P. 1
Lietuvos_statistikos_darbai_2010_m._1819

Lietuvos_statistikos_darbai_2010_m._1819

|Views: 680|Likes:
Published by Vigita Garbuzaite

More info:

Published by: Vigita Garbuzaite on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2014

pdf

text

original

2010 (49) 

         

Statistikos žurnalas 
Statistical journal 

LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 
LITHUANIAN STATISTICS: ARTICLES, REPORTS AND STUDIES 
          Redaktorių kolegija  Editorial Board   
Vyriausioji redaktorė   Dr. Danutė Krapavickaitė  (Editor in Chief)  Vyriausiojo redaktoriaus  Habil. dr. Alfredas Račkauskas  pavaduotojas  (Deputy of Editor in Chief)  Nariai:  Dr. Jonas Markelevičius  (Editors)    Habil. dr. Stanislovas Martišius    Habil. dr. Vydas Čekanavičius    Habil. dr. Rimantas Rudzkis    Dr. Vita Safjan    Habil. dr. Stasys Vaitekūnas    Dr. Kęstutis Dučinskas    Habil. dr. Ilmaras Vanagas  Atsakingasis sekretorius  Rimvydas Ignatavičius  (Executive Secretary)      Vilniaus universitetas  Vilnius university  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Statistikos departamentas   Statistics Lithuania  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Matematikos ir informatikos institutas  Institute of mathematics and informatics  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  Ministry of social security and labour  Klaipėdos universitetas  Klaipėda university  Klaipėdos universitetas   Klaipėda university  Latvijos centrinis statistikos biuras  Central statistical bureau of Latvia  Statistikos departamentas   Statistics Lithuania  

   
Redakcijos adresas  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  (Address)  tel. 236 4612  el. p. Rimvydas.Ignatavicius@stat.gov.lt 
e‐mail Rimvydas.Ignatavicius@stat.gov.lt 

    VILNIUS 2010 

 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 

                                                                                         
Naudojant Statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį. 

 
 

© Statistikos departamentas, 2010   

 
 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI   

TURINYS 
CONTENTS    PRANEŠIMAI, STRAIPSNIAI, STATISTINIAI TYRIMAI 
  Jonas Markelevičius,Vilija Lapėnienė  LIETUVOS STATISTIKA MININT PASAULINĘ STATISTIKOS DIENĄ .......................................................................... 4    Gindra Kasnauskienė, Tomas Šiaudvytis  GYVENTOJŲ EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO RINKAI VERTINIMAS ..................................................................... 12    Ona Molienė, Algimantas Misiūnas  NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO EKONOMIKOS AUGIMO IR NUOSMUKIO SĄLYGOMIS STATISTINIS TYRIMAS .......... 20    Arūnas Pocius  PADĖTIES DARBO RINKOJE POKYČIAI, UŽIMTUMO IR NEDARBO RODIKLIŲ   TAIKYMO METODINIAI YPATUMAI .......................................................................................................................... 26    Algirdas Bartkus  EFEKTYVUS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ INDEKSAVIMAS ............................................................................ 34    Aurelija Anciūtė  MOKESČIŲ MOKĖJIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE 2008–2009 METAIS ............................................................... 40    Jurga Rukšėnaitė  SUDĖTINIAI RODIKLIAI – PAPILDOMAS MATAS LIETUVOS EKONOMIKAI VERTINTI ............................................ 47    Vytautas Kėdaitis, Angelė Kėdaitienė  DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI ...................................... 52    Rūta Kropienė, Gžegož Jurgo  ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINĖS PRIEMONĖS: NAUDOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOS ŪKYJE ........................... 62    Vladas Rimkus  KONTRABANDOS EKONOMINĖS PRIELAIDOS IR PASEKMĖS................................................................................. 69   

MOKSLO POPULIARINIMAS IR ISTORIJA 
  Benjaminas Pladis, Augustinas Jasilionis  ŽANAS BATISTAS KOLBERAS (J.B. COLBERT) – TEORETIKAS IR PRAKTIKAS ........................................................ 75    STRAIPSNIŲ SANTRAUKOS ...................................................................................................................................... 81  SUMMARIES OF ARTICLES       
       

 

3

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI, 2010(49)  
 

PRANEŠIMAI, STRAIPSNIAI, STATISTINIAI TYRIMAI 
   

LIETUVOS STATISTIKA MININT PASAULINĘ STATISTIKOS DIENĄ 
  Dr. Jonas Markelevičius  Statistikos departamento generalinio direktoriaus   pavaduotojas  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  Tel. (8 5) 236 4820  El. p. jonas.markelevicius@stat.gov.lt
   

Vilija Lapėnienė  Statistikos departamento generalinio direktoriaus   pirmoji pavaduotoja  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  Tel. (8 5) 236 4821  El. p. vilija.lapėnienė@stat.gov.lt grindai,  nustatyti  metodologiniai  principai  ir  metodi‐ nės  priemonės,  pradėti  vykdyti  reguliarūs  statistiniai  tyrimai,  atlikti  didieji  statistikos  darbai  (surašymai),  formuota  ir  tobulinta  statistinė  metodologija  bei  vykdytas  akademinis  darbas.  Šis  laikotarpis  išsamiai  apibūdintas  profesoriaus  S.  Martišiaus  (1999;  2009)  straipsnių serijoje.  1940–1941 m. ir hitlerinės okupacijos laikotarpis  Lietuvos  statistikai  buvo  „tamsiausias“  visame  devy‐ nių  dešimtmečių  kelyje.  1940‐aisiais,  kai,  prof.  M. Romerio  žodžiais  tariant,  vyko  politinio  teatro  vaidinimas,  buvo  panaikintas  Centralinis  statistikos  biuras  ir  tuometinės  Vyriausybės  nutarimu  buvo  įsteigta  respublikinė  Liaudies  ūkio  apskaitos  valdyba,  įtraukta  į  bendrą  Sovietų  Sąjungos  apskaitos  ir  statistikos  sistemą.  Taip  Lietuvos  statistika  neteko  savarankiškumo.  Karo  metų  laikotarpis  dar  mažai  nagrinėtas ir žinomas. Jis trumpai nušviestas habil. dr.  J.  Grėskos  straipsnyje  (1999).  Svarbiausius  to  laikotarpio  demografinius  ir  socialinius,  žemės  ūkio,  pramonės,  prekybos  rodiklius  galima  rasti  Rygoje  leistame  leidinyje  „Statistische  Berichte  für  das  Ostland“, greta Latvijos, Estijos ir Baltarusijos rodiklių.  Pokarinis  ir  sovietinis  valstybės  statistikos  rai‐ dos  etapas  yra  įvertintas  ir  aprašytas  profesoriaus  S.  Martišiaus ir P. Adlio, ilgus metus dirbusio tuometinės  Centrinės statistikos valdybos viršininko pavaduotoju,  o  vėliau  (1997–2001  m.)  –  atkurtos  nepriklausomos  Lietuvos  Statistikos  departamento  vadovu,  todėl  šis  laikotarpis čia nebus plačiau nagrinėjamas. Paminėtina  tik,  kad  minėtu  laikotarpiu  statistikos  mokslas  klasifi‐ kuotas kaip socialinis, kurio teorinis pagrindas – mark‐ sizmo‐leninizmo  mokymas.  Valstybės  statistikai,  kaip  praktinės veiklos sričiai, buvo priskirta planų vykdymo  kontrolės  funkcija,  nebuvo  akcentuojamas  statistinių  duomenų  konfidencialumas,  statistinės  informacijos  prieinamumas (ne visi rodikliai buvo viešai skelbiami ir  prieinami, daug informacijos buvo skirta „tarnybiniam    

2010  metų  spalio  20  d.  pirmą  kartą  minima  Pasaulinė  statistikos  diena.  Šį  siūlymą  pateikė  Jungtinių  Tautų  Statistikos  komisija  41‐ojoje  sesijoje,  o  rezoliuciją  dėl  Pasaulinės  statistikos  dienos  paminėjimo  priėmė  JT  Generalinė  asamblėja.  Pažymėdamas  reikšmingą  ofi‐ cialiosios  statistikos  indėlį  į  visuomenės  socialinę  ekonominę  plėtrą  ir  pasiekimus,  JT  Generalinis  sekre‐ torius  laiškais  kreipėsi  į  valstybių  vadovus,  pažymėdamas  oficialiosios  statistikos  pasiekimus  ir  reikšmę  visuomenės  socialinei  ekonominei  plėtrai  bei  kviesdamas  prisidėti  minint  šią  dieną.  Pagrindinėmis  vertybėmis,  2010  m.  pažymint  Pasaulinės  statistikos  dieną,  įvardyta  paslaugų  kokybė,  profesionalumas  ir  integralumas.  Lietuvos oficialioji statistika pasitinka Pasaulinę  statistikos  dieną  ne  tik  deklaruodama,  bet  ir  realiai  įgyvendindama  demokratinės  valstybės  statistikos  principus,  atitikdama  Europos  statistikos  standartus,  sėkmingai tenkindama nacionalinių ir užsienio statisti‐ kos vartotojų poreikius. Straipsnyje aptariami Lietuvos  statistikos raidos etapai, dabartis – kokia Lietuvos sta‐ tistika  pasitinka  Pasaulinę  statistikos  dieną  –  ir  pers‐ pektyvos. 

 
PAGRINDINIAI LIETUVOS STATISTIKOS RAIDOS  BRUOŽAI IR FAKTAI 

 
Lietuvos  statistikai  ką  tik  sukako  devynias‐ dešimt  vieni  metai.  Nuo  1919  m.  rugsėjo  6  d.  Kaune  įsteigto Bendrosios statistikos departamento iki XXI a.  modernios  europietiškos  statistikos  įstaigos  driekiasi  ilgas, sudėtingas, permainų kupinas šios labai svarbios  valstybės įstaigos kelias.  Galimybė šalies statistikai tapti savarankiška at‐ sirado  tik  1918  m.,  Lietuvai  tapus  nepriklausoma  vals‐ tybe.  Tarpukario  laikotarpį  galima  laikyti  pirmuoju  ir  reikšmingiausiu  etapu,  kai  buvo  sukurta  valstybinės  statistikos organizacinė struktūra, padėti teisiniai pa‐ 

4

  atliekami  statistinių  tyrimų  vadovų  savęs  vertinimai.  ypač  pastarąjį  de‐ šimtmetį.  Rodiklių duomenų bazėje metinė statistinė informacija  skelbiama  vidutiniškai  po  193  dienų  ataskaitiniam  laikotarpiui pasibaigus. efektyviau panaudoti išteklius. kad egzistavusi sistema buvo trijų lygmenų:  šalies.)  naujos  redakcijos  lietuviška  versija  (EVRK  2  red.  Statistinių  duomenų  surinkimas.  paskirstant  darbus  ir  atsakomybę  sta‐ tistiką  rengiančioms  valstybės  institucijoms.  rengiant veiklos stra‐ tegijas  (šiuo  metu  įgyvendinami  trečiojo  strateginio  laikotarpio 2008–2012 m.  šalies  bendrojo  vidaus  produkto  (BVP)  skelbimo  terminas). statistinių duomenų bazių.  teikiančių  statistines  ataskaitas elektronine forma.  tvirtinimo  ir  testavimo.  pradėta  ir  2005 m. ketvirtinė – 57‐tą  dieną  ataskaitiniam  ketvirčiui  pasibaigus. visiškos  jos  atitikties  Europos  statistikos  sistemos  (ESS)  reikalavimams  ir  augantiems  statistinės  informacijos  vartotojų  poreikiams. 2010 (49)    naudojimui“  arba  turėjo  žymę  „slapta“  –  tokia  infor‐ macija buvo rengiama centralizuotai (Maskvoje) ir teikia‐ ma  išimtinai  politinei  vadovybei).  baigta  regioninė  statistikos  sistemos  reforma.  Statistikos  sistema  Lie‐ tuvoje.  lemiantys  statistinės  informacijos  kokybę.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Jie  tapo  svarbiomis  plėtros  kryptimis.  Pritaikius  ekonometrinius  meto‐ dus  buvo  sutrumpintas  aktualių  trumpojo  laikotarpio  rodiklių  (pvz.  2004  m.  Daug  dėmesio  skiriama  konkrečios  statistinės  informacijos  rengimui  dokumentuoti:  parengti  bendrieji  tyrimo  planai.  klasifikatorių.  Metodinėje komisijoje svarstomos atnaujintos ir naujų  statistinių  tyrimų  metodikos.  Įsteigtoms  penkioms  teritorinėms  statistikos valdyboms (TSV) (Vilniaus. buvo skelbiama vidutiniškai 17‐tą.  o  makroekonominė  statistika buvo visiškai nepalyginama su Vakarų valsty‐ bių statistiniais rodikliais.  Mėnesinė  statistinė  informacija  2009 m.  Šiam  procesui  analizuoti  ir  dokumentuoti  buvo  skirta  daug  dėmesio:  parengtos  procesų  schemos  ir  aprašai  (statistinių  tyrimų  metodikų.  Kartu sukurtas uždaras tinklas statistiniams duomenims  saugiai  perduoti.  kompiuterizuoti apklausas.  buvo  per  daug  gremėzdiška  ir  neefektyvi.  Tuo  tarpu  Vakarų  Europos  šalyse statistikos sistemos dažniausiai buvo visiškai arba  iš dalies centralizuotos ir todėl gerokai efektyvesnės.   2007 m. dėl prasidėjusios ekonomi‐  5 . šalies oficialiajai statistikai buvo iškelti nauji  reikalavimai. tikslai ir uždaviniai).  Diegiami  tarptautiniai  ir  nacionaliniai  klasifika‐ toriai:  parengta  Europos  Bendrijos  statistinio  eko‐ nominės  veiklos  rūšių  klasifikatoriaus  (NACE  rev  2.  statistinių  duo‐ menų  redagavimo.  testuojamos  naujų  sta‐ tistinių  tyrimų  statistinių  ataskaitų  formos.  Statistikos  departa‐ mento teikiamos elektroninės statistinių duomenų rin‐ kimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugos ati‐ tinka  penktąjį  viešųjų  paslaugų  perkėlimo  į  internetą  brandos lygį.  Šiaulių  ir  Panevėžio)  pavestos  labai  svarbios  statistinių  duomenų  surinkimo  ir  tvarkymo.  net  sudėtingesnė  negu  sovietiniu  laikotarpiu.  apskričių  ir  savivaldybių.  Atkūrus  nepriklausomybę. skaičius pradėjo sparčiai  augti. optimizuojant jos rengimo (statistinius) pro‐ cesus  ir  kuo  geriau  tenkinant  statistinės  informacijos  vartotojų  poreikius. Kauno.  statistinių  ataskaitų  for‐ mų  rengimo.  Statistikos  departamentui  pavestas  koordinacinis  vaidmuo.  Sta‐ tistiniame ūkio subjektų registre ūkio subjektai perko‐ duoti pagal naują versiją.  2010 m.  jų  kokybę  nusakančių  požymių  fiksavimo  ir  kiti).  t.  taip  pat  –  regioninės  valdžios  aprūpinimo  statistine  informacija  funkcijos. liepos mėn.    Statistiniuose  tyrimuose  diegiami  matematiniai  metodai: taikomi šiuolaikiniai imčių metodai.  statis‐ tiniams  rodikliams  vertinti  taikomi  ekonometriniai.  palyginti  su  kitomis  Europos  valstybėmis. Be  to.  atsiskai‐ tant  Vyriausybei  už  jų  vykdymą.  pradėtas  reorganizuoti  gyventojų  ap‐ klausas atliekančių klausėjų tinklas.  Sukurtos  darbo  vietos  veikia  kaip  nutolusios.  statistinės  informacijos  rengimas  yra  pagrindiniai  veiklos  procesai.  elektronines  ataskaitas  teikė  jau  dau‐ giau  negu  60  proc.  Pagrindinis  tikslas  rengiant  valstybės  statisti‐ ką – nuolat  gerinti  statistinės  informacijos  kokybės  rodiklius.  Daugiausia  dėmesio  šiame  straipsnyje  skiriama  paskutiniajam statistikos raidos dešimtmečiui ir Pasau‐ linės statistikos dienos išvakarėms: kokia Lietuvos sta‐ tistika sutinka šią dieną.  ūkio  subjektų. joms užtikrinama prieiga prie visų Statistikos  departamento informacinių išteklių: statistinio registro. pradėti rengti ir skelbti statis‐ tinių rodiklių kokybės aprašai.   2009 m. y.  Parengtos  ir interneto svetainėje paskelbtos sutrumpintos statis‐ tinių tyrimų metodikos. Sovietinio laikotarpio statisti‐ kai  labai  reikšmingas  buvo  ideologinis  vaidmuo  ir  tuo  pat metu – menkas visuomenės pasitikėjimas.  informacinių  technologijų  plėtra  sukūrė  prielaidas  modernioms  statistinių  duomenų  surinkimo  priemo‐ nėms  diegti. tam tikrų  statistinių rodiklių laiko eilutės perskaičiuojamos.  pasireiškiantis  ren‐ giant ir derinant metines oficialiosios statistikos darbų  programas. siekiant racionaliau  paskirstyti darbo krūvį.).  Įdiegus  ABBYY  kompiuterinę  programą  (kuri  kiek  anksčiau  pradėta  naudoti  Valstybinėje  mokesčių  inspekcijoje).  respondentų. paša‐ linant  sezono  ir  darbo  dienų  skaičiaus  įtaką. siekiant didesnio pasitikėjimo ja.  o  statistinių duomenų kokybei analizuoti – matematinės  statistikos  metodai. Klaipėdos.  Reformos  būtinu‐ mą lėmė tai.  Detalizuoti  atskirų  statistinių  tyrimų  subprocesai. Taip pat apibrėžta darbuotojų atsakomy‐ bė  vykdant  statistinius  tyrimus..

  kad  mokymų  planai  kuo  labiau  atitiktų  Statistikos  de‐ partamento  strateginius  tikslus  bei  darbuotojų  asme‐ ninius  karjeros  planus  ir  sudarytų  darbuotojams  gali‐ mybę  įvykdyti šiuose planuose numatytus uždavinius.   2010  m.  ES  Statisti‐ kos  programų  komitetas  patvirtino  ir  paskelbė  Euro‐ pos  statistikos  praktikos  kodeksą.  Vykdant Lietuvos Respublikos 2011 metų visuo‐ tinio  gyventojų  ir  būstų  surašymo  parengiamuosius  darbus.  paspartino  penkio‐ likos  pagrindinių  principų  įgyvendinimą  ne  tik  Statis‐ tikos  departamente. finansinių išteklių planavimą.  įvardyti  geruosius  pavyzdžius. vertinimo. rengti seminarus dar‐ buotojams ir vartotojams bei teikti ekspertinę pagalbą  kitų  šalių  statistikos  tarnyboms įvairiose statistikos ar  statistikos sistemos tobulinimo srityse.  procesų  trukmės  ir  finansinių  sąnaudų  palygi‐ nimas.  sukurtas  išteklių  panaudojimo  analizės  mechaniz‐ mas. Statistinei informa‐ cijai  rengti  vis  plačiau  naudojami  Gyventojų  registro  centrinės  duomenų  bazės  ir  kiti  administraciniai  duo‐ menys.  tikslumą..    SVARBIAUSIŲ STATISTIKOS SRIČIŲ PLĖTRA    Didžioji  socialinės  statistikos  dalis  buvo  ren‐ giama  ES  šalių  narių  džentelmenišku  susitarimu  arba  pagal  Europos  Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Euros‐ tato)  ir  Jungtinių  Tautų  rekomendacijas.  gebančių skaityti paskaitas.  Kodekse  apibrėžti  Europos  statistiką  tvarkančių  institucijų  profesinio  nepriklau‐ somumo.  balandžio  mėn.  siekiant  nešališkai  įvertinti  statistinės  informacijos  rengimo  kokybę.  demo‐ grafais.  atliekamas  analogiškų  darbų. didesnį dėme‐ sį skirti žinių. sudaryti projektų apskaitą.  įvertinta  atitikties  Kokybės  vadybos  sistemų standarto ISO 9001:2000 reikalavimams serti‐ fikatu.  savalaikiškumą  ir  punktualumą. taip  pat  palyginti  analogiškų  darbų  ir  paslaugų  finansines  bei  darbo  laiko  sąnaudas.  y.  2007 m.  siaurąja prasme suprantamos kaip statistinės informa‐ cijos  tikslumas.  objektyvia  informacija  grįstus  spren‐ dimus.  Rengiant  analitinius  pranešimus  apie  demografinę  ir  socialinę  šalies  raidą  bendradarbiauta  su  mokslininkais.  bet  ir  kitose  oficialiąją  statistiką  tvarkančiose  institucijose.  sunkumai ir problemos. numatant ir įgyven‐  dinant  kokybės  valdymo  priemones.  Sėkmingai  pradėta  ekspertinės  pagalbos  tei‐ kimo  kitų  šalių  statistikos  tarnyboms  ir  statistinės  in‐ formacijos  vartotojų  statistinio  raštingumo  plėtra  įpareigoja  ugdyti  ekspertus  –  plėsti  darbuotojų.  apimančios  statistinės  informacijos  reikalingumą.  aiškumą  ir  prieina‐ mumą. 2010(49)     nės finansinės krizės ir gerokai sumažintų asignavimų  oficialiajai  statistikai  teko  panaikinti  ir  statistikų  pareigybes  savivaldybėse.  Tam  tikslui  gautos  ES  struktū‐ rinių fondų lėšos.  Keitėsi  kokybiškos  statistinės  informacijos  samprata.  kurios  duomenys  naudo‐ jami  vertinant  darbuotojų  darbo  krūvį.  2009  m.  ekonomistais.   Ypač reikšmingi šalies statistikai buvo 2004 m. jų pa‐ naudojimo stebėseną.  leidžianti  pagerinti  sąnaudų kontrolę. suderinamumą ir palyginamumą.  Ketvirtinės  metinių  veiklos  planų  vykdymo  ataskaitos  pristatomos Statistikos departamento kolegijai.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. ratą.  kaip  visos  reikalavimų  sistemos.  Veiklos  procesams gerinti pradėti taikyti šios sistemos rezulta‐    6 tai.  statistinių  tyrimų.  statistinių  duomenų  konfidencialumo.   Kas  ketvirtį  atliekama  metinių  veiklos  planų  vykdymo  stebėsena.  o  jų  funkcijas  perduoti  penkioms TSV.  išteklių  pakankamumo.  nepriklausomų  sertifikavimo  įstaigos  „Bureau  Veritas  Certifiction  Lietuva“  auditorių  grupė  įvertino  Statistikos  departamento  vadybos  sistemos  atitiktį  naujosios  Kokybės  vadybos  sistemų  standarto  ISO 9001:2008 redakcijos reikalavimams ir suteikė ati‐ tikties  šiems  reikalavimams  sertifikatą.  2007 m. Statistikos departamentas tapo antrąja  Europos  statistikos  tarnyba  (pirmoji  –  Slovakijos  sta‐ tistikos  tarnyba).  pasidalyti  patirtimi.  sociologais..  planuojant  biudžetą ir analizuojant jo vykdymą.  o  kainodarą  grįsti  realiai  patirtų išlaidų principu.  rengia‐ mos statistinės informacijos kokybės ir naštos respon‐ dentams  mažinimo.  Nuo  statistinės  informacijos  kokybės. kuriuo reglamentuotas Lietuvos Respublikos    .  t.  sąnaudų  efekty‐ vumo.  Europos  statistikos  tarnybose  didelis  dėmesys  pradėtas  skirti  sisteminiam  kokybės  valdymui.  Toliau  tobulinama  mokymo  sistema:  siekiama. teikiami siūlymai jiems šalinti.   Nuo  šių  metų  pradžios  pradėjo  veikti  išteklių  planavimo  bei  apskaitos  sistema.  Numatyta reformuoti mokymų sistemą.  analizuojama  pasiekta  pažanga.  kai  Lietuvai  tapus  Europos  Sąjungos  (ES)  nare  šalies  oficialioji  statistika  įsijungė  į  ESS.  sklaidai.  sukurta  Statistikos  departamento  veiklos  kokybės  rodiklių  matavimo  sistema  leidžia  priimti  skubius.  vykdomi  baigiamieji  darbai  diegiant  integruotą statistikos informacinę sistemą.  2005 m.  pereita  prie  statistinės  informacijos  kokybės.  Šiais  metais  rengiamasi  pakartotiniam  Statistikos  departamento  vadybos sistemos kokybės sertifikavimui.  reguliariai  tikrinami  statistinės  informacijos  rengimo  procesai. kurias perteiktų Statistikos departamen‐ to  specialistai.  Statistikos  departamente  veikia  darbo  laiko  sąnaudų  vertinimo  sistema. svarbius tobulinant veiklą ir šalinant trūkumus.  Nuo  2007  m.  priimtas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas.

 užtikrinantis ES nuosavų išteklių sta‐ tistikos  skaidrumą.  yra  nuolat  papildoma  statis‐ tine informacija pagal apskritis ir savivaldybes.    RYŠIAI SU VARTOTOJAIS    Nuo  2005  m. Pagerėjus registro kokybei.  įdiegtas  grandininio  su‐ siejimo  metodas  rodiklių  pokyčiams  tiksliau  vertinti. Patikslinta Valstybės turto ataskaita teikiama  Vyriausybei  svarstyti  ir  Valstybės  kontrolei  audituoti.  bendrųjų  nacionalinių  pajamų. ypač  Lietuvai  tapus  ES  nare.  Sutrumpintas  ketvirtinio  BVP  pir‐ mojo ir antrojo įverčio skelbimas (pirmojo – iki 28.  Galiausiai  ataskaita  ir  Valstybės  kontrolės  išvada  tei‐ kiamos  Seimui.  Daug  pastangų  įdėta  tobulinant  Statistinį  ūkio  subjektų  registrą. Lietuva šiame etape pakeitimų nepateikė.  įmonių  verslumą  ir  konkurencingumą. pasirengta bandomajam gyventojų  ir  būstų  surašymui. aplinkos apsaugos  procesų.  Statistiniai  duomenys  apie  įmonių verslą yra naudojami verslo konkurencingumui.  Dėl  palyginti  mažų  statistinių  tyrimų  imčių  statistinės  informacijos  kokybė  detalesniu  re‐ gioniniu  lygmeniu  yra  nepakankamai  aukšta.  sumažėjo  nerastų  įmonių  skaičius.  siekiant  atspindėti  ekonomi‐ kos  globalizaciją.   Formuojant  regioninę  politiką  ir  planuojant  regionų reformą.  Vartotojams  pateikiamos  revizuotos  nacionalinių  sąskaitų  rodiklių  laiko  eilutės.  suderinto  vartotojų  kainų  indekso  rodiklių  rengimo  procedūros  buvo  audituojamos  Europos  Ko‐ misijos (EK) ir Europos centrinio banko ekspertų (per‐ teklinio  deficito  pažymos rengimo procedūros audituo‐      jamos  reguliariai.  regioninių  duomenų  bazė  integruota  į  Rodiklių  duomenų  bazę. an‐ trojo  –  iki  60  dienų  ataskaitiniam  laikotarpiui  pasibai‐ gus).  Artimiausiu  strateginiu  laikotarpiu  numatoma  išplėsti  verslo  statistiką.  regioninė  statistika  tapo  prioritetinė.  buvo  priimtas  ES  reglamentas  dėl  bendro  statistinių  teritorinių  vienetų  klasifikatoriaus  (NUTS).  verslo  sektorių  pokyčius.  Išskirtinis  Statistikos  departamento  atliekamas  darbas  yra  metinės  valstybės  turto  ataskaitos  rengi‐ mas.  makroekonomikos  prognozėms.  Makroekonomikos  statistikoje  daugiausia  dėmesio  skiriama  nacionalinių  sąskaitų  rodiklių  rengi‐ mui pagal 1995 m.  Naujų  ekonomikos  reiškinių  –  rinkos  globaliza‐ cijos.  metodikos.  kuris  atliktas  2010  m. kartu naudojant administracinius ir statistinių  tyrimų duomenų šaltinius.  Siekiant  patikslinti  surašymo  organizavimo.  nuosavų  išteklių  skaičiavimo.  šalies  ir  ES  ekonomikos  politikos  ir  valdymo  sprendimams  pagrįsti  ūkio  globalizacijos  ir  dinamiškų  pokyčių  sąlygomis  ir  juos  skleisti.  informacinės  visuomenės  plėtros.  šį  rudenį  bus  atliktas  planinis  EK  auditas) ir įvertintos be rimtų pastabų. didėjančios paslaugų svarbos.  ekonomikos  sektorių  ilgalaikio  materialiojo  turto  at‐ sargos įvertintos atkuriamąja verte. Eurostatui pateik‐ tas  bendrųjų  nacionalinių  pajamų  (BNP)  šaltinių  ir  metodų aprašas.  statistinių  duomenų  apdorojimo.  Makroekonomikos  statistikos  tolimesnės  plėtros tikslas – rengti papildomus makroekonomikos  rodiklius.  Pagal  Valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymo  ir  disponavimo  juo  įstatymo  nuostatas  ūkio  subjektų  pateiktų  duomenų  teisingumą  tikrina  Valstybės  kontrolė  –  tai  suteikia  galimybę  patikslinti  ataskaitos  rodiklius.  o  statis‐ tiniai  rodikliai  ne  visada  patikimi.  kovo– balandžio mėn.  siekiant  sparčiau  spręsti tikrosios turto vertės nustatymo problemas.  Ataskaita  atspindi  valstybės  turto  struktūrą  ir  pokyčius. Verslo statistika atspindi  minėtus procesus ir teikia savalaikę ir aukštos kokybės  statistinę  informaciją  apie  struktūrinius  ekonomikos.  Statistinės  informacijos  vartotojų  patogumui  2007 m. Valdžios sektoriaus skolos ir perteklinio deficito.  taip  pat  Lisabonos  stra‐ tegijos  įgyvendinimo  programai  stebėti.  Regioninių  statistinių  duomenų  palygina‐ mumui  su  ES  šalimis  užtikrinti  2003  m.  –  atsiradimas  įpareigojo  šiuos  reiškinius statistiškai stebėti.  rengti  detalesnę  ir  operatyvesnę  statistinę informaciją apie verslą.  žemės  ūkio struktūros pokyčių naujajame dešimtmetyje.  išaugo  įmonių  at‐ siskaitymo lygis.  labai  svarbu  dabar  ir  ateityje  plėtoti  pritaikytą  statistinių  regioninių rodiklių sistemą.  reikalingus  kompleksinei  ūkio  raidos  stebėsenai.  našumui  ir  plėtrai  analizuoti.  Regioninės  statistikos  plėtros  galimybes  lemia  daug  veiksnių.  biudžetinėse  įstaigose  bus  atnau‐ jinta  ataskaitos  rengimo  tvarka.  Nuo  2010  m.  įsigaliojus  naujai  apskaitos  tvarkai.  ypač  valdžios  sektoriaus  finansų  statistikos  srityje. Europos sąskaitų sistemą (ESS‘95).  Šiais  metais jis vėl at‐ naujinamas.  sudaryta  Lietuvos  Respublikos  2011  metų  visuotinio  gyventojų  ir  būstų  surašymo  vyriausioji  ko‐ misija. 2010 (49)  2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo atli‐ kimo  laikas.  Lietuvai  įstojus  į  ES. 2007 m.  pateikimui  laiku  ir  patikimumo  užtikrinimui. kuria siekiama objektyviai atspindėti  socialinius  bei  ekonominius  regionų  skirtumus.  statistinės  informacijos  rengimo  ir  sklaidos  technolo‐ ginius sprendimus.  Todėl  siekiama  vis  plačiau panaudoti administracinių šaltinių duomenis.  atsižvelgiant  į  kintančius  vartotojų poreikius.  reguliariai  atliekami  vartotojų  nuomonių  tyrimai  leidžia  visapusiškai  įvertinti  vartotojų  pasitenkinimą  Statistikos  departamento  teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  metodologinius  reikalavimus  atitinkančių  papildomų  rodiklių.  varto‐  tojų nuomonių tyrimų sistema buvo pripažinta gerosios  7 .

  2009 m.  sprendžiant  strateginius  ESS  klausimus.  nuolat  ieškoti  ir  diegti  naujas  priemones jai mažinti.  buvo  parengtas  vartotojų  statistinio  raštingumo  ugdymo  planas.  kad  bus  pažeistas  konfidencialumo  principas  ir  atskleista  kon‐ fidenciali informacija.  Taip  pat  skaitomos  pažintinės  paskaitos  mokiniams.  pateikimo laiku ir aiškumo kriterijų taikymu. Pinigų.  kuriame buvo pripažinta vienu iš 13 geriausių projektų.).  Vietoje  2008  m.  efektyviai  naudojant  visų  ESS  narių  išteklius.2  val.  Ugdant  statistikos  vartotoją  interneto  svetainėje  sukurtas  skyrelis  „Statistika  mokykloms“  –  įgarsinta  ir  animuota  mokomoji  priemonė  5–8  klasių  moksleiviams  jų  statistiniam  raštingumui  tobulinti  su  tikslu  ugdyti  naują  statistinės  informacijos  vartotojų  kartą.  išleistų  200  įvairaus  periodiškumo  statistikos  leidinių. pasiektus rezultatus.  žiniasklaidos  atstovams. įgyvendinti priemones.  Šis  rodiklis  2009  m.  pateko į Europos verslininkystės apdovanojimų finalą. –  12.  Siekiant  užtikrinti  statistikos  vartotojų  poreikį  gauti  statistinę  informaciją  jiems  patogiu  būdu.     TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS    Į ESS veiklą Lietuvos statistika įsitraukė 2002 m. atsisakant nemažos dalies statistikos  leidinių  ir  plečiant  Rodiklių  duomenų  bazę. išreikštas vidutinėmis metinėmis  vienos  įmonės  laiko  sąnaudomis  statistiniams  duomenims  parengti  ir  statistinėms  ataskaitoms  pildyti  (valandomis).  buvo  keičiama  statistinės  informacijos  sklaidos politika. 2010(49)   patirties pavyzdžiu viešojo administravimo sektoriuje. Statistikos departamento  interneto  svetainėje  pradėjo  veikti  specialus  skyrelis.  mažinančias  statistinės  atskaitomybės  naštą  respon‐ dentams.  o  2009  m.  kad pagal juos nebūtų  galima tiesiogiai identifikuoti respondentų.  Statistinės  atskaitomybės  naštai  vertinti  nuo  2006  m.  Statistikos  departamentas.  kurių  tikslas  –  tobulinti  ESS  darbo  organizavimą.  jau  šiais  metais keleto socialinių tyrimų duomenys bus teikiami  kaip  viešieji  failai  nesukeliant  pavojaus.  kaip  ESS  partneris.    Šiam  strateginiam  laikotarpiui  numatyta  plėsti  mikroduomenų  panaudojimo  galimybes  ir  formas  bei  sukurti  vartotojų  individualių  poreikių  įvertinimo  sistemą ir pritaikyti ją individualių paslaugų plėtrai.  Statistikos  departamentas  tęsia aktyvų dalyvavimą ESS komiteto. laimėjo apdovanojimą už biurokratinės naštos  verslui  mažinimo  iniciatyvą  Lietuvoje. dalyvauja įgyvendinant Bendrijos statistikos  programas  ir  ES  teisės  aktus.  suprantančią  statistiką  ir  mokančią  ja naudotis.     RYŠIAI SU RESPONDENTAIS    Statistikos  departamentas  siekia  nuolat  gerinti  veiklą. iš  kurių  nemažai. (2008 m. 2008 m.   Statistikos  departamentas  taip  pat  aktyviai   dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programose. stiprinti ryšius su statistinių duomenų teikėjais.  susijusius  su  statistikos  sričių  tobulinimu  ir  plėtra.  sumažėjo  vidutiniškai viena valanda ir sudarė 11.  o  respondentai  gali  teikti  siūlymus  įvairiais  statistinės  atskaitomybės  tobulinimo  klausimais.  ketvirtinis  leidinys  „Lietuvos  ekonomikos  apžvalga“  ir  kt.  2006 m.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.2 val.  dirba  Statistikos  departamente. vis daugiau dėmesio skirti vartotojams ir partne‐  riams.  kuriame  skelbiama  statistinės  atskaitomybės  naštos  mažinimo  politika.  pedagogams.  Mokslo  bendruomenei  sudarytos  sąlygos  nau‐ doti  pirminius  statistinius  duomenis  mokslo  tikslams  nepažeidžiant europinių konfidencialumo reikalavimų.  prieinamumo.  baigę  studijas.  spausdintine  forma  buvo  publikuoti  tik  svarbiausi  metiniai  ir  reprezentaciniai  statistikos  leidiniai  –  mėnraštis  „Lietuvos  ekonominė  ir  socialinė  raida“. finansų  ir  mokėjimų  balanso  statistikos  ir  kitų  komitetų  veikloje  bei  ES  Tarybos  darbo  grupės  statistikos  klausimais  posėdžiuose.  Atsiliepdamas  į  EK  iniciatyvą  dėl  verslą  reglamentuojančių  teisės  aktų  administracinės naštos  verslui  mažinimo.    8 veiksmingiau naudoti išteklius.  stebėti  jiems  tenkančią  statistinės  atskaitomybės  naštą.  pretendavusių  į  Europos  verslininkystės  apdovano‐ jimus.  Tolimesnis  tikslas  –  stiprinti  bendradarbiavimą  su  respondentais.  Gerinant  galimybes  panaudoti  mikroduomenis  mokslo  ir  studijų  tikslams.  Lietuvai  tapus  ES  nare. vartotojų  nuomonės  ir  poreikių  paisymu.  studentams.  reguliariai  skaito statistikos paskaitas universitetų studentams.  Keletas Statistikos departamento darbuotojų.  Statistikos  departamentas  pradėjo  vykdyti  statistinės  naštos  respondentams  mažinimo  veiksmų programą.  statistinės  informacijos  aktualumo.  Dalyvavimas  joje  labai  prisidėjo  prie  Statistikos  departamento  veiklos  tobulinimo  ir  kvalifikuotų  specialistų ugdymo.  skaičiuo‐ jamas naštos rodiklis.  2009  m. turinčių  mokslo  laipsnius  ir  pedagoginius  vardus.    .  Naudojimasis  statistine  informacija  ir  Statistikos  departamento  veiklos  efektyvumas  yra  tiesiogiai  susiję  su  visuomenės  pasitikėjimu  statistika. kartu didi‐ nant  jų  naudingumą.  informacija  apie  įgyvendinamas  šios naštos mažinimo priemones.  Statistikos  departamento  pastangos  ir  sukurta  atskaitomybės  naštos  stebėsenos  sistema  2008 m.  komitetuose.  Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti teikiami  naudotis  mokslo  tikslams  taip.  departamento  specialistai  pradėjo  aktyviai  dalyvauti  priimant  ES  sprendimus statistikos srityje specialiosiose ESS darbo  grupėse.

  Aus‐ trijos.  demografijos.  kuriuose  aptariami  strateginio  bendradarbiavimo  klausimai.  Moldovos.  Mokslo  įstaigos  teikia  siūlymus  dėl  tarptautinių  organizacijų  rekomendacijų  taikymo  ir  statistinės  informacijos  rengimo  bei  analizės.  Konferencijoje  įžanginę kalbą sakė už ekonomikos ir piniginius reika‐ lus  atsakingas  Europos  Komisijos  narys  Joaquinas  Al‐ munia.  apvalaus  stalo  diskusijas  ir  kitus  foru‐ mus.  Nyderlandų.  2006  m.  rengiant  bendrus  straipsnius  ir  apžvalgas.  aktualūs  ir  probleminiai  statistikos  klausimai.  sveikatos.  informacinių  technologijų  diegimo  statistikos  rengimo  procesuose  ir t. t. bei užmegzti tolimesni bendradar‐ biavimo  ryšiai.  numatomi  toli‐ mesnio  bendradarbiavimo  planai.  švietimo.  organizuojant  konferencijas.  analizuojant  statis‐ tinę  informaciją.  Latvijos  ir  Estijos)  statistikos  priežiūros  komiteto  posėdžiai.  Uzbekijos.  Kirgizijos.  Rusijos.  Vizito  metu  pasikeista  patirtimi  šiose  statistikos  srityse:  įmonių.  valstybės  institucijomis.  Bosnijos  ir  Hercegovinos.  kuriame  publikuojami  ekonominiai  ir  socialiniai  pranešimai.  Statistikos  departa‐ mentas  priėmė  72  jaunuosius  specialistus  iš  Nyderlandų  Karalystės  statistikos  tarnybos.  Stiprinamas  ir  plečiamas  bendradarbiavimas  su  mokslo įstaigomis.   Statistikos  departamento  bendradarbiavimas  su  mokslo  įstaigomis.  Stiprindamas  ryšius  su  kitų  šalių statistikos tar‐ nybomis.  kainų  statis‐ tikos. jų darbuotojai pasitelkiami rengiant  metodikas.   Tolimesnės  plėtros  tikslas  –  sustiprinti  koordinuojantį  Statistikos  departamento  vaidmenį  rengiant  ir  skleidžiant  oficialiąją  statistinę  informaciją  bei  įgyvendinant  kitose  oficialiąją  statistiką  tvarkančiose  institucijose  joms  aktualias  Europos  sta‐ tistikos praktikos kodekso nuostatas.  tarptautinėmis  organizacijomis.  Per  paskutinį  dešimtmetį  vyko  Lietuvos  tarnybų  vadovų  susitikimai  su  šių  šalių  statistikos  tarnybų  vadovais:  Airijos.  Statistikos  departamente  lankėsi Viduržemio jūros regiono šalių (MEDSTAT) sta‐ tistikai.  Jų  pagrindu  bendrus  trišalius  renginius  organizuoja  konkrečių  statistikos  sričių  specialistai  –  surašymų.  gegužės  mėn.  mokslo  atstovų  ir  Statistikos  departa‐ mento darbuotojų straipsniai statistikos temomis.  Baltarusi‐ jos.  pradėti  Europos  statistikos  praktikos  kodekso  nuostatų  įgyvendinimo  darbai  Europos  statistiką  tvarkančiose  institucijose.  sudaromi  tolesnio  ben‐ dradarbiavimo  statistikos  srityje  planai  pagal  1994  m.  statistinės  informacijos  platinimo.   2010 m.  Šiais  metais  numatytas  susitikimas  su  Lenkijos  nacionalinės statistikos vadovais.  Eurostato  ir  tarpinstitucinėse  darbo  grupėse  sprendžiant  statisti‐ kos  sričių  plėtros.  Baltijos  šalių  ir  Eurostato  pareiškimą.  Kosovo.  Oficialiąją  statistiką  tvarkančių  valstybės  institucijų  atstovai  kartu  su  Sta‐ tistikos  departamento  darbuotojais  dalyvauja  ESS  sprendimų  priėmimo  procese.  Švedijos.  rugsėjo  25–26  d.  Glaudūs  ryšiai  palaikomi  su  Lietuvos  statistikų  sąjungos  nariais.  Bendra‐ darbiaujama  įgyvendinant  projektus.  taip  pat  Palestinos  statistikai  pasisemti  patir‐ ties imčių metodo taikymo klausimu.  organizuota  kasmetinė  Europos  statistikos  tarnybų  vadovų  konferencija.  Turkijos.  Kasmet  orga‐ nizuojami  keli  statistikos  tarnybų  vadovų  susitikimai.  užsienio  prekybos.  aptariami  pasiekti  rezultatai.  Turkmėnijos.  Nuo  2001  m.  valdžios  sektoriaus finansų. rugsėjo mėn.  Plėtodamas  tarptautinį  bendradarbiavimą  Sta‐ tistikos  departamentas  palaiko  glaudžius  ryšius  ir  su  kitų  ES  šalių  bei  kitų  pasaulio  šalių  statistikos  tarny‐ bomis.  atliekant  ekspertizes.  Latvijos.  Reguliarių  seminarų  metu  aptariami  naujausi  statistikoje  taikomi  metodai.  organizavimo  ir  tobulinimo  klausi‐ mus.  2008 m. Statistikos departamentas  9 .  Serbijos  statistikos  tarnybų specialistus. 2010 (49)    Kasmet  rotacijos  principu  vyksta  Baltijos  šalių  (Lietu‐ vos.  Estijos.  Sta‐ tistikos  departamentas  ir Europos Sąjungos  statistikos      tarnyba  organizavo  94‐ąją  tarptautinę  nacionalinių  statistikos  tarnybų  generalinių  direktorių  (DGINS)  konferenciją  tema  „Oficialiosios  statistikos  vaidmuo  mažinant  administracinę  naštą“.  pasirašytą  Baltijos  šalių  bendradarbiavimo  sutartį  ir  bendrą  1996  m.  Ukrainos.  nacionalinių  sąskaitų.  Suomijos.  2008  m.  Juodkalnijos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   Išaugusi  Statistikos  departamento  specialistų  kvalifikacija  ir  sukauptos  žinios  integruojantis  į  ESS  suteikė galimybę aktyviai dalyvauti įvairiose techninės  pagalbos  programose.  pristatomi  šalių  pasiekimai.  Danijos. kurių metu dalijamasi gerąja šalių patirtimi.    RYŠIAI SU PARTNERIAIS    Rengiant  oficialiąją  šalies  statistiką  ir  įgyvendinant  metines  oficialiosios  statistikos  darbų  programas  dalyvauja  apie  20  valstybės  institucijų  ir  įstaigų  bei  Lietuvos  bankas.  Ispanijos.  Lenkijos.  2009  m.  stiprinantis  Lietuvos  statistikos  įvaizdį  Europoje.  Kai  kuriose  iš  jų  atliktas  atitikties  Europos  statistikos  praktikos  ko‐ dekso nuostatoms savęs vertinimas.  Ma‐ kedonijos.  Tadžikijos.  visuomeninėmis  organizacijomis  turi  ilgalaikes  tradici‐ jas.  Statistikos  depar‐ tamentas kartu su Lietuvos statistikų sąjunga rengia ir  leidžia  statistikos  žurnalą  „Lietuvos  statistikos  dar‐ bai“.  departamento  statistikai  sėkmingai  konsultavo  Albanijos.   Vienas iš svarbesnių Lietuvos ES politikos įvykių.

 Pradėtas projektas (taip  pat  finansuojamas  iš  ES  struktūrinių  fondų). leisiančias paimti  verslo  ir  apskaitos sistemų duomenis ir transformuoti  juos į tinkamus statistikai rengti.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  jų  prane‐ šimus  bei  kitus  šių  institucijų  rengiamus  dokumentus  apsunkina  jos  paiešką.  y.  Maisto  ir  žemės  ūkio  organizacijos)  organizuoja‐ muose renginiuose.  vaidmenį.  Statistikos  departamento  atstovai  aktyviai  da‐ lyvavo  specialiosiose  darbo  grupėse.   kurį įgyvendinus bus sudarytos sąlygos vienoje vietoje     .  Pradėtas  vykdyti  iš  struktūrinių  fondų  finansuojamas  projektas.  numatytos  procedūros.  dokumentų  valdymo  sistemos. tačiau net esamas  pakankamai  geras  rodiklių  duomenų  bazės  funkcio‐ nalumas  ir  techninės  galimybės  naudojant  PC‐Axis  programinę  įrangą  neatitinka  augančių  statistinės  in‐ formacijos vartotojų poreikių.  planavimo  ir  programavimo  tobulinimo.  papildyti  Statistikos  departa‐ mento Metodinės komisijos nuostatai.  ieškant  naujų  veiklos  formų  ir  metodų.  Kasmet  Lietuvos  statistika  dalyvauja  Jungtinių  Tautų  Statistikos  komisijos  sesijos  darbe.  Europos  ekonomikos  komisi‐ jos.  Svarbiausi artimiausios ateities uždaviniai – tin‐ kamai užbaigti 2010 m.  taip  pat dalyvavo specialioje darbo grupėje rengiant naujo  ESS  bendradarbiavimo  ir  komunikavimo  koncepciją.  kurio  tik‐ slas – sukurti priemones verslui rengti ir teikti duome‐ nis  oficialiajai  statistikai  iš  verslo  valdymo  ar  informacinių  sistemų. ESS tinklų kūrimo koncepciją.  bet  ir  surašymų  metu.  Tarptautinio  valiutos  fondo.  dėl  tokio  nekoordinuoto oficialiosios statistikos pateikimo būdo  nukenčia jos kokybė ir prieinamumas vartotojui. Iškeltas gana ambi‐ cingas  uždavinys sukurti priemones.  Prekybos įmonių asociacija.  Verslo  darbdavių  konfederacijomis.  taip  pat  statistinių  rodiklių  duomenų  bazės  plėtrai.  Statistikos  departamento  atstovas  dalyvavo  specialioje  ESS  darbo  grupėje.  Joje  dalyvavo  statistikos  tarnybų atstovai iš daugiau kaip dvidešimties labiausiai  statistikos  srityje  pažengusių  valstybių  iš  keturių  pa‐ saulio žemynų ir dviejų tarptautinių organizacijų.  t.  ES  darbuotojai  aktyviai  dalyvauja  ES  Tarybos  statistikos darbo grupėje. Taip tikimasi gerokai  sumažinti  naštą  respondentams. Ūkininkų sąjunga. kuri nagrinėja ir teikia naujus  pasiūlymus ES reglamentams ir kitiems teisės aktams. visuotinį gyventojų ir būstų  surašymą.  Statistikos  departamento  strateginės  nuostatos  įpareigoja  departamento  spe‐ cialistus  aktyviai  dalyvauti  ESS  veikloje.  Toliau bus tobulinami vidiniai Statistikos depar‐ tamento  procesai:  diegiamos  ir  tobulinamos  elektroninės  verslo. profesi‐ nėmis sąjungomis ir kitomis visuomeninėmis organiza‐ cijomis. visuotinį žemės ūkio surašymą  ir pasirengti atlikti 2011 m. tiriamas jų statistinės informacijos poreikis.  Statistikos  departamentas  išrinktas  Komisijos  nariu  ketveriems metams.  Tam  bus  parengta  tvarka.  skelbiant  jų  kokybės aprašus.  įvairių  tarptautinių  organizacijų  (Ekonominio  bendradarbia‐ vimo  ir  plėtros  organizacijos. y.  Tai  taip  pat  turėtų  gerokai  sumažinti naštą respondentams.  kurios  įgaliotos  parengti  siūlymus  dėl  efektyvaus  ESS  išteklių  panau‐ dojimo.  planuojama  reguliariai  kviesti jų atstovus į Statistikos departamento kolegijos  posėdžius  –  nagrinėjant  tam  tikros  srities  statistikos  plėtros  ir  tobulinimo  klausimus.  Statistikos  departamento  darbuotojai  kasmet  dalyvauja  Eurostato  darbo  grupių  (vidutiniškai  100)  ir  Komisijos  komitetų  (9)  posėdžiuose.   Nors  įgyvendintos  priemonės  2009  m.  t.  Stiprinant Statistikos departamento.  riboja  išsamumą  ir  metodologijų  suderinamumą.   2008–2012  m.  Plečiant  ir  stiprinant  bendradarbiavimą  su  oficialiąją  statistiką  tvarkančiomis  institucijomis  ir  įstaigomis  bei  Lietuvos  banku.  kartu  –  statistinės  informacijos prieinamumui gerinti.  Pirmenybė  ir  toliau  bus  teikiama  elektroninei  duomenų surinkimo formai ne tik statistiniuose verslo  tyrimuose.  plečiant  techninės  pagalbos  programų  geografiją  bei  formuojant  Lietuvos  įvaizdį  Europoje ir pasaulyje.  Metodinės  ir  Terminijos  komisijų  posėdžius  –  svarstant  statistinių  tyrimų  metodikas  ir  inventorizuojant  bei  tobulinant  statistikos terminus.  tyrimų  duomenys  perkeliami  į  integruotą  statistinę  informacinę sistemą.  Jungtinių  Tautų.8  procento  užtikrinti  Statistikos  departamento  elektroninių paslaugų prieinamumą.  informuojant  vartotojus  apie  statistinių  rodiklių  kokybės  parametrus.   Toliau bus skiriamas didelis dėmesys statistinės  informacijos  kokybei.  planuojama  didelį  dėmesį  skirti  kitų  institucijų  ir  įstaigų  atliekamų  statistinių  tyrimų  metodikų  kokybei  vertinti.  2008  m. kaip šalies  oficialiąją  statistiką  koordinuojančios  institucijos.  parengusioje Bendrijos  statistikos įstatymo projektą.  Oficialiosios  statistikos  išsibarstymas  po  skirtingų  statistinę  informaciją  rengiančių  ir  skelbiančių  institucijų  interneto  puslapius.  leido  98.   Toliau  stiprinamas  bendradarbiavimas  su  Pramonininkų.     10 Planuojama organizuoti specializuotus mokymus oficia‐ liąją  statistiką  tvarkančių  institucijų  ir  įstaigų  ats‐ tovams. 2010(49)     organizavo  tarptautinę  konferenciją  marketingo  ir  duomenų  bazių  tema.

  Siekdamas  gerinti  oficialiosios  statistikos  organizavimą  prisitaikant  prie  pakitusios  aplinkos.  Nepaisant  sudėtingos  ekonominės  padėties  ir  sumažintų  asignavimų  bei  numatomo  Statistikos  de‐ partamento  statuso  keitimo. p.  padidins  gyventojų  pasitikėjimą  valstybės  ir  savivaldybių  institucijomis  ir  įstaigomis. J. kartu siekiant racionalizuoti Statistikos  departamento infrastruktūrą. Vilnius: Sta‐ tistikos departamentas.  naujų  reikalavimų  statistikai  ir  didėjančio  statistinės  informacijos  poreikio ir atsižvelgdamas į Europos Par‐        lamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos  nuostatas.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  bei  aktyvus  įstaigos  dalyvavimas  tobulinant  Europos  ir  tarptautinę statistiką.  prieinamumą  ir  poreikių  atitikimą.  šis  projektas  pagerins  bendradarbiavimą  tarp  institucijų.  S. 223/2009 dėl Europos statistikos.  Martišius.  kokybę.  šalies  ar  vidaus  teisės  aktų  priėmimą. Vilnius: Statistikos departamentas.  Lietuvos  statistikos darbai.  Naujojo  2009  m.  2. 2010 (49)    skelbti  visą  oficialiąją  statistiką.  žemėlapiais.  Vilnius:  Statistikos departamentas.  sistemingos  jų  vykdymo  stebėsenos  sti‐ prinimas  bei  statistikos  tyrimų  ir  darbų  reglamentavi‐ mas. kad pagrindinis tikslas tebėra  vartotojų informacinių poreikių tenkinimas aprūpinant  juos  kokybiška  statistine  informacija.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  tuo  prisidedant  prie  demokratijos  palaikymo  ir  tobulinimo  šalyje.  Vilnius:  Statistikos  depar‐ tamentas. bet ir kitose oficialiąją  statistiką tvarkančiose institucijose ir įstaigose.  6.  1999:  Lietuvos  statistika  XX  amžiuje.  sausio  20 d. Nr.  Statistikos  departamentas  rengia  Lietuvos  Respublikos  statistikos  įstatymo  pakeitimo  įstatymo  projektą. 4–14.  viešųjų  paslaugų.  siekiama  ir  tikimasi. S. 1999: Lietuvos statistika XX amžiuje.  straipsnių  rinkinys.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (EB) Nr. kokia įstaiga ją parengė. 2010. 1999.). naujus tyrimus ir darbus pagrindžiant finan‐ siniais  ir  žmogiškaisiais  ištekliais.   Kalbant  apie  artimiausias  ir  tolimesnes  pers‐ pektyvas reikia pabrėžti. kuri sudarytų galimybes  vadovaujantis  išlaidų  ir  naudingumo  principu  efekty‐ viau naudoti išteklius.  ES  reglamento dėl Europos statistikos nuostatos ir numa‐ tomi  pertvarkymai  oficialiosios  statistikos  sistemoje  pareikalaus  neatidėliojant  atnaujinti  nacionalinį  statis‐ tikos įstatymą. Martišius.  Portalas  su‐ teiks galimybę pasiekti statistinę informaciją.  5. panaikinan‐ tis  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (EB.  straipsnių rinkinys.  nepriklausomai  nuo  to.  inicijuojant  ES.  kad  bus  išsaugoti  statistikos  objektyvumą  užtikrinantys  profesinis  ir  institucinis  tarnybos  nepriklausomumas. nutarimas Nr. 2009: Tarpukario Lietuvos statis‐ tika  ir  jos  kūrėjai. t. 80 „Dėl Lietuvos Respubli‐ kos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“  (Žin. Vilnius: Statistikos departamentas. 11‐535).  didinti institucijos veiklos efektyvumą. t. 322/97 dėl Bendri‐ jos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB..  teikiamų  verslui  ir  piliečiams.   7.    TEISINĖ APLINKA    Strateginiu  laikotarpiu  iki  2012 m.  4.  įsteigiantį  Europos  Bendrijų  statistikos  programų komitetą (2).  Bus  užtikrintas  vartotojų  pageidaujamų  statistinių  rodiklių  rinkinių  pateikimas  norimomis  formomis  ir  būdais  (duomenų  lentelėmis.  Euratomas) Nr. Tarybos reglamentą (EB) Nr.  grafiniais  pavaizdavimais. projektas prisidės prie  „vieno  langelio“  principo  įgyvendinimo.  jos  koordinacinis  vaidmuo  ir  didėjantis  pasitikėjimas  statistika. Grėska.  straipsnių  rin‐ kinys.   Taip  bus  siekiama  užtikrinti  Statistikos  depar‐ tamento  kokybės  vadybos  sistemos  funkcionalumą. parengtą  ne tik Statistikos departamente.  Lietuvos  statistikos  darbai.  Lietuvos  statistika  XX  amžiuje.  Be  to. (Euro‐ tomas). 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių  duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tar‐ nybai. y.  eksportuojant  įvairiais  formatais  ir  t.  3. 2009.    11 .  svarbiu  uždaviniu  išlieka  teisės  aktų  suderinamumo  užtikrinimas.     LITERATŪRA    1.

 (8 5) 236 6143  El. 2009).   Mokslo darbų. konkre‐ čiai – darbo užmokesčiui.  Nepaisant  to.  Daugiausia  nagrinėjamas  imigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui.  Straipsnyje  pateikiamas  nesudėtingas  potencia‐ laus  emigracijos  poveikio  darbo  užmokesčiui. į ES įstojusios šalys (ES 12).  kad  tiksliau  įvertinti  migrantų  skaičių  leis  2011  m.  kadangi  su  imigracijos  problemomis  daugiausia  susiduria  didžiausios  valstybės.siaudvytis@gmail.  kuriame  nagrinėjama  ne  tik  imigracijos  įtaka  gamybos  veiksnių  rinkoms.lt     Magistras Tomas Šiaudvytis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al.kasnauskiene@ef.  Be  to.  Šį  mig‐ racijos  poveikio  kanalą  analizuoja  prekybos  teorijos  (Leameris  ir  Levinsonas.  vienuolikoje  Vakarų  Europos  valstybių  2009  m. gindra. 2010(49)     GYVENTOJŲ EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO RINKAI VERTINIMAS    Doc.  Migracijos  poveikis  ekonomikos  augimui  ir  kainų lygio kitimui sulaukia gerokai mažiau dėmesio.  Tikėtina. dr. kad ekonomika  gali  prisitaikyti  prie  migracijos  sukeltų  darbo  pasiūlos  pokyčių  ne  tik  per  darbo  užmokestį.  Dažniausiai  remiamasi nacionalinių statistikos tarnybų apskaičiuota  deklaruota  migracija. p.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Naujosiomis ES šalimis laikomos nuo  2004 m. ypač  iš  Vidurio  ir  Rytų  Europos  į  Vakarų  Europą.2 proc.  Galiausiai  buvo  pasiūlytas  bendrosios  pusiausvyros  modelis.  bet  ir  atsižvelgiama į prekių rinkas (Borjasas. tomas.  kad  dėl  nepakankamai  išsamių  statistinių  duomenų  apie  migraciją  yra  sudėtinga  įver‐ tinti  tikslų  Europos  šalių  migrantų  skaičių. (2007) pastebi.  bet  ir  per  pasikeitusią  ekonomikos  sektorinę  struktūrą.  Dustmannas ir kt.  Vėliau  šie  modeliai  buvo  pritaikyti  imigracijos  struktūros  ir  kapi‐ talo pasiūlos elastingumo įtakai skirtingos kvalifikacijos  darbo  jėgos  grupių  darbo  užmokesčiui  analizuoti  (Borjasas. gerovei ir pajamų perskirsty‐ mui. apie kurias Eurostatas nepateikia duomenų.  kad  ateityje  dar  didesnę  dalį  sudarys  imig‐ rantai iš Vidurio ir Rytų Europos.  Tikėtina.  duomenis  apie  iš  šalies  išvykusius  asmenis  reikia  vertinti  gana  atsargiai  –  tik  apie  pusė  emigruojančiųjų  iš  Lietuvos  deklaruoja  savo  išvykimą  (Statistikos  departamentas.  kad  Lietuvos  tarp‐ tautinė  migracijos  statistika  yra  labai  gerai  vertinama  Europos  statistikos  sistemoje.    1 12 .                                                                 Vienuolika Vakarų Europos valstybių yra sẽnosios Europos Sąjungos šalys (ES 15).  imigrantų  iš  naujųjų  ES šalių.      ĮVADAS    Apie pusė iš 70 mln. 1  Pažymėtina. Emigraciniai procesai  aktualesni  mažiau  išsivysčiusiose  šalyse. 10222 Vilnius  Tel.  2010). Remiantis Eurostato  duomenimis.4 proc. nemažai analizuojama ir jos įtaka valstybės  finansams.  Naudodamasis  šiais  modeliais  Borjasas  (1995)  analizavo  imigracijos  sukeliamus  gerovės  ir  perskirstymo  efektus.  ES  šalyse įvyksiantys gyventojų ir būstų surašymai. teoriškai nagrinėjančių imigracijos  poveikį darbo užmokesčiui.  gyveno  beveik  4. Dažniausiai imig‐ racijos  proceso  įtaka  tiriama  remiantis  dalinės  pusiausvyros  darbo  rinkos  modeliais. išskyrus Prancūziją. nagrinėjamų Vakarų  Europos valstybių gyventojų. 10222 Vilnius  Tel. Europoje gyvenančių imig‐ rantų  yra  atvykėliai  iš  kitų  Europos  šalių  (UN. per kurį ekonomika  gali  prisitaikyti  prie  migracijos  bei  darbo  užmokesčio  pokyčių.  pajamų  perskirstymui  ir  gerovei  pasirinktose  Europos  šalyse  kiekybinis vertinimas.  turinčios  daugiausia  išteklių  ir  disponuojančios  palyginti  patikimais statistiniais duomenimis. Gindra Kasnauskienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al.  2000).  tiek  ir  juos  priimančių  šalių  ekonomikai  migracija  jau  ilgą  laiką  kelia  daug  diskusijų  mokslinėje  literatūroje  ir  valstybių  lyderių  susitikimuose. arba 4.  Šiame  straipsnyje  ap‐ žvelgiamas emigracijos poveikis darbo rinkai. nėra daug.  Dėl  reikš‐ mingų  padarinių  tiek  gyventojus  išsiunčiančių. 9. Jie sudarė apie 1.  Lewisas  (2004  ir  2005)  teigia.  Liuksemburgą ir Graikiją.  2009).vu.  šiose  šalyse  daug  dėmesio  skiriama  protų nutekėjimo problemai. p.  kurioms  būdingos  ir  menkesnės  gilios  šių  procesų  analizės  galimybės. naujųjų ES  šalių gyventojų.4  mln.  1999).  Gastonas  ir  Nelsonas. Belgiją.  Europa pasižymi intensyviais migracijos srautais. 8 658 17 351  El.  kad  gamybos  technologija  yra dar vienas kanalas. 9.  Migracija  veikia  daugelį  ekonomikos  sričių.  1995.com Mokslinėje  literatūroje  dažniausiai  nagrinėjamas  imigracijos  poveikis  ekonomikai.

  remdamiesi  Okuno dėsniu.  Kadangi  kapitalo  kiekis  fiksuotas.  Ekonominiams  emigracijos  padariniams  nema‐ žai dėmesio skiria ir Lietuvos mokslininkai. 1992). Karpavičius  (2006)  išnagrinėjo  juos. Huntas.  plotas  po  ribinio  darbo  produkto  kreive  atitinka  ekonomikoje  sukurtą  produkto  kiekį. y. Įvairius emigracijos proceso ir jo pada‐ rinių  ekonominius  aspektus  aptarė  Kasnauskienė  ir  Čekanavičius  (2006.  bet  skirtinguose  pagal  darbo jėgos išsilavinimą ir darbo patirtį segmentuose  ir  nustatė. Ši autorė. Tokią ekonomiką aprašo pastovios masto  grąžos gamybos funkcija  Q = F K .       EMIGRACIJOS POVEIKIS DARBO RINKAI. L .  Tarkime.  kad  imigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  yra  neigiamas.  Lalonde’as  ir  To‐ pelis. y.  t. 1982. Emigracijos poveikis darbo rinkai     Dbo  užmokestis  EM  A  w 1  B  D  C  Darbo  pasiūla  w0  E  Darbo paklausa  (MPL)  0  L1 = L0 ‐ EM  L0  Darbo jėga      Šaltinis: adaptuota autorių pagal Borjasą. palyginti su visais  regiono  gyventojais.    Prieš  emigraciją šalyje dirba  L0  darbo jėgos ir  nusistovi  darbo  užmokestis  w0 . 1991). Tarkime.  To‐ kia situacija pavaizduota 1 pav.  nustatė.  Carringtonas  ir  Lima. y. t. ekonomikoje gaminama vienos rūšies  prekė  Q .  remdamasis  dinaminiu  sto‐ chastiniu  bendrosios  pusiausvyros  modeliu. Šiose studijose dažniausiai  formuluojama  išvada. jo pa‐ teiktą  modelį  šiek  tiek  modifikuosime  ir  pritaikysime  emigracijos temai nagrinėti.  Pagamintas  produk‐ tas atitinka plotą po ribinio darbo produkto kreive iki  taško  L0  ir yra lygus plotui  ABCDE . o plotas po kreive –  1                                                               jos funkcijos integralas. 1   Darbo  pasiūla  yra  visiškai  neelastinga  darbo  užmokesčiui.  MPL = F ( L)′ .  didesnis  darbo  užmokestis  neskatina  gyventojų  dalyvauti  darbo  rin‐ koje.  1991. 1996.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Borjasas  (2003) pasiūlė lyginti imigrantų dalį ir darbo užmokes‐ čio  pokyčius  ne  regionuose.  y. gamybos funkcija priklauso tik nuo vieno kintamojo – darbo.  Išsamiai  išnagrinėta  imigracijos  įtaka  JAV vietinėms darbo rinkoms (Grossmanas. Visas sukurtas   ( )  Esant fiksuotam kapitalo kiekiui. t. remdamasi Borjaso (2003) pasiūlyta  strategija. MPL = F ( L) ′ = F ( L) .  Pocius  ir  Okunevičiūtė‐Neverauskienė  (2005)  tyrė  emigracijos  sukeltą  ekonominį  nuostolį  Lietuvoje.  tačiau  nežymus.  Dėl  šios  priežasties  darbo  paklausos  kreivė  kartu  yra  ir  ribinio  darbo  produkto  kreivė.  2007  ir  2009)  bei  Gruževskis  (2005). 1995.  todėl  darbo  pasiūlos  kreivės  yra  vertikalios.  Tuomet ribinio darbo produkto kreivė yra gamybos funkcijos išvestinė.  ir  darbo  užmokesčio  tame  re‐ gione  pokyčiai.  ∫ ∫   13 .  Tačiau  šį  požiūrį  panaudojusių  Ottaviano  ir  Perio (2008) išvada buvo priešinga: imigracijos povei‐ kis nėra žymus.  L0 = L1 + EM .  1997. kurios gamybai naudojama darbo jėga  L  ir  kapitalas K. Car‐ das  1990. y. 2010 (49)    Migracijos  poveikis  darbo  rinkai  dažniausiai  analizuojamas kaip imigrantų dalies.  Darbo  jėga  susideda  iš  po  emigracijos  likusios  darbo  jėgos  L1   ir  emigravusios  darbo  jėgos  (E ) .  kad  Meksikoje  emigracija  darbo  užmokestį padidino. L .   Vieną iš nedaugelio ekonometrinių emigracijos  poveikio  darbo  užmokesčiui  tyrimų  atliko  Mishra  (2007).  Darbo  jėgai  mokamas  darbo  užmokestis  w  yra lygus ribiniam darbo produktui arba gamybos  funkcijos  išvestinei  pagal  darbą:  w = MPL = FL K . remsimės  Borjaso  (1995)  pasiūlytu  darbo  rinkos  modeliu.  Antonji’as  ir  Cardas. GEROVEI IR  PAJAMŲ PERSKIRSTYMUI    Analizuodami emigracijos padarinius. kad kapitalo kiekis yra  fiksuotas.      ( ) ( ) ( ) 1 pav.  Q = F (L) . t.  kad  imigracija  gerokai  sumažina  darbo  už‐ mokestį.  Ka‐ dangi šis autorius nagrinėja imigracijos poveikį. Nagrinėtas ir imigracijos poveikis Europos  šalims  (Pischke’as  ir  Vellingas.  t. arba sukurto produkto kiekis.

  nes  jis  iki  emigracijos  tekdavo  kapitalo  savininkams.  dydžiu  CE  (iki  ploto  ABD)  sumažėtų  sukurto  produkto  kiekis.  t. 2010(49)     produktas  yra  paskirstomas  darbo  jėgai  ir  kapitalo  savininkams. y.  plotas  C  gerovę  sumažina. pagal formulę:  (1)  ( ) C 1 = sem 2 . lygias plotui C.  Borjasas  (1995)  įvertino  imigracijos  pasekmes  JAV.  Be  to.  y. 1  Ekonomikoje dirbanti darbo jėga gauna  w0 × L0  pajamų (plotas DE).  e   –  darbo  užmokesčio elastingumas darbo jė‐ Δw L .  Q 2 kur:   s   yra  darbo  jėgos  sukurto  nacionalinio  pro‐ dukto dalis  wL Q . L ) = FK K + FL L . galima išreikšti kaip jos dalinių  išvestinių vektoriaus ir kintamųjų vektoriaus sandaugą (Eulerio teorema).  L2 w 3  Ši formulė išvedama panašiai kaip ir emigracijos nuostolio formulė.  Gautos  formulės  leidžia  apytiksliai  įvertinti  emigracijos  poveikį  šalies  gerovei  ir  pajamų  perskirs‐ tymui.  kokią  nacionalinio produkto dalį sudaro emigracijos nuosto‐ lis.  tačiau  tokiam  vertinimui  pakanka  paprastų  ekonominių  ir  demografinių  rodiklių. nes jį reikia įvertinti.  šių  pajamų dalis nacionaliniame produkte bus lygi (1) ir (2)  išraiškų sumai.  Kita  vertus.  lygias  plotui  BC .  Dėl  emigracijos  mažėja  darbo  pasiūla  ir  auga  darbo  užmokestis.  vadi‐ nama emigracijos nuostoliu ir gali būti apskaičiuota  pagal formulę  C = 1 2 w0 – w1 EM .  Darbo  jėga  JAV sukūrė apie 70 proc.  lygus  plotui  CE.   Q kur kintamųjų apibrėžimai tokie pat kaip emig‐ racijos  nuostolio.  o  tik  perskirsto  pajamas.  nes  jie  samdo likusią darbo jėgą už didesnį darbo užmokestį. Dėl emigracijos nesukurtas produktas sumažina  likusių  šaliyje  gyventojų  gerovę.  Q = rK + wL .  nes  jie  praranda  pa‐ jamas.  Kita  vertus.  todėl  po  emigracijos  likusi  darbo  jėga  laimi.  Kadangi  vertiname  likusių  gyventojų  (darbo  jėgos  ir  kapitalo  savininkų)  gerovę.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. bet tiek pat laimi darbuo‐ tojai.3.  Emigrantų  nesukurtų  pajamų  dalis. y.   gos kiekiui  ΔL w m –  emigrantų  dalis. Šis pajamų sumažėjimas susideda iš dviejų  dalių:  plotas  B  yra  vietinės  darbo  jėgos  pajamų  padi‐ dėjimas  dėl  išaugusio  darbo  užmokesčio. visas sukurtas produktas atitenka darbo jėgai ir  kapitalui. Kadangi  darbo jėgos ir kapitalo kainos lygios ribiniams jų produktams.  palyginti  su  darbo  jėga  ( EM L ).  Kadangi tokia  formulė  praktiniams  skaičiavimams  netinka.  F (K .  kapitalo savininkai pralaimi. darbo                                                                 1  Funkciją. kur  r  yra kapitalo kaina. t. pasižyminčią pastovia masto grąža (pirmo laipsnio homogeniškumu). 3   Kadangi  dėl  emigracijos  kapitalo  savininkai  praranda  pajamas.  nes  padidėja  jos  pajamos.  tenkanti  likusiai  darbo  jėgai. o kapitalo savininkams  atitenka likusios pajamos – plotas ABC. 2    Perskirstytų  pajamų  dalis.  prarastas  plotas  E  (buvęs  emigrantų  darbo  užmokestis)  įtakos  likusiems  neturi. y.  Borjasas  (1995)  pasiūlė  ją  pertvarkyti  ir  skaičiuoti.  o  darbo užmokesčio elastingumas buvo –0.  nes  prarastos  kapitalo savininkų pajamos atitenka likusiems darbuo‐ tojams. Darbo  paklausos  elastingumą  apskaičiuoti  šiek  tiek  sudėtin‐ giau.  Kapitalo  savininkams  vėl  atitektų  visos  likusios  pajamos.  Tačiau  emigracija  ne  tik  padidina  darbo  užmo‐ kestį.  y. nacionalinio produkto.   Formulė išvedama dydį  (w1 − w0 )  aproksimuojant dydžiu  (Δw / ΔL )EM  ir abi trikampio ploto formulės puses  2 L2 w .  Taigi  darbo  užmokesčio  padidėjimas  šalies  gyventojams  gerovės  nepadidina.  dėl  kurios  sumažėja  šalies  gyventojų  gerovė  (plotas C).  Emigravusios  darbo jėgos dalį ir darbo jėgai tenkančią visų sukurtų  pajamų  dalį  galima  apskaičiuoti  remiantis  migracijos  statistika bei nacionalinių sąskaitų duomenimis.  Taigi  emigracija  perskirsto  pajamas. arba plotui  B .  Darbo  rinkoje  nusistovėtų  nauja  pusiausvyra  ir  darbo  užmokestis  padidėtų  nuo  w0   iki  w1 .   Iš šalies emigravus  EM darbo jėgos.  Po  emigracijos  likusiai  darbo  jėgai  atitektų  w1 × L1   pajamų.  t. imig‐ rantai  sudarė  apie  vieną  dešimtąją  darbo  jėgos. t.  Jos  dalį  nacionaliniame  produkte  galima  apskaičiuoti  pagal formulę:  (2)  B = − sem(1 − m ) .  emigracija  nenaudinga  kapitalo  savininkams.  kuris  yra  dydžiu  BC  mažesnis  nei  prieš  emigraciją. yra lygi  L1 × (w1 − w0 ) . t.  plotas  BD. sumažėtų  darbo  pasiūla  ir  jos  kreivė  pasislinktų  EM  vienetų  į  kairę.  plotas  A.  t.  padauginus iš    14 .  nes  ir  iki  emigracijos  jis  jiems  neati‐ tekdavo.  o  plotas  C  rodo dėl emigracijos nesukurtą produktą. y.  Kartu  nesukuriamas  ir  produkto  kiekis.  Remdamasis  nagrinėjamu  modeliu.

 kad  kompensacija  savarankiškai  dirbančiajam  yra  tokia  pati  kaip  ir  samdomajam  darbuotojui.  Tuomet  kom‐ pensaciją  vienam  samdomajam  darbuotojui  padaugi‐ nus iš viso užimtųjų skaičiaus (samdomųjų ir savaran‐ kiškai  dirbančiųjų  sumos)  gaunama  tiksliau  įvertinta  darbo  jėgos  pajamų  dalis.  gana dažnai naudojamos CES (angl. kuriuose darbo jėgos ir kapi‐ talo  savininkų  uždirbamų  pajamų  dalys  visose  paja‐ mose  išlieka  pastovios. jos pokytis vadinamas imigracijos pertekliumi.. BVP.  todėl  kapitalo savi‐ ninkų  pajamų  dalį  paprasčiau  skaičiuoti.  tuomet kapitalo uždirbtų pajamų  dalis yra:  (5)  FK K αK α –1L1–α K = = α. tenka darbo jėgai. Tokiu atveju darbo užmokesčio  elastingumas būtų:    (6)  e = 1− kompensaci ja darbuotoja ms   BPV Parametras  α   yra  absoliutus  darbo  užmokes‐ čio  elastingumo dydis.    15 .  tenkančios po emigracijos likusiai darbo jėgai.  Darbo  užmokesčio  elastin‐ gumas  lygus  logaritmuotos  darbo  užmokesčio  išraiš‐ kos (3) išvestinei pagal logaritmuotą darbo jėgą.  Dėl  šios  priežasties  funkcijos  parametrai turi ir kitą ekonominę interpretaciją. constant elasticity  of  substitution)  ar  translog  funkcijos  (plačiau  žr.  suteikian‐ čius  galimybę  ištaisyti  šį  darbo  pajamų  dalies  skaičia‐ vimo trūkumą.  Cobbo  ir  Douglaso funkcija buvo sukurta apra‐ šyti gamybos procesams.. Kadangi nagrinėjamose Vidurio ir Rytų Europos  šalyse  reikiami  statistiniai  duomenys  pradėti  skelbti  neseniai.  darbo  užmokesčio  elastingumą  galima  apskaičiuoti  iš  nacionalinių  sąskaitų  duomenų  apie  bendrąjį  vidaus  produktą.   Literatūroje  daugiausia  dėmesio  skiriama  darbo  pajamų  dalies  skaičiavimui.  tenkančios  kapitalo  savininkams.5  proc. Kadangi visos sukur‐ tos  pajamos  atitenka  kapitalui  ir  darbo  jėgai.  Pasinaudojus šia Cobbo ir Douglaso funkcijos savybe.    Vis  dėlto  (6)  formulėje  esanti  darbo  jėgos  pa‐ jamų dalis nėra įvertinama. 2007. IMF. Sava‐ rankiškai  dirbantys  asmenys  nėra  įtraukiami.    Ši ribinio produktyvumo sąlyga yra ir darbo pa‐ klausos  funkcijos  išraiška.                                                                1  Dėl imigracijos šalies gyventojų gerovė padidėja. darbo užmokestis sumažėdavo  3  proc. y.:       (4)   e = ∂ log w = ∂ (log(1 − α ) + α log K − α log L ) = −α .  nustatė.  Šioms  funkcijoms  įvertinti  reikia  nemažai  stebėjimų  ir  gana  detalių  statistikos  duo‐ menų.   Q K α L1–α = K α L1−α .  iš  vieneto  atimant  darbo  pajamų  dalį.  kuri  darbo jėgą padidina vienu procentu.  Esant  tokiems  rodikliams.  todėl  į  tai  turėtų  būti  atsi‐ žvelgta. Pirmiausia.  o  perskirstytos  pajamos. p.  1987).  Darbo  paklausos  elastingumas  paprastai  vertinamas  remiantis  gamybos funkcijomis.:    (3)  w = FL (K .    DARBO PAKLAUSOS ELASTINGUMO VERTINIMAS    Darbo paklausos elastingumas leistų ne tik ap‐ skaičiuoti emigracijos sukeltus gerovės ir pajamų per‐ skirstymo  efektus. įvertintą pajamų metodu. sudarė  apie 5. o pajamos  perskirstomos kapitalo savininkams.  tuomet  kapitalo  savininkų  uždirbtų  pajamų dalis visose pajamose.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  bet  ir  įvertinti  emigracijos  poveikį  darbo  užmokesčiui.   Darome  prielaidą.  kad  emigracijos  nuo‐ stolis  siekė  0. o ne visos darbo jėgos pajamų dalį.  t.  kokia  visų  pajamų  dalis tenka kapitalo savininkams.  šiame  darbe  bus  naudojamasi  paprastesne  Cobbo  ir  Doug‐ laso funkcija –  Q Jei  darome  prielaidą.α .  likusi  pajamų dalis.   Jei laikome. skaičiuojant darbo jėgos pajamų dalį.9  proc. o perskirstytos pajamos.  kad  dalis  mišriųjų  pajamų  yra  savarankiškai  dir‐ bančių  asmenų  pajamos. 2010 (49)    jėgai padidėjus 10 proc. interpretuojamas kaip procen‐ tinis  darbo  užmokesčio  pokytis  dėl  migracijos.  parametras α   rodo. L ) = (1 − α )K α L−α .  nors  jie  taip  pat  dalyvauja  kuriant  prekes  ir  paslaugas  bei  gauna pajamas. y.1 proc. kad Cobbo ir Douglaso funkcija pa‐ kankamai  gerai  atspindi  agreguotą  ekonomikos  ga‐ mybos  procesą. 1   Mishra  (2007). yra lygi absoliučiam  darbo  užmokesčio  elastingumo  dydžiui  e . galima daryti prielaidą. nes ji rodo tik samdomųjų  darbuotojų.  kad  kapitalui  mokamas  ribinis jo produktas.9 proc.  1 .  α . t.  Paprasčiausiai  darbo  pa‐ jamų  dalį  galima  apskaičiuoti  kompensaciją  darbuo‐ tojams padalijus iš bendrosios pridėtinės vertės (BPV)  (žr.  Gollinas  (2002)  pasiūlė  du  metodus.  ∂ log L ∂ log L Taigi.  –  apie  1.  be  to.  imigracijos  pertek‐ lius sudarė vos apie 0.  Antrasis  metodas  remiasi  tuo.  Ha‐ mermeshas. 168).  įvertinusi  emigracijos  pasekmes  Meksikos  ekonomikai.  BVP.  nėra  labai  detalūs  ir  patikimi.  BVP.  kad  darbo  jėgai  mokamas  darbo  užmokestis  lygus  ribiniam  darbo  produktui.

6.52  Vengrija  0.1  procento).  tikrasis  emigrantų  skaičius  nėra  iki  galo  įvertintas.27  Rumunija  0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Darbo užmokesčio elastingumas.4  ribą.  Elastingumo  skaičiavimams  atlikti  buvo  panaudoti  1995–2008  m.46  0.  16 .42  Slovakija  0.  JAV  ir  Vakarų  Europos  šalyse  elastingumas siekia apie 0.4  procento)  (2  lentelė).54  0.07  0.31  Bulgarija  0.04  0.06.05  0.06  Eurostato  vertinimais  Iš  1  lentelės  matyti.07  0.      EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO UŽMOKESČIUI.55  0.    1 lentelė.  yra  apie  0.42  0.  pavyzdžiui.5. tokio dydžio skirtumas nėra  labai didelis.  remiantis  nacionalinių  sąskaitų  duomenimis  bei  Gollino  (Gollinas.  Kadangi  kapitalo  pajamų dalis yra apie 0.08  0. Atsargiau reikėtų vertinti mažesnes šalis.07  0.  vidutiniai  –  Čekijoje  ir  Latvijoje  (apie  0. Mažiau išsivysčiusiose šio  regiono  šalyse.36  Švedija  0.  aukščiausi  –  Estijoje.  Estijoje. antrąjį metodą taikyti daugumai šalių neįmanoma. 1  Lietuva  0.45.02  0.44  Estiją  0.34  Naujosios  ES šalys  0.40  Čekija  0..      .52  0.5.10  0.  Slovakijoje  jie  siekia  beveik 0.59  0.03  0.  GEROVEI IR PAJAMŲ PERSKIRSTYMUI VERTINIMAS    Naujųjų aštuonių ES valstybių emigracijos lygiai  gana  skirtingi:  žemiausi  –  Lenkijoje.40  0.44  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai. apskaičiuotas  pagal  darbo  jėgos  pajamų  dalį.  JAV  darbo  užmokesčio  elastingumas  apskaičiuotas  remiantis  Gollino  (2002)  įvertintomis JAV darbo pajamų dalimis.  Latvijoje.52  0.  remiantis  gamybos  kapitalo  pajamų  dalies  (mūsų  atveju  atitinkančios  darbo  užmokesčio  elastingumą)  pastovumu.2  procento).  Jis  išreiškiamas  skirtumu  tarp  didžiausios  ir  mažiausios  kapitalo  pajamų  dalies  (apskaičiuotos  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį)  nagrinėjamu  laikotarpiu.  kuriose  įvertis gana mažas – apie 0.  Lietuvoje. Rytų ir Vidurio Europos  šalyse  jis  šiek  tiek  viršija  0.52  0.  pavyzdžiui.  Slovėnijoje.  Vengrijoje  (iki  0.  nes  jose  skirtumai  šiek  tiek  didesni.  Naujosiose  ES  šalyse  darbo  užmokesčio elastingumo įvertis dažnai viršija 0.  Tikėtina.43  Ispanija  0.  Iš  šių  šalių  grupės  išsiskiria  Slovakija...07  0.  Slovakijoje.  nes  joje  elastingumo  įvertis  kiek  didesnis  nei  0.  Jungtinė  Karalystė  0.  Šis  rodiklis  lentelėje  pateikiamose  šalyse  yra  apie  0.  emigracijos lygį reikėtų padvigubinti.  Po  2004  m.42  Len   0.  pavyzdžiui.40  0.1.3.  0.  elastingumas didesnis ir beveik siekia 0.47  0.  Estijoje.  ir  Slovėnija  bei  Rumunija.57  0.13  0.08  0.4  ribą.  ES  plėtros  etapo  daugumoje  šių šalių emigracijos lygis padidėjo kiek daugiau nei 70  procentų.  Rumunijoje  ir  Bulgarijoje.  Slovėnijoje  (vidutiniškai  apie  0. Darbo užmokesčio elastingumo vertinimas    Darbo užmokesčio  Skirtumas tarp  elastingumas  didžiausios ir  mažiausios  Pagal  Pagal darbo  kapitalo pa‐ samdomųjų  jėgos pajamų  jamų dalies  darbuotojų  dalį  reikšmės  pajamų dalį  Šalis  JAV  0.  kad  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį  apskaičiuotas  darbo  užmokesčio elastingumas labiau išsivysčiusiose šalyse  yra mažesnis negu mažiau išsivysčiusiose šalyse ir šiek  tiek  viršija  0.  Dėl  šios  priežasties  naudosime  darbo  jėgos  pajamų  dalies  koregavimo  metodą  pagal  savarankiškai  dirbančiųjų  skaičių.   Apie  Cobbo  ir  Douglaso  funkcijos  tinkamumą  galima  spręsti  iš  skirtumo  tarp  didžiausios  ir  mažiausios  kapitalo  pajamų  dalies  reikšmių  nagrinėjamu  laikotarpiu.47  0.  Vengrijoje  ir  Slovėnijoje jis yra apie 0. 2002). Taigi galima  daryti  išvadą.35.56  0.  Jeigu  šiose  šalyse  deklaruotos  emigracijos  dalis  yra  panaši  kaip  Lietuvoje  (apie  50  procentų).1  mažesnis  nei  apskaičiuotas  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį.41  0.34  ES 15  0   .  kad  mažiau  išsivysčiusiose  Vidurio  ir  Rytų Europos šalyse emigracija sukeltų didesnį darbo  užmokesčio augimą nei labiau išsivysčiusiose.56  0.05  0.31  Airija  0.39  Slovėnija  0.05  0.36  Vokietija  0.  Elastingumas šiek tiek mažesnis labiau išsivysčiusiose  ES  12  šalyse.44  Latvija  0.5 ribą..  kad  remiantis  deklaruota  migracija.0   0.  Cobbo  ir  Douglaso  funkcijos  tinkamumas  analizuojamas.02  0.37  0.  Šiuo  atveju  darbo  užmokesčio  elastingumas būtų:    (7)   e = 1 − ⎛ kompensacija darbuotojams × (užimtieji )⎞ ÷ BPV   ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ samdomi darbuotojai ⎠   1  lentelėje  pateikiami  darbo  užmokesčio  elastingumo  įverčiai  didžiausių  imigrantų  srautų  sulaukiančiose  išsivysčiusiose  šalyse  ir  didele  emigracija  pasižyminčiose  Vidurio  ir  Rytų  Europos  šalyse. 2010(49)     Kadangi  nagrinėjamose  valstybėse  mišriosios  pajamos  paprastai  nėra  skelbiamos  kaip  atskiras  dy‐ dis.  nacionalinių  sąskaitų  duomenys.

 kad       Slovėnija  8.   procentais nuo BVP*  Šalis  Emigravu‐ Darbo už‐ sios darbo  Emigracijos  Perskirsty‐ mokesčio  jėgos dalies  nuostolis  tos pajamos  pokytis  įvertis  Slovėnija  0.7  *  Lietuvoje  pateikiamas  ir  emigracijos  lygis. tuomet jis sudarytų apie 1.3  1.  todėl  emigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  galėjo  būti labai mažas.6  1.  Lietuvos  ir Estijos statistikos tarnybų duomenimis. Dėl šios priežasties ana‐ lizuoti darbo užmokesčio pokytį nėra labai prasminga.10  0.6  0.06  0. per 2001–2008 m.    3 lentelė. kurioje emig‐ racijos srautams vertinti naudojami ne tik deklaruotos  emigracijos  duomenys.58  0. gerovei  ir pajamų perskirstymui naujosiose ES šalyse.96  0.  emigravo  apie  13  proc.29  0.  apskaičiuotas  įvertinus  visą  –  ir  deklaruotą.55.4  82.  ir  0.   Būtina pabrėžti.04  0. Jei  skaičiuotume emigracijos srautų sumos ir darbo jėgos  santykį.  Emigracijos  lygio pokytis  Lietuva*  Latvija  Estija  Lenkija  Čekija  Slovakija  Vengrija  0.44.3  proc.  tikėtina.9  0.  tačiau  įmanoma.32  0.04  79.  Slovėnijoje  ir  Čekijoje.  Apie  trečdaliu  mažesnis  poveikis  buvo  Estijoje.  17 .  Vengrijoje.1  1.  nes  tokiu  atveju  dėl emigracijos darbo užmokestis galėjo padidėti 0.   Lietuva**  Latvija  Estija  Lenkija  Čekija  Slovakija  Vengrija  6.  suma  su  prielaida.  Slovakijoje  ir  Lenkijoje  emigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  buvo  daugiau  nei  keturis  kartus  mažesnis  nei  Lietuvoje.  bet  ir  nuo  darbo  užmokesčio  elastin‐ gumo  bei  darbo  jėgos  pajamų  dalies.  tikėtina.00  0. kad šiuos emigracijos poveikio  darbo  užmokesčiui  įverčius  reikėtų  vertinti  atsargiai.1  0.  bet  ir  gyventojų  užimtumo  tyrimo rezultatai.47  *  Emigracijos  sukeliamam  nuostoliui  ir  poveikiui  pajamų  perskirstymui apskaičiuoti naudojamos (1) ir (2) formulės.9  0.   ** Lietuvos rodikliai pateikti ir pagal visą emigraciją (skaičius  po „/“).  Toks  skaičius  reikštų.55.06  0.73  1.  Remiantis  šiame  darbe  taikomais  emigravusios  darbo  jėgos  įverčiais.00  0.7  2.  Esant  dideliam  nedarbo  lygiui..13  1.  remiantis  Eurostato.  todėl  šis  skaičiavimas  yra  gana realistiškas.  nes  tiriamojo  laikotarpio  pradžioje  Lietuvoje  buvo  didelis  nedarbas.  kad  per  šį  laikotarpį  dėl  emigracijos  darbo  užmokestis.  ir  5.  jog  darbo  jėgai  pri‐ klausė  visi  emigravę  gyventojai.17    Emigracijos poveikis gerovei ir pajamų perskirs‐ tymui  priklauso  ne  tik  nuo  emigravusios  darbo  jėgos  dalies  dydžio.44  ir  remiantis  deklaruota  emigracija.  Kadangi emigracijos sukelto darbo užmokesčio  pokyčio  įvertis  priklauso nuo deklaruotos emigracijos  srauto  dydžio.  kad  poveikis  darbo  užmokes‐ čiui bus ne iki galo įvertintas.23  0.2  44.84  1.04  0.27  0.  padidėjo  apie  7.  per  metus.  tikėtina.  Lietuvoje  2001–2008  m.40 / 2.  procentais     Šalis  Vidutinis emigracijos lygis  2001–2003 m. Emigracijos poveikis darbo užmokesčiui.  ir  nedeklaruotą  –  emigraciją  (skaičius po „/“).  Lietuvos  ir Estijos statistikos tarnybų duomenimis.09 / 0.  jei  elastingumas  –  0.6  taikant  elastingumą  0.0  4.  kad  didelė  dalis  emigrantų  buvo  bedarbiai.     Lietuvoje  emigracija  (skaičiuojama  kaip  deklaruotos  ir  nedeklaruotos  emigracijos  srautų  suma) vidutiniškai sudarė apie 0.30  0. Emigracijos lygis pagal deklaruotą emigraciją.  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai.58  91. per metus.93  0.  Daugiau  dėmesio  bus  skiriama Lietuvai. laikotarpį ir dėl emigra‐ cijos  darbo  užmokestis  daugiausiai  išaugo  Lietuvoje.  darbo  jėgos.  todėl  remiantis  deklaruota  emigracija  apskaičiuotas poveikis nebus detaliai komentuojamas.6  1.44.  Norint  apskaičiuoti  emigracijos  nuostolį  bei  pajamų  perskirstymą.  jei  elastingumas  –  0. Emigravu‐ sia  darbo  jėga  laikoma  metinių  emigracijos  srautų  2001–2008  m.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  reikia  duomenų  apie emigravu‐ sios darbo jėgos santykį su visa darbo jėga.0 / 60.  Dėl  galimai  neįvertintų  emigracijos  srautų  eko‐ nomine prasme analizuoti emigracijos poveikį būtų ne  visai  tinkama.  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai.  kad  deklaruotos  emigracijos  dalis visose šalyse yra panaši.  darant  prielaidą.1  73. Ekonomine  prasme  tokie  skaičiai  yra  reikšmingi.  Šių  dviejų  eko‐ nominių  parametrų  skirtumai  šalyse  yra  mažesni  nei  emigravusios  darbo  jėgos  dalies  skirtumai.2  73.43  1.6  4..03  0..18  0.0 / 13.7 proc.2  0.05  0.75  procento.37  0.18  0.08  0.  Prasmingiau  palyginti  pokyčio  įverčius  skirtingose  šalyse.01  0.3  0.2  ‐19.  todėl  di‐ džiausią  poveikio  dalį  lems  būtent  šis  emigracijos  ro‐ diklis. 2010 (49)    2 lentelė.8  5.17  0. jei elastingumas – 0. Iš 3 lentelės matyti.24 / 0.  jei  elastingumas  –  0.  kad  emigracijos  srautai  vis  tiek  gali  būti  ne  iki  galo  įvertinami.  2004–2008 m.02  0.7  0.7 / 5.44 / 0.  remiantis  Eurostato.  tikėtina.9 proc.3  3.8 proc.  Toks  skaičiavimas  dirbtinai  padidina  emigravusios  darbo  jėgos  skaičių.1  2.94  proc.

43  proc..  didžiausias  emigracijos  nuostolis  bei  labiausiai  perskirstytos  pa‐ jamos būtų Lietuvoje ir Slovėnijoje.43  proc.  Su emigracijos poveikiu darbo užmokesčiui yra  susiję  gerovės  ir  pajamų  perskirstymo  efektai.  litų.  Taikant  Karpavičiaus  darbe  naudo‐ jamą  emigracijos  scenarijų  ir  šiame  darbe  pateiktus  elastingumo  rodiklius.. Nacionalinės statistikos  tarnybos  dažnai  remiasi  tik  deklaruota  emigracija. kainų lygį.  o  vidutiniu  –  nuo  15.8 proc.9  iki  18.  galima  teigti. o  perskirstytos  pajamos  nuo  dviejų  iki  septynių  kartų  mažesnės nei Lietuvoje ar Slovėnijoje.7 proc.  nes tiriamo laikotarpio pradžioje šalyje buvo stebimas  aukštas nedarbo lygis.   Dėl  statistinių  migracijos  duomenų  kokybės  trūkumų  įvertinti  minimus  poveikius  kitoms  nagrinė‐ jamoms  šalims  yra  sudėtinga. Šiose šalyse emig‐ racijos  poveikis  darbo  rinkai  yra  labai  panašus.  2008  m.  nes  iš  šalies  išvykę  gyventojai  ne‐ sukuria  dalies  produkto.  kad  kitose šalyse deklaruotos emigracijos dalis yra panaši  kaip  Lietuvoje.  BVP  kasmet.  sudaranti  apie  2. Tačiau šiuos įverčius reikėtų vertinti atsargiai. žmogiškojo kapi‐ talo  lygį  bei  ekonominį  augimą.  daroma  prielaida.3 proc.  Remiantis  deklaruota  emigracija  ir  laikant.  Lietuvoje  dėl  2001–2008  m.6  proc.  laikotarpiu. valstybės finansus.9  iki  7. p. kad dėl skirtingų  tyrimų metodikų rezultatų negalima tiesiogiai lyginti.      18 . t.. apie 2. lygia 46.  Tiksliai  kiekybiškai  įvertinti  emigracijos  poveikį  yra  sudėtinga  dėl  nepakankamai  išsamių  duomenų  apie ES šalių migrantų skaičių.5  iki  5.  Emigracija  taip  pat  sukelia  pajamų  perskirs‐ tymo  efektą. Toks skaičius nėra labai didelis – sudaro apie  350  mln.  Emigracijos nuostoliai likusiose šalyse yra labai maži.  Nustatyta. 2010(49)       Karpavičius  (2006)  modeliavo  emigracijos  pa‐ sekmes ekonomikai.  BVP.8  iki  beveik  1 proc.  galima  išskirti  šias  pagrindi‐ nes  migracijos  veikiamas  ekonomikos  sritis:  darbo  rinką.  neatspindinčia realių emigracijos srautų.4  iki  4.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  p.  Šis  vadinamasis  emigracijos  nuostolis  Lietuvoje  siekia  0.  Apie  šešis  kartus  didesnė  yra  perskirs‐ tytų  pajamų  dalis. t.  BVP  kasmet.9 proc.  per  metus. 2006.  kad  darbo  užmokesčio  elastingumas  yra  0.  kad  didžiausias  emigra‐ cijos  poveikis  ekonomikai  yra  Lietuvoje  ir  Slovėnijoje. y. y.  Perskirstymo  efektas  Lietuvoje  yra  apie  šešis  kartus  didesnis  už  gerovės  efektą  ir  siekia  apie 2.  Maž‐ daug perpus mažesnis emigracijos nuostolis būtų Esti‐ joje ir Čekijoje.  Dėl  išaugusio  darbo  užmokesčio  padi‐ dėja  darbo  jėgos  pajamos. 2008 m.84  proc.  laikotarpį  Lie‐ tuvoje  darbo  užmokestis  galėjo  padidėti  nuo  5.7  proc. Kitose nagrinėjamose Europos  šalyse  apskaičiuoti  poveikį  darbo  užmokesčiui  sudė‐ tinga dėl ne iki galo įvertintų emigracijos srautų.  Remiantis  minėtu  darbu  ir  vidutinį  darbo  užmokesčio  pokytį  skaičiuojant  kaip  kvalifikuotos  ir  nekvalifikuotos  darbo  jėgų  užmokes‐ čių  pokyčių  svertinį  vidurkį.  Palyginti didelis jis yra ir Čekijoje bei Estijoje. BVP.  o  vidutiniu  (20  metų) –  0.            IŠVADOS  Išnagrinėjus  migracijos  poveikį  ekonomikai  analizuojančią  literatūrą.  tikėtina.  Karpavičius.7  proc.3 mlrd. kurie apskaičiuojami remiantis minimame darbe pateikiama pradine kvalifikuotos  darbo jėgos dalimi.  2008  m.  jis  trumpuoju  (6  metų)  laikotarpiu  išauga  1.84 proc.3  proc. Reikia pažymėti.  2008  m..  38).  trumpuoju  laikotarpiu  darbo  užmokestis  išaugtų  nuo  3.  kad  įstojus  į  ES  emigracijos  lygis  nuolat  mažėja  ir po 10 metų emigracija nebevyks (žr. 38).  kad  emigracijos  lygis  išliks  panašus  į  buvusį  2001–2008  m.44.  Emig‐ racijos procesas sumažina po emigracijos likusių šalies  gyventojų  gerovę. Darbe buvo ana‐ lizuojama ekonomikos reakcija į emigracijos šoką. taikydamas dinaminės stochasti‐ nės bendrosios pusiausvyros modelį.  vidutiniu  –  nuo 3.  padidėja  nuo  0. bei kvalifikuotos darbo jėgos ir visos darbo jėgos santykio prognozėmis (žr. 1  Jei  taikytume  šiame  darbe  apskaičiuotus  elas‐ tingumo  rodiklius  ir  laikytume. ypač darbo  užmokesčiui.8 iki 4. Perskirstytos pajamos šiose šalyse yra  apie  trečdaliu  mažesnės  nei  Lietuvoje  ar  Slovėnijoje.  Daugiausia  dėmesio  skiriama migracijos poveikiui darbo rinkai.  tai  trumpuoju  laikotarpiu  dėl  emigracijos  darbo  užmo‐ kestis  išaugtų  nuo  4.  Remiantis  visos  emigracijos  srautais.  Darant  prielaidą. litų kasmet. kad dėl emigracijos darbo užmokes‐ tis  Lietuvoje.  emigravusios  darbo  jėgos  emigra‐ cijos  nuostolis  siekia  apie  0.  2006.  Per  2001–2008  m.  Karpavičius.                                                                1  Kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgų užmokesčio pokyčių svertiniam vidurkiui skaičiuoti naudojami šių  darbo jėgos grupių svoriai.  tačiau  tiek  pat  sumažėja  kapitalo  pajamos.

 16 (3). J..  Interneto  prieiga:  http://epp.  Federal  Reserve  Bank  of  Philadelphia  Working Papers.   19   . 2009: Trends in Total Migrant Stock: The 2008  Revision. No.  and  the  Labor  Market. 1335–1374. Frattini.. 201–234.  Kasnauskienė. 04‐1. p.  J.  Topel. Čekanavičius.  8.  D.  G.  2002:  Getting  Income  Shares  Right.  Nelson..  1994:  International  Trade  Theory:  The  Evidence.  April.  Industrial  and  Labor  Relations  Review. Grossman. p.2001/I_Databas/Population/databasetree.  Interneto  prieiga:  http://pub.  4. 21–41.  Velling. A.  45  (3).  Ottaviano.   16. Borjas.    17..  30. 4940. C. Statistics Estonia.  Gruževskis. 22–64.  Volume  82.S. p.  1. 2007: The  Impact  of  Labour  Migration:  Two  Sides  of  the  Same  Coin.  28.  and the Choice of Technique. P. Pinigų studijos 2.  Review  of  Economics and Statistics. W.  23...  G.  12.  21. Borjas.  D.   2.  1997:  Employment  effects of immigration to Germany: an analysis based  on  local  labor  markets.  Čekanavičius. 104–114.  N. p.  18.  Pocius. The 2nd  International  Conference  „Human  resources  –  the  main  factor  of  regional  development“.  Industrial  and  Labor  Relations  Review.  13.stat.  p.  Oxford  Review  of Economic Policy. 2010: Tarptautinė gyventojų  migracija.  G.  R.  vol. vol.org/esa/  population/migration/UN_MigStock_2008. Autumn. p.  9.  J.  Statistikos  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės. 478–495.  2006:  Emigracijos  poveikis  Lietuvos ekonomikai.  2005: Ekonominio nuostolio dėl Lietuvos darbo rinkos  pokyčių įvertinimas.  27.  Card. 05‐8. NBER Working Papers 14188. Journal of Labor Economics 19 (1).  p.  2006:  Brain Drain: Calamity.  D.. Pinigų Studijos 2.  43  (2).  25. p. p..ec.  Hamermesh.europa.  europa. 596–603.  29.  p. 330–347..  2010a:  Annual  National  Accounts.  NBER  Working Papers.  CEPNO Volume. No.  J.  J.  Issue  1. 1995: The Economic Benefits of  Immigration.science‐journals.  G.  Peri.  A. Borjas.  L.un.  19. 1996: The impact  of  1970s  repatriates  from  Africa  on  the  Portuguese  labor  market.  vol.  1991:  The  Effects  of  Immigration on the Labor Market Outcomes of Less‐ skilled  Natives.  22.  Economy  and  Business..  Interneto  prieiga:  http://db1.  1999:  The  economic  analysis  of  immigration.  J. 24 (3).  Immigration.  R.  Lalonde.  Engineering Economics.  Chicago:  University  of  Chicago Press.  3.  Eurostat. J.  33.  Eurostat.asp.  Hunt. January.  Pischke.  Okunevičiūtė‐Neverauskienė.  D.  D.eu/portal/page/portal/statistics/search_  database. 30–46. 14796.  3. G. L.  Interneto  prieiga:  www.  31.  7.  J. NBER Working Papers 1297.  vol. p.  9  (2). 5th–6th October 2006.eurostat.  Industrial  and  Labor  Relations  Review. Nr. 64 (4). p. J.  2005:  Immigration. World  Economic and Financial Surveys.  G. J.  Lewis.  1991:  Labor  market  adjustments  to  increased  immigration.  34–45.  1992:  The  impact  of  the  1962  repatriates  from  Algeria  on the French labor market.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. T. J. January.  Trade  and  Labor.eurostat.  Skill  Mix. Cluj‐Napoca (Romania).  2010b:  Population  and  Social  Conditions. 2007: World Economic Outlook.  Review  of  Economics  and  Statistics. 2003: The Labor Demand Curve  is  Downward  Sloping:  Reexamining  the  Impact  of  Immigration on the Labor Market. B.  245– 257.  Mishra. vol.  Gollin.  vol.  D. NBER Working Papers. 180–199.  G.  J.  2001:  Immigrant  Inflows.  Leamer.  Altonji.  I. Kasnauskienė. Open Society  Foundation.  110  (2).asp?w=1024.  E.  Lewis.  2000:  Immigration  and Labour‐Market Outcomes in the United States: A  Political‐Economy  Puzzle. IMF.  E.  Journal  of  Economic  Perspectives.  and  the  Local  Labor  Market  Impacts  of  Higher Immigration. Federal Reserve Bank of  Philadelphia Working Papers.  S. 70–78. 458–474.pdf. 28–36.  14.  P.  2009:  Cost‐benefit  approach  to  emigration  question.  Journal  of  Development  Economics. Chapter 7.  Borjas.lt/  statbank/default. Quarterly Journal of  Economics 118 (4).  p.  E.  6. G.  p. Waste or Opportunity?. 2009: The Analytics of the Wage  Effect of Immigration. Glitz. 1697–760. 1982: The Substitutability of  Natives  and  Immigrants  in  Production.  UN  Department  of  Social  and  Economic  Affairs.  Interneto  prieiga:  http://epp.  556–572. Carrington. 2008: The  labour  market  impact  of  immigration.  L.  Trade.  Levinsohn. 2010: Statistical database:  Population. G.  E.eu/economy/JISP‐  Economy‐Business‐1‐2007.  Interneto  prieiga:  http://www.  L.  26.  Card.  2004:  Labour  migration  in  Lithuania.   20.  Chapter 28. 2010 (49)  LITERATŪRA  1. G.  January.  G. 594–604.  Journal  of  International  Scientific  publications. 3–22.  10.  New  Patterns  of  Labour  Migration  in  CEE.  2004:  Local  Open  Economies  within  the  U.  Native  Outflows. Lima.  Kasnauskienė.  Oxford  Review  of  Economic  Policy.  15.  G.  P.. p.  2008:  Immigration  and  National  Wages:  Clarifying  the  Theory and the Empirics.   32. 1 (61). 79 (4).  24. p.ec..  Card.  vol.  5. p.  p.stat.  vol.  1990:  The  impact  of  the  Mariel  boatlift  on  the  Miami  labor  market.  Gaston.  Čekanavičius.eu/  portal/page/portal/statistics/search_database.  Klaipėda  University.  Immigration.  1987:  The  Demand  for  Labor in the Long Run.:  How  Do  Industries  Respond  to  Immigration.  S.  Karpavičius.  B. Dustmann.swf.  Journal  of  Political  Economy.  H.  11..ee/  px‐web.  Handbook  of  Labor  Economics. 174–181.  p. p. 49 (2).gov.  2007:  Emigration  and  wages  in  source  countries:  Evidence  from  Mexico.

  socialines  grupes  ir  t.lt   centracijos.  laikantis šalyje ir tarptautinėje praktikoje taikomų kla‐ sifikacijų ir atsižvelgiant į naujausias Europos Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Eurostato)  rekomendacijas.  tenka  šalyje  atsitiktinių  imčių  metodu  vykdomiems  namų  ūkių  biudžetų  tyrimams  (NŪBT).  pagal  kurią  atsitiktinių  imčių  metodu  šis  tyrimas  atlie‐ kamas  nuo  1996 m.  tačiau  tais  metais namų ūkių biudžetų tyrimai nebuvo atliekami.  apibendrinamųjų  rodiklių  (santykinių  dydžių. 10222 Vilnius   Tel.  (grupavimai  pagal  kitus  požy‐ mius  dėl  ribotos  straipsnio  apimties  nebus  nagrinė‐ jami).  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO EKONOMIKOS AUGIMO IR NUOSMUKIO SĄLYGOMIS STATISTINIS  TYRIMAS    Doc dr.  indeksų  meto‐ dus bei Lorenco ir Gini metodologiją.vu..  dinamikos  bei  struktūrinių  skirtumų  vertinimo rodiklius. t.  tam  panaudojant  ne  tik  tradicinius.  2009  m.  kad  dėl  išlaidų  registravimo  die‐ noraščio  pakeitimų  vidutinių  vartojimo  išlaidų  laiko  eilutė palyginama tik nuo 2003 m. Tačiau 1994 m. (8 5) 236 6277   El.  pozicinių  vidurkių).  nes  2008‐ieji  tebuvo  ekonomikos  nuosmukio  pradžia.misiunas@ef.   20   .  Siekiant  padidinti  įverčių  –  ypač  nereguliarių  pajamų  ir  išlaidų  –  tikslumą.  kurie yra svarbus duomenų apie namų ūkių disponuo‐ jamąsias  pajamas  ir  vartojimą. 9. susipa‐ žinę su Statistikos departamento atliekamu namų ūkių  pajamų ir išlaidų tyrimu.  Skaičiavimų  rezultatai  gali  pasitarnauti  analizuojant  skurdo  bei  socialinės  nelygybės  mažinimo  politikos  veiksmingumą.   Vartojimo  išlaidų  analizė  nurodytais  aspektais  atlikta  remiantis  Statistikos  departamento  NŪBT  2005–2008  m.  padėčiai  vertinti  buvo  jau  kitos  informacinės  galimybės.  padedami  Pasaulio  banko  ekspertų ir laikydamiesi tuo metu galiojusių Eurostato  rekomendacijų. diferenciacijos ir koncentracijos bei  struktūrinių skirtumų vertinimai. (8 5) 236 6277   El. pareiškė kritinių pastabų. dr.  Dėl  to  Statistikos  departamento  specialistai.  Labai  įdomi  ir  aktuali  būtų  2009  m. Remiantis Statistikos  departamento  2005−2008 m.  NŪBT  metodika  dar  kartą  buvo  patobulinta  (atlikti  imties  plano.  duomenimis. 10222 Vilnius   Tel.moliene@ef.  panaudojant  identifikaci‐ jos.  naudojant  tradicinius  ir  autorių  siūlomus  rodiklius  bei  metodus  atlikta  lyginamoji  vartojimo  išlaidų  statistinė  analizė  pagal  gyvenamąją  vietą  ir  kraštinius  decilius. Algimantas Misiūnas   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al. jo pasekmės gyventojų vartojimo lygiui ir dife‐ renciacijai  buvo  labiau  juntamos  2009  m.  skurdą  ir  jo  paplitimą  šaltinis.  įvairiomis  formomis  ir  būdais  pateikiamame  Statistikos  departamento  duo‐ menų  bazėje.  suteikiantis  galimybę atskleisti vartojimo ypa‐ tumus  ir  jų  raidą. Pasaulio banko ekspertai. parengė naują tokio tyrimo programą. įvertinti gyvenimo lygio skirtumus  pagal  gyvenamąją  vietą.  namų  ūkių  biudžetų  tyrimų  duomenimis.    ĮVADAS    Svarbi  vieta  gausiame  informacijos  apie  eko‐ nominę‐socialinę  raidą  sraute.  Straipsnio  tyrimo  objektas  –  namų  ūkių  pagal  gyvenamąją  vietą  vartojimo  išlaidų  lygis  ir  struktūra  kraštinėse  –  neturtingųjų  ir  turtingųjų  –  decilinėse  grupėse  2005–2008  m. nes  parengta  statistinė  informacija  ribotai  galėjo  būti  panaudota  skurdo  analizei  ir  socialiniams‐eko‐ nominiams  skirtumams  vertinti.  Statistikos  departamentas  pradėjo tirti namų ūkių biudžetus (šeima ir namų ūkis –  ne  tapačios  sąvokos)  pagal  naują  programą  ir  meto‐ diką. tačiau dar perėjimo į rinkos ekonomiką  pradžioje  iškilo  būtinybė  tobulinti  makroekonominių  rodiklių skaičiavimą.  duomenų  analizė.  At‐ kreiptinas  dėmesys. ona.  2003  m. dinamikos. p. algis. p.  mieste  ir  kaime. Ona Molienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al. 9.  antrinio  grupavimo.  Dėl  šios  priežasties  1992  m.  įvertinti  visuomenės  susisluoksnia‐ vimą  ir  numatyti  socialinės  apsaugos  prioritetus  bei  taikomų priemonių veiksmingumą.  pajamų  ir  išlaidų  apskaitos  pakeitimai).lt       Straipsnyje  pateikiami  Lietuvos  namų  ūkių  vartojimo  išlaidų.vu.  bet  ir  net‐ radicinius vartojimo išlaidų lygio diferenciacijos ir kon‐    Doc.  Tyrimo tikslas – atspindėti socialinį visuomenės  susiskaidymą  ir  jo  pokyčius  visoje  šalyje.    NAMŲ ŪKIŲ TYRIMAI – PAGRINDINIS VARTO‐ JIMO DUOMENŲ ŠALTINIS    Atliekant namų ūkių tyrimus Lietuvoje sukaupta  didelė patirtis.

2  115.3  110. Vidutinis vartojimo išlaidų lygis ir indeksai pagal gyvenamąją vietą decilinėse grupėse   2005–2008 m.  klausėjams  atliekant  apklausas  ir  patiems  responden‐ tams registruojant savo išlaidas dienoraščiuose.  mieste  ir  kaime  buvo  2008 m.  visoje  šalyje  padidėjo  215.4  784. arba 53.6  656.2 proc.  teikti  informaciją  apie  vartojimo  išlaidų  struktūrą.2  133.  Iš  kiekvieno  sluoks‐ nio  formuojama  namų  ūkių  imtis. Didžiausias nagrinėjamo  rodiklio  santykinis  pokytis  mieste  pasiektas  2007  m.1  653.7  114.3  proc.6  565. nes ji  suteikia  galimybę  atskleisti  vartojimo  skirtumus  skir‐ tinguose  gyventojų  sluoksniuose.112    887.3  1.4 proc.119  326.3 proc.4  1746.  Atskirus  sluoksnius  sudaro  apskričių  didieji.  palyginti  su  2007  m.120  442.  y.6  2031.)  nei  mieste  (9. kaime –  240.0  113.).).6  110.7  293.4  821.7  113.5  969. y.0  113. Informacija apie  vartojimo  išlaidų  lygį  bei  struktūrą  miesto  ir  kaimo  namų ūkių decilinėse grupėse yra ypač vertinga.2  1131.  iš  kurių  reikiama  informacija  gau‐ nama  dviem  būdais  –  apklausos  ir  saviskaitos.8  115.0  139.  (20.9  755.  laikotarpiu  (žr.  Vartojimo  išlaidų  lygis  kaime  2008  m.6  111.9  112.0  115. Vidutinis metinis šio rodiklio  pokyčio  tempas  taip  pat  buvo  didesnis  kaime  (15.  ●  visais  nagrinėjamais  metais  vartojimo  išlaidų  lygis buvo didesnis mieste negu kaime.  (17.).  Tokiam  skirtumui  įtakos  turėjo  ES  struktūrinių  fondų  parama  šalies  žemės  ūkiui.112  k 2005− 2008     21 .2  117.0  1.5 proc..2  140.1    993.1  113.).9  371.7  115.4  1. t.6  565.1  219.8  457.8  lito.7  109.  y.  t. artimas visos šalies vartojimo iš‐ laidų  vidurkiui.).  vartojimo  išlaidų  lygis  visais  nagrinėja‐ mais metais būdingas VII‐ajam tiriamųjų dešimtadaliui.  Per  metus  tyrime  mėnesio  rotacijos  principu  dalyvauja  daugiau  kaip  7  tūkst.  tenkančias  vienam  namų  ūkio  nariui  per  mėnesį  (vartojimo  išlaidų lygį). 2 lent.  per  trejus  metus. išsilavinimą.  vaikų  skaičių.8  proc.6  110.8  140.    Vartojimo  išlaidų lygis  1  2  3  4  Decilinės grupės  5  6  7  8  9  10  Vidutinis  Mieste ir  kaime  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005    177.2  1.6  1.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  Namų  ūkių  imčiai  formuoti  naudojamas  Lietu‐ vos  Respublikos  gyventojų  registras.  o  kaime  –  2008  m.118  591.5  748.  Palyginus  vartojimo  išlaidas  (žr.116  705.7  623.).6  112.2  111.3  484.  padidėjo  daugiau  kaip  penkta‐ daliu..  vidutiniai  ir  mažieji  miestai  bei  kiek‐ vienos  apskrities  kaimo  vietovės.120  264.1  651.  ● dideli vidutinio vartojimo išlaidų lygio ir jo di‐ namikos  skirtumai  tarp  turtingųjų  (10‐osios)  ir  netur‐ tingųjų (1‐osios) decilinių grupių.  palyginti  su  2006  m.119  383.  Vidutinis  mėnesinis  vartojimo  išlaidų  lygis  tiria‐ muoju  2005–2008  m.  palyginti  su  2007  m.2  137.3  1. arba 31.  1  lent.  laikotarpiu  kito  vidutinis  mėnesinis  vartojimo  išlaidų  lygis  konkrečiose  decilinėse  grupėse  mieste ir kaime taip pat matyti iš 1 lentelės.  būsto  sąlygas  įvairiose  namų  ūkių  grupėse.7  1.   1 lentelė. mieste – 202.8  138.106  1491.0  137.  NŪBT  leidžia  įvertinti  namų  ūkio  varto‐ jimo  išlaidų  lygį  ir  struktūrą  įvairiose  namų  ūkių  gru‐ pėse pagal respondentų gyvenamąją vietą.0  111.0  108.  taikant  sluoks‐ ninę imtį su paprastąja atsitiktine ir dviejų pakopų liz‐ dine  imtimi  sluoksniuose.1 lito.6  197.102    578.    MIESTO IR KAIMO NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO IŠLAIDŲ  LYGIO IR JO DIFERENCIACIJOS SKIRTUMAI    Tiriant  visuomenės  susisluoksniavimą  ypač  svarbu žinoti vartojimo išlaidų lygio skirtumus decilinė‐        se  grupėse  pagal  namų  ūkių  gyvenamąją  vietą  skirtingais  laikotarpiais.8  793.4  362.  namų  ūkių..8  490.6  140.  1  lent..9 lito.  Tyrimai  šioje  plot‐ mėje  buvo  atliekami  ir  ankstesniais  metais  (Molienė.  2000).6  712.3  113.  galima  įžvelgti  šiuos bendrus dėsningumus:  ● tipiškas.0  331.2  110.3  111.  reikalingą  vartotojų  kainų  indeksui  (VKI)  ir  makroekonominiams  rodikliams  skai‐ čiuoti.7  426.  arba  37.1  111.  namų  ūkio  galvos  socialinę‐ ekonominę grupę..1  538.121  510.8  1.9  106.3  249.2  107.0  112.  vartojimą.2  140.3  1.8 proc. o mieste – tik 1.  suteikti  pagrindinę  informaciją  minimalaus  gy‐ venimo  lygio  (MGL)  ir  kitoms  moksliškai  pagrįstoms  socialinėms normoms nustatyti.6  proc. decilinėse grupėse gy‐ venamosios  vietos  ir  laiko  atžvilgiu.1  1201.  tipą.9  1.2  135.  Kaip  tiriamuoju  2005–2008  m.2  409.2  903.0  111.9  106.1  1994.  t.   Be  to.6  111.   Vartojimo  išlaidų  decilinėse  grupėse  analizė  ypač svarbi lyginant kraštinių decilinių grupių vidutinio  vartojimo išlaidų lygius (žr.5  1.5  111. amžių.3  98.  ●  didžiausias  tiriamuoju  laikotarpiu  vartojimo  išlaidų  lygis  visoje  šalyje..1  116. namų ūkio  dydį.  NŪBT tikslas yra surinkti informaciją apie namų  ūkio  pajamų  ir  išlaidų  lygį.5  140.

8  340.3  1775.8  284.7  2.3  452.3    3.     2.  Didžiausias  10‐osios  ir  1‐osios  decilinių  grupių  vartojimo  išlaidų  lygio  skirtumas  šalyje  buvo  2007  m.8  107.1  1. Kraštinių decilinių grupių vidutinio vartojimo  išlaidų lygio ir bendrojo vidurkio santykis pagal gyvena‐ mąją vietą 2005–2008 m.lt/statbank.5    8.7  1.7  105.0   171.0  277.2  530.  (9.4  119.3  107.1  837.6  121.099  256.3  116.6  2.9  1.3  8. NŪBT rezultatų antrinį grupa‐ vimą nustatyta.5  847.5  321.3  3.5 proc.1   880.3  135.  Apibendrinančią  vartojimo  išlaidų  lygio  charak‐ teristiką pagal namų ūkių gyvenamąją vietą skirtingais  metais rodo skaičiavimų rezultatai.1  113.3  153.9  110.5  106.1  1231.7  118. kurie  rodo  10‐osios  decilinės  grupės  vartojimo  išlaidas  su‐ mažėjus.2  110.5  8.2  110.8  1.7  132.1  108.0  2260. jog regresinės ir progresinės vartojimo  išlaidų reikšmės atitinkamai buvo būdingos 63.5  115.8  101.5  109.157    567.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  Vartojimo  išlaidų lygis  Decilinės grupės  5  6  1  2  3  4  7  8  9  10  Vidutinis  Mieste  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005  216.6  712.     8.3   112.154  k 2005−2008   Kaime  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005  k 2005−2008     Šaltinis:  lentelė  sudaryta  ir  indeksai  apskaičiuoti  remiantis  Statistikos  departamento  duomenų  bazės  duomenimis.0  133.9  502.1  128.3  121.5  1.164    644. pateikti 3 lentelėje.9  134. ir 62.4  7.*      2005  2006  2007  2008  10‐osios ir 1‐osios  decilinės grupės  vartojimo išlaidų lygio  santykis  ( x10 / x1 )               Mieste ir kaime                    Mieste                    Kaime  Bendrojo vidutinio ir  1‐osios decilinės   grupės vartojimo  išlaidų lygio santykis  ( x / x1 )             Mieste ir kaime                   Mieste                   Kaime  10‐osios decilinės  grupės ir bendrojo  vidutinio vartojimo  išlaidų lygio santykis  ( x10 / x )             Mieste ir kaime                   Mieste                   Kaime          8.7  382.6  1.1  116.5  109.8  104.gov.103  342.086  1126.1  1.150  377.5  686.7   215.7  473.7  proc.7  2.  Vidutinis  vartojimo  išlaidų  lygis  tampa  tarsi  kartele.7  104.7  237.2  130.6  1.0  149.6  152.093  679.  2003).4  1074.2    3.5  570.2  110.1  116.7  1035.1  157.3  153.4  100.  Tradiciniai ir paprasčiausi statistiniai rodikliai – aritme‐ tinis  vidurkis.2  1.7  459.2  341.  Kėdaitis.6  104.6  153.8  114. vadinamos progresinėmis.  Atlikus  2005 ir 2008 m.8  1.      2 lentelė.6  105.3  133.3  669.3 ir 36.3 karto).  Analizėje  dažnai  naudojamas  aritmetinis  vidur‐ kis.0  409.5  121.1  851.9  7.2  131.2  610.2    9.6   814.  o  viršuje  –  didesnės.3  532.5  619.8  108.6  1.1  3.2  874.  kurios  apačioje  išsidėsto  už  vidurkį  ma‐ žesnės  reikšmės.7  119.  moda  ir  mediana  –  naudojami  išlaidų  pasiskirstymo  asimetrijai  vertinti  (Martišius.0  1.4  3.5  2.7  1.4  318.8  151.3  711.8  154.2  121.2  3.  vadinamos  regresinėmis.    22   .0   125.2  1. Tuo tarpu 2008 m.6  153.7  103.4  839.stat.7  435.7  2081.148  499.1  586.5  117.4  104.148  1624.9  108.4  473.5  394.5  2.8  112.3    3.2  117.8  9. kurias atitinkamai  galima apibendrinti regresiniu ir progresiniu vidurkiais.2  1.7  109.096    446.6  2.100  545.1  257.8  92.1  3.0  3.106  298.7  109.099  463.142  433.2   102.  http://db1.2  537.6  * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.6  638. Tai  rodo tik nežymų vartotojo statuso pakilimą.1  1.2  1027.3  109. 2008 m.2  115.1  1.7  413.8  113.4  271.3  108.5  1856.3  3.3  132.6  119.0  3.097  209.151  313.7  1271.4  113.5  2.1  120.9  123.5 ir 37.4  117.7  2.7  641.5  585.  Tai  buvo  galima matyti iš 1 lentelėje pateikiamų duomenų.7  105.0  722. tiriamųjų 2005 m.7  118.2  232.1  119.  įvykęs  daugiau  miesto  gyventojų  vartojimo  išlaidų  atžvilgiu.153  658.9  110.6  114.6   108.7  539.4  116.154  778.3  121.7  115. jau  stebimas  nelygybės  sumažėjimas.1  129.9  1466.1  383.4  1.2    3.5  8.4  152.5  1.154  973.3  1456.6   109.1  1.4  992.2  109.8  132.3  8.7  2.2  117.6   114.  niveliuojantis  dideles  ir  mažas  vartojimo  išlaidų  reikšmes  ir  taip  atspindintis  nagrinėjamai  visumai  bū‐ dingą  jų  dydį.102    398.2  557.4   128.4  758.0  151.8  501.1  702.3  1.0  7.6  2.8  838. o kaime – 2006 m.5  2.9  1.086   141.7  387.2   159.4  712.

1  2006  837.333  0.0  2.0  825.341  0.3  630.0  701.327  0.6 Md (arba  60  proc.  f i  ir  ϕ i – atitinkamai tiriamųjų namų ūkio narių ir jų  vartojimo išlaidų pagal decilines grupes lyginamoji dalis.305  0.  Akivaizdu.  parodanti  dažniausiai  pasitaikan‐ čias namų ūkių nario išlaidų reikšmes. 2008 m. Dažniausiai tai yra 0.3  2.  kad  daugumos  namų  ūkių  išlaidos  yra  didesnės  nei  vidutinės ir tokia populiacija pasižymi teigiama diferen‐ ciacija  bei  dideliu  aukštą  išlaidų  lygį  turinčių  gyventojų  skaičiumi.232  0.324  0.  Kitą apibendrinančią nevienodo namų ūkių narių  pasiskirstymo  pagal  vartojimo  išlaidų  lygį  charak‐ teristiką  duoda  daugelio  šalių  praktikoje  taikomas  Gini  koncentracijos  lygio  koeficientas  bei  papildomas  Lorenco  koncentracijos  koeficientas. – kaime.  krizės  pradžioje.237  0.8  2007  793.  Tai  nesunkiai  paaiškinama  įvertinus  nedarbo  lygį  po  krizės.  Didžiuosiuose  miestuose  2008  m.2  409. tai reiškia.5    2.5  2006  570.4  507.6  438.  y.2  470.  kad  2009  m. Namų ūkio narių pasiskirstymo pagal vartojimo  išlaidų lygį padėties charakteristikos Lietuvoje 2005–2008 m.4  362.1  2005  651. Jei moda yra didesnė  už  medianą  ir  vidurkį  (Mo > Md > Xa).7  2007  931.  o  jų  vartojimo  išlaidos  pastebimai  sumažėjo.  kur:      23 ..    3 lentelė.9  2008  Mieste    644.227  0.  3 lent.3  637.  2 ⋅ 100 * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.  kad  Lietuvai.0  2.5  1.241  0.3  2005  711.221  0.0  429.1 − 0 . kad daugumos namų ūkių  išlaidos  yra  mažesnės  nei  vidutinės  ir  tokia  populiacija  pasižymi neigiama diferenciacija bei dideliu mažą išlaidų  lygį  turinčių  gyventojų skaičiumi.248  0.5  442.0  395.5  2007  847.  Iš  3  lentelės  duomenų  matyti. Pagal empirinius NŪBT duomenis (žr.326  0. Namų ūkio narių vartojimo išlaidų decilinėse  grupėse koncentracijos rodikliai pagal gyvenamąją vietą  2005–2008 m.  Kaimo  vieto‐ vėse krizės poveikis buvo švelnesnis ir kaimo gyventojai  netgi  padidino  vartojimo  išlaidas.  medianinio  lygio  disponuojamųjų  pajamų.  kaip  ir  daugeliui  neturtingesnių šalių.3  374.  Tačiau  tai  buvo  dar  2008  m.2  641.244  0.7  580.7  669.2    400.*  Nemažiau  aktualus  minėtų  statistinių  dydžių  pagrindu  apskaičiuojamas  vartojimo  išlaidų  lygio  asi‐ metrijos  koeficientas:  As = ( X a − Mo ) /( X a − Md ).7  1.) pastebimas žymus vartojimo išlaidų modos ato‐ trūkis  nuo  aritmetinio  vidurkio.3  2006  902.1  1. 2 ∑ ϕ i′ .3  2005  532.  Kuo  moda  artimesnė  vidurkiui.2  2008  Didžiuosiuose miestuose  709.  vartojimo  pokyčiai  buvo didesni.4  2.  nedarbo  lygis  taip  sparčiai  dar  neaugo  ir  pajamų  gavimo  galimybės  buvo  palyginti  didesnės.2  592. o žemiausią – didžiųjų miestų grupėje.   Statistikos  teorijoje  teigiama.  šis  atotrūkis  buvo didesnis mieste.  t.  Mažesniuose  miesteliuose  krizės  pasekmės  buvo  gerokai  skaudesnės  –  daug  darbingo  amžiaus  žmonių  tapo  bedarbiais.9  2005  783. yra būdingas pirmas atvejis.2  2. Vienas  iš  minėtų  rodiklių  –  mediana  –  pastaruoju  metu plačiai  naudojamas nustatant santykinę skurdo ribą daugelyje  Europos Sąjungos šalių.3  281.5  382. ir mediana – vidu‐ rinioji tokio pasiskirstymo reikšmė.*    Koncentracijos  rodikliai  2005  2006  2007  2008      Aritme‐ tinis  vidurkis  Mediana  Moda  Asimet‐ rijos koefi‐ cientas  Mieste ir kaime  578.230  0.7  GINI   Mieste ir kaime  Mieste  Kaime  LORENCO  Mieste ir kaime  Mieste  Kaime  0.1  1.5  2006  748.  kad  asimetrijos  koeficientas  didžiausią  reikšmę  turėjo  visų  miestų  grupėje 2008 m.314  0.  2006  m.2  1.5  478.3  2.  Tikėtina.5  612.0  475.  Šie  koeficientai  taip  pat  apskaičiuoti  (žr. dalijanti ūgio eilutę į  dvi  lygias  dalis.236  0.3  679.  tuo  pa‐ gal  vartojimo  išlaidų  lygį  tiriama  namų  ūkių visuma yra  labiau vienarūšė.324  0.  4  lent.316  0..4  2008  479.3  9.  kad  asimetrija  yra  reikšminga.5  2007  686.5  723.  skaičiuojant  vienam  sąlyginiam  ekvivalentiniam  asme‐ niui).5    536.7  308.2  2008  Kaime  446.  tai  reiškia.1  639.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Svarbios  vartojimo  išlaidų  pasiskirstymo  charak‐ teristikos  yra  moda.2  2.3  639.338  0.   Jei  moda  yra  mažesnė  už  medianą  ir  vidurkį  (Mo < Md < Xa).310  0.226  0.2  2. jeigu šis koeficientas viršija 3.3  2.0  477.320  0. i =1 10 L = ∑ 10 i =1 fi − ϕ i .  ϕ ′   –  vartojimo  išlaidų  pagal  decilines  grupes  kaupiamoji dalis.235  *  Apskaičiuota  remiantis  1  lentelės  duomenimis  pagal  tokias  formules:  G = 1.  Prie  to  prisidėjo  įvairios  kaimo  rėmimo  programos  bei  išmokos  iš  ES  fondų.235  0.     4 lentelė.)  remiantis  empiriniais  namų ūkių tyrimo duomenimis.1  528.

1  2.4  3.1  9.1  5.2  4. ir mieste.5  6.9  11.2  49.2  52.8  Viešbučiai.3  26.  10 gr.8  7.6  4.4  2.4  9.3  Švietimas  0.2  10.7  2.7  4. 6 lent.1  5.3  1.3  2.7  Tabako gaminiai  2.  kaime  –  25.1  7. vanduo.8  11.).0  6.8  0.8  2.2  3.0  13.7  Būsto apstatymas. procentais *      2005  2006  2007  2008  1 gr.9  19.6  22.1  25.  10 gr.0  17.7  3.  kad  didesnė  vartojimo  išlaidų  koncentracija  buvo  kaime  negu  mieste.9  20.4  2.   Taip pat pastebimas kaimo namų ūkių vartojimo  išlaidų alkoholiniams gėrimams.2  3.4  3.8  4.2  2.8  3.2  21.0  7.1  45.7  2.2  7.  10 gr.8  12.5  2.4  25.4  Ryšiai  4.9  16.0  3.).3  3.9  63. 5 lent.0  2.6. ir kaime sumažėjo vienodai – tik      Iš viso  1 gr.3  2.2  Sveikatos priežiūra  3.0  5.0  3.9  2.5  0.  10 gr.0  8.5  12.9  1.1  3.3  2.8  3.1  proc.2  27.9  1. kavinės.4  2.9  proc.6  4.5  3.1  procentinio  punkto.0  7.3  0.  100  100  0.8  8.0  0.9  3.  Vertinant  visuomenės  turtinį  susisluoks‐ niavimą.0  7. Tai dar kartą patvirtina ankščiau pastebėtą faktą.  bet  2008  m.7  4.1  3.1  25.0  14.stat.3  0.7  3.1  Drabužiai ir avalynė  4.    5 lentelė.6  1. Tačiau lyginant 2005 ir 2008 m.2  3.7  2.4  7.3  3.6  20.6  17.  1 gr.5  5.8  10.4  7.5  10.   6 lentelė.3  0. duome‐ nis.8  4.1  9.7  5.  10 gr.4  11.9  55.  tačiau  skaičiuojant  pagal  tuos  pačius  duomenis  Lorenco  koncentracijos  koeficientas  visada  mažesnis  už  Gini.2  25.8  4.  kad  ekonomikos  nuosmukio  pradžia  2008  m.6  5.  100  100  Maisto produktai  irnealkoholiniai gėrimai  58.1    Miestas  3.3 ir  3.2  Alkoholiniai gėrimai  2.6  0.3  11.7  3.5  Piniginės vartojimo išlaidos  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  Maisto produktai ir  nealkoholiniai gėrimai  50.3  24.  kad  vartojimo  išlaidų  atžvilgiu  padidėjo  turtingesnių  miesto  namų  ūkių  išlaidų  maistui  dalis.  Nors  palyginti  su  2005  m.0  1.  tenkanti  kraštinių  decilių  grupėms (žr.0  4.9  Būstas.  tenkanti  neturtingųjų  de‐ šimtadaliui.  visų  vartojimo  išlaidų.2  9.7  5.lt/statbank/.1  2.0  5.1  1.3  19.1  15.  restoranai.9  2.0  Šaltinis: lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenų bazės duomenimis. procentais  Kaime  1 gr.1  10.  100  100  Iš viso  1 gr..8  Įvairios prekės irpaslaugos  2.9  26.    VARTOJIMO IŠLAIDŲ STRUKTŪRINIAI SKIRTUMAI    Dar vienas svarbus vartojimo statistinės analizės  aspektas  –  vartojimo  išlaidų  struktūrinių  skirtumų  nustatymas.0  27.1  1. Žemiau pateiktos lentelės duome‐ nys  patvirtina  žinomą  Engelio  dėsnį:  kuo  turtingesnis  namų  ūkis.2  26.8  9.  2008  m.3  10.3  4.7  1.0  26.8  7.  24   .5  4.  svarbu  žinoti  vartojimo  išlaidų  skirtumus  ir  jų  pokytį  dešimtadalio  nevienodo  statuso  vartotojų  –  turtingųjų ir neturtingųjų – namų ūkiuose (žr.  1 gr.3  Poilsis ir kultūra  1.0  3.  tuo  tarpu  dešimtadaliui  kaimo  turtingųjų  –  iš  esmės  stambiesiems  ūkininkams  –  ji  padidėjo 0.4  8.7  12.2  1. išsiskyrusiais vartojimo  bumu.  100  100  2005  Mieste  1 gr.0  3. tenkanti neturtingųjų  ir turtingųjų dešimtadaliui pagal gyvenamąją vietą 2005– 2008 m.gov.9  2.  būsto  eksploatacijai  ir  būsto  apstatymo  reikmenims  augimas. Visų vartojimo išlaidų dalis. valgyklos  3.elektra.  Miesto  namų  ūkiai  iš  principo yra turtin‐ gesni  nei  kaimo  ir  jų  išlaidos  maistui  sudaro  mažesnę  lyginamąją dalį.  1 gr.1  1.9  0.1  19. drabužiams ir avalynei.  10 gr.3  3.5  6.  10 gr.  o  neturtingųjų  dešimtadaliui  –  atitinkamai  tik  3.4  3.0  3.6  2.8  17.5  3.  didesnę  įtaką turėjo miesto namų ūkiams.6  4.4  1.7 proc.8  12.8  2.).6  0.5  48.0  25.3  4.  kas  nebuvo  būdinga  kaimo  namų  ūkiams.  Tokios  tendencijos dar nebuvo 2007 m. punkto.  abu  koncentracijos  koeficientai  labiau  sumažėjo  miesto  namų  ūkių  negu  kaimo  namų  ūkių  atžvilgiu.2  1.  Šį  faktą  iš  dalies  patvirtina  visų  vartojimo  išlaidų  dalis.2  8.5  3.1  3.2  2.4  61.6  18.1  6.  kuras  11. namų  apyvokos įranga ir kasdienė  būsto priežiūra  2.  Abu  koeficientai  rodo  vartojimo  išlaidų  koncentracijos  didėjimą  mieste  pirmaisiais  trejais  analizuojamais  metais  (kaime  tik  2005–2006  m.2  7.5  5.  10 gr.1  25.7  2.1  3.  10 gr.9    Kaimas  * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.7  48.2  16.6  0.4  8.9  27.6  3..6  9.  galima  pastebėti. Namų ūkių vartojimo išlaidų struktūra 2005 ir 2008 m. dujos.2  0.  10 gr.  šių  išlaidų.2  4.  vartojimo  išlaidų  dalis.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Abu  koncentracijos  rodikliai  gali  įgyti  reikšmes  intervale  nuo  0  iki  1. http://db1.  Miestas ir  kaimas  3.  100  100  2008  Mieste  1 gr.  Iš  4  lentelės  duomenų galima  pastebėti  vienodą  abiejų  koncentracijos  rodiklių  ypatybę.1  Transportas  4.1  0.  tuo  mažesnė  jo  vartojimo  išlaidų  dalis  ski‐ riama  maistui..  turtingųjų  dešimtadaliui  mieste  teko  24.3  7.  100  100  Kaime  1 gr.  Iš  tikrųjų.  Svarbus  gyvenimo  lygio  rodiklis  yra  lyginamoji  namų  ūkių  išlaidų  maistui  dalis  pagal  gyvenamąją  vietą  ir  kraštinius decilius.0  52.2  0.

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Apibendrinamajai  vartojimo  išlaidų  struktūrinių  lius  ir  pereita  prie  kvintilių  apskaičiavimo,  nes  minėto  skirtumų  charakteristikai  gauti  galima  taikyti  K.  mokslininko  nuomone,  taip  žymiai  tiksliau  įvertinama  Gatevo  (Bulgarija)  integralinį  struktūrinių  skirtumų  nelygybė.  Tikėtinas  namų  ūkių  vartojimo  nuosmukis  gali  koeficientą ir jį apskaičiuoti tokia modifikuota formule:   n prasidėti dėl to, kad, išankstiniais vertinimais, 2009 m.,  2 v i 1 – v i 10 palyginti  su  2008  m.,  šalies  ūkio  darbuotojų  vidutinis  i =1 mėnesinis  darbo  užmokestis  sumažėjo  4,6  proc.,  ; K GATEVO = n n gaunančių atlyginimą darbuotojų skaičius – 12,4 proc.,  v i 1 + v i 10 i =1 i =1 o  bedarbių  skaičius  šalies  ūkyje  per  metus  išaugo  2,1  kur  vi1  ir  vi10  –  namų  ūkių  vartojimo  išlaidų  karto.  Be  to,  sumažėjo  ne  tik  pajamos  iš  samdomojo  klasifikacinių  grupių  lyginamoji  dalis  1‐ojoje  ir  10‐ojoje  darbo,  bet  ir  pensijos,  pašalpos  bei  kitos  socialinės  decilių  grupėse  arba  mieste  ir  kaime  (vieneto  dalimis  išmokos, kas neabejotinai turėjo įtakos vartojimo lygiui  ir struktūrai skirtingose namų ūkių grupėse.  arba procentais).     Šis K. Gatevo struktūrinių skirtumų koeficientas  IŠVADOS  gali įgyti reikšmes nuo 0 iki 1. Kai  KGATEVO  =  0, tai rodo    visišką  lyginamų  struktūrų  identiškumą,  tačiau  varto‐ Pagrindinis  vartojimo  išlaidų lygio, struktūros ir  jimo statistinėje analizėje šis atvejis nebūtų įmanomas.   Remiantis  NŪBT  duomenimis  (žr.  6  lent.)  ap‐ diferenciacijos kitimo dėsningumų tyrimo informacijos  skaičiuoti struktūrinių skirtumų rodikliai kraštinių deci‐ šaltinis daugelį metų buvo namų ūkių biudžetų tyrimo  duomenys.  lių grupėse ir pagal gyvenamąją vietą 2005–2008 m.  Plačiai  naudojamas  ir  informatyvus  buvo  in‐   7 lentelė. Gatevo integralinis struktūrinių skirtumų   formacijos grupavimas pagal decilines išlaidų / pajamų  koeficientas 2005–2008 m.*  grupes,  kuriose  labiausiai  dominantys  yra  palyginimai    tarp dešimtadalio turtingiausiųjų ir dešimtadalio netur‐   2005  2006  2007  2008  tingiausiųjų. Tradiciniai ir paprasčiausi statistiniai rodik‐ • 1‐ojoje ir 10‐ojoje  liai – aritmetinis vidurkis, moda ir mediana – sėkmingai  0,573  0,618  0,613  0,546  decilių grupėse  naudojami išlaidų pasiskirstymo asimetrijai vertinti.  0,280  0,234  0,256  0,150  • Mieste ir kaime  Analizėje  siūloma  nustatyti  regresines  ir  pro‐ gresines  vartojimo  išlaidų  reikšmes  bei  jas  * Apskaičiuota remiantis atitinkamų metų NŪBT  atitinkančios vartotojų struktūros pokyčius.  duomenimis.    Apibendrinant  vartojimo  išlaidų  struktūrinius  Kaip  matome,  vartojimo  išlaidų  struktūriniai  skirtumus  siūloma  naudoti  K. Gatevo  integralinį  skirtumai  visoje  šalyje  tarp  dešimtadalio  turtingųjų  ir  struktūrinių  skirtumų  koeficientą,  kurio  dinamika  neturtingųjų  namų  ūkių  tiriamuoju  laikotarpiu  buvo  padeda  atskleisti  vartojimo  struktūros  poslinkius  gerokai  didesni  nei  vidutiniškai  tarp  miesto  ir  kaimo.  lyginamose namų ūkių grupėse.  2005  m.  Gatevo  integralinis  struktūrinių  skirtumų  Atlikta  analizė  patvirtino  prielaidą,  kad  eko‐ koeficientas  1‐ojoje  ir  10‐ojoje  decilių  grupėse  buvo  nominės  krizės  pradžia  2008  m.  neigiamai  paveikė  dukart, o 2008 m. – jau 3,6 karto didesnis nei atitinka‐ namų  ūkių  vartojimo  išlaidų  lygį  ir  struktūrą  ir  kad  šis  mas  rodiklis,  išreiškiantis  vartojimo  išlaidų  struktūri‐ poveikis labiau palietė miesto negu kaimo namų ūkius.  nius skirtumus mieste ir kaime.     LITERATŪRA   Kaip jau minėta, būtų aktualu atlikti namų ūkių    vartojimo  išlaidų  tyrimą,  remiantis  2009  m.  duome‐ 1.  Atkinson,  T.  2001:  Indicators  for  Social  Inclu‐ nimis,  kai  ekonominės  krizės  poveikis,  palyginti  su  2008  m.,  buvo  pastebimai  didesnis.  Tačiau  2009  m.  sion in the European Union, Antwerpen.  2. Martišius, S., Kėdaitis, V. 2003: Statistika I, Vil‐ namų ūkių biudžetų tyrimai jau nebuvo atliekami.  nius: Vilniaus universiteto leidykla.  Buvo pereita prie gyvenimo sąlygų tyrimo pagal  3. Molienė, O. 2000: Vartojimo išlaidų statistinio  bendrą  Europos  Sąjungos  metodologiją,  kuri  pirmą  kartą išdėstyta žymaus mokslininko T. Atkinsono atas‐ tyrimo kryptys ir metodologija, Ekonomika 52, Vilnius.  4.  Statistikos  departamento  Rodiklių  duomenų  kaitoje Europos Komisijos užsakymu (Atkinson, 2001).  Buvo atsisakyta įprasto duomenų grupavimo pagal deci‐  bazė, interneto prieiga: http://db1.stat.gov.lt/statbank. 

∑(

)

 

 

25

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

PADĖTIES DARBO RINKOJE POKYČIAI, UŽIMTUMO IR NEDARBO RODIKLIŲ TAIKYMO  METODINIAI YPATUMAI  
  Dr. Arūnas Pocius  Darbo ir socialinių tyrimų institutas  Rinktinės g. 48, 09318 Vilnius  Tel. (8 5) 273 1077  El. p. Arunas.Pocius@dsti.lt      Šiuo  straipsniu  siekiama  atskleisti  pagrindines  šalies  darbo  rinkos  tendencijas.  Analizuojant  padėtį  daugiausia  dėmesio  skiriama  oficialiojoje  statistikoje  taikomiems  užimtumo  ir  nedarbo  rodikliams.  Publika‐ cijoje  taip  pat  išryškinami  tam  tikri  metodiniai  pagrindinių  darbo  rinkos  rodiklių  taikymo  aspektai,  apžvelgiamos  užimtumo  statistikos  raidos  ypatybės,  įvertinama  šalies  žmogiškųjų  išteklių  potencialo  struktūra bei jos raidos galimybės.  Straipsnyje  analizuojama  bendrųjų  darbo  rin‐ koje vykstančių tendencijų kaita per ilgesnį laikotarpį.  Ji  labiau  atspindi  vykusius pokyčius, kurie nepriklauso  nuo laikinų sezoninių svyravimų įtakos, nes pateikiamų  duomenų  pagrindas  –  metiniai  statistiniai  duomenys.  Siekiant  šį  straipsnį  susieti  su  oficialiąja  statistika,  pri‐ oritetas teiktas Statistikos departamento duomenims,  tačiau  naudotasi  ir  Lietuvos  darbo  biržos  (toliau  –  Darbo  biržos)  bei  Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo valdybos (Sodros) duomenimis, kurie papildo ir  pagilina  šiame  straipsnyje  pateikiamus  analizės  rezultatus.   Publikacijoje  nemažai  dėmesio  skiriama  metodinėms  užimtumo  ir  nedarbo  rodiklių  taikymo  problemoms, kurių sklaida turėtų pasitarnauti populia‐ rinant  darbo  rinkos  statistiką  ir  prisidedant  prie  brandesnių jos vartotojų formavimo. Bene pagrindinis  duomenų  apie  padėtį  darbo  rinkoje  šaltinis  Europos  Sąjungoje  yra  darbo  jėgos  (gyventojų  užimtumo)  tyrimų duomenys. Būtent šis duomenų šaltinis yra ofi‐ cialiosios šalies užimtumo statistikos veidrodis. Minėti  tyrimai  leidžia  gyventojų  užimtumo  ir  nedarbo  rodik‐ lius  skaičiuoti  pagal  tarptautinius  standartus.  Todėl  įvairių  darbo  rinkos  rodiklių  skaičiavimai,  atliekami  re‐ miantis  gyventojų  užimtumo  tyrimų  duomenimis,  užtikrina  šiuos  privalumus  –  leidžia  palyginti  statisti‐ nius Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo duome‐ nis  su  analogiškais  kitų  ES  šalių  statistiniais  duomeni‐ mis,  be  to,  gyventojų  užimtumo  tyrimuose  taikomas  apklausos  metodas  padeda  sutaupyti  daugybę  lėšų,  reikalingų  brangiai  kainuojančiams  ištisiniams  statistiniams tyrimams. Gyventojų užimtumo tyrimai  
   

taip pat leidžia įvertinti darbo jėgą, reikalingą nedarbo  lygio skaičiavimams atlikti šalies ir apskričių lygmeniu.   Straipsnyje  iškeliamos  metodinės  užimtumo  ir  nedarbo  rodiklių  taikymo  galimybių  problemos  yra  ypač  aktualios  siekiant,  kad  visada  būtų  korektiškai  naudojami ir interpretuojami tiek oficialios statistikos,  tiek  kiti  įvairiems  vartotojams  prieinami  duomenų  šaltiniai.  Tai  ypač liečia klausimus, kurie kyla analizuo‐ jant  skirtingus  Statistikos  departamento  ir  Darbo  biržos nedarbo rodiklius.   Vienas  iš  svarbesnių  šioje  publikacijoje  išskiriamų  aspektų  –  žmogiškųjų  išteklių  potencialo  struktūros  įvertinimas.  Tai  atveria  naujas  galimybes  derinti  demografinės  statistikos  bei  gyventojų  skaičiaus  prognozių  duomenis  su  oficialiosios  statisti‐ kos  užimtumo  rodikliais.  Tokio  pobūdžio  vertinimus  galėtų  papildyti  Sodros  duomenys,  kurie  atliekant  padėties  darbo  rinkoje  analizę  mokslinėje  literatūroje  faktiškai beveik nėra taikomi. Ši publikacija skiriama ne  tik mokslo atstovams ir darbo rinkos bei jos statistikos  specialistams,  bet  ir  kitiems  žmonėms,  besidomin‐ tiems  mūsų  šalies  gyventojų  užimtumo  (nedarbo)  sprendimo problemomis.    UŽIMTUMO STATISTIKOS RAIDA, JOS RODIKLIŲ  TAIKYMO GALIMYBĖS IR BENDRIEJI DARBO RINKOJE  VYKSTANTYS POKYČIAI    Šiuo  metu  šalyje  rengiama  tikrai  išsami  šiuolaikiška  oficialioji  gyventojų  užimtumo  statistika.  Pereinant nuo komandinės ekonomikos iki dabartinės  rinkos  ūkio,  būtų  galima  išskirti  tris  šalies  oficialiosios  užimtumo  statistikos  raidos  laikotarpius.  Pirmasis  lai‐ kotarpis  apima  sovietinę  užimtumo  statistiką  iki  1990 m.,  kai,  taikant  ištisinės  statistinės  apskaitos  metodą,  duomenys  būdavo  renkami  iš  įmonių  ir  organizacijų.  Tuomet  dirbančiųjų  skaičius  būdavo  nustatomas  remiantis  savaveiksmių  gyventojų  koncepcija. Antrasis laiko intervalas – tai pereinamasis  laikotarpis  nuo  1990  iki  1997  m.  Šiuo  laikotarpiu  oficialus užimtųjų skaičiaus rodiklis būdavo nustatomas  

26

 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

remiantis  Statistikos  departamento  renkamais  žinybi‐ nės  statistikos  duomenimis,  įmonių  ir  organizacijų  statistinėmis  ataskaitomis  (jas  pateikdavo  tik  dalis  įmonių) bei ekspertų vertinimais. Būtent šiuo laikotar‐ piu  buvo  pereita  nuo  ištisinio  statistinio  stebėjimo  iki  atrankinio  metodo  taikymo  gyventojų  užimtumo  tyrimuose, nors oficialiosios statistikos apskaičiuojami  dirbančiųjų  skaičiaus  rodikliai  dar  kiek  skyrėsi  nuo  tarptautinius  standartus  atitinkančios  metodikos.  Vartotojų ir oficialiosios statistikos lūkesčius labiausiai  atitinka  šiuolaikinis  užimtumo  statistikos  raidos  laikotarpis  (nuo  1998  m.),  kuris  tęsiasi  ir  dabar.  Šis  laikotarpis  yra  svarbus  tuo,  kad  mūsų  šalyje  buvo  galutinai  suformuota  tarptautinius  užimtumo  standartus  atitinkanti  gyventojų  užimtumo  statistika,  atsirado  galimybių  tiesiogiai  palyginti  Lietuvos  ir  kitų  ES  šalių  skelbiamus  tyrimų  duomenis.  Nepaisant  to,  užimtumo  statistikos  tobulinimo  galimybės  toli  gražu  dar  nėra  išnaudotos:  bendradarbiaujant  mokslo  įstai‐ gų,  Statistikos  departamento  bei  kitų  suinteresuotų  institucijų  specialistams,  būtų  galima  perskaičiuoti  iki  1998  m.  paskelbtus pagrindinius gyventojų užimtumo  rodiklius, panaikinant esamus metodinius skirtumus.  Oficialioji  statistika  suteikia  puikų  arsenalą  dis‐ ponuoti  įvairiais  darbo  rinkos  rodikliais.  Tačiau  kaip  rodo sukaupta patirtis, vertinant situaciją šalies darbo  rinkoje,  užimtumo  rodikliams  iki  šiol  skiriamas  nepa‐ kankamas dėmesys. Ypač tai liečia ekonominės krizės  laikotarpiu  šalies  žiniasklaidoje  skelbiamus straipsnius  darbo rinkos tematika, kuriuose tarsi užmirštama, kad  užimtumo  mažėjimas  yra  nedarbo  augimą  lemiantis  rodiklis. Šie priešingos krypties pokyčiai nėra tapatūs.  Pavyzdžiui,  užimtųjų  skaičiaus  sumažėjimas  ekonomi‐ nio  sunkmečio  laikotarpiu  faktiškai  nėra  lygus  bedarbių  skaičiaus padidėjimui, nes gyventojų aktyvu‐     
Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002 

mas  darbo  rinkoje  nuolat  kinta.  Kitaip  tariant,  vyksta  nuolatinė  darbo  jėgos  kaita.  Iš  rodiklių,  žyminčių  darbuotojų  skaičiaus  kaitos  tendencijas,  dažniausiai  taikomas  užimtumo  lygis,  tačiau  nevertėtų  pamiršti,  kad  dėl  šalyje  patiriamų  demografinių  nuostolių,  vis  labiau  senkant  žmogiškųjų  išteklių  potencialui,  ypatingą svarbą įgyja ir absoliutinis užimtųjų skaičiaus  rodiklis.  Juk  reikšminga  yra  ne  tik  tai,  kokia  yra  užimtųjų  dalis  tarp  gyventojų,  labai  svarbu  ir  tai,  kaip  kinta absoliutinis dirbančiųjų skaičius.   Įvairiais  darbo  rinkos  raidos  laikotarpiais  gyventojų  užimtumo  rodikliai  kito  labai  netolygiai.  Po  1999–2001 m. darbo rinkos nuosmukio padėtis pagerė‐ jo. Galima teigti, kad po Rusijos krizės susiformavusios  šalies ekonomikai palankios sąlygos ir kasmet augantis  BVP  sudarė  geras  prielaidas  gyventojų  užimtumui  didėti.  Vidutinis  metinis  užimtumo  lygis,  iki  tol  mažėjęs,  2001–2005  m.  gana  sparčiai  ėmė  augti  (nuo  57,2  iki 62,6 proc.). Užimtumo lygis augo ir toliau, kol  šio  rodiklio  vidurkis  2007  m.  pasiekė  aukščiausią  lygį  (64,9  proc.)  per  visą  tiriamąjį  laikotarpį,  tačiau  2008– 2009 m. gerokai sumažėjo (iki 60,1 proc.) (žr. 1 lent.).  Mažiausias  užimtumas  nagrinėjamu  laikotarpiu  buvo  2001  m.,  kai  užimtumo  lygis  tesiekė  57,2  proc.  Pagrindiniai  palankūs  veiksniai,  lėmę  užimtumo  augimą  iki  2008  m.,  buvo  ekonominės  situacijos  gerėjimas  ir  ES  parama.  Tačiau  įsibėgėjus  ekonominei  krizei  įvyko  drastiškas  pokytis  – užimtumo ir nedarbo  lygio rodikliai gerokai pablogėjo (nukrisdami beveik iki  2002  m.  lygio, buvusio prieš Lietuvai įstojant į ES). Ki‐ taip  tariant,  neigiamos  pagrindinių  užimtumo  ir  ne‐ darbo  rodiklių  tendencijos  paskutinius  dvejus  metus  faktiškai  panaikino  teigiamus  darbo  rinkos  pokyčius,  kurie  vyko  per  paskutinius  penkerius  ekonominio  pa‐ kilimo metus (iki 2008 m.).   

1 lentelė. Pagrindinių darbo rinkos rodiklių dinamika šalyje  
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Bendras  užimtųjų  skaičius, tūkst.  Bendras (15–64  metų gyventojų)  užimtumo lygis,  proc.  Bendras  bedarbių  skaičius, tūkst.   Bendras nedarbo  lygis, proc.  

1489,4  1456,5  1397,8  1351,8  1405,9 

1438 

1436,3  1473,9  1499,0  1534,2  1520,0  1415,9 

62,3 

61,4 

58,7 

57,2 

59,6 

60,9 

61,1 

62,6 

63,6 

64,9 

64,3 

60,1 

226,7  13,2 

249  14,6 

273,7  16,4 

284  17,4 

224,4  13,8 

203,9  12,4 

184,4  11,4 

132,9  8,3 

89,3  5,6 

69,0  4,3 

94,3  5,8 

225,1  13,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

 
 

 

27

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

Žemiau  pateikiami  skirtingų  gyventojų  grupių  užimtumo lygio pokyčiai. Duomenų analizė rodo, kaip  keitėsi  moterų,  pagyvenusių  (55–64  metų  amžiaus)  žmonių ir jaunimo užimtumas (žr. 2 lent.). Analizuojant  situacijos  darbo  rinkoje  pokyčius,  vertėtų  išskirti ypač  ryškų teigiamą pagyvenusių žmonių užimtumo pokytį.  Pagyvenusių  žmonių  užimtumo  lygis  1998–2007  m.  padidėjo  nuo  39,8  iki  53,1  proc.  Nepaisant  to,  nuo  2008 m. padėtis ėmė blogėti.  Būtina pabrėžti, kad Lietuvos darbo rinkai buvo  būdingas  palyginti  aukštas  moterų  užimtumo  lygis,  kuris  jau  2006  m.  viršijo  ES  užimtumo  strategijoje  numatytą siekį (60 proc.). Šios gyventojų grupės užim‐ tumas  2001–2007  m.  išaugo  6,3  proc.  punkto,  kom‐ pensuodamas  moterų  darbo  vietų  skaičiaus  suma‐ žėjimą  1999–2001  m.  Nepaisant  to,  2007–2009 m.  moterų  užimtumo  lygis  sumažėjo  1,5  proc.  Itin didelis  praradimas  buvo  žymus  jaunimo  užimtumo  lygio  sumažėjimas  (nuo  33  iki  20,3  proc.)  1998–2004  m.,  tačiau  nuo  2005  m.  tendencija  pasikeitė  –  šis  rodiklis  gana  gerokai  išaugo  ir  2008  m.  pasiekė  26,7  proc.  reikšmę.  Jaunimo  užimtumas  didėjo  ir  2008  m.,  nors  tais  metais  jau  buvo  stebimas  kitų  gyventojų  grupių  užimtumo mažėjimas.   2 lentelėje pateikti užimtumo lygio rodiklių san‐ tykio  koeficientai  rodo,  kiek  tam  tikros  gyventojų  grupės  užimtumas  priartėjo  prie  bendro  užimtumo  lygio.  Tarp  išskirtų  grupių  moterų  užimtumo  lygis  yra  aukščiausias. Moterų užimtumo lygio santykis su ben‐ druoju užimtumo rodikliu nuolat augo nuo 1994 m. Dėl  šios  tendencijos  2009  m.  moterų  užimtumo  lygis  faktiškai  susilygino  su  vyrų  užimtumo  lygiu  ir  netgi  jį  pralenkė  (aptariamas  nagrinėjamos  tikslinės  grupės  santykinis  rodiklis  siekė  1,01).  Pagyvenusių  žmonių  užimtumo lygis nuolat augo nuo 2001 m. (išskyrus pasku‐   

tiniuosius  metus)  ir  2009 m.  sudarė  86  proc.  bendro  užimtumo lygio rodiklio.  Galima būtų teigti, kad ES nuostata pasiekti 50  proc.  pagyvenusių  asmenų  užimtumo  lygį  faktiškai  buvo  įgyvendinta,  tačiau  2008–2009  m.  pagyvenusių  žmonių,  kaip  ir  moterų,  užimtumo  lygis  ėmė  mažėti.  Moterų  užimtumo  lygis  2007–2009  m.  sumažėjo  nuo  62,2 iki 60,7 proc., pagyvenusių žmonių – nuo 53,4 iki  51,6 proc.   Žemiausias buvo jaunimo užimtumo lygis, kuris  2007  m.  sudarė  ketvirtadalį  (25,2  proc.)  šios  amžiaus  grupės  gyventojų,  tačiau  2008  m.  padidėjo  iki  26,7  proc.  2009  m.,  drastiškai  smukus  šalies  ekonomikai,  jaunimo  užimtumo  lygis  irgi  gerokai  smuko  –  iki  21,5  proc.,  arba  5,2  proc.  punkto  (palyginti  su  ankstesnių  metų vidurkiu). Šis nuosmukis buvo didžiausias iš visų  stebimų  gyventojų  grupių.  Sprendžiant  iš  santykinio  jaunimo užimtumo rodiklio, šios grupės padėtis darbo  rinkoje  šiuo  metu  netgi  gerokai  blogesnė  nei  Rusijos  krizės  metu.  1999  m.  jaunimo  užimtumo  lygis  buvo  30,6  proc.,  2009 m.  –  21,5  proc.  Nepaisant  to,  Rusijos  krizės  pasekmės  jaunimui  buvo  ypač  skaudžios –  užsitęsė  ilgiau  nei  kitose  gyventojų  grupėse  (iki  2004 m.).  Taigi,  jaunimo  užimtumo  lygis  pokriziniu  laikotarpiu  itin  sparčiai  mažėjo  (jau  minėta,  kad,  palyginti su 1998 ir 2004 m., šis rodiklis sumažėjo nuo  30,6 iki 20,3 proc.).   Žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaitos  požiūriu, demografinės tendencijos šalyje taip pat bu‐ vo  nepalankios. Vaikų kartos dalis tarp gyventojų, ku‐ rie ateityje papildys darbo rinką, 1998–2009 m. suma‐ žėjo  nuo  21  iki  15  proc.,  tuo  tarpu  ekonomiškai  neaktyvių  senų  žmonių  lyginamoji  dalis  padidėjo  nuo  12,4 iki 15,2 proc. (žr. 3 lent.). Tai apsunkina galimybes  1 ateityje įtraukti į rinką papildomos darbo jėgos.

2 lentelė. Užimtumo lygio rodiklio ir jo koeficientų dinamika pagal pagrindines tikslines gyventojų grupes   
Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

15–64 metų amžiaus  gyventojų užimtumo  lygis, proc.  Moterų užimtumo  lygis, proc.  Moterų ir bendro  užimtumo lygio  santykis*   15–24 metų amžiaus  jaunimo užimtumo  lygis, proc. 
1

62,3  58,8 

61,4  59,2 

58,7  57,5 

57,2  55,9 

59,6  57,1 

60,9  58,4 

61,1  57,8 

62,6  59,4 

63,6  61,0 

64,9  62,2 

64,3  61,8 

60,1  60,7 

0,944  0,964  0,980 

0,977 

0,958  0,959  0,946  0,949  0,959  0,958 

0,961 

1,010 

33,0 

30,6 

25,4 

22,5 

23,6 

22,6 

20,3 

21,1 

23,7 

25,2 

26,7 

21,5 

                                                             
 Analizuojant padėtį, buvo pasinaudota 2009 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto Lietuvos gyventojų  potencialo tyrimo duomenimis. Lietuvos gyventojų potencialo tyrimui pagal teritorijas buvo pasirinkti keturi  probleminiai rajonai: Tauragės, Pasvalio, Akmenės ir Ignalinos, o palyginimui pasirinktas Alytaus miestas.    

28

9  49.36    15.40  25.68  100  43.54  27.784  0.74  14.81  14.38  26.  Tą  pabrėžia  ir  įvairūs  ekspertai.06    20.47    15.337  0.27    21.783  0.  Pagyvenusių  žmonių ir bendro  užimtumo lygio  santykis*  0. tačiau darbo rinkos atsiga‐ vimo  procesas  bus  gana  lėtas  ir  skausmingas.74  13.99    18.332  0.433  0. 1 pav.3  44.77  100  40.  Pagal  Darbo  ir  socialinių  tyrimų  instituto  prognozes  kiek  žymesnis  užimtųjų  skaičiaus  pokytis  į  gerąją  pusę  šalies  mastu  numato‐ mas tik nuo 2013 m.393  0.  skaičius  2010–2020  m.11  13.3  38.59  13.6  0.373  0.80  100  38.4  53.8  40.     Pagal  Eurostato  demografines  prognozes  atliktais skaičiavimais.04  24. toliau bus stebimas spartesnis šio  rodiklio  kitimas.783  0. santykiniai vaikų ir senų žmonių  kartų  struktūros  pokyčiai  iki  2010  m.95  15.859  * Autoriaus apskaičiuoti užimtumo lygio santykio koeficientai yra išreikšti vieneto dalimis.826  0.  aptariamojo  laikotar‐ pio  pabaigoje  netgi  ekonomikos  pakilimo  metu  galimybės pritraukti papildomus darbo išteklius turėtų  būti beveik išsisėmusios.51  14.8  40.70    18.74  12.  15–64  metų  amžiaus  gyventojų.2  49.415  0.65  14.        3 lentelė.782  0.780  0.    29 .1  51.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)  Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Jaunimo ir bendro  užimtumo lygio  santykis*   55–64 metų amžiaus  pagyvenusių  žmonių užimtumo  lygis.37  12.530  0.67    17.  ir  laikotarpio  pabaigoje  turėtų  siekti  apie 1525 tūkst.784  0.388  0.  Esant  tokiai  padėčiai.43  26.90    15.08    16.07  24.)  turėtų  padidėti  apie  185  tūkst. santykiniai rodikliai.  Šaltinis: Statistikos departamentas.97  26.9  41.16  Šaltinis: apskaičiuota pagal Statistikos departamento duomenis. Bendras užimtųjų skaičius progno‐ zuojamu  laikotarpiu  (2010–2020  m.785  0.19  100  39. proc. tačiau toliau numatomos gerokai  liūdnesnės  gyventojų  raidos  perspektyvos.782  0.396  0.05  100  45. Šalies gyventojų žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaita.25  14.76  25.28    17. procentais    Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Iš viso gyventojų  Bendras užimtųjų  skaičius  Nedirbančių  gyventojų  demografinės  grupės  0–14 metų amžiaus  gyventojai   Nedirbantys 15–64  metų amžiaus  gyventojai  Ekonomiškai  neaktyvūs 65 metų ir  vyresni gyventojai  100  41.  o  tiriamojo  laikotarpio  pabaigoje  jo  augimo  tempai  vėl  sulėtės  dėl  neigiamos  demografi‐ nio veiksnio įtakos.45  100  41.03  100  44.53  100  41.  bus  palyginti  nežymūs (žr.65    20.32  100  45.        Nors  užimtųjų  skaičius  šalyje  po  ekonominės  krizės turėtų pradėti augti.15  100  42.823  0.  turėtų  sumažėti  apie  130  tūkst.42  27.50  12.5  46.22    19.81  100  41..25  28.).6  53.  Pesimistiškai  nuteikia  skaičiavimai  remiantis  ab‐ soliutiniais  rodikliais.  kurie  sudaro  pagrindinius  mūsų  šalies  darbo  jėgos  išteklius.358  39.781  0.371  0.83  24.498  0.38  24.

4 14.  4 lentelė.9 47.7 44.7 15.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    1 pav.4 14. Bendro šalies gyventojų žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaitos prognozė 2010–2020 m. ir  Ignalinos raj.7 14.0 21.2  ir  28.3 42.  4 lentelę).2 41.1 16.. remiantis Statistikos departamento duomenimis.4 15. Esminiai gyventojų socialinės struktūros komponentai 2009 m. kur užimtumo situacija  yra geresnė. Privalomuoju draudimu apdrausti dirban‐ tys asmenys.4 15.7 15.  Didžiausia  apdraustų  darbuotojų  dalis  nuo  bendro  gyventojų  skaičiaus  2009  m.  Pasvalio raj.8 30.24  67.4 14.1 46.   30   . kad oficialiojoje rinkoje pridėtinę         Akmenės raj. Tai rodo. įskaitant ir pensinin‐ kų skaičiaus rodiklius.  Alytaus m.6 14.93  100   32.3 14.7 24.76  37.7 14.2 15.87  25. Minėtas statistinis tyrimas atskleidė  svarbų  socialinio  ir  užimtumo  potencialo  dėsningu‐ mą – nedidelėse teritorijose.0 39.4 40.2 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39.44  19.74  16.72  100   20. Antai net kas ketvirtas Ignalinos ir  kas penktas Akmenės rajono gyventojas yra senatvės  pensininkas.7 Bendras užimtųjų skaičius Nedirbantys 15–64 metų gyventojai 0–14 metų amžiaus gyventojai Ekonomiškai neaktyvūs 65+ metų gyventojai     Šaltinis:  apskaičiuota  pagal Statistikos departamento duomenis.1 45.1 15.  Šalyje   vertę kuriančių žmogiškųjų išteklių raidos požiūriu skir‐ tingos teritorijos turi nevienodą užimtumo ir socialinės  raidos potencialą.3 14.52  79. už kuriuos mokamos įmokos  2. apskaičiuoti nuo bendro gyventojų skaičiaus.90  100   23.48  37.7 27.57  71.3 14.   santykiniai rodikliai.25  100   28.6  proc.3 15.43  34. pagal atskiras šalies teritorijas.  mažiausia  –  Akmenės ir Ignalinos rajonuose – vos penktadalis (žr.   santykiniai rodikliai.      Šalies  ekonominės  raidos  netolydumas nulėmė  užimtumo  tiriamuose  rajonuose  skirtumus.4 14.  buvo  Tauragės  ir Alytaus savivaldy‐ bėse  (atitinkamai  32.04  60.5 16. senatvės pensininkų lyginamoji  dalis yra didžiausia.3 16.9 16.85  20. Neaktyvūs gyventojai ir bedarbiai  Bendras pensininkų skaičius  Senatvės pensininkai   100   20. procentais*   Bendras gyventojų skaičius  1.72  * Pastaba: pagrindinis skaičiavimų šaltinis – Sodros duomenys.0 22.1 28.08  100   39.9 31.18  79.82  45.  raj.  Tauragės raj.96  33.).1 30.83  76.33  18.21  16. kur apdraustų dirbančiųjų  yra santykinai mažiau. šis rodiklis mažesnis. Visi lentelėje pateikti santykiniai dydžiai. Eurostato gyventojų skaičiaus prognozes bei Darbo ir so‐ cialinių tyrimų instituto atliktų užimtųjų skaičiaus prognozių rezultatus. kad remiantis Sodros duomenimis nustatytas  santykinis  gyventojų  apdraustumo  rodiklis  pagal  teri‐ torijas  pasiskirstė  labai  netolygiai. Kitose teritorijose.8 29.2 46.  Būtina  pabrėžti. procentais  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 40.6 14.3 25.17  37.3 23.

  moterų  nedarbo  lygis  buvo  didesnis  nei  vyrų.  vidutinis  metinis  nedarbo  lygio  rodiklis  2009 m.  Darbo  birža  skaičiuoja      santykinį  nedarbo  rodiklį  nuo  darbingo  amžiaus  gyventojų.  kad  santykinių  nedarbo  rodiklių  skaičiavimų  metodika  skiriasi.  padėtis  pasikeitė  –  moterų  nedarbo  lygis  tapo  mažesnis  nei  vyrų  (išimtis  –  2007  m.7 proc.).  Statistikos  departamento  duo‐ menimis. 2009 m..  tačiau  nuo  2006  m. nepaisant to.  jog  Lietuvai  įstojus  į  ES  gerokai  padidėjo  darbo  vietų  skaičius  paslaugų sektoriuje. skiriasi pati bedarbio samprata.  Bedarbio  statuso  įgyti  negali  ir  dieninėse  mokyklose  besimokantys moksleiviai bei studentai.  siekiančiam  įgyti  oficialų  bedarbio  statusą.  2001 m.  Kitaip  nei  Statistikos  departamentas. jog  Statistikos departamento atliekamų užimtumo tyrimų  ir  Lietuvos  darbo  biržos  duomenys  apie  absoliutinį  bedarbių  skaičių  ir  santykinį  nedarbo  rodiklį  gerokai  skiriasi. Tarptautinė darbo organiza‐ cija  rekomendavo  nedarbo  lygį  nustatyti  remiantis  ekonomiškai  aktyvių  tiriamos  amžiaus  grupės  gyventojų skaičiumi (darbo jėga).cv.). Būtina pabrėžti. kuriame labiau reikalinga moterų  darbo  jėga.  palyginti  su  oficialiosios  statistikos  duomenimis.  jog  pirmuoju  at‐ veju bedarbių skaičius nustatomas ištisinės statistinės  apskaitos  būdu.  žiniasklaidoje  teigiama. Tuo  tarpu  kai  kurių  Darbo  biržoje  įregistruotų  bedarbių  grupių  skaičiaus  rodiklis  pradėjo  augti  dar  anksčiau  (2006 ir 2007 m.  sumažina  tai.  Nepaisant to.3  proc. oficialų bedarbio statusą gali įgyti ne visi  norintys  įsidarbinti.4  proc.  jau  sudarė  5.  jog  atskirų  rodiklių  dinamikos  tendencijos  gali  gana  smarkiai  skirtis. pasigendama  tinkamo  sąvokų..  Netgi  ekonomikos pakilimo laikotarpiu su įdarbinimo                                                                   1  Nedarbas euro zonoje ir visoje ES per mėnesį nepakito..  http://manokarjera. kad daugiau asmenų kreiptis į  valstybinę  įdarbinimo  tarnybą  paskatino  padidėjęs  Darbo biržoje įregistruotų darbo vietų skaičius (2005– 2007  m. 2010‐03‐01 14:14.  Statistikos  departa‐ mentas  užimtumo  tyrimus  atlieka  laikydamasis  Euro‐ pos  Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Eurostato)  reikalavimų  (tai  leidžia  palyginti  įvairių  šalių  duome‐ nis).  Nedarbo  lygis  – svarbiausias darbo rinkos konjunktūrą apibūdi‐ nantis santykinis rodiklis.  jis  išaugo  nuo  125  iki  137  tūkst.2  proc..lt/Default4.  kad  aptariamo  rodiklio  vardiklyje  esantis  darbo  jėgos  skaičius  visada  yra  gerokai  mažesnis  už  darbingo  amžiaus  gyventojų  skaičių.  Nedarbo  pokyčiai. vyrų ir  moterų  nedarbo  rodiklių  svyravimai  buvo  gerokai  mažesni  nei  jaunimo. – 9.  padėtis darbo rinkoje pradėjo blogėti nuo 2008 m.  dau‐ giausia  –  284  tūkst.  Galima  teigti.  kad  jie  aktyviai  ieško  darbo.  2007  m. jie gana dažnai painiojami. Galimas dalykas.  Ypač  tai  būdinga  ekonominės  krizės  metu.  kad  16‐oje  euro zonos valstybių 2010 m.  antroje  pusėje.aspx?ArticleID=3b4349b3‐7aa3‐464a‐9d3a‐09d08b494a0f.  Jo  reikšmės  dydį.  Tyrimų  duomenimis. Kita  vertus.  taikomi  griežti  kriterijai.  užimtumas  ėmė  mažėti.  šis  rodiklis  sumažėjo  nuo  30.  Darbo biržos duomenimis.  –  fiksuotas  2007  m.  Pavyzdžiui.  rodiklių  ir  duomenų  šaltinių  varto‐ jimo.  kai  šie  rodikliai  buvo lygūs). tačiau tikėtina.  (žr. Be to.).  jie  nepatenka  į  oficialų  bedarbių  skaičių. nedarbas ėmė augti dar  sparčiau  ir  pakilo  iki  13.  ignoruojant  tą  faktą.  apdorojami  ir  grupuojami  daugiau  atsižvelgiant  į  nedarbo  ir  darbo  rinkos operatyvinio reguliavimo poreikius.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    METODINĖS NEDARBO RODIKLIŲ TAIKYMO  GALIMYBĖS BEI RAIDOS TENDENCIJOS    Bene  dažniausiai  darbo  rinkoje  vykstančioms  tendencijoms  atspindėti  naudojami  nedarbo  rodikliai.  –  bedarbių  buvo  2001  m.  Tai  lemia  dar  keletas  aplinkybių.  kad  nedarbo  lygio  rodiklis  pagal  oficialiojoje  statistikoje  taikomą metodiką skaičiuojamas nuo darbo jėgos. Darbo jėgos  tyrimų  ir  teritorinių  darbo  biržų  duomenys  yra  labai  įvairūs.  Nesunku  pastebėti.  Taigi. 2009 m.  iki  4.  prasidėjus  ekonomikos  nuosmukiui.8  proc.  Šiuos  pokyčius  per  ilgesnį  laikotarpį  lėmė  tai. Deja.2  proc.    31 .  Kadangi nemaža dalis nedirbančių gyventojų nesikrei‐ pia  į  darbo  biržą.  o  tik  darbingo  amžiaus  asmenys.  o  mažiausias  bedarbių  skaičius  –  69  tūkst.  Nedarbo  lygis  sumažėjo  nuo  17.1  iki  8.  reikėtų  atkeipti  dėmesį  į  tai. vyrų  nedarbo  lygis  siekė  17. VZ.  2004–2005  m.4 proc. Pirmiausia.7  proc.  nedarbui  apibūdinti  naudojami  du  duomenų  šaltiniai. kurio palyginti didelę dalį sudaro ekonomiškai  neaktyvūs  asmenys.  asmeniui.  moterų  –  10. o santykinis nedarbo rodiklis. sausį darbo neturėjo beveik  1 kas  dešimtas  gyventojas .  Pavyzdžiui.  Tačiau  2008  m.  Taigi.  2000–2007  m. siekė 13.  antruoju  –  atrankinio  tyrimo  būdu. šie rodikliai jautriau  sureagavo  į  artėjančio  ekonominio  nuosmukio  grėsmę. Žymiai pablogėjus padėčiai.  o  2008– 2009 m. kadangi šios institucijos naudoja skirtingas šių  rodiklių  skaičiavimo  metodikas.  Statistikos  departamento  duomenimis.  5  lent.  Tačiau  šiame dešimtmetyje buvo stebimi ypač ryškūs jaunimo  nedarbo  lygio  rodiklio  pokyčiai.4  proc.LT.  vėl  išaugo  iki  29.  Darbo  biržos  duomenys  renkami.  tačiau  vienų  ir  kitų  palyginimas  (dėl  minėtų  aplinkybių)  gana  sudėtingas.  Skirtingų  gyventojų  grupių  nedarbo  tendencijų  pobūdis  didele  dalimi  buvo  panašus  į  bendro  rodiklio  kaitą.  o  nedarbas  augti  ir  2008  m.

9  8. iš jų  moterų  vyrų  jaunimo (15–24 metų amžiaus)  284.2  94.3  101.6  6.  bendrojoje  užimtumo  ataskaitoje. nedarbo lygis sumažėjo net 4 kartus  ir  2007  m.0  17.).4  11.  ypač  išaugo  bedarbių  vyrų  (nuo  111 iki 217.3  5.    6 lentelė.6  66.3  163..  5 lentelė.0  24.3  proc.8  184.9  19.0  203.3  5.7  24.8  5.) ir profesinio pasirengimo neturinčių  bedarbių (nuo 84 iki 145.5  mln.2  79.0  214.  Įsibėgėjus  ekonominei  krizei.1  224. Darbo ieškantys asmenys ir bedarbių grupės.2 tūkst.3  4.6  145.  1 kurią  pateikė  Europos  Komisija .  metais  anksčiau  nei  kitų  bedarbių  grupių.  Šių.9  85.3  8. neigia‐ mos  dvejų paskutiniųjų metų pagrindinių užimtumo ir  nedarbo  rodiklių  tendencijos  faktiškai  panaikino  tei‐ giamus darbo rinkos pokyčius.4  12.4  152.7  10.6  84.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    problemomis  daugiausia  susidurdavo  profesinio  pasirengimo neturintys asmenys ir pakartotinai darbo  biržoje  užsiregistravę  bedarbiai  (jų  skaičius  2005– 2008 m.7  90.4  14.8  87.  nors  žymus  nedarbo  mažėjimo  pokytis  buvo  stebimas  ir  2002  m.9  13.0  38.  Per  paskuti‐ niuosius  dvejus  metus  buvo  sukurta  kone  6.7 iki 84 ir nuo 26.7  …  176.8  9.3  8.5  132.2  15.4  17.4  13.0  29. y. kurie vyko per paskuti‐ niuosius  penkerius  ekonominio  pakilimo  metus  (iki  2008 m.  bet  ir  su  kitomis  priežastimis.3  8.1  56.  Šie  lai‐ kotarpiai  (1991–2001  ir  2008–2009  m.3  22.  Galima  išskirti  net  keletą  laikotarpių. Kitaip tariant.  Palyginti  su  ankstesniais  metais.5  76. nuo 2001 m.  Naują  augimo  pagreitį  registruotų  bedarbių  skaičius  įgijo  2009  m.9  14.  Šešerius  metus  trukęs  ekonomikos  augimo  laikotarpis (2001–2007 m.2  369.2  40.2  103.eu/lietuva/news_hp/press_releases_lithuania/20080222_ip08287_lt.) sudarė palankias prielaidas  nedarbui  šalyje  mažėti.) skaičius.  Tačiau  2008  m. kad palanki šalies ekonomikos  raida atkūrus Nepriklausomybę ilgą laiką automatiškai  neužtikrino  situacijos  darbo  rinkoje  gerėjimo  ir  naujų  darbo  vietų  kūrimo. atitinkamai padidėjo nuo 56.9  12.  koks  buvo prieš Lietuvai įstojant į ES.0  78.0  22.2  29.       2004  2005  2006  2007  2008  2009  Įregistruota ieškančių darbo asmenų.htm.)  liudija  apie  tie‐ sioginio  ir  pastebimai  svaresnio  valstybės  įsikišimo  į  darbo rinką reguliuojančius santykius būtinybę.  Darbo  jėgos  tyrimų  duomeni‐ mis.  nukrisdami  iki  tokio  lygio. tūkst.).3  4.1  59.  2002  m.6  204.    Neigiami  jaunimo  užimtumo  pokyčiai  praėjusiame  dešimtmetyje  sietini  ne  tik  su  buvusios  ekonominės  krizės  pasekmėmis. tūkst.  pažymima.3  241.3    PADĖTIES DARBO RINKOJE ANALIZĖS  APIBENDRINIMAS     Būtina pabrėžti.  t.2 tūkst.3  186.2  111.  tendencijos  darbo  rinkoje  per  trumpą  laikotarpį  kardinaliai  pasikeitė  ir  padėtis  ėmė  sparčiai  blogėti.  6  lent.  šalies  ūkyje                                                                  1  http://ec.  kad  2007 m.7  89.  prie  darbo  rinkos  poreikių  sunkiau  prisitaikančių. Vidutinių metinių bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio rodiklių dinamika   Bedarbių skaičius.9  29. proc.  221.  naujų  darbo  vietų..  Šis  procesas  ypač  paspartėjo  2004  m.8  12.5  tūkst.5  73.0  4.8  69. iš jų  bedarbių  moterų  vyrų  jaunimo  neturinčių profesinio pasirengimo  niekur nedirbusiųjų  Šaltinis: Darbo biržos duomenimis.7  19.2  217.6  66.9  31.7  160.2  12.    32 .2  Šaltinis: Statistikos departamento duomenimis.4  5.7  iki  42.0  13.6  23.4  166. bedarbių grupių skaičius pradėjo didėti        2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  dar  2006  m.5  …  178.1  103.4  224.).  (žr.6  5.  Dar  2007  m.4  11.  kurios  nėra  tiesiogiai  susijusios  su   darbo  vietų  skaičiaus  sumažėjimu  rinkoje:  nepakankama  kvalifikacija  (išsilavinimu).  pasiekė  žemiausią  lygį  per  visą  stebimą     laikotarpį  (4.  Bendras nedarbo lygis (15–64  metų amžiaus).  kai  padėtis  darbo  rinkoje  blogėjo.5  383.).3  26.  Lietuvai  įstojus  į  ES.  įvyko  drastiškas  pokytis  –  užimtumo  ir  nedarbo  lygio  rodikliai  gerokai  pablogėjo.europa.2  47.  užimtumas  įspūdingai  išaugo.  Padėtis  gerėjo  ir  Lietuvos  darbo  rinkoje.8  11.

 2009.  Employment.  gyventojų  pajamų  lygio  palaikymą  bei  tiesioginio  finansinės  krizės  poveikio  žmonėms  sušvelninimą.  kylančių  sumažėjus  verslo  galimy‐ bėms.  Cuadraro  Rura. 2009. 24‐11‐2009.     EKONOMIKOS NUOSMUKIS IR PADĖTIES DARBO  RINKOJE GERINIMO GALIMYBĖS     Atsižvelgdamos į ekonominį nuosmukį. Gruževskio interviu)..  3.  Akropolizacija  (B.  M. Consultation  on the future „EU 2020“ strategy. Verslo klasė.  Valmartizacija.  Lietuvos  darbo  rinkos  pagrindinių  rodiklių  dinamika  1992–1996  m.   8.europa. ES šalys  siekia  išsaugoti  nacionalinių  darbo  rinkų  stabilumą..  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    nepaklausių  specialybių  pasirinkimu.  Lisbon  Strategy. Minėtą teiginį  patvirtina  faktas.  Interneto  prieiga:  http://ec. Commission analysis of recent measures taken  by  member  states. 1997.  unemployment  and  underemployment:  an  ILO  manual  on  concepts  and  methods.  Damidavičius.  taikydamos  įvairias  priemones.  nepalankia  jaunimo  įdarbinimo  aplinka.                                                                   1  Valmartizacija.  social  affairs  and  equal  opportunities  dg.  F.  R.  International  affairs.   7.  Valstybės  interesas  čia  akivaizdus: nereikės mokėti bedarbio pašalpos.   6. o ne gyventi iš socialinių pašalpų. lapkritis.                pasiteisintų  mokesčių  lengvatos  už  papildomai  sukur‐ tas  darbo  vietas.eu/  eu2020/pdf/eu2020_en.  Siekiant  skatinti  darbo  jėgos  paklausą  (arba bent ją išsaugoti).   5.  Damidavičius.   2.  Pastaroji  nuostata  tikrai  padėtų  išvengti  neefektyvaus  įmonių  finansavimo  grėsmės  ir  neigiamų  efektų.  Geneva:  International  Labour Office. dirbti. dėl įmonių vykdomos politikos ir pan.  4.   Kadangi  ekonominio  nuosmukio  sąlygomis  Lietuvoje  nėra  sukaupta  pakankamai  lėšų.  Lygiai  taip  pat  turėtų  būti  skatinami  tie  darbuotojai.  COM(2009)647  final.    LITERATŪRA    1.  1999:  Darbo  (jėgos)  pasiūlos  ir  paklausos  įvertinimo  metodika.  Ekonomika ir vadyba’99: Kaunas. lapkritis.pdf.  darbdaviai  ir  darbuotojai.  jog  ūkio  nuosmukis  Rusijos  krizės  metu  buvo  palyginti  trumpas. Commission working document.  Gruževskio  interviu). Vilnius.  M. Nr. 35. DnB Nord  bankas. o iždo  pajamas  ji  atsiims  tebegaudama  pajamų  ir  pridėtinės  vertės  mokesčius.  2001:  Regional  Convergence in the European Union: from Hypothesis  to  the  Actual  Trends.  nukreiptas  į  darbo  jėgos  paklausos  skatinimą.     33 .  kad  turėtų  išlošti  visi  –  valstybė.  Hussmanns.  The  Annals  of  Regional  Science.  trūkstant  finansinių  išteklių.  įvairūs  autoriai  kelia  abejonių  dėl  lankstesnių  mokesčių  ir  jų  lengvatų  taikymo  darbo  rinkai  pagyvinti.  tačiau  jaunimo  padėtis  darbo  rinkoje  blogėjo  ir  pasibaigus  ekonominei  krizei  (prieš Lietuvai įstojant į ES). įvairios  ES  bei  EBPO  šalys  mažina  su  darbo  užmokesčiu  nesusijusias  darbo  sąnaudas.  1992:  Measurement  of  unemployment.  Surveys  of  economically  active  population.  Tarptautinės  konferencijos  pranešimų  medžiaga.  taiko  įvairias  trumpalaikio darbo schemas.  Manoma. nepatraukliomis darbo sąlygomis.  European  commission.  Employment. Verslo klasė.  aktyvios  darbo  rinkos  politikos  priemonių  pritaikymą.   Lietuvos  sąlygomis.  Lietuvos  statistikos darbai. 4.  kad  viena  iš  galimų  priemonių  –  mažinti  Sodros  įmokas  toms  bendrovėms. 2009 m.  Employment.  mažu  darbo  užmokesčiu.  Verma  V. Akropolizacija (B.  R. bendru  darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimu.  vol. Brussels.  kurie  nori  kelti  1 kvalifikaciją. EMCO/23/200509/EN.  paskatų  darbdaviams  įdarbinti  jaunus  žmones  stoka. Lietuvos ekonomikos perspektyvos.  Mehran.  tačiau  siekia  išsaugoti  darbo  vietas.  Europos  Komisijos  elektroninis  puslapis.  Literatūroje  pasitaiko  nuomonių..  kurios  dėl  krizės  prarado  bent  trečdalį  apyvartos.  J.

  atsitiktines  pajamas. Friedmano pastoviųjų pajamų hipotezei.  Žin.  pensijos  turi  būti  indeksuojamos  taip.  Trečia.  Pirma. Antra.  Toks  senatvės  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių palaikymo politikos įgyvendinimas neleidžia  išvengti  subjektyvių  ir  nepagrįstų  sprendimų. Algirdas Bartkus  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al. pastovios vartojimo  galimybės  ir  pastovus  vartojimas  didina  naudingumą.  t.  siekiama  palaikyti  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes prekių atžvilgiu.  nėra  aišku.  Indeksuojant  pagal  darbo  užmo‐ kestį. Vienas iš šių būdų arba jų derinys teisės aktuose  deklaruojamas  kaip  pensijų  dydžio keitimo pagrindas. Per t laikotarpį vartoji‐ mui skiriamos išlaidos yra:  ct = (1 − τ ) yt − st . trumpuoju ar vidutiniuoju laikotarpiu  būtų  susidurta  su  įsipareigojimų  įvykdymo  problemo‐ mis.  kad  asmens  naudingumas  yra  vartojimo  funkcija  u (ct ) .  Dėl  to  efektyvus  indek‐ savimas  turi  palaikyti  pastovias  vartojimo  galimybes.  2004.  kai  socialinio  draudimo  sistema  trumpuoju  lai‐ kotarpiu  buvo  nepajėgi  įvykdyti  prisiimtų  įsipareigo‐ jimų. Toks indeksavimas išsaugo  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes  prekių  krepšelio  atžvilgiu. Vidutiniam  darbo užmokesčiui didėjant tam tikru tempu. ar ne. tokiu pat  tempu  didinamos  ir  atskiro  pensijos  gavėjo  pajamos.  1994. kad indeksuojant senatvės pensijas gali  būti  pažeistas įmokų ir išmokų ryšys.  Indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį. t.  ribinis  vartojimo  naudingumas irgi yra  konstanta.  Pirmos  eilės  są‐ lyga –  u′(ct ) = λ . Tokiu atveju sis‐ tema būtų destabilizuota ir.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    EFEKTYVUS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ INDEKSAVIMAS    Dr.    NAUDINGUMĄ MAKSIMIZUOJANTIS PENSIJŲ  INDEKSAVIMAS    Pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybės  yra  palai‐ komos  indeksuojant  pensijas.  tai  papildo‐ moms  santaupoms  senatvei  jis  skirs  tiktai  nelauktas.  o  likusi  dalis  –  vartojimui ( ct ). 10222 Vilnius  El.  Barr.  Nr. y.  Lagrandžo  funkcija  bus:  L = u (ct ) + λ[(1 − τ ) yt − st − ct ] .  Dažniausiai  pensijos  yra  indeksuojamos  pagal  darbo  užmokestį  arba  kainas  (Barr.  17‐447.  2004).  Toks  indeksavimas  išsaugo  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes.  sumažinti  neigiamą  mak‐ roekonominių  veiksnių  poveikį  socialinio  draudimo  biudžetui  ir  padidinti  įmokas  mokančių  bei  išmokas  gaunančių  asmenų  naudingumą.  socialinio  draudimo  biudžetas  dažniausiai  ne‐ būna  subalansuotas  dėl  kintančio  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų skaičiaus santykio.  nepriklausomos  Lietuvos  isto‐ rijoje yra įvykusios kelios socialinio draudimo sistemos  krizės. pensijos ga‐ vėjas  visada  galės  įsigyti  nustatyto  dydžio  vartojimo  prekių ir paslaugų krepšelį.. y.lt        ĮVADAS    Šio  straipsnio tikslai – įvertinti senatvės sociali‐ nio  draudimo pensijų indeksavimo metodus ir galimy‐ bes.  kad  asmuo  gauna  pajamas  yt .  Dalis  pajamų skiriama pensijų socialinio draudimo įmokoms  sumokėti (įmokų tarifas yra  τ ).    PENSIJOS IR NAUDINGUMAS    Tarkime. algirdas. o indeksuojant pagal     34 .  Siekiant. 9.  taikant  šiuos  metodus.  lyginant  su  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybėmis. Indeksavimo ypatumams nagrinėti  yra  sukurtas  formalizuotas  pensijų  sistemos  modelis. p.  Nr. dalis – taupymui ( st )..  Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas. šiuo metu yra  svarstomos socialinio draudimo sistemos pertvarkymo  galimybės – tai palanki proga atsisakyti ydingos prakti‐ kos.  59‐1153). Atsižvelgiant į tai. kad  λ  yra kons‐ tanta  ( λ = c ).  Ši  tema  aktuali  dėl  kelių  priežasčių. Kitais žodžiais tariant. priklausomai nuo destabi‐ lizacijos laipsnio.  Clark. Ketvirta.  2001. šiuo metu Lietuvoje senatvės pensijos yra  indeksuojamos  keičiant  bazinės  pensijos  dydį  ir  drau‐ džiamąsias  pajamas  (Žin.  ar  esama  pensijų  sistema  di‐ dina visuomenės gerovę.  Rašant straipsnį buvo naudotasi ekonominės sistemos  modeliavimo ir aprašomuoju metodais.bartkus@ef.  sie‐ kiama  palaikyti  pastovias.  Straipsnyje  ieškoma  atsakymų  į  šiuos  klausimus:  1)  kuris  pensijų  indeksavimo būdas yra efektyvus ir 2)  kokiu būdu vykdoma indeksavimo politika yra naudin‐ gesnė visuomenei. pensijų gavėjų vartojimo galimybes.  kad  asmenų  vartojimo  galimybės  išliktų  pastovios.  Ši  išvada  neprieštarauja  M.  1991.  eg‐ zistuoja rizika.  palyginti  su  dirbančių  as‐ menų.vu. kad egzistuojanti socialinio draudimo sistema  maksimaliai  padidintų  įmokas  mokančių  asmenų  nau‐ dingumą.  Jeigu  asmuo  moka  socialinio  draudimo  įmokas.     Teigiant.

  atsi‐ žvelgiant tik į tai.  Be  šių  dviejų  būdų. kad skolos nėra. kad skliaustuose liku‐ sių narių santykis yra lygus pakeitimo normos ir tarifo  santykio  bei  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  skaičiaus  santykio sandaugai.  o  didėjimas  –  mažėjimą. Bendras skolos  rodiklis  atrodo  taip:  ALt = ( Et − C t ) + (γ + 1) Lt −1 . Žinant.  išmokų  skyrimas  ir  jų  dydžio  keitimas. kur  ρ –  vidutinio  darbo  užmokesčio  dalis.  T laikotarpiu surinktos įmokos apskaičiuojamos  taip:  C t = wtτ t nt .  kad  pagrindinis  socialinio  draudimo  biudžeto  pajamų  šaltinis  yra  įmokos.  Mažėjant  κ.  t.  ir  investavimo  pajamoms.  Šiuo  atveju  pen‐ sijos  yra  didinamos  atsižvelgiant  į  surinktas  įmokas. y. kur wt – vidutinis darbo užmokes‐ tis.  gauname  tokią  biu‐ džeto lygtį:  Bt = Et + ( β + 1) Ft −1 + (C t − Et ) .  Indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį. o Ft – perteklius (į rezervus. Abi lygties puses padalijus iš wt ir  rt.  sukauptoms  per  ankstesnius  periodus. Ši išraiška rodo.  pensijų dydį galima užrašyti taip:  E t = ρwt rt . pertekliui. Remiantis  pirmine analize.  kiek  turima  lėšų. Ar iš tiesų  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  ir  pagal  darbo  už‐ mokestį palaiko pastovias vartojimo galimybes?    PENSIJŲ INDEKSAVIMAS PAGAL DARBO UŽMOKESTĮ    Pensijų  indeksavimas  pagal  darbo  užmokestį  palaiko  pastovią  pakeitimo  normą.  kurį  sudaro  t  laikotarpiu  paimta  paskola  (lygi  galimam  deficitui.  Esant  nepakankamam  turto  lygiui. tai κ sumažėja.  Biudžeto  paskirstymo  lygtį  užrašysime  taip:  Bt = Et + Ft . kad pensijos  yra  finansuojamos  iš  dirbančių  asmenų  darbo  užmo‐ kesčio  dalies.  išlaikant  pastovią  pakeitimo  normą  ρ  ir  nekeičiant  socialinio  draudimo  tarifo  τ.  T  laikotarpiu  išmokėtos  pensijos  apskai‐ čiuojamos  taip:  E t = bt rt . surinktoms per šį laikotarpį. Lt – per t  laikotarpį  įsipareigojimams  vykdyti  paimta  paskola.  kur  γ  –  skolos  palūkanų  norma.  t. visuomenė  vis daugiau sumoka už pensijų gavėjų vartojimo galimy‐    35 . kad  pakeitimo  norma  ir  darbo  užmokesčio  fondo  dalis. fondus atidėta biu‐ džeto dalis) per t laikotarpį.  atitenkanti  pensijų  gavėjams. y.  nustatyta  jos  dalis  atitenka  pensijų  gavėjams. kad indeksavimas pagal darbo užmokestį  išlaiko  pastovią  pakeitimo  normą.  Ant‐ rame  dėmenyje  skliaustuose  esantis  reiškinys  atsklei‐ džia.  lygmeniu:  apdraustiesiems  sukūrus  tam  tikro  dydžio  papildomą  pridėtinę  vertę.  biudžeto  pajamos  tam  tikrą  laikotarpį  bus  lygios  įmokoms.  skirtumui  tarp  iš‐ mokų  ir  įmokų)  ir  ankstesniais  laikotarpiais  paimtų  paskolų bei sukauptų skolų palūkanos.  laiką  nurodantis  indeksas  (gali  būti  metai. t.  lyginant su darbo užmokesčio prieaugiu. Pakeitimo normos ir tarifo santykį  pavadinkime κ ir užrašykime taip:  ρ / τ t = κ .  o  nepanaudota  dalis  yra  perkeliama  į  rezervus  ir  inves‐ tuojama.  Neigiama  šio  rodiklio  reikšmė rodo. o  pastovią pakeitimo normą – tiktai indeksavimas pagal  darbo  užmokestį. Sujungę biudžeto susidary‐    mą  ir  paskirstymą  į  vieną  reiškinį.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  kainas  –  dėl  šio  santykio  ir  kintančio  kainų  prieaugio. pastovių vartojimo  galimybių nepalaiko ir dėl to nėra efektyvus. Dėl to indek‐ savimas bus nagrinėjamas neatsiejant jo nuo biudžeto  subalansavimo.  šis  santykis  yra  pastovus  dydis.  mėnuo  ir  t. susi‐ dariusiam per ankstesnius. Naudojant paskolas biudžeto įsiparei‐ gojimams vykdyti atsiranda būtinybė skaičiuoti bendrą  skolos  rodiklį  ( ALt ).  imama paskola. fon‐ duota  biudžeto  dalis  prieš  t  buvusiais  laikotarpiais).  jeigu  Ct + ( β + 1) Ft −1 < Et   –  deficitinis. Kons‐ tanta reiškia.  periodus.  Šio  dydžio  mažėjimas  rodo  mokestinės  naštos  didė‐ jimą. Bt – t laikotarpio biudžetas.  Laikotarpiais. pastovias vartojimo galimybes palaiko  tiktai indeksavimas pagal darbo užmokestį ir kainas.  kad  perteklius  formuojasi  dėl  didesnio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  (nt)  sumokėtų  socialinio  draudimo  įmokų  augimo  (atsižvelgiant  į  tarifą  τt). skaičiaus (rt) augimu.  praktikoje  pasi‐ taiko  ir  trečiasis  –  kai  pensijos  yra  indeksuojamos  pa‐ gal  tai.  įsiparei‐ gojimams  vykdyti  imamos  paskolos  ir  naudojamos  skolintos lėšos.  Šis  bū‐ das pastovių vartojimo galimybių nepalaiko. o jeigu sumažinamas – κ padidėja.  Išplečiame  pertek‐ liaus  lygtį:  Ft = ( β + 1) Ft −1 + wt (τ t nt − ρrt ) . Kiekvieno laikotarpio biudžetas  yra  naudojamas  to  laikotarpio  pensijoms  mokėti.  palyginti  su  pensijų  gavėjų.  Jeigu  Ct + ( β + 1) Ft −1 ≥ Et   –  biudže‐ tas  būna  perteklinis. Ct – įmokos surinktos  per t laikotarpį.  kur  (Ct  –  Et)  –  išmokoms  mokėti  nepanaudota  biudžeto  dalis.  kur  Et  –  pensijų  apimtys  per  t  laiko‐ tarpį.  Sujungus  abi  lygtis. gaunama  bt / wt = ρ = const .  kaip  visuomenės  grupės.  β – mažos rizikos finansinių priemonių grąža.  Ar  analizuojant  šį  išmokų  indeksavimo  variantą  pakeitimo  norma  yra  vienintelis pastovumą užtikrinantis kriterijus? Tarkime. o rt – pensijų gavėjų skaičius.  kuriems  reikia  pervesti  nustatyto  dy‐ džio  darbo  užmokesčio  dalį (ρ).  patenkančios  į  biudžetą  kaip  įmokos. Biudžeto sudėties lygtį galima užrašyti  taip:  Bt = C t + ( β + 1) Ft −1 + Lt .). nt – apdraus‐ tųjų  skaičius. yra tas pats dydis. Ft‐1 – perteklius (atidėta į rezervus.  kur  bt  –  vidutinis  pensijų  lygis.  Šį  būdą  galima  pavadinti  in‐ deksavimu  pagal  biudžeto  pajamas.  galima  užrašyti  tokią  lygtį:  bt rt = ρwt rt .  Jeigu  tarifas  pasirodo  nepakankamas  ir  yra  padidina‐ mas. τt – socialinio draudimo įmokų tarifas.  Esant  galimybei  investuoti  biu‐ džeto  perteklių  į  mažos  rizikos  finansines  priemones.  kai  biudžetas  yra  deficitinis.  Pensijų gavėjų vartojimo galimybės yra palaikomos jų. kiek turima lėšų. prieš šį laikotarpį buvusius.  atitenkanti pensijų gavėjams.  Išmokų  indeksavimas  pagal  paja‐ mas.  kur  t  –  laikotarpį.  Žvilgtelėję atidžiau pamatysime.

  neatsižvelgiant  į  rezervų  būklę)  lemia  tik  pensijų  gavėjų  ir  dirbančių  asmenų santykis. yra ap‐ draustųjų  skaičius  ir  pensijų  gavėjų  skaičius.  Įmokų pasikeitimą galima užrašyti ir taip:    ΔC = C t − Ct −1 = wt ntτ t − wt −1 nt −1τ t −1 = Δ w + Δ n + Δτ .   Ši lygtis parodo. kita vertus.  kokią  biudžeto  t  laikotarpio  įsipareigojimams vykdyti dalį sudaro skolintos lėšos.  papildomų  įmokų.  Pensijas  indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį  ir  nedidinant  ta‐ rifo.  Apdraustųjų  skaičiaus augimas (ypač jei jis yra spartesnis už pensijų  gavėjų  skaičiaus  augimą)  nurodo  palankesnes  sociali‐ nio  draudimo  veiklos  galimybes. ir pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykio  sandauga  ( rt / nt ).  Šios  įmokos  iki  galo  panaudojamos  pensijoms  indeksuoti.  efektyvus  būdas  palaikyti  pastovias  vartojimo  galimybes.  Ši lygtis parodo.  kad. kad pensijų  gavėjų  gerovė  nėra  didinama. apskaičiuojamos taip:    E n ρ = t t τ t .  rodo  einamuoju  laikotarpiu  išmo‐ kėtų  pensijų  ir  surinktų  įmokų  santykį:  κ (rt / nt ) = Et / Ct . kokia dalimi įmokų pasikeitimą  absoliučiąja  išraiška  lemia  darbo  užmokesčio  kitimas.  Vertinant  ir  praėjusius  laikotar‐ pius.  vieninteliai  kintamieji.  Ši  lygtis  parodo.  Trečias  dėmuo  rodo. Pertvarkę lygtį.  kada  tam  tikros  ka‐ tegorijos  asmenims.  Šis  prieaugis  ne  tik  padidina  įmokų  apimtis.  Antras  dėmuo  rodo. bet.  privalo  būti susietas su naujų darbo vietų kūrimu.  Todėl  ga‐ lima teigti.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  bes.  bet  ir  sumažina  ne‐ darbo  išmokų  poreikį bei sukuria palankią aplinką išė‐ jimo  į  pensiją  amžiui  didinti. Pastovus  κ rodo.  Pensijų gavėjų ir dirbančių asmenų santykis yra  tinkamas  biudžeto  susidarymo  šaltiniams  konkrečiu  laikotarpiu  atskleisti.  ir  papildomų  įmokų.   ft = 1 + [(1 + β ) Ft −1 ] / Et + Lt / Et .  kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykis  nekinta. kokia dalimi įmokų pasikeitimą  absoliučiąja  išraiška  lemia  apdraustųjų  skaičiaus  kiti‐ mas. yra keisti senatvės pensijos  amžių.  tenkanti  vienam  mokesčių  dy‐ džiui ( ρ / τ t ).  Pirmas  dėmuo  1  rodo. gautos iš ataskaitiniu laiko‐ tarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus. užtikrinantis  pastovias  vartojimo  galimybes.  kad  biudžetas.   Papildomos įmokos.  o  Et  –  t  laikotarpio  pensijų  apimtys. formuojasi perteklinės lėšos.  reikia  apibrėžti  pensijų  indeksavimo  šaltinius  ir  panaudojimo  kryptis.  kur  Bt  –  t  laikotarpio  biudžeto  pajamos. lemiantys pakeitimo normos kitimą. išplėtus so‐ cialinio  draudimo  aprėptį  augantis  apdraustųjų  skai‐ čius  padidina  įmokų  apimtis.  Biudžetas  gali  būti  perteklinis  ( f > 1 ).  κ  išliekant  pastoviam.    36   .  o  deficitinis  gali  būti  tik  tada. šių lėšų indeksavimui nepakanka. taip pat  padidina  įsipareigojimus  ateityje. o kai šis santykis  auga. ir atvirkščiai. socialinio draudimo biudžeto būklę t laiko‐ tarpiu  dėl  t  laikotarpio  pokyčių  (t. pastovus κ yra antras  efektyvaus pensijų indeksavimo kriterijus.  Kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykis  mažėja.  Ši  lygtis  parodo.  Šių  lėšų  sukurtas  pertek‐ lius  naudojamas  pensijoms  indeksuoti  tik  didėjant  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui.  mažinant  dirbančių  as‐ menų gerovę.  kad  įmokų  pasikeitimas  pri‐ klauso nuo papildomų įmokų. y.  Perteklinis  arba  subalansuotas  biudžetas  būna  palankiais  laikotarpiais.  gautų padidinus tarifą.  reikės  mokėti  pensijas.   Papildomos  įmokos.  naujai  įtrauktiems  į  socialinio  draudimo  sistemą. perteklių patogiausia interpretuoti kaip biudžeto  paskirstymo  lygį  ir  užrašyti  tokia  apibrėžimo  lygtimi:  ft = Bt / Et . atsižvelgiant į visuomenės senėjimo proce‐ sus ir išlaikant pastovią  κ. kokią dalį lėšų biudžetas perskirsto  per t laikotarpį ir kokia dalis biudžeto buvo panaudota  per  t  laikotarpį. kad apdraustųjų skaičiaus prieaugis.  gautų  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokresčio.  C t rt Jeigu  tarifas  yra  laikomas  pastoviu.  Apdraustųjų  skaičius  gali  didėti  kuriant  naujas  darbo  vietas  ir  didinant  so‐ cialinio  draudimo  aprėptį  bei  išėjimo  į  pensiją  amžių.  o  jam  didėjant.  kokią  paskirstomo  t  laikotarpio  biudžeto  perviršio  dalį  sudaro ankstesniais laikotarpiais sukauptas perteklius.  kai  yra  išnaudotas  visas  sukauptas  perteklius  ir  investavimo  pajamos  iš  ankstesnių  laikotarpių.  κ  yra  kompromisas tarp kartų.  šios  įmokos  kuria  perteklių. gautų iš prieš ataskaitinį  laikotarpį  buvusio  dirbančių  asmenų  darbo  užmokesčio  prieaugio.  Išple‐ čiant  išraišką. gauname:  Siekiant  nustatyti  biudžeto  perteklių  arba  defi‐ citą  formuojančių  veiksnių  poveikį.  Biudžeto  paskirs‐ tymo lygis parodo. Taigi. susida‐ ręs  dėl  išėjimo  į  pensiją  amžiaus  padidinimo.  gautos  iš  prieš  ataskaitinį  laikotarpį  buvusio  dirbančių  asmenų  darbo  užmokes‐ čio prieaugio.  visada  bus  subalansuotas.  sumokama  vis  mažiau. Pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykiui mažėjant.  Pakeitimo normos da‐ lis.  biudžeto  paskirstymo  lygį  galima  užra‐ šyti ir taip:   Δ w = wt nt −1τ t −1 − wt −1 nt −1τ t −1 = nt −1τ t −1 ( wt − wt −1 ) .  esant  pastoviam  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui. arba pensijų gavėjams skirta dirbančio asmens var‐ tojimo  galimybių  dalis.  subalansuotas  ( f = 1 )  arba  deficitinis  ( f < 1 ).  apskai‐ čiuojamos taip:    Δ n = wt n t τ t −1 − wt nt −1τ t −1 = wtτ t −1 ( nt − nt −1 ) .  Apdraustųjų  skaičiaus  prieaugis  dėl  naujų  darbo  vietų  kūrimosi  jokių  neigiamų  aspektų  neturi.  Viena  vertus.

  yra  didesnės  už  vidutinio  darbo  užmokesčio  augimo  nulemtą  pensijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  (Δ w − Δ b ) . padidinant tarifą (sumažinant dirbančių asme‐  37 = wt ntτ t − wt ntτ t −1 = wt nt (τ t − τ t −1 ) . jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu jis buvo defi‐ citinis  ( f t −1 < 1). kurios.  apskaičiuojamos pagal šią formulę:    Δτ kitimas.  Ne‐ sant  galimybės  investuoti  šių  lėšų  į  mažos  rizikos  fi‐ nansines priemones.  Biudžeto  deficitas  išauga.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui  mažė‐ jant. Taip dėl valstybės neveiklumo lėšų. Dėl to pertekliaus pokytį galima užrašyti  ir taip:  Δ f = ( Δ i − Δ r ) + (Δ w − Δ b ) . išauga perteklius.  jeigu  ankstesniais  laikotarpiais  buvo  sukaup‐ tas rezervas (jeigu  f t −1 > 1 ).  Tai  kraštutinė  priemonė  sprendžiant  biudžeto  subalansavimo  problemą.   Formulė  parodo.  jeigu  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  jis  buvo  perteklinis  ( f t −1 > 1 ).  mažinti  išmokas  arba  dažnai  keisti  ta‐ rifą. Pensijų gavėjų ir apdraustųjų san‐ tykiui mažėjant ( rt / nt < rt −1 / nt −1 ).  biudžetas  tampa deficitiniu.  Biudžetas  tampa  perteklinis  arba  sumažėja  deficitas. Biudžetas išlieka deficiti‐ nis.  Biudžetas  išlieka  per‐ teklinis.  Perteklinių  lėšų  investavimas  į  mažos  rizikos  finansines  priemones  padeda  bent  iš  dalies  apsaugoti  rezerve  esančias  so‐ cialinio  draudimo  lėšas  nuo  nuvertėjimo  ir  padidina  gerovę.  nes  neužtikrinamos  pastovios  vartojimo  galimybės. kaip  deklaruojama. Daug patogiau yra palankiais laikotar‐ piais  sukauptas  perteklines  lėšas  naudoti  pensijoms  finansuoti  nepalankiais  laikotarpiais. kokia dalimi įmokų pasikeitimą  lemia  tarifo  pasikeitimas.  Akivaizdu.  yra  didesnės  už  pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtą  pen‐ sijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  (Δ i − Δ r )   ir  kai  papildomos  įmokos.   Ši formulė parodo.  dėl  kintančio  apdraustųjų  ir  pensijų  gavėjų  skaičiaus  rei‐ kėtų  skolintis.  jeigu  rezervas  buvo  pasibai‐ gęs  arba  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  biudžetas  buvo  deficitinis  (jeigu  f t −1 < 1 ).  Pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtas  pensijų  apimčių pokytis nustatomas pagal šią formulę:    Δr = bt rt − bt rt −1 = bt (rt − rt −1 ) .  Jeigu  pensijų  gavėjų  skaičius  auga  greičiau  už  apdraustųjų  skaičių.   Socialinio  draudimo  pensijų  apimties  pasikei‐ timą galima užrašyti ir taip:    ΔE = Et − Et −1 = bt rt − bt −1 rt −1 = Δ b + Δ r .  perteklius  atsiranda  iš  dviejų  šaltinių:  kai  papildomos  įmokos.  šios  įmokos  formuoja  perteklių.  yra  skirtos  gerovei  palaikyti. nepanaudojamos lėšos praranda  vertę. auga ir pensijų  išmokų  poreikis.  jeigu  jis  buvo  deficitinis  prieš  tai  buvusiu  laikotar‐ piu (jeigu  f t −1 < 1 ). Perteklius susiformuoja.  tai  mažėja  sukauptas  biudžeto  perteklius  arba  didėja  deficitas.  Vidutinio  pensijų  lygio  pokyčio  nulemtas  pensijų  apimties  pokytis nustatomas pagal formulę:    Δb = bt rt −1 − bt −1 rt −1 = rt −1 (bt − bt −1 ) .  Jeigu  apdraustųjų  skaičius  auga  greičiau  už  pensijų  gavėjų  skaičių.  kad  įsipareigojimai  mokėti  pensijas  yra  didesni  už esamas galimybes.  Biudžetas  išlieka  perteklinis.  Pensijų  indeksavimas  pa‐ gal  darbo  užmokestį  sukuria  automatinį  rezervo  for‐ mavimosi ir jo panaudojimo mechanizmą. biudžetas išlieka suba‐ lansuotas.  Pensijų  gavėjų  ir  apdraus‐ tųjų  santykiui  augant  ( rt / nt > rt −1 / nt −1 ).  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  prieš  ataskaitinį  lai‐ kotarpį dirbusių asmenų darbo užmokesčio (turto arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prieaugis).  kad  nekaupiant  rezervo.  kad  valstybė  iš  mokesčių  mokėtojų  surenka  daug  didesnius  mokes‐ čius  nei  reikia  konkretaus  laikotarpio  išmokoms.  kokia  dalimi  pensijų  apimties  pokytį absoliučiąja išraiška lemia pensijų gavėjų skaičiaus    .  kuris  yra  panau‐ dojamas  išmokoms  indeksuoti  tais  laikotarpiais.  tai.  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prieaugis). o tai mažintų asmenų naudingumą ir didintų nes‐ tabilumą šalyje.  bet  mažėja  rezervas.  Papildomos  įmokos.  nes  rodo.  nes  ji  mažina  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybes  ir  nepalaiko pastovios κ. jeigu  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  biudžetas  buvo  subalan‐ suotas  (jeigu  f t −1 = 1 ).  jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu biudžetas buvo per‐ teklinis (jeigu  f t −1 > 1 ). formuojasi perteklius.   Ši  lygtis  parodo.  Deficitas  yra  nepageidautinas  reiškinys. kokia dalimi pensijų apimties  pokytį  absoliučiąja  išraiška  lemia  pensijų  dydžio  kitimas.  kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  skaičiaus  santykis  auga.  Pertekliaus  formavimasis  turi  kelis  neigiamus  aspek‐ tus.   Ši lygtis parodo. nes papildomos įmokos  viršija papildomų išmokų skaičių. minėtas pokytis visai  nelemia  biudžeto  deficito  ar  pertekliaus  dinamikos.  gautos  padidinus  tarifą.  Kadangi  pensijų  indeksavimo  poreikį  nurodo  išaugęs  darbo  užmokestis.  Indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį.  kad  pensijų  apimties  pasikeitimas  priklauso  nuo  vidutinio  pensijų  lygio  ir  nuo  pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo. Deficitą galima panaikinti keliais  būdais:  sumažinant  įsipareigojimus  (pensijų  dydį)  –  neefektyvu.  Pertekliaus  atsiradimas  reiškia. jeigu jis buvo subalansuotas prieš tai buvu‐ siu  laikotarpiu  (jeigu  f t −1 = 1 ).  vertė  mažėja.   Pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykiui išliekant  pastoviam ( rt / nt ≈ rt −1 / nt −1 ). jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu jis  buvo  subalansuotas  ( f t −1 = 1 ). Augant pensijų gavėjų skaičiui.  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų santykiui nekintant.

  nominalus  ir  realus  biudžetai  visada  yra  lygūs. o kainoms augant lėčiau  negu  darbo  užmokesčiui  (gp<gw).  t.  Biudžeto  paskirstymo  lygis  (ft).  būtina  sąlyga  taikant  šią  taisyklę  yra  gali‐ mybė investuoti į mažos rizikos finansines priemones.  Kai darbo užmokesčio augimo tempas yra spar‐ tesnis  arba  toks  pats  kaip  kainų  augimo  tempas  ( g w ≥ pt / pt −1 ). gali padidėti biudžeto deficitas arba sumažėti  perteklius.  o  kai  darbo  užmokesčio  au‐ gimo  tempas  yra  lėtesnis  už  kainų  augimo  tempą  ( g w < pt / pt −1 ).  tai  indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį  didėja  realus  socialinio  draudimo  biudžetas.  Toks  indeksavimas  gali  paskatinti  biudžeto  deficito atsiradimą.  ar sumažėja. Pensijų gavėjų realus biudže‐ tas taip pat nekinta.  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilga‐ laikių įsipareigojimų prieaugis).  kaip  ir  dirbančių  as‐ menų. pensijų apimčių pokyčiai  yra tokie patys kaip ir indeksavimo pagal darbo užmo‐ kestį atveju.  Toks  indeksavimas  susieja  vidutinio  pensijos  gavėjo  gerovę  su  vidutinio  dirbančio  asmens  gerove  ir  iš‐ saugo pastovų visų visuomenės grupių vartojimą.  balansas  ilguoju  laikotarpiu  palaikomas  tarp  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų santykio kitimo padarinių.  nes  remiasi  kompromisu  tarp  kartų  ir  išsaugo  pastovias vartojimo galimybes (abu efektyvumo krite‐ rijai yra patenkinami).  Biudžeto  sudėties  lygtis  atitinka  visas  sąlygas. neatsižvel‐ giant į tai. o indeksuojant  pagal kainas.  kad  vidu‐ tinė  pensija  niekada  nebus  mažesnė  negu  nustatyta  vidutinio  darbo  užmokesčio  dalis  ir  kad  tam  tikru  dy‐ džiu  išaugus  darbo  užmokesčiui  per  nustatytą  laiką  tokiu  pat  dydžiu  bus  padidintos  ir  pensijos.  pensijų indeksavimo šaltiniai.  t.  Kainoms  augant  sparčiau  negu  darbo  užmokesčiui  (gp>gw).  nes  neišlaikomas  pastovus  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykis.  galiojusias indeksavimo pagal darbo užmokestį atveju.  Biudžeto paskirstymo lygtis formaliai užrašoma taip   38 pat kaip ir indeksavimo pagal darbo užmokestį atveju.  perteklius  atsiranda  iš  dviejų  šaltinių:  1)  kai  papildomos  įmokos.  Realus  biudžetas  visada  yra  lygus  paskirtų pensijų skaičiui.  Realus  pensijų gavėjų biudžetas taip pat didėja. y. y.  kainoms  išaugus  dydžiu  gp.  vartojimo  galimybės  auga  lėčiau  nei  kainos.  kad  kainoms  per  t  laikotarpį  išaugus dydžiu gp.  atsirandančius  dėl  nepanaudotų  lėšų. balansas palaikomas tarp pensijų gavėjų  ir  apdraustųjų  santykio  bei  kainų  kitimo  padarinių. nes įsipareigojimai didinti išmokas  pagal  sparčiau  augančias  kainas  bus  didesni  nei  gali‐ mybės didinti išmokas pagal augantį darbo užmokestį. ar apdraustųjų vartojimo galimybės išauga. nes apsunkina įsiparei‐ gojimų  įgyvendinimą  ateityje. pensi‐ jos  per  tą  patį  laikotarpį  taip  pat  išaugs  dydžiu  gp.  Efektyvus  indeksavimas  pagal  darbo  užmo‐ kestį –  tai  naujos  sutarties  tarp  visuomenės  ir  valsty‐ bės  pasirašymas. Formaliai  pertekliaus  pokytį  galima  užrašyti  taip  pat  kaip  ir  in‐ deksavimo pagal darbo užmokestį atveju:  Δ f = (Δ n − Δ r ) + (Δ w − Δ b ) .  vartojimo  galimybės  auga  sparčiau  (arba  tokiu  pat  tempu)  nei  kainos.  indeksavimas  pagal  kainas  suteikia  palankesnes  vartojimo  galimybes  pensijų  ga‐ vėjams.  pasi‐ naudojant  alternatyviais  finansavimo  šaltiniais  (pasi‐ skolinant pinigų) – neefektyvu.  Ši  lygtis  rodo.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    nų  vartojimo  galimybes  ir  padidinant  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes)  –  neefektyvu. Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas.  pensijų  gavėjų.  pačių  kainų  augimo.  gali  sumažėti  defici‐ tas  arba  išaugti  perteklius.  kaip  ir  dirbančių  as‐ menų.  pensijų  gavėjų. poveikį pensijų dydžiams.  pensijos  taip  pat didinamos dydžiu  gp.     PENSIJŲ INDEKSAVIMAS PAGAL KAINAS    Indeksavimas  pagal  kainas  paremtas  tokia  tai‐ sykle:  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybės  turi  atitikti  praėjusio laikotarpio vartojimo galimybes.  sumažinant  pensijų  ga‐ vėjų  skaičių  (didinant  išėjimo  į  pensiją  amžių)  –  efek‐ tyvu. Šiek tiek skiriasi tik interpretacija. yra didesnės už kainų augimo nulemtą pensijų  apimčių pasikeitimą (įsipareigojimų pokytis).  kai  valstybė  įsipareigoja. o vartojimo  galimybės  privalo  išlikti  tokios  pačios. nes įsipareigojimų prieaugis bus didesnis už  naujai atsiradusias galimybes.  Indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį. Pensijų  apimčių pokyčiai dėl vidutinio pensijų lygio pasikeitimo  ( Δ b ) ir vidutinio pensijų lygio pasikeitimo koeficientas  (gb)  rodo  indeksavimo  pagal  kainas.  Tai  leidžia  sumažinti  nuostolius.  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugu‐ sio  prieš  ataskaitinį  laikotarpį  dirbusių  asmenų  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prie‐ augis).     .  Pensijų  gavėjams  kiekvieną  laikotarpį  yra  suteikia‐ mos  galimybės  vartoti  tą patį prekių kiekį.  Kai  kainos  auga  sparčiau  negu  darbo  užmokestis.  tačiau skiriasi vieno elemento susidarymo priežastys –  t  laikotarpio  vidutinės  pensijos  lygis  yra  nustatomas  indeksuojant  praėjusio  laikotarpio  pensijas  ( bt −1 )  pa‐ gal  kainų  pokyčius  (gp):  bt = bt −1 g p .   Jeigu darbo užmokestis auga greičiau negu kai‐ nos.  Kadangi priklausomai nuo draudėjų ir apdraustųjų bei  kainų  kitimo  susidaro  biudžeto  perteklius  ir  kaupiami  rezervai. yra didesnės už pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtą  pensijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  ir  2)  kai  papildo‐ mos  įmokos.   Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas.  Taip  pat  kad  pensijų  gavėjų  gerovė  nebus  didinama  dirbančių  asmenų gerovės sąskaita.

      39 .  Quinn.  Kai  darbo  užmokestis  auga  greičiau  negu  kainos.  o  išmokų  didinimas  tik  pagal  kainas  nulemia  socialinio  draudimo  biudžeto  pertekliaus  formavimąsi. 1991.  L.          Antras  efektyvaus  pensijų  indeksavimo  kriterijus  yra  pastovus  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykis.      LITERATŪRA    1.  2.  Burkhauser. y.  Dėl  to  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  negali  būti  laikomas  pastovias  vartojimo  galimybes  užtikrinančiu  indeksavimo  būdu.  Indeksuojant pagal darbo užmokestį. 2004: Economics of the Welfare State.  Vienintelis  efektyvus  pensijų  indeksavimo  būdas  yra  indeksavimas  pagal  darbo užmokestį.  yra  didinti  senatvės  pensijos  amžių.  Lietuvos  Respublikos  valstybinių  socialinio  draudimo pensijų įstatymas (Žin.  indeksavimas  pagal  kainas  didina  atotrūkį  tarp  dirbančių  asmenų  ir  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių.  2004:  The  Economics  of  an  Aging  Society:  Blackwell Publishing. Nr. Barr.  indeksavimas  pagal  kainas  didina  atotrūkį  tarp  dirbančių  asmenų  ir  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių.  V.  jeigu  apdraustųjų  skaičius  augs  sparčiau  už  kainas..  kiek  turima  lėšų. Nr.  išmokų skyrimas ir jų dydžio keitimas.. o  indeksuojant  pagal  kainas  –  dėl  šio  santykio  ir  kintančio  kainų  prieaugio.  R.  kartu  reaguojant  į  visuomenės  senėjimo  procesus  ir  išlaikant  pastovų  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykį.. 1994.  5.  4.  J.  Kai  kainos  auga  greičiau  negu  darbo  užmokestis.  F.  efektyvus  būdas  palaikyti pastovias  vartojimo  galimybes.  t.  pastovių  vartojimo  galimybių  nepalaiko ir dėl to yra neefektyvus.: Oxford University Press. Barr.  Pensijas indeksuojant pagal darbo užmokestį ir  nedidinant  tarifo.  R. 17‐447).    IŠVADOS    Įmokas mokančių ir išmokas gaunančių asmenų  naudingumą  maksimizuojanti  socialinio  draudimo  sis‐ tema turi užtikrinti pastovias vartojimo galimybes.  Lietuvos  Respublikos  valstybinio  socialinio  draudimo įstatymas (Žin.  Pirmas  efektyvaus  pensijų  indeksavimo  kriterijus yra pastovios pakeitimo normos palaikymas.  Asmenų  naudingumą  maksimizuojantis  indeksavimas  neprivalo  garantuoti  subalansuoto  biudžeto  ir  biudžeto  subalansavimas  nėra savaiminis tikslas. N.  4th ed. socialinio  draudimo biudžetas dažniausiai nebūna subalansuotas  dėl kintančio pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykio.  3..  M.  Augantis  darbo  užmokestis  nulemia  aukštesnį  surinktų  įmokų  lygį. 2001: The Welfare State as Piggy Bank:  Oxford Univerity Press. 59‐1153).  Clark.  Moon. N.  lyginant  su  darbo  užmokesčio  prieaugiu.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Pensijų gavėjų vartojimo galimybės išaugs grei‐ čiau  negu  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybės  ir  biudžetas  netaps  deficitinis  tik  tuo  atveju. atsižvelgiant tik  į  tai.  Dėl  šios  priežasties  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  negali  būti  laikomas  pastovias  vartojimo  galimybes  užtikrinančiu  indeksa‐ vimo būdu.  Išmokų  indeksavimas  pagal  pajamas.  Kai  darbo  užmokestis  auga  greičiau  negu  kainos..  indeksavimas  pagal  kainas  suteikia  geresnes  vartojimo  galimybes  pensijų  gavėjams.

  turėję įtakos mokesčių mokėjimui. visų valstybės  biudžeto pajamų (įskaitant ES paramą).. pvz. galiojo 19  proc.  mokestinių  valstybės biudžeto pajamų ir 39.  svarbiausiais  nacionali‐ nio  biudžeto  pajamų  atžvilgiu  mokesčiais.  panaikintas  5  proc.  deklaravimo  ir  mokėjimo  ypatybės. Be to..9 proc.  žuviai.  siekiant  padidinti  įmokų  mokėtojų skaičių ir bazės dydį. bet paskatino ūkio subjektus dalyvauti ofi‐ cialiai  neapskaitomoje  („šešėlinėje“)  ekonomikoje. rugpjūčio 31 d.  2009  m.  pabaigoje  išryškėjus  ekonominio  nuosmukio  požymiams.  nors  buvo  keletą  kartų  mažinamas.  lengvatinis  PVM  tarifas  šviežiai  mėsai.Anciute@gmail.4  proc.4  proc.  ir  ateityje  turėtų didėti.  kad  vykdyti  sandoriai  ir  PVM  mokėjimai.  viešbučio  tipo  ir  specialaus  apgyvendi‐ nimo paslaugoms ir pan..  2009  m  Lietuvoje  sudarė  apie  24  proc.  pelno.  Kita  vertus. 2009 m.  Tai sudaro 90.  turinčių  įtakos  mokesčių  pajamų  surinkimui. Aurelija Anciūtė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al.  O  štai  šešėlinė  ekonomika.8  proc. p.  planuojamos  valstybės  biudžeto   pajamos  buvo  keletą  kartų  koreguojamos.  2008  m.  Paskutinė straipsnio dalis skirta trumpai aptarti keletui  neigiamų  reiškinių. 2010 (49)    MOKESČIŲ MOKĖJIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE 2008–2009 METAIS    Dokt..com      ĮVADAS    2008  m.  o  faktiškai  sumokėtų  mokesčių  sumos  gali  būti  kore‐ guojamos nebent leidžiant didėti atitinkamo mokesčio  permokai  (nepriemokai)  arba  kryptingai  ją  mažinant. stebint neigiamas ekonomi‐ kos  tendencijas.  aptariami  esminiai  veiksniai. arba 26. pateikiami svarbūs.  litų  PVM.  tačiau  pažymėtina.  o  nuo  2009  m. Palyginti su 2008 m.8 mln.  susiję  su  tais  sandoriais.  nebereikia  mokėti  im‐ porto  PVM  –  jie  patys  apskaičiuoja  PVM  nuo  įsivežtų  prekių  ir  nurodo  šiuos  duomenis  PVM  deklaracijoje.  Daugiausia  PVM  surenka  VMI.  naujai  išrinkta  įstatymų  leidžiamoji  valdžia  nusprendė  užkirsti  kelią  galimam  šalies finansų bankrotui.  t.  rugsėjo  1  d.  kai  kurių  ekspertų  nuomone.  ir  kai  kurios  tam  tikrų  mokesčių  apskaičiavimo.  Straipsnyje  mažiau  dėmesio  skiriama  mokesčių  pajamų  planams.  Straipsnyje  trumpai  pristatomi  svarbiausių  mokesčių  pasikeitimai  2009  m. PVM surinkta     .  Šie pakeitimai padaryti siekiant surinkti daugiau  PVM  pajamų.  tarifas. Me‐ tinis  pajamų  planas  įvykdytas  102.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. gyventojų pajamų.  Minėti  pakeitimai  sulaukė  neigiamos  visuo‐ menės reakcijos – kai kurių nuomone. taikydamiesi prie minėtų pokyčių.  Ši  suma  sudaro  108.  2008  m. jog 2009 m. reikėjo  rengti  teisės  aktų  pakeitimus. jie nedavė nori‐ mo efekto. litų PVM.  PVM  pajamos  sudarė  51.  įsigaliojusius  teisės  aktų  pasikeitimus.  Palyginimui  –  2009 m. y.  tiek  ir  mokesčių  administratoriai  patyrė  tam  tikrų  išlaidų.  –  21  proc. litų. y.  2009  m.  iš viso surinkta 6 798. 9.  Nuo  2009  m.  iš  viso  surinkta  9  242.  prasilenkia  laiko  atžvilgiu  –  bendru  atveju  einamojo  mėnesio  PVM  deklaraciją reikia pateikti iki kito mėnesio 25 d..  ūkio  subjektams.  Socialinio  draudimo  įmokų  apskaičiavimo  ir  mokėjimo  tvarka  taip  pat  buvo  keičiama.  2009  m. ka‐ dangi  Lietuvai  tapus  Europos  Sąjungos  nare.  2009  m.  Reikia  atkreipti  dėmesį. šalies  bendrasis  vidaus  produktas  sumažėjo  15 proc.8 proc.  kadangi  pastarieji  gali  būti  keičiami. sausio 1 iki 2009 m. susijusios su pridėtinės vertės. mažiau nei 2008 m. t.  paukštienai. (8 5) 244 7804  El.  situaciją  atspindintys  makroekonominiai  rodikliai.  akcizų  mokesčiais. Aurelija.  kurie  įsiveža  prekes  iš  kitų  Europos  Sąjungos  (ES)  valstybių  narių. 10222 Vilnius  Tel.  keisti  informacines  sis‐ temas.  pvz.  susijusius su PVM.  tiek  mokesčių  mokėtojai.  ●  standartinio  PVM  tarifo  pasikeitimas  –  nuo  2009 m.  planuotų  pajamų. perprogramuoti kasos aparatus ir t.  maži‐ namos.  t.  įsigalioję  mokesčių  įstatymų  pasikeitimai  buvo  didžiausi  nuo  narystės Europos Sąjungoje pradžios. suplanuotų PVM pajamų.0 mln.  40 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS    Pridėtinės  vertės  mokestį  (PVM)  administruoja  dvi institucijos – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)  ir  Lietuvos  muitinė. Kartu pateikiama statistinė informacija apie  sumokėtus  mokesčius.5  mln.  tarifas..  keleivių  vežimo  paslaugoms. (kartu  sumokant mokestį).  Pavyzdžiui. pertvarkydama mokesčių sis‐ temą  ir  mažindama  išlaidas.2 proc.  į  valstybės  biudžetą  gauta  13  265.  daugiausia  keitėsi  teisės  aktų  nuosta‐ tos. galima suskirstyti į dvi grupes:  ● didžiosios dalies PVM lengvatų panaikinimas.

 mln. IV ketv. litų daugiau pajamų.  dieną.  mokesčio  pajamos irgi nebuvo suplanuotos. todėl galimai išaugo  neapskaitomų pajamų dalis.9  karto  didesnė nei 2009 m.3 proc.3 mln.  sudarė 680.  o  PVM  pajamos  (pašalinus  PVM  permo‐ kos  sumažėjimą)  krito  22.  buvo  735.  1 pav. litų mažiau nei  paskutinę  2008  m.  kad  dėl  didelio  kainų  skirtumo  Lietuvos  gyventojai  nukreipė  dalį  var‐ tojimo  į  Lenkiją  (priežastys  –  PVM  tarifų  skirtumai  ir  kritęs Lenkijos zloto kursas).  t.  laikotarpiu.  galima  daryti  išvadą. mažiau.  grąžintina  šalies  verslui  ir  gyventojams.  Darytina  išvada.8  proc.2 proc.  taip  pat  buvo  susidariusi  tokia  ekonominė  padėtis.  visų  valstybės biudžeto pajamų (įskaitant ES paramą).  litų. III ketv. y..  kad  2008‐ieji  buvo  vieninteliai  metai       2006–2009  m.  viršytą  PVM  surinkimo  planą.  PVM  permokos  sumažėjimą. 2010 (49)    26..  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. III ketv. kad PVM pajamų ir galutinių var‐ tojimo  išlaidų  santykis  2008  m. – 8.  2009  m. PVM pajamos 2008–2009 m.6  proc.  Tačiau  reikėtų  atkreipti  dėmesį  į  tai.  PVM  nepriemoka  2009  m.  gruodžio  31  d.  kai  gruodžio  mėn.  Įvertinus  keturis  svarbiausius  faktus  –  2009  m..          2009 m.. naudoda‐ masi savo teise (pagal Lietuvos Respublikos mokesčių  administravimo  įstatymą)  grąžinti  PVM  be  specialaus  mokesčių  mokėtojo  prašymo.  PVM  permoka.  sudarė  9. 2265681  2339343 2115535 1851310 1659639 1772580 1515270  II ketv.   Finansų  ministerijos  duomenimis.  kad  mokesčių  sistemos  reformų  poveikis  PVM  nebuvo  tinkamai  įvertintas. mažesnės  nei  2008  m. valstybės  biudžeto  mokestinių  pajamų  ir  32.  sparčiau  negu  galutinės vartojimo išlaidos mažėjančias PVM pajamas.  tai.  išaugusią  nepriemoką.  PVM  pajamos  sumažėjo  labiau  nei  galutinio  vartojimo  išlaidos.  arba  1.  nebuvo  užfiksuotas  PVM  permokos  sumažėjimas  (VMI  duo‐ menimis). IV ketv.  pagal  VMI  duomenis.8  proc.  matyt..  2009  m.  gruodžio  1  d.  t. be to.4 proc.  Kadangi iš esmės PVM mokestis yra vartojimo mokes‐ tis.  PVM  mokesčio  pa‐ jamos  visais  ketvirčiais  buvo  mažesnės  nei  2008  m.8  mln. litų   3000000 2521969 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 I ketv. galutinio vartojimo  išlaidos  (to  meto  kainomis) buvo 11. y. II ketv. Ši situacija paaiškinama  pasunkėjusia  kai  kurių  mokesčių  mokėtojų  padėtimi  bei „fenikso sindromu“ (plačiau – paskutinėje straips‐ nio dalyje).  nebuvo  daroma.  buvo  užfiksuoti geresni PVM mokėjimo rezultatai.  Tai  lėmė PVM permokos sumažėjimas.  nepaisant  dukart  didinto standartinio  PVM  tarifo  ir  panaikintų  lengvatų.  o  2009 m.  įsigalioję  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pasikeitimai  leido  į  valstybės  biudžetą surinkti 755 mln..9 mln. pradžioje.  o  2008  m. 2009 m. Šaltinis: sudaryta remiantis Finansų ministerijos duomenimis.  Dėl  šios  priežasties  2008  m.. litų.  kad  paprastai  metų  pabai‐ goje  VMI  intensyviai  mažina  PVM  permoką.  į  valstybės  biudžetą  sumokėta  PVM  suma.  2009  m.6 proc. I ketv. Ši suma sudaro 51. reikėtų paminėti. arba 355.   41 . 2008 m.  2009  m.  VMI  duomenimis. PVM nepriemokos  augimas  ir  galimai  didėjanti  šešėlinės  ekonomikos  (neapskaitomų  pajamų)  dalis.

  Nuo  2009  m.7  proc.  o  ekonominio     42 .  Nuo  2009  m. verty‐ binio  –  nuo  20  iki  25  proc. įmonėms naudinga mokėti avansinį pelno  mokestį  pagal  faktinius  rezultatus. tarpinių produktų) – apie 10 proc.  kovo  1  d...  pelno  mokesčio  pajamos  koreliuoja  su  ekonomikos  ciklais  –  ekonominio  augimo  ir  klestėjimo  metu  paja‐ mos  iš  pelno  mokesčio  yra  didelės. akcizų iš viso surinkta 3 354.  Avansinis  pelno mokestis mokamas pagal ankstesnių mokestinių  laikotarpių rezultatus arba pagal numanomus rezulta‐ tus.  tarifą.  standartinis  pelno  mokesčio  tarifas  buvo  padidintas  nuo  15  iki  20  proc.   2008 m.  Avansi‐ nio  pelno  mokesčio  mokėjimo  principą  galima  keisti  vieną kartą per metus.  Dažniausiai  įmonių  finansiniai  metai  sutampa  su  ka‐ lendoriniais  metais.  turinčio švino – 37.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  pajamų  planas  įvykdytas  95.2 mln. I ketv.  Pelno  mokesčio  pajamos  2008–2009  m.  Akcizus  administruoja  dvi  institucijos  –  VMI  ir  Lietuvos muitinė (pastaroji surenka apie 1 proc. Daugiausia akcizų sumokama už energetinius  produktus (apie pusę akcizų pajamų).  sausio  1  d.  cigarečių specifinio elemento akcizo tarifas padidintas  iki 132 litų. šio mokesčio pajamos  sudarė  24.  Pagal  Lietuvos  Respublikos  pelno  mokesčio  įstatymą įmonės už einamuosius finansinius metus turi  pateikti pelno mokesčio deklaraciją ir per 9 mėn.  ●  etilo  alkoholio  (stipriųjų  alkoholinių  gėrimų  grupė) – 15 proc.0 mln..  Be  to.     fermentuotų gėrimų. Akcizų pajamos 2008–2009 m. akcizų  pajamų).7  proc..  2 pav.  Didėjant  pelnui  (dažniausiai  ekonominio  augimo  laikotarpiu). y.4 karto. IV ketv.  nuosmukio metu jos sumenksta.6  proc.6 proc.  pateiktos  3  pav. 2010 (49)    AKCIZAI    Nuo  2009  m. litų.  akcizų  pajamų  planas taip pat buvo mažintas).  kad  sumažėjo  oficialiai  parduodamų  degalų.  visų  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų. nuo  finansinių  metų  pabaigos  sumokėti  pelno  mokestį.  benzino. akcizų surinkta 3 258. Bendros akcizų pajamos pateiktos 2 pav.  buvo  padidinti  šie  akcizų tarifai:  ● dujų – 2.  tai  sudarė  18.  sausio  1  d. II ketv.  (tačiau  2009  m.  Dėl  šios  priežasties  2009  m. II ketv. IV ketv. Mokesčių pajamų planas 2009 m.  Juos  iš  dalies  galėjo  pakeisti pigesnės prekės iš kaimyninių šalių.  2009 m. litų.  ● kitų alkoholinių gėrimų tarifinių grupių (vynų.  litų  pajamų.        PELNO MOKESTIS    Nors  tai  vienas  svarbiausių  valstybės  biudžeto  pajamų  šaltinių.  rugsėjo  1  d. arba 2.  Nuo  2009  m.  t. litų   1000000  900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 881018 830785 839138 803082  808885 809328 734706 905242 I ketv.4  proc.  Tačiau  reikia  atkreipti  dėmesį  į  tai.  alkoholio  (tam  įtakos  turėjo  ir  alkoholio  prekybos  laiko  riboji‐ mas)  bei  cigarečių  pardavimas. 2008 m.  pelno  mokestis  yra  cikliškas.  mažiau nei 2008 m. tūkst.  taikydamos  20  proc.  įmonės  turėjo  mokėti  avansinį  pelno  mokestį.. III ketv.  įvykdytas  99.  ● alaus akcizo – apie 10 proc.  todėl  pelno  mokesčio  deklaracija  teikiama  iki  kitų  metų  spalio  1  d. 2009 m.3  proc.9 proc. III ketv.  Finansų  ministerijos  duomenimis.  o  pelnui  mažėjant  ar  jo  iš  viso  neuždirbant  (paprastai  ekonominio  nuos‐ mukio  metu)  –  pagal  numanomus  rezultatus.  akcizų  padi‐ dinimas valstybės biudžetui papildomai davė 650 mln.  cigarečių  specifinio  ele‐ mento akcizo tarifas didintas nuo 79 iki 95 litų.  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų.  ●  bešvinio  benzino  –  34.  daliai  įmonių  nustatyta  prievolė  4  kartus  per  metus  (kiekvieną  ketvirtį)  mokėti  avansinį  pelno  mokestį.

  imtinai  priklausė  nuo  2006  m.  biudžetams ir Privalomojo sveikatos draudimo fondui.  III  ketv. 379651 423903 1142340  964281  517225 372625 311050 506692 III ketv.  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų. veiklos rezultatų.   Šaltinis: sudaryta remiantis Finansų ministerijos duomenimis. 2008 m.  įvertinusios 2008 m. IV ketv.  o  metinė  pelno  mokesčio  suma  –  Įvertinus 2009 m. tai 8 proc. pelno mokesčio iš viso surinkta 1 707. apie 40 proc. IV ketv.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. punktais  tiesiems.  Neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  mokėtojų  pasirinko  mokėti  pelno  mokestį  pagal  nu‐ skaičiavimo  tvarka  tapo  sudėtingesnė:  neapmokesti‐ manomus  rezultatus. neapmokestinamasis pajamų  avansinio  pelno  mokesčio  sumos.  Darytina  išvada. gyventojų pajamų mo‐ išskaitymai  iš  pelno  mokesčio  (kai  pelno  mokesčio  permoka  naudojama  kitų  mokesčių  prievolėms  pa‐ kestis buvo 15 proc.  pelno  mokesčio  čio įstatymo pasikeitimai. visų įmonių patyrė nuostolių.  2008  m.  Duomenys  apie  2008–2009  m.  savivaldybių  permokos grąžinta beveik dukart daugiau nei 2008 m. y. surinkta  pajamas ir neigiamą investuotojų požiūrį į didelį pelno  2 910. litų  1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 I ketv.  mokesčio  tarifą. sausio 1 d.  gruodžio  mokestis  buvo  2. litų pelno mokesčio. Iš viso 2008 m.6    mln.   Nuo 2009 m.  Pelno  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokes‐ mokesčio  pajamos  sudarė  12.  laikotarpiu.  nuo  2010  m. buvo 24 proc.  Gyventojų  dėmesį  į  tai.  sumokėtas  pelno  pajamų  mokesčio  (GPM)  tarifas  iki  2008  m.   VMI duomenimis.  įvykdytas 107. 2009 m.  mokesčio  sumos.2 proc.  pajamas  iš  pelno  mokesčio  sumos.3 proc..    Kadangi  metinis  pelno  mokestis  pagal  mas  ateities  perspektyvas  (mokesčio  tarifo  didi‐  deklaraciją turi būti sumokėtas iki kitų metų spalio 1 d.  nimą  ir  didelę  ekonomikos  nuosmukio  tikimybę.  gyventojų pajamų mokesčio pateikti 4 pav. tačiau taip pat nustatytos 6 proc. 2008 m. II ketv. įsigalioję nuo 2009 m. IV ketv.  kiekvienų  metų  III  ir  IV  ketv. suprastėjusius rezultatus ir neigia‐    43 .  2009  m.  pasirinko  mokėti  mažiau  mokėjimų) pelno mokesčio pajamos būna didžiausios. I ketv. sumažėjusias pelno mokesčio  nuo 2007 m.9  proc. Pelno mokesčio pajamos 2008–2009 m.  2009 m.  2009  m.  mis (didėjant pajamoms. visos avansinio  perskaičiuojamas. II ketv. 2010 (49)    3 pav. III ketv.  Reikia  atkreipti  vieni  didžiausių  visoje  mokesčių  sistemoje.  užmokesčio.  pajamų  planas  įvykdytas  98 proc... avansinio pelno mokesčio įmokos iki III  mokesčio  mokėjimus  su  numanomais  ateities  rezulta‐ ketv.2 mln. buvo  planas  taip  pat  buvo  sumažintas. susiejo avansinio pelno  2008 m.  o  ankstesniais  me‐ dydis mažėja).  avansinio pelno mokesčio...    GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS  2009 m.  litų.  (dėl  vėluojančių  suprastėjusius  lūkesčius). o nustatytas neapmokestinamųjų  2008 m..  privalomojo  sveikatos  draudimo  įmokos  nuo  darbo  dengti) išaugo 2.  43  pajamų mokesčio dydis buvo fiksuotas visiems dirban‐ proc. tai sudarė 16.2  karto  mažesnis  nei  tuo  pačiu  31 d.  sumokėto  pelno  tais.  VMI  duomenimis.  Be  to.  pelno  mokesčio  būdavo  paskirstomos  valstybės.  kad  2009 m. metams pasibaigus jis turėtų būti  tais tai sudarydavo mažiau nei 10 proc. tūkst.  tokių  mokėtojų  namasis  pajamų  dydis  susietas  su  gyventojo  pajamo‐ sumokėtas  avansinis  pelno  mokestis  sudarė  38  proc. t.  pelno  mokesčio  tarifas  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų  –  planas  buvo sumažintas iki 15 proc.  Gyventojų  pajamų  mokesčio  pajamos  daugiau  nei  2007  m.8 karto. be to.  kad  įmonės.

  atrodytų. – 2 052. t.  ne‐ darbo  lygis  2008  m. šis argumentas      . I ketv.8  proc.  Todėl  gali  būti. kad  viena  iš  galimų  jos  pasekmių  –  daugiau  paskatų  ūkio  subjektams  neoficialiai  vykdyti  ekonominę  veiklą.  bus  mažiau  linkęs rizikuoti.  panašu.  2008–2009  m.  2008 m.110216 858703 971393 1390698 2008 m.  Vis  dėlto.  t.  kad  šešėlinės  ekonomikos  dalis  ir  anksčiau  buvo  panašaus  lygio. litų.  kad  susidarė  tam  tikras  sunkiai  nutraukiamas  ciklas  –  gyventojai mano. 2008 m. Esama nuomonių.  savarankiškai  besiverčiančių  eko‐ nomine veikla.     2008  ir  2009  m.  mažiau  pajamų  nei  2008  m.8  proc.  mokesčio pajamų planas įvykdytas 87.  kadangi  mokesčių  mokėtojas  (fizinis  asmuo).  tuo  tarpu  ekspertai. y. y.  sumokėtas  mokestis.  Statistikos  departamento  duomenimis.  taip  tvirtina  ekspertai.  kadangi  už  praėjusį  mokestinį  laikotarpį  turėjo  būti  pateiktos  metinės  gyventojų  pajamų  mokesčio  deklaracijos.  išsiskiria  didesnėmis  pajamomis.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kad  anksčiau  ši  problema  nebuvo  aktuali.3 mln.2 mln.. siekė 257.  mokesčio  pajamų  planas  įvykdytas 94 proc.  kad  šešėlinė  ekonomika  gerokai  išaugo.  bet  sumažėjus  nacionalinio  biudžeto  pajamoms  buvo  atsigręžta  ir  į  mokesčių  vengiantį ekonomikos sektorių.6 proc.  o  2009  m.  didėjant  mokesčių  tarifui.  dėl  padidėjusio  mokesčių  tarifo  turėdamas  potencialiai  mažiau  pajamų.  slepiama  pajamų  dalis  mažėja.  2009 m. y. egzistuoja teorinių mokesčių vengimo  modelių.  teigia.  Tačiau  tų  pačių  ekspertų  nuomonės  grindžiamos  gyventojų  apklausomis.  ka‐ dangi  paprastai  manoma.  litų.  vadovau‐ damiesi  gyventojų  apklausų  rezultatais. buvo 36. 2009 m.7  litų.   „FENIKSO SINDROMAS“    2008  m.  mažėjo  gyventojų.1 proc.  GPM  nepriemoka  2009  m.  jog  didėjantys  mokesčių  tarifai  turi  neigiamos  įtakos  mokesčių  mokėtojų  elge‐ siui. padidėjusių verslo liudi‐ jimo kainų ir kitų įmokų. Pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 2008–2009 m. mažiau nei  2008  m.  dėl  sumažėjusio  mokesčio  tarifo  ir  pasikeitusios  neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  skaičiavimo  tvarkos  nacionalinis  biudžetas  prarado  250  mln.  gruodžio 1 d.  IV  ketv.  –  jau  13. y. gruodžio 1 d. susijusių su individualia veikla.  Finansų  ministerijos  teigimu.3  mln.  neigiamą  visuomenės  nuomonę  sustiprina  ekspertų  teiginiai.  surinkta  25.  Taip  pat  reikėtų  atkreipti  dėmesį  į  tai.  sumažėjęs  dirbančiųjų skaičius ir darbo užmokestis šalyje. jog šešėlinė ekonomika klesti. II ketv. kad dėl 2008 m. III ketv. III ketv.  VMI  duomenimis. litų  1600000 1400000  1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 I ketv.  Kita  vertus.  kad  šešėlinė ekonomika susilaukė daugiau dėmesio būtent  ekonominio  nuosmukio  metu. litų. IV ketv.  Tokį  rezultatą  lėmė  pakeistas  mokesčio  tarifas.9 proc.  surinkta  daugiau  gyventojų  pajamų  mokesčio  nei  I  ar  III  ketv. 4.  litų. gyventojų pajamų mokesčio iš viso su‐ rinkta  5 106. t. o 2009 m.  siekė  5.  darbo  užmokestis  paprastai  yra apskaičiuojamas ir sumokamas tą patį.  didesnė nei 2008 m.  Reikia  atkreipti  dėmesį ir į tai. 2010 (49)    4 pav. Kita vertus.  II  ketv. tūkst.. 2009 m.      44 HIPOTEZĖS DĖL ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS.7 proc.  t. 971414 848718 1492821 1251348 1.  kadangi  gruodžio  mėn.  vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis siekė 2 151. surinkta 3 7890. be to.  kurių  viena  iš  išvadų  prieštarauja  populiariai  nuomonei.  jog  neapskaitomos ekonomikos dalis tik didės. Be to. II ketv.  o  iki  kitų  metų  gegužės  1  d. o ne sausio  mėn. IV ketv.  pabaigoje  įvykdyta  mokesčių  reforma  kritikuojama įvairiais aspektais.  Statistikos departamento duomenimis..4 litų.

 (4.  Tai  būtų  galima  paaiškinti  pelno  mokes‐ čio  sąryšiu  su  ekonomikos  ciklais  ir  užsienio  investuo‐ tojams  mažiau  patraukliu  šalies  įvaizdžiu..  2009  m.  kad  2009  m.  buvo  25. litų).  Surinkto  gyventojų  pajamų  mokesčio  suma  2009  m..  kad  pastarosios  staiga  pradėtų  didžiąją  (sumažėjusio) darbo užmokesčio dalį mokėti neoficia‐ liai.  tačiau  nutraukia  veiklą  to  nepada‐ riusi.  jie  bus labiau linkę užsiimti oficialiai neapskaitoma veikla  arba  pirkti  neapmokestintas  prekes.  kad  staiga  šešėlinė  ekonomika  suklestėjo.  nors  šiuo  metu  tie  patys  gyventojai  neapmo‐ kestinamųjų  pajamų  nebegauna  arba  jų  srautas  yra  sumažėjęs.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  t.  pasireiškia  mokesčių  sistemos  teisin‐ gumo suvokimo veiksnys – gyventojams manant.  palyginti su galutinio vartojimo sumažėjimu.7 mlrd.  kuris  yra  daugiausia  valstybės  biudžetui  pajamų  duodantis  mokestis.  Naujoje  įmonėje  dažniausiai  dirba  tie  patys  darbuotojai. 2010 (49)    labai  patogus  kritikuojant  naująją  šalies  valdžią.  Nors  pačių  prekių  pardavimas  smuktelėjo.8  proc.    IŠVADOS    2008  m.  litų  papildomų  mokestinių  pajamų.  Žinoma.  Tai  daugiausia  lėmė  pasikeitęs  GPM  tarifas.  ši  reforma  padėjo  surinkti  1495  mln.. palyginti su 2008 m.  Reformos  tikslas  buvo  užtikrinti.  o  mokesčio  permoka  gerokai  sumažėjo  (tiksliau.  kalbama  apie  ankstesnę  padėtį..  Greičiausiai  dalis  jų. kad  mokesčiai  yra per dideli ar (ir) iš mokesčių surinkti pi‐ nigai  neteisingai  panaudojami  (pvz.  o  ne  faktinius  veiklos  rezultatus.  tarifas.  Šio  modelio  esmė  yra  tokia:  sukaupus  tam  tikrą  mokesčių  nepriemokos  (ar  kitokių  kreditorinių  įsipareigojimų)  sumą.  To  buvo  siekiama  didinant  svarbiausių mokesčių – PVM.  PVM. akcizo.  pajamos  iš  mokesčių  (į  valstybės  biudžetą)  sumažėjo  26.. artimiausiais mo‐ kestiniais laikotarpiais daugiau pajamų iš šio mokesčio  tikėtis nereikėtų. y.   2009 m.  kad  ekonominio  sunkmečio  metu  verslininkai  ir  gyventojai  yra  labiau  linkę  vengti  mokesčių.  sumažėjusi  mokesčio  bazė  (dėl  kritusio  darbo  užmokesčio  ir    45 .  pvz.  įmonės  veikla  yra  nutraukiama  (skelbiamas  bankrotas).  susijusį  su  įsigytu  ilgalaikiu  turtu.  prieš  skelbiant  bankrotą  anksčiau  įkurtos  įmonės  turtas  (įranga.  vėl  grąžintas  15  proc. taip pat pakeis‐ ta  neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  skaičiavimo  tvarka.  sumokėto  už  tokį  turtą.  keistas  dukart.  tarifas  2009  m. y.  2008  m.2 proc.  t.  įgyja  teisę  į  PVM.  be  to. sumokėtų  mokesčių  ir  pagrindinių  makroekonominių  rodiklių  atotrūkis iš tiesų yra didelis ir sunkiai paaiškinamas.  kad  net  gyventojų  kalbos  apie  gautas  neapmokestintas  pajamas  yra  labiau  retrospektyvios.4 proc.  iššvaistomi).  nors  planas  viršytas.  Be  to.  mažiau. padidintas pelno mokesčio  tarifas  ilgai  toks  neišliko  ir  2010  m.  Atkreiptinas  dėmesys  ir į dar vieną aplinkybę –  jei  vis  dėlto  ekspertai  yra  teisūs  ir  neapskaitomų  pardavimų sumos išaugo ir ateityje dar didės.       bet  ir  sumažės  galimybės  finansuoti  valstybės  vykdo‐ mas  funkcijas.  pabaigoje  įvykdyta  mokesčių  reforma  buvo  didžiausia  nuo  narystės  Europos  Sąjungoje  pradžios. mažesnė. praktiškai nesu‐ mažėjo.  Iš  tiesų  gali  būti.  palyginus  2008 ir 2009 m. iki 20 proc. tuomet  valstybės  biudžetas  ne  tik  praras  mokesčių  pajamas.  o  naujoji  įmonė  atskaito  PVM..  prekės)  yra  perduodamas  naujajai  įmonei.  tačiau  jos  ekonominę  veiklą  tęsia  naujai  įsteigta  įmonė.  pirmiausia  ėmė  mažinti neoficialias išmokas darbuotojams.  Nerimą  kelia  pastebimai  spartesnis  PVM  pajamų  mažėjimas.  taip  pat  ir  neoficialių.  t.  Ekonominiu  sunkmečiu  vienas  mokesčių  ven‐ gimo modelis tikrai tapo populiarus – tai „fenikso sin‐ dromas“.  reikalingo  veiklai  vykdyti.  įmonėms  atleidžiant  darbuotojus  ir  trūkstant  lėšų  tarpusavio  atsiskaitymams.  padidėjo  visų  pagrindinių  akcizais  ap‐ mokestinamų  prekių  akcizų  tarifai. Tokiu atveju valstybės biudžetas kelis kartus  netenka  PVM pajamų – anksčiau įsteigta įmonė nesu‐ moka  PVM. y.  buvo  sumažinta).  susimažina  mokėtiną  PVM  arba paprašo grąžinti PVM iš valstybės biudžeto..  Tokiu  atveju  senoji  įmonė  turi  sumokėti  PVM  nuo  parduotų  prekių.  Įvertinus  faktą.  trūks  informacijos  apie  realiai  šalyje  sukuriamą BVP ir jo kitimo tendencijas. pastaraisiais PVM surinkta 26.  nebegaudamos  pakankamai  užsakymų.  Didėjantis nedarbo lygis iš dalies taip pat galėtų  paneigti  teiginį.  t.  2009  m.  Atskiriant  privalomojo  sveikatos  draudimo  įmokas buvo sumažintas GPM tarifas.  sumokėta  pelno  mokesčio  suma  buvo  40.  per  pastaruosius  metus  padidėjo  nuostolingai  dirbančių  įmonių  dalis  ir  nemažai  mokesčių  mokėtojų  pasirinko  mokėti  avansinį  pelno  mokestį  pagal  numanomus. panaikin‐ ta  didžioji  dalis  PVM  lengvatų.  tačiau  dėl  padidėjusių  tarifų  akcizų pajamos.  kad  eko‐ nominio nuosmukio metu į nacionalinį biudžetą pateks  pakankamai  pajamų.  iš  susijusio  asmens  įsigijęs  ilgalaikio  turto  (ar  prekių).  Kita  vertus.  mažesnė  nei  2008  m. y.  Vis  dėlto..  Finansų  ministerijos  duomenimis. Tai sukėlė daug nepatogumų mokesčių mokė‐ tojams ir mokesčių administratoriams. Be to.  sunku  patikėti.  ypač  kai  kartu  didinami  svarbiausi  mokesčiai.  o  naujas  PVM  mokėtojas.  Be to.  aukščiau  išdėstytų  samprotavimų  ne‐ pakanka  paneigti.  palyginti  su  2008  m.4  proc.  atskaitą. palyginti su 2008 m. pelno mokesčio –  tarifus.

finmin... 35‐1271). 2001.  2008  ir  2009  m.  jos  veikla  nutrau‐ kiama  skelbiant  bankrotą.  9. kad dabar gyventojai ir ekspertai vieni kitiems  teigia apie vis didėjantį šešėlinės ekonomikos mastą ir  patvirtina savo neigiamus lūkesčius. V. Nr.lt/web/finmin//  auktualus_duomenys/biudzeto_pajamos/  valstybes_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05).  A.  Padidėję  mokesčių  tarifai  ir  sumažėjusios  na‐ cionalinio  biudžeto  pajamos  iš  pagrindinių  mokesčių  sukėlė daug diskusijų dėl to.  kad  viena  iš  mokesčių ven‐ gimo  formų  –  „fenikso  sindromas“  –  suaktyvėjo. 73‐3085).  2001. p. 110‐3992). kad ankstesniais laiko‐ tarpiais.  šešėlinė  ekonomika  neegzistavo  arba  jos  lygis  problemų  nekėlė. Nr.  Lietuvos  Respublikos  pelno  mokesčio  įstatymas (Žin.  Interneto  prieiga:  http://www.. Interneto prieiga: http://www. ar mokesčių reforma pa‐ siteisino  ir  ar  ji  neprisidėjo  prie  šešėlinės  ekonomikos  augimo šalyje.  lt/index.  Lietuvos  Respublikos  akcizų  įstatymas  (Žin.      46   .  kuris  ir anksčiau galėjo būti palyginti didelis.  7.    LITERATŪRA    1. 2010 (49)    išaugusio nedarbo lygio).lt/  web/finmin//auktualus_duomenys/biudzeto_pajamos/  nacionalinis_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05).  Interneto  prieiga:  http://www. 2002.  Allingham. 2002.  Vis  dėlto  akivaizdu.  ka‐ dangi  toks  mokesčių  vengimo  būdas  yra  patogus  būtent  ekonominiu  sunkmečiu:  vienai  įmonei  sukau‐ pus  finansinių  įsipareigojimų  naštą.  Interneto  prieiga:  http://www. nacionalinio biudžeto vykdymo  duomenys  ir  apžvalgos. 2008 ir 2009 m. Nr.  5.  VMI  administruojamų  nacio‐ nalinio  biudžeto  pajamų  surinkimo  duomenys  ir  apžvalgos.  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija.  3.  G. Susidaro įspūdis.finmin.  Lietuvos  Respublikos  gyventojų  pajamų  mokesčio įstatymas (Žin.finmin.  6. 323–338.  4. Nr.  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio įstatymas (Žin.php/meniu/ziniasklaidai/straipsniai_ir_  komentarai/seseline_ekonomika_lietuvos_ir_kitu_  saliu_patirtis/5745 (žiūrėta 2010‐06‐05).  1972:  Income  Tax  evasion:  A  theoretical  analysis.  Journal  of  Public  Economics 1.  Sandmo.lrinka. Šešėlinė ekonomika: Lietuvos ir  kitų šalių patirtis.  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija..  2008  ir  2009  m.  Tačiau  pradėjus  trūkti  lėšų  buvo  atsigręžta  į  neapskaitomos  ekonomikos  sektorių. 98‐3482).. Žukauskas.  valstybės  biudžeto  vykdymo  duomenys.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kai  valstybės  biudžeto  pajamos  kėlė  mažiau  rūpesčių.lt/  web/finmin//auktualus_duomenys/biudzeto_  pajamos/valstybes_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05).  Atrodo.              2.  8.  Šiuo  atveju  valstybės  biudžetas dėl nesumokėto ir be pagrindo susigrąžinto  PVM nukenčia keletą kartų.  tačiau  ekonominę  veiklą  tęsia  naujai  įkurta  įmonė.  M.

 verslo statistikos..n* .lt      Norint  apibūdinti  šalies  ekonomikos  vystymąsi.  kaip  rodiklis  labai  dažnai  pasirenkamas  bendrasis  vidaus  produktas  (BVP).  Rodikliai. pvz. vertinant BVP  pokyčius.  statybos statistiką ir t. Trečiame etape nustatomas kiekvieno rodiklio  svoris formulėje (1). technologinę pažangą.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. kuri palietė ne tik Europą. 10223 Vilnius  El.  Pirmame ir antrame etape (etapai susieti) pasi‐ renkamas  pirminis  rodiklių  rinkinys  X  ir  sumažinama  rodiklių  aibė. kuris gali būti priemonė analizuojant ir vertinant  Lietuvos  ekonomikos  tendencijas. t.  Atrinkti  n < n   rodikliai  yra standartizuojami – įgauna nulinį vidurkį ir  vienetinę dispersiją.  pvz.. t.  atspindintys  įvairius  Lietuvos  ekonomikos  aspektus.  šalinami  iš  tolimesnės  analizės..  pirmiausia  pasirenka‐ mas pirminis rodiklių rinkinys  X i .  Šiame  darbe  pateikiamas  naujas  sudėtinis  ro‐ diklis.  išsamiai  apibūdinantys  Lietuvos  ūkį.  Pavyzdžiais  galėtų  būti  konkurencingumo  indeksas  (angl.  Taigi. o  pačios sritys dažnai skirstomos į mažesnes dalis..   Sudėtinio  rodiklio  matematinis  modeliavimas  susideda  iš  keleto  etapų:  atrenkami  paplitę  rodikliai.    Rodiklių matricos X nustatymas  Pradedant  konstruoti  CI.  Modelyje  paliekami  informatyviausi  ro‐ dikliai.  Šiam  rodikliui  suda‐ ryti buvo naudojami skirtingi socialiniai ir ekonominiai  rodikliai.  suteikia  galimybę  palyginti  atskirų  šalių  raidą.  Naudojant  CI  dažniausiai  yra  vertina‐ mos  atskiros  valstybės  regionų  arba  pasaulio  mastu. Jurga Rukšėnaitė  Vilniaus Gedimino technikos universiteto   Fundamentinių mokslų fakulteto  Matematinės statistikos katedra  Saulėtekio al.  CI  leidžia  paly‐ ginti  skirtingus  objektus  kompleksiškai. 11. pa‐ remta  faktorinės  analizės  teorija. (1)  kur:  X  –  rodiklių. W). 2010 (49)    SUDĖTINIAI RODIKLIAI – PAPILDOMAS MATAS LIETUVOS EKONOMIKAI VERTINTI    Dokt. i = 1. yra reikalingi nu‐ statant  finansinius  ir  politinius  prioritetus.  bet  ir  atskirų  gyventojų  turtingumas  ar  skurdas. composite indicator –  CI) padeda įvertinti šalies vystymąsi.  Šiame  darbe  daugiau  akcentuojamas  svorių  nustatymas.. sudaryta iš atskirų rodiklių  duomenų svorių. rinkinys.ruksenaite@vgtu. jurga. human development index) ir kiti.  ketvirtąjį  ketvirtį –  taip  rodė  statistiniai  BVP  duomenys. socialinę  aplinką  ir  kitas.  pvz.  kuris  leistų  tiksliau  ir  objektyviau  įvertinti šalies ekonomikos tendencijas. p.  vienam  gyventojui  tenkančio  BVP.  iškyla  matematinis  uždavinys  sukurti  sudėtinį  rodiklį.  Naujojo  rodiklio  pokyčiai  ly‐ ginami su BVP raida.  jų  tinkamumui  įvertinti  naudojama  faktorinė  analizė. Toliau yra  vertinama kiekvieno rodiklio koreliacija su pagrindiniu  ekonomikos  indikatoriumi  –  BVP.      47 .  apimant  įvai‐ rias sritis: ekonomiką. rodikliai agreguojami – taip gau‐ namas  sudėtinis  rodiklis. BVP < 0.  kurie  silpnai  ar  vidutiniškai  ( ρ X . kartu pateikiamas siūlomo metodo pritai‐ kymas šalies ūkio tendencijoms vertinti. technologijų ir pan.  nusa‐ koma  ne  tik  šalies  ekonomikos  raida.  tendencijas.  Darbe  apibūdina‐ mas  šis  rodiklis  ir  pateikiama  jo  kūrimo metodika.  priklausančių  įvairioms  sritims.  žmonių  gyvenimo  kokybę  ir  technologijų plėtrą [5]. Lietuvoje.  žmogaus  socialinės  rai‐ dos indeksas (angl.     METODIKOS APŽVALGA    Šiame skyriuje aprašomi CI modeliavimo etapai..  kad  BVP  ne  visada  atspindi  tikrąjį  šalies  vystymąsi.  kuriuose  pagrindžiamas  teiginys.75 )  koreliuoja  su  i * BVP.  bet išplito ir pasauliniu mastu.  competitiveness  index).  Tačiau  tam tikri rodikliai prasidėjusį ekonomikos nuosmukį ro‐ dė  gerokai  anksčiau:  pradėjo  mažėti  statybų.   Kaip  pavyzdį  galima  nagrinėti  pastarąją  ekonominę finansinę krizę.  nustatomas  kiek‐ vieno  rodiklio svoris.  krizė  prasidėjo  tik  2008  m.  pra‐ monės produkcijos mastas ir t.     Apibrėžkime  CI  kaip  duotą  matematinę  funkciją‐modelį:  CI = ƒ(X.  Sudėtiniai rodikliai (angl.  Tačiau  pastaruoju  metu  galima  rasti  vis  daugiau  straipsnių.  W – svorių matrica.  Analizuojant  šio  rodiklio.  verslo  statistika  gali  būti  skirstoma  į  pramonės.

  Pradiniai  rodikliai  pagrindinėmis  komponen‐ tėmis išreiškiami taip:   X i = ∑ α jiY j .  (5)  j =1 j =1 m m su sąlygomis:  1)  cov(Yi .  Kuo  didesnė  sijos DYi  įvertis.  Jeigu  hipotezė  H 0   priimama.  3.   D D       (5‘)  Išsprendus  PKA  uždavinį. Y p .  2.5  – duomenys netinkami modeliui.  gaunami  koeficientų  α ij . reiškia.   modelio (2) prielaidas. faktoriai Fj ir Ei  nekoreliuoti.  Bar‐ tlett’s  test  of  sphericity)  ir  Kaizerio.   Faktorių svorių įverčiai apskaičiuojami taip:  ∧ l ij = a ji s 2 (Y j ) .  charakteringieji  faktoriai  Ei   nekoreliuoti.  bendrosios  dispersijos. faktorių rinkinių gali būti daugiau nei vienas.  t.  loadings)  matrica.m. čia  j = 1.  kurią  2 sąlygoja latentiniai bendrieji faktoriai (bendrumą  hi ).  r ij   – dalinės  čia ir (8)  s 2 (Y j )  – i‐osios komponentės disper‐ koreliacijos  koeficientas  (tarpusavio  koreliacija  nusta‐ toma  pašalinus  likusių  rodiklių  įtaką).   FA  modelyje  kiekvieno  pradinio  kintamojo  X i   dispersija  skaidoma  į  dvi  dalis  –  dispersiją.   i =1 3) ∑ Yi = ∑ X i = S . j = 1.  o  disper‐ sija DFj = 1. ..  Pačių  faktorių  ir jų specifiškumų įverčiai nenaudojami.  E  –  charakteringųjų  faktorių vektorius. i.  kurių  MSAi   reikšmė  žema.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Y j ) = 0.  (3)  ~ Naudojami  bendrumų  įverčiai  hi .  bendrumų  hi2   ir  specifiškumų  τ i   įverčius.  faktorių  svorių  l ij .  Taigi  ir  faktorių  skaičius atitinkamai bus p.  kurios  paaiškina  ne  mažiau  kaip  95  proc.  F  –  čia  latentinių  faktorių  matrica..  Tokiu  būdu  sumažinama  rodiklių  aibė:  MSAi = . 2)  DY1 m i =1 m def i.  ∧ ∧ kartą pašalinant tą rodiklį  X i .8 .  2.. ≥DYm .  ir  dispersiją.  ∑i ≠ j rij + ∑ i ≠ j r ij Gautoji  faktorių  svorių  matrica  L  yra  nevie‐ Rodikliai.  faktorių  išskyrimas  priklauso  nuo  pasirinkto  metodo..  hi2   (9)  buvo  mažiausias  rinkinyje:  hi2 < 0.  Šiuo  atveju  faktoriais  F j   laikomos  sunormuotos  pagrindinės  komponentės.  KMO  matas  vertina.  po  vieną  nareikšmė.. i = 1.   FA modelio prielaidos:  1. m   įverčiai  aij   ir  m  pagrindinių  komponenčių įverčiai:  Y i = ∑ aij X j . p ∧   (8)  .   48   .  kurią  lemia  bendraisiais  faktoriais  nepaaiškinama  paties  kintamojo  variacija  (specifiškumą  τ i )  [2]. 2010(49)     Apibrėžkime  tiesinį  faktorinės  analizės  (FA)  modelį:  X = LF + E.. nevienareikšmiškas interpretavimas..m .  bendrieji  faktoriai  F j   nekoreliuoti. tuo duomenys labiau tinka FA modeliui.  kol  gaunamas  rodiklių  rin‐ mumas FA:   kinys  X. kiekvieną  KMO reikšmė. 2 KMO = ∑ ∑ i ≠ j rij ∑ ∑ i ≠ j rij + ∑ ∑ i ≠ j r ij ~ .  Darbe  naudoti  Bartleto  sferiškumo  (angl. ∧ j = 1.  o  DEi = τi. i = 1..   (4)  ~ R n → R m ..  tenkinančių  FA  pašalinami iš tolimesnės analizės.. p .  (2)  L  –  svorių  (angl.  ar  duomenys  tinkami  FA  modeliui:  Faktorių išskyrimas ir sukimas  Faktoriams  išskirti  pasirinktas  pagrindinių  komponenčių  analizės  (PKA)  metodas..  y.. i = 1.. j = 1.  (Norint  atskirti  FA  svorius  nuo  galutinių  CI  svorių.  Mejerio  ir  Olkino  (KMO) duomenų tikimo faktorinei analizei testai..  egzistuoja  aibė  matricų..    (9)  ji ji j =1 j =1 ∧ ∧ k ∧ k ∧ čia  rij   –  koreliacijos  koeficientas.  Panašiai  įvertinamas  kiekvieno  rodiklio  tinka‐ Procedūra  kartojama  tol.  norint  įvertinti rodiklio  X i  tinkamumą modelyje:  hi2   hi2 = ∑ l 2 = ∑ a 2 s 2 (Y j ). kurio bendrumų įvertis  Jeigu  KMO < 0.. todėl  jų įvertinimas nebus akcentuojamas.  3. kur išskirti faktoriai gerai paaiškina kiekvieną  ∑i ≠ j rij X i .  kai  kuriose  straipsnio  vietose  skliausteliuose  bus  nurodytas  ir  angliškas  terminas  loadings.  Bartleto  sferiškumo  testas  tikrina  hipotezę  H 0 .   (7)  j =1 m Turint  koreliacijų  matricą  RXX.)  Naudojant FA modelį reikia atsižvelgti į faktorių  pasirinkimo problemas:  1.  ar  koreliacijų  matrica  yra  vienetinė:  R = 1  (visi  stebimi  kintamieji  nekoreliuoti).m   (6)  j =1 ∧ m Pasirenkama  prielaida  palikti  pirmąsias  p  kom‐ ponentes  Y1 .  galima  apskaičiuoti  bendruosius  faktorius  Fj.. i ≠ j .  Suformuluojamas  PKA  uždavinys:  rasti  pagrindinių komponenčių tiesines daugdaras:  Y1 = ∑ α1 j X j . Ym = ∑ α mj X j .m.. kad FA modelio taikyti negalima.  FA modelis (2) taikomas keletą kartų.   ≥DY2 ≥.

  t = 1.8 .  kurio  esmę  sudaro  didžiausius  svo‐ Apdirbamosios gamybos  0.   CI (t .  (11)  k k tletto  sferiškumo  testas  atmetė  hipotezę  H 0 .T ..  kurių  technika:   2 hi > 0.  nes  šis  meto‐ das po sukimo išlaiko faktorių ortogonalumą.  Toliau  šiame  darbe  ir finansai  vesticijos   bus  naudojamas  Nicoletti  pasiūlytas  metodas  (Nico‐ Pramonės produkcija  0. t.   Pirmiausia  buvo  atlikta  pirminė  statistinių  Sj duomenų  analizė:  įrašytos  trūkstamos  reikšmės.957  Verslo sta‐ letti  et  al.  kad  faktorių  bendroji  dispersija  būtų  kuo  didesnė.  kurie  stipriai  koreliuoja  su  BVP  ⎪ j≠k ⎩ 0. auto‐ mobilių degalų prekybą  Eksportas    49 . tiesiogiai įtakojantis  Užsienio  0. W).     CI  svoriams  įvertinti  naudojamas  algoritmas  Pagrindiniai atskirų analizės etapų rezultatai  (formulėse yra anksčiau apibrėžti rodikliai):  1.974  CI  reikšmes.  Varimax  metodas  dažnai naudojamas ekonominiuose tyrimuose [1. Šiuo  metodu  ieškoma  kuo  paprastesnės  struktūros  L. norint išvengti 1998 m. simple stuc‐ ture) pavidalą (šis terminas gana senas.  kurie  *  Pearsono  koreliacijos  koeficientas. fakto‐ riai išlieka nekoreliuoti (po faktorių sukimo gaunama nau‐ * ja  svorių  (angl.  loadings)  matrica  L ).    (12)    Mažmeninės prekybos apyvar‐ ta.955  pinius  sudėtinius  rodiklius  (angl.  kad  i Taigi.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Iš  socialinės‐ekonominės  srities  buvo  pasirinkti  * įvairūs rodikliai ( n = 41 ).957  tistika  rius (angl. Stipriausiai su BVP koreliuojantys rodikliai  X i    max(V ) = 2 čia  lij  – svoriai i‐ojo kintamojo j‐ajam faktoriui.  1  lentelėje  yra  pateikta  keletas  rodiklių.  laikotarpis.  IC k Duomenų  kokybė  ir  tinkamumas  FA  buvo  pati‐ k *i *i krinti naudojant teorinėje dalyje aprašytus testus.  1 p m 4 p m 2 2 ( ∑ m ∑ lij − ∑ ( ∑ lij ) ) . kurie pastebimai koreliuoja su  BVP.   Šiam tikslui įgyvendinti darbe naudotas ortogona‐ lusis  faktorių  sukimas  (Varimax  metodas). y..  Maksimi‐ zuojamas paprastumo matas yra apibrėžiamas lygybe:  PRAKTINIS METODO TAIKYMAS     Darbe  naudoti  Statistikos  departamento  Rodiklių  duomenų  bazės  duomenys.  kad  duomenys  formulėje (1) CI = ƒ(X.  leidžiantis  įvertinti  svorius  iš  Ekonomika  Tiesioginės užsienio in‐ 0. w) = ∑ X i (t ) ⋅ wi . panašią į paprastąją.  reikšmingumo  lyg‐ muo – 0. konstruojant CI.  labiau koreliuoja su atitinkamu faktoriumi.  todėl  reikalin‐ veiklos apyvarta   gas  teorinis  metodas.  Paprastai  pasukus  faktorius  negaunama  prekyba  0.  1)  l ij = .  Pasirinktas  2000–2009  m. kad kiekvienas  rodiklis yra susijęs tik su vienu faktoriumi. Bar‐ 4)  wi = wIC / ∑ wIC – normalizacija.  gautas  svorių  vektorius  W  naudojamas  pasirinkti  rodikliai  tarpusavyje  koreliuoja. išskyrus variklinių  transporto priemonių ir  motociklų prekybą.  Ketvirtinis  rodiklių periodiškumas buvo pasirinktas tam.   i i 3)  w*i = wIC ⋅ S j / S  – korekcija. 2010 (49)    Iš to kyla teorinis uždavinys – faktorių svorių ma‐ tricai suteikti paprastosios struktūros (angl. šis meto‐ das  didesnius  svorius  suteikia  tiems  rodikliams.  k = 1.. loadings) turinčių faktorių grupavimas į tar‐ pramonės produkcija   Užsienio  Importas  0. BVP   0.  duo‐ ~ ⎧ i 2)  wi = ⎪max l ij .   menys sezoniškai išlyginti bei standartizuoti. likusieji buvo pašalinti. jeigu j = k  – svoriai  IC k .  Pirminė  statistinių  duomenų  analizė  ir  2 ~ lij faktorių išskyrimas. Paprastoji struktūra reiškia. p  [4].  reiškianti.  Praktiškai  tai  sunkiai  įgyvendinama. Paprastai sakant.  kurių  koreliacija su BVP yra didžiausia.aprašė  Thurstonas).809.  todėl  sten‐ giamasi rasti struktūrą.75 ). BVP ≥ 0. ( ρ X .996  Verslo sta‐ tistika  Svorių įvertinimas ir agregavimas  Indikatorių  svorių  parinkimas  yra  vienas  iš  esminių žingsnių.  (10)  j =1 i =1 m 2 j =1 i =1 Sritis  Rodikliai  Xi   Koreliacijos  koeficientas  ρ X i . 3].  2000).    1 lentelė. kad gautus  rezultatus būtų lengviau interpretuoti ir lyginti su BVP.971  paprastosios svorių matricos  L struktūros. Rusijos krizės įtakos kai  kuriems  statistiniams  rodikliams  iki  2000  m.  intermediate  compo‐ i prekyba  sites) ( IC k ). jį 1947 m.  KMO  testu  buvo  gauta  reikšmė  0.965  * turimos  pasuktosios  matricos  L .   CI  gauti  buvo  pasirinkta  tiesinė  agregavimo  tinkami FA. Taip pat buvo analizuojami atskirų rodiklių  2 bendrumai  hi   ir  buvo  palikti  tik  tie  X i .01 . kurią būtų  Verslo sta‐ Mažmeninės prekybos  tistika  maitinimo ir gėrimų teikimo  galima  panaudoti  CI  svoriams  vertinti. Palikti tik  ⎨ i ICk tie  X i .

 pasukus faktorius nebuvo gauta matricos  L*  paprastosios  struktūros  (2  lent.).348  0.  FDI – tiesioginės užsienio investicijos.    2.  Dėmesys  atkreiptinas  į  tai. Svorių vertinimo rezultatai    Rodikliai  CI svoriai  wi   EM  MAN  RTEM  SMV  IMP  EXP  GRT  FDI  CPI  PPI  NRB  CIS  FBS  0. apimtis to meto  kainomis. 2010(49)     Po analizės likusių rodiklių  X i  ( m = 13 ). sezono įtaka pašalinta. loadings).  NRB – negyvenamieji pastatai.434  0.  Iš  1  pav. loadings) matrica L.715  0.737        3 lentelė.066  0.  apimtis  to  meto  kainomis.  faktoriams  sukti  buvo  pasirinktas  Varimax  metodas.  CPI – vartotojų kainų indeksas.  S   įvertis  ∧ S = 13 ).  Dėl  šios  priežasties  toliau  buvo  taikomas  svorių  įvertinimo  metodas.  EXP – eksportas.  PPI – gamintojų kainų indeksas. reikšmės:   EM – užimtieji.416  0.  kad  CI  prasidedantį  ekonomikos  smukimą  rodo  ketvirčiu  anksčiau  nei  BVP.  kurių  kore‐ guotieji svoriai yra didžiausi.  algoritme  naudojamos  rodiklių  X i   dispersijų  dedamosios  sumos  S   ( S1 = 6.  GRT  –  pervežta  krovinių  geležinkeliu.883  0.781 ).058  0.627  0.  kurios  paaiškina  96. kitimo tendencijos buvo labai panašios. vidurkis  atitinka 1).  FBS  –  mažmeninės  prekybos  maitinimo  ir  gėrimų teikimo veiklos apyvarta.  BVP  skalė  –  dešinėje. Svoriai normalizuojami.  Panaudojant  santykius  S j / S   gaunami  agreguoti tarpiniai rodikliai.880  0.  Pritaikant  CI  svorių  vertinimo  metodą.093  0.  IMP – importas.070  0.  3. kurie  naudojami darbe.  RTEM  –  mažmeninės  prekybos  apyvarta.  tonų.648  0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   4. Svorių vektoriaus įvertinimas.  kad  naudojamos  kiek  skirtingos  skalės.056  0.062  0.     2 lentelė.   2.745  0.  Taip  pat  galima  pastebėti.  (5‘).810  0.554  0.  Proceso  pabaigoje  buvo  išskirtos  dvi  pagrindinės  komponentės.488  0.   50   .980  0.066        CI IR BVP PALYGINIMO REZULTATAI    Sukonstruoto  CI  ir  BVP  indekso  lyginamosios  analizės  grafinis  vaizdas  pateikiamas  1  pav.  Naudojant  L   svorius  ir  dydžius  S j   įverti‐ nami koreguotieji faktorių svoriai (angl.  Atrenkami  tarpiniai  rodikliai.082  0.  išskyrus  variklinių  transporto  priemonių  ir  motociklų  prekybą.940  0.080  0.087  0. Svorių (loadings) matrica L  pasukus faktorius  *   Rodikliai   Faktoriai  1  2  EM  MAN  RTEM  SMV  IMP  EXP  GRT  FDI  CPI  PPI  NRB  CIS  FBS  0.  kurias  paaiškina  faktoriai  j = 1.  Analizėje  naudojamas BVP yra standartizuotas (2000 m.  Taip  pat  buvo  įvertinta  svorių (angl.647  0.148  0.676  0.738  0.117  0.  SMV  –  variklinių  transporto  priemonių  ir  motociklų  didmeninės  ir  mažmeninės  prekybos  bei  remonto apyvarta.080  0.702 ir  S 2 = 5. automobilių degalų prekybą.626  0.  CES  –  inžineriniai  statiniai..759  0. gaunamas rezultatas  ∑ wi = 1  (3 lentelė).847  0.  Išsiskiria 2009 m.664  0.875  0.  Norint  supaprastinti  matricos  L  struktūrą.02  proc.  Kaip įprasta.  kad  sukonstruoto  CI  ir  BVP  2000–2008 m. kai Lietuvoje ekonomikos krizė buvo  pasiekusi  viršūnę.766  0.  tūkst.  bendros  dispersijos.2   (žr.081  0.    Trumpai aprašysime algoritmo etapus:   * 1.246  0.   MAN  –  apdirbamosios  gamybos  pramonės  produkcija.  matyti.

 kad tolygios ekonominės raidos  laikotarpiu   jų  trajektorijos  beveik  sutampa.0 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2005 III 2006 III 2007 III 2008 III 2009 I 2000 III 2009 III 2009 III 1 pav.  W. 2010 (49)    3.  duotų  bendresnį  ir  aiškesnį šalies ekonomikos vaizdą.  Nicoletti.  Practical  assessment. P.0 2.pdf.  todėl  galima  sakyti.4 1.   3.  skirtumas  buvo ryškus  (2  pav.stiglitz‐sen‐fitoussi. Pokyčiai.  Economics  Department  Working  Papers.0 2001 III 2002 III 2003 III CI 2004 III 2000 I BVP indeksas (2000 – 1)   2 pav.2 1.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.    LITERATŪRA    1. 10.6 1. kad vertinant šalies  ekonomiką būtini papildomi sudėtiniai rodikliai.2 2.  J. Vilnius: TEV. E. Sukonstruotas CI ir BVP indeksas  2.        51 .).  discriminant and cluster analysis (in Russian).8 1.5 1. palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu..  Kim.0 1.   5.  Osborne.fr/documents/  rapport_anglais.  Costello.  Atlikta analizė leidžia teigti.  O. journal.0 1.6 2.  1989:  Factor.  G. 2009: Report  by  the  Commission  on  the  Measurement  of  Economic  Performance and Social Progress.  G.. Stiglitz J.  kad  pastaraisiais  metais  Lietuvos  BVP  ne  visai  tiksliai  atspindėjo  bendrą  šalies  ekonomikos  būklę. procentais  25% 15% 5% ‐5% ‐15% ‐25% ‐35% 2001 III 2002 III 2003 III 2004 I 2004 III 2005 I 2005 III 2006 I 2001 I 2002 I 2003 I 2006 III 2007 I 2007 III 2008 I 2008 III 2009 I CI BVP indeksas (2000 – 1) Sukonstruotas  CI  traktuojamas  kaip  bendrasis  ūkio  plėtros  rodiklis  (BŪPR)..  V.  2002:  Statistika ir jos taikymai II. Fitoussi J.  W.  C.  B..  A.  CI  pokyčiai  labiau  koreliuoja  su  Statistikos  departamento  skelbiamais  ekonominių  vertinimų  rodikliais.  O. kurie.4 2.  tačiau  2009  m.  2005:  Best  Practices  in  Exploratory  Factor  Analysis:  Four         Recommendations  for  Getting  the  Most  From  Your  Analysis.  4. p. 25–35.  Murauskas.  Lyginant  jo  ir  BVP dinamiką matyti.  Scarpetta.5 2. Moscow:  Finance and statistics.  analizuojami  lygiagrečiai  su  BVP.  Muller.  2.  Čekanavičius.  OECD..  J.  2000:  Summary  Indicators  of  Product  Market  Regulation with an Extension to Employment Protection  Legislation.  and  Boylaud. e.  research  &  evaluation. p.  S.. Sen A. 226. Interneto prieiga:  http://www.  vol. 1–9. No.

  Kitas  tyrėjas.kedaitis@ef.  Atliekant  daugiamačių  skalių  analizę  gau‐ namas  grafinis  vaizdas.  tinkamos  reklamos  kampanijos  parinkimas. DS susilaukė pasisekimo rinkos tyrimuose. Jis pirmasis ėmė sistemiškai taikyti DS    .  pagrindinis jų – naujų kompiuterių pasirodymas.  leidžian‐ tys  analizuoti  ne  tik  klasikinio  modelio.  kad  daugiamačių  skalių  modelis  at‐ skleidžia „nematomą duomenų struktūrą“. 2010(49)     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI    Doc. 1978).  angl.  DS  gali  būti  naudojamos  ten. Panašumai tarp objektų vertinami pagal daugybę  savybių.ie     ĮVADAS    Kas yra daugiamačių skalių modelis (daugiama‐ tis  vertinimas.  kurios  dažnai  ne‐ sutampa  su  pradinėmis  savybėmis.  buvo  V. Kadangi viena  pagrindinių  rinkodaros  užduočių  yra  suprasti  žmonių  poreikius ir geriau juos tenkinti (siekiant pelno ar kitos  naudos). 1964).  siekiant  suprasti  žmonių  veiksmus  ir  tai.  Iš  jo  galima  numanyti. 10222 Vilnius  Tel.  prekės.  bet  ir  kitokio  pobūdžio  artumų  matricas.  Netrukus  jas  imta  taikyti  psichologijoje  ir  so‐ ciologijoje.  Pirmą  kartą.  Egzistuoja  keli  daugiamačių  skalių  (DS)  apibrėži‐ mai: daugiamatės skalės – tai matematinių procedūrų  visuma.  sociologijoje. o duomenys pateikiami metrinių artumų mat‐ rica.   Pagrindinis DS uždavinys – atvaizduoti objektus  taip.  galima  išskirti  klasikinį  modelį.  kad  tiriamoje  erdvėje  atstumai  tarp  jų  būtų  kuo  mažesni. (8 5) 236 6143  El.  euklidinį  atstumą  (nepanašumo  atveju).kedaitiene@ucdconnect.  dešimtmečio  DS  buvo  primirštos.  ėmęs  taikyti  DS  savo  darbuose.  pristatant  naujus  modelius. Vis dėlto DS ištakos  siekia  XX  a.  DS  rinkos  tyrimuose  pritaikė  W. p.  dešimtmečiais  DS  tobulinimą  paskatino  keli  veiksniai.  W. 10222 Vilnius  El.  rinkos  segmentavimas. Vytautas Kėdaitis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al. Psychometrika 29. dr.  ku‐ riame  sprendinys  sudaromas  naudojant  matricų  algebrą. Stefflre‘is. daugiamatės skalės – tai  duomenų analizės modelių rinkinys.  Prie  tokių  matricų  būtų  galima  priskirti  Pirsono  koreliacijos  koeficientą.  multidimensional  scaling. istorijoje ir kitose mokslo šakose.  gaminančiai  sidabro  gaminius.  ketvirtojo  dešimtmečio  pabaigą.  Torgernsonas.  rinkos  potencialo  nustatymas.  N.  pasirinktomis  ob‐ jektų panašumui vertinti.  Sakoma.vu.  kai  buvo  sukurti ir panaudoti pirmieji nedimensiniai modeliai.  Minkovskio  (metriniams  duomenims)  ir  pan.   DS  buvo  sukurta  ir  pirmiausia  taikoma  psicho‐ metrikų.  šeštojo  dešimtmečio  pabai‐ goje.  skirta  atskleisti  „nematomą  duomenų  struk‐ tūrą“ (Kruskal & Wish.  kur  reikia  suprasti  respondentų  pasirinkimus  ir  jų  motyvus. dr. J.  She‐ pardas  („The  analysis  of  proximities:  multidimensional  scaling  with  unknown  distance  function. Šie  modeliai  nebuvo  itin  naudingi  ir  iki  pat  šeštojo  XX  a.  1962)  ir  Josephas  Bernardas  Kruskalis  („Nonmetric  multidimensional  scaling:  a  numerical  method“. Dažniausiai naudojant DS  siekiama atsakyti į vieną ar kelis iš šių klausimų: 1) Kokia  pagrindinė produktų ar jų grupių suvokimo ir vertinimo  esmė? 2) Kokios prekės laikomos panašiomis viena į kitą  ir  kodėl?  3)  Kokie  pagrindiniai  vartotojų  požiūriai?  4)  Kokias  naujų  produktų  galimybes  palieka  jau  rinkoje  egzistuojančios  prekės?  5)  Kaip  išsidėstę  vartotojų  idealūs  produktai  tam  tikrų  savybių  atžvilgiu?  6)  Kaip  įvairios  reklamos  priemonės  veikia  vartotojų  suvokimą  arba kiek reklamos kampanija atitinka prekės suvokimą?    DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ ANALIZĖS ISTORIJA    DS  buvo  sukurtos  ir  ilgą  laiką  vystomos  psicho‐ metrikų  (psichometrija  –  mokslas  apie  matavimus  psichologijoje). 9.  jog  tai  –  tikslingas  objektų  išdėstymas  daugiamatėje  erd‐ vėje.  tai  yra  beveik  visose  rinko‐ daros ir rinkos tyrimų srityse. p.  XX  a.  S.  Paskutiniais  XX  a.  išduoda  pats  pavadinimas.  Youngas). leidžiantis pateikti  atstumais  išreikštų  duomenų  grafinį  vaizdą  (F. 5.lt Galima  išskirti  daugybę  DS  panaudojimo  rinkos  tyri‐ muose  sričių:  naujų  produktų  ar  idėjų  generavimas.“  Psychometrika.  I. Kaip tuos objektus atvaizduoti tiriamoje erd‐ vėje?  Galima  analizuoti  metrinių  ir  nemetrinių  artumų  matricas. angele.  pavyzdžiui. Grafiniame  vaizde  išryškėja  savitos  dimensijos.  Vėliau  buvo  sukurti  modernūs  modeliai.  spręsdamas  su  vartotojų  nuostatomis  susijusią  pro‐ blemą.  kaip  jie  vertina  vienus  ar kitus dalykus. Sukurti  nauji  modeliai  ir  algoritmai  bei  nauja  kompiuterinė  technika  leido  vis  plačiau  taikyti  DS  psichologijoje.  daugiausia  prie  to  prisidėjo  R.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kuriame  objektai.  Naujosios  Anglijos  kompanijai. vytautas.   52 Doc. Angelė Kėdaitienė  Europos humanitarinio universiteto  Politikos mokslų katedra  Valakampių g.  išdėstomi  n‐matėje  erdvėje  pagal  jų  panašu‐ mus.  Svarbiausi  DS  mode‐ liai rinkos tyrimuose galėtų būti šie – klasikinis metrinis  ir modernusis nemetrinis.  MDS).  Be  to.

  53 . Dalis problemų tenka  ir rinkos tyrėjams. reikėjo gauti  n ( n − 1)  įverčius.  kurie  naudotų  Euklido  atstumus  su  parinktais  svoriais.  DS  ana‐ lizė  pradedama  nuo  duomenų  rinkimo. J.  Dažnai  vietoje  DS  pasirenkamos  kitos  analizės  rūšys.  taip  jie  neatskleidžia  savo  verti‐ nimo motyvų. Kita problema  yra  ta.  P.  pavyz‐ džiui.  J.  netu‐ rinčiam išsilavinimo meno srityje. Multidimensional Analysis Of Preferance  Data  –  daugiamatė  pirmenybių  duomenų  analizė). Tarp jų minėtini J. Šiuo metodu kelios dimensijos gali būti sujun‐ giamos  į  poerdvius. Stefflre‘io  darbuose  buvo  pabrėžiama  viena  pagrindinių  DS  savybių  –  sudėtingomis  procedūromis  apdorojus  duomenis.  dėl  kurių  jam  patinka  vienas  ar  kitas  kūri‐ nys)  tiksliai  nurodyti  savo  vertinimo  motyvų. norima  2 įvertinti  10  objektų  panašumus.  Pavyzdžiui. kaip tai atlikti. kurie sunkiai perpranta DS analizės  rezultatus.  nes  norint  įvertinti  n  objektų  pana‐ šumus.  Individual  Diffe‐ rences  Scaling  –  individualių  skalių  skirtumai).  todėl  DS  buvo  nelabai  tin‐ kamos atliekant sudėtingus tyrimus.  Atlikus DS gautas grafinis modelis turi įvairių trūkumų.  turintis  daugiau  nei  tris  dimensijas.  Jie  pradėjo  taikyti  naujus  DS  metodus ir algoritmus.  dažniausiai  įvesties  duomenys  buvo  paremti  panašumo  įverčiais.  kad  net  gavus  tinkamą  grafinį  modelį  jis  gali  būti  nenaudingas. 2010 (49)    rinkos  tyrimuose.  Greenas  su  kolegomis.  Tam  galima  naudoti  apklausas.  Surinkti  tokius  duomenis  buvo  sudėtinga.  Šis  mokslininkas  DS  rezultatus  naudojo  kaip  grafinę  priemonę  vartotojų  supratimui  apie  prekių  panašumus  parodyti.   Aštuntajame  dešimtmetyje  prie  DS  tobulinimo  ir  jo  panaudojimo  rinkos  tyrimuose  prisidėjo  P.  taip  pagrindiniame  modelyje  ga‐ lima  pavaizduoti  gerokai  daugiau  dimensijų. Nors grafinis mo‐ delis.  E. regresinė analizė.  netiesioginis  panašumo  įvertinimų gavimas.  įvykdžius  šią  procedūrą.  MDPREF (angl. Pastaraisiais metais atsiranda vis didesnė pra‐ raja  tarp  DS  metodo  taikymo  ir  rinkos  tyrimų.  Visi  šie  nauji  me‐ todai  leido  DS  tiksliau  reprezentuoti  objektus  ir  gauti  reikiamas  grafinių  modelių  interpretacijas. Carrollo ir  J. Jas ne tik  sunku  pavadinti. V. Pagrindinė to priežastis yra ta.  Respondentai.  nepra‐ randant galimybės suprasti ir interpretuoti rezultatus.  kuriuos  jis  vadino  tinkertoys  (vaikiškas  erdvinis  konstruktorius). Daugiausia buvo dirbama kuriant DS me‐ todus.  kad  daugeliu  atvejų  požymiai  nėra  žinomi.  žmogui.  pasirodė  puiki  priemonė  suprantamai pateikti tyrimų rezultatus.  Iki  tol  egzistavę  metodai  leido  išskirti  tik  nedidelį  dimensijų  skaičių. gaunamas norimo dimensijų skaičiaus gra‐ finis modelis. vertino tie‐ sioginį  objektų  panašumą.  Visgi  šis  2 duomenų gavimo būdas turi ir pranašumų: responden‐ tams  dažniausiai  nesunku  įvertinti  dviejų  objektų  tar‐ pusavio  panašumą.  remdamiesi  pateikta  skale. Netiesioginis būdas buvo pasirink‐ tas  dėl  to.  reprezentuojantį  šį  produktą.  PREFMAP  (angl. Šiame dešimtme‐ tyje  DS  panaudojimą  rinkos  tyrimuose  skatino  ir  atsi‐ radusi  kombinuotos  erdvės  analizė.  reikalingus  DS  pirminių  duomenų  matricai.  kurias  respondentai  naudoja  vertindami  al‐ ternatyvas. E.  tam  respondentas  turėtų  pateikti  10(10 − 1) = 45   įverčius. tačiau nėra aišku.  objektų  reitingavimas.  INDISCAL  atsiradimas leido tyrėjams operuoti didesniu dimensijų  skaičiumi.  stebėjimą.  Jo  naudoti  trimačiai  modeliai.  DS  ir  toliau  buvo  tobulinamos.  pavyzdžiui:  prašyti  respondentų  atsa‐ kyti  į  struktūrizuotus  klausimus  ar  tiesiogiai  įvertinti  objektų  tarpusavio  panašumus.  kuriant  naują  produktą  galima  atrasti  tašką.  IDIOSCAL  (angl. išryškinami svarbiausi aspektai ir duomenis  tampa lengviau analizuoti.     Pirminiai duomenys    DS  analizei  reikalinga  objektų  tarpusavio  pana‐ šumų  matrica.  Kai  tik  buvo  sukurtos  DS.  Dažniausiai  renkant  duomenis  DS  pasirenkami  šie  būdai:  kortelių  rūšiavi‐ mas. pavyzdžiui. būtų sunku nurodyti  požymius.  Naudojant  šiuos  metodus  taip  pat  galima  pasirinkti  ir  skirtingas  priemones  duo‐ menims  gauti.   Duomenis.  bet  ir  norint  gauti  tinkamą  sprendimams  priimti modelį ašys neretai turi  būti pasu‐      kamos. Tarkime.  grupines  diskusijas  ir  daugybę  kitų  metodų.  INDISCAL  leidžia  sumažinti  dimensijų  skaičių. D.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  yra  sunkiai  suprantamas.  jog  tyrėjų  nebetenkina  DS  rezultatų  interpretavimas.   Šie  metodai  tapo  klasikiniais. skaičių. Jie pradėjo naudoti kitus ir DS me‐ todus.  galima  surinkti  įvairiais  būdais.  Pagrindinis jų yra dimensijų nepatikimumas.  Chango  sukurti  INDISCAL  (angl. santykius su  artimaisiais)  arba  negalėti  (pavyzdžiui.     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ PROCEDŪROS    DS  metodo  tikslas  –  netiesiogiai  sumažinti  di‐ mensijų.  tačiau tiksliai jį apibūdinti sunku.  Preference  Mapping  –  pirmenybių  skalės / žemėlapis).  Individual  Differences  in  Orientation  Scaling  –  individualių  skalių  skirtumų  orientavimas).  jų  interpretavimui  ir  supratimui  bei  pradėjo nau‐ doti sankaupų analizės ir DS junginį.  Greenas  su  kolegomis  daugiau  dėmesio  skyrė  grafinių  modelių  dimensijoms  euklidinėje  erd‐ vėje.  taip  pat  respondentas  gali  nenorėti  (aktualiausia  kal‐ bant apie asmeninius dalykus.

  Respondentams  išdalijamos kortelės. tinkamam DS  rezultatui  gauti  svarbus  ir  jų  skaičius.  Pirmasis  DS  etapas  yra  pirminio  sprendimo  gavimas  arba  pirminis  objektų  išdėstymas  erdvėje.  Tam  naudojami  įvairūs  panašumą  verti‐ nantys rodikliai.  atliekant  gėrimų  DS  analizę  bus  pasirinkti alkoholiniai. Net ir radus jų pakankamai.  greičiausiai  rezultatas  pateiks  kelias  objektų  grupes  (šio  pavyzdžio  atveju  –  alkoholinių.  Vertinant  objektų  panašumus. Taip pat  renkant  duomenis  šiuo  būdu  galima  prašyti  respondentų  įvertinti  kiekvieno  objekto  panašumą  su  vienu  objektu.  Skalė  gali  būti  labai  įvairi.  Kaip  ir  bet  kokiame  kitame  tyrime. pvz. Tokiu atveju respondentai  turėtų įvertinti tik dalies objektų porų panašumus. nepanašių ir  labai  nepanašių  objektų)  pagal  tai. Didėjant pasirinktų objektų  skaičiui.  kurie  norėtų  atsakyti  į  tokį  klausimų  skaičių. negalima ir persistengti renkantis objektus DS  analizei.  duomenų  patikimumas  nėra  patikrintas  papil‐ domu  tyrimu  arba  juose  yra  netipinių.  Jei  bus  pasirinkti  itin  skirtingi  objektai  ar  jų  grupės  (pavyzdžiui.  reikės  gauti  net  190  objektų  porų  panašumo  įvertini‐ mus.  skaičius sparčiai didėja. norint gauti dvide‐ šimties  objektų  tarpusavio  panašumų  įvertinimus.  Vienas  būdų  tai atlikti yra atsitiktine tvarka išdėstyti objektus norimo  dimensijų  skaičiaus  erdvėje. iš kitų vertinimų.  Tuomet  respondentų  prašoma  įvertinti.  Paprastai  ob‐ jektų.  atlik‐ dami gaiviųjų gėrimų analizę neįtrauksime energetinių  gėrimų). Tada respondentų  prašoma  kiekvienos  krūvelės  korteles  išdėlioti  pagal  kortelėse  esančių  objektų  porų  tarpusavio  panašumus.  Tuomet  respondentų  prašoma  sudėlioti  korteles  į  kelias  krūveles  (pavyzdžiui. koreliacijos koeficientai.  y.  o  vėliau  atskirai  vertinti  mažesnį objektų porų skaičių.   Objektų  reitingavimas. tačiau dažnai jis būna neefektyvus ir gerokai  apsunkina kitą DS etapą. Pavyzdžiui. pagal pasirinktas savybes. būtų sunku išlaiky‐ ti  jų  dėmesį  visos  apklausos  metu.  paprastai atliekamas dviem etapais.  tačiau  sunku  tikėtis.  naudojant  DS  negalima  tikėtis gerų rezultatų. 2010(49)   Kortelių  rūšiavimas. kuriose surašytos visos vertinamų  objektų  poros. kurių panašumus reikia įvertinti.  kiek  objektų  poros  yra  tarpusavyje  panašios  pagal  pateiktą  skalę. objektų porų.  jų  informatyvumo. Šiais laikais. greičiausiai negausime vienos ar kelių svarbių  dimensijų  (pavyzdžiui. kai ryškėja žmonių nenoras dalyvauti  apklausose. skaičius  2–3  kartus  viršija  gaunamų  dimensijų  skaičių.  Dažnai  tyrimuose  objektų  tarpusavio  panašumai  gau‐ nami netiesiogiai..   Netiesioginis  panašumo  įvertinimų  gavimas. atstumo  matai.  jei  respondentai  yra  homo‐ geniški.  priklausomai  nuo  to.  kaip  tiksliai  reikia  atskirti  objektus. Pasirinkti objektai yra svarbūs ne tik nu‐ matant. karštieji ir gaivieji. kuriame yra įvertinti objektų tarpusavio panašumai. panašių. todėl yra retai naudojamas.  Jei  tarp  DS  analizei  pasirinktų  ob‐ jektų  neįtrauksime  svarbių  objektų  (pavyzdžiui.  karštųjų  ir  gaiviųjų  nealkoholinių  gėrimų  grupes).  Verti‐ nant  kino  filmų  panašumus  gali  išaiškėti  veiksmo  kie‐ kio  (daug  veiksmo  –  mažai  veiksmo)  ar  garso  takelio  kokybės  (gera  kokybė  –  bloga  kokybė)  dimensijos.  šešių  ar  dešimties  padalų  skale  nuo „labai panašūs“ iki „visiškai nepanašūs“.  būtų  itin  sunku  rasti  pakankamą  skaičių  respondentų.   Dažnai  gautų  rezultatų  patikimumas  priklauso  nuo  pasirinktų  objektų  tipo.  tiriamajai  visumai  nebūdingų  duomenų. jei duomenų kokybė yra prasta.  atliekant  apklausas  paštu  ar  internetu.  Respondentams  yra  gerokai  lengviau  jas  rūšiuoti  į  kelias  krūveles.     .  Toks  DS  rezul‐ tatas nepateiks naujų duomenų apie tiriamus objektus  ar reiškinius ir bus bevertis.  Nors  toks  metodas  yra  paprastas.    54 gaiviųjų  gėrimų). Todėl svarbu atidžiai rink‐ tis objektus.  Vėliau  šis  objektas  pasirenkamas  kaip  atskaitos  taškas  ir  pagal  įvertintus  panašumus  gau‐ nami objektų porų panašumai.  pavyzdžiui.  kiek  objektai  kortelėse yra tarpusavyje panašūs.  Kartais  neįmanoma  ar  nepraktiška  respondentams  dalyti  korteles.   Kaip ir patys objektai (jų savybės).  Šis  rūšiavimas  atliekamas  dviem  etapais.  nes  kortelių  skaičius  dažniausiai  yra  gana  didelis.  t.  Grafiniame  modelyje  išryškėjančios  dimensijos  tiesiogiai priklauso nuo objektų struktūros (pavyzdžiui.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Objektai vertinami  atskirai vienas nuo kito. pavyzdžiui.  Šis  metodas  dažnai  nau‐ dojamas  asmeninių  apklausų  metu.  svarbu  atsižvelgti  į  respondentų  galimybes  ir  norą  rinkti patikimą informaciją.  tonizuojančio  poveikio).  dažniausiai  remiamasi  vienomis  savybėmis  ir  mažai  dėmesio krei‐ piama į kitas.    Daugiamačių skalių (grafinio modelio) gavimas    Standartiniai  DS  modeliai  pateikia  grafinę  ob‐ jektų  reprezentaciją  vektorinėje  erdvėje. t.  Toks  mode‐ lis.  pavyzdžiui. vertinant dešimt objektų rei‐ kia  45  kortelių. kurie bus naudojami DS analizei atlikti.  jog  tyrimas  išryškins  pavojaus  susižeisti (didelis pavojus – mažas pavojus) ar poveikio  sveikatai  (teigiamas  poveikis  –  neigiamas  poveikis)  dimensijas.  Pirminis  sprendimas  (objektų  išdėstymas).  Tuomet  galima  suskirstyti  klausimyną  ir  res‐ pondentų imtį į kelias dalis. reikalingų tinkamam DS rezultatui gauti.  Šis  būdas  nedaug  ski‐ riasi  nuo  pirmojo. Pa‐ gal  šiuos  vertinimus  randamas  ir  pasirenkamas  pana‐ šumo  matas. nealkoholiniai  gėrimai).  Šią  problemą  galima  lengvai  išspręsti. tikimybiniai panašumo koeficientai ir t.  kokios  savybės  gali  išryškėti  atlikus  DS  ana‐ lizę. Tokiu būdų gaunamas objektų tarpusavio  panašumų  įvertinimas.  Kita  vertus.  į  ketu‐ rias porų krūveles: labai panašių.  Renkant  duomenis  DS.

  „Multidimen‐ sional  Scaling  by  Optimizing  Goodness  of  Fit  to  a  Nonmetric  Hypothesis“. pirminio taškų išdėstymo procedūra yra beveik  identiška.  randami  atstumai  tarp  šio  objekto  ir  jau  pavaizduotų  erdvėje  objektų.  o  sferas  (trimatėje  erdvėje)  arba  hipersferas  (n‐matėje  erdvėje. kaip ir dvimatės erdvės atveju.2  –  patenkinamas.  Atstumas  tarp  šių  taškų  erdvėje  turi  atitikti  pagal  pasirinktą  panašumo  (derėtų kalbėti ne apie panašumo.  B.  vaizduojantis  trečiąjį  objektą. Neretai  sunku  nuspręsti.  reikia  apskaičiuoti  paklaidas  ir  koreguoti  taškų koordinates.  1964‐03‐29). ar  koordinačių  pakeitimas  išdėliojo  taškus  erdvėje  taip.  tuo  tiksliau  atidėti  taškai  reprezentuoja  atstumus  tarp  objektų).  kelių  dimensijų  erdvėje  atidedami  taškai. tai reiškia. jo esmė – kryp‐ tingas  taškų  išdėstymo  keitimas.  kuriuo  derėtų  naudotis. kad leidžiamės į daubą prie‐ šinga  gradientui  kryptimi.  D. o apie nepanašumo  matus.  skiriasi. Todėl jei pasirinktos erdvės dimensijų yra  daugiau nei keturios.  gautų  iš  duomenų  matricos  d ij .  Dimensijų  skaičiaus  nustatymas  yra  sudėtinga  užduotis.  atidėti  taškus  nenaudojant  kompiuterinių  programų  paketų  tampa  sudėtinga.   Čia pirminio taškų išdėstymo radimas aprašytas  dvimatėje  erdvėje.  o  jų  sankirta  sudaro  kreivinį  trikampį.  atidėtų  n  dydžio  ˆ dimensijos erdvėje  d ij .   Nesvarbu. Šis sankirtos taškas  bus  pasirinktas  ketvirtajam  objektui  atvaizduoti.  Jei nubrėžti apskritimai liečia  vienas  kitą. Tyrėjų nuomonės apie tai.  jų  lietimosi  vietoje  atidedamas  taškas.05–0.1 –  geras.  nes  kuo  didesnis  atstumas  tarp  taškų.  Šie  objektai  pavaizduojami  erdvėje  kaip  taškai. tačiau  viena  populiariausių  yra  Džozefo  Bernardo  Kruskalio  STRESS 1  funkcija  (Kruskal.  ar  pablogino  rezultatą  (kuo  mažesnė  STRESS1  reikšmė.  Toliau  iš  duomenų  parenkamas  trečias  objektas.  Analogiška  procedūra  kartojama  su  trimis  apskritimais.  kokią  didžiausią  leistiną  šio  indekso  reikšmę pasirinkti.  Yra  daugybė  teorijų.  Analogiška  procedūra  kartojama  kaskart  pridedant  po  vieną  tašką.  kokią  naudą  davė  koordinačių  pakeitimas.  Atliekant  DS  analizę. kartais šis būdas dar vadinamas „kopimo į         55 .  Tai  vienas  priimtiniausių  vertinimų.  skaičiuojant  atstumus  tarp  atidėtų  taškų  ir  lyginant  juos  su  pradiniais  duomenimis.  atstumą  tarp  taškų.  Jei  atstumai  duomenų  matricoje  nesutampa  su  apskaičiuotais  atstumais.  Tokiu  atveju  šio  trikampio  centras  pasirenkamas  ketvirtajam  objektui  atvaizduoti.  reprezentuojančių  objektus  i  ir  j.  naudojamas  paklaidos  indeksas. kol STRESS1  reikšmė  yra  didesnė  nei  nustatyta  tyrėjo  arba  kol  pasiekiamas didžiausias nustatytas iteracijų skaičius (jį  nustato tyrėjas arba kompiuterinė programa). 2) 0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Tuomet Kruskalio STRESS1:  ∑ (d ij − dˆij ) 2 = ∑ paklaidos 2 2 ∑ atstumai 2   ∑ d ij Pagal šio indekso reikšmes galima nustatyti.  Siekiant  patikrinti. Nesvar‐ bu. 2010 (49)  kalną“  būdu  (funkcija  maksimizuojama). Pirmiausia tyrėjo  nuožiūra  yra  pasirenkami  du  objektai.  N‐matėje  erdvėje  (kai  n>2)  procedūra  nedaug  skiriasi  nuo  aprašytosios.   Antrasis žingsnis.  kad  jie  geriau  reprezentuotų  objektus. kiek tikslūs turi  būti tyrimo rezultatai.  tai  visi  trys  apskritimai susikirs viename taške.  Trečiasis  taškas  randamas  brėžiant  ne  apskritimus.  siekiant  optimalaus  jų išdėstymo pasirinkto dimensijų skaičiaus erdvėje.  Kruskalis  šios  funkcijos  taikymo  pradžioje  pasiūlė  modelio  tikslumą  vertinti  taip: STRESS1 reikšmė 1) iki 0.  kai  n>3).  Tačiau  jei  dimensijų  yra  trys.  Pirmieji  taškai dedami taip pat. kurių spinduliai atitinka atstumus  iki  norimo  atidėti  taško. Tai priklauso nuo to.  kol  galiausiai  erdvėje  pavaizduojami  visi  objektai.  Joseph B.  apibūdinančių  reikiamą  dimensijų  skaičių ir būdus jį nustatyti.  Skirtingiems  DS  modeliams  yra sukurta daugybė skirtingų STRESS funkcijų.  Anksčiau  atidėti  taškai  pasirenkami  kaip  apskritimų  centrai  ir  iš  šių  centrų  brėžiami apskritimai.  dar  vadi‐ namas  STRESS  funkcija.  Psychometrika.  jei  tyrimo  specifika  nereikalauja  ko  kito.  Pažymėkime  atstumą  tarp  objektų  i  ir  j.  Parinktų taškų koordinatės keičiamos tol.2  ir  daugiau  –  blogas.  tuo  objektai  mažiau  panašūs  tarpusavyje)  matą nustatytą  atstumą.  Jei  sankirtos  taškų  nėra. Antrajame DS analizės etape  siekiama optimizuoti pradinį taškų išdėstymą.05 – puikus. kaip šis metodas būtų vadinamas. vienintelis būdas išdėstyti taškus  yra naudoti specializuotas kompiuterines programas.  Jei  duomenų  matricos  duomenys  yra  nepriekaištingi.  Šis  taškas  pasirenkamas  imant  bet  kurį  tašką  iš  sankirtos  sferos  ar  hiperplokštumos.  Dažniausiai pirminiam objektų išdėstymui gauti  naudojamas trianguliacijos metodas.  ketvirtasis  ir  visi  likę  taškai  atidedami  sferų  arba  hipersferų  sankirtos  sudarytos  erdvės centre.1–0.  o  jei  dimensijų  yra  keturios  ir  daugiau  –  labai sunku.  Kai  funkcija  minimizuojama.  Po  šio  žingsnio  erdvėje  būna  atidėti  trys  taškai. Tai atlie‐ kama  naudojant  gradiento  procedūrą  (gradientas  –  greičiausio  funkcijos  augimo  kryptį  nurodantis  vektorius).  4)  0.  3)  0. kokia  funkcijos  reikšmė  leidžia  gautą  grafinį  sprendimą  laikyti  tiksliu.   Dažniausiai  taškų  išdėstymas  erdvėje  optimi‐ zuojamas. siekiant šias paklaidas minimizuoti.  Tačiau tai ne visada pavyksta – apskritimai nesusikerta  viename  taške.  kiek  dimensijų  turės  ieškomas  grafinis  modelis.  reikia  pasirinkti.  Gradientinis  optimizavimo  metodas yra bendra optimizacijos procedūra.

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  panašumų  vertinimus. šis ryšys tyrėjui yra užuomina. kreivė  tampa  beveik  horizontali.  Tyrimui  buvo  pasirinktos  devynios  „Švyturio“  alaus  daryklos  gaminamos  alaus  rūšys:  „Ekstra“.  ką  jis  laiko  nereikšmingu  STRESS  funkcijos  pakitimu.  „Baltijos“. jog gauti rezultatai  dažnai  yra  preliminarūs. o kai jų yra trys.  Pirmame  paveiksle  pateikiamas  tokio  grafiko  pavyzdys.  Norint įvertinti devynių objektų tarpusavio panašumus  iš viso reikėjo įvertinti 36 objektų poras.  kurioms  dimensijoms  šios  savybės  yra  būdingos.  Patartina  DS  analizę  naudoti  sudarant hipotezes. grafinio modelio tikslumas pakistų nedaug.  „Gintarinis“.  „Originalusis“.  gaunamas  objektų  išdėstymas  pagal  tam  tikras  savybes.  „Ekstra  Draught“.  Šiame  paveiksle  matome.  Nors  gautasis  modelis  leidžia  susidaryti  vaizdą.  Norint  tinkamai  pavadinti  gautas  dimensijas.  Tyrimo  objektų  pasirinkimą  lėmė  tyrėjo  asmeninė  nuomonė  ir  žinios  apie  šiuos  produktus. nes tokius grafikus lengva  interpretuoti.  Kitas  būdas  yra  nubraižyti  grafiką. nes  požymių.  Kitas  būdas. dažniausiai  yra  daugiau  nei  gautų  dimensijų.  Anketą  sudarė  36  standarti‐ zuoti  skalės tipo klausimai.  STRESS)  reikšmę.  kurio  skirtingose  ašyse  atidedamos  STRESS  funkcijos  reikšmės  ir  dimensijų  skaičius.  Norint  tinkamai  atlikti  DS  analizę.  todėl  ji  atliekama  pasirinkus  skirtingus  dimensijų  skaičius  ir  iš  rezultatų  išrenkant  tinkamiausius.  dažniausiai dviejų arba trijų.     Duomenų rinkimas ir panašumų matricos gavimas    Šiam  DS  pavyzdžiui  buvo  pasirinkti  devyni  objektai.  susijęs  su  papildomos  informacijos  analizavimu. Tam tikras savybes reprezentuojantys taš‐    56   . remiantis konkrečiu pavyzdžiu.  Šiuo  atveju  greičiausiai  būtų  pasirinkta  atlikti  DS  trimatėje  erdvėje. o ne kaip galutinį rinkos ar proble‐ mos  sprendimo  modelį.  tyrėjui  reikia  nemažai  žinių  apie  pasirinktus  objektus.  reikšmė  pradeda  po  truputį  mažėti. o  pasirenka  praktinį.  kurios  negalima viršyti. kurioje STRESS funkcijos  reikšmė.  galima  surinkti  įvairių  savybių.  kitaip  būtų  sunku įvertinti ir interpretuoti gautą modelį.  suteikianti galimybę tiksliau pavadinti dimensijas.  „Stipriausias“.    Analitinis daugiamačių skalių vertinimas  kai  paprastai  „parodo“.  Jo  tikslas  –  padėti  suprasti  DS  procedūras.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirinktas  dėl  jo  paprastumo  ir  operatyvumo.  Tuomet  grafike  ieškoma  taško.  Ne  visos  alaus  rūšys  respondentams   buvo  vienodai  pažįstamos.  reikia  pasirinkti  naują  imtį  ir  patikrinti  rezultatus  kitu  metodu. Vieta.  Iš  šio  grafiko  negalima  tiksliai  pasakyti.  kad  kreivės  nuolydis  stipriai  sumažėja.  Tyrėjas  iš  anksto  pasirenka  indekso  reikšmę.  juo  galima  pasitikėti.  Tinkamam  dimensijų  skaičiui  nustatyti  naudojami  du  būdai.  ir  tyrimo  specifikos.  Gavus  grafinį  modelį.   Duomenims  rinkti  buvo  pasirinktas  tiesioginis  objektų  porų  panašumo  vertinimas.  pateikiamas  praktinis  pavyzdys.  „Švyturio“.  todėl  dimensijoms  pavadinti  reikia  patirties  ir  išradingumo.  leidžiantis  patikslinti  dimensijų  pavadinimus.  Šiuo‐ laikiniai kompiuterinių programų paketai leidžia atlikti  DS  analizę  labai  greitai. kuriam esant ši reikšmė neviršijama. vadinama „alkūne“.  Rezultatai  pa‐ teikiami  norimo  dimensijų  skaičiaus  erdvėje.  o  interpretuoti  keturmatį  modelį  yra  gerokai  sudėtingiau nei trimatį.  Parinkti  tinkamus  pavadinimus dimensijoms – sudėtingas uždavinys.  „Baltas“  ir  „Degintas“. 2010(49)     Vis dėlto dažniausiai tyrėjai jomis nesinaudoja.  pradeda  mažėti nereikšmingu laipsniu.   Duomenims apie objektų porų panašumus gauti  buvo  parengta  anketa.  pridėjus  papildomą  dimensiją.  Tik  gavus  tokį  patį  rezultatą. kai dimensijų yra dvi. ir pagal bandymų rezultatus išsirenka  dimensijų skaičių.  dvi  ar  tris  dimensijas  pasirinkti.  nes  pridėjus  ketvirtąją  dimensiją. pagal kuriuos išdėstomi objektai.  kurias  turi  skalių  objektai.  kurios  jiems  yra  žinomos.  dimensijų  pavadinimai  nėra  žinomi.  Papras‐ tesniuose  DS  rezultatuose  dimensijų  pavadinimus  galima  nustatyti  ieškant  bendrų  bruožų  ir  skirtumų  tarp  kraštinių  objektų  kiekvienoje  dimensijoje.  Viena  dimensija  gautame  grafiniame  modelyje  gali  apimti  kelias  savybes  ar  tam  tikrą  jų  derinį.  Vis dėlto nederėtų pamiršti.  tuo  pat  metu  tai  palengvina  ir  pačių  dimensijų  supratimą.  kaip  objektai  išsidėstę  dimensijose.  bandymais  pagrįstą  kelią.  Tyrimo  metu  galima  surinkti  objektų  vertinimus  pagal  tam  tikras  savybes.  kuriame  pridėjus  papildomą  dimensiją  STRESS.  Jei  randamas  tvirtas  ryšys  tarp  objektų  pozicijų ir jų įvertinimų.  Vėliau  reikėtų  ieškoti  koreliacijos  tarp  šių  įvertinimų  ir  objektų  padėties  gautame  grafiniame  modelyje.  Pirmasis  –  iš  anksto  nustatyti  paklaidos  indekso  (pavyzdžiui.  Tai  priklauso  nuo  tyrėjo  nuomonės  –  to. Respondentų buvo prašoma    Atilikus  DS  analizę.  todėl  tiesioginis  objektų  porų  panašumų  vertinimas  leido  respondentams  juos  vertinti  pagal  tas  savybes.  Siekiama  įvertinti  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Švyturys‐Utenos  alus“  gaminamų  alaus  rūšių  panašumą.     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMO   PRAKTIKOJE YPATUMAI     Siekiant  aiškiau  apibūdinti  DS.

  tam  galima  nurodyti  tyrimo  reikšmingumą  ar  naudoti  įvairius  paskatinimus.  1 lentelė.  Buvo  gautos  tik  septynios  anketos.  nes  daugelis  statistinių  programų  paketų  gali  dirbti  tiek  su  panašumo.  su  kuriomis  susiduriama  renkant  duomenis  DS  analizei. jog reikia pateikti duomenis nuo vienos  iki  šešių  dimensijų.  Gautoje  duomenų  matricoje  yra  pateikiami  ne  atstumai  tarp  duomenų. taip apklausėjas  galėtų geriau motyvuoti ir skatinti respondentus.  iš  jų  trys  užpildytos  iki  galo.  Pirmiausia apklausa buvo atliekama internetu.  Taip  pat nurodoma.  nuo  1  –  visiškai  nepanašios.).  teko  rinktis  kitą  duomenų  gavimo  būdą  –  dalijant  anketas.php?form=  10639). Turint trikampę  duomenų matricą galima pereiti prie grafinio modelio  gavimo.  Dėl  mažo  internetinės  apklausos  efektyvumo.  keturios  apklausos  nutrūko  neužpildžius  anketos  iki  galo.  Darbe  aprašomi  keli  būdai.  tačiau  dažniausiai  šį darbą atlieka statistinės programos.  toliau  rinkosi  vienodus  panašumus  visiems  likusiems  objektams.  sugrįžo  visos  anketos.  jog  duomenys  yra  panašumai.  Pasireiškė  nesąmoningos  respondentų  klaidos  dėl  išsiblaškymo  ir  nuovargio.  minimizuojant  STRESS  reikšmę.5  4  2  10      Grafinio modelio gavimas    Darbe  aprašytas  grafinio  modelio  gavimas  padeda  suvokti.  Iš  viso  buvo  išdalyta  30  anketų.  Paversti  duomenis  atstumais  nėra  sudėtinga.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirodė  visiškai  neefektyvus.lt  (http://www.  kaip  galima  sumažinti  duomenų  nepatikimumą.  Programa  pateikia  STRESS  reikšmės mažėjimo grafiką (1 pav. Iš jo       DS  analizei  buvo  pasirinkta  PROXSCAL  (Proximity  Scaling)  procedūra.  kaip  apibendrinti  jų  pateiktus  duomenis  ir  sudaryti  atstumų  matricą.  Pasireiškė  vienas  pagrindinių  tiesioginio  objektų  panašumo  vertinimo  trūkumų  –  dėl  didelio  klausimų  skaičiaus  respondentai  prarado  susidomėjimą  apklausa.  o  jų  panašumai.  reikia  rinktis  vieną  iš  struktūrinių  vidurkių.lt/answerform.  Programoje  nurodoma.  todėl  galiausiai  naudoti  tik  22  respondentų pateikti duomenys.  iki  10  –  identiškos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. 2010 (49)    įvertinti 36 objektų porų panašumus 10 padalų skalėje.  taip  sumažinant  kraštutinių  reikšmių  įtaką.  Ši  procedūra  skirta  atlikti  DS  analizei.  Dažnai  apklausos  duomenys  gali  būti  gana  nepatikimi.  Iš  jų  buvo  pasirinkta  mediana.  Šiame  darbe  grafinis  modelis  gaunamas  naudojant statistinių programų paketą SPSS 15.apklausa.  Tai  pasireiškė  tuo.   Jau pirmoje tyrimo dalyje išryškėjo pagrindinės  problemos.5  4  3  2  4  10  3  3  3  3  3  3.  Vis  dėlto  net  aštuonias  iš  sugrįžusių  anketų  teko  atmesti.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirodė  gerokai  efektyvesnis.  Taip  pat derėtų rinktis asmeninę apklausą.  Vis  dėlto  svarbiausia  yra  tinkamai  motyvuoti  respondentus.  įpusėję  apklausą.  jog  respondentai.  Gaunama  surinktų duomenų matrica (1 lent.  tačiau  visai  nebūtina.  57 .  Surinkus  duomenis  iš  22  respondentų  reikia  nuspręsti. Anketa  buvo  paskelbta  apklausų  portale  apklausa.  išdėstyti  trikampės  duomenų  matricos  viršutinėje  dalyje.). tiek su nepanašumo matais.  Kadangi  surinkti duomenys  yra  eilės  skalės  tipo  (ranginiai).  DS  analizei  atlikti  dažniausiai  naudojami  nepanašumo  matai  –  atstumai.  šio  duomenų  rinkimo  būdo  teko  atsisakyti.  kaip  tai  atliekama. Duomenų matrica  Ekstra  Ekstra  Draught  Švyturio  Gintarinis  Originalusis  Stipriausias  Baltijos  Baltas  Degintas                   10  7  10                              7  6  10             5  5  8  10           5  4  7  7  10         3  2  4  4  3  10       4  4  5  5  5  4  10     3  4  3.  Tokiais atsakymais nebuvo galima pasitikėti ir teko        „Ekstra“  „Ekstra  „Švyturio“  „Gintarinis“  „Originalusis“  „Stipriausias“  „Baltijos“  „Baltas“  „Degintas“  Draught“  juos  atmesti.  Nepavykus  surinkti  duomenų  internetine  apklausa.

  „Alkūnės“  radimas  tyrėjui.  kai  dimensijų  skaičius  padidėja  iki  trijų  ir  keturių. ypač jei tyrėjui trūksta patirties.  ji  taip  pat  mažėja.  Vis  dėlto tokį modelį (2 pav.  Pagal  šį  me‐ todą. STRESS reikšmės mažėjimo beveik     nematome. 2010(49)     Grafike  ieškoma  „alkūnės“.) būtų itin sunku interpretuoti  ir analizuoti.  STRESS  reikšmė  mažėja  labai  stipriai.  pagal  kurią  pasi‐ renkamas  dimensijų  skaičius.  tikslinga  būtų  pasirinkti  keturias  dimensijas. STRESS funkcijos reikšmės mažėjimas    2 pav.  kuris  neturi  daug  patirties.  yra  pats  paprasčiausias  ir  efektyviau‐ sias  būdas  pasirinkti  dimensijų  skaičių.  Iš  grafiko  matyti.  Esant  daugiau  nei  ketu‐ rioms dimensijoms.  1 pav.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Keturių dimensijų modelis  4 dimensija 1 dimensija 2 dimensija 3 dimensija 1 dimensija 2 dimensija 3 dimensija 4 dimensija   58   .  kad  esant  dviem  dimensijoms.

 Dviejų dimensijų modelis su paslinktomis ir pasuktomis ašimis    2 dimensija  1 dimensija        59 . 2010 (49)    3 pav.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Dviejų dimensijų modelis  2 dimensija  1 dimensija        4 pav.

  plačiai  taikoma  įvai‐ riose  mokslo  srityse. Šiuo atveju pirmoje  dimensijoje  kraštutiniai  objektai  yra  „Ekstra Draught“  ir „Degintas“.   Vis dėlto dimensijos nėra unikalios. tiek reklamos išlaidas.  todėl  vieną  šių  rūšių galima panaikinti ir su‐ mažinti tiek produkcijos. kiek jis yra tiks‐ lus.   DS  yra  svarbi  priemonė. Taip pat išryš‐ kinami  pagrindiniai  DS  trūkumai.  Apžvelgtos  DS  vystymosi  tendencijos  jos  atsiradimo  pradžioje leidžia geriau su‐ prasti  dabartines  DS  analizės  galimybes  ir  perspekty‐ vas.     IŠVADOS    Viena  svarbiausių  DS  panaudojimo  sričių  yra  rinkos  tyrimai.  leidžianti  susidaryti  bendrą  problemos  vaizdą.  Tai  itin  perspektyvios  sritys. tačiau jo  panaudojimas konkrečiam uždaviniui spręsti priklauso  nuo  tyrėjo  nuovokos  ir  supratimo.  stiprumas.  prestižas.  o  naujų metodų praktinio pritaikymo galimybių  stygius jaučiamas vis labiau.  Dažnai  atlikus  DS  analizę  gautas  rezultatas  yra  nevienareikšmis  ir  sub‐ jektyvus. antroji – populiarumas.  Dvi  alaus  rūšys.  Šiuo  metu  daugiausia  dėmesio  kreipiama  į  at‐ liekant  tęstines  apklausas  ir  stebint  gautų  duomenų  daugiamatę  analizę  ir  DS  panaudojimą  kuriant  naujus  produktus bei konkurencingą jų rinkodaros strategiją.  Šiame  pavyzdyje  dimensijos  gali  būti  įvairios:  kaina.  Taigi  pasirenkamos  dimensijos:  pirmoji  yra spalva. kokie  yra  vartotojų  poreikiai  ir  jų  pirmenybės. jo panaudo‐ jimas  šioje  srityje  mažėja.  o  antrojoje  –  „Baltas“  ir  „Stipriausias“.  Šis  straipsnis  turi  padėti  susida‐ ryti  bendrą  DS  raidos  vaizdą.  Tik  pasirinkus  tinkamus  duomenų  rinkimo  bū‐ dus ir tinkamą DS analizės modelį galima gauti konkre‐ taus  uždavinio  sprendimui  tinkamą  grafinį  modelį. DS analizėje  tik  atstumai  tarp  objektų  yra  unikalūs  ir  nekintantys.  Visa  tai  pa‐ deda  atskleisti  DS  analizė.  Ne‐ paisant DS naudingumo rinkos tyrimams.  Vienas  paprasčiausių  būdų  yra palyginti kraštutinius objektus.  Gautas grafinis modelis gali būti pakankamas. Vis dėlto  egzistuoja  daugybė  subtilybių  atliekant  pačią  DS  pro‐ cedūrą.  todėl antroji dimensija yra populiarumas (populiarus –  nepopuliarus).  Pagal  šių  alaus  rūšių  skirtumus.  todėl  ji  plačiai  naudojama  rinkos  tyrimuose  (rinkos  potencialui  nustatyti.  „Gintarinis“  ir  „Švyturio“.   Taip pasukus ašis.  Pasukus  ar  paslinkus  ašis  modelis  lieka tikslus.  Pirmiausia  reikia  pavadinti  dimensi‐ jas. Taip pat interp‐ retuojant  modelį  galima  paslinkti  ar  pasukti  ašis.  Jį  išstumia  kitos  analizės  rūšys. vartotojai nemato tarp jų jokio  skirtumo.    Daugiamačių skalių analizės rezultatai ir   jos interpretavimas    Gavus  grafinį  modelį. kad DS rezultatai būtų naudingi.). šiais laikais tai  daro įvairūs kompiuterinių programų paketai.  todėl  yra  vienareikšmės.   Pateiktas  DS  analizės  pavyzdys  leidžia  pama‐ tyti. o kitą – „Originalusis“ ir „Ekstra“. Modelio naudin‐ gumas  ir  tikslumas  priklauso  nuo  subjektyvaus  tyrėjo  vertinimo. tačiau jo interpretacija gali visiškai skirtis.  tačiau  labiausiai  jie  skiriasi  populiarumu.  „Baltijos“  ir  „Gin‐ tarinis“ alus.  jog  vieną  sankaupą  sudaro  „Švyturio“.  tinkamas  jų  supratimas  gali  padėti  rinkodaros  specialistams  siekti  tikslų.  Tai  atlikus.  tinka‐ mai  reklamos  kampanijai  parinkti.  Todėl pagal tyrėjo nuomonę galima naudoti ir modelio  veidrodinį atspindį ar apverstą modelį.  skonis  (saldus  –  kar‐ tus). Derėtų nepamiršti.  reikia  jį  išanalizuoti  ir  in‐ terpretuoti.  populiarumas.  etiketės  spalva.). nes  objektų  tarpusavio  panašumų  išsidėstymas  savybių  erdvėje  yra  vaizdinga  priemonė. Ši tyrimo dalis yra labiau kūrybinė nei ma‐ tematinė.  Antrojoje dimensijoje kraštutiniai objektai yra „Ekstra“  ir  „Baltas“.  Skirtumą  tarp  šių  alaus  rūšių  atrasti  yra  sudėtinga. t.).     60 . kaip šis metodas veikia praktikoje. nors jis yra mažiau tikslus.  pirmąją  dimensiją  galima  pavadinti  prestižas  (įprastas  –  išskirtinis).  Iš  šio  pavyzdžio  matyti.  tačiau  dimen‐ sijas  bus  galima  interpretuoti  kitaip.  jog  DS  analizę  geriausia  naudoti  ne  kaip  galutinę  sprendimo  paieškos  priemonę.  Atlikti DS analizę nėra sudėtinga.  todėl  pirmoji  dimensija  gali  būti  spalva  (šviesus – tamsus) arba stiprumas (lengvas – stiprus). o kaip priemonę hipo‐ tezėms formuluoti.  o  padaryti  teisingas  išvadas  taip  pat  nėra  lengva.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  o  antrąją  –  stiprumas  (stiprus  –  silpnas).  Psichometrikų  sukurtos  DS yra plačiai naudojamos įvairiose mokslo srityse.  Kaip  pavadinti  dimen‐ sijas  turi  nuspręsti  tyrėjas.  Rinkodaros  specialistams  labai  svarbu  žinoti.  Interpretacijai  pasirinktas  dviejų  dimensijų  modelis  (3  pav.  Jos  nekinta  slenkant  ar  sukant  ašis.  Tyrėjui  reikia  nemažai  pastangų  ir  kūrybiš‐ kumo.  atstumai  tarp  objektų  nepakis. Toks įvertinimas yra  subjektyvus ir tik nuo tyrėjo priklauso.  Tokia  DS  analizės  savybė  rodo  jos  pagrindinį  trūku‐ mą – rezultatų nevienareikšmiškumą.  Tokį  modelį  lengviau  in‐ terpretuoti. pirmoje dimensijoje kraštuti‐ niais  objektais  tampa  „Originalusis“  ir  „Degintas“.   Iš gauto DS grafinio modelio galima matyti ob‐ jektų  sankaupas.  rinkai  segmentuoti  ir  t. 2010(49)     Todėl  interpretacijai  pasirenkamas  dviejų  dimensijų  modelis  (3  pav.  yra  atvaiz‐ duotos viename taške. kaip vartotojai vertina įvairius produktus. Šios alaus rūšys labiausiai skiriasi spalva  ir  stiprumu.  Modelio  su  pa‐ slinktomis  ir  pasuktomis  ašimis  pavyzdys  yra  patei‐ kiamas 4 pav.

 Nr.  2.  S.  Journal  of  marketing.unc.  Steckel.  Journal  of  marketing research.  Green. XXXIV.  E.  Bernatavičienė. Carroll.html (žiūrėta 2009‐11‐24).  multidimensional  scaling.  6.  1975.  Vilnius:  Vilniaus  pedagoginio universiteto Matematikos ir informatikos  fakulteto Informatikos katedra.  Journal  of  marketing  research. Vilnius: Vilniaus universitetas. Kėdaitis.  1998:  Marketing  Research.  2009:  Matavimai  ir  duomenų  rinkimo metodai.  2004:  Daugiamačių  duomenų  vizualizavimo  Sammono  algoritmu  tyrimas  (magistro  diplominis  darbas).  Massachusett:  Addison‐Wesley  Publishing company.  J.  3.  D. Green. E.  Lehmann.edu/teaching/  p208a/mds/mds.  Green.  E. Nr.  Kėdaitis. p. p. Vilnius: Vilniaus universitetas.  P.  P. 39. P. 73–81. 24–31.  Interneto prieiga: http://forrest. J.   8.  V.. 2005: Sankaupų analizė (paskaitų  konspektas).  1975:  On  the  robustness  of  multidimensional  scaling  techniques. p. V. D.  J.  7. Nr. 17–18..  Forrest  W.  Multidimensional  scaling.   5.  Gupta.  Young.  1975:  Marketing  applicatons  of  MDS:  assessment  and  outlook. 2010 (49)  LITERATŪRA     1.      61 . XII.. 1997: Psychometric  methods  in  marketing  research:  part  II.psych. 193–204. p.             4.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.

  kurių  bazinius  ak‐ tyvus  sudaro  18  JAV.    62 .  kuriame  yra  kaupiama  vidutinė  paros  temperatūra  per  tam  tikrą  apibrėžtą laikotarpį.  kiek  dienos  oro  temperatūros  vidurkis nukrypsta nuo 18. kritulių kiekio.  Šiuo  metu  Čikagos  prekybos  birža  prekiauja  standartizuotais  ateities  sandoriais. šioje biržoje galima įsigyti šių   ________________________  1  Japonijos ir Europos miestuose skaičiuojami suvestiniai vidutinės oro temperatūros indeksai. o ne suvestiniai  HDD ir CDD indeksai.  todėl  ypač  svarbios  yra  naujų.  Siekiant  šio tikslo.vu.  vėjo  greitis.  Antra  –  temperatūros  parametras  yra  daug  lengviau  valdomas  nei. ruta.  kurie  parodo.  kurios  yra  pagrindinės  šios  rinkos  dalyvės.  tačiau  Lietuvos  ūkio  subjektai  dėl  kai  kurių  priežasčių  jomis  dar  nesinaudoja. sniego) kiekis ir pan.  poreikius  [10].  indeksų  metodas.  kurie  atsakytų  į  klausimą.  aukščiausia).  ir  UAB  „Vilniaus  ener‐ gija“  duomenys  apie  vidutinį  mėnesinį  šilumos  ener‐ gijos suvartojimo lygį šildymo sezono metu.  buvo  sukurtos  orų  išvestinės  priemonės – ateities. Rūta Kropienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Tel. koreliacinė analizė. (8 5) 236 6143   El.  Daugiausia  (90%)  kontraktų  sudaroma  oro  temperatūros pagrindu [4]. Be to. p.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. o vėliau.  kritulių (lietaus. Tai lemia kelios priežastys.  šalyje  nėra  išsamių  tyrimų.    Magistras Gžegož Jurgo   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   El.  Antra. 2010(49)     ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINĖS PRIEMONĖS:   NAUDOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOS ŪKYJE    Doc.  Pirma.  Pagrindinis  straipsnio  tikslas  –  ištirti  oro  temperatūros  indeksų  panaudojimo  galimybes  Lietu‐ vos  ūkyje.  Čikagos  prekybos birža (CME) išleido specialias katastrofų ob‐ ligacijas ir pasirinkimo sandorius. p. gzegoz4@yahoo.  Tyrimo  metodai:  lyginamoji  analizė.  Jų  atsiradimą  lėmė  ke‐ lios  priežastys:  pirma. 6]. kaip žinia.  saulėtų  valandų  skaičius. Populiariausi kintamieji yra šildymo  dienos  laipsniai  (HDD)  ir  vėsinimo  dienos  laipsniai  (CDD). yra netoly‐ gus kintamasis [8].  ●  Sudaryti  Vilniaus  šilumos  energijos  tiekimo  įmonės draudimosi strategiją.  2  Japonijos  ir  11  Europos  miestų  vidutinės  mėnesio  arba  sezono  dienos  temperatūros  indeksai 1  [3.  Jų  pagrindą  gali  sudaryti  įvairūs  meteorologi‐ niai  kintamieji:  oro  temperatūra  (vidutinė.  kiek  tokie  sandoriai  galėtų  kainuoti  mūsų  vartotojams  ir  kokios finansinės naudos jie suteiktų.  kiek  ir  kokiu  mastu (finansine prasme) konkrečią veiklos sritį veikia  įvairios  oro  anomalijos.  JAV  buvo  panaikintas  energeti‐ kos ir komunalinių paslaugų kainų reguliavimas.  Jau  dešimt  metų  pasaulio  finansų  rinkose  prekiaujama  orų  išvestinėmis  priemonėmis.33 °C (arba 65 °F) [6]. straipsnyje keliami tokie  uždaviniai:  ●  Suformuluoti  oro  temperatūros  išvestinių  priemonių naudojimo prielaidas. antra. regresinė analizė.  efektyvesnių  orų  rizikos  draudimo  priemonių  naudojimo  galimybės. dr.  Skaičiavimams buvo panaudoti Vilniaus oro uo‐ sto  bazinės  stoties  oro  temperatūros  duomenys.  ●  Ištirti  šilumos  energijos  suvartojimą  Vilniaus  mieste.  Europoje  prekyba  oro  išvestinėmis  priemonėmis  atsirado  gerokai  vėliau  nei  JAV  ir  daugelis potencialių  šalies  vartotojų  jų  paprasčiausiai  nežino.  ●  Atlikti  Vilniaus  ir  Europos  miestų  oro  temperatūrų analizę. kuris. Tačiau  paprasčiausias  indeksų  tipas  yra  CAT.  žemiausia.  Siekiant  apsidrausti  nuo  rizi‐ kos  dėl  nepalankių  oro  sąlygų  buvo  sukurti  neįprasti  finansiniai  produktai  –  orų  išvestinės  priemonės.lt     Daugelio įmonių veiklos rezultatams vis daugiau įtakos  turi  oro  sąlygos.kropiene@ef.  ku‐ riuos teikia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie  Aplinkos  ministerijos  (LHMT).  įvyko  kapitalo  ir  draudimo  rinkų  suartėjimas.  Trečia.  Pirma  –  orų  išvestinės  priemonės  (OIP)  ypač  atitinka  energetikos  kompanijų. apsikeitimo ir pasirinkimo sando‐ riai  [5].  pagrįstų  meteorologinių  duomenų  bei  finansinių  rezultatų  laiko  eilučių  palyginimais.com ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINIŲ PRIEMONIŲ NAU‐ DOJIMO PRIELAIDOS    Pirmoji  prielaida. kaip logiška  rinkos  plėtros  tąsa.  Pir‐ mieji  orų  išvestinių  priemonių  sandoriai  buvo  įregistruoti  JAV  1996–1997  m.  pavyzdžiui.  nėra  įvertinta.

   γ – proceso kintamumas.   α – grįžimo prie vidurkio greitis.  Taigi. draudimo sutar‐ timi  dažniausiai  apdraudžiama  tik  nuo  ekstremalių  situacijų.  iš  kurių  vieniems.  kurį  pasiūlė  Dor‐ nier’as  ir  Querelis  [11].  nepa‐ kankamai tiksliai imituoja oro temperatūros dinamiką.  vidurkis.  kuriais  diversifikuojama  oro  temperatūros  rizika.  Išvestinės  priemonės  suteikia  galimybę  gauti  pajamas  bet  kuriomis  sąlygomis.  Lietuvos  finansų  rinkoje  apsi‐ drausti  nuo  stichinių  nelaimių  naudojamos  tik  drau‐ dimo  sutartys.  todėl  tokia  sutartis  yra  visiškai  neveiksminga  esant  palyginti  normalioms  oro  sąlygoms.  deja. Taigi modelis užrašomas taip:   dTt = ɑ(θ – Tt)dt + ydWt.  1 pav.  Lietuvoje  yra  visos  galimybės  apskaičiuoti  sezoninius  arba  mėnesinius  oro  temperatūros  indeksus  konkrečioje  vietovėje.  Todėl  labai  svarbu. V‐36  „Dėl Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybos  prie  Aplinkos  minis‐ terijos  teikiamų  hidrometeorologijos  specialiųjų  (monopolinių)  paslaugų  kainų“  [12].  (1) kur:   Tt  –  oro  temperatūros  stebėjimai  (modeliuoja‐ mas dydis).  θ – ilgo laikotarpio temperatūros vidurkis (t.  turi  už  juos  mokėti  nacionalinėms  meteorologinėms  agentūroms. įvertindamos finansinius  nuostolius  bei įkainodamos išvestines priemones.  Ketvirtoji  prielaida.  sakykime.  Temperatūros  skirtumų  pa‐ siskirstymas  pagal  normalųjį  skirstinį  leidžia  aprašyti  modelio  liekanų  elgesį  pagal  Wienerio  atsitiktinį  procesą. ir jos imitacija 2010–2012 m.  Pirma.  kurių  oro  temperatūros  indeksais  prekiauja  biržos.  turi  įrodyti.). kad čia kitaip  negu  draudimo  rinkoje  tenkinamas  ūkio  subjektų  finansinių  nuostolių  dėl  oro  sąlygų  kompensavimo  poreikis. prie kurio grįžta procesas).  stichinių  nelaimių.  norėdamas  gauti  kompensaciją.*    2000– 2009 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010–  012 simuliacija 2   * Sudaryta autorių.  pagal  kurį  būtų  galima  susieti  miestų.  kad  duomenys  būtų  kokybiški  ir  įmonės  galėtų jais visiškai pasikliauti.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Lie‐ tuvos  hidrometeorologijos  tarnyba  teikia  aukštos  kokybės  ir  įvairaus  senumo  oro  bei  hidrologijos  duo‐ menis.    63 .  išvestinių  sandorių  rinkoje  susitinka  skirtingų  interesų  turintys  dalyviai.  Jau  senokai  mokslinėje  literatūroje  ieškoma  optimalaus  modelio.  Trečia. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Visos šios paslaugos yra mokamos ir reglamentuo‐ tos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus    2005 m.  Naudojant  išvestines  prie‐ mones.  kurių  oro  temperatūra  biržos  neprekiauja.  Daugelis  nagrinėtų  modelių.  Tokia  situacija  neįmanoma  draudimo rinkoje.  11]. Vidutinė paros oro temperatūra 2000–2009 m.  buvo  gautas  pakankamai  tikslus  Vilniaus  oro  temperatūros  tendencijų  atkartojimo  procesas  (1  pav.  Svarbi  prielaida  orų  išvestinių  priemonių rinkai Lietuvoje sukurti yra ta. y.  Vilniaus  oro  temperatūrai  aprašyti  buvo  panaudotas  Ornsteino  ir  Uhlenbecko  modelis. Šie dalyviai sudaro  išvestinius  sandorius.  draudėjas.   Trečioji  prielaida  –  oro  duomenų  kokybė  ir  prieinamumas. o kitiems – šalta žiema.  yra  pa‐ lanki šilta. tokių įrodymų nereikia.  Antroji  prielaida.   Apskaičiavus  visus  reikalingus  parametrus  bei  pritaikius  Monte  Carlo  metodą  oro  temperatūrai  imi‐ tuoti.  norinčios  analizuoti  savo  veiklos  finansinius  rezultatus  ir  sugretinti  juos  su  oro  duomenų  statistinėmis  eilutėmis.  Įmonės. 2010 (49)    ateities sandorių europietiškus pasirinkimo pirkti arba  parduoti kontraktus.  kad  finansinius  nuostolius  patyrė  dėl  oro  sąlygų.   Wt – Wienerio procesas.  ir  kitų  vietovių. Antra.  oro  temperatūros  riziką  [3.

  Vilniuje gyveno apie 557 tūkst.  tenkančios  vienam  kv. gyventojų.4020  0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   Empiriniai  duomenys  (2  pav. mln. 2009 m.9490  –13.   Statistikos departamento duomenimis. Sudaryta regresijos lygtis leido nusta‐ tyti kiekybinę priklausomybę tarp oro temperatūros ir  pajamų.8013  –3.  metrų.  Taigi  visas  Vilniaus  gyvenamasis  fondas  sudarė  14.  gaunamų  už  tiekiamą  šilumos  energiją.  šildymo  sezono  vidutinį  mėnesinį šilumos suvartojimo lygį.        1 lentelė.       2 pav.  buvo  apskaičiuotas  per  mėnesį  sunaudotos  šilumos  kiekis  ir  šilumą  teikiančios  įmonės  gautos  pajamos  to  meto  kainomis.  duomenis. 2010(49)     ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOJIMO ANALIZĖ    Situacijai  nagrinėti  naudosime  UAB  „Vilniaus  energija“.2  m2  naudingojo  gyvenamojo  ploto.  pirmiausia  reikia  kiekybinį  šilumos  sunaudojimą konvertuoti į vertinę išraišką.6360  1. Vilniaus vidutinės mėnesio oro temperatūros ir šilumos suvartojimo sklaida*    * Sudaryta autorių.  didesnis  suvartotos  šilumos  energijos  kiekis  reiškia  didesnes  įmonės  pajamas  ir  didesnį  pelną.45%  Standartinė paklaida – 7.0895  Stebėjimų skaičius – 30  F statistikos p reikšmė – 0%  0  0  64   .  Taigi.).  kv. remiantis UAB „Vilniaus energija“ ir LHMT duomenimis. litų be PVM  Kintamasis  Koeficiento  reikšmė  Paklaida  t statistika  p reikšmė  Laisvasis narys  Vidutinė mėnesio temperatūra (oC)  Koreguotas R2 – 85.9271.  51.  Šios  priklausomybės  koreliacijos  koeficientas  siekia  net   ‐0.04  mln. 1 lent.  pokyčių (žr.   Siekiant  suformuoti  tinkamą  pasirinkimo  san‐    dorio  strategiją.)  atspindi  logišką  priklausomybę  tarp  vidutinės  mėnesinės  temperatūros  ir  šilumos  energijos  suvartojimo.44  * Sudaryta autorių. Pajamų už tiekiamą šilumą regresijos lygties parametrai*.  metrui.  Naudojant  mėnesinius  šilumos  energijos.  tiekiančios  šilumą  Vilniaus  mieste. kiekvienam  vidutiniškai  teko  po  25.2778  36.  duomenis –  2005–2006  m.

  birželio  mėn.  gruodžio 1 d.  Ši  prielaida  neturi  reikšmingo  poveikio  kiekybinei  oro  temperatūros  ir  šilumos  suvartojimo  priklausomybei.  tačiau. Tuomet dydis Z*t būtų:   Z*t = 18 – {T1t | T2t = t2t}.  prekiaujamos  CME.  Tačiau  tokias  išvadas  galima  daryti  tik  atsižvelgus  į  tam  tikras  prielaidas:  ●  sunaudojamas  šilumos  energijos  kiekis  atspindi  tik  gyvenamojo  ploto  šildymą  ir  tik  šildymą  centralizuotai  tiekiama  šilumos  energija.  įmonė  vidutiniškai  gauna  51. kainomis.  Darydami  prielaidą. 2010 (49)    Oro  temperatūrai  pakilus  vienu  laipsniu.  kad  abu  regresijos  koeficientai  yra  reikšmingi. Oslo  oro  temperatūros  laiko  eilutė  prasideda  2008  m.  Supaprastinus  šį  procesą  buvo  apskaičiuoti  laiko  eilučių  koreliacijos  tarp  Vilniaus  ir  kitų  Europos  miestų. (5)  kur  Φ(x)  –  kaupiamojo  normaliojo  skirstinio  funkcija.  paaiškėjo..  Nors  Vilnius  labiausiai  koreliuoja  su  Stokholmu.   HDD indekso vienos dienos dydis priklausys nuo  faktinės  miesto  oro  temperatūros  reikšmės. (3) Z*t.  Tiesa. Vilniaus ir kitų Europos miestų oro temperatūrų  koreliacija*    Miestas  Koreliacijos koeficientas  Amsterdamas  Barselona  Berlynas  Essenas  Londonas  Madridas  Oslas  Paryžius  Praha  Roma  Stokholmas  0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kad  T1t  yra  kurio  nors  miesto  oro  temperatūros.   ●  viso  nagrinėjamo  laikotarpio  pajamos  už  tiekiamą  šilumos  energiją  yra  perskaičiuotos  2009  m.828  0.  dėl  nežinomų  priežasčių  2007  m. kai Z*t > 0.  Tarkime. Aišku.827  0.  tačiau  turi  įtakos  pajamų  dydžiui.  Šie  duomenys  apima  laikotarpį nuo 2006 m.  naudojant  imitacinę  Vilniaus  oro  temperatūros  reikšmę.  prielaida yra gana grubi.  kuris  bus  Vilniaus  miesto  „ambasadorius“  Čikagos  prekybos  biržoje.  kuris  nulemia  pasirinkimo sandorio kainą.8  mln.829  0. sausio mėn. Todėl mažinant šios įtakos  poveikį  draudimo  strategija  gali  būti  orientuota  tik  į  tam tikros dalies pajamų netekimą.  kad  geriausiai  Vilniaus  oro  temperatūrą  imituoja  Oslo  miesto.   ●  ignoruojamas  šilumos  energijos  efektyvumo  augimo poveikis.    VILNIAUS IR KITŲ EUROPOS MIESTŲ ORO  TEMPERATŪROS KORELIACINĖ ANALIZĖ    Šios  analizės  tikslas  buvo  surasti  Vilniaus  miestui  oro  temperatūra  artimiausią  miestą.  koeficientai  (žr.  Tiek  t  statistika. gruodžio  31  d.  kad  modelis  pakankamai  gerai  parodo  oro  temperatūros  ir  pajamų  pokyčius.807  0.  o  determinacijos  koeficiento  reikšmė  patvirtina.     2 lentelė.636 mln. o Prahos – 2010 m.  kad  abiejų  miestų  temperatūros  pasiskirsčiusios  pagal  normalųjį  skirstinį.  kurių  oro  temperatūros  indeksais  prekiauja  CME.  bet  šiuo  atveju  nežinomos  ir  sąlygojamos faktine Vilniaus miesto oro temperatūros  reikšme.844  0.   (4)  P(0≤ Zt ≤ zt) = P(18 – zt ≤{T1t | T2t = t2t}≤18) = = Φ(18) – Φ(18 – zt).  Oslo  ir  Stokholmo  –  koreliacijos  koeficientų  reikšmės  yra  didžiausios  –  apie  90  proc.   65 .  o  T2t  –  Vilniaus  oro  temperatūros  laiko  eilutė.  duomenys  buvo  pateikti  tik  nuo  1  iki 18 d.  temperatūra.  atsižvelgdami  į  prognozuojamą arba numanomą antrosios lygį.).813  –  0. kai Z*t ≤ 0.    Z t=     0.  laiko  eilutė. remiantis CME ir LHMT duomenimis. (2)  HDD  indekso  atveju  šis  dydis  įgyja  tokias  reikšmes:  Tuomet galime apibrėžti tokias Zt tikimybes:   P(Zt = 0) = P({T1t | T2t = t2t} ≥18) = 1 – Φ(18).  Aprašytas  modelis  leidžia  nustatyti  pasirinkto  miesto  kiekvienos  dienos oro temperatūros tikimybę.  papildžius  oro  temperatūros  laiko  eilučių  koreliacinę  analizę  aprašomosios  statistikos  charakteristikomis.  UAB  „Vilniaus  energija“  pajamos  už  gyventojams  tiekiamą  šilumą vidutiniškai sumažėja 3.  litų  pajamų.  tiek  p  tikimybės  reikšmės  rodo.808  0.  gegužės mėn..  galime  prognozuoti  pirmosios  tikimybę.  2  lent.  kad  trijų  miestų  –  Berlyno.912    * Sudaryta autorių.  prekiaujamos  CME.  kurio  indeksu prekiauja CME. tačiau tai netrukdo pristatyti  pačios draudimosi idėjos.897  0. litų. lapkričio 1 iki 2009 m.889  0. O kai oro  temperatūra  yra  0  oC.    Nesunku  pastebėti.

   Pasirašydama  (parduodama)  HDD  indekso  580  punktų pasirinkimo pirkti sandorį. HDD indeksas siekė 624 punktus.  kurią  turėtų  gauti  įmonė  už  vieno kontrakto pardavimą [1]:   C(t) = e –r(T–t) [ σ –d (μ – K)Φ(–d) + e 2 2π d= μ–K .  Tarkime.  kad  pastarųjų  dešimties  metų  viduti‐ nis gruodžio mėn.  Vienu laipsniu šiltesnis gruodžio mėnuo apytiksliai ati‐ tinka  31  punktu  mažesnį  indeksą. 1 lent.  Todėl  galima  sa‐ kyti.  kad  esant  šiltesnei  nei  įprasta žiemai.  Ir  atvirkščiai.  gruodžio mėnesio Oslo HDD indekso ateities sandorio  kaina  buvo  596  punktai.   (6)  Tarkime.  kokios  būtų  buvę  UAB  „Vilniaus  energija“  pasirinktos  draudimosi  strategijos  baigtys  ankstesniaisiais metais. arba 3 227 578 litai.  560  eurų  už  vieną  kontraktą. Žinia.  gautų  pardavus  daugiau  šilumos  energijos.  Todėl  Lietuvoje  lapkričio– kovo mėn. reikėtų naudoti imitacinį istori‐ nių  duomenų  metodą:  apskaičiuoti  2000–2009  m.  įmonė  turėtų  išmokėti  kitai  sandorio  pusei  priklausančias  išmokas  (pagal  kontraktą)  iš  savo  didesnių  pajamų.  σ – indekso laiko eilutės standartinė paklaida.  Taigi  įmonė  draudžiasi  nuo  pajamų  sumažėjimo  šiltos  žiemos atveju. UAB „Vilniaus ener‐ gija“  vidutiniškai  turėtų  sumokėti  5.74  euro.  kad  įmonė  draudžiasi  nuo  2010  m. pabaigoje Čikagos pre‐ kybos  biržoje  pradėta  prekiauti  Europos  miestų  HDD  indeksais  2010–2011  m.    66 .  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. σ 2 ].4528  Lt/EUR)  /  (44  punktai  ×  20  EUR). Europoje bazinė  oro  temperatūra  yra  18 oC.  2010  m.  K – sutartas indekso dydis.1  mln.   Žinoma (žr.).  o  iš  viso –  940  240  eurų.  naudodama  oro  temperatūros  išvestinių  priemonių  rinką.  pirmiausia  reikia  apskaičiuoti HDD indekso dydį.  litų  kitai  sandorio  pusei. Tad tikėtinas indekso dydis yra 624 punktai.  litų.  Diskontavus  šias  vertes  EURIBOR  palūkanų  norma 1 .  (7)  Todėl  įmonė  turėtų  parduoti  1679  pasirinkimo  pirkti kontraktus. HDD indeksas įgis teigiamas reikšmes:   Oslo  oro  temperatūros  indekso  vieno  punkto  vertė CME biržoje yra dvidešimt eurų.  gruodžio mėn.  (8)  kur:  HDD = nTbaz –  ∑ Ti .  gruodžio  mėn.  kurio  sutartas  dydis  yra  580  punktų.  kad  įmonė  nori  pašalinti  nepalankių  oro  sąlygų  įtaką.  t – einamasis laikotarpis (t < T).   Matyti. balandžio mėn.  T – kontrakto galiojimo termino pabaiga.  Todėl  besidraudžiančiai  įmonei  būtų  tikslinga  sudaryti  ateities  sandorio  pasi‐ rinkimo  kontraktą.5  mln. o  jo standartinis nuokrypis – 120 punktų.  nes  tai  sumažintų  jos  pajamas  beveik  5.).  y. kad oro temperatūrai paki‐ lus  1 oC.  kaip  kompensacinėmis  pajamomis  už  riziką.  Taigi  premijos  dydis  turėtų  būti  28  indekso  punktai.1  mln.  Šiuo  atveju  skirtu‐ mas  tarp  vidutinės  gruodžio  mėn.  matome.  Ir  priešingai.  t.   Norint  tai  įgyvendinti.4 oC žemesnė nei sutarta sandoryje. Tyrimo metu  buvo  nustatyta. Taigi kontraktų  skaičius apskaičiuojamas taip:  (5.4  oC  aukštesnės  nei  įprasta  gruodžio  mėn.636  mln.).  kad  pre‐ mija  už  vieną  kontraktą  bus  556. kad dalyvavimas  orų  išvestinių  priemonių  rinkoje  įmonei  yra  nuostolin‐ gas.  Φ – kaupiamasis standartinis normalusis skirstinys.  Tuomet  įmonei  būtų  tik‐ slinga  parduoti  pasirinkimo  pirkti  sandorį  (atidaryti  short  call  poziciją).  o  didžiausia  –  848  punktai. įmonė gali tikėtis papildomų pajamų iš  premijos. Tačiau iš tikrųjų įmonė subalansuoja savo pajamų  srautus  ir  apsisaugo  nuo  pajamų  sumažėjimo  šiltesnėmis žiemomis (žr.  HDD  indeksus  ir  įvertinti  galimas  stra‐ tegijos baigtis (žr. 3 lent.  o  už  visus  kontraktus – 934 771 euras. Per šį laikotarpį  mažiausia  jo  reikšmė  buvo  465.  kad  UAB  „Vilniaus energija“ draustųsi nuo 1.  Tai  reiškia. Visais kitais atvejais įmonė pasinau‐ dotų  premija.  litų.  kaip apibrėžiančią palūkanų normą be rizikos.  temperatūros.    n i =1 r – nerizikinga palūkanų norma.  μ – indekso laiko eilutės vidurkis.  Taigi.  Vilniaus  HDD  in‐ dekso  reikšmės  ir  sutartos  pasirinkimo  sandorio  in‐ dekso  reikšmės  sudaro  44  punktus.  žiemos  sezonui.   ________________________  1  Kadangi Čikagos prekybos biržoje Oslo indeksų punktai vertinami eurais.  jei  žiema  būtų  palyginti  šalta.  Pasinaudojant  Alatono  modeliu  (8  formulė)  apskaičiuojama  premija.  Norint  ištirti.  įmonė  nusprendžia  par‐ duoti  Oslo  HDD  indekso  ateities  pasirinkimo  pirkti  sandorį. 2010(49)     ŠILUMOS ŪKIO DRAUDIMOSI STRATEGIJA    Tarkime. kad per pastaruosius dešimt metų UAB  „Vilniaus  energija“  tik  ketverius  metus  būtų  turėjusi  kompensuoti  pasirinkimo  sandorio  pirkėjui  nuostolius  dėl šaltos žiemos. oro temperatūros šuolių.  arba  3  246  461  litas.  tokią  pat  sumą  ji  turėtų  sumokėti.  jei  temperatūra būtų 1. gali pasirodyti. taikysime EURIBOR palūkanų normą. 4 lent.  įmonės  pajamos  sumažėja  3.  Lt  /  3.   2010 m.

1  –2.9  Premija 3.7  mln.7  44.0  –0.3  80.  įmonės  pajamos  mažėja  neproporcingai. Lt  Pajamos už šilumą  (pagal regresiją).1  Premija 3.2  –25.5  –0.8  57.6  62.5  Premija 3.  litų.2  –25.      Tais  atvejais.4  –0.9  49.  O  kai  žiemos  būna  šiltos.9  3.  jos  pajamos  yra  apie  57. kad       būtų  visiškai  padengiamas  dėl  kiekvieno  oro  temperatūros  pokyčio  mažėjančių  pajamų  trūkumas.  kadangi  tiek  įmonės  pajamos.  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12    537  803  848  572  556  648  465  572  569  665  Vidurkis  0  –223  –268  0  0  –68  0  0  0  –85  –161  Premija 3.2  –9.5  85.9  –5.7  54.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.    67 . Lt  Pajamų už šilumą ir  pasirinkimo sandorio  verčių suma.8  53.4  40.2  Premija 3.4  53.5      4 lentelė. mln. 0} (K = 580)  Išmokos.6  57.2  Premija 3. 2010 (49)  3 lentelė.9  Premija 3.9  –9.2  Premija 3.2  –9.  tiek  galima  išmoka  yra  tiesine  priklausomybe  susietos  su  oro  temperatūros  lygiu.2  Premija 3.  kai  įmonei  tenka  susimokėti  kompensaciją.9  56.  tačiau  jos  papildomos  pastovia  premijos dydžio suma.9  –31. HDD indekso pasirinkimo sandorio ir pajamų už šilumą verčių suma*    Metai  Mėnuo  HDD  reikšmė  Vidutinė  tempera‐ tūra.8  57. Imitacinės HDD pasirinkimo pirkti sandorio pardavėjo pozicijos baigtys*    Metai  Mėnuo  HDD reikšmė  min {K – HDD.1  Premija 3. mln.1  64.9  –31. Lt  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009     * Sudaryta autorių.7  * Sudaryta autorių.7  –7.2  –7.7  56.5  0. pasirenkamas toks kontraktų skaičius.4  52.9  53.1  56.4  51.2  Premija 3. mln.2  Premija 3.2  –7.3  57. Lt  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  537  803  848  572  556  648  465  572  569  665  0. oC  Pasirinkimo sandorio  vertė.4  –3. mln. Be to.

..html (žiūrėta 2010‐04‐24). F. University of  Cologne.  A. arba sumažinti.  E.  2002:  Interneto  prieiga:  http://www. 58‐2068.  Interneto  prieiga:  http://www.  Kropienė.  Considine.  1..  Introduction  to  weather  deriva‐ tives.  J.  Seminar of Economic and Social Statistics.  Sudarytas  Vilniaus  oro  temperatūros  mod‐ elis  leidžia  palyginti  jį  su  kitų  Europos  miestų  oro  temperatūros  modeliais.  8. 2010(49)     IŠVADOS    Orų  išvestinių  priemonių  rinkos  plėtrą  atspindi  didėjanti  siūlomų  produktų  įvairovė.  Dischell.  Interneto  prieiga:   http://www.  2003:  Weather  Derivatives: A New Class of Financial Instruments.  Cao. Išnagrinėta Vilniaus  šilumos  energijos  tiekimo  įmonės  draudimosi  orų  išvestinių  priemonių  rinkoje  strategija  leidžia  subalan‐ suoti įmonės pajamas – jas padidinti..pdf (žiūrėta 2009‐11‐07). Koekebakker.  Djehiche..kth.  Interneto  prieiga:  http://www.  F.se/matstat/fofu/reports/  http://www.  Weather  Derivatives.  P.  3.  Li.   11. esant šiltesniam  nei  įprasta  šildymo sezonui.  matyti  aiškus  ūkio  subjektų  poreikis  naudoti  už  tradicines  draudimo sutartis efektyvesnes finansines priemones. 2005.lt/heat_  On Modelling and Pricing Weather Derivatives.  2005:  Stochastic  Modelling  of  Temperature  Variations  with  a  View  towards  Weather  Derivatives. pdf (žiūrėta 2009‐03‐19).  gautų  esant  žemesnei  nei  vidutinė  oro  temperatūrai šildymo sezono metu.pdf (žiūrėta 2009‐11‐7).    13.  2005:  Temperature  Sto‐ chastic  Modeling  and  weather  derivatives  pricing:  em‐ pirical  study  of  Moroccan  data.  Stillberger.  Be  to.  tinkančius  sezono  arba  mėnesio  oro  temperatūros  indeksams  skaičiuoti. Šis atvejis sudaro  pakankamai  prielaidų  taikyti  tokį  draudimo  būdą  įvairiuose  Lietuvos  ūkio  sektoriuose. F.  2006:  The  Volatility  of  Temperature  and  Pricing  of  Weather Derivatives.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. p.  Atlikta  Vilniaus  ir  CME  prekiaujamų  Europos  miestų  oro  temperatūros  laiko  eilučių  koreliacinė  analizė  padėjo  nustatyti. Valstybės žinios.asp  (žiūrėta  2009‐03‐19).  reaguodamos  į  energetinių  žaliavų  kainų  pokyčius.  Derivatives_Model.  Interneto  prieiga:  http://papers..  D. Quantitative Finance Seminar. Applied  consumption.  Kosater.  Z.  Interneto  prieiga:  http://www.  galėtų  sėkmingai  dalyvauti  šioje  rinkoje. Social  Science  Research  Network.  Tyrimo  rezultatai  rodo.  Bari.  com/trading/weather/files/WEA_intro_to_weather_der.ssrn.egartech. 2005: Introduction to weather de‐ rivatives. Nr. Saltyte‐Benth.  Benth.  9.  Vilniaus  energija.  Wei.  R. Benth.  gausėjantis  dalyvių iš įvairių šalių skaičius ir vis naujų ūkio sektorių  įsitraukimas  į  šią  rinką.  M.  B.  2006:  Cross‐City  Hedging  with  Weather  Derivatives  using  Bivariate  DCC  GARCH  Models.  Rulebook.  Alaton.com/sol3/papers.  P. Vol.com/docs/eGAR_Weather_  weather.  Šilumos  suvartojimas.investopedia.math.  2002:  Climet  risk  and  the  wether  market: Financial risk management with weather hedges.pdf (žiūrėta 2009‐11‐07 ).cmegroup. 2007 (12).  D.  2007:  Orų  išvestinės  priemonės  (OIP)  –  naujas  finansų  inžinerijos  produktas. 807–814.  Applied  Mathematical  Finance.  Mraoua.  Vol.vilniaus‐energija. išmokant  sandoryje  numatytą  kompensaciją  iš  padidėjusių  pajamų.  Interneto  prieiga:  http://www. Oslo. S. Ekonomika  ir vadyba.  Berlynas ir Oslas.com/rulebook/  CME/index.  com/articles/optioninvestor/05/052505.  Be  to.  Šiuo  metu  būtų  patogiausia  draustis  pasaulio  biržose  prekiaujamais kontraktais: įmonės gali pirkti arba par‐ duoti  CME  29‐ių  pasaulio  miestų  oro  temperatūros  indeksus.php (žiūrėta 2010‐02‐02).cfm?abstract_id=  1016123 (žiūrėta 2009‐03‐21).. Carabello.  LITERATŪRA  12.  J.  R.  Saltyte‐Benth.  G.                68   .  M.  2. J.  atstovaudamos  Lietuvos  gyventojų  interesams.  10. 12.  5.  7.  Interneto  prieiga:   14.  Chicago  Mercantile  Exchange.  4. ypač pastarasis.  6..univ‐rouen.  kad  šio  kintamojo atžvilgiu Vilniui yra „giminingi“ Stokholmas.  Mathematical  Finance.  London: Risk Books.  9. E.  kad  Lietuvoje yra visos prielaidos apdrausti orų riziką nau‐ jomis  finansinėmis  priemonėmis  –  OIP.cmegroup.  Lietuvos  hi‐ drometeorologijos  tarnyba  teikia  kokybiškus  ir  išsamius  duomenis.fr/LMRS/JSEF06/JSEF1_fichiers/  mraoua.  šalies  valstybės  institucijos.

 asme‐ ninės  mokesčių  mokėtojo  savybės  bei  socialinės  nor‐ mos.  Kontrabandos  tema  siejama  su  mokesčių  vengimu  ir  mokesčių  nemokėjimu. 08303 Vilnius  Tel.  Darbo  motyvacija  oficialiajame  ekonomikos  sektoriuje  dažnai  būna  sil‐ pna.  Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė nuo  valstybės ekonominės politikos. p.  keičiasi  visuomenės  narių  nuostatos.  Pateikiamos  konkrečios  kontrabandos  charakteristikos.  69 .  Nesąžiningam  mokesčių  nemokėjimui  priski‐ riama  įvairi  veikla.  administruodama  ir  normuodama  jų  veiklą.  šešėlinės  ekonomikos  ir  jos  sudėtinės  dalies – kontrabandos – lygis yra aukštas ir turi didelę  įtaką šalies ekonomikai.  ekonominis  subjektas  negali  būti  patrauktas  atsako‐ mybėn.  Galimybė  nuslėpti  paja‐ mas  priklauso  nuo  to.  88]  autorės  pa‐ žymi.  Taigi.  nes  išaiškėjus  sukčiavimams.  Lietuvoje  ir  kitose  šalyse  atliktų  tyrimų  duomenimis. 2010 (49)    KONTRABANDOS EKONOMINĖS PRIELAIDOS IR PASEKMĖS    Doc.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. sunku apibrėžti. kaip tai turėtų būti daroma.  Manoma.  Nagrinėdamos  mokesčių  problematiką  Lietuvoje  straipsnio  [1.  o  mokesčių  nemokėjimas  palieka  neužtikrin‐ tumo  jausmą.eu       Straipsnyje  analizuojamas  kontrabandos  fenomenas.  nepažeidžiant  pačių  įstatymų.     Šešėlinė veikla.  šalies  ir  šeimos  padėtį.  Nors  valstybė  visuomet  stengiasi  nubrėžti  eko‐ nominę bei teisinę ribą tarp oficialaus ir šešėlinio ūkio  sektorių.  Mokesčių nemokėjimas yra neteisėta veikla.  iš  jo  bus  pareikalauta sumokėti mokesčius. iš vienos pusės.  turintis  didelę  įtaką  šalies  ekonominiams  ir  socialiniams  procesams.    ĮŽANGA    Nuolatos  egzistuojantis  kontrabandos fenome‐ nas  lemia  didelį  visuomenės  ir  valdžios  dėmesį  šiai  problemai. šalyje galiojančių įsta‐ tymų  ir  visuomenės  požiūrio  į  juos. kad mokesčių vengimas nėra  neteisėta  veikla. kokia yra patikros tikimybė ir galima bauda.    TEORINIS PROBLEMOS ASPEKTAS    Pagrindinė kontrabandos varomoji jėga yra sie‐ kimas  išvengti  mokesčių  mokėjimo  ir  tuo  pat  metu  gauti  papildomos  naudos.  Įvertinti  mokesčių  nemokėjimo  lygį  yra  sudė‐ tinga.  apta‐ riamas  teorinis  šios  problemos  aspektas. kai išaiškinus mokesčių vengimo faktą.  Kontrabanda  –  sudėtinė  šešėlinės  ekono‐ mikos dalis.  analizuo‐ jamas  ryšys  tarp  didėjančių  vartojimo  mokesčių  bei  kontrabandos  paplitimo  ir  valstybės  biudžeto  pati‐ riamų  nuostolių  dėl  nesurinktų  mokesčių.  ją  dar  sumažina  didelės  pajamos  neoficialioje  ekonomikoje. kad pagal veiklos legalumą skiriami du mokesčių  nemokėjimo  būdai  –  mokesčių  vengimas  ir  mokesčių  nemokėjimas.  F.  Cowellas  (1985)  savo  darbe  „The  econo‐ mic analysis of tax evasion“ pažymi.  A. Įvertinus vals‐ tybės  ekonominės  politikos.  Šių  veiksnių  reikšmė ypač išauga beveik neišvengiamo ekonomikos  nuosmukio  pereinamojoje  stadijoje. v.  Šešėlinė  ekonomika  atsirado  iš‐ kart.  nes  vengiant  mokesčių  naudojamasi  įstatymų  spragomis.  mokesčių  nemokėjimas  yra  labai  susijęs su neapskaitoma (šešėline) ekonomika. +370 651 57 856  El.  Čia  išskirtinas  as‐ pektas. sumažina valsty‐ bės  pajamas. 20.  kokia  veiklos  rūšimi  individas  užsiima. iš kitos pusės.  Sprendimui  nemokėti  mokesčių  įtakos  turi  ir  tai. Vladas Rimkus  Mykolo Romerio universiteto   Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto   Tarptautinės prekybos ir muitų katedra  Ateities g.   Visuomenės narių mąstysenos pokyčiai taip pat  iš dalies lemia perėjimą į šešėlinę veiklą. dr.  Straipsnio  pabaigoje  formuluojamos  svarbiausios  ekonominės  ir  socialinės šio proceso pasekmės. o pati šešėlinė ekonomika nėra nei naujas.rimkus@mruni.  kai  tik  valstybė  uždėjo  ant  dirbančiųjų  „tvirtą  ranką“. Dėl  šios  veiklos  neteisėtumo  ir  persekiojimo  baimės  mo‐ kesčių  nemokėjimas  negali  būti  nustatytas  oficialiosios  statistikos. tačiau šis dvilypumas glaudžiai susijęs su pa‐ čia  valstybės  egzistencija  –  be valstybės nebūtų ir še‐ šėlinės  ekonomikos.  Įprasčiausia  mokesčių  nemokėjimo  forma  yra  pajamų  slėpimas.  nei tik kokiai nors ekonominei sistemai būdingas reiš‐ kinys. bet. kuri to meto situacijoje vertinama kaip būtinybė. kad šias dvi sąvo‐ kas  galima  atskirti  pasinaudojus  tikrumo  lygiu  –  ven‐ gimas yra tada. kad nuosmukio metu atsiranda daugiau paska‐  tų  ekonomikos  subjektams  pereiti į nelegalios veiklos  sritį. padidina atskirų  individų pajamas.

  W.  kol  laukiama  nauda  viršija numanomus nuostolius dėl baudų ir psichologi‐ nes sąnaudas. Asme‐ nys.  kad  asmens  priimamą  sprendimą  nemokėti  mokesčių  veikia  fiskalinės  sistemos  teisingumo  supratimas  ir  individo  draugų.  kad  be  patikrinimo  tikimybės  ir  numano‐ mos  baudos.  bet  patį  paprasčiausią atsitiktinumą.  Ekonomikos  teorijoje yra įvairių siūlymų.  kurį  padidinus  labai  sparčiai mažėja mokesčių pajamos.  norms  of  complian). nėra tiks‐ lingi.  Tai  reiškia.  Tai  daugiau  teoriniai  modelio  lygmens sampro‐ tavimai. kad negali būti tokio mo‐ kesčio.  Pradinį  supratimą  apie  šio  sprendimo  priėmimo  procesą  suteikia  nusikaltimo  ekonomika (angl.  Todėl  naudinga  išnagrinėti.  W.    ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS LIETUVOJE MASTAS   IR STRUKTŪRA    Šešėlinis  verslas  reiškiasi  įvairiomis  formomis.  o  apytikriai  vertinimai. jeigu deklaruoja tikrą turimų pajamų  dydį ir moka mokesčius. bet  atsižvelgiant  į  esamas  socialines  normas  bei  visos  vi‐ suomenės.  Todėl tikslūs skaičiavimai. [4]. economics of crime).  kaip  priimamas  šis  sprendimas. 89] teigė. kokiais krite‐ rijais  remiantis  konkrečią  veiklą  galima  priskirti  šešėli‐ nės  veiklos  sričiai.  asmenys  verčiami  keisti  savo  elgseną. y. kurie remiasi neteisėtos vei‐ kos nustatymo tikimybe bei baudos dydžiu. Asmenys reaguoja  į mokesčius – taip yra dėl to. Sprendi‐ mas nemokėti mokesčių nėra priimamas izoliuotai.  asmuo  nemokės mokesčių.  M.  individo  asmeniniai bruožai.  Šešėlinės  ekonomikos  ir  jos  sudėtinės  dalies  –  kontrabandos  –  mastas  yra  siejamas  su  mokestinės  naštos  dydžiu.  pastebėta.  Pagal  ją  šešėlinei  ekonomikai  priskirtina  veikla.  Šį  sąryšį  tyrinėja  daugelis  ekonomistų.  individas  susiduria  su  nerimu.  Siekdamas sudaryti realesnį mokesčių nemokė‐ jimo  modelį. kad apmokestinamos pajamos yra Y.  M.  kadangi  mokesčių  nemokėjimas  yra  nelegali  veikla.  M. kad su tikimybe p jis bus pagau‐ tas  ir  turės  sumokėti  baudą  F.  skai‐ čius.  mokesčių  suvokimas.  kas  lemia  individo  apsi‐ sprendimą  rizikuoti  ir  nemokėti  mokesčių  arba  elgtis  sąžiningai [2.  kad  egzis‐ tuoja  ribinis  mokesčių  tarifas.  E (V ) = p(Y − F ) + (1 − p )Y   (1)  Jei  ši  laukiama  vertė  viršys  (1‐t)Y  vertę.  Spiceris  atkreipia  dėmesį  į  įstatymų  lai‐ kymosi  normas  (angl.  kurioje  gyvena  sprendimą  priimantis  as‐ muo.  kad  sumažės  mokestinės  pajamos. skaičiuoja ne  tikrą  neteisėtos  veikos  nustatymo  tikimybę.  W.  Sprendimas  nemokėti  mokesčių  suteikia  rizi‐ kuoti nebijančiam asmeniui pasirinkimo laisvę.    70   .  kuris  visiškai  nepakeistų  rinkos.  Vis  dėlto  matematiniuose  mode‐ liuose  dažniausiai  neatsižvelgiama  į nepinigines patik‐ rinimo  ir  bausmės  sąnaudas. galinti labai  pakenkti  jų  įvaizdžiui.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. y. nepatenkanti į oficialiąją statistinę apskaitą. elgesį.  o  atskleidus  sukčia‐ vimą  jam  gresia  bausmė.  ar  ne  (t..  Kitiems  tai  būtų  tik nereikšmin‐ gas  nepatogumas. priimantys sprendimą dėl mokesčių. Viena iš labiausiai paplitusių mokesčių politi‐ kos  koncepcijų  šiandien  žinoma  kaip  Lafero  kreivė. kitų visuomenės narių nuomonė).  kad  skaičiuojant  neteisėtos  veikos  nustatymo  tikimybę.  Pasitelkus  „mažiau  eko‐ nominį“  požiūrį  į  mokesčių  nemokėjimo  problemą. 221].  Pagal  žemiau  pateikiamą  mokesčių  nemokė‐ jimo  modelį  analizuojama.  Tyrimai  rodo.  Tačiau  daugelis  ekonomistų  pritaria  statistinei  šio  klausimo  traktuotei.  nemažą  įtaką  sprendimo  priėmimui  turi  tai.  –  tai  po‐ žiūris  į  mokesčius.  dažnai  susilaukiantys  kritikos.  Spiceris  [3.  kad di‐ dinant mokesčių tarifus apsunkinami mokesčių mokė‐ tojai  ir  ekonomika  gali  taip  nukentėti.  Tai  reiškia.  Didinant  mo‐ kesčius.  Neteisėtos  veikos  atskleidimas  kai kuriems asmenims būtų didelė trauma.  Slepiantieji  mokesčius  jaučia  įvairaus  lygio  nerimą  ir  savigraužą.  daugiausia  įtakos  turi  praeityje  atliktų tikrinimų skaičius (t.  pavyzdžiui.  Priimdamas  sprendimą  nemokėti  mokes‐ čių. ar asmens aplinka mokesčių nemokėjimui pritaria. Jeigu asmuo nemoka mokes‐ čių.  kad  mokesčių  mokėtojas  vengia  mokesčių  tol. individo patirtis). Daroma  prielaida. daroma prielaida. kad sprendimą nemokėti mokesčių lemia  ne  maksimizavimo  strategijos. mokes‐ čio norma – t.  kurią  išpopuliarino  amerikiečių  ekonomistas  Arthuras  Lafferas  –  tai  sveiku  protu  pagrįsta  nuomonė.  Lafero  kreivė  rodo.  mokėti  mokesčius  ar  ne. 2010(49)     Mokesčių  nemokėjimo  lygį  lemia  kiekvieno  in‐ divido  priimamas  sprendimas.  Numatoma  vengimo  strategijos vertė yra tokia:  Apibendrinant  galima  išskirti  tris  svarbiausius  veiksnius. susijusias su mokesčių nemokėjimu.  Galimi  ir  kiti  kriterijai.  šios  veiklos  subjektai  neregistruojami  kaip  mokesčių  mokėtojai.  Svar‐ biausia to pasekmė – mokesčių vengimas.  teisiniai  kriterijai  –  šešėlinės  veiklos  įmonės  teisiškai  neregist‐ ruojamos.  Spiceris  įtraukė  į  sprendimo  priė‐ mimo  procesą  jį  lemiančias  psichologines  „sąnaudas“  (dvasinį  nepasitenkinimą).  kurie  lemia  vienokį  ar  kitokį  elgesį  –  įsta‐ tymų  laikymąsi  arba  mokesčių  nemokėjimą. Mokesčių mokėtojas gali užtikrintai tu‐ rėti (1‐t)Y pajamų.  Tai  gali  būti.  pvz.  vengiančių  mokėti  mokesčius.

 drabužiai – 40.  kad  tas. Lt  Neapskaitytos  BVP dalis. narkotines  ar psichotropines medžiagas.  mastą.  sudarė  18.  Išsamų  oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  ty‐ rimą Lietuvoje atliko Statistikos departamentas 2002– 2003 m.  siekiant  išvengti  mokesčių  mokėjimo  ar  įmokų  sociali‐ nės  apsaugos  sistemai  išlaikyti  ir  pan.8  11.  31]. yra baudžiamas.         71 .  kurių  vertė  viršija  250  MGL  dydžio  sumą.  kodėl  yra  slepiama  prekybos  apyvarta  [7.0  Tyrimas  atskleidė.7  1224.  Tai  patikslintų  nelegalios  ekonomi‐ kos  mastą  bei struktūrines charakteristikas ir suteiktų  galimybę  efektyviau  spręsti  šešėlinės  ekonomikos  problemas dabartiniu laikotarpiu ir ateityje.  kurių  vertė  viršija  250  MGL  dydžio  sumą. apimanti prekių gamybą ir kitą  įstatymų  draudžiamą  veiklą. išgaunamojoje ir apdirbamojoje pramonėje. veikla – gamyba namų ūkyje.  kad  tas. sandėliavi‐ mas ir ryšia   Nekilnojamasi  turtas.5  3.  mln.0  2.  smulki  prekyba  kioskuose  ar  turguose.  statybos  ir  prekybos  versle. Su kontrabandos sąvoka  susijęs  ir  199(1)  straipsnis  „Muitinės  apgaulė“.  oficialiojoje  statistikoje  vadinamo  ne‐ apskaitoma  ekonomika.  Žemės ūkis. yra baudžiamas.  sandėliavimo  ir  ryšių  sektoriuose bei nekilnojamojo turto versle. 24.  t.  bet  ir  ūkio  reikmėms.8  21.  kuri  tampa  nelegali. y. dažnai šeimai.2  9581.  įmonių. medžioklė ir  iškininkystė  Žuvininkystė  Išgaunamoji ir apdirba‐ moji pramonė  Elektros.  kontrabandos  gabenimas.7.3  69. 2010 (49)  Siekdama  pilnai  apskaičiuoti  bendrąjį  vidaus  produktą. Neapskaitytos ekonomikos sukurta bendroji pri‐ dėtinė vertė (BPV) 2002 m.5  proc.  apklaustų  ekspertų.  nefor‐ malusis  ir  nelegalusis.1  19.6  1258. tačiau oficialiose įmo‐ nių ataskaitose nefiksuojama arba fiksuojama ne visa.6  473.  Neformaliajam  neapskaitomos  ekonomikos  sektoriui  priskiriama  ne‐ korporuotų  įmonių.  statyboje.1  47.9  2918.  kad  prekybos  versle  dažniausiai  slepiamų  prekių  grupės  yra  alkoholiniai  gėrimai  –  nu‐ rodė  50  proc.  tabako  gaminiai  –  46.  Tyrimas  parodė. kad santykinai didžiausia ne‐ apskaitytos  ekonominės  veiklos  dalis  yra  žuvininkys‐ tės. proc.  kad  dideli  mokesčiai  yra  svarbiausia  priežastis.8  35.  Šiai  sričiai  priskiriama  ir  veikla.  ekonominės  krizės  laikotarpiu.0  58.  Jame  sakoma.0  25.7 proc.)  apklaustų  respondentų  nurodė.  išskiriami  trys  oficialiai  ne‐ apskaitytos  ekonomikos  sektoriai  –  formalusis. Dau‐ guma  (90  proc.4  3.  Nelegaliam  neapskaitytos ekonomikos sektoriui priskiriama netei‐ sėta ekonominė veikla.  Įdomūs  rezultatai  gauti  tiriant  alkoholio  rinką.7  3.  kas  gabenda‐ mas  per  Lietuvos  Respublikos valstybės sieną privalo‐ mus  pateikti  muitinei  daiktus.  kuri yra leidžiama.2  32. buitinė technika – 36.  100.8  1760.  gamyba  ne  tik  pardavimui.  Iš  bendros  suvartotos  degtinės  ir  kitų  stiprių  gėrimų  apimties  53.6  proc.9  proc.1  20.9 proc.2  19.8  29. paly‐ ginti su šalies  BPV.  nelegali  prostitucija  ir  kita.    KAI KURIOS KONTRABANDOS LIETUVOJE   CHARAKTERISTIKOS    Kontrabanda  Lietuvos  Respublikos  baudžiama‐ jame  kodekse  aptariama  199  straipsnyje  [8].  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  nuoma  Švietimas  Sveikata ir socialinė rū‐ pyba  Kita komunalinė ir aptar‐ navimo veikla  Privatūs namų ūkiai su  samdytu personalu  Iš viso  Šaltinis: [7.  ir  jų  nepateikė  Lietuvos  Respublikos  ar  kitos  Europos  Sąjungos  valstybės  narės  muitinės  kontrolei  ar kitaip šios kontrolės išvengė.5  1403.  21.  Tikslinga  išsamų  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  tyrimą  Lietuvoje  atlikti  dar  kartą.1  60.  priklausančių  vienam  savininkui.  jeigu  gamintojas  neturi  reikiamo  leidimo  gaminti  prekę  ar  teikti  paslaugas. 87]. Antroje  straipsnio  dalyje  kalbama  apie  draudimą  neturint  rei‐ kiamų leidimų įvežti šaunamuosius ginklus.  Absoliučia  išraiška  didžiausia  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  dalis  yra  prekyboje.  Neapskaityto  bendrojo  vidaus  produkto  dalis  2002  m.  kas  iš  Europos  Sąjungos  valstybės  narės  į  Lietuvos  Respubliką  įvežė  privalomus  pateikti  muitinei  daiktus.  Vertinant  neapskai‐ tomos  ekonomikos  mastą. dujų ir vandens  tiekimas  Statyba  Didmeninė ir mažmeninė  prekyba  Viešbučiai ir restoranai  Transportas.  taip  pat  transporto.  –  namų  gamybos. – kontrabandinė degtinė [7.  šalies  oficialioji  statistika  kasmet  vertina  šešėlinio  verslo.  nepateikė  jų  muitinės  kontrolei  ar  kitaip išvengė šios kontrolės.  Formaliajam  sektoriui  priski‐ riama  veikla.    Veiklos rūšis  Neapskai‐ tyta sukur‐ ta BPV.  su‐ daro  legaliai  pagaminta  degtinė.  Šiam  sektoriui  priskiriama  narkotikų  gamyba  ir  parda‐ vimas.  88].  Pirmoje  šio  straipsnio  dalyje  teigiama.9  216. 68].9  31.  bendros  BVP  apimties  [7.3  60.     1 lentelė.

 vasario 9 d. bus nemažesnis nei 1116 litų. Nuo š.  sulai‐ kytų cigarečių kiekis išaugo 87 proc.  Pvz. pasienyje su Rusijos Fede‐ racija  –  28  proc.  Lietuvos  muitinėje  sulaikyta  120.     KONTRABANDOS EKONOMINĖS   PASEKMĖS    Augant  akcizams.  kuriuos  ES  vals‐ tybė  narė  privalo  pasiekti. Tai viena iš priežasčių. 2010(49)   Pagrindinę  kontrabandos  dalį  sudaro  akcizinės  prekės  –  alkoholis. į  Vakarų  Europos  juodąją  rinką  gabenama  cigarečių  kontrabanda  Lietuvą  daugiausia  pasiekia  iš  Rusijos  Federacijos  Kaliningrado  srities  ir  Baltarusijos.  Akcizų  tarifai  al‐ koholiui.  kad akcizas 1000 litrų bešviniam benzinui nuo 2008 iki  2011 m.  balandžio  mėn.  maždaug  po  ketvirtį  –  namų  gamybos  ir  kontraban‐ dinė degtinė.5  mln. Tabako gaminių pagrindiniai šaltiniai yra  legali ir kontrabandinė prekyba tabako gaminiais.15 mln. Šiuo metu faktinis  akcizo  benzinui  lygis  yra  1500  litų  ir  viršija  įsipareigo‐ jimą 34.    viso šiemet sulaikyto kiekio.  pasienyje  su  Baltarusija  Lietuvos  muitinė  su‐ laikė 63.cust.  visų  pernai  Lietuvos  muitinės  sulaikytų  kontrabandinių  cigarečių.  Šiuo metu.  didėja  pajamos  iš  prekybos  kontrabandinėmis  prekė‐ mis.  kad  kontrabandos  spaudimas  Lietuvos  akcizinių  prekių  rinkai nemažėja.  iš  kurių  vežama  kontrabanda.10 lito. iš kurių vežamos tos prekės.  Tai  sudaro  apie  84  proc.  cigarečių.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. šalyje akcizo  mokestis  sudaro  apie  35  proc. Kaip ir anksčiau.  Š. Tai rodo. lemiančių kontra‐ bandos mastą šalyje. 2010 m.  4  Muitinės 2009 metų veiklos rezultatai. 4   Per  penkis pirmuosius 2010‐ųjų mėnesius Lietuvos muitinė  jau  sulaikė  101  mln.lt/lt/article?articleID=8470     2 72   . daugėja paskatų užsiimti kontrabandine veikla. kontrabandinių cigarečių – 52 proc.  Viena  iš  kontra‐ bandos priežasčių yra didelis kainų skirtumas Lietuvoje  ir  kaimyninėse  šalyse.cust.  Per  2009  m.  m. Lietuvos rytas. 2  Pernai.                                                                1  http://www.  viso  šiemet  sulaikyto  kiekio.  laikotarpiu. sausio 1 d.  Rusijoje  0.  Pigi  rusiška  degtinė  nebėra  populiari  prekė..  benzino  kainos  ir  apie  60  proc.lt/lt/rubric?rubricID=849  5  http://www.  3  Rusiškos degtinės turguje apstu.  pradžioje  litras  A95  markės  benzino  Lietuvoje kainavo apie 4.pasienis.  tabakas  ir  kuras.  pastaruoju  metu  išpopuliarėjusių cigarečių  „Jing  Ling“  blokas  (10  pakelių)  Rusijoje  kainuoja  apie  10  litų.  Kontrabanda  atgabentas  toks  pat  kiekis  šių  rūkalų Lietuvos juodojoje rinkoje „iš pirmų rankų“ par‐ duodamas už maždaug 25 litus.  kaip  pernai  ar  anksčiau.  litų.  Pavyzdžiui.  nelegalių  rūkalų. m.  mažėja  ak‐ cizinių  prekių  pardavimų  šalies  legalioje  prekyboje.  Lietuva  įsipareigojo.  Per  2009  m.5  l  degtinės  butelio  kaina neviršijo 5 litų. http://www. Su  Rusijos  Federacija  sienos  ilgis  yra  227  km. 3    Su  Rusijos  Federacija  ir  Baltarusija  Lietuva  turi  ilgiausią sausuma einančią sieną iš visų ES valstybių. Lietuvos rytas. litras  A92  markės  benzino  Baltarusijoje  tuo  pačiu  metu  –  apie 2.4 proc.  su  Baltaru‐ sija – 502 km.  Į  Lietuvą  iš  Rusijos  dabar  daugiau  gabena‐ mos cigaretės ir degalai.  Palyginti  su  tuo  pačiu  2008  m.  Tiesiog  keliant  mokesčius  siekiama  didesnių  įplaukų į šalies biudžetą. degtinė pa‐ brango  beveik  dvigubai.  Šie  duomenys  rodo. balandžio 3 d. Dideli  mokesčiai  didina  motyvaciją  užsiimti  kontrabandinių  prekių  gabenimu. pavyzdžiui.  Kaip  parodė  minėtas  oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  tyrimas. o nelegaliai išgabentas  ir  perparduodamas  Jungtinėje  Karalystėje  –  už  55  li‐ tus.  didėja  skirtumai  tarp  prekių  kainų  Lietuvoje  ir  kaimyninėse  valstybėse.  Panašus  kainų  skirtu‐ mas yra ir tarp kontrabanda įvežamų cigarečių iš Balta‐ rusijos bei Lietuvoje teisėtai parduodamų cigarečių. kad dabartinė akcizų politika  nėra  nulemta  Lietuvos  įsipareigojimų  Europos  Sąjun‐ gai.  kurių  vertė  –  daugiau  nei  25  mln. apie pusę suvartotos degtinės ir  kitų  gėrimų  kiekio  sudaro  legaliai  pagaminta  degtinė.  vnt.5 lito.  vnt.  Nustatomi  minimalūs  tarifai.  2009  m.  Kontrabandinė  rusiška  degtinė  Lietuvoje  kainuoja  11–13  litų.lt/lit/Padaugejo_uzkardytos_kontrabandos_atveju/3249    Vilniečius maitina ir Baltarusija. 2010 m.  tabakui  ir  kuro  produktams  derinami  ES  mastu. vnt.  pigiausios  degtinės  kainos. 5  Kontrabanda  įvežamų  prekių  kainų  skirtumai  paprastai  susidaro  dėl  akcizų  skirtumų  Lietuvoje  ir  kaimyninėse šalyse. 1   Tokios  pačios  klasės  cigarečių  pakelis  oficialiai  rūkalais  prekiaujančiose  parduotuvėse  ir  prekybos  centruose  kainuoja  apie  5  litus..

  palyginti  su  2008  m.4.  Jos  ne  tokios  akivaizdžios  kaip  įprastos.  kaip apskaičiuoti BVP. litų.  Alkoholinių  gėrimų  mažme‐ ninės  kainos  2009  m. trauktinės –  14.  tai  14. 6  Prekyba  kontrabandinėmis  prekėmis  atneša  didžiulius  pelnus  kontrabandininkams  ir  nemažesnius  nuostolius  valstybės  biudžetui.  kurios  atsiranda  pertvar‐ kant mokesčių surinkimą..  sausio  1  d.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  vnt.  palyginti su 2008 m.4  *  Parduota mažmeninėje prekyboje.  augantis  biudžeto  deficitas.  2009  m.  Muitinės  departa‐ mento skaičiavimais. 7   Galima išskirti tokias pagrindines kontrabandos  pasekmes.  litų. o  2009  m. į Lietuvos teritoriją kon‐ trabanda galėjo patekti apie 1.  parduota  3.  m.  įvertinimas  BVP sudėtyje nereiškia. šešėlinės ekonomikos dydis yra  beveik  neišvengiamas.)  ir  pridėtinės  vertės  mokesčio  (nuo  sausio  ir  rugsėjo  1 d. 2008 m.  padidintas  pridėtinės  vertės  mokesčio  tarifas.9  Absoliutaus (100%) alkoholio.  mažiau  nei  2008  m.  Vyriausybė  neturi  tikslios  informacijos apie rea‐ lų užimtumą. bet šios išlaidos gali ir nepa‐ teisinti laukiamo papildomų pajamų padidėjimo. cigarečių.  Jų  kainos  kito  nevienodai:  degtinė  pabrango 14.0  61  11.  Taip  pat  įtakos  turėjo  2009  m.  Nusikalstamą  verslą  organizuojančių  asmenų  pelnas  iš  Lietuvos  rin‐ koje parduotų cigarečių galėjo siekti 500 mln.  o  kartais  ir  nepakankamai  realios. vnt.  pigiausiųjų. litų.  šis  kiekis  išaugo  iki  1.)  tarifai.3 mlrd.  Kai kontrabandos mastai auga.3  proc.  Naujos  taisyklės  gali  sukelti  ūkio  subjektų  nerimą.  Cigarečių kontrabandininkai pernai galėjo uždirbti 500 mln. Naujų  mokesčių  rinkimo  taisyklių  įvedimas  irgi  turi  trūkumų.7  60  11..2 proc..9  mlrd.    73 .  Makroekonominiu  požiūriu valstybės statistikos institucijos negali tiksliau  išmatuoti bendrojo vidaus produkto pokyčių (didėjimo  arba  mažėjimo). kad vyriausybė turės galimybių  disponuoti  atitinkama  resursų  dalimi. litų nesumokėtų mokesčių.3  mln..1  proc.  Šios  darbo  grupės  išvadose  dėstoma.  padidėjo  9.  pradėtas  taikyti  didesnis  akcizo  tarifas.  tai  dažniausiai  tenka  išleisti  į  apyvartą  papildomą  pinigų  kiekį  norint  suba‐ lansuoti  pajamas  ir  išlaidas.1  proc.  Tai  mažina  vyriausybės  galimybes  priimti  racionalius  sprendimus  ir  numatyti  priimamų  sprendimų  pasekmes.5.  Problema  yra.  dekalitrų  spirituotų  gėrimų. Neteisingi įvertinimai labiau tikėtini per‐ einamosios  stadijos  šalyse.  mažmeninėje  prekyboje  tabako  gami‐ nių  parduota  už  805.  bendras  eko‐ nomikos  pavaldumas  blogėja.  spirituotų  alko‐ holinių  gėrimų  gamyba  sumažėjo  32..  arba  31  proc. Tokio proceso  pasekmės  gali  būti  nepagrįstas  pajamų  mažinimas.4  60  11.  kovo  22  d.  kad.  neteisinga  ekonominių  procesų  samprata  ir  iš  to  kylantis  klaidingas  resursų  paskirstymas. pakeliais po 20 vnt.7  proc.  sudarė  specialią  darbo  grupę. 2010 m. nes realusis BVP dažniausiai yra  didesnis.  Daugiausia  –  35.  cigarečių  kainų  segmentui  priklausančios cigaretės su filtru.  Cigarečių  kainų  augimą  lėmė  2009 m.  2009  m.  litų.  dėl  to  jie  stengsis  perkelti  savo  veiklą iš legalios ir oficialios ekonomikos į neoficialiąją  arba nuslėpti dalį savo pajamų.  Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.  palyginti  su  2008  m. balandžio 7 d.  jų  rinkos  vertė  buvo  daugiau  kaip  600  mln. viskis – 10.8 proc. kad 10 proc..8  mln.    2009  m.  o  vyriausybė  negali  tiksliai  įvertinti  sprendimams priimti reikalingų resursų.2  proc.  Be  to  vyriausybė  taip  pat  gali  griežtinti  mokesčių  surinkimą  tuo  pat metu didin‐ dama  ir  pridėtines  išlaidas.  mažiau  (palyginamosiomis  kainomis)  nei  2008  m.  Jeigu  vyriausybė  su‐ siduria  su  fiskaliniais  sunkumais. Verslo žinios. vyriausybės me‐ tinės  pajamos  santykinai  mažėja.. litrais 10.  Plečiantis  kontrabandinei  veiklai. tabako gaminių mažmeninės kai‐ nos  padidėjo  26.  galėjo  sudaryti  apie  100 mln.  **  Įskaitant nelegalių alkoholinių gėrimų vartojimą.  Ekonominių  ir  finansinių  nusikaltimų  tyrimo  sistemos  funkcionavimo  analizei  atlikti  Lietuvos  Ministras  Pirmininkas  š.  Tačiau  šių  10  proc. negu sugebama išmatuoti. tenkantis vienam Lietuvos gyventojui      2004  *  **  2005  2006  2007  2008  2009  Cigarečių. Realus užimtumas dažniausiai yra gerokai                                                                6 7  Statistikos departamento duomenys. Suvartotų tabako gaminių bei alkoholinių gėrimų kiekis. 57  59  10.  Ypač  brango  spirituoti  alkoholiniai  gėrimai. dukart didinti akcizo (nuo kovo ir rugsėjo 1 d.4  40  10.  –  pabrango  ketvirtajam.  2009  m. likeriai – 9. Ga‐ limos  žalos  dėl  kontrabandinės  prekybos  cigaretėmis  Lietuvos  biudžetui  dydis  2009  m..  Alkoholinių  gėrimų  kainų  didėjimą  lėmė  2009 m.  Dažniausiai  niekam  nekyla  abejonių. 2010 (49)    2 lentelė.

  taigi  pašalpos  bedarbiams.  4.  Oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  Lietuvoje  tyrimas.  tai  realus  infliacijos  lygis  yra  didesnis.   Valstybė. Nr. narių elgesį. Markelevičius.  kuriems  jų  labiausiai  reikia.    74   .  iš  kurių  gabenama  kontrabanda.  Dėl  didinamų  vartojimo  mokesčių  Lietuvoje  nemažėjantis  tabako  gaminių. 2000. kurios iš tiesų savo veiklą daugiau  perorientuoja į kontrabandinę.  valstybės  socialinė  parama  yra  nepakankamai  taikli.  The  survey of the Lithuanian Economy.  kuro  kainų  skirtumas  didina motyvaciją užsiimti kontrabandine prekyba.  Atsitinka  ir  taip.  Jones.  Į  bedarbio  pašalpą  gali  pretenduoti  ir  asmuo.  1992:  Public  Finance  and  Public  Choice.  3. 2010(49)     didesnis  už  apskaičiuotą.. 1986: Civilization at a Discount:  The Problem of Tax Evasion. J.  P.  J. Vilnius: Statistikos departamentas.  Dėl  „patrauklių“  šešėlinės  ekonomikos  augimo  alternatyvų  pasiūla  taip  pat  didėja  ir  darbuo‐ tojai yra vis labiau skatinami dirbti neoficialioje ekono‐ mikoje. S. mažėja. National Tax Journal.  apie kurias nežino teritorinių darbo biržų darbuotojai.  Lietuvos  mokesčių  politika  turėtų  reaguoti  į  šiuos  pokyčius.  dažnai mažindama išlaidas socia‐ linėms  reikmėms.  neturinti  patikimos  informacijos  apie  šešėlinę  ekonomiką.  8. 88–92. Vol.  Šiuo  atveju  ekonominiai  sprendimai.  šalies  biudžetas  praranda  lėšas. 2.  gyventojai  ir  juridiniai  ūkio  vienetai  yra  linkę  nesilaikyti  taisyklių.  dėl  to  vyriausybei  sunkiau  priimti  racionalius  sprendimus  ir  numatyti  priimamų  sprendimų  pasekmes. Spicer.  tačiau  jos  mastas  priklauso  nuo  valstybės  ekonominės  politikos.  šalyje  galiojančių įstatymų ir visuomenės požiūrio į juos.. Ekonomika.  2006:  Mokesčių  našta  ir  tarptautinė  mokesčių konkurencija.  7.  kurioje  gyvena  sprendimą  priimantis  asmuo. 2004.  Tai  patikslintų  nelegalios  eko‐ nomikos  mastą  bei  struktūrines  charakteristikas  ir  leistų  efektyviau  spręsti  šešėlinės  ekonomikos  problemas dabartiniu laikotarpiu ir ateityje.  kuri  yra  sudėtinė  šešėlinės  ekonomikos  dalis.   Šešėlinės  ekonomikos  augimas  silpnina  socia‐ linę politiką..  P. 92–98. 75.  kitos  paramos  rūšys  gaunantiesiems  mažas  pajamas  gali  pasiekti  ne  tuos  adresatus.  gaunantis nemažas pajamas iš kontrabandinės veiklos.  Vyriausybė negali tiksliai nustatyti esamo inflia‐ cijos  lygio.  Cullis. Juškienė. 7–19.  Su  taisyklių  nesilaikymo  atskleidimu  susijusi  rizika  mažėja  ir  tuo  pat  metu  daugėja  žmonių. 2003: The Non‐ observed  Economy:  Surveys  and  Estimations. James.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Pagrindinės  kontrabandos  pasekmės:  santykinai  mažėja  metinės  vyriausybės  pajamos.  Visos išlaidos.  Dikovič.  Karpuškienė.    LITERATŪRA    1. Routledge.  o  tai  gali  tapti norma. Vyriausybė visada reaguoja į savo metinių  pajamų  sumažėjimą. No 2.  Mc  Graw‐Hill  Book Company.  Mokesčių  išvengti  nesugebančių  asmenų  ūkininkavimo sąlygos pablogėja.  Gilys. p.  kartais  subsidijuoja.  sumažėja  ir  alkoholio  kontrabandos  mastas.  Analitical  perspectives.  pagrindinė  varomoji  jėga  yra  noras  išvengti mokesčių mokėjimo ir gauti papildomą naudą.  Sprendimas  nemokėti  mokesčių  nėra  priimamas  izoliuotai.  6. Tačiau tokiu  atveju  į  nepalankią  padėtį  patenka  mokantieji  mokesčius.  V. Nr. gyventojai ir juridinių ūkio  vienetai  yra  linkę  pažeisti  esamas  taisykles. 89‐ 2741).  Plečiantis  kontrabandinei  veiklai.  The  survey  of  the  Lithuanian Economy. G..  Kontrabandos.  2.  bet  tokie vyriausybės žingsniai didi‐ na socialinę diferenciaciją.  atrodytų.  žlungančias įmones.  blogėja  bendras  ekonomikos  pavaldumas.  5. p.  neno‐ rinčių laikytis taisyklių. struktūrą ir atitinkamas rinkos proporcijas. 2002: Taxation.  atsižvelgiama  į  esamas  socialines  normas  ir  visuomenės.    IŠVADOS    Šešėlinė  ekonominė  veikla  neišvengiamai  egzistuoja  kiekvienoje  valstybėje. ekonominės  krizės  laikotarpiu. M.  jeigu  kainos  šešėlinėje  ekono‐ mikoje  auga  sparčiau  negu  oficialiajame  ekonomikos  sektoriuje.   Šešėlinės  ekonomikos  plėtra  keičia  įmonių  išlaidų dydį. W.  irgi  nebus  pakankamai racionalūs.  kadangi  ja  gali  pasinaudoti  ir  nemažas  pajamas  iš  nelegalios  veiklos gaunantys asmenys.  Pagrindinė  kontrabandos  priežastis  yra  ryškus  prekių kainų skirtumas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.  kurių  imtis  privaloma  esant  didesniems  infliacijos  pokyčiams.    Išsamų  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  tyrimą Lietuvoje tikslinga atlikti dar kartą. p.  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas (Žin. No 1.  2005:  Tax  Payment  Evasion  Problem.  Sumažėjus  alkoholio  kainų  skirtumui. Dėl  to  šių  prekių  legalios  prekybos  bei  gamybos  mastas  Lietuvoje  mažėja.  O.  Pavyzdžiui.  kad  taisyklių  nesilaikymas  tampa  norma. išvengus mokesčių. Critical Perspectives  on the World Economy.

  už kitus vyriausybės narius. B.  todėl  Ž. dr. Liudvikas XIV paskyrė  nepavyktų.  ne tik jo tėvynės ekonomikos raidai.  kaip  panašiose  situacijoje  buvo  elgiamasi  stropumu  pradėjęs  naują  veiklą.  Visuo‐ Kolberą. Augustinas.  Ž. Benjaminas Pladis  Bakalaurantas Augustinas Jasilionis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al. B. atsi‐ intendanto  Nikolia  Fukė  (Nicolas  Fouquet)  veiklos  rasdavo  žmonių.  Ž.). Reimse. COLBERT) – TEORETIKAS IR PRAKTIKAS    Doc.  Kolbero  iniciatyva  karalius  Baptiste  Colbert)  (1619–1683  m.  Ž.  Ž.  paslapčių.  Tėvas  mokė  jį  pirklio  profesijos  karalius šią bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.  kurie  Ž.  B.  B. benjaminas.  kad  jo  reformos  buvo  artimos  valstybės  bankroto  paskelbimui. B.  kad  naujo  pirmojo  ministro  nebus  ir  kad  išdrįsti apie tai pareikšti – toks žmogus buvo Ž.pladis@ef.com      Pastarieji  sukrėtimai  tiek  pasaulio.  pradėjęs  valdyti  valstybę. Europos ekonomikos istorijoje galima aptikti  labai  daug  savo  pirmtako. pasiturinčio  mirties  bausme  už  karaliaus  apgaudinėjimą.   D. B.  kad  palieku  Jums  tyrėjų.  Mazarinis. Fukė turtų kilmės paslaptis ir  įtakos vėlesniems Prancūzijos ir visos Europos ekono‐ pateikė  savo  stebėjimų  išvadas karaliui.  Fukė  į  Bastiliją  pateko  daug  su  juo  susijusių  pirklio amato rėmų – jo ambicijos siekė gerokai toliau..  Kolberas  perėmė  Dėdės  iš  motinos  pusės  pastebėtas.  Fukė  nomikos srityje bei praktinė veikla turėjo didelį poveikį  rūmuose.  niui ėmė įgyti vis daugiau reikšmės vyriausybės spren‐ 1661 m.lt  El.  B.  Šių  pareigų  anksčiau  ne‐ mas  savo  patronui. ir jas užėmęs Ž.  met  valstybės  ekonomikai  sunkiu  metu  kas  nors  turi  paskelbė.  B. Naujos pareigos nepakeitė  pateikė  kardinolui  Mazariniui  savo  didelės  apimties  Kolbero  požiūrio  į  darbą  –  jo  darbo  diena  trukdavo  teorines  pastabas.  B. kurio funkcijos apėmė  ekonomikoje  skatina  ieškoti  analogijų  praeityje  ir  valstybės  finansus  ir  ekonomiką.  Yra  Didenybei  iš  dalies  tuo  atlyginsiu.  tiek  mūsų  šalies  vyriausiuoju finansų intendantu.  Kolberas  tuo  pat  metu  rodė  buvo. 1661 m.  valstybės  skolų  masto  paviešinimas.  jis  buvo  reko‐ menduotas  į  tarnybą  pas  tuometį  Prancūzijos  pirmąjį  Prancūzijos  finansų  sistemos  vadžias  į  savo  rankas. Ž. Fukė buvo  suimtas ir garsiame to meto teismo procese nuteistas  mistams.  pas  karalių  jis  vaikščiodavo  finansų  pertvarkos  svarbą  bei  pasaulinės  prekybos  pėsčiomis.  Su  sau  būdingu  domėtis. 9.  Ž. kuomet. p. kad šis buvo nekilmingas. 2010 (49)    MOKSLO POPULIARINIMAS IR ISTORIJA      ŽANAS BATISTAS KOLBERAS (J.  Jų  pradžia  –  karaliui Liudvikui XIV‐ajam: „Sere. B.  Nuoširdžiai tarnauda‐ niu  finansų  kontrolieriumi.  B.  ministrą  kardinolą  Mazarinį  (1602–1661  m.  stambių ir smulkių „finansininkų“.  kad  savo  skolą  Jūsų  išieškojimas.  tačiau  jaunuolis  jautėsi  varžomas  tradicinių  Su  N. bet ir reikšmingos  B.  B  Kolberas  metė  įtarimų  šešėlį  ekonomikos  grandas  Žanas  Batistas  Kolberas  (Jean  ant  savo  pirmtako.“  Jaunasis  karalius. 10222 Vilnius   El.  Kolberui  prikiša.Jasilionis@gmail. B.  kur  buvo  nustebintas  turtų  ir  prabangos.   Tuo  metu  Prancūzijoje  valstybės  finansų  procesų ir struktūrų pertvarkymą Prancūzijos naudai.  Šį  kartą  mūsų  dėmesio  centre  –  Prancūzijos  kardinolą  Mazarinį.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   75 . p. Kolberas gimė 1619 m.  vertindamas  jaunojo  valdytojo  padėtis  buvo  sudėtinga.  Nutylint  problemas. ir 1659 m. 9.  Kolberas  palaips‐ darbštumą. karalius Liudvikas XIV paskyrė jį generali‐ paskyrė  jį  savo  dvarų  valdytoju. Kolberas atskleidė N.  Jo  tyrinėjimai  eko‐ Liudvikas  XIV  buvo  pakviestas  į  pobūvį  N. nepaisy‐ beras.  Kolberą  dimuose  ir  nedelsdamas  ėmėsi  reformų. N.   Atsikratęs  konkurento. blogėjant ūkio situacijai.  Ž. Kol‐ valstybę jis valdys pats. Ž.  kurie  savo  darbu  ir  pastangomis  im‐ trūkumų. Kolberas netapo pranašesnis  didelį susidomėjimą Prancūzijos ekonomika.  kuris  Nuo 1665 m.  vyriausio  finansų  daug pavyzdžių.  Vėliau  pirklio  šeimoje.  ypač  pabrėždamas  valstybės  penkiolika  valandų.  Išėjęs  politinių  intrigų  „mokslus“  pas  velionį  davosi stabdyti neigiamus procesus valstybių ūkyje. 10222 Vilnius  Saulėtekio al.  prieš  pat  mirtį. Kolberą.  rekomendavo  Ž.  sąžiningumą  ir  atsidavimą  bei  siekius.  katastrofos  išvengti  damas to.  bet  manau.vu.  R.). aš visko pasiekiau tik  buvusiųjų  valdininkų  išgrobstyto  valstybės  turto  iš  Jūsų  malonės. Kolberas aptiko  anksčiau.

  siekiant  nustatyti. B. ir tie.  Controle  General).  kad  mokesčių  reforma  neįveiks  šio  mokesčio  rinkimo  ydų.   Šis  mokestis  buvo  Ž.  B.  buvo  suteikta  itin  daug  išimčių.  papildžiusios  valstybės  iždą. „mažasis gabelle“ mokestis  sukeldavo mažiau    .  Kolbero  nurodymu buvo pradėti patikrini‐ mai.  buvo  grąžinta  laisvė  ir  išmokėta  kompensacija.  bet  ir  apie  20  tūkstančių  žmonių.  Prancūzijos  teritorijoje  šis  mokestis  buvo  ren‐ kamas dvejopai – valstybės šiaurėje jį mokėjo kiekvie‐ nas pilietis.  po  Šimtamečio  karo  (1337–1453  m.  B.   Ž.  Šis  mokestis  taip  pat kėlė didelį mokėtojų nepasitenkinimą.  jiems  buvo  panaikintos  visos  privilegijos  ir  jie  turėjo  mokėti  visus  mokesčius. kurie negalėjo to padaryti.  kurie  būdavo  išrenkami  iš  vietinių  gyventojų. Remiantis reformos  teiginiais.  Reformos  dokumentuose  taip  pat buvo numatyta.  atsiradęs  ankstyvaisiais  viduramžiais.  karaliaus  tarybą. Taille mokesčiu buvo apmokestinti  gyvenamieji  namai  ir  gamybinės  paskirties  pastatai  (malūnai.  Kolberas  stengėsi  kiek  tik  įmanoma  sumažinti taille.  Ž.  B.  XVIII  a.  Buvo  įkurta  kontrolės  sistema  (pranc. B.  B.  todėl  tokie  mokesčiai  daugiau  priminė  dvasininkijos  dovanas.  Atidžiai susipažinęs su mokesčių rinkimo praktika.   Vykdydamas  mokesčių  reformą. Kolberas.  B. kaip šį mokestį sumažinti.  Nevienoda  jo  skaičiavimo  tvarka  skir‐ tingoms visuomenės klasėms kėlė visuotinį nepasiten‐ kinimą.  Šie  mokesčių  skaičiavimo  ir  rinkimo  skirtumai  sunkino  mokesčių surinkimo administravimą.  Ž. gyventojai turėjo  mokėti  daug  tiesioginių  ir  netiesioginių  mokesčių.  bus  priversti  verstis  prekyba.  kurie.  neatsižvelgiant į jos savininko padėtį visuomenėje.  kaip  teigė  Ž.  Kolberas  turėjo  būti  tikras  dėl  to.  Paryžiaus  ar  Liono  miestų  gyventojai jo visai nemokėjo).  Toks mokesčių rinkimo būdas buvo labai nepopuliarus  tarp gyventojų.  Mokestis  panaikintas  tik  per  1789 m.   Be  minėto  mokesčio  labai  aktualus  buvo  ir  druskos  mokestis  (pranc.  Ž.   Visiems  mokesčių  rinkėjams.  kitur  karališkieji  pareigūnai  teoriškai  turėjo  nustatyti  mokesčius  po  derybų  ir  diskusijų  –  tokia  tvarka  buvo  taikoma  ir  dvasininkams.  todėl  jis  numatė  visišką šio mokesčio panaikinimą.   Ž.   Ž. Ž.  Visų  šių  priemonių  re‐ zultatas.  klestėję  dėl  netvarkos  finansų  ūkyje. kad mokesčių rinkimas turės būti  perduotas  į  valstybės  pareigūnų  rankas.  Tačiau.  savanaudiškumą.  B.  Kolbero  nurodymu  buvo  įsteigti  Teisin‐ gumo  rūmai  (pranc. mokesčių rinkėjams būdavo priteisiamos  didelės  baudos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Chambre  de  Justice).  Kolbero  memuaruose  nurodomi būdai.  gabelle).  Ž.  manufaktūros).  Kolberas aptiko daug nesąžiningumo atvejų.  Tokiu  būdu  valstybės  iždas  buvo  papildy‐ tas papildomomis įplaukomis. Kolberas teigė. kad bausmių mokesčių rinkėjams panaikinimas  jokiu  būdu  neatleidžia  gyventojų  nuo  atsakomybės  mokant mokesčius. Šios mintys siejasi su mūsų laikmetyje nuolat  girdimais  reikalavimais  dėl  valstybės  finansų  valdymo  skaidrumo ir paprastumo.  Nesu‐ rinkus  mokesčių  jiems  grėsdavo  laisvės  atėmimas.   Tuo  metu  Prancūzijoje  svarbiausiu  tiesioginiu  mokesčiu  buvo  mokestis.  manufak‐ tūromis.  Mokesčių  rinkėjai.  kurių  užduotis  buvo  be  pasigailėjimo  bausti  mokesčių  rinkėjus  už  pažeidimus. pietuose – kiekviena žemė (teritorinis vie‐ netas).  Kolberas.  kuris  prancūziškai  buvo  va‐ dinamas  taille. B.  tiesiogiai  mokamu  karaliui.  nubaustiems  už  mokesčių  nesurinkimą.  Didžiausia  šio  mokesčio  našta slėgė kaimo gyventojus. užtikrinančios valstybės gerovę.  B.  Tai  buvo  mokestis  su  daugybe  lengvatų.  kad  įplaukos  į  valstybės  biudžetą  nesumažės. kaip pabrėžė Ž. 2010(49)     Ž.  Jo  dydis  ir  skaičiavimo  metodai  buvo  dažnai  keičiami.  ar  visi  aristokratai  gali  įrodyti  savo kilmę.  žemės  ūkio  verslais  ir  karyba.  atsisakant  vietinių renkamųjų mokesčių rinkėjų. revoliuciją.  žemė  neturėtų  būti  apmokestinta. Kolberas  savo  reformose  pirmenybę  teikė  netie‐ sioginiams mokesčiams. taip pat panaikinti kitas mokesčių rin‐ kimo blogybes.  vėliau.  metinių  planų  ir  balanso  sudarymo  tarnybą  bei  stebėti  Didžiąją  valstybės  sąskaitų  knygą.  Šis  mokestis  buvo  vienas  didžiausių  karaliaus  iždo pajamų šaltinių.  žemesnio  rango  mokesčių  rinkėjai  dažnai  neišvengdavo  kartuvių.  jis  tapo  mokesčiu.  B..  Kolbero  pirmtakai  nebuvo  sukūrę  Pran‐ cūzijoje bendros mokesčių sistemos.  1663  m.  kad  savoje  teritorijoje  surinktų  nustatytą  mokesčių  sumą.  Kolberas  ėmėsi  mokesčių  rinkimo  valstybėje  tyrimo.). B. Tai labai piktino kitus šio    76 mokesčio  mokėtojus.  jo  sumažinimas  buvo  vienas  iš  pačių  svarbiausių  jo  reformos  tikslų. buvo nu‐ bausti  didelėmis  piniginėmis  baudomis.  atleidžiančių  privilegijuotus  visuomenės  sluoksnius  nuo  taille  mokesčio  (pvz. – ne tik didžiulės  sumos.  kad  juos  kiekvienas  galėtų  lengvai  suprasti.  nes  tai –  profesijos.  įstatymas  įteisino  teiginį. o jo admini‐ stravimas  –  didelių  sunkumų.  kurios  funkcijos  buvo  prižiūrėti  visas  kitas  jai  pavaldžias  institucijas  –  iždą.  B.  tačiau  aristokratai  ir  dvasi‐ ninkai buvo atleisti nuo šio mokesčio. kad valstybės finansai turi  būti  tokie  aiškūs. Vienur karališkieji pareigūnai nus‐ tatydavo mokesčio dydį ir taip pat turėjo įgaliojimus jį  surinkti.  Kolberas  suprato.  buvo  atsakingi  už  tai.  Kolbero  ypač  nemėgstamas.  Ž.  Nustačius  nusikaltimus.

  B. B. atskleidė savo nuomonę  apie  druskos  mokestį. Kolberas 1681 m. B. o tik vieną trečdalį.  tačiau  to  negalima  daryti  iždo  įplaukų  sąskaita.  Kolberas  vienintelis  iš  vyriausybės  narių  drįsdavo  kritikuoti  karalių  Liudviką  XIV  dėl  jo  perdėto išlaidumo.  Daugelyje Prancūzijos provincijų prekyba druska buvo  griežtai  monopolizuota.“   Savo memuaruose Ž.  vėlgi  gulė  ant  vargingiausiųjų.  bet  ne  panaikinti  blogį.  Kolbero  pastangų  dėka  karalius  Liudvikas  XIV  sumažino  druskos  kainą. 1664 m.  buvo  pradėta  teikti  valstybės  parama  kelių  tiesimui  bei  tiltų  statybai  ir  remontui. B.  B.  Ž.  Kolbero  veiksmų  pagrindas. Ž. buvo atidarytas  Langedoko (Pietų) kanalas.  kad  visose  pasaulio  valstybėse  finansai  yra  svarbiausia  ir  esminė  jų  valdymo  dalis.  nutaria  palengvinti  jiems  tas  prievoles.  pradėti  kasti laivybai pritaikyti kanalai.  pasak  Ž.   Ž.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  todėl  jis  nekėlė  tikslo  reformuoti  ar  mažinti  šio  mokesčio.  kuris  buvo  sudarytas  iš  keturiolikos  ar  penkiolikos  punktų.  nes  druska  yra  prekė.  memuaruose  jau  randama  žinių  apie  mokesčių  reformos  pabaigą.  Tokių  apribojimų  visumą  vargu ar buvo galima suvaldyti.  būtina  gyvenimui.  memuarų  kilęs  ir  skambus Ž.  Kolbero  memuarai  prasideda  teiginiu. ir tai suteikė galimybę  neribotam piktnaudžiavimui.  kadangi  dėl  apribojimų  panaikinimo  ir  reformų  vystantis  vidaus  prekybai jų pajamos labai padidėjo.  Valstybės  teritorija  buvo  paskirstyta  į  dvi  grupes:  vienose  gyventojai  galėjo  pirkti  tiek  druskos. Ž.  Būtina  visos  finansinės  reformos  sąlyga  buvo  karaliaus  palankumas. Didžiausias šio mokesčio  svoris.  B. Kolbero žvilgsnis.   1681 m. 1681 m.  Jo  manymu.  geras  sausumos  susisiekimas  yra  viena  iš  valstybės  centralizavimo  sąlygų.  Kad  būtų  užtikrintas  manufaktūrų  skaičiaus  augimas.    Savo  pastebėjimus  ir  idėjas  Kolberas  dėstė  memuaruose.  Ž. Kolberas nebūtų galėjęs  sėkmingai  baigti  reformų. Ž. Kolbero laiške randamas teigiamas  karaliaus  politikos  vertinimas:  „Jo  Didenybė.   Prancūzija  turi  ir  gali  būti  savarankiška  visose  srityse  –  tokia  mintis  buvo  Ž. kad „kiekviena provincija  pagal  savo  didingumą  ir  mastą  turi  būti  apsirūpinusi  savo  teritorijoje  pragyvenimo  ištekliais.  kurie yra neišsenkantis Kolbero reformų ir projektų bei  žinių  apie  to  meto  ekonominę  padėtį  informacijos  šaltinis.  Kolberas  kreipėsi  į  karalių.  B.  iki  tol  buvusių  pagrindiniu  karalystės  vidaus  prekybos plėtros barjeru.  B. Kolbero posakis: „Apmokestinimas – tai  menas taip nupešti žąsį.   Beje.  Kolbero.  vietinių  skolų  likvidavimas.  Už  privačią  druskos  prekybą  arba  druskos  įsivežimą  iš  užsienio  buvo  griežtai  baudžiama. Ateityje jis buvo  numatęs  toliau  mažinti  taille  mokestį  ir  naikinti  nereikalingas įstaigas.  Apie  tai  rašoma ir 1680 m. kad pūkų būtų kuo daugiau.  kaip  anksčiau. memuaruose.  Ž.  aplinkybės  leido  Kolberui  tik  sumažinti.  kuriuose  su  sau  būdingu  tikslumu  taip  pat fiksavo savo mintis.  Deja. Jis rašė.  ten  pat  Ž.  todėl  gali  tapti  apmokestinimo  objektu. Kolberui pavyko panaikinti vidaus  muitines  tarp  šiaurinių  ir  pietinių  šalies  provincijų.“  1680  m.  Taip  pat  buvo  stengiamasi  suvienodinti druskos mokesčius visose provincijose.  Tuo  tarpu  į  „didįjį  gabelle“  mokestį buvo nukreiptas atidus Ž.   Tokie kvalifikuoti darbininkai buvo traktuojami  77 .  nenaudingų  įstaigų  panaikinimas.  kuri. Kolberas rašo.   Mokesčių  sistema  Prancūzijoje  buvo  reformuota.  pirmiausia  reikėjo  apsirūpinti  kvalifikuotais  darbininkais.  su  kuriais  jis  susidūrė. dalis mokesčių buvo sumažinta arba bent  jau  nepadidinta. memuaruose.  Jis  ypač  džiaugiasi  biudžeto  pajamų  padidėjimu  Prancūzijoje. Kolberas tikėjo savo idėjomis ir su griežtu  nuoseklumu  siekė  jas  įvykdyti.  kiek  reikėjo.  norėdamas  parodyti  karo  nukankintiems  žmonėms  savo  malonę  ir  priversti  juos  džiaugtis  taika.  B.  Kolberas  taip  pat  skyrė  didelį  dėmesį  Prancūzijos  gamybos  plėtrai. Įrodymų galima rasti 1663 m.  kaip  ir  taille  atveju.  Jo  memuaruose  yra  išdėstyti  visi  sunkumai. jungiantis Garonos upę su  Viduržemio  jūra.  matydamas  joje  šalies  ateitį.  Iš  1663  m. B.  nėra  būtinas  gyvenimui. pasiekimus bei nesėkmes.  kartu  buvo  panaikinta  daugybė  vietinių  ir  visuotinių  rinkliavų.  laisvės  atėmimo  ir  galvijų  konfiskavimo dėl skolų panaikinimas. B. B. kad druskos mokesčio  įstatymas. o  gagenimo – kuo mažiau.  1663  m.  vykdydamas  mokesčių  reformą.  bet  daugelyje  gamybos krypčių Prancūzija jų neturėjo.  sumažintas  iki  vieno  punkto.  o  kitose  srityse  –  tik  tam  tikrą  kiekį  pagal  užimamą  padėtį.  patardamas  panaikinti  visas  mokesčių privilegijas.  Kolbero  nurodymu  buvo  skiriamos  didelės  pinigų  sumos. kad jo    dvidešimties  metų  darbas  turėjo  rezultatų  –  tai  žinybinės  ir  administracinės  reformos:  mokesčių  reguliavimas. 2010 (49)    nusiskundimų.  kuri  ir  toliau  buvo  mažinama.  Ž.  Vyno  gėrimas.   Veikdamas vienas.  kurios  nėra  būtinos  valstybės pragyvenimui.  rašo  jis  toliau.  kurie  turi būti  patikimai administruojami“. Jau įžangoje rašoma.  Sausumos  keliams  tiesti  ir  gerinti  kasmet  Ž.  kurie  krito  ant  finansininkų  ir  turtingųjų  pečių.   Be  to.  Ž. Taille mokestis po  reformos  sudarė  ne  du  trečdalius  iždo  įplaukų.  B.  Valstybės  gyventojų  mokesčių  našta  gali  būti  palengvinta. B. B.  Buvo  inicijuoti  nauji  mokesčiai.  B.  kitaip  nei  vynas.

  inicijavo  emigracijos  draudimą  Prancūzijos darbininkams. Kolberas rašė: „Kadangi bloga kokybė  pakenkė Prancūzijos medžiagų prekybai.  kurios  kiekis  yra  griežtai  ribotas.   1672  m.  kad  gaminiams  ir  prekėms  būtų  taikomi  aukšti  kokybės  standartai.  Ž. kai kitų šalių  audiniai neturėjo trūkumų.  Olandija  prarado  savo  monopolinę  teisę  į  prekybą jūra. nes prekė gali būti aukščiausios kokybės.  Kolbero  laiškuose  teigiama.  protestantai  ir  katalikai  tapo  tolerantiški  net  ne  visada  gerbiamiems  žydams. Kolberas pabrėžė: „Jei tai buvo religijos  klausimai.  atsakydamas  į  Levanto  prekybos  kompanijos  direktoriaus  laišką  dėl  brokuotų  audinių  eksporto.  steigėjams  būdavo  suteikiamos atitinkamos privilegijos: išimtinė teisė tam  tikrą  laikotarpį  gaminti  ir  parduoti  savo  prekes.  B. Ž. kaina.  jog  neteisinga  manyti. mažindamas tarifus transportui. Ž.  kad  yra prekiautojų.  Numatęs  įkurti Karališkąją stiklo ir veidrodžių manufaktūrą. anglai neteko lyderio pozicijų prekyboje  su Portugalija ir jos kolonijomis.  Kolberas  deklaravo.  kad  Karalystė  užtikrintų  jiems  gerą  buitį  ir  tinkamas  sąlygas  darbui.  Nauji  tarifai  prekybos  apimčių  nemažino.  Ž.   Manufaktūrų  savininkai  reikalavo.  sukeldami  gamybos  žlugimo  pavojų.  kad  Ž.  Kolberas  įpareigojo  Prancūzijos  ambasadorių  Venecijoje  slapta  verbuoti  ten  gyvenančius  stiklo  gaminimo  meistrus  ir  organizuoti  jų  pervežimą  į  Prancūziją.   1671  m.  kokios  atrodo  geriausios  jiems. Kolbero  laiškuose.  Užsienio  prekybiniai  laivai.  Kolberas  prašė  ieškoti  kvalifikuotų  žmonių.  vienintelis  jų  tikslas  yra  jų  sava  tam  tikra  nauda.   1669  m. Ž.  Šie  standartai  turėjo  būti  reguliuojami  vyriausybės. kad prekybininkai iš Rytų pakeistų nuomonę apie  mūsų šalies gaminius“. Kolberą.  Iš  kitos  pusės. B.  kad  gamintojas  yra  geresnis  kokybės  vertintojas  negu  vartotojas.  Kolbero  dėka  ir  jam  aktyviai  dalyvaujant  buvo  paskelbtas  prekybos  kodeksas  (pranc.  Ž. B.  B. B.  laiške  Dižono  intendantui  dėl  prieglaudos  įkūrimo  buvo  rašyta. ta  valstybė.  kad  „tai  tikrai  teiks  didžiausią naudą tam miestui“.  Ž.  atvykstantys  ir  išvykstantys  iš  Prancūzijos  uostų.  Ž.  bus labiau klestinti. pagal Ž. kurią jūs minite. tai jie buvo linkę jiems leisti likti.  1673  m.  –  prekės  kokybė  yra  labai  reliatyvus  terminas. kurie bet kokiu būdu nori pasipelnyti.  kad  Lione  yra  tokių  prekiautojų.  kurie  sutiktų  persikelti  į  Prancūziją. Kolberas  teigė.  kad  valstybė  rūpintųsi  rinkų  jų  gaminiams  plėtra.   Importo muitai prekėms iš Anglijos ir Olandijos  buvo  gerokai  padidinti. B.  ypač  savo  produkcija  mažinančių  importo  poreikius. Taigi.  Ž. kad ten įsteigtų drabužių fabriką.    .  kol jie bus naudingi šaliai“.  Kolbero  laiške  Prancūzijos  ambasadoriui  Londone  rašoma.. kojinės – kaip Anglijoje.“  Nors  septynioliktame  amžiuje  nesantaika  tarp  religinių  grupių  dar  buvo  paplitusi.  B.  kad  jis  yra  pasiryžęs  visiems  uždrausti  palikti  Karalystę  ir  dirbti  užsienio  šalyse.  buvo  parašytas  laiškas  Prancūzijos  ambasadoriui  Lisabonoje  ir  paprašyta  bet  kokiais  būdais  sugrąžinti  pabėgėlius atgal į tėvynę.   Kuomet  vienos  audinių  manufaktūros  savininkas  su  savo  aštuoniais  darbininkais  vis  dėlto  emigravo į Lisaboną.   Naujų  manufaktūrų. B.  karaliaus  globa  ar  net  atleidimas  nuo  taille  mokesčio.  užsienio  prekybos  sąlygų  gerinimas  buvo  vyraujanti  idėja.  o  už  draudimo nepaisymą bus numatytos bausmės.  B.  B.  1682  m.  Ž.  Bet.   Buvo  įvesta  griežta  eksportuojamų  prekių  kontrolė.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kuriuose  kalbama  apie  prekybos  regulia‐ vimą.  Kolberas..  B.  vertinant  valstybės  ir  jos  gyventojų  požiūriu.  siekdamas  išlaikyti  turimą  kvalifikuotų  darbininkų  kiekį.  kaip Venecijoje.  privalėjo  mokėti  didelius  mokesčius.  –  jūs  neturite  būti  nustebintas  šitais  nusiskundimais.  Kolberas  stengėsi  kurti  socialinio draudimo sistemos pagrindus.  kad  galėtų  veikti  be  valstybės  paramos.  tai  jie  (katalikai  ir  protestantai)  buvo  pasiruošę  juos  ištremti.  tačiau netenkinti vartotojo poreikių.  kurie  superka  medžiagą  ir  pradeda  pardavinėti  rinkoje  tokiomis  kainomis.  ir  reikalaus  šio  draudimo  vykdymo.  Kolberas  siekė.   1671  m. Jūs turite dėti visas pastan‐    78 gas. Ordonnance du comerce).  atsakydamas  į  vieną  iš  prekybininkų  skundų. 2010(49)     kaip  prekė.  savo  laiške  Prancūzijos  ambasadoriui  Olandijoje  Ž.  rašė: „O  dėl  gamintojų  nusiskundimo.    Ž.  pabrėždamas.  B.  kuri  sugeba  turėti  daugiau  šių  retų  prekių.   Ž.   Prancūzijos  manufaktūrų  ir  prekybos  vystymuisi  buvo  būtina.  tačiau  jei  reikėjo  spręsti  komercijos klausimus.  B. Kolbero prekybos procesų reformos esmė  buvo  muitų  mažinimas  šalyje  pagamintos  produkcijos  eksportui ir gamybai skirtų žaliavų importui. Kiti panašaus pobūdžio  laiškai  parodo. B.  kad  Prancūzijoje  gaminamos  prekės  savo  kokybe  prilygtų  to  meto  geriausiems  gaminiams:  veidrodžiai  ir  nėriniai   būtų tokie.  Valstybės atstovai periferijoje skatino žmones domėtis  naujomis verslo idėjomis. yra ganėtinai aukšta.  kad  tokie  veiksmai  padėjo  apsaugoti  naujas  gamybos  šakas  iki  joms  pakankamai  sustiprėjant.  Šios  priemonės  teigiamai  paveikė  per  Marselį  vykdomos  prekybos  mastą.  Kolberas  rūpinosi  ir  transporto  plėtra savo tėvynėje. B.

  jam  buvo  svarbesnės  už  teritorijas Kanadoje ir Luizianoje.  Įvairios  valstybinės  prekybos  kompanijos.  Ž.  Šios  Ž.  Martinikoje  ir Gvadelupoje. Prekių žymėjimas tapdavo pirmu įspėjimu dėl  galimų griežtesnių bausmių ateityje.  vario  gaminiai  –  kaip  Vokietijoje.  Kolonijos  Indijoje. kuomet  Prancūzijoje jau  79 .  turtingus  miestiečius  prisidėti  prie  prekybinių  kompanijų  steigimų  savo  pinigais.  B.  jo  vardu  buvo  pavadintas  karinis  garlaivis.  Konfiskavimas  nebuvo  pakankamai  efektyvus  metodas.  Prancūzijos  kolonijų  plėtra  taip  pat  buvo  viena  iš  priemonių.  todėl  būdavo  žymimos  prekės  ir  atitinkamai  pridedami  dokumentai  su  prekiautojų  ir  darbininkų.  tuo  metu  geriausiai  ginkluotu  ir  gražiausiai  išpuoštu  kariniu laivu pasaulyje. Olandijoje buvo kuriami pamfletai. Taip pat buvo siūloma  apriboti įmokų.  Karo laivų skaičius išaugo nuo 12 1660 m.. B.  Šios  prekybos  kompanijos  buvo  kuriamos  įvertinant  Prancūzijos  prekybos  perspektyvas. Kolberas įveikdavo stiprų aristokratijos pasiprieši‐ nimą.  kurias kuriant aktyviai dalyvavo Ž.  Kolbero  nuopelnų  jūrai  –  1848  m. kurias mokėdavo vienuolių giminaičiai  vienuolynams. Ž.  kad  priešingu  atveju  karalius  sužinos  apie  tuos. Kolbero  vardu pavadintas kreiseris.  Kolbero iniciatyva buvo patvirtintas kolonijų kodeksas. B.   Patys  pareigūnai. 2010 (49)  gelumbė  –  kaip  Olandijoje. kad Liudviko XIV valdymo  pradžioje Olandijos laivais buvo pervežamos devynios  dešimtosios  visų  Prancūzijos  eksporto  prekių.  Šiaurės. Ž.  grasindami.  Pirmieji  Kolbero  žingsniai  šioje  veiklos  srityje  buvo  visų  šalies  jūreivių  ir  laivų.  vardais.   Ž.  Diunkerke.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  1664  m. B.  klestėjo  kontrabanda. Kolberas.  o  laivyno  finansavimas išaugo nuo maždaug 300 tūkstančių livrų  iki beveik 13 milijonų livrų.  Kolbero  pasiūlymai  sukėlė  aršų bažnyčios pasipriešinimą.  kitos  (Vest  Indijos) – kad aprūpintų šalies kolonijas.  kurių  pareiga  buvo  rūpintis  kokybės priežiūra.   Egzistuojant  protekcinei  valstybės  politikai  prekyboje.  tramdanti  kontrabandos  plėtrą  kolonijose.  Tokiam piktnaudžiavimui išvengti buvo taikomi  įvairūs  metodai.  miestų  merus.  Veikdamas  karaliaus  vardu  ir  jo  palaikomas.  kad  būtų  įsisavintos  naujos  prekybos  kryptys.  kurios  buvo  gaminamos  nepaisant  reguliavimų. B.  Buvo  atidarytos  laivų  statyklos  ir  arsenalai  Breste.  jėga.  Kolbero  požiūriu.  užtikrinanti  prekybinių  laivų  apsaugą  nuo  užpuolimų  atviruose  vandenyse. Kolbero įsakymu intendantai  šalies  provincijose  vertė  tarnautojus.  1685  m. tačiau tai neturėjo įtakos jo  sprendimams.  Kolberas  ypač  didžiavosi  Breste  pastatytu  kariniu  laivu  „Royal‐Louis“  su  116  patrankų.  kurie  ignoruodavo  karališkuosius įstatymus.  jo  nuomone. Jis siekė.   Darbininko.  tiek  už  jos  ribų.  Prancūzai  neužmiršo  Ž. turėjo. registro sudarymas. B.  vykdydamas  Ost  Indijos  prekybos  kompanijos kūrimo darbus.  kokios  kokybės  prekės  turi  būti  gaminamos.  Deja. Ž.  Ž.  B.  Kolbero  idėjos  buvo  įgyvendintos  tiktai  gerokai  vėliau – 1760‐aisiais.  ką  vyriausybė  skelbė  esant  geros  kokybės.  B.  Kolberas  pasiekė.  to  meto  jo  darbuose  randama  žinių  apie  tai.  Havre.  tapęs  jūrų  ministru.  su  jam  būdinga  energija  ėmėsi esminės karinio laivyno reformos.  Jis  taip  pat  siūlė  padidinti  būtiną  amžių  ketinantiems  tapti  vienuoliais  –  nuo  16  iki  20  metų  moterims ir iki 25 metų vyrams.  1669  m.  B. kad  Prancūzijos  laivynas  būtų  stipresnis  už  Olandijos  ir  Anglijos laivynus. 1875 – linijinis laivas.  B.  Visos Kolbero vykdomos reformos susilaukdavo  įvairaus  lygio  opozicijos  tiek  Prancūzijoje.  kaip  jis  grupavo  kolonijas  pagal  jų  svarbą  Prancūzijos  ūkiui.  kurie  buvo  įtariami  piktnaudžiavimu.  kurie  neprisideda prie svarbių valstybei priemonių.  kuriuos  būtų  galima  panaudoti karo atveju. toliau aprėpdamas naujas veiklos sritis. kad būtų įkurtos Prancūzijos Ost Indijos.  turėjo  tarnauti  šalies  ekonomikos  augimui.  darbinė  veikla  negali  būti  pavadinta  sėkminga.  o  ne  tai.  Ž.  Ž.  Plačioji  visuomenė  norėjo  pirkti  tai. iki 194  1671‐aisiais.  Haityje.  Valstybė  turėjo  spręsti.  tiekiančios  tabaką  ir  vaisius.  kad  būtų  sumažintas  religinių  švenčių  skaičius  šalyje  (buvo  atšaukta  17  laisvadienių).  konkuruodamos  tarptautinėse  rinkose  su  Olandija  ir  Anglija.  didinti  bendrą  šalies  turtą.  kas  įtiko  jos  skoniui.  B.  B.  jei  jo  sukurtas  gaminys  nebus  parduotas.  Dorų  gamintojų  prekės  buvo  parduodamos  kartu  su  tomis  prekėmis.  kuris  sąžiningai  dirba  ir  vykdo  savininkų  nurodymus.  B.  Kalė.  dydį.  Vienos  iš  jų  (Ost  Indijos  ir  Šiaurės)  buvo  sukurtos  tam. Kolberas pats skyrė      nemažą  pinigų  sumą  būsimai  kompanijai  įkurti.  Kaupiant  kompanijos  kapitalą  taip  pat  dalyvavo  karalienė ir dofinas.   Karinė  jėga  pasaulio vandenynuose buvo rimta  parama  tarptautinei  jūrinei  Prancūzijos  prekybai.   Jis buvo apskaičiavęs. po to – daug prekybos ir  karinių laivų.  valstybė  mažai  ką  galėjo  padaryti  šiuo  klausimu.  kuri.  Ž.  Vien  ekonomine  politika  Ž. kuo reikia prekiauti šalyje ir užsienyje. nukreipti prieš  jį ir jo ekonominę politiką. Šį paradą vainikavo 1956 m. dažniausiai dėl materialinės naudos  būdavo  palankūs  tiems.  todėl  ėmėsi darbų.  Kolberas  neapsiribojo ir.  Vest  Indijos  ir  Levanto  prekybos  kompanijos.  nes  valstybė  geriausiai  žino.

  tačiau  ir  tai  nepadengė  vis augančio karaliaus Liudviko XIV poreikio išlaidauti.  Kolberas  didelį  dėmesį  skyrė  ir  savo  šalies  kultūros  ir  meno  puoselėjimui. London: Oxford University Press.   Po  Ž.  Glenn.  Mirusiojo  priešų.  5.  Mercantilism.  Ch. Istorija.  valstybės skolos buvo padengtos ar kon‐ vertuotos.  Kolberui  priklauso  ir  pirmosios  tapybos  parodos  organizavimo  1673 m.   10.  Karo  veiksmai tapo rimtu išbandymu Ž.  2004:  The  economic  policy  of  Colbert.  J.   Už  tai.  Kolbero  kontrolės.  J. Vilnius: Vaga. S.    LITERATŪRA    1. laikę  šį.  B.  B.  M.  1685 m.  galima  išskirti  pagrindinį  visų  jų  tikslą  –  valstybės  stiprinimą  ir  jos  dominavimo  Europoje  siekį.  1991:  Raštai:  Teorinė  ekonomika  ir  ekonominės minties istorija.  2.  Ž.  kuri  garsėjo  įspūdinga  senųjų  rankraščių  kolekcija.  1993:  A financial History  of Western Europe.  B.  reikia  dėkoti  škotui  Džonui  Lo  (John  Law)  (1671–1729  m.  B. B.   6.  B. 1990: Seventeenth Century Europe.  A. beliko viena išeitis – valstybės bankrotas.  jau  be  griežtos  Ž. B.  B. 2009: The Information Master: Jean‐ Baptiste Colbert's Secret State Intelligence System. Karaliaus rūmai nedarė  nieko.  Šalčius.  Conflict  and  the  social  order  in  Europe.  Melchior. Munck.  žmogų  visų  savo  nelaimių priežastimi.  Ž.  Vien  palūkanų  reikėjo  kasmet  mokėti  apie  devyniasdešimt  milijonų  livrų.  Mirė  nepatogus.  Kolbero  palaikus  teko  gabenti į kapines naktį.  State.  aristokratų  ir  jų  sukiršintos  Paryžiaus  minios  įsiutimas  buvo  toks  didelis.  jo  iniciatyva  1666  m.  B.  jų  surinkimo  išlaidos  suma‐ žėjo  pusiau.Sargent.  Kolbero  atliktas  reformas. Kolberas mirė.  VDU Teisių fakulteto leidinys. Kolberas. 1932: Politinės ekonomijos istorija.  2005:  Veidrodžio  istorija.  o  drauge  ir  tais  laikais negirdėtas – daugiau kaip dviejų milijardų livrų –  skolas.  Jis  išplėtė  Piešimo  ir  meno  akademiją.  kuriam  jau  buvo  galima  suversti  kaltę  dėl  visų  valstybės  nesėkmių.  nors  tuo  metu  visi  valstybės mokesčiai duodavo apie 160 milijonų. finansai pradėti valdyti tiksliau ir sąžiningiau.  1683 m.   9. 1996: Europa.  7.  8. London: Collins/Fontana Books.  Prancūzija  įsivėlė  į  karą  su  Olandija. Kaunas: „Spindulys“.  kad  tas  džiūgavimas  nutiltų.  anot  amžininkų.  jog  Ž. The  University of Michigan Press.  Kolberas  skyrė  efektyviam  ir  neprie‐ kaištingam karaliaus valdininkų darbui ir jo kontrolei.          Valstybės  iždo  pajamų  augimą  Ž.  Ypatingą  dėmesį  Ž.  and  the  French  Quest  for  Asian  Trade.  Kolbero.  C.  „marmurinį“.  Kolberas  kūrė  valstybines  kultūros  struktūras.   Valstybės  pajamos  dėl  Ž.  prekių  iš  užsienio  įvežimo  mažinimu.. N.  Be  asmeninės  bibliotekos.  Kolbero  reformos  užtikrino  aktyviu  prekybos  balansu. džiūgavo. Ž. Oncken.  Liudvikas  XIV  toliau  didino  valstybės  išlaidas.  80   .  Ž.).  Luvre idėja.  „Lietuvos statistikos darbuose“ (Nr.  Cipolla. A. 2010(49)   buvo nugalėjusios Švietimo epochos idėjos.    1672 m.  išleisdavo trečdaliu daugiau negu gaudavo pajamų. Vilnius: Mintis.  dalis  iš  jų  nutraukė  savo  veiklą.   Likęs  be  Ž.  Kindleberger.  Kolbero  mirties  valstybės  biudžeto  deficitas  pradėjo  didėti. 47).  kunigų.  Kolbero  reformų  padidėjo  beveik  trigubai.  palikdamas  savo  įpėdiniams  sostą..  S.  To  buvo  siekiama  per  valstybės  vidaus  klestėjimo  užtikrinimą.  B. Davies.  2001:  The  Fontana  Economic  History of Europe. šalies gyventojų socialinių  klausimų  sprendimą  ir  kultūros  plėtrą.  užsienio prekybos vystymą.  B. T.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  A.  P.  Vilnius: Baltos lankos.  Vertinant  Ž.  4.  manufaktūrų  steigimu.  B.  B.  Apie  jo  gyvenimą  ir  veiklą  buvo  rašyta  2008  m.  buvo  įvesti  nauji  mokesčiai  –  asmens  (pagalvės)  mokestis  1695  m. ieškoti  prieglobsčio  užsienyje  turėjo  apie  pusę  milijono  darbininkų ir įgudusių meistrų.  kuri  buvo  įkurta  kardinolo  Rišeljė  laikais.  B.  P.  jų  gaminių  eksporto  ir  žaliavų  importo  didinimu. botanikos  sodą.  Šalia  produktyvių  ekonominių  ir  karinių  reformų.   Prancūzijos  karalius  Liudvikas XIV mirė 1715 m.  valstybės  dešimtinės  mokestis  1710  m. B.  kuris  išaugo  į  karą  prieš  europinę  koaliciją.  prabangaus  savo  ir  savo  dvaro  gyvenimo  palaikymą.  Paskutiniais  Liudviko  XlV  valdymo  metais  valstybė.  taip  pat  nutrūko  ir  socialinių  reformų programa..  Northern  Illinois  University Press. su ginkluota palyda. Jacob. Kai  visos  pastangos  prikelti  valstybės  finansus  nedavė  rezultatų.  1669  m.  –  Muzikos  akademijos. Jis išplėtė karališkąją biblioteką. Visi jo priešai. buvo panaikintas Nanto ediktas.  3.  nukreiptas  į  karines  operacijas. London:  The Macmillan Press Ltd.  stiprios  valios  ir  įsitikinimų  žmogus  –  atsirado  tas.  kad  Prancūzija  išvengė  bankroto. kuriuos buvo sukvietęs  ir parengęs Ž. Kitchener: Batoche Books.  įkurtos  Mokslų  ir  Architektūros.  1996:  Colbert. Kolbero įkurtoms  manufaktūroms  ir  prekybinėms  kompanijoms.

 This  property  of  the  production  function  allows  the  au‐ thors  to  estimate  the  elasticity  using  national  ac‐ counts data.  Emigration  loss  amounts  to  0. Wage elasticity estimation uses the fact that  the  capital  share  parameter  in  the  Cobb–Douglas  function also measures labour demand elasticity.  The purpose of the article is to reflect the socioeconomic  81 . emigration might have resulted  in  a  wage  increase  of  5.  the  United  Nations  General  Assembly.  the  main  topic  of  the  celebration  will  be  “Celebrating  the  many  contribu‐ tions and achievements of official statistics”.  The  article  gives  a  brief  overview  of  the  path‐ ways  of  national  statistics  stretching  90  years  back‐ wards.  The  results  of  the  calcula‐ tions  might  be  useful  in  the  analysis of the efficiency  of  the  poverty  and  social  inequality  reduction  policy.  in  case  of  which  the  effect  of  emigration on wages is entirely determined by labour  demand.   The  estimates  of  labour  demand  (wage)  elas‐ ticity  for  Lithuania  range  from  0.  and mentions key statistical works to be implemented  in the nearest future. In the  period  of 2001–2008. statis‐ tical  integration  processes  in  democratic  society.  as  well as discusses the significance of statistical capacity  in preparing reliable and timely statistical information  necessary to arrive at legitimate political decisions and  to inform society.  Emigration  reduces  labour  supply  and  in‐ creases  national  wage  generating  income  redistribu‐ tion  from  the  owners  of  capital  to  the  labour  force.55.  welfare  and  income  redistribution  in  other  countries  is  most  likely  signifi‐ cantly underestimated.  Tomas  Šiaudvytis. and  2.9  to  7.   The  research  on  the  effects  of  emigration  on  wages  uses  a  simple  supply  and  demand  framework.94 per cent a year.  The  official  Lithuanian  statistics  meets  the  World Statistics Day not only by declaring but also by  actually  implementing  the  principles  of  statistics  of  a  democratic  state.  taking  into  consideration  the  decision  of  the  Statistical  Commission.  Vilija  Lapėnienė.75 to 0.8  per  cent  of  GDP  is  redistributed  to  labour  every  year.  these  estimates  require  caution  as  the  beginning  of  the period was characterised by high unemployment. demonstrates the achievements of  Lithuanian  statistics  over  20  years  of  independence. Czech Republic and Estonia.  complying  with  the  standards  of  European  statistics  and  satisfying  the  needs  of  na‐ tional and foreign users of statistics.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Ona  Molienė. 2010 (49)    STRAIPSNIŲ SANTRAUKOS  SUMMARIES OF ARTICLES    Dr.  such  as  quality  services.  the  authors  attempt  to  quantify  the  effects  of  emigration  on  wages.  in‐ tegrity  and  professionalism.  implying  that  due  to  emigration  wages  might  have  increased  from 0.  LITHUANIAN  STATISTICS  IN  THE  CONTEXT  OF  CELE‐ BRATING THE WORLD STATISTICS DAY  On  the  3rd  of  July.  ESTIMATES  OF  THE  EFFECTS  OF  EMIGRATION  ON  THE LABOUR MARKET  Migration  flows  have  increased  since  the  EU  enlargement  in  2004.  In  many  European  countries.  welfare  and  in‐ come  redistribution  in  the  selected  new  EU  member  states.  where labour demand is derived from a marginal pro‐ ductivity  condition  using  the  Cobb–Douglas  produc‐ tion  function.  These  effects  are  among  the  most  popular  topics in public debate.  Emigration also results in welfare loss as emigrants no  longer produce output in their home country.    Dr.  STATISTICAL  SURVEY  ON  HOUSEHOLD  CONSUMP‐ TION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GROWTH AND  DECLINE  The  article  presents  an  in‐depth  analysis  of  household  consumption  expenditure  in  Lithuania  in  2005−2008  through  the  use  of  not  only  traditional  indicators  and  methods  but  also  those  proposed  by  the  authors  of  the  article.   In  this  paper.  the  impact  of  emigration  on  wages. on average.  they are sufficiently large to have significant economic  effects.  Algimantas  Misiūnas.  Due  to  the  poor  quality  of  migration  data.  Dr.  The  authors  also  assume  perfectly  ine‐ lastic  labour  supply.44  to  0.4  per cent of GDP. The assumption that the share  of  declared  emigration  is  similar  across  countries  would  imply  that  those  affected  by  emigration  the  most are Slovenia.    Dr. The au‐ thors of the article adopt a simple theoretical model of      the  labour  market  which  allows  quantifying  these  ef‐ fects  through  the  use  of  basic  economic  and  demo‐ graphic statistics.  Gindra  Kasnauskienė.  Aiming  to  focus  on  the  core  values  of  statistics.  However.  Jonas  Markelevičius.3  per  cent.  the development of statistical thought.  has  adopted  a  Resolution  wherein it was decided to designate 20 October 2010  as  the  World  Statistics  Day.

  The article also contains a few alternative views  on  the  growth  in  the  black  economy.  The  aim  of  this  study  is  to  identify  the  conditions  of  efficient  indexation.  Moreover.  higher  nominal  level  of  consumption  opportunities  (the  pension  increases).  changes  in  tax  calculation.  the  so‐called  “Phoenix”  syn‐ drome is discussed.  secondary  grouping. CHANGES ON THE LABOUR  MARKET.  Algirdas  Bartkus.  The  main  focus  of  the  analysis  is  on  the  employment  and  unemploy‐ ment rates.  the  pe‐ culiarities  of  the  development  of  employment  statis‐ tics  are  reviewed. In the survey. Arūnas Pocius. The main focus is on tax pay‐ ment trends. i.    Dr.  EFFICIENT  INDEXATION  OF SOCIAL INSURANCE PENSIONS  This paper tries to formulate conclusions about  the  indexation  of  old‐age  pensions.  Pensions can also be adjusted and indexed according  to an increase in the price level.  movement  in  this  coefficient  helps  to  reveal  shifts in consumption patterns in household groups.  and  index  –  methods  were  used.  although  the  changes  in  the  tax  system  provided  additional  income  to  the  national  budget.  which  was  stronger in case of urban than rural households.  to  draw  con‐ clusions as to which of these methods maximizes the  wealth of taxpayers    Aurelija  Anciūtė. in urban and rural areas. what are the patterns of tax revenue  stream  determined  by  the  legal  basis.  declara‐ tion  and  payment  procedures.  however.  a  hypothesis  about  an  addi‐ tional  measure  that  could  be  used  as  an  additional  tool  for  the  analysis  and  assessment  of  economic  trends  in  Lithuania  is  put  forward. COMPOSITE INDICATORS AS  AN ADDITIONAL MEASURE FOR THE ASSESSMENT OF  THE LITHUANIAN ECONOMY  In  this  research. 2010(49)     stratification  of  society  and  its  changes  across  the  country.  which  took  ef‐ fect on 1 January 2009.  All  of  these  changes  were  a  challenge  to  both  taxpayers  and  tax  adminis‐ trators  due  to  an  extremely  short  period  between  amendments  to  legislation  and  the  actual  moment  when they came into force.  This  additional  measure has been constructed as a composite indica‐ tor. The adjustment of pen‐    82 sions with respect to the price level maintains the real  level  of  consumption  (a  person  is  always  able  to  buy  the  same  set  of  goods). excise duties). which in their  own way complement and substantiate the results of  the analysis provided in the article.  Changes  in  the  tax  system  can  be  divided  into  several  categories:  changes  in  tax  rates.  that.  and  the  structure  of  potential  hu‐ man resources and its development opportunities are  assessed.  but  leaving  it  at  the  same  relative  or  potential  level  of  consumption  opportuni‐ ties (the pensions‐to‐earnings ratio remains constant). In the paper. what  is  the  relationship  between  the  country’s  economic  situation  and  the  main  sources  of  national  budget  revenue (value added.  and  the  priority  is  given  to  the  data  of  Statistic  Lithuania.    the  author  also  makes  use of the Lithuanian Labour Exchange and State So‐ cial Insurance Fund Board (Sodra) data. The point of indexation with regard to  wages lies in the increment of pensions on to a new.  how  the  reve‐ nue stream is influenced by legislative changes.  the  contracting  economy forced the national govern‐ ment  to  reduce  the  expectations  related  to  the  tax  revenue stream.  TAX  PAYMENT  TRENDS  IN  LITHUANIA IN 2008–2009  The  article  discusses  the  most  important  changes  in  the  Lithuanian  tax  system. It should be noted. individual and company income  taxes.  the  paper  presents  business  cycles. how‐ ever.  Pensions  can  be  adjusted  and  indexed  taking  into  consideration  a  wage increase. used in official statistics.  it  is  proposed  to  use the Gateva integral coefficient of structural differ‐ ences.  Tra‐ ditional  and  elementary  statistical  indicators  –  an  arithmetic  mean. differ‐ ent  –  identification.  abolition  of  tax  exemptions.  In  summarising  structural  differ‐ ences  in  consumption  expenditure.  METHODOLOGICAL  ASPECTS  OF  THE  AP‐ PLICATION  OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT  INDICATORS  The  aim  of  the  article  is  to  reveal  the  main  trends  in  the  national  labour  market.  This  article  is  more  closely  linked  with  offi‐ cial  statistics.  which  is  often  said  to  be  one  of  the  consequences  of  tax  system  changes.  to  summarize  the  methods  of  indexation. cer‐ tain methodological aspects of the application of key  labour  market  indicators  are  highlighted.  evaluated  using  the Hodrick–Prescott filter.  Moreover.e.  and  a median – were used  for  the  assessment of the asymmetry of the distribu‐ tion  of  expenditure.  summary  indicators.  The analysis carried out confirmed the assump‐ tion  that  the  outbreak  of the economic crisis in 2008  had  a  negative  impact  on  the  level  and  structure  of  household  consumption  expenditure.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  a  mode.     Jurga Rukšėnaitė.  involving  social  and  economic  fields.     Dr.        .

  Vladas  Rimkus. indexes. how‐ ever.  tourism and other businesses.  however.  Dr.  it  is  possible  to  have  different  subjects  rate  a  different  pair.  in  many  cases.   Some  early  applications  of  multidimensional  scaling  accepted  apparent  dimensions  as  “truth”  without question or validation.  the  attributes  may  be  unknown  and respondents may be unable or unwilling to repre‐ sent  their  reasons  accurately.  WEATHER  DERIVATIVES:  USAGE  POSSIBILITIES  FOR  THE  LITHUANIAN ECONOMY  The  impact  of  weather  on  many  commercial  and  recreational  activities  is  significant  and  varies  both  geographically  and  seasonally. Multidimensional scaling derives dimen‐ sions  that  appear  to  be  used  by  those  rating  a  par‐ ticular set of objects.  Angelė  Kėdaitienė.  Many  industries.  the  so‐called  “weather  derivatives”.   The results of multidimensional scaling depend  on  (a)  the  sample  chosen  to  judge  similarity  and  (b)  the objects whose similarity is judged and the quality  of input data.  namely  R.  The main aim of this article is to explore possi‐ bilities  to  use  weather  derivatives  for  the  Lithuanian  economy.  multidimen‐ sional  scaling  relies  on  judged  similarity. To reach the aim.  construction.  MULTIDIMENSIONAL  SCALING  IN  MARKET  RE‐ SEARCH: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  Multidimensional  scaling  was  developed  by  psychometricians. B.  ECONOMIC  PRECONDI‐ TIONS AND CONSEQUENCES OF CONTRABAND  The  phenomenon  of  perpetually  existing  con‐ traband  draws  attention  of  both  the  public  and  au‐ thorities. which it almost  always is).  it is unlikely that consumers actively process in‐ formation about many brands on many attributes be‐ fore making a choice.g. regression and correla‐ tion analysis.  such  as  direct  questioning.   Multidimensional  scaling  generates  a  configu‐ ration in which the relative positions of the brands are  unique.    Dr.  20  alternatives  require  190  pairs).g.  but  are  not  necessarily  good  models  for  repetitive  decision‐making.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Shepard  (1962)  and  J. This can be a bur‐ densome  task  since  for  p  objects  p(p‐1)/2  judgments  are  needed. the following goals were  set:  to  describe  products  of  weather  derivatives  and  their  features  and  to  present  the  possibilities  to  use  these  derivatives  in  the  Lithuanian  economy  on  the  basis  of  an  example  of  temperature  derivatives.  However.     For many frequently purchased products.  The  nature of black economy is destructive as its existence  83 .  the  use  of  similarity  judgments  is  relatively  easy  for  respondents.g.  Any  important  result  should  be  confirmed  on  a  separate  sample  with  a  separate  method. The picture can be changed by several opera‐ tions  without  changing  the  relationship  among  the  interpoint  distance  in  some  of  the  algorithms  (as‐ suming the Euclidean distance is used. which often proved to  be  disastrous.  One  of  these is the deregulation of energy markets.  That  is.  Still. 2010 (49)    Dr.  A  hypothesis  is  made  that  Lithuanian  companies  could  discover  new  possibilities  for  business  management  through the use of weather derivatives. A weather derivative is the new‐ est  product  of  the  financial  derivatives  market.  including  agriculture. on a 1–10 scale).  This  is  part  of  black  economy.  Vytautas  Kėdaitis.  N.  Gžegož  Jurgo. Rather.  especially  when  they  cannot  or  do  not  want  to  reveal  the  basis  for  their  opinion.   The  basic  type  of  multidimensional  scaling  in‐ volves deducing graphical models of alternatives (e.  As  already  mentioned. Its purpose is to deduce indirectly  the dimensions a respondent uses to evaluate alterna‐ tives. their behaviour is likely  to  be  relatively  routinized.  before  the results are given too much credence.  The  reason  for  using  the  indirect  approach  is  that.  while  insurance  companies  sell  insurance against catastrophic events.  It  al‐ lows a market participant to minimise a risk from daily  weather  fluctuations.  these  models  are  useful  for  explaining  preference  formation  and  indi‐ cating  the  most  likely  long‐run  equilibrium  positions. are either favourably or  adversely affected by “bad” weather.  the first of which were launched in 1996 in the United  States.  energy.  It  is  advisable  to  use  multidimensional  scaling as a generator of hypotheses rather than as a  final  model  of  the  market.   The methods used in the paper are as follows:  comparative analysis.  There  is  a  number  of  factors  behind  the  growth  in  the  weather  derivatives  market.    Dr.  multidimensional  scaling  requires  an  object‐by‐object  similarity matrix as an input. For this reason.  financial  markets  have  devised  a  relatively  new  class  of  instruments.  utility. Another  one  is  that  capital  and  insurance  markets  have  come  closer to each other.  Hence.   Initially  popularized. Kruskal (1964).  if  respondents  are  “homogeneous”.  A  major  problem  in  data  collection  is  the  bur‐ den  on  respondents  as  the  number  of  alternatives  increases  (e.  brands) alone (simple space) from similarity data.  re‐ spondents  indicate  how  similar  pairs  of  objects  are  directly rated (e.  Rūta  Kropienė.  while  black  economy  itself  is  a  phenomenon  that  is  neither  new  nor  characteristic  of  a  certain  economic  system.

 Colbert focused  on the shift in the tax load from the poor onto the pros‐ perous.  since  some  avoid  paying  taxes.  The  largest  part  of  these  contraband  goods comes from neighbouring states – the Russian  Federation and Belarus.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  estimated  the  quality  standards  of  produc‐ tion.  The theoretical study of the problem of contra‐ band is linked to the problem of tax evasion.  For  ex‐ ample. are introduced alongside. and  fuel.  a  general  deterioration  in  eco‐ nomic subordination.   This  article  mainly  focuses  on  economics. therefore.  which  remained  purely theoretic.  and  the failure to observe the rules may become a norm.      Dr. any indi‐ vidual knows that tax evasion is illegal and subject to  punishment in case this comes to light.  as  well  as  to  establish  transatlantic  trade companies.   The  main  negative  consequences  of  contra‐ band  are  as  follows:  a  relative  reduction  in  annual  government  revenue.  Benjaminas  Pladis.  the  article  widely  analyses  the  works  of  J. the State – in order  to collect funds required for national needs – is forced  to increase taxes imposed on those who do pay them.  In  addition.  Hence. natural and  legal  persons  tend  not  to  observe  existing  rules. 2010(49)     contradicts to public order and interests.  The  decision of each individual to pay or not to pay taxes  determines the scope of tax evasion. aimed at the effective administration of supplies.  this  results  in  unequal  economic conditions for legal and illegal business and  distorts conditions for fair competition.  The  major  part  of  contraband  is  comprised  of  goods subject to excise duties – alcohol. The State promoted the  establishment  of  manufactories. one faces uncertainty.  not  forgetting  the  simplification  of  tax  ad‐ ministration.   This  article  is  topical  for  today’s  realities. B. Therefore.  high‐skilled  labour  imports. other activities of Col‐ bert  and  changes  in  the  situation  after  he  passed  away are briefly analysed. tobacco. insufficient accuracy of provision  of  social  assistance  since  even  those  who  earn  large  income from illegal activity may receive it.  Moreover. Adopting a deci‐ sion not to pay taxes.  Colbert  focused  on  the  industrial  development of the country. the  economics of crime gives initial knowledge about the  process of making such decisions.  Augustinas  Jasilionis. contraband cigarettes on the domestic market  are  approximately  three  times  cheaper  than  those  sold  legally.  One  of  the  factors  influencing  contraband  is  great  difference  in  prices in Lithuania and neighbour‐ ing  countries  from  which  contraband  comes.  JEAN  BAPTISTE  COLBERT  –  A  THEORIST  AND  A  PRACTITIONER  The  main  purpose  of  this  article  is  to  analyse  the  theoretical  and  practical  work  of  Jean  Baptiste  Colbert  –  the grandee  of French  economics  and  the  representative of mercantilism. it reveals  stimuli  for  making  a  decision  not  to  pay  taxes. trade pol‐ icy. Black econo‐ my avoids state taxes.  while  others  assume  a  heavier  tax  burden. an effort was made to restrict imports and  expand  exports.  The  ideas  of  Colbert.  First  of  all.      84   .  At the end of the article.  Re‐ cent  turmoil  both  in  the  global  and  in  the  national  economy  stimulates  the  search  for  analogies  and  methods of how similar situations were handled in the  past. culture and art. national defence. This article deals with  almost all areas of his work: state economy. Colbert in the area of tax reform. which reduces the ability of the  government  to  adopt  rational  solutions  and  predict  their consequences.

.

 Nr. 49    ISSN 1392‐642X      SL 1861. 29.  Užsakymas 1010‐05    Išleido ir spausdino Statistikos departamentas   Gedimino pr.lt    .  Tiražas 200 egz.75 leidyb. 10.                                                                  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    STATISTIKOS ŽURNALAS    2010 m. l.gov. 86 p. 2010. apsk.  49 / Statistikos departamentas / Vilnius. 2010‐10‐14.    LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI Nr. 01500 Vilnius  www.stat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->