Šiaulių universitetas Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra

D. Alifanovienė, I. Baranauskienė, G. Morozova, V. Nemeikšienė, L. Radzevičienė, A. Vaitkevičienė

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PRAKTIKOS

Šiauliai, 2005

Pratarmė
Socialinių pedagogų studijose ypatingas vaidmuo tenka praktiniam socialinių pedagogų rengimui. Per praktiką studentai susiduria su realiomis gyvenimo problemomis, reflektuodami savo veiklą, atpažįsta teorijas, modelius, metodikas, susipažįsta su veikiančiomis institucijomis, jų funkcijomis, socialiniais vaidmenimis, bendruomenės resursais, puoselėja savo gebėjimus, formuoja konkretaus darbo su vaikais mokėjimus. Šis metodinis leidinys – tai vienas iš pirmųjų bandymų atskleisti būsimųjų socialinių pedagogų praktinės veiklos organizavimo ypatumus studijų eigoje. Jį parengė Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros darbuotojų kolektyvas. Leidinį sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje pateikiama socialinio pedagogo praktikų organizavimo struktūra/ kursas, rūšis, vieta, lygis, kreditų skaičius/, formuluojami pagrindiniai praktikų tikslai. Antroje dalyje nagrinėjami vadovavimo praktikai aspektai/ vadovo pareigos, studentų – praktikantų teisės ir pareigos/. Pati didžiausia dalis – trečia. Čia pateikiamos pakankamai išsamios praktikų atlikimo programos. Kiekviename straipsnyje aptariama viena iš penkių praktikos rūšių, o jų visuma sudaro galimybes įvairiapusiškai susipažinti su būsimąja profesija, praktiškai taikyti įgytas žinias. Verta pažymėti, kad visų praktikų programos parengtos pagal vieną schemą: tikslas, uždaviniai, užduočių komentarai, vertinimo kriterijai, ataskaitos stipriosios ir silpnosios pusės, literatūra, kuri galėtų būti panaudota, rengiant ataskaitą. Ketvirtoji dalis skirta socialinio pedagogo asmenybei: socialinio pedagogo asmenybės savybės sąlygoja jo santykius su ugdytiniu ir yra būtina profesinio tinkamumo sąlyga. Moralinių savybių formavimas vyksta įsisavinant dvasines visuomenės ir profesijos vertybes, veiklos procese virstant joms poreikiais ir įsitikinimais. Bendros žinios, vertybės ir etika – esminiai dalykai visiems socialiniams pedagogams (darbuotojams), kurie turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje jaučiasi individas. Todėl, atlikdami praktiką, studentai gali visapusiškai pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tarpusavio santykius ir jiems turinčius įtakos veiksnius. Visi šie reikalavimai yra konkretizuojami, realizuojant praktines socialinio darbo, pedagogikos ir psichologijos užduotis. Mokomasi ne tik auditorijose, bet ir atliekant praktikas, kurių pagrindinis tikslas yra tobulėjimas. Kintantis socialinių pedagogų akademinis paruošimas leidžia tikėtis geresnės darbo kokybės, ugdytiniams – objektyvios pagalbos ir kokybiškų paslaugų. Laukiame Jūsų vertinimų, pastebėjimų, pasiūlymų: sppkatedra@cr.su.lt

2

Turinys PRATARMĖ SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO STRUKTŪRA VADOVAVIMAS PRAKTIKAI Praktikos vadovų pareigos Studentų paruošimas praktikai Studentų-praktikantų teisės ir pareigos SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ PROGRAMOS (UŽDUOTYS) Stebimoji socialinio pedagogo praktika Socialinio darbo praktika Socialinio pedagogo praktika 1 Socialinio pedagogo praktika 2 Socialinio pedagogo praktika 3 Reflektyvinė praktika SOCIALINIO PEDAGOGO ASMENYBĖ LITERATŪRA 2 4 6 6 8 9 11 11 19 31 36 44 48 53 58

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.

3

1. Socialinio pedagogo praktikų organizavimo struktūra
Daiva Alifanovienė Praktikų organizavimas yra neatsiejamas socialinės pedagogikos bakalauro ir magistro studijų dalis. Ji sudaro 1/8 kredito studijų proceso bakalauro lygmens privaloma visiems šios studijų programos stacionaro ir neakivaizdinio skyriaus studentams. Praktikos organizuojamos 1,3 ir 4 kursuose yra ,,smūginio“ pobūdžio, t.y. studentai išeina į ,,praktikų aikšteles“ (socialinės tarnybos, globos, švietimo ir ugdymo institucijos) ir keletą savaičių praktikuojasi, neklausydami tuo laiku paskaitų. Tokiu būdu bakalauro studijų eigoje turi praeiti 5 skirtingų rūšių ir lygių praktikos. Magistrantūros studijoje numatyta reflektyvinė praktika ir aukštosios mokyklos dėstytojo praktika, kuri atliekama vadovaujant magistro darbo vadovui. 1 lentelė Kursas bakalauras 1B Stebimoji 3B 4B 4B Praktikos rūšis socialinio pedagogo praktika Lygis 1 2 2 2 2 3 Kreditų skaičius 3 3 3 4 4 3

Socialinio pedagogo praktika I Socialinio pedagogo praktika II Socialinio pedagogo praktika III

4B Socialinio pedagogo praktika IV 2M Magistro reflektyvinė praktika Pagrindiniai praktikų tikslai: institucijomis:

1. Supažindinti su įvairių tipų socialinėmis tarnybomis, globos, švietimo ir ugdymo 2 lentelė Eil. Nr. 1 2 3 4 5 Praktikos rūšis ir Praktikos atlikimo vietos semestras Stebimoji (1-as semestras) B

6 7

Nakvynės namai, neįgaliųjų globos namai, nevyriausybinės organizacijos, internatinė pagrindinė mokykla, vaikų globos namai.. Socialinio darbuotojo Socialinės globos ir rūpybos skyriai, senelių bei vaikų globos (5-as semestras) B namai, dienos užimtumo centrai. Socialinio pedagogo Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Policijos prevencinės tarnybos, (6-as semestras) B tardymo izoliatorius. Socialinio pedagogo Neįgaliųjų globos centrai, neįgaliųjų dienos centras, (7-as semestras) B nevyriausybinės organizacijos, Visuomenės namai. Socialinio pedagogo Švietimo ir ugdymo institucijos, priešmokyklinės įstaigos, (8-as semestras) B pradinės, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, technikos, amatų mokyklos, kolegijos, specialiojo ugdymo centrai ir priešmokyklinės institucijos. Aukštosios mokyklos Šiaulių universitetas specialiosios pedagogikos fakultetas, dėstytojo Tęstinių studijų institutas. (1-as semestras) M Reflektyvinė Studijuojančiųjų darbovietės arba socialinio ugdymo 4

(2-as semestras) M institucijos pasirinkimai. 2. Supažindinti su įvairiomis ugdytinių (ar klientų) grupėmis: • • • • • socialiai remtinais, neįgalimaisiais, rizikos grupėmis, turinčiais priklausomybę, linkusiais nusikalsti.

3. Ugdyti profesines kompetencijas (mikro, mezo, makro lygmenyse). Mikro lygmuo • • • • • • • • • • • • • • • studentų gebėjimas indenfikuoti, analizuoti, planuoti ir spręsti problemas, plėtoti žmonių galias savarankiškai spręsti problemas, padėti realizuoti savo galias, taikyti modernaus problemų sprendimo būdus. stimuliuoti žmonių geranoriškumą, skatinti tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą su aplinka, įtakoti institucijų ir organizacijų tarpusavio santykius. įtakoti socialinę politiką, įvertinti asmenų socialinius poreikius ir pranešti apie juos visuomenei bei įstatymų leidimo institucijoms, esant reikalui daryti sprendimą valdžiai dėl socialinių problemų sprendimo. autentiškumą, emocinę brandą, realizmo jausmą, empatiškumą, nuoširdumą, atvirumą ir kt. 4. Ugdyti busimojo profesionalo asmenybės savybes:

Mezo lygmuo

Makro lygmuo

5

Studentas aukštojoje mokykloje turi vieną praktikos vadovą iš katedros dėstytojų. metodines priemones. kurioje studentas atlieka praktiką) ir dėstytojas. 6 . numatytas pagal mokymo planus. padauginimą ir pakartotinį jų išleidimą. Praveda studentams įžanginį seminarą: praneša studentams tikslų praktikos atlikimo laiką. atitinkančias kiekvienos praktikos rūšies tikslus ir uždavinius. vykdo jos atlikimo kontrolę. darbo atlikimo aktus ir kt. kurioje atliekama praktika. kokius dokumentus turi turėti studentai atsiskaitydami už praktiką. dirbantį toje įstaigoje. tiesiogiai dirbančio su studentu praktikos metu. ir praktikos vadovo praktikos vietoje. būtina apibrėžti pagrindines vadovų funkcijas.) įstaigoje. 1. praneša reikalavimus ataskaitų rengimui. dėstytojąmetodininką. o taip pat vadovą. Įformina praktikos dokumentus (sutartis. t. Tačiau vienaip ar kitaip praktikos organizavime dalyvauja faktiškai visi aukštosios mokyklos darbuotojai. Duoda nurodymus dėl studentų pasiskirstymo praktikos vietose. parenka praktikos vadovus. išaiškina. grupės vadovo. organizuoja praktikos aptarimą.įstaigos darbuotojo. organizuojančio praktiką. Vadovavimas praktikai Virginija Nemeikšienė Praktikos metu kiekvienas studentas privalo turėti vadovą.y. supažindina studentus su praktikos atlikimo ypatybėmis pasirinktose įstaigose. Kad vadovavimas praktikos metu būtų efektyvesnis.2. aukštosios mokyklos dėstytojo-metodininko. konkrečias individualias užduotis. aukštosios mokyklos dėstytojo. kurioje atlieka praktiką jam priskirti studentai. Atitinkamai su pasiūlyta 4 žmonių sandrauga: studento. Tačiau tiesiogiai studentų praktikai vadovauja grupės vadovas (įstaigos darbuotojas. Išleidžiant į praktiką katedros parengia programas (instrukcijas). jų pareigas ir teises. Užtikrina savalaikį praktikos programų paruošimą. 2.metodininkas (aukštosios mokyklos darbuotojas). supažindina studentus su kitais praktikos vadovais. detaliai supažindina studentus su praktikos programa ir išduoda praktikos programas (instrukcijas). Praktikos vadovų pareigos Katedros praktikos vadovas atlieka šias funkcijas: • • • • • Organizuoja visas praktikos rūšis.

• • • Kontroliuoja praktikos programos vykdymą.metodininkas skiriamas iš katedros dėstytojų tarpo. Rašo pažymį už praktiką. Grupės vadovas – tai įstaigos specialistas. Tikrina ir vertina studentų praktikos ataskaitas. suteikiant jam pagalbą.metodininkų ir studentų turi būti grindžiami tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo principais. susiformuojančių tarp studentų ir grupės vadovo. sukurdamas atvirumo ir abipusio pasitikėjimo atmosferą. tuo pat metu palaikyti ir taktiškiau nukreipti studentus. atviras iškilusių sunkumų aptarimas. Dėstytojas. ekspertas. renginiuose. įgyti studento pasitikėjimą. Pagrindiniai grupės vadovo vaidmenys gali būti šie: mokytojas. atsižvelgti į individualias globotinio savybes. Dalyvauja atviruose užsiėmimuose. įtvirtinant žinias praktikoje. gero vadovavimo ir visos darbo apimties atlikimo. dėstytojų. Ruošia ir tikrina ataskaitinę praktinę dokumentaciją.metodininkas atlieka šias funkcijas: • • • • • • Parengia praktikos instrukciją. specialistas. santykiai tarp dėstytojų.metodininkas dirbtų kūrybingai. gautas teorinių užsiėmimų metu. bet ir nuo santykių. jos atlikimo grafiką. kurie jam būtini užtikrinant sėkmingą studentų mokymą ir kontrolę praktikos metu. kad dėstytojas. Praktikos sėkmė įstaigoje priklauso ne tik nuo formalaus susitarimo sąlygų laikymosi. kuriuos kuruoja praktikos metu. yra: savikritikos skatinimas. o aktyvus studento mokymas praktikos metu. Konsultuoja studentus visais praktikos klausimais. grupės vadovas turi suderinti dėstytojo. Ruošia ir praveda praktikos aptarimus. kuriuos veda studentai. turintis pakankamai praktinės patirties ir sugebantis atsižvelgti į studento interesus ir individualias savybes.metodininko pagrindinis uždavinys. Praktika turi būti organizuota taip. sukurti sąlygas kūrybingam darbui ir eksperimentavimui. o taip pat padėti jiems kritiškai vertinti savo patirtį ir aptarti įgytas žinias. o jo svarbiausia funkcija yra tame. žiniaraščius. Dalyvauja praktikų aptarime ir pasisako apie studentų praktiką. Pagrindiniai įgūdžiai. Dėstytojas. 7 . tikslų ir problemų analizė.ne pasyvi kontrolė. kad padėtų studentams tapti savarankiškais profesionalais. Pastarasis privalo sumaniai teikti moralinį palaikymą studentui atliekant konkrečias praktikos užduotis. atsižvelgiant į emocines studentų reakcijas. paliekant tikrą pasirinkimo laisvę ir teisę turėti savo nuomonę. auklėtojo ir psichoterapeuto vaidmenis. Vadinasi. konsultacijose. konsultuoja studentus praktikos programos atlikimo klausimais. Dėstytojo.metodininkų ataskaitas ir kt.

socialinis pedagogas“ ypatybes.. Stebi studento darbą. Toks parengimas įgyvendinamas daugiausia teorinės disciplinos paskaitų ir seminarų metu.Grupės vadovas įstaigoje atlieka šias funkcijas: • • • • • • •      Sudaro sąlygas studentui susipažinti su įstaiga. Įvertina studento darbą ataskaitoje-charakteristikoje. įtraukiant socialinės pedagogikos teorijos ir istorijos pagrindų įsisavinimą. Jis turi vykti tokiomis kryptimis: • • Profesinis mokymas. Sudaro studentui sąlygas tiesioginiams kontaktams su klientu ir savarankiškam darbui.2. dokumentais ir jų tvarkymu. mokslinio pažinimo metodologija ir metodais. Įvairių situacijų suvaidinimas. Praktiniai užsiėmimai vyksta seminarų. kuris padeda studentui tobulinti . treningų imituojančių vaidmenis ir dalyko dalykinius žaidimus. Darbo autentiškumas. kaip specialiai organizuotas ir kontroliuojamas procesas studento įtraukimo į profesinę socialinio pedagogo darbą ir formavimą jame profesiškai svarbių asmeninių specialisto savybių. užtikrinančią efektyvų laiko panaudojimą. Pirma kryptis pirmiausia numato žinių sistemos formavimą apie profesijos . Pataria ir konsultuoja studentą įvertindamas situacijas ir pasirenkamus tinkamus darbo metodus. Studento indėlis į tarnybos veiklą. kurioje turi būti įvertinta studento darbo kokybė: Studento asmeniniai pasiekimai ir tobulėjimas įvairiose veiklos srityse. Seminarų metu numatomas preliminarus išankstinis veiklos projektų gynimas. 8 . kuris pasireiškia. susipažinimą su socialinės pedagoginės veiklos metodikomis ir technologijomis. Pateiktų išvadų aiškumas. realizuojamas per teorinius ir praktinius kursus. Įrodymų ir pavyzdžių pagrįstumas. Profesinės asmenybės auklėjimas. skirtą praktikai.. Be teorinio pasiruošimo būtina užtikrinti ir technologinį studentų parengimą tam tikroms praktikoms kiekviename kurse. jos darbo kryptimis.metodinį bagažą“. 2. Leidžia studentui stebėti jo darbą su klientu. Pateikia įvairių socialinių situacijų. yra studentų parengimas šiai veiklos rūšiai viso mokymosi laikotarpiu. Studentų paruošimas praktikai Svarbiausia sąlyga. užsiėmimų.

pedagogų taryboje. treningai.3 Studentų-praktikantų teisės ir pareigos Studentai praktikantai turi teisę: • • • Pasirinkti įstaigą (iš pasiūlyto įstaigų sąrašo ar pagal gyvenamąja vietą). 9 pedagogo praktika – 4 val. 2. suteikia pasitikėjimo savo jėgomis. grupinės diskusijos (ar grupėse). Galų gale studentas išsiugdo operatyvios refleksijos sugebėjimą. aptariant problemas dialogo metu įvairiame lygyje (pasisakymai ir samprotavimai seminarų ir paskaitų metu. Surinkti praktikos metu medžiagą kursiniams ir bakalauro darbams. psichologų-pedagogų konsiliumuose . numatytas praktikos programoje. dirbančius socialinėse įstaigose. leidžia išnagrinėti įvairius savo veiksmus. socialinės situacijos. Jie numato studento aktyvų įtraukimą į lavinimo procesą. dėstytoją-metodininką ar grupės vadovą. analizuojant savo veiksmus. Paklusti įstaigos vidaus tvarkos taisyklėms. Kreiptis dėl metodinės pagalbos į katedros praktikos vadovą. Esant būtinumui kreiptis į dekanatą ar į katedrą dėl praktikos laiko pakeitimo. tai yra sugebėjimą suvokti darbo turinį ir jo rezultatus.fragmentų atlikimas padeda geresnei praktinei veiklai. studijuoti lavinimo įstaigų pedagogų. Teikti pasiūlymus praktikas organizavimui tobulinti įstaigoje ir fakultete. tėvų susirinkimuose. pasitarimuose. • • • • • • Lankytis kitų studentų-praktikantų užsiėmimus ir auklėjamuosius renginius. konferencijose. specialistų. kurioje atliks praktiką. kurioje studentai atlieka praktiką. rengiamuose įstaigoje. administracijos ir praktikos vadovų potvarkiams. tokie kaip darbas mikrogrupėse. . Analitiniai studentų gebėjimai susiformuoja stebint patyrusių pedagogų veiksmus. dalyvavimas aptariant šias problemas įvairiuose studentų savivaldos organuose ir panašiai) ir reflektuojant apie jas. Dalyvauti viešuose renginiuose. apvalūs stalai.) pagal savo darbo grafiką su 2 išeiginėmis dienomis. Kūrybingai atlikti bet kurią užduotį. Komunikaciniai gebėjimai. susitikimai. Studentas turi: • • • • Atlikti visas darbo užduotis. Tyrinėti. seminaruose. darbo patirtį. žaidimo modeliai. Būti ugdymo ar socialinėse institucijose kasdien nemažiau 6 valandas (stebimoji socialinio Vesti kasdien praktikos dienoraštį (jei to reikalaujama pagal praktikos programa (instrukciją).

laiku atsiskaityti. arba-kilus konfliktinei situacijai-kitoje. Nušalintajam studentui.• • Laikytis užduočių atlikimo laiko numatyto praktikos programoje. 10 . aktyviai Praktikos programą atlikti kitu laiku susirgus ar esant kitoms objektyvioms priežastims. neatleidus nuo užsiėmimų aukštoje mokykloje. darbas praktikos metu vertinamas nepatenkinamai ir skiriama pakartotinė praktika. Neatlikus reikalavimų. keliamų studentui praktikantui. dalyvauti praktikos aptarime. Ji atliekama arba toje pačioje įstaigoje. jis gali būti nušalintas nuo praktikos atlikimo.

jo bendravimo kokybės su būsimais klientais atžvilgiu) keisti profesiją pirmame kurse ir jo pradžioje. kurioje atlikta praktika. 12 pt. naudingiau.3. Praktikos ataskaita (kompiuterinis variantas) negali viršyti 40 puslapių. bet paties studento likimo. tiek su asmeninių savybių. 3. fakultetas. socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigų įvairove. kad studentai galėtų jau studijų pradžioje susipažinti su socialinio pedagogo veiklos ypatumais. Rankraštis turi būti aiškiai ir lengvai įskaitomas. kritiškai vertinti. tvarkingas. pavardė. įstaiga. Praktika parenkama tokiu laiku todėl. jų klientais. tikrinti savo sprendimą apie profesijos pasirinkimą ir gebėjimą dirbti skirtingose socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigose. ekonomiškiau vertinant ne tik švietimo institucijų aspektu. skirtingais klientais ir iš betarpiškos pažinties metu kylančio patyrimo galėtų įvertinti padarytą sprendimą profesijos pasirinkimo atžvilgiu. praktikos ataskaita turi būti pateikta visa. Tituliniame praktikos ataskaitos lape nurodoma mokslo institucija.1. vienoje vietoje. studento vardas. Mokytis verbalizuoti įgytą patyrimą ir perteikti jį raštu. kylančius klientų atžvilgiu. socialinių darbuotojų. grupė. Jei atsitiktų taip. praktikos vadovo ir praktikos užduočių vadovo pavardės. vertinti savo jausmus. Susipažinti su skirtingomis socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigomis. kad praktikos metu studentas susivokia. Pirmieji du tikslai atspindi bendriausią Stebimosios socialinio pedagogo praktikos tikslą. Galima praktikos ataskaitą pateikti rankraštiniame variante. A4 formato lape.5 intervalo tarp eilučių. rugsėjo mėnesį. katedra. kai bus baigtas universitetas. Tekstas turi būti rinktas kompiuteriu. New Roman šriftu. 2. STEBIMOJI SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA Asta Vaitkevičienė Stebimoji socialinio pedagogo praktika atliekama I semestro pradžioje. jog negalės dirbti socialiniu pedagogu. kalbinės raiškos ir realybės. geriau (vertingiau. tačiau jo apimtis turėtų būti didesnė (1 teksto puslapis rinktas kompiuteriu atitinka 1. ieškoti ryšio tarp teorijos ir praktikos. Studentai praktikos metu turėtų: 1. 3. reikalingų 11 .5 rankraštinio puslapio). Trečiasis siejasi tiek su tolesnėmis studijomis universitete. praktikos atlikimo laikas ir vieta. kuris sąlygoja kitus konkrečius trejopo pobūdžio tikslus. Praktikos ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba. nei paskutiniame ar po keliolikos praktinio darbo metų. Analizuoti įgyjamą patyrimą. 1. kursas. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ PROGRAMOS (UŽDUOTYS) Bendrieji reikalavimai praktikos ataskaitos rengimui. socialinių pedagogų darbo ypatybėmis. Ataskaita turi būti tvarkingai susegta ar surišta. Tai būtų bendriausias praktikos tikslas.

socialiniu pedagogu ar socialiniu darbuotoju. jų klientais. pateikti savo požiūrį į analizuojamus reiškinius. kurios buvo atliktos visose trijose institucijose. Tikslų uždavinių ir konkrečių užduočių ryšys pateikiamas lentelėje: 3 lentelė Stebimosios socialinio pedagogo praktikos tikslų ir uždavinių ryšys Tikslai Susipažinti su skirtingomis socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigomis. klientų elgesį. pokalbiais su institucijos administracijos darbuotojais. 5 literatūrą apie lankytų įstaigų klientus Stebimoji socialinio pedagogo praktika yra atliekam trejose institucijose. ieškoti ryšio tarp teorijos ir praktikos. koncentruoti dėmesį į trūkumus sąlygojančias priežastis ir jas įveikti. Stebimosios socialinio pedagogo praktikos trečiasis tikslas nurodo propedeutinį mokslinio darbo laikotarpį. pedagoginę 3. kalbinės raiškos ir realybės. kylančius klientų atžvilgiu. socialinių darbuotojų. Mokytis verbalizuoti įgytą patyrimą ir perteikti jį raštu. darbo kryptimis bei klientų poreikių tenkinimo galimybėmis Remtis savo patyrimu bei stebėjimais. gydymo bei socialinėmis tarnybomis. 12 • • . vertinti savo jausmus. Šie praktikos tikslai realizuojami uždaviniais. 3. nurodančias ataskaitos trūkumą. Kiekvienas rašto darbas reikalauja iš daugybės literatūros šaltinių atsirinkti tinkamus. kritiškai vertinti. 4. Studijas vainikuoja bakalauro darbas. Uždaviniai Praktikos užduotys Susipažinti su ugdymo centrais. socialinių pedagogų darbo ypatybėmis Analizuoti įgyjamą patyrimą. Praktikos ataskaitoje turi būti pateikti užduočių aprašai. asmeniškais pastebėjimais.t. Universitetinių studijų procese be praktikos ataskaitų rašoma daugiau rašto darbų. Gavęs stebimosios socialinio pedagogo praktikos įvertinimą ir pastabas. Stebimosios praktikos ataskaita yra pirmasis studento rašto darbas. 2 globos namais.būsimai profesijai tobulinimu. tikrinti savo sprendimą apie profesijos pasirinkimą ir gebėjimą dirbti skirtingose socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigose. kritiškai vertinti autorių teiginius. 4 analizuoti įstaigos darbą. jų struktūra. Atliekant 1-4 praktikos užduotis būtina remtis trimis informacijos šaltiniais: • rašytiniais dokumentais. remtis praktiniais pavyzdžiais ir t. studentas įgyja galimybę tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas. jų problemas Rinkti psichologinę. Užduočių komentaras. 1. Instrukcijos užduotys yra tos pačios kiekvienai institucijai.

gebėjimas argumentuoti išvadas. 13 . Trečiosios užduoties atlikimas glaudžiai siejasi su pirmųjų dviejų atlikimu. Ši užduotis yra betarpiškas.Atliekant pirmąją užduotį reikėtų peržiūrėti institucijos nuostatus. Vertinant kokios įstaigoje sudarytos galimybės klientams tenkinti savo poreikius. Motyvacijos lygmenys yra susiję su kliento nuostatomis ir trimis rūpesčio prasmėmis. A. o įvertinimas nurodys į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateityje. nesirūpinanti savo egzistencijos žemėje prasmingumu. Remiantis šiais šaltiniais tiesiog atsakyti į užduoties klausimus. Antrąją užduotį galima atlikti pastudijavus A. kad šiandien būčiau pavalgęs. Plačiau apie A. analizavimo įgūdžiai. yra motyvuotas. Atliekant užduotį būtina užmegzti kontaktą su klientu. tuo. kokių tikslų siekia. tik daug sudėtingesnės seks visose socialinio pedagogo praktikose. Ketvirtoji užduotis yra viena svarbiausių užduočių. atsakomybės prisiėmimu arba delegavimu ir sąmoningumo plėtra.Maslow yra suklasifikavęs poreikius į hierarchinę piramidę ir išskyręs du motyvacijos lygmenis: D-motyvacija (defecitinė motyvacija) ir B-motyvacija (Būties motyvacija). t. reikėtų atsižvelgti ne tik kaip įstaigos funkcionavimas sudaro galimybes tenkinti klientams savo poreikius. B-motyvaciją turintis klientas rūpinasi savo egzistencijos žemėje prasmingumu. praleisto žemėje. Jis prisiima atsakomybę už savo likimą. pasikalbėti su socialiniu darbuotoju ar socialiniu pedagogu. kokius įgūdžius ugdytis ir pan. Paprastai socialinio pedagogo profesiją renkasi asmenys. bei įstaigos klientais.Maslow idėjos yra padariusios didžiulę įtaką tiek socialinio darbo teorijai. anglų kalba .6. 3) rūpestis dėl savo laiko. Analogiškos užduotys. rusų kalba – 9 numeriu pažymėti šaltiniai). tiek praktikai. empatija.5. socialiniam pedagogui būtina pažadinti kliento asmenybėje B-motyvacijos lygmenį. turėčiau kur pernakvoti. įstatus. D-motyvaciją turintis klientas bus vartotojiško tipo asmenybė. rūpestis tuo. D-motyvacijos ir B-motyvacijos kaita yra susijusi su empatija.Maslow motyvaciją galima pasiskaityti literatūros sąraše nurodytuose šaltiniuose (lietuvių kalba . Ši užduotis atskleis kaip buvo atliktos pirmosios užduotys. ką aš po savęs paliksiu žemėje. būčiau kam nors reikalingas. B-motyvacijos lygmenį turėtų žadinti ir konkrečios įstaigos struktūruojama aplinka. Čia turėtų išryškėti studento pastabumas. tiek dvasine. A. kurie mėgsta bendrauti ir turi sąmoningus arba nesąmoningus kontakto užmezgimo ir palaikymo su kitu asmeniu įgūdžius. kad mane kas nors gerbtų.y. kad galėtų daryti pozityvius pokyčius savo gyvenime. Jis gali pavykti ne iš pirmo karto. numatyti problemas ir projektuoti jų sprendimą.Maslow poreikių hierarchiją. 2) rūpestis savo artimųjų gerove: tiek materialine. prasmingumo. Socialiniam darbuotojui. Rūpestis esti 3 lygių: 1) rūpestis savo asmeniniais poreikiais. stengiasi pasinaudoti teikiama pagalba tam. gebėjimas naudotis vaizduote. bet ir kiek patys įstaigos klientai dalyvauja tokių galimybių sudaryme bei kaip jomis naudojasi. socialinio pedagogo veiklos planus. socialinio darbuotojo. Jei kyla nepasitikėjimas. tiesioginis darbas su klientu.

taip pat jausmų ir išgyvenimų skirtumą. Dėl refleksijos socialinis pedagogas ar socialinis darbuotojas gali nustatyti kas jam pavyko. kur yra prieštaravimas slypi problema. Socialinės pedagogikos ir psichologijos specialybės dieninio ( neakivaizdinio) skyriaus I kurso studentai atlieka 3 (2) savaičių stebimąją socialinio pedagogo praktiką ugdymo centruose. gydymo bei socialinėse tarnybose. jo veiksmingumą. STEBIMOSIOS SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKOS PROGRAMA Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto. Atvirkščiai. o kas ne. Penktoji užduotis gali būti pati sunkiausia pradedantiems studentams. Taip pat reikėtų peržiūrėti ir kliento asmens byloje patiektus duomenis. vardas gali būti pakeistas. Šios užduoties atlikimui visos praktikos metu patartina vesti dienoraštį. o gal su universiteto praktikos vadovu. globos namais. Penktoji praktikos užduotis susideda iš dviejų dalių. Refleksijos įgūdžiai yra nepaprastai svarbūs įvertinant savo kontaktą su klientais. jų struktūra. vadinasi toje vietoje. Ir ne tik sekti. bet ir aprašyti. bet ir atsižvelgti į socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo pastebėjimus. galbūt iš jų sklindanti informacija yra prieštaringa. pastebėtos ir išanalizuotos klaidos suteikia praktikos ataskaitai papildomų privalumų į kuriuos tikrai bus atsižvelgta praktikos ataskaitos vertinime. literatūros sąraše). Rengiant praktikos ataskaitą nereikėtų nuslėpti padarytų klaidų. galbūt pasikalbėti su įstaigos socialiniu darbuotoju. Aprašant bendravimą su klientu būtina išsaugoti kliento konfidencialumą. skatina mokytis ir tobulėti. surinkti dar papildomos informacijos: galbūt dar kartą pasikalbėti su klientu. Refleksija.abejonės. išsakyti savo pastebėjimus. globos namuose. būtina įvertinti skirtumą. esamus trūkumus ar padarytas klaidas. kuris neabejotinai turi būti apsilankius kiekvienoje iš įstaigų. Atliekant šią užduotį. Projektuojant būsimą pagalbą svarbu įvertinti kaip visi trys informacijos šaltiniai dera tarpusavyje. Svarbu nurodyti amžių ir lytį. praktikos pradžioje ir pabaigoje. Tuomet reikėtų. Užduotį galima atlikti tik praktikai pasibaigus ir aprašius 1-4 praktikos užduotis. Nereikia minėti pavardės. 14 . sekti kliento reakciją taktiškai tikrinti kylančias hipotezes. Susipažinti su ugdymo centrais. kuriame būtų aprašomi svarbiausieji išgyvenimai. išgyvenimus. Čia būtina atskirti jausmus ir išgyvenimus susijusius su įstaiga ir su klientais. pravartu būtu pasiskaityti “Psichologinio konsultavimo” arba “Vaikų psichologinio konsultavimo” vadovėlius (žiūr. Praktikos ataskaitoje būtinas atsakymas į kiekvieną iš jų. Refleksija yra neatsiejama socialinio pedagogo praktikos viso darbo dalis. įvertinti patyrimą. darbo kryptimis bei klientų poreikių tenkinimo galimybėmis. jei įmanoma. iškelianti savus trūkumus. kurios gali išryškėti tik post factum. Atliekant ketvirtąją užduotį svarbu remtis ne tik bendravimo su klientu metu surinkta medžiaga. gydymo bei socialinėmis tarnybomis. UŽDAVINIAI: 1. atsirandantį tarp emocijų ir išgyvenimų. Ši užduotis grynai refleksinio pobūdžio. kilusios emocijos. Jei taip yra. Reikia sekti savo jausmus.

Kokia pagalba klientui buvo teikiama. siekius jų realizavimo galimybes. apraiškas. jausmus. 4. netipiškas. 2. ypatingas elgesio Šeimos vieta ir reikšmė jų gyvenime. Savistabos analizė. būdami pomėgius. klientų ( globotinių. 3. Išsiaiškinti kliento socialinę padėtį. 5. Pastebėjimai apie kliento (jūsų požiūrių) įdomias. trumpai analizuoja mintis. PRAKTIKOS UŽDUOTYS: 1. Pateikti samprotavimus. trukdančias efektyviai įsilieti į soc. Atlikdami šią užduotį studentai (po apsilankymo kiekvienoje įstaigoje) reziumuoja stebėjimo rezultatus. Atliktų stebėjimų ir skaitytos literatūros (turimos patirties) pagrindu paanalizuoti socialinio pedagogo (darbuotojo) veiklos kryptis stebėtose įstaigose (nesant socialiniam pedagogui įstaigoje pabandyti pasamprotauti apie socialinio pedagogo veiklos kryptis toje įstaigoje). Išsiaiškinti. ligonių ) elgesį. pedagogo pagalba klientui labiausiai reikalinga. Aprašyti stebėtų įstaigų veiklos pobūdį. socialiniais pedagogais.2. Pabandyti atskleisti pagrindines socialinio pedagogo (darbuotojo) darbo problemas. kaip galėtumėt padėti klientui. įstaigos privalumus. Rinkti psichologinę-pedagoginę literatūrą apie lankytų įstaigų globotinius. aplinką. Studento požiūris į įstaigos globotinius ir bendravimą su jais. Apibūdinti klientų poreikių tenkinimo galimybes. jų problemas. Teigiami poslinkiai kliento gyvenime. kokia soc. ryšius su kitomis įstaigomis. Remiantis savo patyrimu bei stebėjimais analizuoti įstaigos darbą. Pateikti samprotavimus apie tai. 3. Bendravimo su klientu aprašymas remiantis pokalbio gairėmis: • • • • • • • • Surinkti informaciją apie kliento patekimą į šią įstaigą. Praktikos rezultatų vertinimas ir apibendrinimas: 15 . interesus. pagrindines problemas. kilus esant toje įstaigoje. Savistaba ir analizė pateikiama dviem aspektais: • • Studento požiūris į įstaigos darbą. PASIBAIGUS PRAKTIKAI STUDENTAI PRISTATO UŽDUOTIES ATASKAITĄ. aplinką. pasiūlymus dėl problemų sprendimo. gyvenimo sąlygas. pagrindinius tikslus bei uždavinius.

Vertinant bus atsižvelgta į praktikos ataskaitos turinio validumą. Praktika vertinama pažymiu. praleidžia vieną užduotį. Santykinio kriterijai reikalavimas – pažymys rašomas atsižvelgiant į tai. nei padarytos klaidos. pastebėjimas ir analizė yra svarbesni veiksniai. šių įstaigų socialinių pedagogų (darbuotojų) pagrindines veiklos kryptis. Absoliutaus kriterijai reikalavimas – visus praktikos užduotys turi būti įvykdytos ir aprašytos. Tiek studento būsimoje profesijoje. tačiau išsamiai atlieka ir aprašo kitą. kai studentai dar nėra gavę jokių specialybės pagrindų. kyla didžiulė problema: praktikos ataskaita lyg ir nebloga. turėdami puikius minčių dėstymo raštu įgūdžius bei pasitikėdami savo jėgomis. kad atliekama pačioje studijų pradžioje. ar kitos užduotys. kaip atrodo konkreti praktikos ataskaita visos grupės kontekste. ar studento dėstomos mintys. kad studentai. nukrypsta nuo užduočių reikalavimų. tiek praktikos ataskaitoje klaidų pripažinimas. • stebėti. Stebimosios socialinio darbo praktikos ataskaitos stipriosios ir silpnosios pusės Stebimoji socialinio pedagogo praktika yra ypatinga tuo. 4 ir 5 užduotis bus atsižvelgta į nuoširdumą. jos 16 . Vertinant 3. Vertinimo kriterijai Praktikos ataskaita vertinama remiantis absoliučiais ir santykiniais kriterijais. padarytos išvados yra susiję vienas su kitu loginiais ryšiais. analizuoti ir fiksuoti konkretaus specialisto veiklos ypatumus. Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas bei kiti pageidaujantys asmenys. pastebėjimai. Ši ypatybė įgalina kalbėti tik apie pačias bendriausias stebimosios socialinio pedagogo praktikos ataskaitos stipriąsias ir silpnąsias puses. Pasitaiko. Struktūros išlaikymas studentui garantuotų visų užduočių atlikimą.y. puikiai įvykdytos. Studentai turėtų gebėti: • planuoti savo laiką atitinkamai praktikos užduotims. kurią nurodo užduočių išdėstymo tvarka. kylančias problemas. • užmegzti kontaktą su klientu. 3-ioji. pavyzdžiui.Šios praktikos aptarime dalyvauja katedros praktikos vadovas. ar jie nėra vienas kitam kardinaliai prieštaraujantys. Rašydami stebimojo socialinio pedagogo praktikos ataskaitą. 5-oji. gavusiam jį netenkinantį įvertinimą. Tokiais atvejais vertinančiam dėstytojui ir studentui. studentai turėtų: • Išlaikyti praktikos instrukcijoje numatytą ataskaitos išdėstymo struktūrą. Pasibaigus stebimajai socialinio pedagogo praktikai studentai turėtų žinoti: • • pagrindinius aplankytų įstaigų klientų elgesio skirtumus. t. Dėl šios priežasties tokios praktikos ataskaitos įvertinimas tik kyla. Ypatingai atidžiai bus vertinamos 3. dėstytojas metodininkas. kurios būtų tarsi nuorodos padedančios išvengti klaidų. 4 ir 5 užduotys. spinduliuojantį iš ataskaitos ir į savikritiškumą.

4-oji. socialinio pedagogo darbui reikalingus įgūdžius. po kelių savaičių organizuojamas praktikos aptarimas. Labai lakoniškas. o tai reiškia. Kartais studentai labai laikosi instrukcijos bei stengiasi įvykdyti jos reikalavimus. • Išlaikyti pusiausvyrą tarp struktūros sąlygojamo ataskaitos teksto “sausumo”. Kokius Jūs matote skirtumus tarp šių įstaigų klientų poreikių tenkinimo srityje? 3. emocijas. pavyzdžiui. Išvardinti trūkumai rodo prastą pasirengimą dirbti socialinio pedagogo darbą. Praktikos aptarimo klausimai Praktikai pasibaigus ir pristačius praktikos ataskaitas įvertinimui. Pastarosios savybės nėra tinkamiausios pasirinkus socialinio pedagogo kvalifikaciją. tačiau samprotavimų apie tai. gali stokoti refleksijos įgūdžių (socialinio pedagogo praktika reikalauja gerų refleksijos įgūdžių. 5-oji). Reikalavimų laikymasis pats savaime nėra blogas dalykas. kurie asmenybės autentišką patyrimą paliudija. Studentai turėtų būti pasirengę atsakyti arba padiskutuoti tokiais klausimais: 1. galinčios spręsti klientų problemas. nes studentas turi potencialius. aktualios. net jiems įtikti. emociškai skurdus ataskaitos tekstas liudija keletą dalykų: studentas gali būti didelis konformistas (priešingai.). lakoniškumo ir emociškai sodrių sakinių (emociškai nuspalvinto ataskaitos teksto reikalauja kelios užduotys. autentiškas patyrimas. pažemintas.atskleidžia gerus studento pastabumo. Paprastai studijų procese jie taip pat stengiasi įvykdyti dėstytojų reikalavimus. 17 . kurios jam įdomios. analizės. kurią sąlygoja savų emocijų pažinimas. tai nėra geras dalykas. socialinio pedagogo profesija reikalauja tam tikro lygio nonkonformizmo). Nepažindamas savo išgyvenimų. stokojama emociškai sodrių sakinių. tačiau jei ataskaitoje dėl šios priežasties “dingsta” studento asmenybė. kad kliento problemų tikrosios priežastys gali likti už pažinimo ribų) ir t. atpažinti ir priimti padarytas klaidas. tobulinti įgūdžius ir t. būsimasis specialistas vargu ar atpažins kliento išgyvenimus.t. kyla įtarimas. glaustas. kylančių emocijų. kaip galima padėti klientui. gelbstinčios jų raidai? 2. tačiau beveik nėra 1-osios ar 2osios arba labai išsamiai aprašomos bendravimo su klientu akimirkos. kad būsimasis specialistas yra egocentriškas ir pagrįstas klausimas kaip jis susitvarkys su savo emocijomis. jei studentas pastebi ir mielai atlieka tik tas užduotis. nes tik jais remiantis galima vertinti įdėto darbo veiksmingumą. jo/s asmeniškas. nėra. refleksijos įgūdžius. ir studentas jaučiasi neįvertintas. išgyvenimais. Kita vertus. 2-oji. Ar egzistuoja įstaigose realios sąlygos.t. Tokiais atvejais ir dėstytojui gaila rašyti prastą pažymį. Apibūdinkite socialinio pedagogo poreikį kiekvienoje iš šių įstaigų. 3-oji. tačiau leidžia sau praleisti jam asmeniškai nereikšmingas. pageidavimus. gali neatpažinti savo emocijų ir nesąmoningai jas neigti (socialinio pedagogo darbe būtina empatija klientui. kilus pirmajam sunkumui.

kokių žinių. Kaip pavyko realizuoti. kurios būtinos šiai profesijai. Kaip išsipildė Jūsų lūkesčiai praktikos atžvilgiu? Jie realizavosi ar pakito? 8. įgūdžių turėtų įgyti socialinis pedagogas. kad galėtų šiose įstaigose efektyviai dirbti.4. palinkėjimus galite išsakyti praktikos organizatoriams 18 . moralines vertybes. 5. Ko Jūs tikitės iš kitos praktikos? Kokius Jūs pageidavimus. 7. pasiekti numatomus gebėjimus ir žinias? 10. kokios galėtų būti socialinio pedagogo profesinės perspektyvos. Pasamprotaukite. 6. Kokia užduotis Jums buvo sunkiausia? 9. Apibūdinkite asmenybės bruožus. Pasamprotaukite.

2. kokios įstaigų teikiamos paslaugos gali išspręsti klientų problemas ir kokių socialinių paslaugų reikėtų. psichologines. 32 auditorinės valandos). Kritiškai analizuoti (įvertinti teigiamus ir neigiamus aspektus. 2 uždavinio realizavimas lemia bendravimo įgūdžių su klientu tobulinimą. Senelių globos namuose (SGN) ar dienos užimtumo centruose. klientų arealu. 48 auditorinės valandos). Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu (2 kreditai. pedagogines problemas. socialines. kurių įsisavinimas tuoj pat patikrinamas ir įtvirtinamas praktikoje. Raidos ir pedagoginės psichologijos (3 kreditai. Tai “šviežios žinios”. klientų problemomis. Pirmoje dalyje praktika vyksta Socialinės paramos skyriuose (SPS). Žmogaus fiziologijos ir higienos (2 kreditai. 48 auditorinės valandos). 4. vaikų ar senelių globos namuose. 48 auditorinės valandos). Socialinio darbo praktika Asta Vaitkevičienė Socialinio darbo praktika atliekama III kurso 5 semestre. Socialinio darbo su deviantinėmis asmenybėmis (3 kreditai. 3. Studentai šiame semestre klauso Socialinio darbo struktūros (3 kreditai. Praktika sudaryta iš dviejų dalių. Šio uždavinio realizavimas praskleidžia socialinio darbo vadybos širmą ir yra praktinio patyrimo indėlis. socialinių paslaugų teikimo administravimo struktūra ir šiose įstaigose teikiamų socialinių paslaugų ypatybėmis. antroje dalyje – Vaikų globos namuose (VGN). 2. išskirti įstaigos ypatybes. būtinas ateityje klausant socialinio darbo vadybos modulį. nurodyti privalumus ir trūkumus) savąjį praktikos atlikimą: bendravimą su klientais. 19 . diagnozavimą. Jie yra išklausę Socialinių asmens sveikatos vertinimo ir stiprinimo pagrindų (2 kreditai. Socialinės pedagogikos (4 kreditai. Praktikos tikslas – patirti kaip vyksta socialinis darbas Socialinės paramos skyriuose. 32 auditorinės valandos) modulius. jas diagnozuoti ir analizuoti. Vaikų globos namų ar senelių globos namų) klientų problemas: įvertinti. detalizuoja praktikos tikslą įvairiomis kryptimis: 1 uždavinys reikalauja atkreipti dėmesį į įstaigų vidinę sandarą ir funkcionavimą. dienos užimtumo centruose Tikslas sąlygoja tokius uždavinius: 1. darbo kryptimis. 64 auditorinė valandos). Šie įgūdžiai yra svarbūs atliekant bet kurią praktiką. Ieškoti ir siūlyti būdus kaip spręsti minėtų įstaigų (Socialinės paramos skyrių. siūlomus problemų sprendimo variantus. 32 auditorinės valandos). Kiekvienas iš uždavinių konkretina.3. Taip pat šio uždavinio realizavimas reikalauja ir tam tikro gebėjimo diagnozuoti klientų įvairiausio pobūdžio problemas. Susipažinti su Socialinės paramos skyrių. tirti jų materialines. Vaikų globos namų ar Senelių globos namų klientais. kad jos būtų išspręstos. Šio uždavinio realizacijai studentai jau turi pakankamai tvirtą pagrindą. įstaigos funkcionavimą lemiantį administracinį personalą. vaikų ar senelių globos namų struktūra. jų problemų tyrimą. Betarpiškai pabendrauti su Socialinės paramos skyrių.

1 darbo su klientu užduotis 1. kritiškai įvertinti socialinių metodų taikymą ir projektuoti socialinės pagalbos perspektyvas. klientų problemomis. Tokio pobūdžio darbui studentai taip pat turi pagrindą. kvalifikacijos tobulinimui. 48 auditorinės valandos). Socialinės psichologijos (4 kreditai. kokios įstaigų teikiamos paslaugos gali išspręsti klientų problemas ir kokių socialinių paslaugų reikėtų. Vertinant perspektyvos aspektu. Vaikų globos namų ar Socialines paslaugas teikiančių įstaigų) klientų problemas: įvertinti. 48 auditorinės valandos). 48 valandos). Socialinio darbo etikos (3 kreditai. Vaikų globos namų ar Senelių globos namų klientais. jas diagnozuoti ir analizuoti. Socialinio darbo su šeima (2 kreditai. socialines. 64 auditorinės valandos). Protinės raidos sutrikimų psichologijos (3 kreditai. Šeimos psichologijos (33 kreditai. 48 auditorinės valandos). 20 . 4 darbo su klientu užduotys 5. psichologines. 4 uždavinys reikalauja toliau tobulinti refleksijos įgūdžius. Gilindamiesi į savo jausmus. Betarpiškai pabendrauti su Socialinės paramos skyrių. 3. Socialinės teisės pagrindų (3 kreditai.Socialinio darbo etikos (3 kreditai. Yra išklausę Vertybių sistemos visuomenėje (3 kreditai. aukščiau) modulių įsisavinimą. kad jos būtų išspręstos. 2. uždavinių ir užduočių ryšys Tikslas Uždaviniai Užduotys SPS VGN. 48 valandos). 48 auditorinės valandos). tirti jų materialines. studentai labiau gebės pažinti ir kliento jausmus bei jų sąlygojamas psichologines problemas. 32 auditorinės valandos) modulius. 3 susipažini mo su įstaiga užduotys. 2. uždavinių ir užduočių ryšys pateikiamas 4 lentelėje: 4 lentelė Socialinio darbo praktikos tikslo. Ieškoti ir siūlyti būdus kaip spręsti minėtų įstaigų (Socialinės paramos skyrių. 9 darbo su klientu užduotis Susipažinti su Socialinės paramos skyrių. 1. socialinių paslaugų teikimo administravimo struktūra ir šiose įstaigose teikiamų socialinių paslaugų ypatybėmis. 48 auditorinės valandos). 48 auditorinės valandos). juo pažindami. Socialinės psichologijos (4 kreditai. Praktikos tikslo. Bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindų (3 kreditai. 2. Socialinės politikos (4 kreditai. ir lemia studentų motyvaciją profesiniam darbui. klientų arealu. 3 uždavinio realizavimas tiesiogiai patikrina 5 semestre dėstomų (žiūr. 3 darbo su klientu užduotys 4 darbo su klientu užduotis SGN 1. 6. 7. 8. 64 auditorinės valandos) modulius. pedagogines problemas. 3 susipažini mo su įstaiga užduotys. visų uždavinių realizavimas kloja pamatą būsimam bakalauro darbo rašymui. Be to šio uždavinio realizavimas sukuria tvirtą pagrindą empatijos įgūdžiams ir psichologinių kliento problemų diagnostikai. vaikų ar senelių globos namų struktūra. 1 darbo su klientais užduotis 1. 2. darbo kryptimis. Be to reikalauja apmastyti.

nurodyti privalumus ir trūkumus) savąjį praktikos klientu su klientu atlikimą: bendravimą su klientais. siūlomus problemų sprendimo variantus. 21 .Patirti kaip vyksta socialinis darbas Socialinės paramos skyriuose. jų problemų tyrimą. Kritiškai analizuoti (įvertinti teigiamus ir neigiamus 5 darbo su 10 darbo aspektus. vaikų ar senelių globos namuose. užduotis užduotis diagnozavimą.

kokie yra pasiekimai. klientų arealo schemą) 1. lankomosios priežiūros darbuotojo pastabomis. subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimų. 4). rezultatai.Praktika. 2-oji ir 3-oji Socialinės paramos skyriaus darbo su klientu užduotis skiriama betarpiškam bendravimui su klientu ir jo problemų pobūdžio diagnozavimui. atliekama Socialinės paramos skyriuose ir vaikų ar senelių globos namuose. aprašomas kliento atvejis. kad privaloma saugoti kliento konfidencialumą. išgyvenimų skirtumas ir dinamika praktikos pradžioje ir pabaigoje. tiek vaikų ar senelių globos namuose yra skiriamos susipažinimui su įstaiga. Informacija užduočių atlikimui kaip ir stebimojoje socialinio darbo praktikoje yra renkama iš trijų šaltinių: institucijos veiklą reglamentuojančių įstatų arba nuostatų. Atliekant šias užduotis reikia užpildyti buitinių sąlygų tyrimo aktus (šiuos aktus turi Socialinės paramos skyriaus darbuotojos) bei Subjektyvaus vieniškumo jausmo lygio testą. kokia yra nurodyta Atvejo aprašymui reikalingos pirminės informacijos struktūroje (pateikiama Socialinio darbo praktikos priede nr. jausmų. instrukciją prieduose). 1-oji Socialinės paramos skyriaus darbo su klientu užduotis taip pat siejasi su trimis susipažinimo su skyriumi užduotimis. Remiantis šiais duomenimis reikia įvertinti kaip paslaugos ar išmokos panaudojamos poreikiams tenkinti. Čia studentas turėtų kritiškai analizuoti savo vaidmenį atliekant praktikos užduotis (įspūdis kilęs praktikos atlikimo vietoje. socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros schemą. Atvejo aprašyme remiamasi buitinių sąlygų tyrimo akto. išgyvenimai. Ši užduotis susideda iš dviejų dalių ir jos abi turi atsispindėti praktikos ataskaitoje. 1 Kiekviena schema turi turėti savo pavadinimą ir trumpą paaiškinimą (komentarą). Praktikos ataskaitoje 2 ir 3 užduotys pateikiamos kaip viena. kuris pateikiamas Socialinio darbo praktikos instrukcijos prieduose (priedas nr. Be to (jei klientas kreipiasi nebe pirmą kartą) reikia pavartyti kliento asmens bylą ir žvilgtelėti kokias paslaugas ir socialines išmokas klientas jau gauna. Socialinės paramos skyriaus praktikos ataskaita baigiama refleksyviu praktikos proceso vertinimu.y. socialinio darbuotojo. kliento asmens bylos duomenimis. jų kaita ir pan. jausmai bendraujant su socialiniais. betarpiško bendravimo patyrimu. Aprašant kliento atvejį informacija patiekiama tokia tvarka. Pirmosios trys užduotys tiek Socialinės paramos skyriuose. turi skirtingas užduotis (žr.3). Čia būtina priminti. įgyta patirtis atliekant praktiką. pokalbių su institucijos socialiniais darbuotojais ir betarpiško asmeniško patyrimo stebint įstaigos veiklą. Praktikos ataskaitoje iš šių trijų užduočių reikia pateikti 3 schemas (N savivaldybės socialinių paslaugų administravimo schemą. Užduočių komentaras (SPS) ir reikalavimai praktikos ataskaitai. besiformuojančios ir jau susiformavusios nuostatos. teikiamų paslaugų sąrašą (1-oji darbo su klientu užduotis) ir trumpai pakomentuoti klientų socialinių problemų ypatybes bei gaunamų paslaugų reitingą. lankomosios priežiūros darbuotojais. klientais. 22 .). t.

Užduočių komentaras (VGN arba SGN) ir reikalavimai praktikos ataskaitai.2). įvertinimas ir išvados. asmens bylos duomenų. 9-a užduotys 23 .t. amžius ir lytis) ir numatomas darbo su šiais asmenimis kryptis. Kalbindamas VGN klientą studentas gali remtis moksleivio problemų klausimynu (žiūr. Joje turėtų atsispindėti kilę asmeniški išgyvenimai. Aprašymo pabaigoje turi būti daromos išvados. Rengiant savipagalbos grupių arba užimtumo seansų aprašymą būtina pateikti numatomą darbo planą kiekvienai grupei arba užimtumo seansui. 5. kuris gali būti pakeistas. Ji gali būti pakeista 6-ąja užduotimi. socialiniais darbuotojais. Informacija susipažinimo su įstaiga 1 – 3 užduoties atlikimui yra gaunama pirmosiomis praktikos dienomis susipažįstant su įstaigos nuostatais. Jei 5-oji užduotis keičiama 6-ąja. pavyzdžiui. svarbiausi įvykiai. Darbo su klientais 1 – 4 užduotys praktikos ataskaitoje taip pat pateikiamos kaip viena.. Kaip pravesti savipagalbos grupę yra aiškinama Socialinio darbo struktūros modulio paskaitose. buvusios klaidos. 1. grupės auklėtojomis (VGN). įvaldytomis tyrimo. 8 numeriais pažymėtais šaltiniais. tikrą realią savipagalbos grupės ar užimtumo seanso eigą ir savianalizę.1. 5-osios užduoties atlikti nebereikia. Praktikos ataskaitoje tai turi būti aprašoma kaip išvardintų užduočių sintezė (žymima II punktu). pavyzdžiui. Jei taip atsitinka. Šią problemą reikia įvardinti sintezuojant visas padarytas išvadas. Šios išvados sudarytų vienos. socialiniais darbuotojais ir t. 10.) Atliekant 1 – 4 darbo su klientais užduotis galima remtis buvusių paskaitų metu įgytomis žiniomis. 8-a. 5-oji užduotis tiesiogiai išplaukia iš pirmųjų keturių atlikimo. pokalbio su socialiniu darbuotoju. sprendimai. susidedanti iš dviejų dalių (žymimi papunkčiai. kuriems būdinga ši problema sąrašo (žymima IV punktu). 11 numeriais pažymėtuose šaltiniuose. I). Atlikdamas 7 užduotį studentas renka informaciją iš trijų šaltinių: pokalbio su klientu.Ataskaitos prieduose pateikiamas buitinių sąlygų tyrimo aktas. 6.1 bei literatūros sąraše 4. sąraše nurodoma tik vardas. Praktikos ataskaitoje 5-os arba 6-os užduoties aprašymas pateikiamas po pagrindinės psichosocialinės problemos įvardijimo ir asmenų. analizavimo metodikomis. socialinio darbo praktikos instrukcijos priedą nr. pokalbiais su klientais. Praktikos ataskaitoje 7-a. 1. pagrindinės problemos esmę. kalbantis su administracijos darbuotojais. Praktikos ataskaitoje šios trys užduotys pateikiamos kaip viena (žymima vienu punktu. taip pat kliento subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimas ir išvados. įstatais. prieš užimtumo seansų aprašymą turi būti įvardijamos pakeitimo priežastys ir argumentuojamos konkrečių faktų aprašymu. Šalia pateikti turinčių šią problemą asmenų sąrašą (konfidencialumas saugomas. 6-osios užduoties atlikimui galima remtis literatūros sąraše patiekiamais 7. kurios ataskaitoje išskiriamos atskiru punktu (žymima III punktu). padarytos išvados. 9-os užduoties atlikimas apima kliento atvejį. Taip pat nuorodos savipagalbos grupių organizavimui pateikiamos Socialinio darbo praktikos instrukcijos priede nr.t. asmeniškais betarpiškais pastebėjimais.2 ir t. 7-os. Pakeitimas gali įvykti tokiu atveju jei studentui nepasiseka užmegzti ryšio su įstaigos klientais ir suburti savipagalbos grupę. 8-os.

Atvejis aprašomas laikantis Socialinio darbo praktikos instrukcijos priede nr. praktikos užduotimis. kilę bendraujant su klientu. Jie turi nuosekliai atspindėti kliento problemas ir kompensuoti vienas kitą nuspėjamos nesėkmės. mintys susiję su klientais. įstaigomis. Refleksyviame praktikos vertinime turi atsispindėti visos trys dalys. Praktikos ataskaitos pabaigoje studentas turi atlikti galutinį refleksyvų praktikos vertinimą. 3. SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOS PROGRAMA Socialinės paramos skyrius (toliau SPS) Susipažinimas su skyriumi 1. numatomos jų ištaisymo galimybės. realią eigą ir savianalizę. Aprašymas žymimas VI punktu. kurie paprastai yra pastebimi pokalbio su klientu metu). kokių yra pageidaujama labiausiai. Joje analizuojami asmeniški išgyvenimai. 24 . Po atvejį reprezentuojančios informacijos išdėstymo pateikiami keli kliento problemų sprendimo planai. jų pagrindu padaryti sprendimai.sujungiamos į kliento atvejo aprašymą (žymimas V punktu). SPS klientų arealu. Susipažinti su SPS struktūra. 4 pateikta Atvejo aprašymui reikalingos pirminės informacijos struktūra. ar pastebima Socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų įtaka klientų gyvenimo kokybei. nurodyti socialinės paramos teikimo prioritetus Šiauliuose (kituose miestuose). realizuojant planą. Apibūdinti socialinių paslaugų teikimo Šiaulių (kitų miestų) gyventojams ypatybes: kokių paslaugų suteikiama daugiausia. Čia svarbu patiekti būsimo renginio planą. vertinime turi atsispindėti: • • • Svarbiausi jausmai. teikiamomis socialinėmis išmokomis ir Socialines paslaugas teikiančių įstaigų administravimo ypatybėmis. Atliekant šią užduotį galima remtis 8 numeriu literatūros sąraše pažymėtu šaltiniu. Praktikos ataskaitoje šios užduoties atlikimas aprašomas taip pat. Atvejo aprašymo pabaigoje atliekama savianalizė. Pateikiami pasiūlymai praktikos organizavimui. Atlikdami praktiką VGN arba SGN studentai natūraliai turi įsitraukti į ten vykstančius renginius. darbuotojų funkcijomis. veiklos kryptimis. Atvirumas ir nuoširdumas suteiks praktikos vertinime papildomų privalumų. 2. 10-osios užduoties atlikimas reikalauja pravesti kultmasinį renginį. galbūt padarytos ir post factum pastebėtos klaidos. reglamentuojančiais socialines išmokas ir paslaugas. Įvertintas asmeniškas vaidmuo atliekant užduotis. Paprastai socialinio darbo praktika atliekama V semestro pabaigoje gruodžio mėnesį. atveju (nesėkmės gali būti sąlygojamos kliento subjektyvių neigiamų jausmų. Susipažinti su teisiniais aktais.

kuriame atsispindėtų kliento pageidaujamų ir realiai įmanomų paslaugų spektras.Darbas su klientais2 1.4). Savianalizė (analizuoti savo mintis. 4. nutikę praktikos metu. Lankantis kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju klientų namuose. Tirtų klientų atvejų aprašymus. 2 Šiaulių mieste darbas su klientais gali vykti Socialinių paslaugų centre (toliau SPC). SPS (gauna ar ne socialines išmokas) ir SPC teikiamos paslaugos šiam asmeniui. pasirinktinai iš kelių klientų ištirti ir išanalizuoti: • • Vieno kliento subjektyvaus vienišumo jausmo lygį (tyrimo anketa pateikta priede nr. teikiamų paslaugų reitingą. Sudaryti 1 kliento socialinės paramos teikimo planą. Kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju lankytis klientų namuose ir teikti paslaugas. Atvejų aprašymuose turi atsispindėti: • • • • • Pirminė informacija apie klientą (žr. kituose miestuose Socialinės paramos skyrius gali apimti visą socialinių paslaugų tinklą. Šio dienoraščio pagrindu bus atliekamas refleksyvinis praktikos vertinimas. Pasiūlymai. 2. stipriausi įspūdžiai.3). jausmus. kaip pagerinti socialinių paslaugų kokybę. 2. 3. ryšiai su socialinės paramos skyriais). SPC. Žmogaus pageidavimai ir poreikiai.4 pateikiama pirminės informacijos apie klientą struktūra). SPC ar NN klientų arealą (schemos pavidalu). N savivaldybės socialinių paslaugų administravimo schemą (socialines paslaugas teikiančių įstaigų pavaldumas. Pateikti pagrindinių ir papildomų paslaugų sąrašus. • Vieno kliento socialines – buitines sąlygas. kurie kilo susitikus su kiekvienu klientu ir po susitikimo). kaip tobulinti klientų poreikių tenkinimą. 25 . Susipažinti su socialinės pagalbos teikimo namuose nuostatomis ir funkcijomis. kuriame turi būti fiksuojami jausmai iš išgyvenimai svarbiausi įvykiai. socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros schemą. SPS. jo pageidavimus ir poreikius (vedant pokalbį su klientu galima remtis priede nr. paslaugų skyrimo motyvai ir rūšys. Nakvynės namuose (toliau NN). koncentruotą viename pastate. SPC ir NN klientų ypatumus. kaip būtų galima spręsti klientų vienišumo problemą. 5. Trumpai pakomentuoti SPS. NN teikiamos (planuojamos teikti) paslaugos šiems klientams. priedas nr. studento nuomonė ir pastebėjimai. Praktikos ataskaitoje pateikti: 1. teikiamų paslaugų sąrašą. Visos praktikos metu vesti stebėjimų dienoraštį.

moksleivių namais ir pan. Jei neatsiranda savanorių formuojant savipagalbos grupę. klientų santykius su personalu. Aprašyti svarbiausias VGN (SPTĮ) tradicijas. praktikos užduotimis.3. 4. 2. prieduose nr. Susipažinti su įstaigos struktūra. susiję su klientais. Vertinime turėtų atsispindėti: • • Svarbiausi jausmai. organizuoti ir pravesti 4 (neak. įstaigos klientais.) bei visuomene (visuomeninės organizacijos). Darbas su klientais 1. funkcijomis. nurodyti. Praktikos ataskaitos prieduose pateikiami buities tyrimo aktai. Analizuoti VGN (SGN) klientų poreikius. įvertinimas. personalo sudėtimi.2) savaitinius užsiėmimus. jų tenkinimo galimybes. 2. 5. išvados. įstaiga(-omis).2) laisvalaikio užimtumo seansus. skyriumi. Vaikų globos namai (toliau VGN) arba Senelių globos namai (toliau SGN) Susipažinimas su įstaiga 1. sužinoti įstaigos finansavimo šaltinius. nurodyti svarbiausias problemas. Analizuoti įstaigų mikroklimatą: stebėti VGN (SGN) klientų tarpusavio santykius. visuomene. mintis. 3. 3. Analizuoti įstaigų klientų santykius su personalu. Pravesti 4 (neak. pareigomis. 4. Suburti daugiausia panašių problemų turinčius įstaigos klientus į vieną savipagalbos grupę. padedančius spręsti šias problemas (detalesnė informacija apie savipagalbos grupes žr. kokios priežastys padėjo ar trukdė gerai atlikti praktikos užduotis). įstaigos personalo vykdomą tvarką (drausmės politika). Studento vaidmuo atliekant praktikos užduotis (analizuoti. 26 . 6. globos namai. pensionatai. Analizei duomenis rinkti iš stebėjimo ir pokalbių su personalu. Praktikos kaip proceso vertinimą. Vertinti įstaigų sudaromą galimybę klientui turėti ryšius su šeima. subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimas ir išvados.1). kaip pavyko įsitraukti į socialinį darbą. Išsiaiškinti kokius ryšius yra užmezgę VGN (SPTĮ) su kitomis įstaigomis (gydymo įstaigos.

pateikiamais byloje bei paties tiriamojo interpretacija. 4. Susitikimų/seansų eigos analizė (analizėse atskleisti veiklos organizavimo sėkmes ir nesėkmes. svarbiausios tradicijos. Analizėje turėtų būti išvardintos įstaigų gyventojų pagrindinės psichosocialinės problemos. Išanalizuoti 1 VGN (SGN) kliento atvejį (kalbinant klientą remtis priedais nr. Pokalbio metu turėtų būti koncentruojamasi į kliento: • atžvilgiu). kuriame atsispindėtų svarbiausi įvykiai. Klientų psichosocialinių problemų analizė. nurodyti tiek sėkmės. 5. 10. Praktikos ataskaitoje pateikti: 1. nr. Praktikos metu vesti dienoraštį. priedą nr. Atlikdamas analizę studentas turi remtis faktais. 3. Aprašyme turėtų atsispindėti: • • Įstaigos veiklos kryptys. numatomas darbo su šia grupe kryptis. Reali susitikimų/seansų eiga.2. 27 . poziciją įstaigos 2.4). Pravesti 2 (neak.2) susitikimų su grupės nariais (arba laisvalaikio užimtumo seansų) eigos aprašymus ir analizę. 11. keliami uždaviniai ir planuotos užduotys. Pasirinkto kliento atvejo aprašymas. Sudaryti kliento problemų sprendimo planą. jo pageidavimai ir poreikiai. Įstaigos aprašymą.7. personalo pareigos. nutikę praktikos metu ir išgyvenimai. Ryšiai su kitomis įstaigomis ir organizacijomis. turėtų atsispindėti studento numanomos problemų priežastys (jas pagrįsti stebėjimo ar pokalbių duomenimis). Keturių (neak. 9. • Dabartinius kliento poreikius ir problemas. Patekimo į šią įstaigą priežastis (svarbu sužinoti kliento nuomonę. Kliento savijauta įstaigoje. Bylose pateikiamų priežasčių palyginimas su paties kliento interpretacija apie patekimo į VGN ar SPTĮ tinklą priežastis. 8. Aprašyme turėtų atsispindėti: • • • Pirminė informacija apie klientą (žr. Aprašymuose turėtų atsispindėti: • • • Susitikimų (užimtumo seansų) tikslai. Palyginti bylos pateikiamus duomenis su paties kliento interpretacija. Išskirtą kurią nors viena problemą ir šią problemą turinčių gyventojų sąrašą. tiek nesėkmės priežastis).1) popamokinius(-į) renginius įstaigoje (į renginio organizavimą turi būti įtraukti įstaigos klientai).4).

padarytos išvados yra susiję vienas su kitu loginiais ryšiais.1) scenarijus(-ų). Išskirti sąlygas. susiję su klientais. praktikos užduotimis. ar studento dėstomos mintys. Pagrindinius veiksnius. ar jie nėra vienas kitam kardinaliai prieštaraujantys. Vertinime turėtų atsispindėti: • • Svarbiausi jausmai. detalius renginių eigos aprašymus ir analizę (analizėse atskleisti renginių organizavimo sėkmes ir nesėkmes. apstebėjimas ir analizė yra svarbesni veiksniai. nurodyti. kurie kilo susitikus su tiriamuoju ir po susitikimo). Vertinimo kriterijai Praktikos ataskaita vertinama remiantis absoliučiais ir santykiniais kriterijais. VGN. būtinas ir lemiančias klientų raidos problemas. formuojančius teigiamą šių klientų motyvaciją. Vertinant bus atsižvelgta į praktikos ataskaitos turinio validumą. įstaiga.• • Studento siūlomas planas kliento problemų sprendimui. Vertinant SPS 3-ąją ir VGN arba SGN 7-ąją ataskaitos dalis bus atsižvelgta į nuoširdumą. Pasibaigus stebimajai socialinio darbo praktikai studentai turėtų žinoti: • • • • • • • Pagrindines vaikų (senelių). pastebėjimai. jausmus. kaip pavyko įsitraukti į socialinį darbą VGN (SGN). Dėl šios priežasties tokios praktikos ataskaitos įvertinimas tik kyla. tiek praktikos ataskaitoje klaidų pripažinimas. Tiek studento būsimoje profesijoje. Savianalizė (analizuoti savo mintis. kokios priežastys padėjo ar trukdė gerai atlikti praktikos užduotis). Planuoti savo veiklą. pagrįsti. kaip atrodo konkreti praktikos ataskaita visos grupės kontekste. Ypatingai atidžiai bus vertinamos visos praktikos ataskaitos dalys. 7. Plane turėtų atsispindėti keli variantai. Atsirinkti tinkamas tyrimo metodikas. SGN klientų laisvalaikio formas ir organizavimo metodus Socialinio darbuotojo sąveikos su VGN (SGN) klientais etines taisykles ir normas. Absoliutaus kriterijai reikalavimas – visus praktikos užduotys turi būti įvykdytos ir aprašytos. nei padarytos klaidos. t.y. Praktikos kaip proceso vertinimą. gyvenančių VGN (SGN) problemas. Santykinio kriterijai reikalavimas – pažymys rašomas atsižvelgiant į tai. mintis. 6. tiek nesėkmės priežastis). Studento vaidmuo atliekant praktikos užduotis (analizuoti. 28 Studentai turėtų gebėti: . • Pasiūlymai dėl praktikos užduočių tobulinimo. jomis remiantis atlikti tyrimą. nurodyti tiek sėkmės. Dviejų renginių (neak. spinduliuojantį iš ataskaitos ir į savikritiškumą.

Praktikos ataskaitos silpnosios ir stipriosios pusės 5 semestre atliekamos socialinio darbo praktikos ataskaitai taip pat aktualios bendriausios stipriosios ir silpnosios pusės (žiūr. pagrindžia jų buvimą. rasti problemų priežastis bei numatyti problemų sprendimo kelius. Tačiau yra ypatybių.• • • • • • Rasti individualų “priėjimo” prie kliento būdą. palaikymo. tai praktikos ataskaita gali būti perkrauta nereikalinga informacija. padrąsinimas yra vieni svarbiausiųjų bendruomenės formavimosi 29 . Vienas ar kitas studento veiksmas. Nuostatų kopija tokių gebėjimų neliudija. būdingų tik šiai praktikai. gebėti analizuoti socialinės realybės faktus. t. kuriuos studentas turi įvykdyti praktikos metu.y. Savipagalbos grupės skatina klientus imtis atsakomybės už savo problemas. kurio sąnaudos nėra vertinamos. Trūkumus atskleidžia dažniausiai pasitaikančios klaidos. Pavyzdžiui. todėl praktikos ataskaitoje įsegama įstaigos nuostatų kopija yra didelis praktikos ataskaitos trūkumas. stebimosios socialinio darbo praktiką). palaikymas. kurios taip pat sąlygoja praktikos privalumus ir trūkumus. kad susipažinimo su įstaiga užduotys gali būti vertinamos kaip atliktos. Kartais studentai mano. jei nėra padaryta tinkamos informacijos atranka. 5 semestre studentai jau yra išklausę dalį specialybės pagrindų ir specialybės specialaus lavinimo modulių. Savipagalbos grupes vesti nėra paprasta. Trečio kurso studentai turėtų gebėti suprasti sudėtingesnius instrukcijos reikalavimus. jos sąlygoja empatijos. jei praktikos ataskaitoje bus padarytos vienos ar kitos įstaigos nuostatų kopijos. Įgytos profesinės žinios reikalauja pritaikymo ir panaudojimo demonstracijos. Stimuliuoti pozityvias klientų elgesio formas. Be to pats studentas sugaišta daugiau laiko. Studentas turi mokėti parinkti tyrimo metodikas. Sukurti ir palaikyti empatinį ryšį su klientu. Tokie lūkesčiai yra nepagrįsti. Analizuoti kliento elgesį. studentai sumaišo praktikos užduotis su reikalavimais praktikos ataskaitai. pasirinkimas ar pan. gebėti atskleisti jų priežastis. empatija kito atžvilgiu. turi būti argumentuojami. tai sudaro socialinio darbo praktikos ataskaitos privalumus. Atsakomybės jausmas.. praktikos ataskaitoje argumentuoja metodikos pasirinkimą. Jeigu studentas. padrąsinimo atmosferą. Organizuoti popamokinius renginius. pagrindžiami. ataskaitos rašymo nuorodos. Praktikos užduotys nurodo veiksmus. Jei ataskaitoje sumaišomos užduotys su reikalavimais praktikos ataskaitai. atskleidžia socialinės realybės faktų priežastis. o reikalavimai ataskaitai – ataskaitos struktūrą. Atlikdamas šią užduotį studentas demonstruoja dokumentų analizės įgūdžius ir gebėjimą atrinkti tinkamą informaciją. Analizuoti ir vertinti savo veiklą.

neatskleidžia jų dinamikos. patyrimo analizės.veiksnių. numatomos galimos nesėkmės bei jų prevencija. Praktikos ataskaitos trūkumas yra studento pasirinkimas vesti užimtumo seansus vietoje savipagalbos grupių organizavimo. Toks užmaršumas – didelis praktikos ataskaitos trūkumas. 20 auditorinių valandų) modulius. Prastai atlikta refleksinė užduotis liudija. Nepateikiamos pastabos. žyminčios etapus. kurie būtų įtraukiami realizuojant planą ir galėtų pagelbėti sprendžiant kliento problemą. pagal kokį socialinio darbo modelį konstruojamas planas. jis turi būti labai gerai argumentuojamas. 11 – 15. paviršutiniškas. pasiūlymai praktikos užduočių tobulinimui.18 metų VGN klientų problemos? 2. Tam. kad šis pasirinkimo variantas nebūtų laikomas trūkumu. todėl refleksinė užduotis gali būti prasta. tinkantis bet kuriam klientui. Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu (2 kreditai. Atlikdami šią užduotį studentai dažnai neišskiria į atskiras dalis savo jausmų. Dažnai yra pateikiamas tik vienas planas. įvardinami klientui artimi asmenys (jų konfidencialumas išsaugomas). • Praktikos aptarimo klausimai 1. Tai taip pat yra praktikos ataskaitos trūkumas. per daug abstraktus. Ar buvo praktikos eigoje tokių momentų. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai organizuojant laisvalaikį VGN (SGN) klientams. Praktikos refleksinė užduotis yra tarsi įvadas į kokybinį fenomenologinį metodą. Išvardintų dalykų stoka neleidžia atlikti išsamios savo veiksmų. išgyvenimų. Ar išlaikomos praktikos atlikimo vietose etinės normos socialinio darbuotojo ir kliento tarpusavio santykiuose? Ar pastebėjote kokius nors šių normų pažeidimus? 5. Tai reiškia. Ar praktika pateisino Jūsų lūkesčius? Ar pavyko realizuoti visus sumanymus? 6. 15 . neapjungiantis kliento socialinės aplinkos ypatybių. kad praktikos ataskaitoje turi būti įvardinama. Jūsų pastabos ir pasiūlymai praktikos organizavimo atžvilgiu? Praktikos aptarimo metu siūloma diskutuoti tokiais klausimais: 30 . kada Jūs turėjote pasielgti priešingai nei buvote planavęs? Kaip tai įtakojo paskesnius įvykius? 7. kad studentai. susijusių su įstaiga. klientais praktikos pradžioje ir pabaigoje. Kokios yra 7 – 9. atlikę kliento atvejo analizę. Praktikos ataskaitos privalumas. Pasitenkinama paviršutiniška praktikos apžvalga. Kartais pasitaiko. Atlikdami šią praktiką studentai būna išklausę Socialinio darbo struktūros (3 kreditai. Jie yra ypač aktualūs susvetimėjusiame Lietuvos sociume. Kokie yra VGN (SGN) klientų interesai? 3. bet keli variantai. įvardinamos konkrečios plano dalys. nepateikia jo problemų sprendimo plano. būsenas arba nenori pasinaudoti geresniu savęs pažinimu tolesnio mokymosi metu ir yra vertinama kaip didelis praktikos ataskaitos trūkumas. 48 auditorinės valandos). kad studentas arba nesugeba atpažinti savus psichinius procesus. jei pateikiamas ne vienas planas. 4. 9 – 11.

darbo ir teikiamų paslaugų specifika. ypač paauglių.3. 3. Pagrindinės problemos. netinkamo elgesio. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA 1 L. 2.”/Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001-2005 metų programa. nesimokymo. G. Kodėl mokomosios praktikos vieta buvo pasirinktos būtent tokio tipo institucijos? Šios tarnybos įgyvendina pagrindines Vaiko teisių konvencijos nuostatas. kurias kiekvieną dieną tenka spręsti prevencinių institucijų specialistai: 31 . sėkmingam jų sprendimui. prasmingą ir visavertį gyvenimą.Morozova “Socialinių pedagogų profesinės veiklos tikslas – laiku pastebėti. analizuoti įstaigose esančių asmenų psichologines. prevencinių tarnybų struktūra.3. ugdymo ir laisvės apribojimo įstaigų. Neretai tenka pasiųsti tokius vaikus į specialiąsias globos ar įkalinimo įstaigas. bendravimo ir kitas problemas. miesto ar rajoninėse policijos komisariato viešosios policijos nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupėse arba miesto tardymo izoliatoriuje /pasirinktinai/. Jie buriasi į grupes ir savo nežabotu elgesiu įtraukia į jas vis daugiau bendraamžių. Praktikos tikslas: Susipažinti su deviantinio elgesio paauglių ir jaunuolių. linkę išbandyti narkotikus. Susipažinti su vaikų. skirtingo amžiaus. suaugusiųjų globos. toksines medžiagas. organizuoja ir vykdo vaikų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. socialines problemas bei tikslingai organizuoti edukacinį vyksmą. 2001/.III kurso dieninių ir neakivaizdinių studijų socialinės pedagogikos ir psichologijos programos studentai atlieka 3 savaičių mokomąją praktiką Vaiko teisių apsaugos tarnybose. Gebėti pateikti efektyvius darbo būdus bei problemų sprendimo variantus. Praktikos uždaviniai: 1. įstatymų nustatyta tvarka gina vaikų teises ir teisinius interesus. asmenų poreikiais. psichosocialine situacija. sprendžiant socialinės atskirties grupei priklausančių asmenų problemas. įvardinti. nusikaltimus padariusių asmenų. Radzevičienė. jaunimo. socialinio pedagogo veiklos konkrečioje įstaigoje ypatumais. įvertinti ir spręsti vaikų bei paauglių mokyklos nelankymo. organizuoja likusių be tėvų globos vaikų globą /rūpybą/. psichosocialinėmis problemomis. Socialinio pedagogo veikla tokiais atvejais būtų naudinga visoms suinteresuotoms institucijoms ir padėtų prasižengusiems nepilnamečiams greičiau integruotis į aktyvų. stiprius svaiginamuosius gėrimus. kelia pavojų visuomenei. Mokėti nustatyti. galinčius padėti spręsti asmenų psichosocialines problemas. Pastaruoju metu nemaža dalis vaikų. socialinio pedagogo kompetencija.

). dėl kurių asmuo yra įstaigoje. siekti atskleisti tiriamojo pomėgius. interviu. likę be tėvų globos PRAKTIKOS UŽDUOTYS: 1. Darbo planas neturi viršyti 3 – 4 puslapių. 3. nurodant informaciją suteikusių asmenų pareigybę. asmenybės ypatumai iki patekimo į įstaigą). psichologinė charakteristika Studentas protokoluoja pokalbius su vaikų ar jaunuolių tėvais. įstaigos darbo organizavimą. pan. Praktikos dienoraštyje informacija pateikiama aprašymo būdu. naudojamus darbo metodus ir formas (pokalbiai-individualūs. specialistais. bendraamžiais ypatumus. numatoma socialinio pedagogo veikla bendruose įstaigos organizuojamuose ar socialinio pedagogo organizuojamuose renginiuose. kurių vadovų manymu. Psichologinėje charakteristikoje atskleisti vaiko. administracijos. įstaigos socialinius partnerius (nevyriausybines. kitais personalo atstovais. Įstaigos dalyvavimas projektinėse veiklose. tiriamojo požiūrį į jo socialinę patirtį. nurodydamas kiekvienos dienos užduotis. Pateikiamame plane turi atsispindėti tiesioginis darbas su įstaigos globotiniais. siekiama atskleisti ir analizuoti esamas problemines situacijas. pozityvios ir negatyvios motyvacijos lygmenį. privačias verslo ir administravimo struktūras). priežastis. nurodyti asmens charakterio ypatumus. vaikai. vertybines sistemas.. Įstaigos aprašymas 3 . grindžiant juos konkrečiais.4 puslapiai. skurdas. veiklos kryptis. valstybines organizacijas. Atvejo analizė. lūkesčius. savivertę. daro analizuojamo atvejo išvadas. Individualaus plano parengimas Praktikai skiriamą laiką studentas privalo planuoti. 2. trūksta siekiant pilnai įgyvendinti įstaigos viziją bei misiją. pan. Pateikiamą informaciją studentas apibendrina. kolektyviniai-. dėl kurių jis atsidūrė įstaigoje bei konkrečios situacijos 32 . atviri-. smurtas šeimoje. pedagogais. bandoma ieškoti priežasčių. dirbančius specialistus ir jų pareigybes. globėjais. Susipažinimas su įstaiga.- vaikų nepriežiūra. jaunuolio ar suaugusiojo santykių su tėvais (globėjais). stebėjimai-uždari. Pokalbio su administracijos vadovais metu studentas išsiaiškina įstaigos struktūrą. užduoties tikslus. Išsiaiškinama bendroji situacija (gyvenimo stiliaus. specialistus. studento stebėtais arba personalo įvardintais pavyzdžiais. socialinės problemos. mokyklos nelankyma.

profesinės bei bendrosios etikos nuostatų reglamento laikymąsi. sprendžiant konkrečias problemas. (Praktikos dienoraštyje atskleisti asmens santykius su tėvais (globėjais). specialistų – tėvų (globėjų). Renginio. bendrą įspūdį ir požiūrį į renginį. a) pateikti asmens nuomonę apie galimus problemos sprendimo būdus. renginio eiga. 6. įstaigoje esančių asmenų ir specialistų aktyvumas pasirengimo metu. renginio užbaigimas. Išsiaiškinti specialistų ir vaiko (jaunuolio) tarpusavio santykių etinius reikalavimus. dienoraštyje suformuluoti pagrindines etiketo taisykles bendraujant su asmeniu 5. 33 . d) modeliuoti institucinį problemos sprendimo būdą. Stebint specialistų ir asmens bendravimą. nurodyti efektyviausius bendravimo su tiriamuoju būdus. vertinimas Aprašyti įstaigoje stebėtą renginį: renginio tikslai.vertinimą. Parengti asmens psichologinę charakteristiką. taikymo galimybes. b) atskleisti mikroaplinkos poveikio galimybes. leidžiančių spręsti problemą. institucijoje dirbančiais specialistais. e) nurodyti galimus problemos sprendimo būdus. 7. santykius su pačiu savimi). specialistų – specialistų. šeima. Tarpusavio santykių ir bendravimo ypatumų vertinimas Atskleisti ir įvertinti tarpusavyje susijusių asmenų (specialistų – globotinių. bendruomenę. įvertinti etinių normų ir taisyklių taikymo lygį. leidžiančius geriau pažinti žmogaus asmenybę. pasitelkiant NVO. renginio apipavidalinimas. atspindint tiriamojo mintis ir tyrėjo klausimus. c) numatyti įstatymų. Tarpusavio santykių ir bendravimo ypatumų vertinimas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. Atvejo analizė neturi viršyti 8 – 9 puslapių 4. Nurodyti ar vykusiame renginyje buvo realizuoti kelti tikslai ir uždaviniai. Parengti tiriamojo problemos sprendimo strategiją. 8. renginio forma. globotinių – globotinių) ir grupių bendravimo ypatumus. santykius su mokykla ir mokytojais. globotinių motyvacijos ypatumai. Sprendimo strategijos gairės neturi viršyti 2 – 3 puslapiai. santykius su draugais ir aplinkiniais. skirto prevencijai. Renginio aprašymas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. Psichologinė charakteristika pateikiama aprašomuoju būdu. Atskleisti globotinių bei specialistų požiūrį į renginio reikalingumą bei tikslingumą. uždaviniai.

kiek įgytos žinios bei patirtis praplėtė Jūsų akiratį. kurios turi atsispindėti praktikos užduotyse. charakteristiką. II – oji užduotis – 20 balų. Vertinant praktikos dokumentus atsižvelgiama į : • • • • teorijos ir praktikos sanglaudą. a. d) pastabos bei pasiūlymai neturi viršyti 2 puslapių. kodėl įgyti dalykai reikalingi socialinio pedagogo darbe. pravesto renginio originalumą ir tikslingumą prevenciniu aspektu. kuruojantiems praktiką. gebėjimą organizuoti pokalbius. kas ir kodėl Jums padarė didžiausią teigiamą ir didžiausią neigiamą įspūdį praktikoje. Praktikos vertinimas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. kitam personalui. interviu. III – oji užduotis –30 balų. c) kiti pasiūlymai ir pastabos. apimtį). b) SPP katedros darbuotojams. IV – oji užduotis – 20 balų. 10.. V – oji užduotis – 10 balų.4 užduotys (50 proc. atliktų praktikos užduočių skaičių (kokybę.) + 5. specialistams. vadovo. 34 . savianalizės lygmenį. žinias. Pasibaigus praktikai studentas pristato dienoraštį PRAKTIKOS ATASKAITOS VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI Kiekviena atlikta praktikos užduotis atskirai vertinama 10 – balėje sistemoje. kuriuos iki praktikos supratote ir vertinote kitaip. kurioje atlikta praktika.9. Nurodyti. ar buvo dalykų.Studento vertinama praktika Dienoraštyje atskleisti. gebėjimą analizuoti ir apibendrinti praktinę patirtį bei sieti ją su teorinėmis žiniomis.) + 3. stebėjimus. 2 užduotys (25 proc. IKI = 100 balų.Jūsų pastabos bei pasiūlymai a) priėmusios įstaigos vadovybei. kuriuose geriausiai būtų atskleidžiamos asmenų savybės.) = 100 proc. aprašyti ir įvertinti įgytą asmeninę patirtį. 7 ir 8 praktikos užduotys vertinamos atsižvelgiant į studento refleksijas. VI – oji užduotis – 10 balų. Praktikos vertinimui taikomas individualus kaupiamasis indeksas: IKI = 100 proc.6 užduotys (25 proc. kurioje I–oji užduotis – 10 balų. IKI = 1. gebėjimus.

užduočių vadovas. prašydamas organizuoti pakartotiną vertinimo procedūrą. Pakartotino vertinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip 1 savaitę nuo prašymo ir dėstytojas. Praktika vertinama pažymiu. nenuoseklūs. nelogiški užduočių aprašymai. apie tai referuoja katedros posėdyje. kūrybiškumas.• Praktikos ataskaitos silpnosios ir stipriosios pusės Stipriosiomis praktikos ataskaitos pusėmis laikytinas studento profesinis išprusimas. nesilaikant profesinės etikos reikalavimų. interviu. Silpnosiomis praktikos ataskaitos pusėmis laikoma studento negebėjimas praktinėse užduotyse remtis ir jas atlikti. gebėjimas rasti realų problemos sprendimo variantą. studentas gali kreiptis į bet kurį katedros dirbantį dėstytoją. 35 . Dėl klausimų. neinformatyvūs. SPP katedros vedėjas. Kreiptis dėl pakartotino vertinimo galima ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pirminių rezultatų paskelbimo. gebėjimas atskleisti tiriamojo individualias savybes konkrečiame socialiniame kontekste. atsižvelgiant į teorinius socialinės pedagogikos ir psichologijos mokslo aspektus. skirtų informacijos rinkimui. tvarkingas. pakartotinai vertinęs praktikos ataskaitą. stebėjimo ar kitų metodų. organizuojant renginius įstaigoje ar padedant juos organizuoti įstaigos specialistams. naudojimas. Praktikos aptarimo ir vertinimo tvarka Praktikos rezultatai aptariami ir apibendrinami bendrame studentų ir katedros pedagogų (praktikos vadovas. nuoseklus praktikos užduočių pateikimas ataskaitoje. pokalbių. susijusių dėl praktikos įvertinimo. skurdūs refleksiniai įgūdžiai. kiti pageidaujantys praktikos aptarime dalyvauti dėstytojai) susitikime.

jis turi nemažai teorinių žinių. kad Lietuvoje vyksta aktyvi socialinio pedagogo su neįgaliaisiais paradigmų kaita. Studentas pasinaudodamas teorinėmis idėjomis.stagnacinių” požymių turinčiuose institucijose). išmoktų įvairiais aspektais tirti socialinės pedagogikos su neįgaliaisiais lauką.dominuos klinikinė paradigma.socialinė ir ekonominė nelygybė turi tenkinti dvi sąlygas: pirma.filosofuoti”. trečiose galima bus stebėti klinikinės ir socialinės paradigmos sintezę. suprasdami socialinį darbą sisteminiu požiūriu ir jo organizavimą sugebėtų grįsti šiuolaikinėmis... ji turi būti siejama su padėtimis ir pareigybėmis.tradicinių” ar net .4. Viena vertus.. kurios yra atviros visiems sąžiningos galimybių lygybės sąlygomis. pragmatizmas..4. antra. išryškinant egzistuojančias problemas. kuri yra suderinama su panašia laisvių schema visiems”. kritiškai jas įvertinant bei sprendžiant. studentas galėtų remtis Rawls mokymu. jog studentai praktiškai išbandytų per teorijos paskaitas įgytas esmines socialinio darbo su neįgaliaisiais žinias. ji turi būti naudingiausia blogiausioje padėtyje esantiems visuomenės nariams” (Rawls. 36 . socialinės globos ir rūpybos skyriuje bei globos institucijoje. jau yra ankstesnėse praktikose įgijęs praktinių įgūdžių. Taip pat studentai jau būna išklausę du teorinius socialinio darbo su neįgaliaisiais kursus: . realiai suvokti socialinio pedagogo su neįgaliaisiais sunkumus ir ieškoti būdų jiems įveikti.. kaip pamatine teorija. nagrinėjančiu teisingumo principus: 1) . turėtų ne tik . kitomis teorijomis. kaip dirbti su neįgaliaisiais. 2) . pažangiomis socialinės pedagogikos su neįgaliaisiais mokslo teorijomis.Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktika”... bet ir . sąlyginai galime teigti. Taigi. kiekvienas asmuo turi vienodą teisę į visiškai pakankamą lygių pamatinių laisvių schemą. bet suvokus situacijos ydas ir trūkumus. humanistinis ugdymas. sugebėtų kritiškai ir sistemiškai įvertinti situaciją. VTAT bei prevencinėje tarnyboje. Tikslo formuluotė atskleidžia ko tikimasi iš studento: visų pirma. 2002. p. kita vertus.312-315). Iš teorijos paskaitų studentai žino. Praktikos metu. pasitelkti sąmoningas pastangas tiems trūkumams taisyti. Vienose institucijose bus aktyviai dirbama pagal socialinės paradigmos idėjas. kad studentas yra . kad ir į kokią praktikos aplinką bepakliūtų (praktiką gali tekti atlikti ne tik . tokiomis. reikalingų socialiniam pedagogui apskritai.Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis”.. kai studentas jau būna atlikęs tris praktikas: stebimąją. Dėl to keliamas aukštesnis praktikos tikslas: pasiekti. kitose. kaip socialine interakcija. progresyvizmo pedagogika. Socialinio pedagogo praktika 2 Ingrida Baranauskienė Socialinio pedagogo su neįgaliaisiais praktika atliekama paskutiniame bakalauro studijų etape.patyręs”.modernių”. bei ..

Įgyti grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. Praktikos tikslą. sukuriant ugdymo grupės užsiėmimų metodiką ir praktiškai ją pritaikant Įgyti individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. pažangiomis socialinio darbo su neįgaliaisiais mokslo teorijomis. uždavinių ir konkrečių užduočių ryšys pateikiamas lentelėje : 5 lentelė Socialinio pedagogo su neįgaliaisiais praktikos tikslų ir uždavinių ryšys Tikslai Pasiekti. Įgyti grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. Įsisavinti etnografinio tyrimo metodiką. pritaikant ją neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimui. suprasdami socialinį darbą sisteminiu požiūriu ir jo organizavimą sugebėtų grįsti šiuolaikinėmis. sukuriant ugdymo grupės užsiėmimų metodiką ir praktiškai ją pritaikant. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant. ieškantis ieškant metodologinės prieigos. išmoktų įvairiais aspektais tirti socialinio darbo su neįgaliaisiais lauką. išvengs klaidingo pasirinkimo: neprieštarauja teisingumo principams. sudarant individualaus darbo su klientu planą ir jį realizuojant. kritiškai jas įvertinant bei sprendžiant PRAKTIKOS UŽDUOTYS: Pirmos užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Etnografinis neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimas Tyrimo tikslas. 4. Tikslų. susipažinęs su institucija.studentas. studentas. sukonkretina uždaviniai: 1. Įgyti individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. sudarant individualaus darbo su klientu planą ir jį realizuojant Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. 2. 3. jei jos 2 3 . pritaikant ją neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimui. savarankiškai išsikelia tyrimo tikslą. kad atsižvelgus į Rawls teisingumo principus. kuris jo nuomone būtų aktualus neįgaliųjų institucijai ir padėtų išspręsti reikšmingą neįgaliųjų socialinę problemą.Tikėtina. išryškinant egzistuojančias problemas. 37 Uždaviniai Įsisavinti etnografinio tyrimo metodiką. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant 4 Praktikos užduotys 1 daugelis teorijų ir metodologijų yra pozityvios. jog studentai praktiškai išbandytų per teorijos paskaitas įgytas esmines socialinio darbo su neįgaliaisiais žinias.

2. Atsiskaitymo forma. Išvadų validumu 3. 3. Visuminis (holistinis) pobūdis. uždaviniai. Įvertinimas: maksimalus tyrimo įvertinimas – 10 balų Papildoma informacija apie etnografinį tyrimą: Etnografiniam tyrimui būdingos šios ypatybės: 1. Panaudojama daugybę detalių 3. Apdoroti duomenis ir juos išanalizuoti.tyrimo ataskaita Tyrimo ataskaitos struktūra: 1. Atkreipkite dėmesį į etnografinio tyrimo trūkumus: Etnografinio tyrimo pagrindiniai trūkumai susiję su: 1. Parengti rekomendacijas. 3. darbo tikslas. Išstudijuoti etnografinio tyrimo metodą. 8. Nusistatyti tyrimo tikslą. 5. darbo objektas.darbo esmės pristatymas. Planinga tyrimo rezultatų analizė.Tyrimo uždaviniai: 1. Geriausiai tinka atskleisti žinioms apie grupinį elgesį 2. 2. Atkreipkite dėmesį į etnografinio tyrimo privalumus: 1. Anotacija.problemos aktualumo pagrindimas. Rekomendacijos. Stebėtojas. Pateikiamas platus grupinio elgesio vaizdas. 38 . 7. 6. Įvadas. numatančias galimybes spęsti iškilusią problemą. Padaryti išvadas. Parengti tyrimo atlikimo metodiką. Duomenys renkami natūraliai stebint grupes 3. Rezultatų apibendrinimu. darbo metodologijos ir metodikos pristatymas. Išsikelti hipotezę ar klausimus. Išvados. Duomenų patikimumu 2. pateikiančias edukacinių pasiūlymų. 4. 4. 5. Žodiniai duomenys analizuojami logiškai samprotaujant ir atsižvelgiant į kontekstą.tyrėjas gali veikti kaip grupės narys 4. Surinkti duomenis. detalių gausa 2.

Prieš atliekant užduotį. Užsiėmimų išplėstiniai konspektai 3. Ugdymo grupės užsiėmimų temins išplanavimas 2. Ataskaitos struktūra: 1.įgyjant grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. loginis. Pravesti visus užsiėmimus. išanalizuokite informacinę lentelę. nestatistinis pobūdis Žodiniai teiginiai Tos pačios priemonės kaip ir kitų tipų tyrimų I.užduoties ataskaita. Raštu parengti 10 ugdymo grupės užsiėmimų teminį išplanavimą. Etnografinio tyrimo privalumai Trūkumai Reikšmingų smulkmenų gausa Duomenų patikimumas Naudingų poteksčių įvairovė Išvadų validumas Duomenų aiškinimas atsižvelgiant Rezultatų apibendrinamumas į kontekstą Antros užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Ugdymo grupės užsiėmimų metodikos kūrimas ir praktinis realizavimas Užduoties tikslas: pritaikyti teorinio kurso Socioedukacinio darbo su neįgaliaisiais žinias praktiškai. bei užsiėmimų išplėstinius konspektus. 3. kontekstinis. retai hipotezės Natūralus grupės stebėjimas Žodinis stebimųjų apibūdinimas Žodinis. Charles: 6 lentelė Etnografinio tyrimo charakteristika Etnografinis tyrimas Bendrieji tyrimo elementai Problema Hipotezės/ klausimai Tyrimo planas Duomenų rinkimas Duomenų vertinimo kriterijai Rezultatai Išvados Etnografijai būdingi elementai Žmonių visuomeninis elgesys Naudojami klausimai.M. Tematiką studentas renkasi apmąstydamas socialinės institucijos lūkesčius ir savo kompetenciją. Studento refleksija apie ugdomuosius užsiėmimus 39 . 2. Pateikti ataskaitą raštu. užsiėmimų išplėstinių konspektų. kuri susidarytų iš grupės užsiėmimų teminio išplanavimo. pateiktą C. bei studento refleksijos apie ugdomųjų užsiėmimų sėkmes ir nesėkmes. Atsiskaitymo forma. Uždaviniai: 1.

įgyjant individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. Trečios užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas. Esamos situacijos analizė 2. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. Studento refleksija 4. Tikslai 3. Atsiskaitymo forma.užduoties ataskaita. Metodai 4. kuri susidarytų iš individualaus plano ir studento refleksijos apie plano įgyvendinimo sėkmes ir nesėkmes. norint pakeisti situaciją. Ataskaitos struktūra: 1. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą. kuris teikia galimybių klientui ir personalui suvokti kliento situaciją. Atkreipkite dėmesį į: 40 . tęsti ugdymo procesą arba spręsti problemas. Papildoma informacija apie individualų planą Kas yra individualus planas? Individualus planas yra priemonė. darbo įrankis. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą. Užduoties tikslas: pritaikyti teorinio kurso Socioedukacinio darbo su neįgaliaisiais žinias praktiškai. Raštu parengti individualų planą 2. Kliento ir jų artimųjų atsiliepimas apie studento pagalbą 5. bei spręsti vieną ar kitą socialinę problemą) 2. Galimos sudėtinės individualaus plano dalys: 1.4. Parengti ataskaitą raštu. Uždaviniai: 1. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. Jį įgyvendinti 3. Užduoties anotacijos (kodėl pasirinkta dirbti su vienu ar kitu klientu. Planas taip pat teikia galimybių nustatyti reikiamą veiksmų kryptį. Įgyvendinimo eiga 5. Įvertinimas. Klientų atsiliepimai apie ugdomuosius užsiėmimus 5. Individualus planas 3.

užduoties ataskaita. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant. 2. personalui ar kitų grupių klientams) 3. IKI = 25 % E + 25% U+20% P + 20% R+ 10% N kur: E – etnografinis tyrimas U – ugdomųjų užsiėmimų ciklas P – individualus planas R – renginys N – studento paskatinimui už nenumatytus atvejus (papildomą veiklą. 2. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. atlikimo laiko. 3. Praktikos vertinimo kriterijai: 1. 5. Uždaviniai: 1. Studento gebėjimas taikyti teorines žinias praktiškai. Renginio scenarijaus 3. Praktikos vertinimas Praktika vertinama pagal Individualaus kumuliatyvinio indekso ( IKI) metodiką. 41 . Iniciatyvą Bendradarbiavimą su kliento tėvais. Ataskaitos struktūra: 1. artimaisiais. Organizuoti ir pravesti renginį 2. Atsiskaitymo forma. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą.1. Atitikimas formaliems praktikos reikalavimams: vietos. iniciatyvumą ir pan. Kliento ir jų artimųjų atsiliepimai apie studento pravestą renginį 5. 4. globėjams. Užduoties anotacijos 2.). Parengti ataskaitą. Parodyti renginį svečiams (tėvams. Studento refleksija 4. kitais specialistais Paruošiamąjį laikotarpį Aprašymą Įtvirtinimą Ketvirtos užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Renginio organizavimas Užduoties tikslas: Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. ataskaitos parengimo laiko ir pan.

Studento gebėjimas nustatyti socialines problemas ir parengti edukacinius pasiūlymus šioms problemoms spęsti. Kas lėmė etnografinio tyrimo problemos pasirinkimą? Kaip manote. 3. Naudojimasis moderniomis socialinio darbo technologijomis. Studento refleksijos apie atliktą praktiką brandumas ir gilumas. jų artimųjų atsiliepimai. Kaip galvojate praktiškai pritaikyti žinias ir gebėjimus įgytus atliekant ugdymo grupės užsiėmimų metodikos kūrimo ir praktinio realizavimo užduotis? 3. Klientų. 4. Studento gebėjimas nustatyti socialines problemas ir parengti edukacinius pasiūlymus šioms problemoms spęsti. 6. Nepakankamos studento pastangos taikyti teorines žinias praktiškai. 2. 4. Nepakankamas asmeninis studento indėlis spendžiant iškilusias socialines problemas. Dažniausiai pasitaikančios praktikos ataskaitų stipriosios ir silpnosios pusės: Dažniausiai pasitaikančios stipriosios pusės: 1. ar jūsų edukaciniai pasiūlymai bus pritaikyti institucijoje praktiškai? Kokios aplinkybės ir sąlygos lems jūsų edukacinių pasiūlymų sėkmę ar nesėkmę? 2. 4. ataskaitos parengimo laiko ir pan. Klausimai praktikos aptarimui: 1. atlikimo laiko. Nepakankamas naudojimasis moderniomis socialinio darbo technologijomis. Studento papildoma veikla ir iniciatyvumas 7. Dažniausiai pasitaikančios silpnosios pusės: 1.3. Studento refleksijos apie atliktą praktiką brandumas ir gilumas. Praktikos vadovo nuomonė apie studento pasiekimus. Įtaigūs klientų. jų artimųjų atsiliepimai. 8. 9. Ar galėjo būti jūsų asmeninis indėlis didesnis ir brandesnis atliekant trečią užduotį (Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas)? 42 . Atitikimas formaliems praktikos reikalavimams: vietos. 3. Asmeninis studento indėlis spendžiant iškilusias socialines problemas. 5. Studento papildoma veikla ir iniciatyvumas. 2.

Su kokiais nenumatytais sunkumais susidūrėte atlikdami ketvirtą užduotį (Renginio organizavimas) ir kaip pavyko juos išspręsti? 5. Kokių turėtumėte pasiūlymų praktikos organizatoriams? 43 .4.

5. žinias. autoritarinės) vadovavimo nuostatos. supažindinti su pagrindinėmis socialinio pedagogo veiklos kryptimis.) bei specialiojo lavinimo (Socialinė pedagogika. Šioje schemoje turi atsispindėti ugdymo institucijos kultūra. Iš pavykusio aprašo turėtume susidaryti aiškų vaizdą. 2. pasirinktą ugdymo kryptį. vertinti jų pokyčius. ugdytinių. tėvų tarpusavio santykiai. kaip formuojasi mikroklimatas. savaitei) savo veiklą ir ją realizuoti. jų priežastis ) savo veiklą institucijoje : lūkesčius. kaip ir kuo gyvena įstaiga. Praktikos uždaviniai : 1. Sudaryti galimybes praktiškai planuoti (ketvirčiui. Socialinis darbas su šeima. vertybes. mokyti. naudojantis įvairiais teoriniais modeliais. Susipažinti su įstaiga ir sudaryti jos socialinę schemą. spręsti ir vertinti ugdytinių problemas. kur išvardinti veikiantys būreliai. dokumentų tvarkymu šiose institucijose. ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti savo veiklą bei jos efektyvumą. gebėjimus. Tinkamai pateikta schema – tai ne „sausas“ skaičių ir punktų rinkinys. jų reikšmė institucijos bendruomenės formavimuisi. 2. vertybės. mėnesiui. Iš aprašo turėtų matytis demokratinės (ar priešingai. Sudaryti sąlygas dirbti komandoje su kitais profesionalais ir įgyti ugdytinių socialinių problemų analizės ir realaus jų sprendimo kompetenciją. planuoti. diagnozuoti. Socialinio darbo etika. ryšių su šeimomis palaikymo turinį ir formas. analizuoti.4. vaikais ir jaunimu ir kt. Ugdytu gebėjimą kritiškai analizuoti (įvertinant teigiamus ir neigiamus aspektus.) moduliai jau yra išklausyti. šventės ar pedagogų kvalifikacinės kategorijos. pedagogų kompetencija. Schema turėtų atskleisti įstaigos socialinį tinklą. sėkmes ir nesėkmes. Socialinio pedagogo praktika 3 Daiva Alifanovienė Socialinio pedagogo praktika atliekama IV kurse 8 semestre. 3. vadybos ypatumai. Tai yra baigiamoji praktika. pedagogų. PRAKTIKOS UŽDUOTYS : 1. 44 . Praktikos tikslas : ugdyti studentų kompetenciją įvairiais lygmenimis ir aspektais tirti švietimo ir ugdymo institucijų socialinių problemų erdvę. 4. deviantinėmis asmenybėmis.Sudaryti ugdymo institucijos socialinį pasą. popamokinės veiklos. tradicijas. kada studijų krypties (Socialinė psichologija. Ugdyti studentų gebėjimą identifikuoti institucijos socialinių problemų kiekybę ir kokybę. Vertybių sistema visuomenėje ir kt.

grupiniai susitikimai ar kt. pasitelkdamas šeimos. kai jie susiję su kitais žmonėmis („Aš noriu. reketas. Tokius tikslus reikia maksimaliai priartinti 45 . linkę nusikalsti. Tinkamai identifikuoti socialines problemas yra labai svarbu. elgesys. Šių asmenų nuomonė gali būti pravarti. juos reikia detalizuoti. Pateikti ketvirčio (remiantis metų planu ir socialiniu pasu) mėnesio.) turinčių vaikų imtis. draugai. Šie gausūs. sąlygos bei jų sąveika. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos (auklėtojas. diskriminacija ir kt. policijos pareigūnas. „Vaikai manęs neklauso“). jų atsiradimo priežastys. Beje. giminaičiai. nes būtent jų pobūdis ir gilumas turėtų nulemti pagalbos proceso turinį. 1995). Šiai užduočiai studentas turi pasirinkti ugdytinį socialinėje situacijoje. tai leidžia surinkti daug faktų ir informacijos iš įvairių šaltinių ir susidaryti išsamų vaizdą apie ugdytinio situaciją. atskleista jų turinio esmė. Sudarant šį pasą.Šiame pase turi apsispindėti pagrindinių įstaigos socialinių problemų spektras ( skurdas. beglobiai. mokytojas administracija ). remiantis įstaigos socialiniame pase nurodytomis problemomis.). pase reikėtų nurodyti aktualiausias ir daugiausiai ugdytinių liečiančias ir ne tokias opias (kurių mastas menkesnis arba jos tampa aktualios kartas nuo karto) problemas. kiemo vaikai ar kiti asmenys ) nuomonę (Vaitkevičius. 3.). besisvaiginantys patys ar besisvaiginančių tėvų ir kt. Sunku planuoti veiklos žingsnius ir siekti tikslų. Individualus darbas su ugdytiniu. susisteminti ir turi išryškinti vaiko socialinių problemų spektrą bei pobūdį. gydytojas. pateikti konkretūs metodai ( pokalbiai. tradicijas. VTAT specialistas ir kt. Atliekant šią užduotį. įvairiapusiški duomenys turi būti įvertinti. savaitės planą bei veiklos programą. Dažnai keliami nekonkretūs tikslai („Man atsibodo mokykloje“. atsižvelgiant į institucijos socialinių problemų spektrą. ekspertų (psichologas. o unikali ugdytinių ir jų šeimų patirtis dar labiau sukonkretins rengiamų dokumentų turinį ir apimtį. kur atsispindėtų įvairias problemas (socialiai remtini. kad mokytojai nuo manęs atstotų“. jie gali ir turi būti modifikuojami. Turi matytis pagrindinė (-ės) problemos. „Manęs niekas nesupranta“). kvaišalų naudojimas. Taipogi. Susistemintų duomenų pagrindu studentas turi iškelti problemų sprendimo tikslus ir sudaryti vaiko jų sprendimo planą. mokyklos nelankymas. specialusis pedagogas. esant sudėtingoms kompleksinėms problemoms. Čia turi būti numatyti nuoseklūs veiklos žingsniai. Socialinis pasas tai tarsi „įstaigos bendruomenės pulsas“. galimi sąveikos variantai. ją išanalizuoti. konsultacijos. vėl galima pasinaudoti Socialiniame ugdyme (2002) siūlomomis schemomis ir lentelėmis. labai praverstų Socialiniame ugdyme (2002) pateikiamos schemos ir lentelės. 4.). šiame leidinyje pateikiami patarimai nėra privalomi dokumentai. papildomų informatorių (bendramoksliai. kurį nuolat turi jausti socialinis pedagogas.

jie turi būti aprašyti. konkretūs atlikti darbai . Praktika vertinama pagal individualaus kumuliatyvinio indekso (IKI) metodiką.darbo planai I . perteikiant jų turinio esmę (pvz. gebėjimų pokyčius. teikti konkrečią pagalbą. grupiniu. konsultacija. Tikslų aiškumas. pokalbis – kokiu tikslu susitikote ir apie ką kalbėjote). Kritinė savo praktikos analizė Šioje užduotyje studentai turi atlikti reflektyvų savo praktikos vertinimą. kurioje būtų atliktos ir aprašytos visos numatytos užduotys. Ataskaitoje turi būti pateikta individuali vaiko kortelė (dosje). naudojami metodai. kurioje atsispindėtų surinkti duomenys apie situaciją. įvertinti savo vaidmenį įstaigos bendruomenėje sprendžiant konkrečias problemas. sprendimo žingsniai.pageidauju.. idant situacija palengvėtų.individualus darbas su ugdytiniu R – reflektyvinė užduotis Praktikos stipriosios ir silpnosios pusės : Stipriosios pusės : Studentui sudaromos galimybės pažvelgti į instituciją. paties ugdytinio ir jo šeimos aktyvus dalyvavimas turėtų atverti kelią į sėkmę sprendžiant ugdytinio situaciją.. kelti tikslus. vertybių. jos veiklą . bendruomenės ) ir įvairių teorinių prieigų erdvėje. žinių. Sprendžiant vaiko socialines problemas turi atsispindėti ir studento asmeninis indėlis .. tikslai. kad jis galėtų juos valdyti („Aš noriu.. Praktikos vertinimas : Atsiskaitydami už praktiką studentai turi pateikti praktikos ataskaitą. sisteminti informaciją. Ugdo kompetenciją planuoti veiklą ir dirbti su ugdytiniais įvairiais lygmenimis (individualiu. prisiimti atsakomybę dėl sprendimų. 46 .prie žmogaus. Suteikiamos galimybės dirbti komandoje su kitais profesionalais (ekspertais ) : išklausyti kitų nuomonę. IKI = 20% SS + 20% SP + 20% P + 30% I + 10% R SS – socialinė schema SP – socialinis pasas P .“). 5. motyvuotas darbo metodų parinkimas . bet teritoriniu aspektu ).. socialines problemas visybiškai (ne instituciniu. kur turi analizuoti savo lūkesčius. žingsnių nuoseklus išdėstymas.

priežastis.Studentas turi galimybę refleksyviai vertinti savo veiklą įstaigoje. užduočių parinkimui. 47 . mikroklimatu. tradicijomis. bendruomenės narių atsiliepimai ) susipažinti su įstaigos socialinėmis problemomis. ekspertų. Silpnosios pusės : Kyla grėsmė gana paviršutiniškai (dokumentai. Neretai pateikiamos perdėm lakoniškos praktikų ataskaitos (faktų ir lentelių rinkiniai). stebėti vertybių. analizuoti. komandos narių. žinių ir gebėjimų virsmą. spręsi ir vertinti institucijos ir asmenybinius pokyčius. konkrečios pagalbos teikimui. kritiškai analizuoti lūkesčių išsipildymą (arba ne). Yra pavojus studentui būti užgožtam kitų profesionalų. kurios visiškai nerodo kompetencijos identifikuoti. analizuojant konkrečius atvejus ir priimant sprendimus. Klausimai praktikos aptarimui : Kokie jūsų lūkesčiai iš praktikos? Kokių lūkesčių turėjote išeidami į praktiką? Kaip sekėsi siekti teorinių žinių ir praktinės patirties sintezės? Kokie jūsų samprotavimai šioje erdvėje? Kokias kompetencijas pavyko įgyti ? Koks jūsų asmeninis indėlis gerinant institucijos bendruomenės gerbūvį ? Pastabos ir konstruktyvūs pasiūlymai praktikos organizavimui. Šiek tiek ribota erdvė ir laikas studento asmeninei iniciatyvai ir indėliui.

o kaip procesas. Praktikos tikslas – supažindinti studentus su refleksija kaip pažinimo. žinias.Sudaryti sąlygas studentams akademines žinias paversti praktiniais gebėjimais bei patirtimi. įgalinti mąstyti apie savo mąstyseną . atsakomybę už studijas. Socialinio darbo etiką. 2. savęs ir aplinkos pažinimo ir tobulinimo procesas. Socialinio pedagogo reflektyvinė praktika Daiva Alifanovienė Nenutrūkstami socialinio gyvenimo pokyčiai (globalizacija. kurių studijų procese niekas nemokė. kūrybingiems ir kompetentingiems. švietimo ir ugdymo institucijose. informacinės visuomenės plėtra. vertinant. nes gyvenimas nuolat reikalauja naujų teisingų sprendimų. teoriją. savęs tobulinimo procesu. kuri suvokiama ne kaip rezultatas. taptų profesionalų nuolat tobulinti savo žinias. iššūkiams. refleksija pagrįstas studijas. kur buvo numatomos kritinio mąstymo gebėjimus lavinančios užduotys. numatytos ir praktikos Būtent tokie socioedukacinės veikos profesionalai galėtų būti pasiruošę XXI a. praktinių sprendimų būdus. atsiranda galimybės studijuojantiems tapti socialiai aktyviems. sąlygojančias laisvos individualios asmenybės saviugdą. efektyvesnis ir atitiktų ES standartus. Socialinę pedagogiką ir psichologiją ir kt. mąstymo. filosofiją. Praktikos uždaviniai : 1.Realizuoti prasmingas. Ši praktika yra organizuojama magistrantūros studijų pakopoje . atlikdami praktikas. 48 .4. analizuojant. 3. jausti savo jauseną. kritinę nuostatą į mokymąsi. mokslinio tyrinėjimo elementų perkėlimą į studijų procesą. kurio esmė vidinis asmens dialogas. gebėjimus. savianalizę bei profesionalumą.). jai skiriama 3 kreditai (120 val.6.).Ugdyti studijuojantiems eilę edukacinių komponentų: kritinę nuostatą į mokymąsi. Magistrantai jau turi pakankamai akademinės bei praktinės patirties ir su refleksijos socializacijos mechanizmu yra susipažinę studijuodami jau bakalauro studijose daugelį modulių (Vertybių sistemą visuomenėje. Ši praktika neturėtų būti suvokiama siaurai ir pririšama prie kažkurio studijų modulio. savianalizę ir profesionalumą. didėjantys reikalavimai profesinei veiklai) reikalauja iš problemų analizės. o taipogi dirbdami praktinį darbą socialinės pagalbos. iš naujo įvertinti vertybes. Būtent šiame procese susidaro palankios sąlygos profesionalo savikūrai. Ugdant studijuojančiųjų atsakomybę. ji turėtų būti atkoduojama kaip kritinio mąstymo. mokslinio tyrimo gebėjimų perkėlimą į studijų ir praktinės veiklos erdvę. Socialinio darbo istoriją. priimant ar atmetant vertybes. o studijų procesas ženkliai modernėtų.

o jų sprendimo sėkmė priklauso profesionalo nuolatinio dialogo su savimi. kuriame neatmetama teorijos svarba. kur žinojimas tampa procesu. sujungiantis individualią patirtį ir teorines žinias. Remiantis Kolbio sąmoningo ir prasmongo mokymosi idėja. Kitoje spiralės pakopoje pradeda stacionarinių studijų studentai: jie pirmiausia įgyja teorinių žinių. Išryškinamas šio modelio holistinis problemų sprendimo pobūdis.prasmingas mokymasis. t. aktyvus eksperimentavimas. kontroversiškiausi ar iššaukia daugiausia diskusijų. su kuriais dažniausiai susiduriama. pažymimas orientavimasis į procesą ir interpersonalinius ryšius. Čia turėtų būti apmąstomos istoriškai susiformavusios teorijos . vėliau jos tikrinamos ir eksperimentuojamos praktinėje veikloje. tuomet. grįstas refleksija. analizuojant. kurie įdomiausi asmeniškai. kitais profesionalais. eksperimentuojant ir konceptualizuojant. kuri refleksyviai apmąstoma ir neretai pastebima. paritetinių santykių. kurį skaitė vadovėliuose. naujų žinių ir turimos patirties gretinimui. turėtų būti suvokiamas kaip šių procesų sintezė . pripažįstant jos kvescionavimą.užduotys. o ne rezultatu. kurie vėliau tikrinami praktikoje ir modifikuojami. konceptą. girdėjo per paskaitas. jų teiginiai ir pasirenkami tie. svarbu ir viena ir kita. 49 . kur tobulėjama mokantis iš savo patirties. bet ar tai realiai pasiekiama ? Optimalus sprendimas.y. poto jiems turi būti suteikta galimybė eksperimentuoti praktikos metu. o ne kontroliuoja. pateikiamos praktikos užduotys : Empirinei-teorinei analizei pasirinkti pageidaujamą socialinio ugdymo ar pagalbos sritį bei studijuojamą (ar studijuotą) teorinę erdvę. Studijų procese nuolat iškyla klausimas: kas svarbiau – teorinis pasirengimas ar praktiniai gebėjimai ? Abejonės nėra. Šis modelis analizuoja refleksyvaus mąstymo krizes. abstrakčios konceptualizacijos pakopoje tos žinios įgyjamos. individualios patirties (su ja dažniausiai ateina neakivaizdinio skyriaus studentai). Ši praktika organizuojama. savo teorijų (nebūtinai mokslinių) kūrimui. Šiai užduočiai studentai turėtų pateikti pasirinktą teiginį. kad stokojama socialinio darbo teorijos. Tokiu būdu kuriamos optimalios sąlygos suteiktų teorinių žinių naujam vertinimui. kur sąveikos dalyviai nuolat vieni kitus skatina ir praturtina. mokymosi ciklą galima pradėti bet kurioje pakopoje : pvz. vedantis į naujų sprendimo modelių ir principų kūrimą . kurios laiduotų studento savikūros sėkmingą realizavimą. fleksibilumą bei universalumą. Jų esmė yra įgalinti studentą studijuoti. atsirandančias dėl „akademinių žinių aukštumų‘ ir „netvarkingų praktikos žemumų“ atotrūkio ir pabrėžia šios mokymosi spiralės nenutrūkstamumą. tai refleksyviai apmąstyti ir kaupti individualią patirtį. matyt. kompetencijos ir socialines-psichologines sąlygas. Kolbio reflektyvaus mokymosi spiralėje abstrakti konseptualizacija. remiantis Kolbio (1984) refleksyvaus mokymo modeliu. laiduojančiomis efektyvias studijas. technologijų žinių. sudaryti tokias materialiąsias. Reflektyvus stebėjimas ir mąstymas bei individualios patirties kaupimas laikomi vienodai reikšmingomis sudedamosiomis. Taigi. kur problemos neatsiejamos nuo socialinės realybės.

Atlikti savo mini mokslinius tyrinėjimus. Daugelį dalykų praktikas žino intuityviai. Praktikos ataskaitoje pateikiamos visos užduotys ir jos neturi virsti teorinių teiginių. Patirtis be eksperimentavimo ir reflektyvaus apmąstymo. Analizuodami savo patirtį ir teorinį išmanymą. kas ne ir kodėl taip atsitiko ? Tai padeda išvengti klaidų ateityje. analizuoti save. nepagrįsdamas savo žinojimo teoriškai. kita vertus. Praktinėje veikloje svarbios yra ir teorinės ir intuityvios patirties žinios. remiantis savo žiniomis ir patirtimi bei. kurti savą problemų sprendimo teorijos viziją (nebūtinai turinčią mokslinę vertę). subjektyvus asmeninis išmanymas . kompetencijos ir dažnai yra menkavertė. skaitytų vadovėliuose ar monografijose perpasakojimu arba chronologišku praktinėje veikloje sutiktų atvejų aprašu-dienoraščiu. Tai turėtų būti kritinė savo veiklos ir mokslinių tyrinėjimų analizė. nesumenkinant ir nepervertinant nė vienos iš jų. kad mokymasis yra procesas. pastebėjimai. jausmų ir vertybių virsmą. apibendrinimo nebūtinai nuveda prie prasmingo mokymosi. studentai turėtų suvokti. siekiant profesionalumo ir kompetencijos. Ši užduotis yra esminė ir suvokiama kaip pirmųjų dviejų užduočių sintezė. III. jas papildant naujomis žiniomis. transformuojant asmeninę patirtį. Pateikti analizei dialektinį sąsiuvinį . egzistuojančius tarp teorijos ir konkrečios praktinės patirties. savo patirtį galima refleksyviai apmąstyti ir perkelti į naują žinojimo pakopą. savo patirtį ir mokslinę veiklą. 50 .Pateikti diskursyvius ar net konfliktinius teiginius. Užduotyje pateikiama praktinė patirtis. kur studentas gali atsakingai kalbėti apie savo mąstymo. intuityvus suvokimas.esė: Teiginys Pirminė empirinė (intuityvi) patirtis Reflektyvus stebėjimas ir eksperimentavimas Abstraktus konceptualizavimas Praktikos vertinimas: Atsiskaitydami už praktiką studentai pateikia dialektinį sąsiuvinį – esė ir pasirengia diskusijai apie savo asmenybės pokyčius praktikos metu. Galima būtų šį asmeninį žinojimą ir palikti tokiame lygmenyje. kurio metu žinios yra kuriamos. Kiekvienas profesionalas. siekdamas sėkmės turėtų pamąstyti : kas jo darbe buvo gerai.

jausminius. aktyviu. emocinius išteklius. eksperimentavimas. akademinio lavinimo svarbą bei pastovių ir absoliučių vertybių ugdymą. įgyjama žinių. jausmų plėtrai. „kemšamo“ faktai ir informacija tampa ieškančiu. Tokios studijos užtikrina mokymosi kokybę. Klausimai praktikos aptarimui : Kokie jūsų lūkesčiai iš praktikos ? Kaip pavyko fiksuoti savo kognityvinius. Svarbus vaidmuo skiriamas intelekto. interpersonaliniams ir intrapersonaliniams ryšiams. eksperimentuojančiu. Abu sąveikos dalyviai yra lygiaverčiai partneriai tiesos paieškoje. vertybinius pokyčius. reflektyvus stebėjimas ir konceptualizavimas yra neatsiejami.Praktikos stipriosios ir silpnosios pusės Stipriosios pusės : Ši praktika kuria aktyvią. kuriamos studento naudojamosios teorijos.y. vertybėms. kol kas įgyvendinamas gana sunkiai. tuo pačiu menkiau reikšmingas tampa visuomenės poreikiais ir lūkesčiais grįstas socialinių problemų sprendimas. kuriame individuali patirtis. keičia vertybių sistemą t. kur abu didaktinės sąveikos dalyviai tobulėja. Refleksija grįstos studijos yra iššūkis. emocinės patirties. Studentas iš objekto. bet kartu ir galimybė atsakingai suvokti savo paties mokymosi procesą. Iškyla grėsmė perdėm domėtis pačiu mokymosi procesu. Yra pavojus nuvertinti apibendrintos patirties reikšmingumą. ji apmąstoma. emancipuotą dėstytojo ir studento sąveiką. kiekybę ir motyvaciją. kuriančiu savo teorijas subjektu. o ne studijų turiniu ir esme. kompetencijos raidą ? Kaip sprendėte konfliktą tarp jūsų turimos individualios patirties ir teorinių koncepcijų ? Kaip pavyko derinti naują informaciją su jau turimomis žiniomis ir patirtimi? Kaip sekėsi atlikti mini mokslinius tyrinėjimus ir kurti savo taikomąsias teorijas? Koks jūsų nuomone turi būti santykis tarp teorinių žinių ir praktikos studijų procese ? Kokie jūsų pasiūlymai šios praktikos organizavimui ? 51 . Sureikšminama studento individualybės ir imanentinių duotybių raida. Šios studijos nuolat praturtina studento kognityvinius. Silpnosios pusės : Tradicinėse universitetinėse studijose visas refleksyvaus mokymosi ciklas. praturtinama asmenine patirtimi.

ko jam visai nevertėtų daryti. sąžinė paprastai padiktuoja tinkamą sprendimą. bet ir darbais. Tačiau socialinis darbas priskiriamas toms profesinės veiklos rūšims. 52 klientų grupei: socialinis pedagogas neturi teisės neįvertinti arba pervertinti kiekvieno kliento aplinkybių visumos ir nuspręsti suteikti pagalbą vienam. Jis turi būti nuolatiniu socialinio pedagogo palydovu bendraujant su klientais. ir mažuose darbuose. ir negalima atmesti žmogiškojo faktoriaus jo tarpusavio santykiuose su klientais. jeigu pats pasižadėjo padėti. Jis pasireiškia kaip moralinė atsakomybė už savo elgesį kaip poreikis elgtis sutinkamai su asmeniniais gėrio. o jo problemos turi būti vertinamos adekvačiai. Simpatiškas klientas ar keliantis antipatiją – tai negali turėti jokios įtakos kiekybinėms ir kokybinėms paslaugoms. laimės ir teisingumo vaizdiniais. Objektyvumas. atsiriboti nuo savo emocijų. Priešingu atveju. Socialinis pedagogas gali jausti simpatiją ar antipatiją. Teisingumas. Reikia pripažinti. kad šis nepuoselėtų vilčių ir nereikštų pretenzijų. kuriose neretai neprofesinės žinios ir įgūdžiai. Socialinis pedagogas neturi teisės nuvilti lūkesčių. Sąžinė atlieka elgesio reguliatoriaus funkciją. Sąžinė. kurias būtina suteikti. santykiai su juo turi būti geranoriški. tačiau tai neturi rasti atgarsio darbo kokybėje. Sąžiningumas. jis turi pasidalinti savo abejonėmis su klientu. apie padarytas klaidas. Kai situacija – gana sudėtinga arba nestandartinė. Jeigu objektyvios priežastys neleidžia tikėtis norimų rezultatų. kad tikrasis socialinis pedagogas būtinai derina savyje profesines žinias ir įgūdžius bei asmenybines charakteristikas. /1/. yra individualizuota visuomenės ir profesinės grupės reikalavimų suvokimo forma. apie tuos sunkumus. kaip asmenybės savybė. korektiški. dėmesingi. neįvertinęs – atvirkščiai. socialinis pedagogas turi būti objektyvus. Socialinis pedagogas privalo sakyti tiesą apie esamą padėtį. Jį sudaro racionalūs ir emocionalūs komponentai. darys net ir tai. su kuriais susiduriama darbe. Garbingumas. Socialinio pedagogo asmenybė Gražina Morozova Dieninių ir neakivaizdinių studijų socialinės pedagogikos ir psichologijos programos studentai II -me semestre išklauso kursą “Socialinio darbo etika”. susipažįsta su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu. Objektyviai turi būti vertinama pagalba tuo pačiu niveliuojant kitų interesus.4. jis gali pareikalauti neįmanomo. Tačiau jeigu socialinis pedagogas (darbuotojas) apmąstė veikimo planą. Būtina socialinio pedagogo savybė ir dideliuose. Tačiau garbingumas turi reikštis ne tik žodžiais. jų artimaisiais ir bendradarbiais. pažadėjo klientui – turi tesėti žodį. apie problemos sprendimo galimybes. Tačiau įvertindamas klientą ir jo problemas. Socialinis pedagogas – žmogus. pervertinęs klientą. Kokius jausmus besukeltų klientas. o specialisto asmenybinės savybės apsprendžia darbo sėkmę ir efektyvumą. kurios apsprendžia socialinio pedagogo dorovinį elgesį. Pabandykime bent trumpai apžvelgti tas konkrečias asmenybės savybes. skatindama žmogų sprendimo paieškoms ir apsaugodama nuo formalaus moralinių ir profesinių normų vykdymo. .

ir neigiamus. prastą savijautą arba nepritarimą siūlomam sprendimo būdui. Pakantumas – būtinas socialinio pedagogo ir kliento tarpusavio santykių principas ir nepakeičiama asmenybės savybė. Tai tokios socialinio (pedagogo) darbuotojo asmenybės savybės. kad socialinis darbuotojas pritaria toms negatyvioms kliento idėjoms ar veiksmams. Susidurdamas su klientais.Teisingumas turi pasireikšti ir santykiuose su bendradarbiais –kiekviena kolegos veikla turi būti teisingai įvertinta: ir nuopelnai. kad jis savo elgesiu vienu ir tuo pačiu metu turi laikytis daugelio dorovinių reikalavimų. “Pakantumas – moralinė savybė. Taktiškumas kaip socialinio pedagogo asmenybės savybė būtina todėl. kuriose jie atsidūrė. ir su bendradarbiais. kurių savigarba jau pakankamai užgauta tų aplinkybių. kad nevalingai kas nors nepatektų į nemalonią padėtį. patekusiais į sudėtingas gyvenimo situacijas. įpročius”. jeigu tik jis nėra baudžiamojo pobūdžio ar kitaip pavojingas visuomenei. šis neturi teisės atsakyti tuo pačiu. kurie gali neigiamai paveikti jo gyvenimą ir artimiausią aplinką. pagaliau. Ši savybė suponuoja mokėjimą numatyti visas objektyvias poelgių ir veiksmų pasekmes ir kaip jas subjektyviai suvokia klientai. prislėgtą nuotaiką. koks jis yra. ir trūkumai. koks jam atrodo teisingas. apibūdinanti teigiamą požiūrį į kitų žmonių interesus. Pastabumas ir dėmesingumas tokiu atveju leis socialiniam pedagogui nedelsiant įrodyti savo teisumą. Teisingumo principo įgyvendinimas socialinio pedagogo praktikoje apsaugo nuo susvetimėjimo ir su klientais. pastabumas ir dėmesingumas padės socialiniam darbuotojui perprasti kliento nenuoširdumą ir patikrinti gautą informaciją. neužgauti savigarbos. o taip pat jos vyksmo tendencijas ir dinamiką. tikėjimus. nusivylusiais žmonėmis. 53 . Santūrumas ir savitvarda. tokį gyvenimą. Socialinis pedagogas turi būti tolerantiškas. įsitikinimus. padrąsinti klientą. /3/ Socialinio pedagogo pakantumas grindžiamas gebėjimu priimti žmogų tokį. Pagaliau.. Dėmesingumas ir pastabumas būtini socialiniam pedagogui jo kasdieninėje praktinėje veikloje. palaikyti jį. jeigu nori pasiekti sutarimo su klientu. socialinis darbuotojas turi paisyti tokių asmenų emocinio statuso. pripažinimu jo teisės būti savimi./4/. bendradarbiai ir kiti asmenys. turėti savus įpročius. kuriam profesinės specifikos dėka tenka susidurti su silpnais. ligotais. Net jeigu klientas sudirgęs ir leidžia sau išlieti neigiamas emocijas socialinio darbuotojo adresu. nepažeminti. Tačiau pakantumas nereiškia. pasiekiamas visapusiškai įvertinant prieštaringą situaciją. jo pasimetimą. nors prieštaravimai ir neišsakomi verbaliai. požiūrius. Taktiškumas. įsitikinimus. Geras specialistas visada pastebės kliento nepasitikėjimą ir blaškymąsi. svariau argumentuojant pasiūlymą. kurie neretai gali vienas kitam prieštarauti . Bendraudamas su klientu. socialinis pedagogas privalo pastebėti net ir mažiausius jo nuotaikos pokyčius – ir teigiamus. Ši asmenybės savybė ypač reikalinga socialiniam pedagogui. pažemintais. be kurių jo profesinė veikla negalima.Mokėjimas savo veiksmus suplanuoti taip. gyventi.

Dar daugiau. dirbantis socialinis apsaugos srityje. 54 . socialinis darbuotojas turi mokėti matyti žmonėse teigiamas savybes – kaip tik jos ir turi tapti jo meilės jiems pagrindu. jis negali prarasti savitvardos – priešingu atveju. atves socialinį darbuotoją į beviltiškumo būseną. kaip sakoma. Gerumas. savo ruožtu. kadangi tokiais atvejais tenka užmegzti kontaktą su klientu. Turinys specifiškas: ji veikli. Socialinis darbuotojas neturi būti „gerutis”.nepasitikėjimas savo jėgomis ir galimybėmis ne tik sukels neigiamas veiklos pasekmes. ”lengviau mylėti visą žmoniją. atitinkamai. Specialistas. sąlygojama troškimo prisiimti sau absoliučiai visas – ir savas. negu savo kaimyną” . Gerumas įsikūnija rūpesčiu ˛žmogumi. o geras. pesimizmą. t. kad ji būtų suvokta. o pasipūtėliškumas.ši savybė. nesugebės suvokti informacijos ir jos teisingai įvertinti. Meilė žmonėms . Socialinio darbuotojo gerumas įpareigoja jį sakyti klientui net ir nemalonią tiesą. bet ir tobulinti profesinės veiklos įgūdžius. visuomenės nuomonei apie visą socialinės apsaugos sistemą. Tačiau. santūrumas ir savitvarda jam taip pat būtini. jeigu tai būtina pastarojo gerovei. atvirkščiai. pervertinti sugebėjimų ir galimybių – padidinta savivertė veda į pasikliovą ir pasipūtimą. sukels klaidas ir negatyviai veiks darbo efektyvumą. prieinama forma pateikti informaciją ir pasiekti. teigiamų emocijų sukūrimu. gauti iš jo ˛žinių. Mokėjimas analizuoti savo veiklą. žymiai sumenkina poveikio efektyvumą. Nežiūrint į tai. būtinų mokėjimų ir įgūdžių formavimu. neatsitveriant ir nesiteisinant – viena iš savybių. Šios asmenybės savybės.y. matyti savo klaidas ir jų taisymo kelius.ir savo veikloje specialistai nuolat susiduria su tuo. būti atsakingu už ˛ savo ir artimųjų likimus. Abejingumas žmogui veda į jo vidinio pasaulio nepripažinimą ir. kad toli gražu ne visi klientai objektyviai yra pajėgūs iššaukti meilę sau. socialinis darbuotojas turi stengtis. ir svetimas – nuodėmes.be jos socialinis pedagogas niekuomet netaps draugu. kad klientas pakeistų nuomonę apie save. įveikti sunkumus. savybes. galima ugdyti savo vertybes. neduos naudos. sugebantis mokyti klientą priešintis negatyviems reiškiniams. ką kalba klientas. vykdo gyvybiškai svarbias visai bendruomenei funkcijas. pagrįstos humaniškumu ir meile žmonėms. mokytoju. leidžiančių socialiniam pedagogui ne tik sąžiningai atlikti pareigas. normalių gyvenimo sąlygų. padarys jį nepasitikinčiu savimi ir savo potencinėmis galimybėmis. paskendęs savo emocijose specialistas neišgirs. bet ir atsilieps klientų savijautai. objektyviai vertinti savo veiksmus ir elgesį. Savivertės adekvatumas būtinas socialinio pedagogo praktinėje veikloje. Tačiau socialinio pedagogo savikritiškumas neturi peraugti į „savigraužą”. mokėjimu laiku ir tinkamai suteikti būtiną pagalbą.. Savikritiškumas – neatsiejama socialinio pedagogo asmenybės savybė. Nemažiau pavojinga ir žema socialinio darbuotojo savivertė . Kai socialinis darbuotojas bendrauja su psichikos ar sensorikos invalidais. artimu žmogumi klientui. o. besigailintis klientų ir nuolaidžiaujantis jų silpnybėms. o konstruktyviai kritikuojant patį save. tačiau jis negali ignoruoti realybės. Tik neužsimerkiant į asmeninius trūkumus. Dirbdamas su klientu ir nustatydamas jo teigiamus bruožus.

savo silpnybes. nors iš dalies palengvina jų kančias vadinasi. patekę į keblią gyvenimo situaciją – taip skelbia apibrėžimas. Praktika rodo. įveikti silpnąsias asmenybės puses. bet ir daro beprasmiškais bandymus pakeisti susidariusią situaciją teigiamai. kad įveikti kliento pasyvumą. Empatija – “įsijautimas į kito asmens emocinę būseną“.y. išvargintus daugybės problemų žmones. Empatiški išgyvenimai yra būtinas socialinio darbuotojo asmenybės bruožas. prislėgta būsena. optimizmą galima laikyti vienu iš pagrindinių socialinio darbuotojo asmenybės bruožų. kad toli gražu ne visas problemas įmanoma sėkmingai išspręsti –yra ir objektyvių. dažniausiai mato nelaimingus. nuskriaustus. socialinis darbas tampa beprasmiu laiko ir pastangų eikvojimu. nuolatos stebinčiam aplinkui žmogiškąsias kančias. Ir jis žino. Socialinių įstaigų klientas – tai žmogus ar asmenų grupė. ir užbaigti pradėtą darbą –tai savybės. o tai ir yra jo optimizmo šaltinis. sąmoningai suformuotą nuomonę apie save kaip apie nevykėlį. kad . aktyviai įsijungti į veiklą potencines galimybes ir socialinį aktyvumą. supratimo poreikiai. nesugebantį sėkmingai funkcionuoti priešiškoje aplinkoje. Valingumas. bet ir tam. sugebėjimai nesitraukti prieš kliūtis. Socialinis darbas yra viena iš sunkiausių profesijų. Tačiau už apibrėžimo rėmų liko tokios kliento charakteristikos. tačiau tai būtina. suteikia gėrį. t. pasimetimas. Tikrąją užuojautą klientas visada įvertins teigiamai. Socialinio pedagogo pasyvumas ne tik “užkrečia” klientą beviltiškumu. kaip negatyvios emocinės nuotaikos. sąlygojamą jo nepasitikėjimu savimi. atliekant objektyviai būtinus veiksmus. jeigu jis pats nei viliasi. nes be materialinės. Kaip tik socialinio pedagogo valingumas gali priversti klientą patikėti savimi iš naujo. Ši savybė tobulėja didėjant specialisto gyvenimiškai ir profesinei patirčiai. Atsižvelgiant į tai. Jau pirmajame susitikime su klientu socialinis darbuotojas valingai ar nevalingai demonstruoja sugebėjimus įsijausti į svetimą nelaimę. Valingumas būtinas socialiniam pedagogui ne tik tam. Vis dėlto socialinis pedagogas suteikia žmonėms pagalbą. ir subjektyvių priežasčių. kad įveikti save. nes socialinis pedagogas kokioje tarnyboje jis bedirbtų. Specialistui. Sąmoningas ir valingas kryptingumas. kuris daugeliu atvejų apsprendžia jo mokėjimą perkelti save į kliento vaidmenį. kad nuo socialinio pedagogo nuotaikos labai priklauso kliento aktyvumas. viltį ir tikėjimą geresniu rytojumi. paguodos. Daugelio tyrimų rezultatai kalba apie tai. atsirandančias veiklos procese. galimybėmis. nusivylimu savo jėgomis. buitinės ar kitokios pagalbos socialinis darbuotojas privalo nešti ˛žmonėms džiaugsmą. nei tiki. o to neįmanoma įgyvendinti. nelengva išsaugoti optimizmą. kreipdamasis pagalbos į socialines tarnybas. užuojautos. Joks mandagus dėmesys neleis apgauti kliento – jis intuityviai pajus žeidžiantį abejingumą ir dirbtinumą. įveikiant save patį. kurios tobulėja su darbo patirtimi ir profesinės pareigos supratimu. kad didžiausią autoritetą klientų tarpe turi ne tas socialinis 55 ir tuo pačiu padidinti savo . klientas pirmiausiai ieško atjautos. tikėjimą teisingumu ir gėrio pergale.Optimizmas. Optimizmo šaltinis yra tikėjimas socialinio teisingumo įgyvendinimo galimybėmis žmogaus sugebėjimu tobulėti.

Socialinio pedagogo asmenybės savybės sąlygoja jo santykius su klientu ir yra būtina profesinio tinkamumo sąlyga. Moralinių savybių formavimas vyksta įsisavinant dvasines visuomenės ir profesijos vertybes. socialinis darbuotojas sprendžia normalaus socialinių tarnybų funkcionavimo problemas. Bendraudamas su kitų valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Nuo komunikacinių socialinio pedagogo sugebėjimų labai priklauso jo veiklos sėkmė. socialinis pedagogas perima ir perteikia darbo patirtį. todėl kad bendraudamas specialistas sužino apie kliento problemas. daryti ją produktyvesne. pasireiškiantys jo santykiuose su klientu. jo objektyvų statusą ir funkcijas. 56 . Bendraudamas su kolegomis. kuris visada pasiruošęs išklausyti ir užjausti. kuris profesionaliai atlieka savo pareigas. veiklos procese virstant joms poreikiais ir įsitikinimais. kas leidžia koreguoti veiklą. o tas. jo viltis ir lūkesčius. socialiniams darbuotojams bus daug lengviau nešti sunkią klientų problemų naštą. Socialinio pedagogo asmenybės bruožai.darbuotojas. parengia bendrą veiksmų planą. nors ne visada savo pareigas atlieka profesionaliai. Komunikabilumas – svarbiausias socialinio pedagogo bruožas. bendraujant darbas ir užbaigiamas. padeda kelti visuomenės doros lygį ir tuo pačiu – spręsti socialines problemas. aplinkiniais ir bendruomene. Kai visuomenė tinkamai įvertins socialinio darbo reikšmę. Bendraujant galima išsiaiškinti situacijos pokyčius. aptaria bendras problemas ir sprendžia jį jaudinančius klausimus. tačiau lieka abejingas klientams. aptaria problemos sprendimo eigą ir rezultatus. Bendravimu prasideda jo pažintis su klientu.

Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. Socialinė pedagogika. Talinas. Socialinio darbo praktika. Neįgalių vaikų psihosocialinės pedagoginės sąlygos šeimoje.. (1999). Kirby J. (1998).189-197. Vilnius: Specialiosios psichologijos laboratorija. R. p. Šiaurės Lietuva 12. Socialpadagogische Arbeitsfelder. (Hrsg. Emancipacinių kokybinių tyrimų realizavimas edukacinės paradigmos virsmo kontekste.Experiental Learning. Logotipas 21. Vilnius: Pedagoginis psichologinis centras.. 13. Vaikų psichologinis konsultavimas. Kočiūnas. Asmenybės psichologinės adaptacijos prielaidos. Charibdė 9. Šiaulių universitetas 19. Š. Každailienė. Bydam. (2001). Refleksyvaus studijų modelio ypatumai mokymosi kontekste. Kemerienė. Kaunas: Poligrafija ir informatika.. Socialiniai mokslai. Vilnius.. (2202). A. Bitinas B. C. (1984). R. (1999).. (1999). K. Sadauskienė. V. Šiauliai. Frankfurt a Main. 22. Psichiatrinė reabilitacija. dainos.. Edukologija. Vilnius: Lumen. 20. (1997). (2001). Charles. Baranauskienė R. Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas. (1995). (2001). Vilnius: Presvika.Ugdymo filosofija.). V. skirtų žmonėms su negalia. Grudzinskas.Literatūra: 1.(2000). (1998). 60-67. Acta Pedagogika Vilensia. Kalendorinės šventės (scenarijai. Šiaulių universitetas 18. Jankevičienė. Černius. Pedagoginio tyrimo įvadas.. (2003). 17.. Petronis. ir kt. (2000).M.: Alma littera.. Profesinio apsisprendimo metas. žaidimai). Giedrienė. Belardi N. (2001).. 57 . V. 23. Tallinna Raamatutrukikida 3. 5. E. G.Padagogik. Baranauskienė R. Psichologinis konsultavimas. Bendrieji gebėjimai. Grunewald. V.. (2001). Karvelis V. (1999). Šiauliai. Navaitis. Š. KTU. 16. Bakk. (2001). Kočiūnas. Kolb D. V.. (1997). (1998). Leliūgienė I. Mazūrienė. Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas.(1980). Elijošius E. 2. ir kt. V. Juodraitis A.. 15. 11. Pedagogika. Johnson. (2000). Įstatymų. A. Experience as the Source of Learning and Development. Š. vadovas. Vilnius: Avicena. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.A. p. Tėvų ir mokytojų pagalbininkas.. S. Jucevičienė P. A. J. 7. VĮ Negalės informacijos ir konsultavimo biuras 14. J. 6. 4. 8. R. R. Anthony W. Globa. 10. New Jersey.

V.24. (2001). 30. 41. M..(1982). 33.R. Vilnius: Amžius. Motivation and Personality. 49.. Lepeškienė. Utena.. (2002). Slaugos mokslinių tyrimų metodologiniai pagrindai.. McLaughlin T. Leščinskienė D. Šiaulių universitetas 40.М: ВЛАДОС.(1999).В. 29. Demokratiškumas. New York: Harper and Row. 28. Žydžiūnaitė V. Vilnius. 37. Stankevičienė. Vertybės. L. Санкт-Петербург: Евразия. Martin K. J. Н.ׁ . Reabilitacijos strategija. Mocква. (1993). Этика социальной работы. 44.: Eugrimas. 47. (2003). Sutton.. Filosofiniai ugdymo pagrindai. Rawls. (1999). Vilnius . Socialinės pedagogikos pagrindai. (1996). Koломинский Я. Leidybos centras 34. Publishers. Socialinio darbo su proto negalios vaikais pagrindai. Craver S. 36. Žmogus ir socialinė aplinka. J. 46.M. (2001). А 58 . Humanistinis ugdymas mokykloje. (2002).Социальная педагогика: практика. (2001). A. (1999). Marijampolė: Piko valanda..Socialaerbeit und Socialpadagogik im GrundriB. С. Штинова Г. 26.H. C. (2002). V. (1996). Галаглузова Ю. Maslow. Kauno medicinos akademija 39. Rotas.. Leliugienė. dirbančiam su sutrikusio intelekto vaikais ir jaunuoliais. 31. (2003). V. Мотивация и личность. Медведева Г. Reabilitacija. 25.. Avicena 32. bendruomenės veikla ir psichologija. Steman C. 42. V. Vaibra 43. Coциальная педагогическая психология. Studentų praktikos programa pensionate VILTIES NAMAI. Vaikų šventės. Vilnius 27. Москва: Питер. 48. (1970). 50. V. Negalės psichosociologija. Płužek. Сорвачева Г. Morozova G. (1995). 45.Н. Socialinės pedagogikos ir psichologijos neakivaizdinių studijų programos studentų – socialinių pedagogų požiūris į stebimąją praktiką // Socialiniai pedagogų profesinė veikla: teoriniai ir praktiniai aspektai / konferencijos pranešimų medžiaga. K. V. Mocква. Z.Л. Kaunas.(Hrsg). Ruškus J. V. (1996). Психологическое консультирование.Šiuolaikinė ugdymo filosofija. Technologija 38. Š. Paulauskytė V. (1996). Vilnius: Valstybinis leidybos centras...A. Kaunas: Technologija. Politinis liberalizmas. Peaн A. (1999). Ozmon H. Socialinis darbas. Vilnius: Evalda. Įvairovė. Ocновы coциаьной педагоигки.(1997).(1999). 35. Pastoracinė psichologija. П.A. Socialinis ugdymas (2002). Гледдинг. (1997). (1995). Маслоу. Berlyn. Mokymo kursas personalui... Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (1992 ). (2002). А. Vaitkevičius.. Мустаевa Ф.

Словарь по этике (1981). 59 . Mocква. (1999). 52.51. Групповая психотерапия. К. Санкт-Петербург: Питер. Кона И С. Рудестам. / Под ред.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful