P. 1
Praktikos Knyga Galutinis Soc Tvarkyta

Praktikos Knyga Galutinis Soc Tvarkyta

5.0

|Views: 1,155|Likes:
Published by Jurgita Mieliulyte

More info:

Published by: Jurgita Mieliulyte on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • Pratarmė
 • 1. Socialinio pedagogo praktikų organizavimo struktūra
 • 2. Vadovavimas praktikai
 • 2. 1. Praktikos vadovų pareigos
 • 2.2. Studentų paruošimas praktikai
 • 2.3 Studentų-praktikantų teisės ir pareigos
 • 3. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ PROGRAMOS (UŽDUOTYS)
 • 3.1. STEBIMOJI SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA
 • 3.2. Socialinio darbo praktika
 • 3.3. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA 1
 • 4.4. Socialinio pedagogo praktika 2
 • 4.5. Socialinio pedagogo praktika 3
 • 4. Socialinio pedagogo asmenybė

Šiaulių universitetas Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra

D. Alifanovienė, I. Baranauskienė, G. Morozova, V. Nemeikšienė, L. Radzevičienė, A. Vaitkevičienė

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PRAKTIKOS

Šiauliai, 2005

Pratarmė
Socialinių pedagogų studijose ypatingas vaidmuo tenka praktiniam socialinių pedagogų rengimui. Per praktiką studentai susiduria su realiomis gyvenimo problemomis, reflektuodami savo veiklą, atpažįsta teorijas, modelius, metodikas, susipažįsta su veikiančiomis institucijomis, jų funkcijomis, socialiniais vaidmenimis, bendruomenės resursais, puoselėja savo gebėjimus, formuoja konkretaus darbo su vaikais mokėjimus. Šis metodinis leidinys – tai vienas iš pirmųjų bandymų atskleisti būsimųjų socialinių pedagogų praktinės veiklos organizavimo ypatumus studijų eigoje. Jį parengė Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros darbuotojų kolektyvas. Leidinį sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje pateikiama socialinio pedagogo praktikų organizavimo struktūra/ kursas, rūšis, vieta, lygis, kreditų skaičius/, formuluojami pagrindiniai praktikų tikslai. Antroje dalyje nagrinėjami vadovavimo praktikai aspektai/ vadovo pareigos, studentų – praktikantų teisės ir pareigos/. Pati didžiausia dalis – trečia. Čia pateikiamos pakankamai išsamios praktikų atlikimo programos. Kiekviename straipsnyje aptariama viena iš penkių praktikos rūšių, o jų visuma sudaro galimybes įvairiapusiškai susipažinti su būsimąja profesija, praktiškai taikyti įgytas žinias. Verta pažymėti, kad visų praktikų programos parengtos pagal vieną schemą: tikslas, uždaviniai, užduočių komentarai, vertinimo kriterijai, ataskaitos stipriosios ir silpnosios pusės, literatūra, kuri galėtų būti panaudota, rengiant ataskaitą. Ketvirtoji dalis skirta socialinio pedagogo asmenybei: socialinio pedagogo asmenybės savybės sąlygoja jo santykius su ugdytiniu ir yra būtina profesinio tinkamumo sąlyga. Moralinių savybių formavimas vyksta įsisavinant dvasines visuomenės ir profesijos vertybes, veiklos procese virstant joms poreikiais ir įsitikinimais. Bendros žinios, vertybės ir etika – esminiai dalykai visiems socialiniams pedagogams (darbuotojams), kurie turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje jaučiasi individas. Todėl, atlikdami praktiką, studentai gali visapusiškai pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tarpusavio santykius ir jiems turinčius įtakos veiksnius. Visi šie reikalavimai yra konkretizuojami, realizuojant praktines socialinio darbo, pedagogikos ir psichologijos užduotis. Mokomasi ne tik auditorijose, bet ir atliekant praktikas, kurių pagrindinis tikslas yra tobulėjimas. Kintantis socialinių pedagogų akademinis paruošimas leidžia tikėtis geresnės darbo kokybės, ugdytiniams – objektyvios pagalbos ir kokybiškų paslaugų. Laukiame Jūsų vertinimų, pastebėjimų, pasiūlymų: sppkatedra@cr.su.lt

2

Turinys PRATARMĖ SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO STRUKTŪRA VADOVAVIMAS PRAKTIKAI Praktikos vadovų pareigos Studentų paruošimas praktikai Studentų-praktikantų teisės ir pareigos SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ PROGRAMOS (UŽDUOTYS) Stebimoji socialinio pedagogo praktika Socialinio darbo praktika Socialinio pedagogo praktika 1 Socialinio pedagogo praktika 2 Socialinio pedagogo praktika 3 Reflektyvinė praktika SOCIALINIO PEDAGOGO ASMENYBĖ LITERATŪRA 2 4 6 6 8 9 11 11 19 31 36 44 48 53 58

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.

3

1. Socialinio pedagogo praktikų organizavimo struktūra
Daiva Alifanovienė Praktikų organizavimas yra neatsiejamas socialinės pedagogikos bakalauro ir magistro studijų dalis. Ji sudaro 1/8 kredito studijų proceso bakalauro lygmens privaloma visiems šios studijų programos stacionaro ir neakivaizdinio skyriaus studentams. Praktikos organizuojamos 1,3 ir 4 kursuose yra ,,smūginio“ pobūdžio, t.y. studentai išeina į ,,praktikų aikšteles“ (socialinės tarnybos, globos, švietimo ir ugdymo institucijos) ir keletą savaičių praktikuojasi, neklausydami tuo laiku paskaitų. Tokiu būdu bakalauro studijų eigoje turi praeiti 5 skirtingų rūšių ir lygių praktikos. Magistrantūros studijoje numatyta reflektyvinė praktika ir aukštosios mokyklos dėstytojo praktika, kuri atliekama vadovaujant magistro darbo vadovui. 1 lentelė Kursas bakalauras 1B Stebimoji 3B 4B 4B Praktikos rūšis socialinio pedagogo praktika Lygis 1 2 2 2 2 3 Kreditų skaičius 3 3 3 4 4 3

Socialinio pedagogo praktika I Socialinio pedagogo praktika II Socialinio pedagogo praktika III

4B Socialinio pedagogo praktika IV 2M Magistro reflektyvinė praktika Pagrindiniai praktikų tikslai: institucijomis:

1. Supažindinti su įvairių tipų socialinėmis tarnybomis, globos, švietimo ir ugdymo 2 lentelė Eil. Nr. 1 2 3 4 5 Praktikos rūšis ir Praktikos atlikimo vietos semestras Stebimoji (1-as semestras) B

6 7

Nakvynės namai, neįgaliųjų globos namai, nevyriausybinės organizacijos, internatinė pagrindinė mokykla, vaikų globos namai.. Socialinio darbuotojo Socialinės globos ir rūpybos skyriai, senelių bei vaikų globos (5-as semestras) B namai, dienos užimtumo centrai. Socialinio pedagogo Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Policijos prevencinės tarnybos, (6-as semestras) B tardymo izoliatorius. Socialinio pedagogo Neįgaliųjų globos centrai, neįgaliųjų dienos centras, (7-as semestras) B nevyriausybinės organizacijos, Visuomenės namai. Socialinio pedagogo Švietimo ir ugdymo institucijos, priešmokyklinės įstaigos, (8-as semestras) B pradinės, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, technikos, amatų mokyklos, kolegijos, specialiojo ugdymo centrai ir priešmokyklinės institucijos. Aukštosios mokyklos Šiaulių universitetas specialiosios pedagogikos fakultetas, dėstytojo Tęstinių studijų institutas. (1-as semestras) M Reflektyvinė Studijuojančiųjų darbovietės arba socialinio ugdymo 4

(2-as semestras) M institucijos pasirinkimai. 2. Supažindinti su įvairiomis ugdytinių (ar klientų) grupėmis: • • • • • socialiai remtinais, neįgalimaisiais, rizikos grupėmis, turinčiais priklausomybę, linkusiais nusikalsti.

3. Ugdyti profesines kompetencijas (mikro, mezo, makro lygmenyse). Mikro lygmuo • • • • • • • • • • • • • • • studentų gebėjimas indenfikuoti, analizuoti, planuoti ir spręsti problemas, plėtoti žmonių galias savarankiškai spręsti problemas, padėti realizuoti savo galias, taikyti modernaus problemų sprendimo būdus. stimuliuoti žmonių geranoriškumą, skatinti tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą su aplinka, įtakoti institucijų ir organizacijų tarpusavio santykius. įtakoti socialinę politiką, įvertinti asmenų socialinius poreikius ir pranešti apie juos visuomenei bei įstatymų leidimo institucijoms, esant reikalui daryti sprendimą valdžiai dėl socialinių problemų sprendimo. autentiškumą, emocinę brandą, realizmo jausmą, empatiškumą, nuoširdumą, atvirumą ir kt. 4. Ugdyti busimojo profesionalo asmenybės savybes:

Mezo lygmuo

Makro lygmuo

5

supažindina studentus su kitais praktikos vadovais.įstaigos darbuotojo. Užtikrina savalaikį praktikos programų paruošimą. 1. Tačiau tiesiogiai studentų praktikai vadovauja grupės vadovas (įstaigos darbuotojas.2.) įstaigoje. kokius dokumentus turi turėti studentai atsiskaitydami už praktiką.metodininkas (aukštosios mokyklos darbuotojas). 2. dirbantį toje įstaigoje.y. atitinkančias kiekvienos praktikos rūšies tikslus ir uždavinius. ir praktikos vadovo praktikos vietoje. kurioje studentas atlieka praktiką) ir dėstytojas. praneša reikalavimus ataskaitų rengimui. išaiškina. aukštosios mokyklos dėstytojo. Išleidžiant į praktiką katedros parengia programas (instrukcijas). Praktikos vadovų pareigos Katedros praktikos vadovas atlieka šias funkcijas: • • • • • Organizuoja visas praktikos rūšis. organizuojančio praktiką. detaliai supažindina studentus su praktikos programa ir išduoda praktikos programas (instrukcijas). kurioje atlieka praktiką jam priskirti studentai. Tačiau vienaip ar kitaip praktikos organizavime dalyvauja faktiškai visi aukštosios mokyklos darbuotojai. organizuoja praktikos aptarimą. tiesiogiai dirbančio su studentu praktikos metu. kurioje atliekama praktika. Praveda studentams įžanginį seminarą: praneša studentams tikslų praktikos atlikimo laiką. vykdo jos atlikimo kontrolę. grupės vadovo. Kad vadovavimas praktikos metu būtų efektyvesnis. Vadovavimas praktikai Virginija Nemeikšienė Praktikos metu kiekvienas studentas privalo turėti vadovą. konkrečias individualias užduotis. dėstytojąmetodininką. Atitinkamai su pasiūlyta 4 žmonių sandrauga: studento. Įformina praktikos dokumentus (sutartis. jų pareigas ir teises. darbo atlikimo aktus ir kt. supažindina studentus su praktikos atlikimo ypatybėmis pasirinktose įstaigose. būtina apibrėžti pagrindines vadovų funkcijas. Duoda nurodymus dėl studentų pasiskirstymo praktikos vietose. metodines priemones. Studentas aukštojoje mokykloje turi vieną praktikos vadovą iš katedros dėstytojų. numatytas pagal mokymo planus. o taip pat vadovą. t. 6 . parenka praktikos vadovus. aukštosios mokyklos dėstytojo-metodininko. padauginimą ir pakartotinį jų išleidimą.

bet ir nuo santykių. Rašo pažymį už praktiką. Praktikos sėkmė įstaigoje priklauso ne tik nuo formalaus susitarimo sąlygų laikymosi. kad dėstytojas. sukurti sąlygas kūrybingam darbui ir eksperimentavimui. Dalyvauja atviruose užsiėmimuose. renginiuose.metodininkas dirbtų kūrybingai. auklėtojo ir psichoterapeuto vaidmenis. Grupės vadovas – tai įstaigos specialistas. jos atlikimo grafiką. Ruošia ir tikrina ataskaitinę praktinę dokumentaciją. gero vadovavimo ir visos darbo apimties atlikimo.• • • Kontroliuoja praktikos programos vykdymą. atviras iškilusių sunkumų aptarimas. kad padėtų studentams tapti savarankiškais profesionalais. sukurdamas atvirumo ir abipusio pasitikėjimo atmosferą. Konsultuoja studentus visais praktikos klausimais. grupės vadovas turi suderinti dėstytojo. o taip pat padėti jiems kritiškai vertinti savo patirtį ir aptarti įgytas žinias. kuriuos veda studentai. Ruošia ir praveda praktikos aptarimus. žiniaraščius. ekspertas.metodininkų ir studentų turi būti grindžiami tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo principais.ne pasyvi kontrolė. gautas teorinių užsiėmimų metu. o jo svarbiausia funkcija yra tame. Dėstytojas. kurie jam būtini užtikrinant sėkmingą studentų mokymą ir kontrolę praktikos metu. tikslų ir problemų analizė. paliekant tikrą pasirinkimo laisvę ir teisę turėti savo nuomonę.metodininkas atlieka šias funkcijas: • • • • • • Parengia praktikos instrukciją.metodininkų ataskaitas ir kt. Vadinasi. 7 . Tikrina ir vertina studentų praktikos ataskaitas. dėstytojų. o aktyvus studento mokymas praktikos metu. Dalyvauja praktikų aptarime ir pasisako apie studentų praktiką. Dėstytojo. Pagrindiniai grupės vadovo vaidmenys gali būti šie: mokytojas. įtvirtinant žinias praktikoje. konsultuoja studentus praktikos programos atlikimo klausimais. turintis pakankamai praktinės patirties ir sugebantis atsižvelgti į studento interesus ir individualias savybes. Dėstytojas. konsultacijose. Praktika turi būti organizuota taip. kuriuos kuruoja praktikos metu.metodininkas skiriamas iš katedros dėstytojų tarpo. suteikiant jam pagalbą. susiformuojančių tarp studentų ir grupės vadovo. Pastarasis privalo sumaniai teikti moralinį palaikymą studentui atliekant konkrečias praktikos užduotis. yra: savikritikos skatinimas. atsižvelgiant į emocines studentų reakcijas.metodininko pagrindinis uždavinys. tuo pat metu palaikyti ir taktiškiau nukreipti studentus. Pagrindiniai įgūdžiai. įgyti studento pasitikėjimą. santykiai tarp dėstytojų. specialistas. atsižvelgti į individualias globotinio savybes.

Sudaro studentui sąlygas tiesioginiams kontaktams su klientu ir savarankiškam darbui. Pataria ir konsultuoja studentą įvertindamas situacijas ir pasirenkamus tinkamus darbo metodus. kaip specialiai organizuotas ir kontroliuojamas procesas studento įtraukimo į profesinę socialinio pedagogo darbą ir formavimą jame profesiškai svarbių asmeninių specialisto savybių. Įrodymų ir pavyzdžių pagrįstumas. užsiėmimų. Pateikia įvairių socialinių situacijų.2. 2. Įvertina studento darbą ataskaitoje-charakteristikoje. skirtą praktikai.socialinis pedagogas“ ypatybes. Seminarų metu numatomas preliminarus išankstinis veiklos projektų gynimas. realizuojamas per teorinius ir praktinius kursus. Pateiktų išvadų aiškumas. Įvairių situacijų suvaidinimas. kuris padeda studentui tobulinti .. Studento indėlis į tarnybos veiklą. Praktiniai užsiėmimai vyksta seminarų. užtikrinančią efektyvų laiko panaudojimą. dokumentais ir jų tvarkymu. Pirma kryptis pirmiausia numato žinių sistemos formavimą apie profesijos . kurioje turi būti įvertinta studento darbo kokybė: Studento asmeniniai pasiekimai ir tobulėjimas įvairiose veiklos srityse. Stebi studento darbą. Darbo autentiškumas. Jis turi vykti tokiomis kryptimis: • • Profesinis mokymas.. Profesinės asmenybės auklėjimas.Grupės vadovas įstaigoje atlieka šias funkcijas: • • • • • • •      Sudaro sąlygas studentui susipažinti su įstaiga. Be teorinio pasiruošimo būtina užtikrinti ir technologinį studentų parengimą tam tikroms praktikoms kiekviename kurse. treningų imituojančių vaidmenis ir dalyko dalykinius žaidimus. Toks parengimas įgyvendinamas daugiausia teorinės disciplinos paskaitų ir seminarų metu. mokslinio pažinimo metodologija ir metodais. jos darbo kryptimis. yra studentų parengimas šiai veiklos rūšiai viso mokymosi laikotarpiu. Studentų paruošimas praktikai Svarbiausia sąlyga. kuris pasireiškia. įtraukiant socialinės pedagogikos teorijos ir istorijos pagrindų įsisavinimą. 8 . Leidžia studentui stebėti jo darbą su klientu. susipažinimą su socialinės pedagoginės veiklos metodikomis ir technologijomis.metodinį bagažą“.

leidžia išnagrinėti įvairius savo veiksmus. grupinės diskusijos (ar grupėse).3 Studentų-praktikantų teisės ir pareigos Studentai praktikantai turi teisę: • • • Pasirinkti įstaigą (iš pasiūlyto įstaigų sąrašo ar pagal gyvenamąja vietą). Kūrybingai atlikti bet kurią užduotį. dalyvavimas aptariant šias problemas įvairiuose studentų savivaldos organuose ir panašiai) ir reflektuojant apie jas. darbo patirtį. kurioje studentai atlieka praktiką. • • • • • • Lankytis kitų studentų-praktikantų užsiėmimus ir auklėjamuosius renginius. Analitiniai studentų gebėjimai susiformuoja stebint patyrusių pedagogų veiksmus. Komunikaciniai gebėjimai. Dalyvauti viešuose renginiuose. 9 pedagogo praktika – 4 val. dirbančius socialinėse įstaigose. Jie numato studento aktyvų įtraukimą į lavinimo procesą. Esant būtinumui kreiptis į dekanatą ar į katedrą dėl praktikos laiko pakeitimo. Kreiptis dėl metodinės pagalbos į katedros praktikos vadovą. pasitarimuose. . tai yra sugebėjimą suvokti darbo turinį ir jo rezultatus. Studentas turi: • • • • Atlikti visas darbo užduotis. Paklusti įstaigos vidaus tvarkos taisyklėms. Tyrinėti. apvalūs stalai. administracijos ir praktikos vadovų potvarkiams. dėstytoją-metodininką ar grupės vadovą.) pagal savo darbo grafiką su 2 išeiginėmis dienomis. Galų gale studentas išsiugdo operatyvios refleksijos sugebėjimą.fragmentų atlikimas padeda geresnei praktinei veiklai. specialistų. suteikia pasitikėjimo savo jėgomis. treningai. Teikti pasiūlymus praktikas organizavimui tobulinti įstaigoje ir fakultete. tėvų susirinkimuose. socialinės situacijos. susitikimai. analizuojant savo veiksmus. tokie kaip darbas mikrogrupėse. pedagogų taryboje. aptariant problemas dialogo metu įvairiame lygyje (pasisakymai ir samprotavimai seminarų ir paskaitų metu. numatytas praktikos programoje. Surinkti praktikos metu medžiagą kursiniams ir bakalauro darbams. Būti ugdymo ar socialinėse institucijose kasdien nemažiau 6 valandas (stebimoji socialinio Vesti kasdien praktikos dienoraštį (jei to reikalaujama pagal praktikos programa (instrukciją). studijuoti lavinimo įstaigų pedagogų. konferencijose. kurioje atliks praktiką. 2. seminaruose. rengiamuose įstaigoje. psichologų-pedagogų konsiliumuose . žaidimo modeliai.

10 . aktyviai Praktikos programą atlikti kitu laiku susirgus ar esant kitoms objektyvioms priežastims. arba-kilus konfliktinei situacijai-kitoje.• • Laikytis užduočių atlikimo laiko numatyto praktikos programoje. Neatlikus reikalavimų. laiku atsiskaityti. Nušalintajam studentui. neatleidus nuo užsiėmimų aukštoje mokykloje. jis gali būti nušalintas nuo praktikos atlikimo. keliamų studentui praktikantui. darbas praktikos metu vertinamas nepatenkinamai ir skiriama pakartotinė praktika. Ji atliekama arba toje pačioje įstaigoje. dalyvauti praktikos aptarime.

1. Studentai praktikos metu turėtų: 1. kalbinės raiškos ir realybės. Tituliniame praktikos ataskaitos lape nurodoma mokslo institucija. New Roman šriftu. A4 formato lape. kuris sąlygoja kitus konkrečius trejopo pobūdžio tikslus. pavardė. 1. tačiau jo apimtis turėtų būti didesnė (1 teksto puslapis rinktas kompiuteriu atitinka 1. nei paskutiniame ar po keliolikos praktinio darbo metų. įstaiga. Rankraštis turi būti aiškiai ir lengvai įskaitomas. 3. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKŲ PROGRAMOS (UŽDUOTYS) Bendrieji reikalavimai praktikos ataskaitos rengimui. geriau (vertingiau.5 rankraštinio puslapio). tikrinti savo sprendimą apie profesijos pasirinkimą ir gebėjimą dirbti skirtingose socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigose. ekonomiškiau vertinant ne tik švietimo institucijų aspektu. praktikos vadovo ir praktikos užduočių vadovo pavardės. STEBIMOJI SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA Asta Vaitkevičienė Stebimoji socialinio pedagogo praktika atliekama I semestro pradžioje. socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigų įvairove. Galima praktikos ataskaitą pateikti rankraštiniame variante. jo bendravimo kokybės su būsimais klientais atžvilgiu) keisti profesiją pirmame kurse ir jo pradžioje. kai bus baigtas universitetas. kad praktikos metu studentas susivokia. katedra. bet paties studento likimo. Ataskaita turi būti tvarkingai susegta ar surišta. Susipažinti su skirtingomis socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigomis. Praktika parenkama tokiu laiku todėl. Jei atsitiktų taip.5 intervalo tarp eilučių. Pirmieji du tikslai atspindi bendriausią Stebimosios socialinio pedagogo praktikos tikslą. 3. 12 pt. Tekstas turi būti rinktas kompiuteriu. 2. praktikos ataskaita turi būti pateikta visa. kurioje atlikta praktika. kritiškai vertinti. jog negalės dirbti socialiniu pedagogu. kad studentai galėtų jau studijų pradžioje susipažinti su socialinio pedagogo veiklos ypatumais. socialinių pedagogų darbo ypatybėmis. reikalingų 11 . skirtingais klientais ir iš betarpiškos pažinties metu kylančio patyrimo galėtų įvertinti padarytą sprendimą profesijos pasirinkimo atžvilgiu. vertinti savo jausmus. Trečiasis siejasi tiek su tolesnėmis studijomis universitete. socialinių darbuotojų. kursas. Mokytis verbalizuoti įgytą patyrimą ir perteikti jį raštu. naudingiau. Tai būtų bendriausias praktikos tikslas. Praktikos ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba. Praktikos ataskaita (kompiuterinis variantas) negali viršyti 40 puslapių. praktikos atlikimo laikas ir vieta. vienoje vietoje. tiek su asmeninių savybių. Analizuoti įgyjamą patyrimą.3. grupė. ieškoti ryšio tarp teorijos ir praktikos. tvarkingas. kylančius klientų atžvilgiu. jų klientais. rugsėjo mėnesį. fakultetas. studento vardas.

pokalbiais su institucijos administracijos darbuotojais. jų problemas Rinkti psichologinę. kylančius klientų atžvilgiu. socialinių darbuotojų. darbo kryptimis bei klientų poreikių tenkinimo galimybėmis Remtis savo patyrimu bei stebėjimais. jų klientais. Uždaviniai Praktikos užduotys Susipažinti su ugdymo centrais. Instrukcijos užduotys yra tos pačios kiekvienai institucijai. Praktikos ataskaitoje turi būti pateikti užduočių aprašai. Tikslų uždavinių ir konkrečių užduočių ryšys pateikiamas lentelėje: 3 lentelė Stebimosios socialinio pedagogo praktikos tikslų ir uždavinių ryšys Tikslai Susipažinti su skirtingomis socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigomis.būsimai profesijai tobulinimu. 1. Užduočių komentaras. 5 literatūrą apie lankytų įstaigų klientus Stebimoji socialinio pedagogo praktika yra atliekam trejose institucijose. 4. pedagoginę 3. jų struktūra. 2 globos namais. 4 analizuoti įstaigos darbą. 3. Kiekvienas rašto darbas reikalauja iš daugybės literatūros šaltinių atsirinkti tinkamus. ieškoti ryšio tarp teorijos ir praktikos. socialinių pedagogų darbo ypatybėmis Analizuoti įgyjamą patyrimą. nurodančias ataskaitos trūkumą.t. kurios buvo atliktos visose trijose institucijose. Gavęs stebimosios socialinio pedagogo praktikos įvertinimą ir pastabas. studentas įgyja galimybę tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas. socialiniu pedagogu ar socialiniu darbuotoju. asmeniškais pastebėjimais. remtis praktiniais pavyzdžiais ir t. Universitetinių studijų procese be praktikos ataskaitų rašoma daugiau rašto darbų. koncentruoti dėmesį į trūkumus sąlygojančias priežastis ir jas įveikti. kritiškai vertinti. Mokytis verbalizuoti įgytą patyrimą ir perteikti jį raštu. kritiškai vertinti autorių teiginius. Studijas vainikuoja bakalauro darbas. vertinti savo jausmus. Stebimosios socialinio pedagogo praktikos trečiasis tikslas nurodo propedeutinį mokslinio darbo laikotarpį. kalbinės raiškos ir realybės. gydymo bei socialinėmis tarnybomis. pateikti savo požiūrį į analizuojamus reiškinius. Stebimosios praktikos ataskaita yra pirmasis studento rašto darbas. 12 • • . klientų elgesį. tikrinti savo sprendimą apie profesijos pasirinkimą ir gebėjimą dirbti skirtingose socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigose. Atliekant 1-4 praktikos užduotis būtina remtis trimis informacijos šaltiniais: • rašytiniais dokumentais. Šie praktikos tikslai realizuojami uždaviniais.

Jei kyla nepasitikėjimas. Ketvirtoji užduotis yra viena svarbiausių užduočių. tiek dvasine. Plačiau apie A.Maslow idėjos yra padariusios didžiulę įtaką tiek socialinio darbo teorijai. yra motyvuotas. B-motyvaciją turintis klientas rūpinasi savo egzistencijos žemėje prasmingumu. kokius įgūdžius ugdytis ir pan. rusų kalba – 9 numeriu pažymėti šaltiniai). socialinio darbuotojo. tuo. Antrąją užduotį galima atlikti pastudijavus A. anglų kalba . socialinio pedagogo veiklos planus. įstatus. Atliekant užduotį būtina užmegzti kontaktą su klientu.6. kurie mėgsta bendrauti ir turi sąmoningus arba nesąmoningus kontakto užmezgimo ir palaikymo su kitu asmeniu įgūdžius. turėčiau kur pernakvoti. bet ir kiek patys įstaigos klientai dalyvauja tokių galimybių sudaryme bei kaip jomis naudojasi. bei įstaigos klientais. Paprastai socialinio pedagogo profesiją renkasi asmenys.Maslow motyvaciją galima pasiskaityti literatūros sąraše nurodytuose šaltiniuose (lietuvių kalba . 13 . Ši užduotis atskleis kaip buvo atliktos pirmosios užduotys. Motyvacijos lygmenys yra susiję su kliento nuostatomis ir trimis rūpesčio prasmėmis. empatija.Maslow yra suklasifikavęs poreikius į hierarchinę piramidę ir išskyręs du motyvacijos lygmenis: D-motyvacija (defecitinė motyvacija) ir B-motyvacija (Būties motyvacija). tiek praktikai. kad mane kas nors gerbtų. B-motyvacijos lygmenį turėtų žadinti ir konkrečios įstaigos struktūruojama aplinka. kokių tikslų siekia. Vertinant kokios įstaigoje sudarytos galimybės klientams tenkinti savo poreikius. 3) rūpestis dėl savo laiko. analizavimo įgūdžiai. Trečiosios užduoties atlikimas glaudžiai siejasi su pirmųjų dviejų atlikimu. gebėjimas naudotis vaizduote. 2) rūpestis savo artimųjų gerove: tiek materialine. D-motyvacijos ir B-motyvacijos kaita yra susijusi su empatija. Analogiškos užduotys. Remiantis šiais šaltiniais tiesiog atsakyti į užduoties klausimus. rūpestis tuo. gebėjimas argumentuoti išvadas. reikėtų atsižvelgti ne tik kaip įstaigos funkcionavimas sudaro galimybes tenkinti klientams savo poreikius. t. praleisto žemėje. ką aš po savęs paliksiu žemėje. Jis prisiima atsakomybę už savo likimą. nesirūpinanti savo egzistencijos žemėje prasmingumu. Socialiniam darbuotojui. D-motyvaciją turintis klientas bus vartotojiško tipo asmenybė. tik daug sudėtingesnės seks visose socialinio pedagogo praktikose.Maslow poreikių hierarchiją. Ši užduotis yra betarpiškas. būčiau kam nors reikalingas. numatyti problemas ir projektuoti jų sprendimą. stengiasi pasinaudoti teikiama pagalba tam. Čia turėtų išryškėti studento pastabumas. Jis gali pavykti ne iš pirmo karto.5. Rūpestis esti 3 lygių: 1) rūpestis savo asmeniniais poreikiais. kad šiandien būčiau pavalgęs.Atliekant pirmąją užduotį reikėtų peržiūrėti institucijos nuostatus. pasikalbėti su socialiniu darbuotoju ar socialiniu pedagogu. socialiniam pedagogui būtina pažadinti kliento asmenybėje B-motyvacijos lygmenį. prasmingumo. atsakomybės prisiėmimu arba delegavimu ir sąmoningumo plėtra. o įvertinimas nurodys į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateityje. tiesioginis darbas su klientu. A. A.y. kad galėtų daryti pozityvius pokyčius savo gyvenime.

Taip pat reikėtų peržiūrėti ir kliento asmens byloje patiektus duomenis. Čia būtina atskirti jausmus ir išgyvenimus susijusius su įstaiga ir su klientais. pravartu būtu pasiskaityti “Psichologinio konsultavimo” arba “Vaikų psichologinio konsultavimo” vadovėlius (žiūr. bet ir atsižvelgti į socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo pastebėjimus. Atliekant šią užduotį. esamus trūkumus ar padarytas klaidas. jų struktūra. Susipažinti su ugdymo centrais. Tuomet reikėtų. Ši užduotis grynai refleksinio pobūdžio. Nereikia minėti pavardės. pastebėtos ir išanalizuotos klaidos suteikia praktikos ataskaitai papildomų privalumų į kuriuos tikrai bus atsižvelgta praktikos ataskaitos vertinime. galbūt iš jų sklindanti informacija yra prieštaringa. gydymo bei socialinėse tarnybose. vadinasi toje vietoje. Socialinės pedagogikos ir psichologijos specialybės dieninio ( neakivaizdinio) skyriaus I kurso studentai atlieka 3 (2) savaičių stebimąją socialinio pedagogo praktiką ugdymo centruose. kilusios emocijos. išgyvenimus. Atliekant ketvirtąją užduotį svarbu remtis ne tik bendravimo su klientu metu surinkta medžiaga. Praktikos ataskaitoje būtinas atsakymas į kiekvieną iš jų. įvertinti patyrimą. o kas ne. Dėl refleksijos socialinis pedagogas ar socialinis darbuotojas gali nustatyti kas jam pavyko. Šios užduoties atlikimui visos praktikos metu patartina vesti dienoraštį. STEBIMOSIOS SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKOS PROGRAMA Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto. praktikos pradžioje ir pabaigoje. išsakyti savo pastebėjimus. Reikia sekti savo jausmus. Refleksija yra neatsiejama socialinio pedagogo praktikos viso darbo dalis. Atvirkščiai. kur yra prieštaravimas slypi problema. UŽDAVINIAI: 1. Svarbu nurodyti amžių ir lytį. Refleksija. Jei taip yra. Refleksijos įgūdžiai yra nepaprastai svarbūs įvertinant savo kontaktą su klientais. jo veiksmingumą. atsirandantį tarp emocijų ir išgyvenimų. taip pat jausmų ir išgyvenimų skirtumą. Penktoji užduotis gali būti pati sunkiausia pradedantiems studentams.abejonės. bet ir aprašyti. globos namuose. 14 . būtina įvertinti skirtumą. sekti kliento reakciją taktiškai tikrinti kylančias hipotezes. Projektuojant būsimą pagalbą svarbu įvertinti kaip visi trys informacijos šaltiniai dera tarpusavyje. gydymo bei socialinėmis tarnybomis. kurios gali išryškėti tik post factum. kuriame būtų aprašomi svarbiausieji išgyvenimai. Penktoji praktikos užduotis susideda iš dviejų dalių. galbūt pasikalbėti su įstaigos socialiniu darbuotoju. Ir ne tik sekti. skatina mokytis ir tobulėti. kuris neabejotinai turi būti apsilankius kiekvienoje iš įstaigų. iškelianti savus trūkumus. darbo kryptimis bei klientų poreikių tenkinimo galimybėmis. Užduotį galima atlikti tik praktikai pasibaigus ir aprašius 1-4 praktikos užduotis. literatūros sąraše). jei įmanoma. surinkti dar papildomos informacijos: galbūt dar kartą pasikalbėti su klientu. Aprašant bendravimą su klientu būtina išsaugoti kliento konfidencialumą. o gal su universiteto praktikos vadovu. vardas gali būti pakeistas. globos namais. Rengiant praktikos ataskaitą nereikėtų nuslėpti padarytų klaidų.

siekius jų realizavimo galimybes. kokia soc. pedagogo pagalba klientui labiausiai reikalinga. Atliktų stebėjimų ir skaitytos literatūros (turimos patirties) pagrindu paanalizuoti socialinio pedagogo (darbuotojo) veiklos kryptis stebėtose įstaigose (nesant socialiniam pedagogui įstaigoje pabandyti pasamprotauti apie socialinio pedagogo veiklos kryptis toje įstaigoje). ypatingas elgesio Šeimos vieta ir reikšmė jų gyvenime. ligonių ) elgesį. 3. 2. Atlikdami šią užduotį studentai (po apsilankymo kiekvienoje įstaigoje) reziumuoja stebėjimo rezultatus. Kokia pagalba klientui buvo teikiama. aplinką. gyvenimo sąlygas. jausmus. Pastebėjimai apie kliento (jūsų požiūrių) įdomias. Pateikti samprotavimus apie tai. būdami pomėgius. Remiantis savo patyrimu bei stebėjimais analizuoti įstaigos darbą. Pateikti samprotavimus. kilus esant toje įstaigoje. klientų ( globotinių. Savistabos analizė. Studento požiūris į įstaigos globotinius ir bendravimą su jais. socialiniais pedagogais. apraiškas. 5. interesus. PRAKTIKOS UŽDUOTYS: 1. pasiūlymus dėl problemų sprendimo. 4. netipiškas. PASIBAIGUS PRAKTIKAI STUDENTAI PRISTATO UŽDUOTIES ATASKAITĄ. Teigiami poslinkiai kliento gyvenime. Bendravimo su klientu aprašymas remiantis pokalbio gairėmis: • • • • • • • • Surinkti informaciją apie kliento patekimą į šią įstaigą. aplinką. kaip galėtumėt padėti klientui. Išsiaiškinti. trukdančias efektyviai įsilieti į soc. 3. Aprašyti stebėtų įstaigų veiklos pobūdį. įstaigos privalumus. trumpai analizuoja mintis. Rinkti psichologinę-pedagoginę literatūrą apie lankytų įstaigų globotinius. pagrindines problemas. Savistaba ir analizė pateikiama dviem aspektais: • • Studento požiūris į įstaigos darbą. pagrindinius tikslus bei uždavinius. jų problemas. Apibūdinti klientų poreikių tenkinimo galimybes. Pabandyti atskleisti pagrindines socialinio pedagogo (darbuotojo) darbo problemas. Praktikos rezultatų vertinimas ir apibendrinimas: 15 . ryšius su kitomis įstaigomis.2. Išsiaiškinti kliento socialinę padėtį.

Tokiais atvejais vertinančiam dėstytojui ir studentui. kylančias problemas. kurios būtų tarsi nuorodos padedančios išvengti klaidų. Praktika vertinama pažymiu. spinduliuojantį iš ataskaitos ir į savikritiškumą. kad studentai. kaip atrodo konkreti praktikos ataskaita visos grupės kontekste. nukrypsta nuo užduočių reikalavimų.y. jos 16 . pastebėjimas ir analizė yra svarbesni veiksniai.Šios praktikos aptarime dalyvauja katedros praktikos vadovas. ar jie nėra vienas kitam kardinaliai prieštaraujantys. Struktūros išlaikymas studentui garantuotų visų užduočių atlikimą. analizuoti ir fiksuoti konkretaus specialisto veiklos ypatumus. nei padarytos klaidos. tiek praktikos ataskaitoje klaidų pripažinimas. 3-ioji. Absoliutaus kriterijai reikalavimas – visus praktikos užduotys turi būti įvykdytos ir aprašytos. gavusiam jį netenkinantį įvertinimą. Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas bei kiti pageidaujantys asmenys. Vertinimo kriterijai Praktikos ataskaita vertinama remiantis absoliučiais ir santykiniais kriterijais. 5-oji. 4 ir 5 užduotys. praleidžia vieną užduotį. Tiek studento būsimoje profesijoje. Pasibaigus stebimajai socialinio pedagogo praktikai studentai turėtų žinoti: • • pagrindinius aplankytų įstaigų klientų elgesio skirtumus. Dėl šios priežasties tokios praktikos ataskaitos įvertinimas tik kyla. puikiai įvykdytos. Rašydami stebimojo socialinio pedagogo praktikos ataskaitą. padarytos išvados yra susiję vienas su kitu loginiais ryšiais. Santykinio kriterijai reikalavimas – pažymys rašomas atsižvelgiant į tai. tačiau išsamiai atlieka ir aprašo kitą. Ši ypatybė įgalina kalbėti tik apie pačias bendriausias stebimosios socialinio pedagogo praktikos ataskaitos stipriąsias ir silpnąsias puses. ar kitos užduotys. kyla didžiulė problema: praktikos ataskaita lyg ir nebloga. t. kurią nurodo užduočių išdėstymo tvarka. 4 ir 5 užduotis bus atsižvelgta į nuoširdumą. Pasitaiko. kad atliekama pačioje studijų pradžioje. • stebėti. Stebimosios socialinio darbo praktikos ataskaitos stipriosios ir silpnosios pusės Stebimoji socialinio pedagogo praktika yra ypatinga tuo. turėdami puikius minčių dėstymo raštu įgūdžius bei pasitikėdami savo jėgomis. šių įstaigų socialinių pedagogų (darbuotojų) pagrindines veiklos kryptis. • užmegzti kontaktą su klientu. Vertinant 3. ar studento dėstomos mintys. pastebėjimai. dėstytojas metodininkas. studentai turėtų: • Išlaikyti praktikos instrukcijoje numatytą ataskaitos išdėstymo struktūrą. Vertinant bus atsižvelgta į praktikos ataskaitos turinio validumą. kai studentai dar nėra gavę jokių specialybės pagrindų. pavyzdžiui. Ypatingai atidžiai bus vertinamos 3. Studentai turėtų gebėti: • planuoti savo laiką atitinkamai praktikos užduotims.

Ar egzistuoja įstaigose realios sąlygos. stokojama emociškai sodrių sakinių. tai nėra geras dalykas. kaip galima padėti klientui. Studentai turėtų būti pasirengę atsakyti arba padiskutuoti tokiais klausimais: 1. gali neatpažinti savo emocijų ir nesąmoningai jas neigti (socialinio pedagogo darbe būtina empatija klientui. Kokius Jūs matote skirtumus tarp šių įstaigų klientų poreikių tenkinimo srityje? 3. Nepažindamas savo išgyvenimų. 5-oji). tačiau jei ataskaitoje dėl šios priežasties “dingsta” studento asmenybė. išgyvenimais. gelbstinčios jų raidai? 2. po kelių savaičių organizuojamas praktikos aptarimas. Labai lakoniškas. gali stokoti refleksijos įgūdžių (socialinio pedagogo praktika reikalauja gerų refleksijos įgūdžių. pažemintas. emocijas.t. nes tik jais remiantis galima vertinti įdėto darbo veiksmingumą. jei studentas pastebi ir mielai atlieka tik tas užduotis. kurios jam įdomios. galinčios spręsti klientų problemas. Apibūdinkite socialinio pedagogo poreikį kiekvienoje iš šių įstaigų. pavyzdžiui. aktualios. lakoniškumo ir emociškai sodrių sakinių (emociškai nuspalvinto ataskaitos teksto reikalauja kelios užduotys. net jiems įtikti. Išvardinti trūkumai rodo prastą pasirengimą dirbti socialinio pedagogo darbą. • Išlaikyti pusiausvyrą tarp struktūros sąlygojamo ataskaitos teksto “sausumo”. Kartais studentai labai laikosi instrukcijos bei stengiasi įvykdyti jos reikalavimus.). o tai reiškia. kilus pirmajam sunkumui. Tokiais atvejais ir dėstytojui gaila rašyti prastą pažymį. kyla įtarimas.atskleidžia gerus studento pastabumo. būsimasis specialistas vargu ar atpažins kliento išgyvenimus. Kita vertus. kad kliento problemų tikrosios priežastys gali likti už pažinimo ribų) ir t. Paprastai studijų procese jie taip pat stengiasi įvykdyti dėstytojų reikalavimus. pageidavimus. tačiau leidžia sau praleisti jam asmeniškai nereikšmingas. 4-oji. 2-oji.t. kad būsimasis specialistas yra egocentriškas ir pagrįstas klausimas kaip jis susitvarkys su savo emocijomis. tobulinti įgūdžius ir t. Reikalavimų laikymasis pats savaime nėra blogas dalykas. Praktikos aptarimo klausimai Praktikai pasibaigus ir pristačius praktikos ataskaitas įvertinimui. jo/s asmeniškas. nes studentas turi potencialius. Pastarosios savybės nėra tinkamiausios pasirinkus socialinio pedagogo kvalifikaciją. 3-oji. refleksijos įgūdžius. ir studentas jaučiasi neįvertintas. autentiškas patyrimas. kurie asmenybės autentišką patyrimą paliudija. kurią sąlygoja savų emocijų pažinimas. 17 . analizės. emociškai skurdus ataskaitos tekstas liudija keletą dalykų: studentas gali būti didelis konformistas (priešingai. atpažinti ir priimti padarytas klaidas. glaustas. nėra. kylančių emocijų. socialinio pedagogo profesija reikalauja tam tikro lygio nonkonformizmo). socialinio pedagogo darbui reikalingus įgūdžius. tačiau samprotavimų apie tai. tačiau beveik nėra 1-osios ar 2osios arba labai išsamiai aprašomos bendravimo su klientu akimirkos.

7. Pasamprotaukite. Ko Jūs tikitės iš kitos praktikos? Kokius Jūs pageidavimus. 6. Kokia užduotis Jums buvo sunkiausia? 9. pasiekti numatomus gebėjimus ir žinias? 10. 5. Apibūdinkite asmenybės bruožus. kokių žinių. įgūdžių turėtų įgyti socialinis pedagogas. kurios būtinos šiai profesijai. Kaip pavyko realizuoti. moralines vertybes. kokios galėtų būti socialinio pedagogo profesinės perspektyvos. palinkėjimus galite išsakyti praktikos organizatoriams 18 . Kaip išsipildė Jūsų lūkesčiai praktikos atžvilgiu? Jie realizavosi ar pakito? 8. Pasamprotaukite.4. kad galėtų šiose įstaigose efektyviai dirbti.

Senelių globos namuose (SGN) ar dienos užimtumo centruose. Betarpiškai pabendrauti su Socialinės paramos skyrių. socialines. dienos užimtumo centruose Tikslas sąlygoja tokius uždavinius: 1. tirti jų materialines. diagnozavimą.2. 4. kad jos būtų išspręstos. 64 auditorinė valandos). Žmogaus fiziologijos ir higienos (2 kreditai. Vaikų globos namų ar senelių globos namų) klientų problemas: įvertinti. Raidos ir pedagoginės psichologijos (3 kreditai. Jie yra išklausę Socialinių asmens sveikatos vertinimo ir stiprinimo pagrindų (2 kreditai. klientų problemomis. 32 auditorinės valandos) modulius. 3. Šio uždavinio realizacijai studentai jau turi pakankamai tvirtą pagrindą. Taip pat šio uždavinio realizavimas reikalauja ir tam tikro gebėjimo diagnozuoti klientų įvairiausio pobūdžio problemas. Praktika sudaryta iš dviejų dalių. 19 . 2. Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu (2 kreditai. nurodyti privalumus ir trūkumus) savąjį praktikos atlikimą: bendravimą su klientais. pedagogines problemas. darbo kryptimis. Šio uždavinio realizavimas praskleidžia socialinio darbo vadybos širmą ir yra praktinio patyrimo indėlis. 48 auditorinės valandos). Socialinės pedagogikos (4 kreditai. 32 auditorinės valandos). detalizuoja praktikos tikslą įvairiomis kryptimis: 1 uždavinys reikalauja atkreipti dėmesį į įstaigų vidinę sandarą ir funkcionavimą. siūlomus problemų sprendimo variantus. Tai “šviežios žinios”. Pirmoje dalyje praktika vyksta Socialinės paramos skyriuose (SPS). Kritiškai analizuoti (įvertinti teigiamus ir neigiamus aspektus. antroje dalyje – Vaikų globos namuose (VGN). vaikų ar senelių globos namuose. jas diagnozuoti ir analizuoti.3. Studentai šiame semestre klauso Socialinio darbo struktūros (3 kreditai. 2 uždavinio realizavimas lemia bendravimo įgūdžių su klientu tobulinimą. psichologines. įstaigos funkcionavimą lemiantį administracinį personalą. klientų arealu. Šie įgūdžiai yra svarbūs atliekant bet kurią praktiką. būtinas ateityje klausant socialinio darbo vadybos modulį. kokios įstaigų teikiamos paslaugos gali išspręsti klientų problemas ir kokių socialinių paslaugų reikėtų. 48 auditorinės valandos). Praktikos tikslas – patirti kaip vyksta socialinis darbas Socialinės paramos skyriuose. 32 auditorinės valandos). Socialinio darbo praktika Asta Vaitkevičienė Socialinio darbo praktika atliekama III kurso 5 semestre. socialinių paslaugų teikimo administravimo struktūra ir šiose įstaigose teikiamų socialinių paslaugų ypatybėmis. Vaikų globos namų ar Senelių globos namų klientais. išskirti įstaigos ypatybes. Ieškoti ir siūlyti būdus kaip spręsti minėtų įstaigų (Socialinės paramos skyrių. 48 auditorinės valandos). jų problemų tyrimą. vaikų ar senelių globos namų struktūra. Susipažinti su Socialinės paramos skyrių. kurių įsisavinimas tuoj pat patikrinamas ir įtvirtinamas praktikoje. Socialinio darbo su deviantinėmis asmenybėmis (3 kreditai. Kiekvienas iš uždavinių konkretina.

kokios įstaigų teikiamos paslaugos gali išspręsti klientų problemas ir kokių socialinių paslaugų reikėtų. 64 auditorinės valandos). Praktikos tikslo. 48 auditorinės valandos). Yra išklausę Vertybių sistemos visuomenėje (3 kreditai. uždavinių ir užduočių ryšys Tikslas Uždaviniai Užduotys SPS VGN. Vaikų globos namų ar Senelių globos namų klientais. aukščiau) modulių įsisavinimą. Socialinio darbo su šeima (2 kreditai. 2. Be to reikalauja apmastyti. Bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindų (3 kreditai. 3. 4 darbo su klientu užduotys 5. 48 auditorinės valandos). Betarpiškai pabendrauti su Socialinės paramos skyrių. Socialinio darbo etikos (3 kreditai. kad jos būtų išspręstos. studentai labiau gebės pažinti ir kliento jausmus bei jų sąlygojamas psichologines problemas. Vertinant perspektyvos aspektu. socialinių paslaugų teikimo administravimo struktūra ir šiose įstaigose teikiamų socialinių paslaugų ypatybėmis. 3 susipažini mo su įstaiga užduotys. 48 auditorinės valandos). 4 uždavinys reikalauja toliau tobulinti refleksijos įgūdžius. Socialinės teisės pagrindų (3 kreditai. 64 auditorinės valandos) modulius. 48 auditorinės valandos). 2. Be to šio uždavinio realizavimas sukuria tvirtą pagrindą empatijos įgūdžiams ir psichologinių kliento problemų diagnostikai. Protinės raidos sutrikimų psichologijos (3 kreditai. darbo kryptimis. 6. 1. Vaikų globos namų ar Socialines paslaugas teikiančių įstaigų) klientų problemas: įvertinti. 48 valandos). 3 susipažini mo su įstaiga užduotys. vaikų ar senelių globos namų struktūra. tirti jų materialines. 9 darbo su klientu užduotis Susipažinti su Socialinės paramos skyrių.Socialinio darbo etikos (3 kreditai. 48 auditorinės valandos). kvalifikacijos tobulinimui. Ieškoti ir siūlyti būdus kaip spręsti minėtų įstaigų (Socialinės paramos skyrių. klientų problemomis. juo pažindami. 2. pedagogines problemas. Socialinės psichologijos (4 kreditai. 7. 8. uždavinių ir užduočių ryšys pateikiamas 4 lentelėje: 4 lentelė Socialinio darbo praktikos tikslo. visų uždavinių realizavimas kloja pamatą būsimam bakalauro darbo rašymui. kritiškai įvertinti socialinių metodų taikymą ir projektuoti socialinės pagalbos perspektyvas. klientų arealu. 20 . Šeimos psichologijos (33 kreditai. 48 valandos). 2. Socialinės politikos (4 kreditai. 1 darbo su klientu užduotis 1. Tokio pobūdžio darbui studentai taip pat turi pagrindą. ir lemia studentų motyvaciją profesiniam darbui. 3 darbo su klientu užduotys 4 darbo su klientu užduotis SGN 1. Gilindamiesi į savo jausmus. jas diagnozuoti ir analizuoti. 3 uždavinio realizavimas tiesiogiai patikrina 5 semestre dėstomų (žiūr. psichologines. 32 auditorinės valandos) modulius. 48 auditorinės valandos). Socialinės psichologijos (4 kreditai. 1 darbo su klientais užduotis 1. socialines.

21 . Kritiškai analizuoti (įvertinti teigiamus ir neigiamus 5 darbo su 10 darbo aspektus.Patirti kaip vyksta socialinis darbas Socialinės paramos skyriuose. nurodyti privalumus ir trūkumus) savąjį praktikos klientu su klientu atlikimą: bendravimą su klientais. siūlomus problemų sprendimo variantus. užduotis užduotis diagnozavimą. vaikų ar senelių globos namuose. jų problemų tyrimą.

kokia yra nurodyta Atvejo aprašymui reikalingos pirminės informacijos struktūroje (pateikiama Socialinio darbo praktikos priede nr. išgyvenimų skirtumas ir dinamika praktikos pradžioje ir pabaigoje. Užduočių komentaras (SPS) ir reikalavimai praktikos ataskaitai. teikiamų paslaugų sąrašą (1-oji darbo su klientu užduotis) ir trumpai pakomentuoti klientų socialinių problemų ypatybes bei gaunamų paslaugų reitingą. kuris pateikiamas Socialinio darbo praktikos instrukcijos prieduose (priedas nr. klientų arealo schemą) 1. įgyta patirtis atliekant praktiką. Praktikos ataskaitoje iš šių trijų užduočių reikia pateikti 3 schemas (N savivaldybės socialinių paslaugų administravimo schemą. turi skirtingas užduotis (žr. 1-oji Socialinės paramos skyriaus darbo su klientu užduotis taip pat siejasi su trimis susipažinimo su skyriumi užduotimis. lankomosios priežiūros darbuotojo pastabomis. Informacija užduočių atlikimui kaip ir stebimojoje socialinio darbo praktikoje yra renkama iš trijų šaltinių: institucijos veiklą reglamentuojančių įstatų arba nuostatų. Praktikos ataskaitoje 2 ir 3 užduotys pateikiamos kaip viena. instrukciją prieduose). jausmų. 22 . Ši užduotis susideda iš dviejų dalių ir jos abi turi atsispindėti praktikos ataskaitoje. Pirmosios trys užduotys tiek Socialinės paramos skyriuose.Praktika. tiek vaikų ar senelių globos namuose yra skiriamos susipažinimui su įstaiga. aprašomas kliento atvejis. 4). jų kaita ir pan. Atliekant šias užduotis reikia užpildyti buitinių sąlygų tyrimo aktus (šiuos aktus turi Socialinės paramos skyriaus darbuotojos) bei Subjektyvaus vieniškumo jausmo lygio testą. Socialinės paramos skyriaus praktikos ataskaita baigiama refleksyviu praktikos proceso vertinimu. kliento asmens bylos duomenimis. t. išgyvenimai. Remiantis šiais duomenimis reikia įvertinti kaip paslaugos ar išmokos panaudojamos poreikiams tenkinti. Čia studentas turėtų kritiškai analizuoti savo vaidmenį atliekant praktikos užduotis (įspūdis kilęs praktikos atlikimo vietoje. pokalbių su institucijos socialiniais darbuotojais ir betarpiško asmeniško patyrimo stebint įstaigos veiklą. jausmai bendraujant su socialiniais. klientais. Be to (jei klientas kreipiasi nebe pirmą kartą) reikia pavartyti kliento asmens bylą ir žvilgtelėti kokias paslaugas ir socialines išmokas klientas jau gauna. Atvejo aprašyme remiamasi buitinių sąlygų tyrimo akto. lankomosios priežiūros darbuotojais. Čia būtina priminti.). atliekama Socialinės paramos skyriuose ir vaikų ar senelių globos namuose. kad privaloma saugoti kliento konfidencialumą. kokie yra pasiekimai. betarpiško bendravimo patyrimu. besiformuojančios ir jau susiformavusios nuostatos. 1 Kiekviena schema turi turėti savo pavadinimą ir trumpą paaiškinimą (komentarą). socialinio darbuotojo. rezultatai.y. subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimų.3). socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros schemą. Aprašant kliento atvejį informacija patiekiama tokia tvarka. 2-oji ir 3-oji Socialinės paramos skyriaus darbo su klientu užduotis skiriama betarpiškam bendravimui su klientu ir jo problemų pobūdžio diagnozavimui.

1.1 bei literatūros sąraše 4.) Atliekant 1 – 4 darbo su klientais užduotis galima remtis buvusių paskaitų metu įgytomis žiniomis. asmens bylos duomenų. taip pat kliento subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimas ir išvados. 5-oji užduotis tiesiogiai išplaukia iš pirmųjų keturių atlikimo. Ji gali būti pakeista 6-ąja užduotimi. 10. analizavimo metodikomis.2). Atlikdamas 7 užduotį studentas renka informaciją iš trijų šaltinių: pokalbio su klientu. padarytos išvados. Praktikos ataskaitoje tai turi būti aprašoma kaip išvardintų užduočių sintezė (žymima II punktu). įvertinimas ir išvados. Pakeitimas gali įvykti tokiu atveju jei studentui nepasiseka užmegzti ryšio su įstaigos klientais ir suburti savipagalbos grupę. 6. pokalbiais su klientais. 9-os užduoties atlikimas apima kliento atvejį. 5. pagrindinės problemos esmę. I). Kaip pravesti savipagalbos grupę yra aiškinama Socialinio darbo struktūros modulio paskaitose. asmeniškais betarpiškais pastebėjimais. pavyzdžiui. įvaldytomis tyrimo.. 8-os. Jei taip atsitinka. socialiniais darbuotojais.2 ir t. Šią problemą reikia įvardinti sintezuojant visas padarytas išvadas. įstatais. 5-osios užduoties atlikti nebereikia. Kalbindamas VGN klientą studentas gali remtis moksleivio problemų klausimynu (žiūr. 9-a užduotys 23 . susidedanti iš dviejų dalių (žymimi papunkčiai. Užduočių komentaras (VGN arba SGN) ir reikalavimai praktikos ataskaitai. pokalbio su socialiniu darbuotoju. kalbantis su administracijos darbuotojais. kurios ataskaitoje išskiriamos atskiru punktu (žymima III punktu). 1. 8-a. pavyzdžiui. socialiniais darbuotojais ir t. buvusios klaidos. Šios išvados sudarytų vienos. socialinio darbo praktikos instrukcijos priedą nr. 7-os. 11 numeriais pažymėtuose šaltiniuose. Šalia pateikti turinčių šią problemą asmenų sąrašą (konfidencialumas saugomas. grupės auklėtojomis (VGN). sprendimai. 1. tikrą realią savipagalbos grupės ar užimtumo seanso eigą ir savianalizę. Darbo su klientais 1 – 4 užduotys praktikos ataskaitoje taip pat pateikiamos kaip viena. kuris gali būti pakeistas.t. Joje turėtų atsispindėti kilę asmeniški išgyvenimai. sąraše nurodoma tik vardas. 8 numeriais pažymėtais šaltiniais. Taip pat nuorodos savipagalbos grupių organizavimui pateikiamos Socialinio darbo praktikos instrukcijos priede nr. Praktikos ataskaitoje šios trys užduotys pateikiamos kaip viena (žymima vienu punktu. Jei 5-oji užduotis keičiama 6-ąja. Aprašymo pabaigoje turi būti daromos išvados. Praktikos ataskaitoje 7-a. Rengiant savipagalbos grupių arba užimtumo seansų aprašymą būtina pateikti numatomą darbo planą kiekvienai grupei arba užimtumo seansui. Praktikos ataskaitoje 5-os arba 6-os užduoties aprašymas pateikiamas po pagrindinės psichosocialinės problemos įvardijimo ir asmenų.Ataskaitos prieduose pateikiamas buitinių sąlygų tyrimo aktas. svarbiausi įvykiai.t. 6-osios užduoties atlikimui galima remtis literatūros sąraše patiekiamais 7. prieš užimtumo seansų aprašymą turi būti įvardijamos pakeitimo priežastys ir argumentuojamos konkrečių faktų aprašymu. Informacija susipažinimo su įstaiga 1 – 3 užduoties atlikimui yra gaunama pirmosiomis praktikos dienomis susipažįstant su įstaigos nuostatais. kuriems būdinga ši problema sąrašo (žymima IV punktu). amžius ir lytis) ir numatomas darbo su šiais asmenimis kryptis.

darbuotojų funkcijomis. 10-osios užduoties atlikimas reikalauja pravesti kultmasinį renginį. Refleksyviame praktikos vertinime turi atsispindėti visos trys dalys. įstaigomis. Aprašymas žymimas VI punktu. atveju (nesėkmės gali būti sąlygojamos kliento subjektyvių neigiamų jausmų. jų pagrindu padaryti sprendimai. vertinime turi atsispindėti: • • • Svarbiausi jausmai. Atlikdami praktiką VGN arba SGN studentai natūraliai turi įsitraukti į ten vykstančius renginius. Paprastai socialinio darbo praktika atliekama V semestro pabaigoje gruodžio mėnesį. Joje analizuojami asmeniški išgyvenimai. Apibūdinti socialinių paslaugų teikimo Šiaulių (kitų miestų) gyventojams ypatybes: kokių paslaugų suteikiama daugiausia. teikiamomis socialinėmis išmokomis ir Socialines paslaugas teikiančių įstaigų administravimo ypatybėmis. kokių yra pageidaujama labiausiai. SPS klientų arealu. numatomos jų ištaisymo galimybės. mintys susiję su klientais. kilę bendraujant su klientu. Susipažinti su SPS struktūra. SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOS PROGRAMA Socialinės paramos skyrius (toliau SPS) Susipažinimas su skyriumi 1. Įvertintas asmeniškas vaidmuo atliekant užduotis. 4 pateikta Atvejo aprašymui reikalingos pirminės informacijos struktūra. Atvejis aprašomas laikantis Socialinio darbo praktikos instrukcijos priede nr. Atliekant šią užduotį galima remtis 8 numeriu literatūros sąraše pažymėtu šaltiniu. kurie paprastai yra pastebimi pokalbio su klientu metu). Praktikos ataskaitoje šios užduoties atlikimas aprašomas taip pat. nurodyti socialinės paramos teikimo prioritetus Šiauliuose (kituose miestuose). Čia svarbu patiekti būsimo renginio planą. praktikos užduotimis. Susipažinti su teisiniais aktais.sujungiamos į kliento atvejo aprašymą (žymimas V punktu). veiklos kryptimis. ar pastebima Socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų įtaka klientų gyvenimo kokybei. reglamentuojančiais socialines išmokas ir paslaugas. realizuojant planą. galbūt padarytos ir post factum pastebėtos klaidos. Atvirumas ir nuoširdumas suteiks praktikos vertinime papildomų privalumų. Pateikiami pasiūlymai praktikos organizavimui. 3. realią eigą ir savianalizę. Praktikos ataskaitos pabaigoje studentas turi atlikti galutinį refleksyvų praktikos vertinimą. Po atvejį reprezentuojančios informacijos išdėstymo pateikiami keli kliento problemų sprendimo planai. Atvejo aprašymo pabaigoje atliekama savianalizė. 24 . Jie turi nuosekliai atspindėti kliento problemas ir kompensuoti vienas kitą nuspėjamos nesėkmės. 2.

kuriame atsispindėtų kliento pageidaujamų ir realiai įmanomų paslaugų spektras. SPS. kaip tobulinti klientų poreikių tenkinimą.4). Atvejų aprašymuose turi atsispindėti: • • • • • Pirminė informacija apie klientą (žr. Praktikos ataskaitoje pateikti: 1. priedas nr. 4.Darbas su klientais2 1. kaip būtų galima spręsti klientų vienišumo problemą. N savivaldybės socialinių paslaugų administravimo schemą (socialines paslaugas teikiančių įstaigų pavaldumas. Pasiūlymai. kaip pagerinti socialinių paslaugų kokybę. Susipažinti su socialinės pagalbos teikimo namuose nuostatomis ir funkcijomis. 3. 5. Žmogaus pageidavimai ir poreikiai. Šio dienoraščio pagrindu bus atliekamas refleksyvinis praktikos vertinimas. SPC ir NN klientų ypatumus. Visos praktikos metu vesti stebėjimų dienoraštį. paslaugų skyrimo motyvai ir rūšys. kurie kilo susitikus su kiekvienu klientu ir po susitikimo). SPC. 2. nutikę praktikos metu. Trumpai pakomentuoti SPS. kituose miestuose Socialinės paramos skyrius gali apimti visą socialinių paslaugų tinklą. Nakvynės namuose (toliau NN). jo pageidavimus ir poreikius (vedant pokalbį su klientu galima remtis priede nr. stipriausi įspūdžiai. jausmus. Lankantis kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju klientų namuose. 25 .3). Pateikti pagrindinių ir papildomų paslaugų sąrašus. • Vieno kliento socialines – buitines sąlygas. teikiamų paslaugų reitingą. studento nuomonė ir pastebėjimai. NN teikiamos (planuojamos teikti) paslaugos šiems klientams. teikiamų paslaugų sąrašą. ryšiai su socialinės paramos skyriais). Tirtų klientų atvejų aprašymus. 2. 2 Šiaulių mieste darbas su klientais gali vykti Socialinių paslaugų centre (toliau SPC). pasirinktinai iš kelių klientų ištirti ir išanalizuoti: • • Vieno kliento subjektyvaus vienišumo jausmo lygį (tyrimo anketa pateikta priede nr. socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros schemą. Sudaryti 1 kliento socialinės paramos teikimo planą.4 pateikiama pirminės informacijos apie klientą struktūra). Kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju lankytis klientų namuose ir teikti paslaugas. kuriame turi būti fiksuojami jausmai iš išgyvenimai svarbiausi įvykiai. SPC ar NN klientų arealą (schemos pavidalu). koncentruotą viename pastate. SPS (gauna ar ne socialines išmokas) ir SPC teikiamos paslaugos šiam asmeniui. Savianalizė (analizuoti savo mintis.

6. kaip pavyko įsitraukti į socialinį darbą. visuomene. Vertinime turėtų atsispindėti: • • Svarbiausi jausmai.1). Suburti daugiausia panašių problemų turinčius įstaigos klientus į vieną savipagalbos grupę. įstaigos klientais. Aprašyti svarbiausias VGN (SPTĮ) tradicijas. nurodyti svarbiausias problemas. Vaikų globos namai (toliau VGN) arba Senelių globos namai (toliau SGN) Susipažinimas su įstaiga 1. praktikos užduotimis.) bei visuomene (visuomeninės organizacijos). sužinoti įstaigos finansavimo šaltinius. pensionatai. Analizuoti įstaigų klientų santykius su personalu. 4. nurodyti. mintis. 2. personalo sudėtimi. Išsiaiškinti kokius ryšius yra užmezgę VGN (SPTĮ) su kitomis įstaigomis (gydymo įstaigos. organizuoti ir pravesti 4 (neak. išvados. pareigomis. kokios priežastys padėjo ar trukdė gerai atlikti praktikos užduotis). klientų santykius su personalu. Pravesti 4 (neak. padedančius spręsti šias problemas (detalesnė informacija apie savipagalbos grupes žr. globos namai. įstaiga(-omis). 3. funkcijomis. 2. Jei neatsiranda savanorių formuojant savipagalbos grupę. prieduose nr. Praktikos kaip proceso vertinimą. skyriumi. Analizuoti įstaigų mikroklimatą: stebėti VGN (SGN) klientų tarpusavio santykius. subjektyvaus vienišumo jausmo tyrimas ir išvados. 5. Darbas su klientais 1.2) laisvalaikio užimtumo seansus. Praktikos ataskaitos prieduose pateikiami buities tyrimo aktai. susiję su klientais.2) savaitinius užsiėmimus. Susipažinti su įstaigos struktūra. Studento vaidmuo atliekant praktikos užduotis (analizuoti. Vertinti įstaigų sudaromą galimybę klientui turėti ryšius su šeima. įvertinimas. 26 . Analizuoti VGN (SGN) klientų poreikius. 3.3. įstaigos personalo vykdomą tvarką (drausmės politika). moksleivių namais ir pan. Analizei duomenis rinkti iš stebėjimo ir pokalbių su personalu. 4. jų tenkinimo galimybes.

turėtų atsispindėti studento numanomos problemų priežastys (jas pagrįsti stebėjimo ar pokalbių duomenimis).7. 10. numatomas darbo su šia grupe kryptis. Praktikos metu vesti dienoraštį. Susitikimų/seansų eigos analizė (analizėse atskleisti veiklos organizavimo sėkmes ir nesėkmes. poziciją įstaigos 2. Aprašyme turėtų atsispindėti: • • • Pirminė informacija apie klientą (žr. 3. Pasirinkto kliento atvejo aprašymas. Įstaigos aprašymą. nurodyti tiek sėkmės. Pokalbio metu turėtų būti koncentruojamasi į kliento: • atžvilgiu). 9. Aprašymuose turėtų atsispindėti: • • • Susitikimų (užimtumo seansų) tikslai. Patekimo į šią įstaigą priežastis (svarbu sužinoti kliento nuomonę. keliami uždaviniai ir planuotos užduotys. • Dabartinius kliento poreikius ir problemas. Pravesti 2 (neak. Bylose pateikiamų priežasčių palyginimas su paties kliento interpretacija apie patekimo į VGN ar SPTĮ tinklą priežastis. pateikiamais byloje bei paties tiriamojo interpretacija. 4.4). Palyginti bylos pateikiamus duomenis su paties kliento interpretacija. svarbiausios tradicijos. Kliento savijauta įstaigoje.2) susitikimų su grupės nariais (arba laisvalaikio užimtumo seansų) eigos aprašymus ir analizę. nutikę praktikos metu ir išgyvenimai. Atlikdamas analizę studentas turi remtis faktais. Keturių (neak. Aprašyme turėtų atsispindėti: • • Įstaigos veiklos kryptys. Išanalizuoti 1 VGN (SGN) kliento atvejį (kalbinant klientą remtis priedais nr. Reali susitikimų/seansų eiga. 27 . Klientų psichosocialinių problemų analizė. 8. kuriame atsispindėtų svarbiausi įvykiai.2.4). Sudaryti kliento problemų sprendimo planą. Praktikos ataskaitoje pateikti: 1. tiek nesėkmės priežastis). 11. nr. priedą nr. 5. jo pageidavimai ir poreikiai.1) popamokinius(-į) renginius įstaigoje (į renginio organizavimą turi būti įtraukti įstaigos klientai). personalo pareigos. Išskirtą kurią nors viena problemą ir šią problemą turinčių gyventojų sąrašą. Analizėje turėtų būti išvardintos įstaigų gyventojų pagrindinės psichosocialinės problemos. Ryšiai su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

nurodyti tiek sėkmės. jomis remiantis atlikti tyrimą. ar studento dėstomos mintys. Vertinant SPS 3-ąją ir VGN arba SGN 7-ąją ataskaitos dalis bus atsižvelgta į nuoširdumą. gyvenančių VGN (SGN) problemas. Ypatingai atidžiai bus vertinamos visos praktikos ataskaitos dalys. mintis. kaip pavyko įsitraukti į socialinį darbą VGN (SGN). būtinas ir lemiančias klientų raidos problemas. Atsirinkti tinkamas tyrimo metodikas. Studento vaidmuo atliekant praktikos užduotis (analizuoti. Savianalizė (analizuoti savo mintis. apstebėjimas ir analizė yra svarbesni veiksniai. kokios priežastys padėjo ar trukdė gerai atlikti praktikos užduotis). įstaiga. padarytos išvados yra susiję vienas su kitu loginiais ryšiais. detalius renginių eigos aprašymus ir analizę (analizėse atskleisti renginių organizavimo sėkmes ir nesėkmes. pagrįsti. tiek nesėkmės priežastis). Pasibaigus stebimajai socialinio darbo praktikai studentai turėtų žinoti: • • • • • • • Pagrindines vaikų (senelių). spinduliuojantį iš ataskaitos ir į savikritiškumą. nurodyti. Plane turėtų atsispindėti keli variantai. nei padarytos klaidos. VGN. Vertinant bus atsižvelgta į praktikos ataskaitos turinio validumą. Tiek studento būsimoje profesijoje. Pagrindinius veiksnius. kurie kilo susitikus su tiriamuoju ir po susitikimo). jausmus. Vertinime turėtų atsispindėti: • • Svarbiausi jausmai. Praktikos kaip proceso vertinimą. susiję su klientais. formuojančius teigiamą šių klientų motyvaciją. Dviejų renginių (neak. Vertinimo kriterijai Praktikos ataskaita vertinama remiantis absoliučiais ir santykiniais kriterijais.• • Studento siūlomas planas kliento problemų sprendimui. Santykinio kriterijai reikalavimas – pažymys rašomas atsižvelgiant į tai. 28 Studentai turėtų gebėti: . Absoliutaus kriterijai reikalavimas – visus praktikos užduotys turi būti įvykdytos ir aprašytos. pastebėjimai. Išskirti sąlygas. ar jie nėra vienas kitam kardinaliai prieštaraujantys. 7. kaip atrodo konkreti praktikos ataskaita visos grupės kontekste. Dėl šios priežasties tokios praktikos ataskaitos įvertinimas tik kyla. praktikos užduotimis.y. Planuoti savo veiklą. • Pasiūlymai dėl praktikos užduočių tobulinimo. SGN klientų laisvalaikio formas ir organizavimo metodus Socialinio darbuotojo sąveikos su VGN (SGN) klientais etines taisykles ir normas. t. 6.1) scenarijus(-ų). tiek praktikos ataskaitoje klaidų pripažinimas.

• • • • • • Rasti individualų “priėjimo” prie kliento būdą. Trūkumus atskleidžia dažniausiai pasitaikančios klaidos. tai praktikos ataskaita gali būti perkrauta nereikalinga informacija. kurios taip pat sąlygoja praktikos privalumus ir trūkumus. padrąsinimo atmosferą. praktikos ataskaitoje argumentuoja metodikos pasirinkimą. ataskaitos rašymo nuorodos. gebėti atskleisti jų priežastis. atskleidžia socialinės realybės faktų priežastis. Vienas ar kitas studento veiksmas. pagrindžia jų buvimą. Analizuoti kliento elgesį. stebimosios socialinio darbo praktiką). studentai sumaišo praktikos užduotis su reikalavimais praktikos ataskaitai. kad susipažinimo su įstaiga užduotys gali būti vertinamos kaip atliktos. turi būti argumentuojami.. padrąsinimas yra vieni svarbiausiųjų bendruomenės formavimosi 29 . pagrindžiami. Tokie lūkesčiai yra nepagrįsti. o reikalavimai ataskaitai – ataskaitos struktūrą. Savipagalbos grupės skatina klientus imtis atsakomybės už savo problemas. Savipagalbos grupes vesti nėra paprasta. jos sąlygoja empatijos. tai sudaro socialinio darbo praktikos ataskaitos privalumus. Stimuliuoti pozityvias klientų elgesio formas. Praktikos užduotys nurodo veiksmus. Be to pats studentas sugaišta daugiau laiko. būdingų tik šiai praktikai. Jeigu studentas. palaikymo. pasirinkimas ar pan. palaikymas. Trečio kurso studentai turėtų gebėti suprasti sudėtingesnius instrukcijos reikalavimus. jei praktikos ataskaitoje bus padarytos vienos ar kitos įstaigos nuostatų kopijos. gebėti analizuoti socialinės realybės faktus. rasti problemų priežastis bei numatyti problemų sprendimo kelius. jei nėra padaryta tinkamos informacijos atranka. 5 semestre studentai jau yra išklausę dalį specialybės pagrindų ir specialybės specialaus lavinimo modulių. Nuostatų kopija tokių gebėjimų neliudija. empatija kito atžvilgiu. Organizuoti popamokinius renginius.y. Analizuoti ir vertinti savo veiklą. Sukurti ir palaikyti empatinį ryšį su klientu. Studentas turi mokėti parinkti tyrimo metodikas. Atsakomybės jausmas. Atlikdamas šią užduotį studentas demonstruoja dokumentų analizės įgūdžius ir gebėjimą atrinkti tinkamą informaciją. kurio sąnaudos nėra vertinamos. todėl praktikos ataskaitoje įsegama įstaigos nuostatų kopija yra didelis praktikos ataskaitos trūkumas. t. Praktikos ataskaitos silpnosios ir stipriosios pusės 5 semestre atliekamos socialinio darbo praktikos ataskaitai taip pat aktualios bendriausios stipriosios ir silpnosios pusės (žiūr. Jei ataskaitoje sumaišomos užduotys su reikalavimais praktikos ataskaitai. Įgytos profesinės žinios reikalauja pritaikymo ir panaudojimo demonstracijos. kuriuos studentas turi įvykdyti praktikos metu. Kartais studentai mano. Pavyzdžiui. Tačiau yra ypatybių.

4. per daug abstraktus. Tam. kad praktikos ataskaitoje turi būti įvardinama. susijusių su įstaiga. 9 – 11. Praktikos ataskaitos privalumas. Nepateikiamos pastabos. Dažnai yra pateikiamas tik vienas planas. • Praktikos aptarimo klausimai 1. jis turi būti labai gerai argumentuojamas. neatskleidžia jų dinamikos. Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu (2 kreditai. neapjungiantis kliento socialinės aplinkos ypatybių. klientais praktikos pradžioje ir pabaigoje. Išvardintų dalykų stoka neleidžia atlikti išsamios savo veiksmų. atlikę kliento atvejo analizę. kad studentai. Tai reiškia. Jūsų pastabos ir pasiūlymai praktikos organizavimo atžvilgiu? Praktikos aptarimo metu siūloma diskutuoti tokiais klausimais: 30 . Praktikos ataskaitos trūkumas yra studento pasirinkimas vesti užimtumo seansus vietoje savipagalbos grupių organizavimo. Atlikdami šią praktiką studentai būna išklausę Socialinio darbo struktūros (3 kreditai. numatomos galimos nesėkmės bei jų prevencija. kurie būtų įtraukiami realizuojant planą ir galėtų pagelbėti sprendžiant kliento problemą. įvardinamos konkrečios plano dalys. Tai taip pat yra praktikos ataskaitos trūkumas. Kokios yra 7 – 9. 20 auditorinių valandų) modulius. Ar praktika pateisino Jūsų lūkesčius? Ar pavyko realizuoti visus sumanymus? 6. patyrimo analizės. būsenas arba nenori pasinaudoti geresniu savęs pažinimu tolesnio mokymosi metu ir yra vertinama kaip didelis praktikos ataskaitos trūkumas. Jie yra ypač aktualūs susvetimėjusiame Lietuvos sociume. Kokie yra VGN (SGN) klientų interesai? 3. Ar buvo praktikos eigoje tokių momentų. Atlikdami šią užduotį studentai dažnai neišskiria į atskiras dalis savo jausmų. pasiūlymai praktikos užduočių tobulinimui. paviršutiniškas. kad šis pasirinkimo variantas nebūtų laikomas trūkumu. Praktikos refleksinė užduotis yra tarsi įvadas į kokybinį fenomenologinį metodą. Kartais pasitaiko. Kokie yra pagrindiniai reikalavimai organizuojant laisvalaikį VGN (SGN) klientams. pagal kokį socialinio darbo modelį konstruojamas planas. bet keli variantai. įvardinami klientui artimi asmenys (jų konfidencialumas išsaugomas). išgyvenimų. žyminčios etapus. Pasitenkinama paviršutiniška praktikos apžvalga. kad studentas arba nesugeba atpažinti savus psichinius procesus. 11 – 15. tinkantis bet kuriam klientui. Prastai atlikta refleksinė užduotis liudija. nepateikia jo problemų sprendimo plano. jei pateikiamas ne vienas planas. Toks užmaršumas – didelis praktikos ataskaitos trūkumas. todėl refleksinė užduotis gali būti prasta.18 metų VGN klientų problemos? 2. kada Jūs turėjote pasielgti priešingai nei buvote planavęs? Kaip tai įtakojo paskesnius įvykius? 7.veiksnių. 48 auditorinės valandos). 15 . Ar išlaikomos praktikos atlikimo vietose etinės normos socialinio darbuotojo ir kliento tarpusavio santykiuose? Ar pastebėjote kokius nors šių normų pažeidimus? 5.

organizuoja ir vykdo vaikų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. toksines medžiagas. kurias kiekvieną dieną tenka spręsti prevencinių institucijų specialistai: 31 . socialinio pedagogo veiklos konkrečioje įstaigoje ypatumais.III kurso dieninių ir neakivaizdinių studijų socialinės pedagogikos ir psichologijos programos studentai atlieka 3 savaičių mokomąją praktiką Vaiko teisių apsaugos tarnybose. prasmingą ir visavertį gyvenimą. įvardinti. 3. jaunimo. ugdymo ir laisvės apribojimo įstaigų. SOCIALINIO PEDAGOGO PRAKTIKA 1 L. įvertinti ir spręsti vaikų bei paauglių mokyklos nelankymo. bendravimo ir kitas problemas. suaugusiųjų globos. ypač paauglių. analizuoti įstaigose esančių asmenų psichologines. Mokėti nustatyti. organizuoja likusių be tėvų globos vaikų globą /rūpybą/. galinčius padėti spręsti asmenų psichosocialines problemas.”/Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001-2005 metų programa. Praktikos tikslas: Susipažinti su deviantinio elgesio paauglių ir jaunuolių. socialinio pedagogo kompetencija.Morozova “Socialinių pedagogų profesinės veiklos tikslas – laiku pastebėti. nusikaltimus padariusių asmenų. Susipažinti su vaikų.3. sprendžiant socialinės atskirties grupei priklausančių asmenų problemas. Gebėti pateikti efektyvius darbo būdus bei problemų sprendimo variantus. miesto ar rajoninėse policijos komisariato viešosios policijos nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupėse arba miesto tardymo izoliatoriuje /pasirinktinai/. asmenų poreikiais. prevencinių tarnybų struktūra. stiprius svaiginamuosius gėrimus. Radzevičienė. Pagrindinės problemos. psichosocialine situacija. darbo ir teikiamų paslaugų specifika. socialines problemas bei tikslingai organizuoti edukacinį vyksmą. Kodėl mokomosios praktikos vieta buvo pasirinktos būtent tokio tipo institucijos? Šios tarnybos įgyvendina pagrindines Vaiko teisių konvencijos nuostatas. psichosocialinėmis problemomis. nesimokymo. G. Socialinio pedagogo veikla tokiais atvejais būtų naudinga visoms suinteresuotoms institucijoms ir padėtų prasižengusiems nepilnamečiams greičiau integruotis į aktyvų. netinkamo elgesio. skirtingo amžiaus. 2001/. Neretai tenka pasiųsti tokius vaikus į specialiąsias globos ar įkalinimo įstaigas. Jie buriasi į grupes ir savo nežabotu elgesiu įtraukia į jas vis daugiau bendraamžių. kelia pavojų visuomenei.3. Pastaruoju metu nemaža dalis vaikų. linkę išbandyti narkotikus. 2. sėkmingam jų sprendimui. įstatymų nustatyta tvarka gina vaikų teises ir teisinius interesus. Praktikos uždaviniai: 1.

atviri-. numatoma socialinio pedagogo veikla bendruose įstaigos organizuojamuose ar socialinio pedagogo organizuojamuose renginiuose. jaunuolio ar suaugusiojo santykių su tėvais (globėjais). 2. likę be tėvų globos PRAKTIKOS UŽDUOTYS: 1. specialistus.- vaikų nepriežiūra. lūkesčius. Atvejo analizė. savivertę. socialinės problemos. nurodydamas kiekvienos dienos užduotis. pozityvios ir negatyvios motyvacijos lygmenį. kitais personalo atstovais. nurodyti asmens charakterio ypatumus. siekiama atskleisti ir analizuoti esamas problemines situacijas. globėjais.4 puslapiai. siekti atskleisti tiriamojo pomėgius.. nurodant informaciją suteikusių asmenų pareigybę. privačias verslo ir administravimo struktūras). 3. Pateikiamame plane turi atsispindėti tiesioginis darbas su įstaigos globotiniais. vertybines sistemas. vaikai. Praktikos dienoraštyje informacija pateikiama aprašymo būdu. veiklos kryptis. įstaigos darbo organizavimą. valstybines organizacijas. pan. grindžiant juos konkrečiais. administracijos. Individualaus plano parengimas Praktikai skiriamą laiką studentas privalo planuoti. Pokalbio su administracijos vadovais metu studentas išsiaiškina įstaigos struktūrą. Psichologinėje charakteristikoje atskleisti vaiko. tiriamojo požiūrį į jo socialinę patirtį. skurdas. specialistais. studento stebėtais arba personalo įvardintais pavyzdžiais. Įstaigos aprašymas 3 . Susipažinimas su įstaiga. pedagogais. Darbo planas neturi viršyti 3 – 4 puslapių. kurių vadovų manymu. pan. psichologinė charakteristika Studentas protokoluoja pokalbius su vaikų ar jaunuolių tėvais. daro analizuojamo atvejo išvadas. naudojamus darbo metodus ir formas (pokalbiai-individualūs.). užduoties tikslus. Pateikiamą informaciją studentas apibendrina. dėl kurių jis atsidūrė įstaigoje bei konkrečios situacijos 32 . dirbančius specialistus ir jų pareigybes. Įstaigos dalyvavimas projektinėse veiklose. stebėjimai-uždari. priežastis. įstaigos socialinius partnerius (nevyriausybines. kolektyviniai-. dėl kurių asmuo yra įstaigoje. interviu. bandoma ieškoti priežasčių. bendraamžiais ypatumus. mokyklos nelankyma. trūksta siekiant pilnai įgyvendinti įstaigos viziją bei misiją. Išsiaiškinama bendroji situacija (gyvenimo stiliaus. asmenybės ypatumai iki patekimo į įstaigą). smurtas šeimoje.

Parengti tiriamojo problemos sprendimo strategiją. renginio apipavidalinimas. Tarpusavio santykių ir bendravimo ypatumų vertinimas Atskleisti ir įvertinti tarpusavyje susijusių asmenų (specialistų – globotinių. taikymo galimybes. renginio forma. leidžiančių spręsti problemą. b) atskleisti mikroaplinkos poveikio galimybes. pasitelkiant NVO. 33 . atspindint tiriamojo mintis ir tyrėjo klausimus. sprendžiant konkrečias problemas. Renginio. bendruomenę. d) modeliuoti institucinį problemos sprendimo būdą. institucijoje dirbančiais specialistais. Nurodyti ar vykusiame renginyje buvo realizuoti kelti tikslai ir uždaviniai. Atskleisti globotinių bei specialistų požiūrį į renginio reikalingumą bei tikslingumą. bendrą įspūdį ir požiūrį į renginį. santykius su pačiu savimi). a) pateikti asmens nuomonę apie galimus problemos sprendimo būdus. c) numatyti įstatymų. 7. (Praktikos dienoraštyje atskleisti asmens santykius su tėvais (globėjais). santykius su draugais ir aplinkiniais. leidžiančius geriau pažinti žmogaus asmenybę. specialistų – tėvų (globėjų). Sprendimo strategijos gairės neturi viršyti 2 – 3 puslapiai. Stebint specialistų ir asmens bendravimą. Atvejo analizė neturi viršyti 8 – 9 puslapių 4. 6. Tarpusavio santykių ir bendravimo ypatumų vertinimas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. profesinės bei bendrosios etikos nuostatų reglamento laikymąsi. Išsiaiškinti specialistų ir vaiko (jaunuolio) tarpusavio santykių etinius reikalavimus. Renginio aprašymas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. Psichologinė charakteristika pateikiama aprašomuoju būdu.vertinimą. uždaviniai. renginio eiga. skirto prevencijai. renginio užbaigimas. nurodyti efektyviausius bendravimo su tiriamuoju būdus. įvertinti etinių normų ir taisyklių taikymo lygį. santykius su mokykla ir mokytojais. įstaigoje esančių asmenų ir specialistų aktyvumas pasirengimo metu. 8. e) nurodyti galimus problemos sprendimo būdus. specialistų – specialistų. globotinių – globotinių) ir grupių bendravimo ypatumus. Parengti asmens psichologinę charakteristiką. šeima. globotinių motyvacijos ypatumai. vertinimas Aprašyti įstaigoje stebėtą renginį: renginio tikslai. dienoraštyje suformuluoti pagrindines etiketo taisykles bendraujant su asmeniu 5.

aprašyti ir įvertinti įgytą asmeninę patirtį. apimtį). savianalizės lygmenį. Nurodyti..Jūsų pastabos bei pasiūlymai a) priėmusios įstaigos vadovybei. atliktų praktikos užduočių skaičių (kokybę. interviu. Praktikos vertinimas neturi viršyti 3 – 4 puslapiai. gebėjimą analizuoti ir apibendrinti praktinę patirtį bei sieti ją su teorinėmis žiniomis. kurioje atlikta praktika. kuriuose geriausiai būtų atskleidžiamos asmenų savybės. kas ir kodėl Jums padarė didžiausią teigiamą ir didžiausią neigiamą įspūdį praktikoje. vadovo.) + 3. IV – oji užduotis – 20 balų. gebėjimus. III – oji užduotis –30 balų.Studento vertinama praktika Dienoraštyje atskleisti. kurios turi atsispindėti praktikos užduotyse. pravesto renginio originalumą ir tikslingumą prevenciniu aspektu. Praktikos vertinimui taikomas individualus kaupiamasis indeksas: IKI = 100 proc.9. kurioje I–oji užduotis – 10 balų.) = 100 proc.) + 5. kiek įgytos žinios bei patirtis praplėtė Jūsų akiratį. stebėjimus. II – oji užduotis – 20 balų. d) pastabos bei pasiūlymai neturi viršyti 2 puslapių. IKI = 100 balų. ar buvo dalykų. VI – oji užduotis – 10 balų. Pasibaigus praktikai studentas pristato dienoraštį PRAKTIKOS ATASKAITOS VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI Kiekviena atlikta praktikos užduotis atskirai vertinama 10 – balėje sistemoje. Vertinant praktikos dokumentus atsižvelgiama į : • • • • teorijos ir praktikos sanglaudą. b) SPP katedros darbuotojams. a. charakteristiką. c) kiti pasiūlymai ir pastabos.6 užduotys (25 proc. kuriuos iki praktikos supratote ir vertinote kitaip. gebėjimą organizuoti pokalbius. žinias. specialistams. IKI = 1. 2 užduotys (25 proc. 10. 7 ir 8 praktikos užduotys vertinamos atsižvelgiant į studento refleksijas. kitam personalui. kuruojantiems praktiką. kodėl įgyti dalykai reikalingi socialinio pedagogo darbe. 34 .4 užduotys (50 proc. V – oji užduotis – 10 balų.

Praktikos aptarimo ir vertinimo tvarka Praktikos rezultatai aptariami ir apibendrinami bendrame studentų ir katedros pedagogų (praktikos vadovas. 35 . nelogiški užduočių aprašymai. skurdūs refleksiniai įgūdžiai. pakartotinai vertinęs praktikos ataskaitą. susijusių dėl praktikos įvertinimo. SPP katedros vedėjas. skirtų informacijos rinkimui. Silpnosiomis praktikos ataskaitos pusėmis laikoma studento negebėjimas praktinėse užduotyse remtis ir jas atlikti. gebėjimas atskleisti tiriamojo individualias savybes konkrečiame socialiniame kontekste. organizuojant renginius įstaigoje ar padedant juos organizuoti įstaigos specialistams. kūrybiškumas. atsižvelgiant į teorinius socialinės pedagogikos ir psichologijos mokslo aspektus. nenuoseklūs. Dėl klausimų. Praktika vertinama pažymiu. neinformatyvūs. pokalbių. nuoseklus praktikos užduočių pateikimas ataskaitoje.• Praktikos ataskaitos silpnosios ir stipriosios pusės Stipriosiomis praktikos ataskaitos pusėmis laikytinas studento profesinis išprusimas. Pakartotino vertinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip 1 savaitę nuo prašymo ir dėstytojas. užduočių vadovas. Kreiptis dėl pakartotino vertinimo galima ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pirminių rezultatų paskelbimo. gebėjimas rasti realų problemos sprendimo variantą. apie tai referuoja katedros posėdyje. stebėjimo ar kitų metodų. prašydamas organizuoti pakartotiną vertinimo procedūrą. kiti pageidaujantys praktikos aptarime dalyvauti dėstytojai) susitikime. studentas gali kreiptis į bet kurį katedros dirbantį dėstytoją. interviu. tvarkingas. naudojimas. nesilaikant profesinės etikos reikalavimų.

dominuos klinikinė paradigma. kai studentas jau būna atlikęs tris praktikas: stebimąją. pragmatizmas. jog studentai praktiškai išbandytų per teorijos paskaitas įgytas esmines socialinio darbo su neįgaliaisiais žinias.Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktika”. Socialinio pedagogo praktika 2 Ingrida Baranauskienė Socialinio pedagogo su neįgaliaisiais praktika atliekama paskutiniame bakalauro studijų etape. kaip dirbti su neįgaliaisiais. progresyvizmo pedagogika. ji turi būti siejama su padėtimis ir pareigybėmis. trečiose galima bus stebėti klinikinės ir socialinės paradigmos sintezę. kritiškai jas įvertinant bei sprendžiant.tradicinių” ar net . sugebėtų kritiškai ir sistemiškai įvertinti situaciją. 2) . Tikslo formuluotė atskleidžia ko tikimasi iš studento: visų pirma. realiai suvokti socialinio pedagogo su neįgaliaisiais sunkumus ir ieškoti būdų jiems įveikti. 36 .filosofuoti”. antra. kaip socialine interakcija. reikalingų socialiniam pedagogui apskritai. pažangiomis socialinės pedagogikos su neįgaliaisiais mokslo teorijomis... išmoktų įvairiais aspektais tirti socialinės pedagogikos su neįgaliaisiais lauką.4. Taip pat studentai jau būna išklausę du teorinius socialinio darbo su neįgaliaisiais kursus: .. kiekvienas asmuo turi vienodą teisę į visiškai pakankamą lygių pamatinių laisvių schemą. jis turi nemažai teorinių žinių. 2002. Vienose institucijose bus aktyviai dirbama pagal socialinės paradigmos idėjas. kita vertus. humanistinis ugdymas. išryškinant egzistuojančias problemas. tokiomis.socialinė ir ekonominė nelygybė turi tenkinti dvi sąlygas: pirma. VTAT bei prevencinėje tarnyboje. ji turi būti naudingiausia blogiausioje padėtyje esantiems visuomenės nariams” (Rawls. suprasdami socialinį darbą sisteminiu požiūriu ir jo organizavimą sugebėtų grįsti šiuolaikinėmis.patyręs”. socialinės globos ir rūpybos skyriuje bei globos institucijoje. Viena vertus. kitose.. kad ir į kokią praktikos aplinką bepakliūtų (praktiką gali tekti atlikti ne tik . turėtų ne tik .stagnacinių” požymių turinčiuose institucijose). kuri yra suderinama su panašia laisvių schema visiems”. Taigi.. bet suvokus situacijos ydas ir trūkumus.Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis”. jau yra ankstesnėse praktikose įgijęs praktinių įgūdžių. kurios yra atviros visiems sąžiningos galimybių lygybės sąlygomis. Studentas pasinaudodamas teorinėmis idėjomis. kaip pamatine teorija. nagrinėjančiu teisingumo principus: 1) .. Praktikos metu.. kad Lietuvoje vyksta aktyvi socialinio pedagogo su neįgaliaisiais paradigmų kaita. bei .modernių”.. bet ir . Dėl to keliamas aukštesnis praktikos tikslas: pasiekti.312-315).. studentas galėtų remtis Rawls mokymu. kitomis teorijomis. pasitelkti sąmoningas pastangas tiems trūkumams taisyti. Iš teorijos paskaitų studentai žino. kad studentas yra .4. p. sąlyginai galime teigti.

2. pritaikant ją neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimui. kritiškai jas įvertinant bei sprendžiant PRAKTIKOS UŽDUOTYS: Pirmos užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Etnografinis neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimas Tyrimo tikslas. Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. kuris jo nuomone būtų aktualus neįgaliųjų institucijai ir padėtų išspręsti reikšmingą neįgaliųjų socialinę problemą. ieškantis ieškant metodologinės prieigos.studentas. Tikslų. sudarant individualaus darbo su klientu planą ir jį realizuojant. pažangiomis socialinio darbo su neįgaliaisiais mokslo teorijomis. Įgyti grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. sukuriant ugdymo grupės užsiėmimų metodiką ir praktiškai ją pritaikant. išvengs klaidingo pasirinkimo: neprieštarauja teisingumo principams. pritaikant ją neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimui. uždavinių ir konkrečių užduočių ryšys pateikiamas lentelėje : 5 lentelė Socialinio pedagogo su neįgaliaisiais praktikos tikslų ir uždavinių ryšys Tikslai Pasiekti. Įgyti individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. 4. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant 4 Praktikos užduotys 1 daugelis teorijų ir metodologijų yra pozityvios. kad atsižvelgus į Rawls teisingumo principus. Praktikos tikslą. savarankiškai išsikelia tyrimo tikslą. jog studentai praktiškai išbandytų per teorijos paskaitas įgytas esmines socialinio darbo su neįgaliaisiais žinias. sukonkretina uždaviniai: 1. sudarant individualaus darbo su klientu planą ir jį realizuojant Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. Įsisavinti etnografinio tyrimo metodiką. 3. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant. Įgyti grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. susipažinęs su institucija. suprasdami socialinį darbą sisteminiu požiūriu ir jo organizavimą sugebėtų grįsti šiuolaikinėmis. sukuriant ugdymo grupės užsiėmimų metodiką ir praktiškai ją pritaikant Įgyti individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių.Tikėtina. išmoktų įvairiais aspektais tirti socialinio darbo su neįgaliaisiais lauką. studentas. jei jos 2 3 . išryškinant egzistuojančias problemas. 37 Uždaviniai Įsisavinti etnografinio tyrimo metodiką.

Įvertinimas: maksimalus tyrimo įvertinimas – 10 balų Papildoma informacija apie etnografinį tyrimą: Etnografiniam tyrimui būdingos šios ypatybės: 1. Išvados. Atkreipkite dėmesį į etnografinio tyrimo privalumus: 1. Duomenys renkami natūraliai stebint grupes 3. 38 . Atkreipkite dėmesį į etnografinio tyrimo trūkumus: Etnografinio tyrimo pagrindiniai trūkumai susiję su: 1.tyrėjas gali veikti kaip grupės narys 4. 7. 6. 5. Surinkti duomenis. numatančias galimybes spęsti iškilusią problemą. pateikiančias edukacinių pasiūlymų. Padaryti išvadas. Įvadas.darbo esmės pristatymas. 3. Atsiskaitymo forma. 5. 4. Žodiniai duomenys analizuojami logiškai samprotaujant ir atsižvelgiant į kontekstą. Apdoroti duomenis ir juos išanalizuoti. Pateikiamas platus grupinio elgesio vaizdas. 2. 8. Visuminis (holistinis) pobūdis.problemos aktualumo pagrindimas. 4.tyrimo ataskaita Tyrimo ataskaitos struktūra: 1. Parengti tyrimo atlikimo metodiką. Stebėtojas. darbo tikslas. Nusistatyti tyrimo tikslą. 2. Rekomendacijos. Planinga tyrimo rezultatų analizė.Tyrimo uždaviniai: 1. uždaviniai. darbo objektas. Parengti rekomendacijas. Išvadų validumu 3. Rezultatų apibendrinimu. Duomenų patikimumu 2. Panaudojama daugybę detalių 3. darbo metodologijos ir metodikos pristatymas. Išsikelti hipotezę ar klausimus. 3. detalių gausa 2. Geriausiai tinka atskleisti žinioms apie grupinį elgesį 2. Anotacija. Išstudijuoti etnografinio tyrimo metodą.

retai hipotezės Natūralus grupės stebėjimas Žodinis stebimųjų apibūdinimas Žodinis. Tematiką studentas renkasi apmąstydamas socialinės institucijos lūkesčius ir savo kompetenciją. Pateikti ataskaitą raštu.M. 3. Studento refleksija apie ugdomuosius užsiėmimus 39 . Raštu parengti 10 ugdymo grupės užsiėmimų teminį išplanavimą. Uždaviniai: 1. išanalizuokite informacinę lentelę. Užsiėmimų išplėstiniai konspektai 3. bei užsiėmimų išplėstinius konspektus. nestatistinis pobūdis Žodiniai teiginiai Tos pačios priemonės kaip ir kitų tipų tyrimų I. loginis. Pravesti visus užsiėmimus. Charles: 6 lentelė Etnografinio tyrimo charakteristika Etnografinis tyrimas Bendrieji tyrimo elementai Problema Hipotezės/ klausimai Tyrimo planas Duomenų rinkimas Duomenų vertinimo kriterijai Rezultatai Išvados Etnografijai būdingi elementai Žmonių visuomeninis elgesys Naudojami klausimai. Ugdymo grupės užsiėmimų temins išplanavimas 2. Atsiskaitymo forma.užduoties ataskaita. bei studento refleksijos apie ugdomųjų užsiėmimų sėkmes ir nesėkmes. pateiktą C. kuri susidarytų iš grupės užsiėmimų teminio išplanavimo. užsiėmimų išplėstinių konspektų. kontekstinis. Ataskaitos struktūra: 1.Prieš atliekant užduotį. Etnografinio tyrimo privalumai Trūkumai Reikšmingų smulkmenų gausa Duomenų patikimumas Naudingų poteksčių įvairovė Išvadų validumas Duomenų aiškinimas atsižvelgiant Rezultatų apibendrinamumas į kontekstą Antros užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Ugdymo grupės užsiėmimų metodikos kūrimas ir praktinis realizavimas Užduoties tikslas: pritaikyti teorinio kurso Socioedukacinio darbo su neįgaliaisiais žinias praktiškai.įgyjant grupinio darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. 2.

Įvertinimas. Įgyvendinimo eiga 5. kuris teikia galimybių klientui ir personalui suvokti kliento situaciją. Ataskaitos struktūra: 1. Esamos situacijos analizė 2. Trečios užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas. įgyjant individualaus darbo su neįgaliaisiais įgūdžių. Studento refleksija 4. norint pakeisti situaciją. Planas taip pat teikia galimybių nustatyti reikiamą veiksmų kryptį. Individualus planas 3. Uždaviniai: 1. Galimos sudėtinės individualaus plano dalys: 1. Papildoma informacija apie individualų planą Kas yra individualus planas? Individualus planas yra priemonė. Raštu parengti individualų planą 2. Tikslai 3. tęsti ugdymo procesą arba spręsti problemas. Užduoties anotacijos (kodėl pasirinkta dirbti su vienu ar kitu klientu. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. kuri susidarytų iš individualaus plano ir studento refleksijos apie plano įgyvendinimo sėkmes ir nesėkmes. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. Jį įgyvendinti 3. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą. Užduoties tikslas: pritaikyti teorinio kurso Socioedukacinio darbo su neįgaliaisiais žinias praktiškai. Atkreipkite dėmesį į: 40 . Klientų atsiliepimai apie ugdomuosius užsiėmimus 5. bei spręsti vieną ar kitą socialinę problemą) 2.4. Metodai 4. Atsiskaitymo forma. darbo įrankis.užduoties ataskaita. Parengti ataskaitą raštu. Kliento ir jų artimųjų atsiliepimas apie studento pagalbą 5. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą.

1. sukuriant renginio scenarijų ir praktiškai jį įgyvendinant.). artimaisiais. Įvertinimas: maksimalus užduoties įvertinimas – 10 balų. Ataskaitos struktūra: 1. Renginio scenarijaus 3. Tiesioginio praktikos vadovo nuomonė apie studento veiklą. IKI = 25 % E + 25% U+20% P + 20% R+ 10% N kur: E – etnografinis tyrimas U – ugdomųjų užsiėmimų ciklas P – individualus planas R – renginys N – studento paskatinimui už nenumatytus atvejus (papildomą veiklą. Atsiskaitymo forma. Parengti ataskaitą. 41 . ataskaitos parengimo laiko ir pan. Studento gebėjimas taikyti teorines žinias praktiškai. Praktikos vertinimas Praktika vertinama pagal Individualaus kumuliatyvinio indekso ( IKI) metodiką. Praktikos vertinimo kriterijai: 1. 2. Kliento ir jų artimųjų atsiliepimai apie studento pravestą renginį 5. Iniciatyvą Bendradarbiavimą su kliento tėvais. Atitikimas formaliems praktikos reikalavimams: vietos. personalui ar kitų grupių klientams) 3. atlikimo laiko. 3. 2. kitais specialistais Paruošiamąjį laikotarpį Aprašymą Įtvirtinimą Ketvirtos užduoties instrukcija Užduoties pavadinimas: Renginio organizavimas Užduoties tikslas: Įgyti renginio organizavimo gebėjimų. 4. Uždaviniai: 1. globėjams.užduoties ataskaita. Studento refleksija 4. Parodyti renginį svečiams (tėvams. Organizuoti ir pravesti renginį 2. Užduoties anotacijos 2. iniciatyvumą ir pan. 5.

ataskaitos parengimo laiko ir pan. Studento papildoma veikla ir iniciatyvumas. 5. atlikimo laiko. 4. Kaip galvojate praktiškai pritaikyti žinias ir gebėjimus įgytus atliekant ugdymo grupės užsiėmimų metodikos kūrimo ir praktinio realizavimo užduotis? 3. 4. Studento gebėjimas nustatyti socialines problemas ir parengti edukacinius pasiūlymus šioms problemoms spęsti. 8. Studento papildoma veikla ir iniciatyvumas 7. 2. Nepakankamas asmeninis studento indėlis spendžiant iškilusias socialines problemas. Asmeninis studento indėlis spendžiant iškilusias socialines problemas. 4. Ar galėjo būti jūsų asmeninis indėlis didesnis ir brandesnis atliekant trečią užduotį (Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas)? 42 . Studento gebėjimas nustatyti socialines problemas ir parengti edukacinius pasiūlymus šioms problemoms spęsti. ar jūsų edukaciniai pasiūlymai bus pritaikyti institucijoje praktiškai? Kokios aplinkybės ir sąlygos lems jūsų edukacinių pasiūlymų sėkmę ar nesėkmę? 2. Įtaigūs klientų. 6. 3. 9. Praktikos vadovo nuomonė apie studento pasiekimus. jų artimųjų atsiliepimai. Atitikimas formaliems praktikos reikalavimams: vietos. 2. Studento refleksijos apie atliktą praktiką brandumas ir gilumas. Kas lėmė etnografinio tyrimo problemos pasirinkimą? Kaip manote. 3. Dažniausiai pasitaikančios silpnosios pusės: 1.3. Klausimai praktikos aptarimui: 1. Studento refleksijos apie atliktą praktiką brandumas ir gilumas. Naudojimasis moderniomis socialinio darbo technologijomis. jų artimųjų atsiliepimai. Klientų. Dažniausiai pasitaikančios praktikos ataskaitų stipriosios ir silpnosios pusės: Dažniausiai pasitaikančios stipriosios pusės: 1. Nepakankamos studento pastangos taikyti teorines žinias praktiškai. Nepakankamas naudojimasis moderniomis socialinio darbo technologijomis.

4. Su kokiais nenumatytais sunkumais susidūrėte atlikdami ketvirtą užduotį (Renginio organizavimas) ir kaip pavyko juos išspręsti? 5. Kokių turėtumėte pasiūlymų praktikos organizatoriams? 43 .

kaip ir kuo gyvena įstaiga. dokumentų tvarkymu šiose institucijose. Sudaryti sąlygas dirbti komandoje su kitais profesionalais ir įgyti ugdytinių socialinių problemų analizės ir realaus jų sprendimo kompetenciją. vertinti jų pokyčius. 4. tėvų tarpusavio santykiai. naudojantis įvairiais teoriniais modeliais. Iš aprašo turėtų matytis demokratinės (ar priešingai. ugdytinių.) moduliai jau yra išklausyti. Socialinio pedagogo praktika 3 Daiva Alifanovienė Socialinio pedagogo praktika atliekama IV kurse 8 semestre. 3. kur išvardinti veikiantys būreliai. Tai yra baigiamoji praktika. mokyti. autoritarinės) vadovavimo nuostatos. žinias. 2. Ugdyti studentų gebėjimą identifikuoti institucijos socialinių problemų kiekybę ir kokybę. Iš pavykusio aprašo turėtume susidaryti aiškų vaizdą. tradicijas. Ugdytu gebėjimą kritiškai analizuoti (įvertinant teigiamus ir neigiamus aspektus. šventės ar pedagogų kvalifikacinės kategorijos. diagnozuoti. Tinkamai pateikta schema – tai ne „sausas“ skaičių ir punktų rinkinys. vertybes.4. supažindinti su pagrindinėmis socialinio pedagogo veiklos kryptimis. kada studijų krypties (Socialinė psichologija. Socialinio darbo etika. spręsti ir vertinti ugdytinių problemas. Šioje schemoje turi atsispindėti ugdymo institucijos kultūra. mėnesiui. popamokinės veiklos. sėkmes ir nesėkmes. pasirinktą ugdymo kryptį. Susipažinti su įstaiga ir sudaryti jos socialinę schemą. PRAKTIKOS UŽDUOTYS : 1. Schema turėtų atskleisti įstaigos socialinį tinklą. Vertybių sistema visuomenėje ir kt. ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti savo veiklą bei jos efektyvumą. Praktikos tikslas : ugdyti studentų kompetenciją įvairiais lygmenimis ir aspektais tirti švietimo ir ugdymo institucijų socialinių problemų erdvę. vertybės. analizuoti. Sudaryti galimybes praktiškai planuoti (ketvirčiui. gebėjimus. 2. 44 . pedagogų kompetencija. jų priežastis ) savo veiklą institucijoje : lūkesčius.) bei specialiojo lavinimo (Socialinė pedagogika. pedagogų.5. kaip formuojasi mikroklimatas. jų reikšmė institucijos bendruomenės formavimuisi. ryšių su šeimomis palaikymo turinį ir formas. Praktikos uždaviniai : 1. vadybos ypatumai.Sudaryti ugdymo institucijos socialinį pasą. planuoti. vaikais ir jaunimu ir kt. Socialinis darbas su šeima. savaitei) savo veiklą ir ją realizuoti. deviantinėmis asmenybėmis.

beglobiai. jų atsiradimo priežastys. Tokius tikslus reikia maksimaliai priartinti 45 . įvairiapusiški duomenys turi būti įvertinti. labai praverstų Socialiniame ugdyme (2002) pateikiamos schemos ir lentelės. Individualus darbas su ugdytiniu. pase reikėtų nurodyti aktualiausias ir daugiausiai ugdytinių liečiančias ir ne tokias opias (kurių mastas menkesnis arba jos tampa aktualios kartas nuo karto) problemas. giminaičiai. ją išanalizuoti. tai leidžia surinkti daug faktų ir informacijos iš įvairių šaltinių ir susidaryti išsamų vaizdą apie ugdytinio situaciją. grupiniai susitikimai ar kt. šiame leidinyje pateikiami patarimai nėra privalomi dokumentai. kurį nuolat turi jausti socialinis pedagogas. Sudarant šį pasą. Beje.). VTAT specialistas ir kt. draugai. atskleista jų turinio esmė. atsižvelgiant į institucijos socialinių problemų spektrą. reketas. 4. galimi sąveikos variantai. juos reikia detalizuoti. sąlygos bei jų sąveika. elgesys. Pateikti ketvirčio (remiantis metų planu ir socialiniu pasu) mėnesio. remiantis įstaigos socialiniame pase nurodytomis problemomis. pasitelkdamas šeimos. Turi matytis pagrindinė (-ės) problemos. Tinkamai identifikuoti socialines problemas yra labai svarbu.) turinčių vaikų imtis. Šie gausūs. Čia turi būti numatyti nuoseklūs veiklos žingsniai. diskriminacija ir kt. Susistemintų duomenų pagrindu studentas turi iškelti problemų sprendimo tikslus ir sudaryti vaiko jų sprendimo planą. Sunku planuoti veiklos žingsnius ir siekti tikslų. linkę nusikalsti. Šiai užduočiai studentas turi pasirinkti ugdytinį socialinėje situacijoje. tradicijas. Šių asmenų nuomonė gali būti pravarti. mokyklos nelankymas. susisteminti ir turi išryškinti vaiko socialinių problemų spektrą bei pobūdį. o unikali ugdytinių ir jų šeimų patirtis dar labiau sukonkretins rengiamų dokumentų turinį ir apimtį. Atliekant šią užduotį.). policijos pareigūnas. kiemo vaikai ar kiti asmenys ) nuomonę (Vaitkevičius. jie gali ir turi būti modifikuojami. pateikti konkretūs metodai ( pokalbiai. 1995). papildomų informatorių (bendramoksliai. 3. Taipogi. specialusis pedagogas. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos (auklėtojas. kai jie susiję su kitais žmonėmis („Aš noriu. Socialinis pasas tai tarsi „įstaigos bendruomenės pulsas“. esant sudėtingoms kompleksinėms problemoms. kvaišalų naudojimas. nes būtent jų pobūdis ir gilumas turėtų nulemti pagalbos proceso turinį. gydytojas. „Vaikai manęs neklauso“). besisvaiginantys patys ar besisvaiginančių tėvų ir kt. vėl galima pasinaudoti Socialiniame ugdyme (2002) siūlomomis schemomis ir lentelėmis. „Manęs niekas nesupranta“). mokytojas administracija ). konsultacijos. kur atsispindėtų įvairias problemas (socialiai remtini. savaitės planą bei veiklos programą.). ekspertų (psichologas. Dažnai keliami nekonkretūs tikslai („Man atsibodo mokykloje“. kad mokytojai nuo manęs atstotų“.Šiame pase turi apsispindėti pagrindinių įstaigos socialinių problemų spektras ( skurdas.

46 . Tikslų aiškumas. Ataskaitoje turi būti pateikta individuali vaiko kortelė (dosje).. kad jis galėtų juos valdyti („Aš noriu. žinių. sisteminti informaciją. pokalbis – kokiu tikslu susitikote ir apie ką kalbėjote). Praktikos vertinimas : Atsiskaitydami už praktiką studentai turi pateikti praktikos ataskaitą. Sprendžiant vaiko socialines problemas turi atsispindėti ir studento asmeninis indėlis .prie žmogaus.pageidauju. prisiimti atsakomybę dėl sprendimų. bet teritoriniu aspektu ).. paties ugdytinio ir jo šeimos aktyvus dalyvavimas turėtų atverti kelią į sėkmę sprendžiant ugdytinio situaciją. jie turi būti aprašyti. konkretūs atlikti darbai . vertybių. perteikiant jų turinio esmę (pvz. sprendimo žingsniai.. kurioje būtų atliktos ir aprašytos visos numatytos užduotys. idant situacija palengvėtų.darbo planai I . jos veiklą . kurioje atsispindėtų surinkti duomenys apie situaciją. tikslai.. teikti konkrečią pagalbą. Praktika vertinama pagal individualaus kumuliatyvinio indekso (IKI) metodiką. Suteikiamos galimybės dirbti komandoje su kitais profesionalais (ekspertais ) : išklausyti kitų nuomonę.individualus darbas su ugdytiniu R – reflektyvinė užduotis Praktikos stipriosios ir silpnosios pusės : Stipriosios pusės : Studentui sudaromos galimybės pažvelgti į instituciją. žingsnių nuoseklus išdėstymas.“).. gebėjimų pokyčius. naudojami metodai. kelti tikslus. įvertinti savo vaidmenį įstaigos bendruomenėje sprendžiant konkrečias problemas. bendruomenės ) ir įvairių teorinių prieigų erdvėje. Kritinė savo praktikos analizė Šioje užduotyje studentai turi atlikti reflektyvų savo praktikos vertinimą. socialines problemas visybiškai (ne instituciniu. Ugdo kompetenciją planuoti veiklą ir dirbti su ugdytiniais įvairiais lygmenimis (individualiu. 5. motyvuotas darbo metodų parinkimas . grupiniu. kur turi analizuoti savo lūkesčius. konsultacija. IKI = 20% SS + 20% SP + 20% P + 30% I + 10% R SS – socialinė schema SP – socialinis pasas P .

stebėti vertybių.Studentas turi galimybę refleksyviai vertinti savo veiklą įstaigoje. 47 . tradicijomis. priežastis. kurios visiškai nerodo kompetencijos identifikuoti. konkrečios pagalbos teikimui. Klausimai praktikos aptarimui : Kokie jūsų lūkesčiai iš praktikos? Kokių lūkesčių turėjote išeidami į praktiką? Kaip sekėsi siekti teorinių žinių ir praktinės patirties sintezės? Kokie jūsų samprotavimai šioje erdvėje? Kokias kompetencijas pavyko įgyti ? Koks jūsų asmeninis indėlis gerinant institucijos bendruomenės gerbūvį ? Pastabos ir konstruktyvūs pasiūlymai praktikos organizavimui. mikroklimatu. Yra pavojus studentui būti užgožtam kitų profesionalų. analizuoti. spręsi ir vertinti institucijos ir asmenybinius pokyčius. bendruomenės narių atsiliepimai ) susipažinti su įstaigos socialinėmis problemomis. Silpnosios pusės : Kyla grėsmė gana paviršutiniškai (dokumentai. užduočių parinkimui. Neretai pateikiamos perdėm lakoniškos praktikų ataskaitos (faktų ir lentelių rinkiniai). ekspertų. žinių ir gebėjimų virsmą. Šiek tiek ribota erdvė ir laikas studento asmeninei iniciatyvai ir indėliui. komandos narių. analizuojant konkrečius atvejus ir priimant sprendimus. kritiškai analizuoti lūkesčių išsipildymą (arba ne).

Magistrantai jau turi pakankamai akademinės bei praktinės patirties ir su refleksijos socializacijos mechanizmu yra susipažinę studijuodami jau bakalauro studijose daugelį modulių (Vertybių sistemą visuomenėje. savianalizę ir profesionalumą. 48 . informacinės visuomenės plėtra. jausti savo jauseną. nes gyvenimas nuolat reikalauja naujų teisingų sprendimų. Ugdant studijuojančiųjų atsakomybę. didėjantys reikalavimai profesinei veiklai) reikalauja iš problemų analizės. jai skiriama 3 kreditai (120 val. praktinių sprendimų būdus. teoriją. Socialinio darbo etiką.). kritinę nuostatą į mokymąsi. mokslinio tyrimo gebėjimų perkėlimą į studijų ir praktinės veiklos erdvę. savianalizę bei profesionalumą. 2.Realizuoti prasmingas. filosofiją.6. mąstymo. Socialinio darbo istoriją. švietimo ir ugdymo institucijose. Ši praktika yra organizuojama magistrantūros studijų pakopoje .Sudaryti sąlygas studentams akademines žinias paversti praktiniais gebėjimais bei patirtimi. vertinant. Ši praktika neturėtų būti suvokiama siaurai ir pririšama prie kažkurio studijų modulio. savęs tobulinimo procesu. atsiranda galimybės studijuojantiems tapti socialiai aktyviems. atlikdami praktikas.Ugdyti studijuojantiems eilę edukacinių komponentų: kritinę nuostatą į mokymąsi. kuri suvokiama ne kaip rezultatas. kur buvo numatomos kritinio mąstymo gebėjimus lavinančios užduotys. efektyvesnis ir atitiktų ES standartus. Praktikos tikslas – supažindinti studentus su refleksija kaip pažinimo. taptų profesionalų nuolat tobulinti savo žinias. Būtent šiame procese susidaro palankios sąlygos profesionalo savikūrai. refleksija pagrįstas studijas. atsakomybę už studijas. o kaip procesas. analizuojant. savęs ir aplinkos pažinimo ir tobulinimo procesas. gebėjimus. įgalinti mąstyti apie savo mąstyseną . priimant ar atmetant vertybes. 3. ji turėtų būti atkoduojama kaip kritinio mąstymo. iš naujo įvertinti vertybes. numatytos ir praktikos Būtent tokie socioedukacinės veikos profesionalai galėtų būti pasiruošę XXI a. Socialinę pedagogiką ir psichologiją ir kt. iššūkiams. o studijų procesas ženkliai modernėtų. sąlygojančias laisvos individualios asmenybės saviugdą. žinias. Praktikos uždaviniai : 1. kūrybingiems ir kompetentingiems. o taipogi dirbdami praktinį darbą socialinės pagalbos. kurio esmė vidinis asmens dialogas.4.). mokslinio tyrinėjimo elementų perkėlimą į studijų procesą. Socialinio pedagogo reflektyvinė praktika Daiva Alifanovienė Nenutrūkstami socialinio gyvenimo pokyčiai (globalizacija. kurių studijų procese niekas nemokė.

Studijų procese nuolat iškyla klausimas: kas svarbiau – teorinis pasirengimas ar praktiniai gebėjimai ? Abejonės nėra. grįstas refleksija. sudaryti tokias materialiąsias. Išryškinamas šio modelio holistinis problemų sprendimo pobūdis. kontroversiškiausi ar iššaukia daugiausia diskusijų. fleksibilumą bei universalumą. su kuriais dažniausiai susiduriama. mokymosi ciklą galima pradėti bet kurioje pakopoje : pvz. naujų žinių ir turimos patirties gretinimui. Šiai užduočiai studentai turėtų pateikti pasirinktą teiginį. poto jiems turi būti suteikta galimybė eksperimentuoti praktikos metu. tai refleksyviai apmąstyti ir kaupti individualią patirtį. t. vedantis į naujų sprendimo modelių ir principų kūrimą . o jų sprendimo sėkmė priklauso profesionalo nuolatinio dialogo su savimi. Ši praktika organizuojama. kurios laiduotų studento savikūros sėkmingą realizavimą. Jų esmė yra įgalinti studentą studijuoti. atsirandančias dėl „akademinių žinių aukštumų‘ ir „netvarkingų praktikos žemumų“ atotrūkio ir pabrėžia šios mokymosi spiralės nenutrūkstamumą. kuriame neatmetama teorijos svarba. Reflektyvus stebėjimas ir mąstymas bei individualios patirties kaupimas laikomi vienodai reikšmingomis sudedamosiomis. abstrakčios konceptualizacijos pakopoje tos žinios įgyjamos. kompetencijos ir socialines-psichologines sąlygas. kur sąveikos dalyviai nuolat vieni kitus skatina ir praturtina. savo teorijų (nebūtinai mokslinių) kūrimui. remiantis Kolbio (1984) refleksyvaus mokymo modeliu. jų teiginiai ir pasirenkami tie. individualios patirties (su ja dažniausiai ateina neakivaizdinio skyriaus studentai). girdėjo per paskaitas. pateikiamos praktikos užduotys : Empirinei-teorinei analizei pasirinkti pageidaujamą socialinio ugdymo ar pagalbos sritį bei studijuojamą (ar studijuotą) teorinę erdvę. Čia turėtų būti apmąstomos istoriškai susiformavusios teorijos . kur žinojimas tampa procesu. analizuojant. kur problemos neatsiejamos nuo socialinės realybės. kitais profesionalais. turėtų būti suvokiamas kaip šių procesų sintezė . Remiantis Kolbio sąmoningo ir prasmongo mokymosi idėja. konceptą. Kolbio reflektyvaus mokymosi spiralėje abstrakti konseptualizacija. kur tobulėjama mokantis iš savo patirties. kad stokojama socialinio darbo teorijos. Kitoje spiralės pakopoje pradeda stacionarinių studijų studentai: jie pirmiausia įgyja teorinių žinių. Šis modelis analizuoja refleksyvaus mąstymo krizes. pripažįstant jos kvescionavimą.y. sujungiantis individualią patirtį ir teorines žinias. eksperimentuojant ir konceptualizuojant. kurie vėliau tikrinami praktikoje ir modifikuojami. pažymimas orientavimasis į procesą ir interpersonalinius ryšius. o ne rezultatu. o ne kontroliuoja. svarbu ir viena ir kita. kurį skaitė vadovėliuose. kurie įdomiausi asmeniškai. kuri refleksyviai apmąstoma ir neretai pastebima. matyt. paritetinių santykių. aktyvus eksperimentavimas. Tokiu būdu kuriamos optimalios sąlygos suteiktų teorinių žinių naujam vertinimui. Taigi. vėliau jos tikrinamos ir eksperimentuojamos praktinėje veikloje. laiduojančiomis efektyvias studijas.užduotys.prasmingas mokymasis. 49 . technologijų žinių. bet ar tai realiai pasiekiama ? Optimalus sprendimas. tuomet.

Tai turėtų būti kritinė savo veiklos ir mokslinių tyrinėjimų analizė. siekiant profesionalumo ir kompetencijos. remiantis savo žiniomis ir patirtimi bei. egzistuojančius tarp teorijos ir konkrečios praktinės patirties. savo patirtį galima refleksyviai apmąstyti ir perkelti į naują žinojimo pakopą. kita vertus. Pateikti analizei dialektinį sąsiuvinį . savo patirtį ir mokslinę veiklą. Atlikti savo mini mokslinius tyrinėjimus. kompetencijos ir dažnai yra menkavertė. kurti savą problemų sprendimo teorijos viziją (nebūtinai turinčią mokslinę vertę). jas papildant naujomis žiniomis.Pateikti diskursyvius ar net konfliktinius teiginius.esė: Teiginys Pirminė empirinė (intuityvi) patirtis Reflektyvus stebėjimas ir eksperimentavimas Abstraktus konceptualizavimas Praktikos vertinimas: Atsiskaitydami už praktiką studentai pateikia dialektinį sąsiuvinį – esė ir pasirengia diskusijai apie savo asmenybės pokyčius praktikos metu. nesumenkinant ir nepervertinant nė vienos iš jų. Praktinėje veikloje svarbios yra ir teorinės ir intuityvios patirties žinios. Daugelį dalykų praktikas žino intuityviai. Užduotyje pateikiama praktinė patirtis. kad mokymasis yra procesas. Analizuodami savo patirtį ir teorinį išmanymą. studentai turėtų suvokti. jausmų ir vertybių virsmą. kurio metu žinios yra kuriamos. intuityvus suvokimas. analizuoti save. III. kur studentas gali atsakingai kalbėti apie savo mąstymo. siekdamas sėkmės turėtų pamąstyti : kas jo darbe buvo gerai. subjektyvus asmeninis išmanymas . Ši užduotis yra esminė ir suvokiama kaip pirmųjų dviejų užduočių sintezė. Kiekvienas profesionalas. nepagrįsdamas savo žinojimo teoriškai. apibendrinimo nebūtinai nuveda prie prasmingo mokymosi. Praktikos ataskaitoje pateikiamos visos užduotys ir jos neturi virsti teorinių teiginių. pastebėjimai. transformuojant asmeninę patirtį. Patirtis be eksperimentavimo ir reflektyvaus apmąstymo. kas ne ir kodėl taip atsitiko ? Tai padeda išvengti klaidų ateityje. Galima būtų šį asmeninį žinojimą ir palikti tokiame lygmenyje. skaitytų vadovėliuose ar monografijose perpasakojimu arba chronologišku praktinėje veikloje sutiktų atvejų aprašu-dienoraščiu. 50 .

Abu sąveikos dalyviai yra lygiaverčiai partneriai tiesos paieškoje. bet kartu ir galimybė atsakingai suvokti savo paties mokymosi procesą. įgyjama žinių. interpersonaliniams ir intrapersonaliniams ryšiams. eksperimentuojančiu. reflektyvus stebėjimas ir konceptualizavimas yra neatsiejami. kol kas įgyvendinamas gana sunkiai. vertybėms. Silpnosios pusės : Tradicinėse universitetinėse studijose visas refleksyvaus mokymosi ciklas. Klausimai praktikos aptarimui : Kokie jūsų lūkesčiai iš praktikos ? Kaip pavyko fiksuoti savo kognityvinius. vertybinius pokyčius. jausmų plėtrai. Sureikšminama studento individualybės ir imanentinių duotybių raida. tuo pačiu menkiau reikšmingas tampa visuomenės poreikiais ir lūkesčiais grįstas socialinių problemų sprendimas. praturtinama asmenine patirtimi. „kemšamo“ faktai ir informacija tampa ieškančiu. aktyviu. Šios studijos nuolat praturtina studento kognityvinius. ji apmąstoma.y. eksperimentavimas. Refleksija grįstos studijos yra iššūkis. kiekybę ir motyvaciją. Yra pavojus nuvertinti apibendrintos patirties reikšmingumą. emocinius išteklius. Iškyla grėsmė perdėm domėtis pačiu mokymosi procesu.Praktikos stipriosios ir silpnosios pusės Stipriosios pusės : Ši praktika kuria aktyvią. jausminius. Tokios studijos užtikrina mokymosi kokybę. emocinės patirties. keičia vertybių sistemą t. kuriančiu savo teorijas subjektu. Svarbus vaidmuo skiriamas intelekto. kuriame individuali patirtis. emancipuotą dėstytojo ir studento sąveiką. akademinio lavinimo svarbą bei pastovių ir absoliučių vertybių ugdymą. kompetencijos raidą ? Kaip sprendėte konfliktą tarp jūsų turimos individualios patirties ir teorinių koncepcijų ? Kaip pavyko derinti naują informaciją su jau turimomis žiniomis ir patirtimi? Kaip sekėsi atlikti mini mokslinius tyrinėjimus ir kurti savo taikomąsias teorijas? Koks jūsų nuomone turi būti santykis tarp teorinių žinių ir praktikos studijų procese ? Kokie jūsų pasiūlymai šios praktikos organizavimui ? 51 . Studentas iš objekto. kuriamos studento naudojamosios teorijos. kur abu didaktinės sąveikos dalyviai tobulėja. o ne studijų turiniu ir esme.

Socialinis pedagogas privalo sakyti tiesą apie esamą padėtį. laimės ir teisingumo vaizdiniais. jis gali pareikalauti neįmanomo.4. ir negalima atmesti žmogiškojo faktoriaus jo tarpusavio santykiuose su klientais. Objektyviai turi būti vertinama pagalba tuo pačiu niveliuojant kitų interesus. Simpatiškas klientas ar keliantis antipatiją – tai negali turėti jokios įtakos kiekybinėms ir kokybinėms paslaugoms. apie tuos sunkumus. Socialinio pedagogo asmenybė Gražina Morozova Dieninių ir neakivaizdinių studijų socialinės pedagogikos ir psichologijos programos studentai II -me semestre išklauso kursą “Socialinio darbo etika”. Būtina socialinio pedagogo savybė ir dideliuose. apie problemos sprendimo galimybes. Jis pasireiškia kaip moralinė atsakomybė už savo elgesį kaip poreikis elgtis sutinkamai su asmeniniais gėrio. jų artimaisiais ir bendradarbiais. Garbingumas. Sąžinė. o jo problemos turi būti vertinamos adekvačiai. Tačiau garbingumas turi reikštis ne tik žodžiais. kaip asmenybės savybė. susipažįsta su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu. Kokius jausmus besukeltų klientas. kad šis nepuoselėtų vilčių ir nereikštų pretenzijų. dėmesingi. pažadėjo klientui – turi tesėti žodį. santykiai su juo turi būti geranoriški. Tačiau įvertindamas klientą ir jo problemas. Socialinis pedagogas – žmogus. Objektyvumas. Sąžinė atlieka elgesio reguliatoriaus funkciją. apie padarytas klaidas. kurios apsprendžia socialinio pedagogo dorovinį elgesį. /1/. Socialinis pedagogas neturi teisės nuvilti lūkesčių. sąžinė paprastai padiktuoja tinkamą sprendimą. Pabandykime bent trumpai apžvelgti tas konkrečias asmenybės savybes. socialinis pedagogas turi būti objektyvus. kurias būtina suteikti. 52 klientų grupei: socialinis pedagogas neturi teisės neįvertinti arba pervertinti kiekvieno kliento aplinkybių visumos ir nuspręsti suteikti pagalbą vienam. darys net ir tai. ko jam visai nevertėtų daryti. pervertinęs klientą. skatindama žmogų sprendimo paieškoms ir apsaugodama nuo formalaus moralinių ir profesinių normų vykdymo. Teisingumas. jeigu pats pasižadėjo padėti. neįvertinęs – atvirkščiai. korektiški. jis turi pasidalinti savo abejonėmis su klientu. Jis turi būti nuolatiniu socialinio pedagogo palydovu bendraujant su klientais. tačiau tai neturi rasti atgarsio darbo kokybėje. bet ir darbais. Tačiau socialinis darbas priskiriamas toms profesinės veiklos rūšims. Socialinis pedagogas gali jausti simpatiją ar antipatiją. Priešingu atveju. Jeigu objektyvios priežastys neleidžia tikėtis norimų rezultatų. su kuriais susiduriama darbe. yra individualizuota visuomenės ir profesinės grupės reikalavimų suvokimo forma. ir mažuose darbuose. Jį sudaro racionalūs ir emocionalūs komponentai. atsiriboti nuo savo emocijų. Tačiau jeigu socialinis pedagogas (darbuotojas) apmąstė veikimo planą. kuriose neretai neprofesinės žinios ir įgūdžiai. Reikia pripažinti. Kai situacija – gana sudėtinga arba nestandartinė. o specialisto asmenybinės savybės apsprendžia darbo sėkmę ir efektyvumą. Sąžiningumas. kad tikrasis socialinis pedagogas būtinai derina savyje profesines žinias ir įgūdžius bei asmenybines charakteristikas. .

įsitikinimus. kurie gali neigiamai paveikti jo gyvenimą ir artimiausią aplinką. kad jis savo elgesiu vienu ir tuo pačiu metu turi laikytis daugelio dorovinių reikalavimų. kurie neretai gali vienas kitam prieštarauti . Pastabumas ir dėmesingumas tokiu atveju leis socialiniam pedagogui nedelsiant įrodyti savo teisumą. kurių savigarba jau pakankamai užgauta tų aplinkybių. jeigu tik jis nėra baudžiamojo pobūdžio ar kitaip pavojingas visuomenei. ir neigiamus. socialinis darbuotojas turi paisyti tokių asmenų emocinio statuso. Ši savybė suponuoja mokėjimą numatyti visas objektyvias poelgių ir veiksmų pasekmes ir kaip jas subjektyviai suvokia klientai. įpročius”. be kurių jo profesinė veikla negalima. palaikyti jį.Mokėjimas savo veiksmus suplanuoti taip. jo pasimetimą. prislėgtą nuotaiką. padrąsinti klientą. šis neturi teisės atsakyti tuo pačiu. /3/ Socialinio pedagogo pakantumas grindžiamas gebėjimu priimti žmogų tokį. pastabumas ir dėmesingumas padės socialiniam darbuotojui perprasti kliento nenuoširdumą ir patikrinti gautą informaciją. jeigu nori pasiekti sutarimo su klientu. Pakantumas – būtinas socialinio pedagogo ir kliento tarpusavio santykių principas ir nepakeičiama asmenybės savybė. Santūrumas ir savitvarda. pripažinimu jo teisės būti savimi. Socialinis pedagogas turi būti tolerantiškas. socialinis pedagogas privalo pastebėti net ir mažiausius jo nuotaikos pokyčius – ir teigiamus. bendradarbiai ir kiti asmenys. svariau argumentuojant pasiūlymą. turėti savus įpročius. gyventi./4/. “Pakantumas – moralinė savybė. nusivylusiais žmonėmis. Teisingumo principo įgyvendinimas socialinio pedagogo praktikoje apsaugo nuo susvetimėjimo ir su klientais. Net jeigu klientas sudirgęs ir leidžia sau išlieti neigiamas emocijas socialinio darbuotojo adresu. Susidurdamas su klientais. nepažeminti. kad socialinis darbuotojas pritaria toms negatyvioms kliento idėjoms ar veiksmams. įsitikinimus. Bendraudamas su klientu. Ši asmenybės savybė ypač reikalinga socialiniam pedagogui. Dėmesingumas ir pastabumas būtini socialiniam pedagogui jo kasdieninėje praktinėje veikloje. koks jam atrodo teisingas. kuriose jie atsidūrė. Tačiau pakantumas nereiškia. ligotais. kad nevalingai kas nors nepatektų į nemalonią padėtį. 53 . o taip pat jos vyksmo tendencijas ir dinamiką. Pagaliau. tikėjimus. apibūdinanti teigiamą požiūrį į kitų žmonių interesus. nors prieštaravimai ir neišsakomi verbaliai. koks jis yra. ir trūkumai. tokį gyvenimą. neužgauti savigarbos. patekusiais į sudėtingas gyvenimo situacijas. pasiekiamas visapusiškai įvertinant prieštaringą situaciją. Tai tokios socialinio (pedagogo) darbuotojo asmenybės savybės. Taktiškumas.. prastą savijautą arba nepritarimą siūlomam sprendimo būdui. pagaliau.Teisingumas turi pasireikšti ir santykiuose su bendradarbiais –kiekviena kolegos veikla turi būti teisingai įvertinta: ir nuopelnai. kuriam profesinės specifikos dėka tenka susidurti su silpnais. Geras specialistas visada pastebės kliento nepasitikėjimą ir blaškymąsi. ir su bendradarbiais. Taktiškumas kaip socialinio pedagogo asmenybės savybė būtina todėl. pažemintais. požiūrius.

Meilė žmonėms . atvirkščiai. Gerumas įsikūnija rūpesčiu ˛žmogumi. o. būtinų mokėjimų ir įgūdžių formavimu. Tik neužsimerkiant į asmeninius trūkumus. bet ir tobulinti profesinės veiklos įgūdžius. vykdo gyvybiškai svarbias visai bendruomenei funkcijas. dirbantis socialinis apsaugos srityje. kaip sakoma. t. Abejingumas žmogui veda į jo vidinio pasaulio nepripažinimą ir. ir svetimas – nuodėmes. teigiamų emocijų sukūrimu. Šios asmenybės savybės. paskendęs savo emocijose specialistas neišgirs. sukels klaidas ir negatyviai veiks darbo efektyvumą. kadangi tokiais atvejais tenka užmegzti kontaktą su klientu. pagrįstos humaniškumu ir meile žmonėms. galima ugdyti savo vertybes. Nemažiau pavojinga ir žema socialinio darbuotojo savivertė . 54 . Gerumas. Mokėjimas analizuoti savo veiklą. jeigu tai būtina pastarojo gerovei.be jos socialinis pedagogas niekuomet netaps draugu. mokytoju. jis negali prarasti savitvardos – priešingu atveju. Turinys specifiškas: ji veikli. prieinama forma pateikti informaciją ir pasiekti. atitinkamai. bet ir atsilieps klientų savijautai. o konstruktyviai kritikuojant patį save. atves socialinį darbuotoją į beviltiškumo būseną.y. Tačiau. Savivertės adekvatumas būtinas socialinio pedagogo praktinėje veikloje. kad klientas pakeistų nuomonę apie save. socialinis darbuotojas turi mokėti matyti žmonėse teigiamas savybes – kaip tik jos ir turi tapti jo meilės jiems pagrindu. visuomenės nuomonei apie visą socialinės apsaugos sistemą. leidžiančių socialiniam pedagogui ne tik sąžiningai atlikti pareigas. Socialinio darbuotojo gerumas įpareigoja jį sakyti klientui net ir nemalonią tiesą. sąlygojama troškimo prisiimti sau absoliučiai visas – ir savas. kad ji būtų suvokta.ir savo veikloje specialistai nuolat susiduria su tuo.ši savybė. objektyviai vertinti savo veiksmus ir elgesį. savo ruožtu. nesugebės suvokti informacijos ir jos teisingai įvertinti. socialinis darbuotojas turi stengtis. besigailintis klientų ir nuolaidžiaujantis jų silpnybėms.Dar daugiau. matyti savo klaidas ir jų taisymo kelius. savybes. ką kalba klientas. gauti iš jo ˛žinių. Dirbdamas su klientu ir nustatydamas jo teigiamus bruožus. Savikritiškumas – neatsiejama socialinio pedagogo asmenybės savybė. Tačiau socialinio pedagogo savikritiškumas neturi peraugti į „savigraužą”. įveikti sunkumus. tačiau jis negali ignoruoti realybės. o geras. kad toli gražu ne visi klientai objektyviai yra pajėgūs iššaukti meilę sau. santūrumas ir savitvarda jam taip pat būtini. sugebantis mokyti klientą priešintis negatyviems reiškiniams. Kai socialinis darbuotojas bendrauja su psichikos ar sensorikos invalidais. žymiai sumenkina poveikio efektyvumą. padarys jį nepasitikinčiu savimi ir savo potencinėmis galimybėmis. mokėjimu laiku ir tinkamai suteikti būtiną pagalbą. Nežiūrint į tai.nepasitikėjimas savo jėgomis ir galimybėmis ne tik sukels neigiamas veiklos pasekmes. būti atsakingu už ˛ savo ir artimųjų likimus. pervertinti sugebėjimų ir galimybių – padidinta savivertė veda į pasikliovą ir pasipūtimą. ”lengviau mylėti visą žmoniją. neduos naudos. o pasipūtėliškumas.. neatsitveriant ir nesiteisinant – viena iš savybių. artimu žmogumi klientui. normalių gyvenimo sąlygų. negu savo kaimyną” . Socialinis darbuotojas neturi būti „gerutis”. pesimizmą. Specialistas.

įveikti silpnąsias asmenybės puses. Praktika rodo. atsirandančias veiklos procese. Ir jis žino. klientas pirmiausiai ieško atjautos. prislėgta būsena. Atsižvelgiant į tai. dažniausiai mato nelaimingus. kad įveikti save. nei tiki. Socialinis darbas yra viena iš sunkiausių profesijų. ir užbaigti pradėtą darbą –tai savybės. Jau pirmajame susitikime su klientu socialinis darbuotojas valingai ar nevalingai demonstruoja sugebėjimus įsijausti į svetimą nelaimę. socialinis darbas tampa beprasmiu laiko ir pastangų eikvojimu. nes be materialinės. supratimo poreikiai. Tačiau už apibrėžimo rėmų liko tokios kliento charakteristikos. jeigu jis pats nei viliasi. t. viltį ir tikėjimą geresniu rytojumi. Sąmoningas ir valingas kryptingumas. o to neįmanoma įgyvendinti. Vis dėlto socialinis pedagogas suteikia žmonėms pagalbą. nuolatos stebinčiam aplinkui žmogiškąsias kančias. kaip negatyvios emocinės nuotaikos. nusivylimu savo jėgomis. paguodos. sąmoningai suformuotą nuomonę apie save kaip apie nevykėlį. kuris daugeliu atvejų apsprendžia jo mokėjimą perkelti save į kliento vaidmenį. patekę į keblią gyvenimo situaciją – taip skelbia apibrėžimas. išvargintus daugybės problemų žmones. sąlygojamą jo nepasitikėjimu savimi. atliekant objektyviai būtinus veiksmus. Tikrąją užuojautą klientas visada įvertins teigiamai. nes socialinis pedagogas kokioje tarnyboje jis bedirbtų. Valingumas būtinas socialiniam pedagogui ne tik tam. Optimizmo šaltinis yra tikėjimas socialinio teisingumo įgyvendinimo galimybėmis žmogaus sugebėjimu tobulėti. tačiau tai būtina.y. aktyviai įsijungti į veiklą potencines galimybes ir socialinį aktyvumą. Specialistui. nelengva išsaugoti optimizmą. bet ir tam. kreipdamasis pagalbos į socialines tarnybas. nuskriaustus. Socialinių įstaigų klientas – tai žmogus ar asmenų grupė. Kaip tik socialinio pedagogo valingumas gali priversti klientą patikėti savimi iš naujo. optimizmą galima laikyti vienu iš pagrindinių socialinio darbuotojo asmenybės bruožų. kad nuo socialinio pedagogo nuotaikos labai priklauso kliento aktyvumas. Daugelio tyrimų rezultatai kalba apie tai. Socialinio pedagogo pasyvumas ne tik “užkrečia” klientą beviltiškumu. kad . sugebėjimai nesitraukti prieš kliūtis. įveikiant save patį. pasimetimas. Joks mandagus dėmesys neleis apgauti kliento – jis intuityviai pajus žeidžiantį abejingumą ir dirbtinumą. kad įveikti kliento pasyvumą. buitinės ar kitokios pagalbos socialinis darbuotojas privalo nešti ˛žmonėms džiaugsmą. kad toli gražu ne visas problemas įmanoma sėkmingai išspręsti –yra ir objektyvių. kad didžiausią autoritetą klientų tarpe turi ne tas socialinis 55 ir tuo pačiu padidinti savo . užuojautos. tikėjimą teisingumu ir gėrio pergale. nors iš dalies palengvina jų kančias vadinasi. nesugebantį sėkmingai funkcionuoti priešiškoje aplinkoje. bet ir daro beprasmiškais bandymus pakeisti susidariusią situaciją teigiamai. Ši savybė tobulėja didėjant specialisto gyvenimiškai ir profesinei patirčiai. Valingumas. Empatiški išgyvenimai yra būtinas socialinio darbuotojo asmenybės bruožas. Empatija – “įsijautimas į kito asmens emocinę būseną“. savo silpnybes. kurios tobulėja su darbo patirtimi ir profesinės pareigos supratimu. ir subjektyvių priežasčių. galimybėmis. o tai ir yra jo optimizmo šaltinis.Optimizmas. suteikia gėrį.

padeda kelti visuomenės doros lygį ir tuo pačiu – spręsti socialines problemas. Moralinių savybių formavimas vyksta įsisavinant dvasines visuomenės ir profesijos vertybes. Kai visuomenė tinkamai įvertins socialinio darbo reikšmę. pasireiškiantys jo santykiuose su klientu. bendraujant darbas ir užbaigiamas. kas leidžia koreguoti veiklą. veiklos procese virstant joms poreikiais ir įsitikinimais. 56 . aptaria bendras problemas ir sprendžia jį jaudinančius klausimus. Nuo komunikacinių socialinio pedagogo sugebėjimų labai priklauso jo veiklos sėkmė. nors ne visada savo pareigas atlieka profesionaliai. tačiau lieka abejingas klientams. socialinis darbuotojas sprendžia normalaus socialinių tarnybų funkcionavimo problemas. parengia bendrą veiksmų planą. socialinis pedagogas perima ir perteikia darbo patirtį. o tas. Socialinio pedagogo asmenybės bruožai. kuris visada pasiruošęs išklausyti ir užjausti. Bendraudamas su kolegomis. aptaria problemos sprendimo eigą ir rezultatus. socialiniams darbuotojams bus daug lengviau nešti sunkią klientų problemų naštą.darbuotojas. daryti ją produktyvesne. kuris profesionaliai atlieka savo pareigas. Bendraujant galima išsiaiškinti situacijos pokyčius. Bendraudamas su kitų valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Bendravimu prasideda jo pažintis su klientu. Komunikabilumas – svarbiausias socialinio pedagogo bruožas. Socialinio pedagogo asmenybės savybės sąlygoja jo santykius su klientu ir yra būtina profesinio tinkamumo sąlyga. jo objektyvų statusą ir funkcijas. jo viltis ir lūkesčius. aplinkiniais ir bendruomene. todėl kad bendraudamas specialistas sužino apie kliento problemas.

Johnson. Charles. Kirby J. Pedagogika. 57 .. R. (1998). (Hrsg. Talinas. K. Refleksyvaus studijų modelio ypatumai mokymosi kontekste.. dainos. Šiaulių universitetas 19. Jankevičienė. E. 7. VĮ Negalės informacijos ir konsultavimo biuras 14. ir kt. 16. Psichologinis konsultavimas. Bendrieji gebėjimai. Bydam. ir kt. Kalendorinės šventės (scenarijai. Vilnius: Pedagoginis psichologinis centras. Asmenybės psichologinės adaptacijos prielaidos. R. A. (1999). Černius. Edukologija. Kočiūnas. Kaunas: Poligrafija ir informatika. Acta Pedagogika Vilensia. Bakk. (1998).. Socialpadagogische Arbeitsfelder. Pedagoginio tyrimo įvadas. p. Profesinio apsisprendimo metas. (2003). Šiaulių universitetas 18. (2001). Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas. Karvelis V. Socialinio darbo praktika. 60-67. Anthony W.Experiental Learning. V. G. Leliūgienė I. Baranauskienė R. Elijošius E. 4.189-197. Grunewald. Kolb D. Kočiūnas. 20. Vilnius: Presvika. Įstatymų. A. Šiauliai. Vaikų psichologinis konsultavimas. V. Globa. (1999). Tallinna Raamatutrukikida 3. (2202)..: Alma littera. Š... Logotipas 21. Socialiniai mokslai. Petronis. (2001). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.). S. 17. 8. 15. (2000). (2001). 11. Vilnius: Specialiosios psichologijos laboratorija. Tėvų ir mokytojų pagalbininkas. (1984). R.Ugdymo filosofija... Emancipacinių kokybinių tyrimų realizavimas edukacinės paradigmos virsmo kontekste. KTU.. Neįgalių vaikų psihosocialinės pedagoginės sąlygos šeimoje. Šiaurės Lietuva 12. 6. Mazūrienė. Každailienė. Giedrienė.. Grudzinskas. Navaitis. (1995). (1999). 5. Frankfurt a Main. Juodraitis A. Vilnius: Avicena. Vilnius: Lumen. V. Š. Bitinas B. (1997). Psichiatrinė reabilitacija. Charibdė 9. V. C. Baranauskienė R. Socialinė pedagogika. (1997). (2001).(2000).. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. 13. 23. V. R.A. A. Sadauskienė. J. Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas. 2. skirtų žmonėms su negalia. Experience as the Source of Learning and Development. J.M. (1998). Kemerienė. (1999).Literatūra: 1. V.(1980). (2001). vadovas.Padagogik. Š. Vilnius. 10. Jucevičienė P. 22. Šiauliai.. p. žaidimai). New Jersey. (2001). Belardi N. (2000)...

Filosofiniai ugdymo pagrindai. Lepeškienė. V.A. Publishers. Vaikų šventės. А.. Technologija 38. Maslow. 49. 30. Š. Ozmon H. Leliugienė. 46. Reabilitacijos strategija.Socialaerbeit und Socialpadagogik im GrundriB. Маслоу.Социальная педагогика: практика. Vilnius: Evalda.. (1996). Н. Mocква. bendruomenės veikla ir psichologija.H.. Rawls. 31. Socialinio darbo su proto negalios vaikais pagrindai. (1999). (1970). J. А 58 . C. Koломинский Я. (1996). (1999).Л.Н. Slaugos mokslinių tyrimų metodologiniai pagrindai. Politinis liberalizmas.. Demokratiškumas. Vilnius 27.В. (2001)... Paulauskytė V. 35. Медведева Г. Vilnius . 33. V.М: ВЛАДОС. (1999). Įvairovė. McLaughlin T. Санкт-Петербург: Евразия. (2003). dirbančiam su sutrikusio intelekto vaikais ir jaunuoliais.(1982). Z. Socialinės pedagogikos ir psichologijos neakivaizdinių studijų programos studentų – socialinių pedagogų požiūris į stebimąją praktiką // Socialiniai pedagogų profesinė veikla: teoriniai ir praktiniai aspektai / konferencijos pranešimų medžiaga. (2003). (1995). Галаглузова Ю.24. Craver S. Vaitkevičius. Martin K. (2002). Berlyn. 41...: Eugrimas. Płužek. Morozova G. Vilnius: Amžius. Leščinskienė D.(1999). (2001). (2002). Reabilitacija. M.. Штинова Г. Žmogus ir socialinė aplinka. V. Avicena 32.A. Sutton. Socialinis darbas.(1999). 37. Steman C. 26. Leidybos centras 34. A. (1996). Москва: Питер.. J. Mocква.(Hrsg). (2001). Ruškus J. Гледдинг. Mokymo kursas personalui. 50. Stankevičienė.(1997). Šiaulių universitetas 40. (1997). П. Vaibra 43.R. Этика социальной работы. 28. Žydžiūnaitė V. Vilnius: Valstybinis leidybos centras. V. Kauno medicinos akademija 39. 47. Сорвачева Г. Ocновы coциаьной педагоигки. Мустаевa Ф. Socialinės pedagogikos pagrindai. Психологическое консультирование. V..ׁ . Kaunas: Technologija. Kaunas. 42. Socialinis ugdymas (2002). 25. Coциальная педагогическая психология. (1995). K. (1996). Negalės psichosociologija. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (1992 ). New York: Harper and Row. 29. Studentų praktikos programa pensionate VILTIES NAMAI. Vilnius. Pastoracinė psichologija. С. V.Šiuolaikinė ugdymo filosofija. 45. Rotas. (2002). Peaн A. Humanistinis ugdymas mokykloje. (2002). Marijampolė: Piko valanda.. 36. Vertybės. L. 44. V.. Utena. Мотивация и личность.M. (1993). Motivation and Personality. 48.

Санкт-Петербург: Питер. (1999).51. Mocква. Словарь по этике (1981). К. Групповая психотерапия. 59 . / Под ред. Рудестам. Кона И С. 52.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->