P. 1
darnaus_vystymosi_2008_w

darnaus_vystymosi_2008_w

|Views: 898|Likes:
Published by Tomas Čižokas

More info:

Published by: Tomas Čižokas on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA
MOKSLO DARBAI
/ Tęstinis leidinys /

2008 VILNIUS

Atsakingasis redaktorius doc. dr. Imantas Lazdinis

Recenzentai:

prof., habil. dr. Vygandas K. Paulikas, Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros profesorius; dr. Remigijus Daubaras, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo vyresnysis mokslo darbuotojas.

Leidinys apsvarstytas Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedros 2008 m. rugsėjo 04 d. posėdyje (protokolo Nr. 1APVK-1) ir rekomenduotas spausdinti, ir Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. posėdyje (protokolo Nr. 2SVP-1) ir rekomenduotas spausdinti. Spausdinama pagal autorių pateiktus rankraščius.

ISSN 2029-1558

© Mykolo Romerio universitetas, 2008

DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 

Turinys

RoMuALDAS JuKNyS, EVALDAS VėbRA

/ 4 / 15

Lietuvos darnaus vystymosi perspektyvos ir problemos Sėkmingas darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas, kaip vienas iš esminių nacionalinį saugumą užtikrinančių faktorių Ecological Situation, Population Problem and the health of People in belarus and Neighbouring Countries Including Eu Member States. International Scientific Research Centre „Ecology and health“
EDuARDAS MoNKEVIčIuS yuRy bANDAzhEuSKI ERIKA MATuLIoNyTė

/ 24

/ 29 / 35 / 40

Lietuvos aplinkos teisinės apsaugos problemos
IMANTAS LAzDINIS, DoNATAS DuDuTIS

Lietuvos valstybinio miškų sektoriaus valdymo tobulinimas
VISVALDAS VARžINSKAS, JuRgIS KAzIMIERAS STANIšKIS

Ekologinis gaminių projektavimas – svarbi tausojančio vartojimo ir gamybos priemonė
JuLIJA NAuJėKAITė / 51

Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja
ALgIMANTAS MISIūNAS, IEVA bALSyTė / 61 / 69

Teoriniai ir praktiniai tvarios ekonominės raidos aspektai
gIEDRė bRAzDAuSKAITė

Įmonių socialinės atsakomybės ir suinteresuotųjų pusių teorija darnaus vystymosi strateginiame valdyme
KęSTuTIS NAVICKAS / 80 / 87

Darnių industrinių zonų formavimo galimybės šiaulių mieste
OKSANA SUVOROVA

Mokymų lyderystės ugdymo tematikos reikšmė darnaus vystymosi principo įgyvendinimo kontekste

kad ši ekspertų grupė. Prezidentūros. išryškinti pagrindiniai pasiekimai ir iškilusios problemos. Straipsnio pabaigoje analizuojamos darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje pagrindinės problemos. pasitelkusi įvairių žinybų ir institucijų atstovus. kuri kasmet informuoja Nacionalinę darnaus vystymosi komisiją apie strategijos įgyvendinimo eigą. buvo parengta atnaujinta ES darnaus vystymosi strategija (2006). am. bei atnaujintos ES darnaus vystymosi strategijos nuostatas. Antrame skyrelyje pateikiami atnaujinamos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai . kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. suformuluoti ekspertų pasiūlymai Lietuvos darnaus vystymosi strategijai atnaujinti. įgyvendinimas. Pirmoji tokia dvimetė ataskaita buvo parengta 2005 metų pabaigoje ir viešai skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje (www. problemos. Įvadas už darnų Lietuvos vystymąsi valstybiniu lygiu atsakinga Nacionalinė darnaus vystymosi komisija. ši atnaujinta strategija buvo pristatyta Nacionalinei darnaus vystymosi komisijai ir po pataisymų įteikta Vyriausybei tvirtinti. ekspertų grupė pateikė pasiūlymus dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos atnaujinimo.lt). šią Komisiją sudaro įvairių ministerijų. Ši atnaujinta strategija buvo pristatyta Nacionalinei darnaus vystymosi komisijai ir po pataisymų įteikta Vyriausybei tvirtinti. Aplinkos ministerijai yra pavesta koordinuoti ir kontroliuoti Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo eigą. Straipsnyje pateikiami atnaujinamos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai įvairiose aplinkos kokybės bei ekonominio ir socialinio vystymosi srityse. Strategijos įgyvendinimo stebėsenai ir išsamesnei vykstančių pokyčių bei priežastinių ryšių analizei vykdyti ir strategijai tobulinti prie Aplinkos ministerijos yra sudaryta ekspertų grupė. perspektyvos. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie pagrindinių darnaus vystymosi rodiklių pokyčius. Atsižvelgiant į dvimetėje ataskaitoje išryškėjusias Lietuvos darnaus vystymosi problemas. atnaujinta strategija. 2007 metų birželio mėnesį pradėta rengti atnaujinta Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Praėjus penkeriems metams po pirmosios ES darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo (goteborgas. kitų institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai. Nuo 2003 metų Lietuvos statistikos metraštyje atskirame darnaus vystymosi rodiklių skyriuje skelbiami duomenys apie šių rodiklių pokyčius. 2001). Numatyta. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Lietuvos darnaus vystymosi perspektyvos ir problemos RoMuALDAS JuKNyS Vytauto Didžiojo universitetas EVALDAS VėbRA Aplinkos ministerija Remiantis ES atnaujintos darnaus vystymosi strategijos pagrindinėmis nuostatomis ir Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo ataskaitos išvadomis apie pagrindinius Lietuvos pasiekimus ir problemas darnaus vystymosi srityje. šalys narės įpareigotos modifikuoti nacionalines Darnaus vystymosi strategijas atsižvelgiant į ES atnaujintos darnaus vystymosi strategijos nuostatas. Pagrindinės sąvokos: darnus vystymasis. kas du metus rengs oficialią ataskaitą apie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą.

yra suformuluoti du nauji prioritetai (užduotys) – Darnus vartojimas ir gamyba bei Skurdas pasaulyje ir darnaus vystymosi iššūkiai. palankias aplinkai gamybos technologijas. Straipsnio pabaigoje (3 skyrius) analizuojamos darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje pagrindinės problemos. lyginant su jos ankstesniu variantu. visuotinę ekonominę visuomenės gerovę. Tik sparčiai augant darbo našumui susidaro galimybė ir sparčiam gyventojų pajamų bei jų gerbūvio augimui nepažeidžiant makroekonominio stabilumo. norėdamos sumažinti savo atsakomybę už anksčiau prisiimtus įsipareigojimus. Toks skirsnis suformuluotas Strategijos Ekonominio vystymosi poskyrio pradžioje. liko nepakeistas. perkelti į bendrą ekonomikos vystymosi skirsnį. Kitas svarbus ES atnaujintoje darnaus vystymosi strategijoje numatytas naujas prioritetas – Skurdas pasaulyje ir darnaus vystymosi iššūkiai – šioje strategijoje įvardintas kaip Vystomasis bendradarbiavimas. stiprias socialines garantijas ir per Strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 2020 metų) pagal ekonominius. Teigiamai vertintinas tas faktas. stengėsi maksimaliai išeliminuoti ne tik naujus kiekybiškai suformuluotus strateginius tikslus. be to. atsižvelgiant į naujai suformuluotus uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones. kad daugumoje žinybų už darnų vystymąsi pastoviai atsakingi tie patys specialistai ir tai palengvina bendradarbiavimą. buvo papildytas darnaus vystymosi rodiklių sąrašas. ir visų pirma žemės ūkio ministerija. socialinius ir gamtos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius pasiekti esamą (2003 metų) ES valstybių vidurkį. kai įmonės. o pagal aplinkos taršos rodiklius neviršyti ES leistinų normatyvų. Rengiant nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pataisas buvo apsiribota esminiu šios strategijos penktojo skyriaus – darnaus vystymosi tikslai. ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui. Laikantis įmonių socialinės atsakomybės principų. Visų pirma. uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės – atnaujinimu. Atnaujintoje ES darnaus vystymosi strategijoje. Kadangi Lietuvos nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje visas Ekonomikos vystymosi skyrius daugiausia ir yra skirtas darniai gamybai. palankias aplinkai gamybos technologijas ir didinant darbo našumą. šiame skirsnyje suformuluoti svarbiausi Lietuvos įsipareigojimai taikos užtikrinimo pasaulyje ir skirtumų tarp išsivysčiusių ir besivystančių valstybių mažinimo srityse. bet ir būtina prielaida svarbiausių socialinių bei aplinkos problemų sprendimui. Tik diegiant aukštąsias bei naujausias. tai žymiai aktyvesnis nei anksčiau ir daugumoje atvejų konstruktyvesnis bei geranoriškesnis žinybų specialistų bendradarbiavimas su pataisas rengusiais ekspertais. užtikrinti švarią ir sveiką aplinką. o Darnus vartojimas išskirtas į atskirą skyrių ir suformuluotas naujai kaip Socialinio vystymosi poskyrio papildomas skirsnis. kad ūkio augimas vyktų ne ekstensyvios plėtros keliu. susidaro galimybė suderinti įmonių ekonominius. uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones. Sugriežtinta Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo kontrolė sudaro geras prielaidas jų įgyvendinimui. Atnaujinamoji darnaus vystymosi strategija Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pataisų rengimo metu išryškėjo kai kurie svarbūs šios strategijos įgyvendinimui aspektai. tai jame buvo padarytos pataisos. atsižvelgta į žinybų pasiūlymus kai kuriuos tikslus. ekonominio ir socialinio vystymosi interesus. Jame ypatingas dėmesys skirtas darbo našumo spartesniam augimui. susijusios su išryškėjusiomis problemomis darnios gamybos srityje. Darant Ekonominio vystymosi poskyrio pataisas. efektyvų gamtos išteklių naudojimą. vykdydamos ekonominę veiklą. . o diegiant naujausias. Darnaus vystymosi požiūriu ypatingai svarbu. socialinius ir aplinkosauginius tikslus ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo įmonių lygmenyje.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai bruožai įvairiose aplinkos kokybės bei ekonominio ir socialinio vystymosi srityse. kurios yra svarbios įvairiems ūkio sektoriams. bendrasis darnaus vystymosi strateginis tikslas – suderinti aplinkosaugos. Darbo našumo augimas darnaus vystymosi kontekste yra ne tik ekonomikos konkurencingumą didinantis veiksnys. 1. reikalavimus. įgyvendinti tarptautinių konvencijų. Tik spartus Lietuvos gyventojų gerbūvio augimas gali sudaryti realias prielaidas neigiamiems migracijos procesams sustabdyti ir kitoms svarbioms socialinėms problemoms spręsti. Tačiau dėl sugriežtintos nutarimų įgyvendinimo kontrolės kai kurios žinybos. sukuriamos prielaidos sparčiam gamybos augimui nedidinant neigiamo poveikio aplinkai. savo noru atsižvelgia ir į socialinius bei aplinkosauginius reikalavimus. Prie bendrųjų ekonomikos darnaus vystymosi uždavinių priskirta ir kita Europos Sąjungoje vis didesnio dėmesio sulaukianti iniciatyva – įmonių socialinės atsakomybės didinimas. bet ir ankstesnius strategijoje numatytus ir su žinybomis suderintus įsipareigojimus.

Jau iki 2010 metų numatyta pasiekti. pasiekti. sumažinti teritorinį miškų išsidėstymo netolygumą ir ypatingą dėmesį skirti mažiausiai miškingų rajonų miškingumo didinimui. bus pasiektas. laikantis policentrinio planavimo principų. tvarkant apleistus ir uždarytus sąvartynus. Siekiant sustiprinti paviršinių vandens telkinių ir visų pirma upių apsaugą. Atliekų tvarkymo srityje numatyti žymiai padidinti įsipareigojimai kuriant regionines atliekų tvarkymo sistemas. šiame skyriuje numatyta padidinti atliekų panaudojimą energijai išgauti – pastatyti komunalinių atliekų deginimo įrenginius ir sukurti komunalinių nuotekų valymo dumblo panaudojimo energijai gauti pajėgumus. tai yra priartinti darbo vietas prie žmonių. numatyta pakeisti ES paramos verslui atrankos kriterijus bei investicijų skatinimo tvarką. Tačiau rimta problema šioje srityje išlieka itin netolygus Lietuvos miškų išsidėstymas. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės skirsnyje numatyti įsipareigojimai dėl Lietuvos miškingumo padidinimo sėkmingai vykdomi ir numatytas ilgalaikis tikslas – pasiekti 35 proc. šio uždavinio gyvendinimui labai svarbus tolygesnis Lietuvos teritorinis vystymasis. Reguliuojant šiltnamio reiškinį skatinančių medžiagų patekimą į orą. kad visos centralizuotai surenkamos miestų komunalinės nuotekos būtų išvalomos iki nustatytų normų. Transporto sektoriui. atnaujintoje strategijoje numatyta didesnę ES paramos ir vietinių investicijų dalį nukreipti į atsiliekančius regionus bei rajonus. eismo nelaimių skaičius nuo 2008 metų pradėjo mažėti. todėl atnaujintoje strategijoje numatyta. Sprendžiant šį uždavinį. Siekiant sumažinti ozono sluoksnį ardančių medžiagų patekimą į orą. miškingumą – be abejonės. nei šalies ekonomika. tai ir atnaujintoje nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pirmiausia numatyta nustatyti objektyvius įmonių socialinės atsakomybės vertinimo kriterijus ir tada plėtoti šią svarbią iniciatyvą. numatyti papildomi įsipareigojimai užteršto vandens ir paviršinių (lietaus) nuotekų valymo srityje. Kadangi iki šiol nesuformuluoti įmonių socialinės atsakomybės vertinimo rodikliai (kriterijai) ir ES atnaujintoje darnaus vystymosi strategijoje numatoma tai padaryti artimiausiu metu. bendras įgyvendinimas ir švari gamyba) naudojimo sistemą. oro kokybės skyriuje numatyta visuose dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose (didesniuose nei 100 MW galingumo) iki nuo 2008 metų įrengti išmetamų į orą teršalų automatinio (nuolatinio) monitoringo įrangą ir išmetamų oro teršalų valymo įrangą Vilniaus. atsižvelgiant į ES atnaujintoje darnaus vystymosi strategijos nuostatas. kad mišku gali būti apželdomos tik prastos kokybės (ne aukštesnio nei 32. Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse įdiegti iki 2015 m. Aplinkos kokybės skyriuje. tvarkant biologiškai skaidžias atliekas. Ekonomikos vystymosi bendrajame skyriuje suformuluotas naujas ilgalaikis uždavinys – per strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 2020 metų) padidinti darbo našumą 2.. o ne atvirkščiai. pirmenybę teikti projektams. Sprendžiant šį uždavinį. miestų bendro naudojimo teritorijose surenkamų paviršinių (lietaus) nuotekų taip pat būtų išvalomos iki nustatytų normų. atnaujintoje strategijoje numatyta patobulinti Kioto protokolo mechanizmų (šiltnamio dujų prekyba.5 karto ir pagal šį rodiklį pasiekti esamą (2003 metų) ES šalių senbuvių lygį. numatantys. atnaujintoje strategijoje numatyta šiuos juridinius apribojimus pašalinti. Siekiant išspręsti šį uždavinį. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Toliau trumpai apžvelgsime pagrindinius atnaujintos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos bruožus. atnaujinant strategiją. kurti juose naujas kokybiškas darbo vietas. ir įgalinantis sumažinti šaudyklinę darbo jėgos migraciją.5 karto didesnis nei ES šalyse senbuvėse. kad Lietuvoje taršos intensyvumas (teršalų. kad transporto paklausa augtų lėčiau. o iki 2015 m. numatantiems aukštųjų bei naujausių technologijų ir gaminių diegimą ir darbo našumo padidėjimą iki ES šalių senbuvių atitinkamos gamybos šakos lygio. moksliškai pagrįstą eismo įvykių Lietuvos keliuose tendencijų ir priežasčių analizę bei patikslinti Valstybinę saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 . Atsižvelgiant į tai. patenkančių į aplinką kiekis sunaudotos energijos vienetui) yra beveik 2. numatyta ekonominėmis ir administracinėmis priemonėmis skatinti naudoti neardančias ozono sluoksnį medžiagas. technologijas arba taikyti kitas alternatyvias priemones. Iki šiol šį procesą labai stabdė nepagrįsti juridiniai apribojimai. kad ne mažiau 75 proc. Todėl atnaujintoje strategijoje numatyta atlikti išsamią. Eismo saugumo padidinimas ir toliau lieka vienu svarbiausių šio sektoriaus uždavinių. Nors. suformuluotas naujas uždavinys – atsieti transporto paklausos augimą nuo ekonomikos augimo ir pasiekti. o likusiuose – iki 2020 metų. paliekant žemių savininkams teisę patiems apsispręsti dėl galimo ES paramos lėšų panaudojimo miškų sodinimui. tačiau to tikrai nepakaks norint labiau priartėti prie uždavinio – iki 2010 transporto aukų skaičių sumažinti perpus.5 boniteto) žemės. sugriežtinus eismo saugumo taisykles. papildomi įsipareigojimai numatyti gerinant visų aplinkos komponentų tvarkymą ir apsaugą.

socialines ir aplinkos problemas. tvarkomos ir naudojamos taip. naudoti šiuolaikiškas organinių trąšų įterpimo ir skleidimo priemones. numatyta iki 2020 metų pastatyti ir pradėti eksploatuoti naują. skatinimui. tai yra priartinti darbo vietas prie žmonių. kad toks sprendimas automatiškai vėl suaktyvintų karą keliuose. Energetikos sektoriuje numatyta sumažinti šalies priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinių importuotojo ir padidinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančių ir atliekinių energijos šaltinių. tai yra faktiškai prilygtų dabartinei ES šalių senbuvių gyvenimo trukmei. taikomus apželdinant mišku ir derlingesnes žemes. tačiau probleminiuose regionuose nedarbas vis dar yra rimta problema. Socialinio vystymosi srityje nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje daugiausia dėmesio skirta užimtumo. o iki 2020 metų – šiauliuose. Amoniako patekimo į aplinką mažinimui numatyta statyti ES reikalavimus atitinkančias mėšlides. Daug dėmesio numatoma skirti ir visuomenės diferenciacijos bei regioninių socialinio vystymosi skirtumų mažinimui. atnaujintoje strategijoje numatyta didesnę ES paramos ir vietinių investicijų dalį nukreipti į atsiliekančius regionus bei rajonus. kokybės kontrolės. čia dar kartą primenama. kad Seime jau pradeda gimti iniciatyvos. Pramonės sektoriuje numatyta daugiau dėmesio skirti pavojingoms medžiagoms ir užtikrinti. patikimai veikiančią sveikų ir ekologinių žemės ūkio produktų tiekimo. numatyta ekonominėmis priemonėmis skatinti mažų pieno perdirbimo įmonių tinklo kūrimą. Didinant vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Kaune ir Klaipėdoje. srutų ir nuotekų kauptuvus. kad vidutinė būsimo gyvenimo trukmė iki 2020 metų pailgėtų iki 78 metų. parengti ir įgyvendinti pagrįstas naujausiais mokslo laimėjimais švietimo sis- . nors visiškai akivaizdu. o ne asmeninių pozicijų. biomasės ir geoterminės energijos šaltiniams bei biologinių degalų gamybai. numatyta sukurti palankias ekonomines sąlygas investuoti privatų kapitalą į geros kokybės vietinių antrinių žaliavų tiekimo bei perdirbimo infrastruktūros kūrimą. numatančios sušvelninti minėtus eismo saugumo taisyklių pakeitimus. belieka tikėtis. Taip būtų sprendžiama ir itin svarbi transporto poreikio mažinimo problema. švietimo orientavimo į darnų vystymąsi stebėseną. o kūdikių mirtingumą sumažinti 40 proc. Visuomenės sveikatos srityje iškelti ambicingi uždaviniai ir numatoma pasiekti. užtikrinančių aukštą darbo našumą. kad dauguma ekologinės žemės ūkio produkcijos būtų realizuojama tikrąją jos vertę atitinkančiomis kainomis. ES saugumo reikalavimus ir euroatlantinės integracijos kriterijus atitinkančią atominę elektrinę. ir pagal šį rodiklį taip pat pasiekti ES šalių senbuvių lygį. bei jų realizavimo šalyje ir užsienyje galimybes. Didelį nerimą kelia tai. Skurdo mažinimo srityje atnaujinamoje strategijoje pagrindinis dėmesys skiriamas visų Lietuvos gyventojų pajamų didinimui ir numatoma iki 2020 metų padidinti vidutines gyventojų pajamas pagal perkamosios galios standartą iki ES šalių senbuvių dabartinio lygio. pašalinti juridinius apribojimus. sudaryti patrauklias sąlygas aktyviems gyventojams įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. ypač mažai miškinguose rajonuose. kurti juose naujas kokybiškas darbo vietas. Sprendžiant šį uždavinį. Todėl atnaujintoje strategijoje numatoma didinti užimtumo galimybes probleminiuose regionuose ir sumažinti regioninius užimtumo ir nedarbo lygio skirtumus. vykdyti mokslinius ugdymo turinio ir metodikos tyrimus. kad nekeltų didelio pavojaus žmonių sveikatai ir atitiktų ES cheminių medžiagų tvarkymo (REACh) reglamentą. Nors vidutinis nedarbo lygis Lietuvoje pastaraisiais metais yra žemas ir neviršija 5 procentų. numatoma sumažinti ekonominės emigracijos į kitas šalis mastus. kad cheminės medžiagos būtų gaminamos. Didinant atliekų panaudojimą energijos išgavimui. numatoma sukurti bendrą. švietimo ir mokslo bei kultūros savitumo išsaugojimo problemoms. o ne atvirkščiai. Didinant žemės ūkio teritorijų stabilumą. Siekiant sumažinti stambiųjų pieno perdirbėjų diktatą nustatant žemas pieno supirkimo ir aukštas pieno produktų kainas. iš valstybinių. Panevėžyje ir kituose miestuose. žemės ūkio sektoriuje numatoma didinti ekologinių produktų (ypač pieno ir mėsos produktų) įvairovę. kad ES struktūrinių fondų paramos lėšas verslui reiktų daugiausia skirti žiniomis ir aukštosiomis technologijomis pagrįstų pramonės šakų. Siekiant suaktyvintį antrinių žaliavų naudojimą. numatyta organizuoti komunalinių atliekų rūšiavimą ir iki 2012 metų pastatyti atliekas deginančias kogeneracines elektrines Vilniuje. pagrindinį dėmesį numatyta skirti vėjo.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai metų programą ir numatyti bei įgyvendinti šia analize pagrįstas eismo saugumo didinimo priemones. Siekiant išspręsti šį uždavinį. sertifikavimo ir realizavimo sistemą. apimančias ekonomines. kad didžioji Seimo narių dalis pažiūrės į šią problemą rimtai. skurdo ir socialinės atskirties. švietimo ir mokslo srityje atnaujintoje strategijoje numatoma vykdyti tarpdalykines darnaus vystymosi studijas. visuomenės sveikatos. Kaip vienas iš itin svarbių uždavinių. Siekiant šio tikslo. sudaryti sąlygas. numatoma skatinti žemės savininkus aktyviau naudotis ES parama miškų želdinimui.

Ilgalaikis darnaus vartojimo tikslas suformuluotas taip: augant bendram gaminių ir paslaugų vartojimui. Atsižvelgiant į specialistų pasiūlymus dėl Lietuvos urbanistinės politikos krypčių. kad iki 2015 metų oficialioji Lietuvos parama trečiųjų šalių vystymuisi būtų padidinta iki 0. 2. susijusių su ES ir/ar Lietuvos ekologinio ženklo suteikimu. Siekiant šio tikslo. atsižvelgiant į tai. Atnaujintoje strategijoje numatyta pagrindinę mokslo vystymui skirtų ES struktūrinių fondų dalį skirti būtent eksperimentinės bazės atnaujinimui. Moldova ir ukraina. kurių gamybai ir eksploatavimui sunaudojama kuo mažiau energijos ir kitų gamtos išteklių. numatoma vadovautis policentrizmo ir kompaktiškumo principais. Pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai – suderinti Lietuvos Respublikos vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką su Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos principais ir tikslais. regionų vystymosi problemoms skirtas strategijos skirsnis praplėstas ir pavadintas Teritorijų vystymusi. pasiekti. kaip labai svarbi strateginė priemonė atnaujintoje Nacionalinėje strategijoje numatyta darniam vystymuisi skirtus mokslinius tyrimus irgi įrašyti į nacionalinių prioritetinių mokslo krypčių sąrašą. kad aplinkai palankių (žaliųjų) pirkimų taikymas apimtų visą viešąjį sektorių ir iki 2010 metų jų apimtį padidinti iki 20 proc. teikti trečiosioms šalims intelektualinę paramą. Todėl strategijoje numatyta supaprastinti Lietuvos ekologinio ženklo suteikimo procedūras. Kitas svarbus ES atnaujintoje darnaus vystymosi strategijoje numatytas naujas prioritetas – Skurdas pasaulyje ir darnaus vystymosi iššūkiai – atnaujintoje nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje įvardintas kaip Vystomasis bendradarbiavimas. žalieji pirkimai turi paskatinti ne tik aplinkai palankų prekių ir paslaugų įsigijimą. kad ES pagrindinėse mokslo programose moksliniai tyrimai darnaus vystymosi srityje priskiriami prioritetinėms mokslinių tyrimų kryptims. naudojimo veiksmin- . pirmenybę teikti palankioms aplinkai paslaugoms ir gaminiams. Kultūros savitumo išsaugojimo srityje numatoma pasiekti. todėl. taikos užtikrinimo pasaulyje. kurių įgyvendinimas sudaro galimybę šalies ir atskirų miestų lygyje priartinti darbo vietas ir paslaugas prie gyventojų ir taip ne tik sukurti patogesnes gyvenimo sąlygas. darantiems kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai per visą būvio ciklą. Prioritetinėmis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo šalimis įvardintos – Afganistanas. subsidijavimo tvarką. kad didžioji dalis joje numatytų uždavinių sprendžiami sėkmingai. kyla reali grėsmė. skirtumų tarp išsivysčiusių ir besivystančių valstybių mažinimo. nustatyti ūkio subjektų išlaidų. Siekiant sustabdyti protų nutekėjimą ir susigrąžinti bent dalį išvažiavusių mokslininkų. skatinti individualius palankius aplinkai (žaliuosius) pirkimus ir ekologiškų produktų vartojimą. Sprendžiant šias problemas. į kurias būtų įtrauktos darnaus vystymosi problemos bei įteisinti ugdymo darnaus vystymosi reikmėms ir žinių visuomenės kūrimo pagrindines nuostatas įvairių lygmenų švietimo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai temos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas. skatinti žmones keisti vartojimo įpročius. transporto poreikį ir jo sąlygojamą aplinkos taršą bei klimato kaitą. atlikta rengiant Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pataisas. saugoti regioninius kultūros paveldo skirtumus Darnaus vartojimo skirsnis suformuluotas naujai. ugdyti palankų aplinkai gyvenimo būdą. bet ir kūrybinius mokslininkų poreikius gyvenant ir dirbant savo šalyje. bet ir sumažinti šaudyklinę migraciją. bet ir smulkesnių teritorinių padalinių – savivaldybių ir jų dalių (miestų. Lietuvos darnaus vystymosi perspektyvos ir problemos Analizė. kad bus užmiršta parama aplinkos ir darnaus vystymosi tyrimams. kad kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas taptų visų valstybės strategijų. plėtoti regioninę kultūros politiką. nenaudojama toksinių medžiagų. programų ir teritorijų planavimo dokumentų sudėtine dalimi. baltarusija. ypač didelė pažanga padaryta didinant gamtos. ir visų pirma energijos išteklių. pasiekti. gruzija. parodė. beatodairiškai susižavėjus technologijų kūrimu ir jų tobulinimu. kad didėjantis vartojimas nesukeltų aplinkos būklės prastėjimo. numatoma išspręsti tokius pagrindinius uždavinius – pasiekti. bendrosios viešųjų pirkimų apimties. Ilgalaikis vystomojo bendradarbiavimo tikslas suformuluotas taip – prisidėti prie Jungtinių Tautų patvirtintų Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo. besivystančių šalių integravimo į pasaulio ekonomiką ir jų darnaus vystymosi bei konfliktų prevencijos. būtina sukurti šiuolaikišką mokslinių tyrimų bazę Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų įstaigose ir taip sudaryti galimybes tenkinti ne tik materialius. bet ir jų gamybą bei pasiūlą.33 procento bendrųjų nacionalinių pajamų. gyvenviečių) darnaus vystymosi problemos. skatinti kuo aktyvesnį visuomenės dalyvavimą išsaugant Lietuvos ir jos etninių regionų savitumą. Jame aptariamos ne tik regionų.

užuot investavus į šiuolaikiškas technologijas. Tai sudarytų galimybę įmonėms. Todėl itin keistai atrodo labai aktyvios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pastangos pašalinti arba labai sumažinti darbo jėgos imigracijos iš trečiųjų šalių apribojimus. kad racionaliai ir tikslingai panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos sudarytų galimybes teigiamai paveikti ne tik šalies sektorinį vystymąsi. be to. nemaža dalis išvažiavusių Lietuvos žmonių patys sugrįžtų ir. Kita labai aštri Lietuvos darnaus vystymosi problema – dideli ir vis didėjantys teritoriniai vystymosi skirtumai. kad sparčiai augant ekonomikai. grįžti prie ekstensyvios ūkio plėtros. atsiliekantys regionai tikrai nesugebės lygiomis sąlygomis konkuruoti dėl ES struktūrinių fondų paramos. Artimiausiu metu būtina peržiūrėti ir pakeisti projektų. nei 2007 metų pabaigoje patvirtintoje specialioje Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 metų programoje nėra numatyta adekvačių priemonių. Ilgą laiką buvęs darbo jėgos perteklius. galimybių ir grėsmių analizė. Kodėl mums pavyko per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį keleriopai padidinti gamtos išteklių naudojimo veiksmingumą. po truputį aktyvėjančio technologijų atnaujinimo ir didėjančių darbo našumo augimo tempų. Juk papildomos darbo jėgos poreikį galima sumažinti didinant darbo našumą. atrankos kriterijus. buvo atlikta išsami strateginė silpnybių. galimybė didinti viršvalandžius ir įsivežti pigesnę darbo jėgą iš rytų sudarė galimybes. realizuojamiems šiose teritorijose. Minėti Vyriausybės dokumentai. nueiti paprastesniu ir pigesniu – ekstensyvios ūkio plėtros keliu. Kita vertus. kuri patvirtinta 2005 metais. o pažanga didinant žmogiškųjų išteklių veiksmingumą nepalyginti lėtesnė? Pagrindinė sparčios pažangos gamtos išteklių veiksmingumo didinimo srityje priežastis yra keleriopai (beveik iki ES šalių senbuvių lygio) išaugusios gamtos išteklių ir visų pirma energijos kainos. nes kaip bedidinsi regionų administracinius gebėjimus. Dabartiniu metu pagal energijos ir vandens sąnaudas bVP vienetui pagaminti Lietuva viršija ES šalių analogiškus rodiklius tik apie 20 procentų ir nėra jokios abejonės. daugiausia investicijų gali būti skiriama labiausiai išsivysčiusių apskričių centrams plėtoti. kol nebus iš esmės pakeista ES struktūrinių fondų lėšų skirstymo tvarka. galinčių realiai padidinti atsiliekančių regionų konkurencingumą siekiant ES struktūrinių fondų paramos. kurioje nurodoma. Įmonių pasirinkimas buvo nedidelis – arba išmokti gamtos išteklius naudoti veiksmingiau. kad gali išryškėti nepakankami gebėjimai pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. tiesą sakant. kad kol kas viskas būtent taip ir vyksta. Nors Lietuvos Vyriausybė yra priėmusi ne vieną specialų regioninės politikos dokumentą.5 karto. suteikti esminių prioritetų. Deja. tačiau realių teritorinių skirtumų mažėjimo pokyčių nematyti. bet. dabartiniai darbo jėgos importo ribojimai kokios nors rimtesnės neigiamos įtakos įmonių konkurencingumui neturi. gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos tarša auga daug lėčiau. čia pat perspėjama. stiprybių. tol esminių pokyčių teritorinių vystymosi skirtumų mažinimo srityje tikėtis sunku. Itin didelę grėsmę pastaraisiais metais prasidėjusioms spartesnio darbo našumo augimo tendencijoms kelia ketinimai žymiai palengvinti darbo jėgos importą iš šalių ne ES narių. realizuojamiems atsiliekančiose . Rengiant Regioninės politikos iki 2013 metų strategiją. Kaip svarstytinas variantas galėtų būti 30 balų priedas projektams. Tai sustabdytų vietinių žmonių atlyginimų augimą ir skatintų dar intensyvesnę Lietuvos piliečių ekonominę emigraciją. o padidėjus atlyginimams. tikslinga pasekti kaimyninių šalių pavyzdžiu ir projektams. Sprendžiant iš pastaraisiais metais vis didėjančio įmonių pelningumo. toks procesas jau prasidėjo. ilgą laiką egzistavusi ES paramos verslui skirstymo tvarka taip pat neskatino darbo našumo augimo. bet nei 2006 metais patvirtintoje LR regionų plėtros programoje. bet ir sumažinti teritorinius gyvenimo lygio skirtumus bei pagerinti socialinę sanglaudą šalyje. Tai sudarė galimybes išvengti vienos iš didžiausių grėsmių darniam vystymuisi ir pasiekti.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai gumą. be jokios abejonės. Tuo tarpu tokios didelės būtinybės keleriopai padidinti darbo našumą nebuvo. nei gamyba arba iš viso neauga. kad per strategijos įgyvendinimo laikotarpį vienas svarbiausių tikslų – pagal ekologinio gamybos veiksmingumo rodiklius pasiekti ES šalių senbuvių lygį – bus įgyvendintas. turėtų padėti labiau išvystyti atsiliekančių regionų infrastruktūrą bei pagerinti investicinę aplinką. arba bankrutuoti. finansuojamų iš ES struktūrinių fondų. Vietoje simbolinio 5 balų (iš šimto galimų) priedo projektams iš atsiliekančių regionų. o priešingai – skatina pažan- gą. Tačiau žmogiškųjų išteklių naudojimo veiksmingumas (darbo našumas) auga lėtai ir pagal šį rodiklį mes atsiliekame nuo ES šalių senbuvių beveik 2. Didžioji dalis įmonių šį uždavinį išsprendė sėkmingai. užuot atnaujinus technologijas ir taip didinant darbo našumą bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai. tenka pastebėti.

Darnaus vystymosi požiūriu. pagrindu. ir kodėl beveik vieningai Seime palaiminus pirmąjį atominės elektrinės įstatymą. kad tik privataus kapitalo įmonė gali garantuoti veiklos efektyvumą. įgyvendinant šiuos uždavinius. nors. neturinčios jokių tradicinių ryšių su Rusija. kad vykstančių politinių mūšių kontekste vėl kompromituojamas privatus kapitalas. nutiesti elektros tiltus į ES valstybes bei padidinti vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Kalbant apie vietinių atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą. belieka tik apgailestauti. be to. Tačiau. Tokia ar panaši projektų atrankos tvarka paskatintų atsiliekančiose teritorijose vykdyti ES remiamus projektus ne tik vietinius verslininkus. bet matyt gana aiškus – daugumai politinių jėgų dabartinė situacija yra vienokiu ar kitokiu būdu naudinga. Priešingu atveju teritoriniai Lietuvos vystymosi skirtumai ir toliau didės. beveik 90% energijos išteklių importuojama iš vienintelio tiekėjo – Rusijos gamtinių dujų ir naftos telkinių bei branduolinio kuro gamyklų. nei ekonominiu požiūriais. 2003 metais parengtą „Lietuvos hidroenergetinių išteklių naudojimo schemą“ buvo numatyta pastatyti 170 hidroelektrinių. vykdomi Lietuvos vidurkį viršijančiuose regionuose. branduolinė energetika šiame aktyvėjančio terorizmo pasaulyje iš tiesų nėra labai skatintina. kokios yra tikrosios dabar kilusios didžiulės konfrontacijos ir pasipriešinimo priežastys. bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio universiteto vandens ūkio specialistais. jam taip aršiai priešinamasi dabar. Siekiant sukurti labiau subalansuotą energetikos sektorių. bet ir stambiąsias Lietuvos įmones ar jų susivienijimus. vakarietiško tipo atominę elektrinę. Tada bendromis aplinkos specialistų. gamybos koncentracija keliuose didžiausiuose Lietuvos miestuose sąlygoja ir kitą labai neigiamą darnaus vystymosi požiūriu reiškinį – švytuoklinę migraciją. kurių galimybės dažnai ribotos. nors esminis pakeitimas tik vienas – vietoje numatyto plano steigti Nacionalinį investuotoją „Lietuvos energijos“ pagrindu dabar siūloma tai daryti naujai sukurtos patronuojančios įmonės. balbieriškio ir Druskininkų hidroelektrinės. Tris iš jų. šiose teritorijose vykdomi projektai turėtų gauti šimtaprocentinę ES struktūrinių fondų paramą. mokslininkų ir visuomenės pastangomis pavyko įrodyti. Priartinti gamybą ir paslaugas prie gyventojų (o ne atvirkščiai) – itin svarbus darnaus ūkio vystymosi uždavinys. galima pasidžiaugti dėl pastaraisiais metais prasidėjusio spartaus vėjo energetikos. pirmiausia turėtume pabandyti išsiaiškinti. biomasės deginimo ir biologinio kuro gamybos augimo. Vienas problematiškiausių darnaus vystymosi požiūriu yra Lietuvos energetikos sektorius. labai apribojančios hidroenergetikos plėtrą. Visų pirma tai stiprus beveik visų politinių jėgų pasipriešinimas Vyriausybės planams vietoje numatytos uždaryti Ignalinos atominės jėgainės pastatyti naują. kad lygumų šalyse ši energetikos rūšis yra visiškai nepriimtina nei ekologiniu. atrodo. Tikėtiniausias atsakymas į šiuos klausimus. Norėdami suprasti. kad taip stabdomas itin svarbių Lietuvai energetinių projektų įgyvendinimas. kad pagal Pramonininkų konfederacijos. Sparčiai auga ir sekliosios geoterminės energijos panaudojimas namų apšildymui. nors ir nemalonus. biomasės ir geoterminės energijos šaltiniams bei biologinių degalų gamybai. tiksliai pagal dar 1951 metais Maskvoje parengtą projektą buvo planuojama pastatyti ant Nemuno – tai Alytaus. visi mūsų žmonės jau seniai suprato. Minėtas itin aršus visų pagrindinių politinių jėgų pasipriešinimas Vyriausybės pasirinktam naujos ato- minės elektrinės statybos variantui yra visai kitokio pobūdžio ir su branduolinės energetikos keliamais pavojais nesusijęs. bet dėl to per daug nepergyvena beveik nė viena politinė jėga. Pravartu prisiminti. Didelę politinę žalą daro ir tai. Tačiau nerimą kelia neseniai Seime vėl rodomos iniciatyvos atgaivinti prieš keletą metų palaidotus hidroenergetikos spartaus vystymo Lietuvoje planus. susiduriama su nemažais sunkumais. kuri dar labiau didina transporto sąlygojamą aplinkos taršą ir sukelia daug socialinių problemų. Tai reiškia. Tačiau. vakarietiško tipo atominė elektrinė atrodo priimtinas kompromisas.10 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai teritorijose. ES saugumo reikalavimus ir euroatlantinės integracijos kriterijus atitinkančią atominę elektrinę. kad aukš- . kodėl po beveik 20 metų nepriklausomybės mes ne tik vis dar priklausome buvusiai sovietinei elektros tinklų sistemai. ES paramą. o projektai. Lietuvos elektros ir dujų tinklai neturi tiesioginių ryšių su Centrinės ir Vakarų Europos energetikos sistemomis ir nėra galimybės racionaliai realizuoti perteklinį IAE elektros energijos gamybos potencialą. ypač prisimenant černobylio patirtį. pagrindinį dėmesį skiriant vėjo. numatyta iki 2020 metų pastatyti ir pradėti eksploatuoti naują. ir Seime buvo patvirtintos Vandens įstatymo pataisos. ir faktiškai net nebuvo tikrai rimtų bandymų nuo jos atsijungti. gautų tik 50 proc. o kalbos ir programos apie gerovę visiems Lietuvos gyventojams ir teritorinę sanglaudą ir liks tik kalbomis bei programomis. galvojant apie bent kiek didesnę Lietuvos energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos.

o Jūros baseine – net 16 hidroelektrinių. Atnaujintoje Lietuvos energetikos strategijoje numatyta daug dėmesio skirti energetinių miško plantacijų kūrimui. Palyginimui galima pasakyti. kur. Tačiau hidroelektrinių savininkams jos garantuoja nemenką ir ilgalaikį pelną. o kokie jau kelia realią grėsmę. nors ją tikrai buvo galima numatyti. Merkio baseine pastatant 10. kur patvankų plotas yra palyginti mažas. kad jų statybos iniciatyvos dar ne kartą atgims. pasirodė. kainų augimas (šliaužiančioji infliacija) dar gana ilgoką laiką yra neišvengiamas. kad pagamintume tiek elektros energijos. Nevėžio baseine – 11. Lietuvoje faktiškai beveik nebebūtų likę nei vienos upės su natūralia vaga. nei 10 mažųjų dabar veikiančių hidroelektrinių. tačiau. todėl kur kas spartesnis. Mūšos ir Nemunėlio baseinuose – 16 hidroelektrinių ir t. ant Ventos ir jos intakų numatyta pastatyti 19. t. daugiamečių pievų bei ariamų žemių plotus. kad šis ryšys yra gana glaudus ir pagal determinacijos koeficiento reikšmę (R2=0.2 %. o planuota pirmiausiai statyti Alytaus hidroelektrinė ant Nemuno būtų patenkinusi vos pusę to meto Alytaus medvilnės kombinato poreikių. pagal Energetikos instituto specialistų skaičiavimus geriausiu atveju galėtume patenkinti apie 7 procentus Lietuvos elektros energijos poreikių. Pastačius visas 170 planuojamų hidroelektrinių. Tiesą sakant. kad norint gauti panašų energijos kiekį. Dubysos baseine – 10. pagal susisiekiančių indų principą prekių ir paslaugų kaina išsiplėtusioje ES per tam tikrą laiką neišvengiamai turi supanašėti. kiek planuota gauti pastačius 170 hidroelektrinių ir išgelbėtume Nemuną bei visas kitas Lietuvos upes. vykdant beatodairišką Lietuvos melioraciją. Paanalizavus infliacijos skirtingose ES šalyse priklausomybę nuo kainų lygio. biologinei įvairovei. Dabartinius didelius kainų augimo tempus daugumoje naujųjų ES narių dažniausiai bandoma paaiškinti kylančiomis energijos išteklių kainomis. Ir tokių pavyzdžių galima pateikti dar ne vieną. kad hidroenergetika daro mažą neigiamą poveikį aplinkai. nei numato Mastrichto kriterijai. didėjančiais akcizais bei bendromis pasaulinėmis makroekonominėmis tendencijomis. nei būtų paskandinta. Įgyvendinus šią schemą. būtų paskandinta beveik 700 kvadratinių kilometrų Lietuvos sausumos teritorijos! Tuo tarpu ekonominė nauda būtų labai ribota. tai. Taip yra padaroma neįkainojama žala gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui. infliacijos tempai yra maži. o tuo pačiu ir kainų augimo tempai yra priimtini. nežiūrint žemų kainų. šia prasme labai svarbus klausimas – kokie konvergencijos. . buvo numatyta užtvankų kaskadomis nusėti absoliučiai visus didžiuosius ir mažesnius Nemuno ir Neries intakus. Logiška prielaida yra gana akivaizdi – kuo žemesnės kainos. tuo didesnė turėtų būti konvergencinė infliacija.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 11 čiau Kauno neliktų nė metro natūralios Nemuno vagos. be to. pažeidžiamas saugomų teritorijų režimas bei sukeliama daug socialinių problemų. kad maždaug pusę infliacijos tempų lemia kainų lygio skirtumai. Jei kalbėtume apie hidroenergetikos indėlį tik į elektros energijos gamybą. Lygumų šalyse hidroelektrinių poveikis aplinkai yra itin stiprus. hidroenergetikų teiginys. ši problema tik iš pirmo žvilgsnio atrodo netikėta. gali būti taikomas tik kalnuotoms šalims. prekių ir paslaugų judėjimo barjerus. nes visi kiti mažesni upeliai jau buvo sunaikinti ir paversti kanalais. keliančia didelę grėsmę darniam vystymuisi – tai vis didėjanti infliacija. Nėra jokios abejonės. tačiau akivaizdu. kad visi šie veiksniai prisideda prie infliacijos. energetinėmis miško plantacijomis reiktų apželdinti gerokai mažesnį plotą. užtenka pasakyti.480) galima daryti tegul ir gruboką išvadą. šešupės baseine – 9. realizavus minėtą schemą. o kitą pusę – įvairūs kiti veiksniai. Tam. todėl belieka tikėtis. todėl nėra jokių abejonių. Įstojus į ES ir tuo labiau įsijungus į šengeno erdvę bei panaikinus žmonių. pakaktų pastatyti 70–80 vidutinio pajėgumo vėjo jėgainių. kad viena šiuolaikiška vėjo jėgainė pagamina daugiau elektros energijos. Tiksliai į šį klausimą atsakyti matyt negalėtų niekas. be to. nes tenka paskandinti didžiulius miškų. jei paimsime konkrečius atvejus ir sudėsime visus minėtus ir panašius konkrečius veiksnius. kad dabartinis kainų šuolis kelia didelį pavojų Lietuvos makroekonominiam stabilumui ir jos darniam vystymuisi. Tam tikrą išimtį čia sudaro tik Slovakija ir Lenkija. kad asmeniniai norai ir planai pasipelnyti Lietuvos gamtos sąskaita nenusvers Lietuvos valstybės ir visuomenės interesų. vystydami vėjo energetiką. Su nepalyginamai mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai galėtume išgauti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. plėsdami biomasės ir atliekų deginimą energetiniais tikslais bei biologinio kuro gamybą. sunaikinamos retų augalų ir gyvūnų rūšių buveinės. patvenkę visas Lietuvos upes. Preliminariais skaičiavimais. Pastaraisiais metais Lietuva susidūrė su dar viena gana netikėta problema. realizuojant minėtą hidroenergetikos vystymo schemą. pagal labai optimistinius skaičiavimus hidroenergetikos indėlis į bendrą Lietuvos pirminės energijos balansą sudarytų viso labo 1.

Pieno perdirbėjų aljanso atveju akivaizdu. kad jų kainos smarkiai didėti nebeturėtų. gamintojai ar bent jų dauguma jau turi galimybę dalyvauti bendroje ES rinkoje. kad Achemos trąšos per pastaruosius du metus pabrango keturgubai ir dabar jau prilygsta ar net viršija kainas ES šalyse senbuvėse. tai yra artėjančios prie dviženklių skaičių infliacijos ir orientuotis į šliaužiančiąją. kad Lietuvoje ir kitose naujosiose ES šalyse šiuo metu faktiškai veikia dvi rinkos. yra. Tuo tarpu Konkurencijos taryba niekaip nesugeba įrodyti atrodytų akivaizdžių supirkimo ir pardavimo kainų derinimo faktų. o parduodamo pieno litras pabrango trigubai – beveik visu litu. nors daugeliu požiūrių ir nelengvą. paaiškinti tokio spartaus pastarųjų poros metų pieno produktų kainų kilimo ar to fakto. kad realią konkurenciją ir tuo pačiu mažesnes kainas palaikančios priemonės yra gerokai pavėluotos. Vargu ar kas nors šiandien galėtų bent kiek tiksliau atsakyti. Kitas svarbus klausimas – ar verta labai griežtai kontroliuoti ir stabdyti kainų augimą. prieiname prie kertinio klausimo – ar turime ir ar laisvos rinkos sąlygomis galima reguliuoti kainas. Kita vertus. kad minėtoji Achema yra monopolininkas azotinių trąšų rinkoje ir čia valstybinės institucijos turi labai rimtus svertus. atnaujintoje darnaus vystymosi strategijoje siūloma ekonominėmis ir organizacinėmis priemonėmis skatinti nedidelių pieno perdirbimo įmonių tinklo kūrimą. Lietuvos gyventojai už pieno produktus neužilgo mokės brangiau. kur daugelio produktų kainos vis dar yra gerokai didesnės. galima trumpai paanalizuoti. o ypač smulkiųjų žemdirbių. Iš pirmo žvilgsnio tai tiesa. darniai keldami pieno produktų kainas. importuojamoms iš šalių ne ES narių. bandymai tiesiogiai reguliuoti pieno supirkimo kainas laisvos rinkos sąlygomis yra nepriimtini ir neseniai vykusių teisminių procesų rezultatai tą dar kartą patvirtino. nustatydami neadekvačiai mažas pieno supirkimo kainas. tačiau realiai superkamo pieno kainos buvo padidintos maždaug trisdešimt centų už litrą. Kalbant apie kosminiu greičiu augančių trąšų kainų reguliavimą. kad tokie svertai. kurie už įsigytas prekes ir paslaugas gali atsilyginti tik pardavę savo darbo jėgą (nesvarbu fizinę ar intelektualią). niekaip nepavyks. jei pagal minėtą principą gana sparti kainų konvergencija yra neišvengiama. o vartotojai. kaip buvo galima sulėtinti pieno produktų ir trąšų kainų augimą. Siekiant išvengti tokių tendencijų. nemaža Lietuvos gyventojų dalis linkusi pasirinkti tokią. pradeda sparčiai kelti kainas vietinėje rinkoje. grįžtant prie anksčiau pateiktų Rokiškio sūrio ir kitų pieno perdirbėjų bei Achemos pavyzdžių. pasinaudodami bendros rinkos privalumais ir orientuodamiesi į kainas ES šalyse senbuvėse. trys stambieji pieno perdirbėjai sugebėjo išeliminuoti iš šios ūkio šakos visus smulkesnius dalyvius. kur darbo jėgos kaina yra daug mažesnė. santykinis pabrangimas buvo beveik vienodas. tikrai turėtume vengti šuoliškos. tada jos . tačiau intuityviai galima numanyti. kainų augimą buvo galima gerokai pristabdyti sumažinus muitus trąšoms. tam pasitelkiant ES lėšas ir taip sukurti realią konkurenciją šiame sektoriuje. Lietuvos Vyriausybės vadovai dažnai pabrėžia. Tačiau jokios kainų reguliavimo priemonės nebuvo taikytos. galimybę. bet. tiek pieno produktų vartotojams. kadangi pieno perdirbėjų suderintų veiksmų pasėkoje pieno produktai pirmieji jau pasiekė europines kainas. kai gamintojai. Na. todėl pastaruosius 10 metų diktuoja savo sąlygas tiek pieno gamintojams. Minėti Slovakijos ir Lenkijos pavyzdžiai rodo. veikia vietinės rinkos sąlygomis. nors absoliučiai aišku. ši ekonominė emigracija yra viena didžiausių grėsmių Lietuvai kaip valstybei apskritai. Keisčiausia šioje situacijoje yra žemės ūkio ministerijos pozicija. turint omenyje jau minėtą faktą. perspektyvos atrodo gana liūdnai. vienintelė išeitis gauti adekvatų atlygį už darbą – išvykti į šalis.12 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai bet neatsižvelgsime į susisiekiančių indų principą ir neišvengiamą kainų konvergenciją. esant dabartinei situacijai. o ne žemdirbių interesams. matyt. Taigi. vienintelis ministrės patarimas žemdirbiams buvo nelaukti pavasario ir trąšomis apsirūpinti anksčiau. kad toks staigus trąšų kainų šuolis gerokai padidins žemdirbių kaštus ir jų produkcijos kainą. kad ji neturi tam jokių tinkamų svertų. kokie yra optimalūs konvergencijos tempai. nei ES šalyse senbuvėse. Nuolaidžiaujant ir tyliai pritariant valdžios institucijoms. akivaizdu. kur darbo jėgos ir prekių kainos yra subalansuotos. tai yra 5–7 procentų infliaciją. o trąšų pabrangimo atveju. kad pieno produktai pabrango proporcingai išaugusioms pieno supirkimo kainoms ir kad jokių kartelinių susitarimų čia nėra. pavyzdžiui. todėl pieno gamintojų. be tiesioginio kainų reguliavimo. kad. Pagrindinė problema čia yra ta. Ko verti vien ministrės aiškinimai. kad nenorėdami sukelti sunkiai nuspėjamų socialinių padarinių. kurios vadovai nesivaržydami. kad mes šiuo metu turime dvi rinkas ir vartotojai neišvengiamai turės daugiausia apsiriboti vietine rinka. visiškai viešai atstovauja pieno perdirbėjų ir trąšų gamintojų. galima pasiguosti bent tuo. tai susidaro nemenka tikimybė. Kaip žinia. Taigi. o tuo pačiu dar labiau pagreitins ir taip itin sparčiai augančių maisto produktų kainų kilimą.

parodė. kuriems taikomos diskriminacinės pieno supirkimo kainos. kad pastaraisiais metais gyventojų disponuojamos pajamos buvo pradėję augti gana sparčiai ir. naudojimo veiksmingumą. grįžti prie ekstensyvios ūkio plėtros ir sustabdytų vietinių žmonių atlyginimų augimą bei skatintų dar intensyvesnę Lietuvos piliečių ekonominę emigraciją. Pastaraisiais metais Lietuva susidūrė su dar viena gana netikėta problema. kad gyventojų pajamos augtų sparčiau nei infliacija ir taip būtų užtikrinamas bent minimalus Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerėjimas. Jei prieš keletą metų dabartinis šių rūmų vadovas ryžtingai dalyvavo įvairiose žemdirbių protesto akcijose. Išvados Analizė. ir visų pirma energijos išteklių. Vietoje simbolinio 5 balų (iš šimto galimų) priedo projektams iš atsiliekančių regionų būtina suteikti realių. Didžiausi klaida. apsiriboja periodiškais paverkšlenimais ir simbolinėmis akcijomis. Visų valstybinių ir visuomeninių žemdirbių institucijų valdymą sukoncentravus vienos politinės jėgos rankose. prekių ir paslaugų judėjimo barjerus. nei . atlikta rengiant Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pataisas. bet ir pačia Valstybe. Nors spartus pajamų augimas ir sukelia tam tikrų makroekonominių problemų. tačiau realių teritorinių skirtumų mažėjimo pokyčių nematyti. Labai aštri Lietuvos darnaus vystymosi problema – dideli ir vis didėjantys teritoriniai vystymosi skirtumai. kuri turėtų dar gerokai padidinti pieno perdirbėjų pelnus – akcizo pieno produktams mažinimas. nei gamyba arba iš viso neauga. šiam nusivylimui didėjant. grįžtant prie didėjančios infliacijos problemų. kad. Tai sudarė galimybes išvengti vienos iš didžiausių grėsmių darniam vystymuisi ir pasiekti. nežiūrint didėjančios infliacijos. bet ir būtina prielaida svarbiausių socialinių bei aplinkos problemų sprendimui. kyla ir rimtų socialinių problemų grėsmė. ir visų pirma žemės ūkio rūmų. kad didžioji dalis joje numatytų uždavinių sprendžiami sėkmingai. o didėjanti ES parama atveria jiems gana neblogas perspektyvas. Artimiausiu metu būtina peržiūrėti ir pakeisti projektų. Taigi. jei kurį laiką gyventojų pajamos augtų sparčiau nei ekonomika. yra numatyta. Tai sudarytų galimybę įmonėms. o kokių nors veiksmingesnių priemonių nesimato. kad Lietuvos ekonomika itin sparčiai auga jau nuo 2001 metų. ypač didelė pažanga padaryta didinant gamtos.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 būsiančios keliais litais pigesnės. užuot atnaujinus technologijas ir taip didinant darbo našumą bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai. kurią galėtų padaryti Lietuvos valdžia. Jei stambesnieji ūkininkai dar sugeba šiek tiek pasipriešinti pieno perdirbėjų diktatui. finansuojamų iš ES struktūrinių fondų. Dar keistesnė yra visuomeninių žemdirbių institucijų. o gyventojų pajamų spartesnis augimas prasidėjo tik nuo 2004–jų. tai paklausyti kai kurių užsienio ir Lietuvos ekspertų patarimų ir pradėti dirbtinai stabdyti gyventojų pajamų augimą. Nors Lietuvos Vyriausybė yra priėmusi ne vieną specialų regioninės politikos dokumentą. Tai sukeltų socialinę katastrofą ir pastarųjų metų ekonominės emigracijos lėtėjimo ir net prasidėję žmonių grįžimo procesai būtų sustabdyti. Itin didelę grėsmę pastaraisiais metais prasidėjusioms spartesnio darbo našumo augimo tendencijoms kelia ketinimai žymiai palengvinti darbo jėgos importą iš šalių ne ES sąjungos narių. Įstojus į ES ir tuo labiau įsijungus į šengeno erdvę bei panaikinus žmonių. tai smulkieji žemdirbiai ir pieno tiekėjai. Darbo našumo augimas darnaus vystymosi kontekste yra ne tik ekonomikos konkurencingumą didinantis veiksnys. sparčiai augant ekonomikai. darnaus vystymosi požiūriu svarbiausia. kyla ne tik rimtų ekonominių problemų grėsmė. jaučiasi visiškai nusivylę ne tik valdžia. Todėl atnaujintoje Darnaus vystymosi strategijoje yra suformuluota labai svarbi nuostata. tai. kuri atstovautų jos interesams. keliančia didelę grėsmę darniam vystymuisi – vis didėjančia infliacija. kad turi vykti visapusiška naujųjų ES narių ir šalių senbuvių vystymosi konvergencija. Tenka pastebėti. šis augimas yra pati veiksmingiausia Lietuvos gyventojų emigracijos stabdymo priemonė ir didina politinį Lietuvos stabilumą. Dabar inicijuojama dar viena priemonė. kad Lietuvos gyventojų disponuojamos pajamos iki 2020 metų turi pasiekti ES šalių senbuvių esamą gyventojų pajamų lygį. gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos tarša auga daug lėčiau. Turint omenyje. pagal susisiekiančių indų principą prekių ir paslaugų kaina išsiplėtusioje ES per tam tikrą laiką neišvengiamai turi supanašėti. Lietuva turi nemažą makroekonominio stabilumo rezervą tam atvejui. atsiranda puikios galimybės įvairaus plauko valstybės gelbėtojams. pozicija. o ne formalių prioritetų. todėl kur kas spartesnis. Kai beveik trečdalis Lietuvos gyventojų paliekami likimo valiai ir nėra realios politinės ar visuomeninės jėgos. realios gyventojų pajamos gana sparčiai didėjo. ir artėjantys Seimo rinkimai gali dar labiau sukomplikuoti tolesnes Lietuvos vystymosi perspektyvas. atrankos kriterijus. tapęs vadovu.

2001. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos pagrindinės nuostatos. 2005. R. 3. engineering and management. In this article is given main points of renewed National sustainable development strategy in different fields of environment quality and economic and social development. Outlook and Problems of Lithuanian Sustainable Development RoMuALDAS JuKNyS. jei kurį laiką gyventojų pajamos augtų sparčiau nei ekonomika. 4. problems. Dvimetė darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo ataskaita. Keywords: sustainable development. Tai sukeltų socialinę katastrofą. MRu mokslo darbai. tai yra artėjančios prie dviženklių skaičių.eu. Juknys ir E. At the end of the article main problems of implementation of sustainable development provisions in Lithuania are presented. 2003. http://register. kainų augimas dar gana ilgoką laiką yra neišvengiamas. 5 (2003). renewed strategy. 2006. The renewed strategy was presented to National sustainable development Committee and after correction presented to Government for statement. outlook. 2.am. Development and Sustainability. Dagiliūtė. Kadangi Lietuvos ekonomika itin sparčiai auga jau nuo 2001 metų. turėtume vengti šuoliškos. ir pastarųjų metų ekonominės emigracijos lėtėjimo ir net prasidėję žmonių grįžimo procesai būtų sustabdyti. kad gyventojų pajamos augtų sparčiau. Nors spartus pajamų augimas ir sukelia tam tikrų makroekonominių problemų. Cherp A. p 6–13. No. implementation. Juknys. No 4(34). 62 (2001). Darnaus vystymosi požiūriu svarbiausia.europa. V. tai pradėti dirbtinai stabdyti gyventojų pajamų augimą. šis augimas yra pati veiksmingiausia Lietuvos gyventojų emigracijos stabdymo priemonė ir didina politinį Lietuvos stabilumą. infliacijos ir imtis ryžtingų priemonių jai sumažinti.1 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai numato Mastrichto kriterijai. R. nenorėdami sukelti sunkiai nuspėjamų socialinių padarinių. nei infliacija ir taip būtų užtikrinamas pastovus Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerėjimas. Darnaus vystymosi strategija ir praktika. Lietuva turi nemažą makroekonominio stabilumo rezervą tam atvejui. 6. www. Literatūra 1.Vėbra. 2005.consilium. p 357–374. Miškinis ir R. kurią galėtų padaryti Lietuvos valdžia. p 167–178.lt. Vilnius. No. 2006. o gyventojų pajamų spartesnis augimas prasidėjo tik nuo 2004–jų. New eastern Eu member states: decoupling of environmental impact from fast economy growth // Environmental research. 5. Sustainable development – A New Challenge For the Counties in Central and Eastern Europe//Environment. . Tačiau. Renewed Eu Sustainable Development Strategy. Didžiausi klaida. EVALDAS VėbRA Summary In accordance with main provisions of renewed EU sustainable development strategy and findings of National sustainable development strategy report concerning key achievements and problems in the field of Lithuanian sustainable development the expert group gave proposals for renewal of National sustainable development strategy. Environmental assessment in countries in transition: Evolution in a changing context// Journal of Environmental Management. p 68–76. Lang I.

Ir priešingai. Darnus vystymasis tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyse yra įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. Saugumo politikos formavimas ir vykdymas yra fokusuojamas dvejomis kryptimis: į išorinę ir į vidinę šalies politiką. Nacionalinio saugumo užtikrinimas yra aukščiausias bet kurios valstybės vidaus ir užsienio politikos tikslas. bet ir politinius. saugumo aspektus. kad darnaus vystymosi politikos elementai glaudžiai susiję su valstybės saugumo būklės elementais.com Darnus vystymasis. . socialinius. darnaus vystymosi politika. strateginis planavimas. kokią vietą valstybės saugumo užtikrinime užima darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas. išsiplėtė ir pačios saugumo sąvokos supratimas. kai buvo pereita į industrinės civilizacijos raidos etapą. be to.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 Sėkmingas darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas kaip vienas iš esminių nacionalinį saugumą užtikrinančių faktorių ERIKA MATuLIoNyTė Mykolo Romerio universitetas Elektroninis paštas: specelt@yahoo. klimato kaitos klausimai. Pagrindinės sąvokos: nacionalinio saugumo politika. regioniniame. Vystantis civilizacijai. kurie vėliau gali tapti rimtomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui. tačiau tiesiogiai neapims karinio ir iš dalies politinio aspektų. kuris labai jautriai reaguoja į aplinkos pokyčius ir jo stebėjimas bei valdymas gali padidinti valstybės stabilumą. tai bus kaip vienas iš svarbiausių faktorių. jei darnaus vystymosi ideologijos nuostatų nesilaikoma. Visuotinai priimtą darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro trys lygiaverčiai komponentai: aplinkosauga. kaip padidinti valstybių saugumo lygį nenaudojant karinės jėgos. dinamiškas procesas. badas ir kt. Todėl nacionalinis saugumas apima jau ne tik karinį saugumą. kuriame besaikis aplinkos išteklių naudojimas. kurios atsiradimą sąlygojo žmonijos raida. jei nebus ieškoma kompleksinio jų sprendimo. kad grėsmės ir pavojai nacionaliniam saugumui yra nuolatos kintantis reiškinys. Įvadas Temos aktualumas. Tolimesniame tyrime pamatysime. problemos peržengė valstybių ir net regionų ribas ir pradėjo kelti grėsmę pačios žmonijos ateičiai. Jei valstybėje nacionaliniame lygmenyje yra vykdomas nuosaikus ir tęstinis darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas. nacionaliniame ir net individualiame. tai gali sukelti veiksnius. tokioje valstybėje kils įvairios problemos. ir. Reikia įvertinti ir dar vieną aspektą. Jau nuo senų laikų saugumo problemos dažniausiai buvo sprendžiamos karine jėga. gali būti nagrinėjami įvairiame lygmenyje: tarptautiniame. Tuo tarpu darnus vystymasis yra palyginti nesena paradigma. kaip ir saugumo klausimai. šalies vidinio saugumo būklė irgi yra vertinama pagal įvairius kriterijus. kad laiku priimti reikalingus sprendimus. aplinkosauginius ir kt. jei norima pasiekti konkrečius uždavinius. todėl šio darbo tikslas yra nustatyti. todėl būtinas nuolatinis aplinkos stebėjimas ir analizė. Pasaulio bendruomenė surado sprendimą – darnų vystymąsi įteisino kaip pagrindinę ilgalaikę visuomenės vystymosi ideologiją. Darnus vystymasis – tai nuolatos kintantis. nurodančių aukštą valstybės saugumo lygį. Darnaus vystymosi politika vertinama pagal vertinimo rodiklių reikšmes ir yra numatytos taikytinos priemonės. žmonija rado ir kitų būdų. ekonominius. ekonominis ir socialinis vystymasis.

6. be to. Stokholme organizuota Jungtinių Tautų konferencija. galimybes ir grėsmes. visų pirma. 7–9]. išskirti 3 pagrindiniai darnaus vystymosi blokai: aplinkos kokybė ir gamtos ište- . Tyrimo tikslas: išnagrinėti darnų vystymąsi ir nacionalinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų sistemą. tiek Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. tai. Darnaus vystymosi kaip socialinio proceso pradžia siejama su 1978 m. 2. dokumentų analizės. 47–54]. ES šalyse ir Lietuvoje darnaus vystymosi koncepcijos susiformavo tik paskutiniais metais kaip atsakas į šiuolaikinėmis technologijomis grindžiamą intensyvų ūkininkavimą. kurie yra labai svarbūs ir specifiniai mūsų valstybei. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. jog yra tam tikros ekonominės plėtros ribos. lyginamasis metodai. žemės ūkio. 4. kurios ankstesnėse visuomenėse iš viso nebuvo ar ji nebuvo tokia aktuali ir aštri. kiti dokumentai. diplomatijos. gynybos. nacionaliniai interesai. nedarbo. 5. skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. uždaviniai. p. visuomenės senėjimo problemų sprendimas [5]. lemiantys darnaus vystymosi požiūriu Lietuvos vystymosi stiprybes. ES darnaus vystymosi strategijoje nurodyta. metodikoje yra nurodyta. kokią vietą valstybės saugumo užtikrinime užima darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas. pamirštant. silpnybes. Joje buvo akcentuota mintis. efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas. turizmo sektoriuose. skirta visuotinėms ekologinėms problemoms. kad ilgos trukmės yra ir šie strateginio planavimo dokumentai: Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. p. Lietuva siekia užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugą bei geresnę kraštovaizdžio apsaugą ir racionalų tvarkymą. jų įgyvendinimo priemonės ir rodikliai. ekonomikos ir kitose srityse. būsto. kai visiems jos nariams suteikiamos panašios galimybės naudotis ekosistemų ištekliais. kai pavyksta išvengti ryškios turtinės visuomenės narių diferenciacijos [4. taikyti analitinis kritinis. kaip ilgalaikes tradicijas turinčiai valstybei yra labai svarbus Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas bei užimtumo didinimas. Lietuva savo šalies strategiją papildė ir visa eile prioritetų. visuomenės plėtotės bei aplinkos apsaugos reikmes„ [2. 3. siekti visuomenės gerovės ir saugumo. numatyti Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje ir įstatymuose [1]. Europos Sąjungos ir baltijos jūros regiono strateginiuose dokumentuose. Nustatyti. Nacionalinio saugumo strategijoje yra numatyta saugios valstybės plėtros vizija. Vykdant strateginę analizę. Lietuva. Nacionalinio saugumo strategija.1 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Tyrimo objektas: darnaus vystymosi politikos santykis su nacionalinio saugumo politika. transporto poveikio aplinkai mažinimas. nustatyti nacionalinės saugumo politikos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Kaip matome. Lietuvoje dar daug kas darnų vystymąsi suvokia bei vertina vien tik ekonominėmis ir aplinkosaugos kategorijomis. kai yra darna visuomenėje. išsaugant jų savitumą. numatyti darnaus vystymosi tikslai. išmintingai suderinus ekonomikos. Darnų vystymąsi reglamentuojančių teisės aktų sistemos bei įgyvendinamos politikos apžvalga Lietuvos Respublikos Strateginio planavimo sistemoje (patvirtintoje 2002–06–06) svarbiausias ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentas yra Valstybės ilgalaikės raidos strategija. bet ir pramonės. perkėlė ES strategijos prioritetus. o ekologinių problemų sprendimą būtina sieti su ekonomikos ir visuomenės plėtra. Tyrimo metodai: rašant straipsnį. Lietuvai. o visuomenės darna galima tik tuomet. Lietuvos atveju poveikį aplinkai reikia mažinti ne tik transporto srityje. Deja. kad „darnus vystymasis turi būti įtrauktas į politikos formavimą visais lygiais„ [3]. be to. Tuo tarpu Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pagal darnaus vystymosi prioritetus ir principus suformuluota valstybės darnaus vystymosi vizija ir misija. skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.pasaulinės klimato kaitos sušvelninimas. žmogaus harmonija su aplinka įsigali tada. Pasaulio aplinkos plėtros komisija pasiūlė darnaus vystymosi sąvoką: „darnaus vystymosi siekis – užtikrinti tinkamą asmens gyvenimo kokybę. jų įgyvendinimo priemonės politikos. Darnaus vystymosi siekis yra įvardytas svarbiausiuose Jungtinių Tautų. kuris sąlygoja kas metai vis spartėjantį gyvybės rūšių įvairovės bei kitų gamtos išteklių nykimo procesą. pavojaus žmonių sveikatai mažinimas. nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis bei socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje mažinimas. tiek ir Nacionalinio saugumo strategija yra tokios pačios teisinės galios dokumentai. išskyrus vieną – „visuomenės senėjimo problemų sprendimas„. Europos Sąjungos patvirtintoje darnaus vystymosi strategijoje nagrinėjamos svarbiausios darnaus vystymosi problemos ir nustatyti šeši vystymosi prioritetai: 1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. 1987 m. Darnaus Lietuvos vystymosi strateginės analizės objektas – vidaus ir išorės veiksniai ir procesai. 1. kad visų pirma tai yra dabartinės žmogaus veiklos ir pasaulio kaitos sąlygojama socialinė problema. energetikos. formuodama savo darnaus vystymosi strategiją [6].

tokių kaip NATo. Ekonomikos vystymasis analizuotas pagrindinių ūkio šakų – transporto. karinio saugumo klausimai gali būti sprendžiami tiek nacionaliniame. įgyvendindama savo politiką. pramonės. reikalavimų. užtikrinti tarptautinių. kad nacionalinis saugumas gali būti vertinamas kaip valstybių sugebėjimas išsaugoti savo nepriklausomą identitetą ir funkcinį integralumą prieš pakitimų jėgas. tiek nacionaliniame. nes šios sąvokos apibrėžimas kito. turi stengtis pasiekti kuo aukštesnį saugumo lygį. Kiekviena valstybė pasirenka modelį – kaip ir kokiais būdais bei priemonėmis vykdys politiką savo valstybėje. Prie šio bloko priskirtas ir atliekų tvarkymas. Kiek konkrečiau apibrėžti saugumo objektą leistų specifinės problemos. ekonominių bei gyvenimo kokybei esminių socialinių kokybių sunaikinimo [8]. sudaryti galimybę visiems visuomenės sluoksniams aktyviai dalyvauti darnaus vystymosi procese ir naudotis bendromis pastangomis padarytos pažangos rezultatais. Dabartiniu civilizacijos . o pagal aplinkos kokybės rodiklius vykdys visus ES normatyvus ir laikysis tarptautinių konvencijų. žemės ūkio ir turizmo – poveikio aplinkai požiūriu. p. daugiausia dėmesio skirta pagrindiniams aplinkos komponentams – orui. tiek tarptautiniame. laisvę nuo tarptautinio sunaikinimo ir laisvę nuo politinių. kuriais yra reguliuojama darnaus vystymosi politika Lietuvoje. Svarbiausias valstybės uždavinys įgyvendinant darnaus vystymosi strategiją – koordinuoti ir derinti pagrindinių darnaus vystymosi komponentų (aplinkos. vystantis civilizacijai. užtikrinančią sveiką aplinką. kurioje sakoma. žymus saugumo klausimų specialistas b. p. socialinis ir aplinkosauginis regionų vystymasis). Tai yra pjūviai. skurdu ir socialine atskirtimi. p. jis apima laisvę nuo karinio užpuolimo ar prievartos. Kadangi darnaus vystymosi koncepcija jau tapo išsivysčiusių valstybių vystymosi ideologiniu pagrindu. tiek tarptautiniame lygmenyse – galima turėti labai didelę kariuomenę pačioje šalyje. Nacionalinis saugumas gali būti apibrėžtas ir kaip žmonėms priimtino gyvenimo būdo išsaugojimas ir suderinimas su kitų reikmėmis ir teisėtais siekimais. pasitelkti valstybės ir visuomenines institucijas. bet stabilų ekonomikos augimą. nes tai didina jos piliečių gerovę. valstybinių. Nacionalinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų sistemos bei grėsmių apžvalga Nacionalinio saugumo. ekonomikos vystymasis. veikloje. dirvožemiui. ekonominių ir organizacinių priemonių. ekonomikos ir socialinės srities) ir jų šakų vystymąsi. Jos apibrėžtų ir tam tikrą saugumo objektų lygį [9. energetikos. mano nuomone. kad iš esmės nesunkiai tai apibrėžtų. sėkminga Lietuvos integracija į ES. Darnaus vystymosi strategijai įgyvendinti valstybė turi imtis įvairių teisinių. Tačiau tai nėra taip paprasta. baigiant kiekvienu iš mūsų kaip atskiru individu. nuosekliai įgyvendinanti darnaus vystymosi politiką. Saugumo politika gali būti įgyvendinama įvairiuose lygmenyse. kiekviena valstybė. 432]. Labai ilgai saugumo problemos buvo sprendžiamos tik karinės jėgos panaudojimu ir visuomenės saugumo lygį matuodavo turimomis karinėmis pajėgomis. nacionaliniam saugumui nustatymas ir jų prevencijos galimybės„ ir norėčiau pateikti. Pavyzdžiui.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 kliai. nusakančių šiuolaikinį valstybingumą. tiek regioniniame. Pagal pagrindinius ekonominius ir socialinius rodiklius iki 2020 metų Lietuva bus pasiekusi esamą ES valstybių vidurkį. kad jos saugumo lygmuo būtų kuo aukštesnis. Nacionalinio saugumo doktrina yra vienas iš esminių principų. kas susiduria su saugumo problema. kitas euroatlantines struktūras ir pasaulines organizacijas labai priklausys nuo Lietuvos pažangos įgyvendinant pagrindines darnaus vystymosi nuostatas. galima kalbėti tiek apie globalų. kad plačiąja prasme saugumo objektas – tai viskas. vandeniui. vietinių trumpalaikių ir ilgalaikių interesų suderinamumą ir pagrindinių darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą laiku visose gyvenimo srityse. 26]. kultūrinio savitumo ir tapatumo išsaugojimo problemos. regioninių. socialinis vystymasis. 169]. ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui. 2. tai galima suabejoti jos suverenitetu [7. visuotinę visuomenės gerovę ir patikimas socialines garantijas. kurios laikomos priešiškomis [10. analizuojamos ir kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės problemos. Jei valstybė nesugeba apginti savo teritorijos ir apsaugoti savo žmonių. Taigi. Prie šio bloko priskirtos ir švietimo ir mokslo vaidmens didinimo. Atskirai nagrinėjamos regionų vystymosi netolygumo problemos (aptariamas ekonominis. išsaugojusi kultūros savitumą ir sėkmingai prisitaikiusi prie globalizacijos sąlygų.buzan teigė. Lietuvos darnaus vystymosi vizija: Lietuva – visateisė ir lygiavertė ES narė. Saugumo sąvokos kitimus esu aptarusi straipsnyje „grėsmių. tiek apie individualų saugumą bet kokiu įmanomu aspektu. bet kartu galima ir dalyvauti tarptautinių organizacijų. tinkamą gamtos ir intelektualinių išteklių naudojimą. pradedant žemės rutuliu. nuosaikų. Socialinis vystymasis analizuojamas tik prioritetiniais socialinio vystymosi aspektais – nedarbu. opiausių aplinkos problemų sprendimo galimybes ir tikėtinas grėsmes. tarptautinio saugumo sąvokomis yra operuojama įvairiuose lygmenyse ir dauguma iš mūsų mano. tiksliausią šios sąvokos formuluotę. Analizuojant vykstančių aplinkos kokybės pokyčių stiprybes ir silpnybes.

kai stengiamasi sumažinti išorinę grėsmę ir paveikti jos šaltinius [11. ekonominis. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme nustatyta. arba į šalies užsienio politiką.). 60]. nacionalinio saugumo politika gali būti fokusuota dviem kryptimis: į šalies vidaus politiką. šiaurės Atlanto sutartyje [15] nurodyta. kai masinio naikinimo ginklų kiekis pasaulyje jau seniai pasiekęs kritinę masę.). kad saugumo problema bei sektorių išskyrimo perspektyvos yra nesuderinami dalykai [13. Pagal ją išskiriami penki sektoriai.Janeliūnas šalia tradicinių saugumo sektorių siūlo išskirti ir komunikacinio saugumo sektorių.buzan pasiūlytą saugumo išskirstymo į penkis sektorius schemą. tiesiogiai reglamentuojančios nacionalinio saugumo klausimus. Jo nuomone. kokia grėsmės pasireiškimo tikimybė ir kokio dydžio nuostolius grėsmė gali sukelti. Kitas svarbus saugumo garantas yra Lietuvos narystė Europos Sąjungoje nuo 2004 m. suteikia nekarines saugumo garan- tijas. socialinis saugumas. bet ir jungiantis prie įvairių sąjungų. kai genų technologijos bando įsitvirtinti. tikintis kolektyvinės gynybos pagalbos karinių konfliktų metu.1 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai raidos laikotarpiu. kad Lietuvos nacionalinio saugumo sistemą sudaro valstybės ir piliečių veiklos šiam tikslui patvirtintų pagrindinių nuostatų. didina kitų valstybių nesaugumą.. tai kitos valstybės – potencialiai grėsmingomis [17. kad savarankiški valstybių bandymai rūpintis savo saugumu. kai siekiama sumažinti valstybės pažeidžiamumą. ekonominė suirutė kaimyninėje šalyje ir pan. šalies ar atskiros bendruomenės grėsmių suvestinę (grėsmių laukas) [18. p. 316–317]. socialinis ir ekologinis [12. p. joje teigiama. Lietuvos nacionalinio saugumo sistema yra reglamentuota eilėje teisės aktų. 69].. Tačiau yra ir nuomonių. užsienio šalių karinė intervencija. šioje vietoje tikslinga paminėti žymaus mokslininko J. kad nors ši strategija skirta Europos saugumui stiprinti. Tuo tarpu „vidinės“ grėsmės – tai ekonominė ir kriminogeninė situacija šalyje. p.buzan yra pateikęs saugumo sampratos struktūrą. grėsmės saugumui sąlyginai gali būti išskiriamos į „išorines“ ir „vidines“. kad saugumo suvokimas vėl gali keistis. nes jei viena valstybė savo priemones laiko grynai gynybinėmis. galima sudaryti tam tikrą pasaulio. todėl ir kovoti su jomis reikia ne vien tik karinėmis priemonėmis. Reikėtų paminėti ir dar vieną Lietuvai svarbų dokumentą: tai „Europos saugumo strategija„ [16]. šie sektoriai yra tarpusavyje persipynę ir susiję. politinis. „Išorinėms“ grėsmėms priskirtinos tos. labai tikėtina. kurio elementai užtikrintų informacijos cirkuliavimą saugumo sektorių sistemoje. Svarbu paminėti. kovojanti už geresnį pasaulį. Paprastai stengiamasi jas „išmatuoti“ ir charakterizuoti pagal tai. kai pasaulinės technologijos pasiekė sunkiai įsivaizduojamas aukštumas. Tolesniame darbe Lietuvos nacionalinis saugumas bus nagrinėjamas pagal b. grėsmės komunikaciniam sektoriui turėtų būti apibūdinamos kaip grėsmės įprastiniams valstybės komunikacijos ryšiams ir procesams [14. Afganistano ir Irako karai ir kt. Įvertinus grėsmes pagal jų tikimybes ir atnešamą žalą. o galbūt ir su žmonėmis. jų veiklos principų bei tarpusavio sąveikos būdų visuma. įstodama į NATo. kurioje teigiama. 62–63]. Įdomu tai. kad kitos valstybės šios politikos nepalaikytų potencialiai grėsminga. kurios nepriklauso nuo žmogaus valios (gamtos katastrofos ir kt. sprendžiant klonavimo ir galimybių tobulinimo klausimus ir atliekami moksliniai bandymai ne vien tik su gyvūnais. 35]. kuri skatina Lietuvos ekonominę plėtrą ir gerovę. įstatymų ir kitų teisės aktų. būdų. Lietuva tokį žingsnį žengė 2004 m. saugumo politika turi būti formuluojama atsargiai ir lanksčiai. Taigi. nepaisant gerų norų. etninių mažumų būklė ir kt. kad tik veikdamos kartu JAV ir Europa gali būti kaip galinga jėga. p. valstybės šiam tikslui įsteigtų institucijų. siekiant apsaugoti valstybės suverenumą ir teritorinę neliečiamybę. Lietuvos mokslininkas T. kurioje nurodyti trys pagrindinai tikslai – visų pirma plėsti saugumo zoną aplink Europą. Taigi. narystės Europos ir transatlantinėje sąjungose priemonių. nes tokį modelį iš esmės galima pritaikyti ir analizuojant Lietuvos nacionalinio saugumo politiką. kad tokioms nedidelėms valstybėms kaip Lietuva saugumo garantų tenka ieškoti ne tik iš savo resursų.herzo suformuluotą „saugumo idėjos“ dilemą. remti ir skatinti stabilios tarptautinės tvarkos susiformavimą bei būti pasirengus esant reikalui imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią senoms ir naujoms grėsmėms atsirasti bei veikti. kad nė viena iš naujai kylančių grėsmių nėra vien karinė. kur įtvirtintos kertinės normos. kad nacionalinis saugu- . p. arba nepriklauso nuo konkrečios šalies ar bendruomenės valios (branduolinis konfliktas tarp dviejų ar daugiau užsienio valstybių. į kuriuos galima suskirstyti saugumo sektorių: karinis. Saugumo studijų klasikas b. gaires nustatantis dokumentas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija. kurią galima laikyti bazine. 12–14]. Strategijos atsiradimą įtakojo ES siekis turėti daugiau įtakos tarptautinėje politikoje bei stebint įvykius pasaulyje: saugumo pokyčiai po rugsėjo 11-osios. Kiekybiškai apibrėžti grėsmes yra gana sudėtinga. Pagrindinis. nes grėsmės saugumui yra dinamiškas ir nuolat besikeičiantis procesas. p. Strategijoje pabrėžiama.

panagrinėkime grėsmių nacionaliniam saugumui sektorius. p. politinį ir ekonominį saugumą. augančiu nedarbo lygiu. Lietuvos nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinta nuostata. tiesioginis ar netiesioginis užsienio valstybių kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus. kad globalinės konfrontacijos nebėra. o neramumų atveju dideliu laipsniu paliečia ir visus kitus sektorius. separatistinių judėjimų kurstymas bei siekimas suardyti valstybės politinę sistemą [23]. Taikos metu karinė grėsmė kyla mažesniu laipsniu. pilietinio ir tautinio ugdymo ir kitos programos. grėsmę kelia ir politinės sistemos nebrandumas bei galimas jos degradavimas. kai ekonominės grėsmės tampa grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Tiesioginės grėsmės gali reikštis įvairiais pavidalais: visiška kitos valstybės invazija. iš kurių didžioji dalis sutampa su Lietuvos nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pateiktais darnaus vystymosi prioritetais. kartu ir stabilios pilietinės visuomenės formavimąsi. pasikėsinimas į taikius gyventojus ir kt. vidaus politikos požiūriu. 182]. Normali rinkos ekonomikos dalyvių būklė yra rizikos. reikia vadovautis toje organizacijoje nusistovėjusia kolektyvinės gynybos sistema. agresyvios konkurencijos ir netikrumo būklė [26. [20. kultūros paveldo apsaugos. turime įvertinti ir unikalią Lietuvos teritorijos vietą Europos Sąjungos teritorijoje. kad valstybės socialinė politika turi skatinti socialiai savarankiškos. Tuo tarpu narystė Europos Sąjungoje skatina Lietuvos ekonominę plėtrą ir gerovę. kurie pateikti Lietuvos įstatymuose. didinanti gyvenimo lygio skirtumus tarp įvairių socialinių grupių. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme [24] yra numatyta. siekimas nuversti vyriausybę. kultūros ir religijos bei etninį identitetą. Lietuvos nacionalinių pagrindų įstatyme yra eilė ilgalaikių valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo programų. kad Lietuvos narystė NATo užtikrina Lietuvos karinį. kurie atitiktų nacionalinius interesus bei iš to sekančios klaidos. Lietuva savo gynybinę sistemą organizavo savarankiškai. yra laikoma pavojaus veiksniu. Socialinės grėsmės savo apimtimi yra vienos didžiausių. Nacionalinio saugumo politikoje karinėms grėsmėms turi būti skirtas aukščiausias prioritetas. Karinės grėsmės yra skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines. Ekonominės grėsmės yra pačios painiausios iš visų grėsmių. Politinės grėsmės gali pasireikšti kaip spaudimas vyriausybei vykdyti tam tikrą politiką. Lietuvos atveju. Rusijos įprastas užsienio politikos formavimo modelis. pastangos daryti įtaką šalies valdžios institucijoms. Tai skatina nusikalstamumo didėjimą ir kartu yra pavojus nacionaliniam saugumui. Karinės grėsmės skiriasi nuo kitų grėsmių tuo. Kalbėdami apie politines grėsmes. remdamasi Europos saugumo strategijoje įvardytais geografiniais prioritetais. be to. bijodamos prarasti kalbos. kas dar labiau sustiprina prielaidą. kai įbauginimas išorinis pasaulis – puikus būdas apsisaugoti nuo kitų bandymų kištis į jos politiką [22. Kaip pavyzdys būtų ekonominio saugumo stiprinimo. Tuo tarpu netiesioginės grėsmės daugiau veikia ne prieš pačią valstybę. nes jos dažniausiai yra priimamos . p. Atkūrusi nepriklausomybę. be to. kad netolygi socialinė ir ekonominė raida. Išoriniam politiniam saugumui grėsmę gali kelti tarptautinio politinio klimato pablogėjimas. Sunku nustatyti tą ribą. Norint plačiau suprasti darnaus vystymosi ir saugumo ryšius. solidarios. įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikai. kad jos visada remiasi jėgos panaudojimu. Pavyzdžiui. kad dauguma jų atsiranda pačios valstybės viduje. nes Lietuvos rytinė siena sutampa su Europos Sąjungos siena. natūralaus gyventojų prieaugio palaikymo. o saugumo politika turi rūpintis daugiausia nekariniais dalykais ar vis dar pasitaikančiais etninės nesantaikos atvejais [21. Tačiau paskutiniu metu pastebima. nes jai iškilus. p.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 mas grindžiamas žmogaus teisių apsaugos ir kitomis daugiašalėmis ir dvišalėmis tarptautinėmis sutartimis. kad visuomenė yra maitinama idėjomis. per Lietuvos teritoriją vykdomas tranzitas į Kaliningradą. 178]. kurdamos savo nacionalinio saugumo politiką. Karinė grėsmė yra labai svarbi nacionaliniam saugumui. Tai gali būti grasinimai sąjungininkams. strategiškai išsidėsčiusioms teritorijoms ir kt. Visų pirma reikia išskirti karines grėsmes. Lietuva nuosekliai siekia naudoti geografiškai suderintas Europos Sąjungos gynybos politikos priemones. pačios valstybės dažnai slopina kitų valstybių identitetą savo viduje. kitos grėsmės patenka į antrą planą. 163]. kada socialinės grėsmės tampa grėsmėmis nacionaliniam saugumui. ekologinio saugumo užtikrinimo. apie kurios aktyvų norą įtakoti Europos ir pasaulio politikas negalima pamiršti. tačiau įstojus į NATo. kiek prieš jos išorinius interesus. nacionalinio saugumo strategijoje [25] pažymima. Nėra nubrėžta aiški riba. kartu skatinant socialinį ir politinį ekstremizmą. Tai gali pasireikšti kai kurių socialinių grupių gyvenimo lygio nuosmukiu. suteikia nekarines saugumo garantijas. gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos. nesugebėjimas formuoti politikos tikslus. kad darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas yra labai glaudžiai susijęs su valstybės saugumo būkle. kuris priklauso Rusijai. p. Socialinės grėsmės nuo karinių ir politinių grėsmių skiriasi tuo. 170]. taip pat visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis.

priimti papildomus įstatymų pataisymus. greitai reaguodama į ypatingąsias ekologines situacijas bei šalindama ir mažindama jų padarinius. įvertinant tai. analizuojant 1 schemą. jei regione ar valstybėje kyla karinis konfliktas. Darbe buvo trumpai apžvelgta nacionalinio saugumo politika. kaip ir nacionalinio saugumo politika. nes laiku neidentifikuotos ir neužkardomos problemos gali peraugti į grėsmes ne tik nacionaliniame. kad ekologinės grėsmės mažiau pavojingos negu. nes norint svarstyti tokią hipotezę. kuri užtikrina vidinio potencialo stiprėjimą bei šalies raidą [27. kad vienų valstybių veikla ekologinėje sferoje dažnai tiesiogiai liečia kitas valstybes. ir išsivysčiusios politikos turėjo į tai atitinkamai reaguoti. tai labai paviršutinis teiginys. Visų pirma. tampa neveiksmingi ir juos keičia kiti. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme [29] nurodyta. tačiau. turtas ir kt. p. privačios ūkinės iniciatyvos principais. kad darnaus vystymosi politika netiesiogiai apima ir šiuos sektorius. Darnaus vystymosi ir nacionalinio saugumo politikos ryšiai Pagal ankstesniuose skyriuose pateiktą medžiagą galime nacionalinio saugumo ir darnaus vystymosi sudėtines dalis pavaizduoti grafiškai. be to. Darnaus vystymosi koncepcijos atsiradimo pradžioje buvo fiksuojamas verslo ir natūraliosios aplinkos darnumas. kenksmingų atliekų bei medžiagų įvežimas. 3. reguliuojami darnaus vystymosi ir nacionalinio saugumo politikų. pavyzdžiui. prisidėdama prie tarptautinės bendrijos pastangų mažinti globalines ekologines grėsmes. Kiekviena valstybė savarankiškai ir visos valstybės drauge turi ieškoti būdų ir priemonių užtikrinti kuo aukštesnį saugumo lygį. einant laikui. Kaip matome iš 1 schemos. garantuodama darnią ūkio plėtrą. 262]. ekonominių laisvių užtikrinimo. su kuriuo nematome tiesioginių darnaus vystymosi ryšių.y. Aišku. t. bet ir visame pasaulyje ekologinės grėsmės įgyja vis didesnį mastą. kad grėsmės nacionaliniam saugumui kinta vystantis visuomenei. Sektoriai. kad ekonomika ir aplinka turi ne riboti viena kitą. kad Lietuvos ekonominė politika yra grindžiama atvirumo. galima daryti prielaidą. Ekonominis šalies saugumas turėtų būti apibrėžiamas kaip valstybės ir šalies subjektų sugebėjimas (politinė valia. yra politinis. o padėti surasti papildomų . 1 schema. negalima kalbėti apie darnų vystymąsi.20 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai kaip natūrali rinkos ekonomikos kasdienybė. Po rugsėjo 11 dienos įvykių JAV buvo žengtas naujas žingsnis saugumo politikos formavime. kad Valstybė turi užtikrinti Lietuvos gyventojams ekologinį saugumą. taip pat galimas ekologinis dempingas. kuri yra pagrindinė (būtina ir pakankama) sąlyga išplėstinei valstybei ir šalies subjektų raidai. galimybė. iš kur matome. Ne tik Lietuvoje. skirti daugiau lėšų terorizmo tyrimams ir prevencijai. Ekonominio saugumo esmę galima apibūdinti kaip tokią valdžios ir ekonomikos institutų būseną. Darnaus vystymosi politika. karinės. darnaus vystymosi politika neapima karinio ir politinio sektorių. bet ir tarptautiniame lygmenyje. akivaizdu. tačiau. reikia labai išsamiai išnagrinėti atskirai kiekvieno sektoriaus turinį ir apimtį. Lietuvai būdingos ekologinės avarijos ir ekologinių standartų smukimas kai kuriose gamybos srityse bei buityje. Norėčiau plačiau paminėti. ir vieni saugumo garantai. tačiau tai skatina giliau pažiūrėti į šiuos ryšius. klaidinga būtų iš karto daryti išvadą. t. nes dabar daugumoje dokumentų minimas trijų dimensijų darnumas ne visada buvo toks. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme [28] nurodyta. mokėjimas) išlaikyti ekonomikos objektų ir sistemų pusiausvyrą. kad yra ryšiai tarp nacionalinio saugumo ir darnaus vystymosi. kad nacionalinio saugumo sektoriai ir darnaus vystymosi sektoriai idealiai sutampa. ko pasėkoje nukenčia konkrečios teritorijos gyventojai. Tačiau šio darbo apimtis neleidžia atlikti detalaus šių sekto- rių palyginimo.y.. reguliuoja ne vieną sektorių ir pačios politikos esmė ir apibrėžimas yra nuolatos kintantys. darnumo ir naudingumo visuomenei laisvos konkurencijos rinkoje. politinės ar ekonominės grėsmės. akcentuota. tarnaujančiais bendrai tautos gerovei. Klaidinga būtų manyti. teisingumo. todėl pateikta apžvalga ir pirminiai palyginimo žingsniai tik leidžia daryti prielaidą. ūkinės veiklos apribojimai gali būti nustatyti tik įstatymais ir jeigu jie yra būtini nacionalinio saugumo interesams apsaugoti. kad šis procesas yra labai dinamiškas ir jautrus. Kitas sektorius. kaip vystėsi darnaus vystymosi dimensijų formavimasis.

Lietuvos Respublikos politika formuojama remiantis Strateginio planavimo metodika.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 21 galimybių. nacionaliniai interesai. be to. kurios įgyvendina nacionaliniam saugumui svarbios valstybinės politikos klausimus. kad tik demokratinė sistema yra pakankamai stipri. Įsigalėjus trečiajam darnaus vystymosi koncepcijos etapui. nepažeisdama gamtinės aplinkos ir išlaikanti gerovės kilimo tempus [31. nes efektyvios. tačiau yra nurodyta. ir kurį laiką vyravo darnumas tarp ekonominio augimo. švietimo ir mokslo ministerija ir kitos reikalingos institucijos. užsienio reikalų ministerija. Tuo tarpu vykdančioms institucijoms priskiriamos: Valstybės gynimo taryba. galbūt bendrų darbo grupių iniciavimą. Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų sistema sudaryta iš dviejų dalių – vadovaujančių bei vykdomųjų institucijų. kuris atsakingas už darnaus vystymosi rodiklių apskaitą. Tokių tyrimų pagrindu galima būtų nustatyti bendras grėsmes ir suformuoti modelį priemonių. daroma vieninga išvada. p. Specialiųjų tyrimų tarnyba. kad trys dimensijos neapima labai svarbaus aspekto – politinio ar institucinio. koordinuoti jų sprendimo metodus bei kontroliuoti efektyvumą. Vidaus reikalų ministerija. p. nes jai pavaldi Aplinkos ministerija. . kur sakoma. ūkio ministerija. Keturių dimensijų požiūris sutinkamas ir paskutiniu metu vykdomuose tyrimuose. navigacija turi padėti identifikuoti įvykusius pokyčius ir suformuluoti užduotis. numatyti darnaus vystymosi tikslai. Kaip matome iš aukščiau aptartų politikas įgyvendinančių institucijų sistemų. reikalingos sukurti tą vertę. kurių nuostatas privaloma integruoti į rengiamas sektorių bei tarpsektorines strategijas ir programas. kurios leistų sėkmingiau vykdyti abiejų sektorių politikos įgyvendinimą bei padėtų efektyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas. jų įgyvendinimo priemonės politikos. Vadovaujančioms institucijoms priskiriamas Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vėlesniuose darnaus vystymosi tyrimuose pastebėta. užsienio reikalų ministerija. reikalaujant jos vystymosi demokratijos link. 191–195]. politinė dimensija suvokiama kaip kitų dimensijų gaubiančioji. ekologinio stabilumo ir socialinio augimo. Tuo tarpu Nacionalinės darnaus vystymosi strategiją įgyvendina Aplinkos ministerija. abiejuose sektoriuose labai svarbų vaidmenį vaidina piliečiai. kurie visada turės įtakos kitoms dimensijos [32. tobulėjančios teisinės. mažinant išteklių naudojimą iki atkūrimo ribos. 55–67]. Tuo tarpu Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pagal darnaus vystymosi prioritetus ir principus suformuluota valstybės darnaus vystymosi vizija ir misija. socialinių institutų ir rinkų integracija atvėrė erdvę tęstiniam socialiniam augimui. ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinime. Daug dėmesio buvo kreipta į ekologinį efektyvumą. 260 – 269]. Staigus kokybinis šuolis informacinių technologijų srityje. ekonomikos ir kitose srityse. tampanti tolesnio racionalaus sociokultūrinių sistemų vystymosi pagrindu. kurioje Nacionalinė darnaus vystymosi strategija ir Nacionalinio saugumo strategija yra nurodomos kaip ilgalaikiai strateginio planavimo dokumentai. Valstybės saugumo departamentas. Įsigali socialinio efektyvumo sąvoka. uždaviniai. gynybos. nustatyti nacionalinės saugumo politikos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Seimas irgi dalyvauja darnaus vystymosi politikos formavime. kad Aplinkos ministerija yra atsakinga už Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo koordinavimą. vadybinės ir techninės aplinkosaugos priemonės. kad visos keturios dimensijos yra glaudžiai susijusios. todėl tikslinga atlikti gilesnius šių politikos sektorių ryšių tyrimus ir nustatyti priklausomybės pobūdį bei laipsnį. p. didele dalimi persidengia reguliuojami sektoriai. Sveikatos apsaugos ministerija. gerinantys žmogaus gyvenimo ir aplinkos kokybę. Todėl moderniuose mokslo darbuose į darnaus vystymosi struktūrą įtraukiama politinė dimensija. kuris suprantamas kaip gamyba ir konkurencingų prekių bei paslaugų tiekimas. Kiekvienai iš institucijų teisinėje bazėje yra bendrais bruožais apibrėžtos jų funkcijos ir darbo sritys. nes jie priima įstatymus ir kitus teisės aktus. įtakos sociumui. dalis institucijų dalyvauja ir nacionalinio saugumo. diplomatijos. reiškianti ryšį tarp sociumo sukurtos vertės ir veiklos. Kadangi darnus vystymasis neįsivaizduojama be saugumo ir taikos. be to. be to. vidaus reikalų ministerija. Remiantis empiriniais ir teoriniais tyrimais. Krašto apsaugos ministerija. jų įgyvendinimo priemonės ir rodikliai. Nacionalinio saugumo strategijoje yra numatyta saugios valstybės plėtros vizija. už Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą yra atsakinga ir Vyriausybė. kaip ir sprendimai vienoje iš jų. kad galėtų palaikyti taiką. tinkamai funkcionuojančios institucijos yra esminis darnaus vystymosi pagrindas [30. Seimas bei Vyriausybė. žemės ūkio ministerija. politinių struktūrų ir verslo globalizacija. bei institucinė. visuotinę gerovę ir neribojantys ateities kartų poreikių tenkinimo galimybių. Tuo tarpu darnaus vystymosi politikos formavime tokio atskirai išvardinto suskirstymo į vadovaujančias ir vykdomąsias institucijas nėra. Nemažą vaidmenį vaidina ir Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Prie jau minėtų dviejų – ekonomikos ir aplinkos – dimensijų pridėta trečioji – socialinė dimensija. Kariuomenė ir kitos institucijos.

22 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Išvados 1. ir kt. 2006. prisijungimo laikas 2007–11–12. Nr. 2005. aktuali redakcija http://www3. held D. Nr. observers or Advocates?: on the Political Role of Security Analysts // Cooperation and Conflict. Tai nuolatos kintantys. 10. 2002. European Security Strategy. Dabartinė darnaus vystymosi politika apima tris aspektus – ekologinį. ekonomika ir kultūra. 2003–12–12.lt/cgi–bin/ getfmt?C1=e&C2=285559. saugumo problemų sprendimui pasinaudoti tarptautiniais ryšiais. Kiekviena valstybė turi dvi galimas alternatyvias strategijas. brussels // www. eu. Iš dalies darnus vystymasis apima ir karinį aspektą. 1998. Darni aplinka – darni visuomenė. consilium. tai gali sukelti veiksnius. ekonominį.showdoc_l?p_ id=292531&p_query=&p_tr2=. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas // Valstybės žinios. 1997. 7. 15. 17. eu. 2. Nazelskis E. Tiek darnaus vystymosi. Pirmasis variantas yra pasirinkti nacionalinio saugumo strategiją. eu. ir jų stebėjimas bei valdymas gali padidinti valstybės stabilumą. – Vilnius: Margi raštai. European Security Strategy. buzan b. A Secure Europe in a better World. 2008. Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo // Valstybės žinios. Visuomenės švietimas ir nacionalinis saugumas // Acta Paedagogica Vilnensia. 2–16. 2002. consilium. šiaurės Atlanto sutartis // Valstybės žinios. 4. prisijungimo laikas: 2008–08–27. prisijungimo laikas 2007–11–12. VDu leidykla. nurodančių aukštą valstybės saugumo lygį. specifines užsienio ir vidaus grėsmes. 13. jei darnaus vystymosi ideologijos nuostatų nesilaikoma. dinamiški procesai. Lazdinis I. International affairs. 2003–12–12. brussels // www. London: SAgE Publications Ltd. No. 1. 2001. Mcgrew A. kur vyksta kariniai veiksmai. Ir priešingai. – Vilnius: Eugrimas. ir nacionalinio saugumo politika formuojama. dalyvavimu įvairiose organizacijose. Vareikis E. Lietuva savo saugumo klausimus sprendžia vadovaudamasis abiem variantais. Vol. 1999. 1991. Janeliūnas T. brussels // www. 2003–12–12.lrs. 6.lt/pls/inter3/dokpaieska. consilium. prisijungimo laikas 2007–11–12. Lietuvos vidaus nacionalinio saugumo politiką galima suskirstyti į penkis klasikinius sektorius: karinį. nes darnus vystymasis kaip sėkmingas procesas negalimas visuomenėje. vol. Vėbra E. Vareikis E. Paulikas V. žmonės. 5. t. 4. Eriksson. New pattners of global security in twenty first century. atsižvelgiant į nacionalinius interesus. – Vilnius. 8. Kingston. Darnus vystymasis tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyse yra įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. 2. kurių pagalba gali spręsti iškylančias saugumo problemas. kurie vėliau gali tapti rimtomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui. vietiniais ištekliais bandyti sumažinti valstybės pažeidžiamumą. tiek nacionalinio saugumo supratimas ir apimtis kito. – Vilnius: Eugrimas. 16. tačiau netiesiogiai ji gali apimti ir politinį bei karinius aspektus. politinį.int. valstybės ir baimė. kurios yra svarbūs dalyviai tarptautinio saugumo lygmenyje. valstybės ir baimė. Aplinkos apsauga ir darnaus vystymosi politika. . 19.lrs. žmonės. prisijungimo laikas: 2008–01–17. buzan b. J. 34. Jei valstybėje nacionaliniame lygmenyje bus vykdomas nuosaikus ir tęstinis darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas. kurie labai jautriai reaguoja į aplinkos pokyčius. 12. Antrasis variantas – pasirinkti tarptautinio saugumo strategiją. 40– 1299 European Security Strategy. 2005. 2004. vystantis visuomenei.int. 2004/2. socialinį ir ekologinį. globaliniai pokyčiai: politika. 67. 57–2312. 14. – Vilnius. 1997. No 3. 89–4089. Saugumo studijos – grįžimas prie objektyvistinio analizės modelio // Politologija. Nr. 3. A Secure Europe in a better World. VDu leidykla. socialinį ir ekonominį. buzan b. 1997. Nr. National Defence College of Canada. 9.y. o kartu dalyvaujama eilėje tarptautinių organizacijų. 11. http:// www3. A Secure Europe in a better World. ir jei nebus ieškoma kompleksinio jų sprendimo. Tarptautinis ir nacionalinis saugumas. 2003. 18.. // Darnaus vystymosi strategija ir praktika: mokslo darbai.int. tai bus kaip vienas iš svarbiausių faktorių. remtis tik savo valstybės jėgomis.. 3. tokioje valstybėje kils įvairios problemos. Tarptautinis ir nacionalinis saugumas. padėti sutaupyti biudžeto lėšų. Literatūra Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo // Valstybės žinios. Course documents.

2005 Nr. Sustainable development in international and national level is legitimate like primary long-term public development ideology. 24. 31. aktuali redakcija http://www3. 1997. . 1997. a threat is not a constant phenomenon since it is subject to change. In both cases in order to eliminate threats not only efforts are needed. 21. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002. The model to combat these threats highly depends on political decisions. national or individually. 26.lt/cgi–bin/ getfmt?C1=e&C2=257343. Dėl nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo // Valstybės žinios. 2–16. sustainable development policy. 2008. 23. 25. –Vilnius: baltos lankos. Lukas E.lrs. The sustainable development as the question security can be researched in many aspects: international. It is important to note that even the richest countries have limited resources which are needed to combat threats. – Vilnius.lt/cgi–bin/ getfmt?C1=e&C2=249517. aktuali redakcija http://www3.lrs. Nr. regional. 2007. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas // Valstybės žinios. Dinozaurėjanti Europa. prisijungimo laikas 2006–05–20. aktuali redakcija http://www3. – Vilnius. Dėl nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo // Valstybės žinios. 32.lt/cgi–bin/ getfmt?C1=e&C2=249517. grudney D. Tričys V. čeplinskis J. // ūkio technologinis ir ekonominis vystymasis. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas // Valstybės žinios.lt/cgi–bin/ getfmt?C1=e&C2=257343. aktuali redakcija http://www3. Moreover. The Successful Sustainable Development Policy Realization as One of Substantial Factor of Vouchsafe National Security ERIKA MATuLIoNyTė Summary National security policy could be focused on two directions: towards state’s internal policy when it is targeted to reduce vulnerability of a state. Nr. 22. When in state`s national level is pursuing purposeful implementation sustainable development policy that can by one of substantial factor of high national security level. 1997. Darnaus vystymosi strateginis valdymas // organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. If the decision in determining a particular threat is not accurate it weakens national security. grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui analizė. Seimas ketina pakeisti nacionalinio saugumo strategiją // 2004–11–02.. valstybės ir baimė. 22. 28. žmonės. 56–2233. buzan b. Nr.lt. čiegis R.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2 20. Kriščiūnas K. – Vilnius: Eugrimas. 2002. Keywords: national security policy. žmonės.lrs. strategic management. www.lrs.K. Vareikis E. Sustainable development is dymanic process. 56–2233. Naujasis šaltasis karas...elta. 2003. Darnaus vystymosi strateginis planavimas: municipaliniai aspektai. but also state’s material resources. buzan b. Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos. grebliauskas A. 2–16. – Vilnius: Eugrimas. 27. prisijungimo laikas: 2008–01–17. or towards state’s foreign policy when it is targeted to reduce external threats and have impact on its sources. 30. prisijungimo laikas 2006–05–20. 29. Nr. prisijungimo laikas: 2008–01–17. valstybės ir baimė. 1997. 2002. which very sensitive reaction to environmental change and passing and holding this process can increase state stabillity. 2002. Nr. 2002. 4. Staniškis J. – Vilnius: Strofa.

making fatal impact on environment and therefore on health of people. .. 1..). – Fig.N. The aspiration to catch up and overtake in the military and economic development of the country of the West forced a management of the former Soviet union to introduce the industrial technologies. Pollution by radioactive elements of huge territories of belarus. Cs-137 contents in villagers’ daily food allowance in ПКu (Marey A. influencing health of people.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Ecological Situation. Lithuania. Latvia. The map of Cs-137 radionuclides deposition in the territory of belarus after the Chernobyl accident in 1992 almost corresponds to the map of such radionuclides deposition in the territory of belarus in the sixties published in 1974 (Marey A. there are the countries of the former Soviet union. 1974).N. Cow’s milk is one of the basic products forming rather high levels of Cs–137 radionuclides contents in inhabitants of belarus and baltic lands.. Rusyayev A. gurskaya N. EVOLUTION DU TAUX RADIOACTIF ATMOSPHERIQUE DES ANNEES 1960s 500 450 400 350 300 Taux 250 200 150 100 50 0 1964 1965 1966 Année 1967 1968 1969 RUSSIE BIELORUSSIE UKRAINE LITUANIE Fig. regulates developments of a human society. The population of these countries had no information on the existing radiating factor. 1974. “Milk–Caesium Map” was created – the largest Cs–137 radionuclides contents were observed from 1967 to 1970 in gomel region of the Republic of belarus.P. 1974. and it is not natural to protect itself from its influence in no way. Ternov V.I. Russia since 60th years of 20th century is a consequence of such activity. 1974. and al.. and al.. Estonia. and al. Not looking on considerable progress in business of protection of environment and therefore health of people. First of all it is necessary to consider the tests of the nuclear weapon spent by the uSSR. ukraine. there are countries in which there are serious environmental problems. Starting with the sixties there has been a great number of Cs-137 radionuclides contents in foodstuffs consumed by the inhabitants of mentioned states within many years (Marey A. First of all. 1974). The Chernobyl accident of 1986 intensified a lot the already existing radiation effects on the population of some European countries and the Republic of belarus. Population Problem and the Health of People in Belarus and Neighbouring Countries Including EU Member States yuRy bANDAzhEuSKI Mykolas Romeris university 1. first of all. and al.N.V. 1. Radio-ecological problem The ecological environment. Just after the Chernobyl accident of 1986 due to the actions performed by the western public organizations it became to be possible to speak about the influence of radiation agents on the health of people in belarus and another countries.

5 – kidneys. – 5..4 million inhabitants including 260 thousand children. 3 – liver. 20 years after the Chernobyl accident). endocrine. The contact with radiation agents led for the death–rate of the population in the Republic of belarus to be increased in 2 times within the last 20 years. first of all. . 30 25 Tauxp 1000habitants 20 15 10 5 0 19 50 19 53 19 56 19 59 19 62 19 65 19 68 19 71 19 74 19 77 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 MORTALITE NATALITE Année Fig. At present in the zone there live about 1. 3). Population problem and the health of people Starting with the sixties of the 20th century in the Republic of belarus there has been increasing a death-rate and there has been decreasing a birth-rate (Fig. Indices of the death-rate and the birth-rate (per 1000 inhabitants) in the Republic of Belarus. for example (Fig. 4 – thyroid gland. 1 – myocardium. 6 – spleen. 1999. cerebrum (Fig. The radiation situation in several affected regions is still difficult. The duration of life of both men and women has decreased in comparison with Western countries. kidneys.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2 According to the scale and consequences the Chernobyl accident dated to April 26 1986 is considered to be the largest man–caused catastrophe in the human history. 7 – skeletal muscles. such as France. Fig. 2. Cs-137 radionuclides under conditions of permanent chronic intake by people with food are accumulated in vitally important organs: thyroid gland. At present a demographic index (a difference between the indices of the death–rate and the birthrate) has negative values making. and al. 2.. I. About 70% of radioactive substances released to the atmosphere as a result of the accident at the 4th block of the Chernobyl NPP contaminated 23% of the territory of the republic. Its social.5 %о in 2003 and –5. From all the European countries belarus was affected to a greater extent. The process of the death of people in the district with a high level of contamination of the territory by Cs–137 and Sr–90 radionuclides is especially expressed. Cs–137 contents in adults’ and children’s viscera according to the data of radiometric measurements of the autopsies of inhabitants of Gomel region in 1997 and 1998 (Bandazhevsky Yu. medical and ecological consequences require the detailed study. 2003). on cardiovascular. urinary and immune systems (bandazhevsky yu. There were determined negative effects of Cs137 radionuclides incorporated into the human organism on the state of vitally important systems. heart.2 %о in 2005. 3. 8 – small intestine. spleen. digestive. The contribution of the mentioned radionuclides to the internal dose reaches to 70 to 80 % (National report. 4. The dynamics of the death-rate of the population in different districts of Belarus. Fig. reproductive. 2). The greatest danger is represented by the consumption of the foodstuffs containing radioactive elements Cs-137 и Sr–90. 1993–2003). for example.I. 5). 2 – brain.

During 20 years after Chernobyl the incidence with malignant neoplasms increased in several times in the Republic of belarus (Fig. The duration of men’s and women’s life in Belarus and in France. 9). 7. Cs-137 radionuclides incorporation in schoolchildren causes the disorder of electrophysiological processes in cardiac muscle shown by the disorder of cardiac beat rate. 7). Regional Voz publications. and by cerebrovascular diseases among the male liquidators in comparison with the same figures among the man of another categories of the affected population. 19 59 19 62 19 65 19 68 19 71 19 74 19 77 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 Biélo homme Biélo femme France homme France femme Fig. Their sickness rate increased in 39 times in comparison with the year 1986 (Fig. Report on monitoring measures to obtain healt for everyone in 1993–1994. «The population health in Europe. Incidence of the population of the Republic of Belarus with malignant neoplasms (per 100000 inhabitants). myocardial ischemia.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 85 espérance de vie ( p1000 habitant) 80 75 70 65 60 55 Année ce between the radionuclide contents in the organism and the arrhythmia rate. The dynamics of cardiovascular diseases in the Republic of Belarus. Fig. There was a defined dependen- Fig. Among the causes of death of the inhabitants of belarus cardiovascular an oncologic diseases take dominant place. There should be emphasized the scientifically significant increase of the incidence level with the diseases defined by increased blood pressure. Copenhagen. 6. 5. European edition. There causes anxiety the scientifically significant increase of the primary incidence with the diseases of blood circulation system (Fig. 6) especially among the participants of the liquidation of consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. The indices of morbidity in the countries of the former uSSR differ sharply for the worse from same in the western countries (Fig. 8). Fig. From 1986 to 2004 after the accident at the Chernobyl NPP 2500 children fell ill with thyroid cancer with its peak in 1995 and 1996. Ischemic heart disease rate in Europa for 100 thousand inhabitants in 1993–1994. 8. including acute myocardial infarction. . № 56. 1995».

5. The steady rise of this pathology within 22 years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant leads to the situation that is close to the demographic catastrophe when a death–rate of the population has begun to exceed a birth–rate in two times. 10. 9.0 from 1999 to 2003 authentically. where the greatest attention . The relative risk of the incidence with malignant neoplasms of all sites among the liquidators had begun to increase since 1997 and exceeded the value of 1. 1997. 1999). The dynamics of the incidence of the Belarusian population with thyroid cancer. 2. run the risk of the incidence by cardiovascular diseases and malignant neoplasms. It is authentically higher in comparison with the same figures among the men of other categories of the affected population. Conclusions: 1. In the territory with the density of contamination of more than 555 kbq/m2 the average increase of the incidence with breast cancer makes 32. 4. In 22 years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant the inhabitants of the Republic of belarus. The more difficult situation takes place with the state of health of the liquidators of the accident at the Chernobyl nuclear power plant that can not but cause anxiety among the international community for the life of this category of belarusian citizens. There should be mentioned the more difficult situation with the liquidators of the accident at the Chernobyl NPP received huge external doses during the liquidation of consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant and having been exposed to the permanent internal radioactive irradiation during many next years.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2 Fig. Bandazhevsky and co-authors. Creation of the research centre «Ecology and health» can be one of such decisions. stomach. Fig. From 1993 to 2003 the annual increase of the incidence with cataract (6% in the mean) was detected in the male liquidators of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. There should be mentioned the increase of the cases of cataract in schoolchildren living in the radiocontaminated territory. Results of the centre activities will be specific suggestions for the planning of the development of several spheres of the national economy.7%.I. 3. The rate of the increase of the incidence with malignant neoplasms (including malignant neoplasms of lungs. The dynamics of the increase of the cases of cataract in the children of Vetka district of Gomel region depending on the level of the average specific activity of Cs-137 (Bq/kg) in the organism (Yu. kidneys and urinary bladder) of all sites among the liquidators is authentically higher than the same figure among another groups of belarusian inhabitants. 10).2% and 5. At that the frequency of detecting this pathology of eyesight organs is in direct relation to the quantity of Cs–137 radionuclides in the organism (Fig. The current situation requires the immediate decisions at state and international levels directed to the solution of the arisen problem – protection of the state of health of the citizens living in the territories affected by the accident at the Chernobyl NPP. living in the territory contaminated by radioactive elements and consuming these radionuclides for a long time.7% and the same time the annual average increase of the incidence with breast cancer in the women from the control group and the women living in the territories with the density of Cs–137 contamination of 37–185kbq/m2 increased on 1.

20 years after the Chernobyl accident. In order to change the current situation it is necessary to conduct explicit scientific research estimating all parts of people life. Тернов В. bandazhevsky y. sector for methodology and medical statistics analysis. Shevchuk V. economists. L. 488–490. И. – 62 с. National report of the Committee for the problems of consequences of the accident at the Chernobyl NPP of the Council of Ministers of the Republic of belarus. 1995. И. Бандажевский Ю. E. В. Public health service and medical science in belarus (Electron. В. Statistics of the Ministry for Public health Service of the Republic of belarus. Weekly 133:p. – 168 с. Минск. Патология инкорпорированного радиоактивного излучения. It is planed to involve in this work doctors. I. 2006. I. 2003. Новикова Н. и др. 7. 1997. 1974. 1974. 2001. Минска в 1963–1970 гг. Н. Гомельский государственный медицинский институт. bandazhevsky yu. Cs-137 incorporation in children’s organs. – Гомель. bandajevskaya g.. 14. health protection. Тернов В.. Патофизиология инкорпорированного радиоактивного излучения. Выпадения радиоактивных осадков на территории г. Medicaland biological effects of radiocesiumincorporated into the human organism. 110 pages. 11. 2002. Literature: 1. octobre 2003. // Swiss. И. 3. 5. 10. Содержания стронция–90 и цезия–137 в основных продуктах питания населения Белоруссии / В сборнике: Гигиена труда и охрана здоровья населения. (edition) 2006. – 104 с.. И. П. – 275 pages. Я. gurachevsky V. – Минск: Белорусский государственный технологический университет.. – 136 с. 1974. – 142 с. № 56. Бандажевского. / В сборнике: Гигиента труда и охрана здоровья населения. Лелевич В. Copenhagen. Гурская Н. The population health in Europe. 1999.– Access mode: http://stat.. Русяев А. official statistics digest. bandajevsky yu. Марей А. В.. – Гомель. 15. Атомиздат. Москва.– December 01. В. – Минск: “Белрад”. XV: № 8.– Minsk:gu RNMb. I. Минск. Minsk. 2000. lawyers from different countries of the world and first of all from the European union. 20–22. Cardimyopathies au cesium 137// CARDINALE (Paris). 2005/Authors: Ministry for Public health Service of the Republic of belarus. 1995. ecologists. И. It is foreseen to establish the scientific research centre at Mykolas Romeris university in Vilnius (Lithuania). businessmen. Med. resourse). 2. – С. Гурская Н. 4. . – 173с. Report on monitoring measures to obtain healt for everyone in 1993–1994.– Minsk. Клинико–экспериментальные аспекты влияния инкорпорированных радионуклидов на организм / Бандажевский Ю. В. И. В. Minsk. Бандажевский Ю. Regional Voz publications. И. Радиоцезий и сердце (патофизиологические аспекты). Лелевича. 17.. 1997.. The involvement of specialists from different scientific fields for the evaluation of the current situation will allow not only diagnosing effects of the emerged catastrophic situation to the generation of human resources but also foreseeing possible solutions of the problem. – 152с 12.2006. Public health service in the Republic of belarus/official statistics digest. – Minsk. Структурно–функциональные эффекты инкорпорированных в организм радионуклидов / Под редакцией Ю. 22–26. – Минск: “Белрад”. 2006. М. И. 40–42. Под редакцией Ю. 16.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai will be paid to the solution of demographic problem. Стрелко В. European edition. Бархударов Р. 8. Бандажевский Ю. 9. Патологические процессы в организме при инкорпорации радионуклидов. p. и др. И. Death–rate in the Republic of belarus in 2004 and 2005. 6. Бандажевский Ю. 58 p.. 13.med/ by. Бандажевского. – С. – Гомель.. Consequences in the Republic of belarus and their overcoming. Глобальные выпадения Cs– 137 и человек.–181 pages.

biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų kodeksus. kuriuo remiantis turi būti priimami ir tobulinami įstatymai ir kiti teisės aktai. pažeisti piliečių subjektyvias teises. Įvadas Europos Sąjungos ir Lietuvos darnaus vystymosi strategijų principuose ir aplinkos apsaugos programose keliami uždaviniai žymiai sumažinti neigiamą globalizacijos procesų įtaką aplinkai ir visuomenei. parengti ir išleisti žemės. miškų. Problemos esmė pasireiškia tuo. Todėl jų įgyvendinimas praktikoje tampa problematiškas.lt Straipsnyje iškeliamos ir analizuojamos Lietuvos aplinkos teisinės apsaugos problemos. Labai svarbus vaidmuo sprendžiant iškeltus uždavinius tenka aplinkos apsaugą reguliuojančių įstatymų sistemai. taip pat sisteminti ir kodifikuoti teisės normas. aplinkosaugos reikalavimus integruoti į visas visuomenės ūkio. Šiuolaikinė aplinkosaugos įstatyminio reguliavimo padėtis Pastaruoju metu aplinkos apsaugos santykius Lietuvoje reguliuoja nacionalinių įstatymų ir poįstatyminių aktų gausa ir įvairovė. daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją [1] yra aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo pagrindas. aplinkos monitoringo. ekonominę ir socialinę sritis. kad aplinkos apsaugą reglamentuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įvairovė ir gausa. Visuomenės. . reglamentuojančias atskirų aplinkos objektų naudojimą ir apsaugą. kurie dažnai keičiami ir papildomi. Pagrindinės sąvokos: aplinka. kurio atskiras normas dar papildo 14 kitų taip vadinamų vertikalių įstatymų normos. reguliuojantieji tuos santykius. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis. jos gelmes. reglamentuojančios: aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės. gyvunijos ir augalijos. aplinkos teisinė apsauga. kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktui. vandens. atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga. Straipsnyje siūlomi problemų sprendimo būdai – sukurti vieningą aplinkos teisinės apsaugos sistemą: tobulinti pagrindinį Aplinkos apsaugos įstatymą. kai yra sukurta vieninga ir darni aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo sistema. aplinkosauga. kurios Lietuvoje iš esmės dar nėra. Teisinėje literatūroje sisteminiu požiūriu tas klausimas taip pat nenagrinėtas ir tai lemia šios temos aktualumą. kad per teisinės apsaugos sistemą turi būti įgyvendinami strateginiai ES ir Lietuvos aplinkos politikos bei darnaus vystymosi principai. kurios kyla dėl to. vandenis. nesukurta vieninga ir darni jų sistema. kuriame nustatyta valstybės pareiga rūpintis natūralios gamtinės aplinkos. esami tos sistemos trūkumai žymiai sumažina jos efektyvumą. taip pat reikalavimas įstatymu drausti niokoti žemę.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2 Lietuvos aplinkos teisinės apsaugos problemos EDuARDAS MoNKEVIčIuS Mykolo Romerio universitetas Elektroninis paštas atk@mruni. Atsižvelgiant į tai. 1. teršti orą. kad integruoti aplinkosaugos reikalavimus į kitas visuomeninio gyvenimo sritis ir juos sėkmingai įgyvendinti galima tik tuomet. valstybės ir aplinkos apsaugos santykius reguliuoja pagrindinis Aplinkos apsaugos įstatymas [2]. korupcijai. per kurią aplinkosaugos reikalavimai įgyvendinami praktiškai. sudaromos sąlygos piktnaudžiauti teise.

Aplinkosaugos santykių teisiniame reguliavime ypač svarbus yra viešųjų ir privačių interesų derinimo principas. o tai nepagrįsta nei teoriškai. kurių nuostatos turi būti inkorporuotos į nacionalinius aplinkosaugos įstatymus ir taikomos kartu su jais. spragų. iš kurių viena svarbiausių yra viešųjų ir privačių intersų konfliktas. Savaime suprantama. Aplinkosaugos įstatymų įgyvendinimo problemos Dėl įstatymų ir poįstatyminių aktų sistemos ir juridinės technikos trūkumų. kurie neturi specialaus teisinio išsilavinimo. kad aplinkos apsauga yra tolesnio žmonijos vystymosi pagrindas. miškų. y.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai mokesčių už aplinkos teršimą ir gamtos išteklius bei kitus aplinkos kaip visumos apsaugos klausimus. todėl vienintelė priemonė priversti juos tuos įstatymus vykdyti – griežtos teisinės atsakomybės taikymas. Lietuva yra ratifikavusi ir itin svarbių aplinkos apsaugai 16 tarptautinių konvencijų. kad juos turi įgyvendinti konkrečiuose teisiniuose santykiuose ir piliečiai. daug kartų keisti ir kiti įstatymai [3]. dviprasmiškumo atvejų ir pan. pagrindiniame Aplinkos apsaugos įstatyme nesuformuluotos normos ir nuostatos. socialiniai bei ekonominiai įstatymų leidėjų interesai. šiuo metu aplinkosaugos santykius reguliuoja virš 350 ES teisės aktų. Kartais juose sunku susigaudyti net kvalifikuotiems teisininkams. t. Įstatymai dažnai neįgyvendinami arba netinkamai įgyvendinami dėl subjektyvių priežasčių – piktnaudžiavimo teise. nuo priėmimo dienos pagrindinis Aplinkos apsaugos įstatymas buvo keistas 9 kartus. kuris tiesiogiai išplaukia iš ES ir Lietuvos aplinkosaugos programiniuose dokumentuose suformuoto darnaus vystymosi principo. Tarsi Aplinkos apsaugos įstatymas neturėtų būti taikomas atskiriems aplinkos objektams ir ištekliams reguliuoti ir kiekvienas įstatymas turi veikti izoliuotai. pasitaiko dubliavimo. Tai pa- sakytina ir apie ES teisės aktus. nesuderinamumo tarpusavyje ir su ES teisės aktais. dažno keitimo jų įgyvendinimas praktikoje yra gana problematiškas ir poveikis į reguliuojamus santykius tampa neefektyvus. tačiau dažnai juos sąlygoja ir subjektyvūs politiniai. Tai . todėl visuomenės vystymasis turi būti orientuotas į nenutrūkstamą aplinką tausojančią plėtrą. Sudedamoji Lietuvos nacionalinės teisės sistemos inter alia Aplinkosaugos teisės dalis yra ir ES teisės aktai bei tarptautinės konvencijos aplinkos apsaugos klausimais. kad darnus vystymasis – tai visuomenės vystymasis. nei praktiškai. Viešųjų ir privačių interesų derinimo aplinkosaugos santykiuose principo turinys. ūkio ir kiti subjektai. Dėl įstatymų sistemos trūkumų kyla daug jų įgyvendinimo problemų. Įstatymų normos kartais neatitinka juridinės terminologijos reikalavimų. jau nekalbant apie tai. su tarptautinėmis sutartimis. jo taikymo kriterijai ir ribos įstatymuose tiesiogiai nesuformuluoti. kad įstatymų kaita yra neišvengiama dėl objektyvių priežasčių – visuomeninių santykių pasikeitimo ir raidos poreikių. Lietuvos Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. Atskirų aplinkos objektų ir išteklių (žemės ir jos gelmių. Pavyzdžiui. kuri turi tenkinti tiek dabarties. tiesiogiai taikomi aktai. be to. vandens. aplinkos oro. tiek ir ateities kartų poreikius. patvirtintoje LR Vyriausybės 2003–09–11 nutarimu Nr 1160. korupcijos. ir kurios trukdo įgyvendinti aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo tikslus bei uždavinius. daro jį neefektyvų. kurios kyla būtent iš įstatymų ir poįstatyminių aktų sistemos trūkumų. Tačiau yra ir objektyvios priežastys. Tačiau Lietuvos įstatymai ir poįstatyminiai aktai. biologinės įvairovės. žemės įstatymas net 18 kartų. sąvokų sudėtingumo. iš kurių virš 30 yra reglamentai. tačiau jos taip pat dažnai nesusietos tarpusavyje ir su pagrindiniu Aplinkos apsaugos įstatymu. kurios parodytų jų santykį su atskirų aplinkos objektų ir išteklių naudojimą ir apsaugą reguliuojančių įstatymų normomis. kurie taip pat dažnai keičiami ir kuriuose galima pastebėti tokius pačius trūkumus [5]. Nėra bet kuriai sistemai būdingų funkcinių vertikalių ir horizontalių ryšių tarp atskirų įstatymų ir teisės normų. akcentuota. ekonominius ir socialinius visuomenės tikslus ir neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų [6]. Atskirų įstatymų ir poįstatyminių aktų normos turėtų būti bendros teisinio reguliavimo sistemos struktūrinės dalys. derinant aplinkosauginius. be to. kurie kartu reguliuoja atskirus sudėtingus aplinkos apsaugos santykius ir turi būti jiems taikomi. 2. būdingas šiam laikmečiui teisinio reguliavimo bruožas – dažna įstatymų arba atskirų normų kaita. ES aplinkos politikoje tas principas reiškia. jame konkrečiai neapibrėžti aplinkos kaip visumos apsaugos teisinio reguliavimo sritis ir bendri principai. teisinio nihilizmo ir kitų.) naudojimą ir apsaugą reguliuoja 20 specialių įstatymų ir juos papildantys poįstatyminiai aktai. kurie nereikalauja inkorporavimo į nacionalinius įstatymus [4]. saugomų teritorijų ir kt. sudarantis galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateities kartoms. Pavyzdžiui. Tokiems asmenims nedaro jokio poveikio net ir pati tobuliausia įstatymų sistema. taip pat ir ES teisės aktai nesusisteminti ir tarsi veikia kiekvienas atskirai.

atskiri gamtos objektai. Aplinkos teisinės apsaugos tobulinimo kryptys ES darnaus vystymosi ir integracijos politikos principų. draudimai turi būti konstituciškai pagrįsti. rekreacija. suteikiant jam Konstitucinio įstatymo statusą. miškotvarka. 3) funkciniais ryšiais susiejamas su kitų įstatymų.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 yra viena iš objektyvių priežasčių. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. privatūs atskirų asmenų interesai priešpastatomi viešiesiems intersams. kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams. miškų. Konstitucinio teismo 2007–07–05 nutarime konstatuota. kad. neatsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintą schemą ir prieštarauti jos sprendiniams [10]. reguliuojančių atitinkamus aplinkosaugos santykius. taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės. o teisinių santykių subjektai būtų įpareigojami atitinkamai veikti arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų [9]. Tačiau Konstitucinis teismas atkreipė dėmesį ir į tai. kad jokie su Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijos administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais. kad saugomų vietovių žemė. parkų. Tai išskirtinis Lietuvos bruožas – kitose valstybėse nieko panašaus nėra. reguliuojančių atitinkamus aplinkosaugos . vandens ūkiu. žemės reformos įstatymo 11 str. būtina tobulinti pagrindinį Aplinkos apsaugos įstatymą. žemėtvarka. Minėti Konstitucinio teismo išaiškinimai turėtų būti taikomi aplinkosaugos įstatymų leidimo ir įgyvendinimo praktikoje. 2) garantuoja įstatyminio reguliavimo stabilumą. savininkams grąžintinos žemės plotai perkeliami į gražiausias Lietuvos kraštovaizdžio vietas. kad būtų ribojamas atskirų aplinkos objektų ir išteklių naudojimas. sistemą. kai valstybei išimtinės nuosavybės teise priklausančiose žemėse – nacionaliniuose ir valstybiniuose parkuose. Tokių atvejų Lietuvoje pasitaiko dar gana dažnai. Kitaip sakant. ir valstybė įstatymais gali nustatyti tokį teisinį reguliavimą. siekiant sukurti vieningą ir darnią aplinkosaugos santykius reguliuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų sistemą. būtina paisyti Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo. Trumpai tuos klausimus aptarsime. Konstatuota. gyvenviečių planavimu. būtina sukurti vieningą. tačiau visi tokie ribojimai. Kartais viešųjų ir privačių interesų konfliktas yra iš anksto užprogramuotas pačiuose įstatymuose. negu būtina visuotinai svarbiems tikslams pasiekti [11]. Pirmiausia. 3. gamtos ir kultūros paveldo objektai. aplinkos apsaugos reikšmę. pagal teritorijų planavimo dokumentus gali būti privatizuojama ribotam ūkiniam naudojimui [7]. 9 p. tai matosi ir iš spaudoje bei televizijos laidose pateiktos informacijos. tobulinti jų įgyvendinimo praktiką ir kelti visuomenės teisinių žinių lygį. nes gali būti keičiamas tik kvalifikuota 3/5 Seimo narių balsų dauguma. protingumo bei proporcingumo principų. taip pat minėtos įstatymų įgyvendinimo problemos reikalauja sukurti ir tobulinti aplinkosaugos teisinio reguliavimo sistemą. nekilnojamąjį turtą–žemę galima įstatymu kilnoti iš vienos vietos į kitą. niokojami miestų žaliųjų zonų želdiniai. 2006–03–14 nutarime Konstitucinis teismas konstatavo. Tuo tarpu Lietuvos Konstitucinis teismas eilėje savo nutarimų yra suformulavęs gana išsamią viešųjų ir privačių interesų derinimo aplinkosaugos santykiuose doktriną. Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategijos integravimas į aplinkosaugos teisę. nežiūrint į tai. Kitame 2007–06–27 nutarime Konstitucinis teismas akcentavo ypač svarbią Kuršių Nerijos kaip unikalaus gamtos ir žmogaus sukurto nacionalinio kraštovaizdžio komplekso. juos be pagrindo varžyti ar pažeisti. kad viešieji interesai taip pat neturi būti priešpastatomi privatiems interesams. nevaržyti savininkų ir kitų asmenų teisių labiau. Pavyzdžiui. kurioje ūkinė veikla ribojama. tampa privalomas visiems aplinkosaugos santykių dalyviams. gyvūnija ir augalija. kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis) susiję sprendimai negalėjo ir negali būti priimami. miškus ir vandens telkinius perduodamas lygiavertis turėtąjam naujas žemės sklypas individualiai statybai miestuose ir kaimuose. siekiant užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą. o jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo bei gausinimo užtikrinimas – tai viešas interesas. miškuose vyksta nelegalios statybos. vandens telkinių savininkų teises. nustatyta. Toks pasiūlymas grindžiamas šiais argumentais: 1) konstitucinis įstatymas turi aukštesnę juridinę galią kitų vertikalių ir horizontalių įstatymų. reguliuojančių aplinkos santykius. Todėl Konstitucijoje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir subjektinių nuosavybės teisių apsauga negali būti interpretuojami kaip pagrindas savininko teises ir interesus priešpriešinti viešąjam interesui. nustatyta. kad už valstybės išperkamą žemę. atskirais ribojimais ir draudimais gali būti įsiterpiama į privačių žemės sklypų. kur buvo turėtoji žemė [8]. darnią bei konsoliduotą įstatymų ir poįstatyminių aktų. kuris įrašytas į uNESCo Pasaulio paveldo sąrašą. kad pagal LR Konstituciją natūrali gamtinė aplinka. atžvilgiu. kai įgyvendinant subjektyvias aplinkos objektų ir išteklių nuosavybės bei naudojimo teises tas principas yra pažeidžiamas.

oro. grybų rūšių ir bendrijų [21] įstatymai.). integracijos. kurie reguliuoja tuos pačius arba panašius atskirų aplinkos objektų bei išteklių naudojimo ir apsaugos santykius. siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti). Atsiribojus nuo ideologinio šių kodeksų pagrindo.). normomis ir tampa teisiniu pagrindu integruoti ES ir Lietuvos darnaus vystymosi politikos principus į ūkio.). bet įvairiuose teisės šaltiniuose išdėstytų normų praktinį įgyvendinimą. esant teisės normų trūkumui konkrečiu klausimu. Siekiant užtikrinti vieningą aplinkosaugos valstybinį valdymą ir kontrolę. Pavyzdžiui. Pagaliau į Aplinkos apsaugos įstatymą reikėtų inkorporuoti vertikalių įstatymų – Aplinkos monitoringo [12]. projektuojamos arba vykdomos ūkinės veiklos atitikimo įstatymams. aplinkos apsaugos standartams ir normatyvams ekspertizė bei kitokio antropogeninio poveikio aplinkai įvertinimas ir prognozė. Laukinės gyvunijos [20] bei Saugomų gyvūnų. Tokie principai būtų tolimesnio aplinkosaugos santykius reguliuojančių normų kūrimo ir tobulinimo pagrindu ir galėtų būti taikomi administracinėje bei teisminėje praktikoje. biologinės įvairovės. normas. kurią ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas. Laukinės augalijos [19]. reguliuojančių atskirų aplinkos objektų ir išteklių naudojimą bei apsaugą. saugomų teritorijų) apsaugos santykiams reguliuoti. panaikinti jų dubliavimą atskirose valdymo grandyse ir tuo užtikrinti veiksmingą aplinkosaugos įstatymų bei poįstatyminių aktų įgyvendinimą. atliekų tvarkymą reguliuoja du įstatymai – Atliekų tvarkymo [16] bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo [17] įstatymai. teisinės atsakomybės už žalą aplinkai ir viešojo intereso gynimo nuostatos. priimtame Aplinkos apsaugos įstatyme ir vėliau. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo [13] ir kitų įstatymų normas. Tai žymiai palengvintų tuos pačius santykius reguliuojančių. Dabartiniu metu taip pat yra pakankama įstatyminė bazė. Į įstatymą reikėtų grąžinti kai kurias nuostatas. kurie inkorporavo atitinkamų atskirų įstatymų normas. tiek ir atskirų jos objektų bei išteklių (žemės ir jos gelmių. galėtų imtis iniciatyvos ir parengti naujo Konstitucinio . šakinių ministerijų bei žinybų ir Aplinkos ministerijos funkcijas ir kompetenciją šioje srityje. atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas ir aplinkosaugos santykius reguliuojančių teisės normų taikymo praktiką. į įstatymą buvo inkorporuotos ne visos ES direktyvų nuostatos. kad jis taikomas tiek visos Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje eančios aplinkos. Aplinkos ministerija. konsoliduoti ir net kodifikuoti specialių įstatymų ir poįstatyminių aktų. kurios siejamos su šiuo įstatymu. kad ES teminėse aplinkosaugos strategijose kaip tik ir numatytas analogiškų ES teisės aktų sisteminimas panašiu būdu [24]. išplėstas viešojo intereso gynimo subjektų ratas [14]. augalų. o atskirų aplinkos objektų ir išteklių naudojimo ir apsaugos ypatumus reguliuoja šio įstatymo pagrindu priimti kiti įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Atkreiptinas dėmesys į tai.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai santykius. Tai – gyventojų teisė į sveiką ir saugią aplinką. Lietuvoje dar po Nepriklausomybės atkūrimo galiojo SSSR okupacijos metu priimti kodeksai: žemės kodeksas (iki 1994 m. vandens. kurie reglamentuoja tuos pačius aplinkosaugos santykius. biologinės įvairovės apsaugą reguliuoja net keturi įstatymai – gyvūnų globos laikymo ir naudojimo [18]. nuostatas [15]. žemės gelmių kodeksas (iki 1995 m. nurodant. be to. Miškų kodeksas (iki 1994 m. kurios buvo pirmame 1992 m. į Aplinkos apsaugos įstatymą reikėtų inkorporuoti Europos Parlamento ir Tarybos 2004 04 21 direktyvą 2004/35/Eb „Dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. kad juridinės technikos požiūriu tai buvo nepriekaištingai kodifikuotų teisės normų rinkiniai. Įstatyme teisinės terminologijos ir juridinės technikos priemonėmis būtina suformuluoti darnaus vystymosi. kuriuos reikėtų apjungti į vieną įstatymą. Sekantis sisteminimo ir konsolidavimo etapas būtų keleto įstatymų. autoriaus nuomone. galima konstatuoti. be pagrindo panaikintos. prevencinių veiksmų ir kitus pagrindinius ES ir Lietuvos aplinkos politikos principus. Pirmiausia reikėtų susisteminti ir apjungti į vieną įstatymą kelių įstatymų. Direktyvoje taip pat suformuluoti kai kurie viešųjų ir privačių interesų derinimo principai. būtina išplėsti įstatymo teisinio reguliavimo sritį. miškų. Pavyzdžiui. kodifikavimas. Tuo tikslu Aplinkos apsaugos įstatyme būtini esminiai turinio ir struktūros pakeitimai. Kartu būtina sisteminti. taip pat ją užtikrinanti priemonė – ekologinė (dabar būtų aplinkosauginė) planuojamos. normas. kad būtų parengti ir priimti tokie kodeksai. tame tarpe ir viešųjų bei privačių interesų derinimo principą. ekonominę ir socialinę sritį.). kurioje suformuluotos svarbios aplinkos pažeidimų prevencijos. o taip pat biologinės įvairovės ir Saugomų teritorijų kodeksai. jas susisteminti ir sukonkretinti. “teršėjas moka“. Su pastaraisiais įstatymais taip pat susijusios Medžioklės [22] ir Mėgėjiškos žūklės [23] įstatymų normos. Tai atitiktų ir orhuso konvencijos. šiuos įstatymus tikslinga apjungti į biologinės įvairovės apsaugos įstatymą. taip pat suformuluoti Apskrities viršininko kompetenciją ir patikslinti savivaldybių teises. įstatyme būtina atriboti ir sukonkretinti Vyriausybės. Vandens kodeksas (iki 1997 m.

1997. miškų. Aplinkos teisė – Vilnius: Eugrimas. nutarimas // Valstybės žinios. nutarimas // Valstybės 13. Lietuvos Respublikos Laukinės augalijos įstatymas // Valstybės žinios. parengti ir išleisti žemės. 1997. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas // Valstybės žinios. Nr 5–75. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/ Eb – http://europa. 2. taps privalomu visiems aplinkosaugos santykių subjektams ir bus teisinis pagrindas aplinkosaugos reikalavimus integruoti į visas ūkio. 1998. 10. Išvados 1. 1999. Nr 108–2727. 14.inf/eur–lex/lex Notice. 25. ekonomikos bei socialinę sritis. 6. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. ekonomikos ir socialinėje srityse. Nr 72–2865. Nr. kurių sprendimas reikalauja tolimesnių ir detalesnių mokslinių tyrimų. 4. 24. 17. 2003. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos. 12. Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas // Valstybės žinios. 2. 5. Nr 65–1558. Siekiant įgyvendinti ES ir Lietuvos aplinkos apsaugos politikos principus visose ūkio. orhuso konvencija // Valstybės žinios. 1997. 2007. Nr 33–1014. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas // Valstybės žinios. Straipsnyje paliestos tik kai kurios esminės aplinkosaugos įstatymų tobulinimo problemos. Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymas // Valstybės žinios.lt . Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas // Valstybės žinios. Nr 112–2824. 2008. Įstatymas // Valstybės žinios. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas // Valstybės žinios. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Laukinės gyvunijos įstatymas // Valstybės žinios. Tuomet būtų sukurta vieninga ir darni aplinkosaugos teisinio reguliavimo sistema. laikymo ir naudojimo įstatymas // Valstybės žinios. Nr 76–3018. Nr 61–1726. Nr. nutarimas // Valstybės žinios. 26. Nr 30–1050. 11. Monkevičius E. 1992. būtina sisteminti ir kodifikuoti. 2001. Europos Sąjungos teminės aplinkosaugos strategijos – http://www. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 9. Literatūra 1.am. 20. Aplinkos politika ir valdymas –Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. žinios. vandens. Lietuvos Respublikos Konstitucinnio teismo 2007 m. Nr 108–2728. 2005. Lietuvos Respublikos Mėgėjiškos žūklės įstatymas // Valstybės žinios. augalų. Ragulskytė–Markovienė R. Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas // Valstybės žinios. 2004. 16. Lietuvos Respublikos Nacionalinė darnaus vystymosi strategija // Valstybės žinios. 8. 19. padaryti esminius jo struktūros ir turinio pakeitimus. nebus taip dažnai keičiamas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. būtina sisteminti ir kodifikuoti aplinkosaugos įstatymus ir teisės aktus. 65–2634. 7. 1996. reguliuojančias atskirų aplinkos objektų ir išteklių naudojimą ir apsaugą. 18. 2002. užtikrinti visuomenės darnų vystymąsi. birželio 27 d. Nr 85–2968. 2001. Nr 60–1944. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2007 m. 22. biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų kodeksus bei jų komentarus. Aplinkosaugos įstatymų teisės normas. 23. 3. Nr 73–2565.2004. liepos 5 d. 61–2765. 2006. jos teisės į saugią ir kokybišką aplinką įgyvendinimą. 15.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai aplinkos apsaugos įstatymo projektą. Nr 89–4024. minėtų kodeksų projektus ir pateikti juos svarstyti Seimui. 1997. 1992. žemės teisė –Vilnius: Justitia.Nr 118–4395. 2006. Nr108–2726. 1997. 21.eu. tuomet jis turės aukštesnę juridinę galią kitų įstatymų atžvilgiu. Nr 69–1735. 1997. 3. grybų rūšių ir bendrijų įstatymas // Valstybės žinios. Pagrindiniam Aplinkos apsaugos įstatymui reikėtų suteikti Konstitucinio įstatymo statusą. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų. Nr 82–1965. sukurti vieningą ir darnią aplinkos teisinės apsaugos sistemą.

saying nothing about the fact that officers of public and autonomous institutions as well as citizens. First. raised in the principles of harmonious development strategies and environmental protection programs of the European Union and Lithuania. violation of citizens’ rights as well as there is promoted social passiveness and legal nihilism. have to implement them. In that case there are provided presumptions for corruption. there have to be made essential changes of the structure and contents concerning the basic environmental protection law. through which the requirements of environmental protection are implemented practically. Separate objects and resources of environment that regulate the norms of legislation acts as well as post-legislation acts. However. environmental protection.. forests. are required to be systematized and codified together (land. the emerge of disputes related to public and private interests. In the article there are provided some suggestions how there have to be solved issues concerning the design and development of the legislation system that regulates relationships of environmental protection. are significantly to reduce negative impact of globalization processes towards environment and society and to integrate the requirements of the environmental protection into all public fields of economy. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Legal Protection Issues Concerning Lithuania’s Environment EDuARDAS MoNKEVIčIuS Summary The objectives. etc. A very important role during the solution of the raised objectives falls on the legislation system that regulates environmental protection. economics and social one. and they are as often as not clear. and that conditions the actuality of the following theme. the nature of issue evidences under the fact that in order to integrate the requirements of the environmental protection into other fields of social life successfully as well as implement them successfully is possible just when there is designed a united and harmonious legal regulation system of relationships concerning environmental protection that in principal is not existent in Lithuania at all. into all fields of social life. post-juridical acts and legal acts of the EU that are not systematized as well as their regulations are frequently altered. Recently the relationships of the environmental protection in Lithuania are regulated by a plenty and variety of national laws. The following issues have not been analyzed under the systematic approach in the legal literature as well as. who do not possess specific legal education. contradictory. legal protection of environment. Keywords: environment.). water. misuse of law. ambiguous. which the legal acts of the EU and ratifies regulations of international conventions of Seimas. and in accordance to underlie legal basis for the integration of the political principals of environmental protection in the EU and Lithuania. etc. thus their practical implementation turns to be problematical and in efficient. . In order to solve the following issues it is required to design a united system of legislation and post–legislation acts that regulate relationships of environmental protection. Even a qualified lawyer finds them difficult to comprehend. it has to be related via functional relationships with the norms of other legislation that regulate separate relationships of environment.

kad miškų valdymo politika visose Europos valstybėse reikalauja kritiškai įvertinti savąjį patyrimą europiniame kontekste ir numatyti inovacijų galimybę.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Lietuvos valstybinio miškų sektoriaus valdymo tobulinimas IMANTAS LAzDINIS. kuri yra tvarkoma stambių įmonių.eu Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus valdymo tobulinimo klausimas. Kartu šioms valstybėms reikia rasti optimaliausią valdymo modelį tam miškui. stipriai sumažinus personalo skaičių valstybiniame sektoriuje. ūkininkaujant valstybiniuose miškuose. Įžanga Nuo 1990 m. sie- . viešųjų paslaugų gerinimą bei artėjimą prie piliečių. gerokai pasunkėjo įsidarbinimo galimybės jauniems žmonėms. Šis naujas valstybinių miškų valdymo modelis leistų efektyviau panaudoti valstybinius miškus. Tyrimais buvo nustatyta. lyginant su orientacija į viešųjų uždavinių vykdymą. Tyrimo metodai Tyrimai buvo vykdyti lyginamosios analizės metodu. jų stiprinimui. DoNATAS DuDuTIS Mykolo Romerio universitetas E-mail: i. derinant miško išteklių ekonomines. sprendžia miškų ūkio pertvarkos teisiniais ir rinkos pagrindais problemas. sustiprėjo orientacija į pelno siekimą. tiek ir visas prie jų vedantis pertvarkos procesas iš esmės priklauso nuo formalių ir neformalių pokyčių valstybinėse organizacijose galimybių. 1. su kuriais susiduriama priimant viešojo sektoriaus administravimo sprendimus bei juos įgyvendinant. kaip ir kitos Europos naujosios demokratinės valstybės. kuris ir pasibaigus restitucijos procesui liks valstybės nuosavybė. nukreiptų į efektyvumo didinimą. viešojo sektoriaus administravimas. be to. lyginant Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse vykdomo valstybinių miškų valdymo modelius. kurie atsineštų naujas idėjas. kuris sudarytų sąlygas rinkos ekonomikai miško sektoriuje. Akivaizdu. Valstybiniame senųjų ir naujųjų demokratijų šalių sektoriuje reformų dinamiką taip pat skatina globalizacijos procesai ir miškų politikos internacionalizacija. kad visose ES šalyse valstybinių miškų valdymas yra organizuojamas rinkos ekonomikos principu. valdymas. Pagrindinės sąvokos: valstybiniai miškai. ekologines ir socialines funkcijas. Visuotinė taupymo politika ir valstybiniame miško sektoriuje iššaukė bangą reformų. Analizuojama Europos Sąjungos šalių valstybinių miškų valdymo modeliai bei jų pritaikymo Lietuvoje galimybės globalizacijos ir besikeičiančiomis rinkos ekonomikos sąlygomis. Tiek galimos siektinos organizacijos formos. Lietuva. Visose Europos valstybėse žymi dalis miškų yra valstybės nuosavybė. Aptariami bendrieji valdymo principai bei sunkumai. Susilpnėjo dėmesys miško teikiamoms ekologinėms bei socialinėms funkcijoms. Pertvarkos esmė yra privačios nuosavybės atkūrimas ir valstybinių miškų valdymo pertvarka į teisinės valstybės reikalavimus atitinkantį valdymą. globalizacija.lazdinis@mruni. siekiant pritaikyti labiausiai tinkamą jų modelį Lietuvos valstybinių miškų valdyme.

stengiasi tobulinti gaminius ir paslaugas. kai miškų ūkio išlaidos viršija pajamas. Todėl galima teigti. kuri įtakoja šias viešųjų strateginių interesų funkcijas (gamtos objektų apsaugos. jų padaliniai – departamentai ir vietinės įstaigos. didėja įmonės ir jų padalinių savarankiškumas. kai miško pajamos žymiai viršija išlaidas. Tokio tobulinimo tikslas – suderinti miško ūkio sistemą su kintančia miško ūkio veiklos aplinka. Toks požiūris atsirado. dirbdami tiesiogiai su klientais. 2. iniciatyvumas ir sugebėjimas nuolat mokytis bei žinoti daugiau nei konkurentai. tenkinti besikeičiančius vartotojų poreikius. Vėliau valstybinis valdymas nuo ūkinio buvo atskiriamas. o turtingose šalyse. Išsivysčiusiose šalyse taikomas valstybės miško įmonės. t. plėtodami savo veiklą. veikiančios savifinansavimo principu. Atsižvelgiant į išdėstytus šiuolaikinius žmogaus veiklą įtakojančius faktorius. šie pokyčiai tampa vis greitesni ir juos vis sunkiau numatyti. taikomas valstybės biudžetinės įstaigos. siekiant. vykdant miško ūkio aplinkos stebėseną ir veikiančią sistemą pritaikant pakitusios aplinkos reikalavimams. socialinės atsakomybės). kuri vadinama informacine arba žinių visuomene. Jo indėlis į bVP išsivysčiusiose šalyse dažniausiai neviršija 1–2 %. svarbiausia pasaulio varomąja jėga tampa vyresnieji. o jaunimas lieka fonine darbuotojų grupe. atsižvelgdami į individualius. didėjant paklausai bei mažėjant pasiūlai. kuriose viešųjų interesų įgyvendinimas nėra prioritetinis vei- Tačiau šiuolaikinė visuomenė. kad gamybos prioritetu tampa ne prekės (gaminiai). miško ūkio produktus (gaminius) ir paslaugas bei ūkio organizavimo ir jo finansavimo formas . tobulinti prekybą. bet paslaugos. y. 2) permanentinio gerinimo būdu. produktus. vystantis demokratijai. 5) akcinė bendrovė. kai miško ūkio išlaidos žymiai viršija pajamas. Visi šie faktoriai veiks miško ūkį. Pirmiausia aukščiausiame lygmenyje. t. žmogaus veiklai įtaką daro jos aplinkos nestabilumas: ji darosi vis sudėtingesnė. vykstant ekonomikos globalizavimui. ir po 10–20 metų ji taps mažai atpažįstama. kad miškas didele dalimi tenkina ir visuomenės poreikius. pertvarkant veikiančią sistemą pagal prognozuojamą miško ūkio aplinką. vykdanti valstybinio valdymo funkcijas. kelia aukštesnius gamybos tikslus. skatindami tobulinti ūkinius subjektus ir jų valdymo sistemas. Tarp jų ypatingą reikšmę įgyja viešosios paslaugos arba viešųjų interesų įgyvendinimo veikla. modelis. vykdomas skubotai. y. įtakojantys žmonių veiklą Industrinės visuomenės ūkiniai subjektai. kad valstybinio miško ūkio sistemos pokyčiai yra būtini ir jiems reikia ruoštis. Vystantis gamybos technologijoms. Vyksta gamybos koncentracija. 3) valstybės įmonė. modelis. miško ūkis nėra pelninga ūkio šaka. jog šalia finansinio tikslo įmonės pradėtų daugiau rūpintis natūralia aplinka ir visuomene [3]. 4) valstybinė įmonė. didėja darbuotojų kompetencija. kad ir miško ūkio aplinka keičiasi. specifinius vartotojų poreikius ir vartotojų grupes. Europos Sąjungos šalių valstybinio miškų ūkio sektoriaus valdymo sistemos Europos Sąjungos šalių miškų ūkio istorijos eigoje galima išskirti tokius valstybinio miško ūkio ir valstybinių miškų valdymo subjektus: 1) biudžetinė valstybės įstaiga. darosi aišku. 3. Praėjusio amžiaus pradžioje miško ūkio valstybinis ir ūkinis valdymas nebuvo atskirtas. ir socialinius visuomenės poreikius. visuomenė vis labiau domisi veikla. kurios suinteresuotos miško ekologinių ir socialinių funkcijų plėtra. Globalizacijos įtakoje išnyksta valstybių sienos ir atstumai perkeliant veiklos išteklius. tikėtiną po 15–25 metų. tobulinti produktą (gaminį). o vėliau ir regioniniame bei vietiniame lygmenyse. Miškus valdė ir juose ūkinę veiklą vykdė valstybinio valdymo institucijos – ministerijos. 2) biudžetinė valstybės įstaiga. nevykdanti valstybinio valdymo funkcijų. gali būti taikomas tik ekonomiškai neišsivysčiusiose šalyse. o tai reiškia. šios organizacijos buvo vadinamos biudžetinėmis įstaigomis. Jį galima įgyvendinti dviem būdais: 1) reformų būdu. kad biudžetinės valstybės įstaigos modelis. Akcinės bendrovės modelis taikomas šalyse. Todėl akivaizdu. Faktoriai. šiuolaikinės visuomenės plėtros teorinis pagrindas – socialinės gamintojų atsakomybės koncepcija. technologijas ir procesus. vadovavosi šiais kriterijais: • • • • tobulinti gamybą. be to. ir būdus. Ir šis tobulinimas neturi būti pavėluotas. Visuomenėje pastoviai vyksta gyventojų demografiniai pokyčiai: didėja vidutinis darbuotojų amžius. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai kiant patenkinti ir aplinkosauginius. Atsižvelgiant į tai. gamintojai. ir ekonominius. kai miško pajamos viršija išlaidas.

Apie pusę visos miško žemės sudarė valstybinės reikšmės miškų plotai – 1054. Panaši situacija yra tik Vengrijoje. ūkininkavimas kuriose taip pat gerokai skiriasi. Dabartinis politinis sprendimas dėl valstybinių miškų valdymo yra įtvirtintas Miškų įstatyme ir norint jį keisti. Latvijoje. Jeigu šių sąlygų nėra. Politinė parama. taip ir miško ūkio valdymo sistemos reforma negali būti pradedama. II grupės (specialios paskirties) miškai užima 260 701 ha arba 12. Visose detaliau tirtose ES šalyse valstybinį miško ūkį tvarko vienas ūkinis subjektas. Kaip ir bet kurios kitos. duomenimis. t. išsiskiriantis savo specifika. sausio 1 d. Airijoje. 5. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. greitas (metų bėgyje). Vokietijoje. vykdo strateginį ir korporacinį planavimą ir įgyvendina ūkinės veiklos planus.2 % visų miškų. Pokyčių būtinumas. Turi būti akivaizdus. kad būtų įgyvendintas užsibrėžtas tikslas ir išspręsta iškilusi problema [5]. ha miško žemės plotą. visų šalių miško ūkio subjektai įgyvendina viešųjų interesų funkcijas. Antai I grupės (rezervatiniai) miškai. Danijoje.8 tūkst. priskirtų urėdijoms. Suomijoje. ką ir kaip reikia daryti. tačiau ji yra vienintelė šalis. III grupės (apsauginiai) miškai sudaro 16.8 tūkst. 4. numatyti ir pasirinkti. Valstybinio miško ūkio pokyčiams būtinas politinis sprendimas.5 ha Kupiškio urėdijoje iki 38 377. Svarbiausia valdymo funkcija yra parengti ir priimti sprendimą. Priklausomai nuo miškų funkcinės paskirties. unitarinėse šalyse vienas vienintelis. Italijoje. Ispanijoje. Paprastai šalyse. Miško ūkio vizija – vaizduotės sukurtas valstybinių miškų ir valstybinio miško ūkio valdymo modelis. Veiksmingam funkcionavimui reikia pertvarkyti ar pagerinti veikiančią miško ūkio sistemą. Prancūzijoje. nežinant. kas sudaro 1.8 ha miškų [4]. valstybinės reikšmės miškuose yra išskirta nemažai įvairių kategorijų saugomų teritorijų. o ūkiniai subjektai užsiima miško auginimu ir medienos ruoša. švedijoje. ha.2 % visų miškų. Miško ūkio sistemai tobulinti yra būtinos šios sąlygos: 1. be to. ir tik 1 500 873 ha užima IV grupės (eksploataciniai) miškai. kas sudaro 70.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai klos principas. Lietuvoje. 4. valdo 8 075. Miško ūkio valdymui tobulinti būtinos sąlygos organizacijų valdymo sistema yra labai sudėtingas procesas. reikia keisti Miškų įstatymą. neturint aiškaus tikslo. Tačiau atskirų urėdijų valdomų valstybinės reikšmės miškų plotas labai skiriasi: nuo 11 610. o federalinėse (Vokietija. teigiamas pertvarkymų ar patvarkymų rezultatas. be to. miško žemės plotas Lietuvoje buvo 2135. didžiausią dalį valstybinių miškų tvarko viena įmonė. 2. reikalauja ir skirtingo administravimo bei ūkininkavimo. užima 25 946 ha. todėl vien pagal valstybinių miškų. Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus ypatumai 2007 m.7% šalies teritorijos. Didžioji britanija) – savarankiškose šalies srityse po vieną ūkinį subjektą. galimas po 10–20 metų. be jokios abejonės. Visų ES šalių valstybinių miškų valdymo sistemų funkcijos bei ūkinių subjektų veiklos sritys yra panašios: miškų ūkio valdymo sistemos formuoja strategijas. 5. ko norima pasiekti ir kokiais būdais manoma siekti šio tikslo. kuriuose draudžiama ūkinė veikla. kuriose miško ūkis yra intensyvus. Tokie dideli valstybinių miškų plotų skirtumai skirtingose urėdijose. Greitų dalinių laimėjimų galimybė. Turi būti ištekliai reikalingų pokyčių projektams sukurti ir juos įgyvendinti. pritaikant ją susiformavusiai miško ūkio aplinkai. Slovakijoje. Estijoje. Lenkijoje. graikijoje. 2) valstybės įmonės. plotą negalima spręsti apie jų ūkinės veiklos bei administravimo . kur valstybinius miškus tvarko ir prižiūri 22 valstybinės miško įmonės. 2) valstybinius miškus tvarko kelios miško įmonės. y.0 ha švenčionėlių urėdijoje. šiuo metu ES šalyse valstybinius miškus tvarko tokios organizacijos: 1) akcinės bendrovės – Austrijoje. veikiančios visiško ar dalinio apsimokamumo principu – čekijoje. kurios valstybinius miškus tvarko 42 savarankiški miško ūkio subjektai. teikia viešąsias paslaugas. Nors Lietuva taip pat laikoma intensyvaus miško ūkio šalimi. tuomet gali ir nepavykti sėkmingai pertvarkyti ar patvarkyti veikiančią valstybinio miško ūkio valdymo sistemą. 3) valstybės įmonės. yra galimi šie įmonių modeliai: 1) valstybinius miškus tvarko viena įmonė. veikiančios biudžetinio kreditavimo principu – Jungtinėje Karalystėje. Ištekliai pokyčiams įgyvendinti. todėl neretai sukelia tam tikrų problemų. Vengrijoje.3 % (348 239 ha). ha ir užėmė 32. ūkininkavimas skirtingose miškų grupėse labai skiriasi. Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priklausę 42 miškų urėdijos ir 1 nacionalinis parkas administravo 1348.3 % visų šalies miškų.1 tūkst. 3. Portugalijoje.

Todėl akivaizdu. išrenkamas optimaliausias. 1994 m. Ji veikė nenuostolingai ir atitiko tuometinę miško ūkio aplinką. [4]. Estijos valstybinių miškų centras (Estonian State Forest Centre) – http://www. todėl reikia pertvarkyti ar pagerinti veikiančią miško ūkio sistemą. ir ūkiskaitinių. užsiimančių medienos ruoša ir prekyba. Sukurtą Lietuvos miško ūkio valdymo sistemą galima vertinti pozityviai. Lietuvos miškų ūkio statistika 2007. 3. y. jog reforma sulauks visuotinio pritarimo ir bus sėkminga. Lietuvos teisės universitetas. veikiantis apsimokamumo principu. 2. kas sudarė 15.rmk. Vėliau miško ūkio valdymo sistema buvo tobulinama 1992 m. helsinki. racionaliausias. neturint aiškaus tikslo. 2003. po to renkama. php3?PhPSESSID=4d7bc9ce4bdf76df893215972b 470243 . kurios pagrindas yra 42 miško įmonės. Indufor oy and EFI. kad miško įmonės miško auginimo darbus vykdo lėšomis.lv/eng/ 8. psl. Vilnius. beveik visose šalyse vietoje daugelio savarankiškų miško ūkinių subjektų suformuotas vienas ūkinis subjektas. Vien kertinės miško buveinės valstybinės reikšmės miškuose užima 21 545. įvertinus visus sprendimus. sausio 1 d. kuriamas situacijos modelis. Visose ES šalyse aukščiausiame lygmenyje atskirtas valstybinis ir ūkinis valdymas. Latvijos Valstybiniai Miškai (Latvia’s State Fo rests) – http://www. šių dienų miško ūkio aplinką stipriai veikia suintensyvėję globalizacijos procesai. todėl juose ne itin sėkmingai veikia rinkos dėsniai. 4. Ir tik tada. sukuriant vientisas miško ūkio įmones. Stiglitz J. 6. FAo geneva Timber and Forest Study Paper 20. 2007 m. kadangi visuomenės nuomonė tiesiogiai veikia politikų priimamus sprendimus. Įmonių socialinė atsakomybė. geriausias variantas. apdorojama ir nagrinėjama vidinė ir išorinė informacija. – Cambridge. gautomis už parduotą medieną ir kitą produkciją. redakcijoje.ee/index_eng. o jos pokyčiai darosi nenuspėjami. Kaunas. 2006. Vienaip ar kitaip. 5. Main report. kurių teritorijose yra mažiau veiklos apribojimų.lvm. Ar reikia tobulinti Lietuvos valstybinio miškų ūkio sektoriaus valdymo sistemą? Per pastaruosius 10–15 metų apie 85 % Europos šalių miško ūkio valdymo sistemų struktūrų patyrė žymius pokyčius. nacionalinis saugomų teritorijų tinklas Lietuvoje užėmė 998 016 ha. Tik po ilgo ir kruopštaus parengiamojo darbo galima tikėtis. kad pribrendo reikalas atidžiai stebėti ir tobulinti Lietuvos valstybinių miškų valdymo sistemą. stiprinančias visuomenės poreikių tenkinimą joms priskirtuose miškuose. atrenkami sprendimų variantai [5].1 ha.: iš dvejopu pagrindu veikiančių miško įmonių padalinių – biudžetinių.3% šalies teritorijos. Dabartinė miško ūkio valdymo sistema. Puškorius S.E. kaip tos urėdijos. Valstybinė miškotvarkos tarnyba.. formuluojamos išvados.18–22. Monografija. Aplinkos ministerija. užsiimančių miško auginimu. Lietuvoje radikali miško ūkio reforma buvo įgyvendinta 1990 m. Miško ūkio valdymo sistemos reforma negali būti pradedama. įtvirtinta Miškų įstatymo 2001 m. ir 2001 m. be to. šioms teritorijoms yra keliami įvairūs aplinkosauginiai reikalavimai ir atitinkami ūkinės veiklos apribojimai. 3. 2002. Viešojo sektoriaus institucijų administravimas. Tačiau pastaraisiais metais jaučiami miško ūkio aplinkos pokyčiai. 2. pirmiausiai turi būti formuluojamas sprendimo priėmimas. European Forest Sector outlook Study. t. numatomi įvairių veiksnių pasikeitimai. uNECE. ir šioje srityje efektyvesnė būtų valstybės veikla [6]. ir valstybinių miškų valdytojai (šiuo atveju – miškų urėdijos) atsiduria blogesnėse ekonominėse sąlygose. už tai negaudamos jokių papildomų lėšų. Išvados 1. Visos išskirtos įvairių kategorijų saugomos teritorijos bei I–III grupių miškai dažniausiai tenkina visuomenės poreikius. šis pakeitimas buvo įgyvendintas nutarus. ko norima pasiekti ir kokiais būdais manoma siekti šio tikslo. 1989 7. Forestry in Accession Countries. jos dar turi vykdyti kitas priemones. 6. šių dienų miško ūkio aplinką stipriai veikia suintensyvėję globalizacijos procesai. Reforma bus sėkminga tik tuomet. kuomet visuomenė bus informuota apie reformą ir jos tikslus bei būsimą rezultatą. 2007.. Tačiau. turintis žymiai mažiau padalinių. Vilnius. negu iki reorganizavimo. Literatūra 1. kadangi jos ne tik kad negali vykdyti tokios pačios ūkinės veiklos. pritaikant ją susiformavusiai miško ūkio aplinkai. prieš priimant sprendimus. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai sąlygas. MA: black–well. nežinant. The Economics Role of the State. Dėl to miško ūkio aplinka sparčiai kinta. geneva 2005.

The attention is concentrated on the analyzing of state forest management samples in EU countries and possibilities of their implementation in conditions of globalization and changing market in Lithuania. globalization. asp?Section=1176 12. eustafor. oebf.pl/media/biblioteka/in_english/ Development of Management of Lithuanian State Forest Sector IMANTAS LAzDINIS. . Europos valstybinių miškų asociacija EuSTAFoR (European State Forests Association) – http://www.uk/ 10. Lenkijos valstybinių miškų generalinis direktoratas (general Directorate of State Forests of Poland) – http://www. Common principles of management and difficulties of their implementation public administration sector decision makers face with are discussed. ecological and societal functions of forest resources.eu/ 13. DoNATAS DuDuTIS Summary The aim of this article is to research development of Lithuanian state forest management. correspond economic. Such new state forest management model would allow to use state forests more effective. Austrijos valstybinių miškų akcinė bendrovė (Stock Company Austrian State Forests) – http://www.at/ 11. administration of public sector.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 9. forestry.fi/default.gov. Suomijos valstybinių miškų įmonė (State Forest Enterprise of Finland) – http://www.metsa. Didžiosios britanijos miškų komisija – http://www.gov.lp. management. Keywords: state forests.

20. Todėl ilgalaikės perspektyvos požiūriu darnus pramonės vystymasis. Vis aktualesni tampa energijos efektyvumo vartojant. Ekologinis gaminių projektavimas – tai sisteminė metodika. kad neribotas ekonomikos augimas uždaroje (medžiagų požiūriu) sistemoje negalimas. nes eilės gaminių didžiausias neigiamas poveikis aplinkai sukeliamas ne jų gamybos procesuose. leidžiantis pritaikyti atitinkamas priemones konkrečioje veikloje. Įvadas Vystantis technologijoms ir keičiantis visuomenės struktūrai. Tai lėmė. Ekonominiu požiūriu darnumo principas reiškia.+370 37 300764. yra vienintelis sprendimas. gamtinės augimo ribos bus pasiektos žymiai greičiau. Kauno technologijos universitetas K. Nuolatiniai technologijų “šuoliai” sparčiai plinta tarptautinėje rinkoje darydami vartotojus vis išrankesniais. kad poveikis aplinkai gali būti sumažinamas iki 60%. JuRgIS KAzIMIERAS STANIšKIS Aplinkos inžinerijos institutas. nes tai priklauso ne tik nuo ribotų medžiagų ir energijos išteklių. rinkų globalizacija bei gamybos tinklai atveria papildomų naujų augimo galimybių. vartotojų norai bei poreikiai kinta vis greičiau.: +370 37 300760. kurio pasekoje visuomenė susiduria su gausybe aplinkos apsaugos problemų (besaikis resursų naudojimas. būvio ciklo įvertinimas. Praktinio taikymo pavyzdys rodo. Akivaizdu. pramonės procesų lygmenyje taikomos aplinkos apsaugos veiksmingumo didinimo priemonės kai kuriais atvejais tampa nepakankamos. Donelaičio g. nuolat didėjanti gaminių įvairovė bei trumpėjanti jų naudojimo trukmė yra pagrindiniai dinaminės ekonomikos požymiai. pagrįstas gamtinių išteklių tausojimu. apimanti eilę gamybos procesų ir medžiagų transformacijų nuo žaliavų (reikalingų gaminiui pagaminti) išgavimo iki galutinio gaminio deponavimo. Kaunas. jog vykdomų naujų ir pažangių taršos prevencijos priemonių tyrimų metu nagrinėjama atskiro gaminio sistema visame būvio cikle. absorbuoti ir transformuoti taršą [4]. ši sparti technologijų ir inovacijų raida stipriai įtakoja vartojimo būdo kitimą. tel. Šiame straipsnyje analizuojama viena taršos prevencijos priemonių – ekologinis gaminių projektavimas. galutinio gaminio deponavimo aspektai. inovacijos. vartojimo ar atliekų šalinimo fazėse. kad ekonominio augimo tempai turi būti atsieti nuo aplinkos degradavimo greičio [1]. bet ir nuo gamtinės aplinkos ribotų galimybių priimti. bet žaliavų gavybos. atliekų kiekiai.lt Vykstant vis spartesnei pramonės plėtrai ir augant vartojimui. integruojanti aplinkos apsaugos aspektus į gaminio projektavimą.:+370 37 20937 envir. Lietuva. fax. trumpėjantis inovacijų ciklas. kitą vertus. susidarę dėl didesnio suvartojamų gaminių kiekio) [8]. Sudarytas dinaminis ekologinio projektavimo taikymo modelis. didėjanti tarša.eng@ktu. Kintantys vartojimo būdai.Tačiau. .0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Ekologinis gaminių projektavimas – svarbi tausojančio vartojimo ir gamybos priemonė VISVALDAS VARžINSKAS. be to. Pagrindinės sąvokos: ekologinis gaminių projektavimas. Remiantis minėta metodika pateikti praktinio ekologinio projektavimo taikymo elektroniniam elektros energijos skaitikliui rezultatai. sukeliama gaminant vis daugiau gaminių. užtikrinantis žmonijos poreikius dabar ir ateityje.

paskirstymas. tačiau šalies pramonės įmonės. bet nagrinėjama atskiro gaminio sistema. Ekologinį gaminių projektavimą skatinantys veiksniai šiuo metu Lietuvoje skatinama taikyti įvairias savanoriškas aplinkos apsaugos veiksmingumą gerinančias priemones. Tai įtakojo. kad poveikio aplinkai sumažinimas vienoje būvio ciklo stadijoje nepadidintų poveikio aplinkai kitoje stadijoje [6]. perdirbimo galimybės. yra du pagrindiniai eko- loginį projektavimą skatinantys veiksniai – tai teisiniai reikalavimai ir akivaizdi ekonominė nauda. kaip sumažinti žaliavų ir energijos naudojimą gamybos metu. Įvaizdžio kūrimas. Direktyvos 2005/32/Eb tikslas: sumažinti šiltnamio efekto dujų išsiskyrimą (8% nuo 1990 m. kiti potencialūs skatinamieji veiksniai kol kas įmonėms nedaro realios įtakos pasirenkant EP taikymą [11]. atsižvelgiant į aplinkos apsaugos aspektus: pramonės įmonės skatinamos diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas (ISo 14000. atsiranda palaipsniui. pakuotė. ypatingas vaidmuo ateityje tenka ekologiniam gaminių projektavimui (koncepcijai. kad aplinkos taršos bei išteklių išeikvojimo problemoms spręsti būtina integruota strategija. kurti ir gaminti “palankesnius” aplinkai gaminius. Tai įtakojo taršos prevencijos priemonių (pakeitusių „skiedimo principo“ ar „vamzdžio galo“ strategijas) atsiradimą bei taikymą. Tiesioginių ekologinio gaminių reikalavimo priemonių taikymą skatinančiu veiksniu tapo 2005 m. projektuojant galima rasti sprendimų. Vykstant vis spartesnei pramonės plėtrai ir augant vartojimui. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/ EB. gaminiui pagaminti sunaudotų medžiagų kiekį sumažinus perpus. Vis aktualesni tampa žaliavų gamybos. atliekų surinkimas ir galutinis pašalinimas. emisijos. ilgalaikiškumo ir aptarnavimo atžvilgiu. apimanti eilę gamybos procesų ir medžiagų transformacijų nuo žaliavų (reikalingų gaminiui pagaminti) išgavimo iki galutinio gaminio šalinimo [12]. Aplinkos apsaugos ženklinimo ir kitų marketingo priemonių taikymas. tai yra taikant būvio ciklo požiūrį. Atitiktis aplinkos apsaugos standartams leidžia padidinti gaminio kokybę funkcionalumo. Direktyva apima ir labiau holistinį požiūrį: išteklių vartojimas (medžiagos. Lietuvos pramonėje nėra skiriama pakankamai dėmesio gaminių koncepcijos kūrimui. gamtinių išteklių naudojimo efektyvumas padidėtų apie dešimt kartų [7]. ypač eksportuojančios savo produkciją. ši koncepcija reikalauja. jog vis dažniau vykdomų tyrimų objektu pasirenkamas ne atskiras gamybos procesas. pagalbinių medžiagų vartojimas. vartojimo ar galutinio gaminio deponavimo aspektai. EMAS). būvio ciklo požiūris reikalauja išnagrinėti gaminio poveikį aplinkai nuo jo fizinio atsiradimo iki išnykimo. būvio ciklo požiūris ir pan. siekiant vis didesnio aplinkos apsaugos efektyvumo. 2008–2012 laikotarpiu) dėl neefektyvios namų buitinės technikos ir kitos įrangos. nei gaminio aplinkosauginis gerinimas. tyrimų metu sprendimų ieškoma įvertinant poveikį aplinkai visame gaminio būvio cikle. Pavyzdžiui. savo gaminius kuria aktyviai. pristatant į rinką gaminį kaip aplinkai mažiau kenksmingą. gaminio gamyba. paskatinusiu žmoniją nuolatos ieškoti vis veiksmingesnių aplinkos apsaugos efektyvumo didinimo sprendimų. Pavyzdžiui. 1.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 Suvokimas. patikimumo. leidžia įmonei sukurti geresnį įvaizdį konkurentų atžvilgiu. Ekologinio projektavimo principų taikymas pagal nustatytus reikalavimus užtikrintų energiją vartojančių gaminių laisvą judėjimą ES rinkoje [5]. Pramonės plėtros jėga (griežtėjantys teisiniai reikalavimai bei konkurencija) tapo pagrindiniu veiksniu. pirminis žaliavų paruošimas. kurio tikslas – skatinti gamintojus diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas. pramonės procesų lygmenyje taikomos aplinkos apsaugos veiksmingumo didinimo priemonės tampa nepakankamos. organizuojamas konkursas “Pasiekimai aplinkosaugoje”. efektyviau • • . įteisinanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą. Taikyti ekologinį gaminių projektavimą (EgP) pramonėje įmones skatina daugiau verslo galimybių plėtra. kuris užtikrintų kuo ilgesnę gaminių naudojimo trukmę bei vėlesnį juose panaudotų medžiagų pakartotinį panaudojimą arba perdirbimą. energija). vanduo. vartojimas. Į gaminio būvio ciklą įeina šie komponentai: žaliavų paruošimas. pagrįstai būvio ciklo požiūriu). energijos išgavimas. Siekiant sukurti efektyvesnes aplinkos apsaugos veiksmingumo didinimo priemones. liepos 6 d. o gaminio naudojimo trukmę bei medžiagų pakartotinį naudojimą tuo pačiu metu padidinus du kartus. aplinkosauginis gaminių ženklinimas. Ekonominė nauda. Įmonės taiko ekologinį gaminių projektavimą ir dėl vidinių paskatų [9]: • Gaminio kokybės užtikrinimas. Ekologinis gaminių projektavimas leidžia sumažinti kaštus visose gaminio būvio ciklo stadijose. pervežimas. diegti pažangiausias technologijas bei aktyviai bendradarbiauti su partneriais aplinkos apsaugos srityje. kurios netiesiogiai skatina gamintojus projektuoti ir gaminti ekologiškai švaresnius gaminius.

gaminių konstruktoriams ar inžinieriams dažnai nepakanka informacijos apie kuriamų gaminių aplinkos apsaugos charakteristikas. galima laikyti kelių alternatyvių sprendimų paiešką. gamintojo atsakomybės įvedimas už atliekų tvarkymą (pvz. Dinaminis ekologinio projektavimo modelis (1pav. tam panaudojant minimalius kaštus bei optimalias technologines įmonės galimybes [10]. Didžiausią ekonominį ir aplinkos apsaugos veiksmingumo efektą gali gauti pramonės įmonės. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/Eb nuostatoms. Taip pat trūksta ir įžvalgos. atsižvelgti į aplinkos apsaugos reikalavimus projektuojant gaminius įmones dažnai skatina išoriniai veiksniai: • Aplinkos apsaugos politika. didžiosios tarptautinės bendrovės dažnai kelia griežtus reikalavimus tiekėjams ir sistemiškai vertina jų aplinkos apsaugos veiksmingumą bei atitiktį aplinkos apsaugos standartams. aplinkos apsaugos ženklinimas. reikalaujantis artimo bendradarbiavimo tarp pramonės ir mokslo tyrimų institucijų (susijusių su gaminių kūrimu). Pavyzdžiui. darant tai įvertinus ekonominius. Japonijoje. gaminį vartodamas vartotojas sutaupo energijos. Rinkos reikalavimai ir konkurencija. Pateiktas modelis ypatingai yra aktualus energiją vartojančius gaminius kuriančioms įmonėms. savarankiškai kuriančioje ar projektuojančioje gaminius ar jų komponentus. Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo (EGP) modelis Ekologinio gaminių projektavimo (EgP) modelis nėra nauja gaminių kūrimo priemonė – tai naujas būdas integruoti reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus į esamas gaminių projektavimo ar kūrimo sistemas. gaminių kūrimas yra procesas. būtina taikyti sisteminį požiūrį ir sukurti dinaminį ekologinio projektavimo modelį. Darbuotojų įtraukimas į aplinkos apsaugos problemų sprendimą skatina atsakomybės jausmą ir netgi padeda spręsti su darbų sauga susijusius klausimus. Toks modelis leistų pasiekti optimalų gaminio aplinkos apsaugos efektyvumą gaminio kūrimo procesuose. • • 2. Ekologinio gaminių projektavimo modelis gali būti sistemiškai taikomas atskiriems gaminiams arba visai įmonei. be vidinių motyvų. leidžiantis vieną ar keletą procesų ar etapų pakartoti. Siekiant užtikrinti optimalių gaminio aplinkos apsaugos analizės ar ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemonių panaudojimą kuriant gaminius. Dinaminis EgP modelis gali būti taikomas bet kokioje gamybos įmonėje. jei pasiektas rezultatas neatitinka keliamų prioritizavimo reikalavimų ar sprendimų aplinkos apsaugos savybės netenkina . Inovacijų skatinimas. Darbuotojų motyvavimas ir atsakomybės skatinimas. nes ekologinio gaminių projektavimo principų taikymas gaminių kūrimo procesuose šioms įmonėms bus privalomas. Siekiant efektyvaus aplinkos apsaugos aspektų įtraukimo į gaminių kūrimo procesus būtina specifinę aplinkos apsaugos informaciją bei atitinkamas ekologinio gaminių projektavimo strategijas pateikti sistemiškai.. Įmonės verslo partnerių ar gaminių vartotojų reikalavimai yra stiprus veiksnys gerinti gaminių efektyvumą aplinkos apsaugos atžvilgiu. koordinuoja gaminių logistikos sistemą bei yra atsakingos už suvartotų gaminių atliekų tvarkymą ar antrinį panaudojimą. Ekologinis projektavimas skatina radikalius pasikeitimus gaminio sistemoje. Ekologinio gaminių projektavimo taikymas leidžia naujai pažvelgti į įmonės veiklą bei ieškoti novatoriškų idėjų ir sprendimų. dėl įdiegtų energijos efektyvumo priemonių. kuriant gaminius. kaip charakteristikas reikia panaudoti. Modeliui būdingas sistemiškas cikliškumas. optimaliu rezultatu. atsižvelgiant į įmonės ar gaminio tipą. socialinius ir techninius veiksnius.)– dinamiška sistema. kad dažnai ekologinis projektavimas padeda taupyti ne tik pramonės įmonėms. bet ir JAV. netinkamoms naudoti transporto priemonėms). bet ir vartotojams. skatina įmones atsižvelgti į esamus ar numatomus nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimus projektuojant gaminius. Pažymėtina. inovacijų lygį. Inovacijų diegimas atveria įmonėms naujas rinkas ir leidžia pritraukti naujų pirkėjų. kurioje atskirose fazėse pateikiamos skirtingos prioritizavimo priemonės. priklausomai nuo įmonės pobūdžio ir vidinių įmonės tikslų. kurie vėliau būtų išanalizuoti ir palyginti. Lemiamą sprendimą dėl naujo gaminio dizaino bei labiausiai tinkamų gaminio aplinkos apsaugos aspektų integravimo priimti turi įmonė. Nemažai pripažintų gaminių dizaino ar kitų konkursų nuostatai reikalauja pateikti su aplinkos apsauga susijusią informaciją ar net kelia specifinius veiksmingumo reikalavimus. kaštus ar gaminio sukūrimui skirtą laiką. kurios tiesiogiai įtakoja tiekimo grandinę. Pavyzdžiui. kitose šalyse. Aplinkos apsaugos kriterijų įtraukimas į gaminių dizaino ar kitus konkursus. mokesčiai už teršimą gaminiais ir kitų aplinkos apsaugos politikos priemonių taikymas ne tik Europoje.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai • • pervežti gaminius ar palengvinti atliekomis tapusių gaminių perdirbimą. elektros ir elektroninei įrangai. pakuotėms.

būtina išnagrinėti visą gaminio sistemą (gaminio papildomas medžiagas ar priemones. Nagrinėjama gaminio sistema taip pat turi aprėpti visas gaminio būvio ciklo fazes. Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo modelis [10] Tikslai ir pirminė analizė Pirmajame dinaminio EgP modelio etape („Tikslai ir pirminė analizė“) vykdomas projekto apimties. eksploatacines medžiagas ir t. gaminio prototipas ir projekto įvertinimas.) sudaro dvi dalys – principinis ekologinio gaminių projektavimo algoritmas ir ekologinio gaminių projektavimo modelio priemonių diegimo schema. tikslų bei uždavinių nustatymas. logistiką. siekiant užtikrinti tinkamą gaminio funkcionalumą per visą gaminio gyvavimo ir vartojimo trukmę. gaminio gamybą. ga- .DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai projektuotojo lūkesčių. t. Visi dinaminio ekologinio gaminių projektavimo procesai suskirstyti į pagrindinius etapus: tikslai ir pirminė analizė. atliekama išsami gaminio aplinkos apsaugos aspektų analizė. siekiant įvertinti visos gaminio sistemos poveikį aplinkai viso gaminio būvio ciklo metu.). Dinaminį ekologinio projektavimo modelį (1 pav. utilizavimą ar kitus būvio pabaigos scenarijus. koncepcija ir antrinė analizė. norint įvertinti tikrąjį gaminio sukeliamą poveikį aplinkai. įskaitant žaliavų gamybą ir tiekimą. Fizinių gaminio savybių analizė yra nepakankama. 1 pav. vartojimą. kuri yra būtina.

šis dinaminio EgP modelio etapas užtikrina modelio sistemiškumą – žinių ir patirties. siekiant sumažinti naujojo gaminio neigiamą poveikį aplinkai ir eliminuoti neigiamus aplinkos apsaugos aspektus.. funkcionalumą. būtina įvertinti ekologinio gaminių projektavimo integravimo į aplinkos vadybos sistemą galimybes. kurio metu nustatoma apimtis ir funkcinis vienetas. Ekologinio gaminių projektavimo modelio ryšių ir informacijos srautų schema Dinaminio EgP modelio priemonių diegimo schemoje pateikiami ryšiai bei informacijos perda- . kriterijus ir nagrinėjami aplinkos apsaugos problemų sprendimo pavyzdžiai. antrajame etape („Koncepcija ir antrinė analizė„) (1 pav. bendra gaminio analize ir prioritizavimo patobulinimo idėjų rezultatais – turi būti pasirinktos ekologinio gaminių projektavimo strategijos. kontroliniai klausimai ir atmintinės. Dažniausiai tokiais atvejais pasitelkiami gaminių projektavimo vadovai. Vienintelis tokių priemonių trūkumas – jų kokybinis pobūdis. gautais pirmame dinaminio ekologinio gaminių projektavimo modelio etape. jų reikšmingumas įvertinamas remiantis jų poveikio aplinkai normalizavimu (atsižvelgiant į fundamentaliuosius poveikio aplinkai kriterijus).) generuojamos idėjos ir pasiūlymai. kontrolinius klausimus ir kt. elektronikos ar baldų pramonei) arba konkrečiai įmonei. kiekybinis įvertinimas.y. veiksmingumo indikatorius. Identifikavus neigiamus gaminio aplinkos apsaugos aspektus. trečiasis dinaminio EgP etapas („Gaminio prototipas ir projekto įvertinimas“). kokybines: lenteles. Ekologinis gaminių projektavimas privalo būti nuolatinis ir sistemiškai taikomas procesas. gaminio koncepcijos vystymo bei realizavimo veikloje naudojamos priemonės. pasirinkti mažiau aplinkai kenksmingas chemines medžiagas. poveikio įvertinimas ir normalizacija. santykinis įvertinimas ir normalizacija. šiame etape įmonė gali taikyti šias priemones: • kiekybines: detalųjį ar supaprastintą būvio ciklo įvertinimą (dažniausiai – programinę būvio ciklo įvertinimo įrangą ir duomenų bazes). vartotojų poreikį bei aplinkos apsaugos aspektus. nuo žaliavų išgavimo iki galutinio deponavimo. laiką. kuriant kitus ekologiškai švaresnius gaminius ar toliau tobulinant ir vystant naujai sukurtą gaminį. t. atliekama inventorinė analizė. personalo kompetenciją. palengvinti aplinkos apsaugos strategijų pasirinkimą. kokius palankesnius aplinkai sprendimus priimti. gaminių projektavimo vadovuose pateikiama pagrindinė informacija apie gaminių aplinkos apsaugos aspektus. Analizę privaloma atlikti tik iš anksto suplanavus jos atlikimo sąlygas (t. pvz. kurios bus įtrauktos į gaminio specifikacijas. palengvinti gaminių. Gaminio prototipas ir projekto įvertinimas Sekantis. kuri panaudojama naujojo gaminio prototipo sukūrimui.. Formuojant naujo gaminio prototipą. siekiant įvertinti aplinkos apsaugos. gaminio aplinkos apsaugos įvertinimas apima aplinkos apsaugos aspektų identifikavimą. virtusių atliekomis. Kontrolinių klausimų sąrašuose konstruktoriai gali pažymėti. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai minio aplinkos apsaugos aspektų analizę sudaro keletas etapų – neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų identifikacija. gaminio kūrimui pasitelkiamos ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemonės.y. Remiantis visa sukaupta informacija – poveikio aplinkai vertinimu. Po idėjų prioritizavimo bei vertinimo gaunama informacija. gaminio specifikacijose turi būti aiškiai įvardyti įmonės naujo ar tobulinamo gaminio reikalavimai. paruošimui. išardymą ar perdirbimą. Dažniausiai tokie vadovai rengiami specifinei pramonės šakai (pvz. būtina pateiktų pasiūlymų analizė. ar buvo atsižvelgta į vieną ar kitą vadove nurodytą aspektą ar patarimą. skirtas ekologinio gaminių projektavimo projekto rezultatų taikymui. finansavimą). skirtų tolesniam ekologinio gaminių projektavimo plėtojimui įmonėje. palengvinančios konkrečių aplinkos apsaugos problemų sprendimą. gautų vykdant ekologinio gaminių projektavimo veiklą. vykdant išsamų būvio ciklo įvertinimo tyrimą. • Koncepcija ir antrinė analizė Remiantis tyrimų duomenimis. užtikrinantis nuolatos didėjantį kuriamų gaminių aplinkos apsaugos veiksmingumą ir augančią įmonės kompetenciją ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo procesuose. technines ir finansines projekto įgyvendinimo galimybes. tolimesnį panaudojimą. todėl svarbu su projekto rezultatais supažindinti visus įmonės darbuotojus ir pradėti naujus ekologinio gaminių projektavimo projektus. kiekybinį įvertinimą ir reikšmingumo nustatymą. šių priemonių pagalba atliekama potencialių neigiamų poveikių aplinkai analizė per visą gaminio būvio ciklą. leidžiančios įvertinti pageidaujamas gaminio savybes. Tokie sąrašai gali būti pritaikyti bet kokiai ekologinio gaminių projektavimo problemai spręsti. gaminių neigimų aplinkos apsaugos aspektų tyrimas gali būti atliekamas labai išsamiai. Visos gaminių aplinkos apsaugos aspektų analizės priemonės yra pagrįstos būvio ciklo požiūriu. Sėkmingai įgyvendintas ekologinio projektavimo projektas skatina tolimesnę šios srities veiklą. identifikuotus pirmajame modelio etape. įvertinimui bei rekomendacijų. Siekiant užtikrinti tokių projektų ilgalaikiškumą.

šios priemonių diegimo schemos sukūrimą lėmė artimo bendradarbiavimo tarp pramonės ir mokslo tyrimų institucijų (susijusių su gaminių kūrimu) poreikis. • Ekoindikatoriai’99 (programinė įranga EcoIT). EEĮ keliami griežti teisiniai reikalavimai. Modelio taikymo dėka parenkamos ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemonės leidžia efektyviai pasiekti maksimalų naujo gaminio aplinkos apsaugos veiksmingumą ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis [3]. gaubtas. mokslinių tyrimų bei akademinės veiklos metu. Pramonės įmonių specialistai nepajėgūs surinkti visų gaminio sistemos duomenų bei atlikti būvio ciklo įvertinimo tyrimus. ekologinio gaminių projektavimo koncepcija ir dinaminis EgP modelis buvo sėkmingai pritaikyti ir įvertinti kuriant eilę gaminių Lietuvos pramonės įmonėse. deponavimas).) Skaitiklis registruoja. Skaitiklyje yra vidinis rezervinis maitinimo šaltinis. būvio ciklo sistemos ribos apibrėžiamos nuo žaliavų.5 kg. Siekiant atlikti poveikio aplinkai analizę. gaminio sistemoje vyksta eilė medžiagų ir energijos transformacijų (žaliavų išgavimas. Aiškus tyrimų užduočių. taikant ekologinio gaminių projektavimo priemones. norint įvertinti visą gaminio sistemos poveikį aplinkai santykiniais dydžiais. kuri gaminio būvio ciklo fazė kelia didžiausią neigiamą poveikį aplinkai.)). (Ekologinio projektavimo sprendimai vėliau bus integruoti ir į kitus skaitiklius. Dinaminio EgP modelio pritaikymo dėka tirtame gaminyje identifikuojami reikšmingiausi aplinkos aspektai visame gaminių būvio cikle bei nustatoma. Vykdant gaminio tobulinimą siekiama atsižvelgti ir į aplinkos apsaugos aspektus. o taip pat registruoja vidutinės galios maksimumus keturiose energijos tarifinėse laiko zonose. reikalingų skaitikliui. To nepakanka. informacijos srautų. siekiant įvertinti visos gaminio sistemos poveikį aplinkai per visą gaminio gyvavimo trukmę. lemiantis sėkmingą suinteresuotų šalių bendradarbiavimą ir pagrindinis faktorius. kuri pasižymi dideliu ekologinio projektavimo potencialu ir svarba.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai vimo srautai tarp pramonės įmonių bei mokslo ir tyrimų institucijų. energijos ir toksinių emisijų (MET) matrica. esamam skaitikliui atlikta aplinkos apsaugos analizė taikant šiuos metodus: • medžiagų. Vykdant tarptautinius projektus. leidžiantis pasiekti maksimalų ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo ir vystymo veiksmingumą. maitinantis skaitiklio laikrodį. kuriais disponuoja įmonės. pradedant nuo 2003 metų. atsakomybių ir veiklos paskirstymas tarp pramonės įmonių bei mokslo ir tyrimų organizacijų yra pagrindinis veiksnys. tam pramonės įmonėms būtina kooperacija su mokslo ir tyrimų institucijomis. svoris – mažesnis nei 1. todėl šią sistemą sudaro dideli duomenų srautai. apsaugantis nuo išorinio mechaninio poveikio ir vandens. todėl. gaubtas prie korpuso tvirtinamas dviem plombuojamais varžtais. Skaitiklio aplinkos apsaugos analizė Siekiant identifikuoti pagrindinius poveikius aplinkai per visą jo būvio ciklą bei nustatyti (įvardinti) pagrindinius aplinkos apsaugos prioritetus. kurių bus laikomasi viso gaminio ekologinio projektavimo proceso metu (vykdant dinaminio EgP modelio funkciją „Aplinkosauginė gaminio analizė“ (1 pav. pirmiausia buvo nustatytos tyrimo sistemos ribos ir apibrėžtas funkcinis vienetas. skirtas buičiai ir pramonei. perdirbimas. kaupia ir registruoja apkrovos profilius. Elektros skaitiklio ekraną (2 plieninės plokštės) dengia skaidrus polikarbonato. šis gaminys priskirtinas elektros ir elektroninės įrangos (toliau EEĮ) grupei. Straipsnyje pateikiamas EgP modelio taikymo Lietuvos pramonės įmonėse pavyzdys – EMS trifazio elektros skaitiklio projektas. gabaritiniai pasirinkto gaminio matmenys: 328 x 178 x 58 mm. Įtampos ir pagalbinių gnybtų kaladėlė (plombuojama) yra skaitiklio apačioje. Ekologiniam projektavimui pasirinktas gaminys Ekologiniam projektavimui pasirinktas gaminys – elektroninis trijų fazių skaitiklis EMS. išgavimo iki skaitiklio deponavimo. Dinaminio EGP modelio taikymas Lietuvos pramonės įmonėse Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo bei dinaminio EgP modelio taikymo pramonėje moksliniai tyrimai buvo atliekami. Funkcinis vienetas . Pramonėje vykdoma gaminių gamyba yra tik vienas iš gaminio būvio ciklų etapų ir duomenų. saugo ir perduoda duomenis apie pagamintą ir suvartotą elektros energiją (aktyviąją ir reaktyviąją). Ekologinio gaminių projektavimo proceso metu nagrinėjama visa gaminio sistema (nuo žaliavų išgavimo iki galutinio gaminio deponavimo). apdoroja. stabilizuoto ultravioletiniais spinduliais. leisiančius įvertinti bendrąjį gaminio sistemos poveikį aplinkai. 3. gaminio gamyba. būtina atskirų gaminio būvio ciklo etapuose sukeliamų neigiamų poveikių aplinkai duomenis normalizuoti bei perskaičiuoti į santykinius dydžius. diegtas uAb „Elgama Elektronika“.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai

– vienas elektros energijos skaitiklis EMS. Skaitiklis analizuojamas jo gamybos, naudojimo ir šalinimo fazėse. būvio ciklas aprėpia 30 metų laikotarpį. gaminio aplinkos apsaugos aspektai analizuojami, naudojant Ekoindikatorių’99 metodiką – tai supaprastinta būvio ciklo vertinimo metodika, specialiai pritaikyta naudoti gaminių projektavimo metu. Tyrimas paremtas iš anksto apskaičiuotų ekoindikatorių modeliu, paruoštu skirtingiems gamybos ir medžiagų poveikiams aplinkai. Standartiniai ekoindikatoriai yra skaičiai (militaškai, mPt), kurie išreiškia visą gaminio ar proceso poveikį aplinkai. šioje metodologijoje poveikis aplinkai įvertintas, atsižvelgiant į pagrindinius aspektus: žmonių sveikatą, ekosistemų kokybę, gamtinių išteklių išeikvojimą [2].

metų yra nedidelis. be to, skaitiklio funkcija yra matuoti suvartojamą elektros energijos kiekį: gaminys savaime skatina elektros energijos taupymą ir racionalų eikvojimą paros ir metų bėgyje. Todėl ekologinio projektavimo metu į elektros suvartojimo aspektą nebus atsižvelgiama, nes didelė reikšmė (militaškais) gaunama dėl ilgo skaitiklio naudojimo laiko, o ilgas tarnavimo periodas yra teigiamas aspektas aplinkos apsaugos požiūriu, nes nereikia žaliavų ir energijos naujo skaitiklio gamybai. Analizuojant gamybos etapą visame būvio cikle įvertinta atskirų dalių ir jų surinkimo procesų poveikiai aplinkai (3 pav.).

3 pav. Skaitiklio sudedamųjų medžiagų daromas poveikis aplinkai gamybos metu [3] 2 pav. Poveikis aplinkai skaitiklio gamybos, naudojimo ir šalinimo etapuose [3]

Didžiausią poveikį aplinkai gamybos metu daro:
• • • • • skaitiklio skydelis, t.y. plieno gamyba (182mP) ir jo cinkavimas (324 mP). Viso 506mP; skaitiklio korpusas, t.y. PC granulių gamyba (316mP), liejimas (29mP). Viso 345mP; metalinės tvirtinimo detalės (188mP): plombos (109mP), varžtai(79mP)); elektroniniai komponentai (kondensatoriai, mikroschemos, varžos) (195mP); laidai (70mP);

Siekiant atlikti Ekoindikatorių’99 analizę, pirmiausia sudaryta gaminio būvio ciklo schema, kurios ribos apima žaliavų išgavimą sudedamųjų dalių gamybai ir baigiasi skaitiklio, netinkamo naudoti, šalinimu. būvio ciklas aprėpia 30 metų laikotarpį. Nustatytas funkcinis vienetas – vienas elektros energijos skaitiklis EMS. Skaitiklis analizuojamas jo gamybos, naudojimo ir šalinimo fazėse. Apskaičiavus medžiagų ir procesų poveikius aplinkai ekoindikatorių (militaškų) išraiška, gauta, kad visas skaitiklio būvio ciklas sudaro 18 taškų, kurių daugumą (16 taškų) sudaro naudojimo fazė – daugiausiai elektros energijos naudojimas. Per 30 metų skaitiklis sunaudoja 631 kWh elektros energijos. Palyginti su kita buitine elektronine įranga, skaitiklio suvartojamas elektros energijos kiekis per 30

litavimas, naudojant lydmetalius su švinu (44mP). Atlikus aplinkos apsaugos analizę, nustatyti šie pagrindiniai neigiami aplinkos apsaugos aspektai, lemiantys dinaminio EgP modelio funkciją „Sprendimų paieška ir prioritizavimas. gaminio koncepcijos vystymas“: • Korpuso iš PC gamyba (345 mPt) ir deponavimas (2,496 mPt); • Skydelio gamyba (506 mPt);

DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 

Laidai (70 mPt); Metalinės tvirtinimo detalės (188 mPt); Elektros energijos suvartojimas naudojimo fazėje (16 Pt). Skaitiklio pagerinimo alternatyvos ir jų įvertinimas Atsižvelgiant į esamo skaitiklio aplinkos apsaugos analizės rezultatus ir ekologinį projektavimą skatinančius veiksnius, buvo pasiūlyti sekantys gerinimo sprendimai: • Plastikinių komponentų ženklinimas pagal ISO 11469 standartą siekiant efektyvaus perdirbimo. Korpuso detales liejančiai įmonei perduoti informaciją apie reikalavimą ženklinti plastikines detales pagal ISo 11469 arba uAb „ELgAMA–ELEKTRoNIKA“ turėtų įsigyti standartą ISo 11469 ir, remiantis juo, duoti nurodymus korpuso detales liejančiai įmonei. • Skaitiklių žymėjimas ženklu, rodančiu, kad EEĮ turi būti kaupiama atskirai. • Skaitiklio gabaritų sumažinimas kiek įmanoma daugiau. Dabartinio skaitiklio matmenys 327x177x55 mm (aukštis x plotis x gylis) atitinka standartus DIN43 857 – 2 ir DIN 43 857 – 4. Naujai projektuojamo skaitiklio korpuso gabaritiniai matmenys galėtų būti mažesni (pvz., sumažintas skaitiklio aukštis). Siekiant sumažinti išorinį magnetinį poveikį skaitiklio komponentams, skaitiklio gylis turėtų būti padidintas. galėtų būti sumažintas skaitiklio plastmasinių dalių svoris, taip sumažinant naujam skaitikliui reikalingos plastmasės kiekį. Plastmasės kiekio sumažinimas gali būti pasiektas parenkant minimalius korpusinių detalių storius, optimalų skaitiklio dalių ir jų komponentų išdėstymą. Pagrindinis kriterijus, parenkant korpusinių detalių storį, yra gaminio liejimo (atsižvelgiant į naudojamos medžiagos klampumą) ir stiprumo savybės. • Laidų kiekio sumažinimas. Įmanoma visiškai atsisakyti laidų, nes visos išorinės jungtys gali būti montuojamos ant pagrindinės spausdinto montažo plokštės (toliau SMP). Skaitiklyje galima atsisakyti laidų, kurių paskirtis – įtampos tiekimas į pagrindinę plokštę. Laidai gali būti pakeisti standartiniais M3X40 sraigtais. • Skaitiklio ekranų atsisakymas. Padidinus skaitiklio gylį, galima atsisakyti plieninių ekranų, kurie apsaugo skaitiklio komponentus nuo iš-

• • •

orinio elektromagnetinio poveikio. Atsisakius ekranų, nebereikia naudoti ir ekrano įžeminimo laido. • Bešvinių lydmetalių ir detalių naudojimas. bešvinių detalių ir lydmetalių naudojimas EEĮ gamyboje sumažina poveikį aplinkai. Įmonė, įdiegusi naujas technologijas, atitinka jai keliamus teisnius reikalavimus. Instrukcijų apie pavojingų medžiagų atskyrimą pateikimas. Elektros skaitiklio naudojimo instrukcijoje rekomenduojama pateikti nuorodą apie EEĮ prietaiso šalinimą, pasibaigus jo naudojimo laikui (pristatyti EEĮ surenkančiai įmonei arba skaitiklį išrūšiuoti į atitinkamus atliekų srautus). • Lipdukų, turinčių PVC, atsisakymas. Polivinilchlorido lipdukus galima pakeisti paprastos formos polipropileno plėvelėmis, informaciją ant jų spausdinant lazeriniu būdu. • Metalinių kontaktų su varžtais pakeitimas jungtimis, kuriose laidas prispaudžiamas spaustuku. • Pakartotinio naudojimo komponentų pritaikymas. Pakartotinai naudoti galima skaitiklio pagrindą, dangtį, baterijos dangtelį, gnybtus, vijas, kontaktinius varžtus. Pakartotinai naudojant tas pačias detales, sumažinamas joms pagaminti reikalingas žaliavų kiekis. • Paviršinio montavimo linijos naudojimas. Komponentų gamintojai išvadinius komponentus keičia SMT technologijos komponentais, juos įdiegiant skaitiklio konstrukcijoje, medžiagų kiekį galima sumažinti 50 – 90 %. • Pagrindinės plokštės dizaino pakeitimas. Išorinės plokštės dizainą reiktų pakeisti taip, kad nereikėtų nulaužti ir išmesti nepanaudojamų dalių. Naujo elektros skaitiklio aprašymas Išanalizavus skaitiklio daromą poveikį aplinkai, numatyti tokie skaitiklio dizaino pakeitimai, patobulinimai, kurie nesumažina jo kokybės, tačiau yra palankesni aplinkai bei garantuoja atitiktį teisiniams reikalavimams:
• • • • • Sumažinus skaitiklio korpusą, sunaudojamo polikarbonato kiekis sumažėja 20 %. Atsisakius plieninių lakštų, nenaudojamas plienas. Atsisakoma laidų ~ 3 m. Atsisakoma polivinilchlorido lipduko. Vietoj metalinių kontaktų su varžtais naujos konstrukcijos skaitiklyje naudojamos jungtys, kuriose laidas prispaudžiamas spaustuku. Naudojant bešvinines technologijas ir bešviniusDARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai

komponentus ir bešvinį lydmetalį, sumažintas poveikis aplinkai gamybos metu. Pagrindinė plokštė (SMP) suprojektuota taip, kad nereiktų nulaužti ir išmesti jos dalies, surenkant skaitiklį. Montuojant detales, kuriose nėra švino, skaitiklyje sumažinamas aplinkai pavojingų medžiagų kiekis. Sužymėti plastikai, instrukcijos apie pavojingų medžiagų atskyrimą skaitiklio šalinimo metu leidžia efektyviai tvarkyti skaitiklio atliekas.

Elektros skaitiklio projektavimo tyrimų rezultatų išvados Dinaminio EgP modelio taikymas, kuriant trifazį elektros skaitiklį, leido įmonei pasiekti ženklų aplinkos apsaugos veiksmingumo padidėjimą ir atlikti kiekybinį veiksmingumo pokyčio įvertinimą. Pirminės gaminio aplinkos apsaugos analizės (EgP modelio 2–oji fazė) dėka identifikuoti reikšmingi aplinkos aspektai leido atlikti šiuos reikšmingus gaminio koncepcijos pakeitimus:
• Sumažinus skaitiklio gabaritus, sumažėja jam pagaminti reikalingas polikarbonato kiekis, o korpuso gamybos metu daromas poveikis aplinkai sumažėja 20 %. Atsisakius plieninio skaitiklio ekrano, poveikis aplinkai dėl plieninio korpuso gamybos sumažėja 100 %. Atsisakius kai kurių laidų arba sumažinus jų kiekį, laidų daromas poveikis aplinkai sumažėja 90 %. Naudojant bešvinį lydmetalį ir komponentus, poveikis aplinkai sumažėja 8 %. Atsisakius keleto metalinių tvirtinimo detalių, poveikis aplinkai sumažėja 20 %.

gauti rezultatai rodo, kad šis ekologinio gaminių projektavimo projektas uAb „ELgAMA–ELEKTRoNIKA“ leidžia žymiai sumažinti neigiamą gaminio poveikį aplinkai viso būvio ciklo metu. Skaitiklio ekologinio projektavimo pokyčius geriausiai atspindi ekologinio projektavimo strategijų vairas, kuris leidžia grafiškai palyginti jau gaminamo ir naujai projektuojamo gaminio poveikį aplinkai, atsižvelgiant į įvairius aplinkos apsaugos kriterijus (4 pav.).

• •

4 pav. Gaminio ekologinio projektavimo strategijų vairas

Dėka dinaminio EgP modelyje esančios pakartotinos gaminio analizės (EgP modelio 4 fazė, 1. pav.), elektros skaitiklio gamintojai turėjo galimybę kiekybiškai įvertinti naujai sukurto gaminio aplinkos apsaugos veiksmingumą, tuo pačių įvertindami ir gaminio sukeliamo neigiamo poveikio aplinkai visame būvio cikle, pokytį. Įvykdžius aukščiau išvardintus pakeitimus, elektros skaitiklio gamybos metu daromas poveikis aplinkai sumažėja 60% (Ekoindikatorių’99 reikšmė pakito nuo 1158,99 mPt iki 423,59 mPt). Išvados ir rekomendacijos 1. Taršos prevencijos principais pagrįsta, sukurta nauja ekologinio gaminių projektavimo koncepcija, leidžianti eliminuoti neigiamus gaminio aplinkos apsaugos aspektus visame gaminio būvio cikle. Nustatyta, kad šiuo metu šalyje atliekamų mokslo tyrimų subalansuotos pramonės plėtros ir taršos prevencijos srityje metu reikšmingų teigiamų aplinkos apsaugos veiksmingumo rezultatų dažniausiai siekiama, keičiant techninius procesus ir atskirus gamybos procesų optimizavimo metodus, tačiau gaminio sistemos būvio ciklo koncepcija (nagrinėjanti pramonės įtaką aplinkai ne tik atskirų procesų lygmenyje, bet ir visos gaminio sistemos būvio ciklo ribose) yra netaikoma.

Įvykdžius pakeitimus, naujo skaitiklio poveikis aplinkai taip pat įvertintas, naudojant Ekoindikatorių’99 metodą. Esamo ir naujai suprojektuoto gaminio poveikio aplinkai santykis pateiktas 5 paveiksle.

5 pav. Esamo ir naujo elektros skaitiklio poveikio aplinkai palyginimas būvio ciklo metu

gertsakis J. Ekonomiškai pagrįstų sprendimų priėmimą. nes dinaminis EgP modelis leidžia naujai pažvelgti į įmonės veiklą bei ieškoti novatoriškų idėjų ir sprendimų bei skatina radikalius pokyčius gaminio sistemoje. . Wrisberg N. Van hemel. Pipinytė L. Varžinskas V. Monografija. 1998.5. ISSN 1392–1649. Lewis h. Staniškis J. įmonėse būtų galima užtikrinti šiuos svarbius aspektus: gaminių atitiktį aplinkos apsaugos standartams ir nuolatos griežtėjantiems teisiniams reikalavimams.. CAb Abstracts] 11. h. 2005. Edited by Charter M. A.. Tischner. engineering and management=Aplinkos tyrimai. 3. Staniškis J. 43–51 [INSPEC. Analytical Tools for Environmental Design and Management in a Systems Perspective. gamintojai priversti didinti gaminių aplinkos apsaugos veiksmingumą. Varžinskas V. K. Nuolatos augant pramonės plėtrai. Atliekant dinaminio EgP modelio taikymo efektyvumo tyrimus. pp.. uNEP. Ministry of housing. of Mechanical Engineers. bei didinamas įmonių ekonominis efektyvumas ir konkurencingumas. Clift. Ecodesign for competitive advantage. Nuolatinį inovacijų kūrimą. 5–7 october. inžinerija ir vadyba. atsižvelgiant į įmonės ar gaminio tipą.. Kluwer Academic Publishers. Ekologinis gaminių projektavimas.. nustatyta.. June 2001. nr. The Combined use of Analytical Tools. 10. Varžinskas V. kad griežtėjant aplinkos apsaugos teisės ir rinkos reikalavimams. tačiau ne vartotojų aplinkos apsaugos sąmoningumas. Triebswetter. ERSCP 2005 [elektroninis išteklius]: 10th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. p. p. 5. 12.). uselytė R. 2. London. A Global Guide to Designing Greener Goods.K. ilgalaikiškumo ir aptarnavimo atžvilgiu. 2002.. Varžinskas V. Antwerp. Eco-design methodology for electrical and electronic equipment industry//Environmental research. 2000. 8. 2000. CAb Abstracts] 4... Design & Environment. inžinerija ir vadyba.. Inst. 2005: pro ceedings. kad modelis sudaro prielaidą inovatyviam ir kryptingam pramonės įmonių veikos vystymui. belgium. 1. Atlikus dinaminio EgP modelio taikymo eksperimentus. P. 7.. 2005. gaminių kūrimo procesuose taikyti „būvio ciklo požiūrį“. ISbN 0-4020-0626-8. Dinaminis EgP modelis – sistema. of the 1st regional conference for manufacturing companies: Eco–design for Competitive Advantage. engineering and management=Aplinkos tyrimai. tuo užtikrinant nuolatinį ir sistemingą įmonės aplinkos apsaugos efektyvumo didėjimą. leidžia parinkti optimalias ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemones bei užtikrina sukurto naujo gaminio aplinkos apsaugos veiksmingumo analizės ir kiekybinio įvertinimo galimybę. Proc.. udo de haes. 59–69 [INSPEC. (eds. kad naujai sukurto gaminio neigiamas poveikis aplinkai lyginant su seno gaminio poveikiu aplinkai gali būti gamybos fazėje sumažinamas iki 60%.1–1.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2. leidžiant ženkliai sumažinti kaštus visose gaminio būvio ciklo stadijose. Eder. ISbN 1874719438. Manual for Designers. u. 2006. Pabrėžtina. uselytė R. Doctoral Thesis. Improvement in Enviromental Performance of Vapour Compression Refrigeration System by the Model for Environmental Product Development// Environmental research. lemiantys ekologinio gaminių projektavimo priemonių taikymą Lietuvos pramonės įmonėse.. 9.. kurioje atskirose fazėse pateikiamos skirtingos prioritizavimo priemonės. gurauskienė I. nr. u. 1997. siekiant subalansuotos pramonės plėtros. yra teisės aktų reikalavimai bei naujos verslo galimybės.. ISSN 1392–1649. ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis. Cleaner product development based on life cycle assessment: Lithuanian experience. Delft university of Technology. gurauskienė I. visame gaminio būvio cikle – nuo žaliavų išgavimo iki galutinio deponavimo. 2007. Tools for Eco–design and Sustainable Product Design. Literatūra brezet. inovacijų lygį. 3. Pagrindiniai skatinamieji veiksniai. 4. Gaminių ekologinio projektavimo vadovas. Varžinskas V. Kaunas: Technologija. pritaikius modelį naujų gaminių kūrimui. 2(40). R. 5. A.. EcoDesign Empirically Explored – Design for Environment in Dutch Small and Medium Sized Enterprises. 143 p. In Sustainable Solutions: Developing Products and Services for the Future. greenleaf. 300 p. 1st Edition greenleaf Publishing 2001. kaštus ar gaminio sukūrimui skirtą laiką – padeda įvertinti įmonės kuriamų gaminių aplinkos apsaugos veiksmingumą.. 1. 2006. C. nustatyta. Dordrecht. Spatial Planning and the Environment. Antwerpen: VITo. leidžiantį efektyviai panaudoti medžiagų ir energijos srautus. 6. Eco-indicator `99: A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment. p. Delft. modifikuojant pasirinktą gaminį (EMS elektros skaitiklį) Lietuvos pramonės įmonėje. patikimumo. Kaunas: Technologija.Van hemel. Stevels. Eco-design: A Promising Approach to Sustainable Production and Consumption. Paris. 3(37). h. [1–19]. didinantiems gaminio kokybę funkcionalumo. & Tischner u.

Keywords: eco-design. a decrease in the life span of products are the basic signs of growing dynamics of economic processes. . JuRgIS KAzIMIERAS STANIšKIS Summary Changes in consumer behavior. water and air for the reception. Eco-design is a systematic incorporation of environmental aspects into product design and development for improvement of product environmental characteristics. increased product diversification. innovations. there will not only be a shortage of raw materials and energy but also of natural sinks such a soil.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Product Eco-design – an Important Tool of Sustainable Use and Production VISVALDAS VARžINSKAS. life cycle assessment. however. The results of eco-design project are presented to demonstrate effectiveness of the developed methodology. An dynamic model for systematic use of different environmental improvement methods for development of new products has been developed taking into account the main drivers for eco-design in Lithuanian industry. Eco-design as one of the most effective environmental prevention tool is analyzed in this paper. At the same time. physical limits to growth will be reached much faster. absorption and transformation of emissions and waste. In the future.

verčia žmogų susimąstyti. sausio 1 d. Pripažinus problemos egzistavimą. kuriamos programos. Europos Sąjungos valstybėse narėse pradėta tarptautinė prekyba apyvartiniais taršos leidimais (toliau – ATL). potvyniai. 1 ATL – tai leidimas išmeti 1 toną Co2 ekvivalento. didėjantys ekonominiai rodikliai. tokie. palyginamas atskirų valstybių įsipareigojimų laikymąsis. Vadovaujantis vienu iš aplinkos politikos principų „teršėjas moka“. Funkcionuojanti standartizuota elektroninė duomenų bazė [9]. nustatomi veiksmai ir priemonės įsipareigojimų vykdymui. susimąstyta – pasirašomi tarptautiniai bei tarpvyriausybiniai susitarimai. kaip bendras nacionalinis ir vidaus produktai. žemės paviršiaus įgriuvos ir daugelis kitų). šalių įmonėms nustatyti Co2 teršalų limitai ir juos viršijant – finansinės baudos. priimami konkretūs įsipareigojimai. sukėlusios neišmatuojamus nuostolius tiek žmonių gyvybėms. 2005–2007 metais Europos Sąjungos šiltnamio dujų emisijų prekybos sistemoje dalyvaujantys įrenginiai išmetė beveik dvigubai mažiau Co2. Tai yra viena iš svarbiausių priežasčių. visos 2005–2007-ųjų metų kvotos. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja JuLIJA NAuJėKAITė Mykolo Romerio universitetas Pripažinus klimato kaitos problemą. 49]. kuris daro žalą ar kelią tam tikrą riziką aplinkai. Manoma. Analizuojant 2005–2007 metų laikotarpio duomenis. . kurioje apskaitomos Europos Sąjungos valstybėse narėse išmestas šiltnamio dujų kiekis ir joms suteikti ATL‘ai. Tačiau nustatytas 2008–2012 laikotarpio metinis limitas šiek tiek gąsdina – jis sudaro tik 73 proc.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas. monių siekiant sulėtinti klimato kaitos procesą. kad būtent dėl klimato kaitos proceso didėja stichinių nelaimių skaičius. kad dėl šiltnamio efekto. nuo 2005 m. Atsižvelgiama į klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsają. leidžia tiksliai apskaityti nustatytų sektorių Co2 taršą tiek nacionaliniu. nėra skausmingas. Įvadas Klimato kaitos problema pripažinta aštuntajame dešimtmetyje. kai „asmuo. tačiau kyla klausimas – ar yra neigiamos jų pasekmės? Pripažinta. ką jis daro ne taip. mažinimo ir atitaisymo išlaidas“ [1. nei numatyta. Sukurta ir diegiama šiltnamio dujų emisijų prekybos sistema1 [9] – viena iš prie1 2005 m. Nacionaliniu lygmeniu šio principo taikymas. aplinkos apsaugos instrumentai. Išskiriami aplinkos apsaugos instrumentai bei jų taikymas įgyvendinant Kioto protokolo įsipareigojimus. Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas. sukeliančių klimato kaitos reiškinius. kurį skatina praeitame ir šiame šimtmetyje žymiai padidėjęs šiltnamio dujų koncentracijos kiekis atmosferoje [4. netikėtos gamtos stichinės nelaimės (sausros. tiek ekonomikai. P. turi padengti jos atsiradimo prevencijos. pasirašomi tarptautiniai susitarimai. įvertinant leistinas kvotas ir faktiškai išmestą šiltnamio dujų kiekį. Pagrindinės sąvokos: Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika. P. Tirpstantys ledynai. kuriuose valstybės prisiima konkrečius įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. tiek regioniniu lygmeniu. didėja žemės paviršiaus temperatūra. darnus vystymasis. 6]. Džiugina sparčiai besivystantis šalių ūkis bei pragyvenimo lygis. pradėjusi veikti Europos Sąjungoje. Straipsnyje apžvelgiami bendri Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos ypatumai ir jų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus.

pasirašius Kioto protokolą. reikėtų išanalizuoti įvairius Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos formavimo veikėjus. 3. Tyrimo uždaviniai: 1. ir 1987-aisiais reglamentuojančių teisės aktų skaičius jau viršijo 200. Atsirasdavo sąlygos spėlioti. kuomet 1 priedo išsivysčiusios šalys finansuoja projektus. Andrew Jordan [6] teigia. Komisija sėkmingai panaudojo didžiųjų valstybių „lyderių“ standartus. Tiek Europos Sąjungos. Svarbų vaidmenį. neprieštaraujančių pagrindinei bendros prekių ir paslaugų rinkos kūrimo misijai. kaip ekonomikos. apžvelgti vykdomą Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politiką ir išskirti su klimato kaita susijusius politikos aspektus. Numatytas bendro įgyvendinimo projektų vykdymas.. Tyrimo objektas – klimato kaitos politikos įgyvendinimas. kad išmetamą Co2 kiekį reikia mažinti. Co2 taršą įmanoma mažinti ir jos „šaltinio“ vietoje taikant žaliųjų technologijų priemones: naudojant švarų kurą. ši sritis šiuo metu yra laikoma viena iš sparčiausiai augančių. ženklinimo. pavojingų atliekų rūšiavimo – būta gana nuosaikių. kad iš būsimųjų kartų nebūtų atimta galimybė tenkinti savo poreikius“ [1. Pirmiausiai. turinti mažiausiai įtakos Ministrų Taryboje. tokios kaip nuotekų valymas. ar šalių vyriausybės kada nors vykdydavo pokyčius nuosekliai. Iš tiesų kai kuriais aspektais Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistema funkcionavo kaip paprasta tarptautinė organizacija. Kas lemia tokį šuolį? Anot Andrew Jordan [6]. kad reikia mažiau gaminti – tiesiog mažiau teršti. . Kurdama bendrijos aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Europos Sąjungos aplinkos politika ir nacionalinis prisitaikymas Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų vystymasis dažnai vykdavo sparčiau. jų veiklą ir motyvus. nustatyti vykdomus aplinkosauginius mechanizmus. Vokietija investuoja į projektą. diegiant kogeneraciją. palaikydamas aukštus aplinkosauginius standartus ir kritikuodamas galiojančią teisinę schemą. kurios savo ruožtu buvo įtakojamos įvairių interesų grupių. 4.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Akivaizdu.. 54]. Po 1970–ųjų metų daugiau funkcijų aplinkosaugos srityje įgijo tiek Europos Parlamentas. 2. P.plėtra turi taip pat tenkinti dabarties kartų poreikius. kuomet viena Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 1 priedo šalis vykdo Co2 teršalų mažinimo projektą kitoje 1 priedo šalyje (pavyzdžiui. šio principo esmė yra ta. 1. Taip pat įgyvendinami švarios plėtros mechanizmo projektai. Pažymėtina. nei formalus sutartimis grįstas procesas. tai „žaliųjų“ (taip pat ir didžiųjų) valstybių požiūris. 2005-aisiais aplinkosaugos teisyną sudarė apie 500 įvairių teisinių dokumentų. šių suinteresuotų grupių dalyvavimas aplinkosaugos politikos formavime padeda Tyrimo metu buvo atlikta literatūros analizė bei apibendrinti pirmojo ATL‘ų prekybos sistemos laikotarpio duomenys. atsinaujinančius išteklius. išskirti klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsają bei apžvelgti bendrus klimato kaitos ir darnaus vystymosi rodiklius. siūlomi aukštesni nei jų pačių nacionaliniai standartai. Palyginti juos su kitų valstybių narių duomenimis. tiek nacionaliniai parlamentai buvo gana silpni ir kartais prieštaraudavo vienas kitam. buvo svarstomos dar neturint suprantamų ir patvirtintų standartų. kad „. Tačiau klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja kol kas mažai nagrinėta. Tačiau tai nereiškia. Aplinkos apsaugos. Europos Parlamentas formaliomis (sutarties nuostatų pakeitimu) ir neformaliomis priemonėmis atvėrė kelią į Europos Sąjungos politikos formavimo procesą tarptautinėms aplinkosauginėms („žaliųjų“ ir kt. Atskiri pasiūlymai sukeldavo konfliktus tarp šalių. vykdomą Lietuvoje). be to. Tačiau 1980-aisiais aplinkos apsaugos politikos padėtis šiek tiek pasikeitė. Vienų iš pirmųjų aplinkosauginių priemonių – bendros klasifikacijos. vidaus rinkos politikos buvo laikomos ne tokiomis reikšmingomis.) organizacijoms. tarptautiniu lygmeniu nustatytos kelios priemonės: tarptautinė šiltnamio dujų emisijų prekybos sistema. apibendrinti 2005–2007 metų laikotarpio Europos Sąjungos šiltnamio dujų emisijų prekybos sistemos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus. kad norint pagrįsti šį teiginį. neatsižvelgiančių į aplinkos apsaugos faktorių. Tyrimo tikslas – Kioto protokolo įsipareigojimų vykdymo principų nustatymas. kad Rio de žaneire įvykusios Jungtinių Tautų konferencijos baigiamuosiuose dokumentuose (1992) buvo patvirtintas ir darnaus vystymosi principas. naujos aplinkosaugos politikos sritys. kai prekiaujama Co2 teršalų kvotomis. būtinų vieningos rinkos funkcionavimo užtikrinimui. užsienio ir saugumo politikos. sveikatos. suvaidino ir Europos Teisingumo Teismas. vykdomus ne 1 priedo šalyse (pavyzdžiui Vokietija vykdo projektą Rusijoje arba baltarusijoje). genetiškai modifikuoti organizmai ir klimato kaita. tiek Komisija.

kuomet Europos Sąjunga paprasčiausiai prašo šalių sumažinti esantį limitą atskirų medžiagų išmetimams. šio reiškinio pripažinimas atvėrė kelią naujai tyrimų sričiai – „europeizacijai“ [5]. vidiniai politikos pokyčiai yra ribojami bent jau iki to laiko. šalys verčiamos realiai keisti iki šiol vykdomą politiką. Nagrinėjant tik aplinkosaugos sektorių. pasirinko „iš viršaus į apačią“ būdą. teisinės ir administracinės politiką įgyvendinančios struktūros. Andrew Jordan ir Duncan Liefferink [5]. bet ir sąmoningai tvirtina reikalavimams prieštaraujančius teisės aktus. Tuo atveju. kad Europos Sąjungos veiksmai įtakoja tiek šalių politiką. vadovaujantis vien nacionaliniais interesais. 1 pav. kad politikos „sugėrimas“ vyksta tuomet. pabrėždamos savo unikalias savybes („nacionalizacija“) Mažas: šalys inkorporuoja Europos Sąjungos reikalavimus be didelių vidaus politikos pakeitimų Vidutinis: šalys pritaiko Europos reikalavimus priimdamos esamą politiką ir nekeisdamos pagrindinių jos požymių Aukštas: pritaikymas nepavyksta. Savaime suprantama. Europos Sąjungos teisyno aplinkos apsaugos reikalavimai integruoti į šalies politiką. Autoriai išskiria 5 nacionalinės aplinkos apsaugos politikos pakeitimo lygmenis. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. gali būti įvedamas naujas politikos įrankis. kuomet šalys turi tiesiog įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus. jų sprendimų poveikiui nacionalinėms valstybių struktūroms apibrėžti [3. Atitinkamai nacionalinė politika tampa dar daugiau „nacionalistiškesnė“ [5. vykstantiems procesams. Priešingu atveju. P. atsižvelgiant į neigiamus vidus pokyčius ir ženklų nacionalinį prisitaikymą. P. poveikio aplinkai vertinimas ar oro kokybės standartas. „suderina“ esamą politiką. visiškai neįgyvendindamos politikos arba tik iš dalies ją įgyvendindamos. Teigiama. pavyzdžiui. Vietinių pokyčių lygmuo įvertinamas. „Pritaikymas“ vyksta tuomet. 2003) ir Boerzel (2004) . vartodami europeizacijos sąvoką. kaip geriausiai atspindintį Europos Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą. Nacionalinės (vidaus) politikos keitimo lygmuo Šaltinis: Andrew Jordan ir Duncan Liefferink pritaikyta iš Boerzel ir Risse (2000. Europeizacijos terminas neturi aiškiai nusistovėjusios reikšmes. 25]. Kitas politikos keitimo lygmuo esti tuomet. Ir galiausiai „pakeitimas“ vykdomas.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai užtikrinti nepalyginamai aukštesnių aplinkosauginių standartų priėmimą. įvertintos vidaus (nacionalinės) politikos veiksmai. Pateikiamas aplinkosauginis pavyzdys. kai šalys tyčia blokuoja Europos Sąjungos reikalavimus. kol atsiranda pakankamas politinis spaudimas adaptuoti naujus reikalavimus. „inercija” atsiranda tuomet. nei pastarieji būtų priimti. remiamasi dešimties šalių patirtimi (pirmųjų Europos Sąjungos narių) nuo 1970 metų. 8]. kai yra mažas atotrūkis tarp Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų. tiek jų administracines struktūras. Klaudijus Maniokas šį terminą vartoja plačiau. kai šalys. pateikiamas vidinių pokyčių aplinkos apsaugos politikoje apibendrinimas. ne tik Europos Sąjungos lygmeniu. Tokiu būdu. nedarydamos esminių pokyčių. 1 pav. Skirtumas tarp Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos („atotrūkis“) Inercija Išlaidų mažinimas Sugėrimas (absorbavimas) Pritaikymas Pakeitimas Kintantis Kintantis Mažas Vidutinis Aukštas Vykdomų vidinių pokyčių lygmuo Mažas: valstybės priešinasi pokyčiams (kas dažniausiai padidina spaudimą prisitaikyti ir skatina keistis ateityje) Neigiamas: šalys aktyviai priešinasi spaudimui prisitaikyti. nepriklausomai nuo šalies ir Europos Sąjungos politikos atotrūkio. keisdamos egzistuojančios direktyvos dalis. tikslai ir politinės priemonės. kai šalys ne tik atmeta keliamus Europos Sąjungos reikalavimus. nekeičiant visos esamos aplinkosaugos sistemos. iš esmės keisdamos turimą aplinkos apsaugos sistemą.

kad didžiausi teršėjai yra tokios pramonės sritys. į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tačiau tik turint konkrečius įsipareigojimus ir veikiančius rinkos mechanizmus jiems įgyvendinti. Tarptautinių derybų šiuo klausimu metu galima buvo stebėti bent dvi konfrontuojančias stovyklas: Europos Sąjungą ir Jungtines Amerikos Valstijas. Dar 2002 m. Chad Damro ir Pilar Luaces Mendes (2001) išskiria šias pradines suderintas politikos priemones. bet tai daro per visuomenei pateikiamą informaciją. Chad Damro and Pilar Mendes. tiesioginis šiltnamio dujų išmetimų mažinimas kainuotų tris kartus daugiau. kad palaipsniui būtų sumažintas iškastinio kuro ir kitų pakaitalų naudojimas. IPPC). Europos Sąjungos politiniai veiksmai sprendžiant klimato kaitos problemą Klimato kaitos srityje Europos Sąjunga iškėlė ambicingus tikslus.. užterštumo (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) veikiamas žemiausias ozono sluoksnis gali įtakoti žmogaus sveikatą. atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimą. Pavyzdžiui. Apskritai pramoninės emisijos yra labai svarbus aplinkos teršimo šaltinis. per masines informavimo priemones propaguojami kokybės standartai. taršos integruotos kontrolės prevencijos leidimus (angl. taršos sumažinimo planų nustatymai. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2. Europos Sąjunga prisiimė konkrečius įsipareigojimus – per 2008–2012 metų laikotarpį sumažinti 8 proc. nei kainuoja visas dabartinis emisijų prekybos sistemos išlaikymas. kurių paklausa formuojama ribojant išduodamų leidimų kiekį. Emissions Trading at Kyoto: From Eu Resistance to union Innovation. skatinančius efektyvesnį energijos suvartojimą. Kioto protokole jos pasireiškia JAV pozicija dėl emisijų prekybos sistemos poreikio (paklausos) ir Europos Sąjungos pozicija dėl įsipareigojimų ir griežto emisijų sumažinimo grafiko. Instrumentai. Planai nesukuria aklų įsipareigojimų kiekvienam įrenginiui. nagrinėdami klimato kaitos problemą. • • 3 šaltinis: CoM (99) 230 . gali būti išskiriamos dvi priešingos paradigmos. Abiem atvejais emisijas riboja išduodami taršos leidimai. šie planai gali būti taikomi visiems teršalų šaltiniams. N2o ir Ch4) išmetimus iki 2010 m. padedantys kontroliuoti ir užkirsti kelią pramoniniams teršalams gali būti išskiriamos trys pramonės teršalus kontroliuojančių instrumentų grupės: • išmetamų teršalų leidimų limito nustatymas kiekvienam atskiram įrenginiui. kuris naudojamas šiltnamio dujų emisijų prekybos sistemai apibūdinti. bendrą šilumos ir elektros naudojimą. Tai atspindi ES–15 įsipareigojimas 15 proc. kurie gali būti taikomi konkrečiam sektoriui nacionaliniame lygmenyje. aviacijos degalų (žibalo) apmokestinimą.). mokesčių sistemas ir reglamentavimą – veiksnius. Tačiau būtent rinkos neapibrėžtumas bei sudėtingumas suteikia mechanizmui naujumo ir nulemia jo tolesnį vystymąsi. kad vienintelis būdas sumažinti emisijas – Kioto protokolą ratifikavusioms šalims prisiimti įsipareigojimus ir bendrai dalintis atsakomybe. 3 Manoma. toks būdas taikomas vandens ar oro teršalų išmetimams riboti. Europos Komisija pripažino. sumažinti trijų pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Co2. kaip kalnakasyba. tikslai įgyja prasmę. (anglų k. daryti poveikį tiek grūdinėms kultūroms ir vegetacijai. lyginant su baziniais. Tačiau bet kokiu atveju emisijų prekybos sistemos įgyvendinimas yra naujas požiūris į klimato kaitą. energijos efektyvumo skatinimą. ratifikuodama Kioto protokolą. tiek pastatams. Daugelis politikos apžvalgininkų. nurodo per trumpą laiką jai įgyvendinti bei per dideles įgyvendinimo ir darnos palaikymo administracines išlaidas. aplinkosauginių susitarimų skatinimą. nustatant teršėjams bendrą sumažinimo limitą. be to. 3. limitas gali būti nustatomas ir atskiram pramonės sektoriui. veiksmus. technikos vystymą bei tobulinimą. kelių krovininių transporto priemonių išmetamų Co2 sumažinimą. Europos Sąjungos skeptikai Kioto sistemą vadina per daug sudėtinga. įtakojančias: 2 NEPI – a new environmental policy instrument. susiduria su „naujuoju aplinkos apsaugos politikos mechanizmu“2 (toliau – NEPI). kurie tiesiogiai neįtakoja įrenginių nuotekų. ir tikslų siekimas tampa valstybės reikalu. Kuriant ir įgyvendinant klimato kaitos politiką. energijos gamyba ir gamybos pramonė. 1990 metais. lyginant su baziniais 1990 metais. • • • • • • • • • • keleivinių transporto priemonių išmetamų Co2 sumažinimą.

Europos Sąjungoje priimti išmetimus reglamentuojantys sprendimai ir kitaip taikoma aplinkos apaugos politika. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja Šaltinis. Intergovernmental Panel on Climate Change. kad nuo 1750 metų pasaulinė visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido (Co2). Darnaus vystymosi politika • Alternatyvūs vystymosi būdai • Sektorių aplinkosaugin / ekonomin • Instituciniai / valdymo pokyčiai • Inovacinių / technologijų pokyčiai būdas yra klimato kaitos „sušvelninimas“ (angl. Taip pat dėl įvairių pramonės technologijų procesų bei miškų (t. IPPC) šiltnamio efektą sukeliančios dujos išvardintos Jungtinių Tautų bendrosios kliamto kaitos konvencijos I priede: Anglies dioksidas (Co2). skatinančios natūralių sistemų (ekosistemų) ir žmogaus pažeidžiamumo sumažinimą. 4. įvertinant faktinius arba prognozuojamus klimato kaitos pokyčius. P. Perfluorangliavandeniliai (PFCS). TKKK 2007 ataskaitoje išskiriamas įvairių sektorių 2004 m. adaptation) – kuomet. svarbiausių antropogeninės šiltnamio efektą sukeliančių dujų. suteikdama pagalbinę (papildomą) naudą. Metanas (Ch4). nevienodi aplinkosauginiai standartai gali sudaryti sąlygas konkurencingumo pažeidimui. 2007: Climate Change 2007 [14. taikomos iniciatyvos ir priemonės. Tarpvyriausybinėje klimato kaitos komisijos4 2007 ataskaitoje pažymima. inicijuoja inovacinius bei technologinius pokyčius. Mohan Munasinghe ir Rob Swart [8] išskyrė tokią priklausomybę: darnaus vystymosi politika įtakoja klimato kaitą per alternatyvius vystymosi būdus ir sektorių aplinkosauginę bei ekonomikos politiką. kad. dėl žmogaus veiklos 2004 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai padidėjo 70 proc. klimato kaitos politika įtakoja darnų vystymąsi sumažindama klimato kaitos žalą. teršiantis įrenginys nepriklauso laisvų prekių kategorijai ir negali judėti laisvoje rinkoje. išmetimai išaugo 80 proc.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai be abejonės. lyginant su 1970-aisiais metais. [7. dujų. 7]. Antrasis 3 pav. Sieros heksafluoridas (SF6) . yra išskiriami du kovos su klimato kaita būdai. Atsižvelgiant į daromą vandens nuotekų ir oro taršos išmetimų į atmosferą įtaką aplinkai. 5] 4 5 TKKK – Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (angl. Taip pat pagal ledynų sandarą nustatyta. mitigation) – taikomos priemonės. Azoto suboksidas (N20).y. metano (Ch4) ir azoto suboksido (N2o))5 koncentracija smarkiai išaugo. Mohan Munasinghe and Rob Swart (2005) Remiantis tarptautine praktika. Nepaisant to. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja Apibendrindami klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsają. P. naftos) deginimo energetikos ir transporto sektoriuose. Ir atvirkštiniame procese. Toks išmestų teršalų padidėjimas siejamas su žmogaus veikla – pirmiausia dėl iškastinio kuro (akmens anglių. turint didelius miškų plotus ir naudojant kitas priemones. išmestų antropogeninių šiltnamio dujų pasiskirstymas pasaulyje: politika Klimato kaita Atliekos ir nuotekos 3% Miškai 17% Žem s ūkis 14% Klimato kaitos politika Energijos suvartojimas 26% Darnus vystymasis • Išvengta klimato kaitos žala • Pagalbin (papildoma) nauda / kaštai • Tiesioginiai nacionaliniai / sektoriniai kaštai • „Dvigubas poveikis“ • Inovaciniai / technologiniai pokyčiai Transportas 13% Gyvenamas būstas ir komerciniai pastatai 8% Pramon 19% 2 pav. P. siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir padidinti Co2 absorbavimą (natūralų ir dirbtinį Co2 pašalinimą iš atmosferos). 5] Nuo 1970-ųjų iki 2004-ųjų metų Co2. hidrofluoroangliavandeniliai (hFCS). šiltnamio dujų absorbentų) naikinimo [2. Atitinkamai vykdomi instituciniai (administraciniai) ir inovacijų (technologiniai) pokyčiai. Sušvelninimas gali būti pasiekiamas. Šiltnamio dujų šaltinių apskaitos grupės ir pogrupiai Šaltinis: IPCC. Pirmasis būtų „prisitaikymas“ prie globalinio atšilimo (angl.

apleistos žemės. maistas. požeminio vandens kokybė. pramonės procesai: neorganinės ir organinės cheminės medžiagos. pramonė. bVP vienam gyventojui. Regionų vystymuisi vertinamas regiono bVP. pramonė. gyvulių mėšlas. nuriebalinimas ir sausasis valymas. miško. cemento. vandens ištekliai. tenkantis vienam gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (procentais). Europoje. pievų. ganyklų pasikeitimas. svarbu nustatyti jų tarpusavio ryšį ir priklausomybę. P. centralizuotai teikiama šiluma. didėjantis savaime užsidegančių gaisrų skaičius padidins grėsmę ir žmogaus sveikatai [7. miškų kokybė ir kt. • • Išnagrinėjus klimato kaitą sukeliančius veiksnius. regiono miškiningumas ir kt. Socialiniam vystymuisi nustatyti yra vertinami ekonominio aktyvumo ir užimtumo lygis (darbingo amžiaus asmenų procentais). Australijoje ir Naujojoje zelandijoje. transportas. aplinką rūgštinančių junginių emisijos. gamybai sunaudojamas galutinės energijos kiekis – iš viso (tūkst. silpnybių. 94 patvirtino Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos strategiją iki 2012 metų. žemės ūkis: skrandžio dujų išsiskyrimas. Nr. nutarimu Nr. tenkantis ploto vienetui (kv. aplinkos oro kokybė. bubnienė. tenkančios ploto vienetui ir bVP vienetui. ekosistemos. Vertinama. gresia kai kurių retų rūšių išnykimas.e) ir bVP vienetui. naudojimas ir kitos sritys. tonų n. 11]. Reikėtų paminėti šiuos pagrindinius darnaus vystymosi rodiklius: aplinkos būklei nustatyti naudojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų Co2 ekvivalentas. naudojant nustatytus emisijos koeficientus ir pavienių ūkio šakų ar technologijų statistinius duomenis. miškų ūkis. šiltnamio dujų koncentracijos padidėjimas. tirpikliai ir kitos naudojamos medžiagos: dažai. nes atitinkamose vietovėse iki 2080 metų prognozuojamas net 60 proc. dirvožemis. pakrantės. numatyti rodikliai. tiesiogiai susiję su nacionalinėje strategijoje numatytais tikslais ir leidžiančiais reguliariai vertinti padarytą pažangą. pastarųjų sukeltus pavojus. 2003. užsienio investicijos. ekosistemos ir biologinė įvairovė. patvirtintoje 2003 m. Lotynų Amerikoje bei šiaurės Amerikoje. energetika. regiono teršalų emisija. P. transportas. 89–4029. kaip minėtų sričių pokyčiai skirsis skirtinguose žemės regionuose: Afrikoje. paviršinių vandens telkinių kokybė. mažės sniego danga. sukelsianti sausras. litų). Dėl audringumo ir vandens lygio padidėjimo prognozuojama ženkli dirvos erozija. žemės ūkis. Išmetamų šiltnamio dujų kiekis apskaičiuojamas. kaip: kraštovaizdis. gamybai sunaudojamas vandens kiekis. kilometrui) ir bVP vienetui. vadovaujantis TKKK metodologija. švietimas ir mokslas. nuotekos. Padidės vidaus vandens telkinių staigių potvynių rizika ir padažnės kiti potvyniai. 9] išskiria šias apskaitomas šiltnamio dujų šaltinių apskaitos grupes ir pogrupius: • visa energetika: kuro deginimas. dr. socialinės apsaugos išlaidos (bVP procentais). yra išskirta aktuali Europos regionui specifika: • manoma. atliekų tvarkymas. atliekos: sąvartynai. Reikėtų paminėti. sausio 23 d. cheminių medžiagų gamyba. visuomenės sveikata. Rimkus. Vanduo. Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. kad be Europos Sąjungos teisyno nuostatų perkėlimo. skurdo lygis. krovinių ir keleivių pervežimo pasiskirstymas pagal transporto rūšis ir kt. kitos sritys bei lakiosios kuro emisijos. • • • • • Autoriai nurodo. įvertinsianti tokias sritis. 6 Valstybės žinios. energija ir jos transformavimas. sumažinsianti geriamojo vandens atsargas. D. kalnuotose vietovėse trauksis ledynai. 11606. Numatyta stiprybių. vietinis šildymas. žemės ūkis. Įvertinama miestų oro kokybė. štreimikienė [2. LR vyriausybės nutarimu Nr. galimybių ir grėsmių (SSgg) analizė. kad šiltnamio dujų apskaita (inventorizacija) atliekama. Azijoje. Pietų Europoje gali pavojingai kilti temperatūra. užteršto vandens nuotekų kiekis. • dėl karščio bangų padažnėjusios sausros. Tokiu būdu matuojamas įvairių sektorių atskirai ir bendras išmetamas šiltnamio dujų kiekis. žmonių sveikata – visa tai TKKK mokslininkų yra išskiriama kaip klimato kaitos įtakojamos sritys. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai R. nedarbo ir ilgalaikio nedarbo lygis. Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. rugsėjo 11 d. žemės ūkio naudmenos. žemės naudmenų paskirties keitimas ir miškininkystė: kitų miško biomasės išteklių pokyčiai. žiemos turizmas bus mažiau paklausus. kalkių gamyba ir kitos sritys. galimas vasaros turizmo paklausos sumažėjimas. . kad dėl klimato kaitos padidės atotrūkis tarp natūralius gamtos išteklius turinčių regionų. bVP prieaugis. taip pat derliaus našumo mažėjimas. Ekonominiam vystymuisi įvertinti naudojamas bVP lyginamosiomis kainomis (mln. saugomu teritorijų plotus. E.

veiklos (14 įrenginių) 4 pav. skirtas ATL‘ų kiekis įrenginiams. (4) Atidarytų įrenginių sąskaitų skaičius bNSž’e 2006–05–01 (tų šalių.672 ATL.524 t Co2. 9 Valstybės žinios. keramikos. vėliau ją paskirstydama kiekvienam įrenginiui. Duomenys apie bulgariją nėra prieinami. Lietuvoje ATL‘ų prekybos sistemoje dalyvauja: • • • • • Aplinkos ir ūkio ministerijos. Viešoji įstaiga „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“. išmestų Co2 kiekis.). 22. Alytaus.849. veiklos vykdytojai.6–166. pateikiami bNSž 2008–05–08.000 ATL. Europos Sąjungos šiltnamio dujų ATL prekybos sistemos kontekste.393. (3) Metinis 2005–2007 m. Rumunijos ir Maltos duomenys į lentelę neįtraukti. Apibendrinus laikotarpio duomenis. kurį Europos Sąjunga vadina learning by doing. dalyvaujančiam ATL‘ų prekybos sistemoje. Palyginimui panagrinėkime.746. kuriuos nacionaliniuose leidimų paskirstymo planuose numatoma skirti 2008–2012 m.: naftos perdirbimas (2 įrenginiai) Mineralinių medžiagų Mineralinių medžiagų apdirbimas: cemento ir kalkių gba (2 įrenginiai) apdirbimas: stiklo. paskaičiuotas 2005–2007 m. Klaipėdos.599 t.184 ATL‘ų (Aplinkos ministro 2004–12–27 įsakymas Dėl Nacionalinio ATL paskirstymo plano (NPP)10. yra 69. juridiniai. (6) Įrenginių skaičius. • Pasibaigus pirmajam ATL‘ų prekybos sistemos laikotarpiui (2005–2007 m.. (2) Įvertinti visų įrenginių duomenys (tame tarpe ir naujų.137. įvertinant naujų įrenginių rezervo paskirstymą ir ATL‘ų pardavimus aukciono metu. Nr.545 ATL. utenos. „pagal bendrijos taršos leidimų sistemą valstybės narės bendrą leidimų. Panevėžio.840.848 3. Nr. kiekviena šalis su Europos Komisija suderina leidžiamą išmesti Co2 kvotą. Leidimai paskirstyti tokiu būdu: • • • įrenginiams pagal NPP – 34.: šilumos ir elektros energijos g-ba (84 įrenginiai) Energetikos pr. bulgarijos. parduota aukciono būdu – 552. kokia yra Lietuvos padėtis visos 2005–2007 m. Regionų aplinkos apsaugos departamentai8 (RAAD).604. Maltos 2007 metų išmetimai bus įvertinti. fiziniai asmenys. plytų gba ir kt. 27–996. galimi nežymūs pakeitimai. likus 18 mėnesių iki laikotarpio pabaigos. 2007. Nr.269 3. tuo tarpu Rumunija ir bulgarija tik 2007 m. Kauno.770. patenkantys į ATL‘ų prekybos sistemą pagal Prekybos tvarkos9 1–ame priede išvardintas veiklos rūšis. žemiau pateikiamas išmesto kiekio pasiskirstymas pagal atskiras pramonės rūšis.796.126 900.) (5) Įrenginių sąskaitų skaičius 2007–05–01 (įvertinant uždarytas ir atidarytas sąskaitas.“ Tokiu būdu. Kadangi patvirtinto Co2 kiekio koregavimas įmanomas iki gegužės 30d. 2005.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 6.702 Energetikos pr.273.php?1480535337 8 Vilniaus. Marijampolės. ir baigusių veiklą). pradėjo dalyvauti Europos Sąjungos šiltnamio dujų emisijų prekybos sistemoje.907 5.79–3129.290. Lietuvai viso 2005–2007 metų laikotarpyje buvo skirta 36. įvertinant uždarytas ir atidarytas sąskaitas bNSž’e 2008–05–08 .028 Skirta ATL Išmestas CO2 kiekis 9. 2005–2007 metais skirto ATL‘ų kiekio ir išmestų šiltnamio dujų palyginimas pagal sektorius Šaltinis: Apibendrinti Europos Sąjungos nepriklausomo sandorių žurnalo [9] duomenys..119. vertintojai7. tačiau įrenginių sąskaitos nėra atidarytos). galime apibendrinti faktinius šalies duomenis.013 385. Maltos registras veikia. 10 Valstybės žinios.lt/index.laaif. kuris sudaro 19. Rumunijos išmestas Co2 kiekis 2007 m. šialių. ATL‘ų prekybos sistema ir jos dalyviai Lietuvoje Vadovaujantis Europos Komisijos sprendimo 2006/XI/13 dėl šiltnamio dujų mažinimo dvigubo skaičiavimo priėmimo nuostatomis. 7 Verintojai skelbiami LAAIF internetiniame tinklalapyje adresu adresu http://www. (1) Siekiant neiškraipyti metinio palyginimo. kuriose neveikė registrai. apskaičiuoti 2007–05–01 pateikti duomenys pagal išmestą Co2 kiekį už 2005 m. naujiems įrenginiams – 1. 2006. skaičių turi pranešti Komisijai. Pagal nustatytą administracinę struktūrą ir pavestas institucijų funkcijas.848 9.

(6) laikotarpyje (3) 23.183.831.075 97.089 152 239 114 996 99 15 101 211 817 254 210 309 13 406 1.263.000 223.701.267.160 Vidutiniškai Įrenginių skaičius skirta ATL’ų vieneriems metams 2005-2007 m.891 21.845.9 proc. 19.413 199 309 13 395 1.351.835.884.911 2.734 5.634.151.336 237.884 2.607. skirti ATL‘ai ir išmestas CO2 kiekis Europos Sąjungos šalyse (1) (be Bulgarijos.478 21. (4) 2006 m.915 383 47 1.990.993 31.489.004.826 55. iš jų 101 įrenginiai vykdantys veiklą Lietuvoje (0.327 126.407.019 33.246.581 34.358.989.164 87.832 8.161.680 30.840 2007 m. 15.842 380 43 800 578 1.239 251.076 Vidutiniškai skirta ATL’ų vieĮrenginių skaičius neriems metams 2005-2007 m.513. 31.773 5.32 proc.965.117 226.285 33.265.282 730 98 173 774 10.953 478.894 42.288 203. (5) 2007 m.633 24.877 82.481 80.560.775.259.817 183.000 178.623 8. Lietuvos indėlis yra mažas.231 2.454.869 2.099.787 71.717. 2005–2007 m.083.624.603.660.147 8.744 2.562 36.712.854.680 76.455.603.052 607 1.979.849.149.834.012.284 154.425.203 79.267.370 705 98 175 769 10. Europos Sąjungos emisijų prekybos sistemoje dalyvauja 11.736 26.851 388 47 944 589 1.396.278 179.231. visų iš- metimų).588 12.926. 2005 m.320.198 31. (6) laikotarpyje (3) 32.145 25.159. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Valstybė narė 2005 m.411 126.758 487. 32.795.900.173 5 pav.567.441.751.357 6.621.078.927.033.499.605 755 98 169 1.830 256.439.915 Išmestas CO2 kiekis 2006 m.581. Palyginkime ES-15 ir ES-10 duomenis: .616.323 4.381.991 498.009 101 15 93 213 869 260 Išmestas CO2 kiekis (2) Valstybė narė 2005 m.368.209.070. Švedija Slovėnija Slovakija Jungtinė Karalystė Viso 19.931 186.223 5.099 2006 m.601.408 6.273 83.658 209.874.095.329.186 74.435 12.348.636.295 45.842.718 12.902 224.626.048.049.094 153 245 113 1.767 242.499.).627 22.711.186 2.981 33.543. (4) 2006 m.349 2.161.390.701.181 25.043. 2005 m.705.940.760 26.199.495. (5) 2007 m.909.838.904 22.453 2.400.114.806 72.209 9.165 52.778.998.942.184 209. Rumunijos ir Maltos) Lentelėje apibendrinti Europos Sąjungos informacijos spaudai pateikti oficialūs duomenys [10].314 5.57 proc.953. Austrija Belgija Kipras Čekija Vokietija Danija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Graikija Vengrija Airija Italija Lietuva Liuksemburgas Latvija Nyderlandai Lenkija Portugalija 33.541.548 25.109.516.625 131.519 ATL‘ų (Lietuvai skirta 0.186 įrenginių.055 29.016.557 2.871 (2) 2007 m.475. išmesta 6.395 3.372.057 11.720.048 69.355 15.225 44.512 62.516. 2005–2007 metų laikotarpyje visoms šalims narėms skirta 6.530 18.318 5.084 140 229 109 943 93 15 93 210 817 243 197 309 13 405 1.363.621.838.894 ATL‘ų (Lietuvos išmestas Co2 kiekis sudaro tik 0.006 26.568 38.618 474.328 227.743. Taigi.804 54.382.191 88.000 225.972 2.).

. 6. IPCC.7 81. 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report.). Išmestas CO2 proc. 366 p. Europos Sąjungoje sukurta šiltnamio dujų emisijų prekybos sistema. 44 p. 2005. 2003.y.875.2 proc. 251 p. ES-15 ES-10 79. veikianti nuo 2005 metų.2 Išvados 1. Įgyvendinus šiuos projektus. be jos. šių atskirų sričių sąsaja dar nedaug nagrinėta. 4. bubnienė R. kuriuos įgyvendinant. Vilnius. – naujosioms. 363 p. Lazdinis. turime atsižvelgti į darnų regiono (šalies. 2. proc. – 340 p. šalyje planuojama sukurti 9. Environmental policy in the European union: actors.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Skirta. degančių dujų utilizavimui (1 projektas). Vienas jų yra bendro įgyvendinimo (toliau – bĮ) lankstusis mechanizmas. 2. 81. 1 TMV yra lygus vienai tonai Co2 ekvivalento. yra manoma.974 taršos mažinimo vienetų. sąvartynų biodujų panaudojimui (1 projektas). 2006. Europos Sąjungos plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą. Eugrimas.8 18. mažinančius antropogeninių šiltnamio dujų išmetamą kiekį arba didinančius jų pašalinimą iš atmosferos. kadangi jos ir yra labiausiai atsakingos už išaugusį Co2 kiekį atmosferoje.): Routledge:Taylor & Francis group. ATL. and processes / edited by Andrew Jordan. 4. nei realiai išmesta Co2. taip pat sąlygojančius Co2 išmetimų mažinimą. Tačiau šalis aktyviai dalyvauja bent dviejuose Kioto protokolo lanksčiuosiuose mechanizmuose. kad išsivysčiusioms Europos Sąjungos šalims tenka didžioji šiltnamio dujų sumažinimo našta.7 Įrenginių skaičius. Kioto protokolas numato dar du lanksčiuosius mechanizmus: bendro įgyvendinimo ir švarios plėtros. kad „naujosioms“ narėms buvo skirta keliais procentais daugiau. N2o dujų mažinimui (2 projektai). o šalies išmestas Co2 kiekis sudaro tik 0. London Sterling: Earthscan..) tenka taip vadinamoms ES-15 valstybėms narėms. 2008.30 18.32 procentų visų Europos Sąjungos išmetimų. per 2008 – 2012 metų laikotarpį Lietuvoje planuojamas taršos sumažinimas 9.875. draugiškesnį aplinkai ekonomikos vystymo kelią. Didžioji Co2 mažinimo dalis tenka išsivysčiusioms Europos valstybėms. Didžioji išmetamų Co2 dujų dalis (81. sukuriami taršos mažinimo vienetai (TMV)11.3 proc. Išlaikant pusiausvyrą. Atitinkamai palyginti ir paskirstyti ATL’ų kiekiai (79. tapusiomis Europos Sąjungos narėmis 2001 m. valstybės) vystymąsi. 2005–2007 metų laikotarpiui Lietuvai skirta 0. Lietuvoje nuo 2005 metų pradžios iki 2008 metų gegužės menesio buvo pritarta 15 bendro įgyvendinimo projektų idėjoms: • • • • • vėjo elektrinių parkų statybai (8 projektai). 207 p. Įvertinus duomenis. 3. 3. Literatūra 1. JTbKKK Kioto protokole numatyti dar du mechanizmai. taip pat mažinami šiltnamio dujų išmetimai. Įgyvendinant šiuos projektus. štreimikienė D. Maniokas K. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ir tik 18.7 proc. ir 20. institutions.974 TMV. Vilnius. 2004. paaiškėjo. . I. Taip pat vyksta aktyvi prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Aplinkos teisė: Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. 11 Taršos mažinimo vienetas (TMV) – angl. Eugrimas. 7. bĮ projektai vykdomi tarp dviejų į JTbKKK pirmą priedą įrašytų šalių ir apima projektus. Literatūra užsienio kalba: 5.. emission reduction unit (ERu).. Nors tema aktuali visai Europos Sąjungai. k. Vilnius. Ragulskytė – Markovienė R. – London New york (N. jos turėtų parodyti pereinamoms į rinkos ekonomiką šalims naujesnį. Environmental policy in Europe: the Europeanization of national environmental policy / edited by Andrew Jordan and Duncan Liefferink. Sudar. Rimkus E. ypač svarbus jos nagrinėjimas ir šalies mastu. Įgyvendinant bendrus projektus su užsienio valstybėmis. Nagrinėjant klimato kaitos problematiškumą. Klimato kaitos pagrindai. kiekis. proc. biodegalų gamybai (3 projektai).2 20. 2005. tačiau yra glaudžiai susijusi ir reikalauja nuoseklaus tyrimo.7 proc.57 procentų visų Europos Sąjungos ATL‘ų. Aplinkos politika ir valdymas: vadovėlis.

europa. Switzerland. environmental instruments. Referring to scientists from the European Union.eu/environment/ets. general aspects of environmental politics and its transposition are reviewed.K.. 445 p. Fulfilment of Obligations under the Kyoto Protocol. (eds. geneva. prisijungimo laikas: 2007–06–20. II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team. Keywords: Environmental politics of European Union.eu/rapid/pressReleasesAction. Primer on Climate Change and Sustainable Development: Facts.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Contribution of Working groups I. Interaction of Climate Change and Sustainable Development JuLIJA NAuJėKAITė Summary After the problem of climate change had been acknowledged. 2005. Analysing data of 2005–2007 commitment period. official Eu press release // http://europa. and Applications. A. R. Policy Analysis. 2008–05–30 10. Cambridge university press. Šaltiniai iš interneto: 9. Community independant transaction log // http:// ec. Interaction between climate change and sustainable development is considered. Pachauri. fulfilment of obligations under Kyoto protocol. Also environmental instruments are distinguished and their realization for meeting Kyoto targets is estimated. . international conventions were signed and targets for greenhouse gas emission reductions were set. fulfilment of obligations in member states is compared.do?reference=IP/08/ 787&format=hTML&aged= 0&language=EN&gu iLanguage=en. 8. and Reisinger.)/. IPCC.. 104 p.. Kyoto protocol. sustainable development. Rob Swart R. prisijungimo laikas: 2008–05–08. Munasimghe M.

kuri teigia. Kadangi jų esmė yra ta pati. 2005 metų pabaigoje Statistikos departamentas išleido pirmąją Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo ataskaitą.Vienuolio g. ekologinius ir socialinius visuomenės veiklos apribojimus. bendriausiu požiūriu tvari ekonominė raida – tai raida. pakeičiamumas tampa rizikingu. Toks sąlygos formulavimas numato dvi prielaidas: pirma. atsižvelgiant į esamus technologinius. kad gamtos kapitalo palaikymas pastoviame lygyje garantuotų žmonijos potencialo tenkinti poreikius nemažėjimą ateityje ir tuo pačiu tvarią nenutrūkstamą raidą.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 Teoriniai ir praktiniai tvarios ekonominės raidos aspektai ALgIMANTAS MISIūNAS Mykolo Romerio universitetas IEVA bALSyTė Konkurencijos taryba. ekologinius ir socialinius veiklos apribojimus. kad jei jau kažkoks gamtinis resursas yra su- . ši problema tampa dar aštresne dėl dviejų su gamtiniu kapitalu susijusių savybių. Tačiau dažniau yra akcentuojama tik silpno tvarumo sąlyga. Tačiau realybėje egzistuoja tam tikros kapitalo pakeičiamumo ribos. kai vertiname gamtinius išteklius. kad įmanoma nustatyti viso kapitalo piniginę vertę. o darnaus vystymosi rodiklių rinkinys bus pateikiamas reguliariai. tačiau nieko nepasako. o vėliau hartwick (1977) išveda tokią silpno tvarumo sąlygą: bendro turimo kapitalo vertė turi nemažėti laike. Pagrindinės sąvokos: tvarumas. kuri visuotinai suprantama kaip nemažėjanti visuomenės ekonominė gerovė. ši prielaida sunkiai įgyvendinama tam tikrų gamtinių ir socialinių išteklių atžvilgiu. kapitalas. Jau brundtland pranešime teigiama. nemažėjantis naudingumas (pagal Pezzey) ir t. Tvarios ekonominės raidos koncepcijos pateikia keletą tvarumo kriterijų – tvarus vartojimas (pagal Repetto). vadinamų negrįžtamumu ir neužtikrintumu. šių rodiklių kitimo tendencijos gali atskleisti. silpno tvarumo sąlyga leidžia bet kokį kapitalo rūšių pakeičiamumą.t. bet ir praktiniai tvarios raidos vertinimo klausimai. Todėl išlieka aktualūs ir teoriniai ir praktiniai tvarios raidos tyrimai. jei ištekliai įvertinami nepilnai. kad žmonijos išteklių bendras potencialas arba atsargos taip pat turi nemažėti. užtikrinanti nemažėjančią visuomenės ekonominę gerovę. Įvadas oficialiuose dokumentuose naudojamas terminas „darnus vystymasis“ pastaruoju metu dažnai pakeičiamas žodžių junginiu „tvari raida“. ar esama padėtis yra tvari. Savo ruožtu tai reiškia. Straipsnyje nagrinėjami ne tik teoriniai. Šis reikalavimas vadinamas stipraus tvarumo sąlyga. Ne mažiau svarbi griežtesnė tvarios raidos sąlyga. sąlyga. atsižvelgiant į technologinius. Antra. LT–01104 Vilnius Tvarios raidos koncepcija yra plačiai išnagrinėta teorine prasme. visuomenės ekonominė gerovė. šiame straipsnyje nagrinėjamo konteksto atžvilgiu mums bus patogiau naudoti antrąjį junginį. A. be to. Negrįžtamumas reiškia. 8. kas labai tikėtina. kad būtina garantuoti nemažėjančias galimybes skirtingų kartų gyventojams. Iš tvarios ekonominės raidos apibrėžimo Solow (1974). ar šalies raidos kryptys suderinamos su tvarumo koncepcija. kad bendra turimo kapitalo vertė turi nemažėti laike.

kaip į šią „auksinę“ būseną patekti su pradinėmis išteklių atsargomis. bet ir gamtinio kapitalo suvartojimą bei aplinkos degradaciją ar investicijas į socialinį kapitalą. kuri duoda maksimalų naudingumą. tai žmogus nebegali jo atkurti. Remiantis hartwick taisykle . leidžiantį nustatyti tokį išteklių paskirstymą tarp kartų. kuris garantuotų bent jau nemažėjančią gerovę. stipraus tvarumo reikalavimas iš esmės apriboja ekonominį augimą. reikia iš išsenkančių išteklių gaunamą pelną arba rentą investuoti į atsinaujinantį kapitalą [5. kokia gi tikroji gamtos reikšmė žmonijos raidai. yra dar vienas gerovės kriterijus. hartwick taisyklė svarbi tuo. Tačiau visuotinai sutariama. tikrasis taupymas įtraukia ne tik materialaus kapitalo nuvertėjimą bei investicijas į jį. Efektyvios kainos šiuo atveju yra šešėlinės kapitalo išteklių kainos. Silpnas tvarumas kritikuojamas dėl leidžiamo pilno kapitalo veiksnių tarpusavio pakeičiamumo. suteikiant jiems tam tikrą svorį [3. kad net ir pripažįstant kapitalo pakeičiamumą. jokiomis žmogaus sukurtomis technologijomis ar žiniomis. turi būti nustatytos tam tikros jo ribos. kriterijaus atsiradimą 1993 metais. išsenkančių išteklių atsargų sumažėjimas. kad ateities naudingumas turi sąlyginai mažesnę reikšmę. kad gamtinis kapitalas negali būti pakeistas jokiu kitu kapitalu. Minėtos gamtinio kapitalo savybės. Kitais žodžiais tariant. išvedamos iš gerovės maksimizavimo uždavinio. Tokiu būdu paaiškėja. Tai dar vadinama hartwick taisykle. kad būtent gamtos kapitalo palaikymas pastoviame lygyje garantuotų žmonijos potencialo tenkinti poreikius nemažėjimą ateityje ir tuo pačiu tvarią nenutrūkstamą raidą. jo atliekamų funkcijų platus spektras bei ypatingas vaidmuo palaikant gyvybę lėmė griežtesnės tvarios raidos sąlygos atsiradimą. vadinamo Chichilnisky. tačiau nenusako jokio optimalaus išteklių vartojimo kelio. Straipsnio autorių tikslas buvo apibendrinti teorinius tvarios ekonominės raidos kriterijus ir pateikti praktinio apskaičiavimo alternatyvas Lietuvai. Kaip teigia tokios koncepcijos kritikai. kuri teigia. kad bendro kapitalo atsargų vertė laike turi nemažėti. kad ja remiasi vieno pagrindinių tvarios raidos ekonominių matų – tikrojo taupymo – skaičiavimas.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai naikinamas. šio kriterijaus principas labai paprastas: Chichilnisky tiesiog sudeda diskontuoto naudingumo ir Auksinės taisyklės kriterijus. rodantis visų kapitalo atsargų vertės pokyčius. Tikrasis taupymas yra matas. kad žmonija iš tikro žino ne viską ar tik labai mažai apie tai. Tai – vadinamoji minimalių kokybės standartų koncepcija.972]. bet tuo pačiu ir nekinta arba gali nekisti neribotą laiko tarpą. kuri lygi diskontuoto naudingumo srautui. Tvarios raidos modeliuose naudojama Auksinė taisyklė dar vadinama ir žaliąja. šis kriterijus taip pat turi akivaizdų trūkumą. Tačiau tvarios raidos šalininkai smarkiai kritikuoja tokio kriterijaus pagrindą – pastovios ir teigiamos diskonto normos naudojimą. Lygybės tarp kartų principas ir gerovės kriterijai šis principas atsispindi jau pačiame tvarios ekonominės raidos apibrėžime: gerovė arba visuomenės gaunamas naudingumas laike turi nemažėti. nes ji teigia. įvertintas jų efektyviomis kainomis bei atėmus išteklių išgavimo kaštus. stipraus tvarumo sąlyga yra pernelyg griežta. Labiausiai paplitęs resursų paskirstymo laike kriterijus maksimizuoja visuomenės gerovę. Skirtingai nuo tradicinio taupymo mato. nes jis nurodo tik būseną. į kurią turėtų asimptotiškai artėti visuomenės raida. iš kitos pusės. nei dabartinių kartų gerovė. Neužtikrintumas siejasi su tuo. kaip reiktų suformuluoti išteklių paskirstymo uždavinį. 121]. kad santykis tarp nemažėjančios kapitalo vertės ir tvarios ekonominės raidos galioja tik tuomet. turi būti lygus investicijoms į atsinaujinančius išteklius. ši taisyklė nusako tokią ekonomikos būseną. bene labiausiai praktinis ekonominio tvarumo vertinimas siejamas su jau aptarta silpno tvarumo sąlyga. Akcentuojamas tikrojo taupymo mato priimtinumas ir jo tikslingumas atliekant praktinius vertinimus. Tai lėmė dar vieno. p. šis reikalavimas vadinamas stipraus tvarumo sąlyga. naudojamas tvarios ekonominės raidos modeliuose – tai vadinamoji Auksinė taisyklė. kuri teigia. nes joje naudojama naudingumo funkcija priklauso nuo dviejų argumentų: vartojimo bei gamtinių išteklių atsargų lygio [4. kad dauguma ekonominiuose modeliuose naudojamų visuomenės gerovės kriterijų vienaip ar kitaip pažeidžia lygybės tarp kartų principą. Jei galimybės pasiekti gerovę priklauso nuo turimų išteklių atsargų. kuri nusako didžiausią neribotą laiką išlaikomą naudingumo lygį. 474]. šiuo atveju diskontavimas reiškia. p. 1. Kuomet šią taisyklę hartwick pirmąkart apibrėžė 1977 metais. Tai pažeidžia ir vieną iš socialinių tvarios raidos apribojimų – lygybės tarp kartų principą. Tačiau labai svarbu pabrėžti tai. kurios leistų išsaugoti pastovų esminių gamtinių funkcijų potencialą. ji skambėjo taip: norint išlaikyti nemažėjantį vartojimo ir gerovės lygį. o juo labiau kokia bus gamtos vertė tolimoje ateityje. bet. tuomet kyla klausimas. jei kapitalo pokyčiai vertinami efektyviomis kainomis. p.

Autorė šiame darbe sudaro tam tikrus rodiklių kitimo ekonominius. 2. aiškinančiais. kurie savu ruožtu lemia ekologinį ar socialinį tvarumą. kokią tvarios raidos dimensiją jie akcentuoja – ekonominę. svarbu išmatuoti. Tačiau praktikoje nustatyti. kuri skiriama tvarios ekonominės raidos požiūriui. Kaip minėta anksčiau. kai kurie – santykiniai. Visumoje kritika atspindi tai. vertinant ekologinį ir socialinį tvarumą. Iš tikrųjų tikrasis taupymas skaičiuojamas remiantis rinkos kainomis. šiuo metu Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių tvari raida matuojama. jei ekologinis ar socialinis tvarumas yra pažeidžiamas. baziniais metais pasirinkusi 1995–uosius. Tvarią raidą tiriančių mokslininkų nuomone. reiktų bendro tvarumo analizę papildyti ir šalies institucinio potencialo įvertinimu. nors ekonominio tvarumo koncepcija iš dalies įtraukia ir ekologinius. Praktiniai tvarios ekonominės raidos matavimai Nagrinėjant tvarios raidos koncepciją. koks institucijų lygis būtų tvarus. reikalaujančiai visų trijų sistemų – ekonominės. p. arba kitaip – tikrojo taupymo. kiek šalies raida atitinka bent jau minimalius kiekvienos dimensijos tvarumo reikalavimus. Tai gali lemti didelius tikrojo taupymo įvertinimo netikslumus. galiausiai. Dėl šios priežasties daugelis tvarią raidą nagrinėjančių autorių teigia. p. Tai nėra vienintelė kritika. 10. Todėl akivaizdu. Tokia apžvalga buvo parengta 2005 metų pabaigoje. kad tvarios raidos rodikliai. Teoriškai tikrojo taupymo mato apskaičiavimo formulę išvesti nesunku: jis paprasčiausiai lygus materialaus kapitalo. kad ekonominio tvarumo užtektų ir bendram tvarumui garantuoti. kad daugelio gamtinių išteklių rinkos yra netobulos arba visai neegzistuojančios. o koks – ne. remiantis jau minėtais tvarios raidos rodikliais. kad būtų išlaikomi bent jau minimalūs tvarumo reikalavimai kiekvienoje iš trijų dimensijų [2. ekonominis tvarumas reikalauja. vienos šalies tvarumą įvertinantys kitų šalių atžvilgiu. Skirtingų tipų matai gali atskleisti vis kitas netvarumo priežastis ir taip papildyti vienas kitą. kurioje aptariamos rodiklių tendencijos 2000–2004 metų laikotarpiu. dėl skirtingo vertimo oficialiai vadinami darnaus vystymosi rodikliais. Ekonominio tvarumo matas – tikrasis taupymas – būtent ir matuoja bendrojo kapitalo vertės pokyčius. 7. tiek socialinis tvarumas turi būti papildomai įvertinti. 16]. kad bendra kapitalo vertė laike nemažėtų. p. galima pastebėti. 119. tiek socialinius veiksnius ir išteklius. Tačiau jau buvo parodyta. tuomet ateities vartojimo pokyčiai taip pat priklausys nuo bendro kapitalo vertės pokyčių. Iš ekologinės pusės tai reiškia gamtos gebėjimo teikti pagrindinius išteklius ir atlikti svarbiausias gyvybę palaikančias funkcijas išlaikymą. 18]. ekologinius ir socialinius indeksus bei bendrą tvarios raidos indeksą. Iš tiesų reiktų pabrėžti. gaunama dar viena svarbi išvada. atsižvelgiant į tvarios raidos indikatorių kitimo tendencijas ir todėl šie indikatoriai yra dinaminis tvarumo matas. šių indikatorių kitimo tendencijos yra aptariamos Statistikos departamento leidžiamoje Darnaus vystymosi rodiklių ataskaitoje. nes iš dalies įtraukia ekologinio ir socialinio kapitalo pokyčius. Taigi. nusakantys konkrečią tvarumą užtikrinančią ribą. p. kad ekonominis tvarumas yra plačiausia sąvoka iš šių trijų. kad ekonominis tvarumas įmanomas net ir tuomet. Tačiau iš esmės tokių indeksų sudarymas labai nesiskiria nuo Statistikos departamento jau aptariamų rodiklių.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai ir tikrojo taupymo matu. kad tvarios raidos vertinimo praktikos Lietuvoje labai trūksta. socialinis tvarumas siejasi su pagrindinių bazinių socialinių poreikių patenkinimo galimybėmis bei lygybės tarp kartų užtikrinimu. gamtinio kapitalo ir socialinio kapitalo atsargų pokyčiams. kad daug sutinkamų tvarios raidos apibrėžimų galima suskirstyti pagal tai. tačiau rinkos kaina sutaptų su optimalia tik tuomet. kad socialinės tvarios raidos sąvoka nėra vienareikšmiškai apibrėžiama. tačiau to nepakanka. Atsižvelgiant į tai. Ekonominiu požiūriu tai reiškia šalies bendro kapitalo vertės nemažėjimą. nors šiuo atveju negalime užbrėžti absoliučios ribos. žičkienės bandymą sudaryti tam tikrą tvarios raidos indeksą [10. kad tokia išvada nėra visada teisinga: ekonominį tvarumą galima pasiekti ir akivaizdžiai pažeidžiant ekologinius ar socialinius tvarios raidos apribojimus. ypač atsižvelgus į tai. ši kritika remiasi tais pačiais argumentais. 42. ir socialinius aspektus. kokie jų atsargų . Tokiu atveju ekonominė tvari raida prieštarautų bendrai tvarios raidos koncepcijai. yra vienintelis šiuo metu Lietuvoje vykdomas tvarios raidos matavimas. tad šia savybe pasinaudojama. jei rinka būtų tobula. ekologinę ar socialinę. Taip pat reikėtų paminėti S. Kai kurie matai yra absoliutūs. Taip pat nustatyta. Todėl tiek ekologinis. kodėl silpnos tvarumo sąlygos neužtenka bendrai tvariai raidai užtikrinti. kai kapitalas apima tiek materialius. kuri turėtų būti parengiama kas du metai. tiek gamtinius. nes matuoja atitinkamo kapitalo rūšių pokyčius. ekologinės ir socialinės – tvarumo užtikrinimo. kokie ištekliai įeina į kiekvieno minėto kapitalo sudėtį. Kadangi bendra kapitalo vertė lemia ateities vartojimą. padaugintiems iš jų šešėlinių kainų.

kad ribiniai kaštai išlieka pastovūs realia verte. šis rodiklis parodo šalies materialaus kapitalo atsargų prieaugį. Atsinaujinančio gamtinio kapitalo pokyčiai į tikrąjį taupymą įtraukiami gana ribotai. nors socialinio požiūrio šalininkai su tuo ne visada sutinka. šio požiūrio laikomasi. universitetų ir administracinių pastatų bei kitų techninių priemonių pavidalu – jau yra įtraukiama į tikrojo taupymo matą per materialaus kapitalo pokyčius. išskyrus tuos atvejus. Analogiškai daugelis gamtinių išteklių bei jų atliekamų funkcijų neturi rinkos. o likusių šalių. atskleidžiantis materialaus kapitalo nuvertėjimą. Naudojantis šia apžvalga bei Tikrojo mato skaičiavimo vadovu. Dar vienas elementas. kad vidutinė rentos norma Pietų. ignoruojamas galimas gamtinio kapitalo padidėjimas dėl išteklių. vienas litas išlaidų švietimui nebūtinai reiškia. įvertintų to meto kainomis. tariama. kad šie veiksniai nusidėvėti negali. padaugintas iš gaunamos vieno ištekliaus vieneto rentos. taip pat turi būti įvertinami. todėl nėra įmanoma tiksliai nustatyti ir jų šešėlinių kainų. kad socialinio kapitalo vertė taip pat padidėja vienu litu. Renta apskaičiuojama kaip skirtumas tarp pasaulinės kainos. Iki šiol nėra pasiekta sutarimo. Antrame etape iš gauto rodiklio atimamas gamyboje sunaudoto materialaus kapitalo kiekis. Paskutinis jo įvertinimas pateiktas 2006 metų Pasaulio banko išleistoje apžvalgoje „Kur slypi tautų turtas?“ [8]. Pasaulio bankas teigia. laikoma. Tiksliau. yra sudėtinga. t. dar vadinama “einamosiomis švietimo išlaidomis”. Suprantama. pavyzdžiui. šiuo atveju renta apskaičiuojama kaip sandauga tarp rentos normos ir atitinkamos kainos. Socialinio kapitalo išteklių pokyčiai. vidutinės kainos tarptautinėje rinkoje. Kadangi šie kaštai įvertinti 1994 metais. Skaičiuojant tikrojo taupymo matą. . Kadangi šie ištekliai gali atsinaujinti. naftos atrastų naujų šaltinių. kaip skirtumas tarp bendro vidaus produkto ir vartojimo. Tvarios ekonominės raidos teorija teigia. jei vertinamas poveikis visai infrastruktūrai. tad jų atsargų pokyčiai tikrajame taupyme vertinami taip pat skirtingai. t. Toliau tikrojo taupymo skaičiavime įvertinamas gamtinių išteklių nuvertėjimas. visuomeniniai kaštai apytiksliai lygūs 20 JAV dolerių. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai pokyčiai. atsinaujinančių išteklių bei gamtinių funkcijų. išeikvojimas gamybai bei kurui. Jų atsargų nuvertėjimas apskaičiuojamas kaip sunaudoto ištekliaus kiekis. tai jų atsargų grynasis pokytis priklausys ne tik nuo jų sunaudojimo gamyboje ar kurui nagrinėjamu laikotarpiu. Fankhauser savo darbe yra apskaičiavęs. Dėl šių priežasčių praktikoje skaičiuojamas tikrasis taupymas gali būti tik labai apytikslis teorinio tikrojo taupymo mato įvertis. Priešingai socialiniam kapitalui. Todėl iš tvarios raidos požiūrio šį „vartojimą“ reikia priskirti „investicijoms“. kad gamtinio kapitalo vertė gali tik mažėti. kai atsinaujinantys ištekliai atsinaujina sparčiau nei yra sunaudojami. o priešingai – vartojimui. yra taršos visuomeniniai kaštai. tradicinėse nacionalinėse sąskaitose prilyginamos ne investicijoms į kapitalą. Afrikos regione – apie 30 procentų. Rentos norma tikrojo taupymo skaičiavimui nustatyta ekspertiniu būdu bei naudojantis atskirais tyrimais. įtraukiamas į tikrojo taupymo matą. pavyzdžiui. Tuomet bendra renta apskaičiuojama tik grynajam miškų išteklių pokyčiui. kad socialinio kapitalo prieaugis iš esmės gali būti atspindėtas vienu apibendrinančiu dydžiu – kaip išlaidos švietimui. kad neatsinaujinantis gamtinis kapitalas susideda iš energetinių išteklių ir mineralinių išteklių. tai naudojant JAV bVP defliatorių. Rentos norma padauginama iš medienos gamybai ir medienos kurui rinkos kainų svertinio vidurkio. ypač gamtinio ar socialinio kapitalo atveju. įvertinamas gamtinio neatsinaujinančio kapitalo nuvertėjimas. darant prielaidą.y. kur svoriai prilygsta kiekvienos medienos rūšies procentinei daliai visame medienos suvartojime. Visa likusi išlaidų švietimui dalis. įtraukiamas tik miškų išteklių. Pirmiausiai apskaičiuojamos investicijos į materialų kapitalą. Visų pirma dalis (apie 10 procentų) išlaidų švietimui – mokyklų. būdingų konkrečiai šaliai. kad ribiniai vienos tonos anglies. todėl toks investicijų į socialinį kapitalą apibrėžimas nėra be trūkumų. Laikoma. ir vidutinių išgavimo kaštų. mokytojams mokami atlyginimai ar nupirktos knygos. išmestos į orą.y. tad laikoma. o tiksliau medienos. kurie buvo įvertinti Fankhauser 1994 metais. koks turėtų būti tikrasis santykis tarp išlaidų ir kapitalo akumuliacijos. remiantis tvarios raidos koncepcija. bet ir nuo metinio natūralaus prieaugio. Tam randamas bendrasis nacionalinis taupymas. Pirma. Tikrojo taupymo matą skaičiuoja Pasaulio bankas beveik 150 šalių. Pietryčių bei Rytų Azijos regione yra apie 50 procentų. juos galima nustatyti to meto kainomis kiekvieniems metams. Lotynų Amerikai – apie 55 procentus. gamta susideda iš trijų skirtingų tipų išteklių: neatsinaujinančių. galima sudaryti bendrą tikrojo taupymo apskaičiavimo metodiką. pasižyminčių vidutiniu medienos išteklių naudojimo intensyvumu. kad šiuo metu geriausias sprendimas yra naudoti išlaidas švietimui kaip tiesioginį socialinio kapitalo pokyčius nusakantį rodiklį. arba kitaip – „atsinaujinimo“. Skirtingai nuo išsenkančių išteklių. – vidutiniškai apie 40 procentų. skaičiuojant tikrąjį taupymą. žmonių sveikatai ir pasėliams.

04 15.03 14.91 14.66 5.75 15. kuri vėliau pastoviai mažėjo ir 2004 metais buvo perpus mažesnė.17 0.2 0. Tikrojo taupymo sudėtinių dalių raida gali atskleisti.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Apžvalgoje „Kur slypi tautų turtas?“ Pasaulio bankas tikrąjį taupymą įvertino daugiau nei 140 šalių 1970–2004 metų laikotarpiui. Remiantis Pasaulio banko metodika ir jau minėtais papildomais tikrojo taupymo patikslinimais.55 13.16 15. sutaria. Tuo tarpu bendros tvarios raidos atžvilgiu svarbu ne tik nemažėjantis kapitalas. kas reikštų išaugusį vartojimą.53 0. nes atlieka esminę funkciją – gyvybės palaikymą žemėje. kuomet jis siekė beveik 15 procentų.51 0. tame tarpe ir ekonomistai. t.13 0.53 7.27 0. kas lėmė mato sumažėjimą.53 0. Iš tiesų Pasaulio bando duomenys atskleidžia.08 1.46 0. perskaičiavome tikrojo taupymo pokyčius. bet ir tinkamas jo elementų santykis.83 5. Tikrasis taupymas Lietuvoje ir jo sudėtinės dalys (% nuo BVP) Šaltinis: Apskaičiuota remiantis Pasaulio banko apžvalga „Kur slypi tautų turtas?“ Lietuvos tikrasis taupymas išliko teigiamas visą laikotarpį nuo 1992 iki 2004 metų.48 7.9 14.99 16. kad ekonominė tvari raida gali užtikrinti tik silpną tvarumą.1 1.34 0.68 6.39 5. Dauguma tvarią raidą tiriančių mokslininkų.86 15.64 15.63 6. tačiau laikoma. Mineralinių išteklių Lietuva beveik neturi ir jų suvartojimas yra beveik nulinis.51 0.51 0.21 0. kad.8 5.22 14.76 14.99 5.84 0. išskyrus pirmų trijų metų laikotarpį. kurį sunaikino. tad itin sunkių pasekmių tvarios raidos užtikrinimui irgi neturi. Tuo tarpu gamtinis kapitalas yra itin svarbus.74 2.03 5. nei 1992-aisiais. Vis dėlto svarbu pabrėžti.03 0. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Bendrasis taupymas Materialaus kapitalo suvartojimas (–) Išlaidos švietimui (+) Miškų ištekliai (–) Energetiniai ištekliai (–) Taršos visuomeniniai kaštai (–) Tikrasis taupymas 19.21 1. Pasaulio bankas tikrąjį taupymą vertino ir Lietuvai 1992–2004 metams. Lygiai taip pat socialinis kapitalas būtinas tvarios raidos užtikrinimui. Nors energetinių išteklių sunaudojimas nuo 1992 iki 2004 metų išaugo penkis kartus.35 9.29 0 0.24 0. kad Lietuva vystėsi.84 11.28 12.84 5.44 0.08 5. tačiau sudaro tik labai nedidelę bVP ir tikrojo taupymo dalį.08 1.72 0. Matyti.72 0. kad žmogus neišgali vien savo jėgomis atkurti to gamtinio kapitalo.56 7.18 0.35 0. kad nors ir neįma- . Teoriškai tai reikštų. ir išlaikė šią mažėjimo tendenciją iki pat 2001.28 3.18 11.72 0.22 0. Pagal Pasaulio banko duomenis tikrasis taupymas Lietuvoje ėmė mažėti nuo 1994 metų.13 5.08 13. Dar kartą akcentuojame.67 5.99 13.y.03 0 0.43 0. išskyrus taršos visuomeninius kaštus pirmaisiais penkiais metais.88 5. Miškų arba medienos suvartojimas taip pat mažareikšmis ir nedaug kintantis.63 3.41 5.17 5.06 13. o po to stabilizavosi ties 7 procentais nuo bVP. bei padidėjęs materialaus kapitalo suvar- tojimas gamyboje.09 2.72 13.25 0.99 16. tad pačios tikrojo taupymo dinamikos neįtakojo.22 4. kad jis negali nuvertėti ar nusidėvėti. kaip kad tai daroma tradiciškai.34 1 lentelė. nepažeisdama silpnos tvarumo sąlygos arba ekonomiškai tvariai.25 0.23 5. bendrojo nacionalinio taupymo mažėjimas. kad tikrojo taupymo kitimą daugiausiai lėmė materialaus kapitalo pokyčiai.22 13. o ne investicijoms į socialinį kapitalą.89 0.33 9.04 0.15 1.23 0 0.42 13.76 5. tačiau ši kapitalo rūšis gali būti santykinai nesunkiai sukuriama ir papildoma atsargomis.06 12. jei išlaidos švietimui būtų priskirtos vartojimui. Nors materialaus kapitalo nuvertėjimas ir žymus. šio kapitalo atsargų palaikymas tam tikrame lygyje yra būtinas jau vien dėl to. tuo tarpu gamtinio kapitalo elementų nuvertėjimas per metus nesiekė net vieno procento nuo bVP.18 0. Išlaidų švietimui dalis nacionalinėse pajamose nekito ir svyravo apie 5–6 procentus. tuomet tikrojo taupymo įvertis būtų buvęs neigiamas.13 13. neabejotinai ypatingą dėmesį skiriant būtent gamtiniam kapitalui ir jo tinkamam įvertinimui. kad tikrojo taupymo didžiausią dalį užima išlaidų švietimui ir fizinio kapitalo suvartojimo rodikliai.

gauta empirinė priklausomybė nustatyta bendrai visoms tiriamoms šalims.y. kad socialinis kapitalas apskaičiuojamas kaip likutinis dydis. kad materialaus kapitalo pokyčiai pilnai fiksuojami nacionalinėse sąskaitose. tokių kaip įstatymų ir institucijų lygis ar žmogiškasis kapitalas užsienyje. kiek tiksliai tikrasis taupymas atspindi materialaus kapitalo pokyčius. 49]. kur bendras šalies turtas nustatomas kaip ateities vartojimo srauto dabartinė vertė [9. 3. išreikšta metais. nėra vertinami efektyviomis kainomis. šis likutinis dydis apima visuomenės žinių. tad nebūtinai turi galioti Lietuvos atveju. remiantis Pasaulio banko tyrimu. kad šis kapitalas išties priklauso nuo švietimo lygio. Remiantis minėto tyrimo duomenimis. Iš kitos pusės. tikrojo taupymo matas yra nepilnas. o juo labiau jo tinkamą įvertinimą. į tikrąjį taupymą įtraukiami ne visi bendrą šalies kapitalą sudarančių elementų. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai noma iš viso nustoti naudotis gamtiniais ištekliais. 57 ir 7 procentus likutinio socialinio kapitalo pokyčių [9. į tikrąjį taupymą įtraukti kapitalo pokyčiai vertinami rinkos kaina. Suprantama. tyrimas taip pat patvirtina. Remiantis tuo. įrenginius. kad Lietuva vystosi ir ekonomiškai tvariai. kitus žmogaus sukurtus ir fizinę formą turinčius išteklius. kokių rodiklių įtraukimas į tikrojo taupymo skaičiavimą lemtų mato pilnumą. socialinis kapitalas sudaro beveik 80 procentų viso pasaulio turto. kurie tiekia naudingumą visuomenei. Tame pačiame tyrime nustatyta. Daugumoje išsivysčiusių valstybių šių išteklių rinkos pasižymi dideliu rinkos dalyvių skaičiumi. jei praktikoje apskaičiuotas matas atitiktų teoriškai apibrėžtą tikrojo taupymo koncepciją. Materialus kapitalas apima pastatus. nes nustatyta. tik tuomet. socialinių normų. įgūdžių vertę. tačiau tikrasis taupymas visiškai ignoruoja investicijas į teisinę ar institucinę šalies sistemą. kad įstatymo viršenybės indekso padidėjimas 1 procentu socialinį kapitalą padidintų 0. randamas iš bendro šalies turto atėmus materialaus ir gamtinio kapitalo įverčius. šios problemos aptariamos teorinio ir praktinio matų kokybinėje analizėje. Tačiau tokia išvada būtų reali tik tuomet. gerų institucijų ir valdymo poveikį ekonominės ir kitos veiklos efektyvumui bei darbo produktyvumui. Apskaičiuoti elastingumai rodo. be to. ypač gamtinių išteklių atžvilgiu. įstatymų viršenybės indeksas bei užsienyje dirbančiųjų pervedami pinigai šeimoms. p. galima konstatuoti. kad socialinis kapitalas priklauso ir nuo kitų veiksnių. ši labai bendra analizė gali rodyti. p. Reikėtų paanalizuoti. gamtinio kapitalo nuvertėjimo lygis per nagrinėjamą laikotarpį kito labai mažai ir bendrojo taupymo rodiklį sumažindavo vidutiniškai apie 10 procentų. kas labai tikėtina gamtinio kapitalo at- . p. kuri. kurių nė vienas nepasižymi rinkos galia ir gebėjimu paveikti konkurencinę rinkos kainą. kiek tikrojo taupymo matas atitinka teorinę tvarios ekonominės raidos koncepciją. tai apima ir pasitikėjimą tarp visuomenės individų. kuri atitinka efektyvią arba šešėlinę kainą. ir jei kito kapitalo atsargos nėra pilnai įvertinamos.83 procento. gauti tyrimo rezultatai iš dalies patvirtina tikrojo taupymo mato metodiką. ir nesukeldama papildomų ekologinių problemų. Antra. pokyčiai. Nevertėtų visiškai pasikliauti tokiais teigiamais tikrojo taupymo tvarumo įvertinimais. tradicijų vertę ir poveikį vystymuisi. galiausiai. įrangą. 116]. visų šių materialių išteklių pokyčiai fiksuojami nacionalinėse sąskaitose. Jei ne visos rinkos yra tokios tobulos. Teorinio ir praktinio tikrojo taupymo palyginimas Mūsų tikslas yra kokybiškai išanalizuoti. Akivaizdžiai galima pastebėti.25]. Nors investicijos į darbuotojus užsienyje taip pat gali būti atspindėtos išlaidomis švietimui.12 procento socialinio kapitalo padidėjimą. mokymosi trukmės ir transferų vienam gyventojui vieno procento pokytis lemtų atitinkamai 0. Socialinis kapitalas šiuo atveju buvo apibrėžtas kaip likutinis kapitalas. Reiktų priminti. tikrasis taupymas paprasčiausiai ignoruoja. kad daugelį kapitalo pokyčių. tad sunku įvertinti. kad tikrojo taupymo netikslumą lemia dvi pagrindinės priežastys. Pasaulio bankas atliktame tyrime bandė empiriškai nustatyti. tai bent jau jų naudojimo intensyvumas neturėtų didėti. net ir tie pokyčiai. jei to ištekliaus rinka yra konkurencinė ir jei nėra išorinių poveikių. kad 89 procentus socialinio kapitalo variacijos paaiškina vidutinė mokymosi trukmė vienam darbuotojui.53 ir 0. Iš kitos pusės. kurie įtraukiami. Lietuvos tikrajame taupyme gamtinio kapitalo nuvertėjimo dalis iš pirmo žvilgsnio didelio susirūpinimo nekelia. tuomet tikrasis taupymas gali būti netinkamai įvertinamas. matuojamo vidutine mokymosi trukme. t. kas atspindi už valstybės sienos ribų esantį žmogiškąjį kapitalą [9. kokie gi veiksniai nulemia šio kapitalo pokyčius. Pirma. šių išteklių įtraukimas į tikrąjį taupymą nesukelia netikslumo problemos. Kiekvienas veiksnys atskirai paaiškintų atitinkamai 36. Kiekvienas šio kapitalo išteklius turi rinką ir rinkos kainą. įvertinami efektyvia rinkos kaina. paaiškina didžiąją dalį – net 57 procentus – socialinio kapitalo kitimo. Socialinis kapitalas ir jį sudarantys socialiniai faktoriai yra mažiau apibrėžti.

ar gamybos funkcijos elgseną materialaus ir gamtinio kapitalo atžvilgiu. todėl pasaulinės rinkos kainos neatspindi konkurencinių arba efektyvių kainų. Analizuojant. dėl to jos tampa bendruomenės nuosavybe. kad nors išlaidos švietimui ir lemia socialinio. tačiau pažeidžianti ekologinį ar socialinį tvarumą. maisto išteklius gyvybei ir dar daugiau. nepriklausomai nuo to. kurie neturi rinkos kainos. Minėtos funkcijų savybės optimalios ekonomikos atveju reikštų ne tik nemažėjantį bendro kapitalo kiekį. kaip gamta veikia visuomenės gerovę. išryškėja tolimesni tikrojo taupymo mato trūkumai. juo labiau. kuri lemia neefektyvų jos naudojimą ir nualinimą ši problema dažnai vadinama „bendruomenės nuosavybės tragedija“ – tai bendroje nuosavybėje slypinti tendencija naudotis ja viršijant ribas. tačiau turėtų būti atsižvelgta ir į kitas investicijas. nes įtraukia ir pastarųjų dimensijų atitinkamus kapitalo pokyčius. Rinka neegzistuoja. kad tokią tvarią raidą galima modeliuoti. šis matas neįvertina daugelio atsinaujinančių gamtinių išteklių. kad šios kainos yra „iškraipomos“ tarptautiniais susitarimais. kad pagal tikrojo taupymo įvertinimus Lietuva vystėsi ekonomiškai tvariai visu 1992–2004 metų laikotarpiu. 2. atsinaujinančius gamtinius išteklius ir paslaugas. tačiau neturi rinkos ir atitinkamos rinkos kainos. o taip pat gamtos atliekamų funkcijų. kad optimali ekonominė tvari raida tuo pačiu užtikrintų ir ekologinį tvarumą. bendruomenės nuosavybė – tai dažnai su gamtiniu kapitalu susijusi išorinio poveikio forma. Visos šios miškų funkcijos teikia akivaizdžią naudą visuomenei. įskaitant ir šį. teisėtvarkos ir valdymo kokybei gerinti. Iš tikrųjų žmogus tikrai ne viską žino apie visus gamtinius elementus. be to. ir dar dėl to. koks visuomenės gerovės kriterijus pasirenkamas. kad medienos kaina konkurencinė. Ekonominių tvarios raidos modelių analizė atskleidžia. kad įtraukia ir šių dimensijų atitinkamų išteklių pokyčius. o tiksliau žmogiškojo kapitalo pokyčius. kiek tinkamai įvertinamas gamtinis kapitalas. kad vieno plačiausiai naudojamų visuomenės gerovės kriterijų – diskontuoto naudingumo – maksimizavimas taip pat gali būti naudojamas šiuo tikslu. nes nėra apibrėžtų šių funkcijų nuosavybės teisių. kuriame nėra pažeidžiama gamtinių išteklių atsinaujinimo galimybė. Pavyzdžiui.y. tačiau šiuo atveju susiduriama su visai kita problema: miškai teikia naudą ne tik kaip gamybos veiksniai ar kuro ištekliai. kai visuomenės raida yra ekonomiškai tvari. socialinis kapitalas ir jo pokyčiai nėra pilnai atspindimi tikrojo taupymo mate. Ekonominiu požiūriu nemažėjančios galimybės siejamos su nemažėjančiu kapitalu. Iš tiesų nėra atlikta tokių tyrimų. t. Apibendrinant galima teigti. kad apskaičiuotas tikrasis taupymas nepilnai atitinka teorinio tikrojo taupymo mato koncepciją. bei kaip ji ją veiks ateityje. tačiau ir ekologiškai stabilų gamtinio kapitalo atsargų lygį. Priešingai naftos kainai. kad šios kainos yra labiau konkurencinės ir dėl to geriau atspindi tikrąją ištekliaus vertę visai visuomenei. Tuomet itin intensyvus gamtinių išteklių eikvojimas gali būti pilnai padengiamas investicijomis į materialų kapitalą. suteikia erdvę. gamtinių išteklių atsinaujinimo funkciją. Tačiau gali būti tokia situacija. miškų ištekliai vertinami tik kaip gamybos veiksnys ar kuras. jie taip pat valo orą. tuomet likutinis dydis gali būti dirbtinai padidintas. kurios skirtos institucijų. kurie patvirtintų ar paneigtų tokios priklausomybės galiojimą. jų tarpusavio sąveiką bei poveikį pačio individo gerovei. tiek empirinis tikrojo taupymo tyrimas atskleidė. Iš dalies būtų galima tvirtinti. o tai iškreiptų statistines tyrimo išvadas. bet tik iš dalies. žmogus negali tiksliai žinoti. Tikrojo taupymo skaičiavime gamtiniai ištekliai ir jų pokyčiai vertinami pasaulinėmis rinkos kainomis. Tiek kokybinė analizė. tačiau iš tikrųjų visuomenės iš šių išteklių gaunama nauda yra daug didesnė. Tačiau jau minėta. Jis pranašesnis dar ir tuo. Naftos tiekėjai pasižymi tam tikra rinkos galia. Kitas akivaizdus tvarios ekonominės raidos . reiškiantį nemažėjantį gamtos potencialą tiekti svarbiausius. tikėtina. Pasaulinių kainų naudojimas vietoje vietinių kainų šalyje argumentuojamas tuo. Ekonominė tvarumo koncepcija teoriškai iš dalies pranašesnė už ekologinę ar socialinę tuo. Taigi. Išvados 1. galima daryti bendrą išvadą. kad būtina tenkinti bent minimalius reikalavimus ir kitų dviejų sistemų – socialinės ir ekologinės – tvarumui. Taip gali atsitikti dėl to.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai žvilgiu. kad tvarios ekonominės raidos koncepcija leidžia bet kokį kapitalo rūšių pakeičiamumą. nes toks modelis remiasi pilnu apibrėžtumu ir informacija. Ekonominis požiūris į tvarumą yra dalinai pranašesnis už ekologinį ar socialinį. socialinio kapitalo vertė prilyginama investicijų į švietimą vertei. Tačiau net pasaulinės naftos kainos nėra konkurencinės dėl naftos telkinių susikoncentravimo tam tikruose geografiniuose taškuose. tačiau padarius tam tikras prielaidas apie kintančią diskonto normą. kaip visa ši sąveika keisis ateityje. tad socialinio kapitalo tinkamo įvertinimo klausimas lieka atviras. Į visą tai atsižvelgus.

2. 1. 4. W. 272. kaipgi socialinis kapitalas ir tvarumas turėtų būti apibrėžiami. Vol. Panašiai ne visos išteklių rinkos yra konkurenciškos.334. Theoretical and Practical Aspects of Sustainable Economic Development ALgIMANTAS MISIūNAS. R. Literatūra 1. The weak sustainability clause. Calculation of the real saving measure is not complicated: it simply equals changes in tangible assets. that gross value of disposable capital should not decrease is emphasised. 1995. which measures changes in gross capital value. which states that sustainability of ecological capital on a non–declining level would secure no contraction of the need in the future and. 3. Where is the Wealth of Nations? / The International bank for Reconstruction and Development. What is Sustainable Development? / Land Economics 73(4). when calculating real saving one faces the problem of shortage of relevant information or its unreliability. An Economic Analysis / World bank Environment Paper. goldin I. M. p. 41. kad šis aspektas apima daug daugiau. ima aiškėti. Keywords: sustainability. žičkienė S. However. IEVA bALSyTė Summary The paper makes an overview of theoretical and practical issues of sustainable development starting with the weak sustainability clause and moving to formulation of the strong sustainability clause. kad iki dabar nėra visiškai aišku. capital. 2000. 8. kurios užtikrintų optimalų jų naudojimą poreikių patenkinimui. nei vien bazinių poreikių patenkinimo galimybės ar lygybė tarp kartų. New york: uNDP. 92. No. Jei socialinį tvarumą garantuotų vien tik bazinių socialinių poreikių tenkinimo nemažėjančios galimybės ir lygybės tarp kartų principas. Išteklių rinkos pasižymi išoriniais poveikiais dėl nepakankamai apibrėžtų nuosavybės teisių. Anand S. kad pateiktas ekonominės tvarios raidos modelis socialinio tvarumo taip pat nepažeidžia. Problema iškyla ir dėl ekonominio tvarumo taikymo praktikoje. . 2. 1997: 46–91. socialiniam aspektui susilaukiant vis daugiau mokslininkų ir tyrėjų dėmesio. barbier E. 6. o tai vėlgi lemia skirtumus tarp realių rinkos kainų ir visuomenės gerovę maksimizuojančių bei tvarią raidą užtikrinančių efektyvių kainų. p. Pearce D. todėl ištekliai nėra vertinami efektyviomis kainomis. concurrently. Problema ta.. A. Problems related with discounting of utility and formulation of the Green Golden Rule provisions are more widely tackled. 9. J. inžinerija ir vadyba. Chichilnisky..C. / Survey of the Lithuanian Economy. 5. Vilnius. Pezzey. p. Sustainable human Development: Concept and Priorities / Discussion Paper Series. blueprint for a Sustainable Economy / James & James. sustainable uninterrupted development. 2005. No. Sustainable Development Concepts. London. in practice. World bank. Solow. Intergenerational Equity and Investing Rents from Exhaustible Resources / American Economic Review 67. balsytė. Intergenerational Equity and Exhaustible Resources / The Review of Economic Studies.. Nr.58. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai modelių trūkumas yra tai. kad jie neįtraukia socialinio kapitalo ir jo reikšmės visuomenės poreikių tenkinime. 1977: 972–974. Realybėje ekonomika nekinta optimaliu būdu ir neužtikrina modelio išvadų galiojimo. 1996. natural and social factors and resources. hartwick. when capital encompasses both tangible. 1974: 29–45. Sustainable Development: Ecological Aspect. 2007–II: 118–127. 3. J. economical welfare of society.1 (27).. p. 10. 1992. Sustainable Development of Lithuania: tentative evaluation / Aplinkos tyrimai. tuomet galima daryti išvadą. A practical measure of economic sustainability is presented – real saving. Washington D. Sen A. 2004: 15–20. Iš kitos pusės. The generation equality principal and other criteria of welfare are analysed. The Economics of Sustainable Development / Cambridge: university Press. nes jo koncepcija remiasi optimizuojančiu visuomenės elgesiu. Lygiai taip pat svarbus ir socialinis – institucinis šalies potencialas ar net kultūrinio paveldo ir tradicijų išsaugojimas. g. condition. Winters L. I. The necessity for the strong sustainability clause is analysed. 7. multiplied by their shadow prices. natural capital and social capital reserves.

strateginei.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Įmonių socialinės atsakomybės ir suinteresuotųjų pusių teorija darnaus vystymosi strateginiame valdyme gIEDRė bRAzDAuSKAITė Mykolo Romerio universitetas Mokslinėje literatūroje ir verslo aplinkoje egzistuoja daugelis koncepcijų ir apibrėžimų. o esant teisingai verslo orientacijai valstybiniu mastu – strateginį indėlį į darnų vystymąsi. ypač tarptautinės korporacijos. aplinkos tarša. įgyja ilgalaikį konkurencinį pranašumą prieš kitas šalis. jei tai skatina inovacijas ir didina įmonės konkurencinį pranašumą. Tarptautinių įmonių ideologija ir strateginės kryptys „grandinine reakcija“ įtakoja darnaus vystymosi principų skati- . kadangi investicijos į darnų vystymąsi skatina ekologija ir socialinėmis inovacijomis grįstų technologijų diegimą ir futuristinį projektavimą į ateities rinkas. Pažymėtina. etinei. apima tiek aplinkosauginius. siekiant ilgalaikio konkurencingumo. kaip teigia autorė. suponuojantys. šalys. etiškesniu ir skaidresniu verslo egzistavimu. Pagrindinės sąvokos: įmonių socialinė atsakomybė. šiame straipsnyje yra nuosekliai nagrinėjama įmonių socialinės atsakomybės koncepcija. nekenksmingų pakaitalų naudojimas ir kiti darniu vystymusi grindžiami metodai tampa atsakingos ir darnios strateginės vadybos varomąja jėga. kurios vis labiau lemia ekonominės globalizacijos raidą ir jau nemažai metų savo veiklos strategijose numato darnaus vystymosi principus. taip pat daro didžiulę įtaką integruotai ir sistemingai darnaus vystymosi plėtrai. ekologiškų gamybos būdų ir naujų technologijų naudojimas. Taigi. kurios siejasi su humaniškesniu. Šioje diskusijoje žymus vaidmuo tenka įmonių socialinės atsakomybės koncepcijai – moralinei. šių principų sisteminis taikymas privataus sektoriaus praktikoje skatina integruotą gamybos procesą. Pažymėtina. kaip „žalieji“ viešieji pirkimai. bet ir privataus sektoriaus veikloje. tokios. Pažymėtina. neracionalus išteklių naudojimas. socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai. Tokią prielaidą suponuoja suinteresuotųjų pusių teorija. Aplinkosaugos ir socialinių klausimų integracija į visas ekonomines sritis tampa vienu svarbiausių prioritetų ne tik politinėse darbotvarkėse. darnus vystymasis. pabrėžiant gamintojų atsakomybę saugant aplinką bei racionaliai naudojant išteklius Viešosios politikos iniciatyvos. tikslingai integruota į darnaus vystymosi strateginio valdymo matmenis. kad šalių gebėjimas plėtoti darnų vystymąsi tiesiogiai priklauso nuo privataus sektoriaus persiorientavimo tempo. kurios taikymas – dalyvavimo principo įgyvendinimas visuose darnaus vystymosi strategijos etapuose per efektyvų dalyvavimo mechanizmą – padeda skatinti vieningai orientuotą privataus sektoriaus veiklą. kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka visuomenės interesų ir neįvertina būsimų kartų poreikio. altruistinei. kad darnaus vystymosi praktika gali skatinti ilgalaikį efektyvumą. ekologiškų produktų paklausos ir pasiūlos skatinimas. diferencijavimas mokesčių sistemoje. anksti pradėjusios perorientuoti savo ekonomiką prie darnaus vystymosi prioritetų. Darnaus vystymosi principai kaip neigiamo poveikio aplinkai prevencija. kuri. kad tokia verslo ideologija ar praktika turi tiesioginį poveikį darnaus vystymosi prioritetams. žymiai sustiprina darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo efektyvumą. kuri. Įvadas Nykstantys gamtiniai ištekliai. apart įmonės pelningumo interesų. tiek visuomeninius interesus. strateginis valdymas. Sąryšis tarp darnaus vystymosi ir verslo priklauso nuo darnaus vystymosi praktikos kokybės ir jo santykio su įmonės strategija ir kultūra. šiandien ypatingo dėmesio sulaukia privataus verslo įmonės.

kurie yra palankūs visuomeniniams tikslams ir vertybėms.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai nimą įvairiose pasaulio šalyse. 1. tikslingai integruotos į darnaus vystymosi strateginį valdymą. kurie galėtų būti konkurencingais naujose aplinkosauginėse rinkose. stabdo progresyvią akademinę diskusiją. kuriose sąveikauja ar persipina daugialypiai konceptualūs modeliai. Todėl šiuose procesuose didelis dėmesys kreipiamas į įmonių socialinės atsakomybės plėtrą. įtraukimą. S. Tokią prielaidą suponuoja suinteresuotųjų pusių teorijos analizė. susijusio su verslo interesais. kurti inovacijas ir t. Minėtas konkurencinis pranašumas yra sukuriamas. kad toks produkto kūrimas taip pat apima išorės suinteresuotųjų pusių. gerinti įmonės reputaciją. strategiškai sujungianti tiek įmonių socialinės atsakomybės. deja. ekologiškai diferencijuojant produktus nuo rinkoje esančių konkurentų produktų. Įmonių socialinės atsakomybės evoliucija prasidėjo nuo filantropijos (pasyvaus rėmimo esant prašymui). Mokslinėje literatūroje buvo išplėtotos dvi pagrindinės darnumo strategijos koncepcijos: proceso valdoma ir rinkos valdoma darnumo strategija. informuojant pirkėjus ar klientus apie jų aplinkosauginę vertę. kad įmonės yra socialinio klestėjimo determinantai. siekiant sukurti įmonėms konkurencinį pranašumą. įmonių socialinė atsakomybė atstovauja filantropijos ir etikos evoliuciją ir kulminaciją. ekonominė ir ekologinės katastrofos alternatyva yra esminis žmogaus vidinis pasikeitimas. kai sąvoka „socialinė atsakomybė“ buvo koncentruojama ties visuomenės lūkesčiais verslo atžvilgiu ir nagrinėjami įmonių etiniai įsipareigojimai visuomenei. žymiai sustiprina darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo efektyvumą. tokių kaip tiekėjai. iš naujo sukuriamos užterštumo ir atliekų valdymo sistemos. Ekologiniu aspektu šios strategijos sumažina išteklių naudojimą. hart taip pat išskyrė trečiąjį darnumo strategijų tipą – darnaus vystymosi strategiją (angl. čiegis [9]. įstatymų leidėjai. Įmonių socialinė atsakomybės sąvoka: tarp etikos. Ryškesnis posūkis įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos nagrinėjime įvyko 1970 m. bet taip pat įsipareigojančios platesniu pasauliniu mastu. apart įmonės pelningumo interesų. reikalinga nauja etika ir naujas požiūris į gamtą. hart [15] teorija suponuoja. h. kuris darnaus vystymosi principus integruoja į verslo procesus ir veiklos strategiją. medžiagų ar energijos suvartojimą. kuri vėliau transformavosi į strateginę įmonės partnerystę su visuomene ir išaugo į darnų verslą. tiek visuomeninius interesus. kuri gali išspręsti globalines skurdo ir aplinkosaugos problemas. pažymėtina.t. gamybos procesai. mūsų dabartinės ekonomikos moralinis augimas. Kaip teigia R. sumažinti teisinę riziką. kaip teigia autorė. naujų darbuotojų prisitraukimą. S. bowen. Dažnai į įmonių socialinę atsakomybę yra žvelgiama kaip į panacėją. altruizmo ir strategijos Įmonių socialinė atsakomybė yra sąvoka. kur pagrin- . Taigi. grindžiamas harmonija.y. kurios. atsinaujinančių išteklių panaudojimas. Rinkos valdomos strategijos yra kuriamos. kuri išsiplėtojo iki verslo darnumo strategijos. Proceso valdomos darnumo strategijos yra kuriamos tam. Įmonių socialinės atsakomybės teorijos tvirtina. kad įmonės sumažintų kaštus per pagerintą aplinkosauginį našumą. kurios yra kuriamos ne tik atnešti ekonominę naudą organizacijoms. kurią pasitelkdami verslininkai savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosauginius klausimus į savo įmonių veiklą ir į santykius su suinteresuotosiomis šalimis. kuri. todėl vieningo apibrėžimo trūkumas skatina dar intensyvesnes mokslines diskusijas. aplinkosaugininkai. pereinant prie strateginio rėmimo. Tačiau įmonių interesas plėtoti socialinę atsakomybę taip pat turi strateginius interesus pelningumo atžvilgiu. Tačiau minėtas apibrėžimas nebuvo ir nėra pakankamas mokslinėje literatūroje. apibrėžė šią atsakomybę kaip apimančią verslininkų įsipareigojimą vykdyti tokias politikas. be to. kad jos į išskirtinai pelno siekimo orientaciją įtrauks visuomenės ir aplinkos poreikius.. priimti tokius sprendimus ir veiksmus. nevieninga terminologija. t. apima tiek aplinkosauginius. tiek darnaus vystymosi koncepcijas į darnaus vystymosi strateginio valdymo matmenis per dalyvavimo principo įgyvendinimą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros apžvalga ir strateginio planavimo metodikos analizė. Tokia apibrėžimo koncepcija dominuoja ES politiniuose dokumentuose bei populiariojoje literatūroje apie įmonių socialinę atsakomybę. sustainable development strategy). įmonių socialinės atsakomybės sąvokos pradininkas. todėl iš organizacijų yra tikimasi. Akademinės diskusijos dėl įmonių socialinės atsakomybės prasidėjo apie 1950-uosius metus. bendruomenė. ypatingai besivystančiose šalyse šiame straipsnyje yra nuosekliai nagrinėjama įmonių socialinės atsakomybės ir įmonės tvarumo koncepcijos. Įmonių socialinė atsakomybė gali paveikti įmonės pardavimus. kas. kad evoliucija nuo proceso valdomų iki rinkos valdomų darnumo strategijų atspindi strateginę evoliuciją nuo aplinkos teršimo iki darnaus produkto gyvavimo ciklo sukūrimo.

P.y. 3) korporacinės elgsenos rezultatus nuo socialinių politikų ir programų iki socialinio poveikio [6]. ir jie gali leisti įmonės lėšas tik taip. Dauguma įmonių socialinės atsakomybės kritikos gali būti skirstoma į dvi kategorijas: „įmonių socialinė atsakomybė kaip blogas kapitalizmas“ ir „silpna įmonių socialinė atsakomybė yra blogas vystymasis“. b. Kiek vėliau A. Caroll šį modelį koregavo ir 1990-aisiais šis modelis buvo labiau sistemiškai adaptuotas. Nors A. ‘sound investment theory’) rinka reaguoja į įmonės veiksmus ir socialiai atsakingą elgseną. kad įmonių socialinė atsakomybė gali būti įgyvendinama įvairiausiomis formomis. Mintzberg [20] tvirtino. Caroll [6] savo moksliniuose darbuose nagrinėja įmonės socialinį efektyvumą trijų dimensijų aspektais. kad pagrindinė įmonių atsakomybės paskirtis yra didinti finansinę grąžą akcininkams. ir turi būti nubrėžta aiški linija tarp valstybės. kuri atitinka įmonės strateginius tikslus. Lantos požiūriu. teisinę. o etiška įmonių socialinė atsakomybė turi minimalų poveikį. altruistinę ir strateginę. viešą atsakomybę organizaciniame lygmenyje ir vadybinį diskretiškumą individualiame lygmenyje. kurie veikia kaip jų atstovai / agentai. todėl tik strateginė įmonių socialinė atsakomybė gali būti naudinga tiek verslui. Corporate Social Performance). kai įmonė nesitiki nieko už savo socialiai atsakingą elgseną todėl. kurio pagrindas yra įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo nauda. o strateginė įmonių socialinė atsakomybė yra apibrėžiama kaip socialinė įmonių veikla. apimančius legitimumą instituciniame lygmenyje.. ‘enlightened self-interest’). Pirmoji kategorija apibrėžia įmonių socialinę atsakomybę kaip akcininkų pinigų švaistymą. ši koncepcija. g. kuri apibrėžia teisinę sistemą. teigdamas. Tačiau pastaruoju atveju pakoreguota ar tikslingai orientuota įmonių socialinė atsakomybė gali būti pozityvi. kai įmonės ją įgyvendina kaip „suvoktą interesą“ (angl. kad įmonių socialinė atsakomybė yra pavojinga koncepcija. kad valdžios atstovai nepriverstų įgyvendinti socialiai atsakingos verslo praktikos per įstatymus. t. Wood [24]. kad verslas ir visuomenė yra labiau persipynę. kaip jiems yra įgaliota. kuri sukelia grėsmę rinkos ekonomikos pagrindams. Pagal šį modelį. Ketvirtoji socialinės atsakomybės įgyvendinimo forma yra glaudžiai susijusi su „suvokto intereso“ teorija. o ne atskiri subjektai. siekiant išvengti susidūrimo su išorine politine įtaka tam. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcija iškėlė iššūkį akcininkų paradigmai. 2) įmonės socialinio atsako (angl. Tačiau pagal visuomeninį modelį teigiama. Mažiau grynesnė ir tyresnė įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo forma yra. Įmonės veikia tik pagal viešą sutarimą – leidimą joms veikti tam. kurių tikisi visuomenė. Tuo metu akademinėje literatūroje pasirodė nauja koncepcija – įmonės socialinis efektyvumas (angl. h. Friedman [13] 1970 m. tiek visuomenei. Etiška įmonių socialinė atsakomybė yra apibrėžiama kaip poreikis įmonėms tapti moraliai atsakingomis už savo veiksmus visuomenėje. Tokia nauda gali būti tiek materiali. kad įmonių vienintelis tikslas yra pelno siekimas. išskiriant įmonės socialinį efektyvumą į: 1) įmonių socialinės atsakomybės principus. yra grindžiama prielaida. A. Altruistinė įmonių socialinė atsakomybė yra rūpinimasis visuomenės interesais nepriklausomai asmeniniu ar organizaciniu lygmeniu. kurie viršija teisinius įpareigojimus ir minėtus etinius lūkesčius. skelbianti. kai ekonominiai ir teisiniai įmonės įsipareigojimai yra papildomi tiek etinių įsipareigojimų. b. kad taip elgtis yra didinga. kad įmonių socialinė atsakomybė yra neišvengiama ir privalomai diegiama tam. Kaip teigė D. altruistinė įmonių socialinė atsakomybė nėra etiška. 7] įmonių socialinę atsakomybę skirsto į ekonominę. P. kurios šioje sistemoje kuria pelną akcininkams. Caroll [6. tačiau pats įgyvendinimas yra grindžiamas. kad užkirsti kelią įmonių savanaudiškumui ir subalansuoti visų suinteresuotojų pusių poreikius. h. tiek ir nemateriali. Mintzberg teigė. Tuo tarpu antroji kategorija apima esamos įmonių socialinės atsakomybės praktikos kritiką ir nepakankamą esamo viešo sektoriaus sistemos palaikymą. todėl visuomenė turi lūkesčių dėl įmonės elgsenos ir rezultatų. Neoklasikiniai ekonomistai teigia. kad konstruktyviai patenkintų visuomenės lūkesčius. nes socialiniai ir aplinkosauginiai klausimai yra už įmonės kompetencijos ribų. corporate social responsiveness) procesus. kurią suformavo M. ir įmonių. b. Lantos [19] tipologizavo įmonės socialinę atsakomybę į etinę. akcininkai skolina savo kapitalą įmonės vadovams. kaip įmonė sugeba prisitaikyti prie kintančios aplinkos – specifinių visuomenės poreikių. g. pagrindinė įmonių socialinės atsakomybės idėja yra ta. Pati gryniausia įgyvendinimo forma yra dėl pačios įmonių socialinės atsakomybės esmės. . kadangi jos yra integrali visuomenės dalis. Pagal šią tikslingo investavimo teoriją (angl. etinę ir filantropinę atsakomybę.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 dinis dėmesys nukrypo į įmonės pajėgumą atsakyti į aplinką. todėl išskiriama trečioji įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo forma kaip tikslinga investicija. kad įmonės yra atsakingos už visuomenę kaip visumą. tiek diskretiškų veiksmų. kad įmonės yra juridiniai subjektai ir todėl tik individai –įmonių vadovai ir darbuotojai – gali nešti atsakomybę už savo veiksmus.

bet taip pat kitoms suinteresuotosioms pusėms.y. t. darbuotojai. Nemažai problemų su suinteresuotųjų pusių teorija glūdi „nebylių“ (angl. tačiau jos nėra įsitraukusios į įmonės sandorius (mainus). nagrinėdamas suinteresuotųjų pusių teoriją pagal suinteresuotųjų pusių identifikavimą ir svarbumą (angl. tiekėjai.105). urgency of the claim on the company). R. E.y. klientai. kai visos įmonės ekonomikoje maksimizuoja bendrą įmonės vertę. kai siekiama interpretuoti įmonės funkciją kartu su moralinėmis ir filosofinėmis gairėmis. tačiau taip pat teigia. vietinės bendruomenės – investicijų į bendruomenę. Carr [5] šioje diskusijoje ir palaiko pelno siekimo požiūrį.y. o ne etinio. ar „nesančių“ (angl. klientai – kokybiškų prekių ir paslaugų sąžiningomis kainomis. Pagrindinis šios . absent) suinteresuotųjų pusių nustatyme. Stakeholder Theory) taip pat žymiai įtakojo įmonių socialinės atsakomybės sąvoką. Pažymėtina. Įmonių socialinė atsakomybė suinteresuotųjų pusių teorijoje: strateginis aspektas Suinteresuotojų pusių teorija (angl. kaip natūrali aplinka. tokiomis sąlygomis sprendimų priėmimas įmonėje primintų parlamentinę asamblėją (p. E. JACobS [16] teigimu. mute) suinteresuotųjų pusių nustatyme. Anot R. kas organizacijos yra atskaitingos ne tik savo akcininkams.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 2. Preston [10] suinteresuotųjų pusių teoriją aiškina trimis būdais: 1) deskriptyviniu/empiriniu aspektu. nepriklausomai nuo to. kai siekiama nustatyti sąsajas ar jų nebuvimą tarp suinteresuotųjų pusių vadybos ir įmonės tikslų siekimo kaip pelningumas. Teigiama. 3) normatyviniu aspektu. kol šis pareikalavimas neįgis galios būti patenkinamas ar aktualizuotas dėl skubumo. Friedman požiūris šiandien taip pat turi daug šalininkų tarp mokslininkų. kurios jaučia įmonės įtaką ar poveikį ir gali paveikti ar daryti įtaką pačiai įmonei. Freeman išplėtotas suinteresuotojų pusių modelis suponuoja. siekiant įmonės tikslų. T. nustatydama teisės aktus. tuo tarpu instrumentiniu aspektu suinteresuotųjų pusių teorija yra traktuojama kaip priemonė siekti įmonės tikslų ir didinti jos akcininkų finansinę gerovę. Normatyvinis ir instrumentinis aspektai yra dvi konfliktuojančios koncepcijos suinteresuotųjų pusių teorijoje. darbuotojai – saugių. nebent jie būtų suvokiami kaip nauda. 2) santykio su įmone legitimumas (angl.t. todėl N. taip pat vyriausybė ir bendruomenė. barry kritikuoja suinteresuotųjų pusių teoriją dėl jos siekio priversti verslo sistemą veikti kaip politinę sistemą (p 552). ko įmo- nės turėtų siekti. suinteresuotoji pusė gali turėti pagrįstą. kad įmonės išteklių panaudojimas visuomeniniams tikslams skatina vadovus prisiimti politinę funkciją. Donaldson ir L. kaip ateities kartos ar galimos aukos. valdžios atstovų ar visuomenės tarpe. t. vienintelis būdas matyti aplinką kaip suinteresuotąją pusę yra per ateities kartų interesus. z. kad socialinė gerovė yra maksimizuojama. kurios turėtų atsispindėti įmonių veikloje ir vadyboje. kuri gali būti gaunama iš suinteresuotųjų pusių. Nors A. power to influence the company). R. kai aiškinama įmonės specifinė charakteristika ir elgsena. 2) instrumentiniu aspektu. Michell. kurios gali būti paliestos.y. kurios suponuoja suinteresuotųjų pusių įtraukimo į įmonės veiklą aktualumą. tačiau tol. K. įstatymų leidėjai – visapusiško teisės aktų laikymosi. todėl nėra esminės įmonių veiklos išlikimui. išskyrė tris pagrindinius suinteresuotųjų pusių požymius: 1) turima galia daryti įtaką įmonei (angl. Pirminės suinteresuotosios pusės yra tos. kad skirtingai nei įmonių socialinė atsakomybė. patenkinanti suinteresuotųjų pusių poreikius. be kurių dalyvavimo įmonė negali toliau veikti: t. Tačiau M. motyvuojančių darbo vietų ir konkurencingų atlyginimų. E. Clarkson [8] tipologija yra labiausiai priimtina daugeliui mokslininkų. kuri suteikia infrastruktūrą ir rinkas. kadangi normatyviniu aspektu suinteresuotųjų pusių teorija yra tikslas. atsižvelgimas į suinteresuotas puses jai yra naudingas. klientų. ar tai būtų įmonė. salience). Akcininkai ir investuotojai siekia optimalios investicijų grąžos. 3) pareikalavimo įmonei skubumas (angl. N. mokesčius ir t. t. Antrinės suinteresuotosios pusės yra tos. ar visuomenė apskritai. t.y. Michell [19]. legitimacy of the relationship with the company). K. tačiau tokie sprendimai yra strateginio pobūdžio. suinteresuotojų pusių teorijos yra daugiau strateginė vadybos koncepcija. o moraliniai tikslai negali būti siekiami pelningumo kaštais. šiandien mokslinėje literatūroje egzistuoja daugelis suinteresuotųjų pusių tipologijų. barry [1] teigia. akcininkai. kuri yra daugiau filosofinė ir moralinė koncepcija. legitymų pareikalavimą įmonei. b.y. M. kad siekianti ilgalaikės plėtros įmonė nesiekia priešiškumo darbuotojų. kurioms suinteresuotosioms pusėms bus teikiamas prioritetas iš įmonės pusės. jis nebus aktualus įmonės vadovui. konkurentų. Tačiau klasikinis M. todėl vertės siekimas turėtų būti įmonės pagrindinė funkcija. todėl jų atstovavimas turi būti įtrauktas į sprendimų priėmimo struktūras. kuri indikuoja perėjimą nuo tradicinės pelno koncepcijos – akcininkų vertės kūrimo – prie suinteresuotojų pusių vertės kūrimo. nes ji išskiria pirmines ir antrines suinteresuotąsias puses. t. šie požymiai lemia.

kurie tampa pavyzdžiu rengiant įmonės kodeksą. yra etikos (elgesio) kodeksai. interesų grupių apimties bei organizacijos. Standartus rengia specialios įstaigos (Tarptautinė standartų organizacija ISo. kurie apima etikos kodeksus. t. gRI yra nepriklausoma organizacija. etikos kodeksas turi būti suderintas su valdymo sistema. suinteresuotųjų pusių teorija taip pat turi laiko aspektą. Valdymo standartai ir sistemos yra įmonių ir kitų organizacijų vidiniai instrumentai. Etikos kodeksas yra formalus dokumentas. kur būsimos kartos ir būsimi investuotojai yra apibrėžiami kaip suinteresuotosios pusės. tačiau pažymėtina. garantuoti geresnę koordinaciją tarp padalinių. veiksmingai identifikuoti ir valdyti socialinę ir aplinkosauginę riziką. išdėstomos įgyvendinimo priemonės ir metodai. Standartai kuriami. sektorių ar geografinių regionų įmonėms ar organizacijoms. Pasaulinė atsiskaitymo iniciatyva General Reporting Initiative GRI siekia plėtoti ir skatinti atsiskaitymą dėl įmonės tvarumo. nustatantis konkrečios įmonės veiklos principus. kurių pagrindu gali būti rengiamos tvarumo ataskaitos (angl. kaip buvo pažymėta. šie instrumentai. Apskaitos procesas šioje srityje siejamas su pagrindinių tokios veiklos rodiklių parengimu. remiantis ilgalaikėmis konsultacijomis su suinteresuotomis pusėmis (vyriausybinėmis organizacijomis. Jie padeda integruoti įmonių socialinę atsakomybę į veiklos strategijas. nustatytų rodiklių. įgyvendinant valdymo sistemą. yra socialiai atsakingas vartojimas. ir kuriame yra išreiškiami atskiri įsipareigojimai įvairiems socialiai atsakingo verslo kriterijams. t. įvedant palyginamuosius rodiklius. nustatant tikslus ir procesus. Įmonės ir organizacijos. Valdymo sistemos padeda pagerinti strateginį įmonės socialinės atsakomybės valdymą. planuoti mokymų poreikį įmonėje. struktūros ir ateities gairių. profsąjungų ir nevyriausybinių organizacijų). taikomi pasauliniu mastu. Vienu iš instrumentų. 3. kad etikos kodeksuose svarbią vietą užima etinių vertybių visuma. Nuo 2002 m. šią iniciatyvą pradėjo Aplinkosaugiškai atsakingos ekonomikos Koalicija (CERES: Coalition for Environmentally Responsible Economies) ir Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa (United Nations Environment Programme UNEP). valdymo standartus ir atskaitomybės standartus. stimuliuojančių socialiai atsakingą verslą. ir įgyvendinimo (veiklos standartai).y. organizuoti racionalesnį informacijos apie įmonės veiklą surinkimą. Suinteresuotojų pusių teorija darnaus vystymosi koncepcijoje suponuoja. apart valdymo instrumentų. turi būti tarpusavyje sistemingai suderinti. kodeksai. Įmonių socialinė atsakomybė: instrumentinis įgyvendinimo aspektas Įmonių socialinės atsakomybės plėtra ypatingai priklauso nuo socialiai atsakingų valdymo instrumentų diegimo įmonėse. socialinių partnerių parengti tarptautiniai ar regioniniai kodeksai. Svarbų vaidmenį ĮSA plėtroje užima atskaitomybės standartai. procesus ir specifikacijas. nustatant principus veikti atsakingai. pritaikytų konkrečiai įmonei. pateikiant procedūrų ir įgyvendinimo etapų paketą. reglamentuojantys procedūras. rengia metines pažangos ataskaitas (Communication on Progress). kad šios ataskaitos yra pritaikytos įvairaus dydžio. leidžiančias valdyti veiklą. todėl dažnai pripažįstami kaip moderniausi valdymo standartai. priimami įmonėse ir organizacijose. priimti suinteresuotų šalių (įmonių. Kiekvienos ataskaitos turinys priklauso nuo ataskaitoje pateiktų klausimų. bet taip pat turi paskaičiuoti savo veiksmus į ateitį. socialiniai partneriai). parengti organizacijų. Sustainability Reports). kuris yra labai svarbi socialiai atsakingo verslo įgyvendi- . pažymėtina.y. padedančius įvertinti pažangą. o valdymo sistemos – integruoti vertinimo ar atsiskaitymo sistemas ir mechanizmus. kuriuo reikia sekti. transformuoja verslo įmones harmoningos ir socialiai atsakingos plėtros link. aplinkosauginius ir socialinius įmonių veiklos aspektus. nurodomas bendradarbiavimas su suinteresuotomis pusėmis. 1997 m.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai teorijos tikslas yra padėti korporacijoms sustiprinti ryšius su išorinėmis grupėmis tokiu būdu. be to. atskaitomybės tvarką ir kriterijus. Kodeksų gali būti įvairių. kad darnus verslo valdymas yra pačios įmonės interesų labui. prisijungusios prie Global Compact pasaulinio susitarimo. kuriuos sudaro veiklos vertinimas ir atsiskaitymas. Valdymo sistemų standartai pateikia įmonei modelį. Dėl to įmonės negali pateisinti trumpalaikių tikslų. apimančios ekonominius. kuri atsiskaito. Pažymėtina. kurių realizavimas įmonių veikloje užtikrina socialiai atsakingą verslą. pavyzdiniai kodeksai. šiuo metu vis labiau populiarėja tendencija ataskaitų metodologijas vienodinti. kurie skiria pagrindinį dėmesį proceso tipui. sistemingai įtraukti interesų grupes. Išskiriami proceso standartai. kuris sustiprintų konkurencinį pranašumą. verslo asociacijoms. vyriausybiniai ar tarpvyriausybiniai kodeksai. parengti tarptautinėse organizacijose. Antras ĮSA plėtojimo būdas. patariamoji Taryba „Tarptautinė socialinė atsakomybė“ Social Accountability International). pateikiant rodiklius ir vertinimo metodologijas. tikslų. specialūs tam tikro sektoriaus kodeksai.

grindžiami ekonomikos. t. Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje darnus vystymasis suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių. įmonių socialinės atsakomybės. turėdama savitą specifiką ir prioritetus. aplinkosauginiais ir etikos reikalavimais. visuomenės raidą ir aplinkos apsaugą bei jų tarpusavio sąveiką.y. Tačiau pažymėtina. 4. „neoklasikinis ūkio modelis yra grindžiamas maitinamosios vertės tekėjimu ratu. sąvokos yra veikiau ne atskiros koncepcijos. apimanti paslaugų/prekių pardavimo. t. prasidedančius žemos entropijos gamtos išteklių išgavimu iš gamtos. Mokslinės literatūros apžvalga taip pat indikuoja. patvirtino Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją. Kaip darnus vystymasis įmonių socialinė atsakomybė yra plati. 1992 m. kuris reiškia tokį investicijų portfelio valdymą. taigi. Tvarumo indeksai kaip Dow Jones Sustainability Index. Sustainable Development) etimologine prasme yra lotyniškos kilmės nuo žodžio „sustenere“. o suinteresuotųjų pusių teorija – verslo strateginius argumentus. Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje šalys narės įsipareigojo laikytis Darbotvarkės 21. nes kiekviena šalis. ES darnaus vystymosi strategija). Todėl darnus vystymasis reikalauja itin daug pastangų. t. Darnus vystymasis nurodo bendrų visuomenės tikslų apimtį. priimti nacionalines darnaus vystymosi strategijas. kodėl įmonės turėtų siekti darnaus vystymosi tikslų. susijusį su prekės ar paslaugos pagaminimu. socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tarpusavio priklausomybe. siekimą išgyventi. baltijos jūros regiono (baltija 21) strateginiuose dokumentuose. Darnaus vystymosi principai. todėl ši tendencija lėmė įmonės tvarumo sąvokos atsiradimą. t. ekonomika kaip uždaras gamybos – vartojimo ciklas. bet finansiniai tikslai suderinami su socialiniais. reikalaujanti sistemiško.y. Tačiau šiuose procesuose taip pat akcentuojamas lankstumo principas. siekiant įdiegti struktūrinius pakeitimus ekonominėse. Prekių žymėjimas yra instrumentas. kurioje numatyti įvairios trukmės tikslai. o tarpusavyje sąveikaujančios. uždaviniai ir įgyvendinimo priemo- nės. ką ji apima. Tačiau šios paradigmos kritika siejasi ne su tuo. o su tuo. Todėl evoliucija nuo strateginio valdymo iki darnaus vystymosi strateginio valdymo prasideda nuo paradigmos . kad darnus vystymasis pats nenurodo argumentų. holistinio požiūrio į ekonomikos. neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų. šios paradigmos esminė ašis yra ekonomikos suvokimas uždarame rate. Darnus vystymasis savo prigimtimi yra integrali koncepcija. Esama strateginio valdymo paradigma yra grindžiama neoklasikine ekonomikos prielaida. Kaip teigė R. suinteresuotojų pusių teorijos ir įmonės atskaitomybės teorijos. darnaus vystymosi. kad ekonomika yra uždara sistema platesnių socialinių ir ekologinių sistemų atžvilgiu. Įmonės yra vis labiau spaudžiamos pademonstruoti. kurios sukurtų ir subalansuotų įvairių sektorių ekonomines. FTSE4. ir juo siekiama įtakoti vartotojo pirkimo sprendimą. Darnaus vystymosi strateginis valdymas taip pat išsiskiria savo specifika. todėl ši funkcija yra plėtojama įmonių socialinės atsakomybės ir suinteresuotųjų pusių teorijose. kai siekiama ne tik jo finansinio efektyvumo. dialektinė koncepcija. kodėl reikia siekti darnaus vystymosi tikslų. LR Vyriausybė 2003 m. socialines ir aplinkosaugines politikas ir planus. šioje darbotvarkėje taip pat yra pažymima. Johanesburgo įgyvendinimo planas. the Domini 400 Social Index. sudarantis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms. įmonių socialinė atsakomybė – etinius argumentus. kodėl įmonės turėtų taip elgtis. socialinėse ir aplinkosauginėse struktūrose. ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų. kurie yra vykdomi šalyje. kuris nurodo kokį nors veiksnį ar požymį.y. Europos Sąjungos (Lisabonos strategija. reklamavimo ir žymėjimo būdus.y. čiegis [9]. Įmonių socialinė atsakomybė ir įmonės tvarumas vis plačiau susiejamos su globaliais darnaus vystymosi prioritetais. įvertinant jų energijos ir materijos srautų pavyzdžius. yra įvardyti įvairių lygmenų strateginiuose dokumentuose: Jungtinių Tautų (Darbotvarkė 21. kad įmonės tvarumo koncepcija skolinasi elementus iš keturių jau išplėtotų koncepcijų. ir pasibaigiančius aukštos entropijos atliekų išmetimu į aplinką“. Tūkstantmečio plėtros tikslai). pardavimu ar reklamavimu. kuriame ištekliai yra panaudojami produktų sukūrimui. nusistato sau aktualius sprendimo būdus. Trečias ĮSA plėtojimo būdas yra socialiai atsakingas investavimas. kaip jos prisideda prie darnaus vystymosi tikslų. Ethibel Sustainability Index sukurti siekiant parodyti ir palyginti socialiai atsakingų įmonių investicijas į darnią plėtrą. reiškiančio „pastangas išvengti nuopolio“. ką ignoruoja – izoliaciją ir nepriklausomumą nuo socialinės sistemos ir ekosistemos. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai nimo ir skatinimo instrumentų grupė. Darnaus vystymosi strateginis valdymas ir įmonės tvarumas Terminas „darnus vystymasis“ (angl. bendrąją prasme įmonių socialinė atsakomybė apima verslo vaidmenį visuomenėje. kad būtina užtikrinti socialiai atsakingą ekonominę plėtrą ateinančių kartų labui. Iš tiesų visos ekonominės sistemos fundamentaliai yra linijinės bei vienos krypties.

Darnus strateginis valdymas ir suinteresuotųjų pusių teorija: dalyvavimo principo įgyvendinimas Terminas „dalyvavimas“ yra tiesiogiai susijęs su suinteresuotųjų pusių teorija ir yra integrali darnaus vystymosi dalis. atskirų pavienių iniciatyvų ir išskirtinio iš viršaus į apačią metodo taikymo. Stead ir J. dalyvavimas yra procesas. sukuria tinkamus komunikacijos pajėgumus. Efektyvios darnaus vystymosi strategijos turi keletą esminių bruožų. g. Schmidt [23]. kurios sistemingai ir nuosekliai gerina patį valdymą ir operatyviai reaguoja į išorės veiksnius. kad sukurti bendrą viziją bei darbotvarkę. per kurį suinteresuotosios pusės įtakoja ir dalijasi įtaka dėl sprendimų priėmimo darnaus vystymosi kontekste. Saul s energija Ekosistema Visuomen Gamyba Žemiškieji resursai Organizacija Atliekos Individas Vartotojas Suvartojimas Visuomen Ekosistema 1 lentelė: Darnaus vystymosi ekonominio suvokimo modelis (pagal W. tarpsektorinių ir dalyvaujamųjų institucijų kūrimui. Maksimalus dalyvavimas yra būtinas ne tik dėl pačio valdymo demokratizavimo. pamažu alternatyvinis požiūris į ekonomiką kristalizavosi į „sudėtingą gamtinių ekologinių sistemų. kadangi valdymo metu turi būti sukurtos adaptyvios sistemos. kurie laiduoja jų įgyvendinimo sėkmę: ilgalaikės vizijos ir prioritetų nustatymas. socio-efficiency). konvergencija tarp esamų planavimo sistemų. įmonės socialinio kapitalo kaip natūralaus kapitalo koncepcija yra apibūdinama pagal jos nepakeičiamumą. kad ne tik valstybė yra atsakinga už darnaus vystymosi rezultatus. t. Suinteresuotųjų pusių teorijoje. bet taip pat visa visuomenė ir privatus sektorius. ekonominių organizacijų ir žmonių bendruomenių sąveiką“. Anot R. tiek privataus sektoriaus aspiracijas ir pajėgumus tam. kad išvengti persipynimo ir netikslingo lėšų paskirstymo. tiek įmonės žmogiškąjį kapitalą. h. Dalyvavimo principas darnaus vystymosi kontekste apima trijų sektorių integralumo sąvoką: viešo sektoriaus. Efektyvi darnaus vystymosi strategija susieja tiek vyriausybės. dalyvavimas priklauso nuo valdžios įgaliojimo veikti suinteresuotosioms pusėms nustatytose parametruose (2 lentelė). strateginiais. čiegio [9]. G. išteklių sumažinimą. Stead [22] teigė. skatinant viso įgyvendinimo stebėseną ir sistemingą mokymąsi. ši vertybinė grandis taip pat apima tiek bendruomenės socialinį kapitalą. E. Prastenės darnaus vystymosi strategijos pasižymi nesuderinamumu tarp esamų politikų ir vykdomų valstybės programų. ekologinės gamybos modeliavimą. privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės. 5.. kas skatina įmones stiprinti socialinį veiksmingumą (angl.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai keitimosi. nacionalinis įsipareigojimas nustatytiems prioritetams ir tinkamas suinteresuotųjų pusių dalyvavimas. Tannenbaum ir W. anot R.y. Pažymėtina. . todėl šis suvokimas iš suinteresuotųjų pusių perspektyvos yra vadinamas socialiniu efektyvumu (angl.y. nustatyti aiškūs mechanizmai ir modeliai jų dalyvavimui. kurios atsiranda dėl suinteresuotųjų pusių nesupratimo ar žinių trūkumo. kaip transformavimosi tarp bendro sąryšio su ekonomine. Toks valdymas skatina visuomenės opiniją.t. bet ir ekologinį efektyvumą. skatina analitinius procesus. Stead [22] W. Darnaus vystymosi strateginiame valdyme ypatinga reikšmė tenka koordinavimo bei integravimo sistemos sukūrimui. o atliekos tarnauja kaip įeiga į kitus biologinius ir/ar industrinius ciklus. kad efektyvus valdymas sektorinį planavimą dažnai pakeičia integraliu planavimu. Darbotvarkė 21 skatina maksimalų galimą dalyvavimą. kartu apimant daugybę vidinių ir išorinių tinklų ir santykių. t. E. tiek pilietinės visuomenės. Darnaus vystymosi strateginiame valdyme didelės reikšmės sulaukia inovatyvūs tiek mąstymo. bet ir dėl praktinių priežasčių. struktūriniais ir operaciniais procesais. kaip taktiškai ir progresyviai jos siekti. kai ekologinės vertės grandis yra sukuriama taip. visuomenine ir natūralia aplinka (1 lentelė). perdirbimą ir t. Stead ir J. tiek veiklos metodai. kad sistema funkcionuoja atnaujinamos energijos ar resursų pagrindu. Pokyčiai apima ne tik ekologinį efektyvumą. kad darnus strateginis valdymas yra susijęs su vidiniai kognityviais. t. Tačiau šių sektorių vaidmenys turi būti kuo aiškiau apibrėžti.y. be to. centralizuoto ir decentralizuoto valdymo paskirstymo tam. socio-effectiveness). įgyvendinant darnaus vystymosi uždavinius. taršos prevenciją.

 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Lyderyst . ĮGYVENDINIMAS 3 lentelė. bendruomenių lygmeniu – įmonių. kurios centras– vyriausyb Lyderyst . veikiančių konkrečiame regiono rajone. debatus įvairiais su strategija susijusiais klausimais. Schmidt [23]) S.STEB SENA. Toks dalyvavimo mechanizmo sukūrimas skatintų privataus verslo įtraukimą į darnaus vystymosi strategijos darbotvarkę bei suteiktų aiškesnes gaires įmonei plėtoti socialinę atsakomybę. toks dalyvavimas skatina suinteresuotųjų pusių konsensuso priėjimą. veiksmųsuderinimas. nacionalinis lygmuo – įmonių. Suinteresuotųjų pusių dalyvavimo privalumai yra daugialypiai. kurie gali būt i keičiami Vyriausyb pristato problemas. bendrai priimtinų standartų diegimą ir bendrą įsipareigojimą. LYDERYST DV klausimų įvertinimas irdebatai d l prioritetų DV strategijos rezultatų monitoringas Konsensusas d l vizijos ir prioritetinių tikslų Dalyvavimas. horizontalus dalyvavimas apima sąveiką tarp sektorinių interesų grupių. H. kadangi suinteresuotosios pusės gali aiškiai stebėti vyriausybės darbotvarkę darnaus vystymosi darbotvarkės klausimais. Kuo didesnis vertikalus dalyvavimas. PLANAVIMAS DV strategijos monitoringo mechanizmai Įgaliojimų delegavimas ir paj gumų sukūrimas DV strategijos pl tojimas. tuo tarpu vertikalus dalyvavimas apima sprendimų priėmimo hierarchiją nuo tarptautinio. veikiančių konkrečiame regione. gauna pasiūlymus. geresnę komunikaciją tarp suinteresuotųjų pusių bei tarpusavio švietimą. dalyvavimas šiame etape skatina politinį patikimumą. bei politinį skaidrumą. leidžia suint. nuo daugumos atstovavimo iki mažumos atstovavimo. pus ms funkcionuoti nepriklausomai nustatytuose parametruose 2 lentelė. M. veikiančiu nacionaliniu mastu. kontrol 3.nustato parametrus ir prašo suinter. . Jeigu dalyvavimo mechanizmas veikia strategijos įgyvendinime ir monitoringe. dalyvavimas skatina bendrą strategijos suvokimą ir nuomonių sklaidą. kad strategija nėra vien biurokratinis reiškinys. kurios centras– suinteresuotosios pus s Vyriausyb s kompetencijos sfera Laisv s sfera suinteresuotosioms pus ms Vyriausyb priima sprendimus ir juos paskelbia Vyriausyb „parduoda“ sprendimus Vyriausyb pristato id jas ir laukia klausimų Vyriausyb pristato preliminarius sprendimus. be to. turinčių įtaką konkrečiai bendruomenei. Tannenbaum ir W. regioninis lygmuo – įmonių. tai 1. Veiksmų planai ir investicijos į DV 4. bass [2] išskiria horizontalų ir vertikalų dalyvavimą. Jeigu dalyvavimo mechanizmas veikia strategijos politikos formavimo ir planavimo etape. rajono lygmeniu – įmonių. tuo geresnis strategijos suvokimas tarp visų suinteresuotųjų pusių ir jos palaikymas. priklausomai nuo to. Sąsajoje su privačiu sektoriumi ir sklaida dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo. komunikacija. Jei tai yra informavimo apie strategiją etapas ir jos analizė. siekiamų tikslų realijų suvokimą. pusių priimti sprendimus Vyr. 2. suponuojantį. priima sprendimus Vyr. konfliktų sprendimą. nacionalinio lygmens iki vietinio. Dalyvavimo principas darnaus vystymosi strateginiame valdyme. Suinteresuotųjų pusių dalyvavimas (pagal R. J. tarptautinis lygmuo turėtų apimti tarptautinių korporacijų dalyvavimą. kokiame strategijos etape yra įgyvendinamas dalyvavimo principas ir kuriamas mechanizmas jam įgyvendinti.

Darnaus vystymosi strateginiame valdyme turėtų būti kuriamas įmonių orientacijos mechanizmas. t. kaip dalyviai yra įtraukiami ir koks gaunamas atsakas (4 lentelė). mažesnės konfliktų galimybės ir mažesni suinteresuotųjų pusių lūkesčiai. platus suinteresuotųjų pusių suvokimas apie strategijos įgyvendinimą. tokie. ties kuriais įmonės turėtų koncentruotis: aplinkosauginius socialinius ir ekonominius. 5. M. 4. Dalyvaujama analizėje ir darbotvarkės nustatyme per daugiaformates suinteresuotųjų pusių grupes (angl. kurie skatintų darnumo principų įgyvendinimą ir standartų skirtingiems sektoriams parengimą. Tačiau pažymėtina. tačiau daug ryškesni trūkumai. Tiek privataus sektoriaus. Tačiau pažymėtina. J. 6. pavyzdžiui. socialinių ir aplinkosauginių sąlygų gerinimo. M. kad darnus vystymasis suteikia bendrą visuomeninį tikslą bendrai tiek įmonėms. J. Aukšto ir žemo dalyvavimo dinamika taip pat turi tiek savų privalumų. tiek vyriausybėms. Ar gali viešasis sektorius padidinti privačių įmonių visuomeninį vaidmenį ir skatinti įmonės socialinę atsakomybę. orientuojantį verslą link darnaus vystymosi ir jo prioritetinių krypčių. apskrito stalo diskusijas ar specialias komisijas. bass [2] išskyrė daugiafunkcinius dalyvavimo lygmenis. sudėtingesnis strategijos valdymas. 4 lentelė. griežtesnis centralizuotas valdymas ir aiškių krypčių nustatymas. kurie yra subalansuoti su įstatyminiais ir fiskaliniais instrumentais. kad atspindėtų daugumos nuomonę. Minėti strateginiai procesai turi būti kuriami taip. Aukšto dalyvavimo mechanizmo trūkumai yra didesni kaštai. parlamentinius ar panašaus masto komitetus ar konfliktų tarpininkavimą. Privataus sektoriaus įsitraukimas yra produktyvesnis. multi-stakeholder groups). kuri apimtų gero valdymo mechanizmą. didesni suinteresuotųjų pusių lūkesčiai.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai skatina efektyvesnę išteklių ir pajėgumų mobilizaciją. kurioje konkurencija galima ne tik dėl žemiausių produktų kainų. Bass [2]) Siekiant efektyviai įtraukti privatų sektorių į darnaus vystymosi strategijos valdymą. Privatus sektorius veikia konkurencingoje aplinkoje. 1. dalyvavimo principas turėtų būti įgyvendinamas visuose strategijos etapuose (3 lentelė). jie tobulinami. analizuojami. tiek trūkumų. tai valstybė turėtų taip pat turėti motyvus ištirti įmonių motyvacijos faktorius ir sukurti įgalinančią aplinką įmonių socialinės atsakomybės plėtrai. laipsniškai plėtojami esantys ar naujai sukurti dalyvavimo mechanizmai. 2. kaip įrankį siekti darnaus vystymosi tikslų? Ar gali viešoji politika. kad darnaus vystymosi . tačiau privalumai yra žymiai platesni. todėl be efektyvaus visų suinteresuotųjų pusių įtraukimo mechanizmo darnaus vystymosi strategija praranda savo gyvybingumą ir sėkmingą įgyvendinimą. kurie skatintų įmones siekti darnaus vystymosi tikslų. stipresnis sąryšis su realijomis. Dalyviai tiesiogiai įtraukiami į galutinį sprendimų priėmimą dėl politikos. geresnis informacinis aprūpinimas. kuris aiškiai nustatytų veiklos prioritetus. žemo dalyvavimo mechanizmo privalumai yra mažesni kaštai. 3. t. galimus pajėgumus ir suvaržymus. kai strategijos procesas yra atviras savanoriškiems instrumentams. didesnės laiko sąnaudos. Dalyviai yra konsultuojami per darbo grupes ar susitikimus kartu aptarti vykdomą politiką. gauna informaciją iš valdžios viešųjų ryšių iniciatyvų ar atviros duomenų bazės. būtinas dialogas dėl veiksnių. S. tiek pilietinėms visuomenėms. Dalyvaujama siekiant konsensuso dėl pagrindinių strategijos elementų per nacionalinio lygmens apskrito stalo diskusijas. didesnis suinteresuotųjų pusių įsipareigojimas įgyvendinti strategijos tikslus. siekiant sukurti iš tiesų realų įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi tikslų. kaip darnaus vystymosi strategijos valdymo metu bus išaiškinta šių suinteresuotųjų pusių motyvacija ir galimos paskatos dalyvauti strategijos įgyvendinime. Pažymėtina. Dalyviai klausosi ir suteikia informaciją per visuomenės nuomonės tyrimus.y.t. kad siekiant efektyvaus strategijos įgyvendinimo. Dalyvavimo lygmenys politikos procesuose (pagal S. skatinanti įmonių socialinę atsakomybę. priklausomai nuo to. mažiau valdžios įtakos. strategijos formavimo ar jos elementų. todėl pagrindinis uždavinys yra sukurti tokią aplinką. kaip ribotas suinteresuotųjų pusių suvokimas apie strategiją ir silpnas įsipareigojimas ją įgyvendinti. bet ir dėl ekonominių. tiek pilietinės visuomenės įsipareigojimas priklausys nuo to. Dalyviai tik klausosi.y. Dalyvavimo mechanizmo kūrimas darnaus vystymosi strateginiame valdyme turi būti laipsniškas. šiuose procesuose turi būti kuriami plačiaformačiai suinteresuotųjų pusių įtraukimo modeliai. trūkstamos informacijos neįtraukimas į strategijos darbotvarkę. diskusijas žiniasklaidoje ir t. platesnius tinklus įgyvendinimui ir monitoringui. turėti teigiamą koreliaciją su darnaus vystymosi tikslais? Jeigu verslo sektorius galėtų būti motyvuotas prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų.

22. Michell. Kaip pažymėjo b. p. 7. 1983. 1995. 18. 20. 1984. pati sudėtingiausia valdymo forma yra pastangos palengvinti skirtingų institucinių sistemų tarpusavio supratimą ir koevoliuciją (angl. 17. A Three–Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance // Academy of Management Review 4(4). Wood. Nr. M. co-evolution) tam. The Stakeholder Concept of Corporate Control Is Illogical and Impractical // The Independent Review.E. A.K. 12. Fox. Is business bluffing Ethical // harvard business Review. 21. hart.. Nr.2o. p. Nr. blowfield.Pretty. 19. Išvados 1. M. R. Carr.. The case for corporate social responsibility // The Journal of business Strategy. 2004. b. 2005. A.143 – 153. 168–170. Pretty. Jacobs. N.25–28. b. M. 39–48. Nr. 7.1. Preston L. Friedman. Vol 18. 8. E. 497–505. 16. kurios taikymas – dalyvavimo principo įgyvendinimas visuose darnaus vystymosi strategijos etapuose per efektyvų dalyvavimo mechanizmą – padeda vieningai ir sistemingai orientuoti privataus sektoriaus veiklą link darnaus vystymosi prioritetų.122– 126. Vol 20. The social responsibility of business is to increase its profits // New york Times Nr. 2. A. 6. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai būdai išsivysčiusioms ir besivystančioms valstybėms yra skirtingi. tikslingai integruota į darnaus vystymosi strateginio valdymo matmenis. 1998. International Institute for Environment 3. M.32–33.92–117. b. S. 30–31. Participation in Strategies for Sustainable Development // Environmental Planning Issues. 1970. g.22. boston: Pitman. Strategic management: A stakeholder approach. p.J. 65 – 91. 1991. Nr. Singapūras: Mcgraw–hill. taikant skirtingus viešos politikos instrumentus ir skatinančias priemones.6.4. Lantos. svarbu atpažinti. 5.The Staekholder Theory of the Corporation: Concepts. 9. Setting New Agendas – Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World // International Affairs. 13. Siekiant efektyviai įgyvendinti darnaus vystymosi strategiją. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts // Academy of Management Review. Wellington: New zealand business Roundtable. p. Friedman. skatinančią įmones veikti atsakingai. p. Tokią prielaidą suponuoja suinteresuotųjų pusių teorija. 81(3). kad apsaugoti sutartus visuomeninius tikslus. Vol. p.b.1. p. J. J The Sustainable Intensification of Agriculture: Making the most of the Land // The Land. Frynas J. 853 – 886. lyčių nelygybė. Vol. The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development. o išsivysčiusios valstybės daugiausiai susiduria su per daug intensyvaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo problemomis. 14. uNESCo: blackwell Publishers. M.. 1968. 1995. p.Corporate social responsibility and development: In quest of an agenda // Development (Society for international development). R. Evidence and Implications // Acadamy of Management Review. Dalal–Clayton. 4 (2). 4. The Environment as Stakeholder // business Strategy Review. M. p. kad apsaugoti sutartus visuomeninius tikslus. didina darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo efektyvumą. 2001. 1997. Misguided Virtue. 499–513.E. netobula švietimo. 2001. 2002. The boundaries of strategic corporate social responsibility // Journal of Consumer Marketing. kur verslo veikla yra suderinta su vystymosi tikslais. būtina sukurti tinkamą įgalinančią aplinką valstybiniu mastu. Fox [11].4. D. 1997. KaunaS: Naujasis lankas. p 595 – 630. D. Nr. p. The Social Responsibility of business is to Increase its Profits.541–544. Vol 46. Jessop [17]. False Notions of Corporate Social Responsibility. g. 1995. 1979. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcija. 11.246 – 251. medicinos sistema. rugsėjo 13 d. Capitalism at the crossroads: a pioneering roadmap to responsible corporate growth. Mintzberg. h. D. Vol. henderson. R. A Stakehoder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performace // Acadamy of Management Review. ir aiškų dalyvavimo mechanizmą. lengvinantį dviejų atskirų sistemų – privataus ir viešo sektoriaus – tarpusavio supratimą ir koevoliuciją tam. Agle. 10. Nr 2.. opiausios besivystančių valstybių problemos – labai spartus gyventojų skaičiaus didėjimas. Donalson T.b. J. 6. p. 1998. Freeman. b.2. p. New Jersey: Wharton. Vol. p 3 – 15. Carroll. 2. barry. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders // business horizons. T. Carroll. 15. and Development. Tolydžios ekonominės plėtros alternatyvios teorijos. bass. . ir. Nr.1. S. čiegis. 2002. Clarkson. 34(4). skurdas. Jessop. London.z. Vol. sukurti šį suderinamumą – įgalinančią aplinką pagal darnaus vystymosi prioritetus.R. Literatūra: 1. Kaip pažymėjo T. p. P. 2005.

E.h. 24. ethical or strategic grounds.15–31. Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory in Strategic Managment of Sustainable Development gIEDRė bRAzDAuSKAITė Summary In academic literature and business environment there are numerous concepts and definitions referring to more humane. Vol. 4. Kovas – balandis. . Tannenbaum. The article introduces arguments that strategic integration of corporate social responsibility concept into strategic management of sustainable development may highly affect the success of sustainable development strategies. but also includes environmental and societal concerns. D. how to Choose a Leadership Pattern // harvard business Review. Can humankind change the economic myth? Paradigm shifts necessary for ecologically sustainable business // Journal of organizational Change Management. 16.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Nr. 691–718. it is argued that if the companies are strategically orientated at national level their activities may have a strategic impact on sustainable development outcomes. W. Vol. 1994.1958.g. Keywords: corporate social responsibility. strategic management. This assumption is grounded on the basis of Stakeholder Theory which bridges both the notions of Corporate Social Responsibility and Sustainable development and provides basis to analyse the implementation of participation principle crucial for effective strategic development for its micro–macro dynamic efficiency. ethical and transparent business existence. 45–64. The role of Corporate Social Responsibility has the major impact since the concept accounts not only for profitability and company value maximisation. Stead. 23. W. It should be noted that such an ideology or practice of a company has a direct impact on sustainable development priorities. whether its decision–making basis is on altruistic. J. 1997. p.1.1. 25. Stead. p. Corporate Social Performance Revisited // Academy of Management Review. sustainable development. p.. Wood. Moreover. 7 Nr. R and Schmidt. 1991.4.

Tokio pobūdžio padariniams likviduoti įmonėms prireikia daug papildomų materialinių išteklių ir pastangų. ignoruodami savo darbuotojų ar klientų socialinius bei aplinkosauginius interesus. verslo ir mokslo organizacijų bendradarbiavimui identifikuojant tinkamiausias darnių industrinių zonų koordinates ir pateikiančias aukštas argumentacijas industrinių zonų „apgyvendinimui“ įvairaus pobūdžio įmonėmis. Darnių industrinių zonų kūrimosi skatinimas tiksliai identifikuotuose nedarniausiose Šiaulių miesto dalyse sudarytų harmoningą industrinių zonų tinklą. industrinės zonos preferencijos. siekiant optimalios šiaulių miesto konkurencinės pozicijos bei leidžiantys maksimaliai didinti bei veiksmingai išnaudoti miesto ekonominį potencialą. šiaulių apskrities viršininko administracija. kuris atliktų tikslingą nedarnių miesto plotų sudarninimo funkciją bei prisidėtų prie bendro miesto konkurencingumo augimo. sėkmingai parengė informacinę studiją „Industriniai arealai šiaulių apskrityje“. socialinio vystymosi dimensija. industrinė zona. kaip variklis regioninei plėtrai baltijos jūros regione“ (SEbco). LT–76285 šiauliai Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje industrinėms zonoms skiriamas pakankamai didelis dėmesys. kurioje yra pagrįstai identifikuojamos industrinės zonos kiekvienoje šiaulių apskrities savivaldybės teritorijoje [22]. šiame straipsnyje pateikta darnių industrinių . aplinkosauginio vystymosi dimensija. Įvadas Sparčiais tempais besiplėtojanti įvairių Lietuvos ūkio subjektų industrinė veikla sudaro palankią inovacinę terpę įvairaus ekonominio pobūdžio veiklos realizacijai. Darnių industrinių zonų kūrimosi skatinimas tiksliai identifikuotose nedarniausiose miesto dalyse sudarytų harmoningą industrinių zonų tinklą. kad šiame straipsnyje pateikta tyrimo metodologija sudarys prielaidas kryptingesniam Šiaulių miesto savivaldybės. Tikėtina. kurie yra labai svarbūs veiksniai. Siekiant užkirsti kelią aukščiau išvardintų problemų atsiradimui. kuris atliktų tikslingą nedarnių miesto plotų „sudarninimo“ funkciją bei prisidėtų prie bendro miesto konkurencingumo augimo. Industrinių zonų kūrimosi procesas šiaulių apskrityje įgauna pagreitį. profesinėmis ligomis ar masiniu klientų nepasitenkinimu produkcija. Vilniaus g. 88. ekonominio vystymosi dimensija. spartus industrinių zonų kūrimosi procesas yra laikomas vienu iš svarbiausių žinių visuomenės koncepcijos įgyvendinimo faktorių. Dažnai šiuolaikiniai industriniai ūkio subjektai savo veiklą ypač sutelkia į ekonominį efektyvumą. vykdydama tarptautinį projektą „Atokių vietovių bei miestų bendradarbiavimo pajėgos.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Darnių industrinių zonų formavimo galimybės Šiaulių mieste KęSTuTIS NAVICKAS šiaulių universitetas. trijų dimensijų rodikliai. Pagrindinės sąvokos: darnus vystymasis. Tokio proceso metu visuose įmonės struktūriniuose lygiuose susidariusios „įtampos“ anksčiau ar vėliau randa natūralius proveržius. Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje industrinėms zonoms skiriamas pakankamai didelis dėmesys. išryškėja inovacinio šiaulių miesto ekonomikos plėtros stimuliavimo ir industrinių ūkio subjektų darnaus valdymo poreikis. spartus industrinių zonų kūrimosi procesas yra laikomas vienu iš svarbiausių žinių visuomenės koncepcijos įgyvendinimo faktorių [19]. kurie pasireiškia žmogiškųjų išteklių nualinimu.

skirta atlyginti produkcijos. turėdamos įvairių nuolaidų. logistikos ir sandorių išlaidas. socialines ir ekonomines preferencijas. Specialioji ekonominės zona. Remiantis tyrimo rezultatais. grafinis tyrimo rezultatų vaizdavimas. • Ekonominė veikla pirmiausiai reguliuojama laisvos rinkos [14]. Verslo zonų idėją pirmasis pasiūlė Didžiosios . procentinis duomenų įvertinimas. aritmetinis vidurkis. Sutinkama ir kitų specialiosios ekonominės zonos apibrėžimų. turinti specialias ekonomines. skirtas skatinti užsienio investicijas. 2. 4. Paprastai tokių zonų tikslas yra užsienio investicijų pritraukimas [10]. Tokios zonos yra įkurtos keliose valstybėse: Kinijos Liaudies Respublikoje. Irane. Industrinė zona dažnai identifikuojama kaip specialioji ekonominė zona (SEz) – tai tam tikro masto geografinė vietovė. Tyrimo uždaviniai: 1. į kurias vietinė valdžia turėtų nukreipti savo politinius–ekonominius interesus. paskirstymas) [6]. nei yra likusioje šalies dalyje. SEz ekonominės charakteristikos apibūdinamos 4 principais: Pirminis tikslas yra pritraukti ir panaudoti užsienio kapitalą. sisteminti reikalingus tyrimui duomenis. pateikti argumentuotas išvadas ir rekomendacijas. Tyrimo tikslas: suformuoti koncepcinį darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimo ir efektyvinimo šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje modelį. • Ekonominės veiklos formos – tai dalinio užsienio kapitalo.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 zonų koordinačių identifikavimo ir efektyvinimo metodologija leidžia nesunkiai įvertinti darnių industrinių zonų kūrimosi galimybes šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. nei įprastiniai šalies ūkio įstatymai. teikiančiomis pirmenybę sąlygomis organizuojamos verslo veiklos (gamyba. čia SEz pasižymi išskirtiniu. bendros partnerystės ir visiškai užsienio šalių valdomos įmonės. Tai speciali zona. Visų pirma. Veikiantys subjektai yra laisvi vykdyti savo interesus nuo valstybės intervencijos [20]. Išanalizuoti mokslinę literatūrą. kurioje specialiomis. 2. Specialioji ekonominė zona (SEz) yra geografinis regionas. teisės aktus industrinių zonų kūrimosi tematika. Kazachstane. Specialioji ekonominė zona (SEz) yra specialus neapmokestinamas anklavas (teritorija). 5. panašiai apibūdinančių industrinės zonos formavimosi ir plėtros procesus. Industrinės zonos samprata Mokslinėje literatūroje sutinkama pačių įvairiausių industrinės zonos apibrėžimų ir sinoniminių išsireiškimų. teikiamos įvairios jų nuolaidos. Trijų dimensijų rodiklių sistemos reikšmingumo koeficientai ir reikšmių aprašas leidžia identifikuoti tinkamiausias industrines zonas šiaulių miesto teritorijoje. Suformuoti šiaulių miesto savivaldybės darnios industrinės zonos tikėtinas aplinkosaugines. Rinkti. tai kitose šalyse steigiamų laisvųjų ekonominių zonų (LEz) atitikmuo [6]. • Tyrimo metodai: tyrimo metu buvo tarpusavyje derinami kokybiniai – kiekybiniai tyrimo metodai: anketa su skaitmenine skale. Sugeneruoti trijų dimensijų rodiklių kontinuumus. 3. socialines ir aplinkosaugines preferencijas. SEz aprūpina aukštos kokybės ir pasaulinio lygio infrastruktūra. Pirminis ir svarbiausias SEz tikslas – pritraukti užsienio investicijas. Tyrimo objektas: darnių industrinių zonų įkūrimo galimybės šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. Filipinuose ir Rusijoje. Išanalizuoti užsienio šalių patirtį industrinių zonų kūrimosi klausimais. ūkinei veiklai pradėti tinkamu. apimant platų ūkio šakų spektrą: pirmiausia nuo gamybos iki prekybos ir finansinių paslaugų nesuvaržytoje verslo aplinkoje. skirtingai taikoma mokesčių sistema. nes: • Laikinai atidėti arba nutraukti normatyviniai ir varžantys veiklą verslo įstatymai. kad užsienio valstybės. Investuotojams suteikiama didesnė tarptautinės prekybos nepriklausomybė. Vykdyti gautų tyrimo duomenų interpretaciją. interviu su savivaldybės specialistais. Lenkijoje. konkuruojant pasauliniu lygiu. tiesiogiai atspindinčias savivaldybės industrinės zonos finansavimo politiką. 6. kuriame priimti ekonominiai įstatymai yra žymiai liberalesni. • gaminama produkcija orientuota į eksportą. Jordanijoje. pradėtų tam tikrą ūkinę veiklą. laisvu ekonominiu reguliavimu. 1. gabenimo. 7. Specialioji ekonominė zona (SEz) yra nustatyta zona (teritorija). Indijoje. Industrinės zonos ištakos Industrinės zonos ištakomis yra laikomos verslo zonos. Apskritai. kapitalą.

Williams D. zhangjiagang laisvosios prekybos zona. 4. Esminiai verslo zonos sėkmės indikatoriai: suteikiamos paskatos. 3. valstybės paskatos. Cochin (Kerala). turinčių specialų ekonominį statusą. vietos paslaugos“ [8]. Specifinių klasterių formavimo iniciatyvos. (1992) „Nagrinėti verslo zonos kintamieji buvo teigiami“ [1]. Industrinių zonų formavimosi ypatumai įvairiose užsienio šalyse Industrinė zona yra viena iš teritorijų. Nanjing aukštų ir naujų technologijų vystymo zona. Apžvelgus mokslinę literatūrą industrinių zonų efektyvumo klausimais bei išnagrinėjus užsienio šalių patirtį. Devintajame dešimtmetyje sparčiai pradėtos kurti verslo zonos ir JAV. kuris parodo. verslo inkubatoriai. Lianyungang ekonominio ir technologinio vystymosi zona. zonos valdymo principai“ [5]. vietos ekonomikos vystymasis. forma. industrinės zonos. kad buvo suformuoti 46 ekonominiai. kad vieni svarbiausių industrinių zonų efektyvumo veiksnių yra: 1. profesionali vadyba. Tokie dariniai buvo vadinami įvairiais vardais: technologiniai parkai. kapitalo prieinamumo. & Cohen I. Mūsų atveju buvo suformuotas toks trijų dimensijų rodiklių kontinuumo kodas: [46–31–23]. b. o tradicinės vystymo programos išlieka svarbesnės“ [2]. Tirunelveli (Tamil Nadu). Wuxi aukštų ir naujų technologijų vystymo zona. zonos paskatos ir valstybės reguliavimo priemonės atlieka mažą vaidmenį verslo sprendimams. Jis siūlė verslo zonas kurti kaip alternatyvas egzistuojančioms britų ekonominio vystymosi strategijoms. (1993) „Verslo plėtrą industrinėje zonoje skatina nemokamų licencijų suteikimas. Falta (West bengal). technologijų ir aplinkos apsaugos industrinis parkas. Nanguneri. lemiantis zonos veiklos sėkmę. aplinkosauginės paskatos. Tyrimo eiga ir rezultatų aptarimas Naujų darnių industrinių zonų koordinačių identifikacija šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gali būti aprašoma trijų dimensijų (ekonominių. Devinto dešimtmečio pradžioje. pavyzdžiui. 1993) „Lemiamą vaidmenį verslo zonos efektyvumui atlieka investicijų pritraukimas ir jų mastas“ [11. Changzhou aukštų ir naujų technologijų vystymo zona. NoIDA (uttar Pradesh). (1990) „gauti rezultatai neparodė. (1990. Redfield & McDonald (1991) „ypatingą reikšmę efektyviai verslo zonos veiklai suteikia gerai parengta ir tinkamai vykdoma zonos vystymo programa“ [12]. . Papke J. (1992) „Sėkmingą verslo zonos veiklą lemia aktyvus verslo organizacijų vaidmuo. yixin mokslo. Kunshan ekonominio ir technologinio vystymosi zona. kapitalinės investicijos. perleistos vietinėms ir šalies institucijoms. kad reikšmingą vaidmenį sėkmingai verslo zonos veiklai atliktų darbo vietų skaičius“ [17]. 31 socialinis ir 23 aplinkosauginiai rodikliai. Chennai (Tamil Nadu). Elling & Sheldon (1991) „Darbuotų personalas – reikšmingiausias kintamasis. Indijoje aptinkamos tokios industrinės zonos: Specialiosios ekonominės zonos: Kandla and Surat (gujarat). Kim C. Dalyvavimas projektinėje veikloje. Seyfried W. pasinaudojant ES struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo mechanizmais. 3. Pateikiame žymiausių industrinių zonų tyrinėtojų tezes: bostic R. (1988) „Didžioji dauguma įmonių neišskyrė mokestinių lengvatų kaip reikšmingiausios priemonės vystant sėkminga zonos veiklą“ [20]. kapitalo įgijimo ir žemės perleidimo. žemės naudojimo.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai britanijos miesto planavimo profesorius Peter hall. Kiekvienoje užsienio šalyje yra aptinkama skirtingų industrinių zonų apibūdinimų. JAV buvo atlikta pakankamai daug empirinių studijų ir tyrimų. pradėjus kurti verslo zonas Didžiojoje britanijoje.9]. Kinijoje egzistuoja industrinės zonos: Suzhou industrinis parkas. Elder A.. šių zonų valdymo problemos. Visakhapatnam (Andhra Pradesh). Įvairios savivaldybės ekonominės. socialinės. Santa Cruz (Mumbai– Maharashtra). perkant žemę ir pan. Nantong ekonominio ir technologinio vystymosi zona. Lenkijoje aptinkama net 14 industrinių zonų [16]. socialinių. Rubin. organizuojant verslą ir investicijų procesą. taikant skirtingus metodus. 2. pastebėta. (1988) „žymių skirtumų tarp zonos ir visos valstijos rodiklių nepastebėta. aplinkosauginių) rodiklių kontinuumu. Sheldon & Elling (1988) „Išskirtinis dėmesys verslo zonos sėkmei pasiekti turėtų būti skiriamas vystymo programai. Suzhou aukštų ir naujų technologijų vystymo zona. jų programose buvo minimos 4 pagrindinės preferencijų rūšys: turto mokesčio. & Richards C. geri viešojo ir privataus sektoriaus santykiai“ [13]. mokestinėms lengvatoms“ [18]. norint įvertinti industrinių zonų efektyvumą.

2. skaičius (tūkst. Reikšmingumo koeficientas Ekonominiai Socialiniai Rodikliu rušis ir kodas Aplinkosauginiai 1 pav.67 9. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pramonėje (Lt).17 7. Socialinės dimensijos rodikliai: Vidutinis metinis gyventojų skaičius (tūkst.67 8.7.67 9 7. 2.17 iki 9. socialinės ir aplinkosauginės dimensijos rodikliai. Dujinių ir skystųjų išmetamų medžiagų kiekis (t). 2.). 10 8. iš viso).14.20. Rodiklių. o aplinkosauginės dimensijos – 3. Vietos verslo įmonių bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis.33 7 6 5 4 3 2 1 0 1.17 7. Visų dimensijų rodiklių reikšmių aprašui rekomenduojame naudotis oficialiomis Statistikos de- 2 pav. siekiantis 9. kuriame galėtų būti steigiama industrinė zona. 3. profesinių mokyklų mokinių skaičius.17.. socialinės ir aplinkosauginės dimensijos rodiklių reikšmingumų rodikliai svyruoja nuo 4.21.33 7. 1. kad dauguma rodiklių yra suformuoti pagrįstai. Tik tada.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimui šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje turėtų būti naudojami trijų dimensijų rodiklių sistemos.).20 rodiklio (darbo jėga) reikšmingumas yra aukščiausias. 1. o tai rodo. Vidutinis metinis gyventojų skaičius (tūkst. km3. 3. Atitinkamai socialinės dimensijos 2.67 7. Veikiančių vidutinių ir mažų įmonių skaičius.20. 1. 3. 2. kurie identifikuoja galimas tranzicinėmis savybėmis pasižyminčias. 3.17. Ekonominės dimensijos rodikliai: bVP dalis sukuriama pramonės sektoriuje (%). skaičius) rodiklio reikšmingumas siekė 7. kurių nereikia valyti.2.83 8. Stulpelinėje diagramoje vizualizuojami ekonominės. pasitelkus identifikuotus visų trijų dimensijų reikšmingiausius rodiklius. Darnios industrinės zonos identifikavimo ir efektyvinimo modelis Šaltinis: sudaryta autoriaus 3. kurių nereikia valyti. 1.5 7.67 8. reikėtų būtinai atsižvelgti į vieną priklausomą kintamąjį – visuotinai priimtino dydžio laisvas valstybinės žemės plotas. 2. .67 balo. kad ekonominės dimensijos 1. Norint tam tikroje teritorinio administracinio vieneto teritorijoje efektyviai identifikuoti tinkamiausias darnias industrines zonas ir pateikti tikslias zonų koordinates.26. Darbo jėga (tūkst.3. reikėtų atlikti trijų dimensijų rodiklių reikšmių aprašą.83 8. Nedarbo lygis savivaldybėje (%).40.33 balus.16. Profesinių mokyklų mokinių skaičius.2. diagrama Šaltinis: sudaryta autoriaus Iš 1 pav. identifikuojančių darnios industrinės zonos pozicionavimo koordinates Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. pateiktos diagramos matyti reikšmingiausi ekonominės.15. Aplinkosauginės dimensijos rodikliai: Saugomų teritorijų plotas savivaldybėje (ha).33 8. bendras išmetamų medžiagų kiekis (t). 2. Kietųjų išmetamų medžiagų kiekis (t). 2. studentų skaičius universitete ir kolegijose) rodiklių reikšmingumas siekė 8. iš viso).67 8.21 (vietos verslo įmonių bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis.67 balo.33. Nuotėkų. Pastebėta.17.20.67 8 7.31. darnios industrinės zonos pozicionavimo koordinates šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.14 (nuotėkų. Studentų skaičius universitetuose ir kolegijose.

• Ekonominės veiklos formos – tai dalinio užsienio kapitalo. Sėkmingas mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimas užtikrina pakankamą įmonės inovacinės veiklos plėtrą. 2. ekonominiu reguliavimu. užsienio investuotojams yra pakankamai sunku įsitvirtinti ir išlikti mūsų šalies rinkose. aplinkosauginės preferencijos suformuotų darnią savivaldybės preferencijų sistemą. socialinės. 3. Lenkijos. įskaitant ir šiaulių miesto teritoriją. kad vieni svarbiausių industrinių zonų efektyvumo veiksnų yra: 1. 3 pav. Pažvelgus į 3 pav. Įsteigtose industrinėse zonose yra nesunkiai realizuojamos panašų veiklos pobūdį turinčių skirtingų įmonių patirčių pasidalinimo procedūros.. 3. Industrinės zonos ekonominės charakteristikos apibūdinamos 4 principais: Pirminis tikslas yra pritraukti ir panaudoti užsienio kapitalą. Specifinių klasterių formavimo iniciatyvos. Atlikus tyrimą. matyti kryptinės trijų dimensijų preferencijų intervencijos į tam tikrą šiaulių miesto industrinę zoną. pavaizduotą modelį.): 5. nustatyta. Visų pirma. suformavome koncepcinį darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimo ir efektyvinimo šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje modelį (2 pav. Dalyvavimas projektinėje veikloje pasinaudojant ES struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo mechanizmais. Išvados 1. 3. Socialinės dimensijos rodikliai: vidutinis . Ekonominės dimensijos rodikliai: bVP dalis. skirtingai taikoma mokesčių sistema. Įvairios savivaldybės ekonominės. kad darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimui šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje turėtų būti naudojamos trijų dimensijų rodiklių sistemos. Šiaulių miesto industrinės zonos trijų dimensijų preferencijos Apžvelgus mokslinė literatūrą industrinių zonų efektyvumo (preferencijų intervencijos) klausimais bei išnagrinėjus projekto partnerių iš Vokietijos. socialinės. Iš šio modelio matyti. veikiančių vidutinių ir mažų įmonių skaičius. Rusijos ir kt. Įvairios savivaldybės ekonominės. darbo jėga (tūkst. Dalyvavimas projektinėje veikloje pasinaudojant ES struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo mechanizmais. patirtį. sukuriama pramonės sektoriuje (%). Specifinių klasterių formavimo iniciatyvos [14]. investuotojams suteikiama didesnė tarptautinės prekybos nepriklausomybė. kvalifikuoto personalo užtikrinimą bei ženkliai prisideda prie žinių ekonomikos įgyvendinimo. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai partamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazėmis arba savivaldybės archyvo duomenimis. be to. ūkinei veiklai pradėti tinkamu. 4. kad šiaulių miesto savivaldybės tolygiai vykdomos ekonominės. aplinkosauginės paskatos. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pramonėje (Lt). 2. bendros partnerystės ir visiškai užsienio šalių valdomos įmonės. pastebėta. teikiamos įvairios jų nuolaidos. socialinės. yra būtina kurti atitinkamo dydžio industrines zonas. Atskirų industrinėje zonoje veikiančių įmonių jungimasis į specifinius klasterius industrinei zonai suteikia dar didesnį efektyvumo laipsnį. Išnagrinėję tyrimo duomenis bei industrinės zonos formavimosi specifiką. o tai užtikrintų didesnį industrinės zonos funkcionavimo efektyvumą. nedarbo lygis savivaldybėje (%). • gaminama produkcija orientuota į eksportą. 5. kad vieni svarbiausių industrinių zonų efektyvumo veiksnių (preferencijų) galėtų būti: 1. iš viso). aplinkosauginės paskatos. todėl. Industrinės zonos pasižymi išskirtiniu. • Ekonominė veikla pirmiausia reguliuojama laisvos rinkos [3]. Preferencijų intervencijos į industrinę zoną modelis Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių 2. norint padidinti tiesioginių užsienio investicijų apimtis. pastebėta. Apžvelgus mokslinę literatūrą industrinių zonų efektyvumo klausimais bei išnagrinėjus užsienio šalių patirtį.

. Illinois: Illinois State university. ūkio ministerija. IL: Institute of Public Affairs. siekiant optimaliai padidinti naujų darnių industrinių zonų koordinačių identifikaciją šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. (1992). [žiūrėta 2008–05–06]. Journal of Public Economics 54. kad kiekviename teritoriniame administraciniame vienete yra identifikuojamas skirtingas darnaus vystymosi poreikis. 8. http://heartland. kietųjų išmetamų medžiagų kiekis (t). Technloginių klasterių klonavimas. Determinants of enterprise zone success: A four state perspectives. 9.paiz. (1993). No. (1990). 14. Literatūra 1. Rockville. 16. Department of Economics. Stanford university. kuris parodo. Enterprise zone in Illinois. Richards. Enterprise zone Tax Incentives: Their Value to Firms and Their Cost to the Federal government. J. Evaluation of Effectiveness and Efficiency of Enterprise zones in Illinois. 6. (2002). Elder. K. b.. 10. CA: Sage Publications. km3. kad buvo suformuoti 46 ekonominiai. Redfield. Interstate business tax differential and new form location: evidence from panel data. State Enterprise zones and Local housing Markets. 5. Special Economic zones. A transatlantic comparison of enterprise zone impacts: the british and american Experiece. Mūsų atveju buvo suformuotas toks trijų dimensijų rodiklių kontinuumo kodas: [46–31–23]. 7. Tikimės. 11. Kaunas: Naujasis lankas. Naujų darnių industrinių zonų koordinačių identifikacija šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gali būti aprašoma trijų dimensijų (ekonominių. http://www. Research Department (2005).). 2. Elling. užsakovas: Centrinė projektų valdymo agentūra. Parama plyno lauko investicijų skatinimui Lietuvoje. (2006). R. V. Prieiga per internetą: http://www. 4. J. bostic. bendras išmetamų medžiagų kiekis (t).lt/lt/investicijos/ lez/. 31 socialinis ir 23 aplinkosauginiai rodikliai. kad šiame straipsnyje pateikta tyrimo metodologija sudarys prielaidas kryptingesniam šiaulių miesto savivaldybės. (1993). Springfield. Aplinkosauginės dimensijos rodikliai: saugomų teritorijų plotas savivaldybėje (ha). [žiūrėta 2008–05–06].DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai metinis gyventojų skaičius (tūkst. opotiki District Council. J. 3. Journal of public Economics 45. kuria pasinaudoję. Koncepcinis darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimo ir efektyvinimo šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje modelis gali veikti kaip individuali darnių industrinių zonų identifikavimo paramos sistema. McDonald. Lietuva. (1999). Cohen. iš viso). Polish Information and and Foreign Investment Agency.pdf. I.. Normal. nes darytina prielaida. Sheldon.fanniemaefoundation. Papke. verslo ir mokslo organizacijų bendradarbiavimui identifikuojant tinkamiausias darnių industrinių zonų koordinates ir pateikiant aukštas argumentacijas industrinių zonų „apgyvendinimui“ įvairaus pobūdžio įmonėmis. Kim. dujinių ir skystųjų išmetamų medžiagų kiekis (t).govt. kad darnių industrinių zonų koordinačių identifikavimui šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje naudojami trijų dimensijų rodikliai negalėtų būti unifikuojami ir taikomi kitoms šiaulių apskrities ar Lietuvos savivaldybėms.pdf . Rubin. atitinkamo rango savivaldybių pareigūnai galėtų argumentuotai vykdyti industrinių zonų preferencijų politiką bei kryptingai formuoti dabartines ir perspektyvines postindustrinės visuomenės inovacijų generacijos terpes – darnias industrines zonas. (1988).nz/ districtplans/part2/chapter15. (1991). C. „The impact of the California enterprie zone prigram on business location and investment“. 15. technologijų. Journal of housing Research. C.odc. Snitka. Introduction. 4. socialinių. aplinkosauginių) rodiklių kontinuumu. Papke. inovacijų politika ir žinių ekonomikos plėtra. bei įžvelgti rodiklių tarpusavio priežastingumo sąryšius.. Minnesota house of representatives. vidutinis metinis gyventojų skaičius (tūkst. 13. bendrasis metodinių rekomendacijų dokumentas. 137–154. R. LR ūkio ministerija. http://www. Industrial zone. Policy brief. www. profesinių mokyklų mokinių skaičius.org/ pdf/19014a. 12. Enterprise zone: A Review of the Economic Theory and Empirical Evidence. (1991). Akcentuotina.org/programs/jhr/pdf/jhr_1002_ engberg. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Economic Development Quarterly 6. nuotėkų. kurių nereikia valyti skaičius (tūkst. MD: huD user.gov. A. Sangamon State university. Enterprise zones: New Directions in Economic Development. Tax policy and urban developent – Evidence from the Indiana Enterprise zone Program. New Park.).html [žiūrėta 2008– 05–06]. Mokslinių tyrinų. (1992). [žiūrėta 2008–05–06]. studentų skaičius universitetuose ir kolegijose. . vietos verslo įmonių bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis.ukmin.

(1988). Williams. Purdue university. [žiūrėta 2008–05–06]. A. Ph. 19. Wog. 18. three dimensional indicators. Seyfried W. 4. Industriniai arealai šiaulių apskrityje. preferences on industrial zone. dimension of environmental development. S. zonos industrinei veiklai.. Stimulation of sustainable establishment of industrial zones in precisely identified insustainable parts of Šiauliai city would constitute sustainable net of industrial zones which would perform relevant “harmonization“ function of insustainable city areas and would contribute to general growth of city competitive ability. Wayne State university. Keywords: sustainable development. pl/index/?id=a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db. (1996). [žiūrėta 2008–05–06]. Possibilities of Formation Sustainable Industrial Zones in Šiauliai Town KęSTuTIS NAVICKAS Summary In long–time development strategy of state quite huge attention is paid to industrial zones. The Impact of Enterprise zones on Local Economics. Prieiga per internetą: http://www3. Thesis.lrs. It is credible that methodology presented in this article would form presumptions to more purposeful collaboration of Šiauliai city municipality. R. Detroit: Center for urban Studies.littlemiamiriver. D.. [žiūrėta 2008–05–06]. IN: Purdue university. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. The enterprise zone concept at the Federal level: are proposed tax incentives the needed ingredient? Virginia Tax Review 9. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 17.aps.lt/pls/inter2/dokpaieska. dimension of economic development. Problems and Recommendations. www. West Lafayette. Michigan’s Enterprise zone Program: Progress. Sheldon. (1988). 22. Elling. Local Enterprise zone Programs and Economic Development Planning. ganizations while identifying the most appropriate coordinates of sustainable industrial zones and providing strong argumentations to “population“ of industrial zones with companies of various format. business and education or- . industrial zone.pdf. showdoc_l?p_id=193888 [žiūrėta 2008–05–06]. dimension of social development. Prospects. (1990). Penn IuR Publications. 20.lt/freeWare/regionas/InfStudija_IndustriniaiArealaiSA. http://www.pdf. Rapid establishment process of industrial zones is kept to be one of the most important factors of knowledge society conception realization.org/Documents/ Todd–public–Problems–worksheet. No. D. 21.siauliai.

Papildžiusi šiuolaikinėje politinėje filosofijoje dominuojančią teisingumo sampratą. taip ir neigiamus padarinius: kaip fizinę. siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabartyje ir ateityje. prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo visuomenės raidos procese? Ar minėti mokymai skatina lyderių iniciatyvumą ir sugebėjimą aplinkos pokyčius paversti realiais bei ilgalaikiais rezultatais. autorė pateikia tokį apibrėžimą: teisingumas – tai proporcingas organizacijos veiklos pasekmių – naudos ir naštos – paskirstymas visiems gyventojams [11].DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Mokymų lyderystės ugdymo tematikos reikšmė darnaus vystymosi principo įgyvendinimo kontekste OKSANA SUVOROVA Mykolo Romerio universitetas Darnaus vystymosi proceso efektyvumas determinuotas sėkmingo vadovavimo. nuo kurio priklauso žmonių gyvenimo kokybė ir planetos ateitis. taip ir socialinę žalą. tai moralinis imperatyvas. y. darna traktuojama ir kaip tikslas. ar mokymai. Vadovaujantis taip apibrėžtu socialinio teisingumo principu. socialinės bei politinės priedermės jos narių atžvilgiu samprata ir jos praktinis realizavimas [2] yra pirmoji socialinių institucijų vertybė [3]. rengiančios būsimus vadovus bei pripažįstančios vidinės socialinių bei humanitarinių mokslų integracijos svarbą. racionaliai naudojant bei papildant gamtos išteklius. socialiniu bei kultūriniu aspektais. bendruomenių. kurių esmėje glūdi socialinio teisingumo supratimas. teikia žinių ir gebėjimų anali- . lyderystės ugdymas. skatinančias studentus darbinėje veikloje nuosekliai įgyvendinti pasirinktas darnaus vystymosi inovacijas. pradeda įgyvendinti jungtines darnaus vystymosi programas. jog darnus vystymasis nėra vien aplinkos saugojimas. tikslinės populiacijos ribų ir veikia kitas organizacijas. padėti ugdytis gebėjimus bei vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti. Teisingumas kaip visuomenės moralinės. visų pirmą. Pagrindinės sąvokos: darnaus vystymosi principų įgyvendinimas. Taigi. bet kurios veiklos sferos dalyviai turi prisiimti atsakomybę už savo vykdomų veiksmų kaip teigiamus. švietimo sistema yra vienas svarbiausių socializacijos ir pagrindinis žinių sklaidos šaltinis. Įvadas Darnus vystymasis apibrėžiamas kaip ilgalaikė nuolatinė visuomenės plėtra. Aukštosios mokyklos. ir moralinė praktika. Darnaus vystymosi švietimo tikslas – suteikti asmeniui žinių. problemas bei rezultatus. prisidėti prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo [4]. ekonominiu. organizacijų. pasižyminti ekologiniu. Darnos principas yra ir moralinė sąvoka. analizuoti perspektyvas. ir kaip priemonė. kuria turi būti grindžiami viešosios politikos principai [9]. todėl pagrindiniu reikalavimu visų sferų lyderiams tampa darnios lyderystės principų taikymas savo profesinėje veikloje. Kyla klausimas. švietimas. plėtoja ir stiprina atskirų žmonių. klientų. būtent jo dėka žalos nedarymo arba jos atlyginimo principas nusidriekia už organizacijos. visuomeniniame diskurse formuojasi naujas suvokimas. Tačiau lyderių ugdymas bei lyderystės principų formavimas yra populiari privačių mokymų ir konsultacijų įmonių siūlomų programų tema. orientuotas į darnų vystymąsi. organizuojami privačių konsultantų bei kompanijų. bendruomenės ar visuomenės narius. nagrinėti jų sprendimų alternatyvas. valstybių galias prisidėti prie darnaus vystymosi. Į darnų vystymąsi orientuotas švietimas ugdo kritinį mąstymą. tvari lyderystė. tausojančiais aplinką bei resursus? Atsakymų į šiuos klausimus paieškai ir skiriama ši publikacija. t.

Darni lyderystė – tai su aplinkiniais padalinta veikla ir atsakomybe. Pirmasis darnios lyderystės principas – tai būti lyderiu mokantis ir būti lyderiu rūpinantis kitais. Pasak autorių. tampa potencialiais darnos kaip moralinio imperatyvo skleidėjais privačių įmonių vadovų bei specialistų tarpe. rengiančios būsimus vadovus bei pripažįstančios vidinės socialinių bei humanitarinių mokslų integracijos svarbą. kas savaime yra darnu. kuriam svarbu ne tik kontroliuoti. Sudėtingame pasaulyje nė vienas lyderis. pradeda įgyvendinti jungtines darnaus vystymosi programas. Pagrindinė lyderių ugdytojų užduotis – išugdyti lyderius. kaip ir bet kokie mokymai gali būti traktuojami kaip lyderystės apraiška: „lyderystė yra suplanuota įtaka žmonėms. išsaugant praeitį. problemas bei rezultatus. hargreaveso. skatinančias studentus darbinėje veikloje nuosekliai įgyvendinti pasirinktas darnaus vystymosi inovacijas. . skatina pasekėjus prisidėti prie darnaus vystymosi siekimo. Svarbiausias vaidmuo. Savo ruožtu verslininkai ir gamintojai turi techninių bei finansinių išteklių. tačiau ir pačių ugdytojų kaip lyderių veikla taip pat turi atitikti darnumo principus. 1. grindžiama nuodugniu mokymusi ir ilgalaikiais laimėjimais. Tad koks gi turi būti geras. kurti darnią ateitį. Lyderis. bet ir įkvėpti organizacijos darbuotojus. gali būti prilyginami lyderiams. niekam nedarant žalos ir užtikrinant teigiamą poveikį viskam. kad galėtų kurti saugesnį. vykdydamas įvairias programas. kaip. apsaugo ir skatina tai. darnaus vystymosi strategijos bei kitos reguliavimo priemonės nėra pajėgios įgyvendinti darnaus vystymosi principų. savo ir kitų žmonių emocijas pasitelkti. Lyderystės perimamumo ir jos tęstinumo iššūkiai – tai darnios lyderystės ir švietimo pokyčių pagrindas. atrasti naujų metodų ir priemonių. supratingumą ir viltį. Tačiau Aukštojo mokslo sistema nepajėgi aprėpti visos tikslinės auditorijos – privačių įmonių įvairių lygių vadovų bei specialistų. bei turtina gyvenimą: pamatinį moralinį gilesnio. todėl būtina rasti priėjimą prie šios grupės ir prisidėti prie privačių įmonių atsakomybės politikos formavimo. Tęstinumas: pradėti darbai turi būti tęsiami. Atlikę išsamią mokyklų studiją. tvarioji lyderystė – tai standartus atmetanti įvairovė. Aukštosios mokyklos. Lyderių bei vadovų ugdymas yra populiari pastaruoju metu suklestėjusių privačių mokymų ir konsultacijų įmonių siūlomų programų tema. autoriai sukūrė darnios lyderystės apibrėžimą ir išskyrė septynis švietimo pokyčius ir lyderystės tvarumo principus. y. jungdamas darnos idėją su darbu socialiai teisingu būdu bei rodydamas rūpestingumą. o kiekvienas mokytojas yra lyderis. Svarba: darni lyderystė yra svarbi. kas plinta ir tęsiasi. sveikesnį ir turtingesnį pasaulį bei pasiekti aukštesnę gyvenimo kokybę. Viešasis sektorius darnaus vystymosi principus įgyvendina. todėl darnaus vystymosi proceso efektyvumas didele dalimi priklauso nuo sėkmingo vadovavimo. kas supa žmones dabar ir sups ateityje. Darni lyderystė tęsiasi ir nuolat tobulina pačius vertingiausius gyvenimo aspektus. t. atitenka organizacijos vadovui – lyderiui. kuris ir privalo tapti šių problemų sprendimo dalimi. darni švietimo lyderystė yra priemonė darniam vystymuisi siekti. platesnio ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi tikslą įsipareigoti ir nuolatos rūpintis kitais. Darniai vadovaujantys lyderiai sukuria emocinius ryšius su kitais žmonėmis. švietimas skatina žmones keisti savo požiūrius. nes išlaiko. skatina jų geriausias savybes ir kuria glaudžią. DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai zuoti naujas vizijas ir koncepcijas. Ji palaiko kitų lyderystę ir yra nuo jos priklausoma. Tvari lyderystė ir jos principai Pasak A. Tačiau daugiau aplinkosauginių ir socialinių problemų sukelia privatus verslas. atsižvelgiant į mokytojo kaip įkvepėjo. kad jo veikla skatintų aplinkinius įgyvendinti naudingus sumanymus? Andy hargreaves ir Dean Fink [6] vieni pirmųjų pradėjo plačiai vartoti ir taikyti tvarios (darnios) lyderystės sąvoką. nagrinėti jų sprendimų alternatyvas. naujų mokslo žinių bei pažangių išradimų. bendra atsakomybe bei socialiniu jautrumu: išsauganti ir gilinanti žinias apie viską. todėl verslo struktūrų įtraukimas į darnaus vystymosi procesą yra privaloma sėkmingo šio principo įgyvendinimo prielaida. sėkmingas švietimo lyderis ir ką jis turi daryti. Sklaida: darni lyderystė plinta. Tai savotiškas energijos šaltinis. padedantis lyderiams išlikti iniciatyviems ir. organizaciją. potencialo skatintojo vaidmenį. dirbantys pri- vačiame sektoriuje. nes jis daro įtaką savo mokiniams. švietimo darbuotojai. kuriant sėkmės formulę ir ją pritaikant praktikoje. reikalingų sėkmingam ekologiniam ir socialiniam verslo restruktūrizavimui. darniai siekiančius darnos. būtent lektoriai ir konsultantai. institucija ar tauta negali visko kontroliuoti be kitų pagalbos. formuojant organizacijų atsakomybės politiką. supantiems lyderį“ [8]. pavyzdžiui. kurios pagrindiniai bruožai yra gamtinių išteklių panaudojimo bei aplinkos teršimo minimizavimas. Vien valstybės politinės nuostatos. žaliųjų pirkimų programą. analizuoti perspektyvas. pajėgią prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos.

todėl dažnai tokiuose apmokymuose dalyvauja ir atsakingas įmonės atstovas). dalyviais (įvairaus lygio vadovais bei specialistais) bei dalyvių darbdaviais. siekiant apsaugoti nešališką tolimesnio tyrimo eigą. Darnus mokymas labiau vertina lėtą ir gilų mokymąsi. Pristatomi tarpiniai rezultatai yra dalis besitęsiančio tyrimo. Pokyčių chaoso sūkuryje darni lyderystė tvirtai saugo ir išlaiko savo ilgalaikius tikslus. žinių visuomenės skatina naujoves ir vertina viską. Pavyzdžiui. o manipulavimo formą. bet ir formą. užsakant mokymus. Saugojimas: darni lyderystė gerbia praeitį ir iš jos mokosi. stengiamasi daugiau sužinoti apie įmonę. Kokybiniai bendrų gairių interviu buvo atlikti su privačių mokymų lektoriais. organizuojamuose vienos konsultacinės įmonės. kad galėtų sukurti dar geresnę ateitį. prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo visuomenės raidos procese? Ar minėti mokymai skatina lyderių iniciatyvumą ir sugebėjimą aplinkos pokyčius paversti realiais bei ilgalaikiais rezultatais. Darni lyderystė nėra egocentriška. kaip tą veiklą apibūdina atsakingas asmuo. rūpinasi savo lyderiais. todėl respondentai. autorei dalyvaujant mokymuose. veiklos ir mokymosi įvairovę bei mokosi iš jos. gyvavimo ciklą. atsižvelgdama į kliento poreikius bei pageidavimus. svarbus vaidmuo atitenka pardavimų vadybininkams – būtent jie atlieka pirminį bendravimą su klientu. kad pasiūlytas produktas maksimaliai atitiktų kliento lūkesčius ir poreikius. Ji „neišsunkia“ savo lyderių. planų. bet aktyviai ieško būdų. mokymams pravesti gali samdyti ir individualiai dirbančius lektorius (samdant kviestinius lektorius. tausojančiais aplinką bei išteklius. nesistengia klestėti kitų mokyklų sąskaita. kurį vartoja asmuo. įgyvendinant pokyčius. organizuojami privačių konsultantų bei kompanijų. neleidžia jiems prarasti entuziazmo ir nusivilti jų pačių atliktų darbų reikšmingumu. Siekiant šio tikslo. Įvairovė: darni lyderystė skatina darnią įvairovę. Privačių mokymų centrai bei konsultacinės įmonės pradėjo steigtis paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje. kurie silpnintų mokymąsi. mokymų akcentas bei išskirtinumas – praktinių įgūdžių formavimas. nei greito mokymo programas. nei socialinio kapitalo. Darni lyderystė skatina kolegų idėjų. užversdama juos naujovėmis ar nustatydama nepagrįstus terminus pokyčiams. personalo tyrimai. Kaip stiprios ekosistemos pasižymi biologine įvairove.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai Teisingumas (jautrumas): darni lyderystė nekenkia supančiai aplinkai ir aktyviai ją gerina bei tobulina. Darni lyderystė atpažįsta ir atlygina organizacijoms už jų lyderystės gebėjimus. „atgaivina“ organizacijų atmintį ir gerbia joje slypinčią išmintį kaip būdą iš jos mokytis bei ją tobulinti. Iš pradžių pagrindinės šių įmonių ekspertinės sritys buvo darbuotojų paieška bei atranka. Slapto pirkėjo tyrimas buvo atliktas. jis ragina išsaugoti veiksmingą praeities patirtį. mokymų pardavimų vadybininkais. priklausomai nuo to. nešvaistanti nei savo materialaus. kas nauja. ji yra socialiai teisinga. ir gali būti interpretuojami kaip priemonė darniam vystymuisi (šio principo skleidimui) siekti? Siūloma apžvelgti privačių mokymų praktiką. Ji „nevagia“ iš geriausių mokinių ir mokytojų jų geriausios patirties. naudojant tam tikros sąvokos sinonimą. Pagrindinis visų. galima kalbėti apie tam tikrą net ne įtakos. Vyks- . taip ir stiprios organizacijos skatina įvairovę ir vengia standartų. kaip pasidalinti su jomis savo turimomis žiniomis ir resursais. Prieš pasiūlant konkrečius mokymus. nepaisant ar neprisimenant praeities. atidžiai jo klausosi bei analizuoja ne tik pageidavimų turinį. skatindama juos rūpintis savimi bei atnaujina žmonių energijos resursus. šiuo metu kiekviena įmonė turi savo nuolatinių lektorių ratą. Ji nedaro žalos šalia esančioms mokyklos ir vietos bendruomenėms. ar privačių mokymų lektoriai. vėliau išsiplėtojo ir įvairūs mokymai. būdamas atviras naujovėms [6]. Privačių mokymų lyderystės ugdymo tematika reikšmė Kyla klausimas. Daugelis pokyčių teorijų reiškia pokyčius. Sumanumas (išradingumas): darni lyderystė puoselėja materialinius ir žmogiškuosius išteklius ir jų nešvaisto. gebėjimą prisitaikyti ir atsparumą netikėtiems pokyčiams bei grėsmėms. ar mokymai. įmonės bei mokymų temos nebus identifikuojami. autorė analizuoja duomenis. Darni lyderystė yra išmintinga ir sumani lyderystė. gali būti „žaidžiama“ su funkcijų „delegavimu“ ar „paskirstymu“. yra priklausomos nuo greito mokymosi ir palaiko siekį keistis. pagrįsti ir suformuluoti privačių mokymų modelį bei nustatyti. vesdami mokymus lyderystės tematika. vadovaujasi minėtais darnios lyderystės principais profesinėje veikloje patys bei ar akcentuoja darnaus vystymosi svarbą mokymų dalyviams. kai mokymų pavadinimas sudaromas. jis reikalauja išminties ir sumanumo. Ji ragina judėti į priekį. jos struktūrą. tačiau. kartais iškyla nežinomumo problema. gautus atlikus kokybinius bendrų gairių interviu bei „mystery shopping“ (slapto pirkėjo) tyrimą. užsakinėjantis mokymus. apjungiant skirtingus komponentus. tame tarpe ir lyderystės ugdymo tematika. jam reikia kantrybės ir ištvermės. 2.

žymiai skeptiškiau kalbėjo ir apie privačių mokymų lektorius. dalyvių nuomone. Panašus elgesys gali tapti įpročiu ir net savotiška pramoga. jog jiems bus sunku dirbti su tokia auditorija. Svarbu paminėti. arba „Ar jūs visada renkatės prekę pagal kainą. Lektoriams tenka įtikinėti auditoriją savo kompetencija. taip vertinamas ir dalyvių.0 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai tant į pokalbį su potencialiu užsakovu. Lektoriai neneigia išsimokslinimo reikšmingumo. Pripažįstama. beje. kai mokymai vyksta kompanijos viduje. nes dažnai dalyvių profesinė patirtis skiriasi. jog tam tikri lektoriai yra pelnę pripažinimą. dalyvių skaičius riboja iki 10–15 žmonių bei atsižvelgia į grupės homogeniškumą pagal profesinę patirtį. Dalyvių nuomonė apie aukštojo išsilavinimo reikšmę išsiskyrė. y. ir išoriniai. Išoriniai mokymai. nurodyti da- . organizatoriams teko atsiprašyti dalyvių bei grąžinti sumokėtus už mokymus pinigus. Kaip pastebi dalyviai. jog šis lektorius bus kviečiamas apmokyti darbuotojus dar ne vieną kartą. Kartais lektoriai susiduria su dalyvių nepasitikėjimo jų kompetencija problema mokymų metu. turinčius panašias žinais ir praktinius įgūdžius (kartais. bei atremiant neigiamus atsakymus tokiais pasisakymais. nes nereikia kiekvieną kartą parduoti savęs. reikalaujama susiderinti ir pradėti šnekėti jo „kalba“. kaip pardavimų augimas bei plėtra. dalis respondentų auštai vertino ir savo buvusius mokytojus bei dėstytojus. ir pačių lektorių. vedant mokymus. būtent mažos grupės dėka lektorius gali skirti daugiau laiko kiekvienam asmeniškai. mokymų veiksmingumu. jie skeptiškai vertina lektorius. formuojant išorinių apmokymų grupę. kaip: „o kiek jūsų darbuotojai su aukštuoju išsimokslinimu turi praktinės patirties?“. organizuojant išorinius mokymus. kuriuose visi apklausti respondentai stengiasi nedalyvauti. kas esi. kuriuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys. toks požiūris nėra suprantamas lektoriams. jog su nuolatiniais klientais dirbti yra ir stabiliau. ir jų vardas tapo organizuojamų mokymų kokybės garantu bei papildomu patrauklumo rodikliu dalyviams. kurie buvo nepatenkinti valstybės mokslo įstaigų darbuotojų darbu. Dalyviai. Pasak vieno dalyvio. kuriais lektoriai siūlo apmokyti ir savo klientus: žaidžia situacinius žaidimus. Tokias situacijas galima interpretuoti kaip duoklę laisvos rinkos santykiams. dėl panašaus jo elgesio buvo nutrauktas vienas seminaras. Dalyviai labiau vertina vidinius mokymus. kai paslaugos pirkėjai jaučiasi esą visada teisūs ir gali reikalauti teikti jiems tokią paslaugą. Pasak dalyvių. kurie savo iškalba bando nustelbti arba perspėja lektorius. tokius kaip: „Ar investuojate į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą?“. įrodinėti. Ne visos kompanijos. tada atsiranda ir grįžtamasis ryšys. lankytų kartu su vadovu. vadovaujantis tais pačiais principais. kiti džiaugiasi. konkurentai. dažnai auditorija elgiasi „vartotojiškai“: pasyviai laukia. pagerėjo jų tarpusavio santykiai. anot dalyvių. siūlant bei vedant mokymus. Tokios grupės suvokiamos kaip „masiški mokymai“. kuriuose dalyvauti gali bet kuris pageidaujantis asmuo. gyvenime galima daug ko pasiekti. vertindami lektorius. gerų lektorių nėra daug. Pasak mokymų dalyvių. esant didelei grupei (virš 15–20 dalyvių) sunku užmegzti ir grįžtamąjį ryšį su lektoriumi. kai bandoma net įžūliai pašiepti lektorių. ar pagal kokybę?“. Vidiniai mokymai gali veiksmingai sureguliuoti ir santykius kolektyve: vienas dalyvių minėjo. todėl. nors po mokymų pripažįsta lektoriaus darbo kokybę. kad bus kažko apmokyta. kaip reikia bendrauti su klientais (t. užduodant neutralius klausimus. nejaučiant pavaldumo santykių. gavę puikią progą įgyti fundamentalių žinių. todėl nėra galimybės tobulinti praktinius įgūdžius). Dalyviai. kuriems stringa arba pasitikėjimo savimi. jį bandoma užmaskuoti. palankiau vertino ir lektorius bei jų darbą. nėra labai efektyvūs. atsakinėti į dažniausiai užduodamus klausimus ar atsikalbinėjimus įsigyti mokymus). ypatingas dėmesys skiriamas ir mokymų pardavimų vadybininkų apmokymams: prieš pradedant dirbti. Nors visi dalyviai pripažino. akcentuoja jų asmeninę motyvaciją: ar lektorius asmeniškai nusiteikęs padėti dalyviams pasiekti iškeltų tikslų. vieni linkę jį nuvertinti. bet labiau pabrėžia praktinių įgūdžių bei emocinės kompetencijos svarbą. kokios pageidauja. nes jiems buvo suteikta proga pabendrauti. Skiriami 2 pagrindiniai privačiųjų mokymų tipai – vidiniai. Pats pardavimo faktas nėra afišuojamas. Tie. jog ir neturint aukštojo išsimokslinimo. tačiau vieną kartą pelnytas pasitikėjimas garantuoja. Dalyvių tarpe būna ir „skandalų mėgėjų“. arba vidinės motyvacijos. kurių metu patariama. į vieną mokymų grupę patenka įmonės darbuotojai. jis parduoda išmatuojamus pokyčius – tokius. aukštai vertinę savo buvusius mokytojus bei dėstytojus. jie yra apmokomi labiau patyrusių kolegų. kuriems būtų finansiškai neracionalu ar nekorektiška atskleisti tam tikras komercines paslaptis arba naudojamus darbo metodus. kai tenka įvardyti savo nuopelnus darbinėje veikloje arba net pasakyti savo amžių. Pakartotinis lektoriaus mokymų įgijimas tampa įrodymu. klientai ar partneriai. ir dalyvių skaičius gali siekti ir keliasdešimt asmenų. jog ankstesni mokymai buvo efektyvūs ir investicija įmonei atsipirko: kaip minėjo vienas lektorius. kaip užtikrinančius įmonės komercinės paslapties saugumą bei orientuotus į asmenis. jog po seminarų.

jog lyderiui. Skiriasi lektorių požiūriai į lyderystės ugdymą. vaikščiojimas žarijomis prilyginamas eilinei pramogos rūšiai.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 1 romas klaidas. Dalyviai pripažįsta. y. trumpos teorinių žinių apžvalgos (teorijai skiriama ne daugiau nei 30 procentų mokymų laiko). naudodami intuicijos ir kūrybiškumo lavinimo metodus. mokymai yra atšaukiami. ne tai. Dauguma mokymų programų. o mokėti teisingai suformuluoti ir užduoti klausimus. kad seminaras patiktų. pažinimo. jog konkurentai dalyvauja jų apmokymuose. Kiekvienas lektorius įsitikinęs savo vykdomų mokymų efektyvumu ir aukšta kokybe. jog šie žmonės turi pakankamai kaip teorinių žinių. Pateikiama informacija yra detalesnė bei dažnai išreikšta patarimų forma: mokoma prisistatymo. kliento sudominimo frazių. jog analizuoja ir vertina savo konkurentų vykdomas programas. tinkamų asmeniui. todėl varijuoja ir naudojamų technikų spektras: vieni pabrėžia kognityvinio požiūrio svarbą. sėkmingai saviraiškai ir bendravimui būtina turėti ir tam tikrų žinių bei įgūdžių. konfliktų valdymo disciplinų. pasisveikinimo–atsisveikinimo. taip ir profesinių įgūdžių. turinčiomis formuoti praktinius įgūdžius: mokomasi deleguoti užduotis. valdyti konfliktines situacijas. Patys lektoriai. net manipuliuoti kitais žmonėmis. atsiradęs tarp dalyvių ir lektorių. išdėstant informaciją. kaip minėjo lektoriai. Svarbiausia. aptariama mažiausia smulkmena. Lektoriai nenoriai prasitaria. Ilgesnės trukmės apmokymai prasideda nuo „savęs ieškojimo“. kuris pasiekė savo iškeltus tikslus ir mokymus veda tik norėdamas padėti atsiskleisti ar motyvuoti kitus . kuria norima paįvairinti įmonės vakarėlių programą. jog visi atsakymai buvo atrasti savyje. Kai kurie lektoriai paminėjo. yra suteikiamas dalyviams. kūno kalbos valdymo technikų. todėl juos labiau žeidžia klaidingas potencialių klientų lektoriaus naudojamų technikų suvokimas. kaip. skirtų ne tik lyderių ugdymui. yra gerai susipažinę su konkurentų darbo metodais ir technikomis. detaliai analizuojamas kiekvienas atvejis. jog dažniausiai neįgyja jokių naujų žinių. sinemologiją ar net vaikščiojimą žarijomis. Lektorių kvalifikacijos vertinimas. atliekant praktines imitacines užduotis. t. susipažinimas ir dalyvių lūkesčių išsiaiškinimas. todėl. ir yra reguliuojamas rinkos pasiūlos-paklausos mechanizmu: nesusidarius nustatyto skaičiaus dalyvių grupei. tačiau labiau už naujas žinais vertina progą pažinti save. Nors ir sakoma. todėl lektoriui svarbu mokėti dirbti su reiklia auditorija ir įtikti jai. Iš vienos pusės tai liudija lektoriaus norą dirbti kokybiškai. World Cafe diskusijas. derinamos su praktinėmis imitacinio pobūdžio užduotimis. arba padalijamos anketos. orientuojasi į savęs pažinimą. bendraudami su aukštus postus užimančiais vadovais. glaudus ryšys. kurios ir įgalina pokyčius. Kiti lektoriai. įtikinėti. tas pats teorinis pagrindas pritaikomas. dalyvių ypač vertinamas. Mokymo programos eigą galima patalpinti į paprastą schemą: programos pristatymas. jo paslaugų ateityje atsisakoma. jog toks išorinis paskatinimas veda prie sėkmingo savęs pažinimo ir stipriausių savo pusių atskleidimo. pripažįstamas ir lektoriaus indėlis. vėliau pereinama prie profesinių įgūdžių lavinimo. ar tie mokymai jiems buvo naudingi. pagrindinių teorinių žinių semiasi iš įvairių psichologijos krypčių. vedant mokymus lyderystės ugdymo. pavyzdžiui. kurias dažnai vertina skeptiškai. sprendžiant tolimesnes lektoriaus karjeros galimybes įmonėje. manydami. šios žinios yra „aptakios“. jog geriausia lektorių metodika yra sugebėjimas ne suteikti kažkokią informaciją. į kurių nuomonę yra atsižvelgiama. vykdant privačius mokymus. teigia. Mokymų trukmė gali varijuoti nuo vieno užsiėmimo iki kelių dienų trunkančių sesijų. Dalyvių nuomone. Reikia pabrėžti. nepaisant lektoriaus kvalifikacijos kaip specialisto. vertindami apmokymų efektyvumą dalyviams. Dalyviams paaiškinama. Kai kurie lektoriai didžiojasi. jog dalyvis galėtų pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius darbinėje veikloje. pardavimų ar derybų įgūdžių lavinimo temomis. kad galbūt taip bandoma dalyviams įteigti mokymų naudą. be tam tikrų asmeninių savybių. jog dalyvių pildomos lektoriaus darbo kokybę vertinančios anketos nėra tinkamas instrumentas objektyviam vertinimui: naudojami tendencingai sudaryti ar nereprezentatyvūs klausimai. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne žinioms: akcentuojamas mokėjimas panaudoti savo emocinę kompetenciją. beje. Sakoma. kuriose prašoma įvertinti mokymo programą bei lektorių. užimančiam tam tikras pareigas. geriausias lektorius yra tas. svarbiausia. viešo kalbėjimo. kur daromos klaidos. Net ir skeptiškai nusiteikę dalyviai sutinka. savo gyvenimo tikslų išsikėlimo. bet galima teigti. kokias užduotis jie atlieka gerai. derėtis. kuriuos ir bandoma suteikti. nes būtent jo dėka iškelti tikslai suformuluoti dar aiškiau. Išorinių mokymų pasiūlymų gausa bei organizavimo dažnumas liudija apie įmonės „čia ir dabar“ pelno siekį. kad visada atkakliai po apmokymų klausinėja visų dalyvių. Jeigu dalyviai lektoriaus mokymus vertina mažesniu nei nustatyta balu. siekiant iškeltų tikslų. vykdant lyderystės ugdymo programas. jog svarbiausia yra pakeisti žmonių nuostatas. pripažįsta.

Nuolatinis reikalavimas kelti darbuotojų kvalifikaciją sudaro problemų ir vadovams. jog buvo neįdomu ir nemokėtų už mokymus asmeniškai. taip ir tikras kvalifikacijos kėlimo poreikis. nurodytų gyvenimo aprašymuose. Taigi. todėl kartais dalyvaujama vien tik dėl sertifikato. Mokymų programos. siekiant naujų žinių. jog dalyvavimas apmokymuose – vadovo pasitikėjimo ženklas. bet darniam vystymuisi taip pat labai svarbios ir profesinės žinios. ir dalyvių-vadovų tarpe dalinamasi tik už tam tikrą atlygį. todėl. Darbų tęstinumo bei atsakomybės sklaidos principai vykdomi tik savo įmonės viduje kaip lektorių. Minima. ar jie norėtų dalyvauti naujuose mokymuose. Emocinės kompetencijos ugdymas yra skatintinas dalykas. jog teigiamai vertina naujų mokymų programų atsiradimą. taip pat dažnas darbdavio reikalavimas – mokymų apmokėjimas darbuotojo lėšomis. Patys lektoriai. o ne pragyvenimo šaltiniu ar komercializuota veikla. motyvacijai didinti bei darbo rezultatams. mokymų kainų lygis siekia kelis šimtus litų ir daugiau). jei darbo sutartis nutraukiama. Vieni dalyviai. Patys mokymai gali tapti ne tik motyvacijos. neatsisakytų nei vienų lankytų mokymų kaip reikalingos patirties. arba bandymas vaikytis madingos tendencijos. nes kai kurie dalyviai tampa savotiškais sertifikatų kolekcionieriais. Aukščiausiai vertinamas lektorius. jie keltų aukštesnius reikalavimus lektoriams. vis tiek atsako. Atitinkamai ir darbdaviai siunčia į apmokymus tuos darbuotojus. jog nors Lietuvoje panašių mokymų ilgą laiką trūko. geriausiai mokymų vertinimas atsispindi atsakyme į klausimą. Ne visi dalyviai vertina apmokymus kaip motyvacijos priemonę. taip ir dalyvių tarpe. Kitos įmonės lektorius ar vadovas traktuojamas kaip konkurentas. kurių pozicijos yra stabilesnės: pavyzdžiui. Vadovai. sukurtos beveik pagal vienodą standartą. Dalies dalyvių pasyvumas mokymų metu ar mokymų ignoravimas bei trukdymas jiems neigia buvimo lyderiu besimokant principą. sakydami. net sužinoję kažką naujo. pagrindinis mokymų tikslas – pažinti save arba įgyti naujų žinių. Privačių mokymų teigiami ir neigiami kaštai išreiškiami socialiniais rodikliais. siunčiami skyrių vadovai. įvardytose kaip papildomos investicijos į kvalifikacijos kėlimą. Kai kurie dalyviai neslepia. kai į tuos pačius mokymus kelis kartus siunčiami tie patys žmonės. ar jie nelanko jokių mokymų. nes jos dėka galima kurti stipresnius emocinius ryšius su bendradarbiais bei pasekėjais. Apie kiekvienos įmonės poziciją mokymų atžvilgiu spręsti yra sunku. Mokymų poreikis kiekvienoje įmonėje nustatomas individualiai. kaip papildomo kandidato pranašumo. įgūdžių tam. Nors lektoriai teigia. privačių mokymų srityje jaučiama arši konkurencija. kartais iniciatyva gali kilti iš pačių darbuotojų. kurių gali suteikti specializuotos ir kol kas tik Aukštojo mokslo sistemos programos. nepaisant mokymų vertinimo. Vienas pagrindinių akstinų dalyvauti panašiuose mokymuose yra karjeros planai. nes tai gali būti kaip ir vadovybės nurodymo vykdymas. kai darbuotojai priversti dalyvauti mokymuose. kad daliai dalyvių mokymai – tai arba nauji įspūdžiai. Vienas vadovas paminėjo. Lektorių aktyvumas. Tam tikrose įmonėse vidurinės grandies vadovai verčia savo pavaldinius dalyvauti mokymuose. kartu pripažįsta. nes mano. patys klausia darbuotojų. mokėjimas manipuliuoti bei naudotis kitais žmonėmis tiesiogiai supančiai aplinkai nekenkia tik iki tam tikro laiko. tačiau tikrovėje – nenorint mokėti pelno mokesčio ar premijų darbuotojams. jog jeigu dalyviai sutiktų mokėti už mokymus asmeniškai. taip ir ekonominio pelno siekimo.2 DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai žmones. kiti jaučiasi pamaloninti. jog mokymai buvo vertinga patirtis. bet ir manipuliacijos priemonė. neigia ir įvairovės prin- . supratę teigiamą apmokymų poveikį darbuotojo kvalifikacijai. skirtų personalo išlaidoms. jog jau nebevertina išklausytų kursų. įtraukiant papildomas išlaidas. nes įvairūs seminarai yra organizuojami biudžetinių metų pabaigoje. net jei lektorius tiesiog apibendrino jau turimas žinias. įtakoti kitą žmogų. nepraėjus tam tikram laikotarpiui po apmokymo. kad būtų galima valdyti. kai jis neatlygtinai dalijasi savo įgyta patirtimi. mados ir vos ne būtinumo reikalu: pažįstamų su pašaipia nuostaba klausiama. Turimomis žiniomis ir ištekliais ir lektorių. Taigi. kai lieka lėšų. kuriems vėliau pavedama apmokyti ir visus savo darbuotojus-pavaldinius. jog mokymai – tai papildomas pliusas į gyvenimo aprašymą. Stropus vadovybės nurodymų vykdymas kartais virsta mokymų parodija. kuriems tenka planuoti biudžetą. kuriam mokymai tampa maloniu laisvalaikio užsiėmimu. Kartais darbuotojai net vengia dalyvauti apmokymuose: iš apmokyto darbuotojo tikimasi teigiamų darbo rezultatų pokyčių. kiti pripažįsta. ar patys dalyviai mokėtų už šiuos apmokymus (dažniausiai mokymus inicijuoja ir apmoka darbdavys. lavinimuisi. bei rūpinimasis (žinių suteikimo prasme) dalyviais yra nulemtas kaip profesinio intereso. noras išbandyti kažką nepatirto. šiuo metu žinomų lektorių mokymų lankymas tampa prestižo. gavę aukštesnio lygio vadovų nurodymus. ar aprašyta privačių mokymų praktika atitinka išvardytus tvarios lektorių bei dalyvių lyderystės principus. panagrinėkime.

nesveiku ar nekokybišku maistu. Kritiškai vertinant lyderių gamybos racionalizacijos procesą. tačiau dominuoja bendras požiūris. Taigi. nei įmonių vadovai. Kroco: • • • • • vertikali visos įmonės struktūra – įmonė viską gamina pati. * Remiamasi informacija. bet meistriškai ir sumaniai pritaikytų „McDonald‘s“ įkūrėjo R. sugebantys įtakoti staigų teigiamą pokytį. privatūs mokymai. tenka atsisakyti bendradarbiavimo strategijos. Tenka pripažinti. Praeities žinių ir patirties saugojimas yra epizodinis. 1 Fordo gamybos organizavimo principų. gauta kokybinio bendrų gairių interviu metu. gamybos mechanizavimas – mašininis darbas. 3. mechaniškai. visiškas darbo pasidalijimas – kiekvienas žmogus atlieka tik vieną lasbai smulkią gamybos proceso dalį [13. Formalizuotos taisyklės. Junginys „masinė lyderių gamyba“ šiuo metu vartojamas konsultacinių įmonių dažnai kaip skeptiškas konkurentų vykdomos veiklos įvertinimo epitetas.124]. standartizavimas – gaminamas ribotas skaičius produktų. p. norint išlikti konkurencingiems. tačiau kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis? Vertinant privačius mokymus. pasiūlytą amerikiečių sociologo g. „McDonald‘s“ darbo principai taikomi ir daugelyje visuomenės sričių: kaip pastebi g.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai cipą. reguliavimo bei vadovavimo principai. Nuspėjamumas – standartizuotos ir unifikuotos paslaugos. jis šiuo metu nėra tinkamai ir socialiai teisingai išnaudojamas. jog siūlomų paslaugų kokybė ir yra pagrindinis lyderių gamybos rinkos stabilizavimo šaltinių1∗. Ritzerio – lyderių gamybos makdonaldizacija.1]. labiau vertinamos greitai įgyjamos žinios ar įgūdžiai. palaipsniui pradeda dominuoti ir kasdieniame žmonių gyvenime bei tarpusavio santykiuose. Ilgainiui bet kokios racionalios ir automatiškai veikiančios sistemos gali susidurti su nenumatytomis iracionaliomis pasekmėmis. kuriems. p. nors ir aprėpia didelę potencialių įmonių atsakingos politikos formuotojų grupę. leidžianti sumažinti gaminamo produkto savikainą. pardavimų kiekis). kalbant apie verslo lyderių konstravimą [15]. žmoniškąsias technologijas pakeičiant dehumanizuotomis [12. Tam reikia suskaidyti gamybos procesą į mažus žingsnius bei detaliai aprašyti kiekvieną operaciją – racionalizuotas gamybos procesas leis kurti ir supaprastintą bei nusakomą produktą. politikos ar net turizmo sferose: makdonaldizacija yra nauja racionalumo paradigma [14]. lyderių gamyba.Ritzer sąvoka). kuriais vadovaujamasi nuasmenintose ir technokratinėse organizacijose. Taip makdonaldizacijos procesas veda prie racionalumo iracionalumo (g. kaip ir automobiliai. pabandykime jo rėmuose aprašyti lyderių gamybos procesą. masinė gamyba. Apskaičiavimas – pirmenybė teikiama kiekybiniams (pvz. tačiau valdymo specialistas negali neįžvelgti „McDonald‘s“ (ir visų kitų greito maisto restoranų tinklų) veikloje h. Pasinaudoję Ritzerio teoriniu modeliu. gamyba bei pardavimai yra sėkmingi tik tada. nes racionalios sistemos neigia humaniškumą ir žmogiškojo faktoriaus svarbą [12. kad nors privatūs mokymai yra efektyvus žinių skleidimo būdas. šie principai įsigalioja švietimo. Pripažįstama. Kodėl makdonaldizacija? Daugeliui žodis „McDonald‘s“ asocijuojasi su greitu. labiau atspindinčio analizuojamo reiškinio esmę. 48]. Autorius įžvelgė 4 pagrindinius „McDonald‘s“ darbo principus: Efektyvumas – optimalus užduoties atlikimo būdas. kad jie nulemti konkurencinio pranašumo siekimo. Nors mokymų ir vadovavimo veikloje pastebimi pokyčiai bei naujos tendencijos. Tokiu būdu. Lyderiai šioje schemoje bus įvardyti produktu. o ne kokybiniams rodikliams (produkto skonis)..Ritzer. labiau tikėtina. Kontrolė – darbuotojų ir klientų kontrolė vykdoma. atsižvelgiant į vartojimo kontekstą bei autorės nuomone. verčia abejoti darnios lyderystės bei plėtros principų įgyvendinimu bei galimybe juos skatinti. kurio metu greito maisto restoranų veiklos principai tampa dominuojančiais vis daugiau socialinio gyvenimo sektorių [12. sveikatos apsaugos. p. įvairios konsultaci- . remiantis tais pačiais racionaliais konvejerio principais. Privačių įmonių lektoriai tausoja savo materialųjį bei socialinį kapitalą labiau. p. nesusimąstant apie veiksmo ilgalaikes pasekmes. mėsainiai gaminami. šio reiškinio apibrėžimui galima pritaikyti labiau tinkamą principą. beje. 12–15]. Privatūs mokymai ugdo lyderį. Makdonaldizacija – procesas. kai vadovaujamasi griežtais racionalumo ir efektyvumo rodikliais. jog ekonominiai pasiūlos-paklausos dėsniai veikia ir lyderių formavimo rinkos dinamiką. sprendžiant įmonės vidinės struktūros klausimus. Todėl neatsitiktinai amerikiečių sociologas george Ritzer kraštutinę kasdienių užduočių atlikimo racionalizacijos formą įvardino terminu „makdonaldizacija. susiduriama su naujos veiklos apraiškomis – lyderio konstravimu arba.DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai

nės įmonės, viešųjų ryšių specialistai ir įvaizdžio formuotojai – gamintojais, visuomenei atiteks vartotojo vaidmuo. 4. Lyderių gamybos makdonaldizacija Įdėjus kuo mažiau laiko ir pastangų į produkto gamybą, gamintojams reikia gauti kuo geresnį rezultatą: lyderių gamybos sąnaudos yra minimizuojamos. greitai pagamintas produktas (laiko matavimas yra subjektyvus, bet, turint omenyje, kad praeities kartų lyderiai nuosekliai ugdė save visą gyvenimą, autorės nuomone, pagrįstas) turi būti greitai ir suvartotas, kitaip pasibaigs ir be to trumpas galiojimo laikas, todėl lyderis po tam tikro laiko gali neatitikti gyvenimo pokyčių bei šių dienų aktualijų. greitai pagamintas produktas patrauklus ir vartotojui – lyderis jau paruoštas vartojimui. Pagal makdonaldizacijos principus, vartotojai moka už privilegiją pabaigti darbą, kuris anksčiau buvo atliekamas, aptarnaujant jį patį. Produkto patrauklumas stiprinamas ir tam tikrais kiekybiniais rodikliais, kuriais bandoma pagrįsti produkto kokybę: kiek sertifikatų ar diplomų yra įgijęs (ir jais papuošęs kabineto sienas) lyderis, kiek seminarų yra išklausęs, kelių konferencijų veikloje dalyvavęs, su kiek naujų partnerių/klientų yra užmezgęs ryšius. Įsivyrauja įsitikinimas, kad kokybė yra tapati dideliam tam tikro produkto kiekiui: kiekybė tampa kokybės surogatu – didesnis yra geresnis. Lyderių gamyba pamažu virsta monotoniška, nuobodžia veikla: lyderiai gaminami pagal tą patį principą – vienodą metodiką, siūlant tų pačių lektorių kursus. Kiekvieno gamintojo užduotys aiškiai suskirstytos ir padalintos, o kiekvienas gaminys praeina nuoseklią detaliai reglamentuotų smulkių žingsnių seką. Todėl dauguma pagamintų lyderių yra homogenizuoti – ugdomi pagal vieną standartinį šabloną. Taip pasekėjų pasirinkimas ne tik palengvinamas, bet ir apribojamas, t. y. kontroliuojamas. unifikuoti modeliai spartina tarpasmeninių santykių pakeitimą dehumanizuota interakcija. Sąveikos dalyviai traktuojami kaip mechanizmai, automatiškai atliekantys užprogramuotą veiksmą, beje, pagrindiniu vertinimo kriterijumi tampa mokėjimas valdyti naująsias technologijas. Tokios racionalios sistemos savaip „minimizuoja“ vartotojų išlaidas – vartotojai „sumoka“ mažiau (negaišta laiko politinei bei socialinei savišvietai), bet vėliau jiems tenka daugiau darbo – patiems rūpintis savo gerbūviu, taip atsiskaitant už politikų bei verslininkų nesugebėjimą ar nenorą spręsti socialines

problemas. Viena svarbiausių yra veiksmo padarinių problema: politinės santvarkos nestabilumai ar ekonominė krizė – dar nepilna kaina už aplaidžiai priimtą sprendimą. Nė vienas žmogus nesugebėtų nustatyti ilgalaikių veiksmo ar sprendimo pasekmių bei visų jų padarinių, net pasitelkdamas į pagalbą modernias prognozavimo technikas bei metodus. Taip politinis ir finansinis nestabilumas gali virsti demokratijos ar laisvos rinkos ekonomikos žlugimo priežastimi. Taigi, privačiai vykdomi lyderystės ugdymo mokymai, neigiantys darnios lyderystės bei vystymosi principus, tačiau populiarūs tikslinių grupių tarpe, gali ir turi būti panaudoti visuomenės dėmesio koncentravimui ir darnios plėtros principo akcentavimui privačių įmonių veikloje. Privačios įmonės siūlo patrauklią žinių perteikimo formą, kuri yra imli darbui ir brangi, tačiau pakankamai efektyvi, todėl aukštosios mokyklos turi rasti būdą, kaip aprėpti privatų sektorių, siūlant mokymo programas su integruota darnaus vystymosi idėja – gerai formai suteikti jos vertą turinį. Išvados 1. Darnus vystymasis nėra vien aplinkos saugojimas; visų pirma tai moralinis imperatyvas, nuo kurio priklauso žmonių gyvenimo kokybė ir planetos ateitis. Darnos principas yra ir moralinė sąvoka, ir moralinė praktika, kurių esmėje glūdi socialinio teisingumo supratimas. Teisingumas – tai proporcingas organizacijos veiklos pasekmių – naudos ir naštos, paskirstymas visiems gyventojams. Vadovaujantis taip apibrėžtu socialinio teisingumo principu, bet kurios veiklos sferos dalyviai turi prisiimti atsakomybę už savo vykdomų veiksmų kaip teigiamus, taip ir neigiamus padarinius. 2. švietimo sistema yra vienas svarbiausių socializacijos ir pagrindinis žinių sklaidos šaltinis. švietimas, orientuotas į darnų vystymąsi, plėtoja ir stiprina atskirų žmonių, bendruomenių, organizacijų, valstybių galias prisidėti prie darnaus vystymosi.. Darnaus vystymosi švietimo tikslas – suteikti asmeniui žinių, padėti ugdytis gebėjimus bei vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti, prisidėti prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo. 3. Svarbiausias vaidmuo, formuojant organizacijų atsakomybės politiką, atitenka organizacijos vadovui – lyderiui, todėl darnaus vystymosi proceso efektyvumas didele dalimi priklauso nuo sėkmingo vadovavimo. Viešasis sektorius

DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai 

darnaus vystymosi principus įgyvendina, vykdydamas įvairias programas. Tačiau daugiau aplinkosauginių ir socialių problemų sukelia privatus verslas, kuris ir privalo tapti šių problemų sprendimo dalimi. Verslo struktūrų įtraukimas į darnaus vystymosi procesą yra privaloma sėkmingo šio principo įgyvendinimo prielaida. 4. Aukštosios mokyklos, rengiančios būsimus vadovus bei pripažįstančios vidinės socialinių bei humanitarinių mokslų integracijos svarbą, pradeda įgyvendinti jungtines darnaus vystymosi programas, skatinančias studentus darbinėje veikloje nuosekliai įgyvendinti pasirinktas darnaus vystymosi inovacijas. Tačiau aukštojo mokslo sistema nepajėgi aprėpti visos tikslinės auditorijos – privačių įmonių įvairių lygių vadovų bei specialistų, todėl būtina rasti priėjimą prie šios grupės ir prisidėti prie privačių įmonių atsakomybės politikos formavimo. 5. Privatūs mokymai, nors ir aprėpia didelę potencialių įmonių atsakingos politikos formuotojų grupę, verčia abejoti galimybe įgyvendinti bei skatinti darnios lyderystės bei plėtros principus. Tenka pripažinti, kad nors privatūs mokymai yra efektyvus žinių skleidimo būdas, jis šiuo metu nėra tinkamai ir socialiai teisingai išnaudojamas. galima teigti, kad lyderių ugdymas privačioje sferoje vykdomas pagal gamybos racionalizacijos procesą, kuris įvardijimas, pritaikant amerikiečių sociologo g. Ritzerio pasiūlytą sąvoką, makdonaldizacijos procesu, kurio metu greito maisto restoranų veiklos principai (efektyvumas, apskaičiavimas, nuspėjamumas bei kontrolė) tampa dominuojančiais vis daugiau socialinio gyvenimo sektorių. 6. Privačiai vykdomi lyderystės ugdymo mokymai, neigiantys darnios lyderystės bei vystymosi principus, tačiau populiarūs tikslinės grupės tarpe, gali ir turi būti panaudoti visuomenės dėmesio koncentravimui ir darnaus vystymosi principo akcentavimui privačių įmonių veikloje. Privačios įmonės siūlo patrauklią žinių perteikimo formą, kuri yra imli darbui ir brangi, tačiau pakankamai efektyvi, todėl aukštosios mokyklos turi rasti būdą, kaip aprėpti privatų sektorių, siūlant mokymo programas su integruota darnaus vystymosi idėja – gerai formai suteikti jos vertą turinį.

Literatūra
1. 2. barry, b. Teisingumo teorijos: socialinio teisingumo traktatas. Vilnius: Eugrimas, 2002. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. IV leidimas / vyr. red. Keinys S. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. Dambrava, V.A. Teisingumo principai. Vilnius: LTu leidybos centras, 1995. Darnaus vystymosi švietimo dešimtmetis 2005–2014. http://www.unesco.lt/svietimas/darnvystsviet/ Prisijungta 2008 04 26

3. 4.

5. hargreaves, A. Sustainable Leadership // Independent School; Winter 2005, Vol. 64 Issue 2, P. 16–24. 6. hargreaves, A. Fink, D. The Seven Principles of Sustainable Leadership // Educational Leadership; April 2004, Vol. 61 Issue 7, P. 8–13.
7. hayek, F.A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė: naujas liberalių teisingumo bei politinės ekonomijos principų išdėstymas. T.2. Socialinio teisingumo miražas. Vilnius: Eugrimas, 1998. 8. Kiekvienas mokytojas yra lyderis. http://www.smm. lt/naujienos/pranesimai.htm?id=1684, Prisijungta 2008 04 26 9. Lane, J.E. Viešasis sektorius: sąvokos, modeliai ir požiūriai. Vilnius: Margi raštai, 2001. 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. Nutarimas nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 90.

11. Minkevičius, A., Suvorova, o. naudos ir teisingumo principų derinimo problema organizauojant ir administruojant azartinius lošimus Lietuvoje. // Viešasis administravimas, Vilnius, 2006, Nr. 1(9), P. 66–79.
12. Ritzer, g. 2000. (Second edition) The McDonaldization of society. Thousand oaks: Pine Forge Press. 13. Stoškus, S. 2002. bendrieji vadybos aspektai. šiauliai: šiaulių universiteto leidykla 14. Ашин, Г. К.; Кравченко, С. А.; Лозанский, Э. Д. 2001. Социология политики: сравнительный анализ российских и американских политических реалий: учебное пособие. Москв а: Экзамен. 15. Скиба, Е. 2007. Обучение лидерству. История вопроса. http://www.ubo.ru/articles/ ?cat=135&pub=1543 Prisijungta 2007 09 15DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA IR PRAKTIKA / Mokslo darbai

The Significance of Leadership Training in the Context of Sustainable Development Principle Implementation
OKSANA SUVOROVA
Summary The efficiency of sustainable development process is determined by successful leading, that’s because sustainable leadership principles’ applying in professional work is a crucial thing for nowadays leaders. Universities training forthcoming leaders and recognizing the integration of social sciences and humanities importance begin to implement cross–disciplinary programs for sustainable development. The main programs goals are to prompt students to implement innovations of sustainable development into their professional practice, analyze perspectives, problems and results and examine possible solutions alternatives. However leadership training and formation of leaders’ principles is popular topic of fields of expertise of private educational centers: depth, endurance, breadth, justice, diversity, resourcefulness and conservation. The aim of the article is to clarify if the private leadership trainings could motivate the private organization consultants and leaders to motivate followers and appeal to the sustainable development principles in professional practice. Analysing the data got from qualitative interviews and mystery shopping study the model of leadership construction was established. Higher education system should try to find the way to reach the target group – private sector leaders who are responsible for taking care about physical and social harm of their dids. Private training are really attractive to the participants, they could suggest a suitable and efficient form to spread the knowledge and requirement of sustainable development to construct new training programs with integrated concept of sustainability – to put the valuable content to the approved form. Keywords: sustainable leadership implementation, leadership training, sustainable leadership.

 .

mruni. Vilnius Puslapis internete www.kopija. 9. užsakymas Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. Tiražas 120 egz. 13b.lt .lt. Elektroninis paštas info@kopija. l. Kareivių g. LT-08303 Vilnius Puslapis internete www. 2008 11 20.eu El.5 leidyb. apsk.lt Spausdino uAb „baltijos kopija“. paštas leidyba@mruni. 20.DARNAuS VySTyMoSI STRATEgIJA IR PRAKTIKA Mokslo darbai SL 585. Ateities g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->