mokymosi, mokymo ir vertinimo

Bendrieji europos kalBų metmenys

Vilnius, 2008

udk 802/809:37(4) Be-187

Versta iš: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Council of europe, Cambridge university press, 2002.

2006–2008 m. Bendrojo programavimo dokumento 2-o prioriteto 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“, projekto numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0096 iš anglų kalbos vertė: inga Hilbig, elvyra petrašiūnienė, joana pribušauskaitė, Virginija stumbrienė, aušra tamošaitienė, aušra Valančiauskienė, loreta Vilkienė redagavo: joana pribušauskaitė, loreta Vilkienė

This translation of Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment is published by arrangement with the Council of europe and is the sole responsibility of the translator (leidinio Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys vertimas yra leidžiamas pritarus europos tarybai, už vertimą visiškai atsako vertėjai) © Vilnius university on lithuanian translation except for tables 1, 2 and 3 (Vilniaus universitetas, vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus 1, 2 ir 3 lenteles), 2008 © Council of europe on publication in english and French and on tables 1, 2 and 3 in all languages (europos taryba, leidimai anglų ir prancūzų kalbomis, 1, 2 ir 3 lentelės visomis kalbomis), 2008 © dialanG, C priedas, 2002 © alte, d priedas, 2002 isBn 978-9955-590-78-1 © uaB „Firidas“, 2008

Turinys
Pratarmė Keli žodžiai tiems, kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“ Trumpa turinio apžvalga 1. „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1.1. kas yra „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.2. europos tarybos kalbų politikos tikslai ir uždaviniai 1.3. kas yra „daugiakalbystė“? 1.4. kam reikalingi „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.5. kaip gali būti taikomi „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.6. kokius kriterijus turi atitikti „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 2. Metodinė kryptis 2.1. Veiksminė prieitis 2.2. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai 2.3. kalbos mokymasis ir mokymas 2.4. kalbos vertinimas 3. Bendrieji atskaitos lygiai 3.1. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių kriterijai 3.2. Bendrieji „metmenų“ atskaitos lygiai 3.3. Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių pateikimas 3.4. aiškinamosios aptartys 3.5. skaidymo lankstumas 3.6. Bendrųjų atskaitos lygių turinio nuoseklumas 3.7. kaip skaitomos aiškinamųjų aptarčių skalės? 3.8. kaip naudojamasi kalbos mokėjimo aptarčių skalėmis? 3.9. kalbos mokėjimo lygiai ir išmokimo įvertinimas pažymiais 4. Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4.1. kalbos vartojimo kontekstas 4.2. komunikacijos temos 4.3. komunikacinės užduotys ir tikslai 5 7 13 15 15 16 19 20 21 22 25 25 34 36 37 41 41 43 45 46 53 57 61 62 66 69 71 80 82

4.4. komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos 4.5. komunikaciniai kalbos procesai 4.6. tekstai 5. Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5.1. Bendrosios kompetencijos 5.2. komunikacinės kalbinės kompetencijos 6. Kalbos mokymasis ir mokymas 6.1. ką mokiniai turėtų išmokti ar įsisavinti? 6.2. kalbos mokymosi procesas 6.3. kaip „metmenų“ naudotojai gali palengvinti kalbos mokymąsi? 6.4. keletas metodinių pasirinkčių šiuolaikiškam kalbos mokymuisi ir mokymui 6.5. kompetencijos ir atlikties klaidos 7. Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7.1. užduoties apibrėžtis 7.2. užduoties atliktis 7.3. užduoties sunkumas 8. Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8.1. apibrėžtis ir pradinė prieitis 8.2. mokymo programų sudarymo galimybės 8.3. apie bendrųjų programų planus 8.4. Vertinimas mokykloje, ne mokykloje ir baigus mokyklą 9. Vertinimas 9.1. Įvadas 9.2. „metmenys“ kaip pagalbinė vertinimo priemonė 9.3. Vertinimo rūšys 9.4. Galimas vertinimas ir metasistema Literatūra A priedas. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas B priedas. Aiškinamųjų aptarčių skalės C priedas. DIALANG skalės D priedas. ALTE „Geba“ teiginiai Terminai

87 123 126 137 137 146 173 173 182 184 186 202 205 205 206 208 219 219 220 221 226 231 231 233 238 251 255 269 283 293 313 329

Pratarmė

Pratarmė

Šis pataisytas „Bendrųjų europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ leidimas yra paskutinis etapas nuo 1971 metų vykusio proceso, kuriame bendradarbiavo daugelio europos ir kitų šalių mokymo srities specialistai. europos taryba už bendradarbiavimą labai dėkoja: • projekto Kalbų mokymasis Europos piliečiams grupei, atstovaujančiai visoms kultūrinio bendradarbiavimo tarybos šalims narėms, ir kanadai, dalyvavusiai kaip stebėtojai, už jų bendrą paramą kuriant „metmenis“; • projekto grupės sudarytai darbo grupei, susidedančiai iš dvidešimties šalių narių atstovų, reprezentuojančių skirtingus profesinius interesus, taip pat europos komisijos ir jos Lingua programos atstovams už jų neįkainojamus patarimus ir projekto priežiūrą; • darbo grupės sudarytai autorių grupei, į kurią įėjo dr. j. l. m. trimas (projekto direktorius), profesorius d. Coste (École Normale Supérieure de Fontenay/Saint Cloud, CREDIF, prancūzija), dr. B. northas (Eurocentres Foundation, Šveicarija), taip pat ponas j. sheilsas (et sekretoriato narys). europos taryba dėkoja minėtoms institucijoms, kurios sudarė galimybę ekspertams prisidėti prie šio svarbaus darbo; • nacionaliniam Šveicarijos mokslo fondui už paramą dr. B. northui ir profesoriui G. schneideriui (Fribūro universitetas) kuriant kalbos mokėjimo lygių aptartis ir sudarant Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių skales; • europos centro fondui, leidusiam naudotis savo patirtimi apibrėžiant ir skirstant kalbos mokėjimo lygius; • jaV nacionaliniam užsienio kalbų centrui, skyrusiam mellono stipendijas dr. j. l. m. trimui ir dr. B. northui – tai palengvino jų darbą; • daugybei kolegų ir europos institucijų, atsiliepusių ir rūpestingai pateikusių konkrečių, detalių pastabų, svarstant pirmuosius juodraščius. Į gautas pastabas buvo atsižvelgta taisant „metmenis“ ir „nurodymus naudotojams“, kad jie, svarbiausia, būtų pritaikytini visoje europoje. Šie taisymai buvo atlikti dr. j. l. m. trimo ir dr. B. northo.
5

„metmenimis“ galite naudotis taip. mokymo ir vertinimo metmenimis“ Keli žodžiai tiems. tačiau „metmenys“ buvo parašyti turint mintyje du pagrindinius tikslus: 1. mes keliame klausimus. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. paskatinti specialistus. pagelbėti specialistams išsiaiškinti tarpusavyje ir su mokiniais. ką ar kaip daryti. nesirenGiame specialistams pasakyti. iš tikrųjų manome. pirmiausia turėtų būti išaiškintas vienas dalykas. mokymo ir vertinimo metmenimis“. kad padėtume sau ir kitiems geriau išmokti kalbą? 2. kad bandytume vartoti naują kalbą? kokių keliamės tikslų ir kaip vertiname pažangą eidami nuo visiško nemo- kėjimo iki veiksmingo kalbos vartojimo? – kaip vyksta kalbos mokymosi procesas? – ką galime padaryti. Žinoma. mokant ar ją vertinant veiksmingiau naudotis „Bendraisiais europos kalbų mokymosi. egzaminuotojai. o ne į juos atsakome. „Bendrųjų 7 .Keli žodžiai tiems. kad kai kuriems skaitytojams gali prireikti juos taikyti taip. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. vadovėlių autoriai. kaip konkrečiai mokytojai. Čia nurodoma. mokymo ir vertinimo metmenimis“ Šių pastabų tikslas – padėti jums kalbos mokantis. kaip norite. kaip ir bet kuriuo kitu leidiniu. įvairiais atžvilgiais susijusius su kalba. kaip nenumatėme. Šios pastabos yra pirma pažintis su „metmenimis“ ir skiriamos visiems jų naudotojams. švietimo administratoriai ir kiti gali taikyti „metmenis“. tam tikslui pavienėms naudotojų grupėms parengti konkretūs nurodymai. ir pačius mokinius pamąstyti tokiais klausimais: – ką mes iš tikrųjų darome. kas norima padėti mokiniams pasiekti ir kaip ketinama tai daryti. kai kalbame vienas su kitu ar rašome vienas ki– – – tam? kas leidžia mums taip veikti? kiek turime išmokti. mokytojų rengėjai. kuriuos galima gauti europos taryboje ar rasti jos tinklalapyje.

taryba skatina visus. motyvais. mokymo ir vertinimo metmenys europos metmenų“ paskirtis yra ne nurodyti tikslus.). egzaminuotojai. grįsti savo darbą mokinių poreikiais. 8 . suprantama. kompiuterinė įranga bei programos? – kiek laiko kalbai mokytis jie gali. kurie atitiktų mokinių poreikius ir būtų pasiekiami turint omenyje mokinių ypatybes ir galimybes. kartu dirbę europos tarybos dabartinių kalbų projektuose. kad padėtų mokiniams tuos tikslus pasiekti. reikia atsakyti į tokius klausimus: – ką mokiniams reikės daryti ta kalba? – – – – – ką jiems reikia išmokti. kurių jiems reikia. vaizdo priemonės. kurie naudojasi jų darbu. taip pat taptų atsakingesni ir labiau linkę bendradarbiauti su kitais žmonėmis. žinias ir gebėjimus. vadovėlių autoriai bei leidėjai ir t. ar metodus. kuriais dirbti. garso. Vadinasi. taip pat jie turi aiškiai ir tiksliai apibūdinti savo tikslus ir metodus tiems. tai net veikdami gana savarankiškai gali dirbti kryptingai. iškėlusi šiuos pagrindinius tikslus. nemažai idėjomis ir darbu prisidėjo prie kalbos mokymosi. t. pastebėsite. jei jie sutaria dėl tikslų. 1 skyriuje aptariamos pagrindinės nuostatos ir jų įgyvendinimo rezultatai. lytis. kurie padeda jauniems ir. kad geresnis bendravimas lemia laisvesnį judumą ir tiesioginius kontaktus. nori ar įstengia skirti? taip išanalizavus mokymosi ar mokymo situaciją. kad savarankiškiau mąstytų bei veiktų. kalbančių skirtingomis kalbomis ir atstovaujančių skirtingoms kultūroms. su organizuotu kalbų mokymusi yra susiję daug partnerių: ne vien mokytojai ir mokiniai klasėje. taip šiuo darbu prisidedama prie demokratinės visuomenės kūrimo. bendravimo kokybę todėl. ypatybėmis ir galimybėmis. ypač svarbu aiškiai ir suprantamai apibrėžti tikslus. bet ir švietimo administratoriai. taryba taip pat remia mokymosi ir mokymo metodus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad gebėtų vartoti kalbą siekdami tikslų? kas juos skatina mokytis? kas jie yra (amžius. socialinė ir mokymosi patirtis ir t. o tai savo ruožtu – geresnį savitarpio supratimą ir artimesnį bendradarbiavimą. t. mokymo ir vertinimo principų bei praktikos kūrimo. vyresnio amžiaus žmonėms formuoti savo nuostatas.)? kokių žinių. gebėjimų ir patirties turi jų mokytojai? kiek jiems prieinami vadovėliai. papildoma literatūra (žodynai. iš tikrųjų mūsų šalių narių kolegos. kad europos taryba yra abejinga minėtiems klausimams. kurių naudotojai turėtų siekti. kad taryba siekia pagerinti europiečių. kurie susiję su kalbos mokymosi organizavimu. tai nereiškia. gramatikos ir pan.

„metmenyse“ yra pateikta todėl. kalbant apie sąlygas ir apribojimus. jie turi atitikti tam tikrus kriterijus: būti išsamūs. kuriais skatinama pasvarstyti. nuo 4 skyriaus kiekvieno poskyrio pabaigoje rasite klausimų. siūloma. esate laisvi rinktis. nei jums reikia.Keli žodžiai tiems. nuostatos). esant tipiškoms sąlygoms ir apribojimams). Galimas daiktas. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. 4 ir 5 „metmenų“ skyriuose rasite išvardytus pagrindinius parametrus ir kategorijas su keletu pavyzdžių. mokyklų mokytojai gali manyti. atlikti komunikacijos užduotis ir veikti įvairiuose visuomeninio gyvenimo kontekstuose. kad tam neteikiama pirmenybė dėl riboto laiko ar kitų išteklių stokos. kitus atmesti ir pridėti savų. jūs galite kai kuriais jų pasinaudoti. kad kas nors kitas. parametrų ir kategorijų sistema bei pavyzdžiai pateikiami 2 skyriuje (labai glausta lentelė skyriaus pradžioje). pavyzdžiui. kad kalbos mokymo tikslas yra ugdyti kompetentingus ir įgudusius kalbos vartotojus. kurias kalbos vartotojai įgyja iš kalbos vartojimo patirties ir kurios leidžia jiems bendrauti peržengiant kalbų ir kultūrų ribas (pavyzdžiui. kaip pagal aprašomosios schemos parametrus nustatyti mokinių kalbos mokėjimo pažangą. ar poskyris yra svarbus jūsų tikslams ir reikmėms. siekiant paaiškinti. Šie kriterijai taip pat pateikiami ir paaiškinami 1 skyriuje. turintis kitokios patirties. kad nelabai svarbu atsižvelgti į aplinkos triukšmo lygį. skaidrūs ir nuoseklūs. Galbūt nuspręsite. gali tekti kategorijas suskirstyti smulkiau. mokymo ir vertinimo metmenimis“ kaip rašoma 1 skyriuje. pavyzdžiai tik parodo kelią. dirbantis kitokiomis aplinkybėmis ir atsakingas už kitokią mokinių grupę. kai bendrau9 . kokių tikslų ir rezultatų siekiate. metodams ir produktams aprašyti. kad jis yra nereikšmingas jūsų mokiniams. dėl to ir buvo sukurti „Bendrieji europos kalbų mokymosi. kas yra kompetencijos (žinios. ką jūs manote esant nebūtina. tai tiesiog reiškia. kad tai. gebėjimai. o 4 ir 5 skyriuose jie aptariami detaliau. Verta pridurti keletą žodžių apie išsamumą. kuriems nepavyksta išmokyti lakūnų 100 procentų teisingai suprasti skaitmenis esant pasibaisėtinam triukšmui. kad poskyris nesvarbus arba dėl to. ko jums reikia savo tikslams. aprašomoji schema turėtų suteikti galimybę apibrėžti ir aiškiai bei išsamiai suformuluoti savo uždavinius. tokiu atveju tą poskyrį galite praleisti. arba (jei jis galėtų būti jiems naudingas) dėl to. atsiminkite. mokymo ir vertinimo metmenys“. ir jei taip – kiek. bet oro linijų pilotų mokytojai. nes patys privalote nuspręsti. gali laikyti tai esminiu dalyku. norint aprašyti specializuotą sritį. nei pavyzdžiai neapima visko. nei pateikta klasifikacijoje. schemoje pateikiama daugiau informacijos. kad atliktų savo funkciją. kad „metmenyse“ galėtumėte rasti visa. nei kategorijos. Grindžiant prielaida. tačiau jei jis yra svarbus (ir turbūt tam tikromis aplinkybėmis gali jus sudominti). 3 skyriuje pristatomi bendrieji kalbos mokėjimo lygiai.

kaip kalibravimo instrumentu. kam bus naudojama informacija apie rezultatus. aišku. kam yra skirstoma lygiais. kad konkretaus specialisto skiriamų lygių skaičius priklauso nuo to. tačiau jau aišku. kaip naudotojas. ką iš tikrųjų darote. kad bendrųjų atskaitos lygių sistema. kurios „įvairių švietimo padalinių gimtakalbių ir negimtakalbių mokytojų. bet ir daugybės kalbos mokėjimo parametrų.. 52). pavyzdžių tikslas – atverti naujas galimybes. bet pateikti pasiūlymų. taip pat atkreipkite dėmesį. kaip yra įsisavinama ar išmokstama nauja kalba? kaip galime palengvinti mokymosi ar įsisavinimo procesus? Čia ir vėl „metmenų“ tikslas yra ne duoti receptą ir net ne nurodyti tam tikrą metodą. praktikams leidžia nusistatyti siauresnio arba platesnio diapazono lygius. 3 skyriuje suprantamai išaiškinama. patvirtintais matavimo ir formato standartais. priklausomai nuo poreikio detaliau ar aptakiau išryškinti mokinių skirtumus. siūlomų aptarčių pagrindas yra tokios formuluotės. turinčių skirtingą pasirengimą ir skirtingą mokymo patirtį. ypač džiaugiasi įvairūs specialistai. plačiai taikoma šešių lygių sistema yra grindžiama įprasta daugelio egzaminavimo institucijų patirtimi. gali pasmerkti juos ir jų keleivius mirčiai! kita vertus. diskusijai ir būsimai veiklai. europos tarybos dabartinių kalbų skyrius džiaugsis gavęs jūsų pranešimų apie tai. esate skatinamas skalių sistemą ir jos aptartis taikyti kritiškai. Žinoma. skatinti apmąstyti savo dabartinę veiklą. o „metmenų“ tikslas yra padėti jums patiems priimti sprendimus. Bet kuriuo atveju aptartys yra pateikiamos kaip rekomendacijos ir jokiu būdu nėra privalomos. įvertintos kaip skaidrios. o tų tikslų pasiekimą – pažymiais. papildomos kategorijos ir pavyzdžiai. kurie (kaip ir kitų sričių atstovai) mano esant naudinga dirbti su stabiliais. jos yra „lyg akstinas pamąstymams. kad yra sukurtos ne vien bendro kalbos mokėjimo. dėl to 4 ir 5 „metmenų“ skyriuose pateikta klasifikacinė schema yra ne išbaigta. kaip kategorijų. o ne primesti sprendimus“. o atvira tolesnei plėtrai atsižvelgiant į sukauptą patirtį. galėtų praversti ir kitiems naudotojams. kaip jums sekėsi diegti skalių sistemą. 10 .4 poskyryje. detalizuotų 4 ir 5 skyriuose. pateikiami 3. neturi būti dauginama be būtino reikalo! „Hiperteksto“ skaidymo principai. kuriuos manote esant būtinus pridurti.. mokymo ir vertinimo metmenys jama situacijoje „žemė–oras“. taip pat įmanoma (ir net įprasta) skirtingus tikslus įvardyti lygių terminais. apsibrėžiant tikslus ir uždavinius skatintumėme atsižvelgti į ministrų komiteto rekomendacijas. Šio principo taip pat laikomasi aprašant kalbos mokėjimo lygius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 6 skyriuje dėmesys kreipiamas į metodų klausimus. tai sudaro galimybę smulkiai aprašyti konkrečių mokinių ar mokinių grupių kalbos mokėjimo profilius. lygių. skalės. priimti atitinkamus sprendimus ir aprašyti tai. naudingos ir svarbios“ (p.

kylančius gyvenant daugiakalbėje ir daugiakultūrėje europoje. kurie sudaro kelių kalbų programas ir ieško būdų. C ir d prieduose pateikiamos skalės. sudarytos kitų institucijų. kurie kai kuriems specialistams gali pasirodyti naudingi. kurie galėtų palengvinti darbą asmenims. pritaikytas tam tikroms mokinių grupėms. 8 skyriuje svarstomi programų sudarymo principai. 9 skyriuje pagaliau aptariami vertinimo klausimai. skyrių verta išsamiai išstudijuoti tiems. priedai skirti dar keletui skalių sudarymo aspektų. ypač atsižvelgiant į individų daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos formavimą. a priede aptariami kai kurie bendri teoriniai dalykai. kaip geriausiai panaudoti įvairių mokinių galimybes. būtent europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) dialanG kalbos vertinimo sistema ir „Geba“ skalės. aiškinama „metmenų“ svarba kalbos mokėjimui bei pasiekimams vertinti remiantis vertinimo kriterijais ir pats vertinimo procesas taikant skirtingus vertinimo būdus.Keli žodžiai tiems. kad būtų galima įveikti bendravimo sunkumus. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. B priede pateikiama informacijos apie Šveicarijos projektą. įvertinant skirtingus kalbos mokymosi tikslus. 11 . kurio metu buvo sukurtos „metmenyse“ taikomos aptarčių skalės. norintiems sudaryti specialias skales. mokymo ir vertinimo metmenimis“ 7 skyrius skirtas šiuo metu vienai svarbiausių tyrimo sričių – užduočių vaidmens mokantis ar mokant kalbos analizei.

.

pakopomis). ypač susijusius su veikla ir žiniasklaida. kad būtų įvykdyti tekstų produkavimo bei supratimo ir tam tikrų temų diskurso organizavimo veiksmai bei procesai. reikalingos aprašyti kalbos vartojimą ir kalbos vartotoją / mokinį. mokymo ir vertinimo metmenų“ ir ypač daugiakalbystės skatinimo tikslai. kuriuos turi atitikti „metmenys“. Ši sistema turėtų aprėpti visus mokinių poreikius ir skirtingus tikslus. 4 skyrius Gana detaliai (bet ne išsamiai ar išbaigtai) pristatomos kategorijos (kur įmanoma. komunikacinę veiklą. aprašymo schema grindžiama kalbos vartojimo analize atsižvelgiant į strategijas. pristatomi bendrieji atskaitos lygiai. mokinių taikomas suaktyvinti bendrąją ir komunikacinę kompetencijas. užduotis ir tikslus. tai leidžia mokiniams atlikti užduotis įvairių visuomenės gyvenimo sričių situacijose. kalbos mokymosi pažanga gali būti nustatoma pagal lanksčią atitinkamomis aptartimis nusakytų mokėjimo lygių sistemą. komunikacijos temas. 2 skyrius paaiškinama pasirinkta metodinė kryptis. esant tam tikroms sąlygoms ir tam tikriems apribojimams. kur įmanoma. pasvirusiu šriftu pateikti žodžiai įvardija kalbos vartojimo aprašymo ir kalbos vartotojo / 3 skyrius mokinio gebėjimų vartoti kalbą parametrus. pateikiami ir kriterijai. uždaviniai ir funkcijos daugiakultūrėje ir daugiakalbėje europoje. pateikiamos jų skalės. atsižvelgiant į aprašymo schemos parametrus. 13 . 5 skyrius smulkiai aprašomos kalbos vartotojo / mokinio bendroji ir komunikacinė kompetencijos. atsižvelgiant į nustatytus parametrus: sritis ir situacijas. strategijas ir procesus.Trumpa turinio apžvalga Trumpa turinio apžvalga 1 skyrius europos tarybos bendrosios kalbų politikos kontekste apibrėžiami „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. kylančius kandidatams mokantis kalbos arba vertinant jų kalbos mokėjimo lygį. tekstus. sudarančias kalbos vartojimo aplinkybes.

C priede pateiktos europos komisijos dialanG projekto metu nustatytų kalbos mokėjimo lygių aptartys. apibūdinančioms kituose skyriuose pateiktus parametrus ir kategorijas. aptariamas kalbos įsisavinimo bei mokymosi ir daugiakalbės kompetencijos pobūdžio bei raidos ryšys. programų sudarymo principai. Į bibliografiją įtraukti svarbūs europos tarybos dokumentai. atsižvelgiant į poreikį derinti konkuruojančius išsamumo. yra paaiškinti metodai ir kriterijai. aiškinamosios skalės pateiktos su nuorodomis. leidžiančios įsivertinti internetu. a priede aptariamas kalbos mokėjimo lygių aptarčių formulavimas. moduliai ir dalinės kompetencijos. tikslumo ir naudojimo tinkamumo kriterijus. reikalavimai skalėms bei aptartims. taip pat kitur publikuoti leidiniai. 14 . 8 skyrius rašoma apie kalbų įvairovės reikšmę sudarant programas ir aptariami tokie klausimai: daugiakalbiškumas ir daugiakultūriškumas. panorėję gilintis į kylančius klausimus. galėtų rasti atsakymus. d priede pagal europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) nustatytus lygius pateikti „Geba“ teiginiai. susijusios su 3 ir 4 skyriuose aptartomis kategorijomis. mokymo ir vertinimo metmenys 6 skyrius svarstoma apie mokymosi ir mokymo procesus. 7 skyrius išsamiau aptariamas užduočių vaidmuo mokantis ir mokant kalbos. programų variantai. per kurį buvo sukurtos aiškinamosios aptartys ir sudarytos jų skalės. B priede apžvelgiamas Šveicarijos projektas. skirtingi mokymosi tikslai. kuriuose „metmenų“ skaitytojas. „literatūra“ – tai sąrašas knygų ir straipsnių. taip pat bendrojo ir kiek specialesnio pobūdžio metodinės galimybės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymasis visą gyvenimą. 9 skyrius aptariami įvairūs vertinimo tikslai ir su jais susiję vertinimo būdai.

ir tai leidžia pamatuoti mokinių pažangą bet kuriame mokymosi etape ir bet kuriuo gyvenimo tarpsniu. kad bandoma įveikti nepaprastą kalbos sudėtingumą suskirstant kalbos kompetenciją į konkrečius komponentus. mokytojų rengėjams. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1. mokytojams. „metmenyse“ pateikiamas bendras pagrindas tikslams. o drauge ir judumą europoje.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1. taigi skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas dabartinių kalbų srityje. kylančias dėl skirtingų europos šalių švietimo sistemų. „metmenyse“ taip pat apibrėžiami mokėjimo lygiai. nustatymas palengvins skirtingomis mokymosi aplinkybėmis įgytų kvalifikacijų savitarpio pripažinimą. mokymo ir vertinimo metmenys“? „Bendruosiuose europos kalbų mokymosi. „metmenys“ yra sisteminio pobūdžio. rengti europoje. Šis aprašas apima ir kultūrinį kontekstą. kuriame kalba funkcionuoja. vadovėliams ir kt. kaip apmąstyti. egzaminams. turiniui ir metodams aiškiai nusakyti suteikia skaidrumo kursams. – tai akivaizdžiai rodo.1. Švietimo administratoriams. skirtų kalbos mokėjimui apibūdinti. objektyvių kriterijų. kursų organizatoriams. kad jie galėtų būti tikri. Kas yra „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenyse“ pateikiamas bendras pagrindas kalbų programoms. poreikius. už kuriuos yra atsakingi. kad gebėtų vartoti kalbą bendravimo tikslams. kad veiksmingai bendrautų. taip pat kokių žinių jie turėtų įgyti ir kokius gebėjimus išsiugdyti. įvertinti savo darbus ir derinti savo pastangas. „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. programų gairėms. ką mokiniai turėtų išmokti daryti. 15 . „metmenys“ skirti nugalėti dabartinių kalbų specialistų bendravimo kliūtis. programoms ir kvalifikacijoms. jog iš tikrųjų patenkina mokinių. egzaminų centrams „metmenys“ parodo. juose išsamiai aprašoma.

mokymo ir vertinimo metmenys“ padeda siekti bendrojo europos tarybos tikslo. kaip socialinės veiklos subjektas. ir siekiant šio tikslo „imtis bendrų veiksmų kultūros srityje“.2. kurie turi būti saugomi ir gausinami. kad rėmėsi trimis pagrindiniais principais. gali lengviau bendrauti ir sąveikauti tarpusavyje dėl to. kurių gimtosios kalbos yra skirtingos. mokytojams ir patiems mokiniams tenka pavienes dalis integruoti į besiformuojančią darnią visumą. išdėstytais europos tarybos ministrų komiteto r (82) 18 Rekomendacijos preambulėje: • turtingas įvairių europos kalbų ir kultūrų paveldas yra vertingi bendri ištekliai. tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas. tarkim. toliau bendradarbiaudamos ir koordinuodamos savo politiką visos europos lygiu. oficialus tokių gebėjimų pripažinimas skatins daugiakalbystę ir bus akstinas mokytis įvairesnių europos kalbų. kuris apibrėžiamas ministrų komiteto r (82) 18 ir r (98) 6 Rekomendacijose. 16 . kad būtų skatinamas europos gyventojų judumas. „metmenyse“ pateikiami dalinių kvalifikacijų aprašai. kiekvienas individas mezga daugialypius santykius su daugybe iš dalies sutampančių socialinių grupių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat įveikiamos išankstinės nuostatos bei diskriminacija. buvo darnus ir tolydus todėl. mokymo ir vertinimo metmenys Čia susiduriama su didelėmis psichologinėmis ir pedagoginėmis problemomis. daugiau suprasti negu kalbėti) arba kai trečiajai ar ketvirtajai kalbai mokytis laiko skiriama ribotai ir galbūt naudingiau būtų daugiau ugdyti. kad ši įvairovė ne stabdytų bendravimą. kai reikia ribotai mokėti kalbą (pavyzdžiui. europos tarybos kultūrinio bendradarbiavimo tarybos darbas. o ne prisiminimo gebėjimus. Europos Tarybos kalbų politikos tikslai ir uždaviniai „Bendrieji europos kalbų mokymosi. • šalys narės gali pasiekti didesnės darnos priimdamos ir plėtodamos nacionalinę dabartinių kalbų mokymo bei mokymosi politiką. – „glaudesnės jos narių vienybės“. komunikacijoje dalyvauja visas žmogus. toliau atskirtos ir suklasifikuotos kompetencijos sudėtingai sąveikaudamos tarpusavyje formuoja kiekvieno žmogaus asmenybę. • tik geriau mokėdami dabartinių europos kalbų europiečiai. bet būtų tarpusavio turtinimo ir supratimo šaltinis. savo ruožtu plečiant kitos kalbos ir kultūros patirtį. tarpkultūriniu požiūriu esminis kalbos mokymosi tikslas yra skatinti palankiausią visos mokinio asmenybės raidą ir tapatybės jausmą. o tie santykiai visi kartu apibūdina tapatybę. nuo pat jos įkūrimo nuosekliai vykdomas tarpiniais projektais. tinkami tuo atveju. ir reikia didelių švietimo pastangų. 1. atpažinimo.

1.1. tarp jų ir kuriančias bei naudojančias įvairialypę mokomąją medžiagą. 2. 17 .2. kad būtų sukurta veiksminga visos europos informacijos mainų sistema. kad visi visuomenės sluoksniai galėtų kuo plačiau naudotis veiksmingomis priemonėmis mokytis kitų šalių narių (taip pat ir savo šalies kitų kalbinių bendruomenių) kalbų ir išsiugdyti tokius kalbų vartojimo gebėjimus. 2. keistis informacija ir sumanymais su vaikais ir suaugusiaisiais.3. atsižvelgiant į savo situaciją. diegti kalbų mokymosi sistemos kūrimo principus (pagal europos tarybos parengtą „dabartinių kalbų“ programą): 2. pagrindinės priemonės 1. apimanti visus kalbos mokymosi. – (F17) imtis būtinų veiksmų. skatinti. remti ir koordinuoti visas šalių narių vyriausybių ir nevyriausybinių institucijų pastangas gerinti kalbų mokymąsi grindžiant šiais pamatiniais principais. tvarkyti savo kasdienio gyvenimo reikalus kitoje šalyje ir padėti tai atlikti užsieniečiams savo šalyje. ypač pastangas įgyvendinti pagrindines priemones. nustatyti svarbius ir įgyvendinamus uždavinius ir kiek galima aiškiau juos formuluoti. kalbų mokymąsi ir mokymą grįsti mokinių poreikiais. 2. kad galėtų patenkinti šiuos savo komunikacinius poreikius: 1.3. pasitelkiant visas informacines technologijas. kuriančias dabartinių kalbų mokymo bei vertinimo metodus ir rengiančias bei naudojančias mokomąją medžiagą. 1. mokymo ir mokslinių tyrimų aspektus. kalbančiais kitomis kalbomis.2. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas laikydamasis šių principų ministrų komitetas kviečia šalis nares: – (F14) skatinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bendradarbiauti vyriausybines ir nevyriausybines institucijas. būdo savybėmis ir galimybėmis. a. 1. išdėstytas r (82)18 Rekomendacijos priede. jos Švietimo komiteto ir dabartinių kalbų skyriaus veiklos kryptis yra skatinti. kurti tinkamas mokymosi programų vertinimo formas ir įrankius. 2.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. motyvacija. ir perteikti jiems savo mintis bei jausmus. užtikrinti. kurti tinkamus metodus ir mokomąją medžiagą. remti ir palaikyti mokytojų ir visų lygių mokinių pastangas. taigi kultūrinio bendradarbiavimo tarybos.4. mąstyseną ir jų kultūros paveldą. plačiau ir geriau suprasti kitų tautų gyvenseną.

kultūros ir mokslo. kad stiprėtų minčių. pagarbą kitokiai tapatybei ir kultūrinei įvairovei veiksmingiau bendraujant tarptautiniu mastu. kuriems trūksta būtinų bendravimo sąveikaujančiojoje europoje įgūdžių. taip pat ir rečiau mokomų. • padėti tenkinti daugiakalbės ir daugiakultūrės europos poreikius pastebimai lavinant europos gyventojų gebėjimus bendrauti vieniems su kitais peržengiant kalbų ir kultūrų ribas. sprendimų ir veiksmų laisvė ir drauge būtų ugdomi socialiniai gebėjimai bei atsakomybė. kaip antai kalbų mokymo įvairovės ir intensyvinimo strategijas. kad visoje europoje būtų skatinama daugiakalbystė“. pagal kurias visais lygmenimis būtų diegiami metodai ir kuriama medžiaga. taip pat glaudesnio bendradarbiavimo ne tik švietimo. atsižvelgdamas į šiuos uždavinius ministrų komitetas pabrėžė. antrajame aukščiausiojo lygio vadovų susitikime kaip prioritetinis švietimo tikslas buvo įvardytas pasirengimas būti demokratinės visuomenės piliečiu taip pabrėžiant pastaruoju metu keliamo kito tikslo svarbą. organizuojama ir finansuojama visais švietimo sistemos lygmenimis. skatinti moksliškai tirti ir rengti programas. bet ir prekybos bei pramonės srityse. mokymo ir vertinimo metmenys 3. kaip didžiausia grėsmė europos stabilumui ir geram demokratijos funkcionavimui. • parengti visus europos gyventojus iššūkiams intensyvėjančio tarptautinio judumo. būtent: Skatinti dabartinių kalbų mokymo metodus. • palaikyti ir gausinti europos kultūrų turtus bei įvairovę mokantis vieniems kitų kalbų – ir šalies. ir regiono. ir tai turi būti kompetentingų institucijų skatinama. pirmajame aukščiausiojo lygio šalių vadovų susitikime ypač buvo pabrėžiami šie uždaviniai. • užkirsti kelią pavojams. • skatinti tarpusavio supratimą ir pakantumą. kad „šiandien ir ateityje politinės svarbos dalykas yra plėtoti specialias veiklos sritis. o to siekti reikia nuolat ir visą gyvenimą. kurie gali kilti dėl atskirties tų asmenų. kokių reikia konkretiems jų poreikiams patenkinti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat r (98) 6 Rekomendacijos preambulėje patvirtinami politiniai uždaviniai dabartinių kalbų srityje. kad labai vertingi yra ryšiai ir mainai švietimo 18 . o ksenofobija ir ultranacionalizmas buvo įvardyti kaip svarbiausi europos judumo bei integracijos kliuviniai. ir atkreipė dėmesį į tai. kad įvairių klasių ir tipų mokiniai įgytų tokių komunikacinių gebėjimų.

tiek tiesiogiai iš aplinkos). bandydami verstis kitų kalbų ar dialektų frazėmis.3. tad svarbiausia 19 . nemokantiems bendros kalbos. daugiakalbystės kryptis grindžiama dar ir tuo. arba skirtingų kalbų sambūvis tam tikroje visuomenėje. dabar tikslas yra suformuoti tokį kalbinį „repertuarą“. Be viso šito. Įvairiose situacijose žmogus gali lanksčiai naudotis skirtingomis kompetencijos dalimis. atpažindamas kitaip rašomus ar skambančius tarptautinius žodžius. arba skatinant mokinius mokytis daugiau negu vienos svetimosios kalbos. kad su konkrečiu pašnekovu galėtų paveikiai bendrauti. Kas yra „daugiakalbystė“? dabartiniais laikais europos tarybos kalbų mokymosi krypčiai tapo labai svarbi daugiakalbystės sąvoka. daugiakalbystė skiriasi nuo kalbų įvairovės. naudodamiesi nežodiniais susižinojimo būdais (judesiais. juolab kad yra pripažįstama. asmuo gali pasitelkti kelių kalbų žinias. gestais. nuo vienos tarmės prie kitos išnaudodami kiekvieno saviraiškos viena kalba ir kitos kalbos supratimo gebėjimus. bet veikiau susilieja į bendrą komunikacinę kompetenciją. kad plečiantis individo kalbos ir jos kultūrinio konteksto patirčiai – nuo namų kalbos iki visos visuomenės bei kitų tautų kalbų (tiek išmoktų pagrindinėje ar aukštojoje mokykloje. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas srityje ir kad jiems plėtoti reikia naudotis visomis naujosiomis komunikacijos priemonėmis ir informacinėmis technologijomis. kad suvoktų rašytinį ar net sakytinį neva nemokamos kalbos tekstą. – jo mąstyme tos kalbos ar kultūros nėra griežtai skirtingose mentalinėse zonose. kuris apimtų visokius kalbinius gebėjimus.). kuri yra arba kelių kalbų mokėjimas. t. kaip moka „idealus gimtakalbis“. dvi ar net tris kalbas atskirai viena nuo kitos taip. arba silpninant anglų kalbos dominavimą tarptautiniame bendravime. jog mokytis kalbų yra viso gyvenimo uždavinys. 1. taip žvelgiant visiškai kitoks yra kalbinio švietimo tikslas. turintieji net ir menkiausių kalbos žinių gali padėti visai nemokantiesiems kalbos bendrauti tarpusavyje tarpininkaudami asmenims.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. kalbų įvairovė pasiekiama arba paprasčiausiai plečiant tam tikroje mokykloje ar švietimo sistemoje mokomų kalbų pasirinkimą. net jei ir nebūtų tarpininko. taigi švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas mokytis įvairių kalbų ir ugdyti mokinių daugiakalbystės kompetenciją. jau nelaikoma. partneriai gali pereiti nuo vienos kalbos prie kitos. tokie žmonės galėtų šiaip taip bendrauti pasitelkdami visus savo kalbinius gebėjimus. veido išraiška ir t. kurioje visos žinios ir visa kalbinė patirtis papildo vienos kitas ir kurioje kalbos yra susijusios tarpusavyje ir vienos kitas veikia. kad reikia paprasčiausiai gerai išmokti vieną. pavyzdžiui.

sertifikavimas“ dokumentuose teigiama: 1. 1. kuri gali būti suprantama kitų. pageidautina parengti „Bendruosius europos kalbų mokymosi. 3. ypač „europos kalbų aplankas“ (eka) suteikia galimybę fiksuoti įvairiausią kalbų mokymosi ir tarpkultūrinę patirtį tokia forma. lapkritį riuschlikone (Šveicarija) vykusio tarpvyriausybinio simpoziumo „kalbų mokymo europoje skaidrumas ir darna: uždaviniai. mokymo ir vertinimo metmenis“ mokyti kalbų visais lygiais. Būtina toliau intensyvinti kalbų mokymąsi ir mokymą šalyse narėse. gebėjimus ir pasitikėjimą savimi naujose kalbinėse situacijose. mokymo ir vertinimo metmenys yra ugdyti jaunuolių motyvaciją. dėl šių tikslų kalbos mokymasis laikomas būtina viso gyvenimo užduotimi ir edukacinės sistemos turi jį skatinti ir palaikyti visuose etapuose. – padėtų mokiniams.4. kad būtų palankesnės sąlygos judumui. vertinimas. kad: – būtų skatinamas ir lengvinamas skirtingų šalių švietimo institucijų bendradarbiavimas. kursų rengėjams. kad paprasčiausiai nustatoma. mokinių būdo savybes ir galimybes.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys“? Šveicarijos federalinės Vyriausybės iniciatyva 1991 m. kokį konkrečios kalbos mokėjimo lygį mokinys yra pasiekęs tam tikru metu. 2. 20 . dėl to „metmenyse“ ne tik pateikiama sistema. nors neabejotinai svarbu ir tai. – būtų aiškus bendras pagrindas pripažinti vieniems kitų kalbų kvalifikacijas. todėl kalbų mokymo praktikams lengviau nusakyti uždavinius ir aprašyti įvairiausius pasiekimus atsižvelgiant į nevienodus poreikius. nuo priešmokyklinio iki suaugusiųjų mokymo. kad tarptautinis bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis ir derinamas su pagarba tapatybei ir kultūrinei įvairovei. kad lengviau būtų prieinama informacija. naujausios europos tarybos kalbų programos buvo skirtos tam. svarbu yra parengti ir įgyvendinti tokius reikšmingus paradigmos pokyčius. bet taip pat atskiriamos kalbos vartosena ir kalbos kompetencijos. mokytojams. kaip kalbos mokėjimą įvertinti pagal skales. gerinami darbiniai ryšiai ir tarpusavio supratimas. Kam reikalingi „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. kuria galėtų naudotis visi kalbų mokymo srities specialistai skatindami daugiakalbystę. egzaminų centrų ir mokytojų atsakomybė neapsiriboja vien tuo. egzaminų centrams ir švietimo sistemos administratoriams telkti ir derinti pastangas. kad būtų sukurta priemonė. Švietimo vadovų.

pagrindinį. – nusistatant pasiekiamus ir svarbius tikslus. taip pat tinka ir bendresnėms sritims: įvairios kultūros (tautinė. o ne iškeliami trūkumai. • moduliniai. kai siekiama ugdyti visus mokinio kalbos mokėjimo ir komunikacinės kompetencijos aspektus. 1. kad jie suvoktų. daug kas iš to. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas Į daugiakalbystę reikia žiūrėti daugiakultūriškumo kontekste. jų turinys. tai yra: – ugdant mokinius. Kaip gali būti taikomi „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. asmens kultūrinėje kompetencijoje nėra atskirtos. 21 . o daugiakalbystės kompetencija yra tik viena kultūrinės kompetencijos sudedamoji dalis. – – pasirenkant medžiagą. ir tų programų sąsajos su ankstesniu mokymu. kalba yra ne tik svarbiausias kultūros aspektas. kai siekiama ugdyti tam tikros srities kompetenciją konkrečiais tikslais. vidurinį ir aukštąjį / tolesnį ugdymą. jos lyginamos. kai nustatoma: – egzaminų programos turinys.5. kai numatoma: – prielaidos. įsivertinant. kuri savo ruožtu sąveikauja su kitomis dalimis. • planuojant savarankišką mokymąsi. – vertinimo kriterijai. socialinė). – – • organizuojant kalbų mokėjimo sertifikavimą. pagal kuriuos būtų labiau akcentuojami pozityvūs pasiekimai. kiek ir kaip moka kalbos. mokymo programos ir sertifikavimas gali būti: • visuminiai. kas buvo pasakyta. mokymo ir vertinimo metmenys“? „metmenys“ gali būti taikomi įvairiems tikslams: • rengiant kalbų mokymo programas. su kuriomis yra tekę susidurti. ypač derinant pradinį. bet taip pat priemonė naudotis kultūros apraiškomis.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. regioninė. programų tikslai. kokių žinių jau turėtų būti įgyta. priešinamos ir aktyviai veikia viena kitą ir tokiu būdu formuojasi turtinga integruota asmens daugiakultūrė kompetencija.

6. nesistengiant aprioriškai numatyti visų įmanomų kalbos vartojimo atvejų visose situacijose – tai neįvykdoma užduotis) ir kad jais remdamiesi visi kalbos vartotojai gebėtų apibūdinti savo tikslus ir pan. kuriomis gali būti apibūdinamas kalbos mokėjimas. mokymosi bei darbo aplinkybės pakinta. kai imamasi tik tam tikrų veiklos rūšių ir gebėjimų. bet ir kitas (pavyzdžiui. jos turi būti aiškiai apibūdintos. • daliniai. profesinių sričių. 1. o kiti paliekami nuošalyje. nagrinėjant. kad komunikacinės kompetencijos formavimasis apima ne vien tik lingvistinę dimensiją. kurios gali būti nustatomos remiantis „metmenimis“. mokymo ir vertinimo metmenys • svertiniai. Žinoma. būdo savybių ir galimybių.). Be to. jie turi būti išsamūs. mokėjimą mokytis ir t. recepcinių. mokymo ir vertinimo metmenys“ sudaryti taip. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui. pritaikytos prie nacionalinių sąlygų ir turi apimti naujas sferas. kad būtų galima šiuos įvairius būdus derinti. kad „metmenyse“ stengiamasi aprašyti kuo platesnį kalbos žinių. pagal kurią galima nustatyti kalbos mokymosi pažangą. Kokius kriterijus turi atitikti „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. Išsamūs reiškia. kad vienų sričių žinios ir gebėjimai susiformuotų geresni negu kitų. „metmenyse“ išskaidomos įvairios dimensijos. skaidrūs ir nuoseklūs. ir pateikiama matavimo sistema (lygiais ar pakopomis). mokymo ir vertinimo metmenys“? kad bendri europos kalbų metmenys atitiktų paskirtį. koks vaidmuo tenka bendriesiems metmenims aukštesniuose kalbos mokymosi lygiuose. kurie būtų taikomi prie mokinių specialių poreikių. Skaidrūs reiškia. kad informacija aiškiai suformuluota ir vartotojams yra akivaizdi. kūrybinę patirtį. būtent iš kultūros. svarbus vaidmuo turi būti skiriamas moduliams ar modulių grupėms. 22 . sociokultūrinį sąmoningumą. kad mokinių poreikiai ir jų gyvenimo. būtina atsižvelgti į tai. prieinama ir lengvai suprantama. reikia aukštesnių už „slenksčio“ lygį bendrųjų kvalifikacijų. jausmingumą. kai iškeliamas tam tikro aspekto mokymasis ir modeliuojamas toks profilis. gebėjimų ir vartojimo spektrą (žinoma. t. reikia turėti omenyje.Bendrieji europos kalbų mokymosi.

kam jie skirti. priešingai. • • • • medžiagos atrankos ar kūrimo. taikomų mokymo ir mokymosi metodų. • lankstūs: pritaikomi įvairiomis aplinkybėmis. kad įvedama vienintelė ir vienoda sistema. būtent: • poreikių nustatymo. „metmenys“ turi būti: • universalūs: tinkami naudotis įvairiais kalbų mokymo planavimo ir mokymo sąlygų sudarymo tikslais. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad apraše nėra jokių vidinių prieštaravimų. mokymo ir vertinimo metmenys“ turi būti atviri ir lankstūs. • turinio apibūdinimo.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. mokymo / mokymosi programų kūrimo. testavimo ir įvertinimo. • dinamiški: tobulintini remiantis taikymo praktika. skaidrių ir nuoseklių bendrų europos kalbų metmenų sukūrimas nereiškia. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas Nuoseklūs reiškia. vertinimo. išsamių. • atviri: galimi toliau plėsti ir tikslinti. • nedogmatiški: aklai nesilaikoma kokios nors vienintelės iš konkuruojančių lingvistinės ar edukacinės teorijos ir praktikos. • tikslų iškėlimo. 23 . edukacinių sistemų atžvilgiu nuoseklumas reiškia jų komponentų darnius ryšius. kad reikalui esant juos būtų galima pritaikyti konkrečioms situacijoms. • patogūs vartotojui: jų pateikimo forma lengvai suprantama ir tinkama tiems.

.

mes kalbame „atlikdami užduotis“. vykstanti platesniame socialiniame kontekste. todėl veiksminės prieities atveju taip pat atsižvelgiama į tipiškus individo. mokymo ir vertinimo metmenys pačiu bendriausiu požiūriu turi susieti kalbos vartojimą ir mokymąsi. Veiksminė prieitis išsamūs. Metodinė kryptis 2. plečia savo kompetencijų – ir bendrųjų. ir ypač komunikacinių kalbinių – diapazoną. pasirinkta prieitis iš esmės yra orientuota į veiksmą. t. nuoseklūs kalbų mokymosi. Šie veiksmai komunikacijos akto dalyvių yra atidžiai stebimi ir tai leidžia įtvirtinti arba keisti savo kompetencijas. atlieka veiksmus. emocinius bei valios išteklius ir visą taikomų gebėjimų diapazoną. taigi bet kokia kalbos vartojimo ar mokymosi forma galėtų būti apibūdinama taip: kalbos vartojimas. kad būtų pasiektas norimas rezultatas. suaktyvindami tas strategijas. kurie. o šnekos aktai yra kalbinė veikla. apimančią tekstų. konkrečioje aplinkoje ir tam tikroje veiklos srityje. kaip individai ir socialinės veiklos subjektai.Metodinė kryptis 2. y. susijusių su tam tikrų sričių temomis. t.1. susideda iš veiksmų. jie pasikliauja savo turimomis kompetencijomis. strategiškai taikydami konkrečias savo kompetencijas. esant įvairioms sąlygoms ir įvairiems apribojimams. y. kad atliktų kalbinę veiklą. kognityvinius. kuris savaime gali atskleisti tikrą šnekos aktų reikšmę. atliekamų asmenų. skaidrūs. kurie turi atlikti užduotis (ne vien susijusias su kalba) tam tikromis aplinkybėmis. 25 . vienas ar daugiau individų. apimantis ir kalbos mokymąsi. Įvairiuose kontekstuose. visuomenės nariai. kaip socialinės veiklos subjekto. nes kalbos vartotojai ir mokiniai pirmiausia suvokiami kaip socialinės veiklos subjektai. kurios atrodo tinkamiausios užduotims atlikti. produkavimo ir / arba supratimo kalbinius procesus.

• Komunikacinės kalbinės kompetencijos įgalina asmenį veikti būtent kalbos priemonėmis. pasiektas tikslas. profesinės veiklos. tekstais. • Kontekstas apima daugybę įvykių – asmens atžvilgiu tiek vidinių. susitarimas derybose dėl tam tikrų sutarties sąlygų. kuriuose vyksta komunikacijos aktai. kad aptartosios skirtingos kategorijos yra susijusios tarpusavyje bet kokia forma vartojant kalbą ar jos mokantis. užtikrinančių kalbėjimo ir rašymo produkciją bei suvokimą. mokymo ir vertinimo metmenys • Kompetencijos yra visuma žinių. maisto užsisakymas restorane. kalbiniais procesais. Ši apibrėžtis galėtų aprėpti daugybę įvairių veiksmų. taip pat ir kalbinei. smulkiau skirstant buvo apsiribota šiomis pagrindinėmis kalbos mokymuisi. produktas arba procesas. • Tekstas – bet kokia sakinių seka ar diskursas (sakytinis ir / ar rašytinis). kurią jis išsikėlė ar su kuria susidūrė. tikslingas ir kontroliuojamas veiklos būdas. kad būtų pasiektas norimas rezultatas: išspręsta problema. kad būtų atlikta užduotis. kurios leidžia asmeniui veikti. mokymui ir vartojimui svarbiomis sritimis: mokymo ir mokymosi. žaidimas kortomis. individo suvokta kaip būtina. • Kalbinė veikla – komunikacinės kalbinės kompetencijos taikymas apdorojant (receptyviai ir / ar produktyviai) vieną ar daugiau tam tikros srities tekstų. užduotimis. • Užduotis apibrėžiama kaip kokia nors tikslinga veikla. kurioje reiškiasi socialinės veiklos subjektai. • Bendrosios kompetencijos yra būdingos ne vien kalbai. • Kalbiniai procesai – neurologinių ir fiziologinių įvykių. jų reikia bet kurios rūšies veiklai. kalbinės veiklos rūšimis. kuris atliekant užduotį yra kalbinės veiklos priežastis ar siekiamybė – paspara arba tikslas. pasirinktas individo. knygos rašymas. atlikta priedermė. kontekstais ir sritimis. 26 . tai suvokiama. kad atliktų užduotį. kad bet koks kalbos mokymasis ar mokymas kokiu nors būdu yra susijęs su kiekviena iš šių kategorijų: strategijomis. seka. kaip antai: spintos stūmimas. viešosios veiklos ir asmeninio gyvenimo. jei yra pripažįstama. • Strategija yra bet kuris organizuotas. gebėjimų ir ypatybių. teksto užsienio kalba vertimas ar grupinis klasės laikraščio rengimas. • Sritis – plati visuomeninio gyvenimo sfera. komunikacine kalbine kompetencija. atlikti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. individo bendrosiomis kompetencijomis. tiek išorinių – ir situacinių veiksnių (fizinių ir kitokių). susijęs su tam tikra sritimi.

komunikacinės kompetencijos.1. tabu. tačiau visiškai aišku. 5. Šiame skyriuje apžvelgiame tik įvairias bendrųjų kompetencijų. suprantamos kaip patirties įgijimo (empirinių žinių) ir formaliojo mokymosi (akademinių žinių) rezultatas. bendrais bruožais aptartų kategorijų gali būti skaidoma į dalines. kiekviena pagrindinių. Visi individai yra sukaupę įvairių skirtingų žinių. o kitur pirmiausia rūpinamasi strategijų formavimu. Vartojant kalbą ar jos mokantis. nors vis dėlto yra susijusios ir su universalesniais kriterijais ir konstantomis. kad suvokiant ir suprantant kokios nors srities tekstus svetimąja kalba labai svarbios yra tų mokslo ar technikos sričių akademinės žinios ir akademinės ar empirinės profesinės žinios. teiginys visa yra susiję nereiškia. 5. taip pat gebėjimo mokytis.1 skyrelį).1 skyrelį) susideda būtent iš žinių. valgymo laikas. transporto priemonės. sutelkus dėmesį į vieną. žr. mokomosios medžiagos autoriai ir testų sudarytojai neišvengiamai turi apsispręsti. tačiau kalbinei veiklai svetimąja kalba taip pat yra būtinos empirinės viešosios ir privačiosios sričių kasdienio gyvenimo žinios (dienos tvarka. kaip antai: religinius tikėjimus. bendravimas ir informavimas). kad nors dažnai mokymo / mokymosi programose keliamas tikslas išugdyti komunikacinius gebėjimus (galbūt dėl to. priimtą istorijos supratimą ir t.1. akivaizdu. t. kurios aptariamos kituose skyriuose. y. deklaratyviosios žinios (savoir. tarpkultūrinei komunikacijai yra svarbios žinios apie kitų šalių ir regionų socialinių gupių bendrąsias vertybes ir įsitikinimus. Bendrosios individo kompetencijos mokinio ar kalbos vartotojo bendrosios kompetencijos (žr. kad tai būdingiausia metodinei krypčiai?). mokytojai. dar kitose – tam tikros bendrosios kompetencijos ugdymas. kad tikslai negali būti atskiriami. 27 . kitose pabrėžiama tam tikros srities atliktis. gebėjimų ir egzistencinės kompetencijos. kai kuriose programose iš tikrųjų stengiamasi siekti kokybinės ir kiekybinės kalbinės veiklos svetimąja kalba pažangos. t. kiek svarbios turi būti kitos kategorijos ir kaip. jos gali būti tam tikros kultūros atspindys. reikalingos ne vien kalbos ar kultūros žinios. kalbinės veiklos ir sričių sudedamąsias dalis. Visas žmonių bendravimas susijęs su dalijimusi žiniomis apie pasaulį. neišleisti iš akių kitų kategorijų (toliau tai atskleidžiama pavyzdžiais). vis dėlto labai bendras kategorijas.1. konkrečioje situacijoje nesvarbios). 2. kuri kategorija bus svarbiausia. Žinios. kursų rengėjai.Metodinė kryptis mokantis ir mokant gali būti ir taip. mokiniai. kad tikslai – taigi ir vertinimas – gali būti sutelkti į tam tikrą kategoriją ar jos dalį (kitos kategorijos gali būti laikomos menkesnėmis arba akcentuotinomis kitu laiku.

daugeliu atveju mokymo ir mokymosi metoduose toks pasaulio pažinimas jau būna numatomas.. mokykloje ar universitete. Šie parametrai laikomi individo bendrųjų kompetencijų dalimi ir todėl yra jo gebėjimų aspektas. kai įgundama. todėl nors ir sunkiai apibrėžiami. įtaisyti taip. nusiteikimo socialiai sąveikauti su kitais žmonėmis. Egzistencinė kompetencija (savoir-être. tokių asmenybės savybių. ji apima veiksnius.2 skyrelį) tiek vairuoti automobilį. žr. daug dėmesio turi būti skiriama žinių ir komunikacinės kompetencijos sąryšiui. t. kurios tarpusavyje yra susijusios.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pasirodyti neišmanėliu). kadangi jie gali būti įgyjami ar keičiami vartojant kalbą ar mokantis (pavyzdžiui. – kitaip keleiviams ir kitiems eismo dalyviams gali būti pavojinga.). egzistencinė kompetencija yra susijusi su kultūra ir dėl to ji – de28 . tarties ir kai kurių gramatikos dalykų. 5. asmenybės savybių ir nuostatų. vienos ar daugiau kalbų). žr. žmogus moka vairuoti. bet nuo įgudimo atlikti veiksmus.3 skyrelį) gali būti suvokiama kaip visuma individualių ypatybių.) seka. taigi minėtasis vairavimas kartojant ir įgyjant patirties tampa beveik automatinių procesų (nuspausti sankabą. vis dėlto jie turi būti įtraukti į metmenis. nuostatų ir temperamento reikia paisyti mokantis ir mokant kalbos. atsidūrus kitoje kalbinėje aplinkoje (imersija). kaip dažnai pažymima. perjungti trečiąją pavarą ir t. be to. vairuotojas gali būti laisvesnis ir labiau pasitikintis. ir kitokios žinios. kol dar menkai savimi pasitikima (rizikuojama suklysti. mokantis vairuoti reikia susikaupti ir labai galvoti apie savo veiksmus tol. nuostatų formavimas gali būti tikslas. 5. gausos ir struktūros. nors pradžioje sąmoningai detaliai analizuojama ir operacijos suformuluojamos žodžiais (lėtai nuspausti sankabos pedalą.1. akivaizdu. bet yra veikiamos ankstesnių žinių pobūdžio. t. bent iš dalies prisideda prie pastarųjų keitimo ir pertvarkos.. mokymo ir vertinimo metmenys Bet kokios naujos žinios nėra tiesiog pridedamos prie individo jau turimų žinių.) ir tik kai apie tai sąmoningai nebegalvojama. pavyzdžiui. kad ir morfologinio kaitymo). kad būtų nesunku įžvelgti panašumų tarp aptarto pavyzdžio ir tam tikrų kalbos mokymosi aspektų (pavyzdžiui. individo žinios yra tiesiogiai svarbios kalbos mokymuisi. Ši kompetencija nėra paprastas nekintamų asmenybės savybių padarinys. kurie atsiranda dėl įvairiopos akultūracijos ir gali kisti. kur mokomoji kalba nėra gimtoji) sykiu papildomos ir lingvistinės. griežti smuiku. o gebėjimai būtų lengviau formuojami įsisavinus „lengvai pamirštamas“ žinias ir yra lydimi egzistencinės kompetencijos dalykų (pavyzdžiui. tačiau tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui. ir t. perjungti pavarą ir t. tiek vadovauti susirinkimui labiau priklauso ne nuo turimų žinių. Gebėjimai ir praktinė patirtis (savoir-faire. įsisąmoninami tam tikri faktai (automobilyje su mechanine pavarų dėže yra trys pedalai. t. savivokos bei požiūrio į kitus. atsipalaidavimo ar įtampos atliekant užduotis).1. Žinoma.

• turimos žinios: pavyzdžiui. taikomi mokantis penktos svetimosios kalbos.Metodinė kryptis likati tarpkultūrinio suvokimo ir ryšių sritis: tai. kitus žmones ar naujas žinias. paprašytų juos tai. 5. bus kitokie nei mokantis pirmos. visiškai nežinoma žinių sfera. arba kad jie gali turėti religinių atspalvių. turimas žinias bei gebėjimus ir pasitelkia kitas kompetencijas. turistas.. nelygu mokinys. – kitą kalbą. neabejotinai skirtingai ieškos reikšmės ir skirtingai ją atskleis. remdamasis savo dalyku ar požiūriu. kas kitoniška. pasirengimas rodyti iniciatyvą ar net rizikuoti bendraujant tiesiogiai. taip pat dėmesingai klausyti pašnekovo. naudotis garso ir vaizdo priemonėmis ar kompiuteriu (pavyzdžiui. Gebėjimas mokytis gali būti apibūdinamas kaip mokėjimas arba nusiteikimas atrasti tai. susidūręs su tuo pačiu reiškiniu (pavyzdžiui. svetima kultūra ir kalba. 29 . nors gebėjimo mokytis sąvoka yra bendro pobūdžio. tarkim. kitos kultūros žmogaus gali būti suvokiama kaip agresija ar įžeidimas. • gebėjimai ir praktinė patirtis: pavyzdžiui. žr. švietimo darbuotojas ar gydytojas – kiekvienas. kad gebėjimai. kitą kultūrą. žinios. kad tam tikrose kultūrose gali būti tabu ar tam tikrų ritualų. kad individas rastų galimybę kalbėti. žurnalistas. • konteksto: etnologas. susijusių su mityba ar lytiniu gyvenimu.4 skyrelį) sutelkia egzistencinę kompetenciją. kas pasakyta. gebėjimas mokytis gali apimti įvairiopus šių egzistencinės kompetencijos. t. įgudimas naudotis žodynu ar lengvai orientuotis informacijos centre. kaip tam tikros kalbos gramatiniai ryšiai atitinka linksniavimo modelius. Gebėjimas mokytis (savoir-apprendre. internetu) mokymosi tikslams. misionierius. perfrazuoti paprasčiau ir t. kaip vienos kultūros žmogus reiškia draugiškumą ir susidomėjimą. tas pats žmogus įgūdžius bei praktinę patirtį ir gebėjimą susidoroti su nežinomais dalykais gali naudoti įvairiai priklausomai nuo: • situacijos: ar individai susiduria su nepažįstamais žmonėmis. paskatintų pašnekovus suteikti pagalbą. turimų žinių bei gebėjimų ir mokėjimo aspektų derinius: • egzistencinė kompetencija: pavyzdžiui.1. aiškiai suvokti kultūrinių nesusipratimų riziką bendraujant su kitais žmonėmis. vaikų ir tėvų santykiais tam tikroje bendruomenėje). • vyraujančių aplinkybių ir patirties: visai tikėtina. ar suvokimas. mokantis kalbos ji yra labai svarbi.

individų žinių organizavimas ir pasiekiamumas yra skirtingas. Lingvistinė kompetencija apima leksikos. 30 . bet ir su kognityviniu šių žinių organizavimu bei būdu jas saugoti (pavyzdžiui. panaudojimu). priklauso nuo tos bendruomenės ar bendruomenių. dėl jautrumo socialinėms bendravimo normoms (mandagumo taisyklėms. be kita ko. kuriose individas socializavosi ir kur jis mokėsi. kad kiekvieną šių komponentų sudaro būtent žinios. garsų reikšmės skiriamosios ypatybės arba žodyno apimtis ir tikslumas). tai žinių tvarkymas ir pasiekiamumas priklausys nuo tik jam būdingos daugiakalbės kompetencijos). į kuriuos kalbantysis „talpina“ leksikos vienetus) ir su jų pasiekiamumu (suaktyvinimu. yra susijęs ne tik su žinių aprėptimi ir kokybe (pavyzdžiui. kultūrinių bruožų. Žinios gali būti sąmoningos ir lengvai parodomos arba ne (pavyzdžiui. taip pat galima manyti. kad kognityvinis žodyno organizavimas bei posakių saugojimas ir pan. kad atliktų pateiktą užduotį.1. sociolingvistinio ir pragmatinio. dimensijas. tam tikrų esminių bendruomenės funkcionavimo ritualų lingvistinėms sąlygoms). daugybe asociacinių tinklų. Šis komponentas. Komunikacinė kalbinė kompetencija Gali būti laikoma. kartų. jei asmuo yra daugiakalbis.2. postuluojama. gebėjimai ir praktinė patirtis. fonetikos ir gramatikos žinias bei gebėjimus ir kitas kalbos. kad komunikacinė kalbinė kompetencija susideda iš kelių komponentų: lingvistinio. nors komunikantai jo įtakos dažnai gali nejausti. mokymo ir vertinimo metmenys turėtų būti atsižvelgiama į šią įvairovę ir į panašias sąvokas kaip mokymosi stilius ar mokinio esminių bruožų visuma. išgavimu.. jei tik ji nėra labai išskaidyta ar tokia pat. nepriklausomai nuo jų variantų sociolingvistinės vertės ir pragmatinių realizavimo funkcijų. priklauso nuo jo gebėjimų mokytis įvairovės. taip pat ir to paties individo žinios gali būti tvarkomos ir pasiekiamos skirtingai (pavyzdžiui. lyčių. kad šios nebūtų laikomos nekintamomis. kaip individas mokymo tikslams atsirenka strategijas. vėl prisiminkime fonetikos išmokimą). kaip sistemos. Sociolingvistinė kompetencija susijusi su sociokultūrinėmis kalbos vartojimo sąlygomis. sociolingvistinis komponentas tiesiogiai veikia visą kalbinį skirtingų kultūrų žmonių bendravimą. čia aptariamas individo komunikacinės kalbinės kompetencijos požiūriu. tai. 2. vieną kartą nustatytomis visiems. klasių ir socialinių grupių santykių normoms.Bendrieji europos kalbų mokymosi. savo ruožtu gebėjimus mokytis individas plečia per įvairiopą mokymosi patirtį.

papildoma literatūra. nes abu būtini tarpusavio sąveikai. y. didžiulį poveikį (didesnį nei lingvistinei kompetencijai) daro socialinė sąveika ir kultūrinė aplinka.1. Sąveikoje žodžiu ir / ar raštu dalyvauja mažiausiai du individai. kai pasikeitimo kalbėtojo–klausytojo vaidmenimis griežtai paisoma. labai svarbu pabrėžti. du pašnekovai tuo pačiu metu gali ir kalbėti. rašytiniai moksliniai darbai ir pranešimai) ir jai teikiama ypatinga socialinė reikšmė (vertinama. mechanizmams ir gebėjimams. tekstų tipų bei formų. Ši kompetencija taip pat apima diskurso. kuri apima recepciją. dirbti su vadovėliu. yra akivaizdžiai pamatiniai. vidinėms reprezentacijoms. net tada. t. taigi sąveikos mokymasis apima daugiau nei mokymąsi suprasti ir produkuoti pasakymus. dokumentais). Čia produkcija ir recepcija kaitaliojasi ir gali net „užkloti“ viena kitą. kurių kognityvinis buvimas lemia žmogaus elgesį ir kalbinę atliktį. iš esmės 31 . 5 skyriuje visi šie dalykai aptariami išsamiau. kaip pristatoma sakytinė pateiktis). kohezijos ir koherencijos įvaldymą. receptyvioji veikla apima tylųjį skaitymą ir įvairiomis priemonėmis pateikiamų tekstų supratimą. Recepcija ir produkcija (sakytinė ir / ar rašytinė). drauge bet koks mokymosi procesas padeda plėtoti ar keisti tas vidines reprezentacijas. kiekviena ši veiklos rūšis gali būti susijusi su sakytiniais.3. Kalbinės veiklos rūšys mokinio ar kalbos vartotojo komunikacinė kalbinė kompetencija yra suaktyvinama atliekant įvairią kalbinę veiklą. sąveiką ir tarpininkavimą (ypač vertimą raštu ar žodžiu). kas pateikta raštu. tačiau „metmenyse“ šie kalbinės veiklos rūšių terminai vartojami atsietai vienas nuo kito. kai bendraujama žodžiu. ironijos ir parodijos atpažinimą. ji taip pat labai svarbi daugeliui mokymosi formų (suprasti mokymo kurso turinį. kad formuojant pragmatinius gebėjimus. šnekos aktų realizavimu) taikant tarpusavio sąveikos scenarijus ir modelius.Metodinė kryptis Pragmatinė kompetencija susijusi su funkciniu kalbos priemonių vartojimu (kalbos funkcijų. ir klausyti vienas kito. rašytiniais arba abiejų formų tekstais. produkciją. ar sklandžiai kalbama. kaip procesai. mechanizmus ir gebėjimus. iš esmės klausytojas jau iš anksto prognozuoja tolesnę kalbančiojo pranešimo dalį ir rengia atsakymą. 2. produkcinė veikla atlieka svarbią funkciją daugelyje akademinių ir profesinių sferų (sakytinės pateiktys. Visos aptartosios kategorijos yra skirtos socialinės veiklos subjekto savastimi laikomų kompetencijų sferoms ir tipams apibūdinti.

aptariamoji prieitis yra aiškiai orientuota į veiksmą. ją papildanti asmeninio gyvenimo sritis apima šeimos santykius ir individualius įpročius. ji yra nukreipta. bet ir kitokios užduotys. viešojo pobūdžio kultūrinė ir laisvalaikio veikla. kita vertus.5. į sąsajas tarp 32 . tarpininkavimas – teksto pateikimas kitaip – yra labai svarbus. Profesinės veiklos sritis aprėpia visa. Viešosios veiklos sritis apima visa. į sąsajas tarp to. tuo labiau bendraujant ir mokantis prireikia taikyti strategijas. tiek reikia apdoroti sakytinius arba rašytinius tekstus (suprantant. kas susiję su įprasta socialine sąveika (verslo ir administravimo reikalai. perfrazuojant. viena vertus. 2. t. ir recepcijos. nes bendraujant jai tenka pagrindinis vaidmuo. darant santraukas arba įrašus trečiajam asmeniui pateikiamas performuluotas tekstas. kuo tos užduotys yra neįprastesnės. kur keliamas tikslas – gauti tam tikrų žinių ar įgyti gebėjimų. asmeninio gyvenimo sritis. mokymo ir vertinimo metmenys vartojant kalbą ir jos mokantis sąveika laikoma ypač svarbia. kaip individas taiko strategijas.1. jų gali būti labai įvairių. kurie dėl kokios nors priežasties negali vienas su kitu bendrauti tiesiogiai. tiek. tiesiogiai pastarajam neprieinamas. kas susiję su asmens veikla ir santykiais darbe.1. ne automatiškos. strategijos ir tekstai Bendraujant ir mokantis atliekamos ne vien kalbinės. paslaugos. sąveikaujant ir tarpininkaujant).). kaip jis suvokia ar įsivaizduoja situaciją. ir individo komunikacinės kompetencijos. mokymo ir mokymosi sritis ir profesinės veiklos sritis. Mokymo ir mokymosi sritis susijusi su mokymosi / mokymo kontekstu (iš esmės institucinio pobūdžio). kad įvairios kalbinės bendruomenės galėtų normaliai funkcionuoti. susijusias su savo kompetencijomis. Užduotys. produkuojant. ir to. ir produkcijos požiūriu rašytinė ir / ar sakytinė tarpininkavimo veikla leidžia keistis informacija asmenims. bet dėl praktiškiausių kalbos mokymosi tikslų jos skirstytinos į keturias dideles grupes: viešosios veiklos sritis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Verčiant raštu ar žodžiu. kiek šioms užduotims atlikti reikia kalbinės veiklos. 2. santykiai su žiniasklaida ir t. kurioms reikia ir kalbinės veiklos.4. Bendravimo sritys kalbinė veikla vyksta tam tikrose srityse.

gali pasiieškoti. t. Visais šiais atvejais vyksta kalbinė veikla ir apdorojami tekstai (verčiama / tarpininkaujama. ir kai taikomos strategijos taip pat susijusios ar pirmiausia susijusios su kitokia veikla (pavyzdžiui.). tada vėl surinkti. pirmiausia ji gali būti susijusi su kalba. užduotis gali apimti kalbinį komponentą. taigi jei reikia į kitą vietą perkelti spintą (užduotis). kuris iš užsienio kalbos turi išversti tekstą (užduotis). 4 skyriuje aptariami kalbos vartojimo aspektai – ką kalbos vartotojui ar mokiniui reikia daryti. ją atidėlioti ar performuluoti) gali reikėti arba nereikėti kalbinės veiklos ir tekstų apdorojimo (skaityti montavimo instrukcijas. mesti darbus ir įtikinti save. esant tam tikroms sąlygoms. kai kas nors nežino. t. gali reikėti daugiau kalbinės veiklos ir strategijų. paprašyti kito mokinio parodyti. 33 . y. kalbos prireikia. raštu ar žodžiu atsiprašoma mokytojo ir t. ką daryti. tokiu atveju veiksmai visiškai nebūtinai susiję su kalbine veikla. o yra taikomos ir kitokios veiklos strategijos.Metodinė kryptis užduoties ar užduočių.). pateikiant pavyzdžių ir skales. skaitant paskaitą. arba atlikti užduotį vienam iš jų niūniuojant melodiją. susijusiomis su darbu. kituose skyriuose aprašoma kiekviena dimensija ir dalinė kategorija. skaitant tekstą ir komentuojant. kurios leidžia kalbos vartotojui veikti. kai kalbinė veikla sudaro tik dalį to. palapinę tylėdami gali pastatyti keli žmonės. ruošiant valgį pagal receptą). arba kai dėl tam tikrų priežasčių įprasta tvarka suyra. užduočiai atlikti (ar jos vengti. ir vadovėlių ar mokinio tekstai yra tik vieni iš daugelio tekstų. Šiuo požiūriu komunikacinės ir mokymosi strategijos yra tik vienos iš strategijų. bandyti suvokti reikšmes iš kitų jau mokamų žodžių ar konstrukcijų. skambinti telefonu ir t. pasikviesti pagalbos. konspektuojant pateikties metu). ar tokio vertimo dar nėra. sugalvoti gerą pasiteisinimą. ryšys tarp strategijų. arba tuo pat metu kalbėtis apie visai pašalinius dalykus. (strategijų gali būti visokių). kodėl užduoties neatliko ir t. jie gali persimesti keliomis frazėmis. ką jis jau padaręs. pavyzdžiui. žodžiu tariamasi su mokslo draugais. kurios turi būti atliktos tam tikrame kontekste. galima ją stumti. ką daryti toliau. t. užduoties ir teksto priklauso nuo užduoties pobūdžio. o 5 skyriuje nagrinėjamos kompetencijos. susijusių būtent su kalbine veikla (pavyzdžiui. t. priklausomai nuo pasirinktos strategijos. atliekant tarpų užpildymo užduotį. ko yra reikalaujama. t. kad jie gali palaukti iki rytojaus ir t. (visa tai – strategijos). lygiai kaip komunikacinės ir mokymosi užduotys yra tik vienos iš užduočių. kur įmanoma. pasinaudoti žodynu. žinantys. daug užduočių įmanoma atlikti be kalbinės veiklos. išardyti ir lengviau pernešti. panašiai ir „autentiški“. panašiai mokykloje mokinys. ir specialiai mokymo tikslams sukurti tekstai.

nemokyklinę patirtį. kad mokėjimas atitiktų tam tikrą pasiekimų lygį. tai padaryti padėtų pateikiamos mokėjimo aptartys. ir vertikalioji dimensijos. 3 skyriuje pateikiama vertikalioji dimensija ir kylančia tvarka apibrėžiami bendrieji kalbos mokėjimo lygiai. dėl daugiamatiškumo iš esmės visa tai pateikti diagrama būtų labai sudėtinga. nes. kai peržengiamos tam tikros programos ribos. tai užtikrinti padėtų lygių aprašas. atsižvelgiant į jų tikslus ir pakopas. mokomąją medžiagą. padeda apibrėžti dalinius tikslus ir suvokti nevienodus profilius bei dalines kompetencijas. testus ir pasiekimus. kad tai yra labai supaprastinta. • lygių ir kategorijų metmenys. skirti mokinio kalbos mokėjimui apibūdinti. taip pat turi būti susietos su vertikaliąja pažangos dimensija. būtų lengviau sukonkretinti. kuri šį tinklelį paverstų teoriniu kubu. turi būti organizuotas pakopomis. gal net neįmanoma. turi būti įvertinti mokėjimo pasiekimai. įvertinant pažangą ir užtikrinant tęstinumą. kuriame apibūdinama ir vertikalioji. • metmenys. • taip vertinant turi būti atsižvelgiama į neformalųjį mokymąsi. būtų naudingi inspektoriams. 4 ir 5 skyriuose pristatomas aprašomųjų kategorijų rinkinys sudaro horizontaliąją dimensiją. pateikiama kalbos mokėjimo aptarčių sistema gali būti naudinga vertinant. atsiranda galimybė mokymąsi – kad ir paprasčiausiai – planuoti ar aprašyti. • ilgai trunkantis mokymasis. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai Be aptartosios aprašymo schemos. ir horizontalioji dimensijos. lygių sistemą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jie gali padėti nu34 . t. tiesiog papildžius sistemą sritimi. kuriuose pateikiama ir horizontalioji. • suformulavus mokinio kalbos mokėjimo apibrėžtis atsižvelgiant į „metmenyse“ aprašytas kategorijas. mokymo ir vertinimo metmenys 2. pavyzdžiui.2. • mokymosi pastangos. tam tikrą bendrais bruožais jau aptartą papildomą žinių praturtinimą. y. ar skirtingose vietovėse mokiniai dirba tinkamu lygiu. kas. susidedančią iš komunikacinės veiklos ir komunikacinės kalbinės kompetencijos parametrų. tokie metmenys padėtų įvertinti. jų programos ir mokomoji medžiaga turi būti susijusios. įprasta pateikti tinkleliu. yra siektina. • pateikiamos bendrosios mokėjimo aptartys padeda lengviau palyginti skirtingų sistemų ir situacijų tikslus. o tai yra naudinga dėl kelių priežasčių. palengvinantys su tam tikrais tikslais susijusių siekinių aprašymą. tai savo ruožtu padėtų iškelti aiškius ir tikroviškus bendruosius mokymosi tikslus. susietą su parametrų sistema. akivaizdu. lygius. įvardijant šių kategorijų terminais. Vis dėlto įvedus į metmenis vertikaliąją dimensiją. atsirastų trečioji dimensija.

nė viena skalė ar lygių sistema negali pretenduoti būti linijiška – kaip liniuotė. nes šios matavimo skalės nėra liniuotė. pagaliau reikia būti atidiems interpretuojant lygių sistemą ar kalbos mokėjimo skales. kad mokymosi procesas būtų suskaidytas. didėjant asmenų judumui. nereikėtų pamiršti. su tuo susiję klausimai ir galimybės yra išsamiai aptariami a priede. pažanga nėra paprasčiausias judėjimas aukštyn vertikalia skale. y. ir vertikalaus lygmens pažanga. ar atliktys tose vietovėse atitinka mokymosi pakopos standartą. nėra dviejų kalbos vartotojų. atsižvelgiant į vertikaliąją „metmenų“ dimensiją. pagal kurią būtų apibūdinami jų pasiekimai. nei negimtakalbių mokinių. pagrindų (t. labiau plėsdami savo atlikimo gebėjimus nei keldami mokėjimo lygį tos pačios kategorijos lygmeniu. t. todėl darosi labai svarbu. vis dažniau keičia švietimo sistemas. skalių skaičius ir išsamumas labiausiai priklausys nuo to. kad būtų bendra skalė. kad lygiai atspindi tik vertikaliąją dimensiją. jie gali daryti horizontalią pažangą (gretimų kategorijų atžvilgiu). kaip konkreti švietimo sistema yra organizuota ir kokiais tikslais skalės yra sudarytos. baigę ar dar tik įpusėję mokslus tam tikrame sektoriuje. sakydami žinių gilinimas suvokiame.Metodinė kryptis spręsti. siūlančių kalbos mokymo paslaugas. žemesnio gebėjimų lygio). jie gali tik ribotai rodyti tai. kalbant apie europos tarybos kalbos mo35 . nes mokiniai įvaldo platų komunikacinės veiklos spektrą. į kurią jis pastaruoju metu gilinasi. Bet kokios pastangos apibrėžti kokios nors žinių ar gebėjimų sferos mokėjimo „lygius“ tam tikra prasme yra abejotinos. kad mokiniai turi pereiti visus žemesnius dalinės skalės lygius. nėra jokių ypatingų logiškų reikalavimų. kokie turėtų būti veiksmingo kalbos mokėjimo ir asmeninės pažangos artimiausi bei platesni ilgalaikiai tikslai. priešingai. Galima nustatyti skalių sudarymo ir aptarčių. sudarant galimybes sukurti programą. tačiau praktiniais sumetimais sudaryti apibrėžtų lygių skalę yra naudinga. organizuoti lygio nustatymo egzaminus ir t. tad bendros lygių sistemos pateikimas galėtų palengvinti tų sektorių bendradarbiavimą. prieš priimant savarankiškus strateginius skalių sudarymo sprendimus „metmenų“ naudotojas primygtinai rekomenduojama perskaityti šį skyrių ir papildomą literatūrą. nei gimtakalbių. mokiniai. taikomų pagrečiui kylantiems mokėjimo lygiams apibūdinti. kurių kompetencijos būtų visiškai vienodos ar jos būtų įgytos tokiu pačiu būdu. formulavimo procedūras ir kriterijus. kad kalbos mokymasis – tai ir horizontalaus. • pagaliau mokydamiesi kalbos mokiniai pereina keletą švietimo sektorių ir institucijų. viena neturi būti pamiršta – kalbos mokymosi procesas yra nenutrūkstamas ir individualus. kad tam tikru metu kas nors gali jausti poreikį įtvirtinti praktinius pasiekimus grįždamas prie tos srities.

laikantis pagrindinių pliuralistinės demokratijos principų. bet taip pat juose turi būti svarstomi kalbos įsisavinimo. kad „metmenys“ būtų ne tik išsamūs. siekiama. atmesdami visas kitas. 2. Šie dalykai yra aptariami 6 skyriuje. dėl tokios priežasties „metmenys“ negali nei užimti vienokios ar kitokios pozicijos dabartinėse teorinėse diskusijose apie kalbos įsisavinimą ir jo sąsajas su kalbos mokymusi. pasitelkiama vaflinio ledų indelio kūgio formos diagrama – trijų dimensijų. arba kaip išsiugdomos / įgyjamos kompetencijos. gebėjimų ir vartojamos kalbos aprėptį. mokymosi procesų ir mokymo metodikos klausimai. Vis dėlto kadangi viena iš pagrindinių „metmenų“ funkcijų yra skatinti ir įgalinti visus skirtingus kalbos mokymo ir mokymosi proceso partnerius kiek įmanoma aiškiau informuoti kitus ne tik apie savo tikslus ir uždavinius. bet taip pat ir atviri. platėjanti viršūnės link. kad „metmenys“ negali apsiriboti žiniomis. tikroji „metmenų“ paskirtis – skatinti visus kalbos 36 . net jeigu lygių skalėje Pusiaukelė yra pusė kelio iki Slenksčio lygio.Bendrieji europos kalbų mokymosi. o Slenkstis – pusė kelio iki Aukštumos. dinamiški ir nedogmatiški. Kalbos mokymasis ir mokymas 2. kaip mokytojas palengvina kalbos įsisavinimo ir mokymosi procesus. nei reikėjo nuo Pusiaukelės ateiti iki Slenksčio lygio. kad galėtų būti kompetentingas kalbos vartotojas. mokymo ir vertinimo metmenys kymo turinio aprašus. kurio reikia tam tikriems tikslams pasiekti.3. todėl atrodo suprantama. kurių mokiniui reikia įgyti. mokymosi ir mokymo atžvilgiu.1. nei propaguoti kurią nors vieną kalbos mokymo kryptį. skaidrūs ir nuoseklūs. kad daugeliui mokinių reikia daugiau nei dvigubai ilgesnio laiko nuo Pusiaukelės pasiekti Slenkstį. bet ir apie taikomus metodus bei iš tikrųjų pasiektus rezultatus. įgalinančios veikti.2. tai esamų skalių taikymo patirtis rodo. Vis dėlto dar kartą reikėtų paaiškinti „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ vaidmenį kalbos įsisavinimo.3. kaip mokiniai išmoksta tinkamai veikti.3. net jei skalėje lygiai atrodo esantys vienodai nutolę vienas nuo kito. taip apibūdinant mokymosi tikslus nieko nepasakoma apie procesą. nei jo reikia Pusiaukelei pasiekti. 2. todėl pristatant lygių skales. kad reikia plėsti veiklos. paskui tikriausiai jiems reikės daugiau nei dvigubai laiko nuo Slenksčio pasiekti Aukštumą. nekalbama ir apie būdus. taip yra dėl to. ypač apdairiai reikėtų apskaičiuoti laiko vidurkį. taikant bet kokias lygių skales. gebėjimais ir nuostatomis.

todėl 6 skyriuje nagrinėjami daugiakalbės kompetencijos ir jos ugdymo klausimai. būtinas kalbos vartotojui ar mokiniui. neutralūs „metmenys“ nereiškia. kriterijai ir skalės. 2.4. Žinoma. 7 skyriuje išsamiau apžvelgiamas užduočių vaidmuo vartojant kalbą ir jos mokantis.3. kad šis vaidmuo būtų atliktas. kad politikos nėra. kurdama tokius „metmenis“ europos taryba jokiu būdu nenukrypsta nuo 1 skyriuje aptartų principų ir nuo ministrų komiteto r (82) 18 ir r (98) 6 Rekomendacijų. kad šis galėtų bendrauti su kitais tos kalbos vartotojais.3. tiek su nuosekliu mokytojų. atviri. didžiojoje 6 skyriaus dalyje rašoma apie tai.Metodinė kryptis mokymosi / mokymo procesų partnerius kiek įmanoma aiškiau ir suprantamiau pristatyti savo veiklos teorinius pagrindus ir pačią veiklą. kategorijos. skirtų šalių narių vyriausybėms. susijusius tiek su tam tikros sakytinės ar rašytinės atlikties vertinimu. daugiakalbės kompetencijos reikšmė kalbos mokymo praktikos įvairovei ir švietimo politikai smulkiau aptariama 8 skyriuje. 37 . kad visiems. 4 ir 5 skyriuose iš esmės kalbama apie veiklą ir kompetencijas. 2. netvirtinama. bet tik teigiama. kaip būtini gebėjimai gali būti ugdomi ir kaip tas ugdymo procesas gali būti palengvinamas. skyriuje aptariamos trys pagrindinės „metmenų“ taikymo kryptys: 1) apibrėžiant testų ir egzaminų turinį. kuriais vartotojai galėtų naudotis ir kurie galėtų juos paakinti įžvelgti daugiau galimybių arba apsvarstyti iki tol nenagrinėtas darbo prielaidas. susijusias su kalbos mokėjimo vertinimu. kad tos prielaidos neteisingos. Kalbos vertinimas Bekm yra Bendrieji Europos kalbų mokymosi. bendramokslių vertinimu ar paties mokinio įsivertinimu. „metmenyse“ pateikiami parametrai. turėtų būti naudinga peržiūrėti teoriją bei praktiką ir atsižvelgti į savo ir ypač kitų europos šalių specialistų sprendimus. 2) formuluojant mokymosi tikslų pasiekimo kriterijus. 9 (paskutiniame) skyriuje dėmesys sutelkiamas į „metmenų“ funkcijas. mokymo ir vertinimo metmenys. dėl to dėmesio centre turi būti pats kalbos vartojimas ir vartotojas bei jų reikšmė mokymuisi ir mokymui. atsakingiems už planavimą. tačiau visa daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo krypties pasirinkimo prasmė dar turi būti atskleista. nepriklausomai nuo kalbos.

atsižvelgiant į vertinimo tikslus švietimo kontekste. kaip matėme aptardami komunikacinę veiklą. 9 skyriuje daugeliui skaitytojų suteikiama galimybė nuodugniau ir kritiškiau panagrinėti žinomų egzaminų programas. ypač sakytinės atlikties. prieitis grindžiama nuostata. kiekvienu atveju vartojamos sąvokos yra aiškiai apibrėžiamos ir. mokiniai. kaip taikyti vieną ar kitą alternatyvią galimybę. dabar daugiausia dėmesio skiriama „europos kalbų aplanko“ diegimui tarptautiniu mastu. toliau 9 skyriuje svarstomi vertinimo įvykdomumo klausimai. kad organizuotų ir planuotų savo mokymąsi ar kad informuotų apie savo gebėjimus bendrauti kalbomis. mokytojų rengėjams tai bus naudinga gerinant būsimų ir jau dirbančių mokytojų kvalifikaciją vertinimo požiūriu. padedama suvokti. kriterijus ir procedūras. skyriuje svarstomi iškelti klausimai ir pateikiama kai kurių egzaminavimo institucijų kalbos mokėjimo vertinimo kriterijų sistemų pavyzdžių. mokymo ir vertinimo metmenys 3) aprašant veikiančių testų ir egzaminų tikrinamus mokėjimo lygius. puikiai gali būti susietos kategorijos. bet jiems reikės iš visos komunikacinės kompetencijos tikslingai atsirinkti svarbius komponentus. kokią informaciją egzaminavimo institucija turi suteikti apie nacionalinių ar tarptautinių kvalifikacinių egzaminų (pavyzdžiui. bendroje schemoje pateiktos atskirai. alte. „aplankas“ mokiniams sudarytų galimybę apibūdinti savo daugiakalbės 38 . bet visi jų vartotojai turi būti pasirengę atsirinkti. nepamirštant. iCC) tikslus. kiek išsami turi būti skelbiama egzaminų programa. kuriose. kad suprastų. turi daugiau laiko. vadovaujantys vertinimo procedūroms. atsižvelgiant į itin svarbias sritis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokiniai irgi vis labiau yra skatinami įsivertinti. kurie nori įsivertinti savo mokėjimą. pavyzdžiui. bet kurios prisideda prie jų daugiakalbiškumo formavimo. tačiau mokytojai jaučia vis didesnę atsakomybę vertindami savo visų lygių mokinius ir studentus tiek formuojamuoju. taip pat yra nurodoma. kita vertus. ko imtis toliau. kuriuos turi pasirinkti asmenys. aptariami jų santykiški pranašumai bei trūkumai. kad dėl tikros egzamino medžiagos ar testų „banko“ kūrimo turi būti priimti detalūs sprendimai. būtina sutarti. vartotojo tikslai galėtų lemti būtinybę išplėsti kai kurias kategorijas. kurių formaliai nesimokė. kad praktinė vertinimo schema negali būti pernelyg sudėtinga. pasirinktys yra pateiktos priešybių poromis. Vertintojai. turinį. tiek apibendrinamuoju būdu. Šiame skyriuje smulkiai aptariami dalykai. tai atskleidžia bendriausią principą. kad „metmenys“ turi būti išsamūs. atrankumas gali sudaryti sąlygas taikyti paprastesnes klasifikacines schemas. sudarant galimybes palyginti skirtingas lygių nustatymo sistemas. turi dirbti ribojami apibrėžto laiko ir gali taikyti tik griežtai nustatytą kriterijų skaičių.

39 . Šie nurodymai. bus skatinami į Aplanką įtraukti nuolat atnaujinamų teiginių. kurios didžioji dalis kitu atveju galėtų būti neįvertinta ir nepripažinta. numatoma. juose taip pat yra literatūros sąrašas. papildo 9 skyrių.Metodinė kryptis kompetencijos pažangą registruojant visų rūšių ir įvairių kalbų mokymosi patirtį. kad šis dokumentas būtų patikimas. priedas su punktų analize ir paaiškinti svarbiausi terminai. labai svarbu jį pildyti atsakingai ir aiškiai. kuriuose smulkiai aptariamas testų rengimas ir vertinimas. įsivertinę savo kiekvienos kalbos mokėjimą. testų rengėjai. Šiuo atveju nuorodos į Bekm bus ypač naudingos. taip pat egzaminų administratoriai ir vadovai galėtų pastudijuoti 9 skyrių ir drauge jiems skirtus Nurodymus egzaminuotojams (CC-Lang (96) 10 rev dokumentas). kad mokiniai.

.

kad bendroji atskaitos lygių skalė atitiktų keturis kriterijus. kad kategorijos. 41 . testams ir egzaminams. tai sunku. nes esamas teorinis pagrindas ir tyrimai nepakankami.Bendrieji atskaitos lygiai 3. kad nors ir susijęs su mokslinėmis teorijomis. Vis dėlto klasifikavimas pagal kategorijas ir aprašymas turi būti teoriškai pagrįsti. turi būti susietos su visos tikslinės populiacijos įvairių mokinių grupių kalbos vartojimo kontekstais. tačiau tuo pat metu bendrosios „metmenų“ skalės aptartys turi būti svarbios kontekstui. reikėtų pridurti. mokymo ir vertinimo metmenų“ tikslų yra padėti partneriams aprašyti kalbos mokėjimo lygius. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių kriterijai Vienas iš „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. kad būtų galima pateikti apibendrintinus įvairių specifinių kontekstų rezultatus. Be to. Aprašymo klausimai • Bendroji metmenų skalė turėtų būti nesiejama su jokiu kontekstu. aprašas turi būti patogus vartotojams – priimtinas praktikams. sietinos su kiekvienu kontekstu ir pritaikytinos kiekvienam be išimties kontekstui – ir būti tinkamos tai funkcijai. tam tikslui ir buvo parengta kalbos mokėjimo lygių aprašomoji sistema ir bendrieji atskaitos lygiai. Bendrieji atskaitos lygiai 3. tai reiškia.1. vartojamos aprašyti. • aprašymas turi būti pagrįstas kalbos kompetencijos teorijomis. specialiai mokyklos kontekstui ir taikoma suaugusiesiems ar atvirkščiai. kad skatintų juos svarstyti apie kalbos kompetencijas konkrečioje savo aplinkoje. pavyzdžiui. kad jais būtų galima remtis taip aprašant kalbą. kaip mokiniai geba vartoti kalbą įvairiuose kalbos vartojimo kontekstuose. du iš jų susiję su aprašymo. pateikiamas sąvokų tinklelis. Būtų geriausia. skalė neturėtų būti rengiama. pagal kurį vartotojai gali aprašyti savo sistemą. kitaip tariant. kurie reikalingi esamiems standartams. kad būtų galima lengviau sugretinti skirtingas kvalifikavimo sistemas. kuriai jos tame kontekste naudojamos. kiti du – su matavimo klausimais.

kokybinį ir kiekybinį metodus. kurias turėtų apibūdinti. kurių derinius aptarė specialistai. susijusius su kalbos mokėjimo aptarčių kūrimu ir jų išdėstymu skalėse. kitaip tariant. turėtų būti objektyviai apibrėžta. kliaujantis intuicija. prieduose yra rašoma apie techninius klausimus. taigi turėtų būti pagrįsta matavimo teorija. kad būtų įmanoma pakankamai nuosekliai juos vieną nuo kito atskirti. pakartotinai tiriant buvo patikslintas aptarčių išdėstymas skalėse. tuomet taikant įvairius kiekybinius metodus buvo patikrinta. visuotinai priimtai skalei) ir siauresnį (vietinei.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pagrindimas – o jam reikia tam tikros kiekybinės analizės – yra nenutrūkstamas ir teoriškai nesibaigiantis procesas. tai daroma. bet jie yra svarbus kelrodis. tačiau konkrečiame kontekste lygių išskirtina tiek. ar aptartys iš tikrųjų apibūdina kategorijas. kylančių dėl nepagrįstų susitarimų. vienokie ar kitokie sprendimai skiriant kalbos mokėjimo lygius daromi subjektyviai – tai ir yra šio metodo trūkumas. tačiau taikant šį metodą bendrosioms skalėms rengti atsirastų netikslumų. iš tikrųjų tai įmanoma derinant intuityvųjį. kuriomis naudojamasi. toks trijų metodų derinimas skiriasi nuo grynojo intuityviojo metodo. a priede kalbama apie skales ir jų sudarymo metodus. dėl šių priežasčių bendrieji kalbos lygių aprašai ir aptartys buvo rengiami laikantis gana griežtos metodikos. antra vertus. yra pagrįsta tame kontekste. nors intuityvusis metodas ir tinka tam tikro konteksto kalbos mokėjimo skalėms sudaryti. atsižvelgdami į mokinių poreikius. minėtų kriterijų labai sunku laikytis. kaip ir testas. ar mokytojai galėtų atpažinti aprašomąsias kategorijas. • nustatytas kalbos mokėjimo lygių kiekis turėtų rodyti kalbos mokymosi pažangą įvairiuose sektoriuose. kad būtų išvengta sisteminimo klaidų. pagrįstai skirtingai suvokia perspektyvą. kad įvairioms dimensijoms gali tekti taikyti skirtingo dydžio skalės „žingsnį“. kurie gali būti pasirinkti toliau tobulinant kalbos lygių aprašymo sistemą. pirmiausia buvo analizuojamas esamų skalių turinys ir lyginamas su „metmenyse“ vartojamų kategorijų aptartimis. kokybinis ir kiekybinis metodai. tada intuityviajame etape ta medžiaga buvo redaguojama ir formuluojamos naujos aptartys. mokymo ir vertinimo metmenys Matavimo klausimai • kurioje bendrosios atskaitos skalės vietoje pateiktinos tam tikros kalbinės veiklos rūšys ir kompetencijos. tai reikštų. kuriuo įprasta remtis rengiant kalbos mokėjimo lygių skales. įvairių sektorių vartotojai. kiekviena skalė. platesnį (bendrai. dėl teoretikų iš piršto laužtų taisyklių. dėl tam tikrų praktikų grupių veiklos ar dėl skalių. kuriame ji funkcionuoja. B 42 . mokomajai skalei). sistemingai buvo derinami intuityvusis.

atitinka 1978 m. tačiau yra pritaikomi. „metmenų“ kalbos mokėjimo aptartis pritaikė kalbos mokėjimui įsivertinti. Formulaic Proficiency) ir trimo tame pačiame leidinyje įvadinį (angl. Vantage) – europos tarybos parengtas trečiasis turinio aprašas. kaip platesnio vertinimo instrumento dalį. o pasak trimo. alte. d priede aprašytas alte (europos kalbų testuotojų asociacijos. per šį projektą buvo parengtas ir pagrįstas platus kalbos mokėjimo aptarčių rinkinys.2. nors kartais tik iš dalies. Wilkinso vadinamąjį modelių (angl. prieduose aprašyti projektai rodo. 43 . Breakthrough). kuriuose taikant panašią metodiką parengtos ir pagrįstos jaunimui skirtos kalbos mokėjimo lygių nustatymo aptartys. Bendrieji „Metmenų“ atskaitos lygiai Galima sakyti. nes yra parengtos pagal suaugusiesiems svarbias kalbos vartojimo sritis. Association of Language Testers in Europe) „Geba“ projektas. reikalingus besimokantiesiems europos kalbų. skaičiaus ir jų pagrindinių bruožų. Šios aptartys papildo „metmenų“ aptartis. Waystage) – europos tarybos parengtas turinio aprašas. kad patys bendrieji atskaitos lygiai ir įvairių lygių aiškinamųjų aptarčių skalėse pateiktos sąvokos dideliu mastu sutampa.Bendrieji atskaitos lygiai priede trumpai apžvelgiamas Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos projektas. • „pusiaukelė“ (angl. kurį vykdant buvo parengti bendrieji kalbos mokėjimo lygiai ir jų aiškinamosios aptartys. 1978 Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit Credit Scheme for Foreign Language Learning by Adults. Galima sakyti. 3. kuris taip pat gali būti siejamas su bendraisiais atskaitos lygiais. šešių plačių kalbos mokėjimo lygių sistema būtent ir apima svarbiausius dalykus. Introductory)1 mokėjimą. Threshold) – europos tarybos parengtas turinio aprašas. kad daugėja įrodymų. tai – tinkamo reagavimo situacijose. jog apibrėžtieji kriterijai. C ir d prieduose pristatomi du tarpusavyje susiję europos projektai. dialanG. regis. šį lygį Wilkinsas vadina ribotai veiksmingu kalbos mokėjimu (angl. 1 trim. Limited Operational Proficiency). • „aukštuma“ (angl. l. • „slenkstis“ (angl. Council of europe. • „lūžis“ (angl. tas projektas apėmė įvairius švietimo sektorius. m. C priede aprašytas dialanG projektas. angl. j. atitinkančių kalbos mokymosi ir išmokimo viešo pripažinimo reikalavimus. kad iš esmės (nors dar ir ne visuotinai) sutariama dėl kalbos mokėjimo lygių.

. lygį. pribušauskaitė j. pribušauskaitė j. stumbrienė V. pribušauskaitė j. V... Comprehensive Operational Proficiency).. pažengusiųjų ir mokančiųjų lygius. ramonienė m. atitinka alte sistemos aukščiausio lygio egzaminą. kad jie aukštesni ar žemesni nei įprasta manyti ir skirstyti pagal nusistovėjusią tvarką į pradedančiųjų. angl. Aukštuma. ramonienė m. kalbos mokėjimo lygis (angl. skapienė s... • puikus kalbos mokėjimas (pasak trimo. reikalingos atliekant sudėtingas darbo ar akademines užduotis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. todėl siūlomoje schemoje „hiperteksto“ skaidymo principu pirminiai a. Wilkinso – tinkamo mokėjimo lygiu (angl. Vilkienė l.. Adequate response to situations normally encountered). Vilkienė l.: apostrofa. pažiūrėjus į šiuos šešis lygius. V. anot Wilkinso. 2002).. matoma.: Gimtasis žodis. Threshold) sunkiai verčiami į kitas kalbas2... B ir C lygiai išsišakoja: a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2 („lūžis“) („pusiaukelė“) B1 B2 C1 C2 („slenkstis“) („aukštuma“) (veiksmingas (puikus kalbos kalbos momokėjimas) kėjimas) 1 schema 2 lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašų leidimai: narbutas e. visapusis kalbos mokėjimas. trimo vadinamas veiksmingo mokėjimo (angl. Vilkienė l.. Adequate Operational Proficiency). Pusiaukelė. 2006. mokymo ir vertinimo metmenys kuriose paprastai atsiduriama. visapusis veiksmingas kalbos mokėjimas. Šis lygis gali būti praplečiamas įtraukiant platesnę tarpkultūrinę kompetenciją.: Vilniaus universiteto leidykla. 44 . 1997 (antras leidimas: V. Effective Operational Proficiency). Lūžis.. 2007.: presvika. strasbourg. strasbourg. angl. ramonienė m. išsiugdomą daugelio asmenų. Effective Proficiency) lygiu. Šis kalbos mokėjimo lygis rodo aukštesnį kompetencijos. 2000. skapienė s. • Veiksmingas kalbos mokėjimas (angl. Comprehensive mastery. Slenkstis. Waystage.. V. ir dar – kai kurie europos tarybos lygių angliški aprašų pavadinimai (pavyzdžiui. kurių „darbo įrankis“ yra kalba.

svajones. ilgai neieškodamas raiškos priemonių. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. pažiūras. Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus. tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis.. Geba kurti aiškų. darbą). kad dabar. nuostatą. apie asmenį. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje. Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus. C2 Geras vartotojas C1 B2 Savarankiškas vartotojas B1 A2 Pradedantis vartotojas A1 45 . 1 lentelė. išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. poilsiaudami ir pan. viltis. perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę. kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. todėl bendravimas su gimtakalbiais. mokykloje. bus keičiami kai kurie žodžiai. gerai sukomponuotą.Bendrieji atskaitos lygiai 3. Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius. su kuriais susiduria darbe. trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais. pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai. tinkamai vartodamas siejimo priemones. užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui. Geba susikalbėti labai paprastai. akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis. išdėstyti savo nuomonę. Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygiai: visuminė skalė Geba lengvai suprasti iš esmės viską. nuosekliai atpasakodamas diskusijas. labai tikslios formuluotės dar keisis. Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. kad patenkintų konkrečius poreikius. detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų. pirkimą. vietos geografiją. šeimą. būtiniausius poreikius. Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių pateikimas europos kalbų mokėjimo lygių sistemos sukūrimas jokiu būdu neužkerta kelio skirtingų mokymo tradicijų skirtinguose sektoriuose savaip išdėstyti ir aprašyti kalbos mokėjimo lygių sistemą ir modulius. artimiausią aplinką. taip pat tikėtina. norus. Geba kurti aiškų. visiškai laisvai ir tiksliai. Geba spontaniškai. paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą. pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose. jei tik pašnekovas kalba lėtai. yra visiškai įmanomas. svarbiausias mintis.3. nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant. nuostatą. laisvai. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. nes prisidės šalių narių ir institucijų patirtis. kur gyvena. kurioje kalbama tiksline kalba. susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui. ką girdi ar skaito. detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais. ką pažįsta. regis. aiškiai ir yra pasirengęs padėti. Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes.

jos židinys – įvairūs kokybiniai kalbos vartojimo aspektai. tokia apžvalga pateikiama tinkleliu. Aiškinamosios aptartys trys įvadinės bendrųjų kalbų mokėjimo lygių lentelės (1. kur kiekvienas lygis aprašytas visuminiu požiūriu. 2 ir 3) parengtos naudojantis aiškinamųjų aptarčių banku.4. 3. kad bendrosios gairės skirtingiems tikslams būtų pateikiamos įvairiai. kad padėtume konkrečios švietimo sistemos mokiniams. reikalui esant lygius sudalyti į kelis ir pridėti tiems tikslams svarbių kategorijų. jis buvo sukauptas „metmenims“ per B priede aprašytą projektą. galima įvertinti mokinio ar kandidato atliktį remiantis komunikacinės kalbinės kompetencijos aspektais. antra vertus. užuot nustačius komunikacinės veiklos kategorijas. 3 lentelė yra skirta kalbėjimui įvertinti. 2 lentelėje pateikiami šešių kalbos mokėjimo lygių sistemos kalbos mokėjimo įsivertinimo apmatai. o kalbų mokytojams ir kalbų mokymo programų rengėjams – suvokti svarbiausius su kalbos mokėjimo lygiais susijusius dalykus. 46 . būtina smulkesnė jų apžvalga. kad būtų patogiau naudotis. Formuluotės matematiniais metodais buvo išdėstytos skalėje lygiais pagal tai. jie yra skirti padėti mokiniams įsivertinti pagrindinius kalbinius gebėjimus ir nuspręsti. tam tikriems tikslams galima būtų rinktis tam tikrą lygį ar tam tikrą kategoriją. mokymo ir vertinimo metmenys pageidautina. aptarčių skalės sugretintos su atitinkamomis 4 ir 5 skyrių aprašymo sistemos kategorijomis. toks paprastas visuminis kalbos mokėjimo lygių sistemos pateikimas jos naudotojams nespecialistams padės geriau suprasti sistemą. taip pat buvo patikrintas aptarčių pagrįstumas. kitiems tikslams pageidautina kreipti dėmesį į tam tikrus lygius ir į tam tikras kategorijas. tokiu atveju moduliai rinkinyje turi būti išdėstyti nuosekliai vieni kitų atžvilgiu ir susieti su bendraisiais metmenimis. kaip jos buvo suprastos didelio skaičiaus vertinamų mokinių. į kurio lygio tikslesnes aptartis jie turėtų gilintis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kai kuriems tikslams derės pateikti visą pasiūlytų bendrųjų atskaitos lygių sistemą. nustatomais iš tos atlikties. mokytojams ir kitiems praktiškai naudotis lygių aprašais. strategijomis ir komunikacinėmis kalbinėmis kompetencijomis. kuriame pagrindinės kalbos vartojimo kategorijos parodomos visais šešiais lygiais. kad įsivertintų kalbos mokėjimą. kaip parodyta 1 lentelėje. aptartys susijusios su trimis aprašymo sistemos metakategorijomis: komunikacine veikla.

sąveikai ir produkcijai apibūdinti. o smulkūs mikrofunkcijų (komunikacinių intencijų ir jų raiškos). apibūdinami: a) veiksmo planavimo. kai kurių kompetencijos aspektų visais lygiais apibrėžti neįmanoma. c) rezultatų stebėsenos ir. „slenkstyje“). kurie atrodo esą reikšmingi. nurodomi tie skirtumai. pataisymo principai. kad susidarytų bendras vaizdas. Strategijos pateikiamos „Gebu“ aptartys komunikacinėje veikloje naudojamoms strategijoms apibūdinti. reikalui esant. Komunikacinės kalbinės kompetencijos yra parengtos ir skalėse išdėstytos šių kompetencijų aptartys: lingvistinės. dalinių kategorijų aptarčių nėra visiems lygiams. gramatikos ir žodyno. b) išteklių suderinimo ir trūkumų kompensavimo veikiant. jungiantis mokinio išteklius (kompetencijas) ir tai. panašiai pagal tokį modulį (pavyzdžiui: pasaulio pažinimas.Bendrieji atskaitos lygiai Komunikacinė veikla pateikiamos „Gebu“ aptartys recepcijai. sąvokų. nes kai kurios komunikacinės veiklos rūšys negali vykti. o aukštesniuose kalbos mokėjimo lygiuose kai kurios komunikacinės veiklos rūšys nebėra svarbios. gramatinių formų ir žodžių sąrašai pateikiami konkrečių kalbų aprašuose (pavyzdžiui. 47 . 4 skyriaus poskyriuose. analizė galėtų būti naujų kalbos aprašų rengimo etapas. kognityvieji gebėjimai) galėtų būti pateiktos ir bendrosios kompetencijos. skalėse pateikiamų funkcijų. kol neįgyjama tam tikro lygio kompetencijos. kuriuose rašoma apie sąveikos ir produkavimo strategijas. strategijos tarsi lankstas. pragmatinės ir sociokultūrinės. aptartys turi būti visuminės. reikalingų atlikti komunikacinę užduotį. ką jis geba daryti naudodamasis tais ištekliais (komunikacinę veiklą).

kuriuos pažįstu. Gebu suvokti trumpų. asmeninius interesus ar dalykus. SUPRATIMAS Klausymas Skaitymas KALBĖJIMAS Sakytinė produkcija Sakytinė sąveika Gebu atpažinti žinomus vardus. kai reikia paprastai ir tiesiogiai apsikeisti informacija žinomomis temomis. gyvenimo sąlygas. žinutėse. pasakyti savo nuomonę apie tai. kur gyvenu. nors paprastai nesuprantu tiek.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Gebu skaityti labai trumpus. labai paprastomis frazėmis ir sakiniais gebu nusakyti. pavardę. mokykloje. aprašydamas savo patirtį ar įspūdžius. tvarkaraščiuose. Gebu papasakoti atsitikimą. brošiūrose. A2 Gebu suprasti posakius ir dažniausiai vartojamus žodžius. rašoma apie jausmus ar norus. kuris pasirengęs lėčiau pakartoti ar paprasčiau pasakyti tai. apsipirkimą. susijusius su manimi. aiškių ir paprastų skelbimų bei pranešimų esmę. gebu užpildyti viešbučio registracijos kortelę. pavyzdžiui. kai asmeninio pobūdžio laiškuose aprašomi įvykiai. kam nors už ką nors padėkoti. darbą). mano šeima ir artimiausia labai konkrečia aplinka. ir padėti man pasakyti tai. Gebu parašyti trumpus laiškelius ar žinutes. specialiai nepasirengęs gebu įsitraukti į pašnekesį. susijusius su svarbiausiais asmeniniais dalykais (pavyzdžiui. Gebu užduoti paprastų klausimų žinomomis temomis apie būtiniausius poreikius ir atsakyti į tokius klausimus. paprastuose įprastuose tekstuose. Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą žinomomis temomis arba apie dalykus. atlikdamas paprastus ir įprastus darbus. kai kalbama lėtai ir aiškiai. mokymo ir vertinimo metmenys 2 lentelė. šeima. pavardes. leidžiant laisvalaikį ir panašiai. B1 Gebu suprasti. kad galėčiau pats palaikyti pokalbį. ką perskaičiau ar mačiau. pakalbėti apie žmones. išsilavinimą ir dabartinį ar buvusį darbą. pomėgiais. ką noriu. ar laidas apie mane dominančius dalykus bei mano profesiją. Gebu suprasti. Gebu susikalbėti. pavyzdžiui. susijusius su svarbiausiais poreikiais. su kuriais susiduriama darbe. Gebu susikalbėti daugelyje situacijų keliaudamas. Gebu parašyti asmeninį laišką. žodžius ir labai paprastus sakinius. Gebu trumpai pagrįsti nuomones ir planus (nurodyti priežastis). kuriais domiuosi. pavyzdžiui. ir paprastus tekstus. gyvenamąją vietą. Gebu suprasti tekstus apie kasdienį gyvenimą ir darbą. Gebu trumpai ir paprastai užrašyti atviruką. valgiaraščiuose. Gebu dalyvauti labai trumpame pokalbyje buitinėmis temomis. kai kalbama aiškiai bendrine kalba apie žinomus dalykus. Gebu pavartoti nemažai frazių bei sakinių ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis papasakoti apie savo šeimą ir kitus žmones. ką norėjęs. susijusius su kasdieniu gyvenimu (pavyzdžiui. Gebu parašyti labai paprastą asmeninio pobūdžio laišką. kai kalbama santykinai lėtai ir aiškiai. Gebu įrašyti asmens duomenis anketoje (vardą. RAŠYMAS 48 Rašymas . pavyzdžiui. Gebu suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. kai kalbama apie žinomus dalykus. skelbimuose. rašydamas iš ten. Gebu susikalbėti su asmeniu. jei juose daugiausia vartojami dažnai pasitaikantys žodžiai. filmo ar knygos turinį. pilietybę. kelionėmis ir einamaisiais įvykiais). darbu. kur atostogauju. laiškeliuose ar kataloguose. Gebu papasakoti apie savo svajones ir planus frazes ir sakinius jungdamas paprastais jungikliais. adresą). pati svarbiausia informacija apie save ir šeimą. gebu surasti konkrečią nuspėjamą informaciją. Gebu suprasti daugelio radijo ar tV pranešimus apie einamuosius įvykius. Bendrieji atskaitos lygiai: įsivertinimo tinklelis A1 Gebu atpažinti žinomus žodžius ir pagrindinius posakius. pavyzdžiui.

jei susiduriu su sunkumais. Gebu aktyviai diskutuoti žinomomis temomis. 49 . tereikia šiek tiek laiko. Gebu parašyti tinkamos struktūros tekstą. C1 Gebu suprasti išplėtotą kalbą. net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi. kuriuose rašoma apie šiuolaikines problemas. Gebu tiksliai išsakyti mintis ir nuomones ir sumaniai susieti savo kalbėjimą su pašnekovų išsakytomis mintimis. Gebu rašyti laišką. Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus. logiška mano pasakojimo dėstymo struktūra padeda klausytojui pastebėti ir įsiminti svarbius dalykus. smulkų tekstą apie daugelį dalykų. gyvai girdimą ar transliuojamą radijo ir tV. Gebu tinkamu stiliumi aiškiai. Gebu kalbėtis pakankamai laisvai ir spontaniškai. Gebu suprasti daugumą tV naujienų ir laidų apie einamuosius įvykius. kad įprasčiau prie kalbėtojo tarties savitumų. Gebu suprasti daugumą filmų. paaiškinti savo nuomonę ir pateikti argumentų jai apginti. Gebu rašyti esė ar pranešimą. kuriuose autoriai išdėsto vienokias ar kitokias pažiūras. Gebu suprasti šiuolaikinius prozos kūrinius. grožinės literatūros kūrinius). mano rašto darbų struktūra padės skaitytojui pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. net kai kalbama natūraliu tempu. išskirdamas specifinius aspektus bei apibendrindamas ir pateikdamas atitinkamą išvadą. Gebu perteikti informaciją. esė. kad pašnekovai vargu ar tai pastebi. Gebu parašyti aiškios loginės struktūros sudėtingą laišką. kaip ką pasakyti. C2 lengvai suprantu bet kokią sakytinę kalbą. telieka juos numanyti. struktūros ar kalbos požiūriu sudėtingus tekstus (žinynus ir vadovėlius. Gebu paaiškinti požiūrį į kalbamus dalykus nurodydamas pranašumus bei trūkumus. gebu suprasti net ir sudėtingus samprotavimus. kai kalbama bendrine kalba. sklandžiai apibūdinti ir dėstyti argumentus. todėl nesunkiai susikalbu su gimtakalbiais. Be didelių pastangų gebu suprasti tV laidas ir filmus. spontaniškai pernelyg ilgai negalvodamas. Gebu lengvai skaityti įvairiausius rašytinius tekstus: abstrakčius. Gebu raštu išsakyti savo nuomonę. kuriais domiuosi. Gebu vartoti kalbą lanksčiai ir veiksmingai tiek socialinėms. įtraukdamas ir potemes. Be pastangų gebu dalyvauti bet kokiame pokalbyje ar diskusijoje. Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus. suvokdamas stilių skirtingumą. jei kalbama gerai žinoma tema. Gebu rašyti laiškus apie įvairius man asmeniškai svarbius įvykius ar patirtį. kas rašinyje yra svarbiausia. Gebu kalbėtis laisvai. Gebu kalbėtis laisvai ir tiksliai perteikti reikšmės niuansus. Gebu aiškiai ir smulkiai nupasakoti daugelį dalykų. pranešimą ar straipsnį. Gebu parinkti adresatui tinkamą stilių. pranešimą apie sudėtingus dalykus. net jei nėra gerai sukomponuota. Gebu rašyti grožinės literatūros kūrinių ir profesinių tekstų santraukas ir apžvalgas. Gebu parašyti aiškų sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnius techninius nurodymus. paprieštarauti ar paremti vieną ar kitą požiūrį. o ryšiai aiškiai neparodomi. pabrėždamas tai. tiek profesinėms reikmėms tenkinti. Gebu aiškiai ir smulkiai apibūdinti sudėtingus dalykus. Gebu vartoti frazeologizmus ir šnekamosios kalbos žodžius. gebu atsitraukti ir taip laisvai pasakyti tą patį kitaip.Bendrieji atskaitos lygiai B2 Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas. Gebu parašyti aiškų. kurie susiję su mano specialybe. specializuotus straipsnius.

kad aptariamus dalykus supranta. be didelių pastangų. ką nori. kai reikia. juos pabrėžtų. nors kartais gali dvejoti ieškodamas reikalingų raiškos priemonių. t. Geba vartoti ribotą kiekį jungimo priemonių. tinkamai į jį įsiterpti ar. Visą laiką kalba gramatiškai taisyklingai. jį užbaigti. atskirtų ir paaiškintų. Geba dalyvauti bendrame diskurse visiškai natūraliai perimdamas žodį. kad galėtų pamąstyti ir neprarasti žodžio. pakankamai gerai geba vartoti gramatines formas. tą pačią mintį lengvai pasako kitomis kalbos priemonėmis. RIŠLUMAS Geba kurti ir temos. patikinti. išvengdamas bet kokių sunkumų ar su jais susidorodamas taip lengvai. kurios sukeltų nesusipratimų. neišsiskirdamas iš kitų pašnekovų. Bendrieji europos kalbų mokymosi. vartodamas sudėtinius sakinius. paraginti kitus kalbėti ir t. išreikšti savo požiūrį bendromis temomis. SĄVEIKA Geba lengvai bendrauti visiškai nesunkiai pagaudamas neverbalinių raiškos priemonių bei intonacijos reikšmes ir pats jas vartodamas. ką nori. geba lengvai parinkti tinkamą frazę. kad gebėtų aiškiai ir tinkamu stiliumi pasakyti tai. Geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. užsimindamas apie juos ir pan. tačiau ilgesniame diskurse gali pasitaikyti „minties šuolių“. geba dalyvauti pokalbyje. kurti geros struktūros tekstą tinkamai naudodamasis įvairiais teksto organizavimo modeliais. nors ir ne visada tai daro pakankamai lengvai. sujungdamas žodžius ir frazes į aiškų ir rišlų diskursą. stebėdamas kitų reakciją ar pan. kad pašnekovui tai vargiai pastebima. mokymo ir vertinimo metmenys C1 Gerai moka kalbą ir geba tinkamai pasirinkti kalbines priemones. . TAISYKLINGUMAS net ir įsitraukęs į kitą veiklą (planuodamas. sklandžiai. taip pat moka daug idiomų ir šnekamosios kalbos pasakymų. Geba pradėti pokalbį. klaidų pasitaiko retai ir jos sunkiai pastebimos. Geba palaikyti pokalbį žinomomis temomis. ir dažniausiai geba pasitaisyti. ir kalbinės raiškos požiūriu rišlų diskursą tinkamai naudodamasis įvairiais teksto organizavimo modeliais. C2 APRĖPTIS kad tiksliai išreikštų subtiliausius niuansus. tinkamai vartodamas jungiklius ir kitokias jungimo priemones. pasitaiko pastebimai ilgų pauzių. Geba pakankamai ilgai kalbėti vienodu tempu. pasiremdamas išsakytais dalykais. neieškodamas žodžių. kad gebėtų aiškiai apibūdinti. kalbos mokėjimas netrukdo pasakyti to. norėdamas įsiterpti į pokalbį arba kalbėdamas laimėti laiko. darbo ar laisvalaikio temomis. vartodamas įvairaus pobūdžio jungiklius ir kitokias jungimo priemones. B2+ B2 pakankamai gerai moka kalbą. mokslo. Bendrieji atskaitos lygiai: kokybiniai kalbėjimo aspektai 50 LAISVUMAS Geba kalbėti spontaniškai ir ilgai natūraliu tempu. nedaro tokių klaidų. Geba kalbėti aiškiai. įvairiomis bendromis.) nuosekliai gramatiškai taisyklingai vartoja sudėtingas kalbos priemones. tik kalbant sudėtinga tema natūrali ir lygi kalbos tėkmė gali sulėtėti.3 lentelė. suklydęs dažniausiai pasitaiso pats.

pavienius paprastus elementus grandininiu būdu. palaikyti ir baigti paprastą tiesioginį pokalbį žinomomis ar dominančiomis temomis. darbas. Geba kalbėti suprantamai. pomėgiai. kad šiek tiek susikalbėtų paprastose kasdienėse situacijose. kai svarstoma. pakankamai tiksliai vartoja numatomose situacijose dažnas gramatines formas ir modelius. domėjimosi sritys. kad užtektų žodžių kalbėti tokiomis temomis kaip šeima. kalba trumpais sakiniais ir pavieniais žodžiais taip. bandydamas pasitaisyti. perfrazavimų ir pasitaisymų. susidedančius iš įsimintų frazių. nors ir labai akivaizdžios pauzės. nors ir dažnai stabčioja. kad būtų pašnekovo suprastas. ar pasitaisoma (ypač jei laisvai kalba ilgesnį laiką). kad patvirtintų. A2+ Geba jungti žodžių grupes tokiais paprastais jungikliais kaip ir. Geba verstis labai trumpomis. susijusias su asmeniu ir tam tikromis konkrečiomis situacijomis. nutyla ir pradeda iš naujo. bet apskritai bendravimas priklauso nuo pakartojimų. nors kartais ir dvejojama ar perfrazuojama. B1 pakankamai moka kalbą. dažniausiai sustabarėjusiomis frazėmis. Geba užduoti klausimų apie asmenį ir atsakyti į tokius klausimus. bet ir todėl. kad. A1 Vartoja pagrindinius sakinių modelius. dažnai stabčioja ieškodamas frazių ar mėgindamas ištarti mažiau žinomus žodžius. A2 kai kurias paprastas gramatines formas vartoja taisyklingai. pasitaiso. tačiau sistemingai daro paprasčiausių klaidų.B1+ Geba susieti trumpesnius. Geba jungti žodžius ar žodžių grupes paprasčiausiais jungikliais ir. Vartoja reikalingiausius žodžius ir paprastas frazes. tada. konstrukciją ar žodį pavartoti. jog vienas kitą supranta. kelių žodžių junginių ir sustabarėjusių pasakymų. Geba pradėti. kokią gramatinę formą. moka ribotai vartoti tik kai kuriuos paprastus atmintinai išmoktus sakinius ar gramatines formas. kelionės ir einamieji įvykiai. Geba atsakyti į paprastus klausimus ir reaguoti į paprastus teiginius. atskiromis. Geba parodyti sekąs pokalbį. Bendrieji atskaitos lygiai 51 . Geba pakartoti dalį pašnekovo pasakymo. bet retai tegali pats inicijuoti pokalbio tęsinį. Geba paprastai susikalbėti.

nors jos ir neapima visų 4 ir 5 skyriuje aptariamų kategorijų. B2 („aukštuma“). ji turi nepriklausyti nuo kitų. teiginiai gali būti priderinami prie esamos vietinės sistemos. toks pat aptarčių rinkinys gali būti sudėliotas – kaip ir čia – į platų vadinamąjį tradicinių lygių rinkinį. • parengtos kartu su 4 ir 5 skyriuose pateiktu modeliu derinant (a) teorinį autorių grupės darbą. • suderintos su Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių sistema: a1 („lūžis“). kad mokytojai suprato aptarčių rinkinį. todėl jos gali nurodyti tikroviškus tikslus. kad aptartis turi būti trumpa. būti autonomiška: jai suprasti nereikia remtis kitų aptarčių formuluotėmis. tobulinami vietos specialistų ir / ar panaudojami naujiems tikslams numatyti. apibrėžtą riuschlikono simpoziume ir naudojamą europos komisijos dialanGo projekto (žr. apibrėžiančių kalbos mokėjimo lygius. B1 („slenkstis“). • buvo objektyviai kalibruotos (su nurodytomis išimtimis) su bendrąja skale. mokymo ir vertinimo metmenys 4 ir 5 skyriuose pateikiamos aptartys: • parengtos remiantis daugybės institucijų. aiški ir skaidri. kuris buvo parengtas per jų seminarus aptariant kelis tūkstančius pirminių pavyzdžių. profesinio ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokinių išmokimo aprašymu. pozityviai suformuluota. tai reiškia. naudingos ir svarbios. • sudaro sankaupą kriterinių teiginių apie užsienio kalbos mokymosi kontinuumą ir jais galima lanksčiai naudotis rengiant kriterinį vertinimą. bet vis dėlto jis yra: • lankstus. kaip tokių aptarčių rinkinys turėtų atrodyti. patirtimi. o ne vien remiantis autorių nuomone. • įvairių švietimo padalinių gimtakalbių ir negimtakalbių mokytojų. • tiesiogiai susijusios su vidurinės mokyklos. C1 (veiksmingas kalbos mokėjimas) ir C2 (puikus kalbos mokėjimas). turinčių skirtingą pasirengimą ir skirtingą mokymo patirtį. • atitinka a priede pateiktus veiksmingų aptarčių kriterijus – ten nurodoma. a2 („pusiaukelė“).Bendrieji europos kalbų mokymosi. kaip jos buvo suprantamos vertinant mokinių išmokimą. ja apibūdinamas apibrėžtas dalykas. panašu. kad didžioji dauguma aptarčių buvo išdėstytos skalėje pagal tai. bet nurodo. C priedą) bei alte (eu52 . (b) esamų kalbos mokėjimo skalių analizę ir (c) praktinius seminarus su mokytojais. įvertintos kaip skaidrios. nors visas aptarčių rinkinys nėra visiškai išsamus ir buvo išdėstytas skalėje grindžiant vienu instituciniu užsienio kalbų mokymosi kontekstu (iš tikrųjų daugiakalbiu ir įvairiapakopiu).

įrašyti vardą. tam tikrais atvejais konkrečiomis aplinkybėmis. kad reikėtų skalės. tiek su dialanG ir alte siūlomais lygiais. paros laiko. d priedą). šeiminę padėtį. jau gali būti tam tikrų tiesiogiai su mokinio poreikiais susijusių užduočių. panašūs ar tie patys elementai. gali tekti parengti specialias gaires. tačiau kol pasiekiama ši pakopa. datos ir tai pasakyti. mokant vaikus. pilietybę. antra. Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos 1994–1995 metų tyrimas. • geba paprastai ir trumpai užrašyti atviruką. ne. įtraukiant žaidybinius kalbos aspektus – ypač pradinėse klasėse. geba vartoti paprastas pasisveikinimo frazes. mokyklai galima būtų parengti konkretų mokomųjų užduočių sąrašą. adresą. tos vertės skalėje patvirtina kalbos mokėjimo skalių autorių ketinimus naudotis jomis kaip šaltiniu. geba užpildyti paprastą asmeninio pobūdžio anketą. kurios buvo nustatytos esančios žemesnio negu a1 lygio. 3.5. ačiū. atsiprašau. susidedančios iš devynių daugmaž vienodos apimties nuoseklių lygių. geba paklausti savaitės dienos. jei savo žodžius gali patvirtinti parodydamas • • • • pirštu ar kitais gestais. • nuoseklus turinio požiūriu. nustatė kalbos vartojimo diapazoną. kurias jis geba atlikti vartodamas labai ribotą kalbą. Skaidymo lankstumas a1 lygis („lūžis“) tikriausiai yra žemiausias kalbos produkavimo lygis. tačiau gali būti naudingos ir kaip pradedančiųjų siekinys: • geba nusipirkti būtiniausių prekių. empiriniai šveicarų mokslininkų rezultatai rodo.Bendrieji atskaitos lygiai ropos kalbų testuotojų asociacijos) (žr. pateiktos aptartys susijusios su turistinio pobūdžio gyvenimiškomis situacijomis. įtraukti į skirtingas aptartis. kurį įmanoma nustatyti. pakankamą atlikti pavienėms užduotims. jos taip pat nuosekliai susijusios tiek su europos tarybos aprašų turiniu. Čia pateikiamos aptartys yra susijusios su paprastomis bendro pobūdžio užduotimis. prašom. kaip parodyta 53 . per kurį buvo parengtos ir skalėje išdėstytos aiškinamosios aptartys. pavyzdžiui. gaila. skalėje pasirodė esą labai panašios vertės. kurios gali būti numatomos a1 lygio apibrėžtyje. pavardę. geba pasakyti: taip. jis taip pat gali būti pateiktas siauriau kaip vadinamieji mokomieji lygiai.

jei kalbama aiškiai ir lėtai. vietos geografiją. a2 ir a2. jei kalbama aiškiai ir lėtai. 4 lentelė. A2.1 ir A2. kaip parodyta šiame pavyzdyje. svarbiausią informaciją apie šeimą ir asmenį. darbą).2 (A2+) lygiai: klausymo supratimas Geba suprasti tiek. tarp B1 („slenksčio“) ir B2 („aukštumos“). Šioje skalėje yra tarpai tarp a2 („pusiaukelės“) ir B1 („slenksčio“). skirtame bendram klausymo supratimui. nuo kriterinių lygių pastarieji skiriasi tuo. nes vienos institucijos labiau linkusios remtis platesniais. kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba suprasti frazes ir pasakymus. Žymint skirs- 54 . a2+ ir a2. Įmanomas smulkesnis skaidymas į lygius gali rūpėti mokantis kalbos.2). apsipirkimą. kad yra atskirti horizontalia linija. kitos – siauresniais lygiais. kad įvairūs bendrosios lygių skalės ir / ar aptarčių naudotojai gali juos suskaidyti pagal savo reikmes taip. a2 konkrečių lygių išlaikymo ribos taškų nustatymas visada subjektyvus. a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2 a1+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2 2 schema aiškinamosiose aptartyse skiriami kriteriniai lygiai (pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi. susijusius su artimiausia aplinka (pavyzdžiui.1) ir šiek tiek aukštesni (pavyzdžiui. kad jie derėtų ir su bendrąja sistema. tarp B2 („aukštumos“) ir C1 (veiksmingo kalbos mokėjimo). skirstymas naudingas todėl. tačiau kalbos egzaminų kontekste smulkesni lygiai siejami su įprastais platesniais lygiais. mokymo ir vertinimo metmenys 2 schemoje.

2 4 5 6 55 .2 B1 a2. a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas a1 a1. kur būtina.1. pradedančio kalbos vartotojo lygyje gali būti išskiriami net šeši etapai a2 („pusiaukelės“) lygį išskaidant smulkiau.Bendrieji atskaitos lygiai tymą skaitmenimis kalbos mokėjimo lygius galima skaidyti smulkiau ir nenutolti nuo pagrindinių gairių. institucijos gali skaidyti taip. 1 pavyzdys pradinėse ir žemesnėse vidurinės mokyklos klasėse ar vakariniuose suaugusiųjų kursuose.1. kad susikurtų joms reikalingą lygį. kad būtų aiškiai matoma pažanga žemesniuose kalbos mokėjimo lygiuose.1 a2 a2.1 a1. nes daug mokinių gali būti būtent šio lygio.2 a2. remdamosi siūloma lanksčia skaidymo schema.1 1 3 schema 2 3 a2. kartu nurodydamos ir to lygio vietą bendruosiuose metmenyse.

plėtojami savarankiško vartotojo lygiai smulkiau išskaidant vidurinius skalės lygius.2 3 B1.1 4 B1 B1.2 B2.2 7 C1.1 5 6 B2 B2.2 5 1 5 schema 2 3 4 56 . B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas B1 B2 C1 C2. a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2. skirtuose ugdyti aukštesnio kalbos mokėjimo lygio kalbinius gebėjimus profesinėms reikmėms tenkinti.Bendrieji europos kalbų mokymosi.1 C2 C2. kur kalbama ta kalba. veikiausiai bus skaidoma gero kalbos vartotojo šaka.1 1 4 schema 2 a2 a2. mokymo ir vertinimo metmenys 2 pavyzdys jei mokomasi kalbos šalyje.2 9 C2 10 3 pavyzdys metmenyse.1 8 C1 C1.

pašte. kalba suprantamai. pakankamai nesunkiai bendrauja aiškiose situacijose. Šio lygio mokiniai geba kurti monologą. ką daryti. – toks. produkuoti paprastus pasakymus bei į juos sureaguoti gerai žinomomis temomis ar tenkindamas būtiniausius poreikius ne vien tik pakartodamas išmoktas frazes. paklausia.Bendrieji atskaitos lygiai 3. Šiame lygyje yra aptarčių. kas sumanyta pasakyti. ir susitaria dėl susitikimo. dauguma šio lygio aptarčių yra susijusios su socialiniais santykiais. pakankamai supranta. gauna informacijos apie keliones. aprašytą „pusiaukelėje“. kai mokinys geba labai paprastai sąveikauti. paklausia svarbiausios informacijos. pasiūlo ir atsako į siūlymus. reikalui esant padeda kitam. ką turi. pabrėžtina. kad be didelių pastangų paprastai susikalbėtų apie kasdienius dalykus. kur eiti. paklausia ir pasako. gramatikos ir žodyno. plačiai pasakoja apie savo artimą aplinką. paklausia. naudojasi visuomeniniu transportu: autobusais. paprašo ar kitam pristato ir suteikia kasdienio vartojimo prekių ar paslaugų. bendrauja kasdienėse numatomose situacijose. ką kas veikia darbe ar laisvalaikiu. ar ieškoti žodžių. pavyzdžiui: susikalba parduotuvėje. ir atsako. nors dar ribotai ir kliaudamiesi pagalba. tačiau viešoje diskusijoje bendrauja labai ribotai. palaiko ir užbaigia paprastą pokalbį. tariasi. kaip kur nueiti. kad kiti suprastų. • A2 lygis atitiktų lygį. banke. nors ir tenka iš esmės keisti tai. ir atsako į panašius klausimus. kokius žmones pažįsta. pavyzdžiui: pradeda. kaip jaučiasi. perka bilietus. susijusių su kasdiene veikla – tai supaprastinta ir sutrumpinta „slenksčio“ lygio transakcinių situacijų užsienyje gyvenantiems suaugusiesiems versija. 57 . • A1 lygis („lūžis“) yra žemiausias kalbos vartojimo lygis. nors kartais ir reikia pagalbos. pavyzdžiui: vartoja įprastas mandagumo frazes sveikindamasis ir į ką nors kreipdamasis. pakviečia ir atsako į kvietimus. paklausti ir atsakyti į klausimus apie save bei kitus asmenis: kur gyvena. susikalba svarbiausiomis temomis ir reikalui esant paprašo pagalbos taip. tinkamas vienoje ar kitoje situacijoje. Bendrųjų atskaitos lygių turinio nuoseklumas kalbos funkcijų (komunikacinių intencijų ir jų raiškos). kaip sekasi. traukiniais ir taksi. tyrimas galėtų būti pagrindas naujiems kalbos mokėjimo lygių aprašams rengti. pasikeičia nuomonėmis ir informacija žinomomis temomis numatomose kasdienėse situacijose. kad šio lygio mokiniai aktyviau dalyvauja pokalbiuose. • A2+ lygis (tvirta „pusiaukelė“) atitinka geriausią „pusiaukelėje“ aprašytą atliktį. sąvokų. reikalingų skalėse apibūdintoms užduotims atlikti. labai trumpai pasikalba apie kasdienius reikalus. ar keisdamas jų žodžius. pavyzdžiui: paprastai pasako.6.

sąveikaudamas yra labai priklausomas nuo pašnekovo. vartoja paprastą aprašomąją kalbą pasakodami ir lygindami žmones. trumpą straipsnį. tikrindamas ir patvirtindamas informaciją. • B1+ lygis (tvirtas „slenkstis“). vadovauja iš anksto parengtam pokalbiui. įvairiose situacijose. trumpai papasakoja nutikimą. lanksčiai ir laisvai vartodamas paprastas kalbines priemones geba išreikšti daugmaž viską. pirmasis požymis yra gebėjimas kalbėtis ir pasiekti tai. kalbėdamiesi ar konsultuodamiesi suteikia reikiamą konkrečią informaciją (pasiskundžia negalavimais gydytojui). tiek iškylančių pačioje kelionėje. aiškiai pateikia svarbiausius norimus pabrėžti dalykus. pasakoja apie planus ir susitarimus. ką mėgsta ir ko nemėgsta. ypač kai nori ką pasakyti labai tiksliai. esmę.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ir šiam diapazonui būdingi du minėtieji „slenksčio“ požymiai. kalbėdamas su draugais pasako savo nuomonę ar pasiteirauja jų nuomonės. kai aiškinamos problemos. darbą ar mokymąsi. ką nori. dokumentinį filmą. smulkiai pasakoja. taip pat ir nekasdienius savo srities (profesinius) dalykus. nors kartais būna ir sunku. susijusio su mokiniu. kas buvo pasakyta. pokalbį. vietas. kurių židinys – informacijos. trumpai pasakoja apie įvykius ir veiklą. kuria keičiasi pašnekovai. skundžiasi. tačiau tai daro nepakankamai tiksliai. pavyzdžiui: susidoroja su mažiau įprastomis situacijomis visuomeniniame transporte. kiekis. pavyzdžiui: supranta išplėstinio pokalbio. pasakoja apie savo augintinius ir daiktus. aiškina. ypač kai kas pasakojama ar aiškinama ilgiau. rodo iniciatyvą pašnekesyje / konsultacijoje (pradeda šneką apie ką nauja). tik dar prisideda aptarčių. pavyzdžiui: mokiniai išklauso pašnekovų ar žinučių. ko nori. dalyvauja pokalbyje ar diskusijoje. žmones. pasakoja apie savo įpročius ir kasdienę veiklą. specialiai nepasirengęs įsitraukia į pokalbius žinomomis temomis. pakankamai pasitikėdami savimi keičiasi sukauptomis faktinėmis žiniomis apie kasdienius žinomus. nors kartais ir paprašydamas pakartoti. diskusiją. pasako savo nuomonę ir atsako į klausimus apie juos. kai teiraujamasi. nors stabčiojimai ieškant tinkamos gramatinės formos ar žodžio yra labai pastebimi. kai atsakant kalbama greitai ar išplėtotai. jei kalbama aiškiai bendrine kalba. 58 . kaip ką atlikti. ir geriausiai būtų apibūdinamas dviem požymiais. • B1 lygis atitinka „slenksčio“ aprašą. antrasis požymis – tai mokinių gebėjimas lanksčiai spręsti kasdienio gyvenimo problemas. mokymo ir vertinimo metmenys pavyzdžiui. aiškina problemų priežastis. skirtą atvykusiems į užsienio šalį. pasakoja apie savo buvusią veiklą ir patirtį. daiktus ir reiškinius. susidoroja su dauguma keliaujant iškylančių problemų tiek tariantis dėl kelionės su kelionių agentu. prašo paaiškinti ar patikslinti tai. kalba suprantamai.

pasekmes.Bendrieji atskaitos lygiai • B2 lygis yra tiek pat aukštesnis už B1 („slenkstį“). stiliaus ar akcentuojamų dalykų pokyčių... jos labai skiriasi nuo iki šiol pateiktųjų. Vaizdingai galima būtų pasakyti taip: lėtai ir atkakliai keliaudami pažengusiųjų plynaukšte. kad kažkur atėjo – ten. kai to pats nori. šiame lygyje dėmesys kreipiamas į du naujus dalykus. ginčydamasis nurodo argumentus „už“ ir „prieš“. svarsto apie priežastis. nei kitas nejaučia įtampos. tačiau dar ne visada kalba pakankamai grakščiai.“. veiksmingas socialinis diskursas ir kalbos įsisąmoninimas – pastarasis yra kaip B2 tęsinys. net jei kalbama triukšmingoje aplinkoje. žemiausios iš šio diapazono susijusios su mokėjimu diskutuoti: mokinys išaiškina savo nuomonę ir diskutuodamas apgina ją. tokį įspūdį sudaro šio lygio aptartys. kiek a2 („pusiaukelė“) yra už jį žemesnė. nei jie elgtųsi bendraudami su gimtakalbiais. – geriausia „aukštumoje“ aprašyta atliktis. jei supranta suklydęs ar jei dėl to kilo nesusipratimų. supranta viską. mokiniai staiga supranta. prisitaiko prie pokalbiams įprastų krypties. kalba pakankamai laisvai ir spontaniškai. atsižvelgdamas į poveikį adresatui ar adresatams. argumentų ir pastabų. antrasis naujas dalykas – aukštesnis kalbos dalykų įsisąmoninimo lygis: išsitaiso riktus ir klaidas. nurodydamas teigiamų ir neigiamų įvairių pasirinkimų aspektų.. • B2+ lygis (tvirta „aukštuma“). įsiterpia tinkamoje vietoje ir baigia pokalbį. sklandžiai ir veiksmingai. palaiko santykius su gimtakalbiais nevalingai neerzindamas ir nejuokindamas jų bei nereikalaudamas elgtis kitaip. pats pasitaiso. tačiau argumentavimo ir socialinio diskurso pabrėžimas aiškintinas kaip naujas požiūris į diskursinius gebėjimus. maža to. vertindamas alternatyvius pasiūlymus. vartoja tinkamas frazes norėdamas laimėti laiko minčiai pratęsti („Į šį klausimą nelengva atsakyti. įsidėmi savo įprastas klaidas ir sąmoningai kontroliuoja.“). kas jam sakoma normine kalba. inicijuoja diskursą. pirmasis jų – gebėjimas laisvai kurti socialinį diskursą. regis. pastebėję savo riktus ar klaidas. tai yra naujas slenkstis. todėl pokalbyje su gimtakalbiu nei vienas. planuoja. aukštesnė diskurso kompetencija išryškėja apibūdinant pokalbio 59 . „Geras klausimas.. išaiškina problemą ir įtikina pašnekovą sutikti su jo argumentais. pavyzdžiui. pateikdamas tinkamų paaiškinimų. Šis lygis atitinka „aukštumos“ aprašą. kurį reikia peržengti mokantis kalbos. komentuodamas. Šiame lygyje svarbiausia yra argumentavimas. sukuria argumentų grandinę. kaip tai pasakyti. išreikšdamas savo požiūrį. ir priemones. kitaip tariant. hipotetizuodamas ir atsakydamas į hipotezes aktyviai dalyvauja neoficialioje diskusijoje žinomomis temomis. kas turi būti pasakyta. pavyzdžiui: mokinys kalba natūraliai. hipotetines situacijas. ar jų nedaro. kur viskas atrodo kitaip ir iš kur matyti kiti toliai. išsako savo požiūrį apie kalbamus dalykus.

ką sako kiti diskusijos dalyviai. pavyzdžiui: geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. kad tų sunkumų būta. Be to. priimantiems sprendimus. – tai noras apibūdinti kalbos mokėjimo tikslumą. jungiklius ir siejimo priemones. konkrečių aiškinamųjų aptarčių rinkinys.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 60 . tik sunki tema gali sutrikdyti natūralią. vartoja nemažai jungiamųjų žodelių. pasitaikančios spragos užpildomos perifrazėmis. kad veiksmingai susietų mintis. C1 lygiui tebėra būdingi tie patys bruožai. kas susiję su rišlumu (koherencija ir kohezija): kad sujungtų sakinius į aiškų rišlų diskursą. struktūruotai. • C1 lygis pavadintas veiksmingu kalbos mokėjimu. ką pats pasako. nuosekliai plėtoja argumentaciją tinkamai pabrėždamas. ir pasitelkdamas tinkamus įrodymus. sklandžią kalbos tėkmę. kurie yra būdingi labai gerai besimokančių mokinių kalbai. taip įveikia sunkumus. su tuo. kad mokinys ieškotų tinkamos raiškos ar pasitelktų vengimo strategijas. tačiau nėra norima sutapatinti šio lygio kalbos mokėjimo su gimtakalbių ir net nėra lyginamas su juo. kad laisvai vartojama daugybė kalbinių priemonių ir todėl komunikuojama laisvai ir spontaniškai. aptartyse rašoma: taisyklingai naudodamasis įvairiausiomis priemonėmis perteikia subtiliausius reikšmių niuansus. tinkamai vartodamas organizacinius modelius. tačiau nustatyta bendra atskaitos sistema suteikia skaidrumo ir nuoseklumo. kad tinkamai dėstytų savo pastebėjimus ir įsiterptų arba įgytų laiko išlaikyti žodį. turint omeny formą ir detalumą. Šiam lygiui atrodo būdinga tai. tinkamai vartoja daug idiomų ir šnekamosios kalbos žodžių. kiek labiau pabrėžiant laisvumą. kas svarbu. iki kiek ketina nusileisti. pavyzdžiui: geba parinkti tinkamą posakį iš mokamų diskurso priemonių. žodynas platus. klausydamasis išvadų padeda plėtoti diskusiją. Vienintelė priežastis. šiame lygyje yra pateikiama aptarčių. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai gali būti pateikiami ir naudojami įvairiai. tolesnio plėtojimo kriterijai bei metodika pateikiami tam. kol svarsto. dėl kurios šis lygis pavadintas būtent taip. geba kalbėti aiškiai. pareikalauti atlyginti ir aiškiai apibrėžti. nauja yra ir tai. sumaniai susieja tai. tai. ji yra priemonė toliau planuoti veiklą ir pagrindas ją plėtoti. kad pašnekovas vargu ar supranta. beveik be jokių pastangų. sekdamas diskusiją ir pats dalyvaudamas joje. beveik nepastebima. ribotai vartoja jungiklius. sklandžiai. kad padėtų asmenims. susijusių su derybomis: geba pagrįsti kompensacijos prašymą įtikinamai vartodamas kalbą. mokymo ir vertinimo metmenys organizavimą (bendradarbiavimo strategijų taikymą): apibendrindamas. tinkamumą ir laisvumą. kuriais apibūdinamas ir ankstesnis lygis. pritaikyti bendrą sistemą prie savo aplinkos. • C2 lygis pavadintas puikiu kalbos mokėjimu.

aptartimis. apibūdinamas lygis. aptartimis. reikėtų manyti. ne visi žemesniame lygyje paminėti elementai sistemingai performuluojami aukštesniame lygyje. jei a2 („pusiaukelės“). tačiau labai sunku ar net neįmanoma suformuluoti jo aptarties.7. esančiomis virš linijos. kaip jau minėta. 61 . patikrinus kokybę. tai reiškia. B1 („slenkstis“). taikomų a2 („pusiaukelės“) lygio kalbos mokėjimui. – tokio aspekto nėra arba jis šiam lygiui nesvarbus. gerokai aukštesnis už kriterinį. jo negalima išskirti. jų buvo atsisakyta.Bendrieji atskaitos lygiai 3. kad šiame lygyje toks aspektas yra. B1 („slenksčio“) ir B2 („aukštumos“) lygiai smulkiau neskaidomi. kad B1 lygio („slenksčio“) mokinys geba daryti viską. Šio skyrimo pagrindas – empirinis kalibravimas. esančiomis po linija. taigi nuostatų. tačiau vėliau. nes taip galėjo atsitikti dėl kurios nors – ar net ne vienos – šių priežasčių: – aspektas yra šiame lygyje: aptartys buvo bandomos. ir jo kalbinė kompetencija turi būti geresnė negu a2 („pusiaukelės“). kad aprašant kiekvieną lygį pradedama nuo to lygio išskirtiniausių ar naujausių dalykų. kodėl vieni ar kiti aspektai neaptariami viename ar kitame lygyje. kas būtų tarp lygių. kai kas mėgsta skaityti aptarčių skalę nuo žemiausių iki aukščiausių lygių. dėl vienodumo visose skalėse viršuje pateikiamos C2 (puikaus kalbos mokėjimo). – aspektas tikriausiai yra šiame lygyje: aptartys galėjo būti parengtos. – gali būti. tokiais atvejais nebuvo jokios formuluotės įvardyti tam. viduriniai skalės lygiai – „pusiaukelė“. pavyzdžiui: jei kalbama aiškiai ir lėtai. kas nurodyta a2 („pusiaukelėje“). ne visose skalėse aprašomi visi lygiai. bus paisoma mažiau arba išvis nepaisoma. kiti – atvirkščiai. tai reiškia. „slenkstis“ ir „aukštuma“ – dažnai dar yra skaidomi smulkiau (skalėse aptartys atskiriamos linija). apačioje – a1 („lūžio“) aptartys. kai kalbos mokėjimas atitinka B1 („slenksčio“) lygį. jų aptartis atitinka kriterinį lygį. tačiau jų nėra. sunku daryti išvadas. a2 („pusiaukelė“). ne visi aptarčių elementai ar aspektai pasikartoja visuose lygiuose. apibūdinami tam tikro lygio kriterijai. kad būtų parodomas sudėtingumas. tačiau dar neatitinkantis aukštesnio kriterinio lygio standartų. kas yra žemesniuose lygiuose. Kaip skaitomos aiškinamųjų aptarčių skalės? naudojami yra šeši 3 skyriuje aprašyti pagrindiniai lygiai: a1 („lūžis“). B2 („aukštuma“). C1 (veiksmingas kalbos mokėjimas) ir C2 (puikus kalbos mokėjimas). kad į kiekvieną lygį įtraukiama tai.

Eurocentro kalbos mokėjimo pažymėjimas. kuriam tikslui skalė reikalinga. kaip gali būti naudojamasi bendrųjų atskaitos lygių skalėmis vertinant kalbos mokėjimą. yra verbalinės kalbos mokėjimo skalės. strasbourg: Council of europe CC-lanG (94) 24. ir geba suvokti trumpų. ką daryti. kai tam tikra kategorija nėra svarbi visai visiems lygiams. ir atitinkamai susieti aptartis su konkrečiu skalės naudojimo tikslu. nekasdienėse situacijose dėl 3 Visos šiame skyriuje paminėtos skalės yra smulkiai apžvelgtos ir pateiktos su smulkiomis nuorodomis north. kita vertus. B. gali kilti problemų. be žodyno suvokti žinutės esmę. ir vartojami teigiami žodžiai. 3. kai kalbama lėtai tiesiogiai jam. 1993: Klausymas: 2 lygis – Eurocentres Certificate of Language Proficiency 1993: Listening: Level 2. mokymo ir vertinimo metmenys jei „metmenų“ naudotojai nori pasinaudoti aptarčių banku. kai kurių spragų vis tiek liks. (b) vertintojams ir (c) testų rengėjams (alderson. Galbūt spraga būtų užpildyta toliau dirbant šioje srityje arba įterpiant medžiagą iš konkretaus vartotojo konteksto. pateikti 1. teiginiais nusakoma.3 tokioje skalėje gali būti nurodyti ir ribotumai: Geba komunikuoti paprastose kasdienėse situacijose atlikdamas paprastas kasdienes užduotis. 62 . 1991). jie turėtų nuspręsti. 2 ir 3 lentelėse.8. (1944) Scales of language proficiency: survey of some existing systems. aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų esmę. Kaip naudojamasi kalbos mokėjimo aptarčių skalėmis? Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai. o naudojamos kitam. jei pateiktose aptartyse yra spragų. kalbos mokėjimo skalių tipai funkciškai skiriasi pagal tai. Galbūt tai tokie atvejai. jei skalės yra parengtos vienam tikslui. kad sunku nurodyti reikšmingą skirtumą. naudodamasis žodynu geba suprasti paprastas rašytines žinutes. ką mokinys geba. mažiausia iš jų būtų tai. kad netiktų formuluotės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. savo ruožtu spraga skalės viduryje gali reikšti. kam jos skiriamos: (a) kalbos vartotojams. 9 skyriuje aprašoma. net kalbant apie žemus lygius: Geba suprasti paprastą šnekamąją anglų kalbą. Vis dėlto aptariant kalbos mokėjimo skales labai svarbu tiksliai nustatyti. a) Kalbos vartotojų skalių paskirtis yra parodyti tipišką ar galimą konkretaus lygio atliktį. techniniai jų rengimo klausimai aptariami a priede.

ir net aukšti kalbos mokėjimo lygiai apibūdinami neigiamais žodžiais. 5 sando (žodžiu) vertinimo kriterijai: laisvumas: 1–2 juosta (4 juostų apačia) – Certificate in Advanced English 1991 (University of Cambridge Local Examinations Syndicate). kaip antai aprėptis. Šio tipo skalės skirtos įvertinti. jose vienam lygiui pateikiama viena aptartis. iškyla kitų nesusipratimų. kaip turi būti įvertinama. Čia turimas galvoje kalbos mokėjimo apibendrinamasis konkrečios atlikties vertinimas. b) Vertintojų skalių paskirtis yra nurodyti. Šio skyriaus 1 lentelėje. sudarytos iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ aiškinamųjų aptarčių. kalbos vartotojams skirtose skalėse gali būti apibūdinamos visos keturios kalbinės veiklos rūšys. kai dėmesys skiriamas įvairiems atlikties aspektams. ypač kai aprašoma egzamino išlaikymo norma: nerišlus kalbėjimas ir / ar dažnos abejonės trukdo komunikacijai ir verčia klausytoją būti nuolatos įsitempusį. kitos – analitinės. jei skalės būtų rengiamos grindžiant kokybine prieitimi. Būtent tokia ir yra suomių skalė. kaip gerai mokinys atlieka. taisyklingumas. t. Anglų kalbos mokančiųjų pažymėjimas. vartotojui taip pat pateikiama kiekvienam lygiui tipiško kalbos mokėjimo visuminė santrauka. kaip tai daroma minėtoje eurocentro skalėje. y. kalbos vartotojams skirtos skalės dažniausiai visuminės. 1991 (Kembridžo universiteto egzaminų sindikatas. Vis dėlto daugelio neigiamų formuluočių galėtų būti išvengta. 1993: 2 lygis – Finish Nine Level Scale of Language Proficiency 1993: Level 2. kai kurios vertintojų skalės yra visuminės. tartis. Šio skyriaus 3 lentelė yra pavyzdys teigiamais žodžiais suformuluotos analitinės vertintojams skirtos skalės. bet svarbiausias šiems tikslams sudarytų skalių požymis – paprastumas.Bendrieji atskaitos lygiai riboto kalbos mokėjimo komunikavimas dažnai trūkinėja. laisvumas. kuri skirta supažindinti su bendraisiais atskaitos lygiais. 63 . kiekvienam lygiui pateikiama po aptartį. paper 5 (Oral) Criteria for Assessement: Fluency: band 1–2 (bottom of 4 bands). kai analizuojamos ir aprašomos tipiškų atlikties pavyzdžių ypatybės. Suomių devynių kalbos mokėjimo lygių skalė. paprastai tokių skalių teiginiais laukiama atliktis apibūdinama kokybės aspektu.

Viena vertus. pagaliau nuolatiniam mokytojo vertinimui ar įsivertinimui geriausiai tinka tokios aptarčių skalės ir kontroliniai klausimynai. ko reikia tiems tikslams pasiekti. kokias konkrečias komunikacines užduotis atlikti mokinio gali būti prašoma teste. kai gimtakalbiai tikisi neoficialumo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pokalbis telefonu.). sociokultūra. kalbėjimas: pavyzdžiai iš specifinių ESL užduočių (vienas iš trijų stulpelių) – Australian Second Language Proficiency Ratings 1982. ką mokinys geba. kartais gali įžeisti netyčia būdamas šaltai mandagus ar agresyvus arba erzinti elgdamasis labai pagarbiai. telefonu geba perteikti paprastą informaciją. kaip gerai mokiniai turėtų gebėti atlikti užduotis. Šio tipo skalėse. panašu. pokalbis. krypčių nusakymas / nurodymai. kad nebuvo įtraukta adekvačios informacijos apie tai. paprastai teiginiais nusakoma. arba aprašuose. geba papasakoti ir pasikalbėti apie savo gyvenamąją aplinką (pavyzdžiui. nustatyti poreikius ir galutinius kalbos mokymosi tikslus (pagal svarbias kategorijas) ir apibrėžti. kad mokytojams labiau 64 . ir vertinant profilius pagal australų programos senesnes versijas. dar vadinamos diagnostinėmis. Geba mandagiai paprašyti (gal galėtumėte. Ši visuminė aptartis galėtų būti išskirstyta į trumpas tokių kategorijų aptartis: keitimasis informacija (asmeninio gyvenimo sritis. gyvenimo sąlygas. orą). kilo sunkumų ir vertinant pasiekimus pagal nacionalinės anglų kalbos programos ankstesnius variantus. mokymo ir vertinimo metmenys kai kuriose analitinėse skalėse yra labai daug kategorijų. taip pat dėmesys kreipiamas į tai. ką mokinys geba. c) Testų rengėjų skalių paskirtis padėti rengti tinkamų lygių testus. tokios analitinės skalės. profesinės veiklos sritis). išsilavinimą. pasiskųsti dėl darbo sąlygų. kad būtų galima parodyti išmokimo profilį. Australijos antrosios kalbos mokėjimo vertinimas. kad vertinant nėra patogu jomis naudotis. Speaking: Examples of Specific ESL tasks (one of three columns). savo gyvenamąjį rajoną. kurių aptartimis ne tik pasakoma. gali nurodyti kelią ir duoti paprastus nurodymus kasdienėse situacijose (pavyzdžiui. bet ir kaip gerai jis geba. nes vienas iš jų tikslų yra parodyti esamą kalbos mokėjimo profilį. prašyčiau). paklausti apie darbą. pardavėjui). laisvadienių ir pan. geba komunikuoti su kolegomis ar tiesioginiu viršininku (pavyzdžiui. kaip pateiktoji 3 lentelėje. Geba smulkiai papasakoti apie savo šeimą. nes vertintojams sunku aprėpti daugiau nei 3 ar 5 kategorijas iškart. 1982. geba papasakoti apie savo darbą ar kitą veiklą. manoma. aprašymas. dėl to.

kalbos vartotojų skalė (paprastesnė) testų rengėjų skalė (sudėtingesnė) kĄ mokinys geba mokytojams diagnostinė skalė (sudėtingesnė) vertintojų skalė (paprastesnė) mokiniams kaip mokinys geba 6 schema Visos šios kalbos mokėjimo skalių paskirtys bendriesiems metmenims yra svarbios. cituotoje suomių skalėje). ielts). kai detalizuojamos programos užduotys (ryšys su testų rengėjų skalėmis). kaip matyti iš 6 schemos. tarptautinėje anglų kalbos testavimo sistemoje. tik ne tokia smulki. reikšmė (pavyzdžiui. telpa į vieną ar du ekranus arba popieriaus lapus.Bendrieji atskaitos lygiai patinka. daugiau smulkesnių duomenų galima gauti. kaip skirtoji testų rengėjams. taigi kalbos mokėjimo skalės gali būti skirtos vienam tikslui ar keliems. Visais atvejais situacija panaši į kompiuterinę hiperteksto (duomenų bazės) pateiktį. užuot smulkiai aprašius (pavyzdžiui. į gilesnius sluoksnius. kai kurios kalbos vartotojams skirtos skalės yra šio detalių redukavimo į bendrą supratimą logiška išvada – visuminės skalės. kuriais įvertinami skirtingi gebėjimai. kitais atvejais taip nurodoma skaitinių rodiklių. kai kuriais atvejais redukuojama. ką matome. kita vertus. einant gilyn į sistemą. jeigu nurodoma. kad kalbos vartotojams skirta skalė yra ta pati. Vartotojui pristatoma informacijos piramidė ir jis gali matyti bendrą vaizdą. jos tikslas yra suteikti kalbos vartotojams bendrą supratimą. taigi tai. kuriose apibūdinamas kiekvienam lygiui tipiškas mokėjimas. panašiai ir vertintojų skalė – tai yra ta pati diagnostinė skalė. vienai grupei ar kelioms. kaip mokinys turi atlikti užduotis skirtinguose lygiuose. dar kitais atvejais tai tarsi smulkesnio aprašo įvadas (eurocentro pavyzdys). angl. kas 65 . žvelgdamas į viršutinį sluoksnį (mūsų atveju – į visuminę skalę). jiems patinka ir detalizuoti kokybiniai kriterijai (ryšys su diagnostinėmis skalėmis). galima pasakyti. tik išsamesnė. tačiau kaskart tai. kalbos mokėjimui įsivertinti skirtos aptartys paprastai būna daug veiksmingesnės. kitaip žvelgiant į aptartuosius dalykus. padedanti vertintojams susidaryti bendrą supratimą.

kad svarbu skirti kalbos mokėjimo lygio apibrėžtis (kaip pateikiama bendrųjų atskaitos lygių skalėse) ir išmokimo. kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su rezultatų pranešimu darbdaviams. kylančia tvarka apibrėžiami kalbos mokėjimo lygiai. kuris svarbus konkrečiam sektoriui ar institucijai. English-speaking Union) anglų kalbos kaip svetimosios egzaminų gairių skalėje. reikalui esant. kaip antai bendrieji atskaitos lygiai. kalbos mokėjimo skalėje. rašant apie komunikacinę veiklą. tėvams ar patiems mokiniams (kalbos vartotojų skalė) pateikiant aiškius gebėjimų kriterijus (vertintojų skalė). Kalbos mokėjimo lygiai ir išmokimo įvertinimas pažymiais kalbant apie skales pabrėžtina. skalė gali apimti kalbos mokėjimo konceptualią visumą arba tik tą diapazoną. siejamo su tam tikru lygiu ir tam tikru tikslu. 66 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. Vienam mokiniui įvertinimas B2 lygiu gali būti laikomas labai dideliu pasiekimu (jei prieš mėnesį jo kalbos mokėjimas buvo įvertintas B1 lygiu). nuspręsti: • kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su mokymo(si) tikslais. kitiems švietimo padaliniams. kitam – vidutinišku (jei prieš porą metų mokinys įvertintas kaip B2 lygio). sąveikos skalėje apibendrinamos dalinės šios kategorijos skalės. • 3. kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su vertinimo nuoseklumo didinimu pateikiant apibrėžtus gebėjimų lygių kriterijus (vertintojų skalė). tėvams ar patiems mokiniams (kalbos vartotojų skalė). gali būti pristatoma neužverčiant daugybe smulkmenų ir nesupaprastinant iki banalumo. kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su rezultatų pranešimu darbdaviams. pavyzdžiui.9. gairėmis mokytojams ir nuolatinio vertinimo užduotimis (testų • • rengėjų skalė). Šio požiūrio laikomasi angliškai kalbančiųjų sąjungos (angl. Hiperteksto analogija labai tinkama kalbant apie aprašomąją sistemą. mokymo ir vertinimo metmenys sudėtinga. programos turiniu. įvertinimą. 4 ir 5 skyriuose pateiktose skalėse šis požiūris labiau išplėtojamas. ESU. kitiems švietimo padaliniams. smulkmenos čia pat – jeigu jų prireikia. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.

Būtent tai ir yra angliškai kalbančiųjų sąjungos anglų kalbos kaip negimtosios egzaminų metmenų projekto ir alte pastangų susieti europos kalbų egzaminus esmė. pavyzdžiui. tačiau kalbant apie kalbos mokėjimą. kiekvienas egzaminas gali turėti panašią vertinimo skalę. y ir Z egzaminų vieta bendroje kalbos mokėjimo skalėje. 67 . lyginant pavyzdines užduotis ir siejant kandidatų atliktis su skale. analizuojant aprašus. tai praėjus tam tikram laikui turėtų būti įmanoma nustatyti vieno egzamino pažymių santykį su kito egzamino pažymiais. pažymiais nuo 1 iki 5. ką y egzamino „4“. kad X egzamino pažymys „4“ reikš ne tą patį. kur 3 reiškia normą. y egzaminu tikrinamas kalbos mokėjimas. tokia pažymių skalė gali būti naudojama tiesiogiai vertinant subjektyviai vertinamus sandus – paprastai kalbėjimo ir rašymo atliktis – ir / arba pagal ją skelbiami egzamino rezultatai. tai galima būtų padaryti kaupiant įvertinimus.Bendrieji atskaitos lygiai Kalbos mokėjimo skalė 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 schema y egzamino pažymiai 5 (iŠlaikĖ puikiai) y egzaminas 4 (iŠlaikĖ Gerai) 3 (iŠlaikĖ) 2 (neiŠlaikĖ) 1 konkretus tikslas gali būti parodomas tam tikrame lygyje. tarkim. 7 schemoje žymimas 4 ir 5 lygiais. y egzaminas gali būti vienas iš X. akivaizdu. kitais egzaminais gali būti tikrinami kiti lygiai. y egzamino rezultatas gali būti įvertintas pagal skalę. ir kalbos mokėjimo skalė gali aiškiai parodyti jų sąsajas. y ir Z egzaminų rinkinio. atitinkančią „išlaikyta“. jei buvo nurodyta X.

kaip ir egzamino balų ir mokėjimo lygių santykis. kartais nuo 1 iki 6. kad būtų skaidrūs vertinimo kriterijai. Vidurinės mokyklos ketvirtųjų mokslo metų pabaigoje pažymys 4. tai gali būti įvykdoma derinant įvairius metodus: gali būti apibrėžiamos skirtingų to paties tikslo pasiekimo lygių normos (pažymiai). Būtina. mokymo ir vertinimo metmenys yra įmanoma tuo būdu nustatyti santykį tarp egzamino pažymių ir kalbos mokėjimo lygių. norma arba reiškia „patenkinamai“. dar daugiau painiavos randasi dėl daugybės normų. kad jau nekalbant apie taikomus vertinimo būdus ir savitą kiekvieno mokytojo pažymių interpretavimą skirtingomis aplinkybėmis. pagal kuriuos rašomi pažymiai už tam tikrą konkretaus tikslo pasiekimo lygį tam tikrame kalbos mokėjimo lygyje tiek per egzaminą. Noten). Vis dėlto įmanoma nustatyti apytikslį santykį tarp įvairių konkrečiame sektoriuje ir konkrečiam kalbos mokėjimo lygiui taikomų normų. nebereikš to paties. aišku. • pagal kurį būtų galima apibūdinti mokėjimo pažangą. nuspręsti: kiek jie rūpinasi. reikalui esant. daugelio šalių daugelyje mokyklų išmokimas vertinamas pažymiais (notes. kad visoje jų sistemoje būtų nustatytas lygių rinkinys. kur 4 yra pereinamasis pažymys. mokytojai supranta. kaip tos normos veikia. ką kuris pažymys reiškia konkrečiame jų kontekste. gebantys tas normas interpretuoti. tiek per pamoką. kad būtų galima sistemos viduje sukurti nuoseklius įvairių švietimo sektorių. gali būti prašoma mokytojų įvertinti pažymiais iš anksto standartizuotus vaizdo įrašus taip. ką 4 reiškė trečiaisiais mokslo metais. mokėjimo lygių ir vertinimo būdų ryšius. • kiek jie rūpinasi. • kiek jie rūpinasi parengti bendrus metmenis. kiekvienais mokslo metais bet kurio tipo mokykloje visose švietimo sistemose natūraliai susiklosto skirtingos normos. 68 . kad tos bendros normos būtų aiškios ir skaidrios. taip nutinka todėl. rodančių. kurie pateikti 1 ir 2 lentelėse.Bendrieji europos kalbų mokymosi. o paskui – jas išdėstyti skalėje. nes egzaminai iš esmės turi nustatytas normas ir jiems yra parengiami vertintojai. lygiai taip pat pažymys 4 nereikš to paties skirtingų tipų mokyklose. kaip įprastai vertintų savo mokinius. mokytojai gali būti paprašyti apibūdinti vidutinį išmokimą pagal esamą mokėjimo skalę ar tinklelį. tačiau retai tai yra apibrėžiama. mokytojo vertinimo pažymiais ir mokėjimo lygių santykis iš esmės yra tokio pat pobūdžio. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kad būtų pateikta pavyzdžių.

jei naudotojas nuspręstų. klausimai formuluojami kaip kvietimas apmąstyti. yra truputį keičiamos kitõs kalbos mokėjimo ar kultūros pažinimo. Žinoma. todėl abiem atvejais taikomos tos pačios kategorijos.1. kalbos mokinys darosi daugiakalbis ir ugdo tarpkultūrinę kompetenciją. kad daugeliu atvejų „metmenų“ skaitytojas apmąstys kiekvieno skyrelio 69 . įvairiapusę asmenybę ir plėsti gebėjimus toliau mokytis kalbos bei būti atviresniam naujai kultūrinei patirčiai. nuspręsti“.1. „metmenyse“ aptariamos tos veiklos rūšys (4. kad mokinys paprasčiausiai išsiugdytų du skirtingus. tačiau tikimasi.2 ir 5. Klausimai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. reikalui esant. siekiant pabrėžti ne nurodomąjį „metmenų“ pobūdį. kaip į šį klausimą ar klausimus atsakyti. nėra taip. nesusijusius veikimo ir bendravimo būdus.4.1. kad kalbos mokinys pamažu tampa kalbos vartotoju. gebėjimus bei praktinę patirtį. pasirinktys frazėje „ko mokiniui reikės. susijusios su šiomis kalbomis. mokymu ir vertinimu. mokydamasis antrosios ar svetimosios kalbos bei kultūros mokinys nepraranda savo gimtosios kalbos ir su ja susijusios kultūros kompetencijos. kurios skiria kalbos mokinį nuo vienakalbio gimtakalbio. nėra reikalo nuodugniai svarstyti kiekvieno tos temos poskyrio. Vis dėlto vienas svarbus dalykas yra kitoks. kad visas skyrius ar skyrelis jam nesvarbus. kalbinės ir kultūrinės kompetencijos. kiekvieno skyrelio gale skaitytojui pateikiama klausimų ir „metmenų“ naudotojas kviečiamas „apmąstyti ir.2. mokiniams suteikiama galimybė tarpininkauti verčiant žodžiu ar raštu dviejų kalbų vartotojams.1. remiantis veiksmine prieitimi manoma. naujoji kompetencija nėra visiškai atskirta nuo senosios.4 skyreliai).4 skyrelis) ir kompetencijos (5. tas pažinimas taip pat veikia kultūrinį sąmoningumą. o ne kaip nurodymai.3. 5. negalintiems bendrauti tiesiogiai. reikalingų kalbos vartojimui ir kalbos vartotojui apibūdinti. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama“ atitinkamai susijusios su mokymusi. Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys po pirmųjų trijų įvadinių aiškinamųjų skyrių 4 ir 5 skyriuose pristatoma detali kategorijų. tai individui leidžia ugdyti turtingą. sistema.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. Vis dėlto čia jie galėtų rasti visus pagrindinius kalbos vartojimo ir kompetencijos aspektus. vadovėlių autoriai. kur reikia. papildant taip. detalius sprendimus dėl tekstų turinio. kad išmoktų. kaip manoma esant reikalinga konkrečiam tikslui. apskritai 4 skyriaus sandara primena kontrolinį klausimyną. kad būtų suprasti? kiek už tai esu atsakingas? jei negaliu numatyti situacijų. ar tik klausyti bei skaityti ir suprasti? ką jie turės klausytis ar skaityti? kokiomis sąlygomis jie turės veikti? kokių žinių apie pasaulį ar apie kitą kultūrą jiems reikės bendraujant? kokius gebėjimus jiems reikės lavinti? kaip jie turi elgtis. kurių jiems gal niekuomet neprireiks? 70 . Šiuo lygmeniu spręsti privalo – ir sprendžia – tą darbą dirbantys žmonės remdamiesi savo nuomone ir kūrybiškumu. suformuluoti. kuriose jie elgsis? jei taip. nors. susijusiems su kalbos mokymusi. kuriose mokiniai vartos kalbą. kad reikėtų vien tik pasirinkti iš jau nustatyto sąrašo. „metmenų“ naudotojams rekomenduojama patiems susipažinti su šia sandara ir pasižiūrėti. apsvarstyti ir konkrečiais terminais ir taip detaliai. turi priimti kursų rengėjai. kaip geriausiai juos parengti vartoti kalbą bendravimo tikslais ir neapsunkinti ilgiausiomis pratybomis tokių dalykų. ir situacijas. ne viską iki galo. kuri leidžia visiems. Šio „metmenų“ skyriaus tikslas – nuosekliai ir visapusiškai aptarti tokius dalykus. jis gali būti formuluojamas pasitelkiant kategorijas bei pateikiamus pavyzdžius. žinoma. mokymo ir vertinimo metmenys klausimus ir priims vienokį ar kitokį sprendimą. kad šie galėtų vartoti kalbą. ko jie tikisi iš mokinių. testų ir pan. kurioje mokiniai veiks. kaip jie nori. 4 skyriuje pateikiama kalbos vartojimo ir kalbos vartotojo analizė yra „metmenų“ pagrindas. jei sprendimas yra svarbus. pratimų. atsakant sau patiems į tokius klausimus: • ar galiu numatyti sritį. todėl pradžioje jis ir pateikiamas. kuriuos reikia turėti omenyje. mokymu ir vertinimu. už kurių mokymą yra atsakingi. nes čia dėstoma parametrų ir kategorijų sistema. niekada negali būti taip. mokytojai ir egzaminuotojai. veiklos. kokius vaidmenis jie turės atlikti? • su kokiais žmonėmis jie turės sąveikauti? • • • • • • • • • • • kokie ir kokiose institucijose bus jų asmeniniai ir profesiniai santykiai? apie kokius objektus jiems reikės kalbėti? kokias užduotis jie turės atlikti? kokiomis temomis jiems reikės bendrauti? ar jie turės kalbėti. ir ką mokiniai turėtų žinoti.

asmeninio ir kultūrinio ugdymo pliuralistinėje demokratinėje visuomenėje? aišku. kad ir kaip susiklostytų jų tolesnė karjera? • kaip kalbos mokymasis gali geriausiai prisidėti prie jų. Kalbos vartojimo kontekstas jau seniai pripažįstama. pavyzdžiui. o bendravimo forma. tačiau dėl to jie būtų prasčiau parengiami vėliau bendrauti suaugusiųjų aplinkoje. Sritys kiekvienas kalbos vartojimo aktas vyksta tam tikros situacijos kontekste vienoje iš visuomenės gyvenimo sričių (veiklos ar interesų sferų). kuriems būtina priemonių įvairovė. Šiuo atžvilgiu kalba nėra neutralus įrankis kaip kad. kaip atsakingų piliečių. tikslų. „metmenys“ negali pateikti atsakymų į šiuos klausimus. kuriems tie dalykai rūpi. kaip ir turinys. esant reikalui. vartotojai turėtų taip pat turėti galvoje jų būsimą naudą. ypatybes ir išgales. o pirmiausia ir svarbiausia – mokinių bei kitų šio proceso dalyvių poreikius. užduočių. kurios dabar labiau motyvuoja mokinius. temų ir tekstų bei testavimo medžiagos ir veiklos rūšių atranka. kur būtų galima pasiskaityti plačiau. 4. todėl 4 skyriaus pirmajame skyrelyje aptariami įvairūs konteksto aspektai. matematika. ir būtent dėl to. reikalavimų. o sprendimai pateikiami aiškiai ir konkrečiai asmenims. kas turėtų išliekamąją vertę. kad kalbos vartosena įvairuoja priklausomai nuo konteksto. pasirinkimo priklauso mokymo situacijų.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • kaip galėčiau išmokyti juos to. motyvaciją. kuriose mokinys yra rengiamas veikti. kiekvieno skyrelio pabaigoje yra nurodoma Literatūra. jei susitelkiama prie esamų jų pomėgių. 4. tarkim. kad būtų iškeliami svarbiausi dalykai ir.1. poreikis ir troškimas bendrauti kyla konkrečioje situacijoje. kur galima. tolesniuose skyriuose stengiamasi taip pateikti problemą. vaikai labiau motyvuojami. nuo sričių. kuriame kalba vartojama. kurie galbūt apmoka kursus ir todėl 71 .1. kad atsakyti galima vien tik įvertinus konkrečią mokymosi bei mokymo situaciją. aiškiai ir racionaliai apsvarstomi. yra atsakas būtent į tą situaciją.1. mokant suaugusiuosius gali susikirsti darbdavių. pasirinkdami tas sritis.

jo individuali veikla. tam tikri jo interesai ar pomėgiai ir t. techninis pranešimas. paminėtina. • viešosios veiklos sritį: asmens kaip piliečio ar kokios nors organizacijos nario veikla. nes apima tai. 72 . mokymo ir vertinimo metmenys nori. ir studentų. apimanti įvairiausių reikalų tvarkymą įvairiausiais tikslais. viešieji užrašai ant produktų. tiek profesinės veiklos srityse sąveika ir kalbinė veikla daugiau yra susijusios su kasdieniu socialiniu grupės veikimu negu su darbo ar mokymosi užduotimis. apsipirkimas. nuspręsti: kuriose srityse mokiniui reikės. • profesinės veiklos sritį: asmens darbinė ar profesinė veikla. Bendram kalbos mokymosi ir mokymo tikslui gali būti naudinga išskirti bent šias sritis: • asmeninio gyvenimo sritį: asmens kaip privataus individo gyvenimas.). asmeninio gyvenimo sritis individualizuoja ir pritaiko asmeniniams poreikiams kitų sričių veiksmus. • mokymo ir mokymosi sritį: asmens mokymosi reikalai. Viešosios veiklos sritis atveria kitas sritis. skaitymas savo malonumui. veikiantys žmonės suvokia save ir kaip individus. kas pasakoma terminais socialinė ir administracinė interakcija ir transakcija. įvairių „viešų“ dokumentų paplitimas „asmeninėse“ pašto dėžutėse. tinkamu metu ir tinkamoje vietoje pasinaudojant šių sričių kalbine veikla. vartojamų kasdieniame asmeniniame gyvenime. panašiai ir asmeninio gyvenimo sritis jokiu būdu neturėtų būti laikoma uždara sfera (žiniasklaidos skverbimasis į šeimą ir asmeninį gyvenimą. Būdami socialinės veiklos subjektai. kuriems galbūt labiau rūpi asmeninių santykių srities plėtojimas. mokymo ir mokymosi ar viešosios veiklos srityse.Bendrieji europos kalbų mokymosi. šeima ir draugai. kad daugelis situacijų yra susijusios ne su viena sritimi. mokytojui profesinės veiklos ir mokymo bei mokymosi sritys didžia dalimi sutampa. nes bet kokia apibūdinama veiklos sfera ar interesų sritis gali būti svarbi konkrečiam vartotojui ar mokymo kursui. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kurio centre – namai. pateiktis klasėje. asmeninis dienoraštis. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalauja• ma veikti. kita vertus. suteikia galimybę asmenybei atsiskleisti ne tiktai profesinės veiklos. kad dėmesys būtų skiriamas profesinei sričiai. tiek mokymo ir mokymosi. taip pat ir ryšius su žiniasklaida. pavyzdžiui. reklama. ypač (bet nebūtinai) mokymo institucijoje. laimei. reikalui esant. Galimų sričių skaičius yra neapibrėžtas.. t. t. pakuočių ir t. interesai.

tad toli gražu neteigiama tą lentelę esant išsamią. objektais. • dalyvių atliekami veiksmai.2. būtent socialinių vaidmenų. • įvykiai. sociokultūriniai aspektai – 5.1. kurių struktūra ir veikla iš esmės lemia tai. paskata mąstyti. • veikėjai (asmenys).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. Situacijos kiekvienoje srityje susiklostančios išorinės situacijos gali būti aprašomos šiais terminais: • jų susidarymo vieta ir laikas.1.2. atlikėjai.1. daugiau apie dalyvių santykius komunikuojant rašoma 4. • tekstai. su kuriomis tikriausiai galima susidurti daugumoje europos šalių.4 skyreliuose. su kuriais susiduriama situacijoje.4 ir 4. lentelėje negali būti atsižvelgta ypač į dinamiškus aspektus sąveikos situacijų. svarbių kalbos vartotojui / mokiniui.1. 5 lentelėje pateikiama pavyzdžių pagal sritis sugrupuotų minėtų situacinių kategorijų. kalbos vartotojo strategijos – 4. įvykiais ir veiksmais mokinys bus susijęs. Vidinė komunikacinės sąveikos sandara aptariama 5. reikalui esant. nuspręsti: kuriose situacijose mokiniui reikės. tai yra tik pavyzdžiai.3. • gyvi ir negyvi aplinkos objektai.2. • institucijos ir organizacijos. institucijomis ar organizacijomis. kas paprastai gali vykti. kurių dalyviai nustato svarbias kintamos situacijos ypatybes ir jiems yra svarbiau situaciją keisti nei apibūdinti.5 skyreliuose.2. su kuriomis vietomis.1. su kuriais asmenimis. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 73 . kuriose jis bus išmokytas ar iš jo bus • • reikalaujama veikti.

improvizuojama. kalbos atpažinimą gerokai sunkina pavyzdžiuose minimi triukšmas. ypatingas šaltis ir t. t. t. skirto pasikeitimui replikomis ir bendravimui. trukdžiai (pilnos gatvės. iškraipymai (prastas telefono ryšys. diskotekos ir t. • Fizinės sąlygos: a) sakytinės kalbos: – – – – – tarties aiškumas. oro sąlygos (vėjas. klausytojų – atvirų ar slaptų – buvimas ar nebuvimas. • kitokie apribojimai: finansiniai.3.1.Bendrieji europos kalbų mokymosi. dėl taisyklių. nerimą keliančios situacijos (pavyzdžiui. prekybos centrai.). egzaminai) ir t. Gebėjimas 74 – – . – prastas apšvietimas ir t. – pasirengimo kalbai. draugiškumas ar priešiškumas. – dalyvių statusas vienas kito atžvilgiu (galia ir solidarumas ir t. išlaidų. t. Sąlygos ir apribojimai išorinės bendravimo sąlygos visokeriopai riboja kalbos vartotoją ar mokinį ir jo pašnekovą. ribojimas (pavyzdžiui. b) rašytinės kalbos: – prasta spaudinio kopija. trukdžiai ir iškraipymai. barai. radijo. Visų kalbėtojų. atmosferos trukdžiai ir t. bendradarbiavimas). gebėjimas parodyti savo kalbos kompetenciją veikiant didžia dalimi priklauso nuo fizinių bendravimo sąlygų. t. aplinkos triukšmas (traukiniai. vakarėliai. dalyvių tarpusavio santykiai (pavyzdžiui.). t. mokymo ir vertinimo metmenys 4. • laiko ribojimas: – skirtingos laiko ribos kalbančiajam / klausančiajam (realus laikas) bei rašančiajam / skaitančiajam (lankstesnė situacija). laikas (pavyzdžiui. ypač mokinių.). t. svarbesnių reikalų ir įsipareigojimų). • socialinės sąlygos: – pašnekovų skaičius ir kiek jie tarpusavyje pažįstami. – neįskaitoma rašysena. skelbimų per garsiakalbį klausymas). kalbama pagal šabloną ar pasirengiama iš anksto). pranešimui ir pan.). – laiko. lėktuvai.

reikėtų pasirūpinti.. turėtų vienodas sąlygas. kad būtų garantuota. kad kandidatai. klausantiems leidimosi nurodymų. kad kalbos laboratorijose naudojami kelis kartus perrašyti įrašai. tarkim. taip pat ir mokinio kompetencijai ar jo gebėjimams veikti tam tikroje situacijoje. klasės sąveikai. mokytojams ir testuotojams taip pat reikėtų žinoti. oro bendrovių lakūnams. kokią įtaką socialinės sąlygos ir laiko ribojimas daro mokymosi procesui. – jie neturi teisės suklysti.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys veiksmingai ir patikimai veikti esant sunkioms sąlygoms gali būti lemtingai svarbus. mokantis perteikti viešuosius skelbimus užsienio kalba juos reikia ypač aiškiai tarti. ir tokie dalykai rimtai trukdo mokytis kalbos. – turėtų vykti ir skaitymo supratimo ar rašymo testas. atlikdami klausymo supratimo testą. kad skaitomame tekste tai būtų nepriimtina. kartoti svarbiausius žodžius ir t. 75 . panašiai – pakeitus. dažnai pasitaiko. jog bus suprasta. kas keistina. t. kuriuose girdimas toks pašalinis triukšmas ir iškraipymai.

pramogos restoranai. armija. aikštės. salės teatrai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tetos. poliklinikos. žmonos ar vyro pusės giminės. tikintieji darbdaviai ir darbuotojai vadybininkai kolegos pavaldiniai bendradarbiai klientai pirkėjai registratoriai. lektoriai. sodas savi šeimos draugų nepažįstamųjų viešbučio. publika padavėjai. kontrolieriai keleiviai žaidėjai. poilsio namų kambariai kaimas. docentai. turgūs ligoninės. pajūris Institucijos šeima visuomeniniai tinklai Asmenys seneliai. parkai visuomeninis transportas parduotuvės. asistentai mokslo draugai bibliotekos ir laboratorijų darbuotojai valgyklos darbuotojai valytojai budėtojai. žiūrovai aktoriai. palikuoniai. baro darbuotojai registratoriai dvasininkai. kinai. koridoriai kolegijos universitetai auditorijos seminarų kabinetai studentų sąjunga studentų bendrabučiai laboratorijos valgyklos firmos tarptautinės korporacijos valstybinės pramonės šakos profesinės sąjungos mokymo ir mokymosi mokyklos kolegijos universitetai mokslo draugijos profesinės įstaigos suaugusiųjų mokymo institucijos mokytojai mokomasis personalas mokyklos vadovai tėvai klasės draugai dėstytojai: profesoriai. saugumas vairuotojai. sekretoriai 76 . dėdės. mokymo ir vertinimo metmenys 5 lentelė. geležinkeliai ūkiai oro uostai parduotuvės paslaugų sfera viešbučiai valstybės tarnyba mokyklos: salės. gydytojų kabinetai sporto stadionai. viešbučiai šventyklos valdžia politinės jėgos teismai sveikatos apsauga paslaugų sistema draugijos politinės partijos klasės visuomenės nariai pareigūnai parduotuvės darbuotojai policija. klasės. pusseserės. seserys. pusbroliai. Išorinis vartojimo kontekstas: aprašomosios kategorijos Sritys asmeninio gyvenimo Vietos namai: namas. aikštės. bičiuliai. kambariai. aistruoliai. sekretoriai valytojai profesinės veiklos įstaigos gamyklos dirbtuvės uostai. tėvai. broliai. žaidimų aikštelės. draugai. sutuoktiniai. barai. sporto aikštelės. pažįstami Viešosios veiklos viešosios vietos: gatvės.

nurodymai romanai laikraščiai. skaitiniai žinynai tekstai klasės lentoje įvairūs užrašai kompiuterio ekrano tekstai videotekstai pratybų sąsiuviniai žurnalų straipsniai santraukos žodynai atsitikimai avarijos. baudos. lėktuvu viešieji renginiai ir laisvalaikio veikla pamaldos biurų įranga pramonės įrengimai amatininkų įrankai susirinkimai interviu priėmimai konferencijos mugės konsultacijos sezoniniai išpardavimai nelaimingi atsitikimai gamyboje darbo ginčai mokslo metų pradžia stojimas baigimas lankymas ir mainai tėvų dienos sporto dienos. tvarkaraščiai skelbimai. sodininkystė skaitymas. giesmės verslo laiškai ataskaitos darbo saugos taisyklės naudojimo instrukcijos nuostatai reklaminė medžiaga etiketės ir pakuotės pareigybių aprašai iškabos vizitinės kortelės autentiški tekstai (kitų sričių) vadovėliai. skalbimas meistravimas. varžybos drausmės problemos verslo administravimas pramonės vadyba gamybos procesai įstaigos darbo tvarka vežimas sunkvežimiais pardavimas prekyba. tvenkiniai ūkinės prekės krepšiai poilsio ir sporto reikmenys pinigai. valgio gaminimas. įrankiai. esė rašymas laboratoriniai darbai darbas bibliotekose seminarai ir konsultacijos namų darbai debatai ir diskusijos rašymo reikmenys mokyklinės uniformos žaidimų įranga ir apranga maistas garso ir vaizdo įranga klasės lenta ir kreida kompiuteriai portfeliai ir kuprinės 77 . važinėjimas dviračiu. rinkodara kompiuterių naudojimas įstaigos techninis aptarnavimas susirinkimai pamokos žaidimai žaidimų laikas klubai ir draugijos paskaitos. svečiavimasis pasivaikščiojimas. rengimasis.. pievos. kelionės krepšiai kamuoliai programos maistas. leidimai Įvykiai šeimos šventės staigmenos įvykiai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Objektai baldai drabužiai namų apyvokos reikmenys žaislai. asmeninės higienos reikmenys meno objektai. varžybos spektakliai vestuvės. žurnalai paštu siunčiama reklaminė medžiaga brošiūros asmeniniai laiškai radijo laidos ir garso įrašai viešieji pranešimai ir skelbimai etiketės ir pakuotės informaciniai lapeliai. areštai rungtynės. grafitai bilietai. gėrimai. augalai. pvz. pamokslai. laivu. nagrinėjimai teisme skandalai. geležinkeliu. valgymas. laidotuvės pirkimas ir naudojimasis paslaugomis naudojimasis medicinos paslaugomis keliavimas automobiliais. motociklu atostogos. augintiniai medžiai. ekskursijos sporto įvykiai Veiksmai kasdieniai darbai. taisyklės programos sutartys valgiaraščiai sakraliniai tekstai. radijo klausymas ir tV žiūrėjimas pramogos pomėgiai žaidimai ir sportas Tekstai teletekstai garantijos receptai instrukcijos. piniginės anketos prekės ginklai kuprinės dėžės. nelaimingi atsitikimai gamtos reiškiniai vakarėliai. užkandžiai pasai. knygos laukiniai ir naminiai gyvūnai. ligos viešieji susirinkimai bylos tyrimai.

4. ir tai nepriklauso nuo individo. kiek suvoktas kontekstas iš anksto paruošia mentalinį kontekstą komunikacijos įvykiui.4. mokydamiesi ir kaupdami patirtį mažų mažiausia tiek. išorinis kontekstas kalbos vartotojo yra suvokiamas ir interpretuojamas: • jutimo organais. per kiek laiko mokinys turės atlikti ko prašomas. veikiančia atmintį. ko iš mokinio reikalaujama atlikti. jis labai puikiai išreiškia pasaulį. tačiau šis išorinis kontekstas yra gerokai per įvairus. ilgalaike patirtimi. kaip kalbos vartotojas suvokia kontekstą. t. nuspręsti: • • • kaip fizinės sąlygos. dedukcija.. jausmai. iškylantys sąmonėje. įvykių klasifikacija ir t. kuriomis mokinys turės bendrauti. kalbine kategorizacija.Bendrieji europos kalbų mokymosi. įspūdžiai ir t. kiek tinkami yra kalbos vartotojo: ketinimai įsitraukti į komunikaciją. kiek jiems atrodo svarbu. kaip pašnekovų skaičius ir būdas paveiks tai. 78 . indukcija). lemia tai. kaip lemiamą komunikacinio įvykio veiksnį. remiantis ankstesne patirtimi. kurią kalbėtojai įsisavina bręsdami. t. reikalui esant. • • • • dėmesio mechanizmu. paveiks tai. pojūčiai. lūkesčiai.1.. apmąstymas: mąstymo procesų taikymas patirčiai (pavyzdžiui. mąstymas: mąstymo tėkmė. Šie veiksniai turi įtakos tam. kad būtų galima remtis juo veikiant ar net ir suvokti visą jo sudėtingumą. mintys. Kalbos vartotojo ar mokinio mentalinis kontekstas išorinis kontekstas yra labai gerai organizuotas. praktine daiktų. asociacijas ir konotacijas. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. turime atskirti nuo kalbos vartotojo ar mokinio mentalinio konteksto. tas organizavimas yra nepaprastai įvairus. subtiliausiai atspindimą konkrečios bendruomenės kalboje. ko iš jo reikalaujama atlikti. todėl jį.

Bendravimo poreikis leidžia manyti esant „komunikacinę spragą“. psichinė būsena (nuovargis. sukauptos žinios. t. priima ir prie jų prisitaiko (ar neprisitaiko). tokiu atveju produkuojama kalba tik menkai susijusi su stebimu išoriniu kontekstu. mąstymą netgi labiau gali veikti atmintis. sveikata ir asmeninės savybės (žr. sąlygos ir apribojimai. nuspręsti: kokias prielaidas galima padaryti dėl mokinio gebėjimo stebėti išorinį • • • • komunikacijos kontekstą ir nustatyti jo esmines ypatybes. kokiu būdu mokinio mentalinės ypatybės lemia ir varžo komunikaciją.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys poreikiai. tai labai priklauso nuo to. kad kalbos vartotojo ir jo pašnekovo mentalinis kontekstas iš dalies sutampa.5. interesai. jaudinimasis ir t.1 skyrelį). pavyzdys galėtų būti egzaminuojamasis tuščioje auditorijoje. kiek komunikacinės ir mokymosi veiklos rūšys susijusios su mokinio potroškiais. Bendraujant akis į akį išorinis kalbos vartotojo ir pašnekovo (pašnekovų) kontekstas yra tas pats (jei tik nėra tokių lemtingų elementų. tačiau dėl išvardytų priežasčių kontekstą jie suvokia ir interpretuoja skir79 .1.1. kiek mokiniui reikia apmąstyti savo patirtį. taigi mentalinis kontekstas neapsiriboja tik informacijos apie tiesiogiai stebimą išorinį kontekstą turinio redukavimu. reikalui esant. išorinės sąlygos ir apribojimai taip pat yra svarbūs tiek. vertybės ir įsitikinimai. kaip antai ankstesnės žinios. kurie lemia sprendimą veikti. potroškiai. kiek kalbos vartotojas ar mokinys juos pažįsta. motyvai. kaip žmogus interpretuoja situaciją remdamasis savo bendrosiomis kompetencijomis (žr. vaizduotė ir kiti vidiniai pažintiniai (ir jausminiai) procesai. kuri gali būti užpildyta dėl to. matematikas ar poetas savo kabinete. varžantys ir reguliuojantys veiksmo pasirinkimą.3 skyrelį). 5. motyvais ir interesais. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Mentalinis pašnekovo (pašnekovų) kontekstas analizuojant komunikacijos įvykį būtina turėti omenyje ir kalbos vartotojo pašnekovą. dėl kurių susidarytų kitoks kontekstas). 4.). 5.

kai skiriasi vertybės ir įsitikinimai. komunikacinė veikla – dažnai visa ar bent iš dalies – skiriama tam. mąstoma ar rašoma. nuspręsti: kiek mokiniui reikės prisitaikyti prie išorinio pašnekovo konteksto. pašnekovas (pašnekovai) gali būti veikiamas (veikiami) visiškai ar iš dalies kitokių sąlygų ir apribojimų negu kalbos vartotojas ir skirtingai į tai reaguoti. paslaugos 12. asmens tapatybė 2. kalbantis per garsiakalbį. kad reikia pasikeisti faktine informacija. Gali būti. Komunikacijos temos skirtingose srityse išskirtinos konkrečių komunikacinių veiksmų temos. • 4. maistas ir gėrimai 11. Viena iš tokių klasifikacijų. sveikata ir higiena 8. apimanti temas. kuriais remiamasi interpretuojant sąveiką. aplinka 3.2. o kito gali laukti klientas ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys tingai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. mandagumo normos. • kaip geriausiai išmokyti mokinį prisitaikyti prie tokio konteksto. būtent tais klausimais yra kuriamas diskursas. tokie skirtumai daro labai didelę įtaką kalbos vartotojui. ir dėl to bendravimas būtų veiksmingesnis ir dalyviai pasiektų savo tikslų. kaip prastai jis veikia. reikalui esant. Vienas iš kalbančių telefonu pašnekovų gali turėti daug laisvo laiko. pateikiama anglų kalbos „slenksčio“ (Threshold level 1990) 7 skyriuje: 1. kelionės 6. namas ir namai.Bendrieji europos kalbų mokymosi.. Švietimas ir mokslas 9. socialiniai lūkesčiai ir pan. potemes ir „konkrečiąsias sąvokas“. gali nežinoti. pavyzdžiui. darbuotojas. sunkiau yra tais atvejais. apsipirkimas 10. kasdienis gyvenimas 4. pramogos 5. santykiai su kitais žmonėmis 7. kad situacija būtų suprantama kuo panašiau. laisvalaikis. nebent pašnekovai būtų išsiugdę tinkamą tarpkultūrinį sąmoningumą. kalbama. teminės kategorijos gali būti skirstomos įvairiai. Vietos 80 .

kinas. įvertinę savo mokinių komunikacinius poreikius. kai kurios temos (pavyzdžiui. žaisti (+ sporto šakos pavadinimas). ir suskirstymas (atskirai nepateikiamos temos Kalba ir Oras). kalba 14. stadionas 2. televizija 4. 4. tai sprendžia autoriai2. muziejai ir kt.7 punktą Sportas tikslina taip: 1. Vietos: laukas. poilsis 4. pralaimėti. 4.1. aikštelė. intelektinė ir meninė veikla 4. 4 tema yra ne Laisvalaikis. o iš dalies – viešajai sritims. 4 tema – „laisvalaikis ir pramogos“ – gali turėti tokias potemes: 4. koncertai ir kt. kad dauguma iš išvardytų temų yra iš asmeninio gyvenimo ir viešosios srities. 3. klubas. laimėti. pavyzdžiui. kamuolys Įvykiai: bėgimas. institucijos: sportas. nes tai tinkama laikinai atvykusiesiems į šalį ir vargu ar ketinantiesiems čia įsidarbinti ar mokytis. potemių ir konkrečiųjų sąvokų atranka ir toks grupavimas nėra galutiniai. kitoks yra ir temų eiliškumas (pavyzdžiui. institucijas ir pan. anglų kalbos „slenksčio“ autoriai 4. 4 teminė grupė) iš dalies priklauso asmeninio gyvenimo.8.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 13. bet ir gyvenantiesiems ar ketinantiesiems gyventi lietuvoje. Šiuo atžvilgiu ypač svarbios 5 lentelėje išvardytos kategorijos. komanda Veikėjai: žaidėjas objektai: kortos. kad būtent tokia temų.2. 4. parodos. bėgti.7.3.5. 81 . žaidimas Veiksmai: žiūrėti. nurodančios vietas. o Kasdienis gyvenimas). sužaisti lygiosiomis akivaizdu. sportas 4. Galima pastebėti. oras kiekvienoje iš nurodytų temų išskiriamos potemės.6. pomėgiai ir interesai 4.4. kad „slenkstis“ skiriamas ne tik laikinai atvykusiesiems. radijas. pavyzdžiui. spauda atrenkamos kiekvienos iš potemių „konkrečiosios sąvokos“. 5. „metmenų“ 2 lietuviškojo „slenksčio“ (1997) autorių pasirinkimas yra kitoks atsižvelgiant į tai. 6. teatras.

mokymo ir vertinimo metmenys naudotojai. patirtį. pavyzdžiui.3. galima mokytis konkretiems mokiniams svarbios profesinės veiklos temos. ekonomikos ir pan. 82 . technikos. temų. kad patenkintų savo reikmes įvairiose skirtingų bendravimo sričių situacijose. objektais ir įvykiais. remdamiesi komunikaciniais poreikiais. savo būdo bruožais ir išgalėmis. jei svetimoji kalba yra mokymo kalba. mokymo ir mokymosi srityje – dalyvauti vaidmenų žaidime ar seminare. patys nuspręs. institucijomis. jei kalbos mokomasi įsidarbinimo tikslais.12 skyrelio.2. nuspręsti: kokiomis pasirinktų sričių temomis mokiniui reikės. kurioms mokinys turėtų būti parengtas ir kurias gali reikėti jam atlikti. 4. kad konkrečioje situacijoje patenkintų savo poreikius. pasikeisti nuomonėmis ir kt. daug prirašyta apie kalbos vartojimo užduotis. metų metais buvo analizuojami poreikiai ir tyrinėjama kalba.3. asmeninio gyvenimo srityje gali būti norima prablaškyti pašnekovą kalbantis apie šeimą. Komunikacinės užduotys ir tikslai 4. reikalui esant.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 4. jis bus parengtas ar iš jo bus reikalaujama vartoti. kalbos vartotojas pradeda bendrauti su vienu ar keliais pašnekovais tam. Vienas iš daugelio pavyzdžių – komunikacinių profesinės veiklos srities užduočių sąrašas iš anglų kalbos „slenksčio“ 2 skyriaus 1.3. parašyti pranešimą nurodyta tema konferencijai ar spaudai ir pan. Vidurinės mokyklos aukštesnių klasių mokiniai gali detaliau sustoti prie mokslo. Viešosios veiklos sferoje paprastai būtų reikalų tvarkymas. • • su kokiomis kiekvienos temos potemėmis jis gebės susidoroti. kokias kiekvienos temos ar potemės konkrečiąsias sąvokas. draugus. susijusias su vietomis. jis bus išmokytas ar • iš jo bus reikalaujama kalbėti. mokiniui reikės. profesinės veiklos srityje poreikis gali būti suprasti naujas taisykles ir jų reikšmę klientui. tai tuo atveju temos neišvengiamai siejamos su mokomuoju dalyku.1. kokia sritis ar sritys juos domina. taip pat pagal galimybę konkretūs mokiniai. nusipirkti gerą drabužį už normalią kainą. asmenimis. mėgstamus ir nemėgstamus dalykus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. motyvacija. pavyzdžiui.

gauti informacijos iš kitų žmonių ir / ar suprasti panašią informaciją. neįmanoma bendruose metmenyse smulkiai išvardyti visų komunikacinių 83 . išvardyti. auklėtojai. atlyginimą. pasakyti. ar jie tikintieji. darbo įstatymus. pasakyti. įspėjimo apie atleidimą iš darbo laiką).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Bendravimas darbe kaip laikinai atvykęs į šalį mokinys turėtų mokėti: • gauti leidimą dirbti atsižvelgdamas į galiojančius įstatymus. kuo verčiasi. pasakyti. • perskaityti darbo skelbimus.). • suprasti darbo saugos taisykles ir instrukcijas. iš kur jie yra kilę. kas jie yra. • tinkamu būdu kreiptis į viršininkus. nurodyti savo tautybę. telefono numerį. pasakyti savo vardą paraidžiui. mokomųjų programų rengėjai ir pan. susijusius su įdarbinimu. vadovėlių autoriai. nurodyti savo amžių. apibūdinti savo šeimą. laisvas darbo vietas ir įdarbinimo sąlygas (pavyzdžiui. kolegas ir pavaldinius. pasakyti adresą. savo kvalifikaciją ir patirtį ir atsakyti į klausimus apie tai. • pranešti apie nelaimingą atsitikimą ir parašyti prašymą dėl žalos atlyginimo. kas jiems patinka ir kas ne. lytį. Asmens tapatybė mokiniai geba pasakyti. • naudotis socialinės apsaugos programomis. • suprasti ir paklausti apie pareigas darbe. • dalyvauti visuomeniniame įmonės ar organizacijos gyvenime (pavyzdžiui. darbo grafiką ir atostogas. egzaminuotojai. anglų kalbos „slenksčio“ 7 skyriaus 1 dalyje pateikiama užduočių iš asmeninio gyvenimo srities. kalbos vartotojai (tėvai. Vis dėlto užduočių yra be galo daug. klube ir pan. ar yra vedę (ištekėjusios). įdarbinimo agentūrose) apie reikiamą profesiją. valgykloje. praktikai (mokytojai. • gauti informacijos (pavyzdžiui. kaip jį priėmusios visuomenės narys mokinys turėtų mokėti pagelbėti svetimkalbiui ar gimtakalbiui susidoroti su minėtomis užduotimis. tarnautojai ir pan.) ir patys mokiniai tokį smulkų ir konkretų komunikacinių užduočių aprašą laiko labai naudingu ir skatinančiu mokymo procesą – kaip tikslų išvardijimą. sporto salėje. pasakyti. ar ne. kur ir kada gimė. • suprasti ir atlikti formalumus. jei taip – kokio tikėjimo.). žodžiu ar raštu pateikti informaciją apie save. • parašyti prašymą priimti į darbą ir dalyvauti pokalbyje. apie pareigybių aprašą.

būtų galima apibūdinti pasakant: • užduočių tipą. viešosios veiklos. esant reikalui. Ùžduotis. vaidmenų žaidimas. patirtis priimti sprendimus ir tartis ir t. profesinės veiklos ir / ar mokymo bei mokymosi srityse. • tikslus. tikėtini sunkumai ir apribojimai. reikalui esant.. mokomieji visos grupės tikslai. plačiau apie užduočių vaidmenį mokantis ir mokant kalbos rašoma 7 skyriuje. pavyzdžiui. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. atlikimo ir kalbos mokymo ar mokymosi priemonė. ir mokymosi rezultatai: išaugusi kompetencija. kurios yra planavimo. mokytojų ir / ar mokinių atrinkta ar sudaryta medžiaga. mokymo ir vertinimo metmenys užduočių. kurias gyvenime gali reikėti atlikti. 84 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. praktikai turi apgalvoti savo mokinių poreikius ir tada. jų sąsajos su skirtingais ir mažiau nuspėjamais mokinių tikslais. sąmoningumas. • darbą.5 skyrelį).3. strategijos. • įvestį. • dalyvių vaidmenis tiek atliekant. nurodymai. kartu jie turėtų būti mokomi analizuoti savo komunikacinius poreikius. bendravimas klasėje ir pan. 4. (žr. pavyzdžiui. grupėmis / poromis / individualus. taip pat tinkamumas. 4. tiek planuojant užduotį ir jai vadovaujant. pavyzdžiui. pateiktys ir pan.3. pažintinis / emocinis. mokymo ir mokymosi srityje pravartu skirti. t. • kokiais mokinio poreikiais grindžiama užduočių atranka. • kontrolę ir užduoties atlikimo vertinimą remiantis tokiais kriterijais: svarba. imitavimas. supratimas. santraukos. lentelės. pavyzdžiui.. 7 skyrių). procesai: recepcija ir produkcija ar pan. o kurios yra mokymo proceso dalis.. • rezultatus. kurias komunikacines užduotis atlikti mokiniai turėtų būti mokomi. fizinis / mąstymo. tiksliai nuspręsti. konkretūs darbai: tekstai. taip skatinant juos mokytis sąmoningiau ir savarankiškiau. nuspręsti: kokias komunikacines užduotis mokiniui reikės. pavyzdžiui. jis bus išmokytas ar iš • jo bus reikalaujama atlikti asmeninio gyvenimo. kurias užduotis mokiniai yra išmokyti / prašomi atlikti kaip kalbos vartotojai. tinkamai naudodamiesi „metmenimis“ (plačiau žr.

). imitavimo. • laikraščių straipsnių pavadinimuose (pavyzdžiui: „Koją vėl pakišo automobilio gedimas“). individualūs žaidimai: • galvosūkiai (kryžiažodžiai.4.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • televizijos ir radijo žaidimai. kada ir pan. 4. tačiau neapsiriboja mokymo ir mokymosi sritimi.3. Grupiniai kalbiniai žaidimai: • sakytiniai (klaidingi pasakojimai arba „rasti klaidą“: kas.) dalyviai. t. b) kitų programinių dalykų ir t. vaidmenų žaidimų ir pan. 85 . jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama atlikti mokymo bei mokymosi srityje: – siekdami kokio nors tikslo kaip reglamentuotos tikslingos sąveikos (projektų. anagramos ir pan.). • stalo žaidimai ir žaidimai kortomis. nuspręsti: • kokias užduotis mokiniui reikės.). kai K2 (antroji kalba) yra mokomoji kalba: a) tos pačios kalbos. • rašytiniai („kartuvės“ ir pan. juokai (kalambūrai ir pan. • šarados. rebusai. pavyzdžiui: • reklaminiuose skelbimuose (pavyzdžiui: Langai – greiti kaip tavo norai). pantomima ir pan. Kalbos vartojimas pramogai kalbos vartojimas siekiant pasilinksminti turi didelę reikšmę jos mokantis ir ją tobulinant. reikalui esant.).). • grafituose (pavyzdžiui: Niekada man meilės nebus per daug). Galima pateikti įvairių kalbos vartojimo šiais tikslais pavyzdžių. kur. – tais atvejais. • garsiniai ar vaizdiniai (paveikslėlių loto ir pan.

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

4.3.5. Kalbos vartojimas estetiniais tikslais
Vaizdingas ir kūrybiškas kalbos vartojimas yra vertybė tiek mokymo bei mokymosi kontekste, tiek ir pats savaime. estetiniais tikslais gali būti skaitoma, klausoma (recepcinė veikla), rašoma, kalbama (produkcinė veikla), taip pat šnekamasi su kitais ir tarpininkaujama, taigi ir sakytine, ir rašytine forma (žr. 4.4.4 skyrelį). tai būtų tokia veikla: • dainavimas (lopšinės, liaudies, populiariosios dainos ir t. t.); • atpasakojimas ir perkūrimas (žodžiu ir raštu); • vaizdingų tekstų (apsakymų, eilėraščių ir pan.) klausymas, skaitymas, rašymas ir deklamavimas, taip pat ir audiovizualinių tekstų, animacinių filmų, pieštųjų pasakojimų ir pan. žiūrėjimas ar skaitymas; • vaidinimas (pagal scenarijų ir be jo); • literatūrinių tekstų kūrimas, suvokimas ir atlikimas, pavyzdžiui, tekstų skaitymas ir kūrimas (trumpų apsakymų, romanų, eilėraščių ir kt.); koncertų, spektaklių, operų ir pan. atlikimas ir žiūrėjimas ar klausymas. nors gali pasirodyti, kad toks glaustas tradiciškai laikomo esminiu, dažnai ir vyraujančio svetimųjų kalbų mokymosi aukštesnėse klasėse ir aukštosiose mokyklose aspekto apibūdinimas reiškia, kad jis nelaikomas svarbiu, tačiau tai klaidingas įspūdis. tautų ir regionų literatūra yra didžiausias indėlis į europos kultūros paveldą, europos tarybos nuomone, – „vertingiausias bendras turtas, kurį dera saugoti ir plėsti“. literatūra studijuojama ne tik ir ne tiek estetiniais, kiek šviečiamaisiais, intelektiniais, dvasiniais ir emociniais tikslais. labai tikimasi, kad literatūros mokytojai, dirbantys su įvairaus lygio mokiniais, supras, jog galima ir reikia pasinaudoti daugeliu „metmenų“ skyrių tam, kad jų mokymo tikslai ir metodai būtų skaidresni. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kokiais pramoginiais ir estetiniais tikslais mokiniui reikės, jis bus išmo• kytas ar iš jo bus reikalaujama vartoti kalbą.

86

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

4.4. Komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos
kad atliktų komunikacines užduotis, kalbos vartotojai turi imtis kokios nors komunikacinės kalbinės veiklos ir taikyti komunikacines strategijas. daugelis komunikacinės veiklos rūšių, pavyzdžiui, pokalbis ir susirašinėjimas, yra sąveika, kitaip tariant, dalyviai keičiasi adresanto / adresato vaidmenimis, dažnai net po keletą kartų. kitais atvejais, kai kalba yra įrašyta ar transliuojama per radiją ar televiziją, kai parašytas tekstas yra išsiunčiamas ar išspausdinamas, adresantai yra atskiriami nuo adresatų, pastarieji gali būti net nepažįstami, negalintys atsakyti. Šiais atvejais komunikacijos įvykis laikomas teksto sakymu (kalbėjimu), rašymu, klausymu ar skaitymu. daugeliu atvejų kalbos vartotojas, kaip kalbantysis ar rašantysis, kuria tekstą, kad išsakytų savo mintis. kitais atvejais veikia kaip bendravimo tarpininkas (dažnai „veikiantis“ skirtingomis kalbomis, bet nebūtinai) tarp dviejų ar daugiau asmenų, kurie dėl kokių nors priežasčių negali bendrauti tiesiogiai. toks tarpininkavimas gali būti sąveikus ar nesąveikus. daugelyje – jei ne daugumoje – situacijų vyksta įvairiopa veikla. pavyzdžiui, mokykloje per kalbos pamokas mokiniui gali reikėti klausytis mokytojo aiškinimo, tyliai ar garsiai skaityti vadovėlį, bendrauti su kitais mokiniais dirbant grupėmis ar projekte, raštu atlikti pratimus ar kurti rašinius, netgi tarpininkauti mokyklos veikloje arba norint pagelbėti kitam mokiniui. Strategijos – tai priemonės, kurias kalbos vartotojas naudoja, kad sutelktų bei subalansuotų savo išteklius ir panaudotų gebėjimus bei pritaikytų veikimo būdus taip, kad atitiktų komunikacijos konteksto reikalavimus ir sėkmingai bei ekonomiškiausiai iki galo atliktų konkrečią užduotį priklausomai nuo konkretaus tikslo. todėl į komunikacines strategijas nereikėtų žiūrėti kaip į neįgalumo modelius – kaip būdus kompensuoti kalbos spragas ar nesusikalbėjimą. Gimtakalbiai nuolat taiko visų rūšių komunikacines strategijas, kai tik kuri jų tinka iškilusiems komunikaciniams poreikiams patenkinti (strategijų rūšys aptariamos toliau). komunikacinių strategijų naudojimu galima laikyti metakognityvinių principų – išankstinio planavimo, atlikimo, stebėjimo ir taisymo – taikymą atliekant įvairią komunikacinę veiklą: recepcijos, sąveikos, produkcijos ir tarpininkavimo. Žodis strategijos vartojamas įvairiomis reikšmėmis. Čia jis reiškia tokios veiksmų sekos pasirinkimą, kad būtų didžiausias poveikis. Gebėjimai, kurių būtinai reikia vien sakytiniams ar rašytiniams žodžiams suprasti ar ištarti (pavyzdžiui, garsų tėkmės skaidymas į reikšmę
87

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

turinčių žodžių virtinę), laikomi žemesniais už tuos, kurie būdingi komunikacijos procesui (žr. 4.5 skyrelį). kalbos mokymosi pažanga aiškiausiai matyti iš mokinio gebėjimo atlikti komunikacinę kalbinę veiklą ir taikyti komunikacines strategijas. todėl pastarosios yra tinkamas pagrindas kalbos gebėjimams išdėstyti skalėse. Šiame skyriuje siūloma, kaip pateikti skalėse gebėjimus įvairiais veiklos rūšių ir aptariamų strategijų aspektais.

4.4.1. Produkcinės veiklos rūšys ir strategijos
produkcinės veiklos rūšys ir strategijos apima ir kalbėjimą, ir rašymą.

4.4.1.1. Sakytinė produkcija (kalbėjimas). kalbos vartotojas žodžiu kuria tekstą,
kuris pateikiamas vienam ar daugiau klausytojų. kalbėjimo pavyzdžiai būtų tokie: • viešosios kalbos (informaciniai pranešimai, nurodymai ir t. t.); • kalbėjimas auditorijai (kalbos viešuose posėdžiuose, universiteto paskaitos, pamokslai, renginiai, sporto komentarai, prekių ar paslaugų pristatymai ir t. t.). kalbėjimo veikla apimtų, pavyzdžiui: • parašyto teksto skaitymą garsiai; • kalbėjimą remiantis konspektu, parašytu tekstu ar vaizdinėmis priemonėmis (diagramomis, paveikslėliais, lentelėmis ir t. t.); • repetuoto vaidmens atlikimą; • spontanišką kalbėjimą; • dainavimą. toliau pateikiamos tokios skalės: • bendrosios sakytinės produkcijos; • išplėtoto monologo: patirties apibūdinimo; • išplėtoto monologo: argumentavimo (pavyzdžiui, debatuose); • viešųjų skelbimų; • kalbėjimo auditorijai.

88

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

BENDROJI SAKYTINĖ PRODUKCIJA C2 C1 Geba kalbėti aiškiai, sklandžiai, geros struktūros logiškas kalbėjimas padeda klausytojui pastebėti ir įsiminti svarbius dalykus. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti ir pristatyti sudėtingus dalykus, siedamas potemes, plėtodamas tam tikras mintis ir baigdamas tinkama išvada. Geba aiškiai, metodiškai plėtodamas mintis apibūdinti ir pristatyti dalykus pabrėždamas tai, kas svarbu, ir paremdamas reikšmingomis detalėmis. Geba aiškiai, smulkiai apibūdinti ir pristatyti daugelį dalykų, susijusių su savo interesų sritimi, išplėtodamas ir pagrįsdamas mintis papildomais teiginiais ir tinkamais pavyzdžiais. Geba gana laisvai tiesmukai apibūdinti kokį nors dalyką, susijusį su specialybe, nuosekliai dėstydamas mintis. Geba paprastai apibūdinti ar pristatyti žmones, gyvenimo ar darbo sąlygas, dienotvarkę, pasakyti, kas patinka ir kas nepatinka, ir pan. paprastų frazių rinkiniu ar nesusijusiais sakiniais. Geba pasakyti paprastas, dažniausiai pavienes frazes apie žmones ir vietas.

B2

B1 A2 A1

IŠPLĖTOTAS MONOLOGAS: patirties apibūdinimas C2 C1 B2 Geba aiškiai, sklandžiai, detaliai ir dažnai įsimintinai apibūdinti. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus dalykus. Geba nuodugniai apibūdinti ir pasakoti, jungdamas potemes, plėtodamas tam tikras mintis ir pateikdamas tinkamą išvadą. Geba aiškiai, metodiškai apibūdinti platų spektrą dalykų, susijusių su savo interesais. Geba tiesmukai apibūdinti daugelį žinomų savo interesų srities dalykų. Geba gana laisvai tiesmukai pasakoti ar apibūdinti, nuosekliai pateikdamas mintis. Geba smulkiai papasakoti apie patirtį, apibūdindamas jausmus ir reakcijas. Geba nupasakoti netikėto įvykio, pvz., avarijos, detales. Geba papasakoti knygos ar filmo siužetą ir pasakyti savo nuomonę. Geba apibūdinti svajones, viltis, siekius. Geba apibūdinti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius. Geba pasakoti. Geba pasakoti ar ką nors apibūdinti, pateikdamas paprastą minčių sąrašą. Geba apibūdinti kasdienę savo aplinką, pvz., žmones, vietas, darbo ar mokymosi patirtį. Geba trumpai apibūdinti įvykius ar veiklą. Geba apibūdinti planus ar pasirengimą ką daryti, įpročius ir kasdienius dalykus, praeities veiklą ir asmeninę patirtį. Geba paprasta kalba apibūdinti ir palyginti sau priklausančius objektus. Geba paaiškinti, ką mėgsta ir ko nemėgsta. Geba apibūdinti savo šeimą, gyvenimo sąlygas, mokymosi patirtį, dabartinį ar ankstesnį (neseną) darbą. Geba paprastais žodžiais apibūdinti žmones, vietas, nurodyti priklausomybę. Geba apibūdinti save, pasakyti, ką daro ir kur gyvena.

B1

A2

A1

89

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

IŠPLĖTOTAS MONOLOGAS: argumentavimas (pvz., debatuose) C2 C1 neaptariama neaptariama Gali metodiškai argumentuoti, tinkamai pabrėždamas reikšmingas mintis ir paremdamas svariomis detalėmis. B2 Geba aiškiai argumentuoti, savo nuomonę išplėsdamas ir paremdamas papildomomis mintimis ir tinkamais pavyzdžiais. Geba logiškai sieti argumentus. Geba paaiškinti požiūrį į svarbų klausimą, pateikdamas įvairių pranašumų ir trūkumų. Geba plėtoti įrodymus pakankamai gerai, kad didžiąją dalį laiko galima nesunkiai sekti. Geba trumpai pagrįsti ir paaiškinti nuomones, planus ir veiksmus. neaptariama neaptariama

B1 A2 A1

VIEŠIEJI SKELBIMAI C2 C1 B2 B1 A2 A1 neaptariama Geba skelbimus pateikti laisvai, beveik be pastangų, pasitelkdamas loginį kirtį ir intonaciją, kad tiksliai perteiktų subtiliausius reikšmės atspalvius. Geba daugelio bendrųjų temų skelbimus pateikti gana aiškiai, laisvai ir spontaniškai, nesukeldamas klausytojui įtampos ar nepatogumo. Geba pateikti trumpus, iš anksto parengtus pranešimus tema, susijusia su kasdieniais savo interesų srities įvykiais, kurie nepaisant galimo labai stipraus kitos kalbos akcento ir intonacijos vis dėlto yra aiškiai suprantami. Geba pateikti labai trumpus, iš anksto parengtus pranešimus numatomo, išmokto turinio, kurie yra suprantami dėmesingam klausytojui. neaptariama

Pastaba. Šios dalinės skalės aptartys nėra patikrintos empiriškai.

90

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

KALBĖJIMAS AUDITORIJAI C2 Geba pasitikėdamas savimi ir išraiškingai pristatyti sudėtingą, auditorijai nežinomą temą, laisvai komponuodamas savo kalbą ir prisitaikydamas prie auditorijos poreikių. Geba susidoroti su sunkiais klausimais, netgi jei auditorija nusiteikusi priešiškai. Geba pateikti aiškų geros struktūros pranešimą sudėtinga tema, gana plačiai išskleisdamas ir paremdamas savo požiūrį papildomomis mintimis, argumentais ir tinkamais pavyzdžiais. Geba tinkamai reaguoti, jei yra pertraukiamas, atsakydamas spontaniškai ir beveik be pastangų. Geba pateikti aiškų, metodiškai išplėtotą pranešimą, pabrėždamas reikšmingas mintis ir tinkamus argumentus. Geba spontaniškai nukrypti nuo parengto teksto ir pratęsti įdomias mintis, iškeltas klausytojų, dažnai kalbėdamas nepaprastai laisvai ir lengvai rasdamas raiškos priemonių. Geba pateikti aiškų iš anksto parengtą pranešimą, paremdamas tam tikrą požiūrį argumentais „už“ ar „prieš“ ir parodydamas įvairių pasirinkčių pranašumus ir trūkumus. Geba atsakyti į daugelį klausimų palyginti laisvai ir spontaniškai, nesukeldamas įtampos nei sau, nei auditorijai. Geba pateikti iš anksto parengtą tiesmuką pranešimą savo srities žinomais klausimais, kalbėjimas yra pakankamai aiškus, kad didžiąją laiko dalį būtų galima nesunkiai sekti, pagrindinės mintys paaiškinamos pakankamai tiksliai. Geba atsakyti į klausimus, bet gali paprašyti pakartoti, jei paklausta buvo greitakalbe. Geba pateikti trumpą surepetuotą pranešimą tema, susijusia su kasdieniu savo gyvenimu, trumpai pagrįsti ir paaiškinti nuomones, planus ir veiksmus. Geba atsakyti į nedaugelį tiesioginių klausimų. A2 Geba pateikti trumpą surepetuotą elementarų pranešimą žinoma tema. Geba atsakyti į čia pat užduodamus tiesioginius klausimus, jei gali paprašyti pakartoti ir jei yra kas padeda suformuluoti atsakymą. Geba perskaityti labai trumpą, iš anksto parengtą tekstą, pavyzdžiui, pristatyti kalbėtoją, pasiūlyti tostą.

C1

B2

B1

A1

Pastaba. Šios dalinės skalės aptartys sudarytos naujai pergrupuojant kitų skalių aptarčių elementus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kiek mokiniui reikės, kiek jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama • kurti sakytinį tekstą (kalbėti).

4.4.1.2. Rašytinė produkcija (rašymas). kalbos vartotojas, kaip rašantysis, raštu
kuria tekstą, kurį gauna vienas ar keli skaitytojai.

91

Geba parašyti paprastas pavienes frazes ir sakinius. siedamas trumpesnes atkarpas grandinine seka. laikraščiams. pabrėžti svarbiausius dalykus. užbaigti tinkama išvada. išplėtoti ir paremti požiūrį šalutinėmis mintimis. • skelbimų. • diktantų rašymas. pastabų rašymas ir pan. informaciniams biuleteniams rašymas ir pan. • pranešimų. Geba parašyti sekas paprastų frazių ir sakinių. Pranešimų ir esė) aptarys nebuvo empiriškai kalibruotos su matavimo modeliu. geros struktūros tekstus sudėtingomis temomis. • kūrybinio rašymo. susijusiomis su asmens interesais. todėl. ir. • straipsnių žurnalams. apibendrindamas ir vertindamas įvairių šaltinių informaciją ir argumentus. Geba kurti aiškius. kurti sudėtingus tinkamo ir paveikaus stiliaus tekstus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui.. 92 . toliau pateikiamos tokios skalės: • bendrosios rašytinės produkcijos. • kūrybinis ir vaizdingas rašymas. juos jungdamas dažniausiai vartojamais jungtukais. plakatų kūrimas. detalius tekstus įvairiomis temomis. mokymo ir vertinimo metmenys rašymo pavyzdžiai būtų tokie: • anketų ir klausimynų pildymas. taigi šių trijų skalių aptartys buvo sukurtos naujai pergrupuojant kitų skalių aptarčių elementus. Pastaba. BENDROJI RAŠYTINĖ PRODUKCIJA C2 C1 B2 B1 A2 A1 Geba rašyti aiškiai. • pranešimų ir esė.. bet. • konspektavimas. kad. • asmeninių ar dalykinių laiškų rašymas ir pan. kurių logiška struktūra padeda skaitytojui pastebėti reikšmingas mintis. Šios ir kitų dviejų dalinių skalių (Kūrybinio rašymo. argumentais bei tinkamais pavyzdžiais. Geba kurti aiškius. Geba kurti tiesmukus rišlius tekstus daugeliu su savo interesų sritimi susijusių temų. sklandžiai.

Geba parašyti trumpas paprastas įsivaizduojamas biografijas arba paprastus eilėraštukus apie žmones. Geba aiškiai. Geba trumpai paprastai aprašyti įvykius. tinkamu numatomam skaitytojui. spektaklį. nesenas keliones. Geba rašyti esė ar pranešimą. susijusius su asmens interesų sritimi. kur jie gyvena. Geba apžvelgti filmą. A2 A1 neaptariama neaptariama B2 Bl A2 Al Cl B2 Bl 93 . Geba kurti aiškius. pavyzdžiui. detalius geros struktūros išplėtotus aprašymus ir grožinius tekstus asmeniniu natūraliu stiliumi. pabrėždamas svarbias pagrindines problemas. kuriame samprotaujama pagrindžiant tam tikrus požiūrius argumentais „už“ ir „prieš“ ir paaiškinant įvairių siūlymų pranašumus bei trūkumus. vietas. detaliai aprašyti įvairius dalykus. Geba tiesmukai. straipsnį ar esė. žmones. Geba įvertinti įvairias mintis ar problemos sprendimo būdus. Geba parašyti labai trumpą standartinės formos ataskaitą. juos išdėstyti ir pateikti savo nuomonę. Geba rašyti aiškiai. Geba pasakoti. Geba aprašyti savo kasdienę aplinką. gyvenimo sąlygas. sklandų. sieti mintis ir jas dėstyti laikydamasis žanro reikalavimų. knygą. sudėtingą pranešimą. argumentais ir tinkamais pavyzdžiais. sklandžiai. pateikiama pasiūlymų ar kritiškai vertinami literatūros kūriniai. Geba raštu papasakoti apie patirtį. kuriame metodiškai samprotaujama tinkamai išryškinant svarbiausias mintis ir aktualias paremiamąsias detales. dabartinį ar ankstesnį (neseną) darbą. darbo ar mokymosi patirtį tarpusavyje susietais sakiniais. Geba apibendrinti įvairių šaltinių informaciją ir argumentus. detaliai aprašyti daugelį žinomų dalykų. kuriuose pristatomi klausimai. Geba parašyti paprastas frazes ar sakinius apie save ir įsivaizduojamus žmones. kuri padeda skaitytojui pastebėti reikšmingas mintis. patraukliai pasakoti ir aprašyti patirtį pasirinktam žanrui tinkamu stiliumi. kurioje perteikiama faktinė informacija ir pateikiami veiklos motyvai. Geba pasitikėdamas savimi glaustai apibendrinti savo srities faktinę informaciją apie žinomus – įprastus ar neįprastus – dalykus. Geba išplėtoti ir gana išsamiai paremti požiūrį papildomomis mintimis. Geba aprašyti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius. Geba rašyti esė ar pranešimą. ką veikia. Geba parašyti keletą paprastų frazių ir sakinių apie savo šeimą. mokymąsi. detaliai aprašyti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius bei patirtį. Geba aiškiai. rišliai aprašydamas jausmus ir reakcijas. PRANEŠIMAI IR ESĖ C2 Geba kurti aiškų. susijusių su asmens interesų sritimi. gerai komponuodamas dėstyti sudėtingus dalykus. Geba komponuoti tinkamą ir veiksmingą loginę struktūrą.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys KŪRYBINIS RAŠYMAS C2 Cl Geba rašyti aiškiai. praeities veiklą ar asmeninius įspūdžius. Geba parašyti trumpus paprastus esė asmeniui įdomiomis temomis.

y. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama rašyti. kaip kompensuoti − bandyti ir atrasti ar nedrąsiai vartoti kalbą. atitinkančios užduoties pobūdį. – kad būtų pasitelkiamos visos įmanomos priemonės. yra apibūdinami kaip vengimo strategijos. Vidinės išgalės gali būti suaktyvinamos arba sąmoningai rengiantis (repetavimas). ar kalbos vartotojas supranta. pastebėti apsirikimus bei savo dažniausias klaidas ir jas taisyti (pasitaisymas). teigiamai vertina savo išteklius: paprastesne kalba stengiasi pasakyti kuo panašiau ir daugiau apibendrindamas. kai neįmanoma sutelkti ar surasti užduotį atitinkančių išteklių. kaip pasunkinti užduotį ir su ja susidoroti. ką iš tikrųjų nori pasakyti. teikia jam galimybę stebėti komunikacijos sėkmę (kloties stebėjimas). rašydamas referatą) kalbos vartotojas gali sąmoningai kontroliuoti tiek kalbą. pavyzdžiui. kad tą supaprastintą užduotį atlikti pasisektų. tiek komunikaciją. nuspręsti: • kokiais tikslais mokiniui reikės. kad galėtų tikti (bandymas). ir priešingai – papildoma kalbinė paspara.Bendrieji europos kalbų mokymosi.4. gestai ir tolesnė pokalbio eiga.1. reikalui esant. patartina kalbos vartotojui supaprastinti užduotį ir. užuot rašius laišką. būdai. kalbos vartotojui gali leisti sudėtingiau formuluoti ir dėstyti savo mintis (pranešimo priderinimas). netgi į tikslinę kalbą perkelia pirmosios kalbos (k1) posakius (kompensavimas). vartoja geriausiai mokamus iš anksto suformuluotus pasakymus. pasinaudojant paspara pajutus spragą (išteklių nustatymas). panašiai pritrūkus tinkamų išgalių mokiniui ar kalbos vartotojui gali tekti keisti tai. ar tiesiog bando verstis tuo. 94 . galbūt prieinama vėliau. ką nori pasakyti. rašyti atviruką. tvarkant juodraštį. toks įvairių kompetencijų derinimas – išryškinant pranašumus ir užglaistant trūkumus. žinynus ir pan.. perfrazuoja ar nupasakoja tai. darydamas pranešimą. t. kalbos vartotojas. dėl kurių jis jaučiasi patikimai – tai jam yra kaip „saugumo salos“. suradęs tinkamą pasparą. veido išraiška. − grįžtamasis ryšys. taikantis pasiekimo strategijas. kad prisiderintų prie turimų kalbinių išteklių. kaip sumažinti savo siekius derinant juos prie išteklių. ką tarsi prisimena ir mano.3. apibūdinami kaip pasiekimo strategijos. 4. produkcinės veiklos strategijos yra išteklių sutelkimas. arba žiūrint į žodynus. Be to. ypač ne sąveikos veikloje (pavyzdžiui. kur stabtelėjęs jis gali tarsi tiesti kūlgrindą. kita vertus. Būdai. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kalbos vartotojas veikiau gali elgtis priešingai – sunkinti užduotį (užduoties priderinimas). kuria „perbristų“ – susidorotų su jam nauja situacija ar nusakytų norimą idėją (rėmimasis ankstesnėmis žiniomis). diskurso struktūrų ar formuluočių poveikį (atsižvelgimas į auditoriją). arba numatant skirtingų stilių.

– rėmimasis ankstesnėmis žiniomis. Geba pakartoti ir išmėginti naujas konstrukcijas ar posakius. atsižvelgdamas į poveikį adresatui ar adresatams. pranešimo priderinimas. užduoties priderinimas. kas turi būti pasakyta. pasitelkdamas visus išteklius ir ribodamas pranešimą pagal tai. ir priemones.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • planavimas: – – – – – repetavimas. • stebėjimo ir taisymo. išteklių nustatymas. • taisymas: – pasitaisymas. – bandymas. • atlikimas: – kompensavimas. skatindamas grįžtamąjį ryšį. • Vertinimas: – kloties stebėjimas. • kompensavimo. kurias nori išdėstyti. PLANAVIMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip B2 kaip B2 Geba planuoti. atsižvelgimas į auditoriją. pateikiamos tokios aiškinamosios skalės: • planavimo. Geba prisiminti ir pakartoti tinkamas žinomas frazes. Geba pasirengti perteikti pagrindinę mintį ar mintis. ką gali prisiminti ar kokių priemonių gali rasti. neaptariama 95 . kaip tai pasakyti.

kad pavartojo taisyklingą formą. viešuosiuose susitikimuose. parodydamas pirštu (pavyzdžiui. Geba „pritaikyti“ gimtosios kalbos žodį ir paklausti.4. filmų) klausymas.2. pasilinksminimuose ir pan. klausymo pavyzdžiai būtų tokie: • viešųjų skelbimų (informacijos. ar toks žodis yra.). kurio pavadinimo negali prisiminti. susidūręs su sunkumais. 96 . Man prašom paduoti tą). Geba perteikti žodžio reikšmę pavartodamas kitą. kaip B2+ Geba laisvai atpasakoti ir perfrazuoti. mokymo ir vertinimo metmenys KOMPENSAVIMAS C2 C1 B2 Geba pakeisti žodį. pradėti iš naujo keisdamas taktiką. Recepcinės veiklos rūšys ir strategijos tai apima klausymą ir skaitymą. ekvivalentišku žodžiu taip sklandžiai. neaptariama B1 A2 A1 STEBĖJIMAS IR TAISYMAS C2 C1 B2 Geba iškilus sunkumams pradėti iš naujo ir performuluoti mintį taip sklandžiai. Geba išsitaisyti riktus ir klaidas.) klausymas. ir skatina „pataisyti“.1. viešosiose paskaitose. jei supranta suklydęs ar jei dėl to kilo nesusipratimų. tV. • klausymas auditorijoje (teatre. Geba. jei tik pašnekovas parodo. nurodymų. sunkvežimis žmonėms = autobusas). kad iškilo problema. kad paslėptų žodyno ar gramatikos spragas. Geba paprašyti patvirtinti. kalbos vartotojas kaip klausytojas gauna ir apdoroja sakytinę įvestį. panašų į norimą perteikti sąvoką. neaptariama neaptariama B1 A2 A1 4. įspėjimų ir t. kad pašnekovas to beveik nepastebi. Geba pavartoti paprastą žodį. Geba įsidėmėti savo įprastas klaidas ir sąmoningai kontroliuoti. reiškiantį dalyką. kurie lemia nesusipratimus. ko nori. Geba pavartoti netinkamą žodį iš jam žinomų ir gestais paaiškinti. ką norėjo pasakyti.2.4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba išreikšti. 4. Geba. Geba išsitaisyti laikų painiavą ar posakius. kurio jis ar ji neprisimena. Geba nusakyti pagrindinius bruožus konkretaus dalyko. reiškiantį panašų dalyką (pavyzdžiui. pradėti iš naujo ir performuluoti savo pasakymą nenutraukdamas kalbos srauto. • žiniasklaidos (radijo. nutrūkus komunikacijai. ar jų nedaro. kad tai beveik nepastebima. įrašų. sukurtą vieno ar kelių kalbėtojų. Klausymo supratimas (klausymas). t.

A2 A1 Geba suprasti frazes ir pasakymus. suprasti esmę ir konkrečias detales. kiekvienu atveju vartotojas gali klausyti. girdimą gyvai ar per radiją. jei kalbama aiškiai ir lėtai. • gimtakalbių pokalbių supratimo. Geba pakankamai suprasti. apie darbą. • konkrečią informaciją. su kuriomis paprastai susiduriama asmeniniame. kad sektų išplėtotos kalbos abstrakčiomis ir sudėtingomis ne savos srities temomis mintį. pavyzdžiui. nors kartais gali prireikti pasitikslinti detales. televiziją. Geba sekti išplėtotą kalbą. BENDRASIS KLAUSOMŲ TEKSTŲ SUPRATIMAS C2 Geba klausydamas tiesiogiai ar įrašą be jokių sunkumų suprasti. kai kalbama įprastomis temomis. ypač jei kalbama neįprasta tartimi. darbą). mokymąsi. Geba suprasti tiek. pateikiamos tokios skalės: • bendrojo klausomų tekstų supratimo. vietos geografiją. kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba suprasti turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingą kalbą tiek konkrečiomis. taip pat mokymosi ar darbo aplinkoje. visuomeniniame gyvenime. • skelbimų ir nurodymų klausymo. Geba sekti išplėtotą kalbą ir sudėtingą argumentavimą. Geba suprasti aiškios bendrinės kalbos svarbiausias mintis. kad suprastų reikšmę.. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. taip pat ir savo srities mokslines diskusijas. su ilgomis pauzėmis. svarbiausią informaciją apie šeimą ir asmenį. Geba sekti kalbą. Geba suprasti bendrinę sakytinę kalbą. netinkama teksto struktūra ir / ar idiomos. jei kalbama aiškiai ir lėtai. žinomomis ir naujomis temomis. kuri yra labai lėta ir aiški. • radijo ir garso įrašų klausymo. o ryšiai yra tik numanomi ir aiškiai nepažymimi. • vidinį loginį turinį (prasmę) ir pan. • detales. jei tema yra žinoma ir retorinį kalbos organizavimą rodo aiškūs žymikliai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • atsitiktinai nugirsto pokalbio klausymas ir pan. kad suprastų: • esmę. • klausymo auditorijoje. C1 B2 B1 97 . trukdyti suprasti gali tik didelis triukšmas. taip pat trumpus pasakojimus. tiek abstrakčiomis temomis bendrine tartimi. laisvalaikį ir pan. suvokdamas registro pokyčius. net jei ji nėra aiškios struktūros. kas sakoma natūraliu tempu. Geba suprasti tiesmuką faktinę informaciją įprastomis kasdienio gyvenimo ar su darbu susijusiomis temomis. susijusius su artimiausia aplinka (pavyzdžiui. Geba atpažinti platų spektrą idiomų ir šnekamosios kalbos posakių. apsipirkimą.

jei kalbama apie žinomus dalykus. Geba palaikyti gyvą pokalbį su gimtakalbiais pašnekovais. kuriuose daug šnekamosios kalbos žodžių. Geba sekti savo srities paskaitą ar kalbėjimą. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. ir sekti trumpus. garsiakalbių iškraipomų viešųjų skelbimų. kaip nuvykti iš a į B pėsčiomis ar viešuoju transportu. jei dauguma jų visai nesitaiko prie svetimkalbio pašnekovo. bet gali būti sudėtinga dalyvauti pokalbyje su keliais gimtakalbiais. Geba suprasti paprastus nurodymus. Geba suprasti paprastą techninę informaciją. atidžiai ir lėtai sakomus tiesiogiai jam. paprastus nurodymus. neaptariama neaptariama Bl A2 A1 SKELBIMŲ IR NURODYMŲ KLAUSYMAS C2 kaip C1 Geba suprasti konkrečią informaciją klausydamasis prastai girdimų. Geba suprasti sudėtingą techninę informaciją. aiškių. kalbų. perteikiamus bendrine kalba normaliu tempu. kaip antai vartojimo nurodymai. Geba suprasti nurodymus. stotyje. o dėstymas yra paprastas ir aiškios struktūros. neaptariama B2 B1 A2 A1 KLAUSYMAS AUDITORIJOJE C2 C1 B2 Geba lengvai sekti specializuotas paskaitas ir pranešimus. temą. C1 B2 B1 A2 A1 98 . kas kalbama. Geba palyginti lengvai sekti daugumą paskaitų. diskusijų ir debatų. žinomų produktų ar paslaugų aprašai. Geba sekti turinio ir kalbos atžvilgiu sudėtingų paskaitų. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. tarminės vartosenos atvejų ar nežinomų terminų. Geba sekti detalius nurodymus. jei jis lėtas ir aiškus. mokymo ir vertinimo metmenys GIMTAKALBIŲ POKALBIŲ SUPRATIMAS C2 C1 kaip C1 Geba lengvai suprasti sudėtingą trečiųjų asmenų sąveiką grupės diskusijoje ar debatuose netgi abstrakčiomis. Geba suprasti skelbimus ir pranešimus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis. stadione ir pan. dažniausiai geba nustatyti pokalbio. kaip naudotis buitiniu įrenginiu. paprastų pranešimų ir skelbimų pagrindinę mintį. Geba bendrais bruožais suprasti tiesmukas trumpas kalbas žinomomis temomis. pavyzdžiui. Geba suprasti trumpų. dažniausiai geba sekti svarbiausias platesnio pokalbio mintis. Geba su tam tikromis pastangomis suprasti didžiąją dalį to. pranešimų ir kitų akademinių ar profesinių pateikčių pagrindinius dalykus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sudėtingomis ir nežinomomis temomis. pavyzdžiui. vykstančio šalia.

• skaitymas dėl informacijos. Skaitymo supratimas (skaitymas). Geba suprasti svarbiausias radijo žinių laidų mintis ar paprastus garso įrašus apie žinomus dalykus. informacinių knygų. tiek informacijos turinį. neaptariama B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Geba suprasti daugelio radijo laidų bei garso įrašų dominančiomis temomis turinį. ir nustatyti tiek kalbėtojo požiūrius ir nuostatas. ką jis bus išmokytas klausytis ir ko iš jo bus reikalaujama klausytis. 4. 99 . taip pat ir ne bendrine kalba. jei kalbama lėtai ir aiškiai. reikalui esant. skaitymo pavyzdžiai būtų tokie: • skaitymas bendrajai orientacijai. • norėdamas suprasti vidinį loginį turinį (prasmę) ir pan. toną ir pan. kurių gali pasitaikyti visuomeninėje. • skaitymas malonumui. • norėdamas suprasti detales. • • kokiais tikslais mokinys klausysis. nuspręsti: • kokios rūšies tekstų mokiniui reikės klausytis. kalbos vartotojas gali skaityti: • norėdamas suprasti esmę. pavyzdžiui. Geba suprasti bendrine kalba įrašytus tekstus. Geba suprasti daugumą radijo dokumentinių apybraižų bei kitokių garso įrašų bendrine kalba ir nustatyti kalbėtojo nuotaiką.4.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys RADIJO IR GARSO ĮRAŠŲ KLAUSYMAS C2 C1 kaip C1 Geba suprasti platų spektrą garso įrašų ar radijo bei televizijos laidų.2. • ieškodamas konkrečios informacijos. Geba suprasti ir atrinkti esminę informaciją iš trumpų įrašų apie kasdienius numatomus dalykus. kokį klausymosi būdą mokinys rinksis. jei kalbama palyginti lėtai ir aiškiai.2. kalbos vartotojas – skaitytojas – kaip įvestį gauna ir apdoroja rašytinius tekstus. profesinėje ar akademinėje veikloje. ir atpažinti subtiliausius dalykus – ir tiesiogiai nepasakytas nuostatas. ir kalbėtojų santykius. sukurtus vieno ar daugiau rašytojų. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. • skaitymas ir nurodymų vykdymas.

Geba suprasti trumpus. norų aprašymus asmeniniuose laiškuose tiek. taip pat ir tarptautinių. • skaitymo susipažinimui. reikalui esant. paprastus tekstus apie konkrečius žinomus dalykus. Geba detaliai suprasti ilgus ir sudėtingus tekstus. pagrindines frazes.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavardes. SUSIRAŠINĖJIMO SKAITYMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip C1 Geba suprasti bet kokią korespondenciją.) ir faksus žinomomis temomis. mokymo ir vertinimo metmenys pateikiamos tokios skalės: • bendrojo skaitomų tekstų supratimo. Geba detaliai suprasti ilgus sudėtingus tekstus. suvokdamas subtilius stiliaus skirtumus ir suprasdamas tiek vidinį loginį turinį (prasmę). Geba suprasti trumpus. • skaitymo dėl informacijos ir argumentų. Geba suprasti įprastų tipų laiškus (užklausas. sudėtingos struktūros tekstus. • nurodymų skaitymo. ir lengvai suvokia esmę. tiek nesusijusius. Geba suprasti trumpus. • susirašinėjimo skaitymo. kurių žodynas susideda iš dažnai kasdien vartojamų ar su darbu susijusių žodžių. kad galėtų susirašinėti su draugais. BENDRASIS SKAITOMŲ TEKSTŲ SUPRATIMAS Geba suprasti ir kritiškai interpretuoti iš esmės visas rašytinės kalbos formas: grožinę ir negrožinę literatūrą. kurių žodynas susideda iš dažniausių žodžių. paprastus užrašus ant atvirukų. Geba suprasti labai trumpus paprastus tekstus. patvirtinimus ir pan. užsakymus. Geba skaityti korespondenciją. Geba suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. tiek eksplicitinę reikšmę. išskirdamas žinomus vardus. Geba patenkinamai suprasti tekstus. kuriuose tiesmukai pateikiama faktinė informacija ir kurių temos susijusios su asmens interesais. skaitydamas sakinį po sakinio. paprastus tekstus apie konkrečius žinomus dalykus. susijusią su asmens interesų sritimi. jei sunkesnes vietas gali perskaityti ne kartą. C2 C1 B2 B1 A2 A1 100 . perskaitydamas dar kartą. taip pat ir abstrakčius. skaitymo žodynas yra platus ir aktyvus. bet gali kilti sunkumų dėl retesnių posakių. Geba suprasti įvykių. retkarčiais pasinaudodamas žodynu. žodžius. Geba beveik laisvai skaityti įvairiais būdais. kuriuose gausu šnekamosios kalbos elementų. jausmų. atsižvelgdamas į teksto tipą bei skaitymo tikslus ir naudodamasis tinkamai pasirinktais informacijos šaltiniais. įvairiu tempu. tiek susijusius su specialybe.

Geba suprasti kasdienius ženklus ir užrašus viešosiose vietose. laiškuose. informaciniai lapeliai ar tvarkaraščiai. Geba suprasti paprastos informacinės medžiagos ir paprasto aprašymo turinį. nuomonių iš labai specialių savo srities tekstų. kur yra jam reikalinga informacija. pavardes. geležinkelio stotys. kad nustatytų. bukletų. Geba nustatyti konkrečios informacijos vietą sąraše ir atskirti ją (pavyzdžiui. darbo vietose – tokius užrašus kaip nuorodos. SKAITYMAS DĖL INFORMACIJOS IR ARGUMENTŲ C2 C1 kaip C1 Geba detaliai suprasti daugybę ilgų sudėtingų tekstų. trumpuose laikraščių straipsniuose apie įvykius. įspėjimai apie pavojų. ar verta skaityti nuodugniau. A2 A1 Geba rasti konkrečią informaciją paprastuose tekstuose. pagrindines frazes paprastuose užrašuose įprasčiausiose kasdienėse situacijose. minčių. nors ir nedetaliai. atpažindamas subtiliausias smulkmenas. skrajutėse.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys SKAITYMAS SUSIPAŽINIMUI C2 C1 B2 kaip B2 kaip B2 Geba greitai peržvelgti ilgą ir sudėtingą tekstą ir nustatyti svarbias detales. Geba greitai nustatyti žinių. kad atliktų tam tikrą užduotį. kaip antai gatvės. y. Geba peržvelgti ilgesnį tekstą. restoranai. laiškų. Geba rasti konkrečią numatomą informaciją kasdieniuose tekstuose. tiek pareikštas nuomones. trumpų oficialiųjų dokumentų. su kuriais gali tekti susidurti visuomeninėje. kaip antai skelbimai. Geba suprasti aktualios problematikos straipsnius ir pranešimus. valgiaraščiai. su kuriais susiduria. jei turi galimybę kartais pasinaudoti žodynu. ypač jei yra vaizdinė paspirtis. reklaminiai bukletai. kad rastų paslaugą ar prekybininką). Geba atpažinti žinomus vardus. taip pat nuostatas ir tiek numanomas. ir surinkti informaciją iš skirtingų tekstų ar teksto vietų. profesinėje ar akademinėje veikloje. B1 A2 A1 B2 101 . kad pasitikslintų terminų reikšmes. nurodymai. pavyzdžiui. kuriuose reiškiamos tam tikros nuostatos ar požiūriai. Geba suvokti svarbiausias paprasto laikraščio straipsnio žinoma tema mintis. Geba susirinkti informacijos. žodžius. straipsnių ar pranešimų įvairiomis temomis turinį ir svarbą. Geba suvokti svarstomos problemos įrodymų eiliškumą. kad galėtų nuspręsti. t. Geba rasti ir suprasti svarbią kasdienių tekstų informaciją. Geba suprasti specialius ne savo srities tekstus. B1 Geba nustatyti aiškaus diskusinio teksto svarbiausias išvadas. naudotis informaciniais leidiniais.

„Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Geba suprasti aiškią. t. saugos. Garso ir vaizdo įrašų supratimas (audiovizualinė recepcija). tokia kalbinė veikla yra: • garsiai skaitomo teksto sekimas. tiek susijusias su specialybe. vaizdo įrašų ar filmo su titrais žiūrėjimas. kaip naudotis taksofonu. Geba suprasti ilgus.) naudojimas. paprastą įrenginio instrukciją.2. 4. 102 . pateikiama viena aiškinamoji skalė – televizijos ir filmų žiūrėjimas. Geba suprasti taisykles – pavyzdžiui. – jei sunkesnes vietas gali skaityti pakartotinai. reikalui esant. • naujųjų technologijų (įvairialypės įrangos. kokiais būdais mokiniui reikės. tiek nesusijusias. nuspręsti: • kokiais tikslais mokiniui reikės. • televizijos. naudojimosi instrukcijas. jei sunkesnes vietas gali skaityti pakartotinai. sudėtingus savo srities nurodymus ir jų detales – pavyzdžiui. sudėtingas naujų mechanizmų ar veikimo būdo instrukcijas. mokymo ir vertinimo metmenys NURODYMŲ SKAITYMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip C1 Geba detaliai suprasti ilgas. sąlygas. jis norės ar bus išmokytas.4. – jei jos parašytos paprasta kalba. kompaktinių plokštelių ir t.3. perspėjimus. kaip nueiti iš a į B). su kuriais susiduria kasdieniame gyvenime. iš jo bus reika• laujama skaityti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jis norės ar bus išmokytas. Geba vadovautis trumpomis paprastomis nuorodomis (pavyzdžiui. iš jo bus reikalaujama skaityti. pavyzdžiui. Geba suprasti paprastų įrenginių. kalbos vartotojas vienu metu gauna girdimą ir matomą įvestį.

kuriuose vartojama daug žargono ir idiomų.2. pokalbių laidas. kaip bus organizuotas pranešimas ir koks bus jo turinys (bendrasis numatymas). netikslumų arba dėl to. nepalankių recepcijos aplinkybių.4. yra užpildomos. kai kalbama palyginti lėtai ir aiškiai. jei kalbama palyginti lėtai ir aiškiai. trumpos paskaitos. tokiomis procedūromis susikurtos schemos tinkamumas tikrinamas lyginant ją su tekste ir kontekste identifikuotomis reikšminėmis nuorodomis: žiūrima. pastebėjus neatitikimą vėl grįžtama į pirmąjį etapą (bendrasis numatymas) ir ieškoma kitos kognityvinės schemos. žinių pranešimai. A1 neaptariama B1 A2 4. laipsniškai sukonkretinant gautą apytikrę reikšmę. 103 . akivaizdžios ir galimos pranešimo spragos yra užpildomos. ar jos atitinka suaktyvintąją kognityvinę schemą – būtent tokį situacijos interpretavimą (hipotezės tikrinimas).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys TELEVIZIJOS IR FILMŲ ŽIŪRĖJIMAS C2 C1 B2 kaip C1 Geba sekti filmus. Geba nustatyti pagrindinę mintį tV žinių apie įvykius. Recepcijos strategijos apima konteksto bei tame kontekste svarbių žinių apie pasaulį identifikavimą ir tuo pat metu kognityvinės schemos. recepcijos metu remiamasi visame kontekste (lingvistiniame ir nelingvistiniame) identifikuotomis reikšminėmis nuorodomis ir su tuo kontekstu siejamais lūkesčiais. Geba suprasti didelę dalį daugelio tV programų dominančiomis temomis. o veikėjų kalba aiški ir tiesmuka. tos spragos. Geba suprasti didžiąją dalį tV žinių ir laidų apie einamuosius įvykius. kurių pasakojimas grindžiamas vaizdais ir veiksmu.. kurią įsivaizduojame esant tinkamą. darant tam tikras išvadas. stokojant su kontekstu susijusių žinių arba dėl tariamo žinojimo. tiesioginius interviu.4. spektaklius ir daugumą filmų bendrine kalba. sužadintais tam tikros tinkamos kognityvinės schemos. jei komentarui yra vaizdinė paspirtis. trumpina žodžius manydamas kalbąs apie visiems žinomus dalykus. Geba sekti filmus. kad kalbėtojas ar rašantysis vartoja užuominas. Geba sekti faktinių tV žinių laidų temų kaitą ir susidaryti vaizdą. kad būtų atskleista pranešimo prasmė ir numatoma jo komunikacinė intencija. apie ką kalbama. kaip antai interviu. ir jo sudedamųjų dalių prasmė (išvadų darymas). gali rastis dėl nepakankamo kalbos mokėjimo. pagal kurią būtų galima geriau išsiaiškinti reikšmines nuorodas (hipotezių peržiūra). kurios vėliau. tokiu būdu nustatoma ir viso pranešimo. Šie veiksmai savo ruožtu skatina prognozuoti. Geba suprasti dokumentinius filmus. Geba suprasti pagrindines tV programų žinomomis temomis mintis. suaktyvinimą. kad būtų sukurta išsami pranešimo reikšmės reprezentacija. avarijas ir pan.

Sąveikinės veiklos rūšys ir strategijos 4. kad drauge su juo (jais) kurtų pokalbį laikydamiesi bendradarbiavimo principų ir tardamiesi dėl reikšmės. sąveikaujant nuolat taikomos recepcinės ir produkcinės strategijos. problemos formulavimo ir sąveikos krypties nustatymo. tarpininkavimo kilus prieštaravimams ir pan. strategijos. REIKŠMINIŲ NUORODŲ IDENTIFIKAVIMAS IR IŠVADŲ DARYMAS (raštu ir žodžiu) kaip C1 moka iš konteksto ar remdamasis gramatika bei žodynu nustatyti pašnekovo požiūrį. susijusios su bendradarbiavimo ir sąveikos valdymu. geba tikrintis supratimą remdamasis konteksto nuorodomis. toliau pateikiama aiškinamoji skalė.1. tarp jų ir klausytis siekiant suprasti esmę. lūkesčių sužadinimas). pavyzdžiui.4. nuotaiką ir intencijas bei numato. • taisymas: hipotezių peržiūra. • Įvertinimas: hipotezės patikrinimas. Geba atpažinti iš konteksto nežinomus žodžius. kas bus toliau. mokymo ir vertinimo metmenys • planavimas: bendrasis numatymas (veiksmų numatymas. 104 .4. Geba taikyti įvairias strategijas tam.3. bendro sprendimo priėmimo ir apibendrinimo. kognityvinės schemos suaktyvinimas. keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis. Geba suvokti pasitaikančių nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto ir nustatyti sakinio prasmę. jei tema yra susijusi su asmens domėjimosi sritimi. taip pat taikomos ir kognityviosios bei bendradarbiavimo strategijos (dar vadinamos diskurso ir kooperacijos strategijomis). kad suprastų. jei kalbami dalykai yra žinomi. Geba numanyti galimą nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto remdamasis bendra trumpo teksto ar replikos konkrečiomis kasdienio gyvenimo temomis prasme. ir kaip klausytojas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sprendimo būdų siūlymo ir vertinimo.3. Sakytinė sąveika sąveikaudamas su vienu ar daugiau pašnekovų kalbos vartotojas veikia ir kaip kalbėtojas. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 4. reikšminių nuorodų siejimas su kognityvine schema. • atlikimas: reikšminių nuorodų identifikavimas ir išvadų darymas.

– debatai. • oficialių diskusijų ir susirinkimų. • gimtakalbio pašnekovo supratimo.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys sąveikinės veiklos pavyzdžiai: – transakcinis pokalbis. 105 . keitimosis informacija. prekių įsigijimo ir naudojimosi paslaugomis. • neoficialių diskusijų. – neoficialios diskusijos. • • • • tikslingo bendradarbiavimo. – derybos. • pokalbio. – kolektyvinis planavimas. – interviu. dalykinio pokalbio ir interviu. – paprastas kasdienis pašnekesys. – praktinis tikslingas bendradarbiavimas. – oficialios diskusijos. yra parengtos tokios skalės: • bendrosios sakytinės sąveikos.

turi sukaupęs platų žodyną. susidūręs su kalbėjimo sunkumais tą patį pasako taip sklandžiai. aiškiai pabrėždamas ryšius tarp minčių. o tai leidžia nuolat palaikyti ryšius su gimtakalbiais nesukeliant sunkumų nė vienai pusei. geba paklausti ir atsakyti į klausimus. bet komunikacija visiškai priklauso nuo pakartojimų lėtesniu tempu. Geba paklausti paprastų klausimų ir į juos atsakyti. muziką ir pan. Geba sąveikauti lengvai ir spontaniškai. susijusiais su darbu ir laisvalaikiu. Geba reikšti mintis abstraktesnėmis kultūrinėmis temomis. ką nori pasakyti. Geba bendrauti spontaniškai ir gramatiškai tiksliai. produkuoti paprastus pasakymus bei į juos sureaguoti gerai žinomomis temomis ar tenkindamas būtiniausius poreikius. Geba pakankamai lengvai sąveikauti apibrėžtose situacijose ir trumpuose pokalbiuose. kad riboja tai. susidoroti su netikėtomis situacijomis ir paaiškinti problemą. tik abstrakti ir sunki tema gali sutrikdyti natūralią ir sklandžią kalbėjimo tėkmę. akademinėmis. tiksliai ir veiksmingai kalbėdamasis įvairiomis bendromis. pomėgiai. nesukeldamas įspūdžio. Geba tiksliai perteikti reikšmės niuansus tinkamai vartodamas įvairias raiškos priemones. aiškiai išdėstyti ir pagrįsti savo požiūrį paaiškindamas ir pateikdamas argumentų. perfrazavimo ar pataisymų. pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi. susijusiomis su jo pomėgiais ar profesija. jei. Geba sąveikauti paprastomis kalbos priemonėmis. Geba keistis informacija. kasdienio gyvenimo ar jį dominančiomis temomis. Geba pasikeisti santykių užmezgimo ir palaikymo replikomis. kad galėtų savarankiškai palaikyti pokalbį. kad pašnekovas vargiai pastebi tuos sunkumus buvus. ją patikrinti ir patvirtinti. kiek to reikalauja aplinkybės. profesinėmis ar laisvalaikio temomis. beveik be pastangų. todėl užmirštą žodį geba lengvai pakeisti kitu. Geba atlikti paprastas komunikacines užduotis. kai reikia keistis paprasta ir tiesiogine informacija žinomais ir kasdienio gyvenimo klausimais. Geba be pasirengimo įsitraukti į pokalbį žinomomis temomis. kuo asmeniškai jam svarbūs yra įvykiai ar patirtis. Geba pabrėžti. Geba reikšti mintis laisvai ir spontaniškai. retkarčiais matyti. mokymo ir vertinimo metmenys BENDROJI SAKYTINĖ SĄVEIKA Geba gerai vartoti idiomas ir šnekamosios kalbos posakius suprasdamas jų konotacinę reikšmę. Geba vartoti kalbą laisvai. reikšti savo nuomonę ir keistis informacija žinomomis. knygas. C2 C1 B2 B1 A2 A1 106 . darbas. pašnekovas padeda. Be didelių pastangų geba keistis replikomis. Geba naudotis plačia paprastų kalbos priemonių aprėptimi tvarkydamas reikalus daugumoje keliaujant susidarančių situacijų. šeima. reikalui esant. pavyzdžiui. keistis mintimis ir informacija žinomomis temomis įprastose kasdienėse situacijose. kalbėdamas apie filmus. kaip ieško tinkamos raiškos priemonės ar taiko vengimo strategijas. Geba su tam tikru pasitikėjimu sąveikauti žinomomis kasdienio ar nekasdienio gyvenimo temomis. kelionės ir einamieji reikalai. bet retai geba suprasti tiek. ir tiek oficialiai.

nesusijusiomis su jo sritimi. reikalingas paprastiems ir konkretiems kasdieniams poreikiams patenkinti. jei pašnekovas stengiasi būti suprastas. kas jam yra sakoma bendrine kalba net ir triukšmingoje aplinkoje. nesusijusiomis su jo specialybe. kad be didesnių pastangų galėtų keistis paprastomis kasdienėmis frazėmis. jei retkarčiais paprašius pakartojama ar tas pats pasakoma kitaip. C1 B2 B1 A2 A1 107 . reikalui esant. Geba suprasti. Geba suprasti tiesiogiai jam užduodamus ir aiškiai formuluojamus klausimus bei instrukcijas ir vykdyti paprastus nurodymus. tačiau kartais turi paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ar posakius. net jei pastarasis kalba abstrakčiomis ir sudėtingomis specifinio pobūdžio temomis. tačiau gali prireikti pasitikslinti kai kurias detales. Geba suprasti tiek. kai kalbama abstrakčiomis ir sudėtingomis specifinio pobūdžio temomis. kas jam sakoma aiškiai ir lėtai paprastuose kasdieniuose pokalbiuose. jei pašnekovas yra palankiai nusiteikęs. pakartoja. geba suprasti. lėtai ir. kalba aiškiai. Geba iš esmės suprasti.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys GIMTAKALBIO PAŠNEKOVO SUPRATIMAS C2 Geba suprasti bet kokį gimtakalbį pašnekovą. Geba suprasti. kas jam aiškiai sakoma bendrine kalba žinomomis temomis. Geba detaliai suprasti. kas kasdieniuose pokalbiuose jam sakoma aiškia tartimi. Geba detaliai suprasti. Geba suprasti kasdienes jam sakomas frazes. jei suteikiama galimybė priprasti prie nenorminio akcento ar tarmės. ypač jei tartis yra neįprasta.

ką nori. Geba dalyvauti trumpuose įprastų situacijų pokalbiuose jį dominančiomis temomis. abejingumą ir į juos reaguoti. kalbėti užuominomis ar juokauti. Geba palaikyti pokalbį ar diskusiją. kai kreipiamasi tiesiogiai. kas jam aiškiai sakoma įprastuose pokalbiuose. jei pašnekovas stengiasi padėti. taip pat reikšti emocijas. Geba palaikyti santykius su gimtakalbiais nevalingai neerzindamas ir nejuokindamas jų bei nereikalaudamas elgtis kitaip. domesį. kai kreipiamasi tiesiogiai ir jei pašnekovas kalba aiškiai. ir padėkoti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbius žinomomis temomis. jei pašnekovas yra pasirengęs kartkartėmis būti paprašytas pakartoti ar perfrazuoti. Geba suprasti įprastinius posakius tenkindamas paprastus konkrečius poreikius. Geba aktyviai dalyvauti išplėtotame pokalbyje bendriausiomis temomis net ir triukšmingoje aplinkoje. vartoti paprasčiausias pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazes.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba pasakyti. Geba paklausti. C2 C1 B2 B1 A2 A1 108 . Geba pakviesti ir atsakyti į kvietimus. be jokių kalbinių apribojimų tiek asmeninio. padėkoti. ir reaguoti į atsakymą. bet kartais jį gali būti sunku suprasti. kaip sekasi. kaip jaučiasi. tiek viešojo gyvenimo srityse. ypač kai bando tiksliai pasakyti būtent tai. Geba bendrais bruožais suprasti. mokymo ir vertinimo metmenys POKALBIS Geba kalbėtis laisvai ir tinkamai. nors kartais gali prireikti paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ar frazes. nors geba suprasti. Geba reikšti nuostabą. Geba užmegzti socialinius kontaktus: pasisveikinti ir atsisveikinti. nei jie elgtųsi bendraudami su gimtakalbiais. ką mėgsta ir ko nemėgsta. kas jam aiškiai sakoma bendrine kalba žinomomis temomis. džiaugsmą. Geba susipažinti ir supažindinti. Geba pasikeisti keliomis trumpomis replikomis. pasiūlyti ir atsakyti į siūlymus. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą socialinėms reikmėms tenkinti. kad galėtų savarankiškai palaikyti pokalbį. susipažinti ir supažindinti. Geba vartoti įprastas mandagumo frazes sveikindamasis ir į ką nors kreipdamasis. Geba reikšti jausmų niuansus ir išryškinti kokių nors įvykių ar atsitikimų svarbą sau. atsiprašyti ir atsakyti į atsiprašymą. bet retai kada supranta tiek. lėtai ir geranoriškai pakartoja. Geba paprastais žodžiais pasakyti. Geba suprasti. liūdesį.

Geba lyginti ir priešinti alternatyvas. įrodymų ar komentarų. pavyzdžiui. ką daryti. nuomonę. ką daryti. kur eiti. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 109 . Geba bendrais bruožais suprasti. ką daryti. kas svarstoma. Geba tiksliai išreikšti savo mintis ir nuomonę. Geba trumpai pakomentuoti kitų žmonių požiūrį. Geba aktyviai diskutuoti žinomose situacijose. kelti hipotezes ir į jas reaguoti. ir susitarti dėl susitikimo. jei pašnekovas taria aiškiai ir vengia idiomų. Geba pasiūlyti ir atsakyti į siūlymą. jei jie nederina prie jo savo kalbėjimo. kai kreipiamasi tiesiogiai į jį ir kalbama aiškiai bei lėtai. Geba pasakyti ar paklausti asmeninės nuomonės ir požiūrio. vertinti alternatyvius pasiūlymus. kur eiti. apie ką diskutuojama. kai diskutuojama jį dominančiomis temomis. Geba suprantamai išreikšti savo nuomonę ir reaguoti sprendžiant problemą ar tokiais praktiniais klausimais. Geba gyvai diskutuoti su gimtakalbiais. išvyką. Geba su tam tikromis pastangomis suprasti didžiąją dalį to. Geba mandagiai išreikšti įsitikinimą. svarstydamas. jei aiškiai kalbama bendrine kalba. Geba reikšti savo mintis abstrakčiomis ar kultūrinėmis temomis. Geba suprasti didžiąją diskusijų bendromis temomis dalį. pavyzdžiui. sutikimą ir nesutikimą. Geba paaiškinti ir paremti savo nuomonę pateikdamas tinkamų paaiškinimų. Geba bendrais bruožais suprasti pagrindines neoficialių diskusijų su draugais mintis. komentuoti. sudėtingomis ar nežinomomis temomis. pateikti ir įtikinamai atremti daugelį argumentų. Geba sutikti ir nesutikti su kitais. kaip kur eiti. muzika. Geba paaiškinti. kai kalbama lėtai ir aiškiai. ką pasirinkti ir pan.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys NEOFICIALIOS DISKUSIJOS (SU DRAUGAIS) kaip C1 Geba lengvai sekti sudėtingą grupės diskusiją ir pats joje dalyvauti net abstrakčiomis. Geba tartis. bet gali būti sunku veiksmingai dalyvauti diskusijoje su keliais gimtakalbiais. Geba paprastais sakiniais diskutuoti praktiniais kasdienio gyvenimo klausimais. kaip suorganizuoti kokį renginį. kodėl kai kas yra problema. Geba tartis. aiškiai išsakyti savo požiūrį. filmai. ką daryti vakare ar savaitgalį.

Geba įtikinamai pagrįsti savo požiūrį atsakydamas į klausimus ir pastabas bei reaguodamas į priešingus argumentus laisvai. Geba pateikti. Geba keistis svarbia informacija ir išsakyti savo nuomonę praktiniais klausimais. jei pašnekovai vengia idiomų ir taria aiškiai. Geba tiksliai reikšti savo mintis bei nuomonę. Šios dalinės skalės aptartys nebuvo empiriškai kalibruotos. tiek neįprastomis temomis. pagrindžiančius ar paneigiančius požiūrius. 110 . tiksliai atskirdamas argumentus. Geba pasakyti savo nuomonę. su visomis smulkmenomis suprasti kalbėtojo pabrėžiamus dalykus. Geba palaikyti gyvą diskusiją. kai kalbama aiškiai. ir. Geba lengvai dalyvauti debatuose net abstrakčiomis. jis gali paprašyti svarbiausias mintis pakartoti. kai kalbama temomis. Geba sekti profesinę diskusiją. susijusiomis su jo profesine veikla. kai tai susiję su jo profesine veikla ir jei kalbama lėtai bei aiškiai. bendrine kalba ir kai reikia keistis faktine informacija. reikalui esant. gauti nurodymus ar diskutuoti sprendžiant praktinius klausimus. bet patiria sunkumų. Geba aiškiai išdėstyti savo nuomonę. kelti hipotezes ir reaguoti į kitų iškeltąsias. mokymo ir vertinimo metmenys OFICIALIOS DISKUSIJOS IR SUSIRINKIMAI Geba išlaikyti savo pozicijas oficialioje diskusijoje sudėtingomis temomis pateikdamas aiškių ir įtikinamų argumentų ir nesukeldamas nepatogumų gimtakalbiams. kai klausiama tiesiogiai. paaiškinti ir paremti savo nuomonę. kai oficialiame susitikime klausiama tiesiogiai. Geba suprasti oficialios diskusijos temos pakeitimą. reikalui esant. Geba daug suprasti. jis gali paprašyti pakartoti svarbiausias mintis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba aktyviai dalyvauti oficialiose diskusijose tiek įprastomis. Geba dalyvauti įprastose oficialiose diskusijose žinomomis temomis. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 Pastaba. sudėtingomis ar nežinomomis temomis. spontaniškai ir tinkamai. įtikinamai pateikti bei atremti sudėtingus argumentus. kai reikia dalyvauti debatuose. įvertinti alternatyvius pasiūlymus. jei jam padedama suformuluoti savo mintį ir.

mašinos remontas. jei kalbėtojas yra nusiteikęs jam padėti. Geba prisidėti prie darbo kloties pakviesdamas kitus prisijungti. Geba parodyti. Geba pakviesti kitus išdėstyti savo požiūrius tokiais klausimais. ir geba suprasti. kas pasakyta. ką daryti toliau. jog suprato. Geba bendrais bruožais suprasti. gauti paprastą informaciją ir apsvarstyti. kas sakoma. Geba trumpai pakomentuoti kitų požiūrius. klausdamas nurodymų ir juos pateikdamas. Geba paaiškinti. ką daryti toliau. kas sakoma. Geba suprasti. palyginti ir priešinti alternatyvas. Geba bendrauti paprastomis frazėmis atlikdamas paprastas ir tipiškas užduotis: paprašyti ar paduoti kokius nors daiktus. ką daryti toliau. Geba suprasti pakankamai. kaip ką daryti toliau. išsakyti nuomonę ir pan. jei kiti žmonės kalba greitai ar plačiai. kad galėtų susidoroti su paprastomis kasdieniškomis užduotimis.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys TIKSLINGAS BENDRADARBIAVIMAS (pavyzdžiui. C2 C1 B2 B1 A2 A1 111 . reikalui esant. kodėl kai kas kelia sunkumų. Geba išreikšti savo nuomonę ir reakciją į galimus problemos sprendimo būdus ar klausimus. trumpai paaiškinti priežastis. ir suprasti trumpas paprastas nuorodas. ką daryti toliau. Geba svarstyti. be didelių pastangų paprastais žodžiais paprašydamas pakartoti. kad supranta. dokumento svarstymas. kad patvirtintų. pavyzdžiui. Geba ko nors paprašyti ar ką nors paduoti. pakartoti. Geba suprasti klausimus ir nurodymus. Geba aiškiai išdėstyti problemą ar klausimą aptardamas priežastis ar pasekmes ir pasverdamas skirtingų sprendimo būdų pranašumus bei trūkumus. kai į jį kreipiamasi lėtai ir aiškiai. nors kartais gali paprašyti pakartoti ar paaiškinti. apsvarstyti. kas sakoma. ir. renginio organizavimas) kaip B2 kaip B2 Geba patikimai suprasti detalius nurodymus. kai nesupranta. pateikdamas pasiūlymų ir reaguodamas į juos.

nusipirkti bilietus. pareikalauti atlyginti ir aiškiai apibrėžti. ko prašomas. kur išlipti. nuomodamas būstą ir maitinimo įstaigose. Geba gauti ir pateikti informaciją apie kiekį. keliaudamas. paklausti kito keleivio.Bendrieji europos kalbų mokymosi. bendraudamas su užsienio šalies valdžios atstovais. susiklostančių organizuojant kelionę per agentą ar keliaujant. kainas ir laiką. dydžius. pavyzdžiui. kainas ir pan. kad gebėtų spręsti ginčytinus klausimus. ko nori. Geba gauti visą reikalingą tiesmuką nespecifinę informaciją turizmo agentūroje. Geba užsisakyti maisto. mokymo ir vertinimo metmenys PREKIŲ ĮSIGIJIMAS IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS kaip B2 kaip B2 pakankamai gerai moka kalbą. grąžindamas nekokybišką pirkinį. Geba gauti paprastos informacijos apie kelionę viešuoju transportu: autobusais. Geba paklausti ir paprastai susikalbėti parduotuvėse. apsipirkdamas. Geba paaiškinti iškilusią problemą ir aiškiai parodyti. Geba susikalbėti įprastose kasdienio gyvenimo situacijose. pašte. tvarkydamasis kelionės ar apsigyvenimo reikalus. kad pasiektų reikiamą vietą. Geba įsigyti paprastus pirkinius įvardydamas. kiek ketina nusileisti. Geba paprašyti. Geba pagrįsti kompensacijos prašymą įtikinamai vartodamas kalbą. taksi. Geba paprašyti ir pasiūlyti kasdienių prekių bei paslaugų. paklausti kelio ir jį parodyti. Geba bendrauti daugumoje situacijų. dėl kaltės nelaimingo atsitikimo atveju. Geba susikalbėti ir nelabai įprastose situacijose parduotuvėje. pavyzdžiui. pavyzdžiui. pašte ar banke. ir duoti. dėl finansinės atsakomybės už nuostolius bute. skaičių. Geba susikalbėti daugumoje situacijų. kad paslaugos teikėjas / gavėjas turi nusileisti. banke. pavyzdžiui. C2 C1 B2 B1 A2 A1 112 . paklausti kainos. Geba susigaudyti. traukiniais. susiklostančių keliaujant. pavyzdžiui. ko nori. dėl nepelnytos baudos už eismo taisyklių pažeidimą. kai kalbama apie skaičius. Geba pasiskųsti.

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys KEITIMASIS INFORMACIJA kaip B2 kaip B2 Geba suprasti ir keistis sudėtinga informacija bei patarti įvairiais klausimais. Geba paklausti nurodymų ir jais vadovautis. Geba apibendrinti ir išreikšti savo nuomonę apie apsakymą. paaiškinti. susijusiais su jo profesija. kaip ką nors padaryti. pradėti kalbėti ir sureaguoti į paprastus pasakymus esant skubiam reikalui ar gerai žinomomis temomis. Geba paaiškinti. Geba apibendrinti ir pateikti informaciją bei argumentus iš daugelio šaltinių. pokalbį. kaip atlikti kokią nors procedūrą. Geba suprasti tiek. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie laisvalaikį ir apie tai. ką veikia darbe ar laisvalaikiu. Geba gauti smulkesnę informaciją. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie save bei kitus asmenis: kur gyvena. ir vykdyti paprastus trumpus nurodymus. ką turi. detaliai nupasakoti. ir elgtis pagal tokius nurodymus. diskusiją. Geba gauti ir perteikti tiesmuką faktinę informaciją. susijusiomis su profesine veikla. Geba aiškiai. Geba paklausti paprastų klausimų ir į juos atsakyti. C2 C1 B2 B1 A2 A1 113 . Geba paklausti asmeninės informacijos ir ją pateikti. Geba susidoroti su praktiniais kasdienio gyvenimo poreikiais: išsiaiškinti ir pateikti tiesmuką faktinę informaciją. kokius žmones pažįsta. Geba keistis sukaupta faktine informacija žinomomis kasdienio ir nekasdienio gyvenimo temomis. trečią valandą. duodamas detalius nurodymus. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie savo įpročius ir kasdienybę. Geba suprasti klausimus ir nurodymus. kurioms reikia paprastai ir tiesiogiai keistis informacija. Geba nurodyti laiką tokiais junginiais: kitą savaitę. kasdienėmis frazėmis. Geba patikimai perteikti smulkią informaciją. pavyzdžiui. straipsnį. kaip kur nors patekti. Geba paprastai liepti ar nurodyti. jei į jį kreipiamasi aiškiai ir lėtai. interviu arba dokumentinį filmą ir atsakyti į papildomus smulkesnius klausimus. kad be didesnių pastangų galėtų keistis paprastomis. Geba bendrauti atlikdamas paprastas ir įprastas komunikacines užduotis. Geba paprašyti parodyti ar pats paaiškinti maršrutą žemėlapyje ar plane. ką veikė. praėjusį penktadienį. Geba keistis nedidelės apimties informacija apie žinomus dalykus ir įprastus veiksmus. ją patikrinti ir patvirtinti daugiau ar mažiau pasitikėdamas savo jėgomis. lapkričio mėnesį.

Geba atsakyti į paprastus tiesioginius klausimus apie asmeninį gyvenimą. kad tiesioginė (akis į akį) sąveika apima įvairias priemones: sakytines. • sutarčių.3. žmogaus ir mašinos sąveika pradeda vaidinti dar svarbesnį vaidmenį viešosios veiklos. • dalyvavimą tiesioginėse ir netiesioginėse (autonominėse) konferencijose internetu. niekieno nepadedamas.2 skyrelį) ir paratekstines (žr..4. Rašytinė sąveika rašytine kalba grindžiama sąveika apima tokią veiklą: • laiškelių. Geba imtis iniciatyvos pokalbio metu. jei pašnekovas yra pasirengęs retkarčiais būti paprašytas paaiškinti ar padėti jam pasakyti tai. 4. spontaniškai nukrypti nuo iš anksto parengtų klausimų. Geba atsakyti į paprastus klausimus ir reaguoti į teiginius.3 skyrelį). tačiau gali retkarčiais prireikti paprašyti pašnekovo pakartoti. Geba dalyvauti dalykiniame pokalbyje iš anksto jam pasirengęs. reikalingą pokalbyje ar konsultuojantis (pavyzdžiui. geba išskleisti aptariamą temą ir toliau ją plėtoti laisvai.4. mokymo ir vertinimo metmenys DALYKINIS POKALBIS IR INTERVIU C2 Geba puikiai atlikti savo. elektroniniais laiškais ir kt. 4.5. faksogramomis.4. nusakyti ligos požymius gydytojui). kai kalbama labai lėtai ir aiškiai bendrine kalba. taisant. pradėti naują temą). profesinėje. tiek kaip klausiamasis nenusileisdamas gimtakalbiui. pastabų siuntimą ir keitimąsi jais. Geba kartais imtis iniciatyvos per pokalbį ar konsultaciją (pavyzdžiui. Geba naudotis iš anksto parengtais klausimais organizuodamas dalykinį pokalbį. mokymo ir mokymosi ar net asmeninėje srityje. Geba perteikti konkrečią informaciją. 4. kaip pokalbio dalyvio. kai negalima ar netinka kalbėtis. nuolat tobulėjant programinei įrangai. aišku. pašnekovo truputį padedamas ar paraginamas praplėsti mintis ir toliau jas rutulioti. Geba veiksmingai ir laisvai dalyvauti pokalbyje. audiovizualines. tekstų derinimą keičiantis juodraščiais.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat spontaniškai paklausti vieno kito klausimo. ir kaip klausiamasis.4. Geba visavertiškai dalyvauti pokalbyje ir kaip klausėjas. sandorių. Geba suprantamai atsakyti į klausimus.2.4. skaitant korektūras ir pan.. perteikti mintis ir informaciją žinomomis temomis. paralingvistines (žr.3. bet yra labai priklausomas nuo klausėjo. vaidmenį jį organizuodamas ir kompetentingai bei visiškai laisvai sąveikaudamas tiek kaip klausėjas. • susirašinėjimą laiškais. C1 B2 B1 A2 A1 4. rašytines.3.5. informacinių pranešimų (komunikatų) ir pan. patikrindamas ir patvirtindamas informaciją. 114 .4. kad gautų įdomių atsakymų. jei yra pertraukiamas.3. 4. ką nori. jei šis kalba greitai ar plačiai. bet daro tai ne itin tiksliai. nepamesdamas minties.

filmus. tiek kitų naujienas bei požiūrius. BENDROJI RAŠYTINĖ SĄVEIKA kaip C1 Geba rašyti aiškiai ir tiksliai. su kuriuo susirašinėjama. gimimo ar atvykimo į šalį datą ir pan.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys toliau pateikiamos tokios salės: • bendrosios rašytinės sąveikos.. paslaugų teikėjams. C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 115 . Geba rašyti trumpas šabloniškas žinutes būtiniausiais klausimais. savo vardą. paklausti apie problemas ir jas paaiškinti. perteikdamas jausmus. suprantamai išdėstydamas tai. Geba veiksmingai perteikti tiek savo. geba patikrinti informaciją. lanksčiai ir veiksmingai derindamasis prie adresato. juokaudamas. mokytojams ir kitiems asmenims. pilietybę. Geba parašyti trumpą paprastą atviruką. išdėstydamas tai. adresą. Geba užrašyti trumpas žinutes. kas jam atrodo svarbu. Geba raštu paklausti ir suteikti asmeninės informacijos. Geba rašyti pastabas perteikdamas paprastą būtiniausią informaciją draugams. naujienas ir požiūrius. • susirašinėjimo. kuriuose prašoma informacijos. pabrėždamas asmeninę įvykių ir patirties svarbą bei komentuodamas asmens. amžių. pavyzdžiui. pranešimų ir blankų. Geba rašyti labai trumpus asmeninius atsiprašymo ar padėkos laiškus. kas jam atrodo svarbu. pavyzdžiui. SUSIRAŠINĖJIMAS kaip C1 Geba asmeniniuose laiškuose aiškiai ir tiksliai parašyti tai. jei gali paprašyti pakartoti ar perfrazuoti. PRANEŠIMAI. ką nori. paaiškinti problemą. BLANKAI kaip B1 kaip B1 kaip B1 Geba užrašyti pranešimus. Geba rašyti laiškus perteikdamas jausmų stiprumą. viešbučio registracijos blanke. užuominas. • pastabų. lanksčiai ir veiksmingai vartodamas kalbą. apie muziką. jausmus ar įvykius. su kuriais kasdien susiduria. tiek abstrakčiomis temomis. Geba pakankamai tiksliai perteikti informaciją ir mintis tiek konkrečiomis. Geba rašyti asmeninius laiškus ir raštelius klausdamas arba perteikdamas paprastą būtiną informaciją. Geba rašyti asmeninius laiškus su tam tikromis detalėmis aprašydamas patirtį. pavardę. Geba rašyti asmeninius laiškus perteikdamas naujienas ir išdėstydamas savo mintis abstrakčiomis bei kultūrinėmis temomis. PASTABOS. Geba užrašyti skaičius ir datas.

kas laikytina žinoma. diagramos. įvertinimas. prakseograma). sakytinės sąveikos planavimą sudaro kognityvinės schemos ar „prakseogramos“ (t. kiek bendras yra mentalinis kontekstas.3. Be to. pagal kurią gali vykti ir greičiausiai vyks tolesni kalbiniai mainai (bendrasis numatymas). tačiau sakytinė sąveika taip pat reiškia ir kolektyvinį reikšmės kūrimą nustatant. artėjant vieniems prie kitų ir nusibrėžiant ar išlaikant patogų atstumą (paprastai kalbamuoju metu). Sąveikos strategijos sąveika apima recepciją ir produkciją. vien tik sąveikai būdingų strategijų. kokių jis bus išmokytas. kas tam tikroje situacijoje laikytina esant žinoma) tam. ko iš jo bus reikalaujama. kad būtų nuspręsta. atspindinčios komunikacinės sąveikos struktūrą). kokius vaidmenis mokinys turės atlikti sąveikaudamas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kiek taikoma schema atitinka tai. yra ir kitų. kadangi sąveika visų pirma vyksta akis į akį. kaip ir planavimas. ir konteksto ženklų. reikalui esant. todėl į sąveiką taip pat įtraukiamos visos minėtosios recepcinės ir produkcinės strategijos. daugiau ar mažiau akivaizdu – tiek. todėl be recepcinių ir produkcinių. kaip 116 . ką pasirinkti. taip pat ir specifinę veiklą – bendro diskurso kūrimą. kokių jis bus išmokytas. taip pat kad galėtų paprašyti pagalbos norėdami ką nors suformuluoti (pagalbos prašymas). y. kokių vaidmenų mokiniui reikės. nuspręsti: • • kokių sąveikos rūšių mokiniui reikės. vyksta komunikaciniu lygmeniu: sprendžiama. apibrėžiant. aiškinantis partnerių kilmę. suaktyvinimas ir komunikacinio atstumo tarp pašnekovų nustatymas (informacijos / nuomonės skirtumų nustatymas. 4. kad glaudžiau bendradarbiautų atlikdami užduotį ir palaikytų kalbėjimą (bendradarbiavimas palaikant tarpusavio santykius). susijusių su šio proceso kontrole.4. kad perimtų kalbėjimo iniciatyvą (žodžio perėmimas). – visa tai gali būti daugiau ar mažiau detalizuojama. ir ar viskas vyksta taip. Vertinimas. kad užtikrintų abipusį supratimą ir susikauptų prie atliekamos užduoties (bendradarbiavimas perteikiant turinį). kiek nuolatos procesą kontroliuojantiems pokalbio dalyviams atrodo esant tinkama.5. ir kalbinio. kas iš tiesų vyksta (kontrolė: schema. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. ir paralingvistinio. ir pasirengta tolesniems veiksmams keičiantis informacija (ėjimų planavimas). joje kur kas daugiau pertekliaus: ir tekstinio. tuo pat metu kalbos vartotojai taiko kalbėtojo vaidmens perėmimo strategijas tam.

117 . • komunikacijos taisymas. • informacijos / nuomonės skirtumų nustatymas (komunikacijos sėkmės sąlygos). • tvarkymasis su netikėtumais. atlikimas: • žodžio perėmimas. planavimas: • bendrasis numatymas (prakseogramos pasirinkimas). • pagalbos prašymas. prašoma paaiškinimo – komunikacinio ar lingvistinio (paaiškinimo prašymas. • bendradarbiavimo. • aiškinimas. aiškinimas). kai nesuprantama ar atsiranda dviprasmybių. • įvertinimas. taip pat tokiu atveju aktyviai įsiterpiama siekiant atkurti komunikaciją ir išsiaiškinti nesusipratimus. taisymas: • prašymas paaiškinti. • bendradarbiavimas perteikiant turinį. kas laikytina esant žinoma. prakseograma). klotis). • prašymo paaiškinti. • žingsnių planavimas. kad vyktų (kontrolė: poveikis. • bendradarbiavimas palaikant tarpusavio santykius. klotis). Įvertinimas: • kontrolė (schema. skalės: • žodžio perėmimo (keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys norima. • kontrolė (poveikis. kai būtina (komunikacijos taisymas).

. kad nesupranta. Geba pradėti diskursą. Geba pakartoti dalį to. kad laimėtų laiko ir išlaikytų iniciatyvą. Geba paprašyti paaiškinti arba detalizuoti tai.. jog suprato. Geba. ką kalbėtojas norėjo pasakyti. Geba taikyti pagrindinį kalbinių priemonių ir strategijų rinkinį pokalbiui ar diskusijai tęsti. Geba pradėti. palaikyti ir pabaigti paprastą pokalbį akis į akį žinomomis arba savo domėjimosi srities temomis. Geba paprastais būdais pradėti. mokymo ir vertinimo metmenys ŽODŽIO PERĖMIMAS (KEITIMASIS KALBĖTOJO IR KLAUSYTOJO VAIDMENIMIS) kaip C1 Geba iš turimų diskurso funkcijų pasirinkti tinkamą frazę. apie ką yra kalbama. Geba paprašyti dėmesio. tačiau tai ne visada atliekama grakščiai. Geba pasakyti. kad supranta. vartodamas tinkamas kalbos priemones. Geba deramai. kai jam to reikia. palaikyti ir pabaigti diskursą veiksmingai imdamasis iniciatyvos. palaikyti ir pabaigti paprastą pokalbį akis į akį žinomomis arba savo domėjimosi srities temomis. neaptariama PRAŠYMAS PAAIŠKINTI kaip B2 kaip B2 Geba užduoti logiškus klausimus. kad perimtų žodį. neaptariama BENDRADARBIAVIMAS kaip C1 Geba meistriškai susieti savo pasisakymus su kitų pokalbio dalyvių pasisakymais.. Geba apibendrinti diskusijoje pasiektus rezultatus ir tokiu būdu nenukrypti nuo pokalbio temos. jog suprato ir kad padėtų plėtoti mintis tam tikra tema. Geba palaikyti diskusiją apie žinomus dalykus demonstruodamas supratimą. Geba parodyti. Geba įsiterpti į diskusiją žinoma tema pavartodamas tinkamą frazę. Geba tinkamai pradėti. paprašyti paaiškinti raktinius žodžius ar nesuprastas frazes. įsiterpti į diskusiją. tinkamai perimti žodį ir pabaigti pokalbį.) tam. papildyti ir pratęsti pasisakymus bei išvadas ir tokiu būdu padėti diskusijai plėtotis. Geba vartoti gatavas frazes (pavyzdžiui: Sunku atsakyti. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 118 .. kad tinkamai įsiterptų į pokalbį norėdamas ką pasakyti arba kad laimėtų laiko ir neprarastų žodžio. bei išsiaiškintų dviprasmiškus pasakymus. Geba reaguoti. ką sakė pašnekovas. Geba pradėti. palaikyti arba pabaigti trumpą pokalbį. ką kiti ką tik pasakė. kad parodytų. kviesdamas kitus diskutuoti ir pan. kol formuluoja. kai nesupranta. apie ką kalbama. ką atsakyti. vartodamas gatavas frazes. kad įsitikintų.Bendrieji europos kalbų mokymosi. / Geras klausimas. kol galvoja. Geba kitus pakviesti diskutuoti. Geba paprastais žodžiais paprašyti pakartoti.

klientams. • esmės santrauka (laikraščių. 4.). dramų. ekskursijose ir pan. • literatūrinis vertimas (romanų. kai originalo kalba numatomam adresatui yra nesuprantama. šeimos nariams.).1.3. kas buvo ką tik pasakyta.). libretų ir pan. Tarpininkavimo veikla ir strategijos Tarpininkaudamas kalbos vartotojas nereiškia savo minčių. skelbimų. – socialinėse ir transakcinėse situacijose draugams. y. formuluodamas tai. tarpininkas jau turi galvoti apie tai. užsienio svečiams ir pan.4. taip pat apgalvojamas užduoties atlikimo būdas (atsižvelgimas į pašnekovo poreikius. jis turi atkreipti 119 . kurie leidžia naudojant ribotus išteklius apdoroti informaciją ir sukurti prasmės atitikmenį.4.). pasparos radimas.). • nuoseklusis vertimas (sveikinimo kalbų. susirinkimuose.4. vertimo atkarpos apimties pasirinkimas). toliau pateikiama tarpininkavimo veiklos pavyzdžių. tarpininkavimo strategijos atspindi būdus. taip pat ir tekstų reziumavimas ar atpasakojimas ta pačia kalba.4.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. bet veikia kaip tarpininkas tarp pašnekovų. tuo pačiu metu dirba su dviem skirtingomis vertimo atkarpomis (numatymas). komentuodamas. – gimtakalbiams užsienio šalyse. valgiaraščių. t. žurnalų straipsnių ir pan. kad nemoka vienas kito kalbos. tarpininkavimas žodžiu: • sinchroninis vertimas (konferencijose. sutarčių.4.2.) antrąja kalba (k2) arba skaitant k1 ir perteikiant k2. tarpininkavimas raštu: • tikslusis vertimas (pavyzdžiui. Versdamas žodžiu ar raštu..4. oficialių kalbų ir pan. kad būtų sutelkti ir maksimaliai pasinaudota ištekliais (pamatinių žinių plėtimas. – užrašų. Šis procesas gali apimti išankstinio planavimo etapą. • atpasakojimas (profesinio teksto ne specialistui ir pan.4.4. kas dar tik bus sakoma. 4. teisinių ir mokslinių tekstų ir pan. žodyno parengimas). poezijos. 4. kurie dažniausiai – bet ne tik – negali vienas kito suprasti tiesiogiai dėl to. • neoficialus vertimas: – svetimkalbiams savo šalyje. tarpininkavimas yra vertimas žodžiu ir raštu.

enciklopedijomis. – variantų. jei ko nesupranti. kitų šaltinių panaudojimas. taip pat susikurti patikimus variantus (gatavus blokus). • atlikimas: – numatymas: įvesties apdorojimas ir naujausios atkarpos vertimo formulavimas klausantis. – specialistų konsultacijos. reikalui esant. kurie palengvina informacijos apdorojimą ir numatymą. 120 . ko iš jo bus reikalaujama atlikti. nuspręsti: • kaip mokiniui reikės tarpininkauti. vertimas raštu toliau redaguojamas konsultuojantis su atitinkamos srities specialistais bei tikrinant informaciją žinynuose (redagavimas naudojantis žodynais. kokios tarpininkavimo veiklos jis bus išmokytas. vertimo atitikmenų įsidėmėjimas. ir kaip išvengti trūkių (spragų užpildymas). kol kas aiškinamųjų skalių nėra.Bendrieji europos kalbų mokymosi. vertimo atitikmenų įsidėmėjimas). kaip verstis. • Vertinimas: – tekstų tarpusavio atitikties kontrolė. mokymo ir vertinimo metmenys dėmesį į raiškos būdus. žodyno parengimas. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • taisymas: – redagavimas naudojantis žodynais. vertimo atkarpos apimties pasirinkimas. jis taip pat turi taikyti įvairius metodus. atsižvelgimas į pašnekovo poreikius. Vertinama komunikaciniu (atitikties kontrolė) ir lingvistiniu (vartosenos nuoseklumo tikrinimas) lygmenimis. pasparos radimas. enciklopedijomis. • planavimas: – – – – – pamatinių žinių plėtimas. kita vertus. – spragų užpildymas. taip papildydamas savo žodyną (variantų. specialistų konsultacijos ir kitų šaltinių panaudojimas). – vartojimo nuoseklumo tikrinimas.

daugelyje europos šalių įprasta tokia kūno kalba: – tam tikri gestai (pavyzdžiui. kokiose situacijose jam reikės. reikalui esant. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama tai daryti. o kitą. asmenis. Puikiai padaryta!. kai rodant veiksmus kartu naudojami daiktai ir vartojami esamojo laiko veiksmažodžiai. t. linktelėjimu. • demonstravimas. pavyzdžiui. asmeninė erdvė ir atstumas tarp asmenų (pavyzdžiui. kokių gebėjimų jis įgis ir iš jo bus reikalaujama. – žvilgsnis (sąmokslininkiškas mirktelėjimas arba skeptiškas žvelgimas). pavyzdžiui: Ar galima šitą? Ne. ne tą.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4.5.4.5. numetė! Šiais atvejais pasakymo prasmės nebūtų galima suprasti nematant veiksmo. O ne. nuspręsti: • kokių gebėjimų sieti veiksmus su žodžiais (ir žodžius su veiksmais) moki• niui reikės. ranka. grūmojimas kumščiu protestuojant). komentaras.5. dažniausi veiksmai ir gestai: • rodymas.2. 4. 121 .1. – proksemika. – veido išraiška (šypsena ar suraukta kakta). kuriuos manoma esant suprantamus klausytojui. pirštu. Neverbalinė komunikacija 4. pavyzdžiui. Paralingvistiką sudaro: • kūno kalba: paralingvistinė kūno kalba nuo paprasto gestikuliavimo kalbant skiriasi tuo. Dabar jūs padarykite tą patį! • aiškiai matomi veiksmai. pavyzdžiui: Aš imu štai šitą ir pritvirtinu jį čia štai taip. – laikysena (sėdėjimas sudribus reiškia neviltį. Šie judesiai atliekami nurodant objektus. kad ji perteikia nusistovėjusias reikšmes. pavyzdžiui: Nereikia!. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. stovėjimas arti ar toli). y. kalbant – ypač kalbant tiesiogiai – įvairiai gestikuliuojama. kurios skirtingose kultūrose gali smarkiai skirtis. pagyrimas. bučinys ar rankos paspaudimas). – prisilietimas (pavyzdžiui. sėdėjimas palinkus į priekį – didelį susidomėjimą).4. kaip antai liepimas. žvilgsniu.4.

dažnai paralingvistinio poveikio siekiama įvairiais balso kokybės. pabraukimai. piešiniai ir pan. Paratekstinės ypatybės: rašytiniuose tekstuose paralingvistinę funkciją atlieka: • iliustracijos (nuotraukos. pavyzdžiui: – – – – – ššš reiškiant prašymą nutilti. jo dydis. mokymo ir vertinimo metmenys • onomatopėjos (garsų pamėgdžiojimas): garsai (ar skiemenys) yra paralingvistiniai tuomet. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. šaukimas). kirtis irgi turi reikšmę. • schemos. pfu reiškiant palengvėjimą ar nuovargį. dūstantis. bet jos neįeina į reguliariosios fonologijos sistemą.). kurioje ilgumas. – – – balso tonas (urzgimas. kas valgoma ar geriama. diagramos. lentelės. kad tai. rėkimas). pavyzdžiui: – balso kokybė (šiurkštus. jis bus iš• mokytas ar iš jo bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti.4. 122 . tarpai. kai jie perteikia sutartines reikšmes. garsumas (šnibždėjimas. tačiau tos srities specialistams daugelis „metmenų“ idėjų ir kategorijų gali pasirodyti svarbios. nuspręsti: kiek ir kokių paratekstinių ypatybių mokiniui reikės. susijusios su požiūriu ar psichine būsena). b) vartoti. fe reiškiant bjaurėjimąsi. inkštimas. išdėstymas ir pan. b) taikyti. nutęsimas (pavyzdžiui.3. veriamas). • tipografinės ypatybės (šriftas. murmėjimas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. labai aiškiai reikia skirti paralingvistinę komunikaciją nuo sukurtų ženklų kalbų. kurios nepatenka į „metmenų“ akiratį. garsumo ir tęsimo deriniais. bet jų nėra reguliariojoje fonologinėje kalbos sistemoje. reikalui esant.. yra labai skanu. tonas.5. 4. nuspręsti: kiek ir kokių paralingvistinio elgesio schemų mokiniui reikės. laaaabai gerai!). mmh reiškiant. grafikai ir pan.). kai jomis perteikiamos sutartinės reikšmės (pavyzdžiui. muhu reiškiant sutikimą. • prozodinės ypatybės: šios savybės laikomos paralingvistinėmis. jis bus išmokytas ar • iš jo bus reikalaujama: a) atpažinti ir į jas sureaguoti. reikalui esant. aukščio. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.

mokinys turi gebėti paeiliui atlikti tam tikrus išmoktus veiksmus. kad galėtų skaityti. mokinys turi gebėti: • girdėti pasakymą (klausymosi įgūdžiai). identifikuoti pranešimą (lingvistiniai įgūdžiai). mokinys turi gebėti: • planuoti ir tvarkyti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). • suformuluoti pasakymą (lingvistiniai įgūdžiai).5. kurios yra svarbios kalbos mokėjimui. kad galėtų kalbėti.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. • artikuliuoti pasakymą (fonetiniai įgūdžiai). kas vyksta centrinėje nervų sistemoje. klausytojas ar skaitytojas. Komunikaciniai kalbos procesai kad galėtų veikti kaip kalbėtojas. • suprasti pranešimą (semantiniai įgūdžiai). tačiau taip ir lieka neaišku. raidžių pažinimas). interpretuoti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). • parašyti ranka ar surinkti kompiuteriu tekstą (motoriniai įgūdžiai) arba kitais būdais tekstą perteikti rašytine forma. • interpretuoti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). akivaizdūs šių procesų etapai yra žinomi ir suprantami. suprasti pranešimą (semantiniai įgūdžiai). kad galėtų klausyti. kad galėtų rašyti. 123 . rašantysis. atpažinti raštą (rašybos įgūdžiai). mokinys turi gebėti: • tvarkyti ir formuluoti pranešimą (kognityviniai ir lingvistiniai įgūdžiai). • identifikuoti kalbinį pranešimą (lingvistiniai įgūdžiai). toliau pateikiama analize stengiamasi nustatyti tik tas proceso dalis. mokinys turi gebėti: • • • • • perskaityti parašytą tekstą (techniniai skaitymo įgūdžiai.

kuriuos galima atskirti ir kurie tam tikrais atvejais (pavyzdžiui. Planavimas tai yra bendrųjų ir komunikacinių kalbinių kompetencijų (žr. 4.1. • išreiškimas – garsinio aparato „įdarbinimas“ tam. Recepcija Recepcijos procesą sudaro keturi etapai. tai apima leksinius. išreikštas kalba. kad rastųsi ranka rašytas arba kompiuteriu surinktas tekstas. kad fonologinio proceso rezultatas būtų paverčiamas darniais kalbos padargų judesiais. • semantinis ir kognityvinis teksto kaip lingvistinės visumos supratimas. 4.2. keliančiais garso bangų srautą. reikalingų komunikaciniam įvykiui. rašmenų ir žodžių atpažinimas (rašytų ranka ir spausdintų). gramatinius. schemos sužadintus lūkesčius ir į naują teksto supratimą. • pranešimo (teksto) interpretavimas kontekste. mokymo ir vertinimo metmenys 4. Produkcija produkavimą sudaro dvi dalys: • formulavimas – planavimo rezultatas. kurie pasąmonėje vykstančiame sąveikos procese yra nuolat atnaujinami (einant paeiliui iš apačios viršun) ir iš naujo interpretuojami (einant iš viršaus žemyn) atsižvelgiant į pasaulio pažinimą.5. atranka. Atlikimas 4. recepcijos etapai: • kalbėjimo ir rašymo suvokimas: garsų.2. 124 . • visiškas ar dalinis teksto ar jo dalies tinkamumo įvertinimas.1. 5 skyrių). sudarantį pasakymą. tačiau tikrasis tų procesų tarpusavio ryšys nėra iki galo suprantamas. esant disfazijai) pasireiškia nepriklausomai nuo kitų procesų. kad vartotojas / mokinys galėtų išreikšti komunikacines intencijas.5.5.Bendrieji europos kalbų mokymosi. fonologinius (rašymo atveju ir rašybos) procesus.5. tarpusavio ryšys ir koordinavimas tam. arba – rašymo atveju – rankos raumenų judinamojo raumens dirginimas.2.2.

gali padėti tinkamas pagalbinių informacinių priemonių naudojimas. – elektroniniai šaltiniai: žodynai.) recepcijos ir produkcijos procesai lieka atskiri (nors sąveika internetu darosi vis panašesnė į tiesioginę). elektroniniais laiškais ir pan. 4. – tarties žodynai. Šie procesai matyti iš produkuotų pasakymų. 125 . rašybos tikrinimo programos ir kt. remdamasis hipotezėmis apie pasakymo pobūdį. gramatikos.3. kaip antai: – žodynai (vienakalbiai ar dvikalbiai). – įsivaizdavimas. suprasti tekstus. susirašinėjant laiškais.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys su tuo susiję gebėjimai: – suvokimas. • diskursas yra kumuliacinis (kaupiamasis). – greitas teksto skaitymas. Sąveika Sakytinė sąveika daugeliu atžvilgiu skiriasi nuo paprastos kalbėjimo ir klausymo atkarpų sekos: • produkcijos ir recepcijos procesai vienas kitą uždengia. – dekodavimo įgūdžiai. Vienam pašnekovui dar nebaigus kalbėti. Rašytinės sąveikos metu (pavyzdžiui. – enciklopedijos. – prasminių teksto ryšių nustatymas (anaforos ir kataforos). faksogramomis. kitas jau pradeda planuoti atsakymą. – atsiminimas. formuojasi jų lūkesčiai ir susikaupiama prie svarbiausių dalykų. – išvadų darymas.5. kumuliacinis (kaupiamasis) diskurso pobūdis panašus.2.. – gramatikos. ypač rašytinius. Vykstant sąveikai pokalbio dalyviai ima panašiau suvokti situaciją. – numatymas. prasmę ir interpretavimo būdus. rašytinės sąveikos diskurso rezultatai yra panašūs į sakytinės sąveikos rezultatus.

taigi joks kalba atliekamas komunikacinis veiksmas neįmanomas be teksto. keičiama.. kokiais naudotis iš jo bus reikalaujama. tekstu vadinama bet kokia kalbėjimo – sakytinio ar rašytinio – atkarpa. arba veiklos siekinys.5. • kai nepakanka komunikacinės kompetencijos užduočiai atlikti ir taikomos kompensavimo strategijos: reorganizuojama. perfrazuojama. artikuliuodamas ir klausydamas. nuspręsti: kokio lygio ir kokių gebėjimų reikės. Visuome126 . Stebėjimas Ši strategija apima psichinės veiklos ir kompetencijų peržiūrą komunikacijos metu. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kuris yra arba galutinis rezultatas. • dorojantis su komunikacijos trūkiais sąveikos ar produkcijos metu dėl atminties spragų.5 skyreliuose. kaip tas procesas yra valdomas.3. pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi.4 ir 4. visos kalbinės veiklos rūšys ir procesai yra analizuojami ir klasifikuojami priklausomai nuo to. prašoma padėti ir pan. produkuoja ar kurià keičiasi. artefaktas. • kai klaidingai suprantama ar interpretuojama (prašoma paaiškinti). tokiais atvejais: • dorojantis su netikėtumais: srities.. arba kuriamas produktas. kokių gebėjimų mokinys gali turėti ir kokius gebėjimus reikės ugdyti. kurį kalbėtojas ar rašantysis stebi formuluodamas.6. kurią kalbos vartotojai / mokiniai suvokia. • kai apsirinkama ar neišgirstama (taikomos taisymosi strategijos). reikalui esant. mokymo ir vertinimo metmenys 4. 4. kaip kalbos vartotojas / mokinys ir bet koks pašnekovas susiję su tekstu. temos pasikeitimu ir pan. tiek su recepcijos procesais. platesne prasme šis strategijos etapas taip pat yra susijęs su komunikacijos proceso stebėjimu ir su tuo. Tekstai kaip paaiškinta 2 skyriuje. tai vienodai susiję tiek su produkcijos. Šios veiklos rūšys ir procesai detaliau nagrinėjami 4. kad tikrinant produkcijos procesą labai svarbus veiksnys yra grįžtamasis ryšys. kokiais jis bus išmokytas veiksmingai naudotis. kokiais papildomais informaciniais šaltiniais mokiniui reikės naudotis. reikia pabrėžti. kad mokinys sėkmingai atliktų jam • • • pasitaikysiančias komunikacines užduotis.

skirtingiems tikslams naudojamos skirtingos sklaidos priemonės.2. formuluoti ir pateikti (produkuoti).6. tai galioja visiems bet kokio pobūdžio tekstams. iš principo kiekvienas tekstas gali būti perteikiamas visomis sklaidos priemonėmis. tekstų supratimo ir jų kūrimo sunkumus. tai. viena vertus. todėl skiriasi jų forma ir turinys.2 skyrelį (Makrofunkcijos).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys nės gyvenime tekstai atlieka daug skirtingų funkcijų. Įprasto rašymo atveju jie turėtų gebėti matyti ir valdyti rankas. kalbėjimo atveju jie turėtų gebėti gerai girdėti tam tikromis sąlygomis ir tiksliai valdyti kalbos padargus. turinčių mokymosi sunkumų arba jutiminę ar motorinę negalią. 5. o kita vertus – kad galėtų jį tvarkyti. skaitymas iš lūpų. kad galėtų identifikuoti. taip pat žr. jiems reikia turėti anksčiau aprašytų žinių ir gebėjimų. 4. kalbos vartotojai / mokiniai turi turėti būtinus sensorinius ir motorinius (jutimų ir judėjimo) organus. tikslai ir funkcijos lemia ne tik pranešimų konteksto. sakytinio teksto skirtumai: pašnekesio akis į akį ir kalbėjimo auditorijai ar pokalbio telefonu.3. kad galėtų bendrauti naudodami tam tikras priemones. kas buvo išdėstyta. tačiau iš tikrųjų sklaidos priemonės ir tekstai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. pavyzdžiui. rašytinio: spausdinto ir ranka rašyto ar kokio nors kitokio teksto. nuo svetimųjų kalbų mokymosi. Be to. todėl tekstai gali būti klasifikuojami į skirtingus tipus pagal žanrus. gali būti skiriamos dalinės kategorijos. tam. priklausomai nuo fizinių tų priemonių savybių. suprasti ir interpretuoti tekstą. o tinkamų metodų ir strategijų taikymas suteikė galimybę mokymosi sunkumų turintiems jauniems žmonėms pasiekti puikių rezultatų mokantis svetimųjų kalbų.1. skirtingos sklaidos priemonės. raštas dažniausiai neperteikia reikšmingos fonetinės informacijos. klausos – kiek jos dar turima – panaudojimas ir tarties pratybos padeda kurtiesiems išmokti puikiai bendrauti antrąja ar svetimąja kalba. bet taip pat ir jų struktūros bei pateikimo skirtumus. paprastai garso bangomis arba rašytiniais artefaktais. sukaupę valią ir tinkamai skatinami žmonės atranda savyje jėgų įveikti bendravimo. paprastai abėcėliniais rašmenimis sistemingai neperteikiama prozo127 . neturėtų atbaidyti žmonių. siekiant įveikti net didžiausias jutimines ar motorines kliūtis sukurta įvairiausių priemonių – nuo paprastų klausos aparatų iki akimis valdomų kompiuterinių kalbėjimo sintezatorių. kurios veikia produkcijos ir recepcijos procesą. Tekstai ir jų sklaidos priemonės kiekvienas tekstas perteikiamas tam tikromis priemonėmis. kuri perduodama sakytine forma.

laiškas yra pigi ir paprasta priemonė. taip pat jie yra skirtingi tekstų tipai dėl turinio struktūros ir pobūdžio. įrašus akmenyje sunku ir brangu iškalti. Sklaidos priemonės: • balsas (gyvas balsas). vaizdajuostės. jį lengva pergabenti oro paštu. sklaidos priemonės ir tekstų tipai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir tiek vienus. vaizdo telefonas. • įgarsinimo sistemos. užtat rašytiniuose tekstuose naudojami paratekstiniai elementai. tiek kitus lemia jų atliekama funkcija. žurnalai ir laikraščiai skiriasi savo fiziniu pobūdžiu ir išvaizda. išsaugantis monumentalią informaciją ateities kartoms ir sukeliantis pagarbą garsiai vietai bei žmonėms. tokios sklaidos priemonės kaip knygos. dar mažiau informacijos perduodama priebalsiniais ir logografiniais rašmenimis. priemonių pobūdis daro didelę įtaką teksto pobūdžiui ir atvirkščiai. rankraščiai. žinoma. gali būti nurodyta jų esant.). . kompaktinės vaizdo plokštelės. garso įrašai. minėtomis priemonėmis perteikiami tekstai yra labai skirtingi: pirmuoju atveju tekstas yra kuriamas apgalvotai. tačiau trumpalaikę informaciją. 4. stilistiniai trumpinimai). kaip dviprasmiška klasifikuoti tekstus pagal tekstų tipus ir sklaidos priemones. informacinės kompaktinės plokštelės ir pan. romane. jis yra glaustas. jokiais rašmenimis neperteikiamos paralingvistinės ypatybės. nors. antruoju atveju skubotai parašyta asmeninė žinutė perteikia susirašinėjantiesiems svarbią. kompiuteris (elektroninis paštas. mokymo ir vertinimo metmenys dinė informacija (pavyzdžiui. tačiau jis yra netvirtas ir neilgaamžis. garsajuostės. vaizdo įrašai. maža to. pavyzdžiui. tačiau jie yra ilgalaikiai ir nenutrinami. kita. kino filmai. • radijas. • • • • • • • • 128 televizija. intonacijos. kurie yra susiję su erdvinėmis sklaidos priemonėmis ir neįmanoma jų perteikti kalbant. spauda.6.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat dviprasmiška klasifikuoti pagal tekstų tipus ir kalbinę veiklą. pauzės. pjesėje ir pan.2. telekonferencija. kirčiai. kompaktinės garso plokštelės. • telefonas. Bendraujant elektroniniu būdu ir naudojantis vaizdo įranga artefaktas iš viso nesukuriamas.

reikalui esant. – vadovėliai..6. – laikraščiai. pranešimai. pavyzdžiui: – viešieji skelbimai ir nurodymai. 4. dialogai ir pokalbiai. pamaldos). nuspręsti: • su kokiomis sklaidos priemonėmis mokiniui reikės susidurti. – žurnalai. Tekstų tipai Sakytiniai tekstai. parduotuvėse. naujienos / žinios. futbolo. pamokslai. pokalbiai telefonu. renginiai. skaitymai. – – – – – – – – – viešosios kalbos. – pieštieji pasakojimai. turguje. bilietai ir pan.). pokalbiai dėl darbo. užrašai ant prekystalių prekybos centruose. pavyzdžiui: – knygos. apeigos (ceremonijos.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. sporto komentarai (krepšinio. brošiūros. paskaitos. skrajutės. dainavimas). 129 . reklama. – – – – – – – lankstinukai. viešieji debatai ir diskusijos. bokso. žirgų lenktynių ir pan. – vadovai (valgių gaminimo.3. b) rašant ar kalbant. viešieji ženklai ir užrašai. pramogos (dramos. „pasidaryk pats“ knygos). grožinė ir negrožinė literatūra. taip pat ir literatūriniai žurnalai. su kokiomis jis bus išmokytas ir iš jo bus reikalaujama tvarkytis: a) suprantant. Rašytiniai tekstai. d) tarpininkaujant. užrašai ant prekių pakuočių ir etikečių. c) sąveikaujant.

pateikiama veiklos pavyzdžių. nors tik pasiekęs aukštesnį tokios veiklos lygį mokinys atitinka universiteto studijų ar profesinio pasirengimo reikalavimus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. – asmeniniai laiškai. jei tema yra žinoma. – darbo užrašai.. pranešimai. B priedą). nors labiau kreipia dėmesį į pačius žodžius. faksogramos. bendroji informacija ir pan. – duomenų bazės (naujienos. kurie jam atrodo svarbūs. – rašiniai ir pratimai. Geba per paskaitą konspektuoti taip. o kalbėjimas – aiškus ir geros struktūros. kad užrašai gali būti naudingi ir kitiems. tiksliai ir nenutoldamas nuo originalo. aiškiai tariama. kai atsakas į sakytinį ar rašytinį stimulą yra rašytinis produktas. kad vėliau pats gali pasinaudoti užrašais. enciklopedijos. žinutės. literatūra. neaptariama neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 130 . todėl išgirsta ne visą informaciją. Geba per savo specialybės paskaitą konspektuoti taip detaliai. – verslo ir dalykiniai laiškai.) supranta sakomo dalyko prasmę ir užuominas. toliau skalėse. KONSPEKTAVIMAS (PASKAITOS. ataskaitos. tačiau kai kurie gebėjimai raštu reaguoti į paprastą įvestį yra įmanomi ir žemesniuose lygiuose.). Geba suprasti aiškios struktūros paskaitą žinoma tema ir pasižymėti dalykus. Geba pasižymėti svarbiausias nesudėtingos paskaitos mintis. rašteliai ir pan. – žodynai (vienakalbiai ir dvikalbiai). – laiškeliai. kalbama paprastai ir bendrine kalba. parengtose remiantis šveicarų projekto sukurtomis skalėmis (žr. geba jas užsirašyti kalbėtojo vartojamais žodžiais. mokymo ir vertinimo metmenys – blankai ir anketos. jei tema yra jo domėjimosi srities. SEMINARAI IR PAN.

b) vartojimo kontekstą (sritį. Geba apibendrinti faktinius ir grožinius daugelio sričių tekstus.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys DARBAS SU TEKSTAIS Geba apibendrinti įvairių šaltinių informaciją. skirtumus produkcijos. su kokiais jis bus išmokytas ir su kokiais iš jo bus reikalaujama dorotis: a) suprantant. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. klausimai. vykstančių kalbant. b) rašant ar kalbant. • • 131 . – į sklaidos priemonių ir psicholingvistinių procesų. b) mokant apdoroti tekstus. reikalui esant. Geba rasti ir pavartoti svarbiausius žodžius.3 skyrelyje „pragmatinės kompetencijos“. – su mokymosi diskurso tekstinėmis ypatybėmis: a) klasės diskurso. Geba palyginti kelių šaltinių informaciją ir apibendrinti ją kam nors kitam. susiję su žanru. interviu ir dokumentinių kūrinių ištraukas. c) mokomosios medžiagos ir papildomos literatūros. Geba paprastai atpasakoti trumpus rašytinius fragmentus vartodamas originalaus teksto žodžius bei laikydamasis to teksto išdėstymo tvarkos. tai kaip. ar mokiniai ir mokytojai supažindinami – jei supažindinami. sąveikos metu: a) atrenkant.6. Geba apibendrinti informacinių straipsnių. argumentų ir svarstymų. b) testų ir egzaminų formuluočių bei atsakymų. – atsižvelgiant į: a) komunikacinius tikslus. kurie atitinka ribotą mokinio kompetenciją ar patirtį. adresatą. d) tarpininkaujant. tai kaip. skaitant ir rašant. svarstomi 5. situaciją.1–4. c) vertinant mokinių sukurtus tekstus. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Geba nurašyti pavienius spausdintus žodžius ir trumpus tekstus. Geba apibendrinti filmo ar spektaklio siužetą ir įvykių seką.6. apribojimus). klausant. c) sąveikaujant. ar mokiniai mokomi kurti tekstus – o jei mokomi. nuspręsti: • su kokių tipų tekstais mokiniui reikės dorotis.3 skyreliuose rašoma tik apie tekstų tipus ir jų sklaidos priemones. 4. reikalui esant. c) sklaidos priemones. pergrupuodamas argumentus ir vertinimus bei sukurdamas rišlų tekstą. Geba nurašyti trumpus spausdintus ar aiškios rašysenos tekstus.2. sudėtingus tekstus. frazes ar trumpus sakinius iš trumpų tekstų. tai kaip. nuspręsti: • ar atsižvelgiama – jei atsižvelgiama. pritaikant arba rengiant mokiniams rašytinius ir sakytinius tekstus. juos komentuoti ir aptarti prieštaringus požiūrius bei pagrindines temas. Geba apibendrinti ilgus. recepcijos. kuriose yra nuomonių.

kaip besimokantis skaityti vaikas. reikalui esant. perduodamos ar saugomos kitose sklaidos priemonėse (laikmenose) ir vėliau paverčiamos kalbėjimo bangomis. nors jos pateikiamos viena po kitos kaip simbolių seka.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sakytiniame tekste „prieš tai“ ir „po to“ suprantami tiesiogine prasme. iš kurių susideda tam tikro tipo ir žanro tekstas. tačiau šiuolaikinėmis technologijomis garso bangos gali būti įrašomos. Bet kokia produkcija. kad galėtų valdyti skaitymo procesą ir išdėstyti tekstą taip. rašytiniai artefaktai – ar iškalti akmenyje. neįmanoma pasakyti. recepcijos metu skaitytojas gali skaityti tekstą bet kokia kryptimi. frazes. „debatai“ ar „diskusija“ gali reikšti komunikacinę dalyvių sąveiką ir lygiai taip pat jų vieno kitam skirtų pasakymų seką.6. kurios paprastai yra trumpalaikės ir neatkuriamos. tvarkingai sakinys po sakinio – taip.3 skyrelį). kad suprastų bendrą teksto prasmę. mokymo ir vertinimo metmenys 4. taip pat autorius arba redaktorius gali pasitelkti paratekstines priemones (žr. jie sudaro sąlygas vykti komunikacijai nepaisant atstumo tarp adresanto ir adresato bei laiko skirtumo – ypatybių. daug kartų – tuos žodžius. nebūtinai yra taip. recepcija. kuris paprastai (išskyrus tV „bėgančias eilutes“) yra nekintamas erdvinis artefaktas. sąveika ir tarpininkavimas vyksta tam tikru laiku. kad 132 . nuo kurių visuomenė yra labai priklausoma. maža to. kuris nuo pasakymo ar parašymo akimirkos tampa artefaktu. kai tik tekstas atlieka savo komunikacinę funkciją. spausdinti ar laikomi elektroninėse laikmenose – yra konkretūs dalykai. galimas daiktas.4. subrendęs skaitytojas pirmiausia peržvelgia tekstą ieškodamas svarbią informaciją perteikiančių detalių tam. iš tikrųjų nedaug kalbėtojų geba tiksliai atkurti savo ką tik pasakytą tekstą. Įgudęs.5. tiek ir perteikiant sklaidos priemonėmis. Žodis „vertimas“ gali reikšti ir patį procesą. kurie yra svarbūs jo tikslams ar poreikiams. ir kita. paskui tekstas veikia jau kaip recepcinės veiklos įvestis. ir išverstą tekstą. tiesioginės sakytinės sąveikos metu tekstas perduodamas garso bangomis. rašytiniame tekste. panašiai žodžiai „pokalbis“.4. taigi tuo pačiu žodžiu galima apibūdinti ir viena. paskui atidžiau skaito dar kartą – ar. spontaniško diskurso ir pokalbio įrašai turint laiko gali būti iššifruojami ir analizuojami kaip tekstai. sakinius ar pastraipas. kuriamą rašytinį tekstą galima redaguoti. Tekstai ir veiklos rūšys kalbos produkavimo rezultatas yra tekstas. rašyti ranka. tokiu būdu laiko skirtumas ar atstumas tarp teksto kūrėjo ir jo adresato nebėra kliūtis. tačiau yra glaudus ryšys tarp kalbinės veiklos rūšių apibūdinimo kategorijų ir tekstų kaip tos veiklos rezultatų. 4. kokia tvarka buvo kuriamos teksto dalys. įterpti ar ištrinti fragmentus. perteikiamu tam tikromis sklaidos priemonėmis ir nepriklausomu nuo jo kūrėjo. jis tuoj pat ištrinamas iš atminties – jei apskritai ten būna kaip esatis. tikrasis kalbėjimo laikas yra akivaizdus tiek kalbant bei klausant.

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys skaitytojas. perskaitytų būtent jų siūlomu būdu. bet vis dėlto svarbiausi dalykai būtų perteikti įvairiomis sąlygomis. būdingomis kalbėjimo supratimui. tekstas yra bet kokio kalbinės komunikacijos veiksmo centras. ir iš jų nereikalaujama greito atsako. 1. pašnekovo ar pašnekovų.2. Klausymas (kalbėtojas)  Kalbėtojas (kalbėtojas)   garso bangos  KALBOS VARTOTOJAS 133 . ir iš jo nereikalaujama greito atsakymo. nesvarbu. kurį. ar per atstumą. kalbos vartotojas / mokinys kuria sakytinį ar rašytinį tekstą.1. procesas ir jo rezultatas yra neatskiriamai susiję. Kalbėjimas  (klausytojas) KALBOS VARTOTOJAS  garso bangos  klausytojas  (klausytojas) 1. 2. gauna vienas ar daugiau klausytojų ar skaitytojų.1. dažnai per atstumą. veiklos rūšių ir tekstų. panašiai iš anksto kruopščiai planuojamas gali būti ir sakytinis tekstas. 1. Recepcija. kad atrodytų esąs spontaniškas. ar jie bendrauja tiesiogiai (akis į akį). Rašymas  (skaitytojas) KALBOS VARTOTOJAS  rašytinis tekstas  skaitytojas  (skaitytojas) 2. toliau pateikiamose diagramose parodomas ryšys tarp kalbos vartotojo ar mokinio („Metmenys“ yra skiriami būtent jiems). išorinis objektyvus ryšys tarp adresanto ir adresato. dažnai per atstumą. kuriam tas tekstas skiriamas. Produkcija. kalbos vartotojas / mokinys gauna tekstą iš vieno ar daugiau kalbėtojų ar rašančiųjų.

Tarpininkavimas susideda iš dviejų veiklos rūšių.1. pokalbio tekstas susideda iš kiekvieno dalyvio paeiliui produkuojamų ir klausomų pasakymų.2. KALBOS VARTOTOJAS  diskursas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  1 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  2 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  3 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  4 tekstas  pašnekovas ir t. kurį per atstumą gaus trečiasis asmuo kaip klausytojas ar skaitytojas.2. Skaitymas (rašantysis)  Rašantysis  rašytinis tekstas  KALBOS VARTOTOJAS (rašantysis)  3. Vertimas žodžiu. 4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. t. kalbos vartotojas / mokinys įsitraukia į tiesioginį pokalbį su pašnekovu. Sąveika. Rašantysis (kx) tekstas (kx)  kalbos vartotojas  tekstas (ky)  skaitytojas 4. 4. 134 . pašnekovas (kx)  tekstas (kx1)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky1)  pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx2)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky2) pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx3)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky3) pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx4)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky4) pašnekovas (ky) ir t. Vertimas raštu. mokymo ir vertinimo metmenys 2. nemokančių vienos bendros kalbos ar kodo (ženklų sistemos). Vartotojas / mokinys veikia kaip tarpininkas tiesioginės (akis į akį) sąveikos metu tarp dviejų pašnekovų. jis išklauso tekstą viena kalba (kx) ir kuria atitinkamą tekstą kita kalba (ky). t. kalbos vartotojas / mokinys iš šalia nesančio kalbėtojo ar rašančiojo gauna tekstą viena kalba ar ženklų sistema (kalba x) ir kita kalba ar ženklų sistema (kalba y) produkuoja paralelinį tekstą.

tiek tiksline kalba (k2). fonetinė transkripcija). mokinys sukuria kaip k1 atsaką į k1 akstiną (kaip dažnai būna ugdant sociokultūrinę kompetenciją). egzamino užduoties formuluotė). rašytiniai nurodymai (pavyzdžiui. taigi net atmetus tuos tekstus. yra dar daug kitokios veiklos rūšių. reikiamas tekstas-atsakas gali būti bet koks – nuo vieno žodžio iki trijų valandų samprotaujamojo rašinio. tokios veiklos rūšys ypač dažnos mokant / mokantis kalbų ir jas testuojant. veikiama kasdienėse bendravimo situacijose. gali būti išskirtos kokios 24 veiklos rūšys. kadangi panašiai – kai einama nuo teksto prie teksto (1 tekstas2 tekstas). tiek mokomąja (k1). 6 lentelė. diskursyvus tekstas. diktavimas. bet taip pat ir leidžia pamatyti spragas ir siūlo naujų galimybių. tačiau gali turėti ir kitą (kitaip tariant. mokydamasis dabartinių kalbų. abu tekstai – tiek įvestis. ir pan. tiek rezultatas – gali būti rašytiniai ar sakytiniai. tam tikrais atvejais šios veiklos rūšys gali būti naudojamos tikrinant techninius įgūdžius. kad nėra natūralios ir gali turėti nepageidaujamą atgalinį poveikį. tiek rezultatas yra kuriami tiksline kalba. kuriuos. skaitymas balsu. Veiklos rūšys „nuo teksto prie teksto“ Įvestis Būdas žodžiu žodžiu žodžiu žodžiu raštu raštu raštu raštu Kalba k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 Būdas žodžiu raštu žodžiu raštu žodžiu raštu žodžiu raštu Kalba k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 Rezultatas Prasmės išlaikymas taip taip ne ne taip taip ne ne Veiklos rūšis (pavyzdžiai) kartojimas diktavimas klausimas žodžiu / atsakymas rašytiniai atsakymai į klausimus žodžiu k2 skaitymas balsu nurašymas. kai kalbos vartotojas / mokinys prašomas sukurti tekstą kaip atsaką į tekstą-akstiną. autentiškas ar sukurtas. arba visų šių tekstų derinys. gali „išsaugoti“ prasmę arba ne). kai tiek įvestis. tekstas-akstinas gali būti klausimas žodžiu. kai perteikiama ta pati prasmė (kartojimas. abu šie tekstai gali perteikti tą pačią prasmę. kai atliktis labai priklauso nuo gebėjimo naudotis kalbinėmis kompetencijomis trumpinant teksto informaciją. toliau pateikiami atvejai (6 lentelė). transkripcija atsakas žodžiu į rašytinę formuluotę k2 rašytinis atsakas į rašytinę formuluotę k2 135 .Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Be aprašytųjų sąveikos ir tarpininkavimo veiklos. nes tai ne tik įgalina valdyti kalbinę patirtį. mechaniškos veiklos rūšys. yra nepopuliarios mokant kalbų komunikaciniu metodu dėl to. Bet kokiu atveju yra naudinga sistemingai išnagrinėti visus galimus kategorijų derinius.

.

Bendrosios kompetencijos 5. Deklaratyviosios žinios (savoir) 5. ir tuose.1. Vienas iš mokslinių pastangų tikslų yra nustatyti visatos struktūrą bei jos veikimo principus ir sukurti standartizuotą terminiją jiems apibūdinti ir apie juos kalbėti. kuriose atsiduria. Visos žmogiškosios kompetencijos vienaip ar kitaip prisideda prie kalbos vartotojo gebėjimo bendrauti ir gali būti suprantamos kaip komunikacinės kompetencijos aspektai. iš tiesų tas modelis ir kalba kinta veikdami vienas kitą. o jiems dalyvaujant įvairiuose komunikaciniuose įvykiuose (žinoma. modeliu.1.1. tęsiasi paauglystėje ir iš tiesų – visą gyvenimą.1. kad mokinys galėtų vartoti kalbą tuojau pat ir ilgą laiką. bet tolesnė jo raida. aiškiu pasaulio ir to. 5. kasdienė kalba rutuliojasi natūraliau. kalbos vartotojai ir mokiniai naudojasi jau anksčiau įgytomis kompetencijomis. tiksliu. kas jame vyksta. žmogui įgyjant vis naujos patirties ir mokantis. Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos kad atliktų veiklą ir užduotis. Pasaulio pažinimas subrendę žmonės turi susiformavę ir naudojasi gerai išplėtotu. kiek sutampa kalbėtojų turimi pasaulio modeliai ir jų išmokta kalba. kurie specialiai sukurti kalbai mokytis). reikalingas komunikacinėse situacijose. komunikacija priklauso nuo to.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5. klausimas Kas tai? gali būti ištartas norint sužinoti pirmą kartą matomo daikto ar reiškinio pavadinimą arba naujo žodžio reikšmę. nors tai yra šiek tiek 137 . kompetencijos savo ruožtu toliau lavinamos. pagrindinės šio modelio ypatybės visiškai susiformuoja ankstyvojoje vaikystėje. tačiau vis dėlto būtų naudinga atskirti mažiau su kalba susijusias kompetencijas nuo vadinamųjų lingvistinių kompetencijų. tad skirtingose kalbose santykis tarp formos ir reikšmės kategorijų įvairuoja.1.1. glaudžiai susijusiu su jų gimtosios kalbos žodynu bei gramatika.

asmenis. esant reikalui. tačiau. konkrečios europos visuomenės ir kultūros skiriamieji bruožai gali būti susiję su įvairiais aspektais. kurioje vartojama tikslinė kalba. jų savybes bei santykius (laiko ir erdvės. asociatyviuosius. sportas. kad skirtingai nuo kitų žinių aspektų. analitinius. demografinės. išsilavinimą. • laisvalaikis (pomėgiai. pavyzdžiui. taip yra ne visada (žr.).1. valgymo laikas. kad mokiniai jau turi įgiję pakankamai žinių apie pasaulį. 138 . pasaulio pažinimas (nesvarbu. mokiniui reikės. kokio iš jo bus reika• laujama.1 skyrelį). stalo etiketas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pateiktus 1990 m. • • nedarbo dienos. ar iš informacijos šaltinių) apima: • įvairių sričių vietas. ekonominės.2. kaip parodyta 5 lentelėje (žr. • būties kategorijas (konkretu / abstraktu. skaitymo įpročiai.1. institucijas ir organizacijas. sociokultūrinės žinios gali būti neįtrauktos į ankstesnę mokinio kompetenciją ar pasirodyti esą gerokai iškraipytos stereotipų. 1. • darbo laikas ir tvarka. ar įgyjamas per patirtį. priežasties / padarinio ir kt. ypač todėl. 4. anglų kalbos „slenksčio“ (Threshold Level) 6 skyriuje.1. tačiau mokiniui gana svarbu šiam pažinimui skirti ypatingą dėmesį. mokant antrosios arba užsienio kalbos dažnai manoma. nuspręsti: kokio pasaulio pažinimo iš mokinio bus tikimasi. politinės šalies ypatybės. procesus ir veiksmus. įvykius. konkrečios kalbos besimokančiam žmogui itin svarbios yra faktinės žinios apie šalį ar šalis. mokymo ir vertinimo metmenys ribojama tikrovės. socialinėje srityje šie skirtumai didesni nei kalbant apie fizinę tikrovę. • kokių naujų žinių apie pasaulį.1. 5. kokių jis bus parengtas įgyti mokydamasis kalbos. gyva / negyva ir kt.2 skyrelį). 2. aplinkos. žinoma. objektus. loginius. ypač apie šalį. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Sociokultūrinės žinios iš esmės tam tikros kalbinės bendruomenės socialinių ypatybių ir kultūros pažinimas yra vienas pasaulio pažinimo aspektų. nors ir čia gamtos reiškiniai įvairiose kalbose yra skirstomi pagal jų svarbą bendruomenės gyvenimui. Kasdienis gyvenimas maistas ir gėrimai. žiniasklaida).). kuriose kalba vartojama: svarbiausios geografinės.

4. institucijomis. kvalifikuotos bei nekvalifikuotos darbo jėgos). 6. santykius tarp politinių bei religinių grupių. susijusios su svetingumu ir tai. • profesinėmis grupėmis (akademinėmis. vaizduojamuoju menu. istorija. skirtingų rasių ir bendruomenių santykius. administracijos. visuomenės ir policijos. • religija. Visuomenės normos (pavyzdžiui. literatūra. • • • • • • • • • • • turtu (užsidirbtu ir paveldėtu). intymumas). santykius darbe. atsižvelgiant į: • klasinę visuomenės sudėtį ir santykius tarp skirtingų jos sluoksnių. politika. Žmonių tarpusavio santykiai (taip pat ir galios bei solidarumo). mažumomis (etninėmis. valstybėmis. kaip jis priimamas). kartų santykius. Žmonių neverbalinį elgesį reguliuojančių taisyklių žinojimas sudaro sociokultūrinės kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos dalį. Gyvenimo sąlygos • • • gyvenimo standartai (regioniniai. kaip antai: 139 .5 skyrelį). tautomis. saugumu. tradicijomis ir socialiniais pokyčiais. Vertybės. • • • • • • • vyrų ir moterų tarpusavio santykius (lytis. šalies regionų kultūromis. užsienio šalimis. tautine tapatybe. įsitikinimai. Kūno kalba (žr. etniniai skirtumai). • humoru. pareigūnų ir kt. socialinės gerovės sistema ir kt. 3. 4. religinėmis). apsirūpinimo būstu sąlygos. šeimos sudėtį ir šeiminius santykius. 5. menu (muzika. susiję su šiais veiksniais: • socialine klase.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 2. aptarnavimo srities. populiariąja muzika ir dainomis). teatru. ypač iškiliomis jos asmenybėmis bei įvykiais. nuostatos. klasiniai.4. santykius.

tarpkultūrinis sąmoningumas apima ir žinojimą. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Įprastas elgesys tokiose srityse kaip: • • • • religinės šventės ir apeigos. apranga. Tarpkultūrinis sąmoningumas tarpkultūrinį sąmoningumą sudaro žinios. sąmoningumas ir santykio (panašumų bei skiriamųjų ypatybių) tarp savo ir tikslinės bendruomenės „pasaulio“ suvokimas.3. vedybos. kokios naujos patirties ir žinių apie socialinį gyvenimą savo ir tikslinėje bendruomenėje mokiniui reikės įgyti. svečiavimosi trukmė. kad atitiktų komunikacinius antrosios kalbos (K2) reikalavimus. esant reikalui. auditorijos ir žiūrovų elgesys viešuosiuose renginiuose bei ceremonijose ir kt. • atsisveikinimas ir išėjimas. šokiai. kad išsiugdytų tinkamą tarpkultūrinę kompetenciją. mokymo ir vertinimo metmenys • • • • • • punktualumas. jis taip pat praturtinamas kitų kultūrų – ne vien tų. Žinoma. ką mokiniui reikės žinoti ir suvokti apie gimtosios ir tikslinės kultūros santykį.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tabu. mirtis. – tai dažnai pasireiškia tautiniais stereotipais. kurias perteikia k1 ir k2. kaip abi bendruomenės vertina viena kitą. • 140 . tai leidžia abi kultūras suvokti kontekste. 5. – išmanymo. iškilmės. elgesio ir pokalbių taisyklės.1. gaivieji gėrimai ir alkoholis. įsidėmėtina. valgiai. kad tarpkultūrinis sąmoningumas apima ir žinias apie regioninę ir socialinę abiejų „pasaulių“ įvairovę. Be objektyvių žinių. gimimas. reikalaujama. nuspręsti: kokios išankstinės sociokultūrinės patirties ir žinių iš mokinio bus tiki• • masi. šventės. dovanos. diskotekos.1. 7.

alpinizmas. kaip priimta.1.1.1.).2 skyrelyje išvardytas normas ir elgtis.2.).). lipdyti. kokių iš jo bus rei• kalaujama turėti. reikalingus: – menams (tapyti.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5. atletika. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. o ypač – užsieniečių. • kultūrinis jautrumas ir gebėjimas atpažinti bei taikyti įvairias strategijas bendraujant su kitų kultūrų žmonėmis. Praktiniai gebėjimai ir patirtis • Socialiniai įgūdžiai. – – sportui (komandiniai žaidimai.2. • Gyvenimo įgūdžiai. kiek to tikimasi ir laukiama iš pašaliečių. Tarpkultūriniai gebėjimai ir praktinė patirtis juos sudaro: • gebėjimas įžvelgti sąsajas tarp gimtosios ir tikslinės kultūrų. – rankdarbiams (megzti. pinti.2. Gebėjimas atlikti specializuotus veiksmus (protinius ir fizinius).1.). esant reikalui. • įveikti santykių stereotipus. Gebėjimai ir praktinė patirtis (savoir-faire) 5. valgyti ir kt. prižiūrėti ir taisyti namų apyvokos reikmenis bei įrenginius. sodininkystė ir kt. pavyzdžiui. austi. 141 . 5. muzikuoti ir kt. reikalingus dirbant sau ar kaip samdomam darbuotojui. drožinėti ir kt. būdingus leidžiant laisvalaikį. vaikščioti. • gebėjimas tarpininkauti tarp gimtosios ir svetimosios kultūrų. pomėgiams (fotografija. rengtis. plaukimas ir kt. bėgiojimas. Gebėjimas tinkamai atlikti įprastus kasdienius veiksmus (maudytis. nuspręsti: kokių praktinių įgūdžių ir patirties mokiniui reikės. gaminti maistą. Gebėjimas veikti pagal 5. Gebėjimas tinkamai atlikti veiksmus. • Laisvalaikio įgūdžiai.1. siuvinėti. veiksmingai dorotis su tarpkultūriniais nesusipratimais bei konfliktinėmis situacijomis.2.1. kad jis galėtų veiksmingai bendrauti jam reikiamose srityse. • Profesiniai įgūdžiai.).

mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 142 . Nuostatos. kokių jų iš jo bus reikalaujama atlikti. žmogiškasis poreikis bendrauti. idėjomis. tai yra kiek kalbos vartotojas / mokinys: yra atviras naujai patirčiai. Egzistencinė kompetencija (savoir-être) komunikacinei kalbos vartotojų / mokinių veiklai daro įtaką ne tik jų žinios. kokios sąlygos bus sudarytos mokiniui įgyti tikslinės kultūros patirties. Asmenybės veiksniai. nuspręsti: • • • • kokių kultūrinio tarpininkavimo funkcijų ir vaidmenų mokiniui reikės. kognityviniais stiliais bei asmenybės tipais – visa tai formuoja mokinio tapatybę. motyvacija. vi• suomenėmis ir kultūromis. kokių galimybių mokinys turės tarpininkauti tarp kultūrų. susiję su kiekvienos asmenybės individualumu. pavyzdžiui. yra pasirengęs suvokti. 4.3. pavyzdžiui. • yra pasirengęs ir geba atsiriboti nuo tradicinių nuostatų kultūrinių skirtumų atžvilgiu. o asmenybė apibūdinama nuostatomis. kokias iš jo bus reikalaujama atskirti. 5. 3. komunikacinė paskata. filosofiniai. pavyzdžiui: • kalbumas / tylumas. Kognityviniai stiliai. pavyzdžiui: • konvergenciniai / divergenciniai. • holistiniai / analitiniai / sintetiniai. 1. bet ir veiksniai. esant reikalui. įsitikinimais.Bendrieji europos kalbų mokymosi. etinės ir moralinės. instrumentinė / integracinė. vertybėmis. Motyvacija: • • • vidinė / išorinė. Vertybės. 5.1. domisi kitais žmonėmis. Įsitikinimai. ideologiniai. 2. kokias jis bus parengtas atskirti. supratimas bei įgūdžiai. kokius jis bus parengtas atlikti. kokias savo ir tikslinės šalies ypatybes mokiniui reikės atskirti. 6. religiniai. tautomis. • ryžtingumas / drovumas. kad jo kultūrinis požiūris ir vertybių sistema santy• kiški.

kaip antai: • kiek asmenybės ugdymas gali būti aiškiai nurodomas ugdymo siekinys. darbštumas / tingumas. daugelio laikomas savaime svarbiu edukaciniu tikslu. intravertiškumas / ekstravertiškumas. savigarba / jos stoka. protiniai gebėjimai. iniciatyvumas / reaktyvumas. bet ir jo gebėjimą mokytis. pasitikėjimas savimi / jo stoka. intrapunityvinė / ekstrapunityvinė / impunityvinė asmenybė (kaltė). spontaniškumas / savikontrolė. • kaip galima suderinti asmenybių įvairovę ir edukacinių sistemų primetamus ar joms pačioms taikomus suvaržymus. gebėjimas prisiminti.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos • • • • • • • • • • • • • • • • • optimizmas / pesimizmas. tikslų turėjimas / neturėjimas. plačios / siauros pažiūros. stingumas / lankstumas. apimantis ir nuostatas. • kaip kultūrinis santykiškumas turėtų būti derinamas su etniniu ir moraliniu vientisumu. • kokie asmenybės bruožai a) padeda ir b) kliudo mokytis bei įsisavinti svetimąją arba antrąją kalbą. drąsa / baimė. ir sąmoningumą. • kaip galima mokiniams padėti pasinaudoti savo stiprybėmis ir įveikti silpnybes. keliami svarbūs etiniai ir pedagoginiai klausimai. varžymasis. savikliova / jos stoka. nuostatos ir asmenybės veiksniai smarkiai veikia ne tik kalbos vartotojo / mokinio vaidmenis komunikaciniuose aktuose. 143 . skrupulingumas / nerūpestingumas. savimonė / jos stoka. „tarpkultūrinės asmenybės“ ugdymas.

mokant bei vertinant. parodyti. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. joje dalyvauti. Bendrasis fonetinis suvokimas ir įgūdžiai daug mokinių. Šitaip naujoji kalba gali būti lengviau išmokstama ir vartojama. užuot priešinantis jai kaip keliančiai grėsmę mokinio įprastai lingvistinei sistemai.1. 5. Gebėjimas mokytis susideda iš kalbos bei komunikacijos suvokimo. įžvelgti pasirinkimo galimybes ir jomis pasinaudoti. • 5. kokių iš jo bus reikalaujama išsiugdyti.1.1.4. kur reikia. • gebėjimas suvokti ir sieti nežinomų garsų sekas. parodyti. pastebės. y. Gebėjimai mokytis kalbos auga didėjant mokymosi patirčiai. nuspręsti: • kokių asmenybės bruožų mokiniui reikės. kad jų gebėjimą išmokti tarti naujų kalbų garsus lengvina: • gebėjimas skirti ir tarti nežinomus garsus bei prozodinius elementus.4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ar nuostatose atsižvelgiama į mokinio savybes mokantis.2. esant reikalui. Gebėjimas mokytis (savoir-apprendre) pačia plačiausia prasme gebėjimas mokytis yra gebėjimas stebėti naują veiklą. leidžia naują patirtį įtraukti į esamą sistemingą struktūrą.1. parengtas išsiugdyti. jei išvis reikės.4. naujas žinias integruoti į jau esamas žinių sistemas. • klausytojo gebėjimas ištisinį garsų srautą skaidyti į prasmingą fonologinių elementų seką (t. dalyti į atskiras reikšmines dalis). ypač suaugusiųjų. Šie gebėjimai leidžia mokiniui veiksmingiau ir savarankiškiau įveikti mokantis kalbos kylančius sunkumus. išsiugdyti. bendrųjų fonetinių. ir kaip tai daroma. Kalbos ir komunikacijos suvokimas jautrumas kalbai ir jos vartojimui. • garsų suvokimo ir jų tarimo procesų išmanymas. pastarąsias keičiant. parodyti. kokių jis bus skatinamas. apimantis kalbos sistemos ir jos vartojimo principų žinojimą ir supratimą. gebėjimas šiuos procesus kontroliuoti mokantis naujos kalbos. taip ją turtinant. 5. kuri dažnai jo laikoma normalia ir „natūralia“. mokymosi ir euristinių įgūdžių. 144 .

) tam tikroje mokymosi situacijoje.4. kokių jį bus tikimasi turint. naują elgseną ir pan.1. kaip mokinio. jei iš viso imamasi. • kokių gebėjimų skirti iš klausos ir artikuliuoti mokiniui reikės. 5. reikalui esant. pavyzdžiui: – išlaikyti dėmesį teikiamai informacijai. – suvokti galutinį užduočių tikslą. Euristiniai gebėjimai euristiniai gebėjimai apima: • gebėjimą priimti naują patirtį (naują kalbą. ir sociokultūros) tiesiogiai stebint ir dalyvaujant komunikacijos įvykiuose. analitinius ir euristinius gebėjimus.1.) ir išsiugdyti naujų kompetencijų (pavyzdžiui. • veiksmingai mokytis (ir kalbos. silpnybes ir stiprybes. stebint ir bandant suvokti svarbą to. • naudotis savarankiškam mokymuisi skirta medžiaga.4. – veiksmingai bendradarbiauti dirbant poromis ir grupėje. mokinio kalbos ir komuni• kacijos supratimui ugdyti. įsimenant ir pan. kokių jis bus parengtas turėti. perteikti naują informaciją. nuspręsti: kokių veiksmų imamasi. lavinant percepcinius. • pasirinkti savas strategijas bei veikimo būdus šiems tikslams siekti pagal savo asmenines savybes ir išgales. – aktyviai ir dažnai vartoti išmoktą kalbą. kokių iš jo bus reikalaujama turėti. 5. kas stebima. darant išvadas. • nusistatyti poreikius ir išsikelti tikslus. • pasirinkti ir pagal savo poreikius naudotis mokomąja medžiaga. 145 .Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Šie bendrieji fonetiniai įgūdžiai skiriasi nuo gebėjimo tarti konkrečios kalbos garsus.3. • mokinio gebėjimą (ypač naudojantis tikslinės kalbos informaciniais šaltiniais) rasti. analizuojant. • suvokti savo. esant reikalui. suprasti ir.4. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. naujus žmones. Mokymosi būdai jie apima šiuos gebėjimus: • veiksmingai išnaudoti mokymo situacijas.

kad bet kokia kalba nuolat kinta. tačiau šį „tradicinį“ modelį daugiau kaip prieš šimtą metų atmetė patys žymiausi kalbininkai.1. kalbos vartotojai / mokiniai pasitelkia anksčiau aprašytas bendrąsias kompetencijas ir labiau su kalba susijusią komunikacinę kompetenciją. rengiamas taikyti • ir lavinti. Lingvistinė kompetencija niekada nebuvo sukurta jokio baigtinio. todėl įvairiasluoksnės išsivysčiusios visuomenės kalbos joks jos vartotojas tobulai nemoka.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sukurtas tam tikros grupės kalboms. reikalui esant. išsamaus kokios nors kalbos kaip reikšmėms perteikti skirtos formų sistemos aprašo. Vis dėlto nė vienas iš alternatyvių 146 . • kaip rūpinamasi. tvirtinę. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kalbos sistema yra nepaprastai sudėtinga. nors to niekada nepavyko padaryti visiškai išsamiai. hipertekstuose ir kt). dauguma tautinių valstybių yra bandžiusios nusistatyti bendrinės kalbos standartą. tai neįmanoma ir dėl to. kad atitiktų kylančius komunikacinius poreikius. anot autoritetų. kokios jos iš tikrųjų vartojamos. kalbai mokyti vis dar naudojamas toks pat lingvistinio aprašo modelis. • kokius euristinius gebėjimus jis yra skatinamas. ieškant informacijos duomenų bazėse.2. • sociolingvistinės kompetencijos. kad mokinys taptų vis savarankiškesnis mokydamasis ir vartodamas kalbą. kokios. jos turėtų būti. nuspręsti: kokius mokymosi gebėjimus mokinys yra skatinamas. yra netinkamas visai kitokios struktūros kalbų sistemoms aprašyti. 5. siauriau suprantama komunikacinė kompetencija susideda iš: • lingvistinės kompetencijos. ir kad tradicinis modelis. kad kalbos turi būti aprašomos tokios. • pragmatinės kompetencijos. o ne tokios. rengiamas taikyti ir lavinti. Komunikacinės kalbinės kompetencijos kad realizuotų savo komunikacines intencijas.2. pagal kurį buvo aprašomos seniai mirusios klasikinės kalbos. mokymo ir vertinimo metmenys • gebėjimą naudotis naujosiomis technologijomis (pavyzdžiui. 5.

iš kurių gali būti sudaromi prasmingi pranešimai. tokio požiūrio laikomasi 4. visoms kalboms tinkamą aprašymo modelį. tradicija ar praktika remiamasi.1.6.2 skyrelyje. 147 . mokymą ir vertinimą.2. mokinio gebėjimų naudotis kalbiniais ištekliais raida gali būti skirstoma lygiais ir pateikiama skalėmis. „metmenyse“ skiriama: 5.1. tuomet jie turėtų nurodyti. iš tiesų buvo paneigta pati galimybė sukurti vieną universalų. specialistai.2. gramatinė kompetencija. kokia teorija.5. 5. ortografinė kompetencija. vartodami tokią terminologiją.3.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos modelių nebuvo visuotinai priimtas. dabartiniai lingvistinių universalijų tyrinėjimai dar nedavė tokių rezultatų. jame stengiamasi nustatyti ir suklasifikuoti pagrindines sudėtines lingvistinės kompetencijos dalis.1.1. toliau pateikiama schema tesiekiama kaip klasifikavimo priemones pasiūlyti keletą kategorijų ir parametrų. fonologinė kompetencija. kurie norėtų naudotis kitokia sistema.1. dauguma deskriptyvistų šiuo metu tenkinasi kalbos praktikos. ir šiuo atveju gali elgtis kaip tinkami. kuri nuo tradicinės skiriasi tik tuomet. 5.2. 5. leksinė kompetencija. 5. semantinė kompetencija. ortoepinė kompetencija.2. kurie gali būti naudingi kalbiniam turiniui aprašyti ir būtų pagrindas pamąstyti. kodifikavimu.1.4.2.2.2. siejančios formą ir reikšmę. kuriais būtų galima tiesiogiai naudotis norint palengvinti kalbos mokymąsi. kai susiduriama su tradicinių aprašymo modelių neapimamais reiškiniais. 5.1. apibrėžiamas kaip žinios ir gebėjimas naudotis formų ištekliais.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. skirtų ir išvengtų dviprasmybių ir t. išreikšti požiūrius ir pateikti argumentų per daug pastebimai neieškodamas žodžių. kurie vartojami ir išmokstami kaip leksinis vienetas. Leksiniai elementai yra tokie: a) pastovieji junginiai. kaip antai: - pasisveikinimai. kad kalba netrukdytų pasakyti to. norais ir reikmėmis. sudaryti iš kelių žodžių. Geba produkuoti trumpus kasdienius pasakymus. jog kalbėjimas yra ribojamas kalbinių išteklių. informacijos teiravimusi. kurios leidžia veikti kasdienėse nuspėjamose situacijose. kultūriniai renginiai. kyla nesusipratimų. kad apibūdintų nenuspėjamas situacijas. moka ribotą kiekį trumpų įsimintų frazių. darbas. kad formuluotų savo mintis tiksliai. save ir kitus žmones. – archaizmai. nepastebima. žodžių junginiais pakalbėti apie vietas. t. frazeologizmai: – semantiškai neaiškios. žinios ir gebėjimas vartoti žodyną.3 skyrelį). C2 C1 B2 B1 A2 A1 5. 5. y. kad beveik nepastebima. turi pakankamai kalbinės aprėpties. susijusius su asmenine informacija.3. kad galėtų su jomis išsiversti. kalbos moka tiek. pavyzdžiui: Skalsink. turi užtektinai kalbos žinių. tarp jų tiesioginiai komunikacinių intencijų pavyzdžiai (žr. 5. nors norimą perteikti informaciją reikia riboti dėl žodžių trūkumo. pavyzdžiui: Labas rytas! Kaip sekasi? – patarlės ir pan. „šaunus“). pakankamai tiksliai paaiškintų svarbiausius minties ar problemos aspektus ir reikštų mintis abstrakčiomis arba kultūros temomis. susijusius su asmenine informacija ir konkrečiais poreikiais.3 skyrelį). sustabarėjusios metaforos. moka tik pačius pagrindinius pasakymus. priklausomybę. kad patenkintų paprastus konkrečius poreikius. pakankamas žodynas leidžia šiek tiek dvejojant ir perfrazuojant išsakyti savo mintis tokiomis temomis kaip šeima. iš didelės kalbinės aprėpties geba pasirinkti tinkamas kalbinės raiškos priemones. tokie pasakymai būtų: • • sustabarėję pasakymai. įsimintomis frazėmis. kad galėtų aiškiai apibūdinti. kad kalba neleistų pasakyti to. pavyzdžiui: Ne iš kelmo spirtas (t.2. neįprastose situacijose komunikacija dažnai nutrūksta. kurios aprėpia nuspėjamas svarbiausias gyvenimo situacijas. tačiau žodyno ribotumas verčia kartotis arba kartais dėl to netgi sunku suformuluoti mintis. vartodamas sudėtingas gramatines konstrukcijas. Geba paprastais sakiniais. ką reikia. ką nori.1. Geba reikšti savo mintis aiškiai ir taip. 148 . įprastiniais kasdieniais veiksmais.2. pabrėžtų. jų veiksmus.2. kas norima pasakyti.1. turi pamatinių kalbos žinių. Leksinė kompetencija. Dieve! Amžinatilsį. kaip antai muzika ar kinas. mokymo ir vertinimo metmenys BENDROJI KALBINĖ APRĖPTIS Geba išsamiai ir patikimai naudotis labai didelės aprėpties kalbiniais ištekliais. kelionės.2. susideda iš leksinių ir gramatinių elementų. pomėgiai. (žr.

). anas. iš už kampo. kaip antai: – sustabarėję veiksmažodiniai pasakymai. „mezginio kilpa“ ir kt. pavyzdžiui. pavyzdžiui: Gal galėtumėte paduoti .). savo ir kt. mėnesiai. tavo. visas ir kt. – sudėtiniai prielinksniai. akis: „regėjimo organas“. koks ir kt. veiksmažodžiai. • kiekį žymintys žodžiai (truputis. • asmeniniai įvardžiai (aš. laikyti egzaminą. daryti pranešimą. išmokstamos ir vartojamos kaip neskaidomi vienetai. kurių vartosena dažnai ribojama konteksto ir stiliaus. • klausiamieji ir santykiniai įvardžiai (kuris. kurie formuluojant sakinius praplečiami žodžiais bei frazėmis.). sudarytos iš nuolat kartu vartojamų žodžių. būdvardžiai. toks ir kt. kt.). jis. 149 . pavyzdžiui. tas. Gramatiniai elementai yra uždarosios žodžių klasės. • dalelytės (juk. kas. • jungtukai (ir.). bet. pavyzdžiui. kelintas. eiti į svečius. prieveiksmiai). pavyzdžiui.).. pavyzdžiui: baltas kaip sniegas („labai švarus“) ir baltas kaip popierius („mirtinai išblyškęs“). tam tikras žodis gali turėti keletą skirtingų reikšmių (polisemija). ilgio matai. tu. pavyzdžiui. gerti vaistus. Žodyno platumas ir gebėjimas juo naudotis iliustruojami skalėmis. o. gi. iš.). lietuvių kalboje: • prielinksniai (į. iš po stalo. konkretūs žodžiai gali sudaryti: • atvirąsias žodžių klases (daiktavardžiai. gal ir kt. nors ir kt.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos – vaizdingi palyginimai. daug. • uždarąsias leksines grupes (pavyzdžiui. ji ir kt. • parodomieji įvardžiai (šis. ?.). svorio. kolokacijos. prie. – sustabarėjusios konstrukcijos. na.). su ir kt. Gramatiniais ar semantiniais tikslais gali būti skiriama ir kitokių leksinių grupių (žr.. • • kitos sustabarėjusios frazės. • savybiniai įvardžiai (mano. toliau). b) pavieniai žodžiai. savaitės dienos.

nuspręsti: • kurių leksinių elementų (fiksuotų pasakymų ir pavienių žodžių formų) mokiniui reikės. Žodyno užtenka. susijusių su tam tikromis konkrečiomis situacijomis. Gramatinė kompetencija Gramatinė kompetencija gali būti apibrėžiama kaip kalbos gramatinių išteklių išmanymas ir gebėjimas jais naudotis. Žodynas sudarytas iš pagrindinių pavienių žodžių bei frazių. bet didesnių leksikos klaidų nedaroma. bet reiškiant sudėtingesnes mintis ar susidūrus su nežinomomis temomis bei situacijomis vis dėlto pasitaiko didesnių klaidų. kuriuos jis bus parengtas atpažinti ir / arba vartoti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mintys formuluojamos įvairiai. pakalbėti apie dabarties įvykius. Gebama vartoti labai ribotą žodyną. kad mokinys galėtų reikšti mintis įvairiais savo srities klausimais ar bendrosiomis temomis. suprantamos konotacinės žodžių reikšmės. komunikacijos tai netrikdo. 5. pomėgių. kad būtų patenkinti pagrindiniai išgyvenimo poreikiai. mokymo ir vertinimo metmenys ŽODYNO APRĖPTIS Žodynas labai platus. norint išvengti dažno kartojimosi. Žodynas platus. Žodžiai iš esmės vartojami taisyklingai. beveik nepastebima. vartojami taip pat ir frazeologiniai bei šnekamosios kalbos posakiai. kad mokinys ieškotų tinkamos raiškos ar pasitelktų vengimo strategijas.1. pasitaiko riktų. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.2. Formaliai kalbos gramatika gali būti suprantama kaip rinkinys tam tikrų principų. susijusį su konkrečiais kasdieniais poreikiais. darbo. ku• riuos iš jo bus reikalaujama atpažinti ir / arba vartoti. Žodynas yra pakankamai platus. kelionių. jei susipainiojus pasirenkamas netinkamas žodis. Gerai vartojami frazeologizmai ir šnekamosios kalbos posakiai. Žodyno mokama užtektinai. kad šiek tiek perfrazuojant būtų galima perteikti savo mintis dauguma su asmeniniu gyvenimu susijusių temų: šeimos. ŽODYNO VARTOJIMAS Žodžiai nuosekliai vartojami taisyklingai ir tinkamai. bet dėl žodyno spragų vis dėlto gali būti sudvejojama ir perfrazuojama. Žodynas pakankamas. pasitaikančios spragos užpildomos perifrazėmis. Gramatinė kompetencija yra gebėjimas pagal tuos principus suprasti ir perteikti reikšmę produkuojant ir atpažįstant taisyklingai sudarytas frazes bei saki150 . pagal kuriuos elementai jungiami į prasmingas tam tikru pavadinimu apibrėžiamas ir konkrečioms kategorijoms priskiriamas šnekos atkarpas (sakinius). Gerai vartojamas pagrindinis žodynas. Žodyno pakanka paprasčiausiems bendravimo poreikiams patenkinti. reikalui esant. kaip tie elementai atrenkami ir kokia tvarka grupuojami. kad būtų galima perteikti ir gauti informaciją kasdienio gyvenimo situacijose žinomomis temomis.2.

2.1. pavyzdžiui: – skaičius. kuriuo modeliu ar teorija jie remiasi ir kaip tas pasirinkimas veikia jų praktiką. – – 151 . pavyzdžiui: – morfai. atvirosios žodžių klasės: daiktavardžiai. esamasis. veikiamoji / neveikiamoji rūšis. • klasės. pavyzdžiui: – nominalizacija. kai jie įsimenami ir atkuriami kaip fiksuotos formuluotės). – eigos / įvykio veikslas. – uždarosios žodžių klasės (gramatiniai elementai – žr. – afiksacija. būdvardžiai. sujungiamieji). prijungiamieji. – konkretus / abstraktus. 5. – sakiniai (vientisiniai. aiškinančių. kurie plačiai taikomi gramatikai aprašyti. – būtasis. aprašant gramatikos sistemą apibrėžiami šie dalykai: • elementai. skaičiuojamas / neskaičiuojamas. Čia apsiribojame nustatydami kai kurias kategorijas ir parametrus. būsimasis laikas. t. pavyzdžiui: – vediniai ir dūriniai. veiksmažodžiai. – žodžiai. – balsių kaita. veiksmažodiniai ir t. – tranzityvinis / intranzityvinis. • kategorijos. Šia prasme bet kokios kalbos gramatika yra nepaprastai sudėtinga ir jos negalima iki galo išsamiai aprašyti. pavyzdžiui: – asmenuotės. sudėtiniai sujungiamieji ir prijungiamieji).). • konstrukcijos. • procesai (aprašomieji). linksniuotės.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos nius (kaip priešprieša tam. prieveiksmiai. – supletyvizmas. – šakninės morfemos ir afiksai. „metmenų“ tikslas yra ne jas vertinti ar palaikyti vienos kurios taikymą. kaip iš žodžių sudaromi sakiniai. bet verčiau skatinti naudotojus nurodyti. – predikatiniai dėmenys (pagrindiniai.1 skyrelį). giminė. esama keleto skirtingų teorijų ir modelių. – žodžių junginiai (daiktavardiniai. linksnis.

• kokius gramatinius elementus. nurodyti: • kokia gramatikos teorija jie remiasi. -ykla). ko gera. -ininkas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ne-. iš esmės gramatika vartojama gerai. bet nuolat daroma esminių klaidų: pavyzdžiui. klaidų pasitaiko. pavyzdžiui: – – – valdymas. tokių klaidų. klaidos retos ir sunkiai pastebimos. -davo. • ryšiai. nesisteminių klaidų. yra parengta gramatinio taisyklingumo skalė. – kaitybos afiksai (pavyzdžiui. neįmanoma sukurti tokios gramatinių žinių ir gebėjimo jas taikyti plėtojimosi skalės. kurios sukeltų nesusipratimų. gali pasitaikyti riktų. kai dėmesys yra nukreiptas į kitus dalykus (pavyzdžiui. nederinama. procesus ir ryšius mokiniai yra rengiami valdyti. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. taisyklingai vartojamos paprastos gramatinės formos. -si-. yra planuojama. Žodžiai skaidomi į morfemas ir išskiriamos tokios jų klasės: • šaknys. kuri tiktų visoms kalboms. GRAMATINIS TAISYKLINGUMAS nuosekliai taisyklingai vartoja sudėtingas gramatines konstrukcijas net tuomet. kategorijas. formas. Gramatika vartojama gerai. kokius iš jų yra reikalaujama valdyti. Morfologija nagrinėja vidinę žodžių struktūrą. • afiksai (priešdėliai. -ą. klases. bet yra aišku. 152 . -damas). nors gimtosios kalbos įtaka pastebima. Gana taisyklingai vartojami dažnai pasitaikantys sakinių konstrukcijos ir su labiau nuspėjamomis situacijomis susiję pasakymai. intarpai): – žodžių darybos afiksai (pavyzdžiui. Žinomuose kontekstuose bendraujama pakankamai taisyklingai. vis dėlto paprastai aišku. ribotai vartojama nedaug paprastų išmoktų gramatinių formų ir sintaksinių konstrukcijų. mokymo ir vertinimo metmenys – transpozicija. Gramatika vartojama nuosekliai labai taisyklingai. priesagos. valentingumas. stebimos kitų reakcijos). bet jie reti ir suklydus dažnai pasitaisoma. ji turėtų būti siejama su šio skyriaus pradžioje pateikiama bendrosios kalbinės aprėpties skale. paprastai atskiriamos morfologija ir sintaksė. – transformacija. kas norima pasakyti. kamienai. painiojami laikai. menkų sakinio sandaros trūkumų. reikalui esant. kas norima pasakyti. Gramatika vartojama palyginti gerai. nedaroma. derinimas.

153 . laužti). vesti / vadas). pagal kuriuos žodžių formos siejamos viena su kita. kategorijų. kokius jis bus • parengtas valdyti. garvežys). tai dažnai pateikiama kaip taisyklių rinkinys. morfonologija tiria fonetiškai nulemtus morfemų pakitimus (pavyzdžiui. Gebėjimas kurti sakinius prasmei perteikti yra svarbiausias komunikacinės kompetencijos aspektas. • netaisyklingąsias formas (būti / bus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. klasės. • dūrinius (pavyzdžiui. Šiuo požiūriu sintaksei svarbu kategorijos.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Žodžių daryba Žodžiai skirstomi į: • paprastuosius (pavyzdžiui. Sintaksė nagrinėja žodžių jungimą į sakinius. dėsnius. suaugusio gimtakalbio sintaksė yra nepaprastai sudėtinga ir jo paties nėra sąmoningai suvokiama. šeši. elementai. lietuvių t / č: matė / mačiau. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. imti / ėmė. struktūros. reikalui esant. morfologija taip pat tyrinėja kitus žodžių formų kaitybos būdus. šuo / šuns). reikalui esant. procesai bei jų tarpusavio ryšiai. nuspręsti: kurių gramatinių elementų. šešetas. klasių. kąsti / kanda). įsilaužėlis). lyti / lijo. • nulines formas (eik. • vedinius (pavyzdžiui. konstrukcijų. t. medis / medžio). kuriuos jis bus parengtas. pavyzdžiui: • balsių kaitą (pilti / pylė. procesų ir • ryšių mokiniui reikės. Jonuk). y. kokių iš jo bus reikalaujama valdyti. stalas. pastalė. nuspręsti: kokių morfologinių elementų ir procesų mokiniui reikės. • supletyvizmą (esu / yra / buvo). yra / nėra. ž / š: vežti / veža / veš) ir morfologijos lemiamą fonetinę variaciją (pavyzdžiui. staltiesė. kuriuos iš mokinio bus reikalaujama valdyti. • priebalsių kaitą (austi / audė.

2 skyrelį).3. išskirti daugybę skirtingų komunikacinės kompetencijos komponentų. siūlo kitokią lingvistinės kompetencijos traktuotę 154 . formų ir procesų reikšmes (žr.2. vertimo ekvivalentiškumas. dalies ir visumos santykiai. kaip antai: • žodžių ryšiai su bendruoju kontekstu: – – – referencija.1. kokių • iš jo bus reikalaujama susikurti. yra esminiai komunikacijai ir „metmenyse“ aptariami daugybėje vietų (žr. komponentinė analizė. reikšmės klausimai. kaip antai loginė implikacija.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Threshold Level (1990) ir Vantage Level. kai yra bandoma. teorinės ar deskriptyvinės kalbotyros požiūriu kalba yra nepaprastai sudėtinga simbolių sistema. – – – – – hiponimija. mokymo ir vertinimo metmenys 5. • žodžių tarpusavio ryšiai: – sinonimija ir antonimija. parodyti. konotacija. implikatūra.1 skyrelį). kiek šios formalios analizės turėtų būti įtraukta į kalbos mokymąsi ir mokymą. kategorijų. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. žinoma. presupozicija. Semantinė kompetencija semantinė kompetencija susijusi su mokinio gebėjimu suvokti ir kurti reikšmes. Funkcinė. kolokacija. prieiga. parodyti. ypač 5. Pragmatinė semantika nagrinėja loginius ryšius. yra kitas klausimas.1. reikalui esant. nuspręsti: kokių semantinių ryšių mokinys yra rengiamas susikurti. taikyta europos tarybos leidiniuose Waystage (1990). kaip daroma čia. įprastų specialiųjų sąvokų žymekliai. tai.1. jei iš viso įtraukiama. arba sąvokinė. Leksinė semantika nagrinėja žodžio reikšmės klausimus. Gramatinė semantika nagrinėja gramatinių elementų.2. 5. lingvistinė kompetencija šiame leidinyje suprantama formaliai. žinios (daugiausia nesąmoningos) ir gebėjimas tvarkytis su formalia struktūra yra pagrįstai laikomos vienu iš tų komponentų.1.

fonemų seka. Vartotojo pasirinkimas priklauso nuo aprašo kūrimo tikslo.2. kaip tai daryta prancūzų kalbos Un niveau-seuil. Bet kuriuo atveju visiškai aišku. kad mokinys turi išmokti ir kalbos formų. – intonaciją. – asimiliaciją. kalbų pagrindas yra organizuotos formų ir reikšmių sistemos. antra vertus. pavyzdžiui. kuris remiasi reikšmės organizacija. balsingumas. „slenksčio“ prieigos sėkmė rodo.1.3 skyrelius). • sakinio fonetiką (prozodija): – sakinio kirtį ir ritmą. • fonetinę redukciją: – balsių redukciją. žodžio kirtis. o tas. Fonologinė kompetencija Fonologinė kompetencija įtraukia žinias bei gebėjimą suprasti ir produkuoti: • kalbos garsų vienetus (fonemas) ir jų konkrečias realizacijas (alofonus). pradedama nuo sistemiškos komunikacinių funkcijų ir bendrųjų sąvokų. 5.4. 155 . • fonetines ypatybes. – eliziją. užuot pradėjus nuo kalbinių formų ir jų reikšmių. 5.1–5. nosinumas. sprogimas). labializacija. o paskui pereinama prie leksinių ir gramatinių formų – jų pavyzdžių. – stipriąsias ir silpnąsias formas. ir reikšmių. žodžio intonacija). galima rinktis „komunikacinę gramatiką“. klasifikacijos. • fonetinę žodžių sudėtį (skiemenų sandara. raiškos formų organizacija paremtas aprašymas suskaldo reikšmę. pavyzdžiui.2. tai yra du vienas kitą papildantys „dvipusio supratimo“ būdai. pagal kurias fonemos skirstomos (jų skiriamieji požymiai. o ne labiau tradiciškai remtis vien formaliu požiūriu.2. suskaldo formas. padalytų į abstrakčiąsias ir konkrečiąsias. kad daugumai praktikų naudingiau atrodo eiti nuo reikšmės prie formos.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos (žr.

• skyrybos ženklus ir jų vartojimo taisykles.2. kurie yra įpratę bendrauti su pašnekovo kalbinės grupės žmonėmis. kurių mokama dar nedaug. reikalui esant. €). • plačiai vartojamus logografinius ženklus (pavyzdžiui. kaip reikia tarti vieną ar kitą žodį. tartis gerai suprantama. šiek tiek pasistengę gali suprasti gimtakalbiai. kad geriau atskleistų reikšmės atspalvius.5. net jei kartais akivaizdus kitos kalbos akcentas ir tariant retkarčiais klystama. ar fonetinis taisyklingumas ir laisvumas yra pradinio mokymo etapo tikslas. ar to išmokstama tikslingai mokant ilgesnį laiką. apskritai tartis yra pakankamai gera. @. kas norima pasakyti. nors kai kurioms kitoms būdingas ideografinis (logografinis) (pavyzdžiui. Visų europos kalbų rašybos sistemos remiasi abėcėliniu principu. taip pat ir įprastų trumpinių. • gebėti pasinaudoti žodynu ir išmanyti taisykles. 5. kad būtų aišku. su kuriais jau buvo susidurta tekste.6. skirtingus šriftus ir pan.1. tam yra svarbu: • išmanyti rašybos taisykles. • tipografines normas. tiek didžiąsias. mokymo ir vertinimo metmenys TARTIS IR INTONACIJA kaip C1 Geba kaitalioti intonaciją ir taisyklingai dėlioti loginius sakinių kirčius. Ortografinė kompetencija ortografinė kompetencija – tai žinios ir gebėjimas suvokti bei produkuoti simbolius. tiek mažąsias.Bendrieji europos kalbų mokymosi. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. iš kurių reikalaujama garsiai perskaityti parengtą tekstą arba šnekant pavartoti žodžius. mokiniams turėtų būti žinoma ir jie turėtų gebėti suvokti ir produkuoti: • spausdintines ir rašytines raides. kinų) arba priebalsinis raštas (pavyzdžiui. • tinkamą žodžių rašybą. 5. tariamus žodžius bei frazes. kalbant apie abėcėlės sistemas. nuspręsti: • kokių naujų fonologinių gebėjimų bus reikalaujama iš mokinio. bet pašnekovai kartais turi prašyti pakartoti. tartis ir intonacija aiški ir natūrali. arabų). iš kurių susideda rašytiniai tekstai.1. 156 . • • kokia yra santykiška garsų ir prozodijos svarba. privalo gebėti tinkamai juos ištarti pagal jų rašytinę formą. nepaisant pastebimo kitos kalbos akcento. Ortoepinė kompetencija mokiniai.2. kurių laikomasi nurodant..

Geba pakankamai taisyklingai fonetiškai (tačiau nebūtinai visiškai taisyklingai bendrinės kalbos rašybos požiūriu) rašyti trumpus žodžius iš savo sakytinės kalbos žodyno. rašyba ir skyryba gana taisyklingos. Geba nurašyti žinomus žodžius ir trumpus pasakymus: pavyzdžiui. reikalui esant. Geba parašyti savo adresą. • gebėti kontekste išvengti dviprasmybių (homonimų. mandagumo normos. reikalingais dorojantis su socialine kalbos vartojimo dimensija. kalba yra sociokultūrinis reiškinys ir todėl daug kas iš to. sintaksinių dviprasmybių ir pan. RAŠYBA rašybos klaidų nedaroma. raštu pateikti kitos asmeninės informacijos. naudojamų formuluojant mintis ir nurodant reikiamą intonaciją. Geba nurašyti paprastus sakinius kasdienio gyvenimo temomis: pavyzdžiui. tarmė ir akcentas. kalbos registro skirtumai. kaip kur nors nueiti. skirstymas pastraipomis yra nuoseklūs ir padeda suprasti mintis. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 5. nuspręsti: • kokie yra mokinio rašybos ir tarties poreikiai.2. kuriame paisoma įprastos struktūros reikalavimų ir skirstymo pastraipomis taisyklių. kas pateikiama „metmenyse“. tautybę. ypač apie sociokultūrinius dalykus. skyryba ir teksto išdėstymas yra pakankamai taisyklingi. bet gali būti pastebima gimtosios kalbos įtaka. Šiame skyriuje apžvelgiami dalykai yra konkrečiai susiję su kalbos vartosena ir niekur kitur neaptariami. nepaisant vieno kito rikto. tautos išmintį perteikiantys posakiai.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos • žinoti rašytinių formų reikšmes. teksto išdėstymas. kuris iš esmės yra visas suprantamas. 157 . paaiškinimus. paprastus užrašus ar nurodymus. Geba kurti aiškiai suprantamą ištisinį tekstą. rašyba. tai kalbiniai socialinių santykių žymekliai. kasdienio gyvenimo daiktų. parduotuvių pavadinimus bei dažnai vartojamus pasakymus.2. rašyba taisyklinga. skyryba. kaip buvo pastebėta kalbant apie sociokultūrinę kompetenciją. Sociolingvistinė kompetencija sociolingvistinė kompetencija susijusi su žiniomis ir gebėjimais. Geba kurti ištisinį tekstą. ypač skyrybos ženklų. taip pat aktualu ir aptariant sociolingvistinę kompetenciją. atsižvelgiant į jo rašytinės ir sakytinės kalbos vartoseną bei poreikį sakytinį tekstą paversti rašytiniu ir atvirkščiai. atvejais). kad būtų galima sekti mintį.

pavyzdžiui: Dieve mano! Velnias! ir pan. – neoficialūs. b) santykių artimumo. yra mandagumo normų laikymasis. pavyzdžiui: Jūsų Eminencija. 158 . ponia. • teikiamos dovanos. • dalijamasi patirtimi. pavyzdžiui: Jankauskai! – įprasti įžeidžiamieji.1. žadama atsidėkoti. skirtingose kultūrose įvairuoja ir priklauso nuo tokių veiksnių: a) santykinio statuso. rodomas vaišingumas ir pan. • reiškiamas susižavėjimas. pavyzdžiui: Labas! Labas rytas! – pradedant pokalbį. mokymo ir vertinimo metmenys 5.2. pavyzdžiui: Viso gero! Iki! • kreipinių pasirinkimas ir vartosena: – sustabarėję kreipiniai. pavyzdžiui: brangioji. toliau pateikiami lietuvių kalbos pavyzdžiai nėra universalūs. daktare. pavyzdžiui: tu kvailas daikte! • keitimosi klausytojo ir kalbėtojo vaidmenimis taisyklės. suprantama. reikalais ir rūpesčiais. • pertarų.Bendrieji europos kalbų mokymosi. todėl gali ir neturėti atitikmenų kitose kalbose. 5.1 skyrelį). pavyzdžiui: Jonai. Lina. kai kreipiantis vartojami tik vardai. pavyzdžiui: Kaip sekasi? – atsisveikinant.2. – įsakmūs. – familiarūs kreipiniai. dėl kurių nepaisoma bendradarbiavimo principo (žr. pavyzdžiui: pone. Kalbiniai socialinių santykių žymekliai kalbiniai socialinių santykių žymekliai. keiksmų pasirinkimas ir vartosena. arba nevartojamas joks kreipinys. reiškiant pozityvųjį mandagumą: • rodoma. profesoriau (+ pavardė). kad rūpinamasi kito gerove.2. 1. dėkingumas. – oficialūs kreipiniai. meile mano. c) diskurso registro ir kt.2. kai vartojama tik pavardė. skirtingose kultūrose jos gali būti nevienodos ir todėl tarp skirtingų etninių grupių dažnai kyla nesusipratimų. ypač kai mandagūs pasakymai suprantami pažodžiui.2. Mandagumo normos Viena iš svarbiausių priežasčių. švelnumas.2. • pasisveikinimų pasirinkimas ir vartosena: – atvykstant. drauguži.3. 5.

negu jautis lankoj. rodoma. labai skundžiamasi. kalbama apsidraudžiant ir pan. Būti ar nebūti. peikiama. dinderį mušti. pavyzdžiui: Kalėdos baltos – Velykos šaltos.4. (pavyzdžiui: Tikriausiai būsi suklydęs).Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 2.3. tiesioginių nurodymų ir pan. žinomos citatos. tokių posakių pavyzdžiai: • • • • patarlės. užrašai ant marškinėlių. pavyzdžiui. kurie ir sutelkia. • • • • reiškiama panieka. reiškiant negatyvųjį mandagumą: • • vengiama demonstruoti savo galią (dogmatiškumo.2. raiška. Šiuo metu aptariamą funkciją dažnai atlieka grafičiai. pavyzdžiui: Geriau žvirblis rankoj. demonstruojamas pranašumas. kalba reiškiamas sukauptos tautos išminties (kaip manoma. apie ką kalbama 159 . laikraščių antraštėse. ačiū ir pan. visiems žinomos) išmanymas yra svarbus kalbinis sociokultūrinės kompetencijos komponentas. Ši labai plati sąvoka aprėpia tai. įsitikinimų. sudaro nemažą kasdienybės kultūros dalį. kad kas nors nepatinka.2. Tautos išmintį perteikiantys posakiai Šie sustabarėję posakiai. sakykim.2. pavyzdžiui: Lašas po lašo akmenį pratašo. pavyzdžiui. žodžių vartosena. draudimą ir pan.). • vertybių raiška. kai: • kalbama tiesmukai. reiškiamas pyktis. • 3. 5. šmaikštūs viešieji užrašai. prieštaravimą. • nuostatų raiška. tinkama prašom. jie dažnai vartojami arba veikiau jais dažniau remiamasi ar jais kuriamas žaismas. ir stiprina bendrąsias nuostatas. nemandagumas (tyčinis mandagumo normų nepaisymas). 5. nekantrumas. 4. frazeologizmai.2. pavyzdžiui: Viena kregždė dar ne pavasaris. pavyzdžiui. sparnuotos per televiziją girdimos frazės. labai atvirai. apgailestaujama ir atsiprašoma už galios demonstravimą (pataisymą. Registro skirtumai terminas registras vartojamas kalbant apie sisteminius skirtinguose kontekstuose vartojamų kalbos atmainų skirtumus. Prieš vėją nepapūsi. pavyzdžiui: Belskis ir bus atidaryta.). plakatai. apie orą.

tekstų tipus (4.). iki B1 lygio). pavyzdžiui: Tu pasiruošęs. teismas eina! • oficialu. pavyzdžiui: Gerai. mokymo ir vertinimo metmenys pristatant užduotis (4. nes dėl netinkamo jų vartojimo žmogus gali būti neteisingai suprastas ar pajuoktas. ką – pradedam? • familiaru. 5. ir pirmiausia turėtų būti įgyta recepcinė kompetencija. gimtakalbiai greičiausiai vartos ir iš jų bei nepažįstamųjų apskritai tikėsis būtent neutralaus kalbos registro. aukštaičių – „aušta“. garsumas ir pan. aukštaičių smėlys. Šie kalbiniai žymekliai gali būti skirtingų kalbos lygmenų: • žodyno.3 skyrelis). kalbėdami su užsieniečiais. • intymu. pavyzdžiui. • kūno kalba.2.2 skyrelis). reikia būti atsargiems vartojant oficialesnius arba familiaresnius registrus. Tarmė ir akcentas sociolingvistinei kompetencijai taip pat priklauso gebėjimas atpažinti kalbinius žymeklius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. • profesiją. pavyzdžiui. • etninę priklausomybę. žarg. • tautybę. žemaičių douna. jėga. pavyzdžiui. tinka palyginti neutralus registras. galbūt skaitant skirtingų tipų tekstus. pavyzdžiui: Gal pradėkime? • neoficialu. • fonologija.3.5. judam jau. • gramatika. su oficialesniu ar familiaresniu registru turėtų būti susipažįstama po tam tikro laiko. nebent esama įtikinamų priežasčių mokytis ir kitokio. pavyzdžiui: Prašom stoti. pavyzdžiui: Na. žemaičių brėkšta – „temsta“. pavyzdžiui: Prašom laikytis tylos! • neutralu. • paralingvistika.2. šiaurės panevėžiškių sriuba tarp puodo. mielasis? pradedant mokytis kalbos (tarkime. ypač romanus.6. Šiame skyrelyje kalbama apie skirtingus oficialumo lygius: • labai oficialu.4 skyrelis) ir makrofunkcijas (5. • vokalinės ypatybės (ritmas. nurodančius kalbančiojo: • socialinę klasę. • regioninę kilmę. 160 .2.

jų poveikį galima sumažinti ugdant tarpkultūrinius gebėjimus (žr. skirtingi regionai turi kalbos ir kultūros savitumų.1. ir pamažu įgyja gebėjimą dorotis su kalbos variantais. pastarieji ryškiausi visiškai sėslių žmonių kalboje ir yra susiję su socialine klase. labai didelį vaidmenį čia vaidina stereotipai. išsilavinimu bei profesija.2. 161 . 5. B priedą). su sociolingvistine kompetencija susijusius komponentus pateikti skale pasirodė esą problemiška (žr. kad reikia būti suprantamam ir nuosekliam. tai leidžia apibūdinti pašnekovą. geriau suvokti ir vartoti skirtingus registrus bei idiomas. manoma. pateikiamos skalės apačioje kalbama tik apie socialinių santykių žymeklius ir mandagumo normas.2 skyrelį). kuri yra sociolingvistiškai derinama prie pokalbio situacijų bei pašnekovų. taigi jei šios ypatybės atpažįstamos. kad nuo B2 lygio kalbos vartotojai jau geba tinkamai reikšti savo mintis tokia kalba. laikui bėgant mokiniai taip pat susiduria su skirtingos kilmės kalbėtojais. prieš pasirinkdami vartoti tarmines formas jie turėtų suprasti jų socialines konotacijas ir suvokti.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos jokia europos kalbinė bendruomenė nėra visiškai homogeniška.

frazeologizmų. Geba atpažinti daug frazeologizmų ir šnekamosios kalbos posakių. ypač jei pašnekovo akcentas neįprastas. kuriuose gausu slengo ir šnekamosios kalbos posakių. Geba veiksmingai tarpininkauti tarp tikslinės kalbos vartotojų ir savos bendruomenės narių. elgsenos. į jas reaguoti ir paprastai išreikšti savo nuomonę bei požiūrį. mokymo ir vertinimo metmenys SOCIOLINGVISTINIS TINKAMUMAS Gerai vartoja frazeologizmus ir šnekamosios kalbos posakius. Geba suprasti filmus. nereikalaudamas. ačiū. atsiprašau ir pan. Vartodamas paprasčiausias kasdienes mandagumo formules. C2 C1 B2 B1 A2 A1 162 . vartoja prašom. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą socialiniais tikslais. pasiūlyti. išmano pagrindines mandagumo normas ir elgiasi pagal jas. Geba dalyvauti labai trumpuose pokalbiuose. taip pat suprasti ir reikšti emocijas. Geba pakviesti. tačiau vis dėlto kartais jam reikia pasitikslinti kai kurias detales. nuostatų. jausdamas registro pokyčius. bet veiksmingai. vertybių bei įsitikinimų skirtumus ir jų paiso. prašymas). užuominas. kreipinius. aiškiai ir mandagiai tiek oficialiuoju. dėdamas šiek tiek pastangų.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pasiūlymus bei atsiprašymus ir pan. Geba bendrauti paprastai. juokus. Geba tinkamai reikšti mintis ir išvengti didelių formulavimo klaidų. neerzindamas. Geba išreikšti mintis pasitikėdamas savimi. atsižvelgdamas į sociokultūrinius bei sociolingvistinius skirtumus. gali sekti grupės diskusiją ir joje dalyvauti. vartodamas paprasčiausius dažnai vartojamus posakius ir laikydamasis įprastinės pokalbio tvarkos. Geba palaikyti santykius su gimtakalbiais nenoromis jų nejuokindamas. Visiškai gerai supranta gimtakalbių kuriamas sociolingvistines bei sociokultūrines potekstes ir geba į jas tinkamai reaguoti. atsiprašyti ir atsakyti į kvietimus. atsisveikina. Geba reikšti daug komunikacinių intencijų ir į jas reaguoti. prisistato. tiek neoficialiuoju kalbos registru. suvokia esminius tikslinės ir gimtosios bendruomenės papročių. vartodamas kasdienius mandagius pasisveikinimus. Geba reikšti svarbiausias komunikacines intencijas (kaip antai pasikeitimas informacija. suprasdamas konotacines jų reikšmes. kad šie su juo elgtųsi kitaip nei bendraudami su gimtakalbiu. atsižvelgdamas į situaciją ir joje dalyvaujantį asmenį ar asmenis. geba užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikina. net jei kalbama greitai ir vartojama šnekamoji kalba. vartodamas patį įprasčiausią neutralų registrą.

kiek ir kuriuos jie bus parengti.2. c) patiems vartoti. kurias atpažinti jis bus parengtas.1.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.3. 5. kiek ir kurių iš mokinių bus reikalaujama: a) atpažinti. 163 . b) naudojami komunikacinėms funkcijoms atlikti (funkcinė kompetencija). kuriuos jie bus parengti. Pragmatinės kompetencijos pragmatinės kompetencijos yra vartotojo / mokinio išmanymas tų principų. kurias jie bus parengti. b) vartoti. b) patiems vartoti. kurias tikslinės ir galbūt tarptautinės bendruomenės socialines grupes mokiniui reikės atpažinti. kreipinių. kuriuos iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti. b) įvertinti. nuspręsti: • kiek ir kurių pasisveikinimų. pagal kuriuos pranešimai: a) sudaromi. ji apima: • žinias ir gebėjimą sudaryti sakinius pagal šiuos kriterijus: – tema / židinys. b) patiems vartoti. • • kurių mandagumo normų mokiniams reikės. – žinoma / nauja. kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. kurių nemandagumo formų mokiniams reikės. kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. pertarų mokiniams reikės. • • 5. reikalui esant. Diskurso kompetencija Diskurso kompetencija yra kalbos vartotojo / mokinio gebėjimas jungti sakinius į seką ir taip kurti koherentiškas kalbos atkarpas. išdėstomi (diskurso kompetencija). tautos išmintį perteikiančių posakių mokiniams reikės. kurias jie bus parengti. • kurių patarlių. susisteminami. kurias pagal jų kalbos vartoseną iš jo bus reikalaujama atpažinti.3. kurių kalbos registrų mokiniams reikės. b) patiems vartoti. c) nuosekliai išrikiuojami eilės tvarka pagal interakcinę ir transakcinę schemas (kompozicinė kompetencija).2. kuriuos jie bus parengti. įprastų pasakymų. kokiose situacijose vartoti.

dažniausiai – vieno sakinio. pavyzdžiui: Kainos kyla – žmonės nori didesnių algų. kaip reikia tam tikru komunikacijos etapu. žmogus tikriausiai pradeda nuo trumpų pasakymų. kaip ir kokia seka išdėstomi rašytiniai tekstai (rašiniai.).. bendradarbiavimo principą (Grice. venk neaiškumų ir dviprasmybių). aiškumo (kalbėk trumpai. oficialūs laiškai ir kt.). tikslą ir kryptį. nuosekliai. bet ne todėl. pavyzdžiui. kas svarbu temai. kuriame dalyvauji. pasakojant. mokymo ir vertinimo metmenys – – „natūrali“ seka. kiek reikia. tinkamumo (sakyk tai. * * * * laikydamasis šių taisyklių: kokybės (stenkis sakyti tiesą). aiškinant ir kt. kiekybės (sakyk tiek. retorinį veiksmingumą. mokydamasis svetimosios kalbos. priežastis / padarinys (galima sukeisti vietomis). – – – kaip pasakojami nutikimai. pavyzdžiui: – kaip informacija išdėstoma realizuojant įvairias makrofunkcijas (aprašant. kaip argumentuojama (teisme. debatuose). kad jų paisyti nesugebama).“ (Šių tiesaus ir veiksmingo bendravimo principų gali būti nesilaikoma dėl kokių nors aiškių tikslų. • gebėjimą kurti tam tikros struktūros diskursą atsižvelgiant į: – temą. mokant gimtosios kalbos daug dėmesio skiriama jaunuolių diskurso gebėjimams ugdyti. kuo aukštesnis yra mokėjimo lygis. 164 . – – – – logišką sakinių seką. kurie dalykai išryškinami.Bendrieji europos kalbų mokymosi. stilių ir registrą. bet ne daugiau). nenukrypk nuo jos). juokai ir pan. 1975. tuo svarbesnė darosi diskurso kompetencija. anekdotai. • teksto kūrimą: reikia išmanyti tam tikros bendruomenės teksto kūrimo normas. atsižvelgiant į laiką: Jis parkrito ir aš jam trenkiau / Aš jam trenkiau ir jis parkrito. – rišlumą (koherenciją ir koheziją). kurios komponentai nurodyti šiame skyriuje. 47): „kalbėk. pagal pokalbio.

neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 165 . palaikyti ir baigti paprastus asmeninius pokalbius žinomomis arba jį asmeniškai dominančiomis temomis. Geba paprašyti dėmesio. netgi kebliose situacijose. kad gautų žodį. Geba praplėsti išmoktas frazes. kol svarsto. išvengtų dviprasmybių. LANKSTUMAS mokinys labai lanksčiai performuluoja mintis skirtingomis kalbinės raiškos priemonėmis. Geba lanksčiai naudotis gausiais paprastos kalbos ištekliais. Geba įsiterpti į pokalbį žinoma tema. išmoktus paprastus posakius tam tikrose situacijose ribotai keisdamas leksikos elementus. Geba pradėti. perimtų pokalbį ir jį palaikytų.. Geba prisitaikyti prie pokalbio krypties. palaikyti ir baigti trumpą pokalbį. kad pabrėžtų. Geba paprastomis kalbinėmis priemonėmis pradėti. Geba vartoti sustabarėjusias gatavas frazes (pavyzdžiui. kol mintis tebeformuluojama. Geba tinkamai įsiterpti į pokalbį vartodamas tinkamas kalbos priemones. palaikyti ir baigti pokalbį veiksmingai perimdamas kalbėtojo ar klausytojo vaidmenis. Geba deramai pradėti. kad tinkamai dėstytų savo pastebėjimus. • keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis (apie tai kalbama ir aptariant sąveikos strategijas). atsižvelgtų į situaciją. kaip B2+ Geba sakomus dalykus ir jų raišką derinti prie situacijos bei adresato ir pagal aplinkybes pasirinkti reikiamą oficialumo lygį. pašnekovą ir pan. Geba pritaikyti gerai įsimintus. pavartodamas tinkamą posakį. tinkamu metu perimti kalbėtojo vaidmenį ir prireikus baigti pokalbį. Geba parinkti tinkamas raiškos priemones neįprastesnėse. nors galbūt ne visada tai pavyksta padaryti subtiliai. Tai sunkus klausimas). • temos plėtotė. palaikyti ir baigti paprastus pokalbius akis į akį. ką nori pasakyti. stiliaus ir akcentų pokyčių. • rišlumas (koherencija ir kohezija). ką reikia. kurių paprastai būna kalbantis.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos skalėse pateikiami šie diskurso kompetencijos aspektai: • lankstumas priklausomai nuo situacijos. kad laimėtų laiko ir neprarastų kalbėtojo vaidmens. neaptariama KEITIMASIS KALBĖTOJO IR KLAUSYTOJO VAIDMENIMIS kaip C1 Geba parinkti tinkamą posakį iš turimo diskurso priemonių repertuaro. Geba įvairiai formuluoti tai. nedaug tepakeisdamas jų elementus. Geba pradėti pokalbį. kad išreikštų daugelį norimų dalykų. Geba pradėti.

geros struktūros kalbą. tinkamai naudodamas įvairius organizacinius modelius bei įvairias siejimo priemones. kompetentingi kalbos vartotojai supranta šį procesą ir turi gebėjimų jį valdyti. C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 5. toji sąveika skatinama einant nuo vieno etapo prie kito – nuo pradinių apsikeitimų frazėmis iki pokalbio pabaigos. kad. Geba sieti žodžius ar jų grupes pačiais pagrindiniais sudedamaisiais jungikliais. bet. sklandžią. pokalbio dalyviai dalyvauja sąveikoje. paprastus pavienius elementus į rišlią grandininę minčių seką. paprastai pokalbio replikų. kad savo pasakymus sujungtų į aiškų. jungiklius ir siejimo priemones. rišlų diskursą. tinkamai vartodamas organizacinius modelius. Funkcinė kompetencija Šis komponentas susijęs su sakytinio diskurso ir rašytinių tekstų taikymu komunikuojant.2 skyrelį). sudėtingesnės situacijos gali turėti tokią vidinę sandarą.3. neaptariama RIŠLUMAS (koherencija ir kohezija) Geba kurti giluminiu ir paviršiniu požiūriais rišlų tekstą. Geba paprastai papasakoti atsitikimą arba ką nors apibūdinti. Geba veiksmingai vartoti įvairius teksto siejimo žodžius. svarbiausias mintis išplėsdamas ir paremdamas tinkamomis detalėmis bei pavyzdžiais. kai siekiama tam tikrų funkcinių tikslų (žr. 1. Mikrofunkcijos yra pavienių (dažniausiai trumpų) pasakymų. nors ilgiau produkuojant mintis gali šiek tiek šokinėti. kur atsiliepiama į kiekvieną bandymą komunikuoti ir.2. Geba jungti trumpesnius.2. kurioje esama keleto makrofunkcijų. kokiomis formomis reiškiamos konkrečios funkcijos (mikrofunkcijos). Geba gana laisvai tiesmukai pasakoti ar ką nors apibūdinti grandinine minčių seka. išdėstytų pagal formaliuosius ir neformaliuosius socialinės sąveikos modelius (schemas). makrofunkcijos apibūdinamos pagal savo sąveikinę sandarą. Geba produkuoti aiškią. pokalbio kompetencija – tai ne tik žinojimas. Geba vartoti dažniausius jungiklius paprastiems sakiniams sieti. kad aiškiai parodytų minčių sąsajas. 4. Geba sieti žodžius ar jų grupes paprastais jungikliais.Bendrieji europos kalbų mokymosi. rutuliodamas tam tikras mintis ir padarydamas tinkamą išvadą. mikrofunkcijų klasifikacija (nors ir ne visiškai išsami) pateikiama 5 „slenksčio“ (Threshold Level (1990)) skyriuje. todėl. Geba vartoti ribotą siejimo priemonių kiekį. kad papasakotų kokį nors atsitikimą arba ką nors paprastai apibūdintų. 166 . atsižvelgiant į pokalbio tikslą. Geba kurti aiškų aprašymą ar pasakojimą. kaip antai ir. funkcinės vartosenos kategorijos. kaip antai ir ar po to. mokymo ir vertinimo metmenys TEMOS PLĖTOTĖ kaip C1 Geba kurti labai detalius aprašymus ar pasakojimus su potemėmis.

dėkingumas). diskurso kūrimas: • 28 mikrofunkcijos: pokalbio pradėjimas. troškimai. viltis.1. 1. užuojauta). mėgimas / nemėgimas.6.5.2. pritarimas. pamiršimas. kvietimai. kreipimaisi. vartojimo kategorijos. galėjimas. Faktinės informacijos perdavimas ir gavimas: • • • • • įvardijimas. emocijų (malonumas / nemalonumas. nuostatų aiškinimasis ir jų raiška: • faktų (sutikimas / nesutikimas). prisistatymai. susidomėjimas. 1. • • pasakojimas. ketinimai. pranešimas. tostai. nusivylimas. 1. sudarytų iš sakinių sekų ar sekos (kartais išplėtotų). 2. pataisymas. klausimas. tikrumas). pasisveikinimai. komunikacijos trikdžių šalinimas: • 16 mikrofunkcijų. patarimai. • • • • žinių (žinojimas / nežinojimas.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 1. 167 . tikimybė. keitimasis vaidmenimis. Makrofunkcijos yra funkcinio sakytinių diskursų ar rašytinių tekstų. • egzegezė.4. būtinybė. pavyzdžiui: aprašymas. 1. socializacija: • dėmesio atkreipimas. baimė. apgailestavimas. pasitenkinimas. įspėjimai. pasiūlymai. prašymai. t. • moralės (atsiprašymas. atsakymas. 1. leidimas).3. padrąsinimai. Įkalbinėjimas: • pasiūlymai. baigimas ir t. pagalbos prašymai. nerimas. nuostaba. valios (norai. • komentavimas. pirmenybės teikimas). atsisveikinimai. modalumo (privalėjimas. • dėstymas. prisiminimas.

pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi. įtikinimas ir t. • įvertinant transakciją. atsiprašymas / pasiūlymas – priėmimas / nepriėmimas. – pasiektų tarpinių tikslų pripažinimu. Įprastos trijų replikų sekos. t. • siekiant nustatyti svarbiausius esamos padėties aspektus. skiriamos tokios paprasčiausios jų poros: • klausimas – atsakymas.3 skyrelyje. prašymas / pasiūlymas – sutikimas / nesutikimas. y. surašytos 4. • tariantis dėl vaidmenų atliekant tuos veiksmus. su: – kylančių problemų įvardijimu ir jų sprendimu. dviejų ir trijų replikų sekos dažniausiai yra ilgesnių transakcijų bei interakcijų dalis. mokymo ir vertinimo metmenys • • • • • aiškinimas. sąveikos komunikacinės veiklos rūšys. įrodymas. pavyzdžiui. t. 3. • nusprendžiant. sudėtingesnėse į tikslą orientuotose transakcijose kalba vartojama: • formuojant darbo grupę ir apibrėžiant jos narių santykius. – kiekvieno dalyvio indėlio koordinavimu ir veiksmų eiliškumu. 168 . kad užduotis įvykdyta. • siekiant bendro sutarimo dėl tikslų ir jų įgyvendinimo būdų. • užbaigiant transakciją. • nustatant. susijusius. suformuoti bendrą nuomonę. kas galėtų ir turėtų būti pakeista. pavyzdžiui. • atliekant praktinius veiksmus. • • • • teiginys – sutikimas / nesutikimas. – vienas kito padrąsinimu. aprėpia pagal tam tikrą struktūrą sudarytas pašnekovų paeiliui atliekamų veiksmų sekas. nurodymas. Sąveikos modeliai Funkcinę kompetenciją taip pat sudaro žinios ir gebėjimas taikyti schemas (socialinės interakcijos modelius). kai pirmasis kalbėtojas atsiliepia arba sureaguoja į pašnekovo atsaką. kurios yra komunikacijos pagrindas. tokie būtų. pasisveikinimas / tostas – atsakas. argumentavimas.4. verbalinio bendravimo modeliai.

informacija suteikiama. 3. 1. ko konkrečiai pageidaujama. pardavėjas ir klientas vienas kitam padėkoja. 4.2. patariama.5. 3. aptariami siūlomų pasirinkimų pranašumai ir trūkumai (pavyzdžiui.1. 4.3.4. 2. 2. jos pavyzdys galėtų būti bendras pokalbio modelis prekėms ar paslaugoms įsigyti. dydis). 3.4. 3. kasos ar pan.1.1.2.2. 1. paduodamos prekės.1. kokybė. kas labiau patinka. pateikiama 8 „slenksčio“ (Threshold Level (1990)) skyriuje: 1. 3. 3. 3. Įeinama. pateikiami galimi pasirinkimai. prekės apžiūrimos.3. nurodoma norimų prekių ar paslaugų kategorija / klasė. 3. pasakoma. nurodoma.3. užmezgamas kontaktas.6.6. 3. teiraujamasi informacijos.5.1.3. 4. 3.3. pasisveikina darbuotojas. prieinama prie prekystalio.5. 4. 2.2.3. pasisveikina klientas.1.3.1. restoraną. mokami ir gaunami pinigai. 3. mokami pinigai. 4.1.2. 169 . langelio.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Visas šis procesas gali būti pavaizduotas schema.2. Vykstama į transakcijos vietą. duodamos ir priimamos prekės bei čekis. 4. padėkoja pardavėjas.3.1. išsirenkamos prekės arba paslaugos. sutinkama pirkti.4. 4. suderinama konkrečių prekių kaina. informacija suteikiama.1. pateikiama bendra suma už viską. 3.5. prašoma patarimo. padėkoja klientas. 3. 3. atvykstama į parduotuvę. teiraujamasi informacijos.3.5.1.2. 4. klausiama. kas labiau patinka ir pan. prekybos centrą. 3. 2. pasisveikinama su pardavėju / parduotuvės savininku / padavėju / registratoriumi.1. viešbutį ar pan. spalva.

1. yra du bendrieji kokybiniai veiksniai. kalbant apie funkcinius gebėjimus.2. kurios aprėptų visas funkcinės kompetencijos sritis. atsisveikinama. reikia pažymėti. 5. kas norima pasakyti.2. mokymo ir vertinimo metmenys 5.3. 5. pasikeičiama keliomis nereikšmingomis frazėmis (pavyzdžiui. kylančiais kitais atžvilgiais nuasmenintose. 5. nėra įmanoma sudaryti skalių. b) tikslumas. pasitenkinimą išreiškia klientas.3. atsisveikina klientas. kad ne visada bendraujama pagal šį ir panašius pardavėjų bei pirkėjų bendravimo modelius. gebėjimas aiškiai reikšti mintis. rodomas abipusis pasitenkinimas. atsisveikina pardavėjas. ir aptariami modeliai taikomi dorojantis su keblumais.2. rutulioti kalbą ir rasti išeitį patekus į itin keblią situaciją.1. 5. kai kurias mikrofunkcinės veiklos rūšis iš tiesų apima sąveikos ir produkcinės komunikacinės veiklos skalės.3.1. arba siekiant padaryti jas žmogiškesnes. atsisveikinama ir išeinama. pasitenkinimą išreiškia pardavėjas. 5. apie orą). Pastaba. kurie lemia mokinio / kalbos vartotojo funkcinę sėkmę: a) kalbos vartojimo laisvumas. kad būtų aišku. Šiais laikais kalba vartojama taupiau. gebėjimas formuluoti mintis ir teiginius taip. 170 . 5. pusiau automatizuotose transakcijose. 5.1.Bendrieji europos kalbų mokymosi.1.

Geba bendrauti taip laisvai ir spontaniškai. stabtelima tik pagalvoti. nepaisant pastebimų dvejonių ir nesėkmingų mėginimų pradėti kalbėti. kokie žodžiai būtų tinkamiausi norimoms mintims perteikti. Geba reikšti mintis palyginti laisvai. įvardžiuotines formas). ką nori pasakyti. kas. dažniausiai turi riboti. suprantamai pasakydamas tai. Geba vartoti labai trumpus. t. tinkamam pavyzdžiui ar paaiškinimui rasti. performuluoja. dažnai itin laisvai ir lengvai reikšdamas mintis net ir tuomet. galimumą ir t. nesvyruodamas. Geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. kad būtų suprastas. kai paprastai ir tiesiogiai keičiamasi ribota informacija apie žinomus ir įprastinius dalykus. nepaisydamas formulavimo sunkumų. vis mėgina iš naujo pradėti kalbėti. atskirti ir išvengti dviprasmybių. jo manymu. Geba pabrėžti. nedėdamas tam pastangų. TIKSLUMAS Geba tiksliai perteikti subtilius reikšmės atspalvius pakankamai taisyklingai vartodamas daug apibrėžiamųjų. beveik be jokių pastangų. Geba perteikti paprastą.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Šiems dviem kokybiniams aspektams galima pateikti aiškinamąsias skales. ką nori. stengdamasis ištarti mažiau žinomus žodžius. Geba patikimai perteikti išsamią informaciją. tik sunki tema gali sutrikdyti natūralią. Geba trumpai pakalbėti taip. Geba pasakyti tai. tačiau kitose situacijose tai. tikslinamųjų priemonių (pavyzdžiui. geba tęsti kalbėjimą niekieno nepadedamas. Geba tiksliai pateikti nuomones ir teiginius pagal tikrumo / netikrumo laipsnį. daugiausia iš anksto parengtus pasakymus. nors stabtelėjimai ieškant gramatinių konstrukcijų bei žodžių ir taisantis yra labai akivaizdūs. daroma nedaug ilgesnių pauzių. įsitikinimą / abejonę. Geba pakankamai tiksliai paaiškinti esminius minties ar problemos aspektus. kai šneka daugiau ir kalba yra sudėtinga. Geba produkuoti sakytinius tekstus gana tolygiu tempu. pavienius. kad įprastinis bendravimas su gimtakalbiais visiškai įmanomas nesukeliant sunkumų nė vienam iš kalbančiųjų. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 171 . nors daro daug pauzių. ypač jei kalba daugiau ir nepasirengęs. kalbėdamas stabčioja rinkdamas pasakymus. kurie verčia stabtelėti ir dėl kurių atsiduriama itin kebliose situacijose. Geba suprantamai pasakyti tai. įveikdamas komunikacijos nesklandumus. tiesmuką aktualią informaciją. Geba komunikuoti spontaniškai. nors gali būti dvejojama ieškant tinkamos struktūros ar pasakymo. KALBĖJIMO LAISVUMAS Geba išsamiai reikšti mintis natūralia kalbos tėkme. yra svarbiausia. Geba kalbėti išsamiai. ką nori. Geba pakankamai lengvai produkuoti trumpus pasakymus žinomomis temomis. sklandžią kalbos tėkmę. prieveiksmių laipsnius.

kokių sąveikos modelių mokiniui reikės. kaip gali būti apibūdinta kokybinė pragmatinio komponento išmokimo pažanga. kokių iš jo bus reikalaujama. kokių makrofunkcijų mokinys bus mokomas. kokių mikrofunkcijų mokinys bus mokomas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. nuspręsti: • • • • • • • kokių diskurso ypatybių mokinys bus mokomas. kokius modelius tikimasi jį taikysiant. 172 . kokių iš jo bus reikalaujama produkuoti. kokių iš jo bus reikalaujama produkuoti. kokių turėtų būti mokoma. reikalui esant. pagal kokius principus atrenkamos ir išdėstomos makrofunkcijos bei mikrofunkcijos.

Kalbos mokymasis ir mokymas 6. užduotimis. įvairiai padėdami. skyriuose nurodoma. • gebėjimą šias kompetencijas išreikšti veikla. kalbos mokymosi ir mokymo tikslų ir uždavinių formulavimas turėtų būti grindžiamas mokinių ir visuomenės poreikių įvertinimu. tai daroma kiek galima išsamiau. Ką mokiniai turėtų išmokti ar įsisavinti? 6. kad kompetencijos būtų išreikštos veikla. kaip detalizuojama 4 skyriuje. gebėjimai ir nuostatos padaro tokią veiklą galimą. veikla ir veiksmais. 6. ir kompetencijomis bei strategijomis. nuo kurių priklauso sprendimai.1.1. • kaip mokytojai. • gebėjimą taikyti būtinas strategijas. 173 . kurias mokiniai turėtų išsiugdyti. gali palengvinti šiuos procesus. kuriuos mokiniams reikės atlikti. kurios veiklos rūšys bus svarbios konkrečiam mokiniui. gali geriausiai parengti šiuolaikinių kalbų mokymo planus ir programas? tačiau pirmiausia turėtume aptarti mokymo tikslus. • kaip švietimo administratoriai ir kiti asmenys. kad patenkintų tuos poreikius. nes nežinoma. todėl 4 ir 5 skyriuose siekiama aprašyti. tam tikrą veiklą bei konkrečius veiksmus ir išsiugdo kompetencijas. kad norint kuo veiksmingiau dalyvauti komunikaciniuose įvykiuose. Kalbos mokymasis ir mokymas Šiame skyriuje aptariami tokie klausimai: • kokiais būdais mokinys išmoksta atlikti užduotis. kad tai atliktų. smulkiau aprašomas 5 skyriuje.1. mokiniai turi būti išsiugdę: • reikiamas kompetencijas. ką visiškai kompetentingas kalbos vartotojas geba daryti ir kokios žinios. reikalingas bendrauti.

naudinga jų gebėjimus aprašyti vienas po kito einančių lygių tvarka. tokiu atveju vartojimui nebūtini – ir todėl neįvardijami kaip tikslas – gebėjimai vis dėlto gali būti įtraukiami į kalbos mokymąsi kaip priemonė tikslui pasiekti. užduotis. pateikiamos 4 ir 5 skyriuose. nors kalbos vartotojas turi išsiugdyti visus gebėjimus. tačiau ne visi mokiniai norės – ar ne visiems reikės – visus juos išsiugdyti ne gimtąja kalba. jau sudarančios dalį mokinio bendrosios kompetencijos. kaip 3 skyriaus 1 lentelėje. Gali būti. kai kuriems mokiniams visai nereikės rašyti. – joje skirtingos kalbinės veiklos rūšys skalėje pateikiamos atskirai. kai gebėjimai nėra išugdyti vienodai. būtų įtrauktos į mokymosi programą. kur įmanoma. kad atsižvelgiant į mokinio kognityvinį stilių. veiklos rūšis ar strategija. kurios kompetencijos. užduotys. kas nauja turi būti išmokta ir kas gali būti jau įgyta. toks pateikimas leidžia parodyti profilį tais atvejais. Vaizduojant mokinių pažangą ankstyvosiose bendrojo lavinimo stadijose. ir atvirkščiai – rašytinių formų suvokimą gali palengvinti ar netgi lemti asociacijos su atitinkamais garsiniais pasakymais. reikia nuspręsti. taigi tų kalbų žodžių reikšmės atitinka iš dalies ir netiksliai. pavyzdžiui. pagal kurį sudaryta 3 skyriaus 2 lentelė. sakytinės kalbos įsiminimą gerokai palengvina siejimas su atitinkamomis rašytinėmis formomis. mokymo ir vertinimo metmenys 6.1. būtinu mokinio komunikaciniams poreikiams patenkinti. daug lanksčiau galima naudotis modeliu. tokios skalės. kitiems gali rūpėti tik rašytinių tekstų supratimas. kaip mokinys apskritai moka kalbą. kad veiksmingai susidorotų su plačiu spektru komunikacinių įvykių. tada gali kilti sunkumų tik rasti tinkamą kokios nors pirmosios kalbos (k1) sąvokinės kategorijos atitikmenį antrąja kalba (k2). kuri yra laikoma tikslu. naudingiausia ir praktiškiausia būtų kai kurias šių kategorijų sutraukti į bendrą kalbos gebėjimų apibūdinimą. kai dalinės kategorijos detaliai pateikiamos atskiromis skalėmis. kad kompetencija. galima daryti prielaidą. nors kiekviena jų ir visuminiu požiūriu. kai negalima numatyti jų profesinės veiklos poreikių ar kai iš tikrųjų reikia įvertinti. tačiau tai nereiškia. kai tam tikras sąvokinis laukas pirmojoje ir antrojoje kalbose dažniausiai skiriasi. susiklosčiusios per ankstesnę gyvenimo patirtį ar per gimtosios kalbos pamokas. kad būtų galima parodyti mokinių kalbos pažangą ar ją valdyti. Žinoma. kad pasaulio pažinimas iš esmės yra ankstesnės žinios.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat nėra logiškai būtina. kaip daroma 4 ir 5 skyriuose. kad tokie mokiniai turėtų apsiriboti atitinkamai sakytine ar rašytine kalba. pavyzdžiui. kiek pavojingas šis neatitikimas? kokių nesusipratimų tai gali sukel174 . skirta mokiniui įsivertinti. aprašytus šiuose skyriuose.2. problema kyla. yra sprendimo (sąmoningo ar ne) dalykas. veiklos rūšys ir strategijos turi būti įtrauktos į tam tikro mokinio ugdymą kaip tikslas ar priemonė. dar lanksčiau galima veikti.

kokiame amžiuje ir kokiame mokymosi etape geriausia mokytis fonemų. yra ypač svarbu turint omeny daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymą. bet menkas jos kalbos mokėjimas. tinkamų tam tikram mokiniui tam tikrame mokymosi etape ar tam tikro amžiaus mokiniams. • Vienos kalbos kompetencijų profilis skiriasi nuo kitų kalbų (pavyzdžiui. Netolygi ir kintanti kompetencija daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija paprastai yra netolygi. gali būti sunkiau (pareikalautų daugiau laiko ir pastangų). arba menkas bendruomenės pažinimas. Galbūt kai kurių antrosios kalbos fonemų išvis nėra pirmojoje kalboje. Daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija tai.3.1. 6. geras bendruomenės kultūros pažinimas. kad įpratimas yra svarbiausias būtent fonetikos lygmeniu.3. 6. kad „metmenys“ nėra tik „panoraminis“ komunikacinių gebėjimų išdėstymas skalėse. ypač ankstyvame amžiuje.1. daug fonemų visai nesunkiai gali būti perkelta iš k1 į k2. kaip matyti iš aptarimo.1. nors jos vyraujanti kalba gerai išmokta). • mokiniai paprastai geriau išmoksta vieną kalbą negu kitas. kad to išmokstama savaime įgyjant patirties? panašių problemų kyla dėl tarties. yra sudėtingas dėl to. jei jų neįsisavinama ar neišmokstama.Kalbos mokymasis ir mokymas ti? taigi kokie prioritetai turi būti teikiami tam tikroje mokymosi stadijoje? kokiame lygyje turėtų būti reikalaujama – ar tikimasi – puikaus reikšmių skyrimo? ar galima į tai nekreipti dėmesio ir manyti. negalima mechaniškai nusistatyti vien ištisai skaitant pateiktąsias visų parametrų skales. Įsisąmoninti tarties klaidas ir persimokyti automatizuoto elgesio tada. prarandama dalis informacijos ir gali kilti nesusipratimų. kai kalbos mokama beveik kaip gimtosios. tikslų. kiekvienu atveju reikia nuspręsti. kai kuriais atvejais tam tikrose pozicijose garsai gali būti akivaizdžiai skirtingi (alofonai). negu būtų buvę pradiniame mokymosi etape. bet tik vienos jų gera rašymo kompetencija). kaip dažnai gali kilti tokių nesusipratimų ir kiek jie svarbūs? koks prioritetas tam turi būti teikiamas? klausimas. puiki dviejų kalbų kalbėjimo kompetencija. bet juose išskiriamos ir išdėstomos skalėse bendrųjų kategorijų sudėtinės dalys. • daugiakultūris profilis skiriasi nuo daugiakalbio (pavyzdžiui. 175 . ir tai pasireiškia vienokiu ar kitokiu būdu.

3. kurią moka geriau. kaip asmuo jas suvokia. mokymo ir vertinimo metmenys toks pusiausvyros nebuvimas yra visiškai normalus. skaitymas ir pomėgiai pastebimai veikia jo kalbinę ir kultūrinę biografiją. aišku. tai jokiu būdu nereiškia. Sąmoningumo ugdymas ir vartojimo bei mokymosi procesai daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija taip pat prisideda prie kalbinio ir komunikacinio sąmoningumo ugdymo ir netgi metakognityvinių strategijų.3.1. pusiausvyros nebuvimas taip pat susijęs su tuo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kelionių patirtis. linksmas. šeimos istorija. o bendraudamas kalba. Kalbų kaitą lemianti diferencijuota kompetencija dėl tokios pusiausvyros nebuvimo daugiakalbei ir daugiakultūrei kompetencijai būdinga tai. konkretaus asmens karjera. tradiciniu požiūriu „vienakalbė“ komunikacinė kompetencija „gimtąja kalba“ yra greitai stabilizuojama. kad asmuo yra nepastovus. mimika. turtingesnis tokio pobūdžio repertuaras leidžia pasirinkti užduočių atlikimo strategijas. kurią nelabai moka. pavyzdžiui. būdingų bet kuriai sudėtingai visuomenei.1. keičia daugiakalbystės pusiausvyros formas. bet veikiau – daugeliu atveju – tai padeda suvokti savo tapatybę. 6. todėl asmuo. kalbinis pranešimas performuluotas ar kitaip perteikiamas atsižvelgiant į savo raiškos išgales ir tai. turtina jo žinias apie kultūrų gausą. 4 ir 5 skyrius). tas pats asmuo gali laikytis oficialiau ir santūriau. geros valios. abejojantis ar jam pačiam trūksta pusiausvyros.3. jei daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sąvokos praplečiamos įtraukiant ir tuos atvejus. kad taikant ją skirtingais būdais pasinaudojama ir bendraisiais. o daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos profilis yra laikinas ir kintamas. kurios 176 . tinkamai pasinaudojant kitomis kalbomis ar kalbų kaita. Užduotis taip pat gali būti kitaip apibrėžta. daugiakalbei ir daugiakultūrei kompetencijai dar būdinga tai. spragoms kompensuoti pasitelkia egzistencinę kompetenciją (savoir-être) – rodo (pavyzdžiui. gestais. kai socialinės veiklos subjektai gimtosios kalbos ir kultūros aplinkoje yra veikiami skirtingų tarmių ir kultūros variantų. kitokiais artumą rodančiais ženklais) esąs atviras. kad ir čia pusiausvyros nebuvimas (arba skirtingi pusiausvyros tipai) yra norma. kad ji nėra paprasčiausia vienakalbių kompetencijų suma.2. bet leidžia įvairių rūšių derinius ir kaitas: galima pranešime keisti kodą. ir kalbiniais konkretaus asmens gebėjimais bei žiniomis (žr. 6. vartoti dvi kalbas. bendraudamas su gimtakalbiu tokia kalba. kad daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija yra kintamo pobūdžio. kalbinėms užduotims atlikti priklausomai nuo kalbos pasitelkiamos skirtingos strategijos.

• skatina geriau suvokti skirtingų kalbų sistemų bendrumą ir specifiką (formuoja metakalbinį. ir ugdo gebėjimą užmegzti santykius su kitais ir dalyvauti naujose situacijose. dar ją ir praturtinančią. kas „gimtojoje“ kalboje ir kultūroje gali būti etnocentriška. galima teigti. kartu dar mokomasi mokytis.1. Dalinė kompetencija ir daugiakalbė bei daugiakultūrė kompetencija turint mintyje tokią perspektyvą. 6. turi prasmę ir tam tikros kalbos dalinės kompetencijos sąvoka: tai nėra pasitenkinimas ribotu ar išskaidytu svetimosios kalbos mokėjimu – ar principiniais. kaip padėti mokiniams: • kurti savo kalbinę ir kultūrinę tapatybę integruojant į ją įvairiapusę kitoniškumo patirtį. • dėl savo pobūdžio plečia žinias. Be to. kad ši „dalinė“ kompetencija.4. Be to. taip būna ir tada. o greičiau požiūris į tuo metu netobulą mokėjimą kaip į sudedamąją daugiakalbės kompetencijos dalį. tai klausimas. ateities galimybių jauniems žmonėms.Kalbos mokymasis ir mokymas leidžia socialinės veiklos subjektui tapti sąmoningesniam ir kontroliuoti savo „spontanišką“ užduočių atlikimą ir ypač jų kalbinį lygmenį. kad ir koks svarbus. • ugdyti gebėjimą mokytis remiantis šia įvairiapuse patirtimi sieti keletą kalbų ir kultūrų. kartu yra funkcinė kompetencija specifinio riboto tikslo atžvilgiu. kai daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija „be pusiausvyros“ ir kai tam tikros kalbos mokėjimas išlieka „dalinis“. tam tikru mastu tai gali skatinti tolesnį kalbos mokymąsi ir kultūros pažinimą. mokantiems daugiau kaip dvi kalbas. ši daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo patirtis: • remiasi ankstesnėmis sociolingvistinėmis ir pragmatinėmis kompetencijomis bei savo ruožtu jas ugdo. taip pat reikia pabrėžti. tarpkalbinį ar vadinamąjį „hiperkalbinį“ sąmoningumą). kuri yra daugialypės kompetencijos dalis. kad vienos svetimosios kalbos ir kultūros žinios ne visada padeda peržengti tai. 177 . kaip mokytis. ir netgi gali turėti priešingą poveikį (mokantis vienos kalbos ir susiduriant su viena kultūra stereotipus ir išankstines nuomones veikiau galima įtvirtinti nei susilpninti). klausimas.3. ar praktiniais sumetimais. tai nėra tik kalbų politika europai svarbiame istorijos etape ir netgi ne. Šiame kontekste svarbu mokyklose skatinti kalbų įvairovę ir daugiau nei vienos svetimosios kalbos mokymąsi. pavyzdžiui. – o mokantis kelių kalbų tai pavyksta geriau.

leisti pašto tarnautojui suteikti informaciją apie įprasčiausias pašto operacijas užsienio klientams tam tikra kalba). 3 skyrių) ir atsižvelgiant į įvairius tikslus. tačiau ji taip pat gali apimti bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui. nekalbines žinias apie kitų kalbų. pakanka priežasčių manyti.1. įsisąmoninti kitoniškumą. visiems vienodai padeda kurti ar papildyti daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją. įgūdžiai ir gebėjimai (savoir-faire). t. tam bendruosiuose metmenyse skiriamas ypatingas dėmesys.1.4. būti tikresniam ir pasitikėti savimi. Tikslų įvairovė atsižvelgiant į „Metmenis“ kalbos mokymo programų (be abejonės. a) ugdyti mokinio bendrąsias kompetencijas (žr.. Tikslų tipai atsižvelgiant į „Metmenis“ mokymo ar mokymosi tikslai iš esmės gali būti suvokiami įvairiai. kiekvienas iš svarbesnių pateikiamo modelio komponentų gali būti mokymosi tikslas ir naudojimosi „metmenimis“ pradžia. egzistencinė kompetencija (savoir-être) ar gebėjimas mokytis. 178 . jeigu tik papildomas vienos ar kitos specifinių kompetencijų dimensijos ugdymas turi funkcinį vaidmenį. būti smalsiam). labiau nei kitų dalykų ir kitų mokymosi tipų) rengimas apima tikslų pobūdžio ir lygių rinkimąsi.1. dalinio tikslo siekimas gali būti viso mokymosi projekto dalis. arba atskirai viena ar kita iš šių dimensijų. kitais atvejais kalbos mokymasis suvokiamas kaip būdas mokiniui ugdyti savo asmenybę (pavyzdžiui. gramatikos.4. dažniau ryžtis kalbėti grupėje) ar plėsti savo žinias. gali turėti ryšį su tam tikra sritimi ar specifine užduotimi (pavyzdžiui. kai kuriais atvejais svetimosios kalbos mokymosi tikslas – pirmiausia suteikti mokiniui deklaratyviųjų žinių (pavyzdžiui. asmenybės savybės. kultūrų ar jų bendruomenių ypatybes). 6. literatūros ar apie tam tikras kitos šalies kultūros ypatybes). rašytinės ir sakytinės kalbos supratimas). 5. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ dalinės kompetencijos sąvoka yra apžvelgiama kartu su skirtingais modelio komponentais (žr. kaip reikia mokytis (būti atviresniam naujovėms. mokymo ir vertinimo metmenys tam tikros kalbos dalinė kompetencija gali būti susijusi su receptyviosiomis kalbinės veiklos rūšimis (pavyzdžiui. 6. tam tikru metu siejami su kokia nors kompetencijos dalimi ar kokiu nors jos tipu (arba dalinės kompetencijos ugdymu).1 skyrelį) – tai būtų deklaratyviosios žinios (savoir). nuostatos ir t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kitaip sakant. kitaip tariant. kad šie konkretūs tikslai.

pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti veiksminga receptyvioji veikla (skaitymas ir klausymas). ir vieną ar kelias svetimąsias kalbas). galima pasakyti. tačiau nustatant tikslus galima vienam kuriam aspektui suteikti didesnę svarbą nei kitiems. funkcinio stiliaus ir tinkamo žodyno paieškos verčiant į gimtąją kalbą. tekstų tipų atranką ir t. c) Geriau išmokti vieną ar kelias konkrečias kalbinės veiklos rūšis (žr. Beje. t. kad apskritai dalinės kompetencijos sąvoka pirmiausia buvo įvesta ir vartojama kalbant būtent apie tokį rinkimąsi (pavyzdžiui. sąveikos ar tarpininkavimo.4 skyrelį) – tai būtų recepcijos. vertimas. tarpininkavimas (vertimas raštu ir žodžiu) ar tiesioginė sąveika. nepriklausomi vienas nuo kito. ir vėl savaime aišku. niekada nesirenkama vienintelio iš šių komponentų.2 skyrelį) – tai apimtų lingvistinį. mokymosi seką ir galimus jos taisymus. kad kiti su daline kompetencija susiję tikslai gali būti nustatyti (kaip nurodyta a. produkcijos. 5. 179 . kad šie tikslai niekada nebūna izoliuoti. kitais atvejais pirmiausias tikslas gali būti pragmatinio pobūdžio ir siekiama išugdyti gebėjimą veikti svetimąja kalba vartojant ribotus kalbinius išteklius ir neskiriant ypatingo dėmesio sociolingvistiniam aspektui. tačiau visais laikais netrūksta pavyzdžių. paprastai siekiama. ir toks kryptingumas. apimančia ir gimtosios kalbos atmainas.Kalbos mokymasis ir mokymas b) plėsti ir daryti įvairesnę komunikacinę kalbinę kompetenciją (žr. užsimenant. žodyno ir sintaksės išmanymas) visai nesidomint sociolingvistiniu subtilumu ar pragmatiniu veiksmingumu. pragmatinį ar sociolingvistinį komponentą. jei jis nuoseklus. lyginamosios stilistikos ir semantikos atmainos). 4. kad būtų darniai ugdomi jie visi. galima tvirtinti. kai vienai ar kitai komunikacinės kompetencijos sudedamajai daliai skiriamas ypatingas dėmesys. primygtinai reikalaujama – ir tiksluose pabrėžiama – mokytis receptyviosios veiklos ir suprasti rašytinius ir / ar sakytinius tekstus). Bet čia siūloma praplėsti tokios vartosenos ribas: • viena vertus. b ar d punktuose) atsižvelgiant į „metmenis“. visuma (t. Žinoma. y. arba juos visus. pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti puikus kalbinio komponento išmokimas (kalbos fonetinės sistemos. komunikacinę kalbos kompetenciją laikant daugiakalbe ir daugiakultūre kompetencija. kad tam tikrais atvejais ir tam tikromis aplinkybėmis pagrindinis svetimosios kalbos mokymo tikslas (net jeigu ir neakivaizdus) buvo gimtosios kalbos žinių ir mokėjimo tobulinimas (pavyzdžiui. paveiks visą procesą: turinio ir mokymosi užduočių pasirinkimą.

kitų kultūrų atradimo ar pažinimo tvarkyba. suprantant šį terminą taip. kad šio pobūdžio tikslai. kaip jis buvo vartojamas atliekant eksperimentus kanadoje) ir mokyklinį lavinimą. kaip ir kitos svarbesnės siūlomo modelio sudedamosios dalys. 4. „pasirengimą gyventi užsienyje“. kad šie „metmenys“ leidžia bet kurią vadinamąją „dalinę“ kompetenciją įtraukti į daug bendresnę komunikacinių ir mokymosi kompetencijų grupę. mokytis ar lengviau prisitaikyti prie gyvenimo kitoje šalyje. pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti geriau dirbti. kuri turi pritaikyti savo daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją prie tam tikros socialinės srities veiklos.1 skyrelį) – tai apimtų viešosios veiklos. 180 . tokių tikslų. Būtent šiuo požiūriu galima kalbėti apie „specialius tikslus“. mokymo ir mokymosi ar asmeninio gyvenimo sritis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. susijusių su šiuo požiūriu ir šiuo židiniu. d) optimaliai veikti konkrečioje srityje (žr. daugeliu atvejų kanadoje atliekant visiškos imersijos eksperimentus su jaunesnio amžiaus mokiniais iš pradžių nebuvo specialiai numatyta laiko mokyti anglakalbius vaikus prancūzų kalbos. apimantys funkcinį prisitaikymą prie konkrečios srities. formulavimas paprastai daro poveikį kitiems programų sudarymo aspektams bei etapams ir pačiam mokymui bei mokymuisi. „dalykinę kalbą“. atkreipiant dėmesį į tai. prisimintina. taip pat atitinka dvikalbio švietimo situacijas. Šiuo požiūriu – ir tai nėra iš esmės nesuderinama su šiuo tyrimu – tokių imersijos situacijų tikslas. kur mokymo kalba skiriasi nuo šeimos kalbos (pavyzdžiui. šie tikslai eksplicitiškai atsispindi kursų aprašuose. nekalbinių žinių įgijimu. tačiau. „panardinimą“ (imersiją. kaip buvo kalbėta ir apie kitus komponentus.5 skyrelį ir 7 skyrių) – tai susiję su vienos ar daugiau kalbų mokymosi ir vartojimo. profesinės veiklos. pažymėtina. kad ir kokie būtų kalbiniai rezultatai. susijusias su mokymo bei mokymosi sritimi ir kitų. švietimas tik prancūzų kalba kai kuriose daugiakalbėse buvusiose afrikos kolonijose). yra ugdyti dalines kompetencijas. mokymo ir vertinimo metmenys • antra vertus. „darbuotojų migrantų kalbinę integraciją“. kad nors mokyklų mokomoji kalba buvo prancūzų. specialių poreikių tenkinimas visada reikalauja šiam tikslui tinkamo specialaus mokymo. tai nereiškia. 4. „specialius kursus“. kad tam tikros tikslinės grupės. kalbos paslaugų pasiūloje bei paklausoje ir mokymosi bei mokymo medžiagoje. e) turtinti ir įvairinti strategijas arba atlikti užduotis (žr.

padaryti jas tinkamas užduotims.Kalbos mokymasis ir mokymas atrodytų. platesnės ir sąmoningesnės. kad kokios nors ar komunikacinės. kad aiškiai nustatytų kartojamųjų užduočių atlikimas tokiais atvejais taip pat gali būti svarbiausias mokymosi tikslas. labai paprastas pavyzdys: pasakyti vaikams. todėl tikslas yra tobulinti tas strategijas. kuriais apibūdinami šeimos nariai (platesnio komunikacinio tikslo lingvistinio komponento dalis). ar mokymosi strategijos leidžia individui mobilizuoti savo kompetencijas – įtvirtinti ir.2. kad mokymosi procese vienu ar kitu metu labiau linkstama ugdyti tas strategijas. o ne dalines kompetencijas.4. tai parodo galimą mokymosi tikslų ir įmanomą mokymo 181 . 6. kurioms dar nebuvo taikomos. tikrovės modeliavimo ir įvairių vaidmenų žaidimų tikslai iš esmės taip pat yra trumpalaikiai. galimas daiktas. nors jos pačios nėra savitikslis. kurias mokiniai jau yra įpratę taikyti. Šia prasme vadinamojo projektinio mokymo. apibūdinami kaip atliktinos užduotys. Dalinių tikslų papildomumas apibrėžti mokymo ar mokymosi tikslus nurodant svarbiausias bendrojo metmenų modelio sudedamąsias dalis ar kiekvienos iš jų smulkesnius komponentus nėra paprasčiausias stilistikos pratimas. kitaip tariant. ar strategijų mokymas ar taikymas. kad jos taptų sudėtingesnės. kad jų atliksimi pratimai įgalins juos svetimąja kalba žaisti „laimingas šeimas“ (tikslas – atlikti „užduotį“). kurios įgalintų atlikti vienokios ar kitokios rūšies kalbines užduotis. tačiau tikrieji mokymo tikslai yra arba tai užduočiai reikalingos kalbos žinios. jei pripažįstama. apskritai tikslų formulavimo per užduotis pranašumas yra tai. tačiau pačios tos užduotys mokymo požiūriu tėra tik matomi tikslai ar kaip žingsneliai kitų tikslų link. kaip aprašoma d punkte. susijusius su įprasta veikla. kurioms reikia ribotų kalbos elementų. nors pagal loginę „metmenų“ koncepciją daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija reiškiasi ir yra ugdoma atliekant užduotis.1. kad taip galima konkrečiau – taip pat ir mokiniams – apibūdinti laukiamus rezultatus ir visam mokymuisi suteikti trumpalaikę motyvaciją. Bet yra atvejų. kai tikimasi „daugiakalbės“ atlikties: keliomis standartinėmis formuluotėmis perteikti kompanijos potvarkius. arba užduočiai (ar užduočių grandinei) reikalinga kalbinė veikla. tokie pavyzdžiai veikiau liudija pusiau automatinį elgesį. tačiau negalima paneigti. dažnai pateikiamas komutatoriaus operatorių pavyzdys. gali būti būdas paskatinti mokytis žodžių. kai mokymosi tikslas yra siauras: daugiau ar mažiau stereotipiškai atlikti tam tikras užduotis. užduotys paprastai būna nukreiptos į tam tikrą sritį ir laikomos tos srities siekiniais. viena ar keliomis svetimomis kalbomis. pagerinti ar išplėsti. – verta iškelti tikslą ugdyti tokias strategijas.

mandagios šypsenos. Įsisavinimas ar išmokimas? terminai kalbos įsisavinimas ir kalbos išmokimas šiuo metu yra vartojami įvairiomis reikšmėmis. arba siauresne: a) aiškinant negimtakalbių kalbos mokėjimą šiuolaikinių universaliosios gramatikos teorijų (pavyzdžiui. Vadinasi. taip pat aišku (tačiau verta pakartoti). Kalbos mokymosi procesas 6. kaip santykiškai gali būti suprantamas dalinis kalbos mokėjimas). tarkim. b) įvardijant nesąmoningą kitos (negimtosios) kalbos išmokimą natūralioje kalbinėje aplinkoje. bet dalinės kompetencijos sąvokai iliustruoti visiškai užtenka ir šio (žr. t. komentarus apie tai. susijusios su sakytine sąveika. tiesiogiai girdint ar skaitant ir dalyvaujant komunikaciniuose įvykiuose. kad dėl „metmenų“ modelio nuoseklumo siekiant vienaip ar kitaip suformuluoto tikslo kartu gaunama ir tokių rezultatų. Galima pateikti ir kitokių pavyzdžių. kad tikslas yra iš esmės susijęs su sritimi ir pabrėžiama tai. mokymo ir vertinimo metmenys formų įvairovę. kur pagrindiniu tikslu būtų pasirinkti kiti komponentai.) ar žinių. dėmesys bus kreipiamas į lingvistinio komponento tam tikras leksikos grupes (žodžius. kurie nebuvo tiesioginis – arba bent nebuvo pagrindinis – siekinys. tai šiam tikslui pasiekti bus ugdomos kalbinės veiklos rūšys. reikalui esant. kantrybės ir t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. aišku. ypač jei laikoma. dažnai jų vartosena sinonimiška. ir kalbos įsisavinimas gali būti vartojamas arba bendresne reikšme. 182 . kartais vienas ar kitas terminas vartojamas kaip bendrasis. nesvarbia ar mažai svarbia praktikams. 6. be abejo. susijusių su tam tikros šalies kultūra – virtuve ir valgymo papročiais. pavyzdžiui. apie parametrų nustatymą) požiūriu. patiekalams apibūdinti) ir į tam tikras sociolingvistikos normas (kaip kreipiamasi į klientus. o antrasis – siauresne prasme. t. t. kad labai daug siūlomų mokyklinių ir nemokyklinių mokymo ir mokymosi formų tuo pačiu metu apima keletą iš šių tikslų. kalbant apie komunikacinę kompetenciją. kaip. y.2. pavyzdžiui. būtinai prireiks ir tam tikrų egzistencinės kompetencijos (savoir-etre) aspektų (taktiškumo. ko reikia konkrečiam darbui (kad ir restorano padavėjo). prašoma trečiųjų šalių pagalbos ir t.1. mandagumo. kurių reikia.2. paprastai tos teorijos laikomos teorinės psicholingvistikos šaka.). kad gramatika yra neįsisąmonintas dalykas.

Šiuo metu nėra pakankamai tvirto. kad svarbiausias dalykas. ją įsisavintų ir gebėtų vartoti – ir suprasti. jei galima. kai kurie teoretikai mano. nei taikant mokymo ar mokymosi metodus. „Metmenų“ naudotojai prašomi apsvarstyti ir. Šiuo metu nepanašu.2. kurioje gali būti mokomasi be formalaus mokymo. kad be suprantamos įvesties pateikimo. nustatytų: kokios yra kalbos įsisavinimo (minėtąja b reikšme) galimybės ir kaip jo• mis pasinaudojama. nustatyti. galės suprasti ir vartoti kalbą remdamiesi savo ankstesne patirtimi ir sveiku protu. nei intuityviai suvokti ir jo esą negalima palengvinti nei sąmoningomis manipuliacijomis. veikiamas jam pakankamai suprantamos kalbos. kad jie apsvarstytų ir. taigi jiems reikia ir tinkamos. išmokę būtinas gramatikos taisykles ir žodyną. kad jis. kad būtų galima visur vartoti bendrą terminiją. ir galimybių vartoti 183 . kontekstualizuotos bei kalbos požiūriu suprantamos įvesties. kuria reikšme jie vartoja šiuos terminus. ir nevartoti jų kitokiomis reikšmėmis negu „Metmenyse“.2. kad esą mokiniai.2.2. pripažindami. mokytojų ir juos remiančių tarnybų vadovaujasi eklektiškesne praktika. kitas kraštutinumas manyti. kad būtų galima „metmenyse“ remtis kokia nors viena mokymosi teorija. kad mokiniai nebūtinai išmoksta tai. būtent dėl to. kaip vyksta mokymasis. kad žmogaus informacijos apdorojimo gebėjimai yra gana platūs.2. įsisavinimo proceso esą neįmanoma nei stebėti. ir nesą jokio reikalo kartoti. Šių mokslininkų manymu.1. – tai sukurti kiek įmanoma turtingesnę kalbinę aplinką. būtina ir pakankama sąlyga kalbai ugdyti yra aktyvus dalyvavimas komunikacinėje sąveikoje. tarp šių dviejų kraštutinumų esanti dauguma „vyraujančios krypties“ mokinių.2. tyrimais pagrįsto sutarimo. kad eksplicitiškas mokymas ar kalbos mokymasis yra nesvarbūs. kad nėra vieno bendro termino. Kaip mokiniai mokosi? 6. kur tinkama.Kalbos mokymasis ir mokymas Kalbos išmokimas gali būti vartojamas kaip bendrasis terminas arba siauresne prasme taip gali būti vadinamas kalbinių gebėjimų susiformavimas tam tikro suplanuoto mokymosi etapo (ypač kalbant apie formalųjį mokymąsi švietimo įstaigose) pabaigoje. ir produkuoti. jie taip pat laikosi nuomonės. 6. 6. ką gali padaryti mokytojas. Pageidautina.2. ko mokytojas moko. jiems atrodo. kiti tyrėjai mano. kuris apimtų išmokimą ir įsisavinimą siaurosiomis prasmėmis.

jie turi konkrečiai nuspręsti. turi apgalvoti. taisyklingumui ar laisvumui ir t. Kaip „Metmenų“ naudotojai gali palengvinti kalbos mokymąsi? kalbos mokymo darbas yra mokymosi partnerystė – daugelio įvairių specialistų. nustatyti.3.2. Šiame skyrelyje aptariami visų partnerių vaidmenys. tie asmenys. išskyrus tai. kokiomis kalbos mokymosi prielaidomis jie grindžia savo darbą ir kokia metodologinė tų prielaidų reikšmė. 184 .3. kurie mokymosi parametrai yra svarbūs rūpimoms kvalifikacijoms ir reikalaujamam lygiui. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. 6. kursų rengėjų ir pan. kokią svarbą teikia produkcijai ar recepcijai. ypač dirbtinėmis klasės sąlygomis. kaip buvo išmokta ar įsisavinta tai. kokias sociokultūrines žinias ir įgūdžius testuoti ir t.1. kad mažiau būtų sąmoningai kreipiamas dėmesys – ar net visai nekreipiamas – į žemesnio lygmens fizinius kalbėjimo ar rašymo įgūdžius.2. kiek jų pačių tikrinimo būdai gali turėti teigiamą ar neigiamą atgalinį poveikį kalbos mokymuisi. 6. taip pat skiriasi ir mokytojų. skirtingo amžiaus. charakterio ir išsilavinimo mokiniams nevienodai paveikūs vienokie ar kitokie mokymo būdai. 6. idiomas ir leksinius vienetus kandidatams reikės atpažinti ar prisiminti. kas testuojama. jiems gali būti nesvarbu. kai kurie teoretikai (daug mažiau nei anksčiau) mano. kurias būtent užduotis ir veiklos rūšis įtraukti. kad šis tikslas gali būti pasiekiamas mokant kartojamaisiais pratimais. tačiau išmokti yra lengviau. Žinoma. mokymo ir vertinimo metmenys kalbą sąveikaujant. taip pat ir morfologinį bei sintaksinį taisyklingumą. taip pat ir glaudžiausiai su mokymusi susijusių mokytojų bei mokinių bendradarbiavimas. kuriuos žodžių junginius. kurie susiję su egzaminais ir kvalifikavimu.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tokiu būdu išlaisvinant protą aukštesnio lygmens komunikacinėms strategijoms.3. nuostatos: kaip jie derina įvairius būdus. t. t. derinant sąmoningą mokymąsi su išsamiomis pratybomis. kurias temas nagrinėti. reikalui esant.

dėl mokiniams pristatytinų veiklos rūšių. gramatika.3. jiems privalu konkrečiai apsispręsti dėl daugelio smulkių dalykų. kuris būtų tinkamas indėlis į mokymosi partnerystę – švietimo tyrėjų ir mokytojų rengėjų bendradarbiavimą. vertinti. Švietimo institucijos. rinktis ir papildyti). netgi nesąmoningomis). jiems būtina suprasti didelę mokymosi proceso įvairovę. Šių partnerių darbai smarkiai veikia mokymosi ir mokymo procesus. bet gali būti pateikiamos svarbiausios gairės ar nurodymai. taip pat ir individualiems mokymosi gebėjimams ugdyti.3. 6. kad jie stebės mokinių ar studentų pažangą ir ras būdų atpažinti. pavyzdžiui. kad bus pateikiami detalūs nurodymai. dėl tekstų atrankos ir pateikimo tvarkos. arba remdamiesi kompetencijomis bei strategijomis. 6. kaip atlikti klasės ir / ar individualias užduotis ir kokia mokinių veikla turėtų būti atsakas į pateiktą medžiagą. kurti ir administruoti testus ir parengti mokinius bei studentus kvalifikaciniams egzaminams. taip pat nėra privalu. laukiama. kad mokiniai galėtų atlikti nurodytas užduotis ar nagrinėti temas. mokytojams paprastai privaloma laikytis bet kokių oficialių gairių. bet gali būti smulkiau apibrėžiamas žodynas. kaip antai užduotys. kurių reikia. kurias jie siektų ugdyti. kurias atlikti jie norėtų išmokyti. kompetencijos ir t. nustato mokymosi tikslus. ir nors planą gali apmesti iš anksto. naudotis vadovėliais ir kursų medžiaga (kurią jie ne visada gali analizuoti. tačiau privalo lanksčiai prisiderinti prie mokinių ar studentų reakcijos.2. komunikacinės intencijos ir jų raiška ar sąvokos.4. sudarydamos mokymo programų gaires ar rengdamos mokomųjų dalykų programas. Vadovėlių autoriai ir kursų rengėjai neprivalo – nebent patys norėtų – suformuluoti savo tikslus remdamiesi užduotimis. nors tas supratimas gali būti veikiau nesąmoningas patirties rezultatas nei aiškiai apibrėžtas teorinio svarstymo padarinys. kokius taikyti darbo metodus. dažnai nepatikrintomis. žodyno ir gramatikos. analizuoti ir įveikti mokymosi sunkumams. tikimasi. 185 . todėl būtinai turi būti pagrįsti aiškiomis mokymosi teorijomis (retai tiesiogiai suformuluotomis. t.3. jie turi susiplanuoti kiekvieną pamokos minutę.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. temos.3. nėra privalu. ir nustatomi mokymosi etapai. Gairėse ir programose gali būti tiksliai išvardijami tik aukštesnieji tikslai.

6. savybes ir galimybes. su kalbos įsisavinimo ir mokymosi procesais yra susiję mokiniai. kada niekas nebemoko. tai trumpai apibendrinama 6. kad veiksmingiausiais laikomi tie kalbos mokymosi ir mokymo metodai. tikimasi. 6 skyriuje mėginama pateikti tokius metmenis. derinamų prie individualių mokinių poreikių jų socialiniame kontekste. kokiais būdais jie išmoksta. ir aiškiai suvokti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. daugiausia buvo žiūrima svarbos kalbos mokymosi turinio ir tikslų atžvilgiu. Žinoma. vengiant piršimo ar dogmatizmo. pagaliau. tačiau palyginti nedaugelis mokosi aktyviai. sisteminti savo mokymąsi ir mokytis patys. kad šiam skyriui taikomi tie patys kriterijai kaip ir kitiems. požiūris į mokymosi ir mokymo metodiką turi būti visapusis. taip pat ir konkretūs nurodymai naudotojams bus naudingi ne tik mokytojams ir kitiems švietimo sistemos partneriams. ką jie renkasi. o reikia mokytis pačiam. imdamiesi iniciatyvos planuoti. daugelis mokosi reaktyviai. Būtent jie turi išsiugdyti kompetencijas ir strategijas (kiek dar nėra išsiugdę) ir atlikti įvairiausias užduotis. juk bet kokioje švietimo sistemoje galima mokinius skatinti vis daugiau rinktis tikslus.3. vadovaudamiesi nurodymais ir atlikdami tai. tačiau kalbos mokymosi. motyvaciją. mokymo ir vertinimo sudedamųjų dalių svarbą. ką jie gali rinktis ir kas jiems labiausiai tinka. kad „metmenys“.1 ir 6. ką jie gali rinktis. padėdami jiems suprasti. kuriais siekiama tikslų. kad veiksmingai dalyvautų komunikaciniuose įvykiuose.4. Vis dėlto ateina laikas. jei „mokymasis mokytis“ yra laikomas neatskiriama kalbos mokymosi dalimi. mokymo ir vertinimo metmenys 6. pabrėžtina. atsižvelgiant į savo poreikius.5. taip skatinamas savarankiškas mokymasis: mokiniai vis labiau supranta. kas jiems nurodoma mokytojų ar vadovėliuose. mokymo ir vertinimo metmenyse taip pat turi būti vieta ir metodikai. nes jų naudotojai neabejotinai norės apmąstyti savo metodinius sprendimus ir perteikti juos kitiems bendrųjų metmenų kontekste. žinoma. Keletas metodinių pasirinkčių šiuolaikiškam kalbos mokymuisi ir mokymui iki šios dalies „metmenyse“ buvo kuriamas nuoseklus kalbos vartosenos ir kalbos vartotojo modelis visą laiką kreipiant dėmesį į skirtingų kalbos mokymosi.2 skyreliuose. visos pasirinktys apibūdinamos aiškiai bei skaidriai. bet ir tiesiogiai mokiniams. svarbiausias europos tarybos metodinis principas yra tas. mokomąją medžiagą ir darbo metodus. Veiksmingumas priklauso nuo motyvacijos bei 186 .

t. pasiekiama didelė tikslų ir dar didesnė metodų bei mokomosios medžiagos įvairovė. bet parodyti.. 6. įrašų ir t.3. y. – – – – girdėdami pokalbius. žiūrėdami ir klausydami televizijos. tiesiogiai veikiami natūralios k2 vartosenos: – kalbėdami su gimtakalbiu ar gimtakalbiais. jei yra praktikų. ką galima rinktis. Bendrosios kryptys apskritai kokiu būdu tikimasi mokinius išmoksiant antrosios ar svetimosios kalbos (k2)? kuriais iš šių būdų jie mokosi: a) būdami kalbinėje aplinkoje. kad jis yra vyraujantis. toks dalijimasis padėtų geriau suprasti sudėtingą kalbų mokymo ir mokymosi įvairovę. informacinėmis kompaktinėmis plokštelėmis ir t. 187 – . t. kaip aiškinama 2. t. remiantis praktika reikia įvairiapusiškai aptarti šias pasirinktis ir jų taikymą.). romanus. dabar galima tik nurodyti keletą praktika grįstų pasirinkčių ir paprašyti „metmenų“ naudotojų iš savo praktikos ir sukauptų žinių pridėti.. – tai visada geriau negu priimti vyraujantį požiūrį vien dėl to.4.2 skyrelyje ir kitur. skaitydami nepakeistus. veiksmingesniais metodais negu tie.. kad savo mokiniams tinkamų tikslų galima pasiekti kitais. Šiais laikais dabartinių kalbų mokoma ir mokomasi labai įvairiais būdais. apsakymus. kurie įgalintų mokinius patenkinti tuos poreikius ir geriausiai jiems tiktų. žurnalus.Kalbos mokymasis ir mokymas mokinių savybių. t. neparinktus pagal sunkumą.1. viešąsias iškabas. vaizdo įrašų ir t. t. taip pat ir nuo panaudotinų žmogiškųjų bei materialiųjų išteklių pobūdžio. klausydamiesi radijo. kuriuos taikyti skatina europos taryba. prašome jų pasidalyti su mumis savo patirtimi – kokius metodus taiko ir kokių tikslų jie siekia. diskutuoti apie ją. tačiau. užrašus ir t. ko trūksta. autentiškus rašytinius tekstus (laikraščius. mokymo ir vertinimo metmenys“ yra skirti ne proteguoti vienai kuriai nors kalbos mokymo metodikai. grindžiamą mokinių bendravimo poreikiais ir tokių metodų taikymu bei tokios mokomosios medžiagos naudojimu. daugelį metų europos taryba palaikė komunikacinę mokymo ir mokymosi kryptį. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. apmąsčiusių savo patirtį ir įsitikinusių. Vadovaujantis šiuo esminiu principu. naudodamiesi kompiuterinėmis programomis.

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

dalyvaudami prijungtinėse ar kitokiose konferencijose,

– dalyvaudami kitų mokomųjų dalykų kursuose, kur mokomoji kalba yra k2; b) skaitydami ar klausydami specialiai atrinktų (pavyzdžiui, pagal sunkumą) sakytinių ir rašytinių tekstų („suprantamos įvesties“) k2; c) sąveikaudami antrąja kalba, kaip pokalbio partneriai, su antrąją kalbą mokančiu pašnekovu; d) atlikdami specialiai sumanytas ir sukurtas užduotis k2 („suprantama produkcija“); e) mokydamiesi savarankiškai, patys ar kieno nors padedami, siekdami iš anksto išsikeltų tikslų ir naudodami prieinamas mokomąsias priemones; f) derindami pateikimą, aiškinimą, (kartojamuosius) pratimus ir įvairią kalbinę veiklą, kai mokomoji kalba yra k1 (šia kalba aiškinama, pateikiamos bendros su tvarka susijusios nuorodos); g) derindami tokias veiklos rūšis, kaip išvardyta f punkte, kai k2 vartojama tik visos klasės tikslams; h) derindami f–g punktuose minėtąsias veiklos rūšis, kai laipsniškai vis mažiau vartojama k1, įtraukiama daugiau užduočių ir autentiškų sakytinių bei rašytinių tekstų, taip pat laipsniškai daugiau svarbos skiriama savarankiškam mokymuisi; i) derindami visa, kas išvardyta, su grupės ir individualiu planavimu, įgyvendinimu ir klasės veiklos vertinimu (padedami mokytojo), sąveikaudami taip, kad patenkintų skirtingus mokinio poreikius ir t. t. „Metmenų“ naudotojai galėtų apsvarstyti ir nustatyti, kuria iš pateiktųjų krypčių jie apskritai grindžia savo darbą.

6.4.2. reikia aptarti santykinius mokytojų, mokinių ir mokomųjų priemonių
vaidmenis.

6.4.2.1. kiek pamokos laiko santykiškai skiriama (tikimasi, kad skiriama):
a) mokytojo dėstymui, aiškinimui ir pan. visai klasei (grupei)? b) visos klasės (grupės) klausimams–atsakymams (atskirai tokiems, kuriais klausiama informacijos, norima paaiškinimo, ir kontroliniams)? c) darbui grupėmis ar poromis? d) individualiam darbui?
188

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.2.2. Mokytojai turėtų suvokti, kad jų veikla, atspindinti jų nuostatas ir gebėjimus,
labiausiai lemia kalbos išmokimą ar įsisavinimą. jie rodo kalbinio ir nekalbinio elgesio pavyzdį, kuriuo mokiniai galėtų sekti ir vartodami kalbą, ir galbūt dirbdami mokytojais. kokia svarba skiriama mokytojų: a) mokymo gebėjimams? b) vadovavimo klasei įgūdžiams? c) tyrinėjimų ir patirties apmąstymo gebėjimams? d) mokymo būdams? e) tikrinimo, vertinimo ir įvertinimo pažymiais supratimui ir gebėjimui tai atlikti? f) žinioms ir gebėjimui mokyti sociokultūros pagrindų? g) tarpkultūrinėms nuostatoms ir įgūdžiams? h) žinioms ir gebėjimui ugdyti mokinių estetinį literatūros supratimą? i) gebėjimui individualizuoti veiklą klasėse, kuriose yra įvairių ir nevienodų gebėjimų mokinių? kaip geriausiai ugdomos tinkamos savybės ir gebėjimai? ar individualios veiklos, darbo poromis ar grupėmis metu mokytojas turėtų: a) paprasčiausiai vadovauti ir palaikyti tvarką? b) vaikščioti nuo vieno žmogaus prie kito ir stebėti darbą? c) būti pasirengęs pakonsultuoti individualiai? d) būti vadovas ir pagalbininkas, išklausydamas studentų mintis apie jų mokymąsi ir į jas reaguodamas, koordinuodamas studentų veiklą, taip pat stebėdamas ir konsultuodamas?

6.4.2.3. kiek tikimasi ar reikalaujama, kad mokiniai:
a) klausytų visų mokytojo – ir tik jo – nurodymų, kalbėtų tik tada, kai mokytojas jų klausia ar jiems leidžia? b) aktyviai dalyvautų mokymo procese bendradarbiaudami su mokytoju ir kitais mokiniais, kad susitartų dėl tikslų ir metodų, vieni kitus mokytų ir vertintų ir tokiu būdu darytųsi vis savarankiškesni? c) savarankiškai mokytųsi pasinaudodami tam skirta mokomąja medžiaga ir įsivertintų? d) vieni su kitais rungtyniautų?

189

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

6.4.2.4. kaip gali ir turi būti naudojamasi mokomosiomis priemonėmis (garso ir
vaizdo įrašais, kompiuteriais ir t. t.)? a) nesinaudojama; b) rodant naują medžiagą visai klasei, kartojant visiems kartu ir t. t.; c) dirbant kalbos, vaizdo įrašų, kompiuterių laboratorijose; d) mokantis individualiai savarankiškai; e) kaip pagrindas grupės darbui (diskusijoms, bendrų sprendimų paieškai, bendradarbiavimui ir rungtyniavimui ir t. t.); f) jungiantis į tarptautinį mokyklų, klasių ir pavienių asmenų kompiuterių tinklą. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kokie yra santykiniai mokytojų bei mokinių vaidmenys ir priedermės • organizuojant kalbos mokymosi procesą, jį tvarkant, jam vadovaujant ir jį vertinant; kaip naudojamasi mokomosiomis priemonėmis.

6.4.3. koks turi būti tekstų vaidmuo mokantis ir mokant kalbos? 6.4.3.1. kiek iš mokinių tikimasi ar reikalaujama išmoksiant iš sakytinių ir
rašytinių tekstų (žr. 4.6 skyrelį): a) juos pateikiant paprastai? b) juos pateikiant paprastai, bet garantuojant, kad naujus dalykus galima suprasti remiantis žodiniu kontekstu, vaizdinėmis pasparomis ir t. t.? c) pateikiant su k2 supratimo tikrinimo užduotimi: atsakyti į klausimus, parinkti tinkamą atsakymą, susieti su paveikslėliais ir t. t.? d) kaip c punkte, bet su viena ar keliomis tokių užduočių: • atlikti k1 supratimo tikrinimo užduotį; • paaiškinti k1; • paaiškinti k2 (reikalui esant, čia pat išversti); • išversti visą tekstą į k1; • atlikti prieštekstines užduotis, užduotis skaitant ar klausant ir t. t.?

190

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.3.2. kiek mokiniams pateikiami rašytiniai ir sakytiniai tekstai turėtų būti:
a) tikroviški, t. y. sukurti komunikaciniais, o ne kalbos mokymo tikslais, pavyzdžiui: • • neapdoroti autentiški tekstai, su kuriais mokinys susiduria tiesiogiai praktiškai vartodamas kalbą (dienraščiai, žurnalai, laidos ir t. t.); autentiški tekstai, atrinkti, surūšiuoti pagal sunkumą arba suredaguoti taip,

kad atitiktų mokinio patirtį, interesus ir ypatybes; b) sukurti specialiai mokyti kalbos, pavyzdžiui: • sukurti panašūs į minėtuosius autentiškus tekstus (pavyzdžiui, specialiai • • • parašyti klausymo supratimo tekstai, įgarsinti aktorių); sukurti tekstai, kuriuose siekiama parodyti mokomų (pavyzdžiui, tam tikrame kurso skyriuje) kalbos dalykų vartoseną kontekste; pavieniai sakiniai pratyboms (fonetikos, gramatikos ir t. t.); vadovėlių nurodymai, paaiškinimai ir t. t., testų ir egzaminų užduočių formuluotės, mokytojo kalbėjimas per pamoką (nurodymai, paaiškinimai, vadovavimas klasei ir t. t.). tai gali būti laikoma tam tikru tekstų tipu. ar jie yra lengvai suprantami mokiniams ir tinkami mokant? kaip galima turinio, kalbos ir pateikimo pažiūriu pagrįsti, kad jie tikrai yra tokie?

6.4.3.3. kiek mokiniams reikėtų ne tik apdoroti, bet ir produkuoti tekstus? tai
galėtų būti: a) sakytiniai tekstai: • garsiai skaityti rašytinius tekstus; • atlikti pratimus žodžiu; • atkurti atmintinai išmoktus tekstus (pjeses, eilėraščius ir t. t.); • atlikti pratimus poromis ar grupėmis; • dalyvauti oficialiosiose ir neoficialiosiose diskusijose; • kalbėtis (per pamoką ar tarpusavyje); • daryti pranešimą; b) rašytiniai tekstai: • diktantai; • pratimai raštu; • rašiniai; • vertimai; • pranešimai raštu;
191

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

• • •

projektiniai darbai; laiškai; dalyvavimas mokyklos ar klasės tinklalapių pokalbių svetainėse ar bendravimas faksu, elektroniniais laiškais.

6.4.3.4. kiek atliekant įvairią kalbinę veiklą (suprantant skaitomus ir klausomus
tekstus, rašant ir kalbant, sąveikaujant) iš mokinių gali būti tikimasi ir jiems padedama skirti tekstų tipus ir mokytis įvairių, pagal teksto tipą tinkamų klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo būdų tiek dirbant individualiai, tiek grupėmis (pavyzdžiui, dalytis mintimis ir interpretacijomis suprantant tekstą ir formuluojant mintis)? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nustatyti, kokia yra tekstų (sakytinių ir rašytinių) vieta jų mokymosi ar mokymo programoje ir kokių veiklos rūšių reikia, pavyzdžiui: • pagal kokius principus tekstai yra atrenkami, pritaikomi ar sukuriami, sutvarkomi ir pristatomi; • • ar tekstai yra parenkami pagal sunkumą; ar iš mokinių a) tikimasi, b) jiems padedama skirti tekstų tipus ir mokytis skirtingų klausymo ir skaitymo būdų atsižvelgiant į teksto tipą: klausyti ar skaityti norint suprasti detales ar esmę, reikiamą informaciją ir t. t.

6.4.4. kiek iš mokinių tikimasi ar reikalaujama mokytis iš užduočių ir veiklos
rūšių (žr. 4.3 ir 4.4 skyrelius): a) paprastai dalyvaujant spontaniškoje veikloje? b) paprastai atliekant užduotis ir dalyvaujant kitoje veikloje, organizuotoje atsižvelgiant į tipus, tikslus, įvestis, rezultatus, dalyvių vaidmenis, kalbinės veiklos rūšį ir t. t.? c) ne tik atliekant užduotis, bet ir jas planuojant, paskui analizuojant ir vertinant? d) kaip c punkte, bet dar ir aiškiai žinant užduočių tikslus, pobūdį, sandarą, reikalavimus dalyviams ir t. t.?

192

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.5. kaip turėtų būti ugdomi mokinių gebėjimai taikyti komunikacines strategijas (žr. 4.4 skyrelį): a) ar įsivaizduojama, kad jie gali būti perkeliami iš mokinio k1 vartosenos? ar ugdoma tokiais būdais: b) kuriamos situacijos ir pateikiamos užduotys (pavyzdžiui, vaidmens atlikimas ar imitavimas), kurioms reikia planavimo, atlikimo, vertinimo ir taisymo strategijų; c) kaip b punkte, bet taikomos sąmoningumą skatinančios strategijos (pavyzdžiui, inscenizacija įrašoma ir analizuojama); d) kaip b punkte, bet mokiniai skatinami kreipti dėmesį į tam tikras strategijas, esant reikalui, atvirai jas taikyti arba to iš jų reikalaujama. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nustatyti veiklos rūšių, užduočių ir strategijų vietą kalbos mokymosi ar mokymo programoje.

6.4.6. Bendrosios kompetencijos (žr. 5.1 skyrelį) gali būti ugdomos įvairiais būdais. 6.4.6.1. pasaulio pažinimo atžvilgiu naujos kalbos mokymasis nereiškia, kad pradedama nuo nulio. daug reikalingų žinių – jei ne didžioji dalis – gali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Vis dėlto mokytis kalbos nėra tik paprastai persakyti tai, kas žinoma, naujais žodžiais; nors neįtikėtina, kokiu mastu „slenkstyje“ pateikti bendrųjų ir specialiųjų sąvokų apmatai pasirodė esą būdingi ir tinkami dvidešimčiai europos kalbų, netgi skirtingų šeimų. reikia susidaryti savo nuomonę, kad būtų galima nuspręsti: ar į tai, ko turi būti mokoma kalbos pamokose ir tikrinama testais, įeina ir žinios apie pasaulį, kurios iš tikrųjų neatitinka mokinio brandos ar suaugusiųjų patirties? jei taip, tai negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. problemos nereikėtų vengti; kai negimtoji kalba vartojama kaip mokomoji kalba mokyklose ar universitetuose (kaip ir mokant gimtąja kalba), abu – ir dalyko turinys, ir vartojama kalba yra nauja. seniau daugelyje kalbos vadovėlių, kaip antai garsaus XVii a. čekų švietėjo Comeniuso „orbis pictus“, buvo siekiama aiškiai susisteminti kalbos mokymą, kad jauniems žmonėms būtų pateikiamas aiškus pasaulio vaizdas.

193

kaip konkrečiai tikslinei socialinei grupei ar grupėms pateikti tikslinę kultūrą. kaip kalbos kursuose turėtų būti traktuojamos bendrosios. mokant kitų programos dalykų k1). bet ir tarp regionų. t.3 skyrelį) gali būti: a) ignoruojamos – tai esą mokinio asmeninis reikalas.2. t. etninių bendruomenių. (žr. c) atrenkami ir kuriami tekstai. kai k2 yra mokomoji. tokie stereotipai dažnai atitinka pačios šalies susikurtą. atrodo.1.6. jis labai menkai susijęs su didžiosios gyventojų dalies kasdienybe. kognityvinių ir sociokultūrinių pamatinių žinių. b) sprendžiama. reikia nusistatyti pusiausvyrą svarbiausio mokymo tikslo – ugdyti mokinių daugiakultūrę kompetenciją – atžvilgiu. nekalbinės specifinės kompetencijos: a) manoma. f) ugdoma inscenizuojant ir imituojant. h) ugdoma per tiesioginį kontaktą su gimtakalbiais ir autentiškais tekstais. kad kai kuriais atžvilgiais europos kultūra yra bendra. susiję su krašto kultūra (Šalityra. 194 . įsitikinimai ir t. 6. palaikomą ir šventėse reklamuojamą šalies įvaizdį. t. kitais atžvilgiais yra įvairiausių skirtumų – ir ne tik tarp šalių. Egzistencinės kompetencijos atžvilgiu mokinio asmeninės savybės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. e) ugdoma per tarpkultūrinį komponentą. kad jos jau pakankamai susiformavusios ar bus ugdomos kitais atvejais (pavyzdžiui. d) rengiami specialūs kursai ar vadovėliai. ii) k2. tai tas įvaizdis turėtų būti taip ir pristatomas.6. skirtą tam.3. 6. reikia labai rūpestingai apgalvoti. lyčių ir t. nuostatos. ar galėtų būti skiriama vietos vaizdingiems. ir mokant k2 priimamos kaip esamybė. kaip antai iš vaikiškų knygelių (olandų klumpės ir vėjo malūnai. b) atsižvelgtinos planuojant ir kontroliuojant mokymosi procesą. kad ir kalbos mokiniai. paprastai archajiškiems liaudies meno stereotipams. klasių. ypač mažesnius vaikus. kuriuose aiškinami nauji dalykai.6.4. c) laikomos mokymosi programų tikslu. motyvacija.4. mokymo ir vertinimo metmenys 6. g) ugdoma mokant dalyko. kai kyla toks klausimas.4. anglų pirkios šiaudiniais stogais su rožėmis prie durų)? jie žadina vaizduotę ir gali motyvuoti. jei yra būtent taip. ir gimtakalbiai aiškiau suvoktų sąsajas tarp vienų ir kitų patirties. kiek kitaip turėtų būti žiūrima į sociokultūrines žinias ir tarpkultūrinių gebėjimų ugdymą. Šalies realijos ir t.4.) i) k1. 5. Civilizacija.

kaip ir ko jie yra mokomi bei mokosi.1. 5. specialiai neplanuojant ir nesiimant jokių priemonių. kuriuo iš toliau pateikiamų būdų galėtų būti ar turėtų būti plečiamas mokinių žodynas: a) tiesiog matant žodžius ir sustabarėjusius posakius. 6. reikalui esant.7. aprėpianti žodyną.4.4. ugdoma mokinių mokymosi bei euristiniai įgūdžiai ir skatinama imtis atsakomybės už savo mokymąsi (ar to iš jų gali būti tikimasi arba reikalaujama) (žr. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. savarankiškais kalbos mokiniais ir vartotojais. d) mokomi vartojant tikslinę kalbą kaip mokomąją. b) pamažu mokytojui perleidžiant atsakomybę už mokymąsi mokiniams ar studentams ir skatinant juos apmąstyti savo mokymąsi bei dalytis ta patirtimi su kitais mokiniais.6.4. d) skatinant mokinius išbandyti įvairius metodus. kalbant apie gebėjimą mokytis..4 skyrelį): a) tai ugdoma kaip kalbos mokymosi ir mokymo „šalutiniai produktai“.5. reikalui esant. c) sistemingai skatinant mokinius suvokti. koks yra jų kognityvinis stilius ir ugdytis tinkamas mokymosi strategijas. tartį ir rašybą? 6. mokinio lingvistinės kompetencijos ugdymas yra svarbiausias. vartojamus autentiškuose sakytiniuose ir rašytiniuose tekstuose? b) aiškinantis patiems ar pasitelkus žodynus ir pan. gramatiką. e) sudarant galimybes mokiniams nustatyti. b) jie yra lavinami. kaip turi būti ugdoma ši kompetencija.Kalbos mokymasis ir mokymas „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. c) parodomi veiksmais ir pakomentuojama.7. kai reikia informacijos konkrečiai užduočiai atlikti ar veiklai? 195 .1. kuo skiriasi šie atvejai: a) praktiniai įgūdžiai yra pokalbių temos. 6. būtinas kalbos mokymosi aspektas. nustatyti: • • kokias iš minėtų (ar kitų) priemonių jie taiko bendrosioms kompetencijoms ugdyti. kaip jie skatina mokinius ar studentus tapti atsakingais. nustatyti.

sritys.? d) pristatant žodžius kartu su vaizdine medžiaga (paveikslėliais. nustatyti: • kokios apimties žodyną (t.)? e) įsimenant žodžių sąrašus ir t. reikalui esant. vadinasi. 196 . pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenys c) pristatant žodžius kontekste. kolokacijos. aprėptis ir vartojimas yra svarbiausi kalbos įsisavinimo parametrai. 6. t. • kokiais dedukciniais metodais pasinaudojama.)? i) daugiau ar mažiau sistemiškai studijuojant semantinių skiriamųjų požymių pasiskirstymą k1 ir k2 (gretinamoji semantika)? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. išmokti. temos ir t. ir kalbos mokymuisi bei mokymui planuoti. nustatyti.2.) mokiniui reikės išmokti • vartoti. kaip yra pristatomi svetimosios kalbos žodžiai (forma ir reikšmė) ir kaip mokiniai jų išmoksta..Bendrieji europos kalbų mokymosi. kokios aprėpties žodyną (t. t. t. Žodyno apimtis. daiktais ir t. vadovėlių tekstuose. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. kaip jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama tą daryti.7. t. o paskui vis kartojant įvairiuose pratimuose ir t. priesagos. enciklopedijų ir kitų žinynų? h) aiškinant žodžių sandarą ir mokant pasinaudoti tomis žiniomis (pavyzdžiui. t. žodžių daryba. ir mokinio kalbos mokėjimui vertinti. kiek žodžių. idiomos. reikalui esant. deminutyvai ir t. • kaip žodyno vartojimą mokiniui reikės kontroliuoti. y. veiksmažodžių priešdėliai. sustabarėjusių posakių) mokiniui reikės išmokti vartoti. kad būtų prisiminta ir produkuojama. • koks skirtumas daromas (jei daromas) tarp mokymosi atpažinti ir suprasti. y. sudūrimas. kaip skatinama juos taikyti.? g) mokant vartosenos iš vienakalbių ir dvikalbių žodynų. rodomais veiksmais.4. kuriuose pateikiamas ir jų vertimas? f) tyrinėjant semantinius laukus ir sudarant „minčių žemėlapius“ ir t. gestais ir mimika. t.

kad būtų perteikta mintis – neabejotinai yra svarbiausia komunikacinės kompetencijos dalis. kad būtų garantuotas skaidrumas ir mokymo sistemos darna.. Vis dėlto tai netrukdo anksčiau pateikti analitiškai sudėtingą medžiagą kaip sustabarėjusį pasakymą (t. reikalui esant. į kurį reikėtų atsižvelgti. 1. Jonė dainuoja). ir baigiant įvairiais sudėtiniais sakiniais. čiulbėjo ulbėjo kaip mudu abu. kurių kalbos yra mokomasi. 6. kai sakinio dalys reiškiamos vienu žodžiu (pavyzdžiui.4. pateikimo tvarką ir laipsnišką pristatymą bei mokymą kartojamaisiais pratimais. kaip organizuoti gramatikos mokymąsi.4. tai paprastai apima naujos medžiagos atranką. • remiantis statistiniais žodyno atrankos principais rinktis dažniausiai vartojamus žodžius iš bendrojo žodyno ar iš siauresnių temų. ir nors ne visi. kuris išmokstamas visas (Atskrido paukšteliai iš šiltų kraštų.3. tačiau jie gali siūlyti gaires.. • atrinkti sakytinius ir rašytinius (autentiškus) tekstus ir mokytis ar mokyti juose esamų žodžių.).7. bet plėsti jį natūraliai.4. nuspręsti: kokiu principu ar principais atrenkamas žodynas. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Štai keletas siūlymų: • atrinkti svarbiausius žodžius ir posakius: a) iš teminių sričių tuos. sudėtingumas nėra vienintelis pateikimo eilės principas.7. pradedant trumpais vientisiniais sakiniais.). pavyzdžiui.. mokymu ir testavimu susijusių asmenų ypatingą dėmesį kreipia į tai. kurių reikia mokinio poreikius atitinkančioms komunikacinėms užduotims atlikti. kai predikatinių dėmenų skaičius. programų ir mokymo planų kūrėjams to daryti nebūtina. y. b) kuriais reiškiami kultūriniai skirtumai ir / ar reikšmingos vertybės bei įsitikinimai tos socialinės grupės ar grupių. kaip modelį.5. Gramatinė kompetencija – gebėjimas organizuoti sakinius taip. kur reikia įterpti paradigminius leksikos elementus (Gal galėtumėte įpilti. bet dauguma su kalbos planavimu. atsižvelgiant į mokinio poreikius. jų vaidmenį reiškiant bendrąsias sąvokas. kai jis atlieka komunikacines užduotis. Žodyno atranka testų ir vadovėlių medžiagos rengėjams reikia atrinkti. kuriuos žodžius įtraukti. t.4.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. ilgis ir sandara neribojama. ar turi būti mokoma ir 197 .. y. ar dainos tekstą. • iš anksto neplanuoti žodyno plėtros. • 6. žodyno elementą). turi būti atsižvelgta į gramatinių kategorijų komunikacinį produktyvumą.7.

nemokėtų vartoti būtųjų laikų).4. • kokia santykinė svarba skiriama sakinių gramatinės sandaros aprėpčiai. anafora: įvardžių. mokytis šalutinių vokiečių kalbos sakinių dėl skirtingos žodžių tvarkos sunkiau anglakalbiams ir prancūzakalbiams nei mokantiesiems olandų kalbą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. olandams vokiečių. y. 3. 198 . kad mokiniai po dvejų metų negalėtų papasakoti apie praeities įvykius (t. bendresnės reikšmės veiksmažodžių vartosena) gali būti labiau lingvistinės nei pragmatinės kompetencijos dalis (pavyzdžiui. iš dalies ir apskritai pateikimo tvarką). reikalui esant. tačiau kai kurie santykiai tarp sakinių (pavyzdžiui. procesų • ir santykių atranka ir pateikimo tvarka. taip pat gali būti atsižvelgiama į vaikų gimtosios kalbos įsisavinimo „natūralią seką“. pavyzdžiui. 4. tačiau pateikia apmatus praktikų sprendimams. čekams slovakų. mokymo ir vertinimo metmenys“ negali pakeisti gramatikų ar nurodyti griežtos pateikimo sekos (nors išdėstymas skalėje gali apimti ir atranką. nustatyti: kuo grindžiama gramatinių elementų.6. 6.7. laisvumui ir taisyklingumui. kad Jonas ateis į vakarėlį. tačiau mokantis giminiškų kalbų. ypač svarbus yra gretinimo veiksnys vertinant mokymosi krūvį. kokia tvarka mokomąją medžiagą pateikti būtų naudingiau. Bet jis ten buvo). 2. Nesitikėjome. kurios atrodo svarbesnės. kategorijų. b) tikslinės kalbos gramatiką. įvardinių prieveiksmių. vadinasi. taigi sprendžiant. • koks gretinamosios gramatikos vaidmuo mokant ir mokantis kalbos. planuojant k2 ugdymą. bet yra tinkami supažindinti mokinius su naujomis konstrukcijomis ir galbūt kategorijomis. kurias gerai besimokantys mokiniai gali išmokti aktyviai vartoti anksčiau negu tas. sakinys paprastai laikomas gramatikos aprašo sritimi. pavyzdžiui. autentiškas diskursas ir rašytiniai tekstai gali būti kažkiek rūšiuojami pagal gramatinį sunkumą. • kiek daug mokiniai turi žinoti apie a) gimtosios kalbos gramatiką. mokymo ir vertinimo metmenys mokomasi taip. dažnai linkstama automatiškai versti pažodžiui. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. konstrukcijų. • kaip mokiniams perteikiama jų reikšmė. c) kiek turi būti įsisąmoninti šių abiejų gramatikų skirtumai.

f) sakinių vertimas iš k1 į k2.Kalbos mokymasis ir mokymas 6.).4. pavyzdžiui: – verčiant iš arba į K1. reikalui esant. c) rinkimasis iš kelių pasirinkčių. jis gali performuluoti mokinio hipotezes ir pan. vienaskaita – daugiskaita. kaip ir kokiais principais grindžiant leksinė. funkcijos ir reikšmės. tik dar paaiškinama ir pateikiama pratimų. klasės. d) kai jiems pristatomos formų paradigmos. veikiamoji rūšis – neveikiamoji ir t. gramatinė ir pragmatinė reikšmė K2 yra mokiniams perteikiama ar iš jo išgaunama. kai nauji gramatikos elementai. veiksnio. e) sakinių sujungimas (pavyzdžiui.8. aiškinimais ir t. formos.). kokia tvarka pateikiamos • • ir kaip pristatomos mokiniams ir b) kaip jų išmokstamos. reikalui esant. taisyklės ir t. įtraukiamos į specialiai sukurtus tekstus.7. h) gramatiniai laisvumą ugdantys pratimai.4. t. d) kategorijų keitimo pratimai (pavyzdžiui. t. gali būti pasirenkami keli ar visi šie tipai: a) tarpų užpildymas. formų lentelės ir t. e) kai jie patys išsiaiškina. pažyminio. g) klausimai ir atsakymai.7. objekto sakiniai ir t. – apibrėžimais. c) kaip b punkte. t. veikiami naujų gramatikos dalykų. t. b) sakinių kūrimas pagal pavyzdį. kartu su paaiškinimais vartojant atitinkamą metakalbą k1 arba k2 ir pateikiama pratimų. kategorijos. b) induktyviai. kad būtų parodytos jų formos. K2.). nustatyti: a) kaip gramatinės formos yra analizuojamos. t. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kai reikia pavartoti tam tikrą konstrukciją.7. mokiniai gali (iš jų tikimasi / reikalaujama) ugdyti savo gramatinę kompetenciją: a) induktyviai. šalutiniai aplinkybių. 199 . kurių yra jų skaitomuose ar klausomuose tekstuose. – indukcija iš konteksto. sąlygiškumas. padedami mokytojo (pavyzdžiui. 6. jei naudojami pratimai. esamasis laikas – būtasis.

h) mokydamiesi ortoepijos normų (pavyzdžiui. bet naudodami fonetiškai transkribuotus tekstus. ii) spausdintus mašinėle. e) įsimindami žodžių formas (po vieną ar taikydami rašybos taisykles) ir skyrybos taisykles.10. f) rašydami diktantus? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. c) individualiai dirbdami kalbos laboratorijoje. 200 . f) kaip d punkte. b) per autentiškus rašytinius tekstus: i) spausdintus. c) įsimindami. Rašyba kaip tikimasi ar reikalaujama. iii) ranka rašytus. 5. iii) gimtakalbių vaizdo įrašus. ii) gimtakalbių garso įrašus. nustatyti. kartu su diakritiniais ir skyrybos ženklais. d) garsiai skaitydami fonetiškai reikšmingus tekstus. b) choru imituodami: i) mokytoją. kaip skaityti grafemas).9. i) derindami kai kuriuos minėtuosius dalykus? 6.4. e) treniruodami klausą ir atlikdami fonetinius kartojamuosius pratimus. reikalui esant.4 skyrelį). ir kirilicą ar gotišką raštą) ir atkreipdami dėmesį į gimtakalbiams būdingas rašymo ranka normas. jei skiriasi nuo vartojamo k1).2. kirilicą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. rašytinės formos yra perteikiamos mokiniams ir kaip jų išmokstamos.4. lotynišką ar graikišką raštą. t. mokymo ir vertinimo metmenys 6. kurios raidės kuriuos garsus žymi (pavyzdžiui. g) per išplėtotas tarties pratybas (žr. Tartis kaip tikimasi ar reikalaujama.7. kaip fonetinės ir žodžių. kad mokiniai ugdytų rašybos gebėjimus: a) tiesiog perkeldami iš k1. sakinių ir t.7. kad mokiniai ugdytų savo tarties gebėjimus: a) tiesiogiai veikiami autentiško kalbėjimo. d) mokydamiesi rašyti ranka (pavyzdžiui.1.

versdamas vis sudėtingesnius tekstus iš k1 į k2.2. ar ugdoma tokiais būdais: a) leidžiant būti veikiamam autentiškos kalbos vartosenos tam tikroje socialinėje aplinkoje. t. ir tikslinės kalbos visuomenės skirtumai. įvardijant terminais ir t. f) akivaizdžiai išdėstant ir pateikiant pratimų funkcijoms. kai jie pasirodo. b) atrenkant ir kuriant tekstus. ar turėtų mokinio pragmatinės kompetencijos (žr.3 skyrelį) būti: a) laikomos perkeliamomis iš išsilavinimo ir bendrosios patirties gimtąja kalba (k1)? ar turėtų būti ugdomos tokiais būdais: b) laipsniškai pateikiant mokiniui vis sudėtingesnės struktūros diskursų ir įvairesnės funkcinės paskirties tekstų.8. c) atkreipiant dėmesį į sociolingvistinius skirtumus. kaip sudedamąją dabartinių kalbų mokymo dalį – sociokultūrinį komponentą? 6.9. 5.2. ar mokinio sociolingvistinė kompetencija (žr. kaip ką reikia vartoti. nustatyti: kiek sociolingvistinė ir pragmatinė kompetencijos gali būti ugdomos ar • paliekamos savieigai. kur manoma. d) laukiant. e) ugdant akivaizdžiai. 5. iš kurios yra mokinys. d) pateikiant komunikacinių užduočių.Kalbos mokymasis ir mokymas 6.4. iš kurių būtų aiškiai matyti sociolingvistiniai tos visuomenės.4. • kokiais metodais ir būdais jos turėtų būti ugdomos. paskui jas žymint. c) reikalaujant. kad mokinys produkuotų vis sudėtingesnius tekstus. analizuojant bei aiškinant ir pasakant. kol padaroma klaidų. kad tai esą reikalinga ar patartina daryti. verbalinių mainų modeliams ir diskurso struktūrai mokyti? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.). paaiškinant ir diskutuojant apie juos. reikalui esant. e) darant sąmoningą praktinę veiklą (analizuojant. kurioms atlikti reikia platesnės funkcinės aprėpties ir perimti verbalinių mainų modelius.2 skyrelį) turėtų būti laikoma perkeliama iš mokinio socialinio gyvenimo patirties. 201 . aiškinantis.

e) atlikties klaidos yra neišvengiamos visoje kalbos vartosenoje. pavyzdžiui: a) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo. f) turėtų būti taisomos tik tokios kompetencijos klaidos. kai taisymas netrukdo bendrauti (pavyzdžiui.5. d) kompetencijos klaidos turėtų būti ne tik ištaisomos.1. kad jų nebedarytų. dėl mokinio atlikties ir kompetencijos klaidų galima imtis tokių priemonių: a) mokytojas turi tuoj pat ištaisyti visas kompetencijos ir atlikties klaidas. y. kad mokinys nori bendrauti nepaisydamas nesėkmių. 202 . tačiau tos kompetencijos ypatybės skiriasi nuo k2 normų. c) visas kompetencijos klaidas reikia pasižymėti ir ištaisyti tada. laikinas mokinio kalbos sistemos – tarpukalbės – kūrimo padarinys.5. kurios trukdo bendrauti. e) į atlikties klaidas. supaprastintos ar iškreiptos tikslinės kompetencijos apraiškos. nereikia kreipti dėmesio. c) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo. jo atliktis iš tikrųjų atitinka jo kompetenciją.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tačiau sistemines klaidas reikia išgyvendinti.5. o atlikties klaidų pasitaiko dėl to. b) mokiniai sistemingai skatinami tuoj pat taisyti vieni kitų kompetencijos klaidas. kad kalbos vartotojas / mokinys tinkamai nepanaudoja savo kompetencijos (taip gali atsitikti ir gimtakalbiui). mokymo ir vertinimo metmenys 6. b) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo. taip pat ir gimtakalbių. g) į kompetencijos klaidas reikėtų žiūrėti kaip į tarpukalbę ir nekreipti į jas dėmesio. kad kas nors neišmokta. kad buvo prastai mokyta. bet ir tinkamu metu analizuojamos ir paaiškinamos. Į mokinio klaidas galima žiūrėti skirtingai. d) kompetencijos klaidos yra neišvengiamas. kurios yra veikiau riktai. t. Kompetencijos ir atlikties klaidos Kompetencijos klaidų atsiranda dėl „tarpukalbės“. 6. 6. kai mokinys daro klaidų. atskiriant taisyklingumo ugdymą nuo laisvumo ugdymo).2.

kokiais kriterijais remiamasi. reikalui esant. nuspręsti. kaip reaguos į mokinio kompetencijos ir atlikties klaidas ir kokius kriterijus – tuos pačius ar skirtingus – taikys: fonetikos klaidoms. ar kompetencijos ir atlikties klaidos yra vertinamos nevienodai ir. kurias padarė atlikdami užduotis. žodyno. sintaksės klaidoms. • • rašybos ir skyrybos klaidoms. rašybos ir skyrybos. sintaksės. jei taip. 203 . vartojimo. morfologijos.5. b) planuojant kursą ir rengiant mokomąją medžiagą. c) vertinant ir įvertinant pažymiais mokymąsi ir mokymą. pavyzdžiui: • ar mokiniai vertinami pirmiausia atsižvelgiant į kompetencijos ir atlikties • • • klaidas. sociokultūrinio turinio? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kokia mokinio kompetencijos klaidų stebėjimo ir analizės nauda: a) planuojant tolesnį mokymąsi ir individualų ar grupės mokymą. morfologijos klaidoms. kokiais kitais kriterijais grindžiamas kalbinių pasiekimų vertinimas. • • • • • žodyno klaidoms. kokia santykinė svarba teikiama šių sričių kompetencijos ir atlikties klaidoms: – – – – – – – tarties. jei ne. pragmatikos klaidoms.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. sociolingvistikos ir sociokultūros klaidoms.3.

.

kryžiažodžiai). tam tikrai užduočiai atlikti gali prireikti daugiau ar mažiau etapų ar dar smulkesnių žingsnelių ir dėl to gali būti sunku nustatyti. panašios užduotys. susirašinėjimas (elektroniniu paštu) ir t. kad ką nors surinktų. pasakojimų rašymas). kad nuspręstų ką daryti. Užduoties apibrėžtis su užduotimis susiduriame kasdien: asmeniniame ir viešajame gyvenime. užduotys. atliekant užduotį pagal tam tikrą strategiją suaktyvinamos reikiamos kompetencijos. t.1 skyrelį). kad būtų galima surinkti kokią nors naują sudėtingą aparatūrą). nors dažniausiai ir pakeistos. pavyzdžiui: kūrybinės (piešimas. problemų sprendimą ugdančios užduotys (informacijos sankaitos. kasdienio bendravimo užduotys. dalyvavimas diskusijoje. Vienos užduotys gali būti labai paprastos. pateikčių rengimas. arba aiškina kitam. 4. profesinėje veikloje. kuria ir supranta rašytinius bei sakytinius tekstus. reikalaujančios tam tikro vaidmens atlikimo. kad būtų galima tikslingai veikti pasirinktoje srityje turint aiškiai nustatytą tikslą ir įsivaizduojant rezultatą (žr.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. išsinagrinėti sudėtingą schemą ar instrukciją tam. tokių užduočių. neatsiejama dalis yra komunikacija. rengiasi raštu paskaitai ir skaito viešąją paskaitą. skaito instrukcijas. neoficialiai verčia žodžiu kitakalbiui). kai dalyviai sąveikauja. jos pritaikomos mokymosi arba testa205 . pamokų ir testų dalis. skaito pranešimą ir jį aptaria su kolegomis tam. kur baigiasi viena ir prasideda kita užduotis. Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. yra svarbiausia daugelio mokymo programų. užduotys gali būti įvairaus pobūdžio ir joms atlikti gali reikėti daugiau ar mažiau vartoti kalbą. arba prašo padėti. bendrauja su valstybės pareigūnais ir tuo pačiu metu pildo reikiamą blanką. ir. veiksmų planavimas. jeigu tuo metu kas nors yra šalia. profesinių įgūdžių reikalaujančios užduotys (daiktų taisymas ar surinkimas). mokydami ir mokydamiesi.1. vadovėlių. o kitos – itin sudėtingos (pavyzdžiui. tarpininkauja arba vienu metu atlieka įvairią veiklą (pavyzdžiui.

sunkios. Šiuo atveju mokinys dalyvauja visuose užduoties etapuose: parinkimo. kuria kalbėti būtų lengviau ir natūraliau. nes mokiniui svarbu įgyvendinti savo komunikacinius ketinimus. taigi labai svarbu yra reikšmė. kiek mokiniui reikia suprasti. Į tokią užduotį gali įeiti ir metakomunikacinių elementų. ir į konkrečias tam tikros užduoties sąlygas bei apribojimus (kurie gali būti keičiami norint palengvinti ar pasunkinti mokomąją užduotį). Užduoties atliktis aptariant užduoties atliktį švietimo kontekste svarbu atsižvelgti ir į mokinio kompetencijas. jomis pasiekiama akivaizdžių. tokios „gyvenimiškos“. tačiau užduočių. arba susijusius su specialesniais darbo ir mokymosi reikalais. o jų tikslas yra ugdyti komunikacinę kompetenciją. atliktis yra susijusi su reikšme ir su tuo. mokymo ir vertinimo metmenys vimo tikslais. ir į mokinio kompetencijų ir užduočių parametrų strateginę sąveiką atliekant užduotį. Šios užduotys yra labai svarbios. nors kartais ne taip iš karto apčiuopiamų rezultatų. ar užduotys būtų gyvenimiškosios. sąveika ir tiesiogiai pamokos situacija. y. vartoja tikslinę kalbą. grindžiamą tuo. Šios mokomosios užduotys tik netiesiogiai susijusios su gyvenimiškomis užduotimis bei mokinio poreikiais. kad užduoties atliktis ir kalbos mokymasis būtų nesunkus ir veiksmingas. jos yra tiek komunikacinės. komunikacinėmis mokomosiomis užduotimis (jos yra priešingos užduotims. 7. aptarimas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kas yra žinoma ar numanoma apskritai apie mokymąsi ir ypač apie kalbos įsisavinimą. kaip atlikti užduotį. užduoties organizavimo ir vertinimo. kitos užduotys yra grynai mokomojo pobūdžio. kurių esmė yra formų mokymasis be konteksto) siekiama įtraukti mokinius į prasmingą komunikaciją. kaip ta reikšmė suprantama. kad būtų pasiektas komunikacinis tikslas. kai mokiniai atlikdami į turinį orientuotas užduotis patys įsitraukia į žaidimą ir užuot vartoję gimtąją kalbą. reiškiama bei kuriama. t. ar mokomosios. parenkant ir pateikiant užduotis turi būti išlaikoma pusiausvyra tarp reikšmės ir formos. bet įveikiamos. ir visa tai kalbos mokymosi kontekste dažnai gali būti pačios užduoties sudėtinėmis dalimis. komunikacinėms užduotims svarbiausia – kad pavyktų jas gerai atlikti. 206 . kokias kalbos priemones rinktis. parengtų mokymosi ar mokymo tikslais. tartis ir perteikti prasmę. jos yra grindžiamos bendravimu.2. laisvumo ir taisyklingumo. „tikslinės“ ar „kartojimo“ užduotys parenkamos atsižvelgiant į mokinio tikruosius poreikius – arba asmeninės ir viešosios srities.

vertybių ir įsitikinimų skirtumus). kita vertus. tiek kokybės atžvilgiu.). tam. kurie gali skirtis priklausomai nuo užduoties. gali skirtis mokiniams pateikiamų pasparų kiekis (vaizdinės medžiagos. kad užduotis bus sėkmingai atlikta tiek kiekybės. kad įveiktų galimus sunkumus dėl netikėto turinio ir / ar formos. raktažodžių.1. kad būtų atlikta komunikacinė užduotis gyvenime. pradiniuose užduoties etapuose. 5. pavyzdžiui. mokymosi gebėjimus. taip padidėja tikimybė. sociokultūrinių žinių (apie gyvenimą tikslinėje bendruomenėje ir tos bendruomenės ir mokinio aplinkos kasdienio gyvenimo. Įvestis gali būti parenkama pagal jos svarbą mokiniui (dėl motyvacijos) ar kitais sumetimais. remiantis turimomis žiniomis bei patirtimi suaktyvinant atitinkamas schemas ir skatinant užduoties planavimą ar kartojant. pavyzdžiui: pasaulio pažinimo ir patirties. tokiu būdu mokiniui atliekant ir stebint užduotį tenka mažesnis duomenų apdorojimo krūvis ir jis gali daugiau dėmesio skirti tam. užduoties atliktį taip pat veikia kalbos vartotojo ir mokinio asmenybės bruožai bei nuostatos.2. todėl mokytojas ar vadovėlio autorius gali keisti užduoties elementų kiekį ir taip priderinti jas prie aukštesnio ar žemesnio lygio. bet numatoma išvestis skirtųsi kiekybiškai (pavyzdžiui. tarpkultūrinius (tarpininkaujant tarp dviejų kultūrų). t. 7. pavyzdžiui. kita vertus. teks207 . reikalaujamu informacijos kiekiu) arba kokybiškai (reikalaujamu atlikimo lygiu). kai yra iškeliama problema ir nustatomi tikslai. Supratimo užduotys gali būti sukurtos taip. 5. kasdienius praktinius įgūdžius ir praktinę patirtį (žr. pamokoje ar per egzaminą. bet ir nuo su užduotimi susijusių sąlygų bei apribojimų. gebėjimus. galima pateikti arba priminti būtinus kalbinius elementus.2 skyrelį). užduotį atlikti galėtų būti lengviau. akstinų. kai iš anksto suaktyvinamos mokinio kompetencijos. įvairių diagramų ir t. kalbos vartotojas ar mokinys taip pat naudojasi komunikacine kompetencija (kalbinėmis.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. sociolingvistinėmis ir pragmatinėmis žiniomis ir gebėjimais – žr.1 skyrelį). Be to.2.2. Sąlygos ir apribojimai užduoties atlikimas priklauso ne tik nuo kalbos vartotojo / mokinio gebėjimų bei savybių. įvesties tekste gali būti skirtingas informacijos kiekis arba tekstas gali būti nevienodo kognityvinio ir / ar organizacinio sudėtingumo. kad visi mokiniai turėtų tą pačią įvestį. Kompetencijos Bet kokios rūšies užduotys reikalauja suaktyvinti tinkamas bendrąsias kompetencijas.

kurios geriausiai padeda atlikti užduotį. apsvarsto. taip 208 . asmens savybės bei konkrečios užduoties sąlygos ir apribojimai. dėl to negalima tiksliai numatyti užduočių lengvumo arba sunkumo – juo labiau kiekvienam mokiniui. sąveikos ar produkcijos trukmę. kad jie atitiktų jo paties išteklius. t. mokymo ir vertinimo metmenys tas gali būti klausomas ar skaitomas tiek kartų. nors nustatyti užduočių sunkumą yra problemiška. 4. apimantis įvairių mokinio kompetencijų strateginę sąveiką ir su užduotimi susijusius veiksnius. kad būtų sėkmingai pasiektas jo paties numatytas komunikacinis tikslas.5 skyrelius). vertinti ir (kur reikia) pasitaisyti tam.4 ir 4. kiek reikia. pasparų kiekį bei rūšį ir t. todėl bet kokios užduoties sunkumą konkrečiam asmeniui ir jo taikomas strategijas užduočiai atlikti lemia keli veiksniai: kompetencijos (bendrosios ir komunikacinės). arba gali būti ribojama. sukurti naują tekstą). keičiant planavimui ir atlikimui skirtą laiką. ypatingą dėmesį reikėtų kreipti į tai. 7. pakelti ranką) arba reikalaujantys pastangų (pavyzdžiui. aktyvina ir derina tinkamus komponentus tų kompetencijų. tikslus. reikia atsižvelgti į tam tikras mokinio kompetencijas ir veiksnius. atlikti. sąlygas ir apribojimus kalbos vartotojas ar mokinys natūraliai pritaiko. atlikdamas užduotį pagal reikalavimus kalbos vartotojas ar mokinys suaktyvina tas bendrąsias ir komunikacines strategijas. suderina ir atsirenka taip. užduočių įvestis.3. kad užduotys būtų kuriamos ir panaudojamos lanksčiai ir diferencijuotai. Strategijos užduoties atlikimas yra sudėtingas procesas. stebėti. atlikdamas komunikacinę užduotį individas pasirenka. kurie susiję su užduoties sunkumu. nuspėjamumo lygį. tada atsakymai gali būti paprasti (pavyzdžiui. kad padarytų užduotį sudėtingesnę ar lengvesnę. kurių reikia užduočiai planuoti. 7. Vadinasi. tikslus ir (kalbos mokymosi kontekste) tam tikrą mokymosi stilių.3. Užduoties sunkumas Į tą pačią užduotį žmonės gali žiūrėti skirtingai. sąveikos ir produkcijos užduotyse atlikties sąlygos gali būti keičiamos tam. kad būtų galima veiksmingai dirbti klasėje. strategijos (bendrosios ir komunikacinės) lemia gyvą ryšį tarp skirtingų mokinio kompetencijų (įgimtų ar įgytų) ir sėkmingo užduoties atlikimo (žr.Bendrieji europos kalbų mokymosi. reikia apgalvotai ir nuosekliai atrinkti užduotis ir jų seką.2.

kaip kalbos vartotojas / mokinys atlieka tam tikras užduotis. kurie gali veikti tai. kad užduotis būtų pritaikyta mokinio poreikiams ir gebėjimams. Įgūdžiai. socialinių normų ir atmainų. • būtinos pamatinės žinios (numanomos kalbančiajam ar rašančiajam). priklauso nuo šių mokinio įgūdžių lavinimo: • organizacinių ir asmenų bendravimo įgūdžių.3 skyrelį).1. kai mokiniui yra pažįstami šie dalykai: • užduoties tipas ir atlikimo veiksmai. • sąveikos modeliai (scenarijai ir freimai).1. Mokinio kompetencijos ir ypatybės skirtingos mokinio kompetencijos yra glaudžiai susijusios su individo asmeninėmis kognityviosiomis.3. pavyzdžiui. į kurias reikia atsižvelgti. skiriamųjų mokinio ir tikslinės kultūros požymių pažinimas (žr. • svarbios sociokultūrinės žinios.1.1.3. užduoties atlikimas.2 skyrelį) ir tarpkultūrinis sąmoningumas (žr. 7. 7. • teksto tipas (žanras).1. be kita ko. 5. – tos sąlygos ir apribojimai savo ruožtu kalbos mokymosi kontekste gali būti keičiami derinant prie mokinio kompetencijų ir asmeninių ypatybių. kontekstui tinkamų kalbos formų. kurių reikia skirtingiems užduoties žingsniams žengti. mokymosi stilių. tos pasąmonėje esančios ir įprastos schemos mokiniui leidžia susidoroti su kitais atlikties aspektais arba padeda numatyti teksto turinį ir sandarą. socialinių konvencijų ir taisyklių. emocinio ir kalbinio pobūdžio ypatybėmis. 209 .Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos pat keisti užduoties parametrus tam. taigi nustatant užduoties sunkumą būtina atsižvelgti į: • kalbos vartotojo / mokinio kompetencijas. Kognityviniai veiksniai Užduoties suvokimas. 5. nacionalinio ar kultūrinio tapatumo požymių. asmenines ypatybes. kad galėtume nustatyti tam tikros užduoties sunkumą konkrečiam mokiniui.1.1. • tema / temos. • užduoties sąlygas ir apribojimus. užduoties atlikimas palengvėja tada.

kad mokinys sėkmingai atliks užduotį. tikėtina. taip pat gali būti svarbi ir išorinė motyvacija. kontroliuoja sąveiką (moka įsiterpti.1. o jei kyla supratimo sunkumų.2. teigiamas savęs vertinimas ir nesivaržymas dažniausiai padeda sėkmingai atlikti užduotį.2.). 210 . planuoti ir stebėti užduoties atlikimą ir pan. rungtųsi ir pan. Įsitraukimas ir motyvacija. tiek konkretaus. Afektiniai veiksniai Savęs vertinimas. kad būtų pagirtas. klausia arba skaito toliau ir daro išvadas ir t. arba „kognityviniais veiksmais“. pavyzdžiui. užduoties. jei mokinys atkakliai to siekia ir pasitiki savimi.Bendrieji europos kalbų mokymosi. nusiteikimo suvokti tai. ar gerai suprato. o įsitraukti skatina stipri vidinė motyvacija. pavyzdžiui. užduoties atlikimas priklauso nuo mokinio fizinės ir emocinės būsenos. kad patenkintų kasdienius poreikius arba kad atliktų kurią kitą susijusią užduotį (užduočių tarpusavio priklausomybė). 5. yra pasirengęs netikėtumams. esant reikalui. tikėtina. kad jo kultūros suformuotas požiūris ir vertybių sistema yra santykiški. • tarpkultūrinių gebėjimų (žr. kylanti iš susidomėjimo užduotimi arba dėl suvoktos jos svarbos. Būsena. pavyzdžiui. kad patikrintų. 7. išsiaiškinti sau pačiam. kurioje pateikiamos naujos sociokultūrinės žinios ir patirtis. tiek abstraktaus pobūdžio. kad dėmesingas ir ramus mokinys atliks užduotį geriau nei pavargęs ir susinervinęs. mokymo ir vertinimo metmenys • mokymosi gebėjimų ir strategijų. kai yra išorinis spaudimas sėkmingai atlikti užduotį (tam.3. priklauso nuo konkrečios situacijos arba užduoties. prašydamas paaiškinti. t. kiek varžomasi. kad mokiniui užduotis gali būti sunkesnė ar lengvesnė priklausomai nuo jo gabumų: • tvarkytis su užduoties etapais. Nuostata. kurie apima gebėjimą suprasti tai. tikėtina. neapsijuoktų. sunkumas priklauso. pavyzdžiui. kurie palengvina užduotį: išsiversti su nepakankamais kalbiniais ištekliais.1. kai bus visiškai į ją įsitraukęs.). • atsižvelgti į užduoties atlikimo sunkumus (kiek galvojama atliekant užduotį) ir į skirtingų užduočių etapų siejimą (arba į skirtingų.2 skyrelį). noro atlikti savo ir svetimos kultūros tarpininko vaidmenį bei spręsti tarpkultūrinius nesusipratimus ir konfliktus. nuo mokinio domėjimosi kitoniškumu ir atvirumo jam. bet susijusių užduočių derinimą). Gebėjimai dorotis su sunkumais. kas gimtakalbių diskurse yra implicitiška..

lankstumas. parenkant užduotį mokomiesiems tikslams. ir dėl to. • fizinės sąlygos. • laikas.3. veikiantys sąveikos ir produkavimo užduočių sunkumą: • paspara. mokinio gebėjimas kompensuoti tam tikras savo kalbinių gebėjimų spragas yra svarbus veiksnys sėkmingai atliekant įvairių kalbinės veiklos rūšių užduotis (žr.3.2. kurias prasčiau moka.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. į kurias įeina: • sąveika ir produkavimas. nors gyvenime atlikti pažintiniu požiūriu sunkią užduotį gali būti sunku ir kalbiniu požiūriu. tada jis gali labiau koncentruotis į turinį ir sąveikos bei spontaniško produkavimo atveju gali skirti daugiau dėmesio taisyklingesniam tų formų vartojimui. kur nereikia per daug dėmesio skirti raiškos aspektams. bet ir su forma. kalbinės veiklos įvairovė. tinkamumas. • tikslas.3. rišlumas. žodynas.2.1. užduotis gali būti kalbiniu požiūriu sudėtinga. fonologija bei rašyba. • dalyviai.1. apie komunikacines strategijas 4. 211 . ten.3. yra mokinio kalbinių išteklių lygis: gramatikos mokėjimas. į kurį reikia atsižvelgti nustatant konkrečios užduoties tinkamumą ar keičiant užduoties parametrus. Sąveika ir produkavimas sąlygos ir apribojimai. 7. ir atvirkščiai. t. Užduoties sąlygos ir apribojimai daugelis veiksnių gali būti keičiami atsižvelgiant į sąlygas ir apribojimus mokomųjų užduočių. • recepcija. gramatinis ir leksinis taisyklingumas bei kiti kalbos vartojimo aspektai. Lingvistiniai veiksniai svarbiausias veiksnys. atlikdami užduotį mokiniai turi susidoroti ne tik su turiniu. arba atvirkščiai. kai mokinys yra išmokęs bendravimo modelius. • nuspėjamumas. vienas veiksnys gali atsverti kitą. galima daugiau susikaupti prie pažintinių aspektų.4 skyrelyje). 7. kaip antai laisvumas. kurių reikia užduočiai atlikti. o pažintiniu – paprasta. tikslumas. y.

savaime suprantama. y. tinkami bei aiškūs nurodymai ir gairės užduočiai atlikti. turinį.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui. nespontaniškos produkcijos užduotyse tai. mokymo ir vertinimo metmenys Paspara užduotį gali palengvinti tikslus konteksto apibūdinimas ir prieinama kalbinė pagalba. jei suteikiama pakankamai svarbios informacijos (taip pat ir vaizdinės) apie dalyvius. kitais atvejais mokinys gali būti ne taip griežtai ribojamas laiko ir sąmoningiau pasinaudoti tinkamomis strategijomis. skirtas užduočiai atlikti: kuo skubesnis komunikacinis įvykis. t. kai galima daugmaž nuspėti komunikacijos schemą arba ši yra iš anksto nulemta įprastos transakcijos. tikslus. mažiau laiko lieka užduočiai planuoti. pavyzdžiui. skirtas pasirengti. aplinkybes ir jei yra svarbūs. įvertinti ir pataisyti tekstą. kuri padeda įsivaizduoti. • Kiek konteksto pateikiama: užduotį atlikti gali būti lengviau. arba netiesioginėse sakytinės ar rašytinės produkcijos užduotyse. gali būti žinynai. vaidmenis. kai turima pakankamai laiko planuoti. dėl to. kai nereikia atsakyti nedelsiant (pavyzdžiui. atlikti. smulkiai atpasakojant anekdotą) paprastai reikia daugiau laiko negu trumpoms. susirašinėjant laiškais). kad tekstą reikia užbaigti iki tam tikro termino. • replikų trukmė: ilgesnėms replikoms spontaniškose sąveikos užduotyse (pavyzdžiui. t. • Kiek kalbinės pagalbos suteikiama: sąveikos užduotyje tai gali būti tos pačios ar panašios užduoties atlikimas rengiantis ir kalbinė paspara (raktažodžiai ir t. pateikiamos svarbios schemos ir kitų žmonių pagalba. tuo užduotis sunkesnė. į kuriuos reikia atsižvelgti: • laikas. Laikas kuo mažiau laiko skiriama pasirengti ir užduočiai atlikti. kiek galima planuoti ir kartoti užduotį: spontaniškai komunikuojant neįmanoma iš anksto planuoti. arba kuo mažiau laiko mokiniams skiriama užduočiai atlikti. kaip ta užduotis turi būti atlikta ir aktyvuoja ankstesnes žinias ar patirtį bei išmoktą reikiamą schemą. atlikti. • laikas. todėl užduočiai atlikti reikia gerai mokėti nesąmoningai taikyti strategijas. tuo didesnę įtampą mokinys jaučia spontaniškai komunikuodamas. kaip paprastai būna tokiose sąveikos užduotyse. tačiau nespontaniškos sąveikos ar produkavimo užduotys taip pat gali sukelti įtampą dėl užduočiai skirto laiko. įvertinti ir taisyti. 212 .). laiko aspektai.

tai pašnekovams užduotis gali būti sunkesnė. spontaniška sąveika – sudėtinga užduotis. pokalbio dalyviams reikia pasiekti bendrą sutartą rezultatą (pavyzdžiui. 213 . Tikslas kuo daugiau reikia tartis. atliekant užduotį. Be to. Nuspėjamumas jei atliekamos užduoties parametrai nuolat kinta. turinčią daugialypį tikslą. t. kad būtina keistis informacija. kad tikslas (ar tikslai) būtų pasiekti. nereikia pasiekti vieno vienintelio numatomo rezultato (pavyzdžiui. tuo lengviau priimti įvairius. tačiau tinkamus atlikimo variantus. apibūdinti pamestą ar pavogtą daiktą). Trukdžiai: aplinkos triukšmas arba blogas telefono ryšys verčia mokinius remtis jau turima patirtimi. kad susidorotų su pakitusia nauja ir sudėtingesne situacija. Fizinės sąlygos sąveiką gali apsunkinti triukšmas. kad gali būti įvairių priimtinų jos atlikimo variantų. – to priešprieša yra mokinio noras – greičiausia nesąmoningas – siekti vienintelio teisingo atsakymo. • Užduoties tikslų suliejimas (konvergencija) ir išskyrimas (divergencija): sąveikos užduotyse daug sunkiau. nuovoka ir t. ar planavimas bei išdėstymas ilgo teksto raštu arba žodžiu. • produkcijos užduotyse kurti „dinamišką“ tekstą (pavyzdžiui. kai tikslai sulieti nei kai išskirti. paprasčiausiai pasikeisti nuomonėmis). kuo plačiau mokinys su mokytoju kartu aptaria tikėtinus užduoties atlikimo rezultatus. – tartis gali būti sunku dėl to.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos • užduoties trukmė: kai kognityvūs veiksniai ir atlikimo sąlygos yra tos pačios. idant užduotis būtų sėkmingai atlikta. t. ilga. žinių schemomis. y. dalyvis) verčia mokinį suaktyvinti būtinas strategijas. kad galėtų užpildyti pranešimo spragas. • Į sąveikos užduotį įtraukiamas netikėtas elementas (įvykis. kai nuolat kinta herojai. tuo tarpu atliekant užduotį. susitarti dėl tolesnių veiksmų). turinčią vienalypį tikslą. aplinkybės. scenos ir veiksmo laikas) gali būti sudėtingiau nei kurti „statišką“ tekstą (pavyzdžiui. informacija. – greičiausia ilgiau užtruks negu atitinkama trumpesnė užduotis.. tuo užduotis gali būti sunkesnė. pasakojimą. • Mokinio ir mokytojo požiūris į užduoties atlikimo tikslą (ar tikslus): užduoties atlikimą veikia mokinio ir mokytojo suvokimas. susidedanti iš daugelio žingsnelių.

3. pavyzdžiui. paaiškinti). taip pat ir elgesys (tai. reaguodamas į prašymą kalbėti lėčiau. • teksto charakteristikos. be minėtųjų parametrų. rišlumas. • bendroji ir komunikacinė pašnekovų kompetencija.2. mokymo ir vertinimo metmenys Dalyviai nagrinėjant sąlygas. tartis. nors jų paprastai negalima valdyti. reikia turėti omeny tam tikrus su dalyviais susijusius veiksnius. aiškūs užduočių nurodymai padėtų išvengti galimos painiavos. • Parengiamasis etapas: tekstą suprasti padeda ir kartu palengvina užduotį tai. kiek pašnekovai susipažinę su tam tikros kalbinės bendruomenės elgesio normomis) bei kalbamojo dalyko išmanymas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 214 . antraštės ir t. pakartoti. nei per mažai). • pašnekovų kalbėjimo ypatybės: tempas. teksto maketas. Paspara užduočiai Įvairiopa paspara palengvintų galimą tekstų sunkumą. o darbo organizavimas grupelėmis sudarytų galimybę mokiniams bendradarbiauti ir vieni kitiems padėti. t. Recepcija sąlygos ir apribojimai. susiję su tekstu (geriausia būtų juos pateikti prieš skaitomą tekstą). taip pat remiamasi kontekstu: išnagrinėjami klausimai. vaizdo įrašų žiūrėjimą ar skaitymą yra skatinama prognozuoti.2. • reikalaujamo atsakymo tipas. kontekstinės nuorodos: iliustracijos. suteikiamos būtinos pamatinės žinios. svarbūs ir pakankami nurodymai (informacijos turi būti nei per daug. 7. • Užduoties nurodymai: išvengti nesusipratimų dėl atlikimo tvarkos ir užduočių tikslų padeda nesudėtingi. su dalyviais susiję veiksniai: • pašnekovų nusiteikimas bendradarbiauti: geranoriškas pašnekovas palengvina bendravimą leisdamas kalbos vartotojui ar mokiniui vadovauti sąveikai tardamasis ir sutikdamas keisti tikslus ir padėdamas suprasti (pavyzdžiui. aiškumas. kad prieš klausymą. parengiamasis etapas padėtų susiorientuoti ir suaktyvinti turimas žinias. dėl kurių tikroviška sąveikos reikalaujanti užduotis yra lengvesnė ar sunkesnė. lemiantys recepcijos užduočių sunkumą: • paspara užduočiai atlikti. • galimybė matyti pašnekovą – kalbant akis į akį komunikaciją lengvina paralingvistiniai veiksniai. pasirengiama naujoms žinioms ir pašalinami su kalba susiję sunkumai.

nes sakytinį tekstą reikia apdoroti kalbamuoju laiku. t. netvarkinga arba neįskaitoma rašysena). kai nėra prieštaringos arba netikėtos informacijos. • Pateikimo būdas. tuo sunkiau atpažinti konkrečius kalbėtojus ir kiekvieną jų suprasti. galimos dviprasmybės. pateikiami prieš pavyzdžius).Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos • Darbas grupelėmis: kai kurie mokiniai. klausant sakytinio teksto. kad rašytiniam ar sakytiniam tekstui suprasti reikia skirtingų pastangų. kaip suprato tekstą. pavyzdžiui. teksto žanro ir komunikacijos srities pažinimas (jei turima pamatinių ir sociokultūros žinių) padeda mokiniui geriau suprasti teksto struktūrą ir turinį. konkretūs aprašymai. • Diskurso struktūra. supratimą sunkina triukšmas. neaiškus antecedentas ar nuorodos. monotoniškas arba tylus kalbėjimas ir t. tačiau jei autentiško teksto sintaksė per daug supaprastinama. kalbėjimas vienu metu. Be to. diskurso struktūrą.). kai informacija labiau eksplicitiška nei implicitiška. teksto ilgumą ir tai. nuoseklus laikas. nurodymai arba pasakojimai (ypač su tinkama vaizdine parama) gali būti lengviau suprantami negu abstraktus argumentavimas arba aiškinimas. nes pastarasis ilgiau apdorojamas. kurie sunkina klausomą tekstą ar vaizdo įrašų žiūrėjimą: fonetinė redukcija. prasmės ryšio žodžių ir pan. kai skaito ar klauso galėdami bendradarbiauti. kalbėjimo tempas. negu dirbdami po vieną. keliagubas neigimas. kad bus atsisakyta kalbos pertekliaus. • Teksto tipas. pavyzdžiui: ilgi sudėtiniai sakiniai su keliais prijungiamaisiais dėmenimis. kad 215 . kuo daugiau kalbėtojų ir kuo mažiau skiriasi jų balsai. tai užduotis gali pasidaryti sunkesnė (dėl to. kiek jis mokiniams svarbus. konkretus ar abstraktus teksto pobūdis taip pat gali būti svarbus. užduotį geriau atlieka dirbdami grupelėmis. įterpiniai. • Teksto ilgumas. ypač lėtesni (bet nebūtinai tik jie). pateikimo būdą. • Kalbos sudėtingumas. informacijos apdorojimo procesą lengvina teksto koherentiškumas ir aiški jo struktūra (pavyzdžiui. neįprasta tartis. kiti veiksniai. iškraipymai ir trukdžiai (pavyzdžiui. apskritai panašios temos trumpą tekstą suprasti lengviau nei ilgą. kai aptaria sunkumus ir tarpusavy pasitikrina. Teksto charakteristikos parenkant tekstą konkrečiam mokiniui ar mokinių grupei svarbu atsižvelgti į šiuos veiksnius: kalbos sudėtingumą. aiškūs pagrindiniai teiginiai. labiau apkraunama atmintis ir tikėtina. anaforų ar deiktikų vartojimas. itin sintaksiškai sudėtingas tekstas atitraukia mokinio dėmesį nuo turinio. teksto tipą. silpnas radijo ar televizijos signalas. akivaizdu.

pavyzdžiui. kuriame yra pakankamai specifinių žodžių. tačiau ilgą tekstą. didelė motyvacija suprasti tekstą dėl to. susijusią su tekstu. kuriame nėra pernelyg daug informacijos ir pakankamai daug kalbos pertekliaus. užduoties forma taip pat gali priklausyti nuo tikslo: ar numatoma ugdyti supratimo gebėjimus. jei mokiniai yra skatinami sakyti. Reikalaujamų atsakymų tipai nors tekstas gali būti santykiškai sunkus. pažymėti paveikslėlį) arba gali būti reikalaujama verbalinio atsakymo (sakytinio arba rašytinio). dėl to užduotis gali pasunkėti arba palengvėti. 216 . mąsto ir mano. ar tikrinti. palaiko jo pastangas (nors tai tiesiogiai ir neveikia supratimo). retai vartojami žodžiai apskritai sunkintų supratimą. kad reikėtų įsigilinti į sudedamąsias teksto dalis (pavyzdžiui. supratimo užduotims atlikti gali reikėti visuminio. mokinio gali būti reikalaujama nustatyti tam tikrą informaciją tekste arba ją atkurti tam tikrais tikslais. • Svarba mokiniui. jei supratimo užduotis yra kitos užduoties dalis. mokinys gali būti prašomas baigti tekstą arba kurti naują atliekant sąveikos ir produkcijos užduotis. kuriame ta pati informacija pateikta glaustai. kad jis mokiniui įdomus. reikalaujamo užduoties atsakymo tipas gali būti pritaikomas prie mokinio kompetencijų ir būdo savybių. teksto skirsnį) – taip mažiau apkraunama atmintis. tos srities specialistui gali būti ne toks sunkus ir skaitomas su didesniu pasitikėjimu negu bendresnio pobūdžio tekstas. tačiau tekstas. taigi atsakymų tipai gali būti labai skirtingi. bet tema yra žinoma ir svarbi.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys mokiniai (ypač jaunesni) pavargs ir neišbus susikaupę. kuo daugiau laiko skiriama tekstui skaityti arba klausyti. tuo daugiau strategijų mokinys gali panaudoti siekdamas užduotį suprasti. dėl to mokiniui toji supratimo užduotis gali būti tikslingesnė bei reikšmingesnė ir labiau jį įtraukti. kaip suprato tekstą. kitoms – gebėti daryti logines išvadas. atsakymas gali būti neverbalinis (paprastas veiksmas. suprasti lengviau nei trumpą. tai gali kelti jų motyvaciją bei pasitikėjimą ir aktyvinti lingvistinę kompetenciją. atrankinio arba svarbių detalių supratimo. pavyzdžiui. užduotis gali būti apibendrinamoji (atliekama viso teksto pagrindu) arba gali būti tokia. ką jie žino. kai kurioms užduotims atlikti skaitytojui ar klausytojui reikia suprasti pagrindinę mintį. pastaruoju atveju. – tai atspindi ir gausi supratimo užduočių tipologija. užduočiai atlikti skirtas laikas taip pat gali keistis. kurio žodynas turtingas.

kad mokiniui jos būtų tikslingos ir prasmingos. esant reikalui. interesus). tiesiogiai nukreiptų į reikšmę. • • • • 217 . vertinant užduoties atlikimo klotį ir vertinant mokinio komunikacinę kompetenciją ar ją įsivertinant (9 skyrius). turint omenyje individualias mokinio ypatybes (gebėjimus.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. jų tikslai būtų nelengvi. jos visapusiškai įtrauktų mokinį ir būtų galima jas skirtingai išsiaiškinti ir atlikti. kad nelengvų užduočių rezultatas būtų tinkama kompetencijų ir atlikties sąsaja įvairiomis sąlygomis ir esant įvairiems apribojimams (žr. kur reikia. kiek ir kokių reikia savo tikslams pasiekti. • koks turi būti santykis tarp užduočių. kiek reikia atsižvelgti į numatomą užduoties sunkumą. bet tikroviški ir pasiekiami. 4. taip pat kiek įvairių tipų užduotys tinka konkrečiai mokymosi situacijai. pagal kokius kriterijus atsirenkamos užduotys ir kokios galimybės rinktis. nuspręsti: • pagal kokius principus bus atrenkamos gyvenimiškos bei mokomosios užduotys ir nustatoma. kuriomis mokoma formų. kaip būtų galima palengvinti užduoties atlikimą ir mokymąsi (tai apimtų ir mokinio turimų kompetencijų suaktyvinimą parengiamajame etape). poreikius. kaip atsižvelgiama į lemiamą mokinio strategijų vaidmenį. kad mokinių dėmesys būtų nuolat ir tinkamai sutelktas į šiuos aspektus ir kad būtų ugdomas ir kalbos taisyklingumas. ir tokių. kokiais kriterijais remiantis parenkamos užduotys.4 skyrelį). ir laisvumas. motyvaciją. kad būtų galima prisitaikyti prie skirtingų mokinio kompetencijų ir tas kompetencijas ugdyti. keičiant užduoties parametrus.

.

1. kur dvikalbystė yra tik vienas atvejų. Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8. susijusių su mokamomis kalbomis bendravimo kompetencijų rinkiniu. nenurodant jungčių tarp su kitomis kultūromis susijusių gebėjimų ugdymo ir kalbinių komunikacinių gebėjimų formavimo. pagal daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos sampratą: • tolstama nuo įprastos tariamai proporcingos k1 / k2 dichotomijos ir akcentuojamas daugiakalbiškumas. aprėpiančią visas individo mokamas kalbas. mokinių) ugdymo tikslus. Ši kompetencija suprantama ne kaip pavienių kompetencijų sluoksniai ar rinkinys. Vis dėlto iš esmės galima pastebėti. kad konkretus individas disponuoja ne skirtingų ir atskirų. Šis kompetencijų formavimo ir ug219 . • pabrėžiamos šios daugialypės kompetencijos daugiakultūrės dimensijos. Įprastai į svetimosios kalbos mokymąsi buvo žvelgiama kaip į svetimosios kalbos konkrečios kompetencijos pridūrimą prie kompetencijos bendrauti gimtąja kalba. • manoma. kad skirtingi svarbūs kalbos mokymosi komponentai ir būdai yra susiję. bet turi daugiakalbę daugiakultūrę kompetenciją. įvairiais lygiais mokantis keletą kalbų ir turintis keleto kultūrų patirties. Apibrėžtis ir pradinė prieitis Daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija – tai gebėjimas vartoti kalbas komunikacijos tikslams ir dalyvauti tarpkultūrėje sąveikoje. kur asmuo suvokiamas kaip socialinės veiklos subjektas. mokyklose mokant kalbos dažniausiai linkstama akcentuoti individų bendrosios kompetencijos (ypač pradinėje mokykloje) arba komunikacinės kalbinės kompetencijos (ypač 11–16 m. o suaugusiųjų (studentų ar dirbančiųjų) kursuose keliami specializuotos kalbinės veiklos ar tam tikros srities funkcinių gebėjimų formavimo uždaviniai. bet priešingai – kaip sudėtinga ar net kombinuota vartotojo kompetencija.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8.

užuot laikant priešybėmis. taip pat nebūtina pabrėžti tas pačias mokymosi strategijas). taip plečiant kalbinę įvairovę. Trečia. bendruosiuose kalbų metmenyse.1. kaip ir mokantis kokios kitos kalbos. kokių kitų kalbų galima mokytis konkrečioje švietimo sistemoje ir kokius būdus mokiniai ilgainiui gali rinktis. Mokymo programų sudarymo galimybės 8. atsižvelgiant į tai. kad būtų patenkinti tokie pat bendravimo poreikiai. mokymo ir vertinimo metmenys dymo.2. kiekvienos iš pasirinktų kalbų mokėjimo pažangos tikslai ar pobūdis nebūtinai turi būti vienodi (pavyzdžiui.2. mokymo programos aptartinos vadovaujantis trimis svarbiausiais principais. kad išsiugdytų įvairių kalbinių gebėjimų. bendrojo lavinimo. kad iš tiesų jos turėtų papildyti viena kitą. kad mokant skirtingų kalbų būtų išvengta nereikalingo kartojimo. o ne saviti tik vienai kuriai kalbai. o vėliau tinkamiausio rengimo veiklai tam tikromis aplinkybėmis skirtumas. Antra.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Pirmiausia programų aptarimas turėtų būti tiesiogiai siejamas su bendruoju tikslu – propaguoti daugiakalbystę ir kalbinę įvairovę. būtų remiamasi kelių kalbų mokymo ar mokymosi teikiamais pranašumais ir skatinamas gebėjimų perkėlimas. kita vertus. Bendro supratimo praplėtimas siejant su „metmenimis“. ne visada kitos svetimosios kalbos reikia pradėti mokyti nuo parengimo funkcinei sąveikai. be abejonės. kai apgalvotos sistemos našumo sąnaudos. viena vertus. mokymo programa turi būti aptariama atsižvelgiant į bendrą kalbinio ugdymo procesą. 220 . profesinio rengimo ir tolesnio mokymo uždaviniais. jei tam tikroje švietimo sistemos pakopoje mokiniams sudaromos sąlygos pradėti mokytis dviejų svetimųjų kalbų ir suteikiama galimybė mokytis trečiosios kalbos. kad apmąstant bet kurios kalbos mokymą ir mokymąsi taip pat reikėtų atsižvelgti į tai. bandoma šias skirtingas veiksenas susieti ir parodyti. kuriame kalbinės žinios (savoir) ir gebėjimai (savoir-faire) drauge su gebėjimu mokytis (savoir-apprendre) yra transversalūs ir perkeltini mokantis kalbų. susijęs su skirtingais. ši kalbų įvairovės plėtra – ypač mokyklose – įmanoma tik tada. nei į integruotą kelių kalbų programą. apmąstant programą ir konkrečias priemones dėmesys neturėtų būti sutelkiamas nei į atskirą kiekvienos kalbos. pavyzdžiui. 8. tai reiškia.

• taip pat bet koks dalinis mokėjimas nėra toks dalinis. Vidutinis individas gimtosios kalbos niekada nemoka taip.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8.3. pavyzdžiui. o ne mokymo programų sudarytojų reikalas. konkretus individas niekada nebūna vienodai gerai įvaldęs visų kokios nors kalbos komponentų (pavyzdžiui. mokantis naujų kalbų šios žinios suaktyvinamos bei vis labiau įsisąmoninamos ir į šį veiksnį būtina atsižvelgti. 8. kalbant apie gebėjimus (individualaus mokinio ar kalbos vartotojo bendrąsias kompetencijas) ar sociolingvistinę kompetenciją (komunikacinės kalbinės 221 . panašu. tad kalbant apie mokymo programas pabrėžtina. žinios ir gebėjimai gali būti perkeliami tam tikru savaiminės sklaidos būdu. kaip galėtų atrodyti.2. – reikia įgyti žinių ir gebėjimų. o ne jį ignoruoti. Šiuo požiūriu „metmenys“ bus ypač naudingi. kurie išmoko vieną kalbą. kad būtų pasiektas tam tikras „siauras“ tikslas – geriau suprasti kokios nors svetimosios kalbos specializuotus tekstus apie gerai žinomus dalykus.3. atsiveria įvairios pasirinkimo galimybės tiek turinio.1. • tie. kad: • bet koks kalbos mokėjimas yra dalinis. Nuo dalinio prie transversalaus kai kalbos giminingos (tačiau nebūtinai vien šiuo atveju). aišku. taip pat jau pakankamai daug žino apie daugelį kitų kalbų. kaip palengvinti išmokimą. Apie bendrųjų programų planus 8. kad esminiu mokymo tikslu pasirinkus bet kurią pagrindinę ar dalinę siūlomo modelio kategoriją. požiūriu. kas jau buvo pasakyta. kaip įsivaizduojamas idealus gimtakalbis.2. tačiau toks netikėtas šalutinis padarinys veikiau yra mokinio. tiek ir priemonių bei būdų. kurie taip pat gali būti taikomi daugeliu kitų tikslų. nors planuojant mokymo programas ir pažangą paliekama labai didelė pasirinkimo laisvė. Be to. nebūtinai tai sąmoningai suvokdami. pavyzdžiui. kalbėjimo ir rašymo gebėjimų ar supratimo bei vertimo gebėjimų lyginant su produkavimo gebėjimais). kad net ir gimtosios kalbos. šiais skirtingais principais ir pastabomis taip pat siekiama paskatinti programų kūrėjus apsibrėžiant pasirinktis ir priimant sprendimus laikytis skaidrios ir nuoseklios krypties. Mokymo programa ir tikslų įvairovė iš to.

pagaliau turi būti iškelti ir apgalvoti – ar net išsamiai išnagrinėti – klausimai apie pasirenkamą kiekvieno šių komponentų vidinę struktūrą (pavyzdžiui. 222 . kad rengiant mokymo programą būtina tikslų. kurie komponentai (ir gana skirtingi „metmenyse“ siūlomos klasifikacijos elementai) programoje išskirtini arba ne ir kurie jų skirtingose programose pasirinktini kaip uždaviniai. apie strategijas ar supratimą (kaip kalbinės veiklos rūšį) – bet kuriuo atveju kyla klausimas. žaisti svetimąja kalba ir pažinti ją (ypač kokius nors jos fonetikos ir ritmikos bruožus) per skaičiuotes ir dainas? savaime suprantama. toliau šiame skyriuje skaitytojai skatinami aptarti tokius klausimus ir apmąstyti tam tikroje situacijoje tinkamas pasirinktis. o dauguma jų turėtų būti susieti ar suderinti. mokytis. kad. tikslinė grupė ir lygis. tokiomis pačiomis aplinkybėmis tuo pačiu lygiu besimokančioms tokioms pačioms grupėms keliami tikslai irgi galėtų skirtis. kokia ilgainiui turi būti kiekvienos sistemos dėsninga elementų seka (pavyzdžiui. neišvengiamai daliniai siekiniai yra labai įvairūs ir prieštaringi. iš esmės šis detalus požiūris atrodo dar tikslingesnis suvokus. – išsiugdyti kalbos jausmą – įgyti bendresnių kalbinių žinių (savoir). priemonės arba prielaidos. – tapti nešališkesni gimtosios kalbos ir kultūros atžvilgiu ar geriau išmokti savo – – – – kalbą ir pažinti savo kultūrą. turinio. kad geba mokytis kitos kalbos. tačiau pabrėžtina. medžiagos pateikimo eiliškumo ir vertinimo būdų atrankos bei balanso analizė. mokymo ir vertinimo metmenys kompetencijos dalį). susiformuoti gebėjimų (savoir-faire) ir įgyti egzistencinės kompetencijos (savoir-être). nepaisant tradicijų ir švietimo sistemos nustatytų apribojimų. reikėtų pabrėžti. įmanoma vienu metu siekti kelių tikslų. Be to. kad šiuo mokymo etapu nacionaliniu ar net šalies regionų lygiu keltini pradiniai. nagrinėjama. įgyti minimalių supratimo iš klausos gebėjimų. kaip mokytis. vartodami kalbą ir savo vartojimą vertindami įgyti pasitikėjimo. kurias sociolingvistinės kompetencijos dalis atsirinkti? kaip išskaidyti strategijas?) ir aptarti kriterijai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. svarstymai apie dabartinių kalbų mokymą pradinėse mokyklose rodo tai. kad kalbos mokymosi uždavinių atranka ir eiliškumas gali ypač įvairuoti nelygu aplinkybės. kaip skirtingi supratimo veiklos tipai išdėstomi pagal svarbą?). ar pradinių mokyklų mokiniai turėtų: – išmokti kai kuriuos pamatinius svetimosios kalbos sistemos elementus (lingvistinis komponentas).

sudarančių privalomosios programos dalį. • iš esmės įmanomos beveik visiškai skirtingos prieitys. pateikiami du ugdymo proceso organizavimo ir mokymo programų sudarymo variantai.2. 8. nes daugeliu atvejų tai atrodo tikroviškiausia ir geriausiai atskleidžia pasirinktą požiūrį. kurią taip pat galima pasirinkti kaip papildomą dalyką ar vietoj kito pasirenkamojo dalyko) mokymąsi. o trečia (3sk) – kaip pasirenkamasis dalykas – pateikiama aukštesnėse vidurinės mokyklos klasėse. Vienos kalbos pradedama mokyti pradinėje mokykloje (1 svetimoji kalba. kitos. 223 . tačiau žinoma. nuosekli ir pagrįsta „metmenimis“. pasiūlyti mokymo programų variantai apima trijų svetimųjų kalbų (dviejų iš siūlomų kelių kalbų. kur siūloma mokytis mažiau kalbų ar instituciškai svetimosios kalbos pradedama mokytis vėliau nei pradinėje mokykloje. vidurinės mokyklos žemesnės ir aukštesnės klasės yra atsietos. • apmąstant programą taip pat būtų galima pasvarstyti apie daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymo galimybes ir mokyklos vaidmenį šiame procese. arba skirtingi. bet klaidingai. galima padaryti ir mažiau. kokios planų pasirinktys ar variantai įmanomi tam tikroje mokyklų sistemoje. Šiuose planų pavyzdžiuose pradinė mokykla. kad konkrečiomis aplinkybėmis įmanomi įvairūs planai ir vietinė įvairovė. o tai nėra būdinga visoms nacionalinėms švietimo sistemoms. tapatinama su gimtąja kalba. jei tik kiekvienu atveju deramai skiriama dėmesio bet kokių konkrečių pasirinkčių bendram nuoseklumui ir struktūrai. kurių kiekviena atskirai gali būti skaidri. tikslų eiliškumas tikslinamas. kitos – žemesnėse vidurinės mokyklos klasėse (2 svetimoji kalba. toliau – 1sk). nei mokomoji kalba (pastaroji paprastai. kad net europoje dažnai kalbų mokoma ne mokinių gimtąja kalba). ir trečios. • bendros kelių kalbų mokymo programos tikslai ir skirtingų kalbų individualiosios programos gali būti arba vienodi. kaip buvo siūlyta.3.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa Visa tai leidžia manyti. jais aprėpiamos dvi dabartinės kalbos. svarbiausia. tačiau šie mokymo programų pavyzdžiai gali būti lengvai perimami ir pritaikomi net tose švietimo sistemose. kad: • visą kalbai mokytis skirtą laiką – ir tai taip pat taikoma mokykloms – galėtų būti laikomasi tikslų perimamumo arba jie galėtų būti modifikuojami. jei galima padaryti daugiau. Keli skirtingų mokymo programų planų pavyzdžiai toliau aiškinant tai. toliau – 2sk).

• pasirinkę mokytis papildomą trečiąją kalbą (3sk) mokiniai skatinami iš pradžių apmąstyti mokymosi būdus ir strategijas. kas. nemokytos pradinėje mokykloje) taip pat nepradedama mokyti nuo pradžios – turi būti atsižvelgta į tai. o ši kalba nuolat ar retkarčiais vartojama mokant kito dalyko (specializuoto mokymosi forma ir dvikalbis ugdymas). keliant pagrindinį tikslą ugdyti kalbos jausmą. suvokimą (siejant su gimtąja kalba ar kitomis klasėje vartojamomis kalbomis). nei buvo 1sk atveju (pavyzdžiui. dėmesys ypač sutelkiamas į įvairius tekstų tipus bei diskurso struktūrą. 224 . siekiama dalinių tikslų. pirmiausia susijusių su individo bendrosiomis kompetencijomis (kalbų ir kultūrų įvairovės atskleidimu ir pripažinimu mokykloje. nesistengiant tikslingai ir atvirai jos ugdyti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. garsiniams aspektams. sociolingvistinių ir pragmatinių komponentų) ugdymą. muzikalumui ir ritmui. bendrą kalbos. asmeninės kalbinės bei kultūrinės tapatybės reliatyvinimu ir sutvirtinimu. taip pat taikomi turimi 1sk gebėjimai. tam tikrų kitos kalbos elementų fizinių ir estetinių dimensijų suvokimu) ir jų ryšiu su komunikacine kompetencija. bet būtinai paisant pirmuoju lygmeniu išugdyto kalbos jausmo. dabar jau 2sk mokytis keliami šiek tiek kitokie tikslai. pirmenybė teikiama supratimo. kaip reiškinio. o ne produkavimo veiklai). dėmesiu kūno kalbai ir gestams. kaip dalyko. mokymo ir vertinimo metmenys a) Pirmasis planas Pradinė mokykla pirmosios svetimosios kalbos (1sk) pradedama mokyti pradinėje mokykloje. nuveikta pradinėje mokykloje. Aukštesnės vidurinės mokyklos klasės tęsiant šio plano pavyzdį. Žemesnės vidurinės mokyklos klasės • toliau mokoma 1sk dabar akcentuojant laipsnišką komunikacinės kompetencijos (jos lingvistinių. mokant 1sk. mokoma mažiau. mokymo procesas siejamas su tuo. be to. kas daroma ar jau padaryta mokant gimtosios kalbos. tada raginami dirbti savarankiškiau naudojantis mokymo įstaigos ištekliais ir bendradarbiauti sudarant grupės ar individualias darbo programas. mokinių rengimusi tolti nuo etnocentrizmo. skirtas grupės ar institucijos iškeltiems tikslams pasiekti. • antrosios svetimosios kalbos (2sk. kurias yra jau įgudę taikyti. • 2sk atžvilgiu toliau pabrėžiama supratimo veikla. dėmesys skiriamas tokiems dalykams: • 1sk.

trečiąją svetimąją kalbą (3sk) mokiniai renkasi pirmiausia profesiniais sumetimais ir jos mokosi specializuočiau profesijos ar kitos akademinės veiklos atžvilgiu (pavyzdžiui. pagrindus. Šio etapo tikslas – sustiprinti mokinio įžvalgumą ir sąmoningumą kalbų ir mokymosi veiklos atžvilgiu. 2sk mokymas irgi galėtų apimti tarptautinių mainų patirtį.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa b) Antrasis planas Pradinė mokykla pirmosios svetimosios kalbos (1sk) pradedama mokyti pradinėje mokykloje. pagal šį programos modelį 2sk mokoma iki vidurinės mokyklos baigimo. kiek įmanoma tai turėtų būti siejama su gimtosios kalbos kursu ir tuo. orientuojamasi į prekybos. istoriją. pirmiausia fonetikos ir gramatikos. kas buvo nuveikta mokant 1sk. ypatingą dėmesį skiriant tarpkultūriniams ryšiams. radijo ir televizijos) tekstais. Aukštesnės vidurinės mokyklos klasės • ir 1sk. • Įprastinė 1sk mokymo programa. įgyvendinama iki vidurinės mokyklos baigimo. 225 . 2sk (kai ši antroji svetimoji kalba yra pradėta mokytis) bei gimtajai – mokyti taikomi tie metodai ir būdai. sudaryta ugdyti skirtingus gebėjimus. programa papildoma. • Šiuo etapu mokant 2sk ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sociokultūriniams ir sociolingvistiniams elementams. kad būtų suderinta su didėjančiais įvairių mokymo programų skirtumais. Žemesnės vidurinės mokyklos klasės kalboms: 1sk. kad klasėje būtų įmanoma paprasta sakytinė sąveika). ekonomikos ar technologijos kalbą). mokinių lūkesčiais ir interesais. kuriais buvo dirbta pradinėje mokykloje. ir 2sk toliau mokoma ta pačia linkme. dėmesys sutelkiamas į žiniasklaidos tekstus. bet sudėtingesniu ir daugiau pastangų reikalaujančiu lygiu. mokant 1sk ir atskirai gimtosios kalbos. o pagrindinis jos mokymo turinys – kultūrinės ir tarpkultūrinės diskusijos. taip pat turėtų būti apsvarstyta galimybė išnaudoti kitus dalykus (pavyzdžiui. dėmesį sutelkiant į sakytinio bendravimo pagrindus ir aiškiai iš anksto apibrėžtą kalbinį mokymo programos turinį (tikslas – pakloti lingvistinės kompetencijos. suvokiamiems dirbant su žiniasklaidos (populiarios spaudos. peržiūrėjus ir aptarus mokyti ir mokytis skirtus išteklius bei metodus. geografiją) ir taip pakloti pamatus gerai apgalvotai prieičiai prie daugiakultūriškumo. tačiau įvairiais tarpsniais. skatinamos kontaktų su kitomis programoje numatytomis kalbomis.

• kaip jau buvo rašyta. nebūtinai bus taip pat geriausiai išlavinta ir kultūrinė kompetencija. aišku. kaip bus laipsniškai ugdomas mokymosi sąmoningumas ir klojami lingvistinio išprusimo pamatai – tai padeda mokiniams metakognityviškai kontroliuoti savo pačių kompetencijas ir strategijas. prie šių trumpų pastabų galima pridurti. todėl galėtų būti apsvarstyti trys su šiais dalykais susiję papildomi klausimai. kad įgyvendinus tiek antrąjį. kuriuo mokinys – ar reguliuojamas institucijos. kurioje jos yra taikomos. • tų kalbų. taigi šiuo požiūriu mokyklos. kad bet kuriuo atveju turėtų būti skirta laiko apmąstyti ugdant kompetenciją taikomus ar mokinių pasirenkamus visų kalbų mokymosi metodus ir būdus. tai reiškia. kitaip tariant. menkėjimą ir kaitą. kurių lingvistiniams aspektams buvo skirta daugiausia dėmesio. 226 . mokymo ir vertinimo metmenys pabrėžtina.4. curriculum – kelias) suprantama kaip takas. kaip institucijos. kuri pabaigus mokyklą – nelygu individas ir jo pasirinktas kelias – gali būti skirtinga. tiek ir pirmąjį planą. mokėjimo lygis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad sudarant programą reikia aiškiai numatyti. mokiniai sieja su kitomis įmanomomis kompetencijomis ir strategijomis. kad atliktų užduotis tam tikrose srityse. kaip tai pateikiama metmenų modelyje. vienas iš bet kokios mokymo programos sudarymo tikslų – supažindinti mokinius su kategorijomis ir dinamišku jų tarpusavio santykiu. bet vienaip ar kitaip tęsiama mokantis visą gyvenimą. atsižvelgdami į kalbinę veiklą. ne mokykloje ir baigus mokyklą jei programa (pirmąja reikšme lot. galutinė mokinių daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo charakteristika galėtų būti nevienalytė tokiais požiūriais: • gali įvairuoti kalbų. Vertinimas mokykloje. ar ne – keliauja kaupdamas išsilavinimą. šios kompetencijos nėra nekintamos ir tolesnė kiekvieno socialinės veiklos subjekto asmeninė bei profesinė patirtis. programos tikslas – išugdyti mokinio daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją. yra svarbus suaugusiųjų švietimo ir nenutrūkstamo mokymo uždavinys. jo gyvenimas lems kompetencijos raidą – tolesnį jos ugdymą. yra įtraukiamos dalinės kompetencijos. be kitų dalykų. pastarąsias. 8. tai tokia mokymo programa nesibaigia mokykla. tai. • gali būti nevienodai išplėtoti skirtingų kalbų kultūriniai aspektai. sudarančių daugiakalbės kompetencijos pamatą.

aplankas parengtas taip. susijusių su daugiakalbe ir daugiakultūre aplinka ar persikėlimu iš vienos kultūrinės aplinkos į kitą.4. kai kalbos mokymasis yra vertinamas jau baigus vidurinę mokyklą. o ne siejant su tam tikrais iš anksto nustatytais aptariamos kalbos ar kalbų lygiais. Aplankas ir profilis taigi iš to. Žingsnis šia kryptimi yra „europos kalbų aplanko“ (eka) sukūrimas – individui sudarytos sąlygos užfiksuoti ir pateikti įvairius savo kalbos biografijos faktus. pavyzdžiui.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8. per istoriją ar kartų kontaktus. kas pasakyta. kur gali būti įvairių derinių. kompetencija galėtų būti ugdoma per šeimos patirtį ar mokymąsi. kad mokykloje šie dalykai dažnai pamirštami. galbūt apibūdinant profilį. • geresnį savo kompetencijų. būtų naudinga pabandyti pateikti oficialų mokinio daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos pripažinimą.2. taip pat per knygas ir žiniasklaidą. per kurias šios kompetencijos ir gebėjimai yra įgyti. kaip kartais galėtų pasitaikyti. taip pat reikia pripažinti. Mokyklos mokymo programos vieta sutinkant su nuomone. atskirai pripažįstant 227 . kad ugdymo programa neapsiriboja ir nesibaigia mokykla. kad daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija galėtų būti pradėta kaupti prieš mokyklą ir toliau lygiagrečiai plėtojama mokykloje bei už jos ribų.1. galima suprasti. pažinimą bei pasitikėjimą jais. emigraciją ir per daugybę kitų dalykų. kad mokiniai galėtų plėsti ir tobulinti savo kompetencijas bei veiksmingai jas taikyti tam tikrose srityse.4. sąlytį su kitomis kalbomis ir kultūromis. kad į jį būtų galima įtraukti ne tik bet kurį mokantis tam tikros kalbos kursuose gautą oficialų pripažinimą. bet tokią dalį. tremtį. jei taip būtų vertinama tarptautiniu lygiu. taip pat akivaizdu. kurios tikslas mokiniams suteikti: • įvairiopą pradinį daugiakalbių ir daugiakultūrių gebėjimų arsenalą (keli galimi pateikimo būdai pasiūlyti dviejuose jau pristatytuose planuose). todėl tikslinga mokyklos programą suvokti kaip dalį daug platesnės programos. kad žinios ir gebėjimai turėtų būti pripažįstami bei vertinami atsižvelgiant į aplinkybes ir patirtį. „oficialus“ dalinės kompetencijos pripažinimas gali būti žingsnis šia kryptimi (ir būtų naudinga. bet taip pat užfiksuoti neoficialesnę patirtį. per keliones. gebėjimų ir mokykloje bei už jos ribų prieinamų išteklių supratimą. 8. nors visa tai atrodo savaime suprantama. tačiau pabrėžiant mokyklinių ir nemokyklinių mokymo programų ryšį.

y. tai leistų sinchroniškai (t. 228 . mokymo ir vertinimo metmenys visus keturis gebėjimus: supratimą / raišką ir kalbėjimą / rašymą – ir nebūtinai visus vienu metu). modulinis požiūris į vertinimą leistų konkrečiam moduliui sukurti specialią jau anksčiau aprašyto daugiakalbių ir daugiakultūrių gebėjimų valdymo ir vertinimo sistemą. tačiau reikia toliau vykdyti projektus ir atlikti tyrimus mokyklose ir daugybėje kitokių aplinkybių. 8. kuriais turi būti praturtinami įgūdžiai naudotis daugiakalbiais ir daugiakultūriais gebėjimais ir kurie turi būti deramai įvertinti. skirtingais mokymo etapais) ugdyti ir vertinti daugiakalbes bei daugiakultūres kompetencijas ir jų kitimo pobūdį (kitaip tariant. tam tikru mokymosi mokykloje metu galėtų būti pateikiami nedideli įvairias kalbas apimantys kultūrų sankirtos moduliai. jie galėtų padaryti veikiančias programas nuoseklesnes bei aiškesnes ir patobulinti jų bendrą struktūrą. tačiau taip pat būtų pravartu atsižvelgti į gebėjimą dorotis su keliomis kalbomis bei kultūromis ir jį pripažinti. konkrečiu mokymo momentu) ar diachroniškai (t. taigi klojant tvirtus kalbų įvairovės pamatus. kultūros reiškinio interpretavimas siejant jį su kita kultūra – tai tarpininkavimo (kaip apibrėžta šiame leidinyje) pavyzdžiai. kaip panaudoti nemokyklinę aplinką ir susidoroti su tarpkultūrio bendravimo nesusipratimais. metmenų modelis yra toks. Be to. arba sąvokų ar funkcijų) atžvilgiu arba siekiant visų tam tikros kalbos kategorijų mokėjimo pažangos. nelygu laikas. Vertimas (ar atpasakojimas) iš antrosios svetimosios kalbos į pirmąją svetimąją kalba. Vykdant mokyklines programas ir kiek apmąsčius planus. tokie kalbų ribas peržengiantys moduliai galėtų aprėpti įvairias mokymosi kryptis bei išteklius ir būdus. taip pat nemažiau svarbu aiškiai skirti daugiamatės programos komponentus (konkrečiai atsižvelgiant į skirtingas metmenų kategorijas) ir diferencijuoti per modulinį mokymą ir vertinimą taikomus vertinimo metodus. y. nesutrikdydami kitų dalykų programų.3. tai galėtų būti padaryta vieno pagrindinio komponento (pavyzdžiui. kinta vieno individo požiūriu). kalbinio. Daugiamatė ir modulinė prieitis Šiuo skyriumi iš esmės siekiama atkreipti dėmesį į programų sudarymo židinio poslinkį ar bent į augantį jų sudėtingumą ir į vertinimo bei atestavimo reikšmę. kompetencijų komponentai bei struktūra įvairuoja skirtingų individų atvejais ir.4. svarbu aiškiai apibrėžti turinio ir jo pateikimo sekos etapus. dalyvavimas keliomis kalbomis vykstančioje sakytinėje diskusijoje. daugiamatiškumas ir moduliškumas iškyla kaip kertinės programų ir vertinimo sąvokos.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad per pateiktas kategorijas galima nurodyti tokio modulinio ar daugiamačio ugdymo proceso organizavimo kryptį.

kaip tam tikros kalbos ar kultūros mokymąsi nuosekliai įterpti į bendrą mokymo programą. • • kokios mokymosi organizavimo formos (pavyzdžiui. susikalbėti keliose kalbinėse ir / ar kultūrinėse bendruomenėse. modulių metodas) yra tinkamiausios konkretiems mokiniams. kaip ši patirtis galėtų būti papildoma mokant. ar mokiniai jau pajėgūs. kokie įmanomi mokymo programų planų diferencijavimo variantai ar formos.2 skyrelį) tam tikru daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymo metu atrodo tinkamiausi mokiniams. esant reikalui. esant reikalui. kaip ši kompetencija yra paskirstyta ir diferencijuota pagal kalbos vartojimo ir veiklos aplinkybes. kokios lingvistinės ar įvairios kultūrinės patirties mokiniai galėtų turėti mokymosi metu (pavyzdžiui. atsižvelgiant į jų ypatybes. nuspręsti: • • ar mokiniai jau turi kiek nors daugiakalbės ir daugiakultūrės patirties ir kokio pobūdžio ši patirtis. kaip ugdant daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją skatinti mokinius išskaidyti ją į komponentus ir nustatyti veiksmingus tų skirtingų komponentų ryšius. gali būti sutaupyti.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kuriomis dalinėmis kompetencijomis (kokios rūšies ir kokiam tikslui) galėtų būti praturtintos. lūkesčius. kokie ištekliai. lygiagrečiai mokykloje ir už jos ribų). • • • • • • • 229 . 1. padarytos sudėtingesnės ir skirtingesnės mokinių turimos kompetencijos. taip pat į ankstesnį jų išprusimą ir turimus išteklius. planus ir poreikius. kuria plėtojama kelių kalbų ir kultūrų patirtis. kurie uždavinių tipai (žr. koks vertinimo ir įsivertinimo būdas sudarys galimybes atsižvelgti į dalines kompetencijas ir įvairiopą daugiakalbę bei daugiakultūrę mokinių kompetenciją ir deramai jas pripažinti. leidžiančios valdyti įvairialypės tam tikro mokinio kompetencijos plėtrą. ypač kaip sutelkti dėmesį į perkeltinas ir transversalias mokinių žinias bei gebėjimus ir kaip jais pasinaudoti. nors ir labai paprastu lygiu. interesus.

.

bet kalbų mokymo programose yra vertinama ne tik kalbos mokėjimas. testą ar kokį kitą vertinimo procesą galima vadinti pagrįstu tiek. kiek galima įrodyti. Šis skyrius yra apie atlikties įvertinimą. mokymo veiksmingumas ir t. patikimumo ir įvykdomumo. yra vertintina ir kad gautoji informacija tiksliai atspindi konkrečių kandidatų kalbos mokėjimą. kiek tikslūs yra sprendimai. Vertinimas 9. jei rezultatai pateikiami žodžiais išlaikė / neišlaikė arba A2+ / B1 / B1+ lygis? Šiuo atveju sprendimų tikslumas priklauso 231 . aptariant bet kokį vertinimą paprastai pamatinėmis laikomos trys sąvokos: pagrįstumo. tai. kiek sutampa kandidatų ranginė eilė pagal gautus rezultatus. mokymo ir vertinimo metmenims“. bet ir daugybę kitų dalykų. Gali būti vertinama tam tikrų metodų ar medžiagos veiksmingumas. t. nuolatinio vertinimo klausimynai. kiek tiksliai vertinimai atitinka normą. iš tikrųjų svarbiau už patikimumą yra sprendimų tikslumas. o patikimumas yra techninis terminas. Įvadas Šiame skyriuje vertinimo terminas vartojamas kalbant apie vartotojo kalbos mokėjimą. iš esmės juo nusakoma. terminas vertinimas yra platesnis negu įvertinimas. kai jie tokią pačią patikrą atlieka du kartus (realiai arba menamai). kaip jie tarpusavyje susiję ir jų svarbą „Bendriesiems europos kalbų mokymosi. o ne apie platesnius programų vertinimo dalykus. kad tai. Bet koks įvertinimas yra vertinimo forma. „metmenyse“ yra svarstoma būtent pagrįstumo sąvoka. bet yra daug daugiau ir kitokių vertinimo formų. mokinio / mokytojo pasitenkinimas. taigi šiame skyriuje tikslinga apžvelgti.1. t. Bet kokia kalbos patikra yra vertinimo forma. y. pagal programas išmokstamo produkuoti diskurso rūšis ir kokybė. kurios nelaikytinos testais. pavyzdžiui.Vertinimas 9. kas iš tikrųjų buvo vertinama (konstruktas). kas įvardijama šiais terminais. neformalus mokytojo stebėjimas.

kad kuris nors vienas būdas (pavyzdžiui. paprastai dviejų testų. susietus su tomis pačiomis normomis. kuriais tikrinamas tas pats konstruktas. kurie mokėjimo lygiai tikrinami esamais testais ir egzaminais. taip pat išdėstoma. Ši sąvoka akivaizdžiai susijusi su patikimumu. yra daugybė skirtingų vertinimo būdų ir tradicijų. – jis leidžia skirtingas vertinimo formas susieti vieną su kita. kitame skyrelyje apžvelgiami trys pagrindiniai „metmenų“ taikymo būdai: 1. mokytojo vertinimas). kiek konkrečiomis aplinkybėmis yra pagrįstos tam tikros normos (pavyzdžiui. klaidinga teigti. aprašyti testų ir egzaminų turinį: kas vertinama 2. kiekvienu atveju apibrėžiami vartojami terminai ir aprašoma. jei dvi skirtingos organizacijos ar regionai vertindami tuos pačius gebėjimus taiko kriterijus. Šiems dviem klausimams „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ skiriamas ypatingas dėmesys. aprašyti. kiek pagrįstas pats kriterijų rengimo būdas. – tai leidžia palyginti skirtingas kvalifikavimo sistemas: kaip galima palyginti Šie klausimai skirtingai susiję su įvairiais vertinimo būdais. trečiajame skyrelyje aprašomi įvairūs vertinimo tipai. abiejų sistemų rezultatai koreliuoja.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Vertinimo procedūra taip pat turi būti praktiška. taip pat jis priklauso ir nuo to. jei pačios normos yra pagrįstos ir tinkamos abiem aplinkoms ir jei normos nuosekliai taikomos rengiant užduotis ir vertinant atliktį. Bet vis dėlto svarbiau yra tai. jie pateikiami priešpriešų poromis. B1 lygis). tada nurodoma. Vertintojai atlieka savo darbą ribotu laiku. nes nepatikimi testai nekoreliuoja. koreliacija vadinama konkurenciniu pagrįstumu. kuo konkrečiam vertinimo tipui reikšmingi „metmenys“. kada prasminga taikyti vieną ar kitą alternatyvą. mokymo ir vertinimo metmenys nuo to. Įvykdomumas ypač svarbus testuojant atliktį. instituciniai egzaminai) neabejotinai turi geresnį pedagoginį poveikį negu kitas (pavyzdžiui. kiek tie testai yra panašūs šiais dviem požiūriais: kas buvo vertinama ir kaip vertinama atliktis. kiek pagrįsti yra kriterijai. kuriais remiantis sprendžiama. nustatyti kriterijus. iš tikrųjų nepaprastai naudinga turėti bendrą normų rinkinį – kaip „Bendruosius kalbų metmenis“. įvykdoma. kokie yra santykiniai kiekvieno vertinimo tipo pranašumai ar trūkumai vertinimo tikslo atžvilgiu konkrečiomis aplinkybėmis. ir nuo to. pagal kuriuos būtų sprendžiama apie mokymo tikslo pasiekimą: kaip vertinama atliktis 3. jie mato tik tam tikrą atliktį ir kaip vertinimo kriterijais gali naudotis tik apibrėžtu tam tikros rūšies ver232 .

bet jie nėra praktinės vertinimo priemonės. reikėtų paskaityti 4 skyrių „kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys“. reikia atrinkti visą spektrą tinkamų diskurso tipų. tie dalykai nagrinėjami paskutinėje šio skyriaus dalyje ir pateikiama pavyzdžių. privalo atsirinkti. kurie jais naudojasi. ypač 4. kad taikoma paprastesnė veiksmų schema. 9. per kurį keičiamasi informacija arba tiesiogiai kalbant akis į akį. kai kandidatai turi suderinti savo pozicijas.2. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ stengiamasi pateikti riboženklius. šį požiūrį iliustruoja rengiamas naujas testas kalbėjimui tikrinti. pavyzdžiui. pagaliau vyksta tikslingas bendradarbiavimas – užduotis. Vis plačiau pripažįstama. pagal kurią „metmenyse“ išskaidytos kategorijos gali būti sujungiamos.1.Vertinimas tinimo kategorijų skaičiumi. jog norint. „Metmenys“ kaip pagalbinė vertinimo priemonė 9. Tekstų ir egzaminų turinio detalizavimas rengiant komunikacinio vertinimo užduoties detalųjį aprašą. kurio paskirtis yra parengiamoji. pirmiausia kuriamas pokalbis. atsirinkimas gali reikšti.4 dalį „komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos“. trumpos replikos) Sakytinė pokalbis neoficialios diskusijos tikslingas bendradarbiavimas Produkcija (parengta. tada – produkcijos tarpsnis: kandidatas aprašo savo akademinę veiklą ir planus (rašymas). taigi „metmenyse“ vartojamos tokios komunikacinės veiklos kategorijos: Sąveika (spontaniška. kad vertinimas būtų pagrįstas. „metmenys“ turi būti išsamūs. paskui neoficialiai diskutuojama kokia nors tema kandidatą dominančiais atžvilgiais. ilgos kalbos atkarpos) akademinės veiklos apibūdinimas Rašytinė pranešimas apie savo akademinę veiklą / akademinės veiklos aprašymas 233 . toliau eina transakcijos tarpsnis. pavyzdžiui. arba imituojant pokalbį telefonu. 3 ir 4 skyrių aiškinamųjų aptarčių skalėse vartojamos kategorijos dažnai yra kur kas paprastesnės negu kategorijos ir pavyzdžiai.2. bet visi. aptariami pačiame tekste.

4. pateikiamą 2 lentelėje. kurios pateikiamos 4 skyriuje. vadinamasis bendrasis atskaitos lygis (pavyzdžiui. B1 ir B2 lygių testams rengti.4 skyrelyje „tikslų įvairovė atsižvelgiant į „metmenis““. sociolingvistinės ir pragmatinės kompetencijos yra svarbios tikrinti. 9. komunikacinių veiklos rūšių aptartis.2. būtina atskirti: 1. kalbos mokėjimo. tokiu atveju mokytojas vertina arba yra įsivertinama remiantis detaliu mokinio kalbinių gebėjimų vaizdu per visą konkretų kursą. pirmosios labai tinka mokytojo vertinimui arba įsivertinimui atliekant tikroviškas užduotis. sąlygos ir apribojimai. juose pateikiama detalesnės informacijos. reikalingos a1. Vis dėlto ne visada patartina komunikacinės veiklos aptartis įtraukti į vertinimo kriterijus tam tikro kalbėjimo ar rašymo testų atlikčiai vertinti. Šalia „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. antra vertus.3 skyrelyje „užduoties sunkumas“. „literatūros sąrašą“). nes ir mokiniui. kurios kalbinės. ir mokytojui padeda eiti į veiksmą orientuota kryptimi. kad pagrįstume. ypač 7. siejamo su tam tikromis kompetencijomis.1 skyrelyje „kalbos vartojimo kontekstas“ (sritys.2 „komunikacinės kalbinės kompetencijos“ galima rasti informacijos. kad norint nurodyti lygį. kaip rengti testo užduotis. mokymo ir vertinimo metmenys rengdamas detalų testo aprašą vartotojas gali paieškoti informacijos 4. gebėjimų ir kompetencijų derinys. arba kalbėjimo sando dalis. svarstant naudojimąsi aptartimis. pagal kurias vertinamas tam tikro mokymosi tikslo pasiekimas. B1).2. jei vertintojui reikia nurodyti pasiektą lygį. kaip aptariama 6. Mokymosi tikslo pasiekimo kriterijai rengiant vertinimo skales. tai yra todėl.1. mokymo ir vertinimo metmenų“ – pagrindinio dokumento. tai gali būti tam tikras veiklos rūšių. anglų kalbos „pusiaukele“ ir „aukštuma“ ir jų atitikmenimis kitoms kalboms. – papildomai galima pasinaudoti europos tarybos kalbų mokėjimo turinio aprašais: daugiau kaip dvidešimties europos kalbų „slenksčiais“ (žr. vertinimas neturi pir234 . a2.6 skyrelyje „tekstai“ ir 7 skyriuje „užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos“. aptartis. tikslas gali būti platus bendrasis kalbos mokėjimo lygis. skyrelyje 5. pagrindas yra lygių skalės. toks modulinis tikslas gali būti apibūdinamas pagal kategorijų ir lygių tinklelį. mentalinis kontekstas).Bendrieji europos kalbų mokymosi. pateikiamas 5 skyriuje. o formuluojant kriterijus gali padėti aptartys. toks vertinimas patrauklus. 2.

bet labiau turėtų būti stengiamasi apibendrinti. kiek jam metų ir t. pavyzdžiui. gebu ką nors paklausti. 2. Štai keletas pavyzdžių: kontroliniai sąrašai: nuolatiniam ar apibendrinamajam vertinimui kurso • pabaigoje. gebu ką nors paklausti. t. tiek mokytojams vertinti.2.1 skyrelyje. t. Gali būti išvardijamos konkretaus lygio aptartys. Skelbiant rezultatus.Vertinimas miausia būti susijęs su kokia nors viena konkrečia atliktimi. kur gyvenu. a2 lygiai). darbdaviams. gali būti pagrįstų edukacinių priežasčių daugiausia dėmesio kreipti į tai. kur jis gyvena. diskusija. Žinoma. komunikacinės veiklos rūšių skalės padeda detaliai aprašyti numatomą vertinimo užduotį. komunikacinės veiklos rūšių skalės gali būti labai naudingos skelbiant rezultatus. tokius rezultatus yra sunkiau apibendrinti. pasikeitimas informacija) tinklelį. 9. pavyzdžiui. gali netikti kitam. pagaliau komunikacinės veiklos aptartys gali būti įvairiopai naudojamos tiek įsivertinti.. kas tinka vienam vertinimo tikslui. pokalbis. Komunikacinės veiklos aptartys komunikacinės veiklos aptartis (4 skyrius) galima taikyti trimis skirtingais būdais atsižvelgiant į siekiamus tikslus. Įsivertinant ar mokytojui vertinant. • 235 . bet pirmuosiuose kalbos mokymosi etapuose dėmesio centras ne visada gali būti rezultatų apibendrinamumas. 3. kokios kompetencijos išryškėja iš tos atlikties. kad vertinimas atlieka daug įvairių funkcijų. 1. tiems. kaip sekasi atlikti konkretų darbą.1. nustatant profilį pagal atrinktų kategorijų (pavyzdžiui. tinklelis: nuolatiniam ar apibendrinamajam vertinimui. aptarties Geba paklausti asmeninės informacijos ar ją suteikti turinys gali būti nusakomas tokiais implicitiniais teiginiais: gebu prisistatyti. tai tik patvirtina. tai.2. dar gali būti „išskleidžiamas“ aptarčių turinys.2. gebu pasakyti. kaip aptariama 9. ypač jauniems pradedantiems kalbos vartotojams (a1. o ne detalus kompetencijų apibūdinimas. kiek man metų ir t. gebu pasakyti savo adresą Prancūzijoje. dažniau labiau rūpi bendri rezultatai. ir: gebu ką nors paklausti vardo. gebu pasakyti. kurie naudojasi edukacinės sistemos rezultatais. Sudarant testą.

kaip parengti aptartis. jos gali būti įtrauktos į įsivertinimo ar mokytojų vertinimo kontrolinius sąrašus. taip pat dažnai skirtingų lygių aptartys skiriasi tik žodžiais: pakeičiami gretimo lygio aptarties vienas ar du žodžiai. Vis dėlto vertintojai pajėgia vienu metu aprėpti tik ribotą kategorijų kiekį. Vis dėlto daugelio skalių silpnybė yra tai. bet ir tai. Mokėjimui įvertinti: 5 skyriuje akivaizdžiau pateikiama. y. • pirmas: kaip skalė. 2. kaip vertinimo kriterijai aptartys gali būti pateikiamos trimis pagrindiniais būdais. kad dažnai žemesniųjų lygių aptartys reiškiamos neigiamais žodžiais. mokėjimo aspektų aptartys gali būti taikomos dvejopai. a priede aptariama. asmeninius ir nesusistemintus įspūdžius paverčiant argumentuotais sprendimais. šios aptartys gali padėti sukurti visai vertintojų grupei bendrą orientacinę sistemą. kaip Gerai jis tai geba. nepriklausomi teiginiai. – jos gali būti atspirties taškai vertinimo kriterijams parengti. tokia prieitis suteikia galimybę parodyti diagnostinį vaizdą.Bendrieji europos kalbų mokymosi.2. jei jos ne tik nurodo. 236 . tai labai įprastas būdas. Mokėjimo aspektų aptartys. kurie mažai ką reiškia ne skalės kontekste. susijusios su konkrečiomis kompetencijomis atsižvelgiant į tikslų pasiekimą. patirtis parodė. y. dažnai aptartys grupuojamos pagal pavadinimus. pagal kategorijas. t. kad mokytojai ir mokiniai nuosekliau naudojasi aptartimis. dažnai vienam lygiui apibūdinti siejant įvairių kategorijų aptartis į vieną pastraipą. kĄ mokinys geba. 1. kaip lygiagrečios konkrečių kategorijų skalės. kad būtų išvengiama tokių sunkumų. mokymo ir vertinimo metmenys pastaruoju dešimtmečiu vis dažniau aptartimis naudojamasi būtent šitaip. • trečias: kaip atrinktų kategorijų tinklelis. t. o vidurinių lygių aptartys siejamos su norma. paprastai atskiras kiekvienam lygiui. kontroliniais sąrašais rečiau naudojamasi vertinant akis į akį.2. 9. Įsivertinti ar įvertinti mokytojams: jei aptartys yra pozityvūs. • antras: kaip kontrolinis sąrašas.2. kaip taikomos įvairių kompetencijos aspektų skalių aptartys.

(5) socialinis suderinimas (moderavimas). reikalui esant. B1++ ar B1. pirmieji trys metodai yra įprasti: (1) to paties testų alternatyvių variantų kūrimas (prilyginimas). – ir tokiu būdu tas sistemas palyginti. kuriomis apibūdinamas arba reikalaujamas pereinamasis standartas. (4) prilyginimas etaloniniams pavyzdžiams. stipresni mokiniai gali būti įvertinti B1+. Kalbos mokėjimo lygių apibūdinimas testuose ir egzaminuose lyginimo tikslais Bendrųjų atskaitos lygių skalės yra skirtos tam. o jos vidurys yra šis standartas (labai silpna atliktis vertinama „1“. Egzamino vertinimo skalė: sudaroma atrenkant ar nustatant aptartis kiekvienos iš svarbių kategorijų.8. kiti du metodai yra bendro supratimo susidarymas diskutuojant (socialinis suderinimas) ir parengtų darbų prilyginimas standartinėms apibrėžtims bei etaloniniams pavyzdžiams (prilyginimas etaloniniams pavyzdžiams). (3) statistinis suderinimas (moderavimas). ir net jei nė vienas mokinys nepasiekė B2 lygio. kuriame tam tikri lygiai apibūdinami tam tikromis kategorijomis. nuo a2 lygio iki B2. literatūroje.Vertinimas subkategorijų tinklelį galima sudaryti dviem visiškai skirtingais būdais. arba šių kategorijų egzaminas. Būtent todėl šiam tikslui skirtos aptarčių skalės buvo standartizuojamos pagal kruopščiai parengtą metodiką. 9. „1“ ir „5“ apibūdinimai gali būti sukuriami ar pritaikomos kitų gretimų lygių aptartys. (2) kalibravimas. tokia prieitis edukologijoje vis dažniau aptariama kaip vertinimas pagal normas. pripažįstami penki klasikiniai skirtingų sistemų tarpusavio sąsajų nustatymo būdai: (1) prilyginimas.3. Šiuo atveju pažymiu vertinama tų lygių viduje. Vi237 . kurio siekinys – bendras supratimas. skalė yra norminė. arba aptartis gali būti formuluojama grindžiant „3“ aptartimi. pateikiamos atitinkamose 5 skyriaus dalyse. galima tikslinti naudojant skaičius ar pliusus. skirtoje vertinimo klausimams. pavyzdžiui. Vienas iš „metmenų“ tikslų ir yra skatinti šį procesą. (2) skirtingų testų rezultatų pateikimas bendroje skalėje (kalibravimas). tokia aptartis atitinka sąvoką „išlaikyta“ arba „3“.2. taigi jei kalbos mokėjimo testas skirtas B1 lygiui. arba tam tikro modulio norma. puiki – „5“). Kalbos mokėjimo skalė: sudaroma pateikiant tinklelį. kad būtų lengviau apibūdinti esamų kvalifikacinių sistemų kalbos mokėjimo lygius. (3) testo sunkumo ir egzaminuotojų vertinimo griežtumo keitimas (statistinis suderinimas).

kad normų reikšmę partneriai supranta nagrinėdami pavyzdžius ir keisdamiesi nuomonėmis. toliau pateikiama lentelė jokiu būdu nėra išsami. taip atsitinka iš dalies dėl to. kad (a) nėra bendros konstrukto sampratos ir tas konstruktas negalioja. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ siūlomas metodiškai pagrįstas bandymas. kaip spręsti svarbiausią ir pamatinę problemą. kad (b) trukdo testavimo metodai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kodėl. a priede skaitytojams pateikiama apžvalga. 9. tikrinti. Galima ginčytis. aptarčių skalės sudaro sąvokų tinklelį. net jei ketinama aprėpti tas pačias sritis. mokymo ir vertinimo metmenys suotinai pripažįstama. pagrindinė priežastis. kuris gali būti panaudojamas: a) nacionalinėms ar institucinėms atskaitos sistemoms prilyginti vienoms prie kitų remiantis „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. kompetencijų ir kalbos mokymo bei mokymosi sampratą. taip pat neturi reikšmės tai. susijusią su dabartinių kalbų mokymusi europos kontekste. kaip testais tikrinti konstruktą ir kaip išvengti nepageidautino testavimo metodo poveikio. kad toks vertinimas užima laiko todėl. ugdytis komunikacinius kalbinius gebėjimus. kuri padės partneriams veiksmingai aptarti. alte parengtuose „nurodymuose egzaminuotojams“ (CC-Lang (96) 10 rev dokumentas) pateikiama detalių patarimų. kurioje lentelės pusėje – kairėje ar dešinėje – įrašytas terminas. ir iš dalies dėl to. kaip rengti aptarčių skales ir kaip jas sieti su „metmenų“ skalėmis. – o to ir yra siekiama. ar ši prieitis iš tikrųjų yra geriausias siejimo metodas. 238 . nuo 4 iki 7 skyriuose smulkiai aiškinama aprašomoji schema – bandymas sukurti ir praktiškai taikyti tinkamą kalbos vartojimo. b) konkrečių egzaminų ar kursų modulių tikslams apibūdinti vartojant skalių kategorijas ir lygius. Vertinimo rūšys kalbant apie vertinimą. yra ta. nepaisant tradicinių statistinių būdų magijos. nes ji apima bendrą požiūrį į konstrukto sudarymą ir jo pagrįstumo nustatymą. yra sunku sieti kalbos vertinimus. mokyti.3. galima pastebėti tam tikrus svarbius skirtumus. kad apskritai yra tikrinami iš esmės skirtingi dalykai.

priešingai. 4. tiek testas turi išmokimo elementų. yra vertinimas. 6. ką asmuo dabar geba. išmokimo vertinimas norminis vertinimas vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu nuolatinis vertinimas formuojamasis vertinimas tiesioginis vertinimas atlikties vertinimas subjektyvusis vertinimas vertinimas pagal kontrolinį sąrašą įspūdžio vertinimas visuminis vertinimas serijinis vertinimas kitų vertinimas mokėjimo vertinimas kriterinis vertinimas vertinimas siejant su visuma vienkartinis vertinimas apibendrinamasis vertinimas netiesioginis vertinimas žinių vertinimas objektyvusis vertinimas vertinimas pagal skalę valdomasis vertinimas analitinis vertinimas kategorinis vertinimas įsivertinimas 9. parengtų pagal aiškią ir tinkamą programą. Išmokimo vertinimas / mokėjimo vertinimas Išmokimo vertinimas yra vertinimas. kiek mokėjimo vertinimas susideda iš kalbos ir komunikacijos užduočių. darbdaviams. taigi jis siejamas su savaitės. tai yra išorinis požiūris. kokia yra tikroji kompetencija. švietimo organizatoriams ir suaugusiems mokiniams dažniau svarbesnis yra mokėjimo vertinimas: rezultatų. aiškinamųjų aptarčių skalės susijusios su mokėjimo vertinimu: jose aptariami tikrovėje naudojami gebėjimai. 7. natūralu. 5. 239 . išmokimo vertinimo svarba mokymosi veiksmingumui aptariama 6 skyriuje. tai yra vidinis požiūris. kas buvo mokyta. ko jis yra išmokęs. semestro darbu. kaip asmuo gali dalyko gebėjimus ir žinias pritaikyti tikrovėje. vertinimas. nes tai yra mokymo grįžtamasis ryšys. išmokimo vertinimas orientuojamas į kursą. 12. komunikaciniame testavime. 11. reikėtų siekti. kad mokytojai dažniau suinteresuoti išmokimo vertinimu. vadovėliu. 2. ir jos suteikia mokiniui galimybę parodyti. tiek jis yra mokėjimo aspektas.1. kad toks vertinimas yra glaudžiai susijęs su mokinio patirtimi. 10. kaip pasiekti konkretūs tikslai – vertinimas to. Mokėjimo vertinimas.Vertinimas 1. išmokimo vertinimo prieitis yra pranašesnė tuo.3. kai mokymas ir mokymasis kreipiamas į poreikių patenkinimą. kiek išmokimo vertinimas rodo praktinį kalbos vartojimą svarbiose situacijose ir juo siekiama atskleisti. 3. programa. kad padedama kiekvienam pamatyti savo vietą tarp kitų mokinių: rezultatai skaidrūs. 13. 9. kad išmokimas (orientuotas į kurso turinį) ir mokėjimas (orientuotas į išorinį pasaulį) kuo mažiau skirtųsi. tiek. 8. tiek. mokėjimo vertinimo prieitis yra pranašesnė tuo.

kurios tikrinamos konkrečiu testu. demografinei grupei (tu esi 21 567-as. 9. vertinimas vienas kito atžvilgiu. mokėjimo prieitis – tai išmokimo prieitis. laikančių testą.3.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Kriterinis vertinimas – priešingas norminiam – yra griežtai mokinio dalyko išmanymo vertinimas. nepriklausomas nuo kitų mokinių gebėjimų. kad išskleidžiama gebėjimų visuma (vertikalė) ir svarbių sričių spektras (horizontalė). kaip tikslas buvo pasiektas. bet dauguma jų pirmiausia gali būti apibūdinamos kaip „mokėjimo“ ar „visumos“ aiškinimas. taškai. skirtų aprašo schemos kategorijoms apibūdinti. siejamų su kriterijais. Vertinimas remiantis norma gali būti taikomas visai klasei (tu esi 18-as). Vertinimas remiantis kriterijais reiškia. norminis vertinimas taikomas grupavimo testuose. kai individualūs gebėjimai siejami su apibrėžtu tam tikros sferos visų svarbių gebėjimų lygių spektru.3. kuris.3. kad kiekvienais metais toks pat procentas mokinių būtų įvertinami gerais pažymiais nepriklausomai nuo testo sunkumo ar mokinių gebėjimų. pastaruoju atveju pirminius taškus paverčiant „teisingu“ rezultatu galima palyginti rezultatų pasiskirstymo kreivę su ankstesnių metų normine kreive – kad būtų išlaikomos normos ir užtikrinama. siejama su kurso ar modulio turiniu. 240 . mokymo ir vertinimo metmenys 9. aiškinamųjų aptarčių skalės susideda iš kriterinių teiginių. Vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu / vertinimas siejant su visuma Vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu yra toks kriterinis vertinimas. manytina. atitinka nustatytą mokėjimo normą. iš tikrųjų yra įvairių praeičių. Norminis vertinimas / kriterinis vertinimas Norminis vertinimas – tai mokinių išrikiavimas. kad kriterinis vertinimas klaidingai siejamas su mokėjimo prieitimi. o tie kriterijai apima: a) svarbias sritis. taigi individualūs testo rezultatai gali būti nustatomi remiantis visais kriterijais. kokia to modulio (taip pat ir išmokimo) vieta bendroje gebėjimų visumoje. kai norima sudaryti klases. Vertinimas siejant su visuma yra toks kriterinis vertinimas. ir mokiniai skirstomi į „mokančiuosius“ ir „nemokančiuosius“. tada mažiau dėmesio skiriama tam. visai neatsižvelgiant į tai. b) išlaikymo ribos taškų nustatymą: būtiną surinkti taškų skaičių. Bendrieji atskaitos lygiai yra bendros normos (standartai). tu esi vienas iš 14 % geriausiųjų) arba grupei mokinių. daug nesusipratimų kyla dėl to.2. kai nustatomi „minimaliÕs normos“. arba išlaikymo ribos.

kad testo rezultatai turi reikšmę.Vertinimas mokėjimo prieities alternatyva yra kiekvieno testo rezultatų siejimas su svarbia mokėjimo visuma. svarbu tik tai.3. Vienkartinis vertinimas yra toks. o mokytojui – biurokratinis siaubas. nuolatinis vertinimas yra pažymių rašymas už namų darbus. 241 . Bet toks vertinimas vieniems mokiniams yra sukrėtimas. abi prieitys turi ir pranašumų. nuolatinis vertinimas reiškia. lyginimo su visuma lygių skalės gali būti susietos su bendraisiais atskaitos lygiais. kad vertinimas vyksta viso kurso metu ir tam tikru kaupiamuoju būdu įtraukiamas į galutinį vertinimą kurso pabaigoje. paprastai išreiškiama įvertinimu pažymiais. atlikti ne vienu metu. nuolat vertinant daugiau atsižvelgiama į mokinio kūrybiškumą ir kitokius pranašumus. Nuolatinis vertinimas / vienkartinis vertinimas Nuolatinis vertinimas yra atlikties per pamokas. paprastai kurso pabaigoje ar pradžioje. nekreipiamas dėmesys į tai. „Bendrieji europos kalbų metmenys“ gali būti naudojami ir lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu. pagal nustatytas taisykles vertinamas darbas per visą kursą. kuri yra laidas. Šiuo atveju „kriterijus“ yra visuma – išorinė tikrovė. mokymąsi skatinantys atsitiktiniai ar reguliarūs kontroliniai darbai. žemiausių rodiklių rinkinys gali būti išskleidžiamas pagal „metmenų“ siūlomą kategorijų ir lygių tinklelį. bet šalia to gali būti taikomos ir kitokios nuolatinio vertinimo formos: mokytojai – ar ir mokiniai – gali atsakinėti į klausimus. ir siejant su visuma. ko pagal programą mokėsi gal prieš dvejus metus. Blogiausiu atveju mokiniui tai gali būti ilgas nesibaigiantis kontrolinis. galimas daiktas. Vienkartinis vertinimas parodo. dažnai manoma. kad vertinimas nėra kurso dalis.4. kaupiami atliktų darbų pavyzdžiai – tai gali būti įvairių darbo etapų juodraščiai. 9. darbų ir projektų per visą kursą vertinimas. kad asmenys vis dar geba tai. bet toks vertinimas labai priklauso nuo mokytojo objektyvumo. pildyti lenteles. gali būti vertinamos tam tikros kryptingos užduotys. kad būtų kažkas nuspręsta. siejama gali būti pasitelkiant skalių analizę (pavyzdžiui. ir trūkumų. kai pažymiai rašomi ir sprendžiama remiantis egzamino ar kitų vertinimo priemonių pagrindu tam tikrą dieną. ką asmuo geba dabar. rascho modelį) visų testų rezultatams susieti tarpusavyje ir pateikti bendroje skalėje. mokinių. atliekamas mokytojo ir. kas vyko anksčiau. o vertinama tam tikrą dieną. o kiti galbūt dėl to laimi.

242 . kuriais apibūdinami gebėjimai pagal komunikacinės veiklos rūšis (4 skyrius). sieti su turima informacija ir tokiu būdu įsiminti naujus dalykus. y. Formuojamojo vertinimo pranašumas yra tas. b) priimti. apie mokinių stiprybes ir silpnybes rinkimas. Vienkartiniam įvertinimui pažymiais galima naudotis konkrečių kompetencijos aspektų aptarčių skalėmis (5 skyrius). tai nebūtinai yra mokėjimo vertinimas. d) sieti informaciją į visumą. ir nesiima veiksmų. mokymo ir vertinimo metmenys nuolatiniam vertinimui gali būti naudojami kriterinių teiginių kontroliniai sąrašai. tos informacijos panaudojimas toliau planuojant kursą ir dirbant su mokiniais. kad jo tikslas yra gerinti mokymąsi. t. Apibendrinamasis vertinimas yra pasiekimų apibendrinimas. kaip ją užrašyti. yra atidus. žino būdus. iš tikrųjų apibendrinamasis vertinimas dažniausiai yra norminis. kurso pabaigoje išreiškiamas pažymiu. geba ją peržiūrėti ir apmąstyti. Formuojamasis vertinimas / apibendrinamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas yra nuolatinis informacijos apie mokymąsi. Formuojamojo vertinimo sąvokai dažnai suteikiama labai plati prasmė: ji vartojama kalbant apie kiekybiškai nevertinamą informaciją. motyvuotas ir susipažinęs su gaunamos informacijos forma. turi laiko. jo trūkumai kyla iš pačios grįžtamojo ryšio metaforos. y. kai informacijos gavėjas geba: a) pastebėti. toks mokinių ugdymas ar sąmoningumo kėlimas vadinamas formuojamuoju vertinimu. gaunamą iš klausimynų atsakymų ir konsultacijų. kad galėtų suprasti klausimo esmę. kontroliuoti savo mokymąsi ir ieškoti būdų. kurių rezultatai būtų priešingi. nepaskęsta informacijos sraute. tokiam sąmoningumui ugdyti pasitelkiama daugybė būdų. t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. vienkartinis išmokimo vertinimas.3.5. klausyti kontroliniame sąraše nurodyto tipo teksto ir žiūrėti. kaip reaguoti į grįžtamąjį ryšį. Grįžtamasis ryšys yra prasmingas tik tada. yra pakankamai pasirengęs. t. Visa tai suponuoja autonomiškumą. y. t. ką tu pažymi kontroliniame sąraše gebąs atlikti) su tikrove (pavyzdžiui. tvarkyti ir suasmeninti. taigi savo ruožtu mokinys turi būti rengiamas būti autonomiškas. 9. c) paaiškinti. pagrindinis principas – lyginti įspūdžius (pavyzdžiui. y.

5. pavyzdžiui. tačiau. Šią metakalbą jie gali vartoti aptardami savo stiprybes bei silpnybes ir formuluodami autonomiškus savo mokymosi uždavinius. ką kandidatas atlieka konkrečiu metu. kaip parodė dialanG projektas. kurias ji geriausiai atitinka. kartu plėtoti suasmenintą metakalbą kokybės aspektams aptarti. klasikinis netiesioginis – tarpų užpildymas. sieja atliktį su tomis lentelės kategorijomis. iš tikrųjų tiesiogiai vertinti galima tik kalbėjimą. tačiau konkrečių kompetencijos elementų įvairiuose lygiuose aptarčių lentelėmis galima pasinaudoti norint įvertinti kalbėjimą formavimo tikslais.Vertinimas ar tikrai gali tai suprasti). „slenksčio“ ir t. rašymą ir klausymą. tačiau negalima tiesiogiai pamatyti receptyviosios veiklos. tinkamų atsakymų parinkimu. tokiu būdu įsivertinimas siejamas su atliktimi dialanG projekte. kai vertinama tai.). kai vyksta sąveika. sakinių baigimu. tekstus ir testų užduotis produkcinių gebėjimų tiesioginiams testams ir klausymo bei 243 . aprašus („pusiaukelės“. atsakymais į klausimus ir t. klasikinis tiesioginis testas yra pokalbis. kuriuose jie yra svarbūs. ir netiesiogiai – aiškinantis ir apibendrinant testo atsakymus. kokias parinkti temas.3. skaitymą galima įvertinti tik netiesiogiai: mokiniai prašomi įrodyti. kitas svarbus būdas yra pavyzdžių aptarimas: aptarti iš kitur paimtus ir pačių mokinių darbų pavyzdžius.2 skyrelyje pateikiamas pavyzdžių sąrašas yra per bendras diagnostiniam vertinimui. kalbinė aprėptis ir kalbos vartojimas gali būti vertinami ir tiesiogiai – siejant su kriterijais. tuos pavyzdžius būtina įtraukti į konkrečių lygių. kuriuos galima įvertinti testu. t. 9. grupelė diskutuoja kokiu nors klausimu. kuriant tiesioginių testų vertinimo kriterijus galima pasinaudoti 5 skyriuje pateiktomis įvairių kompetencijos aspektų įvairiuose lygiuose aptartimis. grįžtamasis ryšys net su apibendrinamuoju vertinimu gali būti diagnostinis ir formuojamasis. naudojami testai. t. Tiesioginis vertinimas / netiesioginis vertinimas Tiesioginis vertinimas yra toks. pavyzdžiui. Formuojamasis ar diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas konkretiems smulkiems kalbos dalykams ar gebėjimams.6. vertintojas stebi. ir rašo įvertinimą. kurių ką tik buvo mokytasi arba tuoj bus mokomasi. vertinti. lygina su kriterijų lentele. Bendrieji atskaitos lygiai gali pasirodyti svarbesni apibendrinamajam vertinimui. kad suprato tekstą. priešingai. Netiesioginiam vertinimui. kuriais paprastai vertinami tie gebėjimai.

kad mokinys atsakytų į įvairiausių tipų punktų klausimus tam. kurių tokie aprašai yra parengti. Vis dėlto pokalbiui reikia daugiau atlikties negu įrašyti praleistus sakinio elementus. Galima tik patikrinti rinkinį atlikčių. Atlikties vertinimas / žinių vertinimas Atliktį vertinant reikalaujama. nors remiantis ja stengiamasi daryti išvadas apie ją pagrindžiančias kompetencijas. mokėjimas gali būti traktuojamas kaip kompetencijos taikymas. kokios yra jo lingvistinės žinios ir kaip jis moka vartoti kalbą. deja. 244 . Šiame junginyje žodis atliktis reiškia tinkamą atliktį (santykiškai) tikroviškoje dažniausiai su darbu ar mokymusi susijusioje situacijoje. Šiek tiek platesne reikšme šis žodis vartojamas terminologizuotame junginyje atlikties vertinimas: atlikties testais gali būti vadinamas toks sakytinės atlikties vertinimas. informacijos galima rasti 4 skyriuje. kompetencijų niekada negalima patikrinti tiesiogiai. Bet junginyje atlikties testai žodis atliktis vartojamas ir siauresne reikšme. o savo ruožtu įrašymui reikia daugiau atlikties negu kelių pasirinkčių užduočiai. panašiai gali būti naudojamasi ir „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taigi ta prasme visais testais vertinama tik atliktis. Žinias vertinant reikalaujama. „slenkstyje“. kurios turėtų būti visų keturių kalbinės veiklos rūšių gebėjimų punktais grįstų testų pavienių punktų tikrinimo židinys. taip pat 4 skyriuje pateikiami parametrai gali padėti nustatyti pamatines lingvistines kompetencijas.7. kurias reikia įtraukti į netiesioginius kalbos žinių testus. 9. mokymo ir vertinimo metmenys skaitymo netiesioginiams testams. taip pat europos tarybos įvairių lygių kalbų aprašuose („pusiaukelėje“. Šia reikšme žodis atliktis reiškia kalbos produkavimą. Šis skirtumas yra labai panašus į tiesioginių ir netiesioginių testų skirtumą.3. Vienuose testuose išlaikoma atlikties ir sisteminių kalbos žinių vertinimo pusiausvyra. ir pamatines pragmatines. kad tiesiogiai testuojamas mokinys pateiktų sakytinį ar rašytinį kalbos pavyzdį. kuriomis remiantis siekiama spręsti apie mokėjimą. kai apie mokėjimą sprendžiama iš įvairių mokymosi kontekstui tinkamų ir mokinio poreikius atitinkančių diskursų atlikties. sociolingvistines ir lingvistines kompetencijas. „aukštumoje“) pateikiama detalesnių tikslinių sričių lingvistinių žinių tų kalbų. kituose – ne. kad parodytų.

taigi patikrinti konkretų kompetencijos ar atlikties aspektą yra sunkiau nei atrodytų. sunkiai skaidomas ir daugiau nei vien sudėtinių dalių suma. pagaliau kažkas parenka testų užduotis iš visų galimų. tokio tarpų užpildymo. kelių pasirinkčių. kai asmuo.Vertinimas 9. remdamasis nustatytais užduočių atsakymais. atsižvelgiant į svarbius veiksnius ir siejant su kokiomis nors instrukcijomis ar kriterijais ir patirtimi. dažnai netiesioginis testas apibūdinamas kaip „objektyvusis testas“. kad kalba ir komunikacija yra labai sudėtingas reiškinys. paprastai šis terminas vartojamas kalbant apie netiesioginio testo. kai praleidžiama kas antro žodžio pradžia. iš tikrųjų vadinamųjų „objektyviųjų“ testų objektyvumas yra perdėtas. kai kuriuose testų tipuose einama dar toliau – kiekvienam jų punktui galimas tik vienas teisingas atsakymas (pavyzdžiui. o paskui suskaičiuoja teisingus atsakymus. kurie leidžia geriau kontroliuoti testavimo situaciją (o tai jau yra subjektyvus sprendimas. kad būtų teisingas. kad patikrintų tam tikrą specifikacijoje numatytą dalyką. asmeninių sprendimų įtaka subjektyviai sprendžiant dėl turinio atrankos ir atlikties kokybės turi būti kiek įmanoma mažesnė. su kuriuo kiti gali nesutikti).8. tai reiškia. kai reguliariai praleidžiamas kas kelintas žodis) ir naudojamas automatinis skaitytuvas. Objektyvusis vertinimas šalina subjektyvumą. sprendžia. turi būti kiek įmanoma objektyvus. kad būtų vienas tinkamas atsakymas. ypač jei tai susiję su apibendrinamuoju vertinimu. kad apie mokinio atlikties gerumą sprendžiama subjektyviai. Subjektyvusis vertinimas / objektyvusis vertinimas Subjektyvusis vertinimas yra vertintojo sprendimas. paprastai tai suprantama kaip sprendimas apie atlikties kokybę. ar atsakymas priimtinas. nes kažkas nusprendžia vertinimą apriboti tokiais metodais. priimdami sprendimus dėl įvertinto asmens ateities. tad toks testas greičiau vadintinas objektyviai vertinamu testu. pastarieji atsirado iš tarpų užpildymo. ar atmestinas. 245 . – dėl to. vertinimą. subjektyviosios prieities pranašumas yra tas. kelių pasirinkčių). skaičiuojantis taškus.3. Vis dėlto subjektyvumo / objektyvumo klausimas yra sudėtingesnis. kurio punktai turi vieną teisingą atsakymą (pavyzdžiui. kas būtent tikrinama testo punktu. tačiau bet koks vertinimas. labai dažnai sunku nustatyti. tiesiogiai vertinant atliktį pažymiai paprastai rašomi remiantis sprendimu. nes testo rezultatais dažnai naudojasi tretieji asmenys. kad pateiktų rezultatus. kadangi visi tie sprendimai turi subjektyvumo. kad būtų išvengta taškų skaičiuotojų klaidų. taip pat kažkas parengia testo aprašą ir dar kažkas galbūt rengia užduotis.

patikimumą) vertinimo rezultatų analize. pabrėžiamas horizontalusis matmuo: kiek modulio turinio asmuo įsisavino? kontrolinis sąrašas gali būti klausimyno formos. ar apimama svarbi sritis. • kolektyviai sprendžiant dėl turinio atrankos ir / ar dėl pažymių. turi būti aišku iš skalės aptarčių. kaip manoma. alternatyva yra kontrolinis klausimynas. kad nustatoma vertinamojo asmens vieta skalėje. t. kuriame išvardyti. arba atskiruose lapuose. Gali būti pra246 . pavyzdžiui. Vertinimas pagal kontrolinį sąrašą: asmens įvertinimas pagal sąrašą. Gali būti apibūdinamas arba kiekvienas lygis. kaip aptariama šio skyriaus pradžioje. ar asmuo yra pasiekęs tam tikrą lygį. pirmiausia reikia pasiekti bendrą svarstomojo konstrukto supratimą. Vertinimas pagal skalę / vertinimas pagal kontrolinį sąrašą Vertinimas pagal skalę: sprendimas. kuriame svarbiau išryškinti. kuris pateikiamas skalėje. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ bandoma suteikti pagrindą turiniui aprašyti ir šaltinį konkretiems apibrėžtiems kriterijams tiesioginiams testams rengti. • organizuojant mokymus vertinti pagal vertinimo instrukcijas. y. susidaryti bendrą atskaitos sistemą. konkrečiam lygiui ar moduliui svarbūs dalykai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Gali būti kelios konkrečių kategorijų skalės. „Vertinant pagal skalę“ pabrėžiama. • tikrinant vertinimo kokybę (pagrįstumą. apatinis ir vidurinis. 9. pabrėžiamas vertikalusis matmuo: kiek aukštai jis pakilo pagal tą skalę? ką kuris lygis reiškia.3. • laikantis nustatytos tvarkos. • reikalaujant kartotinių sprendimų ir / ar įvairių veiksnių apsvarstymo. taip pat jis gali būti apskritimo ar dar kokio kitokio pavidalo. kad visuose vertinimo proceso etapuose priimami sprendimai turėtų kuo mažiau subjektyvumo. konkrečiai aplinkai bendra atskaitos sistema. mokymo ir vertinimo metmenys Vertinimo subjektyvumas gali būti mažinamas – o pagrįstumas ir patikimumas didinamas – taikant šias priemones: • parengiant vertinimo turinio aprašą. pateikiamos arba viename lape kaip tinklelis.9. sudarytoje iš tam tikro skaičiaus tokių lygių. • pateikiant nustatytus atsakymus netiesioginiams testams ir tiesioginių testų vertinimo sprendimus grindžiant aiškiai apibrėžtais vertinimo kriterijais. atsakymai gali būti Taip / Ne. arba kas antras. pagrįstą. arba trys: viršutinis. kaip turi vykti vertinimas.

tai mokinių įvertinimų skirtumas gali beveik tiek pat priklausyti nuo vertintojų griežtumo.10. tiek sudaryti vertinimo skalėms ar tinkleliams. susidariusio kurį laiką galbūt sąmoningai stebint tam tikrą asmenį. Įspūdžio vertinimas / valdomasis vertinimas Įspūdžio vertinimas: visiškai subjektyvus sprendimas. kai asmeninis vertintojo subjektyvumas mažinamas derinant įspūdį su sąmoningu vertinimu pagal apibrėžtus kriterijus. – tuo atveju pageidautina padalas kaip nors pavadinti ir apibrėžti paaiškinant. kad daugkartiniais įvairių sričių tyrimais pakartotinai įrodyta. (c) mokoma šiuo būdu vertinti. kai pritaikant kokį nors vertinimo būdą įspūdis perkeičiamas į apgalvotą sprendimą. jog jei sprendimai yra daromi niekuo nesivadovaujant. nesiejant su konkrečiais kokio nors vertinimo būdo kriterijais. terminu „valdomasis vertinimas“ čia vadinama situacija. 9. pavyzdžiui. kad jei bendra atskaitos sistema konkrečiai vertintojų grupei įtvirtinama būtent šiuo būdu. ir 3 lentelėje. toks būdas suponuoja. arba esamais kriterijais apibūdinamos normos gali būti 247 . skirtoje įsivertinti. dar aiškiau. kelių padalų (pavyzdžiui. įtraukia apmąstymais ar patirtimi grindžiamą įspūdžio.3. kaip tie pavadinimai turėtų būti interpretuojami. kad mokytojas ar mokinys vertina grynai remdamasis atliktimi klasėje. ypač taikomų nuolatiniam vertinimui. pagal konkrečius lygius kalibruotos kriterijų formuluotės. jei pateikiami „riboženkliai“ – konkrečios atlikties pavyzdžiai – ir nustatomas ryšys su kitomis sistemomis. Valdomojo vertinimo svarbą liudija tai. daug subjektyviojo vertinimo formų. kurie leidžia skirti pažymius ar taškus. daromas stebint mokinio atliktį klasėje. t. skirtoje egzaminuotojams vertinti). Žodis „įspūdis“ čia reiškia. Valdomojo vertinimo būdo pranašumas tas. kai kurie „kalbos aplanko“ variantai). apimantiems visus vertinamus lygius (kaip parodyta 3 skyriuje 2 lentelėje. tuo grindžiama daugelio mokyklinių sistemų veikla. tai vertinimo nuoseklumas pagerėja iš esmės. Valdomasis vertinimas: toks vertinimas. namų darbais ir t. tokiu būdu rezultatai tėra grynai atsitiktiniai. kiek ir nuo tikrųjų gebėjimų. jos gali būti panaudojamos tiek rengti tam tikro lygio klausimynams (kaip.Vertinimas šoma pateikti diferencijuotus atsakymus. 0–4). kadangi aiškinamosios aptartys yra viena nuo kitos nepriklausomos. kad (a) vertinama pagal tam tikrą tvarką ir / ar (b) yra apibrėžti kriterijai. įvertinimą. aprašomi (b) punkte. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių skalės gali būti panaudojamos kaip nustatyti kriterijai.

jei turi galvoti apie daugiau negu keturias ar penkias kategorijas. kitos yra analitiškesnės – vertintojų prašoma atskirai įvertinti tam tikrą kiekį skirtingų atlikties aspektų. vertintojams nelengva aiškiai atskirti kategorijas ir nevertinti visuminiu būdu. Visuminis vertinimas / analitinis vertinimas Visuminis vertinimas yra globalus apibendrinamasis sprendimas. ar toji skalė būtų visuminė (globalioji). (b) priklausomai nuo to. taip pat kategorijos vertintojams yra metakalba diskutuoti tarpusavyje ir grįžtamajam ryšiui su mokiniais. kad vertinamos ištisos plačios kategorijos. kad būtų lengviau mokytis standartizuoti. išanalizuoti pagal konkrečias kategorijas ir tada priimti apgalvotą visuminį sprendimą.3. kai vertinama pagal analitines kriterijų skales (t. 248 . kad kaip rodo dažna praktika. taip pat jie intelektualiai perkraunami. rezultatai skelbiami kaip vienas skaičius arba kaip „telefono numeris“ iš visų kategorijų. Šiai prieičiai būdinga tai. siejama su aptartimi ir tuo pagrindu nusprendžiama). kad stebimoji atliktis apibendrintai siejama su vertinimo skalės aptartimis. b) Rezultatų skaičiavimas: kai kurios prieitys yra tokios. ar analitinė (lentelėje pateiktos 3–6 kategorijos). y. y. Šiuo atveju nereikia jokios aritmetikos. kas dedukuojama iš atlikties. kiekvienai jų skiriamas nevienodas taškų skaičius. mokymo ir vertinimo metmenys susiejamos su bendraisiais lygiais. ko ieškoma. skirtumas nustatomas dviem būdais: (a) priklausomai nuo to. 9. analitinės prieities kategorijų skyrimo pranašumas yra tai. 3 skyriaus 2 ir 3 lentelėse pateikiami įsivertinimo ir egzaminuotojų vertinimo pavyzdžiai.11. gautasis skaičius paskui konvertuojamas į pažymį. pavyzdžiui. turėtų būti pateikiama kiekvieno lygio atlikties pavyzdžių. Vertintojas intuityviai nustato įvairių aspektų reikšmę. kita analitiškesnė prieitis yra tokia. tinklelį) ir taikant visuminio vertinimo strategiją (t. t. kad vertintojai skatinami atidžiai stebėti. Šio vertinimo būdo trūkumas tas. Vėliau. tačiau kartais vertintojų prašoma įvertintį bendrą įspūdį. a) Kas vertinama: kai kurios prieitys yra tokios. y.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kitame – visuminis. kad skiriasi kategorijų lyginamasis svoris. tai. „kalbėjimas“ ar „sąveika“. kartais šie būdai derinami: viename lygyje taikomas analitinis vertinimas. kai kiekviena kategorija vertinama tam tikru kiekiu taškų ir rezultatai gaunami juos sudedant. kaip skiriami pažymiai ar taškai arba priskiriama lygiui. Analitinis vertinimas yra kiekvieno aspekto nagrinėjimas atskirai.

kad atliktyje išryškėtų tam tikri mokėjimo aspektai.12.2. padalas nuo 0 iki 3 ar nuo 1 iki 4.2 skyrelyje pateiktas skirtingų funkcinės kompetencijos tipų sąrašas. Serijinis vertinimas apima virtinę pavienių vertinamųjų užduočių (dažnai atliekami tam tikri vaidmenys su kitais mokiniais ar mokytoju). kad būtų galima kurti skirtingų tipų diskursą. kokios užduotys tinka serijiniam vertinimui. kai mokiniai kaip nors mokomi šios veiklos. kurios vertinamos pagal paprastą visuminę skalę. ji gali susidėti iš įvairių tarpsnių. Serijinis vertinimas / kategorinis vertinimas Kategorinis vertinimas apima vieną vertinamąją užduotį (suprantama. 9. kad vienos kategorijos rezultatai daro įtaką kitos kategorijos rezultatams. pagrindas kategorinio vertinimo kriterijams parengti gali būti įvairių kalbinių kategorijų kompetencijos skalės ir 5 skyriaus tekstas.3. tyrimai rodo.13.3. ką mokinys geba. toks struktūriškai apibrėžtas įsivertinimas 249 .2.11 skyrelyje bendrais bruožais apibūdintu analitiniu metodu. kad įsivertinimas gali būti veiksmingai derinamas su testu ar mokytojo įvertinimu. susidarantį dėl to.Vertinimas 9. mokytojui ar mokiniui vertinant konkrečias atliktis. gali padėti 4. Įsivertinimas yra tikslesnis. toji patirtis gali būti ir testų laikymas.3. Kitų vertinimas / įsivertinimas Kitų vertinimas yra mokytojo ar egzaminuotojo sprendimas. serijinis vertinimas yra būdas įveikti kategorinio vertinimo nuokrypį. Įsivertinimas yra paties sprendimas apie savo mokėjimą. Žemesniuose lygiuose pabrėžiamas užduoties atlikimas: tikslas – kontroliniame sąraše pažymėti. nes vertintojai vienu metu pajėgia tvarkytis tik su nedideliu kategorijų kiekiu.1 skyrelyje). pagal jo rezultatus nėra priimama mokytis). rengiant kriterijus būtinas kompromisas. pavyzdžiui. o ne vien tik remiantis įspūdžiu. jei tik egzaminas nėra didelės svarbos (pavyzdžiui.3. rezultatai būtų pateikiami kaip profilis – „vertikalusis pjūvis“. nustatyti.4 skyrelyje pateiktas detalus svarbiausių komunikacinės veiklos tipų aptarimas ir 5. aukštesniuose lygiuose gali būti kuriamos tokios užduotys. kaip aptariama 9. kai (a) vertinama siejant su aiškiomis mokėjimo normų aptartimis ir / ar (b) vertinimas susijęs su tam tikra patirtimi. Į daugelį aptartųjų vertinimo metodikų gali būti įtraukiami mokiniai. turinčią. kurios atlikimas vertinamas lyginant su vertinamųjų kategorijų tinkleliu: 9. taip pat įsivertinimas greičiausia yra tikslesnis.

kaip paprastai koreliuoja kelių mokytojų įvertinimai. – geriausiai dera prie jų mokymo sistemos pedagoginės kultūros ir yra lengviausiai įgyvendinami... kiek konkrečiam kontekstui yra svarbūs „Metmenų“ aprašai ir skalės.. bendrosiomis aptartimis..Bendrieji europos kalbų mokymosi. būti tokio pat konkurencinio pagrįstumo). į mokymąsi) ir mokėjimo vertinimo (nukreipto į išorinį pasaulį. kiek yra pageidautinas ir įgyvendinamas mokinių įsivertinimas pagal nustatytas užduočių aptartis ir įvairių lygių kalbos mokėjimo aspektus. ar Geba. – atgaliniu poveikiu labiausiai padeda mokytojų saviugdai. esant reikalui. mokymo ir vertinimo metmenys gali koreliuoti su mokytojo įvertinimu ar testų rezultatais taip pat. Vis dėlto įsivertinimas yra geriausia priemonė skatinti ir sąmoningumui kelti: padėti mokiniams įvertinti savo stiprybes. kiek yra pageidautinas ir įgyvendinamas integruotas nuolatinis mokinių darbo per visą kursą vertinimas ir vienkartinis vertinimas pagal normas ir kriterijų apibrėžtis. y. taip pat kiek vertinama komunikacinė atliktis ir kiek – kalbos žinios. serijiniam vertinimui. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. – skatinami susipažinti su tam tikrais vertinimo būdais. taip pat kiek šios aptartys taikomos. nuspręsti: kuris iš išvardytųjų vertinimo būdų: • – labiausiai atitinka jų mokymo sistemos mokinių poreikius. • kiek mokymosi rezultatai vertinami pagal nustatytas normas ir kriterijus (kriterinis vertinimas) ir kiek pažymiai rašomi ir vertinama atsižvelgiant į bendramokslius (norminis vertinimas). pavyzdžiui. atpažinti silpnybes ir geriau vadovauti jų mokymuisi.. kiek mokytojai: – supažindinami su normomis (pavyzdžiui. bet tuo. kaip jų sistemoje išlaikoma išmokimo vertinimo (nukreipto į mokyklą. labiausiai jie skiriasi ne tik paviršine formuluote Gebu. taip pat kaip jos gali būti papildomos ir detalizuojamos. • • • • • 3 skyriaus 2 ir 3 lentelėse pateikiami įsivertinimo ir egzaminuotojo vertinimo tinkleliai. kad 250 . – mokomi įvairiais būdais vertinti ir juos paaiškinti. atlikties pavyzdžiais). į rezultatus) pusiausvyra ir kaip jie papildo vienas kitą. testų rezultatai ar mokytojo vertinimas su testų rezultatais (t.

laisvumas. Galimas vertinimas ir metasistema 4 ir 5 skyriuose pateikiamos skalės yra paprastesnio kategorijų rinkinio pavyzdys. kad praktiškai vertindamas kas nors turėtų naudotis visomis šiomis visų lygių skalėmis. tikslumas.Vertinimas 2 lentelėje dėmesys sutelkiamas į komunikacines veiklos rūšis. svarbus vertinant kalbėjimą. žodyno aprėptis. be to. bet akivaizdu. tai aiškinamąsias skales sudarytų 14 kategorijų. o 3 lentelėje – į bendriausius. bet kokioje sakytinėje atliktyje atsiskleidžiančius kompetencijos aspektus. praktiškai vertinant reikia sumažinti kategorijų skaičių tiek. kad 14 kategorijų yra gerokai per daug bet kokiai atlikčiai ver251 . rišlumas (koherencija ir kohezija). 9. Vertintojams būtų sunku vienu metu aprėpti tiek daug kategorijų ir. tartis ir intonacija. žodyno vartojimas. nenorima teigti. kad būtų galima jas aprėpti. – – – – – – – – – – – – – bendradarbiavimo strategijos. pateiktųjų lygių visuma gali netikti konkrečiomis aplinkybėmis. jei paimtume kalbėjimo vertinimą ir jei laikytume. tiesiogiai susijusių su kalbėjimo vertinimu: – keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos. bendroji kalbinė aprėptis. palyginti su tuose pačiuose skyriuose pateikiama išsamia aprašomąja schema. skalių rinkinys greičiau naudotinas kaip atskaitos priemonė. kad ir koks vertinimo būdas būtų taikomas. nors į bendrąjį kontrolinį sąrašą galėtų būti įtraukiamos daugelio šių ypatybių aptartys. taigi reikia atsirinkti.4. lankstumas. kad 4–5 kategorijos jau yra perkrova. prašymas paaiškinti. sveiku protu suvokiama. o 7 – jau psichologiškai neperžengiamas slenkstis. gramatinis taisyklingumas. temos plėtotė. sociolingvistinė kompetencija. kad sąveikos strategijos yra kokybinis komunikacijos aspektas.

Vertinimo kriterijai (1991) Testo kriterijai laisvumas taisyklingumas ir kalbos priemonių aprėptis Aiškinamosios skalės laisvumas Bendroji kalbos priemonių aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas tartis ir intonacija koherentiškumas sociolingvistinis tinkamumas keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos temos plėtotė Kitos kategorijos tarimas užduoties atlikimas sąveika užduoties klotis pašnekovo pagalbos reikmė dalyvavimo trukmė ir laisvumas Pastabos dėl kai kurių kategorijų. 252 . kad konkrečiai užduočiai tam tikri veiksniai yra svarbesni. susijusiose su konkrečia veikla. 1 pavyzdys Kembridžo anglų kalbos mokančiųjų lygio pažymėjimas (Cambridge Certificate in Advanced English. kaip „metmenų“ skalių aptartys sujungiamos ir performuluojamos. ketvirtasis pavyzdys iliustruoja. toliau pateikiami keturi pavyzdžiai. taigi praktiniu požiūriu toks kontrolinis sąrašas traktuotinas kaip pasirinktys. Dalyvavimo trukmė ir laisvumas įtrauktas į laisvumo skalę. kad būtų sudarytas vertinimo tinklelis tam tikram tikslui ir konkrečiam atvejui. ypatybės turėtų būti jungiamos. pirmuose trijuose pavyzdžiuose glaustai parodoma. teiginiai apie užduoties klotį randami skyrelio „komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos“ aiškinamosiose skalėse. jei manoma. kaip tai daroma. CAE): 5 sandas. atitinkančių konkrečių mokinių poreikius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys tinti. kaip veikiančiose sistemose kategorijos naudojamos kaip vertinimo kriterijai. taip nustatyti kriterijai gali turėti vienodą svertinę vertę arba kai kuriems jų gali būti suteikiama didesnė vertė. nepavyko bandymas parengti ir kalibruoti skalės pašnekovo pagalbos reikmė aptarčių ir įtraukti jos į aiškinamųjų skalių sistemą. pervadinamos ir iš jų sudaromas mažesnis rinkinys vertinimo kriterijų. konkretaus vertinimo reikalavimus ir konkretų pedagoginės kultūros modelį.

pateikiamos aptartys buvo sudėliotos į skales vykdant Šveicarijos mokslinio tyrimo projektą. konferencijoje buvo diskutuojama dviem klausimais: (a) reikmė sieti nuolatinį vertinimą ir kontrolinius įsivertinimo sąrašus į bendrą sistemą. jo pabaigoje projekte dalyvaujantys mokytojai buvo pakviesti gavinius pristatyti konferencijoje ir pradėti Šveicarijoje bandyti „europos kalbų aplanką“. 253 . intonacija keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos Kitos kategorijos kalbėsena sąveika 4 pavyzdys Šveicarijos nacionalinė mokslinio tyrimo taryba: Filmuotų atlikčių vertinimas (1987) kontekstas: kaip detaliau aiškinama B priede. kaip atrinktosios aiškinamosios aptartys yra sujungtos ir pertvarkytos.Vertinimas 2 pavyzdys International Certificate Conference (ICC): Anglų verslo kalbos pažymėjimas. (b) kaip projekte parengtas aptarčių skales galima būtų įvairiopai taikyti vertinimo procese. per šią diskusiją kelių tiriamųjų mokinių vaizdo įrašai buvo įvertinti pagal 3 skyriaus 3 lentelės vertinimo tinklelį. Šioje lentelėje pateikiama. 2 testas: verslo pokalbiai (1987) Testo kriterijai 1 skalė (be pavadinimo) Aiškinamosios skalės sociolingvistinis tinkamumas Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos sociolingvistinis tinkamumas Kitos kategorijos užduoties klotis 2 skalė (diskurso elementų vartojimas pokalbiui pradėti ir palaikyti) 3 pavyzdys Eurocentres: Grupelių sąveikos vertinimas (RADIO) (1987) Testo kriterijai kalbos priemonių aprėptis taisyklingumas Aiškinamosios skalės Bendroji kalbos priemonių aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas sociolingvistinis tinkamumas laisvumas tartis.

išties 14 kategorijų sąrašas ne tik kad nėra per ilgas. bet jis neapima visų galimų variantų ir jį reikėtų išplėsti. kad jas būtų galima taikyti savo • • sistemoje. gali būti išdėliojami 5 skyriuje pristatomų kategorijų schemoje (jų skalių pavyzdžiai pateikiami „Prieduose“). ir mokiniai. atrenkamos ir derinamos. – tos kategorijos gali būti detalizuotos atsižvelgiant į savitas vartojimo sritis. naudojami kaip jų švietimo sistemos vertinimo kriterijai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kai skiriasi ir sistemos. mokymo ir vertinimo metmenys Testo kriterijai kalbos priemonių aprėptis taisyklingumas laisvumas sąveika Aiškinamosios skalės Bendroji kalbinė aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas laisvumas Bendroji sąveika keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis Bendradarbiavimas koherencija Kitos kategorijos koherencija Įvairiems vertinimo būdams skirtingomis aplinkybėmis. esant reikalui. kiek svarbiausi veiksniai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad būtų tikrai išsamus. nuspręsti: kaip supaprastinti teorines kategorijas. ypatybės yra įvairiopai paprastinamos. 254 .

Literatūra

Literatūra

n. B. Žvaigždutėmis pažymėtos publikacijos parengtos anglų ir prancūzų kalbomis.

Darbai, kuriuose aptariami daugeliui „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ skyrių svarbūs dalykai
Bussmann, Hadumond (1996) Routledge dictionary of language and linguistics. london: routledge. Byram, m. (spausdinama) The Routledge encyclopedia of language teaching and learning. london: routledge. Clapham, C. and Corson, d. (eds.) (1998) Encyclopedia of language and education. dordrecht: kluwer. Crystal, d. (ed.) (1987) The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cup. Foster, p. and skehan, p. (1994) The Influence of Planning on Performance in Task-based Learning. (pranešimas skaitytas Britų taikomosios kalbotyros asociacijoje.) Galisson, r. & Coste, d. (eds.) (1976) Dictionnaire de didactique des languages. paris: Hachette. johnson, k. (1997) Encyclopedic dictionary of applied linguistics. oxford: Blackwells. richards, j.C., platt, j. & platt, H. (1993) Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. london: longman. skehan, p. (1995) ‘a framework for the implementation of task-based instruction’, applied linguistics, 16/4, 542–566. spolsky, B. (ed.) (1999) Concise encyclopedia of educational linguistics. amsterdam: elsevier.
255

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Konkretiems skyriams svarbūs darbai
1 skyrius
*Council of europe (1992) Transparency and coherence in language learning in Europe: objectives, evaluation, certification. (Report edited by B. North of a Symposium held in Ruschlikon 1991). strasbourg: Council of europe. *(1997) European language portfolio: proposals for development. strasbourg: Council of europe. *(1982) ‘Recommendation no.R(82)18 of the Committee of Ministers to member States concerning modern languages’. appendix a to Girard & trim 1988. *(1997) Language learning for European citizenship: final report of the Project. strasbourg: Council of europe. *(1998) ‘Recommendation no.R(98)6 of the Committee of Ministers to member States concerning modern languages’. strasbourg: Council of europe. *Girard, d. and trim, j.l.m. (eds.) (1998) Project no.12 ‘Learning and teaching modern languages for communication’: Final Report of the Project Group (activities 1982–87). strasbourg: Council of europe. Gorosch, m., pottier, B. and riddy, d.C. (1967) Modern languages and the world today. Modern languages in Europe, 3. strasbourg: aidela in co-operation with the Council of europe. malmberg, p. (1989) Towards a better language teaching: a presentation of the Council of Europe’s language projects. uppsala: university of uppsala in-service training department.

2 skyrius
a) Įvairių kalbų aprašai: Baldegger, m., müller, m. & schneider, G. in Zusammenarbeit mit näf, a. (1980) Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache. Berlin: langenscheidt. Belart, m. & rancé, l. (1991) Nivell Llindar per a escolars (8–14 anys). Gener: Generalitat de Catalunya. Castaleiro, j.m., meira, a. & pascoal, j. (1988) Nivel limiar (para o ensino/aprendizagem do Portugues como lingua segunda/lingua estrangeira). strasbourg: Council of europe.
256

Literatūra

Coste, d., j. Courtillon, V. Ferenczi, m. martins-Baltar et e. papo (1976) Un niveauseuil. paris: Hatier. dannerfjord, t. (1983) Et taerskelniveau for dansk – Appendix – Annexe – Appendiks. strasbourg: Council of europe. efstathiadis, s. (ed.) (1998) Katofli gia ta nea Ellenika. strasbourg: Council of europe. ehala, m., liiv. s., saarso, k., Vare, s. & Õispuu, j. (1997) Eesti keele suhtluslävi. strasbourg: Council of europe. ek, j.a. van (1977) The Threshold Level for modern language learning in schools. london: longman. ek, j.a. van & trim, j.l.m. (1991) Threshold Level 1990. Cambridge: Cup. (1991) Waystage 1990. Cambridge: Cup. (1997) Vantage Level. strasbourg, Council of europe (perleistas 2000, Cambridge: Cup). Galli de’ paratesi, n. (1981) Livello soglia per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. strasbourg: Council of europe. Grinberga, i., martinsone, G., piese, V., Veisberg, a. & Zuicena, i. (1997) Latviešu valodas prasmes limenis. strasbourg: Council of europe. jessen, j. (1983) Et taerskelniveau for dansk. strasbourg: Council of europe. jones, G.e., Hughes, m., & jones, d. (1996) Y lefel drothwy: ar gyfer y gymraeg. strasbourg: Council of europe. kallas, e. (1990) Yatabi lebaaniyyi: un livello sogla per l’insegnamento/apprendimento dell’ arabo libanese nell’ universitá italiana. Venezia: Cafoscarina. king, a. (ed.) (1988) Atalase Maila. strasbourg: Council of europe. mas, m., melcion, j., rosanas, r. & Vergé, m.H. (1992) Nivell llindar per a la llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. mifsud, m. & Borg, a.j. (1997) Fuq l-għatba tal-Malti. strasbourg: Council of europe. narbutas, e., pribušauskaitė, j., ramonienė, m., skapienė, s., Vilkienė, l. (1997) Slenkstis. strasbourg, Council of europe (perleistas 2002, Vilnius: Gimtasis žodis). porcher, l. (ed.) (1980) Systèmes d’apprentissage des langues vivantes par les adultes (option travailleurs migrants): Un niveau-seuil intermediaire. strasbourg: Council of europe. porcher, l., m. Huart et mariet, F. (1982) Adaptation de ‘Un niveau-seuil’ pour des contextes scholaires. Guide d’emploi. paris: Hatier. pribušauskaitė, j., ramonienė, m., skapienė, s., Vilkienė, l. (2000) Aukštuma. strasbourg: Counsil of europe.
257

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

pushkin russian language institute and moscow linguistic university (1966) Porogoviy uroveny russkiy yazik. strasbourg: Council of europe. ramonienė, m., pribušauskaitė, j., Vilkienė, l. (2006) Pusiaukelė. Vilnius: apostrofa. salgado, X.a.F., romero, H.m. & moruxa, m.p. (1993) Nivel soleira lingua galega. strasbourg: Council of europe. sandström, B. (ed.) (1981) Tröskelnivå: förslag till innehåll och metod i den grundläggande utbildnigen i svenska for vuxna invandrare. stockholm: skolöverstyrelsen. slagter, p.j. (1979) Un nivel umbral. strasbourg: Council of europe. stumbrienė, V. (2007) Lūžis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. svanes, B., Hagen, j.e., manne, G. & svindland, a.s. (1987) Et terskelnivå for norsk. strasbourg: Council of europe. Wynants, a. (1985) Drempelniveau: nederlands als vreemde taal. strasbourg: Council of europe. b) Kitos svarbios publikacijos: Hest, e. van & oud-de Glas, m. (1990) A survey of techniques used in the diagnosis and analysis of foreign language needs in industry. Brussels: lingua. lüdi, G. and py, B. (1986) Etre bilingue. Bern: lang. lynch, p. stevens, a. & sands, e.p. (1993) The language audit. milton keynes: open university. porcher, l. et al. (1982) Identification des besoins langagiers de travailleurs migrants en France. strasbourg: Council of europe. richterich, r. (1985) Objectifs d’apprentissage et besoins langagiers. Col. F. paris: Hachette; (ed.) (1983) Case studies in identifying language needs. oxford: pergamon. richterich, r. and j.-l. Chancerel (1980) Identifying the needs of adults learning a foreign language. oxford: pergamon. (1981) L’identification des besoins des adultes apprenant une langue étrangère. paris, Hatier. trim, j.l.m. (1980) Developing a Unit/Credit scheme of adult language learning. oxford: pergamon. trim, j.l.m. richterich, r., van ek, j.a. & Wilkins, d.a. (1980) Systems development in adult language learning. oxford: pergamon. *trim, j.l.m., Holec, H. Coste, d. and porcher, l. (eds.) (1984) Towards a more comprehensive framework for the definition of language learning objectives. Vol I
258

Literatūra

Analytical summaries of the preliminary studies. Vol II Preliminary studies. strasbourg: Council of europe. Widdowson, H.G. (1989) ‘knowledge of language and ability for use’. Applied Linguistics 10/2, 128–137. Wilkins, d.a. (1972) Linguistics in language teaching. london: edward arnold. 3 skyrius *van ek, j.a. (1985–86) Objectives for foreign language learning: vol.I Scope. vol.II Levels. strasbourg: Council of europe. north, B. (2000) The Development of a Common Reference Scale of Language Proficiency. new york: peter lang. (1994) Perspectives on language proficiency and aspects of competence: a reference paper discussing issues in defining categories and levels. strasbourg: Council of europe. north B. and schneider, G. (1998): ‘scaling descriptors for language proficiency scales’. Language Testing 15/2: 217–262. schneider, G. and north, B. (2000) Fremdsprachen können – was heisst das? Skalen zur Becshreibung, Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunkationsfähigkeit. Chur/Zürich: Verlag rüegger aG. 4 skyrius Bygate, m. (1987) Speaking. oxford: oup. Canale, m. & swain, m. (1981) ‘a theoretical framework for communicative competence’. in palmer, a.s., Groot, p.G. & trosper, s.a. (eds.) The construct validation of tests of communicative competence. Washington, dC.: tesol. Carter, r. & lang, m.n. (1991) Teaching literature. london: longman. davies, alan (1989): ‘Communicative Competence as language use’. Applied Linguistics 10/2, 157–170. denes, p.B. and pinson, e.n. (1993) The Speech chain: the physics and biology of spoken language. 2nd. edn. new york: Freeman. Faerch, C. & kasper, G. (eds.) (1983) Strategies in interlanguage communication. london: longman. Firth, j.r. (1964) The tongues of men and Speech. london: oup. Fitzpatrick, a. (1994) Competence for vocationally oriented language learning: descriptive parameters, organisation and assessment. doc. CC-lanG (94)6. strasbourg: Council of europe.
259

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Fry, d.B. (1977) Homo loquens. Cambridge: Cup. Hagège, C. (1985) L’homme des paroles. paris: Fayard. *Holec, H., little, d. & richterich, r. (1996) Strategies in language learning and use. strasbourg: Council of europe. kerbrat-orecchioli, C. (1990, 1994) Les interactions verbales (3 vols.). paris: Colins. laver, j. & Hutcheson, s. (1972) Communication in face-to-face interaction. Harmondsworth, penguin. levelt, W.j.m. (1993) Speaking: from intention to articulation. Cambridge, mass: mit. lindsay, p.H. & norman, d.a. (1977) Human information processing. new york: academic press. martins-Baltar, m., Boutgain, d. Coste, d. Ferenczi, V. et m.-a. mochet (1979) L’écrit et les écrits: problèmes d’analyse et considérations didactiques. paris: Hatier. swales, j.m. (1990) Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cup. 5 skyrius allport, G. (1979) The Nature of Prejudice. reading ma: addison-Wesley. austin, j.l. (1962) How to do things with words. oxford: oup. Cruttenden, a. (1986) Intonation. Cambridge: Cup. Crystal, d. (1969) Prosodic systems and intonation in English. Cambridge: Cup. Furnham, a. and Bochner, s. (1986) Culture Shock: psychological reactions in unfamiliar environments. london: methuen. Gardner, r.C. (1985) Social psychology and second language learning: the role of attitude and motivation. london: edward arnold. Grice, H.p. (1975) ‘logic and conversation’. in Cole, p. and morgan, j.l. (eds.) Speech acts. new york, academic press, 41–58. Gumperz, j.j. (1971) Language in social groups. stamford: stamford university press. Gumperz, j.j. & Hymes, d. (1972) Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication. new york: Holt, rinehart & Wiston. Hatch, e. & Brown, C. (1995) Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cup. Hawkins, e.W. (1987) Awareness of language: an introduction. revised edn. Cambridge: Cup.
260

p.n. s. lehrer.1. (eds. Cambridge: Cup. Berkeley: university of California press. j. 261 . 2nd edn. (1984) Vers la compétence de communication. Harmondsworth: penguin.B. j. searle.C. d. j. (1972) Language and social behaviour. (1977) Semantics. robinson.Literatūra Hymes. j. (1983) Pragmatics. a.p. philadelphia: university of pennsylvania press. (eds. oxford: pergamon. lyons.) (1977) Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. and liedke. stuttgart: metzler. rehbein. j. Language in society. CC-Gp12(87)24. matthews. a. strasbourg: Council of europe. no. (1974) Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach.F. london & amsterdam. descriptions et enseignement des langues.H. doc. (1973) Phonetics. Cambridge: Cup. (1981) Syntax. o’Connor. (1972) Sociolinguistic patterns. levinson. Hymes. Hymes. (1974) Semantic fields and lexical structure.r. (1974) Morphology: an introduction to the theory of word-structure.l. W. (1921) Language. philadelphia: university of pennsylvania press. (1969) Speech acts: an essay in the philosophy of language. neuner. G. labov. (1977) Komplexes Handeln: Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. I and II. sapir. new york: Harcourt Brace. mandelbaum. G. o’Connor. d. (1972) on communicative competence. W. paris: Hatier. (1973) The intonation of colloquial English. Cambridge: Cup. london: longman. pride. Cambridge: Cup. (1949) Selected writings of Edward Sapir.H. roulet. Harmondsworth: penguin. r. (1958) The groundwork of English intonation. Cambridge: Cup. in pride and Holmes (1972).G. robinson. j.vols. (1985) Crosscultural Understanding.) (1972) Sociolinguistics. e. m. G. & arnold.51. & Holmes. vol. d. searle. paris: nathan. kingdon. j. (1976) ‘The classification of illocutionary acts’. london: longman. knapp-potthoff. (1988) A socio-cultural framework for communicative teaching and learning of foreign languages at the school level. j. (1972) Théories grammaticales. e.H. Harmondsworth: penguin.d. d. munich: iudicium verlag. 1–24.d.

Bulletin Suisse de linguistique appliquée. Harmondsworth: penguin. d. (1976) Human characteristics and school learning. Blom. (ed. Brumfit.) (1972) Linguistische Pragmatik. & johnson. Bern: lang. Zarate. (1987) ‘Concepts and Categories in language teaching methodology’. Vol. (1993) Représentations de l’étranger et didactique des langues. Clevedon: multilingual matters. m. (1984) Communicative Methodology in Language Teaching.C. oxford: Blackwell. Cambridge: Cup. (1984) Grammaire et didactique des langues. (ed. Frankfurt: athanäum. (1983) Sociolinguistics 2nd edn. Berthoud. Bloom. m. Besse. Language teaching 32. m. Cambridge: Cup. G. Clevedon: multilingual matters. and py. (1992) Practical stylistics: an approach to poetry.4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. H.l. oxford: oup. k (eds.-C. p. Wells. Maîtrise et acquisition des langues secondes. (1997) Teaching and assessing intercultural communicative competence. B. & Colson. a. Byram. paris: Hachette. ullmann. j. p. Widdowson. (1962) Semantics: an introduction to the science of meaning. Broeder. (1997). a. (1993) Des linguistes et des enseignants. (1989) Cultural Studies and Foreign Language Education. Brumfit. and porquier. (1986) Enseigner une culture étrangère. Bath: pitman. (1956) Taxonomy of educational objectives.s. Wray. H. III of Final Report of the European Science Foundation Project ‘Second language acquisition by adult immigrants’. Byram. B.s. Byram. 6 skyrius Berthoud. (1999) ‘Formulaic language in learners and native speakers’. oxford: oup. tilburg and Göteborg: esF. (ed. new york: mcGraw. Collection l. Clevedon: multilingual matters. B.) (1988) Processes in the developing lexicon.a. Vals/asla 64.) (1979) The communicative approach to language teaching. paris: Hachette. C. 262 . london: longman.-C. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. 25–31. AILA Review 4. G. paris: Hatier. strasbourg. C. The roles of fluency and accuracy. r. (1971) Practical phonetics. s. mokymo ir vertinimo metmenys trudgill. a. Wunderlich.) (1996) ‘acquisition des compétences discursives dans un contexte plurilingue’.G.

p. s. paris: Hatier.. (1982) Autonomie et apprentissage des langues étrangères. (1981) Pour un nouvel enseignement des langues. (1997) The elements of foreign language teaching. & Weiss. (1980) ‘Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing’. Dossier 52. (1995) Enseigner les langues: méthodes et pratiques.1. d. (1997) Sociocultural competences in foreign language teaching and learning. Berne: Cdip.a. (1987) Modern languages in the curriculum. d. paris: Chronique sociale. Canale. (1997) ‘eduquer pour une europe des langues et des cultures’. m. dickinson. W. F. Cambridge: Cup..l. a. Vol. Coste. m. no. l.. Cunningsworth. Language teaching. Hawkins. (1987) Self-instruction in language learning. strasbourg: Council of europe. 263 . Zarate. m.C.) (1988) Selection and distribution of contents in language syllabuses. Cormon. G. G. Gardner. G. Hameline. Applied linguistics vol. london: Heinemann. G. (1981) Autonomy and foreign language learning. (1979) Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue. Grauberg. d. Callamand. lieutaud. strasbourg: Council of europe.. (1987) Théorie d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère. 1. paris: Cle. 26 no 1. *Coste. l. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ed. & swain. r. paris: Cle international. (1997) Plurilingual and pluricultural competence. oxford: pergamon. d. Hill.F. (1981) Méthodologie de la prononciation.s. Girard. Clevedon: multilingual matters. (1984) Evaluating and selecting EFL materials. F.d. paris: Hatier. (1992) L’enseignement des langues. Collection l. Cambridge: Cup. d. j. (1986) Literature in language teaching. london: macmillan. moore. d. *Girard. 25 no. Gaotrac. & macintyre. & neuner. e. paris: e. (ed.) (1998) Enseignement des langues étrangères – Recherche dans le domaine des langues et pratique de l’enseignement des langues étrangères. dalgallian. revised edn.W. H. 4 & vol. strasbourg: Council of europe. Etudes de linguistique appliquee 98. (1992–3) ‘a student’s contribution to second language learning’: part i ‘cognitive variables’ & part ii ‘affective variables’. paris: Bordas. Holec. & Zarate.Literatūra Byram. m.

nuremberg. piepho.Bendrieji europos kalbų mokymosi. (1965) Language teaching analysis. W. (eds. (1993) Context and Culture in Language Teaching.): addison-Wesley. strasbourg: Council of europe.e. (1981) Psychology in foreign language teaching. skehan. recherches et applications. (ed. Vals/asla. (1995) Komunikacija kalbos pamokoje.j. recherches et applications. Col. py. paris: le français dans le monde.a. tübingen: Gunter narr Verlag.) (1994) ‘l’acquisition d’une langue seconde. (eds. j. & terrell. savignon. dublin: authentik. Vilnius: leidybos centras.F. komensky. (1988) Authentic texts in foreign language teaching: theory and practice. 129–158. (1980) Reflections on language needs in the school. (1983) Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. krashen. rusų kalbomis). pêcheur. (1990) ‘The role of Consciousness in second language learning’. schmidt.d. r. W. s. Col. B. s.) (1992) Les auto-apprentissages. H.) (1988) Autonomy and self-directed learning: present fields of application. london: allen & unwin. 264 .d. (ed. (Comenius) (1658) Orbis sensualium pictus. (1983) The natural approach: language acquisition in the classroom. little. krashen. oxford: pergamon. s. C. mokymo ir vertinimo metmenys *(ed. j.d. Quelques développements récents’. l. (1982) Principles and practice of second language acquisition. G. and Viguer.) (1997) Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. strasbourg: Council of europe. ismaning: Hueber. s. rampillon. G. oxford: pergamon. Applied Linguistics 11/2. mackay. (1988) Communication in the modern language classroom. d. u. devitt.H.) (1995) Méthodes et méthodologies. and Zimmermann. oxford: oup. (1987) Individual differences in second language learning. (1987) Zur Integration von Landeskunde und Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. W. mcdonough. d. t. strasbourg: Council of europe (taip pat vokiečių. münchen: Frankonius. melde. s. london: longman. reading (mass. paris: le français dans le monde. london: arnold. & singleton. j. *porcher. *sheils. Bulletin suisse de linguistique appliquée. (1974) Kommunikative Kompetenz als übergeordnetes Lernziel. kramsch.. p.

(1974) Primary French in the balance.H. e. n. doc. m. strasbourg: Council of europe. d. Language Teaching. Language Teaching and Linguistics: Abstracts 10. H. 2 & 3. 5–25.H. and a. Coste. (1995) ‘langues et curriculum. k. in Grebing. 81–92 & 157–174. p. a. Festschrift für Reinhold Freudenstein. (ed. m. london: British Council. r.p. j. reading. Cambridge: Cup. mahwah. 8 skyrius Breen. lawrence erlbaum. *Coste. Etudes de linguistique appliquée. The British Council (1978) The teaching of comprehension. (1983) Fundamental concepts of language teaching. (1987) ‘Contemporary paradigms in syllabus design’. (1984) Reading in the language classroom. jamieson. (1991) ‘Criteria for the evaluation of classroom-based materials for the learning and teaching of languages for communication’. d. vol.j. l. programmes et parcours’. H.) (1983) Contributions à une renovation de l’apprentissage et de l’enseignement des languages. Grenzenlöses Sprachenlernen. oxford: oup. (1989) Conditions for second language learning. johnson. Cambridge: Cup. oxford: oup. B. Contenus. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. (1982) Communicative syllabus design and methodology. paris: Hatier. slough: nFer. Fitzpatrick.m. parts i and ii. and lehman. d. CC-lanG 994) 6. (1994) Competence for vocationally oriented language learning: descriptive parameters. mass: addison Wesley. 7 skyrius jones.l. k. oxford: oup.. (1987) Curriculum Renewal in School Foreign Language Learning. m. oxford: pergamon. and margreaves. Quelques expériences en cours en Europe. organisation and assessment. Clark. s. stern. 265 .. j. Cohen. Williams. Weinrib (1977) ‘Foreign languages for younger children: trends and assessment’. C. nunan. d. Burstall. yule.l. london: macmillan. stern. damen. (1987) Culture Learning: the Fifth Dimension in the Language Classroom. Berlin: Cornelsen. trim. 98.Literatūra spolsky. 20 nos. (1982) Simulations in language teaching. (1997) Referential communication tasks. G.

oxford: oup. Vers une pédagogie intégrée.C. Cambridge: Cup. lado. Vigner. and koch.C.ch/ids/portfolio. (1999) Europäisches Sprachenportfolio – Portfelio européen des langues – Portfolio europeo delle lingue – European Language Portfolio. dossier 33. r.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Bern: edk. Bern: edk. (1989) Assessing Achievement in the Learner-Centred Curriculum. roulet. and Wall. d. and moore. oxford: oup. 103.’l’ paris: Hatier. alderson and l. l. (1983) La construction de la Communauté européenne. 266 . *Wilkins. l.) (1992) ‘autour de l’évaluation de l’oral’. j. e. Ch. nunan. réforme des langues et systèmes éducatifs’.F. C. Col. j. sydney: macquarie university. (1980) Langue maternelle et langue seconde. munby.) (1996) ‘promotion. unifr. (eds.C. G. d. Schweizer Version. 7. l. Schweizerisches Forum Langue 2. d. CCGp(87)10. Cambridge: Cup.a. d. Cambridge: Cup. (1995) Language Test Construction and Evaluation. Bachman). (1961) Language testing: the construction and use of foreign tests. (2000) Assessing Reading. schneider. Flügel. 9 skyrius alderson. Bachman). (1976) Notional syllabuses. j. Bachman. Wilkins. j. C. paris: Champion. (1987) The educational value of foreign language learning.. (1988) The learner-centred curriculum: a study in second language teaching.a. schweizerische konferenz der kantonalen erzeihungsdirektoren edk (1995) Mehrsprachiges Land – mehrsprachige Schulen.. Brindley. (1972) Communicative syllabus design. Bulletin CILA 55.C. d. taip pat internete: http//www. j. london: longman. Etudes de linguistique appliquée. doc. Cambridge: Cup.F. B. alderson. G. Cambridge language assessment series (eds. north. mokymo ir vertinimo metmenys labrie. alderson and l. Clapham. Coste.F. (ed. Cambridge language assessment series (eds.. douglas. G. Cambridge: Cup. nCeltr research series (national Centre for english language teaching and research). (2000) Assessing Languages for Specific Purposes. (1990) Fundamental considerations in language testing. d. strasbourg: Council of europe. d.

F.) (1991) L’évaluation.) ‘evaluation et certifications en langue étrangère’. eds. strasbourg: Council of europe. août-septembre 1993. (1984) Self-assessment of foreign language skills: a survey of research and development work. (1980) Approaches to self-assessment in foreign language learning. (1992) Evaluer les apprentissages dans une approche communicative. paris: Hachette. oskarsson. j. (ed. d. (2000) Assessing Vocabulary. reid. and lescure. tagliante. (Cambridge language assessment series.C. monnerie-Goarin. C. r. j. F. (eds. a. m. 267 . university of Cambridge local examinations syndicate (1998) The multilingual glossary of language testing terms (Studies in language testing 6). Recherches et applications. Bachman). Le français dans le monde.Literatūra lussier. alderson and l. Col. Cambridge: Cup. paris: Cle international. Numéro spécial. Cambridge: Cup. oxford: pergamon.

.

akivaizdžiausias pavyzdys – vadinamasis savarankiškumas. Šveicarijos projektas). didžiosios Britanijos tikslų eiliškumo schemos. ir negatyviai (žr. kad komunikacinė kalbinė kompetencija turi keletą bruožų. nei tai. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas Šiame priede aptariami formalūs kalbos mokėjimo lygių aprašymo dalykai. (b) nuo galimybės paprašyti paaiškinti ir (c) nuo tikimybės sulaukti pagalbos formuluojant norimą pasakyti. o ne tik kaip kandidatų patikrinimo instrumentas. t. jie apibūdinami atvirkščiai: mažiau yra geriau. mastas. formuluoti ir pozityviai. pateikiama skalių sudarymo metodika ir anotuota bibliografija. į platesnę taikomosios psichologijos skalių sudarymo teoriją ir į konsultacijose dalyvavusių mokytojų teikiamas pirmenybes (pavyzdžiui. pavyzdžiui: 269 . a1 lentelę). toliau pateikiamos aptarčių formulavimo gairės. • Pozityvumas.A priedas. pageidautina pozityvi formuluotė. ką mokinys geba. kartais įmanoma tą pačią mintį. dažnai šie dalykai gali kaip išlyga papildyti pozityvias aptarčių formuluotes. Bet jei kalbos mokėjimo lygiai suprantami kaip uždaviniai. kiek mokinys priklauso (a) nuo pašnekovo prisiderinimo prie mokinio kalbos lygio. Žemų kalbos mokėjimo lygių aptartis sudėtingiau formuluoti pasakant tai. negatyvios formuluotės išvengti sunku dar ir todėl. pastebima. svarstomi aptarčių formulavimo kriterijai. ko jis negeba. Aptarčių formulavimas atsižvelgus į kalbų testavimo skalių rengimo patirtį. kad žemų kalbos mokėjimo lygių atveju bendras vidiniam ar išoriniam vertinimui bei egzaminavimui skirtų kalbos mokėjimo skalių bruožas – negatyvios formuluotės. y. susijusią su kalbos priemonių spektru. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas A priedas. pavyzdžiui. kurie nėra kaupiamieji.

o ne parašytos profesiniu žargonu. ko reikia (esu 1 lygis) • Tikslumas. menkai geba arba visai negeba išreikšti jais. iš pirmo 270 . kad jos gana lengvai perskaitomos. dėl to nuolat perfrazuojama ar ieškoma žodžių (esu 3 lygis) • ribotas kalbos mokėjimas lemia dažnus trukdžius ir nesusipratimus neįprastose situacijose (suomių kalba. kas apie žinomus dalykus tiesiogiai jam aiškiai sakoma bendrine kalba. galioja tokia taisyklė: skirtumas tarp skalės lygių neturi priklausyti nuo kvalifikacinių žodžių. u) • geba produkuoti tik sustabarėjusius pasakymus ir žodžių sąrašus (aCtFl.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui: „Geba vartoti įvairias atitinkamas strategijas. jei kartkarčiais galima paprašyti pakartoti ar pasakyti kitaip. 1978. Vertinimas: pozityvūs ir negatyvūs kriterijai Pozityvūs • bazinių kalbos priemonių ir strategijų ištekliai leidžia jam ar jai verstis nuspėjamose kasdienėse situacijose (eurocentras. milanas. Geba suprasti. jeigu tik pašnekovas padeda. vietų ir bendriausių giminystės santykių sąvokos (aCtFl. jo atsisakius. pavyzdžiui. skirtumas turi būti tikras. 1 lygis) • geba produkuoti trumpus kasdienius pasakymus. geba suprasti. jei prireikus sulaukia kitų pagalbos. pirmiausia aptartyse vengtina neapibrėžtumo. pradedantysis) • produkuoja ir atpažįsta atmintinai išmoktus žodžius ir trumpus pasakymus (trimas. apibrėžiant aukštesnį lygį negalima žodžius keletas ar nedaug keisti daugelis ar dauguma. ne sukuriamas žodžiu žaismu. kad patenkintų paprastus konkrečius poreikius (sveikinimosi. kas tiesiogiai jam yra aiškiai lėtai sakoma paprastame kasdieniame pokalbyje. 2 lygis) • bendravimas sutrinka. aptartys turi būti skaidrios.“ kas vadinama strategija? strategijos atitinka ką? kaip turėtume suprasti įvairias? miglotų apibrėžčių bėda ta. pradedantieji) • moka tik pačius elementariausius kalbos dalykus. bet po tariamu paprastumu gali slypėti interpretacijų įvairovė. 1986) Negatyvūs • menki kalbos priemonių ištekliai. vadinasi. 1 lygis) • ribota žodžių ir posakių aprėptis trukdo perteikti mintis ir idėjas (Gothenburgas. ar gana platus keisti labai platus. 3 lygis: vertintojo lentelė) • žodyno pamatas – pagrindinių daiktų. bet dažnai prireikia mintis performuluoti ir ieškoti žodžių (eurocentras. o kai konkrečių reikšmingų skirtumų įvardyti neįmanoma.) (elviri. Šiuo požiūriu svarbūs du dalykai. A1 lentelė. bet kartais. lieka spraga. antra. nes ribotos kalbos priemonės varžo minties raišką (esu 3 lygis) • žodynas ribotas (olandų kalba. informacijos ir pan. arba: Geba pakankamai laisvai bendrauti aiškiose situacijose ir dalyvauti trumpuose pokalbiuose. aptartyse turėtų būti aprašomos konkrečios užduotys ir / ar joms atlikti reikalinga konkreti gebėjimų kokybė. Žargonas ne tik kad gali trukdyti suprasti aptartis. 3 lygis: pažymėjimas) • baziniai kalbos priemonių ir strategijų ištekliai pakankami daugumai kasdienių poreikių. • Aiškumas. nuo 1940 m. ar vidutiniškas į geras. mokymo ir vertinimo metmenys Iš esmės geba suprasti. 1 lygis.

Be abejo. Šiuo atžvilgiu yra du požiūriai. 9 skyrių). • Trumpumas. Šiose skalėse ilgomis pastraipomis bandoma išsamiai aprėpti spėjamus svarbiausius mokinio bruožus. kai aptartis yra autonomiška. mokytojai pirmenybę teikia trumpoms aptartims. pirmiausia nė vienas individas iš tikrųjų nėra tipiškas. kad tam tikri gebėjimai skirtini labiau vienam lygiui nei kitam ir kad tam tikros gebėjimų kokybės aprašai vienam lygiui tinka labiau nei kitam. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. nuspręsti: kuris iš išvardytų kriterijų yra svarbiausias ir kokie kiti kriterijai eksplici• tiškai ar implicitiškai taikomi jų švietimo sistemoje. tokiose skalėse tikslumo siekiama labai nuodugniai pateikiant numatomą detalią tipiško tam tikro lygio mokinio charakteristiką. tokios skalės yra labai išsamaus aprašymo rezultatas. skirtus mokytojams mokymo pažangai įvertinti ir / ar mokiniams įsivertinti. ji gali tapti ir konkrečių mokymo(si) tikslu. kurią vertintojas turi atpažinti. tai atveria daugiau galimybių panaudoti aptartis taikant skirtingus vertinimo metodus (žr. • kiek pageidautina ir įmanoma išvardytus kriterijus pritaikyti savo sąlygomis. šis asmuo geba tai daryti. apibrėžtys turi būti paprastos. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. projekte. galima manyti. gali būti įtraukiamos į vertinimo lapus ar klausimynus. ilgesnė nei dviejų sudėtinio sakinio dėmenų aptartis iš tikrųjų vertinant negali būti veiksmingai taikoma. antra. mokytojai linko atsisakyti ilgesnių nei maždaug 25 žodžių (apie dvi normalaus spausdinto teksto eilutės) aptarčių ar jas suskaidyti. aiškios logiškos sintaksinės konstrukcijos. • Autonomiškumas. o ne vien būti prasminga tik tarp kitų skalės aptarčių. tad trumpesnės konkrečios aptartys. Skalių sudarymo metodika kadangi yra keletas lygių.A priedas. pirmiausia jos tinkamesnės aprašyti elgesį. yra dar du trumpų aptarčių pranašumai. kaip savarankiški kriterijai. kalbos mokėjimo kokybės aprašus priskirti skirtingiems lygiams galima taikant 271 . Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas žvilgsnio įspūdinga aptartis gali labai mažai tepasakyti. tai leidžia manyti. Vienu atveju naudojamos visuminės (holistinės) skalės. tačiau šis metodas nepatogus dviem požiūriais. kad yra nuosekliai taikomas skalių sudarymo būdas. apie kurį galima pasakyti: Taip. antra. esant reikalui. Gali pasitaikyti įvairių pavienių bruožų derinių. ypač įprastos amerikoje ir australijoje.

o tam prireikia intuityvaus rezultatų interpretavimo. kurie iš tikrųjų lėmė vertintojų sprendimus (kiekybiškai). ką pastebi (kokybiniu požiūriu) dirbdami su pavyzdžiais. kai derinami visų trijų grupių metodai – jie vienas kitą papildo ir paremia. 272 . mokymo ir vertinimo metmenys įvairius metodus. Geriausia. komunikacinės kalbinės veiklos. o tada taikant tam tikrus statistinius metodus nustatomi esminiai atlikčių bruožai. metodo. pradėjus nuo kategorijų ir aptarčių įgyjama galimybė subalansuoti sistemą teoriškai. taikant kokybinius metodus reikia intuityvaus pasirengimo ir medžiagos atrankos bei intuityvaus rezultatų interpretavimo. kad būtų pagrįstas jos naudojimo praktiškumas ir nustatytos reikmės skalę peržiūrėti. o tada rašyti. toks būdas ypač pravartus kuriant su programa susijusių kategorijų. Šis metodas drauge su 2 (intuityviuoju) ir 8 bei 9 metodais (kokybiniais) buvo taikyti kuriant bendruosius atskaitos lygius ir aškinamąsias aptartis. kitas būdas – vertintojų gali būti prašoma tik įvertinti pavyzdžius. bet gali būti taikomas ir rengiant kompetencijos aspektų aptartis. kad būtų sukurtos tik atliktims vertinti skirtos aptartys. Viena galimybė – apmąstyti. kokybinius ir kiekybinius metodus. taikant kokybinius ir kiekybinius metodus galima pradėti nuo aptarčių arba nuo atlikčių pavyzdžių. Pradžia – atlikčių pavyzdžiai. dauguma kalbos mokėjimo skalių ir kitos lygių sistemos buvo sudarytos taikant vieną kurį iš trijų pirmosios grupės intuityviųjų metodų. 5–8 metodai yra šios idėjos variantai. pranašumas yra tas. alternatyva – pradėti nuo tipiškų pavyzdžių. kaupti ir redaguoti kategorijų aptarčių juodraščius. pagal kurį aptartys sudėliojamos į skales tikrai matematine prasme. kurie ir yra kokybinės analizės objektas. kokybiniai ir kiekybiniai metodai buvo derinami. tačiau tokie patys statistiniai metodai gali būti taip pat taikomi ir jau sudarius skalę. aptartis. 10 ir 11 metodai yra šios prieities pavyzdžiai. kurio pagrindas – atlikties pavyzdžių analizė. Šiuo atveju tipiški vertintojai prašomi pasakyti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 4 ir 9 metodai – pirmas ir paskutinis toliau pateiktoje kokybinių metodų grupėje – yra šios prieities pavyzdžiai. kas norima aprašyti. todėl sudarant bendruosius atskaitos lygius intuityvieji. Pradžia – aptartys. kad sukuriami konkretūs duomenimis pagrįsti aprašai. paskutinis 12 metodas yra vienintelis. kokybiniais metodais apdorota medžiaga pritaikius kiekybinius metodus turėtų būti išreikšta skaičiais. pavyzdžiui. juos galima suskirstyti į tris grupes: į intuityviuosius.

Ekspertas. tada. susijusių su vidurinės mokyklos dabar3 nr. jų manymu. programomis ir kitais svarbiais šaltiniais. Grupė žmonių susirenka pasidalyti lygių ir kriterijų supratimu. 1985. skalė galėtų būti bandoma ir tikslinama. kas nors yra prašomas sudaryti skalę. 4 nr. 1986). kad būtų patikslintos formuluotės. tinkama tvarka. tik konkrečioje institucijoje ir / ar konkrečiomis vertinimo aplinkybėmis. galbūt pasiremiant informantais. – paprašoma (a) sudėti aptartis. pasikliaudami savo patirtimi ir / ar lygindami mokinių pasiekimus ar gretindami atlikčių pavyzdžius. 1985. remiantis esamomis skalėmis. 1975. ingram. darbas vyksta kaip ir eksperto atveju. o tik principais grįstas patirties interpretavimas. tai tradicinis mokėjimo lygių skalių sudarymo būdas (Wilds. 2 nr. lygindamos juos su atlikčių pavyzdžiais. ji paprasčiausiai išskaidoma dalimis ir informantų – tipiškų asmenų. (b) paaiškinti savo sprendimą. skalių juodraščiai aptariami konsultantų. 1997) aptaria didžiojoje Britanijoje ir australijoje sudarytų skalių. lowe. o tada. ir aprašus. tada. pastarieji gali dirbti intuityviai. 1984. kai tik parengiamas skalės juodraštis. kai tik atskleidžiami in273 . Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas Intuityvieji metodai Šių metodų pagrindas – ne sistemingas duomenų rinkimas. Gippsas (1994) ir scarinas (1996. Esmė – formuluotė. darbas vyksta kaip ir komisijos atveju. procesas tęsiasi ilgiau ir baigiasi bendru sutarimu. galėtų būti atliekamas bandymas ir analizuojami jo rezultatai. o ne statistinei duomenų interpretacijai. Kokybiniai metodai taikant šiuos metodus pirmenybė teikiama nedidelių informantų grupių seminarams ir kokybinei. 1 nr. Komisija. kurie ta skale naudosis. Empirinis. Vertintojų grupės galėtų aptarti atliktis.A priedas. tinių kalbų mokymo programomis. silpnybes. gretindamos jas su aprašais. tai gali būti atliekama po tikslinės grupės poreikių analizės. bet yra suburiama nedidelė darbo ir didesnė konsultantų grupė. liskin-Gasparro.

eurocentrų egzaminų skalės buvo sudarytos tokiu būdu. International English Language Testing System) aptartys buvo sukurtos taip: patyrusių vertintojų grupės buvo prašomos išrinkti kiekvieno lygio pavyzdinį darbą.) nustatoma. pateikiama antra užduotis – nustatyti.. tai ir yra vertintojui siūlomas sprendimo algoritmas (upshur ir turner. 6 nr. (c) nustatoma. tarptautinės anglų kalbos testavimo sistemos (ielts. mokymo ir vertinimo metmenys formantų nurodytos ir numatomos tvarkos skirtumai. Dviejų pasirinkčių sprendimai. Galiausiai gaunama analitinė daug bruožų aprėpianti. tuomet kiekvienas bruožas yra formuluojamas kaip trumpas kriterijus – klausimas. pagal kurį iš tiesų darbai buvo surūšiuoti. 1992). dažnai pasitaikantis šio metodo variantas – atliktys surūšiuojamos į tam tikras krūveles. tada aptariant lygių ribas nustatomi kiekvieno lygio esminiai bruožai (kaip 5 nr. aptartys susiejamos su tipiškomis lygių atliktimis. 7 nr. konstruktas) (mullis. Svarbiausia ypatybė. Šiuo atveju pirmiausia atskleidus esminius bruožus (5 nr. o ne visuminė (holistinė) svarbiausios ypatybės skalė. aprašytieji bruožai yra ranginę tvarką lemianti ypatybė (savybė. o ne rangine tvarka. Esmė – atliktys. atliktys (dažniausia rašytinės) konkrečių informantų yra surūšiuojamos rangine tvarka. kokios ypatybės yra svarbiausios. tada numanomi tipiški skirtingų lygių bruožai buvo aptariami ir įtraukiami į aptartis (alderson. 1980). Vėliau yra nustatomas ir kiekvienu lygiu aprašomas principas. rodanti. tada yra suderinama bendra eilės tarka. 1991. kas informantams padėjo ar klaidino. kartais šis metodas pakeičiamas: iš skalės išimamas vienas lygis. siekiant atskleisti svarbiausius kiekvieno lygio bruožus. taip pat yra dar vienas įdomus daugiamatis klasikinio metodo variantas. kad būtų užtikrinta aprašų ir tikrovės darna. 5 nr. tarp kurių dviejų lygių yra spraga. kad trūksta vieno lygio. 274 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. 1995).). o tuomet išskirti kiekvieno darbo esminius bruožus. tada pavyzdžiai yra rūšiuojami pagal kiekvieną ypatybę atskirai. shohamy ir kt. kitas svarbiausios ypatybės metodo variantas: iš pradžių tipiški pavyzdžiai yra surūšiuojami į krūveles pagal lygius. kai kuriuose kembridžo egzaminų nurodymuose mokytojams šis procesas atskleidžiamas lyginant skalių aptartis su konkrečių darbų įvertinimais. į kurį galima atsakyti taip arba ne. taip yra sudaroma medžio pavidalo binarinė schema.

kurias. tapęs aiškinamųjų skalių pagrindu (smith ir kendall. nors taip vadinamas. Diskriminanto analizė. Daugiamačių skalių sudarymas. jų manymu. svarbios ir t. kurie iš nustatytų bruožų yra reikšmingi. t. informantai gali būti paprašyti jas sugrupuoti pagal kategorijas. kurios iš jų yra visai aiškios. ir / ar pagal lygius. iš tikrųjų tai yra aprašomasis metodas. 9 nr. patikslinti ar pataisyti ir / ar atmesti aptartis bei nustatyti. Šie bruožai gali būti formuluojami kaip aptartys (pollitt ir murray. north. atliktys yra įvertinamos pagal analitinę kelių kategorijų skalę. yra įtraukiami į kiekvieno lygio aptarčių formuluotes (Fulcher. . 1963. kurios kategorijos iš tikrųjų yra svarbiausios nustatant lygį. taigi šiuo tyrimo metodu nustatomi ir pagrindžiami pagrindiniai kriterijai (Chaloub-deville. kuri atliktis yra geresnė ir kodėl. IRT). taip pat informantų gali būti prašoma pakomentuoti. Vertintojų grupės aptaria atlikčių poras ir nusprendžia. 1996). Šiuo atveju iš vertintojų vartojamos metakalbos yra išskiriamos kategorijos. kad būtų nuspręsta. analizės rezultatai atskleidžia. 10 nr. 1995). Punktų ir atsakymų teorija (Item response theory. aptartys apibūdina. Šie esminiai bruožai vėliau 11 nr. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas 8 nr. skirtas esminiams bruožams ir jų sąsajoms nustatyti. yra taikomas daugkartinės regresijos metodas. arba „latentinio bruožo“ analizė. 1996/2000).A priedas. Rūšiavimas. pirmiausia pluoštas jau įvertintų (geriau – vertintojų grupės) atlikčių pavyzdžių tampa detalios diskurso analizės objektu. naudingos. irt siūloma vertinimo ir skalių sudarymo 275 12 nr. Kiekybiniai metodai Šiems metodams būdinga statistinė didelio duomenų kiekio analizė ir kruopštus rezultatų interpretavimas. taip buvo sudarytas ir suredaguotas aptarčių fondas. kurios laikomos pagrindiniais kiekvieno lygio bruožais. kai aptarčių juodraščiai jau būna parengti. akivaizdžiai nulemiantys vertinimą. Ši kokybinė analizė nustato įvairius kokybinius atlikčių bruožus ir apskaičiuoja jų dažnumą. Lyginamieji sprendimai. 1996). ir diagrama pavaizduojamas skirtingų kategorijų artumas ar tolumas. tada.

tada šie testų punktai gali 276 . kad remiantis ja galima sudaryti skalę. mokymo ir vertinimo metmenys modelių sistema. irt išsirutuliojusi iš tikimybių teorijos ir dažniausiai taikoma pavienių užduočių banko punktų sunkumui nustatyti. išplėtojus šį metodą. nepriklausomą nuo analizuojant naudojamų pavyzdžių ar testų / klausimynų. kurios išlieka pastovios būsimoms grupėms. jei esate pradedančiųjų lygio. jei esate mokančiųjų lygio. 1989). kad šis modelis iškreipia kiekvieno lygio aukščiausius ir žemiausius rezultatus. pavadintas danų matematiko Georgo rascho vardu. Šis paprastas faktas yra išplėtotas į skalių sudarymo metodiką pagal rascho modelį. 7 ar 8 kokybiniais metodais gauti duomenys gali būti apibendrinti aritmetinėmis skalėmis. jūsų galimybės atsakyti į mokančiųjų lygio klausimus yra labai menkos. nuspėjant tuos būsimus dalykus. dėl to. kuriais rascho analizė gali būti taikoma dėliojant aptartis į skales: (a) taikant rascho analizę 6. tokiu būdu lygiai gali būti tikslingai pritaikyti tam tikroms mokinių grupėms. kuris gali būti taikomas kalibruoti punktus pagal tą pačią skalę. analizuojant rascho metodu. (b) testai gali būti atidžiai sudaromi iš tam tikrų punktų. lincare.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kurie gali būti svarbūs naujoms tos pačios statistinės populiacijos grupėms. kad būtų galima supaprastinti mokėjimo lygių aptarčių taikymą. ir sudarant komunikacinės kompetencijos aptarčių skales. toliau pateiktoje schemoje inkariniai punktai yra nuspalvinti pilkai. bet išlikti bendroje sistemoje. C testas B testas a testas rascho analizės pranašumas yra tas. kad keičiama programa ar mokomi vertintojai) gali būti įvertinami skaičiais ir pakoreguojami (Wright ir masters. sudaromos sąlygos jį taikyti ir analizuojant testo punktus. jūsų galimybės atsakyti į paprastus klausimus labai didelės. skirtingi testai ar klausimynai susiejami į nenutrūkstamą grandinę pasitelkus gretimiems lygiams bendrus inkarinius punktus. yra numatomos skalės vertės. 1982. paprasčiausias ir patikimiausias yra rascho modelis. ilgainiui sisteminiai verčių pakeitimai (pavyzdžiui. tačiau reikia nepamiršti. yra keletas būdų.

kaip punktų banke yra sisteminami testų punktai. in anivan. (ed. C. tai galėtų padėti išryškinti netikslias formuluotes.. Kritikuojama pozicija. Brindley. kritika. singapore. Aptariami tikslų bei orientacijos painiavos ir IELTS kalbėjimo skalių sudarymo klausimai. rascho modelis yra naudingas sudarant skales. (eds. per siauras ar per plačias dalis. 1996). j. C ir d prieduose. y. 1996. Šiuo atveju aptartys gali būti kalibruojamos ir pateikiamos aritmetinėje skalėje taip. G. Literatūros sąvadas: kalbos mokėjimo vertinimas alderson. regional language Centre. 1995). 1991: defining language ability: the criteria for criteria. masters. kad kalbos mokėjimo skalės reprezentuotų kriterijais paremtą vertinimą. kai dėmesys sutelkiamas į rezultatus. and north. nuspręsti: kiek jų švietimo sistemoje pagal tas pačias aptartis atlikti vertinimai yra • lygiaverčiai. 1994. stansfield ir kenyon. kirsch ir mosenthal. london: British Council/ macmillan. Brindley. 1992. tyndall ir kenyon. o ne į susidariusios kompetencijos aspektus. rascho metodika buvo taikyta sudėlioti aptartis į skales ir gautas skales sulyginti tarpusavyje. (d) taip buvo sudarytos 3.) Current developments in language testing. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 45–85. be to. kuriais mokytojai vertina savo mokinius (Ar jis / ji geba daryti X?). 1996.. 1992. kirsch. jis taip pat gali būti taikomas analizuojant. Visuose trijuose projektuose. 1993. kurie iš šiame skyriuje išvardytų metodų – ar kokie kiti metodai – yra • taikomi kuriant tokias aptartis. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas būti analizuojami rascho metodu. Carroll. 4 ir 5 skyriuose aprašytos aptarčių skalės. esant reikalui. Language Testing 15 (1). s. pristatytuose B.): Language testing in the 1990s. t. 1995. Pagrįsta reikalavimo. a review of the issues. kaip iš tikrųjų yra taikomos vertinimo skalės dalys. (c) aptartys gali būti naudojamos kaip klausimynų.A priedas. B. C. o jų vertėmis pasiremiama išryškinant atitinkamus aptarčių keblumus (Brown ir kt. ką mokinys geba daryti. 277 . ir pagrįsti skalių peržiūros reikmes (davidson. 1991: Bands and scores. in: alderson. j. G. 1998: outcomes-based assessment and reporting in language learning programmes. developments in elt. punktai. 71–86. milanovic ir kt.

B. Chaloub-deville m. ablex: 155–166. 1993: test theory and behavioural scaling of test performance. Hillsdale n. Analizuojamos kelios programos. Iš esmės vienintelis bandymas taikyti daugiamates skales kalbai testuoti. siejant su metmenimis. rust. Metodo tikslas – kaip numatyti ir paaiškinti naujų testų punktų sunkumus. Falmer press. Klasikinis Rascho analizės metodo taikymas.) Test theory for a new generation of tests. economy and society: Results of the first international literacy survey. london. 1995: interpreting the iea reading literacy scales. and Bejar. norwood n. kuriant aiškinamąsias aptartis. m. skirtos patikrinti sąsajas tarp lygių ir kalbos mokymosi metų mokykloje.C.. and Wingleee. paris. (eds. 1992: Mapping abilities and skills levels using Rasch techniques. in Hamp-lyons (ed. susietas su bendraisiais kalbų metmenimis. paper presented at the 14th language testing research Colloquium. lawrence erlbaum associates: 297–323. linacre. 208–38. organisation for economic Cooperation and development (oeCd): 27–53. Metodui taikyti reikia daug laiko. r. k. annie. kad skelbiant vertinimo rezultatus reikia atsižvelgti į egzaminuotojų griežtumą.: us department of education. pavyzdžiui. y. i. nei „konkretusis“. i. 1989: Multi-faceted Measurement. 16–33. lumley. j. 1992: statistical support for training in esl. atsižvelgiant į užduotis ir kompetencijas – t. Carroll. in Frederiksen. tim and mcQueen. 1994: Beyond testing. kokie kriterijai svarbūs vertinant gimtakalbius arabus. Metodas taikytas projekte. Propaguojamas bendradarbiaujant sukurtas mokytojų „į standartus orientuotas“ vertinimo metodas. in Literacy. Tyrimas. s. F. kuriuo atskleidžiama. 1995: deriving oral assessment scales across different tests and rater groups. kuriame rekomenduojama taikyti Rascho metodą testo punktams analizuoti ir kalbos mokėjimo skalėms sudaryti. davidson. išplėtotas trijų tarpusavyje susijusių projektų metu. kaip pagrįsti vertinimo skalę cikliškai taikant Rascho analizę. kai pradedama nuo deramos analizės to. mokymo ir vertinimo metmenys Brown. kylantys dėl miglotų aptarčių. national Center for education statistics: 135–192. j. Vancouver. tom. Labai aiškus straipsnis. B. Reikšmingas lūžis statistinėje analizėje: pripažįstama. reprinted in Melbourne Papers in Applied Linguistics 1/1. Washington d.Bendrieji europos kalbų mokymosi. p. composition rating. 37–69. pateiktų Didžiosios Britanijos anglų kalbos valstybinėje programoje.): Assessing second language writing in academic contexts. j. in Binkley. Language Testing 12 (1). kurio metu kurtos aiškinamosios aptartys. m. 278 . m. Svarstomi klausimai. Daugiau aptariamas „semantinis“ skalių sudarymo metodas. Chicago: mesa press. Reikšmingas straipsnis.) methodological issues in comparative educational studies: The case of the iea reading literacy study. (eds. n. taikomas. kad iš skirtingais skaitymo užduočių punktais tikrinamų gebėjimų būtų sukurta kalbos mokėjimo skalė. C. Gipps. j. i.. mislevy. 1995: literacy performance on three scales: definitions and results. j. and mosenthal. kas iš tikrųjų vyksta atlikties metu. Language Testing 13 (2). elder. Cathie. Paprastai nespecializuotai aprašomas sudėtingo Rascho metodo taikymas lygių skalę sudaryti remiantis testo duomenimis. Fulcher 1996: does thick description lead to smart tests? a data–based approach to rating scale construction. j. kirsch. kirsch. Detalesnis ir specializuotesnis jau minėto skalių sudarymo metodo variantas. i. mcnamara. s. Sisteminis metodas aptartims ir skalėms kurti.

Language Testing 15/2: 217–262. process? a reply to kramsch. peter lang. saville. mullis. princeton n. and Berwick. Bendrais bruožas kalbama apie Amerikos ACTFL skalių tikslus ir raidą nuo pirmos. susisteminti taikant Rascho metodą.): Foreign Language Proficiency in the Classroom and Beyond. Projekto. lowe. princeton nj. 1985: The ilr proficiency scale as a synthesising research principle: the view from the mountain. r. G. pasirėmus Diplomatų rengimo instituto (FSI) skalės modeliu. Detalus projekto. to Bachman and savignon. phd thesis. a. lowe. ginama (tam tikrame kontekste) gerai veikusi sistema. kaip jos išspręstos. j. north. national Foreign language Center. strasbourg. north. lincolnwood (iii. C. Detali vertinimo skalių. manuscript no. educational testing service. framework. forthcoming: Scales for rating language performance in language tests: descriptive models. paskatintos skalių ir su jomis susijusios apklausos metodikos įsigalėjimo švietimo sistemoje (su ACTFL). north. B. kad vertintojai galėtų jomis veiksmingiau naudotis.. taikytų testuojant kalbėjimą ir rašymą. keblumai ir pan. north. schulz. Thames Valley university. p. milanovic.. Aptariamos skalių funkcijos. and a possible methodology. new york. problems. m. north. 1996: developing rating scales for Case: Theoretical concerns and analyses. kad Australijoje būtų sukurta programos aprašo sistema. apžvalga.A priedas. n. april 1993. kaip taikytas svarbiausios ypatybės metodas.: educational testing service. in: Foreign Language Annals 17/5. nFlC occasional paper. Clevedon. Validation in language testing. 1984: The aCtFl proficiency guidelines: Gateway to testing and curriculum. kurio metu sukurtos aiškinamosios aptartys. in Cumming. Pateiktas projekto pasiūlymas drauge su mokytojais sukurti aiškinamąsias aptartis ir jas. 1994: Scales of language proficiency: a survey of some existing systems. Tradicinių kalbos mokėjimo skalių turinio ir sudarymo metodikos kritika. Išsami apžvalga programų ir vertinimo skalių. avon. a. 1996/2000: The development of a common framework scale of language proficiency. V. 279 . formulation styles and presentation formats. in: james. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. 10-W-51. kaip Rascho metodas buvo taikytas testų rezultatams ir mokytojų vertinimams susisteminti. Diplomatų rengimo instituto taikytos skalės (Foreign Service Institute (FSI)). silpnybės. B. kad būtų sudaryta rašymo gimtąja kalbą vertinimo skalė. Washington d. and Cook. darbo etapų aprašas: kokių kilo problemų. 1993: The development of descriptors on scales of proficiency: perspectives. kaip taikytas Rascho metodas kalbėjimo testo skalei patikslinti: skalės lygių skaičius sumažintas tiek. toeFl research paper. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. a. Klasikinis aprašymas. G. B. 1998: scaling descriptors for language proficiency scales. 1994: profiles and assessment. 1986: proficiency: panacea. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas liskin-Gasparro. in: Modern Language Journal 70/4. Klasikinis aprašymas. p. j. i. and schneider. Svarstoma apie rezultatus ir skalių pastovumą. Priede pateikiama darbo būdų ir rezultatų pavyzdžių. Nuo akademinės kritikos.. 391–397. s. j. Detaliai aprašomas JAV tarptautinės agentūros „Kalbų apvalusis stalas“ (Interagency Language Roundtable (ILR)) skalės sudarymas. Trumpai aprašoma. masters. Curriculum Perspectives 14. B. e. 1981: Using the primary trait system for evaluating writing. multimedia matters: 15–38. Council of europe CC-lanG (94) 24. B.1: 48–52. Aptariamos kalbos mokėjimo skalės: kaip kompetencijos modeliai ir kalbos vartojimas susiję su skalėmis. pollitt. 475–489.): national textbook Company. tipų analizė ir istorinė apžvalga: pranašumai. (ed. and particularly. jau įvertintas mokytojų. C. vėliau analizuotų ir panaudotų projekte. reprinted 2000.

aprašymas. Gordon. shohamy. m. kuriame kalbos priemonių (žinių ir gebėjimų) išteklių analizė susiejama su paprasta skalių sudarymo procedūra.. Cambridge: university of Cambridge local examinations syndicate: 74–91. scarino. in: Journal of Applied Psychology. Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit. Įdomus metodinis tyrimas. G. selected papers from the 15th language testing research Colloquium. Beurteilung und selbsteinschätzung der fremdsprachlichen kommunikationsfähigkeit. n. schneider. and kendall. Žr. Modern Language Journal 76: 27–33. ankstesnį aprašą. Pirmasis bandymas sudėti aptartis į skales. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios skalės. in proceedings of the aFmlta 10th national languages Conference: 67–75. o ne tiesiog sudaryti skales. schneider. in: Language Testing 1/2. Verlag rüegger aG. j. Fundamentalus. 1996: issues in planning. į ką skirtingų kalbos mokėjimo lygių atveju sutelkiamas vertintojų dėmesys.. Berne/aarau pnr33/Csre (rapport de valorisation) schneider. skehan. Clevedon. stoka. and kenyon d. in milanovic. Kritikuojamos tipiškos mokytojams vertinti skirtos miglotos Didžiosios Britanijos ir Australijos programų teiginių formuluotės ir informacijos. l’évaluation et l’auto-évaluation des competences en langues étrangères. and saville. (eds. aprašymas. l. n.. ankstesnį aprašą. m. Taip pat pristatomas Europos kalbų aplanko Šveicarijos variantas. Cambridge and arnhem. studies in language testing 3. Paprastas pagrindinio kokybinio metodo. 2000: ‘dans d’autres langues. 2000: Fremdsprachen können – was heisst das? skalen zur Beschreibung. Bern/aarau: nep 33/ skBF (umsetzungsbericht). 1984: issues in the testing of english for specific purposes. Validation in language testing. a. kurio metu sukurtos aiškinamosios skalės. ’ echelles pour la description. Įdomus metodinis straipsnis. B. and kraemer. and north. Žr. je suis capable de. scarino. Parodoma.) 1996: Performance testing. and Berwick. and north. 2–4 august 1993. G. multimedia matters: 124–153. a. in proceedings of the aFmlta 11th national languages Conference: 241–258. e. Labai sunku skaityti. and murray. kaip mokiniai turi vartoti kalbą. Chur/Zürich. 280 . Trumpas pranešimas apie projektą. W. r. Skalen zur Beschreibung. in Cumming. norint patvirtinti ranginę ACTFL programos užduočių tvarką. a.Bendrieji europos kalbų mokymosi. G. kaip stulbinamai tarpusavyje skiriasi nemokytų. and north.. Išsamus projekto. neprofesionalių vertintojų rezultatai. describing and monitoring long-term progress in language learning. mokymo ir vertinimo metmenys pollitt. smith. taikytas aiškinamųjų aptarčių kūrimo projekte. a. 1996: What raters really pay attention to.. Taip pat pristatomas Europos kalbų aplanko Šveicarijos variantas (40 A5 formato puslapių). B. C. kuriuo grindžiamas metodas. avon. r. 1999: ‘In anderen Sprachen kann ich’. p. m. m. C. Kritikuojamos ELTS skalių normos ir formuluotės. kad būtų nustatyta. 1963: retranslation of expectations: an approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales. 202–220. Nesudėtingas skyrius apie anglų kalbos skalių sudarymą. B. Rascho metodo taikymas. p. 1997: analysing the language of frameworks of outcomes for foreign language learning. skirto analitinei rašymo skalei sudaryti. 47/2. stansfield C. 1996: Comparing the scaling of speaking tasks by language teachers and the aCtFl guidelines. cognition and assessment. 1992: The effect of raters‘ background and training on the reliability of direct writing tests.

a. taikomų per universiteto stojamąjį egzaminą (pokalbį). Kontekstas – DIALANG projektas: bandymai. susiję su suomių kalba. C. Klasikinis daugialypio Rascho modelio taikymas mokymo reikmėms nustatyti. sudaryti kalbos įsivertinimo skales. B. Paprastas skalių. in j. patikimumo patikrinimo aprašymas. j. tyndall. Council of europe scales of language proficiency: a validation study. and jones. and kenyon. kaftandjieva (forthcoming). d.: Center for applied linguistics. C. Wilds. 1996: Validation of a new holistic rating scale using rasch multifaceted analysis.A priedas. s. Washington d. and Berwick. 3–12. Sudėtingas tolesnis svarbiausios ypatybės metodo plėtojimas.) Case studies of the use of the Common European Framework. and turner. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas takala. Council of europe. in: spolsky. r. r. Clevedon. kad būtų sukurtos dviejų pasirinkčių sprendimų lentelės. p. B. 29–44. 1975: The oral interview test. Aprašomas tolesnis Rascho metodo plėtojimas: kaip. English Language Teaching Journal 49 (1). pritaikant aiškinamąsias aptartis. avon. upshur. kurie vėliau daugelio apklausos (interviu) metodų buvo praleisti. (eds.): Testing language proficiency. C. 1995: Constructing rating scales for second language tests. and F. alderson (ed. Validation in language testing. 281 . kad būtų pastebėti niuansai. multimedia matters: 9–57. C. Labai svarbu mokykloms. Originalus darbas apie pirmąją kalbos mokėjimo vertinimo skalę. in Cumming. Verta atidžiai perskaityti.

.

Goethe‘s instituto. Šiame projekte aptartys buvo išdėstytos skalėje ir panaudotos „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ lygiams sukurti taikant 12 metodą (rascho modelį). mokymo ir vertinimo metmenims“ parengti aiškinamąsias aptarčių skales. tyrimo kartojimas. Žemesnių klasių. taip pat ne tik anglų. Aiškinamųjų aptarčių skalės Šiame priede aprašomas Šveicarijos projektas „Bendriesiems europos kalbų mokymosi. priede taip pat išvardijamos skalėse išdėstytos kategorijos nurodant „metmenų“ puslapius. 1995 m. tik dar buvo tiriama recepcija. prancūzų kalbos egzaminų delF ir dalF).B priedas. bet prancūzų ir vokiečių kalbomis. 1994 m. tuose dviejuose tyrimuose iš viso dalyvavo beveik 300 mokytojų ir apie 2 800 mokinių iš apytikriai 500 klasių. buvo tirta sąveika ir produkcija. Šveicarijos mokslinio tyrimo projektas Ištakos ir kontekstas 3. kuris aprašomas a priedo pabaigoje. aukštesnių klasių. profesinio rengimo mokiniams ir suaugusiesiems buvo atstovaujama tokiu santykiu: Žemesnių klasių mokinių 35 % 24 % aukštesnių klasių mokinių 19 % 31 % profesinio rengimo mokinių 15 % 17 % suaugusiųjų 31 % 28 % 1994 1995 283 . 4 ir 5 skyrių aptarčių skalės buvo sudarytos remiantis 1993–1996 metais Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos vykdyto projekto rezultatais. jo tikslas – sukurti aiškius įvairių kalbos mokėjimo aspektų apibūdinimus aprašomajai „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ sistemai. apsiribota anglų kalba bei mokytojų vertinimu. Šis projektas buvo 1991 metų riuschlikono simpoziumo tąsa. kur apie jas rašoma. tai taip pat turėjo padėti kurti „europos kalbų aplanką“. Aiškinamųjų aptarčių skalės B priedas. tyrimas buvo iš dalies 1994 m. prie mokytojų vertinimo buvo pridėtas įsivertinimas ir kai kurie egzaminų duomenys (kembridžo.

sudarytų iš aptarčių. suorganizuoti 32 seminarai mokytojams. kaip apibūdinama aptartyje. antraisiais metais buvo įvairia tvarka naudojami penki klausimynai. prancūzų ir vokiečių kalbomis. pirmaisiais metais buvo parengtas 7 klausimynų komplektas. mokytojų aptarčių interpretavimo būdai buvo analizuo284 . (b) skirstė aptartis pagal kalbos mokėjimo pakopas. 4. 6. suklasifikuota pagal 4 ir 5 skyrių aprašomąsias kategorijas. ir vienais. taikliausias ir svarbiausias. kuris įgyjamas per 80 valandų. kuriomis jie galėtų tikėtis atlikti taip. aprašant ryšį su atlikties sąlygomis. klausimynus mokytojai pildė tiksline kalba. ar mokytojų praktikų vartojama metakalba atitinka aptartis. nors iš pastarųjų dviejų regionų mokytojų buvo labai nedaug. tikslios ir svarbios. mokslo metų pabaigoje mokytojai įvertino tipiškus mokinius pasinaudodami daugeliu iš dalies sutampančių klausimynų. itališkai ir retoromaniškai kalbančių Šveicarijos regionų. taigi 1994 m. kiekvienas klausimynas buvo sudarytas iš 50 aptarčių. kad būtų sudaryta pirminė redaguotų aptarčių sankaupa. mokymo ir vertinimo metmenys Buvo įtraukta mokytojų iš vokiškai. kuriuose jie (a) skirstė aptartis pagal kategorijas. kaip mokytojai svarsto ir lygina kalbos mokėjimo atlikčių vaizdo įrašus. per europos tarybos ryšius gautos kalbos mokėjimo skalės (sąrašas pateikiamas šios santraukos gale). apimančių mokėjimo diapazoną nuo tokio. ir kitais metais apie ketvirtadalis dalyvavusių mokytojų mokė savo gimtosios kalbos. 2. kad aptartys sakytinei sąveikai antraisiais metais buvo naudojamos pakartotinai. o 1995 m. aptartys buvo tik anglų kalba.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kurias mokytojai seminaruose pripažino esant aiškiausias. Intuityvusis etapas 1. mokiniai buvo vertinami pagal kiekvieną aptartį nuo 0 iki 4. ar tos aptartys aiškios. prancūziškai. iki gerai mokančių kalbą. Šios skalės išskaidytos tam. (b) vertino. analizuoti įrašai. kurias ketino apibūdinti. Metodika toliau glaustai aprašoma projekto metodika. išsamiai analizuotos viešai naudojamos ir 1993 m. jos buvo papildytos anglų. du tyrimai buvo siejami su tuo. Kokybinis etapas 3. Kiekybinis etapas 5. kad būtų įsitikinta.

taigi rascho modelis mažiausiai kuo nors dėtas. pragmatinės. kad būtų galima sudaryti 3 skyriuje pristatomą bendrųjų atskaitos lygių rinkinį. ir atlikties vertinimo tinklelyje. aptarta. įsivertinimo skalėje. rašymo įsivertinimo tinklelį (2 lentelė). apibendrinančias bendruosius atskaitos lygius. pateiktos aiškinamosios skalės (4 ir 5 skyriai) tų kategorijų. tai apima: a) klausymo. sociokultūrinės) aptartis išdėstyti skalėje yra sudėtinga. b) nustatyti statistiškai reikšmingus aptarčių interpretavimo variantus. susijusius su skirtingais švietimo sektoriais. kaip sekėsi taikyti „aplanką“ ir mokytojai supažindinti su bendraisiais atskaitos lygiais. Įvyko baigiamoji konferencija. mokytojų vertinimo ir įsivertinimo rezultatai funkcio285 . jei kyla problemų. sakytinės sąveikos. kai kurių tyrime dalyvaujančių mokinių atlikčių vaizdo įrašai buvo vertinami visų tyrime dalyvavusių mokytojų. Interpretavimo etapas 8. 11. – tai tinka apskritai bet kokiai statistinei analizei. Aiškinamųjų aptarčių skalės jami taikant rascho vertinimo skalių modelį. ir iš jų sudaryti visumines skales. b) kiekvieno bendrojo atskaitos lygio įsivertinimo kontrolinį sąrašą. kalbėjimo. kurioje buvo pristatyti tyrimo rezultatai. 9. Šio vertinimo tikslas – išsiaiškinti dalyvavusių mokytojų vertinimo griežtumo kiekybinius skirtumus. Ši analizė turėjo du tikslus: a) matematiškai nustatyti kiekvienos aptarties „sunkumo vertę“. 7. sakytinės produkcijos. Glaustai lygiai apibūdinami visuminėje skalėje (1 lentelė). kurioje aprašoma kalbinė veikla (2 lentelė). kalbiniais regionais ir tiksline kalba. kurių vertė įvairiuose kontekstuose mažiausiai kinta. kurias pasirodė įmanoma išdėstyti skalėje. nustatyti „ribiniai taškai“. kad būtų galima atrinkti tas aptartis. aptartys pritaikytos įsivertinti. kad nustatant Šveicarijos švietimo sektorių pasiekimų amplitudę būtų į juos atsižvelgiama. ar tų skirtingų bruožų vertinimas sudaro vientisą matavimo dimensiją. Šiuo požiūriu testų. Rezultatai Įvairių gebėjimų ir įvairių kompetencijos rūšių (lingvistinės. Ši problema kyla ne dėl rascho modelio taikymo ir nėra siejama išskirtinai su tuo modeliu. nes kyla klausimas. kuriame aprašomi skirtingi komunikacinės kalbinės kompetencijos aspektai. 10.B priedas. kad būtų sukurta šveicarų bandomoji „europos kalbų aplanko“ versija.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad būtų pakartojama ar paaiškinama. kuris buvo suformuluotas teigiamais žodžiais. a) Sociokultūrinė kompetencija aptartys. skirtą tiesiogiai jam. rašyti pranešimus ir apybraižas. kurie būtini šiems atsakymams. kuriomis apibūdinamas gebėjimas skaityti literatūrą (taip pat ir grožinę). rašymas nebuvo vienas iš svarbiausių tyrimo „taikinių“ ir 4 skyriuje pateikiamos rašymo skalės iš esmės buvo parengtos remiantis kalbėjimo skalėmis. ar keliomis. (c) nenuoseklūs atsakymai. sunkumai dėl komentuotų kategorijų yra susiję su tuo. kur mokytojams reikia spėti apie veiklą (apskritai apie darbą). pavyzdžiui. b) Darbas aptartys. kad: (a) tai yra kitas konstruktas – ne kalbos mokėjimo. iš pirminės aptarčių sankaupos atmestinos pasirodė toliau išvardijamos kategorijos. toks keblumas kilo ir dėl aptarčių. netiesiogiai reiškiančios neigiamas sąvokas. Vis dėlto surinkti duomenys leido skaitymo gebėjimus išdėstyti atskiroje skalėje ir paskui prilyginti bendrai skalei. kurią galima tiesiogiai stebėti klasėje. kur aptariama tokia veikla. pristatyti oficialias pateiktis. Geriau veikė toks šių aspektų apibūdinimas. kad kai kurios kategorijos pasirodė esančios ne tokios naudingos ir neanalizuotinos. ar jų išdėstymas skalėje remiasi viena dimensija. (b) neaiškios pačios aptartys – seminaruose buvo nustatyta. pavyzdžiui: Geba apskritai suprasti aiškų kalbėjimą bendrine kalba apie pažįstamus dalykus. jei jis kartkarčiais gali paprašyti pakartoti ar performuluoti. Šiame projekte iš mokytojų vertinimo duomenų matyti. nes mokytojai nežino apie savo mokinius tų dalykų. kad būtų gauti tikslesni rezultatai. kuriose apibūdinamas poreikis paprastinti. ar problemų kyla dėl to. kalbėti telefonu. kad klausymo ir skaitymo supratimui taikoma prieitis yra pagrįsta. išskyrus tas. c) Neigiamos sąvokos aptartys. nėra visai aišku. santykiškas „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ kalbėjimo ir rašymo skalių verčių pastovumas. patvirtintas dialanG ir alte (žr. pasirodė. kad jos yra problemiškos. daugiamatiškumas yra antrinis ir susijęs su mo286 . taip atsitiko nepaisant to. C ir d priedus) vis dėlto leidžia manyti. oficialiai susirašinėti. kad mokytojams skaitymas matavimo sistemoje yra atskirai nuo sakytinės sąveikos ir kalbėjimo. dalyvauti oficialiuose susitikimuose. apibūdinančios išskirtinai sociokultūrinę ir sociolingvistinę kompetenciją. kad suaugusieji ir profesinio rengimo sektorius buvo gerai reprezentuojami. mokymo ir vertinimo metmenys nuoja skirtingai.

Bazelio universiteto projektas buvo skirtas pritaikyti „metmenų“ aptartis įsivertinimo priemonei stojant į universitetą. kad būtų užpildytos empiriškai kalibruotos poskalės spragos.899. Aiškinamųjų aptarčių skalės kinių. tokios variacijos vadinamos „punkto diferencine funkcija“. naujosios aptartys buvo išdėstytos skalėje pagal „metmenų“ lygius taikant tuos pačius metodus. kurie buvo taikomi pirminiame projekte ir kurie įtraukti į šį „metmenų“ leidimą. kai buvo rengiama 3 skyriaus 1 ir 2 lentelėse pateikta bendrųjų atskaitos lygių santrauka. gimtakalbiai mokytojai griežčiau supranta žodį „suprasti“ vertindami mokančiųjų lygio asmenis.B priedas. nes labai nedaug šio lygio aptarčių buvo ištirta. kuriose pasireiškė „punkto diferencinė funkcija“. tai atrodo intuityviai suprantama. pavyzdžiui. Viešieji skelbimai. (c) atrinktos remiantis kokybinio etapo (seminarų) rezultatais. kai aptarčių sunkumas priklauso nuo švietimo sektoriaus. siejamų su universiteto kontekstu. populiacija. Taikymas 4 ir 5 skyriaus aiškinamosios aptartys buvo: (a) priskirtos lygiui. ypač jei kalbama apie literatūrą. gimtosios kalbos atžvilgiu nepastebėta jokio poveikio. kurių kalbos mokėjimas apibūdinamas. Tąsa 1999–2000 m. tikslinės kalbos atžvilgiu reikšmingo poveikio nepastebėta. kad. yra daugybė atvejų. išskyrus tokį. mokytojų vertinimu. pavyzdžiui. 287 . pirminių „metmenų“ aptarčių skalių ir šio leidimo skalių reikšmių koreliacija yra 0. suaugusiems pradedantiesiems „tikroviškos“ užduotys yra gerokai lengvesnės nei keturiolikmečiams. dar buvo pridėta sociolingvistinės kompetencijos ir konspektavimo aptarčių. kuriam per tyrimą konkreti aptartis buvo prilyginta. kiek įmanoma buvo vengiama įtraukti tokias aptartis. (b) perrašytos prie konkretaus lygio prilygintų aptarčių elementus sudėliojant kitaip (kai kurių kategorijų. (d) parašytos interpretacijos etape. pastarasis būdas beveik ištisai buvo taikomas puikaus kalbos mokėjimo lygiui. kurios iš pradžių nebuvo įtrauktos į tyrimą). galimas daiktas.

parengta spaudai: a CeF-based self-assessment tool for university entrance. Beurteilung und Selbsteinschatzung der fremdsprachlichen Kommunikationmsfahigkeit.) Case studies of the use of the Common European Framework. G. in j. phd thesis. and schneider. peter lang. B. Council of europe. . Metmenų aptartys Be 3 skyriuje pateiktų lentelių. schneider and north 1999: ‘In anderen Sprachen kann ich’ . parengta spaudai: developing descriptor scales of language proficiency for the CeF Common reference levels. mokymo ir vertinimo metmenys Literatūra north. B. project report. 1998: scaling descriptors for language proficiency scales. national research programme 33. swiss national science research Council. 288 . kuriose glaustai apibūdinami bendrieji atskaitos lygiai. alderson (ed. 4 bei 5 skyriuose dar yra aiškinamųjų aptarčių. north.) Case studies of the use of the Common European Framework. Language Testing 15/2: 217–262.C. Council of europe. Berne. 1996/2000: The development of a common language scale of language proficiency. alderson (ed. Thames Valley university.Bendrieji europos kalbų mokymosi. in j. new york. . pakartotinai išleista 2000.C. Skalen zur Beschreibung.

Aiškinamųjų aptarčių skalės B1 dokumentas. 4 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinės strategijos Recepcija Sąveika • kontekstinių ženklų atpažinimas ir išvadų darymas • kalbėjimo eiliškumas (keitimasis vaidmenimis) • Bendradarbiavimas • prašymas paaiškinti • planavimas • kompensavimas • stebėsena ir taisymasis Produkcija 289 .tV ir filmų žiūrėjimas • Bendrasis skaitomų tekstų supratimas – laiškų skaitymas – skaitymas susipažinti – skaitymas dėl informacijos ir argumentų – nurodymų skaitymas • Bendroji sakytinė sąveika – supratimas bendraujant tarpusavyje – gimtakalbio pašnekovo supratimas – pokalbiai – neoficialios diskusijos – oficialios diskusijos (susirinkimai) – bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo – prekių įsigijimas ir naudojimasis paslaugomis – informacijos gavimas ir teikimas – klausinėjimas ir atsakymas į klausimus (interviu) • Bendroji rašytinė sąveika – susirašinėjimas – užrašai. laiškeliai ir formų pildymas • Bendroji sakytinė produkcija – išplėtotas monologas: patirties apibūdinimas – išplėtotas monologas: dalyko pristatymas (pvz. 4 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinė veikla • Bendrasis klausomų tekstų supratimas – gimtakalbių pokalbių supratimas – klausymas auditorijoje – skelbimų ir nurodymų klausymas – radijo ir garso įrašų klausymas ..B priedas. debatuose) – viešieji skelbimai – kalbėjimas auditorijai • Bendroji rašytinė produkcija – kūrybinis rašymas – pranešimų ir samprotaujamųjų rašinių rašymas Sakytinė Recepcija Sąveika Produkcija Garso ir vaizdo įrašai Rašytinė Sakytinė Rašytinė Sakytinė Rašytinė B2 dokumentas.

bet įvairių kategorijų aptartys yra susijusios su temomis.. kad sistema yra nuosekli. 5 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinė kalbinė kompetencija Aprėptis Lingvistika Kontrolė • Bendroji kalbinė aprėptis • Žodyno aprėptis • Gramatinis taisyklingumas • Žodyno vartojimas • tartis ir intonacija • rašyba • sociolingvistinis tinkamumas • lankstumas • keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis (kartojama) • temos plėtotė • rišlumas (koherencija ir kohezija) • propozicinis tikslumas • kalbėjimo laisvumas Sociolingvistika Pragmatika B5 dokumentas. 4 skyriaus aiškinamosios skalės: Darbas su tekstais Tekstas • konspektavimas seminaruose ir paskaitose • teksto apdorojimas B4 dokumentas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdys galėtų būti temos. • asmeninė pamas avarijos) tirtis detalės B2 C1 • aiškus detalus sudėtingų dalykų apibūdinimas C2 • žmonės. buities sąlygos 290 .nenumai matytos rimai • įpročiai / įprasta • atsitikimų situacijos tvarka pasakoji(pvz. sieki. • reakcijos • pagrin• mėgstami / nedinės mėgstami dalykai • svajonės. informacijos gavimas ir teikimas ir kalbos priemonių aprėptis. naminiai žetas gyvūnai • patirtis • įvykiai ir veikla. temų aptartys nepateikiamos. darbas • gyvenamoji vieta. bet lyginimas rodo aiškų nuoseklumą – kad visi kalibruotų aptarčių rinkiniai yra ganėtinai nuoseklūs. kurios neįtrauktos į pirminį tyrimą (pavyzdžiui. kaip šiose trijose srityse yra traktuojamos temos. viešieji skelbimai). svarbiausios kategorijos yra trys: aprašymas ir pasakojimas. A1 • gyvenamoji vieta Aprašymas ir pasakojimas A2 B1 • knygos / • asmeniniai filmo siudaiktai. • planai / susitaviltys. išvaizda • biografija. nors šių trijų lentelės dalių turinys nėra tapatus. toliau lentelėje palyginama. pertvarkant aptarčių elementus buvo sukurtos aptartys tų kategorijų. remiantis tokia analize. mokymo ir vertinimo metmenys B3 dokumentas. Aptarčių kalibravimo nuoseklumas tam tikrų turinio elementų užimama vieta skalėse rodo.

1990. • north: european language portfolio mock-up: interaction scales. tierodymai ir nurodymai faktinės siogiška instrukcijos savo sri• ribota. dienotvarkę. Aiškinamųjų aptarčių skalės Informacijos gavimas ir teikimas A2 B1 • paprasta. temos laisvalaikis. • kasdienės darbas. įprasmacijos laikis ta tvarka apie pa• praeities žįstamus įvykiai dalykus Kalbinė aprėptis: situacijos A2 B1 • kasdienių • dauguma • elementariausi komu.įprastų reikalų kasdienio gyvenitvarkymas nikaciniai • pažįstamos mo temų: poreikiai šeimos situacijos ir • paprasta. numatomos išgyventi situacijos einamieji • paprasti įvykiai konkretūs poreikiai: informacija apie save. dar• pramogos. • ontario esl oral interaction assessment Bands. 1978. 1987. informacijos prašymas A1 • aš pats ir kiti • namai • laikas B2 C1 C2 A1 B2 C1 C2 B6 dokumentas. 291 . 1974. ties inforbas ir laisvaįpročiai. numatoma. 1991. • european Certificate of attainment in modern languages. Panaudotos kalbos mokėjimo skalės Kalbėjimo visuminės skalės: • Hofmann: levels of Competence in oral Communication. 1993.B priedas. 1993. • university of london school examination Board: Certificate of attainment – Graded tests. Konkrečių komunikacinės veiklos rūšių skalės: • trim: possible scale for a unit/Credit scheme: social skills. • trumpi nu• detalūs • daug įprasta. • Finnish nine level scale of language proficiency. reikalinga kelionės.

• elviri et al. 1994. 1978. mokymo ir vertinimo metmenys • eurocentres/eltdu scale of Business english. • english national Curriculum: modern languages.j. 1993. 1991. 1990. Sakytinės kalbinės veiklos vertinimo skalės: • dade County esl Functional levels. • Carroll B. • australian migrant education program scale (listening only). 1989. 1985. • Fulcher: The Fluency rating scale. 1975. • interagency language roundtable language skill level descriptors. • Wilkins: proposals for level definitions for a unit/Credit scheme: speaking.Bendrieji europos kalbų mokymosi. • english speaking union (esu) Framework project: 1989. 1993. interview scale. • american Council on the teaching of Foreign languages proficiency Guidelines. and Hall p. 1978. • international english testing system (ielts): Band descriptors for speaking & Writing. 1991. • British languages lead Body: national language standards. oral interaction assessment scale.j. Keturių kalbinės veiklos rūšių skalės: • Foreign service institute absolute proficiency ratings. • Carroll B. 1992. 1990. Pedagoginių pasiekimo etapų programų turinio ir vertinimo kriterijų sistemos: • university of Cambridge/royal society of arts Certificates in Communicative skills in english. • netherlands new examinations programme. • Goteborgs univeritet: oral assessment Criteria. 292 . Bulletin 3. • eurocentres scale of language proficiency. 1993. • australian second language proficiency ratings. • Hebrew oral proficiency rating Grid. 1982. • royal society of arts modern languages examinations: French.: oral expression. 1991. 1981. 1986 (in Van ek 1986). • association of language testers in europe.j.1986. 1980.

graikų. pritaikyti konkretiems sistemos poreikiams. dialanG sistema nemokamai prieinama internetu. suomių. ispanų ir švedų. dialanG sistemos įsivertinimo teiginiai daugiausia paimti iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ ir. sistemą sudaro įsivertinimas. olandų. DIALANG tikslas dialanG skirtas suaugusiesiems. sudarytos remiantis „metmenimis“. airių. pagal kurias vartotojams pateikiami rezultatai. Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (soCrates programa. taip pat yra įtrauktos dvi tarpusavyje susijusios aprašomosios skalės. Šio projekto aptartys buvo išdėstytos skalėse ir prilygintos Bekm lygiams 12c metodu (pagal rascho modelį). DIALANG skalės C priedas. skirta kalbos mokiniams. anglų. kuri taikoma diagnostiniams „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ tikslams. kur būtina. DIALANG skalės Šiame priede aprašoma dialanG kalbų vertinimo sistema. linGua veikla d). dialanG vertinimo sistema ir aprašomosios skalės. kalbų testai ir grįžtamasis ryšys. vokiečių. pagal kurias mokiniams pateikiami ir aiškinami diagnostinio testo rezultatai. norvegų. DIALANG projektas DIALANG vertinimo sistema dialanG yra vertinimo sistema. aprašytą a priedo gale. dialanG projektą finansiškai rėmė europos komisija. islandų. italų. norintiems nusistatyti savo kalbos mokėjimo lygį. kurie nori sužinoti. daugiausia dėmesio skiriama dialanG įsivertinimo teiginiams ir kalibravimo tyrimui. prancūzų.C priedas. viskas pateikiama keturiolika europos kalbų: danų. kuris buvo atliktas siekiant tobulinti dialanG sistemą. koks yra jų kalbos mokėjimo lygis. portugalų. ir grįžtamuoju ryšiu gauti paaiškinimų. tiesiogiai remiasi „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. ką jie moka gerai ir ką dar reikėtų to293 .

4. kad mokiniams patariama. sistema nustato. rašymas. grįžtamasis ryšys. 5. klausymas. prieš atliekant pasirinktą testą pateikiamas tam tikras skaičius įsivertinimo teiginių. 8. pasitikrinus pagal šią sistemą pažymėjimai neišduodami. kuriuo taip pat įvertinama žodyno apimtis. pasirenkami gebėjimai (skaitymas. DIALANG vertinimo procedūra dialanG įsivertinimo procedūra apima šiuos etapus: 1. nes tokių aptarčių „Bendruosiuose metmenyse“ nėra. tačiau daugeliu atžvilgių sistema gali būti naudinga ir kalbų mokytojams. Aiškinamojo grįžtamojo ryšio dalyje vartotojams taip pat yra galimybė nustatyti. kurie mokosi kalbų individualiai ar oficialiuose kalbos kursuose. mokiniams pranešama. klausymas ir rašymas). žodynas. pasirinkusiems tikrinamus gebėjimus. pateikiamas atitinkamo sunkumo testas. gramatika). Šie įsivertinimo teiginiai susiję su pasirinktu gebėjimu. ar ne. ar jų įsivertintas mokėjimo lygis skiriasi nuo sistemos nustatyto mokėjimo lygio (tai – grįžtamojo ryšio sudėtinė dalis). įsivertinama (tik skaitymas. kodėl įsivertinimo rezultatai gali neatitikti testo rezultatų. mokymo ir vertinimo metmenys bulinti. taip pat sistema yra tokia. – kad jie sąmoningai suvoktų kalbos mokymosi ir mokėjimo lygio svarbą. 2. manoma. kaip jie galėtų patobulinti kalbos gebėjimus. ir mokinys turi nuspręsti. atliekamas grupavimo testas pagal žodyno apimtį. pirmiausia dialanG sistema naudojasi pavieniai mokiniai. 9. ar geba atlikti teiginiu apibūdintą veiklą. kad jis skatina savarankiš294 . 6. duodamas grupavimo testas. pasirenkama vykdymo kalba (iš 14 kalbų). Įsivertinti negalima dviejų dialanG vertinamų dalių – žodyno ir gramatikos. pirmiausia pats įsivertinimas laikomas svarbia veikla. kokie galėtų būti mokinio gebėjimai. remiantis atliktu testu. Vartotojams. pasirenkama testo kalba (iš 14 kalbų). mokiniai pirmiausia pasirenka kalbą. Vartotojams užsiregistravus. registruojamasi. DIALANG įsivertinimo tikslas dialanG sistemoje įsivertinimo teiginiai naudojami dėl dviejų priežasčių. 7. 3. kuria jie nori gauti nurodymus ir rezultatų komentarus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. patekdami į sistemą.

3 Grupę sudarė alexas teasdale‘as (pirmininkas). nes jie skiriami veikiau įsivertinimo. matsas oscarsonas ir saulis takala. kad iš anksto nustatytų mokinių gebėjimus. leidžia mokiniams geriau kontroliuoti mokymąsi ir gerina jų supratimą apie mokymosi procesą. antrasis dialanG įsivertinimo tikslas labiau „techninis“: sistema naudoja grupavimo pagal žodyno apimtį testo ir įsivertinimo rezultatus. Visus teiginius pertikrino „metmenų“ aptarčių pradininkas dr. taip pat buvo suformuluota keletas naujų teiginių. Buvo atrinkta daugiau nei šimtas teiginių apie skaitymą. nes kalbėjimo dabartinė dialanG sistema neapima. 295 . kurie pasirodė esą konkrečiausi. dar buvo parinkta ir teiginių apie kalbėjimą. ir todėl jie nepateikiami ir šiame priede. DIALANG skalės ką mokymąsi. Brianas northas ir keturių kalbos testavimo ir mokymo ekspertų grupė.C priedas. peržiūrėjo visus „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ teiginius ir atrinko tuos. klausymą ir rašymą. kuriems nebuvo pakankamai medžiagos „metmenyse“ (lentelėse naujieji teiginiai pateikti kursyvu). aris Huhta. 1996). aiškiausi ir paprasčiausi. neus Figueras. taip pat buvo atsižvelgta į northo (1996/2000) empirinius rezultatus. o ne mokytojo vertinimo tikslams. tačiau jie nebuvo įtraukti į toliau aprašomą tyrimą. paskui buvo susitarta dėl galutinės teiginių formuluotės. kad tiktų numatytiems vartotojams. DIALANG įsivertinimo skalės Šaltinis didžioji dalis dialanG naudojamų įsivertinimo teiginių buvo paimti iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ anglų kalba (2 variantas. Kokybinis tobulinimas dialanG darbo grupė3 įsivertinimo klausimais 1998 m. Fellyanka kaftandjieva. kuris labiausiai atitinka jų gebėjimus. kai kurie teiginių buvo supaprastinti. Šiuo atžvilgiu dialanG yra tiesioginis „metmenų“ taikymas įvertinimo tikslams. Buvo pakeista teiginių formuluotė iš „Geba“ į „Gebu“. Be to. o tada pateikia jiems testą tokio sunkumo lygio.

91.10. sunkumo lygis. 4 5 6 tyrimas atliktas juveskiulės universiteto taikomųjų kalbos studijų centre. Buvo verčiama laikantis sutartos tvarkos. ir iš jų sudaroma skalė. Vertimai buvo išsiųsti Įsivertinimo grupei. normanas Verhelstas. kai teiginiai buvo kalibruojami vienas kito atžvilgiu.Bendrieji europos kalbų mokymosi. (kalibravimas yra procedūra. kurių gimtoji kalba buvo švedų). arba anglų kalba. dalyvaujant vertėjams buvo aptarti visi formuluočių klausimai bei pakeitimai ir dėl jų sutarta. kiek puikūs pirmojo tyrimo rezultatai gali kartotis. mokymo ir vertinimo metmenys Vertimas kadangi dialanG yra daugiakalbė sistema. Visuotinis duomenų modelis taip pat gana gerai atitiko (p=. johnas de jongas ir timas tormakangas. duomenų analizės darbo grupę sudarė Fellyanka kaftandjieva (pirmininkė). kad skiriamoji geba yra ne apskaičiuojama. Be to. Verhelst and Glass 1995).5 analizės rezultatai buvo labai geri: per 90 % teiginių galėjo patekti į skalę (t. buvo projekto koordinacinis centras.6 panašūs kalibravimo tyrimai bus atlikti. ir ar yra tendencija. įsivertinimo teiginiai iš anglų kalbos buvo išversti į kitas trylika kalbų. kurios narių kalbos mokėjimo lygis leido jiems dar kartą patikrinti vertimo į devynias kalbas kokybę. trys įsivertinimo skalės.78). sudarytos remiantis teiginių kalibravimu. y. dauguma asmenų galėjo pasiremti teiginiais suomių kalba.4 duomenys buvo išanalizuoti oplm programa (Verhelst et al. Įsivertinimo teiginių kalibravimas dialanG projekte kol kas atliktas vienas kalibravimo tyrimas: kalibruoti įsivertinimo teiginiai. kad kai kurie teiginiai daug dažniau įsivertinimo tikslams tinka labiau nei kiti. buvo labai panašios. oplm yra praplėstas rascho modelis.) kalibravimas atliktas remiantis 304 asmenų. bet įvedama kaip žinomos konstantos. o tada susirinkdavo. rašymo p=. pagrindinis kokybės kriterijus buvo teiginių aiškumas mokiniams. sutarta buvo dėl vertimo gairių ir galimų problemų aptarimo. kad aptartų skirtumus ir sutartų dėl vienodų formuluočių. antrajame dialanG etape vadovaujantis centras buvo laisvasis Berlyno universitetas. Įsivertinimo teiginiai jiems buvo pateikti arba švedų (250 asmenims. pradžioje du ar trys kiekvienos kalbos ekspertai atskirai vertė teiginius. skirtumas tarp šio ir dviejų parametrų modelio yra tas. klausymo p=. atlikusių visą testą. – tai rodo didelio patikimumo indeksai (Cronbacho alfa): skaitymo 0. 1985. imtimi. pagal kurį kalibruojamųjų objektų parametrai gali skirtis.94. t. pagal kurią statistiškai nustatomas klausimų. kuris 1996–1999 m. 296 . jie taip pat atliko tam tikrą kiekį dialanG testų suomių kalba.26). statistiškai sutikrinti kalbų gebėjimai taip pat atitiko (skaitymo p=. saulis takala. jie parodys. klausymo 0. teiginių ir t.84. jie „tiko“ taikomam statistiniam modeliui). kai pagal duomenų analizės grupės parengtą metodą bus išbandyta kitų 13 kalbų medžiaga.93 ir rašymo 0.

atmetus vieną keistai veikiantį teiginį. svarbu pažymėti. nustatytų per šį tyrimą. Glaustosios skalės dialanG naudojamos glaustosios bendrosios skalės skaitymo. rašymo ir klausymo skalės. kiekvienos lentelės teiginiai pateikti pagal sunkumą nuo lengviausio iki sunkiausio. šią prielaidą reikia patikrinti per kitus kalibravimo tyrimus. DIALANG skalės nors pirmasis kalibravimo tyrimas tėra vienintelis. • išsamesnis variantas – dalis patariamojo grįžtamojo ryšio. koreliaciją su tų pačių teiginių sunkumo vertėmis. parengtos pagal „Bendruosius europos kalbų metmenis“. kad skirtingų kalbų įsivertinimo teiginiai didžia dalimi lygiaverčiai – suprantama. skirti skaitymui. tada šios parengtos bendrosios skalės buvo ekspertų naudojamos kiekvienam suomių kalbos dia297 . tai yra skaitymo.83) ar net 0. mokymo ir vertinimo metmenis“ Be įsivertinimo teiginių. tirdama teiginių sunkumo verčių. paimti ne iš „metmenų“. kaftandjieva. pasirodė. y. kad gauta koreliacija yra labai aukšta (0. papildomų faktų apie dialanG įsivertinimo skalių (ir „metmenų“ skalių) kokybę gavo dr. dėl kruopščios vertimo procedūros galime būti tikri. teiginiai. parengtos pagal „Bendruosius Europos kalbų mokymosi. jų pagrįstumas buvo patikrintas vykdant dialanG projektą: dvylika ekspertų kiekvieną teiginį priskyrė vienam iš šešių lygių. kad dauguma tirtų mokinių galėjo pasirinkti bet kurią ar net visas tris versijas (švedų. nurodomas lygis a1–C2 ir pastarojo rezultato reikšmė aprašoma naudojantis šiomis glaustosiomis skalėmis. anglų ar suomių kalbų) atlikdami įsivertinimo dalį. jų: • glaustesnis variantas pateikiamas prie testo rezultatų. rašymo ir klausymo rezultatams pagal dialanG sistemą pateikti. nustatytomis northo (1996/2000) per kitokiomis sąlygomis atliktą tyrimą. pateikiami kursyvu. nors dauguma jų veikiausiai rėmėsi švediškąja versija. C1 dokumente pateikiami 107 įsivertinimo teiginiai. t. dialanG naudojamos dar dvi aprašomosios skalės. kurie išliko po kalibravimo tyrimo remiantis suomių kalbos duomenimis. klausymui ir rašymui. Kitos DIALANG skalės.C priedas. taip yra todėl. mokiniams rezultatai pateikiami pagal „metmenų“ skales.897. kad jis byloja apie daugiau kaip vienos kalbos dialanG įsivertinimo teiginių kokybę.

C. luomos. recent developments and applications. rašymo ir klausymo gebėjimai apibūdinami išsamiau. takalos ir teasdale‘o pasirodysiančioje studijoje. panašiai pakeisti ir įsivertinimo teiginiai. Council of europe. alderson (ed. The development of a Common Framework scale of language proficiency Based on a Theory of measurement. arnhem: Cito.Bendrieji europos kalbų mokymosi. The one-parameter logistic model.) Case studies of the use of the Common european Framework. n. in G. B. oscarson. bet aptartys buvo praplėstos remiantis ir kitais „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ skyriais bei kitais šaltiniais. new york: peter lang. teasdale (forthcoming). one-parameter logistic model: oplm. mokymo ir vertinimo metmenys lanG testo punktui sieti su „Bendraisiais europos kalbų metmenų“ lygiais. Thames Valley university. north. kuriose skaitymo. p. sajavaara.. and a. išsamesnės informacijos apskritai apie sistemą ir jos grįžtamąjį poveikį galite rasti Huhtos. jie taip pat gali palyginti tam tikro lygio aptartį su gretimų lygių aptartimis. 215–237. takala. daugiau informacijos ras takalos ir kaftandjievos pasirodysiančioje studijoje. molenaar (eds. m. and C. n. aptartys buvo šiek tiek pakeistos. alderson (ed. Verhelst. takala. Fisher and i.) rasch models: Foundations. s. Verstralen (1985). phd thesis. C.. kaftandjieva (forthcoming). Ši dalis padeda naudotojams įvertinti. new york: springer-Verlag. in j. dialanG – a diagnostic language assessment system for learners. ką paprastai geba kiekvieno kalbos mokėjimo lygio mokiniai. luoma. a. Council of europe. Šios išsamesnės skalės taip pat yra parengtos pagal „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ antrąją lentelę. Šios skalės pateikiamos C2 dokumente. Literatūra Huhta. s. skalė parengta pagal „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ antrąją lentelę. Šios skalės pristatomos C3 dokumente. Glass and H.C. kuriems įdomūs čia aprašyti empirinių tyrimų rezultatai. (1996/2000). in j. skaitytojai. Verhelst.) Case studies of the use of the Common european Framework. and F. reprinted 2000. k. Glass (1995). Council of europe scales of language proficiency: a Validation study. oscarsono. 298 . Patariamasis grįžtamasis ryšys Įvertinimo sistemos Patariamojo grįžtamojo ryšio dalyje naudojamos skalės. sajavaaros. s.

Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. brošiūrose. laiškuose. bet kartais patiriu sunkumų dėl rečiau vartojamų žodžių ir frazių. Gebu suprasti paprastas kasdienio naudojimo įrangos instrukcijas. ypač jei yra paveikslėlių. mano žodynas platus. kad pasitikrinčiau terminiją. padedančių pasiaiškinti tekstą. valgiaraščiuose. Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. kurios man reikia užduočiai atlikti. pavyzdžiui. DIALANG skalės C1 dokumentas. parašytus šnekamąja ar ne bendrine kalba. ar verta nagrinėtis atidžiau. sudarytus iš paprasčiausių žodžių ir kai kurių bendrų tarptautinių žodžių. 299 . nesusijusius su mano interesais. pavyzdžiui. paprastus laiškelius. kad galėčiau surasti reikalingą informaciją. jei galiu pasinaudoti žodynu. DIALANG įsivertinimo kriterijai BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C2 skaitymas Gebu suprasti bendrą paprastų informacinių tekstų ir trumpų paprastų aprašymų prasmę. ir lengvai suprantu pagrindinę mintį. viešojo telefono. net nesusijusią su mano profesija. Gebu suprasti įprastus tipinius laiškus ir faksogramas žinomomis temomis. pavadinimus. Gebu rasti ir suprasti bendro pobūdžio man reikalingą informaciją įprastiniuose tekstuose. žodžius ir elementarias frazes. kad nuspręsčiau. Gebu rasti reikalingą informaciją paprastame kasdieniame tekste. pakartotinai perskaitydamas teksto dalis. Gebu atpažinti žinomus vardus. pavadinimus. straipsnių ir pranešimų įvairiomis profesinėmis temomis turinį ir svarbą. tiesiogiai susijusius su mano interesais. skelbimuose. Gebu atpažinti reikšmingas vietas paprastuose laikraščių straipsniuose apie žinomus dalykus. brošiūrose. Gebu pakankamai lengvai skaityti įvairių rūšių tekstus skirtingu greičiu ir skirtingais būdais priklausomai nuo mano skaitymo tikslo ir teksto tipo. darbovietėse. Gebu suprasti kasdienius ženklus ir užrašus viešosiose vietose: gatvėse. Gebu tekste atpažinti svarbius argumentus. Gebu suprasti trumpus. parašytus įprasta kasdiene kalba. Gebu nustatyti aiškiai parašyto samprotaujamojo teksto pagrindines išvadas. Gebu suprasti ir interpretuoti praktiškai bet kokius rašytinius tekstus.C priedas. Gebu greitai nustatyti spaudos naujienų. tvarkaraščiuose. kuriuose aprašomi įvykiai. restoranuose. Gebu suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. Gebu suprasti labai trumpus. kad galėčiau susirašinėti su draugu ar pažįstamu. geležinkelio stotyse. Gebu suprasti trumpus paprastus rašytinius nurodymus. Gebu detaliai suprasti ilgą. susijusią su mano interesais. pavyzdžiui. Gebu suprasti paprastus tekstus. Gebu suprasti aiškiai parašytas tiesmukas įrenginio ar aparato instrukcijas. Gebu suprasti bet kokią korespondenciją retkarčiais pasinaudodamas žodynu. susijusius su mano darbu. susiedamas žinomus vardus. Gebu suprasti specializuotus straipsnius. kuriuose autoriai laikosi tam tikrų pozicijų ar požiūrių. ypač jei jie iliustruoti. Gebu suprasti straipsnius ir pranešimus. bet nebūtinai visas detales. Gebu peržvelgti vieną ilgą ar kelis trumpus tekstus. jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose. susijusius su šiuolaikinėmis problemomis. paprastus tekstus. Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. sudėtingą naujo prietaiso / įrangos ar veiksmų instrukciją. taip pat abstrakčius bei sudėtingos struktūros. trumpuose laikraščių straipsniuose. žodžius ir labai paprastas frazes įprasčiausiose situacijose pasitaikančiuose skelbimuose. pavyzdžiui. Gebu skaityti korespondenciją. ant atvirukų. Gebu rasti reikalingą informaciją paprastuose rašytiniuose tekstuose: laiškuose. brošiūrose ir trumpuose oficialiuose dokumentuose. Gebu pakankamai gerai suprasti įvykių. jei sunkias vietas galiu perskaityti pakartotinai. pavyzdžiui.

straipsnius ar esė. Gebu raštu reikšti svajones. avarijos. jausmus ir įvykius. pavyzdžiui. kuo kas nors man patinka ar nepatinka. Gebu trumpai ir paprastai papasakoti apie įvykius ir veiklą. sklandžius. Gebu užpildyti anketą pateikdamas asmeninę informaciją. Gebu rašyti taip taisyklingai. Gebu apibendrinti informaciją ir teiginius iš keleto šaltinių. Gebu trumpai aprašyti nuomonių. kad mano kalba turėtų būti tikrinama tik tada. jei tekstas yra labai svarbus. Gebu išplėsti ir pagrįsti nuomonę tinkamais pavyzdžiais nurodydamas paremiamuosius teiginius. Gebu aprašyti pagrindines nenumatytų įvykių. kad gimtakalbiams nereikia tikrinti mano tekstų. Gebu aprašyti. mokymąsi.Bendrieji europos kalbų mokymosi. planų ir veiksmų priežastis ir pateikti paaiškinimus. 300 . dabartinį ar neseniai turėtą darbą. kur gyvenu. mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C1 (numanomas C1) (numanomas C1) C2 C2 (numanomas C2) (numanomas C2) raŠymas Gebu parašyti paprastus raštelius draugams. Gebu raštu papasakoti knygos ar filmo siužetą ir savo požiūrį į tai. Gebu aprašyti savo šeimą. Gebu parašyti labai trumpą pranešimą apie įprastus faktus ir nurodyti kokio nors veiksmo priežastis. Gebu aprašyti atliktą veiklą ir asmeninę patirtį. Gebu užsirašyti. Gebu su žodynu parašyti trumpus laiškelius ir žinutes. Gebu parašyti labai paprastus asmeninius laiškus. Gebu parašyti trumpus paprastus laiškelius ir žinutes apie kasdienio gyvenimo dalykus. dažniausiai gebu rašyti nesinaudodamas žodynu. sudėtingus referatus. Gebu aiškiai ir išsamiai rašyti sudėtingomis temomis. kad mano tekstų net rašymo mokytojai iš esmės netobulina. pristatoma ar pateikiamas kritiškas požiūris į kitą meninį ar nemeninį tekstą. Gebu svarstyti apie priežastis. gyvenimo sąlygas. Gebu paaiškinti. juose padėkoti ir atsiprašyti. Gebu rašyti aiškius. kuri padeda skaitytojui surasti reikšmingiausius teiginius. Gebu rašyti taip taisyklingai. Gebu parašyti pavienes paprastas frazes ir sakinius. pagrindžiama. Gebu asmeniniuose laiškuose detaliai aprašyti nutikimus. pasekmes ir hipotetines situacijas. Gebu parašyti trumpą tekstą ant atviruko. Gebu kurti veiksmingą loginę teksto struktūrą. Gebu nuosekliai argumentuoti. Gebu pateikti įrodymus pabrėždamas reikšmingiausias vietas ir paremdamas tinkamomis detalėmis. Gebu aprašyti sumanymus ir planus. detales. ką aiškina ar klausia kiti. Gebu rašyti taip taisyklingai. kuriuose kas nors įrodinėjama. viltis ir siekius. Gebu įvertinti įvairias idėjas ir problemų sprendimo būdus.

Gebu sutvarkyti paprastus reikalus parduotuvėse. kai kalbama apie įvykius. Gebu pagauti pagrindinę trumpų. kai kalbama labai lėtai ir aiškiai. Gebu iš esmės suprasti pokalbio. pavyzdžiui. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. Gebu klausytis paskaitos ar pokalbio tema. lėtai ir pakartojama. kai kalbama aiškiai. Gebu nuspėti pasitaikančių nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto ir suprasti sakinio reikšmę. Gebu suprasti nuolat besikartojančių pokalbių pagrindinius dalykus žinomomis temomis. susijusia su mano profesine veikla. kaip nuvykti iš taško a į tašką B pėsčiomis ar viešuoju transportu. Gebu suprasti skaičius. Gebu iš esmės sekti ilgos šalia manęs vykstančios išplėtotos diskusijos eigą. temą. Gebu suprasti pagrindinius teiginius per tiesiogines laidų transliacijas. Gebu suprasti klausimus bei nurodymus ir trumpus. kad be didelių pastangų galėčiau pasikeisti paprastomis kasdienėmis frazėmis. jei diskutuojama žinoma tema. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. kasdienės įrangos / prietaisų veikimo instrukcijas. kad galėčiau patenkinti konkrečius poreikius gyvenimiškose situacijose. Gebu pakankamai suprasti. nors gyvenimiškose situacijose tikriausiai turėsiu paprašyti pakartoti ar pasakyti kitais žodžiais. susijusius su paprastais ir konkrečiais kasdieniais poreikiais. paprastų žinučių ir pranešimų mintį. kad aš galėčiau suprasti. kalbama aiškiai. aiškių. paprastus aiškinimus. pašte ar banke. kai kalbama aiškiai ir lėtai. Gebu sekti kalbą. Gebu sekti daugelio filmų turinį. 301 . kai kalbama apie žinomus dalykus tiesmukai ir aiškiai.C priedas. su ilgomis pauzėmis. Gebu pakankamai suprasti. kai kalbama aiškiai iš esmės pažįstama tartimi. Gebu iš esmės suprasti aiškią bendrinę kalbą apie žinomus dalykus. nors gyvenimiškose situacijose kartais turiu paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ir frazes. Gebu suprasti tiesmuką faktinę informaciją įprastomis kasdienėmis ar su darbu susijusiomis temomis. kai kalbama palyginti aiškiai ir lėtai. Gebu sekti aiškų įprastą pokalbį. Gebu suprasti pagrindinę televizijos naujienų programų mintį. Gebu suprasti frazes ir posakius apie neatidėliotinus poreikius. kai komentarą iliustruoja vaizdinė medžiaga. Gebu suprasti didelę dalį garso įrašo informacijos ar radijo laidos žinoma tema. kai kalbama apie žinomus ar mane dominančius dalykus. Gebu suprasti pagrindinę trumpų įrašų informaciją apie numatomus kasdienius įvykius. Gebu suprasti paprastas nuorodas. suprantu ir pagrindinį turinį ir pavienes detales. kainas ir laiką.. o kalba palyginti aiški ir lėta. avarijas ir pan. kuris vyksta šalia manęs. kai kalbama lėtai ir aiškiai. kuriuose vaizdinė medžiaga ir personažų veiksmai perteikia didžiąją informacijos dalį. siužetas nesudėtingas. Gebu suprasti paprastą techninę informaciją. DIALANG skalės BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 klausymas Gebu suprasti kasdienius posakius. kai kalbama lėtai ir aiškiai.

ypač jei tartis negirdėta. interviu tiesioginiame eteryje. 302 . mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 klausymas Gebu detaliai suprasti. taip pat implicitiškai išreikštas kalbančiųjų nuostatas bei santykius. Gebu suprasti sudėtingą techninę informaciją. kai kalbama man pakankamai žinoma tema. Gebu išgirsti reikiamą informaciją. neaiški kalbos struktūra ir / ar idiomos gali sukelti šiokių tokių problemų. Gebu žiūrėti filmus. gyvą ar įrašytą. kai kalbama bendrine kalba. gebu išgirsti smulkias detales. žinomų prekių ir paslaugų instrukcijas bei aprašus. Gebu klausytis išplėtotos kalbos. nors man gali prireikti pasitikslinti kai kurias detales. diskusijų ir debatų. žinomomis ar nežinomomis temomis iš asmeninio gyvenimo. Gebu sekti gyvą gimtakalbių pokalbį. taip pat ir tuos.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kai kalbama bendrine kalba ir normaliu tempu. Gebu suprasti bendrinę šnekamąją kalbą. Gebu suprasti įvairius garso įrašus. kai ryšiai tarp idėjų nėra aiškiai nusakomi. kalbų. kai kalbama bendrine kalba. kurių kalboje gausu slengo ir idiomų. pranešimų ir kitokių formų pateikčių. Gebu klausytis specializuotų paskaitų ir pristatymų. net jei viešų skelbimų garso kokybė yra prasta. žaidimus ir daugumą filmų. tik didelis aplinkos triukšmas. taip pat ir diskusijas specialiais klausimais iš mano profesinės srities. t. toną ir t. dokumentines laidas. net kai ji nėra aiškiai struktūruota. kas man sakoma bendrine šnekamąja kalba. kai kalbama bendrine kalba. Gebu pakankamai lengvai klausytis daugelio paskaitų. pavyzdžiui. kai kalboje gausu šnekamosios kalbos posakių ir nepažįstamos terminijos. ir galiu nustatyti kalbančiojo nuotaiką. Gebu klausytis paskaitų. Gebu suprasti pranešimus ir skelbimus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis. kad galėčiau klausytis išplėtotos kalbos abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis. pavyzdžiui. Gebu suprasti daugelį idiomų ir šnekamosios kalbos posakių. Gebu suprasti pagrindinę mintį sudėtingo teksto konkrečiomis ar abstrakčiomis temomis. pokalbių laidas. mokymo ir mokymosi ar profesinės srities. atpažįstu stilių kaitą. Gebu tai suprasti. kuriuose kalbama ne bendrine kalba. kai kalbama sudėtingai apie sudėtingus dalykus. jei pranešėjas kalba aiškiai. o kalbantysis aiškiai nusako tolesnę pranešimo eigą. Gebu suprasti daugelį dokumentinių ir kitų radijo laidų (tiesioginiame eteryje ir iš įrašo). o tik numanomi. Gebu suprasti daugelį televizijos naujienų ir programų apie aktualias problemas. Gebu klausytis paskaitos. išeinančiomis už mano interesų sferos ribų. kai kalbama apie mano specialybės dalykus. Gebu pakankamai suprasti. net jei aplinka šiek tiek triukšminga. Gebu klausytis išplėtoto pranešimo ir sudėtingo nuoseklaus argumentavimo.

jūsų testo rezultatai rodo. DIALANG skalės C2 dokumentas. Šio lygio žmonės geba suprasti ilgus ir sudėtingus dalykinius bei meninius tekstus. jūsų testo rezultatai rodo. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį arba yra aukštesnis. kuriuose yra sunkių žodžių ir sunkios gramatikos. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. pavyzdžiui. taip pat geba suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. skiria skirtingus stilius. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. kuriuose kalbėtojas užima tam tikrą poziciją arba išreiškia tam tikrą požiūrį. Šio lygio žmonės geba skaityti be jokių sunkumų beveik visokius tekstus. jūsų testo rezultatai rodo. skelbimuose. net jei tai nėra jų interesų sritis. kuriuose aprašomi įvykiai. Šio lygio žmonės geba suprasti straipsnius ir pranešimus apie kasdienes problemas. Šio lygio žmonės geba suprasti tekstus. skrajutėse. taip pat ir abstrakčius. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastus trumpus tekstus. parašytus kasdiene ar su darbu susijusia kalba. specialiuosius straipsnius ir grožinius tekstus. jausmai ir norai. plakatuose ar kataloguose. jūsų testo rezultatai rodo. jūsų testo rezultatai rodo. a2 B1 B2 C1 C2 303 . Geba suprasti specializuotą straipsnių kalbą ir technines instrukcijas. reklamoje. tvarkaraščiuose. valgiaraščiuose.C priedas. jie gali rasti būtiną konkrečią informaciją paprastuose kasdienio naudojimo tekstuose. Bendrosios (glaustosios) skalės rezultatui pagal DIALANG skalę pranešti BEKM lygis a1 skaitymas jūsų testo rezultatai rodo. jie geba suprasti daugelį trumpų pasakojimų ir populiarių romanų. pavyzdžiui. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastus sakinius. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. žinynus. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį arba yra žemesnis. pavyzdžiui. jie geba suprasti asmeninius laiškus.

jie geba rašyti santraukas bei specializuotų ar grožinių tekstų apžvalgas. Geba rašyti asmeninius laiškus. Geba kurti skirtingų tipų tekstus asmeniniu stiliumi. jūsų testo rezultatai rodo. pavyzdžiui. kuriuose išdėsto informaciją. ant atviruko paprastą šventinį sveikinimą. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. kam nors už ką nors padėkoti. pavyzdžiui. Geba užpildyti asmeninio pobūdžio anketas. juose aprašyti patirtį ir įspūdžius. pranešimus ir straipsnius taip. pavyzdžiui. Šio lygio žmonės geba rašyti aiškius detalius tekstus apie daugelį dalykų. mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis a1 raŠymas jūsų testo rezultatai rodo. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. Šio lygio žmonės geba rašyti aiškiai ir sklandžiai tinkamu stiliumi. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį. jie geba rašyti laiškus. kad skaitytojui lengva pastebėti ir atsiminti svarbius dalykus. paprastus pranešimus ir žinutes apie kasdienius įvykius ir poreikius. jūsų testo rezultatai rodo. tinkamu numanomam skaitytojui. Šio lygio žmonės geba parašyti. gerai struktūruotą tekstą ir išplėstai dėstyti savo požiūrį. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. kuriuose ypač pabrėžiama asmeninė įvykių ir nutikimų reikšmė. jie geba parašyti laišką. jie geba rašyti sudėtingus laiškus. Šio lygio žmonės geba rašyti paprastus tekstus žinomomis ar jiems artimomis temomis. jie geba rašyti esė ir pranešimus. Šio lygio žmonės geba rašyti trumpus. pagrindžia arba paneigia kokį nors požiūrį. jūsų testo rezultatai rodo. pabrėžti tai. jie geba rašyti labai paprastus asmeninius laiškus. esė ar pranešimą sudėtinga tema. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. a2 B1 B2 C1 C2 304 . kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį.Bendrieji europos kalbų mokymosi. susijusių su jų interesais. parašyti savo vardą. kas jiems atrodo svarbiausia. jūsų testo rezultatai rodo. Šio lygio žmonės geba rašyti aiškų. jūsų testo rezultatai rodo. tautybę ir adresą viešbučio registracijos anketoje.

Šio lygio žmonės geba suprasti šnekamąją kalbą. darbus. jūsų testo rezultatai rodo. jie geba suprasti trumpų. net jei ji yra neaiškiai struktūruota. pažįstamus žmones ir savo aplinkos daiktus.C priedas. jie geba be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus. kai kalbama pakankamai lėtai ir aiškiai. jūsų testo rezultatai rodo. DIALANG skalės BEKM lygis a1 klausymas jūsų testo rezultatai rodo. apsipirkimą. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. pavyzdžiui.. pačią pagrindinę asmeninę informaciją ir informaciją apie šeimą. Šio lygio žmonės geba suprasti pagrindinius dalykus žinomomis temomis apie darbą. t. geba sekti ilgą svarstymų seką. aiškių. o idėjos bei mintys neišreikštos eksplicitiškai. jei turi šiek tiek laiko priprasti prie tarties. mokyklą. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. jie geba suprasti daugelį televizijos žinių pranešimų ir einamųjų reikalų programas. kai tema yra pakankamai žinoma. Šio lygio žmonės geba suprasti posakius ir dažniausiai pasitaikančius žodžius apie jiems svarbius dalykus. pagrindinius dalykus. laisvalaikį ir t. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. jūsų testo rezultatai rodo. jūsų testo rezultatai rodo. Geba suprasti televizijos programų apie einamuosius įvykius ir programų. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. Šio lygio žmonės geba suprasti ilgas kalbos ar paskaitos ištraukas. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastas frazes apie save. jie taip pat supranta gimtakalbius. jūsų testo rezultatai rodo. kai kalbama lėtai ir aiškiai. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį arba yra žemesnis. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. a2 B1 B2 C1 C2 305 . susijusių su asmeniniais bei profesiniais interesais. kurie kalba greitai. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį. Šio lygio žmonės geba suprasti bet kokią šnekamąją kalbą tiesiogiai ar iš įrašo. paprastų žinučių ir pranešimų esmę.

įprasti asmeniniai ir dalykiniai laiškai bei faksogramos. randu man būtiną informaciją kasdieniuose skaitiniuose. Bendrais bruožais suprantu svarstymo eigą (bet nebūtinai visas detales). suprantu tiesmukus nurodymus. daugelis kasdienių ženklų ir skelbimų. paprasti ir trumpi rašytiniai nurodymai. Sąlygos ir apribojimai kiekviena frazė atskirai. pavyzdžiui. pavyzdžiui. asmeniniai laiškai. suprantu. apsiribojama įprasta kasdiene ir su savo darbu susijusia kalba. kuriuose tiesmukai rašoma apie faktus. kasdieniai skaitiniai. Kokių tipų tekstus suprantu Ką suprantu Žinomus vardus. paprasti trumpi užrašai ant atvirukų. paprasti skelbimai. trumpi paprasti tekstai. aiškios struktūros argumentaciniai tekstai. 306 . randu būtiną informaciją viename ilgame ar keliuose trumpuose tekstuose. aiškiai parašytos tiesmukos kokių nors prietaisų instrukcijos. žodžius. skaitymas A2 tekstai žinomomis konkrečiomis temomis. mokymo ir vertinimo metmenys C3 dokumentas. reklama. teksto ištraukos perskaitomos kelis kartus. kuriuose tiesmukai pasakojama apie žinomus dalykus ir aprašomi įvykiai. Išsamiosios aprašomosios skalės. kai tiesmukai dėstomi faktai. suprantu paprastus trumpus tekstus. Gebėjimas nustatyti nesudėtingų tekstų pagrindines išvadas ir sekti svarstymą. naudojamos DIALANG komentaruose A1 labai trumpi paprasti tekstai. laikraščių straipsniai. B1 tekstai. randu specifinę informaciją paprastuose kasdienio naudojimo skaitiniuose. įprasti trumpi paprasti aprašymai. laiškai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. telefonų knygos. paprastus sakinius. susijusius su mano interesais. bukletai. trumpi oficialūs dokumentai. ypač su paveikslėliais. kuriuose išreiškiami jausmai ir norai.

sąlygos ir apribojimai). neišreikštus tekste eksplicitiškai. detaliai suprantu sudėtingus tekstus. susijusi su mano interesais. grožiniai ir negrožiniai tekstai. idiomos ir terminija. tiek implicitiškus. ilgesni tekstai. visus niuansus. aprašymas. idėjas ir nuomones iš savo srities labai specializuotų šaltinių. DIALANG skalės B2 korespondencija. iš esmės suprantu korespondenciją. abstraktūs. C2 patys įvairiausi ilgi ir sudėtingi tekstai – praktiškai visi rašytiniai tekstai. kuriuose yra daug šnekamosios kalbos. tiek eksplicitiškus. nustatau subtilius dalykus. moksliniais klausimais. retkarčiais naudojuosi žodynu. požiūrius bei nuomones (žr. Šiek tiek riboja tik tekstų tipas ir ilgumas – gebu skaityti skirtingus tekstus skirtingu tempu ir skirtingais būdais priklausomai nuo užduoties ir teksto tipo. bet labai retai trukdo suprasti visą tekstą.C priedas. C1 patys įvairiausi ilgi ir sudėtingi tekstai socialiniais. atspindinčius santykius ir nuomones. nesusijusios su mano interesais. sudėtingos nežinomos įrangos instrukcijos arba naujos veiklos. 307 . taip pat ir specializuoti ne mano srities ir labai specializuoti mano srities straipsniai. suprasti padeda platus aktyvusis žodynas. randu būtinas detales ilguose tekstuose. sudėtingos struktūros arba tokie. straipsniai ir pranešimai apie aktualias problemas. susijusią su mano interesais. kuriuose reiškiamas tam tikras požiūris. labai netipiškas ar archajiškas žodynas bei frazės gali būti nežinomi. atsirenku informaciją. o trukdo retai vartojamos konstrukcijos. ir specializuotus straipsnius ne iš mano srities (su žodynu). kai kurios sudėtingų tekstų detalės suprantamos tik perskaičius sunkias ištraukas dar kartą. labai nedaug apribojimų – suprantu ir gebu interpretuoti praktiškai visus rašytinės kalbos tekstus. profesiniais. suprantu stiliaus subtilumus ir reikšmės atspalvius.

. paprasti asmeniniai laiškai. aptarnaujančiam personalui ir pan. paprastos žinutės. Kokių tipų tekstus gebu rašyti Ką gebu rašyti A1 labai trumpi tekstai: pavieniai žodžiai ir labai trumpi elementarūs sakiniai. Gebu vartoti dažniausiai pasitaikančius jungtukus (pavyzdžiui. pavyzdžiui. atvirukai. anketos. išreikšti požiūrį abstrakčiais ar kultūros klausimais (muzika. jausmus ir įvykius. po to. sunku argumentuoti ir lyginti. asmeninio gyvenimo įvykiai. pomėgiai. mokymo ir vertinimo metmenys raŠymas A2 paprastai trumpi. su kuriais bendrauju kasdieniame gyvenime. sunku rašyti ištisą rišlų tekstą. arba. paprasti tekstai. užrašai. pavyzdžiui. bet. tik žinomomis įprastomis temomis. pažįstamos vietos. Gebu šiek tiek smulkiau aprašyti patirtį. Gebu perteikti naujienas. pranešimai. Gebu neiškraipydamas perteikti paprastus dalykus.). darbas ir pan. kinas ir pan. Gebu perteikti paprastą informaciją draugams. savo vardą. kad) sakiniams sujungti į vientisą tekstą. apsiribojama įprastais ir dažnai pasitaikančiais tekstais. užrašai. be jo gali parašyti bendriausius žodžius ir posakius. kad ką papasakočiau ar aprašyčiau konkrečiai išvardydamas dalykus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tekstuose dažniausiai aprašomi būtiniausi poreikiai. tokiais. adresą ir kitas asmenines detales. kuriuose aprašomi daiktai ar veiksmų seka. reikalingas paprastoms kelionių anketoms užpildyti. skaičius ir datas. todėl. Sąlygos ir apribojimai rašantysis turi naudotis žodynu. B1 Gebu rašyti rišlų ir suprantamą tekstą. tekstai dažniausiai sudaryti iš trumpų paprastų sakinių. pavyzdžiui. 308 . trumpus paprastus sakinius jungiu jungtukais ir. ir. bet. kurio elementai susieti. atvirukai. tautybę. anketos.

tinkamai taikydamas įvairius teksto organizavimo modelius. nėra reikalo naudotis žodynu. galimybę. gali pasitaikyti tik riktų. ką rašo kiti. 309 . DIALANG skalės B2 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. išreikšdamas. Gebu tiksliai apibūdinti nuomones ir tvirtinimus. Gebu rašyti aiškų. sklandų. Gebu rašyti įtikinėjamojo pobūdžio tekstus. tikėjimą / abejonę. tikrumą / netikrumą.C priedas. vartoti jungtukus ir kitus jungiklius. Gali pasitaikyti sunkumų dėl subtiliausių niuansų išsakant savo poziciją ar išreiškiant jausmus ir išgyvenimus. Gebu vartoti daugelį siejimo priemonių. teksto elementų išdėstymas. rašyba ir skyryba iš esmės be klaidų. rašybos klaidų nėra. Gebu kurti prasmės ir formos požiūriu rišlų tekstą. pavyzdžiui. skirstymas pastraipomis ir skyryba yra tinkami ir padeda geriau suprasti tekstą. kurios išryškina minčių ryšius. C1 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. iš kurio matyti. gerai struktūruotą tekstą. vartodamas įvairiausias teksto siejimo priemones. vartodamas kalbą lanksčiai ir veiksmingai. Gebu tiksliai perteikti subtilius reikšmės atspalvius. C2 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. kad moku taikyti įvairius teksto organizavimo modelius. nebent dėl pavienių nežinomos srities terminų. sunkumų kyla dėl reikšmės niuansų išsakant savo nuomonę ar kalbant apie jausmus ir išgyvenimus. Gebu reikšti mintis tiksliai ir aiškiai. Gebu tinkamai perteikti naujienas bei požiūrius ir reaguoti į tai. rašyba taisyklinga.

pavyzdžiui: kasdieniai posakiai. artimiausios aplinkos daiktus. kad galėčiau pasakyti savo duomenis. kasdieniai pokalbiai. mokymo ir vertinimo metmenys klausymas A2 paprastos frazės ir posakiai apie man reikšmingus daiktus. 310 . klausimai. paprastus kasdienius pokalbius ir diskusijas. aiški bendrinė kalba. trumpos paskaitos ir kalbos. kasdieniai pokalbiai ir diskusijos. kasdieniai žiniasklaidos pranešimai. jei pašnekovas pasiruošęs padėti. suprantu. pavyzdžiui: įrangos naudojimosi instrukcijos. Bendrą idėją. suprantu pakankamai. Kokių tipų tekstus gebu suprasti A1 labai paprastos frazės apie save. Gali prireikti pašnekovo pagalbos ir / arba paveikslėlių. nurodymai. kasdieniai pokalbiai ir diskusijos. Galiu retkarčiais paprašyti pakartoti arba persakyti kitais žodžiais. Galiu kartais paprašyti pakartoti žodį ar frazę. pakankamai suprantu. lėta kalba. sekti nurodymus. aiški. reikia vaizdo ar veiksmo pasparos. pagrindinę mintį ir tam tikras detales. pagrindinę mintį. televizijos ir radijo naujienos. lėta. kai kurių nežinomų žodžių reikšmę galiu atspėti. paprastas kelio aiškinimas. pavyzdžiui: pranešimai. kelio aiškinimas. televizijos ir radijo programos bei filmai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. klausimai. kelio aiškinimas. kad galėčiau sekti pokalbį. pažįstamus žmones. faktinė informacija. nurodymai. B1 pokalbiai žinomomis temomis. paprastą kasdienę kalbą. tinkamai artikuliuota kalba. Ką gebu suprasti Sąlygos ir apribojimai Vardus ir paprastus žodžius. aiški.

pranešimai. C1 Visokia šnekamoji kalba. DIALANG skalės B2 Visokios kalbos žinomomis temomis. televizijos ir radijo programos ir filmai. kalbėtojo požiūrį ir laikyseną. Visuminis ir detalusis supratimas be jokių sunkumų. kad galėčiau aktyviai dalyvauti pokalbyje. Viešieji pranešimai. paskaitos.C priedas. jei turiu laiko priprasti prie to. pagrindinę mintį ir specifinę informaciją. C2 Bet kokia šnekamoji kalba. pavyzdžiui: profesinė kalba. sudėtingas mintis ir sudėtingą kalbą. specializuotos paskaitos ir pristatymai. kartais galiu perklausti kai kurių detalių. diskusijos. sudėtinga techninė informacija. paskaitos. implicitiškas nuostatas ir pašnekovų santykius. pakankamai. jokių. Bendrinė kalba ir kai kurios idiomos. 311 . kas nepažįstama. pavyzdžiui. net esant šiek tiek triukšmingai aplinkai. abstrakčias ir konkrečias temas. interviu. diskusijos ir debatai. pokalbis su gimtakalbiu. jeigu pašnekovo tartis neįprasta. Garso įrašai ir filmai. gyva ar įrašyta.

.

kurie yra dalis ilgamečio europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) vykdyto projekto. aprašytą a priede. programos tikslas – sukurti svarbiausių kalbinės atlikties lygių sistemą. susieti su alte egzaminais ir suderinti su „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. „europos kalbų egzaminų sistemos alte vadovas“). atlikta daug darbų: buvo analizuojamas egzaminų turinys ir užduočių tipai. ALTE sistema ir „Geba“ projektas ALTE sistema alte „Geba“ teiginiai sudaro pagrindinę alte inicijuotos ilgalaikės tyrimų programos dalį. ALTE „Geba“ teiginiai D priedas. ALTE „Geba“ yra kalbos vartotojams skirtos skalės „Geba“ projekto tikslas buvo parengti ir pagrįsti atlikties skales. kuriose būtų aprašoma. kad būtų nustatyta alte narių egzaminų sistemų vieta pagal šias gaires. per šį projektą aptartys buvo išdėstytos skalėse ir susietos su „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ lygiais taikant 12c metodą (rascho modelį). kuria remiantis gali būti objektyviai aprašomi egzaminai. kaip jie buvo parengti. ką mokinys geba atlikti svetimąja kalba. Šių egzaminų sistemos visapusiškai aprašomos knygoje ALTE Handbook of European Language Examination Systems (žr. p. 27 ir 167). 313 . ALTE „Geba“ teiginiai Šiame priede pateikiami alte „Geba“ teiginiai. (liet.D priedas. Čia aprašomi „Geba“ teiginių tikslai ir pobūdis ir paaiškinama. kandidatų ypatumai.

d) priemonė įvairių kalbų tų pačių mokymo situacijų kursų tikslams ir medžiagai palyginti. c) priemonė patikrinti kalbos. Šiais teiginiais kalbos mokėjimo lygiai aprašomi taip. sugrupuotų pagal tris pagrindines sritis:1) viešąją veiklą ir turizmą. olandų. Šie teiginiai yra: a) naudingi tiems. kurie susiję su kalbos mokymu ir testavimu. portugalų. ir taip išsiaiškinti. norint nustatyti. pateikiant kalbos reikalavimus naujoms darbo vietoms užimti. teiginiai bus naudingi rengiant darbuotojus ir jiems vadovaujant. „Geba“ teiginių sandara „Geba“ teiginių skalės dabar susideda iš apie 400 teiginių. ką kalbos vartotojai geba. ką iš tikrųjų geba atlikti asmenys. ir suprantamai paaiškinti. b) pagrindas diagnostinių testų užduotims. todėl su tokia sistema gali būti siejami įvairių kalbų ir įvairių lygių egzaminai. teiginiai padeda testavimo procese suinteresuotiems asmenims suprasti vieniems kitus ir itin gelbsti nespecialistams interpretuojant testų rezultatus. kad tuo galėtų pasinaudoti asmenys. išlaikę šiuos egzaminus. vokiečių. švedų. reikalingos tam tikrai veiklai atlikti. kaip alte narių egzaminų sistemos atitinka viena kitą. prancūzų. formuluojant pareigybių aprašus. danų. ispanų. alte „Geba“ teiginiai pagal pirminį sumanymą yra skirti vartotojams. italų. jie gali būti panaudojami nustatant reikalavimus kalbos mokytojams. suomių. 3) mokymąsi. ALTE „Geba“ teiginiai yra daugiakalbiai svarbus „Geba“ teiginių aspektas yra jų daugiakalbiškumas – iki šiol jie išversti maždaug į 12 alte atstovaujamų kalbų: anglų. tokiu būdu galima parodyti. kurie savo organizacijose yra susiję su kalbos mokymu ir darbuotojų atranka. nes teiginiais labai suprantamai aprašoma atliktis. kad nepriklauso nuo konkrečios kalbos. teiginiai gali būti naudojami kaip klausimynai. norvegų. su veikla susijusioms mokymo programoms ir mokomajai medžiagai rengti. vertintojo ir kalbos vartotojo skalių skirtumais. katalonų.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Šios sritys yra 314 . mokėjimą. 2) darbą. mokymo ir vertinimo metmenys remiantis aldersono (1991) nurodytais testų rengėjo. kiek jie jau moka kalbos.

pakanka žemiausių kalbos mokėjimo lygių kompetencijos. pavyzdžiui: viešoji veikla ir turizmas skirstoma į apsipirkimo. b) remiantis minėta informacija nustatyta kandidatų poreikių aprėptis ir pagrindiniai interesai. kad sėkmingai komunikuotum. f) teiginiai peržiūrėti. ALTE „Geba“ teiginiai svarbiausios daugumai mokinių.D priedas. taisyti ir paprastinti. susijusias su sąveika. tai ilgas ir nenutrūkstamas procesas. Empirinis ALTE „Geba“ teiginių pagrindimas taip parengtų skalių pagrįstumas buvo įvairiapusiškai tikrinamas empiriškai. c) naudojantis testų aprašais ir tarptautiniu mastu pripažintais „pusiaukelės“ ir „slenksčio“ lygių aprašais parengti pirminiai teiginiai. Šio proceso tikslas – visiškai subjektyvių lygio aprašymų komplektą paversti kalibruotu matavimo instrumentu. apie daugumą 315 . mokyklų ataskaitomis ir pan. nes yra daug situacijų. e) teiginiai išbandyti su mokytojais ir mokiniais norint nustatyti jų tinkamumą ir skaidrumą. skaitymo. kiekvieną skalę sudaro teiginiai. remiantis ankstesnėse pakopose įgyta patirtimi. apibūdinti alte kalbos testų naudotojai. nes vis daugiau duomenų gaunama iš alte atstovaujamų kalbų. iki šiol duomenys buvo renkami pateikiant respondentams „Geba“ skales kaip tarpusavyje susijusių klausimynų komplektą. t. apsigyvenimo ir t. Buvo gauta apie dešimt tūkstančių atsakymų. Rengimo procesas teiginių rengimo pakopos buvo tokios: a) pasinaudojant klausimynais. apimantys visus lygius. d) teiginiai moderuoti ir įvertintas jų tinkamumas kandidatams. taigi daugiausia duomenų yra pačių respondentų savęs apibūdinimas. kiekviena iš minėtų sričių apima daugiau konkretesnių sričių. kiekvienai šių sričių pateikiama iki trijų skalių klausymo ir kalbėjimo. viešojo maitinimosi. rašymo gebėjimams. Klausymas ir kalbėjimas apima ir skales. kuriose. kai kurios skalės apima tik dalį kalbos mokėjimo aprėpties. kuris tęsis.

renkant duomenis inkariniai teiginiai buvo įtraukti todėl. t. išlaikant tą pačią reikšmę: • Buvęs: NEGEBA atsakyti į pačius paprasčiausius numatomus klausimus. • pakeistas: GEBA atsakyti į paprastus numatomus klausimus. o apklausa vykdyta daugiausia europos šalyse. svarbiausia. atitinkantys jų patirtį: darbo srities skalės – žmonės. respondentams buvo duodami klausimynai. atsisakyta neigiamų teiginių. Štai du pavyzdžiai. tarpusavyje susietų gretimoms formoms bendrų. toks sisteminis inkarinių punktų naudojimas yra būtinas. kada nors panaudota aprašomajai kalbos mokėjimo skalei pagrįsti. tačiau kai kurios atrinktos šios srities skalės buvo įtrauktos ir į darbo ir mokymosi skales kaip inkarinės. mokymo ir vertinimo metmenys respondentų prieinama papildoma informacija – kalbos egzamino rezultatai. manoma. nes jie buvo problemiški statistiniu požiūriu ir pasirodė ne visiškai tinkami išmokimo lygiams aprašyti. klausimynai buvo pateikiami pirmąja respondentų kalba. remiantis duomenų matrica – arba daugybe iš dalies sutampančių testų. punktų – sukuriama bendra matavimo sistema. kad gali būti geriausi atskaitos punktai darbo ir mokymosi skalėms prilyginti. kaip aiškinama a priede. pirmiausia buvo empiriškai tiriama „Geba“ skalių vidinė darna tokiais tikslais: 1) patikrinti pavienio teiginio funkciją kiekvienoje „Geba“ skalėje. neigiami teiginiai buvo performuluoti į teigiamus. taikant rascho analizę. Formuluočių analizė Vienas iš pirmojo etapo rezultatų buvo „Geba“ skalių formuluočių analizė. vadinamųjų inkarinių. y. Viešosios veiklos ir turizmo sritys pasirinktos inkarinėmis. kad įvairiems testams ir klausimynams susieti buvo taikoma rascho analizė. kaip buvo keičiama: 1. Viešosios veiklos ir turizmo skalės duotos kitiems respondentams. mokymosi srities – studijuojantiesiems arba besirengiantiesiems studijuoti svetimąja kalba. 316 . išskyrus labai aukštus lygius. 3) ištirti „Geba“ skalių neutralumą kalbų požiūriu. kad iki šiol tai didžiausia duomenų sankaupa. nes remiamasi prielaida. kad būtų nustatytas santykinis vartojimo sričių ir tam tikrų skalių sunkumas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jog šioms sritims reikia bendrojo kalbos mokėjimo ir tikėtina. nustatyti skalių santykinį sunkumą. 2) prilyginti skirtingas „Geba“ skales. kurie svetimąją kalba vartoja darbe.

buvo pakeisti teigiamais teiginiais aukštesniam lygiui apibūdinti: • Buvęs: NEGEBA nupasakoti nematomų simptomų. – kas tai yra. ką būtent mes turime galvoje sakydami „geba“? reikėtų apibrėžti tikimybės požiūriu – kiek laukiama. skirti žemesniam lygiui apibūdinti. Veikiausiai reikia toliau tyrinėti patyrusių vertintojų „Geba“ vertinimus. Buvo pasirinkta 80 procentų. buvo pastebėta. „veriantis“. kad asmuo visada tokią užduotį atliks gerai? tai būtų per griežtas reikalavimas. būtų per menka. susijusi su kalbos mokėjimo sąvoka. kita vertus. konceptuali problema. ir todėl buvo galima pradėti aprašyti egzamino įvertinimus taip. „silpnas“. kitaip tariant. „veriantis“. – iš dalies tai gali būti susiję su respondentų amžiumi ar kultūra. „silpnas“. 50 procentų tikimybė. „tvinkčiojantis“ ir pan. kad galėtume kalbėti apie mokėjimą. ar gali būti. pavyzdžiui. nes dažnai vykdant kriterinius arba kurios nors srities testus laikoma. kurie matuojami egzaminais ir išreiškiami pažymiais. žmonės skirtingai supranta „geba“. dėl to kai kurių respondentų grupių „Geba“ įsivertinimų ir egzaminų įvertinimų koreliacija prastesnė. neigiami teiginiai. kad asmuo atliks užduotį. su kuria susiduriama kalbant apie šiuos dalykus. kad kuo išsamiau būtų galima apibūdinti ryšį tarp egzaminų įvertinimų ir gebėjimo profilio pagal „Geba“ sistemą. • pakeistas: GEBA nupasakoti nematomus simptomus. tačiau kadangi „Geba“ vertinimai pagrįsti informacija apie save ir surinkti iš įvairių šalių bei įvairių respondentų grupių. „tvinkčiojantis“ ir pan. pavyzdžiui. kad 80 procentų taškų yra mokėjimo rodiklis. nuo 1998 metų gruodžio buvo renkami duomenys. ALTE „Geba“ teiginiai 2. Buvo nustatyti labai akivaizdūs ryšiai. kad respondentai šiek tiek skirtingai suvokia savo gebėjimus. kad asmuo atliks tam tikro kalbos mokėjimo lygio tam tikrą užduotį. „Geba“ teiginių siejimas su ALTE egzaminais po aprašytojo pirminio „Geba“ teiginių kalibravimo ir formuluočių analizės dėmesys buvo nukreiptas į „Geba“ skalių ir kitų kalbos lygių rodiklių siejimą. tokius kaip įvairaus pobūdžio skausmo. labiausiai buvo imta tyrinėti alte egzaminų atliktis ir „Geba“ skalių santykį su europos tarybos „metmenų“ lygiais.D priedas. kad būtų galima susieti „Geba“ įsivertinimus su kembridžo universiteto egzaminų sindikato anglų kalbos kaip svetimosios įvairių lygių egzaminų įvertinimais. tokių kaip įvairaus pobūdžio skausmo. tam tikrais analitiniais metodais buvo stengiamasi nustatyti kuo aiškesnį „Geba“ įsivertinimų ryšį su kalbos mokėjimo lygių kriterijais. kaip jie aprašomi „Geba“ teiginiais. taigi paprastai alte egza317 .

tai įrodo. nustatytų esant tipiškas tam tikram lygiui. į kuriuos kaip inkariniai buvo įtraukti teiginiai iš 1996 metų europos tarybos dokumento. 2 lentelė buvo pasirinkta dėl to. kuris buvo nurodytas (north. alte galimybė surinkti duomenis iš daugelio šalių apie daugelį kalbų labai padėjo nustatyti 2 lentelės skalių pagrįstumą. 1996–2000) buvo nustatyta. kad šie teiginiai padės prilyginti alte „Geba“ teiginius ir europos tarybos „metmenis“. skyrimo ir diferencinės elemento funkcijos (dėl to. kad „Geba“ teiginiai sietini su atitinkamu kalbos mokėjimo lygiu. tai sudarys galimybę patvirtinti. Susiejimas su Europos Tarybos metmenimis 1999 metais buvo surinkti duomenys naudojantis klausimynais. susijusių su komunikaciniais laisvumo aspektais. Laisvumo teiginiai buvo pasirinkti todėl. 2. ir toliau bus renkami kitų alte egzaminų duomenys. Buvo tikimasi. kad skirtingos egzaminų sistemos iš esmės yra susijusios su alte penkių lygių sistema. taip yra dėl daugiamatiškumo. nors iki šiol buvo remiamasi kembridžo egzaminų rezultatais.97. kad skirtingų grupių interpretavi318 . iki šiol surinkti duomenys apie kembridžo egzaminų kandidatus parodo. kad šveicarų projekte (north. kad egzaminas būtų išlaikytas. toks aiškus „geba“ apibrėžimas yra pagrindas tam tikrus alte kalbos mokėjimo lygius apibūdinti „Geba“ teiginiais. kad minėtas skaičius gerai dera su vidutine tikimybe. inkariniai teiginiai apėmė: 1. 16 aptarčių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. duomenys niekada tiksliai neatitinka modelio. kalbos mokėjimo lygių visų kategorijų įsivertinimo aptartis. jog būtent šie teiginiai įvairiomis aplinkybėmis turi pastoviausias sunkumo vertes. kad laisvumo teiginiai yra puikūs „Geba“ teiginių ir europos tarybos „metmenų“ inkariniai punktai. mokymo ir vertinimo metmenys minų kandidatai turėtų gerai atlikti 80 procentų užduočių. apskaičiuotas laisvumo teiginių sunkumas pasirodė labai gerai derąs su tuo. 1996–2000): koreliacijos indeksas r=0. kad ji dažnai naudojama kaip glaustas kalbos mokėjimo lygių aprašas. pateiktas 3 skyriaus 2 lentelėje. Vis dėlto nėra paprasta palyginti vienus teiginių komplektus su kitais taikant rascho analizę. patvirtinančia. iš „metmenų“ 5 skyriaus aiškinamųjų skalių. siejantys „Geba“ teiginius ir tų egzaminų atliktis.

todėl būtina identifikuoti šiuos veiksnius. analizės ir tobulinimo proceso produktas. skaitymas ir rašymas analizuojami atskirai. alte kalbos mokėjimo lygių sistema susideda iš penkių lygių. tęsiamas darbas apibrėžti pirmąjį („lūžio“) lygį. Daugiamatiškumas susijęs su tuo. kai rašomas šis tekstas. susidedančio iš trumpų. kad tam tikros respondentų grupės (t. todėl gaunamas nuoseklesnis atsakymų modelis. Šio proceso rezultatas toks. jog 2 lentelė ir yra galutinis išplėstinio atrankos. darbo ar mokslo klausimynų respondentai) dėl sunkiai nustatomų priežasčių daug tiksliau skiria kai kurių skalių. kad penki šios sistemos lygiai atitinka europos tarybos „metmenų“ a2–C2 lygius. pastebėta. kad 2 lentelės skalė yra ilgesnė (tiksliau atskiriami lygiai) nei „Geba“ teiginių. lygius. kuriuo geriausiai aprašomas jų kalbos mokėjimas. ir būtent todėl tam tikro kalbos mokėjimo lygio respondentai lengviau atpažįsta lygį. ALTE „Geba“ teiginiai mas sistemingai įvairuoja). ALTE kalbos mokėjimo lygių sistema dabar. kai kalbėjimas / klausymas. nors ir labai gerai koreliuoja tarpusavy: lygiai yra aiškiau ir nuosekliau atskiriami. naudojamų kaip inkarinių. pavienių teiginių. kad taip yra dėl to. taigi dviejų sistemų ryšys yra toks: Europos Tarybos lygiai alte lygiai A1 alte „lūžio“ lygis A2 alte 1 lygis B1 alte 2 lygis B2 alte 3 lygis C1 alte 4 lygis C2 alte 5 lygis 319 . ir „Geba“ projektas daug prisideda prie šio lygio apibūdinimo. viešosios veiklos ir turizmo. skaitymas ir rašymas yra skirtingi. Skyrimo įvairovė yra akivaizdi lyginant 2 lentelę ir „Geba“ teiginius. kol kas dar nesugrupuotų į sklandžias visumines kalbos mokėjimo lygių aptartis. aprašytoji pagrįstumo patikra patvirtina. būtinas ir svarbus etapas yra sisteminiu bei kokybiniu atžvilgiais peržiūrėti teiginių formuluotes. kad kiekviena lygio aptartis susideda iš atidžiai atrinktų būdingų elementų. Grupės poveikis (diferencinė elemento funkcija) reiškia.D priedas. panašu. kad būtų galima kiek įmanoma tiksliau skales susieti. kad kalbėjimas / klausymas. jie duoda suprasti. y. skalėms susieti taikant rascho modelį. kad norint „galutinai“ sulyginti skales. tuo 2 lentelės modelis ir skiriasi nuo dabartinio „Geba“ teiginių modelio. minėti veiksniai nėra naujiena. kuris savo ruožtu ir nulemia ilgesnę skalę.

kad surastų sau svarbią informaciją ir suprastų teksto esmę skaitydamas beveik taip greitai kaip gimtakalbis. kas norima. kas norima. pavyzdžiui: GEBA paprastai pasiteirauti apie valgiaraštį ir suprasti paprastus atsakymus. 320 . ir vis dėlto susidoroti su nekasdiene informacija. ALTE 3 lygis (savarankiškas vartotojas): gebama pasiekti daugumą tikslų ir pasakyti tai. jei procedūra nėra sudėtinga. ALTE 2 lygis („Slenksčio“ vartotojas): gebama žinomose situacijose ribotomis kalbinėmis priemonėmis pasakyti tai. ALTE 1 lygis („Pusiaukelės“ vartotojas): gebama suprasti paprastą tiesmuką informaciją ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis išreikšti tai. kuris kai kuriais atžvilgiais gali būti geresnis nei vidutinio gimtakalbio. pavyzdžiui: GEBA paprašyti atidaryti sąskaitą banke. pavyzdžiui: GEBA savimi pasitikėdamas atsakinėti priešiškai nusiteikusiajam. jautrumo atžvilgiais ir gebama bendrauti neįprastomis temomis. mokymo ir vertinimo metmenys pagrindinės alte lygių ypatybės yra tokios: ALTE 5 lygis (geras vartotojas): gebama susidoroti su akademine ar kita mąstymo reikalaujančia medžiaga ir veiksmingai vartoti kalbą tokiu lygiu. pavyzdžiui: GEBA svečiams aprodyti aplinką ir smulkiai papasakoti apie vietovę. ko norima. daugeliu temų. pavyzdžiui: GEBA dalyvauti kasdieniame pokalbyje paprastomis numatomomis temomis. pavyzdžiui: GEBA permesti akimis tekstą. GEBA perimti žodį ir išlaikyti eilę kalbėti. ALTE „Lūžio“ lygis: gebama labai paprastai komunikuoti ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis keistis informacija. ALTE 4 lygis (gana geras vartotojas): gebama komunikuoti ypač paisant kokybės tinkamumo.Bendrieji europos kalbų mokymosi.

london: British Council / macmillan. and north. j. 71–86. ALTE Handbook of language examinations and examination systems (galima įsigyti alte sekretoriate kembridžo universiteto testavimo sindikate). 1996/2000: The development of common framework scale of language proficiency.m@ucles.uk 321 . ALTE „Geba“ teiginiai Literatūra alderson.D priedas. reprinted 2000. C. Thames Valley university. north. phd thesis. 2000 kovas.org. in: alderson. smulkesnės informacijos apie alte projektą galite teirautis marianne Hirtzel adresu: Hirtzel. kembridžo universiteto egzaminų sindikatas. B. neil jones. B. 1991: Bands and scores. (eds. C.): Language testing in the 1990s. j. new york: peter lang. developments in elt. marianne Hirtzel.

mokymo ir vertinimo metmenys ALTE 1 lygis GeBa patarti ir kalbėtis apie sudėtingus ir subtilius dalykus. GeBa suprasti tiesmuką žinomos srities informaciją. GeBa suprasti elementarius užrašus. ar rašyti laišką su neįprastais prašymais. kai kalba kitas. data ir vieta. suprasdamas šnekamąją kalbą ir su pasitikėjimu susidorodamas su priešiškais klausimais. GeBa užpildyti elementarias anketas ir laiškelius. . GeBa pakalbėti ar sekti pokalbius žinomomis temomis ir palaikyti pokalbius pakankamai įvairiomis temomis. kuris parodytų gebėjimą komunikuoti. kas susiję su žinomais ir numatomais dalykais. kuriuose nurodomas laikas. GeBa užpildyti anketas ir parašyti trumpą asmeninio pobūdžio laišką ar užrašyti atviruką. laiškus ir pranešimus. ALTE „Lūžio“ lygis GeBa suprasti elementarius nurodymus ar dalyvauti paprasčiausiuose faktiniuose pokalbiuose žinomomis temomis. GeBa užsirašyti. GeBa paprastai pasakyti nuomones žinomomis temomis. geba patarti žinomoje srityje ir suprasti nurodymus ar skelbimus. Rašymas GeBa tinkamai ir taisyklingai rašyti laiškus apie bet ką ir užsirašinėti per susitikimus ar seminarus. GeBa rašyti laišką ar užsirašinėti apie tai. pakankamai taisyklingai užsirašinėti per susitikimus ar rašyti esė. ženklai ir paprasti vadovėliai ar pranešimai apie žinomus dalykus. 322 GeBa skaityti pakankamai greitai. GeBa permesti akimis tekstus ieškodamas reikiamos informacijos ir suprasti smulkius nurodymus ar patarimus.D1 dokumentas. kad suprastų informacinius spaudos pranešimus ar neįprastus laiškus. GeBa suprasti kasdienę informaciją bei straipsnius ir neįprastos informacijos iš pažįstamos srities pagrindinę mintį. ALTE lygis ALTE 5 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 4 lygis ALTE 3 lygis ALTE 2 lygis Bendrieji europos kalbų mokymosi. kaip antai užrašai ant gaminių. susidorodamas su abstrakčiais pasakymais. ALTE gebėjimų lygių santraukos Skaitymas GeBa suprasti dokumentus. GeBa efektyviai dalyvauti savo profesinės srities susitikimuose ir seminaruose ir gana laisvai kalbėtis. kad susidorotų su mokomąja medžiaga studijuodamas. net ir subtiliausias sudėtingų tekstų vietas. nurodymus ar informaciją. GeBa ribotomis kalbinėmis priemonėmis pasakyti nuomones apie abstrakčius / kultūros dalykus. GeBa rašyti su darbu susijusius laiškus.

žiniose minimi einamieji įvykiai. GeBa pažįstamose situacijose pasakyti. bankomato užrašus. pavyzdžiui.D2 dokumentas. ALTE 2 lygis ALTE 1 lygis ALTE „Lūžio“ lygis GeBa ribotomis kalbinėmis priemonėmis išsakyti nuomonę abstrakčiomis ar kultūros temomis ir pagauti reikšmės ar nuomonės niuansus. kelių ženklus. D priedas. GeBa palaikyti pokalbius gana įvairiomis temomis. apie įrangą neįgaliesiems ar ypatingos mitybos sąlygas. ALTE 3 lygis GeBa palaikyti ilgą neoficialų pokalbį ir pakankamai laisvai diskutuoti abstrakčiomis ar kultūros temomis vartodamas įvairias išraiškos priemones. ką mėgsta ar ko nemėgsta. GeBa rašyti į viešbutį teiraudamasis apie galimas paslaugas. kaip antai asmeninė bei profesinė patirtis. Rašymas GeBa rašyti laiškus bet kokia tema tinkamomis išraiškos priemonėmis ir taisyklingai.. GeBa suprasti tiesmuką informaciją. pavyzdžiui. ALTE „Geba“ teiginiai 323 . kai atsakoma paprasta kalba. pavyzdžiui. GeBa užpildyti daugelį asmeninio pobūdžio anketų. laiškų adresatui gali iškilti sunkumų dėl vartojamo žodyno. GeBa suprasti faktinius laikraščių straipsnius. kaip antai Man patinka / nepatinka. GeBa suprasti paprastus užrašus ir informaciją. įprastus viešbučių laiškus ir laiškus. GeBa paklausti paprastų faktinių dalykų ir suprasti. Klausymas ir kalbėjimas ALTE lygis ALTE 5 lygis GeBa kalbėti apie sudėtingus ar subtilius dalykus nesutrikdamas. kuriuose reiškiama asmeninė nuomonė. specialius terminus ir svarbiausias teisines pasekmes. terminus ir santrumpas būsto skelbimuose. parduotuvių planuose ir valgiaraščiuose. GeBa suprasti išsamią informaciją. ir nuspėjamomis kalbinėmis priemonėmis išreikšti nuomonę. maisto produktų etiketes. ALTE 4 lygis GeBa rašyti laiškus beveik visomis temomis. paprastomis kalbinėmis priemonėmis. GeBa suprasti laikraščiuose išreikštas sudėtingas nuomones ir argumentus. GeBa rašyti laiškus nedaugeliu temų. pavyzdžiui. daugelį įvairių kulinarijos terminų restorano valgiaraštyje. oro uoste. ALTE viešosios veiklos ir turizmo teiginių santrauka Skaitymas GeBa (ieškodamas būsto apsigyventi) gerai suprasti nuomos sutartį. supranta paprastus nurodymus ant vaistų ir paprastas krypčių nuorodas. GeBa parašyti labai paprastą laiškelį šeimininkams ar paprastus padėkos laiškelius. įprastus valgiaraščius. pavyzdžiui.. susijusių su asmenine patirtimi.

rašymas (anketų pildymas) klausymas ir kalbėjimas. klausymas ir skaitymas namuose. pinigų keityklos. rašymas 324 . rašymas (anketų pildymas) nelaimingi atsitikimai susidoroti su nepaprastomis situacijomis (avarijos. filmus. vakarėliai. automobilių ir pan. automobilių gedimai ir pan. kinas. viešbučiai. namą) 5) įsikurti 6) naudotis bankų ir pašto paslaugomis gydytis APLINKA savitarnos parduotuvės kitos parduotuvės turgūs restoranai. agentūros. skaitymas. skaitymas viešasis gyvenimas susitikti su draugais. skaitymas klausymas ir kalbėjimas. skaitymas klausymas ir kalbėjimas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys D3 dokumentas. namuose. automobilis. nusikaltimai. ALTE viešosios veiklos ir turizmo teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI kasdienė buitis VEIKLA 1) apsipirkti 2) valgyti viešojo maitinimo įstaigoje 3) apsigyventi viešbutyje 4) nuomotis laikiną būstą (butą. skaitymas. svečiuose klausymas ir kalbėjimas (telefonu). mokyklos. teatras ir pan. rašymas (anketų pildymas) klausymas ir kalbėjimas. skaitymas ekskursijos klausymas ir kalbėjimas. „vaizdo ir garso“ renginiai REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas. skaitymas. paštas vaistinės gydytojų kabinetai ligoninės odontologo kabinetas oro uostas.) viešosios vietos privati erdvė (pavyzdžiui. stovyklavietės. uostas autobusų ir geležinkelio stotys gatvės. šeimininkai šeimininkai bankai. garažai kelionių agentūros nuomos punktai ir įstaigos (valčių. ligos. viešbučio kambariai) ligoninės policijos nuovados turizmo biurai ir agentūros kelionių agentūros turizmo objektai (paminklai ir pan. svečiuose namai. savitarnos (greitojo maisto) kavinės viešbučiai nuomojami kambariai ir pan.) susižinoti važiuoti į ekskursijas aprodyti kitiems klausymas ir kalbėjimas. atvirukus ir pan.) miestai ir miesteliai mokyklos ir universitetai diskotekos. kambarį. spektaklius klausytis radijo skaityti laikraščius ir žurnalus rašyti laiškus. pramogauti klausymas ir kalbėjimas žiniasklaida ir kultūros įvykiai asmeniniai ryšiai (per atstumą) žiūrėti televiziją. restoranai ir pan. rašymas klausymas ir kalbėjimas rašymas sveikata kelionės atvykti į šalį keliauti teirautis kelio ar jį parodyti klausymas ir kalbėjimas skaitymas. skaitymas. laiškų rašymas klausymas ir kalbėjimas. skaitymas.

pritardamas ar prieštaraudamas. kaip antai teisiniai ar ekonominiai dalykai.. pavyzdžiui: Susirinkimas penktadienį 10 val. ALTE darbo teiginių santrauka Skaitymas GeBa suprasti pranešimus ir straipsnius. GeBa suprasti ir perteikti daugumą pranešimų. kuriems reikia skirti dėmesio per įprastą darbo dieną. jeigu turi pakankamai laiko. susijusius su savo darbu. pavyzdžiui: Ar galėčiau gauti. ALTE lygiai ALTE 5 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 4 lygis GeBa suprasti daugumą laiškų. GeBa susidoroti su daugeliu įprastų ir neįprastų situacijų. jei turi reikiamų tų sričių profesinių žinių.. pranešimų ir faktinę literatūrą apie produktus.. D priedas. GeBa pakankamai tiksliai užsirašinėti per susitikimą ar seminarą. GeBa veiksmingai dalyvauti su darbu susijusiuose susitikimuose ir seminaruose. GeBa suprasti daugumą trumpų savo profesinės srities pranešimų ar nurodymų. GeBa bendradarbiui parašyti paprastą šablonišką užsakymą. ALTE 1 lygis ALTE „Lūžio“ lygis GeBa paprastai suformuluoti poreikius. GeBa suprasti laiškus nenormine kalba. ir susidoroti su jais.D4 dokumentas. GeBa duoti patarimų klientams dėl kokių nors paprastų dalykų iš savo darbo srities. taip pat ir sudėtingas mintis. GeBa parašyti trumpą suprantamą prašymą bendradarbiui ar partneriui iš kitos įmonės. ALTE 3 lygis ALTE 2 lygis GeBa patarti sudėtingais subtiliais ar ginčijamais klausimais. kai kalbama apie žinomus ar numatomus dalykus. pavyzdžiui: Noriu užsisakyti 2.. GeBa suprasti neįprasto turinio laiškų ir savo srities teorinių bendrą prasmę. jei jie parašyti paprasta kalba ir turinys numatomas. GeBa suprasti trumpus produktų aprašymus ar pranešimus žinomais klausimais. su kuriais susiduriama. Rašymas GeBa dalyvauti susitikime ar seminare ir viską tiksliai užsirašinėti. kai reikia suteikti specialisto paslaugas bendradarbiams ir klientams. išreikštas sudėtinga kalba. GeBa suprasti ir perteikti paprastas įprasto pobūdžio žinutes. GeBa susidoroti su visokiais įprastais prekių ir paslaugų užsakymais. su kuriais dažnai susiduria. ALTE „Geba“ teiginiai 325 .

pranešimus. ir pristatyti ar demonstruoti suprasti ir rašyti faksogramas. rašymas susirinkimai ir seminarai oficialus pristatymas ir demonstravimas susirašinėjimas ataskaitos.) darbovietės (įstaigos. kai pristatoma ar demonstruojama. rašymas klausymas ir kalbėjimas. suprasti ir rašyti ataskaitas. gamyklos ir pan. viešbučio kambariai ir pan. rašymas klausymas ir kalbėjimas. rašymas darbovietės (įstaigos. mokymo ir vertinimo metmenys D5 dokumentas. laboratorijos ir pan. kliento namai darbovietės (įstaigos. pranešimai. rašymas (užsirašinėjimas) 326 .) suprasti užrašus (pavyzdžiui.). rašymas kontaktai telefonu įstaigos.). rašymas (užsirašinėjimas) klausymas ir kalbėjimas. parodų centrai. gamyklos ir pan. pastabas. rašymas (užsirašinėjimas) skaitymas.) skaitymas. ALTE darbo teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI paslaugos. įrengimo. gamyklos ir pan.). gamyklos ir pan.Bendrieji europos kalbų mokymosi. skelbimų. protokolus (pakankamai ilgus ir oficialius) gauti reikiamos informacijos (pavyzdžiui. iš literatūros apie gaminius. gamyklos ir pan. gamyklos.) REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas. klausymas ir kalbėjimas. interneto svetainių ir pan. namai skaitymas nurodymai ir gairės darbovietės (įstaigos. protokolai viešoji informacija darbovietės (įstaigos. laiškus. veikimo ir priežiūros instrukcijas) skambinti telefonu atsiliepti telefonu (išklausyti ir užrašyti informaciją) APLINKA darbovietės (įstaigos. konferencijų centrai konferencijų centrai. darbovietės (įstaigos. gamyklos ir pan. elektroninius laiškus ir pan.) skaitymas. namai. gamyklos ir pan. specialybės ir prekybos žurnalų. apie saugą) suprasti ir rašyti nurodymus (pavyzdžiui. susijusios su darbu VEIKLA 1) prašyti su darbu susijusių paslaugų 2) teikti su darbu susijusias paslaugas dalyvavimas susirinkimuose ir seminaruose sekti.

pavyzdžiui. GeBa suprasti specialiai pritaikyto vadovėlio ar straipsnio esmę. kuriuose svarstomos alternatyvos ir daromos išvados. GeBa paprastai užsirašinėti ir pasinaudoti tais užrašais rašydamas esė ar kartodamasis. Rašymas GeBa viską tiksliai užsirašinėti per paskaitą. datas.D 6 dokumentas. GeBa sekti abstrakčius samprotavimus. jei diktuojama ar kalbama lėtai. GeBa rašyti trumpą paprastą pasakojimą ar aprašymą. pavyzdžiui. pavyzdžiui: Aš nesutinku. pavyzdžiui: Mano praėjusios atostogos. GeBa padaryti pranešimą žinoma tema ir atsakyti numatomus ar faktinius klausimus. šnekamosios kalbos pasakymus ir kultūrines užuominas. kieno nors padedamas. D priedas. jei skaito lėtai. kur ir kada kas vyksta. ALTE „Lūžio“ lygis GeBa suprasti paprastus nurodymus apie pamokų ar paskaitų laiką. seminarą ar konsultaciją. auditorijos numerį ir užduotis. GeBa permesti akimis tekstus ieškodamas tinkamos informacijos ir suprasti teksto esmę. ALTE lygis ALTE 5 lygis ALTE 4 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 3 lygis GeBa suprasti juokus. GeBa suprasti elementarius nurodymus ir žinutes. GeBa paprastai pasakyti savo nuomonę. ALTE „Geba“ teiginiai 327 . susijusius su mokymu(si) ir užduotimis. ALTE 2 lygis ALTE 1 lygis GeBa suprasti mokytojo ar dėstytojo nurodymus. kad susidorotų su studijų reikalavimais. kuris nors ir sukelia šiokių tokių sunkumų skaitytojui. nuo skelbimų lentos. GeBa nusirašyti. ALTE mokymosi teiginių santrauka Skaitymas GeBa greitai ir patikimai pasinaudoti visais informacijos šaltiniais. GeBa rašyti esė. tačiau rodo gebėjimą komunikuoti. GeBa skaityti pakankamai greitai. tokius. kurias reikia atlikti. kompiuteriniuose bibliotekos kataloguose. GeBa skaityti elementarius užrašus ir nurodymus. GeBa kai ką užsirašyti per paskaitą.

egzaminų auditorijos ir pan.Bendrieji europos kalbų mokymosi. laboratorijos ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys D7 dokumentas. auditorijos. rašymas (užsirašinėjimas) seminarai ir konsultacijos vadovėliai. rašymas (užsirašinėjimas) auditorijos. ALTE mokymosi teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI paskaitos. pokalbiai. bibliotekos. bibliotekos ir pan.) susitarti. auditorijos. laboratorijos bibliotekos. demonstravimą 2) skaityti paskaitas. bandymų) naudotis informacijos šaltiniais (kompiuterių duomenų bazėmis. su dėstytojais dėl darbų atlikimo termino rašymas skaitymas. kiti informacijos šaltinių centrai klausymas ir kalbėjimas. bibliotekomis. esė klasės. auditorijos ir pan. pavyzdžiui. klasės ir pan. REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas. rašymas (užsirašinėjimas) skaitymas. straipsniai ir pan. klasės. pristatymas ir demonstravimas VEIKLA 1) dalyvauti paskaitose. klausymas ir kalbėjimas. rašymas (užsirašinėjimas) rašymas rašyti esė ataskaitos informacijos rinkimas mokymosi vadyba rašyti ataskaitas (pavyzdžiui. rašymas 328 . pristatyti. demonstruoti dalyvauti seminaruose ir konsultacijose rinkti informaciją APLINKA auditorijos. žodynais ir pan. sekti pristatymą. skaitymas.

illustrative scale) tam tikros kategorijos aptarčių seka. kalbos vartotojo vaidmuo komunikacinėje veikloje adresatas (angl. kad kalbos vartotojas tinkamai nepasinaudoja turima kompetencija atliktis (angl. kad galėtų padaryti 329 . kokie tos kategorijos elementai būdingi vienam ar kitam kalbos mokėjimo lygiui akstinas (angl. Vantage) B2 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas bandymas (angl. backwash effect) teigiama ar neigiama egzaminų ir testų įtaka mokymui ar mokymuisi atlikties klaida (angl. trying out) produkcinės veiklos strategija. pvz. range) kalbinės raiškos variantai nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių apribojimas (angl. finansiniai ištekliai). kam skirtas pranešimas. kalbos vartotojo vaidmuo komunikacinėje veikloje aiškinamoji skalė (angl.Terminai Terminai adresantas (angl. moka ar mano. diskurso struktūrų ar formuluočių poveikis auditorijai „Aukštuma“ (angl. kai atliekant užduotį turima galvoje skirtingų stilių.) kalbėjimo ar rašymo užduotyse. kuris kuria ir siunčia pranešimą. performance) kalbinės veiklos realizavimas raštu ar žodžiu – sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai atsižvelgimas į auditoriją (angl. sudaromos atskirų kategorijų aiškinamosios skalės asmeninio gyvenimo sritis (angl. atsirandanti dėl to. stimulus) vaizdinė arba žodinė paskata (paveikslėlis. producer) pranešimo siuntėjas – tas. diagrama.. taikant tam tikras procedūras. skatinanti kalbos vartotoją / mokinį pateikti atsakymą žodžiu ar raštu aprėptis (angl. receiver) pranešimo gavėjas – tas. sąlygos (pvz. į kurias turi atsižvelgti kalbos vartotojas / mokinys ir kurios gali lemti jo atliktį. teiginys ir pan. personal domain) kalbos vartojimo sritis. descriptor) kurios nors kategorijos tam tikro lygio prasminio turinio aprašymas. kai kalbos vartotojas bando daryti tai. laiko ribos. iš visų lygių aptarčių. apimanti šeimos santykius ir individualius įpročius atgalinis poveikis (angl. considering audience) produkcinės veiklos strategija. ką iš dalies atsimena. sudaroma pagal tai.. mistake) klaida. constraint) veiksniai. per egzaminą reikia atlikti užduotį per tam tikrą laiką aptartis (angl.

mokomąją ar testavimo medžiagą. tvirtą a1 lygio kalbos mokėjimą) ir kuriuo remiamasi vertinant kitas atliktis formulavimas (angl. religinius. existential competence. prasmingą. kur asmuo suvokiamas kaip socialinės veiklos subjektas. palaikydami kalbėjimą bendrieji atskaitos lygiai (angl. apimantis taip pat adresato ir adresanto bendravimą. reprezentuojančios tipiškas situacijas 330 . tinkamos sandaros sakytinį ir rašytinį tekstą egzistencinė kompetencija (angl. discourse) prasmingas. išreikštas kalba freimai (angl. dalinė kompetencija (angl. išplėstas minties apie kurį nors dalyką reiškimas. pluracultural competence) individo gebėjimas dalyvauti tarpkultūrėje sąveikoje. charakterio savybes etaloninis pavyzdys (angl. požiūrį.. pluralingual competence) individo gebėjimas įvairiais lygiais vartoti kelias kalbas daugiakalbystė (angl.Bendrieji europos kalbų mokymosi. partial competence) sudedamoji daugiakalbės kompetencijos dalis – kokiu nors atžvilgiu ribotas svetimosios kalbos mokėjimas daugiakalbė kompetencija (angl. lemiamą konteksto diskursinė kompetencija (angl. bendravimo motyvaciją. co-operating) sąveikos strategija. kai kalbos vartotojai / mokiniai dirba kartu atlikdami užduotį – padėdami vieni kitiems. filosofinius įsitikinimus. pagal kurią galima apibūdinti kalbos vartotojo kalbos mokėjimą. declarative knowledge. kuris atitinka tam tikras normas (pvz. bendroji kompetencija. kognityvinį stilių. pluralingualism) individo gebėjimas bendrauti keliomis kalbomis daugiakultūrė kompetencija (angl. frames) atmintyje saugomos žinių struktūros. mokymo ir vertinimo metmenys bendradarbiavimas (angl. savoir) patirties įgijimo (empirinių žinių) ir formaliojo mokymosi (akademinių žinių) rezultatas diskursas (angl. organizuoti mokymą ir vertinimą ir pan. benchmark sample) atlikties pavyzdys. formulation) produkcinės veiklos dalis – planavimo rezultatas. savoir-être) asmens gebėjimas tvarkyti savo viešąją ir asmeninę veiklą atsižvelgiant į individualius asmenybės veiksnius. apimanti etines ir moralines nuostatas. discourse competence) gebėjimas suprasti ir kurti rišlų. turintis keleto kultūrų patirties deklaratyviosios žinios (angl. rišlus. pranc. common reference level) bendra kalbos mokėjimo lygių sistema. ideologinius. pranc.

socialinės. kalbos vartotojo / mokinio išmokti veiksmo atlikimo būdai. kitų asmenų pagalba. t. abilities. ability to learn. skills and know-how (savoir-faire)) automatizuoti mąstymo ir praktinės veiklos veiksmai. atlikdamas užduotį ar vartodamas kalbą: gebėjimai. knygos ir pan. kas kitoniška: kitą kalbą. kad kalbos mokėjimas būtų įvertintas kaip atitinkantis tam tikrą nustatytą normą išorinis kalbos vartojimo kontekstas (angl. coherence) koherencija. self-assessment) kalbos vartotojo / mokinio savo paties mokymosi pažangos ir rezultatų vertinimas norint nusistatyti.Terminai gebėjimai (angl. resources) visa tai. savoir-apprende) mokėjimas arba nusiteikimas atrasti tai. randa juos ir jais pasinaudoja 331 . kas nežinoma. y. kultūrą. kiek jie atitinka numatytus tikslus išlaikymo ribos taškai (angl. kas jau žinoma įsivertinimas (angl. siejama su tuo. cut-off points) taškai. proficient user) asmuo. veiksmai. skills) mokėjimas ir galėjimas ką daryti. t. situacijos (vieta ir laikas. artimos aplinkos žmonėmis įsisavinta kalba inferencija (angl. įvykiai. locating resources) kalbinės veiklos strategija. kai tai. inference) kognityvinis procesas. objektai. mokantis kalbą C1 ar C2 lygiu giluminis teksto rišlumas (angl. daromos išvados. kuriuos būtina surinkti. veikėjai. grindžiami įgytomis žiniomis ir įgūdžiais gebėjimai ir praktinė patirtis (angl. kuo kalbos vartotojas / mokinys gali remtis. tekstai). kad egzaminas būtų išlaikytas. external context of use) kalbos vartojimo aplinka. ankstesnė patirtis. išteklių nustatymas (angl. kokių turi išteklių užduočiai atlikti. įgūdžiai. prasminis ir organizacinis rišlumas. y. visuomenės gyvenimo sritys. pranc. t. sąlygos (fizinės. kitus žmones ar naujas žinias geras vartotojas (angl. kai remiantis jau turimomis žiniomis suvokiama nauja informacija. siejantis tekstą į visumą gimtakalbis (angl. y. kalbantis ankstyvoje vaikystėje bendraujant su tėvais. native speaker) asmuo. suformuojami kartojant veiksmus ir įgyjant praktinės patirties gebėjimas mokytis (angl. institucijos ir organizacijos. kai kalbos vartotojas nustato. laiko ribojimas) ištekliai (angl. išvedamos hipotezės.

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

įvestis (angl. input) sakytinė ar rašytinė kalbinė medžiaga, kuri yra mokiniui pateikiama ir iš kurios jis mokosi, pvz.: nurodymai, mokytojų ir / ar mokinių atrinkti ar sukurti tekstai ir pan. K1 (angl. L1) pirmoji kalba, gali būti gimtoji, gali būti kita kuri nors tarpinė kalba, kuri vartojama mokantis k2 (antrosios ar kitos kalbos) K2 (angl. L2) antroji ar kita kalba, kurios mokomasi kalbinė veikla (angl. language activity) komunikacinės kalbinės kompetencijos taikymas veikiant – skaitomų ar klausomų tekstų supratimas, produkavimas ir pan. kalbinės veiklos rūšys (angl. language activities) recepcija (klausymas ir skaitymas), produkcija (kalbėjimas ir rašymas), sąveika ir tarpininkavimas kalbiniai procesai (angl. language processes) neurologinių ir fiziologinių įvykių, užtikrinančių kalbėjimo ir rašymo produkciją bei suvokimą, seka kalbos įsisavinimas (angl. language acquisition) spontaniškas, nesąmoningas kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje, t. y. kai kalba išmokstama ją girdint, įsimenant, bendraujant su gimtakalbiais kalbos išmokimas (angl. language learning) kalbinių gebėjimų susiformavimas – individualios patirties įgijimas, pasireiškiantis gebėjimu vartoti kalbą, – tam tikro mokymosi etapo pabaigoje kalbos mokėjimo lygis (angl. level of proficiency) tam tikros komunikacinės kalbinės kompetencijos aprašymas kalbos vartojimo sritis (angl. domain) plati visuomeninio gyvenimo sfera, kurioje reiškiasi socialinės veiklos subjektai; sričių gali būti labai įvairių, bet dėl praktiškiausių kalbos mokymosi tikslų jos skirstytinos į keturias dideles grupes: viešosios veiklos sritis, asmeninio gyvenimo, mokymo ir mokymosi bei profesinės veiklos kalbų įvairovė (angl. multilingualism) skirtingų kalbų sambūvis tam tikroje visuomenėje klausymas (angl. aural reception (listening)) recepcinė kalbinė veikla, kai kalbos vartotojas kaip klausytojas gauna ir apdoroja sakytinę įvestį, sukurtą vieno ar kelių kalbėtojų kloties stebėjimas (angl. monitoring success) produkcinės veiklos vertinimo strategija, kai grįžtamasis ryšys padeda stebėti ir vertinti vykstančią komunikaciją kognityvinė schema (angl. cognitive schema) reiškinio, veiksmo ar poelgio mentalinis modelis, kurį suformuoja pasaulio pažinimas, sociokultūriniai veiksniai, asmeninė patirtis
332

Terminai

kognityvinis stilius (angl. cognitive style) pastovios pažintinės asmens savybės, pasireiškiančios jo pažintinėje veikloje, ir to lemiami skirtingi būdai, kaip tas asmuo mokosi svetimosios kalbos kompensavimas (angl. compensating) kalbinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas stengiasi kompensuoti išteklių trūkumą, pvz., per daug apibendrina, tačiau tai daro paprastesne kalba kompetencija (angl. competence) visuma žinių, gebėjimų ir ypatybių, kurios leidžia asmeniui tinkamai veikti konkrečioje aplinkoje kompetencijos klaida (angl. error) klaida, atsirandanti dėl per menkos arba iškreiptos kalbos vartotojo kompetencijos (t. y. kai ko nors iš tikrųjų nemokama) komunikacinė kalbinė kompetencija (angl. communicative language competence) žinios apie kalbos vartojimą ir gebėjimas kalbą vartoti komunikaciniais tikslais; ji susideda iš kelių komponentų: lingvistinio, sociolingvistinio ir pragmatinio. komunikacinės strategijos (angl. communicative strategies) procedūros, kurias negimtakalbiai kalbos vartotojai / mokiniai taiko bandydami vartoti svetimąją kalbą komunikaciniais tikslais komunikacinis veiksmas (angl. communicative act) komunikacinis ketinimas ir konkreti jo raiška: kalbinė, pvz., pasakymas, laiškas ir pan., ar nekalbinė, pvz., gestas, linktelėjimas, veiksmas ir pan. kontekstas (angl. context) daugybė įvykių – asmens atžvilgiu tiek vidinių, tiek išorinių – ir situacinių veiksnių (fizinių ir kitokių), kuriuose vyksta komunikacijos aktai kultūrinis jautrumas (angl. cultural sensitivity) gebėjimas įžvelgti esamus ir numatyti potencialius kultūrinius veiksnius, veikiančius skirtingų kultūrų žmonių komunikaciją. laisvumas (angl. fluency) gebėjimas produkuoti natūralią (panašią į gimtakalbių) kalbą, t. y. daryti natūralias pauzes, tinkamai kirčiuoti, pabrėžti norimus dalykus, vartoti įterpinius, jaustukus ir pan. lingvistinė kompetencija (angl. linguistic competence) pavienių kalbos lygmenų – leksikos, fonetikos ir gramatikos – žinios bei gebėjimai tas žinias taikyti „Lūžis“ (angl. Breakthrough) a1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas mandagumo normos (angl. politeness conventions) visuotinai pripažįstamos mandagaus elgesio taisyklės mentalinis kontekstas (angl. mental context) kalbos vartotojo / mokinio jutimo organai, dėmesio mechanizmas, atmintis, sukauptos žinios, vaizduotė ir kiti pa333

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

žintiniai (ir jausminiai) procesai, veiksniai, turintys įtakos tam, kaip suvokiamas ir interpretuojamas išorinis kontekstas mokymo ir mokymosi sritis (angl. educational domain) kalbos vartojimo sritis, susijusi su mokymo / mokymosi kontekstu (iš esmės institucinio pobūdžio), kur keliamas tikslas – gauti tam tikrų žinių ar įgyti gebėjimų neverbalinė komunikacija (angl. non-verbal communication) bendravimas nekalbinėmis priemonėmis; neverbaliniai pranešimai gali būti siunčiami gestais, veido išraiška, akimis, laikysena ir kt. pamatinės žinios (angl. background knowledge) žinios apie pasaulį, asmeninė patirtis, kurios kaupiamos visą gyvenimą pasiekimo strategijos (angl. achievement strategies) kalbos vartotojo / mokinio veiksmai, kuriais jis, teigiamai vertindamas savo išgales, stengiasi atlikti reikiamą užduotį, pvz., išreikšti mintį paprastesniais žodžiais pasitaisymas (angl. self-correction) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas ar mokinys, sąmoningai kontroliuodamas tiek kalbą, tiek komunikaciją, pastebi klaidas bei riktus ir juos ištaiso paspara (angl. support) mokytojo pagalba, žodynai, žinynai ir kiti informacijos šaltiniai, kuriais naudojasi kalbos vartotojas / mokinys, kad užpildytų žinių spragą, geriau formuluotų ir dėstytų mintis paviršinis teksto rišlumas (angl. cohesion) kohezija, teksto sakinių ryšys, realizuojamas leksinėmis ir gramatinėmis siejimo priemonėmis ir būdais planavimas (angl. planning) produkcinės veiklos strategija, padedanti sutelkti visas įmanomas priemones, atitinkančias užduoties pobūdį; planavimas apima keletą veiksmų: repetavimą, atsižvelgimą į auditoriją, išteklių nustatymą, užduoties ir pranešimo priderinimą pradedantis vartotojas (angl. basic user) asmuo, mokantis kalbą a1 ar a2 lygiu pragmatinė kompetencija (angl. pragmatic competence) gebėjimas tinkamai suprasti ir kurti kalbą konkrečioje kalbinėje situacijoje prakseograma (angl. praxeogram) diagrama, parodanti komunikacinės sąveikos struktūrą pranešimo priderinimas (angl. message adjustment) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas, atsižvelgdamas į savo išgales, papildomą kalbinę pasparą, stengiasi išreikšti tai, ką nori prasmės ryšio žodžiai (angl. clues to meaning) žodžiai, siejantys teksto turinį į prasmingą vienovę
334

Terminai

produkcija (angl. production) kalbėjimas ir rašymas – kalbinė veikla, kurios rezultatas – sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai profesinės veiklos sritis (angl. occupational domain) kalbos vartojimo sritis, aprėpianti visa, kas susiję su asmens veikla ir santykiais darbe profilis (angl. profile) kalbos mokėjimo apibūdinimas atskirai pagal kalbinės veiklos rūšis, o ne apibendrintai lygiu, pvz., gali būti, kad vartotojo kalbėjimo gebėjimai yra B2 lygio, skaitymo – C1, o rašymo – B1 puikus kalbos mokėjimas (angl. mastery) C2 lygio kalbos mokėjimas „Pusiaukelė“ (angl. Waystage) a2 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas raktažodžiai (angl. key words) esminiai teksto žodžiai rašytinė produkcija (angl. written production) kalbinės veiklos realizavimas raštu; rašytinis tekstas ar tekstai recepcija (angl. reception) klausymas ir skaitymas – kalbinė veikla, kurios metu apdorojami sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai rėmimasis ankstesnėmis žiniomis (angl. building on previous knowledge) kalbinės veiklos strategija, kai užduotį atliekant stengiamasi taikyti jau turimas žinias repetavimas (angl. rehearsing) produkcinės veiklos strategija – sąmoningas rengimasis atlikti užduotį (pasikartojimas, bandymas ir pan.) replika (angl. turn) vieno pokalbio dalyvio pasakymas ar pasakymai rezultatas (angl. outcome) konkretūs kalbos vartotojo / mokinio atlikti darbai: tekstai, santraukos, lentelės, pateiktys ir pan.; mokymosi rezultatai: išaugusi kompetencija, sąmoningumas, supratimas, strategijos, patirtis priimant sprendimus ir tariantis ir t. t. sakytinė produkcija (angl. oral production) kalbinės veiklos realizavimas žodžiu; sakytinis tekstas ar tekstai savarankiškas vartotojas (angl. independent user) asmuo, mokantis kalbą B1 ar B2 lygiu sąveika (angl. interaction) kelių (mažiausiai dviejų) asmenų bendravimas – kalbinė veikla, kuriai reikia pakaitomis recepcinių (klausymo, skaitymo) ir produkcinių (kalbėjimo, rašymo) gebėjimų (suprasti ir tinkamai atsakyti) scenarijus (angl. scenario) žinios apie tipiškus įvykius, jiems būdingus veikėjus, saugomos atmintyje kaip aktyvios duomenų struktūros. nuo freimų skiriasi tuo, kad scenarijų atveju svarbi tipiškų įvykių seka situacijoje „Slenkstis“ (angl. Threshold) B1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas

335

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

sociolingvistinė kompetencija (angl. sociolinguistic competence) gebėjimas vartoti ir interpretuoti kalbos priemones pagal bendravimo situaciją, priklausomai nuo to, kas, su kuo, kokia tema, kokiu tikslu, kur bendrauja stebėjimas, kontrolė (angl. monitoring) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas, stebėdamas komunikacijos procesą ir matydamas pašnekovo / -ų reakciją į tą procesą, veikia priklausomai nuo situacijos, pvz., prašo paaiškinti, perfrazuoja, pasitaiso ir pan. strategija (angl. strategy) bet kuris organizuotas, tikslingas ir kontroliuojamas veiklos būdas, pasirinktas individo, kad atliktų užduotį, kurią jis išsikėlė ar su kuria susidūrė strateginė kompetencija (angl. strategic competence) kalbos vartotojo /mokinio gebėjimas taikyti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos strategijas vartojant kalbą, kad būtų užtikrinta komunikacija taisyklingumas (angl. accuracy) kalbos vartotojo / mokinio gebėjimas produkuoti gramatiškai taisyklingą kalbą tarpininkavimas (angl. mediation) kalbinė veikla, kai kalbos vartotojas / mokinys turi ne reikšti savo mintis, bet perteikti kalbos nemokančių pašnekovų pasakymų prasmes arba padėti suprasti svetimosios kalbos tekstą kitam asmeniui, nemokančiam šios kalbos tarpkultūrinė kompetencija (angl. intercultural competence) gebėjimas sėkmingai bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis tekstas (angl. text) bet kokia sakinių seka ar diskursas (sakytinis ir / arba rašytinis), susijęs su tam tikra sritimi, kuris atliekant užduotį yra kalbinės veiklos priežastis ar siekiamybė – paspara arba tikslas, produktas arba procesas testų rengėjų skalė (angl. constructor-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurios teiginiais nusakomos konkrečios komunikacinės užduotys, kurias reikia atlikti per testą; skalės teiginiais vadovaujamasi rengiant testus transakcija (angl. transaction) toks bendravimas, kai svarbu pranešimo turinys, pvz., klausti informacijos ar ją suprasti užduoties priderinimas (angl. task adjustment) kalbinės veiklos strategija, kai užduotis derinama prie kalbos vartotojo / mokinio išgalių, t. y. neturint atitinkamų išteklių ar jų nesutelkus užduotis palengvinama (pvz., rašomas ne laiškas, o atvirlaiškis); ir atvirkščiai, gavus reikiamą pasparą, užduotis sunkinama užduotis (angl. task) kokia nors tikslinga veikla, individo suvokta kaip būtina, kad būtų pasiektas norimas rezultatas: išspręsta problema, atlikta priedermė, pasiek336

Terminai

tas tikslas; mokymo tikslais kuriamos mokomosios užduotys, kuriomis mokinys rengiamas veikti gyvenime, todėl tos užduotys turi būti tikroviškos kalbos vartotojų skalė (angl. user-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurioje apibūdinama visų kalbos mokėjimo lygių tipiška ar tikėtina atliktis veiksminė prieitis (angl. action-oriented approach) metodinė kalbos mokymo, mokymosi ir vertinimo kryptis, kur kalbos vartotojai ir mokiniai pirmiausia suvokiami kaip socialinės veiklos subjektai, t. y. visuomenės nariai, kurie turi atlikti su kalba susijusias užduotis tam tikromis aplinkybėmis, konkrečioje aplinkoje ir tam tikroje veiklos srityje veiksmingas kalbos mokėjimas (angl. effective operational proficiency) C1 lygio kalbos mokėjimas vengimo strategijos (angl. avoiding strategies) veiksmai, kurių imamasi norint išvengti per sunkių, kalbos vartotojo / mokinio išgalių neatitinkančių užduočių vertinimas (angl. evaluation, assessment) duomenų apie kalbos vartotojo / mokinio gebėjimus, daromą pažangą, tam tikro kurso išmokimą, kriterijų atitikimą ir pan. kaupimas, apibendrinimas bei interpretavimas vertintojų skalė (angl. assessor-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurios teiginiais atliktis apibūdinama kokybės aspektu; skalės teiginiais vadovaujamasi vertinant kalbinę atliktį viešosios veiklos sritis (angl. public domain) kalbos vartojimo sritis, apimanti asmens kaip piliečio ar kokios nors organizacijos nario veiklą – įvairiausių reikalų tvarkymą įvairiausiais tikslais visuminė skalė (angl. global scale) vertinimo skalė, kurios kiekvieną padalą atitinkanti atliktis aprašoma apibendrintai; ją taikant dėmesys kreipiamas į atlikties visumą, o pavienių jos aspektų svarbą vertintojas nustato intuityviai. analitiniam vertinimui taikoma kitokia skalė, kur kiekvienas aspektas vertinamas atskirai visuomenės normos (angl. social conventions) pripažintos elgesio ir bendravimo taisyklės, būdingos tam tikrai visuomenei

337

palengvinti įvarių šalių ir sričių specialistų bendradarbiavimą ir pasiūlyti vienodą pamatą programoms. mokymą ir vertinimą. juo siekiama paskatinti apmąstyti darbo tikslus ir metodus. vadovėlių ar kitokių mokomųjų priemonių rašymu.Be-187 Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys.lt spaustuve@firidas. – Vilnius: Firidas. 2008. svetimųjų kalbų mokytojų rengimu ir jų kvalifikacijos gerinimu. organizuoti svetimųjų kalbų mokymąsi. juose išsamiai aptariama. mokymo ir vertinimo metmenys uaB leidykla-spaustuvė „Firidas“ tel.lt www. isBn 978-9955-590-78-1 „Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys“ – tai garsiausių įvairių šalių taikomosios kalbotyros specialistų ir svetimųjų kalbų mokytojų ilgalaikio darbo rezultatas. udk 802/809:37(4) Bendrieji europos kalBų mokymosi.lt . (8 ~ 5) 231 2396 tel. kaip aprašyti. (8 ~ 387) 51 214 info@firidas. testavimo sistemai kurti ir kvalifikacijoms apibūdinti. testavimu.firidas. susijusiems su kalbų mokymu. Šis leidinys skirtas įvairių sričių specialistams. planuoti. – 338 p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful