar neseniai buvusi pavyzdžiu apylinkių sodyboms. kaip kaimyniškasis solidarumas. 50 . Kraštovaizdį papildo išlikę senieji pastatai. kad vien neseniai įregistruotų kaimo bendruomenių rengiami „mažieji projektai“ atsiradusių kraštovaizdžio apsaugos problemų neišspręs. gilus gamtoje vykstančių gyvybės procesų suvokimas. šeimininkiškas požiūris į ankstesnių kartų sukauptą dvasinės kūrybos paveldą. rengiant apylinkių gyventojų šventes ar kraštiečių susibūrimus. tiek dorovinio paveldo išsaugojimas turi tapti svarbiausia atsikuriančių vietos bendruomenių veiklos kryptimi. kaip Juozas Tumas-Vaižgantas. Sunkiosios miškų kirtimo ir medienos išgabenimo technikos suniokoti kaimo keliukai tapo nebetinkamais naudoti. bet pastarajame dešimtmetyje vykęs kaimo gyvenviečių tuštėjimo vajus labai jas nuskurdino. Panašių bandymų būta ir prieškario Lietuvoje. skamba atitinkamo laikotarpio dainos. nevykusių „reformų“ nuostoliai ir aiškinamasi. Gamtosauga pakeičiama imitacine verbaline arba kompiuterizuota veikla. prie kurios ištakų stovėjo tokie visuomenės veikėjai. Kraštovaizdžio puoselėjimas. akmenys su paslaptingais ženklais ir kt. Nešvaros ir vandalizmo plitimą sąlygoja ir labai sunykusi vietinė policijos tarnyba. Atrodo. kur savo energiją panaudoti vandalai. atviras nuoširdus bendravimas. Etinio paveldo išsaugojimas reiškia istoriškai susiformavusių geriausių elgsenos tradicijų perdavimą ateities kartoms. prieš šimtą ar daugiau metų pastatytos pramonės įmonės. Tačiau Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimo centro atliekama neurbanizuotų vietovių analizė rodo. naujų gyventojų grupių formavimasis skatina atsigręžti į Lietuvoje sukauptą kraštovaizdžio puoselėjimo patirtį ir ieškoti naujų jo apsaugos bei gražinimo formų. netgi galima diskutuoti su istorinį personažą atkuriančiu mokytoju ar universiteto dėstytoju. sveikatos apsaugos ir kultūros įstaigas. Privačiai iniciatyvai paliktas kraštovaizdžio puoselėtojų skatinimas. bankrutavus juose veikusioms įmonėms. kaip vandens ir vėjo malūnai. meilė gimtajam kraštui ir kt. Tačiau primityvioji žiniasklaida jau suformavo iškreiptą kaimo gyventojų elgsenos įvaizdį. o miškelių prieigos tapo savavališkais sąvartynais. nei. Tiek etnografinio. skardžiai. statybinės nuolaužos. jog iš interneto gamtos negalima nei pažinti. Nebepuošiama jų aplinka. Paveldo neįmanoma išsaugoti muziejuose. Beatodairiškas. Kaimo rezidencinės. bet ir kasdieninė šio paveldo materialiųjų objektų apsauga. Kraštovaizdį niokoja ne tik gamtos stichija ar nežinantys. Tačiau.anų laikų rūbais. Tik per paskutiniuosius porą metų jau pradėti skaičiuoti skubotų. Daug kur teks atkurti mažąsias kaimo vietovių mokyklas bei kultūros įstaigas ir sugrąžinti jų įtaką bendruomenei. kuri net kaimo mokyklų auklėtinius tik atitolina nuo gamtos. tokie technikos istorijos objektai. tačiau nesiimama jokių priemonių jiems atkurti. uždarius švietimo. neretai netgi grobuoniškas miškų kirtimas dar labiau paspartino dirvos eroziją. išmokti ją puoselėti. Tai ne tik senųjų tradicijų atgaivinimas. Iki šių dienų yra išlikusios tokios bendruomeninio elgesio tradicijos. miškininkas profesorius Povilas Matulionis ir kt. nors tai ir labai paradoksalu. greito pelno siekiantys trumpalaikiai verslo dariniai. kad nesuvokiama. seniai nebeariami dirvonai bei juose styrantys apleistų gamybinių pastatų griuvėsiai sudarkė daugelio dar neseniai vaizdinių apylinkių kraštovaizdį. Mažieji Lietuvos miesteliai. Būtina išplėtoti „Lietuvai pagražinti draugijos“. Tai vaizdingi upių slėniai. Per pastaruosius metus daugelyje mokyklų dėl globalizacijos poveikio ir kitų priežasčių nutrūko jaunųjų gamtininkų ir kraštotyrininkų veikla. kultūrininkai ir mokslininkai. liko apleisti ir tarsi jau pasmerkti išnykimui. riogso išmėtytų žemės ūkio padargų dalys. jauki ir saugi aplinka Lietuva iki šių dienų išsaugojo nemaža vertingų kraštovaizdžio elementų. atodangos. bet ir primityvia veikla užsiimantys. Retenybe tapo kaimo sodybų tvarkymo konkursai.

Daugiafunkcinio kaimo plėtra. The Common Agriculture Policy. Rural Development – 2005. Lietuvos kaimo raida. Lithuanian University of Agriculture. Lietuvos laisvosios rinkos institutas.. 6. Wheelen. Milan. Vilnius: 2005. Šiuolaikinis kaimo plėtros modelis išreiškiamas realizuojant šias neurbanizuotų vietovių funkcijas: rezidencinę. LAEI. 8. Treinys. akmens ar medžio skulptūrų derinimas. skatintų asmeninį kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Tokios kompozicijos ženkliai prisidėtų prie visuomenės estetinio ir patriotinio ugdymo. pažinimo ir lavinimo.Kraštovaizdį gali labai pagyvinti ir jo vertę keliskart padidinti tinkamas medžių. Svarbiausiu prioritetu šiuolaikinio strateginio valdymo procese turėtų tapti visų regionų ir sektorių darnios plėtros įgyvendinimas. tobulinti aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas atveria galimybes spartinti jų ekonominę ir socialinę pažangą. 2. – 2002. V. J. 3. istoriškai susiformavusių moralaus elgesio tradicijų perdavimą ir šiuolaikinės visuomenės elgsenos modelių tobulinimą. Project Director: Flavio Boscacci. 3. Treinys. nežiūrint nedidelio jos gyventojų skaičiaus ar menkesnio indėlio į bendrą valstybės ūkį. kraštovaizdžio puoselėjimo. relaksacijos ir reabilitacijos. etnografinio bei etinio paveldo išsaugojimo. 5-11.David Hunger. Grant W. 2005. labai padidintų šiose vietovėse gyvenančių arba iš jų kilusių asmenų pasididžiavimą savo kraštu. negali likti „užkampiu“. 1999. Ūkinės veiklos diversifikacija neurbanizuotose vietovėse leidžia tobulinti šeimos gyvenimo sąlygas. Nr. 4. Neurbanizuotų vietovių tradicinių ir naujųjų funkcijų darnos principas leidžia visapusiškai analizuoti šių vietovių perspektyvas. p. sustiprintų atsakomybę už vertingų kraštovaizdžio objektų išsaugojimą. gėlių.. kuriuose gamtos objektus gražiai papildo žmogaus rankų kūriniai. Jokia gyvenamoji vietovė negali tapti kliūtimi visaverčiam asmenybės ugdymui ir vėlesniam socialiniam mobilumui. realizuoti naują būsto sampratą. Mūsų stebėjimai rodo. 51 .) ir Izidoriaus Nevidanskio Žemaičių botanikos sodas. 4. Neurbanizuotų vietovių funkcijų sistema išreiškia siekimą suderinti prekinių ir viešųjų (neprekinių) gėrybių kūrimą. The 2nd International Scientific Conference. M. Literatūra: 1. Pogamybinis kaimas: mitas ar ateities realybė? Mano ūkis. Pearson Education. 2006. A Typology of Rural Areas in Europe. Funkcijų sistema gali pasitarnauti kaip pagrindinės prielaidos strateginiam regionų valdymui tobulinti. Inc. sveikos gyvensenos įpročių įtvirtinimą. Gilesnis gimtinės sampratos susiformavimas ir privatinės nuosavybės vaidmens suvokimas leis sustiprinti patriotinį ir pilietinį visuomenės ugdymą. Išvados 1. planuoti įvairią ekonominę veiklą. sudaryti galimybę tėvams dirbti namuose arba netoli jų. – 10th ed. 1997. 5. 2006. M. Nė viena vietovė. kuri sąlygotų gyventojų gausėjimą bei jų visavertį užimtumą. kad galimybių praturtinti kraštovaizdį originaliomis kompozicijomis galima rasti beveik visose neurbanizuotose vietovėse. derinant profesinę karjerą su vaikų ugdymu. 5. New Jersey. skatinti gyventojų profesinės kompetencijos augimą. Lietuvos namų ūkio tyrimas. yra gydytojo Vaclovo Into sukurtas Akmenų parkas Mosėdyje (Skuodo raj. 7. formuoti patriotiškai ir pilietiškai susipratusią bendruomenę. Vieni iš ryškiausi tokių pavykusių pertvarkymų pavyzdžiai. ūkinės veiklos diversifikacijos. geriau tenkinančią visų šeimos narių interesus. Strategic Management and Business Policy / Thomas L. perduodant vyresniųjų dvasinę patirtį naujajai kartai. 2.

конф. Ats. May 4-5. Астана. 374 p. MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS (II). 2006. Шуркувене С. 2006. ISBN 985-417-761-0. KAIMO RAIDOS POKYČIŲ TYRIMO INTEGRALUMO PROBLEMA. 17. J.. Paskelbtas trijuose leidiniuose: „Dirva“ (JAV lietuvių savaitraštis). Mokslinių straipsnių rinkinys (II). P. Diversification of Economical Activity and Changes in Structure of Rural Inhabitants as Main Indicators for Regional Development Planning. c. 2 (7). – 392 P. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 8593. 12. „Draugas“ (JAV lietuvių dienraštis. 2006 m. nagrinėjantis neurbanizuotų vietovių ekonominės plėtros procesus) 3. 196 p. 2006 11 15. Planting Seeds for Rural Future. 13. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių universiteto leidykla. J. // Second European Conference on Rural Development. Йонас Ясайтис. Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан. tris kartus per metus.lt . p. http://europa. red. Kaimo raidos pokyčių tyrimo integralumo problema. Visuomenė ir mokykla: ar suvokiame. lapkričio 9 d. 2006. – VILNIUS: VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS. KAIMO PLĖTROS PROCESŲ APŽVALGA IR TYRIMŲ PERSPEKTYVOS 52 . Jasaitis. Материалы международной научной конференции. Ясайтис Й. rugsėjo 12 d. – ISNB 985-417-761-0. Новые функции неуробанизированных областей как основные предпосылки стратегического планирования. Materials of the international scientific conference. 14. 3. Šiauliai. 12-14 November.-практ. Астана.8. 2004. // Общемировые тенденции эффективного государственного управленияю Материалы международной научной конференции. 2003 – Salzburg. 87-95 11. leidžiamas Briuselyje ir lietuvių kalba. 90-96. 12-18. 218-235. ką reiškia prarasti valstybę.eu. Jasaitis Jonas. Leader+ Magazine. Šurkuvienė. Региональные пребразования экономической деятельности и структура населения сельских местностей – основные предпосылки планирования регионального развития. 16. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas. Luxembourg: Office for a Official Publications of the European Communities. www. 2006 m. – 502 с. Jasaitis. 90-96. 218-236. Grodno State University. The Regional Economical Policy. ISBN 92-894-7145-X. // Региональная экономическая политика: материалы Междунар.// Lietuvos ūkio transformacija 19902005 metais. 2006. Jasaitis. p. p. 2006. Гродно (Belarus): ГрГУ.. Йонас Ясайтис. c.Raimundas Dužinskas. J.int/comm/leaderplus (ES žurnalas. Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema. doc. // Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан: основные приритеты и механизмы реализации.Sonata. – с.ISBN 9965796-04-8. JONAS JASAITIS.371 с. „Daugiabučių karta“ (sutrumpinta). 374. 2006. EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS STUDIJOS. 1 (6). Усиливающаяся роль общинного движения в модернизации системы самоуправления. 9. 2006. Šiaulių universiteto leidykla. 27 октября 2006 г. 486-492. p. – ISBN 9965-797-23-4. Grodno (Belarus)... c. Jasaitis. . 2006. 10 февраля 2006 г. Rural policy perspectives for a wider Europe. LIETUVOS ŪKIO TRANSFORMACIJA 1990-2005 METAIS. науч. Šiauliai. 15. J. .dr. Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан. – ISBN 9955-20-105-3.. 4-5 мая 2006 г. Vilnius: 2006. 10.omni.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir norminių dokumentų analizė. Vadinamieji „kolektyviniai“ ir „tarybiniai“ ūkiai išreiškė prievartinę centralizuotą valstybinę žemėvaldą. dirbti. 1. pakeistas paviršiaus reljefas. pradžioje. Panaikinus privatinę žemės nuosavybę. kone visuotinai buvo paskelbti „buožėmis“ ir „liaudies priešais“. naujieji kaimo gyventojai. tiek dabar persikeliančių kategorijos.Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Straipsnyje nagrinėjama kaimo plėtros problematika XX a. Ūkininkai. naujų regioninės plėtros strategijų kūrimą. kardinaliai kintantis tradicinių sąvokų turinys ir mokslo vaidmens stiprėjimas. sudarkytos upių vagos. kaimas vis mažiau bepriklauso nuo pirminės žemės ūkio gamybos išsivystymo. kuriamos pusiau urbanizuotos gyvenvietės. sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojams. radikaliai keičiamas kraštovaizdis. Remiantis politiniu šūkiu „priartinti kaimą prie miesto“. optimalų vietinių žmogiškųjų ir gamtos resursų panaudojimą. sprendžiant kaimiškųjų vietovių problemas. privalome atsižvelgti ir į jo gyventojų pilietinio bei dorovinio ugdymo aspektus. Kartu tai reiškia ir kaimo vietovių kraštovaizdžio bei etnografinio savitumo išsaugojimą. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. tik pasitelkus pačių kaimiškųjų vietovių bendruomenių narius. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvos kaimo vietovių problemas globaliniame kontekste. tyrimų koordinavimas. KAIMO RAIDOS PROCESŲ APŽVALGA Po Antrojo pasaulinio karo sovietų imperijos aneksuotose valstybėse natūrali kaimo plėtros procesų raida buvo nutraukta. kuriomis tenka domėtis ne tik žemdirbiams ir gamtosaugininkams. pabaigoje ir XXI a. Analizuojami ES kaimo plėtrą reglamentuojantys dokumentai. kultūros ir švietimo specialistams. naujų mokslinių tyrimų kryptys bei jų koordinavimo galimybės. globalizacijos iššūkiai. Tradiciškai išlikdamas maisto ir žaliavos pramonei tiekėju. žemdirbiai buvo prilyginti fabrikų darbininkams. Vis daugiau jo gyventojų užsiima veikla. atkūrus privatinę žemės nuosavybę. Aptariamos naujos kaimo raidos perspektyvos. ĮVADAS Šiuolaikinėje. naujos tendencijos. tiek pastoviai jame gyvenančių. kaimo plėtros tyrimų kryptys. jų interesai ir poreikiai. o dirvožemis ir vandens telkiniai užteršti neracionaliai naudojamomis trąšomis bei 53 . Spręsdami kaimo plėtros uždavinius. naujos kaimo funkcijos. ūkinės veiklos įvairinimas. buvo kuriami vis stambesni ūkiniai dariniai. Lietuvos kaimo plėtra. Išspręsti kaimo plėtros problemas įmanoma. bet ir politikams bei ūkinės veiklos organizatoriams. kokia žala padaryta gamtai: sunaikinti apsauginių juostų vaidmenį atlikę miškeliai. Tik po keleto dešimtmečių pradėta kalbėti apie tai. naujausių tyrimų apžvalga. susidariusi Lietuvoje. vis labiau globalizacijos procesų veikiamoje visuomenėje kaimo plėtros procesai atsidūrė tarp pačių svarbiausių sričių. Raktažodžiai: ES kaimo plėtros pokyčiai. Tyrimo objektas – visos kaimo gyventojų. aktualių tyrimo uždavinių ir galimybių juos spręsti prognozavimas. tiesiogiai nesusijusia su žemdirbyste. ugdyti augančią kartą. besiformuojančios išsivysčiusiose Europos valstybėse. Analizuojama kaimo situacija. Melioracijos priedanga buvo naikinami vienkiemiai. išryškinti labiausiai aktualius kaimo plėtros uždavinius ir mūsų valstybės pasirengimą imtis jų sprendimo. Kaimo plėtros samprata reiškia. požiūrio į kaimo vaidmenį ateities visuomenėje kitimas. kad šios vietovės turi tapti žymiai patogesnėmis gyventi. valdę daugiau kaip 15 ha žemės. apžvelgiamos pastaraisiais metais atliktų tyrimų išvados.

į kurį įeina urbanizuotos priemiesčių zonos. kurioje nekliudomas vėjas per dešimtis kilometrų ardo derlingiausią dirvožemio sluoksnį. vis greitesnių transporto priemonių naudojimas) atvėrė naujas galimybes miestiečiams persikelti į dar neseniai kaimiškomis laikomas vietoves. Pateikiame pavyzdį. girtavimas ir moralinis palaidumas. Vėliau. padarė žalą.). kai buvo siekiama vis aukštesnių kiekybinių rodiklių. JAV Ohajo valstijos miestas Klyvlendas (Cleveland. gerokai viršija milijoninio miesto ribą. o stepę. dirbtuvių. Jo apraiškas matome net dabar. Tobulėjanti transporto sistema (modernizuojamas užmiesčio kelių tinklas. kurio išvados padėtų patiems išvengti panašių klaidų. Audringas pramonės vystymasis sąlygojo darbininkų ir specialistų kadrų poreikio didėjimą miestuose. išlaikytinių nuotaikos. o besimokantis jaunimas stengėsi bet kuria kaina palikti kaimą. neužtikrinantį pakankamo pragyvenimo. dabar jau kenčianti nuo drėgmės trūkumo. praėjus 15-kai atkurtos nepriklausomybės metų. o šalia esantys gyvenamieji rajonai. primena purvinus lūšnynus. buvo pavojingai sužalotas.angl. giluminiai neigiami pokyčiai įvyko kaimiečių sąmonėje: prievarta į stambius ūkius suvaryti žemdirbiai prarado meilę žemei. oro užteršimą nuodingomis medžiagomis. kurių nebepajėgė suvaldyti gatvių ir sankryžų tinklo tobulinimas. Dabar šio miesto vadovams tenka ieškoti sprendimų. galimybę ilgiau pabūti sąlytyje su gamta. XX amžiaus pabaigoje liko mažesniu už dabartinį Vilnių.pesticidais. Vakarų Europos valstybėse. geresnės sąlygos poilsiui.). Kaime išplito abejingumas darbo kokybei. Kaime atsiradusios darbo jėgos perteklių absorbavo auganti miestų pramonė ir paslaugų sektorius. jau nė nekalbant apie jų saugumą. t. Žmonės vis daugiau laiko sugaišdavo vykdami į darbą ir grįždami į namus. o gyvulininkystės „kompleksuose“ vis sunkiau sekėsi stabdyti infekcinių ligų plitimą. kaimiečiai vis dažniau ėmė „parsinešti“ papildomų gėrybių iš savo darboviečių: fermų. šiltnamių ir t. Panašus vaizdas 54 . Netrukus ėmė ryškėti naujos gyventojų migracijos tendencijos. švaresnį orą. Nemokšiškas „spartuoliškas“ ūkininkavimas. visuomenės pasyvumas. kurie padėtų atgaivinti istorinį miesto centrą. Sunkiųjų žemės ūkio mašinų supresuota dirva. aprėminta atvirais melioracijos grioviais. Kaimo bendruomenės buvo išardytos. kai kur tapo panaši į nutryptą stadioną ar būsimųjų statybų aikštelę. negu didmiesčio centro gyventojai. Tačiau globaliniai ekonomikos pokyčiai radikaliai pakeitė kaimo socialinę sanklodą. Ši žala iki šiol nėra kompleksiškai išanalizuota ir įvertinta. sovietinėms profsąjungoms ir kt. tapo vos ne visuotinai priimtina papildomos materialinės naudos gavimo forma. daręs didžiulę įtaką visos tautos moralei. Vis spartesnė ir pavojingesnė darėsi dirvos erozija. Ohio . Netgi vagystė. Gyventi didmiesčiuose darėsi vis labiau nepatogu. laukų. išvengusiose aneksijos ar satelitinių sovietinės imperijos darinių statuso. Tačiau vadinamasis „Didysis Klyvlendas“ (Greater Cleveland). vis dažniau nukentėdavo eismo nelaimėse. po Antrojo pasaulinio karo buvęs daugiau kaip milijoną gyventojų turinčiu didmiesčiu. Ne vienoje vietoje Lietuvos kraštovaizdis prarado savitumą ir šiandien labiau primena ne mūsų kraštui būdingą reljefą. Užmiesčiuose gyvenantys miestų darbininkai ir tarnautojai atvykimui į darbą sugaišta mažiau. susiduriantys su milžiniškais transporto „kamščiais“. o jų funkcijos perduotos politizuotiems dariniams (partinėms organizacijoms. kiekvienoje civilizuotoje visuomenėje laikoma vienu iš sunkiausių nusikaltimų. Tačiau patys didžiausi. kurios padariniams likviduoti prireiks kelių. o kai kur net keliolikos dešimtmečių. Tai – artimiausių tyrimų uždavinys. Naujos kartos žemės ūkio technika bei vis labiau tobulinamų žemdirbystės technologijų diegimas leido ryškiai sumažinti užimtųjų žemės ūkyje skaičių. Praėjus porai pokarinių dešimtmečių išsivysčiusiose pasaulio valstybėse prasidėjo sparti priemiestinių erdvių urbanizacija. Dorovinis kaimo paveldas. Iš pradžių gaudami atlyginimą. Jo gyventojų skaičius miesto istorinėse ribose sumažėjo beveik dvigubai. šis paprotys nebeišnyko. Nitratais persotintos daržovės tapdavo netinkamos maistui. užstatyti daugiabučiais namais. atlyginimams kylant. didesnės galimybės vaikų lavinimui. kuriose buvo žymiai daugiau erdvės individualių gyvenamųjų namų statybai. kaimas nepatyrė tokio destrukcinių procesų poveikio. Miestų augimas sąlygojo vis didėjančius transporto srautus. iš kurio pasitraukė didžiosios prekybos ir paslaugų įmonės. kurių vienintelė pareiga – vykdyti okupacinės valdžios nurodymus.

ES Komisijos ataskaitoje „Kaimiškojo pasaulio ateitis“ (1988) susidomėta kaimo bendruomenės vaidmens didinimu. Filadelfijoje (Phyladelphia.iniciatyvesni ir veržlesni. kurios turėjo padėti sukurti žemės ūkį. 8-9-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje įsisąmoninta būtinybė suformuoti specialią kaimo plėtros politiką. žemės ūkio rinkos stabilizavimą. Kaimo gyventojų skaičius vėl ėmė augti. D. skaičių ir jų specifinius. kad kaimo plėtros problemų neįmanoma išspręsti žemdirbystės sektoriaus jėgomis. kad taip bus išspręstos ir kaimo gyventojų problemos. kaimo socialinių funkcijų išryškinimu. KAIMO PLĖTROS SAMPRATOS FORMAVIMASIS Nežiūrint to. kompozitorių ir pan. tikintis. Į pastatus veda išasfaltuoti arba išbetonuoti takai. Tačiau iš žemdirbių jiems dera pasimokyti subtilesnio gamtos pajautimo. taikant technikos ir technologijos naujoves.) ne tik gyvenimo. NY) ir kitur. tam pasitelkiant kaimo bendruomenes ir kitus visuomeninius darinius.. poreikius. kad jau netrukus po Antrojo pasaulinio karo kaimo situacija išsivysčiusiose pasaulio valstybėse ėmė gana kardinaliai keistis. Ir toliau mažėjant pirminėje žemės ūkio gamyboje dalyvaujančios darbo jėgos poreikiui. bet ir radikaliai keičia kaimo gyvenimo būdą. Tradicinius sodiečių daržus keičia reguliariai šienaujamos pievutės.nepalyginamai patogesnės ir tvarkingesnės. kaimų gyvenvietės ir net vienkiemiai vis dažniau tampa vadinamųjų kūrybinių profesijų atstovų (dailininkų. platesnius profesinius ir kultūrinius interesus. bet ir darbo vieta. oficialioji politika dar beveik tris dešimtmečius šiems pokyčiams neskyrė didesnio dėmesio. netradicinės profesinės veiklos. Jie atsineša miestietiškos buities sampratą ir ja vadovaujasi. kurių nemaža dalis dar kildina save iš kaimo. įsikurdami kaime. Beveik iki aštuntojo dešimtmečio Vakarų Europos valstybėse. dekoratyviniai krūmai. kaimo plėtra buvo tapatinama su žemės ūkio gamybos problemų sprendimu. Šioje sutartyje buvo kalbama apie darbo našumo didinimą.. gausesnio derliaus gavimui. Tiesa. 1958 m. o fizinės infrastruktūros. Kitą dešimtmetį galėtume vadinti pereinamuoju. 3) kaimo gyventojų pilietinio aktyvumo ir atsakomybės ugdymas. Skiriasi ir naujųjų kaimo gyventojų bendravimo stilius. išryškinęs ekologinio ūkininkavimo svarbą. Jų sodybos .ir JAV sostinėje Vašingtone (Washington. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas darbo našumo kėlimui žemės ūkyje. 1997). kainų subalansavimą.). Miesteliai. socialiniai ir kultūros klausimai buvo nagrinėjami taip. „Romos sutartis. Nemaža verslo įmonių persikėlė į šalia pagrindinių kelių esančias gyvenvietes. o jų darbinės veiklos turinys darėsi vis įvairesnis. Naujieji kaimiečiai. 2. Niujorke (New York. ūkininkų gyvenimo kokybės pagerinimą. neužimtų pirminėje žemės ūkio gamyboje. Į kaimą buvo žiūrima tik kaip į maisto gamintoją. Naujieji gyventojai . 2) kaimo fizinės ir socialinės infrastruktūros pertvarkymas. [. alpinariumai. gyvatvorės. atsižvelgiant į didėjantį gyventojų.] siekė sudaryti palankesnes sąlygas. Kaip rašo Arūnas Poviliūnas (2002).C. ne tik be didesnių sunkumų adaptuojasi ką tik urbanizuotose vietovėse. požiūrio į kaimą kitimo laikotarpiu. įteisinusi Europos bendrąją rinką. 55 . 4) griežtas gamtosauginių reikalavimų laikymasis ir kraštovaizdžio išsaugojimas.. vykdantį socialinį užsakymą: „kuo daugiau ir kuo pigiau“ (Grant W. o šeimos narių poilsiui ir lavinimuisi. MI). galintį tenkinti ES gyventojų poreikius“. gerokai skirtingus negu tradicinių žemdirbių. tarsi kaimo vietovėse gyventų tik žemdirbiai. Aukštesnis išsimokslinimas sąlygoja gilesnį supančio pasaulio supratimą. Detroite (Detroit. kitus gyventojų sluoksnius paliekant dėmesio užribyje. kurios svarbiausi uždaviniai: 1) ūkinės veiklos įvairinimas ir naujų darbo vietų kūrimas. susivienijusiose į Europos Bendriją. kaimo gyventojai ėmėsi alternatyvios žemės ūkiui. kai buvo įsitikinta. gėlynai. todėl jie neretai tampa bendruomenių lyderiais. PA). jos pritaikytos ne žemės ūkio verslui.

2002) nutarimuose. Masinį išsivysčiusių šalių viduriniosios klasės persikėlimą iš didmiesčių į priemiesčius sąlygojo ne tik minėtos išorinės priežastys. 2000 metais Europos Sąjungos valstybėse pradėta trečioji „LEADER +“ programa. smurtą.5) kaimo savitumo. bet ir intuityviai suvoktas pavojus asmenybei.iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatinimas. Cork‘o deklaracijoje (1996). Šveicarijoje ir labiausiai išsivysčiusiose Azijos valstybėse vis didesnis dėmesys skiriamas kaimo daugiafunkciškumui. kad kiekviena vietovė turi būti saugoma ir puoselėjama. Mūsų valstybė į šią veiklą įsijungė tik 2004 metais. Šių uždavinių aktualumą išryškino stiprėjantys globalizacijos iššūkiai. Joje buvo suformuluoti pasiūlymai naujam – 2007-2013 metų – programavimo laikotarpiui. primityviosios gyvensenos būdo plitimas. Norvegijoje. t. tapusi ES nare. jausmų eliminavimas iš privataus ir viešojo gyvenimo. į šį paveldą žiūrint kaip į galimybę įveikti postindustrinės visuomenės narių susvetimėjimą. Besiplečiančios ES kaimo plėtros politika išdėstyta konferencijoje „Sėja – kaimo ateičiai“ (Salzburg. kad konceptualūs jo bruožai yra tvarus. natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimas. apleistų vietovių. 56 . Tarptautinių ryšių stiprėjimas leidžia kaimiškųjų vietovių bendruomenėms aktyviai dalyvauti. siekis pasipriešinti niveliacijos ir primityvizmo skverbimuisi į visas žmogiškojo gyvenimo sferas. Bolonijos deklaracijoje (Bologna. nei „LEADER II“ (1994) programose. jo etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas. iškrypimus. o pagrindine veiklos kryptimi .1999) pripažinus Europos mokslinį technologinį atsilikimą. gamtos artumo paieškos. Gyvenamoji vietovė negali būti kliūtimi. gyventi patogiai. tautinės etnografinės kūrybos puoselėjimas ir jos perdavimas ateities kartoms. Europos Sąjungoje. darnios regioninės plėtros būtinybė: Vakarų Europoje 20-ojo amžiaus pabaigoje vėl pabrėžta. Darbotvarkėje-2000 ir kt. Pačios kaimo gyventojų bendruomenės tapo aktyviu kaimo plėtros problemų sprendimo partneriu. Svarbiausia Cork‘o konferencijos nuostata vaizdžiai išreikšta baigiamojoje išvadoje: „padaryti kaimiškąsias vietoves patrauklesnes gyventi ir dirbti. pavėlavusi net ketveriais metais. kurios svarbiausiu požymiu tapo kaimiškųjų vietovių bendruomenių vaidmens stiprinimas. Viena iš išskirtinių šio modelio ypatybių yra jo plėtotė nedideliuose šeimos ūkiuose. Treinys (2002) pažymi. tiek už socialinių uždavinių sprendimą. Lietuva dėl jau minėtų istorinių priežasčių nedalyvavo nei „LEADER I“ (1991). jų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas pažintinei veiklai. jo infrastruktūros tobulinimui. t. Palaipsniui išryškėjo. 2003). vienadienių sprendimų vyravimas. pasireiškiantis nevalingu žmogaus stūmimu į gyvulių pasaulį. daugiafunkcinis žemės ūkis ir daugiasektorinė kaimo plėtra. atkurti kaimynišką piliečių bendravimą. atsakingu tiek už šių vietovių ekonomiką. iš kurių gana pavojingas yra elgsenos unifikavimas ir standartizavimas. išryškėjo būtinybė kuo geriau panaudoti vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius. Aptardamas vadinamąjį europietiškąjį modelį (EŽŪM). kuriant bei įgyvendinant tarpvalstybinius ir globalinius projektus. Paskutiniajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje buvo pradėta įgyvendinti „LEADER“ (Kaimo ekonomikos plėtros priemonių ryšio) programa. Naujoji kaimo plėtros politika buvo suformuluota direktyviniuose ES dokumentuose: Europos Tarybos parengtoje Kaimo vietovių chartijoje (1995). Akcentuotos naujos kaimo gyventojų funkcijos: gamtą tausojanti įvairiapusiška ūkinė veikla. Tokiai gyvensenai būdingas tautinės kultūros neigimas. o kiekvienas pilietis turi įgyti galimybę realiai naudotis visomis konstitucinėmis teisėmis. prievartą. kurti jo lūkesčius atitinkančią savo vaikų profesinės veiklos perspektyvą. valdžios institucijų ir verslo struktūrų. istorijos ir kultūros paminklų apsauga. kad vienu iš svarbiausių kaimo plėtros veiksnių tampa partnerystė tarp šių bendruomenių. y. Naująją kaimo plėtros politiką sąlygojo ir tolygios. kad jos taptų prasmingesnio gyvenimo įvairaus amžiaus žmonėms centrais“. troškimas sukurti savo šeimai saugesnes ir patogesnes gyvenimo sąlygas. kad valstybėje negali likti „užkampių“. y. kartu propaguojant net gyvuliams nebūdingą žiaurumą. gamtos. bendrųjų tautos ir valstybės siekių suvokimą. M. trukdančia atskleisti asmenybės gabumus ir juos ugdyti. turinčiuose ilgą privačios nuosavybės raidos istoriją. Panaši nuostata akcentuojama ir regioninės žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos konferencijos „Bendruomenių politika ir kalnų sritys“ (Brussels.

bet ir visos ekosistemos griūtis. sustiprėjusi žemdirbių ekologinė sąmonė.“ Autorės nurodo. Iki tol funkcionavę ekonominiai ryšiai buvo suardyti.skurdo plitimas.Šiam modeliui būdingas dėmesys kaimo paveldui.nesuformuoti.. Kaip pažymi M. sąlygojusius visą posovietinio kaimo funkcionavimą. socialiniai bei aplinkosauginiai reikalavimai yra mažiausi. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto prieš trejetą metų atlikti tyrimai (V. Lietuvoje dar tebebuvo tęsiama okupacinio režimo primesta prievartiniu žemės suvalstybinimu besiremianti politika. Tačiau tai sukelia ypatingai pavojingas pasekmes tokių vietovių ekosistemų funkcionavimui. propaguojančios stambiųjų ūkių žemėvaldą. kaimai ištuštėja. Nepasirūpinus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimu. b) viešojo (visuomeninio) vartojimo vertybės. Sunyksta apleistų kaimo vietovių infrastruktūra. Globalizacijos sąlygomis konkurencingiausia žemės ūkio gamyba formuojasi ten. kaimų ir miestelių ištuštėjimas. didžiausias dėmesys buvo skiriamas žemės privatinės nuosavybės atkūrimui. kaimo vietovių infrastruktūros griūtis. Joms būdingas daug liberalesnis požiūris į maisto etiką bei gyvulių gerovę ir genetiškai modifikuotų produktų gamybos plitimas. kuri sudarytų prielaidas kaimo gyventojų užimtumui bei visų socialinių grupių pajamingumui didėti. didėjantis maisto produktų etikos bei gyvulių gerovės suvokimas. Uždavinienė. neskiriančią dėmesio kaimo bendruomenių ugdymui. jos tampa nepatrauklios turistams bei investuotojams. kad „kaimo gyventojai nesugebėjo prisitaikyti prie rinkos ekonomikos sąlygų. Manyta. EŽŪM modelį propaguojantys mokslininkai kaimo vietovėse sukurtas vertybes siūlo skirstyti į dvi dalis: a) vidaus ir užsienio rinkai teikiamos privataus vartojimo vertybės. Tai neišvengiamai veda prie visos valstybės ekonominio nuosmukio.. Net praėjus daugiau kaip dešimtmečiui nedarbas kaime mažėja daugiausia tik emigracijos dėka. susijusios su papildomais gamintojo kaštais. gerėtų demografinė padėtis“. kurie rinkoje nekompensuojami. pasidavė apatijai [. Ribašauskienė. Tokios politikos padariniai – itin skaudūs: darbo našumo kritimas.] kad būtų atkuriamas dvasingumas. [.] Vis daugiau valstybės biudžeto lėšų tenka skirti pašalpoms. Atkūrus nepriklausomybę. tačiau jos gyvenimo kokybei būtinos vertybės. Dažnai besikeičiančios vyriausybės nepajėgė suformuoti ilgalaikės kaimo atkūrimo programos. 57 . neišvengiamai pabloginanti gyvenimo kokybę didžiuliuose regionuose. apleistų žemės plotų didėjimas. Kaip rodo naujausi statistiniai duomenys. Treinys. neturinčią ekonominės raidos ir kaimo paveldo tradicijų. kad „reikalinga tokia valstybės politika. Politinės griovimo tendencijos nubloškė kaimą bent dešimčiai metų atgal. kai kuriose kaimiškose savivaldybėse gyventojų skaičius ryškiai sumažėjo. prisijungė nemažai Pietų Amerikos valstybių. 1986 m. Jos propaguojamos pažiūros yra populiarios ir JAV.. žemdirbiai ima išsikelti iš šių vietovių. prasideda ne tik socialinė kaimo degradacija. E. buvo sunaikinta ir toliau galėjusi efektyviai funkcionuoti žemės ūkio gamybos materialinė bazė. viešųjų vertybių plėtotei.. išleidus iš akiračio ekonominius ir socialinius veiksnius. todėl turėtų būti visuomenės padengiami kaip neprekinės. 3. likusių gyventojų nusivylimas. 2002) atskleidė. Prie šios grupės. kur gamybos kaštai. Kai Vakarų Europa persiorientavo nuo Bendrosios rinkos prie daugiafunkcinio tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir besiplečiančios Europos Sąjungos sukūrimo. bedarbystė ir jos skaudžiausios pasekmės . kad atkuriamos valstybės ekonominį gyvenimą savaime sureguliuos „laisvoji rinka“. prarado pasitikėjimą savo jėgomis. už kurias gamintojui kompensuojama rinkoje. Kaip priešingybė šiam modeliui yra vadinamosios Cairns grupės nuostatos. PAVĖLUOTAS DĖMESYS KAIMO PLĖTRAI LIETUVOJE Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos krypčių suvokimo ir jų valstybinio formavimo atėjo pavėlavusi maždaug dviem dešimtmečiais. Liberalizuotas produkcijos pristatymas į bet kurią valstybę priverčia mažiau konkurencingų vietovių ūkininkus pasitraukti iš žemės ūkio gamybos. o naujosios ūkininkavimo sistemos realizavimo mechanizmai . susikūrusios Australijoje.

tradiciniams amatams. Parengta „Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams strategija“ (2000). kaip finansinė parama vyresnio amžiaus asmenų pasitraukimui iš prekinės gamybos ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. nacionalinių barjerų naikinimas atvėrė kelius lietuviškajai produkcijai į labai plačią tarptautinę rinką. nedarbo likvidavimui ir pajamų didinimui. iš kurių svarbiausi: ūkinės veiklos įvairovės skatinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas. naujų darbo vietų kūrimui. o kaimo jaunimas matys aiškią. Netrukus patvirtinta „Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija“ (2002). Remiami ūkininkaujantys mažiau palankiose intensyviai žemdirbystei vietovėse bei turintieji ūkius tuose regionuose.Vienu iš pirmųjų pozityvių žingsnių tapo Kaimo rėmimo fondo sukūrimas (1997). Lietuvos kaimo gyventojai dar iki įstojimo į ES jau galėjo pasinaudoti tarptautine SAPARD parama. jų siekius atitinkančią profesinės. vasario 15). ekologiniam ūkininkavimui. Iš esmės. 2004 metais Žemės ūkio ministerija patvirtino naują „Lietuvos kaimo plėtros planą 2004-2006 metams“. 4) pramonės. mažesnės – smulkiesiems.) prieinamumą. savivaldybių bei privačių verslo struktūrų lėšų. suteikiantį pakankamą pragyvenimą ir užtikrinantį pilnavertę. laikantis ES priimtos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir integruotos kaimo plėtros principų. Netrukus pradėtas strateginių Lietuvos valstybės dokumentų rengimas. buitinio aptarnavimo ir kt. pažintinė tiriamoji ir lavinamoji veikla vaikams ir jaunimui. kokiuose ūkiuose galima pasiekti aukštesnį darbo našumą ir geresnę produkcijos kokybę. y. kaimo gyventojų alternatyviai. aktyviam laisvalaikio praleidimui. Netinkami žemdirbystei plotai užsodinami mišku. Įgyvendinant LEADER+ programą. pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas. profesiniam kaimo gyventojų mokymui bei perkvalifikavimui. nustatytos skirtingos žemės ūkio produkcijos kainos: didesnės . Pastaraisiais metais ekonominiai ir socialiniai pertvarkymai Lietuvos kaimiškosiose vietovėse vykdomi. apimanti laikotarpį iki 2015 metų. konkurencingą žemės ūkį padeda tokios ES priemonės. t. diegiant informacines technologijas. Kurti modernų. t. Autorius 58 . Motyvuojant gana abejotino patikimumo argumentais. y. socialinės ir kultūrinės veiklos perspektyvą. Kaimo plėtros priemonės finansuojamos ne tik iš ES paramos. užtikrinant visų būtinų paslaugų (švietimo. Teigiami demografiniai pokyčiai kaime vyks tik tada. ekologinis ūkininkavimas. vaistiniais augalais ir krūmais. remiant jų parengtus projektus. kooperacijos plėtra kaime. didinti jų iniciatyvumą ir atsakomybę už savo vietovių ateitį. kaimiškieji etnografiniai amatai ir verslai. Kaime šalia tradicinės žemės ūkio gamybos turi būti plėtojama ir alternatyvi ūkinė veikla: 1) netradicinė žemdirbystė. naujausių technologijų diegimui. Lietuvos žiniasklaidoje tebesitęsia arši diskusija apie tai. smulkiajam ir vidutiniam verslui. sveikatos apsaugos. Oficialioji politinė valia palaiko tik stambiųjų ūkių kūrimo tendenciją. Nuo 2004 metų jiems tapo prieinama į ES struktūrinių fondų parama. Pateikiame kai kuriuos jo teiginius. kai visi darbingi gyventojai turės darbą. 2) tradicinė (ne žemės ūkio) veikla. išdėstytus rašinyje „Kaip geriau?“ (Lietuvos žinios. pritaikomi kaimo turizmui. tik tokie ūkiai galėjo gauti SAPARD paramą. 3) netradiciniai verslai (kaimo turizmas. kurių įgyvendinimui skiriama ES struktūrinių fondų parama. harmoningą asmenybės saviraišką. siekiama formuoti kaimo bendruomenes. Daugiausia investicijų turi būti skiriama ūkių struktūros tobulinimui. Dideli darbai laukia.stambiesiems gamintojams. Būtina sudaryti optimalias sąlygas netradicinei žemdirbystei. iš kitos – keleriopai sustiprino konkurencinę kovą. ne žemės ūkio veiklai. Naujus iššūkius kaimui sąlygoja Lietuvos priėmimas į Europos Sąjungą. prekybos ir paslaugų įmonių veikla kaimiškose vietovėse. Iš vienos pusės. gamtos draustinių veiklai ir pan. Intensyviai rengiamasi naujajam programavimo laikotarpiui – 2007-2013 metams. tobulinant kaimo vietovių infrastruktūrą: tiesiant naujus kelius ir ryšių linijas. Visiškai priešinga nuomonė apie stambiųjų ir smulkiųjų ūkių pranašumus bei trūkumus išsakyta žurnalisto ir ūkininko Pranciškaus Šliužo straipsniuose. kokio dydžio ūkiai gali būti konkurencingi ES rinkoje. prekybos. bet ir Lietuvos valstybės biudžeto. kuriems taikomi itin griežti aplinkosauginiai apribojimai. 2005 m. Stambiesiems ūkiams teikiama pirmenybė. aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų industrija.

t. kad „tik stambus ūkis – perspektyvus“. kad dalis kaimo gyventojų nesirūpina savo sveikata. išreiškiančios įtakingų verslo grupių. specialistai. kad socialinės. kurie atkuriant Lietuvos nepriklausomybę smerkė šių ūkių „gigantomaniją“. kaip nedarbas. Likvidavus kultūros įstaigas. Daugumoje išsivysčiusių ES valstybių (Danijos. kultūros ir medicinos įstaigų uždarinėjimo kampanija. o stambieji.) populiariausias ūkių dydis – nuo 20 iki 50 ha. Antrą pagal didumą grupę sudaro ūkiai. LAEI Kaimo plėtros skyriaus mokslo darbuotojo Mariaus Aleknavičiaus (2004). Naudingesni šie ūkiai ir jiems kreditus teikiantiems bankams. galėjo efektyviau taikyti profilaktines priemones.primena. kad savivaldybių administracijos tokiu būdu siekia tik vieno tikslo: mažinti biudžete numatytas išlaidas. okupacijos laikotarpio pabaigoje buvo apie 1300 kolūkių ir tarybinių ūkių. kad Lietuvoje 9-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Iki šiol tęsiasi švietimo. 2) nustatyti optimalius tiek tradicine. Mirtingumas kaime net 1. Uždarius mokyklas. Stambiųjų mokyklų galimybės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesus . Ta proga pravartu prisiminti tarpukario Lietuvoje įvykdytą žemės reformą. y. Artimiausios kaimo plėtros uždavinių sprendimo kryptys: 1) numatyti perspektyvios ūkinės veiklos rūšis. dabar teigia. o specialistų kvalifikacija – nepakankama. tai ne kas kita. Panašios diskusijos iki šiol tebėra politizuotos. todėl jų teikiamų paslaugų savikaina esanti perdaug didelė. nuo bendro ūkių skaičiaus. nes stambūs ūkiai. kuriamas pažangus demokratiškas šeimos ūkis. tiek netradicine ir alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių dydžius ir parengti jų projektus (pastatai. planuodami investicijas. kaip vienos šeimos ūkiai. skatinančią tarptautines investicijas bei perspektyvių rinkų paiešką. atitinkančios kiekvienos konkrečios vietovės sąlygas ir galimybes. švietimo. netrukus tapęs viena iš svarbiausių atkurtos nepriklausomos valstybės atramų. o ne kaimo gyventojų interesus. o kaimą aptarnaujančios organizacijos. kaimiškųjų vietovių aptarnavimas labai pablogėjo: važinėjimui į mieste įsikūrusias centralizuotas medicinos įstaigas tenka sugaišti labai daug laiko. Jos ypač svarbios todėl. vadyba ir kt. apsieinantys savo jėgomis arba samdantys 1-2 pagalbininkus sezono metu. Diskusijos apie ūkių dydį analizė rodo. skolinasi dideles sumas ir vėliau moka nemažas palūkanas. sudaro tik apie 3 proc. Kaimo “nepatrauklumą” sąlygoja tai. Šių mokyklų aplinka daug jaukesnė. kuriame buvo galimybė susirinkti. kurioms patogiau turėti reikalų su stambiaisiais gamintojais. nepatekus pas specialistą. Mykolas Krupavičius. kurios iniciatoriumi buvo prel. minėtų svarbiausių edukologijos principų įgyvendinimas yra daug lengvesnis. kurį cituoja ir minėto rašinio autorius. kad tie patys asmenys. Tuo tarpu gyventojai teigia. kurių kiekvieno valdomas plotas buvo skaičiuojamas tūkstančiais hektarų.5 karto didesnis nei mieste. Smulkieji ir vidutinio dydžio ūkiai padeda spręsti tokias problemas. neparemtos išsamiais moksliniais tyrimais. įranga. kuri grindžiama šių įstaigų tinklo optimizavimo ir paslaugų kokybės gerinimo motyvais. tiek šeimos ūkyje. Jos metu buvo panaikinta stambioji dvarininkų žemėvalda. kaimų bendruomenės neretai nebetenka vienintelio centro. Iš esmės. kad smulkios įstaigos nebeturi pakankamo klientų skaičiaus. kurių mokytojai puikiai pažįsta savo auklėtinių šeimas. Paradoksalu.žymiai mažesnės. Kaimo mokyklose. artimesnė 59 . propaguojančią ūkių bei įmonių pasiekimus. Tačiau šias įstaigas uždarius. 3) numatyti visiems kaimo gyventojams prieinamus finansavimo ir paramos gavimo šaltinius. valdantys daugiau kaip 100 ha.y. Švedijos ir kt. Susiaurėja jų galimybės dalyvauti tiek popamokinėje veikloje. o apylinkės kultūrinė veikla apmiršta. kraštovaizdžio savitumo išsaugojimas. t. surinkti duomenys rodo.). optimalaus gyventojų skaičiaus išlaikymas kaime. Kaimuose dirbę medikai geriau žinojo savo pacientų ligos istorijas. vaikai sugaišta daug laiko. Savivaldybių vadovai įrodinėja. formuojamas laisvųjų ūkininkų sluoksnis. 4) parengti Lietuvos kaimo plėtros programų sklaidos sistemą. kad ES šalyse daugiau nei pusę ūkių sudaro valdantieji iki 5 hektarų. turintys iki 20 ha. kad stambių ūkių kūrimu labiausiai suinteresuoti ne patys žemdirbiai. kasdien važinėdami į pamokas. laukti ilgose eilėse ir neretai grįžti. sveikatos apsaugos įstaigų ir kitos paslaugos yra vis sunkiau prieinamos. žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos įmonės.

netekusios mokyklų. tobulinama kaimo gyventojų bendrojo ugdymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema. Austrijos. gerinančios kaimo gyventojų darbo ir buities sąlygas. jų galimybės imtis perspektyvios ūkinės veiklos. apsieinantys su mažu dirbančiųjų skaičiumi. Nors dar nėra išsamios informacijos apie tai. sveikatos apsaugos. Radikaliai pakitusi kaimo plėtros samprata sąlygoja didėjantį dėmesį naujoms ūkinės veiklos kryptims. kurios kaimo plėtros problemos jau yra nagrinėjamos pakankamai išsamiai. Šalia stambiųjų ūkių. Netradicinė veikla . aktyviausi gyventojai iš jų išsikelia. užtikrinančios tolygią visų regionų plėtotę. buitinio aptarnavimo ir bendrojo ugdymo paslaugas. tradicine žemės ūkio gamyba užsiimantieji ūkiai yra labai specializuoti. LAEI Kaimo plėtros skyriaus bendradarbiai nagrinėja. apsunkinančių kaimo socialinių problemų sprendimą. ekonominiai ir socialiniai procesai kaime žymiai paspartėjo. tobulinant gyventojų saugumo. daugiausia užsiimantys netradicine žemės ūkio ir alternatyviąja (ne žemės ūkio) veikla. naudojantys augimo stimuliatorius bei genetinio modifikavimo priemones. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. 2) sudarant optimalias galimybes smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai kaime. derinti paieškų kryptis. Kaip taisyklė. ryšių. vietovės.įkurti Kaimo plėtros tyrimų koordinacinę tarybą.imli darbo jėgai. Nagrinėjamos itin aktualios gamtovaizdžio išsaugojimo. Vokietijos ir kt. pagamintas iš žaliavos. kad beveik visuose Lietuvos universitetuose bei specializuotuose mokslo institutuose atliekami kaimo plėtros tyrimai.vaiko dvasiniam pasauliui. LAEI Kaimo plėtros skyriuje atlikta kai kurių ES senbuvių (Airijos. tiek jų veiklos turinį sąlygoja tarpusavyje susiję ekonominiai ir socialiniai faktoriai. Jie gali būti itin konkurencingi. atitinkantį ES Lisabonos strategiją ir naująją BŽŪ politiką. Dažnai eskaluojamas dėstymo kokybės problemas galima išspręsti. Kaip rodo pasaulio patirtis. turėtų būti kuriami žymiai paslankesni vidutinio dydžio ir smulkieji ūkiai. greičiau perduoti gautas išvadas atitinkamoms valstybės institucijoms. kaip kitose ES narėse įgyvendinamos subalansuotos kaimo plėtros priemonės. Pastoviai tiriami Lietuvos kaimo vietovių demografiniai. tobulinti tyrimų metodiką ir organizavimą. galinčią telkti mokslininkų pastangas. ši taryba pasirūpintų ir tyrinėtojų kvalifikacijos tobulinimu. 4. sąlygoja kaimiškųjų vietovių ištuštėjimą. Vilniaus ir Klaipėdos universitetai ir kitos mokslo bei mokymo institucijos. Pagrindinė Lietuvos kaimo gyventojų problema – pakankamą pragyvenimą ir pilnavertį asmenybės ugdymą užtikrinantis užimtumas – turi būti sprendžiama: 1) plėtojant modernų žemės ūkį. kad tiek ūkių dydį. Ne mažiau svarbi kaimo vietovėms – sociokultūrinė mokyklų funkcija. Suomijos. savo prekinėmis savybėmis labai skiriasi nuo gaminamo iš tradicinių produktų. 3) kuriant diferencijuotą neformalaus tęstinio profesinio rengimo sistemą. tačiau jų produkcijos kokybė vertinama labai prieštaringai. Šalia tradiciškai šiai tyrimų sričiai daug dėmesio skiriančio Lietuvos žemės ūkio universiteto. tačiau kai kurie faktai jau kelia nerimą. kurią tiekia pramoniniai ūkiai. Ypatingai aukštą darbo našumą pasiekę pramoniniai ūkiai. praranda ekonominės plėtotės perspektyvą. Artimiausias uždavinys – atlikti šių tyrimų „inventorizaciją“: išanalizuoti. užtikrinančią nuolatinį kaime esančios laisvos darbo jėgos prisitaikymą prie kintančių darbo rinkos poreikių. užimtumo ir pajamų pokyčiai. plėtotų mokslininkų bendradarbiavimą. naudojantys naujausias žemdirbystės technologijas. o kurios – tik epizodiškai arba visai netiriamos. rengiant platesnės kvalifikacijos specialistus kaimo mokykloms. efektyviai išnaudojančios vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius. Maistas. todėl tokie ūkiai sukuria daug 60 . KAIMO PLĖTROS TYRIMŲ TEMATIKA Kaimiškųjų vietovių ekonominių ir socialinių problemų aktualumą patvirtina ir tai. Sekantis žingsnis . Stambūs. padidintų jų galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose. pasitelkus reikiamos kvalifikacijos specialistus. Darbo ir socialinių tyrimų institutas. kaimo etnografinio ir dorovinio paveldo puoselėjimo problemos.) kaimo ekonominės veiklos analizė (2004) rodo. Pagaliau. juose dalyvauja Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. kokias pasekmes sveikatai gali sukelti ilgalaikis tokių produktų vartojimas.

t. veikę Lietuvoje iki jos sovietinės okupacijos. ES narių senbuvių kaimo plėtros tyrinėtojai nurodo. kol kas išlieka.miestuose dirbančių. 2004) patvirtino kad kaime gyvenančių žmonių skaičiaus mažėjimo tendencija. į darbo rinką pateks dauguma buvusių smulkiųjų žemdirbių. mokslo žinių propagavimo. nemaža darbingo amžiaus žmonių dalis. Atsakyti į klausimą. LAEI Kaimo plėtros skyrius bendradarbiaudamas su Lietuvos regioninių tyrimų institutu. aprūpinta šiuolaikiškiausia technika ir naujausiomis technologijomis. Pocius. galėtų padėti pavyzdiniai mokomieji įvairios paskirties ūkiai. Tokie ūkiai. pasirengę pagal rinkos poreikius operatyviai keisti savo veiklos pobūdį. Dabartiniu metu mokomųjų ūkių steigimas dar tik prasideda. taip apibūdina optimistinį prognozių variantą: 1) žemės ūkis taps ypač produktyvia ūkio šaka. parengęs ilgalaikes (iki 2010 m. galėtų būti žymiai didesnis. kaimo turizmą. plėtojant paslaugas. jau tapo namais beveik pusei gyventojų. labai aktualu plėtoti tiek tradicinius. vis aktualesne tampanti kaimo socialinės plėtros sritis . J. naujas produkcijos rūšis. įgyvendinant socialines programas. atsiranda naujos galimybės spręsti kaimo gyventojų užimtumo problemas: 1) prasidėjus laisvam darbo jėgos judėjimui. V. Jų vaidmuo. Sukurti šių ūkių rėmimo programas – vienas iš aktualiausių kaimo plėtros mokslinių tyrimų uždavinių. y. Ratkevičienė įspėja. paslaugas. ženkliai prisidėjo prie kaimo pažangos. tobulinant kaimo infrastruktūrą. gyventojų švietimo.) gyventojų užimtumo ir nedarbo prognozes. Ratkevičienė. kuriant netradicinius kaimo verslus. skatinančią naujųjų kaimo gyventojų aktyvumą. skatinant kaimo vietovių bendradarbiavimą. Artimiausiais metais turi būti įgyvendinta ES nuostata – kaimas turi tapti patrauklia. ką tik sukurtą techniką. J. apibrėžiančią jų efektyviausio dalyvavimo formas. puoselėjant kaimo švietėjišką ir kultūrinę veiklą. išbandantys naujausias technologijas. Šiuolaikiniame kaime. 2) sparčiai stambės ūkiai. išskyrus priemiestines zonas. skatindama ūkių stambinimą ir jaunimo migraciją iš kaimo į miestą (mūsų išryškinta – J. Sumažėjus smulkių ūkių skaičiui. 2) didės ES pagalba.4% teritorijos. Kita. 4) tobulinama kaimo gyventojų kvalifikacijos kėlimo sistema pagyvins jų verslumą. V. 2002). 3) darbo jėgos judėjimas iš žemės ūkio į kitas ekonomines veiklas vyks neskausmingai.naujų darbo vietų. Lietuvoje kaimiškoms vietovėms priskiriama 97. 3) per artimiausius metus bus pasiekta ūkių konsolidacija. tiek naujuosius amatus. kad kaimiškosios vietovės.). kuriame vis mažiau gyventojų dalyvauja pirminėje žemės ūkio gamyboje. bet kaime gyvenančių specialistų integracija į kaimo bendruomenes. tarp jų ir kaimo gyventojų. Būtina parengti metodiką. Todėl kaimiškose vietovėse jau ima trūkti specialistų (gydytojų. tačiau daugėja nežemdirbiškas specialybes turinčių asmenų.) LAEI Kaimo plėtros skyriaus ir Vilniaus Pedagoginio universiteto tyrimai (V. užsiimti smulkiuoju ir vidutiniu verslu. Ji leis vyresnio amžiaus žemdirbiams pasitraukti iš darbo rinkos. Jų specialistai turi būti pastoviai besilavinantys. rengiant vietines ir regionines strategijas. prekybą. 4) užimtumo politikos srityje Vyriausybė nesieks išlaikyti didelį gyventojų užimtumą žemės ūkyje. Tam ypatingą reikšmę turės vietinių užimtumo programų įgyvendinimas. įsidarbins ES šalyse. nes jose bus sukuriama daug darbo vietų. užimančios beveik 90% teritorijos. aukštesnę kvalifikaciją turintys žmonės. Darbo ir socialinių tyrimų institutas (A. kad Lietuvai tapus ES nare. saugia gyventi ir dirbti vieta. Ratkevičienės pateiktas optimistinis prognozių variantas nurodo. „Žaliojo diplomo“ suteikimas pažangiai ūkininkaujantiems ir galintiems dalyvauti kaimo gyventojų ugdyme yra tokių pavyzdinių ūkių atkūrimo užuomazga. Tačiau papildomos darbo vietos bus sukurtos. 61 . kad emigracija turi ir neigiamų pasekmių: į užsienį išvyksta jaunesni. ir sudarys sąlygas kaimo atjaunėjimui (mūsų išryškinta – J. parengė „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaime strategiją“ (2004). 5) pagerės užimtumo problemų sprendimas atskiruose regionuose. o gyventojų skaičius siekia apie 30%. kokio dydžio ir paskirties ūkiniai dariniai galėtų būti efektyviausi Lietuvoje.

yra diametraliai priešinga šiuolaikinei ekonominei logikai. palyginus su miestiečiais. . Tačiau bedarbiams ir menkas pajamas turinčioms šeimoms teikiama socialinė parama neskatina asmeninės atsakomybės. kaip piniginės pajamos. ilgą laiką gyvenusius iš pašalpų. Ispanija ir kt.).). Suprantama. Šias išvadas patvirtina ir mūsų tyrimai. daro kaimo gyventojus labiau pažeidžiamais tiek ekonomiškai. Didelę dalį pajamų iš žemės ūkio sudaro natūrinės pajamos. Tai veda prie dalies kaimo gyventojų moralinio nuosmukio. vengiančių darbo. Vitunskienė pažymi. darbo našumo didinimu. kai smulkiųjų mišrios paskirties ūkių savininkai nesidomi mokymosi galimybėmis.mokytojų. V. veltėdžiavimo. Mokslinės literatūros analizė rodo. t.modernų kaimą dar tik kuriančios valstybės (Graikija. kuriuose apžvelgiami jau įvykę socialiniai pokyčiai. Bendrosios žemės ūkio politikos strategijose pateikiamos būsimosios veiklos kryptys labiau primena pageidavimus. gana siauras tiriamų objektų ir procesų pasirinkimas. gyvenančių iš pašalpų. yra žymiai sunkiau. Tuo tarpu darbo rinkoje pastaraisiais metais ryškiai mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa.sovietinio bloko įtakoje buvusios šalys (Lenkija. tiek socialiai. y. Norint priartinti naujųjų ES narių 62 . Jasaitis. alkoholizmo ir nusikalstamumo.. Skurdo mastas kaime beveik tris kartus didesnis negu mieste. ar kai kurių tyrinėtojų minėta jaunimo migracijos iš kaimo į miestą skatinimo kryptis yra teiktina. noro mokytis. Neretas reiškinys. Tokią situaciją sąlygoja nepakankamas tyrimų derinimas. Ši aplinkybė labai susiaurina kitų poreikių tenkinimą. tačiau gauti pakankamas pajamas.).geriausiai kaimo ekonomiką išplėtojusios šalys (Danija. Portugalija. J. Kaip rodo kaimo ekonominių rodiklių analizė. o pajamų nelygybė tarp gyventojų – gana ryški: „žemdirbių namų ūkių pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra žymiai mažesnės už kitų ekonomiškai aktyvių kaimo gyventojų analogiškas pajamas“. kad tokia pažiūra. Formuojant bendrąją žemės ūkio politiką. Čekija ir kt. Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslininkų tyrimai (V. turinčių nepilną vidurinį ir dar žemesnį išsimokslinimą. kad kaime neproporcingai daug gyventojų. V.buvusios sovietinės imperijos aneksuotos Baltijos valstybės. Jaunų žmonių pasitraukimas iš kaimo dar labiau apsunkina jo demografinių problemų sprendimą. Olandija. 2004). Tyrinėtojai tarsi eina paskui socialines transformacijas. Kiekvienoje iš šių keturių grupių kaimo situacija yra labai skirtinga. y. Todėl tenka labai suabejoti. Kornaj taikliai pavadinta „antirinkos sąmone“. jas tik fiksuodami. neįgijusių jokio profesinio pasirengimo. 2002) rodo. sudaryti sąlygas ir toliau jiems užsiimti nenašiu darbu. kad kaimo plėtros tyrimai turėtų įgauti žymiai ryškesnį sisteminį prognostinį pobūdį. tačiau nesuteikia tokių pasirinkimo galimybių. dabartinėje ES galima išskirti keturias gana skirtingas jos narių grupes: . . patiems tobulėti. kad gyventojų pajamų lygis kaime gerokai žemesnis. inžinierių etc. bet nesiryždami imtis sisteminės kaimo perspektyvų analizės. Vengrija. Kita sunkia kliūtimi kaimo plėtrai tampa mažėjantys jo intelektualieji ištekliai. Prancūzija ir kt. naujovių diegimu. išlaikytinių. būtina labiau atsižvelgti į regioninius kaimo plėtros skirtumus ir jų priežastis. R. Naujokienė ir kt. Ūkininkams ir kaime įsikūrusiems verslininkams jau gana sunku rasti norinčių dirbti. Per okupacijos dešimtmečius įsivyravo pažiūra. šeimų kūrimą. yra menkos kaimo gyventojų pajamos. Kaime susiformavo nemažas sluoksnis potencialiai darbingų asmenų. ūkininkavimo tradicijų perimamumą. Iki pastarųjų metų vyravo epizodiniai konstatuojamieji tyrimai. atlikti 2004 metų pabaigoje (J.) ir kvalifikuotų darbininkų. ribojančių kaimo plėtrą. kad „dėl labiau sumažėjusių realiųjų pajamų neproporcingai didesnė kaimiečių. Vitunskienė primena. negu mieste. negu išsamiai argumentuotas prognozes. t. kurios leidžia tik prasimaitinti. nepakankama mokslinių išvadų sklaida. negu susirasti darbą norinčiam dirbti. kad valdžia turi visais pasirūpinti. Todėl ekonominiai sprendimai turi atitikti realią kiekvienos valstybių grupės kaimo būklę. Paskatinti imtis darbo asmenis. dalis nuskurdo“. Vitunskienė. Viena iš didžiausių kliūčių. ypač statybininkų ir mechanizatorių. . galinčių dirbti su naujausia vakarietiška technika.

struktūrinių fondų pagalba Baltijos valstybių kaimui turi būti žymiai intensyvesnė. bendrasis išsilavinimas ir profesinis pasirengimas. Pavyzdžiui. 2. Ryšių. bendrojo lavinimo mokyklos. aprūpinimas specialistais. pasiskirstymas pagal darbinės veiklos pobūdį. Socialinių paslaugų sistema kaimo vietovėse 2. asfaltuoti kaimo kelius Lietuvoje pavyktų tik per pusę šimtmečio. negu ES senbuvėse. aprūpinimas specialistais. vykdomų Baltijos valstybėse. mokslininkų pastangos turi būti nukreiptos sisteminiams kaimo plėtros tyrimams. naujųjų informacinių technologijų panaudojimo materialinė bazė. sklypų dydis ir žemės vertė balais. gatvių ir aikščių būklė. Gamtos išteklių įvertinimas: dirbamos ir nedirbamos žemės plotas. nekompaktiškai užstatytos gyvenvietės ir vienkiemiai. finansinius bei žmogiškuosius išteklius. paslaugų apimtis. 1. Prekybos įmonių tinklas ir apyvarta. materialinė bazė ir aprūpinimas specialistais. apimantiems visų kaimo situacijos struktūrinių elementų nagrinėjimą. Kultūros įstaigos ir laisvalaikio centrai.kaimo ekonomiką prie žymiai geriau išsivysčiusių šalių lygio. neformaliojo ugdymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo centrai. sąlygojamus tiek vidinių. prieštaravimai tarp senųjų ir naujųjų ES narių gali net pagilėti. Esant dabartiniam kelių tinklo tobulinimo programos finansavimo lygiui. vandentiekis ir nuotėkų valymo įrenginiai. Sveikatos apsaugos įstaigos. tiek ir globalinių faktorių. Kaip rodo jau sukauptų ekonominių ir socialinių duomenų analizė. kai tuo tarpu į Lietuvos kaimus veda žvyrkeliai. jų materialinė bazė. tiek regioninių. Užimtumo dinamika. Ūkinės veiklos įvairinimo perspektyvos. kelių.3. Gydymo ir profilaktikos paslaugų kokybė. Kaimo gyventojai: lytis. reljefas. gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. 63 . užpildomumas.1. lankomumas. jų materialinė bazė. 1. Pateikiame orientacinę Lietuvos kaimo plėtros pagrindinių tyrimų tematiką. Dabartinio kaimo ekonominės būklės apžvalga 1. Gyvenamųjų vietovių ir jų infrastruktūros charakteristika: miesteliai. bus galima patikslinti ir papildyti: 1. 2.4. Svarbiausia mokslinių tyrimų. buitinio aptarnavimo ir prekybos paslaugos.2. Ugdymo įstaigos: ikimokyklinio ugdymo centrai. Ūkinės veiklos materialinis aprūpinimas bei techninis aptarnavimas. darbingumas. kurią toliau koordinuojant įvairių institucijų mokslinę veiklą. Priešingu atveju.1. norint atlikti šią misiją. jų materialinė bazė.4. aprūpinimas specialistais. elektros ir ryšių linijos. jų materialinė bazė.3. 1. kadangi jose kaimo plėtros procesai yra sudėtingesni ir reikalauja didesnių sąnaudų. Danijoje praktiškai visi kaimo keliai turi asfalto dangą. tinkamumas intensyviai žemdirbystei ar kitai ūkinei veiklai. aprūpinimas specialistais. Buitinio aptarnavimo įmonės. Pašto įstaigos. misija yra atskleisti optimalius kaimiškųjų vietovių pertvarkymo kelius. pasirengimas imtis perspektyvios ūkinės veiklos.2. kompaktiškos gyvenvietės. atsižvelgiant į šių valstybių kaimo fizinės infrastruktūros ypatumus. ekonominių ir socialinių procesų sąveikos analizę. Ūkinės veiklos rūšys ir jų ekonominis įvertinimas: tradicinė ir netradicinė žemdirbystė. formaliojo profesinio rengimo įstaigos. naujų statybų perspektyvos. alternatyvioji veikla. 2. Naujausių tyrimų programose būtina aprėpti visus kaimo vietovių transformacijos aspektus. 2. amžius.

augalininkystės. priversdamos atsisakyti daugelio ankstesnių stereotipų ir peržiūrėti ilgą laiką aksiomomis laikytus teiginius. parodė. pasitelkus tokias mokslo šakas. patirtis. įgyvendinant naująją kaimo plėtros politiką. 3. Kaimo jaunimo situacija ir perspektyvos. jų materialinė bazė ir aprūpinimas specialistais. Teisėsaugos įstaigos. kurie remiant Pasaulio bankui. pasienio sritys. aptarta 2005 m. fizikai atomininkai. Socialinių grupių stratifikacija. vasario – 64 . kad būtina atsižvelgti į labai specifišką Baltijos valstybių kaimo situaciją. 2005 m. Naujas tyrimų kryptis sąlygoja ekologinio ūkininkavimo ir kraštovaizdžio savitumo išsaugojimo nuostatos.4. analogiški tiems. 2005). bet ir kitų kaimo gyventojų elgseną. būsto ir elgsenos. Gyvenimo kokybės sampratos kitimas. Jų dalyvavimas vietinėse. Priešgaisrinė apsauga. Šios nuostatos keičia ne tik žemdirbių. radikaliai keičiasi jų profesinė struktūra ir net pačios kaimo buities samprata. gyvulininkystės ir ekonomikos . Tradiciniai ir naujieji kaimo gyventojai. Šalių. gegužės 18-19 d. naujos būsto statybų tendencijos ir informacinių technologijų taikymo plėtra mažina kaimo socialinę atskirtį. edukologų ir psichologų tyrimai. istorinio etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas. kaip miestas ir kaimas. Tyrimai.5. Pagalba gyventojams stichinių nelaimių atvejais. 3. kuriuos orientacinėje tematikoje išskyrėme į atskirą grupę: 3.atstovų dalyvavo sociologai. naujausių maisto produktų gamybos technologijų taikymo galimybių nagrinėjimas. tik 2004 metais tapusių ES narėmis. Trečiojoje EURAGRI konferencijoje „Mokslas – visuomenei“ (Brussels. vietovės su ypatingais gamtosauginiais apribojimais. vidinius bei išorinius veiksnius. Šioje konferencijoje šalia tradicinių kaimui mokslo šakų . Kelių tinklo modernizavimas. buvo atliekami Latvijoje. juos sąlygojančias priežastis. radikaliai veikia gyvenimo kokybės sampratą.5. 3. regioninėse. formuoja naujas ūkininkavimo nuostatas. 3. Gyventojų saugumo sistema. 3. Wiliam H. kurios iki šiol nedalyvaudavo. turi būti koreguojamos. kaip keičiasi kaimo problemas tyrinėjančių mokslų sistema. Visuose tyrimuose būtina ne tik konstatuoti esamą padėtį. Kaimo buities pokyčiai. kaimiečiai ir miestiečiai. vasario 3-4) buvo aptarta.1. jų bendravimo ypatumai. gyventojų aprūpinimo maistu. biologai genetikai. Kaimo vietovių savitumo. turėtų būti vykdomi ir Lietuvoje. atliktos 2005 m.2. ES naujoje žemės ūkio politikoje (2004) konstatuojama. kaip Vengrija ar Lenkija. Plečiasi kaimo gyventojų profesijų ratas bei atskirų profesijų atstovų darbinės veiklos turinys. Programos. Savą kaimo plėtros specifiką turi skirtingo ūkinio išsivystymo regionai. informacinių technologijų kūrėjai ir kt. 2005). Kaimo bendruomenių formavimasis. Latvijoje įvykusioje konferencijoje (Ryga.6. kad radikaliai keičiasi turinys net tokių sąvokų. kurios yra gana efektyvios senosiose ES narėse (ES-15) arba netgi tokiose valstybėse. bendravalstybinėse ir tarptautinėse programose. bet ir fiksuoti stebimų pokyčių raidą. sveikatos išsaugojimo ir gyvenimo kokybės problemas. Meyers. Sistema „Žemė -Žmogus-Visata“ analizuojama. Kaimiškųjų vietovių gyventojų struktūra. vadybos specialistai. atsižvelgiant į gerokai skirtingą šių trijų valstybių kaimo ekonominę ir socialinę situaciją (Daina Saktina. Naujos mokslo šakos įsijungia į šią sistemą. Daugelį kaimo plėtros dėsningumų įgalina atskleisti sociologų. nagrinėjant kaimo perspektyvas. Kaimyniškumo sampratos dinamika.3. Jau pirmosios apklausos. Kaimo moterų situacijos pokyčiai. Elgsenos motyvacija 3.2. Labiausiai išsivysčiusiose Vakarų Europos valstybėse kaimo gyventojų skaičius auga.

pervertinant laisvosios rinkos vaidmenį. vienai šeimai skirtus namus sąlygoja intuityviai suvoktas pavojus asmenybei. 6. išbandantys naujausias technologijas. Gyvenamoji vietovė negali būti kliūtimi. Vis dar gaji pažiūra. kiek kaimo gyventojų emigracijos dėka. Tačiau bedarbiams ir menkas pajamas turinčioms šeimoms teikiama socialinė parama neskatina asmeninės atsakomybės. 7. tačiau labai sustiprino konkurencinę kovą. prievartinis kaimiškųjų sodybų naikinimas bei globalizacijos iššūkiai. Lietuvos kaimo ekonominę ir socialinę sanklodą pakeitė kelis dešimtmečius trukęs šalies aneksijos laikotarpis. Kelių tinklo modernizavimas. dirbti. kad net Baltijos valstybėse ryškėja savitos kaimo plėtros tendencijos ir problemos. Naujieji kaimo gyventojai atsineša miestietiškos buities sampratą ir ja vadovaujasi. trukdančia atskleisti asmenybės gabumus ir juos ugdyti. ką tik sukurtą techniką. siekis pasipriešinti niveliacijos ir primityvizmo skverbimuisi į visas žmogiškojo gyvenimo sferas. Tai atvėrė kelius lietuviškajai produkcijai į tarptautinę rinką. iš daugiabučių į individualius. bandymų primesti nuomonę. Artimiausi kaimo plėtros uždaviniai: numatyti perspektyvios ūkinės veiklos rūšis. Stipriu iššūkiu kaimui tapo Lietuvos priėmimas į Europos Sąjungą.spalio mėnesiais (J. atitinkančią įtakingų verslo grupių interesus. kad šios vietovės turi tapti žymiai patogesnėmis gyventi. atitinkančios kiekvienos konkrečios vietovės sąlygas ir galimybes. naujų verslo galimybių paieška nesidomi dalis smulkiųjų mišrios paskirties pusiau natūrinių ūkių savininkų. 3. Kaimo plėtra nebetapatinama tik su žemės ūkio problemų sprendimu. naujos susisiekimo priemonės ir modernios informacinės technologijos mažina kaimo socialinę atskirtį. Jasaitis. Per XX amžiaus paskutiniuosius dešimtmečius išsivysčiusiose pasaulio valstybėse vyko sparti priemiestinių zonų urbanizacija. Plėtėsi paslaugų sferoje dirbančių skaičius. 2. įsikurdami kaime. Kaimo gyventojų skaičius vėl ėmė augti. Masinį persikėlimą iš didmiesčių į priemiesčius. Išvados 1. Nedarbas kaime sumažėjo ne tiek dėl ūkių stiprėjimo. Kaime ryškiai mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa. Didžioji politizuotos diskusijos dalis buvo skirta ryškaus ūkių stambinimo krypčiai įtvirtinti. kaime ėmė kurtis vietinės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos įmonės. Diskusija apie Lietuvos kaimo ateitį neišvengė politizavimo. nustatyti optimalius tiek tradicine. 2005) parodė. sukuriantys daug naujų darbo vietų. Kaimo plėtros pagrindinių krypčių planavimas nepakankamai remiasi išsamiais kompleksiniais moksliniais tyrimais. Mokymosi galimybėmis. jos neįmanoma vykdyti tik žemdirbystės sektoriaus jėgomis. Kaimo plėtros samprata reiškia. neįdiegus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimo. Tačiau efektyviai panaudoti vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius gali šalia stambiųjų ūkių veikiantys vidutiniai ir smulkieji ūkiai. Atkūrus nepriklausomybę. naujovių diegimu. daugiausia užsiimantys netradicine žemės ūkio ir alternatyviąja (ne žemės ūkio) veikla. kad valdžia turi sudaryti sąlygas ir toliau užsiimti neperspektyvia veikla. tiek netradicine ir 65 . noro tobulinti profesinį pasirengimą. nustatyti jiems reikalingų specialistų profesinio pasirengimo turinį galėtų padėti pavyzdiniai mokomieji ūkiai. didžiausios pastangos buvo skirtos žemės privatinės nuosavybės atkūrimui. naujas produkcijos rūšis. 4. ugdyti augančią kartą. turizmo įstaigos. o jų darbinės veiklos turinys darėsi vis įvairesnis. 5. Todėl Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos formavimo atėjo pavėlavusi maždaug dviem dešimtmečiais. gamtos artumo paieškos. troškimas sukurti šeimai saugesnes ir patogesnes gyvenimo sąlygas. Atsakyti į klausimą. apsaugantys kaimiškąsias vietoves nuo ištuštėjimo. nesuformavus naujosios ūkininkavimo sistemos realizavimo mechanizmų. Vis daugiau kaimo gyventojų dirba miestuose bei kaimo vietovėse įsikūrusiose pramonės ir prekybos įmonėse. kokio dydžio ir paskirties ūkiniai dariniai galėtų būti efektyviausi Lietuvoje. Mažėjant dalyvaujančių pirminėje žemės ūkio gamyboje skaičiui.

int Prieiga: 2005. tiek ir globalinių faktorių. 11.05. „Socialiniai tyrimai“. Flash News. Šiaulių universitetas. galinčią sutelkti mokslininkus aktualiausiems tyrimams atlikti. 2005 2(6). Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Būtina įkurti Kaimo plėtros tyrimų koordinacinę tarybą. Šiauliai.eu. plėtojant modernų žemės ūkį. užtikrinančią nuolatinį kaime esančios laisvos darbo jėgos prisitaikymą prie kintančių darbo rinkos poreikių. In: http://europa. Ar bendruomenės nušvies Lietuvą? www. jų elgsenos motyvacijos ypatumai. Brussels. Pagrindinės kaimo plėtros tyrimų kryptys yra: dabartinio kaimo ekonominės būklės apžvalga. October 17-18. 2002. Daina Saktina and William H. sudarant optimalias galimybes smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai kaime. kaip ir kitose Baltijos valstybėse. Agriculture of Lithuania-2005. atsižvelgiant į šių valstybių kaimo fizinės infrastruktūros ypatumus.eu. 2005. organized by the European Commission. modernios socialinių paslaugų sistemos modeliavimas kaimo vietovėse. Proceedings of the conference. misija yra atskleisti optimalius kaimiškųjų vietovių pertvarkymo kelius.27. skatinančią tarptautines investicijas bei perspektyvių rinkų paiešką. 8. Tyrimų kryptis apsprendžia tik individuali mokslininkų iniciatyva bei užsakovų pageidavimai. Vilnius. numatyti visiems kaimo gyventojams prieinamus finansavimo ir paramos gavimo šaltinius. EU Enlargement. sąlygojamus tiek vidinių. Literatūra: Agenda 2000. finansinius bei žmogiškuosius išteklius.Society with Science”. Grant W.11.10. tiek regioninių. 1997. parengti Lietuvos kaimo plėtros programų sklaidos sistemą.bendruomenės. Jasaitis J. Visuose tyrimuose būtina fiksuoti stebimų procesų raidą. tobulinant gyventojų aptarnavimo paslaugų sistemą. Kaimo plėtros tyrimai turi įgauti sisteminį prognostinį pobūdį. išryškinant kaimo socialinės atskirties mažinimo kelius. February 3-4. Brussels. kuriuose apžvelgiami jau įvykę socialiniai pokyčiai. issues 9-20. EURAGRI. Iki pastarųjų metų vyrauja epizodiniai konstatuojamieji tyrimai. juos sąlygojančias priežastis. Discussion paper for evaluation of implementation of EU Rural development policy measures in Latvia and elaboration of recommendation for new programming period. 2005. Kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės problemos tiriamos daugelyje Lietuvos universitetų bei specializuotuose mokslo institutuose. 9.int Prieiga: 2005. propaguojančią ūkių bei kaime veikiančių įmonių pasiekimus. socialinių grupių stratifikacija. Riga. Brussels. Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai.05.lt Prieiga: 2005. tačiau šie tyrimai nėra koordinuojami. bet nesiryžta imtis visapusiškos kaimo perspektyvų analizės. 10. Tyrimų programos turi aprėpti visus kaimo vietovių transformacijos aspektus. Leader+ Observatory. Jasaitis J. tobulinti tyrimų metodiką. 66 . Svarbiausia mokslinių tyrimų. 2005. kuriant diferencijuotą tęstinio profesinio rengimo sistemą. Community policies and mountain areas. Pagrindinė Lietuvos kaimo gyventojų problema – pakankamą pragyvenimą ir pilnavertį asmenybės ugdymą užtikrinantis užimtumas – turi būti sprendžiama. The Common Agriculture policy. kaimiškųjų vietovių gyventojų struktūra. Lithuania. 2005. The 3rd international conference “Science for Society . Tyrinėtojai fiksuoja atskiras socialines transformacijas. vykdomų Lietuvoje. Meyers. tarpininkauti įdiegiant tyrimų rezultatus. In: http://europa.02. 2005. kaimo gyventojų bendrojo ugdymo ir psichologinių elgsenos problemų analizė.alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių dydžius ir parengti jų projektus. ūkinės veiklos įvairinimas ir gyventojų profesinio rengimo sistemos pertvarkymas. EU and National Rural Support Programs in Latvia: Targeting the Disadvantaged.

. Lietuvos regioninių tyrimų institutas.int/scadplus/leg/en/lvb Prieiga: 2005. Salzburg. Kriščiūnaitė L. 2003. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaime strategija ir priemonės. 2002. Akademija: 2003. ir kt. Naujokienė R. V. Gužienė L. V. EUR 21331..eu... 2004. Rural Policy Perspectives for a Wider Europe. Rural Development: The Impact of EU research (1998-2004). The Implementation and Effects of Rural Development Policies in the New EU Member States.bologna-berlin2003. Kaimo atskirties profiliai. Second European Conference on Rural Development. November 17-19. ūkių konkurencingumui.. Vilnius. Zemeckis R. In: http://www. Mokymo įtaka kaimo gyventojų verslumui. 2003. Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. November 12-14. 2005. Užimtumo situacija Lietuvos kaime.02. First Experiences.Kaimo plėtra 2003. Ashgate: 2004. LAEI. In: http://europa. The Second International Scientific Conference/ Globalization and Integration Challenges to Rural Development In Eastern and Central Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2001. Lietuvos žemės ūkis – 2001. Planting Seeds for Rural Future. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra – 2004. V.07. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 programa. 2004. Perspectives on Rural Policy and Planning.: Kronta. Rural Development 2005. Jasaitis J. Žemės ūkio mokslai. Vilnius. LAEI metiniai leidiniai. Transition Processes in the Rural Areas of Estonia. Lithuanian University of Agriculture. Mokslinio darbo ataskaita. 2005. Kaunas 2005. Pareigienė L.07.. Jasaitis J. Edited by Ilkka Alanen. Riga. Nr. Naujokienė R. The Future of Rural World. Poviliūnas A.: 2004. Joint declaration of the European Ministers of Education. Lietuvos Žemės ūkio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.10 The Bologna Declaration of 19 June 1999. Leader+. Ratkevičienė V. Naujų mokymo krypčių identifikavimas. 2003. Mokslinio darbo ataskaita. Latvia and Lithuania.de Prieiga: 2004. 2005. Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui.eu. 2002. European Commission. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. In: http://europa.11. 67 .05.: 2004. 2004. Vilnius. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys. Kaunas.int Prieiga: 2005. Akademija. 4.

ne tapę kažkokiais „pasaulio piliečiais“.visų šių kategorijų mišinys. Nemaža visuomenės dalis nesuvokia demokratijos raidos ir ją sąlygojančių veiksnių tarpusavio ryšio. kuriems turime tikslius lietuviškus atitikmenis? Pavyzdžiui. nebesuvokia demokratinės valstybės funkcijų ir individo (piliečio) santykių su valstybe mechanizmo. baudžiauninko. netgi nacionalinis istorijos muziejus. nacionalinė filharmonija. kurio. kurioms lieka vis mažiau vietos jo kasdienybėje. nei savivaldos procesų. Nejaugi patys bijome sąvokos „mūsų valstybė“? Kieno tai elgesys: vergo. kaimiškumu ar senatve? Kodėl mieste apsigyvenęs asmuo 68 . KĄ REIŠKIA IŠSAUGOTI VALSTYBĘ? Jonas Jasaitis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas Pagrindinė Lietuvos valstybės problema dabartiniame jos raidos tarpsnyje yra visuomenės pilietinio susipratimo stoka. gimtinės ir netgi tėvynės sąvokos jam darosi nebesuprantamos. šeimos. Tokioje sumaištyje žmonės nebepajėgia atskirti svarbiausios informacijos nuo visiškai nereikšmingos. palaipsniui prarasdamas net savo individualios veiklos vertinimo kriterijus. „valstybės biblioteka“. virstančios kažkokiomis abstrakčiomis konstrukcijomis. Asmuo. Užuot sakius „Lietuvos valstybės istorijos muziejus. nepajėgia išsiaiškinti europinių ir transatlantinių darnios plėtros krypčių. nacionalinis radijas. nebetapatinantis savęs su savo valstybe. kuriais lietuviškai žodžiais galima pakeisti šiuos svetimžodžius: identifikuoti. tautiškumas. „valstybinė filharmonija“. Meilės. kai turime: apstulbinti. Valstybės sąvoka išstumiama tokiais aptakiais žodžiais. ar tikrai reikia svetimžodžio „šokiruoti“. tarsi kupros. kad pasauliui liksime įdomūs.4.? Ar reikia svetimybės „šansas“. kuriam priskiriamas ryškiai negatyvus turinys. o būtent ją puoselėdami ir naudodami tiek šventėse. komunikuoti. netekusiais savo tautinės kultūros bruožų. inicijuoti. Ar tikrai reikia gimtąją kalbą prigrūsti svetimžodžių. ypatingai vertingos tautos meninės kūrybos. konsensusas. Žiniasklaidoje sąvoka „tautiškumas“ keičiama į svetimžodį „nacionalizmas“. visur kišame svetimybę „nacionalinis“: nacionalinė Mažvydo biblioteka. MOKYKLA IR VISUOMENĖ: AR SUVOKIAME. sukrėsti ir pan. savo esybę praradusio valkatos – „bomžo“? O gal tai . Daugelio pastarųjų metų socialinių ir ekonominių procesų analizė liudija apie Lietuvos visuomenės sumaištį ir gilų jos sluoksnių susipriešinimą. per amžius išsaugotos savitos gamtos perlų? Pamiršome. tautinė kultūra. Lietuvos viešajame gyvenime vis labiau vengiame sąvokų: Lietuvos valstybė. Tautiškumas tapatinamas su agresyviuoju šovinizmu ir nepakantumu kitoms kultūroms. kolchozniko. kai visiškai tą patį reiškia lietuviškas žodis „galimybė“? Tikriausia daugelis dar žinome. tiek kasdieniniame gyvenime. kaip „šalis“ arba „kraštas“. Kodėl lietuvis tampa vis labiau abejingas Lietuvai? Kodėl lietuviškumo apraiškos vis dažniau tapatinamos su kažkokiu kultūriniu atsilikimu. Nepajėgiame pasijusti laisvais pasaulio tautų bendrijos nariais? Nebesugebame parodyti pasauliui nepakartojamos. tautinis patriotinis ugdymas. nesugeba analizuoti nei valstybės valdymo. vis giliau grimzta į susvetimėjimą ir saviizoliaciją. kol kas niekaip nepajėgiame atsikratyti ir atsitiesti.

. Daugiabučiuose užaugusiems žmonėms neretai būdingas ir labai skurdus aplinkos pažinimo žodynas. Tad kuriam galui jam tie „firminiai drabužiai“? Ar dabartinės švietimo sistemos atstovai susimąsto. galinčio tapti atramos tašku. šiukšlina. Paskui tėvai gavo „komunalinį“ vieno kambario butą suremontuotame sename name. kokiu keliu plėtojama Lietuvos ekonomika ir kaip formuojama jos pilietinė visuomenė? Kaip po dešimtmečio atrodys Lietuvos pramonė. kur apgriuvusiame. Iš to laikotarpio prisimenu visada purviną kiemą ir nesibaigiančias berniūkščių muštynes. Štai tipiška situacija. kad kaimo gyventojai nekreipia didelio dėmesio į drabužio arba avalynės gamintoją. užrašyta per pokalbį su jau gerai žinomu jaunesnės kartos mokslininku. Jas pirmiausia labai nustebino. kad kaimo vietovių gyventojų struktūra pastaraisiais metais keičiasi itin sparčiai. kad.. Diplomantėms ir į galvą neatėjo. kaltinamas dėl visų sunkumų. o apgriuvusį namą atsiėmė ištremtųjų įpėdiniai. prekyba.“ Iš tikrųjų. dvaras pavirs į kumetyną. 69 . Kitaip elgtis jų niekas nemokė. kad iš žemės ūkio pragyvena tik nedidelė kaime gyvenančių dalis. kodėl gimtinės sąvoka daugelio vyresnės kartos atstovų sąmonėje susijusi su ypatingai šiltais prisiminimais. tėvai įsigijo kooperatinį dviejų kambarių butą. tai jų kaimynai jokios tvarkos nepripažino. jos nebesidomėjo. Tačiau kitas to paties namo galas buvo paskirtas mėgstančio išgerti kolchozo kerdžiaus gausiai šeimynai. Dabar tų barakų nebėra nė ženklo. tačiau šiandien apstulbęs dėl jam reiškiamos paniekos ir nesibaigiančių bandymų žlugdyti jo verslą. anksčiau dar nuvažiuodavome į kaimą. netgi uždega. Dabar seneliai jau mirę. Anot jų: „Galime daryti prielaidą. bet netgi juos išgirsti. neturi didelė mūsų tautos dalis. Jie negali įvardinti daugelio augalų ir gyvūnų pavadinimų. nesugeba ne tik grožėtis jų čiulbėjimu..darbštūs ir labai tvarkingi žemdirbiai. likusius kaime? Kas primetė kaimiečiui prasigėrusio. bet ir seneliai užaugo Lietuvos okupacijos laikais. Jie negalėjo įgyti nė menkiausio supratimo. Ten lankytis būtų beprasmiška. Kodėl taip yra. o miesto gyventojai daugiau dėmesio skiria savo aprangai. universiteto dėstytoju: „Aš neturiu gimtinės. laužo. neatpažįsta Lietuvoje besiveisiančių paukščių.leidžia sau niekinti vakarykščius savo kaimynus. Nors gal ir kiek mažesnį išsimokslinimą turintis vyresnio amžiaus kaimo gyventojas neretai yra žymiai mandagesnis. į Sibirą ištremtiems žmonėms priklausiusiame name gyveno mano seneliai – mamos tėvai . Gerai žinomas posakis: „Įleisk kumetį į dvarą. žemės ūkis. kuriame ir dabar tebegyvena. Dvi baigiamojo kurso studentės rengė diplominį darbą apie kaimo gyventojų pajamas. neatskiria javų. todėl jiems yra svarbu pirkti firminius drabužius“. kaip reikėtų patiems tvarkytis atkurtoje valstybėje.. kokie yra tų gyventojų pragyvenimo šaltiniai. todėl apsiperka turguje arba nebrangiose parduotuvėse. kad dauguma dabartinių kaimo gyventojų yra baigę vidurines. pokaryje ištrūkę iš kolchozo. Jų sąmonėje kaimietis – tai žmogus. o neretas ir aukštąją mokyklą. Tas namas taip pat seniai nugriautas. Dabartinių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ne tik tėvai. Atsidūrę gamtoje tokie žmonės neretai elgiasi kaip barbarai: trypia viską aplinkui. paslaugų sistema? Kokią visuomenę Lietuvoje (ne tik kaime) kuriame: samdinių ar laisvųjų savininkų? Okupacijos laikotarpis iš daugelio mūsų tautos atstovų atėmė gimtinę. tačiau pastebėjo. kuris kapstosi darže arba sekioja paskui gyvulius. apsigyveno gamyklos gyvenvietėje .“ Tarno pasaulėžiūra besivadovaujantis žmogus ignoruoja rinkimus ir net su pasididžiavimu pabrėžia „nedalyvaujaujantis jokioje politikoje“. O kai sulaukiau paauglystės. Iš pono tikimasi didesnės algos ir įvairių lengvatų. Tačiau pačiam tarnui nieko keisti nesinori. Tiesa. Todėl jei seneliai ir bandė susikurti jaukesnę aplinką. Tėvai. „Barake“ arba daugiabučio betoninio namo „dėžėje“ užaugusiam žmogui labai sunku suprasti. jokio gimtinės įvaizdžio. kaimo gyventojai gana daug pinigų išleidžia maisto produktams pirkti. Ten mama mane ir parsivežė iš gimdymo namų. tačiau už akių jis keikiamas. iš pašalpų gyvenančio arba ničnieko nesusigaudančio šiuolaikinėje ekonomikoje primityvaus runkelių ar kiaulių augintojo įvaizdį? Juk puikiausiai žinome. Todėl daugelio jų požiūris į valdžią yra visiškai analogiškas klasikiniams pono ir tarno santykiams: pono bijoma. jam lankstomasi. ugdant tautinę savimonę. kad apsirengimui ir apavui išleidžiamų pinigų suma – gerokai mažesnė. supratingesnis ir dvasingesnis už kai kuriuos miestiečius.barakuose.

y. kad būtų atkartoti seminaro ar egzamino metu. atsietos nuo konkrečios aplinkos. kurie įžymūs mokslo. Pasikalbėjus su tokiose demonstracijose dalyvavusiais studentais. Mūsų visuomenėje kol kas elgiamasi priešingai: akcijų dalyviai patriukšmauja.. Andriejus Sacharovas ir kt. dirbę arba palaidoti netoli jų gyvenamųjų vietovių. iškaltos. Kultūros faktai jų sąmonėje atrodo reikalingi tik tam. gandai. ko reikia konkrečiam darbdaviui. kokia vertybinė sumaištis tvyro net tame jaunimo sluoksnyje. Tuo tarpu įvertinti kriminalinio pobūdžio kaltinimus ir kaltuosius nubausti gali tik teisėsaugos institucijos.Nesusigaudydamas. . nepareigingumą. Diskutuojama tiek dėl mokymo turinio. Viena iš populiariausių visuomenėje vykstančių diskusijų temų yra aukštojo mokslo sistemos dabartinės būklė ir jos tolimesnės raidos perspektyvos. agresyvus. Per praėjusius mokslo metus mūsų atlikti studentų bendruomenės sociologiniai tyrimai atskleidė. Apie tai liudija kasdieninės būties apraiškos: įžūli laikysena. Net sąvoka „lietuvis“ kasdieninėje vartosenoje keičiama subanalinta „lietuvaičių“ sąvoka. Mūsų tyrimai leidžia daryti itin grėsmingą išvadą. rengiant peticijas ir pan. nėra skaitę nė vieno jų darbo ir net nežino. „protestuoti“ juos paskatino ardomąja veikla suinteresuotų asmenų arba jų grupių paskleisti kaltinimai. svetimybėmis ir barbarizmais užterštas kalba. Toks nepažinimas. kuris siekia įgyti aukščiausią – universitetinį išsimokslinimą. netgi chamiškas transporto priemonių vairavimas. Tiek šių. savižudybių gausą. susieti tarpusavyje ir pritaikyti. kuri garsiau rėkia. kad absoliuti dauguma – beveik 90 proc. šeimos – į „partnerystės“. besiruošiančios minėti savo tūkstantmetį. elgesio apraiškų gausėjimą visuomenėje: nevalyvumą. Esminės problemos taip ir lieka neišnagrinėtos. jo formų ir metodų. Kaip vėliau paaiškėja. nusikalstamumą.. kuriuos suformavo jo artimiausia aplinka. sąlygoja nepagarbą savo valstybei. Santykius su kitais individais jis grindžia įvaizdžiais. tautai. o į bulvarinės žiniasklaidos pranešimų kartojimą. kuriose mokslo srityse jie dirba. dėstytojai mažai bendrauja su studentais. netgi gimtajai kalbai. nuogirdos. nesiskaitymas su aplinkiniais bet kurioje aplinkoje. Visa tai labai primena kažkada senovės Rusioje išgarsėjusius Novgorodo bendruomenes susirinkimus: teisiąja būdavo paskelbiama ta pusė. Deja. Ypač tai išryškėja. savo ruožtu. kas vyksta aplinkui. organizuojant masines demonstracijas. Tačiau vis dažniau ši diskusija nukreipiama ne į esminius atsinaujinimo procesus. Visiškai panašiai sovietų režimo laikais būdavo smerkiamas žymiausi Rusijos disidentai: Ivanas Solženycinas. vienadienę gyvenseną. Meilės sąvoka keičiama į „seksą“. kad XXI amžiaus pradžios lietuvių jaunimas nepažįsta Lietuvos. kurdami savosios ateities viziją ar net apibrėždami kasdienio elgesio struktūrą. greitą pasidavimą bandos būsenai. labai primityvia vertybių ir tikslų sistema.studentų nesugebėjo prisiminti. tačiau jam pasibaigus neretai ištrinami iš atminties arba nugramzdinami į nebenaudojamą pasąmonės sferą. raidą buvo knyginės. istorijos ir kultūros faktų. Nors respondentai ir yra įsidėmėję gausybę gamtos mokslų. neatsiejama nuo įsikaltų neigiamų 70 . Tačiau atsinaujinimas tokioje subtilioje sferoje. Žinios apie Lietuvos valstybės. Nusivylusiam asmeniui tik emigracija arba savižudybė atrodo kaip atsakymas į visus jam neaiškius klausimus ir išeitis iš visų jį užgriuvusių problemų. prarasdamas paskutinius visuomeninio solidarumo likučius ir vis dažniau nusivildamas net savo paties gyvenimu. t. tiek ir kitų trūkumų tikrai yra. o neretai netgi galimybė nedalyvauti paskaitose arba pratybose. mokoma ne to. jos kultūrai. sociologijoje vadinamo deviantiniu. iki kito tikro ar tariamo „skandalo“. tačiau neretai nesugeba jų apibendrinti. nepajėgė bent kiek išsamiau apibūdinti jose esančių gamtos ir istorijos paminklų. ir šioje diskusijoje vyrauja negatyvios nuostatos: esą studentai blogai paruošiami. Tokių „protestuotojų“ reikalavimai primena chunveibinų siautėjimą Kinijos „kultūrinės revoliucijos“ metu. dvasinio lavinimo – į primityviausias pramogas. žmogus ima primityvinti jį supančią tikrovę. kaip aukštasis mokslas yra neįmanomas be itin profesionalios ekspertų analizės. atsiskleidžia stulbinančio absurdo apraiškos: „protestuotojai“ net nepažįsta juose puolamų asmenų. žiniasklaida juos išreklamuoja ir vėl viskas nutyla. meno ar visuomenės veikėjai yra gimę. Sociologinių apklausų duomenys parodė. netinkama universitetų vadovybė. tiek dėl optimalaus priimamų studijuoti kiekio ar universitetų skaičiaus. Visa tai sąlygoja iškreipto.

laikomas visiškai neįtikinančiu. Jie visiškai neatsakė į klausimus apie lakūną Feliksą Vaitkų. kad gėris galų gale yra lemiantis žmonijos raidos veiksnys. tobulėjant žmogaus protui. dar agresyvesniu asmeniu. Dauguma respondentų nesugebėjo paaiškinti. blokadą. negalėjo apibūdinti 1922-1926 metais vykdytos žemės reformos krypčių ir jos įtakos to meto visuomenės struktūros formavimuisi. labai mažai težinojo apie Sąjūdžio atsiradimą ir jo vaidmenį atkuriant Lietuvos valstybę.y. šiandieniniam akademiniam jaunimui atrodo abejotina. koks buvo vagių. iki visuotinio tarptautinio Lietuvos pripažinimo ir jos priėmimo į Jungtines Tautas. nesiskaitant su priemonėmis. esą „jai visai negaila verkiančio senelio“. per savaitgalį įvyko avarijų. eksportą. kas sąlygojo persitvarkymo („perestroikos“) ideologijos susiformavimą. tautos išblaškymą. bet kurių savo asmeninių įgeidžių tenkinimu. Gana taiklia tokių pažiūrų iliustracija tapo rėksmingas vienos abiturientės mamos internetinis komentaras. Jie akivaizdžiai painiojosi. Net reikalavimas paisyti įstatymų ar laikytis vidaus tvarkos taisyklių jau neretai suvokiamas kaip asmens saviraiškos varžymas. jos ūkio ir kultūros suklestėjimo. Absoliučiai akivaizdu. laikomas atsilikusiu. Pozityvistinės sociologijos pradininkų nuostata. Jiems visai nežinoma Lietuvos Laisvės Lygos veikla. Apie įstatymus tokioje aplinkoje prisimenama tik tada. Kiekvienas. Vis labiau įsigali natūralistinė nuostata: visas gyvenimas esąs tik „kova už būvį“. Mintis.t. kad politikoje galima dalyvauti. tokie ir jos politikai (verslininkai ir t. nusakydami 1918 metų Vasario 16osios Akto atsiradimo ir paskelbimo aplinkybes. siekiant valstybės stiprėjimo ir gerovės savo tautai. gailestis. apiplėšusių butą ar įmonę grobis ir pan. jų nepalaikančius mokytojus laikydama autokratiškais. pasipiktinusius jos dukters rašinyje išsakytu teiginiu. įrodinėjama. trėmimus. Teiginys. Gana padrikos apklaustųjų žinios apie Lietuvos okupacijos laikotarpiu patirtus nuostolius. o siekis juo pasinaudoti arba jį apeiti. Minėtoji mama itin agresyviu tonu reikalauja „tolerancijos kitokioms pažiūroms“. Žinios apie lietuvių aviaciją ir aviatorius apsiribojo keliais padrikais faktais apie Dariaus ir Girėno tragiškai pasibaigusį skrydį per Atlantą. Tačiau respondentai nesugebėjo įvertinti to skrydžio tarptautinės reikšmės. pokarinį pasipriešinimo judėjimą. kaip neįgyvendinama iliuzija. Visuomenes gyvenimo kronikoje pirmiausia kreipiamas dėmesys į tai. aviakonstruktorių Antaną Gustaitį. kad šiandieniniams dvidešimtmečiams nežinoma. sakėsi niekada negirdėję apie Lietuvos lakūnų skrydį aplink Europą ir iškilmingą jų priėmimą įvairių valstybių sostinėse. Keli apklaustieji pripažino. kokios nuotaikos vyravo Lietuvos visuomenėje 1990-1991 metais. kuriame ji bando smerkti mokytojus. pavyzdžiui. beveik nieko negalėjo papasakoti apie prieškarinės Lietuvos finansinę politiką. 71 . kad visuomenės raida vyksta „pažangos kryptimi“. infrastruktūros kūrimą. kad studentai labai paviršutiniškai suvokia naujausią Lietuvos istorijos tarpsnį – 1918 – 2005 metus. pasieniečių terorizavimą. „Kokia Lietuva. apie pirmuosius dar nepripažintos valstybės egzistavimo metus. kuris nieko ateityje nepasieks. Besilaikantis įstatymais nustatytos tvarkos vertinamas kaip nevykėlis. kad jų bendraamžių aplinkoje faktai apie trėmimus prie Ledjūrio laikomi „senių paveršlenimais“. t. Mūsų tyrimai atskleidė.įvaizdžių bei nuostatų.)“ – tokį komentarą bene dažniausia galima pamatyti internetiniuose komentaruose. užuojauta ir noras padėti silpnesniam arba ištiktam nelaimės atrodo reiškiniais. jaunuolių grobimus į sovietinę armiją. Studentų sąmonėje politikos samprata vis labiau tampa neatsiejama nuo karjerizmo ir nusikalstamumo: visi politikoje dalyvaujantys asmenys laikomi potencialiais nusikaltėliais. Tokia pažiūra dažniausia lyginama su naivia svajone ar vaikiška pasaka. Demokratijos sąvoka tokių asmenų sąmonėje tapatinama su savivale. kai jų nepaisantis susiduria su kitu. kad į politiką einama. Apklaustieji visiškai neatsakė į klausimus apie tuometinės Lietuvos kariuomenės sandarą. Tačiau ir šiuose ginčuose išryškėja ne pagarba įstatymui. nesiderinančiais su tikrove ir todėl gal net smerktinais. atmetama. kiek. kuriuose aptarinėjamas eilinis „skandalas“. jaunimo ir kitas tautines visuomenines organizacijas bei jų vaidmenį patriotiniame visuomenės ugdyme. tik norint praturtėti arba įgyvendinti iškreiptą garbėtroškos nuostatą. Pasiaukojimas. išdrįsęs pasipriešinti tokiam elgesiui.

Dar daugiau jų pripažino. Nevalyvas ar neūkiškas elgesys universiteto patalpose nesukelia jų nepasitenkinimo. Jų samprotavimuose dominuoja negatyvi. ar dalyvaus ateityje. kurių nuopelnai mokslui arba menui yra pripažinti pasaulyje. bet nė vienas nežinojo apie senuosius JAV lietuvių laikraščius: „Draugą“. Nė vienas respondentas negalėjo nurodyti. kad bandytų išvengti karinės tarnybos. Tačiau jie negalėjo paaiškinti. nei kur ją išleido. Todėl ne vieno mūsų respondentų sąmonėje Lietuva laikoma mažyte ir nereikšminga. kokios objektyvios aplinkybės lemia tai. kad pasiekusieji geresnių mokymosi rezultatų buvo bendraklasių žeminami. painiojasi atsakydami. žurnalą „Pasaulio lietuvis“ ir kt. nebeatliekančia valstybės jai pavestų visuomenės ugdymo uždavinių. kad mokymo įstaiga turėtų būti traktuotina kaip šventovė. kad Atgimimo metais kovojusi prieš švietimo sistemos politizavimą. kam Lietuvai reikalinga sava kariuomenė. kurie veiksniai sąlygojo daugiapartinės sistemos atsiradimą. „Dirvą“. Nors ne vienas iš jų jau buvo matęs „Lietuvių enciklopediją“. kad emigracija jau sąlygojo naują situaciją. vykstančius šių dienų Lietuvoje. nesuvokia visuomenės galimybių tobulinti valstybės valdymą. Gana daug apklaustųjų pabrėžė. kad nėra dalyvavę rinkimuose ir neapsisprendę. atitinkantį įgytą specialybę. negali išsamiau paaiškinti politinių partijų vaidmens. „Darbininką“. išjungti šviesą ir pan. Užuominos. ES struktūrinių fondų vaidmenį darnios plėtros siekiuose. 72 . Lietuvos mokykla iš tikrųjų tapo „nupilietinta“ ir net „nuvalstybinta“. Vyriausybės. Daugiau kaip du trečdaliai respondentų nesuvokia. Tyrimų duomenys leidžia teigti. jog ne mažiau kaip kas trečiam respondentui Lietuvos valstybė nebeatrodo neįkainojama vertybe. Dar daugiau jų pripažįsta. kad jie beveik nieko negalėjo atsakyti apie išeivijos tautinę kultūrinę veiklą. ateitininkus ir pan. Net nesusimąstoma. nei kas. kad naujausių JAV lietuvių imigrantų atstovai leidžia savaitraštį „Amerikos lietuvis“. Justino Pikūno. jog tarp jų artimųjų ir pažįstamų yra emigravusių. užsienyje veikiančius šaulius. Apklaustųjų sąmonėje ryškiai tebevyrauja postsovietinės kilmės nuotaikos apie valdžios ir visuomenės santykius. kad atlyginimų dydis priklauso tik nuo valdžios atstovų ir darbdavių malonės. baigę universitetą jei tik būtų įsitikinę. kad Lietuvoje kol kas mokami mažesni negu senosiose Vakarų Europos vasltybėse atlyginimai darbininkams ir tarnautojams. Mokymo įstaigos turtas nelaikomas tautos turtu. lituanistinį švietimą. Nė vienas mūsų respondentas negalėjo įvardinti išeivijos lietuvių.y. Lietuvos ir ES institucijų santykius. Tačiau dalyvavimas savivaldybių ir Seimo rinkimuose nelaikomas reikšmingu. kad apie Lietuvos ir kitų valstybių finansinių galimybių palyginimą niekada nėra diskutavę. kurios partijos gavo daugumą praėjusiuose Seimo rinkimuose. Nemaža jų tebemano. jos organizacijas. t. palydimos banaliomis frazėmis arba ironiškomis šypsenėlėmis. kad užsienyje gaus darbą. Prokuratūros ir kitų valstybės institucijų veiklą. Tiesa. maždaug kas dešimtas apklaustasis teigia. kuri leidžia tikėtis verslo stiprėjimo tėvynėje arba galimybės susirasti neblogai apmokamą darbą. Nors didelė dalis apklaustųjų studentų minėjo. Valdžia kaltinama dėl visų dabartinio gyvenimo trūkumų ir negerovių. Tyrimai patvirtino vis dažniau mokslo visuomenėje pasigirstantį teiginį. Itin paviršutiniškos apklaustųjų žinios apie Europos Sąjungos vaidmenį. Mūsų respondentai sakė. kad mielai emigruotų. Algirdo Avižienio ir daugelio kitų iškiliųjų lietuvių išeivijos atstovų pavardės ir darbai mūsų apklaustiesiems yra nežinomi. kad sąvoka „švietimas“ sietina su žodžiu „šviesa“. rengdamas referatą ar kitą darbą. labai padrika informacija apie Seimo. tačiau paradoksalu. kad šia enciklopedija būtų bent kiek giliau pasidomėjęs asmeniškai ar bandęs pasinaudoti. Vytauto Kavolio. tačiau nežinojo. Tik vienas kitas buvo girdėjęs. kad išeinant iš laboratorijos ar kitos universiteto patalpos derėtų palikti sutvarkytą savo darbo vietą. Pokalbis apie ūkio raidos dėsningumus jiems buvo netikėtas. Beveik pusė respondentų pripažino. Marijos Gimbutienės. Dauguma apklaustųjų negalėjo paaiškinti apie skautų judėjimo kilmę ir šiandieninę šios organizacijos veiklą. Nemaža mūsų apklaustųjų tvirtino. gaunama iš žiniasklaidos šaltinių. kad mokinių tarpe vis labiau įsigali primityvus „jėgos kultas“. NATO funkcijas ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimą tarptautinėse operacijose. užsienio lietuvių žiniasklaidą. Mūsų apklaustieji menkai orientuojasi.Visiškai chaotiškas dabartinių studentų supratimas apie politinius ir socialinius procesus.

Ar jie pasiilgtų lietuviškų dainų? Jokiu būdu. ir sutrumpinta versija (pavadinimas . Plinta alkoholio ir narkotikų vartojimas. kad lietuviškoji tematika nebuvusi populiari mokyklų. kur gyventi: už Atlanto.savo valstybę. Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius) Straipsnis išspausdintas trijuose periodiniuose leidiniuose: JAV lietuvių savaitraštyje „DIRVA“. jos buvusį ir dabartinį vaidmenį Europoje ir pasaulyje. klajoklių. ir kuriam mirus. Lietuvos valstybės nebereikėtų. jie beveik nieko nėra girdėję ir savarankiškai šia tema nėra domėjęsi. žmonių. patriotinio ugdymo renginius. lapkričio 15 d.y. Apie lietuvių tautos įnašą į pasaulio kultūros lobyną. apsiribojantys tik tėvų materialine pagalba mokyklai. sudarytai iš mankurtų. ką reikėtų laikyti patriotiniu. Esą patys mokytojai vengia kalbėti apie Lietuvos valstybės misiją. tiek užmokyklinė veikla. kuris nieko nesugeba pamilti.y. kai tautinio ugdymo tematika išnyksta iš lietuviškojo švietimo praktikos. ne: juk negali pasiilgti to. Nemaža jų aiškino. 2006 rugsėjo 12 d. Šias permainas turi lydėti ir visiškai naujos. nesilaikantys kultūringo elgesio taisyklių.išjuokiami. o ką kosmopolitiniu auklėjimu. Visuomenei. Vadinamasis „pasaulio pilietis“ iš tikrųjų yra pasaulio valkata. Sustabdyti šį procesą galima tik kardinaliomis permainomis visoje Lietuvos pedagogų ugdymo ir jų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. ir nomadų. patriotines lietuviškas organizacijas. (Socialinių mokslų daktaras Jonas Jasaitis yra Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros docentas. Priešingu atveju prarasime Lietuvą .„Daugiabučių karta“) internetiniame laikraštyje „Omni-laikas“. jo niekas nebepasigestų. Jie pripažino. Polinezijoje ar kažkur už Uralo? Argi jiems svarbu. daugelis mūsų respondentų nesugebėjo atskirti. JAV lietuvių savaitraštyje „DRAUGAS“. kokia kalba kalbėti? Bandytų imituoti tą kalbą. t.. 2006 m. Atsakydami į klausimus apie mokyklose organizuojamus tautinius. t. Vis dažnesni moksleivių tarpusavio konfliktai. Šiam ugdymui turi tarnauti tiek mokyklinio ugdymo turinys. Juk koks jiems skirtumas. Turi būti atkurti ir tautiniam ugdymui pasitelkiami mokyklos ir mokinių tėvų tarpusavio ryšiai. kurie dabartiniu metu taip pat yra besunykstantys. Afrikos viduryje. 2006 m. šiuolaikinės tautinio ugdymo sampratos diegimas visuomenėje. Jau ir dabar lietuviškas melodijas daliai tautiečių visiškai pakeičia kosmopolitiniai „bumčikai“ ir primityviausios „čiastuškos“.. kad visa jaunimo ugdymo sistema (įskaitant ir universitetus) priėjo galutinę ribą. bendruomenėse. ko nepažįsti. praradusių savo istorinę atmintį. lydimi fizinio ir moralinio smurto apraiškų. nesuvokiančių ką žmogui reiškia gimtinė. Panašu. kad net mokytojus vis dažniau įžeidinėja mokiniai. kuri vartojama jų naujojoje aplinkoje. kurias jie yra baigę. 73 . tyčiojamasi iš fiziškai silpnesnių mokinių. lapkričio 9 d.

kad susitvarkytų viduje. jų nuomone.5. Realiausia išeitis pilietinei visuomenei stiprėti – vietos bendruomenių kūrimasis. Vienam skandalui dar nespėjus be pasekmių išblėsti. kad ir kitur „visko pasitaiko“. AR BENDRUOMENĖS NUŠVIES LIETUVĄ? Konferencijos „ Bendruomenių judėjimas Lietuvoje – naujos galimybės ir iššūkiai“ apmąstymai Dr. Nepretenduoju laikyti save dar vienu „neklystančiu“. įgydami patirties. pirmiausia. Jau priėjome ribą. pagaliau. ar naršote po internetinę žiniasklaidą. siūlykite savąsias. kasdien erzinančių smulkmenų šalinimo. kad tuos skandalus išprovokuoja skirtingus interesus turinčios grupuotės. ilgam liksime paženklinti įvaizdžiu šalies. Pradėję nuo mažiausių. ar klausotės radijo pranešimų. leidžiančią dalyvauti valstybės reikaluose? Augantis nepasitenkinimas turi būti nukreiptas pozityvia linkme. mažesnius mokesčius ir būtiniausių prekių atpiginimą. bet. o jų tėveliams žadėti didesnes algas. kada teisėsauga vėl imsis jai pavesto vaidmens. kad žadantieji ne tik negalvoja pažadų vykdyti. kai chaosas valdžioje vis labiau trukdo pilietinės visuomenės formavimuisi. Nesvarbu. jei ir norėtų. dvasinio apsivalymo iniciatoriais? Tūkstančiai piliečių suvokia savo atsakomybę. Priešingu atveju. išskyrus priešrinkimines kampanijas. ar vartote bet kurį dienraštį. pasitikėjimą savimi ir savo valstybe? Tikėtis. tiek ir visos valstybės labui.. Jei šiame rašinyje išsakytos idėjos – nepriimtinos arba nerealios. bet ir negalėtų to padaryti. Tapusi Europos Sąjungos nare. 74 . Lietuva turi imtis pačių ryžtingiausių priemonių. kad mūsų balsas . Tačiau nerimas vis labiau auga: kažkas labai negero formuojasi mūsų visuomenėje. varnas varnui akies nekerta. o tik knaisiojasi „sensacijų“ šiukšlynuose. kurį laiką dar galime guostis. Kokiu būdu „žmonės iš gatvės“ gali suvienyti savo jėgas ir įgyti realią galią. Kas sustabdys vis labiau įžūlėjančius. labai daug dirba tiek savo šeimos. Jonas Jasaitis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Ar žiūrite „Vakaro žinias“. jau keli nauji kyla. taip galima patraukti žiūrovus arba skaitytojus. Bet nemaža dalis valdančiųjų juos tebelaiko „žmonėmis iš gatvės“. pašaliniais. Tačiau. bendradarbiaudami su kitomis panašiomis grupėmis. kada žmonės atgaus viltį. Tačiau kartu stabdykime labai grėsmingą abejingumo ir nusivylimo plitimą.. kas taps šio. tikriausia greitai pavargstate nuo viską užliejančio neigiamos informacijos srauto. į kuriuos nereikia kreipti dėmesio. netruksime pajusti. kad žiniasklaida nesidomi normaliai gyvenančiais. nes. paprasčiau pasakius. kai teks kilnoti svetimus vaikučius. Žinoma. jau nebeverta. Norėjau tik paskatinti diskusiją apie bendruomenių vaidmenį. jog viskas išsispręs savaime.vis labiau girdimas. nesusidorojančios su savo vidinėmis problemomis.

kaimai. turintys iki 3 tūkst. jie tik tokį ūkininkavimą skatina ir net jaunosios kartos vadybininkams perša šį modelį. ir 15 hektarų dydžio ūkiai gali būti ekonomiški ir puikiai atliekantys tiek ekonomines. dėl savo veiklos metodų nebepageidaujami tėvynėje. kad kiekvienas darbingas visuomenės narys. naujų technologijų diegimą. naujų produktų gamybą ir rinkų šiai produkcijai paiešką. Dažnai girdime raginimus pritraukti užsienio investicijas. Yra sukurta pakankamai įvairių žemės ūkio mašinų ir modernių technologijų. taip ir žmogui pirmiausia reikia dėmesio. Nesunku suprasti. gyventojų. Pirmiausia tai reiškia žemės ūkio modernizavimą. Bet nėra jokio reikalo remti tinginių. kad ir 5. kai šie „verslininkai“. kad jo savininkas neturi kitų galimybių ar kitokios ūkininkavimo sampratos. kurį aptarnauja vos keli darbininkai. Mečislovas Treinys jau ne vieną kartą yra perspėjęs apie stambiosios latifundinės žemėvaldos pavojus gamtai ir visuomenei. manančių. Kas liks Lietuvai? Milijonai tonų teršalų. Pagal administracinį – teritorinį paskirstymą apibrėžiančius įstatymus. tačiau kaimiškosios vietovės sudaro 97. Tokios veiklos pelningumas – užtikrintas. naujų darbo vietų kūrimą ir darbą praradusių asmenų perkvalifikavimą pagal darbo rinkos poreikius. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Kaimo plėtros skyriuje atliekami tyrimai rodo. Niekas šiandien nesiruošia ginti primityvaus. kurie dar ilgai nuodys apylinkes. užtikrinantį pakankamą pragyvenimą ir visavertį asmenybės ugdymą. pavyzdžiui. Karti kai kurių Lotynų Amerikos valstybių patirtis – ryškiausias panašaus grobuoniško ūkininkavimo pavyzdys. bet jokių infrastruktūros ar socialinių problemų jie nė nemano spręsti. Tačiau pasiklausius kai kurių įtakingų veikėjų išryškėja. perspektyvią žemdirbystės kryptį – ūkių stambinimą. Jų niekas netapatina tik su žemės ūkiu. Dar Lietuvos aneksijos metais įpratę prie dogmų apie tariamus kelis tūkstančius hektarų valdžiusių ūkių pranašumus. Įvairovės teisė Viena iš realiausių galimybių įgyvendinti tokią nuostatą yra ūkinės veiklos plėtra. 75 . Tačiau pagalba žmogui – ne tik pašalpos. Ši parama pirmiausia reiškia kaimo ūkinės veiklos įvairinimą. Bet kuo tai neretai pasireiškia Lietuvos kaime? Pasinaudodami palankia konjunktūra. tiek socialines. pusiau natūrinio ūkio. nors tik apie 16-17% dirba žemės ūkyje.Dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui Nors kaime gyvena tik apie 30% mūsų piliečių. kokią milžinišką įtaką kaimų ir miestelių bendruomenių veikla gali turėti valstybei. Principo „dėmesys kiekvienam“ įgyvendinimas pirmiausia reiškia. gyventojų. Pasinaudodami naujausiomis technologijomis. tiek kaimo vietovių savitumo išsaugojimo funkcijas. Kaip valstybėje nė viena vietovė negali likti „užkampiu“. kuriame tebenaudojami šimtamečio senumo įrankiai vien todėl. kad kai kuriomis gyventojų grupėmis būtina kryptingiau pasirūpinti. joms priskiriami vienkiemiai. Lietuvos žemės ūkio universiteto prof. nes šios problemos – joms svetimos. turės išsinešdinti? Jokia triukšmingai išreklamuota jų labdara neatsvers padarytos žalos. Būna daug situacijų. pas mus lengvai įsikuria kitų valstybių verslininkai. o nepajėgiantis dirbti – socialinę globą. visuomenei reikalaujant. šie asmenys Lietuvoje įkuria. kai žmogus be visuomenės pagalbos nebegali išspręsti savo problemų. Vakarų Europos valstybėse – Europos Sąjungos senbuvėse – į „kaimiškųjų vietovių“ kategoriją patenka miesteliai. kad jie gali vegetuoti visuomenės sąskaita ir tyčiotis iš dirbančių. turintys iki 6 tūkst. kad jie sugeba matyti tik vieną. milžinišką kiaulių auginimo kompleksą. anot jų. Socialinės pašalpos neturi būti skiriamos tiems. turėtų darbą. kurie patys galėtų savimi pasirūpinti. gyvenvietės ir miesteliai. O ir mes patys ar jau pamiršome pagal vadinamuosius „visasąjunginius“ projektus vykdytas milžiniškų kiaulidžių statybas ekologiškai ypač pažeidžiamose Nemuno pakrantėse? Išsivysčiusių pasaulio valstybių patirtis rodo.4% mūsų valstybės teritorijos.

pievų. pasinaudodami valdžios sluoksniuose vyraujančia.. Tuo tarpu energingesni kaimiečiai. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tikrintojai yra užfiksavę ne vieną šimtą tokių atvejų. gyvenančio netoliese judraus greitkelio. kyla naujos kliūtys kaimo gyventojų ūkinėms iniciatyvoms. Laisvoji rinka ar paskutinis apiplėšimas? Nesutikdamos aktyvesnės vietinių bendruomenių ir savivaldos institucijų savigynos. bandantys plėtoti netradicinę žemdirbystę (auginti uogas. Nors tai absurdiškai skamba. Jis dar kurį laiką svarsto. vaistažoles ir t. kad turi kelis šimtus hektarų pūdymo. nieko nedarymą. nei ravėti nesiruošia. jie netikėtai sužino. Jo atstovai atskleidė. kokia čia kaimo plėtra? Sukurti tikrą savivaldą 76 .). puikiausiai gali įsipareigoti nenaudoti nei trąšų. kurie mėgsta viešumoje postringauti apie socialinį teisingumą. litų už 10 ha sklypą. kad kada nors būtų laikęs savo rankose tokius pinigus. Išvyko. kad nedarbas jau beveik išnyko. Tie. labai sparčiai ėmė augti žemės kaina. kur dėsis.. dar gali atnešti naudos tokia. kad siūloma suma neatitinka realios sklypo vertės. Neseniai kaimo plėtros problemas nagrinėjome viename Žemaitijos rajone. ganyklų arba pasiskelbia. žinoma. y. Deklaruoja. kad jų numatytas plotas jau parduotas kažkokiai verslo grupuotei. nesiruošiantys nei arti.: „tiesiogines išmokas kartais pavyksta gauti ir tiems. Jais disponuoja įvairaus plauko vertelgos. kaip pragyvens kaimo žmonės? Ar ir toliau toleruosime.puikiausiai pritaikomų nedideliuose ūkiuose. kad nedarbo problemos sprendžiamos dviem „radikaliais“ būdais: savižudybėmis (pagal kurių skaičių pirmaujame Europoje) ir emigracija. Jokia naujiena. dabar jau paskutinio kaimo žmogaus apiplėšimo ir jo nuvarymo nuo žemės? Supirkinėtojai netrukus susišluos keleriopą pelną. paskelbto šiemet. „aplinkosauga“? Štai ištrauka iš Žemės ūkio ministerijos pranešimo „Geros agrarinės būklės reikalavimų laikymasis – būtina sąlyga gauti tiesiogines išmokas“. liko ir toliau lauks pašalpų. ne pasyviausieji. atsiprašant. norintys sukurti papildomą pragyvenimo šaltinį ir užsiimti visai valstybei naudinga veikla. O tūlas valdininkas šaltai konstatuos. net pirštų šia žeme nesusitepę.“ Kol žemelė kelis metus dirvonuos. Tų. kai į jo trobelės duris pasibeldžia supirkinėtojas ir pasiūlo 5 tūkst. Žemės supirkinėjimas kai kam tapo nauju praturtėjimo šaltiniu. tačiau nevykdo jokios žemės ūkio veiklos arba nesilaiko geros agrarinės būklės reikalavimų. Žmogus tikriausia nujaučia. turi galimybes parengti kokybiškesnius projektus. rūpestį pilietine visuomene ir pan. Trobelė verkiant prašosi remonto. Bet ar ši kampanija nereiškia dar vieno. Vis labiau trūksta vietinių statybininkų bei mechanizatorių. Lietuvai tapus ES nare. kurie nei sėti. bet perpirkliai. metų metais nesugebantieji savimi pasirūpinti. vasario 18 d. kad dideli pinigai – ne sodiečių kišenėse. pasipelno ne tik iš žemės kainų kilimo. jei nebus jiems palankios politinės valios. kuris pasiūlys daugiau? Juk ilgus metus niekas neatėjo. Perpirkliai. kad steigia ekologinį ūkį. Bet pasistenkime suprasti savijautą suvargusio valstiečio. didžiažemiams palankia nuostata ir keistomis „lietuviškomis“ spragomis ES paramos skyrimo mechanizmuose. ar ateis kitas pirkėjas. Tačiau ši technika nepasieks sodiečių. Tarp jų kartais šmėkšteli ir labai gerai žinomų asmenų pavardės. t.. kurių vykdymas kartais reiškia ir. kad vėl sumažėjo mokesčių mokėtojų skaičius. nei sėti. t. sugebančių valdyti modernią vakarietišką žemės ūkio techniką.. išskyrus juos. nei pesticidų. Tik kam. nepajėgia jiems pasipriešinti: norėdami išsinuomoti ar įsigyti žemę. kurie nesilaiko ES nustatytos tvarkos . aišku. į daržinės kampą atremtos aplūžusios akėčios – visa jo turima „technika“. Tai kokia čia ekonomika. bet jis neprisimena. Jie greičiausiai išsiaiškina naujų paraiškų priėmimo terminus ir sąlygas. Be aktyvaus pačių kaimo bendruomenių reikalavimo ji neatsiras. o sąnariai vis dažniau maudžia.deklaravo pasėlius kaip geros agrarinės būklės.

Jauna keturių asmenų šeima paveldėjo kelių hektarų ūkelį vaizdingoje. nes viską riboja poreikių neatitinkantys vietos biudžetai? Vakarų valstybių patirtis rodo. gyventojų ir didžiules teritorijas. kad gausiausios kaimo gyventojų grupės yra smulkiųjų ir vidutiniųjų ūkių savininkai. nes tai esą „teisėta“ ar net „patvirtinta Briuselyje“. Keleriopai sumažėja popierinių dokumentų srautas. nederlingoje Ventos pakrantėje. o apskrityje – ne daugiau 40 tarnautojų. Bene tiksliausiai juos apibūdina prieš daugiau kaip dešimtmetį buvusio premjero Adolfo Šleževičiaus mesta frazė: „Ką reikštų Dieveniškėse valsčių įkurti?“ Šio tipo žmonėms nesuvokiama. Visas šis gremėzdiškas aparatas atrodo reikalingas tik tam. Leono prieškarinėje Lietuvoje sumodeliuotos kompaktiškos institucijos.y.. Kas gali gauti paramą? Europos Sąjungos institucijos. skirdamos naujosioms narėms paramą.. Laikas galų gale atvirai pripažinti. darbštūs.Įsijungti į aktualiausių valstybės reikalų nagrinėjimą vietos bendruomenės (tiek kaimo. anot jų. Priešinimąsi savivaldos reformai daugiausia lemia valdžios atstovų įsikalti stereotipai apie bet kurias valdymo struktūras. Daug racionalesnė būtų tokia kaimiškųjų vietovių savivaldos schema: seniūnija – valsčius – apskritis. Vyras kasdien važinėja į darbą keliasdešimt kilometrų ir pragyvenimui užsidirba didmiesčio įmonėje. taikant „vieno langelio“ sistemą. Sutelkus pozityvią politinę valią tokią savivaldos schemą galima įdiegti gana operatyviai. Nefunkcionuojant savivaldai. siekiančios gyventi rinkos ekonomikos sąlygomis. jungiančio apytiksliai nuo 10 iki 20 tūkst. kaip tobulinti savivaldą. bet mažai ką gali spręsti savarankiškai. pilietinės visuomenės ugdytojo vaidmens. turinčios vos keletą darbuotojų. Valdymo struktūros. kad naujokės geriau pasiruoštų įstojimui. trečiasis – apskritis. Buvo parengti keli savivaldos tobulinimo projektai. kuriame žmonės vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į jos institucijas autoritetingiausius asmenis. kurie valdo 50-60 tūkst. nei savivaldybių tarybų nariai. dar nuo sovietmečio užsilikusi „rajonų“ sistema tėra savivaldos imitacija ir profanacija. kad būtų sumažinti skirtumai tarp senbuvių ir ką tik įstojusių. kad tikroji savivalda (ypač kaime) prasideda nuo to lygmens. nesiuntinėjant jų po tos pačios įstaigos padalinius ar kelias įstaigas. P. pirmiausia siekė. atsikratanti jai visai nebūdingo Vyriausybės padalinio vaidmens ir tampanti savivaldos interesus apibendrinančia institucija. lygmuo. valsčiuje – ne daugiau 20. o smulkiems verslo projektams? Net jaunieji ūkininkai konstatuoja. Tokia padėtis. šiandien turi būti didelės. kaip galėtų funkcionuoti prof. atmesdami siaurų interesų grupių statytinius. Abu tėvai. bet nė vienas iš jų . deja. Bet pabandykime įsivaizduoti tokią šių dienų savivaldos grandinę. kurios seniūnijoje – ne daugiau 5. Tikėtis pragyventi iš tradicinės žemdirbystės – nerealu. Tokių struktūrų išlaikymui reikalingos milžiniškos lėšos. bendruomenės niekada negalės atlikti iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatintojo. Šią paramą turėjo gauti visos kaimo gyventojų grupės. bet viskas tuo ir pasibaigia. kūrybingi žmonės. kai tiesiogiai nerenkami nei seniūnai. nei merai. Pirmasis lygmuo – seniūnija (tiesioginiai seniūnų rinkimai). gyventojų. klientai aptarnaujami. O kiek paramos jų verslo plėtrai (ne pasitraukimui iš gamybos) buvo skirta Lietuvoje? Kokios realios jų galimybės gauti paramą ne tiesioginių išmokų pavidalų. Statistika rodo. t. Panagrinėkime konkrečius pavyzdžius. kad atliktų pagalbinę socialinę funkciją – įdarbintų kuo daugiau ne itin aukštos kvalifikacijos asmenų. tesugebančių automatiškai vykdyti aukštesnių institucijų nurodymus. su daugybe padalinių. joms įkurdinti reikalingi didžiuliai pastatai ir gausus aptarnaujantis personalas. įskaitant tiesiogiai renkamus asmenis: seniūną. kad dabartinė vieno lygmens. Kompiuteriai ir internetiniai tinklai leidžia efektyviai valdyti informacijos srautus. Kur dar egzistuoja tokie savivaldos dariniai. antrasis – valsčiaus. praktiškai nušalina piliečius nuo savivaldos formavimo. kad skiriamos paramos nepakanka būtiniausioms investicijoms. kam skirtos šimtatūkstantinės ir net milijoninės negrąžintinos sumos? Žiniasklaida sušelptuosius įvardija.neįgyvendintas. vos peržengę 35 metų ribą – išsimokslinę. O kam iš tikrųjų atiteko riebiausi šios paramos gabalai. žmona 77 . tiek miesto) gali siūlydamos. valsčiaus viršaitį ir apskrities viršininką.

Deja. Pakankamo dydžio paskolos jie taip pat negalėtų gauti: jų nekilnojamo turto vertė – per maža. o aiškių. Tik ar visi pokyčiai – pageidautini? Kaimui reikia ne pašalpų. buvęs kolūkio mechanizatorius. žlungant senosioms ūkinėms struktūroms? Kaimo bedarbių gretas papildė bankrutavusių miesto įmonių darbuotojai. griūvantys administraciniai ir gamybiniai pastatai. Ką daryti kultūros. kad vienas iš jų – sunkus ligonis. Nemaža šios socialinės grupės atstovų turi aukštąjį išsimokslinimą. kūrybiškumas. kuriose kaimo situacija iš esmės skiriasi nuo mūsiškės. Nedidelio ūkelio savininkas – tvirtas keturiasdešimt penkerių metų vyriškis. tapę stambių ūkių savininkais. Tačiau sistema. Ar visi pokyčiai – pageidautini? Mūsų tyrimai patvirtina. Sumenko paslaugų sektorius. šios svajonės įgyvendinimas – ne jų pečiams: kukliai gyvenanti šeima neturi tokio projekto įgyvendinimui būtino pradinio kapitalo. Kažkas šiuos pastatus tarsi tyčia nuniokojo. negalėjusių dalyvauti privatizacijos procesuose. ankstyvąsias daržoves. t. kad vien verslo plano parengimas kainuotų apie 15 tūkst. Kaip taisyklė. kad kaimas labai smarkiai keičiasi. Ne ką geresnėje padėtyje atsidūrė ir dalis žemės ūkio bei jį aptarnavusių įmonių specialistų. kuriam reikalinga ypatinga globa. valdę primityvias sovietinės gamybos žemės ūkio mašinas. Verkiant reikia modernizuoti kaimo fizinės infrastruktūros objektus. Daugelio tokių sodybų savininkai – ne sodiečiai. Didelę reikšmę turi jų darbštumas. o ne kaip į būsimuosius visaverčius visuomenės narius. nuleido rankas. pripratę prie kasdieninės padalinių vadovų kontrolės. Neseniai įvykusiame susitikime šeimos galva pasidalijo svajone imtis privataus verslo: steigti globos namus neįgaliems vaikams. Abu seniai domisi neįgalius vaikučius turinčių tėvų problemomis. yra sukaupę gausybę metodinės medžiagos. grįžusiems iš bausmės atlikimo vietų ir pan. įsigijęs „už vieną litą“. galinti integruoti darbo netekusius specialistus į atkurtos valstybės gyvenimą. nors ir teikia paramą specifinėms grupėms („patekusiems į priklausomybę“ nuo alkoholio ar narkotikų. Lietuvoje panašios paramos taktiką sunku net suprasti: atrodo. sargai ir t. pareigingumas. Tai buvę gyvulininkystės.mokytojauja šalia esančio miestelio mokykloje. Buvę jų viršininkai. Kitas pavyzdys. tačiau siekia ne pratęsti tokį jų egzistavimą. negu miesto daugiabučių nuomininkai. Deja. Vakarų valstybės. Kaimiškose vietovėse apstu paradoksalių. juo labiau. racionalią ūkinę veiklą skatinančių ateities perspektyvų. nesumodeliuota iki šiol. beje. Giliausioje socialinėje atskirtyje. kažkas laiko. pasisakęs ir šioje konferencijoje.. Sužinojęs. o kaimo bendruomenės neturi kur įsirengti savo veiklos centrų. neatitinkanti realių darbo rinkos poreikių. tačiau kas pagalvojo apie jų veiklos saugumą? Įstatymai vis 78 . Savivaldybėje jiems dar patarė pasidomėti galimybe steigti kaimo turizmo sodybą. o padėti patiems integruotis į visuomenę. Čia nepalyginamai geresnės sąlygoms vaikams. kartais net absurdiškų reiškinių. specialistų gebėjimas prisitaikyti prie darbo rinkos yra daug didesnis. Modernioje žemės ūkio gamyboje jie nereikalingi. daugumos šių žmonių niekada nesamdys: jie puikiai žino ribotas jų galimybes. Bet paskolos nepajėgia gauti. sukurtų keliolika naujų darbo vietų. kurį ne taip jau sunkiai galima pritaikyti pagal šių dienų reikalavimus. Arūnas Poviliūnas. bet ji neefektyvi. Atskirų socialinių grupių galimybės imtis perspektyvios darbinės veiklos yra labai skirtingos. negu turinčių žemesnį išsilavinimą. mechanizatoriai. Įsirengtų stacionarinius šiltnamius. švietimo ir buitinio aptarnavimo įstaigose bei įmonėse dirbusiems žmonėms. netekusiems darbo. laukininkystės ir kitų padalinių darbininkai. Palikti kaimo nesiruošia: gražiai prižiūrimoje nuosavoje sodyboje jie jaučiasi daug laimingesni. Norint išspręsti kaimiškųjų vietovių problemas. kad į jos gavėjus žiūrima kaip į beviltiškus išlaikytinius. Kiek prišnekėta apie smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą kaime. riogso nenaudojami. kaimo turizmas – turtingų žmonių verslas. litų. atsidūrė platesnio profesinio pasirengimo neturintys asmenys. pirmiausia reikia gerai žinoti jų gyventojų struktūrą. Norėtų auginti gėles.). Šių žmonių perkvalifikavimo ir adaptacijos sistema sukurta visai neseniai. kaip ne kartą pažymėjo Vilniaus universiteto Sociologijos katedros vedėjas dr.

Raktažodžiai: vietos savivalda. kaip rodo mūsų tyrimai. neapsaugotas nuo paprasčiausių valkatų. patriotizmą ir solidarumą. kovo 2 d. demokratinės valstybės uždavinys. reikėjo kurti naują verslo aplinkos 79 . Trūko ir atitinkamai parengtų verslininkų ir vadybininkų. Sutrumpinta: „Kauno dienoje“ ir „Šiaulių krašte“. Prie savivaldos sistemos stiprinimo efektyviausiai prisideda pozityvi vietos bendruomenių veikla. Pilna straipsnio versija išspausdinta www. ugdanti jos sąmoningumą. kuriant Vietos veiklos grupes ir dalyvaujant tarptautinėje LEADER+ programoje. kurių atsikurianti valstybė neturėjo. Sėkmingas šio uždavinio sprendimas leidžia įtraukti visuomenę į visų svarbiausių valstybės problemų nagrinėjimą. ir „Tėviškės žiniose“. vietos veiklos grupė. 6. Savivaldos institucijų stiprinimas. Aptariama trijų pakopų savivaldos sistemos modelis. kurioje didžiausia produkcijos dalis buvo skirta vidaus vartojimui. Per aneksijos laikotarpį išaugo dvi naujos Lietuvos gyventojų kartos. buvo nepritaikyta operatyviems gamybos pertvarkymams. kai šiurpi nuskalstama veikla – kaip ant delno. stiprinant vietos bendruomenes. Nepriklausomybės paskelbimas negali automatiškai užtikrinti visų gyventojų kategorijų gerbūvio kilimo. jų įtakos išplėtimas yra pagrindinė priemonė. naujų gamybinių ir prekybinių santykių formavimas reikalavo milžiniškų finansinių išteklių. neturinčios patirties.labiau „taisomi“ taip. atsakomybę už tautos ir valstybės likimą. kad jis taptų konkurentišku tarptautinėje rinkoje. asortimento parinkimas. kurių teritorija ilgą laiką buvo okupuota ir aneksuota. kaip tvarkytis nepriklausomoje valstybėje. Tačiau sovietinio modelio ekonomika. valsčius ir apskritis. galinčios tapti paklausia tarptautinėje rinkoje. Įvadas Pilietinės visuomenės formavimas – kiekvienos teisinės. galėtų sukoncentruoti pastangas pilietinei visuomenei ugdyti. Kokia draudimo kompanija ryšis apdrausti jo verslą? Paliečiau tik dalį klausimų. kurio diegimas.lt portale 2005 m.bendruomenes. vietos bendruomenės. kad teisėjai jau nebedrįsta priimti nuosprendžių net tais atvejais. produkcijos. o visa valdžia priklausė primesto totalitarinio režimo struktūroms. STIPRĖJANTIS VIETOS BENDRUOMENIŲ VAIDMUO MODERNIZUOJANT SAVIVALDOS SISTEMĄ LIETUVOJE (Pirmoji Vietos veiklos grupių (VVG) patirtis valstybėje . Sumanus kaimietis. Tebūna šis rašinys – visapusiškos analizės ir seniai pribrendusių permainų pradžia. 2004 metais tapusios Europos Sąjungos nare. Kauno rajono laikraštyje. jau nė nekalbant apie organizuotus nusikaltėlius. seniūnija. integruotų strategijų rengimas. patirtis. Perėjimas nuo komandinio prie rinkos reguliuojamo ūkio išryškino būtinybę pertvarkyti valstybės ūkį taip. į kuriuos kaimo žmonės norėtų gauti aiškius atsakymus. Ypač tai aktualu valstybėms. savo name įkūręs parduotuvę ar kavinukę. kovo 3-4 d. Šiame pranešime nagrinėjama Lietuvos. 2005 m.naujoje Europos Sąjungos narėje) Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Anotacija Vienas iš svarbiausių demokratinės santvarkos uždavinių – pilietinės visuomenės ugdymas. aktyvinanti visuomenę. Modernių technologijų diegimas.

skatinant jų bendradarbiavimą ir formuojant integruotas vietovių plėtros strategijas. atsiranda palanki terpė manipuliavimui potencialių rinkėjų nuomone ir galimybė į valdžią ateiti populistams. Lietuvai tapus ES nare. Tyrimų uždaviniai: 1) ištirti vietos bendruomenių formavimosi prielaidas. nusivylimą ėmė keisti augantis visuomenės abejingumas ir apolitiškumas. Jie taip pat nurodė savo pragyvenimo šaltinius. nepakankamai moksliškai ir finansiškai pagrįstos reformos. Apklausoje dalyvavo 623 respondentai. Respondentai atsakė į klausimus apie savo bendruomenių dydį. Vietos veiklos grupių (VVG) rengiamų strategijų analizė. kovo – birželio mėnesiais apklausos atliktos keturiuose administraciniuose vienetuose. aptariamos jos modernizavimo kryptys. Tyrimų išvados lyginamos su kaimo problemas nagrinėjančios žiniasklaidos vertinimais ir viešosios nuomonės formavimo tendencijomis. Pastarųjų atsakymai leidžia vertinti narių iniciatyvumą.sistemą. Išryškėjus. Šioje apklausoje dalyvavo 858 respondentai iš 31 kaimo bendruomenės. atliktus darbus ir perspektyvas. kurio duomenys leis parengti kraštotyrinės ir turistinės veiklos strategiją Šiaurės Lietuvos ir Latvijos Žiemgalos regione. Šių problemų greitai išspręsti politinėmis priemonėmis neįmanoma. ryšius su kitomis bendruomenėmis. Jį dar labiau paaštrino ūkinio vadovavimo klaidos. savosios vietovės strateginių tikslų ir plėtros galimybių suvokimą. kad politikų prieš rinkimus dalijami populistiniai greito pagerėjimo pažadai yra neįvykdomi. net ekonominiam aktyvumui kylant ir gyvenimo kokybei gerėjant. kurių ekonominė situacija yra būdinga visai kaimiškajai Lietuvai: Anykščių. 4) išnagrinėti bendruomenių vaidmens stiprėjimo galimybes. Šiaulių ir Švenčionių savivaldybių kaimo vietovėse. Tyrimų dalykas – Lietuvos kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariai. Kai kurių gyventojų kategorijų pragyvenimo lygio smukimas sąlygojo jų nusivylimą. Apklausų organizavimas. Šiame pranešime analizuojami pirmųjų tyrimų rezultatai. neturintiems moksliškai pagrįstos ūkinių ir politinių reformų programos. bendruomenių narių ir šioje visuomeninėje veikloje nedalyvaujančių gyventojų apklausos (anketos. Tyrimų (vykdomų nuo 2004 metų) tikslas: išnagrinėti galimybę paskatinti visuomenės politinį ir ekonominį aktyvumą. 3) numatyti vietos bendruomenių perspektyvinės veiklos gaires. amžių ir išsilavinimą. įtaką patiems bendruomenių nariams ir visai apylinkei. Vėliau. įtraukiant jas į savivaldos institucijų veiklos planavimą bei organizavimą. iš kurių 271 – vietos bendruomenių narys. 80 . grupiniai pokalbiai). naudojantis kompiuterine šių duomenų apdorojimo programa. sukėlęs didžiulį nedarbą. skirtingų interesų grupuočių susiformavimas ir jų siekimas pasipelnyti pereinamuoju laikotarpiu. nepakankamas visuomenės domėjimasis valstybės reikalais tapo viena iš didžiausių socialinių problemų. interviu. Kai trečdalis ar dar daugiau gyventojų nedalyvauja tiek savivaldybių. atkuriant aneksijos laikotarpiu sunykusias vietos bendruomenes. Sąjunginei rinkai pritaikytai tiekimo. 2005 m. logistikos ir prekybos sistemai nustojus funkcionuoti prasidėjo daugelio senųjų ūkinių struktūrų bankrotas. veiklos planavimą. Statistinė empirinių duomenų analizė. tiek besijungiantys į Vietos veiklos grupes ir dalyvaujantys „LEADER+ programoje. apibendrinamos išryškėjusios bendruomenių veikos tendencijos. Radviliškio. nagrinėjami dabar egzistuojančios vietos savivaldos sistemos bruožai. gyvenamojo būsto kokybę. atsakė į klausimus apie šeimos sudėtį. diskusijos su potencialiais bendruomenių veiklos ekspertais bei šios veiklos organizatoriais. tiek Seimo rinkimuose. 5) pasiūlyti efektyvesnius vietos savivaldos modelius ir jų politinės įtakos stiprėjimo gaires. tiek užsiimantys konkrečių vietinių problemų sprendimu. Tyrimų objektas: vietos bendruomenių veiklos kryptys ir jos organizavimas. 2) apibrėžti artimiausius bendruomenių veiklos uždavinius. kaimo problemas nušviečiančios žiniasklaidos pranešimų analizė. gamybos. Tų pačių metų pabaigoje kartu su Šiaulių rajono Vietos veiklos grupe atlikome tyrimą. Tyrimo metodai: vietos bendruomenių veiklos europinės patirties ir šiai veiklai skirtos mokslinės literatūros analizė.

būtina stiprinti paslaugų sektorių. o neretai ir svarbiausio jų pragyvenimo šaltinio. Praktiškai visos išdalintos anketos sugrįždavo apklausų rengėjams. tiek Radviliškio kaimiškosiose savivaldybėse iki šiol tebejaučiamos ekonominio sąstingio pasekmės. Tyrinėtojai turėjo galimybę betarpiškai bendrauti su respondentais ir surinkti objektyvią informaciją. patogaus kelių tinklo miesto ekonomika pradėjo atsigauti. istorijos ir kultūros paminklų. toks apklausų organizavimas leidžia apsieiti su mažiausiomis finansinėmis ir laiko sąnaudomis. Pagal išsimokslinimą: Bendras vidurinis 43. Respondentai. gavę anketas.5 Iš viso 100.3 proc. Visų keturių savivaldybių gyventojai daugiausia buvo apklausiami įvairių renginių metu: kaimo bendruomenių suėjimuose. apylinkių šventėse. Šiauliai 1992-2000 metais pergyveno stipraus ekonominio nuosmukio laikmetį. bankrutavo beveik visos stambiosios įmonės. Tačiau tiek Šiaulių. leidžiančius kuo tiksliau atskleisti dabartinę Lietuvos kaimo vietovių situaciją. vid. Tyrimų regiono ir respondentų grupių charakteristika Savivaldybių pasirinkimą lėmė galimybė gauti duomenis.0 2. tačiau intensyviam ūkininkavimui ne itin palankios žemės.gana panašios. susitikimuose su rajoninės spaudos atstovais. čia pat jas užpildydavo. juose nėra stambių pramonės įmonių.8 Vyresni kaip 60 m. vėliau sąlygojusį emigraciją ir daugelio gyvenviečių tuštėjimą. Darbo jėgos perteklius kaime. Tiek viename. Pateikiame apklaustųjų pasiskirstymą pagal amžių ir išsimokslinimą ir gyvenamąją vietovę: 1 lentelė Vietos bendruomenių narių sudėtis (procentais) 1. tuo pačiu metu pasiekiant optimalų rezultatą. kuriuose daugumos gyventojų buitis neatsiejama nuo žemės ūkio gamybos – reikšmingo.6 41-60 metų 50. apklaustųjų. Neišlaikiusios konkurencijos ką tik atsivėrusioje laisvojoje rinkoje.1 Iš viso 100. Pagal amžių: Iki 25 metų 6. Vaizdingos apylinkės. Abejuose rajonuose labai svarbu išsaugoti unikalų. labai trapų kraštovaizdį ir etninį paveldą.) 37. Gausu (ypač Anykščių rajone) valstybinę reikšmę turinčių gamtos. Jie maždaug vienodu atstumu nutolę nuo didžiųjų miestų. Šiaulių ir Radviliškio rajonuose žymiai stipriau jaučiama didesnio miesto įtaka. Geros galimybės plėtoti pažintinį kaimiškąjį turizmą. kurį ilgą laiką absorbuodavo Šiaulių ir Radviliškio pramonės įmonės. kad bendruomenių veikloje žymiai aktyviau dalyvauja moterys. joms nutraukus savo veiklą. Pagal gyvenamąją vietovę: 81 .0 3. išvengdami pašalinės įtakos.3 Aukštasis 19.2 Aukštesnysis (spec. Be to. išnaudoti puikias rekreacines galimybes. tiek kitame rajone egzistuojančios socialinės ir ekonominės problemos . Anykščių ir Švenčionių rajonai pagal daugelį ekonominių ir socialinių rodiklių gali būti laikomi tipiškais kaimiškaisiais rajonais. Tik dėka geros geografinės padėties.5 26-40 metų 28. Nedarbas buvo palietęs apie penktadalį darbingų šiauliečių. Respondentų analizė patvirtino prielaidą. vyrauja nedideli šeimos ūkiai.1. Abiejuose rajonuose yra po keletą tradicinių miestelių. Jos sudarė 68. 14. sukėlė didžiulį nedarbą.

įveisiamos žilvičių plantacijos biokurui. portretai.0 Beveik pusę bendruomenių narių sudaro vidurinio (41-60 metų) amžiaus asmenys. darbo įrankiai. kur kaupiami okupacinio laikotarpio objektai: sovietinių veikėjų paminklai.5 31-50 narių 17.). smulkusis ir vidutinysis (ne žemės ūkio) verslas kol kas apima tik labai nežymią dalį sodiečių – 2-3 proc.0 3 lentelė Kaimo bendruomenių susirinkimų dažnumas Kartą per dvi savaites 1.3 Iš viso 100.5 Kartą per mėnesį 10. Nepalankūs intensyviajai žemdirbystei plotai užsodinami mišku. Todėl nenuostabu. Australijos ar Amerikos suvokti sovietinio laikotarpio ypatybes. rogės. indai. Savotišką įspūdį sukelia apsilankymas Grūto parke (Varėnos raj.0 82 . propagandai naudota atributika. kaimiškųjų vietovių gyventojų įvardija save kaip žemdirbį – ūkininką. tiek svečiams iš Vakarų Europos.. deja. kad gana nemaža dalis gyvenančių kaime neturi gilesnio profesinio pasirengimo. Juose neretai kaupiami tam tikrą muziejinę vertę turintys daiktai: senoviniai valstiečių baldai. esant reikalui 68. 2 lentelė Kaimo bendruomenių pasiskirstymas pagal narių skaičių (procentais) Iki 20 narių 21.6 Iš viso 100. Alternatyvi žemės ūkiui veikla. iš kitų geografinių zonų atvežti gyvuliai ir paukščiai. dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose. Bendruomeninio judėjimo plėtra Dauguma neseniai atkurtų kaimo bendruomenių yra gana negausios. dvarų sodybos. gėlininkyste. tačiau patys iniciatyvos nerodo ir savęs apylinkių šeimininkais dar nelaiko. kurioje lankytojai gali išvysti labai savito stiliaus skulptūras ir kitus meno kūrinius arba jau plačiai žinomas pasaulyje Akmenų muziejus ir parkas Mosėdyje (Skuodo rajonas). drabužiai. Tačiau finansinis šios veiklos valdymas dažniausia yra. 6 proc. žmonės dar gana pasyviai.). 2. Tik apytiksliai 14 proc.4 Miestelis 17. Plečiasi pažintiniam kaimo turizmui ir poilsiui pritaikomų sodybų skaičius. padedanti tiek Lietuvos jaunimui.8 neatsakė 20. kaimo šventes. ne kaimiečių rankose. Beveik kas penktas yra įgijęs aukštąjį išsimokslinimą. Bendruomeniškumo ugdymas – viena iš didžiausių problemų ne tik kaimo vietovėse. Auginami egzotiški. Jie atvyksta į bendruomenės organizuojamus renginius: vakarones. Laisvalaikio praleidimui ir poilsiui. Tik pastaraisiais metais kai kurie smulkieji ūkininkai bando ieškoti naujų nišų rinkoje: augina vaistažoles. epizodiškai dalyvauja jų veikloje. Daugiau kaip 43 proc. Pažintiniam turizmui vis geriau pritaikomi tokie objektai. šeimos švenčių organizavimui pritaikomos restauruotos senoviniai pastatai. kuris turėtų paklausą šiuolaikinėje darbo rinkoje. šių vietovių gyventojų važinėja dirbti į miestus.0 21-30 narių 29. Stambesni ūkininkai bando auginti iš kitų valstybių atvežtus mėsinius galvijus. Tolesni mūsų tyrimai patvirtino. avalynė.3 Nereguliariai. sodininkyste.. vežimai. verčiasi uogų auginimu.Vienkiemis 9.6 Neatsakė 19. o kai kuriose vietovėse net kas penktas gyventojas neturi pastovaus darbo. kad nedarbas kaime – 11.4 daugiau kaip 50 narių 11.4 Iš viso 100.2 Kaimo gyvenvietė 73. kaip vienuolio Viliaus Orvydo sodyba (Kretingos raj. susitikimus su įdomiais žmonėmis ir pan.

Dėl gerai žinomų istorinių priežasčių Lietuva neturėjo galimybės dalyvauti nei „LEADER I“ (1991). įrengė prekyvietes. 2001 -aisiais – 30. Vakarų Europos valstybėse ši programa pradėta vykdyti paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje.0 2-3 metai 29.) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 10 30 2001 2002 2003 2004 210 406 800 1 pav. sutvarkė arba įrengė naujas sporto ir laisvalaikio praleidimo vietas. 2004-aisiais metais jau buvo įregistruota per 800 kaimiškų bendruomeninių organizacijų (1 pav. paplūdimius ir gėlynus.0 Beveik pusė (48.5 4-5 metai 17. Šaltinis: Daiva Kšivickienė. Nemaža bendruomenių pasirūpino savo gyvenviečių aplinka: valė tvenkinius. – 406. pasirūpino neįgaliais ir nusenusiais apylinkių gyventojais. proc.) apklaustųjų pažymėjo. jų jau buvo 210. kai Europos Sąjungoje ėmė formuotis naujas požiūris į kaimo plėtros procesus. Bendruomenių plėtros procesas Lietuvoje prasidėjo nuo 2002 metų.4 lentelė Apklaustųjų pasiskirstymas pagal dalyvavimą bendruomenių veikloje Nedalyvauja 20.4 Daugiau kaip 5 metai 11. Bendruomeninis judėjimas ir LEADER programa. 2003m.5 proc. bei atsivėrusi galimybė dalyvauti tarptautinėje LEADER programoje. tvarkė ežerų ar upelių pakrantes. sodino medžius. 22. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra – 2004. tai 2002 m. Bendruomenių plėtrą labiausiai paspartino Lietuvos ruošimasis stoti į Europos Sąjungą (ES) ir jos priėmimas 2004 m. apklaustųjų nurodė. nei „LEADER II“ (1994) programose. gegužės 1 d.3 Pirmi metai 21. 182 2007 metų pabaigoje įregistruotų kaimo bendruomenių skaičius perkopė 1300. Jei 2000 metais kaimo vietovėse veikė tik 10 registruotų bendruomenių.8 Iš viso 100. – Vilnius. tvarkė įžymių žmonių sodybas ir kt. Kaimo bendruomenių skaičius 2000-2004 metais. įrengė jų globos namus. pertvarkė arba įrengė gyvenviečių aikštes. kad jų bendruomenės yra neseniai įsikūrusios ir dar tik planuoja savo būsimąją veiklą. p. kad jų bendruomenės jau yra įvykdžiusius kelis projektus: rekonstravo anksčiau kitai paskirčiai naudotus pastatus ir jose įrengė bendruomenių veiklos centrus.: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2005.4 proc. 83 .

2000 metais ES valstybėse pradėta trečioji - „LEADER +“ programa. Mūsų valstybė į šią veiklą įsijungė tik 2004 metais, tapusi ES nare, t. y. pavėlavusi net ketveriais metais. 2005 m. pabaigoje jau veikė 33 Vietos veiklos grupės (VVG), apimančios visą Lietuvos kaimiškųjų vietovių teritoriją. Visos jos rengia integruotas bendruomenių veiklos strategijas. VVG narius konsultuoja ekspertai iš Švedijos, Suomijos, Airijos ir kitų ES valstybių. Dar prieš Lietuvai tampant ES nare, kaimo bendruomenės galėjo pasinaudoti finansine SAPARD parama. Ypač aktualios bendruomenėms buvo dvi SAPARD priemonės: „Kaimo infrastruktūros plėtra“ ir „Profesinis mokymas“. Kaip nurodo Daiva Kšivickienė [1, p. 184-185] pirmoji priemonė skatino bendruomenes rengti vietovių infrastruktūros tobulinimo projektus, o antroji teikė galimybę patobulinti bendruomeninės veiklos įgūdžius. Nuo 2003 metų vykdomas Atviros Lietuvos fondo projektas „Skaitmeninių bendruomenių link“, kurio tikslas padėti bendruomenėms pasinaudoti informacinėmis technologijomis. Šiame projekte dalyvauja 45 bendruomenės. Įveikti kaimo informacinę atskirtį padės plačiajuosčio interneto tinklo RAIN diegimas. Daugiau dėmesio kaimo bendruomenių veiklai skiria Lietuvos Respublikos Seimas, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai, nevyriausybinių organizacijų fondai. 2004 metais Atviros Lietuvos fondas įkūrė bendruomenių tinklalapį www.bendruomenės.lt . Prie Žemės ūkio ministerijos veikia nacionalinis VVG tinklas, VVG svetainė, kurioje operatyviai skelbiama informacija apie LEADER programą Lietuvoje ir kitose ES valstybėse. Lietuvos bendruomenės turi galimybę naudotis tarptautiniu LEADER tinklu. Jų veiklą koordinuoja ir įgūdžių ugdymu rūpinasi Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys – Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (www.zum.lt/mmc). Šią programą finansuoja ES struktūriniai fondai. Neretai didžiausia kliūtimi masiniam bendruomenių sąjūdžiui yra pačių kaimo gyventojų pasyvumas, jų nesugebėjimas suvokti savo pilietinę poziciją ir atsakomybę tiek už gyvenvietės, tiek už visos valstybės ateitį. Pradėdami nuo smulkių vietinių, neretai netgi buitinių problemų šalinimo bendruomenių nariai palaipsniui turi įsijungti į regioninių ir bendravalstybinių uždavinių sprendimą. Mūsų apklausa parodė, kad gyventojų neorganizuotumą ir abejingumą didžiausia kliūtimi įvardijo apytiksliai trys ketvirtadaliai respondentų. Tik kas dešimtas jau galėjo konstatuoti, kad bendruomenės ima veikti gana aktyviai, pradeda ieškoti būdų dalyvauti nagrinėjant bendruosius valstybės politikos, ūkio ir kultūros uždavinius. Su gyventojų pilietiniu neišprusimu susiduriame ne tik kaimo vietovėse, bet ir didžiuosiuose miestuose. Ypač tai išryškėjo rengiant regionų ir miestų strateginės plėtros planus iki 2020 metų ar dar ilgesniam laikotarpiui. Gyventojų dalyvavimas neretai pasireiškia tik negatyvia reakcija į bet kuriuos iniciatyvių grupių, rengiančių šiuos planus, pasiūlymus. Nuolatinė nekonstruktyvi kritika, netikėjimas savo pačių galimybėmis dalyvauti sprendžiant regionų plėtros klausimus, atskirų interesų grupių bandymai užsitikrinti palankesnes sąlygas verslui, ignoruojant kitų visuomenės sluoksnių poreikius, bet kurio išrinkto pareigūno įtarinėjimas neleidžia nei efektyviai kovoti su korupcija, nei imtis kompleksinių programų rengimo. Tokia elgsena – vienas iš ryškiausių posovietinės visuomenės bruožų. Išvados 1. Pagrindine kliūtimi pilietinės visuomenės formavimuisi yra visuomenės narių nusivylimas, abejingumas ir neorganizuotumas, kurį sąlygoja ekonominių lūkesčių ir galimybių neatitikimas, bendruomeninio judėjimo tradicijų nebuvimas ir neefektyvi biurokratinio aparato veikla. 2. Lietuvos rengimasis įstoti į Europos Sąjungą bei jos priėmimas į šią valstybių bendriją paspartino ekonominę pažangą ir visuomenės domėjimąsi demokratijos vertybėmis. Vietos bendruomenių atkūrimas ir jų vaidmens koordinavimas, įsijungus į tarptautinę LEADER+ programą, sudarė galimybę įtraukti vis daugiau gyventojų į visuomeninę veiklą. 3. Bendruomenių veikla, prasidėjusi nuo konkrečių vietinių problemų sprendimo, palaipsniui pereina prie kompleksinių regioninės plėtros uždavinių nagrinėjimo. Tai stiprina visuomenės pilietiškumą, jų politinį, ekonominį ir kultūrinį išprusimą. Bendruomenės dalyvauja sprendžiant ūkinės veiklos įvairinimo, 84

kraštovaizdžio apsaugos, etnografinio paveldo puoselėjimo, gyventojų dorovinio ugdymo, jų socialinio aprūpinimo ir kitus strateginius valstybės uždavinius. 4. Gyventojų pilietinį aktyvumą stabdo šiuolaikinių ekonominių reikalavimų ir demokratijos plėtros tendencijų neatitinkanti administracinio teritorinio valdymo sistema. Vienas iš aktualiausių valstybės uždavinių – demokratinės visuomenės poreikius tenkinančios savivaldos sistemos diegimas. Vietos bendruomenės turi įgyti galimybę įtakoti visų savivaldos institucijų veiklą per tiesioginius seniūnų, merų, savivaldybės tarybų narių, apskričių valdytojų rinkimus, išrinktų pareigūnų periodišką atsiskaitymą rinkėjams, vietinius referendumus, galimybę atšaukti deramai pareigų neatliekančius valdininkus ir naudojantis kitomis demokratinio poveikio priemonėmis. 5. Vakarų Europos valstybių išplėtotos demokratijos patirties analizė rodo, kad savivalda prasideda nuo vietos bendruomenių, t. y. to lygmens, kuriame bendruomenės nariai vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į savivaldos institucijas savo kompetencija geriausiai atitinkančius asmenis. VIENINGOS GYVYBINĖS ERDVĖS KŪRIMO LINK Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos krypčių suvokimo atėjo pavėlavusi daugiau kaip dviem dešimtmečiais. Atkūrus nepriklausomybę, didžiausias dėmesys buvo skiriamas žemės privatinės nuosavybės atstatymui, išleidus iš akiračio ekonominius ir socialinius veiksnius, sąlygojančius posovietinio kaimo funkcionavimą. Tikintis, kad atkuriamos valstybės ekonomiką savaime sureguliuos rinka, liko nesuformuoti naujos ūkininkavimo sistemos diegimo mechanizmai. Nepasirūpinus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimu, sunaikinta ir toliau galėjusi efektyviai funkcionuoti žemės ūkio gamybos aptarnavimo materialinė bazė. Tokios nuostatos padariniai: darbo našumo kritimas, apleistų žemės plotų didėjimas, bedarbystė ir jos skaudžiausios pasekmės – skurdas, kaimo vietovių infrastruktūros griūtis, kaime likusių gyventojų nusivylimas ir apatija. Mūsų tyrimai patvirtina, kad nedarbas kaime iki šiol mažėja daugiausia emigracijos dėka. Besikeičiančios vyriausybės iki šiol nepajėgė suformuoti veiksmingos ilgalaikės kaimo atkūrimo programos. Jei kaimiškųjų vietovių problemas ir toliau bus bandoma spręsti tik agrarinio sektoriaus jėgomis, viską užkraunant Žemės ūkio ministerijai (nežiūrint, kokia energinga ir išradinga būtų dabartinė jos vadovybė) tokių bandymų laukia tik nesėkmės. Kas tas - šiuolaikinis kaimas? Viena iš aplinkybių, bene labiausiai trukdančių Lietuvos socioekonominei pažangai, yra vis dar vyraujantis mąstymas, naudojantis praeito šimtmečio pradžios sąvokomis, kaimą suvokiant kaip gerokai izoliuotą erdvę, kurioje užsiimama tik žemės ūkiu, o kaimietį - tik kaip žemdirbį. Kaime gyvenantis politikas, verslininkas, mokslininkas ar menininkas kažkodėl nelaikomas kaimiečiu. Viską, kas netelpa į “žemdirbiško kaimo” sąvoką, pas mus vadinama netradicine veikla, nors ta “netradicinė” – jau seniai yra tradicinė išsivysčiusiose valstybėse. Lietuvos viešojoje erdvėje tebevyrauja įsitikinimas, kad visi, kas tik gali, turi bėgti iš KAIMO, kuris suprantamas kaip vieta, kurioje dominuoja fiziškai labai sunkus, primityvus ir nešvarus javų ir bulvių, karvių ir kiaulių auginimas bei alinantis daržų ravėjimas. Tuo tarpu, ES-15 valstybėse “kaimo” gyventojų skaičius jau pasiekė 50 proc. ir toliau auga. ES-15 valstybėse jau beveik niekas nebevartoja sąvokos “kaimas” mums įprastine prasme, nes ten jį seniai suvokia kaip neurbanizuotą arba dalinai urbanizuotą užmiesčio vietovę. Daugeliui lietuvių būtų sunku net suprasti, kad daugiau kaip 4/5 tokių JAV didmiesčių, kaip Čikaga (Chicago, IL) teritorijos sudaro “kaimas” (lietuvišku įsivaizdavimu), nes joje stovi individualios sodybos su erdviais kiemais, ūkiniais pastatais, sodais ir pan. Klivlendo (Cleveland, OH) priemiestis Kirtland‘as mums pasirodytų klasikine kaimiškąja vietove, nes atstumai tarp gretimų sodybų, išsidėsčiusių 85

prie asfaltuoto kelio, siekia iki 100 metrų. Sodyboms skirti 1-2 akrų dydžio (1 akras – apytiksliai 0,4 ha) sklypai. Jų ribas žymi medžių arba gyvatvorių juostos. Gyvenamasis namas atitrauktas nuo kelio per pusšimtį metrų, taip apsisaugant nuo eismo keliamo triukšmo, išmetamųjų dujų ar dulkių. Erdvė tarp namo ir kelio vadinama priekiniu kiemu (front yard). Ten plyti gėlynai, alpinariumai arba paliktos tvarkingai prižiūrimos pievelės. Už namo yra vadinamas vidinis kiemas (back yard), besiribojantis su šalia esančiu miškeliu. Kaip panaudoti šį kiemą, priklauso nuo šeimininkų poreikių ir išmonės. Be dažniausiai randamo plaukymo baseino ir keleto kitų sveikai gyvensenai ir sportui skirtų įrenginių čia galima išvysti nedidelį vaismedžių sodą, pavėsinę, porą stalų, prie kurių šeima susirenka laisvalaikiu arba priima svečius. Bene svarbiausias tokių sodybų bruožas – praktiškumas: sklypas tvarkomas taip, kad jo priežiūrai nereikėtų skirti daug laiko ar kitų sąnaudų, tačiau būtų kuo patogiau čia gyventi. Šeimos buities privatumas laikomas didžiausia vertybe. Šeimai – hektaras žemės Kai apie panašų sodybų planavimą užsimename Lietuvoje, išgirstame prieštaravimus, esą pas mus trūksta žemės, o didelį sklypą prižiūrėti - labai sunku ir brangu. Esą net 15 arų sklypo priežiūrai reikia aukoti vos ne visą laisvalaikį, sunku rasti arklį ar traktorių žemei apdirbti, daug kainuoja trąšos, o sodų ir daržų derlius esąs nebereikalingas, nes viską dabar galima įsigyti prekybos centruose bei turguose ir t.t. Tai rodo, kad mes dar neišmokome vertinti sodybos kitaip, kaip skirtos žemės ūkiui. Statybos bendrovės, supirkusios žemę vaizdingesnėse vietovėse, stengiasi išspausti kuo didesnį pelną, pardavinėdamos ją mažyčiais sklypeliais. Per keletą metų tų vietovių vaizdas neatpažįstamai sudarkomas: chaotiškai, be jokio architektūrinio stiliaus pajautimo išmėtyti namai, aklinomis tvoromis apribotų sklypelių vidus prigrūstas buities rakandų, šalia kurių jau niekaip nebesiderina eklektiškai sukaišiotos gėlės ar vienas kitas suvargęs medelis. Tik aukšta tvora dar leidžia sudaryti šeimos gyvenimo privatumo iliuziją, tačiau ir ji neapsaugo nuo triukšmo, neišvengiamai sklindančio iš kaimynų, ir visokios taršos. Apie ramybę ir sveiką gyvenseną nebėra nė kalbos: gyvenimo stilius beveik niekuo nesiskiria nuo daugiabučio, iš kurio šeima norėjo ištrūkti, statydamasi nuosavą namą. Priemiesčiuose chaotiškai dygstančios gyvenvietės neturi nei racionaliai apgalvoto gatvių tinklo, nei bendro naudojimo erdvių: aikščių, parkų, vietų mankštai ir prasmingam laisvalaikiui. Kur turėtų stovėti mokyklos, kultūros centrai, kaip ateityje gyvenvietė bus aprūpinama energija ir vandeniu, kaip bus tvarkomos nuotėkos, niekas nesirengia atsakyti. Kol neva taupumo sumetimais neseniai pakeistos paskirties plotuose kurpiami primityvūs „detalieji planai“, Lietuvoje kasmet dirvonuoja daugiau kaip milijonas hektarų. Taigi duokime šeimai po hektarą tos apleistos, niekam nenaudojamos - žemės. Užteks visiems, nes Lietuvoje nėra milijono šeimų, o ir ne kiekviena šeima imtų tokį sklypą. Tačiau tie, kurie ryšis kurti savo privačią erdvę, greičiausiai per trumpesnį nei dešimtmetis laiką susikurs neįkainojamą vertybę. Gal pirmaisiais metais šeimos sklypas bus tik šiek tiek aptvarkytas, po metų – pirmieji vaismedžiai pasodinti, dar po metų - namo pamatai pakloti. Per dešimtmetį daugumoje jų susiformuos tvarkingos šeimų sodybos. Bet kol kas mūsų valstybėje einama priešinga kryptimi: ne lygių galimybių piliečiams kūrimo, bet vis didesnės turtinės, edukacinės ir net politinės diferenciacijos įtvirtinimo. Šalia miestų ir kelių žemė apleista ne todėl, kad nebūtų norinčių ja naudotis, o todėl, kad perpardavinėtojų pusvelčiui supirkta iš nusenusių arba savarankiškai tvarkytis neįpratusių savininkų, ji dabar didžiajai visuomenės daliai tapo nebeprieinama. Jei už arą priemiesčio žemės, kurioje net nėra statybai būtinų komunikacijų (elektros, vandentiekio ir kt.), perpardavinėtojai net dabartinės krizės sąlygomis prašo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių litų, kokia tų teritorijų plėtra įmanoma? Į supirktą žemę šios pseudoprekybinės, o iš tikrųjų mafijinės struktūros nieko neinvestavo, tačiau kainų burbulą ir toliau tebepučia. Simbolinės baudos už neprižiūrėtas dykvietes jų negąsdina, o tikimybė, kad iš kitos valstybės atvykęs investuotojas nupirks arba, kaip dabar mėgstama daryti, „išsinuomos 99 metams“, išlieka. Perpardavinėtojai laukia, kada 86

nes „priešingu atveju ir pas mus atsiras miegantys kaimai. kurių durys yra vos už pusmetrio. negu dabartiniai Vilniaus. buvo kuriami vadinamieji „kolektyviniai sodai“. nors iš bet kurios vietovės Vilnių galima pasiekti per 3-3. kuriame gyventų keli pensininkai ir keliolika alkoholikų. Tikriausiai dar daug kas prisimena. o net kūdikiams maitinti tyreles gabenamės iš Kinijos. bet vis tiek įsivaizduoja esąs nepalyginamai vertingesnis už visus tuos . ne tik Lietuvoje) primesti vienintelį. Asmuo. kaip okupacijos laikais bandant išspręsti maisto ir užimtumo problemas. kurias sąlygojo tokie drastiški sklypų paskirties pokyčiai. kad ir dabar šiuos apribojimus įmanoma apeiti. dabar pravardžiuojamo „kaimo turizmo sodyba“.y.pasibaigs apribojimas pardavinėti žemę užsieniečiams.5 val. Tas vadinamasis “ponas”. medikas savo namuose priiminėtų pacientus. kuri esanti tokia tamsi. t. ne vienas iš jų jau žino. Vokietijoje ar Olandijoje” (iš atminties cituoju vieną tokių pažiūrų autorę). Ir nors jose apstu problemų. o iš tikrųjų vargšas bėga kas rytą į autobusą ir iš Pilaitės. kramto “tipinį” menkavertį ėdalą iš “supermarketų”. keikia valdžią. daržininkas čia pat reklamuotų jo išaugintus ekologiškus pomidorus ir t. Bet to. kuriuo darbo vietą galima pasiekti per 15-25 minutes. kaip “nyksta lietuviškas kaimas”. kad supūdomas savųjų sodų derlius. stovinčios netoli gero kelio. kad gal net nėra mačiusi Operos teatro. kas yra ta poindustrinė (žinių) visuomenė. nors. Tokio kaimiško. o visi kiti darbuotųsi neagrarinėse srityse. kad dauguma dirvonuojančių žemių yra „nepatogiose“ ar „sunkiai pasiekiamose“ vietose. kurioje miestai jau seniai prarado plėtros skatintojų monopolį. Nereikia Lietuvai ir ištuštėjusio kaimo. kuri jam iki šiol nenutiesė naujų platesnių gatvių. tačiau jos ir ateityje liks gerokai patogesnėmis. Galime etnografiniame muziejuje po atviru dangumi pasigrožėti šuliniu su svirtimi. suprakaitavęs ir piktas. tačiau tokiame kaime dvidešimt pirmojo amžiaus žmogus negyvens. Nežinoma „žinių visuomenė“ Lietuvoje dar visiškai nesuprantama. Aukštąjį mokslą baigęs teisininkas iš kaime esančių savo namų kompiuteriu konsultuotų verslininkus. Klaipėdos ar Šiaulių priemiesčių „mikrorajonai“. tarp mūsų kalbant. Fabijoniškių ar Karoliniškių pasieka darbovietę per 1-1. Ir pagaliau. tik žemdirbiško kaimo jau niekada nebebus. neįmanoma pateisinti.y. autų.“runkelius iš provincijos”. Visiškai nenorima suvokti. kur nors Gedimino prospekte ar Laisvės alėjoje siurbčiojančių kavutę ir aimanuojančių. Beje.ir visai nepažįstantis kaimynų. kaip kasdien nebereikia naginių. esą reikia atkurti senąjį etnografinį kaimą. vyžų. savininkas rūpintųsi savo klientais. net toms “verkiančioms” miesto damoms jo nebereikia. Dauguma „kolektyvinių sodų“ tapo išpuoselėtomis gyvenvietėmis. privataus viešbutuko. Pas mus jis egzistuoja tik poniučių. milinių sermėgų ir pan. Nereikėtų meluoti. kuriame tik nedidelė dalis darbingų asmenų užsiimtų pirmine žemės ūkio gamyba. niekam. iš tikrųjų ekstensyvųjį darbinės veiklos modelį. Kai kurios iš jų net spaudoje verkšlena. vaikų darymą laikančių pragyvenimo šaltiniu ir visai nebenorintys nieko kito dirbti.t. iš pat ryto sugadinta nuotaika. t. važinėtų į netolimus miestelius dirbti arba mokytųsi.2-3 kambarių “dėžėje” . kad Lietuvoje sunaikinta linininkystė. gyvenantis mieste . kad tokio „kaimiško kaimo“ išsivysčiusiame pasaulyje jau seniai nebėra. traukia į plaučius kietosiomis dalelėmis užterštą orą. Reikia gyvo kaimo. vaizduotėje. žaliavų maisto. o kodėl bandoma (žinoma. vis dar įsivaizduoja save pranašesniu už savininką sodybos. kai beatodairiškai naikinami gamtos ištekliai vardan fetišizuoto „darbo našumo“ 87 . Nors visą Lietuvą galima pravažiuoti per 4 valandas. tekstilės ar baldų pramonei tiekimu.5 valandos. Per keliolika metų žmonės juos pakeitė nebeatpažįstamai. Jiems dažniausiai būdavo skiriami apšnerkšti brūzgynai ir kiti intensyviajai žemdirbystei visiškai netinkami plotai. užsukti į nuo septyniolikto amžiaus išsaugotą gatvinio rėžinio kaimo dūminę trobą su plūktine asla. kaip Danijoje. O gal savo automobiliu jis valandomis murdosi Vilniaus Ukmergės gatvės kamščiuose. pas mus vis dar tebepliurpiama apie “provinciją”.

4) visapusiško aplinkos pažinimo. 3) pilnaverčio laisvalaikio. Gydymo ir globos įstaigų skaičius kaimo vietovėse kasmet sparčiai mažėja. kurią Šiaulių universitete sukūrėme ir paskelbėme 2006 metų pabaigoje. jau nebepažįstantiems gamtos objektų: medžių. kultūros ir sveikatos priežiūros centrų. nei paskutinius mėnesius gyvenančios apskričių administracijos. Sėkmingos veiklos pavyzdžių jau yra ne vienas. gyvenantis kaime. 6) kraštovaizdžio apsaugos ir bendruomenės saugumo. Pajamos pirmiausia priklausys nuo verslo specializacijos. Mūsų sukurtoji sistema primena. edukacinė (pažinimo ir lavinimo) funkcija skirta visiems. apibrėžančiu. 5) savosios tapatybės. kad šeimos poreikius patenkinančias pajamas. būtinai turi planuoti. sąžiningai tvarkant supirkimo kainas. Kūrybiškas požiūris būtinas ir įgyvendinant kitas užmiesčio teritorijų funkcijas. Apie panašius sprendimus seniai rašo ir kitų šalių.maitintoja. Relaksacijos ir reabilitacijos funkcijos įgyvendinimas sąlygotų žymiai efektyvesnį negu dabar valstybės rekreacinių išteklių potencialo panaudojimą. o ne kaip žmonijos motina . Pavyzdžiui. ką drausti. 3) relaksacijos ir reabilitacijos. vieversio nuo žvirblio ir t. nei Vyriausybė. suvokimo. Per pastarąjį dešimtmetį kaimiškose vietovėse uždaryta daugybė bibliotekų ir kultūros namų. išreiškiant save įvairiapusiškoje kintančioje veikloje. netekusios mokyklų. pažintinio ir piligriminio turizmo maršrutus. steigti naujus gydymo ir reabilitacijos centrus. Iš čia ir išplaukia šios šešios funkcijos: 1) rezidencinė (gyvenviečių ir sodybų planavimo). Jam reikia: 1) patogaus būsto. 5) etnografinio bei dorovinio paveldo puoselėjimo. žmogaus bei gamtos sąveikos supratimo.t. būsimųjų kartų išteklių sąskaita? O kodėl jis negali pasirinkti ramaus gyvenimo būdo. nei savivaldybės niekaip nesuvokia. ką būtina išsaugoti.t. 6) pastovaus saugumo jausmo. bet ir nuo kultūros paslaugų sistemos funkcionavimo. net ir mūsų kaimynės Lenkijos mokslininkai. kad jo abiejose pusėse turi plytėti javų laukai. Kodėl žmogus. tačiau visiškai nesiekiant „tapti milijonieriumi“? Mūsų tyrimai. kai iš verslo gaunamos pajamos leistų oriai pragyventi. sumažėjo kaimiečių lankymasis kultūros renginiuose. iširo nemaža meninės saviveiklos kolektyvų.y. Tai priklauso ne tik nuo agrarinės ekonomikos stiprėjimo. Jau dabar kaimuose nebėra kam dirbti net tos žemės. Kultūros centrai uždarinėjami dėl lėšų stygiaus. tai gali ir visai neblogai verstis. pereiti nuo šiuolaikinę visuomenę prislėgusios primityviųjų pramogų antikultūros prie sveikos ir prasmingos gyvensenos formavimo. teatruose. beje. 2) ūkinės veiklos įvairinimo. nei Seimas. Tada suvoksime vieningą gyvybinę erdvę. nes esą negalima keisti žemės paskirties. Turime visas galimybes užmiestyje kurti naujas sporto bazes. Būtina keisti ir pačią „laisvalaikio“ sampratą. išnaudojant daugelio dar nesuvoktus vietinius rekreacinius išteklius. kai nebeskirstysime mūsų valstybės piliečių į „runkelius“ ir tariamąjį „elitą“. Jei nederlingo žvyryno savininkas suranda kitas veiklos sritis. Gyvenvietės. javų ir t. tampa neperspektyviomis. kad nebūtina orientuotis tik į stambųjį verslą. iš jų masiškai 88 . mūsų savivaldybėms vis tiek atrodo. Kai nutiesiamas naujas kelias. tiek tautos siekius. o valstybės teritorijos į „centrą“ ir „provincijas“. Vieningos gyvybinės erdvės esmę galima išreikšti vienu sakiniu. Kaimo vietovių patrauklumas labai sumažėjo sumenkus galimybei gauti sveikatos apsaugos ir gyventojų saugumo paslaugas. Kaimas turi išlikti kaip vieta. Pozityvių sprendimų būtinybė Neurbanizuotų ir atokesnių iš dalies urbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų sistema. apimančios tiek asmenybės nuostatas. kaip verslą plėsti ir plėsti. negu „tradicinis“ bulvių sodinimas ir kelių ožkų laikymas. Net žemė suvokiama tik kaip prekė. galima pragyventi ir nedideliame ūkyje. kuri dar šiaip taip naudojama. t. apimančio ir kraštovaizdžio vertingiausių savybių saugojimą bei puoselėjimą. kurioje ne mažiau negu mieste puoselėjami tautos dvasingumo ir etnokultūros šaltiniai. Nors maisto kainos yra nepateisinamai išaugusios ir nekrinta net dabartiniame sunkmetyje. Bibliotekose mažėja knygų fondas. 2) galimybės dirbti. o ką leisti. sugrąžinti tikrąją šios sąvokos prasmę. 4) edukacinė. o dabar jau pristatėme daugiau kaip dešimtyje pasaulio valstybių. liudija.ir pelno didinimo. o ką – nedelsiant keisti. neatsirado iš nežinia kur. kad laikas suvokti. ko reikia žmogui. atlikti ne tik Lietuvoje. paukščių. Juk daugelis jau beatskiria rugio nuo miežio. apimančio ir ekosistemų ryšio suvokimą.

Pasisakiusieji įvardijo šiuos dabartinės sistemos trūkumus: 1) savivaldybės yra per didelės. Spalio 16 d. 2010 metai Naujausios publikacijos Jungtinio demokratinio judėjimo SAVIVALDOS KOMITETE 1.išsikelia jaunos šeimos. Raseinių ir Telšių rajonų. ką Europos Sąjunga priskiria „kaimui“) nebus plėtojami gamybos ir buitinių bei socialinių paslaugų sektoriai.4 proc. Jų nesuvokus vis daugiau valstybės biudžeto lėšų tenka skirti pašalpoms. 2) rinkimai į savivaldybių tarybas vykdomi tik pagal „partinius sąrašus“. nors visų Lietuvoje registruotų partijų. Nors 89 . narių faktinis skaičius nesudaro nė vieno procento nuo bendro turinčių rinkimų teisę piliečių skaičiaus. 2009 m. Jei daugiau kaip devyniose dešimtosiose valstybės teritorijos (o būtent tiek užima tai. Taigi iš tikrųjų vos kelios dešimtys žmonių Lietuvoje nusprendžia. Klaipėdos ir Šiaulių bei Radviliškio. dr. KODĖL DIDĖJA ATOTRŪKIS TARP VALDŽIOS IR VISUOMENĖS? Doc. šiame fakultete įvyks Seminarų diena. Jau pirmajame komiteto posėdyje. rašytojus ir žurnalistus. jokios „protų sugrąžinimo“ programos nepadės į Lietuvą vėl sukviesti nedarbo ir nepagarbos žmogui iš jos išvarytus tautiečius. kaip dabartinę sistemą reformuoti. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete 2009 metų rugsėjo 25 d. o ypač didžiuosiuose miestuose siekia nuo kelių dešimčių iki net kelių šimtų tūkstančių. kad Lietuvoje nėra tikros savivaldos. kas ir kokia eilės tvarka gali būti įrašyti į šiuos sąrašus. Todėl nenuostabu. nuostatų. kuriam pavesta pateikti pasiūlymus. rengiamoje 2-je Jono Aleksos tarptautinėje mokslo konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“ dalyvaus ne tik ekonomistai. Sudarant šiuos sąrašus galutinio sprendimo teisę neretai turi vadinamosios partijų „viršūnėlės“. kuriuo 2010 metų pradžioje priskaičiuojama jau keturios dešimtys. bet ir kitų sričių tyrėjai iš daugelio Lietuvos universitetų bei mokslo institutų. agrarininkai. įvykusiame tą pačią dieną. Siaurinant kultūrinės veiklos galimybes teks plėsti kalėjimus. Jonas Jasaitis JDJ Savivaldos komiteto pirmininkas Pirmasis posėdis Sausio 23 d. tiek ir socialiniu požiūriu. teisininkus ir medikus. Akivaizdu. seniūnijų tarnautojus. todėl piliečių galimybė įtakoti tiek vietinių. menotyrininkus ir aplinkosaugininkus. etnografai. kad Lietuvoje nesilaikoma esminių Europos vietos savivaldos chartijos. bibliotekų ir kitų kultūros centrų darbuotojus. tiek ir aukštesnių valdymo institucijų sprendimus yra labai ribota. bet ryžosi imtis konkrečių veiksmų suformuoti Savivaldos komitetą. Išspausdinta: LŽŪU žurnale „Žemės ūkis. Tokių didelių „savivaldybių“ nėra jokioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje. sociologai. mokytojus. keisti visuomenės požiūrį į 97. ne tik karštai diskutavo apie vis didėjantį atotrūkį tarp valdžios ir visuomenės. atstovaujantys įvairiems judėjimo skyriams. kurią mūsų valstybė yra ratifikavusi. Kaune susirinkę JDJ nariai. Verslas“. Lietuvos teritorijos raidą. Šių įstaigų uždarymo pasekmės – gana pavojingos tiek ekonominiu. Dalykiškos įvairių sričių specialistų diskusijos padės formuoti pozityvius pasiūlymus. Gyventojų skaičius jose. „Apskritojo stalo“ diskusijose kviečiame dalyvauti Vietos veiklos grupių (VVG) ir mažųjų bendruomenių bei kitų visuomeninių organizacijų atstovus. Kauno. Komitete šiuo metu yra dešimt narių iš įvairių Lietuvos vietovių: iš Vilniaus. buvo nutarta parengti savivaldos sistemos reformos gaires. spalio numeryje.

kurių įgyvendinimas dabartinėje sistemoje neturėtų jokio teigiamo poveikio. Steigti visuomenines arba nevyriausybines organizacijas yra išimtinė pačios visuomenės prerogatyva. Lietuvoje iki šiol (su nežymiais papildymais) tebeveikia iš okupacinio laikotarpio perimta ir su teisinės demokratinės valstybės tikslais nieko bendro neturinti administracinė teritorinė sandara. Tačiau tokiais populistiniais arba akivaizdžiai neteisiniais veiksmais centrinės vykdomosios valdžios institucijos bando sudaryti vaizdą. kurie leistų rinkėjams pasinaudoti šia teise. seniai pribrendusioms reformoms. Tuo pat metu blokuojamos bet kurios piliečių iniciatyvos. pasivadinusi Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP). premjerui pareikšti. Demokratinėje teisinėje valstybėje jokia valdymo institucija „iš viršaus“ nesteigia visuomeninių nevyriausybinių darinių ir neprimetinėja visuomenei įpareigojimų rinkti jų atstovus bei formuoti atitinkamas struktūras. steigti visuomeninius darinius „seniūnaitijas“ ir rinkti „seniūnaičius“. esant dabartinei savivaldybių tarybų formavimo praktikai. Užtenka. beje. negalėtų įtakoti tarybos sprendimų. Užuot atvėrus kelią esminėms. sovietinio režimo Lietuvai primestus „rajonus“ pavadino „savivaldybėmis“.jau daugiau kaip dešimtmetį tebesitęsianti bevaisė diskusija apie „tiesioginius“ merų rinkimus arba neseniai priimta direktyva steigti „seniūnaitijas“. Nereti ir vadinamieji „užkulisiniai perversmai“. išryškinti naujas jų funkcijas arba reformuoti esminių demokratijos principų neatitinkančią rinkimų į savivaldybes sistemą. Visiškai akivaizdu. kad jis sutinka su Konstitucinio teismo išaiškinimu apie galimybę rinkimuose kelti kandidatus visuomeninėms organizacijoms. kai žongliruojant vis naujos sudėties koalicijomis. tarpusavyje nesuderintos savivaldą reglamentuojančios įstatymų modifikacijos arba atskirų straipsnių pataisos. 5) nėra galimybės kadencijos laikotarpiu atšaukti neefektyviai dirbančius ar net korupciniais saitais susijusius savivaldybių tarybų narius. Esminė savivaldos pertvarka neįgyvendinta iki šiol Seime per pastaruosius 15 metų keičiantis valdančiajai daugumai buvo priimtos tik kelios. iš esmės negalinčius oficialiai vykdyti jokių viešojo administravimo funkcijų. Į valdžią sugrįžusi kolaborantinė grupuotė. Pozicijos išryškėjo Pirmajame JDJ Savivaldos komiteto posėdyje sausio 23 d. kuriomis siekiama pakeisti savivaldos institucijų struktūrą. kad tiesiogiai išrinktas meras. Ryškiausi tokios demagogiškos elgsenos pavyzdžiai . o jokia ideologija tarpusavyje nesusietos tarppartinės grupuotės. Diskusijoje dalyvavo gana skirtingą 90 . 3) po rinkimų sudarant valdančią koaliciją pagrindines pozicijas neretai užima ne didžiausią balsavusių skaičių surinkę asmenys. nei įpareigoti pastoviai ir išsamiai atsiskaityti rinkėjams. pavyzdžiui. savivaldybių vadovais tampa asmenys. Po kurio laiko be jokios gilesnės analizės buvo įkurtos dar kelios naujos „savivaldybės“. Diskusija atskleidė. išryškino jų neretai labai skirtingas pozicijas ir kai kurias kompetencijas bei parodė gebėjimą diskutuoti. kad šio komiteto nariai pirmiausia pasikeis nuomonėmis konceptualiais savivaldos sistemos pertvarkymo klausimais. esą jos rūpinasi savivaldos tobulinimu. Seime ir Vyriausybėje laikas nuo laiko pateikiamos populistinės idėjos. Seimas iki šiol nepriėmė jokių teisės aktų. atstovaujantieji vos kelis procentus rinkėjų balsų gavusioms partijoms. Tokia diskusija prasidėjo iškart po minėto posėdžio ir gana aktyviai vyksta iki šiol. 4) savivaldybių tarybų nariai nėra nei pasiskirstyti konkrečiomis apygardoms. vienašališkai atmesdama 1993 metais parengtus administracinio teritorinio suskirstymo ir savivaldos reformos projektus. Dar labiau paradoksalus yra Vyriausybės nurodymas savivaldybėms privaloma tvarka. kai Seimas vėl neribotam laikui atideda atitinkamų teisės aktų rengimą. kad kelti kandidatus turi teisę ir visuomeninės. Per dvidešimt atkurtos valstybės gyvavimo metų taip ir nebuvo sukurta visuomenės lūkesčius atitinkanti savivaldos sistema. kurie savivaldos pertvarkos klausimai labiausiai jaudina komiteto narius. buvo nutarta. nevyriausybinės organizacijos. tačiau „tokias iniciatyvas vertina skeptiškai“. netgi pasitelkiant teismus.Konstitucinis teismas yra išaiškinęs.

lūkuriuojantys eilėse prie bet kurio tarnautojo durų. Tiesa. minint 92-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Jungtiniame demokratiniame judėjime visi sprendimai gali būti priimami tik bendru sutarimu. Taip pat tenka priminti. nežiūrint koks jis bebūtų. poreikius bei vertinti valdymo institucijų veiksmus? Prisiminkime. bandymu įvelti jos dalyvius į antraeilių aplinkybių aptarinėjimą arba net mėginimu pakeisti jos temą. Nors pasirodė ir keletas arogantiškų arba perdėm kategoriškų teiginių. didžioji interesantų dauguma ateina išsiaiškinti individui rūpimus klausimus. Jokios „kosmetinės“ procedūros arba atsikalbinėjimai nebepadės.. kad „vietoj politinių grupuočių interesais vykdomų savivaldos imitacijų turi būti sukurta reali pačių piliečių savivalda“. Vieno asmens pozicija. prievolių bei sankcijų skyrimu. kaip jau minėta. Svarbiausias diskusijos tikslas – išklausyti komiteto narių argumentus – pasiektas. esą „praėjo jau savaitė [. ką veikia piliečiai. įvyko Šiauliuose. kurie leistų įgyvendinti realią savivaldą. bet jokios konkrečios veiklos kol kas nematyti“. Pasižiūrėkime. kas vyksta pareigūnų susitikimuose su vadinamąja „visuomene“. kurie visuomeninei veiklai gali skirti tik laisvalaikio dalį. antroji – valstybės teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimus. Pirmoji grupė nagrinėja vietos savivaldos funkcijų ir jas vykdančių institucijų pokyčius. kaip į šį individo klausimą bus atsakyta. teks sukaupti politinę valią ir visuomenės reikalavimus įgyvendinti. Valdžia ir visuomenė – visada priešai? Tačiau ar dabartinė Lietuvos visuomenė yra pakankamai pilietiška? Ar ji geba išsakyti savo bendruosius interesus. Viešojoje erdvėje jau vis garsiau skamba reikalavimas atkurti tikrą savivaldą. Nuo konkretaus tarnautojo kompetencijos ir nusiteikimo priklauso. Visuomenės atstovavimas jau seniai pakeistas biurokratine sistema. kol joje pateikiami esminiai nauji argumentai. Kaip žinia. Todėl ji neturi virsti nuolatiniu tų pačių teiginių kartojimu. 2. nežiūrint kokia patraukli ir nediskutuotina ji beatrodytų jos autoriui arba kokia retorika pridengiama ji bebūtų (demonstruojant savo „pranašumą“. PERŽENGTA RIBA Atkurti savivaldą – atkurti pilietinę visuomenę Antrajame JDJ Savivaldos komiteto posėdyje. buvo paskelbtas Jungtinio demokratinio judėjimo manifestas.patirtį turintys oponentai. sukonkretinti ir pateikti aukščiausiomis valdžios institucijoms. nes laiko iki eilinių rinkimų į savivaldybes liko visai nedaug. cituojant „klasikus“. trečioji rengia naują rinkimų į savivaldybes organizavimo modelį. Artimiausiu metu šie pasiūlymai turi būti aptarti. kuriame nurodyta. Delsti nebegalima. buvo apibendrinta įvykusios diskusijos medžiaga ir išsiaiškinta galimybė artimiausiu laiku pateikti pasiūlymus. klusniai tenkinančia įtakingų interesų grupių įgeidžius. kurią regime dabar. kurių akivaizdi dauguma – labai pagarbaus amžiaus. Neretai į tokius susitikimus atlekia kokia nors „radikalų“ grupuotė. Tokia vietinių valdymo institucijų veikla. viešojoje erdvėje laikas nuo laiko pasirodo priekaištų. nes ji tariasi pati geriausiai žinanti visus „viešuosius interesus“ ir todėl apsiribojanti tik individų prašymu tenkinimu arba atmetimu. Šiai sistemai apibendrintas visuomenės balsas yra neįdomus. po išsamių diskusijų visi komiteto nariai pasiskirstė į tris darbo grupes. net prie geriausių norų negali būti pripažinta kaip savivalda. 91 .. tikrai negalės būti primesta kaip nekritikuotina dogma ar „vienintelė tiesa“. vasario 21 d. Vasario 16 d. išsamiai aptarus visus „už ir prieš“. tačiau šią diskusiją galime vertinti kaip gana dalykišką ir atitinkančią politinės kultūros reikalavimus. įvykusiame Šiauliuose vasario 21 d. kuris. Tačiau kiekviena tęstinė diskusija vertinga tik tol.]. kad beveik visi komiteto nariai dalis yra dirbantys. kurios rengia pasiūlymus savivaldos reformai. Štai savivaldybės salė pilna žmonių. žongliruojant primityviai sudėliotais tvirtinimais apie tariamus pavojus ar net akivaizdžiai iškraipant faktus). Dabartiniam Seimui. Per anksti nutraukus diskusiją jiems gali būti atimta galimybė išsakyti savo nuomonę. Antrajame komiteto posėdyje..

Pasakęs. Vienam atrodo. baigiasi be jokių rezultatų. kai tokie renginiai vyksta.. Jis skaito ir skaito.. bendruomenei) iškilusią problemą? Gal jis tikrai norėjo suteikti informaciją. Vis tik pradėjus dirbti. veržiasi kitas: . vietoje. cituoja Kantą ir Andrių Kubilių.Ar čia dar yra demokratija.Ėėė. atvykusio į tokį susitikimą. kaip pragyventi iš tokios pensijos? Už šildymą vėl atėjo „kosminė“ sąskaita. Iš salės pašokęs žmogus veržiasi prie mikrofono.t. neaiškios senų namų atnaujinimo programos. nes vienas jau buvo Seimo narys. o kaip galingą jėgą. kad žmogus norėjo išsiaiškinti. kuria galima pasikliauti. tačiau kol susirinkusieji šiaip taip susikaupia. išprovokuoti beprasmiškus kivirčus dėl antraeilių ar net trečiaeilių dalykų. Jis tik nori pagarsinti savo „istoriją“. savo mažytį laisvalaikį pasirengusių visuomenei paaukoti specialistų grupė. Praeina penkios. o kartais netgi supriešinti susirinkusius. kai lyg koks „Pilypas iš kanapių“ atsiranda neva alternatyvus „judėjimas“. neva siekiant išsiaiškinti „kugeliškiausią“ savivaldybės darbuotoją? Ką iš tikrųjų bando pasiekti rėksnys. kad tą valdžią reikia imti tuojau pat. Į susitikimą atvykęs pareigūnas bando sugrįžti prie susitikimo temos. jau trečią kartą primena. kiek jau buvo „forumų“. tačiau jau be jokio entuziazmo. Santykinė tyla trumpam įsiviešpatauja.Jūs man pasakykite. kad nuo Kovo 11-osios praėjo dvidešimt. kainos kyla. o save parodyti: „išsirėkti“. kad judėjimas būsiąs dar viena partija. kurios susirinkusieji nėra net girdėję. aš jūsų klausiu?! Čia genocidas. Po keliolikos minučių triukšmas vėl ima stiprėti ir kažkas surinka: . Vienas kitas dar bando išgirsti. dėl interesantą netenkinančio savivaldybės tarnautojo atsakymo į seniau pateiktą prašymą ir t. Gal jis atvyko tvirtai nusiteikęs aptarti miestui (miesteliui. kad visus „negyvai užvaikytų“. kad nepaisoma labai svarbios nuomonės. ir tikėjosi pasitarti su tos bendruomenės nariais. kad kažką „nuverstų“ ir kitą „pastatytų“? Ar galų gale pajėgsime taip veikti. kitas rėkia. kuriais pasitikėjome? Ar dabartinė valdančioji dauguma galų gale pajėgs įvertinti Jungtinį demokratinį judėjimą ne kaip kažkokius konkurentus. „santalkų“. kaip nustatoma rinkliava už šiukšles (nors susitikimo tema buvo visai kita). Iš salės pasigirsta šaižus sopranas: . dalis informacijos jau prarasta. Pareigūnas dar bando į kai kuriuos klausimus atsakyti. užtrukęs porą valandų. jie dar nebūna grįžę iš darbo arba universiteto. Tuo metu. gyvenvietei. Ar normalu. kad ten nepatekęs nieko negalės nuveikti? Ar iš tikrųjų visuomeninis judėjimas yra tik tam. o kitas nebuvo ir mano.. o nuo pergalės Žalgirio mūšyje – net 600 metų. bet vėl pasipila klausimai ir priekaištai dėl nevalytų gatvių ir kiemuose slidinėjančių automobilių. pasideda smulkiai prirašytus lapus ir ima skaityti. jau sunku susigaudyti. Trockį ir Artūrą Paulauską. kartu su jais rasti optimalų sprendimą? Jis pradeda pasakoti. kad kalbės „labai trumpai“. dešimt minučių. kuriuose vieni aiškina. bet dabar į šią poziciją nebesiveržia. sūnus Airijoje sužeidė ir darbą prarado . Apie ką toliau kalba pranešėjas.kurios tikslas – ne pribrendusias visuomenės problemas spręsti. Susitikimo vedėjas siūlo pateikti klausimus. O kokie galutiniai šių bruzdėjimų rezultatai.. kol paaiškėja. kuri nori perimti valdžią. Jaunimo bei vidurinio amžiaus atstovai tokiuose susitikimuose lankosi gana retai. kad nebesugeba susišnekėti du lyg ir to paties tikslo siekiantys žmonės. atlėkęs į mitingą su šake? Vos tik susiburia pozityviam darbui nusiteikusių. ko čia jo dar klausytis! Kokius jis čia makaronus ant ausų kabina? Visa jų taryba – vagys! Ir tas – toks pat!!! Kai kurie susirinkusieji ima tildyti rėksnį. kad padėtume tiems. O kokius rezultatus duoda keleto labai norinčių patekti „į televiziją“ veikėjų lakstymai po savivaldybę su kugelio porcijomis. Dabar pasijuskime mero ar kito atsakingas pareigas užimančio žmogaus. trečias piktinasi. o kiti įrodinėja. Žmonės ima skirstytis. kad nieko gero nenuveikta. čia diskriminacija!!! Tik po keliolikos pompastiškai išrėktų frazių paaiškėja. kad jo į kažkokias pareigas kažkodėl nepasiūlė. Jau nebesuskaičiuotume. Pagaliau šiaip taip nutraukus šį „oratorių“. tačiau salėje labai maža jo besiklausančių. kad skaitantysis net nesiruošia nieko klausti. suvaidinti mėgėjišką „cirką“. Vadinamasis „susitikimas“. pasipila komentarai. nors jis turįs tiek energijos. „kitų pasirinkimų“. kai Seime pritrūksta 92 .

labai sunku suvokti. Pranešime teigiama: „35. Tėvynei 93 . tai kaip galima tikėtis. tiesioginiais merų rinkimais ar „seniūnaičių“ parinkimais. kad pastaraisiais metais netekome bene šešių šimtų tūstančių darbingų piliečių – mokesčių mokėtojų. remdamasis savo skaičiavimais teigė. -----------------Dėkui Partijai. sąlygojo labai greitą mūsų išsivaikščiojimą. perskaitę tokias išvadas? Valstybė – tautos namai. pavyzdžiui. kad esant pavojui valstybės tikrai negintų“. Tai kiek mūsų yra iš tikrųjų? Ir apie ką liudija tai. kad.9 proc. kad nuo 1995/96 mokslo metų Lietuvoje jau uždaryta per tūkstantį mokyklų. negalinčius vykdyti esminių savivaldos funkcijų. Tačiau iš okupacijos laikotarpio paveldėtas požiūris į valdžią. kuriems dabar jau per trisdešimt. tai kuriam galui būtų prireikę „probleminėmis vietovėmis“ paskelbti Akmenės.. rinkėjų? 3. apklaustų Lietuvos gyventojų“. atsiras prielaidos pilietinės visuomenės ugdymui? Ko iš valdžios tikimės? Su Sąjūdžio susiformavimu siejamas tautos ryžtas atkurti savo valstybę buvo natūraliai suvienijęs didžiąją gyventojų dalį. kad kilus grėsmei lietuviai savo valstybės . negintų. socialines ar net kultūrines problemas. Piliečiai negintų savo namų? Bet minėtame pranešime randame tokius paaiškinimus: „Lietuvos pilietybe dažniau didžiuojasi vyriausio amžiaus (nuo 55 metų). kuri gali padėti atsispirti mafijos bruožus įgavusiai oligarchijai ir įgyvendinti įsipareigojimus tautai? Ar gintume savo namus? Tą pačią vasario 16 d.palaikančių pozityvias permainas. kad su politinės nepriklausomybės ir ekonominės laisvės atkūrimu daugelis siejo ir geresnio medžiaginio apsirūpinimo viltis. o visi kiti „nebuvo tuo įsitikinę“. darni plėtra. kaip kaimo plėtra. savivaldybių rinkimuose kai kur dalyvauja mažiau nei 40 proc. Tuo tarpu vienas mūsų komiteto narys. o šios amžiaus grupės „dažniau nurodė. žmonių pasakė. kaip. kad kokia nors kosmetine direktyva. užimančio 97. atstovai“. Jau net oficialiai pripažįstama. kaip galinčią išspręsti visas ekonomines. nei dešrytės. Kelmės ar Joniškio apylinkes? O kai savivaldybėmis vadiname darinius. pavyzdžiui. Tik raudonos vėliavytės. kokios gūdžios stagnacijos laikmetis buvo sovietinės imperijos griuvimas.. Jei kaimo plėtra vadintume pastarųjų dešimtmečių pokyčius neurbanizuotose vietovėse. tiek keliose internetinėse svetainėse buvo paskelbtas BNS agentūros pranešimas. kad pilietybė jiems iš viso nesvarbi“.5 proc. Jei darnia plėtra laikytume atokesnių. Jokia paslaptis. netekusių tikrojo turinio arba net virtusių savotiškais „moderniaisiais keiksmažodžiais“. tačiau apie drastiškai mažėjantį gyventojų skaičių liudija ir tai.. nuo didžiųjų pramonės centrų nutolusių vietovių ištuštėjimą.4 proc. kad šiuo metu Lietuvos gyventojų skaičius besiekia tik 1. savivalda. „mažiausiai aukotis dėl Lietuvos linkęs 18-25 metų jaunimas“.. Ar kruptelėjome. tiek spaudoje. apie pasirengimą ginti tėvynę „vienareikšmiškai teigiamai atsakė 6. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė daug interviu su Kovo 11-osios Akto bendraamžiais. Tarp jų dažniausiai minime tokias sąvokas. Ne tik dabartiniams dvidešimtmečiams. Lietuvos teritorijos.8 milijono. Pacituosiu keletą anų laikų studentiškų kupletų: „Nei mėsytės. pasiekus esminę politinę pergalę. žlugdymu? Įžūlesnio šių vietovių niokojimo vargu ar yra tekę kam nors matyti. bet ir tiems. BE SAVIVALDOS NEBUS IR VALSTYBĖS Šių dienų Lietuvoje yra keletas sąvokų. tai ką tada tektų vadinti kaimo. Anot visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės "Spinter tyrimai". kurie. Nors tikslios emigravusių apskaitos nėra.

Jie priklausė nomenklatūrinei – „gerų vyrų“ kompanijai. leido išlaikyti turėtas įtakingas pozicijas tiems. tada gavo galimybę pusvelčiui. ilgus metus teikusios jiems vienintelį pragyvenimo šaltinį. Darbininkai buvo įpratę „parsinešti“. leidžianti valdančiajam režimui kiršinti žmones. Valdžia. kad net „perestroikos“ architektu tituluojamas Michailas Gorbačiovas iki šių dienų nesuvokia.Anksčiau jie dar nors Maskvos bijojo.. O kam dabar pasiskųsi? Grobstymo schema buvo labai paprasta. Žmonės ėmė piktintis tik tada. kolektyvui buvo duodama „paskyra“ vienam automobiliui įsigyti. valdiško turto pasisavinimo nebelaikė vagyste. kuriam bus suteikta teisė nusipirkti naują automobilį. buvo nerealu tikėtis. bet jie niekaip nepajėgė suvokti tautiškumo ir dorovinių vertybių viršenybės. kurie ilgus metus buvo priversti gyventi pagal okupantų „įstatymus“. kad išrinktasis esąs to nevertas. kas gali teikti privatizavimo pasiūlymus. kad norint įsigyti gremėzdišką (dabartinėmis akimis žiūrint) dviejų ar trijų durų rūbų spintą. o kas ne. kas taps tuo laiminguoju. kurioje dirbo per 60 mokytojų. tarsi tikint.y. „tvarka“ buvo puikiausia priemonė. Girdi. durų stovėdavo kriminalinių nusikaltėlių statytiniai. Neįvykdytas kolaborantų veiklos įvertinimas. kai nėra savivaldos? Okupacinės sistemos klapčiukų pergalė 1992 metų rinkimuose. Liūdna. sukurti „socializmą su žmogišku veidu“. kad neva kilniausius jo siekius sužlugdė piktavaliai senieji kompartijos dogmatikai arba vakarietiškoms nuotaikoms pasidavę naujieji mistiniai „separatistai“. todėl ir „mums“ ne gėda „pasiimti“. Kad visuomenė tuoj pat po Kovo 11-osios suvoktų atkurtos valstybės turtą kaip neliečiamą tautos nuosavybę. Jeigu rankšluostį dar gausiu. pagal jiems duotą schemą sprendžiantys. Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais atkurtą Lietuvos valstybę užgriuvę ekonominiai sunkumai privertė nemažą visuomenės dalį suabejoti dar taip neseniai vieningai išrinktų Lietuvos vadovų tinkamumu. atvėrė kelią dar įžūlesniam. Tekdavo iš naujo svarstyti. Mokyklos. rinkėjams balsavus už „patyrusius“. jau atvirai pripažįstant. kurioje įtakingas pozicijas turėjo buvę kolaborantai. Tik tie. nors ir po kelis kartus pakeitę „partines iškabas“. atseit. bet itin efektyviai veikianti.. negu sovietiniais laikais. kad ši politinė sistema yra antihumaniška. t. Ištikimam anos sistemos auklėtiniui vis dar tebeatrodo. Sovietinio režimo sąlygomis net eiliniai žmonės. kurie priklausė šiam klanui. Tokia. „jie“ iš mūsų neteisėtai atėmė.. bet savęs niekada nevadino vagimis. nenuskurs. Su didžiuliu skausmu vadinamieji „perestroikininkai“ perėmė tezę apie daugiapartinę sistemą. po eilinių rinkimų vėl išverčiantys kailį. tikrąjį profsąjungų vaidmenį. „kombinuoti“. gal net kitą asmenį išrinkti. esą jie „neišmano ekonomikos“. neturėjo nė mažiausių sėkmės perspektyvų. Ilgai svarstydavo „profsąjunga“ su „partine organizacija“ (šiandien negaliu tų žodžių rašyti kitaip. kad jo misija gelbėti sovietų imperiją žlugo ir kad kitaip net būti negalėjo. Paskelbus sprendimą neretai pasipildavo skundai (tarp jų – ir anoniminiai). kai pradėjo bankrutuoti gamyklos. Jie ir šiandien vienas kito laikosi. Tačiau kas tuo metu galėjo sustabdyti „prichvatizatorius“? Tada buvo galima išgirsti tokius samprotavimus: . Už privatizacijos įstaigų. Prasidėjo garsioji „prichvatizacija“ (nuo rusiško žodžio „prichvatitj“ – pagriebti. Desperatiški „perestroikos“ ideologų bandymai išgelbėti šią imperiją nuo ekonominio kracho. kad jie ims iš karto sąžiningai tarnauti savajai valdžiai. Prasidėjo kalbos. Kas atsitinka.. valstybės turto grobstymui. kaip kabutėse).“ Net ir vyresnieji jau ima užmiršti. reikėjo kelias paras laukti eilėje prie parduotuvės.. atsiprašant. o viršininkai tą valdišką „gerą“ net sunkvežimiais ir vagonais vežė.Už „taloną“ patalynei. Jie sakėsi „mokantys gyventi“. neturi „valdymo patirties“ ir pan. pasisavinti). Paprasčiausi būties daiktai buvo skirstomi pagal „talonus“ per anų laikų „profsąjungas“. Jai ištikimai tarnausiu.. už „čekius“ supirkti galėjusias ir toliau sėkmingai 94 . kurie vogė. stabdyti jų galimą susitelkimą ir bendruomeniškumą.

jei pas vadinamąjį šeimos gydytoją jau reikia važiuoti 40 ir daugiau kilometrų? Ar ne apie savivaldos nebuvimą liudija tai. Tokie „holdingai“ bei „investicinės bendrovės“ veikė praktiškai visuose stambesniuose miestuose. teikusios darbą tūkstančiams aukštos kvalifikacijos specialistų ir darbininkų. jei atsigaunant valstybės ūkiui prireiktų atkurti prieš kelis metus galvotrūkčiais uždarytą mokyklą? Kaip „optimizatoriai“ paaiškintų šeimos gydytojo sąvoką. Jie suplanavo. susirinko per 1000 mokslo darbuotojų. kad ištisi Lietuvos regionai tapo nebeperspektyviais? Piliečių ar beteisių samdinių visuomenė? Maždaug prieš 15 metų teko bendrauti su grupe veiklių. kokia žala padaryta Lietuvai. kuriam po daugelio metų. spalio 7 d. o kai kuriose srityse netgi gerokai labiau už ją suvargusi Slovakija nesijuokė iš savo specialistų.). Kam ir kodėl reikėjo sužlugdyti statybinių medžiagų gamyklas? Gal važiuodami aplankyti vaizdingo ežero Anykščių rajone. pavyzdžiui. bet ir avalynės. viešojoje erdvėje nebevartojamas žodis „uždaryti“. Tačiau šie aktyvūs žmonės netrukus buvo apšmeižti. miesteliuose ir net kaimo gyvenvietėse. rajonų centruose. kurios projektuotų. „racionalizuoti tinklą“ ir pan. atkūrusi nepriklausomybę. Abi šios gamyklos iki šiol riogso išdaužytais langais ir užkaltomis durimis. kodėl. tekstilės. Deja. 1989 m. kad socialinės paslaugos taip nutolo nuo gyventojų. ką gamins Lietuva. išsklaidyti. Gal kas žino. Kai kurie ano meto aktyvūs „prichvatizacijos“ veikėjai bei jų rėmėjai iki šiol tyčiojasi iš idealistų. atleisti iš darbo. Tiesa. „Sigma“ ar „Kuro aparatūra“.veikti gamyklas. chemijos ar biologijos kabinetą. radioelektronikos ir kitas įmones. pritaikyti gaminti kitą. kodėl į Zarasų rajono Antalieptės triaukštę buvusią vidurinę mokyklą pernai rugsėjo pirmąją susirinko tik vienuolika pradinukų? Gal Valstybės kontrolieriaus įstaiga ar Generalinė prokuratūra pabandys suskaičiuoti. kaip parlamentinės grupės nariui teko tirti „Kauno Holdingo“ ir kitas panašias aferas. esą pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais buvo atsiradę svajotojų apie lietuvišką traktorių ar pakabinamąjį inventorių. kaip galima pertvarkyti jos pramonę ir paslaugų sistemą. tarp kurios griuvėsių jau išaugo medžiai? Gal kas gali pasakyti. kiek dabar kainuotų įrengti. atnaujinant pasenusią sovietinio tipo pramonę. į Profsąjungų rūmus. į valdžią sugrįžus „patyrusiems“ kolaborantų klapčiukams šios mokslininkų grupės liko nereikalingos. esate atkreipę dėmesį į buvusią Rubikių plytinę. dauguma jų uždaryta ištuštėjusiose kaimo gyvenvietėse ir mažesniuose miesteliuose. ši kandidatė niekaip negalėjo paaiškinti. maisto pramonės įmonės. vien nuo 1995 metų uždarius jau per tūkstantį Lietuvos mokyklų? Aišku. Kaip pavyzdį paimkime Kuršėnus (Šiaulių r. įkūrusių moderniausių automobilių gamyklų filialus. Ne be jų pastangų Slovakija sugebėjo greitai išplėtoti savo ekonomiką ir net įsivesti eurą. kurie pirmaisiais nepriklausomybės metais bandė išgelbėti metalo apdirbimo staklių pramonės. kaip „Vilniaus grąžtai“. kaip šias įmones modernizuoti. nagrinės. įžūliai naikinant pasaulyje aukštą pripažinimą pelniusią muzikinio ugdymo sistemą? Dabar. Lietuvoje ir kitose valstybėse paklausią produkciją. niekuo Lietuvos nepranokusi. kai ruošiamasi likviduoti kurią nors kultūros ar socialinių paslaugų įstaigą. Kolaborantus ir kriminalines padugnes netikėtai suartėti paskatino itin profesionalios buvusių represinių struktūrų (KGB ir pan. Labai vaizdžiai šią schemą dar kartą neseniai priminė dabartinis Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius. Neseniai net į prezidentes kandidatavusi margaspalvė veikėja Kazimira Prunskienė susitikime su rinkėjais bandė ironizuoti. Buvo sužlugdytos ne tik tokios kažkada garsios gamyklos. Dabar sakoma: „optimizuoti“. Pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu šiam miestui buvo Pavenčių cukraus fabrikas ir Daugėlių statybinių medžiagų kombinatas. fizikos. Šių eilučių autoriui teko dirbti organizaciniame komitete. Netrukus po steigiamojo suvažiavimo mokslininkai ėmė formuoti grupes. pavyzdžiui. kad po 20 metų į 95 . O kur pasidėjo tų buvusių mokyklų mokinių tėvai? Ko siekiama dabar. Kai kurie iš jų net susirado partnerius žinomose pasaulio firmose. Tai ko stebėtis. pasirengusiose dalyvauti. bandžiusių išsaugoti tautos rankomis per pastarąjį šimtmetį sukurtus ūkio objektus. stūksančius Vilniuje ant Tauro kalno. dar okupacinio režimo sąlygomis kuriant nepriklausomą Lietuvos mokslininkų sąjungą.) „specialistų“ konsultacijos. patriotiškai nusiteikusių Kauno inžinierių ir aukštųjų mokyklų dėstytojų.

turi daug pranašumų. Štai šią veiklą iš tikrųjų būtina laikyti tikros savivaldos apraiška. Kaip manote. kurios atsipirks tik po šimto metų? Pagaliau. kad ne vienas yra girdėjęs apie vadinamuosius Norvegijos „naftos pinigus“ – specialų fondą. Kai kurios miškų priežiūros programos. nebesigirdėti planų pasinaudoti turimais geoterminės energijos ištekliais? Neseniai pranešta apie Kintų (Šilutės r. kurių teritorijose driekiasi valstybiniai miškai. bet ir jos gelmių turtai. Cituoju iš joje priimtos rezoliucijos: „Lietuvoje veikianti valstybinių miškų valdymo sistema yra viena iš esminių prielaidų stabiliai medienos sektoriaus veiklai. bet ir visų kitų su šia problema susijusių vietovių gyventojai bei visa Lietuva apie tai žinoti? Prieš porą mėnesių vėl pasigirdo siūlymų panaikinti Generalinę miškų urėdiją ir privatizuoti visus Lietuvos miškus. O dabar jau pasirodo rašliavos. valstybei priklausantys miškai tvarkomi neefektyviai. esančius didžiulėje vakarų Lietuvos dalyje. kad bent dalis skaitytojų yra girdėję apie geoterminės energijos šaltinius – karšto požeminio vandens išteklius. Atseit. bet ir medienos perdirbėjai bei įvairių regionų atstovai. Privatininkai esą tvarkytųsi daug racionaliau. kaip buvęs gamyklos partorgas tapo jos savininku. mokslininkai pranešė apie tai. Kas galėtų paaiškinti. tačiau kiek kitų valstybių atstovai jos jau supirko per vadinamus „trečiuosius asmenis“? Neguoskime savęs. tyliau. kai šitiek tauškiama apie alternatyvius energijos šaltinius. nėra ko rūpintis. panūdusių šioje teritorijoje įrengti naujas naftos versloves. o buvusio okupacinio valdiško dienraščio redaktorius sugebėjo jį paversti savo šeimos privačia nuosavybe? Nedemaskuotų vagysčių procesas tebesitęsia iki šiol. esą ta lietuviška nafta niekam netinka. su kuriais visai nebūtina dalintis šia informacija? Neseniai teko dalyvauti konferencijoje. Tikiuosi. kas pajėgtų nupirkti tūkstančius hektarų užimančius valstybinių miškų masyvus? Net tarp 96 . kad ji yra ypatingai aukštos kokybės. trunkančios šimtą ir daugiau metų. miškų kokybės gerinimas. iš kurio kompensuojami dabartinės krizės padariniai. kodėl? Ar turi teisę apie tai žinoti visų savivaldybių. Tačiau yra ir kita šios problemos pusė. Tik kuo tada tampame mes? Vėl svetimųjų samdiniais? Pagaliau. papildančiai ekonominį šalies vystymąsi. Iš centro visko neaprėpsi net nedidelėje valstybėje. Deja.. kiek naftos kasmet išgauname. kurioje šią problemą nagrinėjo ne tik miškininkai praktikai ir mokslininkai. Tada buvo sakoma.“ Miškų valdymas – tai ne tik jų iškirtimas ir medienos pardavimas. Atitinkamų įstatymų projektai į Seimą stumiami kiek galima skubiau ir. susidaro itin palanki terpė savivalei. urėdijos neužtikrina pakankamo pelno.) bendruomenės pastangas neįsileisti asmenų. Naujos verslovės vis vien iškils. nes ji tinkama žymiai vertingesnės produkcijos gamybai. Konferencijos dalyvių nuomonė buvo gana vienareikšmė. Ar mūsų valstybė turi arba bent bandė formuoti tokį fondą? Kai lietuviška nafta buvo surasta.. Todėl šiuo atveju mus labiausiai turėtų dominti išsami informacija: kiek iš tikrųjų tos naftos turime. esą jų kvalifikacija ten pasirodžiusi nepakankama. kiek verslovių šiuo metu veikia ir kas jas valdo. Kai nėra savivaldos. pavyzdžiui. <. kokias pajamas iš to turi mūsų valstybė. Tikiuosi. yra ilgalaikės. esą čia nieko baisaus. dabartinėje viešojoje erdvėje tokios informacijos nematyti? Kas ir kada ją paskelbs? Ar turi teisę ne tik Kintų. gyventojai? O gal jie laikomi „pašaliniais“.. juk svarbu ne tik žemės paviršius. Atseit. kad naudoti šią naftą automobiliniam kurui gaminti – ekonominė kvailystė.. Koks šių dienų verslininkas investuotų į programas. kuriose išgaunama nafta. medžių veislių selekcija.> Valstybinės reikšmės miškų pardavimas ar privatizavimas turėtų tiktai trumpalaikę socialinę ekonominę naudą. Nors leidimas įsigyti žemę užsieniečiams oficialiai įsigalios tik po metų. nors ir už kelių kilometrų. tačiau ilgalaikėje perspektyvoje miškų vystymuisi būtų ypač žalingas. Ir nereikia iš savęs tyčiotis. nes ta žemė „geografiškai“ liks Lietuvoje.dešimtąjį (jubiliejinį) suvažiavimą susirinko vos per 80 delegatų? Koks mokslininkų potencialas šiuo metu dar likęs Lietuvoje? Kiek čia įgijusių aukščiausią išsilavinimą jau išsibarstė po platųjį pasaulį? Nebūkime naivūs: tik nedaugeliui iš emigravusių pavyko svetur rasti darbą pagal specialybę. Kodėl dabar. Kintų bendruomenė laimėjo tik tarpinį mūšį. Demokratiškos valstybės.

esą „eilinis žmogus“ nieko negali pakeisti. Be pilietinės visuomenės jokia savivalda negali susiformuoti. tarybas ir pan. jos pirmininką bei nusistatyti daugumai priimtinas bendrabūvio taisykles. pretenduojantys tapti gatvių ar kaimų „karaliukais“. Tos pačios klasės mokiniai ar studentų grupės nariai išsirenka seniūną ir jo pavaduotoją. O NE JOS IMITACIJŲ Savivalda – neatskiriamas brandžios visuomenės bruožas Savivaldos esmę išreiškia du neatskiriamai susiję procesai.pačių turtingiausių Lietuvos verslininkų tokių neatsirastų. vis tik yra linkę išsirinkti laiptinės „vyresnįjį“. Savivaldoje dalyvaujančių piliečių interesai niekada nebus priešiški bendriems demokratinės valstybės interesams. Antra. Tvarkingesni asmenys. Poreikis jungtis į grupes bei organizacijas. pilietinio susitelkimo visos tautos labui. Nors oficialiose ataskaitose pateikiami įspūdingi skaičiai apie piliečių vienijimąsi į bendruomenes. REIKIA SAVIVALDOS. darbovietėse. Tačiau pagal dabartines kainas toks sandėris būtų visiškai prieinamas kitų valstybių struktūroms. nebesusigaudymas sparčiai kintančioje aplinkoje. vyksta nuolatiniai konfliktai. nusikalstamumo augimas. Akivaizdu. chamizmas. ir nejaučiantys poreikio juos pažinti. gebėjimo vienas kitą išgirsti. apsaugą. Valdžia vis labiau suvokiama kaip savo prigimtimi visuomenei priešiška. Savivalda įmanoma tik tada. „Savojo kiemo“ interesų iškėlimas virš visos valstybės interesų nėra pilietinė savivalda. kai gauna padidintas sąskaitas už šildymą ar kitas komunalines paslaugas. nepasitikėjimas netgi artimiausiais žmonėmis. Net didmiesčio daugiabučio gyventojai. Iš vienos pusės. šiaip jau nepažįstantys artimiausių kaimynų. iš viršaus primestos autokratinio „vietinio valdymo“ formos neturi nieko bendro su savivalda. Savivaldos užuomazgas matome mūsų kasdienybėje. bandant išjudinti žmones. Jos yra neatskiriamos nuo bendro individų socializacijos proceso. bet patys nė piršto 97 . kad nesuprastų. Tie. namo tarybą. Ryškiausios tokios padėties pasekmės: perdėtas individualizmas. kurie dėstys savo pageidavimus ar net ultimatyvius reikalavimus. O kiek turime rėksnių. išpardavinėjant juos po keletą hektarų. pavyzdžiui. kam netrukus atitektų dabar mūsų valstybei priklausantys miškai. nevyriausybines organizacijas bei įvairius klubus. 4. įskaitant ir gamtą. Vietovėse. tai valstybės piliečių galimybė apginti savo interesus. kad miškų privatizacijos idėjų šalininkai nėra tokie naivūs. suprasti ir atjausti. tačiau iš tikrųjų visuomenės bendruomeniškumas yra labai sumenkęs. stengiasi nedelsiant iš jų pasitraukti. kad mūsų visuomenė „pabunda“ tik tada. pirmininkus.) išryškėja mokymo įstaigose. išankstinės neigiamos nuostatos.t. kas jau yra bandę tokius susirinkimus rengti. kuriose tokių pirminės savivaldos institucijų nepavyksta sudaryti. nešvara. kurių buto durys yra toje pačioje laiptinėje vos už pusmetrio. Stiprėja nuostata. O smulkinti miškus. o politika – kaip nešvarus savanaudžių grupuotės verslas. Pirma. o iš kitos – jų pačių savarankiškai prisiimta atsakomybė už toje vietovėje esančius žmones ir viso jos visuomeninio turto. Šių dienų Lietuvoje vis labiau pasigendame į politinę pergalę mus atvedusio visuomenės solidarumo. Vis labiau ryškėja pasimetimas. Neveltui sakoma. jos interesų nepaisanti struktūra. gali ryžtis tik piktavaliai arba visiškai nesusigaudantys miškininkystėje. plinta abejingumo ir saviizoliacijos nuotaikos. teritorinėse bendrijose. kai patys piliečiai turi galimybę ir nori būti atstovaujami. sukviesti daugiabučio namo gyventojus ir aptarti bendro sutarimo reikalaujančius klausimus: namo renovaciją. demokratinėje valstybėje niekada neatsiras viena su kita konfrontuojančių „grafysčių“. hiperemigracija ir netgi savižudybės. aptarti bendrus interesus ir išsirinkti jas atstovaujančius asmenis (seniūnus. stogo ir sienų remonto organizavimą ar automobilių stovėjimo aikštelės projektavimą. iškyla apsišaukėliai. papasakotų apie neįtikėtinai sunkias pastangas. savo pozityvius interesus suvokusios bendrijos per kurį laiką teigiamai paveikia net į jas užklydusias sutrikusios elgsenos asmenybes. Neatskiriamais tokių vietovių bruožais tampa nesveikas gyvenimo būdas. atsidūrę tokiose bendrijose. kultūrinės veiklos organizatorių ir t. Susitelkusios. su ja nesiskaitanti. susiformuoja deviacinės grupės. Pabandykite.

kad ir dabartiniai valdantieji nesuinteresuoti nei savivaldos struktūros 98 . Jas paskatino ir kai kurios centrinės valdžios klaidos. Svarbiausias grupės uždavinys buvo sukurti tokią savivaldos sistemą.vadinamosios LDDP požiūriai į vietines valdžios institucijas. Tuometiniai valdantieji ryžosi suvaidinti reformą – sovietinius „rajonus“ pervardino savivaldybėmis. Tačiau po antrųjų Seimo rinkimų į valdžią sugrįžę kolaborantų statytiniai šias neatidėliotinas reformas netrukus užblokavo. tai – valdžios pareiga. prof. Adolfas Šleževičius valsčiaus įstaigą suvokė kaip sovietinio „rajono vykdomojo komiteto“ analogiją – kelių aukštų pastatą su daugybe darbuotojų ir gausiu aptarnaujančiu personalu. jie visiškai iškreipė jų paskirtį. t. siekiant pasiglemžti tai. Stasys Vaitekūnas. iš trijų pusių apsupta Baltarusijos. pas Landsbergį“. savivaldos institucijų apibendrinančią grandį (kaip buvo nepriklausomoje prieškario Lietuvoje) paversdami Vyriausybės padaliniais. Vienur paslapčia. Mūsų grupės parengti projektai net nebuvo pateikti svarstymui. Bene geriausiai netikėtą į valdžią sugrįžusiųjų požiūrį išreiškė 1993 metų kovą premjeru tapęs asmuo. Valsčiaus institucijai pagal grupės numatytas funkcijas nereikėjo nei griozdiškų daugiaaukščių pastatų. kad juos įgyvendintų. Dieveniškėse tokio pastato neišvydęs jis gal net ir nuoširdžiai (pagal jo supratimą) išsigando. Savivaldos atkūrimo klausimai tarsi iškrito iš tuometinės aktyvios visuomenės akiračio. „blogai padėta“.. sandėliai. kuri atitiktų savarankiškos valstybės poreikius ir kokybiškai skirtųsi nuo Lietuvai visiškai svetimų.nepajudins. Teko dirbti grupėje. aerodromai. kuriuos matome „plušančius“ dabartinėse „rajonų savivaldybėse“.Ar įsivaizduojate. tik susėdę prie alaus ar „šnapso“ butelio? Išsipliurpia ir išsiskirsto. Demokratinės reformos juos gąsdino. vietiniai vadukai tyčiodamiesi siuntė „teisybės ieškoti. bazės. neesminiais pakeitimais išsilaikė iki šiol. kurie sugeba savo „išmintį“ reikšti. kurie buvo visiškai abejingi tautos politinės ir kultūrinės laisvės siekiams bei nuo pirmojo išgąsčio atsitokėję kolaborantai. Šiai grupei vadovavo būsimasis Klaipėdos universiteto rektorius. besipiktinančius stiprėjančiu chaosu. okupaciniam režimui uoliai tarnavę pareigūnai. netgi gyvenamieji namai bei butai. nebesaugoma. laikinųjų administracijų atsiradimas žemės ūkio struktūrose. Vertindamas mūsų darbo grupės parengus projektus jis to meto spaudoje tėškė: . Tokiose akcijose aktyviausiai dalyvavo asmenys. kolchozinės santvarkos šalininkai ir mėgėjai pasinaudoti sumaištimi. nei kelių šimtų tarnautojų. mechaninės dirbtuvės ir t. Anot jų. tikėdamiesi naujomis sąlygomis adaptuoti iki 1940 metų sukurtą savivaldos sistemą.t. ką reiškia Dieveniškėse valsčių sukurti? Dieveniškės – Šalčininkų rajono pakraščio vietovė. kaip pavyzdžiui. iki 1989 metų dirbęs LKP CK agropramoninio komplekso skyriaus vedėjo pavaduotoju. Tuo metu suklestėjo absurdiški valstybės turto perkainojimai pagal „likutinę vertę“. o naujos jų funkcijos neapibrėžtos. išplito „naktinės privatizacijos“. Tokia sistema su nežymiais.y. todėl jie iš paskutiniųjų stengėsi jas stabdyti arba bent iškreipti jų esmę. pamatę. Žmones. kas pereinamuoju laikotarpiu tapo lengviau prieinama. Tačiau mūsų grupė steigti naujus „rajispolkomus“ nesiūlė. Staiga ištuštėjo kolchozų tvartai. 1992-1993 metais rengusioje savivaldos ir administracinių – teritorinių vienetų įstatymų projektus. kad naujoji valdžia nesiruošia jų persekioti ir bausti. o kitur ir visai atvirai jie kenkė atsikuriančiai Lietuvai. Per dvidešimtmetį savivalda nesukurta Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje visas dėmesys buvo skirtas savos centrinės valdžios suformavimui. Iš darbo grupės parengto projekto ištraukę apskričių sąvoką. kad bus nelengva tokią struktūrą sukurti. Jei pirmieji vadovavosi atkurtos Lietuvos Respublikos tęstinumo principu. Atkuriamasis Seimas bandė inicijuoti savivaldos kūrimą. Šiose struktūrose prieglobstį susirado vadinamieji „SSKP platformininkai“. Vietinės valdymo struktūros nebuvo pakeistos. taip sakant. Jose daugiausia liko tie patys.. okupacinio režimo primestų „rajonų“ struktūros. tai į valdžią sugrįžusieji „buvusiųjų“ statytiniai niekaip negalėjo atsiplėšti nuo sovietinės sistemos vaizdinių. Apie kokią savivaldą galime kalbėti su tais. Netrukus išryškėjo visiškai skirtingi Sąjūdžio ir persidažiusios kompartijos . Vandališkai nuniokoti buvusių okupacinių struktūrų palikti objektai: sandėliai. Visiškai akivaizdu.

Ką galima planuoti. Centrinė valdžia. ar begalime gyventi pagal vieno lygmens savivaldos sistemą. kurių „partijų“ atstovus beišrinktų. Yra ir atsarginis variantas: gal būt pavyks įtikinti visuomenę. kuriam surengti eilinį kartą pritrūks parašų. t. jeigu nežinoma. nes labai sudėtinga Konstitucijos pataisų priėmimo procedūra. Tačiau atsibundanti visuomenė gali priversti imtis permainų. Seime per pastaruosius keletą mėnesių įvyko „jubiliejinės“ ir „eilinės“ savivaldos problemų nagrinėjimo konferencijos.y. kuo pagrįsti šie skaičiai. visuomenės pilietiškumo ugdymą beveik niekur neužsimenama. Demokratinio pasaulio praktika rodo. pavyzdžiui. kurios ‚partijos“ atstovas yra meras arba kuri „partija“ turi daugumą taryboje. vis labiau įsitvirtinanti oligarchinė struktūra. pademonstruoti „pokyčius“ nieko iš esmės nekeičiant. apie rekreacinių išteklių efektyvesnį panaudojimą. Net dabartinis premjeras. kad Seimui pritrūko laiko reformai. tiek vietos bendruomenėse. bet kurią savivaldybę gali paveikti finansiniais svertais. Vis tik vertinant dabartinį apsimestinį centrinės valdžios aktyvumą negalima nematyti. Vis labiau ryškėjanti ekonominė ir socialinė destrukcija verčia nuo dabartinės imitacinės sistemos pereiti prie tikros savivaldos. kad dabartinis Seimas pajėgtų imtis kardinalių savivaldos sistemos reformų. kokia administruojamos teritorijos gyventojų struktūra. reikia vykdyti Konstitucinio teismo sprendimą. „partijų programose“ įrašytas nuostatas ir rinkėjams seniai duotus pažadus. realią valdžią išlaiko ta pati. Lūkesčiai ir galimybės Vis tik savivaldos reformos tema jau tapo viena iš labiausiai dominuojančių viešojoje erdvėje. Prezidentė pareikalavo rengtis nors tiesioginiams merų rinkimams. ir kiek šioje teritorijoje yra darbo vietų? Plėtros planuose. Apie tai vis garsiau diskutuojama tiek žiniasklaidoje. vadinamoji „partinė“ sistema ilgam užtikrino jų ramybę: nežiūrint. kad jos pasirinktoji taktika nukreipta tik į vieną tikslą – kaip eilinį kartą vėl suvaidinti reformą. kuriame užsimota atnaujinti regiono plėtros planą. kad jos nedisponuoja net būtiniausia pirmine socioekonomine informacija. Stagnacinis režimas. nei verslo objektų struktūros. t. Tikėtis. Edukacinės problemos apžvelgiamos paviršutiniškai. kaip ji keičiasi. Dabartinė Lietuvos „savivalda“ – jokia savivalda. Net tie „pirmieji asmenys“. apie kuriuos šnekama jau daugiau kaip dešimtmetį. nežiūrint ją nepalankiai įvertinusio. tačiau niekas negali paaiškinti. jau prakalbo apie sisteminės reformos būtinybę. iki šiol demonstravęs nepalaužiamą „skepticizmą“. tarsi būtų orientuotos ne į žmones. o į gamybinius pastatus. Pirmiausia būtina apsispręsti. staiga ėmė keisti toną: girdi. Prieš kelias dienas teko dalyvauti pasitarime. vertindamas siūlymus atsisakyti balsavimų pagal „partinius sąrašus“. o gal reikėtų kokio nors referendumo. be kurios apskritai joks planavimas yra neįmanomas. juos labiausiai gąsdina. kurios po kitų Seimo rinkimų atvertų kelią demokratinei savivaldos sistemai Lietuvoje sukurti. Stokojama elementarių duomenų apie naujų gyvenamųjų zonų plėtrą prie tiesiamų arba rekonstruojamų kelių. vis daugiau galių sutelkianti savo rankose. nei rinkimų į savivaldybes sistemos reorganizavimu. koks yra jų tikrasis poreikis ir koks tokių „mokymų“ ekonominis efektas. Dabartinės „savivaldybės“ yra paverstos klusniomis sustabarėjusios centrinės sistemos nurodymų vykdytojomis. pavyzdžiui. kad vieno lygmens sistema iškreipia net pačią savivaldos esmę. nors ir gana aptakaus Konstitucinio teismo sprendimo. Būtent atsisakymas nuo dabartinės rinkimų sistemos.y. o apie dorovinių vertybių prioritetą. matome įspūdingus skaičius apie numatomus „mokymus“ jauniems ūkininkams bei užsiimantiems neagrariniu verslu. tikrai neverta. Savivaldybių atstovai negali apibūdinti nei jų administruojamose teritorijose esančių žmogiškųjų išteklių. 99 . Čia nėra nei tam būtinos kompetencijos.pokyčiais. nei pilietinio ir dorovinio nusiteikimo. skiriant arba nutraukiant finansavimą vienai ar kitai programai priklausomai nuo to. tiek centrinėje valdžioje. socialinių paslaugų priartinimą prie gyventojų. Savivaldybėse nerenkama ir neanalizuojama net būtiniausia statistinė informacija. Diskutuojant su pasitarime dalyvavusių savivaldybių atstovais dar kartą pasitvirtino. kurie iki šiol atmesdavo reformos būtinybę.

Kuo greičiau šią stagnaciją pavyks nutraukti.seniūnai. kad tikroji savivalda (ypač kaime) prasideda nuo to lygmens. atmesdami siaurų egoistiškų grupių statytinius. bet mažai ką gali spręsti savarankiškai. t. kuriame žmonės vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į jos institucijas autoritetingiausius asmenis. centro kairės arba centro dešinės. gyventojų skaičiaus ir kitų esminių ypatybių) – 20-40. Ar bereikia stebėtis. rinkėjų? 5. atsižvelgiant į tautines tradicijas ir siekiant jas išlaikyti bei puoselėti. trečiasis – apskritis. krikščioniškosios demokratijos. Tebesitęsianti stagnacija jau sukėlė gana sunkias pasekmes. kur seniūnijoje dirbtų 5-6. kad Lietuva pamažu grįžta į vienpartinę sistemą: „opozicija“ ir „pozicija“ nesutarimus demonstruoja tik prieš televizijos kameras ir radijo mikrofonus arba laikraščių puslapiuose. Keleriopai sumažėja popierinių dokumentų srautas. valstybės turto užvaldžiusiam oligarchijos slibinui. nes jų veiklą riboja būtiniausių poreikių neatitinkantys vietos biudžetai? Tarptautinė patirtis rodo. nesiskaitančius su visuomenės interesais. Pabandykime įsivaizduoti tokį trinarį šių dienų savivaldos modelį. yra atsisakymas savivaldybių tarybų rinkimuose balsuoti pagal „partinius sąrašus“. pilietinės visuomenės ugdytojo vaidmens. kad Lietuvoje užregistruota net 40 partijų. iš kurių skaudžiausios: masinis visuomenės nusivylimas ir hiperemigracija. Kaip jau buvo minėta ankstesniuose šio ciklo straipsniuose. ekonomikos pokyčiai. o į „visus“. Todėl vis stiprėja įspūdis. Šios institucijos gana operatyviai reaguoja ir į mūsų laikmečio iššūkius. Demokratiškų Europos valstybių savivaldos sistemos remiasi Europos vietos savivaldos chartija. darbininkus. Savivaldos institucijos kuriamos. etnokultūros ypatybės ir netgi geografiniai vietovių ypatumai. kad ji turi savą ideologiją ir atstovauja tam tikrai rinkėjų sluoksniui. Pirmasis lygmuo – seniūnija (tiesioginiai seniūnų rinkimai). kurie valdo 50-60 tūkst. Tuo tarpu vos ne visos lietuviškos partijos skelbiasi esančios „centristinėmis“: grynojo centro. Jas sąlygojo istorijos lūžių pasekmės. o iš tikrųjų tarnauja tam pačiam jau 95 proc.Antrasis žingsnis.y. Visi šių darinių vadovai . bendruomenės niekada negalės atlikti iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatintojo. Nefunkcionuojant savivaldai. valsčiuje (priklausomai nuo jo teritorijos dydžio. orientuojasi į specifinį elektoratą. pavyzdžiui. savąja ir kaimyninių šalių patirtimi bei naujausiomis socialinių mokslų išvadomis. kad savivaldybių tarybų rinkimuose prie urnų ateina vos 37 proc. kurio nežengus neįmanoma jokia savivaldos reforma. Ryškiai skiriasi kairioji ir dešinioji ideologija. gyventojų arba miestas (išskyrus penkis didžiuosius Lietuvos miestus). 100 . Kur dar egzistuoja tokie „savivaldos“ dariniai. smulkiuosius verslininkus. Klasikinės politinės partijos sąvoka byloja. tautininkų.tiesiogiai renkami vietinio arba regioninio lygmens politikai. kad tolesnis jos ištuštėjimas tampa vis rimtesne kliūtimi tolesnei ūkio ir kultūros raidai. antrasis – valsčius. Daug racionalesnė būtų buvusi ne kartą Lietuvos mokslininkų pasiūlyta tokia savivaldos schema: seniūnija – valsčius (miestas) – apskritis. valsčiaus viršaitis (meras) ir apskrities viršininkas . kaip konservatyvioji. o apskrityje – ne daugiau 50 tarnautojų. nes patys gyventojai pasijus labiau matomi ir gerbiami. gyventojų ir didžiules teritorijas. Jų programos orientuotos ne į atitinkamą visuomenės sluoksnį. stambiojo verslo atstovus. Tiesiogiai renkami ir visų šių savivaldos institucijų tarybų nariai. tuo greičiau ir visa valstybė pasuks spartesnės pažangos keliu. jungiantis apytiksliai nuo 10 iki 30 tūkst. Geriausiai žinomos tokios ideologijos. socialdemokratinė. Naujosios informacinės technologijos leidžia efektyviai valdyti visus strateginiam bei operatyviniam valdymui būtinos informacijos srautus. liberalioji. Žiniasklaidoje skelbiama. atsikratanti jai visai nebūdingo Vyriausybės padalinio vaidmens ir tampanti savivaldos interesus apibendrinančia institucija. Tik atkūrus efektyvią vietos savivaldą nebegilės praraja tarp gyventojų ir valdžios. aplinkosaugininkų („žaliųjų“). Įvedama tarybos narių tiesioginio atstovavimo gyventojams ir atšaukimo tvarka. Mūsų valstybė jau neteko tiek galinčių joje dirbti piliečių. VIETOS SAVIVALDOS REFORMOS ATIDĖLIOTI NEBEGALIMA Savivaldos sistemos pasaulio valstybėse formavosi šimtmečiais. dabartinė Lietuvos savivaldos sistema neatitinka laikmečio reikalavimų.

sveikatos apsaugos. konkurencingas žemės ūkis“ bei „tvari kaimo plėtra“. Panašu. kaip „našus. Daugelyje tokių vietovių jau atkuriamos bendruomeninio judėjimo tradicijos. o mes palauksime. kur sodybos yra nutolusios viena nuo kitos per kilometrą. kad nežiūrint vienur kitur išryškėjančios pažangos. nei Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetas jokio pasitikėjimo nekelia. Ištuštėjusios sodybos baigia susmegti į žemę ir supūti arba jas praryja piktavalių vandalų sukelti gaisrai. Dirbančiųjų kaimo vietovėse skaičius nesulaikomai mažėja. Nuo kaimo gyventojo tolsta būtiniausios socialinės paslaugos. t. Jiems rūpi vietovės jaukumas ir bendruomenės saugumas. ar daug kas pritartų rėksniams. Lietuvos kaimas vis labiau stumiamas prie išnykimo ribos. socialinių paslaugų (švietimo. Neseniai sukurtas Lietuvos kaimo tinklas. Šių negatyvių procesų fone išties veidmainiškai atrodo rajonų strateginės plėtros planuose įvardijami tokie „prioritetai“. kad „reikia tuoj pat paleisti visą Seimą“. rečiau apgyventose vietovėse. apsirūpinusių šiuolaikine našia technika ir jų gaunamo didesnio derliaus. kelių būklė ir daug kitų dalykų. kultūrinė aplinka. Nežiūrint skirtingų pragyvenimo šaltinių. ar įmanoma sukurti savivaldos modelį. dar kitaip didmiesčiuose. Visa tai vadinti kaimo plėtra liežuvis nebeapsiverčia. gyventojai vienas kitą visai neblogai pažįsta. Ministro ir jo komandos pastangų dėka žymiai skaidriau panaudojama ir Europos Sąjungos parama. kad 101 . net ten. Vienaip ją galima formuoti neurbanizuotose. išsilavinimo ir profesinio pasirengimo šių vietovių gyventojai jaučiasi turintys daugybę bendrų interesų. keliolikos efektyviau tvarkomų ūkių. taikant „vieno langelio“ sistemą. Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje vykusi diskusija patvirtino. Tačiau kaimo socioekonominės problemos pastaruoju metu netgi gilėja. kad „tiesioginiais merų rinkimais“ jo problemų tikrai neišspręsime. kurios buvo nutrauktos per ilgametę okupaciją. nes jis esąs „nekonstitucinis“ arba pastarosiomis dienomis išryškėjusiems vadinamosios „opozicijos“ mėginimams pasinaudoti tik pradedančiais ryškėti ekonomikos atsigavimo ženklais. Pasikartosiu. Kol nesuvoksime.. vietos savivaldos struktūra institucijų ir jos veiklos turinys ženkliai priklauso nuo vietovės specifikos. Nors ir labai teigiamai reikia vertinti dabartinio Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus pastangas suaktyvinti ūkininkų veiklą. Tačiau nei dabartinis Kaimo reikalų. kitaip nedideliuose miestuose – atokesnių rajonų centruose bei mažuose miesteliuose. tačiau bent iš dalies leido atkurti ūkininkų pasitikėjimą šios veiklos tikslingumu ir sustiprino jų pozicijas derybose su stambiaisiais supirkėjais ir perdirbėjais.y. kol tu patrūksi. kuris vienodai efektyviai veiktų mieste ir kaime. nes jokios dalykiškos ir nuoseklios veiksmų programos jis neturi nuo pat susiformavimo.y. Kaimiškojoje vietovėje.“ Ministro iniciatyvą padėti ūkininkams tiesiogiai realizuoti savo produkciją ir gauti veiklos sąnaudas atitinkančias pajamas itin teigiamai vertina tiek žemdirbiai. kad ir čia gyvuoja seniai žinoma nuostata: „Plėšykis.o klientai aptarnaujami. buitinių patarnavimų) galimybės. tiek vartotojai. tačiau šios pastangos nesulaukia rimto visos Vyriausybės palaikymo. riogso apleistų ūkinių pastatų griuvėsiai. veikia Vietos veiklos grupės (VVG). kad „visi valdžioje – vagys“. kad kas nors rimtai būtų susidomėjęs kaimo likimu ir naujojoje prezidentūroje. Kaimo bendruomenių skaičius seniai perkopė tūkstančio ribą.. Nematyti. Sutelkus pozityvią politinę valią tokią savivaldos schemą galima įdiegti gana operatyviai. Menkaverčiais krūmokšniais užželia buvę dirbamos žemės plotai. nesiuntinėjant jų po tos pačios įstaigos padalinius ar kitas įstaigas. spiegiantiems. kad kol kas dar sunku pasakyti. Vargu. Jei pirmajam esminės kaimo plėtros problemos rūpi ne daugiau negu užpernykštis sniegas. Nors turgeliai ir neišsprendė visų realizavimo problemų. kėpso prieš keliolika metų numestos žemės ūkio technikos likučiai. tai antrasis gana dažnai užsiiminėja demagogija. Ilgamečiai mūsų tyrimai rodo. per kurią išryškėja noras blokuoti seniai pribrendusias vietos savivaldos reformas. t. Savivaldos specifika kaimiškosiose ir miesto vietovėse Kaip jau minėta.

Pirmajame etape visas pastangas reikia sutelkti vadinamajai „programai minimum“. Pagal gyvenamąją vietą susiburia ir rimto bendravimo šeimose stokojantys paaugliai. kai gyventojai susiburia. iš kurių neretai susiformuoja asocialios grupuotės.? Beje. Šioms paskatoms išnykus bendravimas vėl nutrūksta. renkant vietos savivaldos institucijų tarybų narius ir leisti kandidatus kelti visuomeninėms rinkėjų bendrijoms. 2) atsisakyti vadinamųjų „partinių privilegijų“. kad vietoje neradę supratimo bendruomenių nariai yra priversti kreiptis į centrinės valdžios institucijas: Seimą. kurią sąlygotų aiškus seniūnijos ir rajonų (miestų) savivaldybės funkcijų atskyrimas. Prezidentę ir pan. Anot sociologų. ieškoti alternatyvių sprendimų. kad savivaldos reforma turėtų būti vykdoma dviem etapais: pirmiausia pašalinant labiausiai gyventojų iniciatyvumą ir atsakomybę slopinančius bei pilietiškumą gniaužiančius veiksnius. dešimtmečiais gyvenantys tame pačiame daugiabutyje name. kitiems ramybę drumsčiantis elgesys. kol šiame procese nebus suderintos pramonės. prastėjanti namo būklė ar kurio nors kaimyno asocialus. kas yra ta savivalda ir kam apskritai jos reikia. neretai nepažįsta kaimynų. kad jų priekaištai bus išgirsti. atvirai kalbant. padidintų aplinkos taršą. kad netoli gyvenamųjų namų ruošiamasi statyti buitinių atliekų utilizavimo gamyklą. Naujas seniūnijos vaidmuo Dabartinės situacijos analizė rodo. pensininkai.t. tačiau jau dabar reikia jai ruoštis. kuriems už vietą Seime dabar reikia „atidirbti“. Tačiau neturint efektyviai veikiančios vietos savivaldos gyventojams labai sunku pasipriešinti siaurais savanaudiškais interesais besivadovaujančių ir bet kuria kaina aukštų pelnų siekiančių verslo struktūrų užmačioms. kurie neturi reikiamos kompetencijos ir visiškai nesuvokia. paaiškėjus. Dabar svarbiausia žengti šiuos žingsnius: 1) įgyvendinti dviejų lygių savivaldą. o vėliau atveriant kelią esminei visos savivaldos sistemos pertvarkai. išryškėja gyventojų siekis apsiginti. laisvalaikio pomėgius ir pan. paskutinius gyventojų pasitikėjimo likučius baigiantį iššvaistyti Seimą visuomenė gali priversti pirmojo etapo programą įgyvendinti. dirvos bei požeminių vandenų taršą. Miestuose vietos savivaldos specifiką lemia labai skirtingas. kurie ženkliai sumažintų viešojo naudojimo erdves. Pavyzdžiui. ryškiai sudrumstų ramybę ir pan. miestuose kiek artimiau susipažįsta tik labai panašią socialinę padėtį arba panašius interesus turintys žmonės: mažylius namuose auginančios mamos. taip ir mieste gyventojus teritoriniu principu kartais suvienija iškilusios aplinkosauginės ar kitokios grėsmės. gyventojų bendravimo stilius. Žmonės. kurių buto durys yra greta. tol kaimo stagnacija ir erozija nebus sustabdyta. tame pačiame kieme automobilius laikantys vairuotojai ir t. Tai dėl šiuolaikinei Lietuvos visuomenei būdingos labai žemos politinės kultūros atsitiktinai išrinkti arba oligarchijos įbrukti atstovai. Apie tai liudija jau kelinti metai trunkantys ir tarsi į akliną sieną atsimušantys gyventojų protestai prieš primityviomis taršiomis technologijomis grindžiamų gamyklų ar fermų plėtrą bei oro. nes korumpuotos vietinės valdymo institucijos gali ilgai vilkinti pribrendusius sprendimus arba gautus aukštesnių institucijų nurodymus iškreipti gyventojams visai nenaudinga linkme. kuri į atmosferą išmestų daug nuodingų medžiagų. protestuodami prieš jų gyvenamajame mikrorajone planuojamus statinius. Laiptinės kaimynų bendravimas dažnai apsiriboja formaliu pasisveikinimu. Artimiau susipažinti paskatina tik šilumos ar vandens tiekimo sutrikimai. Tačiau net šį. 102 .jokios kaimo plėtros nebus ją patikėjus tik agrariniam sektoriui. o pasiūlymai įgyvendinti. Ateityje išrinkus naują Seimą pagal demokratiniais pagrindais besiremiančią skaidrią rinkimų sistemą galima tikėtis priimti ir programą "maksimum". transporto bei mokslo sričių atstovų pastangos. Nors tai įvyks tik po kelių metų. Gerai žinomi atvejai. Dabartiniame Seime matome daugybę tokių jo narių. Tačiau kaip ir kaime. net ir pasiekę aukščiausius valdžios ešelonus gyventojai neretai negali būti tikri. lyginant su kaimu. O dauguma miestiečių buriasi ne pagal gyvenamąją vietą. 3) įgyvendinti išrinktųjų tarybų narių tiesioginį atstovavimą bei atskaitomybę juos išrinkusiems piliečiams. Argi pateisinama. bet pagal profesinę veiklą.

rūpintis teritorijos planavimu. Vieni mūsų komiteto nariai mano. Seniūnijos tarnautojai turėtų būti priimami į darbą tik konkurso keliu valstybės tarnautojų. tačiau siūloma. JDJ Savivaldos komitetas siūlo visus savivaldybių tarybų narius rinkti tiesiogiai. rinkėjų bendrijos ar vietiniai teritoriniai politinių partijų skyriai. Į savivaldybių tarybas . Visi kandidatai įtraukiami į bendrą sąrašą. iškilus būtinybei. Jau kuris laikas bandoma aiškinti. rinkėjau. atsisakant vadinamųjų „partinių sąrašų“. socialinių paslaugų (švietimo. toje teritorijoje esančių bendruomenių. o ne politinio pasitikėjimo pareigūnų statusu. ne kartą „partines etiketes“ keitę veikėjai vėl ieško lengvatikių. nedvejodamas balsuok už jos atstovus. kad daugiau kaip 99 proc. kad kandidatas būtų įgijęs viešojo administravimo specialisto profesiją. Jokia gyventojų grupė nebus diskriminuojama. JDJ Savivaldos komitete svarstomi keli skirtingi seniūnijos tarybos formavimo būdai. O jei nerandi nė vienos programos. Nežiūrint to. tiek ir kiti pabrėžia. nepartinių rinkėjų kandidatus parenka partijų viršūnėlės. sudaryta iš rinkėjų bendrijų atstovų. esą demokratinė visuomenė nesugalvojo nieko geresnio už politines partijas. įstaigų ir įmonių) ir į tarybą deleguotų asmenų. kardinaliai keičiasi jos funkcijos. pažymint. kad seniūną turėtų tiesiogiai slaptu balsavimu rinkti tos seniūnijos gyventojai jos teritorijoje esančiose rinkiminėse apylinkėse.y. Pagal kitą pasiūlymą seniūnijų tarybų nariai būtų renkami teritoriniu principu sudarytose vienmandatėse rinkiminėse apylinkėse slaptu balsavimu. Seniūnijai tampant pirmąja. Iš kandidatuojančių nereikalaujama jokio piniginio užstato. bet susikompromitavusius arba nesugebančius vykdyti savo pareigų asmenis. kuri 103 . pamatine savivaldos grandimi. Tuo atveju seniūnas pirmiausiai būtų jai atskaitingas ir tik taryba galėtų jį.4) numatyti galimybę rinkėjams atšaukti jų išrinktus. Vietiniai (teritoriniai) partijų skyriai gali kelti savo kandidatus lygiomis teisėmis su nepartinių rinkėjų bendrijomis. kad būtų išklausyta ir atsižvelgta į visų gyventojų. Seniūnija jau dabartiniame etape turėtų įgyti žymiai didesnį. t. Raginantieji sparčiai gausinti partijų narių skaičių kažkaip ne itin subtiliai nutyli. Tokiu būdu bus užtikrinta. susikompromitavę margaspalviai. Tiek vieni. Jų kompetencija turi atitikti užimamas pareigas. kurk savo „partiją“. Esą tai teikia galimybę įvairiems visuomenės sluoksniams pasirinkti jų interesus geriausiai atstovaujančią politinę jėgą ir balsuoti už jos atstovus. nes dabar dauguma partijų tapo „programinėmis“. Oligarchinių struktūrų kietai valdomoje žiniasklaidoje skamba raginimai rinkėjams masiškai stoti į „partijas“ ir taip jas sustiprinti bei demokratizuoti. t. Kiti siūlo. viliodami juos naujais pavadinimais ir skambiomis programų frazėmis. gatvių ar namų bendrijų. Joks gamybinis ar socialinis objektas negali būti pastatytas arba įkurtas seniūnijos teritorijoje be seniūnijos tarybos pritarimo. reikalingi tik kandidatų skrajutėms išnešioti ir agitacinių renginių „masinėms scenoms“ užpildyti. Tai leistų seniūnui pasitelkti vietos gyventojus bendrai veiklai ir ugdyti jų pilietiškumą. Kardinaliai keistųsi ir seniūnijos veiklos turinys: seniūnija turėtų pastoviai analizuoti gyventojų struktūros ir verslo pokyčius jos administruojamoje teritorijoje. gyventojų saugumo. atšaukti. kad jokia ideologija partijai nebereikalinga. negu dabar finansinį savarankiškumą. kad Lietuvoje jau turime net keturias dešimtis partijų. sveikatos apsaugos. skatinti investuotojų atėjimą ir naujų darbo vietų plėtrą. Pagal vieną iš jų taryba būtų sudaroma iš atviru balsavimu išrinktų (kaimų. kad kandidatai būtų surinkę tam tikrą skaičių toje seniūnijoje gyvenančių rinkėjų parašų.y. kuri atitiktų tavo interesus. Kandidatus gali siūlyti vietos bendruomenės. nepasibaigus jų kadencijai. patinka jos programa. Išrinktu būtų laikomas gavęs daugiausiai tos seniūnijos rinkėjų balsų.) priartinimą prie gyventojų. Jie negalėtų būti atleidžiami atėjus naujam seniūnui. Itin pageidautina. Juk kaip kitaip pasiteisinsi. kad eiliniai nariai tėra statistai. kad kandidatuojantis į seniūnus privalo turėti aukštąjį išsilavinimą. aplinkosaugos ir kt. Jų atleidimą iš darbo reglamentuoja Darbo įstatymų kodeksas. kad seniūną išrinktų pati seniūnijos taryba. tarp jų ir neskaitlingų grupių (vadinamų mažumų) interesus. Atstovauti gyventojų interesus seniūniją įgalioja jos taryba.be „partinių privilegijų“ „Partinių sąrašų“ sistemos šalininkai mėgsta įrodinėti. Taigi jei tau.

Apie tai. Tačiau jei savivaldybės taryba bus formuojama. Šios metodologijos esmę galima nusakyti vienu sakiniu. Gana skirtingos nuomonės išsakomos dėl rajonų (miestų) savivaldybių merų rinkimų. tačiau gali dalyvauti kitos kadencijos tarybos paskelbtame konkurse. esant dabartinei savivaldybių formavimo tvarkai. savivaldybių. Įgyvendinant šias funkcijas radikaliai pasikeičia tiek savivaldybių strateginė (ilgalaikė) tikslinė orientacija. Kai kurie Savivaldos komiteto nariai mano. ekonominę ir sociokultūrinę strategiją. pavyzdžiui. kad meras yra savivaldybės tarybos pirmininkas. surinkus atitinkamą toje rinkiminėje apylinkėje gyvenančių rinkėjų balsų. Konkurso rezultatus taryba turi patvirtinti. Regionai taptų trečiąja (apibendrinančiąja) savivaldos sistemos dalimi. santykių su savivaldybėmis bei centrinėmis valdymo institucijomis gali būti apsispręsta. Tačiau dėl šių tarybų formavimo. galėtų vadovautis ne demokratiniais. labai nesusistemintais ekonominiais kriterijais grindžiamo planavimo prie antropologinės. Tuo tarpu meras. 2010. užsitikrinęs ryškią partiečių paramą. „Bernardinai. Kaip jau ne kartą buvo minėta šio ciklo straipsniuose. kad gausesnė taryba leistų užtikrinti didesnį jos veiklos skaidrumą. t. Pasibaigus tarybos kadencijai administracijos direktorius ir visi skyrių vedėjai atsistatydina. JDJ Savivaldos komitetas pasisako už tai.03. Po rinkimų suformuotoji taryba skelbia konkursą savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyrių vadovų pareigoms užimti. tiek jų kasdieninės operatyvinės veiklos turinys. atsisakius „partinių privilegijų“.y. prasmingos gyvensenos. įeinančių į regiono teritoriją.15). 2) diversifikuotos daugiasektorinės ekonominės veiklos. Administracijos direktorius ar bet kuris jos skyriaus vedėjas. bet diktatoriniais metodais ir įžūliai tenkinti oligarchinių struktūrų įgeidžius. 5) etnografinio ir dorovinio paveldo puoselėjimo. Seniūnai pagal vieną iš mūsų siūlomų variantų automatiškai taptų rajono (miesto) tarybos nariais ir kartu su kitais išrinktais seniūnijos teritorijoje atstovautų jos gyventojus.y. Kiekvienam žmogui reikia: 1) būsto. tik išsiaiškinus regionų formavimo principus ir jų tarybų funkcijas. gana vaizdžiai pasisakė Dainius Varnas straipsnyje „Iliuzijos dėl tiesioginių merų rinkimų“ (žr. tiesioginiai merų rinkimai ne tik neduotų jokio teigiamo efekto savivaldybės socioekonominei plėtrai. Jie negali būti atleidžiami. Tiesiogiai išrinktas meras. t. 4) nuolatinio kompetencijos atnaujinimo ir gilaus aplinkos pažinimo.lt“. negalėtų vykdyti savo rinkiminės programos. 3) sveikos. asmuo formuojantis savivaldybės politinę. bet net gali pasitarnauti naujų korupcijos židinių atsiradimui arba esamų įtvirtinimui. veiklos formų bei turinio. beje. į piliečių pagrindinius gyvybinius poreikius nukreiptos planų rengimo metodologijos. Neatmetama ir galimybė kandidatuoti pačiam. beje. Visi kiti savivaldybės tarnautojai į darbą priimami tik konkurso principu. Ateityje suformavus regionus. Rengiant ir įgyvendinant savivaldybių strateginės plėtros planus būtina pereiti nuo formalaus. tiesioginiai mero rinkimai gal ir gali įgyti tam tikrą prasmę. Būtina užtikrinti. Meras turi teisę iš tarybos narių pasirinkti 2-4 vicemerus (priklausomai nuo savivaldybės dydžio). merai kartu su kitais tarybų deleguotais atstovais suformuotų regiono tarybą. praradęs tarybos pasitikėjimą. 2) galimybės pasirinkti gebėjimus attinkantį ir pragyvenimą užtikrinantį darbą. kad optimaliausias 104 . kurią sudaro šios funkcijos 1) rezidencinė (būsto ir butinio aptarnavimo plėtotės). kad kiekvieną seniūniją savivaldybės taryboje atstovautų vienodas narių skaičius. neturintis palaikymo iš partijų atstovų sudarytoje taryboje.partija ar rinkėjų bendrija jį iškėlė. Šių poreikius užtikrina šiuolaikinių antropologinių funkcijų sistema. 6) jaukios ir saugios aplinkos. nuo trijų iki penkių. yra atleidžiamas. 6) kraštovaizdžio puoselėjimo ir bendruomenės saugumo. 4) edukacinė (aplinkos pažinimo ir visapusiško lavinimo). 5) etninės ir pilietinės tapatybės suvokimo bei dorovinių vertybinių sistemos susiformavimo. Mūsų disponuojama informacija rodo. Jų atleidimą iš darbo reglamentuoja Darbo įstatymų kodeksas. pasibaigus savivaldybės tarybos kadencijai ar pakeitus administracijos direktorių. 3) relaksacijos ir reabilitacijos (efektyvaus rekreacinių išteklių panaudojimo).

– aspirantūra TSRS Pedagogikos Mokslų akademijos Darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslinio tyrimo institute 105 . Jų centrais taptų penki didieji miestai. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros docentas. migracijos sociologija.su. suaugusiųjų neformalaus tęstinio ugdymo organizavimas. lakpričio 25 d. visuomenės pilietinis ugdymas.su. GYVENIMO APRAŠYMAS Jonas Jasaitis Mokslinis laipsnis ir pareigos: Socialinių mokslų daktaras. kaimo plėtra. 1970-1974 m.lt (Nuorodos: Studijos-Studijų medžiaga) Pareigos: PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: edukologija. LT-78366. Disertacija „Konstruktorinės technologinės darbinio mokymo sistemos pedagoginiai pagrindai“. MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS: socioekonominiai pokyčiai poindustrinėje visuomenėje. Tačiau tai – būsimųjų diskusijų tema. http://www. IŠSILAVINIMAS: 2001 . darbo: 8 41 590 412. Buvę kitų apskričių centrai liktų regionų padaliniais. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas mokslų daktaro (socialiniai mokslai) laipsnis 1975 – TSRS Aukščiausios atestacinės komisijos suteiktas pedagogikos teorijos ir istorijos mokslų kandidato laipsnis. 8 41 595 887. Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Kontaktiniai duomenys: Architektų 1.su. DĖSTOMIEJI DALYKAI: bazinė sociologija. Šiauliai Tel.lt.lt (Nuorodos: Fakultetas-CentraiKaimo pletros tyrimų centras-Direktorius) http://www. neurbanizuotų vietovių plėtra. El. paštas: kptc@smf. strateginis valdymas.smf.smf. išlaikydami ir tam tikrą savarankiškumą. sociologija. 1993 m.būtų penkių regionų variantas.Berlitz‘o tarptautiniame kalbų centre (Berlitz International Language Center)-sertifikuotas dėstyti rusų ir lietuvių kalbas Jungtinėse Amerikos valstijose.

politologiją ir viešąją politiką: „Lietuva šių dienų pasaulyje: politika. 3. liepos 4 d. birželio 25 . sausio 24 d. – stažuotės „Lietuvos kaimo plėtros procesai“ Latvijos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakulteto mokslininkams ir dėstytojams organizatorius.gruodžio 19 d. Nebraskos valstija. 4. 3. skirta studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus (2008). Darbas užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir paskaitos tarptautinei auditorijai: 1. 2. 5. Nowy Sązc (Lenkija) . ūkis. 2.Saint Louis universitete. Dirva: 1996-1998“. JAV. Strateginio valdymo kurso dėstymas Aukštojoje verslo mokykloje . Algis Dobrovolskis). JAV (2007).. Paskaitos tarptautinei stažuotojų auditorijai Nebraskos universitete Omahoje. 5. lapkričio 16 d. Stasys Vaitekūnas). Pateikta Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto internetinėje svetainėje: www. Mokslo leidinių redagavimas ir recenzavimas.liepos 10 d. 4. Studijų medžiagos rengimas: 1. – Nebraskos universitetas. Tiriamoji veikla Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo įstaigose. habil. 2005 m.su. Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinės grupės referentas (1995-1996). Dalyvavimas Pasaulio Lietuvių bendruomenės ir JAV Lietuvių bendruomenės konferencijose ir kituose renginiuose. Portugalijoje (2007). 2009 m. – Šiaulių universitete – seminaras „Studijų kokybės gerinimas“. dr. dr. 2009 m. Aplankyti visi stambesnieji lietuvių išeivijos telkiniai Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje).Šiaulių Pedagoginis institutas (Pedagogikos fakultetas. 3. 2008 m. Mokomosios literatūros vertimai iš rusų ir anglų kalbų. 4. LR Socialinių garantijų įstatymų paketą rengusios darbo grupės narys (Grupės vadovas – doc. visuomenė“ (I. 2.lt (2006-2008). – Ohajo (JAV) valstijos universitete. Dalyvavimas rengiant bakalauro studijų programą „Taikomoji biologija“ Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetui (2007). spalio 21. Paskaitos tarptautinei studentų auditorijai Lietuvos žemės ūkio universitete (2008) STAŽUOTĖS. MOKYMAI: 1. Agrarinių mokslų koledže. pradinio mokymo didaktikos ir metodikos specialybė) KOMPETENCIJOS: Mokymo ir mokslinio tyrimo patirtis edukologijoje ir sociologijoje: 10 leidinių ir daugiau kaip 160 mokslinių bei metodinių straipsnių autorius. LR Administracinio-teritorinio suskirstymo įstatymų paketą rengusios darbo grupės narys (Grupės vadovas – prof. Parengta studijų knyga „Piliečio pozicija. Paskaitos tarptautinei studentų auditorijai Braganca Politechnikos institute. – Kauno technologijos universitete – Lietuvos Mokslo tarybos projekto „Lituanistika“ mokymai socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams „Mokslo darbų kokybė“ 2. Omaha. Dalyvavimas rengiant magistrantūros programą „Viešoji politika ir valdymas“ – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetui (2008). skirti studijuojantiems sociologiją. Parengti trys rinkiniai.pagal Socrates-Erasmus programą (2006). JAV lietuvių savaitraščio „Dirva“ redaktorius (1996-2001). Lietuvos Respublikos teisės aktų kūrimas nepriklausomybės atstatymo laikotarpiu: 1.programa ir metodinės medžiagos rinkinys Ekonomikos mokymo centro užsakymu (2008).1958-1962 . – tarptautinė profesinės kompetencijos tobulinimo programa. Pranešimas „Kaimo plėtros tyrimų centro veikla 2005-2008 metais“.smf. strateginį valdymą. Parengtas kvalifikacijos kėlimo kursas „Strateginis planavimas viešajame sektoriuje“ valstybės tarnautojams . 106 . II ir III dalys). 2007 m.

Konstruktorinės technologinės darbinio mokymo sistemos pedagoginiai pagrindai. Šiaulių universiteto SMF Kaimo plėtros tyrimų centras įtrauktas kaip ES Agrarinės politikos ekspertinė institucija (nuo 2007 m. Ekonomikos grupės narys.. 4. Parengtos eksperimentinės techninių darbų mokymo programos. Darbo namuose poreikiai ir galimybės” (2007). 2. tarptautinei konferencijai „Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje“ (Klaipėdos universitetas. EQUAL programos projektas Nr.net SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI: 1. Lemont. Sistema suteikia galimybių ugdyti mokinių techninį kūrybinį mąstymą ir konstruktorinius gebėjimus. kuris buvo naudojamas iki 1990 m. Naujausios emigracijos bangos iš Lietuvos į Jungtines Amerikos Valstijas struktūra. 1997 metais Čikagoje išleistas mokslo darbų rinkinys „Švietimas: Pasaulio lietuvių talka atkuriamai Lietuvos švietimo sistemai“. dirbant Lietuvos Mokslų akademijos Filosofijos. Nr. (darbo grupės vadovas). sociologijos ir teisės institute (1988-1992) bei LR Švietimo ministerijos Informatikos ir prognozavimo centre mano iniciatyva įkurtame Moksliniame pedagoginės sociologijos skyriuje (1992-1995). Tema tyrinėta. – per tuos dvylika metų pasirodė keturi leidimai. Tema nagrinėta 19962004 metais dirbant Jungtinėse Amerikos valstijose. ir kt. 2003). Darbo grupės narys Projektas: 2-ji tarptautinė Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“.PROJEKTŲ VYKDYMAS: 1. 3. 3.. Tyrimai apibendrinti pranešimuose IX ir X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose Vilniuje ir Čikagoje (JAV). Grupės vadovas – Šiaulių universiteto SMF Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius J. Parengti pranešimai XII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui (JAV. Projektą vykdė tarpuniversitetinė .)Duomenų bazė: CEECAP www. Zemeckis R.). EKSPERTINĖ VEIKLA: 1. Ribašauskienė E. IL. 1978 metais su bendraautoriumi išleistas vadovėlis „Techniniai darbai“. Jasaitis J.. gyvenimo kokybės pokyčiai ir bendradarbiavimo su kilmės kraštu galimybės. (2009) Projekto vadovas. Jasaitis. EQ/2004/1130-27/503 . Projekto rengėjai ir vykdytojai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir asociacija „Mokslininkai – visuomenei“ Projekto užsakovas ir finansuotojas – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. nariai: Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto direktorė Virginija Šidlauskienė. 2. Registruotas Europos Sąjungos kaimo plėtros ekspertas (nuo 2005 m. 47 p. Gužiene L. jų tėvų ir mokytojų požiūris į švietimo sistemos dabartį ir perspektyvas. Dirbant Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute (LŪSTI) buvo sukurta gamybinės pedagogikos dėstymo koncepcija ir parengti metodiniai leidiniai: „Gamybinė pedagogika“ (1978) ir „Pakopinė darbininkų rengimo sistema“ (1980). 1977 metais Pedagogikos mokslinio tyrimo institute išleista knyga „Konstruktorinės veiklos organizavimas mokymo dirbtuvėse“. Darbininkų rengimo ir jų kvalifikacijos tęstinio tobulinimo gamyboje sistema.Šiaulių ir Vilniaus Pedagoginio universiteto mokslininkų grupė. 2004) ir Socialinių tyrimų instituto organizuotai 107 . 330 p. Vilniaus Pedagoginio universiteto SMF prodekanas Raimundas Dužinskas ir Ekonomikos katedros docentė Valentina Ratkevičienė.8-422/4. Smulkaus ir vidutinio verslo strategija kaimo vietovėse (2004). Kaunas: 2004. Parengta Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu .“Kompetencijų pripažinimas.agripolicy. Šiaulių regiono plėtros plano atnaujinimas (2010). Mokinių. 4. Šiaulių miesto strateginės plėtros planas 2007-2015 metams (2006). 2. Naujokienė R. Šia tema TSRS Darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslinio tyrimo institute 1974 metais apginta disertacija.sutartis Nr. Įkurta Gamybinės pedagogikos katedra ir metodinis kabinetas.

Baltarusijos (Minsko) ir Gardino Jankos Kupalos valstybiniais universitetais. 2009 m. JAV) bei 15 mokslo straipsnių. Šio universiteto Socialinių mokslų fakultete tų pačių metų spalio mėnesį įkurtas Kaimo plėtros tyrimų centras.tarptautinei konferencijai „“Socialiniai ir kultūriniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (2007) Tyrimų išvados paskelbtos Lietuvos Mokslų akademijos žurnale „Filosofija. JAV Ohio ir Nebraskos (Omahos) valstijų universitetais. Poindustrinės visuomenės formavimasis. Lenkijoje. 2005 m. Išleista studijų knyga „Piliečio pozicija“. Bendradarbiaujame su Latvijos žemės ūkio ir Daugpilio universitetais. Kauno Technologijos. tarpuniversitetinė grupė įregistruota Registrų centre kaip asociacija „Mokslininkai – visuomenei“. kuri analizuoja poindustrinės visuomenės ekonominį ir pilietinį aktyvumą. pakviestas dirbti Šiaulių universitete.).) • Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto tarybos narys (nuo 2008 m. vasario 14 d. Astanoje (Kazachstane) tarptautinėje konferencijoje. Nuo 2008 metų tarpuniversitetinėje grupėje dalyvauja šešių universitetų (Vilniaus Pedagoginio. Lietuvos agrarinės ekonomikos institute tarptautinėje konferencijoje „ES PARAMOS ĮTAKA ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO STRUKTŪRINIAMS POKYČIAMS“ . LVA Gyvulininkystės. dirbant Žemės ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos vyriausiuoju specialistu bei Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Kaimo plėtros skyriaus vedėju. vicepirmininkas. vertinimo komisijos narys (2008-2009) • Išeivijos literatūros fondo steigėjas ir administratorius (nuo 2008 m. Sociologija“ (trijose tarptautinėse duomenų bazėse). Portugalijoje. Tyrimai tęsiami.) Lietuvos tautinės tapatybės klubo „Savastis“ steigėjas. spalio 29 d. Išspausdinta konferencijos darbų rinkinyje. Kazachstane. • Asociacijos „Mokslininkai – visuomenei“ (tarpuniversitetinės kaimo plėtros tyrimų grupės) steigėjas. spalio 27 d.) • Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos grožinės literatūros konkurso.) • Lietuvos sociologų draugijos vykdomosios tarybos narys (nuo 2008 m. • • • • 108 . Dalyvaujame Baltijos universitetų programoje. Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centre sukurta NEURBANIZUOTŲ VIETOVIŲ ŠIUOLAIKINIŲ FUNKCIJŲ SISTEMA pirmą kartą mokslo visuomenei pristatyta 2006 m. Išsamus sistemos pristatymas įvyko 2007 m. Latvijoje. 5. Baltarusijoje. VISUOMENINĖ VEIKLA Jungtinio demokratinio judėjimo Savivaldos komiteto pirmininkas (nuo 2010) Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) Šiaulių skyriaus vicepirmininkas (nuo 2009) Šiaulių universiteto atstovas Lietuvos kaimo tinkle (nuo 2009 m. Analizuojamas akademinio jaunimo išprusimas ir pasirengimas darbo rinkai. nuo 2004 m.Galvanausko konferencijoje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. kovo 27-28 d. Tyrimai pradėti. 15 poziciją) Lietuvoje pirmą kartą pateikta tarptautinėje E.) • Pažintinių foto parodų autorius (nuo 2006 m. programos rengimo grupės vadovas (nuo 2009) • Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės tarybos vicepirmininkas (nuo 2009). Lietuvos žemės ūkio. 2006 metais sukurta tarpuniversitetinė Šiaulių ir Vilniaus pedagoginio universiteto grupė. I dalis (2008). išdėstytos Lietuvos Mokslų akademijos žurnale „Žemės ūkio mokslai“. registruotame dvejose tarptautinėse duomenų bazėse. nagrinėja neurbanizuotų vietovių gyventojų struktūros ir profesinės veiklos pokyčius. Lietuvos agrarinės ekonomikos ir Socialinių tyrimų) mokslininkai.) • Lietuvių kalbos draugijos narys (nuo 2008 m. Vokietijoje. Šiaulių ir Klaipėdos) bei keturių institutų (Lietuvos žemdirbystės. Išspausdinta konferencijos pranešimų rinkinyje (žr. Šis teorinis modelis pristatytas 16 tarptautinių konferencijų. skirto Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. Mykolo Romerio. įvykusių 8 valstybėse (Lietuvoje. Tyrimų išvados 2007 m. projektų vadovas (nuo 2009 m. autoriui grįžus iš JAV.

Mykolo Romerio universitetas. OH. • Pranešėjas JAV lietuvių renginiuose (1996-2004): Cleveland (OH).) • Jono Basanavičiaus lietuvių mokytojų sąjungos valdybos narys (1994-1995). Los Angeles (CA) ir kt. lapkričio 21 d. Science & Lithuania) atsakingasis sekretorius (1991 m. 109 . SIMPOZIUMUOSE (2004-2008) 2010 metai 1. • Visuomeninės edukologų ekspertų komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas (1995-1996). Lietuvos žemės ūkio universitetas. balandžio 21 d. – respublikinė konferencija „Žmogaus teisės ir jų gynimas oligarchinio valdymo sąlygomis“. Baltimore (MD). Sąjungos steigimo organizacinio komiteto sekretorius. 2009 m. Pranešimas: „Piliečio vaidmuo strateginio valdymo sistemoje sunkmečiu“. 2010 m. Philadelphia (PA). Lietuvos kaimo tinklo posėdis „Lietuvos kaimo plėtros 2007. 5. • Jungtinio Baltijiečių komiteto (Joint Baltic Committee of Greater Cleveland. 2009 metai 3. USA (1997). Pranešimas „Pilietinio visuomenės aktyvumo ir tautinės tapatybės ugdymas“. Pranešimas: „Šiuolaikinis valstybės tarnautojas: žinios. – regioninė mokslinė praktinė konferencija „Alternatyvūs sunkmečio problemų valdymo būdai“. Vilniaus g. • DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE. 2. sausio 25 d. – praktinė . – regioninė mokslinė praktinė konferencija „Alternatyvūs sunkmečio problemų valdymo būdai“. lapkričio 7 d. IL. USA) narys (1996-2004).2013 metų programos „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių projekto aptarimas. USA (2003). 2009 m. Petersburg (FL). Kauno r. 4. Žurnalo „Mokslas ir Lietuva“ (Arts. Lietuvos žemės ūkio universitetas.mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje“. Chicago ir Lemont (IL).).) • Lietuvos Mokslininkų sąjungos narys (nuo 1989 m. Pranešimas „Atokesnių vietovių socioekonominės problemos“. Sąjungos laikraščio „Mokslo Lietuva“ pirmųjų numerių rengėjas. centriniai rūmai. Vilniaus pedagoginis universitetas. – mokslinė praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“. Putnam (CT). 2009 m. Lemont. 6. Šiaulių universitetas. Chicago. Omaha (NE).tarptautinė apvalaus stalo diskusija „Taikos Čečėnijoje galimybės“. Boston (MA). Dalyvavimas diskusijoje. . 2010 m. balandžio 18 d. • Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo Čečėnijos problemų nagrinėjimo diskusijose: 2007 m. 2008 m. St. 10 ir 12 Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose: Švietimo sekcijos vadovas 10-ame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. pilietinė pozicija. asmenybė. dviejų pranešimų autorius 12-ame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas.Lietuvos Mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcijos narys (nuo 2005 m.tarptautinė apvalaus stalo diskusija „Humanitarinė situacija Čečėnijoje“. balandžio 8 d. • Dalyvavimas 9. . Sociologijos sekcijos narys. spalio 17 d. IL. 2009 m. 88. lapkričio 20 d. Detroit (MI). – Akademija.

7. Rengėjai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir asociacija „Mokslininkai – visuomenei“. kuriant šiuolaikinę neurbanizuotų vietovių plėtros strategiją“. Lietuvos žemės ūkio universitetas. spalio 16 d. 2009 m. tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo institucijų tarptautinis bendradarbiavimas Baltijos valstybių rytų regione“. Pranešimas „Neurbanizuotos ir atokesnės vietovės – neatskiriama valstybės gyvybinės erdvės dalis“. balandžio 2 d. galimybės ir grėsmės“. rugsėjo 25 d. 2009 m. Latvija. sausio 15 d. sudarytojas. 2009 m. Seminaras „Bendros idėjos ir geri kontaktai . Kaunas. Latvijos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetas. regioninė konferencija „ES paramos įsisavinimo nauda. Dalyvavimas diskusijoje. 15. Tartu.) signataras. Lietuvai tapus ES nare“ 13. tarptautinė mokslo konferencija „Ekonomikos mokslas – kaimo plėtrai. 2009 m. Vilnius. 3 pranešimų autorius ir mokslo darbų rinkinio. 2009 m. 2009 m. spalio 15 d. spalio 14 d. . Šiaulių universiteto SMF Viešojo administravimo specialybės baigiamojo bakalauro studijų kurso studentų 3-ji konferencija „Strateginio valdymo aktualijos viešajame sektoriuje“. Rengėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir ir savivaldybių komitetas. tyrinėjančių kaimo plėtros problemas. Rengiamas spaudai straipsnių rinkinys apie miestelių ir kaimo gyvenviečių plėtros strategijas. 2009 m. 2009 m.2-ji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“. 2009 m. – 4-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2009: darnaus vystymosi link“. tarptautinė konferencija „Vietos savivalda ir savivaldybės Lietuvoje“. dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 20-mečio renginiuose. Jelgava. 2009 m. skirta Vietos savivaldos įstatymo 90-mečiui paminėti. 17. konferencija „Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir dabartis“. susitikimui su Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) ir bendruomenių nariais. Vilnius. Vilnius. 8. Iškelta idėja: įkurti Kaimo išlikimo visuomeninę tarybą. Kaunas 14. 11. balandžio 3 d. Lietuvos žemės ūkio universitetas. balandžio 29-30 d. skirto šiai konferencijai. Kaimiškųjų vietos bendruomenių konkurso žiuri narys. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institutas. balandžio 23-24 d. Konferencijos organizacinio komiteto vicepirmininkas. Estija. Pranešimas: “Kaimo plėtra: atgyvenę požiūriai ir naujos tendencijos”. praktinė – mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? Mykolo Romerio universitetas. birželio 3 d. 12. 2009 m. diskusija „Kaip išsaugoti kaimo dvasinį potencialą? Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas. 2008 metai 110 . Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas. Pranešimas: Regioninių universitetų tarptautinis bendradarbiavimas. 9. balandžio 28 d. Pranešimas: „Dirva“ 1996-2001 metais: permainų paieškos“. Pranešimas: „Kokia strategija įgyvendinama 97. Joniškis.motyvacija sėkmingai partnerystei". skirta mokslininkų. Vilnius 10. Pranešimas: „Šiuolaikinis kaimas. 2009 m. birželio 15-17 d. 2009 m.4% Lietuvos teritorijos? Kaimo plėtra strategijose ir tikrovėje“ 18.“ Pranešimas plenarinėje sesijoje: „Naujas kaimo vaidmuo poindustinėje visuomenėje“. respublikinė konferencija „Lietuvos kaimas: nūdiena ir ateitis“. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. VDU atkūrimo akto (1989 m. 2009 m. 16. balandžio 28 d. Kauno r. kovo 19-20 d. vasario 27 d. – respublikinė seminarų ir diskusijų diena „Šiuolaikinio kaimo vizija“. 20.. Akademija. 19.

dr. balandžio 24 d. Lietuvos sociologų draugija. Akademija.tarptautinė intensyviųjų studijų programa „ Kaimo plėtra išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Panevėžio sveikatingumo draugijos „Baltoji ugnis“ ir Panevėžio kolegija.. pasekmės ir gyvenimo kokybės pokyčiai“. 3 pranešimai: 1) „Švietimo ir aukštojo mokslo reformos Lietuvoje: dabartinė situacija ir plėtros perspektyvos“ (bendraautorė – Vilniaus pedagoginio universiteto SMF Ekonomikos katedros docentė. 29. lapkričio 29 d. 2008 m.21. Akademija.tarptautinės mokslinės konferencijos „LIETUVOS KAIMO VIZIJA“. Mokslo straipsnių rinkinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. . 2008 m. 31. Pranešimas: „Naujosios kaimo vietovių funkcijos“. Socialinių tyrimų institutas. – tarptautinė mokslo konferencija „Baltijos skaitymai“ . strategijos ir švietimo aspektai. Šiaulių universitetas. spalio 14-17 d. Valentina Ratkevičienė). 2008 m. 2) „Vėliausioji emigracijos banga naujose ES valstybėse: priežastys. balandžio 10-11 d. energetikos. 23. – respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Jaunimo gyvenimo kaita modernėjančioje visuomenėje“. pasekmės ir gyvenimo kokybės pokyčiai“. Lietuvos žemės ūkio universitetas. lapkričio 7 d. . 27. įvykusios Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete. gruodžio 6 d. lapkričio 20 d. gamtosaugos.seminaras „Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra: pasiekimai ir perspektyvos. Kauno r. 2008.tarptautinė konferencija „Šeimos ir darbo derinimo aspektai ir galimybės. 2008 m. EQUAL programa. Pranešimas: „Lietuvos akademinio jaunimo pilietinės nuostatos globalinių pokyčių kontekste“. Valentina Ratkevičienė). mokslinė konferencija „Viešojo administravimo kokybė: sisteminis ir strateginis požiūris“. balandžio 6-19 d. Galvanausko konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. vasario 19-20 d. . Vilnius. TURKIJA. gruodžio 12 d. E. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Viešojo administravimo sekcijos ir 18 pranešimų mokslinis vadovas. 3) „Valstybių . 2008 m. 25. Organizatorius – Europos Parlamento narys. Maldeikis. dr. pasirenkant darbo vietą“. skirta Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 10mečiui. 2(11) sudarytojas. birželio 19 d. Pranešimas: „Kaimo vietovių misija poindustrinėje Europoje“. Apskritojo stalo diskusija „Bendruomenės ir verslas“. 28. Kuratorius – Švedijos Upsalos universitetas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas. Sekcijos „Ekonominės ir vadybinės ūkio plėtros problemos“ (anglų kalba) moderatorius. 22. 2008 m. Šiauliai. rengėjas. Šiaulių universitetas. vertinimai“ (bendraautorė – Vilniaus pedagoginio universiteto SMF Ekonomikos katedros docentė. Akademija. Pranešimas: „Neurbanizuotų vietovių vaidmens pokyčiai žinių visuomenėje“. 2) „Šiuolaikinis kaimo vietovių vaidmuo poindustrinėje visuomenėje: problemos ir sprendimai“. 26.Tarptautinis kongresas “Mėlynoji Juodoji Jūra: nauji saugumo. Šiaulių universitetas. Panevėžys. . 2008 m. Pranešimas: „Neurbanizuotų ir pusiau urbanizuotų vietovių vaidmuo žinių visuomenėje“. dr. – ES projektas „Čia gera gyventi“. 2 pranešimai: 1) „Lietuva – akademinio jaunimo akimis: žinios. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Balandžio 8 d. 2008 m. 2008 m. . 2008 m. Sakarya universitetas. 111 . . Kauno r. 24. – 8-ji tarptautinė E.EHSA (Ecosystem Health and Sustainable Agriculture) tarptautinis seminaras „Kaimo plėtra ir žemėnauda“. 2008 m. rugsėjo 26 d.„Pasaulinė ekonominė krizė ir jos galimos socialinės pasekmės“. – 2-ji mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas“. Vilnius. – 8-oji studentų mokslinių darbų konferencija „Ekonomikos ir vadybos aktualijos“. 32. Šiaulių universitetas. 30. Kauno r. Pranešimas: „Studentai ir Lietuva: valstybės raidos ir savo asmeninio vaidmens suvokimas“.naujųjų Europos Sąjungos narių .gyventojų emigracija: priežastys. Baltijos universitetų programa. ekonomikos. 2008 m. Pranešimas: „Profesinės karjeros ir šeimos narių pareigų derinimas. nuomonės.

Kauno r. Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentai). balandžio 25 d. Pranešimai: 1. Priklausomybė ir nepriklausomybė praeityje ir dabartyje. Baltijos skaitymai“. Socialinių mokslų fakultetas. lapkričio 21 d.tarptautinė mokslinė konferencija „ES paramos įtaka žemės ir maisto ūkio struktūriniams pokyčiams“. „Šiuolaikinių funkcijų sistemos diegimas Lietuvos neurbanizuotose vietovėse“. lapkričio 23 d. 40.2007 metai 33. „Ūkinės veiklos įvairovės skatinimas kaimiškosiose vietovėse: lūkesčiai ir galimybės“ (Bendraautoriai . 39. „Esminiai neurbanizuotų vietovių pokyčiai poindustrinėje visuomenėje“. 2006 m. „Šiuolaikinė regioninė kaimo plėtra: lūkesčiai. balandžio 26-27 d.Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. 2007 m. Ekonomikos ir gyventojų struktūros pokyčiai. 35. „Naujosios kaimo plėtros strategijos tyrimų kompleksiškumas“ (bendraautorė – Valentina Ratkevičienė.. Jelgava. . gegužės 3 d. 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas. LATVIJA 41.LATVIJA. 2007 m. Bragancos politechnikos institutas. Bragancos politechnikos institutas. .7-oji studentų mokslinių darbų konferencija „Ekonomikos ir vadybos aktualijos“. . Pranešimai: 1.tarptautinė mokslinė konferencija „Erazmus programos 20-metis“.10-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Visuomenė ir kultūra: žmonių išteklių plėtra žinių visuomenėje. . Pranešimai: 1. .tarptautinė mokslo konferencija „Socialiniai ir kultūriniai iššūkiai nacionaliniam saugumui.tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinis universitetinis kompleksas ir regionas“. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 37. 2. Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentai). VOKIETIJA. PORTUGALIJA. Gardino Valstybinis Jankos Kupalos universitetas. 2007 m. . „Globalizacija ir posovietinio regiono plėtra“. 2. gegužės 18-19 d. „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas kaimo plėtros strateginio planavimo procese“ 2. 2. 2. rengiant specialistus regionui“. . Du pranešimai: 1. „Ūkinės veiklos diversifikacija šiuolaikinėse kaimo vietovėse“ (bendraautoriai – Raimundas Dužinskas ir Valentina Ratkevičienė. . 2007 m. 2007 m. Pranešimas: „Naujoji šiuolaikinių kaimo vietovių misija. Portugalija. 36. gegužės 8-12 d. „Universiteto kaimo plėtros tyrimų centras: naujos galimybės. Viešojo administravimo sekcijos ir 4 pranešimų vadovas. Pranešimai: 1. Nordost Institutas.tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra – 2007“. 38. Vilnius. Pranešimas: „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistema“.Raimundas Dužinskas ir Valentina Ratkevičienė. spalio 12-13 d. 2006 metai 42. Socialinių tyrimų institutas. galimybės. Vilnius. Apvalaus stalo diskusijos „Sąveikos tarp regioninio universiteto ir regiono sociokultūrinės sferos kryptys ir formos“ moderatorius. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas.kaimo plėtrai“. Šiaulių 112 . 2. Liepojos Pedagogikos akademija.7-ji Baltijos studijų konferencija “Baltijos regionas tarp Vokietijos ir Rusijos. Akademija. „Naujas šiuolaikinių kaimo vietovių vaidmuo Lietuvoje“. 2007 m. „Naujausioji emigracijos banga iš Lietuvos į Jungtines Amerikos valstijas: bendradarbiavimo paieškos“. . . Pranešimai: 1.tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomikos mokslas . Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentė). kovo 27-28 d. birželio 8-10 d. 2007 m. „Naujas neformalaus tęstinio ugdymo turinys poindustrinėje visuomenėje“. 34. strategija“. 2007 m. Luneburg.“ Latvijos Žemės ūkio universitetas. BALTARUSIJA.

. 2004 metai 53.tarptautinė konferencija „Darbas namuose kaimiškajame regione“. 50. Klaipėdos universitetas. Briuselis. Pranešimas: „Kaimo plėtros tyrimų kompleksiškumo problemos“. – tarptautinė EURAGRI konferencija „Mokslas – visuomenei. – tarptautinė mokslinė konferencija „ Kaimo plėtros politikos įgyvendinimas naujosiose ES narėse: pirmoji patirtis.tarptautinė mokslinė konferencija „Viešojo administravimo sistemos modernizavimas: pagrindiniai prioritetai ir įgyvendinimo mechanizmai. 2004 m. 2005 metai 48. 2006 m. gegužės 4-5 d. gegužės 18-19 d. BALTARUSIJA. Pranešimas: “Lietuvos kaimo plėtros tyrimų apžvalga ir perspektyvos“. EQUAL programos įgyvendinimas (Projektas Nr.tarptautinė mokslinė konferencija “Europos studijos: tarp globalizacijos ir regionalizmo (humanitarinis ir socialinis aspektas)”. Vilnius.“. spalio 27 d.universitetas. . Šiaulių universitetas. gegužės 12-13 d. rugsėjo 17-18 d. Astana. „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas“ . . Šiaulių universitetas.tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė ekonominė politika“. 2005 m.Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. Lietuvai tapus ES nare: mokslo vaidmuo“. 2006 m.konferencija „Integruota kaimo plėtra. 43. 2. Pranešimai: 1. 2006 m. Pranešimas: „Naujosios Lietuvos kaimo vietovių raidos strateginio planavimo kryptys ir koncepcijos“. 47. 2005 m. – tarptautinė mokslinė konferencija „Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje“. vasario 9-11 d. spalio 25 d. Valstybės valdymo akademija prie Kazachstano Respublikos Prezidento. Belgija. KAZACHSTANAS. Europos studijų institutas. vasario 3-4 d. Pranešimas: Stiprėjantis vietos bendruomenių vaidmuo savivaldos sistemos modernizavime“. Pranešimas: “Neurbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų sistemos įgyvendinimas valstybės strateginiame planavime“. Teuva. Pranešimas: „ Ekonominės veiklos diversifikacija ir kaimo gyventojų struktūros dinamika kaip pagrindiniai regioninės plėtros strateginio planavimo indikatoriai“. Suomija. Europos Komisija. Pranešimas: „Darbo namuose poreikiai ir galimybės neurbanizuotose vietovėse: tyrimo metodikos sukūrimas“. – tarptautinė mokslinė konferencija „Naujasis regionų plėtros dizainas Baltijos valstybėse“. 44.tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulinės efektyvaus valstybės valdymo tendencijos“. Šiaulių universitetas. Latvija. 52. Ryga. Astana. 2005 m. Latvijos Valstybinis agrarinės ekonomikos institutas. visuomenė –mokslui“. Pranešimas: „Naujoji emigracija iš Lietuvos į Jungtines Valstijas: gyvenimo kokybės vertinimas.“ 113 . . Pranešimas: Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai“. . EQ/2004/1130-27/503). Dalyvavimas diskusijoje apie kaimo vietovių raidos ypatybes skirtingose naujosiose ES narėse. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. „Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema“. Molėtai. Šiauliai. 45. Gardinas. 2006 m. 49. spalio 20 d. Gardino Valstybinis Jankos Kupalos universitetas. KAZACHSTANAS. Kazachstano Respublikos Valstybės valdymo akademija prie KR Prezidento. 2005 m. lapkričio 24-25 d. vasario 10 d. . Pranešimas: “Naujas kaimo gyventojų tęstinio ugdymo turinys“. . 2005 m. 46. 51. 2006 m.

PUBLIKACIJOS
I. KNYGOS, ATSKIRI LEIDINIAI: 1 Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytojas ir pratarmės autorius - Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 350 psl., ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 2 Šiuolaikinio kaimo vizija. Informacinė medžiaga apie Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centrą ir 2-ją Jono Prano Aleksos tarptautinę mokslo konferenciją „Šiuolaikinio kaimo vizija“. Sudarytojas ir 4 straipsnių autorius – Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 48 psl. ISBN 978-9986-38-992-7. 3 Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 2(11). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytojas ir pratarmės autorius - Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 275 psl.. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 4 Jasaitis Jonas. Piliečio pozicija. I dalis: „Dirva“ – 1996 -1998. Studijų knyga. Medžiaga studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus. Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 312 psl.. ISBN 978-9986-38-859-3. 5 Švietimas. Pasaulio lietuvių talka atkuriamai Lietuvos švietimo sistemai. Švietimo (edukologijos) sekcija. Straipsnių rinkinys. Sudarytojas, redaktorius ir pratarmės autorius – Jonas Jasaitis. // 10-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Chicago, IL: 1997, 129 p. 6 Jasaitis Jonas. Pakopinė darbininkų rengimo sistema. Mokymo priemonė gamybinių įmonių ir mokymo kombinatų vadovams. – V.: LUSTI, 1980, 36 p. 7 Jasaitis Jonas. Gamybinė pedagogika. Metodinis leidinys gamybinių įmonių ir mokymo kombinatų vadovams. – V.: LUSTI, 1978, 45 p. 8 Jasaitis Jonas, Galkauskas Jeronimas. Techniniai darbai 4-6 klasei. Vadovėlis bendrojo lavinimo mokyklai. – K.: “Šviesa”. Keturi leidimai: 1978, 1980,1982, 1984. 264 p. 9 Jasaitis Jonas. Konstruktorinės veiklos organizavimas mokymo dirbtuvėse. – V.: PMTI, 1977, 112 p. 10 Jasaitis Jonas. Mokymo dirbtuvių įrengimas. Metodinis leidinys – V.: RMTI, 1976, 52 p. 11 Jasaitis Jonas. Techninių darbų mokytojų savišvieta. Metodinis leidinys. – V.: RMTI, 1974, 46 p. 12 Jasaitis Jonas. Darbinio mokymo metodikos bruožai. Mokomoji knyga aukštųjų mokyklų studentams ir mokytojams. –V.: ŠPI, PMTI, 1973, 232 p. II. MOKSLO STRAIPSNIAI, TEZĖS (nuo 1995 metų): 1. Jankuvienė Edita, Jasaitis Jonas. Šiuolaikinė lietuviška sodyba kaime: lūkesčiai ir nauji sprendimai. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 202-208 psl. ISSN 16489098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 2. Kriaučiūnienė Valerija. Jasaitis Jonas. Kaimo turizmas – pažintiniam ir pilietiniam ugdymui. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 209-220 psl. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 3. Jasaitis Jonas. Konferencijų „Šiuolaikinio kaimo vizija“ koncepcija ir misija“. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 14-20 psl. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 4. Jasaitis Jonas. Vieningos gyvybinės erdvės kūrimo link. // Žemės ūkis.Verslas. 2009 m. spalis, 10 (949) nr. ISSN 0134-3173. 3, 9-10 psl.

114

5. Jasaitis Jonas. Konferencijos „Šiuolaikinio kaimo vizija“ koncepcija. // Šiuolaikinio kaimo vizija. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 11-15 psl. ISBN 978-998-38-992-7. 6. Jasaitis Jonas. Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras. // Šiuolaikinio kaimo vizija. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 16-27 psl. ISBN 978-998-38-992-7. 7. Jasaitis Jonas, Ratkevičienė Valentina. Lietuva – besimokančio jaunimo akimis: žinios, požiūriai, sprendimai // Jaunimo gyvenimo stiliaus kaita modernėjančioje visuomenėje. Panevėžio kolegija, Panevėžio sveikatingumo draugija „Baltoji ugnis“. Panevėžys, 2008. 5-14 psl. ISBN 978-9955-72227-4. 8. Jasaitis Jonas. Šiuolaikinio lietuviškojo kaimo vizijos kūrimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 2(11), 15-27 p. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 9. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų teritorijų plėtros administravimas poindustrinėje visuomenėje. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 1(10), 47-63 p. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 10. Jasaitis Jonas, Ratkevičienė Valentina. Vietinės ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse šiuolaikinių galimybių tyrimas. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 1(10), 64-81 p. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 11. Дужинскас Раймундас, Ясайтис Йонас. Существенные преобразования экономической деятельности и структуры населения – основные предпосылки регионального планирования. Региональный Вестник (Regionalais zinojums - Regional Report), сборник научных статей. Даугавпилский Университет, Латвия, 2008, с. 51-61. ISBN 978-9984-14-383-5. 12. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų vietovių plėtra. // Kompetencijos. Šeima. Karjera. Mokslo darbų rinkinys, p. 107-126. - ARX Baltica, Vilnius, 2008. 13. Jasaitis Jonas, Dužinskas Raimundas, Ratkevičienė Valentina. Darni žemės ūkio ir kaimo plėtra Lietuvoje. // Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir problemos. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (III). – Vilnius, VPU leidykla, 2007, 168-183 p. ISBN 9789955-20-325-4. 14. Jasaitis Jonas. Naujausioji emigracija iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos Valstijose: bendradarbiavimo paieškos. // Filosofija. Sociologija. 2007, t.18, Nr. 4, p. 64-78. ISSN 0235-7186. Indexed in: EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed), www.epnet.com, CEEOL (www.ceeol.com), Sociological Abstracts (www.csa.com) 15. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas strateginio planavimo procese. // Žemės ūkio mokslai (Agricultural Sciences), t.14, p. 41-47. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, ISSN 1392-0200. Indexed in: CABI Publishing (www.cabi.org), EBSCO (Current Abstracts, www.epnet.com) 16. Jasaitis Jonas, Dužinskas Raimundas, Ratkevičienė Valentina. Ūkinės veiklos įvairovės skatinimas kaimiškosiose vietovėse: lūkesčiai ir galimybės. // Žemės ūkio mokslai (Agricultural Sciences), t.14, p. 27-34. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, ISSN 1392-0200. Indexed in: CABI Publishing (www.cabi.org), EBSCO (Current Abstracts, www.epnet.com) 17. Jasaitis Jonas. The Implementation of Modern Functions System in the Non-urbanized Countryside.// RURAL DEVELOPMENT – 2007. The Third International Scientific Conference. Vol. 3, Book 1, Lithuanian University of Agriculture. Akademija., Kaunas region, Lithuania, ISSN 1822-3230 18. Ясайтис Йонас. Система современных функций села.//Современный университетский комплекс и регион. ГГУ им. Я. Купалы, 2007, с. 400-410, ISBN 985-417-879-X 19. Ясайтис Йонас. Университетский центр исследований развития села: новый подход к подготовке специалистов для региона. В двух изданиях: //Современный университетский 115

комплекс и регион». ГГУ им. Я. Купалы, 2007, с. 388-400, ISBN 985-417-879-X. // Новая экономика, № 9-10 (27-28), с. 31-41, 2007. Minsk, Belarus, www.neweconomic@mail.ru 20. Jasaitis Jonas. The Implementation of the System of Modern Functions in the Non-Urbanized Areas of Lithuania // The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past and Present. The 7th Conference on Baltic Studies in Europe. Nordost-Institute, Luneburg, Germany, p. 59, 2007. 21. Jasaitis Jonas, Ratkevicienė Valentina. The Complexity of Research on New Rural Development Strategy. In: The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past and Present. The 7th Conference on Baltic Studies in Europe. Nordost-Institute, Luneburg, Germany, p. 59, 2007. 22. Jasaitis Jonas. Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1(6). Mokslo straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2006. – 203 p. – ISSN 1648-9098, p. 87-95. 23. Jasaitis Jonas, Šurkuvienė Sonata. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(7). Mokslo straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2006. – 203 p. – ISSN 1648-9098, p. 85-93. 24. Ясайтис Йонас, Шуркувене Соната. Новые функции неуробанизированных областей как основные предпосылки стратегического планирования. Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан: основные приритеты и механизмы реализации. Материалы международной научной конференции, 27 октября 2006 г. Астана, Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан, 2006. - 502 с. ISBN 9965-797-23-4, c. 486-492. 25. Jasaitis Jonas. Kaimo raidos pokyčių tyrimo integralumo problema. Lietuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (II). – Vilnius: VPU leidykla, 2006. – 392 p. – ISBN 9955-20-105-3, p. 218-235. 26. Ясайтис Йонас. Региональные пребразования экономической деятельности и структура населения сельских местностей – основные предпосылки планирования регионального развития. Региональная экономическая политика: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 мая 2006 г., Гродно (Belarus): ГрГУ, 2006. – с. 374. – ISNB 985-417-761-0, c. 90-96. 27. Ясайтис Йонас. Усиливающаяся роль общинного движения в модернизации системы самоуправления. Общемировые тенденции эффективного государственного управленияю Материалы международной научной конференции, 10 февраля 2006 г. Астана, Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан, 2006. - 371 с. - ISBN 9965796-04-8, c. 12-18. 28. Jasaitis Jonas. Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai. // Socialiniai tyrimai, Nr. 2(6), 2005, p. 31-42. ISSN 1392-3110. 29. Jasaitis Jonas. Naujoji emigracija iš Lietuvos į Jungtines Valstijas: gyvenimo kokybės vertinimas. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje: mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2004, p. 260-266. ISBN 9955-585-87-0. 30. Jasaitis Jonas. Lietuva - 2002. Kelio ieškojimas. 12-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Lemont, IL: 2003, p. 217. 31. Jasaitis Jonas. Naujausios bangos lietuvių imigrantai JAV. 12-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Lemont, IL: 2003, p. 216. 32. Jasaitis Jonas. Jasaitis Jonas. Lietuvos tautinio švietimo sistemos atkūrimas. 10-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Chicago, IL: 1997. - p. 38-47. 33. Jasaitis Jonas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla 1975-1995 metais. 9-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – V.: 1995, p. 427. 116

Mokykis meistrauti. (Atnaujinta 2010-04-14) 117 . METODINIŲ LEIDINIŲ VERTIMAS BEI REDAGAVIMAS 1. PUBLICISTIKA Nuo 1990 metų paskelbta per 460 straipsnių Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudoje. Pagalbinė priemonė mokytojams ir gamybinio mokymo meistrams. – V. 1982. IV. 2. Vidurinių profesinių technikos mokyklų moksleivių kontingento atranka.: 2004. Pagalbinė priemonė mokytojams. Kaunas: „Šviesa“. „Lietuvių balsas“. Naujų mokymo krypčių identifikavimas. . – 199 p. – 146 p. Lietuvoje: „Mokslo Lietuva“. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2005. . – V. „Kauno diena“. „Atgimimas“. 2. „Šiaulių kraštas“. Kaunas: „Šviesa“.: 1988. savaitraščiai: „Dirva“. „Tėviškės žinios“ (Kauno krašto laikraštis). žurnalas „Žemės ūkis. Jungtinėse Amerikos Valstijose: „Draugas“ (išeivijos dienraštis). Spaudai rengiami du publicistinių straipsnių rinkiniai. Jarovojus ir kt. Kanadoje: „Tėviškės žiburiai“. V. 1987 (rusų kalba). (Redagavimas) 2. Darbininkų rengimas vidurinėse profesinėse technikos mokyklose. 118 p. Techninių darbų uždavinynas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. „Molėtų žinios“. Lina Kriščiūnaitė. „Lietuvos aidas“. Internetiniai laikraščiai: „OMNI naujienos (Balsas. Poliakovas ir kt. Darbų mokytojo techninis žinynas. „Šiaulių naujienos“. 5. kuriuose paskelbti publicistiniai straipsniai: 1.216 p. Mokslinio tyrimo ataskaita Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutui . Kaunas: „Šviesa“. B.demokratija. Kaunas: „Šviesa“. Mokinių darbinio mokymo ir auklėjimo tarpmokykliniuose gamybiniuose kombinatuose metodika. Knyga IV-VIII klasių mokiniams. (Vertimas) 3. V.lt)“. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.eu ir kt. Borovkovas ir kt. Lietuvos kaimo raidos stebėsena. švietimo įtaka kaimo gyventojų verslumui. MOKSLO TAIKOMŲJŲ DARBŲ ATASKAITOS: 1. (Redagavimas) 4.: LUSTI. „Amerikos lietuvis“. 3. 3. Popovas. Verslas“ ir kt. // Specialistų kvalifikacijos kėlimas. ūkių konkurencingumui. Mokslinio tyrimo ataskaita Visasąjunginiam Profesinio techninio mokymo mokslinio tyrimo institutui. Jasaitis Jonas. Ramutė Naujokienė. Lina Pareigienė. – Leningradas. Mokymo priemonė mokytojams. 150 p. 1982 ir 1986 (Redagavimas). 1983. 1980. Jonas Jasaitis (darbo vadovas). „Bendruomenės. www.III. Periodiniai leidiniai. 1986. Mokymo. 4. I. Mokslinio tyrimo ataskaita Pedagogikos mokslinio tyrimo institutui.130 p. Kšivickienė Daiva. Pareigienė Lina ir kt.lt“. V. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful