P. 1
SOCIOLOGIJA-2010

SOCIOLOGIJA-2010

|Views: 6,586|Likes:
Published by Victoria Jefimova

More info:

Published by: Victoria Jefimova on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIJOS ĮVADAS

1. SOCIOLOGINĖ ANALIZĖ 1.1. Sociologinė vaizduotė Tai sugebėjimas matyti asmeninį žmonių gyvenimą ar atskiros tautos reiškinius platesniame socialiniame bei istoriniame kontekste. Šį terminą pasiūlė JAV sociologas R. Mills. Jo teigimu, individas gali įvertinti savo patyrimą, tik nustatydamas savo vietą jam tekusiame istoriniame laikotarpyje. Savo galimybes galima suvokti, tik kuo pilniau suvokus kitų jį supančių individų galimybes. Asmeniniai rūpesčiai ir viešos problemos iš dalies sutampa ir veikia vienos kitas, formuodamos platesnę socialinio bei istorinio gyvenimo struktūrą. Sociologui įdomi kiekviena problema, su kuria susiduria žmonės, nes jos įtaka visuomenei ateityje gali tapti labai didelė. Pavyzdžiui, jaunuolių gyvenimas ne santuokoje gali paveikti šeimos kaitą, demografinius procesus, net ekonomiką, teisę ir kt. Anglų sociologas A. Giddens teigia, kad sociologinė vaizduotė turi būti trimatė, t. y. turi būti istorinis, antropologinis ir kritinis socialinės tikrovės suvokimas. Istorinis suvokimas reiškia, kad tiriamąjį reiškinį reikia suvokti istoriškai, įžvelgti šio reiškinio pokyčius, įvertinti jų mastą ir radikalumą. Pavyzdžiui, nagrinėjant korupciją, dera žinoti, kaip ši nusikalstamumo forma atrodė anksčiau, kaip ji kito, kaip keitėsi jos kryptys, formos ir mastai. Antropologinis suvokimas reikalauja vertinti įvairių žmogaus gyvenimo formų įvairovę skirtingų kultūrų kontekste. Taip lyginamas vakarietiškas ir rytietiškas gyvenimo būdas, tradicijos, kultūros apraiškos. Kritinis suvokimas susijęs su raidos galimybėmis: sociologai turi būti pasiruošę nagrinėti alternatyvius ateities variantus, nes visuomenėje žmogus paklūsta jėgoms, veikiančioms panašiai kaip gamtos dėsniai, pavyzdžiui, rinkos dėsniams. Bandymas ignoruoti rinkos dėsnius turėtų neigiamas pasekmes. Sociologijos siekiai: tirti žmonių bendravimo ir savitarpio veikimo reiškinius; atskleisti individų ir grupių socialinės sąveikos prasmę; įžvelgti, kas slypi už socialinių struktūrų; nuodugniau tirti bazinius socialinius institutus, jų veiklos tikslus, formas ir metodus. 1.2. Sociologiniai tyrimai Sociologijos, kaip ir kitų mokslų, pagrindiniai komponentai yra žinios ir jų gavimo priemonės. Sociologinės žinios apima metodologines žinias ir žinias apie tiriamąjį dalyką. Metodologinės žinios apima pasaulėžiūros ir metodologinius principus, tyrimo metodus, sociologinių tyrimų procesų struktūrą ir kt. Metodika – tai metodų visumos parinkimas ir procedūrų praktinis pritaikymas. Metodika gali būti originali (naudojama tik vienam tyrimui) arba standartinė (tipinė). Metodika apima ir tyrimo techniką duomenų rinkimo bei apdorojimo būdus. Žinios apie dalyką – tai klasifikacijos, koncepcijos, hipotezės, teorijos ir kt. Sociologinių žinių gavimo priemonės yra perimtos iš kitų mokslų (stebėjimo, apklausos, statistikos) ir specifinės. Priklausomai nuo žinių lygio, sociologiniai tyrimai skirstomi į teorinius ir empirinius. Teoriniai tyrimai orientuoti į teorinių teiginių patikrinimą, remiantis faktais (empirika), bei jų išplėtojimą,

tobulinimą ir naujų teorijų kūrimą. Empiriniai tyrimai orientuoti į konkretaus socialinio reiškinio tyrimą ir praktinių rekomendacijų, padėsiančių keisti padėtį, rengimą. Sociologinės žinios atlieka dvi funkcijas: socialinės realybės aiškinimo ir jos pertvarkymo. Sociologinis tyrimas susideda iš trijų stadijų, kurios gali būti savarankiški tyrimai. Tyrimo stadijos: metodologinė, empirinė, teorinė. Pirmoji stadija susijusi su tyrimo programos rengimu. Programos pagrindą gali sudaryti tipiniai modeliai arba programa gali būti kuriama specialiai šiam tyrimui. Antroji stadija – empirinė, susijusi su empirinių duomenų gavimu. Visų pirma – tai “lauko tyrimas”, darbas su objektu, sociologinės informacijos rinkimas, jos apdorojimas ir analizė. Šios tyrimo stadijos rezultatas gali būti empirinės žinios (statistiniai duomenys, klasifikacijos), leidžiančios ne tik formuoti teorines prielaidas, bet ir praktines rekomendacijas. Trečioji stadija – teorinė, susijusi su naujų teorinių žinių gavimu, sociologinių teorijų formavimu arba tobulinimu. Gali būti taip, kad praktinės rekomendacijos bus suformuluotos tik šioje stadijoje. Taip pat įmanoma, kad praktinių rekomendacijų suformulavimui pakaks vien teorinio tyrimo, naudojantis esamomis žiniomis be specialaus empirinio tyrimo. 1.3. Sociologinių ir socialinių tyrimų santykis: - socialiniai tyrimai tiria konkrečius socialinius dėsningumus, socialines žmonių tarpusavio sąveikos formas ir sąlygas; ekonomines, politines, demografines. Taigi socialiniai tyrimai yra kompleksiniai: socialiniai – ekonominiai, socialiniai – politiniai, socialiniai – psichologiniai. - sociologiniai tyrimai skirti įvairių socialinių bendrijų funkcionavimo ir raidos ypatumų bei dėsningumų, žmonių tarpusavio sąveikos pobūdžio ir būdų, jų bendros veiklos tyrimui; Tyrimo metodai skirstomi: - pagal taikymo mastą: bendramoksliniai (pavyzdžiui, matematiniai) ir specialieji (pavyzdžiui, apklausos); - pagal žinių lygį: teoriniai (aksiomų, hipotetiniai, dedukcijos) ir empiriniai (stebėjimas, dokumentų analizė); - pagal tyrimo etapus: duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės. 1.4. Sociologijos vidinė struktūra. Sociologinės analizės lygiai Išskiriami šie sociologijos mokslo lygiai: 1) fundamentinių tyrimų, kurios užduotis – mokslo žinių kaupimas ir sisteminimas, atskleidžiant sociologijos dėsningumus bei principus; 2) taikomųjų tyrimų – aktualių problemų, turinčių praktinį pritaikymą, nagrinėjimas; 3) socialinės inžinerijos, kurios užduotis – mokslo žinių praktinio taikymo lygis, naudojant įvairias technines priemones ir tobulinant technologijas. Pagal šiuos mokslo lygius sociologija skirstoma į teorinę, taikomąją ir socialinę inžineriją. Pagal nagrinėjamų reiškinių mastą sociologija skirstoma į mikrosociologiją ir makrosociologiją. Makrosociologija tiria socialines sistemas, istoriškai ilgalaikius procesus ir kt. Mikrosociologija tiria kasdieninį žmonių elgesį, jų tarpusavio sąveiką, požiūrį į konkrečius reiškinius, pavyzdžiui, vadovo ir pavaldinių santykius, valdžios veiksmus. Skiriami keturi sociologinės analizės lygiai: tarpasmeninis, grupinis, visuomenės ir globalinis (pasaulinės sistemos).

2

Tarpasmeninis lygis. Tiriami santykiai, paremti taisyklėmis, vaidmenys, socialinis statusas. Pavyzdžiai: treneris – žaidėjai, vadovas – pavaldinys, universiteto studentai. Skirtas dviejų ar daugiau žmonių socialinių ryšių analizei. Grupinis lygis. Pirminė grupė (draugų būrys), organizacija (firma, mokykla, gamykla), tarpgrupiniai santykiai. Tiriami santykiai grupėse. Visuomenės lygis. Institucija, visuomenės rūšis, klasė ir luomas, miestas ir bendrija. Bendruomenių ir visuomenių tyrimai. Globalinis lygis. Tarptautiniai santykiai (JTO), daugiatautės organizacijos (Gydytojai be sienų), globalinės institucijos, religijos arba ideologijos (islamas, budizmas), pasaulinė priklausomybė (naftos gavyba ir jos produktų gamyba). Tiriama žmonių veikla kaip pasaulinė sistema. Sociologijos specializacijų yra keli šimtai ir šis skaičius vis auga. Pagrindinės sritys: miesto, kaimo, amžiaus grupių (jaunimo, viduriniojo amžiaus, pagyvenusiųjų), šeimos, darbo, sporto, religijos, kultūros, politikos, teisės, bendravimo, migracijos, tautinių mažumų ir kt. 1.5. Sociologijos funkcijos Literatūroje dažniausiai minimos 6 socialinės sociologijos funkcijos: pažintinė – teikia naujas žinias apie socialinius reiškinius ir procesus, atskleidžia visuomenės raidos dėsningumus ir perspektyvas, apibendrina empirinę medžiagą, teikia informaciją mokslui apie konkrečias visuomenės gyvenimo sritis; taikomoji – suteikia galimybę kontroliuoti socialinių procesų vyksmą, mažinti socialinę įtampą, socialinių krizių atsiradimą arba jų pasekmes. Sociologų paslaugomis naudojasi įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijos, politinės partijos ir organizacijos, planuodamos savo veiklos strategiją; socialinės prognozės – teikia ir grindžia galimų sprendimų alternatyvas, prognozuoja ilgalaikes pasekmes, padeda nuspėti socialinių procesų kaitos tendencijas; socialinio planavimo – remiantis atliktų tyrimų duomenimis, padeda racionaliau planuoti įvairių gyvenimo sferų plėtotė tiek makro lygiu, apimančiu tarptautinio gyvenimo sritis, tiek mikrolygiu, koordinuojančiu atskirų organizacijų, įstaigų ir jų kolektyvų veiklą; ideologinė funkcija, labiausiai pasireiškianti tada, kai tyrimų rezultatais naudojasi politinės partijos, valdžios struktūros, politikai, bandantys paveikti rinkėjus ir kt.; humanistinė funkcija padeda individams ir atskiroms socialinėms grupėms geriau suprasti vieniems kitus, įvertinti konfliktus ir krizes. Klausimai ir užduotys 1. Apibūdinkite sociologijos mokslo objektą. 2. Apibūdinkite sociologijos mokslo dalyką. 3. Kas būdinga sociologiniam požiūriui į visuomenę? 4. Apibūdinkite sociologinės vaizduotės trimatiškumą. 5. Apibūdinkite sociologinių žinių struktūrą. 6. Kokie yra sociologinės analizės lygiai? 7. Apibūdinkite socialinių ir sociologinių tyrimų ryšį. 8. Paaiškinkite sociologinių tyrimų rūšis ir paskirtį. 9. Kokios yra sociologijos pagrindinės funkcijos?

3

rasinė biologinė mokykla tyrė žmogaus biologinę prigimtį. Anot O. Kontas veikale “Pozityvinės politikos sistema” . 2.2. Konto. SOCIOLOGIJOS MOKSLO RAIDA 2. nagrinėdama. viduramžių visuomenėje vyravo du veiksniai: teologinis ir kariškasis. neišvengiamai keičiasi. bet ir vienos iš jos krypties – pozityvistinės sociologijos kūrėju. antrosios pusės visuomenės pasaulėžiūros kryptimi. Visuomenės reformai. Dekart ir kt. Vėliau mokslininkai užėmė teologų. Visuomenė. Natūralistinė (gamtamokslinė) sociologija Sociologijos raidą lėmė gamtos mokslų raida ir pozityvistinės pasaulėžiūros suklestėjimas. paklūstanti jos dėsniams. Proto tobulėjimas yra dominuojantis žmonijos raidos principas. kad šie dėsniai neaprėpia socialinių faktų įvairovės. Tokią sintezę ir siūlo sociologija. sintezuodama mokslines idėjas į visumą. Sociologijos atsiradimas Požiūris į visuomenę kaip sistemą išryškėja 17-18 amžiuje filosofų (B. kaip visuomenės dalys (šeima. siekė įgyvendinti geriausias žmogaus prigimties savybes. kas gali įvykti. tapęs vyraujančia 19 a. kurie išliko ir vėlesnėse sociologijos teorijose. Socialinė dinamika analizuoja socialinių pokyčių problemas. . kaip tvarka ir pažanga: “pažanga – tvarkos raida”. kaip socialinės raidos varomųjų jėgų iškėlimas pasitarnavo natūralistinių mokyklų susiformavimui: . y.3. o pramonininkai karių vietą. Jos pagrindiniai kriterijai. patikimumas. Kaip savarankiškas mokslas sociologija susiformavo 19 amžiaus viduryje. kas ir kodėl įvyko. pažangai įgyvendinti reikia mokslų sintezės ir pozityvios politikos. Sociologijos atsiradimą paskatino pramoninė revoliucija Anglijoje ir politinė revoliucija Prancūzijoje (18 amžiaus antroje pusėje. Sociologija.19 amžiaus pradžioje). t.) darbuose. Socialinė statika tyrinėja visuomenės struktūros reiškinius.biologinė mokykla daugiausia dėmesio skyrė socialinei visumai. R. Evoliucionizmas. gali padėti numatyti visuomenės pertvarkos būdus.1. Kontas išskyrė dvi sociologijos dalis: socialinę statiką ir socialinę dinamiką. O. Spinoza. 2. rėmėsi teiginiu apie bendruosius gamtos ir žmogaus istorijos raidos dėsningumus. padėti įveikti pasaulio krizes. propagavęs žmonių ir socialinių reiškinių. bet ir prognozuoja. Socialinė statika ir dinamika yra glaudžiai susijusios. rasinių ypatumų ir genotipo įtaką visuomenei. . progresuojant žmogaus protui. valstybė. per visą savo istoriją žmonija siekė fundamentalios tvarkos. religija) sąveikauja užtikrindamos socialinį stabilumą. Gamtos veiksnių. Ji nustato ne tik tai.socialinis darvinizmas pabrėžė “kovos už būvį” ir natūraliosios atrankos svarbą visuomenei. Visuomenė traktuojama kaip gamtos dalis. O. O. 4 . visuomenės raidos procesus. Pozityvistinė sociologija Sociologijos pradininku laikomas Ogiustas Kontas (1798-1857). Kontas laikomas ne tik sociologijos mokslo. tikslumas ir teorijos naudingumas. o jo tikslas – skirtingų visuomenių priartinimas prie tobuliausios žmogaus proto būsenos.2. Mąstymo pagrindas – žmonių vienybė. visos žmonijos istorijos vienovės idėją. yra: objektyvumas. Ilgainiui suvokta. o svarbiausia veikla tapo racionalus gamtos turtų panaudojimas. Socialinė evoliucija buvo laikoma sudėtine biologinės evoliucijos dalimi. pasitarnavę šiuolaikinės demografijos atsiradimui. Jų tarpusavio kovos nustojo būti pagrindiniu užsiėmimu. Prasidėjo konkretūs socialiniai tyrimai. siejami su praktiniais ekonomikos valdymo poreikiais.

Bendruomenė ir visuomenė. F. o visuomenėje visuma egzistuoja vardan dalių.V.erdvinis išsisklaidymas sąlygoja komunikacijos būtinybę. . V. ir industrines. Pagal sudėtingumą ir vidinio valdymo formą visuomenes jis skirstė į karingas. kai Vokietijoje plito idėjos apie kultūros krizę. mitų. de Roberti (1843-1915). Spencer “vienos krypties” evoliucijos koncepcija modifikavosi į “daugialypę” evoliuciją. Todėl sudėtingos visuomenės yra nepatvaresnės ir lengviau pažeidžiamos.biologinis organizmas turi konkrečios formos kūną. kaip veiksnius. tiek natūralistinės teorijos išgyveno krizę. kad visuomenė gali ne tik tobulėti. tuo tarpu sudėtingose vienos dalies netikslių veiksmų negalima kompensuoti kitų dalių veikimu. E. Tačiau socialinis ir biologinis organizmai nėra tapatūs. nei tos.4. Visuomenę H. psichologinėms būsenoms. Spencer laikė sudėtingu organizmu. religijos. Racionalizmo ir istorizmo sintezė. veikiančioms asmens elgesį visuomenėje. ryšį.. H. tačiau pripažintas tik po antrojo leidimo – 1912 m. pabaigoje tiek pozityvistinės. Psichologinė sociologijos kryptis 19 a. 5 . Žymiausias natūralistinės sociologijos atstovas – Herbert Spencer (1820-1903).V. Pripažįstama. Šis anglų sociologas siūlė bendruosius gamtos ir atskiruosius socialinius reiškinius aiškinti. Siekiama nustatyti grupės elgesio psichologinio mechanizmo ir socialinių formų. vertinant socialinio gyvenimo reiškinius. Psichologinė kryptis iš pradžių rėmėsi naujos sociologinės teorijos kūrimu kolektyvinės psichologijos sąvokomis.visuomenė išsiskiria struktūrinių elementų mobilumu. . o visuomenę traktuoti kaip vieningą biologinį organizmą: aukštesnio lygio organizmai yra sudėtingesni ir atlieka sudėtingesnes funkcijas. Pradėjęs nuo kasdieninių reiškinių apibendrinimo. . Paprastose visuomenėse vienalytės sudėtinės dalys yra lengvai pakeičiamos. Leibok (“Tautų ir masių psichologija”. Tuo metu psichologijos mokslas itin sparčiai plėtojosi. o visuomenės elementai išsisklaidę erdvėje ir yra žymiai autonomiškesni. nuo kurių priklauso tarpusavio santykiai.visuomenėje nėra vieno organo. 1895). Ryškiausi psichologinės krypties atstovai: L. vadovaujantis biologiniu principu. F. Į sociologijos dalyką E. Roberti manymu pagrindinis sociologijos tyrimo objektas yra socialinė (asmens bei grupės) evoliucija. o istorizmo ideologai ragino laikytis tradicinių bendrabūvio principų ir išlaikyti istoriškai susiklosčiusias valstybinio ir teisinio gyvenimo reguliavimo formas. Toennies siekė sujungti racionalizmą ir istorizmą. išleistas 1887 m. Sociologijoje ėmė stiprėti psichologinės tendencijos. kuriose nėra tokios griežtos centralizacijos ir kontrolės. Tarpusavio sąveikos pagrindiniais elementais jis nurodė dviejų tipų valią: esminę tikrąją (instinktyviąją) ir bendrąją laisvąją. simpatiją ir antipatiją. E. 2. Svarbiausias jo veikalas “Bendrija ir visuomenė”.5. tapatino sociologiją su etika. . Gidings. galinčio koncentruoti mąstymą ir jausti (“už visus kaip vienas”). kuriose grupė egzistuoja. buvo atliekami žmogaus psichikos tyrinėjimai. Toennies akcentavo žinojimą ir nežinojimą. bet ir degraduoti. Wardo..geografinė mokykla nagrinėjo geografinę žmonių aplinką ir jos svarbą visuomenei. didėjančiu dėmesiu asmens psichologijai. kai vyko racionalistinio ir istorinio požiūrio į visuomenę konfrontacija. J. Pagrindiniai skirtumai: . kurių struktūra – paprastesnė.biologinio organizmo dalys tarnauja visumai. F. kurių valdymas grindžiamas prievarta. poezijos) su psichologiniais (buvo ieškoma tautų specifinio elgesio ypatumų kilmės). Racionalizmo šalininkai propagavo žmogaus ir tautos prioritetą. 2. Roberti įtraukė ir moralę. Siekta sukurti tautų psichologiją. F. kuris jungtų istorinius filologinius tyrinėjimus (kalbos. Toennies Vokiečių sociologas Ferdinand Toennies (1855-1936) gyveno laikotarpiu.

Durkheim. laisvės ir teisingumo principų įgyvendinimu. sociologija tiria socialinę tikrovę ir jai būdingas savybes. Socialinės normos efektyvios tuomet. Visos vertybės yra apibrėžtos istorinės epochos ir turi absoliutines reikšmes. Bendrija egzistuoja šeimoje. Weber tapo sociologijos žurnalo “Socialinio mokslo ir socialinės politikos archyvas” vienu iš leidėjų. vertybės gali būti: teorinės – mokslinės (tiesa). sprendimų valia. jis parengė socialinių mokslų pažinimo principus. giminė. Solidarumą jis laiko aukščiausiu doroviniu principu. statutą. 1904 m. kuriame egzistuoja dirbtinės (antrinės) sistemos. Ji dar vadinama svarstymo. tikėjimas. Visuomenės diferenciaciją jis grindė kiekvieno asmens individualiais privalumais bei sugebėjimais: asmens socialinė padėtis priklauso ir nuo jo asmeninių gebėjimų bei pastangų. Anot jo. normų ir teisių nebuvimas arba jų nepaisymas. darbo kolektyvas). Durkheim Prancūzų sociologas Emile Durkheim (1858-1917) išryškino sociologijos mokslo objektą ir jos tyrimų specifiką. logikos metodologijos žinovu. gentis). “Į socialinius faktus reikia žiūrėti kaip į daiktus”. tarp kurių “Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia” bei “Pasaulio religijų ūkinė etika”. visuomenės nuomonę. Būdamas politinės ekonomijos. pvz. Ji sąlygoja pagrindinių ryšių struktūras: 1) kraujo bendruomenes (šeima. įvairių socialinių grupių sutarimu. yra integruotas į visuomenę. Jis sulaukė pripažinimo. Durkheim įvedė anomijos sąvoką. Visuomenė yra socialinių faktų visuma. Anomija – socialinė patologija.y. M. kai jos remiasi ne prievarta. E. Aukštesnio lygio visuomenės struktūra vis labiau turėtų remtis lygybės. įsisąmoninta ir nukreipta tikslui pasiekti. Anot E. Individas gimsta visuomenėje. kuri turi savo įstatymus. dorovinės (gėris). teigė E. sąžinę. Tie veiksniai daro įtaką asmenims. Ji sąlygojo visuomenės susidarymą. Bendrijoje valia pasireiškia kaip paprotys. paskelbęs pirmuosius savo veikalus. ji yra istoriškai pirminė. įpročius. Durkheim pasisakė prieš žmogaus pavertimą mašinos priedėliu. tautoje. Atsikratyti anomijos galima tik spartinat ekonomikos plėtrą ir vadovaujantis teise. Ilgainiui bendruomenė tampa visuomene. o asmenybės doroviniu tobulėjimu ir doroviniu visuomenės autoritetu. bičiulystė). Durkheim pagrindė veikale “Sociologijos metodas” (1894). Pasak jo.6. filosofijos. 2. E. atliekantis “savo” darbą. sutarimas. Renkant 6 . politinės (teisingumas). Socialiniai faktai (vertybės ir normos) įkūnija kolektyvinę sąmonę ir yra laikomi socialinio reguliavimo svertais. t. siekiant bendros gerovės bei dorovės normomis. kultūrą ir kitus veiksnius. visuomenėje būtinas solidarumas. Sociologijos būtinybę E. kurį užtikrina darbo pasidalijimas ir funkcijų išsiskyrimas. 3) dvasinę bendruomenę (draugystė. nes jo negali pakeisti joks technikos lygio kilimas. didžiausia vertybe. estetinės (grožis). bendruomenė. 2) erdvines bendruomenes (kaimynystė. kad tyrėjas duomenis renka dabar jau egzistuojančių vertybių pagrindu. Į lietuvių kalbą išversta ir išleista jo “Religijos sociologija”. Pažinimo kriterijų M. jų elgsenai visuomenėje. Moderniosios visuomenės tvarka grindžiama solidarumu ir konsensusu. Kiekvienas. M. pasireiškianti per požiūrius. egzistuodamas nepriklausomai nuo jo. Ši valia sąlygojo bendruomenių susidarymą. Modernioji sociologija. Weber Įtakingiausiu sociologijos teoretiku 20 a. nusikaltimas. tradicija. praktinės (valstybė. Bendroji laisvoji valia yra suvokta. “Romos agrarinė istorija” (1891). Visuomenė – darinys. E. Durkheim.Esminė tikroji valia realizuojama per iš praeities paveldėtą mąstymo būdą. nes tampa atsakingu už bendrąją gerovę. kuriuose analizavo valstybinių teisinių institutų ir visuomenės ekonominių struktūrų ryšį. laikomas vokiečių sociologas Max Weber (1864-1920). Sociologija įsitvirtina kaip savarankiškas mokslas. Visuomenės epochoje laisvoji valia sukuria visuomeninę sutartį. Čia buvo paskelbti ir svarbiausi jo paties veikalai. politiką. teisės. vietovės bendrija).7. vadovaujantis instiktyviais motyvais. Weber siejo su vertybėmis teigdamas. Socialinis faktas veikia asmenį. 2.

Kaip E. Jis nurodo tris įteisintos valstybės tipus: tradicinė valstybė. o ne asmenybių viršenybė. paaiškinamasis supratimas (draugo elgesio stebėjimas). Apibūdinkite pozityvistinės sociologijos sampratą (pagal O. Valdininkai veikia pagal griežtai suformuluotas taisykles. kurios pagrindą sudaro tikėjimas ne vien įstatymais. Makrosociologinėms teorijoms priskirtinos: struktūrinis funkcionalizmas. Weber. Kokie veiksniai sąlygojo sociologijos mokslo atsiradimą? 2. Durkheim). kultūroje ir kt. Klausimai ir užduotys 1. vyrauja įstatymų. Kokį valstybės tipą M. Weber. Socialinis veiksmas yra sąlygojamas mąstymo ir susijęs su kitų žmonių interesais. Anot M. Makrosociologinės teorijos 7 . Durkheim apibrėžia socialinius faktus? 8. idealius modelius. priežastinis paaiškinimas. socialinės kaitos teorijos. Kaip visuomenės evoliuciją suprato natūralistinės sociologijos krypties atstovai? 5. Grynasis tokios valstybės tipas – patriarchalinė valstybė. Weber grindžia ir savo požiūrį į valstybę. ryškūs pokyčiai politikoje. Kontą) 3. Sociologijoje svarbu nustatyti bendrą įvykių dėsningumą ir nesieti jo su įvykių apibrėžtumu erdvėje ir laike. kai valdymo pagrindas yra žinios. struktūralizmas. Weber). charizmatinė valstybė yra visiška priešingybė tradicinei ir remiasi efektyviu socialinio veikimo būdu. Mikrosociologinės teorijos: socialinių mainų teorija. kurie yra suprantami paaiškinimų pagalba. Pažiūrų įvairovė padėjo susiformuoti makrosociologinėms ir mikrosociologinėms teorijoms.1. Socialiniame veiksme svarbiausias vaidmuo priklauso tikslingam racionalumui. teisinė (racionali) valstybė pasižymi tiksliniu racionalumu. Apibūdinkite bendruomenės ir visuomenės sąvokas (pagal F. 4. nes mokslinės vertybės (tiesa) ir praktinės vertybės (valstybė) iškyla kaip skirtingos sritys. ŠIUOLAIKINĖS SOCIOLOGIJOS TEORIJOS Sociologai bando aiškinti įvairiuose sociumo lygiuose vykstančius procesus ir pagrįsti jų sąveiką. 3. Apibūdinkite socialinės statikos ir socialinės dinamikos sąvokas. Socialinių veiksmų paaiškinimai gali būti: tiesioginis stebėjimas. Šis valstybės tipas. Vertybės ir jų vaidmuo sociologijoje (pagal M. bet ir nuo seno gyvuojančia tvarka. Tik taip sociologai gali sukurti valstybės. anot M. kurioje formalioji teisė nusileidžia valdovo galiai. remiantis intuicija ir asmeniniu pavyzdžiu. simbolinis interakcionizmas. Idealūs tipai sociologijoje turi būti bendri ir kitaip nei genetiniai (istoriniai) turi būti vadinami grynaisiais idealiaisiais tipais. veikiančios visose istorinėse epochose ir įvairiose planetos vietose.medžiagą ir ją analizuojant reikėtų būti laisvam nuo vertybinių įsipareigojimų. 9. labiausiai atitinka racionalią ekonomikos struktūrą. Toennies). Solidarumo ir konsensuso vaidmuo modernioje visuomenėje (pagal E. teorinius argumentus gali nustelbti politinė propaganda. Racionalizacijos didėjimą atspindi permainos ūkio valdymo struktūrose. Į kokius veiksnius labiausiai gilinosi psichologinės sociologijos krypties atstovai? 6. Racionalaus socialinio veiksmo teorija M. 7. Valdymas remiasi asmeniniu atsidavimu charizmatiniams vadams. Weber laikė labiausiai racionaliu? 3. sociologija yra mokslas apie socialinius veiksmus. 10. socialinio konflikto teorijos. Jei tarp jų nėra ribos. kuriuos iškelia minia. o klausimai sprendžiami.

Struktūrinis funkcionalizmas teigia. ideologija (M. būtina žinoti jų dvasinę būseną. Teorijos medelį pasiūlė amerikiečių sociologas Robert Merton. kuri jų veiklą suderintų su sistemos tikslais. lemiančios.adaptacija. Tai . Socialinių mainų teorijos išeities pozicija – žmonės sueina į socialinius santykius.2. Tai . ir tęsia juos tol. Kaitos priežastys apibrėžiamos įvairiose teorijose: natūralioji atranka (H.turi egzistuoti tokią sistemą sudarančių asmenų motyvacijos rengimo metodika. t. Dėmesio centre atsiduria stebimų žmonių elgesys ir jo įtaka tarpusavio santykiams.siekdama tam tikrų tikslų. Šios teorijos pagrindus suformulavo amerikiečių sociologai Tallcot Parsons ir Edward Shills. diferenciacija. Bottomore ir vokiečių sociologo R. Malthus). kaip kuriasi socialinės aplinkos struktūros ir kokios įtakos joms turi konkretaus individo elgesys. Spencer). darbo pasidalijimas ir kooperacija (E.sistema turi gauti atsargų iš aplinkos ir jas paskirstyti sistemos viduje. kai susikuria gerokai nuo normatyvinio modelio nutolusi sistema. Hobin). žymios asmenybės.R.santykiai sistemos viduje turi būti koordinuojami ir reguliuojami. technologija (U. kad bet kuri makrosociologinė analizė vertinga tik tuo atveju. Bokly).tikslo siekimo procesas. visų socialinių sistemų sąveika konsensuso pagrindu. o šiuolaikiniame pasaulyje žmonės pasiskirstė funkcijas. o socialinių grupių siekis perskirstyti valdžią. Pastarasis pabrėžia.stimulas (S) – interpretacija (I) – reakcija (R).stimulas (S) – reakcija (R). kalbos formas. kaip kolektyvinis nesąmoningumas formuoja simbolines visuomenės struktūras: ritualus. Dar labiau tai apibrėžta anglų sociologo T. Jie nurodė. Nyčė). Rostow). rasė (A. kurią būtų galima pritaikyti. Socialinės kaitos teorijos. T. Pirmąjį variantą atitinka George Homans “socialinių mainų” koncepcija. kol tuos apdovanojimus 8 . turėjusios lemiamą įtaką socialinei kaitai (F. Ankstesniais evoliucijos etapais skirtingas funkcijas atlikdavo vienas žmogus. kurios priežastys yra svarbiausios. Šios tikrovės pirmapradis darinys – kalba. kai nagrinėjamos konfliktuojančių socilinių grupių kovos už valdžią problemos. Mills. Jos kūrėjas – JAV sociologas Ch. . 3. Parsons teigė. tuo pasiekdami didžiulį ekonominį ir kultūrinį produktyvumą. Toynbee). Tai – vertybinio standarto palaikymo mechanizmo sukūrimas. kai gyvenimiškoji patirtis jau nebeatitinka praeityje susiformavusių visuomenės normų. kai didėja funkcijų. prioritetus. Bihevioristai skelbia psichinio prado viršenybę prieš socialinį: norint paaiškinti asmenų elgesį ir tarpusavio santykius. Kartu su funkcijos sąvoka jis įvedė ir disfunkcijos sąvoką. ekonomikos raida (U. Pagrindinis visuomenės tyrimo tikslas – aiškintis. Weber). karai (A. Mikrosociologinės teorijos 20 a. Jis tvirtino. Dahrendorf darbuose. . kad visos socialinės sistemos susiduria su keturiomis pagrindinėmis problemomis: . . tiriant konkrečias sistemas ir siekiant nustatyti jų bendrumą. Vienas valdžios perskirstymas neišvengiamai sukelia kitą. Tai – integracijos mechanizmo kūrimas. sistema turi nustatyti eiliškumą. gyventojų skaičiaus augimas (R. Struktūralizmo teorija skelbia struktūrinį – funkcinį požiūrį į socialinę tikrovę. kad socialinės sistemos pusiausvyrai užtikrinti būtini visi į šią sistemą integruoti elementai. antrąjį – George Herbert Mead “simbolinis interakcionizmas bei šių srovių atmainos. Disfunkcija siejama su sistemos anomija (išsiderinimu). antroje pusėje bandoma išsiaiškinti. nes laukia apdovanojimų. Socialinio konflikto teorija. kultūros tradicijas. Būdami neišvengiami ir nuolatiniai jie reiškiasi kaip interesų patenkinimo priemonė. kad socialinės sistemos tampa sudėtingesnėmis. kurias atlieka asmenys tose sistemose. Ogborn). Durkheim). Tačiau nėra įrodyta. geografinė aplinka. kurios tarpusavio sąveiką traktuoja skirtingai: . Išsiskiria dvi socialinio biheviorizmo atmainos.y. Jis pasiūlė funkcinės analizės modelių sistemą. kad socialinių konfliktų pagrindas – ne ekonominės priežastys. ypač klimatas (R. .

Esė apie laisvės politiką. A. Simbolinis interakcionizmas daugiausia dėmesio skiria lingvistinei ir daiktinei komunikacijai bei jų vaidmeniui. Duglas. kad atskiriems socialiniams kontekstams būdingos specifinės “tikrovės” ir “žinojimo” sankaupos. tenkinančias kitų žmonių poreikius (t. bet ir būti kito priimtam. meno ar kitos srities garbės vardas. 1996. žinojimo sociologija ir etnometodologija. socialinio konflikto ir struktūralizmo . Gellner E.gauna. D. 1996. Parson aiškina visuomenės evoliuciją ir jos veiklos efektyvumo didėjimą? 5. Modernybė ir asmens tapatumas. 2. socialinės kaitos. Grigas R. Sociologijos tradicija. 1927) atkreipė dėmesį į tai. Lucman T. 4.Mead asmenybę traktuoja kaip socialinį produktą ir vertina jos formavimąsi. praktinė (konkreti materialinė) pagalba. Apdovanojimai gali būti įvairūs: statusas. 1996. Žmogus. Apibūdinkite apdovanojimų vaidmens iškėlimą socialinių mainų teorijoje. Bloomer koncepciją. būtina ne tik pačiam būti pasirengusiam priimti kitą su jo vaidmenimis. Kokios priežastys gali lemti išankstinę individo nuostatą bendraujant? Literatūra Berger P. 3. kad dėl unikalaus suvokimo negalima tarpusavio sąveika. teikia apdovanojimus). 1929) ir Tomas Lucman (gim. Kurios krypties sociologinės teorijos siekia paaiškinti konkretaus individo elgsenos įtaką? 3. ar jis galutinai pagrįstas kokiais nors kriterijais. Jei šie “receptai” neveikia.3. Tačiau tai nereiškia. kurie skiriasi nuo bendrųjų ir racionaliai vertinamų normų. Vilnius: Pradai. Fenomenologinės sociologijos atsiradimas siejamas su vokiečių sociologo E.). pradėdamas sąveikauti su kitais individais. jau turi išankstinę nuostatą. premija ir pan. tai žmogus ieško kitų ir taip turtina biografiją ir patirtį.. Pagal kito simbolinio interakcionizmo H. Vilnius:Pradai. 8. Žinojimo sociologijos objektas – visa tai. Nisbet R. Sociologinė savivoka.H. Darendorf R. Anot jo. A. kad kiekvienas individas. Socialinės tikrovės konstravimas. Apibūdinkite sociologijos objekto sampratą žinojimo sociologijoje. Žymiausi etnometodologijos atstovai: H. Kaip etnometodologija aiškina individų sąveiką? 9. Kaip T.teorijas.A. Ši koncepcija siekia aprašyti individų ir visuomenės santykius. žmonės įtraukiami į nuolatinį interpretacijų ir vertinimų srautą. kas visuomenėje suvokiama kaip “žinojimas” nepaisant. Ši individų nuostata formuojasi pagrindu normų ir reikalavimų. kaip atliekamų vaidmenų sąveiką. jų prisitaikymo bei atsisakymo prisitaikyti pasekmes. naudoja šias priemones tam. Klausimai ir užduotys 1. G. Vilnius. formuojant asmenybę ir visuomenę. 2000. Sikurel. kiekvienas savaip suvokia jį supantį pasaulį.socialinių mainų ir simbolinio interakcionizmo – teorijas. 2001. siekiant tipinių tikslų tipinėse situacijose. Schultz teigia. 6. 9 . Vilnius. socialinis paskatinimas (mokslo. Apibūdinkite makrosociologines . Pradai. kuris valdo priemones. y.. Garfinkel. kad įgytų valdžią kitų žmonių atžvilgiu. kad kiekvienas žmogus turi unikalią biografiją. Vilnius: Pradai. kaip ši sąveika turėtų vykti. Į kasdieninį žinojimą įeina ir sistema praktinių veiksmų. Husserl (1859-1938) ir austrų filosofo A. Apibūdinkite mikrosociologines . Šiuolaikinės sociologinės teorijos Labiausiai paplitusios yra šios kryptys: fenomenologinė sociologija.struktūrinio funkcionalizmo. Kaip fenomenologinė sociologija aiškina individualų pasaulio suvokimą? 7. Schultz (1899-1959) darbais. Modernusis socialinis konfliktas. Etnometodologija skelbia. Žymiausi šios krypties atstovai – JAV sociologai Peter Berger (gim.

buities reikmenis. Kultūros samprata Kultūra yra žmogaus veiklos būdų. transporto priemones.SOCIOLOGIJA. Jo elgesį už šios ribos lemia kultūra. Individas negimsta visuomenės nariu. G. 4. Kavolio teigimu. Ją sąlygoja du veiksniai: mūsų biologinė prigimtis ir kultūra. Kultūra nusako žmonių santykius. KULTŪRA IR SOCIALIZACIJA 4. senkapiai. . Kultūra suvokiama kaip socialinio žmonių gyvenimo turinys. būtinas efektyviam dalyvavimui visuomenėje. Asmenybės formavimąsi skirtingai aiškina įvairios teorijos. Id – biologinis pagrindas.H. jų elgesio pavyzdžius. kai mokomasi suvokti visos grupės lūkesčius. Socializacija Socializacija yra visuomeninės sąveikos procesas. Pagal Charles Horton Cooley (1864-1929) mes esame tiek socializuoti. 10 . elgesio taisyklės. padeda asmenybei elgtis racionaliai. Sociologija skiria du socializacijos procesus: kultūros priėmimą ir asmenybės tapsmą. išsiversti be drabužių ar pastogės. ego. architektūrinę reikšmę turintys pastatai. “kultūra yra viskas. vaidmenys ir padėtys. etnokultūros ir gamtos paminklai.2. žmogaus – taip pat. Materialioji kultūra reiškia statinius. Superego sudaro visuomenė ir jos reikalavimai. George Herbert Mead (1863-1931) asmenybę suvokė kaip susidedančią iš dviejų sudėtinių dalių: aš (I) ir mane (Me). “mane” – kitų žmonių suvokimą apie asmenį. kuria bendrai naudojasi grupė žmonių. o kultūra – kaip dvasinė žmogaus raida. Socializacijos šaltiniai yra: kalba. V. absorbuodamas jos vertybes ir gyvensenos modelius. kaip protingai ir pagrįstai nutraukti “nesibaigiančius beprasmius pasaulio įvykius”. Kultūros specifinės apraiškos – menas ir mokslas. Pirminė socializacija (vaikystėje) yra ta. reikalaujantis patenkinimo. kurią individas patiria vaikystėje ir per kurią jis tampa visuomenės nariu. Jį apibūdina daiktinis aprūpinimas. bet tik iki tam tikros ribos. Ji padeda jiems orientuotis visuomenėje ir yra perduodama iš kartos į kartą. darbo įrankius. kas jiems ką nors reiškia”. kurio metu žmonės perima žinias. Max Weber teigė. kad kultūra siūlo. Kultūra yra biologiškai nepaveldima informacija. 2) žaidimai. vertybes. nes juos sukūrė žmonės. numatyti veiksmų pasekmes. Šie veiksniai apsprendžia žmogaus elgseną: mes negali skraidyti ar gyventi vandenyje. Kultūros reiškiniai yra dirbtiniai. kai individas suvokia elgesį kaip vaidmenų atlikimą ir juos atlieka lyg žaisdami. Ego derina id impulsus su superego reikalavimais. Civilizacija apibūdinama kaip socialinė visuomenės sąranga. kiek gebame pažvelgti į save kitų akimis. Jean Piaget (1896-1980) tyrė kognityvinę (pažinimo) asmens raidą – mokymosi mąstyti procesą. nuostatas. įgūdžiai.1. Kultūra siejama su prigimtinių žmogaus poreikių tenkinimu ir reguliavimu dirbtinėmis priemonėmis. Gyvūnų elgesys yra genetiškai užprogramuotas. turime suvokti visuomenės gyvenimo normas ir prie jų prisitaikyti. vengti pavojaus. priemonių. o tik su polinkiu į socialumą. kas žmonių pagaminta ir tai. Sigmund Freud (1854-1939) nurodė tris asmenybės sudedamąsias dalis: id. socializacija ir komunikacija. BAZINIS KURSAS 4. vertybių ir idealų visuma. Materializuoti dvasinės kultūros reiškiniai: piliakalniai. siekiai. kai vaikai kopijuoja suaugusiųjų elgesį. normų. “Aš” išreiškia asmens unikalumą. Mead skiria tris asmenybės raidos stadijas: 1) imitavimas. superego. 3) kolektyviniai žaidimai. Pagrindinė asmens socializacijos dalis yra kultūros perėmimas. o mūsų išmoktas elgesys.

bausmės už blogą elgesį. įsitikinimus ir tikslus. darbas. Kiekvienam asmeniui būdingas tam tikras proto programavimo mastas. kuris puoselėja šias vertybes. standartus. Pagrindinis vaidmuo tenka suaugusiajam.) Yra penki pagrindiniai socializacijos institutai: šeima. Simboliais vadinami daiktai. tačiau tuo pačiu jos yra panašios į kitų proto programas. Formaliosios normos yra aiškiai suformuluotos ir užrašytos. Dalyvaujant išskiriama: vaiko savarankiškumas. padedantis individui įsitraukti į naujas visuomenės gyvenimo sritis ir interpretuoti įgyjamą patirtį. Už jų nesilaikymą numatyta bausmė. Universalusis lygis yra būdingas beveik visai žmonijai. Frey kultūrą lygina su “kelio ženklais”. nes vaikas stebi suaugusiojo norus. mokykla (plačiąja prasme). Neformaliosios normos dažniausiai nėra užrašytos. kurių verta siekti. Tai biologinė žmogaus organizmo “operacinė sistema”. 3) resocializacija – vieno gyvenimo būdo atsisakymas vardan kito. vertybes (kai tai vertinti).y. atsidėkojimas už gerą elgesį. Asmenybės individualumas pasireškia skirtingu. Tai įstatymai. Individualusis programavimo lygis yra unikalioji žmogaus dalis. visuomenės informavimo priemonės. kaip. kurios leidžia prognozuoti žmogaus elgesį tam tikrose situacijose. garsai. pažanga ir kt. 2) profesinė socializacija. juokas ar verksmas. neretai neprognozuojamu elgesiu konkrečioje situacijoje. kelių eismo taisyklės. asmuo. Ši sistema yra paveldima. Hofstede skiria tris proto programavimo lygius: universalus. normas (kaip elgtis). naujos profesijos įgijimas. kolektyvinis ir individualus. Slopinant išskiriama: vaiko paklusnumas. humaniškumas. žodžiai ir veiksmai. reguliuojančius žmonių elgesį. apdovanojimai. simboliniai apdovanojimai ir bausmės. t. kaip tos kultūros nešėjas. Skiriami trys antrinės socializacijos tipai: 1) išankstinė socializacija – naujo vaidmens apmąstymas ir bandymas jį atlikti. Elgesys pasireiškia per individo žodžius ir veiksmus. Nors kiekvieno asmens proto programos yra unikalios. visa tai. ką išmokstame socializacijos procese. net kartu užaugusių identiškų dvynių elgsena skiriasi. sankcijos.Antrinė socializacija (suaugusių) yra tolesnis procesas. vertybės. darbovietė. sąlygojantis. Goodenough skiria keturis kultūros elementus: sąvokas apie supantį pasaulį (kas egzistuoja). žymintys sąvoką arba idėją. kuris labai skiriasi nuo pirmojo (pavyzdžiui. atsisakymas nuo buvusio gyvenimo būdo ir pan. asmens laisvė. turintys kokią nors sutartinę reikšmę. išsilavinimas. Pirminė socializacija vyksta slopinant ir dalyvaujant. normos. padedančiais orientuotis. JAV antropologas W. pasireškianti tokiomis elgsenomis. jis traktuotinas. elgesys su vyresniaisiais ir bendraamžiais. Sociologai skiria formaliąsias ir neformaliąsias normas. 4. lygybė. trunkanti visą gyvenimą. bendravimas nurodinėjant. kad žmogus panašiose situacijose elgsis daugiau ar mažiau vienodai. kurie rodo jo vertybines orientacijas. Kalba yra pagrindinė kultūros perdavimo priemonė. Šiuolaikinėje europietiškos kultūros visuomenėje dominuoja šios vertybės: asmeninė sėkmė. bet visuotinai 11 . žodinis bendravimas. kalba. Egzistuoja tam tikros bendrumo dimensijos. santykius(kaip visa tai susiję). Jei individui vaikystėje ir jaunystėje yra įdiegiamos tam tikros vertybės. Kultūros elementai Amerikiečių sociologas A. materialinė gerovė. Vertybėmis vadiname visuomenėje pripažįstamas idėjas. vaizdai. G. pavyzdžiui. bendraamžių grupės. Šiuolaikiniuose sociologijos vadovėliuose dažniausiai nurodomi penki kultūros elementai: simboliai. Kolektyvinis programavimas būdingas tam tikrai žmonių grupei arba kategorijai: kalba. bendravimas sąveikaujant. Normos išreiškia taisykles.3. bendravimas be žodžių. vidaus tvarkos taisyklės ir kt.

Etnocentristinis požiūris ypač pavojingas daugiatautėje visuomenėje.socialiniai skatinimai (pozityvios) ir bausmės (negatyvios). rokerių). Tai – kalba.suprantamos. Šio etalono neatitinkančios kultūros laikomos nenormaliomis. svetingumas. o pasmerkimas. 2001. Žmogus istorijoje. sankcijos? 9. Kaunas. Ją išreiškia skirtingi papročiai. leidžiančių vienas etnokultūras laikyti pranašesnėmis už kitas. 1994. nes gali sukelti priešiškumą ir nesantaiką. panieka ir pan. Su bendrąja ar dominuojančia kultūra konfliktuoja kontrkultūra (deviantinė subkultūra): kai kurių jaunimo grupių (pankų. Vilnius. pagalba silpnesniam ir kt. vertybės. kad nėra universalių standartų. profesinės. p. Sankcijos sąlygoja normų laikymąsi. ardantis universaliuosius kultūros pagrindus. nes jos daro vis didesnį poveikį bendrajai visuomenės kultūrai. 2. sąlygojančias kultūros universalumą. Pozityvios sankcijos: apdovanojimai. dažniausia gresia ne bausmė. blogesnėmis. bet stengiamasi suvokti. ir kt. materializuotos ir dvasinės kultūros apraiškas. Tautinė savivoka. Paaiškinkite. Jas pažeidus. 1992. nemandagumą. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Tačiau žmonija turi ir vienijančias gijas. Kitos kultūros elementas nėra vertinamas kaip blogas arba geras. 3. pasmerkimas. 36-43 Grigas R. kodėl jis egzistuoja. nešvankią kalbą.). religija. 4. bendras darbas. religinės. Ką išreiškia šie kultūros elementai: simboliai. 12 . kalba. 5.4. Kuo skiriasi kultūrinis reliatyvizmas nuo etnocentrizmo? 10. Kultūriniu reliatyvizmu laikome suvokimą. būsto. už šiukštų elgesį. Visuomenės nevienalytiškumas sąlygoja kultūros vidinę įvairovę. Etnocentrizmas yra kitų kultūrų vertinimas. meninės raiškos priemonės (šokiai. Nurodykite veiksnius. ką reiškia socializacijos procesas. seksualinių mažumų. Vilnius. Požiūrį į kultūrų įvairovę išreiškia kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Apibūdinkite antrinės socializacijos tipus. Tai . paaukštinimai tarnyboje ir pan. Klausimai ir užduotys 1. laikant savąją kultūrą etalonu. Paaiškinkite kultūros sąvoką. 7. Kiekvieną visuomenę sudaro įvairios etninės. 6. perkėlimas į žemesnes pareigas. Charakterizuokite pagrindinius socializacijos šaltinius. maisto. visiems reikia saugumo. laisvės atėmimas ir pan. Sociologai skiria dorovines. Literatūra: Broom L. Apibūdinkite materialiosios. Paaiškinkite subkultūros ir kontrkultūros sąvokas. Kultūrų vienovė ir įvairovė Skirtingos visuomenės pripažįsta ir skirtingas vertybes. saviraiškos galimybių. sąlygojančius individo socializaciją. Visur žmonės yra dviejų lyčių ir skirtingo amžiaus. Kultūrų įvairovę sąlygoja etniniai veiksniai. amžiaus grupės. p. normos. išryškindami slopinimo ir dalyvavimo įtaką. kurioms būdinga savita kultūra – subkultūra. padrąsinimas. Neretai šis poveikis yra žalingas. pagyrimas. Negatyvios sankcijos: piniginė bauda. pažeminimas. Formaliųjų normų laikymąsi skatinančios sankcijos taip pat yra formalizuotos. 8. 127-163 Kavolis V. 4. teisines normas ir papročius. premijos. dainos ir kt. Neformaliųjų normų laikymąsi reguliuoja aplinkinių reakcija: skatina šypsena. Todėl iškyla kultūrinių universalijų būtinybė. pavyzdžiui. Apibūdinkite pirminės socializacijos procesą. baudžia piktas žvilgsnis. religinių sektų. Sociologų uždavinys – skirti didesnį dėmesį deviantinėms grupėms.

šeimos narių vaidmenys). motina vaiku rūpinasi visapusiškai). kurią dažniausiai apibrėžia profesija. pirklys. kurio tikimasi (lūkesčiai) ir realus elgesys nėra sutampantys dalykai. kiti – neformalizuoti. formalizavimas (vieni vaidmenys reglamentuojami taisyklėmis. bajoras). paskirstymą ir vartojimą. 5) žinių perdavimo bei augančios kartos socializacijos. susijusi su tam tikrais lūkesčiais. institutas. Vaidmuo yra dinamiškas: elgesys. Šiuos poreikius tenkina baziniai socialiniai institutai: šeimos. motyvavimas (skirtingi vaidmenys sąlygoja skirtingus motyvus. 13 . kuri tampa ypač reikšminga judrioje šių laikų visuomenėje. pavyzdžiui. Visuomenę sudaro socialinių institutų (ekonominių. Pavyzdžiui. nei neįgiję gilesnio išsilavinimo. gimimo vieta. Socialinis vaidmuo – elgesio modelis. 2) gėrybių. kurio tikimasi iš tam tikrą statusą užimančio individo. kitaip su dėstytojais. Individui būdingas ne vienas vaidmuo. Skirtingi lūkesčiai sukelia vaidmens įtampa. Elgesį lemia temperamentas ir charakteris. pavyzdžiui. suteikia visuomenės gyvenimui organizuotumo ir reguliavimo įspūdį. išlaikyti ir auklėti vaikus. o jų rinkinys: dirbantis studentas vienaip elgiasi su studentais. pavyzdžiui. Vilnius. verslininko ir labdaros dalintojo). grupė. tėvai. teisinių ir kt. T. Kultūros dirbtuvė. labiau išsilavinę. tėvas savo vaikams. gamybos. vyras savo šeimoje. anksčiau netgi profesinė veikla (valstietis. 3) saugumo ir socialinės tvarkos. 1996. 2) įgytoji. Šeimos instituto paskirtis – tęsti giminę (žmonijos egzistavimą). nuolatinius socialinius santykius. (editor). 4) dvasinių problemų. Oxford and Cambridge. Socialinė padėtis (statusas) – nuolatinė individo padėtis visuomenėje. Dažniausia tai yra elgesys. religijos ir išsimokslinimo. organizuoti kasdieninį šeimos narių gyvenimą. gavimo būdas (vienus vaidmenis lemia gauta padėtis. Tai gali sukelti vaidmenų konfliktą. kitus pasiekia pats individas). kitokio – jo kolegos. dirbantieji. 3) pagrindinė padėtis. Vaidmenų apibūdinimas. kiti – labai platūs. kurią individas renkasi sąmoningai ir jos siekia. profesiniais reikalavimais. Dirbantis studentas dažniau apibrėžiamas pagal jo darbinę poziciją. vedęs studentas yra sūnus savo tėvams. Kartais labai sunku suderinti kelis skirtingus vaidmenis. dirbančiai ir besimokančiai mažamečių vaikų motinai. ekonomikos. Ekonomikos instituto paskirtis – organizuoti prekių bei paslaugų ir kitų gėrybių gamybą. artimieji – emocionalūs). reikalingų žmogaus gyvenimui. Pagrindiniai jos komponentai: padėtis.Kavolis V. politinių. 1995. nei bedarbiai. amžius. pavyzdžiui. Parson nurodo penkias charakteristikas: emocionalumas (gydytojas prie ligonio – santūrus.) visuma. dar kitaip – su savo tėvais ar vaikais bei bendradarbiais. pavyzdžiui. vaidmuo. atitinkantis statusą. gyvenimo prasmės. kurią sąlygoja lytis. vienokio elgesio iš tarnautojo tikisi klientai. teisėmis ir pareigomis. Socialiniame gyvenime skiriami penki pagrindiniai visuomenės poreikiai: 1) reprodukcijos. The Sociology of Culture. politikos. Žmogaus padėtis visuomenėje lemia net jo dvasinę būseną ir sveikatą. Socialinės padėties tipai: 1) gautoji. SOCIALINĖ STRUKTŪRA Socialinė struktūra apima socialinės sąveikos būdus. Pavyzdžiui. apimtis (vieni vaidmenys yra apriboti siaura profesine veikla. USA: Blackwell. Geriau jaučiasi tie. 5. rasė. todėl tą pačią visuomeninę padėtį užimančių žmonių elgesys yra individualus ir labai skiriasi. kurie yra patenkinti savo padėtimi: gyvenantys santuokoje jaučiasi laimingesni. tačiau pagrindinė jo padėtis – studentas. nei vienišiai. dar kitokio – įstaigos vadovybė. Socialinio instituto paskirtis – tenkinti kurį nors svarbų socialinį poreikį. Crane D.

2. Grupės narių sąveika gali būti tiek labai stipri (pavyzdžiui.1. Religija padeda suvokti šventumo sąvoką. nors būna ir išimčių. Ką nusako socialinė individo padėtis? 3. 6. grupė turi vadovą – “lyderį”. bet stabilesnė už diadą.diada ir triada. kuriai būdingas tam tikras bendrumo laipsnis ir tarpusavio sąveika. simboliai. Triada taip pat nėra stabili. Kuriais požymiais galima apibūdinti pagrindinę individo padėtį? 5. Grupę vienija suvokimas. kuriose individas visai nuasmeninamas. pavyzdžiui. Palyginkite. statistiškai vertinant. kad kiekvieno nario elgesys yra svarbus kitiems jos nariams. “autoritetą”. Diada. Dauguma grupių toleruoja asmens laisvę. Grupės nariai suvokia savo priklausomybę šiai grupei ir neretai kitų žmonių yra laikomi priklausančiais šiai grupei. kultūros klestėjimą. tačiau yra ir tokių. fanatiška religinė sekta. Mažiausios grupės . žmogiškąją pareigą žemėje. Kuris institutas užtikrina įstatymų laikymąsi? 10. įgūdžius. organizuoti viešąjį gyvenimą. Šios grupės 14 . kurti žmonių bendrabūvio taisykles ir prižiūrėti kaip jų laikomasi. Grupių klasifikacija Pagal svarbą ir sąveikos pobūdį skiriamos pirminės ir antrinės grupės.Politikos instituto paskirtis – sutelkti skirtingus interesus turinčius visuomenės narius. “Dievas prisakė mums būti broliais”. Antrinės grupės yra didelės. kuo skiriasi gautoji padėtis nuo įgytosios? 4. Religija stiprina visuomenės solidarumą. asmenybės dvasingumą. šeima. artimų draugų rate). KATEGORIJOS IR ORGANIZACIJOS 6. Skiriama vidaus ir užsienio politika. Joje dažniausia pasireiškia didžiausias pasitenkinimas bendra veikla. Efektyvus mažos grupės narių skaičius – penki. . Kokios svarbiausios išsimokslinimo instituto funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje? 6. nuasmenintos. tiek labai silpna arba tik formali. . vertybines orientacijas. Kokios svarbiausios šeimos instituto funkcijos? 9. Pirminės (mažosios) grupės pasižymi tiesioginiais asmeniniais emociniais ryšiais (pavyzdžiui. šeimoje. Apibūdinkite socialinės struktūros sąvoką 2. kuriems grupė yra pritarusi). SOCIALINĖS GRUPĖS. kultūros modeliai. padedantys atpažinti grupę. Kaip taisyklė. visuomenės tobulėjimą. yra gana nestabili. Socialinės grupės samprata Socialinė grupė – žmonių bendrija. Konformiškumas – grupės narių prisitaikymas prie bendrų vertybių ir normų. Klausimai ir užduotys 1. Kokiomis charakteristikomis galima apibūdinti individo vaidmenį? 7. dorovės reikšmę ir vaidmenį. Religijos instituto paskirtis – padėti suvokti gyvenimo prasmę. Grupės požymiai: . skatinti mokymąsi visą gyvenimą.bendri uždaviniai.vienijantys veiksniai (bendros vertybės.narystė. labai artimi draugai). Apibūdinkite pagrindinius visuomenės poreikius ir juos atitinkančius institutus 8. besiremiančios bendrais specifiniais interesais arba bendra veikla. Paaiškinkite socialinio vaidmens dinamiškumą ir vaidmenų derinimą 6. tarpusavio pagarbą. Išsimokslinimo instituto paskirtis – perduoti iš vienos kartos į kitą žinias.

). tiek ir klientams. nes atliekant tam tikrą veiklą būna tenkinami ir saviraiškos bei kiti emociniai poreikiai.3. “šakų” principai): kiekvieną žemesnė biurą kontroliuoja aukštesnysis. 3. tačiau tai reiškia taisyklių vykdymą. 2. 6. Kiekviename biure (administracinėje įstaigoje) saugomi veiklos dokumentai. vadinamos civilizacijomis. valdymo struktūromis (skyriai. Darbo pasidalijimas. kurių narius vienija tam tikri socialiniai. Jos privalomos tiek tarnautojams. Kartais tarp šių grupių sunku nubrėžti ribą. mūsų) ir “kitos” (ne mūsų. Tarnaujant biurokratinėje organizacijoje numatytas kilimas tarnyboje – pagal ištarnautus metus ir nuopelnus biurui. tačiau gali trukdyti įvertinti realią situaciją. Didžiausios grupės.dažniausia susidaro tik tam tikrai veiklai atlikti: darbo kolektyvas. panašias socialines charakteristikas. Valdymo (biurokratinės) organizacijos daugumoje visuomenių įsigalėjo nuo 19 a. Svarbiausius biurokratijos bruožus gana išsamiai nusakė M. sudarytos iš renkamų bei skiriamų pareigūnų. Ryškus agregacijos pavyzdys – autobuso keleiviai. dabartinė kaimo situaciją kuruojanti žinyba vadovaujasi mitais apie 15 . Organizacijos skirstomos į formalias ir neformalias. griežtai reglamentuotą valdymą. “pakopų”. konkretiems atvejams sudaromos darbo grupės ir kt. Neretai jos siejasi su techninėmis bei technologinėmis organizacijomis. neįgalieji ir pan. Bendrija. tam tikros meno srities gerbėjai ir pan. politinė organizacija. Organizacijos nuo kitų grupių skiriasi didesniu apibrėžtumu: reglamentuota naryste. valdybos. nuostata arba mitu. prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. mokinių klasė. Pavyzdžiui. kuriems ši veikla yra pagrindinis užsiėmimas. Instrumentinė grupė – tam tikrai veiklai atlikti (sporto komanda. Darbuotojas privalo būti lojalus savo organizacijai. studentų grupė. susijusios asmeniniais ryšiais. sporto sirgalių klubas ir pan. darbininkų grupė. vadinami kategorijomis: žemės arba privačių namų savininkai. Didelės socialinės grupės. vadinama agregacija. politiniai arba kultūriniai tikslai ir veiksmų programa. panašų socialinį statusą: prestižinis klubas. emociniams poreikiams tenkinti (tautosakos rinkėjų būrelis. Dokumentų tvarkymas – viena iš svarbiausių tarnautojo prievolių. 1. vadovaujantis įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Tarnautojų veikla yra nuasmeninta. ir profesionalų tarnautojų. nuomininkai. Pagal veiklos tikslus skiriamos instrumentinės ir ekspresyvinės grupės. vadinami organizacijomis. Pastarosios dažnai vadinamos socialiniais tinklais. “piramidės”. išskiriamos kultūros istorijoje. Dideli visuomenės dariniai. Vadovavimasis tam tikra ideologija. susidarančias spontaniškai. Weber. Atskiras veiklos sritis aptarnauja etatiniai darbuotojai. nuostatais. Veiklą reglamentuoja griežtos taisyklės. Tačiau ji turi ir ryškių trūkumų: 1. išreiškiančiomis konkretaus istorinio laikotarpio arba geografinio regiono socialinės ir kultūrinės raidos specifiką. bet jų sąveika – menka arba jos praktiškai nėra. Biurokratija reiškia racionalų. svetimos) grupės. muzikantų kapela). Karjera. Dažniausiai tokios grupės išskiriamos tik vykdant socialinę statistiką. Valdžios hierarchija (“laiptų”. ekspresyvinė – saviraiškai. Pagal individo susitapatinimo su grupe laipsnį skiriamos “savos” (mano. kuriuose tarp individų nėra tiesioginės sąveikos. Jie atspindi socialinių ryšių bendrumą. 4. kuri atskleidžia tipinę elgseną – etaloną. Formalizuotos valdymo organizacijos Šiuolaikinėse visuomenėse yra susiformavusios specifinės valdymo aparato organizacijos. o ne asmeninį atsidavimą viršininkui. Tokiu atveju biurokratija tampa pažangos stabdžiu. Antrinių grupių viduje dažnai susikuria ir pirminės grupės. Jų tarnyba grindžiama profesinėmis kvalifikacijomis. kurios nariai yra vienu metu vienoje vietoje. neretai turinčių politinį pasitikėjimą. Tyrinėtojai dažniausiai visuomenėje išskiria referentinę grupę. Tai sutelkia organizaciją.

turinti įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžios institucijas. neefektyvus ir nebeatsakingas už jam patikėtą sritį. 3. Valdymas gali būti autoritarinis (viską lemia vadovas). Tačiau besiplečiantis biuras darosi vis labiau nelankstus. 16 . pasitelkdami visuomenei priimtinus argumentus.5. bet ir jų valdymo stilius. Kuo visuomenė demokratiškesnė. nors jo veiklos finansavimui skiriamos vis didesnės lėšos. Biurokratai suvokia. kad jų reikšmingumas ir saugumas priklauso nuo biuro plėtimosi. Deviacijos samprata Deviacija – nukrypimas nuo visuomenėje priimtų elgsenos normų (angl.smulkiųjų ūkių išnykimo būtinybę. kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas (Lietuva – parlamentinė respublika). ignoruodami akivaizdų faktą. priklausomai nuo politinės sistemos. reikia sugebėti įvertinti visą sistemą. 6. – deviancy . Neracionalios plėtros polinkis. Pasižymintieji deviaciniu elgesiu bando jį pateisinti. Vyriausybė. dažnai siejamas su blogiu arba net nusikaltimu. neleidžia formuotis viduriniajai kaimo gyventojų klasei. kad tai man teikia malonumą. Pagal realias galias pajėgiausia yra vykdomoji valdžia – Vyriausybė. Kontrolė yra vidinė (savikontrolė) ir išorinė. kai monarcho veiklą reglamentuoja Konstitucija). ima strigti jo vidinė organizacija. Gyvenu vieną kartą ir turiu teisę mėgautis malonumais. ligonines. kad toks elgesys pažeidžia kitų žmonių teises. Tačiau griežtas darbo funkcijų susiskirstymas administracinėse įstaigose bei jų pavaldumo hierarchija eliminuoja tokios analizės galimybę.” Kad rūkymas sukelia ligas. yra nemalonus arba net pavojingas aplinkiniams. netoleruotinas elgesys. Neracionalių sprendimų tikimybė. dažniausia pabrėždami asmens teisę elgtis laisvai. Parlamentas. valdymas nesikišant (vadovas yra pasyvus. valdymas dalyvaujant (vadovas bendrauja su pavaldiniais ir skatina juos bendradarbiauti tarpusavyje). Aukščiausia valdžia. Valstybė savo raidos strategiją ir taktiką įgyvendina per socialinius institutus: Vyriausybę. Norint priimti tinkamiausius sprendimus. tačiau kartu stengiamasi išlaikyti joje stabilumą. tuo labiau joje dominuoja įtikinimas ir savikontrolė. o darbuotojai daro tai. Biurokratinės institucijos padalinių efektyvumą ženkliai sąlygoja ne tik darbuotojų profesionalumas ar pareigingumas. trukdo smulkaus verslo plėtrai. Deviacija šiuolaikinėje sociologijoje traktuojama kaip nesugebėjimas prisitaikyti. Valstybė ir valdžia Valstybė yra visuomenės politinė organizacija. Panašiai teisinasi girtuokliai. kad rūkymo sukeltų ligų gydymas tampa sunkia našta visuomenei. Lietuvos Konstitucijoje sakoma. jiems atskleidžiama daugiau informacijos. tuo sunkiai bendradarbiauti tarpusavyje. teismus. Išorinę kontrolę vykdo specialios institucijos: Vidaus reikalų ministerija. Valdžia yra politinis viešpatavimas. kas jiems atrodo svarbu). Valdžios perimamumą demokratinėje visuomenėje užtikrina rinkimai. rūkaliai stengiasi neužsiminti arba užginčyti daromą žalą. 6. Prezidentas. išnagrinėti visas alternatyvas ir galimas pasekmes. 2. Valstybės institucijos vykdo vidaus ir išorės (užsienio) politiką.4. Kiekviena vyriausybė siekia patobulinti visuomenę. Vyriausybė ir Teismas. prokuratūra. Tarnautojas yra nesuinteresuotas atskleisti visą turimą informaciją ir dažniausia nepajėgus vadovautis sisteminiu požiūriu. besielgiantieji amoraliai. policiją ir kt. mokyklas. Kuo organizacija didesnė. globos (su darbuotojais tariamasi. yra monarchas (dabartiniu metu dažniausia laikomasi konstitucinės monarchijos modelio. Yra dvi skirtingos socialinės kontrolės sampratos: tolerancijos ir draudimo. Toks biuras darosi nebekontroliuojamas. Prezidentas. Pavyzdžiui: “Rūkau todėl.nukrypimas). Valstybės kontrolierius ir kt.

bet ir pats sau. riziką išbandyti tai. asmenys. socialinę atskirtį. Pavyzdžiui. Tai tampa gera pamoka kitiems visuomenės nariams. pabėgėliai. Socialinio neteisingumo arba karo išvargintose visuomenėse išsiskiria migrantai. menkina asmeninės individo atsakomybės svarbą. Taip susikuria marginalinės grupės (alkoholikai. kaimo gyvenamųjų vietovių ekonominės problemos. Skirtingai nuo autoritarinių režimų. 6. nubaudžia laisvės atėmimu ir pan. sukelta baimės. Deviaciniu elgesiu pasižymintys asmenys ieško bendraminčių ir buriasi į grupes. 3) deviaciją gali sąlygoti nepakankamas išsilavinimas. kaip anksčiau niekada nesielgdavo. tiek ir finansines problemas. 4) radikalūs politiniai ir ekonominiai pokyčiai. narkomanai. psichiniai susirgimai. Tačiau ne visuomet deviacinis elgesys yra tyčinis ir piktybiškas. palaikančioms tvarką.). maištininkai. Deviacijos pasekmės yra neigiamos ir teigiamos. nusikaltėliai ir kt. sukelia visuomenės senėjimą. iškreiptas vyriškumo arba lyčių lygybės suvokimas. gyvenantys ne santuokoje. Kartais deviacinis elgesys dirbtinai išpučiamas. bandant atkreipti visuomenės dėmesį ir išsikovoti lengvatų arba leidimo nepaisyti pripažintų elgesio taisyklių. Išplitusi deviacija tampa rimta problema visuomenei. Deviacinis elgesys tampa tarsi kompensacine funkcija. Valkataujančių. piktybiškai nepaisančius dorovės bei teisės normų. 2) sustiprina visuomeninę atsakomybę ir susitelkimą. Tai leidžia jam jaustis tarp “savų”. 3) skatina pribrendusius socialinius pokyčius. Tokios politikos pasekmės – išplitęs nusivylimas savo valstybe. Jį gali sąlygoti ir nepakankamas visuomenės dėmesys atskiroms socialinėms grupėms. Demokratiška visuomenė analizuoja ir kontroliuoja deviacijos apraiškas. 2) deviacijos kilmė gali būti psichologinė. demokratinėse valstybėse ypač akcentuojama įspėjamoji (prevencinė) veikla.). pykčio. panieka institucijoms. Marginalai kėsinasi į kitų visuomenės narių teises.6. visuomenė per savo institucijas pašalina iš atitinkamos socialinės grupės (atleidžia iš užimamų pareigų. apmaudo. fizinis luošumas. Tado Blindos fenomenas. Silpnesnės valios bei neturinčius tvirtesnių moralinių nuostatų asmenis tai privedė prie girtuokliavimo. piktnaudžiavimo socialinėmis pašalpomis. jas nuolat pažeidžia. liudydamas apie permainų būtinybę. Deviacijos priežastys ir pasekmės Deviacijos priežastys gali būti įgimtos ir įgytos: 1)deviacinį elgesį gali sąlygoti genetinės mutacijos. remdamiesi savo menkomis žiniomis ir skurdžia patirtimi. Pavyzdžiui. kas draudžiama. noro atkeršyti ir pan. Egzistuoja formalioji ir neformalioji socialinė 17 . įtampą. bedarbystę. Tokiais atvejais deviacinis elgesys plinta. esantis skirtingų socialinių sistemų paribyje. o kiti pasimeta ir ima elgtis taip. korupcija ir pan. Pavyzdžiui. platina amoralumą.Plėšikas bando teisinti savo elgesį ne tik visuomenei. organizuotų nusikaltėlių gausa sukelia tiek teisėsaugos. Taip gali atsirasti noras išgyventi stiprius pojūčius. kuriose pirmenybė teikiama represinėms priemonėms. kai dalis žmonių bando išnaudoti pokyčius savo naudai (“prichvatizacija”. sąlygojo gyventojų nuskurdimą. Asmenis. ekonomikos nuosmukis. kurie turtą įgijo neteisėtais būdais. kai reiškinio esmės nesuvokiantys asmenys bando ją apibrėžti. paspartina reformas. kurios nėra reglamentuotos griežtomis taisyklėmis. ženkliai didina nepilnose šeimose arba visai be tėvų augančių vaikų skaičių. kurias sąlygojo neapgalvota žemės reforma. Marginalas – asmuo. palengvinančia neviltį. 5) primityviosios pop-kultūros ir žiniasklaidos poveikis ypač ryškus paauglystėje ir ankstyvojoje jaunystėje. o kartais netgi bando įteisinti kitokį.).. girtuoklių arba narkomanų. negu įprastą elgesį. Marginalai savo elgesiu oponuoja visuomenėje įteisintoms normoms. kad apiplėšia turtingesnius. Teigiamos pasekmės: 1) išryškina tas visuomenės gyvenimo normas. patiriantis jų prieštaringą poveikį. pyktį. Tai priverčia visuomenę apsispręsti.

Ne Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Gidens. sk. Kokie požymiai padeda atpažinti grupę? 2. Valdas. įspėjimu. 2004 Tidikis. Nusikalstamas. 2003 11 4 37 8 2 7 24 23 Kraniauskienė S. Kuo skiriasi instrumentinė grupė nuo organizacijos? 6. 2. V. Socialinių tyrimų metodologija.kontrolė. 2004 Sociologija. visuomenei pavojingas elgesys užtraukia bausmę. Literatūros šaltinio pavadinimas Ar yra ŠU Egz.. Vilnius: 30 Ti-19 Lietuvos teisės universiteto leidybos centras. Kaunas: UAB „Poligrafija ir 31 Gi-32 informatika“. Vilnius: 31 PrVilniaus teisės ir verslo kolegija. 10. Arvydas. Vilnius: Homo Liber. panieka. Eil. Apibūdinkite deviacijos apraiškas ir priežastis. 1. 2009. 001 KaKaunas: Judex. išryškėjančius biurokratinėse struktūrose? 8. Taikomoji sociologija. Kaip visuomenė gali šalinti trūkumus. Neformalioji kontrolę išreiškiama pastaba. kab. Sociologija: teorija ir praktika. Kokie veiksniai gali suardyti grupę? 4. Kaip suderinti siekį tobulinti visuomenę ir išlaikyti jos stabilumą? 9. Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu". Nusakykite deviacijos prevencijos ir kontrolės formas demokratinėje valstybėje. Kaunas: 31 SoVDU leidykla. Paaiškinkite pagrindinius biurokratijos bruožus 7. sk. Mokomoji knyga. Rimantas. Vadovėlis.: Aidai. fak. Kaip atskirti pirmines ir antrines grupes? 5. pasmerkimu. Sociologijos pagrindai: pagrindinės sociologijos temos: mokomoji knyga. Kaunas: 31 GuTechnologija. 4. Sociologija. 3. Kaunas: Technologija. Irena. Zenonas Norkus "Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos 10.Nr. 2005 Guščinskienė J. 6. knygyne metod. 5. Mokomoji 31 Luknyga. Kęstutis. 7. 9. 2003 31 MaPruskus. Klausimai ir užduotys 1. 2004 258 Kardelis. Sociologija. 8. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2002 413 Luobikienė. 2006 123 Matulionis. V. Sudarytojas Vylius Leonavičius. Anthony. LITERATŪRA Studijoms rekomenduojama pagrindinė literatūra (svarbiausi šaltiniai . Socialinių tyrimų metodika. Kas vienija grupės narius? 3. 2009 18 .išryškinti): Leidinio ŠU bibliotekoje šifras egz.

Vilnius: VPU. 15. Kaunas: Technologija. Vilnius: Pradai. 2004. Šeima. Subkultūra: fenomenas ir modernumas. 2000 Bourdieu. Tonkiss Fran. 27. Juozas. Socialinės sferos sociologija: teorinis metodologinis aspektas. Algirdas. Vilnius: Eugrimas. 23. Jūratė. Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2003 Pivorienė. Vilnius: Aldorija. John. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2004 Tautiškumas ir pilietiškumas: atskirtis ar dermė? Monografija. Vilnius: Vaga. Mokomoji knyga. 2005 Bagdanavičius Juozas. šeimos politika: modernėjimo prieštaros. Vlada ir kt. 8/E. 3. John J. 2005 Melnikas. Senkus Vladas. Vylius ir kt. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. 32. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras. 17 18. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. 33. Elitas ir lyderystė. 7. 29. Steven Brint. Egidija. Studijų knyga. 6. 2004 Stankūnienė. Tadas. 2006 Šlapkauskas. Jolanta. Atsakingas redaktorius – Antanas Čiužas. Vilnius: VPU leidykla. 8. Jurgis. 2006 Gaižutis. 31. Etninis nepakantumas. Jonas. Vilnius. 2007 Vanagas. 2007 Tomlinson. 13. Lietuvos gyventojai: per du tūkstantmečius. Sudarė Valdas Pruskus ir Romualdas Grigas. Meno sociologija. Mokslo aidai. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: VDU. Vilnius: Baltos lankos. Max. 2000 Grigas. Slomczynski. 5. 2005 Ramanauskaitė. 10. vaikai. 24. 2001 Etniškumo studijos. Pierre ir Wacquant Loic J. Edited by Kazimierz M. Tautinė savivoka. Borisas. Rinkos visuomenė. 2006 Leonavičius. Vadovėlis.D. 19. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Vadovėlis. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. Miesto sociologijos pagrindai. Bendroji ir medicinos sociologija. Vilnius: Pradai. Vilnius: Rosma. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Firidas. 22. Romualdas. Vilnius: VPU. 2005. 2002 Vaitiekūnas. Vytautas. 2002 Masiulis. 11. 2001 Guščinskienė. 28. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. Piliečio pozicija. Literatūros šaltinio pavadinimas Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės. Globalizacija ir kultūra. 2006 Social Structure: Changes and Linkages. 1998 Giddens. 14. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla. 2008 Kaminskas. 2006 Valackienė. Vilnius: VPU leidykla. Vilnius: Vaga. VPU leidykla. Autorių kolektyvas. Vilnius: Vaga. Raimundas. 2004 Slater Don. Vadybos sociologijos aspektai. 12. Religijos sociologija. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve. 26. 34. Organizacijų sociologija. Kęstutis. Transformacijos. 4.Nr. 21. Anthony. Vilnius: VPU. 2006 Schools and Societes. Stanford Social Sciences. Prentice Hall. Kaunas: VDU leidykla. Emile. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Sociologinis tyrimas. 1. 2000 Macionis. Sudnickas. 2005 Bagdanavičius. 25. Stanford. Ering. 20. 2005 Lietuvos socialinė struktūra. 2002 Jasaitis. Asta. 2006 Durkheim. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Sociologijos pagrindai socialiniame darbe: šeima. 2. Teisės sociologijos pagrindai. Sociologijos metodo taisyklės. 9. Grigas Romualdas. Vilnius: Pradai. Vadovėlis. Vilnius. Vilnius: Mintis. Modernybė ir asmens tapatumas: asmuo ir visuomenė vėlyvosios modernybės amžiuje. 16. Robert A. Savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland. sveikata. 2007 Nisbet. 2002 19 . California. Stasys.Papildoma literatūra: Eil. Sociologijos teorijos. 2000 Goffman. Warsaw: IFiS Publishers. 1996 Weber. Mokomoji knyga. Valdas. 30. Primirštieji lietuvių sociologai. Monografija. Sociologijos tradicija. Society: The Basics. Pruskus.

Socialinės stratifikacijos samprata. Pirminė ir antrinė socializacija. Sociologija tampa savarankišku mokslu. Anketinė apklausa. 25. Tyrimo etapai. Socialinis mobilumas. Pozityvistinė sociologija (O. Dokumentų rūšys. 20. Jų vykdytojai. Dokumentų analizės metodas taikomuosiuose sociologiniuose tyrimuose. 14. Respondentų atranka. 11. Vertybių sistemos vaidmuo. Sociologinių tyrimų duomenų analizė ir apibendrinimas. 9. 19. PAPILDOMA MEDŽIAGA STUDENTAMS 20 . 23. Socializaciją sąlygojantys veiksniai. 30. agregacija. Literatūros šaltinio pavadinimas 35. Visuomenės kontrolė. 29. Tyrimų rūšys. Max Weber – moderniosios sociologijos kūrėjas. Pagrindinės socialinio vaidmens charakteristikos. Sociologinio tyrimo samprata. Svarbiausi biurokratijos požymiai (pagal M. Tyrimo problema. jos privalumai ir trūkumai. Sociologinių tyrimų metodai. Spencer) 7. Anketinių apklausų formos. Tikslas ir uždaviniai. Šių grupių įtaka visuomenei. 10. Visuomenės samprata pagal E. Socializacijos samprata. „Raktiniai žodžiai“. Socialinio vaidmens samprata. Socialinės grupės sąvoka. 15. Aktualiausių taikomųjų tyrimų tematika Lietuvoje. Organizacija. 26. Valstybės sąvoka. Nelygybių atsiradimo priežastys. Deviacijos priežastys ir pasekmės. dalyviai. Natūralistinė sociologija (H. 5. Pagrindinės sociologijos mokslų šakos. Sociologinio tyrimo struktūra. Vidurkiai. Kiekybiniai ir kokybiniai informacijos rinkimo metodai. Sociologiniai stebėjimai ir eksperimentai. Kultūros elementai. Sociologinės apklausos. Socialinio instituto samprata. Baziniai socialiniai institutai. 2008 36. Anketos sandara. 28. Kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Hipotezių formulavimas. Dokumentų analizės privalumai ir trūkumai. 22. kategorija 16. Formalizuotos valdymo organizacijos. Vertybių nuvertinimas deviacinėse grupėse. Stebėjimo privalumai ir trūkumai. jos reprezentatyvumo nustatymas. Pagrindinės sociologijos mokslo funkcijos 3. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Stebėjimo duomenų fiksavimas. Klausimai ir atsakymai. 18. Grupių klasifikacija. (bruožai). Kultūrų įvairovė. Durkheim. 24. Duomenų pateikimas lentelėse ir grafikuose. objektas ir dalykas. Procentinis santykis. priemonės ir sąlygos. Sociometrinė apklausa.Nr.Eil. Testavimas. Ranginis. 8. Teoriniai metodai. 4. Ekspertų apklausa. jų klasifikavimas. Sociologijos mokslo objektas ir dalykas 2. Pagrindiniai grupės požymiai. London: SAGE. Deviacijos reiškinys. Fundamentinių ir taikomųjų sociologinių tyrimų tikslai. The Basics of Social Research / Earl Babbie. Weber) 17. The Consumer Society: Myths and Structures. Socialinius sluoksnius charakterizuojantys požymiai. Kontas) 6. 27. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės. Materialioji ir dvasinė kultūra. Apklausų metodai. Tyrimų klasifikavimas. Socialinės klasės uždarose ir atvirose (demokratinėse) visuomenėse. Pagrindinių visuomenės poreikių ir socialinių institutų sąryšis. Individo vaidmenų rinkinys. 13. Įstatymų leidybos ir vykdomoji valdžia. Kultūros samprata šiuolaikinėje sociologijoje. Jean Baudrillard. 21. Sociologijos mokslo atsiradimas. Subkultūra ir kontrkultūra. Belmont. Interviu. California: Thompson/Wadfsworth. Apklausos reikalavimai. 2007 SOCIOLOGIJOS EGZAMINO KLAUSIMAI 1. 12. intervalinis ir santykinis matavimo lygis.

institucijos. Kilnumas ir degradavimas. kad socialine situacija vadiname tokią situaciją. Kaunas: Litterae Universitatis. jėga ir tamsybė. labai sunku jo interesus atskirti nuo istoriko. Jo tikroji būstinė – visos pasaulio vietos. Jo pagrindinis dėmesys – žmonių pasaulis. kokie jie atrodo. Sociologinė perspektyva – sugebėjimas matyti. jei tik ten renkasi žmonės. vakarais vaikščiodamas gatvėmis. sociologas dažnai tiria neoficialias sampratas ir interpretacijas.1. Sociologinį atradimą galima apibūdinti kaip “kultūrinį šoką”. Teisininką domina oficialioji situacijos samprata.Kokie yra jų tarpusavio santykiai? .Kaip tie santykiai transformuojasi į institucijas? . Berger. 21 . Terminu “kultūrinis šokas” antropologai įvardija naujos kultūros poveikį pirmą kartą su ja susidūrusiam asmeniui: viskas gali skirtis nuo to. nagrinėjantys neaiškius socialinio gyvenimo fragmentus ir neperaugantys į išsamius sociologinius apibendrinimus. ima galvoti. kaip esame įpratę savo šalyje. 1995. jų aplinka. Šeimos nariai maloniai bendrauja su svečiais? Tvyro begalinė neviltis dėl ligos ar mirties? Keistas kulto ritualas? Pavojingas sąmokslas? Namų fasadai byloja tik apie architektūrinį kokios nors grupės ar klasės.Kokios kolektyvinės idėjos turi poveikį žmonėms ir institucijoms? Vos tik sociologas iš dabarties atsigręžia į praeitį. Teisininkui svarbiausia suprasti. Tai staigus naujų ir netikėtų žmogaus egzistencijos visuomenėje aspektų atskleidimas. skonį. Krikščioniškos misijos Afrikos žemyne “akivaizdžiai” bandė atversti afrikiečius į krikščionybę. Sociologas siekia nuosekliai ir apibrėžtai paaiškinti tikrovę. Kartais susiklosto tokios istorinės sąlygos. glūdėjusia už šių fasadų. kai visuomenės fasadai yra negailestingai nuplėšiami. kurios gerai pažįstamos ir jam. ir kitiems visuomenės nariams. – 195 psl. Šių valdymo teisių apraiškų nerasime miesto rotušėje. nepriklausomai nuo jo asmeninių vertinimų bei nuostatų. nepakeitus geografinės padėties. tarpusavio sąveikų (interakcijų) sistema. bosų kabinetuose. Socialinės paslaptys glūdi už fasadų. Tačiau sociologija žavi būtent galimybe naujai pamatyti visąlaik mus supantį pasaulį. Peter L. ką įstatymas traktuoja kaip nusikaltėlį. savo siekiais pavojingai buržuazinė ir visai nenorinti aukotis bolševikų idealams. Sociologija. o “latentinė” – susikūrė nauja biurokratų klasė. Sociologui labiau rūpės išsiaiškinti. Vertė Rita Dudonienė. Sociologui ne mažiau svarbus ir paties nusikaltėlio požiūris į teisę. kaip galingos turto valdymo teisės veikia ar net kontroliuoja išrinktų pareigūnų veiksmus.Ką žmonės čia kartu veikia? . ir visi. išskyrus pačius abejingiausius. gal kartais centrinėse kai kurių profsąjungų būstinėse ar net kriminalinių grupuočių štabuose. kas vyksta tame apšviestame kambaryje už užtrauktų užuolaidų. Rusijos komunistų partija kontroliavimo visas šalies socialinio gyvenimo sritis. kurių gal net nėra šios bendruomenės teritorijoje. Žmogus. Pirmoji sociologijos taisyklė: dalykai yra ne tokie. istorija ir aistros. intelektas ir kvailybė – visa tai jam yra vienodai įdomu. (Santrauka) Didžioji amerikietiškos sociologijos dalis – tai nedideli tyrimai. Sociologo klausimai visuomet iš esmės yra tokie patys: . Sociologui visuomenė – tai didelis žmonių santykių kompleksas. kuri gal jau seniai nebegyvena šioje gatvėje. Už kiekvienų uždarų durų jis tikisi atrasti kokį nors naują žmonių gyvenimo aspektą. kas vyksta už socialinių struktūrų fasadų. iki šiol nepažintą ir nesuprastą. Max Weber teigė. saujelės įtakingų asmenų privačiose valdose. yra priversti susipažinti su tikrove. Dažniausiai sociologas sukasi sferose. Tokios kontrolės “akivaizdi” funkcija buvo užtikrinti pastovų revoliucinės dvasios vyravimą. kai žmonės orientuoja savo veiksmus vieni kitų atžvilgiu. o “latentiškai” padėjo sunaikinti vietinių genčių kultūras ir taip davė stiprų impulsą greitai socialinei transformacijai. o greičiau aptiksime jas kompanijų.

kurie jam anksčiau buvo brangiausi ir artimiausi (p. perimdami iš kitų žmonių. Dauguma mūsų formuojame savo prasmes. Beveik kiekvienoje Vakarų visuomenėje galima išskirti respektabilųjį ir nerespektabilųjį sluoksnius. Ypač reikšmingas Vebleno darbas “Theory of the Leisure Class” (Dykinėjančios klasės teorija). kurį daugeliui sukėlė istorinių žinių lavina. kuriomis žmonės aiškina savo veiksmus.62). Šiuo aspektu Amerikos visuomenė irgi neišsiskiria. nuo pat pradžių veikė išvien su “oficialiąja Amerika”. Mes taisome savo praeitį ten. iš naujo perkurdami praeitį. kad mūsų visuomenėje tiek daug vaikų ne tik tampa subrendusiais. Amerikos sociologija. kurį anksčiau buvo galima įgyti tik keliaujant. ir mums būtina jų nuolatinė parama. mūsų amžius apibūdinamas kaip atsivertimų (konversijų) amžius. kad mes keičiame savo pasaulėžiūras (taigi kartu ir savo biografijos interpretacijas bei reinterpretacijas). 22 . yra demaskuojamos kaip saviapgaulė. griūnant fasadams. kurios negali paveikti ir apkvailinti oficialiosios ideologijos. bet tuo pačiu pereina į socialinius pasaulius. galima atrasti visur. Tačiau Amerikos sociologijoje egzistavo labai svarbi povandeninė srovė. kad patys nenustotume tikėję šiomis prasmėmis. kurie neatskiriamai susiję su tomis grupėmis. ir paliekame nepakeistas tas vietas. kurią galima atrasti kiekviename miestelyje ar didmiestyje. “Kitą Ameriką”. noras patikti. Sociologijos demaskavimo veiksnys ir yra pastanga prasiskverbti pro žodžių miglos uždangą iki slaptų ir neretai nemalonių pagrindinių veiksmo akstinų. vis iš naujo pasakodami (sau ir kitiems) savo gyvenimo istoriją: “kuo jie buvo” ir “kuo jie tapo”. buvo kitaip. ir tie. kuris iš įpratimo tiki savo paties propaganda. kuri turi savo simbolius ir šneka sava kalba. Kurį laiką Amerikos visuomenė buvo labai mobili. ir individualiai – ima keisti savo socialinę padėtį. susijusi su ta “kita Amerika”. kaip keičiasi žmogaus saviįvaizdis. Kitų kultūrų pažinimas. kadangi turbūt visuomet vaikystės pabaigą žymi senųjų stabų išnykimas. Daugybė žmonių užsiima ta pačia amžina pramoga – vis koreguoja savo likimą. Dažniausiai šie pokyčiai vyksta kryptimi “aukštyn”. politinės ir filosofinės nuostatos yra reliatyvios. Amerikoje sociologija susilaukė plačiausio pripažinimo. kopiant socialiniais laiptais aukštyn. su tokia mąstysena. kad moralinės. Kiekviena pasaulėžiūra yra socialiai pagrįsta. Sociologinę mintį galima bent iš dalies pagrįsti poreikiu išsklaidyti chaoso įspūdį. kur mums reikia. Sociologija susiformavo vykstant greitoms modernios visuomenės transformacijoms. kurias galima suderinti su dabartiniu įvaizdžiu. todėl amerikiečiai daugybę laiko skyrė naujoms savo kilmės interpretacijoms. kurioje sociologinis sąjūdis prasidėjo XIX amžiuje. Socialinis mobilumas gyvenimo reinterpretacijos atžvilgiu sukelia labai panašių padarinių kaip ir geografinis mobilumas. kai pereiname iš vienos socialinės aplinkos į kitą. Neįmanoma gyventi pilnakraujo gyvenimo. Turint galvoje visuotinį šiuolaikinės visuomenės pasaulėžiūrų nepastovumą. Pažiūrėkime. Daugybė žmonių – ir grupėmis. noras susisteminti ir aprėpti jas. kalbančia neliteratūrine kalba ir neturinčia jokių iliuzijų. Iš tiesų visi tie žodžiai “prisitaikymas”. su visuomeninės bei nacionalinės politikos kūrėjais. Intelektualai yra linkę ypač dažnai bei radikaliai keisti savo pasaulėžiūrą. Šiai “nerespektabiliai” perspektyvai Amerikoje geriausia atstovauja Thorsteinas Veblenas. Išsilavinę nūdienos žmogus nuolat abejoja dėl savo ir jį supančios visatos esmės. kaip ir pati žmonija. Kitoje valstybėje – Vokietijoje. kur žmonės atstumti arba patys pasitraukę iš padoraus viduriniosios klasės pasaulio.Idėjos. dvasinė būsena žmogaus. Beprecedentis geografinis ir socialinis mobilumas modernioje visuomenėje reiškia. kurią anksti pripažino ir akademiniai sluoksniai. masinės informacijos priemonių dėka tapo prieinamas kiekvienam savo namuose. kad egzistuoja beprecedentė galimybių traktuoti pasaulį įvairovė. Tai yra neišvengiamas masinio socialinio mobilumo rezultatas. Sociologijos tėvyne laikoma Prancūzija. Turbūt liūdniausias pokyčio aspektas – kaip šis žmogus naujai interpretuoja savo santykius su įvykiais ir žmonėmis. kuriems rūpi socialinė gerovė. Nauja tai. šnekančią šia kalba. nuvertėjant įsitikinimams ir kylant gąsdinančioms naujoms jėgoms. bet ir per intelekto pasaulius. Tai reiškia. kuriame jis negailestingai nuvainikuoja amerikiečių buržuazijos pretenzijas. Tačiau į šį tvarkingąjį pasaulį žvelgia “kita Amerika”. jei nesuvokiame. visiškai nesuprantamus jų tėvams. Šis judėjimas žmogaus gyvenime – tai kelionė ne vien per įvairiausias socialines grupes. Visa tai tikriausiai taip sena.

Jokia visuomenė negali egzistuoti be socialinės kontrolės. taip pat sudaro kontrolės sistemą. Kai žmonės gyvena ar dirba uždarose grupėse pažįsta vienas kitą. Šiuolaikinė amerikietiška “šeimos teorija”. Kita socialinės kontrolės sistema. labai sustiprina šią kontrolės sistemą. paprastai ir laikomi sveiku protu. o prispiria juos kreiptis į psichiatrus. bendradarbių primesta kontrolė. . kurioms turi paklusti visi. Kriterijai. Jas vykdo licenzijų tarnybos. apkalbų. Pagal eiliškumą po valstybės ir teisinės kontrolės dažniausiai minimas ekonominis spaudimas. “mažesnio skersmens” apskritimų. darbdaviai ir kt. kuriais jis gali išlaikyti svarbiausius savivaizdžio komponentus. Nedaug prievartos būdų yra tokie efektyvūs. pajuokos. susiję asmeninio lojalumo ryšiais (šias grupes sociologai vadina pirminėmis) – naudojami labai veiksmingi bei subtilūs kontrolės mechanizmai. Daugumos žmonių padėtį visuomenėje nustato taisyklės. kad autokratiškas įstaigos vadovas nuolankiai paklūsta savo žmonai ir keliaklupsčiauja prieš draugus. o bijodamas būti išjuoktas. kurias grasinama pabloginti gyvenimo sąlygas ar sumažinti pajamas. Ignoruoti šias jėgas yra rizikinga.pasmerkti jį nuolatinei gėdai ar visai ištremti iš savo būrio. . Išsilavinusi biurokratinė vyresnybė nebeišveja savo nepaklusnių darbuotojų į gatvę. Žmogus neišvengiamai susieja savo būtį su socialinio žemėlapio koordinatėmis. Suvokęs savo padėtį.` Pagaliau žmonių grupė. atskirti nuo jų. Būtent šio rato sąlygoti socialiniai saitai paprastai yra reikšmingiausi. be abejo. Tačiau jos priemonės yra skirtingos įvairiose socialinėse situacijose. kaip tie.“brandumas”. “blaivus mąstymas” bei panašūs yra susiję su socialiai reliatyviomis situacijomis ir tampa beprasmiai. kad visuomenę sudaro lygmenys. kad jis nedaug ką gali pakeisti. Be visa apimančių priverstinių sistemų.tai moralė. Tiesinės priemonės čia taikomos tik pačiais būtiniausiais atvejais. papročiai ir elgsenos normos. kurioje skleidžiasi vadinamasis privatus gyvenimas. Jis bręsta. kurių išraiška gali būti galia. yra ir kitų. Kraštutinis ir. pašaipos. pabrėžianti. kaip kraštutinė priemonė. Galų gale pati skaudžiausia bausmė.y. Kontrolės metodai skiriasi priklausomai nuo konkrečios grupės pobūdžio ir tikslų. įprasdamas prie jos. Rizikuoti suirti šiems ryšiams – tai rizikuoti visiškai prarasti save. Būti visuomenėje – tai būti tam tikrų socialinių jėgų susikirtimo židinyje. gėdos būdai. žmogus suvokia ir tai. Suaugusių pasaulio horizontus apibrėžia koordinatės. Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Vaikas pradeda dalyvauti suaugusiųjų pasaulyje – turėti adresą. Jėga – bet kokios politinės santvarkos pagrindas. Po šiuo turbūt neišvengiamu spaudimu stengiantis susitarti glūdi tikrai žmogiškas troškimas būti pripažintam. privilegijos ir prestižas. būti budriam ir apsimesti. palyginti su policijos prievarta. Nedarbas ir vienatvė – gal būt nedidelė bausmė. Socialinė stratifikacija atskleidžia. Darbe lengviau negu namie kontroliuoti save. kurias nustato visai vaikui nepažįstami žemėlapių sudarinėtojai. Padėtis visuomenėje – individo vieta daugelio ribojančių bei varžančių veiksnių atžvilgiu. Žmogaus artimiausi ryšiai yra tokie. Žmogus prisitaiko prie konkrečios visuomenės. kuriuos suaugusieji priima kaip savaime suprantamus dalykus. Todėl nenuostabu. Tačiau kiekvienoje normalioje visuomenėje jėga yra naudojama apdairiai. Žmogus visuomenėje. Normų laikymasis toks pat svarbus individo profesinei karjerai kaip išsilavinimas ar kompetencija. Profesijos įgijimas neišvengiamai pasmerkia individą daugybei kontrolės formų. individo šeima ir artimų draugų ratas. Tam tikro amžiaus vaikus labai domina galimybė atpažinti žemėlapyje savo buvimo vietą. pagal 23 . Požiūriai. profsąjungos. Tai įtikinėjimo. Ir jis yra blaivaus mąstymo. kad kiekvieną visuomenę galima apibrėžti kaip rangų sistemą. Stratifikacija reiškia. Vaikas prisitaiko ir paklūsta ne bijodamas bausmės. kad namai – tai prieglobstis nuo susvetimėjusio pasaulio ir įtampos. kurioms privalu paklusti. t. Ji aprėpia daugybę priemonių ir būdų nepaklusniems nariams sutramdyti. tarpusavyje susiję vieni su kitais superordinacijos ir subordinacijos ryšiais. Žmogus veikia visuomenėje tiksliai apibrėžtų įtakos ir prestižo sistemų ribose. jei pripažįsta tos visuomenės pažiūras bei įprastines nuostatas. Sunkiausia ištverti tokias sankcijas kaip socialinę izoliaciją. panieką ir pašaipą. seniausias socialinės kontrolės būdas – fizinė prievarta. Taip pat labai svarbi neoficiali. Todėl prasmių sistemą keičiantys individai turi keisti ir savo socialinius santykius. kurią gali taikyti bendruomenė savo nariui. tačiau taip nubaustieji mano priešingai. daranti spaudimą atskiram individui.

Atvėsus sukilimų aistroms. neretai ne tokia radikalia forma: pranašais seka popiežiai. Sociologai tai vadina statuso simbolika.y. kad galima gyventi nusišalinus nuo visuomenės. jei jos prasmę seniai įtvirtino tradicijos ir visuotinis susitarimas. atrodo. ko jis gali tikėtis iš gyvenimo. žmogus parodo. Jėzus. Individo klasinė padėtis sąlygoja. lokalizuoti tam tikrose socialinės sistemos vietose. Mahometas). struktūros. Mūsų visuomenėje materialinė gerovė dažnai veda į politinę valdžią. Net visai abstrakčių idėjų. kuriuos visuomenė paskyrė. bet nebūtinai būna šitaip. bet ir laiko atžvilgiu. kokį išsilavinimą gali gauti jo vaikai. kad visuotinai priimtos prasmės nėra visagalės. kokią visuomeninę padėtį jis jau pasiekė. t. Todėl žmonėms labai reikšminga padėties simbolinė išraiška. negu vienos kartos gyvenime. Ši lokalizacija nustato ir apibrėžia beveik viską. Esame lokalizuoti visuomenėje ne tik erdvės. Mūsų pasipriešinimas tam. Socialine padėtis mūsų norų nepaiso. kad jų prievarta ribota. Visuomenė lemia ne tik tai. savo gyvenimo trukme pralenkiantis kiekvieno žmogaus gyvenimą. bet ir kas mes esame. labai mažai susijusios su socialiniais dalykais. Pavienis individas. Individo klasinė padėtis. duoda labai mažai naudos. kai reikia patiems kurti naujus elgesio medelius ir vėliau jais vadovautis. Kiekviena socialinė situacija yra palaikoma prasmių. Dažniausia skirstoma į klases pagal ekonominius kriterijus. bet individualaus lyderio neparasta įtaka (buda. vaidinti vaidmenis. Tai. aiškiausiai atsistoja prieš mus kaip prievartos forma. Pagrindinis stratifikacijos tipas nūdienos Vakarų visuomenėse yra klasių sistema. Demonstruodamas įvairius simbolius (materialius daiktus. jau rodo. Visuomenė. Ji grindžiama ne tradicija ar teisėtumu. kad jų visai skirtingos nusistovėjusio pasaulio interpretacijos prigyja bent jau šalininkų gretose. t. ką mes darome. Institucionalizuota visuomenės struktūra sukuria mūsų veiksmų modelius. gyvenimo galimumų. o revoliucionieriais – valdininkai. anot Max Weber. ką mes darome: nuo kalbos iki etiketo. ką visuomenė primeta ar draudžia. Visuomenė pateikia šabloną. kaip objektyvus ir išorinis reiškinys. Skirtingų visuomenės klasių gyvenimai skiriasi ne tik kiekybe (trukme) – jų gyvensenos skiriasi ir kokybiškai. socialiai palaikomas ir socialiai transformuojamas. Tik labai retai mes atsiduriame situacijoje. kokios dalios galima tikėtis visuomenėje. pagal kurį žmogus turi veikti konkrečioje situacijoje. Max Weber charizmos teorija: kaip sugriauti visuomenės priimtą “ savaime suprantamą pasaulį”. Klasinei visuomenei būdingas didelis socialinis mobilumas. labai skirtingi veiksniai lemia individo vietą tradicinėje Indijos kastų visuomenėje ir nūdienos Vakarų visuomenėje. siūlydamas kitą apibrėžimą. Sociologas. nuo išpažįstamos religijos iki tikimybės užbaigti gyvenimą savižudybe. viršų ima ekonominiai interesai bei politinės ambicijos. Mes esame viduje visuomenės. Net ir toje pačioje visuomenėje gali koegzistuoti kelios stratifikacijos sistemos. kuriomis ją apgaubia jos dalyviai. negali labai smarkiai pakeisti situacijos. pakeičia senąsias prasmes naujomis ir visiškai naujai apibrėžia žmogiškosios egzistencijos prielaidas. ji reintegruojama į visuomenės struktūras. labai skiriasi įvairiose visuomenėse. grindžiamos skirtingais skirstymo kriterijais.) Charizma meta iššūkį senosioms definicijoms. tarsi jos pašalyje. Mes norime paklusti taisyklėms. priklausymą tam tikroms bendrijoms ir net atitinkamas pažiūras). žinojimo sociologija stengiasi tiesiogiai susieti mąstymą su mąstytoju ir jį supančiu socialiniu pasauliu. suteikia jam tam tikrų tikimybių. o dažniausiai visai neduoda. Daugelį dalykų lemia kiekvienos klasės aplinkos reikalavimai. kurios. Pavyzdžiui. Šiuo atveju jis gali tik pasitraukti iš situacijos. Ypatinga charizmatinio judėjimo trauka retai išlieka ilgiau. Visuomenė yra istorinė esybė. skonį. taigi. Napoleonas ir k. Identitetas yra socialiai įgyjamas. žinodamas apie individo du parametrus . Charizma gali atsirasti ir pasaulietiniame gyvenime (Cezaris.pajamas ir profesiją – gali daug ką nuspėti apie šį individą. Kartais individams pasiseka pasiekti.kuriuos individai priskiriami tam tikriems lygiams. atveju.y. kokio lygio medicininės pagalbos gali sulaukti jis bei jo šeimos nariai. Kiekvienos klasės aplinka nesuskaičiuojamomis įtakomis nuo pat gimimo formuoja asmenybę. Senieji įpročiai vėl išlenda ir revoliucijos sukurta 24 . Nekintanti charizma tampa “rutinizuota”. elgesio ir kalbos stilių.

kuriame gyventi jie buvo nuo pat pradžių ugdomi. Visai teisinga teigti. bet charizma visada yra labai trumpalaikis reiškinys. lengvai formuojama. estetiką – skonis. Tai gali padaryti tiek individas. atmesdami įvairių socialinės sąveikos formų įprastinį rimtumą: rimtą bendravimą pakeičia niekuo neįpareigojantis pokalbis. bendrauja tarpusavyje. Visas jos išskirtines savybes sugalvojo ir įdiegė žmonės. sukurtos kiek kitokių arba visai nepriklausomų apibrėžčių pagrindu. A. sociologų vadinamos subkultūromis. Socialumo teorija. Weber charizmą laikė viena iš pagrindinių varomųjų jėgų istorijoje. tačiau jie apgaudinėja patys save. egzistuoja kaip sektos. politikų vadovaujamos. Gehlen institucijų teorija teigia. Scena. kurių ribojami mes egzistuojame visuomenėje. M. verslo) reikalus. kultai. Tokie asmenys simbolizuoja socialinį makevializmą. cirkas ar net karnavalas – štai vaizdiniai mūsų dramos modeliui. kad visuomenė yra objektyvus faktas. tai ji ir turi būti kaip drama lanksti. bet savo ruožtu ji yra apibrėžta mūsų. jei kas nors atsisako dalyvauti žaidime arba bando spręsti rimtus (pavyzdžiui. kad mūsų prasmingi poelgiai paremia visuomenės statinį. turėdamas omenyje socialinio vaidmens jam keliamus reikalavimus. dirbtinis kūrinys. turi savyje “apgaulingo tikėjimo” galimybę. t. randamas būdas ja manipuliuoti savo tikslais. Jos kūrėjas – vokiečių sociologas Georg Simmel. Žmonės sako tą patį aiškindami. Jis teigė. teatras. Ir jie būtų teisūs. nesutampantiems ar net priešingiems direkcijos intencijoms. kokie gilūs jie buvo. kad institucijos reguliuoja žmogaus elgesį panašiai. neturėjo šios stiprybės savo gyvavimo aušroje. Lengvo bendravimo situacijos dalyviai laikinai pamiršta savo “rimtuosius” identitetus ir pasineria į trumpalaikį fantazijos pasaulį. Susibūrime žmonės “žaidžia visuomenę”. kad jų neslegia padėties. kupiną atsitiktinumų ir netikrumo. socialinė sistema dezorganizuodama arba tenka imtis ją reorganizuoti. jei pamąstytų apie jį valdančius instinktus. Tačiau pasaulis niekada neišlieka visiškai toks. Socialumo sukurtas pasaulis yra netvirtas. Weber amžininkas. nuosavybės ir aistrų įprastinė našta. kaip instinktai nulemia gyvūnų elgesį. negu vylėsi revoliucionieriai. kai nuodugniai išstudijuojama visuomenė ir. Gyvūnas. Weber suformuluoto požiūrio į visuomenę nuostatos nėra logiškai prieštaringos. Durkheim ir M. Kartais tik iš laiko perspektyvos galima suvokti. Dramos modelis suteikia galimybę ištrūkti iš griežto determinizmo. kodėl jie paklūsta instituciniams imperatyvams. Tokios “kontrvisuomenės. Jei socialinė tikrovė yra kuriama pagal dramos principus. M. suvokiant visuomenę kaip sunkiai prognozuojamą. “rateliai” ar kitokios grupės. pasakytų: “Aš neturiu pasirinkimo”. Vietoje to jis bando apgalvotai pasinaudoti jomis netradiciniais būdais. Pramoninė sociologija pateikia daugybę pavyzdžių. Tačiau “žaisdamas visuomenę” žmogus mokosi būti didžiosios socialinės scenos aktoriumi. Yra įmanoma žmonėms. Vaidmenys. etiką – manieros. Tačiau taip pat teisinga teigti. tiek jo bendraminčiai. kad socialumas yra žaidiminė socialinio bendravimo forma. bet jo požiūris į sociologiją labai skyrėsi. Jos yra antitezinės. pareiškia kitokį nusistatymą. Kai negalima transformuoti arba sabotuoti visuomenės. Transformacija. jų vis dėlto yra. Net jei pokyčiai būtų gerokai mažesni. Visos naujos definicijos reiškia. tai galima vidujai nuo jos atsiriboti. yra šio 25 . kokia stipri ji dabar beatrodytų. sakantis “Aš neturiu pasirinkimo”. atmetus visas iliuzijas. verčiantis paklusti ir net kuriantis mus. taip negailestingai nuverstu. nes akcentuoja skirtingus socialinės tikrovės aspektus. kuris gali bet kuriuo momentu suirti. Visi socialiniai pokyčiai yra susiję su naujomis tikrovės apibrėžtimis. atsiskyrimas ir manipuliacija. kur jie juokauja ir žaismingai vaidina. apsimestinis spontaniškai arba apgalvotai. E. Nė viena socialinė struktūra. Jie gali pasakyti “ne” visuomenei ir yra dažnai taip padarę. konstruoti savo “pasaulius” ir tokiu pagrindu atsiskirti nuo pasaulio. bet prireikus padeda jį pakeisti. Kai ne atskiri individai. o minios.y. Visuomenė apibrėžia mus. pavieniui ar grupėmis. Kiekvienas žmogus. kad kažkas pradeda elgtis priešingai senųjų apibrėžčių diktuojamiems lūkesčiams. Individo vaidmuo gali būti priešingas visuomenės nustatytiems. koks buvo.tvarka pradeda įgauti panašumų su ankstesniu režimu. Manipuliacijos atveju individas nebando keisti socialinių struktūrų ar pats atsiriboti nuo jų. Tačiau yra esminis skirtumas tarp instinktų ir institucijų poveikio. kaip dirbantieji panaudoja oficialią gamyklos tvarką tikslams.

Vien tai. pakankamai aiškiai įrodo. Gimimo stebuklas. kad daug sociologų. o kartais aistringai bandančio būti kuo nors kitu. Žydai pateikia savo identiteto kontrapibrėžtis. nekelia etinių klausimų. Moksliniai metodai negali paaiškinti. Sociologija parodo žmogaus – tokio. negali būti “ekstazinėje” padėtyje ir todėl yra visai nepavojingas tiems. kad miršta vienas. ir žmogaus. organizuojantys visas baimes taip. tačiau jis nebūtinai tampa nuo visko atsiribojusiu ciniku. Laimėjimo paslaptis – nenuoširdumas. kad galėtume ramiau į jas reaguoti. nei būsimo režimo uolus tarnas. vis tiek pabaigoje teks susidurti su tuo vidurnakčio košmaru. Tačiau visuomenė guodžia mirštančiojo artimuosius bendromis kategorijomis. kad apgaulė ir saviapgaulė yra socialinės realybės šerdis. Čia galėtume kalbėti apie „viskas gerai“ pasaulį (OK world). atsargiai. Ji gali būti nusakoma žodžiais: “Taip nedaroma” (One does not do that). laukiant naujos. nepakartojamas žmogus. Man samprata pateikia visuomenės. Joje nagrinėjama autentiškumo ir neautentiškumo problema. visgi teisinga. politinis ar sociologinis jis būtų. Mokslinė ir etinė sampratos iš esmės yra visiškai skirtingos. ignoruojant metafizinius klausimus. Neautentiška egzistencija – savęs praradimas anoniminiame Man. . Tas žmogus. Negras ima jausti pasididžiavimą savo rase vietoj anksčiau buvusios gėdos. Norint suvokti žmogaus padėtį be paguodžiančių mistifikacijų. Iliuzijų netekęs žmogus nėra nei dabartinio. Tai ypač lemia žmogaus laikyseną mirties akivaizdoje. jų smulkmeniškai netyrinėdamas. Makiavelizmas įgauna neigiamos moralinės energijos. mirties siaubas – visa tai kruopščiai užmaskuojama. Makiavelizmas. Sociologija atskleidžia visišką visų socialiai suteikiamų identitetų santykinumą. tai galime teigti. Aišku. kas esame ir ką darome.paveikslą. Jei mes ir nugyventume visą savo gyvenimą be kankinančių klausimų. profesijos bei žmonos gali staiga pradingti ar pasikeisti. O kas yra tikrovė? Ji labai trapi ir sąlygiška. gali sukčiauti. paprasčiausiai pakeisdami priešingais ženklus. kada pasijusime netekę visų vardų ir identitetų. kurie rūpinasi taisyklių saugojimu. Fizikai kuria pasaulio sunaikinimo projektus. Tik tas. kaip gynybos nuo nerimasties. Visuomenėje egzistuoja “savaime suprantamos” struktūros. kuriuos iškelia mūsų egzistencija. kuris perpranta žaidimo taisykles. Vardai. lankstų prisitaikymą prie šios socialinės eros ar patiklumą. yra gana utopiška. minuso ženklą. kad įžvalgumas padeda įgyti reiškinių kontrolę. kuris nuoširdžiai atlieka visus savo vaidmenis. suteikiantį alibi mūsų bėgimui nuo laisvės. yra įsitvirtinę standartiniai veiksmai bei ritualai. ką gerai žinojo ir mokė Machiavelli. geismo paslaptis. Kadangi visuomenė yra tarsi socialinių vaidmenų raizginys. kuris reaguoja į lūkesčius. kad sociologinė perspektyva neskatina žengti į aukštesnę etinio jautrumo pakopą. Pasaulyje. Mus supa tamsa iš visų pusių. Tai ypač teisinga kalbant apie įžvalgumą visuomeniniuose reikaluose. nagrinėdami šias problemas. koks turėtų būti teisingas gyvenimas. “Apgaulingas tikėjimas” atskleidė mums visuomenę kaip mechanizmą. kai skubame per savo trumputį gyvenimą neišvengiamos mirties link. kad žinojimas visada grindžia kelius į valdžią.“apgaulingo tikėjimo” auka. Jei žmogus žiūri 26 . savojo unikalumo iškeitimas į socialiai sukurtas abstrakcijas. kokį jį padarė visuomenė. Martin Heidegger koncepcija. atmetus lengvatikybę. pagal savo norą. o kiekvienas iš šių vaidmenų gali tapti pastoviu ar laikinu jo atlikėjo pasiteisinimu nenorint prisiimti atsakomybės. Visi planai galiausiai suyra. Egzistuoti autentiškai – tai gyventi gerai suvokiant savo individualybės nepakartojamumą ir išskirtinumą. Visos įšventinimo apeigos iliustruoja šią funkciją. kuris tėra baltojo prototipo šešėlis. susijusius su antisemitinėmis kategorijomis. priskiriama egzistencialistinei koncepcijai ir pavadinta das Man. jog jiems priskiriami neigiami identitetai. konkretus. “kur viskas gerai”. pakeisdami pliuso ženklu. Tos struktūros apsaugo mus nuo atviros gyvenimo nerimasties. kuris neryžtingai. kai jį taiko žmonės be etinių skrupulų ar užuojautos. yra linkę priimti tas kategorijas. Nors pozityvizmo vizija. paveikslą. būtina peržengti “savaime suprantamą” visuomenės rutiną. baimės. siejamą su jų identitetu. yra nuostata pati savaime etiškai neutrali. Visi namai kada nors ištuštėja. o socialiniam mokslininkui patikėta mažesnė misija – formuoti tam pasaulio sutikimą. Manantieji. adresai. Ciniškas požiūris į visuomenę – ne vienintelis galimas pasirinkimas. Makiavelizmas ir etika. Man koncepcija leidžia gyventi neautentiškai. Taip sukuriamas juodasis rasizmas.

arba sunku suprasti stratifikacijos sistemą. 2002. Arvydas. Atvirumas humanistiniam sociologijos akiračiui numato nenutrūkstamą bendradarbiavimą su kitomis disciplinomis. išankstines nuostatas. Sociologija.198 p. Sociologijos humanizmas.. kai šitaip gali nors truputį palengvinti širdgėlą ar šiek tiek praskaidrinti gyvenimą. Antra. viltis bei baimes. 2. Viena iš jų – atidus dėmesys dalykams. Iš gamtos mokslo atstovų sociologai gali pasimokyti labai svarbaus dalyko – žiūrėti į savo discipliną šiek tiek kaip į žaidimą. ypač tada. kas yra gerai. Vilnius: Homo Liber. Neįmanoma perprasti politikos. Sociologija gyvybiškai susijusi su tuo. kas yra pagrindinis humanitarinių mokslų objektas – žmogaus egzistencija kaip tokia. tai sociologo atsakomybė vertinti gautus duomenis neatsižvelgiant į savo simpatijas ir antipatijas. Visa.į visuomenę kaip į komediją. Intelektualinei disciplinai būdingas ironiškas skepticizmas savo užmojų atžvilgiu yra jos humanistinio pobūdžio ženklas. kurie kitiems mokslininkams atrodo nuobodūs ir neverti būti mokslinio tyrimo objektais.nesvarbu. jei nelaikome jos konfidencialiu žaidimu. Sociologas sugeba išklausyti visų aplinkui. gali būti reikšminga socialiniam tyrimui. . tai nedvejodamas ją apgaudinėja. o kas blogai. nepuolant išsakyti savojo nusistatymo. Sociologų naudojama mokslo metodika suponuoja keletą tik šiai disciplinai būdingų vertybių. ką žmonės daro ar kuo yra. (santrauka) 27 . gyvybiškai susijusiomis su žmogaus egzistencijos tyrinėjimu. Pačios svarbiausios iš jų – istorija ir filosofija. kiek tai įprasta bei kasdieniška. Matulionis. jei nepastebime jos maskaradinio pobūdžio.

Nelygybė yra nelygaus vertybių (pinigų. naudojasi daiktais.metodologinė šiuolaikinės sociologijos ir socialinės psichologijos kryptis. Šios paradigmos atstovai tiria ne tai. Socialinio elgesio modeliai – stabilūs. rasės ir lyties veiksnius. remdamiesi reikšmėmis. rodantis socialinių grupių siekius. Šios paradigmos pagrindėjas – anglų sociologas Herbertas Spenceris. socialinio prestižo ir pan.Sociologija nagrinėja visuomenę kaip visumą. Socialinių ryšių sugriovimas gresia tik toms visuomenėms.) pasiskirstymo tarp skirtingų gyventojų grupių rezultatas. Išskiriami fundamentalieji ir taikomieji-empiriniai sociologiniai tyrimai. Pavyzdžiui. o skatinanti visuomenės pusiausvyros palaikymą jėga. konfliktas – pasipriešinimo kiekvienoje visuomenėje esantiems valdžios ir pavaldumo santykiams rezultatas. Su laiku tiesiogiai susiję procesų dinamikos tyrimai. kad visuomenė yra santykiškai stabili sistema. kas vienija žmones. Šiuo metu dominuoja modernaus socialinio konflikto paradigma. Kiekviena visuomenės dalis turi vieną ar kelias svarbias funkcijas. kuri remiasi požiūriu. Socialinio konflikto paradigmoje: visuomenė – sistema. grupių ir klasių konkurencijos lygiais. Simbolinės sąveikos (interakcionizmo) paradigma: teorinė. kuriai būdinga socialinė nelygybė ir socialinis konfliktas. Šiuolaikinė liberali visuomenė gali bandyti spręsti konfliktus individų. L. atsižvelgdama į laiką ir vietą. išsilavinimo. Socialinė aplinka – įvairių socialinių grupių kovos arena. Šiuolaikiniai pagrindėjai – JAV sociologai: Talkotas Parsonas ir Robertas Mertonas. Bendrieji sociologijos požiūriai (paradigmos): socialinio konflikto. Anot R. Konfliktas – ne griaunamoji. privilegijuotų šeimų keliai yra lengvesni. Sociologija nagrinėja visuomenę ne abstrakčiai. Populiari buvusioje Sovietų Sąjungoje. kuriose konfliktai skiria visuomenę į dvi priešiškas klases. Ši paradigma kritikuojama už tai. kad nepakankamai įvertina socialinius pokyčius. socialinė aplinka. Robert Merton: sociologija yra ypač naujas mokslas su ypač senu tyrimo objektu. Darendorfo. Sociologijos objektas: visuomenė. kurios yra būtinos. Struktūrinė-funkcinė paradigma yra teorinė struktūra. Šios pažiūros laikėsi K. klasinius. Jei struktūrinė-funkcinė paradigma akcentuoja stabilumą. 2) reikšmės atsiranda socialinėje sąveikoje. struktūrinis-funkcinis. vaikams iš turtingų.Marksas. Sociologijos dalykas: socialiniai santykiai. tai socialinio konflikto paradigma apibūdina visuomenę kaip dinamišką. kad pabrėžiant socialinio konflikto reikšmę. kad visuomenė galėtų išlaikyti esamą šiuolaikinę formą. nagrinėjantis socialinių sistemų sąveiką visuomenėje. o kas juos skiria. jos skirstymas į išnaudotojus ir išnaudojamuosius. kurios – ne. jos atskiros dalys. vykstant socialiniams procesams. Demokratinėse visuomenėse socialiniai institutai išsaugo socialinį susitarimą ir konfliktai išsprendžiami. santykiškai stabiliai tarp savęs susijusių dalių. Konfliktas – ideologinis reiškinys. Kiekvienam socialinės struktūros elementui būdingos tam tikros socialinės funkcijos. Ši paradigma kritikuojama. Socialinis konfliktas – neišvengiamas visuomenės reiškinys ir socialinės raidos stimulas. susidedanti iš daugelio skirtingų. Žmogus turi kalbą ir kitus sąveikos simbolius. skatinantis socialinius pokyčius. supaprastinamas visuomenės suvokimas. 28 . Tai mokslas. Trys pagrindiniai socialinės sąveikos principai yra šie: 1) žmonės. Reiškinio esmė išryškėja. Žymiausi jos atstovai: JAV – Luisas Kozeris ir vokiečių kilmės anglų mokslininkas Ralfas Darendorfas. o konflikto priežastys – neišsprendžiamos. Kozeris teigia. socialiniai procesai ir reiškiniai. bet konkrečiai. Pagrindinis klausimas: kurios grupės turi naudos. kad kiekvienoje visuomenėje yra socialinės įtampos elementų. skatinamą priešpriešos tarp turtingų ir beturčių. kurioje dėmesys koncentruojamas į socialinių sąveikų simbolinį turinį. simbolinės sąveikos (interakcijos) ir kt. 3) socialinė veikla kyla iš visuotinės individualių veiklų sąveikos.

švietimo. vadinami kategorijomis. Išskiriamos Chicago ir Iova (JAV) mokyklos. nes pasireiškia didžiausias pasitenkinimo bendra veikla laipsnis. elgesio vaidmenis ir modelius. suformuluoti problemą. slypinčių asmenybėje. pvz. darbo. Etnocentrizmas pasireškia tuo. normas ir materialinę kultūrą. funkcija. būdingus tai visuomenei. reiškinys. bet stabilesnė už diadą. šeimos. Nė viena paradigma nėra geresnė ar blogesnė. 29 . kuri remiasi tam tikrais bendrais specialiais interesais ar bendra veikla. politikos. Jos narius veikia situaciniai ryšiai. Visos kultūros turi penkis bendrus komponentus: simbolius. statusas. kad ji koncentruoja dėmesį į mikroprocesus. neįmanoma ištirti asmenybės kūrybinių galių. kuriuose tarp individų nėra tiesioginės sąveikos. Simbolinės sąveikos kritikai teigia. religijos. atlikti teorinį tyrimo pagrindimą. kuriai būdingas didesnis ar mažesnis bendrumo laipsnis ir kurios nariai nuolat sąveikauja. Kultūros integracija. socialinės stratifikacijos. kultūra. autobuso keleiviai. Specialiosios (vidurinio lygio) sociologijos teorijos: kultūros. susiformavusias simbolines struktūras. apibrėžti tyrimo objektą ir dalyką. Triada taip pat nėra stabili. Politinės organizacijos – antrinių grupių pavyzdys. normas. pasirinkti tyrimo metodologiją. Etnocentrizmo alternatyva yra kultūrinis realityvizmas – būdas įvertinti bet kurią kultūrą remiantis savosios kultūros standartais. Sociologiniai tyrimai: sudaryti tyrimo programą. Socialinė grupė – tai dviejų ar daugiau žmonių bendrija. stebėjimas. naujoko ir pan. kuriose dalyvauja asmenybė. “scena”. bet jų sąveika – menka arba jos visai nėra. neigiantys dominuojančią kultūrą. institutas. Kultūra – bendruomenę sudarančių žmonių gyvenimo būdas. Idealus grupės narių skaičius – penki. kalbą. Kontrkultūra – kultūros modeliai. empiriniai duomenys ir kt. todėl viskas turi būti išreikšta sociologijos kategorijomis: visuomenė. Bendriausios kategorijos: civilizacija. nusikalstamumas. lauko tyrimas. bet smurtą. šeima. Pirminės ir antrinės grupės. besiskiriantis nuo dominuojančių toje kultūroje. Sociologijos kategorijos. Antrinė (didelė) nuasmeninta grupė. Metodai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Civilizacija – visuomenės. veiksnys. suformuluoti hipotezę. per mažai domėdamasi makroprocesams. kaip “aktorius”. Subkultūra – kultūros modelis. kurie vadinami antriniais. Pirminė (vaiko. teisės ir kt. iškrypimą ir agresiją. Sociologija apima visą socialinę tikrovę. vartodami tokias sąvokas. pavyzdžiui. biografinis metodas ir kt. analizuoja sąveiką. Masinė kultūra – dirbtinis kultūros pakaitalas. Kultūrą sudaro visa tai. Reakcijų. Kultūra ir civilizacija. kurio metu žmogus įsisavina vertybes. “scenarijus”. interviu. kurios nariai yra vienu metu vienoje vietoje. skatinantis ne aukštąsias vertybes. Kultūros pokyčiai. kas sukurta žmogaus. procesas. Pirmajai būdingas dėmesys sąveikos procesui. Agregacija – bendrija. Antrajai – svarbiau nagrinėti stabilias. sistema. kuri socialinį gyvenimą aiškina kaip dramos metaforos realizavimą. Konkretieji sociologiniai tyrimai. šeimoje.Išorinė socialinė kontrolė virsta savikontrole. veiklos formų. Socializacija – procesas. oficialiosios statistikos duomenų interpretavimas. “kaukė”. struktūra. kad savoje kultūroje kitos kultūros standartai atmetami. eksperimentas. Mažiausia grupė – diada.) bei antrinė (besikeičiančių sąlygų pažinimas ir prisitaikymas prie jų. asmenybės. Yra skirtingi akcentai ir skirtingi matavimai. dokumentų analizė. turtingumas ir ypatingumas priklauso nuo įvairovės ir platumo sistemų sąveikos. simbolinių turinių. Grupė turi lyderį. Dariniai. vaidmuo. suformuluoti jo tikslus ir uždavinius. mokslo. Su simbolinės sąveikos paradigma susijusi socialinės dramos koncepcija. Visuomenės nuomonės tyrimai. Anketavimas. regiono kultūrinės ir socialinės raidos lygis ir specifika. Pirminėje (mažoje) grupėje ryšiai yra tik asmeniniai ir tiesioginiai. gyvenimo būdo keitimas) socializacija. vertybes. kurioje jis gyvena.

. Mokykla. scientologijos bažnyčia ir kt. Individas. Apibūdinti sąmoningai socialinei būtybei dažniausiai naudojame sąvoką žmogus. Remiamasi idealistine filosofine doktrina. neformali religinė organizacija. savo visuomenę piliečiu. kad kultūra yra dinamiška socialinio konflikto arena. islamas. Mokytojas vėl turi tapti autoritetu mokiniui. padeda žmonėms susitelkti į visuomenę. kuriems suteikiama šventumo aureolė. tapti mokinio katalizatoriumi. etninė priklausomybė. Denominacija – tarpinė grandis tarp Bažnyčios ir sektos. Struktūrinė-funkcinė paradigma pateikia kultūros. Mokymo programos turi išlaikyti fundamentalumo ir taikomumo balansą. krišnaitai. bet siekiant tapti aktyviu. Asmeninė religinė patirtis aiškinama kaip kulminacinis išgyvenimas. skatina tirti jų ryšį. Dar yra ketvirtasis religinės grupės tipas – kultas: munistai. Šventumo sfera – ypatinga galia. kuri padeda tam tikrai žmonių grupei spręsti žmogaus gyvenimo problemą. Todėl kyla jėgos. savo šeimą. budizmas. kuriai vadovauja pasauliečiai. Vaidmenis apibūdina ir 30 . Dalis vaidmenų yra griežtai apibrėžti. o kas klaidinga. asmenybė. Religija pripažįsta. kaip labai integratyvios. prestižinis klubas. Statusai yra priskirtieji (lytis. Kultūrinė ekologija apibrėžiama kaip teorinė paradigma. ekstaziškas nežinomos kilmės jausmas. Religija remiasi tam tikra doktrina. nustatanti. siejamas su statusu. atskleidžia jo statuso ir socialinio vaidmens sąvokos. kad idėjos labiau negu materialiosios gamybos produktai yra žmonijos egzistavimo pagrindas. Tačiau pats kasdieninis gyvenimas gali išryškinti tokius reiškinius. draugų ratas. Šventumo galia sustiprinama ritualais. gimimo vieta ir kt. kad kultūros sistema negali lygiai patenkinti visų visuomenės narių poreikių ir netgi sudaro galimybę vieniems engti kitus. kad šis išmoktų pats rinkti ir įsisąmoninti naujas. Pavyzdžiui. Asmenybės sociologijos objektas yra individo socializacija. daug laisvesnė priklauso bendrijai samprata. kelianti savo nariams mažesnius reikalavimus. Doktrinos pagrindas – nesąlygiškas tikėjimas absoliutu.Konformiškumas – grupės narių noras prisitaikyti prie kultūros modelių. Labiausiai paplitusios religijos: katalikybė. Sekta – nedidelė. Kultūros vertybės pasireiškia per platų socialinės veiklos ratą. nagrinėjanti ryšį tarp žmogiškosios kultūros ir gamtinės aplinkos. Religinė doktrina yra teologinių pažiūrų sistema. Įgiję simbolinę reikšmę objektai vadinami totemais – vertybiniais žmonių grupės simboliais. Denominacija turi savo profesionalius dvasininkus ir administraciją. Turi keistis mokymosi motyvacija: ne dėl pažymio. Socialiniuose tinkluose susiburia žmonės su panašiomis socialinėmis charakteristikomis ir socialiniu statusu.) ir pasiektieji (išsimokslinimas. santykiškai stabilios sistemos sampratą.). Religija ir Bažnyčia. mokslinis laipsnis. Remiamasi materialistine kryptimi. kad religijos skiriamasis bruožas yra skirtumas tarp to. Kaip individas įsitraukia į visuomenės socialinius santykius. Durkheimo veikale “Elementarios religinio gyvenimo formos” (1912) sakoma. kas šventa ir kas nešventa. profesija. Išskiriamas: ikimokyklinis. Religinės grupės klasifikuojamos į Bažnyčias. simbolizuojančiais šventas idėjas ar jausmus. nereikalaujanti iš savo narių religinės išraiškos ir aktyvaus dalyvavimo. Socialinis vaidmuo – elgesys. Socialiniai tinklai. kuri teigia. kuri teigia. atsakingu už save. Kartais jie vadinami “naujaisiais religiniais judėjimais”. kurios nori pakeisti visuomenę. sparčiai besikeičiančias žinias. mokyklinis lavinimas. Kultūros institutai. kuriame svarbiausias yra asmenybės ugdymo aspektas. sektas ir denominacijas. Asmenybės sociologija. Referentinė grupė – etalonas individams vertinti įvykius ir priimti sprendimus. Ši sąvoka atspindi socialinių ryšių susipynimą. profesionaliu. Sėkmingai reformai labai svarbūs du pagrindiniai veikėjai – mokinys ir mokytojas. tikrumo pojūtis. Socialinio konflikto paradigma aiškina. kuriems grupė yra pritarusi. Formalūs ir neformalūs vaidmenys. induizmas. tačiau ryšys šiuo atveju yra silpnesnis. nesikartojanti kasdieniniame gyvenime. Toliau eina profesinis ir neprofesinis lavinimas bei savišvieta. pavardė. Religija – tikėjimų ir veiklos sistema. kas tikra.E. Kultūros sociologija. kuria ir gina šventumą. pareigos ir pan.

formuojant visuomenės socialinę struktūrą ir pačią visuomenę. Valdžia – tai teisė ir galimybė pajungti ir kontroliuoti kitus. Bendruomenė – turinčių bendrų tikslų žmonių sąveikos forma. Lietuvoje valdymo funkcijos yra padalintos. Valdymo stiliai: 1) autoritarinis (viską lemia vadovas). suvienyta tikslo – išgyventi priešiškoje gamtinėje aplinkoje. autoritarinis-normatyvinis (viršininkas įsako. jau buvo žmonių bendruomenė.” Pagal savo realias galias pajėgiausia yra vykdomoji valdžia – Vyriausybė. Konstitucijoje sakoma: “Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas. teismus. Švietimo sistema yra formalizuota (institucionalizuota) ir neformalizuota. Švietimo sociologija. Sparčiai tobulėjančios informacinės technologijos atveria naujas bendravimo galimybes: mokslininkas gali jaustis esąs viso pasaulio mokslo bendruomenės narys. 3) valdymas dalyvaujant (vadovas bendrauja su darbuotojais ir skatina juos bendrauti tarpusavyje). mokyklas. Aukščiausia valdžia. Kai dar nebuvo visuomenės. Švietimo sociologijos objektas – pati švietimo sistema. Keli vaidmenys sudaro vaidmenų sistemą. Pirmiausia tai yra politinis viešpatavimas. kiek darbuotojas priklauso nuo kolegų. Formaliose organizacijose ypač svarbus valdymo modelis. Organizacijos skiriasi pagal įkūrimo pobūdį (vyriausybės įsakymais arba spontaniškai) ir pagal jų dydį: kuo ji didesnė. Deja. Bendruomenė gali būti apibūdinama tautiniu. Kartais burtis į bendruomenę verčia nelaimė ar liga. Tiriama švietimo sąveika su kitais visuomenės komponentais. pasitelkti humorą. Giminė kaip bendruomenė. vadinama vaidmenų konfliktu. nagrinėti jos funkcijas. visumą. ligonines. vyriausybė. realizuojančių valstybės funkcijas. Konkretaus žmogaus elgesys yra unikalus. Valstybė ir valdžia. valstybės dydis. politiniu. Valdymas gali būti utilitarinis (tikslūs nurodymai. ugdant visuomenės piliečius. tik jam būdingas vaidmenų traktavimo būdas. Visuomenėje vyksta prieštaringi procesai. kokia turi būti darbuotojo kvalifikacija. Tai šakinė sociologija. Vidaus funkcijoms labai svarbi yra valstybės sandara. Švietimą galima suprasti kaip socialinę sistemą. religiniu ir kitais aspektais. turinti valstybės aparatą – valstybinių institucijų ir organizacijų. tiek išorėje. “Černobyliečių” ar “afganistaniečių bendruomenės. negu kiti. prezidentas. kai žmogus susiduria su būtinybe patenkinti kelių nesuderinamų vaidmenų reikalavimus. parlamentas. Jį daugiausia domina. ką reikia daryti).motyvacija. kas jiems atrodo svarbu). Sociologai tiria socialinę aplinką. jos kaip socialinio ir socializacijos instituto vaidmenį. 31 . Švietimo sociologijos sistemiškumo reikalavimas: nagrinėjami atskirų sistemos dalių ypatumai ir funkcionavimas. Teismas. Grupės sistemos ir struktūrų sudarymas ir yra socialinė organizacija. o patys darbuotojai daro tai. Valstybė yra visuomenės politinė organizacija. yra monarchas. Socialinė organizacija. vidinius ir išorinius ryšius. Situacija. tačiau jos gali žmogų ir įkalinti. Sociologija nagrinėja ir vaidmens pasirinkimą. o šios sociologijos dalykas – švietimo sistemos ryšiai tiek jos viduje. teritoriniu. Galimi keli konflikto sušvelninimo būdai: išskirti vienus vaidmenis kaip svarbesnius. vienus atitolinantys nuo kitų arba suvienijantys. Valstybė turi vykdyti išorės ir vidaus funkcijas. pavaldiniai vykdo) ir vienijantis (normas nustato pati grupė). atskirti darbą nuo namų. Išorės funkcijas sąlygoja šalių santykių istorija. Mokyklos bendruomenė. 4) valdymas nesikišant (vadovas yra pasyvus. Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. tuo mažesnė galimybė bendrauti tiesiogiai. 2) globos (su darbuotojais stengiamasi tartis. priklausomai nuo politinio valdymo sistemos. Valdžios perimamumą užtikrina demokratiniai rinkimai. Socialinė organizacija gali sietis ir su technine bei technologine organizacija. kurioje vyksta švietimo proceso raida. kokie tarpasmeniniai santykiai darbo grupėje. Technika sociologą domina tiek. pateikiant jiems visą informaciją). Socialines organizacijas galime apibūdinti pagal savanoriškumo ir formalizavimo laipsnį. Kiekviena valstybė savo raidos strategiją ir taktiką realizuoja per socialinius institutus: vyriausybę. jis neretai remiasi ekonominių grupuočių interesais. atimti tiesioginio bendravimo teikiamą emocinį ryšį. kiek ji lemia darbo pobūdį (kūrybišką ar monotonišką).

Deviacinis atvejis – išimtis. Tipiški socialinio judėjimo pavyzdžiai: Žaliųjų judėjimas. kurių tikslas įgyvendinti toli siekiančius visuomenės pokyčius. universali ir organizuota žmogaus veikla. Darbas yra tarpininkas tarp žmogaus ir gamtos. teismai. kad nebūtų didesnių sukrėtimų. 2) individo ar grupės kraštutinė padėtis tam tikrame sluoksnyje. bet kartu stengiasi palaikyti tam tikrą stabilumą. Marginalas – asmuo. išlaisvinti visuomenę nuo korupcijos. pabėgėliai. Darbinė veikla išreiškia konkretų žmogaus aktyvumą. Marginalinės grupės gali būti nusikaltėliai. skirtas skleisti socialinę informaciją gyventojams. Karas – priešiškų valstybių politikos tęsimas ginkluotomis priemonėmis. alkoholikai. Automatizacijos pagrindu tampa kibernetinės mašinos. esantis skirtingų socialinių grupių. Marginalumas apibrėžiamas kaip: 1) individo arba grupės padėties tarmiškumas ar ribiškumas. skirti. Delinkventiškumas apima daugelio teisinių ir socialinių normų pažeidimą. Marginalinių grupių sociologijos dalykas – ribiškumas. visuomeniniai santykiai. tačiau jo pasireiškimo sritis – daug platesnė. Minios reakcija gali būti labai primityvi. Šie santykiai yra techniniai-technologiniai ir socialiniai-ekonominiai. pavyzdžiui. Visuomenės nuomonė – piliečių nuostatos jiems svarbiais visuomeninio gyvenimo klausimais. kurie yra už institucionalizuotos sistemos ribų. Darbo rūšys: fizinis ir protinis. Revoliucija – politinis pokytis. Darbo sociologija. o kibernetinė – 32 . Yra dvi skirtingos socialinės kontrolės sampratos: tolerancijos ir draudimo. nusako specifines žmogaus darbo kaip visuomeninio reiškinio savybes. tuo labiau dominuoja įtikinimas ir savikontrolė. 3) išlaisvinimo judėjimai. 2) deformaciniai – kuriais siekiama pakeisti atkirus socialinio gyvenimo aspektus. Kuo visuomenė demokratiškesnė. Deviacinis atsisakymas – bandymas prisiderinti. Darbo pobūdį sąlygoja darbo turinys. Darbas yra sąmoninga. Socialinių judėjimų klasifikacija: 1) transformaciniai judėjimai. Deviacija – tai socialinis elgesys. Deviacinė karjera – kai nepritapusieji prie visuomenės tęsia nepriimtiną elgesį. vienkartinis. kurios turinys ir pobūdis yra sąlygojami darbo priemonių išsivystymo lygio ir visuomeninių santykių ypatybių. įvykstantis veržiantis į valdžią tiems. kurie yra viešai diskutuojami. bedarbiai ir t. Darbo aplinka yra visuma ir vienovė materialinių darbo proceso veiksnių ir visuomeninių santykių. migrantai. sistemų paribyje ir patiriantis jų normų prieštaringą poveikį. skurdžiose šalyse. Antrinė deviacija (nukrypimas) – kai asmuo kartoja tą patį nusižengimą. kuriantį materialines ir dvasines vertybes savo esminiams poreikiams patenkinti. lengvai pritaria lyderiams. gamybinis ir negamybinis. kuris skiriasi nuo priimtino visuomenėje. naudodama prievartą. kurie kyla darbo procese tarp jo dalyvių. netipiškas nukrypimas. o žmogus šioje veikloje save įtvirtina kaip visuomenės narį. Darbo aplinka yra žmogaus gyvenimo aplinkos dalis. Revoliucijos dažniausia vyksta ekonomiškai atsilikusiose. Socialinis judėjimas – bandymas pasiekti bendrų tikslų kolektyviniais veiksmais. Paprasta mažina apdoroja medžiagas ir energiją. Žiniasklaida – socialinis institutas. Minia veikia spontaniškai. siekdami esminių socialinių pokyčių. kurio metu masinio judėjimo lyderiai prievartos būdu užgrobia valdžią. Išorinę kontrolę vykdo specialios institucijos: Vidaus reikalų ministerija. Nors deviacinis elgesys apima ir nusikalstamą elgesį. Minioje žmogus nebetenka savikontrolės. į atskirus darbinio aktyvumo subjektus. Sąjūdis. Pirminė deviacija – tai pirmas nusižengimo veiksmas. Dabartiniu metu ryškią vietą užima automatizuotų mašinų darbo aplinka. o ne plėšikas). Kiekviena vyriausybė siekia patobulinti visuomenę. Tai perversmas. siekiant atkreipti visuomenės dėmesį. Valstybės kontrolė ir kt. kurie buvo opozicijoje. kaliniai. pateisinti savo elgesį priimtinais motyvais (Tadas Blinda – teisybės vykdytojas. 4) alternatyviniai judėjimai siekia pakeisti pačią asmenybę. Jame žmogus pasireiškia kaip kūrėjas. Deviacinis išplėtimas (“sutirštinimas”) – kai deviacijos pavojus padidinamas. paprastas ir sudėtingas.policijos nuovadas ir pan. Kontrolė yra vidinė (savikontrolė) ir išorinė. fizinė ir protinė įtampa. Potencialų pavojų politinei valdžiai gali kelti ir minia. Visuomeninis darbo pasidalijimas yra visuminio visuomeninio darbo suskirstymas į atskiras sferas ir šakas. pasireiškiantis deviaciniu elgesiu.t.

gaminant materialines vertybes. Visuomenė gali būti vaizduojama kaip piramidė. psichiatrinės ligoninės).valdžios kaupimo efektas ir biurokratijos humanizavimas. Kita kryptis – mikroelektronika. susietų bendro darbo priemonių panaudojimo. Darbo grupė – tai atskiroji (parcialinė) visuomeninė grupė. tradicijos. kuriose žmonės. jaučia moralinį pasitenkinimą ir yra patenkinti savo socialiniu prestižu. kurie metų metais negali gauti darbo). Formaliosios organizacijos (Amitai Etzioni. kompleksiškai garantuojantis efektyvų iškeltų uždavinių įgyvendinimą. kaip “kaliniai” ar “pacientai” kuriam laikui nuo visuomenės. latentinė (kai darbo jėga panaudojama nevisiškai). Darbo grupėje egzistuoja tiek formalūs. stagnacinė (apima tuos. etninius. specializuotomis veiklomis Hierarchija Neformali arba jos visai nėra Griežtai apibrėžta Normos Remiamasi bendromis normomis Apibrėžtos taisyklės ir reikalavimai Narystės Remiasi draugyste. Užimtumas. daugiausia – pirminiai Daugiausia – antriniai Komunikacija Daugiausia – tiesioginė Daugiausia formali. frikcinė (laikina. techninė kompetencija. Jų tikslas – atskirti tokias kategorijas. Normatyvinės organizacijos . tiek neformalūs ryšiai. siekdami tam tikrų tikslų. Biurokratijos charakteristikos: specializacija. visuma. Šiuolaikinėje visuomenėje stebime du skirtingus procesus. Tačiau beveik nebelieka tiesioginio bendravimo su bendradarbiais. Kriterijai pažintimi siekiant konkrečių rezultatų Ryšiai Įvairūs. Automatizacija vertinama tiek optimistiškai (automatizacija didina kūrybiškumo. žmogus užsidaro tarp savo kambario sienų. Robotizacija sudarė prielaidas lanksčioms gamybinėms linijoms. Gyventojai būna aktyvūs ir neaktyvūs. Darbuotojai. Tai religinės. struktūrinė (kai 33 . sudaranti prielaidas žmogaus darbą pakeisti robotų darbų. Nauja darbo organizacijos forma yra susijusi su kompiuterizacijos atveriamomis galimybėmis. Išsivysčiusiose šalyse yra aukštas užimtumo lygis. socialinius. asmenine Techninis kompetetingumas. rašytinė Dėmesys Orientuotas asmeniškai Orientuotas į tikslą Biurokratija siekia suformuoti mažumos taisykles daugumai. Biurokratija – tai organizacijos modelis. kurios viršūnėje – biurokratijos oligarchija.tai tokios organizacijos. Tai . kad būtų patenkinti žmonių poreikiai. Mažųjų grupių ir biurokratijos palyginimas: Bruožai Mažosios grupės Biurokratija Aktyvumas Nariai užsiima panašia veikla Nariai užimti įvairiomis. Konvejeris gamina tą patį produktą. net bedarbių skaičių). Kuriasi iš esmės nauja virtuali darbo aplinka. moterų. išsimokslinimo ir kitus kriterijus. siekiama užtikrinti darbinės veiklos efektyvumą ir bendro darbo rezultatų pasiskirstymą. Priverčiamosios (totalinės) – skirstomos į baudžiamąsias (kalėjimai) ir gydomąsias (pvz. Gyventojai –žmonių. didina darbo įtampą. tiek pesimistiškai (automatizacija dehumanizuoja darbo procesą. vadinamos formaliosiomis organizacijomis. savęs realizavimo laipsnį). skirtas užtikrinti racionalumą. Darbas vis labiau priklauso nuo informacijos panaudojimo laipsnio. gyvenančių tam tikroje teritorijoje. politinės partijos ir pan. demografinius. impersonalizacija (nuasmeninimas) ir instrukcijos. Didelės antrinės grupės. aptarnaujantys lanksčias linijas. hierarchija. lanksti linija gali persikvalifikuoti pagal naujas programas. 1975) yra trijų tipų: normatyvinės. kurioje vyksta darbo procesas. kai jų veiklos pastangos yra įvertinamos ne vien atlyginimu. Vėl susidaro galimybės žmogui darbo vietą grąžinti į namus. sukurtos siekti bendro tikslo. Utilitarinės užtikrina savo nariams materialinę naudą.. kai gamybos veiksmai neatitinka apskaičiavimų).informaciją ir tiria automatizuotos sistemos funkcionavimo optimizavimo sąlygas. priverčiamosios ir utilitarinės. Gyventojų grupės skiriamos pagal ekonominius. Gamybinė grupė – visuma žmonių. privalo turėti aukštą kvalifikaciją ir užsiimti intelektualine veikla. Bedarbystė būna laikina.

Politinė sistema – valstybės. Socialinis mobilumas išreiškia socialinės pozicijos pokytį hierarchinėje struktūroje. Jos objektas – darbas. kvalifikacijos įgijimo procesą. Luomai. visuomenės struktūra taip pat keičiasi: mažėja dirbančių pramonėje. vidurinioji klasė – negausi. cirkuliaciniai priklauso nuo paties žmogaus. vadybininkai. vienkiemio – 1. prestižas ir kt. kurios: 1) visuomenei yra svarbios. galima skirstyti pagal galios kriterijų. išreiškianti tam tikros socialinės grupės interesus ir idealus. kokiam sluoksniui priskiriamas žmogus. kad šias pozicijas užimtų tinkamiausi. Moore. galia. tuo šalies potencijos didesnės. urbanizavimas. ar šalis yra industrinė. Visuomenės stratifikacija. darbininkai. socialinio įvertinimo ir psichologinio pasitenkinimo nelygybę.darbo jėgos struktūra neatitinka jos poreikio). stratifikacija 34 . statusas. įgyjančius naujų savybių. o dauguma sudaro žemesnę klasę. Norint. Struktūrinis mobilumas susijęs su visuomenės struktūros pokyčiais. Klasės. daugėja – aptarnavimo sferoje. o ne kaip fizinis procesas. kaip būsto rūšis. Nelygybė – universalus socialinės struktūros bruožas. Tai vadinamoji trinarė klasinė visuomenės struktūra. teisininkai. kurios nariai gauna panašias pajamas. Stratifikacijos problema. rekreacijos galimybės. visuomeninių organizacijų sistema. žmogaus padėtį darbo sferoje. Socialines grupes. Priklausymą atitinkamam startui veikia socialinė kilmė: aukštesniosios klasės vaikai turi geras galimybes įsijungti į šią klasę ir ją reprodukuoti. ciklinė (pvz. nuosavybės.didžiausias (ne aukščiausias). išsimokslinimas. Stratifikacijos rodikliai ir skalė. Su struktūros sąvoka siejasi kitos: sistema. Religijos svarba visuomenės stratifikacijai susijusi su valdžios kontrole ir specialios dvasininkų klasės egzistavimu. Partija siekia valdžios demokratiniu būdu. kastos. Kylant gyvenimo lygiui. Anot K. vaidmuo. 2) kai struktūra yra socialinių grupių sistema. pavyzdžiui. laiką po darbo. Politinė sistema. savanoriškoji ( kai atsisakoma dirbti dėl nepatenkinamo uždarbio ar kitų aplinkybių). gydytojai. Politika – valstybės veiklos formų. Yra socialinis mobilumas tarp kartų ir kartos viduje. Du pagrindiniai visuomenės struktūrų modeliai: 1) kai struktūra yra visuomenės institutų sistema. institutas. uždavinių ir turinio nustatymas. kaimynystė. Gyvenimo stiliaus rodiklis apima tokius požymius. Būtina remtis ne vienu stratifikavimo rodikliu. jų išskirtine padėtimi. kad vienos socialinės pozicijos visuomet yra svarbesnės už kitas. Darbo sociologija nagrinėja darbinius santykius. ar agrarinė. Pereinamaisiais laikotarpiais nedidelė aukštesnioji klasė sukaupia didžiulį turtą. Pereinamojo laikotarpio politinei sistemai būdingas daugiapartiškumas. K. tuo labiau reikia susimąstyti apie išlikimo perspektyvą. politinių partijų. tarnautojai. Davis ir W. o 1 – mažiausias (ne žemiausias). kurias yra įgiję jas sudarantys individai. Urbanizavimas rodo. amžius. ekonominių krizių metu). Darbo sociologija. darbo kultūrą ir darbo moralę. 2) reikalauja didžiausio pasirengimo ir talento. Sluoksniai (stratai) suskirstyti hierarchine tvarka: finansinis. jos įstaigų. politinis elitas. kaip socialinis. gyvenimo stilius. kultūros panaudojimo galimybės. persikvalifikavimo galimybes. Politinę kultūrą apibrėžia politinės pažiūros ir politinis elgesys. lyginant su tomis. didėja vidurinioji klasė. Labai svarbi visuomenės socialinė-demografinė struktūra. Visuomenės struktūra suprantama kaip visuomenės susiskirstymas į pastovius socialinius darinius. kapitalas. Kuo šalis senesnė gyventojų amžiaus požiūriu. Sostinės urbanizavimas – 10 balų. teisėtumas. kaip turintį įtakos darbo našumui ir kt. Galima panaudoti 10-balę skalę. statusas. leidžiančias pakankamai neblogai pragyventi. santykiai tarp tėvų ir vaikų ir kt. Moore knygoje “Stratifikacijos sociologija” teigė. Pozicijos rangą sąlygoja du veiksniai: geriausią atlygį ir aukščiausią rangą turi tos pozicijos. Politinė partija – organizacija. Industrinei visuomenei pasiekus vartojimo visuomenės lygį. Struktūriniai pokyčiai būdingi pereinamiesiems laikotarpiams. Davis ir W. Socialinė stratifikacija – bet kurios socialinės grupės klasifikacija visuomenės socialinių pozicijų hierarchijoje pagal valdžios. valstiečiai ūkininkai. gyvenimo kokybė. Šiuolaikinėje visuomenėje dažniausia būtent profesinis statusas lemia. Didelę reikšmę turi partijos lyderio asmenybė. kurioje 10 . saugumas. funkcija. būtina jiems garantuoti didesnį atlygį. cirkuliacinis – nesusijęs. Partijos. o pavyzdžiui: valdžia. Kuo išsimokslinimo lygis aukštesnis.

. kuriuose gyvena išeiviai ir imigrantai iš trečiojo pasaulio šalių (Majamis. Mirtis. skirta plėtoti mokslinę tiriamąją veiklą (Kembridžas).). Lietuvoje augo ne tik Vilnius. Gyventojai. normalios buto sąlygos. Ten labai aktualūs socialiniai ir ekonominiai klausimai. kūrybiškumas (54 proc. esantys kurortinėse vietovėse. Kaimai ir bažnytkaimiai. Miestuose susipina globalinės ir vietinės problemos. Kinijai reikia riboti gimstamumą. Dabar auga kaimo tarnautojų skaičius.). Vienas iš ryškiausių šiuolaikinių miestų plėtotės bruožų – priemiesčių plėtimasis (suburbanizacija). Kinijoje ir Indijoje gyvena trečdalis viso pasaulio gyventojų. Žmogus – biologiškai užprogramuota būtybė. Tačiau ypač svarbu balansas tarp 20-30 metų amžiaus vyrų ir moterų.). ambicingumas (48 proc. priklauso nuo žmonijos istorijos laikotarpio ir kt. bet ir regioniniai centrai. logiškumas (45 proc. skiriami 5 miestų tipai: 1) pagrindinis miestas (štabas). Pozicija savaime neteikia nei valdžios. uostas. Amžius. tiek moterų apibūdinamas šiais bruožais: agresyvumas (64 proc.). nors sąlygoja didesnes pajamas. egoistiškumas (47 proc. 2) inovacinis centras – urbanizuota teritorija. baigiant laisvalaikio organizavimu. kad nuo 1989 metų Lietuvos gyventojų sumažėjo beveik 300 tūkst.). 6 proc. Žmonės grįžta į tėvų sodybas.) pasitikėjimas savimi (57 proc. plepumas (73 proc. Lietuvoje 82 proc. Sankt Petersburg (Florida..) nepriklausomumas (50 proc. sudaro lietuviai. darbu ir būstu.). eutanazija. kuriame pagal tarptautinį darbo pasidalijimą gaminami blokai (moduliai). neorganizuotumas (56 proc. jei šeimoje nebuvo girtaujama ir t. Užimtumo rodiklis ir bedarbystė. Los Angeles). Ryškiausias techninės aplinkos pavyzdys – miestas. Natūrali gamta turi ypatingą poveikį žmogui. Sveikata labai priklauso nuo vaiko socializacijos šeimoje sėkmės.). Dar 20-ojo amžiaus pradžioje dauguma kaimo gyventojų buvo susiję su žemės ūkiu. Bet padaugėjo socialinių konfliktų. kurio sulaukę žmonės apibrėžiami kaip seni. Klonavimas. jei buvo pakankamai maisto. Vyras tiek pačių vyrų. Londonas). kas pasiekta. Lietuvoje vyrai sudaro apie 47 proc. 3) modulinės gamybos centras. pradedant nuo aprūpinimo maistu.siejama su gerove. labai tankiai apgyventa teritorija. o Gender – socialinę ir kultūrinę.). Surašymai atliekami kas 10 metų. Žmogaus padėtis ekonomikoje dažniausia lemia jo priklausymą tam tikrai pozicijai. apskrities centras. Miestų profiliai: sostinė. Kaimuose kuriasi verslininkai. menkėja socialinė infrastruktūra. pasipūtimas (59 proc.). drąsa (54 proc.). o apie 1900 m. miestuose gyveno penktadalis gyventojų. kuriame kuriasi tarptautinės korporacijos. yra tarptautinių finansinių ir pramoninių ryšių centras (pvz. Pagalba nevaisingoms šeimoms. Kaime kuriasi menininkai.). jėga (61 proc. Pagal urbanizuotų teritorijų ryšį su tarptautine ekonominių santykių sistema. Kolektyvinių sodų transformacija į gyvenamuosius rajonus. Svarbus išsimokslinimo (ne išsilavinimo) lygis. taupumas (52 proc. Sex apibūdina biologinę žmogaus prigimtį. nepastovumas (58 proc.5 proc. gerose klimatinėse sąlygose (Palanga. kitų tautybių . Amžius..). Apie 1800 m. gyventojų. Sociologai taip pat nagrinėja socialines katastrofų pasekmes. Tik nuo 20-ojo amžiaus statistikai pradėjo skirti didžiuosius ir mažuosius miestus. turtu ir darbu. atsargumas (57 proc. 4) miestai. 2001 metų surašymas parodė. kantrumas (64 proc. 7 proc. Lietuvai – skatinti. JAV). Jei šeimoje nebuvo didelės psichologinės įtampos. 5) poilsio (relaksacijos) miestai.rusai. Medicinos sociologija nagrinėja įvairių žmonių grupių sveikatos ypatumus ir jų priklausomybę nuo įvairių socialinių veiksnių. nei prestižo. kurortai.). – 74 proc. vaiko sveikata bus žymiai geresnė. Vėl kuriasi stambus valstiečio ūkis. Moteris apibūdinama kitais rodikliais: emocionalumas (81 proc. gyvenviečių stambinimas. maisto pramonės įmonės. Tai parodo šalies gyventojų kokybę ir socializacijos procese įgytą potencialą. kurie surenkami kituose miestuose ar net kitose šalyse.). Išsimokslinimas rodo. Natūrali ir dirbtinė (techninė) aplinka. romantiškumas (60 proc.). Druskininkai. Viena iš šiuolaikinės urbanizacijos formų – megapolis. rajono centras. Juos tiksliausiai suskaičiuoja visuotinių surašymų metu. kiek mokytasi.). regiono centras. Amžiaus stratifikacija parodo nelygų įvairaus amžiaus žmonių pasiskirstymą pagal 35 . Plečiasi kaimo turizmas. Pirmoji urbanizuota valstybė – Britanija.). – lenkai.Sex ir Gender. Lytis . Okupacijos ketais įvykdyta kolektyvizacija. jautrumas (72 proc. Maljorka.t. turime išmokti būti vyru arba moterimi. Nors gimstame berniuku ar mergaite.

gyvenantys kaimynystėje. atviri ir mišrūs klausimai. o kuris – nepriklausomas. tikslumo. tuo atranka gali būti mažesnė. yra retenybė. poligamija. ekonominės sąlygos. dėl anketuotojų tinkamumo. 4) visuomenei senstant. tyrimo vienetų nesidubliavimo ir kt. bet neįvertina to.sveikatą. kuriose tėra vienas iš tėvų. Jų veikla daug intensyvesnė negu kaime. 3-4 dešimtmetyje Chicago. Šiai proporcijai didžiausios įtakos turi: sutuoktinių amžius. eksperimentas. Santuokos problemos. estetiniai. Išlaisvinimo teorija sieja senesnių žmonių atleidimą iš darbo su visuomenės rotacijos būtinybe. kurios charakteristikos su tam tikra pateisinama paklaida atitinka generalinę visumą. Reikia atsižvelgti. kurios nariai yra suinteresuoti gyventi kartu ir padėti vienas kitam. valdžią ir privilegijas. daugėjimu. 36 . dirbančių ištekėjusių moterų skaičius ir kt. gyvenimo trukmė. Atsižvelgiama tik į tas generalines visumos savybes ir charakteristikas. Dvejų karjerų santuoka – kai šiuolaikinės industrinėse visuomenėse abu partneriai siekia išlaikyti savo profesines karjeras. Sunkumai dėl kontakto su tiriamaisiais. Stichinė (“pirmo sutiktojo”) apklausa negali būti laikoma tikimybine. Poreikiai sąlygoja santykius. ūkiniai-ekonominiai. 2) skyrybų skaičiaus didėjimu ir pakartotine santuoka. Atrankos klaidų matavimas – reprezentatyvumo paklaidos nustatymas.y. biografinis metodas. doroviniai-psichologiniai. 3) šeimų. gimstamumo pokyčiai. kurie gali būti socialiniai-biologiniai. todėl tarp skirtingų rūšių pasiekiamas balansas. Atrankos pagrindimas galimas tik tikimybinių (atsitiktinių) atrankų atžvilgiu. dokumentų analizė. kurios yra reikšmingos tyrimui. telefoninės ir pašto apklausos ir kt. pagal hipotezes. Urbanizuotų teritorijų apgyvendinimas ir įvairių tipų kvartalų pasiskirstymas taip pat gali būti panašiai nagrinėjamas. Atranka – tyrimo imties. Gyvenimo būdo koncepcija: mistuose žmonės. migracija.). XX a. stebėjimas. Santuoka yra socialiai patvirtintas ir dažniausiai juridiškai įtvirtintas ryšys tarp suaugusio vyro ir suaugusios moters. kurią sudaro tik tėvai ir nuo jų priklausomi vaikai. suformuojama atrankos struktūra. Šeimos tyrimas negalimas be poreikių analizės. Šiuolaikiniame pasaulyje pramonė nutrina miesto ir kaimo ribas. kurios rūpinasi neįgaliais giminaičiais. Atrankos imties formavimo etapai: 1) pagal tyrimo tikslus. t. Pastovus ryšys tarp dviejų kintamųjų. Dvi Čikagos urbanistikos mokyklos koncepcijos: ekologinio požiūrio ir gyvenimo stiliaus. Kuris kintamasis yra priklausomas. Aktyvumo teorija sieja seno žmogaus pasitenkinimą su aktyvumu: lemia ne amžius. Sociologiniai metodai: anketavimas. Santuokos proporcija – suaugusių žmonių. modelio pagrindimas.. Žemės ūkis tampa mechanizuotas ir pelningas. Anketose uždari. Simetrinė šeima. Šiuolaikinėse visuomenėse šeimos gyvenimas pasižymi: 1) gyvenimu ne santuokoje. poliandrija (moters galimybė ištekėti už kelių vyrų). Lauko tyrimas. kurie yra santuokoje. dažnai nepažįsta vienas kito. Urbanizacija – vienas iš supančios aplinkos kūrimo aspektų industrinio kapitalizmo plitimo sąlygomis. teisiniai. Urbanizmo sociologija. Šeima – kraujo ryšiais besiremianti mažoji socialinė grupė. užsakovo reikalavimų ir kt. vis didesniu skaičiumi nuklearinių šeimų. Žmonės mobilesni ir mažiau susiję vienas su kitu. kiekybinis santykis su visais suaugusiais. Ištisinė apklausa (gyventojų surašymas ir kt. adekvatumo. Jų sąrašas turi atitikti šiuos reikalavimus: išsamumo. Monogamija. kurioje valdžia pasiskirstyta lygiai. Kuo generalinė visuma vienalytiškesnė. IL universitete suformuluotos urbanizmo idėjos: Robert Park (1864-1944). Irstančios erdvės koncepcija. bet aktyvumas. Dalinės apklausos. kad patys seni žmonės nenori būti atleidžiami. Sugyvenimas (be juridinės santuokos). Louis Wirth (1897-1952) ir kt. 2) atrankos imties struktūra parenkama turimos socialinės informacijos pagrindu. Pagrindinė visuomenės senėjimo problema yra socialinė izoliacija. kiek yra generalinės visumos elementų. Socialinio konflikto požiūris lygina senus ir jaunus žmones pagal pajamas. Masiniams tyrimams labai tinka anketavimas. kaip ir pramonė. interviu. Serijinė monogamija – pakartotinių santuokų pagrindu. Ekologinis požiūris: gamtoje organizmai turi polinkį į distribuciją (pasiskirstymą). Išplėstinė (dviejų ir daugiau kartų) ir nuklearinė šeima. 3) atrenkami apklausos objektai.

Gyvenimo kokybė – materialinių. atsakantieji negali tartis tarpusavyje. Empiriniai duomenys – gauti konkretaus tyrimo būdu. Jame yra tiesioginis tyrėjo ryšys su tyrimo objektu. Literatūra: Gaidys Vladas. Teigiami ir neigiami (“Su kuo nenorėtumėte dirbti poroje?”) kriterijai: “Ką norėtumėte matyti savo brigadininku? Ko nenorėtumėte matyti savo brigadininku” ir pan. Stebėjimas – specialus pirminės sociologinės informacijos rinkimo metodas. Grigas Romualdas.Kvotinė atranka – interviu metodui. jau turinčiose bendros veiklos patyrimą (ne mažesnį kaip pusmečio). 2000. Interviu. Aksiologija – mokslas tiriantis vertybes. IŠLAIDOS VIRŠIJA PAJAMAS? Pastabos apie „Namų ūkio tyrimus“ Jonas JASAITIS. Vilnius: Rosma. Sociologijos žodynas. Sisteminiai ir atsitiktiniai. Optimalus grupės dydis – 8-9 žmonės. interviu aplinka. Apklausti turi ne tiriamosios grupės narys. kalbantis su žmonėmis. Interviuotojas tiesiogiai apklausia respondentą pagal anketą (apklausos lapą). nagrinėjant dokumentus. numatymas. lituanizacija. Prognostinis kriterijus leidžia nustatyti grupės narių laukimus pagal respondento suvokimą. Paprastos atrankos pavyzdys: iš darbuotojų sąrašo apklausiamas kas trečias (penktas ir pan. daromi foto. Lauko ir laboratoriniai stebėjimai. Sociologijos įvadas: struktūrinės loginės schemos ir komentarai. socialinių grupių – sąveika. kino ir kitokie įrašai. su kuo norėtumėte būti vienoje grupėje?” Tyrimas turi būti atliekamas tik grupėse. atmetimo ir išvengimo (neutralumo pagrindu). MOKSLINIAI IR MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 1. Kaunas: Technologija. Parametrinė (pasirinkimų skaičius ribojamas) ir neparametrinė (pasirinkimų skaičius neribojamas) procedūra. “Kas pasikvies jus į gimtadienio šventę?” ir pan. 37 . 1993 Luobikienė Irena. Tikimybinė atranka: paprasta. Darbiniai santykiai (“Ką pasirinktumėte porininku?”) rodo kompetetingumą. aiškinimas. kuriose jau susiklostė pastovūs ryšiai tarp grupės narių. “Jei mokysitės toliau. 1999. metodai. Svarbi interviuotojo asmenybė. Visuomenės nuomonės tyrimai: teorija ir praktika. Specifika. serijinė (lizdinė). 2001 Guščinskienė Jūratė. palyginti su tam tikru visuomenėje pasiektu standartu. Vilnius: Academia. klausiant kiekvieną kolektyvo narį apie kitus. Sunkumai objektyvūs ir subjektyvūs. Referentinė grupė – etaloninė grupė. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai: “Su kuo norėtumėte mokytis vienoje grupėje?”. nes tuo atveju yra tiesioginio aktyvaus bendravimo galimybė. Stebėjimas papildomas. Interakcija – dviejų ar daugiau elementų – žmonių. 2001. Sociologinė savivoka. Nedarbiniai kriterijai apima tarpasmeninius santykius (“Su kuo norėtum švęsti savo gimtadienį”). Paradigma – bendrųjų teorinių ir metodologinių teiginių sistema. Kaunas: Technologija. tempas. kurios metu tiriami santykiai grupėje ir tarpasmeniniai santykiai. Galima nustatyti. Ryšiai tarp narių nustatomi pasirinkimo. sisteminė. socialinių ir kultūrinių sąlygų įvertinimas. Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų metodika. Santykiai darbo kolektyve gali būti darbiniai ir nedarbiniai. savo stebėjimą lyginant su kitų stebėjimų rezultatais.) Ne mažiau kaip 30 respondentų. su kuria lyginama konkreti grupė. kaip apklausiamasis suvokia kolektyvo struktūrą: “Kas iš brigados narių pasikvies jus porininku?”. Tyrimo rezultatų analizės etapai: aprašymas. Sociometrinė apklausa. Vilnius: Žara. Leonavičius Juozas. suderinamumą. Stebėjimo duomenys užrašomi.

... Neaišku tik. Rinkimams praėjus ir išrinktųjų pažadams išgaravus. stebuklas: žmonės išleidžia daugiau pinigų. negu uždirba. gali išleisti daugiau.) skiriame visai nedidelę savo šeimos biudžeto dalį. Turiu nuvilti skaitytojus. aptarinėjant jų rezultatus. Viena iš jų – respondentų nedeklaruotos veiklos pajamos. Atseit. visuomenės nuomonės tyrimų agentūros įtikinėja. kad ir šio tyrimo autoriams gerai žinomi ir kiti mūsų kasdienybės bruožai: pirma. Visais kitais atvejais galime konstatuoti. Kaime gyvenančiam giminaičiui pavasarį padėjome bulves pasodinti. gerai uždirbti pradėjo. Pavyzdžiui. pasipuošei. kiek pajamų bus gauta iš sodo. Antai. Uspaskich‘ą. tokių atitikimų tikimybė būtų mažesnė. jokio stebuklo ir šį kartą nėra. Neabejotina. knygoms įsigyti. Ir labai nedaug uždirbame. ir didžiąją uždirbtų pinigų dalį išleidžiame kasdieninių gyvybinių reikmių tenkinimui: maistui ir aprangai įsigyti. Sutiktas kaimynas iškart pastebi naująjį apdarą. Netobulos tyrimo metodikos? Vakarietiškų manierų tyrinėtojas konstatuotų. itališkų rūbų salone pastebėjau. kuriais politikais rinkėjai labiausiai pasitiki arba už kurias partijas balsuotų. Daug panašių tyrimų dabar atliekama. Jokios sensacijos. lėmė kelios priežastys. šiokią tokią naudą gauname iš neformaliųjų miesto ir kaimo ekonominių ryšių. o dar visai neseniai iš manęs alui skolindavosi. nusipirkai „pigių rūbų“ parduotuvėje kostiumą. nes apie jas tyrimų išvadose nekalbama. tyrimų metodika: jeigu ji būtų tobulesnė. kada melavo: ar tada. tai pajamos iš vadinamosios „šešėlinės“ ekonomikos. socialinių mokslų daktaras Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Stebuklo nėra „VARTOJIMO IŠLAIDOS VIRŠIJA DISPONUOJAMAS PAJAMAS“. Daug žmonių verčiasi labai sunkiai ir stengiasi išnaudoti visas galimybes papildomoms. juokus į šalį.. Tačiau negi jam prisipažinsi. rimčiau pasikalbėkime. tik dviem atvejais: jeigu naudoja ankstesnių metų santaupas arba išleidžia skolintus pinigus. Penkis šimtukus su centais atskaičiavau. laisvalaikio kelionėms ir kt. bet ne visada galima jų išvadomis tikėti. mokesčiams už butą užsimokėti. miško. nepastovioms pajamoms gauti.Docentas. išlyginai ir. Tačiau ten įrašyta prielaida. kad dauguma mūsų tautiečių gyvena labai kukliai. kur įsigijai ir kiek iš tikrųjų mokėjai. mažesnes už išlaidas. va. atlyginimai „vokuose“. arba bando pasigirti. didesnes už pajamas. kažkodėl nė vienas neprisipažįsta. kad paskelbti duomenys yra netikslūs: arba žmogus slepia dalį gaunamų pajamų. Brazauską arba V.. o ir nebrangus pasirodė. šiek tiek pinigėlių Lietuvoje likusios šeimos gauna iš artimųjų. smulkmena.“ Kaimynas pagarbiai (o gal net su pavydu) atsitolina: „Matai. antra. o rudenį jis mums maišiuką ką tik prikastų į automobilio bagažinę įritino. kaip numatyti. kai tų agentūrų atstovai klausinėjo. kaip taisyklė. patiko. Jau minėti vakarietiški tyrinėtojai. kaip sakoma. nors ir sugluminantis statistikos departamento ir Mokesčių inspekcijos institucijų tarnautojus – mūsų kuklių pinigėlių skaičiuotojus. koks. Pavyzdžiui. Kokiomis metodikomis naudojasi mūsų pajamas ir išlaidas bandantys suskaičiuoti namų ūkio tyrinėtojai. kad tokiais atvejais kalta. O kai kurias pajamas išvis labai sunku suskaičiuoti.. pamatę tokią šeimų biudžeto struktūrą. trečia. Tebūnie pašlovintas jų darbštumas ir išradingumas. ar po rinkimų. Toks teiginys jau ne kartą buvo skelbtas žiniasklaidoje tarsi kažkokia didžiausia „lietuviškoji sensacija“. vadinama įdomia ir ką tik gautame „Namų ūkio tyrime“. Kultūriniams poreikiams (bilietams į teatrą. negu iš tikrųjų. negu jų uždirba. prisitaikei pagal savo ūgį. Ką rodo skaičiai? Grįžkime prie tyrimo autorių pateiktų skaičių ir dar kartą įsitikinsime.“ O dabar. 38 . dirbančių užsienyje. Išvada apie pajamas. sunku pasakyti. daržo. kad balsavo už A. Žmogus. kad išlaidas. kad mokėjo daugiau. „A. analizuojančiame 2003 -2004 metų duomenis.

2 36.9 33.2 46.9 442.5 socialinės išmokos 87.besąlygiškai konstatuotų: „Gyvenate skurdo ekonomikoje“. Kiekvienos demokratinės valstybės svajonė – laisvųjų savininkų visuomenė – mums dar tebėra gana tolimas miražas. Pagal gaunamų pajamų dydį Šiaulių apskritis nusileidžia Panevėžio apskričiai. Skaičiai rodo gyventojų pajamų augimą.5 38.2 22.5 214.1 8.7 457.4 Panevėžio apskrityje 2003 2004 466.3 273 samdomo darbo pajamos iš verslo ir 23.4 123. O juk šis dydis reiškia vidurkį.4 126.7 216.6 Vidutiniškai Lietuvoje 2003 2004 487.3 Iš jų: pajamos iš 199.6 495.8 41. Apie „šešėlinės ekonomikos bosus“ arba didžiuosius politikus šį kartą nekalbėsime.7 28.8 99.6 492.4 Šaltinis: Pajamų struktūra rodo.2 134.6 131.5 11.9 19. vienam namų ūkio nariui per mėnesį) Šiaulių apskrityje 2003 2004 vartojimo 421. Tuo tarpu pajamos iš individualaus verslo sudaro tik nežymią dalį.7 403.9 individualios veiklos žemės ūkio pajamos 4. gaunamo už samdomą darbą.4 250.6 501.1 198. kad dauguma žmonių pragyvena iš atlyginimo. Kai kurie skaičiai.4 7. kad gyventojų pajamos – dar gana kuklios.5 379. Reikia didelio išradingumo.5 11.2 9.7 97.0 7. pateikti aptariamo namų ūkio tyrimų išvadose. 1 lentelė PAJAMOS (litais. vienam namų ūkio nariui per mėnesį) Šiaulių Panevėžio Vidutiniškai apskrityj apskrityje Lietuvoje e 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Visos disponuojamos 401. .4 7. kurie gauna gerokai mažiau? 2 lentelė IŠLAIDOS (litais.2 337. Mažėjantis gimstamumas ir didžiulė emigracija sendina tautą ir reikalauja vis daugiau lėšų skirti socialinėms išmokoms. tad verta juos čia pacituoti.8 355 348.7 31.8 442.6 118.6 7.9 34.5 371.1 10.2 512.1 6.4 108.9 468. tačiau jos abi nepasiekia bendro valstybės vidurkio.2 11.9 15.5 384.9 39 Visos išlaidos Piniginės išlaidos Iš jų: maistui alkoholiniams gėrimams tabako gaminiams drabužiams ir avalynei . Antroje vietoje – socialinės išmokos.gana įdomūs.3 412. Kaip pragyvena tie.9 29.3 442.1 0. kad pragyventum iš pusketvirto šimto litų per mėnesį. tačiau ir dabar tenka konstatuoti. 5 6.8 5.6 107.3 413.2 426.8 pajamos Piniginės pajamos 318.9 112.9 141 11.9 7.

0 2.būstui (vanduo.2 14. kurioms vos 9-10 metukų. kuris paskui skundžiasi.. Ar rungtyniausime su kitų valstybių piliečiais. apsidairydami neria į šiek tiek nuošalesnį kamputį.4 15. Neteko girdėti. kad kas nors jau būtų pavykę parengti metodiką. kavinės. pažintinėms kelionėms ir knygoms. Kokie jie po tokių „pertraukų“ sėdi klasėse? Ką jie dar pajėgia įsidėmėti? Kas juos skatina taip elgtis? Verslas! Tas pats. Kasdien matome mokinius.8 61. nunarinę galvas. kuriame panaudojamas ypatingai turtingas etnokultūrinis paveldas ar kūrybinė menininkų energija? Kokio „verslo“ dar pilna Lietuvoje. Tas. bet ir mergytės.5 59. restoranai. Nejaugi nesuvokia.1 18.7 13. prisibadę. Koks gi verslas Lietuvoje vyrauja ir duoda didžiausias pajamas? Gal toks. pagal kurias posovietinėje visuomenėje įmanoma tiksliai suskaičiuoti visas gaunamas pajamas. ir pamatysime labai ryškų savo buities kultūros paveikslą.1 58. po daugiaaukščio namo balkonu ir švirkštais bado save. kas daugiau išgeria ir surūko.8 2. Į gretimų namų laiptines dūmo patraukti ir keiksmažodžiais „pasivaišinti“. elektra ir kt. ant kurios sėdi. Įžūliai griauna visuomenę. kuriam jokios mokslo paramos nereikia. kiek išleidžiame tabakui ir kiek švietimui.3 Neverta dar kartą grįžti prie pradžioje minėto skirtumo tarp pajamų ir išlaidų. kad apsvaigę jauni nusikaltėliai „žaibiškai apvogė parduotuvę“ ar kad laiptinėje pasitikę apšvarino jos savininko kišenes. pavyzdžiui.0 7. Negailestingoji statistika sako. ką uždirbo. kuris remiasi aukščiausiomis technologijomis? Gal toks. NEURBANIZUOTŲ VIETOVIŲ ŠIUOLAIKINIŲ FUNKCIJŲ SISTEMA Jonas Jasaitis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 40 . ar kas labiau rūpinasi asmenybės tobulinimu? „Verslo“ poveikis Pabaigai . Žinoma. o ar daugeliui šių dienų lietuviškojo verslo atstovų reikia mokslo paramos.8 11. išbėgančius pertraukų metu.3 55. Traukia tą dūmą ir šlykščiausiai keikiasi ne tik išstypę paaugliai. kiek kultūrinių poreikių tenkinimui. Tačiau ir pasekmės bus tokios. prisiuostę ir iki soties prisikeikę grįžta į pamokas. kurioje gyvena. kuris per „modelių agentūras“ sugrūda dar iš paauglystės neišlipusias mergeles į prostitucijos mėšlą. norintys kuo greičiau vyrais atrodyti. Prisirūkę. Tačiau išlaidų struktūra liudija ne tik apie vis dar sunkiai įveikiamą skurdą. kad netrukus jų išlaidos keleriopai viršys pajamas? 2.2 15. Tikslesnį už sukurtą panaudojant tiksliausias socialinių tyrimų metodikas.3 22. Tokie verslininkai patys kerta šaką. kiekvieno valia savaip išleisti tai. Gal į stadioną kamuoliu pažaisti? Ne. Tas pats. nes pelnas ir taip garantuotas. valgyklos poilsiui ir kultūrai švietimui 51.8 54. dar labai tobulintiną mūsų visuomenės vartojimo kultūrą. kad ryšys tarp šių sričių Lietuvoje – vienas iš silpniausių Europoje.) viešbučiai. Tačiau vėl paklauskime patys savęs. Bandymai išvengti mokesčių – kol kas tebėra kasdieninis reiškinys. O dar kiti mokinukai. bet ir apie.5 17. Tas. švelniai sakant.keletas žodžių apie verslo ir mokslo santykį. rodo ir šis pavyzdys: . kokių nusipelnėme.1 3. Palyginkime patys. kuris blokuoja visas pastangas apsaugoti jaunimo sveikatą ir dorovę..

miškininkystė ir pan. Ypač tai aktualu nepakankamai urbanizuotiems (užmiesčio. kuriant šalies gerovę. nusakančiu naujas jų pažangos galimybes. kaip rodo mūsų tyrimai. Kaip žinia. pragyvenimas – sunkus. daržininkystė. Tyrimo tikslas: išryškinti naujas bei nepakankamai panaudojamas ūkinės veiklos funkcijas. tekstilės. gyvenimo kokybė – nepakankama. būsto ir net kasdieninės buitinės elgsenos permainas. gegužės 1 d. kaip taisyklė. šiuolaikinių funkcijų sistema. Nors tokia kaimo samprata yra susiformavusi. tiek atskirų šakų ir regionų galimybių analize. Jų darbo našumas – gana žemas.y. t. kad pagrindinė jų funkcija – žemdirbystė. perspektyvų suvokimas – miglotas. kaip taisyklė. Didžioji dabartinių miestiečių dalis – prieš tris ar daugiau dešimtmečių iš kaimo atvykę asmenys ir jų dabartiniai palikuonys. iki naujųjų narių įstojimo 2004 m. Kaimo „sulyginimo“ su miestu koncepcija ryškiausiai išreiškiama projektais.y. Pastaraisiais metais vis dažniau akcentuojama žaliavos biokuro gamybai svarba. Optimalių sprendimų paieška remiasi mokslinės literatūros nagrinėjimu. yra vyraujanti miestiečių. ir vieningos gyvybinės erdvės formavimo koncepcija. nauja kaimo samprata. sudarančių beveik 70 proc..Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Įvadas Valstybės strateginis valdymas remiasi išsamia tiek bendrojo jos potencialo. neatsitraukdami nuo gamybos). Raktiniai žodžiai: vietovių klasifikacija. kurioje plėtojama tradicinė augalininkystė. suderinta funkcijų plėtra. tarpe. pavyzdžiui. įmones. neurbanizuotų vietovių funkcijos. Tačiau skirtingas kai kurių ūkio šakų ir atskirų regionų ekonominės plėtros lygis ir nepakankama jų pažangos galimybių analizė labai apsunkina tiek bendrosios. nagrinėjamų šiame pranešime. Reikalavimai didinti darbo našumą. nutolusiems nuo pagrindinių pramonės centrų. Miestų plėtra sąlygojo esmines visuomenės švietimo.) patirties ir įvairių gyventojų sluoksnių apklausos duomenų analize. remiantis kelių dešimtmečių senumo vaizdiniais. Ši metodologija turėtų remtis europiniu kaimiškųjų vietovių plėtros modeliu. kad neurbanizuotų teritorijų šiuolaikinių funkcijų sistemos išryškinimas atvers naujas jų plėtros galimybes. pagrindinė hipotezė išreiškiama prielaida. reiškiančia visišką atsisakymą nuo valstybės teritorijos skirstymo į kaimišką ir miestišką dalį. kai spartus pramonės augimas sąlygojo kaimuose atsilaisvinusios darbo jėgos persikėlimą į miestus. o daugumos gyventojų išsimokslinimas – nebaigtas vidurinis arba darbininkiškas profesinis techninis (jie yra baigę žemės ūkio profesines technikos mokyklas arba specialybes įgiję trumpalaikiuose kursuose. Darnaus vystymosi koncepcija į pirmąjį planą iškelia pagrindinio subjekto – aktyvaus piliečio interesus. Tradicinė ir šiuolaikinė neurbanizuotų vietovių funkcijų samprata Buitiškoji neurbanizuotų. labiausiai išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių (taip vadinamų ES-15. laisvalaikis – primityvus. Šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje gyvenamoji vietovė negali likti kliūtimi visaverčiam asmenybės ugdymui ir tolimesniam jos dalyvavimui. kuriais siūloma 41 . kurios paskirtis – aprūpinti žaliava maisto produktų gamybos ir kai kurių kitų pramonės šakų. tačiau ji. gyvulininkystė. siejami su galimybe gauti tokių žaliavų „kuo daugiau ir kuo pigiau“ [1]. Buitiniais vaizdiniais grindžiama samprata lemia požiūrį į kaimą kaip į tokią ekonominę erdvę. t. kaimiškiesiems) regionams. Atsiliekančių sričių plėtros galimybių paieška tapo svarbiausia Lietuvos strateginio planavimo problema. kaimiškųjų vietovių samprata tradiciškai grindžiama teiginiu. Tyrimų. Lietuvos gyventojų. kurių plėtra padėtų ženkliai patobulinti neurbanizuotų vietovių strateginio valdymo metodologiją. baldų ir kitų medienos dirbinių gamybos. Lietuvos urbanizacija buvo ypatingai intensyvi XX amžiaus 6-8 dešimtmetyje. tiek šakinių ir regioninių strategijų rengimą. Kaimas suprantamas kaip retai apgyventa vietovė. susijusių su žemės ūkiu arba miškininkyste. profesinės struktūros.

miestelių ir priemiesčių sritys. atsižvelgiama į tai. kuriose yra nuo 100 iki 500 gyventojų viename kvadratiniame kilometre.y.teritorinį suskirstymą sąlygojantys norminiai aktai. kurią dažniausia sąlygoja tokie veiksniai. kad apytiksliai 1/20 dalis dirbančiųjų aprūpina valstybę žemės ūkio produktais ir žaliava atitinkamo profilio pramonės įmonėms.y. prie jų įsikuria prekybos ir buitinio aptarnavimo centrai. Pavyzdžiui. Skirtingas kaimiškųjų teritorijų traktavimas atsispindi ir teisės aktuose. kai daugiau kaip 50 proc. Vakarų Europos valstybėse šis skaičius yra dvigubai didesnis. tačiau kaimu (pagal anksčiau aprašytą buitinę jo sampratą) naujosios gyvenvietės jau nebepavadinsi. kaip naujų teritorijų skyrimas individualių gyvenamųjų namų statybai arba naujų įmonių steigimas. 8] pateikiamos dvi plačiausiai naudojamos vietovių grupavimo sistemos. daugiausia dalyvaujančią pirminėje žemės ūkio gamyboje. Kaimo vietovių funkcijų pokyčius sąlygojantys veiksniai 42 . 2) vidutiniškai kaimiškasis profilis. sveikatos apsaugos ir kultūros įstaigos. Tokia kaimiškųjų vietovių samprata trukdo suformuoti prielaidas. Labiausiai išsivysčiusiose ES valstybėse jau senokai atsisakyta vertinti šias teritorijas kaip vienkiemių ir mažų gyvenviečių sistemą. Sparti gyventojų migracija. regionai skirstomi į tris tipus: 1) vyraujantis kaimiškasis profilis. Šiai grupei priskiriamos Vakarų Europai būtingos susisiekiančių miestų. gali labai greitai pakeisti vietovės pobūdį. Europos Komisijos užsakymu Milano (Italija) mokslininkų atliktoje studijoje „Europos kaimiškųjų vietovių tipologija“ [2.tobulinti užmiesčio teritorijų fizinę infrastruktūrą ir kaimo gyventojų buities sąlygas: tiesti naujus ir modernizuoti iki šiol naudojamus kelius. kuri regiono gyventojų dalis priklauso kaimo bendruomenei. Ši samprata ryškiai prieštarauja pažangioms pasaulinėms ekonomikos valdymo tendencijoms. per keletą metų buvęs „kaimas“ įgyja pagrindinius „miesto“ bruožus: nutiesiamos naujos gatvės. kad žemės ūkyje darbo našumas esąs žemas. ne pirminėje žemės ūkio gamyboje. Vadinamosiose „ES-15“ valstybėse žemės ūkyje užimti tik 4-6 proc. Eurostat‘o metodika remiasi tokiu rodikliu. tobulinant valstybės strateginio valdymo sistemą. Mokslinėje literatūroje sutinkame gana skirtingus vietovių urbanizavimo lygio vertinimo rodiklius. Todėl jau nebetikslu teigti. gyventojų. turinčios iki 3 tūkst. atidaromos naujos mokyklos. 2) vidutiniško tankumo sritys. gerinti prekybą ir buitinį aptarnavimą. kuriuos sąlygoja kiekvienos valstybės administracinį . kurios remiasi radikalia neurbanizuotos erdvės funkcijų plėtra ir siekia stiprinti jos vaidmenį visapusiško valstybės gyventojų ugdymo sistemoje. Pavyzdžiui. t. Remiantis šiuo kriterijumi. darbingų asmenų. Svarbiausias vietovės urbanizacijos požymis: sparčiai mažėja gyventojų. gyventojų priklauso kaimo bendruomenėms. 3) vyraujantis miestiškasis profilis. gyventojų priklauso kaimo bendruomenėms. kurios sąlygotų esminius socialinius neurbanizuotų vietovių pokyčius ir didintų jų vaidmenį bendroje valstybės ūkio struktūroje Primityvus miesto ir kaimo funkcijų atskyrimas tapo pagrindine kliūtimi. daugėja dirbančių kitose šakose. kuriose gyventojų skaičius siekia iki 6000 tūkst. Nors toje vietovėse dar nėra 3 tūkst. 3) retai apgyvendintos sritys. Kasdieninėje praktikoje praverčia ir paprastesni vietovių identifikavimo būdai. kuriose yra mažiau kaip 100 gyventojų viename kvadratiniame kilometre. p. priklausančių kaimo bendruomenėms. kilometre: 1) tankiai apgyvendintos sritys. kaip gyventojų skaičius 1 kv. ten „kaimui“ priskiriamos gyvenvietės. projektuoti patogesnius gyvenamuosius namus. kai nuo 15 iki 50 proc. t. ryšių linijas. Lietuvoje kaimiškosiomis laikomos gyvenvietės. gyventojų yra kaimo bendruomenių nariai. Pagal OECD metodiką. įrengiamos aikštės. kuriose daugiau kaip 500 gyventojų viename kvadratiniame kilometre. kai mažiau kaip 15 proc. Tai reiškia. gyventojų.

43 . Pragyvenimo išlaidos didmiesčiuose auga labai sparčiai. t. jog labai keičiasi pageidaujančių įsikurti didžiuosiuose miestuose. Išsivysčiusių pasaulio valstybių miestų gyventojų skaičiaus pokyčiai liudija. o esant reikalui. bet ir jų aptarnavimo paslaugos. kuriame žmogus gimė ir keletą metų gyveno ar daugiatūkstantinio miesto. Nuotaiką neigiamai veikia miestams būtingas gyventojų susvetimėjimas. transporto sistemai tobulinti. Pripratusiam. labai sunku kurti savo ekonominio gerbūvio viziją. kad komunistinėje erdvėje žmogui buvo atimta galimybė naudotis privatine nuosavybe. neįsisavinusiam privatinės nuosavybės sąvokos. Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centre 2005-2006 metais atlikti tyrimai paliudijo apie labai ryškias akademinio jaunimo išprusimo spragas. labai sunku suprasti savo atsakomybę valstybei ir dalyvauti jos valdyme. Įvairiapusišką miestų vaidmens mažėjimą lemia ir poindustrinės . ankštuose gyvenamuosiuose rajonuose sunku pailsėti po darbo.ne namas ir ne gatvė. Neįmanoma gimtine vadinti kažkokio daugiaaukščio namo.y. kurį sąlygoja gyvenimas industrinėje aplinkoje. skubėjimas. kad tokie teiginiai tampa vis mažiau pagrįstais. vėlavimas sąlygoja depresiją. kaimynų ar visuomeninę nuosavybę. kaimo gyventojų skaičius turėtų ryškiai mažėti. Asmuo. kurio „adresas . Žmogus be gimtinės. paviršutiniškos. gyventojų saugumui užtikrinti ir kt. kad aukštas valstybės teritorijos urbanizavimo lygis liudija apie ekonominę pažangą. menininkų ir visuomenės veikėjų. Analizuojami tokios aplinkos sąlygoti visuomenės elgsenos pokyčiai. Pokomunistinių valstybių visuomenė giliau susipažįsta su Vakarų pasaulio socialiniais ir kultūros procesais. t. Jie taip pat negalėjo įvardinti Lietuvos mokslininkų. Gyventi dideliuose miestuose darosi vis labiau nepatogu: transporto „kamščiai“ verčia eikvoti daug laiko vykstant į darbą ir grįžtant į namus. kokius nuostolius atneša visuomenės atitolimas nuo gamtos. gerėjantis susisiekimas su priemiesčiais. Miestų administracijai tenka skirti vis daugiau lėšų komunaliniam aptarnavimui. neišsiugdęs poreikio gerbti savo ir artimųjų nuosavybę. užterštumui ir triukšmui mažinti. kokias pasekmes sukelia tai. tiek vadybos centrus galima steigti bet kurioje vietovėje. o ypač valstybės viduje vykstančios gyventojų migracijos srautų analizė rodo. kurioje vis dar tęsiasi didelius statybų bendrovių pelnus užtikrinantis daugiaaukščių namų statybos „bumas“. Tai sąlygoja ne tik brangstantys butai. Tačiau šiuolaikinių demografinių procesų. Šioje visuomenėje didėja dėmesys gamtai. primityvus elgesys. Todėl pasibaigus darbo savaitei stengiamasi iš didmiesčio ištrūkti. Dar didesnius nuostolius asmenybei atnešė tai. srautai. Nuolatinė įtampa. gyvenusių ar dirbusių šiame regione. anot populiarios sovietinio laikotarpio dainos. kad „viskuo pasirūpina valstybė“. vis geriau suvokiama. Ekonomikos klausimams skirtoje literatūroje dar tebekartojama. įvardindami gamtos objektų pavadinimus ir apibūdindami jų naudingumą. dažnėjančios žiaurumo apraiškos ir pan. paprašyti pagalbos arba pasidžiaugti pasiekimais. „knyginės“. iš tikrųjų pasijunta lyg augalas be šaknų. mažas ir nereikšmingas. kurioje yra greitasis internetas ir patogus susisiekimas. jausmų eliminavimas iš viešojo gyvenimo. Jų žinios apie naujausių laikų istorijos įvykius buvo labai silpnos. neturintis su kuo pasitarti. Respondentai akivaizdžiai painiojosi. kaip tausoti darbdavio. lyginami vakarietiško ir buvusio komunistinio asmenybės ugdymo skirtumai. kad modernizuojant žemės ūkį. kad dauguma 50-mečių ir jaunesniųjų gyventojų negali įvardinti jokios konkrečios vietovės.žinių visuomenės formavimasis. nėra vietos vaikų žaidimų ir sporto aikštelėms ir t. kaip aktyvaus žodyno nuskurdimas. Minioje žmogus vis dažniau pasijunta vienišas. Tokios tendencijos jau labai ryškios ir Lietuvoje.Lyg ir tikėtina. naudojęsis daugiausia tuo. o ypač naujųjų informacinių technologijų reikšmės augimas atėmė iš didmiesčių ekonominės pažangos skatinimo monopolį: tiek pramonės įmones. labai sunkiai suvokia. kas „visiems bendra“. nesiejamos su konkrečiomis asmenybėmis arba vietovėmis. Labiausiai miestų įvaizdžio vertinimą sąlygoja jų vaidmens valstybės ekonomikoje pokyčiai. Pokomunistinėje erdvėje imama vis labiau suvokti. o Sovietų Sąjunga“. kurią galėtų laikyti savo gimtine. Asmeniui. Kelių ir transporto priemonių modernizacija. gimusių.

“ Valstybės. tačiau nesugebėjusių persiorientuoti darbui laisvosios rinkos sąlygomis. Naujausiuose strateginio valdymo teorijos darbuose. į kaimo vietovę imta žvelgti ne vien kaip į maistą ir jo žaliavą gaminantį gigantišką fabriką. ekologinis ūkininkavimas. Lietuvai tapus ES nare. Treinio [3. 1011] sąlygojo giliau suvokta būtinybė ekonomiškiau naudoti gamtos resursus ir ieškoti naujų energijos šaltinių. Dirbantieji ne žemės ūkio įmonėse kaimo gyventojai jau sudaro beveik 35 proc. Viena iš žinomiausių – darnios plėtros koncepcija. tiek vaikų ugdymui. kad per pastarąjį dešimtmetį skaičius asmenų. praradusių darbą žemės ūkyje. turiningiau išnaudoti laisvalaikį. gyvenančių kaime. asmenų. Neurbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų susiformavimas Poindustrinės visuomenės atsiradimas paskatino naujų ekonominės plėtros koncepcijų formavimąsi. kad naujųjų informacinių technologijų dėka didėja verslo skaidrumo ir moralumo būtinybė. Atsikuriančių energijos šaltinių paieška. per 10 proc. kurioje nėra ryškesnių ūkinės veiklos diversifikacijos požymių. teigiama. Simptomatiška tai. Kaimiškosiose gyvenvietėse. Pokyčiai žemės ūkyje sąlygojo demografinių procesų dinamiką. etnokultūriniams ir dorovinio ugdymo aspektams. Ilgalaikių bedarbių tarpe daugėja praradusių motyvaciją įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę ir ieškotis kito darbo. atsakomybė ir dorovė. Tarp prioritetinių tikslų iškyla ugdymas tokių bendražmogiškųjų vertybių. Suvokimas. skatina peržiūrėti daugybę anksčiau priimtų ekonominių ir netgi politinių sprendimų. Nemažas vaidmuo tenka nemažos visuomenės dalies nusiteikimui laikytis sveiko gyvenimo būdo. Kaimo plėtros tyrimų centre atlikti tyrimai patvirtino hipotezę apie spartų kaimo gyventojų profesinės struktūros kitimą. persikvalifikuoja arba įgyja nežemdirbiškas profesijas. M. Jie pirmieji įvertino individualios sodybos teikiamus privalumus tiek suaugusių buičiai ir poilsiui. Ūkiai stambėja. besivadovaujančios europiniu kaimo plėtros modeliu. suvokimas būtinybės visapusiškai įvertinti globalinius klimato pokyčius ir aštrėjančius skirtingų kultūrų susidūrimus sąlygojo naują visuomenės vaidmens įsisąmoninimą. šiuo metu gyvena iš socialinių pašalpų. p. kad gamtos grožis ir žmogaus elgesio moralumas yra neatsiejami dalykai. atsisakyti gyvenimo miesto daugiabučiuose ir kurti sodybas užmiestyje. naudojama moderni žemdirbystės ir gyvulininkystes technika. vaikų ugdymui. Vis daugiau darbingų asmenų. Tarp mūsų respondentų šios socialinės grupės nariai sudarė 27. kaip. ėmė daugiau dėmesio skirti socialiniams. Dėl gerai žinomų priežasčių nemaža kaimiškųjų vietovių gyventojų dalį sudaro senatvės pensininkai ir neįgalieji. išleistame kapitaliniame veikale „Strateginis valdymas ir verslo politika“ [4. Būtent šie pokyčiai ir sąlygojo perėjimą prie poindustrinės visuomenės. 56-70]. dirvos eroziją lėtinantys ir jos žalą atstatantys žemės naudojimo būdai. p. Lietuvai įstojus į ES. gamtos bei žmogaus sukurtus paveldo objektus. Šios grupės atsiradimą lėmė ryškios strateginio planavimo klaidos. pavyzdžiui.6 proc. anot prof. o vis didesnę įtaką įgyja vartotojas. išlikusią gyvąją kaimo žmonių bendravimo ir meninės raiškos tradiciją. susitarimų ir ilgai 44 . Šiame pranešime mūsų pateikiama neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistema yra pagrįsta miesto ir kaimo ryšių sistemos pokyčių bei juos sąlygojančių procesų analize. Galimybės diegti naujoves padidėjo. daugiau dėmesio skirti šeimai. juose diegiamos naujos žemdirbystės technologijos. kurdamos ūkio plėtros strategijas.Pirmieji elgsenos pokyčių būtinybę pokomunistinėje visuomenėje pajuto aktyviausieji jos nariai – verslininkai. bet kaip į visos šalies infrastruktūrą.) duomenų analizė rodo. M. kaip pozityvus kūrybiškumas. miestiečių pasiilgtas erdves poilsiui prie upių ir ežerų. Galimybė susirasti darbo kitose valstybėse labai išaugo. užimtų pirminėje žemės ūkio gamyboje sumažėjo net 7 procentais: nuo 20 iki 13 proc. Šios aplinkybės sustiprino reikalavimą plėsti ekologinę žemdirbystę. Be to. 2006 m. Lietuvos Statistikos departamento naujausių (2006 m. Darbinės motyvacijos nepraradę bedarbiai pasirinko emigranto kelią. Treinys pažymi: „Vietoje chemijos produkcija (trąšomis. pesticidais) pagrįstų intensyvių žemės ūkio metodų buvo pasiūlytas bioorganinis. kad jie pirmieji suvokė būtinybę keisti šeimos būsto sampratą. kurią. sukuriančią ir savyje talpinančią daugybę neprekinių gėrybių: kraštovaizdžio grožį.

vietose. gyventojų profesinės kompetencijos tobulinimą bei radikalų savivaldos institucijų efektyvinimą. Sisteminis požiūris leidžia numatyti šių vietovių plėtros perspektyvas. naujų gamybinės ir negamybinės paskirties objektų kūrimą.neginčijamomis laikytų koncepcijų. kokybiniai žmogaus veiklos turinio pokyčiai tampa pagrindiniais strateginio valdymo klausimais. 45 . kad 1000 kaimo gyventojų tenka 357 butai.nauja būsto samprata Rezidencinė funkcija išreiškia naujų gyvenamųjų vietovių planavimo ir būsto tobulinimo tendencijas. Šių tyrimų duomenys rodo. tarsi galvojant tik apie šią dieną. Jos atsiradimui didelės įtakos turėjo atsivėrusios naujos galimybės keliauti po pasaulį. gamtos draustiniuose ir regioniniuose parkuose.2 proc. 5) etnografinio ir etinio (dorovinio) paveldo išsaugojimo. Tačiau šios statybos atskleidė ir nepakankamą būstų plėtros tendencijų suvokimą bei strateginio planavimo stoką. kultūros įstaigoms ir kt. . t. mokykloms. vaizdingu gamtovaizdžiu pasižyminčiose vietovėse. plečiantis naujiems gyvenamiesiems rajonams. Juose nesuprojektuotos bendrojo naudojimo komunikacijos. Lietuvoje formuojasi nauja individualios sodybos koncepcija. kuriuos sąlygoja žinių visuomenės formavimasis. Neapibrėžti savivaldos institucijų vaidmens pokyčiai. kurių narius vienija profesiniai arba verslo interesai. kurių daugelis yra pastatyti iki 1990 metų ir „kurių daugumai šiuo metu būtinas kapitalinis remonto ar net renovacija“. – gyvenamojo rajono infrastruktūra [5]. konstatavo. 6) kraštovaizdžio puoselėjimo ir bendruomenės apsaugos. 2) daugiasektorinės ekonominės veiklos įvairovės.būsto išplanavimas.4 proc. Šiuolaikinės šeimos samprata ir šiuolaikiniai buities modeliai. apklaustųjų netenkina šildymo sistema. 18. naujosios švietimo sistemos modernizavimo kryptys. Naujose vietose neretai statoma. Iškyla naujųjų gyvenviečių aprūpinimo vandeniu ir nuotekų valymo sistemų projektavimo problemos. Didėjančios dujų ir elektros energijos kainos skatina planuoti naujų. kurios priklauso visuomenei ir negali būti privatizuotos. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. – turimas būsto plotas. Įvardintoji funkcijų sistema išreiškia neurbanizuotų vietovių veiklos plėtojimo galimybes. Naujieji gyvenamieji rajonai atsiranda prie magistralinių ir vietinių kelių. fizinės infrastruktūros pertvarkymą. y. suderinant procesus. Mūsų tyrimai išryškino šias neurbanizuotų vietovių šiuolaikines funkcijas: 1) rezidencinę. susipažinti su gyvenamųjų namų statybos tendencijomis išsivysčiusiose Vakarų šalyse. neatsižvelgiant į tolimesnes tokių statybų perspektyvas. 4) edukacinė (pažinimo ir lavinimo). 13. Rezidencinė funkcija išryškina sudėtingas senųjų ir naujųjų gyventojų interesų suderinimo problemas. 3) relaksacijos ir reabilitacijos (laisvalaikio organizavimo ir rekreacinių išteklių racionalaus panaudojimo). naują požiūrį į buities kultūrą ir gyvenviečių estetiką. privačių ir viešojo naudojimo zonų projektavimą. tačiau šiuos projektuose į tai neatsižvelgiama. Ne tik šeimos laisvalaikiui skirti pastatai. Viena iš svarbiausių strateginio valdymo prielaidų – visapusiškas individo gyvenimo tikslo ir visos žmonijos vaidmens įsisąmoninimas. 24. nenumatytos vietos prekybos centrams. Jos reikšmė ypatingai išryškėjo visuomenei vis labiau suvokiant individualiųjų gyvenamųjų namų ir laisvalaikiui skirtų pastatų reikšmę. Gana dažnai naujųjų pastatų formos nesiderina su aplinka. bet ir gyvenamieji namai statomi prie pat upių ir ežerų. kad 42 proc. Kai kurie nauji gyvenamieji rajonai kuriasi chaotiškai. Ši sistema atskleidžia naujus ryšius tarp prekių gamybos ir šiuolaikinių paslaugų visuomenei teikimo. prekybos ir paslaugų sistemos modernizavimą.3 proc. 2002 metais atlikęs namų ūkio tyrimus. Naujos kaimo gyventojų grupės . laisvalaikio organizavimą. Sparčiai gausėja šeimos ilgalaikiam arba dažnesniam poilsiui skirtų pastatų bei įrenginių. ypač atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą. Kuriasi namų statybos bendrijos. nedidelių miestelių pakraščiuose.

) bei paslaugų (technikos aptarnavimo ir remonto. o gyventojai neturi darbo. pavyzdžiui. buvo išdalinti 2-3 ha dydžio sklypai. t. vykdant pastarąją žemės reformą. Ieškant galimybių įvairinti kaimiškųjų vietovių ūkinę veiklą. keletas vištų ir t. kad tik labai stambūs. kaimo gyventojams. Priešingu atveju tose gyvenvietėse susiformuotų nauji socialinės įtampos židiniai. Olandijoje ar Airijoje.6 proc. ekonomiškos žemės dirbimo technikos. esą vyksta visuotinis.) tiekėjai. valdantys 14-18 tūkst. auginamos 1-2 kiaulės. neturėjusiems nuosavos žemės.7 proc. nėra susipažinę su šiuolaikinėmis verslo plėtros rekomendacijomis ir negali atsakyti.. t. kad absoliuti dauguma jų savininkų neturi tokio dydžio plotams pritaikytos. statybinių medžiagų ir pan. Neseniai supirkti. Lietuvos rinkos balansas jau daug metų išlieka neigiamas. galintys konkuruoti ES rinkoje bei pasipriešinti vadinamosios Keirnso grupės (Cairns Group) valstybėms atstovaujančių monopolijų siekiams užvaldyti pasaulinę maisto produktų rinką. Tik retkarčiais į spaudą patenka žinios apie tikrąjį ūkių dydį Danijoje. Laikomos 1-2 karvės. projektavimo ir kt. Tokių darinių atsiradimas liudija ne apie gamybos plėtrą. iškyla valstybės socialinės politikos principų dilema: kokią visuomenės stratifikaciją projektuojame? Nežiūrint visų ūkinės veiklos įvairinimo galimybių. tačiau dirvonuojantys žemės masyvai liudija apie sumažėjusias kaimo gyventojų. tik 17. kad jų būstų išorė neremontuota daugiau kaip 10 metų. kad.0 ha – javams. trąšų. kad ir būstų vidus taip pat neremontuotas daugiau kaip dešimtmetį. likęs plotas – pievoms ir ganykloms. Skelbiama. su tokiais ūkiais derasi produkcijos supirkėjai ir prekių (žemės ūkio technikos. Ūkio plotas paskirstytas tokiu santykiu: 0.Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro 2005-2006 metais atliktų tyrimų duomenimis. Naujieji savininkai. 0. o 37. o žemdirbiams lieka užsiimti savo profesine veikla. Lietuvoje (2006 metų vidurio duomenimis) jau susiformavo ūkiai.6 proc. Net 67. 1000 ir daugiau hektarų valdantys ūkiai yra perspektyvūs. galimybes įsidarbinti. Ūkinės veiklos įvairinimo galimybės Neurbanizuotų vietovių ekonominės veiklos diversifikaciją sąlygoja ne tik vienos ar kitos rūšies prekių ar paslaugos paklausos ir pasiūlos santykis ar veiklos pelningumo tikimybė. tikintis didelio greito pelno.5-1. respondentų savojo būsto kokybę įvertino kaip juos pilnai patenkinančią. y. hektarų žemės. Airijoje. Tuo tarpu dideli mūsų valstybės žemės ūkio naudmenų plotai eliminuojami iš ūkinės veiklos. o tik apie laikiną reiškinį – masinį žemės supirkinėjimą. daugumos ūkių dydis nesiekia 20 ha. apklaustųjų nurodė. bet neretai gana prastos kokybės produktais. naujose ES narėse sparčiai kylant žemės kainoms. faktiškai nevykdantys ūkinės veiklos. Lietuvos maisto parduotuvės užverstos importuotais. skiriamiems ūkyje laikomų gyvulių pašarui. kaimas ir ateityje išliks maisto produktų gamybos vieta. pažymėjo. Skaitytojui bandoma įteigti. tačiau tokie ūkiai išlieka pelningais. Tada skaitytojai sužino. y. Kaimo plėtros tyrimų centre atlikta šių ūkių veiklos analizė atskleidė. Kokią valstybę – savininkų ar samdinių – kuriame? Kokiais socialinės politikos principais vadovaujasi užsiimantieji makroekonomikos strateginiu planavimu? Analizuojant kaimo vietovių problemas nagrinėjančią žiniasklaidą išryškėja akivaizdus ekonominės informacijos blokavimas arba iškraipymas. Tipiškas ūkininkavimas šiuose sklypuose primena „kolūkių“ arba dar senesnius laikus. Lietuvoje. ir toliau pageidaujančių dirbti žemę. t. Tačiau oficialioji žemės ūkio politika skatina tik stambiųjų ūkių formavimąsi. biudžetas negauna garantuotų pajamų.5 ha – bulvėms ir daržovėms auginti. Daugumos šių ūkių savininkai – pagyvenę 46 . kitose valstybėse. kuri ūkinė veikla galėtų būti pelninga. tenka planuoti ir seniau įrengtų būstų renovaciją. Tokiems ūkiams bankai noriai teikia paskolas. Todėl projektuojant naujas statybas. Ne visi tokio dydžio ūkiai užsiima intensyvia žemės ūkio veikla. importas gerokai viršija eksportą. objektyvių aplinkybių sąlygojamas ūkių stambėjimo procesas.. Vienintelė palanki aplinkybė tokių ūkių egzistavimui – netoliese esantys gyvenamieji pastatai. y. t. savo valdas įformina kaip ekologinius ūkius ir pretenduoja į ES teikiamas išmokas. 35 kartus didesni už okupacijos laikotarpio „kolūkius“. Tik tokie ūkiai įstengia parengti iš ES fondų finansuojamus projektus.

tačiau žemę užsodina mišku. suprojektuoti gėlynus. Sodinimo ir derliaus nuėmimo išlaidas leidžia sumažinti kaimynų arba miestuose gyvenančių suaugusių vaikų talkos. Dailidės. Mūsų Centro 2005-2006 metais atlikti tyrimai rodo. Be to. kad Lietuvoje yra architektų ir konstruktorių. skatina dažniau aplankyti tėvus. tiek apdailos būdų ir medžiagų pasirinkimą. nors tai ir skamba labai trivialiai. krosnininkai. Galimybė jais naudotis. medžio drožėjai. Nors žemė Lietuvos kaimo vietovėse pastebimai brangsta. kai kurios šias paslaugas teikiančios įmonės galėtų dirbti nepilną darbo dieną. Tik labai retais atvejais amatininkystė ir tautodailė yra populiarinamos švietimo ir profesinio rengimo sistemoje. Kaimo plėtros tematiką atitinkančios parodos. Antra vertus. užmokyklinėje veikloje. todėl raginimai atkurti tradicinius amatus atrodo skiriami tik pavienių entuziastų dėmesiui. aptarnauti klientus vakarais arba savaitgaliais. Kai kurie respondentai planuoja ateityje užsiimti „kaimo turizmu“. kaip prieštaraujanti žmogaus prigimčiai. įveisia sodus. įrengti aikšteles palapinėms arba mini kempingus – vietas motorizuotiems svečiams. Šios ūkinės veiklos dinamika neatsispindi jokiuose strateginiuose planuose. Vis tik amatininkų darbai ir ateityje gali išlikti populiarūs. t. Ūkyje pagaminami maisto produktai. kaip taisyklė. kad ekonominės veiklos diversifikaciją turėtų paskatinti būtinybė atkurti neurbanizuotų vietovių buitinio aptarnavimo sistemą. įsirengti vasarinius šiltnamius ir kt. galinčių profesionaliai įgyvendinti šiuos kūrybinius sumanymus. kuriems iš sklypo gaunamos kuklios pajamos tapo gaunamos pensijos priedu. puodžiai. patiems praleisti dalį savaitgalių. Tokios sodybos savininkas nori savaip susitvarkyti ir jos aplinką: suplanuoti jo poreikius atitinkančius kiemus. Nuosavas sklypas optimaliai išnaudojamas rezidencinei funkcijai – erdviai šeimos sodybai įrengti. įrengia sporto aikšteles. Populiarėja ligonių. Tai liudija. bet vis sunkiau rasti tinkamai pasirengusių slaugytojų ar auklių. siuvėjų veikla. tiek regionų strateginiuose planuose palikta visiškai savieigai. staliai. tautodailininkų dienos ir kita informacija rodo. Todėl nestebina. račiai. Stiprėja poreikis miesteliuose ir didesnėse gyvenvietėse vėl steigti siuvyklas. Neretai net sunku įžiūrėti ribą tarp amatininkystės ir tautodailės. o individualiam užsakovui pritaikytus rūbus. atvykstantiems su savo poilsio nameliais ant ratų. Emigracijai stiprėjant. nelengva įveikti ilgametės unifikacijos įpročius visuomenėje ir padidinti originalių dirbinių paklausą. Gana populiari buvo audėjų.asmenys. Kai kurias amatininkų profesijas jau išstūmė pramoninė gamyba. jaunesnieji mažų sklypų savininkai primityviu ūkininkavimu retai užsiima. sąlygojančią tiek dirbinių tematiką. netgi nemažą išliekamąją meninę vertę turinčius sodybų ir gyvenviečių projektus. o įprasti žemės ūkio darbai tarnauja prasmingam laisvalaikiui ir fiziniam darbingumui palaikyti. yra ekologiški. įsirengti tvenkinius bei plaukymo baseinus ir kt. įrengti patalpas miestiečių šventėms ar trumpalaikiam poilsiui. tiek laisvu nuo žemės ūkio darbų metu. transporto priemonių ir kito inventoriaus remonto dirbtuves. Lietuvos kaimuose ir miesteliuose nuo seno buvo paplitusi amatininkų veikla. tačiau dar ir dabar kainuoja keliolika ar net keliasdešimt kartų pigiau. mažųjų ūkių savininkai tik labai retais atvejais ryžtasi parduoti žemę. Tačiau ši veikla tiek bendruose valstybės. gyventi užsakovo skonį atitinkančioje sodyboje. 2-3 ha plote galima pastatyti keliolika individualaus naudojimo namelių turistų nakvynei. Be to. Okupacijos metais amatininkystė išliko tik retoje vietovėje. buitinių prietaisų taisyklas. negu vadinamosiose ES15 valstybėse arba JAV. kad valstybiniu požiūriu dar nėra suvokta tikroji žemės vertė.y. amatininkams tenka atsižvelgti į sunkiai prognozuojamą mados ir skonio kaitą. apsėja žole. nes kelis dešimtmečius vyravusi buities unifikacija vis dažniau atmetama. Tačiau šiuo metu jau iškilo labai sunkiai išsprendžiama problema – trūksta specialistų. Išsiaiškinti paslaugų poreikį ir galimybes jas tenkinti 47 . naudoti unikalius buities reikmenis. Lietuvoje pradeda trūkti net kvalifikuotų statybininkų. kirpyklas. Kai rodo mūsų stebėjimai. senelių ir mažamečių vaikų priežiūros paslaugos. galinčių parengti unikalius. o kai kurioms liko tik pavieniai individualūs užsakymai. Vėl atsiranda poreikis dėvėti ne serijinės gamybos. mezgėjų. pas kaime gyvenančius senelius galima per atostogas palikti vaikaičius. kad susumavę visas aplinkybes. įveisti įvairios paskirties sodus. kalviai. akmentašiai ir kiti užsiimdavo šiais amatais tiek pastoviai. Atsižvelgiant į kintančią paklausą. Keletas respondentų nurodo apie planus užsiimti vaistažolių arba prieskoninių augalų auginimu.

Nemažėjanti įtampa darbovietėse ir visuomeninėje aplinkoje. Stokojama vietų. siūlomų miestuose. turistiniai maršrutai. Poilsiautojų susigrūdimas pajūrio paplūdimiuose liudija ir apie nesugebėjimą rinktis įvairesnes laisvalaikio praleidimo formas. Skirtingai nuo daugelio Vakarų valstybių. pristatant savo valstybę pasaulyje. įvairiausių sporto šakų bazių sukūrimas padėtų šias problemas išspręsti. Tačiau vietinių iniciatyvų nebeužtenka. Kaip jau minėta. Surinkus tokio pobūdžio informaciją iš seniūnijų būtų galima planuoti atitinkamų specialistų rengimą tęstinio neformalaus mokymo centruose. netgi asmeninio gyvenimo problemos sąlygoja vadinamosios „poilsio industrijos“ poreikį. o kartais netgi jų paskirties pakeitimu. Net universiteto studentų tarpe įsitvirtinusios „mažybiškumo“ nuostatos. vienai šeimai skirti poilsio centrai gali būti žymiai efektyvesni ir populiaresni. nesuvokimas. kooperacija gali ženkliai padidinti pavienių amatininkų ir paslaugų teikėjų veiklos pelningumą. Galimybė išsivaduoti nuo unifikuotų elgsenos modelių padėtų žmogui atsipalaiduoti. objektyvios informacijos nuo gandų. Kartojami tokie teiginiai. nesiorientavimas net artimiausioje gamtos aplinkoje. atsirandantys savaitgaliais greitkeliuose. Iškyla būtinybė supažindinti naujuosius gyventojus su regiono istorija ir kultūros tradicijomis. Milžiniški transporto srautai. didžioji Lietuvos visuomenės dalis dar nesugeba įvertinti sveiko gyvenimo būdo pranašumų ir nepajėgia atsikratyti sveikatą alinančios rutinos ir nevalyvumo. Kaimas – poilsio ir sveikatos atkūrimo vieta Tiek Lietuvos žemės ūkio universiteto [7]. Tenka ieškoti naujų. Vienas iš svarbiausių strateginio valdymo uždavinių – visuomenės lavinimas. Kad ši funkcija būtų realizuota. paplitusių ligų prevencijai ir pan. Neurbanizuotose vietovėse steigiami nauji poilsio ir sveikatos atkūrimo centrai. potrauminiam laikotarpiui. Panaudojama tik labai maža turimų galimybių dalis. būtinas naujas centrinių ir regioninių strategijų rengėjų požiūris. nesugebėjimas atskirti patikimos. rasti laiko apmąstyti savo būtį. nauji reikalavimai specialistų kvalifikacijai. liudija apie ribotas poilsio formų pasirinkimo galimybes. nors šios rūšies paslaugų poreikis pastoviai auga. Lietuvai tapus ES nare. priklausomybę nuo žalingų įpročių. Kaip rodo pastarųjų metų praktika. suvokti. esą nieko vertingo mūsų 48 .geriausiai galėtų pačios kaimų bendruomenės. nauji globalizacijos iššūkiai. mūsų Centro 2006 metais atlikti akademinio jaunimo išprusimo tyrimai atskleidė labai giliai elgsenoje įsišaknijusį provincialumą. esą mūsų šalis – labai maža. Mokymo programose būtina numatyti ne tik užsiimančių individualia veikla darbinių įgūdžių formavimą. kuriais tautos kultūros bruožais ir pasiekimais galima didžiuotis ir juos įvardinti. aptarnaujančios šimtus ar tūkstančius klientų. Keičiasi vietos bendruomenių veiklos turinys. Jo aktualumą sąlygoja labai primityvaus elgesio apraiškos. lietuvių tauta . nemokėjimą atsikratyti elgsenos stereotipų.niekam nežinoma. Priešingai. menką jausmų kultūrą ir paprasčiausią tingėjimą lavintis. šiuolaikines aplinkybes atitinkančių bendruomenės pilietinio ugdymo formų. Pasaulio praktika rodo. kraštovaizdžio išsaugojimu ir puoselėjimu. esminis jos išprusimo tobulinimas. kad neurbanizuotų vietovių relaksacinė ir reabilitacinė funkcija yra per mažai išplėtota. kaip pasirinkti gyvenimo draugus. kad šio tipo įstaigos nebūtinai turi būti didžiulės. Susidomėjimą gydomuoju gamtos poveikiu skatina ir nusivylimas primityvia pramogų. supažindinimą su kooperacijos pagrindais. formuotų žymiai sveikesnę ir prasmingesnę gyvenseną. Relaksacinės ir reabilitacijos funkcijos plėtra netrukus galėtų tapti viena iš perspektyviausių bendruomeninės veiklos krypčių. Nemažai daliai žmonių nepavyksta rasti juos intelektualiai ir emociškai tenkinančių pramogų. sistema. Kaimas – visaverčio asmenybės ugdymo šaltinis Gyventojų gausėjimas skatina pasirūpinti geresne etnografinių objektų apsauga. kurios tiktų neįgalių asmenų reabilitacijai ir poilsiui. tiek ir mūsų Centro [8] vykdomi tyrimai rodo. bet ir jų verslumo ugdymą.

nesuvokia piliakalnių. Mokytojas. Literatūros ir istorijos mokymas turi būti neatsiejamas nuo tokių pažintinės veiklos rūšių. herbarų ar internetinių šaltinių. o nuvažiavus paaiškėja. Šimonis. Jie negali įvardinti. kad ten nėra jokios informacijos ar galinčio bent kai ką plačiau papasakoti gido. bet ne su išprusimu ir dora. apsirengę 49 . Informacija apie kiekvienos vietovės lankytinus objektus turi būti skelbiama internetinėse svetainėse. nežvelgė į kalnapušėmis apsodintas smėliu užpustyto Liudviko Rėzos gimtojo Karvaičių kaimo kalvas. Universiteto dėstytojas jiems atrodo lyg koks eilinis tarnautojas. labai didelę reikšmę turėtų vadinamieji „gyvosios istorijos“ renginiai. Tik betarpiškai susipažinus su aplinka. Jei apie D.aplinkoje nėra ir pan. Plinta nepagarba savo kalbai. lankstinukus ar kitų tipų leidinėlius. o natūralioje aplinkoje. kur stovėjo gynybinės pilys ir kokį vaidmenį suvaidino Didžioji Lietuvos kunigaikštystė. Lankytojui turi būti sudaryta galimybė įsigyti tas vietoves primenančius tautodailininkų dirbinius. A. Žmonės. atliekantis ne itin sudėtingą žinių perteikėjo vaidmenį. Čiurlionis. Dar blogiau žinomas naujausias Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos laikotarpis – 1987-1991 metai. daugelį lankytinų vietų sunku surasti. negali suvokti bažnyčių ir kitų senųjų pastatų architektūrinės vertės. dažnai viską tenka pradėti iš naujo. kaip gali suprasti vieno iš didžiausių pasaulio baltistų – akademiko Zigmo Zinkevičiaus veikalų reikšmę? Tačiau norint realizuoti šias kaimiškųjų vietovių funkcijas. Kad būtų galima efektyviai naudoti neurbanizuotų vietovių galimybes. nors kaip tik derėtų didžiuotis tuo. realizuojant pažinimo ir lavinimo funkciją. kaip istoriko. Būtina įrengti automobilių aikšteles. Pažinti augalus reikia ne iš skaidrių. pasirūpinti lankytojų maitinimu ir nakvyne. kad didelė dalis jaunimo yra labai mažai keliavusi po Lietuvą [8]. K. bet ir vėlesnį tautos veržimąsi į mokslą nepriklausomoje Lietuvoje 1920-1940 metais. kaip kraštotyra ir išlikusių objektų lankymas. Tik lankantis Lietuvos istorinėse vietovėse galima žymiai giliau suvokti istorinių procesų esmę ir juos sąlygojusias konkrečias aplinkybes. Pagarba tėvynės gamtai ugdoma ne ekskursijose į prekybos centrus. muziejininko ir trikalbio (lotynų-lenkų-lietuvių) žodyno sudarytojo darbus. Jaunimo tarpe labai sunkiai suvokiamas kultūrinis inteligentijos. K. Žmuidzinavičius. niekaip negalės jos įskiepyti savo mokiniams. kaip M. ką pajėgtų suvokti jo mokiniai? Etnografinis ir dorovinis paveldas Su pažinimo ir lavinimo funkcija glaudžiai siejasi kaimo etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimo funkcija. Mūsų tyrimai parodė. remdamasis nuo sovietmečio užsilikusiomis nuogirdomis. Vietovėse. JAV muziejuose lankytojus pasitinka tarnautojai. Be to. nesusipažino su Mato Šalčiaus veikla. pilkapių. Apsilankius namuose. nematė Balio Buračo nuotraukų. visaip kitaip bus suprantama rašytojos Žemaitės kūryba. etnografinių kaimų reikšmės. apklaustųjų nėra įsidėmėję nė ant vieno piliakalnio. reikia keisti požiūrį į visą švietimo sistemą. kad jis yra parašęs šiais laikais jau sunkokai suprantamą poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“. Jei užsukęs su mokiniais į Orvidų sodybą tegalėtų. kuriose susidarytų didesni turistų srautai. kad čia esąs „absurdo muziejus“. vargu ar skatins savo vaikus domėtis Lietuvos gamta ar istorija. kuris pats nėra suvokęs kraštotyrinės veiklos reikšmingumo. Per pastaruosius kelis dešimtmečius išaugusios kartos beveik nieko nebežino apie netoliese gyvenusius žymius žmones. kuriuose praėjo Julijos Beniušytės-Žymantienės vaikystė. kuriose užfiksuoti senųjų kaimų vaizdai. Nesusipažinus su kunigaikščių Oginskių įnašu į tautos kultūrą. kurioje dirbo tokie menininkai. Pošką jaunimas žino tik tiek. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuolat vartojama elito sąvoka jaunimo mąstysenoje siejama su asmens finansiniu apsirūpinimu ir užimamomis atsakingomis pareigomis. Pavyzdžiui. pasakyti. įmanoma suvokti meno reikšmę žmogaus pasaulėjautai. Beveik 80 proc. kurie jaunystėje nesilankė Stasio Girėno ir Stepono Dariaus tėviškėse. sunku suprasti ne tik ano laikmečio socialinių santykių sistemą. kad lietuvių kalba – viena seniausių gyvų indoeuropiečių kalbų. jei nieko negirdėjo apie jo. aristokratijos vaidmuo.

Atrodo. akmenys su paslaptingais ženklais ir kt. ką dar galima išsaugoti arba atkurti.anų laikų rūbais. Per pastaruosius metus daugelyje mokyklų dėl globalizacijos poveikio ir kitų priežasčių nutrūko jaunųjų gamtininkų ir kraštotyrininkų veikla. bankrutavus juose veikusioms įmonėms. skamba atitinkamo laikotarpio dainos. statybinės nuolaužos. dar neseniai buvusi pavyzdžiu apylinkių sodyboms. tačiau nesiimama jokių priemonių jiems atkurti. kaip Juozas Tumas-Vaižgantas. nevykusių „reformų“ nuostoliai ir aiškinamasi. Piktžolėmis užteršti. Būtina išplėtoti „Lietuvai pagražinti draugijos“. Kraštovaizdį papildo išlikę senieji pastatai. sveikatos apsaugos ir kultūros įstaigas. Etinio paveldo išsaugojimas reiškia istoriškai susiformavusių geriausių elgsenos tradicijų perdavimą ateities kartoms. uždarius švietimo. meilė gimtajam kraštui ir kt. atodangos. Tačiau. skardžiai. 50 . neretai netgi grobuoniškas miškų kirtimas dar labiau paspartino dirvos eroziją. bet ir kasdieninė šio paveldo materialiųjų objektų apsauga. kur savo energiją panaudoti vandalai. Nebepuošiama jų aplinka. Beatodairiškas. kad vien neseniai įregistruotų kaimo bendruomenių rengiami „mažieji projektai“ atsiradusių kraštovaizdžio apsaugos problemų neišspręs. Kraštovaizdžio puoselėjimas. Naujųjų savininkų supirktuose laukuose paliktos nebegyvenamos sodybos. riogso išmėtytų žemės ūkio padargų dalys. tautosakos studijos. prieš šimtą ar daugiau metų pastatytos pramonės įmonės. kultūrininkai ir mokslininkai. jog iš interneto gamtos negalima nei pažinti. Tačiau Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimo centro atliekama neurbanizuotų vietovių analizė rodo. juo labiau. Sunkiosios miškų kirtimo ir medienos išgabenimo technikos suniokoti kaimo keliukai tapo nebetinkamais naudoti. greito pelno siekiantys trumpalaikiai verslo dariniai. miškininkas profesorius Povilas Matulionis ir kt. kad nesuvokiama. Privačiai iniciatyvai paliktas kraštovaizdžio puoselėtojų skatinimas. Tai vaizdingi upių slėniai. jauki ir saugi aplinka Lietuva iki šių dienų išsaugojo nemaža vertingų kraštovaizdžio elementų. bet pastarajame dešimtmetyje vykęs kaimo gyvenviečių tuštėjimo vajus labai jas nuskurdino. prie kurios ištakų stovėjo tokie visuomenės veikėjai. nuoširdaus kaimyniško bendravimo puoselėjimas tarp senųjų ir dabar besiformuojančių naujųjų kaimo gyventojų. tiek dorovinio paveldo išsaugojimas turi tapti svarbiausia atsikuriančių vietos bendruomenių veiklos kryptimi. Retenybe tapo kaimo sodybų tvarkymo konkursai. Iki šių dienų yra išlikusios tokios bendruomeninio elgesio tradicijos. Paveldo neįmanoma išsaugoti muziejuose. nei. Tik per paskutiniuosius porą metų jau pradėti skaičiuoti skubotų. atviras nuoširdus bendravimas. šeimininkiškas požiūris į ankstesnių kartų sukauptą dvasinės kūrybos paveldą. Gamtosauga pakeičiama imitacine verbaline arba kompiuterizuota veikla. seniai nebeariami dirvonai bei juose styrantys apleistų gamybinių pastatų griuvėsiai sudarkė daugelio dar neseniai vaizdinių apylinkių kraštovaizdį. kuri net kaimo mokyklų auklėtinius tik atitolina nuo gamtos. rengiant apylinkių gyventojų šventes ar kraštiečių susibūrimus. liko apleisti ir tarsi jau pasmerkti išnykimui. Tačiau primityvioji žiniasklaida jau suformavo iškreiptą kaimo gyventojų elgsenos įvaizdį. kaip kaimyniškasis solidarumas. išmokti ją puoselėti. Mažieji Lietuvos miesteliai. Panašių bandymų būta ir prieškario Lietuvoje. Tačiau šios netvarkos kaltininkai kol kas išvengia atsakomybės. relaksacinės ir lavinamosios funkcijos stiprėjimas. Nešvaros ir vandalizmo plitimą sąlygoja ir labai sunykusi vietinė policijos tarnyba. Kaimo rezidencinės. naujų gyventojų grupių formavimasis skatina atsigręžti į Lietuvoje sukauptą kraštovaizdžio puoselėjimo patirtį ir ieškoti naujų jo apsaugos bei gražinimo formų. kaip vandens ir vėjo malūnai. Tai ne tik senųjų tradicijų atgaivinimas. tapusį didžiausia bendravimo su kaimo gyventojais kliūtimi. netgi galima diskutuoti su istorinį personažą atkuriančiu mokytoju ar universiteto dėstytoju. nors tai ir labai paradoksalu. Kraštovaizdį niokoja ne tik gamtos stichija ar nežinantys. parkai. bet ir primityvia veikla užsiimantys. o miškelių prieigos tapo savavališkais sąvartynais. Daug kur teks atkurti mažąsias kaimo vietovių mokyklas bei kultūros įstaigas ir sugrąžinti jų įtaką bendruomenei. tokie technikos istorijos objektai. gilus gamtoje vykstančių gyvybės procesų suvokimas. Tiek etnografinio.

sustiprintų atsakomybę už vertingų kraštovaizdžio objektų išsaugojimą.. Wheelen. Treinys.David Hunger. M. sudaryti galimybę tėvams dirbti namuose arba netoli jų. kuriuose gamtos objektus gražiai papildo žmogaus rankų kūriniai. kuri sąlygotų gyventojų gausėjimą bei jų visavertį užimtumą. Inc. New Jersey.. Pogamybinis kaimas: mitas ar ateities realybė? Mano ūkis. kad galimybių praturtinti kraštovaizdį originaliomis kompozicijomis galima rasti beveik visose neurbanizuotose vietovėse. LAEI. 5. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 3. 1997. 3. Nė viena vietovė. formuoti patriotiškai ir pilietiškai susipratusią bendruomenę. 5. Gilesnis gimtinės sampratos susiformavimas ir privatinės nuosavybės vaidmens suvokimas leis sustiprinti patriotinį ir pilietinį visuomenės ugdymą. perduodant vyresniųjų dvasinę patirtį naujajai kartai. tobulinti aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis. ūkinės veiklos diversifikacijos. Nr. Funkcijų sistema gali pasitarnauti kaip pagrindinės prielaidos strateginiam regionų valdymui tobulinti. 4. J. 7. yra gydytojo Vaclovo Into sukurtas Akmenų parkas Mosėdyje (Skuodo raj. Svarbiausiu prioritetu šiuolaikinio strateginio valdymo procese turėtų tapti visų regionų ir sektorių darnios plėtros įgyvendinimas. 4. Šiuolaikinis kaimo plėtros modelis išreiškiamas realizuojant šias neurbanizuotų vietovių funkcijas: rezidencinę. skatinti gyventojų profesinės kompetencijos augimą. The Common Agriculture Policy. Lietuvos namų ūkio tyrimas. – 10th ed. realizuoti naują būsto sampratą. planuoti įvairią ekonominę veiklą. Neurbanizuotų vietovių funkcijų sistema išreiškia siekimą suderinti prekinių ir viešųjų (neprekinių) gėrybių kūrimą. 1999.) ir Izidoriaus Nevidanskio Žemaičių botanikos sodas. Daugiafunkcinio kaimo plėtra. p. istoriškai susiformavusių moralaus elgesio tradicijų perdavimą ir šiuolaikinės visuomenės elgsenos modelių tobulinimą. Vieni iš ryškiausi tokių pavykusių pertvarkymų pavyzdžiai. 5-11. Jokia gyvenamoji vietovė negali tapti kliūtimi visaverčiam asmenybės ugdymui ir vėlesniam socialiniam mobilumui. Neurbanizuotų vietovių tradicinių ir naujųjų funkcijų darnos principas leidžia visapusiškai analizuoti šių vietovių perspektyvas. 51 .Kraštovaizdį gali labai pagyvinti ir jo vertę keliskart padidinti tinkamas medžių. nežiūrint nedidelio jos gyventojų skaičiaus ar menkesnio indėlio į bendrą valstybės ūkį. relaksacijos ir reabilitacijos. skatintų asmeninį kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Treinys. etnografinio bei etinio paveldo išsaugojimo. A Typology of Rural Areas in Europe. The 2nd International Scientific Conference. akmens ar medžio skulptūrų derinimas. Lietuvos kaimo raida. Lithuanian University of Agriculture. negali likti „užkampiu“. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas atveria galimybes spartinti jų ekonominę ir socialinę pažangą. Grant W. Pearson Education. M. pažinimo ir lavinimo. Tokios kompozicijos ženkliai prisidėtų prie visuomenės estetinio ir patriotinio ugdymo. Strategic Management and Business Policy / Thomas L. – 2002. 2. 2006. Milan. sveikos gyvensenos įpročių įtvirtinimą. Project Director: Flavio Boscacci. Ūkinės veiklos diversifikacija neurbanizuotose vietovėse leidžia tobulinti šeimos gyvenimo sąlygas. Vilnius: 2005. Mūsų stebėjimai rodo. 6. V. gėlių. geriau tenkinančią visų šeimos narių interesus. kraštovaizdžio puoselėjimo. Išvados 1. derinant profesinę karjerą su vaikų ugdymu. 2006. Literatūra: 1. labai padidintų šiose vietovėse gyvenančių arba iš jų kilusių asmenų pasididžiavimą savo kraštu. 8. 2. 2005. Rural Development – 2005.

14. Leader+ Magazine. p. ką reiškia prarasti valstybę. Йонас Ясайтис. 13. p. doc. 12-18. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Visuomenė ir mokykla: ar suvokiame. KAIMO PLĖTROS PROCESŲ APŽVALGA IR TYRIMŲ PERSPEKTYVOS 52 .371 с. c. – ISBN 9965-797-23-4.eu. // Региональная экономическая политика: материалы Междунар. J. 2006. Материалы международной научной конференции. leidžiamas Briuselyje ir lietuvių kalba. ISBN 92-894-7145-X. Jasaitis. c. 17. 2006. Усиливающаяся роль общинного движения в модернизации системы самоуправления. 374. Šiauliai. // Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан: основные приритеты и механизмы реализации. KAIMO RAIDOS POKYČIŲ TYRIMO INTEGRALUMO PROBLEMA. 486-492. Luxembourg: Office for a Official Publications of the European Communities. Šurkuvienė. Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema.Sonata. 2006 11 15. „Draugas“ (JAV lietuvių dienraštis. 2006 m. „Daugiabučių karta“ (sutrumpinta).dr. MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS (II). p. Региональные пребразования экономической деятельности и структура населения сельских местностей – основные предпосылки планирования регионального развития.Raimundas Dužinskas. Jasaitis. Materials of the international scientific conference. Шуркувене С. Grodno State University. 2 (7). 87-95 11. Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан. Jasaitis Jonas. May 4-5. ISBN 985-417-761-0. EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS STUDIJOS. Šiaulių universiteto leidykla. Planting Seeds for Rural Future. J. 15. Астана. 2006. 8593. Grodno (Belarus). // Общемировые тенденции эффективного государственного управленияю Материалы международной научной конференции. 10. 12-14 November. red. 2006. 374 p. – 502 с.int/comm/leaderplus (ES žurnalas.. lapkričio 9 d.ISBN 9965796-04-8. 2006. Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан. // Second European Conference on Rural Development. J.lt . http://europa. науч. Астана. 16. Šiaulių universiteto leidykla. 3. 2006. Йонас Ясайтис. The Regional Economical Policy. P. Mokslinių straipsnių rinkinys (II). – 392 P. Jasaitis. JONAS JASAITIS. Diversification of Economical Activity and Changes in Structure of Rural Inhabitants as Main Indicators for Regional Development Planning.. 12. 10 февраля 2006 г. 27 октября 2006 г. – с. LIETUVOS ŪKIO TRANSFORMACIJA 1990-2005 METAIS.-практ. – ISBN 9955-20-105-3. 90-96. 1 (6). 9. – VILNIUS: VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS. Ats.. J.// Lietuvos ūkio transformacija 19902005 metais. rugsėjo 12 d. Гродно (Belarus): ГрГУ. 2006 m. . Vilnius: 2006. 2004. 218-235.. 2003 – Salzburg.. 90-96. Rural policy perspectives for a wider Europe. . Paskelbtas trijuose leidiniuose: „Dirva“ (JAV lietuvių savaitraštis). Šiauliai. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos.omni. 4-5 мая 2006 г. nagrinėjantis neurbanizuotų vietovių ekonominės plėtros procesus) 3. Ясайтис Й. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas. tris kartus per metus. Jasaitis. 196 p. c. 2006. – ISNB 985-417-761-0. Kaimo raidos pokyčių tyrimo integralumo problema. 218-236. конф.8. Новые функции неуробанизированных областей как основные предпосылки стратегического планирования. 2006. p. www.

Kaimo plėtros samprata reiškia. kardinaliai kintantis tradicinių sąvokų turinys ir mokslo vaidmens stiprėjimas. naujų mokslinių tyrimų kryptys bei jų koordinavimo galimybės. dirbti. ĮVADAS Šiuolaikinėje. o dirvožemis ir vandens telkiniai užteršti neracionaliai naudojamomis trąšomis bei 53 . bet ir politikams bei ūkinės veiklos organizatoriams. sudarkytos upių vagos. Melioracijos priedanga buvo naikinami vienkiemiai. Tradiciškai išlikdamas maisto ir žaliavos pramonei tiekėju. kad šios vietovės turi tapti žymiai patogesnėmis gyventi. Tik po keleto dešimtmečių pradėta kalbėti apie tai. Ūkininkai. Kartu tai reiškia ir kaimo vietovių kraštovaizdžio bei etnografinio savitumo išsaugojimą. pakeistas paviršiaus reljefas. valdę daugiau kaip 15 ha žemės. atkūrus privatinę žemės nuosavybę. globalizacijos iššūkiai. Analizuojami ES kaimo plėtrą reglamentuojantys dokumentai. kone visuotinai buvo paskelbti „buožėmis“ ir „liaudies priešais“. pabaigoje ir XXI a. Analizuojama kaimo situacija. susidariusi Lietuvoje. Panaikinus privatinę žemės nuosavybę. apžvelgiamos pastaraisiais metais atliktų tyrimų išvados. tik pasitelkus pačių kaimiškųjų vietovių bendruomenių narius. 1. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvos kaimo vietovių problemas globaliniame kontekste. buvo kuriami vis stambesni ūkiniai dariniai. naujos tendencijos. kuriamos pusiau urbanizuotos gyvenvietės. ugdyti augančią kartą. KAIMO RAIDOS PROCESŲ APŽVALGA Po Antrojo pasaulinio karo sovietų imperijos aneksuotose valstybėse natūrali kaimo plėtros procesų raida buvo nutraukta. tyrimų koordinavimas. vis labiau globalizacijos procesų veikiamoje visuomenėje kaimo plėtros procesai atsidūrė tarp pačių svarbiausių sričių. naujieji kaimo gyventojai. pradžioje. naujausių tyrimų apžvalga. aktualių tyrimo uždavinių ir galimybių juos spręsti prognozavimas. sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojams. Aptariamos naujos kaimo raidos perspektyvos. sprendžiant kaimiškųjų vietovių problemas. Lietuvos kaimo plėtra. Tyrimo objektas – visos kaimo gyventojų. besiformuojančios išsivysčiusiose Europos valstybėse. kokia žala padaryta gamtai: sunaikinti apsauginių juostų vaidmenį atlikę miškeliai. požiūrio į kaimo vaidmenį ateities visuomenėje kitimas. Išspręsti kaimo plėtros problemas įmanoma. Spręsdami kaimo plėtros uždavinius. ūkinės veiklos įvairinimas. naujos kaimo funkcijos. kuriomis tenka domėtis ne tik žemdirbiams ir gamtosaugininkams. Vadinamieji „kolektyviniai“ ir „tarybiniai“ ūkiai išreiškė prievartinę centralizuotą valstybinę žemėvaldą. Raktažodžiai: ES kaimo plėtros pokyčiai. privalome atsižvelgti ir į jo gyventojų pilietinio bei dorovinio ugdymo aspektus. kaimo plėtros tyrimų kryptys. tiesiogiai nesusijusia su žemdirbyste. kaimas vis mažiau bepriklauso nuo pirminės žemės ūkio gamybos išsivystymo. optimalų vietinių žmogiškųjų ir gamtos resursų panaudojimą.Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Straipsnyje nagrinėjama kaimo plėtros problematika XX a. jų interesai ir poreikiai. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. naujų regioninės plėtros strategijų kūrimą. tiek pastoviai jame gyvenančių. kultūros ir švietimo specialistams. tiek dabar persikeliančių kategorijos. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir norminių dokumentų analizė. Remiantis politiniu šūkiu „priartinti kaimą prie miesto“. Vis daugiau jo gyventojų užsiima veikla. išryškinti labiausiai aktualius kaimo plėtros uždavinius ir mūsų valstybės pasirengimą imtis jų sprendimo. radikaliai keičiamas kraštovaizdis. žemdirbiai buvo prilyginti fabrikų darbininkams.

išlaikytinių nuotaikos. padarė žalą. Netgi vagystė. Kaimo bendruomenės buvo išardytos. JAV Ohajo valstijos miestas Klyvlendas (Cleveland. t. didesnės galimybės vaikų lavinimui. Praėjus porai pokarinių dešimtmečių išsivysčiusiose pasaulio valstybėse prasidėjo sparti priemiestinių erdvių urbanizacija. kai kur tapo panaši į nutryptą stadioną ar būsimųjų statybų aikštelę. XX amžiaus pabaigoje liko mažesniu už dabartinį Vilnių. kurios padariniams likviduoti prireiks kelių. kuriose buvo žymiai daugiau erdvės individualių gyvenamųjų namų statybai. Dorovinis kaimo paveldas. sovietinėms profsąjungoms ir kt. išvengusiose aneksijos ar satelitinių sovietinės imperijos darinių statuso. Tačiau vadinamasis „Didysis Klyvlendas“ (Greater Cleveland). į kurį įeina urbanizuotos priemiesčių zonos. primena purvinus lūšnynus. kaimiečiai vis dažniau ėmė „parsinešti“ papildomų gėrybių iš savo darboviečių: fermų. vis greitesnių transporto priemonių naudojimas) atvėrė naujas galimybes miestiečiams persikelti į dar neseniai kaimiškomis laikomas vietoves. o kai kur net keliolikos dešimtmečių. Vakarų Europos valstybėse. švaresnį orą. dirbtuvių. tapo vos ne visuotinai priimtina papildomos materialinės naudos gavimo forma. šiltnamių ir t. Pateikiame pavyzdį. Tobulėjanti transporto sistema (modernizuojamas užmiesčio kelių tinklas. o stepę. Gyventi didmiesčiuose darėsi vis labiau nepatogu. girtavimas ir moralinis palaidumas. Iš pradžių gaudami atlyginimą. šis paprotys nebeišnyko. kaimas nepatyrė tokio destrukcinių procesų poveikio. jau nė nekalbant apie jų saugumą. susiduriantys su milžiniškais transporto „kamščiais“. daręs didžiulę įtaką visos tautos moralei. Sunkiųjų žemės ūkio mašinų supresuota dirva. Miestų augimas sąlygojo vis didėjančius transporto srautus. gerokai viršija milijoninio miesto ribą. Kaime atsiradusios darbo jėgos perteklių absorbavo auganti miestų pramonė ir paslaugų sektorius. kurioje nekliudomas vėjas per dešimtis kilometrų ardo derlingiausią dirvožemio sluoksnį. negu didmiesčio centro gyventojai. Jo apraiškas matome net dabar. po Antrojo pasaulinio karo buvęs daugiau kaip milijoną gyventojų turinčiu didmiesčiu. kurie padėtų atgaivinti istorinį miesto centrą. Užmiesčiuose gyvenantys miestų darbininkai ir tarnautojai atvykimui į darbą sugaišta mažiau. Nitratais persotintos daržovės tapdavo netinkamos maistui. Ši žala iki šiol nėra kompleksiškai išanalizuota ir įvertinta. o besimokantis jaunimas stengėsi bet kuria kaina palikti kaimą. Panašus vaizdas 54 . neužtikrinantį pakankamo pragyvenimo. Netrukus ėmė ryškėti naujos gyventojų migracijos tendencijos. geresnės sąlygos poilsiui. Dabar šio miesto vadovams tenka ieškoti sprendimų. Jo gyventojų skaičius miesto istorinėse ribose sumažėjo beveik dvigubai. Ohio . Žmonės vis daugiau laiko sugaišdavo vykdami į darbą ir grįždami į namus. atlyginimams kylant. o šalia esantys gyvenamieji rajonai. kurių vienintelė pareiga – vykdyti okupacinės valdžios nurodymus. Vis spartesnė ir pavojingesnė darėsi dirvos erozija. Audringas pramonės vystymasis sąlygojo darbininkų ir specialistų kadrų poreikio didėjimą miestuose. oro užteršimą nuodingomis medžiagomis. iš kurio pasitraukė didžiosios prekybos ir paslaugų įmonės. aprėminta atvirais melioracijos grioviais. Kaime išplito abejingumas darbo kokybei. kurio išvados padėtų patiems išvengti panašių klaidų. Tačiau patys didžiausi. galimybę ilgiau pabūti sąlytyje su gamta. Nemokšiškas „spartuoliškas“ ūkininkavimas. kurių nebepajėgė suvaldyti gatvių ir sankryžų tinklo tobulinimas. Tačiau globaliniai ekonomikos pokyčiai radikaliai pakeitė kaimo socialinę sanklodą. kiekvienoje civilizuotoje visuomenėje laikoma vienu iš sunkiausių nusikaltimų. laukų. dabar jau kenčianti nuo drėgmės trūkumo. visuomenės pasyvumas. vis dažniau nukentėdavo eismo nelaimėse. o jų funkcijos perduotos politizuotiems dariniams (partinėms organizacijoms.). praėjus 15-kai atkurtos nepriklausomybės metų. Ne vienoje vietoje Lietuvos kraštovaizdis prarado savitumą ir šiandien labiau primena ne mūsų kraštui būdingą reljefą.angl. kai buvo siekiama vis aukštesnių kiekybinių rodiklių. užstatyti daugiabučiais namais. buvo pavojingai sužalotas. giluminiai neigiami pokyčiai įvyko kaimiečių sąmonėje: prievarta į stambius ūkius suvaryti žemdirbiai prarado meilę žemei. o gyvulininkystės „kompleksuose“ vis sunkiau sekėsi stabdyti infekcinių ligų plitimą. Tai – artimiausių tyrimų uždavinys.). Vėliau.pesticidais. Naujos kartos žemės ūkio technika bei vis labiau tobulinamų žemdirbystės technologijų diegimas leido ryškiai sumažinti užimtųjų žemės ūkyje skaičių.

8-9-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje įsisąmoninta būtinybė suformuoti specialią kaimo plėtros politiką. gyvatvorės. platesnius profesinius ir kultūrinius interesus. 1997). kad taip bus išspręstos ir kaimo gyventojų problemos. Ir toliau mažėjant pirminėje žemės ūkio gamyboje dalyvaujančios darbo jėgos poreikiui. kurių nemaža dalis dar kildina save iš kaimo. Filadelfijoje (Phyladelphia. ES Komisijos ataskaitoje „Kaimiškojo pasaulio ateitis“ (1988) susidomėta kaimo bendruomenės vaidmens didinimu.). netradicinės profesinės veiklos. taikant technikos ir technologijos naujoves. Naujieji gyventojai . Niujorke (New York. D. atsižvelgiant į didėjantį gyventojų. gausesnio derliaus gavimui. bet ir darbo vieta. išryškinęs ekologinio ūkininkavimo svarbą. neužimtų pirminėje žemės ūkio gamyboje. kaimo socialinių funkcijų išryškinimu. o jų darbinės veiklos turinys darėsi vis įvairesnis. įteisinusi Europos bendrąją rinką. 2.ir JAV sostinėje Vašingtone (Washington. Detroite (Detroit.) ne tik gyvenimo. požiūrio į kaimą kitimo laikotarpiu. dekoratyviniai krūmai. kurios turėjo padėti sukurti žemės ūkį. MI).] siekė sudaryti palankesnes sąlygas. todėl jie neretai tampa bendruomenių lyderiais. Skiriasi ir naujųjų kaimo gyventojų bendravimo stilius. Į pastatus veda išasfaltuoti arba išbetonuoti takai. ūkininkų gyvenimo kokybės pagerinimą. tarsi kaimo vietovėse gyventų tik žemdirbiai.. galintį tenkinti ES gyventojų poreikius“. kaimo plėtra buvo tapatinama su žemės ūkio gamybos problemų sprendimu. Šioje sutartyje buvo kalbama apie darbo našumo didinimą. kaimų gyvenvietės ir net vienkiemiai vis dažniau tampa vadinamųjų kūrybinių profesijų atstovų (dailininkų. Aukštesnis išsimokslinimas sąlygoja gilesnį supančio pasaulio supratimą. alpinariumai. NY) ir kitur. Į kaimą buvo žiūrima tik kaip į maisto gamintoją. gerokai skirtingus negu tradicinių žemdirbių. Jie atsineša miestietiškos buities sampratą ir ja vadovaujasi. Nemaža verslo įmonių persikėlė į šalia pagrindinių kelių esančias gyvenvietes. 55 . ne tik be didesnių sunkumų adaptuojasi ką tik urbanizuotose vietovėse. Kitą dešimtmetį galėtume vadinti pereinamuoju. bet ir radikaliai keičia kaimo gyvenimo būdą. Tačiau iš žemdirbių jiems dera pasimokyti subtilesnio gamtos pajautimo. Jų sodybos . Kaip rašo Arūnas Poviliūnas (2002). poreikius. Tiesa. vykdantį socialinį užsakymą: „kuo daugiau ir kuo pigiau“ (Grant W. KAIMO PLĖTROS SAMPRATOS FORMAVIMASIS Nežiūrint to.C. kai buvo įsitikinta. kaimo gyventojai ėmėsi alternatyvios žemės ūkiui. susivienijusiose į Europos Bendriją. skaičių ir jų specifinius. o fizinės infrastruktūros. Kaimo gyventojų skaičius vėl ėmė augti.. jos pritaikytos ne žemės ūkio verslui. kitus gyventojų sluoksnius paliekant dėmesio užribyje. 1958 m. 2) kaimo fizinės ir socialinės infrastruktūros pertvarkymas. [. Miesteliai. kad kaimo plėtros problemų neįmanoma išspręsti žemdirbystės sektoriaus jėgomis. Tradicinius sodiečių daržus keičia reguliariai šienaujamos pievutės. PA). „Romos sutartis. tikintis. gėlynai. kompozitorių ir pan. oficialioji politika dar beveik tris dešimtmečius šiems pokyčiams neskyrė didesnio dėmesio. žemės ūkio rinkos stabilizavimą. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas darbo našumo kėlimui žemės ūkyje. o šeimos narių poilsiui ir lavinimuisi. kad jau netrukus po Antrojo pasaulinio karo kaimo situacija išsivysčiusiose pasaulio valstybėse ėmė gana kardinaliai keistis. tam pasitelkiant kaimo bendruomenes ir kitus visuomeninius darinius. kurios svarbiausi uždaviniai: 1) ūkinės veiklos įvairinimas ir naujų darbo vietų kūrimas.. Naujieji kaimiečiai.iniciatyvesni ir veržlesni. 3) kaimo gyventojų pilietinio aktyvumo ir atsakomybės ugdymas.nepalyginamai patogesnės ir tvarkingesnės. 4) griežtas gamtosauginių reikalavimų laikymasis ir kraštovaizdžio išsaugojimas. Beveik iki aštuntojo dešimtmečio Vakarų Europos valstybėse. kainų subalansavimą. socialiniai ir kultūros klausimai buvo nagrinėjami taip. įsikurdami kaime.

apleistų vietovių. gyventi patogiai. 2000 metais Europos Sąjungos valstybėse pradėta trečioji „LEADER +“ programa. y. jo etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas. kurti jo lūkesčius atitinkančią savo vaikų profesinės veiklos perspektyvą. bet ir intuityviai suvoktas pavojus asmenybei. Šveicarijoje ir labiausiai išsivysčiusiose Azijos valstybėse vis didesnis dėmesys skiriamas kaimo daugiafunkciškumui. kurios svarbiausiu požymiu tapo kaimiškųjų vietovių bendruomenių vaidmens stiprinimas. Naujoji kaimo plėtros politika buvo suformuluota direktyviniuose ES dokumentuose: Europos Tarybos parengtoje Kaimo vietovių chartijoje (1995). Lietuva dėl jau minėtų istorinių priežasčių nedalyvavo nei „LEADER I“ (1991). jausmų eliminavimas iš privataus ir viešojo gyvenimo. Treinys (2002) pažymi. Tokiai gyvensenai būdingas tautinės kultūros neigimas. o pagrindine veiklos kryptimi . atkurti kaimynišką piliečių bendravimą. istorijos ir kultūros paminklų apsauga. kad valstybėje negali likti „užkampių“. atsakingu tiek už šių vietovių ekonomiką. Darbotvarkėje-2000 ir kt. valdžios institucijų ir verslo struktūrų.5) kaimo savitumo. 56 . troškimas sukurti savo šeimai saugesnes ir patogesnes gyvenimo sąlygas. Cork‘o deklaracijoje (1996). Joje buvo suformuluoti pasiūlymai naujam – 2007-2013 metų – programavimo laikotarpiui. Gyvenamoji vietovė negali būti kliūtimi. Pačios kaimo gyventojų bendruomenės tapo aktyviu kaimo plėtros problemų sprendimo partneriu. Šių uždavinių aktualumą išryškino stiprėjantys globalizacijos iššūkiai. gamtos. Panaši nuostata akcentuojama ir regioninės žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos konferencijos „Bendruomenių politika ir kalnų sritys“ (Brussels. išryškėjo būtinybė kuo geriau panaudoti vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius. 2003). kad kiekviena vietovė turi būti saugoma ir puoselėjama. iš kurių gana pavojingas yra elgsenos unifikavimas ir standartizavimas. siekis pasipriešinti niveliacijos ir primityvizmo skverbimuisi į visas žmogiškojo gyvenimo sferas. Europos Sąjungoje. tautinės etnografinės kūrybos puoselėjimas ir jos perdavimas ateities kartoms. natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimas. kad jos taptų prasmingesnio gyvenimo įvairaus amžiaus žmonėms centrais“. M. nei „LEADER II“ (1994) programose. iškrypimus. 2002) nutarimuose. jų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas pažintinei veiklai. turinčiuose ilgą privačios nuosavybės raidos istoriją. Tarptautinių ryšių stiprėjimas leidžia kaimiškųjų vietovių bendruomenėms aktyviai dalyvauti. Svarbiausia Cork‘o konferencijos nuostata vaizdžiai išreikšta baigiamojoje išvadoje: „padaryti kaimiškąsias vietoves patrauklesnes gyventi ir dirbti. Palaipsniui išryškėjo. Paskutiniajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje buvo pradėta įgyvendinti „LEADER“ (Kaimo ekonomikos plėtros priemonių ryšio) programa. Bolonijos deklaracijoje (Bologna. Norvegijoje. vienadienių sprendimų vyravimas. pavėlavusi net ketveriais metais. į šį paveldą žiūrint kaip į galimybę įveikti postindustrinės visuomenės narių susvetimėjimą. gamtos artumo paieškos. kuriant bei įgyvendinant tarpvalstybinius ir globalinius projektus. bendrųjų tautos ir valstybės siekių suvokimą. kartu propaguojant net gyvuliams nebūdingą žiaurumą. tiek už socialinių uždavinių sprendimą. daugiafunkcinis žemės ūkis ir daugiasektorinė kaimo plėtra. Masinį išsivysčiusių šalių viduriniosios klasės persikėlimą iš didmiesčių į priemiesčius sąlygojo ne tik minėtos išorinės priežastys. o kiekvienas pilietis turi įgyti galimybę realiai naudotis visomis konstitucinėmis teisėmis. t. Viena iš išskirtinių šio modelio ypatybių yra jo plėtotė nedideliuose šeimos ūkiuose. primityviosios gyvensenos būdo plitimas. darnios regioninės plėtros būtinybė: Vakarų Europoje 20-ojo amžiaus pabaigoje vėl pabrėžta. Besiplečiančios ES kaimo plėtros politika išdėstyta konferencijoje „Sėja – kaimo ateičiai“ (Salzburg. kad vienu iš svarbiausių kaimo plėtros veiksnių tampa partnerystė tarp šių bendruomenių. smurtą.iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatinimas. Naująją kaimo plėtros politiką sąlygojo ir tolygios. trukdančia atskleisti asmenybės gabumus ir juos ugdyti. kad konceptualūs jo bruožai yra tvarus. jo infrastruktūros tobulinimui. pasireiškiantis nevalingu žmogaus stūmimu į gyvulių pasaulį. t.1999) pripažinus Europos mokslinį technologinį atsilikimą. y. tapusi ES nare. Akcentuotos naujos kaimo gyventojų funkcijos: gamtą tausojanti įvairiapusiška ūkinė veikla. prievartą. Aptardamas vadinamąjį europietiškąjį modelį (EŽŪM). Mūsų valstybė į šią veiklą įsijungė tik 2004 metais.

gerėtų demografinė padėtis“. susijusios su papildomais gamintojo kaštais. buvo sunaikinta ir toliau galėjusi efektyviai funkcionuoti žemės ūkio gamybos materialinė bazė. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto prieš trejetą metų atlikti tyrimai (V..“ Autorės nurodo. sustiprėjusi žemdirbių ekologinė sąmonė. b) viešojo (visuomeninio) vartojimo vertybės... [. 2002) atskleidė. kad atkuriamos valstybės ekonominį gyvenimą savaime sureguliuos „laisvoji rinka“. Globalizacijos sąlygomis konkurencingiausia žemės ūkio gamyba formuojasi ten. neturinčią ekonominės raidos ir kaimo paveldo tradicijų. Sunyksta apleistų kaimo vietovių infrastruktūra. Atkūrus nepriklausomybę. pasidavė apatijai [. kad „kaimo gyventojai nesugebėjo prisitaikyti prie rinkos ekonomikos sąlygų. 57 . kaimai ištuštėja. susikūrusios Australijoje. prarado pasitikėjimą savo jėgomis. kai kuriose kaimiškose savivaldybėse gyventojų skaičius ryškiai sumažėjo. Tai neišvengiamai veda prie visos valstybės ekonominio nuosmukio. Jos propaguojamos pažiūros yra populiarios ir JAV. Kaip pažymi M. didžiausias dėmesys buvo skiriamas žemės privatinės nuosavybės atkūrimui. Lietuvoje dar tebebuvo tęsiama okupacinio režimo primesta prievartiniu žemės suvalstybinimu besiremianti politika. Kaip rodo naujausi statistiniai duomenys. Tačiau tai sukelia ypatingai pavojingas pasekmes tokių vietovių ekosistemų funkcionavimui. Manyta. propaguojančios stambiųjų ūkių žemėvaldą. neišvengiamai pabloginanti gyvenimo kokybę didžiuliuose regionuose. Nepasirūpinus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimu. žemdirbiai ima išsikelti iš šių vietovių. socialiniai bei aplinkosauginiai reikalavimai yra mažiausi. todėl turėtų būti visuomenės padengiami kaip neprekinės. prasideda ne tik socialinė kaimo degradacija.nesuformuoti. Net praėjus daugiau kaip dešimtmečiui nedarbas kaime mažėja daugiausia tik emigracijos dėka. Dažnai besikeičiančios vyriausybės nepajėgė suformuoti ilgalaikės kaimo atkūrimo programos. 3. prisijungė nemažai Pietų Amerikos valstybių. sąlygojusius visą posovietinio kaimo funkcionavimą. neskiriančią dėmesio kaimo bendruomenių ugdymui. likusių gyventojų nusivylimas. tačiau jos gyvenimo kokybei būtinos vertybės. EŽŪM modelį propaguojantys mokslininkai kaimo vietovėse sukurtas vertybes siūlo skirstyti į dvi dalis: a) vidaus ir užsienio rinkai teikiamos privataus vartojimo vertybės.Šiam modeliui būdingas dėmesys kaimo paveldui. Kai Vakarų Europa persiorientavo nuo Bendrosios rinkos prie daugiafunkcinio tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir besiplečiančios Europos Sąjungos sukūrimo.skurdo plitimas. kuri sudarytų prielaidas kaimo gyventojų užimtumui bei visų socialinių grupių pajamingumui didėti. kad „reikalinga tokia valstybės politika. PAVĖLUOTAS DĖMESYS KAIMO PLĖTRAI LIETUVOJE Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos krypčių suvokimo ir jų valstybinio formavimo atėjo pavėlavusi maždaug dviem dešimtmečiais. Politinės griovimo tendencijos nubloškė kaimą bent dešimčiai metų atgal. kaimų ir miestelių ištuštėjimas. Joms būdingas daug liberalesnis požiūris į maisto etiką bei gyvulių gerovę ir genetiškai modifikuotų produktų gamybos plitimas. Iki tol funkcionavę ekonominiai ryšiai buvo suardyti. bedarbystė ir jos skaudžiausios pasekmės . jos tampa nepatrauklios turistams bei investuotojams. išleidus iš akiračio ekonominius ir socialinius veiksnius. Uždavinienė. Liberalizuotas produkcijos pristatymas į bet kurią valstybę priverčia mažiau konkurencingų vietovių ūkininkus pasitraukti iš žemės ūkio gamybos. E. didėjantis maisto produktų etikos bei gyvulių gerovės suvokimas. Ribašauskienė. kurie rinkoje nekompensuojami. o naujosios ūkininkavimo sistemos realizavimo mechanizmai . kur gamybos kaštai. Treinys.. apleistų žemės plotų didėjimas. už kurias gamintojui kompensuojama rinkoje. 1986 m. Tokios politikos padariniai – itin skaudūs: darbo našumo kritimas.] Vis daugiau valstybės biudžeto lėšų tenka skirti pašalpoms.] kad būtų atkuriamas dvasingumas. Kaip priešingybė šiam modeliui yra vadinamosios Cairns grupės nuostatos. Prie šios grupės. kaimo vietovių infrastruktūros griūtis. viešųjų vertybių plėtotei. bet ir visos ekosistemos griūtis.

harmoningą asmenybės saviraišką. 3) netradiciniai verslai (kaimo turizmas. mažesnės – smulkiesiems. Būtina sudaryti optimalias sąlygas netradicinei žemdirbystei. jų siekius atitinkančią profesinės. Pateikiame kai kuriuos jo teiginius. iš kitos – keleriopai sustiprino konkurencinę kovą. didinti jų iniciatyvumą ir atsakomybę už savo vietovių ateitį. Kurti modernų. sveikatos apsaugos. t. Netrukus patvirtinta „Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija“ (2002). kokio dydžio ūkiai gali būti konkurencingi ES rinkoje. konkurencingą žemės ūkį padeda tokios ES priemonės.Vienu iš pirmųjų pozityvių žingsnių tapo Kaimo rėmimo fondo sukūrimas (1997).) prieinamumą. kaip finansinė parama vyresnio amžiaus asmenų pasitraukimui iš prekinės gamybos ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. aktyviam laisvalaikio praleidimui. Stambiesiems ūkiams teikiama pirmenybė. Kaimo plėtros priemonės finansuojamos ne tik iš ES paramos. tradiciniams amatams. profesiniam kaimo gyventojų mokymui bei perkvalifikavimui. Naujus iššūkius kaimui sąlygoja Lietuvos priėmimas į Europos Sąjungą. ekologiniam ūkininkavimui. Motyvuojant gana abejotino patikimumo argumentais. t. Pastaraisiais metais ekonominiai ir socialiniai pertvarkymai Lietuvos kaimiškosiose vietovėse vykdomi. smulkiajam ir vidutiniam verslui. Iš vienos pusės. Remiami ūkininkaujantys mažiau palankiose intensyviai žemdirbystei vietovėse bei turintieji ūkius tuose regionuose.stambiesiems gamintojams. pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas. Intensyviai rengiamasi naujajam programavimo laikotarpiui – 2007-2013 metams. prekybos. Kaime šalia tradicinės žemės ūkio gamybos turi būti plėtojama ir alternatyvi ūkinė veikla: 1) netradicinė žemdirbystė. nacionalinių barjerų naikinimas atvėrė kelius lietuviškajai produkcijai į labai plačią tarptautinę rinką. iš kurių svarbiausi: ūkinės veiklos įvairovės skatinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas. ne žemės ūkio veiklai. Dideli darbai laukia. ekologinis ūkininkavimas. remiant jų parengtus projektus. siekiama formuoti kaimo bendruomenes. pažintinė tiriamoji ir lavinamoji veikla vaikams ir jaunimui. Autorius 58 . kai visi darbingi gyventojai turės darbą. užtikrinant visų būtinų paslaugų (švietimo. Oficialioji politinė valia palaiko tik stambiųjų ūkių kūrimo tendenciją. vaistiniais augalais ir krūmais. kuriems taikomi itin griežti aplinkosauginiai apribojimai. o kaimo jaunimas matys aiškią. aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų industrija. suteikiantį pakankamą pragyvenimą ir užtikrinantį pilnavertę. naujausių technologijų diegimui. diegiant informacines technologijas. gamtos draustinių veiklai ir pan. pritaikomi kaimo turizmui. Netrukus pradėtas strateginių Lietuvos valstybės dokumentų rengimas. 2004 metais Žemės ūkio ministerija patvirtino naują „Lietuvos kaimo plėtros planą 2004-2006 metams“. vasario 15). tobulinant kaimo vietovių infrastruktūrą: tiesiant naujus kelius ir ryšių linijas. Įgyvendinant LEADER+ programą. Parengta „Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams strategija“ (2000). tik tokie ūkiai galėjo gauti SAPARD paramą. kaimo gyventojų alternatyviai. buitinio aptarnavimo ir kt. bet ir Lietuvos valstybės biudžeto. apimanti laikotarpį iki 2015 metų. prekybos ir paslaugų įmonių veikla kaimiškose vietovėse. y. Visiškai priešinga nuomonė apie stambiųjų ir smulkiųjų ūkių pranašumus bei trūkumus išsakyta žurnalisto ir ūkininko Pranciškaus Šliužo straipsniuose. nustatytos skirtingos žemės ūkio produkcijos kainos: didesnės . kokiuose ūkiuose galima pasiekti aukštesnį darbo našumą ir geresnę produkcijos kokybę. y. Teigiami demografiniai pokyčiai kaime vyks tik tada. Lietuvos žiniasklaidoje tebesitęsia arši diskusija apie tai. Nuo 2004 metų jiems tapo prieinama į ES struktūrinių fondų parama. laikantis ES priimtos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir integruotos kaimo plėtros principų. savivaldybių bei privačių verslo struktūrų lėšų. Netinkami žemdirbystei plotai užsodinami mišku. Lietuvos kaimo gyventojai dar iki įstojimo į ES jau galėjo pasinaudoti tarptautine SAPARD parama. kaimiškieji etnografiniai amatai ir verslai. naujų darbo vietų kūrimui. 2005 m. kooperacijos plėtra kaime. 4) pramonės. Iš esmės. socialinės ir kultūrinės veiklos perspektyvą. Daugiausia investicijų turi būti skiriama ūkių struktūros tobulinimui. nedarbo likvidavimui ir pajamų didinimui. kurių įgyvendinimui skiriama ES struktūrinių fondų parama. išdėstytus rašinyje „Kaip geriau?“ (Lietuvos žinios. 2) tradicinė (ne žemės ūkio) veikla.

kurioms patogiau turėti reikalų su stambiaisiais gamintojais. apsieinantys savo jėgomis arba samdantys 1-2 pagalbininkus sezono metu. kurį cituoja ir minėto rašinio autorius. kad „tik stambus ūkis – perspektyvus“. 3) numatyti visiems kaimo gyventojams prieinamus finansavimo ir paramos gavimo šaltinius. Iš esmės. kuri grindžiama šių įstaigų tinklo optimizavimo ir paslaugų kokybės gerinimo motyvais. o ne kaimo gyventojų interesus. Ta proga pravartu prisiminti tarpukario Lietuvoje įvykdytą žemės reformą. kraštovaizdžio savitumo išsaugojimas. y.primena. planuodami investicijas. kuriamas pažangus demokratiškas šeimos ūkis. kad savivaldybių administracijos tokiu būdu siekia tik vieno tikslo: mažinti biudžete numatytas išlaidas. nepatekus pas specialistą. specialistai. Paradoksalu. dabar teigia. kad tie patys asmenys. formuojamas laisvųjų ūkininkų sluoksnis. skatinančią tarptautines investicijas bei perspektyvių rinkų paiešką. Panašios diskusijos iki šiol tebėra politizuotos. Antrą pagal didumą grupę sudaro ūkiai. o stambieji. vadyba ir kt. o apylinkės kultūrinė veikla apmiršta. švietimo. t. todėl jų teikiamų paslaugų savikaina esanti perdaug didelė.žymiai mažesnės. kaip nedarbas. artimesnė 59 . kad Lietuvoje 9-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje. kad dalis kaimo gyventojų nesirūpina savo sveikata. Kaimo “nepatrauklumą” sąlygoja tai.). Smulkieji ir vidutinio dydžio ūkiai padeda spręsti tokias problemas. laukti ilgose eilėse ir neretai grįžti. valdantys daugiau kaip 100 ha.) populiariausias ūkių dydis – nuo 20 iki 50 ha. Naudingesni šie ūkiai ir jiems kreditus teikiantiems bankams. kasdien važinėdami į pamokas. turintys iki 20 ha. kad smulkios įstaigos nebeturi pakankamo klientų skaičiaus. kurios iniciatoriumi buvo prel. kaimiškųjų vietovių aptarnavimas labai pablogėjo: važinėjimui į mieste įsikūrusias centralizuotas medicinos įstaigas tenka sugaišti labai daug laiko. 4) parengti Lietuvos kaimo plėtros programų sklaidos sistemą. o specialistų kvalifikacija – nepakankama. nes stambūs ūkiai. sveikatos apsaugos įstaigų ir kitos paslaugos yra vis sunkiau prieinamos. propaguojančią ūkių bei įmonių pasiekimus. kurių kiekvieno valdomas plotas buvo skaičiuojamas tūkstančiais hektarų. Švedijos ir kt. o kaimą aptarnaujančios organizacijos. Daugumoje išsivysčiusių ES valstybių (Danijos. Jos metu buvo panaikinta stambioji dvarininkų žemėvalda. tiek šeimos ūkyje. kuriame buvo galimybė susirinkti. Uždarius mokyklas. neparemtos išsamiais moksliniais tyrimais. minėtų svarbiausių edukologijos principų įgyvendinimas yra daug lengvesnis. Kaimuose dirbę medikai geriau žinojo savo pacientų ligos istorijas. išreiškiančios įtakingų verslo grupių. optimalaus gyventojų skaičiaus išlaikymas kaime. atitinkančios kiekvienos konkrečios vietovės sąlygas ir galimybes. Tuo tarpu gyventojai teigia. kad stambių ūkių kūrimu labiausiai suinteresuoti ne patys žemdirbiai.y. įranga. Likvidavus kultūros įstaigas.5 karto didesnis nei mieste. tai ne kas kita. Mirtingumas kaime net 1. Stambiųjų mokyklų galimybės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesus . Šių mokyklų aplinka daug jaukesnė. Iki šiol tęsiasi švietimo. Susiaurėja jų galimybės dalyvauti tiek popamokinėje veikloje. tiek netradicine ir alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių dydžius ir parengti jų projektus (pastatai. Savivaldybių vadovai įrodinėja. kad socialinės. Jos ypač svarbios todėl. kaimų bendruomenės neretai nebetenka vienintelio centro. galėjo efektyviau taikyti profilaktines priemones. kad ES šalyse daugiau nei pusę ūkių sudaro valdantieji iki 5 hektarų. kaip vienos šeimos ūkiai. kurie atkuriant Lietuvos nepriklausomybę smerkė šių ūkių „gigantomaniją“. Mykolas Krupavičius. Tačiau šias įstaigas uždarius. Kaimo mokyklose. surinkti duomenys rodo. Artimiausios kaimo plėtros uždavinių sprendimo kryptys: 1) numatyti perspektyvios ūkinės veiklos rūšis. t. 2) nustatyti optimalius tiek tradicine. Diskusijos apie ūkių dydį analizė rodo. netrukus tapęs viena iš svarbiausių atkurtos nepriklausomos valstybės atramų. skolinasi dideles sumas ir vėliau moka nemažas palūkanas. okupacijos laikotarpio pabaigoje buvo apie 1300 kolūkių ir tarybinių ūkių. LAEI Kaimo plėtros skyriaus mokslo darbuotojo Mariaus Aleknavičiaus (2004). kurių mokytojai puikiai pažįsta savo auklėtinių šeimas. sudaro tik apie 3 proc. žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos įmonės. nuo bendro ūkių skaičiaus. vaikai sugaišta daug laiko. kultūros ir medicinos įstaigų uždarinėjimo kampanija.

LAEI Kaimo plėtros skyriaus bendradarbiai nagrinėja. Vokietijos ir kt. pagamintas iš žaliavos. aktyviausi gyventojai iš jų išsikelia. naudojantys naujausias žemdirbystės technologijas. juose dalyvauja Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. efektyviai išnaudojančios vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius. kad beveik visuose Lietuvos universitetuose bei specializuotuose mokslo institutuose atliekami kaimo plėtros tyrimai. Ypatingai aukštą darbo našumą pasiekę pramoniniai ūkiai. gerinančios kaimo gyventojų darbo ir buities sąlygas. 3) kuriant diferencijuotą neformalaus tęstinio profesinio rengimo sistemą. Ne mažiau svarbi kaimo vietovėms – sociokultūrinė mokyklų funkcija. Darbo ir socialinių tyrimų institutas.įkurti Kaimo plėtros tyrimų koordinacinę tarybą. vietovės. Šalia tradiciškai šiai tyrimų sričiai daug dėmesio skiriančio Lietuvos žemės ūkio universiteto. derinti paieškų kryptis. Nagrinėjamos itin aktualios gamtovaizdžio išsaugojimo. užtikrinančią nuolatinį kaime esančios laisvos darbo jėgos prisitaikymą prie kintančių darbo rinkos poreikių. tobulinant gyventojų saugumo. tačiau jų produkcijos kokybė vertinama labai prieštaringai. padidintų jų galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose. naudojantys augimo stimuliatorius bei genetinio modifikavimo priemones. ši taryba pasirūpintų ir tyrinėtojų kvalifikacijos tobulinimu. Vilniaus ir Klaipėdos universitetai ir kitos mokslo bei mokymo institucijos. kad tiek ūkių dydį. sąlygoja kaimiškųjų vietovių ištuštėjimą. turėtų būti kuriami žymiai paslankesni vidutinio dydžio ir smulkieji ūkiai. Stambūs. Kaip rodo pasaulio patirtis. Maistas. kurios kaimo plėtros problemos jau yra nagrinėjamos pakankamai išsamiai. Pagrindinė Lietuvos kaimo gyventojų problema – pakankamą pragyvenimą ir pilnavertį asmenybės ugdymą užtikrinantis užimtumas – turi būti sprendžiama: 1) plėtojant modernų žemės ūkį. tradicine žemės ūkio gamyba užsiimantieji ūkiai yra labai specializuoti. KAIMO PLĖTROS TYRIMŲ TEMATIKA Kaimiškųjų vietovių ekonominių ir socialinių problemų aktualumą patvirtina ir tai. ryšių. jų galimybės imtis perspektyvios ūkinės veiklos. LAEI Kaimo plėtros skyriuje atlikta kai kurių ES senbuvių (Airijos. plėtotų mokslininkų bendradarbiavimą.imli darbo jėgai. Jie gali būti itin konkurencingi. apsunkinančių kaimo socialinių problemų sprendimą. todėl tokie ūkiai sukuria daug 60 . netekusios mokyklų. 4. atitinkantį ES Lisabonos strategiją ir naująją BŽŪ politiką. Šalia stambiųjų ūkių.vaiko dvasiniam pasauliui. 2) sudarant optimalias galimybes smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai kaime. praranda ekonominės plėtotės perspektyvą. Nors dar nėra išsamios informacijos apie tai. ekonominiai ir socialiniai procesai kaime žymiai paspartėjo. užtikrinančios tolygią visų regionų plėtotę. galinčią telkti mokslininkų pastangas. o kurios – tik epizodiškai arba visai netiriamos. buitinio aptarnavimo ir bendrojo ugdymo paslaugas. kaip kitose ES narėse įgyvendinamos subalansuotos kaimo plėtros priemonės. Kaip taisyklė. Austrijos. apsieinantys su mažu dirbančiųjų skaičiumi. Artimiausias uždavinys – atlikti šių tyrimų „inventorizaciją“: išanalizuoti. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.) kaimo ekonominės veiklos analizė (2004) rodo. savo prekinėmis savybėmis labai skiriasi nuo gaminamo iš tradicinių produktų. tobulinama kaimo gyventojų bendrojo ugdymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema. kokias pasekmes sveikatai gali sukelti ilgalaikis tokių produktų vartojimas. Radikaliai pakitusi kaimo plėtros samprata sąlygoja didėjantį dėmesį naujoms ūkinės veiklos kryptims. kaimo etnografinio ir dorovinio paveldo puoselėjimo problemos. sveikatos apsaugos. tačiau kai kurie faktai jau kelia nerimą. greičiau perduoti gautas išvadas atitinkamoms valstybės institucijoms. kurią tiekia pramoniniai ūkiai. Suomijos. tiek jų veiklos turinį sąlygoja tarpusavyje susiję ekonominiai ir socialiniai faktoriai. užimtumo ir pajamų pokyčiai. Dažnai eskaluojamas dėstymo kokybės problemas galima išspręsti. pasitelkus reikiamos kvalifikacijos specialistus. daugiausia užsiimantys netradicine žemės ūkio ir alternatyviąja (ne žemės ūkio) veikla. rengiant platesnės kvalifikacijos specialistus kaimo mokykloms. Netradicinė veikla . Pastoviai tiriami Lietuvos kaimo vietovių demografiniai. tobulinti tyrimų metodiką ir organizavimą. Pagaliau. Sekantis žingsnis .

Lietuvoje kaimiškoms vietovėms priskiriama 97. Darbo ir socialinių tyrimų institutas (A. tarp jų ir kaimo gyventojų. kaimo turizmą. Pocius. mokslo žinių propagavimo. Jų vaidmuo. bet kaime gyvenančių specialistų integracija į kaimo bendruomenes. Kita. Būtina parengti metodiką. saugia gyventi ir dirbti vieta. kol kas išlieka. labai aktualu plėtoti tiek tradicinius.4% teritorijos. 5) pagerės užimtumo problemų sprendimas atskiruose regionuose. skatinančią naujųjų kaimo gyventojų aktyvumą. užimančios beveik 90% teritorijos.miestuose dirbančių. Artimiausiais metais turi būti įgyvendinta ES nuostata – kaimas turi tapti patrauklia. nes jose bus sukuriama daug darbo vietų. Jų specialistai turi būti pastoviai besilavinantys. nemaža darbingo amžiaus žmonių dalis. atsiranda naujos galimybės spręsti kaimo gyventojų užimtumo problemas: 1) prasidėjus laisvam darbo jėgos judėjimui. 2) didės ES pagalba. kad emigracija turi ir neigiamų pasekmių: į užsienį išvyksta jaunesni. Tokie ūkiai. rengiant vietines ir regionines strategijas. tobulinant kaimo infrastruktūrą. V. Sukurti šių ūkių rėmimo programas – vienas iš aktualiausių kaimo plėtros mokslinių tyrimų uždavinių. Todėl kaimiškose vietovėse jau ima trūkti specialistų (gydytojų. aukštesnę kvalifikaciją turintys žmonės. Tam ypatingą reikšmę turės vietinių užimtumo programų įgyvendinimas. vis aktualesne tampanti kaimo socialinės plėtros sritis .) LAEI Kaimo plėtros skyriaus ir Vilniaus Pedagoginio universiteto tyrimai (V. galėtų būti žymiai didesnis. y. 4) užimtumo politikos srityje Vyriausybė nesieks išlaikyti didelį gyventojų užimtumą žemės ūkyje. parengęs ilgalaikes (iki 2010 m. tiek naujuosius amatus. kad Lietuvai tapus ES nare. 2002). parengė „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaime strategiją“ (2004). kuriame vis mažiau gyventojų dalyvauja pirminėje žemės ūkio gamyboje. Atsakyti į klausimą. J. įgyvendinant socialines programas. puoselėjant kaimo švietėjišką ir kultūrinę veiklą. pasirengę pagal rinkos poreikius operatyviai keisti savo veiklos pobūdį. gyventojų švietimo. t. išbandantys naujausias technologijas. ES narių senbuvių kaimo plėtros tyrinėtojai nurodo. veikę Lietuvoje iki jos sovietinės okupacijos. Tačiau papildomos darbo vietos bus sukurtos. V. prekybą. Ratkevičienė. tačiau daugėja nežemdirbiškas specialybes turinčių asmenų. „Žaliojo diplomo“ suteikimas pažangiai ūkininkaujantiems ir galintiems dalyvauti kaimo gyventojų ugdyme yra tokių pavyzdinių ūkių atkūrimo užuomazga. skatindama ūkių stambinimą ir jaunimo migraciją iš kaimo į miestą (mūsų išryškinta – J. plėtojant paslaugas. išskyrus priemiestines zonas. 3) per artimiausius metus bus pasiekta ūkių konsolidacija.) gyventojų užimtumo ir nedarbo prognozes. skatinant kaimo vietovių bendradarbiavimą. Šiuolaikiniame kaime. Ratkevičienė įspėja. ką tik sukurtą techniką. Ji leis vyresnio amžiaus žemdirbiams pasitraukti iš darbo rinkos. LAEI Kaimo plėtros skyrius bendradarbiaudamas su Lietuvos regioninių tyrimų institutu. kad kaimiškosios vietovės. 61 . galėtų padėti pavyzdiniai mokomieji įvairios paskirties ūkiai. įsidarbins ES šalyse. jau tapo namais beveik pusei gyventojų. ir sudarys sąlygas kaimo atjaunėjimui (mūsų išryškinta – J. 3) darbo jėgos judėjimas iš žemės ūkio į kitas ekonomines veiklas vyks neskausmingai. į darbo rinką pateks dauguma buvusių smulkiųjų žemdirbių. 2004) patvirtino kad kaime gyvenančių žmonių skaičiaus mažėjimo tendencija. 4) tobulinama kaimo gyventojų kvalifikacijos kėlimo sistema pagyvins jų verslumą. Dabartiniu metu mokomųjų ūkių steigimas dar tik prasideda.naujų darbo vietų. taip apibūdina optimistinį prognozių variantą: 1) žemės ūkis taps ypač produktyvia ūkio šaka. apibrėžiančią jų efektyviausio dalyvavimo formas. 2) sparčiai stambės ūkiai. kokio dydžio ir paskirties ūkiniai dariniai galėtų būti efektyviausi Lietuvoje.). naujas produkcijos rūšis. paslaugas. užsiimti smulkiuoju ir vidutiniu verslu. J. Ratkevičienės pateiktas optimistinis prognozių variantas nurodo. o gyventojų skaičius siekia apie 30%. kuriant netradicinius kaimo verslus. aprūpinta šiuolaikiškiausia technika ir naujausiomis technologijomis. Sumažėjus smulkių ūkių skaičiui. ženkliai prisidėjo prie kaimo pažangos.

. patiems tobulėti. Iki pastarųjų metų vyravo epizodiniai konstatuojamieji tyrimai. Viena iš didžiausių kliūčių. kad tokia pažiūra. kad valdžia turi visais pasirūpinti. Kiekvienoje iš šių keturių grupių kaimo situacija yra labai skirtinga. Šias išvadas patvirtina ir mūsų tyrimai. dabartinėje ES galima išskirti keturias gana skirtingas jos narių grupes: . Portugalija. Jaunų žmonių pasitraukimas iš kaimo dar labiau apsunkina jo demografinių problemų sprendimą. Norint priartinti naujųjų ES narių 62 . turinčių nepilną vidurinį ir dar žemesnį išsimokslinimą. tačiau nesuteikia tokių pasirinkimo galimybių. būtina labiau atsižvelgti į regioninius kaimo plėtros skirtumus ir jų priežastis. . y. V. Didelę dalį pajamų iš žemės ūkio sudaro natūrinės pajamos.) ir kvalifikuotų darbininkų. Tyrinėtojai tarsi eina paskui socialines transformacijas. negu mieste. kad „dėl labiau sumažėjusių realiųjų pajamų neproporcingai didesnė kaimiečių. negu išsamiai argumentuotas prognozes. Vitunskienė primena. daro kaimo gyventojus labiau pažeidžiamais tiek ekonomiškai. Neretas reiškinys. galinčių dirbti su naujausia vakarietiška technika. neįgijusių jokio profesinio pasirengimo. . yra menkos kaimo gyventojų pajamos. Formuojant bendrąją žemės ūkio politiką. y. tačiau gauti pakankamas pajamas. ribojančių kaimo plėtrą. Kita sunkia kliūtimi kaimo plėtrai tampa mažėjantys jo intelektualieji ištekliai. 2004). kad kaime neproporcingai daug gyventojų. o pajamų nelygybė tarp gyventojų – gana ryški: „žemdirbių namų ūkių pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra žymiai mažesnės už kitų ekonomiškai aktyvių kaimo gyventojų analogiškas pajamas“. Tokią situaciją sąlygoja nepakankamas tyrimų derinimas. yra žymiai sunkiau. Jasaitis.geriausiai kaimo ekonomiką išplėtojusios šalys (Danija.). Olandija. Vitunskienė. vengiančių darbo. darbo našumo didinimu. Paskatinti imtis darbo asmenis. Ūkininkams ir kaime įsikūrusiems verslininkams jau gana sunku rasti norinčių dirbti. atlikti 2004 metų pabaigoje (J. Tuo tarpu darbo rinkoje pastaraisiais metais ryškiai mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa. t.modernų kaimą dar tik kuriančios valstybės (Graikija. kuriuose apžvelgiami jau įvykę socialiniai pokyčiai. alkoholizmo ir nusikalstamumo. Todėl ekonominiai sprendimai turi atitikti realią kiekvienos valstybių grupės kaimo būklę. Todėl tenka labai suabejoti. Kaime susiformavo nemažas sluoksnis potencialiai darbingų asmenų. dalis nuskurdo“. ūkininkavimo tradicijų perimamumą. gyvenančių iš pašalpų. jas tik fiksuodami.. Prancūzija ir kt. veltėdžiavimo. noro mokytis. šeimų kūrimą. V. Tačiau bedarbiams ir menkas pajamas turinčioms šeimoms teikiama socialinė parama neskatina asmeninės atsakomybės. kurios leidžia tik prasimaitinti. palyginus su miestiečiais. 2002) rodo. Mokslinės literatūros analizė rodo. Kaip rodo kaimo ekonominių rodiklių analizė. Vitunskienė pažymi. yra diametraliai priešinga šiuolaikinei ekonominei logikai. R. ypač statybininkų ir mechanizatorių. Per okupacijos dešimtmečius įsivyravo pažiūra. bet nesiryždami imtis sisteminės kaimo perspektyvų analizės. tiek socialiai. Ši aplinkybė labai susiaurina kitų poreikių tenkinimą. kad gyventojų pajamų lygis kaime gerokai žemesnis. Naujokienė ir kt. Suprantama. inžinierių etc. gana siauras tiriamų objektų ir procesų pasirinkimas. kai smulkiųjų mišrios paskirties ūkių savininkai nesidomi mokymosi galimybėmis. kad kaimo plėtros tyrimai turėtų įgauti žymiai ryškesnį sisteminį prognostinį pobūdį. Ispanija ir kt. t.). ar kai kurių tyrinėtojų minėta jaunimo migracijos iš kaimo į miestą skatinimo kryptis yra teiktina. sudaryti sąlygas ir toliau jiems užsiimti nenašiu darbu. Vengrija. Skurdo mastas kaime beveik tris kartus didesnis negu mieste. nepakankama mokslinių išvadų sklaida. Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslininkų tyrimai (V. išlaikytinių. Tai veda prie dalies kaimo gyventojų moralinio nuosmukio. naujovių diegimu.mokytojų. J. kaip piniginės pajamos. Kornaj taikliai pavadinta „antirinkos sąmone“.). ilgą laiką gyvenusius iš pašalpų. negu susirasti darbą norinčiam dirbti.sovietinio bloko įtakoje buvusios šalys (Lenkija. Čekija ir kt.buvusios sovietinės imperijos aneksuotos Baltijos valstybės. Bendrosios žemės ūkio politikos strategijose pateikiamos būsimosios veiklos kryptys labiau primena pageidavimus.

Svarbiausia mokslinių tyrimų. norint atlikti šią misiją. Ūkinės veiklos materialinis aprūpinimas bei techninis aptarnavimas. ekonominių ir socialinių procesų sąveikos analizę. užpildomumas. atsižvelgiant į šių valstybių kaimo fizinės infrastruktūros ypatumus. alternatyvioji veikla. 63 .1. prieštaravimai tarp senųjų ir naujųjų ES narių gali net pagilėti. Ugdymo įstaigos: ikimokyklinio ugdymo centrai. Naujausių tyrimų programose būtina aprėpti visus kaimo vietovių transformacijos aspektus. buitinio aptarnavimo ir prekybos paslaugos. neformaliojo ugdymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo centrai. Pavyzdžiui.4. Socialinių paslaugų sistema kaimo vietovėse 2. sklypų dydis ir žemės vertė balais. bendrojo lavinimo mokyklos. Pateikiame orientacinę Lietuvos kaimo plėtros pagrindinių tyrimų tematiką. 1. kompaktiškos gyvenvietės. Užimtumo dinamika.2. negu ES senbuvėse. 2. gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. 2. vandentiekis ir nuotėkų valymo įrenginiai. Gamtos išteklių įvertinimas: dirbamos ir nedirbamos žemės plotas. naujųjų informacinių technologijų panaudojimo materialinė bazė. kai tuo tarpu į Lietuvos kaimus veda žvyrkeliai. Gydymo ir profilaktikos paslaugų kokybė. sąlygojamus tiek vidinių. amžius. mokslininkų pastangos turi būti nukreiptos sisteminiams kaimo plėtros tyrimams.3. struktūrinių fondų pagalba Baltijos valstybių kaimui turi būti žymiai intensyvesnė. jų materialinė bazė. 2. tiek ir globalinių faktorių. Kaip rodo jau sukauptų ekonominių ir socialinių duomenų analizė. apimantiems visų kaimo situacijos struktūrinių elementų nagrinėjimą. aprūpinimas specialistais. asfaltuoti kaimo kelius Lietuvoje pavyktų tik per pusę šimtmečio. finansinius bei žmogiškuosius išteklius. 1. jų materialinė bazė.1. kelių. Prekybos įmonių tinklas ir apyvarta. formaliojo profesinio rengimo įstaigos. vykdomų Baltijos valstybėse.2. aprūpinimas specialistais. pasirengimas imtis perspektyvios ūkinės veiklos. Buitinio aptarnavimo įmonės.4. bus galima patikslinti ir papildyti: 1. 1. Kaimo gyventojai: lytis. Pašto įstaigos. nekompaktiškai užstatytos gyvenvietės ir vienkiemiai. misija yra atskleisti optimalius kaimiškųjų vietovių pertvarkymo kelius. kadangi jose kaimo plėtros procesai yra sudėtingesni ir reikalauja didesnių sąnaudų. Ūkinės veiklos įvairinimo perspektyvos. Dabartinio kaimo ekonominės būklės apžvalga 1. gatvių ir aikščių būklė. naujų statybų perspektyvos. Sveikatos apsaugos įstaigos. reljefas. 2. aprūpinimas specialistais. tinkamumas intensyviai žemdirbystei ar kitai ūkinei veiklai. jų materialinė bazė. pasiskirstymas pagal darbinės veiklos pobūdį. paslaugų apimtis. Kultūros įstaigos ir laisvalaikio centrai. darbingumas. jų materialinė bazė. tiek regioninių. bendrasis išsilavinimas ir profesinis pasirengimas. Priešingu atveju. Esant dabartiniam kelių tinklo tobulinimo programos finansavimo lygiui. Danijoje praktiškai visi kaimo keliai turi asfalto dangą. elektros ir ryšių linijos. Ryšių. kurią toliau koordinuojant įvairių institucijų mokslinę veiklą. Gyvenamųjų vietovių ir jų infrastruktūros charakteristika: miesteliai. materialinė bazė ir aprūpinimas specialistais. Ūkinės veiklos rūšys ir jų ekonominis įvertinimas: tradicinė ir netradicinė žemdirbystė.3.kaimo ekonomiką prie žymiai geriau išsivysčiusių šalių lygio. aprūpinimas specialistais. lankomumas.

Jų dalyvavimas vietinėse. patirtis. buvo atliekami Latvijoje. Kaimo buities pokyčiai. pasienio sritys.2. analogiški tiems. naujausių maisto produktų gamybos technologijų taikymo galimybių nagrinėjimas. Gyvenimo kokybės sampratos kitimas.1. ES naujoje žemės ūkio politikoje (2004) konstatuojama. Programos. Latvijoje įvykusioje konferencijoje (Ryga.3. Visuose tyrimuose būtina ne tik konstatuoti esamą padėtį. gyvulininkystės ir ekonomikos . kurios iki šiol nedalyvaudavo. tik 2004 metais tapusių ES narėmis. Kaimyniškumo sampratos dinamika. Gyventojų saugumo sistema. Šalių. edukologų ir psichologų tyrimai. Sistema „Žemė -Žmogus-Visata“ analizuojama. kad būtina atsižvelgti į labai specifišką Baltijos valstybių kaimo situaciją. 3. istorinio etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas. Tyrimai. kurie remiant Pasaulio bankui. įgyvendinant naująją kaimo plėtros politiką. biologai genetikai. Kaimo jaunimo situacija ir perspektyvos. jų bendravimo ypatumai. priversdamos atsisakyti daugelio ankstesnių stereotipų ir peržiūrėti ilgą laiką aksiomomis laikytus teiginius.5. nagrinėjant kaimo perspektyvas. kaimiečiai ir miestiečiai. juos sąlygojančias priežastis. 3. Wiliam H. Kaimiškųjų vietovių gyventojų struktūra. 3. formuoja naujas ūkininkavimo nuostatas. gegužės 18-19 d. kad radikaliai keičiasi turinys net tokių sąvokų. Pagalba gyventojams stichinių nelaimių atvejais. atsižvelgiant į gerokai skirtingą šių trijų valstybių kaimo ekonominę ir socialinę situaciją (Daina Saktina.5. bet ir fiksuoti stebimų pokyčių raidą. bet ir kitų kaimo gyventojų elgseną. vasario – 64 .6. bendravalstybinėse ir tarptautinėse programose. Meyers. Labiausiai išsivysčiusiose Vakarų Europos valstybėse kaimo gyventojų skaičius auga. Socialinių grupių stratifikacija. 2005). kaip miestas ir kaimas.4. radikaliai veikia gyvenimo kokybės sampratą. regioninėse. naujos būsto statybų tendencijos ir informacinių technologijų taikymo plėtra mažina kaimo socialinę atskirtį. 2005). 2005 m. turėtų būti vykdomi ir Lietuvoje. kaip Vengrija ar Lenkija. 3. vidinius bei išorinius veiksnius. turi būti koreguojamos. sveikatos išsaugojimo ir gyvenimo kokybės problemas. Priešgaisrinė apsauga. radikaliai keičiasi jų profesinė struktūra ir net pačios kaimo buities samprata. Trečiojoje EURAGRI konferencijoje „Mokslas – visuomenei“ (Brussels. Plečiasi kaimo gyventojų profesijų ratas bei atskirų profesijų atstovų darbinės veiklos turinys. gyventojų aprūpinimo maistu. Naujas tyrimų kryptis sąlygoja ekologinio ūkininkavimo ir kraštovaizdžio savitumo išsaugojimo nuostatos. vietovės su ypatingais gamtosauginiais apribojimais.augalininkystės. kurios yra gana efektyvios senosiose ES narėse (ES-15) arba netgi tokiose valstybėse. kaip keičiasi kaimo problemas tyrinėjančių mokslų sistema. Kaimo bendruomenių formavimasis. Tradiciniai ir naujieji kaimo gyventojai. Kelių tinklo modernizavimas. Savą kaimo plėtros specifiką turi skirtingo ūkinio išsivystymo regionai. vasario 3-4) buvo aptarta. būsto ir elgsenos. Jau pirmosios apklausos. 3. Kaimo vietovių savitumo. pasitelkus tokias mokslo šakas. Kaimo moterų situacijos pokyčiai. Šios nuostatos keičia ne tik žemdirbių. informacinių technologijų kūrėjai ir kt. Teisėsaugos įstaigos. atliktos 2005 m. Naujos mokslo šakos įsijungia į šią sistemą. aptarta 2005 m.2. Elgsenos motyvacija 3. vadybos specialistai. jų materialinė bazė ir aprūpinimas specialistais. Šioje konferencijoje šalia tradicinių kaimui mokslo šakų . fizikai atomininkai. parodė. kuriuos orientacinėje tematikoje išskyrėme į atskirą grupę: 3.atstovų dalyvavo sociologai. Daugelį kaimo plėtros dėsningumų įgalina atskleisti sociologų.

Jasaitis. kokio dydžio ir paskirties ūkiniai dariniai galėtų būti efektyviausi Lietuvoje. 2005) parodė. nesuformavus naujosios ūkininkavimo sistemos realizavimo mechanizmų. noro tobulinti profesinį pasirengimą. naujų verslo galimybių paieška nesidomi dalis smulkiųjų mišrios paskirties pusiau natūrinių ūkių savininkų. Kelių tinklo modernizavimas. Lietuvos kaimo ekonominę ir socialinę sanklodą pakeitė kelis dešimtmečius trukęs šalies aneksijos laikotarpis. tačiau labai sustiprino konkurencinę kovą. Tačiau efektyviai panaudoti vietinius gamtos ir žmogiškuosius išteklius gali šalia stambiųjų ūkių veikiantys vidutiniai ir smulkieji ūkiai. išbandantys naujausias technologijas. atitinkančios kiekvienos konkrečios vietovės sąlygas ir galimybes. o jų darbinės veiklos turinys darėsi vis įvairesnis. Artimiausi kaimo plėtros uždaviniai: numatyti perspektyvios ūkinės veiklos rūšis. nustatyti optimalius tiek tradicine. jos neįmanoma vykdyti tik žemdirbystės sektoriaus jėgomis. įsikurdami kaime. Tačiau bedarbiams ir menkas pajamas turinčioms šeimoms teikiama socialinė parama neskatina asmeninės atsakomybės. troškimas sukurti šeimai saugesnes ir patogesnes gyvenimo sąlygas. naujos susisiekimo priemonės ir modernios informacinės technologijos mažina kaimo socialinę atskirtį. Kaime ryškiai mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa. 4. naujas produkcijos rūšis. Kaimo gyventojų skaičius vėl ėmė augti. kad šios vietovės turi tapti žymiai patogesnėmis gyventi. Vis dar gaji pažiūra. Kaimo plėtros samprata reiškia. prievartinis kaimiškųjų sodybų naikinimas bei globalizacijos iššūkiai. Naujieji kaimo gyventojai atsineša miestietiškos buities sampratą ir ja vadovaujasi. ką tik sukurtą techniką. Išvados 1. Mokymosi galimybėmis. Per XX amžiaus paskutiniuosius dešimtmečius išsivysčiusiose pasaulio valstybėse vyko sparti priemiestinių zonų urbanizacija. didžiausios pastangos buvo skirtos žemės privatinės nuosavybės atkūrimui. kaime ėmė kurtis vietinės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir prekybos įmonės. Kaimo plėtros pagrindinių krypčių planavimas nepakankamai remiasi išsamiais kompleksiniais moksliniais tyrimais. Tai atvėrė kelius lietuviškajai produkcijai į tarptautinę rinką. Masinį persikėlimą iš didmiesčių į priemiesčius. 2. Plėtėsi paslaugų sferoje dirbančių skaičius. Diskusija apie Lietuvos kaimo ateitį neišvengė politizavimo. 3. Mažėjant dalyvaujančių pirminėje žemės ūkio gamyboje skaičiui. atitinkančią įtakingų verslo grupių interesus. trukdančia atskleisti asmenybės gabumus ir juos ugdyti. 7. Gyvenamoji vietovė negali būti kliūtimi. daugiausia užsiimantys netradicine žemės ūkio ir alternatyviąja (ne žemės ūkio) veikla. siekis pasipriešinti niveliacijos ir primityvizmo skverbimuisi į visas žmogiškojo gyvenimo sferas. 5. iš daugiabučių į individualius. Kaimo plėtra nebetapatinama tik su žemės ūkio problemų sprendimu. Todėl Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos formavimo atėjo pavėlavusi maždaug dviem dešimtmečiais. Stipriu iššūkiu kaimui tapo Lietuvos priėmimas į Europos Sąjungą. gamtos artumo paieškos. kad net Baltijos valstybėse ryškėja savitos kaimo plėtros tendencijos ir problemos. Atsakyti į klausimą. vienai šeimai skirtus namus sąlygoja intuityviai suvoktas pavojus asmenybei. Nedarbas kaime sumažėjo ne tiek dėl ūkių stiprėjimo. kad valdžia turi sudaryti sąlygas ir toliau užsiimti neperspektyvia veikla. Didžioji politizuotos diskusijos dalis buvo skirta ryškaus ūkių stambinimo krypčiai įtvirtinti. tiek netradicine ir 65 . dirbti. kiek kaimo gyventojų emigracijos dėka. pervertinant laisvosios rinkos vaidmenį. 6.spalio mėnesiais (J. ugdyti augančią kartą. turizmo įstaigos. naujovių diegimu. sukuriantys daug naujų darbo vietų. nustatyti jiems reikalingų specialistų profesinio pasirengimo turinį galėtų padėti pavyzdiniai mokomieji ūkiai. Vis daugiau kaimo gyventojų dirba miestuose bei kaimo vietovėse įsikūrusiose pramonės ir prekybos įmonėse. neįdiegus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimo. Atkūrus nepriklausomybę. apsaugantys kaimiškąsias vietoves nuo ištuštėjimo. bandymų primesti nuomonę.

int Prieiga: 2005. Jasaitis J. EURAGRI. Grant W. Ar bendruomenės nušvies Lietuvą? www. The 3rd international conference “Science for Society . kaimo gyventojų bendrojo ugdymo ir psichologinių elgsenos problemų analizė. Vilnius.alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių dydžius ir parengti jų projektus.10. Meyers. 1997. 2005 2(6). Kaimo plėtros tyrimai turi įgauti sisteminį prognostinį pobūdį. modernios socialinių paslaugų sistemos modeliavimas kaimo vietovėse. 11. Pagrindinės kaimo plėtros tyrimų kryptys yra: dabartinio kaimo ekonominės būklės apžvalga. Agriculture of Lithuania-2005. kaimiškųjų vietovių gyventojų struktūra. Tyrimų kryptis apsprendžia tik individuali mokslininkų iniciatyva bei užsakovų pageidavimai. sudarant optimalias galimybes smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai kaime. EU and National Rural Support Programs in Latvia: Targeting the Disadvantaged. Svarbiausia mokslinių tyrimų. EU Enlargement. „Socialiniai tyrimai“. tobulinant gyventojų aptarnavimo paslaugų sistemą. Community policies and mountain areas. 2005. The Common Agriculture policy. tobulinti tyrimų metodiką. Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai. 2005.lt Prieiga: 2005. Iki pastarųjų metų vyrauja epizodiniai konstatuojamieji tyrimai.11. 8. Leader+ Observatory. kuriuose apžvelgiami jau įvykę socialiniai pokyčiai. Daina Saktina and William H. Tyrinėtojai fiksuoja atskiras socialines transformacijas.27. Pagrindinė Lietuvos kaimo gyventojų problema – pakankamą pragyvenimą ir pilnavertį asmenybės ugdymą užtikrinantis užimtumas – turi būti sprendžiama. jų elgsenos motyvacijos ypatumai. ūkinės veiklos įvairinimas ir gyventojų profesinio rengimo sistemos pertvarkymas. socialinių grupių stratifikacija. bet nesiryžta imtis visapusiškos kaimo perspektyvų analizės. Jasaitis J. Tyrimų programos turi aprėpti visus kaimo vietovių transformacijos aspektus. Visuose tyrimuose būtina fiksuoti stebimų procesų raidą. 9. Brussels. issues 9-20. skatinančią tarptautines investicijas bei perspektyvių rinkų paiešką. galinčią sutelkti mokslininkus aktualiausiems tyrimams atlikti. In: http://europa. organized by the European Commission. užtikrinančią nuolatinį kaime esančios laisvos darbo jėgos prisitaikymą prie kintančių darbo rinkos poreikių. Šiauliai. Brussels.eu. Flash News. 10. February 3-4. 66 . atsižvelgiant į šių valstybių kaimo fizinės infrastruktūros ypatumus. parengti Lietuvos kaimo plėtros programų sklaidos sistemą. išryškinant kaimo socialinės atskirties mažinimo kelius. tarpininkauti įdiegiant tyrimų rezultatus. In: http://europa. 2002. Proceedings of the conference. October 17-18. tiek regioninių. misija yra atskleisti optimalius kaimiškųjų vietovių pertvarkymo kelius. Lithuania.eu. Kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės problemos tiriamos daugelyje Lietuvos universitetų bei specializuotuose mokslo institutuose.02.bendruomenės. Šiaulių universitetas. 2005. Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Būtina įkurti Kaimo plėtros tyrimų koordinacinę tarybą. propaguojančią ūkių bei kaime veikiančių įmonių pasiekimus. plėtojant modernų žemės ūkį. tačiau šie tyrimai nėra koordinuojami.int Prieiga: 2005. sąlygojamus tiek vidinių. 2005. Literatūra: Agenda 2000. tiek ir globalinių faktorių.Society with Science”. Riga.05. juos sąlygojančias priežastis. vykdomų Lietuvoje. kuriant diferencijuotą tęstinio profesinio rengimo sistemą.05. numatyti visiems kaimo gyventojams prieinamus finansavimo ir paramos gavimo šaltinius. Discussion paper for evaluation of implementation of EU Rural development policy measures in Latvia and elaboration of recommendation for new programming period. kaip ir kitose Baltijos valstybėse. 2005. finansinius bei žmogiškuosius išteklius. Brussels.

2005.eu. Leader+. Salzburg. 2003.07. European Commission. Latvia and Lithuania. Mokslinio darbo ataskaita. Akademija.05. Riga. LAEI. 2003.07. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Žemės ūkio mokslai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra – 2004. The Implementation and Effects of Rural Development Policies in the New EU Member States. In: http://europa.10 The Bologna Declaration of 19 June 1999. V. Lietuvos Žemės ūkio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2005. Perspectives on Rural Policy and Planning. Kriščiūnaitė L. Mokymo įtaka kaimo gyventojų verslumui. Rural Development 2005. Second European Conference on Rural Development.eu. Užimtumo situacija Lietuvos kaime. The Second International Scientific Conference/ Globalization and Integration Challenges to Rural Development In Eastern and Central Europe. Vilnius. 67 . 2004. Nr.02. 2004. Rural Policy Perspectives for a Wider Europe. LAEI metiniai leidiniai. In: http://www. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys. 4. V.bologna-berlin2003. Transition Processes in the Rural Areas of Estonia. Ashgate: 2004. ir kt. Ratkevičienė V.. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaime strategija ir priemonės.. EUR 21331. Kaimo atskirties profiliai.: Kronta. Pareigienė L.: 2004. Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. V. First Experiences. Vilnius.int Prieiga: 2005. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 programa. Akademija: 2003. 2002. 2005. Gužienė L. The Future of Rural World. In: http://europa. Jasaitis J. Kaunas 2005. 2001. ūkių konkurencingumui.Kaimo plėtra 2003. November 12-14. November 17-19.de Prieiga: 2004.. Joint declaration of the European Ministers of Education. 2004. Lietuvos žemės ūkis – 2001. Planting Seeds for Rural Future. 2002. Zemeckis R. Mokslinio darbo ataskaita.11.. Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui. Poviliūnas A. Jasaitis J. Naujokienė R. Kaunas. Edited by Ilkka Alanen.. Rural Development: The Impact of EU research (1998-2004). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.. 2003. Vilnius. Naujokienė R.: 2004. Lithuanian University of Agriculture. Naujų mokymo krypčių identifikavimas.int/scadplus/leg/en/lvb Prieiga: 2005.

Ar tikrai reikia gimtąją kalbą prigrūsti svetimžodžių. nacionalinis radijas. tiek kasdieniniame gyvenime. ar tikrai reikia svetimžodžio „šokiruoti“. Žiniasklaidoje sąvoka „tautiškumas“ keičiama į svetimžodį „nacionalizmas“. kuriems turime tikslius lietuviškus atitikmenis? Pavyzdžiui. „valstybės biblioteka“. kai visiškai tą patį reiškia lietuviškas žodis „galimybė“? Tikriausia daugelis dar žinome. sukrėsti ir pan. inicijuoti. kuriais lietuviškai žodžiais galima pakeisti šiuos svetimžodžius: identifikuoti. Kodėl lietuvis tampa vis labiau abejingas Lietuvai? Kodėl lietuviškumo apraiškos vis dažniau tapatinamos su kažkokiu kultūriniu atsilikimu. per amžius išsaugotos savitos gamtos perlų? Pamiršome. Daugelio pastarųjų metų socialinių ir ekonominių procesų analizė liudija apie Lietuvos visuomenės sumaištį ir gilų jos sluoksnių susipriešinimą. MOKYKLA IR VISUOMENĖ: AR SUVOKIAME. kurioms lieka vis mažiau vietos jo kasdienybėje.visų šių kategorijų mišinys. netekusiais savo tautinės kultūros bruožų. Nejaugi patys bijome sąvokos „mūsų valstybė“? Kieno tai elgesys: vergo. kolchozniko. nesugeba analizuoti nei valstybės valdymo. Valstybės sąvoka išstumiama tokiais aptakiais žodžiais. Nemaža visuomenės dalis nesuvokia demokratijos raidos ir ją sąlygojančių veiksnių tarpusavio ryšio. kuriam priskiriamas ryškiai negatyvus turinys. virstančios kažkokiomis abstrakčiomis konstrukcijomis. kad pasauliui liksime įdomūs. Užuot sakius „Lietuvos valstybės istorijos muziejus. tautiškumas. tautinė kultūra.4. nei savivaldos procesų. tarsi kupros. šeimos. baudžiauninko. KĄ REIŠKIA IŠSAUGOTI VALSTYBĘ? Jonas Jasaitis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas Pagrindinė Lietuvos valstybės problema dabartiniame jos raidos tarpsnyje yra visuomenės pilietinio susipratimo stoka. visur kišame svetimybę „nacionalinis“: nacionalinė Mažvydo biblioteka. Tokioje sumaištyje žmonės nebepajėgia atskirti svarbiausios informacijos nuo visiškai nereikšmingos. palaipsniui prarasdamas net savo individualios veiklos vertinimo kriterijus. tautinis patriotinis ugdymas. nacionalinė filharmonija. Lietuvos viešajame gyvenime vis labiau vengiame sąvokų: Lietuvos valstybė. netgi nacionalinis istorijos muziejus. Nepajėgiame pasijusti laisvais pasaulio tautų bendrijos nariais? Nebesugebame parodyti pasauliui nepakartojamos. kaimiškumu ar senatve? Kodėl mieste apsigyvenęs asmuo 68 . Meilės. o būtent ją puoselėdami ir naudodami tiek šventėse. kaip „šalis“ arba „kraštas“. „valstybinė filharmonija“. nebesuvokia demokratinės valstybės funkcijų ir individo (piliečio) santykių su valstybe mechanizmo. gimtinės ir netgi tėvynės sąvokos jam darosi nebesuprantamos. ne tapę kažkokiais „pasaulio piliečiais“.? Ar reikia svetimybės „šansas“. komunikuoti. ypatingai vertingos tautos meninės kūrybos. kurio. kai turime: apstulbinti. savo esybę praradusio valkatos – „bomžo“? O gal tai . nepajėgia išsiaiškinti europinių ir transatlantinių darnios plėtros krypčių. konsensusas. Tautiškumas tapatinamas su agresyviuoju šovinizmu ir nepakantumu kitoms kultūroms. kol kas niekaip nepajėgiame atsikratyti ir atsitiesti. Asmuo. nebetapatinantis savęs su savo valstybe. vis giliau grimzta į susvetimėjimą ir saviizoliaciją.

Iš pono tikimasi didesnės algos ir įvairių lengvatų. Kitaip elgtis jų niekas nemokė. prekyba. o apgriuvusį namą atsiėmė ištremtųjų įpėdiniai. tačiau už akių jis keikiamas. neatskiria javų. apsigyveno gamyklos gyvenvietėje . Dabar seneliai jau mirę. paslaugų sistema? Kokią visuomenę Lietuvoje (ne tik kaime) kuriame: samdinių ar laisvųjų savininkų? Okupacijos laikotarpis iš daugelio mūsų tautos atstovų atėmė gimtinę. tačiau šiandien apstulbęs dėl jam reiškiamos paniekos ir nesibaigiančių bandymų žlugdyti jo verslą. Jų sąmonėje kaimietis – tai žmogus. bet ir seneliai užaugo Lietuvos okupacijos laikais. o neretas ir aukštąją mokyklą. kad kaimo vietovių gyventojų struktūra pastaraisiais metais keičiasi itin sparčiai. Dabar tų barakų nebėra nė ženklo. Tėvai.. kaip reikėtų patiems tvarkytis atkurtoje valstybėje. kuriame ir dabar tebegyvena.leidžia sau niekinti vakarykščius savo kaimynus. „Barake“ arba daugiabučio betoninio namo „dėžėje“ užaugusiam žmogui labai sunku suprasti. žemės ūkis. jam lankstomasi. jos nebesidomėjo.“ Tarno pasaulėžiūra besivadovaujantis žmogus ignoruoja rinkimus ir net su pasididžiavimu pabrėžia „nedalyvaujaujantis jokioje politikoje“. kokie yra tų gyventojų pragyvenimo šaltiniai. kuris kapstosi darže arba sekioja paskui gyvulius. kad iš žemės ūkio pragyvena tik nedidelė kaime gyvenančių dalis. kad dauguma dabartinių kaimo gyventojų yra baigę vidurines. Paskui tėvai gavo „komunalinį“ vieno kambario butą suremontuotame sename name. Todėl daugelio jų požiūris į valdžią yra visiškai analogiškas klasikiniams pono ir tarno santykiams: pono bijoma. kaltinamas dėl visų sunkumų. ugdant tautinę savimonę. iš pašalpų gyvenančio arba ničnieko nesusigaudančio šiuolaikinėje ekonomikoje primityvaus runkelių ar kiaulių augintojo įvaizdį? Juk puikiausiai žinome. bet netgi juos išgirsti. neatpažįsta Lietuvoje besiveisiančių paukščių. Tad kuriam galui jam tie „firminiai drabužiai“? Ar dabartinės švietimo sistemos atstovai susimąsto. supratingesnis ir dvasingesnis už kai kuriuos miestiečius. 69 . Tačiau pačiam tarnui nieko keisti nesinori. Jas pirmiausia labai nustebino. Tačiau kitas to paties namo galas buvo paskirtas mėgstančio išgerti kolchozo kerdžiaus gausiai šeimynai. tai jų kaimynai jokios tvarkos nepripažino. tėvai įsigijo kooperatinį dviejų kambarių butą. nesugeba ne tik grožėtis jų čiulbėjimu. kokiu keliu plėtojama Lietuvos ekonomika ir kaip formuojama jos pilietinė visuomenė? Kaip po dešimtmečio atrodys Lietuvos pramonė. kad kaimo gyventojai nekreipia didelio dėmesio į drabužio arba avalynės gamintoją. Kodėl taip yra. Dabartinių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ne tik tėvai. universiteto dėstytoju: „Aš neturiu gimtinės. Daugiabučiuose užaugusiems žmonėms neretai būdingas ir labai skurdus aplinkos pažinimo žodynas.barakuose. šiukšlina..“ Iš tikrųjų. kodėl gimtinės sąvoka daugelio vyresnės kartos atstovų sąmonėje susijusi su ypatingai šiltais prisiminimais. Nors gal ir kiek mažesnį išsimokslinimą turintis vyresnio amžiaus kaimo gyventojas neretai yra žymiai mandagesnis. kaimo gyventojai gana daug pinigų išleidžia maisto produktams pirkti. Diplomantėms ir į galvą neatėjo. netgi uždega. kad apsirengimui ir apavui išleidžiamų pinigų suma – gerokai mažesnė. į Sibirą ištremtiems žmonėms priklausiusiame name gyveno mano seneliai – mamos tėvai . anksčiau dar nuvažiuodavome į kaimą. galinčio tapti atramos tašku. tačiau pastebėjo. Ten mama mane ir parsivežė iš gimdymo namų. Iš to laikotarpio prisimenu visada purviną kiemą ir nesibaigiančias berniūkščių muštynes. kad. Todėl jei seneliai ir bandė susikurti jaukesnę aplinką. laužo. kur apgriuvusiame. likusius kaime? Kas primetė kaimiečiui prasigėrusio.darbštūs ir labai tvarkingi žemdirbiai. Tas namas taip pat seniai nugriautas.. todėl apsiperka turguje arba nebrangiose parduotuvėse. dvaras pavirs į kumetyną. Gerai žinomas posakis: „Įleisk kumetį į dvarą. Atsidūrę gamtoje tokie žmonės neretai elgiasi kaip barbarai: trypia viską aplinkui. todėl jiems yra svarbu pirkti firminius drabužius“. jokio gimtinės įvaizdžio. Jie negali įvardinti daugelio augalų ir gyvūnų pavadinimų.. neturi didelė mūsų tautos dalis. Ten lankytis būtų beprasmiška. užrašyta per pokalbį su jau gerai žinomu jaunesnės kartos mokslininku. O kai sulaukiau paauglystės. Dvi baigiamojo kurso studentės rengė diplominį darbą apie kaimo gyventojų pajamas. Štai tipiška situacija. Jie negalėjo įgyti nė menkiausio supratimo. o miesto gyventojai daugiau dėmesio skiria savo aprangai. Anot jų: „Galime daryti prielaidą. Tiesa. pokaryje ištrūkę iš kolchozo.

jo formų ir metodų. nepajėgė bent kiek išsamiau apibūdinti jose esančių gamtos ir istorijos paminklų. nuogirdos. Esminės problemos taip ir lieka neišnagrinėtos. labai primityvia vertybių ir tikslų sistema. Nusivylusiam asmeniui tik emigracija arba savižudybė atrodo kaip atsakymas į visus jam neaiškius klausimus ir išeitis iš visų jį užgriuvusių problemų. Tuo tarpu įvertinti kriminalinio pobūdžio kaltinimus ir kaltuosius nubausti gali tik teisėsaugos institucijos. Meilės sąvoka keičiama į „seksą“. kurie įžymūs mokslo. kuriuos suformavo jo artimiausia aplinka.y. istorijos ir kultūros faktų. Toks nepažinimas. Visa tai sąlygoja iškreipto. savižudybių gausą. o į bulvarinės žiniasklaidos pranešimų kartojimą. besiruošiančios minėti savo tūkstantmetį. Net sąvoka „lietuvis“ kasdieninėje vartosenoje keičiama subanalinta „lietuvaičių“ sąvoka. tautai. Viena iš populiariausių visuomenėje vykstančių diskusijų temų yra aukštojo mokslo sistemos dabartinės būklė ir jos tolimesnės raidos perspektyvos. nėra skaitę nė vieno jų darbo ir net nežino. Tokių „protestuotojų“ reikalavimai primena chunveibinų siautėjimą Kinijos „kultūrinės revoliucijos“ metu. Apie tai liudija kasdieninės būties apraiškos: įžūli laikysena. kad būtų atkartoti seminaro ar egzamino metu. kad XXI amžiaus pradžios lietuvių jaunimas nepažįsta Lietuvos. Deja. Nors respondentai ir yra įsidėmėję gausybę gamtos mokslų. Tačiau atsinaujinimas tokioje subtilioje sferoje. Ypač tai išryškėja. atsietos nuo konkrečios aplinkos. tačiau neretai nesugeba jų apibendrinti. Santykius su kitais individais jis grindžia įvaizdžiais. Tačiau vis dažniau ši diskusija nukreipiama ne į esminius atsinaujinimo procesus.. svetimybėmis ir barbarizmais užterštas kalba. Diskutuojama tiek dėl mokymo turinio. susieti tarpusavyje ir pritaikyti. iškaltos. Pasikalbėjus su tokiose demonstracijose dalyvavusiais studentais. Visa tai labai primena kažkada senovės Rusioje išgarsėjusius Novgorodo bendruomenes susirinkimus: teisiąja būdavo paskelbiama ta pusė. sociologijoje vadinamo deviantiniu. agresyvus. kuri garsiau rėkia. žiniasklaida juos išreklamuoja ir vėl viskas nutyla. Visiškai panašiai sovietų režimo laikais būdavo smerkiamas žymiausi Rusijos disidentai: Ivanas Solženycinas. kokia vertybinė sumaištis tvyro net tame jaunimo sluoksnyje. tiek dėl optimalaus priimamų studijuoti kiekio ar universitetų skaičiaus. Žinios apie Lietuvos valstybės. kas vyksta aplinkui. elgesio apraiškų gausėjimą visuomenėje: nevalyvumą. ir šioje diskusijoje vyrauja negatyvios nuostatos: esą studentai blogai paruošiami. rengiant peticijas ir pan. ko reikia konkrečiam darbdaviui. nusikalstamumą. netgi gimtajai kalbai. šeimos – į „partnerystės“. dirbę arba palaidoti netoli jų gyvenamųjų vietovių.studentų nesugebėjo prisiminti. netgi chamiškas transporto priemonių vairavimas. atsiskleidžia stulbinančio absurdo apraiškos: „protestuotojai“ net nepažįsta juose puolamų asmenų. nepareigingumą. kad absoliuti dauguma – beveik 90 proc. kurdami savosios ateities viziją ar net apibrėždami kasdienio elgesio struktūrą. jos kultūrai. prarasdamas paskutinius visuomeninio solidarumo likučius ir vis dažniau nusivildamas net savo paties gyvenimu. mokoma ne to. kuris siekia įgyti aukščiausią – universitetinį išsimokslinimą. o neretai netgi galimybė nedalyvauti paskaitose arba pratybose. sąlygoja nepagarbą savo valstybei. savo ruožtu. „protestuoti“ juos paskatino ardomąja veikla suinteresuotų asmenų arba jų grupių paskleisti kaltinimai. netinkama universitetų vadovybė. Sociologinių apklausų duomenys parodė. Mūsų visuomenėje kol kas elgiamasi priešingai: akcijų dalyviai patriukšmauja. t. organizuojant masines demonstracijas. kaip aukštasis mokslas yra neįmanomas be itin profesionalios ekspertų analizės. dvasinio lavinimo – į primityviausias pramogas. tačiau jam pasibaigus neretai ištrinami iš atminties arba nugramzdinami į nebenaudojamą pasąmonės sferą. greitą pasidavimą bandos būsenai. meno ar visuomenės veikėjai yra gimę. dėstytojai mažai bendrauja su studentais. Kaip vėliau paaiškėja. Kultūros faktai jų sąmonėje atrodo reikalingi tik tam. Tiek šių. kuriose mokslo srityse jie dirba. vienadienę gyvenseną. neatsiejama nuo įsikaltų neigiamų 70 . Per praėjusius mokslo metus mūsų atlikti studentų bendruomenės sociologiniai tyrimai atskleidė. žmogus ima primityvinti jį supančią tikrovę.. Mūsų tyrimai leidžia daryti itin grėsmingą išvadą. raidą buvo knyginės. . nesiskaitymas su aplinkiniais bet kurioje aplinkoje. iki kito tikro ar tariamo „skandalo“. Andriejus Sacharovas ir kt. gandai.Nesusigaudydamas. tiek ir kitų trūkumų tikrai yra.

kaip neįgyvendinama iliuzija. eksportą. Jie visiškai neatsakė į klausimus apie lakūną Feliksą Vaitkų. tik norint praturtėti arba įgyvendinti iškreiptą garbėtroškos nuostatą. dar agresyvesniu asmeniu. kuris nieko ateityje nepasieks. laikomas atsilikusiu. Minėtoji mama itin agresyviu tonu reikalauja „tolerancijos kitokioms pažiūroms“. Jie akivaizdžiai painiojosi.t. Gana padrikos apklaustųjų žinios apie Lietuvos okupacijos laikotarpiu patirtus nuostolius. Jiems visai nežinoma Lietuvos Laisvės Lygos veikla. įrodinėjama. infrastruktūros kūrimą. Pozityvistinės sociologijos pradininkų nuostata. atmetama. Net reikalavimas paisyti įstatymų ar laikytis vidaus tvarkos taisyklių jau neretai suvokiamas kaip asmens saviraiškos varžymas. 71 . trėmimus. o siekis juo pasinaudoti arba jį apeiti. blokadą. Keli apklaustieji pripažino. bet kurių savo asmeninių įgeidžių tenkinimu. Apklaustieji visiškai neatsakė į klausimus apie tuometinės Lietuvos kariuomenės sandarą. jų nepalaikančius mokytojus laikydama autokratiškais. t. pavyzdžiui. kad studentai labai paviršutiniškai suvokia naujausią Lietuvos istorijos tarpsnį – 1918 – 2005 metus. jaunuolių grobimus į sovietinę armiją.)“ – tokį komentarą bene dažniausia galima pamatyti internetiniuose komentaruose. išdrįsęs pasipriešinti tokiam elgesiui. Tokia pažiūra dažniausia lyginama su naivia svajone ar vaikiška pasaka. kai jų nepaisantis susiduria su kitu. pokarinį pasipriešinimo judėjimą. kad jų bendraamžių aplinkoje faktai apie trėmimus prie Ledjūrio laikomi „senių paveršlenimais“. gailestis. nesiskaitant su priemonėmis. Visuomenes gyvenimo kronikoje pirmiausia kreipiamas dėmesys į tai. „Kokia Lietuva. jos ūkio ir kultūros suklestėjimo. jaunimo ir kitas tautines visuomenines organizacijas bei jų vaidmenį patriotiniame visuomenės ugdyme. kuriame ji bando smerkti mokytojus. Besilaikantis įstatymais nustatytos tvarkos vertinamas kaip nevykėlis. tautos išblaškymą. kas sąlygojo persitvarkymo („perestroikos“) ideologijos susiformavimą. Gana taiklia tokių pažiūrų iliustracija tapo rėksmingas vienos abiturientės mamos internetinis komentaras. kokios nuotaikos vyravo Lietuvos visuomenėje 1990-1991 metais. kad politikoje galima dalyvauti. beveik nieko negalėjo papasakoti apie prieškarinės Lietuvos finansinę politiką. nusakydami 1918 metų Vasario 16osios Akto atsiradimo ir paskelbimo aplinkybes.įvaizdžių bei nuostatų. apie pirmuosius dar nepripažintos valstybės egzistavimo metus. kad į politiką einama. šiandieniniam akademiniam jaunimui atrodo abejotina. kad gėris galų gale yra lemiantis žmonijos raidos veiksnys. apiplėšusių butą ar įmonę grobis ir pan. nesiderinančiais su tikrove ir todėl gal net smerktinais. Apie įstatymus tokioje aplinkoje prisimenama tik tada. Vis labiau įsigali natūralistinė nuostata: visas gyvenimas esąs tik „kova už būvį“. labai mažai težinojo apie Sąjūdžio atsiradimą ir jo vaidmenį atkuriant Lietuvos valstybę. negalėjo apibūdinti 1922-1926 metais vykdytos žemės reformos krypčių ir jos įtakos to meto visuomenės struktūros formavimuisi. laikomas visiškai neįtikinančiu. esą „jai visai negaila verkiančio senelio“. Tačiau respondentai nesugebėjo įvertinti to skrydžio tarptautinės reikšmės. kad visuomenės raida vyksta „pažangos kryptimi“. Pasiaukojimas. tobulėjant žmogaus protui. kiek. Mūsų tyrimai atskleidė. Absoliučiai akivaizdu.y. Dauguma respondentų nesugebėjo paaiškinti. tokie ir jos politikai (verslininkai ir t. kuriuose aptarinėjamas eilinis „skandalas“. siekiant valstybės stiprėjimo ir gerovės savo tautai. Demokratijos sąvoka tokių asmenų sąmonėje tapatinama su savivale. iki visuotinio tarptautinio Lietuvos pripažinimo ir jos priėmimo į Jungtines Tautas. Mintis. Tačiau ir šiuose ginčuose išryškėja ne pagarba įstatymui. Žinios apie lietuvių aviaciją ir aviatorius apsiribojo keliais padrikais faktais apie Dariaus ir Girėno tragiškai pasibaigusį skrydį per Atlantą. Teiginys. Kiekvienas. pasieniečių terorizavimą. sakėsi niekada negirdėję apie Lietuvos lakūnų skrydį aplink Europą ir iškilmingą jų priėmimą įvairių valstybių sostinėse. užuojauta ir noras padėti silpnesniam arba ištiktam nelaimės atrodo reiškiniais. per savaitgalį įvyko avarijų. kad šiandieniniams dvidešimtmečiams nežinoma. aviakonstruktorių Antaną Gustaitį. Studentų sąmonėje politikos samprata vis labiau tampa neatsiejama nuo karjerizmo ir nusikalstamumo: visi politikoje dalyvaujantys asmenys laikomi potencialiais nusikaltėliais. pasipiktinusius jos dukters rašinyje išsakytu teiginiu. koks buvo vagių.

labai padrika informacija apie Seimo. kad sąvoka „švietimas“ sietina su žodžiu „šviesa“. užsienio lietuvių žiniasklaidą. lituanistinį švietimą. Mūsų apklaustieji menkai orientuojasi. Tiesa. Marijos Gimbutienės. kad apie Lietuvos ir kitų valstybių finansinių galimybių palyginimą niekada nėra diskutavę. Jų samprotavimuose dominuoja negatyvi. tačiau paradoksalu. Dar daugiau jų pripažino. ateitininkus ir pan. bet nė vienas nežinojo apie senuosius JAV lietuvių laikraščius: „Draugą“. kad mokinių tarpe vis labiau įsigali primityvus „jėgos kultas“. Dar daugiau jų pripažįsta. Tačiau jie negalėjo paaiškinti. Užuominos. kad Lietuvoje kol kas mokami mažesni negu senosiose Vakarų Europos vasltybėse atlyginimai darbininkams ir tarnautojams. kuri leidžia tikėtis verslo stiprėjimo tėvynėje arba galimybės susirasti neblogai apmokamą darbą. Lietuvos mokykla iš tikrųjų tapo „nupilietinta“ ir net „nuvalstybinta“. Nors didelė dalis apklaustųjų studentų minėjo. „Darbininką“. Nevalyvas ar neūkiškas elgesys universiteto patalpose nesukelia jų nepasitenkinimo. Nė vienas respondentas negalėjo nurodyti. nei kur ją išleido. Nors ne vienas iš jų jau buvo matęs „Lietuvių enciklopediją“. išjungti šviesą ir pan. kurios partijos gavo daugumą praėjusiuose Seimo rinkimuose. kad naujausių JAV lietuvių imigrantų atstovai leidžia savaitraštį „Amerikos lietuvis“. kam Lietuvai reikalinga sava kariuomenė. nei kas. Nemaža jų tebemano. rengdamas referatą ar kitą darbą. vykstančius šių dienų Lietuvoje. gaunama iš žiniasklaidos šaltinių. kad Atgimimo metais kovojusi prieš švietimo sistemos politizavimą. kurie veiksniai sąlygojo daugiapartinės sistemos atsiradimą. Nė vienas mūsų respondentas negalėjo įvardinti išeivijos lietuvių. žurnalą „Pasaulio lietuvis“ ir kt. Apklaustųjų sąmonėje ryškiai tebevyrauja postsovietinės kilmės nuotaikos apie valdžios ir visuomenės santykius. atitinkantį įgytą specialybę. NATO funkcijas ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimą tarptautinėse operacijose. Prokuratūros ir kitų valstybės institucijų veiklą. Tik vienas kitas buvo girdėjęs. baigę universitetą jei tik būtų įsitikinę. Mokymo įstaigos turtas nelaikomas tautos turtu.Visiškai chaotiškas dabartinių studentų supratimas apie politinius ir socialinius procesus. nebeatliekančia valstybės jai pavestų visuomenės ugdymo uždavinių. jog tarp jų artimųjų ir pažįstamų yra emigravusių. Algirdo Avižienio ir daugelio kitų iškiliųjų lietuvių išeivijos atstovų pavardės ir darbai mūsų apklaustiesiems yra nežinomi. kad mokymo įstaiga turėtų būti traktuotina kaip šventovė. negali išsamiau paaiškinti politinių partijų vaidmens. kad jie beveik nieko negalėjo atsakyti apie išeivijos tautinę kultūrinę veiklą. Vytauto Kavolio. Pokalbis apie ūkio raidos dėsningumus jiems buvo netikėtas. maždaug kas dešimtas apklaustasis teigia. 72 . Tyrimų duomenys leidžia teigti. „Dirvą“. Daugiau kaip du trečdaliai respondentų nesuvokia.y. Tačiau dalyvavimas savivaldybių ir Seimo rinkimuose nelaikomas reikšmingu. kad emigracija jau sąlygojo naują situaciją. Nemaža mūsų apklaustųjų tvirtino. t. palydimos banaliomis frazėmis arba ironiškomis šypsenėlėmis. Todėl ne vieno mūsų respondentų sąmonėje Lietuva laikoma mažyte ir nereikšminga. ar dalyvaus ateityje. užsienyje veikiančius šaulius. Mūsų respondentai sakė. kad pasiekusieji geresnių mokymosi rezultatų buvo bendraklasių žeminami. Gana daug apklaustųjų pabrėžė. kokios objektyvios aplinkybės lemia tai. kad nėra dalyvavę rinkimuose ir neapsisprendę. nesuvokia visuomenės galimybių tobulinti valstybės valdymą. Beveik pusė respondentų pripažino. Vyriausybės. painiojasi atsakydami. jog ne mažiau kaip kas trečiam respondentui Lietuvos valstybė nebeatrodo neįkainojama vertybe. Dauguma apklaustųjų negalėjo paaiškinti apie skautų judėjimo kilmę ir šiandieninę šios organizacijos veiklą. kad šia enciklopedija būtų bent kiek giliau pasidomėjęs asmeniškai ar bandęs pasinaudoti. kad išeinant iš laboratorijos ar kitos universiteto patalpos derėtų palikti sutvarkytą savo darbo vietą. kad atlyginimų dydis priklauso tik nuo valdžios atstovų ir darbdavių malonės. Tyrimai patvirtino vis dažniau mokslo visuomenėje pasigirstantį teiginį. kurių nuopelnai mokslui arba menui yra pripažinti pasaulyje. kad mielai emigruotų. kad bandytų išvengti karinės tarnybos. Justino Pikūno. tačiau nežinojo. Lietuvos ir ES institucijų santykius. ES struktūrinių fondų vaidmenį darnios plėtros siekiuose. kad užsienyje gaus darbą. Valdžia kaltinama dėl visų dabartinio gyvenimo trūkumų ir negerovių. Itin paviršutiniškos apklaustųjų žinios apie Europos Sąjungos vaidmenį. Net nesusimąstoma. jos organizacijas.

Ar jie pasiilgtų lietuviškų dainų? Jokiu būdu. ką reikėtų laikyti patriotiniu. patriotinio ugdymo renginius. Polinezijoje ar kažkur už Uralo? Argi jiems svarbu. ir nomadų.savo valstybę. Apie lietuvių tautos įnašą į pasaulio kultūros lobyną. bendruomenėse. Turi būti atkurti ir tautiniam ugdymui pasitelkiami mokyklos ir mokinių tėvų tarpusavio ryšiai. kur gyventi: už Atlanto. kad lietuviškoji tematika nebuvusi populiari mokyklų. Jau ir dabar lietuviškas melodijas daliai tautiečių visiškai pakeičia kosmopolitiniai „bumčikai“ ir primityviausios „čiastuškos“. jie beveik nieko nėra girdėję ir savarankiškai šia tema nėra domėjęsi. JAV lietuvių savaitraštyje „DRAUGAS“. kokia kalba kalbėti? Bandytų imituoti tą kalbą. Lietuvos valstybės nebereikėtų. 2006 rugsėjo 12 d. tiek užmokyklinė veikla. praradusių savo istorinę atmintį. jo niekas nebepasigestų. lapkričio 9 d.y. sudarytai iš mankurtų. kuris nieko nesugeba pamilti. patriotines lietuviškas organizacijas. ir sutrumpinta versija (pavadinimas . Esą patys mokytojai vengia kalbėti apie Lietuvos valstybės misiją.. ko nepažįsti. (Socialinių mokslų daktaras Jonas Jasaitis yra Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros docentas. Vis dažnesni moksleivių tarpusavio konfliktai. Plinta alkoholio ir narkotikų vartojimas. ir kuriam mirus.išjuokiami. kad visa jaunimo ugdymo sistema (įskaitant ir universitetus) priėjo galutinę ribą. jos buvusį ir dabartinį vaidmenį Europoje ir pasaulyje. klajoklių. ne: juk negali pasiilgti to. Afrikos viduryje. lydimi fizinio ir moralinio smurto apraiškų. Šias permainas turi lydėti ir visiškai naujos. nesuvokiančių ką žmogui reiškia gimtinė. Jie pripažino. Šiam ugdymui turi tarnauti tiek mokyklinio ugdymo turinys. šiuolaikinės tautinio ugdymo sampratos diegimas visuomenėje. kurie dabartiniu metu taip pat yra besunykstantys. Visuomenei. žmonių. Sustabdyti šį procesą galima tik kardinaliomis permainomis visoje Lietuvos pedagogų ugdymo ir jų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. tyčiojamasi iš fiziškai silpnesnių mokinių. 2006 m. t. daugelis mūsų respondentų nesugebėjo atskirti. kad net mokytojus vis dažniau įžeidinėja mokiniai. Atsakydami į klausimus apie mokyklose organizuojamus tautinius. nesilaikantys kultūringo elgesio taisyklių. lapkričio 15 d. t. Priešingu atveju prarasime Lietuvą . kuri vartojama jų naujojoje aplinkoje. Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius) Straipsnis išspausdintas trijuose periodiniuose leidiniuose: JAV lietuvių savaitraštyje „DIRVA“. 73 .„Daugiabučių karta“) internetiniame laikraštyje „Omni-laikas“. Nemaža jų aiškino. o ką kosmopolitiniu auklėjimu. kurias jie yra baigę. Panašu. apsiribojantys tik tėvų materialine pagalba mokyklai. Juk koks jiems skirtumas.. Vadinamasis „pasaulio pilietis“ iš tikrųjų yra pasaulio valkata.y. 2006 m. kai tautinio ugdymo tematika išnyksta iš lietuviškojo švietimo praktikos.

vis labiau girdimas. labai daug dirba tiek savo šeimos. jų nuomone. Realiausia išeitis pilietinei visuomenei stiprėti – vietos bendruomenių kūrimasis. Jei šiame rašinyje išsakytos idėjos – nepriimtinos arba nerealios. Kas sustabdys vis labiau įžūlėjančius. pirmiausia. kada teisėsauga vėl imsis jai pavesto vaidmens. Bet nemaža dalis valdančiųjų juos tebelaiko „žmonėmis iš gatvės“. išskyrus priešrinkimines kampanijas. Tačiau kartu stabdykime labai grėsmingą abejingumo ir nusivylimo plitimą.. nesusidorojančios su savo vidinėmis problemomis. AR BENDRUOMENĖS NUŠVIES LIETUVĄ? Konferencijos „ Bendruomenių judėjimas Lietuvoje – naujos galimybės ir iššūkiai“ apmąstymai Dr. kad mūsų balsas . kad žiniasklaida nesidomi normaliai gyvenančiais. Vienam skandalui dar nespėjus be pasekmių išblėsti. Jau priėjome ribą. pašaliniais. bet. Priešingu atveju. Pradėję nuo mažiausių. netruksime pajusti. jau keli nauji kyla. kad žadantieji ne tik negalvoja pažadų vykdyti. varnas varnui akies nekerta.5. jog viskas išsispręs savaime. kad susitvarkytų viduje. Nepretenduoju laikyti save dar vienu „neklystančiu“. Lietuva turi imtis pačių ryžtingiausių priemonių. leidžiančią dalyvauti valstybės reikaluose? Augantis nepasitenkinimas turi būti nukreiptas pozityvia linkme. mažesnius mokesčius ir būtiniausių prekių atpiginimą. kad tuos skandalus išprovokuoja skirtingus interesus turinčios grupuotės. Tapusi Europos Sąjungos nare. kasdien erzinančių smulkmenų šalinimo. ilgam liksime paženklinti įvaizdžiu šalies. nes. jau nebeverta. į kuriuos nereikia kreipti dėmesio. siūlykite savąsias. tiek ir visos valstybės labui. kai teks kilnoti svetimus vaikučius. Tačiau nerimas vis labiau auga: kažkas labai negero formuojasi mūsų visuomenėje. Kokiu būdu „žmonės iš gatvės“ gali suvienyti savo jėgas ir įgyti realią galią. kada žmonės atgaus viltį. taip galima patraukti žiūrovus arba skaitytojus. Žinoma. Tačiau. Nesvarbu. ar vartote bet kurį dienraštį. o tik knaisiojasi „sensacijų“ šiukšlynuose. 74 . kad ir kitur „visko pasitaiko“. jei ir norėtų. o jų tėveliams žadėti didesnes algas. Jonas Jasaitis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Ar žiūrite „Vakaro žinias“. įgydami patirties. paprasčiau pasakius. pagaliau.. bet ir negalėtų to padaryti. pasitikėjimą savimi ir savo valstybe? Tikėtis. tikriausia greitai pavargstate nuo viską užliejančio neigiamos informacijos srauto. ar naršote po internetinę žiniasklaidą. ar klausotės radijo pranešimų. kas taps šio. kurį laiką dar galime guostis. kai chaosas valdžioje vis labiau trukdo pilietinės visuomenės formavimuisi. Norėjau tik paskatinti diskusiją apie bendruomenių vaidmenį. bendradarbiaudami su kitomis panašiomis grupėmis. dvasinio apsivalymo iniciatoriais? Tūkstančiai piliečių suvokia savo atsakomybę.

75 . anot jų. milžinišką kiaulių auginimo kompleksą. Kaip valstybėje nė viena vietovė negali likti „užkampiu“. Niekas šiandien nesiruošia ginti primityvaus. kad jie gali vegetuoti visuomenės sąskaita ir tyčiotis iš dirbančių. bet jokių infrastruktūros ar socialinių problemų jie nė nemano spręsti. nes šios problemos – joms svetimos. Nesunku suprasti.Dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui Nors kaime gyvena tik apie 30% mūsų piliečių. Socialinės pašalpos neturi būti skiriamos tiems. perspektyvią žemdirbystės kryptį – ūkių stambinimą. Kas liks Lietuvai? Milijonai tonų teršalų. Pagal administracinį – teritorinį paskirstymą apibrėžiančius įstatymus. Bet kuo tai neretai pasireiškia Lietuvos kaime? Pasinaudodami palankia konjunktūra. naujų darbo vietų kūrimą ir darbą praradusių asmenų perkvalifikavimą pagal darbo rinkos poreikius. taip ir žmogui pirmiausia reikia dėmesio. naujų produktų gamybą ir rinkų šiai produkcijai paiešką.4% mūsų valstybės teritorijos. kad ir 5. kad kiekvienas darbingas visuomenės narys. kad jie sugeba matyti tik vieną. kad kai kuriomis gyventojų grupėmis būtina kryptingiau pasirūpinti. gyvenvietės ir miesteliai. Vakarų Europos valstybėse – Europos Sąjungos senbuvėse – į „kaimiškųjų vietovių“ kategoriją patenka miesteliai. tiek socialines. gyventojų. Yra sukurta pakankamai įvairių žemės ūkio mašinų ir modernių technologijų. joms priskiriami vienkiemiai. o nepajėgiantis dirbti – socialinę globą. Būna daug situacijų. Tačiau pagalba žmogui – ne tik pašalpos. pusiau natūrinio ūkio. šie asmenys Lietuvoje įkuria. Ši parama pirmiausia reiškia kaimo ūkinės veiklos įvairinimą. turėtų darbą. kai šie „verslininkai“. ir 15 hektarų dydžio ūkiai gali būti ekonomiški ir puikiai atliekantys tiek ekonomines. Tokios veiklos pelningumas – užtikrintas. kurie patys galėtų savimi pasirūpinti. kokią milžinišką įtaką kaimų ir miestelių bendruomenių veikla gali turėti valstybei. Pirmiausia tai reiškia žemės ūkio modernizavimą. Įvairovės teisė Viena iš realiausių galimybių įgyvendinti tokią nuostatą yra ūkinės veiklos plėtra. pas mus lengvai įsikuria kitų valstybių verslininkai. tačiau kaimiškosios vietovės sudaro 97. turintys iki 3 tūkst. gyventojų. O ir mes patys ar jau pamiršome pagal vadinamuosius „visasąjunginius“ projektus vykdytas milžiniškų kiaulidžių statybas ekologiškai ypač pažeidžiamose Nemuno pakrantėse? Išsivysčiusių pasaulio valstybių patirtis rodo. užtikrinantį pakankamą pragyvenimą ir visavertį asmenybės ugdymą. Lietuvos žemės ūkio universiteto prof. dėl savo veiklos metodų nebepageidaujami tėvynėje. Bet nėra jokio reikalo remti tinginių. Jų niekas netapatina tik su žemės ūkiu. kai žmogus be visuomenės pagalbos nebegali išspręsti savo problemų. kuriame tebenaudojami šimtamečio senumo įrankiai vien todėl. turės išsinešdinti? Jokia triukšmingai išreklamuota jų labdara neatsvers padarytos žalos. manančių. turintys iki 6 tūkst. Dažnai girdime raginimus pritraukti užsienio investicijas. kurie dar ilgai nuodys apylinkes. visuomenei reikalaujant. Tačiau pasiklausius kai kurių įtakingų veikėjų išryškėja. kad jo savininkas neturi kitų galimybių ar kitokios ūkininkavimo sampratos. Mečislovas Treinys jau ne vieną kartą yra perspėjęs apie stambiosios latifundinės žemėvaldos pavojus gamtai ir visuomenei. naujų technologijų diegimą. pavyzdžiui. tiek kaimo vietovių savitumo išsaugojimo funkcijas. kurį aptarnauja vos keli darbininkai. Karti kai kurių Lotynų Amerikos valstybių patirtis – ryškiausias panašaus grobuoniško ūkininkavimo pavyzdys. jie tik tokį ūkininkavimą skatina ir net jaunosios kartos vadybininkams perša šį modelį. Principo „dėmesys kiekvienam“ įgyvendinimas pirmiausia reiškia. Dar Lietuvos aneksijos metais įpratę prie dogmų apie tariamus kelis tūkstančius hektarų valdžiusių ūkių pranašumus. nors tik apie 16-17% dirba žemės ūkyje. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Kaimo plėtros skyriuje atliekami tyrimai rodo. kaimai. Pasinaudodami naujausiomis technologijomis.

kokia čia kaimo plėtra? Sukurti tikrą savivaldą 76 .. ne pasyviausieji.. tačiau nevykdo jokios žemės ūkio veiklos arba nesilaiko geros agrarinės būklės reikalavimų. Žmogus tikriausia nujaučia. kad siūloma suma neatitinka realios sklypo vertės. Trobelė verkiant prašosi remonto. jie netikėtai sužino. dar gali atnešti naudos tokia. t. Tai kokia čia ekonomika. labai sparčiai ėmė augti žemės kaina. puikiausiai gali įsipareigoti nenaudoti nei trąšų. Jais disponuoja įvairaus plauko vertelgos. bandantys plėtoti netradicinę žemdirbystę (auginti uogas. Išvyko. nei pesticidų. Jokia naujiena.. kad kada nors būtų laikęs savo rankose tokius pinigus. kad dideli pinigai – ne sodiečių kišenėse. kai į jo trobelės duris pasibeldžia supirkinėtojas ir pasiūlo 5 tūkst. Neseniai kaimo plėtros problemas nagrinėjome viename Žemaitijos rajone. Jo atstovai atskleidė. dabar jau paskutinio kaimo žmogaus apiplėšimo ir jo nuvarymo nuo žemės? Supirkinėtojai netrukus susišluos keleriopą pelną. t. kad nedarbas jau beveik išnyko. kad turi kelis šimtus hektarų pūdymo. nei sėti. išskyrus juos. Tuo tarpu energingesni kaimiečiai. Tie. kad steigia ekologinį ūkį. kaip pragyvens kaimo žmonės? Ar ir toliau toleruosime. Lietuvai tapus ES nare. sugebančių valdyti modernią vakarietišką žemės ūkio techniką. Bet ar ši kampanija nereiškia dar vieno. nepajėgia jiems pasipriešinti: norėdami išsinuomoti ar įsigyti žemę. į daržinės kampą atremtos aplūžusios akėčios – visa jo turima „technika“. Jie greičiausiai išsiaiškina naujų paraiškų priėmimo terminus ir sąlygas. Tik kam. kad jų numatytas plotas jau parduotas kažkokiai verslo grupuotei. gyvenančio netoliese judraus greitkelio. žinoma. kurių vykdymas kartais reiškia ir.). jei nebus jiems palankios politinės valios. ganyklų arba pasiskelbia.“ Kol žemelė kelis metus dirvonuos. bet perpirkliai. Vis labiau trūksta vietinių statybininkų bei mechanizatorių. vaistažoles ir t. Jis dar kurį laiką svarsto. Tačiau ši technika nepasieks sodiečių. „aplinkosauga“? Štai ištrauka iš Žemės ūkio ministerijos pranešimo „Geros agrarinės būklės reikalavimų laikymasis – būtina sąlyga gauti tiesiogines išmokas“. atsiprašant. kyla naujos kliūtys kaimo gyventojų ūkinėms iniciatyvoms. nesiruošiantys nei arti. Deklaruoja. kad nedarbo problemos sprendžiamos dviem „radikaliais“ būdais: savižudybėmis (pagal kurių skaičių pirmaujame Europoje) ir emigracija. pievų. litų už 10 ha sklypą. metų metais nesugebantieji savimi pasirūpinti.. vasario 18 d. Perpirkliai. kur dėsis. pasinaudodami valdžios sluoksniuose vyraujančia. liko ir toliau lauks pašalpų. kurie nei sėti. O tūlas valdininkas šaltai konstatuos. net pirštų šia žeme nesusitepę. kurie mėgsta viešumoje postringauti apie socialinį teisingumą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tikrintojai yra užfiksavę ne vieną šimtą tokių atvejų. Nors tai absurdiškai skamba. didžiažemiams palankia nuostata ir keistomis „lietuviškomis“ spragomis ES paramos skyrimo mechanizmuose. paskelbto šiemet. ar ateis kitas pirkėjas. Bet pasistenkime suprasti savijautą suvargusio valstiečio.deklaravo pasėlius kaip geros agrarinės būklės.: „tiesiogines išmokas kartais pavyksta gauti ir tiems. nieko nedarymą. Žemės supirkinėjimas kai kam tapo nauju praturtėjimo šaltiniu. rūpestį pilietine visuomene ir pan. kurie nesilaiko ES nustatytos tvarkos . nei ravėti nesiruošia. y. pasipelno ne tik iš žemės kainų kilimo. bet jis neprisimena. norintys sukurti papildomą pragyvenimo šaltinį ir užsiimti visai valstybei naudinga veikla. o sąnariai vis dažniau maudžia. Laisvoji rinka ar paskutinis apiplėšimas? Nesutikdamos aktyvesnės vietinių bendruomenių ir savivaldos institucijų savigynos. aišku. Tų. Tarp jų kartais šmėkšteli ir labai gerai žinomų asmenų pavardės. kuris pasiūlys daugiau? Juk ilgus metus niekas neatėjo.puikiausiai pritaikomų nedideliuose ūkiuose. Be aktyvaus pačių kaimo bendruomenių reikalavimo ji neatsiras. turi galimybes parengti kokybiškesnius projektus. kad vėl sumažėjo mokesčių mokėtojų skaičius.

gyventojų ir didžiules teritorijas. o apskrityje – ne daugiau 40 tarnautojų. kad tikroji savivalda (ypač kaime) prasideda nuo to lygmens. nederlingoje Ventos pakrantėje. kad būtų sumažinti skirtumai tarp senbuvių ir ką tik įstojusių. Kur dar egzistuoja tokie savivaldos dariniai. vos peržengę 35 metų ribą – išsimokslinę. valsčiuje – ne daugiau 20. dar nuo sovietmečio užsilikusi „rajonų“ sistema tėra savivaldos imitacija ir profanacija. Abu tėvai. Panagrinėkime konkrečius pavyzdžius. atsikratanti jai visai nebūdingo Vyriausybės padalinio vaidmens ir tampanti savivaldos interesus apibendrinančia institucija. Kas gali gauti paramą? Europos Sąjungos institucijos. Kompiuteriai ir internetiniai tinklai leidžia efektyviai valdyti informacijos srautus. kai tiesiogiai nerenkami nei seniūnai. įskaitant tiesiogiai renkamus asmenis: seniūną. Nefunkcionuojant savivaldai. o smulkiems verslo projektams? Net jaunieji ūkininkai konstatuoja. taikant „vieno langelio“ sistemą. Vyras kasdien važinėja į darbą keliasdešimt kilometrų ir pragyvenimui užsidirba didmiesčio įmonėje. Statistika rodo. kad skiriamos paramos nepakanka būtiniausioms investicijoms.. antrasis – valsčiaus. kad naujokės geriau pasiruoštų įstojimui. Buvo parengti keli savivaldos tobulinimo projektai. Bet pabandykime įsivaizduoti tokią šių dienų savivaldos grandinę. žmona 77 . siekiančios gyventi rinkos ekonomikos sąlygomis. atmesdami siaurų interesų grupių statytinius. valsčiaus viršaitį ir apskrities viršininką. Tikėtis pragyventi iš tradicinės žemdirbystės – nerealu. Tokia padėtis. Jauna keturių asmenų šeima paveldėjo kelių hektarų ūkelį vaizdingoje. jungiančio apytiksliai nuo 10 iki 20 tūkst. O kiek paramos jų verslo plėtrai (ne pasitraukimui iš gamybos) buvo skirta Lietuvoje? Kokios realios jų galimybės gauti paramą ne tiesioginių išmokų pavidalų. trečiasis – apskritis. pilietinės visuomenės ugdytojo vaidmens. O kam iš tikrųjų atiteko riebiausi šios paramos gabalai. su daugybe padalinių. nei merai. bet mažai ką gali spręsti savarankiškai. nesiuntinėjant jų po tos pačios įstaigos padalinius ar kelias įstaigas. nes tai esą „teisėta“ ar net „patvirtinta Briuselyje“. darbštūs. joms įkurdinti reikalingi didžiuliai pastatai ir gausus aptarnaujantis personalas. anot jų. Daug racionalesnė būtų tokia kaimiškųjų vietovių savivaldos schema: seniūnija – valsčius – apskritis. kurios seniūnijoje – ne daugiau 5. nes viską riboja poreikių neatitinkantys vietos biudžetai? Vakarų valstybių patirtis rodo. bet nė vienas iš jų . gyventojų. pirmiausia siekė. deja. Keleriopai sumažėja popierinių dokumentų srautas. Tokių struktūrų išlaikymui reikalingos milžiniškos lėšos. turinčios vos keletą darbuotojų. nei savivaldybių tarybų nariai. Valdymo struktūros. Laikas galų gale atvirai pripažinti. klientai aptarnaujami. kuriame žmonės vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į jos institucijas autoritetingiausius asmenis. Bene tiksliausiai juos apibūdina prieš daugiau kaip dešimtmetį buvusio premjero Adolfo Šleževičiaus mesta frazė: „Ką reikštų Dieveniškėse valsčių įkurti?“ Šio tipo žmonėms nesuvokiama. Leono prieškarinėje Lietuvoje sumodeliuotos kompaktiškos institucijos. kaip tobulinti savivaldą. P. kad atliktų pagalbinę socialinę funkciją – įdarbintų kuo daugiau ne itin aukštos kvalifikacijos asmenų. skirdamos naujosioms narėms paramą. kad gausiausios kaimo gyventojų grupės yra smulkiųjų ir vidutiniųjų ūkių savininkai. Šią paramą turėjo gauti visos kaimo gyventojų grupės. Sutelkus pozityvią politinę valią tokią savivaldos schemą galima įdiegti gana operatyviai. t. bet viskas tuo ir pasibaigia. kūrybingi žmonės. kurie valdo 50-60 tūkst. Priešinimąsi savivaldos reformai daugiausia lemia valdžios atstovų įsikalti stereotipai apie bet kurias valdymo struktūras. tiek miesto) gali siūlydamos. kam skirtos šimtatūkstantinės ir net milijoninės negrąžintinos sumos? Žiniasklaida sušelptuosius įvardija.. Pirmasis lygmuo – seniūnija (tiesioginiai seniūnų rinkimai). šiandien turi būti didelės.neįgyvendintas. praktiškai nušalina piliečius nuo savivaldos formavimo. Visas šis gremėzdiškas aparatas atrodo reikalingas tik tam. kaip galėtų funkcionuoti prof.y. lygmuo. tesugebančių automatiškai vykdyti aukštesnių institucijų nurodymus.Įsijungti į aktualiausių valstybės reikalų nagrinėjimą vietos bendruomenės (tiek kaimo. kad dabartinė vieno lygmens. bendruomenės niekada negalės atlikti iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatintojo.

Norėtų auginti gėles. pirmiausia reikia gerai žinoti jų gyventojų struktūrą.. Daugelio tokių sodybų savininkai – ne sodiečiai. Savivaldybėje jiems dar patarė pasidomėti galimybe steigti kaimo turizmo sodybą. Tik ar visi pokyčiai – pageidautini? Kaimui reikia ne pašalpų. o padėti patiems integruotis į visuomenę. Tačiau sistema. Tai buvę gyvulininkystės. Sumenko paslaugų sektorius. Kiek prišnekėta apie smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą kaime.mokytojauja šalia esančio miestelio mokykloje. negu miesto daugiabučių nuomininkai. Kažkas šiuos pastatus tarsi tyčia nuniokojo. Pakankamo dydžio paskolos jie taip pat negalėtų gauti: jų nekilnojamo turto vertė – per maža. Deja. Bet paskolos nepajėgia gauti. pareigingumas. įsigijęs „už vieną litą“. pripratę prie kasdieninės padalinių vadovų kontrolės. kad į jos gavėjus žiūrima kaip į beviltiškus išlaikytinius. Palikti kaimo nesiruošia: gražiai prižiūrimoje nuosavoje sodyboje jie jaučiasi daug laimingesni. Nedidelio ūkelio savininkas – tvirtas keturiasdešimt penkerių metų vyriškis. nors ir teikia paramą specifinėms grupėms („patekusiems į priklausomybę“ nuo alkoholio ar narkotikų. kad kaimas labai smarkiai keičiasi. Modernioje žemės ūkio gamyboje jie nereikalingi. nuleido rankas. Norint išspręsti kaimiškųjų vietovių problemas. Ar visi pokyčiai – pageidautini? Mūsų tyrimai patvirtina. o aiškių. Ką daryti kultūros. grįžusiems iš bausmės atlikimo vietų ir pan. litų. Buvę jų viršininkai. tačiau kas pagalvojo apie jų veiklos saugumą? Įstatymai vis 78 . Nemaža šios socialinės grupės atstovų turi aukštąjį išsimokslinimą. neatitinkanti realių darbo rinkos poreikių. sargai ir t. Lietuvoje panašios paramos taktiką sunku net suprasti: atrodo. tapę stambių ūkių savininkais. kartais net absurdiškų reiškinių. Giliausioje socialinėje atskirtyje. sukurtų keliolika naujų darbo vietų. Kaip taisyklė. negalėjusių dalyvauti privatizacijos procesuose. Arūnas Poviliūnas. kaip ne kartą pažymėjo Vilniaus universiteto Sociologijos katedros vedėjas dr. pasisakęs ir šioje konferencijoje. o kaimo bendruomenės neturi kur įsirengti savo veiklos centrų. daugumos šių žmonių niekada nesamdys: jie puikiai žino ribotas jų galimybes. Ne ką geresnėje padėtyje atsidūrė ir dalis žemės ūkio bei jį aptarnavusių įmonių specialistų. Šių žmonių perkvalifikavimo ir adaptacijos sistema sukurta visai neseniai. beje. kad vien verslo plano parengimas kainuotų apie 15 tūkst. Deja. buvęs kolūkio mechanizatorius. kad vienas iš jų – sunkus ligonis. Kitas pavyzdys. kūrybiškumas.). švietimo ir buitinio aptarnavimo įstaigose bei įmonėse dirbusiems žmonėms. Atskirų socialinių grupių galimybės imtis perspektyvios darbinės veiklos yra labai skirtingos. tačiau siekia ne pratęsti tokį jų egzistavimą. galinti integruoti darbo netekusius specialistus į atkurtos valstybės gyvenimą. o ne kaip į būsimuosius visaverčius visuomenės narius. atsidūrė platesnio profesinio pasirengimo neturintys asmenys. Sužinojęs. kaimo turizmas – turtingų žmonių verslas. negu turinčių žemesnį išsilavinimą. Įsirengtų stacionarinius šiltnamius. kuriam reikalinga ypatinga globa. riogso nenaudojami. ankstyvąsias daržoves. kuriose kaimo situacija iš esmės skiriasi nuo mūsiškės. Kaimiškose vietovėse apstu paradoksalių. specialistų gebėjimas prisitaikyti prie darbo rinkos yra daug didesnis. t. laukininkystės ir kitų padalinių darbininkai. šios svajonės įgyvendinimas – ne jų pečiams: kukliai gyvenanti šeima neturi tokio projekto įgyvendinimui būtino pradinio kapitalo. Verkiant reikia modernizuoti kaimo fizinės infrastruktūros objektus. yra sukaupę gausybę metodinės medžiagos. nesumodeliuota iki šiol. žlungant senosioms ūkinėms struktūroms? Kaimo bedarbių gretas papildė bankrutavusių miesto įmonių darbuotojai. valdę primityvias sovietinės gamybos žemės ūkio mašinas. kurį ne taip jau sunkiai galima pritaikyti pagal šių dienų reikalavimus. mechanizatoriai. Didelę reikšmę turi jų darbštumas. Vakarų valstybės. Abu seniai domisi neįgalius vaikučius turinčių tėvų problemomis. bet ji neefektyvi. kažkas laiko. Neseniai įvykusiame susitikime šeimos galva pasidalijo svajone imtis privataus verslo: steigti globos namus neįgaliems vaikams. Čia nepalyginamai geresnės sąlygoms vaikams. griūvantys administraciniai ir gamybiniai pastatai. netekusiems darbo. juo labiau. racionalią ūkinę veiklą skatinančių ateities perspektyvų.

kurio diegimas. Modernių technologijų diegimas. reikėjo kurti naują verslo aplinkos 79 . Įvadas Pilietinės visuomenės formavimas – kiekvienos teisinės. Kokia draudimo kompanija ryšis apdrausti jo verslą? Paliečiau tik dalį klausimų. 2005 m. savo name įkūręs parduotuvę ar kavinukę. kuriant Vietos veiklos grupes ir dalyvaujant tarptautinėje LEADER+ programoje. produkcijos. kurių teritorija ilgą laiką buvo okupuota ir aneksuota. Tebūna šis rašinys – visapusiškos analizės ir seniai pribrendusių permainų pradžia. kovo 3-4 d. valsčius ir apskritis. o visa valdžia priklausė primesto totalitarinio režimo struktūroms. Sumanus kaimietis. vietos veiklos grupė.naujoje Europos Sąjungos narėje) Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Anotacija Vienas iš svarbiausių demokratinės santvarkos uždavinių – pilietinės visuomenės ugdymas. patirtis. ugdanti jos sąmoningumą. kad teisėjai jau nebedrįsta priimti nuosprendžių net tais atvejais. kai šiurpi nuskalstama veikla – kaip ant delno. vietos bendruomenės. Ypač tai aktualu valstybėms. Savivaldos institucijų stiprinimas. Nepriklausomybės paskelbimas negali automatiškai užtikrinti visų gyventojų kategorijų gerbūvio kilimo. kovo 2 d. Tačiau sovietinio modelio ekonomika. stiprinant vietos bendruomenes. atsakomybę už tautos ir valstybės likimą. kaip tvarkytis nepriklausomoje valstybėje. jau nė nekalbant apie organizuotus nusikaltėlius. Pilna straipsnio versija išspausdinta www. kurioje didžiausia produkcijos dalis buvo skirta vidaus vartojimui. kad jis taptų konkurentišku tarptautinėje rinkoje. Trūko ir atitinkamai parengtų verslininkų ir vadybininkų. Raktažodžiai: vietos savivalda. Sutrumpinta: „Kauno dienoje“ ir „Šiaulių krašte“. Perėjimas nuo komandinio prie rinkos reguliuojamo ūkio išryškino būtinybę pertvarkyti valstybės ūkį taip. kaip rodo mūsų tyrimai. naujų gamybinių ir prekybinių santykių formavimas reikalavo milžiniškų finansinių išteklių. Kauno rajono laikraštyje. Sėkmingas šio uždavinio sprendimas leidžia įtraukti visuomenę į visų svarbiausių valstybės problemų nagrinėjimą.labiau „taisomi“ taip. neapsaugotas nuo paprasčiausių valkatų. Per aneksijos laikotarpį išaugo dvi naujos Lietuvos gyventojų kartos. 2004 metais tapusios Europos Sąjungos nare.lt portale 2005 m. jų įtakos išplėtimas yra pagrindinė priemonė. buvo nepritaikyta operatyviems gamybos pertvarkymams. galinčios tapti paklausia tarptautinėje rinkoje. seniūnija. į kuriuos kaimo žmonės norėtų gauti aiškius atsakymus. Prie savivaldos sistemos stiprinimo efektyviausiai prisideda pozityvi vietos bendruomenių veikla. Aptariama trijų pakopų savivaldos sistemos modelis. demokratinės valstybės uždavinys. kurių atsikurianti valstybė neturėjo. aktyvinanti visuomenę. asortimento parinkimas. 6. patriotizmą ir solidarumą. STIPRĖJANTIS VIETOS BENDRUOMENIŲ VAIDMUO MODERNIZUOJANT SAVIVALDOS SISTEMĄ LIETUVOJE (Pirmoji Vietos veiklos grupių (VVG) patirtis valstybėje . galėtų sukoncentruoti pastangas pilietinei visuomenei ugdyti.bendruomenes. Šiame pranešime nagrinėjama Lietuvos. neturinčios patirties. ir „Tėviškės žiniose“. integruotų strategijų rengimas.

iš kurių 271 – vietos bendruomenių narys. kurių ekonominė situacija yra būdinga visai kaimiškajai Lietuvai: Anykščių. interviu. sukėlęs didžiulį nedarbą. 3) numatyti vietos bendruomenių perspektyvinės veiklos gaires. skatinant jų bendradarbiavimą ir formuojant integruotas vietovių plėtros strategijas. Tyrimo metodai: vietos bendruomenių veiklos europinės patirties ir šiai veiklai skirtos mokslinės literatūros analizė. Statistinė empirinių duomenų analizė. Tyrimų (vykdomų nuo 2004 metų) tikslas: išnagrinėti galimybę paskatinti visuomenės politinį ir ekonominį aktyvumą. Tyrimų išvados lyginamos su kaimo problemas nagrinėjančios žiniasklaidos vertinimais ir viešosios nuomonės formavimo tendencijomis. 5) pasiūlyti efektyvesnius vietos savivaldos modelius ir jų politinės įtakos stiprėjimo gaires. tiek besijungiantys į Vietos veiklos grupes ir dalyvaujantys „LEADER+ programoje. atsiranda palanki terpė manipuliavimui potencialių rinkėjų nuomone ir galimybė į valdžią ateiti populistams. įtaką patiems bendruomenių nariams ir visai apylinkei. Respondentai atsakė į klausimus apie savo bendruomenių dydį. nepakankamas visuomenės domėjimasis valstybės reikalais tapo viena iš didžiausių socialinių problemų. Kai kurių gyventojų kategorijų pragyvenimo lygio smukimas sąlygojo jų nusivylimą. Vėliau. Sąjunginei rinkai pritaikytai tiekimo. skirtingų interesų grupuočių susiformavimas ir jų siekimas pasipelnyti pereinamuoju laikotarpiu. neturintiems moksliškai pagrįstos ūkinių ir politinių reformų programos. kurio duomenys leis parengti kraštotyrinės ir turistinės veiklos strategiją Šiaurės Lietuvos ir Latvijos Žiemgalos regione. Išryškėjus.sistemą. 2005 m. atsakė į klausimus apie šeimos sudėtį. gyvenamojo būsto kokybę. kaimo problemas nušviečiančios žiniasklaidos pranešimų analizė. Tyrimų dalykas – Lietuvos kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariai. Šių problemų greitai išspręsti politinėmis priemonėmis neįmanoma. 4) išnagrinėti bendruomenių vaidmens stiprėjimo galimybes. grupiniai pokalbiai). 2) apibrėžti artimiausius bendruomenių veiklos uždavinius. 80 . Šiame pranešime analizuojami pirmųjų tyrimų rezultatai. kad politikų prieš rinkimus dalijami populistiniai greito pagerėjimo pažadai yra neįvykdomi. Lietuvai tapus ES nare. atkuriant aneksijos laikotarpiu sunykusias vietos bendruomenes. veiklos planavimą. Tyrimų objektas: vietos bendruomenių veiklos kryptys ir jos organizavimas. kovo – birželio mėnesiais apklausos atliktos keturiuose administraciniuose vienetuose. ryšius su kitomis bendruomenėmis. diskusijos su potencialiais bendruomenių veiklos ekspertais bei šios veiklos organizatoriais. Jį dar labiau paaštrino ūkinio vadovavimo klaidos. savosios vietovės strateginių tikslų ir plėtros galimybių suvokimą. bendruomenių narių ir šioje visuomeninėje veikloje nedalyvaujančių gyventojų apklausos (anketos. Tų pačių metų pabaigoje kartu su Šiaulių rajono Vietos veiklos grupe atlikome tyrimą. naudojantis kompiuterine šių duomenų apdorojimo programa. Šioje apklausoje dalyvavo 858 respondentai iš 31 kaimo bendruomenės. logistikos ir prekybos sistemai nustojus funkcionuoti prasidėjo daugelio senųjų ūkinių struktūrų bankrotas. net ekonominiam aktyvumui kylant ir gyvenimo kokybei gerėjant. gamybos. Radviliškio. Jie taip pat nurodė savo pragyvenimo šaltinius. nagrinėjami dabar egzistuojančios vietos savivaldos sistemos bruožai. Apklausų organizavimas. nepakankamai moksliškai ir finansiškai pagrįstos reformos. Tyrimų uždaviniai: 1) ištirti vietos bendruomenių formavimosi prielaidas. apibendrinamos išryškėjusios bendruomenių veikos tendencijos. atliktus darbus ir perspektyvas. Pastarųjų atsakymai leidžia vertinti narių iniciatyvumą. Šiaulių ir Švenčionių savivaldybių kaimo vietovėse. amžių ir išsilavinimą. tiek užsiimantys konkrečių vietinių problemų sprendimu. Apklausoje dalyvavo 623 respondentai. nusivylimą ėmė keisti augantis visuomenės abejingumas ir apolitiškumas. aptariamos jos modernizavimo kryptys. tiek Seimo rinkimuose. Vietos veiklos grupių (VVG) rengiamų strategijų analizė. įtraukiant jas į savivaldos institucijų veiklos planavimą bei organizavimą. Kai trečdalis ar dar daugiau gyventojų nedalyvauja tiek savivaldybių.

apklaustųjų. gavę anketas. Pateikiame apklaustųjų pasiskirstymą pagal amžių ir išsimokslinimą ir gyvenamąją vietovę: 1 lentelė Vietos bendruomenių narių sudėtis (procentais) 1. Be to.3 Aukštasis 19. tačiau intensyviam ūkininkavimui ne itin palankios žemės. išvengdami pašalinės įtakos. Tyrinėtojai turėjo galimybę betarpiškai bendrauti su respondentais ir surinkti objektyvią informaciją.gana panašios. Nedarbas buvo palietęs apie penktadalį darbingų šiauliečių. Gausu (ypač Anykščių rajone) valstybinę reikšmę turinčių gamtos. Šiauliai 1992-2000 metais pergyveno stipraus ekonominio nuosmukio laikmetį. 14. Jos sudarė 68. bankrutavo beveik visos stambiosios įmonės.1 Iš viso 100. Jie maždaug vienodu atstumu nutolę nuo didžiųjų miestų. Abiejuose rajonuose yra po keletą tradicinių miestelių. Abejuose rajonuose labai svarbu išsaugoti unikalų.0 3. tiek kitame rajone egzistuojančios socialinės ir ekonominės problemos . vėliau sąlygojusį emigraciją ir daugelio gyvenviečių tuštėjimą. tuo pačiu metu pasiekiant optimalų rezultatą.3 proc.5 Iš viso 100. kuriuose daugumos gyventojų buitis neatsiejama nuo žemės ūkio gamybos – reikšmingo. Tiek viename. vid. Pagal amžių: Iki 25 metų 6. o neretai ir svarbiausio jų pragyvenimo šaltinio. Pagal gyvenamąją vietovę: 81 . Neišlaikiusios konkurencijos ką tik atsivėrusioje laisvojoje rinkoje.0 2. Respondentai. Pagal išsimokslinimą: Bendras vidurinis 43. Tik dėka geros geografinės padėties. Tačiau tiek Šiaulių.2 Aukštesnysis (spec. patogaus kelių tinklo miesto ekonomika pradėjo atsigauti. būtina stiprinti paslaugų sektorių. Praktiškai visos išdalintos anketos sugrįždavo apklausų rengėjams.1. kurį ilgą laiką absorbuodavo Šiaulių ir Radviliškio pramonės įmonės.) 37. Darbo jėgos perteklius kaime. Tyrimų regiono ir respondentų grupių charakteristika Savivaldybių pasirinkimą lėmė galimybė gauti duomenis. Visų keturių savivaldybių gyventojai daugiausia buvo apklausiami įvairių renginių metu: kaimo bendruomenių suėjimuose. Respondentų analizė patvirtino prielaidą. leidžiančius kuo tiksliau atskleisti dabartinę Lietuvos kaimo vietovių situaciją. susitikimuose su rajoninės spaudos atstovais. Vaizdingos apylinkės. apylinkių šventėse. toks apklausų organizavimas leidžia apsieiti su mažiausiomis finansinėmis ir laiko sąnaudomis. čia pat jas užpildydavo. išnaudoti puikias rekreacines galimybes.5 26-40 metų 28. istorijos ir kultūros paminklų. Geros galimybės plėtoti pažintinį kaimiškąjį turizmą. tiek Radviliškio kaimiškosiose savivaldybėse iki šiol tebejaučiamos ekonominio sąstingio pasekmės. Anykščių ir Švenčionių rajonai pagal daugelį ekonominių ir socialinių rodiklių gali būti laikomi tipiškais kaimiškaisiais rajonais. labai trapų kraštovaizdį ir etninį paveldą. Šiaulių ir Radviliškio rajonuose žymiai stipriau jaučiama didesnio miesto įtaka.8 Vyresni kaip 60 m.6 41-60 metų 50. kad bendruomenių veikloje žymiai aktyviau dalyvauja moterys. vyrauja nedideli šeimos ūkiai. juose nėra stambių pramonės įmonių. sukėlė didžiulį nedarbą. joms nutraukus savo veiklą.

4 daugiau kaip 50 narių 11. iš kitų geografinių zonų atvežti gyvuliai ir paukščiai. epizodiškai dalyvauja jų veikloje. dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose. kuris turėtų paklausą šiuolaikinėje darbo rinkoje. Juose neretai kaupiami tam tikrą muziejinę vertę turintys daiktai: senoviniai valstiečių baldai. Bendruomeninio judėjimo plėtra Dauguma neseniai atkurtų kaimo bendruomenių yra gana negausios. sodininkyste. įveisiamos žilvičių plantacijos biokurui.. indai. Plečiasi pažintiniam kaimo turizmui ir poilsiui pritaikomų sodybų skaičius. susitikimus su įdomiais žmonėmis ir pan. kad nedarbas kaime – 11.4 Miestelis 17.3 Iš viso 100.5 Kartą per mėnesį 10. Todėl nenuostabu. Tik apytiksliai 14 proc. 6 proc. esant reikalui 68. deja. Tačiau finansinis šios veiklos valdymas dažniausia yra. Stambesni ūkininkai bando auginti iš kitų valstybių atvežtus mėsinius galvijus. tačiau patys iniciatyvos nerodo ir savęs apylinkių šeimininkais dar nelaiko. 2 lentelė Kaimo bendruomenių pasiskirstymas pagal narių skaičių (procentais) Iki 20 narių 21. Australijos ar Amerikos suvokti sovietinio laikotarpio ypatybes. verčiasi uogų auginimu.0 3 lentelė Kaimo bendruomenių susirinkimų dažnumas Kartą per dvi savaites 1. gėlininkyste. kur kaupiami okupacinio laikotarpio objektai: sovietinių veikėjų paminklai.0 Beveik pusę bendruomenių narių sudaro vidurinio (41-60 metų) amžiaus asmenys. darbo įrankiai. ne kaimiečių rankose.8 neatsakė 20.6 Neatsakė 19. kad gana nemaža dalis gyvenančių kaime neturi gilesnio profesinio pasirengimo.Vienkiemis 9.3 Nereguliariai.). Auginami egzotiški. žmonės dar gana pasyviai. Nepalankūs intensyviajai žemdirbystei plotai užsodinami mišku. o kai kuriose vietovėse net kas penktas gyventojas neturi pastovaus darbo. vežimai.0 21-30 narių 29. drabužiai. Laisvalaikio praleidimui ir poilsiui. avalynė. Jie atvyksta į bendruomenės organizuojamus renginius: vakarones. kaimiškųjų vietovių gyventojų įvardija save kaip žemdirbį – ūkininką. Beveik kas penktas yra įgijęs aukštąjį išsimokslinimą. propagandai naudota atributika. Tolesni mūsų tyrimai patvirtino.). kaip vienuolio Viliaus Orvydo sodyba (Kretingos raj. Savotišką įspūdį sukelia apsilankymas Grūto parke (Varėnos raj. 2.2 Kaimo gyvenvietė 73. portretai. padedanti tiek Lietuvos jaunimui. tiek svečiams iš Vakarų Europos. Alternatyvi žemės ūkiui veikla.6 Iš viso 100. šių vietovių gyventojų važinėja dirbti į miestus. smulkusis ir vidutinysis (ne žemės ūkio) verslas kol kas apima tik labai nežymią dalį sodiečių – 2-3 proc. Bendruomeniškumo ugdymas – viena iš didžiausių problemų ne tik kaimo vietovėse.5 31-50 narių 17. Pažintiniam turizmui vis geriau pritaikomi tokie objektai.. kurioje lankytojai gali išvysti labai savito stiliaus skulptūras ir kitus meno kūrinius arba jau plačiai žinomas pasaulyje Akmenų muziejus ir parkas Mosėdyje (Skuodo rajonas). Tik pastaraisiais metais kai kurie smulkieji ūkininkai bando ieškoti naujų nišų rinkoje: augina vaistažoles. dvarų sodybos. kaimo šventes.0 82 . Daugiau kaip 43 proc. rogės. šeimos švenčių organizavimui pritaikomos restauruotos senoviniai pastatai.4 Iš viso 100.

4 proc. įrengė prekyvietes. Bendruomenių plėtros procesas Lietuvoje prasidėjo nuo 2002 metų. apklaustųjų nurodė. 2003m. 83 . sutvarkė arba įrengė naujas sporto ir laisvalaikio praleidimo vietas. 2005. kad jų bendruomenės yra neseniai įsikūrusios ir dar tik planuoja savo būsimąją veiklą. 2001 -aisiais – 30. kai Europos Sąjungoje ėmė formuotis naujas požiūris į kaimo plėtros procesus. pasirūpino neįgaliais ir nusenusiais apylinkių gyventojais. kad jų bendruomenės jau yra įvykdžiusius kelis projektus: rekonstravo anksčiau kitai paskirčiai naudotus pastatus ir jose įrengė bendruomenių veiklos centrus. įrengė jų globos namus. Kaimo bendruomenių skaičius 2000-2004 metais.5 4-5 metai 17. gegužės 1 d.: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. paplūdimius ir gėlynus.3 Pirmi metai 21. nei „LEADER II“ (1994) programose. p. proc.4 Daugiau kaip 5 metai 11. jų jau buvo 210. 2004-aisiais metais jau buvo įregistruota per 800 kaimiškų bendruomeninių organizacijų (1 pav. sodino medžius. Bendruomeninis judėjimas ir LEADER programa.8 Iš viso 100. tai 2002 m. Jei 2000 metais kaimo vietovėse veikė tik 10 registruotų bendruomenių. pertvarkė arba įrengė gyvenviečių aikštes. tvarkė ežerų ar upelių pakrantes.) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 10 30 2001 2002 2003 2004 210 406 800 1 pav. Šaltinis: Daiva Kšivickienė. 182 2007 metų pabaigoje įregistruotų kaimo bendruomenių skaičius perkopė 1300. Vakarų Europos valstybėse ši programa pradėta vykdyti paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra – 2004. Bendruomenių plėtrą labiausiai paspartino Lietuvos ruošimasis stoti į Europos Sąjungą (ES) ir jos priėmimas 2004 m.5 proc.0 2-3 metai 29.0 Beveik pusė (48. – Vilnius.4 lentelė Apklaustųjų pasiskirstymas pagal dalyvavimą bendruomenių veikloje Nedalyvauja 20. Dėl gerai žinomų istorinių priežasčių Lietuva neturėjo galimybės dalyvauti nei „LEADER I“ (1991).) apklaustųjų pažymėjo. Nemaža bendruomenių pasirūpino savo gyvenviečių aplinka: valė tvenkinius. – 406. tvarkė įžymių žmonių sodybas ir kt. bei atsivėrusi galimybė dalyvauti tarptautinėje LEADER programoje. 22.

2000 metais ES valstybėse pradėta trečioji - „LEADER +“ programa. Mūsų valstybė į šią veiklą įsijungė tik 2004 metais, tapusi ES nare, t. y. pavėlavusi net ketveriais metais. 2005 m. pabaigoje jau veikė 33 Vietos veiklos grupės (VVG), apimančios visą Lietuvos kaimiškųjų vietovių teritoriją. Visos jos rengia integruotas bendruomenių veiklos strategijas. VVG narius konsultuoja ekspertai iš Švedijos, Suomijos, Airijos ir kitų ES valstybių. Dar prieš Lietuvai tampant ES nare, kaimo bendruomenės galėjo pasinaudoti finansine SAPARD parama. Ypač aktualios bendruomenėms buvo dvi SAPARD priemonės: „Kaimo infrastruktūros plėtra“ ir „Profesinis mokymas“. Kaip nurodo Daiva Kšivickienė [1, p. 184-185] pirmoji priemonė skatino bendruomenes rengti vietovių infrastruktūros tobulinimo projektus, o antroji teikė galimybę patobulinti bendruomeninės veiklos įgūdžius. Nuo 2003 metų vykdomas Atviros Lietuvos fondo projektas „Skaitmeninių bendruomenių link“, kurio tikslas padėti bendruomenėms pasinaudoti informacinėmis technologijomis. Šiame projekte dalyvauja 45 bendruomenės. Įveikti kaimo informacinę atskirtį padės plačiajuosčio interneto tinklo RAIN diegimas. Daugiau dėmesio kaimo bendruomenių veiklai skiria Lietuvos Respublikos Seimas, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai, nevyriausybinių organizacijų fondai. 2004 metais Atviros Lietuvos fondas įkūrė bendruomenių tinklalapį www.bendruomenės.lt . Prie Žemės ūkio ministerijos veikia nacionalinis VVG tinklas, VVG svetainė, kurioje operatyviai skelbiama informacija apie LEADER programą Lietuvoje ir kitose ES valstybėse. Lietuvos bendruomenės turi galimybę naudotis tarptautiniu LEADER tinklu. Jų veiklą koordinuoja ir įgūdžių ugdymu rūpinasi Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys – Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (www.zum.lt/mmc). Šią programą finansuoja ES struktūriniai fondai. Neretai didžiausia kliūtimi masiniam bendruomenių sąjūdžiui yra pačių kaimo gyventojų pasyvumas, jų nesugebėjimas suvokti savo pilietinę poziciją ir atsakomybę tiek už gyvenvietės, tiek už visos valstybės ateitį. Pradėdami nuo smulkių vietinių, neretai netgi buitinių problemų šalinimo bendruomenių nariai palaipsniui turi įsijungti į regioninių ir bendravalstybinių uždavinių sprendimą. Mūsų apklausa parodė, kad gyventojų neorganizuotumą ir abejingumą didžiausia kliūtimi įvardijo apytiksliai trys ketvirtadaliai respondentų. Tik kas dešimtas jau galėjo konstatuoti, kad bendruomenės ima veikti gana aktyviai, pradeda ieškoti būdų dalyvauti nagrinėjant bendruosius valstybės politikos, ūkio ir kultūros uždavinius. Su gyventojų pilietiniu neišprusimu susiduriame ne tik kaimo vietovėse, bet ir didžiuosiuose miestuose. Ypač tai išryškėjo rengiant regionų ir miestų strateginės plėtros planus iki 2020 metų ar dar ilgesniam laikotarpiui. Gyventojų dalyvavimas neretai pasireiškia tik negatyvia reakcija į bet kuriuos iniciatyvių grupių, rengiančių šiuos planus, pasiūlymus. Nuolatinė nekonstruktyvi kritika, netikėjimas savo pačių galimybėmis dalyvauti sprendžiant regionų plėtros klausimus, atskirų interesų grupių bandymai užsitikrinti palankesnes sąlygas verslui, ignoruojant kitų visuomenės sluoksnių poreikius, bet kurio išrinkto pareigūno įtarinėjimas neleidžia nei efektyviai kovoti su korupcija, nei imtis kompleksinių programų rengimo. Tokia elgsena – vienas iš ryškiausių posovietinės visuomenės bruožų. Išvados 1. Pagrindine kliūtimi pilietinės visuomenės formavimuisi yra visuomenės narių nusivylimas, abejingumas ir neorganizuotumas, kurį sąlygoja ekonominių lūkesčių ir galimybių neatitikimas, bendruomeninio judėjimo tradicijų nebuvimas ir neefektyvi biurokratinio aparato veikla. 2. Lietuvos rengimasis įstoti į Europos Sąjungą bei jos priėmimas į šią valstybių bendriją paspartino ekonominę pažangą ir visuomenės domėjimąsi demokratijos vertybėmis. Vietos bendruomenių atkūrimas ir jų vaidmens koordinavimas, įsijungus į tarptautinę LEADER+ programą, sudarė galimybę įtraukti vis daugiau gyventojų į visuomeninę veiklą. 3. Bendruomenių veikla, prasidėjusi nuo konkrečių vietinių problemų sprendimo, palaipsniui pereina prie kompleksinių regioninės plėtros uždavinių nagrinėjimo. Tai stiprina visuomenės pilietiškumą, jų politinį, ekonominį ir kultūrinį išprusimą. Bendruomenės dalyvauja sprendžiant ūkinės veiklos įvairinimo, 84

kraštovaizdžio apsaugos, etnografinio paveldo puoselėjimo, gyventojų dorovinio ugdymo, jų socialinio aprūpinimo ir kitus strateginius valstybės uždavinius. 4. Gyventojų pilietinį aktyvumą stabdo šiuolaikinių ekonominių reikalavimų ir demokratijos plėtros tendencijų neatitinkanti administracinio teritorinio valdymo sistema. Vienas iš aktualiausių valstybės uždavinių – demokratinės visuomenės poreikius tenkinančios savivaldos sistemos diegimas. Vietos bendruomenės turi įgyti galimybę įtakoti visų savivaldos institucijų veiklą per tiesioginius seniūnų, merų, savivaldybės tarybų narių, apskričių valdytojų rinkimus, išrinktų pareigūnų periodišką atsiskaitymą rinkėjams, vietinius referendumus, galimybę atšaukti deramai pareigų neatliekančius valdininkus ir naudojantis kitomis demokratinio poveikio priemonėmis. 5. Vakarų Europos valstybių išplėtotos demokratijos patirties analizė rodo, kad savivalda prasideda nuo vietos bendruomenių, t. y. to lygmens, kuriame bendruomenės nariai vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į savivaldos institucijas savo kompetencija geriausiai atitinkančius asmenis. VIENINGOS GYVYBINĖS ERDVĖS KŪRIMO LINK Jonas Jasaitis Šiaulių universitetas Lietuva prie šiuolaikinės kaimo plėtros politikos krypčių suvokimo atėjo pavėlavusi daugiau kaip dviem dešimtmečiais. Atkūrus nepriklausomybę, didžiausias dėmesys buvo skiriamas žemės privatinės nuosavybės atstatymui, išleidus iš akiračio ekonominius ir socialinius veiksnius, sąlygojančius posovietinio kaimo funkcionavimą. Tikintis, kad atkuriamos valstybės ekonomiką savaime sureguliuos rinka, liko nesuformuoti naujos ūkininkavimo sistemos diegimo mechanizmai. Nepasirūpinus naujųjų savininkų ūkinės veiklos kooperavimu, sunaikinta ir toliau galėjusi efektyviai funkcionuoti žemės ūkio gamybos aptarnavimo materialinė bazė. Tokios nuostatos padariniai: darbo našumo kritimas, apleistų žemės plotų didėjimas, bedarbystė ir jos skaudžiausios pasekmės – skurdas, kaimo vietovių infrastruktūros griūtis, kaime likusių gyventojų nusivylimas ir apatija. Mūsų tyrimai patvirtina, kad nedarbas kaime iki šiol mažėja daugiausia emigracijos dėka. Besikeičiančios vyriausybės iki šiol nepajėgė suformuoti veiksmingos ilgalaikės kaimo atkūrimo programos. Jei kaimiškųjų vietovių problemas ir toliau bus bandoma spręsti tik agrarinio sektoriaus jėgomis, viską užkraunant Žemės ūkio ministerijai (nežiūrint, kokia energinga ir išradinga būtų dabartinė jos vadovybė) tokių bandymų laukia tik nesėkmės. Kas tas - šiuolaikinis kaimas? Viena iš aplinkybių, bene labiausiai trukdančių Lietuvos socioekonominei pažangai, yra vis dar vyraujantis mąstymas, naudojantis praeito šimtmečio pradžios sąvokomis, kaimą suvokiant kaip gerokai izoliuotą erdvę, kurioje užsiimama tik žemės ūkiu, o kaimietį - tik kaip žemdirbį. Kaime gyvenantis politikas, verslininkas, mokslininkas ar menininkas kažkodėl nelaikomas kaimiečiu. Viską, kas netelpa į “žemdirbiško kaimo” sąvoką, pas mus vadinama netradicine veikla, nors ta “netradicinė” – jau seniai yra tradicinė išsivysčiusiose valstybėse. Lietuvos viešojoje erdvėje tebevyrauja įsitikinimas, kad visi, kas tik gali, turi bėgti iš KAIMO, kuris suprantamas kaip vieta, kurioje dominuoja fiziškai labai sunkus, primityvus ir nešvarus javų ir bulvių, karvių ir kiaulių auginimas bei alinantis daržų ravėjimas. Tuo tarpu, ES-15 valstybėse “kaimo” gyventojų skaičius jau pasiekė 50 proc. ir toliau auga. ES-15 valstybėse jau beveik niekas nebevartoja sąvokos “kaimas” mums įprastine prasme, nes ten jį seniai suvokia kaip neurbanizuotą arba dalinai urbanizuotą užmiesčio vietovę. Daugeliui lietuvių būtų sunku net suprasti, kad daugiau kaip 4/5 tokių JAV didmiesčių, kaip Čikaga (Chicago, IL) teritorijos sudaro “kaimas” (lietuvišku įsivaizdavimu), nes joje stovi individualios sodybos su erdviais kiemais, ūkiniais pastatais, sodais ir pan. Klivlendo (Cleveland, OH) priemiestis Kirtland‘as mums pasirodytų klasikine kaimiškąja vietove, nes atstumai tarp gretimų sodybų, išsidėsčiusių 85

prie asfaltuoto kelio, siekia iki 100 metrų. Sodyboms skirti 1-2 akrų dydžio (1 akras – apytiksliai 0,4 ha) sklypai. Jų ribas žymi medžių arba gyvatvorių juostos. Gyvenamasis namas atitrauktas nuo kelio per pusšimtį metrų, taip apsisaugant nuo eismo keliamo triukšmo, išmetamųjų dujų ar dulkių. Erdvė tarp namo ir kelio vadinama priekiniu kiemu (front yard). Ten plyti gėlynai, alpinariumai arba paliktos tvarkingai prižiūrimos pievelės. Už namo yra vadinamas vidinis kiemas (back yard), besiribojantis su šalia esančiu miškeliu. Kaip panaudoti šį kiemą, priklauso nuo šeimininkų poreikių ir išmonės. Be dažniausiai randamo plaukymo baseino ir keleto kitų sveikai gyvensenai ir sportui skirtų įrenginių čia galima išvysti nedidelį vaismedžių sodą, pavėsinę, porą stalų, prie kurių šeima susirenka laisvalaikiu arba priima svečius. Bene svarbiausias tokių sodybų bruožas – praktiškumas: sklypas tvarkomas taip, kad jo priežiūrai nereikėtų skirti daug laiko ar kitų sąnaudų, tačiau būtų kuo patogiau čia gyventi. Šeimos buities privatumas laikomas didžiausia vertybe. Šeimai – hektaras žemės Kai apie panašų sodybų planavimą užsimename Lietuvoje, išgirstame prieštaravimus, esą pas mus trūksta žemės, o didelį sklypą prižiūrėti - labai sunku ir brangu. Esą net 15 arų sklypo priežiūrai reikia aukoti vos ne visą laisvalaikį, sunku rasti arklį ar traktorių žemei apdirbti, daug kainuoja trąšos, o sodų ir daržų derlius esąs nebereikalingas, nes viską dabar galima įsigyti prekybos centruose bei turguose ir t.t. Tai rodo, kad mes dar neišmokome vertinti sodybos kitaip, kaip skirtos žemės ūkiui. Statybos bendrovės, supirkusios žemę vaizdingesnėse vietovėse, stengiasi išspausti kuo didesnį pelną, pardavinėdamos ją mažyčiais sklypeliais. Per keletą metų tų vietovių vaizdas neatpažįstamai sudarkomas: chaotiškai, be jokio architektūrinio stiliaus pajautimo išmėtyti namai, aklinomis tvoromis apribotų sklypelių vidus prigrūstas buities rakandų, šalia kurių jau niekaip nebesiderina eklektiškai sukaišiotos gėlės ar vienas kitas suvargęs medelis. Tik aukšta tvora dar leidžia sudaryti šeimos gyvenimo privatumo iliuziją, tačiau ir ji neapsaugo nuo triukšmo, neišvengiamai sklindančio iš kaimynų, ir visokios taršos. Apie ramybę ir sveiką gyvenseną nebėra nė kalbos: gyvenimo stilius beveik niekuo nesiskiria nuo daugiabučio, iš kurio šeima norėjo ištrūkti, statydamasi nuosavą namą. Priemiesčiuose chaotiškai dygstančios gyvenvietės neturi nei racionaliai apgalvoto gatvių tinklo, nei bendro naudojimo erdvių: aikščių, parkų, vietų mankštai ir prasmingam laisvalaikiui. Kur turėtų stovėti mokyklos, kultūros centrai, kaip ateityje gyvenvietė bus aprūpinama energija ir vandeniu, kaip bus tvarkomos nuotėkos, niekas nesirengia atsakyti. Kol neva taupumo sumetimais neseniai pakeistos paskirties plotuose kurpiami primityvūs „detalieji planai“, Lietuvoje kasmet dirvonuoja daugiau kaip milijonas hektarų. Taigi duokime šeimai po hektarą tos apleistos, niekam nenaudojamos - žemės. Užteks visiems, nes Lietuvoje nėra milijono šeimų, o ir ne kiekviena šeima imtų tokį sklypą. Tačiau tie, kurie ryšis kurti savo privačią erdvę, greičiausiai per trumpesnį nei dešimtmetis laiką susikurs neįkainojamą vertybę. Gal pirmaisiais metais šeimos sklypas bus tik šiek tiek aptvarkytas, po metų – pirmieji vaismedžiai pasodinti, dar po metų - namo pamatai pakloti. Per dešimtmetį daugumoje jų susiformuos tvarkingos šeimų sodybos. Bet kol kas mūsų valstybėje einama priešinga kryptimi: ne lygių galimybių piliečiams kūrimo, bet vis didesnės turtinės, edukacinės ir net politinės diferenciacijos įtvirtinimo. Šalia miestų ir kelių žemė apleista ne todėl, kad nebūtų norinčių ja naudotis, o todėl, kad perpardavinėtojų pusvelčiui supirkta iš nusenusių arba savarankiškai tvarkytis neįpratusių savininkų, ji dabar didžiajai visuomenės daliai tapo nebeprieinama. Jei už arą priemiesčio žemės, kurioje net nėra statybai būtinų komunikacijų (elektros, vandentiekio ir kt.), perpardavinėtojai net dabartinės krizės sąlygomis prašo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių litų, kokia tų teritorijų plėtra įmanoma? Į supirktą žemę šios pseudoprekybinės, o iš tikrųjų mafijinės struktūros nieko neinvestavo, tačiau kainų burbulą ir toliau tebepučia. Simbolinės baudos už neprižiūrėtas dykvietes jų negąsdina, o tikimybė, kad iš kitos valstybės atvykęs investuotojas nupirks arba, kaip dabar mėgstama daryti, „išsinuomos 99 metams“, išlieka. Perpardavinėtojai laukia, kada 86

nors iš bet kurios vietovės Vilnių galima pasiekti per 3-3. kuri esanti tokia tamsi. kuriame gyventų keli pensininkai ir keliolika alkoholikų. o kodėl bandoma (žinoma. daržininkas čia pat reklamuotų jo išaugintus ekologiškus pomidorus ir t. kuri jam iki šiol nenutiesė naujų platesnių gatvių. Jiems dažniausiai būdavo skiriami apšnerkšti brūzgynai ir kiti intensyviajai žemdirbystei visiškai netinkami plotai. Aukštąjį mokslą baigęs teisininkas iš kaime esančių savo namų kompiuteriu konsultuotų verslininkus. privataus viešbutuko.2-3 kambarių “dėžėje” . bet vis tiek įsivaizduoja esąs nepalyginamai vertingesnis už visus tuos .pasibaigs apribojimas pardavinėti žemę užsieniečiams. milinių sermėgų ir pan. kad Lietuvoje sunaikinta linininkystė. medikas savo namuose priiminėtų pacientus. Dauguma „kolektyvinių sodų“ tapo išpuoselėtomis gyvenvietėmis. pas mus vis dar tebepliurpiama apie “provinciją”. kad dauguma dirvonuojančių žemių yra „nepatogiose“ ar „sunkiai pasiekiamose“ vietose. kaip okupacijos laikais bandant išspręsti maisto ir užimtumo problemas. kad supūdomas savųjų sodų derlius. kad tokio „kaimiško kaimo“ išsivysčiusiame pasaulyje jau seniai nebėra. užsukti į nuo septyniolikto amžiaus išsaugotą gatvinio rėžinio kaimo dūminę trobą su plūktine asla. tekstilės ar baldų pramonei tiekimu. Kai kurios iš jų net spaudoje verkšlena. O gal savo automobiliu jis valandomis murdosi Vilniaus Ukmergės gatvės kamščiuose. esą reikia atkurti senąjį etnografinį kaimą. vis dar įsivaizduoja save pranašesniu už savininką sodybos.y. Asmuo. suprakaitavęs ir piktas. t.ir visai nepažįstantis kaimynų.y. kaip kasdien nebereikia naginių. Per keliolika metų žmonės juos pakeitė nebeatpažįstamai. Nors visą Lietuvą galima pravažiuoti per 4 valandas. Ir pagaliau. neįmanoma pateisinti. Pas mus jis egzistuoja tik poniučių. vaikų darymą laikančių pragyvenimo šaltiniu ir visai nebenorintys nieko kito dirbti. iš tikrųjų ekstensyvųjį darbinės veiklos modelį. autų. traukia į plaučius kietosiomis dalelėmis užterštą orą. kramto “tipinį” menkavertį ėdalą iš “supermarketų”.“runkelius iš provincijos”. žaliavų maisto. iš pat ryto sugadinta nuotaika. kurioje miestai jau seniai prarado plėtros skatintojų monopolį. Reikia gyvo kaimo. kad ir dabar šiuos apribojimus įmanoma apeiti. t. nors. kurių durys yra vos už pusmetrio. Tas vadinamasis “ponas”. kaip Danijoje. kad gal net nėra mačiusi Operos teatro. kuriuo darbo vietą galima pasiekti per 15-25 minutes. Ir nors jose apstu problemų. Nereikia Lietuvai ir ištuštėjusio kaimo. savininkas rūpintųsi savo klientais. gyvenantis mieste . niekam.5 valandos. nes „priešingu atveju ir pas mus atsiras miegantys kaimai. o visi kiti darbuotųsi neagrarinėse srityse. Tokio kaimiško. vyžų. kas yra ta poindustrinė (žinių) visuomenė.t. o net kūdikiams maitinti tyreles gabenamės iš Kinijos. tačiau tokiame kaime dvidešimt pirmojo amžiaus žmogus negyvens. Visiškai nenorima suvokti. kur nors Gedimino prospekte ar Laisvės alėjoje siurbčiojančių kavutę ir aimanuojančių. keikia valdžią. ne tik Lietuvoje) primesti vienintelį. Beje. Galime etnografiniame muziejuje po atviru dangumi pasigrožėti šuliniu su svirtimi. o iš tikrųjų vargšas bėga kas rytą į autobusą ir iš Pilaitės. Bet to. Fabijoniškių ar Karoliniškių pasieka darbovietę per 1-1. net toms “verkiančioms” miesto damoms jo nebereikia. Nežinoma „žinių visuomenė“ Lietuvoje dar visiškai nesuprantama. vaizduotėje. kai beatodairiškai naikinami gamtos ištekliai vardan fetišizuoto „darbo našumo“ 87 . kuriame tik nedidelė dalis darbingų asmenų užsiimtų pirmine žemės ūkio gamyba. kaip “nyksta lietuviškas kaimas”. dabar pravardžiuojamo „kaimo turizmo sodyba“. kurias sąlygojo tokie drastiški sklypų paskirties pokyčiai. tarp mūsų kalbant. negu dabartiniai Vilniaus. Vokietijoje ar Olandijoje” (iš atminties cituoju vieną tokių pažiūrų autorę). Nereikėtų meluoti. važinėtų į netolimus miestelius dirbti arba mokytųsi. stovinčios netoli gero kelio. ne vienas iš jų jau žino. tačiau jos ir ateityje liks gerokai patogesnėmis. Klaipėdos ar Šiaulių priemiesčių „mikrorajonai“.5 val. Tikriausiai dar daug kas prisimena. tik žemdirbiško kaimo jau niekada nebebus. buvo kuriami vadinamieji „kolektyviniai sodai“.

iširo nemaža meninės saviveiklos kolektyvų. bet ir nuo kultūros paslaugų sistemos funkcionavimo. kai nebeskirstysime mūsų valstybės piliečių į „runkelius“ ir tariamąjį „elitą“. ko reikia žmogui.ir pelno didinimo. beje.maitintoja. sumažėjo kaimiečių lankymasis kultūros renginiuose. Juk daugelis jau beatskiria rugio nuo miežio. Per pastarąjį dešimtmetį kaimiškose vietovėse uždaryta daugybė bibliotekų ir kultūros namų.t. kad laikas suvokti. nei savivaldybės niekaip nesuvokia. Jei nederlingo žvyryno savininkas suranda kitas veiklos sritis. nes esą negalima keisti žemės paskirties. t. 3) relaksacijos ir reabilitacijos. javų ir t. steigti naujus gydymo ir reabilitacijos centrus. neatsirado iš nežinia kur. Nors maisto kainos yra nepateisinamai išaugusios ir nekrinta net dabartiniame sunkmetyje. o ne kaip žmonijos motina . būsimųjų kartų išteklių sąskaita? O kodėl jis negali pasirinkti ramaus gyvenimo būdo. tiek tautos siekius. Apie panašius sprendimus seniai rašo ir kitų šalių. Vieningos gyvybinės erdvės esmę galima išreikšti vienu sakiniu. liudija. Tai priklauso ne tik nuo agrarinės ekonomikos stiprėjimo. o valstybės teritorijos į „centrą“ ir „provincijas“. Bibliotekose mažėja knygų fondas. edukacinė (pažinimo ir lavinimo) funkcija skirta visiems. Gydymo ir globos įstaigų skaičius kaimo vietovėse kasmet sparčiai mažėja. kurią Šiaulių universitete sukūrėme ir paskelbėme 2006 metų pabaigoje. pereiti nuo šiuolaikinę visuomenę prislėgusios primityviųjų pramogų antikultūros prie sveikos ir prasmingos gyvensenos formavimo. o ką leisti. kaip verslą plėsti ir plėsti. Kūrybiškas požiūris būtinas ir įgyvendinant kitas užmiesčio teritorijų funkcijas. nei paskutinius mėnesius gyvenančios apskričių administracijos. gyvenantis kaime. Iš čia ir išplaukia šios šešios funkcijos: 1) rezidencinė (gyvenviečių ir sodybų planavimo). nei Vyriausybė. Tada suvoksime vieningą gyvybinę erdvę. apimančio ir ekosistemų ryšio suvokimą. kultūros ir sveikatos priežiūros centrų. Mūsų sukurtoji sistema primena. jau nebepažįstantiems gamtos objektų: medžių. Relaksacijos ir reabilitacijos funkcijos įgyvendinimas sąlygotų žymiai efektyvesnį negu dabar valstybės rekreacinių išteklių potencialo panaudojimą. būtinai turi planuoti. ką drausti. kad jo abiejose pusėse turi plytėti javų laukai. 4) visapusiško aplinkos pažinimo. o ką – nedelsiant keisti. Pozityvių sprendimų būtinybė Neurbanizuotų ir atokesnių iš dalies urbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų sistema. tai gali ir visai neblogai verstis. ką būtina išsaugoti. 6) kraštovaizdžio apsaugos ir bendruomenės saugumo. Kaimo vietovių patrauklumas labai sumažėjo sumenkus galimybei gauti sveikatos apsaugos ir gyventojų saugumo paslaugas. kurioje ne mažiau negu mieste puoselėjami tautos dvasingumo ir etnokultūros šaltiniai. o dabar jau pristatėme daugiau kaip dešimtyje pasaulio valstybių. 5) savosios tapatybės. 5) etnografinio bei dorovinio paveldo puoselėjimo. išnaudojant daugelio dar nesuvoktus vietinius rekreacinius išteklius. net ir mūsų kaimynės Lenkijos mokslininkai. apimančio ir kraštovaizdžio vertingiausių savybių saugojimą bei puoselėjimą. teatruose. iš jų masiškai 88 . kai iš verslo gaunamos pajamos leistų oriai pragyventi. Kodėl žmogus. negu „tradicinis“ bulvių sodinimas ir kelių ožkų laikymas. Jam reikia: 1) patogaus būsto.y. 2) galimybės dirbti. sugrąžinti tikrąją šios sąvokos prasmę. atlikti ne tik Lietuvoje. sąžiningai tvarkant supirkimo kainas. Net žemė suvokiama tik kaip prekė. Sėkmingos veiklos pavyzdžių jau yra ne vienas. Jau dabar kaimuose nebėra kam dirbti net tos žemės. 6) pastovaus saugumo jausmo. 2) ūkinės veiklos įvairinimo. tačiau visiškai nesiekiant „tapti milijonieriumi“? Mūsų tyrimai. Būtina keisti ir pačią „laisvalaikio“ sampratą.t. žmogaus bei gamtos sąveikos supratimo. kad nebūtina orientuotis tik į stambųjį verslą. suvokimo. netekusios mokyklų. apibrėžančiu. galima pragyventi ir nedideliame ūkyje. pažintinio ir piligriminio turizmo maršrutus. 4) edukacinė. mūsų savivaldybėms vis tiek atrodo. apimančios tiek asmenybės nuostatas. tampa neperspektyviomis. Pajamos pirmiausia priklausys nuo verslo specializacijos. nei Seimas. 3) pilnaverčio laisvalaikio. vieversio nuo žvirblio ir t. kuri dar šiaip taip naudojama. Turime visas galimybes užmiestyje kurti naujas sporto bazes. Gyvenvietės. Kaimas turi išlikti kaip vieta. Pavyzdžiui. kad šeimos poreikius patenkinančias pajamas. išreiškiant save įvairiapusiškoje kintančioje veikloje. Kai nutiesiamas naujas kelias. paukščių. Kultūros centrai uždarinėjami dėl lėšų stygiaus.

dr. Verslas“. teisininkus ir medikus. Pasisakiusieji įvardijo šiuos dabartinės sistemos trūkumus: 1) savivaldybės yra per didelės. Šių įstaigų uždarymo pasekmės – gana pavojingos tiek ekonominiu. Dalykiškos įvairių sričių specialistų diskusijos padės formuoti pozityvius pasiūlymus. agrarininkai. kuriuo 2010 metų pradžioje priskaičiuojama jau keturios dešimtys. bet ryžosi imtis konkrečių veiksmų suformuoti Savivaldos komitetą. Kaune susirinkę JDJ nariai. Raseinių ir Telšių rajonų. sociologai. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete 2009 metų rugsėjo 25 d. Komitete šiuo metu yra dešimt narių iš įvairių Lietuvos vietovių: iš Vilniaus. nuostatų. šiame fakultete įvyks Seminarų diena. todėl piliečių galimybė įtakoti tiek vietinių. kas ir kokia eilės tvarka gali būti įrašyti į šiuos sąrašus.išsikelia jaunos šeimos. Kauno. 2009 m. seniūnijų tarnautojus. 2) rinkimai į savivaldybių tarybas vykdomi tik pagal „partinius sąrašus“. menotyrininkus ir aplinkosaugininkus. „Apskritojo stalo“ diskusijose kviečiame dalyvauti Vietos veiklos grupių (VVG) ir mažųjų bendruomenių bei kitų visuomeninių organizacijų atstovus. spalio numeryje. kaip dabartinę sistemą reformuoti. Akivaizdu. narių faktinis skaičius nesudaro nė vieno procento nuo bendro turinčių rinkimų teisę piliečių skaičiaus. o ypač didžiuosiuose miestuose siekia nuo kelių dešimčių iki net kelių šimtų tūkstančių. rašytojus ir žurnalistus. tiek ir aukštesnių valdymo institucijų sprendimus yra labai ribota. nors visų Lietuvoje registruotų partijų. Nors 89 . Spalio 16 d. Todėl nenuostabu. KODĖL DIDĖJA ATOTRŪKIS TARP VALDŽIOS IR VISUOMENĖS? Doc. bibliotekų ir kitų kultūros centrų darbuotojus. bet ir kitų sričių tyrėjai iš daugelio Lietuvos universitetų bei mokslo institutų. ne tik karštai diskutavo apie vis didėjantį atotrūkį tarp valdžios ir visuomenės. atstovaujantys įvairiems judėjimo skyriams. Jau pirmajame komiteto posėdyje. etnografai. Tokių didelių „savivaldybių“ nėra jokioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Jei daugiau kaip devyniose dešimtosiose valstybės teritorijos (o būtent tiek užima tai. Jų nesuvokus vis daugiau valstybės biudžeto lėšų tenka skirti pašalpoms. įvykusiame tą pačią dieną. Sudarant šiuos sąrašus galutinio sprendimo teisę neretai turi vadinamosios partijų „viršūnėlės“. ką Europos Sąjunga priskiria „kaimui“) nebus plėtojami gamybos ir buitinių bei socialinių paslaugų sektoriai. Siaurinant kultūrinės veiklos galimybes teks plėsti kalėjimus. 2010 metai Naujausios publikacijos Jungtinio demokratinio judėjimo SAVIVALDOS KOMITETE 1. kad Lietuvoje nesilaikoma esminių Europos vietos savivaldos chartijos. Išspausdinta: LŽŪU žurnale „Žemės ūkis. Lietuvos teritorijos raidą. keisti visuomenės požiūrį į 97. kurią mūsų valstybė yra ratifikavusi. kuriam pavesta pateikti pasiūlymus. Gyventojų skaičius jose. tiek ir socialiniu požiūriu. Klaipėdos ir Šiaulių bei Radviliškio. Jonas Jasaitis JDJ Savivaldos komiteto pirmininkas Pirmasis posėdis Sausio 23 d. kad Lietuvoje nėra tikros savivaldos. Taigi iš tikrųjų vos kelios dešimtys žmonių Lietuvoje nusprendžia. buvo nutarta parengti savivaldos sistemos reformos gaires.4 proc. rengiamoje 2-je Jono Aleksos tarptautinėje mokslo konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“ dalyvaus ne tik ekonomistai. mokytojus. jokios „protų sugrąžinimo“ programos nepadės į Lietuvą vėl sukviesti nedarbo ir nepagarbos žmogui iš jos išvarytus tautiečius.

netgi pasitelkiant teismus. Po kurio laiko be jokios gilesnės analizės buvo įkurtos dar kelios naujos „savivaldybės“. Į valdžią sugrįžusi kolaborantinė grupuotė. buvo nutarta. kurių įgyvendinimas dabartinėje sistemoje neturėtų jokio teigiamo poveikio. o jokia ideologija tarpusavyje nesusietos tarppartinės grupuotės. Tokia diskusija prasidėjo iškart po minėto posėdžio ir gana aktyviai vyksta iki šiol. savivaldybių vadovais tampa asmenys. Lietuvoje iki šiol (su nežymiais papildymais) tebeveikia iš okupacinio laikotarpio perimta ir su teisinės demokratinės valstybės tikslais nieko bendro neturinti administracinė teritorinė sandara. Steigti visuomenines arba nevyriausybines organizacijas yra išimtinė pačios visuomenės prerogatyva. vienašališkai atmesdama 1993 metais parengtus administracinio teritorinio suskirstymo ir savivaldos reformos projektus. Užtenka. kad tiesiogiai išrinktas meras. steigti visuomeninius darinius „seniūnaitijas“ ir rinkti „seniūnaičius“. premjerui pareikšti. išryškinti naujas jų funkcijas arba reformuoti esminių demokratijos principų neatitinkančią rinkimų į savivaldybes sistemą. kurie savivaldos pertvarkos klausimai labiausiai jaudina komiteto narius.Konstitucinis teismas yra išaiškinęs. Tuo pat metu blokuojamos bet kurios piliečių iniciatyvos.jau daugiau kaip dešimtmetį tebesitęsianti bevaisė diskusija apie „tiesioginius“ merų rinkimus arba neseniai priimta direktyva steigti „seniūnaitijas“. Diskusijoje dalyvavo gana skirtingą 90 . nevyriausybinės organizacijos. kai žongliruojant vis naujos sudėties koalicijomis. atstovaujantieji vos kelis procentus rinkėjų balsų gavusioms partijoms. negalėtų įtakoti tarybos sprendimų. kad šio komiteto nariai pirmiausia pasikeis nuomonėmis konceptualiais savivaldos sistemos pertvarkymo klausimais. tarpusavyje nesuderintos savivaldą reglamentuojančios įstatymų modifikacijos arba atskirų straipsnių pataisos. Pozicijos išryškėjo Pirmajame JDJ Savivaldos komiteto posėdyje sausio 23 d. Per dvidešimt atkurtos valstybės gyvavimo metų taip ir nebuvo sukurta visuomenės lūkesčius atitinkanti savivaldos sistema. kurie leistų rinkėjams pasinaudoti šia teise. Demokratinėje teisinėje valstybėje jokia valdymo institucija „iš viršaus“ nesteigia visuomeninių nevyriausybinių darinių ir neprimetinėja visuomenei įpareigojimų rinkti jų atstovus bei formuoti atitinkamas struktūras. Seimas iki šiol nepriėmė jokių teisės aktų. iš esmės negalinčius oficialiai vykdyti jokių viešojo administravimo funkcijų. tačiau „tokias iniciatyvas vertina skeptiškai“. kai Seimas vėl neribotam laikui atideda atitinkamų teisės aktų rengimą. nei įpareigoti pastoviai ir išsamiai atsiskaityti rinkėjams. Dar labiau paradoksalus yra Vyriausybės nurodymas savivaldybėms privaloma tvarka. Užuot atvėrus kelią esminėms. Esminė savivaldos pertvarka neįgyvendinta iki šiol Seime per pastaruosius 15 metų keičiantis valdančiajai daugumai buvo priimtos tik kelios. 3) po rinkimų sudarant valdančią koaliciją pagrindines pozicijas neretai užima ne didžiausią balsavusių skaičių surinkę asmenys. išryškino jų neretai labai skirtingas pozicijas ir kai kurias kompetencijas bei parodė gebėjimą diskutuoti. Visiškai akivaizdu. Diskusija atskleidė. beje. Seime ir Vyriausybėje laikas nuo laiko pateikiamos populistinės idėjos. esant dabartinei savivaldybių tarybų formavimo praktikai. kad jis sutinka su Konstitucinio teismo išaiškinimu apie galimybę rinkimuose kelti kandidatus visuomeninėms organizacijoms. esą jos rūpinasi savivaldos tobulinimu. pasivadinusi Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP). Tačiau tokiais populistiniais arba akivaizdžiai neteisiniais veiksmais centrinės vykdomosios valdžios institucijos bando sudaryti vaizdą. kad kelti kandidatus turi teisę ir visuomeninės. pavyzdžiui. kuriomis siekiama pakeisti savivaldos institucijų struktūrą. Ryškiausi tokios demagogiškos elgsenos pavyzdžiai . sovietinio režimo Lietuvai primestus „rajonus“ pavadino „savivaldybėmis“. 4) savivaldybių tarybų nariai nėra nei pasiskirstyti konkrečiomis apygardoms. Nereti ir vadinamieji „užkulisiniai perversmai“. seniai pribrendusioms reformoms. 5) nėra galimybės kadencijos laikotarpiu atšaukti neefektyviai dirbančius ar net korupciniais saitais susijusius savivaldybių tarybų narius.

. ką veikia piliečiai. prievolių bei sankcijų skyrimu. Kaip žinia. žongliruojant primityviai sudėliotais tvirtinimais apie tariamus pavojus ar net akivaizdžiai iškraipant faktus). nes ji tariasi pati geriausiai žinanti visus „viešuosius interesus“ ir todėl apsiribojanti tik individų prašymu tenkinimu arba atmetimu. Per anksti nutraukus diskusiją jiems gali būti atimta galimybė išsakyti savo nuomonę. viešojoje erdvėje laikas nuo laiko pasirodo priekaištų.patirtį turintys oponentai. kurie leistų įgyvendinti realią savivaldą. bet jokios konkrečios veiklos kol kas nematyti“. Vasario 16 d.. kaip į šį individo klausimą bus atsakyta. Todėl ji neturi virsti nuolatiniu tų pačių teiginių kartojimu. kuris. poreikius bei vertinti valdymo institucijų veiksmus? Prisiminkime. lūkuriuojantys eilėse prie bet kurio tarnautojo durų. 2. Tačiau kiekviena tęstinė diskusija vertinga tik tol. trečioji rengia naują rinkimų į savivaldybes organizavimo modelį. įvykusiame Šiauliuose vasario 21 d. Artimiausiu metu šie pasiūlymai turi būti aptarti. nežiūrint kokia patraukli ir nediskutuotina ji beatrodytų jos autoriui arba kokia retorika pridengiama ji bebūtų (demonstruojant savo „pranašumą“. Štai savivaldybės salė pilna žmonių. kas vyksta pareigūnų susitikimuose su vadinamąja „visuomene“. kurios rengia pasiūlymus savivaldos reformai. sukonkretinti ir pateikti aukščiausiomis valdžios institucijoms. buvo paskelbtas Jungtinio demokratinio judėjimo manifestas. Tokia vietinių valdymo institucijų veikla. teks sukaupti politinę valią ir visuomenės reikalavimus įgyvendinti. Delsti nebegalima. antroji – valstybės teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimus. Pasižiūrėkime. Nuo konkretaus tarnautojo kompetencijos ir nusiteikimo priklauso. cituojant „klasikus“. Svarbiausias diskusijos tikslas – išklausyti komiteto narių argumentus – pasiektas. Jokios „kosmetinės“ procedūros arba atsikalbinėjimai nebepadės. Nors pasirodė ir keletas arogantiškų arba perdėm kategoriškų teiginių. PERŽENGTA RIBA Atkurti savivaldą – atkurti pilietinę visuomenę Antrajame JDJ Savivaldos komiteto posėdyje.]. vasario 21 d. kad „vietoj politinių grupuočių interesais vykdomų savivaldos imitacijų turi būti sukurta reali pačių piliečių savivalda“. kurių akivaizdi dauguma – labai pagarbaus amžiaus. nežiūrint koks jis bebūtų. 91 . esą „praėjo jau savaitė [. nes laiko iki eilinių rinkimų į savivaldybes liko visai nedaug. Valdžia ir visuomenė – visada priešai? Tačiau ar dabartinė Lietuvos visuomenė yra pakankamai pilietiška? Ar ji geba išsakyti savo bendruosius interesus. Dabartiniam Seimui. Tiesa. Visuomenės atstovavimas jau seniai pakeistas biurokratine sistema.. kad beveik visi komiteto nariai dalis yra dirbantys. bandymu įvelti jos dalyvius į antraeilių aplinkybių aptarinėjimą arba net mėginimu pakeisti jos temą. kol joje pateikiami esminiai nauji argumentai. po išsamių diskusijų visi komiteto nariai pasiskirstė į tris darbo grupes. Taip pat tenka priminti. kuriame nurodyta. Neretai į tokius susitikimus atlekia kokia nors „radikalų“ grupuotė. įvyko Šiauliuose. minint 92-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. tačiau šią diskusiją galime vertinti kaip gana dalykišką ir atitinkančią politinės kultūros reikalavimus. net prie geriausių norų negali būti pripažinta kaip savivalda. klusniai tenkinančia įtakingų interesų grupių įgeidžius. kaip jau minėta. kurią regime dabar. Antrajame komiteto posėdyje. didžioji interesantų dauguma ateina išsiaiškinti individui rūpimus klausimus. Pirmoji grupė nagrinėja vietos savivaldos funkcijų ir jas vykdančių institucijų pokyčius. kurie visuomeninei veiklai gali skirti tik laisvalaikio dalį. išsamiai aptarus visus „už ir prieš“. buvo apibendrinta įvykusios diskusijos medžiaga ir išsiaiškinta galimybė artimiausiu laiku pateikti pasiūlymus. Jungtiniame demokratiniame judėjime visi sprendimai gali būti priimami tik bendru sutarimu. Šiai sistemai apibendrintas visuomenės balsas yra neįdomus. tikrai negalės būti primesta kaip nekritikuotina dogma ar „vienintelė tiesa“. Vieno asmens pozicija. Viešojoje erdvėje jau vis garsiau skamba reikalavimas atkurti tikrą savivaldą.

kai Seime pritrūksta 92 . aš jūsų klausiu?! Čia genocidas. Po keliolikos minučių triukšmas vėl ima stiprėti ir kažkas surinka: . Žmonės ima skirstytis. bendruomenei) iškilusią problemą? Gal jis tikrai norėjo suteikti informaciją. Apie ką toliau kalba pranešėjas. kiek jau buvo „forumų“. kad ten nepatekęs nieko negalės nuveikti? Ar iš tikrųjų visuomeninis judėjimas yra tik tam. tačiau salėje labai maža jo besiklausančių. o kiti įrodinėja. kartu su jais rasti optimalų sprendimą? Jis pradeda pasakoti. vietoje. savo mažytį laisvalaikį pasirengusių visuomenei paaukoti specialistų grupė. kuriais pasitikėjome? Ar dabartinė valdančioji dauguma galų gale pajėgs įvertinti Jungtinį demokratinį judėjimą ne kaip kažkokius konkurentus. kaip pragyventi iš tokios pensijos? Už šildymą vėl atėjo „kosminė“ sąskaita. „santalkų“. atvykusio į tokį susitikimą. „kitų pasirinkimų“. neaiškios senų namų atnaujinimo programos. dėl interesantą netenkinančio savivaldybės tarnautojo atsakymo į seniau pateiktą prašymą ir t. užtrukęs porą valandų.Ar čia dar yra demokratija. Jis tik nori pagarsinti savo „istoriją“. Jaunimo bei vidurinio amžiaus atstovai tokiuose susitikimuose lankosi gana retai. dalis informacijos jau prarasta. o save parodyti: „išsirėkti“. kad skaitantysis net nesiruošia nieko klausti. kad nebesugeba susišnekėti du lyg ir to paties tikslo siekiantys žmonės. kad nuo Kovo 11-osios praėjo dvidešimt. kad tą valdžią reikia imti tuojau pat. Iš salės pašokęs žmogus veržiasi prie mikrofono. kad visus „negyvai užvaikytų“. kad padėtume tiems. baigiasi be jokių rezultatų.Ėėė.kurios tikslas – ne pribrendusias visuomenės problemas spręsti. kai lyg koks „Pilypas iš kanapių“ atsiranda neva alternatyvus „judėjimas“.. o kartais netgi supriešinti susirinkusius. O kokius rezultatus duoda keleto labai norinčių patekti „į televiziją“ veikėjų lakstymai po savivaldybę su kugelio porcijomis.. Vienas kitas dar bando išgirsti. Jau nebesuskaičiuotume. išprovokuoti beprasmiškus kivirčus dėl antraeilių ar net trečiaeilių dalykų. jau sunku susigaudyti. Iš salės pasigirsta šaižus sopranas: . kuria galima pasikliauti. veržiasi kitas: . jie dar nebūna grįžę iš darbo arba universiteto. nes vienas jau buvo Seimo narys. trečias piktinasi. Santykinė tyla trumpam įsiviešpatauja. tačiau kol susirinkusieji šiaip taip susikaupia. cituoja Kantą ir Andrių Kubilių. O kokie galutiniai šių bruzdėjimų rezultatai. o nuo pergalės Žalgirio mūšyje – net 600 metų. Pasakęs. atlėkęs į mitingą su šake? Vos tik susiburia pozityviam darbui nusiteikusių. Vadinamasis „susitikimas“. jau trečią kartą primena. ir tikėjosi pasitarti su tos bendruomenės nariais. kaip nustatoma rinkliava už šiukšles (nors susitikimo tema buvo visai kita). kad žmogus norėjo išsiaiškinti. nors jis turįs tiek energijos. kad jo į kažkokias pareigas kažkodėl nepasiūlė. Ar normalu. tačiau jau be jokio entuziazmo. kad kalbės „labai trumpai“. Vienam atrodo. kuriuose vieni aiškina. dešimt minučių. čia diskriminacija!!! Tik po keliolikos pompastiškai išrėktų frazių paaiškėja.t. kainos kyla. Dabar pasijuskime mero ar kito atsakingas pareigas užimančio žmogaus. suvaidinti mėgėjišką „cirką“. o kaip galingą jėgą. kurios susirinkusieji nėra net girdėję. kitas rėkia. pasideda smulkiai prirašytus lapus ir ima skaityti. bet dabar į šią poziciją nebesiveržia. Jis skaito ir skaito. kol paaiškėja. kad nepaisoma labai svarbios nuomonės. Praeina penkios. kad judėjimas būsiąs dar viena partija. Gal jis atvyko tvirtai nusiteikęs aptarti miestui (miesteliui. kad nieko gero nenuveikta. neva siekiant išsiaiškinti „kugeliškiausią“ savivaldybės darbuotoją? Ką iš tikrųjų bando pasiekti rėksnys. ko čia jo dar klausytis! Kokius jis čia makaronus ant ausų kabina? Visa jų taryba – vagys! Ir tas – toks pat!!! Kai kurie susirinkusieji ima tildyti rėksnį. Vis tik pradėjus dirbti. Pareigūnas dar bando į kai kuriuos klausimus atsakyti. Į susitikimą atvykęs pareigūnas bando sugrįžti prie susitikimo temos. kuri nori perimti valdžią. o kitas nebuvo ir mano. kad kažką „nuverstų“ ir kitą „pastatytų“? Ar galų gale pajėgsime taip veikti. bet vėl pasipila klausimai ir priekaištai dėl nevalytų gatvių ir kiemuose slidinėjančių automobilių. gyvenvietei. Tuo metu. sūnus Airijoje sužeidė ir darbą prarado . kai tokie renginiai vyksta.. Trockį ir Artūrą Paulauską. Pagaliau šiaip taip nutraukus šį „oratorių“.Jūs man pasakykite. pasipila komentarai. Susitikimo vedėjas siūlo pateikti klausimus..

Ar kruptelėjome. kad. Nors tikslios emigravusių apskaitos nėra. kad kilus grėsmei lietuviai savo valstybės .5 proc. žmonių pasakė. BE SAVIVALDOS NEBUS IR VALSTYBĖS Šių dienų Lietuvoje yra keletas sąvokų.palaikančių pozityvias permainas. pavyzdžiui. tačiau apie drastiškai mažėjantį gyventojų skaičių liudija ir tai. perskaitę tokias išvadas? Valstybė – tautos namai. Piliečiai negintų savo namų? Bet minėtame pranešime randame tokius paaiškinimus: „Lietuvos pilietybe dažniau didžiuojasi vyriausio amžiaus (nuo 55 metų). bet ir tiems. nei dešrytės. „mažiausiai aukotis dėl Lietuvos linkęs 18-25 metų jaunimas“. sąlygojo labai greitą mūsų išsivaikščiojimą. socialines ar net kultūrines problemas. Kelmės ar Joniškio apylinkes? O kai savivaldybėmis vadiname darinius. Tarp jų dažniausiai minime tokias sąvokas.. atstovai“. rinkėjų? 3. Pacituosiu keletą anų laikų studentiškų kupletų: „Nei mėsytės.. pavyzdžiui. tiek spaudoje. Tačiau iš okupacijos laikotarpio paveldėtas požiūris į valdžią. užimančio 97. kaip. Jei darnia plėtra laikytume atokesnių. Tuo tarpu vienas mūsų komiteto narys. kokios gūdžios stagnacijos laikmetis buvo sovietinės imperijos griuvimas. Tėvynei 93 . Tai kiek mūsų yra iš tikrųjų? Ir apie ką liudija tai. savivaldybių rinkimuose kai kur dalyvauja mažiau nei 40 proc. kurie. -----------------Dėkui Partijai. darni plėtra. tiek keliose internetinėse svetainėse buvo paskelbtas BNS agentūros pranešimas. apie pasirengimą ginti tėvynę „vienareikšmiškai teigiamai atsakė 6.. kad pastaraisiais metais netekome bene šešių šimtų tūstančių darbingų piliečių – mokesčių mokėtojų. kaip kaimo plėtra. kuriems dabar jau per trisdešimt.4 proc. kad šiuo metu Lietuvos gyventojų skaičius besiekia tik 1. tiesioginiais merų rinkimais ar „seniūnaičių“ parinkimais. kad nuo 1995/96 mokslo metų Lietuvoje jau uždaryta per tūkstantį mokyklų. remdamasis savo skaičiavimais teigė. tai ką tada tektų vadinti kaimo. žlugdymu? Įžūlesnio šių vietovių niokojimo vargu ar yra tekę kam nors matyti.. Tik raudonos vėliavytės. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė daug interviu su Kovo 11-osios Akto bendraamžiais. nuo didžiųjų pramonės centrų nutolusių vietovių ištuštėjimą. apklaustų Lietuvos gyventojų“. o visi kiti „nebuvo tuo įsitikinę“. Jokia paslaptis. kad kokia nors kosmetine direktyva. tai kuriam galui būtų prireikę „probleminėmis vietovėmis“ paskelbti Akmenės. o šios amžiaus grupės „dažniau nurodė. Pranešime teigiama: „35. negalinčius vykdyti esminių savivaldos funkcijų.8 milijono. tai kaip galima tikėtis. netekusių tikrojo turinio arba net virtusių savotiškais „moderniaisiais keiksmažodžiais“. Jei kaimo plėtra vadintume pastarųjų dešimtmečių pokyčius neurbanizuotose vietovėse. kad esant pavojui valstybės tikrai negintų“. Ne tik dabartiniams dvidešimtmečiams. negintų. kad su politinės nepriklausomybės ir ekonominės laisvės atkūrimu daugelis siejo ir geresnio medžiaginio apsirūpinimo viltis. kaip galinčią išspręsti visas ekonomines. atsiras prielaidos pilietinės visuomenės ugdymui? Ko iš valdžios tikimės? Su Sąjūdžio susiformavimu siejamas tautos ryžtas atkurti savo valstybę buvo natūraliai suvienijęs didžiąją gyventojų dalį. labai sunku suvokti. Anot visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės "Spinter tyrimai". pasiekus esminę politinę pergalę. savivalda. kuri gali padėti atsispirti mafijos bruožus įgavusiai oligarchijai ir įgyvendinti įsipareigojimus tautai? Ar gintume savo namus? Tą pačią vasario 16 d. Jau net oficialiai pripažįstama.9 proc. Lietuvos teritorijos. kad pilietybė jiems iš viso nesvarbi“.

sukurti „socializmą su žmogišku veidu“. Paprasčiausi būties daiktai buvo skirstomi pagal „talonus“ per anų laikų „profsąjungas“. kad ši politinė sistema yra antihumaniška. Sovietinio režimo sąlygomis net eiliniai žmonės. leido išlaikyti turėtas įtakingas pozicijas tiems. o kas ne. atseit. kad jo misija gelbėti sovietų imperiją žlugo ir kad kitaip net būti negalėjo. „jie“ iš mūsų neteisėtai atėmė.. Desperatiški „perestroikos“ ideologų bandymai išgelbėti šią imperiją nuo ekonominio kracho.. negu sovietiniais laikais. durų stovėdavo kriminalinių nusikaltėlių statytiniai. kaip kabutėse). valdiško turto pasisavinimo nebelaikė vagyste.. bet jie niekaip nepajėgė suvokti tautiškumo ir dorovinių vertybių viršenybės. pasisavinti). po eilinių rinkimų vėl išverčiantys kailį. leidžianti valdančiajam režimui kiršinti žmones.“ Net ir vyresnieji jau ima užmiršti. Kas atsitinka. Ištikimam anos sistemos auklėtiniui vis dar tebeatrodo. Jie priklausė nomenklatūrinei – „gerų vyrų“ kompanijai. Tačiau kas tuo metu galėjo sustabdyti „prichvatizatorius“? Tada buvo galima išgirsti tokius samprotavimus: . Tekdavo iš naujo svarstyti. kad neva kilniausius jo siekius sužlugdė piktavaliai senieji kompartijos dogmatikai arba vakarietiškoms nuotaikoms pasidavę naujieji mistiniai „separatistai“. kurioje dirbo per 60 mokytojų. „tvarka“ buvo puikiausia priemonė. Jie ir šiandien vienas kito laikosi. bet itin efektyviai veikianti. tada gavo galimybę pusvelčiui. jau atvirai pripažįstant. kurioje įtakingas pozicijas turėjo buvę kolaborantai. Prasidėjo kalbos. kas taps tuo laiminguoju. Paskelbus sprendimą neretai pasipildavo skundai (tarp jų – ir anoniminiai). kurie vogė. nors ir po kelis kartus pakeitę „partines iškabas“. kad išrinktasis esąs to nevertas. atsiprašant. neturėjo nė mažiausių sėkmės perspektyvų. kas gali teikti privatizavimo pasiūlymus.. už „čekius“ supirkti galėjusias ir toliau sėkmingai 94 .. kai pradėjo bankrutuoti gamyklos. Jai ištikimai tarnausiu. Tik tie. todėl ir „mums“ ne gėda „pasiimti“. kurie ilgus metus buvo priversti gyventi pagal okupantų „įstatymus“. Valdžia. Už privatizacijos įstaigų. buvo nerealu tikėtis. bet savęs niekada nevadino vagimis. Kad visuomenė tuoj pat po Kovo 11-osios suvoktų atkurtos valstybės turtą kaip neliečiamą tautos nuosavybę. rinkėjams balsavus už „patyrusius“. atvėrė kelią dar įžūlesniam. Neįvykdytas kolaborantų veiklos įvertinimas. stabdyti jų galimą susitelkimą ir bendruomeniškumą. pagal jiems duotą schemą sprendžiantys. Darbininkai buvo įpratę „parsinešti“. gal net kitą asmenį išrinkti. kad net „perestroikos“ architektu tituluojamas Michailas Gorbačiovas iki šių dienų nesuvokia. tikrąjį profsąjungų vaidmenį. Liūdna. esą jie „neišmano ekonomikos“. ilgus metus teikusios jiems vienintelį pragyvenimo šaltinį. kolektyvui buvo duodama „paskyra“ vienam automobiliui įsigyti. Jeigu rankšluostį dar gausiu. neturi „valdymo patirties“ ir pan. O kam dabar pasiskųsi? Grobstymo schema buvo labai paprasta.Už „taloną“ patalynei. „kombinuoti“.. Tokia. Jie sakėsi „mokantys gyventi“. Žmonės ėmė piktintis tik tada. t. valstybės turto grobstymui. kad norint įsigyti gremėzdišką (dabartinėmis akimis žiūrint) dviejų ar trijų durų rūbų spintą. Prasidėjo garsioji „prichvatizacija“ (nuo rusiško žodžio „prichvatitj“ – pagriebti. kad jie ims iš karto sąžiningai tarnauti savajai valdžiai. kai nėra savivaldos? Okupacinės sistemos klapčiukų pergalė 1992 metų rinkimuose. Mokyklos. Girdi. Ilgai svarstydavo „profsąjunga“ su „partine organizacija“ (šiandien negaliu tų žodžių rašyti kitaip.y. Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais atkurtą Lietuvos valstybę užgriuvę ekonominiai sunkumai privertė nemažą visuomenės dalį suabejoti dar taip neseniai vieningai išrinktų Lietuvos vadovų tinkamumu. o viršininkai tą valdišką „gerą“ net sunkvežimiais ir vagonais vežė. reikėjo kelias paras laukti eilėje prie parduotuvės. Su didžiuliu skausmu vadinamieji „perestroikininkai“ perėmė tezę apie daugiapartinę sistemą. kuriam bus suteikta teisė nusipirkti naują automobilį. nenuskurs. kurie priklausė šiam klanui.Anksčiau jie dar nors Maskvos bijojo. tarsi tikint.

susirinko per 1000 mokslo darbuotojų. Tačiau šie aktyvūs žmonės netrukus buvo apšmeižti. atleisti iš darbo. rajonų centruose. chemijos ar biologijos kabinetą. kurios projektuotų. viešojoje erdvėje nebevartojamas žodis „uždaryti“. Labai vaizdžiai šią schemą dar kartą neseniai priminė dabartinis Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius. kokia žala padaryta Lietuvai. kai ruošiamasi likviduoti kurią nors kultūros ar socialinių paslaugų įstaigą. „racionalizuoti tinklą“ ir pan. esą pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais buvo atsiradę svajotojų apie lietuvišką traktorių ar pakabinamąjį inventorių. pasirengusiose dalyvauti. kaip šias įmones modernizuoti. bandžiusių išsaugoti tautos rankomis per pastarąjį šimtmetį sukurtus ūkio objektus. Deja. stūksančius Vilniuje ant Tauro kalno. spalio 7 d. Kolaborantus ir kriminalines padugnes netikėtai suartėti paskatino itin profesionalios buvusių represinių struktūrų (KGB ir pan. patriotiškai nusiteikusių Kauno inžinierių ir aukštųjų mokyklų dėstytojų. į valdžią sugrįžus „patyrusiems“ kolaborantų klapčiukams šios mokslininkų grupės liko nereikalingos. kad ištisi Lietuvos regionai tapo nebeperspektyviais? Piliečių ar beteisių samdinių visuomenė? Maždaug prieš 15 metų teko bendrauti su grupe veiklių. Neseniai net į prezidentes kandidatavusi margaspalvė veikėja Kazimira Prunskienė susitikime su rinkėjais bandė ironizuoti. ką gamins Lietuva. kaip galima pertvarkyti jos pramonę ir paslaugų sistemą. Ne be jų pastangų Slovakija sugebėjo greitai išplėtoti savo ekonomiką ir net įsivesti eurą. Pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu šiam miestui buvo Pavenčių cukraus fabrikas ir Daugėlių statybinių medžiagų kombinatas. Buvo sužlugdytos ne tik tokios kažkada garsios gamyklos. O kur pasidėjo tų buvusių mokyklų mokinių tėvai? Ko siekiama dabar. Tokie „holdingai“ bei „investicinės bendrovės“ veikė praktiškai visuose stambesniuose miestuose. kodėl į Zarasų rajono Antalieptės triaukštę buvusią vidurinę mokyklą pernai rugsėjo pirmąją susirinko tik vienuolika pradinukų? Gal Valstybės kontrolieriaus įstaiga ar Generalinė prokuratūra pabandys suskaičiuoti. pavyzdžiui.) „specialistų“ konsultacijos. „Sigma“ ar „Kuro aparatūra“. niekuo Lietuvos nepranokusi. Gal kas žino. radioelektronikos ir kitas įmones. kaip parlamentinės grupės nariui teko tirti „Kauno Holdingo“ ir kitas panašias aferas. jei atsigaunant valstybės ūkiui prireiktų atkurti prieš kelis metus galvotrūkčiais uždarytą mokyklą? Kaip „optimizatoriai“ paaiškintų šeimos gydytojo sąvoką. įžūliai naikinant pasaulyje aukštą pripažinimą pelniusią muzikinio ugdymo sistemą? Dabar. Abi šios gamyklos iki šiol riogso išdaužytais langais ir užkaltomis durimis. išsklaidyti. Kai kurie ano meto aktyvūs „prichvatizacijos“ veikėjai bei jų rėmėjai iki šiol tyčiojasi iš idealistų. į Profsąjungų rūmus. kad po 20 metų į 95 . o kai kuriose srityse netgi gerokai labiau už ją suvargusi Slovakija nesijuokė iš savo specialistų. Kam ir kodėl reikėjo sužlugdyti statybinių medžiagų gamyklas? Gal važiuodami aplankyti vaizdingo ežero Anykščių rajone. Netrukus po steigiamojo suvažiavimo mokslininkai ėmė formuoti grupes. kodėl.veikti gamyklas. jei pas vadinamąjį šeimos gydytoją jau reikia važiuoti 40 ir daugiau kilometrų? Ar ne apie savivaldos nebuvimą liudija tai.). ši kandidatė niekaip negalėjo paaiškinti. maisto pramonės įmonės. tekstilės. dar okupacinio režimo sąlygomis kuriant nepriklausomą Lietuvos mokslininkų sąjungą. Tiesa. Tai ko stebėtis. kaip „Vilniaus grąžtai“. atnaujinant pasenusią sovietinio tipo pramonę. Dabar sakoma: „optimizuoti“. tarp kurios griuvėsių jau išaugo medžiai? Gal kas gali pasakyti. pritaikyti gaminti kitą. įkūrusių moderniausių automobilių gamyklų filialus. teikusios darbą tūkstančiams aukštos kvalifikacijos specialistų ir darbininkų. nagrinės. Šių eilučių autoriui teko dirbti organizaciniame komitete. bet ir avalynės. pavyzdžiui. miesteliuose ir net kaimo gyvenvietėse. Lietuvoje ir kitose valstybėse paklausią produkciją. vien nuo 1995 metų uždarius jau per tūkstantį Lietuvos mokyklų? Aišku. dauguma jų uždaryta ištuštėjusiose kaimo gyvenvietėse ir mažesniuose miesteliuose. atkūrusi nepriklausomybę. kad socialinės paslaugos taip nutolo nuo gyventojų. Kai kurie iš jų net susirado partnerius žinomose pasaulio firmose. fizikos. Kaip pavyzdį paimkime Kuršėnus (Šiaulių r. Jie suplanavo. kuriam po daugelio metų. 1989 m. kiek dabar kainuotų įrengti. kurie pirmaisiais nepriklausomybės metais bandė išgelbėti metalo apdirbimo staklių pramonės. esate atkreipę dėmesį į buvusią Rubikių plytinę.

kodėl? Ar turi teisę apie tai žinoti visų savivaldybių. kokias pajamas iš to turi mūsų valstybė. iš kurio kompensuojami dabartinės krizės padariniai. Demokratiškos valstybės. Privatininkai esą tvarkytųsi daug racionaliau. bet ir jos gelmių turtai. kad naudoti šią naftą automobiliniam kurui gaminti – ekonominė kvailystė. medžių veislių selekcija. Nors leidimas įsigyti žemę užsieniečiams oficialiai įsigalios tik po metų. Tačiau yra ir kita šios problemos pusė. Kodėl dabar. Naujos verslovės vis vien iškils. miškų kokybės gerinimas. esą jų kvalifikacija ten pasirodžiusi nepakankama. susidaro itin palanki terpė savivalei. kurioje šią problemą nagrinėjo ne tik miškininkai praktikai ir mokslininkai. kad ne vienas yra girdėjęs apie vadinamuosius Norvegijos „naftos pinigus“ – specialų fondą. nėra ko rūpintis. valstybei priklausantys miškai tvarkomi neefektyviai. Cituoju iš joje priimtos rezoliucijos: „Lietuvoje veikianti valstybinių miškų valdymo sistema yra viena iš esminių prielaidų stabiliai medienos sektoriaus veiklai. kad bent dalis skaitytojų yra girdėję apie geoterminės energijos šaltinius – karšto požeminio vandens išteklius.. juk svarbu ne tik žemės paviršius.dešimtąjį (jubiliejinį) suvažiavimą susirinko vos per 80 delegatų? Koks mokslininkų potencialas šiuo metu dar likęs Lietuvoje? Kiek čia įgijusių aukščiausią išsilavinimą jau išsibarstė po platųjį pasaulį? Nebūkime naivūs: tik nedaugeliui iš emigravusių pavyko svetur rasti darbą pagal specialybę. tyliau. esančius didžiulėje vakarų Lietuvos dalyje.“ Miškų valdymas – tai ne tik jų iškirtimas ir medienos pardavimas. esą ta lietuviška nafta niekam netinka. tačiau ilgalaikėje perspektyvoje miškų vystymuisi būtų ypač žalingas. Tik kuo tada tampame mes? Vėl svetimųjų samdiniais? Pagaliau. kai šitiek tauškiama apie alternatyvius energijos šaltinius. Ar mūsų valstybė turi arba bent bandė formuoti tokį fondą? Kai lietuviška nafta buvo surasta. Kaip manote. kuriose išgaunama nafta. gyventojai? O gal jie laikomi „pašaliniais“. kad ji yra ypatingai aukštos kokybės. nes ta žemė „geografiškai“ liks Lietuvoje.. pavyzdžiui.. kas pajėgtų nupirkti tūkstančius hektarų užimančius valstybinių miškų masyvus? Net tarp 96 . esą čia nieko baisaus. dabartinėje viešojoje erdvėje tokios informacijos nematyti? Kas ir kada ją paskelbs? Ar turi teisę ne tik Kintų. Todėl šiuo atveju mus labiausiai turėtų dominti išsami informacija: kiek iš tikrųjų tos naftos turime. bet ir visų kitų su šia problema susijusių vietovių gyventojai bei visa Lietuva apie tai žinoti? Prieš porą mėnesių vėl pasigirdo siūlymų panaikinti Generalinę miškų urėdiją ir privatizuoti visus Lietuvos miškus. Kintų bendruomenė laimėjo tik tarpinį mūšį.. papildančiai ekonominį šalies vystymąsi. bet ir medienos perdirbėjai bei įvairių regionų atstovai. kiek naftos kasmet išgauname. Koks šių dienų verslininkas investuotų į programas. Tikiuosi. Deja. nes ji tinkama žymiai vertingesnės produkcijos gamybai. Kai kurios miškų priežiūros programos. O dabar jau pasirodo rašliavos. trunkančios šimtą ir daugiau metų. Iš centro visko neaprėpsi net nedidelėje valstybėje. su kuriais visai nebūtina dalintis šia informacija? Neseniai teko dalyvauti konferencijoje. nebesigirdėti planų pasinaudoti turimais geoterminės energijos ištekliais? Neseniai pranešta apie Kintų (Šilutės r.) bendruomenės pastangas neįsileisti asmenų. kiek verslovių šiuo metu veikia ir kas jas valdo. yra ilgalaikės. Atseit. o buvusio okupacinio valdiško dienraščio redaktorius sugebėjo jį paversti savo šeimos privačia nuosavybe? Nedemaskuotų vagysčių procesas tebesitęsia iki šiol. nors ir už kelių kilometrų.> Valstybinės reikšmės miškų pardavimas ar privatizavimas turėtų tiktai trumpalaikę socialinę ekonominę naudą. mokslininkai pranešė apie tai. Atseit. kurių teritorijose driekiasi valstybiniai miškai. urėdijos neužtikrina pakankamo pelno. <. Konferencijos dalyvių nuomonė buvo gana vienareikšmė. tačiau kiek kitų valstybių atstovai jos jau supirko per vadinamus „trečiuosius asmenis“? Neguoskime savęs. kurios atsipirks tik po šimto metų? Pagaliau. Atitinkamų įstatymų projektai į Seimą stumiami kiek galima skubiau ir. Tada buvo sakoma. panūdusių šioje teritorijoje įrengti naujas naftos versloves. turi daug pranašumų. Kai nėra savivaldos. Kas galėtų paaiškinti. Tikiuosi. Štai šią veiklą iš tikrųjų būtina laikyti tikros savivaldos apraiška. Ir nereikia iš savęs tyčiotis. kaip buvęs gamyklos partorgas tapo jos savininku.

„Savojo kiemo“ interesų iškėlimas virš visos valstybės interesų nėra pilietinė savivalda. Akivaizdu. iš viršaus primestos autokratinio „vietinio valdymo“ formos neturi nieko bendro su savivalda. gali ryžtis tik piktavaliai arba visiškai nesusigaudantys miškininkystėje. Savivalda įmanoma tik tada. tačiau iš tikrųjų visuomenės bendruomeniškumas yra labai sumenkęs. Susitelkusios. kam netrukus atitektų dabar mūsų valstybei priklausantys miškai. jos pirmininką bei nusistatyti daugumai priimtinas bendrabūvio taisykles. nevyriausybines organizacijas bei įvairius klubus. darbovietėse. įskaitant ir gamtą.t. Poreikis jungtis į grupes bei organizacijas. Tačiau pagal dabartines kainas toks sandėris būtų visiškai prieinamas kitų valstybių struktūroms. Antra. esą „eilinis žmogus“ nieko negali pakeisti. Jos yra neatskiriamos nuo bendro individų socializacijos proceso. tai valstybės piliečių galimybė apginti savo interesus. hiperemigracija ir netgi savižudybės. susiformuoja deviacinės grupės. vyksta nuolatiniai konfliktai. Stiprėja nuostata. stogo ir sienų remonto organizavimą ar automobilių stovėjimo aikštelės projektavimą. iškyla apsišaukėliai. savo pozityvius interesus suvokusios bendrijos per kurį laiką teigiamai paveikia net į jas užklydusias sutrikusios elgsenos asmenybes. kuriose tokių pirminės savivaldos institucijų nepavyksta sudaryti. o politika – kaip nešvarus savanaudžių grupuotės verslas. O kiek turime rėksnių. nešvara. suprasti ir atjausti. Neveltui sakoma. nusikalstamumo augimas. Savivaldoje dalyvaujančių piliečių interesai niekada nebus priešiški bendriems demokratinės valstybės interesams. apsaugą. kad nesuprastų. šiaip jau nepažįstantys artimiausių kaimynų.) išryškėja mokymo įstaigose. Net didmiesčio daugiabučio gyventojai. išankstinės neigiamos nuostatos. kas jau yra bandę tokius susirinkimus rengti. papasakotų apie neįtikėtinai sunkias pastangas. Pabandykite. 4. Vietovėse. nepasitikėjimas netgi artimiausiais žmonėmis. Tos pačios klasės mokiniai ar studentų grupės nariai išsirenka seniūną ir jo pavaduotoją. namo tarybą. pretenduojantys tapti gatvių ar kaimų „karaliukais“. Pirma. su ja nesiskaitanti. Neatskiriamais tokių vietovių bruožais tampa nesveikas gyvenimo būdas. vis tik yra linkę išsirinkti laiptinės „vyresnįjį“. Vis labiau ryškėja pasimetimas. pirmininkus.pačių turtingiausių Lietuvos verslininkų tokių neatsirastų. REIKIA SAVIVALDOS. atsidūrę tokiose bendrijose. kai patys piliečiai turi galimybę ir nori būti atstovaujami. kurie dėstys savo pageidavimus ar net ultimatyvius reikalavimus. teritorinėse bendrijose. išpardavinėjant juos po keletą hektarų. o iš kitos – jų pačių savarankiškai prisiimta atsakomybė už toje vietovėje esančius žmones ir viso jos visuomeninio turto. pilietinio susitelkimo visos tautos labui. gebėjimo vienas kitą išgirsti. tarybas ir pan. plinta abejingumo ir saviizoliacijos nuotaikos. kad mūsų visuomenė „pabunda“ tik tada. Tie. kultūrinės veiklos organizatorių ir t. sukviesti daugiabučio namo gyventojus ir aptarti bendro sutarimo reikalaujančius klausimus: namo renovaciją. kai gauna padidintas sąskaitas už šildymą ar kitas komunalines paslaugas. ir nejaučiantys poreikio juos pažinti. Iš vienos pusės. Šių dienų Lietuvoje vis labiau pasigendame į politinę pergalę mus atvedusio visuomenės solidarumo. aptarti bendrus interesus ir išsirinkti jas atstovaujančius asmenis (seniūnus. kurių buto durys yra toje pačioje laiptinėje vos už pusmetrio. jos interesų nepaisanti struktūra. Nors oficialiose ataskaitose pateikiami įspūdingi skaičiai apie piliečių vienijimąsi į bendruomenes. Tvarkingesni asmenys. chamizmas. pavyzdžiui. demokratinėje valstybėje niekada neatsiras viena su kita konfrontuojančių „grafysčių“. Savivaldos užuomazgas matome mūsų kasdienybėje. O smulkinti miškus. Be pilietinės visuomenės jokia savivalda negali susiformuoti. O NE JOS IMITACIJŲ Savivalda – neatskiriamas brandžios visuomenės bruožas Savivaldos esmę išreiškia du neatskiriamai susiję procesai. Ryškiausios tokios padėties pasekmės: perdėtas individualizmas. stengiasi nedelsiant iš jų pasitraukti. bet patys nė piršto 97 . bandant išjudinti žmones. kad miškų privatizacijos idėjų šalininkai nėra tokie naivūs. nebesusigaudymas sparčiai kintančioje aplinkoje. Valdžia vis labiau suvokiama kaip savo prigimtimi visuomenei priešiška.

nei kelių šimtų tarnautojų. tai – valdžios pareiga. Tačiau po antrųjų Seimo rinkimų į valdžią sugrįžę kolaborantų statytiniai šias neatidėliotinas reformas netrukus užblokavo. pamatę. Per dvidešimtmetį savivalda nesukurta Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje visas dėmesys buvo skirtas savos centrinės valdžios suformavimui. Iš darbo grupės parengto projekto ištraukę apskričių sąvoką. Visiškai akivaizdu. Vandališkai nuniokoti buvusių okupacinių struktūrų palikti objektai: sandėliai. iki 1989 metų dirbęs LKP CK agropramoninio komplekso skyriaus vedėjo pavaduotoju. t. todėl jie iš paskutiniųjų stengėsi jas stabdyti arba bent iškreipti jų esmę. Demokratinės reformos juos gąsdino. Jose daugiausia liko tie patys. Šiose struktūrose prieglobstį susirado vadinamieji „SSKP platformininkai“. pas Landsbergį“. o naujos jų funkcijos neapibrėžtos. Tuometiniai valdantieji ryžosi suvaidinti reformą – sovietinius „rajonus“ pervardino savivaldybėmis. Žmones. jie visiškai iškreipė jų paskirtį. siekiant pasiglemžti tai. išplito „naktinės privatizacijos“. kaip pavyzdžiui. kurie sugeba savo „išmintį“ reikšti. tikėdamiesi naujomis sąlygomis adaptuoti iki 1940 metų sukurtą savivaldos sistemą. mechaninės dirbtuvės ir t. okupaciniam režimui uoliai tarnavę pareigūnai. Tačiau mūsų grupė steigti naujus „rajispolkomus“ nesiūlė. Adolfas Šleževičius valsčiaus įstaigą suvokė kaip sovietinio „rajono vykdomojo komiteto“ analogiją – kelių aukštų pastatą su daugybe darbuotojų ir gausiu aptarnaujančiu personalu. Tokia sistema su nežymiais. Vietinės valdymo struktūros nebuvo pakeistos. Dieveniškėse tokio pastato neišvydęs jis gal net ir nuoširdžiai (pagal jo supratimą) išsigando. Valsčiaus institucijai pagal grupės numatytas funkcijas nereikėjo nei griozdiškų daugiaaukščių pastatų. Jei pirmieji vadovavosi atkurtos Lietuvos Respublikos tęstinumo principu. kurie buvo visiškai abejingi tautos politinės ir kultūrinės laisvės siekiams bei nuo pirmojo išgąsčio atsitokėję kolaborantai. kuriuos matome „plušančius“ dabartinėse „rajonų savivaldybėse“. o kitur ir visai atvirai jie kenkė atsikuriančiai Lietuvai. kas pereinamuoju laikotarpiu tapo lengviau prieinama. tik susėdę prie alaus ar „šnapso“ butelio? Išsipliurpia ir išsiskirsto. kad juos įgyvendintų. „blogai padėta“. Savivaldos atkūrimo klausimai tarsi iškrito iš tuometinės aktyvios visuomenės akiračio.nepajudins.vadinamosios LDDP požiūriai į vietines valdžios institucijas. Teko dirbti grupėje. savivaldos institucijų apibendrinančią grandį (kaip buvo nepriklausomoje prieškario Lietuvoje) paversdami Vyriausybės padaliniais. laikinųjų administracijų atsiradimas žemės ūkio struktūrose. Mūsų grupės parengti projektai net nebuvo pateikti svarstymui. Šiai grupei vadovavo būsimasis Klaipėdos universiteto rektorius. okupacinio režimo primestų „rajonų“ struktūros. Vienur paslapčia. Svarbiausias grupės uždavinys buvo sukurti tokią savivaldos sistemą. kolchozinės santvarkos šalininkai ir mėgėjai pasinaudoti sumaištimi. Anot jų. kad ir dabartiniai valdantieji nesuinteresuoti nei savivaldos struktūros 98 . kad bus nelengva tokią struktūrą sukurti. kad naujoji valdžia nesiruošia jų persekioti ir bausti. taip sakant. bazės. netgi gyvenamieji namai bei butai. tai į valdžią sugrįžusieji „buvusiųjų“ statytiniai niekaip negalėjo atsiplėšti nuo sovietinės sistemos vaizdinių. Netrukus išryškėjo visiškai skirtingi Sąjūdžio ir persidažiusios kompartijos . ką reiškia Dieveniškėse valsčių sukurti? Dieveniškės – Šalčininkų rajono pakraščio vietovė.Ar įsivaizduojate. nebesaugoma. kuri atitiktų savarankiškos valstybės poreikius ir kokybiškai skirtųsi nuo Lietuvai visiškai svetimų. Vertindamas mūsų darbo grupės parengus projektus jis to meto spaudoje tėškė: . Bene geriausiai netikėtą į valdžią sugrįžusiųjų požiūrį išreiškė 1993 metų kovą premjeru tapęs asmuo.y. prof. neesminiais pakeitimais išsilaikė iki šiol. Apie kokią savivaldą galime kalbėti su tais. vietiniai vadukai tyčiodamiesi siuntė „teisybės ieškoti. Atkuriamasis Seimas bandė inicijuoti savivaldos kūrimą. Stasys Vaitekūnas. aerodromai.. 1992-1993 metais rengusioje savivaldos ir administracinių – teritorinių vienetų įstatymų projektus.t. iš trijų pusių apsupta Baltarusijos. Jas paskatino ir kai kurios centrinės valdžios klaidos.. Tokiose akcijose aktyviausiai dalyvavo asmenys. Staiga ištuštėjo kolchozų tvartai. sandėliai. besipiktinančius stiprėjančiu chaosu. Tuo metu suklestėjo absurdiški valstybės turto perkainojimai pagal „likutinę vertę“.

kurios po kitų Seimo rinkimų atvertų kelią demokratinei savivaldos sistemai Lietuvoje sukurti. Tikėtis. kuriame užsimota atnaujinti regiono plėtros planą. kuo pagrįsti šie skaičiai. Pirmiausia būtina apsispręsti. Tačiau atsibundanti visuomenė gali priversti imtis permainų. nei pilietinio ir dorovinio nusiteikimo. 99 . kad jos nedisponuoja net būtiniausia pirmine socioekonomine informacija.pokyčiais.y. Prezidentė pareikalavo rengtis nors tiesioginiams merų rinkimams. Yra ir atsarginis variantas: gal būt pavyks įtikinti visuomenę. ar begalime gyventi pagal vieno lygmens savivaldos sistemą. nors ir gana aptakaus Konstitucinio teismo sprendimo. socialinių paslaugų priartinimą prie gyventojų. t.y. skiriant arba nutraukiant finansavimą vienai ar kitai programai priklausomai nuo to. Dabartinės „savivaldybės“ yra paverstos klusniomis sustabarėjusios centrinės sistemos nurodymų vykdytojomis. Centrinė valdžia. o gal reikėtų kokio nors referendumo. Vis tik vertinant dabartinį apsimestinį centrinės valdžios aktyvumą negalima nematyti. kurie iki šiol atmesdavo reformos būtinybę. Net dabartinis premjeras. kurių „partijų“ atstovus beišrinktų. staiga ėmė keisti toną: girdi. Ką galima planuoti. iki šiol demonstravęs nepalaužiamą „skepticizmą“. vadinamoji „partinė“ sistema ilgam užtikrino jų ramybę: nežiūrint. kad Seimui pritrūko laiko reformai. nei rinkimų į savivaldybes sistemos reorganizavimu. pavyzdžiui. realią valdžią išlaiko ta pati. nežiūrint ją nepalankiai įvertinusio. jeigu nežinoma. t. kokia administruojamos teritorijos gyventojų struktūra. visuomenės pilietiškumo ugdymą beveik niekur neužsimenama. nes labai sudėtinga Konstitucijos pataisų priėmimo procedūra. Vis labiau ryškėjanti ekonominė ir socialinė destrukcija verčia nuo dabartinės imitacinės sistemos pereiti prie tikros savivaldos. Savivaldybių atstovai negali apibūdinti nei jų administruojamose teritorijose esančių žmogiškųjų išteklių. Čia nėra nei tam būtinos kompetencijos. tikrai neverta. „partijų programose“ įrašytas nuostatas ir rinkėjams seniai duotus pažadus. kurios ‚partijos“ atstovas yra meras arba kuri „partija“ turi daugumą taryboje. o apie dorovinių vertybių prioritetą. vertindamas siūlymus atsisakyti balsavimų pagal „partinius sąrašus“. kad jos pasirinktoji taktika nukreipta tik į vieną tikslą – kaip eilinį kartą vėl suvaidinti reformą. Edukacinės problemos apžvelgiamos paviršutiniškai. juos labiausiai gąsdina. Būtent atsisakymas nuo dabartinės rinkimų sistemos. jau prakalbo apie sisteminės reformos būtinybę. Savivaldybėse nerenkama ir neanalizuojama net būtiniausia statistinė informacija. kad vieno lygmens sistema iškreipia net pačią savivaldos esmę. apie kuriuos šnekama jau daugiau kaip dešimtmetį. Stokojama elementarių duomenų apie naujų gyvenamųjų zonų plėtrą prie tiesiamų arba rekonstruojamų kelių. nei verslo objektų struktūros. o į gamybinius pastatus. kuriam surengti eilinį kartą pritrūks parašų. koks yra jų tikrasis poreikis ir koks tokių „mokymų“ ekonominis efektas. vis daugiau galių sutelkianti savo rankose. Demokratinio pasaulio praktika rodo. kad dabartinis Seimas pajėgtų imtis kardinalių savivaldos sistemos reformų. Net tie „pirmieji asmenys“. Diskutuojant su pasitarime dalyvavusių savivaldybių atstovais dar kartą pasitvirtino. be kurios apskritai joks planavimas yra neįmanomas. kaip ji keičiasi. tiek centrinėje valdžioje. ir kiek šioje teritorijoje yra darbo vietų? Plėtros planuose. tačiau niekas negali paaiškinti. Prieš kelias dienas teko dalyvauti pasitarime. reikia vykdyti Konstitucinio teismo sprendimą. vis labiau įsitvirtinanti oligarchinė struktūra. Dabartinė Lietuvos „savivalda“ – jokia savivalda. tiek vietos bendruomenėse. matome įspūdingus skaičius apie numatomus „mokymus“ jauniems ūkininkams bei užsiimantiems neagrariniu verslu. pademonstruoti „pokyčius“ nieko iš esmės nekeičiant. Lūkesčiai ir galimybės Vis tik savivaldos reformos tema jau tapo viena iš labiausiai dominuojančių viešojoje erdvėje. apie rekreacinių išteklių efektyvesnį panaudojimą. Apie tai vis garsiau diskutuojama tiek žiniasklaidoje. pavyzdžiui. tarsi būtų orientuotos ne į žmones. Seime per pastaruosius keletą mėnesių įvyko „jubiliejinės“ ir „eilinės“ savivaldos problemų nagrinėjimo konferencijos. Stagnacinis režimas. bet kurią savivaldybę gali paveikti finansiniais svertais.

trečiasis – apskritis. Įvedama tarybos narių tiesioginio atstovavimo gyventojams ir atšaukimo tvarka. kaip konservatyvioji. krikščioniškosios demokratijos. kurie valdo 50-60 tūkst. tautininkų. jungiantis apytiksliai nuo 10 iki 30 tūkst.tiesiogiai renkami vietinio arba regioninio lygmens politikai. kurio nežengus neįmanoma jokia savivaldos reforma. pavyzdžiui. Tik atkūrus efektyvią vietos savivaldą nebegilės praraja tarp gyventojų ir valdžios. valstybės turto užvaldžiusiam oligarchijos slibinui. Tuo tarpu vos ne visos lietuviškos partijos skelbiasi esančios „centristinėmis“: grynojo centro. kad Lietuvoje užregistruota net 40 partijų. iš kurių skaudžiausios: masinis visuomenės nusivylimas ir hiperemigracija. darbininkus. VIETOS SAVIVALDOS REFORMOS ATIDĖLIOTI NEBEGALIMA Savivaldos sistemos pasaulio valstybėse formavosi šimtmečiais. Kur dar egzistuoja tokie „savivaldos“ dariniai. kur seniūnijoje dirbtų 5-6. o iš tikrųjų tarnauja tam pačiam jau 95 proc. kad tikroji savivalda (ypač kaime) prasideda nuo to lygmens. socialdemokratinė. o apskrityje – ne daugiau 50 tarnautojų. antrasis – valsčius. Kaip jau buvo minėta ankstesniuose šio ciklo straipsniuose. smulkiuosius verslininkus. Mūsų valstybė jau neteko tiek galinčių joje dirbti piliečių. Tebesitęsianti stagnacija jau sukėlė gana sunkias pasekmes. Daug racionalesnė būtų buvusi ne kartą Lietuvos mokslininkų pasiūlyta tokia savivaldos schema: seniūnija – valsčius (miestas) – apskritis. Pabandykime įsivaizduoti tokį trinarį šių dienų savivaldos modelį. atmesdami siaurų egoistiškų grupių statytinius. Keleriopai sumažėja popierinių dokumentų srautas. Visi šių darinių vadovai . liberalioji.y. nes patys gyventojai pasijus labiau matomi ir gerbiami. kad savivaldybių tarybų rinkimuose prie urnų ateina vos 37 proc. rinkėjų? 5. savąja ir kaimyninių šalių patirtimi bei naujausiomis socialinių mokslų išvadomis. kad tolesnis jos ištuštėjimas tampa vis rimtesne kliūtimi tolesnei ūkio ir kultūros raidai. stambiojo verslo atstovus. Ar bereikia stebėtis. aplinkosaugininkų („žaliųjų“). Todėl vis stiprėja įspūdis. centro kairės arba centro dešinės. Tiesiogiai renkami ir visų šių savivaldos institucijų tarybų nariai. ekonomikos pokyčiai. Kuo greičiau šią stagnaciją pavyks nutraukti. bet mažai ką gali spręsti savarankiškai. 100 . Geriausiai žinomos tokios ideologijos. orientuojasi į specifinį elektoratą. etnokultūros ypatybės ir netgi geografiniai vietovių ypatumai.seniūnai. yra atsisakymas savivaldybių tarybų rinkimuose balsuoti pagal „partinius sąrašus“. Pirmasis lygmuo – seniūnija (tiesioginiai seniūnų rinkimai). valsčiuje (priklausomai nuo jo teritorijos dydžio. Savivaldos institucijos kuriamos. Nefunkcionuojant savivaldai. Naujosios informacinės technologijos leidžia efektyviai valdyti visus strateginiam bei operatyviniam valdymui būtinos informacijos srautus. valsčiaus viršaitis (meras) ir apskrities viršininkas . kuriame žmonės vieni kitus pažįsta ir gali pasiūlyti į jos institucijas autoritetingiausius asmenis. kad Lietuva pamažu grįžta į vienpartinę sistemą: „opozicija“ ir „pozicija“ nesutarimus demonstruoja tik prieš televizijos kameras ir radijo mikrofonus arba laikraščių puslapiuose. atsižvelgiant į tautines tradicijas ir siekiant jas išlaikyti bei puoselėti. o į „visus“. bendruomenės niekada negalės atlikti iniciatyvos „iš apačios į viršų“ skatintojo. Klasikinės politinės partijos sąvoka byloja. Žiniasklaidoje skelbiama. nesiskaitančius su visuomenės interesais. Demokratiškų Europos valstybių savivaldos sistemos remiasi Europos vietos savivaldos chartija. tuo greičiau ir visa valstybė pasuks spartesnės pažangos keliu. Jas sąlygojo istorijos lūžių pasekmės. gyventojų ir didžiules teritorijas. Ryškiai skiriasi kairioji ir dešinioji ideologija. atsikratanti jai visai nebūdingo Vyriausybės padalinio vaidmens ir tampanti savivaldos interesus apibendrinančia institucija. Šios institucijos gana operatyviai reaguoja ir į mūsų laikmečio iššūkius. dabartinė Lietuvos savivaldos sistema neatitinka laikmečio reikalavimų.Antrasis žingsnis. kad ji turi savą ideologiją ir atstovauja tam tikrai rinkėjų sluoksniui. t. pilietinės visuomenės ugdytojo vaidmens. gyventojų arba miestas (išskyrus penkis didžiuosius Lietuvos miestus). gyventojų skaičiaus ir kitų esminių ypatybių) – 20-40. Jų programos orientuotos ne į atitinkamą visuomenės sluoksnį. nes jų veiklą riboja būtiniausių poreikių neatitinkantys vietos biudžetai? Tarptautinė patirtis rodo.

Panašu. Tačiau kaimo socioekonominės problemos pastaruoju metu netgi gilėja.. veikia Vietos veiklos grupės (VVG). taikant „vieno langelio“ sistemą. Visa tai vadinti kaimo plėtra liežuvis nebeapsiverčia. Nuo kaimo gyventojo tolsta būtiniausios socialinės paslaugos. Vienaip ją galima formuoti neurbanizuotose. kaip „našus. kad kas nors rimtai būtų susidomėjęs kaimo likimu ir naujojoje prezidentūroje. gyventojai vienas kitą visai neblogai pažįsta. Kaimiškojoje vietovėje. ar daug kas pritartų rėksniams. kad ir čia gyvuoja seniai žinoma nuostata: „Plėšykis. kitaip nedideliuose miestuose – atokesnių rajonų centruose bei mažuose miesteliuose. kultūrinė aplinka. Ištuštėjusios sodybos baigia susmegti į žemę ir supūti arba jas praryja piktavalių vandalų sukelti gaisrai. ar įmanoma sukurti savivaldos modelį. spiegiantiems. Vargu. t. Šių negatyvių procesų fone išties veidmainiškai atrodo rajonų strateginės plėtros planuose įvardijami tokie „prioritetai“. dar kitaip didmiesčiuose. išsilavinimo ir profesinio pasirengimo šių vietovių gyventojai jaučiasi turintys daugybę bendrų interesų. net ten. o mes palauksime. kad „visi valdžioje – vagys“. riogso apleistų ūkinių pastatų griuvėsiai. tačiau šios pastangos nesulaukia rimto visos Vyriausybės palaikymo. Jei pirmajam esminės kaimo plėtros problemos rūpi ne daugiau negu užpernykštis sniegas. Ilgamečiai mūsų tyrimai rodo. Nematyti. buitinių patarnavimų) galimybės. keliolikos efektyviau tvarkomų ūkių.“ Ministro iniciatyvą padėti ūkininkams tiesiogiai realizuoti savo produkciją ir gauti veiklos sąnaudas atitinkančias pajamas itin teigiamai vertina tiek žemdirbiai. Nežiūrint skirtingų pragyvenimo šaltinių. rečiau apgyventose vietovėse. tiek vartotojai. socialinių paslaugų (švietimo. Tačiau nei dabartinis Kaimo reikalų. kur sodybos yra nutolusios viena nuo kitos per kilometrą. Menkaverčiais krūmokšniais užželia buvę dirbamos žemės plotai. vietos savivaldos struktūra institucijų ir jos veiklos turinys ženkliai priklauso nuo vietovės specifikos. nesiuntinėjant jų po tos pačios įstaigos padalinius ar kitas įstaigas. Pasikartosiu. Sutelkus pozityvią politinę valią tokią savivaldos schemą galima įdiegti gana operatyviai. Kaimo bendruomenių skaičius seniai perkopė tūkstančio ribą. nes jokios dalykiškos ir nuoseklios veiksmų programos jis neturi nuo pat susiformavimo. kuris vienodai efektyviai veiktų mieste ir kaime.o klientai aptarnaujami. Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje vykusi diskusija patvirtino. tačiau bent iš dalies leido atkurti ūkininkų pasitikėjimą šios veiklos tikslingumu ir sustiprino jų pozicijas derybose su stambiaisiais supirkėjais ir perdirbėjais. Kol nesuvoksime. Lietuvos kaimas vis labiau stumiamas prie išnykimo ribos. kol tu patrūksi. Jiems rūpi vietovės jaukumas ir bendruomenės saugumas. Daugelyje tokių vietovių jau atkuriamos bendruomeninio judėjimo tradicijos. t. kad „reikia tuoj pat paleisti visą Seimą“.y. Nors ir labai teigiamai reikia vertinti dabartinio Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus pastangas suaktyvinti ūkininkų veiklą. Savivaldos specifika kaimiškosiose ir miesto vietovėse Kaip jau minėta. kėpso prieš keliolika metų numestos žemės ūkio technikos likučiai. Ministro ir jo komandos pastangų dėka žymiai skaidriau panaudojama ir Europos Sąjungos parama. sveikatos apsaugos. apsirūpinusių šiuolaikine našia technika ir jų gaunamo didesnio derliaus.. konkurencingas žemės ūkis“ bei „tvari kaimo plėtra“. per kurią išryškėja noras blokuoti seniai pribrendusias vietos savivaldos reformas. kad kol kas dar sunku pasakyti. kelių būklė ir daug kitų dalykų. tai antrasis gana dažnai užsiiminėja demagogija. Dirbančiųjų kaimo vietovėse skaičius nesulaikomai mažėja.y. nes jis esąs „nekonstitucinis“ arba pastarosiomis dienomis išryškėjusiems vadinamosios „opozicijos“ mėginimams pasinaudoti tik pradedančiais ryškėti ekonomikos atsigavimo ženklais. kad „tiesioginiais merų rinkimais“ jo problemų tikrai neišspręsime. nei Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetas jokio pasitikėjimo nekelia. kad nežiūrint vienur kitur išryškėjančios pažangos. kurios buvo nutrauktos per ilgametę okupaciją. kad 101 . Neseniai sukurtas Lietuvos kaimo tinklas. Nors turgeliai ir neišsprendė visų realizavimo problemų.

kurie neturi reikiamos kompetencijos ir visiškai nesuvokia. atvirai kalbant. Pavyzdžiui. iš kurių neretai susiformuoja asocialios grupuotės. kitiems ramybę drumsčiantis elgesys. Tačiau net šį. kuriems už vietą Seime dabar reikia „atidirbti“. kai gyventojai susiburia. renkant vietos savivaldos institucijų tarybų narius ir leisti kandidatus kelti visuomeninėms rinkėjų bendrijoms. kurių buto durys yra greta. Anot sociologų. Tačiau neturint efektyviai veikiančios vietos savivaldos gyventojams labai sunku pasipriešinti siaurais savanaudiškais interesais besivadovaujančių ir bet kuria kaina aukštų pelnų siekiančių verslo struktūrų užmačioms. kurie ženkliai sumažintų viešojo naudojimo erdves. ieškoti alternatyvių sprendimų.? Beje. Laiptinės kaimynų bendravimas dažnai apsiriboja formaliu pasisveikinimu. bet pagal profesinę veiklą. kurią sąlygotų aiškus seniūnijos ir rajonų (miestų) savivaldybės funkcijų atskyrimas. kol šiame procese nebus suderintos pramonės. o pasiūlymai įgyvendinti. Dabartiniame Seime matome daugybę tokių jo narių. tačiau jau dabar reikia jai ruoštis. o vėliau atveriant kelią esminei visos savivaldos sistemos pertvarkai. prastėjanti namo būklė ar kurio nors kaimyno asocialus. Naujas seniūnijos vaidmuo Dabartinės situacijos analizė rodo. gyventojų bendravimo stilius. Pagal gyvenamąją vietą susiburia ir rimto bendravimo šeimose stokojantys paaugliai. ryškiai sudrumstų ramybę ir pan. Artimiau susipažinti paskatina tik šilumos ar vandens tiekimo sutrikimai. Argi pateisinama. Prezidentę ir pan. Gerai žinomi atvejai. dirvos bei požeminių vandenų taršą.jokios kaimo plėtros nebus ją patikėjus tik agrariniam sektoriui. Pirmajame etape visas pastangas reikia sutelkti vadinamajai „programai minimum“. Žmonės. protestuodami prieš jų gyvenamajame mikrorajone planuojamus statinius. kad vietoje neradę supratimo bendruomenių nariai yra priversti kreiptis į centrinės valdžios institucijas: Seimą. paaiškėjus. kad jų priekaištai bus išgirsti. 2) atsisakyti vadinamųjų „partinių privilegijų“. išryškėja gyventojų siekis apsiginti. taip ir mieste gyventojus teritoriniu principu kartais suvienija iškilusios aplinkosauginės ar kitokios grėsmės. neretai nepažįsta kaimynų. kas yra ta savivalda ir kam apskritai jos reikia. padidintų aplinkos taršą. Šioms paskatoms išnykus bendravimas vėl nutrūksta. dešimtmečiais gyvenantys tame pačiame daugiabutyje name. paskutinius gyventojų pasitikėjimo likučius baigiantį iššvaistyti Seimą visuomenė gali priversti pirmojo etapo programą įgyvendinti. Apie tai liudija jau kelinti metai trunkantys ir tarsi į akliną sieną atsimušantys gyventojų protestai prieš primityviomis taršiomis technologijomis grindžiamų gamyklų ar fermų plėtrą bei oro. kad netoli gyvenamųjų namų ruošiamasi statyti buitinių atliekų utilizavimo gamyklą. laisvalaikio pomėgius ir pan. Tačiau kaip ir kaime. pensininkai. tol kaimo stagnacija ir erozija nebus sustabdyta. O dauguma miestiečių buriasi ne pagal gyvenamąją vietą. net ir pasiekę aukščiausius valdžios ešelonus gyventojai neretai negali būti tikri. 3) įgyvendinti išrinktųjų tarybų narių tiesioginį atstovavimą bei atskaitomybę juos išrinkusiems piliečiams. transporto bei mokslo sričių atstovų pastangos. lyginant su kaimu.t. tame pačiame kieme automobilius laikantys vairuotojai ir t. Dabar svarbiausia žengti šiuos žingsnius: 1) įgyvendinti dviejų lygių savivaldą. 102 . miestuose kiek artimiau susipažįsta tik labai panašią socialinę padėtį arba panašius interesus turintys žmonės: mažylius namuose auginančios mamos. Nors tai įvyks tik po kelių metų. kad savivaldos reforma turėtų būti vykdoma dviem etapais: pirmiausia pašalinant labiausiai gyventojų iniciatyvumą ir atsakomybę slopinančius bei pilietiškumą gniaužiančius veiksnius. Ateityje išrinkus naują Seimą pagal demokratiniais pagrindais besiremiančią skaidrią rinkimų sistemą galima tikėtis priimti ir programą "maksimum". kuri į atmosferą išmestų daug nuodingų medžiagų. Miestuose vietos savivaldos specifiką lemia labai skirtingas. Tai dėl šiuolaikinei Lietuvos visuomenei būdingos labai žemos politinės kultūros atsitiktinai išrinkti arba oligarchijos įbrukti atstovai. nes korumpuotos vietinės valdymo institucijos gali ilgai vilkinti pribrendusius sprendimus arba gautus aukštesnių institucijų nurodymus iškreipti gyventojams visai nenaudinga linkme.

toje teritorijoje esančių bendruomenių. Raginantieji sparčiai gausinti partijų narių skaičių kažkaip ne itin subtiliai nutyli. Tuo atveju seniūnas pirmiausiai būtų jai atskaitingas ir tik taryba galėtų jį. Nežiūrint to. t. nepartinių rinkėjų kandidatus parenka partijų viršūnėlės. tiek ir kiti pabrėžia. rinkėjų bendrijos ar vietiniai teritoriniai politinių partijų skyriai. kuri atitiktų tavo interesus. sudaryta iš rinkėjų bendrijų atstovų. Tiek vieni. susikompromitavę margaspalviai. aplinkosaugos ir kt. viliodami juos naujais pavadinimais ir skambiomis programų frazėmis. iškilus būtinybei. kuri 103 . Kiti siūlo. Iš kandidatuojančių nereikalaujama jokio piniginio užstato. rinkėjau.4) numatyti galimybę rinkėjams atšaukti jų išrinktus. Tokiu būdu bus užtikrinta. Taigi jei tau. Itin pageidautina. Visi kandidatai įtraukiami į bendrą sąrašą.y. nedvejodamas balsuok už jos atstovus. Kandidatus gali siūlyti vietos bendruomenės.) priartinimą prie gyventojų. tarp jų ir neskaitlingų grupių (vadinamų mažumų) interesus. esą demokratinė visuomenė nesugalvojo nieko geresnio už politines partijas. patinka jos programa. kad seniūną išrinktų pati seniūnijos taryba. kad būtų išklausyta ir atsižvelgta į visų gyventojų. socialinių paslaugų (švietimo. Kardinaliai keistųsi ir seniūnijos veiklos turinys: seniūnija turėtų pastoviai analizuoti gyventojų struktūros ir verslo pokyčius jos administruojamoje teritorijoje. Į savivaldybių tarybas . ne kartą „partines etiketes“ keitę veikėjai vėl ieško lengvatikių. rūpintis teritorijos planavimu. Seniūnijai tampant pirmąja. pamatine savivaldos grandimi. Juk kaip kitaip pasiteisinsi. O jei nerandi nė vienos programos. Esą tai teikia galimybę įvairiems visuomenės sluoksniams pasirinkti jų interesus geriausiai atstovaujančią politinę jėgą ir balsuoti už jos atstovus. Pagal vieną iš jų taryba būtų sudaroma iš atviru balsavimu išrinktų (kaimų. Jų atleidimą iš darbo reglamentuoja Darbo įstatymų kodeksas. Vietiniai (teritoriniai) partijų skyriai gali kelti savo kandidatus lygiomis teisėmis su nepartinių rinkėjų bendrijomis. kad seniūną turėtų tiesiogiai slaptu balsavimu rinkti tos seniūnijos gyventojai jos teritorijoje esančiose rinkiminėse apylinkėse. kad Lietuvoje jau turime net keturias dešimtis partijų. reikalingi tik kandidatų skrajutėms išnešioti ir agitacinių renginių „masinėms scenoms“ užpildyti. kurk savo „partiją“. kad jokia ideologija partijai nebereikalinga. Jų kompetencija turi atitikti užimamas pareigas. Jokia gyventojų grupė nebus diskriminuojama. JDJ Savivaldos komitetas siūlo visus savivaldybių tarybų narius rinkti tiesiogiai. kardinaliai keičiasi jos funkcijos. kad kandidatuojantis į seniūnus privalo turėti aukštąjį išsilavinimą. atšaukti. o ne politinio pasitikėjimo pareigūnų statusu. gyventojų saugumo. Oligarchinių struktūrų kietai valdomoje žiniasklaidoje skamba raginimai rinkėjams masiškai stoti į „partijas“ ir taip jas sustiprinti bei demokratizuoti. Atstovauti gyventojų interesus seniūniją įgalioja jos taryba. Seniūnijos tarnautojai turėtų būti priimami į darbą tik konkurso keliu valstybės tarnautojų. bet susikompromitavusius arba nesugebančius vykdyti savo pareigų asmenis. įstaigų ir įmonių) ir į tarybą deleguotų asmenų. nepasibaigus jų kadencijai. sveikatos apsaugos. kad kandidatas būtų įgijęs viešojo administravimo specialisto profesiją. Seniūnija jau dabartiniame etape turėtų įgyti žymiai didesnį. tačiau siūloma. pažymint. negu dabar finansinį savarankiškumą. Išrinktu būtų laikomas gavęs daugiausiai tos seniūnijos rinkėjų balsų. Vieni mūsų komiteto nariai mano. kad kandidatai būtų surinkę tam tikrą skaičių toje seniūnijoje gyvenančių rinkėjų parašų. atsisakant vadinamųjų „partinių sąrašų“.y. Pagal kitą pasiūlymą seniūnijų tarybų nariai būtų renkami teritoriniu principu sudarytose vienmandatėse rinkiminėse apylinkėse slaptu balsavimu. Jie negalėtų būti atleidžiami atėjus naujam seniūnui. t. nes dabar dauguma partijų tapo „programinėmis“. Jau kuris laikas bandoma aiškinti.be „partinių privilegijų“ „Partinių sąrašų“ sistemos šalininkai mėgsta įrodinėti. gatvių ar namų bendrijų. kad eiliniai nariai tėra statistai. Tai leistų seniūnui pasitelkti vietos gyventojus bendrai veiklai ir ugdyti jų pilietiškumą. skatinti investuotojų atėjimą ir naujų darbo vietų plėtrą. JDJ Savivaldos komitete svarstomi keli skirtingi seniūnijos tarybos formavimo būdai. kad daugiau kaip 99 proc. Joks gamybinis ar socialinis objektas negali būti pastatytas arba įkurtas seniūnijos teritorijoje be seniūnijos tarybos pritarimo.

Tačiau dėl šių tarybų formavimo. Regionai taptų trečiąja (apibendrinančiąja) savivaldos sistemos dalimi. tačiau gali dalyvauti kitos kadencijos tarybos paskelbtame konkurse. merai kartu su kitais tarybų deleguotais atstovais suformuotų regiono tarybą. tiek jų kasdieninės operatyvinės veiklos turinys. 4) edukacinė (aplinkos pažinimo ir visapusiško lavinimo). 4) nuolatinio kompetencijos atnaujinimo ir gilaus aplinkos pažinimo. yra atleidžiamas. labai nesusistemintais ekonominiais kriterijais grindžiamo planavimo prie antropologinės. Visi kiti savivaldybės tarnautojai į darbą priimami tik konkurso principu. 6) jaukios ir saugios aplinkos. asmuo formuojantis savivaldybės politinę. tik išsiaiškinus regionų formavimo principus ir jų tarybų funkcijas. Gana skirtingos nuomonės išsakomos dėl rajonų (miestų) savivaldybių merų rinkimų. Tuo tarpu meras. t. surinkus atitinkamą toje rinkiminėje apylinkėje gyvenančių rinkėjų balsų. Kiekvienam žmogui reikia: 1) būsto. Įgyvendinant šias funkcijas radikaliai pasikeičia tiek savivaldybių strateginė (ilgalaikė) tikslinė orientacija. Būtina užtikrinti. kad kiekvieną seniūniją savivaldybės taryboje atstovautų vienodas narių skaičius.y.03. Tačiau jei savivaldybės taryba bus formuojama. kurią sudaro šios funkcijos 1) rezidencinė (būsto ir butinio aptarnavimo plėtotės). galėtų vadovautis ne demokratiniais. Šios metodologijos esmę galima nusakyti vienu sakiniu. Šių poreikius užtikrina šiuolaikinių antropologinių funkcijų sistema. ekonominę ir sociokultūrinę strategiją. užsitikrinęs ryškią partiečių paramą. veiklos formų bei turinio. negalėtų vykdyti savo rinkiminės programos. 3) relaksacijos ir reabilitacijos (efektyvaus rekreacinių išteklių panaudojimo). 5) etnografinio ir dorovinio paveldo puoselėjimo. nuo trijų iki penkių. Meras turi teisę iš tarybos narių pasirinkti 2-4 vicemerus (priklausomai nuo savivaldybės dydžio). prasmingos gyvensenos. Kai kurie Savivaldos komiteto nariai mano. Po rinkimų suformuotoji taryba skelbia konkursą savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyrių vadovų pareigoms užimti. kad gausesnė taryba leistų užtikrinti didesnį jos veiklos skaidrumą.y.partija ar rinkėjų bendrija jį iškėlė. praradęs tarybos pasitikėjimą.15). „Bernardinai.lt“. JDJ Savivaldos komitetas pasisako už tai. beje. 2) galimybės pasirinkti gebėjimus attinkantį ir pragyvenimą užtikrinantį darbą. gana vaizdžiai pasisakė Dainius Varnas straipsnyje „Iliuzijos dėl tiesioginių merų rinkimų“ (žr. Konkurso rezultatus taryba turi patvirtinti. santykių su savivaldybėmis bei centrinėmis valdymo institucijomis gali būti apsispręsta. kad optimaliausias 104 . pasibaigus savivaldybės tarybos kadencijai ar pakeitus administracijos direktorių. Jie negali būti atleidžiami. beje. atsisakius „partinių privilegijų“. Administracijos direktorius ar bet kuris jos skyriaus vedėjas. Rengiant ir įgyvendinant savivaldybių strateginės plėtros planus būtina pereiti nuo formalaus. 2010. tiesioginiai mero rinkimai gal ir gali įgyti tam tikrą prasmę. pavyzdžiui. Tiesiogiai išrinktas meras. Seniūnai pagal vieną iš mūsų siūlomų variantų automatiškai taptų rajono (miesto) tarybos nariais ir kartu su kitais išrinktais seniūnijos teritorijoje atstovautų jos gyventojus. t. Neatmetama ir galimybė kandidatuoti pačiam. 3) sveikos. kad meras yra savivaldybės tarybos pirmininkas. savivaldybių. įeinančių į regiono teritoriją. Jų atleidimą iš darbo reglamentuoja Darbo įstatymų kodeksas. esant dabartinei savivaldybių formavimo tvarkai. į piliečių pagrindinius gyvybinius poreikius nukreiptos planų rengimo metodologijos. 6) kraštovaizdžio puoselėjimo ir bendruomenės saugumo. Apie tai. tiesioginiai merų rinkimai ne tik neduotų jokio teigiamo efekto savivaldybės socioekonominei plėtrai. 2) diversifikuotos daugiasektorinės ekonominės veiklos. Mūsų disponuojama informacija rodo. bet diktatoriniais metodais ir įžūliai tenkinti oligarchinių struktūrų įgeidžius. neturintis palaikymo iš partijų atstovų sudarytoje taryboje. Pasibaigus tarybos kadencijai administracijos direktorius ir visi skyrių vedėjai atsistatydina. 5) etninės ir pilietinės tapatybės suvokimo bei dorovinių vertybinių sistemos susiformavimo. Kaip jau ne kartą buvo minėta šio ciklo straipsniuose. Ateityje suformavus regionus. bet net gali pasitarnauti naujų korupcijos židinių atsiradimui arba esamų įtvirtinimui.

Disertacija „Konstruktorinės technologinės darbinio mokymo sistemos pedagoginiai pagrindai“. DĖSTOMIEJI DALYKAI: bazinė sociologija. kaimo plėtra. sociologija. Buvę kitų apskričių centrai liktų regionų padaliniais.lt (Nuorodos: Fakultetas-CentraiKaimo pletros tyrimų centras-Direktorius) http://www. darbo: 8 41 590 412. El. 1970-1974 m. MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS: socioekonominiai pokyčiai poindustrinėje visuomenėje.smf.lt.Berlitz‘o tarptautiniame kalbų centre (Berlitz International Language Center)-sertifikuotas dėstyti rusų ir lietuvių kalbas Jungtinėse Amerikos valstijose.smf. strateginis valdymas. http://www. visuomenės pilietinis ugdymas.su. išlaikydami ir tam tikrą savarankiškumą. Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius Kontaktiniai duomenys: Architektų 1. paštas: kptc@smf.su. GYVENIMO APRAŠYMAS Jonas Jasaitis Mokslinis laipsnis ir pareigos: Socialinių mokslų daktaras. IŠSILAVINIMAS: 2001 . 1993 m. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros docentas.lt (Nuorodos: Studijos-Studijų medžiaga) Pareigos: PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: edukologija. Jų centrais taptų penki didieji miestai. lakpričio 25 d. – aspirantūra TSRS Pedagogikos Mokslų akademijos Darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslinio tyrimo institute 105 . 8 41 595 887. Tačiau tai – būsimųjų diskusijų tema. Šiauliai Tel. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas mokslų daktaro (socialiniai mokslai) laipsnis 1975 – TSRS Aukščiausios atestacinės komisijos suteiktas pedagogikos teorijos ir istorijos mokslų kandidato laipsnis.būtų penkių regionų variantas. LT-78366.su. neurbanizuotų vietovių plėtra. migracijos sociologija. suaugusiųjų neformalaus tęstinio ugdymo organizavimas.

Agrarinių mokslų koledže.gruodžio 19 d. Algis Dobrovolskis). 3. Paskaitos tarptautinei studentų auditorijai Lietuvos žemės ūkio universitete (2008) STAŽUOTĖS. Parengtas kvalifikacijos kėlimo kursas „Strateginis planavimas viešajame sektoriuje“ valstybės tarnautojams . Dirva: 1996-1998“. MOKYMAI: 1.. lapkričio 16 d. Strateginio valdymo kurso dėstymas Aukštojoje verslo mokykloje . JAV lietuvių savaitraščio „Dirva“ redaktorius (1996-2001).Šiaulių Pedagoginis institutas (Pedagogikos fakultetas. Paskaitos tarptautinei studentų auditorijai Braganca Politechnikos institute. – Kauno technologijos universitete – Lietuvos Mokslo tarybos projekto „Lituanistika“ mokymai socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams „Mokslo darbų kokybė“ 2. 4. Dalyvavimas rengiant bakalauro studijų programą „Taikomoji biologija“ Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetui (2007). Stasys Vaitekūnas). Parengta studijų knyga „Piliečio pozicija. 5. 2. 5. 2009 m. Pateikta Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto internetinėje svetainėje: www.Saint Louis universitete. 2007 m. 2. Mokomosios literatūros vertimai iš rusų ir anglų kalbų. 2. LR Administracinio-teritorinio suskirstymo įstatymų paketą rengusios darbo grupės narys (Grupės vadovas – prof. 4. 2008 m. dr. sausio 24 d. visuomenė“ (I. birželio 25 .smf. II ir III dalys). Omaha. skirti studijuojantiems sociologiją. dr. 4. – Nebraskos universitetas. pradinio mokymo didaktikos ir metodikos specialybė) KOMPETENCIJOS: Mokymo ir mokslinio tyrimo patirtis edukologijoje ir sociologijoje: 10 leidinių ir daugiau kaip 160 mokslinių bei metodinių straipsnių autorius. Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinės grupės referentas (1995-1996). politologiją ir viešąją politiką: „Lietuva šių dienų pasaulyje: politika. spalio 21. Darbas užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir paskaitos tarptautinei auditorijai: 1. Dalyvavimas rengiant magistrantūros programą „Viešoji politika ir valdymas“ – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetui (2008). 2009 m. Tiriamoji veikla Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo įstaigose.1958-1962 . – stažuotės „Lietuvos kaimo plėtros procesai“ Latvijos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakulteto mokslininkams ir dėstytojams organizatorius. Dalyvavimas Pasaulio Lietuvių bendruomenės ir JAV Lietuvių bendruomenės konferencijose ir kituose renginiuose. Parengti trys rinkiniai. JAV. habil.su.programa ir metodinės medžiagos rinkinys Ekonomikos mokymo centro užsakymu (2008). Pranešimas „Kaimo plėtros tyrimų centro veikla 2005-2008 metais“.liepos 10 d. Lietuvos Respublikos teisės aktų kūrimas nepriklausomybės atstatymo laikotarpiu: 1. Studijų medžiagos rengimas: 1. Mokslo leidinių redagavimas ir recenzavimas. LR Socialinių garantijų įstatymų paketą rengusios darbo grupės narys (Grupės vadovas – doc. Aplankyti visi stambesnieji lietuvių išeivijos telkiniai Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje). 106 . – tarptautinė profesinės kompetencijos tobulinimo programa. JAV (2007). – Ohajo (JAV) valstijos universitete. Paskaitos tarptautinei stažuotojų auditorijai Nebraskos universitete Omahoje. Nebraskos valstija. strateginį valdymą. Portugalijoje (2007).pagal Socrates-Erasmus programą (2006). Nowy Sązc (Lenkija) . liepos 4 d. skirta studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus (2008).lt (2006-2008). ūkis. 3. – Šiaulių universitete – seminaras „Studijų kokybės gerinimas“. 2005 m. 3.

3. Smulkaus ir vidutinio verslo strategija kaimo vietovėse (2004). Mokinių. 2. Registruotas Europos Sąjungos kaimo plėtros ekspertas (nuo 2005 m. sociologijos ir teisės institute (1988-1992) bei LR Švietimo ministerijos Informatikos ir prognozavimo centre mano iniciatyva įkurtame Moksliniame pedagoginės sociologijos skyriuje (1992-1995).agripolicy. 4. 1978 metais su bendraautoriumi išleistas vadovėlis „Techniniai darbai“. dirbant Lietuvos Mokslų akademijos Filosofijos. Kaunas: 2004. nariai: Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto direktorė Virginija Šidlauskienė. 2. (2009) Projekto vadovas. Ribašauskienė E..)Duomenų bazė: CEECAP www. Darbo namuose poreikiai ir galimybės” (2007). Jasaitis J. 2.net SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI: 1. Nr. 47 p. Parengtos eksperimentinės techninių darbų mokymo programos. Naujausios emigracijos bangos iš Lietuvos į Jungtines Amerikos Valstijas struktūra. 4. Šiaulių miesto strateginės plėtros planas 2007-2015 metams (2006). 2004) ir Socialinių tyrimų instituto organizuotai 107 . Zemeckis R. gyvenimo kokybės pokyčiai ir bendradarbiavimo su kilmės kraštu galimybės. Grupės vadovas – Šiaulių universiteto SMF Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius J. ir kt. 1977 metais Pedagogikos mokslinio tyrimo institute išleista knyga „Konstruktorinės veiklos organizavimas mokymo dirbtuvėse“. (darbo grupės vadovas).sutartis Nr. Darbo grupės narys Projektas: 2-ji tarptautinė Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“. Parengta Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu . Šiaulių regiono plėtros plano atnaujinimas (2010).PROJEKTŲ VYKDYMAS: 1. Šia tema TSRS Darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslinio tyrimo institute 1974 metais apginta disertacija.“Kompetencijų pripažinimas. EQ/2004/1130-27/503 . 3. 330 p. Sistema suteikia galimybių ugdyti mokinių techninį kūrybinį mąstymą ir konstruktorinius gebėjimus. EQUAL programos projektas Nr. IL. – per tuos dvylika metų pasirodė keturi leidimai.. Jasaitis. Projekto rengėjai ir vykdytojai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir asociacija „Mokslininkai – visuomenei“ Projekto užsakovas ir finansuotojas – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Parengti pranešimai XII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui (JAV. Naujokienė R. 2003). Tema tyrinėta. Tema nagrinėta 19962004 metais dirbant Jungtinėse Amerikos valstijose. Tyrimai apibendrinti pranešimuose IX ir X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose Vilniuje ir Čikagoje (JAV). EKSPERTINĖ VEIKLA: 1. Dirbant Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute (LŪSTI) buvo sukurta gamybinės pedagogikos dėstymo koncepcija ir parengti metodiniai leidiniai: „Gamybinė pedagogika“ (1978) ir „Pakopinė darbininkų rengimo sistema“ (1980).8-422/4. Vilniaus Pedagoginio universiteto SMF prodekanas Raimundas Dužinskas ir Ekonomikos katedros docentė Valentina Ratkevičienė. tarptautinei konferencijai „Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje“ (Klaipėdos universitetas.). jų tėvų ir mokytojų požiūris į švietimo sistemos dabartį ir perspektyvas.Šiaulių ir Vilniaus Pedagoginio universiteto mokslininkų grupė. Projektą vykdė tarpuniversitetinė . Darbininkų rengimo ir jų kvalifikacijos tęstinio tobulinimo gamyboje sistema. Įkurta Gamybinės pedagogikos katedra ir metodinis kabinetas. Konstruktorinės technologinės darbinio mokymo sistemos pedagoginiai pagrindai.. Ekonomikos grupės narys. Gužiene L. Lemont. kuris buvo naudojamas iki 1990 m. Šiaulių universiteto SMF Kaimo plėtros tyrimų centras įtrauktas kaip ES Agrarinės politikos ekspertinė institucija (nuo 2007 m. 1997 metais Čikagoje išleistas mokslo darbų rinkinys „Švietimas: Pasaulio lietuvių talka atkuriamai Lietuvos švietimo sistemai“.

nagrinėja neurbanizuotų vietovių gyventojų struktūros ir profesinės veiklos pokyčius. Kauno Technologijos. 15 poziciją) Lietuvoje pirmą kartą pateikta tarptautinėje E. 2006 metais sukurta tarpuniversitetinė Šiaulių ir Vilniaus pedagoginio universiteto grupė. Nuo 2008 metų tarpuniversitetinėje grupėje dalyvauja šešių universitetų (Vilniaus Pedagoginio. • • • • 108 . Mykolo Romerio. Poindustrinės visuomenės formavimasis. nuo 2004 m.) • Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto tarybos narys (nuo 2008 m. Lietuvos agrarinės ekonomikos institute tarptautinėje konferencijoje „ES PARAMOS ĮTAKA ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO STRUKTŪRINIAMS POKYČIAMS“ . Lietuvos žemės ūkio. Kazachstane. programos rengimo grupės vadovas (nuo 2009) • Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės tarybos vicepirmininkas (nuo 2009). 2005 m.) • Lietuvos sociologų draugijos vykdomosios tarybos narys (nuo 2008 m. Šiaulių ir Klaipėdos) bei keturių institutų (Lietuvos žemdirbystės. kuri analizuoja poindustrinės visuomenės ekonominį ir pilietinį aktyvumą. Išspausdinta konferencijos pranešimų rinkinyje (žr.) • Lietuvių kalbos draugijos narys (nuo 2008 m. skirto Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. kovo 27-28 d. vicepirmininkas. registruotame dvejose tarptautinėse duomenų bazėse. Šis teorinis modelis pristatytas 16 tarptautinių konferencijų. Lenkijoje. spalio 29 d. Lietuvos agrarinės ekonomikos ir Socialinių tyrimų) mokslininkai. Analizuojamas akademinio jaunimo išprusimas ir pasirengimas darbo rinkai.) Lietuvos tautinės tapatybės klubo „Savastis“ steigėjas. Astanoje (Kazachstane) tarptautinėje konferencijoje. Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centre sukurta NEURBANIZUOTŲ VIETOVIŲ ŠIUOLAIKINIŲ FUNKCIJŲ SISTEMA pirmą kartą mokslo visuomenei pristatyta 2006 m. Išleista studijų knyga „Piliečio pozicija“. Išspausdinta konferencijos darbų rinkinyje. Sociologija“ (trijose tarptautinėse duomenų bazėse).). vertinimo komisijos narys (2008-2009) • Išeivijos literatūros fondo steigėjas ir administratorius (nuo 2008 m. išdėstytos Lietuvos Mokslų akademijos žurnale „Žemės ūkio mokslai“. Tyrimai pradėti. autoriui grįžus iš JAV. vasario 14 d. dirbant Žemės ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos vyriausiuoju specialistu bei Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Kaimo plėtros skyriaus vedėju. Tyrimų išvados 2007 m. Baltarusijos (Minsko) ir Gardino Jankos Kupalos valstybiniais universitetais. spalio 27 d. Portugalijoje. JAV) bei 15 mokslo straipsnių. Išsamus sistemos pristatymas įvyko 2007 m. Tyrimai tęsiami. įvykusių 8 valstybėse (Lietuvoje. Šio universiteto Socialinių mokslų fakultete tų pačių metų spalio mėnesį įkurtas Kaimo plėtros tyrimų centras. projektų vadovas (nuo 2009 m. 2009 m.tarptautinei konferencijai „“Socialiniai ir kultūriniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (2007) Tyrimų išvados paskelbtos Lietuvos Mokslų akademijos žurnale „Filosofija. Dalyvaujame Baltijos universitetų programoje. Bendradarbiaujame su Latvijos žemės ūkio ir Daugpilio universitetais. Vokietijoje. • Asociacijos „Mokslininkai – visuomenei“ (tarpuniversitetinės kaimo plėtros tyrimų grupės) steigėjas.Galvanausko konferencijoje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. tarpuniversitetinė grupė įregistruota Registrų centre kaip asociacija „Mokslininkai – visuomenei“. 5.) • Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos grožinės literatūros konkurso. LVA Gyvulininkystės. VISUOMENINĖ VEIKLA Jungtinio demokratinio judėjimo Savivaldos komiteto pirmininkas (nuo 2010) Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) Šiaulių skyriaus vicepirmininkas (nuo 2009) Šiaulių universiteto atstovas Lietuvos kaimo tinkle (nuo 2009 m.) • Pažintinių foto parodų autorius (nuo 2006 m. Latvijoje. JAV Ohio ir Nebraskos (Omahos) valstijų universitetais. I dalis (2008). pakviestas dirbti Šiaulių universitete. Baltarusijoje.

109 . USA (1997). 2009 m. 6. Lemont. SIMPOZIUMUOSE (2004-2008) 2010 metai 1. centriniai rūmai. balandžio 18 d. balandžio 8 d.) • Lietuvos Mokslininkų sąjungos narys (nuo 1989 m. Science & Lithuania) atsakingasis sekretorius (1991 m. Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas. spalio 17 d. 2010 m. • DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE. Lietuvos žemės ūkio universitetas. 2009 m. lapkričio 20 d.tarptautinė apvalaus stalo diskusija „Humanitarinė situacija Čečėnijoje“. St. • Pranešėjas JAV lietuvių renginiuose (1996-2004): Cleveland (OH). 2009 m. • Dalyvavimas 9. 4. Lietuvos kaimo tinklo posėdis „Lietuvos kaimo plėtros 2007. Chicago ir Lemont (IL). OH. Chicago. pilietinė pozicija. . Omaha (NE). Vilniaus g. IL. Philadelphia (PA). 10 ir 12 Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose: Švietimo sekcijos vadovas 10-ame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume.mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje“. Šiaulių universitetas. Pranešimas „Pilietinio visuomenės aktyvumo ir tautinės tapatybės ugdymas“. – praktinė . Kauno r. • Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo Čečėnijos problemų nagrinėjimo diskusijose: 2007 m. 2010 m. 2009 metai 3. Los Angeles (CA) ir kt. sausio 25 d. – regioninė mokslinė praktinė konferencija „Alternatyvūs sunkmečio problemų valdymo būdai“. 2008 m. 2. USA (2003). – respublikinė konferencija „Žmogaus teisės ir jų gynimas oligarchinio valdymo sąlygomis“.). Mykolo Romerio universitetas. asmenybė. – mokslinė praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“.2013 metų programos „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių projekto aptarimas. Sąjungos laikraščio „Mokslo Lietuva“ pirmųjų numerių rengėjas. – Akademija. 2009 m.tarptautinė apvalaus stalo diskusija „Taikos Čečėnijoje galimybės“.) • Jono Basanavičiaus lietuvių mokytojų sąjungos valdybos narys (1994-1995). Petersburg (FL). . Vilniaus pedagoginis universitetas. balandžio 21 d. – regioninė mokslinė praktinė konferencija „Alternatyvūs sunkmečio problemų valdymo būdai“. lapkričio 7 d. 5. Putnam (CT).Lietuvos Mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcijos narys (nuo 2005 m. Pranešimas: „Piliečio vaidmuo strateginio valdymo sistemoje sunkmečiu“. Žurnalo „Mokslas ir Lietuva“ (Arts. USA) narys (1996-2004). Dalyvavimas diskusijoje. 88. • Visuomeninės edukologų ekspertų komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas (1995-1996). Sąjungos steigimo organizacinio komiteto sekretorius. IL. Pranešimas „Atokesnių vietovių socioekonominės problemos“. Detroit (MI). Sociologijos sekcijos narys. dviejų pranešimų autorius 12-ame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. • Jungtinio Baltijiečių komiteto (Joint Baltic Committee of Greater Cleveland. Pranešimas: „Šiuolaikinis valstybės tarnautojas: žinios. Lietuvos žemės ūkio universitetas. lapkričio 21 d. Boston (MA). Baltimore (MD).

VDU atkūrimo akto (1989 m. Akademija. regioninė konferencija „ES paramos įsisavinimo nauda. spalio 14 d. Pranešimas: “Kaimo plėtra: atgyvenę požiūriai ir naujos tendencijos”. Rengėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir ir savivaldybių komitetas. Dalyvavimas diskusijoje. 2008 metai 110 . 8. Pranešimas: „Dirva“ 1996-2001 metais: permainų paieškos“. tyrinėjančių kaimo plėtros problemas. Tartu. diskusija „Kaip išsaugoti kaimo dvasinį potencialą? Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas. Pranešimas: „Šiuolaikinis kaimas. skirta Vietos savivaldos įstatymo 90-mečiui paminėti. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institutas. vasario 27 d.motyvacija sėkmingai partnerystei". balandžio 2 d. sudarytojas. Latvija. Kaunas 14. Lietuvos žemės ūkio universitetas. tarptautinė konferencija „Vietos savivalda ir savivaldybės Lietuvoje“. – respublikinė seminarų ir diskusijų diena „Šiuolaikinio kaimo vizija“. 2009 m. skirta mokslininkų. 16. Kaimiškųjų vietos bendruomenių konkurso žiuri narys. 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas. Pranešimas: Regioninių universitetų tarptautinis bendradarbiavimas. 17. 2009 m. Vilnius. 2009 m. 15. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Estija. tarptautinė mokslo konferencija „Ekonomikos mokslas – kaimo plėtrai. sausio 15 d.“ Pranešimas plenarinėje sesijoje: „Naujas kaimo vaidmuo poindustinėje visuomenėje“. Joniškis. 2009 m. 12. rugsėjo 25 d. Vilnius. 2009 m. 2009 m. Jelgava. balandžio 28 d. galimybės ir grėsmės“.4% Lietuvos teritorijos? Kaimo plėtra strategijose ir tikrovėje“ 18. 2009 m. 3 pranešimų autorius ir mokslo darbų rinkinio.7. Seminaras „Bendros idėjos ir geri kontaktai . 2009 m. Šiaulių universiteto SMF Viešojo administravimo specialybės baigiamojo bakalauro studijų kurso studentų 3-ji konferencija „Strateginio valdymo aktualijos viešajame sektoriuje“. Vilnius 10. kovo 19-20 d. Vilnius. . 11. 2009 m. Kaunas. 2009 m. Kauno r. 2009 m. 20. spalio 16 d.. dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 20-mečio renginiuose. tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo institucijų tarptautinis bendradarbiavimas Baltijos valstybių rytų regione“. 9.2-ji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“. 19. Pranešimas: „Kokia strategija įgyvendinama 97. birželio 3 d. respublikinė konferencija „Lietuvos kaimas: nūdiena ir ateitis“. spalio 15 d. praktinė – mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? Mykolo Romerio universitetas. Pranešimas „Neurbanizuotos ir atokesnės vietovės – neatskiriama valstybės gyvybinės erdvės dalis“. Iškelta idėja: įkurti Kaimo išlikimo visuomeninę tarybą. Latvijos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetas. balandžio 23-24 d. 2009 m. 2009 m. Konferencijos organizacinio komiteto vicepirmininkas. skirto šiai konferencijai. balandžio 28 d. balandžio 29-30 d. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Rengiamas spaudai straipsnių rinkinys apie miestelių ir kaimo gyvenviečių plėtros strategijas. – 4-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2009: darnaus vystymosi link“. kuriant šiuolaikinę neurbanizuotų vietovių plėtros strategiją“. Lietuvai tapus ES nare“ 13. konferencija „Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir dabartis“. birželio 15-17 d. susitikimui su Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) ir bendruomenių nariais. Rengėjai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir asociacija „Mokslininkai – visuomenei“.) signataras. balandžio 3 d.

pasekmės ir gyvenimo kokybės pokyčiai“. Sakarya universitetas. Lietuvos žemės ūkio universitetas. – respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Jaunimo gyvenimo kaita modernėjančioje visuomenėje“. birželio 19 d. lapkričio 29 d. .. 22. įvykusios Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete. rengėjas. 30. Pranešimas: „Neurbanizuotų vietovių vaidmens pokyčiai žinių visuomenėje“. gruodžio 6 d. – 2-ji mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas“. Šiaulių universitetas. 32. Kauno r. 27. pasekmės ir gyvenimo kokybės pokyčiai“. spalio 14-17 d. lapkričio 20 d. gamtosaugos. Balandžio 8 d. 2008 m. Kauno r. Pranešimas: „Naujosios kaimo vietovių funkcijos“. Akademija. Lietuvos žemės ūkio universitetas. 2008 m. vertinimai“ (bendraautorė – Vilniaus pedagoginio universiteto SMF Ekonomikos katedros docentė. 2008 m. 2008 m. Šiaulių universitetas. 111 . 2) „Vėliausioji emigracijos banga naujose ES valstybėse: priežastys. Viešojo administravimo sekcijos ir 18 pranešimų mokslinis vadovas. Maldeikis. balandžio 6-19 d. Šiaulių universitetas. 23. Kuratorius – Švedijos Upsalos universitetas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas. Šiauliai. 2 pranešimai: 1) „Lietuva – akademinio jaunimo akimis: žinios. skirta Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 10mečiui. 2008 m. dr. E. 3) „Valstybių . rugsėjo 26 d. nuomonės.Tarptautinis kongresas “Mėlynoji Juodoji Jūra: nauji saugumo. 2008. 26. gruodžio 12 d. – ES projektas „Čia gera gyventi“. Baltijos universitetų programa. 2008 m. Pranešimas: „Lietuvos akademinio jaunimo pilietinės nuostatos globalinių pokyčių kontekste“. strategijos ir švietimo aspektai. Organizatorius – Europos Parlamento narys.gyventojų emigracija: priežastys. balandžio 10-11 d.21. 2008 m. 2008 m. Pranešimas: „Kaimo vietovių misija poindustrinėje Europoje“. EQUAL programa.naujųjų Europos Sąjungos narių . energetikos.EHSA (Ecosystem Health and Sustainable Agriculture) tarptautinis seminaras „Kaimo plėtra ir žemėnauda“. 28. Šiaulių universitetas. dr. Akademija. 3 pranešimai: 1) „Švietimo ir aukštojo mokslo reformos Lietuvoje: dabartinė situacija ir plėtros perspektyvos“ (bendraautorė – Vilniaus pedagoginio universiteto SMF Ekonomikos katedros docentė. . 2008 m. 31. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – tarptautinė mokslo konferencija „Baltijos skaitymai“ . Akademija. vasario 19-20 d. Mokslo straipsnių rinkinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. Vilnius. pasirenkant darbo vietą“. lapkričio 7 d. 2008 m. Kauno r. – 8-ji tarptautinė E. 24. . Galvanausko konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“.seminaras „Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra: pasiekimai ir perspektyvos. Pranešimas: „Profesinės karjeros ir šeimos narių pareigų derinimas. 2008 m. Valentina Ratkevičienė). balandžio 24 d. Panevėžys.tarptautinės mokslinės konferencijos „LIETUVOS KAIMO VIZIJA“. 2(11) sudarytojas. . 25. .tarptautinė intensyviųjų studijų programa „ Kaimo plėtra išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. 2008 m. . Pranešimas: „Neurbanizuotų ir pusiau urbanizuotų vietovių vaidmuo žinių visuomenėje“. Pranešimas: „Studentai ir Lietuva: valstybės raidos ir savo asmeninio vaidmens suvokimas“.„Pasaulinė ekonominė krizė ir jos galimos socialinės pasekmės“. Lietuvos sociologų draugija. Panevėžio sveikatingumo draugijos „Baltoji ugnis“ ir Panevėžio kolegija. Apskritojo stalo diskusija „Bendruomenės ir verslas“. mokslinė konferencija „Viešojo administravimo kokybė: sisteminis ir strateginis požiūris“. Vilnius. TURKIJA. Valentina Ratkevičienė). 29. – 8-oji studentų mokslinių darbų konferencija „Ekonomikos ir vadybos aktualijos“. ekonomikos.tarptautinė konferencija „Šeimos ir darbo derinimo aspektai ir galimybės. Socialinių tyrimų institutas. Sekcijos „Ekonominės ir vadybinės ūkio plėtros problemos“ (anglų kalba) moderatorius. dr. 2) „Šiuolaikinis kaimo vietovių vaidmuo poindustrinėje visuomenėje: problemos ir sprendimai“.

. 2007 m. 35. „Šiuolaikinė regioninė kaimo plėtra: lūkesčiai. 34. birželio 8-10 d. . gegužės 3 d. 36. Pranešimas: „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistema“. Socialinių mokslų fakultetas. Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentė). strategija“. . Liepojos Pedagogikos akademija.tarptautinė mokslinė konferencija „Erazmus programos 20-metis“. Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentai). 2007 m. Vilnius. LATVIJA 41. 2006 metai 42. Priklausomybė ir nepriklausomybė praeityje ir dabartyje. 38. Pranešimai: 1. „Ūkinės veiklos diversifikacija šiuolaikinėse kaimo vietovėse“ (bendraautoriai – Raimundas Dužinskas ir Valentina Ratkevičienė. Luneburg. Pranešimai: 1. Lietuvos žemės ūkio universitetas. „Globalizacija ir posovietinio regiono plėtra“. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. .7-oji studentų mokslinių darbų konferencija „Ekonomikos ir vadybos aktualijos“. Pranešimas: „Naujoji šiuolaikinių kaimo vietovių misija.kaimo plėtrai“.LATVIJA. gegužės 18-19 d. . . Kauno r. Nordost Institutas. VOKIETIJA.Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. 2. galimybės. „Esminiai neurbanizuotų vietovių pokyčiai poindustrinėje visuomenėje“. gegužės 8-12 d. Ekonomikos ir gyventojų struktūros pokyčiai. Vilnius. . Pranešimai: 1. Akademija. lapkričio 21 d.Raimundas Dužinskas ir Valentina Ratkevičienė. Socialinių tyrimų institutas. rengiant specialistus regionui“. . 2007 m. Pranešimai: 1. 37. „Naujas šiuolaikinių kaimo vietovių vaidmuo Lietuvoje“. Vilniaus Pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros docentai). „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas kaimo plėtros strateginio planavimo procese“ 2. Du pranešimai: 1.tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra – 2007“. „Naujas neformalaus tęstinio ugdymo turinys poindustrinėje visuomenėje“. Pranešimai: 1.7-ji Baltijos studijų konferencija “Baltijos regionas tarp Vokietijos ir Rusijos. „Naujausioji emigracijos banga iš Lietuvos į Jungtines Amerikos valstijas: bendradarbiavimo paieškos“. . PORTUGALIJA. Gardino Valstybinis Jankos Kupalos universitetas. 2007 m. Jelgava. .10-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Visuomenė ir kultūra: žmonių išteklių plėtra žinių visuomenėje. 2006 m. BALTARUSIJA. kovo 27-28 d. balandžio 26-27 d. 2007 m.tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomikos mokslas .tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinis universitetinis kompleksas ir regionas“. 39.tarptautinė mokslinė konferencija „ES paramos įtaka žemės ir maisto ūkio struktūriniams pokyčiams“. Bragancos politechnikos institutas. „Šiuolaikinių funkcijų sistemos diegimas Lietuvos neurbanizuotose vietovėse“.“ Latvijos Žemės ūkio universitetas. Šiaulių 112 . 2007 m. balandžio 25 d. „Naujosios kaimo plėtros strategijos tyrimų kompleksiškumas“ (bendraautorė – Valentina Ratkevičienė. lapkričio 23 d. spalio 12-13 d. 2. Bragancos politechnikos institutas. Portugalija.tarptautinė mokslo konferencija „Socialiniai ir kultūriniai iššūkiai nacionaliniam saugumui. „Universiteto kaimo plėtros tyrimų centras: naujos galimybės. 2007 m. .2007 metai 33. 2. „Ūkinės veiklos įvairovės skatinimas kaimiškosiose vietovėse: lūkesčiai ir galimybės“ (Bendraautoriai . 40. 2007 m. 2. Baltijos skaitymai“. Apvalaus stalo diskusijos „Sąveikos tarp regioninio universiteto ir regiono sociokultūrinės sferos kryptys ir formos“ moderatorius. Viešojo administravimo sekcijos ir 4 pranešimų vadovas. 2. 2007 m.

. Lietuvai tapus ES nare: mokslo vaidmuo“. Šiaulių universitetas. gegužės 4-5 d. . 43. 2004 m. lapkričio 24-25 d. gegužės 18-19 d. Ryga. 47. Valstybės valdymo akademija prie Kazachstano Respublikos Prezidento. Molėtai. – tarptautinė EURAGRI konferencija „Mokslas – visuomenei. Briuselis. 49. Klaipėdos universitetas. Pranešimas: Stiprėjantis vietos bendruomenių vaidmuo savivaldos sistemos modernizavime“. Pranešimas: “Naujas kaimo gyventojų tęstinio ugdymo turinys“. Gardino Valstybinis Jankos Kupalos universitetas. EQ/2004/1130-27/503). . 2006 m. Europos studijų institutas. 2005 m. 45. 2005 metai 48. Kazachstano Respublikos Valstybės valdymo akademija prie KR Prezidento. Pranešimas: „Naujosios Lietuvos kaimo vietovių raidos strateginio planavimo kryptys ir koncepcijos“. 2005 m. spalio 27 d. spalio 25 d. . vasario 3-4 d.tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulinės efektyvaus valstybės valdymo tendencijos“. 2. – tarptautinė mokslinė konferencija „Naujasis regionų plėtros dizainas Baltijos valstybėse“. 2006 m. spalio 20 d. 2006 m. visuomenė –mokslui“. Šiauliai. Europos Komisija. Pranešimas: „ Ekonominės veiklos diversifikacija ir kaimo gyventojų struktūros dinamika kaip pagrindiniai regioninės plėtros strateginio planavimo indikatoriai“. Astana. 2006 m.“ 113 . Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Suomija. 2004 metai 53. Pranešimas: „Darbo namuose poreikiai ir galimybės neurbanizuotose vietovėse: tyrimo metodikos sukūrimas“.“. BALTARUSIJA. Pranešimas: „Kaimo plėtros tyrimų kompleksiškumo problemos“. 2006 m. 50. – tarptautinė mokslinė konferencija „Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje“. Pranešimas: „Naujoji emigracija iš Lietuvos į Jungtines Valstijas: gyvenimo kokybės vertinimas. Pranešimas: Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai“. Astana. Vilnius. . – tarptautinė mokslinė konferencija „ Kaimo plėtros politikos įgyvendinimas naujosiose ES narėse: pirmoji patirtis. Šiaulių universitetas. 46. Gardinas. EQUAL programos įgyvendinimas (Projektas Nr. 51. Latvija. „Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas“ . KAZACHSTANAS.tarptautinė mokslinė konferencija „Viešojo administravimo sistemos modernizavimas: pagrindiniai prioritetai ir įgyvendinimo mechanizmai. rugsėjo 17-18 d.universitetas. . KAZACHSTANAS. vasario 10 d. 2005 m. Dalyvavimas diskusijoje apie kaimo vietovių raidos ypatybes skirtingose naujosiose ES narėse. Šiaulių universitetas.tarptautinė mokslinė konferencija “Europos studijos: tarp globalizacijos ir regionalizmo (humanitarinis ir socialinis aspektas)”. 2005 m. Latvijos Valstybinis agrarinės ekonomikos institutas. Pranešimas: “Neurbanizuotų vietovių naujųjų funkcijų sistemos įgyvendinimas valstybės strateginiame planavime“.Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. 44. 2005 m. gegužės 12-13 d. „Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema“.konferencija „Integruota kaimo plėtra.tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė ekonominė politika“. Pranešimas: “Lietuvos kaimo plėtros tyrimų apžvalga ir perspektyvos“. . 52.tarptautinė konferencija „Darbas namuose kaimiškajame regione“. vasario 9-11 d. Belgija. Pranešimai: 1. Teuva.

PUBLIKACIJOS
I. KNYGOS, ATSKIRI LEIDINIAI: 1 Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytojas ir pratarmės autorius - Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 350 psl., ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 2 Šiuolaikinio kaimo vizija. Informacinė medžiaga apie Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centrą ir 2-ją Jono Prano Aleksos tarptautinę mokslo konferenciją „Šiuolaikinio kaimo vizija“. Sudarytojas ir 4 straipsnių autorius – Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 48 psl. ISBN 978-9986-38-992-7. 3 Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 2(11). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytojas ir pratarmės autorius - Jonas Jasaitis. Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 275 psl.. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 4 Jasaitis Jonas. Piliečio pozicija. I dalis: „Dirva“ – 1996 -1998. Studijų knyga. Medžiaga studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus. Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 312 psl.. ISBN 978-9986-38-859-3. 5 Švietimas. Pasaulio lietuvių talka atkuriamai Lietuvos švietimo sistemai. Švietimo (edukologijos) sekcija. Straipsnių rinkinys. Sudarytojas, redaktorius ir pratarmės autorius – Jonas Jasaitis. // 10-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Chicago, IL: 1997, 129 p. 6 Jasaitis Jonas. Pakopinė darbininkų rengimo sistema. Mokymo priemonė gamybinių įmonių ir mokymo kombinatų vadovams. – V.: LUSTI, 1980, 36 p. 7 Jasaitis Jonas. Gamybinė pedagogika. Metodinis leidinys gamybinių įmonių ir mokymo kombinatų vadovams. – V.: LUSTI, 1978, 45 p. 8 Jasaitis Jonas, Galkauskas Jeronimas. Techniniai darbai 4-6 klasei. Vadovėlis bendrojo lavinimo mokyklai. – K.: “Šviesa”. Keturi leidimai: 1978, 1980,1982, 1984. 264 p. 9 Jasaitis Jonas. Konstruktorinės veiklos organizavimas mokymo dirbtuvėse. – V.: PMTI, 1977, 112 p. 10 Jasaitis Jonas. Mokymo dirbtuvių įrengimas. Metodinis leidinys – V.: RMTI, 1976, 52 p. 11 Jasaitis Jonas. Techninių darbų mokytojų savišvieta. Metodinis leidinys. – V.: RMTI, 1974, 46 p. 12 Jasaitis Jonas. Darbinio mokymo metodikos bruožai. Mokomoji knyga aukštųjų mokyklų studentams ir mokytojams. –V.: ŠPI, PMTI, 1973, 232 p. II. MOKSLO STRAIPSNIAI, TEZĖS (nuo 1995 metų): 1. Jankuvienė Edita, Jasaitis Jonas. Šiuolaikinė lietuviška sodyba kaime: lūkesčiai ir nauji sprendimai. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 202-208 psl. ISSN 16489098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 2. Kriaučiūnienė Valerija. Jasaitis Jonas. Kaimo turizmas – pažintiniam ir pilietiniam ugdymui. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 209-220 psl. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 3. Jasaitis Jonas. Konferencijų „Šiuolaikinio kaimo vizija“ koncepcija ir misija“. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, 3(16), 14-20 psl. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 4. Jasaitis Jonas. Vieningos gyvybinės erdvės kūrimo link. // Žemės ūkis.Verslas. 2009 m. spalis, 10 (949) nr. ISSN 0134-3173. 3, 9-10 psl.

114

5. Jasaitis Jonas. Konferencijos „Šiuolaikinio kaimo vizija“ koncepcija. // Šiuolaikinio kaimo vizija. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 11-15 psl. ISBN 978-998-38-992-7. 6. Jasaitis Jonas. Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras. // Šiuolaikinio kaimo vizija. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Šiauliai, 2009, 16-27 psl. ISBN 978-998-38-992-7. 7. Jasaitis Jonas, Ratkevičienė Valentina. Lietuva – besimokančio jaunimo akimis: žinios, požiūriai, sprendimai // Jaunimo gyvenimo stiliaus kaita modernėjančioje visuomenėje. Panevėžio kolegija, Panevėžio sveikatingumo draugija „Baltoji ugnis“. Panevėžys, 2008. 5-14 psl. ISBN 978-9955-72227-4. 8. Jasaitis Jonas. Šiuolaikinio lietuviškojo kaimo vizijos kūrimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 2(11), 15-27 p. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 9. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų teritorijų plėtros administravimas poindustrinėje visuomenėje. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 1(10), 47-63 p. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 10. Jasaitis Jonas, Ratkevičienė Valentina. Vietinės ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse šiuolaikinių galimybių tyrimas. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, 1(10), 64-81 p. Tarptautinė duomenų bazė Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com 11. Дужинскас Раймундас, Ясайтис Йонас. Существенные преобразования экономической деятельности и структуры населения – основные предпосылки регионального планирования. Региональный Вестник (Regionalais zinojums - Regional Report), сборник научных статей. Даугавпилский Университет, Латвия, 2008, с. 51-61. ISBN 978-9984-14-383-5. 12. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų vietovių plėtra. // Kompetencijos. Šeima. Karjera. Mokslo darbų rinkinys, p. 107-126. - ARX Baltica, Vilnius, 2008. 13. Jasaitis Jonas, Dužinskas Raimundas, Ratkevičienė Valentina. Darni žemės ūkio ir kaimo plėtra Lietuvoje. // Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir problemos. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (III). – Vilnius, VPU leidykla, 2007, 168-183 p. ISBN 9789955-20-325-4. 14. Jasaitis Jonas. Naujausioji emigracija iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos Valstijose: bendradarbiavimo paieškos. // Filosofija. Sociologija. 2007, t.18, Nr. 4, p. 64-78. ISSN 0235-7186. Indexed in: EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed), www.epnet.com, CEEOL (www.ceeol.com), Sociological Abstracts (www.csa.com) 15. Jasaitis Jonas. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas strateginio planavimo procese. // Žemės ūkio mokslai (Agricultural Sciences), t.14, p. 41-47. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, ISSN 1392-0200. Indexed in: CABI Publishing (www.cabi.org), EBSCO (Current Abstracts, www.epnet.com) 16. Jasaitis Jonas, Dužinskas Raimundas, Ratkevičienė Valentina. Ūkinės veiklos įvairovės skatinimas kaimiškosiose vietovėse: lūkesčiai ir galimybės. // Žemės ūkio mokslai (Agricultural Sciences), t.14, p. 27-34. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, ISSN 1392-0200. Indexed in: CABI Publishing (www.cabi.org), EBSCO (Current Abstracts, www.epnet.com) 17. Jasaitis Jonas. The Implementation of Modern Functions System in the Non-urbanized Countryside.// RURAL DEVELOPMENT – 2007. The Third International Scientific Conference. Vol. 3, Book 1, Lithuanian University of Agriculture. Akademija., Kaunas region, Lithuania, ISSN 1822-3230 18. Ясайтис Йонас. Система современных функций села.//Современный университетский комплекс и регион. ГГУ им. Я. Купалы, 2007, с. 400-410, ISBN 985-417-879-X 19. Ясайтис Йонас. Университетский центр исследований развития села: новый подход к подготовке специалистов для региона. В двух изданиях: //Современный университетский 115

комплекс и регион». ГГУ им. Я. Купалы, 2007, с. 388-400, ISBN 985-417-879-X. // Новая экономика, № 9-10 (27-28), с. 31-41, 2007. Minsk, Belarus, www.neweconomic@mail.ru 20. Jasaitis Jonas. The Implementation of the System of Modern Functions in the Non-Urbanized Areas of Lithuania // The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past and Present. The 7th Conference on Baltic Studies in Europe. Nordost-Institute, Luneburg, Germany, p. 59, 2007. 21. Jasaitis Jonas, Ratkevicienė Valentina. The Complexity of Research on New Rural Development Strategy. In: The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past and Present. The 7th Conference on Baltic Studies in Europe. Nordost-Institute, Luneburg, Germany, p. 59, 2007. 22. Jasaitis Jonas. Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1(6). Mokslo straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2006. – 203 p. – ISSN 1648-9098, p. 87-95. 23. Jasaitis Jonas, Šurkuvienė Sonata. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(7). Mokslo straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2006. – 203 p. – ISSN 1648-9098, p. 85-93. 24. Ясайтис Йонас, Шуркувене Соната. Новые функции неуробанизированных областей как основные предпосылки стратегического планирования. Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан: основные приритеты и механизмы реализации. Материалы международной научной конференции, 27 октября 2006 г. Астана, Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан, 2006. - 502 с. ISBN 9965-797-23-4, c. 486-492. 25. Jasaitis Jonas. Kaimo raidos pokyčių tyrimo integralumo problema. Lietuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (II). – Vilnius: VPU leidykla, 2006. – 392 p. – ISBN 9955-20-105-3, p. 218-235. 26. Ясайтис Йонас. Региональные пребразования экономической деятельности и структура населения сельских местностей – основные предпосылки планирования регионального развития. Региональная экономическая политика: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 мая 2006 г., Гродно (Belarus): ГрГУ, 2006. – с. 374. – ISNB 985-417-761-0, c. 90-96. 27. Ясайтис Йонас. Усиливающаяся роль общинного движения в модернизации системы самоуправления. Общемировые тенденции эффективного государственного управленияю Материалы международной научной конференции, 10 февраля 2006 г. Астана, Академия государственного упрвления при Президенте Республики Казахстан, 2006. - 371 с. - ISBN 9965796-04-8, c. 12-18. 28. Jasaitis Jonas. Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai. // Socialiniai tyrimai, Nr. 2(6), 2005, p. 31-42. ISSN 1392-3110. 29. Jasaitis Jonas. Naujoji emigracija iš Lietuvos į Jungtines Valstijas: gyvenimo kokybės vertinimas. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje: mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2004, p. 260-266. ISBN 9955-585-87-0. 30. Jasaitis Jonas. Lietuva - 2002. Kelio ieškojimas. 12-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Lemont, IL: 2003, p. 217. 31. Jasaitis Jonas. Naujausios bangos lietuvių imigrantai JAV. 12-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Lemont, IL: 2003, p. 216. 32. Jasaitis Jonas. Jasaitis Jonas. Lietuvos tautinio švietimo sistemos atkūrimas. 10-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – Chicago, IL: 1997. - p. 38-47. 33. Jasaitis Jonas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla 1975-1995 metais. 9-jo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo darbai. – V.: 1995, p. 427. 116

4. I. Lietuvos kaimo raidos stebėsena. – 146 p. „Šiaulių naujienos“. Verslas“ ir kt. švietimo įtaka kaimo gyventojų verslumui. Kaunas: „Šviesa“. Darbininkų rengimas vidurinėse profesinėse technikos mokyklose. – V.: LUSTI.eu ir kt. 1980. (Redagavimas) 2. „Lietuvių balsas“. B. Mokslinio tyrimo ataskaita Pedagogikos mokslinio tyrimo institutui. 1983. Lina Kriščiūnaitė. Mokinių darbinio mokymo ir auklėjimo tarpmokykliniuose gamybiniuose kombinatuose metodika. „Molėtų žinios“. // Specialistų kvalifikacijos kėlimas. 2005. Jasaitis Jonas. Periodiniai leidiniai. ūkių konkurencingumui. Techninių darbų uždavinynas. „Bendruomenės. 2.: 2004. Naujų mokymo krypčių identifikavimas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. – Leningradas. „Kauno diena“. Lina Pareigienė. Mokslinio tyrimo ataskaita Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutui . Popovas.: 1988. Vidurinių profesinių technikos mokyklų moksleivių kontingento atranka. Mokymo priemonė mokytojams. (Vertimas) 3. Kanadoje: „Tėviškės žiburiai“. 2. Ramutė Naujokienė. Jungtinėse Amerikos Valstijose: „Draugas“ (išeivijos dienraštis). MOKSLO TAIKOMŲJŲ DARBŲ ATASKAITOS: 1. 3.demokratija. V. Pagalbinė priemonė mokytojams ir gamybinio mokymo meistrams.216 p. 3. „Tėviškės žinios“ (Kauno krašto laikraštis). 1986. V. Pareigienė Lina ir kt. Mokymo. Pagalbinė priemonė mokytojams. 1987 (rusų kalba).lt)“. 5. Kaunas: „Šviesa“. Spaudai rengiami du publicistinių straipsnių rinkiniai. 1982 ir 1986 (Redagavimas). 118 p. . Mokslinio tyrimo ataskaita Visasąjunginiam Profesinio techninio mokymo mokslinio tyrimo institutui. (Atnaujinta 2010-04-14) 117 . Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. . Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas: „Šviesa“. – 199 p.III. Jonas Jasaitis (darbo vadovas). „Amerikos lietuvis“. 1982. Borovkovas ir kt. www. (Redagavimas) 4. IV. Mokykis meistrauti. Knyga IV-VIII klasių mokiniams. – V. savaitraščiai: „Dirva“.130 p. PUBLICISTIKA Nuo 1990 metų paskelbta per 460 straipsnių Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudoje. 150 p.lt“. J. V. Internetiniai laikraščiai: „OMNI naujienos (Balsas. Kaunas: „Šviesa“. žurnalas „Žemės ūkis. Jarovojus ir kt. „Šiaulių kraštas“. „Lietuvos aidas“. Poliakovas ir kt. METODINIŲ LEIDINIŲ VERTIMAS BEI REDAGAVIMAS 1. Lietuvoje: „Mokslo Lietuva“. Kšivickienė Daiva. kuriuose paskelbti publicistiniai straipsniai: 1. Darbų mokytojo techninis žinynas. „Atgimimas“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->