2010 (49) 

         

Statistikos žurnalas 
Statistical journal 

LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 
LITHUANIAN STATISTICS: ARTICLES, REPORTS AND STUDIES 
          Redaktorių kolegija  Editorial Board   
Vyriausioji redaktorė   Dr. Danutė Krapavickaitė  (Editor in Chief)  Vyriausiojo redaktoriaus  Habil. dr. Alfredas Račkauskas  pavaduotojas  (Deputy of Editor in Chief)  Nariai:  Dr. Jonas Markelevičius  (Editors)    Habil. dr. Stanislovas Martišius    Habil. dr. Vydas Čekanavičius    Habil. dr. Rimantas Rudzkis    Dr. Vita Safjan    Habil. dr. Stasys Vaitekūnas    Dr. Kęstutis Dučinskas    Habil. dr. Ilmaras Vanagas  Atsakingasis sekretorius  Rimvydas Ignatavičius  (Executive Secretary)      Vilniaus universitetas  Vilnius university  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Statistikos departamentas   Statistics Lithuania  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Vilniaus universitetas  Vilnius university  Matematikos ir informatikos institutas  Institute of mathematics and informatics  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  Ministry of social security and labour  Klaipėdos universitetas  Klaipėda university  Klaipėdos universitetas   Klaipėda university  Latvijos centrinis statistikos biuras  Central statistical bureau of Latvia  Statistikos departamentas   Statistics Lithuania  

   
Redakcijos adresas  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  (Address)  tel. 236 4612  el. p. Rimvydas.Ignatavicius@stat.gov.lt 
e‐mail Rimvydas.Ignatavicius@stat.gov.lt 

    VILNIUS 2010 

 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 

                                                                                         
Naudojant Statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį. 

 
 

© Statistikos departamentas, 2010   

 
 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI   

TURINYS 
CONTENTS    PRANEŠIMAI, STRAIPSNIAI, STATISTINIAI TYRIMAI 
  Jonas Markelevičius,Vilija Lapėnienė  LIETUVOS STATISTIKA MININT PASAULINĘ STATISTIKOS DIENĄ .......................................................................... 4    Gindra Kasnauskienė, Tomas Šiaudvytis  GYVENTOJŲ EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO RINKAI VERTINIMAS ..................................................................... 12    Ona Molienė, Algimantas Misiūnas  NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO EKONOMIKOS AUGIMO IR NUOSMUKIO SĄLYGOMIS STATISTINIS TYRIMAS .......... 20    Arūnas Pocius  PADĖTIES DARBO RINKOJE POKYČIAI, UŽIMTUMO IR NEDARBO RODIKLIŲ   TAIKYMO METODINIAI YPATUMAI .......................................................................................................................... 26    Algirdas Bartkus  EFEKTYVUS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ INDEKSAVIMAS ............................................................................ 34    Aurelija Anciūtė  MOKESČIŲ MOKĖJIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE 2008–2009 METAIS ............................................................... 40    Jurga Rukšėnaitė  SUDĖTINIAI RODIKLIAI – PAPILDOMAS MATAS LIETUVOS EKONOMIKAI VERTINTI ............................................ 47    Vytautas Kėdaitis, Angelė Kėdaitienė  DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI ...................................... 52    Rūta Kropienė, Gžegož Jurgo  ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINĖS PRIEMONĖS: NAUDOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOS ŪKYJE ........................... 62    Vladas Rimkus  KONTRABANDOS EKONOMINĖS PRIELAIDOS IR PASEKMĖS................................................................................. 69   

MOKSLO POPULIARINIMAS IR ISTORIJA 
  Benjaminas Pladis, Augustinas Jasilionis  ŽANAS BATISTAS KOLBERAS (J.B. COLBERT) – TEORETIKAS IR PRAKTIKAS ........................................................ 75    STRAIPSNIŲ SANTRAUKOS ...................................................................................................................................... 81  SUMMARIES OF ARTICLES       
       

 

3

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI, 2010(49)  
 

PRANEŠIMAI, STRAIPSNIAI, STATISTINIAI TYRIMAI 
   

LIETUVOS STATISTIKA MININT PASAULINĘ STATISTIKOS DIENĄ 
  Dr. Jonas Markelevičius  Statistikos departamento generalinio direktoriaus   pavaduotojas  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  Tel. (8 5) 236 4820  El. p. jonas.markelevicius@stat.gov.lt
   

Vilija Lapėnienė  Statistikos departamento generalinio direktoriaus   pirmoji pavaduotoja  Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius  Tel. (8 5) 236 4821  El. p. vilija.lapėnienė@stat.gov.lt grindai,  nustatyti  metodologiniai  principai  ir  metodi‐ nės  priemonės,  pradėti  vykdyti  reguliarūs  statistiniai  tyrimai,  atlikti  didieji  statistikos  darbai  (surašymai),  formuota  ir  tobulinta  statistinė  metodologija  bei  vykdytas  akademinis  darbas.  Šis  laikotarpis  išsamiai  apibūdintas  profesoriaus  S.  Martišiaus  (1999;  2009)  straipsnių serijoje.  1940–1941 m. ir hitlerinės okupacijos laikotarpis  Lietuvos  statistikai  buvo  „tamsiausias“  visame  devy‐ nių  dešimtmečių  kelyje.  1940‐aisiais,  kai,  prof.  M. Romerio  žodžiais  tariant,  vyko  politinio  teatro  vaidinimas,  buvo  panaikintas  Centralinis  statistikos  biuras  ir  tuometinės  Vyriausybės  nutarimu  buvo  įsteigta  respublikinė  Liaudies  ūkio  apskaitos  valdyba,  įtraukta  į  bendrą  Sovietų  Sąjungos  apskaitos  ir  statistikos  sistemą.  Taip  Lietuvos  statistika  neteko  savarankiškumo.  Karo  metų  laikotarpis  dar  mažai  nagrinėtas ir žinomas. Jis trumpai nušviestas habil. dr.  J.  Grėskos  straipsnyje  (1999).  Svarbiausius  to  laikotarpio  demografinius  ir  socialinius,  žemės  ūkio,  pramonės,  prekybos  rodiklius  galima  rasti  Rygoje  leistame  leidinyje  „Statistische  Berichte  für  das  Ostland“, greta Latvijos, Estijos ir Baltarusijos rodiklių.  Pokarinis  ir  sovietinis  valstybės  statistikos  rai‐ dos  etapas  yra  įvertintas  ir  aprašytas  profesoriaus  S.  Martišiaus ir P. Adlio, ilgus metus dirbusio tuometinės  Centrinės statistikos valdybos viršininko pavaduotoju,  o  vėliau  (1997–2001  m.)  –  atkurtos  nepriklausomos  Lietuvos  Statistikos  departamento  vadovu,  todėl  šis  laikotarpis čia nebus plačiau nagrinėjamas. Paminėtina  tik,  kad  minėtu  laikotarpiu  statistikos  mokslas  klasifi‐ kuotas kaip socialinis, kurio teorinis pagrindas – mark‐ sizmo‐leninizmo  mokymas.  Valstybės  statistikai,  kaip  praktinės veiklos sričiai, buvo priskirta planų vykdymo  kontrolės  funkcija,  nebuvo  akcentuojamas  statistinių  duomenų  konfidencialumas,  statistinės  informacijos  prieinamumas (ne visi rodikliai buvo viešai skelbiami ir  prieinami, daug informacijos buvo skirta „tarnybiniam    

2010  metų  spalio  20  d.  pirmą  kartą  minima  Pasaulinė  statistikos  diena.  Šį  siūlymą  pateikė  Jungtinių  Tautų  Statistikos  komisija  41‐ojoje  sesijoje,  o  rezoliuciją  dėl  Pasaulinės  statistikos  dienos  paminėjimo  priėmė  JT  Generalinė  asamblėja.  Pažymėdamas  reikšmingą  ofi‐ cialiosios  statistikos  indėlį  į  visuomenės  socialinę  ekonominę  plėtrą  ir  pasiekimus,  JT  Generalinis  sekre‐ torius  laiškais  kreipėsi  į  valstybių  vadovus,  pažymėdamas  oficialiosios  statistikos  pasiekimus  ir  reikšmę  visuomenės  socialinei  ekonominei  plėtrai  bei  kviesdamas  prisidėti  minint  šią  dieną.  Pagrindinėmis  vertybėmis,  2010  m.  pažymint  Pasaulinės  statistikos  dieną,  įvardyta  paslaugų  kokybė,  profesionalumas  ir  integralumas.  Lietuvos oficialioji statistika pasitinka Pasaulinę  statistikos  dieną  ne  tik  deklaruodama,  bet  ir  realiai  įgyvendindama  demokratinės  valstybės  statistikos  principus,  atitikdama  Europos  statistikos  standartus,  sėkmingai tenkindama nacionalinių ir užsienio statisti‐ kos vartotojų poreikius. Straipsnyje aptariami Lietuvos  statistikos raidos etapai, dabartis – kokia Lietuvos sta‐ tistika  pasitinka  Pasaulinę  statistikos  dieną  –  ir  pers‐ pektyvos. 

 
PAGRINDINIAI LIETUVOS STATISTIKOS RAIDOS  BRUOŽAI IR FAKTAI 

 
Lietuvos  statistikai  ką  tik  sukako  devynias‐ dešimt  vieni  metai.  Nuo  1919  m.  rugsėjo  6  d.  Kaune  įsteigto Bendrosios statistikos departamento iki XXI a.  modernios  europietiškos  statistikos  įstaigos  driekiasi  ilgas, sudėtingas, permainų kupinas šios labai svarbios  valstybės įstaigos kelias.  Galimybė šalies statistikai tapti savarankiška at‐ sirado  tik  1918  m.,  Lietuvai  tapus  nepriklausoma  vals‐ tybe.  Tarpukario  laikotarpį  galima  laikyti  pirmuoju  ir  reikšmingiausiu  etapu,  kai  buvo  sukurta  valstybinės  statistikos organizacinė struktūra, padėti teisiniai pa‐ 

4

  Pritaikius  ekonometrinius  meto‐ dus  buvo  sutrumpintas  aktualių  trumpojo  laikotarpio  rodiklių  (pvz.  ūkio  subjektų.  statistinės  informacijos  rengimas  yra  pagrindiniai  veiklos  procesai.  o  statistinių duomenų kokybei analizuoti – matematinės  statistikos  metodai.  Rodiklių duomenų bazėje metinė statistinė informacija  skelbiama  vidutiniškai  po  193  dienų  ataskaitiniam  laikotarpiui pasibaigus.  lemiantys  statistinės  informacijos  kokybę.  ypač  pastarąjį  de‐ šimtmetį. dėl prasidėjusios ekonomi‐  5 . efektyviau panaudoti išteklius.  Metodinėje komisijoje svarstomos atnaujintos ir naujų  statistinių  tyrimų  metodikos. siekiant didesnio pasitikėjimo ja.  klasifikatorių.  buvo  per  daug  gremėzdiška  ir  neefektyvi.  pradėta  ir  2005 m.  Parengtos  ir interneto svetainėje paskelbtos sutrumpintos statis‐ tinių tyrimų metodikos.  Jie  tapo  svarbiomis  plėtros  kryptimis.  Pagrindinis  tikslas  rengiant  valstybės  statisti‐ ką – nuolat  gerinti  statistinės  informacijos  kokybės  rodiklius.  net  sudėtingesnė  negu  sovietiniu  laikotarpiu. buvo skelbiama vidutiniškai 17‐tą.  Statistikos  departa‐ mento teikiamos elektroninės statistinių duomenų rin‐ kimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugos ati‐ tinka  penktąjį  viešųjų  paslaugų  perkėlimo  į  internetą  brandos lygį. optimizuojant jos rengimo (statistinius) pro‐ cesus  ir  kuo  geriau  tenkinant  statistinės  informacijos  vartotojų  poreikius.  statistinių  ataskaitų  for‐ mų  rengimo.  Kartu sukurtas uždaras tinklas statistiniams duomenims  saugiai  perduoti. skaičius pradėjo sparčiai  augti.  atsiskai‐ tant  Vyriausybei  už  jų  vykdymą.  respondentų.   2007 m.  jų  kokybę  nusakančių  požymių  fiksavimo  ir  kiti). tikslai ir uždaviniai).  kompiuterizuoti apklausas.  Daug  dėmesio  skiriama  konkrečios  statistinės  informacijos  rengimui  dokumentuoti:  parengti  bendrieji  tyrimo  planai.  Statistikos  sistema  Lie‐ tuvoje. y.). Sovietinio laikotarpio statisti‐ kai  labai  reikšmingas  buvo  ideologinis  vaidmuo  ir  tuo  pat metu – menkas visuomenės pasitikėjimas.  Diegiami  tarptautiniai  ir  nacionaliniai  klasifika‐ toriai:  parengta  Europos  Bendrijos  statistinio  eko‐ nominės  veiklos  rūšių  klasifikatoriaus  (NACE  rev  2. liepos mėn.  apskričių  ir  savivaldybių. Taip pat apibrėžta darbuotojų atsakomy‐ bė  vykdant  statistinius  tyrimus.  Atkūrus  nepriklausomybę. paša‐ linant  sezono  ir  darbo  dienų  skaičiaus  įtaką.  t.  rengiant veiklos stra‐ tegijas  (šiuo  metu  įgyvendinami  trečiojo  strateginio  laikotarpio 2008–2012 m.  Detalizuoti  atskirų  statistinių  tyrimų  subprocesai.)  naujos  redakcijos  lietuviška  versija  (EVRK  2  red.  Šiaulių  ir  Panevėžio)  pavestos  labai  svarbios  statistinių  duomenų  surinkimo  ir  tvarkymo. kad egzistavusi sistema buvo trijų lygmenų:  šalies. Kauno.  paskirstant  darbus  ir  atsakomybę  sta‐ tistiką  rengiančioms  valstybės  institucijoms.   2009 m.  pasireiškiantis  ren‐ giant ir derinant metines oficialiosios statistikos darbų  programas.  2004  m.  teikiančių  statistines  ataskaitas elektronine forma.  pradėtas  reorganizuoti  gyventojų  ap‐ klausas atliekančių klausėjų tinklas. ketvirtinė – 57‐tą  dieną  ataskaitiniam  ketvirčiui  pasibaigus.  Reformos  būtinu‐ mą lėmė tai.  Įdiegus  ABBYY  kompiuterinę  programą  (kuri  kiek  anksčiau  pradėta  naudoti  Valstybinėje  mokesčių  inspekcijoje). šalies oficialiajai statistikai buvo iškelti nauji  reikalavimai.  informacinių  technologijų  plėtra  sukūrė  prielaidas  modernioms  statistinių  duomenų  surinkimo  priemo‐ nėms  diegti.  statis‐ tiniams  rodikliams  vertinti  taikomi  ekonometriniai.  statistinių  duo‐ menų  redagavimo.  o  makroekonominė  statistika buvo visiškai nepalyginama su Vakarų valsty‐ bių statistiniais rodikliais.  taip  pat  –  regioninės  valdžios  aprūpinimo  statistine  informacija  funkcijos..  Statistikos  departamentui  pavestas  koordinacinis  vaidmuo.  Šiam  procesui  analizuoti  ir  dokumentuoti  buvo  skirta  daug  dėmesio:  parengtos  procesų  schemos  ir  aprašai  (statistinių  tyrimų  metodikų.  Įsteigtoms  penkioms  teritorinėms  statistikos valdyboms (TSV) (Vilniaus. tam tikrų  statistinių rodiklių laiko eilutės perskaičiuojamos. pradėti rengti ir skelbti statis‐ tinių rodiklių kokybės aprašai.  Statistinių  duomenų  surinkimas. Be  to.  testuojamos  naujų  sta‐ tistinių  tyrimų  statistinių  ataskaitų  formos. 2010 (49)    naudojimui“  arba  turėjo  žymę  „slapta“  –  tokia  infor‐ macija buvo rengiama centralizuotai (Maskvoje) ir teikia‐ ma  išimtinai  politinei  vadovybei).  2010 m.  Mėnesinė  statistinė  informacija  2009 m.  Sukurtos  darbo  vietos  veikia  kaip  nutolusios.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Daugiausia  dėmesio  šiame  straipsnyje  skiriama  paskutiniajam statistikos raidos dešimtmečiui ir Pasau‐ linės statistikos dienos išvakarėms: kokia Lietuvos sta‐ tistika sutinka šią dieną. statistinių duomenų bazių.  Tuo  tarpu  Vakarų  Europos  šalyse statistikos sistemos dažniausiai buvo visiškai arba  iš dalies centralizuotos ir todėl gerokai efektyvesnės.  šalies  bendrojo  vidaus  produkto  (BVP)  skelbimo  terminas).  Sta‐ tistiniame ūkio subjektų registre ūkio subjektai perko‐ duoti pagal naują versiją. Klaipėdos.  atliekami  statistinių  tyrimų  vadovų  savęs  vertinimai.    Statistiniuose  tyrimuose  diegiami  matematiniai  metodai: taikomi šiuolaikiniai imčių metodai.  baigta  regioninė  statistikos  sistemos  reforma. joms užtikrinama prieiga prie visų Statistikos  departamento informacinių išteklių: statistinio registro. siekiant racionaliau  paskirstyti darbo krūvį. visiškos  jos  atitikties  Europos  statistikos  sistemos  (ESS)  reikalavimams  ir  augantiems  statistinės  informacijos  vartotojų  poreikiams.  tvirtinimo  ir  testavimo.  palyginti  su  kitomis  Europos  valstybėmis.  elektronines  ataskaitas  teikė  jau  dau‐ giau  negu  60  proc.

  sklaidai.  Veiklos  procesams gerinti pradėti taikyti šios sistemos rezulta‐    6 tai.  t.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  ekonomistais.  sociologais.  Tam  tikslui  gautos  ES  struktū‐ rinių fondų lėšos.  kurios  duomenys  naudo‐ jami  vertinant  darbuotojų  darbo  krūvį.  objektyvia  informacija  grįstus  spren‐ dimus.   Kas  ketvirtį  atliekama  metinių  veiklos  planų  vykdymo  stebėsena.  balandžio  mėn.  Toliau  tobulinama  mokymo  sistema:  siekiama. 2010(49)     nės finansinės krizės ir gerokai sumažintų asignavimų  oficialiajai  statistikai  teko  panaikinti  ir  statistikų  pareigybes  savivaldybėse. numatant ir įgyven‐  dinant  kokybės  valdymo  priemones.  savalaikiškumą  ir  punktualumą.  įvardyti  geruosius  pavyzdžius. kurias perteiktų Statistikos departamen‐ to  specialistai.  planuojant  biudžetą ir analizuojant jo vykdymą.  Europos  statistikos  tarnybose  didelis  dėmesys  pradėtas  skirti  sisteminiam  kokybės  valdymui. rengti seminarus dar‐ buotojams ir vartotojams bei teikti ekspertinę pagalbą  kitų  šalių  statistikos  tarnyboms įvairiose statistikos ar  statistikos sistemos tobulinimo srityse.  vykdomi  baigiamieji  darbai  diegiant  integruotą statistikos informacinę sistemą..  paspartino  penkio‐ likos  pagrindinių  principų  įgyvendinimą  ne  tik  Statis‐ tikos  departamente. taip  pat  palyginti  analogiškų  darbų  ir  paslaugų  finansines  bei  darbo  laiko  sąnaudas.  Sėkmingai  pradėta  ekspertinės  pagalbos  tei‐ kimo  kitų  šalių  statistikos  tarnyboms  ir  statistinės  in‐ formacijos  vartotojų  statistinio  raštingumo  plėtra  įpareigoja  ugdyti  ekspertus  –  plėsti  darbuotojų.  y.  Nuo  2007  m.  Kodekse  apibrėžti  Europos  statistiką  tvarkančių  institucijų  profesinio  nepriklau‐ somumo.  Šiais  metais  rengiamasi  pakartotiniam  Statistikos  departamento  vadybos sistemos kokybės sertifikavimui. jų pa‐ naudojimo stebėseną. svarbius tobulinant veiklą ir šalinant trūkumus.  tikslumą. Statistinei informa‐ cijai  rengti  vis  plačiau  naudojami  Gyventojų  registro  centrinės  duomenų  bazės  ir  kiti  administraciniai  duo‐ menys. vertinimo.  sąnaudų  efekty‐ vumo.  bet  ir  kitose  oficialiąją  statistiką  tvarkančiose  institucijose.  pereita  prie  statistinės  informacijos  kokybės.  priimtas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas.  Numatyta reformuoti mokymų sistemą.   Ypač reikšmingi šalies statistikai buvo 2004 m.  išteklių  pakankamumo..  nepriklausomų  sertifikavimo  įstaigos  „Bureau  Veritas  Certifiction  Lietuva“  auditorių  grupė  įvertino  Statistikos  departamento  vadybos  sistemos  atitiktį  naujosios  Kokybės  vadybos  sistemų  standarto  ISO 9001:2008 redakcijos reikalavimams ir suteikė ati‐ tikties  šiems  reikalavimams  sertifikatą.  ES  Statisti‐ kos  programų  komitetas  patvirtino  ir  paskelbė  Euro‐ pos  statistikos  praktikos  kodeksą.  siekiant  nešališkai  įvertinti  statistinės  informacijos  rengimo  kokybę.  rengia‐ mos statistinės informacijos kokybės ir naštos respon‐ dentams  mažinimo.  demo‐ grafais.  sunkumai ir problemos.  2009  m.  Nuo  statistinės  informacijos  kokybės.    SVARBIAUSIŲ STATISTIKOS SRIČIŲ PLĖTRA    Didžioji  socialinės  statistikos  dalis  buvo  ren‐ giama  ES  šalių  narių  džentelmenišku  susitarimu  arba  pagal  Europos  Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Euros‐ tato)  ir  Jungtinių  Tautų  rekomendacijas.  o  jų  funkcijas  perduoti  penkioms TSV.  analizuojama  pasiekta  pažanga.  siaurąja prasme suprantamos kaip statistinės informa‐ cijos  tikslumas.  atliekamas  analogiškų  darbų.  leidžianti  pagerinti  sąnaudų kontrolę.  Vykdant Lietuvos Respublikos 2011 metų visuo‐ tinio  gyventojų  ir  būstų  surašymo  parengiamuosius  darbus.   2010  m.  kaip  visos  reikalavimų  sistemos.  įvertinta  atitikties  Kokybės  vadybos  sistemų standarto ISO 9001:2000 reikalavimams serti‐ fikatu. Statistikos departamentas tapo antrąja  Europos  statistikos  tarnyba  (pirmoji  –  Slovakijos  sta‐ tistikos  tarnyba).  o  kainodarą  grįsti  realiai  patirtų išlaidų principu. kuriuo reglamentuotas Lietuvos Respublikos    .  kad  mokymų  planai  kuo  labiau  atitiktų  Statistikos  de‐ partamento  strateginius  tikslus  bei  darbuotojų  asme‐ ninius  karjeros  planus  ir  sudarytų  darbuotojams  gali‐ mybę  įvykdyti šiuose planuose numatytus uždavinius. ratą.   Nuo  šių  metų  pradžios  pradėjo  veikti  išteklių  planavimo  bei  apskaitos  sistema.  sukurtas  išteklių  panaudojimo  analizės  mechaniz‐ mas.  kai  Lietuvai  tapus  Europos  Sąjungos  (ES)  nare  šalies  oficialioji  statistika  įsijungė  į  ESS.  gebančių skaityti paskaitas. teikiami siūlymai jiems šalinti. sudaryti projektų apskaitą.  statistinių  duomenų  konfidencialumo.  Ketvirtinės  metinių  veiklos  planų  vykdymo  ataskaitos  pristatomos Statistikos departamento kolegijai. didesnį dėme‐ sį skirti žinių.  2007 m.  apimančios  statistinės  informacijos  reikalingumą.  statistinių  tyrimų.  2007 m.  2005 m.  sukurta  Statistikos  departamento  veiklos  kokybės  rodiklių  matavimo  sistema  leidžia  priimti  skubius.  Statistikos  departamente  veikia  darbo  laiko  sąnaudų  vertinimo  sistema.  aiškumą  ir  prieina‐ mumą.  procesų  trukmės  ir  finansinių  sąnaudų  palygi‐ nimas. suderinamumą ir palyginamumą.  reguliariai  tikrinami  statistinės  informacijos  rengimo  procesai. finansinių išteklių planavimą.  Keitėsi  kokybiškos  statistinės  informacijos  samprata.  pasidalyti  patirtimi.  Rengiant  analitinius  pranešimus  apie  demografinę  ir  socialinę  šalies  raidą  bendradarbiauta  su  mokslininkais.

  Todėl  siekiama  vis  plačiau panaudoti administracinių šaltinių duomenis. Verslo statistika atspindi  minėtus procesus ir teikia savalaikę ir aukštos kokybės  statistinę  informaciją  apie  struktūrinius  ekonomikos.  informacinės  visuomenės  plėtros.  buvo  priimtas  ES  reglamentas  dėl  bendro  statistinių  teritorinių  vienetų  klasifikatoriaus  (NUTS). pasirengta bandomajam gyventojų  ir  būstų  surašymui.  metodologinius  reikalavimus  atitinkančių  papildomų  rodiklių.  rengti  detalesnę  ir  operatyvesnę  statistinę informaciją apie verslą. aplinkos apsaugos  procesų.  šį  rudenį  bus  atliktas  planinis  EK  auditas) ir įvertintos be rimtų pastabų. 2007 m.  kuris  atliktas  2010  m.  Siekiant  patikslinti  surašymo  organizavimo.  kovo– balandžio mėn.  Pagal  Valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymo  ir  disponavimo  juo  įstatymo  nuostatas  ūkio  subjektų  pateiktų  duomenų  teisingumą  tikrina  Valstybės  kontrolė  –  tai  suteikia  galimybę  patikslinti  ataskaitos  rodiklius.  nuosavų  išteklių  skaičiavimo.  žemės  ūkio struktūros pokyčių naujajame dešimtmetyje.  ypač  valdžios  sektoriaus  finansų  statistikos  srityje.  Galiausiai  ataskaita  ir  Valstybės  kontrolės  išvada  tei‐ kiamos  Seimui. an‐ trojo  –  iki  60  dienų  ataskaitiniam  laikotarpiui  pasibai‐ gus).  įmonių  verslumą  ir  konkurencingumą.  Dėl  palyginti  mažų  statistinių  tyrimų  imčių  statistinės  informacijos  kokybė  detalesniu  re‐ gioniniu  lygmeniu  yra  nepakankamai  aukšta.  statistinių  duomenų  apdorojimo.  statistinės  informacijos  rengimo  ir  sklaidos  technolo‐ ginius sprendimus.    RYŠIAI SU VARTOTOJAIS    Nuo  2005  m.  pateikimui  laiku  ir  patikimumo  užtikrinimui.  suderinto  vartotojų  kainų  indekso  rodiklių  rengimo  procedūros  buvo  audituojamos  Europos  Ko‐ misijos (EK) ir Europos centrinio banko ekspertų (per‐ teklinio  deficito  pažymos rengimo procedūros audituo‐      jamos  reguliariai.  Makroekonomikos  statistikoje  daugiausia  dėmesio  skiriama  nacionalinių  sąskaitų  rodiklių  rengi‐ mui pagal 1995 m.  varto‐  tojų nuomonių tyrimų sistema buvo pripažinta gerosios  7 .  Regioninės  statistikos  plėtros  galimybes  lemia  daug  veiksnių.  Lietuvai  įstojus  į  ES.  Sutrumpintas  ketvirtinio  BVP  pir‐ mojo ir antrojo įverčio skelbimas (pirmojo – iki 28. užtikrinantis ES nuosavų išteklių sta‐ tistikos  skaidrumą.  o  statis‐ tiniai  rodikliai  ne  visada  patikimi.  taip  pat  Lisabonos  stra‐ tegijos  įgyvendinimo  programai  stebėti. Pagerėjus registro kokybei.  metodikos. kuria siekiama objektyviai atspindėti  socialinius  bei  ekonominius  regionų  skirtumus. Europos sąskaitų sistemą (ESS‘95).  Šiais  metais jis vėl at‐ naujinamas.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  našumui  ir  plėtrai  analizuoti.  siekiant  atspindėti  ekonomi‐ kos  globalizaciją.  siekiant  sparčiau  spręsti tikrosios turto vertės nustatymo problemas.  regioninių  duomenų  bazė  integruota  į  Rodiklių  duomenų  bazę.  –  atsiradimas  įpareigojo  šiuos  reiškinius statistiškai stebėti.  Daug  pastangų  įdėta  tobulinant  Statistinį  ūkio  subjektų  registrą.  verslo  sektorių  pokyčius. Valdžios sektoriaus skolos ir perteklinio deficito.  labai  svarbu  dabar  ir  ateityje  plėtoti  pritaikytą  statistinių  regioninių rodiklių sistemą.  biudžetinėse  įstaigose  bus  atnau‐ jinta  ataskaitos  rengimo  tvarka.  įdiegtas  grandininio  su‐ siejimo  metodas  rodiklių  pokyčiams  tiksliau  vertinti.  sudaryta  Lietuvos  Respublikos  2011  metų  visuotinio  gyventojų  ir  būstų  surašymo  vyriausioji  ko‐ misija.  bendrųjų  nacionalinių  pajamų. didėjančios paslaugų svarbos.  reikalingus  kompleksinei  ūkio  raidos  stebėsenai.  Statistiniai  duomenys  apie  įmonių verslą yra naudojami verslo konkurencingumui.  išaugo  įmonių  at‐ siskaitymo lygis.  sumažėjo  nerastų  įmonių  skaičius.  makroekonomikos  prognozėms.  reguliariai  atliekami  vartotojų  nuomonių  tyrimai  leidžia  visapusiškai  įvertinti  vartotojų  pasitenkinimą  Statistikos  departamento  teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe.  Statistinės  informacijos  vartotojų  patogumui  2007 m.  įsigaliojus  naujai  apskaitos  tvarkai.  Regioninių  statistinių  duomenų  palygina‐ mumui  su  ES  šalimis  užtikrinti  2003  m. Lietuva šiame etape pakeitimų nepateikė.  atsižvelgiant  į  kintančius  vartotojų poreikius.  Išskirtinis  Statistikos  departamento  atliekamas  darbas  yra  metinės  valstybės  turto  ataskaitos  rengi‐ mas.  šalies  ir  ES  ekonomikos  politikos  ir  valdymo  sprendimams  pagrįsti  ūkio  globalizacijos  ir  dinamiškų  pokyčių  sąlygomis  ir  juos  skleisti. kartu naudojant administracinius ir statistinių  tyrimų duomenų šaltinius.  Ataskaita  atspindi  valstybės  turto  struktūrą  ir  pokyčius. 2010 (49)  2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo atli‐ kimo  laikas. Patikslinta Valstybės turto ataskaita teikiama  Vyriausybei  svarstyti  ir  Valstybės  kontrolei  audituoti. Eurostatui pateik‐ tas  bendrųjų  nacionalinių  pajamų  (BNP)  šaltinių  ir  metodų aprašas.  Vartotojams  pateikiamos  revizuotos  nacionalinių  sąskaitų  rodiklių  laiko  eilutės.   Formuojant  regioninę  politiką  ir  planuojant  regionų reformą. ypač  Lietuvai  tapus  ES  nare.  ekonomikos  sektorių  ilgalaikio  materialiojo  turto  at‐ sargos įvertintos atkuriamąja verte.  Nuo  2010  m.  Naujų  ekonomikos  reiškinių  –  rinkos  globaliza‐ cijos.  regioninė  statistika  tapo  prioritetinė.  yra  nuolat  papildoma  statis‐ tine informacija pagal apskritis ir savivaldybes.  Artimiausiu  strateginiu  laikotarpiu  numatoma  išplėsti  verslo  statistiką.  Makroekonomikos  statistikos  tolimesnės  plėtros tikslas – rengti papildomus makroekonomikos  rodiklius.

  žiniasklaidos  atstovams. atsisakant nemažos dalies statistikos  leidinių  ir  plečiant  Rodiklių  duomenų  bazę.  statistinės  informacijos  aktualumo.     RYŠIAI SU RESPONDENTAIS    Statistikos  departamentas  siekia  nuolat  gerinti  veiklą.  dirba  Statistikos  departamente.    . kartu didi‐ nant  jų  naudingumą.  Statistikos  departamentas.  prieinamumo.  Mokslo  bendruomenei  sudarytos  sąlygos  nau‐ doti  pirminius  statistinius  duomenis  mokslo  tikslams  nepažeidžiant europinių konfidencialumo reikalavimų.  Statistikos  departamentas  pradėjo  vykdyti  statistinės  naštos  respondentams  mažinimo  veiksmų programą.  baigę  studijas.    8 veiksmingiau naudoti išteklius.  pateko į Europos verslininkystės apdovanojimų finalą.  kad pagal juos nebūtų  galima tiesiogiai identifikuoti respondentų.  departamento  specialistai  pradėjo  aktyviai  dalyvauti  priimant  ES  sprendimus statistikos srityje specialiosiose ESS darbo  grupėse.  Naudojimasis  statistine  informacija  ir  Statistikos  departamento  veiklos  efektyvumas  yra  tiesiogiai  susiję  su  visuomenės  pasitikėjimu  statistika. 2008 m.  2006 m.  o  respondentai  gali  teikti  siūlymus  įvairiais  statistinės  atskaitomybės  tobulinimo  klausimais. –  12.  kuriame buvo pripažinta vienu iš 13 geriausių projektų.  efektyviai  naudojant  visų  ESS  narių  išteklius.  reguliariai  skaito statistikos paskaitas universitetų studentams. finansų  ir  mokėjimų  balanso  statistikos  ir  kitų  komitetų  veikloje  bei  ES  Tarybos  darbo  grupės  statistikos  klausimais  posėdžiuose. pasiektus rezultatus.  ketvirtinis  leidinys  „Lietuvos  ekonomikos  apžvalga“  ir  kt. iš  kurių  nemažai. 2010(49)   patirties pavyzdžiu viešojo administravimo sektoriuje.  Lietuvai  tapus  ES  nare.  studentams.  pretendavusių  į  Europos  verslininkystės  apdovano‐ jimus. išreikštas vidutinėmis metinėmis  vienos  įmonės  laiko  sąnaudomis  statistiniams  duomenims  parengti  ir  statistinėms  ataskaitoms  pildyti  (valandomis).   Statistikos  departamentas  taip  pat  aktyviai   dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programose.  Statistinės  atskaitomybės  naštai  vertinti  nuo  2006  m.  Tolimesnis  tikslas  –  stiprinti  bendradarbiavimą  su  respondentais. laimėjo apdovanojimą už biurokratinės naštos  verslui  mažinimo  iniciatyvą  Lietuvoje.  mažinančias  statistinės  atskaitomybės  naštą  respon‐ dentams. vartotojų  nuomonės  ir  poreikių  paisymu. įgyvendinti priemones.    Šiam  strateginiam  laikotarpiui  numatyta  plėsti  mikroduomenų  panaudojimo  galimybes  ir  formas  bei  sukurti  vartotojų  individualių  poreikių  įvertinimo  sistemą ir pritaikyti ją individualių paslaugų plėtrai.  jau  šiais  metais keleto socialinių tyrimų duomenys bus teikiami  kaip  viešieji  failai  nesukeliant  pavojaus.  suprantančią  statistiką  ir  mokančią  ja naudotis.  stebėti  jiems  tenkančią  statistinės  atskaitomybės  naštą. stiprinti ryšius su statistinių duomenų teikėjais.  buvo  keičiama  statistinės  informacijos  sklaidos politika.  Šis  rodiklis  2009  m.  sprendžiant  strateginius  ESS  klausimus.  sumažėjo  vidutiniškai viena valanda ir sudarė 11. Statistikos departamento  interneto  svetainėje  pradėjo  veikti  specialus  skyrelis. Pinigų.  pedagogams.  spausdintine  forma  buvo  publikuoti  tik  svarbiausi  metiniai  ir  reprezentaciniai  statistikos  leidiniai  –  mėnraštis  „Lietuvos  ekonominė  ir  socialinė  raida“.  o  2009  m.  kuriame  skelbiama  statistinės  atskaitomybės  naštos  mažinimo  politika.  Gerinant  galimybes  panaudoti  mikroduomenis  mokslo  ir  studijų  tikslams.  buvo  parengtas  vartotojų  statistinio  raštingumo  ugdymo  planas.  komitetuose.  Ugdant  statistikos  vartotoją  interneto  svetainėje  sukurtas  skyrelis  „Statistika  mokykloms“  –  įgarsinta  ir  animuota  mokomoji  priemonė  5–8  klasių  moksleiviams  jų  statistiniam  raštingumui  tobulinti  su  tikslu  ugdyti  naują  statistinės  informacijos  vartotojų  kartą. vis daugiau dėmesio skirti vartotojams ir partne‐  riams. turinčių  mokslo  laipsnius  ir  pedagoginius  vardus.).  pateikimo laiku ir aiškumo kriterijų taikymu.  kad  bus  pažeistas  konfidencialumo  principas  ir  atskleista  kon‐ fidenciali informacija.2  val.  Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti teikiami  naudotis  mokslo  tikslams  taip.  Keletas Statistikos departamento darbuotojų.  Statistikos  departamentas  tęsia aktyvų dalyvavimą ESS komiteto.  Statistikos  departamento  pastangos  ir  sukurta  atskaitomybės  naštos  stebėsenos  sistema  2008 m. (2008 m.  išleistų  200  įvairaus  periodiškumo  statistikos  leidinių.  2009 m.  Vietoje  2008  m.  kurių  tikslas  –  tobulinti  ESS  darbo  organizavimą.  Dalyvavimas  joje  labai  prisidėjo  prie  Statistikos  departamento  veiklos  tobulinimo  ir  kvalifikuotų  specialistų ugdymo.  Siekiant  užtikrinti  statistikos  vartotojų  poreikį  gauti  statistinę  informaciją  jiems  patogiu  būdu.  Atsiliepdamas  į  EK  iniciatyvą  dėl  verslą  reglamentuojančių  teisės  aktų  administracinės naštos  verslui  mažinimo.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Taip  pat  skaitomos  pažintinės  paskaitos  mokiniams. dalyvauja įgyvendinant Bendrijos statistikos  programas  ir  ES  teisės  aktus.  susijusius  su  statistikos  sričių  tobulinimu  ir  plėtra.  2009  m.2 val.  skaičiuo‐ jamas naštos rodiklis.  informacija  apie  įgyvendinamas  šios naštos mažinimo priemones.  nuolat  ieškoti  ir  diegti  naujas  priemones jai mažinti.     TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS    Į ESS veiklą Lietuvos statistika įsitraukė 2002 m.  kaip  ESS  partneris.

  gegužės  mėn.  numatomi  toli‐ mesnio  bendradarbiavimo  planai.  sudaromi  tolesnio  ben‐ dradarbiavimo  statistikos  srityje  planai  pagal  1994  m.  Turkijos.  taip  pat  Palestinos  statistikai  pasisemti  patir‐ ties imčių metodo taikymo klausimu.  organizuojant  konferencijas.  Estijos.  Kirgizijos.  demografijos.  Baltarusi‐ jos.  organizavimo  ir  tobulinimo  klausi‐ mus.  kainų  statis‐ tikos.  Stiprindamas  ryšius  su  kitų  šalių statistikos tar‐ nybomis.  kuriuose  aptariami  strateginio  bendradarbiavimo  klausimai.   2010 m.  Stiprinamas  ir  plečiamas  bendradarbiavimas  su  mokslo įstaigomis.  Aus‐ trijos.  mokslo  atstovų  ir  Statistikos  departa‐ mento darbuotojų straipsniai statistikos temomis.  Reguliarių  seminarų  metu  aptariami  naujausi  statistikoje  taikomi  metodai.  Tadžikijos.  sveikatos.  nacionalinių  sąskaitų.  Vizito  metu  pasikeista  patirtimi  šiose  statistikos  srityse:  įmonių.  Glaudūs  ryšiai  palaikomi  su  Lietuvos  statistikų  sąjungos  nariais. rugsėjo mėn.  Bosnijos  ir  Hercegovinos.  2008  m. kurių metu dalijamasi gerąja šalių patirtimi.  Juodkalnijos.  visuomeninėmis  organizacijomis  turi  ilgalaikes  tradici‐ jas.  Plėtodamas  tarptautinį  bendradarbiavimą  Sta‐ tistikos  departamentas  palaiko  glaudžius  ryšius  ir  su  kitų  ES  šalių  bei  kitų  pasaulio  šalių  statistikos  tarny‐ bomis.  Turkmėnijos.  rengiant  bendrus  straipsnius  ir  apžvalgas.  Statistikos  departa‐ mentas  priėmė  72  jaunuosius  specialistus  iš  Nyderlandų  Karalystės  statistikos  tarnybos.  Kasmet  orga‐ nizuojami  keli  statistikos  tarnybų  vadovų  susitikimai.  Lenkijos.   Tolimesnės  plėtros  tikslas  –  sustiprinti  koordinuojantį  Statistikos  departamento  vaidmenį  rengiant  ir  skleidžiant  oficialiąją  statistinę  informaciją  bei  įgyvendinant  kitose  oficialiąją  statistiką  tvarkančiose  institucijose  joms  aktualias  Europos  sta‐ tistikos praktikos kodekso nuostatas.  Latvijos.  Uzbekijos.  stiprinantis  Lietuvos  statistikos  įvaizdį  Europoje.  analizuojant  statis‐ tinę  informaciją.  švietimo.  pradėti  Europos  statistikos  praktikos  kodekso  nuostatų  įgyvendinimo  darbai  Europos  statistiką  tvarkančiose  institucijose.  aptariami  pasiekti  rezultatai.  rugsėjo  25–26  d.  Baltijos  šalių  ir  Eurostato  pareiškimą.   Vienas iš svarbesnių Lietuvos ES politikos įvykių.  Kosovo.  Ma‐ kedonijos.  pristatomi  šalių  pasiekimai.  apvalaus  stalo  diskusijas  ir  kitus  foru‐ mus. Statistikos departamentas  9 .  Jų  pagrindu  bendrus  trišalius  renginius  organizuoja  konkrečių  statistikos  sričių  specialistai  –  surašymų.  pasirašytą  Baltijos  šalių  bendradarbiavimo  sutartį  ir  bendrą  1996  m.  Sta‐ tistikos  departamentas  ir Europos Sąjungos  statistikos      tarnyba  organizavo  94‐ąją  tarptautinę  nacionalinių  statistikos  tarnybų  generalinių  direktorių  (DGINS)  konferenciją  tema  „Oficialiosios  statistikos  vaidmuo  mažinant  administracinę  naštą“.  Danijos.  informacinių  technologijų  diegimo  statistikos  rengimo  procesuose  ir t.  Konferencijoje  įžanginę kalbą sakė už ekonomikos ir piniginius reika‐ lus  atsakingas  Europos  Komisijos  narys  Joaquinas  Al‐ munia.  2008 m.  Nuo  2001  m.  Nyderlandų.  Latvijos  ir  Estijos)  statistikos  priežiūros  komiteto  posėdžiai.  organizuota  kasmetinė  Europos  statistikos  tarnybų  vadovų  konferencija.  Ukrainos.  užsienio  prekybos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  statistinės  informacijos  platinimo.  Statistikos  depar‐ tamentas kartu su Lietuvos statistikų sąjunga rengia ir  leidžia  statistikos  žurnalą  „Lietuvos  statistikos  dar‐ bai“. jų darbuotojai pasitelkiami rengiant  metodikas.  Mokslo  įstaigos  teikia  siūlymus  dėl  tarptautinių  organizacijų  rekomendacijų  taikymo  ir  statistinės  informacijos  rengimo  bei  analizės.  tarptautinėmis  organizacijomis.  Moldovos.  2009  m.  valdžios  sektoriaus finansų.  Rusijos.  Bendra‐ darbiaujama  įgyvendinant  projektus.  Serbijos  statistikos  tarnybų specialistus.  kuriame  publikuojami  ekonominiai  ir  socialiniai  pranešimai. bei užmegzti tolimesni bendradar‐ biavimo  ryšiai.   Statistikos  departamento  bendradarbiavimas  su  mokslo  įstaigomis.  2006  m.  Ispanijos.  aktualūs  ir  probleminiai  statistikos  klausimai.  Per  paskutinį  dešimtmetį  vyko  Lietuvos  tarnybų  vadovų  susitikimai  su  šių  šalių  statistikos  tarnybų  vadovais:  Airijos.  departamento  statistikai  sėkmingai  konsultavo  Albanijos. t.   Išaugusi  Statistikos  departamento  specialistų  kvalifikacija  ir  sukauptos  žinios  integruojantis  į  ESS  suteikė galimybę aktyviai dalyvauti įvairiose techninės  pagalbos  programose.  valstybės  institucijomis.  Kai  kuriose  iš  jų  atliktas  atitikties  Europos  statistikos  praktikos  ko‐ dekso nuostatoms savęs vertinimas.  Suomijos.  Oficialiąją  statistiką  tvarkančių  valstybės  institucijų  atstovai  kartu  su  Sta‐ tistikos  departamento  darbuotojais  dalyvauja  ESS  sprendimų  priėmimo  procese.  atliekant  ekspertizes.  Šiais  metais  numatytas  susitikimas  su  Lenkijos  nacionalinės statistikos vadovais.  Statistikos  departamente  lankėsi Viduržemio jūros regiono šalių (MEDSTAT) sta‐ tistikai.    RYŠIAI SU PARTNERIAIS    Rengiant  oficialiąją  šalies  statistiką  ir  įgyvendinant  metines  oficialiosios  statistikos  darbų  programas  dalyvauja  apie  20  valstybės  institucijų  ir  įstaigų  bei  Lietuvos  bankas. 2010 (49)    Kasmet  rotacijos  principu  vyksta  Baltijos  šalių  (Lietu‐ vos.  Eurostato  ir  tarpinstitucinėse  darbo  grupėse  sprendžiant  statisti‐ kos  sričių  plėtros.  Švedijos.

 leisiančias paimti  verslo  ir  apskaitos sistemų duomenis ir transformuoti  juos į tinkamus statistikai rengti.  Joje  dalyvavo  statistikos  tarnybų atstovai iš daugiau kaip dvidešimties labiausiai  statistikos  srityje  pažengusių  valstybių  iš  keturių  pa‐ saulio žemynų ir dviejų tarptautinių organizacijų. tačiau net esamas  pakankamai  geras  rodiklių  duomenų  bazės  funkcio‐ nalumas  ir  techninės  galimybės  naudojant  PC‐Axis  programinę  įrangą  neatitinka  augančių  statistinės  in‐ formacijos vartotojų poreikių.  Prekybos įmonių asociacija. Pradėtas projektas (taip  pat  finansuojamas  iš  ES  struktūrinių  fondų).  riboja  išsamumą  ir  metodologijų  suderinamumą.     10 Planuojama organizuoti specializuotus mokymus oficia‐ liąją  statistiką  tvarkančių  institucijų  ir  įstaigų  ats‐ tovams. 2010(49)     organizavo  tarptautinę  konferenciją  marketingo  ir  duomenų  bazių  tema.  įvairių  tarptautinių  organizacijų  (Ekonominio  bendradarbia‐ vimo  ir  plėtros  organizacijos.  ES  darbuotojai  aktyviai  dalyvauja  ES  Tarybos  statistikos darbo grupėje.  Statistikos  departamentas  išrinktas  Komisijos  nariu  ketveriems metams.  Statistikos  departamento  strateginės  nuostatos  įpareigoja  departamento  spe‐ cialistus  aktyviai  dalyvauti  ESS  veikloje. ESS tinklų kūrimo koncepciją.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  jų  prane‐ šimus  bei  kitus  šių  institucijų  rengiamus  dokumentus  apsunkina  jos  paiešką. kuri nagrinėja ir teikia naujus  pasiūlymus ES reglamentams ir kitiems teisės aktams.   Toliau bus skiriamas didelis dėmesys statistinės  informacijos  kokybei. visuotinį gyventojų ir būstų  surašymą.  Maisto  ir  žemės  ūkio  organizacijos)  organizuoja‐ muose renginiuose.  Oficialiosios  statistikos  išsibarstymas  po  skirtingų  statistinę  informaciją  rengiančių  ir  skelbiančių  institucijų  interneto  puslapius.  bet  ir  surašymų  metu.  t.  Toliau bus tobulinami vidiniai Statistikos depar‐ tamento  procesai:  diegiamos  ir  tobulinamos  elektroninės  verslo.  Svarbiausi artimiausios ateities uždaviniai – tin‐ kamai užbaigti 2010 m.  planuojama  didelį  dėmesį  skirti  kitų  institucijų  ir  įstaigų  atliekamų  statistinių  tyrimų  metodikų  kokybei  vertinti.  Tam  bus  parengta  tvarka.  kurios  įgaliotos  parengti  siūlymus  dėl  efektyvaus  ESS  išteklių  panau‐ dojimo.  2008  m.  Statistikos  departamento  atstovai  aktyviai  da‐ lyvavo  specialiosiose  darbo  grupėse.  kartu  –  statistinės  informacijos prieinamumui gerinti.  kurio  tik‐ slas – sukurti priemones verslui rengti ir teikti duome‐ nis  oficialiajai  statistikai  iš  verslo  valdymo  ar  informacinių  sistemų.  Stiprinant Statistikos departamento. kaip šalies  oficialiąją  statistiką  koordinuojančios  institucijos.  Tarptautinio  valiutos  fondo.  plečiant  techninės  pagalbos  programų  geografiją  bei  formuojant  Lietuvos  įvaizdį  Europoje ir pasaulyje.8  procento  užtikrinti  Statistikos  departamento  elektroninių paslaugų prieinamumą.  Europos  ekonomikos  komisi‐ jos.  Statistikos  departamento  atstovas  dalyvavo  specialioje  ESS  darbo  grupėje. visuotinį žemės ūkio surašymą  ir pasirengti atlikti 2011 m. y.   Toliau  stiprinamas  bendradarbiavimas  su  Pramonininkų. profesi‐ nėmis sąjungomis ir kitomis visuomeninėmis organiza‐ cijomis.  Statistikos  departamento  darbuotojai  kasmet  dalyvauja  Eurostato  darbo  grupių  (vidutiniškai  100)  ir  Komisijos  komitetų  (9)  posėdžiuose.  vaidmenį.   2008–2012  m.  tyrimų  duomenys  perkeliami  į  integruotą  statistinę  informacinę sistemą.  Pirmenybė  ir  toliau  bus  teikiama  elektroninei  duomenų surinkimo formai ne tik statistiniuose verslo  tyrimuose.  planavimo  ir  programavimo  tobulinimo.  numatytos  procedūros. tiriamas jų statistinės informacijos poreikis. Ūkininkų sąjunga.  planuojama  reguliariai  kviesti jų atstovus į Statistikos departamento kolegijos  posėdžius  –  nagrinėjant  tam  tikros  srities  statistikos  plėtros  ir  tobulinimo  klausimus.  skelbiant  jų  kokybės aprašus.  taip  pat  statistinių  rodiklių  duomenų  bazės  plėtrai.  parengusioje Bendrijos  statistikos įstatymo projektą.  Plečiant  ir  stiprinant  bendradarbiavimą  su  oficialiąją  statistiką  tvarkančiomis  institucijomis  ir  įstaigomis  bei  Lietuvos  banku.  dėl  tokio  nekoordinuoto oficialiosios statistikos pateikimo būdo  nukenčia jos kokybė ir prieinamumas vartotojui.  y.  Pradėtas  vykdyti  iš  struktūrinių  fondų  finansuojamas  projektas. Iškeltas gana ambi‐ cingas  uždavinys sukurti priemones.  papildyti  Statistikos  departa‐ mento Metodinės komisijos nuostatai. Taip tikimasi gerokai  sumažinti  naštą  respondentams.   kurį įgyvendinus bus sudarytos sąlygos vienoje vietoje     .  ieškant  naujų  veiklos  formų  ir  metodų.  informuojant  vartotojus  apie  statistinių  rodiklių  kokybės  parametrus.  taip  pat dalyvavo specialioje darbo grupėje rengiant naujo  ESS  bendradarbiavimo  ir  komunikavimo  koncepciją.  Metodinės  ir  Terminijos  komisijų  posėdžius  –  svarstant  statistinių  tyrimų  metodikas  ir  inventorizuojant  bei  tobulinant  statistikos terminus.   Nors  įgyvendintos  priemonės  2009  m.  t.  leido  98.  Jungtinių  Tautų.  Verslo  darbdavių  konfederacijomis.  Kasmet  Lietuvos  statistika  dalyvauja  Jungtinių  Tautų  Statistikos  komisijos  sesijos  darbe.  dokumentų  valdymo  sistemos.  Tai  taip  pat  turėtų  gerokai  sumažinti naštą respondentams.

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. p. 322/97 dėl Bendri‐ jos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB. projektas prisidės prie  „vieno  langelio“  principo  įgyvendinimo. kuri sudarytų galimybes  vadovaujantis  išlaidų  ir  naudingumo  principu  efekty‐ viau naudoti išteklius.  Statistikos  departamentas  rengia  Lietuvos  Respublikos  statistikos  įstatymo  pakeitimo  įstatymo  projektą.  Vilnius:  Statistikos  depar‐ tamentas. y.  S.  Be  to.). J.  teikiamų  verslui  ir  piliečiams. Vilnius: Sta‐ tistikos departamentas. naujus tyrimus ir darbus pagrindžiant finan‐ siniais  ir  žmogiškaisiais  ištekliais.  siekiama  ir  tikimasi. kad pagrindinis tikslas tebėra  vartotojų informacinių poreikių tenkinimas aprūpinant  juos  kokybiška  statistine  informacija.  naujų  reikalavimų  statistikai  ir  didėjančio  statistinės  informacijos  poreikio ir atsižvelgdamas į Europos Par‐        lamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos  nuostatas. kartu siekiant racionalizuoti Statistikos  departamento infrastruktūrą.  straipsnių rinkinys.. 2009: Tarpukario Lietuvos statis‐ tika  ir  jos  kūrėjai. 2010.   Kalbant  apie  artimiausias  ir  tolimesnes  pers‐ pektyvas reikia pabrėžti.  Lietuvos  statistikos  darbai. t.  2.  Vilnius:  Statistikos departamentas.  ES  reglamento dėl Europos statistikos nuostatos ir numa‐ tomi  pertvarkymai  oficialiosios  statistikos  sistemoje  pareikalaus  neatidėliojant  atnaujinti  nacionalinį  statis‐ tikos įstatymą. 2010 (49)    skelbti  visą  oficialiąją  statistiką.  kad  bus  išsaugoti  statistikos  objektyvumą  užtikrinantys  profesinis  ir  institucinis  tarnybos  nepriklausomumas.    TEISINĖ APLINKA    Strateginiu  laikotarpiu  iki  2012 m.     LITERATŪRA    1.  Lietuvos  statistika  XX  amžiuje.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (EB) Nr.  6.  4.    11 .  sistemingos  jų  vykdymo  stebėsenos  sti‐ prinimas  bei  statistikos  tyrimų  ir  darbų  reglamentavi‐ mas.  tuo  prisidedant  prie  demokratijos  palaikymo  ir  tobulinimo  šalyje. bet ir kitose oficialiąją  statistiką tvarkančiose institucijose ir įstaigose. S.  nepriklausomai  nuo  to.  sausio  20 d.  Nepaisant  sudėtingos  ekonominės  padėties  ir  sumažintų  asignavimų  bei  numatomo  Statistikos  de‐ partamento  statuso  keitimo.  šalies  ar  vidaus  teisės  aktų  priėmimą. 80 „Dėl Lietuvos Respubli‐ kos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“  (Žin. 1999.  eksportuojant  įvairiais  formatais  ir  t.  Martišius.  1999:  Lietuvos  statistika  XX  amžiuje.  prieinamumą  ir  poreikių  atitikimą. 11‐535).  Portalas  su‐ teiks galimybę pasiekti statistinę informaciją.  bei  aktyvus  įstaigos  dalyvavimas  tobulinant  Europos  ir  tarptautinę statistiką. (Euro‐ tomas).  padidins  gyventojų  pasitikėjimą  valstybės  ir  savivaldybių  institucijomis  ir  įstaigomis.  Naujojo  2009  m.  didinti institucijos veiklos efektyvumą.  5. panaikinan‐ tis  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (EB.  jos  koordinacinis  vaidmuo  ir  didėjantis  pasitikėjimas  statistika. t.  Lietuvos  statistikos darbai. Grėska. Vilnius: Statistikos departamentas.  3.  Euratomas) Nr. 2009. parengtą  ne tik Statistikos departamente.  Bus  užtikrintas  vartotojų  pageidaujamų  statistinių  rodiklių  rinkinių  pateikimas  norimomis  formomis  ir  būdais  (duomenų  lentelėmis.  šis  projektas  pagerins  bendradarbiavimą  tarp  institucijų. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių  duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tar‐ nybai. 1999: Lietuvos statistika XX amžiuje.  straipsnių  rin‐ kinys. Tarybos reglamentą (EB) Nr.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.   Taip  bus  siekiama  užtikrinti  Statistikos  depar‐ tamento  kokybės  vadybos  sistemos  funkcionalumą.  žemėlapiais. Vilnius: Statistikos departamentas.  straipsnių  rinkinys. 4–14. nutarimas Nr.  įsteigiantį  Europos  Bendrijų  statistikos  programų komitetą (2).  grafiniais  pavaizdavimais. kokia įstaiga ją parengė.   7. Martišius. 223/2009 dėl Europos statistikos.  Siekdamas  gerinti  oficialiosios  statistikos  organizavimą  prisitaikant  prie  pakitusios  aplinkos.  kokybę.  svarbiu  uždaviniu  išlieka  teisės  aktų  suderinamumo  užtikrinimas.  inicijuojant  ES.  viešųjų  paslaugų. Nr.

 Europoje gyvenančių imig‐ rantų  yra  atvykėliai  iš  kitų  Europos  šalių  (UN.  2000).                                                                 Vienuolika Vakarų Europos valstybių yra sẽnosios Europos Sąjungos šalys (ES 15).  pajamų  perskirstymui  ir  gerovei  pasirinktose  Europos  šalyse  kiekybinis vertinimas.com Mokslinėje  literatūroje  dažniausiai  nagrinėjamas  imigracijos  poveikis  ekonomikai.  kad  ateityje  dar  didesnę  dalį  sudarys  imig‐ rantai iš Vidurio ir Rytų Europos. Jie sudarė apie 1.  Gastonas  ir  Nelsonas. gindra.  Europa pasižymi intensyviais migracijos srautais. teoriškai nagrinėjančių imigracijos  poveikį darbo užmokesčiui.  Vėliau  šie  modeliai  buvo  pritaikyti  imigracijos  struktūros  ir  kapi‐ talo pasiūlos elastingumo įtakai skirtingos kvalifikacijos  darbo  jėgos  grupių  darbo  užmokesčiui  analizuoti  (Borjasas.  turinčios  daugiausia  išteklių  ir  disponuojančios  palyginti  patikimais statistiniais duomenimis. p. 1  Pažymėtina.  Dustmannas ir kt. Belgiją.  imigrantų  iš  naujųjų  ES šalių.  Straipsnyje  pateikiamas  nesudėtingas  potencia‐ laus  emigracijos  poveikio  darbo  užmokesčiui.  kad  tiksliau  įvertinti  migrantų  skaičių  leis  2011  m.  kurioms  būdingos  ir  menkesnės  gilios  šių  procesų  analizės  galimybės.  vienuolikoje  Vakarų  Europos  valstybių  2009  m. Remiantis Eurostato  duomenimis. tomas. apie kurias Eurostatas nepateikia duomenų. Gindra Kasnauskienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al.  2010). gerovei ir pajamų perskirsty‐ mui. Naujosiomis ES šalimis laikomos nuo  2004 m.  Tikėtina.  Dėl  reikš‐ mingų  padarinių  tiek  gyventojus  išsiunčiančių. 8 658 17 351  El. per kurį ekonomika  gali  prisitaikyti  prie  migracijos  bei  darbo  užmokesčio  pokyčių. 10222 Vilnius  Tel.  Dažniausiai  remiamasi nacionalinių statistikos tarnybų apskaičiuota  deklaruota  migracija.  Be  to.4  mln. ypač  iš  Vidurio  ir  Rytų  Europos  į  Vakarų  Europą.  Lewisas  (2004  ir  2005)  teigia.  Tikėtina. 9.  kad  Lietuvos  tarp‐ tautinė  migracijos  statistika  yra  labai  gerai  vertinama  Europos  statistikos  sistemoje.      ĮVADAS    Apie pusė iš 70 mln.  2009).  ES  šalyse įvyksiantys gyventojų ir būstų surašymai. naujųjų ES  šalių gyventojų.2 proc.lt     Magistras Tomas Šiaudvytis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al. 9.  1999). kad ekonomika  gali  prisitaikyti  prie  migracijos  sukeltų  darbo  pasiūlos  pokyčių  ne  tik  per  darbo  užmokestį.   Mokslo darbų. dr.  Migracija  veikia  daugelį  ekonomikos  sričių.siaudvytis@gmail.  kad  gamybos  technologija  yra dar vienas kanalas. (8 5) 236 6143  El.  1995.kasnauskiene@ef.  kadangi  su  imigracijos  problemomis  daugiausia  susiduria  didžiausios  valstybės. p.  gyveno  beveik  4. arba 4. 2009).  bet  ir  atsižvelgiama į prekių rinkas (Borjasas.  Šiame  straipsnyje  ap‐ žvelgiamas emigracijos poveikis darbo rinkai. konkre‐ čiai – darbo užmokesčiui.  kuriame  nagrinėjama  ne  tik  imigracijos  įtaka  gamybos  veiksnių  rinkoms. nėra daug. Emigraciniai procesai  aktualesni  mažiau  išsivysčiusiose  šalyse.  Nepaisant  to.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  šiose  šalyse  daug  dėmesio  skiriama  protų nutekėjimo problemai.  Migracijos  poveikis  ekonomikos  augimui  ir  kainų lygio kitimui sulaukia gerokai mažiau dėmesio. Dažniausiai imig‐ racijos  proceso  įtaka  tiriama  remiantis  dalinės  pusiausvyros  darbo  rinkos  modeliais.4 proc.vu.  tiek  ir  juos  priimančių  šalių  ekonomikai  migracija  jau  ilgą  laiką  kelia  daug  diskusijų  mokslinėje  literatūroje  ir  valstybių  lyderių  susitikimuose.  Šį  mig‐ racijos  poveikio  kanalą  analizuoja  prekybos  teorijos  (Leameris  ir  Levinsonas. į ES įstojusios šalys (ES 12).  duomenis  apie  iš  šalies  išvykusius  asmenis  reikia  vertinti  gana  atsargiai  –  tik  apie  pusė  emigruojančiųjų  iš  Lietuvos  deklaruoja  savo  išvykimą  (Statistikos  departamentas. 10222 Vilnius  Tel. nemažai analizuojama ir jos įtaka valstybės  finansams.  bet  ir  per  pasikeitusią  ekonomikos  sektorinę  struktūrą. nagrinėjamų Vakarų  Europos valstybių gyventojų.  Liuksemburgą ir Graikiją.  Naudodamasis  šiais  modeliais  Borjasas  (1995)  analizavo  imigracijos  sukeliamus  gerovės  ir  perskirstymo  efektus.  Daugiausia  nagrinėjamas  imigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui.  kad  dėl  nepakankamai  išsamių  statistinių  duomenų  apie  migraciją  yra  sudėtinga  įver‐ tinti  tikslų  Europos  šalių  migrantų  skaičių.  Galiausiai  buvo  pasiūlytas  bendrosios  pusiausvyros  modelis. 2010(49)     GYVENTOJŲ EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO RINKAI VERTINIMAS    Doc. (2007) pastebi. išskyrus Prancūziją.    1 12 .

 t. 1991).       EMIGRACIJOS POVEIKIS DARBO RINKAI. y. Ši autorė. L . Emigracijos poveikis darbo rinkai     Dbo  užmokestis  EM  A  w 1  B  D  C  Darbo  pasiūla  w0  E  Darbo paklausa  (MPL)  0  L1 = L0 ‐ EM  L0  Darbo jėga      Šaltinis: adaptuota autorių pagal Borjasą.  ir  darbo  užmokesčio  tame  re‐ gione  pokyčiai.  2007  ir  2009)  bei  Gruževskis  (2005).  kad  Meksikoje  emigracija  darbo  užmokestį padidino.  1997.  y.  Darbo  jėgai  mokamas  darbo  užmokestis  w  yra lygus ribiniam darbo produktui arba gamybos  funkcijos  išvestinei  pagal  darbą:  w = MPL = FL K . jo pa‐ teiktą  modelį  šiek  tiek  modifikuosime  ir  pritaikysime  emigracijos temai nagrinėti.  kad  imigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  yra  neigiamas.  remdamasis  dinaminiu  sto‐ chastiniu  bendrosios  pusiausvyros  modeliu.  L0 = L1 + EM . Nagrinėtas ir imigracijos poveikis Europos  šalims  (Pischke’as  ir  Vellingas.  To‐ kia situacija pavaizduota 1 pav.  kad  imigracija  gerokai  sumažina  darbo  už‐ mokestį. Tarkime. y. Šiose studijose dažniausiai  formuluojama  išvada.  t.  Q = F (L) . kad kapitalo kiekis yra  fiksuotas. Įvairius emigracijos proceso ir jo pada‐ rinių  ekonominius  aspektus  aptarė  Kasnauskienė  ir  Čekanavičius  (2006. remdamasi Borjaso (2003) pasiūlyta  strategija.  Carringtonas  ir  Lima.  ∫ ∫   13 . palyginti su visais  regiono  gyventojais. kurios gamybai naudojama darbo jėga  L  ir  kapitalas K. arba sukurto produkto kiekis. 2010 (49)    Migracijos  poveikis  darbo  rinkai  dažniausiai  analizuojamas kaip imigrantų dalies.  remdamiesi  Okuno dėsniu.  Borjasas  (2003) pasiūlė lyginti imigrantų dalį ir darbo užmokes‐ čio  pokyčius  ne  regionuose.  MPL = F ( L)′ .  Tarkime. y. Huntas.  bet  skirtinguose  pagal  darbo jėgos išsilavinimą ir darbo patirtį segmentuose  ir  nustatė.  nustatė. remsimės  Borjaso  (1995)  pasiūlytu  darbo  rinkos  modeliu. y.      ( ) ( ) ( ) 1 pav.   Vieną iš nedaugelio ekonometrinių emigracijos  poveikio  darbo  užmokesčiui  tyrimų  atliko  Mishra  (2007). t. 1982.  Kadangi  kapitalo  kiekis  fiksuotas.  todėl  darbo  pasiūlos  kreivės  yra  vertikalios.  Lalonde’as  ir  To‐ pelis. 1   Darbo  pasiūla  yra  visiškai  neelastinga  darbo  užmokesčiui. Karpavičius  (2006)  išnagrinėjo  juos.  Ekonominiams  emigracijos  padariniams  nema‐ žai dėmesio skiria ir Lietuvos mokslininkai. Tokią ekonomiką aprašo pastovios masto  grąžos gamybos funkcija  Q = F K . 1992).  didesnis  darbo  užmokestis  neskatina  gyventojų  dalyvauti  darbo  rin‐ koje.  t. gamybos funkcija priklauso tik nuo vieno kintamojo – darbo. 1995. t. L .  Darbo  jėga  susideda  iš  po  emigracijos  likusios  darbo  jėgos  L1   ir  emigravusios  darbo  jėgos  (E ) .  Tačiau  šį  požiūrį  panaudojusių  Ottaviano  ir  Perio (2008) išvada buvo priešinga: imigracijos povei‐ kis nėra žymus.  Dėl  šios  priežasties  darbo  paklausos  kreivė  kartu  yra  ir  ribinio  darbo  produkto  kreivė. GEROVEI IR  PAJAMŲ PERSKIRSTYMUI    Analizuodami emigracijos padarinius.  Tuomet ribinio darbo produkto kreivė yra gamybos funkcijos išvestinė.  Pocius  ir  Okunevičiūtė‐Neverauskienė  (2005)  tyrė  emigracijos  sukeltą  ekonominį  nuostolį  Lietuvoje.  1991.    Prieš  emigraciją šalyje dirba  L0  darbo jėgos ir  nusistovi  darbo  užmokestis  w0 .  Ka‐ dangi šis autorius nagrinėja imigracijos poveikį. o plotas po kreive –  1                                                               jos funkcijos integralas. 1996.  Pagamintas  produk‐ tas atitinka plotą po ribinio darbo produkto kreive iki  taško  L0  ir yra lygus plotui  ABCDE .  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Antonji’as  ir  Cardas. Visas sukurtas   ( )  Esant fiksuotam kapitalo kiekiui.  Išsamiai  išnagrinėta  imigracijos  įtaka  JAV vietinėms darbo rinkoms (Grossmanas.  tačiau  nežymus. Car‐ das  1990.  plotas  po  ribinio  darbo  produkto  kreive  atitinka  ekonomikoje  sukurtą  produkto  kiekį. ekonomikoje gaminama vienos rūšies  prekė  Q . MPL = F ( L) ′ = F ( L) .

  Emigravusios  darbo jėgos dalį ir darbo jėgai tenkančią visų sukurtų  pajamų  dalį  galima  apskaičiuoti  remiantis  migracijos  statistika bei nacionalinių sąskaitų duomenimis. 2010(49)     produktas  yra  paskirstomas  darbo  jėgai  ir  kapitalo  savininkams.  tenkanti  likusiai  darbo  jėgai. Kadangi  darbo jėgos ir kapitalo kainos lygios ribiniams jų produktams.  o  darbo užmokesčio elastingumas buvo –0. L ) = FK K + FL L . visas sukurtas produktas atitenka darbo jėgai ir  kapitalui. pasižyminčią pastovia masto grąža (pirmo laipsnio homogeniškumu).  plotas  A.  nes  padidėja  jos  pajamos.  Dėl  emigracijos  mažėja  darbo  pasiūla  ir  auga  darbo  užmokestis.  dydžiu  CE  (iki  ploto  ABD)  sumažėtų  sukurto  produkto  kiekis.  Emigrantų  nesukurtų  pajamų  dalis. arba plotui  B .  Taigi  emigracija  perskirsto  pajamas.  nes  ir  iki  emigracijos  jis  jiems  neati‐ tekdavo. 1  Ekonomikoje dirbanti darbo jėga gauna  w0 × L0  pajamų (plotas DE).  L2 w 3  Ši formulė išvedama panašiai kaip ir emigracijos nuostolio formulė. y.  palyginti  su  darbo  jėga  ( EM L ).  tačiau  tokiam  vertinimui  pakanka  paprastų  ekonominių  ir  demografinių  rodiklių.  nes  jie  samdo likusią darbo jėgą už didesnį darbo užmokestį. galima išreikšti kaip jos dalinių  išvestinių vektoriaus ir kintamųjų vektoriaus sandaugą (Eulerio teorema).  t. t.  Kartu  nesukuriamas  ir  produkto  kiekis.  Tačiau  emigracija  ne  tik  padidina  darbo  užmo‐ kestį.  Kita  vertus.  Kapitalo  savininkams  vėl  atitektų  visos  likusios  pajamos.  vadi‐ nama emigracijos nuostoliu ir gali būti apskaičiuota  pagal formulę  C = 1 2 w0 – w1 EM . kur  r  yra kapitalo kaina.  lygus  plotui  CE.  lygias  plotui  BC . 2    Perskirstytų  pajamų  dalis. darbo                                                                 1  Funkciją.  Jos  dalį  nacionaliniame  produkte  galima  apskaičiuoti  pagal formulę:  (2)  B = − sem(1 − m ) .  dėl  kurios  sumažėja  šalies  gyventojų  gerovė  (plotas C). bet tiek pat laimi darbuo‐ tojai. Dėl emigracijos nesukurtas produktas sumažina  likusių  šaliyje  gyventojų  gerovę.  plotas  C  gerovę  sumažina.  nes  jis  iki  emigracijos  tekdavo  kapitalo  savininkams. nacionalinio produkto.  o  tik  perskirsto  pajamas.  o  plotas  C  rodo dėl emigracijos nesukurtą produktą.  Borjasas  (1995)  įvertino  imigracijos  pasekmes  JAV. lygias plotui C.  prarastas  plotas  E  (buvęs  emigrantų  darbo  užmokestis)  įtakos  likusiems  neturi.  kapitalo savininkai pralaimi.  t.  Taigi  darbo  užmokesčio  padidėjimas  šalies  gyventojams  gerovės  nepadidina.  plotas  BD.  Remdamasis  nagrinėjamu  modeliu. t.  kokią  nacionalinio produkto dalį sudaro emigracijos nuosto‐ lis.  Q 2 kur:   s   yra  darbo  jėgos  sukurto  nacionalinio  pro‐ dukto dalis  wL Q .  Kadangi tokia  formulė  praktiniams  skaičiavimams  netinka. pagal formulę:  (1)  ( ) C 1 = sem 2 .   Q kur kintamųjų apibrėžimai tokie pat kaip emig‐ racijos  nuostolio.  Kita  vertus.  Darbo  jėga  JAV sukūrė apie 70 proc.  Q = rK + wL .  y.  padauginus iš    14 .  e   –  darbo  užmokesčio elastingumas darbo jė‐ Δw L .3.  nes  jie  praranda  pa‐ jamas.  y. t.  t. Darbo  paklausos  elastingumą  apskaičiuoti  šiek  tiek  sudėtin‐ giau. imig‐ rantai  sudarė  apie  vieną  dešimtąją  darbo  jėgos.  kuris  yra  dydžiu  BC  mažesnis  nei  prieš  emigraciją.  F (K . 3   Kadangi  dėl  emigracijos  kapitalo  savininkai  praranda  pajamas. o kapitalo savininkams  atitenka likusios pajamos – plotas ABC. sumažėtų  darbo  pasiūla  ir  jos  kreivė  pasislinktų  EM  vienetų  į  kairę.  Borjasas  (1995)  pasiūlė  ją  pertvarkyti  ir  skaičiuoti.  Po  emigracijos  likusiai  darbo  jėgai  atitektų  w1 × L1   pajamų.   gos kiekiui  ΔL w m –  emigrantų  dalis.  Kadangi  vertiname  likusių  gyventojų  (darbo  jėgos  ir  kapitalo  savininkų)  gerovę.   Formulė išvedama dydį  (w1 − w0 )  aproksimuojant dydžiu  (Δw / ΔL )EM  ir abi trikampio ploto formulės puses  2 L2 w . y.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. nes jį reikia įvertinti. Šis pajamų sumažėjimas susideda iš dviejų  dalių:  plotas  B  yra  vietinės  darbo  jėgos  pajamų  padi‐ dėjimas  dėl  išaugusio  darbo  užmokesčio.  Be  to.  todėl  po  emigracijos  likusi  darbo  jėga  laimi. yra lygi  L1 × (w1 − w0 ) .  šių  pajamų dalis nacionaliniame produkte bus lygi (1) ir (2)  išraiškų sumai.  nes  prarastos  kapitalo savininkų pajamos atitenka likusiems darbuo‐ tojams.  Gautos  formulės  leidžia  apytiksliai  įvertinti  emigracijos  poveikį  šalies  gerovei  ir  pajamų  perskirs‐ tymui. y.   Iš šalies emigravus  EM darbo jėgos.  emigracija  nenaudinga  kapitalo  savininkams.  Darbo  rinkoje  nusistovėtų  nauja  pusiausvyra  ir  darbo  užmokestis  padidėtų  nuo  w0   iki  w1 . y.

  1 .   Literatūroje  daugiausia  dėmesio  skiriama  darbo  pajamų  dalies  skaičiavimui.  šiame  darbe  bus  naudojamasi  paprastesne  Cobbo  ir  Doug‐ laso funkcija –  Q Jei  darome  prielaidą.    Vis  dėlto  (6)  formulėje  esanti  darbo  jėgos  pa‐ jamų dalis nėra įvertinama. Sava‐ rankiškai  dirbantys  asmenys  nėra  įtraukiami. o ne visos darbo jėgos pajamų dalį. t.  imigracijos  pertek‐ lius sudarė vos apie 0.  Esant  tokiems  rodikliams.  –  apie  1. tenka darbo jėgai.  Šioms  funkcijoms  įvertinti  reikia  nemažai  stebėjimų  ir  gana  detalių  statistikos  duo‐ menų.  įvertinusi  emigracijos  pasekmes  Meksikos  ekonomikai.  Cobbo  ir  Douglaso funkcija buvo sukurta apra‐ šyti gamybos procesams. darbo užmokestis sumažėdavo  3  proc. interpretuojamas kaip procen‐ tinis  darbo  užmokesčio  pokytis  dėl  migracijos. o perskirstytos pajamos.α . galima daryti prielaidą.:    (3)  w = FL (K . p.  Darbo  užmokesčio  elastin‐ gumas  lygus  logaritmuotos  darbo  užmokesčio  išraiš‐ kos (3) išvestinei pagal logaritmuotą darbo jėgą.   Jei laikome. BVP.  ∂ log L ∂ log L Taigi.9  proc.  Ha‐ mermeshas.  t. constant elasticity  of  substitution)  ar  translog  funkcijos  (plačiau  žr.  iš  vieneto  atimant  darbo  pajamų  dalį.  kuri  darbo jėgą padidina vienu procentu.  be  to.  tenkančios  kapitalo  savininkams.  suteikian‐ čius  galimybę  ištaisyti  šį  darbo  pajamų  dalies  skaičia‐ vimo trūkumą.  tuomet kapitalo uždirbtų pajamų  dalis yra:  (5)  FK K αK α –1L1–α K = = α.  α .  todėl  į  tai  turėtų  būti  atsi‐ žvelgta.5  proc.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kad  emigracijos  nuo‐ stolis  siekė  0.  Paprasčiausiai  darbo  pa‐ jamų  dalį  galima  apskaičiuoti  kompensaciją  darbuo‐ tojams padalijus iš bendrosios pridėtinės vertės (BPV)  (žr. Kadangi visos sukur‐ tos  pajamos  atitenka  kapitalui  ir  darbo  jėgai.  gana dažnai naudojamos CES (angl. o pajamos  perskirstomos kapitalo savininkams.                                                                1  Dėl imigracijos šalies gyventojų gerovė padidėja.1 proc.  nors  jie  taip  pat  dalyvauja  kuriant  prekes  ir  paslaugas  bei  gauna pajamas.  kad  kapitalui  mokamas  ribinis jo produktas. kad  kompensacija  savarankiškai  dirbančiajam  yra  tokia  pati  kaip  ir  samdomajam  darbuotojui. Tokiu atveju darbo užmokesčio  elastingumas būtų:    (6)  e = 1− kompensaci ja darbuotoja ms   BPV Parametras  α   yra  absoliutus  darbo  užmokes‐ čio  elastingumo dydis. 2010 (49)    jėgai padidėjus 10 proc.  nustatė.  Dėl  šios  priežasties  funkcijos  parametrai turi ir kitą ekonominę interpretaciją. IMF.  Gollinas  (2002)  pasiūlė  du  metodus.9 proc.  Pasinaudojus šia Cobbo ir Douglaso funkcijos savybe. Pirmiausia.  BVP. kuriuose darbo jėgos ir kapi‐ talo  savininkų  uždirbamų  pajamų  dalys  visose  paja‐ mose  išlieka  pastovios.    15 .    DARBO PAKLAUSOS ELASTINGUMO VERTINIMAS    Darbo paklausos elastingumas leistų ne tik ap‐ skaičiuoti emigracijos sukeltus gerovės ir pajamų per‐ skirstymo  efektus. Kadangi nagrinėjamose Vidurio ir Rytų Europos  šalyse  reikiami  statistiniai  duomenys  pradėti  skelbti  neseniai. 168). nes ji rodo tik samdomųjų  darbuotojų.  todėl  kapitalo savi‐ ninkų  pajamų  dalį  paprasčiau  skaičiuoti. įvertintą pajamų metodu.:       (4)   e = ∂ log w = ∂ (log(1 − α ) + α log K − α log L ) = −α .  tuomet  kapitalo  savininkų  uždirbtų  pajamų dalis visose pajamose.  BVP.  Antrasis  metodas  remiasi  tuo.   Darome  prielaidą. 1   Mishra  (2007).    Ši ribinio produktyvumo sąlyga yra ir darbo pa‐ klausos  funkcijos  išraiška. yra lygi absoliučiam  darbo  užmokesčio  elastingumo  dydžiui  e .  darbo  užmokesčio  elastingumą  galima  apskaičiuoti  iš  nacionalinių  sąskaitų  duomenų  apie  bendrąjį  vidaus  produktą..  bet  ir  įvertinti  emigracijos  poveikį  darbo  užmokesčiui.  kokia  visų  pajamų  dalis tenka kapitalo savininkams. 2007. skaičiuojant darbo jėgos pajamų dalį.  parametras α   rodo. L ) = (1 − α )K α L−α .  1987).  kad  dalis  mišriųjų  pajamų  yra  savarankiškai  dir‐ bančių  asmenų  pajamos.  tenkančios po emigracijos likusiai darbo jėgai..  likusi  pajamų dalis. jos pokytis vadinamas imigracijos pertekliumi.  kad  darbo  jėgai  mokamas  darbo  užmokestis  lygus  ribiniam  darbo  produktui. sudarė  apie 5.   Q K α L1–α = K α L1−α .  Darbo  paklausos  elastingumas  paprastai  vertinamas  remiantis  gamybos funkcijomis. y. kad Cobbo ir Douglaso funkcija pa‐ kankamai  gerai  atspindi  agreguotą  ekonomikos  ga‐ mybos  procesą.  Tuomet  kom‐ pensaciją  vienam  samdomajam  darbuotojui  padaugi‐ nus iš viso užimtųjų skaičiaus (samdomųjų ir savaran‐ kiškai  dirbančiųjų  sumos)  gaunama  tiksliau  įvertinta  darbo  jėgos  pajamų  dalis.  nėra  labai  detalūs  ir  patikimi.  o  perskirstytos  pajamos. y.

  nes  jose  skirtumai  šiek  tiek  didesni.4  ribą.  Slovėnijoje.07  0. antrąjį metodą taikyti daugumai šalių neįmanoma.4  procento)  (2  lentelė).27  Rumunija  0.  yra  apie  0.42  0. Atsargiau reikėtų vertinti mažesnes šalis.39  Slovėnija  0.  nes  joje  elastingumo  įvertis  kiek  didesnis  nei  0.02  0.  tikrasis  emigrantų  skaičius  nėra  iki  galo  įvertintas. apskaičiuotas  pagal  darbo  jėgos  pajamų  dalį..  Vengrijoje  (iki  0.      EMIGRACIJOS POVEIKIO DARBO UŽMOKESČIUI. Mažiau išsivysčiusiose šio  regiono  šalyse.34  ES 15  0   .  remiantis  gamybos  kapitalo  pajamų  dalies  (mūsų  atveju  atitinkančios  darbo  užmokesčio  elastingumą)  pastovumu.  Kadangi  kapitalo  pajamų dalis yra apie 0.07  0. 2002).  Darbo užmokesčio elastingumas.1  procento).46  0.  Slovakijoje.0   0.41  0.  Vengrijoje  ir  Slovėnijoje jis yra apie 0.  JAV  ir  Vakarų  Europos  šalyse  elastingumas siekia apie 0.1.  pavyzdžiui..  Jeigu  šiose  šalyse  deklaruotos  emigracijos  dalis  yra  panaši  kaip  Lietuvoje  (apie  50  procentų).  Šiuo  atveju  darbo  užmokesčio  elastingumas būtų:    (7)   e = 1 − ⎛ kompensacija darbuotojams × (užimtieji )⎞ ÷ BPV   ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ samdomi darbuotojai ⎠   1  lentelėje  pateikiami  darbo  užmokesčio  elastingumo  įverčiai  didžiausių  imigrantų  srautų  sulaukiančiose  išsivysčiusiose  šalyse  ir  didele  emigracija  pasižyminčiose  Vidurio  ir  Rytų  Europos  šalyse.55  0.  Rumunijoje  ir  Bulgarijoje.10  0. Rytų ir Vidurio Europos  šalyse  jis  šiek  tiek  viršija  0.  Tikėtina.  Iš  šių  šalių  grupės  išsiskiria  Slovakija.07  0.  remiantis  nacionalinių  sąskaitų  duomenimis  bei  Gollino  (Gollinas.  kad  remiantis  deklaruota  migracija. 2010(49)     Kadangi  nagrinėjamose  valstybėse  mišriosios  pajamos  paprastai  nėra  skelbiamos  kaip  atskiras  dy‐ dis.      .13  0. 1  Lietuva  0.   Apie  Cobbo  ir  Douglaso  funkcijos  tinkamumą  galima  spręsti  iš  skirtumo  tarp  didžiausios  ir  mažiausios  kapitalo  pajamų  dalies  reikšmių  nagrinėjamu  laikotarpiu.05  0.  Estijoje.08  0.35.  nacionalinių  sąskaitų  duomenys.1  mažesnis  nei  apskaičiuotas  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį.36  Vokietija  0.36  Švedija  0.  vidutiniai  –  Čekijoje  ir  Latvijoje  (apie  0.    1 lentelė.  ES  plėtros  etapo  daugumoje  šių šalių emigracijos lygis padidėjo kiek daugiau nei 70  procentų.  Elastingumas šiek tiek mažesnis labiau išsivysčiusiose  ES  12  šalyse.  Po  2004  m.5.06  Eurostato  vertinimais  Iš  1  lentelės  matyti.4  ribą.  Jungtinė  Karalystė  0.  Elastingumo  skaičiavimams  atlikti  buvo  panaudoti  1995–2008  m.2  procento).07  0.57  0. tokio dydžio skirtumas nėra  labai didelis.42  Slovakija  0.42  Len   0.  GEROVEI IR PAJAMŲ PERSKIRSTYMUI VERTINIMAS    Naujųjų aštuonių ES valstybių emigracijos lygiai  gana  skirtingi:  žemiausi  –  Lenkijoje.  ir  Slovėnija  bei  Rumunija.5.03  0.52  0..52  0.  Naujosiose  ES  šalyse  darbo  užmokesčio elastingumo įvertis dažnai viršija 0.34  Naujosios  ES šalys  0.54  0.40  0.52  0.08  0.40  Čekija  0.02  0.31  Airija  0.  emigracijos lygį reikėtų padvigubinti.  kuriose  įvertis gana mažas – apie 0. Darbo užmokesčio elastingumo vertinimas    Darbo užmokesčio  Skirtumas tarp  elastingumas  didžiausios ir  mažiausios  Pagal  Pagal darbo  kapitalo pa‐ samdomųjų  jėgos pajamų  jamų dalies  darbuotojų  dalį  reikšmės  pajamų dalį  Šalis  JAV  0.56  0.04  0.5 ribą.  16 .  kad  mažiau  išsivysčiusiose  Vidurio  ir  Rytų Europos šalyse emigracija sukeltų didesnį darbo  užmokesčio augimą nei labiau išsivysčiusiose.05  0.59  0.44  Latvija  0.  aukščiausi  –  Estijoje.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.47  0.  Lietuvoje.06.45.3.  kad  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį  apskaičiuotas  darbo  užmokesčio elastingumas labiau išsivysčiusiose šalyse  yra mažesnis negu mažiau išsivysčiusiose šalyse ir šiek  tiek  viršija  0.  Latvijoje.  elastingumas didesnis ir beveik siekia 0.37  0.40  0.43  Ispanija  0.31  Bulgarija  0.  pavyzdžiui.  pavyzdžiui.47  0.44  Estiją  0. Taigi galima  daryti  išvadą.  Šis  rodiklis  lentelėje  pateikiamose  šalyse  yra  apie  0.6.  Dėl  šios  priežasties  naudosime  darbo  jėgos  pajamų  dalies  koregavimo  metodą  pagal  savarankiškai  dirbančiųjų  skaičių.56  0.52  Vengrija  0.  Slovakijoje  jie  siekia  beveik 0.  Estijoje.  Cobbo  ir  Douglaso  funkcijos  tinkamumas  analizuojamas.  JAV  darbo  užmokesčio  elastingumas  apskaičiuotas  remiantis  Gollino  (2002)  įvertintomis JAV darbo pajamų dalimis.  0.44  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai.  Jis  išreiškiamas  skirtumu  tarp  didžiausios  ir  mažiausios  kapitalo  pajamų  dalies  (apskaičiuotos  pagal  samdomųjų  darbuotojų  pajamų  dalį)  nagrinėjamu  laikotarpiu.05  0..  Slovėnijoje  (vidutiniškai  apie  0.

  todėl  remiantis  deklaruota  emigracija  apskaičiuotas poveikis nebus detaliai komentuojamas.47  *  Emigracijos  sukeliamam  nuostoliui  ir  poveikiui  pajamų  perskirstymui apskaičiuoti naudojamos (1) ir (2) formulės.  reikia  duomenų  apie emigravu‐ sios darbo jėgos santykį su visa darbo jėga.  Prasmingiau  palyginti  pokyčio  įverčius  skirtingose  šalyse. jei elastingumas – 0.6  4.3  proc.  nes  tiriamojo  laikotarpio  pradžioje  Lietuvoje  buvo  didelis  nedarbas..  todėl  di‐ džiausią  poveikio  dalį  lems  būtent  šis  emigracijos  ro‐ diklis.  Toks  skaičius  reikštų.2  0.  todėl  šis  skaičiavimas  yra  gana realistiškas.  2004–2008 m.  kad  deklaruotos  emigracijos  dalis visose šalyse yra panaši.  Lietuvos  ir Estijos statistikos tarnybų duomenimis.23  0.  kad  per  šį  laikotarpį  dėl  emigracijos  darbo  užmokestis.93  0.     Lietuvoje  emigracija  (skaičiuojama  kaip  deklaruotos  ir  nedeklaruotos  emigracijos  srautų  suma) vidutiniškai sudarė apie 0.  Esant  dideliam  nedarbo  lygiui.2  73.94  proc.9  0.   Lietuva**  Latvija  Estija  Lenkija  Čekija  Slovakija  Vengrija  6.09 / 0.  kad  poveikis  darbo  užmokes‐ čiui bus ne iki galo įvertintas.6  0.  per  metus.44 / 0.05  0.37  0.  jei  elastingumas  –  0.55.8  5. Ekonomine  prasme  tokie  skaičiai  yra  reikšmingi.  todėl  emigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  galėjo  būti labai mažas.  emigravo  apie  13  proc.  ir  0.  Kadangi emigracijos sukelto darbo užmokesčio  pokyčio  įvertis  priklauso nuo deklaruotos emigracijos  srauto  dydžio.  remiantis  Eurostato.0 / 60.32  0.  kad  emigracijos  srautai  vis  tiek  gali  būti  ne  iki  galo  įvertinami.17  0.9  0.  tikėtina.96  0.  darant  prielaidą.  Vengrijoje.29  0.58  0. tuomet jis sudarytų apie 1.04  79.  suma  su  prielaida.  Lietuvoje  2001–2008  m.  bet  ir  nuo  darbo  užmokesčio  elastin‐ gumo  bei  darbo  jėgos  pajamų  dalies.  Dėl  galimai  neįvertintų  emigracijos  srautų  eko‐ nomine prasme analizuoti emigracijos poveikį būtų ne  visai  tinkama.10  0. gerovei  ir pajamų perskirstymui naujosiose ES šalyse.27  0.  tikėtina.  jei  elastingumas  –  0.04  0.44.55.  Apie  trečdaliu  mažesnis  poveikis  buvo  Estijoje.  Lietuvos  ir Estijos statistikos tarnybų duomenimis. kad       Slovėnija  8.  Emigracijos  lygio pokytis  Lietuva*  Latvija  Estija  Lenkija  Čekija  Slovakija  Vengrija  0.7  0.08  0.0  4.2  ‐19. Emigracijos lygis pagal deklaruotą emigraciją.  17 .7  2.24 / 0.    3 lentelė. per 2001–2008 m..6  taikant  elastingumą  0.18  0.3  0.6  1.1  1. Jei  skaičiuotume emigracijos srautų sumos ir darbo jėgos  santykį.  Remiantis  šiame  darbe  taikomais  emigravusios  darbo  jėgos  įverčiais.3  1.  padidėjo  apie  7.  jog  darbo  jėgai  pri‐ klausė  visi  emigravę  gyventojai.  Slovakijoje  ir  Lenkijoje  emigracijos  poveikis  darbo  užmokesčiui  buvo  daugiau  nei  keturis  kartus  mažesnis  nei  Lietuvoje.01  0.30  0. Dėl šios priežasties ana‐ lizuoti darbo užmokesčio pokytį nėra labai prasminga.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. per metus.1  0.04  0.43  1.  Daugiau  dėmesio  bus  skiriama Lietuvai.18  0.  jei  elastingumas  –  0.4  82.1  73.75  procento. Iš 3 lentelės matyti.  ir  5.  bet  ir  gyventojų  užimtumo  tyrimo rezultatai..  tikėtina.00  0.  Slovėnijoje  ir  Čekijoje.00  0.  apskaičiuotas  įvertinus  visą  –  ir  deklaruotą.   ** Lietuvos rodikliai pateikti ir pagal visą emigraciją (skaičius  po „/“).  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai.   procentais nuo BVP*  Šalis  Emigravu‐ Darbo už‐ sios darbo  Emigracijos  Perskirsty‐ mokesčio  jėgos dalies  nuostolis  tos pajamos  pokytis  įvertis  Slovėnija  0.  kad  didelė  dalis  emigrantų  buvo  bedarbiai.44  ir  remiantis  deklaruota  emigracija.06  0.40 / 2. kad šiuos emigracijos poveikio  darbo  užmokesčiui  įverčius  reikėtų  vertinti  atsargiai.17    Emigracijos poveikis gerovei ir pajamų perskirs‐ tymui  priklauso  ne  tik  nuo  emigravusios  darbo  jėgos  dalies  dydžio.3  3.9 proc.  tikėtina.06  0. 2010 (49)    2 lentelė.7 / 5.  Šaltinis:  autorių  skaičiavimai.  Šių  dviejų  eko‐ nominių  parametrų  skirtumai  šalyse  yra  mažesni  nei  emigravusios  darbo  jėgos  dalies  skirtumai.8 proc.2  44.   Būtina pabrėžti.  Toks  skaičiavimas  dirbtinai  padidina  emigravusios  darbo  jėgos  skaičių.44. kurioje emig‐ racijos srautams vertinti naudojami ne tik deklaruotos  emigracijos  duomenys.  remiantis  Eurostato.  procentais     Šalis  Vidutinis emigracijos lygis  2001–2003 m.1  2.73  1.7  *  Lietuvoje  pateikiamas  ir  emigracijos  lygis.02  0. laikotarpį ir dėl emigra‐ cijos  darbo  užmokestis  daugiausiai  išaugo  Lietuvoje.03  0.13  1. Emigracijos poveikis darbo užmokesčiui.6  1.  ir  nedeklaruotą  –  emigraciją  (skaičius po „/“).  darbo  jėgos. Emigravu‐ sia  darbo  jėga  laikoma  metinių  emigracijos  srautų  2001–2008  m.58  91.  tačiau  įmanoma.84  1.7 proc.  Norint  apskaičiuoti  emigracijos  nuostolį  bei  pajamų  perskirstymą.  nes  tokiu  atveju  dėl emigracijos darbo užmokestis galėjo padidėti 0.0 / 13.

 bei kvalifikuotos darbo jėgos ir visos darbo jėgos santykio prognozėmis (žr.                                                                1  Kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgų užmokesčio pokyčių svertiniam vidurkiui skaičiuoti naudojami šių  darbo jėgos grupių svoriai.            IŠVADOS  Išnagrinėjus  migracijos  poveikį  ekonomikai  analizuojančią  literatūrą.  Remiantis  deklaruota  emigracija  ir  laikant.  Palyginti didelis jis yra ir Čekijoje bei Estijoje.  laikotarpį  Lie‐ tuvoje  darbo  užmokestis  galėjo  padidėti  nuo  5. 1  Jei  taikytume  šiame  darbe  apskaičiuotus  elas‐ tingumo  rodiklius  ir  laikytume. 2010(49)       Karpavičius  (2006)  modeliavo  emigracijos  pa‐ sekmes ekonomikai.8  iki  beveik  1 proc.  2006.  tai  trumpuoju  laikotarpiu  dėl  emigracijos  darbo  užmo‐ kestis  išaugtų  nuo  4.  2008  m.  litų.  Emig‐ racijos procesas sumažina po emigracijos likusių šalies  gyventojų  gerovę.43  proc..7  proc. Toks skaičius nėra labai didelis – sudaro apie  350  mln.  Remiantis  minėtu  darbu  ir  vidutinį  darbo  užmokesčio  pokytį  skaičiuojant  kaip  kvalifikuotos  ir  nekvalifikuotos  darbo  jėgų  užmokes‐ čių  pokyčių  svertinį  vidurkį.8 iki 4. Darbe buvo ana‐ lizuojama ekonomikos reakcija į emigracijos šoką.  Perskirstymo  efektas  Lietuvoje  yra  apie  šešis  kartus  didesnis  už  gerovės  efektą  ir  siekia  apie 2. Nacionalinės statistikos  tarnybos  dažnai  remiasi  tik  deklaruota  emigracija.44.84  proc. kurie apskaičiuojami remiantis minimame darbe pateikiama pradine kvalifikuotos  darbo jėgos dalimi.  o  vidutiniu  –  nuo  15.  Karpavičius.  2008  m. y. BVP. apie 2.3  proc.3 mlrd.  tikėtina.  Taikant  Karpavičiaus  darbe  naudo‐ jamą  emigracijos  scenarijų  ir  šiame  darbe  pateiktus  elastingumo  rodiklius.  Apie  šešis  kartus  didesnė  yra  perskirs‐ tytų  pajamų  dalis.  kad  kitose šalyse deklaruotos emigracijos dalis yra panaši  kaip  Lietuvoje. y.  Šis  vadinamasis  emigracijos  nuostolis  Lietuvoje  siekia  0.  Maž‐ daug perpus mažesnis emigracijos nuostolis būtų Esti‐ joje ir Čekijoje.  BVP. p.  Dėl  išaugusio  darbo  užmokesčio  padi‐ dėja  darbo  jėgos  pajamos. o  perskirstytos  pajamos  nuo  dviejų  iki  septynių  kartų  mažesnės nei Lietuvoje ar Slovėnijoje.      18 .9  iki  18.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  2008  m.  kad  darbo  užmokesčio  elastingumas  yra  0.  neatspindinčia realių emigracijos srautų.  Darant  prielaidą.  nes  iš  šalies  išvykę  gyventojai  ne‐ sukuria  dalies  produkto.4  iki  4. kainų lygį.43  proc.  o  vidutiniu  (20  metų) –  0. žmogiškojo kapi‐ talo  lygį  bei  ekonominį  augimą. Kitose nagrinėjamose Europos  šalyse  apskaičiuoti  poveikį  darbo  užmokesčiui  sudė‐ tinga dėl ne iki galo įvertintų emigracijos srautų.  kad  įstojus  į  ES  emigracijos  lygis  nuolat  mažėja  ir po 10 metų emigracija nebevyks (žr.5  iki  5.7  proc.9  iki  7.8 proc.  Tiksliai  kiekybiškai  įvertinti  emigracijos  poveikį  yra  sudėtinga  dėl  nepakankamai  išsamių  duomenų  apie ES šalių migrantų skaičių. Perskirstytos pajamos šiose šalyse yra  apie  trečdaliu  mažesnės  nei  Lietuvoje  ar  Slovėnijoje.  Lietuvoje  dėl  2001–2008  m.   Dėl  statistinių  migracijos  duomenų  kokybės  trūkumų  įvertinti  minimus  poveikius  kitoms  nagrinė‐ jamoms  šalims  yra  sudėtinga.  per  metus.  galima  teigti.9 proc. lygia 46.  tačiau  tiek  pat  sumažėja  kapitalo  pajamos.3 proc.  laikotarpiu. Reikia pažymėti.84 proc. Šiose šalyse emig‐ racijos  poveikis  darbo  rinkai  yra  labai  panašus.7 proc.  Per  2001–2008  m.  Emigracija  taip  pat  sukelia  pajamų  perskirs‐ tymo  efektą. 38). kad dėl skirtingų  tyrimų metodikų rezultatų negalima tiesiogiai lyginti..  nes tiriamo laikotarpio pradžioje šalyje buvo stebimas  aukštas nedarbo lygis. Tačiau šiuos įverčius reikėtų vertinti atsargiai.. valstybės finansus.  padidėja  nuo  0.  galima  išskirti  šias  pagrindi‐ nes  migracijos  veikiamas  ekonomikos  sritis:  darbo  rinką..  BVP  kasmet.  Nustatyta. ypač darbo  užmokesčiui.  Remiantis  visos  emigracijos  srautais.  Emigracijos nuostoliai likusiose šalyse yra labai maži. kad dėl emigracijos darbo užmokes‐ tis  Lietuvoje. litų kasmet.  Su emigracijos poveikiu darbo užmokesčiui yra  susiję  gerovės  ir  pajamų  perskirstymo  efektai. 2006. taikydamas dinaminės stochasti‐ nės bendrosios pusiausvyros modelį.  sudaranti  apie  2.  kad  didžiausias  emigra‐ cijos  poveikis  ekonomikai  yra  Lietuvoje  ir  Slovėnijoje.  BVP  kasmet.  trumpuoju  laikotarpiu  darbo  užmokestis  išaugtų  nuo  3.  Daugiausia  dėmesio  skiriama migracijos poveikiui darbo rinkai.  didžiausias  emigracijos  nuostolis  bei  labiausiai  perskirstytos  pa‐ jamos būtų Lietuvoje ir Slovėnijoje.  daroma  prielaida.  p. 2008 m. t.  Karpavičius.  kad  emigracijos  lygis  išliks  panašus  į  buvusį  2001–2008  m.  jis  trumpuoju  (6  metų)  laikotarpiu  išauga  1.  emigravusios  darbo  jėgos  emigra‐ cijos  nuostolis  siekia  apie  0. t.6  proc.  vidutiniu  –  nuo 3.  38).

  245– 257.  J.  p.  22..asp.  Oxford  Review  of Economic Policy.  E.  45  (3).  Klaipėda  University.  9.  Pocius. p. 174–181.  E. p.  B. G...  Journal  of  International  Scientific  publications. 2003: The Labor Demand Curve  is  Downward  Sloping:  Reexamining  the  Impact  of  Immigration on the Labor Market..  1994:  International  Trade  Theory:  The  Evidence.  24.  Leamer.eurostat.  and  the  Labor  Market. C.  19..    17.  G.  L. 05‐8.  Chapter 28.eu/economy/JISP‐  Economy‐Business‐1‐2007. 180–199. G..eu/  portal/page/portal/statistics/search_database. Borjas.  p. T.  2008:  Immigration  and  National  Wages:  Clarifying  the  Theory and the Empirics. 2008: The  labour  market  impact  of  immigration. No.  vol.ee/  px‐web.  21.  Lalonde.  Čekanavičius. vol. NBER Working Papers 1297.  europa. Journal of Labor Economics 19 (1).ec.  Trade.  2009:  Cost‐benefit  approach  to  emigration  question. p.  29.  J.  Engineering Economics.  G.   20. Pinigų Studijos 2.  D.  vol.  G.  p.  14. W..  Journal  of  Economic  Perspectives. J.  Nelson. Čekanavičius. 24 (3).  2006:  Brain Drain: Calamity. p. 330–347. vol.  34–45.  13.  Interneto  prieiga:  http://www..  D. L.  G.  Interneto  prieiga:  www..  G.:  How  Do  Industries  Respond  to  Immigration. A.  and the Choice of Technique.  Industrial  and  Labor  Relations  Review.lt/  statbank/default.  D.  18.  Peri.  Kasnauskienė.  Borjas.  Card.  3.  2007:  Emigration  and  wages  in  source  countries:  Evidence  from  Mexico. 22–64.  Eurostat. 04‐1.  G.pdf.  Review  of  Economics  and  Statistics.  Statistikos  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės.  vol.  Review  of  Economics and Statistics.. 21–41.stat.  E.  Gruževskis.  28. 1697–760.. Kasnauskienė.  Ottaviano.  7.  2000:  Immigration  and Labour‐Market Outcomes in the United States: A  Political‐Economy  Puzzle.  Gaston.  Issue  1.  Industrial  and  Labor  Relations  Review. B. No.  Card.  Industrial  and  Labor  Relations  Review.  J.  G.  Kasnauskienė.ec. Chapter 7.  Velling.  Native  Outflows. 14796.  G.  R.. 104–114.  Interneto  prieiga:  http://pub.  Trade  and  Labor.   19   .  1997:  Employment  effects of immigration to Germany: an analysis based  on  local  labor  markets. 2009: Trends in Total Migrant Stock: The 2008  Revision. 1995: The Economic Benefits of  Immigration.  Interneto  prieiga:  http://db1.  1990:  The  impact  of  the  Mariel  boatlift  on  the  Miami  labor  market. 64 (4). G.  Chicago:  University  of  Chicago Press.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. January.  15.  Čekanavičius.  UN  Department  of  Social  and  Economic  Affairs. 4940.  25.  Hunt.S.  NBER  Working Papers. p.  Interneto  prieiga:  http://epp. 1335–1374.  1992:  The  impact  of  the  1962  repatriates  from  Algeria  on the French labor market. Statistics Estonia.  1987:  The  Demand  for  Labor in the Long Run. p. 30–46.  Economy  and  Business.  J.  27.   32. 2010: Tarptautinė gyventojų  migracija.  N. 2009: The Analytics of the Wage  Effect of Immigration. World  Economic and Financial Surveys. Frattini. 5th–6th October 2006. p.  p.  23.  p. 2007: World Economic Outlook.  33.  p. NBER Working Papers 14188. 1982: The Substitutability of  Natives  and  Immigrants  in  Production.  12. 2010: Statistical database:  Population.  Pischke.  Journal  of  Development  Economics.  A. Borjas.  Skill  Mix. 478–495.  Altonji.  D.  2005: Ekonominio nuostolio dėl Lietuvos darbo rinkos  pokyčių įvertinimas.  Mishra.  Volume  82.  January.  Interneto  prieiga:  http://epp.  1. J. p.  E. P. Nr.  2005:  Immigration.  S. J. IMF. Borjas. The 2nd  International  Conference  „Human  resources  –  the  main  factor  of  regional  development“. Cluj‐Napoca (Romania).  S.  2004:  Labour  migration  in  Lithuania. p.  Lewis.  Hamermesh.  3.gov.  Karpavičius. Waste or Opportunity?.asp?w=1024. Pinigų studijos 2.  L.  Federal  Reserve  Bank  of  Philadelphia  Working Papers.  26.  2002:  Getting  Income  Shares  Right. Autumn.  April.  P.  5. 3–22.  Card.  4.  Gollin. J.  556–572.  Topel. Lima. 49 (2).swf..  Oxford  Review  of  Economic  Policy.  2010b:  Population  and  Social  Conditions.  J.stat.  2004:  Local  Open  Economies  within  the  U.  vol.  9  (2). p.   2.  H.org/esa/  population/migration/UN_MigStock_2008.  30.  J.  Levinsohn.  11. 70–78. 1996: The impact  of  1970s  repatriates  from  Africa  on  the  Portuguese  labor  market.  Journal  of  Political  Economy.  New  Patterns  of  Labour  Migration  in  CEE.  D. Grossman. 1 (61).  31. 28–36.  1999:  The  economic  analysis  of  immigration.  and  the  Local  Labor  Market  Impacts  of  Higher Immigration.   16.  6. p.  2010a:  Annual  National  Accounts.  Lewis.eurostat. Dustmann. J. NBER Working Papers.2001/I_Databas/Population/databasetree.un.  8. Quarterly Journal of  Economics 118 (4).science‐journals.  R.  vol.  43  (2). Open Society  Foundation.  I.  CEPNO Volume.  1991:  Labor  market  adjustments  to  increased  immigration.  P.  2006:  Emigracijos  poveikis  Lietuvos ekonomikai. Federal Reserve Bank of  Philadelphia Working Papers. p. Glitz. G.eu/portal/page/portal/statistics/search_  database.  Okunevičiūtė‐Neverauskienė.  p.europa. p. 458–474.  110  (2). 596–603. January.  L. 2007: The  Impact  of  Labour  Migration:  Two  Sides  of  the  Same  Coin. 594–604. Carrington. 79 (4). 16 (3).  Handbook  of  Labor  Economics.  2001:  Immigrant  Inflows.  vol.  Immigration.  D. 2010 (49)  LITERATŪRA  1. 201–234.  Eurostat.  1991:  The  Effects  of  Immigration on the Labor Market Outcomes of Less‐ skilled  Natives.  J.  10.  Immigration.

moliene@ef. dinamikos.lt       Straipsnyje  pateikiami  Lietuvos  namų  ūkių  vartojimo  išlaidų.  įvertinti  visuomenės  susisluoksnia‐ vimą  ir  numatyti  socialinės  apsaugos  prioritetus  bei  taikomų priemonių veiksmingumą.  At‐ kreiptinas  dėmesys.  2003  m. Tačiau 1994 m.  pagal  kurią  atsitiktinių  imčių  metodu  šis  tyrimas  atlie‐ kamas  nuo  1996 m. 9.  bet  ir  net‐ radicinius vartojimo išlaidų lygio diferenciacijos ir kon‐    Doc. Algimantas Misiūnas   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al.  namų  ūkių  biudžetų  tyrimų  duomenimis. tačiau dar perėjimo į rinkos ekonomiką  pradžioje  iškilo  būtinybė  tobulinti  makroekonominių  rodiklių skaičiavimą.   20   .  pozicinių  vidurkių). diferenciacijos ir koncentracijos bei  struktūrinių skirtumų vertinimai.vu.  duomenimis. įvertinti gyvenimo lygio skirtumus  pagal  gyvenamąją  vietą. 9.. (8 5) 236 6277   El. Remiantis Statistikos  departamento  2005−2008 m. p. susipa‐ žinę su Statistikos departamento atliekamu namų ūkių  pajamų ir išlaidų tyrimu. nes  parengta  statistinė  informacija  ribotai  galėjo  būti  panaudota  skurdo  analizei  ir  socialiniams‐eko‐ nominiams  skirtumams  vertinti. ona.   Vartojimo  išlaidų  analizė  nurodytais  aspektais  atlikta  remiantis  Statistikos  departamento  NŪBT  2005–2008  m. t.  Labai  įdomi  ir  aktuali  būtų  2009  m.  Skaičiavimų  rezultatai  gali  pasitarnauti  analizuojant  skurdo  bei  socialinės  nelygybės  mažinimo  politikos  veiksmingumą.  mieste  ir  kaime.misiunas@ef.  suteikiantis  galimybę atskleisti vartojimo ypa‐ tumus  ir  jų  raidą.  Siekiant  padidinti  įverčių  –  ypač  nereguliarių  pajamų  ir  išlaidų  –  tikslumą. Pasaulio banko ekspertai.  kad  dėl  išlaidų  registravimo  die‐ noraščio  pakeitimų  vidutinių  vartojimo  išlaidų  laiko  eilutė palyginama tik nuo 2003 m. (8 5) 236 6277   El. jo pasekmės gyventojų vartojimo lygiui ir dife‐ renciacijai  buvo  labiau  juntamos  2009  m.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO EKONOMIKOS AUGIMO IR NUOSMUKIO SĄLYGOMIS STATISTINIS  TYRIMAS    Doc dr.lt   centracijos.  Straipsnio  tyrimo  objektas  –  namų  ūkių  pagal  gyvenamąją  vietą  vartojimo  išlaidų  lygis  ir  struktūra  kraštinėse  –  neturtingųjų  ir  turtingųjų  –  decilinėse  grupėse  2005–2008  m. 10222 Vilnius   Tel.  laikantis šalyje ir tarptautinėje praktikoje taikomų kla‐ sifikacijų ir atsižvelgiant į naujausias Europos Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Eurostato)  rekomendacijas.    NAMŲ ŪKIŲ TYRIMAI – PAGRINDINIS VARTO‐ JIMO DUOMENŲ ŠALTINIS    Atliekant namų ūkių tyrimus Lietuvoje sukaupta  didelė patirtis. dr.  Statistikos  departamentas  pradėjo tirti namų ūkių biudžetus (šeima ir namų ūkis –  ne  tapačios  sąvokos)  pagal  naują  programą  ir  meto‐ diką.  antrinio  grupavimo. algis. parengė naują tokio tyrimo programą. 10222 Vilnius   Tel.  tenka  šalyje  atsitiktinių  imčių  metodu  vykdomiems  namų  ūkių  biudžetų  tyrimams  (NŪBT).  NŪBT  metodika  dar  kartą  buvo  patobulinta  (atlikti  imties  plano.    ĮVADAS    Svarbi  vieta  gausiame  informacijos  apie  eko‐ nominę‐socialinę  raidą  sraute.  apibendrinamųjų  rodiklių  (santykinių  dydžių.  padedami  Pasaulio  banko  ekspertų ir laikydamiesi tuo metu galiojusių Eurostato  rekomendacijų.  naudojant  tradicinius  ir  autorių  siūlomus  rodiklius  bei  metodus  atlikta  lyginamoji  vartojimo  išlaidų  statistinė  analizė  pagal  gyvenamąją  vietą  ir  kraštinius  decilius. pareiškė kritinių pastabų.  nes  2008‐ieji  tebuvo  ekonomikos  nuosmukio  pradžia.  panaudojant  identifikaci‐ jos.  pajamų  ir  išlaidų  apskaitos  pakeitimai).vu.  indeksų  meto‐ dus bei Lorenco ir Gini metodologiją.  Dėl  šios  priežasties  1992  m.  dinamikos  bei  struktūrinių  skirtumų  vertinimo rodiklius.  įvairiomis  formomis  ir  būdais  pateikiamame  Statistikos  departamento  duo‐ menų  bazėje. p.  duomenų  analizė.  socialines  grupes  ir  t.  2009  m.  Tyrimo tikslas – atspindėti socialinį visuomenės  susiskaidymą  ir  jo  pokyčius  visoje  šalyje.  tam  panaudojant  ne  tik  tradicinius.  Dėl  to  Statistikos  departamento  specialistai.  padėčiai  vertinti  buvo  jau  kitos  informacinės  galimybės.  kurie yra svarbus duomenų apie namų ūkių disponuo‐ jamąsias  pajamas  ir  vartojimą.  tačiau  tais  metais namų ūkių biudžetų tyrimai nebuvo atliekami. Ona Molienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al.  skurdą  ir  jo  paplitimą  šaltinis.  (grupavimai  pagal  kitus  požy‐ mius  dėl  ribotos  straipsnio  apimties  nebus  nagrinė‐ jami).

    MIESTO IR KAIMO NAMŲ ŪKIŲ VARTOJIMO IŠLAIDŲ  LYGIO IR JO DIFERENCIACIJOS SKIRTUMAI    Tiriant  visuomenės  susisluoksniavimą  ypač  svarbu žinoti vartojimo išlaidų lygio skirtumus decilinė‐        se  grupėse  pagal  namų  ūkių  gyvenamąją  vietą  skirtingais  laikotarpiais.6  565.  1  lent.5  111.0  112.  Palyginus  vartojimo  išlaidas  (žr.6  111.9  106.  klausėjams  atliekant  apklausas  ir  patiems  responden‐ tams registruojant savo išlaidas dienoraščiuose.7  623.6  565.1    993.4  1746.121  510.106  1491.9 lito. decilinėse grupėse gy‐ venamosios  vietos  ir  laiko  atžvilgiu.  iš  kurių  reikiama  informacija  gau‐ nama  dviem  būdais  –  apklausos  ir  saviskaitos.6  712.  (20.6  111.3  98.6  112.  vartojimo  išlaidų  lygis  visais  nagrinėja‐ mais metais būdingas VII‐ajam tiriamųjų dešimtadaliui.2  1131. y.  ●  visais  nagrinėjamais  metais  vartojimo  išlaidų  lygis buvo didesnis mieste negu kaime.2  115.  Vartojimo  išlaidų  lygis  kaime  2008  m..3  1.3  111.0  1.0  113.  Tokiam  skirtumui  įtakos  turėjo  ES  struktūrinių  fondų  parama  šalies  žemės  ūkiui.2  135.8  490.).1  1994.112  k 2005− 2008     21 .8  140.  Per  metus  tyrime  mėnesio  rotacijos  principu  dalyvauja  daugiau  kaip  7  tūkst.7  1.6  proc.8  1.8 proc.).  laikotarpiu  (žr.3  484.1  113.9  106.  NŪBT tikslas yra surinkti informaciją apie namų  ūkio  pajamų  ir  išlaidų  lygį.  mieste  ir  kaime  buvo  2008 m.  t.7  293.4  1.0  115.1  651.1  1201.4  821.)  nei  mieste  (9. t.3  113.1  219.  taikant  sluoks‐ ninę imtį su paprastąja atsitiktine ir dviejų pakopų liz‐ dine  imtimi  sluoksniuose.5 proc.   Vartojimo  išlaidų  decilinėse  grupėse  analizė  ypač svarbi lyginant kraštinių decilinių grupių vidutinio  vartojimo išlaidų lygius (žr.  vidutiniai  ir  mažieji  miestai  bei  kiek‐ vienos  apskrities  kaimo  vietovės. Informacija apie  vartojimo  išlaidų  lygį  bei  struktūrą  miesto  ir  kaimo  namų ūkių decilinėse grupėse yra ypač vertinga.3  1.  Atskirus  sluoksnius  sudaro  apskričių  didieji.1  116.0  111.5  969.  y.5  1.8  138.  vaikų  skaičių.4  784.3  proc.4 proc.102    578.2  903.8  lito.  palyginti  su  2007  m.120  442.   Be  to.9  112.3  110.3  249. namų ūkio  dydį.3  1.   1 lentelė.119  383.0  139.8  115. kaime –  240.9  1.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  Namų  ūkių  imčiai  formuoti  naudojamas  Lietu‐ vos  Respublikos  gyventojų  registras.2  117. mieste – 202.5  140.  namų  ūkių.7  114.118  591.    Vartojimo  išlaidų lygis  1  2  3  4  Decilinės grupės  5  6  7  8  9  10  Vidutinis  Mieste ir  kaime  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005    177.  suteikti  pagrindinę  informaciją  minimalaus  gy‐ venimo  lygio  (MGL)  ir  kitoms  moksliškai  pagrįstoms  socialinėms normoms nustatyti.112    887. išsilavinimą.3 proc.6  140. arba 31..1  538.  per  trejus  metus.6  656..  (17.2  133.  Tyrimai  šioje  plot‐ mėje  buvo  atliekami  ir  ankstesniais  metais  (Molienė.  1  lent.  Kaip  tiriamuoju  2005–2008  m.  Vidutinis  mėnesinis  vartojimo  išlaidų  lygis  tiria‐ muoju  2005–2008  m.  reikalingą  vartotojų  kainų  indeksui  (VKI)  ir  makroekonominiams  rodikliams  skai‐ čiuoti.). arba 53. 2 lent.).  palyginti  su  2006  m.0  111. artimas visos šalies vartojimo iš‐ laidų  vidurkiui.116  705.2  107.  2000).0  108. o mieste – tik 1.  tipą.  galima  įžvelgti  šiuos bendrus dėsningumus:  ● tipiškas.  visoje  šalyje  padidėjo  215.6  2031.8  457.  laikotarpiu  kito  vidutinis  mėnesinis  vartojimo  išlaidų  lygis  konkrečiose  decilinėse  grupėse  mieste ir kaime taip pat matyti iš 1 lentelės.5  748.  y.120  264.9  371.8  793.2  140.7  113.  padidėjo  daugiau  kaip  penkta‐ daliu.9  755.6  197. Didžiausias nagrinėjamo  rodiklio  santykinis  pokytis  mieste  pasiektas  2007  m.  tenkančias  vienam  namų  ūkio  nariui  per  mėnesį  (vartojimo  išlaidų lygį).  Iš  kiekvieno  sluoks‐ nio  formuojama  namų  ūkių  imtis.  namų  ūkio  galvos  socialinę‐ ekonominę grupę.2  1.8  proc.7  426.  ●  didžiausias  tiriamuoju  laikotarpiu  vartojimo  išlaidų  lygis  visoje  šalyje.). Vidutinis vartojimo išlaidų lygis ir indeksai pagal gyvenamąją vietą decilinėse grupėse   2005–2008 m.  o  kaime  –  2008  m.  būsto  sąlygas  įvairiose  namų  ūkių  grupėse..1  653.2  409.2 proc.2  140..4  362.119  326.  NŪBT  leidžia  įvertinti  namų  ūkio  varto‐ jimo  išlaidų  lygį  ir  struktūrą  įvairiose  namų  ūkių  gru‐ pėse pagal respondentų gyvenamąją vietą.  teikti  informaciją  apie  vartojimo  išlaidų  struktūrą.0  137.6  110. amžių.6  1.7  115.0  331.  arba  37..2  110. nes ji  suteikia  galimybę  atskleisti  vartojimo  skirtumus  skir‐ tinguose  gyventojų  sluoksniuose.  vartojimą.1 lito.  ● dideli vidutinio vartojimo išlaidų lygio ir jo di‐ namikos  skirtumai  tarp  turtingųjų  (10‐osios)  ir  netur‐ tingųjų (1‐osios) decilinių grupių.2  137.).6  110.  t.0  113.  palyginti  su  2007  m.1  111. Vidutinis metinis šio rodiklio  pokyčio  tempas  taip  pat  buvo  didesnis  kaime  (15.2  111.7  109.

6  2.9  123.3 karto).7  118.5 ir 37.7  118.0  2260.3  116.7  109.  Apibendrinančią  vartojimo  išlaidų  lygio  charak‐ teristiką pagal namų ūkių gyvenamąją vietą skirtingais  metais rodo skaičiavimų rezultatai.9  108. NŪBT rezultatų antrinį grupa‐ vimą nustatyta.  vadinamos  regresinėmis.4  119. Tuo tarpu 2008 m. ir 62.  o  viršuje  –  didesnės.2  117. 2008 m.  įvykęs  daugiau  miesto  gyventojų  vartojimo  išlaidų  atžvilgiu.6   109.3  3.6   108.6   114.5  847.7  237.7  435.1  702.4  100.9  502.*      2005  2006  2007  2008  10‐osios ir 1‐osios  decilinės grupės  vartojimo išlaidų lygio  santykis  ( x10 / x1 )               Mieste ir kaime                    Mieste                    Kaime  Bendrojo vidutinio ir  1‐osios decilinės   grupės vartojimo  išlaidų lygio santykis  ( x / x1 )             Mieste ir kaime                   Mieste                   Kaime  10‐osios decilinės  grupės ir bendrojo  vidutinio vartojimo  išlaidų lygio santykis  ( x10 / x )             Mieste ir kaime                   Mieste                   Kaime          8.1  129.2  341.2  1027.4  152.164    644.7  2.  Tai  buvo  galima matyti iš 1 lentelėje pateikiamų duomenų.stat.1  157.0  133.8  1.2  874.4  271.5    8.5  2.3  132.7   215.8  1. Kraštinių decilinių grupių vidutinio vartojimo  išlaidų lygio ir bendrojo vidurkio santykis pagal gyvena‐ mąją vietą 2005–2008 m.  Didžiausias  10‐osios  ir  1‐osios  decilinių  grupių  vartojimo  išlaidų  lygio  skirtumas  šalyje  buvo  2007  m.  http://db1.7  proc.103  342.1  1.2  1.  (9.5  109.3  107.7  2.3  8.7  2.4  104.4  318.2  557.099  256.3  1775.9  1466.2  115.2  1.2  530.1  586.3  669.2  117.7  2081. jog regresinės ir progresinės vartojimo  išlaidų reikšmės atitinkamai buvo būdingos 63.0  409.5  585.096    446.9  7.086  1126.3  135.6  153.4  1. tiriamųjų 2005 m.106  298.3  1456.8  154.lt/statbank.6  114.7  1271.2   102.9  1.7  1035.7  387.3  711.4   128.7  119.  kurios  apačioje  išsidėsto  už  vidurkį  ma‐ žesnės  reikšmės.2  109.  moda  ir  mediana  –  naudojami  išlaidų  pasiskirstymo  asimetrijai  vertinti  (Martišius.0   171.6  * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.2    3.  niveliuojantis  dideles  ir  mažas  vartojimo  išlaidų  reikšmes  ir  taip  atspindintis  nagrinėjamai  visumai  bū‐ dingą  jų  dydį.3  8.2  110.1  1231.5  619.148  499.5  1.1  116.157    567.0  149.7  132.7  105.4  712.      2 lentelė.4  473. kurias atitinkamai  galima apibendrinti regresiniu ir progresiniu vidurkiais. o kaime – 2006 m.086   141.7  105.1  1.6  712.2    9.5  321.6  152.1  128.4  3.  Analizėje  dažnai  naudojamas  aritmetinis  vidur‐ kis.1  1.1  108.100  545.7  1.6  119. kurie  rodo  10‐osios  decilinės  grupės  vartojimo  išlaidas  su‐ mažėjus.8  108.8  340.4  117. jau  stebimas  nelygybės  sumažėjimas.     8.3  109.148  1624.4  758.5  570.2  110.153  658.1  119.1  1.1  837.1  383.6  105.2  232.8  107.5  106.6  121.8  113.150  377.7  473.151  313.3  108.0  3.5  115.8  284.  2003).5  1856.097  209.3  452.7  115.9  110.2   159.0   125.154  973.142  433.9  1.4  113.2  1.3 ir 36. vadinamos progresinėmis.3  3.3  153.8  132.5  394.3  121.5  109.0  277.0  7.1   880.1  116.6  153.7  2.6  104.5  121.3    3.7  382.093  679.8  501.1  1.0  151.2  131.5  686.3  153.7  413.4  839.0  1.1  3.8  9.     2.4  1074.102    398.  Tradiciniai ir paprasčiausi statistiniai rodikliai – aritme‐ tinis  vidurkis.1  120.1  257.2  537.6  2.0  3.8  838.5  2.2  3.  Atlikus  2005 ir 2008 m. Tai  rodo tik nežymų vartotojo statuso pakilimą.4  992.7  459.3  121.5 proc.154  k 2005−2008   Kaime  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005  k 2005−2008     Šaltinis:  lentelė  sudaryta  ir  indeksai  apskaičiuoti  remiantis  Statistikos  departamento  duomenų  bazės  duomenimis.5  8.099  463.3   112.1  113.3  133.5  117.7  104.3    3.6  638.  Kėdaitis.8  114.2    3.5  2.    22   .3  1.2  121.7  103.8  104.8  92. pateikti 3 lentelėje.8  151.  Vidutinis  vartojimo  išlaidų  lygis  tampa  tarsi  kartele.5  2.4  116.8  112.gov.2  130.6  1.6  1.4  7.0  722.9  134.8  101.2  610.9  110.6  1.5  1.2  110.6   814.1  851.7  539.3  532.1  3.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  Vartojimo  išlaidų lygis  Decilinės grupės  5  6  1  2  3  4  7  8  9  10  Vidutinis  Mieste  2005  2006  2007  2008  I2006 / 2005  I2007 / 2006  I2008 / 2007     I2008 / 2005  216.5  8.6  2.7  109.154  778.7  1.7  641.

  kur:      23 .324  0.3  2.2  641.1  2005  651.5  2007  847.4  507.2  592.4  2.1  1. o žemiausią – didžiųjų miestų grupėje. Jei moda yra didesnė  už  medianą  ir  vidurkį  (Mo > Md > Xa).3  637.248  0.0  429.)  remiantis  empiriniais  namų ūkių tyrimo duomenimis.5  478.8  2007  793.0  825.  šis  atotrūkis  buvo didesnis mieste.  kad  2009  m. Vienas  iš  minėtų  rodiklių  –  mediana  –  pastaruoju  metu plačiai  naudojamas nustatant santykinę skurdo ribą daugelyje  Europos Sąjungos šalių.235  0.6  438.7  580.327  0.0  2.5  2007  686.  Šie  koeficientai  taip  pat  apskaičiuoti  (žr.3  2005  711.  nedarbo  lygis  taip  sparčiai  dar  neaugo  ir  pajamų  gavimo  galimybės  buvo  palyginti  didesnės.  kad  Lietuvai.  Didžiuosiuose  miestuose  2008  m.2  2.3  281.3  2005  532.  Akivaizdu.9  2008  Mieste    644. – kaime.*  Nemažiau  aktualus  minėtų  statistinių  dydžių  pagrindu  apskaičiuojamas  vartojimo  išlaidų  lygio  asi‐ metrijos  koeficientas:  As = ( X a − Mo ) /( X a − Md ).2  2.1 − 0 .  kad  daugumos  namų  ūkių  išlaidos  yra  didesnės  nei  vidutinės ir tokia populiacija pasižymi teigiama diferen‐ ciacija  bei  dideliu  aukštą  išlaidų  lygį  turinčių  gyventojų  skaičiumi.316  0.  Kitą apibendrinančią nevienodo namų ūkių narių  pasiskirstymo  pagal  vartojimo  išlaidų  lygį  charak‐ teristiką  duoda  daugelio  šalių  praktikoje  taikomas  Gini  koncentracijos  lygio  koeficientas  bei  papildomas  Lorenco  koncentracijos  koeficientas.  kaip  ir  daugeliui  neturtingesnių šalių.7  669. i =1 10 L = ∑ 10 i =1 fi − ϕ i . 2 ∑ ϕ i′ .338  0.7  308.  medianinio  lygio  disponuojamųjų  pajamų.1  528.5    536.3  2.2    400.  tai  reiškia.3  679.230  0.  Kuo  moda  artimesnė  vidurkiui.  kad  asimetrija  yra  reikšminga.5  2006  570.236  0.232  0.2  2008  Didžiuosiuose miestuose  709.5  1.320  0.  Tačiau  tai  buvo  dar  2008  m.  f i  ir  ϕ i – atitinkamai tiriamųjų namų ūkio narių ir jų  vartojimo išlaidų pagal decilines grupes lyginamoji dalis.241  0.  2 ⋅ 100 * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.5  442.0  2.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Svarbios  vartojimo  išlaidų  pasiskirstymo  charak‐ teristikos  yra  moda.2  1.333  0.2  2. Dažniausiai tai yra 0.  Tai  nesunkiai  paaiškinama  įvertinus  nedarbo  lygį  po  krizės.5  723.  o  jų  vartojimo  išlaidos  pastebimai  sumažėjo. Pagal empirinius NŪBT duomenis (žr.  vartojimo  pokyčiai  buvo didesni.226  0.227  0. Namų ūkio narių vartojimo išlaidų decilinėse  grupėse koncentracijos rodikliai pagal gyvenamąją vietą  2005–2008 m.305  0.3  9.  2006  m.2  409.0  475.310  0. dalijanti ūgio eilutę į  dvi  lygias  dalis.324  0. kad daugumos namų ūkių  išlaidos  yra  mažesnės  nei  vidutinės  ir  tokia  populiacija  pasižymi neigiama diferenciacija bei dideliu mažą išlaidų  lygį  turinčių  gyventojų skaičiumi.  krizės  pradžioje.5  2006  748.  Mažesniuose  miesteliuose  krizės  pasekmės  buvo  gerokai  skaudesnės  –  daug  darbingo  amžiaus  žmonių  tapo  bedarbiais.  4  lent. jeigu šis koeficientas viršija 3.235  *  Apskaičiuota  remiantis  1  lentelės  duomenimis  pagal  tokias  formules:  G = 1.  parodanti  dažniausiai  pasitaikan‐ čias namų ūkių nario išlaidų reikšmes..   Jei  moda  yra  mažesnė  už  medianą  ir  vidurkį  (Mo < Md < Xa).  Prie  to  prisidėjo  įvairios  kaimo  rėmimo  programos  bei  išmokos  iš  ES  fondų.2  470.5    2.237  0.7  GINI   Mieste ir kaime  Mieste  Kaime  LORENCO  Mieste ir kaime  Mieste  Kaime  0.) pastebimas žymus vartojimo išlaidų modos ato‐ trūkis  nuo  aritmetinio  vidurkio.  3 lent.5  612.  ϕ ′   –  vartojimo  išlaidų  pagal  decilines  grupes  kaupiamoji dalis.4  362.3  630.341  0.  tuo  pa‐ gal  vartojimo  išlaidų  lygį  tiriama  namų  ūkių visuma yra  labiau vienarūšė.  t.9  2005  783. Namų ūkio narių pasiskirstymo pagal vartojimo  išlaidų lygį padėties charakteristikos Lietuvoje 2005–2008 m.  Kaimo  vieto‐ vėse krizės poveikis buvo švelnesnis ir kaimo gyventojai  netgi  padidino  vartojimo  išlaidas.3  2. yra būdingas pirmas atvejis.221  0.7  1.1  1.  skaičiuojant  vienam  sąlyginiam  ekvivalentiniam  asme‐ niui).    3 lentelė.3  2006  902.   Statistikos  teorijoje  teigiama.326  0.5  382.4  2008  479.*    Koncentracijos  rodikliai  2005  2006  2007  2008      Aritme‐ tinis  vidurkis  Mediana  Moda  Asimet‐ rijos koefi‐ cientas  Mieste ir kaime  578.  kad  asimetrijos  koeficientas  didžiausią  reikšmę  turėjo  visų  miestų  grupėje 2008 m. 2008 m.6 Md (arba  60  proc.1  639.0  395.1  2006  837..7  2007  931. tai reiškia.3  639.244  0.0  701. ir mediana – vidu‐ rinioji tokio pasiskirstymo reikšmė.2  2008  Kaime  446.3  374.  Iš  3  lentelės  duomenų  matyti.  Tikėtina.     4 lentelė.  y.314  0.0  477.

2  16.4  2.. http://db1.  vartojimo  išlaidų  dalis.  Iš  4  lentelės  duomenų galima  pastebėti  vienodą  abiejų  koncentracijos  rodiklių  ypatybę.3  3.0  7.7  2.2  49.2  3.8  7.3  Poilsis ir kultūra  1.1  3.6  0.0  52.1  1.   6 lentelė.3  2.3  11.  kuras  11.  o  neturtingųjų  dešimtadaliui  –  atitinkamai  tik  3.1  Drabužiai ir avalynė  4.4  61.2  9.  būsto  eksploatacijai  ir  būsto  apstatymo  reikmenims  augimas.9  Būstas.  10 gr.8  2.6.  tuo  tarpu  dešimtadaliui  kaimo  turtingųjų  –  iš  esmės  stambiesiems  ūkininkams  –  ji  padidėjo 0.8  4.  Šį  faktą  iš  dalies  patvirtina  visų  vartojimo  išlaidų  dalis.2  21.0  3.9  16.9  11.  Iš  tikrųjų.7  2.stat.2  3.8  12.  kas  nebuvo  būdinga  kaimo  namų  ūkiams.  1 gr.9  3.1    Miestas  3.  visų  vartojimo  išlaidų.4  2.0  13.1  3.3  0.1  proc.5  0.7  4.  kad  vartojimo  išlaidų  atžvilgiu  padidėjo  turtingesnių  miesto  namų  ūkių  išlaidų  maistui  dalis.  tačiau  skaičiuojant  pagal  tuos  pačius  duomenis  Lorenco  koncentracijos  koeficientas  visada  mažesnis  už  Gini.2  0.1  15.5  2.2  7.3  4.4  Ryšiai  4.8  0.  galima  pastebėti.5  5.5  6.8  7.5  5.3  10.0  8.6  22.6  4.  turtingųjų  dešimtadaliui  mieste  teko  24.9  27.6  1.8  8.3  1.0  5.3  2.0  4.7  3.8  3.9  55.9  19.1  3.  Miesto  namų  ūkiai  iš  principo yra turtin‐ gesni  nei  kaimo  ir  jų  išlaidos  maistui  sudaro  mažesnę  lyginamąją dalį.5  3.9  2.4  25.5  3. duome‐ nis.3  0.  didesnę  įtaką turėjo miesto namų ūkiams.5  4.1  2.1  5.2  Sveikatos priežiūra  3.  tenkanti  neturtingųjų  de‐ šimtadaliui.3  24.9    Kaimas  * Apskaičiuota remiantis 1 lentelės duomenimis.4  2.4  3.).  1 gr.0  2. Visų vartojimo išlaidų dalis.5  12.    5 lentelė.  kaime  –  25. ir kaime sumažėjo vienodai – tik      Iš viso  1 gr.2  0.  restoranai. valgyklos  3.4  3.6  17.  10 gr.  tenkanti  kraštinių  decilių  grupėms (žr.2  52.3  3. kavinės.  kad  ekonomikos  nuosmukio  pradžia  2008  m.6  4.5  48.4  9.4  7.2  4.1  3.1  1. tenkanti neturtingųjų  ir turtingųjų dešimtadaliui pagal gyvenamąją vietą 2005– 2008 m.  Miestas ir  kaimas  3.1  45.  24   .1  Transportas  4.2  4.  10 gr.6  9.7  5.2  3.2  1.7  48.3  19.lt/statbank/.5  6.3  7.8  9.2  8.0  3.  kad  didesnė  vartojimo  išlaidų  koncentracija  buvo  kaime  negu  mieste.0  3.4  3. Tačiau lyginant 2005 ir 2008 m.  svarbu  žinoti  vartojimo  išlaidų  skirtumus  ir  jų  pokytį  dešimtadalio  nevienodo  statuso  vartotojų  –  turtingųjų ir neturtingųjų – namų ūkiuose (žr. punkto.1  5.8  Įvairios prekės irpaslaugos  2.  Abu  koeficientai  rodo  vartojimo  išlaidų  koncentracijos  didėjimą  mieste  pirmaisiais  trejais  analizuojamais  metais  (kaime  tik  2005–2006  m. namų  apyvokos įranga ir kasdienė  būsto priežiūra  2.9  0.  Vertinant  visuomenės  turtinį  susisluoks‐ niavimą.8  3.2  Alkoholiniai gėrimai  2.9  63.1  25.3  4.2  1.0  7.1  19.0  25.  bet  2008  m.1  7.2  7.3  3. drabužiams ir avalynei.7  5.  abu  koncentracijos  koeficientai  labiau  sumažėjo  miesto  namų  ūkių  negu  kaimo  namų  ūkių  atžvilgiu.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Abu  koncentracijos  rodikliai  gali  įgyti  reikšmes  intervale  nuo  0  iki  1.9  2.2  25.7  4.7  1.1  10.8  4.2  2.7  2.7  Būsto apstatymas.  10 gr.0  17.9  1. Tai dar kartą patvirtina ankščiau pastebėtą faktą.  100  100  0.3  0.  Svarbus  gyvenimo  lygio  rodiklis  yra  lyginamoji  namų  ūkių  išlaidų  maistui  dalis  pagal  gyvenamąją  vietą  ir  kraštinius decilius.7  3. vanduo. ir mieste. 5 lent.  šių  išlaidų.).0  5.5  10.3  26.2  26.gov.8  2. dujos.1  9.8  12.6  0.1  25.4  8.0  3.  10 gr..7 proc.2  10.7  2.3  2.  10 gr.6  4.5  3. procentais  Kaime  1 gr.4  11.3 ir  3. išsiskyrusiais vartojimo  bumu.1  2.  1 gr.  Nors  palyginti  su  2005  m.   Taip pat pastebimas kaimo namų ūkių vartojimo  išlaidų alkoholiniams gėrimams.9  2.1  procentinio  punkto.  100  100  Iš viso  1 gr.9  1.6  3.5  Piniginės vartojimo išlaidos  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  Maisto produktai ir  nealkoholiniai gėrimai  50.9  proc. Žemiau pateiktos lentelės duome‐ nys  patvirtina  žinomą  Engelio  dėsnį:  kuo  turtingesnis  namų  ūkis.2  2.1  25.  100  100  Kaime  1 gr.  100  100  2008  Mieste  1 gr.0  6.  10 gr.8  11.0  1.7  3.  Tokios  tendencijos dar nebuvo 2007 m.  10 gr.8  Viešbučiai.9  26.8  17.8  4.9  20.1  0.  100  100  2005  Mieste  1 gr.0  14.0  26.7  Tabako gaminiai  2.0  7.1  9.0  0.2  27.0  3.0  27.7  12..8  10.  2008  m.elektra.).1  1.4  7.6  0.6  2.6  20.    VARTOJIMO IŠLAIDŲ STRUKTŪRINIAI SKIRTUMAI    Dar vienas svarbus vartojimo statistinės analizės  aspektas  –  vartojimo  išlaidų  struktūrinių  skirtumų  nustatymas.0  Šaltinis: lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenų bazės duomenimis. Namų ūkių vartojimo išlaidų struktūra 2005 ir 2008 m.6  5.1  6.  tuo  mažesnė  jo  vartojimo  išlaidų  dalis  ski‐ riama  maistui.  100  100  Maisto produktai  irnealkoholiniai gėrimai  58. 6 lent.  10 gr.  10 gr. procentais *      2005  2006  2007  2008  1 gr.6  18.4  8.4  1.3  Švietimas  0.

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Apibendrinamajai  vartojimo  išlaidų  struktūrinių  lius  ir  pereita  prie  kvintilių  apskaičiavimo,  nes  minėto  skirtumų  charakteristikai  gauti  galima  taikyti  K.  mokslininko  nuomone,  taip  žymiai  tiksliau  įvertinama  Gatevo  (Bulgarija)  integralinį  struktūrinių  skirtumų  nelygybė.  Tikėtinas  namų  ūkių  vartojimo  nuosmukis  gali  koeficientą ir jį apskaičiuoti tokia modifikuota formule:   n prasidėti dėl to, kad, išankstiniais vertinimais, 2009 m.,  2 v i 1 – v i 10 palyginti  su  2008  m.,  šalies  ūkio  darbuotojų  vidutinis  i =1 mėnesinis  darbo  užmokestis  sumažėjo  4,6  proc.,  ; K GATEVO = n n gaunančių atlyginimą darbuotojų skaičius – 12,4 proc.,  v i 1 + v i 10 i =1 i =1 o  bedarbių  skaičius  šalies  ūkyje  per  metus  išaugo  2,1  kur  vi1  ir  vi10  –  namų  ūkių  vartojimo  išlaidų  karto.  Be  to,  sumažėjo  ne  tik  pajamos  iš  samdomojo  klasifikacinių  grupių  lyginamoji  dalis  1‐ojoje  ir  10‐ojoje  darbo,  bet  ir  pensijos,  pašalpos  bei  kitos  socialinės  decilių  grupėse  arba  mieste  ir  kaime  (vieneto  dalimis  išmokos, kas neabejotinai turėjo įtakos vartojimo lygiui  ir struktūrai skirtingose namų ūkių grupėse.  arba procentais).     Šis K. Gatevo struktūrinių skirtumų koeficientas  IŠVADOS  gali įgyti reikšmes nuo 0 iki 1. Kai  KGATEVO  =  0, tai rodo    visišką  lyginamų  struktūrų  identiškumą,  tačiau  varto‐ Pagrindinis  vartojimo  išlaidų lygio, struktūros ir  jimo statistinėje analizėje šis atvejis nebūtų įmanomas.   Remiantis  NŪBT  duomenimis  (žr.  6  lent.)  ap‐ diferenciacijos kitimo dėsningumų tyrimo informacijos  skaičiuoti struktūrinių skirtumų rodikliai kraštinių deci‐ šaltinis daugelį metų buvo namų ūkių biudžetų tyrimo  duomenys.  lių grupėse ir pagal gyvenamąją vietą 2005–2008 m.  Plačiai  naudojamas  ir  informatyvus  buvo  in‐   7 lentelė. Gatevo integralinis struktūrinių skirtumų   formacijos grupavimas pagal decilines išlaidų / pajamų  koeficientas 2005–2008 m.*  grupes,  kuriose  labiausiai  dominantys  yra  palyginimai    tarp dešimtadalio turtingiausiųjų ir dešimtadalio netur‐   2005  2006  2007  2008  tingiausiųjų. Tradiciniai ir paprasčiausi statistiniai rodik‐ • 1‐ojoje ir 10‐ojoje  liai – aritmetinis vidurkis, moda ir mediana – sėkmingai  0,573  0,618  0,613  0,546  decilių grupėse  naudojami išlaidų pasiskirstymo asimetrijai vertinti.  0,280  0,234  0,256  0,150  • Mieste ir kaime  Analizėje  siūloma  nustatyti  regresines  ir  pro‐ gresines  vartojimo  išlaidų  reikšmes  bei  jas  * Apskaičiuota remiantis atitinkamų metų NŪBT  atitinkančios vartotojų struktūros pokyčius.  duomenimis.    Apibendrinant  vartojimo  išlaidų  struktūrinius  Kaip  matome,  vartojimo  išlaidų  struktūriniai  skirtumus  siūloma  naudoti  K. Gatevo  integralinį  skirtumai  visoje  šalyje  tarp  dešimtadalio  turtingųjų  ir  struktūrinių  skirtumų  koeficientą,  kurio  dinamika  neturtingųjų  namų  ūkių  tiriamuoju  laikotarpiu  buvo  padeda  atskleisti  vartojimo  struktūros  poslinkius  gerokai  didesni  nei  vidutiniškai  tarp  miesto  ir  kaimo.  lyginamose namų ūkių grupėse.  2005  m.  Gatevo  integralinis  struktūrinių  skirtumų  Atlikta  analizė  patvirtino  prielaidą,  kad  eko‐ koeficientas  1‐ojoje  ir  10‐ojoje  decilių  grupėse  buvo  nominės  krizės  pradžia  2008  m.  neigiamai  paveikė  dukart, o 2008 m. – jau 3,6 karto didesnis nei atitinka‐ namų  ūkių  vartojimo  išlaidų  lygį  ir  struktūrą  ir  kad  šis  mas  rodiklis,  išreiškiantis  vartojimo  išlaidų  struktūri‐ poveikis labiau palietė miesto negu kaimo namų ūkius.  nius skirtumus mieste ir kaime.     LITERATŪRA   Kaip jau minėta, būtų aktualu atlikti namų ūkių    vartojimo  išlaidų  tyrimą,  remiantis  2009  m.  duome‐ 1.  Atkinson,  T.  2001:  Indicators  for  Social  Inclu‐ nimis,  kai  ekonominės  krizės  poveikis,  palyginti  su  2008  m.,  buvo  pastebimai  didesnis.  Tačiau  2009  m.  sion in the European Union, Antwerpen.  2. Martišius, S., Kėdaitis, V. 2003: Statistika I, Vil‐ namų ūkių biudžetų tyrimai jau nebuvo atliekami.  nius: Vilniaus universiteto leidykla.  Buvo pereita prie gyvenimo sąlygų tyrimo pagal  3. Molienė, O. 2000: Vartojimo išlaidų statistinio  bendrą  Europos  Sąjungos  metodologiją,  kuri  pirmą  kartą išdėstyta žymaus mokslininko T. Atkinsono atas‐ tyrimo kryptys ir metodologija, Ekonomika 52, Vilnius.  4.  Statistikos  departamento  Rodiklių  duomenų  kaitoje Europos Komisijos užsakymu (Atkinson, 2001).  Buvo atsisakyta įprasto duomenų grupavimo pagal deci‐  bazė, interneto prieiga: http://db1.stat.gov.lt/statbank. 

∑(

)

 

 

25

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

PADĖTIES DARBO RINKOJE POKYČIAI, UŽIMTUMO IR NEDARBO RODIKLIŲ TAIKYMO  METODINIAI YPATUMAI  
  Dr. Arūnas Pocius  Darbo ir socialinių tyrimų institutas  Rinktinės g. 48, 09318 Vilnius  Tel. (8 5) 273 1077  El. p. Arunas.Pocius@dsti.lt      Šiuo  straipsniu  siekiama  atskleisti  pagrindines  šalies  darbo  rinkos  tendencijas.  Analizuojant  padėtį  daugiausia  dėmesio  skiriama  oficialiojoje  statistikoje  taikomiems  užimtumo  ir  nedarbo  rodikliams.  Publika‐ cijoje  taip  pat  išryškinami  tam  tikri  metodiniai  pagrindinių  darbo  rinkos  rodiklių  taikymo  aspektai,  apžvelgiamos  užimtumo  statistikos  raidos  ypatybės,  įvertinama  šalies  žmogiškųjų  išteklių  potencialo  struktūra bei jos raidos galimybės.  Straipsnyje  analizuojama  bendrųjų  darbo  rin‐ koje vykstančių tendencijų kaita per ilgesnį laikotarpį.  Ji  labiau  atspindi  vykusius pokyčius, kurie nepriklauso  nuo laikinų sezoninių svyravimų įtakos, nes pateikiamų  duomenų  pagrindas  –  metiniai  statistiniai  duomenys.  Siekiant  šį  straipsnį  susieti  su  oficialiąja  statistika,  pri‐ oritetas teiktas Statistikos departamento duomenims,  tačiau  naudotasi  ir  Lietuvos  darbo  biržos  (toliau  –  Darbo  biržos)  bei  Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo valdybos (Sodros) duomenimis, kurie papildo ir  pagilina  šiame  straipsnyje  pateikiamus  analizės  rezultatus.   Publikacijoje  nemažai  dėmesio  skiriama  metodinėms  užimtumo  ir  nedarbo  rodiklių  taikymo  problemoms, kurių sklaida turėtų pasitarnauti populia‐ rinant  darbo  rinkos  statistiką  ir  prisidedant  prie  brandesnių jos vartotojų formavimo. Bene pagrindinis  duomenų  apie  padėtį  darbo  rinkoje  šaltinis  Europos  Sąjungoje  yra  darbo  jėgos  (gyventojų  užimtumo)  tyrimų duomenys. Būtent šis duomenų šaltinis yra ofi‐ cialiosios šalies užimtumo statistikos veidrodis. Minėti  tyrimai  leidžia  gyventojų  užimtumo  ir  nedarbo  rodik‐ lius  skaičiuoti  pagal  tarptautinius  standartus.  Todėl  įvairių  darbo  rinkos  rodiklių  skaičiavimai,  atliekami  re‐ miantis  gyventojų  užimtumo  tyrimų  duomenimis,  užtikrina  šiuos  privalumus  –  leidžia  palyginti  statisti‐ nius Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo duome‐ nis  su  analogiškais  kitų  ES  šalių  statistiniais  duomeni‐ mis,  be  to,  gyventojų  užimtumo  tyrimuose  taikomas  apklausos  metodas  padeda  sutaupyti  daugybę  lėšų,  reikalingų  brangiai  kainuojančiams  ištisiniams  statistiniams tyrimams. Gyventojų užimtumo tyrimai  
   

taip pat leidžia įvertinti darbo jėgą, reikalingą nedarbo  lygio skaičiavimams atlikti šalies ir apskričių lygmeniu.   Straipsnyje  iškeliamos  metodinės  užimtumo  ir  nedarbo  rodiklių  taikymo  galimybių  problemos  yra  ypač  aktualios  siekiant,  kad  visada  būtų  korektiškai  naudojami ir interpretuojami tiek oficialios statistikos,  tiek  kiti  įvairiems  vartotojams  prieinami  duomenų  šaltiniai.  Tai  ypač liečia klausimus, kurie kyla analizuo‐ jant  skirtingus  Statistikos  departamento  ir  Darbo  biržos nedarbo rodiklius.   Vienas  iš  svarbesnių  šioje  publikacijoje  išskiriamų  aspektų  –  žmogiškųjų  išteklių  potencialo  struktūros  įvertinimas.  Tai  atveria  naujas  galimybes  derinti  demografinės  statistikos  bei  gyventojų  skaičiaus  prognozių  duomenis  su  oficialiosios  statisti‐ kos  užimtumo  rodikliais.  Tokio  pobūdžio  vertinimus  galėtų  papildyti  Sodros  duomenys,  kurie  atliekant  padėties  darbo  rinkoje  analizę  mokslinėje  literatūroje  faktiškai beveik nėra taikomi. Ši publikacija skiriama ne  tik mokslo atstovams ir darbo rinkos bei jos statistikos  specialistams,  bet  ir  kitiems  žmonėms,  besidomin‐ tiems  mūsų  šalies  gyventojų  užimtumo  (nedarbo)  sprendimo problemomis.    UŽIMTUMO STATISTIKOS RAIDA, JOS RODIKLIŲ  TAIKYMO GALIMYBĖS IR BENDRIEJI DARBO RINKOJE  VYKSTANTYS POKYČIAI    Šiuo  metu  šalyje  rengiama  tikrai  išsami  šiuolaikiška  oficialioji  gyventojų  užimtumo  statistika.  Pereinant nuo komandinės ekonomikos iki dabartinės  rinkos  ūkio,  būtų  galima  išskirti  tris  šalies  oficialiosios  užimtumo  statistikos  raidos  laikotarpius.  Pirmasis  lai‐ kotarpis  apima  sovietinę  užimtumo  statistiką  iki  1990 m.,  kai,  taikant  ištisinės  statistinės  apskaitos  metodą,  duomenys  būdavo  renkami  iš  įmonių  ir  organizacijų.  Tuomet  dirbančiųjų  skaičius  būdavo  nustatomas  remiantis  savaveiksmių  gyventojų  koncepcija. Antrasis laiko intervalas – tai pereinamasis  laikotarpis  nuo  1990  iki  1997  m.  Šiuo  laikotarpiu  oficialus užimtųjų skaičiaus rodiklis būdavo nustatomas  

26

 

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

remiantis  Statistikos  departamento  renkamais  žinybi‐ nės  statistikos  duomenimis,  įmonių  ir  organizacijų  statistinėmis  ataskaitomis  (jas  pateikdavo  tik  dalis  įmonių) bei ekspertų vertinimais. Būtent šiuo laikotar‐ piu  buvo  pereita  nuo  ištisinio  statistinio  stebėjimo  iki  atrankinio  metodo  taikymo  gyventojų  užimtumo  tyrimuose, nors oficialiosios statistikos apskaičiuojami  dirbančiųjų  skaičiaus  rodikliai  dar  kiek  skyrėsi  nuo  tarptautinius  standartus  atitinkančios  metodikos.  Vartotojų ir oficialiosios statistikos lūkesčius labiausiai  atitinka  šiuolaikinis  užimtumo  statistikos  raidos  laikotarpis  (nuo  1998  m.),  kuris  tęsiasi  ir  dabar.  Šis  laikotarpis  yra  svarbus  tuo,  kad  mūsų  šalyje  buvo  galutinai  suformuota  tarptautinius  užimtumo  standartus  atitinkanti  gyventojų  užimtumo  statistika,  atsirado  galimybių  tiesiogiai  palyginti  Lietuvos  ir  kitų  ES  šalių  skelbiamus  tyrimų  duomenis.  Nepaisant  to,  užimtumo  statistikos  tobulinimo  galimybės  toli  gražu  dar  nėra  išnaudotos:  bendradarbiaujant  mokslo  įstai‐ gų,  Statistikos  departamento  bei  kitų  suinteresuotų  institucijų  specialistams,  būtų  galima  perskaičiuoti  iki  1998  m.  paskelbtus pagrindinius gyventojų užimtumo  rodiklius, panaikinant esamus metodinius skirtumus.  Oficialioji  statistika  suteikia  puikų  arsenalą  dis‐ ponuoti  įvairiais  darbo  rinkos  rodikliais.  Tačiau  kaip  rodo sukaupta patirtis, vertinant situaciją šalies darbo  rinkoje,  užimtumo  rodikliams  iki  šiol  skiriamas  nepa‐ kankamas dėmesys. Ypač tai liečia ekonominės krizės  laikotarpiu  šalies  žiniasklaidoje  skelbiamus straipsnius  darbo rinkos tematika, kuriuose tarsi užmirštama, kad  užimtumo  mažėjimas  yra  nedarbo  augimą  lemiantis  rodiklis. Šie priešingos krypties pokyčiai nėra tapatūs.  Pavyzdžiui,  užimtųjų  skaičiaus  sumažėjimas  ekonomi‐ nio  sunkmečio  laikotarpiu  faktiškai  nėra  lygus  bedarbių  skaičiaus padidėjimui, nes gyventojų aktyvu‐     
Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002 

mas  darbo  rinkoje  nuolat  kinta.  Kitaip  tariant,  vyksta  nuolatinė  darbo  jėgos  kaita.  Iš  rodiklių,  žyminčių  darbuotojų  skaičiaus  kaitos  tendencijas,  dažniausiai  taikomas  užimtumo  lygis,  tačiau  nevertėtų  pamiršti,  kad  dėl  šalyje  patiriamų  demografinių  nuostolių,  vis  labiau  senkant  žmogiškųjų  išteklių  potencialui,  ypatingą svarbą įgyja ir absoliutinis užimtųjų skaičiaus  rodiklis.  Juk  reikšminga  yra  ne  tik  tai,  kokia  yra  užimtųjų  dalis  tarp  gyventojų,  labai  svarbu  ir  tai,  kaip  kinta absoliutinis dirbančiųjų skaičius.   Įvairiais  darbo  rinkos  raidos  laikotarpiais  gyventojų  užimtumo  rodikliai  kito  labai  netolygiai.  Po  1999–2001 m. darbo rinkos nuosmukio padėtis pagerė‐ jo. Galima teigti, kad po Rusijos krizės susiformavusios  šalies ekonomikai palankios sąlygos ir kasmet augantis  BVP  sudarė  geras  prielaidas  gyventojų  užimtumui  didėti.  Vidutinis  metinis  užimtumo  lygis,  iki  tol  mažėjęs,  2001–2005  m.  gana  sparčiai  ėmė  augti  (nuo  57,2  iki 62,6 proc.). Užimtumo lygis augo ir toliau, kol  šio  rodiklio  vidurkis  2007  m.  pasiekė  aukščiausią  lygį  (64,9  proc.)  per  visą  tiriamąjį  laikotarpį,  tačiau  2008– 2009 m. gerokai sumažėjo (iki 60,1 proc.) (žr. 1 lent.).  Mažiausias  užimtumas  nagrinėjamu  laikotarpiu  buvo  2001  m.,  kai  užimtumo  lygis  tesiekė  57,2  proc.  Pagrindiniai  palankūs  veiksniai,  lėmę  užimtumo  augimą  iki  2008  m.,  buvo  ekonominės  situacijos  gerėjimas  ir  ES  parama.  Tačiau  įsibėgėjus  ekonominei  krizei  įvyko  drastiškas  pokytis  – užimtumo ir nedarbo  lygio rodikliai gerokai pablogėjo (nukrisdami beveik iki  2002  m.  lygio, buvusio prieš Lietuvai įstojant į ES). Ki‐ taip  tariant,  neigiamos  pagrindinių  užimtumo  ir  ne‐ darbo  rodiklių  tendencijos  paskutinius  dvejus  metus  faktiškai  panaikino  teigiamus  darbo  rinkos  pokyčius,  kurie  vyko  per  paskutinius  penkerius  ekonominio  pa‐ kilimo metus (iki 2008 m.).   

1 lentelė. Pagrindinių darbo rinkos rodiklių dinamika šalyje  
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Bendras  užimtųjų  skaičius, tūkst.  Bendras (15–64  metų gyventojų)  užimtumo lygis,  proc.  Bendras  bedarbių  skaičius, tūkst.   Bendras nedarbo  lygis, proc.  

1489,4  1456,5  1397,8  1351,8  1405,9 

1438 

1436,3  1473,9  1499,0  1534,2  1520,0  1415,9 

62,3 

61,4 

58,7 

57,2 

59,6 

60,9 

61,1 

62,6 

63,6 

64,9 

64,3 

60,1 

226,7  13,2 

249  14,6 

273,7  16,4 

284  17,4 

224,4  13,8 

203,9  12,4 

184,4  11,4 

132,9  8,3 

89,3  5,6 

69,0  4,3 

94,3  5,8 

225,1  13,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

 
 

 

27

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49) 
 

Žemiau  pateikiami  skirtingų  gyventojų  grupių  užimtumo lygio pokyčiai. Duomenų analizė rodo, kaip  keitėsi  moterų,  pagyvenusių  (55–64  metų  amžiaus)  žmonių ir jaunimo užimtumas (žr. 2 lent.). Analizuojant  situacijos  darbo  rinkoje  pokyčius,  vertėtų  išskirti ypač  ryškų teigiamą pagyvenusių žmonių užimtumo pokytį.  Pagyvenusių  žmonių  užimtumo  lygis  1998–2007  m.  padidėjo  nuo  39,8  iki  53,1  proc.  Nepaisant  to,  nuo  2008 m. padėtis ėmė blogėti.  Būtina pabrėžti, kad Lietuvos darbo rinkai buvo  būdingas  palyginti  aukštas  moterų  užimtumo  lygis,  kuris  jau  2006  m.  viršijo  ES  užimtumo  strategijoje  numatytą siekį (60 proc.). Šios gyventojų grupės užim‐ tumas  2001–2007  m.  išaugo  6,3  proc.  punkto,  kom‐ pensuodamas  moterų  darbo  vietų  skaičiaus  suma‐ žėjimą  1999–2001  m.  Nepaisant  to,  2007–2009 m.  moterų  užimtumo  lygis  sumažėjo  1,5  proc.  Itin didelis  praradimas  buvo  žymus  jaunimo  užimtumo  lygio  sumažėjimas  (nuo  33  iki  20,3  proc.)  1998–2004  m.,  tačiau  nuo  2005  m.  tendencija  pasikeitė  –  šis  rodiklis  gana  gerokai  išaugo  ir  2008  m.  pasiekė  26,7  proc.  reikšmę.  Jaunimo  užimtumas  didėjo  ir  2008  m.,  nors  tais  metais  jau  buvo  stebimas  kitų  gyventojų  grupių  užimtumo mažėjimas.   2 lentelėje pateikti užimtumo lygio rodiklių san‐ tykio  koeficientai  rodo,  kiek  tam  tikros  gyventojų  grupės  užimtumas  priartėjo  prie  bendro  užimtumo  lygio.  Tarp  išskirtų  grupių  moterų  užimtumo  lygis  yra  aukščiausias. Moterų užimtumo lygio santykis su ben‐ druoju užimtumo rodikliu nuolat augo nuo 1994 m. Dėl  šios  tendencijos  2009  m.  moterų  užimtumo  lygis  faktiškai  susilygino  su  vyrų  užimtumo  lygiu  ir  netgi  jį  pralenkė  (aptariamas  nagrinėjamos  tikslinės  grupės  santykinis  rodiklis  siekė  1,01).  Pagyvenusių  žmonių  užimtumo lygis nuolat augo nuo 2001 m. (išskyrus pasku‐   

tiniuosius  metus)  ir  2009 m.  sudarė  86  proc.  bendro  užimtumo lygio rodiklio.  Galima būtų teigti, kad ES nuostata pasiekti 50  proc.  pagyvenusių  asmenų  užimtumo  lygį  faktiškai  buvo  įgyvendinta,  tačiau  2008–2009  m.  pagyvenusių  žmonių,  kaip  ir  moterų,  užimtumo  lygis  ėmė  mažėti.  Moterų  užimtumo  lygis  2007–2009  m.  sumažėjo  nuo  62,2 iki 60,7 proc., pagyvenusių žmonių – nuo 53,4 iki  51,6 proc.   Žemiausias buvo jaunimo užimtumo lygis, kuris  2007  m.  sudarė  ketvirtadalį  (25,2  proc.)  šios  amžiaus  grupės  gyventojų,  tačiau  2008  m.  padidėjo  iki  26,7  proc.  2009  m.,  drastiškai  smukus  šalies  ekonomikai,  jaunimo  užimtumo  lygis  irgi  gerokai  smuko  –  iki  21,5  proc.,  arba  5,2  proc.  punkto  (palyginti  su  ankstesnių  metų vidurkiu). Šis nuosmukis buvo didžiausias iš visų  stebimų  gyventojų  grupių.  Sprendžiant  iš  santykinio  jaunimo užimtumo rodiklio, šios grupės padėtis darbo  rinkoje  šiuo  metu  netgi  gerokai  blogesnė  nei  Rusijos  krizės  metu.  1999  m.  jaunimo  užimtumo  lygis  buvo  30,6  proc.,  2009 m.  –  21,5  proc.  Nepaisant  to,  Rusijos  krizės  pasekmės  jaunimui  buvo  ypač  skaudžios –  užsitęsė  ilgiau  nei  kitose  gyventojų  grupėse  (iki  2004 m.).  Taigi,  jaunimo  užimtumo  lygis  pokriziniu  laikotarpiu  itin  sparčiai  mažėjo  (jau  minėta,  kad,  palyginti su 1998 ir 2004 m., šis rodiklis sumažėjo nuo  30,6 iki 20,3 proc.).   Žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaitos  požiūriu, demografinės tendencijos šalyje taip pat bu‐ vo  nepalankios. Vaikų kartos dalis tarp gyventojų, ku‐ rie ateityje papildys darbo rinką, 1998–2009 m. suma‐ žėjo  nuo  21  iki  15  proc.,  tuo  tarpu  ekonomiškai  neaktyvių  senų  žmonių  lyginamoji  dalis  padidėjo  nuo  12,4 iki 15,2 proc. (žr. 3 lent.). Tai apsunkina galimybes  1 ateityje įtraukti į rinką papildomos darbo jėgos.

2 lentelė. Užimtumo lygio rodiklio ir jo koeficientų dinamika pagal pagrindines tikslines gyventojų grupes   
Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

15–64 metų amžiaus  gyventojų užimtumo  lygis, proc.  Moterų užimtumo  lygis, proc.  Moterų ir bendro  užimtumo lygio  santykis*   15–24 metų amžiaus  jaunimo užimtumo  lygis, proc. 
1

62,3  58,8 

61,4  59,2 

58,7  57,5 

57,2  55,9 

59,6  57,1 

60,9  58,4 

61,1  57,8 

62,6  59,4 

63,6  61,0 

64,9  62,2 

64,3  61,8 

60,1  60,7 

0,944  0,964  0,980 

0,977 

0,958  0,959  0,946  0,949  0,959  0,958 

0,961 

1,010 

33,0 

30,6 

25,4 

22,5 

23,6 

22,6 

20,3 

21,1 

23,7 

25,2 

26,7 

21,5 

                                                             
 Analizuojant padėtį, buvo pasinaudota 2009 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto Lietuvos gyventojų  potencialo tyrimo duomenimis. Lietuvos gyventojų potencialo tyrimui pagal teritorijas buvo pasirinkti keturi  probleminiai rajonai: Tauragės, Pasvalio, Akmenės ir Ignalinos, o palyginimui pasirinktas Alytaus miestas.    

28

77  100  40.785  0.15  100  42.823  0.358  39.27    21.51  14.)  turėtų  padidėti  apie  185  tūkst.415  0.50  12.784  0.6  53.784  0.38  24.781  0.81  14.  15–64  metų  amžiaus  gyventojų. santykiniai vaikų ir senų žmonių  kartų  struktūros  pokyčiai  iki  2010  m.782  0.  bus  palyginti  nežymūs (žr.4  53.498  0.95  15.65    20.37  12.  Esant  tokiai  padėčiai.783  0.  skaičius  2010–2020  m.9  41.859  * Autoriaus apskaičiuoti užimtumo lygio santykio koeficientai yra išreikšti vieneto dalimis.782  0.  Pagal  Darbo  ir  socialinių  tyrimų  instituto  prognozes  kiek  žymesnis  užimtųjų  skaičiaus  pokytis  į  gerąją  pusę  šalies  mastu  numato‐ mas tik nuo 2013 m.25  14.396  0.70    18.07  24.        Nors  užimtųjų  skaičius  šalyje  po  ekonominės  krizės turėtų pradėti augti.16  Šaltinis: apskaičiuota pagal Statistikos departamento duomenis.     Pagal  Eurostato  demografines  prognozes  atliktais skaičiavimais.36    15.5  46.32  100  45.  aptariamojo  laikotar‐ pio  pabaigoje  netgi  ekonomikos  pakilimo  metu  galimybės pritraukti papildomus darbo išteklius turėtų  būti beveik išsisėmusios.03  100  44.8  40. tačiau toliau numatomos gerokai  liūdnesnės  gyventojų  raidos  perspektyvos.783  0.40  25. tačiau darbo rinkos atsiga‐ vimo  procesas  bus  gana  lėtas  ir  skausmingas.83  24.8  40.  turėtų  sumažėti  apie  130  tūkst.65  14.).81  100  41.        3 lentelė.  Tą  pabrėžia  ir  įvairūs  ekspertai.6  0.826  0.67    17.06    20.80  100  38.  ir  laikotarpio  pabaigoje  turėtų  siekti  apie 1525 tūkst.    29 .530  0.76  25. santykiniai rodikliai.25  28.97  26.74  14.38  26.  o  tiriamojo  laikotarpio  pabaigoje  jo  augimo  tempai  vėl  sulėtės  dėl  neigiamos  demografi‐ nio veiksnio įtakos..45  100  41.1  51.05  100  45.393  0.74  12.337  0.53  100  41. Bendras užimtųjų skaičius progno‐ zuojamu  laikotarpiu  (2010–2020  m. procentais    Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Iš viso gyventojų  Bendras užimtųjų  skaičius  Nedirbančių  gyventojų  demografinės  grupės  0–14 metų amžiaus  gyventojai   Nedirbantys 15–64  metų amžiaus  gyventojai  Ekonomiškai  neaktyvūs 65 metų ir  vyresni gyventojai  100  41.332  0. Šalies gyventojų žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaita.43  26.54  27.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)  Rodikliai / metai  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Jaunimo ir bendro  užimtumo lygio  santykis*   55–64 metų amžiaus  pagyvenusių  žmonių užimtumo  lygis.780  0.  Pesimistiškai  nuteikia  skaičiavimai  remiantis  ab‐ soliutiniais  rodikliais. proc.90    15.04  24.11  13.  kurie  sudaro  pagrindinius  mūsų  šalies  darbo  jėgos  išteklius.  Pagyvenusių  žmonių ir bendro  užimtumo lygio  santykis*  0.373  0.19  100  39. toliau bus stebimas spartesnis šio  rodiklio  kitimas.22    19.3  38.9  49.59  13.47    15.99    18.371  0.42  27.74  13.08    16.2  49.433  0.68  100  43.388  0.28    17.3  44. 1 pav.  Šaltinis: Statistikos departamentas.

   santykiniai rodikliai.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    1 pav.9 47.   30   .2 41.  Būtina  pabrėžti.21  16.18  79.9 31. procentais  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 40. senatvės pensininkų lyginamoji  dalis yra didžiausia.4 14. Eurostato gyventojų skaičiaus prognozes bei Darbo ir so‐ cialinių tyrimų instituto atliktų užimtųjų skaičiaus prognozių rezultatus.3 14.  Tauragės raj. už kuriuos mokamos įmokos  2.85  20. remiantis Statistikos departamento duomenimis.3 14.3 16.44  19.6  proc.  4 lentelė.83  76.  raj. Neaktyvūs gyventojai ir bedarbiai  Bendras pensininkų skaičius  Senatvės pensininkai   100   20. procentais*   Bendras gyventojų skaičius  1.  4 lentelę).72  100   20.48  37.  Šalyje   vertę kuriančių žmogiškųjų išteklių raidos požiūriu skir‐ tingos teritorijos turi nevienodą užimtumo ir socialinės  raidos potencialą. įskaitant ir pensinin‐ kų skaičiaus rodiklius. Bendro šalies gyventojų žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaitos prognozė 2010–2020 m.7 14.52  79.25  100   28.3 14.7 Bendras užimtųjų skaičius Nedirbantys 15–64 metų gyventojai 0–14 metų amžiaus gyventojai Ekonomiškai neaktyvūs 65+ metų gyventojai     Šaltinis:  apskaičiuota  pagal Statistikos departamento duomenis.1 30.0 21.0 22.72  * Pastaba: pagrindinis skaičiavimų šaltinis – Sodros duomenys.2 15. Privalomuoju draudimu apdrausti dirban‐ tys asmenys.1 15.3 23.2 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39.2 46.3 15.4 40.82  45. Antai net kas ketvirtas Ignalinos ir  kas penktas Akmenės rajono gyventojas yra senatvės  pensininkas.76  37.  Alytaus m.1 45.2  ir  28.5 16.4 15.04  60. Minėtas statistinis tyrimas atskleidė  svarbų  socialinio  ir  užimtumo  potencialo  dėsningu‐ mą – nedidelėse teritorijose. pagal atskiras šalies teritorijas.8 29. kur apdraustų dirbančiųjų  yra santykinai mažiau.7 15.4 14.7 44.4 14. kur užimtumo situacija  yra geresnė.6 14.3 25. Esminiai gyventojų socialinės struktūros komponentai 2009 m. ir  Ignalinos raj.  Pasvalio raj.      Šalies  ekonominės  raidos  netolydumas nulėmė  užimtumo  tiriamuose  rajonuose  skirtumus.  mažiausia  –  Akmenės ir Ignalinos rajonuose – vos penktadalis (žr.24  67.90  100   23.9 16. kad oficialiojoje rinkoje pridėtinę         Akmenės raj.8 30.  buvo  Tauragės  ir Alytaus savivaldy‐ bėse  (atitinkamai  32. Tai rodo.).1 28.74  16.1 46.08  100   39.0 39. Visi lentelėje pateikti santykiniai dydžiai.6 14.57  71. Kitose teritorijose.4 14.7 14.3 42.43  34.96  33. apskaičiuoti nuo bendro gyventojų skaičiaus.7 15. šis rodiklis mažesnis.1 16.87  25.   santykiniai rodikliai.17  37.7 27. kad remiantis Sodros duomenimis nustatytas  santykinis  gyventojų  apdraustumo  rodiklis  pagal  teri‐ torijas  pasiskirstė  labai  netolygiai.7 24..93  100   32.33  18.4 15.  Didžiausia  apdraustų  darbuotojų  dalis  nuo  bendro  gyventojų  skaičiaus  2009  m.

  Tačiau  šiame dešimtmetyje buvo stebimi ypač ryškūs jaunimo  nedarbo  lygio  rodiklio  pokyčiai.  Tai  lemia  dar  keletas  aplinkybių. Tuo  tarpu  kai  kurių  Darbo  biržoje  įregistruotų  bedarbių  grupių  skaičiaus  rodiklis  pradėjo  augti  dar  anksčiau  (2006 ir 2007 m.  užimtumas  ėmė  mažėti.  tačiau  vienų  ir  kitų  palyginimas  (dėl  minėtų  aplinkybių)  gana  sudėtingas. Pirmiausia.  dau‐ giausia  –  284  tūkst.  Tačiau  2008  m. Žymiai pablogėjus padėčiai.  tačiau  nuo  2006  m. šie rodikliai jautriau  sureagavo  į  artėjančio  ekonominio  nuosmukio  grėsmę. skiriasi pati bedarbio samprata.  –  fiksuotas  2007  m. Be to.  o  mažiausias  bedarbių  skaičius  –  69  tūkst.).  taikomi  griežti  kriterijai. siekė 13. nepaisant to.  Statistikos  departamento  duo‐ menimis.  jie  nepatenka  į  oficialų  bedarbių  skaičių..).  reikėtų  atkeipti  dėmesį  į  tai.  Pavyzdžiui.aspx?ArticleID=3b4349b3‐7aa3‐464a‐9d3a‐09d08b494a0f.  antroje  pusėje.2  proc.  kad  nedarbo  lygio  rodiklis  pagal  oficialiojoje  statistikoje  taikomą metodiką skaičiuojamas nuo darbo jėgos.4 proc.  moterų  nedarbo  lygis  buvo  didesnis  nei  vyrų.  Pavyzdžiui.  2001 m.  2004–2005  m.  kai  šie  rodikliai  buvo lygūs).  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    METODINĖS NEDARBO RODIKLIŲ TAIKYMO  GALIMYBĖS BEI RAIDOS TENDENCIJOS    Bene  dažniausiai  darbo  rinkoje  vykstančioms  tendencijoms  atspindėti  naudojami  nedarbo  rodikliai.4  proc.  iki  4.1  iki  8.  jau  sudarė  5. jie gana dažnai painiojami.  žiniasklaidoje  teigiama. nedarbas ėmė augti dar  sparčiau  ir  pakilo  iki  13.  antruoju  –  atrankinio  tyrimo  būdu. 2009 m.  rodiklių  ir  duomenų  šaltinių  varto‐ jimo.  prasidėjus  ekonomikos  nuosmukiui.  kad  16‐oje  euro zonos valstybių 2010 m.  Statistikos  departamento  duomenimis.  Šiuos  pokyčius  per  ilgesnį  laikotarpį  lėmė  tai.  http://manokarjera.cv.LT.  Jo  reikšmės  dydį.  Statistikos  departa‐ mentas  užimtumo  tyrimus  atlieka  laikydamasis  Euro‐ pos  Sąjungos  statistikos  tarnybos  (Eurostato)  reikalavimų  (tai  leidžia  palyginti  įvairių  šalių  duome‐ nis).  Nedarbo  lygis  – svarbiausias darbo rinkos konjunktūrą apibūdi‐ nantis santykinis rodiklis.  o  2008– 2009 m. o santykinis nedarbo rodiklis. Būtina pabrėžti. jog  Statistikos departamento atliekamų užimtumo tyrimų  ir  Lietuvos  darbo  biržos  duomenys  apie  absoliutinį  bedarbių  skaičių  ir  santykinį  nedarbo  rodiklį  gerokai  skiriasi.  kad  jie  aktyviai  ieško  darbo. vyrų  nedarbo  lygis  siekė  17.  (žr.  Kitaip  nei  Statistikos  departamentas.  palyginti  su  oficialiosios  statistikos  duomenimis.7 proc.  kad  aptariamo  rodiklio  vardiklyje  esantis  darbo  jėgos  skaičius  visada  yra  gerokai  mažesnis  už  darbingo  amžiaus  gyventojų  skaičių. kad daugiau asmenų kreiptis į  valstybinę  įdarbinimo  tarnybą  paskatino  padidėjęs  Darbo biržoje įregistruotų darbo vietų skaičius (2005– 2007  m.  Bedarbio  statuso  įgyti  negali  ir  dieninėse  mokyklose  besimokantys moksleiviai bei studentai.  Kadangi nemaža dalis nedirbančių gyventojų nesikrei‐ pia  į  darbo  biržą.  Skirtingų  gyventojų  grupių  nedarbo  tendencijų  pobūdis  didele  dalimi  buvo  panašus  į  bendro  rodiklio  kaitą.  Ypač  tai  būdinga  ekonominės  krizės  metu.  Nedarbo  lygis  sumažėjo  nuo  17.  kad  santykinių  nedarbo  rodiklių  skaičiavimų  metodika  skiriasi.  padėtis  pasikeitė  –  moterų  nedarbo  lygis  tapo  mažesnis  nei  vyrų  (išimtis  –  2007  m.  sumažina  tai. Galimas dalykas.  Taigi..  jis  išaugo  nuo  125  iki  137  tūkst. oficialų bedarbio statusą gali įgyti ne visi  norintys  įsidarbinti.7  proc.  o  tik  darbingo  amžiaus  asmenys.  Tyrimų  duomenimis.2  proc.  Nepaisant to.4  proc.  asmeniui. 2009 m.  Darbo biržos duomenimis..  padėtis darbo rinkoje pradėjo blogėti nuo 2008 m.  vėl  išaugo  iki  29.  Nedarbo  pokyčiai.  o  nedarbas  augti  ir  2008  m.  ignoruojant  tą  faktą.  jog  atskirų  rodiklių  dinamikos  tendencijos  gali  gana  smarkiai  skirtis.  siekiančiam  įgyti  oficialų  bedarbio  statusą. kurio palyginti didelę dalį sudaro ekonomiškai  neaktyvūs  asmenys. pasigendama  tinkamo  sąvokų.  apdorojami  ir  grupuojami  daugiau  atsižvelgiant  į  nedarbo  ir  darbo  rinkos operatyvinio reguliavimo poreikius.  vidutinis  metinis  nedarbo  lygio  rodiklis  2009 m.  Taigi.).  2000–2007  m.  jog  pirmuoju  at‐ veju bedarbių skaičius nustatomas ištisinės statistinės  apskaitos  būdu.    31 . kuriame labiau reikalinga moterų  darbo  jėga.8  proc. vyrų ir  moterų  nedarbo  rodiklių  svyravimai  buvo  gerokai  mažesni  nei  jaunimo.  moterų  –  10.lt/Default4.  Netgi  ekonomikos pakilimo laikotarpiu su įdarbinimo                                                                   1  Nedarbas euro zonoje ir visoje ES per mėnesį nepakito. – 9.  Nesunku  pastebėti. Darbo jėgos  tyrimų  ir  teritorinių  darbo  biržų  duomenys  yra  labai  įvairūs. sausį darbo neturėjo beveik  1 kas  dešimtas  gyventojas . 2010‐03‐01 14:14. VZ.  Galima  teigti.  –  bedarbių  buvo  2001  m. Kita  vertus.  šis  rodiklis  sumažėjo  nuo  30.  jog  Lietuvai  įstojus  į  ES  gerokai  padidėjo  darbo  vietų  skaičius  paslaugų sektoriuje.  Darbo  birža  skaičiuoja      santykinį  nedarbo  rodiklį  nuo  darbingo  amžiaus  gyventojų. tačiau tikėtina. Deja.3  proc.  Darbo  biržos  duomenys  renkami.  2007  m.  5  lent. Tarptautinė darbo organiza‐ cija  rekomendavo  nedarbo  lygį  nustatyti  remiantis  ekonomiškai  aktyvių  tiriamos  amžiaus  grupės  gyventojų skaičiumi (darbo jėga)..  nedarbui  apibūdinti  naudojami  du  duomenų  šaltiniai. kadangi šios institucijos naudoja skirtingas šių  rodiklių  skaičiavimo  metodikas.

htm.  Per  paskuti‐ niuosius  dvejus  metus  buvo  sukurta  kone  6.2  12.europa.0  203.5  132.) skaičius.    Neigiami  jaunimo  užimtumo  pokyčiai  praėjusiame  dešimtmetyje  sietini  ne  tik  su  buvusios  ekonominės  krizės  pasekmėmis.) sudarė palankias prielaidas  nedarbui  šalyje  mažėti.2  29.).2  79.6  23.3    PADĖTIES DARBO RINKOJE ANALIZĖS  APIBENDRINIMAS     Būtina pabrėžti.3  5.  metais  anksčiau  nei  kitų  bedarbių  grupių.3  241.5  mln.8  87.  (žr.7  90.  užimtumas  įspūdingai  išaugo.).2  15.  6  lent.eu/lietuva/news_hp/press_releases_lithuania/20080222_ip08287_lt.9  19.8  5. atitinkamai padidėjo nuo 56.2  369.7  …  176.3  4.9  85.0  4. kad palanki šalies ekonomikos  raida atkūrus Nepriklausomybę ilgą laiką automatiškai  neužtikrino  situacijos  darbo  rinkoje  gerėjimo  ir  naujų  darbo  vietų  kūrimo.2  217. Kitaip tariant.7 iki 84 ir nuo 26.3  5. nuo 2001 m. neigia‐ mos  dvejų paskutiniųjų metų pagrindinių užimtumo ir  nedarbo  rodiklių  tendencijos  faktiškai  panaikino  tei‐ giamus darbo rinkos pokyčius.2  Šaltinis: Statistikos departamento duomenimis.8  12.2  40.  Palyginti  su  ankstesniais  metais.)  liudija  apie  tie‐ sioginio  ir  pastebimai  svaresnio  valstybės  įsikišimo  į  darbo rinką reguliuojančius santykius būtinybę.5  76.0  29.  naujų  darbo  vietų.0  38.  prie  darbo  rinkos  poreikių  sunkiau  prisitaikančių.5  tūkst.  Darbo  jėgos  tyrimų  duomeni‐ mis.3  4..  kad  2007 m.  Lietuvai  įstojus  į  ES.4  11.  Padėtis  gerėjo  ir  Lietuvos  darbo  rinkoje. kurie vyko per paskuti‐ niuosius  penkerius  ekonominio  pakilimo  metus  (iki  2008 m.4  17.       2004  2005  2006  2007  2008  2009  Įregistruota ieškančių darbo asmenų.8  9.  įvyko  drastiškas  pokytis  –  užimtumo  ir  nedarbo  lygio  rodikliai  gerokai  pablogėjo.2  111.  Bendras nedarbo lygis (15–64  metų amžiaus).  bet  ir  su  kitomis  priežastimis. tūkst.  nukrisdami  iki  tokio  lygio.  kai  padėtis  darbo  rinkoje  blogėjo. iš jų  bedarbių  moterų  vyrų  jaunimo  neturinčių profesinio pasirengimo  niekur nedirbusiųjų  Šaltinis: Darbo biržos duomenimis.4  12.4  152.9  8. proc.  2002  m.4  5.2  103.0  13.9  12.). tūkst.1  224.0  17.6  66. Darbo ieškantys asmenys ir bedarbių grupės.  t.8  69.  Šešerius  metus  trukęs  ekonomikos  augimo  laikotarpis (2001–2007 m.6  6.2 tūkst.  Šis  procesas  ypač  paspartėjo  2004  m.  bendrojoje  užimtumo  ataskaitoje.3  proc.  koks  buvo prieš Lietuvai įstojant į ES.3  8.5  …  178.3  22.  ypač  išaugo  bedarbių  vyrų  (nuo  111 iki 217.5  383.4  11.9  31.7  19.  Šie  lai‐ kotarpiai  (1991–2001  ir  2008–2009  m.8  11.6  5.4  14.  tendencijos  darbo  rinkoje  per  trumpą  laikotarpį  kardinaliai  pasikeitė  ir  padėtis  ėmė  sparčiai  blogėti.3  186.9  29.6  66.2  47.4  166.9  13.0  24.7  160.4  13.  Naują  augimo  pagreitį  registruotų  bedarbių  skaičius  įgijo  2009  m. bedarbių grupių skaičius pradėjo didėti        2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  dar  2006  m..0  214.1  56.7  iki  42.1  59.4  224.).  kurios  nėra  tiesiogiai  susijusios  su   darbo  vietų  skaičiaus  sumažėjimu  rinkoje:  nepakankama  kvalifikacija  (išsilavinimu).    32 .1  103.7  24.7  10.  pasiekė  žemiausią  lygį  per  visą  stebimą     laikotarpį  (4.6  204.3  8.  Dar  2007  m.  nors  žymus  nedarbo  mažėjimo  pokytis  buvo  stebimas  ir  2002  m.  221.2  94.9  14.2 tūkst.  pažymima.6  84.6  145.5  73.  šalies  ūkyje                                                                  1  http://ec.3  8.0  22.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    problemomis  daugiausia  susidurdavo  profesinio  pasirengimo neturintys asmenys ir pakartotinai darbo  biržoje  užsiregistravę  bedarbiai  (jų  skaičius  2005– 2008 m.0  78.    6 lentelė.3  101.  Tačiau  2008  m.  5 lentelė.3  163.3  26.8  184. Vidutinių metinių bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio rodiklių dinamika   Bedarbių skaičius.  Įsibėgėjus  ekonominei  krizei.) ir profesinio pasirengimo neturinčių  bedarbių (nuo 84 iki 145. nedarbo lygis sumažėjo net 4 kartus  ir  2007  m.  1 kurią  pateikė  Europos  Komisija . iš jų  moterų  vyrų  jaunimo (15–24 metų amžiaus)  284. y.  Šių.7  89.  Galima  išskirti  net  keletą  laikotarpių.

  gyventojų  pajamų  lygio  palaikymą  bei  tiesioginio  finansinės  krizės  poveikio  žmonėms  sušvelninimą..  Employment. Gruževskio interviu).  kylančių  sumažėjus  verslo  galimy‐ bėms.  Surveys  of  economically  active  population.  Lietuvos  statistikos darbai. įvairios  ES  bei  EBPO  šalys  mažina  su  darbo  užmokesčiu  nesusijusias  darbo  sąnaudas. Vilnius.  tačiau  siekia  išsaugoti  darbo  vietas.  Mehran.   6.  social  affairs  and  equal  opportunities  dg.  darbdaviai  ir  darbuotojai.  Hussmanns. Consultation  on the future „EU 2020“ strategy.  1992:  Measurement  of  unemployment.  F.europa.  Literatūroje  pasitaiko  nuomonių.  Lygiai  taip  pat  turėtų  būti  skatinami  tie  darbuotojai.  nepalankia  jaunimo  įdarbinimo  aplinka. o ne gyventi iš socialinių pašalpų..  Europos  Komisijos  elektroninis  puslapis.  The  Annals  of  Regional  Science.  Geneva:  International  Labour Office.  paskatų  darbdaviams  įdarbinti  jaunus  žmones  stoka.  Cuadraro  Rura.  įvairūs  autoriai  kelia  abejonių  dėl  lankstesnių  mokesčių  ir  jų  lengvatų  taikymo  darbo  rinkai  pagyvinti.  aktyvios  darbo  rinkos  politikos  priemonių  pritaikymą.  Ekonomika ir vadyba’99: Kaunas.  Employment. DnB Nord  bankas. Commission analysis of recent measures taken  by  member  states. Verslo klasė.  Tarptautinės  konferencijos  pranešimų  medžiaga.  unemployment  and  underemployment:  an  ILO  manual  on  concepts  and  methods. lapkritis.  Verma  V.  Employment.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI 2010 (49)    nepaklausių  specialybių  pasirinkimu.  R.  J.  trūkstant  finansinių  išteklių. dirbti. Minėtą teiginį  patvirtina  faktas.     EKONOMIKOS NUOSMUKIS IR PADĖTIES DARBO  RINKOJE GERINIMO GALIMYBĖS     Atsižvelgdamos į ekonominį nuosmukį.  Damidavičius. 2009. bendru  darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimu. 1997.   5.  taikydamos  įvairias  priemones. dėl įmonių vykdomos politikos ir pan.  Valstybės  interesas  čia  akivaizdus: nereikės mokėti bedarbio pašalpos.  kad  viena  iš  galimų  priemonių  –  mažinti  Sodros  įmokas  toms  bendrovėms.  vol.  COM(2009)647  final. lapkritis.  4. o iždo  pajamas  ji  atsiims  tebegaudama  pajamų  ir  pridėtinės  vertės  mokesčius.  Gruževskio  interviu). 2009.                pasiteisintų  mokesčių  lengvatos  už  papildomai  sukur‐ tas  darbo  vietas.  Interneto  prieiga:  http://ec. Akropolizacija (B.   Lietuvos  sąlygomis.     33 .   7. nepatraukliomis darbo sąlygomis.  jog  ūkio  nuosmukis  Rusijos  krizės  metu  buvo  palyginti  trumpas.   8.                                                                   1  Valmartizacija.  M.  kurios  dėl  krizės  prarado  bent  trečdalį  apyvartos.  R.  2001:  Regional  Convergence in the European Union: from Hypothesis  to  the  Actual  Trends.    LITERATŪRA    1.  taiko  įvairias  trumpalaikio darbo schemas. 4. 24‐11‐2009.  mažu  darbo  užmokesčiu..  Damidavičius.eu/  eu2020/pdf/eu2020_en.  Pastaroji  nuostata  tikrai  padėtų  išvengti  neefektyvaus  įmonių  finansavimo  grėsmės  ir  neigiamų  efektų.  Valmartizacija.  Siekiant  skatinti  darbo  jėgos  paklausą  (arba bent ją išsaugoti).  Lisbon  Strategy. EMCO/23/200509/EN.  Lietuvos  darbo  rinkos  pagrindinių  rodiklių  dinamika  1992–1996  m. ES šalys  siekia  išsaugoti  nacionalinių  darbo  rinkų  stabilumą.  Manoma.  European  commission. Commission working document.  1999:  Darbo  (jėgos)  pasiūlos  ir  paklausos  įvertinimo  metodika. 35. Verslo klasė.pdf. 2009 m.  kad  turėtų  išlošti  visi  –  valstybė.  International  affairs.  nukreiptas  į  darbo  jėgos  paklausos  skatinimą.  M.  kurie  nori  kelti  1 kvalifikaciją. Lietuvos ekonomikos perspektyvos.  tačiau  jaunimo  padėtis  darbo  rinkoje  blogėjo  ir  pasibaigus  ekonominei  krizei  (prieš Lietuvai įstojant į ES).  3.  Akropolizacija  (B.   Kadangi  ekonominio  nuosmukio  sąlygomis  Lietuvoje  nėra  sukaupta  pakankamai  lėšų. Brussels.   2. Nr.

 pensijų gavėjų vartojimo galimybes.    NAUDINGUMĄ MAKSIMIZUOJANTIS PENSIJŲ  INDEKSAVIMAS    Pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybės  yra  palai‐ komos  indeksuojant  pensijas. o indeksuojant pagal     34 . pastovios vartojimo  galimybės  ir  pastovus  vartojimas  didina  naudingumą.  palyginti  su  dirbančių  as‐ menų. 9.  Dalis  pajamų skiriama pensijų socialinio draudimo įmokoms  sumokėti (įmokų tarifas yra  τ ).  2001. Vienas iš šių būdų arba jų derinys teisės aktuose  deklaruojamas  kaip  pensijų  dydžio keitimo pagrindas. ar ne.  Dažniausiai  pensijos  yra  indeksuojamos  pagal  darbo  užmokestį  arba  kainas  (Barr.  pensijos  turi  būti  indeksuojamos  taip.  Dėl  to  efektyvus  indek‐ savimas  turi  palaikyti  pastovias  vartojimo  galimybes. pensijos ga‐ vėjas  visada  galės  įsigyti  nustatyto  dydžio  vartojimo  prekių ir paslaugų krepšelį. Indeksavimo ypatumams nagrinėti  yra  sukurtas  formalizuotas  pensijų  sistemos  modelis.  lyginant  su  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybėmis.  Indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį.  kad  asmenų  vartojimo  galimybės  išliktų  pastovios.  Straipsnyje  ieškoma  atsakymų  į  šiuos  klausimus:  1)  kuris  pensijų  indeksavimo būdas yra efektyvus ir 2)  kokiu būdu vykdoma indeksavimo politika yra naudin‐ gesnė visuomenei. Friedmano pastoviųjų pajamų hipotezei.  sie‐ kiama  palaikyti  pastovias. Tokiu atveju sis‐ tema būtų destabilizuota ir. t.  2004. trumpuoju ar vidutiniuoju laikotarpiu  būtų  susidurta  su  įsipareigojimų  įvykdymo  problemo‐ mis.lt        ĮVADAS    Šio  straipsnio tikslai – įvertinti senatvės sociali‐ nio  draudimo pensijų indeksavimo metodus ir galimy‐ bes.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    EFEKTYVUS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ INDEKSAVIMAS    Dr.  Toks  senatvės  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių palaikymo politikos įgyvendinimas neleidžia  išvengti  subjektyvių  ir  nepagrįstų  sprendimų.  Žin. Ketvirta.  Lagrandžo  funkcija  bus:  L = u (ct ) + λ[(1 − τ ) yt − st − ct ] .  Rašant straipsnį buvo naudotasi ekonominės sistemos  modeliavimo ir aprašomuoju metodais.  nėra  aišku. kad  λ  yra kons‐ tanta  ( λ = c ).    PENSIJOS IR NAUDINGUMAS    Tarkime. dalis – taupymui ( st ).  kai  socialinio  draudimo  sistema  trumpuoju  lai‐ kotarpiu  buvo  nepajėgi  įvykdyti  prisiimtų  įsipareigo‐ jimų.  59‐1153). šiuo metu Lietuvoje senatvės pensijos yra  indeksuojamos  keičiant  bazinės  pensijos  dydį  ir  drau‐ džiamąsias  pajamas  (Žin.  Nr. Atsižvelgiant į tai. algirdas. 10222 Vilnius  El..  kad  asmens  naudingumas  yra  vartojimo  funkcija  u (ct ) .  o  likusi  dalis  –  vartojimui ( ct ).  taikant  šiuos  metodus.  socialinio  draudimo  biudžetas  dažniausiai  ne‐ būna  subalansuotas  dėl  kintančio  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų skaičiaus santykio.  eg‐ zistuoja rizika. priklausomai nuo destabi‐ lizacijos laipsnio. Toks indeksavimas išsaugo  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes  prekių  krepšelio  atžvilgiu. y. šiuo metu yra  svarstomos socialinio draudimo sistemos pertvarkymo  galimybės – tai palanki proga atsisakyti ydingos prakti‐ kos.  nepriklausomos  Lietuvos  isto‐ rijoje yra įvykusios kelios socialinio draudimo sistemos  krizės.vu.  Barr.  Ši  išvada  neprieštarauja  M.  Clark.  Pirmos  eilės  są‐ lyga –  u′(ct ) = λ . p. kad indeksuojant senatvės pensijas gali  būti  pažeistas įmokų ir išmokų ryšys.  t.  2004).  atsitiktines  pajamas. Vidutiniam  darbo užmokesčiui didėjant tam tikru tempu. Per t laikotarpį vartoji‐ mui skiriamos išlaidos yra:  ct = (1 − τ ) yt − st .bartkus@ef.  ar  esama  pensijų  sistema  di‐ dina visuomenės gerovę.     Teigiant.  siekiama  palaikyti  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes prekių atžvilgiu. Antra. kad egzistuojanti socialinio draudimo sistema  maksimaliai  padidintų  įmokas  mokančių  asmenų  nau‐ dingumą. Algirdas Bartkus  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al..  1991. tokiu pat  tempu  didinamos  ir  atskiro  pensijos  gavėjo  pajamos.  Jeigu  asmuo  moka  socialinio  draudimo  įmokas.  kad  asmuo  gauna  pajamas  yt . y.  Toks  indeksavimas  išsaugo  pastovias  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes.  Indeksuojant  pagal  darbo  užmo‐ kestį.  tai  papildo‐ moms  santaupoms  senatvei  jis  skirs  tiktai  nelauktas.  Trečia.  Siekiant.  sumažinti  neigiamą  mak‐ roekonominių  veiksnių  poveikį  socialinio  draudimo  biudžetui  ir  padidinti  įmokas  mokančių  bei  išmokas  gaunančių  asmenų  naudingumą.  Nr.  17‐447.  ribinis  vartojimo  naudingumas irgi yra  konstanta.  Pirma.  1994.  Ši  tema  aktuali  dėl  kelių  priežasčių. Kitais žodžiais tariant.  Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas.

 fon‐ duota  biudžeto  dalis  prieš  t  buvusiais  laikotarpiais).  Išmokų  indeksavimas  pagal  paja‐ mas. Ši išraiška rodo.  Šiuo  atveju  pen‐ sijos  yra  didinamos  atsižvelgiant  į  surinktas  įmokas. pertekliui.  praktikoje  pasi‐ taiko  ir  trečiasis  –  kai  pensijos  yra  indeksuojamos  pa‐ gal  tai. Bendras skolos  rodiklis  atrodo  taip:  ALt = ( Et − C t ) + (γ + 1) Lt −1 .  atitenkanti pensijų gavėjams.  kuriems  reikia  pervesti  nustatyto  dy‐ džio  darbo  užmokesčio  dalį (ρ). o  pastovią pakeitimo normą – tiktai indeksavimas pagal  darbo  užmokestį. Ct – įmokos surinktos  per t laikotarpį.  β – mažos rizikos finansinių priemonių grąža.  ir  investavimo  pajamoms. kad  pakeitimo  norma  ir  darbo  užmokesčio  fondo  dalis.  šis  santykis  yra  pastovus  dydis.  Pensijų gavėjų vartojimo galimybės yra palaikomos jų.  sukauptoms  per  ankstesnius  periodus.  Jeigu  tarifas  pasirodo  nepakankamas  ir  yra  padidina‐ mas.  Žvilgtelėję atidžiau pamatysime. Bt – t laikotarpio biudžetas. Lt – per t  laikotarpį  įsipareigojimams  vykdyti  paimta  paskola. kur wt – vidutinis darbo užmokes‐ tis. o Ft – perteklius (į rezervus.  atitenkanti  pensijų  gavėjams.  kur  (Ct  –  Et)  –  išmokoms  mokėti  nepanaudota  biudžeto  dalis.  pensijų dydį galima užrašyti taip:  E t = ρwt rt .  T  laikotarpiu  išmokėtos  pensijos  apskai‐ čiuojamos  taip:  E t = bt rt .  patenkančios  į  biudžetą  kaip  įmokos.  Esant  nepakankamam  turto  lygiui. susi‐ dariusiam per ankstesnius. Biudžeto sudėties lygtį galima užrašyti  taip:  Bt = C t + ( β + 1) Ft −1 + Lt . o jeigu sumažinamas – κ padidėja. kur  ρ –  vidutinio  darbo  užmokesčio  dalis.  skirtumui  tarp  iš‐ mokų  ir  įmokų)  ir  ankstesniais  laikotarpiais  paimtų  paskolų bei sukauptų skolų palūkanos. skaičiaus (rt) augimu.  Indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį.  o  didėjimas  –  mažėjimą. pastovių vartojimo  galimybių nepalaiko ir dėl to nėra efektyvus.  atsi‐ žvelgiant tik į tai. Abi lygties puses padalijus iš wt ir  rt.  Jeigu  Ct + ( β + 1) Ft −1 ≥ Et   –  biudže‐ tas  būna  perteklinis.  t. Naudojant paskolas biudžeto įsiparei‐ gojimams vykdyti atsiranda būtinybė skaičiuoti bendrą  skolos  rodiklį  ( ALt ).  biudžeto  pajamos  tam  tikrą  laikotarpį  bus  lygios  įmokoms. pastovias vartojimo galimybes palaiko  tiktai indeksavimas pagal darbo užmokestį ir kainas.  kur  Et  –  pensijų  apimtys  per  t  laiko‐ tarpį. y.  įsiparei‐ gojimams  vykdyti  imamos  paskolos  ir  naudojamos  skolintos lėšos.  mėnuo  ir  t. o rt – pensijų gavėjų skaičius.  Išplečiame  pertek‐ liaus  lygtį:  Ft = ( β + 1) Ft −1 + wt (τ t nt − ρrt ) .  jeigu  Ct + ( β + 1) Ft −1 < Et   –  deficitinis. Kons‐ tanta reiškia. surinktoms per šį laikotarpį. t. yra tas pats dydis. fondus atidėta biu‐ džeto dalis) per t laikotarpį. Kiekvieno laikotarpio biudžetas  yra  naudojamas  to  laikotarpio  pensijoms  mokėti.  lygmeniu:  apdraustiesiems  sukūrus  tam  tikro  dydžio  papildomą  pridėtinę  vertę.  kad  pagrindinis  socialinio  draudimo  biudžeto  pajamų  šaltinis  yra  įmokos. kad pensijos  yra  finansuojamos  iš  dirbančių  asmenų  darbo  užmo‐ kesčio  dalies.  kaip  visuomenės  grupės. Ft‐1 – perteklius (atidėta į rezervus.  palyginti  su  pensijų  gavėjų.  Ant‐ rame  dėmenyje  skliaustuose  esantis  reiškinys  atsklei‐ džia.  Šį  būdą  galima  pavadinti  in‐ deksavimu  pagal  biudžeto  pajamas.  T laikotarpiu surinktos įmokos apskaičiuojamos  taip:  C t = wtτ t nt . nt – apdraus‐ tųjų  skaičius.  kurį  sudaro  t  laikotarpiu  paimta  paskola  (lygi  galimam  deficitui.  kur  t  –  laikotarpį.  Biudžeto  paskirstymo  lygtį  užrašysime  taip:  Bt = Et + Ft .  kur  bt  –  vidutinis  pensijų  lygis. kad indeksavimas pagal darbo užmokestį  išlaiko  pastovią  pakeitimo  normą. prieš šį laikotarpį buvusius.  Šio  dydžio  mažėjimas  rodo  mokestinės  naštos  didė‐ jimą.  kad  perteklius  formuojasi  dėl  didesnio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  (nt)  sumokėtų  socialinio  draudimo  įmokų  augimo  (atsižvelgiant  į  tarifą  τt). τt – socialinio draudimo įmokų tarifas. kad skliaustuose liku‐ sių narių santykis yra lygus pakeitimo normos ir tarifo  santykio  bei  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  skaičiaus  santykio sandaugai.  nustatyta  jos  dalis  atitenka  pensijų  gavėjams. kiek turima lėšų.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  kainas  –  dėl  šio  santykio  ir  kintančio  kainų  prieaugio.  Neigiama  šio  rodiklio  reikšmė rodo. y.  periodus. Žinant.  Be  šių  dviejų  būdų.  gauname  tokią  biu‐ džeto lygtį:  Bt = Et + ( β + 1) Ft −1 + (C t − Et ) . Sujungę biudžeto susidary‐    mą  ir  paskirstymą  į  vieną  reiškinį.  Šis  bū‐ das pastovių vartojimo galimybių nepalaiko.  Esant  galimybei  investuoti  biu‐ džeto  perteklių  į  mažos  rizikos  finansines  priemones.  kur  γ  –  skolos  palūkanų  norma.  imama paskola.  galima  užrašyti  tokią  lygtį:  bt rt = ρwt rt .  kiek  turima  lėšų. kad skolos nėra. Ar iš tiesų  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  ir  pagal  darbo  už‐ mokestį palaiko pastovias vartojimo galimybes?    PENSIJŲ INDEKSAVIMAS PAGAL DARBO UŽMOKESTĮ    Pensijų  indeksavimas  pagal  darbo  užmokestį  palaiko  pastovią  pakeitimo  normą.  Laikotarpiais.  kai  biudžetas  yra  deficitinis.  Ar  analizuojant  šį  išmokų  indeksavimo  variantą  pakeitimo  norma  yra  vienintelis pastovumą užtikrinantis kriterijus? Tarkime.  t.  išlaikant  pastovią  pakeitimo  normą  ρ  ir  nekeičiant  socialinio  draudimo  tarifo  τ. tai κ sumažėja. Dėl to indek‐ savimas bus nagrinėjamas neatsiejant jo nuo biudžeto  subalansavimo. Remiantis  pirmine analize.  Mažėjant  κ. gaunama  bt / wt = ρ = const .  Sujungus  abi  lygtis. Pakeitimo normos ir tarifo santykį  pavadinkime κ ir užrašykime taip:  ρ / τ t = κ . visuomenė  vis daugiau sumoka už pensijų gavėjų vartojimo galimy‐    35 .  lyginant su darbo užmokesčio prieaugiu.  o  nepanaudota  dalis  yra  perkeliama  į  rezervus  ir  inves‐ tuojama.  išmokų  skyrimas  ir  jų  dydžio  keitimas.).  laiką  nurodantis  indeksas  (gali  būti  metai.

  Vertinant  ir  praėjusius  laikotar‐ pius.  neatsižvelgiant  į  rezervų  būklę)  lemia  tik  pensijų  gavėjų  ir  dirbančių  asmenų santykis.  apskai‐ čiuojamos taip:    Δ n = wt n t τ t −1 − wt nt −1τ t −1 = wtτ t −1 ( nt − nt −1 ) .  visada  bus  subalansuotas.  Šis  prieaugis  ne  tik  padidina  įmokų  apimtis. apskaičiuojamos taip:    E n ρ = t t τ t . kokią dalį lėšų biudžetas perskirsto  per t laikotarpį ir kokia dalis biudžeto buvo panaudota  per  t  laikotarpį.  kad.  kada  tam  tikros  ka‐ tegorijos  asmenims.  Ši  lygtis  parodo.  κ  išliekant  pastoviam.  Šios  įmokos  iki  galo  panaudojamos  pensijoms  indeksuoti. susida‐ ręs  dėl  išėjimo  į  pensiją  amžiaus  padidinimo. ir atvirkščiai.  mažinant  dirbančių  as‐ menų gerovę.  rodo  einamuoju  laikotarpiu  išmo‐ kėtų  pensijų  ir  surinktų  įmokų  santykį:  κ (rt / nt ) = Et / Ct .  reikia  apibrėžti  pensijų  indeksavimo  šaltinius  ir  panaudojimo  kryptis.  subalansuotas  ( f = 1 )  arba  deficitinis  ( f < 1 ). gauname:  Siekiant  nustatyti  biudžeto  perteklių  arba  defi‐ citą  formuojančių  veiksnių  poveikį.  Pirmas  dėmuo  1  rodo. kita vertus. kad pensijų  gavėjų  gerovė  nėra  didinama.   ft = 1 + [(1 + β ) Ft −1 ] / Et + Lt / Et .  bet  ir  sumažina  ne‐ darbo  išmokų  poreikį bei sukuria palankią aplinką išė‐ jimo  į  pensiją  amžiui  didinti. Pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykiui mažėjant.  Biudžetas  gali  būti  perteklinis  ( f > 1 ). y.  kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykis  nekinta.  sumokama  vis  mažiau. gautų iš prieš ataskaitinį  laikotarpį  buvusio  dirbančių  asmenų  darbo  užmokesčio  prieaugio.  gautų padidinus tarifą.  kad  biudžetas.  Biudžeto  paskirs‐ tymo lygis parodo.  Ši  lygtis  parodo. o kai šis santykis  auga.  gautos  iš  prieš  ataskaitinį  laikotarpį  buvusio  dirbančių  asmenų  darbo  užmokes‐ čio prieaugio.  naujai  įtrauktiems  į  socialinio  draudimo  sistemą.  Įmokų pasikeitimą galima užrašyti ir taip:    ΔC = C t − Ct −1 = wt ntτ t − wt −1 nt −1τ t −1 = Δ w + Δ n + Δτ . šių lėšų indeksavimui nepakanka.  Šių  lėšų  sukurtas  pertek‐ lius  naudojamas  pensijoms  indeksuoti  tik  didėjant  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui.  Ši lygtis parodo.  o  deficitinis  gali  būti  tik  tada. gautos iš ataskaitiniu laiko‐ tarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus.  Išple‐ čiant  išraišką.  kur  Bt  –  t  laikotarpio  biudžeto  pajamos. Pertvarkę lygtį.  biudžeto  paskirstymo  lygį  galima  užra‐ šyti ir taip:   Δ w = wt nt −1τ t −1 − wt −1 nt −1τ t −1 = nt −1τ t −1 ( wt − wt −1 ) .  kad  įmokų  pasikeitimas  pri‐ klauso nuo papildomų įmokų. pastovus κ yra antras  efektyvaus pensijų indeksavimo kriterijus.  Trečias  dėmuo  rodo.  Apdraustųjų  skaičius  gali  didėti  kuriant  naujas  darbo  vietas  ir  didinant  so‐ cialinio  draudimo  aprėptį  bei  išėjimo  į  pensiją  amžių.  vieninteliai  kintamieji. Taigi.  Todėl  ga‐ lima teigti.  tenkanti  vienam  mokesčių  dy‐ džiui ( ρ / τ t ).   Papildomos įmokos.  κ  yra  kompromisas tarp kartų.    36   .  o  jam  didėjant. yra keisti senatvės pensijos  amžių.  Pensijas  indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį  ir  nedidinant  ta‐ rifo.  Antras  dėmuo  rodo. bet.  Kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykis  mažėja.  o  Et  –  t  laikotarpio  pensijų  apimtys.  Pakeitimo normos da‐ lis.  Viena  vertus.  reikės  mokėti  pensijas. socialinio draudimo biudžeto būklę t laiko‐ tarpiu  dėl  t  laikotarpio  pokyčių  (t. formuojasi perteklinės lėšos.  kokią  paskirstomo  t  laikotarpio  biudžeto  perviršio  dalį  sudaro ankstesniais laikotarpiais sukauptas perteklius.  privalo  būti susietas su naujų darbo vietų kūrimu. užtikrinantis  pastovias  vartojimo  galimybes. yra ap‐ draustųjų  skaičius  ir  pensijų  gavėjų  skaičius.  šios  įmokos  kuria  perteklių. lemiantys pakeitimo normos kitimą.  gautų  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokresčio.  ir  papildomų  įmokų. atsižvelgiant į visuomenės senėjimo proce‐ sus ir išlaikant pastovią  κ. kad apdraustųjų skaičiaus prieaugis.  Apdraustųjų  skaičiaus augimas (ypač jei jis yra spartesnis už pensijų  gavėjų  skaičiaus  augimą)  nurodo  palankesnes  sociali‐ nio  draudimo  veiklos  galimybes. kokia dalimi įmokų pasikeitimą  absoliučiąja  išraiška  lemia  darbo  užmokesčio  kitimas.   Ši lygtis parodo.  papildomų  įmokų.  kai  yra  išnaudotas  visas  sukauptas  perteklius  ir  investavimo  pajamos  iš  ankstesnių  laikotarpių. kokia dalimi įmokų pasikeitimą  absoliučiąja  išraiška  lemia  apdraustųjų  skaičiaus  kiti‐ mas. išplėtus so‐ cialinio  draudimo  aprėptį  augantis  apdraustųjų  skai‐ čius  padidina  įmokų  apimtis.  C t rt Jeigu  tarifas  yra  laikomas  pastoviu. perteklių patogiausia interpretuoti kaip biudžeto  paskirstymo  lygį  ir  užrašyti  tokia  apibrėžimo  lygtimi:  ft = Bt / Et . arba pensijų gavėjams skirta dirbančio asmens var‐ tojimo  galimybių  dalis.  efektyvus  būdas  palaikyti  pastovias  vartojimo  galimybes.   Papildomos  įmokos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI  bes.  esant  pastoviam  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui. ir pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykio  sandauga  ( rt / nt ).  Apdraustųjų  skaičiaus  prieaugis  dėl  naujų  darbo  vietų  kūrimosi  jokių  neigiamų  aspektų  neturi. taip pat  padidina  įsipareigojimus  ateityje.  Perteklinis  arba  subalansuotas  biudžetas  būna  palankiais  laikotarpiais. Pastovus  κ rodo.  Pensijų gavėjų ir dirbančių asmenų santykis yra  tinkamas  biudžeto  susidarymo  šaltiniams  konkrečiu  laikotarpiu  atskleisti.  kokią  biudžeto  t  laikotarpio  įsipareigojimams vykdyti dalį sudaro skolintos lėšos.

  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prieaugis).  mažinti  išmokas  arba  dažnai  keisti  ta‐ rifą.   Formulė  parodo. Deficitą galima panaikinti keliais  būdais:  sumažinant  įsipareigojimus  (pensijų  dydį)  –  neefektyvu.   Ši formulė parodo.  Biudžeto  deficitas  išauga.  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų santykiui nekintant. išauga perteklius.  šios  įmokos  formuoja  perteklių.  Pensijų  indeksavimas  pa‐ gal  darbo  užmokestį  sukuria  automatinį  rezervo  for‐ mavimosi ir jo panaudojimo mechanizmą.   Socialinio  draudimo  pensijų  apimties  pasikei‐ timą galima užrašyti ir taip:    ΔE = Et − Et −1 = bt rt − bt −1 rt −1 = Δ b + Δ r .  kuris  yra  panau‐ dojamas  išmokoms  indeksuoti  tais  laikotarpiais.  Tai  kraštutinė  priemonė  sprendžiant  biudžeto  subalansavimo  problemą.  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  prieš  ataskaitinį  lai‐ kotarpį dirbusių asmenų darbo užmokesčio (turto arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prieaugis).  Deficitas  yra  nepageidautinas  reiškinys. Augant pensijų gavėjų skaičiui. biudžetas išlieka suba‐ lansuotas. kurios.   Ši lygtis parodo.  Pensijų  gavėjų  ir  apdraus‐ tųjų  santykiui  augant  ( rt / nt > rt −1 / nt −1 ).  jeigu  rezervas  buvo  pasibai‐ gęs  arba  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  biudžetas  buvo  deficitinis  (jeigu  f t −1 < 1 ).  bet  mažėja  rezervas.  Perteklinių  lėšų  investavimas  į  mažos  rizikos  finansines  priemones  padeda  bent  iš  dalies  apsaugoti  rezerve  esančias  so‐ cialinio  draudimo  lėšas  nuo  nuvertėjimo  ir  padidina  gerovę.  jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu biudžetas buvo per‐ teklinis (jeigu  f t −1 > 1 ).  Ne‐ sant  galimybės  investuoti  šių  lėšų  į  mažos  rizikos  fi‐ nansines priemones.   Ši  lygtis  parodo.  Papildomos  įmokos. jeigu  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  biudžetas  buvo  subalan‐ suotas  (jeigu  f t −1 = 1 ).   Pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykiui išliekant  pastoviam ( rt / nt ≈ rt −1 / nt −1 ).  tai  mažėja  sukauptas  biudžeto  perteklius  arba  didėja  deficitas. padidinant tarifą (sumažinant dirbančių asme‐  37 = wt ntτ t − wt ntτ t −1 = wt nt (τ t − τ t −1 ) .  Biudžetas  išlieka  perteklinis.  kokia  dalimi  pensijų  apimties  pokytį absoliučiąja išraiška lemia pensijų gavėjų skaičiaus    .  Jeigu  pensijų  gavėjų  skaičius  auga  greičiau  už  apdraustųjų  skaičių.  gautos  padidinus  tarifą.  jeigu  jis  buvo  deficitinis  prieš  tai  buvusiu  laikotar‐ piu (jeigu  f t −1 < 1 ).  apskaičiuojamos pagal šią formulę:    Δτ kitimas. formuojasi perteklius. minėtas pokytis visai  nelemia  biudžeto  deficito  ar  pertekliaus  dinamikos.  Jeigu  apdraustųjų  skaičius  auga  greičiau  už  pensijų  gavėjų  skaičių. o tai mažintų asmenų naudingumą ir didintų nes‐ tabilumą šalyje. kokia dalimi pensijų apimties  pokytį  absoliučiąja  išraiška  lemia  pensijų  dydžio  kitimas.  Pertekliaus  formavimasis  turi  kelis  neigiamus  aspek‐ tus.  nes  rodo. nes papildomos įmokos  viršija papildomų išmokų skaičių. Daug patogiau yra palankiais laikotar‐ piais  sukauptas  perteklines  lėšas  naudoti  pensijoms  finansuoti  nepalankiais  laikotarpiais.  Kadangi  pensijų  indeksavimo  poreikį  nurodo  išaugęs  darbo  užmokestis.  dėl  kintančio  apdraustųjų  ir  pensijų  gavėjų  skaičiaus  rei‐ kėtų  skolintis. Taip dėl valstybės neveiklumo lėšų.  vertė  mažėja. Pensijų gavėjų ir apdraustųjų san‐ tykiui mažėjant ( rt / nt < rt −1 / nt −1 ).  yra  skirtos  gerovei  palaikyti.  Vidutinio  pensijų  lygio  pokyčio  nulemtas  pensijų  apimties  pokytis nustatomas pagal formulę:    Δb = bt rt −1 − bt −1 rt −1 = rt −1 (bt − bt −1 ) . jeigu jis buvo subalansuotas prieš tai buvu‐ siu  laikotarpiu  (jeigu  f t −1 = 1 ).  jeigu  prieš  tai  buvusiu  laikotarpiu  jis  buvo  perteklinis  ( f t −1 > 1 ).  kai  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  skaičiaus  santykis  auga. nepanaudojamos lėšos praranda  vertę. Biudžetas išlieka deficiti‐ nis.  biudžetas  tampa deficitiniu.  Akivaizdu.  nes  ji  mažina  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybes  ir  nepalaiko pastovios κ. jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu jis  buvo  subalansuotas  ( f t −1 = 1 ). jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu jis buvo defi‐ citinis  ( f t −1 < 1).  Biudžetas  tampa  perteklinis  arba  sumažėja  deficitas.  perteklius  atsiranda  iš  dviejų  šaltinių:  kai  papildomos  įmokos.  nes  neužtikrinamos  pastovios  vartojimo  galimybės.  Pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtas  pensijų  apimčių pokytis nustatomas pagal šią formulę:    Δr = bt rt − bt rt −1 = bt (rt − rt −1 ) .  Indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį.  Pertekliaus  atsiradimas  reiškia.  kad  valstybė  iš  mokesčių  mokėtojų  surenka  daug  didesnius  mokes‐ čius  nei  reikia  konkretaus  laikotarpio  išmokoms.  yra  didesnės  už  pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtą  pen‐ sijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  (Δ i − Δ r )   ir  kai  papildomos  įmokos. Perteklius susiformuoja. Dėl to pertekliaus pokytį galima užrašyti  ir taip:  Δ f = ( Δ i − Δ r ) + (Δ w − Δ b ) .  kad  nekaupiant  rezervo. kokia dalimi įmokų pasikeitimą  lemia  tarifo  pasikeitimas.  kad  pensijų  apimties  pasikeitimas  priklauso  nuo  vidutinio  pensijų  lygio  ir  nuo  pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo.  tai.  yra  didesnės  už  vidutinio  darbo  užmokesčio  augimo  nulemtą  pensijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  (Δ w − Δ b ) .  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų  santykiui  mažė‐ jant.  jeigu  ankstesniais  laikotarpiais  buvo  sukaup‐ tas rezervas (jeigu  f t −1 > 1 ).  kad  įsipareigojimai  mokėti  pensijas  yra  didesni  už esamas galimybes.  Biudžetas  išlieka  per‐ teklinis. auga ir pensijų  išmokų  poreikis. kaip  deklaruojama.

 Formaliai  pertekliaus  pokytį  galima  užrašyti  taip  pat  kaip  ir  in‐ deksavimo pagal darbo užmokestį atveju:  Δ f = (Δ n − Δ r ) + (Δ w − Δ b ) .  vartojimo  galimybės  auga  sparčiau  (arba  tokiu  pat  tempu)  nei  kainos. y. poveikį pensijų dydžiams. gali padidėti biudžeto deficitas arba sumažėti  perteklius.  kad  kainoms  per  t  laikotarpį  išaugus dydžiu gp.  Kainoms  augant  sparčiau  negu  darbo  užmokesčiui  (gp>gw).  gali  sumažėti  defici‐ tas  arba  išaugti  perteklius.  pensijos  taip  pat didinamos dydžiu  gp.  t.  Kai  kainos  auga  sparčiau  negu  darbo  užmokestis.  t. Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas.  kaip  ir  dirbančių  as‐ menų.  tai  indeksuojant  pensijas  pagal  darbo  užmokestį  didėja  realus  socialinio  draudimo  biudžetas.  Tai  leidžia  sumažinti  nuostolius.  pasi‐ naudojant  alternatyviais  finansavimo  šaltiniais  (pasi‐ skolinant pinigų) – neefektyvu.  būtina  sąlyga  taikant  šią  taisyklę  yra  gali‐ mybė investuoti į mažos rizikos finansines priemones. y.  Toks  indeksavimas  susieja  vidutinio  pensijos  gavėjo  gerovę  su  vidutinio  dirbančio  asmens  gerove  ir  iš‐ saugo pastovų visų visuomenės grupių vartojimą.  pensijų indeksavimo šaltiniai. ar apdraustųjų vartojimo galimybės išauga.  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugu‐ sio  prieš  ataskaitinį  laikotarpį  dirbusių  asmenų  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilgalaikių  įsipareigojimų  prie‐ augis).  pačių  kainų  augimo.  Biudžeto  sudėties  lygtis  atitinka  visas  sąlygas.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    nų  vartojimo  galimybes  ir  padidinant  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybes)  –  neefektyvu.  Realus  pensijų gavėjų biudžetas taip pat didėja.  Kadangi priklausomai nuo draudėjų ir apdraustųjų bei  kainų  kitimo  susidaro  biudžeto  perteklius  ir  kaupiami  rezervai.  nes  neišlaikomas  pastovus  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykis. nes įsipareigojimų prieaugis bus didesnis už  naujai atsiradusias galimybes.  perteklius  atsiranda  iš  dviejų  šaltinių:  1)  kai  papildomos  įmokos.  Taip  pat  kad  pensijų  gavėjų  gerovė  nebus  didinama  dirbančių  asmenų gerovės sąskaita.  ar sumažėja.  pensijų  gavėjų.  balansas  ilguoju  laikotarpiu  palaikomas  tarp  pensijų  gavėjų  ir  apdraustųjų santykio kitimo padarinių.   Indeksuojant  pensijas  pagal  kainas.  vartojimo  galimybės  auga  lėčiau  nei  kainos. yra didesnės už kainų augimo nulemtą pensijų  apimčių pasikeitimą (įsipareigojimų pokytis). nes apsunkina įsiparei‐ gojimų  įgyvendinimą  ateityje.  tačiau skiriasi vieno elemento susidarymo priežastys –  t  laikotarpio  vidutinės  pensijos  lygis  yra  nustatomas  indeksuojant  praėjusio  laikotarpio  pensijas  ( bt −1 )  pa‐ gal  kainų  pokyčius  (gp):  bt = bt −1 g p .  atsirandančius  dėl  nepanaudotų  lėšų. Pensijų gavėjų realus biudže‐ tas taip pat nekinta.  Efektyvus  indeksavimas  pagal  darbo  užmo‐ kestį –  tai  naujos  sutarties  tarp  visuomenės  ir  valsty‐ bės  pasirašymas.  Realus  biudžetas  visada  yra  lygus  paskirtų pensijų skaičiui.  Kai darbo užmokesčio augimo tempas yra spar‐ tesnis  arba  toks  pats  kaip  kainų  augimo  tempas  ( g w ≥ pt / pt −1 ). pensi‐ jos  per  tą  patį  laikotarpį  taip  pat  išaugs  dydžiu  gp.  nominalus  ir  realus  biudžetai  visada  yra  lygūs.  kainoms  išaugus  dydžiu  gp. Šiek tiek skiriasi tik interpretacija. balansas palaikomas tarp pensijų gavėjų  ir  apdraustųjų  santykio  bei  kainų  kitimo  padarinių.     .  Toks  indeksavimas  gali  paskatinti  biudžeto  deficito atsiradimą.  sumažinant  pensijų  ga‐ vėjų  skaičių  (didinant  išėjimo  į  pensiją  amžių)  –  efek‐ tyvu.   Jeigu darbo užmokestis auga greičiau negu kai‐ nos. pensijų apimčių pokyčiai  yra tokie patys kaip ir indeksavimo pagal darbo užmo‐ kestį atveju.  kad  vidu‐ tinė  pensija  niekada  nebus  mažesnė  negu  nustatyta  vidutinio  darbo  užmokesčio  dalis  ir  kad  tam  tikru  dy‐ džiu  išaugus  darbo  užmokesčiui  per  nustatytą  laiką  tokiu  pat  dydžiu  bus  padidintos  ir  pensijos. o vartojimo  galimybės  privalo  išlikti  tokios  pačios. nes įsipareigojimai didinti išmokas  pagal  sparčiau  augančias  kainas  bus  didesni  nei  gali‐ mybės didinti išmokas pagal augantį darbo užmokestį.  Biudžeto  paskirstymo  lygis  (ft).  pensijų  gavėjų.  Indeksuojant  pagal  darbo  užmokestį.  kai  valstybė  įsipareigoja.  indeksavimas  pagal  kainas  suteikia  palankesnes  vartojimo  galimybes  pensijų  ga‐ vėjams.  Biudžeto paskirstymo lygtis formaliai užrašoma taip   38 pat kaip ir indeksavimo pagal darbo užmokestį atveju.  o  kai  darbo  užmokesčio  au‐ gimo  tempas  yra  lėtesnis  už  kainų  augimo  tempą  ( g w < pt / pt −1 ).  gautos  iš  ataskaitiniu  laikotarpiu  išaugusio  dirbančių  asmenų  skaičiaus  darbo  užmokesčio  (turto  arba  ilga‐ laikių įsipareigojimų prieaugis). o indeksuojant  pagal kainas.  nes  remiasi  kompromisu  tarp  kartų  ir  išsaugo  pastovias vartojimo galimybes (abu efektyvumo krite‐ rijai yra patenkinami).  Pensijų  gavėjams  kiekvieną  laikotarpį  yra  suteikia‐ mos  galimybės  vartoti  tą patį prekių kiekį.  Ši  lygtis  rodo. Pensijų  apimčių pokyčiai dėl vidutinio pensijų lygio pasikeitimo  ( Δ b ) ir vidutinio pensijų lygio pasikeitimo koeficientas  (gb)  rodo  indeksavimo  pagal  kainas.  galiojusias indeksavimo pagal darbo užmokestį atveju. neatsižvel‐ giant į tai. yra didesnės už pensijų  gavėjų  skaičiaus  pasikeitimo  nulemtą  pensijų  apimčių  pasikeitimą  (įsipareigojimų  pokytis)  ir  2)  kai  papildo‐ mos  įmokos. o kainoms augant lėčiau  negu  darbo  užmokesčiui  (gp<gw).  kaip  ir  dirbančių  as‐ menų.     PENSIJŲ INDEKSAVIMAS PAGAL KAINAS    Indeksavimas  pagal  kainas  paremtas  tokia  tai‐ sykle:  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybės  turi  atitikti  praėjusio laikotarpio vartojimo galimybes.

  Kai  kainos  auga  greičiau  negu  darbo  užmokestis. 59‐1153). N.  J. 17‐447). Barr.  indeksavimas  pagal  kainas  didina  atotrūkį  tarp  dirbančių  asmenų  ir  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių.  2004:  The  Economics  of  an  Aging  Society:  Blackwell Publishing.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    Pensijų gavėjų vartojimo galimybės išaugs grei‐ čiau  negu  dirbančių  asmenų  vartojimo  galimybės  ir  biudžetas  netaps  deficitinis  tik  tuo  atveju.      LITERATŪRA    1.  5.  L.  o  išmokų  didinimas  tik  pagal  kainas  nulemia  socialinio  draudimo  biudžeto  pertekliaus  formavimąsi.  Lietuvos  Respublikos  valstybinio  socialinio  draudimo įstatymas (Žin.    IŠVADOS    Įmokas mokančių ir išmokas gaunančių asmenų  naudingumą  maksimizuojanti  socialinio  draudimo  sis‐ tema turi užtikrinti pastovias vartojimo galimybes. y.  Pensijas indeksuojant pagal darbo užmokestį ir  nedidinant  tarifo.      39 .  kartu  reaguojant  į  visuomenės  senėjimo  procesus  ir  išlaikant  pastovų  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykį.  Clark.  indeksavimas  pagal  kainas  suteikia  geresnes  vartojimo  galimybes  pensijų  gavėjams.  R.  Pirmas  efektyvaus  pensijų  indeksavimo  kriterijus yra pastovios pakeitimo normos palaikymas. Barr.  Išmokų  indeksavimas  pagal  pajamas..  Dėl  to  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  negali  būti  laikomas  pastovias  vartojimo  galimybes  užtikrinančiu  indeksavimo  būdu.  Dėl  šios  priežasties  pensijų  indeksavimas  pagal  kainas  negali  būti  laikomas  pastovias  vartojimo  galimybes  užtikrinančiu  indeksa‐ vimo būdu.  išmokų skyrimas ir jų dydžio keitimas.  3.  t. atsižvelgiant tik  į  tai. 2001: The Welfare State as Piggy Bank:  Oxford Univerity Press. 1991.  kiek  turima  lėšų.  Kai  darbo  užmokestis  auga  greičiau  negu  kainos. Nr.  Indeksuojant pagal darbo užmokestį. 2004: Economics of the Welfare State. socialinio  draudimo biudžetas dažniausiai nebūna subalansuotas  dėl kintančio pensijų gavėjų ir apdraustųjų santykio.  Lietuvos  Respublikos  valstybinių  socialinio  draudimo pensijų įstatymas (Žin.  Quinn.  indeksavimas  pagal  kainas  didina  atotrūkį  tarp  dirbančių  asmenų  ir  pensijų  gavėjų  vartojimo  galimybių.  4.  Augantis  darbo  užmokestis  nulemia  aukštesnį  surinktų  įmokų  lygį.  Kai  darbo  užmokestis  auga  greičiau  negu  kainos.  Asmenų  naudingumą  maksimizuojantis  indeksavimas  neprivalo  garantuoti  subalansuoto  biudžeto  ir  biudžeto  subalansavimas  nėra savaiminis tikslas.  R..  efektyvus  būdas  palaikyti pastovias  vartojimo  galimybes..  Moon.: Oxford University Press.  Vienintelis  efektyvus  pensijų  indeksavimo  būdas  yra  indeksavimas  pagal  darbo užmokestį.  yra  didinti  senatvės  pensijos  amžių.  Burkhauser. o  indeksuojant  pagal  kainas  –  dėl  šio  santykio  ir  kintančio  kainų  prieaugio. Nr.  F.          Antras  efektyvaus  pensijų  indeksavimo  kriterijus  yra  pastovus  pakeitimo  normos  ir  tarifo  santykis.  V.  4th ed.  2.  jeigu  apdraustųjų  skaičius  augs  sparčiau  už  kainas..  lyginant  su  darbo  užmokesčio  prieaugiu.. 1994. N.  pastovių  vartojimo  galimybių  nepalaiko ir dėl to yra neefektyvus.  M.

 ka‐ dangi  Lietuvai  tapus  Europos  Sąjungos  nare. gyventojų pajamų. Be to. rugpjūčio 31 d.8 mln.  turėję įtakos mokesčių mokėjimui. t.  susiję  su  tais  sandoriais.Anciute@gmail.  akcizų  mokesčiais.  svarbiausiais  nacionali‐ nio  biudžeto  pajamų  atžvilgiu  mokesčiais.  iš  viso  surinkta  9  242. susijusios su pridėtinės vertės.  planuotų  pajamų.  Kita  vertus.  –  21  proc.  litų  PVM..  planuojamos  valstybės  biudžeto   pajamos  buvo  keletą  kartų  koreguojamos.  maži‐ namos..  Reikia  atkreipti  dėmesį..com      ĮVADAS    2008  m.  lengvatinis  PVM  tarifas  šviežiai  mėsai.  aptariami  esminiai  veiksniai.  40 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS    Pridėtinės  vertės  mokestį  (PVM)  administruoja  dvi institucijos – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)  ir  Lietuvos  muitinė.  nors  buvo  keletą  kartų  mažinamas. visų valstybės  biudžeto pajamų (įskaitant ES paramą). jog 2009 m. stebint neigiamas ekonomi‐ kos  tendencijas. 2009 m.  PVM  pajamos  sudarė  51.  keisti  informacines  sis‐ temas.. y.  2009  m  Lietuvoje  sudarė  apie  24  proc.  tarifas.  prasilenkia  laiko  atžvilgiu  –  bendru  atveju  einamojo  mėnesio  PVM  deklaraciją reikia pateikti iki kito mėnesio 25 d.  turinčių  įtakos  mokesčių  pajamų  surinkimui.5  mln.  tarifas.  Socialinio  draudimo  įmokų  apskaičiavimo  ir  mokėjimo  tvarka  taip  pat  buvo  keičiama. galima suskirstyti į dvi grupes:  ● didžiosios dalies PVM lengvatų panaikinimas.  2008  m. (kartu  sumokant mokestį).  panaikintas  5  proc.  mokestinių  valstybės biudžeto pajamų ir 39.  žuviai.  tiek  ir  mokesčių  administratoriai  patyrė  tam  tikrų  išlaidų. reikėjo  rengti  teisės  aktų  pakeitimus.  2009  m. PVM surinkta     .. Aurelija Anciūtė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al.  Tai sudaro 90.  iš viso surinkta 6 798.  ir  ateityje  turėtų didėti.  paukštienai.  t..  2009  m. šalies  bendrasis  vidaus  produktas  sumažėjo  15 proc.  2008  m.  Nuo  2009  m.  Paskutinė straipsnio dalis skirta trumpai aptarti keletui  neigiamų  reiškinių.  O  štai  šešėlinė  ekonomika.  2009  m. perprogramuoti kasos aparatus ir t. Kartu pateikiama statistinė informacija apie  sumokėtus  mokesčius. Aurelija.  Šie pakeitimai padaryti siekiant surinkti daugiau  PVM  pajamų.  ●  standartinio  PVM  tarifo  pasikeitimas  –  nuo  2009 m.  keleivių  vežimo  paslaugoms.  viešbučio  tipo  ir  specialaus  apgyvendi‐ nimo paslaugoms ir pan.  Minėti  pakeitimai  sulaukė  neigiamos  visuo‐ menės reakcijos – kai kurių nuomone.  rugsėjo  1  d.  o  nuo  2009  m.  susijusius su PVM.  kad  vykdyti  sandoriai  ir  PVM  mokėjimai. sausio 1 iki 2009 m. (8 5) 244 7804  El.  pabaigoje  išryškėjus  ekonominio  nuosmukio  požymiams.  Daugiausia  PVM  surenka  VMI. litų PVM.8 proc.  nebereikia  mokėti  im‐ porto  PVM  –  jie  patys  apskaičiuoja  PVM  nuo  įsivežtų  prekių  ir  nurodo  šiuos  duomenis  PVM  deklaracijoje. litų.  Straipsnyje  trumpai  pristatomi  svarbiausių  mokesčių  pasikeitimai  2009  m. p.  pvz.  Pavyzdžiui.  daugiausia  keitėsi  teisės  aktų  nuosta‐ tos. Me‐ tinis  pajamų  planas  įvykdytas  102.  kadangi  pastarieji  gali  būti  keičiami. mažiau nei 2008 m. 9.  į  valstybės  biudžetą  gauta  13  265. pertvarkydama mokesčių sis‐ temą  ir  mažindama  išlaidas.  situaciją  atspindintys  makroekonominiai  rodikliai.  2009  m.  siekiant  padidinti  įmokų  mokėtojų skaičių ir bazės dydį.  deklaravimo  ir  mokėjimo  ypatybės.  ir  kai  kurios  tam  tikrų  mokesčių  apskaičiavimo. y. 10222 Vilnius  Tel. bet paskatino ūkio subjektus dalyvauti ofi‐ cialiai  neapskaitomoje  („šešėlinėje“)  ekonomikoje.  t.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  ūkio  subjektams.  Straipsnyje  mažiau  dėmesio  skiriama  mokesčių  pajamų  planams.0 mln.4  proc. jie nedavė nori‐ mo efekto.  įsigaliojusius  teisės  aktų  pasikeitimus. pvz.  įsigalioję  mokesčių  įstatymų  pasikeitimai  buvo  didžiausi  nuo  narystės Europos Sąjungoje pradžios.  pelno.  Palyginimui  –  2009 m.  kai  kurių  ekspertų  nuomone. arba 26.  kurie  įsiveža  prekes  iš  kitų  Europos  Sąjungos  (ES)  valstybių  narių.  Ši  suma  sudaro  108.  tačiau  pažymėtina.2 proc. 2010 (49)    MOKESČIŲ MOKĖJIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE 2008–2009 METAIS    Dokt. taikydamiesi prie minėtų pokyčių.  o  faktiškai  sumokėtų  mokesčių  sumos  gali  būti  kore‐ guojamos nebent leidžiant didėti atitinkamo mokesčio  permokai  (nepriemokai)  arba  kryptingai  ją  mažinant.  naujai  išrinkta  įstatymų  leidžiamoji  valdžia  nusprendė  užkirsti  kelią  galimam  šalies finansų bankrotui. suplanuotų PVM pajamų.  tiek  mokesčių  mokėtojai.9 proc.4  proc. pateikiami svarbūs. Palyginti su 2008 m. galiojo 19  proc.8  proc.

  2009  m. III ketv. galutinio vartojimo  išlaidos  (to  meto  kainomis) buvo 11.  litų. Ši situacija paaiškinama  pasunkėjusia  kai  kurių  mokesčių  mokėtojų  padėtimi  bei „fenikso sindromu“ (plačiau – paskutinėje straips‐ nio dalyje). mažesnės  nei  2008  m. IV ketv. PVM nepriemokos  augimas  ir  galimai  didėjanti  šešėlinės  ekonomikos  (neapskaitomų  pajamų)  dalis.8  mln.  VMI  duomenimis.  sudarė 680.  PVM  pajamos  sumažėjo  labiau  nei  galutinio  vartojimo  išlaidos.  viršytą  PVM  surinkimo  planą.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  laikotarpiu.  Kadangi iš esmės PVM mokestis yra vartojimo mokes‐ tis. Ši suma sudaro 51. y.  PVM  nepriemoka  2009  m.  kai  gruodžio  mėn.  kad  paprastai  metų  pabai‐ goje  VMI  intensyviai  mažina  PVM  permoką.  matyt.  Tai  lėmė PVM permokos sumažėjimas. kad PVM pajamų ir galutinių var‐ tojimo  išlaidų  santykis  2008  m.  grąžintina  šalies  verslui  ir  gyventojams..  t.  2009  m. Šaltinis: sudaryta remiantis Finansų ministerijos duomenimis.  buvo  užfiksuoti geresni PVM mokėjimo rezultatai..4 proc.  mokesčio  pajamos irgi nebuvo suplanuotos... y.  sparčiau  negu  galutinės vartojimo išlaidos mažėjančias PVM pajamas..  1 pav.  kad  dėl  didelio  kainų  skirtumo  Lietuvos  gyventojai  nukreipė  dalį  var‐ tojimo  į  Lenkiją  (priežastys  –  PVM  tarifų  skirtumai  ir  kritęs Lenkijos zloto kursas). 2265681  2339343 2115535 1851310 1659639 1772580 1515270  II ketv.  išaugusią  nepriemoką.2 proc. pradžioje.  dieną. valstybės  biudžeto  mokestinių  pajamų  ir  32.6  proc.  t.  taip  pat  buvo  susidariusi  tokia  ekonominė  padėtis.   Finansų  ministerijos  duomenimis.  kad  2008‐ieji  buvo  vieninteliai  metai       2006–2009  m. 2009 m. todėl galimai išaugo  neapskaitomų pajamų dalis. 2010 (49)    26. 2008 m. reikėtų paminėti.  2009  m.   41 .  įsigalioję  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pasikeitimai  leido  į  valstybės  biudžetą surinkti 755 mln. litų.          2009 m.  2009  m.  buvo  735.  Įvertinus  keturis  svarbiausius  faktus  –  2009  m.  gruodžio  31  d.  arba  1.  PVM  mokesčio  pa‐ jamos  visais  ketvirčiais  buvo  mažesnės  nei  2008  m.  kad  mokesčių  sistemos  reformų  poveikis  PVM  nebuvo  tinkamai  įvertintas. – 8.9  karto  didesnė nei 2009 m. I ketv.8  proc. mažiau..  nebuvo  užfiksuotas  PVM  permokos  sumažėjimas  (VMI  duo‐ menimis).  gruodžio  1  d..  PVM  permokos  sumažėjimą.  Dėl  šios  priežasties  2008  m. mln.  pagal  VMI  duomenis.  į  valstybės  biudžetą  sumokėta  PVM  suma. litų daugiau pajamų. naudoda‐ masi savo teise (pagal Lietuvos Respublikos mokesčių  administravimo  įstatymą)  grąžinti  PVM  be  specialaus  mokesčių  mokėtojo  prašymo.  galima  daryti  išvadą. III ketv.  o  PVM  pajamos  (pašalinus  PVM  permo‐ kos  sumažėjimą)  krito  22.  Darytina  išvada.  PVM  permoka.8  proc. litų mažiau nei  paskutinę  2008  m.  visų  valstybės biudžeto pajamų (įskaitant ES paramą).  sudarė  9. II ketv.3 proc.9 mln.  tai.  o  2008  m. litų   3000000 2521969 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 I ketv.3 mln.  nebuvo  daroma.  Tačiau  reikėtų  atkreipti  dėmesį  į  tai. PVM pajamos 2008–2009 m. IV ketv.  o  2009 m. arba 355.  nepaisant  dukart  didinto standartinio  PVM  tarifo  ir  panaikintų  lengvatų. be to.6 proc.

  Pelno  mokesčio  pajamos  2008–2009  m.  pelno  mokestis  yra  cikliškas. I ketv.  o  ekonominio     42 . tarpinių produktų) – apie 10 proc. akcizų iš viso surinkta 3 354.  alkoholio  (tam  įtakos  turėjo  ir  alkoholio  prekybos  laiko  riboji‐ mas)  bei  cigarečių  pardavimas.  Juos  iš  dalies  galėjo  pakeisti pigesnės prekės iš kaimyninių šalių.  tarifą. y.  2009 m.  Be  to.  įvykdytas  99.  Avansi‐ nio  pelno  mokesčio  mokėjimo  principą  galima  keisti  vieną kartą per metus.  taikydamos  20  proc.  ● kitų alkoholinių gėrimų tarifinių grupių (vynų.6  proc. arba 2.  Finansų  ministerijos  duomenimis.  Dėl  šios  priežasties  2009  m.  Avansinis  pelno mokestis mokamas pagal ankstesnių mokestinių  laikotarpių rezultatus arba pagal numanomus rezulta‐ tus.  cigarečių  specifinio  ele‐ mento akcizo tarifas didintas nuo 79 iki 95 litų.  Nuo  2009  m.  cigarečių specifinio elemento akcizo tarifas padidintas  iki 132 litų.  įmonės  turėjo  mokėti  avansinį  pelno  mokestį.  tai  sudarė  18.  Dažniausiai  įmonių  finansiniai  metai  sutampa  su  ka‐ lendoriniais  metais.  benzino.  ● alaus akcizo – apie 10 proc. litų.  (tačiau  2009  m.4  proc.  daliai  įmonių  nustatyta  prievolė  4  kartus  per  metus  (kiekvieną  ketvirtį)  mokėti  avansinį  pelno  mokestį. Mokesčių pajamų planas 2009 m. 2010 (49)    AKCIZAI    Nuo  2009  m. 2008 m.  Akcizus  administruoja  dvi  institucijos  –  VMI  ir  Lietuvos muitinė (pastaroji surenka apie 1 proc.  rugsėjo  1  d. tūkst. Akcizų pajamos 2008–2009 m.7  proc.6 proc.  ●  etilo  alkoholio  (stipriųjų  alkoholinių  gėrimų  grupė) – 15 proc.2 mln.0 mln.  nuosmukio metu jos sumenksta. Daugiausia akcizų sumokama už energetinius  produktus (apie pusę akcizų pajamų).  pajamų  planas  įvykdytas  95.  visų  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų.  ●  bešvinio  benzino  –  34.     fermentuotų gėrimų.  kad  sumažėjo  oficialiai  parduodamų  degalų. III ketv.7  proc..  o  pelnui  mažėjant  ar  jo  iš  viso  neuždirbant  (paprastai  ekonominio  nuos‐ mukio  metu)  –  pagal  numanomus  rezultatus.  todėl  pelno  mokesčio  deklaracija  teikiama  iki  kitų  metų  spalio  1  d.  buvo  padidinti  šie  akcizų tarifai:  ● dujų – 2.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  sausio  1  d. akcizų surinkta 3 258.3  proc.  t.4 karto.  kovo  1  d..  pelno  mokesčio  pajamos  koreliuoja  su  ekonomikos  ciklais  –  ekonominio  augimo  ir  klestėjimo  metu  paja‐ mos  iš  pelno  mokesčio  yra  didelės.  mažiau nei 2008 m. įmonėms naudinga mokėti avansinį pelno  mokestį  pagal  faktinius  rezultatus.  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų. akcizų  pajamų). šio mokesčio pajamos  sudarė  24.  turinčio švino – 37. Bendros akcizų pajamos pateiktos 2 pav.  Didėjant  pelnui  (dažniausiai  ekonominio  augimo  laikotarpiu).. litų   1000000  900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 881018 830785 839138 803082  808885 809328 734706 905242 I ketv.        PELNO MOKESTIS    Nors  tai  vienas  svarbiausių  valstybės  biudžeto  pajamų  šaltinių.  pateiktos  3  pav. IV ketv. II ketv... nuo  finansinių  metų  pabaigos  sumokėti  pelno  mokestį.  Nuo  2009  m. litų.  akcizų  pajamų  planas taip pat buvo mažintas).  Nuo  2009  m. IV ketv.   2008 m.  2 pav.  Tačiau  reikia  atkreipti  dėmesį  į  tai. verty‐ binio  –  nuo  20  iki  25  proc.  standartinis  pelno  mokesčio  tarifas  buvo  padidintas  nuo  15  iki  20  proc.  akcizų  padi‐ dinimas valstybės biudžetui papildomai davė 650 mln. 2009 m. III ketv.  Pagal  Lietuvos  Respublikos  pelno  mokesčio  įstatymą įmonės už einamuosius finansinius metus turi  pateikti pelno mokesčio deklaraciją ir per 9 mėn.9 proc.  sausio  1  d.  litų  pajamų. II ketv.

8 karto. tūkst.  laikotarpiu.  Duomenys  apie  2008–2009  m. surinkta  pajamas ir neigiamą investuotojų požiūrį į didelį pelno  2 910. Iš viso 2008 m.  2008  m. buvo 24 proc. IV ketv.   VMI duomenimis. y.  įvykdytas 107.  pelno  mokesčio  tarifas  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų  –  planas  buvo sumažintas iki 15 proc.2  karto  mažesnis  nei  tuo  pačiu  31 d.  2009  m. gyventojų pajamų mo‐ išskaitymai  iš  pelno  mokesčio  (kai  pelno  mokesčio  permoka  naudojama  kitų  mokesčių  prievolėms  pa‐ kestis buvo 15 proc.  mokestinių  valstybės  biudžeto  pajamų. 2008 m.  pelno  mokesčio  būdavo  paskirstomos  valstybės. įsigalioję nuo 2009 m.  privalomojo  sveikatos  draudimo  įmokos  nuo  darbo  dengti) išaugo 2.  sumokėto  pelno  tais.  Neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  mokėtojų  pasirinko  mokėti  pelno  mokestį  pagal  nu‐ skaičiavimo  tvarka  tapo  sudėtingesnė:  neapmokesti‐ manomus  rezultatus.3 proc. 2010 (49)    3 pav.  Pelno  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokes‐ mokesčio  pajamos  sudarė  12. veiklos rezultatų.9  proc.  o  metinė  pelno  mokesčio  suma  –  Įvertinus 2009 m.  Gyventojų  pajamų  mokesčio  pajamos  daugiau  nei  2007  m. sausio 1 d.  gruodžio  mokestis  buvo  2.  įvertinusios 2008 m. II ketv.6    mln.  litų. tai 8 proc.  pelno  mokesčio  čio įstatymo pasikeitimai.  mokesčio  sumos. apie 40 proc.  imtinai  priklausė  nuo  2006  m.  pajamų  planas  įvykdytas  98 proc.  avansinio pelno mokesčio.    Kadangi  metinis  pelno  mokestis  pagal  mas  ateities  perspektyvas  (mokesčio  tarifo  didi‐  deklaraciją turi būti sumokėtas iki kitų metų spalio 1 d. sumažėjusias pelno mokesčio  nuo 2007 m.  Be  to. 2009 m.  gyventojų pajamų mokesčio pateikti 4 pav.  VMI  duomenimis.  III  ketv.    GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS  2009 m.  tokių  mokėtojų  namasis  pajamų  dydis  susietas  su  gyventojo  pajamo‐ sumokėtas  avansinis  pelno  mokestis  sudarė  38  proc. buvo  planas  taip  pat  buvo  sumažintas. tačiau taip pat nustatytos 6 proc.  sumokėtas  pelno  pajamų  mokesčio  (GPM)  tarifas  iki  2008  m. Pelno mokesčio pajamos 2008–2009 m. 2008 m. be to.  kad  2009 m. metams pasibaigus jis turėtų būti  tais tai sudarydavo mažiau nei 10 proc.  kiekvienų  metų  III  ir  IV  ketv. o nustatytas neapmokestinamųjų  2008 m.  2009 m. visų įmonių patyrė nuostolių. suprastėjusius rezultatus ir neigia‐    43 ..2 proc. 379651 423903 1142340  964281  517225 372625 311050 506692 III ketv..  pasirinko  mokėti  mažiau  mokėjimų) pelno mokesčio pajamos būna didžiausios..  Gyventojų  dėmesį  į  tai.  mokesčio  tarifą..  kad  įmonės.  mis (didėjant pajamoms. susiejo avansinio pelno  2008 m.  (dėl  vėluojančių  suprastėjusius  lūkesčius).  savivaldybių  permokos grąžinta beveik dukart daugiau nei 2008 m. avansinio pelno mokesčio įmokos iki III  mokesčio  mokėjimus  su  numanomais  ateities  rezulta‐ ketv.  biudžetams ir Privalomojo sveikatos draudimo fondui.   Nuo 2009 m.  o  ankstesniais  me‐ dydis mažėja).  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. III ketv. II ketv. tai sudarė 16. IV ketv.2 mln.. punktais  tiesiems. pelno mokesčio iš viso surinkta 1 707.  nuo  2010  m.  pajamas  iš  pelno  mokesčio  sumos.  43  pajamų mokesčio dydis buvo fiksuotas visiems dirban‐ proc.  Darytina  išvada. neapmokestinamasis pajamų  avansinio  pelno  mokesčio  sumos. I ketv. t.  nimą  ir  didelę  ekonomikos  nuosmukio  tikimybę. IV ketv.  Reikia  atkreipti  vieni  didžiausių  visoje  mokesčių  sistemoje. litų pelno mokesčio. visos avansinio  perskaičiuojamas. litų  1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 I ketv.  užmokesčio..   Šaltinis: sudaryta remiantis Finansų ministerijos duomenimis.  2009  m.

I ketv.9 proc.  darbo  užmokestis  paprastai  yra apskaičiuojamas ir sumokamas tą patį. Esama nuomonių.  litų. be to..  o  2009  m.  Statistikos departamento duomenimis.  vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis siekė 2 151.  jog  neapskaitomos ekonomikos dalis tik didės. III ketv.  II  ketv.  2009 m.  bet  sumažėjus  nacionalinio  biudžeto  pajamoms  buvo  atsigręžta  ir  į  mokesčių  vengiantį ekonomikos sektorių. mažiau nei  2008  m.  Tačiau  tų  pačių  ekspertų  nuomonės  grindžiamos  gyventojų  apklausomis. o ne sausio  mėn.  kad  anksčiau  ši  problema  nebuvo  aktuali.  neigiamą  visuomenės  nuomonę  sustiprina  ekspertų  teiginiai.  mokesčio pajamų planas įvykdytas 87.   „FENIKSO SINDROMAS“    2008  m.  Vis  dėlto.  kadangi  mokesčių  mokėtojas  (fizinis  asmuo).  surinkta  25. padidėjusių verslo liudi‐ jimo kainų ir kitų įmokų.  didesnė nei 2008 m.  sumokėtas  mokestis.  teigia.  Tokį  rezultatą  lėmė  pakeistas  mokesčio  tarifas.7 proc.  tuo  tarpu  ekspertai.  panašu.  kurių  viena  iš  išvadų  prieštarauja  populiariai  nuomonei.  2008 m. t. litų.  sumažėjęs  dirbančiųjų skaičius ir darbo užmokestis šalyje.  litų. buvo 36.  VMI  duomenimis. 2008 m. t.  kadangi  gruodžio  mėn. Be to.. egzistuoja teorinių mokesčių vengimo  modelių. 2009 m. III ketv. surinkta 3 7890.  išsiskiria  didesnėmis  pajamomis.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.8  proc.  Statistikos  departamento  duomenimis.  mokesčio  pajamų  planas  įvykdytas 94 proc.  Kita  vertus.  t.  bus  mažiau  linkęs rizikuoti.  savarankiškai  besiverčiančių  eko‐ nomine veikla.  Reikia  atkreipti  dėmesį ir į tai.  kadangi  už  praėjusį  mokestinį  laikotarpį  turėjo  būti  pateiktos  metinės  gyventojų  pajamų  mokesčio  deklaracijos.  IV  ketv.  o  iki  kitų  metų  gegužės  1  d.     2008  ir  2009  m.  kad  susidarė  tam  tikras  sunkiai  nutraukiamas  ciklas  –  gyventojai mano. Kita vertus.  2008–2009  m. kad dėl 2008 m. litų. gyventojų pajamų mokesčio iš viso su‐ rinkta  5 106..  mažiau  pajamų  nei  2008  m. y.  kad  šešėlinės  ekonomikos  dalis  ir  anksčiau  buvo  panašaus  lygio.  surinkta  daugiau  gyventojų  pajamų  mokesčio  nei  I  ar  III  ketv. y. 2009 m.  dėl  padidėjusio  mokesčių  tarifo  turėdamas  potencialiai  mažiau  pajamų. 971414 848718 1492821 1251348 1. IV ketv. jog šešėlinė ekonomika klesti.      44 HIPOTEZĖS DĖL ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS.  didėjant  mokesčių  tarifui. – 2 052. 4. y. kad  viena  iš  galimų  jos  pasekmių  –  daugiau  paskatų  ūkio  subjektams  neoficialiai  vykdyti  ekonominę  veiklą.2 mln.  ne‐ darbo  lygis  2008  m.  atrodytų.  dėl  sumažėjusio  mokesčio  tarifo  ir  pasikeitusios  neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  skaičiavimo  tvarkos  nacionalinis  biudžetas  prarado  250  mln.  GPM  nepriemoka  2009  m.  pabaigoje  įvykdyta  mokesčių  reforma  kritikuojama įvairiais aspektais.  kad  šešėlinė ekonomika susilaukė daugiau dėmesio būtent  ekonominio  nuosmukio  metu.  Finansų  ministerijos  teigimu.7  litų. IV ketv.  kad  šešėlinė  ekonomika  gerokai  išaugo.  Todėl  gali  būti.  jog  didėjantys  mokesčių  tarifai  turi  neigiamos  įtakos  mokesčių  mokėtojų  elge‐ siui.  ka‐ dangi  paprastai  manoma. Pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 2008–2009 m.1 proc. II ketv. II ketv.  vadovau‐ damiesi  gyventojų  apklausų  rezultatais.  Taip  pat  reikėtų  atkreipti  dėmesį  į  tai.  mažėjo  gyventojų.3  mln.  siekė  5. siekė 257. litų  1600000 1400000  1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 I ketv.110216 858703 971393 1390698 2008 m.  slepiama  pajamų  dalis  mažėja.  taip  tvirtina  ekspertai.8  proc. o 2009 m. šis argumentas      .4 litų. 2010 (49)    4 pav.  gruodžio 1 d.6 proc.  –  jau  13. gruodžio 1 d.3 mln. tūkst. susijusių su individualia veikla. y.  t.

  įmonės  veikla  yra  nutraukiama  (skelbiamas  bankrotas).  mažesnė  nei  2008  m. pelno mokesčio –  tarifus.  kad  eko‐ nominio nuosmukio metu į nacionalinį biudžetą pateks  pakankamai  pajamų. Tai sukėlė daug nepatogumų mokesčių mokė‐ tojams ir mokesčių administratoriams.4  proc.  trūks  informacijos  apie  realiai  šalyje  sukuriamą BVP ir jo kitimo tendencijas.8  proc.  ypač  kai  kartu  didinami  svarbiausi  mokesčiai..  jie  bus labiau linkę užsiimti oficialiai neapskaitoma veikla  arba  pirkti  neapmokestintas  prekes. (4. sumokėtų  mokesčių  ir  pagrindinių  makroekonominių  rodiklių  atotrūkis iš tiesų yra didelis ir sunkiai paaiškinamas. y.  kad  pastarosios  staiga  pradėtų  didžiąją  (sumažėjusio) darbo užmokesčio dalį mokėti neoficia‐ liai.  t. palyginti su 2008 m.  Šio  modelio  esmė  yra  tokia:  sukaupus  tam  tikrą  mokesčių  nepriemokos  (ar  kitokių  kreditorinių  įsipareigojimų)  sumą.  sumokėto  už  tokį  turtą.  atskaitą..  Didėjantis nedarbo lygis iš dalies taip pat galėtų  paneigti  teiginį. Tokiu atveju valstybės biudžetas kelis kartus  netenka  PVM pajamų – anksčiau įsteigta įmonė nesu‐ moka  PVM. praktiškai nesu‐ mažėjo.  nebegaudamos  pakankamai  užsakymų.  iššvaistomi).  Vis  dėlto.  Tai  būtų  galima  paaiškinti  pelno  mokes‐ čio  sąryšiu  su  ekonomikos  ciklais  ir  užsienio  investuo‐ tojams  mažiau  patraukliu  šalies  įvaizdžiu.  pirmiausia  ėmė  mažinti neoficialias išmokas darbuotojams.  2009  m.  buvo  25.  kad  ekonominio  sunkmečio  metu  verslininkai  ir  gyventojai  yra  labiau  linkę  vengti  mokesčių.  per  pastaruosius  metus  padidėjo  nuostolingai  dirbančių  įmonių  dalis  ir  nemažai  mokesčių  mokėtojų  pasirinko  mokėti  avansinį  pelno  mokestį  pagal  numanomus.  Atkreiptinas  dėmesys  ir į dar vieną aplinkybę –  jei  vis  dėlto  ekspertai  yra  teisūs  ir  neapskaitomų  pardavimų sumos išaugo ir ateityje dar didės.  palyginti su galutinio vartojimo sumažėjimu.       bet  ir  sumažės  galimybės  finansuoti  valstybės  vykdo‐ mas  funkcijas.  Kita  vertus.  Iš  tiesų  gali  būti. mažesnė.  tačiau  nutraukia  veiklą  to  nepada‐ riusi. iki 20 proc.  palyginus  2008 ir 2009 m.  2008  m.  Tai  daugiausia  lėmė  pasikeitęs  GPM  tarifas.  tačiau  dėl  padidėjusių  tarifų  akcizų pajamos.  o  naujoji  įmonė  atskaito  PVM.  palyginti  su  2008  m. litų).  t. taip pat pakeis‐ ta  neapmokestinamojo  pajamų  dydžio  skaičiavimo  tvarka. padidintas pelno mokesčio  tarifas  ilgai  toks  neišliko  ir  2010  m.  padidėjo  visų  pagrindinių  akcizais  ap‐ mokestinamų  prekių  akcizų  tarifai.  buvo  sumažinta).  prieš  skelbiant  bankrotą  anksčiau  įkurtos  įmonės  turtas  (įranga.  pabaigoje  įvykdyta  mokesčių  reforma  buvo  didžiausia  nuo  narystės  Europos  Sąjungoje  pradžios.  aukščiau  išdėstytų  samprotavimų  ne‐ pakanka  paneigti. y.  PVM.  kuris  yra  daugiausia  valstybės  biudžetui  pajamų  duodantis  mokestis. kad  mokesčiai  yra per dideli ar (ir) iš mokesčių surinkti pi‐ nigai  neteisingai  panaudojami  (pvz.  keistas  dukart..  prekės)  yra  perduodamas  naujajai  įmonei.  kad  net  gyventojų  kalbos  apie  gautas  neapmokestintas  pajamas  yra  labiau  retrospektyvios.  t.  nors  planas  viršytas. akcizo.  susijusį  su  įsigytu  ilgalaikiu  turtu.  Be  to.  reikalingo  veiklai  vykdyti.  o  ne  faktinius  veiklos  rezultatus.  Be to. tuomet  valstybės  biudžetas  ne  tik  praras  mokesčių  pajamas.  ši  reforma  padėjo  surinkti  1495  mln.  pajamos  iš  mokesčių  (į  valstybės  biudžetą)  sumažėjo  26.    IŠVADOS    2008  m.  o  mokesčio  permoka  gerokai  sumažėjo  (tiksliau.  sumokėta  pelno  mokesčio  suma  buvo  40. y. panaikin‐ ta  didžioji  dalis  PVM  lengvatų.  To  buvo  siekiama  didinant  svarbiausių mokesčių – PVM.  kad  staiga  šešėlinė  ekonomika  suklestėjo.  taip  pat  ir  neoficialių.  Naujoje  įmonėje  dažniausiai  dirba  tie  patys  darbuotojai.  tarifas  2009  m.  t.  litų  papildomų  mokestinių  pajamų.  vėl  grąžintas  15  proc.  Įvertinus  faktą.  Surinkto  gyventojų  pajamų  mokesčio  suma  2009  m.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.7 mlrd..  be  to..  o  naujas  PVM  mokėtojas..  2009  m.4 proc.   2009 m. Be to.  sunku  patikėti.  nors  šiuo  metu  tie  patys  gyventojai  neapmo‐ kestinamųjų  pajamų  nebegauna  arba  jų  srautas  yra  sumažėjęs. y.  tačiau  jos  ekonominę  veiklą  tęsia  naujai  įsteigta  įmonė..  kalbama  apie  ankstesnę  padėtį.  Greičiausiai  dalis  jų.  sumažėjusi  mokesčio  bazė  (dėl  kritusio  darbo  užmokesčio  ir    45 .  Reformos  tikslas  buvo  užtikrinti.  įgyja  teisę  į  PVM..  kad  2009  m. 2010 (49)    labai  patogus  kritikuojant  naująją  šalies  valdžią.  Nors  pačių  prekių  pardavimas  smuktelėjo.  pvz.  pasireiškia  mokesčių  sistemos  teisin‐ gumo suvokimo veiksnys – gyventojams manant.  tarifas. pastaraisiais PVM surinkta 26.  mažiau.  įmonėms  atleidžiant  darbuotojus  ir  trūkstant  lėšų  tarpusavio  atsiskaitymams.  Atskiriant  privalomojo  sveikatos  draudimo  įmokas buvo sumažintas GPM tarifas.  Finansų  ministerijos  duomenimis.  iš  susijusio  asmens  įsigijęs  ilgalaikio  turto  (ar  prekių).2 proc.  Ekonominiu  sunkmečiu  vienas  mokesčių  ven‐ gimo modelis tikrai tapo populiarus – tai „fenikso sin‐ dromas“.  susimažina  mokėtiną  PVM  arba paprašo grąžinti PVM iš valstybės biudžeto. palyginti su 2008 m.  Žinoma.  Tokiu  atveju  senoji  įmonė  turi  sumokėti  PVM  nuo  parduotų  prekių. artimiausiais mo‐ kestiniais laikotarpiais daugiau pajamų iš šio mokesčio  tikėtis nereikėtų.  Nerimą  kelia  pastebimai  spartesnis  PVM  pajamų  mažėjimas.

 2002.  G. Nr.  jos  veikla  nutrau‐ kiama  skelbiant  bankrotą.  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija.  M.  lt/index.      46   ..  Atrodo.  Journal  of  Public  Economics 1. ar mokesčių reforma pa‐ siteisino  ir  ar  ji  neprisidėjo  prie  šešėlinės  ekonomikos  augimo šalyje.  VMI  administruojamų  nacio‐ nalinio  biudžeto  pajamų  surinkimo  duomenys  ir  apžvalgos.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  9.  kuris  ir anksčiau galėjo būti palyginti didelis.  Allingham.lt/web/finmin//  auktualus_duomenys/biudzeto_pajamos/  valstybes_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05). 2008 ir 2009 m.  Interneto  prieiga:  http://www. Interneto prieiga: http://www. 2002..  tačiau  ekonominę  veiklą  tęsia  naujai  įkurta  įmonė. Žukauskas.              2. 2001.  Lietuvos  Respublikos  pelno  mokesčio  įstatymas (Žin.  šešėlinė  ekonomika  neegzistavo  arba  jos  lygis  problemų  nekėlė.  4.  Lietuvos  Respublikos  gyventojų  pajamų  mokesčio įstatymas (Žin.lt/  web/finmin//auktualus_duomenys/biudzeto_  pajamos/valstybes_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05).  Interneto  prieiga:  http://www. Susidaro įspūdis. 35‐1271). nacionalinio biudžeto vykdymo  duomenys  ir  apžvalgos. 110‐3992). kad dabar gyventojai ir ekspertai vieni kitiems  teigia apie vis didėjantį šešėlinės ekonomikos mastą ir  patvirtina savo neigiamus lūkesčius.  8.php/meniu/ziniasklaidai/straipsniai_ir_  komentarai/seseline_ekonomika_lietuvos_ir_kitu_  saliu_patirtis/5745 (žiūrėta 2010‐06‐05).  kad  viena  iš  mokesčių ven‐ gimo  formų  –  „fenikso  sindromas“  –  suaktyvėjo. 323–338.  Interneto  prieiga:  http://www.  2008  ir  2009  m.lrinka. Nr.  valstybės  biudžeto  vykdymo  duomenys.  3.  2001. V.  Sandmo. Šešėlinė ekonomika: Lietuvos ir  kitų šalių patirtis.  5.  7.  kai  valstybės  biudžeto  pajamos  kėlė  mažiau  rūpesčių.  1972:  Income  Tax  evasion:  A  theoretical  analysis.finmin.. p.  2008  ir  2009  m. kad ankstesniais laiko‐ tarpiais. Nr.finmin.  Šiuo  atveju  valstybės  biudžetas dėl nesumokėto ir be pagrindo susigrąžinto  PVM nukenčia keletą kartų. Nr.  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio įstatymas (Žin. 2010 (49)    išaugusio nedarbo lygio).  Tačiau  pradėjus  trūkti  lėšų  buvo  atsigręžta  į  neapskaitomos  ekonomikos  sektorių.  Vis  dėlto  akivaizdu.  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija.  Padidėję  mokesčių  tarifai  ir  sumažėjusios  na‐ cionalinio  biudžeto  pajamos  iš  pagrindinių  mokesčių  sukėlė daug diskusijų dėl to.    LITERATŪRA    1.finmin.lt/  web/finmin//auktualus_duomenys/biudzeto_pajamos/  nacionalinis_biudzetas (žiūrėta 2010‐06‐05). 98‐3482).  Lietuvos  Respublikos  akcizų  įstatymas  (Žin.  A.. 73‐3085).  6..  ka‐ dangi  toks  mokesčių  vengimo  būdas  yra  patogus  būtent  ekonominiu  sunkmečiu:  vienai  įmonei  sukau‐ pus  finansinių  įsipareigojimų  naštą.

 kuri palietė ne tik Europą.n* . verslo statistikos. t.  Rodikliai. Toliau yra  vertinama kiekvieno rodiklio koreliacija su pagrindiniu  ekonomikos  indikatoriumi  –  BVP.    Rodiklių matricos X nustatymas  Pradedant  konstruoti  CI.  W – svorių matrica.  Modelyje  paliekami  informatyviausi  ro‐ dikliai.  suteikia  galimybę  palyginti  atskirų  šalių  raidą.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  CI  leidžia  paly‐ ginti  skirtingus  objektus  kompleksiškai.  pra‐ monės produkcijos mastas ir t. 2010 (49)    SUDĖTINIAI RODIKLIAI – PAPILDOMAS MATAS LIETUVOS EKONOMIKAI VERTINTI    Dokt. pvz. i = 1.  Taigi.  Tačiau  pastaruoju  metu  galima  rasti  vis  daugiau  straipsnių.  kad  BVP  ne  visada  atspindi  tikrąjį  šalies  vystymąsi. socialinę  aplinką  ir  kitas.  Šiam  rodikliui  suda‐ ryti buvo naudojami skirtingi socialiniai ir ekonominiai  rodikliai.  Šiame  darbe  pateikiamas  naujas  sudėtinis  ro‐ diklis. 11. jurga. vertinant BVP  pokyčius..  išsamiai  apibūdinantys  Lietuvos  ūkį.      47 . human development index) ir kiti.  Atrinkti  n < n   rodikliai  yra standartizuojami – įgauna nulinį vidurkį ir  vienetinę dispersiją.ruksenaite@vgtu.  Tačiau  tam tikri rodikliai prasidėjusį ekonomikos nuosmukį ro‐ dė  gerokai  anksčiau:  pradėjo  mažėti  statybų. (1)  kur:  X  –  rodiklių. composite indicator –  CI) padeda įvertinti šalies vystymąsi.  kurie  silpnai  ar  vidutiniškai  ( ρ X .  kaip  rodiklis  labai  dažnai  pasirenkamas  bendrasis  vidaus  produktas  (BVP)..  vienam  gyventojui  tenkančio  BVP.  krizė  prasidėjo  tik  2008  m.  competitiveness  index).  Sudėtiniai rodikliai (angl.  nustatomas  kiek‐ vieno  rodiklio svoris.  žmonių  gyvenimo  kokybę  ir  technologijų plėtrą [5]...  statybos statistiką ir t.  bet išplito ir pasauliniu mastu.  pvz.  Naudojant  CI  dažniausiai  yra  vertina‐ mos  atskiros  valstybės  regionų  arba  pasaulio  mastu.     METODIKOS APŽVALGA    Šiame skyriuje aprašomi CI modeliavimo etapai. t.  žmogaus  socialinės  rai‐ dos indeksas (angl.  verslo  statistika  gali  būti  skirstoma  į  pramonės. pa‐ remta  faktorinės  analizės  teorija.  Darbe  apibūdina‐ mas  šis  rodiklis  ir  pateikiama  jo  kūrimo metodika. sudaryta iš atskirų rodiklių  duomenų svorių.. Trečiame etape nustatomas kiekvieno rodiklio  svoris formulėje (1).  atspindintys  įvairius  Lietuvos  ekonomikos  aspektus.  nusa‐ koma  ne  tik  šalies  ekonomikos  raida.  Analizuojant  šio  rodiklio.  Pavyzdžiais  galėtų  būti  konkurencingumo  indeksas  (angl.  apimant  įvai‐ rias sritis: ekonomiką. kuris gali būti priemonė analizuojant ir vertinant  Lietuvos  ekonomikos  tendencijas.  Pirmame ir antrame etape (etapai susieti) pasi‐ renkamas  pirminis  rodiklių  rinkinys  X  ir  sumažinama  rodiklių  aibė.  Šiame  darbe  daugiau  akcentuojamas  svorių  nustatymas. p.  kuriuose  pagrindžiamas  teiginys. W).  priklausančių  įvairioms  sritims.  jų  tinkamumui  įvertinti  naudojama  faktorinė  analizė.  pvz. technologinę pažangą.     Apibrėžkime  CI  kaip  duotą  matematinę  funkciją‐modelį:  CI = ƒ(X.  ketvirtąjį  ketvirtį –  taip  rodė  statistiniai  BVP  duomenys.  bet  ir  atskirų  gyventojų  turtingumas  ar  skurdas.  pirmiausia  pasirenka‐ mas pirminis rodiklių rinkinys  X i .75 )  koreliuoja  su  i * BVP.  iškyla  matematinis  uždavinys  sukurti  sudėtinį  rodiklį. Lietuvoje. 10223 Vilnius  El. Jurga Rukšėnaitė  Vilniaus Gedimino technikos universiteto   Fundamentinių mokslų fakulteto  Matematinės statistikos katedra  Saulėtekio al..  kuris  leistų  tiksliau  ir  objektyviau  įvertinti šalies ekonomikos tendencijas.  Naujojo  rodiklio  pokyčiai  ly‐ ginami su BVP raida.lt      Norint  apibūdinti  šalies  ekonomikos  vystymąsi. technologijų ir pan.   Sudėtinio  rodiklio  matematinis  modeliavimas  susideda  iš  keleto  etapų:  atrenkami  paplitę  rodikliai. kartu pateikiamas siūlomo metodo pritai‐ kymas šalies ūkio tendencijoms vertinti. BVP < 0. yra reikalingi nu‐ statant  finansinius  ir  politinius  prioritetus.   Kaip  pavyzdį  galima  nagrinėti  pastarąją  ekonominę finansinę krizę. rodikliai agreguojami – taip gau‐ namas  sudėtinis  rodiklis. o  pačios sritys dažnai skirstomos į mažesnes dalis.  šalinami  iš  tolimesnės  analizės.  tendencijas. rinkinys.

  faktorių  išskyrimas  priklauso  nuo  pasirinkto  metodo.   FA  modelyje  kiekvieno  pradinio  kintamojo  X i   dispersija  skaidoma  į  dvi  dalis  –  dispersiją.  Bar‐ tlett’s  test  of  sphericity)  ir  Kaizerio.  Taigi  ir  faktorių  skaičius atitinkamai bus p.)  Naudojant FA modelį reikia atsižvelgti į faktorių  pasirinkimo problemas:  1.    (9)  ji ji j =1 j =1 ∧ ∧ k ∧ k ∧ čia  rij   –  koreliacijos  koeficientas.  Tokiu  būdu  sumažinama  rodiklių  aibė:  MSAi = .  o  DEi = τi. i = 1. i = 1.  Jeigu  hipotezė  H 0   priimama.   (4)  ~ R n → R m .  bendrumų  hi2   ir  specifiškumų  τ i   įverčius.  (5)  j =1 j =1 m m su sąlygomis:  1)  cov(Yi ... j = 1.. Y p .. kiekvieną  KMO reikšmė.  egzistuoja  aibė  matricų. Y j ) = 0. čia  j = 1. faktoriai Fj ir Ei  nekoreliuoti.  Bartleto  sferiškumo  testas  tikrina  hipotezę  H 0 ..  ∧ ∧ kartą pašalinant tą rodiklį  X i .  kurios  paaiškina  ne  mažiau  kaip  95  proc.8 . reiškia.  t.. p .5  – duomenys netinkami modeliui.  tenkinančių  FA  pašalinami iš tolimesnės analizės. ≥DYm .  (2)  L  –  svorių  (angl.  ∑i ≠ j rij + ∑ i ≠ j r ij Gautoji  faktorių  svorių  matrica  L  yra  nevie‐ Rodikliai...  Mejerio  ir  Olkino  (KMO) duomenų tikimo faktorinei analizei testai.  kol  gaunamas  rodiklių  rin‐ mumas FA:   kinys  X.  gaunami  koeficientų  α ij .  Panašiai  įvertinamas  kiekvieno  rodiklio  tinka‐ Procedūra  kartojama  tol.  2. kur išskirti faktoriai gerai paaiškina kiekvieną  ∑i ≠ j rij X i .  ir  dispersiją.  norint  įvertinti rodiklio  X i  tinkamumą modelyje:  hi2   hi2 = ∑ l 2 = ∑ a 2 s 2 (Y j ).  charakteringieji  faktoriai  Ei   nekoreliuoti. 2010(49)     Apibrėžkime  tiesinį  faktorinės  analizės  (FA)  modelį:  X = LF + E.. 2 KMO = ∑ ∑ i ≠ j rij ∑ ∑ i ≠ j rij + ∑ ∑ i ≠ j r ij ~ .   ≥DY2 ≥..  kurią  lemia  bendraisiais  faktoriais  nepaaiškinama  paties  kintamojo  variacija  (specifiškumą  τ i )  [2].  po  vieną  nareikšmė.  E  –  charakteringųjų  faktorių vektorius. faktorių rinkinių gali būti daugiau nei vienas.   (7)  j =1 m Turint  koreliacijų  matricą  RXX. Ym = ∑ α mj X j .   Faktorių svorių įverčiai apskaičiuojami taip:  ∧ l ij = a ji s 2 (Y j ) .   FA modelio prielaidos:  1. i. ∧ j = 1. .  kai  kuriose  straipsnio  vietose  skliausteliuose  bus  nurodytas  ir  angliškas  terminas  loadings.  Kuo  didesnė  sijos DYi  įvertis.  Darbe  naudoti  Bartleto  sferiškumo  (angl.  (3)  ~ Naudojami  bendrumų  įverčiai  hi .  r ij   – dalinės  čia ir (8)  s 2 (Y j )  – i‐osios komponentės disper‐ koreliacijos  koeficientas  (tarpusavio  koreliacija  nusta‐ toma  pašalinus  likusių  rodiklių  įtaką).  ar  duomenys  tinkami  FA  modeliui:  Faktorių išskyrimas ir sukimas  Faktoriams  išskirti  pasirinktas  pagrindinių  komponenčių  analizės  (PKA)  metodas.  2. todėl  jų įvertinimas nebus akcentuojamas.   modelio (2) prielaidas.  o  disper‐ sija DFj = 1.m.  bendrieji  faktoriai  F j   nekoreliuoti.  loadings)  matrica..  (Norint  atskirti  FA  svorius  nuo  galutinių  CI  svorių..   48   .  Pačių  faktorių  ir jų specifiškumų įverčiai nenaudojami.m . kad FA modelio taikyti negalima..  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI..  ar  koreliacijų  matrica  yra  vienetinė:  R = 1  (visi  stebimi  kintamieji  nekoreliuoti).  F  –  čia  latentinių  faktorių  matrica. m   įverčiai  aij   ir  m  pagrindinių  komponenčių įverčiai:  Y i = ∑ aij X j .  3.  hi2   (9)  buvo  mažiausias  rinkinyje:  hi2 < 0.  kurią  2 sąlygoja latentiniai bendrieji faktoriai (bendrumą  hi ). p ∧   (8)  .m   (6)  j =1 ∧ m Pasirenkama  prielaida  palikti  pirmąsias  p  kom‐ ponentes  Y1 ...  Pradiniai  rodikliai  pagrindinėmis  komponen‐ tėmis išreiškiami taip:   X i = ∑ α jiY j . j = 1.  FA modelis (2) taikomas keletą kartų.  Suformuluojamas  PKA  uždavinys:  rasti  pagrindinių komponenčių tiesines daugdaras:  Y1 = ∑ α1 j X j .. i = 1. kurio bendrumų įvertis  Jeigu  KMO < 0.  kurių  MSAi   reikšmė  žema. i ≠ j .m.  y.  faktorių  svorių  l ij .  3.  Šiuo  atveju  faktoriais  F j   laikomos  sunormuotos  pagrindinės  komponentės.  bendrosios  dispersijos. tuo duomenys labiau tinka FA modeliui.  KMO  matas  vertina.   D D       (5‘)  Išsprendus  PKA  uždavinį.  galima  apskaičiuoti  bendruosius  faktorius  Fj.   i =1 3) ∑ Yi = ∑ X i = S .. 2)  DY1 m i =1 m def i. nevienareikšmiškas interpretavimas.

.  todėl  sten‐ giamasi rasti struktūrą. kad gautus  rezultatus būtų lengviau interpretuoti ir lyginti su BVP. Paprastoji struktūra reiškia.. w) = ∑ X i (t ) ⋅ wi .974  CI  reikšmes.  reiškianti. t.  2000). Bar‐ 4)  wi = wIC / ∑ wIC – normalizacija.75 ).  IC k Duomenų  kokybė  ir  tinkamumas  FA  buvo  pati‐ k *i *i krinti naudojant teorinėje dalyje aprašytus testus.T .   CI (t .957  tistika  rius (angl.  (11)  k k tletto  sferiškumo  testas  atmetė  hipotezę  H 0 .  Varimax  metodas  dažnai naudojamas ekonominiuose tyrimuose [1.  Iš  socialinės‐ekonominės  srities  buvo  pasirinkti  * įvairūs rodikliai ( n = 41 ). Palikti tik  ⎨ i ICk tie  X i . Paprastai sakant. BVP   0. Stipriausiai su BVP koreliuojantys rodikliai  X i    max(V ) = 2 čia  lij  – svoriai i‐ojo kintamojo j‐ajam faktoriui. jeigu j = k  – svoriai  IC k . W).   Pirmiausia  buvo  atlikta  pirminė  statistinių  Sj duomenų  analizė:  įrašytos  trūkstamos  reikšmės.  t = 1.  Toliau  šiame  darbe  ir finansai  vesticijos   bus  naudojamas  Nicoletti  pasiūlytas  metodas  (Nico‐ Pramonės produkcija  0. jį 1947 m.  k = 1.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. kad kiekvienas  rodiklis yra susijęs tik su vienu faktoriumi.  (10)  j =1 i =1 m 2 j =1 i =1 Sritis  Rodikliai  Xi   Koreliacijos  koeficientas  ρ X i .996  Verslo sta‐ tistika  Svorių įvertinimas ir agregavimas  Indikatorių  svorių  parinkimas  yra  vienas  iš  esminių žingsnių. 2010 (49)    Iš to kyla teorinis uždavinys – faktorių svorių ma‐ tricai suteikti paprastosios struktūros (angl. likusieji buvo pašalinti. loadings) turinčių faktorių grupavimas į tar‐ pramonės produkcija   Užsienio  Importas  0.  kad  duomenys  formulėje (1) CI = ƒ(X.  kurie  stipriai  koreliuoja  su  BVP  ⎪ j≠k ⎩ 0.aprašė  Thurstonas). Taip pat buvo analizuojami atskirų rodiklių  2 bendrumai  hi   ir  buvo  palikti  tik  tie  X i .  laikotarpis.957  Verslo sta‐ letti  et  al.  nes  šis  meto‐ das po sukimo išlaiko faktorių ortogonalumą.  kad  i Taigi. išskyrus variklinių  transporto priemonių ir  motociklų prekybą.   menys sezoniškai išlyginti bei standartizuoti. p  [4].  gautas  svorių  vektorius  W  naudojamas  pasirinkti  rodikliai  tarpusavyje  koreliuoja. tiesiogiai įtakojantis  Užsienio  0.965  * turimos  pasuktosios  matricos  L . Rusijos krizės įtakos kai  kuriems  statistiniams  rodikliams  iki  2000  m.  Paprastai  pasukus  faktorius  negaunama  prekyba  0.  kurie  *  Pearsono  koreliacijos  koeficientas.  Ketvirtinis  rodiklių periodiškumas buvo pasirinktas tam.809.  Maksimi‐ zuojamas paprastumo matas yra apibrėžiamas lygybe:  PRAKTINIS METODO TAIKYMAS     Darbe  naudoti  Statistikos  departamento  Rodiklių  duomenų  bazės  duomenys.  Pirminė  statistinių  duomenų  analizė  ir  2 ~ lij faktorių išskyrimas.. 3].955  pinius  sudėtinius  rodiklius  (angl.  intermediate  compo‐ i prekyba  sites) ( IC k ). simple stuc‐ ture) pavidalą (šis terminas gana senas.  Pasirinktas  2000–2009  m.   CI  gauti  buvo  pasirinkta  tiesinė  agregavimo  tinkami FA.  kad  faktorių  bendroji  dispersija  būtų  kuo  didesnė.  reikšmingumo  lyg‐ muo – 0.   i i 3)  w*i = wIC ⋅ S j / S  – korekcija. Šiuo  metodu  ieškoma  kuo  paprastesnės  struktūros  L.  leidžiantis  įvertinti  svorius  iš  Ekonomika  Tiesioginės užsienio in‐ 0.  KMO  testu  buvo  gauta  reikšmė  0.  kurio  esmę  sudaro  didžiausius  svo‐ Apdirbamosios gamybos  0. šis meto‐ das  didesnius  svorius  suteikia  tiems  rodikliams. norint išvengti 1998 m.  kurių  technika:   2 hi > 0.    1 lentelė.  duo‐ ~ ⎧ i 2)  wi = ⎪max l ij .01 .  1)  l ij = . BVP ≥ 0.  todėl  reikalin‐ veiklos apyvarta   gas  teorinis  metodas.  1 p m 4 p m 2 2 ( ∑ m ∑ lij − ∑ ( ∑ lij ) ) . kurią būtų  Verslo sta‐ Mažmeninės prekybos  tistika  maitinimo ir gėrimų teikimo  galima  panaudoti  CI  svoriams  vertinti. fakto‐ riai išlieka nekoreliuoti (po faktorių sukimo gaunama nau‐ * ja  svorių  (angl.971  paprastosios svorių matricos  L struktūros. y. konstruojant CI. ( ρ X .  kurių  koreliacija su BVP yra didžiausia.    (12)    Mažmeninės prekybos apyvar‐ ta.   Šiam tikslui įgyvendinti darbe naudotas ortogona‐ lusis  faktorių  sukimas  (Varimax  metodas).  1  lentelėje  yra  pateikta  keletas  rodiklių.  loadings)  matrica  L ).  labiau koreliuoja su atitinkamu faktoriumi. auto‐ mobilių degalų prekybą  Eksportas    49 . kurie pastebimai koreliuoja su  BVP.     CI  svoriams  įvertinti  naudojamas  algoritmas  Pagrindiniai atskirų analizės etapų rezultatai  (formulėse yra anksčiau apibrėžti rodikliai):  1. panašią į paprastąją.  Praktiškai  tai  sunkiai  įgyvendinama.8 .

   4. apimtis to meto  kainomis.  FBS  –  mažmeninės  prekybos  maitinimo  ir  gėrimų teikimo veiklos apyvarta.676  0.02  proc.648  0.  kad  naudojamos  kiek  skirtingos  skalės. vidurkis  atitinka 1).  faktoriams  sukti  buvo  pasirinktas  Varimax  metodas.  Norint  supaprastinti  matricos  L  struktūrą.847  0. loadings) matrica L.980  0.  Išsiskiria 2009 m.  Naudojant  L   svorius  ir  dydžius  S j   įverti‐ nami koreguotieji faktorių svoriai (angl. gaunamas rezultatas  ∑ wi = 1  (3 lentelė).  kurios  paaiškina  96.875  0.  Taip  pat  buvo  įvertinta  svorių (angl.626  0.093  0.  IMP – importas.  NRB – negyvenamieji pastatai.  (5‘).  BVP  skalė  –  dešinėje.  Pritaikant  CI  svorių  vertinimo  metodą.  bendros  dispersijos.  RTEM  –  mažmeninės  prekybos  apyvarta.056  0.  kad  sukonstruoto  CI  ir  BVP  2000–2008 m.  kurių  kore‐ guotieji svoriai yra didžiausi.  Kaip įprasta.  Iš  1  pav.   50   .348  0.  Atrenkami  tarpiniai  rodikliai.  Analizėje  naudojamas BVP yra standartizuotas (2000 m.  S   įvertis  ∧ S = 13 ).  kurias  paaiškina  faktoriai  j = 1.    2.883  0.  apimtis  to  meto  kainomis. Svorių vektoriaus įvertinimas.     2 lentelė. Svorių (loadings) matrica L  pasukus faktorius  *   Rodikliai   Faktoriai  1  2  EM  MAN  RTEM  SMV  IMP  EXP  GRT  FDI  CPI  PPI  NRB  CIS  FBS  0.  FDI – tiesioginės užsienio investicijos.082  0.766  0. reikšmės:   EM – užimtieji.940  0.647  0.  CES  –  inžineriniai  statiniai.810  0.  PPI – gamintojų kainų indeksas. kurie  naudojami darbe.416  0. Svoriai normalizuojami.880  0.   2.2   (žr.  Proceso  pabaigoje  buvo  išskirtos  dvi  pagrindinės  komponentės..434  0.080  0.  matyti.  tonų.702 ir  S 2 = 5.738  0. automobilių degalų prekybą.).148  0.664  0.062  0.  išskyrus  variklinių  transporto  priemonių  ir  motociklų  prekybą.080  0.759  0.  Panaudojant  santykius  S j / S   gaunami  agreguoti tarpiniai rodikliai.    Trumpai aprašysime algoritmo etapus:   * 1.627  0. kai Lietuvoje ekonomikos krizė buvo  pasiekusi  viršūnę. Svorių vertinimo rezultatai    Rodikliai  CI svoriai  wi   EM  MAN  RTEM  SMV  IMP  EXP  GRT  FDI  CPI  PPI  NRB  CIS  FBS  0.  kad  CI  prasidedantį  ekonomikos  smukimą  rodo  ketvirčiu  anksčiau  nei  BVP.737        3 lentelė.  Dėl  šios  priežasties  toliau  buvo  taikomas  svorių  įvertinimo  metodas.117  0. pasukus faktorius nebuvo gauta matricos  L*  paprastosios  struktūros  (2  lent. 2010(49)     Po analizės likusių rodiklių  X i  ( m = 13 ).  GRT  –  pervežta  krovinių  geležinkeliu. kitimo tendencijos buvo labai panašios.715  0.781 ).066        CI IR BVP PALYGINIMO REZULTATAI    Sukonstruoto  CI  ir  BVP  indekso  lyginamosios  analizės  grafinis  vaizdas  pateikiamas  1  pav. sezono įtaka pašalinta.   MAN  –  apdirbamosios  gamybos  pramonės  produkcija.  Taip  pat  galima  pastebėti.  tūkst.  Dėmesys  atkreiptinas  į  tai.087  0.488  0.246  0.081  0. loadings).554  0.058  0.745  0.070  0.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  algoritme  naudojamos  rodiklių  X i   dispersijų  dedamosios  sumos  S   ( S1 = 6.  EXP – eksportas.  3.  CPI – vartotojų kainų indeksas.  SMV  –  variklinių  transporto  priemonių  ir  motociklų  didmeninės  ir  mažmeninės  prekybos  bei  remonto apyvarta.066  0.

pdf. p.0 1.  discriminant and cluster analysis (in Russian).  2002:  Statistika ir jos taikymai II.  J..  O. Pokyčiai. palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu. 1–9.  O. p.        51 .8 1.  Nicoletti.  Atlikta analizė leidžia teigti..  A.  research  &  evaluation. Sukonstruotas CI ir BVP indeksas  2. Vilnius: TEV.  todėl  galima  sakyti.  tačiau  2009  m.  analizuojami  lygiagrečiai  su  BVP.  J. Sen A.2 2.  vol.4 2.  G. 226.    LITERATŪRA    1.2 1.  Practical  assessment.  1989:  Factor.  Kim.  Muller.  OECD.  2005:  Best  Practices  in  Exploratory  Factor  Analysis:  Four         Recommendations  for  Getting  the  Most  From  Your  Analysis.  W. P.0 1.  Lyginant  jo  ir  BVP dinamiką matyti. 2009: Report  by  the  Commission  on  the  Measurement  of  Economic  Performance and Social Progress. kad tolygios ekonominės raidos  laikotarpiu   jų  trajektorijos  beveik  sutampa.).  Costello.  W.  G. kad vertinant šalies  ekonomiką būtini papildomi sudėtiniai rodikliai. e..  2.  CI  pokyčiai  labiau  koreliuoja  su  Statistikos  departamento  skelbiamais  ekonominių  vertinimų  rodikliais..  Murauskas.   3.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  B. No..  V.5 1.  skirtumas  buvo ryškus  (2  pav. kurie. Moscow:  Finance and statistics.  C.  kad  pastaraisiais  metais  Lietuvos  BVP  ne  visai  tiksliai  atspindėjo  bendrą  šalies  ekonomikos  būklę.  4.  Osborne. Fitoussi J.  Scarpetta. E..6 1. 10.  S.4 1.stiglitz‐sen‐fitoussi. procentais  25% 15% 5% ‐5% ‐15% ‐25% ‐35% 2001 III 2002 III 2003 III 2004 I 2004 III 2005 I 2005 III 2006 I 2001 I 2002 I 2003 I 2006 III 2007 I 2007 III 2008 I 2008 III 2009 I CI BVP indeksas (2000 – 1) Sukonstruotas  CI  traktuojamas  kaip  bendrasis  ūkio  plėtros  rodiklis  (BŪPR).  and  Boylaud.  2000:  Summary  Indicators  of  Product  Market  Regulation with an Extension to Employment Protection  Legislation.0 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2005 III 2006 III 2007 III 2008 III 2009 I 2000 III 2009 III 2009 III 1 pav.5 2.  Economics  Department  Working  Papers.   5. journal.  Čekanavičius. 2010 (49)    3.0 2. 25–35. Stiglitz J.6 2.  duotų  bendresnį  ir  aiškesnį šalies ekonomikos vaizdą.fr/documents/  rapport_anglais. Interneto prieiga:  http://www.0 2001 III 2002 III 2003 III CI 2004 III 2000 I BVP indeksas (2000 – 1)   2 pav.

 Angelė Kėdaitienė  Europos humanitarinio universiteto  Politikos mokslų katedra  Valakampių g.vu. J.  Paskutiniais  XX  a. dr.  Prie  tokių  matricų  būtų  galima  priskirti  Pirsono  koreliacijos  koeficientą. Dažniausiai naudojant DS  siekiama atsakyti į vieną ar kelis iš šių klausimų: 1) Kokia  pagrindinė produktų ar jų grupių suvokimo ir vertinimo  esmė? 2) Kokios prekės laikomos panašiomis viena į kitą  ir  kodėl?  3)  Kokie  pagrindiniai  vartotojų  požiūriai?  4)  Kokias  naujų  produktų  galimybes  palieka  jau  rinkoje  egzistuojančios  prekės?  5)  Kaip  išsidėstę  vartotojų  idealūs  produktai  tam  tikrų  savybių  atžvilgiu?  6)  Kaip  įvairios  reklamos  priemonės  veikia  vartotojų  suvokimą  arba kiek reklamos kampanija atitinka prekės suvokimą?    DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ ANALIZĖS ISTORIJA    DS  buvo  sukurtos  ir  ilgą  laiką  vystomos  psicho‐ metrikų  (psichometrija  –  mokslas  apie  matavimus  psichologijoje).   52 Doc. 10222 Vilnius  El. 1978).  multidimensional  scaling.   DS  buvo  sukurta  ir  pirmiausia  taikoma  psicho‐ metrikų.  Atliekant  daugiamačių  skalių  analizę  gau‐ namas  grafinis  vaizdas.  dešimtmečiais  DS  tobulinimą  paskatino  keli  veiksniai. o duomenys pateikiami metrinių artumų mat‐ rica. vytautas.  Iš  jo  galima  numanyti.  Be  to.  tinkamos  reklamos  kampanijos  parinkimas.  siekiant  suprasti  žmonių  veiksmus  ir  tai.  Svarbiausi  DS  mode‐ liai rinkos tyrimuose galėtų būti šie – klasikinis metrinis  ir modernusis nemetrinis. Vis dėlto DS ištakos  siekia  XX  a.   Pagrindinis DS uždavinys – atvaizduoti objektus  taip.  angl.  kai  buvo  sukurti ir panaudoti pirmieji nedimensiniai modeliai.  euklidinį  atstumą  (nepanašumo  atveju).  XX  a.“  Psychometrika.  kaip  jie  vertina  vienus  ar kitus dalykus.  jog  tai  –  tikslingas  objektų  išdėstymas  daugiamatėje  erd‐ vėje.  gaminančiai  sidabro  gaminius. (8 5) 236 6143  El. Stefflre‘is.  išdėstomi  n‐matėje  erdvėje  pagal  jų  panašu‐ mus.  sociologijoje.  Minkovskio  (metriniams  duomenims)  ir  pan.  rinkos  potencialo  nustatymas.  I.  kurios  dažnai  ne‐ sutampa  su  pradinėmis  savybėmis. leidžiantis pateikti  atstumais  išreikštų  duomenų  grafinį  vaizdą  (F.ie     ĮVADAS    Kas yra daugiamačių skalių modelis (daugiama‐ tis  vertinimas.  buvo  V.  pavyzdžiui. Kadangi viena  pagrindinių  rinkodaros  užduočių  yra  suprasti  žmonių  poreikius ir geriau juos tenkinti (siekiant pelno ar kitos  naudos).  Pirmą  kartą.  Kitas  tyrėjas.  W. 5. 2010(49)     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI    Doc. 9.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. 10222 Vilnius  Tel.  Netrukus  jas  imta  taikyti  psichologijoje  ir  so‐ ciologijoje.kedaitiene@ucdconnect. Šie  modeliai  nebuvo  itin  naudingi  ir  iki  pat  šeštojo  XX  a.  Egzistuoja  keli  daugiamačių  skalių  (DS)  apibrėži‐ mai: daugiamatės skalės – tai matematinių procedūrų  visuma.  S.  MDS). p. p.  išduoda  pats  pavadinimas. Grafiniame  vaizde  išryškėja  savitos  dimensijos.  She‐ pardas  („The  analysis  of  proximities:  multidimensional  scaling  with  unknown  distance  function. Jis pirmasis ėmė sistemiškai taikyti DS    .  ku‐ riame  sprendinys  sudaromas  naudojant  matricų  algebrą. Panašumai tarp objektų vertinami pagal daugybę  savybių.  ketvirtojo  dešimtmečio  pabaigą.  Vėliau  buvo  sukurti  modernūs  modeliai.  kur  reikia  suprasti  respondentų  pasirinkimus  ir  jų  motyvus. Sukurti  nauji  modeliai  ir  algoritmai  bei  nauja  kompiuterinė  technika  leido  vis  plačiau  taikyti  DS  psichologijoje. daugiamatės skalės – tai  duomenų analizės modelių rinkinys.  spręsdamas  su  vartotojų  nuostatomis  susijusią  pro‐ blemą.  Torgernsonas. dr.  Sakoma.lt Galima  išskirti  daugybę  DS  panaudojimo  rinkos  tyri‐ muose  sričių:  naujų  produktų  ar  idėjų  generavimas.  ėmęs  taikyti  DS  savo  darbuose.  N. istorijoje ir kitose mokslo šakose.  dešimtmečio  DS  buvo  primirštos.  kad  daugiamačių  skalių  modelis  at‐ skleidžia „nematomą duomenų struktūrą“.  DS  rinkos  tyrimuose  pritaikė  W. angele.  šeštojo  dešimtmečio  pabai‐ goje. DS susilaukė pasisekimo rinkos tyrimuose.  pasirinktomis  ob‐ jektų panašumui vertinti.  DS  gali  būti  naudojamos  ten.  galima  išskirti  klasikinį  modelį.  pagrindinis jų – naujų kompiuterių pasirodymas.  Naujosios  Anglijos  kompanijai.  skirta  atskleisti  „nematomą  duomenų  struk‐ tūrą“ (Kruskal & Wish.  leidžian‐ tys  analizuoti  ne  tik  klasikinio  modelio.  bet  ir  kitokio  pobūdžio  artumų  matricas. Psychometrika 29.  pristatant  naujus  modelius.  kuriame  objektai. Kaip tuos objektus atvaizduoti tiriamoje erd‐ vėje?  Galima  analizuoti  metrinių  ir  nemetrinių  artumų  matricas. 1964).  kad  tiriamoje  erdvėje  atstumai  tarp  jų  būtų  kuo  mažesni.  daugiausia  prie  to  prisidėjo  R.  tai  yra  beveik  visose  rinko‐ daros ir rinkos tyrimų srityse.  prekės.  Youngas).  rinkos  segmentavimas.kedaitis@ef. Vytautas Kėdaitis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto  Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Saulėtekio al.  1962)  ir  Josephas  Bernardas  Kruskalis  („Nonmetric  multidimensional  scaling:  a  numerical  method“.

  Naudojant  šiuos  metodus  taip  pat  galima  pasirinkti  ir  skirtingas  priemones  duo‐ menims  gauti.  Individual  Differences  in  Orientation  Scaling  –  individualių  skalių  skirtumų  orientavimas).  INDISCAL  leidžia  sumažinti  dimensijų  skaičių.   Duomenis.  žmogui.  Greenas  su  kolegomis  daugiau  dėmesio  skyrė  grafinių  modelių  dimensijoms  euklidinėje  erd‐ vėje.  jog  tyrėjų  nebetenkina  DS  rezultatų  interpretavimas. Tarp jų minėtini J.  taip  jie  neatskleidžia  savo  verti‐ nimo motyvų.  reprezentuojantį  šį  produktą.  Dažnai  vietoje  DS  pasirenkamos  kitos  analizės  rūšys. Kita problema  yra  ta.  Iki  tol  egzistavę  metodai  leido  išskirti  tik  nedidelį  dimensijų  skaičių. būtų sunku nurodyti  požymius. Nors grafinis mo‐ delis.  kuriuos  jis  vadino  tinkertoys  (vaikiškas  erdvinis  konstruktorius). 2010 (49)    rinkos  tyrimuose.  tam  respondentas  turėtų  pateikti  10(10 − 1) = 45   įverčius. D.  stebėjimą.  turintis  daugiau  nei  tris  dimensijas.  PREFMAP  (angl.  jų  interpretavimui  ir  supratimui  bei  pradėjo nau‐ doti sankaupų analizės ir DS junginį.  dėl  kurių  jam  patinka  vienas  ar  kitas  kūri‐ nys)  tiksliai  nurodyti  savo  vertinimo  motyvų. E.  J. regresinė analizė. Stefflre‘io  darbuose  buvo  pabrėžiama  viena  pagrindinių  DS  savybių  –  sudėtingomis  procedūromis  apdorojus  duomenis.  tačiau tiksliai jį apibūdinti sunku.  pavyzdžiui:  prašyti  respondentų  atsa‐ kyti  į  struktūrizuotus  klausimus  ar  tiesiogiai  įvertinti  objektų  tarpusavio  panašumus. Šiame dešimtme‐ tyje  DS  panaudojimą  rinkos  tyrimuose  skatino  ir  atsi‐ radusi  kombinuotos  erdvės  analizė. reikėjo gauti  n ( n − 1)  įverčius.  pavyz‐ džiui. Carrollo ir  J.  bet  ir  norint  gauti  tinkamą  sprendimams  priimti modelį ašys neretai turi  būti pasu‐      kamos.   Šie  metodai  tapo  klasikiniais. Tarkime.  Surinkti  tokius  duomenis  buvo  sudėtinga. Jas ne tik  sunku  pavadinti.     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ PROCEDŪROS    DS  metodo  tikslas  –  netiesiogiai  sumažinti  di‐ mensijų.  reikalingus  DS  pirminių  duomenų  matricai. santykius su  artimaisiais)  arba  negalėti  (pavyzdžiui.  todėl  DS  buvo  nelabai  tin‐ kamos atliekant sudėtingus tyrimus.  dažniausiai  įvesties  duomenys  buvo  paremti  panašumo  įverčiais.  grupines  diskusijas  ir  daugybę  kitų  metodų.  Visi  šie  nauji  me‐ todai  leido  DS  tiksliau  reprezentuoti  objektus  ir  gauti  reikiamas  grafinių  modelių  interpretacijas.  netu‐ rinčiam išsilavinimo meno srityje.  IDIOSCAL  (angl.  nepra‐ randant galimybės suprasti ir interpretuoti rezultatus. Šiuo metodu kelios dimensijos gali būti sujun‐ giamos  į  poerdvius. Dalis problemų tenka  ir rinkos tyrėjams.  Dažniausiai  renkant  duomenis  DS  pasirenkami  šie  būdai:  kortelių  rūšiavi‐ mas. kurie sunkiai perpranta DS analizės  rezultatus.  Atlikus DS gautas grafinis modelis turi įvairių trūkumų.  Jie  pradėjo  taikyti  naujus  DS  metodus ir algoritmus. Pastaraisiais metais atsiranda vis didesnė pra‐ raja  tarp  DS  metodo  taikymo  ir  rinkos  tyrimų.  Jo  naudoti  trimačiai  modeliai. Daugiausia buvo dirbama kuriant DS me‐ todus.  DS  ir  toliau  buvo  tobulinamos.  kurias  respondentai  naudoja  vertindami  al‐ ternatyvas.  P.  Chango  sukurti  INDISCAL  (angl. skaičių.  pasirodė  puiki  priemonė  suprantamai pateikti tyrimų rezultatus.  galima  surinkti  įvairiais  būdais.  kuriant  naują  produktą  galima  atrasti  tašką.  E.     Pirminiai duomenys    DS  analizei  reikalinga  objektų  tarpusavio  pana‐ šumų  matrica.  Kai  tik  buvo  sukurtos  DS.  kad  net  gavus  tinkamą  grafinį  modelį  jis  gali  būti  nenaudingas.  Individual  Diffe‐ rences  Scaling  –  individualių  skalių  skirtumai).  yra  sunkiai  suprantamas.  kad  daugeliu  atvejų  požymiai  nėra  žinomi.  Pagrindinis jų yra dimensijų nepatikimumas.  nes  norint  įvertinti  n  objektų  pana‐ šumus.  INDISCAL  atsiradimas leido tyrėjams operuoti didesniu dimensijų  skaičiumi.  Visgi  šis  2 duomenų gavimo būdas turi ir pranašumų: responden‐ tams  dažniausiai  nesunku  įvertinti  dviejų  objektų  tar‐ pusavio  panašumą.  remdamiesi  pateikta  skale.   Aštuntajame  dešimtmetyje  prie  DS  tobulinimo  ir  jo  panaudojimo  rinkos  tyrimuose  prisidėjo  P. Jie pradėjo naudoti kitus ir DS me‐ todus.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  įvykdžius  šią  procedūrą.  kurie  naudotų  Euklido  atstumus  su  parinktais  svoriais.  DS  ana‐ lizė  pradedama  nuo  duomenų  rinkimo.  taip  pat  respondentas  gali  nenorėti  (aktualiausia  kal‐ bant apie asmeninius dalykus. Netiesioginis būdas buvo pasirink‐ tas  dėl  to.  Preference  Mapping  –  pirmenybių  skalės / žemėlapis).  Tam  galima  naudoti  apklausas.  53 . J. norima  2 įvertinti  10  objektų  panašumus. kaip tai atlikti.  objektų  reitingavimas.  Respondentai. Multidimensional Analysis Of Preferance  Data  –  daugiamatė  pirmenybių  duomenų  analizė).  Šis  mokslininkas  DS  rezultatus  naudojo  kaip  grafinę  priemonę  vartotojų  supratimui  apie  prekių  panašumus  parodyti.  netiesioginis  panašumo  įvertinimų gavimas. V. vertino tie‐ sioginį  objektų  panašumą. Pagrindinė to priežastis yra ta. pavyzdžiui. išryškinami svarbiausi aspektai ir duomenis  tampa lengviau analizuoti.  Greenas  su  kolegomis. tačiau nėra aišku.  Pavyzdžiui. gaunamas norimo dimensijų skaičiaus gra‐ finis modelis.  taip  pagrindiniame  modelyje  ga‐ lima  pavaizduoti  gerokai  daugiau  dimensijų.  MDPREF (angl.

 Objektai vertinami  atskirai vienas nuo kito.  Kartais  neįmanoma  ar  nepraktiška  respondentams  dalyti  korteles.  jog  tyrimas  išryškins  pavojaus  susižeisti (didelis pavojus – mažas pavojus) ar poveikio  sveikatai  (teigiamas  poveikis  –  neigiamas  poveikis)  dimensijas.   Netiesioginis  panašumo  įvertinimų  gavimas.  priklausomai  nuo  to. panašių.  greičiausiai  rezultatas  pateiks  kelias  objektų  grupes  (šio  pavyzdžio  atveju  –  alkoholinių. Tokiu būdų gaunamas objektų tarpusavio  panašumų  įvertinimas.  Respondentams  yra  gerokai  lengviau  jas  rūšiuoti  į  kelias  krūveles.   Kaip ir patys objektai (jų savybės). iš kitų vertinimų. nepanašių ir  labai  nepanašių  objektų)  pagal  tai.  skaičius sparčiai didėja.  jų  informatyvumo. kurių panašumus reikia įvertinti.  Nors  toks  metodas  yra  paprastas. nealkoholiniai  gėrimai).    54 gaiviųjų  gėrimų). greičiausiai negausime vienos ar kelių svarbių  dimensijų  (pavyzdžiui.  svarbu  atsižvelgti  į  respondentų  galimybes  ir  norą  rinkti patikimą informaciją.  Tuomet  galima  suskirstyti  klausimyną  ir  res‐ pondentų imtį į kelias dalis. Tokiu atveju respondentai  turėtų įvertinti tik dalies objektų porų panašumus.  Šis  būdas  nedaug  ski‐ riasi  nuo  pirmojo. 2010(49)   Kortelių  rūšiavimas.  dažniausiai  remiamasi  vienomis  savybėmis  ir  mažai  dėmesio krei‐ piama į kitas. skaičius  2–3  kartus  viršija  gaunamų  dimensijų  skaičių. Pa‐ gal  šiuos  vertinimus  randamas  ir  pasirenkamas  pana‐ šumo  matas.  tačiau  sunku  tikėtis.  karštųjų  ir  gaiviųjų  nealkoholinių  gėrimų  grupes). Didėjant pasirinktų objektų  skaičiui.  Šią  problemą  galima  lengvai  išspręsti.  Paprastai  ob‐ jektų.  pavyzdžiui.  Tuomet  respondentų  prašoma  įvertinti.  atliekant  gėrimų  DS  analizę  bus  pasirinkti alkoholiniai.  Tuomet  respondentų  prašoma  sudėlioti  korteles  į  kelias  krūveles  (pavyzdžiui. Pasirinkti objektai yra svarbūs ne tik nu‐ matant.  Vėliau  šis  objektas  pasirenkamas  kaip  atskaitos  taškas  ir  pagal  įvertintus  panašumus  gau‐ nami objektų porų panašumai.  į  ketu‐ rias porų krūveles: labai panašių.  būtų  itin  sunku  rasti  pakankamą  skaičių  respondentų. Pavyzdžiui.  Toks  DS  rezul‐ tatas nepateiks naujų duomenų apie tiriamus objektus  ar reiškinius ir bus bevertis.  t. negalima ir persistengti renkantis objektus DS  analizei. karštieji ir gaivieji.  pavyzdžiui. Net ir radus jų pakankamai.  tonizuojančio  poveikio). tikimybiniai panašumo koeficientai ir t.  kaip  tiksliai  reikia  atskirti  objektus.  atlik‐ dami gaiviųjų gėrimų analizę neįtrauksime energetinių  gėrimų).  Šis  rūšiavimas  atliekamas  dviem  etapais. Tada respondentų  prašoma  kiekvienos  krūvelės  korteles  išdėlioti  pagal  kortelėse  esančių  objektų  porų  tarpusavio  panašumus.  Dažnai  tyrimuose  objektų  tarpusavio  panašumai  gau‐ nami netiesiogiai.    Daugiamačių skalių (grafinio modelio) gavimas    Standartiniai  DS  modeliai  pateikia  grafinę  ob‐ jektų  reprezentaciją  vektorinėje  erdvėje.     .  Tam  naudojami  įvairūs  panašumą  verti‐ nantys rodikliai. būtų sunku išlaiky‐ ti  jų  dėmesį  visos  apklausos  metu.  Pirminis  sprendimas  (objektų  išdėstymas).  Šis  metodas  dažnai  nau‐ dojamas  asmeninių  apklausų  metu. Taip pat  renkant  duomenis  šiuo  būdu  galima  prašyti  respondentų  įvertinti  kiekvieno  objekto  panašumą  su  vienu  objektu.  naudojant  DS  negalima  tikėtis gerų rezultatų.  nes  kortelių  skaičius  dažniausiai  yra  gana  didelis.  atliekant  apklausas  paštu  ar  internetu. kuriame yra įvertinti objektų tarpusavio panašumai. vertinant dešimt objektų rei‐ kia  45  kortelių.   Objektų  reitingavimas.  Vertinant  objektų  panašumus.  paprastai atliekamas dviem etapais. pagal pasirinktas savybes. reikalingų tinkamam DS rezultatui gauti. koreliacijos koeficientai.  Respondentams  išdalijamos kortelės.  Skalė  gali  būti  labai  įvairi.  Vienas  būdų  tai atlikti yra atsitiktine tvarka išdėstyti objektus norimo  dimensijų  skaičiaus  erdvėje.  duomenų  patikimumas  nėra  patikrintas  papil‐ domu  tyrimu  arba  juose  yra  netipinių. tačiau dažnai jis būna neefektyvus ir gerokai  apsunkina kitą DS etapą. Todėl svarbu atidžiai rink‐ tis objektus. objektų porų.  Kaip  ir  bet  kokiame  kitame  tyrime.  Kita  vertus.  Jei  tarp  DS  analizei  pasirinktų  ob‐ jektų  neįtrauksime  svarbių  objektų  (pavyzdžiui. kurie bus naudojami DS analizei atlikti.  kurie  norėtų  atsakyti  į  tokį  klausimų  skaičių. atstumo  matai. t.  Toks  mode‐ lis.  Verti‐ nant  kino  filmų  panašumus  gali  išaiškėti  veiksmo  kie‐ kio  (daug  veiksmo  –  mažai  veiksmo)  ar  garso  takelio  kokybės  (gera  kokybė  –  bloga  kokybė)  dimensijos.  šešių  ar  dešimties  padalų  skale  nuo „labai panašūs“ iki „visiškai nepanašūs“. tinkamam DS  rezultatui  gauti  svarbus  ir  jų  skaičius.   Dažnai  gautų  rezultatų  patikimumas  priklauso  nuo  pasirinktų  objektų  tipo. Šiais laikais. todėl yra retai naudojamas.  Grafiniame  modelyje  išryškėjančios  dimensijos  tiesiogiai priklauso nuo objektų struktūros (pavyzdžiui.  Renkant  duomenis  DS.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.. pvz.  reikės  gauti  net  190  objektų  porų  panašumo  įvertini‐ mus.  kiek  objektai  kortelėse yra tarpusavyje panašūs.  tiriamajai  visumai  nebūdingų  duomenų.  o  vėliau  atskirai  vertinti  mažesnį objektų porų skaičių.  Jei  bus  pasirinkti  itin  skirtingi  objektai  ar  jų  grupės  (pavyzdžiui.  kokios  savybės  gali  išryškėti  atlikus  DS  ana‐ lizę.  Pirmasis  DS  etapas  yra  pirminio  sprendimo  gavimas  arba  pirminis  objektų  išdėstymas  erdvėje. norint gauti dvide‐ šimties  objektų  tarpusavio  panašumų  įvertinimus. jei duomenų kokybė yra prasta. kai ryškėja žmonių nenoras dalyvauti  apklausose.  y.  kiek  objektų  poros  yra  tarpusavyje  panašios  pagal  pateiktą  skalę. kuriose surašytos visos vertinamų  objektų  poros. pavyzdžiui.  jei  respondentai  yra  homo‐ geniški.

  atstumą  tarp  taškų.  „Multidimen‐ sional  Scaling  by  Optimizing  Goodness  of  Fit  to  a  Nonmetric  Hypothesis“. kol STRESS1  reikšmė  yra  didesnė  nei  nustatyta  tyrėjo  arba  kol  pasiekiamas didžiausias nustatytas iteracijų skaičius (jį  nustato tyrėjas arba kompiuterinė programa).  Jei  duomenų  matricos  duomenys  yra  nepriekaištingi.  kokią  naudą  davė  koordinačių  pakeitimas. 2010 (49)  kalną“  būdu  (funkcija  maksimizuojama). Tuomet Kruskalio STRESS1:  ∑ (d ij − dˆij ) 2 = ∑ paklaidos 2 2 ∑ atstumai 2   ∑ d ij Pagal šio indekso reikšmes galima nustatyti.  Psychometrika.  gautų  iš  duomenų  matricos  d ij . tačiau  viena  populiariausių  yra  Džozefo  Bernardo  Kruskalio  STRESS 1  funkcija  (Kruskal.  o  sferas  (trimatėje  erdvėje)  arba  hipersferas  (n‐matėje  erdvėje.  B.  skiriasi.  Jei nubrėžti apskritimai liečia  vienas  kitą.1 –  geras.1–0.   Antrasis žingsnis. siekiant šias paklaidas minimizuoti.  nes  kuo  didesnis  atstumas  tarp  taškų.  N‐matėje  erdvėje  (kai  n>2)  procedūra  nedaug  skiriasi  nuo  aprašytosios. kiek tikslūs turi  būti tyrimo rezultatai.  reikia  apskaičiuoti  paklaidas  ir  koreguoti  taškų koordinates.  kokią  didžiausią  leistiną  šio  indekso  reikšmę pasirinkti.2  ir  daugiau  –  blogas. tai reiškia.  Jei  sankirtos  taškų  nėra. Todėl jei pasirinktos erdvės dimensijų yra  daugiau nei keturios.  Tai  vienas  priimtiniausių  vertinimų. Tyrėjų nuomonės apie tai.  tuo  tiksliau  atidėti  taškai  reprezentuoja  atstumus  tarp  objektų). Nesvar‐ bu.  Šie  objektai  pavaizduojami  erdvėje  kaip  taškai.  randami  atstumai  tarp  šio  objekto  ir  jau  pavaizduotų  erdvėje  objektų.  vaizduojantis  trečiąjį  objektą.  skaičiuojant  atstumus  tarp  atidėtų  taškų  ir  lyginant  juos  su  pradiniais  duomenimis.   Nesvarbu.  Joseph B.  Yra  daugybė  teorijų.  kuriuo  derėtų  naudotis. Šis sankirtos taškas  bus  pasirinktas  ketvirtajam  objektui  atvaizduoti. kaip ir dvimatės erdvės atveju.  Kruskalis  šios  funkcijos  taikymo  pradžioje  pasiūlė  modelio  tikslumą  vertinti  taip: STRESS1 reikšmė 1) iki 0.  Analogiška  procedūra  kartojama  kaskart  pridedant  po  vieną  tašką.05–0.2  –  patenkinamas.  dar  vadi‐ namas  STRESS  funkcija. kad leidžiamės į daubą prie‐ šinga  gradientui  kryptimi.  o  jų  sankirta  sudaro  kreivinį  trikampį.  o  jei  dimensijų  yra  keturios  ir  daugiau  –  labai sunku.  apibūdinančių  reikiamą  dimensijų  skaičių ir būdus jį nustatyti. pirminio taškų išdėstymo procedūra yra beveik  identiška.  Pirmieji  taškai dedami taip pat. kokia  funkcijos  reikšmė  leidžia  gautą  grafinį  sprendimą  laikyti  tiksliu.  kad  jie  geriau  reprezentuotų  objektus.  Dažniausiai pirminiam objektų išdėstymui gauti  naudojamas trianguliacijos metodas.  3)  0.  Toliau  iš  duomenų  parenkamas  trečias  objektas.  ar  pablogino  rezultatą  (kuo  mažesnė  STRESS1  reikšmė.   Dažniausiai  taškų  išdėstymas  erdvėje  optimi‐ zuojamas.  4)  0.  Po  šio  žingsnio  erdvėje  būna  atidėti  trys  taškai.  Parinktų taškų koordinatės keičiamos tol.  kiek  dimensijų  turės  ieškomas  grafinis  modelis.  siekiant  optimalaus  jų išdėstymo pasirinkto dimensijų skaičiaus erdvėje.  Siekiant  patikrinti.  Tačiau tai ne visada pavyksta – apskritimai nesusikerta  viename  taške.  tuo  objektai  mažiau  panašūs  tarpusavyje)  matą nustatytą  atstumą. Antrajame DS analizės etape  siekiama optimizuoti pradinį taškų išdėstymą.  jei  tyrimo  specifika  nereikalauja  ko  kito.  D.  Anksčiau  atidėti  taškai  pasirenkami  kaip  apskritimų  centrai  ir  iš  šių  centrų  brėžiami apskritimai.  ketvirtasis  ir  visi  likę  taškai  atidedami  sferų  arba  hipersferų  sankirtos  sudarytos  erdvės centre.05 – puikus.  tai  visi  trys  apskritimai susikirs viename taške.  Tokiu  atveju  šio  trikampio  centras  pasirenkamas  ketvirtajam  objektui  atvaizduoti.  Šis  taškas  pasirenkamas  imant  bet  kurį  tašką  iš  sankirtos  sferos  ar  hiperplokštumos.  Atstumas  tarp  šių  taškų  erdvėje  turi  atitikti  pagal  pasirinktą  panašumo  (derėtų kalbėti ne apie panašumo.  reprezentuojančių  objektus  i  ir  j.  Kai  funkcija  minimizuojama. vienintelis būdas išdėstyti taškus  yra naudoti specializuotas kompiuterines programas.  kelių  dimensijų  erdvėje  atidedami  taškai. kartais šis būdas dar vadinamas „kopimo į         55 .  Atliekant  DS  analizę.  reikia  pasirinkti.  Jei  atstumai  duomenų  matricoje  nesutampa  su  apskaičiuotais  atstumais. kurių spinduliai atitinka atstumus  iki  norimo  atidėti  taško.  atidėti  taškus  nenaudojant  kompiuterinių  programų  paketų  tampa  sudėtinga. kaip šis metodas būtų vadinamas.  Trečiasis  taškas  randamas  brėžiant  ne  apskritimus.  atidėtų  n  dydžio  ˆ dimensijos erdvėje  d ij . Tai atlie‐ kama  naudojant  gradiento  procedūrą  (gradientas  –  greičiausio  funkcijos  augimo  kryptį  nurodantis  vektorius).  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. ar  koordinačių  pakeitimas  išdėliojo  taškus  erdvėje  taip.  Dimensijų  skaičiaus  nustatymas  yra  sudėtinga  užduotis. 2) 0.  kol  galiausiai  erdvėje  pavaizduojami  visi  objektai. Neretai  sunku  nuspręsti. Pirmiausia tyrėjo  nuožiūra  yra  pasirenkami  du  objektai.  Pažymėkime  atstumą  tarp  objektų  i  ir  j.   Čia pirminio taškų išdėstymo radimas aprašytas  dvimatėje  erdvėje.  jų  lietimosi  vietoje  atidedamas  taškas. Tai priklauso nuo to. jo esmė – kryp‐ tingas  taškų  išdėstymo  keitimas.  naudojamas  paklaidos  indeksas.  Gradientinis  optimizavimo  metodas yra bendra optimizacijos procedūra. o apie nepanašumo  matus.  1964‐03‐29).  Tačiau  jei  dimensijų  yra  trys.  Skirtingiems  DS  modeliams  yra sukurta daugybė skirtingų STRESS funkcijų.  Analogiška  procedūra  kartojama  su  trimis  apskritimais.  kai  n>3).

  „Stipriausias“.  o  interpretuoti  keturmatį  modelį  yra  gerokai  sudėtingiau nei trimatį.  „Gintarinis“.  Ne  visos  alaus  rūšys  respondentams   buvo  vienodai  pažįstamos.  Anketą  sudarė  36  standarti‐ zuoti  skalės tipo klausimai. remiantis konkrečiu pavyzdžiu.  Jo  tikslas  –  padėti  suprasti  DS  procedūras.  Šiame  paveiksle  matome.  Pirmame  paveiksle  pateikiamas  tokio  grafiko  pavyzdys.  Patartina  DS  analizę  naudoti  sudarant hipotezes.  kad  kreivės  nuolydis  stipriai  sumažėja.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirinktas  dėl  jo  paprastumo  ir  operatyvumo.  Tai  priklauso  nuo  tyrėjo  nuomonės  –  to. kai dimensijų yra dvi.  tuo  pat  metu  tai  palengvina  ir  pačių  dimensijų  supratimą.  reikia  pasirinkti  naują  imtį  ir  patikrinti  rezultatus  kitu  metodu.  leidžiantis  patikslinti  dimensijų  pavadinimus.  kurios  negalima viršyti.  Jei  randamas  tvirtas  ryšys  tarp  objektų  pozicijų ir jų įvertinimų. kuriam esant ši reikšmė neviršijama.  Rezultatai  pa‐ teikiami  norimo  dimensijų  skaičiaus  erdvėje.  Parinkti  tinkamus  pavadinimus dimensijoms – sudėtingas uždavinys.  Tinkamam  dimensijų  skaičiui  nustatyti  naudojami  du  būdai.  kurias  turi  skalių  objektai.  Viena  dimensija  gautame  grafiniame  modelyje  gali  apimti  kelias  savybes  ar  tam  tikrą  jų  derinį.  Siekiama  įvertinti  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Švyturys‐Utenos  alus“  gaminamų  alaus  rūšių  panašumą.  Tyrimo  metu  galima  surinkti  objektų  vertinimus  pagal  tam  tikras  savybes.  Tyrėjas  iš  anksto  pasirenka  indekso  reikšmę.  Nors  gautasis  modelis  leidžia  susidaryti  vaizdą.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  pridėjus  papildomą  dimensiją.  galima  surinkti  įvairių  savybių.  tyrėjui  reikia  nemažai  žinių  apie  pasirinktus  objektus.  STRESS)  reikšmę.  gaunamas  objektų  išdėstymas  pagal  tam  tikras  savybes.  susijęs  su  papildomos  informacijos  analizavimu.  Tik  gavus  tokį  patį  rezultatą. o ne kaip galutinį rinkos ar proble‐ mos  sprendimo  modelį.  ir  tyrimo  specifikos.   Duomenims apie objektų porų panašumus gauti  buvo  parengta  anketa.  Norint įvertinti devynių objektų tarpusavio panašumus  iš viso reikėjo įvertinti 36 objektų poras.  kaip  objektai  išsidėstę  dimensijose. o kai jų yra trys.  todėl  dimensijoms  pavadinti  reikia  patirties  ir  išradingumo.  juo  galima  pasitikėti.  kuriame  pridėjus  papildomą  dimensiją  STRESS. Respondentų buvo prašoma    Atilikus  DS  analizę. dažniausiai  yra  daugiau  nei  gautų  dimensijų. kreivė  tampa  beveik  horizontali. grafinio modelio tikslumas pakistų nedaug.  Šiuo‐ laikiniai kompiuterinių programų paketai leidžia atlikti  DS  analizę  labai  greitai. ir pagal bandymų rezultatus išsirenka  dimensijų skaičių.  ką  jis  laiko  nereikšmingu  STRESS  funkcijos  pakitimu.  dažniausiai dviejų arba trijų.  dimensijų  pavadinimai  nėra  žinomi.  reikšmė  pradeda  po  truputį  mažėti.  Iš  šio  grafiko  negalima  tiksliai  pasakyti.  Vėliau  reikėtų  ieškoti  koreliacijos  tarp  šių  įvertinimų  ir  objektų  padėties  gautame  grafiniame  modelyje.  Papras‐ tesniuose  DS  rezultatuose  dimensijų  pavadinimus  galima  nustatyti  ieškant  bendrų  bruožų  ir  skirtumų  tarp  kraštinių  objektų  kiekvienoje  dimensijoje.  kurioms  dimensijoms  šios  savybės  yra  būdingos.     Duomenų rinkimas ir panašumų matricos gavimas    Šiam  DS  pavyzdžiui  buvo  pasirinkti  devyni  objektai.  panašumų  vertinimus. Vieta.   Duomenims  rinkti  buvo  pasirinktas  tiesioginis  objektų  porų  panašumo  vertinimas.  Šiuo  atveju  greičiausiai  būtų  pasirinkta  atlikti  DS  trimatėje  erdvėje.  Kitas  būdas. nes tokius grafikus lengva  interpretuoti.  todėl  ji  atliekama  pasirinkus  skirtingus  dimensijų  skaičius  ir  iš  rezultatų  išrenkant  tinkamiausius.  „Ekstra  Draught“.  Pirmasis  –  iš  anksto  nustatyti  paklaidos  indekso  (pavyzdžiui.  dvi  ar  tris  dimensijas  pasirinkti.  suteikianti galimybę tiksliau pavadinti dimensijas.  kurios  jiems  yra  žinomos.  Norint  tinkamai  pavadinti  gautas  dimensijas.  „Baltas“  ir  „Degintas“. Tam tikras savybes reprezentuojantys taš‐    56   . o  pasirenka  praktinį.  „Švyturio“. 2010(49)     Vis dėlto dažniausiai tyrėjai jomis nesinaudoja.  bandymais  pagrįstą  kelią.  Gavus  grafinį  modelį.  todėl  tiesioginis  objektų  porų  panašumų  vertinimas  leido  respondentams  juos  vertinti  pagal  tas  savybes.  Tuomet  grafike  ieškoma  taško.  Norint  tinkamai  atlikti  DS  analizę.  „Baltijos“.  „Originalusis“.  pradeda  mažėti nereikšmingu laipsniu. kurioje STRESS funkcijos  reikšmė. jog gauti rezultatai  dažnai  yra  preliminarūs.  Vis dėlto nederėtų pamiršti.  Tyrimui  buvo  pasirinktos  devynios  „Švyturio“  alaus  daryklos  gaminamos  alaus  rūšys:  „Ekstra“. šis ryšys tyrėjui yra užuomina.  kurio  skirtingose  ašyse  atidedamos  STRESS  funkcijos  reikšmės  ir  dimensijų  skaičius.  Kitas  būdas  yra  nubraižyti  grafiką. pagal kuriuos išdėstomi objektai.     DAUGIAMAČIŲ SKALIŲ TAIKYMO   PRAKTIKOJE YPATUMAI     Siekiant  aiškiau  apibūdinti  DS.  kitaip  būtų  sunku įvertinti ir interpretuoti gautą modelį. nes  požymių.  Tyrimo  objektų  pasirinkimą  lėmė  tyrėjo  asmeninė  nuomonė  ir  žinios  apie  šiuos  produktus.  pateikiamas  praktinis  pavyzdys. vadinama „alkūne“.  nes  pridėjus  ketvirtąją  dimensiją.    Analitinis daugiamačių skalių vertinimas  kai  paprastai  „parodo“.

  kaip  apibendrinti  jų  pateiktus  duomenis  ir  sudaryti  atstumų  matricą.5  4  3  2  4  10  3  3  3  3  3  3. 2010 (49)    įvertinti 36 objektų porų panašumus 10 padalų skalėje.  Pirmiausia apklausa buvo atliekama internetu.  šio  duomenų  rinkimo  būdo  teko  atsisakyti.   Jau pirmoje tyrimo dalyje išryškėjo pagrindinės  problemos. Anketa  buvo  paskelbta  apklausų  portale  apklausa.  teko  rinktis  kitą  duomenų  gavimo  būdą  –  dalijant  anketas.  Iš  viso  buvo  išdalyta  30  anketų.  Gautoje  duomenų  matricoje  yra  pateikiami  ne  atstumai  tarp  duomenų.  Tokiais atsakymais nebuvo galima pasitikėti ir teko        „Ekstra“  „Ekstra  „Švyturio“  „Gintarinis“  „Originalusis“  „Stipriausias“  „Baltijos“  „Baltas“  „Degintas“  Draught“  juos  atmesti.).  Surinkus  duomenis  iš  22  respondentų  reikia  nuspręsti.  Kadangi  surinkti duomenys  yra  eilės  skalės  tipo  (ranginiai).  tam  galima  nurodyti  tyrimo  reikšmingumą  ar  naudoti  įvairius  paskatinimus.  todėl  galiausiai  naudoti  tik  22  respondentų pateikti duomenys.  Pasireiškė  vienas  pagrindinių  tiesioginio  objektų  panašumo  vertinimo  trūkumų  –  dėl  didelio  klausimų  skaičiaus  respondentai  prarado  susidomėjimą  apklausa.  o  jų  panašumai.  keturios  apklausos  nutrūko  neužpildžius  anketos  iki  galo.  nuo  1  –  visiškai  nepanašios.  sugrįžo  visos  anketos.  tačiau  visai  nebūtina.  Taip  pat derėtų rinktis asmeninę apklausą.  Taip  pat nurodoma.  Dėl  mažo  internetinės  apklausos  efektyvumo.  Darbe  aprašomi  keli  būdai.  iki  10  –  identiškos.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirodė  visiškai  neefektyvus.  Pasireiškė  nesąmoningos  respondentų  klaidos  dėl  išsiblaškymo  ir  nuovargio.  kaip  tai  atliekama.  iš  jų  trys  užpildytos  iki  galo.  išdėstyti  trikampės  duomenų  matricos  viršutinėje  dalyje.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Turint trikampę  duomenų matricą galima pereiti prie grafinio modelio  gavimo.  Programoje  nurodoma.  Programa  pateikia  STRESS  reikšmės mažėjimo grafiką (1 pav.  Vis  dėlto  net  aštuonias  iš  sugrįžusių  anketų  teko  atmesti.  Ši  procedūra  skirta  atlikti  DS  analizei. Duomenų matrica  Ekstra  Ekstra  Draught  Švyturio  Gintarinis  Originalusis  Stipriausias  Baltijos  Baltas  Degintas                   10  7  10                              7  6  10             5  5  8  10           5  4  7  7  10         3  2  4  4  3  10       4  4  5  5  5  4  10     3  4  3.lt/answerform.  Toks  duomenų  rinkimo  būdas  pasirodė  gerokai  efektyvesnis.php?form=  10639).  toliau  rinkosi  vienodus  panašumus  visiems  likusiems  objektams.  Buvo  gautos  tik  septynios  anketos.  Šiame  darbe  grafinis  modelis  gaunamas  naudojant statistinių programų paketą SPSS 15.  Vis  dėlto  svarbiausia  yra  tinkamai  motyvuoti  respondentus.  Dažnai  apklausos  duomenys  gali  būti  gana  nepatikimi.  Iš  jų  buvo  pasirinkta  mediana.  su  kuriomis  susiduriama  renkant  duomenis  DS  analizei. tiek su nepanašumo matais.  kaip  galima  sumažinti  duomenų  nepatikimumą.  minimizuojant  STRESS  reikšmę.  įpusėję  apklausą.  Nepavykus  surinkti  duomenų  internetine  apklausa.  taip  sumažinant  kraštutinių  reikšmių  įtaką.  Tai  pasireiškė  tuo.lt  (http://www.  1 lentelė.).  jog  respondentai.  tačiau  dažniausiai  šį darbą atlieka statistinės programos.  nes  daugelis  statistinių  programų  paketų  gali  dirbti  tiek  su  panašumo.  Gaunama  surinktų duomenų matrica (1 lent.5  4  2  10      Grafinio modelio gavimas    Darbe  aprašytas  grafinio  modelio  gavimas  padeda  suvokti.apklausa. Iš jo       DS  analizei  buvo  pasirinkta  PROXSCAL  (Proximity  Scaling)  procedūra. jog reikia pateikti duomenis nuo vienos  iki  šešių  dimensijų.  57 .  jog  duomenys  yra  panašumai.  Paversti  duomenis  atstumais  nėra  sudėtinga.  reikia  rinktis  vieną  iš  struktūrinių  vidurkių. taip apklausėjas  galėtų geriau motyvuoti ir skatinti respondentus.  DS  analizei  atlikti  dažniausiai  naudojami  nepanašumo  matai  –  atstumai.

  tikslinga  būtų  pasirinkti  keturias  dimensijas.  1 pav.  kuris  neturi  daug  patirties. STRESS reikšmės mažėjimo beveik     nematome.  Vis  dėlto tokį modelį (2 pav.) būtų itin sunku interpretuoti  ir analizuoti.  Esant  daugiau  nei  ketu‐ rioms dimensijoms.  Pagal  šį  me‐ todą.  kai  dimensijų  skaičius  padidėja  iki  trijų  ir  keturių. ypač jei tyrėjui trūksta patirties. Keturių dimensijų modelis  4 dimensija 1 dimensija 2 dimensija 3 dimensija 1 dimensija 2 dimensija 3 dimensija 4 dimensija   58   . 2010(49)     Grafike  ieškoma  „alkūnės“. STRESS funkcijos reikšmės mažėjimas    2 pav.  pagal  kurią  pasi‐ renkamas  dimensijų  skaičius.  Iš  grafiko  matyti.  „Alkūnės“  radimas  tyrėjui.  ji  taip  pat  mažėja.  kad  esant  dviem  dimensijoms.  yra  pats  paprasčiausias  ir  efektyviau‐ sias  būdas  pasirinkti  dimensijų  skaičių.  STRESS  reikšmė  mažėja  labai  stipriai.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.

 Dviejų dimensijų modelis  2 dimensija  1 dimensija        4 pav.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Dviejų dimensijų modelis su paslinktomis ir pasuktomis ašimis    2 dimensija  1 dimensija        59 . 2010 (49)    3 pav.

).  todėl  ji  plačiai  naudojama  rinkos  tyrimuose  (rinkos  potencialui  nustatyti.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   Vis dėlto dimensijos nėra unikalios. Derėtų nepamiršti.  atstumai  tarp  objektų  nepakis. jo panaudo‐ jimas  šioje  srityje  mažėja.   Iš gauto DS grafinio modelio galima matyti ob‐ jektų  sankaupas.  Dvi  alaus  rūšys.  Kaip  pavadinti  dimen‐ sijas  turi  nuspręsti  tyrėjas.     60 .  rinkai  segmentuoti  ir  t.  Tai  itin  perspektyvios  sritys. tiek reklamos išlaidas. nors jis yra mažiau tikslus.  stiprumas. DS analizėje  tik  atstumai  tarp  objektų  yra  unikalūs  ir  nekintantys.  o  naujų metodų praktinio pritaikymo galimybių  stygius jaučiamas vis labiau. tačiau jo interpretacija gali visiškai skirtis.  leidžianti  susidaryti  bendrą  problemos  vaizdą.  Taigi  pasirenkamos  dimensijos:  pirmoji  yra spalva.  Jos  nekinta  slenkant  ar  sukant  ašis.  etiketės  spalva.   DS  yra  svarbi  priemonė. tačiau jo  panaudojimas konkrečiam uždaviniui spręsti priklauso  nuo  tyrėjo  nuovokos  ir  supratimo.  prestižas. o kitą – „Originalusis“ ir „Ekstra“.  Interpretacijai  pasirinktas  dviejų  dimensijų  modelis  (3  pav. Šios alaus rūšys labiausiai skiriasi spalva  ir  stiprumu.  Visa  tai  pa‐ deda  atskleisti  DS  analizė.  Pirmiausia  reikia  pavadinti  dimensi‐ jas. Taip pat interp‐ retuojant  modelį  galima  paslinkti  ar  pasukti  ašis.  Tik  pasirinkus  tinkamus  duomenų  rinkimo  bū‐ dus ir tinkamą DS analizės modelį galima gauti konkre‐ taus  uždavinio  sprendimui  tinkamą  grafinį  modelį.  jog  vieną  sankaupą  sudaro  „Švyturio“.   Pateiktas  DS  analizės  pavyzdys  leidžia  pama‐ tyti.  Jį  išstumia  kitos  analizės  rūšys.  Tyrėjui  reikia  nemažai  pastangų  ir  kūrybiš‐ kumo.  jog  DS  analizę  geriausia  naudoti  ne  kaip  galutinę  sprendimo  paieškos  priemonę.  o  padaryti  teisingas  išvadas  taip  pat  nėra  lengva. antroji – populiarumas.  todėl  pirmoji  dimensija  gali  būti  spalva  (šviesus – tamsus) arba stiprumas (lengvas – stiprus).  Ne‐ paisant DS naudingumo rinkos tyrimams.  todėl  vieną  šių  rūšių galima panaikinti ir su‐ mažinti tiek produkcijos.  tinkamas  jų  supratimas  gali  padėti  rinkodaros  specialistams  siekti  tikslų.  yra  atvaiz‐ duotos viename taške.  Modelio  su  pa‐ slinktomis  ir  pasuktomis  ašimis  pavyzdys  yra  patei‐ kiamas 4 pav.  todėl antroji dimensija yra populiarumas (populiarus –  nepopuliarus).  Gautas grafinis modelis gali būti pakankamas.  Dažnai  atlikus  DS  analizę  gautas  rezultatas  yra  nevienareikšmis  ir  sub‐ jektyvus.   Taip pasukus ašis.  reikia  jį  išanalizuoti  ir  in‐ terpretuoti.).  Psichometrikų  sukurtos  DS yra plačiai naudojamos įvairiose mokslo srityse.  Antrojoje dimensijoje kraštutiniai objektai yra „Ekstra“  ir  „Baltas“.     IŠVADOS    Viena  svarbiausių  DS  panaudojimo  sričių  yra  rinkos  tyrimai.  Šiuo  metu  daugiausia  dėmesio  kreipiama  į  at‐ liekant  tęstines  apklausas  ir  stebint  gautų  duomenų  daugiamatę  analizę  ir  DS  panaudojimą  kuriant  naujus  produktus bei konkurencingą jų rinkodaros strategiją. Modelio naudin‐ gumas  ir  tikslumas  priklauso  nuo  subjektyvaus  tyrėjo  vertinimo.  Rinkodaros  specialistams  labai  svarbu  žinoti. nes  objektų  tarpusavio  panašumų  išsidėstymas  savybių  erdvėje  yra  vaizdinga  priemonė. Vis dėlto  egzistuoja  daugybė  subtilybių  atliekant  pačią  DS  pro‐ cedūrą.  Šiame  pavyzdyje  dimensijos  gali  būti  įvairios:  kaina.  Apžvelgtos  DS  vystymosi  tendencijos  jos  atsiradimo  pradžioje leidžia geriau su‐ prasti  dabartines  DS  analizės  galimybes  ir  perspekty‐ vas.  o  antrojoje  –  „Baltas“  ir  „Stipriausias“.  pirmąją  dimensiją  galima  pavadinti  prestižas  (įprastas  –  išskirtinis). Ši tyrimo dalis yra labiau kūrybinė nei ma‐ tematinė.  Tokia  DS  analizės  savybė  rodo  jos  pagrindinį  trūku‐ mą – rezultatų nevienareikšmiškumą.  tačiau  dimen‐ sijas  bus  galima  interpretuoti  kitaip.  „Baltijos“  ir  „Gin‐ tarinis“ alus. t.  Tai  atlikus.  todėl  yra  vienareikšmės.    Daugiamačių skalių analizės rezultatai ir   jos interpretavimas    Gavus  grafinį  modelį.  Vienas  paprasčiausių  būdų  yra palyginti kraštutinius objektus. pirmoje dimensijoje kraštuti‐ niais  objektais  tampa  „Originalusis“  ir  „Degintas“. 2010(49)     Todėl  interpretacijai  pasirenkamas  dviejų  dimensijų  modelis  (3  pav.  Pagal  šių  alaus  rūšių  skirtumus. Toks įvertinimas yra  subjektyvus ir tik nuo tyrėjo priklauso.  o  antrąją  –  stiprumas  (stiprus  –  silpnas).  Atlikti DS analizę nėra sudėtinga.  „Gintarinis“  ir  „Švyturio“.  Skirtumą  tarp  šių  alaus  rūšių  atrasti  yra  sudėtinga. kaip vartotojai vertina įvairius produktus.  tinka‐ mai  reklamos  kampanijai  parinkti.  plačiai  taikoma  įvai‐ riose  mokslo  srityse. kiek jis yra tiks‐ lus. kad DS rezultatai būtų naudingi.  Todėl pagal tyrėjo nuomonę galima naudoti ir modelio  veidrodinį atspindį ar apverstą modelį. kaip šis metodas veikia praktikoje.  tačiau  labiausiai  jie  skiriasi  populiarumu.). Taip pat išryš‐ kinami  pagrindiniai  DS  trūkumai.  Tokį  modelį  lengviau  in‐ terpretuoti.  Iš  šio  pavyzdžio  matyti. kokie  yra  vartotojų  poreikiai  ir  jų  pirmenybės. vartotojai nemato tarp jų jokio  skirtumo.  Šis  straipsnis  turi  padėti  susida‐ ryti  bendrą  DS  raidos  vaizdą.  populiarumas.  Pasukus  ar  paslinkus  ašis  modelis  lieka tikslus.  skonis  (saldus  –  kar‐ tus). Šiuo atveju pirmoje  dimensijoje  kraštutiniai  objektai  yra  „Ekstra Draught“  ir „Degintas“. šiais laikais tai  daro įvairūs kompiuterinių programų paketai. o kaip priemonę hipo‐ tezėms formuluoti.

 p.  E.   5.  S.  6.. Vilnius: Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas.  1975:  On  the  robustness  of  multidimensional  scaling  techniques. XII.  1975:  Marketing  applicatons  of  MDS:  assessment  and  outlook.  J.  Forrest  W.  J. 73–81.  7. p. Nr. p. 24–31. 39. 17–18.  Lehmann.             4.  Journal  of  marketing  research. P.  Steckel. 2005: Sankaupų analizė (paskaitų  konspektas).  multidimensional  scaling.psych.  Gupta..   8.  Vilnius:  Vilniaus  pedagoginio universiteto Matematikos ir informatikos  fakulteto Informatikos katedra.  P. E. D.  Massachusett:  Addison‐Wesley  Publishing company. 1997: Psychometric  methods  in  marketing  research:  part  II.  2004:  Daugiamačių  duomenų  vizualizavimo  Sammono  algoritmu  tyrimas  (magistro  diplominis  darbas). p.  Kėdaitis. Carroll. 2010 (49)  LITERATŪRA     1. XXXIV. 193–204.  2009:  Matavimai  ir  duomenų  rinkimo metodai.  2. V. Nr.  V.  Bernatavičienė.  3.  P.html (žiūrėta 2009‐11‐24).unc. Kėdaitis.  1975.  Young.  D.      61 .  Multidimensional  scaling.  1998:  Marketing  Research..  Green. Nr.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Interneto prieiga: http://forrest.  Journal  of  marketing.  Journal  of  marketing research.  Green. Green.edu/teaching/  p208a/mds/mds.  E. J.

  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  2  Japonijos  ir  11  Europos  miestų  vidutinės  mėnesio  arba  sezono  dienos  temperatūros  indeksai 1  [3.  Europoje  prekyba  oro  išvestinėmis  priemonėmis  atsirado  gerokai  vėliau  nei  JAV  ir  daugelis potencialių  šalies  vartotojų  jų  paprasčiausiai  nežino. 2010(49)     ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINĖS PRIEMONĖS:   NAUDOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOS ŪKYJE    Doc. kaip logiška  rinkos  plėtros  tąsa.  efektyvesnių  orų  rizikos  draudimo  priemonių  naudojimo  galimybės.  kiek  dienos  oro  temperatūros  vidurkis nukrypsta nuo 18. regresinė analizė.  Jau  dešimt  metų  pasaulio  finansų  rinkose  prekiaujama  orų  išvestinėmis  priemonėmis. apsikeitimo ir pasirinkimo sando‐ riai  [5].  vėjo  greitis. Tai lemia kelios priežastys.  Pirma  –  orų  išvestinės  priemonės  (OIP)  ypač  atitinka  energetikos  kompanijų. o ne suvestiniai  HDD ir CDD indeksai. p.  kuriame  yra  kaupiama  vidutinė  paros  temperatūra  per  tam  tikrą  apibrėžtą laikotarpį. kaip žinia.  saulėtų  valandų  skaičius.  ●  Ištirti  šilumos  energijos  suvartojimą  Vilniaus  mieste.  Antra  –  temperatūros  parametras  yra  daug  lengviau  valdomas  nei.  Šiuo  metu  Čikagos  prekybos  birža  prekiauja  standartizuotais  ateities  sandoriais.  buvo  sukurtos  orų  išvestinės  priemonės – ateities.kropiene@ef. sniego) kiekis ir pan. koreliacinė analizė.  Daugiausia  (90%)  kontraktų  sudaroma  oro  temperatūros pagrindu [4].  įvyko  kapitalo  ir  draudimo  rinkų  suartėjimas.  Trečia.  Skaičiavimams buvo panaudoti Vilniaus oro uo‐ sto  bazinės  stoties  oro  temperatūros  duomenys.  Pirma.  Čikagos  prekybos birža (CME) išleido specialias katastrofų ob‐ ligacijas ir pasirinkimo sandorius.  aukščiausia).  Siekiant  šio tikslo.  Pagrindinis  straipsnio  tikslas  –  ištirti  oro  temperatūros  indeksų  panaudojimo  galimybes  Lietu‐ vos  ūkyje. dr. o vėliau.  kiek  tokie  sandoriai  galėtų  kainuoti  mūsų  vartotojams  ir  kokios finansinės naudos jie suteiktų.  kiek  ir  kokiu  mastu (finansine prasme) konkrečią veiklos sritį veikia  įvairios  oro  anomalijos. p. 6].    Magistras Gžegož Jurgo   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   El.  todėl  ypač  svarbios  yra  naujų.  Siekiant  apsidrausti  nuo  rizi‐ kos  dėl  nepalankių  oro  sąlygų  buvo  sukurti  neįprasti  finansiniai  produktai  –  orų  išvestinės  priemonės.  indeksų  metodas. Be to.  žemiausia.  tačiau  Lietuvos  ūkio  subjektai  dėl  kai  kurių  priežasčių  jomis  dar  nesinaudoja.  Tyrimo  metodai:  lyginamoji  analizė. yra netoly‐ gus kintamasis [8]. Rūta Kropienė  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra  Tel. kritulių kiekio.  pagrįstų  meteorologinių  duomenų  bei  finansinių  rezultatų  laiko  eilučių  palyginimais.  pavyzdžiui.  ●  Atlikti  Vilniaus  ir  Europos  miestų  oro  temperatūrų analizę.  ●  Sudaryti  Vilniaus  šilumos  energijos  tiekimo  įmonės draudimosi strategiją.  kritulių (lietaus. (8 5) 236 6143   El.  ir  UAB  „Vilniaus  ener‐ gija“  duomenys  apie  vidutinį  mėnesinį  šilumos  ener‐ gijos suvartojimo lygį šildymo sezono metu.  kurios  yra  pagrindinės  šios  rinkos  dalyvės.  kurie  atsakytų  į  klausimą.  nėra  įvertinta. šioje biržoje galima įsigyti šių   ________________________  1  Japonijos ir Europos miestuose skaičiuojami suvestiniai vidutinės oro temperatūros indeksai.  Antra.  ku‐ riuos teikia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie  Aplinkos  ministerijos  (LHMT).  Jų  atsiradimą  lėmė  ke‐ lios  priežastys:  pirma.  poreikius  [10].  šalyje  nėra  išsamių  tyrimų. kuris. straipsnyje keliami tokie  uždaviniai:  ●  Suformuluoti  oro  temperatūros  išvestinių  priemonių naudojimo prielaidas.  kurių  bazinius  ak‐ tyvus  sudaro  18  JAV. antra.com ORO TEMPERATŪROS IŠVESTINIŲ PRIEMONIŲ NAU‐ DOJIMO PRIELAIDOS    Pirmoji  prielaida.  Jų  pagrindą  gali  sudaryti  įvairūs  meteorologi‐ niai  kintamieji:  oro  temperatūra  (vidutinė.33 °C (arba 65 °F) [6].lt     Daugelio įmonių veiklos rezultatams vis daugiau įtakos  turi  oro  sąlygos. Populiariausi kintamieji yra šildymo  dienos  laipsniai  (HDD)  ir  vėsinimo  dienos  laipsniai  (CDD).  Pir‐ mieji  orų  išvestinių  priemonių  sandoriai  buvo  įregistruoti  JAV  1996–1997  m.  kurie  parodo.  JAV  buvo  panaikintas  energeti‐ kos ir komunalinių paslaugų kainų reguliavimas. ruta.    62 .vu. Tačiau  paprasčiausias  indeksų  tipas  yra  CAT. gzegoz4@yahoo.

  stichinių  nelaimių.  ir  kitų  vietovių. Lie‐ tuvos  hidrometeorologijos  tarnyba  teikia  aukštos  kokybės  ir  įvairaus  senumo  oro  bei  hidrologijos  duo‐ menis.  (1) kur:   Tt  –  oro  temperatūros  stebėjimai  (modeliuoja‐ mas dydis).  norėdamas  gauti  kompensaciją.  norinčios  analizuoti  savo  veiklos  finansinius  rezultatus  ir  sugretinti  juos  su  oro  duomenų  statistinėmis  eilutėmis. Antra.  Lietuvoje  yra  visos  galimybės  apskaičiuoti  sezoninius  arba  mėnesinius  oro  temperatūros  indeksus  konkrečioje  vietovėje.  Pirma.  Daugelis  nagrinėtų  modelių.  todėl  tokia  sutartis  yra  visiškai  neveiksminga  esant  palyginti  normalioms  oro  sąlygoms.  Taigi. Vidutinė paros oro temperatūra 2000–2009 m.  turi  už  juos  mokėti  nacionalinėms  meteorologinėms  agentūroms.  1 pav.  Naudojant  išvestines  prie‐ mones.  deja.  yra  pa‐ lanki šilta.  Svarbi  prielaida  orų  išvestinių  priemonių rinkai Lietuvoje sukurti yra ta.  Todėl  labai  svarbu. ir jos imitacija 2010–2012 m.  vidurkis.  kad  finansinius  nuostolius  patyrė  dėl  oro  sąlygų.  sakykime.  Jau  senokai  mokslinėje  literatūroje  ieškoma  optimalaus  modelio.  Vilniaus  oro  temperatūrai  aprašyti  buvo  panaudotas  Ornsteino  ir  Uhlenbecko  modelis.  oro  temperatūros  riziką  [3.  Įmonės. tokių įrodymų nereikia.  kuriais  diversifikuojama  oro  temperatūros  rizika.  11].*    2000– 2009 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010–  012 simuliacija 2   * Sudaryta autorių.   Trečioji  prielaida  –  oro  duomenų  kokybė  ir  prieinamumas. gegužės 3 d. įsakymu Nr.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  išvestinių  sandorių  rinkoje  susitinka  skirtingų  interesų  turintys  dalyviai. prie kurio grįžta procesas). y.  kurį  pasiūlė  Dor‐ nier’as  ir  Querelis  [11].  iš  kurių  vieniems.  kurių  oro  temperatūros  indeksais  prekiauja  biržos.  nepa‐ kankamai tiksliai imituoja oro temperatūros dinamiką. draudimo sutar‐ timi  dažniausiai  apdraudžiama  tik  nuo  ekstremalių  situacijų. Šie dalyviai sudaro  išvestinius  sandorius.   γ – proceso kintamumas. Taigi modelis užrašomas taip:   dTt = ɑ(θ – Tt)dt + ydWt.  Lietuvos  finansų  rinkoje  apsi‐ drausti  nuo  stichinių  nelaimių  naudojamos  tik  drau‐ dimo  sutartys. kad čia kitaip  negu  draudimo  rinkoje  tenkinamas  ūkio  subjektų  finansinių  nuostolių  dėl  oro  sąlygų  kompensavimo  poreikis. o kitiems – šalta žiema.  Ketvirtoji  prielaida.  Trečia.   Wt – Wienerio procesas.  turi  įrodyti.  draudėjas.    63 .  kurių  oro  temperatūra  biržos  neprekiauja.   α – grįžimo prie vidurkio greitis. V‐36  „Dėl Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybos  prie  Aplinkos  minis‐ terijos  teikiamų  hidrometeorologijos  specialiųjų  (monopolinių)  paslaugų  kainų“  [12].  pagal  kurį  būtų  galima  susieti  miestų.  Išvestinės  priemonės  suteikia  galimybę  gauti  pajamas  bet  kuriomis  sąlygomis. Visos šios paslaugos yra mokamos ir reglamentuo‐ tos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus    2005 m.  Antroji  prielaida.  Tokia  situacija  neįmanoma  draudimo rinkoje. įvertindamos finansinius  nuostolius  bei įkainodamos išvestines priemones.  Temperatūros  skirtumų  pa‐ siskirstymas  pagal  normalųjį  skirstinį  leidžia  aprašyti  modelio  liekanų  elgesį  pagal  Wienerio  atsitiktinį  procesą. 2010 (49)    ateities sandorių europietiškus pasirinkimo pirkti arba  parduoti kontraktus.  buvo  gautas  pakankamai  tikslus  Vilniaus  oro  temperatūros  tendencijų  atkartojimo  procesas  (1  pav.).   Apskaičiavus  visus  reikalingus  parametrus  bei  pritaikius  Monte  Carlo  metodą  oro  temperatūrai  imi‐ tuoti.  kad  duomenys  būtų  kokybiški  ir  įmonės  galėtų jais visiškai pasikliauti.  θ – ilgo laikotarpio temperatūros vidurkis (t.

 2009 m.04  mln.4020  0. Pajamų už tiekiamą šilumą regresijos lygties parametrai*.)  atspindi  logišką  priklausomybę  tarp  vidutinės  mėnesinės  temperatūros  ir  šilumos  energijos  suvartojimo.44  * Sudaryta autorių.  Vilniuje gyveno apie 557 tūkst. Sudaryta regresijos lygtis leido nusta‐ tyti kiekybinę priklausomybę tarp oro temperatūros ir  pajamų.  gaunamų  už  tiekiamą  šilumos  energiją.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Šios  priklausomybės  koreliacijos  koeficientas  siekia  net   ‐0.       2 pav. 2010(49)     ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOJIMO ANALIZĖ    Situacijai  nagrinėti  naudosime  UAB  „Vilniaus  energija“.9490  –13.   Siekiant  suformuoti  tinkamą  pasirinkimo  san‐    dorio  strategiją.  metrui. mln.   Empiriniai  duomenys  (2  pav.2778  36.  kv. litų be PVM  Kintamasis  Koeficiento  reikšmė  Paklaida  t statistika  p reikšmė  Laisvasis narys  Vidutinė mėnesio temperatūra (oC)  Koreguotas R2 – 85. gyventojų.0895  Stebėjimų skaičius – 30  F statistikos p reikšmė – 0%  0  0  64   .  51.  tiekiančios  šilumą  Vilniaus  mieste.  Naudojant  mėnesinius  šilumos  energijos.   Statistikos departamento duomenimis.  tenkančios  vienam  kv. Vilniaus vidutinės mėnesio oro temperatūros ir šilumos suvartojimo sklaida*    * Sudaryta autorių.45%  Standartinė paklaida – 7.  Taigi.  duomenis –  2005–2006  m.).2  m2  naudingojo  gyvenamojo  ploto.  Taigi  visas  Vilniaus  gyvenamasis  fondas  sudarė  14. kiekvienam  vidutiniškai  teko  po  25.6360  1.  buvo  apskaičiuotas  per  mėnesį  sunaudotos  šilumos  kiekis  ir  šilumą  teikiančios  įmonės  gautos  pajamos  to  meto  kainomis.  pokyčių (žr.8013  –3.  šildymo  sezono  vidutinį  mėnesinį šilumos suvartojimo lygį. 1 lent.  pirmiausia  reikia  kiekybinį  šilumos  sunaudojimą konvertuoti į vertinę išraišką.  didesnis  suvartotos  šilumos  energijos  kiekis  reiškia  didesnes  įmonės  pajamas  ir  didesnį  pelną.        1 lentelė.  metrų.  duomenis. remiantis UAB „Vilniaus energija“ ir LHMT duomenimis.9271.

 Todėl mažinant šios įtakos  poveikį  draudimo  strategija  gali  būti  orientuota  tik  į  tam tikros dalies pajamų netekimą.912    * Sudaryta autorių. Tuomet dydis Z*t būtų:   Z*t = 18 – {T1t | T2t = t2t}.  UAB  „Vilniaus  energija“  pajamos  už  gyventojams  tiekiamą  šilumą vidutiniškai sumažėja 3.  kad  abu  regresijos  koeficientai  yra  reikšmingi.  atsižvelgdami  į  prognozuojamą arba numanomą antrosios lygį. remiantis CME ir LHMT duomenimis.   (4)  P(0≤ Zt ≤ zt) = P(18 – zt ≤{T1t | T2t = t2t}≤18) = = Φ(18) – Φ(18 – zt). (2)  HDD  indekso  atveju  šis  dydis  įgyja  tokias  reikšmes:  Tuomet galime apibrėžti tokias Zt tikimybes:   P(Zt = 0) = P({T1t | T2t = t2t} ≥18) = 1 – Φ(18).   ●  viso  nagrinėjamo  laikotarpio  pajamos  už  tiekiamą  šilumos  energiją  yra  perskaičiuotos  2009  m. lapkričio 1 iki 2009 m.  gegužės mėn.827  0.808  0.  tačiau  turi  įtakos  pajamų  dydžiui.  Aprašytas  modelis  leidžia  nustatyti  pasirinkto  miesto  kiekvienos  dienos oro temperatūros tikimybę.).   ●  ignoruojamas  šilumos  energijos  efektyvumo  augimo poveikis.    Z t=     0.   HDD indekso vienos dienos dydis priklausys nuo  faktinės  miesto  oro  temperatūros  reikšmės.  prekiaujamos  CME.  kad  geriausiai  Vilniaus  oro  temperatūrą  imituoja  Oslo  miesto.  prielaida yra gana grubi. kainomis.  Oslo  ir  Stokholmo  –  koreliacijos  koeficientų  reikšmės  yra  didžiausios  –  apie  90  proc.  kad  trijų  miestų  –  Berlyno.  koeficientai  (žr.636 mln.  kad  abiejų  miestų  temperatūros  pasiskirsčiusios  pagal  normalųjį  skirstinį.    Nesunku  pastebėti.  Darydami  prielaidą. litų.  kad  modelis  pakankamai  gerai  parodo  oro  temperatūros  ir  pajamų  pokyčius. o Prahos – 2010 m.  naudojant  imitacinę  Vilniaus  oro  temperatūros  reikšmę. Vilniaus ir kitų Europos miestų oro temperatūrų  koreliacija*    Miestas  Koreliacijos koeficientas  Amsterdamas  Barselona  Berlynas  Essenas  Londonas  Madridas  Oslas  Paryžius  Praha  Roma  Stokholmas  0.  kurių  oro  temperatūros  indeksais  prekiauja  CME.  tiek  p  tikimybės  reikšmės  rodo.  bet  šiuo  atveju  nežinomos  ir  sąlygojamos faktine Vilniaus miesto oro temperatūros  reikšme.  laiko  eilutė. 2010 (49)    Oro  temperatūrai  pakilus  vienu  laipsniu.    VILNIAUS IR KITŲ EUROPOS MIESTŲ ORO  TEMPERATŪROS KORELIACINĖ ANALIZĖ    Šios  analizės  tikslas  buvo  surasti  Vilniaus  miestui  oro  temperatūra  artimiausią  miestą.  litų  pajamų. kai Z*t ≤ 0. sausio mėn..  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. tačiau tai netrukdo pristatyti  pačios draudimosi idėjos.  kad  T1t  yra  kurio  nors  miesto  oro  temperatūros.  o  determinacijos  koeficiento  reikšmė  patvirtina..  įmonė  vidutiniškai  gauna  51.  dėl  nežinomų  priežasčių  2007  m.897  0.829  0.8  mln.  kuris  bus  Vilniaus  miesto  „ambasadorius“  Čikagos  prekybos  biržoje.  duomenys  buvo  pateikti  tik  nuo  1  iki 18 d. (5)  kur  Φ(x)  –  kaupiamojo  normaliojo  skirstinio  funkcija.  2  lent.  Supaprastinus  šį  procesą  buvo  apskaičiuoti  laiko  eilučių  koreliacijos  tarp  Vilniaus  ir  kitų  Europos  miestų.  kuris  nulemia  pasirinkimo sandorio kainą.889  0.807  0. Aišku.  tačiau.  o  T2t  –  Vilniaus  oro  temperatūros  laiko  eilutė.  birželio  mėn.828  0.813  –  0.  Tačiau  tokias  išvadas  galima  daryti  tik  atsižvelgus  į  tam  tikras  prielaidas:  ●  sunaudojamas  šilumos  energijos  kiekis  atspindi  tik  gyvenamojo  ploto  šildymą  ir  tik  šildymą  centralizuotai  tiekiama  šilumos  energija.  gruodžio 1 d.  Tiek  t  statistika.  temperatūra.     2 lentelė. O kai oro  temperatūra  yra  0  oC.  Šie  duomenys  apima  laikotarpį nuo 2006 m.  paaiškėjo.  papildžius  oro  temperatūros  laiko  eilučių  koreliacinę  analizę  aprašomosios  statistikos  charakteristikomis.  prekiaujamos  CME. (3) Z*t.  kurio  indeksu prekiauja CME.  galime  prognozuoti  pirmosios  tikimybę.   65 .  Tiesa.  Tarkime. gruodžio  31  d. Oslo  oro  temperatūros  laiko  eilutė  prasideda  2008  m.844  0.  Ši  prielaida  neturi  reikšmingo  poveikio  kiekybinei  oro  temperatūros  ir  šilumos  suvartojimo  priklausomybei. kai Z*t > 0.  Nors  Vilnius  labiausiai  koreliuoja  su  Stokholmu.

 o  jo standartinis nuokrypis – 120 punktų.  litų  kitai  sandorio  pusei.  litų. σ 2 ]. 3 lent.  kurio  sutartas  dydis  yra  580  punktų.  įmonė  turėtų  išmokėti  kitai  sandorio  pusei  priklausančias  išmokas  (pagal  kontraktą)  iš  savo  didesnių  pajamų.  μ – indekso laiko eilutės vidurkis.   Pasirašydama  (parduodama)  HDD  indekso  580  punktų pasirinkimo pirkti sandorį.  kurią  turėtų  gauti  įmonė  už  vieno kontrakto pardavimą [1]:   C(t) = e –r(T–t) [ σ –d (μ – K)Φ(–d) + e 2 2π d= μ–K .  matome.  kaip  kompensacinėmis  pajamomis  už  riziką.  (7)  Todėl  įmonė  turėtų  parduoti  1679  pasirinkimo  pirkti kontraktus.  Tai  reiškia. 2010(49)     ŠILUMOS ŪKIO DRAUDIMOSI STRATEGIJA    Tarkime.  σ – indekso laiko eilutės standartinė paklaida.  Pasinaudojant  Alatono  modeliu  (8  formulė)  apskaičiuojama  premija. Taigi kontraktų  skaičius apskaičiuojamas taip:  (5.). Europoje bazinė  oro  temperatūra  yra  18 oC. taikysime EURIBOR palūkanų normą.  gruodžio  mėn.  arba  3  246  461  litas. pabaigoje Čikagos pre‐ kybos  biržoje  pradėta  prekiauti  Europos  miestų  HDD  indeksais  2010–2011  m. Žinia. reikėtų naudoti imitacinį istori‐ nių  duomenų  metodą:  apskaičiuoti  2000–2009  m.  2010  m.   ________________________  1  Kadangi Čikagos prekybos biržoje Oslo indeksų punktai vertinami eurais.  kad  pastarųjų  dešimties  metų  viduti‐ nis gruodžio mėn.  Tuomet  įmonei  būtų  tik‐ slinga  parduoti  pasirinkimo  pirkti  sandorį  (atidaryti  short  call  poziciją). Tyrimo metu  buvo  nustatyta.  Todėl  Lietuvoje  lapkričio– kovo mėn. oro temperatūros šuolių. kad per pastaruosius dešimt metų UAB  „Vilniaus  energija“  tik  ketverius  metus  būtų  turėjusi  kompensuoti  pasirinkimo  sandorio  pirkėjui  nuostolius  dėl šaltos žiemos.   Matyti.1  mln.  jei  žiema  būtų  palyginti  šalta.   2010 m. Visais kitais atvejais įmonė pasinau‐ dotų  premija.  Todėl  besidraudžiančiai  įmonei  būtų  tikslinga  sudaryti  ateities  sandorio  pasi‐ rinkimo  kontraktą.    66 . kad oro temperatūrai paki‐ lus  1 oC.  y.  Ir  priešingai.   Norint  tai  įgyvendinti.  HDD  indeksus  ir  įvertinti  galimas  stra‐ tegijos baigtis (žr.  kaip apibrėžiančią palūkanų normą be rizikos.  jei  temperatūra būtų 1.  įmonė  nusprendžia  par‐ duoti  Oslo  HDD  indekso  ateities  pasirinkimo  pirkti  sandorį. balandžio mėn. Tad tikėtinas indekso dydis yra 624 punktai.  naudodama  oro  temperatūros  išvestinių  priemonių  rinką.  pirmiausia  reikia  apskaičiuoti HDD indekso dydį.  nes  tai  sumažintų  jos  pajamas  beveik  5.    n i =1 r – nerizikinga palūkanų norma.). Tačiau iš tikrųjų įmonė subalansuoja savo pajamų  srautus  ir  apsisaugo  nuo  pajamų  sumažėjimo  šiltesnėmis žiemomis (žr.  kad  įmonė  draudžiasi  nuo  2010  m. arba 3 227 578 litai.  Taigi  premijos  dydis  turėtų  būti  28  indekso  punktai.4528  Lt/EUR)  /  (44  punktai  ×  20  EUR).  kad  įmonė  nori  pašalinti  nepalankių  oro  sąlygų  įtaką.  o  didžiausia  –  848  punktai.4  oC  aukštesnės  nei  įprasta  gruodžio  mėn.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  (8)  kur:  HDD = nTbaz –  ∑ Ti .  gruodžio mėn.  t.  Norint  ištirti.  įmonės  pajamos  sumažėja  3.  Šiuo  atveju  skirtu‐ mas  tarp  vidutinės  gruodžio  mėn.  žiemos  sezonui.  o  už  visus  kontraktus – 934 771 euras.  K – sutartas indekso dydis. 4 lent.  Taigi.636  mln.  kokios  būtų  buvę  UAB  „Vilniaus  energija“  pasirinktos  draudimosi  strategijos  baigtys  ankstesniaisiais metais.  tokią  pat  sumą  ji  turėtų  sumokėti.  o  iš  viso –  940  240  eurų.  gruodžio mėnesio Oslo HDD indekso ateities sandorio  kaina  buvo  596  punktai. Per šį laikotarpį  mažiausia  jo  reikšmė  buvo  465. kad dalyvavimas  orų  išvestinių  priemonių  rinkoje  įmonei  yra  nuostolin‐ gas.  Todėl  galima  sa‐ kyti.   Žinoma (žr.  kad  esant  šiltesnei  nei  įprasta žiemai.  Ir  atvirkščiai. HDD indeksas siekė 624 punktus.4 oC žemesnė nei sutarta sandoryje.  kad  pre‐ mija  už  vieną  kontraktą  bus  556.  Taigi  įmonė  draudžiasi  nuo  pajamų  sumažėjimo  šiltos  žiemos atveju.  litų.1  mln. HDD indeksas įgis teigiamas reikšmes:   Oslo  oro  temperatūros  indekso  vieno  punkto  vertė CME biržoje yra dvidešimt eurų.   (6)  Tarkime.  Vilniaus  HDD  in‐ dekso  reikšmės  ir  sutartos  pasirinkimo  sandorio  in‐ dekso  reikšmės  sudaro  44  punktus.  Tarkime.  kad  UAB  „Vilniaus energija“ draustųsi nuo 1.  Diskontavus  šias  vertes  EURIBOR  palūkanų  norma 1 .  560  eurų  už  vieną  kontraktą. UAB „Vilniaus ener‐ gija“  vidutiniškai  turėtų  sumokėti  5.).  t – einamasis laikotarpis (t < T).  gautų  pardavus  daugiau  šilumos  energijos. gali pasirodyti. įmonė gali tikėtis papildomų pajamų iš  premijos. 1 lent.  temperatūros.  Vienu laipsniu šiltesnis gruodžio mėnuo apytiksliai ati‐ tinka  31  punktu  mažesnį  indeksą.  Lt  /  3.  Φ – kaupiamasis standartinis normalusis skirstinys.  T – kontrakto galiojimo termino pabaiga.5  mln.74  euro.

 Lt  Pajamų už šilumą ir  pasirinkimo sandorio  verčių suma.2  –25.9  –9.2  Premija 3.  tiek  galima  išmoka  yra  tiesine  priklausomybe  susietos  su  oro  temperatūros  lygiu.  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12    537  803  848  572  556  648  465  572  569  665  Vidurkis  0  –223  –268  0  0  –68  0  0  0  –85  –161  Premija 3.  litų.1  Premija 3.6  62. Imitacinės HDD pasirinkimo pirkti sandorio pardavėjo pozicijos baigtys*    Metai  Mėnuo  HDD reikšmė  min {K – HDD.7  56.6  57. Lt  Pajamos už šilumą  (pagal regresiją).  kai  įmonei  tenka  susimokėti  kompensaciją.4  40.5  –0.  įmonės  pajamos  mažėja  neproporcingai.3  80. mln.7  54.8  57.  jos  pajamos  yra  apie  57.1  64.5      4 lentelė.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.5  85. 0} (K = 580)  Išmokos.8  57.1  –2.2  Premija 3.2  Premija 3.9  53. kad       būtų  visiškai  padengiamas  dėl  kiekvieno  oro  temperatūros  pokyčio  mažėjančių  pajamų  trūkumas.4  51.9  49.9  3.4  –3.2  Premija 3. Lt  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  537  803  848  572  556  648  465  572  569  665  0.7  mln.2  –9.9  Premija 3.8  53.3  57.2  Premija 3.2  Premija 3.2  –7.  O  kai  žiemos  būna  šiltos.9  –5.5  Premija 3.  tačiau  jos  papildomos  pastovia  premijos dydžio suma.9  –31.2  –7.7  44. mln. mln.9  –31.9  Premija 3.4  52. oC  Pasirinkimo sandorio  vertė.7  * Sudaryta autorių.9  56.1  Premija 3.    67 .  kadangi  tiek  įmonės  pajamos.5  0.4  53. HDD indekso pasirinkimo sandorio ir pajamų už šilumą verčių suma*    Metai  Mėnuo  HDD  reikšmė  Vidutinė  tempera‐ tūra.7  –7. mln.0  –0.1  56.4  –0.      Tais  atvejais. Lt  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009     * Sudaryta autorių. pasirenkamas toks kontraktų skaičius. 2010 (49)  3 lentelė.2  –25.2  –9. Be to.

  Djehiche.  Interneto  prieiga:  http://www.  Šiuo  metu  būtų  patogiausia  draustis  pasaulio  biržose  prekiaujamais kontraktais: įmonės gali pirkti arba par‐ duoti  CME  29‐ių  pasaulio  miestų  oro  temperatūros  indeksus.com/rulebook/  CME/index.  Interneto  prieiga:  http://www...  E. E. ypač pastarasis.  kad  Lietuvoje yra visos prielaidos apdrausti orų riziką nau‐ jomis  finansinėmis  priemonėmis  –  OIP. 2005: Introduction to weather de‐ rivatives.                68   .asp  (žiūrėta  2009‐03‐19).math.  G. J.  Tyrimo  rezultatai  rodo.  P.com/sol3/papers.  com/trading/weather/files/WEA_intro_to_weather_der.  Saltyte‐Benth.  atstovaudamos  Lietuvos  gyventojų  interesams.  Interneto  prieiga:  http://www..  Vol. Quantitative Finance Seminar.  Interneto  prieiga:  http://www. Koekebakker.  galėtų  sėkmingai  dalyvauti  šioje  rinkoje.  Applied  Mathematical  Finance. 12.  Seminar of Economic and Social Statistics.  B.  2.  Wei.univ‐rouen.  2005:  Temperature  Sto‐ chastic  Modeling  and  weather  derivatives  pricing:  em‐ pirical  study  of  Moroccan  data.  4.  8.  2002:  Interneto  prieiga:  http://www.cmegroup.  gautų  esant  žemesnei  nei  vidutinė  oro  temperatūrai šildymo sezono metu. Valstybės žinios. Applied  consumption.com/docs/eGAR_Weather_  weather.cfm?abstract_id=  1016123 (žiūrėta 2009‐03‐21).  Stillberger.  R.fr/LMRS/JSEF06/JSEF1_fichiers/  mraoua.   11.  9..    13.  Benth. F..  Weather  Derivatives. Carabello.  5. Šis atvejis sudaro  pakankamai  prielaidų  taikyti  tokį  draudimo  būdą  įvairiuose  Lietuvos  ūkio  sektoriuose.  2002:  Climet  risk  and  the  wether  market: Financial risk management with weather hedges.  F.vilniaus‐energija.  Kosater. Nr.kth.  Considine. Išnagrinėta Vilniaus  šilumos  energijos  tiekimo  įmonės  draudimosi  orų  išvestinių  priemonių  rinkoje  strategija  leidžia  subalan‐ suoti įmonės pajamas – jas padidinti.  D.  Be  to.  Mathematical  Finance.  com/articles/optioninvestor/05/052505.pdf (žiūrėta 2009‐11‐07).  J.  LITERATŪRA  12.php (žiūrėta 2010‐02‐02).  10.  šalies  valstybės  institucijos.  Vilniaus  energija. Social  Science  Research  Network.  6.  gausėjantis  dalyvių iš įvairių šalių skaičius ir vis naujų ūkio sektorių  įsitraukimas  į  šią  rinką. pdf (žiūrėta 2009‐03‐19).  2005:  Stochastic  Modelling  of  Temperature  Variations  with  a  View  towards  Weather  Derivatives.  Rulebook.  matyti  aiškus  ūkio  subjektų  poreikis  naudoti  už  tradicines  draudimo sutartis efektyvesnes finansines priemones. Benth.  2006:  The  Volatility  of  Temperature  and  Pricing  of  Weather Derivatives. Ekonomika  ir vadyba.  Cao. išmokant  sandoryje  numatytą  kompensaciją  iš  padidėjusių  pajamų. 807–814. F.  London: Risk Books.  Šilumos  suvartojimas..  Interneto  prieiga:   14.  P.investopedia.  Atlikta  Vilniaus  ir  CME  prekiaujamų  Europos  miestų  oro  temperatūros  laiko  eilučių  koreliacinė  analizė  padėjo  nustatyti.  tinkančius  sezono  arba  mėnesio  oro  temperatūros  indeksams  skaičiuoti.  Sudarytas  Vilniaus  oro  temperatūros  mod‐ elis  leidžia  palyginti  jį  su  kitų  Europos  miestų  oro  temperatūros  modeliais.  Chicago  Mercantile  Exchange.  2006:  Cross‐City  Hedging  with  Weather  Derivatives  using  Bivariate  DCC  GARCH  Models. 58‐2068.  M.  Alaton.lt/heat_  On Modelling and Pricing Weather Derivatives.  D. arba sumažinti. Oslo.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kad  šio  kintamojo atžvilgiu Vilniui yra „giminingi“ Stokholmas.  Z.  Mraoua.pdf (žiūrėta 2009‐11‐07 ).  Be  to. 2010(49)     IŠVADOS    Orų  išvestinių  priemonių  rinkos  plėtrą  atspindi  didėjanti  siūlomų  produktų  įvairovė.  Bari.  Interneto  prieiga:   http://www.. Vol.html (žiūrėta 2010‐04‐24).  2007:  Orų  išvestinės  priemonės  (OIP)  –  naujas  finansų  inžinerijos  produktas.  Introduction  to  weather  deriva‐ tives.  M.  Interneto  prieiga:  http://papers.  9.  reaguodamos  į  energetinių  žaliavų  kainų  pokyčius.  Derivatives_Model.  Li.  Berlynas ir Oslas. University of  Cologne. p. esant šiltesniam  nei  įprasta  šildymo sezonui.cmegroup.  A.  2003:  Weather  Derivatives: A New Class of Financial Instruments. Saltyte‐Benth.  Dischell.  R.  7.egartech. S.pdf (žiūrėta 2009‐11‐7). 2007 (12). 2005.  J.  Lietuvos  hi‐ drometeorologijos  tarnyba  teikia  kokybiškus  ir  išsamius  duomenis.se/matstat/fofu/reports/  http://www.  3.  Kropienė.ssrn..  1.

  keičiasi  visuomenės  narių  nuostatos.  ekonominis  subjektas  negali  būti  patrauktas  atsako‐ mybėn.  administruodama  ir  normuodama  jų  veiklą.  Darbo  motyvacija  oficialiajame  ekonomikos  sektoriuje  dažnai  būna  sil‐ pna.  Manoma. iš vienos pusės.  Nors  valstybė  visuomet  stengiasi  nubrėžti  eko‐ nominę bei teisinę ribą tarp oficialaus ir šešėlinio ūkio  sektorių.rimkus@mruni.  iš  jo  bus  pareikalauta sumokėti mokesčius. 2010 (49)    KONTRABANDOS EKONOMINĖS PRIELAIDOS IR PASEKMĖS    Doc.  Cowellas  (1985)  savo  darbe  „The  econo‐ mic analysis of tax evasion“ pažymi.  Sprendimui  nemokėti  mokesčių  įtakos  turi  ir  tai. Įvertinus vals‐ tybės  ekonominės  politikos.  nei tik kokiai nors ekonominei sistemai būdingas reiš‐ kinys. padidina atskirų  individų pajamas.     Šešėlinė veikla. iš kitos pusės.    TEORINIS PROBLEMOS ASPEKTAS    Pagrindinė kontrabandos varomoji jėga yra sie‐ kimas  išvengti  mokesčių  mokėjimo  ir  tuo  pat  metu  gauti  papildomos  naudos.  Mokesčių nemokėjimas yra neteisėta veikla. kaip tai turėtų būti daroma.  Nesąžiningam  mokesčių  nemokėjimui  priski‐ riama  įvairi  veikla. 20.  ją  dar  sumažina  didelės  pajamos  neoficialioje  ekonomikoje.  Nagrinėdamos  mokesčių  problematiką  Lietuvoje  straipsnio  [1. p.  Galimybė  nuslėpti  paja‐ mas  priklauso  nuo  to.  analizuo‐ jamas  ryšys  tarp  didėjančių  vartojimo  mokesčių  bei  kontrabandos  paplitimo  ir  valstybės  biudžeto  pati‐ riamų  nuostolių  dėl  nesurinktų  mokesčių.  F.  nes  išaiškėjus  sukčiavimams.  kokia  veiklos  rūšimi  individas  užsiima.  Lietuvoje  ir  kitose  šalyse  atliktų  tyrimų  duomenimis. kad mokesčių vengimas nėra  neteisėta  veikla. asme‐ ninės  mokesčių  mokėtojo  savybės  bei  socialinės  nor‐ mos.  88]  autorės  pa‐ žymi.  nepažeidžiant  pačių  įstatymų.  Šešėlinė  ekonomika  atsirado  iš‐ kart.  Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė nuo  valstybės ekonominės politikos.   Visuomenės narių mąstysenos pokyčiai taip pat  iš dalies lemia perėjimą į šešėlinę veiklą. sumažina valsty‐ bės  pajamas.  nes  vengiant  mokesčių  naudojamasi  įstatymų  spragomis.  šalies  ir  šeimos  padėtį.    ĮŽANGA    Nuolatos  egzistuojantis  kontrabandos fenome‐ nas  lemia  didelį  visuomenės  ir  valdžios  dėmesį  šiai  problemai. sunku apibrėžti.  šešėlinės  ekonomikos  ir  jos  sudėtinės  dalies – kontrabandos – lygis yra aukštas ir turi didelę  įtaką šalies ekonomikai. Dėl  šios  veiklos  neteisėtumo  ir  persekiojimo  baimės  mo‐ kesčių  nemokėjimas  negali  būti  nustatytas  oficialiosios  statistikos.  Šių  veiksnių  reikšmė ypač išauga beveik neišvengiamo ekonomikos  nuosmukio  pereinamojoje  stadijoje. kad šias dvi sąvo‐ kas  galima  atskirti  pasinaudojus  tikrumo  lygiu  –  ven‐ gimas yra tada.  turintis  didelę  įtaką  šalies  ekonominiams  ir  socialiniams  procesams. v. kai išaiškinus mokesčių vengimo faktą.  Taigi. tačiau šis dvilypumas glaudžiai susijęs su pa‐ čia  valstybės  egzistencija  –  be valstybės nebūtų ir še‐ šėlinės  ekonomikos.  kai  tik  valstybė  uždėjo  ant  dirbančiųjų  „tvirtą  ranką“. kokia yra patikros tikimybė ir galima bauda. kuri to meto situacijoje vertinama kaip būtinybė. kad nuosmukio metu atsiranda daugiau paska‐  tų  ekonomikos  subjektams  pereiti į nelegalios veiklos  sritį. 08303 Vilnius  Tel. bet.  Įprasčiausia  mokesčių  nemokėjimo  forma  yra  pajamų  slėpimas.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. o pati šešėlinė ekonomika nėra nei naujas.  Straipsnio  pabaigoje  formuluojamos  svarbiausios  ekonominės  ir  socialinės šio proceso pasekmės.  Įvertinti  mokesčių  nemokėjimo  lygį  yra  sudė‐ tinga.  A.  Čia  išskirtinas  as‐ pektas. dr. +370 651 57 856  El. šalyje galiojančių įsta‐ tymų  ir  visuomenės  požiūrio  į  juos.  Kontrabandos  tema  siejama  su  mokesčių  vengimu  ir  mokesčių  nemokėjimu.  Pateikiamos  konkrečios  kontrabandos  charakteristikos. Vladas Rimkus  Mykolo Romerio universiteto   Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto   Tarptautinės prekybos ir muitų katedra  Ateities g.  o  mokesčių  nemokėjimas  palieka  neužtikrin‐ tumo  jausmą.  apta‐ riamas  teorinis  šios  problemos  aspektas.eu       Straipsnyje  analizuojamas  kontrabandos  fenomenas. kad pagal veiklos legalumą skiriami du mokesčių  nemokėjimo  būdai  –  mokesčių  vengimas  ir  mokesčių  nemokėjimas.  mokesčių  nemokėjimas  yra  labai  susijęs su neapskaitoma (šešėline) ekonomika.  69 .  Kontrabanda  –  sudėtinė  šešėlinės  ekono‐ mikos dalis.

  M.  Šį  sąryšį  tyrinėja  daugelis  ekonomistų. Asme‐ nys.  kurioje  gyvena  sprendimą  priimantis  as‐ muo.  kad  skaičiuojant  neteisėtos  veikos  nustatymo  tikimybę.  kad  asmens  priimamą  sprendimą  nemokėti  mokesčių  veikia  fiskalinės  sistemos  teisingumo  supratimas  ir  individo  draugų.  M.  bet  patį  paprasčiausią atsitiktinumą.  E (V ) = p(Y − F ) + (1 − p )Y   (1)  Jei  ši  laukiama  vertė  viršys  (1‐t)Y  vertę. daroma prielaida. Daroma  prielaida.  Spiceris  atkreipia  dėmesį  į  įstatymų  lai‐ kymosi  normas  (angl.  Priimdamas  sprendimą  nemokėti  mokes‐ čių. Mokesčių mokėtojas gali užtikrintai tu‐ rėti (1‐t)Y pajamų.  pastebėta.  norms  of  complian). [4]. elgesį.  Lafero  kreivė  rodo.  Spiceris  [3. ar asmens aplinka mokesčių nemokėjimui pritaria. nėra tiks‐ lingi. mokes‐ čio norma – t.  Pagal  ją  šešėlinei  ekonomikai  priskirtina  veikla. Viena iš labiausiai paplitusių mokesčių politi‐ kos  koncepcijų  šiandien  žinoma  kaip  Lafero  kreivė. 89] teigė.  individas  susiduria  su  nerimu. kad negali būti tokio mo‐ kesčio.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  kurią  išpopuliarino  amerikiečių  ekonomistas  Arthuras  Lafferas  –  tai  sveiku  protu  pagrįsta  nuomonė.  kad  be  patikrinimo  tikimybės  ir  numano‐ mos  baudos.  pvz.  kad  sumažės  mokestinės  pajamos.  dažnai  susilaukiantys  kritikos.  Tai  reiškia.  Kitiems  tai  būtų  tik nereikšmin‐ gas  nepatogumas.  pavyzdžiui. Sprendi‐ mas nemokėti mokesčių nėra priimamas izoliuotai.  kad  mokesčių  mokėtojas  vengia  mokesčių  tol.  Numatoma  vengimo  strategijos vertė yra tokia:  Apibendrinant  galima  išskirti  tris  svarbiausius  veiksnius.  kadangi  mokesčių  nemokėjimas  yra  nelegali  veikla.  Tai  gali  būti.  asmuo  nemokės mokesčių.  Didinant  mo‐ kesčius.  individo  asmeniniai bruožai.  Svar‐ biausia to pasekmė – mokesčių vengimas.  kas  lemia  individo  apsi‐ sprendimą  rizikuoti  ir  nemokėti  mokesčių  arba  elgtis  sąžiningai [2.  Galimi  ir  kiti  kriterijai.  Tačiau  daugelis  ekonomistų  pritaria  statistinei  šio  klausimo  traktuotei.  teisiniai  kriterijai  –  šešėlinės  veiklos  įmonės  teisiškai  neregist‐ ruojamos.  kad di‐ dinant mokesčių tarifus apsunkinami mokesčių mokė‐ tojai  ir  ekonomika  gali  taip  nukentėti. individo patirtis)..  Pradinį  supratimą  apie  šio  sprendimo  priėmimo  procesą  suteikia  nusikaltimo  ekonomika (angl.  Pasitelkus  „mažiau  eko‐ nominį“  požiūrį  į  mokesčių  nemokėjimo  problemą. kitų visuomenės narių nuomonė).  Pagal  žemiau  pateikiamą  mokesčių  nemokė‐ jimo  modelį  analizuojama.    70   .  o  atskleidus  sukčia‐ vimą  jam  gresia  bausmė.  Vis  dėlto  matematiniuose  mode‐ liuose  dažniausiai  neatsižvelgiama  į nepinigines patik‐ rinimo  ir  bausmės  sąnaudas.  kaip  priimamas  šis  sprendimas. skaičiuoja ne  tikrą  neteisėtos  veikos  nustatymo  tikimybę.  šios  veiklos  subjektai  neregistruojami  kaip  mokesčių  mokėtojai.  Todėl tikslūs skaičiavimai.  ar  ne  (t.  asmenys  verčiami  keisti  savo  elgseną.  o  apytikriai  vertinimai.  Sprendimas  nemokėti  mokesčių  suteikia  rizi‐ kuoti nebijančiam asmeniui pasirinkimo laisvę.  kuris  visiškai  nepakeistų  rinkos.  Tai  daugiau  teoriniai  modelio  lygmens sampro‐ tavimai.  mokesčių  suvokimas. y.  Tai  reiškia. galinti labai  pakenkti  jų  įvaizdžiui.  Neteisėtos  veikos  atskleidimas  kai kuriems asmenims būtų didelė trauma.  daugiausia  įtakos  turi  praeityje  atliktų tikrinimų skaičius (t.  Ekonomikos  teorijoje yra įvairių siūlymų.  kurį  padidinus  labai  sparčiai mažėja mokesčių pajamos. kurie remiasi neteisėtos vei‐ kos nustatymo tikimybe bei baudos dydžiu. priimantys sprendimą dėl mokesčių. bet  atsižvelgiant  į  esamas  socialines  normas  bei  visos  vi‐ suomenės.  kurie  lemia  vienokį  ar  kitokį  elgesį  –  įsta‐ tymų  laikymąsi  arba  mokesčių  nemokėjimą.  nemažą  įtaką  sprendimo  priėmimui  turi  tai. 221]. kad apmokestinamos pajamos yra Y. jeigu deklaruoja tikrą turimų pajamų  dydį ir moka mokesčius. kad sprendimą nemokėti mokesčių lemia  ne  maksimizavimo  strategijos. Jeigu asmuo nemoka mokes‐ čių.  Todėl  naudinga  išnagrinėti.  W.  Spiceris  įtraukė  į  sprendimo  priė‐ mimo  procesą  jį  lemiančias  psichologines  „sąnaudas“  (dvasinį  nepasitenkinimą).  W.  Tyrimai  rodo. Asmenys reaguoja  į mokesčius – taip yra dėl to.  mokėti  mokesčius  ar  ne. nepatenkanti į oficialiąją statistinę apskaitą.  W. 2010(49)     Mokesčių  nemokėjimo  lygį  lemia  kiekvieno  in‐ divido  priimamas  sprendimas. susijusias su mokesčių nemokėjimu. kokiais krite‐ rijais  remiantis  konkrečią  veiklą  galima  priskirti  šešėli‐ nės  veiklos  sričiai.  kol  laukiama  nauda  viršija numanomus nuostolius dėl baudų ir psichologi‐ nes sąnaudas.  Šešėlinės  ekonomikos  ir  jos  sudėtinės  dalies  –  kontrabandos  –  mastas  yra  siejamas  su  mokestinės  naštos  dydžiu.  Siekdamas sudaryti realesnį mokesčių nemokė‐ jimo  modelį.  Slepiantieji  mokesčius  jaučia  įvairaus  lygio  nerimą  ir  savigraužą. economics of crime).  vengiančių  mokėti  mokesčius.  –  tai  po‐ žiūris  į  mokesčius. y. kad su tikimybe p jis bus pagau‐ tas  ir  turės  sumokėti  baudą  F.  skai‐ čius.    ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS LIETUVOJE MASTAS   IR STRUKTŪRA    Šešėlinis  verslas  reiškiasi  įvairiomis  formomis.  kad  egzis‐ tuoja  ribinis  mokesčių  tarifas.  M.

1  20.  siekiant  išvengti  mokesčių  mokėjimo  ar  įmokų  sociali‐ nės  apsaugos  sistemai  išlaikyti  ir  pan.6  proc.  įmonių.  kad  dideli  mokesčiai  yra  svarbiausia  priežastis.  kad  tas.  88]. buitinė technika – 36.  šalies  oficialioji  statistika  kasmet  vertina  šešėlinio  verslo.8  35.  gamyba  ne  tik  pardavimui.  kodėl  yra  slepiama  prekybos  apyvarta  [7. išgaunamojoje ir apdirbamojoje pramonėje.  apklaustų  ekspertų.9 proc. Dau‐ guma  (90  proc.3  69. Antroje  straipsnio  dalyje  kalbama  apie  draudimą  neturint  rei‐ kiamų leidimų įvežti šaunamuosius ginklus.  oficialiojoje  statistikoje  vadinamo  ne‐ apskaitoma  ekonomika.9  proc.  priklausančių  vienam  savininkui.  Formaliajam  sektoriui  priski‐ riama  veikla.  ekonominės  krizės  laikotarpiu.  Jame  sakoma.    Veiklos rūšis  Neapskai‐ tyta sukur‐ ta BPV.  Šiam  sektoriui  priskiriama  narkotikų  gamyba  ir  parda‐ vimas. kad santykinai didžiausia ne‐ apskaitytos  ekonominės  veiklos  dalis  yra  žuvininkys‐ tės.  išskiriami  trys  oficialiai  ne‐ apskaitytos  ekonomikos  sektoriai  –  formalusis.7 proc. 24.4  3.  kas  gabenda‐ mas  per  Lietuvos  Respublikos valstybės sieną privalo‐ mus  pateikti  muitinei  daiktus.3  60.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.8  1760. dažnai šeimai.  kuri  tampa  nelegali.  Išsamų  oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  ty‐ rimą Lietuvoje atliko Statistikos departamentas 2002– 2003 m.  Tai  patikslintų  nelegalios  ekonomi‐ kos  mastą  bei struktūrines charakteristikas ir suteiktų  galimybę  efektyviau  spręsti  šešėlinės  ekonomikos  problemas dabartiniu laikotarpiu ir ateityje.1  19. medžioklė ir  iškininkystė  Žuvininkystė  Išgaunamoji ir apdirba‐ moji pramonė  Elektros. 2010 (49)  Siekdama  pilnai  apskaičiuoti  bendrąjį  vidaus  produktą. narkotines  ar psichotropines medžiagas.  100.9  31.9  2918. Lt  Neapskaitytos  BVP dalis.  Tyrimas  parodė.  bet  ir  ūkio  reikmėms. Neapskaitytos ekonomikos sukurta bendroji pri‐ dėtinė vertė (BPV) 2002 m.1  47.8  29.  statybos  ir  prekybos  versle.7.7  1224.  Neapskaityto  bendrojo  vidaus  produkto  dalis  2002  m.  smulki  prekyba  kioskuose  ar  turguose.  Vertinant  neapskai‐ tomos  ekonomikos  mastą.  nuoma  Švietimas  Sveikata ir socialinė rū‐ pyba  Kita komunalinė ir aptar‐ navimo veikla  Privatūs namų ūkiai su  samdytu personalu  Iš viso  Šaltinis: [7.  kad  prekybos  versle  dažniausiai  slepiamų  prekių  grupės  yra  alkoholiniai  gėrimai  –  nu‐ rodė  50  proc. 68].  kurių  vertė  viršija  250  MGL  dydžio  sumą.  nepateikė  jų  muitinės  kontrolei  ar  kitaip išvengė šios kontrolės.0  25. dujų ir vandens  tiekimas  Statyba  Didmeninė ir mažmeninė  prekyba  Viešbučiai ir restoranai  Transportas. Su kontrabandos sąvoka  susijęs  ir  199(1)  straipsnis  „Muitinės  apgaulė“. sandėliavi‐ mas ir ryšia   Nekilnojamasi  turtas.  Nelegaliam  neapskaitytos ekonomikos sektoriui priskiriama netei‐ sėta ekonominė veikla.  Iš  bendros  suvartotos  degtinės  ir  kitų  stiprių  gėrimų  apimties  53.0  2.  statyboje. drabužiai – 40.  kas  iš  Europos  Sąjungos  valstybės  narės  į  Lietuvos  Respubliką  įvežė  privalomus  pateikti  muitinei  daiktus.7  3. tačiau oficialiose įmo‐ nių ataskaitose nefiksuojama arba fiksuojama ne visa.  Absoliučia  išraiška  didžiausia  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  dalis  yra  prekyboje. 87].  kurių  vertė  viršija  250  MGL  dydžio  sumą.  sandėliavimo  ir  ryšių  sektoriuose bei nekilnojamojo turto versle.  kad  tas.     1 lentelė.  ir  jų  nepateikė  Lietuvos  Respublikos  ar  kitos  Europos  Sąjungos  valstybės  narės  muitinės  kontrolei  ar kitaip šios kontrolės išvengė. yra baudžiamas.6  473. – kontrabandinė degtinė [7.5  1403.  21.  31].  kuri yra leidžiama.  nefor‐ malusis  ir  nelegalusis.  nelegali  prostitucija  ir  kita. veikla – gamyba namų ūkyje.0  Tyrimas  atskleidė.5  3. apimanti prekių gamybą ir kitą  įstatymų  draudžiamą  veiklą.  Tikslinga  išsamų  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  tyrimą  Lietuvoje  atlikti  dar  kartą. proc.2  32.  taip  pat  transporto.  –  namų  gamybos.  Neformaliajam  neapskaitomos  ekonomikos  sektoriui  priskiriama  ne‐ korporuotų  įmonių.  mastą.0  58.    KAI KURIOS KONTRABANDOS LIETUVOJE   CHARAKTERISTIKOS    Kontrabanda  Lietuvos  Respublikos  baudžiama‐ jame  kodekse  aptariama  199  straipsnyje  [8].  Pirmoje  šio  straipsnio  dalyje  teigiama.  Šiai  sričiai  priskiriama  ir  veikla.  su‐ daro  legaliai  pagaminta  degtinė.)  apklaustų  respondentų  nurodė.9  216.  sudarė  18.  t.  mln.5  proc. y.2  9581.  kontrabandos  gabenimas.8  21.         71 .6  1258.  tabako  gaminiai  –  46.2  19. paly‐ ginti su šalies  BPV.  Žemės ūkis.8  11. yra baudžiamas.1  60.  jeigu  gamintojas  neturi  reikiamo  leidimo  gaminti  prekę  ar  teikti  paslaugas.  Įdomūs  rezultatai  gauti  tiriant  alkoholio  rinką.  bendros  BVP  apimties  [7.

  pasienyje  su  Baltarusija  Lietuvos  muitinė  su‐ laikė 63. o nelegaliai išgabentas  ir  perparduodamas  Jungtinėje  Karalystėje  –  už  55  li‐ tus. sausio 1 d. 2010 m. apie pusę suvartotos degtinės ir  kitų  gėrimų  kiekio  sudaro  legaliai  pagaminta  degtinė.  Viena  iš  kontra‐ bandos priežasčių yra didelis kainų skirtumas Lietuvoje  ir  kaimyninėse  šalyse. litras  A92  markės  benzino  Baltarusijoje  tuo  pačiu  metu  –  apie 2. Kaip ir anksčiau.  kaip  pernai  ar  anksčiau. Šiuo metu faktinis  akcizo  benzinui  lygis  yra  1500  litų  ir  viršija  įsipareigo‐ jimą 34.15 mln.  maždaug  po  ketvirtį  –  namų  gamybos  ir  kontraban‐ dinė degtinė..  Pvz.  didėja  skirtumai  tarp  prekių  kainų  Lietuvoje  ir  kaimyninėse  valstybėse.  litų.4 proc.pasienis.  cigarečių.  pigiausios  degtinės  kainos.  viso  šiemet  sulaikyto  kiekio.  kad  kontrabandos  spaudimas  Lietuvos  akcizinių  prekių  rinkai nemažėja.  tabakas  ir  kuras.  iš  kurių  vežama  kontrabanda.cust.5  l  degtinės  butelio  kaina neviršijo 5 litų.    viso šiemet sulaikyto kiekio.  Akcizų  tarifai  al‐ koholiui.  Pavyzdžiui.  sulai‐ kytų cigarečių kiekis išaugo 87 proc. 1   Tokios  pačios  klasės  cigarečių  pakelis  oficialiai  rūkalais  prekiaujančiose  parduotuvėse  ir  prekybos  centruose  kainuoja  apie  5  litus.  Kaip  parodė  minėtas  oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  tyrimas. pasienyje su Rusijos Fede‐ racija  –  28  proc.  3  Rusiškos degtinės turguje apstu. 2010 m. vnt. 4   Per  penkis pirmuosius 2010‐ųjų mėnesius Lietuvos muitinė  jau  sulaikė  101  mln.  mažėja  ak‐ cizinių  prekių  pardavimų  šalies  legalioje  prekyboje.  didėja  pajamos  iš  prekybos  kontrabandinėmis  prekė‐ mis.  pradžioje  litras  A95  markės  benzino  Lietuvoje kainavo apie 4.  Lietuvos  muitinėje  sulaikyta  120.5  mln.10 lito. į  Vakarų  Europos  juodąją  rinką  gabenama  cigarečių  kontrabanda  Lietuvą  daugiausia  pasiekia  iš  Rusijos  Federacijos  Kaliningrado  srities  ir  Baltarusijos.  4  Muitinės 2009 metų veiklos rezultatai.  Panašus  kainų  skirtu‐ mas yra ir tarp kontrabanda įvežamų cigarečių iš Balta‐ rusijos bei Lietuvoje teisėtai parduodamų cigarečių. Tai viena iš priežasčių. Lietuvos rytas.  balandžio  mėn.lt/lit/Padaugejo_uzkardytos_kontrabandos_atveju/3249    Vilniečius maitina ir Baltarusija.  Į  Lietuvą  iš  Rusijos  dabar  daugiau  gabena‐ mos cigaretės ir degalai. Tabako gaminių pagrindiniai šaltiniai yra  legali ir kontrabandinė prekyba tabako gaminiais.  kad akcizas 1000 litrų bešviniam benzinui nuo 2008 iki  2011 m. Lietuvos rytas.  visų  pernai  Lietuvos  muitinės  sulaikytų  kontrabandinių  cigarečių. kontrabandinių cigarečių – 52 proc.  Šiuo metu. lemiančių kontra‐ bandos mastą šalyje.  Š. 3    Su  Rusijos  Federacija  ir  Baltarusija  Lietuva  turi  ilgiausią sausuma einančią sieną iš visų ES valstybių. daugėja paskatų užsiimti kontrabandine veikla.  kuriuos  ES  vals‐ tybė  narė  privalo  pasiekti. Su  Rusijos  Federacija  sienos  ilgis  yra  227  km.lt/lt/article?articleID=8470     2 72   . iš kurių vežamos tos prekės.  Kontrabandinė  rusiška  degtinė  Lietuvoje  kainuoja  11–13  litų. Dideli  mokesčiai  didina  motyvaciją  užsiimti  kontrabandinių  prekių  gabenimu.  Kontrabanda  atgabentas  toks  pat  kiekis  šių  rūkalų Lietuvos juodojoje rinkoje „iš pirmų rankų“ par‐ duodamas už maždaug 25 litus.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Rusijoje  0.  kurių  vertė  –  daugiau  nei  25  mln. Tai rodo. kad dabartinė akcizų politika  nėra  nulemta  Lietuvos  įsipareigojimų  Europos  Sąjun‐ gai. vasario 9 d.  tabakui  ir  kuro  produktams  derinami  ES  mastu.  Per  2009  m. 2010(49)   Pagrindinę  kontrabandos  dalį  sudaro  akcizinės  prekės  –  alkoholis.  Palyginti  su  tuo  pačiu  2008  m.  pastaruoju  metu  išpopuliarėjusių cigarečių  „Jing  Ling“  blokas  (10  pakelių)  Rusijoje  kainuoja  apie  10  litų.  vnt.  vnt.  laikotarpiu.cust.  Per  2009  m. 5  Kontrabanda  įvežamų  prekių  kainų  skirtumai  paprastai  susidaro  dėl  akcizų  skirtumų  Lietuvoje  ir  kaimyninėse šalyse.  Tiesiog  keliant  mokesčius  siekiama  didesnių  įplaukų į šalies biudžetą.  m.lt/lt/rubric?rubricID=849  5  http://www.  su  Baltaru‐ sija – 502 km. Nuo š. pavyzdžiui. bus nemažesnis nei 1116 litų.  Nustatomi  minimalūs  tarifai. degtinė pa‐ brango  beveik  dvigubai.5 lito.  nelegalių  rūkalų. m.  Pigi  rusiška  degtinė  nebėra  populiari  prekė.  benzino  kainos  ir  apie  60  proc.. http://www. šalyje akcizo  mokestis  sudaro  apie  35  proc.  2009  m.  Šie  duomenys  rodo.     KONTRABANDOS EKONOMINĖS   PASEKMĖS    Augant  akcizams. 2  Pernai.                                                                1  http://www.  Tai  sudaro  apie  84  proc. balandžio 3 d.  Lietuva  įsipareigojo.

 2010 m.  m.  mažiau  nei  2008  m.  Šios  darbo  grupės  išvadose  dėstoma.  Vyriausybė  neturi  tikslios  informacijos apie rea‐ lų užimtumą.  Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.  kovo  22  d.  Daugiausia  –  35.  palyginti su 2008 m. Realus užimtumas dažniausiai yra gerokai                                                                6 7  Statistikos departamento duomenys.  neteisinga  ekonominių  procesų  samprata  ir  iš  to  kylantis  klaidingas  resursų  paskirstymas. šešėlinės ekonomikos dydis yra  beveik  neišvengiamas...2 proc.  Taip  pat  įtakos  turėjo  2009  m.2  proc. tabako gaminių mažmeninės kai‐ nos  padidėjo  26.  o  kartais  ir  nepakankamai  realios.  –  pabrango  ketvirtajam.  mažiau  (palyginamosiomis  kainomis)  nei  2008  m. bet šios išlaidos gali ir nepa‐ teisinti laukiamo papildomų pajamų padidėjimo.  šis  kiekis  išaugo  iki  1. pakeliais po 20 vnt.0  61  11.  padidintas  pridėtinės  vertės  mokesčio  tarifas.  dekalitrų  spirituotų  gėrimų.  augantis  biudžeto  deficitas. litų.  Muitinės  departa‐ mento skaičiavimais.  sausio  1  d. Suvartotų tabako gaminių bei alkoholinių gėrimų kiekis..  kad.  spirituotų  alko‐ holinių  gėrimų  gamyba  sumažėjo  32.  2009  m. vnt.  Tai  mažina  vyriausybės  galimybes  priimti  racionalius  sprendimus  ir  numatyti  priimamų  sprendimų  pasekmes.  bendras  eko‐ nomikos  pavaldumas  blogėja.  Problema  yra. cigarečių. balandžio 7 d.  tai  dažniausiai  tenka  išleisti  į  apyvartą  papildomą  pinigų  kiekį  norint  suba‐ lansuoti  pajamas  ir  išlaidas. trauktinės –  14. Verslo žinios.. vyriausybės me‐ tinės  pajamos  santykinai  mažėja.  Alkoholinių  gėrimų  kainų  didėjimą  lėmė  2009 m. o  2009  m. Neteisingi įvertinimai labiau tikėtini per‐ einamosios  stadijos  šalyse.  Jeigu  vyriausybė  su‐ siduria  su  fiskaliniais  sunkumais.  cigarečių  kainų  segmentui  priklausančios cigaretės su filtru.  galėjo  sudaryti  apie  100 mln.  kurios  atsiranda  pertvar‐ kant mokesčių surinkimą. litų.)  ir  pridėtinės  vertės  mokesčio  (nuo  sausio  ir  rugsėjo  1 d.4  60  11.  o  vyriausybė  negali  tiksliai  įvertinti  sprendimams priimti reikalingų resursų.  Dažniausiai  niekam  nekyla  abejonių.  kaip apskaičiuoti BVP.  tai  14. litrais 10.  Plečiantis  kontrabandinei  veiklai.7  proc.  arba  31  proc.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. viskis – 10. Ga‐ limos  žalos  dėl  kontrabandinės  prekybos  cigaretėmis  Lietuvos  biudžetui  dydis  2009  m.  2009  m.    73 . 2010 (49)    2 lentelė.9  mlrd.  įvertinimas  BVP sudėtyje nereiškia. tenkantis vienam Lietuvos gyventojui      2004  *  **  2005  2006  2007  2008  2009  Cigarečių.1  proc.3  mln.  mažmeninėje  prekyboje  tabako  gami‐ nių  parduota  už  805.  padidėjo  9.  2009  m.8  mln.  parduota  3.  Jų  kainos  kito  nevienodai:  degtinė  pabrango 14.  litų. 6  Prekyba  kontrabandinėmis  prekėmis  atneša  didžiulius  pelnus  kontrabandininkams  ir  nemažesnius  nuostolius  valstybės  biudžetui.  Makroekonominiu  požiūriu valstybės statistikos institucijos negali tiksliau  išmatuoti bendrojo vidaus produkto pokyčių (didėjimo  arba  mažėjimo). 7   Galima išskirti tokias pagrindines kontrabandos  pasekmes. kad 10 proc.  Be  to  vyriausybė  taip  pat  gali  griežtinti  mokesčių  surinkimą  tuo  pat metu didin‐ dama  ir  pridėtines  išlaidas.  jų  rinkos  vertė  buvo  daugiau  kaip  600  mln.1  proc.    2009  m. Naujų  mokesčių  rinkimo  taisyklių  įvedimas  irgi  turi  trūkumų..  Jos  ne  tokios  akivaizdžios  kaip  įprastos.  Cigarečių kontrabandininkai pernai galėjo uždirbti 500 mln..  palyginti  su  2008  m.  Naujos  taisyklės  gali  sukelti  ūkio  subjektų  nerimą.. dukart didinti akcizo (nuo kovo ir rugsėjo 1 d.  pradėtas  taikyti  didesnis  akcizo  tarifas.8 proc.  pigiausiųjų.  Ypač  brango  spirituoti  alkoholiniai  gėrimai.4  40  10. Tokio proceso  pasekmės  gali  būti  nepagrįstas  pajamų  mažinimas. kad vyriausybė turės galimybių  disponuoti  atitinkama  resursų  dalimi.  vnt.  Tačiau  šių  10  proc.  dėl  to  jie  stengsis  perkelti  savo  veiklą iš legalios ir oficialios ekonomikos į neoficialiąją  arba nuslėpti dalį savo pajamų.4.5.9  Absoliutaus (100%) alkoholio.3  proc. likeriai – 9. negu sugebama išmatuoti. nes realusis BVP dažniausiai yra  didesnis.  Nusikalstamą  verslą  organizuojančių  asmenų  pelnas  iš  Lietuvos  rin‐ koje parduotų cigarečių galėjo siekti 500 mln. į Lietuvos teritoriją kon‐ trabanda galėjo patekti apie 1.  palyginti  su  2008  m.  Kai kontrabandos mastai auga. 57  59  10.  Alkoholinių  gėrimų  mažme‐ ninės  kainos  2009  m.3 mlrd..  Ekonominių  ir  finansinių  nusikaltimų  tyrimo  sistemos  funkcionavimo  analizei  atlikti  Lietuvos  Ministras  Pirmininkas  š.  **  Įskaitant nelegalių alkoholinių gėrimų vartojimą. litų nesumokėtų mokesčių.  litų.  sudarė  specialią  darbo  grupę. 2008 m.7  60  11.4  *  Parduota mažmeninėje prekyboje.  Cigarečių  kainų  augimą  lėmė  2009 m.)  tarifai.

 mažėja.  The  survey of the Lithuanian Economy. M. No 2.  Atsitinka  ir  taip. 89‐ 2741). p.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. 1986: Civilization at a Discount:  The Problem of Tax Evasion... 2004.  Mokesčių  išvengti  nesugebančių  asmenų  ūkininkavimo sąlygos pablogėja.  kuriems  jų  labiausiai  reikia. 2000.  8.  Kontrabandos.  Gilys. National Tax Journal.  blogėja  bendras  ekonomikos  pavaldumas.  6.  5.  kuro  kainų  skirtumas  didina motyvaciją užsiimti kontrabandine prekyba.  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas (Žin.  gyventojai  ir  juridiniai  ūkio  vienetai  yra  linkę  nesilaikyti  taisyklių.  kartais  subsidijuoja.  Jones.  2.  Analitical  perspectives..  Į  bedarbio  pašalpą  gali  pretenduoti  ir  asmuo.  žlungančias įmones. p.    74   .  apie kurias nežino teritorinių darbo biržų darbuotojai. Dėl  to  šių  prekių  legalios  prekybos  bei  gamybos  mastas  Lietuvoje  mažėja.  Dikovič. 2.  Oficialiai  neapskaitytos  ekonomikos  Lietuvoje  tyrimas. Markelevičius. Vilnius: Statistikos departamentas.  J. S. p.  Pagrindinės  kontrabandos  pasekmės:  santykinai  mažėja  metinės  vyriausybės  pajamos.  Pavyzdžiui.  neturinti  patikimos  informacijos  apie  šešėlinę  ekonomiką.  atrodytų. Spicer.  taigi  pašalpos  bedarbiams. Nr.  tai  realus  infliacijos  lygis  yra  didesnis.  kad  taisyklių  nesilaikymas  tampa  norma. 75.  sumažėja  ir  alkoholio  kontrabandos  mastas.  4.  kitos  paramos  rūšys  gaunantiesiems  mažas  pajamas  gali  pasiekti  ne  tuos  adresatus.  irgi  nebus  pakankamai racionalūs. ekonominės  krizės  laikotarpiu.  Šiuo  atveju  ekonominiai  sprendimai.    IŠVADOS    Šešėlinė  ekonominė  veikla  neišvengiamai  egzistuoja  kiekvienoje  valstybėje.  Karpuškienė.  gaunantis nemažas pajamas iš kontrabandinės veiklos.  kurioje  gyvena  sprendimą  priimantis  asmuo.  Visos išlaidos.. Tačiau tokiu  atveju  į  nepalankią  padėtį  patenka  mokantieji  mokesčius.  kadangi  ja  gali  pasinaudoti  ir  nemažas  pajamas  iš  nelegalios  veiklos gaunantys asmenys. J.  Tai  patikslintų  nelegalios  eko‐ nomikos  mastą  bei  struktūrines  charakteristikas  ir  leistų  efektyviau  spręsti  šešėlinės  ekonomikos  problemas dabartiniu laikotarpiu ir ateityje.  V. Vyriausybė visada reaguoja į savo metinių  pajamų  sumažėjimą. 7–19.   Valstybė.  1992:  Public  Finance  and  Public  Choice.  Cullis.  Pagrindinė  kontrabandos  priežastis  yra  ryškus  prekių kainų skirtumas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.  valstybės  socialinė  parama  yra  nepakankamai  taikli.  tačiau  jos  mastas  priklauso  nuo  valstybės  ekonominės  politikos.  o  tai  gali  tapti norma.  Dėl  didinamų  vartojimo  mokesčių  Lietuvoje  nemažėjantis  tabako  gaminių.  dėl  to  vyriausybei  sunkiau  priimti  racionalius  sprendimus  ir  numatyti  priimamų  sprendimų  pasekmes.  2005:  Tax  Payment  Evasion  Problem.  šalies  biudžetas  praranda  lėšas. W. No 1.  Lietuvos  mokesčių  politika  turėtų  reaguoti  į  šiuos  pokyčius.  3.  kurių  imtis  privaloma  esant  didesniems  infliacijos  pokyčiams. išvengus mokesčių.  Plečiantis  kontrabandinei  veiklai.  P.    LITERATŪRA    1.  kuri  yra  sudėtinė  šešėlinės  ekonomikos  dalis. Juškienė.   Šešėlinės  ekonomikos  plėtra  keičia  įmonių  išlaidų dydį.  Su  taisyklių  nesilaikymo  atskleidimu  susijusi  rizika  mažėja  ir  tuo  pat  metu  daugėja  žmonių.  Sumažėjus  alkoholio  kainų  skirtumui. 92–98. G. Vol. struktūrą ir atitinkamas rinkos proporcijas.  Dėl  „patrauklių“  šešėlinės  ekonomikos  augimo  alternatyvų  pasiūla  taip  pat  didėja  ir  darbuo‐ tojai yra vis labiau skatinami dirbti neoficialioje ekono‐ mikoje.  pagrindinė  varomoji  jėga  yra  noras  išvengti mokesčių mokėjimo ir gauti papildomą naudą. Routledge.  iš  kurių  gabenama  kontrabanda.  Sprendimas  nemokėti  mokesčių  nėra  priimamas  izoliuotai.  O.    Išsamų  neapskaitytos  ekonominės  veiklos  tyrimą Lietuvoje tikslinga atlikti dar kartą. 2002: Taxation.  atsižvelgiama  į  esamas  socialines  normas  ir  visuomenės. Ekonomika.  2006:  Mokesčių  našta  ir  tarptautinė  mokesčių konkurencija. 88–92.  neno‐ rinčių laikytis taisyklių.  Vyriausybė negali tiksliai nustatyti esamo inflia‐ cijos  lygio. gyventojai ir juridinių ūkio  vienetai  yra  linkę  pažeisti  esamas  taisykles. James.   Šešėlinės  ekonomikos  augimas  silpnina  socia‐ linę politiką. kurios iš tiesų savo veiklą daugiau  perorientuoja į kontrabandinę.  bet  tokie vyriausybės žingsniai didi‐ na socialinę diferenciaciją.  P.  The  survey  of  the  Lithuanian Economy.  dažnai mažindama išlaidas socia‐ linėms  reikmėms. 2003: The Non‐ observed  Economy:  Surveys  and  Estimations. Nr.  šalyje  galiojančių įstatymų ir visuomenės požiūrio į juos.  jeigu  kainos  šešėlinėje  ekono‐ mikoje  auga  sparčiau  negu  oficialiajame  ekonomikos  sektoriuje. narių elgesį. Critical Perspectives  on the World Economy.  Mc  Graw‐Hill  Book Company. 2010(49)     didesnis  už  apskaičiuotą.  7.

  B.  Išėjęs  politinių  intrigų  „mokslus“  pas  velionį  davosi stabdyti neigiamus procesus valstybių ūkyje. nepaisy‐ beras.  Kolberas  palaips‐ darbštumą. karalius Liudvikas XIV paskyrė jį generali‐ paskyrė  jį  savo  dvarų  valdytoju.pladis@ef. bet ir reikšmingos  B.  B. Liudvikas XIV paskyrė  nepavyktų.  Kolberas  perėmė  Dėdės  iš  motinos  pusės  pastebėtas.Jasilionis@gmail. Kol‐ valstybę jis valdys pats. benjaminas.  Ž.  Yra  Didenybei  iš  dalies  tuo  atlyginsiu. N. 10222 Vilnius   El. kuomet. B.  Tėvas  mokė  jį  pirklio  profesijos  karalius šią bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.“  Jaunasis  karalius.  Nuoširdžiai tarnauda‐ niu  finansų  kontrolieriumi. Kolberas netapo pranašesnis  didelį susidomėjimą Prancūzijos ekonomika. Kolberas aptiko  anksčiau. Ž. ir jas užėmęs Ž. Kolberą.  pas  karalių  jis  vaikščiodavo  finansų  pertvarkos  svarbą  bei  pasaulinės  prekybos  pėsčiomis.. B.  Fukė  nomikos srityje bei praktinė veikla turėjo didelį poveikį  rūmuose.lt  El. atsi‐ intendanto  Nikolia  Fukė  (Nicolas  Fouquet)  veiklos  rasdavo  žmonių.  stambių ir smulkių „finansininkų“.   75 . p. B. Fukė turtų kilmės paslaptis ir  įtakos vėlesniems Prancūzijos ir visos Europos ekono‐ pateikė  savo  stebėjimų  išvadas karaliui. 10222 Vilnius  Saulėtekio al. kad šis buvo nekilmingas. kurio funkcijos apėmė  ekonomikoje  skatina  ieškoti  analogijų  praeityje  ir  valstybės  finansus  ir  ekonomiką.  Ž.   Atsikratęs  konkurento.com      Pastarieji  sukrėtimai  tiek  pasaulio.  Kolbero  iniciatyva  karalius  Baptiste  Colbert)  (1619–1683  m.  kad  savo  skolą  Jūsų  išieškojimas.  kur  buvo  nustebintas  turtų  ir  prabangos.  Šių  pareigų  anksčiau  ne‐ mas  savo  patronui.  B  Kolberas  metė  įtarimų  šešėlį  ekonomikos  grandas  Žanas  Batistas  Kolberas  (Jean  ant  savo  pirmtako.   D.  Kolberui  prikiša. Ž. blogėjant ūkio situacijai.  kaip  panašiose  situacijoje  buvo  elgiamasi  stropumu  pradėjęs  naują  veiklą.  paslapčių.  tiek  mūsų  šalies  vyriausiuoju finansų intendantu. Europos ekonomikos istorijoje galima aptikti  labai  daug  savo  pirmtako. Kolberas atskleidė N.  valstybės  skolų  masto  paviešinimas.  kad  jo  reformos  buvo  artimos  valstybės  bankroto  paskelbimui.  Jo  tyrinėjimai  eko‐ Liudvikas  XIV  buvo  pakviestas  į  pobūvį  N.  jis  buvo  reko‐ menduotas  į  tarnybą  pas  tuometį  Prancūzijos  pirmąjį  Prancūzijos  finansų  sistemos  vadžias  į  savo  rankas.  B.  Visuo‐ Kolberą. 2010 (49)    MOKSLO POPULIARINIMAS IR ISTORIJA      ŽANAS BATISTAS KOLBERAS (J.  pradėjęs  valdyti  valstybę. 9.  Kolberas  tuo  pat  metu  rodė  buvo. dr.  rekomendavo  Ž. Augustinas.vu.  Ž. pasiturinčio  mirties  bausme  už  karaliaus  apgaudinėjimą.).  Ž.  kurie  savo  darbu  ir  pastangomis  im‐ trūkumų.  kad  naujo  pirmojo  ministro  nebus  ir  kad  išdrįsti apie tai pareikšti – toks žmogus buvo Ž.  Jų  pradžia  –  karaliui Liudvikui XIV‐ajam: „Sere.  B.).  Fukė  į  Bastiliją  pateko  daug  su  juo  susijusių  pirklio amato rėmų – jo ambicijos siekė gerokai toliau.  kuris  Nuo 1665 m.  Vėliau  pirklio  šeimoje.  prieš  pat  mirtį.   Tuo  metu  Prancūzijoje  valstybės  finansų  procesų ir struktūrų pertvarkymą Prancūzijos naudai. 1661 m.  Mazarinis.  Nutylint  problemas. 9. COLBERT) – TEORETIKAS IR PRAKTIKAS    Doc.  ypač  pabrėždamas  valstybės  penkiolika  valandų.  Su  sau  būdingu  domėtis.  ministrą  kardinolą  Mazarinį  (1602–1661  m.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. Fukė buvo  suimtas ir garsiame to meto teismo procese nuteistas  mistams. Naujos pareigos nepakeitė  pateikė  kardinolui  Mazariniui  savo  didelės  apimties  Kolbero  požiūrio  į  darbą  –  jo  darbo  diena  trukdavo  teorines  pastabas.  Kolberą  dimuose  ir  nedelsdamas  ėmėsi  reformų.  už kitus vyriausybės narius.  niui ėmė įgyti vis daugiau reikšmės vyriausybės spren‐ 1661 m.  Ž. Benjaminas Pladis  Bakalaurantas Augustinas Jasilionis  Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra   Saulėtekio al.  vertindamas  jaunojo  valdytojo  padėtis  buvo  sudėtinga.  ne tik jo tėvynės ekonomikos raidai.  katastrofos  išvengti  damas to. B. Reimse. B.  Ž.  Šį  kartą  mūsų  dėmesio  centre  –  Prancūzijos  kardinolą  Mazarinį. B. aš visko pasiekiau tik  buvusiųjų  valdininkų  išgrobstyto  valstybės  turto  iš  Jūsų  malonės.  kad  palieku  Jums  tyrėjų.  todėl  Ž.  vyriausio  finansų  daug pavyzdžių.  sąžiningumą  ir  atsidavimą  bei  siekius. Kolberas gimė 1619 m.  kurie  Ž. ir 1659 m.  R.  tačiau  jaunuolis  jautėsi  varžomas  tradicinių  Su  N.  B.  bet  manau. p.  met  valstybės  ekonomikai  sunkiu  metu  kas  nors  turi  paskelbė.  B.

  gabelle).).  Atidžiai susipažinęs su mokesčių rinkimo praktika.  kad  juos  kiekvienas  galėtų  lengvai  suprasti.  Tačiau. mokesčių rinkėjams būdavo priteisiamos  didelės  baudos.  Toks mokesčių rinkimo būdas buvo labai nepopuliarus  tarp gyventojų. užtikrinančios valstybės gerovę.  siekiant  nustatyti.  tiesiogiai  mokamu  karaliui.  Kolbero  nurodymu  buvo  įsteigti  Teisin‐ gumo  rūmai  (pranc.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Kolbero  pirmtakai  nebuvo  sukūrę  Pran‐ cūzijoje bendros mokesčių sistemos.  B. gyventojai turėjo  mokėti  daug  tiesioginių  ir  netiesioginių  mokesčių.  jiems  buvo  panaikintos  visos  privilegijos  ir  jie  turėjo  mokėti  visus  mokesčius. revoliuciją. Vienur karališkieji pareigūnai nus‐ tatydavo mokesčio dydį ir taip pat turėjo įgaliojimus jį  surinkti.   Ž.  Nesu‐ rinkus  mokesčių  jiems  grėsdavo  laisvės  atėmimas.  Prancūzijos  teritorijoje  šis  mokestis  buvo  ren‐ kamas dvejopai – valstybės šiaurėje jį mokėjo kiekvie‐ nas pilietis.  manufak‐ tūromis.  Didžiausia  šio  mokesčio  našta slėgė kaimo gyventojus. kurie negalėjo to padaryti.  XVIII  a.  Chambre  de  Justice).  įstatymas  įteisino  teiginį. ir tie.  Ž. Kolberas.  nubaustiems  už  mokesčių  nesurinkimą.  jo  sumažinimas  buvo  vienas  iš  pačių  svarbiausių  jo  reformos  tikslų.  žemė  neturėtų  būti  apmokestinta.  neatsižvelgiant į jos savininko padėtį visuomenėje.  kad  mokesčių  reforma  neįveiks  šio  mokesčio  rinkimo  ydų.  buvo  suteikta  itin  daug  išimčių. Kolberas  savo  reformose  pirmenybę  teikė  netie‐ sioginiams mokesčiams.  Visų  šių  priemonių  re‐ zultatas..  žemės  ūkio  verslais  ir  karyba. kaip šį mokestį sumažinti.  atleidžiančių  privilegijuotus  visuomenės  sluoksnius  nuo  taille  mokesčio  (pvz.  Kolberas aptiko daug nesąžiningumo atvejų.  ar  visi  aristokratai  gali  įrodyti  savo kilmę.  Kolbero  nurodymu buvo pradėti patikrini‐ mai.  kaip  teigė  Ž.  Ž.  atsiradęs  ankstyvaisiais  viduramžiais.  kurie  būdavo  išrenkami  iš  vietinių  gyventojų.  kad  įplaukos  į  valstybės  biudžetą  nesumažės.  B.  todėl  tokie  mokesčiai  daugiau  priminė  dvasininkijos  dovanas.  Buvo  įkurta  kontrolės  sistema  (pranc.  po  Šimtamečio  karo  (1337–1453  m.  Paryžiaus  ar  Liono  miestų  gyventojai jo visai nemokėjo). pietuose – kiekviena žemė (teritorinis vie‐ netas).  Kolberas  stengėsi  kiek  tik  įmanoma  sumažinti taille.  Šie  mokesčių  skaičiavimo  ir  rinkimo  skirtumai  sunkino  mokesčių surinkimo administravimą.  Tai  buvo  mokestis  su  daugybe  lengvatų.   Vykdydamas  mokesčių  reformą.  bet  ir  apie  20  tūkstančių  žmonių. B. Šios mintys siejasi su mūsų laikmetyje nuolat  girdimais  reikalavimais  dėl  valstybės  finansų  valdymo  skaidrumo ir paprastumo. Taille mokesčiu buvo apmokestinti  gyvenamieji  namai  ir  gamybinės  paskirties  pastatai  (malūnai. kad valstybės finansai turi  būti  tokie  aiškūs.  žemesnio  rango  mokesčių  rinkėjai  dažnai  neišvengdavo  kartuvių.  B.  kurios  funkcijos  buvo  prižiūrėti  visas  kitas  jai  pavaldžias  institucijas  –  iždą.  nes  tai –  profesijos.  Kolberas.  buvo  grąžinta  laisvė  ir  išmokėta  kompensacija.  Nevienoda  jo  skaičiavimo  tvarka  skir‐ tingoms visuomenės klasėms kėlė visuotinį nepasiten‐ kinimą. Kolberas teigė.  atsisakant  vietinių renkamųjų mokesčių rinkėjų.  kurie.  B. Remiantis reformos  teiginiais.  Kolberas  ėmėsi  mokesčių  rinkimo  valstybėje  tyrimo.   Šis  mokestis  buvo  Ž. o jo admini‐ stravimas  –  didelių  sunkumų.  Jo  dydis  ir  skaičiavimo  metodai  buvo  dažnai  keičiami.  B. Tai labai piktino kitus šio    76 mokesčio  mokėtojus.  Controle  General).  Nustačius  nusikaltimus.  manufaktūros).  kuris  prancūziškai  buvo  va‐ dinamas  taille.   Tuo  metu  Prancūzijoje  svarbiausiu  tiesioginiu  mokesčiu  buvo  mokestis.  Mokestis  panaikintas  tik  per  1789 m.  Šis  mokestis  taip  pat kėlė didelį mokėtojų nepasitenkinimą.  Kolberas  suprato.  Reformos  dokumentuose  taip  pat buvo numatyta.  kad  savoje  teritorijoje  surinktų  nustatytą  mokesčių  sumą.  vėliau.  klestėję  dėl  netvarkos  finansų  ūkyje.  B.  Kolbero  memuaruose  nurodomi būdai.  Mokesčių  rinkėjai. buvo nu‐ bausti  didelėmis  piniginėmis  baudomis. B.  papildžiusios  valstybės  iždą.   Visiems  mokesčių  rinkėjams. kaip pabrėžė Ž.  1663  m. kad bausmių mokesčių rinkėjams panaikinimas  jokiu  būdu  neatleidžia  gyventojų  nuo  atsakomybės  mokant mokesčius.  todėl  jis  numatė  visišką šio mokesčio panaikinimą.  savanaudiškumą.   Be  minėto  mokesčio  labai  aktualus  buvo  ir  druskos  mokestis  (pranc.  kurių  užduotis  buvo  be  pasigailėjimo  bausti  mokesčių  rinkėjus  už  pažeidimus.  bus  priversti  verstis  prekyba.  Kolbero  ypač  nemėgstamas.  Tokiu  būdu  valstybės  iždas  buvo  papildy‐ tas papildomomis įplaukomis.  B.  B.   Ž.  metinių  planų  ir  balanso  sudarymo  tarnybą  bei  stebėti  Didžiąją  valstybės  sąskaitų  knygą.  Ž. taip pat panaikinti kitas mokesčių rin‐ kimo blogybes. B.  Ž. – ne tik didžiulės  sumos. B.  Ž. Ž.   Ž. 2010(49)     Ž.  buvo  atsakingi  už  tai.  tačiau  aristokratai  ir  dvasi‐ ninkai buvo atleisti nuo šio mokesčio.  Šis  mokestis  buvo  vienas  didžiausių  karaliaus  iždo pajamų šaltinių.  Kolberas  turėjo  būti  tikras  dėl  to.  kitur  karališkieji  pareigūnai  teoriškai  turėjo  nustatyti  mokesčius  po  derybų  ir  diskusijų  –  tokia  tvarka  buvo  taikoma  ir  dvasininkams. kad mokesčių rinkimas turės būti  perduotas  į  valstybės  pareigūnų  rankas.  jis  tapo  mokesčiu.  karaliaus  tarybą. „mažasis gabelle“ mokestis  sukeldavo mažiau    .  B.

  sumažintas  iki  vieno  punkto.  kurios  nėra  būtinos  valstybės pragyvenimui. pasiekimus bei nesėkmes.  Iš  1663  m. kad druskos mokesčio  įstatymas. B.  bet  ne  panaikinti  blogį. kad pūkų būtų kuo daugiau.  kurie yra neišsenkantis Kolbero reformų ir projektų bei  žinių  apie  to  meto  ekonominę  padėtį  informacijos  šaltinis.  kuri  ir  toliau  buvo  mažinama.  todėl  gali  tapti  apmokestinimo  objektu.  B. Jis rašė.  Valstybės  teritorija  buvo  paskirstyta  į  dvi  grupes:  vienose  gyventojai  galėjo  pirkti  tiek  druskos. Kolberas rašo.  Sausumos  keliams  tiesti  ir  gerinti  kasmet  Ž.  B.  Kad  būtų  užtikrintas  manufaktūrų  skaičiaus  augimas.  Kolbero  veiksmų  pagrindas.  Jis  ypač  džiaugiasi  biudžeto  pajamų  padidėjimu  Prancūzijoje.  aplinkybės  leido  Kolberui  tik  sumažinti.  su  kuriais  jis  susidūrė.  rašo  jis  toliau.   Mokesčių  sistema  Prancūzijoje  buvo  reformuota.  Ž.“   Savo memuaruose Ž.  Kolbero.  iki  tol  buvusių  pagrindiniu  karalystės  vidaus  prekybos plėtros barjeru. jungiantis Garonos upę su  Viduržemio  jūra. o  gagenimo – kuo mažiau. 1681 m.  vėlgi  gulė  ant  vargingiausiųjų.  nes  druska  yra  prekė.  Tuo  tarpu  į  „didįjį  gabelle“  mokestį buvo nukreiptas atidus Ž.  Jo  manymu.  B.  B.  nėra  būtinas  gyvenimui.  kaip  anksčiau.  Buvo  inicijuoti  nauji  mokesčiai. dalis mokesčių buvo sumažinta arba bent  jau  nepadidinta.  kaip  ir  taille  atveju.  pradėti  kasti laivybai pritaikyti kanalai.   Ž.  vykdydamas  mokesčių  reformą. B. Jau įžangoje rašoma. Kolbero laiške randamas teigiamas  karaliaus  politikos  vertinimas:  „Jo  Didenybė.  matydamas  joje  šalies  ateitį. kad „kiekviena provincija  pagal  savo  didingumą  ir  mastą  turi  būti  apsirūpinusi  savo  teritorijoje  pragyvenimo  ištekliais. B. Kolberas tikėjo savo idėjomis ir su griežtu  nuoseklumu  siekė  jas  įvykdyti.  memuaruose  jau  randama  žinių  apie  mokesčių  reformos  pabaigą.  kuri.“  1680  m.  kadangi  dėl  apribojimų  panaikinimo  ir  reformų  vystantis  vidaus  prekybai jų pajamos labai padidėjo.  pirmiausia  reikėjo  apsirūpinti  kvalifikuotais  darbininkais.  Vyno  gėrimas.  Tokių  apribojimų  visumą  vargu ar buvo galima suvaldyti. Didžiausias šio mokesčio  svoris.  Deja.  pasak  Ž. Kolberui pavyko panaikinti vidaus  muitines  tarp  šiaurinių  ir  pietinių  šalies  provincijų.  1663  m.  B.  Valstybės  gyventojų  mokesčių  našta  gali  būti  palengvinta.  bet  daugelyje  gamybos krypčių Prancūzija jų neturėjo.   1681 m. Taille mokestis po  reformos  sudarė  ne  du  trečdalius  iždo  įplaukų.  kartu  buvo  panaikinta  daugybė  vietinių  ir  visuotinių  rinkliavų. ir tai suteikė galimybę  neribotam piktnaudžiavimui.  kuriuose  su  sau  būdingu  tikslumu  taip  pat fiksavo savo mintis.  kiek  reikėjo.  Kolbero  memuarai  prasideda  teiginiu.  nenaudingų  įstaigų  panaikinimas.  kurie  krito  ant  finansininkų  ir  turtingųjų  pečių. Ž. Kolberas 1681 m.   Tokie kvalifikuoti darbininkai buvo traktuojami  77 .  Apie  tai  rašoma ir 1680 m.  geras  sausumos  susisiekimas  yra  viena  iš  valstybės  centralizavimo  sąlygų.  B. atskleidė savo nuomonę  apie  druskos  mokestį. Kolbero posakis: „Apmokestinimas – tai  menas taip nupešti žąsį.  Kolberas  kreipėsi  į  karalių. Kolbero žvilgsnis.   Prancūzija  turi  ir  gali  būti  savarankiška  visose  srityse  –  tokia  mintis  buvo  Ž.  B.  B.  laisvės  atėmimo  ir  galvijų  konfiskavimo dėl skolų panaikinimas. kad jo    dvidešimties  metų  darbas  turėjo  rezultatų  –  tai  žinybinės  ir  administracinės  reformos:  mokesčių  reguliavimas.  Būtina  visos  finansinės  reformos  sąlyga  buvo  karaliaus  palankumas. buvo atidarytas  Langedoko (Pietų) kanalas. B. 1664 m. Ateityje jis buvo  numatęs  toliau  mažinti  taille  mokestį  ir  naikinti  nereikalingas įstaigas.  kuris  buvo  sudarytas  iš  keturiolikos  ar  penkiolikos  punktų.  Ž.  Ž. B.  buvo  pradėta  teikti  valstybės  parama  kelių  tiesimui  bei  tiltų  statybai  ir  remontui.  kad  visose  pasaulio  valstybėse  finansai  yra  svarbiausia  ir  esminė  jų  valdymo  dalis. o tik vieną trečdalį.  todėl  jis  nekėlė  tikslo  reformuoti  ar  mažinti  šio  mokesčio.  kurie  turi būti  patikimai administruojami“.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  būtina  gyvenimui.  Už  privačią  druskos  prekybą  arba  druskos  įsivežimą  iš  užsienio  buvo  griežtai  baudžiama. Ž. 2010 (49)    nusiskundimų. Ž.   Be  to.  Kolberas  taip  pat  skyrė  didelį  dėmesį  Prancūzijos  gamybos  plėtrai.  norėdamas  parodyti  karo  nukankintiems  žmonėms  savo  malonę  ir  priversti  juos  džiaugtis  taika.  Kolbero  nurodymu  buvo  skiriamos  didelės  pinigų  sumos.  kitaip  nei  vynas.   Veikdamas vienas. Kolberas nebūtų galėjęs  sėkmingai  baigti  reformų.  Ž. memuaruose.  nutaria  palengvinti  jiems  tas  prievoles.  o  kitose  srityse  –  tik  tam  tikrą  kiekį  pagal  užimamą  padėtį. memuaruose.  Kolberas  vienintelis  iš  vyriausybės  narių  drįsdavo  kritikuoti  karalių  Liudviką  XIV  dėl  jo  perdėto išlaidumo.  patardamas  panaikinti  visas  mokesčių privilegijas.  vietinių  skolų  likvidavimas.  Kolbero  pastangų  dėka  karalius  Liudvikas  XIV  sumažino  druskos  kainą.   Beje.  Daugelyje Prancūzijos provincijų prekyba druska buvo  griežtai  monopolizuota.  ten  pat  Ž.    Savo  pastebėjimus  ir  idėjas  Kolberas  dėstė  memuaruose.  memuarų  kilęs  ir  skambus Ž.  Ž. Įrodymų galima rasti 1663 m. B.  Jo  memuaruose  yra  išdėstyti  visi  sunkumai.  tačiau  to  negalima  daryti  iždo  įplaukų  sąskaita.  Taip  pat  buvo  stengiamasi  suvienodinti druskos mokesčius visose provincijose. B. B.

  kad  Ž. Ž.  inicijavo  emigracijos  draudimą  Prancūzijos darbininkams.  kokios  atrodo  geriausios  jiems. kurią jūs minite.    .  kad  valstybė  rūpintųsi  rinkų  jų  gaminiams  plėtra. kad prekybininkai iš Rytų pakeistų nuomonę apie  mūsų šalies gaminius“.  laiške  Dižono  intendantui  dėl  prieglaudos  įkūrimo  buvo  rašyta.  tai  jie  (katalikai  ir  protestantai)  buvo  pasiruošę  juos  ištremti.  kad  yra prekiautojų.  Kolberas. Jūs turite dėti visas pastan‐    78 gas.  Ž.  kad  galėtų  veikti  be  valstybės  paramos.   1669  m..  B.  tačiau  jei  reikėjo  spręsti  komercijos klausimus.  kad  gaminiams  ir  prekėms  būtų  taikomi  aukšti  kokybės  standartai.  kaip Venecijoje. Kolbero prekybos procesų reformos esmė  buvo  muitų  mažinimas  šalyje  pagamintos  produkcijos  eksportui ir gamybai skirtų žaliavų importui. tai jie buvo linkę jiems leisti likti.  B. B.  kol jie bus naudingi šaliai“.  Kolberas  siekė.  steigėjams  būdavo  suteikiamos atitinkamos privilegijos: išimtinė teisė tam  tikrą  laikotarpį  gaminti  ir  parduoti  savo  prekes.  vertinant  valstybės  ir  jos  gyventojų  požiūriu. kaina.  Valstybės atstovai periferijoje skatino žmones domėtis  naujomis verslo idėjomis.  karaliaus  globa  ar  net  atleidimas  nuo  taille  mokesčio.  Užsienio  prekybiniai  laivai.  Nauji  tarifai  prekybos  apimčių  nemažino.  ir  reikalaus  šio  draudimo  vykdymo.  kad  „tai  tikrai  teiks  didžiausią naudą tam miestui“.  privalėjo  mokėti  didelius  mokesčius. B.  B.  Kolbero  laiškuose  teigiama.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  Šios  priemonės  teigiamai  paveikė  per  Marselį  vykdomos  prekybos  mastą.   1672  m. Kolberas  teigė.  Ž.  ypač  savo  produkcija  mažinančių  importo  poreikius.  B.  kurie  sutiktų  persikelti  į  Prancūziją.  Ž. kai kitų šalių  audiniai neturėjo trūkumų.  o  už  draudimo nepaisymą bus numatytos bausmės. ta  valstybė.   Buvo  įvesta  griežta  eksportuojamų  prekių  kontrolė.  B.  bus labiau klestinti. Taigi.  kad  gamintojas  yra  geresnis  kokybės  vertintojas  negu  vartotojas.  užsienio  prekybos  sąlygų  gerinimas  buvo  vyraujanti  idėja.  Ž.   Naujų  manufaktūrų.  atvykstantys  ir  išvykstantys  iš  Prancūzijos  uostų.  Kolberas  prašė  ieškoti  kvalifikuotų  žmonių.  Ž. Ž.  –  prekės  kokybė  yra  labai  reliatyvus  terminas.  Olandija  prarado  savo  monopolinę  teisę  į  prekybą jūra.  Ž. B. Ž. mažindamas tarifus transportui.. B.  kuri  sugeba  turėti  daugiau  šių  retų  prekių.  kad  tokie  veiksmai  padėjo  apsaugoti  naujas  gamybos  šakas  iki  joms  pakankamai  sustiprėjant.  rašė: „O  dėl  gamintojų  nusiskundimo.  –  jūs  neturite  būti  nustebintas  šitais  nusiskundimais. Kolberą.  kad  Karalystė  užtikrintų  jiems  gerą  buitį  ir  tinkamas  sąlygas  darbui. B.  tačiau netenkinti vartotojo poreikių.  vienintelis  jų  tikslas  yra  jų  sava  tam  tikra  nauda.  Kolberas  rūpinosi  ir  transporto  plėtra savo tėvynėje.  savo  laiške  Prancūzijos  ambasadoriui  Olandijoje  Ž.  jog  neteisinga  manyti.  kuriuose  kalbama  apie  prekybos  regulia‐ vimą. Ordonnance du comerce).   Manufaktūrų  savininkai  reikalavo.  siekdamas  išlaikyti  turimą  kvalifikuotų  darbininkų  kiekį. Kolberas rašė: „Kadangi bloga kokybė  pakenkė Prancūzijos medžiagų prekybai.  kurie  superka  medžiagą  ir  pradeda  pardavinėti  rinkoje  tokiomis  kainomis.   1671  m. yra ganėtinai aukšta.   Ž. nes prekė gali būti aukščiausios kokybės.   1671  m.   Prancūzijos  manufaktūrų  ir  prekybos  vystymuisi  buvo  būtina. Kolberas pabrėžė: „Jei tai buvo religijos  klausimai.  B. kurie bet kokiu būdu nori pasipelnyti.  1682  m.  buvo  parašytas  laiškas  Prancūzijos  ambasadoriui  Lisabonoje  ir  paprašyta  bet  kokiais  būdais  sugrąžinti  pabėgėlius atgal į tėvynę. pagal Ž.  kad  jis  yra  pasiryžęs  visiems  uždrausti  palikti  Karalystę  ir  dirbti  užsienio  šalyse. 2010(49)     kaip  prekė.   Kuomet  vienos  audinių  manufaktūros  savininkas  su  savo  aštuoniais  darbininkais  vis  dėlto  emigravo į Lisaboną.  Kolbero  dėka  ir  jam  aktyviai  dalyvaujant  buvo  paskelbtas  prekybos  kodeksas  (pranc. kojinės – kaip Anglijoje. kad ten įsteigtų drabužių fabriką.  Iš  kitos  pusės.  1673  m.  Bet. Kolbero  laiškuose.  kad  Prancūzijoje  gaminamos  prekės  savo  kokybe  prilygtų  to  meto  geriausiems  gaminiams:  veidrodžiai  ir  nėriniai   būtų tokie.  Kolberas  įpareigojo  Prancūzijos  ambasadorių  Venecijoje  slapta  verbuoti  ten  gyvenančius  stiklo  gaminimo  meistrus  ir  organizuoti  jų  pervežimą  į  Prancūziją.  Kolbero  laiške  Prancūzijos  ambasadoriui  Londone  rašoma.  atsakydamas  į  vieną  iš  prekybininkų  skundų.  kurios  kiekis  yra  griežtai  ribotas.  Numatęs  įkurti Karališkąją stiklo ir veidrodžių manufaktūrą.  B.    Ž. Kiti panašaus pobūdžio  laiškai  parodo. anglai neteko lyderio pozicijų prekyboje  su Portugalija ir jos kolonijomis.  Kolberas  deklaravo.  Šie  standartai  turėjo  būti  reguliuojami  vyriausybės.  pabrėždamas. B. B.“  Nors  septynioliktame  amžiuje  nesantaika  tarp  religinių  grupių  dar  buvo  paplitusi.  B.  atsakydamas  į  Levanto  prekybos  kompanijos  direktoriaus  laišką  dėl  brokuotų  audinių  eksporto.  kad  Lione  yra  tokių  prekiautojų.  protestantai  ir  katalikai  tapo  tolerantiški  net  ne  visada  gerbiamiems  žydams.   Importo muitai prekėms iš Anglijos ir Olandijos  buvo  gerokai  padidinti.  Kolberas  stengėsi  kurti  socialinio draudimo sistemos pagrindus.  sukeldami  gamybos  žlugimo  pavojų.  Ž.

 1875 – linijinis laivas. B.  vykdydamas  Ost  Indijos  prekybos  kompanijos kūrimo darbus.  nes  valstybė  geriausiai  žino.  didinti  bendrą  šalies  turtą.  vardais.  Havre.  Šios  Ž. kurias mokėdavo vienuolių giminaičiai  vienuolynams.  Diunkerke.  Martinikoje  ir Gvadelupoje. iki 194  1671‐aisiais. Taip pat buvo siūloma  apriboti įmokų.  o  ne  tai. Ž. Olandijoje buvo kuriami pamfletai.  vario  gaminiai  –  kaip  Vokietijoje.  Buvo  atidarytos  laivų  statyklos  ir  arsenalai  Breste.  jei  jo  sukurtas  gaminys  nebus  parduotas.  kurie  buvo  įtariami  piktnaudžiavimu.  Kolbero iniciatyva buvo patvirtintas kolonijų kodeksas.  Haityje. B.  kuri. Šį paradą vainikavo 1956 m.  valstybė  mažai  ką  galėjo  padaryti  šiuo  klausimu.  Konfiskavimas  nebuvo  pakankamai  efektyvus  metodas.  kad  būtų  įsisavintos  naujos  prekybos  kryptys.. Prekių žymėjimas tapdavo pirmu įspėjimu dėl  galimų griežtesnių bausmių ateityje.  kaip  jis  grupavo  kolonijas  pagal  jų  svarbą  Prancūzijos  ūkiui. Ž.  to  meto  jo  darbuose  randama  žinių  apie  tai. po to – daug prekybos ir  karinių laivų.  jo  nuomone.  kas  įtiko  jos  skoniui.  Visos Kolbero vykdomos reformos susilaukdavo  įvairaus  lygio  opozicijos  tiek  Prancūzijoje.  Kaupiant  kompanijos  kapitalą  taip  pat  dalyvavo  karalienė ir dofinas.  Kolberas  neapsiribojo ir.   Karinė  jėga  pasaulio vandenynuose buvo rimta  parama  tarptautinei  jūrinei  Prancūzijos  prekybai.  o  laivyno  finansavimas išaugo nuo maždaug 300 tūkstančių livrų  iki beveik 13 milijonų livrų.  tapęs  jūrų  ministru.  tramdanti  kontrabandos  plėtrą  kolonijose.  jėga.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  jam  buvo  svarbesnės  už  teritorijas Kanadoje ir Luizianoje.  kurias kuriant aktyviai dalyvavo Ž.  kurie  ignoruodavo  karališkuosius įstatymus.  Kolberas  pasiekė.  Kolbero  pasiūlymai  sukėlė  aršų bažnyčios pasipriešinimą.  Vien  ekonomine  politika  Ž.  jo  vardu  buvo  pavadintas  karinis  garlaivis.  Ž. kuo reikia prekiauti šalyje ir užsienyje.  užtikrinanti  prekybinių  laivų  apsaugą  nuo  užpuolimų  atviruose  vandenyse.  tiek  už  jos  ribų.  Kolbero  nuopelnų  jūrai  –  1848  m.  turėjo  tarnauti  šalies  ekonomikos  augimui. Jis siekė.  Prancūzijos  kolonijų  plėtra  taip  pat  buvo  viena  iš  priemonių. B. tačiau tai neturėjo įtakos jo  sprendimams. kuomet  Prancūzijoje jau  79 .  B.  1669  m.  kurios  buvo  gaminamos  nepaisant  reguliavimų. B.  Pirmieji  Kolbero  žingsniai  šioje  veiklos  srityje  buvo  visų  šalies  jūreivių  ir  laivų. Kolbero  vardu pavadintas kreiseris.  grasindami.  Jis  taip  pat  siūlė  padidinti  būtiną  amžių  ketinantiems  tapti  vienuoliais  –  nuo  16  iki  20  metų  moterims ir iki 25 metų vyrams.  tiekiančios  tabaką  ir  vaisius.  Ž.  Veikdamas  karaliaus  vardu  ir  jo  palaikomas.  konkuruodamos  tarptautinėse  rinkose  su  Olandija  ir  Anglija.  B.  kokios  kokybės  prekės  turi  būti  gaminamos.  Ž.  darbinė  veikla  negali  būti  pavadinta  sėkminga.  Plačioji  visuomenė  norėjo  pirkti  tai.  Valstybė  turėjo  spręsti.   Egzistuojant  protekcinei  valstybės  politikai  prekyboje.  su  jam  būdinga  energija  ėmėsi esminės karinio laivyno reformos.  1685  m.  Vest  Indijos  ir  Levanto  prekybos  kompanijos. nukreipti prieš  jį ir jo ekonominę politiką.  B. toliau aprėpdamas naujas veiklos sritis. kad Liudviko XIV valdymo  pradžioje Olandijos laivais buvo pervežamos devynios  dešimtosios  visų  Prancūzijos  eksporto  prekių.  kad  priešingu  atveju  karalius  sužinos  apie  tuos.  Vienos  iš  jų  (Ost  Indijos  ir  Šiaurės)  buvo  sukurtos  tam. registro sudarymas.  klestėjo  kontrabanda.  Prancūzai  neužmiršo  Ž.  Dorų  gamintojų  prekės  buvo  parduodamos  kartu  su  tomis  prekėmis. Kolberas.  1664  m.  todėl  ėmėsi darbų.  Įvairios  valstybinės  prekybos  kompanijos.   Darbininko. 2010 (49)  gelumbė  –  kaip  Olandijoje.  kurie  neprisideda prie svarbių valstybei priemonių.   Jis buvo apskaičiavęs.  Šiaurės.  Tokiam piktnaudžiavimui išvengti buvo taikomi  įvairūs  metodai.  Ž.  Kolbero  idėjos  buvo  įgyvendintos  tiktai  gerokai  vėliau – 1760‐aisiais.   Ž. Kolberas pats skyrė      nemažą  pinigų  sumą  būsimai  kompanijai  įkurti.  Ž.  todėl  būdavo  žymimos  prekės  ir  atitinkamai  pridedami  dokumentai  su  prekiautojų  ir  darbininkų.  kuris  sąžiningai  dirba  ir  vykdo  savininkų  nurodymus. kad  Prancūzijos  laivynas  būtų  stipresnis  už  Olandijos  ir  Anglijos laivynus. Kolbero įsakymu intendantai  šalies  provincijose  vertė  tarnautojus.  Šios  prekybos  kompanijos  buvo  kuriamos  įvertinant  Prancūzijos  prekybos  perspektyvas. dažniausiai dėl materialinės naudos  būdavo  palankūs  tiems.   Patys  pareigūnai.  kad  būtų  sumažintas  religinių  švenčių  skaičius  šalyje  (buvo  atšaukta  17  laisvadienių).  Karo laivų skaičius išaugo nuo 12 1660 m.  kuriuos  būtų  galima  panaudoti karo atveju.  Kolbero  požiūriu. Kolberas įveikdavo stiprų aristokratijos pasiprieši‐ nimą.  B.  Deja.  miestų  merus.  tuo  metu  geriausiai  ginkluotu  ir  gražiausiai  išpuoštu  kariniu laivu pasaulyje.  ką  vyriausybė  skelbė  esant  geros  kokybės.  Kolonijos  Indijoje.  B.  kurių  pareiga  buvo  rūpintis  kokybės priežiūra.  kitos  (Vest  Indijos) – kad aprūpintų šalies kolonijas.  B.  B. B. kad būtų įkurtos Prancūzijos Ost Indijos.  dydį. turėjo.  turtingus  miestiečius  prisidėti  prie  prekybinių  kompanijų  steigimų  savo  pinigais.  Kolberas  ypač  didžiavosi  Breste  pastatytu  kariniu  laivu  „Royal‐Louis“  su  116  patrankų.  Kalė.  B. Ž.

  C.  Prancūzija  įsivėlė  į  karą  su  Olandija..  B.  jo  iniciatyva  1666  m. Jacob. Istorija.  Ž.  A.  8.. 1990: Seventeenth Century Europe. 2010(49)   buvo nugalėjusios Švietimo epochos idėjos. su ginkluota palyda. Kitchener: Batoche Books.  State.  Mercantilism. botanikos  sodą.   9. 1996: Europa. buvo panaikintas Nanto ediktas. kuriuos buvo sukvietęs  ir parengęs Ž.  Paskutiniais  Liudviko  XlV  valdymo  metais  valstybė. šalies gyventojų socialinių  klausimų  sprendimą  ir  kultūros  plėtrą.  tačiau  ir  tai  nepadengė  vis augančio karaliaus Liudviko XIV poreikio išlaidauti.   Už  tai.  manufaktūrų  steigimu.  išleisdavo trečdaliu daugiau negu gaudavo pajamų. beliko viena išeitis – valstybės bankrotas.  buvo  įvesti  nauji  mokesčiai  –  asmens  (pagalvės)  mokestis  1695  m.  kuri  garsėjo  įspūdinga  senųjų  rankraščių  kolekcija.  palikdamas  savo  įpėdiniams  sostą.  kad  tas  džiūgavimas  nutiltų.  J.  kuriam  jau  buvo  galima  suversti  kaltę  dėl  visų  valstybės  nesėkmių.  VDU Teisių fakulteto leidinys.  2001:  The  Fontana  Economic  History of Europe.  To  buvo  siekiama  per  valstybės  vidaus  klestėjimo  užtikrinimą.  Be  asmeninės  bibliotekos.  Ž.  7.  Kolberui  priklauso  ir  pirmosios  tapybos  parodos  organizavimo  1673 m.  1991:  Raštai:  Teorinė  ekonomika  ir  ekonominės minties istorija.  Luvre idėja.  užsienio prekybos vystymą.  B.  įkurtos  Mokslų  ir  Architektūros. N.  Kolberas  skyrė  efektyviam  ir  neprie‐ kaištingam karaliaus valdininkų darbui ir jo kontrolei.  Ypatingą  dėmesį  Ž.   10. London: Oxford University Press.  Liudvikas  XIV  toliau  didino  valstybės  išlaidas.  Šalčius.  1993:  A financial History  of Western Europe. laikę  šį.  Northern  Illinois  University Press.   6.  jog  Ž.  Kindleberger.  Vien  palūkanų  reikėjo  kasmet  mokėti  apie  devyniasdešimt  milijonų  livrų.    LITERATŪRA    1.  4.  and  the  French  Quest  for  Asian  Trade.). Kolberas mirė. finansai pradėti valdyti tiksliau ir sąžiningiau. Kaunas: „Spindulys“.  kuri  buvo  įkurta  kardinolo  Rišeljė  laikais.  žmogų  visų  savo  nelaimių priežastimi. Visi jo priešai.  P. Vilnius: Mintis.  Jis  išplėtė  Piešimo  ir  meno  akademiją.  Mirė  nepatogus.  Conflict  and  the  social  order  in  Europe. Kai  visos  pastangos  prikelti  valstybės  finansus  nedavė  rezultatų.  Kolberas  didelį  dėmesį  skyrė  ir  savo  šalies  kultūros  ir  meno  puoselėjimui.  1685 m.  Kolbero  atliktas  reformas.  B. A. Davies.  Kolbero  palaikus  teko  gabenti į kapines naktį.  dalis  iš  jų  nutraukė  savo  veiklą.  galima  išskirti  pagrindinį  visų  jų  tikslą  –  valstybės  stiprinimą  ir  jos  dominavimo  Europoje  siekį.  Ch.  nukreiptas  į  karines  operacijas.  jų  gaminių  eksporto  ir  žaliavų  importo  didinimu.  Vilnius: Baltos lankos.  aristokratų  ir  jų  sukiršintos  Paryžiaus  minios  įsiutimas  buvo  toks  didelis..  B.   Po  Ž. Oncken.  1996:  Colbert. London: Collins/Fontana Books.Sargent.  80   . T. S.  2.  5.  B.  3.  S. ieškoti  prieglobsčio  užsienyje  turėjo  apie  pusę  milijono  darbininkų ir įgudusių meistrų.  Ž.  Mirusiojo  priešų.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  reikia  dėkoti  škotui  Džonui  Lo  (John  Law)  (1671–1729  m. 2009: The Information Master: Jean‐ Baptiste Colbert's Secret State Intelligence System.  Kolbero  mirties  valstybės  biudžeto  deficitas  pradėjo  didėti.  jau  be  griežtos  Ž.  „Lietuvos statistikos darbuose“ (Nr. džiūgavo.  o  drauge  ir  tais  laikais negirdėtas – daugiau kaip dviejų milijardų livrų –  skolas.    1672 m.  B. B. Ž.  kunigų.  B. Jis išplėtė karališkąją biblioteką.  M. Kolbero įkurtoms  manufaktūroms  ir  prekybinėms  kompanijoms.  Glenn.          Valstybės  iždo  pajamų  augimą  Ž. Munck.  Kolbero.  P. B.  prabangaus  savo  ir  savo  dvaro  gyvenimo  palaikymą. 47).  B.   Likęs  be  Ž.  Kolbero  reformos  užtikrino  aktyviu  prekybos  balansu.  Apie  jo  gyvenimą  ir  veiklą  buvo  rašyta  2008  m.  Šalia  produktyvių  ekonominių  ir  karinių  reformų.  J.  taip  pat  nutrūko  ir  socialinių  reformų programa. The  University of Michigan Press.  jų  surinkimo  išlaidos  suma‐ žėjo  pusiau.  B.  Melchior.  valstybės skolos buvo padengtos ar kon‐ vertuotos.  anot  amžininkų.  –  Muzikos  akademijos.  Karo  veiksmai tapo rimtu išbandymu Ž. Vilnius: Vaga.  Kolbero  reformų  padidėjo  beveik  trigubai.  prekių  iš  užsienio  įvežimo  mažinimu.  nors  tuo  metu  visi  valstybės mokesčiai duodavo apie 160 milijonų.  stiprios  valios  ir  įsitikinimų  žmogus  –  atsirado  tas. Karaliaus rūmai nedarė  nieko.  2005:  Veidrodžio  istorija.  1669  m.  A.  kuris  išaugo  į  karą  prieš  europinę  koaliciją.   Valstybės  pajamos  dėl  Ž. Kolberas.  Vertinant  Ž. 1932: Politinės ekonomijos istorija.  Kolbero  kontrolės.  B.  B.  „marmurinį“.   Prancūzijos  karalius  Liudvikas XIV mirė 1715 m.  kad  Prancūzija  išvengė  bankroto. London:  The Macmillan Press Ltd.  2004:  The  economic  policy  of  Colbert.  Cipolla. B.  valstybės  dešimtinės  mokestis  1710  m.  B.  Kolberas  kūrė  valstybines  kultūros  struktūras.  1683 m.

  Algimantas  Misiūnas.  In  many  European  countries.  and mentions key statistical works to be implemented  in the nearest future.  The purpose of the article is to reflect the socioeconomic  81 .  LITHUANIAN  STATISTICS  IN  THE  CONTEXT  OF  CELE‐ BRATING THE WORLD STATISTICS DAY  On  the  3rd  of  July. In the  period  of 2001–2008. The assumption that the share  of  declared  emigration  is  similar  across  countries  would  imply  that  those  affected  by  emigration  the  most are Slovenia. Wage elasticity estimation uses the fact that  the  capital  share  parameter  in  the  Cobb–Douglas  function also measures labour demand elasticity.  in  case  of  which  the  effect  of  emigration on wages is entirely determined by labour  demand.8  per  cent  of  GDP  is  redistributed  to  labour  every  year.  in‐ tegrity  and  professionalism.   The  estimates  of  labour  demand  (wage)  elas‐ ticity  for  Lithuania  range  from  0.4  per cent of GDP.    Dr. statis‐ tical  integration  processes  in  democratic  society.  Due  to  the  poor  quality  of  migration  data.  implying  that  due  to  emigration  wages  might  have  increased  from 0. 2010 (49)    STRAIPSNIŲ SANTRAUKOS  SUMMARIES OF ARTICLES    Dr.  The  authors  also  assume  perfectly  ine‐ lastic  labour  supply.  Emigration  loss  amounts  to  0. Czech Republic and Estonia.  complying  with  the  standards  of  European  statistics  and  satisfying  the  needs  of  na‐ tional and foreign users of statistics.9  to  7.  these  estimates  require  caution  as  the  beginning  of  the period was characterised by high unemployment.  the  United  Nations  General  Assembly.  The  results  of  the  calcula‐ tions  might  be  useful  in  the  analysis of the efficiency  of  the  poverty  and  social  inequality  reduction  policy.  Jonas  Markelevičius.  Aiming  to  focus  on  the  core  values  of  statistics.  Vilija  Lapėnienė.   In  this  paper.  The  article  gives  a  brief  overview  of  the  path‐ ways  of  national  statistics  stretching  90  years  back‐ wards. This  property  of  the  production  function  allows  the  au‐ thors  to  estimate  the  elasticity  using  national  ac‐ counts data.  Gindra  Kasnauskienė.75 to 0.  ESTIMATES  OF  THE  EFFECTS  OF  EMIGRATION  ON  THE LABOUR MARKET  Migration  flows  have  increased  since  the  EU  enlargement  in  2004.  Emigration  reduces  labour  supply  and  in‐ creases  national  wage  generating  income  redistribu‐ tion  from  the  owners  of  capital  to  the  labour  force.  welfare  and  income  redistribution  in  other  countries  is  most  likely  signifi‐ cantly underestimated.  STATISTICAL  SURVEY  ON  HOUSEHOLD  CONSUMP‐ TION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GROWTH AND  DECLINE  The  article  presents  an  in‐depth  analysis  of  household  consumption  expenditure  in  Lithuania  in  2005−2008  through  the  use  of  not  only  traditional  indicators  and  methods  but  also  those  proposed  by  the  authors  of  the  article.  welfare  and  in‐ come  redistribution  in  the  selected  new  EU  member  states.  they are sufficiently large to have significant economic  effects.  where labour demand is derived from a marginal pro‐ ductivity  condition  using  the  Cobb–Douglas  produc‐ tion  function.  These  effects  are  among  the  most  popular  topics in public debate.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI. on average.55. and  2.44  to  0.  as  well as discusses the significance of statistical capacity  in preparing reliable and timely statistical information  necessary to arrive at legitimate political decisions and  to inform society.  such  as  quality  services.94 per cent a year.  taking  into  consideration  the  decision  of  the  Statistical  Commission.  the development of statistical thought.  Dr.  the  main  topic  of  the  celebration  will  be  “Celebrating  the  many  contribu‐ tions and achievements of official statistics”.  However.  Emigration also results in welfare loss as emigrants no  longer produce output in their home country.  The  official  Lithuanian  statistics  meets  the  World Statistics Day not only by declaring but also by  actually  implementing  the  principles  of  statistics  of  a  democratic  state. demonstrates the achievements of  Lithuanian  statistics  over  20  years  of  independence. emigration might have resulted  in  a  wage  increase  of  5.  the  authors  attempt  to  quantify  the  effects  of  emigration  on  wages. The au‐ thors of the article adopt a simple theoretical model of      the  labour  market  which  allows  quantifying  these  ef‐ fects  through  the  use  of  basic  economic  and  demo‐ graphic statistics.3  per  cent.  Tomas  Šiaudvytis.  Ona  Molienė.  has  adopted  a  Resolution  wherein it was decided to designate 20 October 2010  as  the  World  Statistics  Day.    Dr.   The  research  on  the  effects  of  emigration  on  wages  uses  a  simple  supply  and  demand  framework.  the  impact  of  emigration  on  wages.

  In  summarising  structural  differ‐ ences  in  consumption  expenditure.  although  the  changes  in  the  tax  system  provided  additional  income  to  the  national  budget.  and  index  –  methods  were  used.  The  main  focus  of  the  analysis  is  on  the  employment  and  unemploy‐ ment rates.  Algirdas  Bartkus. The point of indexation with regard to  wages lies in the increment of pensions on to a new.  it  is  proposed  to  use the Gateva integral coefficient of structural differ‐ ences.  which  is  often  said  to  be  one  of  the  consequences  of  tax  system  changes.  which  took  ef‐ fect on 1 January 2009.     Dr. Arūnas Pocius. COMPOSITE INDICATORS AS  AN ADDITIONAL MEASURE FOR THE ASSESSMENT OF  THE LITHUANIAN ECONOMY  In  this  research.    the  author  also  makes  use of the Lithuanian Labour Exchange and State So‐ cial Insurance Fund Board (Sodra) data.  Moreover.  to  summarize  the  methods  of  indexation. excise duties). cer‐ tain methodological aspects of the application of key  labour  market  indicators  are  highlighted.  METHODOLOGICAL  ASPECTS  OF  THE  AP‐ PLICATION  OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT  INDICATORS  The  aim  of  the  article  is  to  reveal  the  main  trends  in  the  national  labour  market.  Moreover.        .  that. individual and company income  taxes. i. what are the patterns of tax revenue  stream  determined  by  the  legal  basis.  The analysis carried out confirmed the assump‐ tion  that  the  outbreak  of the economic crisis in 2008  had  a  negative  impact  on  the  level  and  structure  of  household  consumption  expenditure. The adjustment of pen‐    82 sions with respect to the price level maintains the real  level  of  consumption  (a  person  is  always  able  to  buy  the  same  set  of  goods).  The article also contains a few alternative views  on  the  growth  in  the  black  economy. differ‐ ent  –  identification.  and  a median – were used  for  the  assessment of the asymmetry of the distribu‐ tion  of  expenditure.  Pensions can also be adjusted and indexed according  to an increase in the price level.    Dr. The main focus is on tax pay‐ ment trends.  abolition  of  tax  exemptions. in urban and rural areas.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  the  pe‐ culiarities  of  the  development  of  employment  statis‐ tics  are  reviewed.  changes  in  tax  calculation.  TAX  PAYMENT  TRENDS  IN  LITHUANIA IN 2008–2009  The  article  discusses  the  most  important  changes  in  the  Lithuanian  tax  system.  how  the  reve‐ nue stream is influenced by legislative changes.  This  additional  measure has been constructed as a composite indica‐ tor.  the  paper  presents  business  cycles.  the  contracting  economy forced the national govern‐ ment  to  reduce  the  expectations  related  to  the  tax  revenue stream.  the  so‐called  “Phoenix”  syn‐ drome is discussed.  Tra‐ ditional  and  elementary  statistical  indicators  –  an  arithmetic  mean.  secondary  grouping.  a  hypothesis  about  an  addi‐ tional  measure  that  could  be  used  as  an  additional  tool  for  the  analysis  and  assessment  of  economic  trends  in  Lithuania  is  put  forward.  involving  social  and  economic  fields.  The  aim  of  this  study  is  to  identify  the  conditions  of  efficient  indexation.  declara‐ tion  and  payment  procedures.  evaluated  using  the Hodrick–Prescott filter.  summary  indicators. In the paper.  higher  nominal  level  of  consumption  opportunities  (the  pension  increases).  and  the  structure  of  potential  hu‐ man resources and its development opportunities are  assessed.  however.  movement  in  this  coefficient  helps  to  reveal  shifts in consumption patterns in household groups. used in official statistics. what  is  the  relationship  between  the  country’s  economic  situation  and  the  main  sources  of  national  budget  revenue (value added.  a  mode. how‐ ever. which in their  own way complement and substantiate the results of  the analysis provided in the article.  All  of  these  changes  were  a  challenge  to  both  taxpayers  and  tax  adminis‐ trators  due  to  an  extremely  short  period  between  amendments  to  legislation  and  the  actual  moment  when they came into force.  and  the  priority  is  given  to  the  data  of  Statistic  Lithuania.e.  This  article  is  more  closely  linked  with  offi‐ cial  statistics.  to  draw  con‐ clusions as to which of these methods maximizes the  wealth of taxpayers    Aurelija  Anciūtė.  but  leaving  it  at  the  same  relative  or  potential  level  of  consumption  opportuni‐ ties (the pensions‐to‐earnings ratio remains constant). 2010(49)     stratification  of  society  and  its  changes  across  the  country. In the survey.     Jurga Rukšėnaitė.  Pensions  can  be  adjusted  and  indexed  taking  into  consideration  a  wage increase.  Changes  in  the  tax  system  can  be  divided  into  several  categories:  changes  in  tax  rates.  which  was  stronger in case of urban than rural households. CHANGES ON THE LABOUR  MARKET. It should be noted.  EFFICIENT  INDEXATION  OF SOCIAL INSURANCE PENSIONS  This paper tries to formulate conclusions about  the  indexation  of  old‐age  pensions.

  MULTIDIMENSIONAL  SCALING  IN  MARKET  RE‐ SEARCH: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  Multidimensional  scaling  was  developed  by  psychometricians.  while  black  economy  itself  is  a  phenomenon  that  is  neither  new  nor  characteristic  of  a  certain  economic  system.  Angelė  Kėdaitienė.  it is unlikely that consumers actively process in‐ formation about many brands on many attributes be‐ fore making a choice.  That  is.  construction. how‐ ever.   Initially  popularized.  the first of which were launched in 1996 in the United  States. which often proved to  be  disastrous.  The main aim of this article is to explore possi‐ bilities  to  use  weather  derivatives  for  the  Lithuanian  economy.  Many  industries.  Hence.  especially  when  they  cannot  or  do  not  want  to  reveal  the  basis  for  their  opinion. indexes. regression and correla‐ tion analysis. which it almost  always is).  Dr. Multidimensional scaling derives dimen‐ sions  that  appear  to  be  used  by  those  rating  a  par‐ ticular set of objects.  However.  20  alternatives  require  190  pairs).  WEATHER  DERIVATIVES:  USAGE  POSSIBILITIES  FOR  THE  LITHUANIAN ECONOMY  The  impact  of  weather  on  many  commercial  and  recreational  activities  is  significant  and  varies  both  geographically  and  seasonally.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.  N. Rather.  while  insurance  companies  sell  insurance against catastrophic events.   The  basic  type  of  multidimensional  scaling  in‐ volves deducing graphical models of alternatives (e.  As  already  mentioned.  utility.  Rūta  Kropienė.  It  is  advisable  to  use  multidimensional  scaling as a generator of hypotheses rather than as a  final  model  of  the  market.  such  as  direct  questioning. The picture can be changed by several opera‐ tions  without  changing  the  relationship  among  the  interpoint  distance  in  some  of  the  algorithms  (as‐ suming the Euclidean distance is used.   Multidimensional  scaling  generates  a  configu‐ ration in which the relative positions of the brands are  unique. on a 1–10 scale). B. their behaviour is likely  to  be  relatively  routinized.  A  hypothesis  is  made  that  Lithuanian  companies  could  discover  new  possibilities  for  business  management  through the use of weather derivatives.  Gžegož  Jurgo. the following goals were  set:  to  describe  products  of  weather  derivatives  and  their  features  and  to  present  the  possibilities  to  use  these  derivatives  in  the  Lithuanian  economy  on  the  basis  of  an  example  of  temperature  derivatives.g.  A  major  problem  in  data  collection  is  the  bur‐ den  on  respondents  as  the  number  of  alternatives  increases  (e.  Vytautas  Kėdaitis. A weather derivative is the new‐ est  product  of  the  financial  derivatives  market.  It  al‐ lows a market participant to minimise a risk from daily  weather  fluctuations. To reach the aim.  including  agriculture. 2010 (49)    Dr.  tourism and other businesses.     For many frequently purchased products.   Some  early  applications  of  multidimensional  scaling  accepted  apparent  dimensions  as  “truth”  without question or validation.  There  is  a  number  of  factors  behind  the  growth  in  the  weather  derivatives  market.  if  respondents  are  “homogeneous”.  but  are  not  necessarily  good  models  for  repetitive  decision‐making.    Dr.g. For this reason.  brands) alone (simple space) from similarity data.  re‐ spondents  indicate  how  similar  pairs  of  objects  are  directly rated (e.  Shepard  (1962)  and  J.    Dr.  This  is  part  of  black  economy. Kruskal (1964).  multidimensional  scaling  requires  an  object‐by‐object  similarity matrix as an input.  these  models  are  useful  for  explaining  preference  formation  and  indi‐ cating  the  most  likely  long‐run  equilibrium  positions.  Still.  the  use  of  similarity  judgments  is  relatively  easy  for  respondents.  Vladas  Rimkus.  The  reason  for  using  the  indirect  approach  is  that.  however.   The methods used in the paper are as follows:  comparative analysis.  Any  important  result  should  be  confirmed  on  a  separate  sample  with  a  separate  method.  the  attributes  may  be  unknown  and respondents may be unable or unwilling to repre‐ sent  their  reasons  accurately.  namely  R.  it  is  possible  to  have  different  subjects  rate  a  different  pair.  before  the results are given too much credence. are either favourably or  adversely affected by “bad” weather.  The  nature of black economy is destructive as its existence  83 .   The results of multidimensional scaling depend  on  (a)  the  sample  chosen  to  judge  similarity  and  (b)  the objects whose similarity is judged and the quality  of input data. Another  one  is  that  capital  and  insurance  markets  have  come  closer to each other.  financial  markets  have  devised  a  relatively  new  class  of  instruments.  in  many  cases. Its purpose is to deduce indirectly  the dimensions a respondent uses to evaluate alterna‐ tives.  multidimen‐ sional  scaling  relies  on  judged  similarity.  ECONOMIC  PRECONDI‐ TIONS AND CONSEQUENCES OF CONTRABAND  The  phenomenon  of  perpetually  existing  con‐ traband  draws  attention  of  both  the  public  and  au‐ thorities.  energy.g.  One  of  these is the deregulation of energy markets.  the  so‐called  “weather  derivatives”. This can be a bur‐ densome  task  since  for  p  objects  p(p‐1)/2  judgments  are  needed.

 and  fuel. 2010(49)     contradicts to public order and interests. the  economics of crime gives initial knowledge about the  process of making such decisions. natural and  legal  persons  tend  not  to  observe  existing  rules. any indi‐ vidual knows that tax evasion is illegal and subject to  punishment in case this comes to light.  and  the failure to observe the rules may become a norm. Therefore.  First  of  all.  The  largest  part  of  these  contraband  goods comes from neighbouring states – the Russian  Federation and Belarus. B. Colbert focused  on the shift in the tax load from the poor onto the pros‐ perous.  In  addition.  The  decision of each individual to pay or not to pay taxes  determines the scope of tax evasion.  At the end of the article.  Augustinas  Jasilionis.  estimated  the  quality  standards  of  produc‐ tion.  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI.   The  main  negative  consequences  of  contra‐ band  are  as  follows:  a  relative  reduction  in  annual  government  revenue. other activities of Col‐ bert  and  changes  in  the  situation  after  he  passed  away are briefly analysed.  Colbert  focused  on  the  industrial  development of the country.  JEAN  BAPTISTE  COLBERT  –  A  THEORIST  AND  A  PRACTITIONER  The  main  purpose  of  this  article  is  to  analyse  the  theoretical  and  practical  work  of  Jean  Baptiste  Colbert  –  the grandee  of French  economics  and  the  representative of mercantilism. culture and art.  Benjaminas  Pladis. Adopting a deci‐ sion not to pay taxes. it reveals  stimuli  for  making  a  decision  not  to  pay  taxes.  this  results  in  unequal  economic conditions for legal and illegal business and  distorts conditions for fair competition.  which  remained  purely theoretic.  Hence.  The theoretical study of the problem of contra‐ band is linked to the problem of tax evasion. are introduced alongside. which reduces the ability of the  government  to  adopt  rational  solutions  and  predict  their consequences.      Dr.  the  article  widely  analyses  the  works  of  J.  Re‐ cent  turmoil  both  in  the  global  and  in  the  national  economy  stimulates  the  search  for  analogies  and  methods of how similar situations were handled in the  past.  Moreover.  For  ex‐ ample. insufficient accuracy of provision  of  social  assistance  since  even  those  who  earn  large  income from illegal activity may receive it. an effort was made to restrict imports and  expand  exports. tobacco. contraband cigarettes on the domestic market  are  approximately  three  times  cheaper  than  those  sold  legally. the State – in order  to collect funds required for national needs – is forced  to increase taxes imposed on those who do pay them. aimed at the effective administration of supplies. Colbert in the area of tax reform.   This  article  mainly  focuses  on  economics. The State promoted the  establishment  of  manufactories.  while  others  assume  a  heavier  tax  burden. therefore. national defence.  as  well  as  to  establish  transatlantic  trade companies.  high‐skilled  labour  imports.      84   .  The  major  part  of  contraband  is  comprised  of  goods subject to excise duties – alcohol.   This  article  is  topical  for  today’s  realities.  One  of  the  factors  influencing  contraband  is  great  difference  in  prices in Lithuania and neighbour‐ ing  countries  from  which  contraband  comes. trade pol‐ icy.  not  forgetting  the  simplification  of  tax  ad‐ ministration.  The  ideas  of  Colbert.  since  some  avoid  paying  taxes.  a  general  deterioration  in  eco‐ nomic subordination. This article deals with  almost all areas of his work: state economy. Black econo‐ my avoids state taxes. one faces uncertainty.

.

 2010‐10‐14. 10.    LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI Nr.                                                                  LIETUVOS STATISTIKOS DARBAI    STATISTIKOS ŽURNALAS    2010 m. 49    ISSN 1392‐642X      SL 1861.  49 / Statistikos departamentas / Vilnius. 86 p. apsk.gov.  Užsakymas 1010‐05    Išleido ir spausdino Statistikos departamentas   Gedimino pr.stat. 01500 Vilnius  www.lt    . 29. Nr.  Tiražas 200 egz.75 leidyb. l. 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful