Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

7 . Kà nors þinoti. kas mums dar tebëra paslaptis. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. Bëgant tûkstantmeèiams. Ðie dësniai buvo ir tada. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. yra mûsø þinios. apie tai màstyti. kurios þino daugiau uþ mus. Ir dabar yra dësniø. ko mes dar neþinome. kà jau þinome. Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. Taip sukuriamos mintys. Bet tai. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. mums yra paslaptis. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. kuriø þmonija dar neatrado.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. á savo sàmonæ priima lobius. Tie. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. Tai. Tai. vadinas. kuriuos þmonës vadina idëjomis.

Tik didingame Gamtos prieglobstyje. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai.ákvëpimu. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. atsiskyrëlis . kalnus. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. poetas . Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. Visa. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. 8 . galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. Þvaigþdëms mirgant. kas iðgirsta. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS.. asketai.. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso.praregëjimu. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. toli nuo buities triukðmo. Mokslininkas já vadina intuicija. kurioje viskas ámanoma. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. dykumas . Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. oks "Kvietimas". Ðios iðtraukos pasakoja apie tai.PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. kad Maaha Pralajos metu. nei ðviesos Nieko. Nei tamsos. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. p. Tai . Protu nesuvokiamà”. 15 . Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. T yra dësnis. nei nakties. kas esama. nei þemës. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. yra iðtirpæ Nebûtyje. iðskyrus Viená. Nei dangaus. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. Kai visa. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Vien Nesunaikinamas.ANAPUS KOSMOSO . 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos.

nei apibûdinti. Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. Jie lieka anapus . Tai Absoliuto .Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Prieþastimi be prieþasties.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. “Parabramanas” . Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Jis visuomet tols nuo mûsø.evoliucijos garantas.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Neleisdami Jo nei ávardinti. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. Nes tai . Viena. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. Todël Absoliutas . Parabramanu. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas. Þinodami. kas slypi uþ Bramano. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà.“Tai”. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. Absoliutu. Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë.uþ Neapsakomybës ribø. 16 . kà mes galime suvokti. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. Visose legendose ir himnuose nurodoma.

ir negali bûti keièiama. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. nes nieko kito Tavyje nebûna.Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. Tu . Paðaukdamos Visatà Gyventi. Prasidedant neveiklos periodui.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. bet ne kaip skaièius. nedaloma ir neágyja formos. 17 . Tu esi. nei apibrëþti Tavojo: Kur. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje.Vienas. Kaip ir Kodël? Tu esi. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. Tu .Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. Prasidedant veiklos periodui . nes Tavo Vienovë nedauginama. nes jie jos neþino. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà.Vienas. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas. Tu . bet esi Pats Savyje. Tik skirtingai Já vadino.” Parabramanas . Tu esi anksèiau laiko ir vietos.Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti. ir niekada nedidëja. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties.ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu.

aktyvusis. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. bet gyveni ne laike. Atsiranda Vyriðkasis Pradas . Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius .Sûnø .Vieningàjà Visatà. arba Vieningaja Materija. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai.taip ir Kosmosas. bet ne dvasios ar sielos galia. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. Tik Pasaulio Tëvo. Tu gyveni. Kaip þemëje tëvas. Be Pasaulio Motinos .pasyvusis. arba Vieningosios Dvasios. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. Bundant Didþiajai Manvantarai. Ir Moteriðkasis Pradas . Uþmezga vaisiø . nes Tu esi Pats. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos.Absoliutas .Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. be moteriðkojo prado. Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . susijungimas Su Pasaulio Motina. kurá galima iðmatuoti arba suvokti. arba vyriðkasis pradas. nëra Dvasios raiðkos! 18 . Kai pradedama kûrybinë veikla. be Moteriðkojo Prado. gyvybës kûrëjas.Tu gyveni.

Tai . Dieviðkoji Ðviesa.lyg neregima Ugnis. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Tai . Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje. veikianti ið Kosmoso centro.pirmapradë ÐVIESA . kuris pagimdo Visatà. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas.visø paslapèiø paslaptis. baigiantis Maha-Pralajai. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. tai .Proto Ðviesa.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas.LOGÀ. Gimdanèioji Materija. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to.KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. Tai . 19 . Tai ne fizinë Ðviesa. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Ugnis . Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Tai . Evangelija pagal Jonà. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas. 1 Treèioji legenda Kaip. Ir Moteriðkasis Pradas. kai uþges visos Visatos saulës.pirminis GARSAS.Parabramanas. þemiðkajam protui nesuvokiama. gimstantá Beþadëje Tylumoje. Kûrybinë Dvasia. Tuomet Absoliutas . Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina.UR. Logas . Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”.Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis.

Yra bûsimojo . savo uþduotá. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . Ðie pirminiai ávaizdþiai. kas bus. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. visø emocijø. 20 . Visko. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. “prototipus”Visø formø ir jëgø. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Taip iðreikðtasis Logas. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. taps objektyvia realybe. Vienos ar kitos saulës sistemoje. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. Pasauliø Kûrëjomis.Kosmoso pasëliai. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà.geresnio ir tobulesnio . Kuri vëliau. kuriant ir valdant Kosmosà. statybos procese. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Visà Visatos gyvavimo laikà. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Esanti Jame kaip idëja. Jis sukuria viso.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. Kurios praëjusioje Manvantaroje. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. paþadinti naujai Bûèiai. Á milijonus judriø Visatos sferø. kuriame numato.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. vienoje ar kitoje planetoje. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. dar prieð atsirandant Visatai. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Taip.

O kaip Þemëje . Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. Ðitie Statytojai kuria. Kas gali apskaièiuoti.svarbiausias Kosmoso dësnis. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. nubraiþæs planà. pasibaigus Maha Pralajai. Kosminiame Prote. Bet. kuriama labai lëtai. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. Prieþasties ir pasekmës dësnis . Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. Daugybæ ðimtø milijonø metø. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 .*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. Tik Tai egzistuoja savaime. Nesutverta Kosmose tik viena Tai.taip ir Danguje. esanèias Logo lobyne. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. Kosmose viskas dësninga. visà darbà paliko mûrininkams. o tiksliau.

Nuo medþiagø. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Viskà savyje talpinanti. Paskui. Logo energija. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. viskà savyje gimdanti. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. 22 . Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys.“Mula Prakriti”. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Bûdama Parabramano aspektu. aplink kai kuriuos pirminius atomus. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. Mula Prakriti yra amþina. kuri legendose vadinama Fochatu. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija .

vadinamà Dvasios. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. Aukðèiausioji. Jau patys pavadinimai rodo. O ðeðtoji . Tik septintasis . Pasauliu. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Þemës gyventojams. vadinamà Palaimos. Tai mûsø fizinio pasaulio materija. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. Ir ketvirtàjà. kad tai þmogiðkieji pasauliai. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Kaip garas. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu. arba Intuicijos. nematomi. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà.Sudarydama spiralinius sûkurius. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. 23 . Legendoje sakoma. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. kaip ir antrojo lygmens atomai. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Ðeði aukðtesnieji . Logo energija stato antrojo lygmens atomus. arba Nirvanos. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Todël apie jas mes nieko neþinome. arba pirmoji. Pasauliu. kuriame dabar gyvename.

Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”. Materija gyvena . Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai.skystoji materija arba vandens stichija. O materijos jëgos ir energijos . fizinio pasaulio poskyrius. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. Visa pagrásta vibracijomis. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. Treèiasis .Jo Gyvybinës srovës. Taip materijoje.subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. pavyzdþiui. 24 . Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija.visur ir visa . Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka.tvirtosios medþiagos . Ðeðtasis . Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos.Jame. atomuose. jos Prieþastis ir Tikslas. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. kuri neturëtø kokios nors formos. subtiliausias. Pirmasis. Jis . Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. Septintasis . Materija yra forma Ir nëra formos. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija. Ketvirtasis . pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø.Po to. Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. vibracijø rûðis. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Panagrinëkime.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija.tai þemës stichija. Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. tris ir daugiau. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë.

miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. T vidinëje Gyvybëje. Net Logas. 25 . Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. Kuri ásikûnija materijoje. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. Apsireikðdamas virsta Visata. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. kuriai ðie atomai priklauso. kuri pasëpta atomuose. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. Visi atomai . Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. nei þmogus negali ten egzistuoti.tai vienarûðiai vienetai. Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ. Kuri ir yra Jo forma. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats.

pienà. kad judesys turi bûti spiralinis.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. taip ir danguje” . Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. kas esti. Prieð pradëdama muðti sviestà. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. Kaip Danguje. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”. Ta pati mintis. Bûties pagrindas persmelkia visa. Ji dar þino. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. taip ir Þemëje. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija.tai analogijos dësnio simbolis. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. Mums pasakë. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. kad plakti reikia tokià materijà. 26 . Ir dangaus pasauliø sutvërimà. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Kurioje yra gyvybinë energija . 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia.” Agni-Joga. Ji taip pat þino. Po to pagaminamas ir sûris. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai.

Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje.. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. Taip pat ir mûsø Þemës planeta.materialià formà. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Ir dar kartà: tiek Danguje.. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. savasis Planetos Logas. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. kokia begalinë yra valios átampa. vadinas. Norint suvokti. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. taip yra ir Danguje. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Kaip planetoms. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Ði Logo iðspinduliuota energija. Kievienas daiktas turi kûrëjà. Ir motinà . Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. kuris yra jo tëvas. 27 .

Kad paskui. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. jau sustingusiø kûnø.kometa. Verþdamasis á erdvæ. jis ima suktis ir. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai. greitesni. Sukdamasis tarp tankesniø. Kiti. Taip jis tampa klajûnu . Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Daugelis þûva . Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti. Suteikiantá jai formà ir judesá. Pasipildo ávairiais elementais. Jis juda ðuoliðkai.kovos dël iðlikimo. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Planetø Dvasios. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. iðvengia þûties. Evoliucijos idëja . Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. atðàlusi ir tapusi planeta. Pasiekusi tikslà .jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 .

jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”.Planetø Dvasios. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . sveikatos ir ligos periodus. planetø ir mënuliø kovas. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Tai yra be dvasios. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”.tai fizinë planetos dalis. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas. Kurios turi brandos ir nuosmukio. savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà.jutimø. Taigi.regimasis . Treèiasis Pasaulis . 29 . Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. galinguose dangaus kûnuose. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. norø. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai .subtilioji ir ugninë.Gimë gilioje senovëje. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. emocijø pasaulis. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. trys Pasauliai.minties pasaulis. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. Taigi. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø . Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Saulës sistema . Antrasis Pasaulis .atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø. Pirmasis Pasaulis .

O vaizduotei .Yra Saulës Logo fizinis kûnas. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.Visa erdvës sfera. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. tiriantis Pasaulio sandarà. 30 .kaip nepaprastas Groþis. Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio.

Yra ne kas kita. Kol Gyvybë palaiko jà. Taip atsiranda gimimo ir augimo. kiek jai leido duotoji Forma. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. subtilesnëmis jos rûðimis. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. Sukurdama ið jø formas . kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. nykimo ir mirties reiðkiniai. Visa gyvena . Organizmas auga tol. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. organizmas mirðta. Ir pagaliau. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga.gyvybës evoliucijà. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. GYVYBË . kol baigiamas ðis darbas. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. Tai. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Nes Ji iðaugo tiek. kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà .nuo akmens iki Dievo. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Organizmas gimsta todël.mineralus ir gyvuosius organizmus. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. 31 . O susijungusi su virðfizinëmis.

Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Augalui mirðtant. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Patirtis. ágyta naujø ágûdþiø forma. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Nes materija neiðnyksta. Taip pat ir Gyvybë. Bet dëka patyrimo. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. Ði patirtis. Gyvybë evoliucionuoja . sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. Gyvybë. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. gaunamo per savo laidininkà. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. iðlieka. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. Formos. Formai mirðtant. neþûva. kûnø sandaros evoliucija. 32 . Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. Ji tampa vis sudëtingesne. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Neiðnyksta. Kai roþë vysta. Dar daugiau . Patirtis. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule.tai reiðkia. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. Yra tarytum durys. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. o tik laikinai atsitraukia. vëtromis bei kovoje uþ bûvá.

Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà.augmenijos karalijà. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Tapdama grupine mineralø siela. Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Dar vëliau ir gyvûnijà. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. ákvëpdama augalø formas. formuojantis organizmams.Kosminá Protà. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. Gyvybë. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. sukurdama gyvûnijos karalijà. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Vëliau . *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. O vystosi. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. Ji sugráþta á savo ðaltiná . Po to sukuria mineralø karalijà. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija. kuri neiðnyksta.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà.

mineralas yra cheminiø elementø struktûra.mineralø karalija. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. Kaip Gyvybë . màstantis “skaièiais”. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Taip atsiranda fizinë materija . Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai.augalijos pasaulá. Taèiau. Kaip Forma. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu. Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus.vandená. kurià jau pastebi ir mûsø akys. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Iðlietoji Logo Gyvybë. Panirusi á mineralø karalijos materijà.ji beveik nepastebima. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. pasiekusi fiziná pasaulá. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. tik èia jos veikla .sustumta ir suspausta.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas.

Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. bet atskirà Sielà. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio.judëti ið vienos vietos á kità. tampa augalø karalija. slypinti augalo ir gyvûno organizme.gyvûnija. Gyvybës Vienetai. Kiekviena rûðis. laikui bëgant. Kuri. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. “grupinës sielos” dalis. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. Patirtá. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. Turi jau ne grupinæ. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Taip ir Gyvybë. Þmogus. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. Jeigu to nenori daryti savo valia. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. 35 . Ten atneða visà savo ágytà patirtá. kiekviena veislë. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. sugebanèias màstyti. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai.Monadas Ir sukuria Individualybes. Tam.

Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. kuria muzikà. atlikdama savo uþduotis. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. Taip ir Visata. formuodami organus.tai dirbtuvë. Gaidà. gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. ritmà ir groþá. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. Kur tik bepaþvegsime. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta.ugnies. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. tokia erdvi ir pilna stebuklø. ir spalvø puikume. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. Eiliðkumas. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. Gamta . 36 . kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. vadovaujantis ðitam skyriui. lipdydami ir puoðdami gëles. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. oro. vandens ir þemës dvasiø. Ir linijø grakðtume.

kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Toks yra Dësnis. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe. p. “Kvietimas”. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. prieð nuþengdama á Þemæ. Ðis Dësnis reiðkia. Ta kita planeta buvo MËNULIS. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. Taigi. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. Þemës planetos tada dar nebuvo. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija. o kitoje planetoje. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. kad visos Gyvybës Formos. Á kità planetà. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà.MËNULIS . Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. Tai reiðkia. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. 37 . Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. mûsø Gyvybës Banga.

Negu dabartinës Þemës kietoji materija. iðskyrus kietàjà medþiagà. beveik visai liovësi suktis. iðskyrus savo lavonà. nuodingais spinduliais. ðeðëlis. Traukiamas Þemës. persmelkdamas jà Savo neregimais. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. þudanèiais. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. gimus Þemei. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. Kuri. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. 38 . kurios buvo joje. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. debesø ir vandens. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. Mënulis tartum kerðija Þemei. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. dujinës bei skystos dalys. Legendos pasakoja. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. ir bûti pats Jos traukiamas. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø.

sensta ir gæsta. Reikia suprasti. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. kai Mënulis neðvieèia. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. Mënulis yra tartum mûsø motina. panaðias á save. nostalgijà. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. Primindama mums tà tolimà. Tai reiðkia. Lunatiðka nuotaika . bet ir kitos Gyvybës pakopos.tai atavizmas. jis ásikûnijo joje. Skatindamas neatsakingumà. Taigi. 39 . Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. kad tuomet mes dar neprotavome. nemàstëme. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. yra vienas. kad jei fizinëje planetoje. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. kaip ir Þemë. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. neatmenamà praeitá. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. augimo ir mirties dësnis Kosmose. Mes. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Ne tik mûsø Saulës sistemoje. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu.Niekur neauga su tokia jëga. á gyvuliðkumà. Gimimo. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. dabartiniai þmonës. Jose kalbama. ðliauþiojanèiu þolëje. Kuris traukia þmogø atgal. kaip kapinëse. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Á begalinio senumo praeitá. Ir tik tada.

Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta.virðþmogiðkàjà pakopà. pavadinsime jà dieviðkàja. Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. Kai þmonija.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. kol Þemë baigs savo evoliucijà. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. kuri yra mûsø Þemëje. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. Iki tol. 40 .

Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks. Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs. 79 41 . “Kvietimas”. p.

skverbdamasi amþiø gelmën. evoliucinës srovës pradþia. Treèioji . palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. Naujos. Þmonija . ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. æsësi Þmonijos istorija.ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Visiðkai skirtinga nuo tos.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø.Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø.Þmonijos evoliucija. Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. apie tai pasakoja mitai. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . treèiosios. Antroji . Tai niekis. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako. Legendos tvirtina. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno . Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. 42 .

þmonijos evoliucijà. Papraðyk jo Sûnø. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui.oro kûnus: “Sukurkite þmones. Kreipkis á savo Tëvà. Kuri suka ir saugo þemës rutulá.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà ... Pakylëk savo balsà á kitas planetas.. Þemës Dvasia. Saulës Dvasia.43 Aðtuntoji legenda . atsakë: “Kai tavo darbas prasidës. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. Atsiøsk Savo Sûnus. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Mënulio Vieðpatá. Mano namai tuðti . Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá. Að atsiøsiu tau Ugná. Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Monados. kad apgyvendintø Þemæ..

pradmenis. vadinami Barchiðada. viena paskui kità.subtiløjá kûnà. Tai yra. Aukðèiausieji Pitri. Monadas. kurie buvo tik Subtiliojo.Pitri . vadinami Agniðvata. kurios vadinamos Pagrindinëmis.Buvo jiems pasakyta. Suteikdami jam proto.Liepsnos Valdovai. Ir Mënulio Dievai. Jos atsiranda nuosekliai. arba Tëvai. þmogaus protëviai .Esame mes patys.” Mënulio Vieðpaèiai . arba Dievai Agniðvatai. Minties Pasaulio lygio. lygmens. Sukurs iðorinius apvalkalus.Subtilijo Pasaulio. kaip pirminës asmenybës . *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. Duokite jiems vidines Formas. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. kûnus. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . Pirmoji Pagrindinë Rasë. Jausmø Pasaulio. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Agniðvatai buvo aukðtesni . padaryti já savarankiðku. Barchiðadai. arba màstymo. palikuonys. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Jausmø Pasaulio lygio.Pitri.. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna.Þmones jûsø prigimties..mes esame jie. O Motina Þemë. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties.Ugningojo Pasaulio. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros. Taigi. 44 . arba Pitri. Gamta.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai . Tuo tarpu Barchiðadai . Nedalyvavo þmogaus kûryboje. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø.

Reikalingas Manas . Sudaranèios subtiløjá kûnà .“Gyvoji Ugnis”. Po to.. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. 45 . Ðis gemalas augo. neturëjo sàmonës. Bet ne daugiau. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. kuri supo Monadà. Negimdydama ir nekurdama jos. Buvo eterinë bûtybë. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase.jausmø kûnà. Vyko taip: eterinë forma. kad mirtø. Pirminis þmogus. palaipsniui. Kol baigdavosi jo vystymasis.nesàmoningas ðeðëlis . Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”.. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas . Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja .nemirtingasis Minties kûnas. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. Ðis pirminis dauginimosi procesas.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. Praëjo daug milijonø metø. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. ásikûnijusios ðiuose kûnuose. kas buvo jø paèiø prigimtyje.. Kaip ir dabar.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to.. Monados. Atëjus dauginimosi metui. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. bet ir skraidyti. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. . Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. neturinti fizinio kûno. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. misdamas Aura tol. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji.

Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Pirmoji ir Antroji Rasës. 46 . Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Vëliau gimimo procesas. bet vis dar eterinës materijos. Negu jø tëvø “kûnai”. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”.

MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”. “Prakaitu pagimgytoji”. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. Kai kurie áëjo á Èhajà. á kuriuos áëjo. “Prakaitas” suintensyvëjo. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. 47 Devintoji legenda . Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. Pasibaigus augimo periodui. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo.dideliais kiauðiniais. “Mes galime rinktis”. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Tie. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Antroji Rasë. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs.

Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. Tie. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø.. Þinduoliai. Gemalinë làstelë. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . Po to. kurie tegavo tik kibirkðtá. pradþioje buvo hermofroditai. ágijæ medþiaginius kûnus. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo.Laikui bëgant tapo Archatais. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. belyèiai organizmai. vis labiau tankëjant kûnams. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. Laikui bëgant. Vëliau. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. Treti liko “beproèiai”. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. Jie tapo “siauragalviais”. suskilo pagal lytá. 48 . kaip ir gyvûnai. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. per milijonus metø. Taip pterodaktilis. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant.. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. Legendos sako. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti.” Buvo hermofroditai. kaip ir visi kiti gyvûnai. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. palikusi savo gimdytojà. kai gyvûnai. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu.

Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. t. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. Pirminis þmogus. Laikui bëgant. absorbuoti savo palikuoniø. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. kiauðiniuose. Prieð aðtuoniolika milijonø metø.y. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. negu kita. Mirtis atsirado tik po to. Treèioji Rasë paþino mirtá. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . su kiekviena nauja karta.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje.Ëmë gimti bûtybës. Keièiantis geologiniams periodams. lyg feniksas. Þinoma.vyrai ir moterys. Visi ðie pokyèiai . Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. Kai kurie Treèiosios Rasës individai.

tiek pat. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. Lyginant su dabartiniu þmogumi.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. Veneros Planeta . kuri jà globoja. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. kurie neturëjo Kibirkðties. vadovavæ Treèiajai Rasei. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. Karaliai ir Vieðpaèiai. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. kurios egzistuoja dabar. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. ðvenèiausia.Tie. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. 50 . Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. kai jau buvo vëlu Po to. “siauragalviai”. vaikðèiojantys keturiomis. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Apaugæ rusvais plaukais. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Kadangi Venera neturi palydovø. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus.

esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus.Logo .jos Dvasia-Sergëtoja. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Dvasia. O Veneros Vieðpats . apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. sau pasilikdama kitas dvi. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. Ðios jungties vaisius .negimsta ir nemirðta. Taip ávyko dvasios individualizacija.Negu Þemë. Þemës þmonës.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Kiek mes. Dieviðkojo Kosminio Proto . Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. ji yra “maþoji saulë”. Lyginant su Þemës þmonija. Ið kurios formuojasi Protas . Ir yra Aukðtasis Að. Ir nors þmogaus esmë amþina . Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. kaip individo. esanti ðiame kûne. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. individualybë arba tikrasis þmogus.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës.Manas. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. Jo. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai .dël jø spindinèios iðvaizdos. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. 51 . Kurias ji gauna.

Grenlandija ir pan.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Be to. Ir driekësi per pietø Indijà. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. uþlinkdama ties Norvegija. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. esanèià á pietus nuo Himalajø. Dabar vadinami Rytø Sibiru. salos). Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. kiek pieèiau. O taip pat virð Tibeto. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. Ceilonà ir Sumatrà. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Ðis þemynas apëmë sritá. Deðimtoji legenda 52 . Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. koks buvo lemûrieèiø ûgis. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. Nebuvo tada nei Afrikos. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. arba Velykø. kai gyveno Treèioji Rasë.apsemto senojo þemyno liekanoje. Po to. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Ir nuo Australijos. Mongolijos ir Gobio dykumos. Atrastos Velykø saloje . kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. nei abiejø Amerikø.

Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Taèiau. *** Atsiskyrus lytims. kad jis pats buvo gigantas. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. su visomis statulomis ir vulkanu. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. jei religija vadintume tai. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). 53 . Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Ðios stulbinanèios statulos . Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo.Iðkëlë nepaliestà. nors bruoþai ir skiriasi. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. panaðø á tà. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. kuriuos bûtø galima vadinti religija. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà.

Kurie sukûrë juos. Ir atidavë naudotis tiems. Kai tas Amþius pasibaigë. kuriuos jie valdë.laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. menø bei mokslo kryptimi. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Ugnis. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Susikûrë pirmosios civilizacijos. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. Atskleista þmogui. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. iki tol neþinomø Þemëje. Turëjo religijà . Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. Nukreipë iðradimø. iðgaunama trynimu. Taigi. Tai yra. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. ákvëpti dieviðkojo proto. 54 .ir gan nuostabià. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. Dievai pasitraukë. patiarchaliná gyvenimà. Ir tuo metu. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. tapo nematomi. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. O kitose .

Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. Tuo tarpu.sunaikinami.nevykëliai . Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. atsiranda naujos þemës. kuris ima veikti nustatytu laiku. ið iðsiverþusios lavos. 55 . Statë didþiulius miestus. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. architektûrà. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Tobulai iðmanë matematikà. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui.“Statytojai”. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. Tai yra dësnis. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Neprisitaikæ . Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. astronomijà. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. kai jø broliai . kur jø ankðèiau nebuvo. Tokia pat natûrali. diegë menus ir mokslus. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Su kiekvienu Rasës atëjimu. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos.

Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. palaipsniui iðnyko. suardæ didþiulá þemynà. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø.Po to. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. pradþioje didelës. buðmenai. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Prasidedant. australieèiai ir pan. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. Tos salos. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. taip vadinamam. Kataklizmai. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Prasidëjo jos nuopolio laikai. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. Terciaro (Eoceno) Periodui.

Bëgant tûkstantmeèiams. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais.Atlantø . O antrosios porasës .laikai. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti.Tlavatliø . Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. Kad tas. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës .raudonai-ruda. Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. Laikui bëgant. kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Bet vis dar milþinai . Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu.jø ûgis siekë tris su puse metro. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. jø ûgis laipsniðkai maþëjo. Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. O pavasario lygiadienio metu .ið uþ kito. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. persmelkianèià visà bûtá.

Amerikos ir Afrikos þemynais.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. bet ir salas.grynakraujai perujieèiai ir actekai. O pietuose . Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá.jø ûgis siekë du su puse metro. Apimdama Ðkotijà. Meksikà. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. Maþdaug prieð milijonà metø.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. Jie taip pat buvo aukðti . Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Jø palikuonys . Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. Kuriai vadovavo imperatorius. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Atlantø Rasës klestëjimo metu. *** Treèioji Atlantø porasë . Apimdama Teksasà.iki pat tos vietos. “Aukso Vartø Mieste”. po daugybës tarpusavio karø. Buvo imperatoriaus rezidencija. Maþdaug prieð milijonà metø. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Buvo ir atskirø daliø.

Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. 59 . klestëjo menai ir mokslai. nors pati ir lieka neapreikðta. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. Simbolis buvo vienintelë forma. Klestëjimo epochos metu. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Kuri visa persmelkia. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. Ðalies vadovai.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Tai buvo laikai. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. imperatoriø-Adeptø átakoje. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje.

Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. bet maþesnio ûgio. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). koká mes dabar ir turime. metalø.Toltekø . Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. Panaðià á kupranugarius. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Daug dëmesio buvo skiriama tam. Kur vystë savo individualias galias. Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. buvo pilnas kauliukø.porasë. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. kaip melijonas. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . 60 Dvyliktoji legenda .

Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. sidabro arba orichalo.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. 61 . supo sodai. Ðventyklø salës buvo didþiulës. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. Ornamentais ir freskomis. kaip sukelti lietø. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. Tiek ið vidaus. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. galima pasakyti. Atlantidos sostinë. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. atvirkðèiai. Iðkilæs statinio kampe arba centre. buvo tobula. Puikûs miðkai supo miestà. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. Gyvenamuosius namus. O skulptûra. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. primenanèio bazaltà. Jie taipogi þinojo bûdà. kuriuos tuo metu atliko þmonës. Arklio .ðio kilnaus gyvulio . O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. Fasadus puoðdavo freskos. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. tik dar didesnës. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Kalbant apie menus. skulptûros arba spalvoti ornamentai.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. net miestuose. “Aukso Vartø Miestas”. Ir privatûs namai.

Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Tuomet juos imta statyti. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai.Kalvos virðûnëje. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. O taip pat anapus iðorinio kanalo. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Aukðtutinëje juostoje. apsupti sodø. arèiausiai rûmø teritorijos. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje.turtuoliø rezidencijos. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga. kaip karinio transporto laivus. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. prie pat jûros. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. 62 . Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Vëliau. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus.

beþdþionës-antropoidai. ið baltojo kalnø marmuro. liedavo ið sidabro arba aukso. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. Ðio nusikaltimo rezultatas .ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Niðos. Kuriame stovëjo jø statulos. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Taip þmonës garbino patys save. Vietoj to. koká jie sugebëjo suvokti. Ið poþeminio juodojo akmens. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. kuriose talpindavo statulas. kad ðventikø eisenos. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Jos buvo erdvios. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Treèiosios Rasës laikais. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. Bëgant laikui. Þmonës dirbtø bendram labui. 63 Tryliktoji legenda . Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. kaip ankðèiau buvo minëta. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu.

Slaptingosios þinios. turto ir valdþios troðkimas. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. Prabanga. 64 . Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. O bûsimos Europos. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. Karaliai. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Ryðys su Hierarchais nutrûko. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Siekis pasipelnyti. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. sunaikindamos milijonus þmoniø. Virto juodàja magija ir burtais. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. þinojæ kosminius dësnius.

pr. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Po katastrofos. Pietinë.Poseidono sala. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. didþioji. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. kuri nugrimzdo jûron. maþesnioji . vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. m. Paðvæstieji karaliai. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. Pagaliau 9564 m. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai.Daitija. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. nakties priedangoje. Vëliau toltekø palikuonys. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. gyvenæ Rutos saloje. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. vadinosi Ruta. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Ðiaurinë. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà.Antroji. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. 65 . Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. maþesnë. Daitija beveik visai iðnyko. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. Visà tà laikà.

Sukeldama didþiulæ bangà. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. Juodoji Naktis parengta . “Teiðsipildo jø likimas. Pas visus savo Brolius -Valdovus. sakydamas: “Ruoðkitës. Visø geltonveidþiø Vadas. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. 66 . Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Ir jos vergauja galingiesiems. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. Jø veþimai artëja prie Þemës. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø.. Audros Vieðpaèiai ateina. Kitø tautø ir genèiø vadus. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Ástatymo þmonës.” Iðmuðë valanda. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”. Pasiprieðindami burtininkø galioms. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Ir pereikite þeme. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. kol ji dar sausa. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Ir jie turi prasmegti kartu su ja. Pakilkite jûs. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà..Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Ji pasmerkta.. Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko.. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5.

Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø. Taip Þmoniø Sûnûs. bet jie miegojo. Kai Karaliai susirinko. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Iðskleidë savo gretas. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Tenai gyveno tie.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Bet jø nebuvo. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas.. 67 . Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø.tuos.Ir visi þuvo.Mes . vijosi tol. Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. kad jø nëra. Bet dauguma buvo iðgelbëta. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. Pamatë. iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. Þemës dugnas 8 liko sausas. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”.. Iðliko plokðtikalniai. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . nes ásakytojai miegojo. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Persekiotojai. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. kurie jà iðniekino.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. vedami Iðminties Sûnø. vandenys jau pajudëjo.

.Taip paskutinë Atlantidos liekana . Pastabos: Vimana . elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 .Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus.nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.. “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø . Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi.skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .

finikieèiai. Nesugyvenamumas. Jie pasiþymëjo komerciniais.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Jø palikuonys . prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. buvo balti.porasë buvo geltonos spalvos. Penktoji porasë. Gimë T otoriø stepëse. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. Paskutinioji. esanèias á rytus nuo Atlantidos. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. Ði porasë buvo Labai karinga. linkusi plëðikauti. nuolatiniai karai su kaimynais.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. 69 . Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. vaidinga. storþieviai ir þiaurûs. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo.Akadijos . Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Jø palikuonys . navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. arba Mongolø porasë. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Pirmieji Semitai. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. septintoji.Turano . Ðeðtoji . Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Rytø Sibire. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ.

Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. Kaip ir turanieèiai. O ðalia didþiosios piramidës . Ðtai kodël juose daug savybiø. Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. sfinksà vël atrado. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. 70 .grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. Vietovë apsprendë. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Gimæ Totorijos platybëse. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos. Lyginant su pirmtakais . Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei.gigantiðkas sfinksas. Nes yra keliø porasiø miðinys. Uþpustytas dykumos smëlyje. Ði porasë neapsakomai iðaugo. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. skirianèiø juos nuo kinieèiø. Japonai . jie buvo geltonos spalvos. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai.

Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. tuo metu gyvenusias Indijoje. apie kurià uþsimena Manetonas. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas.Pirminiø Semitø. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Prasidëjusi nuo Meneso. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø.Iranieèiai..Tai Chaldëjos. Asirijos. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Kokios yra ir ðiandien. taip pat dabartiniai arabai ir maurai.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Paskendus Poseidono salai. Treèioji porasë . ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . Babilono gyventojai. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. Po treèiosios katastrofos. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas.kuriai priklauso senovës persai 71 .Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . turëjo visas Atlantø þinias. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams.

prancûzai ir ispanai. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà. Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio.porasei priklauso slavai. Iðsibarstæ po visà pasaulá. Buvo 7. airiai ir ðkotai. Tai tie laikai. Ji vaizduoja þmogø.áþymiosiose Bamjano statulose. Skandinavai. 72 .18 metrø .Afganistane.18 metrø. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. vokieèiai.5 ir 6 metrø ûgio. Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. anglai ir jø palikuonys. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . Antroji yra 36 metrø.dabartiniai persai. Visos statulos iðkaltos uoloje. treèioji . Didþiausioji .Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai.gimusià ið tëvo ir motinos. Antroji . Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto. Treèioji . Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo. Esanèio Centrinëje Azijoje . kai buvo paskandinta Lemûrija. Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. kurie. rastose Velykø saloje.áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . Ketvirtajai porasei . Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø. Jø palikuonys pavaizduoti statulose.Teutonø .52 metrø aukðèio .36 metrø . Penktajai . olandai. Paskendus jø þemynui.Ir jø palikuonys .vaizduoja Antràjà Rasæ. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje.

Bet vis dar gigantas. Penktosios Rasës. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. 73 . lyginant su Penktàja Rase. þmogaus atvaizdas.Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø.

74 .

Ir tapsmo filosofija. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys. Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas. 75 .Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ne tik epas ar drama. Ir netgi ateities iðpranaðavimas.

Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. kas nematoma ir negirdima. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. Ir. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. magnetiniø ir radijo bangø. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe.. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. pagaliau. ið psichikos arba sielos . Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais. ðviesos. Nurodo. kaip já vadina legendos.. elektros ir gyvybinës. Taigi. Bet dujas pajuntame tik tada. kalbëdami apie tai. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. dujinës. màstymo ir t. Pagaliau. Mes nejuntame elektriniø.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. kas aplinkui mus. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu.t. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø . Organizmui mirðtant. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. mes juntame tik dalá to. Sudaryta ið materijos . negirdi ir nejunta. Po to ið energijø . 76 Penkioliktoji legenda .ðiluminës. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. skystos. Ko mûsø jutimo organai nemato.jausmø.kietos. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø.

Dël tos prieþasties.“subtilioji medþiaga”. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. Norëdami suprasti. 77 . Taigi. Tas Psichinis pasaulis. kuriame gyvena fizinis organizmas. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. visi pasauliai. Ásivaizduokime didelæ patalpà. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu.“ugninë medþiaga”. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje.“anà” pasaulá. Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. Kuri ten irgi laisvai judës.

Legendos pasakoja. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Vieni aiðkiai suvokia. Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Sakoma. kiti . kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. Gali matyti tai.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Apie ultragarsà. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne.suvokimas miglotas. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. 78 . Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. ypaè Rytuose. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. kitø . kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. kad yra þmoniø. kà mato. O mes net neátariame jø buvimo. apie magnetines ir elektros bangas. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Supa mus. Èia. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais.þymiai daugiau. Kurie. kaip ir jos mûsø. apskritai. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. Ir.

atëjus laikui. 79 . Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip.Bet. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. Ir kas pasakys. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. kad ateityje nebus atrastas aparatas. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. visa tai buvo atskleista. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. kaip ðventàjà komunijà. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius.

Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. kad þmonija prarado ðá þinojimà. 80 .APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal.Didþiàjà Visatos Pralajà. O mirtis . kad mes bijome mirties tik todël. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. Taèiau nemano tai esant tragedija.galutinis iðëjimas. Miegantis þmogus atsinaujina. Miegas . “Kvietimas”. Tiksliau sakant. p. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. todël. nesulaikomà mirtá. visam laikui. O “mikrokosmoso” mirtis . Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. neþinomus ano pasaulio poveikius. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. Kad neþinome. kas ið tikrøjø yra mirtis. Legendose sakoma.

Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje.bet neranda tam skirto kelio. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Yra bûtinas miegas. pagrindinë gyvenimo idëja. organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . Po to jo màstymas tampa liguistas. Prasideda haliucinacijos. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Paskutinëmis akimirkomis. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. Per ðias trumpas. koks jis yra ið tikrøjø. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. baigus gyvenimà fiziniame kûne.apie juos bus kalbama vëliau. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. Ir taip. Tada. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. uþmiegame Ir nubundame tada. Visiems. Taip jam po visø darbø. kai ji atsinaujina. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. Iðkilminga ði paskutinë minutë. þmogaus mirties valandà. Legendos sako. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. Þmogus mato save tokiu. 81 . Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais.toká pat. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. lyg uþmigdamas. þmogus praranda sàmonæ. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai .

o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. skundai.bûtina derinti veiksmus. Verksmai. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip.ne daugiau. Tas. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. kad ne mirtis kankina. 82 . bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Kaip ir apie jo gimimà . Mirties momentas yra didþiausia palaima. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. Galima pasakyti. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. raminanèià iðeinantájá. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Jis buvo veikimo instrumentas . Visa tai kankina pasitraukiantájá. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”.

o sudeginamas. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. kurá daugelis junta kapinëse. Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. 83 . jei nori. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Todël lavonø deginimas yra geriau. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. Ir tas nemalonus pojûtis. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. Mirðtant. negu jø laidojimas. jei kûnas ne uþkasamas. O eterinis kûnas . Ðviesos (arba eterio). Numestas eterinis kûnas. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Bet. Þinoma daug atvejø.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. Bet. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”.

Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti. jausmø. Ir tuomet jis patenka á kità . Subtiliajame pasaulyje. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas. jei jo prigimtis neðvari. Fiziniame pasaulyje. emocijas Dabar gi. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. þmogus. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. 84 Septynioliktoji legenda . Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. Iðeina ið jo. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. Koks yra þmogus ið tikrøjø. Kuris jam tampa matomu ir realiu. Arba jis atstumia savo bjaurumu. jei jo siela kilni. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. jie tapo matomi.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ.Subtiløjá pasaulá. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. mirdamas Fiziniame pasaulyje. emocijø neðëjas ir laidininkas. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. norus. palikdamas jame lavonà .savo fiziná kûnà. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks.

skirtumas tik tas. Daþnai net nesuvokdamas. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. Vidutinio lygio þmonës . Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. Numatant tokià dalià.nei geri. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà.Klausia legendos. O ji gali bûti nuostabi. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. neatitinkanèià jo iðsivystymo. troðkimø. 85 . Jis tæsia toká pat jausmø. aiðkesnis ir intensyvesnis.Þemëje . nei blogi. Koká gyveno Þemëje. taip ir virðuje. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. pusiau sàmoningà.ar daug þmoniø. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà. emocijø gyvenimà. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë. Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. jog perëjo á kità pasaulá. Juk ir èia . ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? .

fizinio kûno. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø.. Bet. Nusivylimas. Nes èia neturi tam reikiamo árankio . Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. Tai þmogus. kai sàmonë aiðki .ji neða á aukðèiausias sferas. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais.ten irgi juos atras. Vaidina lemiamà vaidmená. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse.jø kanèios neapsakomos. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. Visi arðûs. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. Reikia rûpintis. Siekiai ir troðkimai. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá.Tie. 86 . Didþiulë atsakomybë laukia tø. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui.

kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. kad bûtybës. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. Kas trokðta ðviesos. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . tam jos netrûksta. kurioje bûna. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas.já pakeièia þaibiðka mintis.daug tobuliau negu Þemëje. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. Yra atskirtos nuo bûtybiø. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Þmonës.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai. Tai niekaip negali suprasti. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. tuo ðviesesnis spindesys. kas atsitiko. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. nors ir juos gali naudoti. esanèiø kitoje. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. esanèios vienoje sferoje. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø.

Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. Nereikia nei miegoti. Ir kuo kultûringesnis þmogus. pasaka ir stebuklas. turëdami daug laisvo laiko. ko tik þmogus nori. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. Ir. Kad þmogus mintimis kuria viskà. nei butu. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. 88 . Todël. Tai. nei ilsëtis.tikra ir realu. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . tuo ávairesnë kûryba. nes visi reiðkiniai ir daiktai. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Nereikia rûpintis nei rûbais. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. tiek ið iðorës. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. Subtiliojo pasaulio gyventojui . kas þemës þmogui tëra tik fantazija. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø. poetai. ko jam reikia. regimi vienodai. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. dangaus pasauliø stebëjimui. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. Nepriklausomai nuo atstumo. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Visi svajotojai.galimybiø kelias. Kosmoso dësniø studijavimui. tuo ji nuostabesnë. nepaisant to. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø.

intensyvesnës. Jis turi ir daugiau spalvø. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. amþiams prisiriðæs prie jo. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir.tai ne tik mûsø psichinë bûsena. Sakoma. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. glûdinèiø paèiame þmoguje.Subtilusis. Bet juk ir Þemëje. Jos nuolatos persilieja. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. ðvaresnës. garsø bei tonø.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. Þmogus në nepastebi. kaip bëga metai. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai. kuriø Fizinis pasaulis neþino. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. o akimirka . Galime suprasti. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. 89 . kad geriausias jo apibûdinimas . Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. ilgi pokalbiai. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. ðvelnesnës. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga.kaip amþinybë. Ðiaurës paðvaistë . Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai.Subtilusis pasaulis . Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka.

kiekvienam þmogui kada nors ateina metas.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas . Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. apie kurá.kuo skaistesnis. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis.Subtilusis pasaulis .Ugninis pasaulis. Numestas subtilusis kûnas. Tai tik kelias. Taigi. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. pasaulá. kaip apie mûsø siekiø tikslà. Tai tikrasis Dangus. aukðtesná. 90 . tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. Po tam tikro laiko suyra . tapæs “subtiliuoju lavonu”. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità.

kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . stebuklingas uþsimirðimas. Naujas sapnas. beribës. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. Arba “minties”. Kurie apsupa já. kûnas .. intelektas. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama .màstymo laidininkas. meilë.. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. kuriantis konkreèias mintis.visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já.tai minèiø ir proto pasaulis.. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. gëlës. Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. o tiksliau. Konkretusis protas.. giminës. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà... Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. augalija . Kur kalnai. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . mylimieji. ðvytintys subtiliu groþiu. ta jo dalis. Þmogø vël paþadina ryðkios. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà. Tai paþástami. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu. Ðvelnumas. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui . Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. lyg glamonë apima sielà.

Ten nëra ðeðëliø . Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais.Ir. kokius mylëjome Þemëje. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai.tà nesunku ásivaizduoti. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Sunki ir drumzlina. Ten viskas. jog ðeðëliø beveik nebus. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. negu Subtiliajame psaulyje. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis.tai ta aplinka. apie kà þmogus galvoja. Ði materija . Danguje mes nuolat esame su tais. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. 92 . nors. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. lyginant su fizine materija. tuoj pat ágyja atitinkamà formà. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. kai tik jà paveikia mintis. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. Ðalia “Minties materijos”. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. tiek su vis dar tebegyvenanèiais.

þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. iðskyrus Tiesà. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi.kiekviena siela aiðkiai mato. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Bet bûna labai gilûs. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. O teisingiau pasakius . Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. Nei skausmo. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Trumpalaikai dþiaugsmai. Meilës ir Tiesos atradimai. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . kurá jis darë gyvendamas Þemëje.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. kuriuos mums suteikia muzika. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Visas gëris. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Meilæ ir Groþá. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Ir tiems. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. nei liûdesio kruopelytë.

Kurioje buvo lyg mokykloje . Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. 94 .èia jis “namuose”. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. èia vystosi protas ir ðirdis. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Taip.tikroji þmogaus tëvynë . Taigi. kai visa iðsemta. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Tuomet viskas. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Visos tyros mintys ir emocijos. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Ugninis pasaulis . niekuo neapsunkintas.mokytis ir ágyti patirties. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ . Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. gimusios gyvenant Þemëje. Ir. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. koká spëjo pasiekti.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Visa.Ugniná pasaulá. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Ugninis pasaulis . Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. Taip.

Kitoje. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. Ðios sielos. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà.Arhatai. þemiausiame. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. Pirmame. Garbingà sielos bûtá. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. kurias jis pats sukûrë. slepianti praeitá. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. arba Mahatmos. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. Treèiàjà. arba antrojoje. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. gyvendamos þemëje. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. 95 . Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. abstrakèiajai srièiai.Ir jø artimiausi mokiniai. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. nesuvarþytà apvalkalø. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. kurios priskirtinos aukðtesniajai. ðioje sferoje. kurios. gyvendamos þemëje. Suvokia prieþastis.Minties ir Ugnies pasauliai . Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. aukðtesnëje. antrasis . aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . Bet yra sielos. Tai ir viskas.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios.abstrakèios. “ugninës” minties. Þmogus pasilieka viename ið jø.

Visas gyvybës evoliucijos pakopas.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. Jis atsirado kartu su organizuota materija. nemirtingas.daugiau nebemirðtantis.MANAS . Dvasios-Ugnies kibirkðtis. Legendos pasakoja. Buddhi yra tai. dvasinis protas. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu. amþinas . p. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . “Kvietimas”. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus . kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. þinojimo pajautos buveinë. amþinà. savimonë. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. 96 . Absoliuto spindulys. . Jis perëjo visas gamtos karalijas. po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. Ir ðtai. Tol. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje.“Màstytojas”.. “palaimos kûnas”. Rytuose ji turi pavadinimà .. Be apvalkalø. kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà. nekintamà ir nesuardomà Monadà. 65 Legendos papasakojo apie tai. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà.

Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. Kuriame jis energingiausiai veikia. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. jam reikia kûnø Laidininkø. Jis mano. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. norais bei aistromis . sukurtø ið tø pasauliø materijos. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. Jis . veikiantysis asmuo. á kuriuos yra ávilktas. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Tas AÐ daþnai save apgauna.visø kûnø. kai ji nuðvieèia intelektà. Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. susitapatindamas su tuo apvalkalu. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Atma. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. Arba “intuicija “. kai kalbame apie moralæ. kad jie ir jis yra viena esybë. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. vadinama asmenybe.Manas . Mokslininkui jo Að . 97 . kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba.tai yra su subtiliuoju kûnu. gyvenantá visuose pasauliuose.tai aukðèiausias protas.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Visuma laikinøjø apvalkalø. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni.tai jo protas. Tam. kaip savo tikràjá AÐ. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá.

Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. 98 . gimimas þemëje yra veikiau mirtis. o taip pat apie tai. numeta sudëvëtus. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. uþsivilkdamas naujus rûbus. Savo namuose. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. kaip þmogus.visa. arba fizinis ásikûnijimas. tai drugeliu á padangæ kyla. Numetæs visus kûnus. vasarà ir rudená. Ji . Individualybë paima visas vertybes. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos.Psichëjà .tai vikðru þeme ðliauþia. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius .laikinas reiðkinys.fizinio kûno analogija . O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. Kurias sukaupë gyvenime . Ji .amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià.su sparnuotu vabzdþiu. Taigi. Gyvendama amþinai.O ásikûnijanti aukðtoji triada . juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. vadinamas mirtimi. kas yra þmogus: Lukðtas . kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. Kuris . Þemiðkasis gyvenimas. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. amþinasis Þmogus lieka pats savimi. pasak legendø. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. Baigdama savo þemiðkàjá kelià. kà geriausia surinko savo sieloje. Lygindavo sielà . Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. Taigi.gráþimas namo.

laikinas. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu. Ir pagaliau ugninis trynys . Ir pagaliau kauliukas. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. kurie mato mûsø aurà. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . Kuo stipresnë Individualybë. kokie jie bûtø . visomis vaivorykðtës spalvomis. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Menkutë plëvelë. bet maistingas.tai jo “kûnai”. nors ir neilgalaikis . ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. Nesvarbu. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. skaito mûsø mintis ir jausmus. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. Po to minkðtimas . lyg atverstoje knygoje. Jie vadinami AURA. 99 . Kuo stipresnë lempa.Baltymas . þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. mato ir mûsø sielà Ir. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas.skaidri. Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai.amþina Individualybë. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus.teigiami ar neigiami. arba sensityvai. tamsiø spalvø. Kiekviena þmogaus mintis.tai jausmø ir minèiø kûnai. Dvasingo þmogaus aura . tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais.maistas. Tie. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. kuriame slypi amþinybë.

100 . kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra. Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka .mintimis. Legendose pasakyta. kurioms gresia chaosas.

bei pakilti á naujà pakopà. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. O silpna saugo savo bailø tingumà. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. 101 Dvideðimtoji legenda . Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. kurios lems jo ateitá. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. priklausomai nuo sielos iðsivystymo. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. verèianèias priimti naujà naðtà. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Tai galime palyginti su naro darbu.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja.

Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. sukurti. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. kurias jis susikûrë. kûnas. kartu su ðiuo kûnu. tankøjá. Tai vienintelis paveldas. ypatumus. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. kurioje jis gimë. Fiziná. padedant Statytojams. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Aukðto dvasingumo þmogus. Todël genijus.Ir ðtai. bûdamas aukðtos sàmonës. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. tomis pasekmëmis. Pats renkasi ðeimà. arba norø. perteiks savo aistras ir emocijas. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. kurioje turës gimti. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Po to. Ið tos materijos. nelauktai. arba veiksmø. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. Kitaip tariant. Kai visi apvalkalai. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. 102 . kaip taisyklë. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. iðskyrus fiziná kûnà. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. gaunamas ið tëvø. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas.

Aukðèiau buvo pasakojama. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. bet aklieji bando atstumti jà. Legendose taip pat nurodoma. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø.Palikuonims perduodamos ne sielos. 103 . Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. sielos kvietimas ásikûnijimui. gimimas ir motinystë. meilëje ir kanèioje. Tuo tarpu. nukreipti akis á groþá. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. kad tik lauktasis ateitø. Pradëjimas . Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. Ið tiesø. Laukiant sveèio. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. Ranka daþnai iðtiesta. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. kartojant maldà. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . Bet supratusieji tik padeda ávykiui. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. kaip reikia sutikti tà.tai ðventas veiksmas. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu.kurti naujà bûstà sielai. laipsniðkai. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to.

Þemës naðtà reikia paðalinti. Tai didþiulis nusikaltimas. Tëra tik grubi mistifikacija. todël ir pasakyta. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. jau prasidëjo gemalo vystymasis. Liko ágyti tik fiziná kûnà. Bet ðtai. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø .dvasia eina laisvai. Reikia susimàstyti. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës.draugø bei giminaièiø . Ðitie numesti apvalkalai.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. Jau iðrinkti tëvai. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. 104 . Klajoja netoli tø vietø. kur gyveno þemëje.Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . Bet tai. Jie mano. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. kuriai atëjo metas ásikûnyti. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná.blogiau nei þmogþudystë”.sielomis. Palaiminta motina. Paðaukus. Kad “nutraukti vaikø gimimà . Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. pradëjusá ásikûnyti. kas vyksta spiritizmo seansuose.

su kuria spiritistai gali bendrauti. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. þuvusieji katastrofose. tikroji jo dvasia. jie praleidþia Toje sferoje. Ar galima ásivaizduoti. 105 . kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. mirtimi nubausti nusikaltëliai. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. Vienintelës dvasios. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. Dël kuriø þuvo Atlantida. Tà laikà.

106 .

Jie vadinami kosminiais dësniais. 107 . chemijos dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai.Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai.

Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. Pasaulyje. Kartojantis gyvenimams. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. 108 . þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. arba Tankiajame. Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Þmonija . bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. p. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Kaip þmogus po mirties Fiziniame. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Á tas aplinkybes. pakopas arba klases.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. “Kvietimas”. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Þmogaus evoliucija . Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. Jei jam sekasi blogiau . 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Ir kiekvienas jo gyvenimas . Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà.tai sàmonës evoliucija. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. vël gráþta gyventi á Þemæ. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose. Per vienà tokià mokymosi dienà. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.

vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. Kurioje noras tarnauti. kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. O jø protas . Jaunai sielai. ko jie turi iðmokti. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. “Leiskite jums padëti” . Treèioji klasë . Mokymosi planas . Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. tai . Kiekviename gyvenime. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos.“ne að. siauros pasaulëþiûros þmonës. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. savo grubios prigimties. o mes”. Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . atitinkanèiame vienà kosminæ dienà.Þmonës. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø.tai kultûringieji þmonës. besiverþianèiai á dvasingumà. Tai pirmosios klasës þmonës . Nauja pamoka. Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà.tai tik màstymo uþuomazgos. Tai pirmykðèio proto þmonës. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Antroji klasë .“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. kad pereitø ið vienos klasës á kità.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai.jie labai netobuli.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. Mokosi to. be iniciatyvos ir vaizduotës. 109 .tai vidutinio iðsivystymo. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø.

Persikûnijimo dësnis . Arhatas pats nusprendþia.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . Mahatmos. Sielai kylant evoliucijos laiptais. Þemiausio lygio siela paklûsta. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. kuriose jie turi gimti.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. kelio pradþioje. o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. Nes Jis . Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. “Ne savo valios. bet bendram labui. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais.pasiðvæsti savo Mokytojui.tai Jo veiksmø malda. Þmogus ásikûnija tiek kartø. turinti aukðèiausià paðaukimà. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë.absoliutus savo likimo ðeimininkas. Paskutinë. nors ir turi teisæ á jà. Pasirenka ásikûnijimà ne savo.Logo . Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. bet Tëvo valios ieðkau” . Arhatai. kur ir kada jam gimti.Ketvirtoji klasë .Iðminties Mokytojai. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. Pagaliau siela. labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. Iki þmogaus-dievo sàmonës. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje. Kosminio Proto . Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. aukðèiausioji. jie ásikûnija tuoj pat po mirties. 110 . kelio gale. pakopa .

kad gyvenimas niekada nesibaigia. 111 . Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. galime eiti be baimës. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu.taip kalba senovës iðmintis. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Supratæs.

Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. Ásivaizduokime þmogø. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu.kuria patirtá. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime. Þmogus priprato keliauti. 112 Dvideðimt antroji legenda . kad jo gyvybë priklauso ne jam. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis.Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. skirstydamas prekes. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu.akadieèiø . Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà.rmoagale. bûdamas jûrininku ir prekybininku. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. Jis patiria magiðkàjà jûros galià. Jis tampa kovotoju.porasëje. Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . Ásikûnijusi tolteku . tai jûros pakrantëse. Ðeðtojoje . Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. bet jo genèiai. kosminá keleivá.

Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. nes mokosi valdymo meno.Indijoje . gimæs civilizacijoje. tiek sausumoje. kaip septintosios . Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus.paliko Neiðdildomà pëdsakà. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. 113 . Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. davæs jai kaþkà. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. ji iðsiugdë kitokias savybes. Kaip romënas. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje. Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Besidomás idëjomis kaip idëjomis.O po to.porasës þemdirbys. Gimæs penktojoje . ðeimos ir valstybës vienybe. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. Nepasinërusiø á svajones. Ir. Niekada nepaliekantis fermos. be materialiniø iðskaièiavimø.. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis.. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. Idealu laikydamas visapusiðkumà. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje.T eutonø . Prancûzas arba italas. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu . jautrus þmogaus emocijoms. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. Gimæs gyvenimà paversti Menu. kurià paveldëjo ið savo protëviø. ásitikinæs religijos. iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis.mongolø . Senovës Egipte. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui.

Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje.persikûnijimo procesas. tai reiðkia. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Bet ir savybes. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. Be kuriø siela. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. todël ir atsirado neatitikimas. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. tikriauisiai. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. gaiviam orui Ir viskam. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. Meilæ saulës ðviesai. O argi Bethovenas. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. Taip pat ásivaizduokime. Kaip tvirtina lgendos. Intuicijà. ir moterimi.tik atskiros scenos dramoje. bûdingas skirtingoms lytims. kas suartina þmones. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. bûtø skurdesnë. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Visos jos . paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. o viso to pagrindas . jei po ásikûnijimo vyru. sàþiningumas dalykinëje srityje. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. Vagneris. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. 114 . Bûtina ásikûnyti ir vyru. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes.

Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ.senatoriumi . O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu. Kurios glûdi jame kaip galimybës.. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais.. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. 115 . O batsiuvys . Visas Kultûras. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes.Kurias mums numato Kosminis Protas tam. visas visuomenines formacijas. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Neþërës brangakmenis. Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli.

Ako buvo ásikûnijæs 24.Eli Ðiaurës Amerikoje. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. o Eli . Nuo pirmøjø þodþiø. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. meilës ir neapykantos jausmai.Ako Madagaskare. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. 116 Dvideðimt treèioji legenda . Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Su antraisisis . Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. Aiðku.Eli. nuo vienos sielos prie kitos. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø .tik 20 kartø. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. Po dviejø amþiø . O dar po trijø amþiø . laikinieji apvalkalai. Pirmajame pavyzdyje Eli. kurias ji mokosi pamilti. pasijuntame artimi. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. O kartu su kitomis sielomis.APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. arba atstûmimu. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais. amþiø glûdumon. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. Per tà laikotarpá. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. Iðausti viename gyvenime.

196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube .broliai. o Ako . o Ube . Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke.Eli draugë. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje.Ako gimsta Poseidonijoje. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . 117 . Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli.Eli draugë. Ako proanûkiai. Praëjus keturiems amþiams. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. O dar po keturiø amþiø .sûnumi. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje.227 amþius prieð mûsø erà . bûdama moterimi. O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje.. 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje.jie tampa vyru ir þmona. Ako ásikûnija Malakoje. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Eli þmona.. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Ako . 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai. 84 amþius: Etrurijoje Ako. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. Ako . Eli jos sûnus. Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje.jo þmona. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje.

Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. erà: Graikijoje Eli . Peru . Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. Ube . erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako.tëvas. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje.Ube vël Indijoje. Po trijø amþiø Ube Persijoje. Ako tampa Eli þmona. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje. Ako .jo sûnus. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . m. Praëjus ðimtmeèiui . Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai.vël Indijoje. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru.kaip pusbrolis ir puseserë. Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje.ypaè stiprus. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu.abu kartu kaip vyras ir þmona. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . nenusiðypso ir jie negali susituokti. Pagaliau.Maþojoje Azijoje. vienijami amþinos meilës.Ube vël Indijoje.dvyniai.70 amþius: Egipte Eli tëvas.ásimylëjëliai. O dar po devyniø amþiø Ube . Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. O dar po keturiø . gyvendamas trisdeðimt vienà kartà.duktë. Kuriems likimas. Skandinavijoje Ir Indijoje . 5 amþius pr. Antrasis pavyzdys rodo. susitinka Eli dvylika kartø. Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. Dao moterimi: Atlantidoje . o Ako .Ako Pietø Afrikoje. m. visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai.Eli gimsta Indijoje. deja. Ryðys tarp Eli ir Ube .kaip tëvas ir dukra. Dar po keturiø amþiø .brolis ir sesuo . 19 amþius pr. Ube. mûsø dienomis. 118 . O dar po devyniø amþiø .

gyvenimas Indijoje. þynys.ðventikas. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. o gal kaip draugai. Persijoje . Rie . gal kaip tëvas ir sûnus. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ.jos vyru. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. Kitame ásikûnijime. O naujai ásikûnijæ Romoje. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. Ir be abejo. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. Jam atneða naðlaitæ Dao. jie nesusitinka. Asirijoje. bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. kad paðvæstø jà ðventyklai. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. graikø kolonijoje. Po to . Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. nepriklausomai nuo jø kûnø. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. kai jie vël vyras ir þmona. 119 . Kitame gyvenime. jie susijungia kaip vyras ir þmona.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi.

Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. O gal jis nori suþinoti.ir jis atsidurs jame. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. stebint Logo Atminties Archyvà. Tai . Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. Kurá jis nori tirti .LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. Kosminiam Protui praeitis .AMÞINASIS DABAR. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. jø ðirdis ir siela.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. þiûrëtø á dangø. Jis gali stebëti praeitá. Jai . debesis. Iðminties Mokytojo padedamas. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . kas mums jau buvo.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. Þmogus. saulæ. lyg praeitis bûtø dabar. Iðgirstø triukðmà. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas.lyg dabartis. stebëdamas zujanèius þmones. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais.

stebëjimas. oje Taip jis suþinos. kuris uþraðinëja datà Arba. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. Ir tyrëjas. gyvenæs Poseidonijoje. suþinoti tø metø konsulø vardus. ásikûnijusi po keleto amþiø. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø.tai Sielos ásikûnijimo.sunkesnis uþdavinys. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. T pat vietovëje. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. Jis apþiûrës tà vietovæ. kad vyriðkis. kalnø. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus. pamatæs gimusá vaikà. kurá taria ceremonijos dalyviai. kas vyksta ðio proceso metu. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. pajusti karðtá ir slëgá. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . sekdamas debatus Senate. kokia ji anuomet buvo. Taip pat galima ásitikinti. Visa. girdëti sprogimus. Gimimo datos nustatytmas . 121 . tas pats þmogus. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. Ir eskimø moteris. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi.Tai ta pati individualybë. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. eþerø ar upiø jos yra.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. kaip ði vieta vadinasi dabar. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. Jei gimimo epocha yra labai tolima. Jis gali stebëti visà aplinkà. stebëjimas. þmogui mirðtant. Iðgirsti faraono vardà.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. 128 . Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Tuo labiau. Kuo aukðèiau pakyla siela. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. kad kildama evoliucijos laiptais.

. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas. kurios lemia jiems skurdà. kuriuos pasëjo praeityje. paþeminimus. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema . viskas taps aiðku. dësninga. Kai tik susiduriame su þmogaus ..luoði ir bjaurûs? Vieniems .viskas gyvenime sekasi.vien tik gumbai . kur viskas taip tvarkinga. 129 . Kosmose. jog viskà suprasime. jog egzistuoja teisingumas. O tuo tarpu kitiems .teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. Tai . Kuris sako: “Kà pasësi. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. Matome vieðpataujant savivalæ. lyg “atpirkimo oþiams” . kai matai. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. O kitiems. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. tà ir pjausi”. ir pavydëtinà laimæ. Kaip galima manyti.gyvenimu. Kas vienus apdovanoja laime.turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau.sveiki ir graþûs.. Jos sako. tà ir pjausi. atsitiktinumà. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. Pagal ðá dësná. Jos tvirtina. o kiti . kaip ðalia kenèia geri þmonës.Gamtos karaliaus . neteisybæ .þmoniø nelygybë.“gimusiems su marðkinëliais”. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. tikslinga.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi.. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. Kodël vieni . O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai.

pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. Kilnaus . Netobulo gyvenimo pasekmë . nuo kalavijo ir þus”. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. Kuris atrodo toks netobulas.jis negalvoja apie savo praeitá.Karmos pasekmë. Þmogaus poelgiø. Senovës iðmintis.. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. jei þinosime. taip ir atsilieps”. sëjëjas ir pjovëjas. þodþiø.kalavijà. Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. Teisingo. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. Kiekvienas. pirmiausia kenkia sau. 130 . “Kaip paðauksi. kenkiàs savo artimui. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”.gëriu.blogiu. Moralinis atitikmuo. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà. ruoðiàs nuodus savo broliui. Taip suprasime net idioto bûsenà.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. Kiekvienas. jei jis to nenusipelnë. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi. Taigi. Jis pats . jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. kuri þinojo kosminius dësnius. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. pats nutiesia savo gyvenimo kelià. taip ir iðsimiegosi”.. O kitoje . Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles.aukðtas paðaukimas. kad atpildà vykdo aklas. Þmogus pats kuria savo likimà. “Kaip pasiklosi. doro gyvenimo pasekmë . “Nespjauk á ðuliná .pilnas iðbandymø egzistavimas. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ. uþ blogá . Atrodys tobulas ir teisingas. Jis skundþiasi savo likimu. bet protingas ástatymas. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. negalvodamas. kuris pasvëræs kiekvieno darbus.kûrybinës jëgos.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. kuria sau baisià lemtá. Þmogui nieko negali atsitikti. kad pats save rûsèiai nubaudë.

Vieðpatie. Þmonës. parduotas vergijon. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. 131 . nei vieno veiksmo. nei vieno þodþio. Senovës Rytø legendose sakoma. tam teks áveikti kliûtis. Suprasdami. kas pasiklydo bruzgynuose. bet ir kolektyvai. Kurdamas savo Karmà. tas pasieks tikslà. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. kiekvienas jo poelgis. o gavimas gali vël supanèioti. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. negu gauti. Vienas iðmintingas filosofas. Taigi. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . supamas gerovës. Ir þinodami. Kas eina teisingu keliu. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. Kiekvienas þodis. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. nei apkartæs gyvenimas”. Þmogui duota laisva valia. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. Jie sako: “Geriau karti taurë. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. Jis gali eiti savo keliu taip. kad senas skolas bûtina gràþinti. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. Kol þmogus supras. imperatorius. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. þinantys Kosmoso Dësnius.taip buvo kalbama senovëje. pramintas Auksiniu. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. Ið tiesø. Nëra nei vienos minties. suðuko: “Dëkoju. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas.

Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. susietà su tais þmonëmis. Mintis . Kaip ðiø grupiø narys. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. prisidëdamas prie sàlygø.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. O poelgiai . motyvas .Vykdytojai. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. bet ir su bièiuliais. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. tam tikra visuomene bei tauta.neregimos Bûtybës. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis.Karmos Dësnio . Todël be savo individualios Karmos. sukëlusiø tas nelaimes. prieð jos naujà ásikûnijimà.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. uþ savo ketinimus bei mintis. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys. Visi. tautos ir kt. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Kiekvienai sielai. Bûtent. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. Kiek jis nusikalto. Turës susitikti ne tik su savo prieðais. Kosminio Teisingumo Ástatymo .svarbesnis uþ poelgá. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. partijos. Bet svarbiausia. kaip karas. jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. þmonës gali turëti Ðeimos. Kuriems jie padarë kokià nors þalà.antraeilis faktorius. 132 .

Tikruoju. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo.Jie vadovaujasi tik vieninteliu. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi.dþiaugsmà ar sielvartà. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Kitai . bet patirties kaupimas. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu.kûnà panaðø á ràstà.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . Gerovæ ar nelaimes . nei kà prideda. 133 . þmogaus tikslu. Ne bausmë. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip.

Priklausomai nuo to. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. 134 . kad jo kuriama Karma Bûtø gera. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. savo naujà likimà. Tai garantuoja sëkmæ. Kà turi daryti þmogus. apimanèià ir gërá. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. iðpirkdami savo karmines skolas. Þmogus. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. Taigi. negu blogo. nes kurs sau blogà Karmà. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. ir blogá. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. kuriant savo ateitá. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. Paprastai dauguma þmoniø. nes Gyvena pasaulyje.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. Antra . Sukuria naujà miðrià Karmà. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. o ne bloga. Tol jis kentës. neiðmanantis Kosmoso Dësniø.

Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. nuþudant já. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Dþiaugsmingai priimdami viskà. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. kas mums siunèiama. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Treèia .asmeniðkos paskatos. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”.taip kalbama apie Karmos Dësná. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. Net ir kanèias. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Sakoma. o tik ið naujo sukurs jà blogà. Bet prieðintis blogiui mes privalome . 135 . Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. bet dar labiau jà apsunkina. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. o kerðto esmë . Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Ir paversdami tai geranoriðka auka. nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . kas ið mûsø atimama.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë.

Jis turi ugdyti savyje narsà.tai griovimas. kovoti prieð blogá. Juk blogis . bûk pasirengæs áveikti blogá. O taip pat ir tuo.Kaip suvokti blogá? Þinoma. Penktoji taisyklë kalba apie tai.kurti chaoso apsuptyje. jokia atgaila. Yra daug bûdø prieðintis blogiui.tiek su tuo. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Tuo jis skiriasi nuo blogio.visuomet blogis. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. kad jame nëra egoizmo ir puikybës. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . Yra toks posakis: jei nori gero. vedantis prie amorfiðkumo. kuris tûno mumyse. Jei þmogus nenori. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. 136 . neapsunkinant Karmos.prieðinimasis dvasios jëgomis. tiek ir su tuo. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. þinoma. Ir. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Griovimas yra irimas. netampant þmonijos iðdaviku. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. Þmogaus paskirtis . Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. kad já uþlietø chaoso bangos. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. Jokie þodiniai átikinëjimai. kad pirmiausia . turime áveikti já protingumu. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Pirmiausia . kiek leidþia jo jëgos. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. Negalima nesiprieðinti blogiui. Kuris yra uþ mûsø. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje.

Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. uþklumpa Karmos liûtis. kad “likimas”. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. Nes esame tos paèios ðeimos . ugdo savo dvasines jëgas. Karma baisi tik tiems. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. siekdamas tobulumo. kad tau darytø kiti.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. 137 .nariai. nesavanaudiðkai tarnaudamas. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. Septintoji taisyklë sako. ar padës Atgaila. Kai þmogus. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. atjausti ir bûti gailestingi. kuris skirtas individui. galime ið jos iðsivaduoti. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. kuris sustoja evoliucijos kelyje. ko nenori. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. kurie skæsta neveiklume. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. Nereikia manyti. kad galima pralenkti savo Karmà.þmonijos . Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. kad reikia laikytis paprasto. Tik tà. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Mes privalome visiems padëti. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai.

138 .

jis ásigis raktà visa kam. O dievai . 139 . supratæs juos.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës .mirtingi dievai. Laimingas tas. kas supras ðiuos þodþius. Nes.nemirtingi þmonës”.

Taip jis tampa nebe þmogumi. mylëti . Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Legendos pasakoja.spindulingiausia ir galingiausia.tai dieviðkos bûtybës. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. dievai. Ir. Tolesnë pakopa . jei Kosmosas beribis.þmogumi. Legendose sakoma. Yra ir aukðtesnës.vystosi ir tobulëja. Pasiekæs virðûnæ.Kosminiais Iðminties Mokytojais. o dievu.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje.Didþiosiomis Sielomis. gyvûnas . Vadinamos ARHATAIS . Taip ir Þemë . Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Auðros ir sutemø pranaðautoja. virðþmogiðkos pakopos planetø. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. 140 Dvideðimt devintoji legenda .ir sugebëti. pabaigusios þmogaus evoliucijà. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Egzistuoti .ne nugrimzdimas nesàmoningume. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. Jis vienodai pajëgia: þinoti . Arba MAHATMOMIS . Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera. ji .APIE DIEVUS. tai ir jo evoliucija begalinë. Rytuose Bûtybës. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. Pasak legendø. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. Bet kûrybinë veikla.ir kurti. Þmogaus apoteozë . Augalas virsta gyvûnu. þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà.

141 .Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Ir ðtai. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Septyni Kumarai. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano . Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija.buvæ þmonës. Kokios Rasës ir porasës. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. iðaugæ á dievus. Tautø atsiradimas ir iðnykimas. Religijos. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Palyginus su Þemës gyventojais . Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. diegdamas paþinimo. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones.Nes nëra dievø. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. valstybingumo bei paþinimo pagrindus. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. prieð aðtuoniolika milijonø metø.þmonijos evoliucijos plano. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. Visi Jie . Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. menø ir valstybingumo pagrindus. Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà.

Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Didþioji Vieningoji Dvasia . Amþinas ir Nekintamas.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. Didysis Pasaulio Pagrindas.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . kaip Kuriantájá.tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Didþioji Vieningoji Materija . Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”.Kosminis Protas.Logas. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . Prasidedant Didþiajai Manvantarai. taip ir Pasyvøjá. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. 142 Trisdeðimtoji legenda . Didysis Visatos Statytojas . Pasauliø kûrëjos. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. Amþinybæ. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. taip ir Gimdantájá. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà. Jis kuria Kosmoso statybos Planà. Prisiminkime. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá.Tai Kosminë Pasaulio Motina. Ritminæ Visatos Bûtá. Kosmoso evoliucijos planà. Prisiminkime. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis. Tai Planetø Dvasios. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá.

kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Nukreipdamas vienam tikslui. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus.Logà. galime daryti iðvadà. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. Kosmosas . sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø.jo evoliucija Ir visa darni sàranga. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà . Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. bet prisiminimas apie tà Vienintelá. ákvepiantis jai Protà. arba Vadovavimo principas.svarbiausias Kosmoso principas. Taigi sakmë apie Gigantà. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Didysis Hierarchas.gyvas ir sudëtingas organizmas. Kad Hierarchijos Pradas. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. laikantá Þemæ Ne prietarai. kaip Planetø Kûrëjai. 143 .Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. Yra kosminis dësnis . Kiekviena Visata. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Ið viso to. Kuris yra Tëvas. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. kà mes prisiminëme. planetø ir sistemø Hierarchai.

Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. Pakelti jà á naujà pakopà. Didþiaisiais Iðminèiais. tautø Mokytojais. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. Filosofais.viena. Tiesa . Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija. 144 . Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose.Vienà Didþiøjø Mokytojø. mokymø Pradininkais. Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde.

jei suvoksime misterijø esmæ. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. iðskyrus prietarus. Nagrinëjamos atskirai. Nepamatysime nieko.Jie ásikûnydavo tam. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. prietaringa ir ribota. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Tam. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. Pavyzdþiui. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. Asirijos. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. Egipto. Jei surasime ðaltiná. tiek ir dabar tebeesanèiø. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità.tiek jau iðnykusiø. Bet jei ásigilinsime á simbolius. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. ið kurio iðëjo visos religijos. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. chaosà ir vaidus. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø .Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. perëjæs per prizmæ. 145 . iðsiskleidþia vaivorykðte. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. yra vienas. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Kadangi Ðaltinis. filosofijø ir mokymø ðaltinis. Kaip baltas spindulys.

rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Amþinieji jos Sergëtojai þino. þadintø þmonijos sàmonæ. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. visos pasaulinës religijos. Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja.Taip ir Vieningoji Ðviesa. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. Nepaisant iðoriniø skirtumø. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. 146 .Didþiosios Baltosios Brolijos. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. Visi didieji Mokymai. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. jog priëmëjai . Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. Mûsø apmàstymai. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. kad jos. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. Lyg strëlës. Mes nuolat siunèiame jas. Todël kiekviena jø.labai netikëti. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Mes pripratome. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ.

viskas semiama ið ðios Versmës.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. kilniausia. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. Taip Mahatmos . kas vertingiausia. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos. Mes esame skolingi Jiems uþ viskà.ið ðio Lobyno. Visa þmonijos iðmintis .Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Visos kryptingos mintys. svarbiausia. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi . 147 . Visa. kà þmonija gauna protiniam.

Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. kai to reikia Jø darbui. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. tokie kaip Kristus ar Buda. atjauta. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. gailestingumas. Iðkentæ visas kanèias. Yra tolimos þvaigþdës.nukalami gyvenime. Iðskyrus tuos atvejus. kurios pabaigë Þemës kelià. Jø Dvasinës Jëgos. þemës gyventojais. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. kai Jie Patys jais ir bûdavo.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. Jie sugeba atjausti þmones. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Jø Didybë . Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Visà þemës kelio sielvartà. Bet Jie gali ásikûnyti. narsa . Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai.. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. lyginant su mumis.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. nes Patys paþásta darbo prakaità. Savæs iðsiþadëjimas. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. kanèiø ir pergaliø. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Jie vadovauja þmoniø darbams. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Didieji Baltieji Broliai. Trisdeðimt antroji legenda 148 .

Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. bet tiesos atpaþinimas. bet pasiliko su kenèianèia þmonija.Siekdamos padëti þmonijai. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga.Nirvanos. kas egzistuoja. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. Kurie vadovaudavo tautoms. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. esanèiose virð debesø. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Mahatmø Brolija . Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. jungianèias pasaulius.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Jos galëtø bûti toli. 149 . Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. Legendos sako. Jos savo darbu nutiesia gijas. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. Prieðingai. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà.

Baltruðaitis (vert. Visoj þemëj pati vieniðiausia .Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda.. pas kuriuos kelias visada atviras. nuolatos. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. amþinà iðkilmæ þada . kad legenda yra tikroji istorija. Jinai tik viena.. Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. netenka . Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . Ðirdis visko nustoja. Kaip gyvena mitai. amþinai.. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi ... Gyvena ir Mokytojai.. kad jam gyvenant èia.. Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui.Palaipsniui ateis supratimas. Laimingas. Þemëje. kam skirta sulaukt sutemos. J. Sielos troðkiui pati tolimiausia .. Uþ tolimø dykumø. Broga) 150 . taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta.Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià.. Kiekvienas gali pasidþiaugti. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai.. Kaip gaivinantis sapnas aplanko.. L. Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena. Ilgi þemës vieðkeliai.. klaidûs kalnai.

Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. kaip ir kiti Broliai. skatinti jø sàmonës vystymàsi.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. Ið pradþiø jis. Kai jis pajuto. Kaip ir kiti Broliai. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. nuo dvasios puikybës. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. o pirmiausia. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Pagal Kosminæ Teisæ. Didieji Baltieji Broliai. Ðios Dieviðkos Esybës. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. jog gali tapti pasauliø kûrëju. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms.

vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi.Atmetë Kosminio Proto Planà. o þmones kaliniais.karalius Ravana ið Lankos salos. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. kuris numatytas Kosmose. prieð Kosminæ Valià. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. planetos evoliucijos planà. Kad. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. Tapæs Þemës Ðeimininku. Nenorëdamas niekam paklusti. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. Esant Bûties vienovei.Saulës Hierarchø. Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà. ji niekur neiðeitø. 152 . Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje .Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Bet savo ypatingu keliu. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Þinomiausias jø .

Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. Kova. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . kurá Þemei padarë Liuciferis. kai skirti visi pasauliai?”. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. Pareikalavo didþios aukos. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë. Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. 153 . Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. Kristus parodë judëjimo. pranaðumà.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. Blogas ðeimininkas. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø.” Taigi.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. Kai atëjo metas. Tuo metu.Liuciferis dar stiprus. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. perþengianèio Þemës ribas. vienas þavisi tik þemiðka materija. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. Kitas . Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties.tamsos jëgos. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. ðià aukà prisiëmë Kristus.

Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. kad egzistuoja tamsiosios jëgos. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Mes regime Ðviesos Tarnus. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. Galima nusiristi bedugnën. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Juk. Todël. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Juodøjø metodai rafinuoti . jog jo nëra. Tai darni organizacija.tai visai ne abstrakcijos: èia.tamsiøjø. Didelë velnio pergalë yra tai.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . nei tamsiøjø nëra. siekdami bûti neatpaþinti. Kad þmonës galvotø. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. jog nei Ðëtono. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. Kaip neapsiðvietusios. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Kaip taisyklë. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. Ðviesieji ir tamsieji . Þemëje. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Ðëtonas . Juk tik dël to. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. dirbanèius ir kovojanèius. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. yra gana aktyvus. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. deja. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono. Liuciferis turi daug pagalbininkø .puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. Tamsos jëgoms. Be to.

neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. melavimà ir netikëjimà. Galima sakyti. tamsieji lengvai nusprendþia. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. nes per juos galima itin subtiliai veikti. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. rajumas. Ne juoduèius matome. Kitø bûdø þmonëms privilioti. 155 . Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. garbëtroðka.. kur jauèia neatsparumà. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá.. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. ásitikinimas savo neklystamumu . Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. savanaudiðkumas. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas. nëra. Tylint ðirdþiai. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. Tamsieji rezga savo pinkles ten. irzlumà ir pyktá. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. Iðdidumà ir ambicingumà. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. egoizmà ir kitas panaðias savybes. iðskyrus jø neigiamas savybes. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. Pavydà ir iðdavystæ. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . pavydas. iðdidumas.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga .Ir pasirenka uþnugará.

Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama. 156 . Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. vilioja ir ásakinëja. Neregimas radijas kvieèia.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato.

graikø religijos ákûrëjas. Po Atlantidos þûties. Tomas Voganas .tai Kristus. Pitagoras .ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. 157 . Apolonijus Tianietis . Paracelsas. Periklas ir Aspazija. Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø. Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. Ir vakaruose . Ásikûnijusios þmonëmis. o senovës Romoje . O taip pat papiruso ritinëliuose . Indijoje. Senovës Graikijoje ..magas ir stoikas. Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa.“Mirusiøjø Knygoje”. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas .Islamo religijos ákûrëjas. Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà. Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras. Aukðèiausios Dvasios. vadinamas Didþiuoju Màstytoju.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai.Anaksagoras. kuri suþibës dabar.Orfëjus. Po to mokytojas Mahometas . Artimuosiuose Rytuose .Þana d’Ark. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin. paaukojæs didþiàjà aukà. Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. Sokratas ir jo mokinys Platonas.. Didþiosios Dvasios. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. nuosmukio laikø pamokslininkas. atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis.jo klausësi Mozë. Jakobas Biomë.Tolimøjø Rytø Mokytojai. be Budos. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus.Seneka. Pagaliau .

Tomas Voganas tapo atstumtuoju. praëjus amþiams. Anaksagorà. ir Paracelsas.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. Sokratà. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. Galima nustatyti. Uþ kà persekiojo Pitagorà. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. ir Aspazijà. ir Platonas. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. bent vienà Brolá. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. Juk ir tamsa turi savo dësnius. 158 . Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. Galime atskleisti piktosios valios kelius. ir Biomë. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. kai jis tapo silpnaproèiu. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Periklà pakvietë gráþti. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. Taèiau. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. Brolija.

Londono apylinkëse. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Parduotas vergijon. Netoli Peterburgo ir Italijoje. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Platonas iðgyveno visus sunkumus. Buvo sudeginti.” 159 . nukirsdinti. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus. parduoti vergijon. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). susijusius Su tokia padëtimi. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos.þodþiu. Niurnberge. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Visas kanèias turëjo iðkæsti.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. . kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Taip pat ir Anaksagoras. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. þvëriø sudraskyti. nukryþiuoti. Buvo pasmaugti. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione.netekæs visko. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis.

ypaè miestuose. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Bet panaudojus tokià apsaugà. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø.didelis vibracijø neatitikimas. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. 160 . ir Kristus. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. O tie.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Ir Buda. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. To prieþastis . Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas.

beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. lankydavo vyriausybes. 161 . Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. ðie þmonës niekada nesislëpë. perspëjimø ar patarimø forma. Brolija. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Jos kilnumo ákvëpti. literatûra saugo Jø vardus. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. pagraþintus amþininkø fantazijos. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. Niekada neneigë savo egzistavimo. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. Deja. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Juos matydavo daugybë þmoniø. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. bet veiksmais. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. jie gyvendavo vieðai. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. Tam tikromis epochomis. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Prieðingai. Ta pagalba.

Ið istorijos þinoma. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. 162 . Vakaruose. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. o bûtent Romos popieþius. Kuris pasakë ugningà kalbà. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. uþfiksuotas faktas. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. valdant prezidentui Vaðingtonui. Kurio patarimais jis naudojosi . Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. taip pat ne visada. neradusi Dvasios Citadelës. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. Ðios paramos priëmimo rezultatas . Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà.jis dingo. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal.ið èia jo sëkmë. svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. þinoma. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. Ir. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu.galingas ðalies vystymasis. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. Nepaþástamojo nerado . kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë.Þinoma. o bûtent. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis.

Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. Himalajø Tvirtovës narys. Per visà þmonijos istorijà mes matome. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Prisiminkime ir Napoleonà. Ten kentëjo visa ðalis. 163 . kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. kad ten. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Ne kartà jam grësë Bastilija. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Iðaiðkëjo faktas. Galime prisiminti. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. jis buvo persekiojamas. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. ir kuris vëliau.Paskelbus grafienës d’Ademar . Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ.dienoraðèius. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas.

Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Taip per visà istorijà galime matyti. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. Kokia sunki Karma tø asmenø. Jie dþiaugiasi. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. Jie liûdi matydami. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. kai ji priimama. Daþniau. koká likimà pasirenka tautos. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje.Todël atstumti já . Kas gali tvirtinti þinàs. Jie visur skuba á pagalbà. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Reikia suprasti. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. nei þmonës mano. Galima ásivaizduoti. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. likusius ðeðëlyje. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Kaþkoks aukðtesnis. Þmonës galëtø pastebëti. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. kaip kuriami ávykiai? 164 . Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà.

Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. 165 . Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. kad spëtø laiku perduoti þinià. Jie neða Ðviesà. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Jie negaili jëgø. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Bûtent.

166 .

Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. 167 . taèiau nuostabus. Rûstus.

mums taip pat legenda. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda.. O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip.. ir tolimoji ateitis . Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. Kà mes þinome apie jà? Taigi.legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. O paskui juos ir milijonai metø. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda.*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda . kaip atrodë ið arti. Taip egzistuoja ir ateities begalybë. Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. Paklausykime. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba .. 168 . Paþvelkime á save.legendos akimis. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos..

Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime. kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .

Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Bet. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Taigi. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. tyrumà ir groþá. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. visas didþiàsias Tiesas. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. apgaulës ir klastos skleidëjas. Bëgant amþiams. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. Ðëtono bendrininkø átaigojami. susiformavo bjaurios apnaðos. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Ðis melo ir veidmainystës . Kurias perdavë religijø ákûrëjai. Aukðèiausios Valios. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . slëpdamasis nuo þmoniø. neatpaþástamai iðkraipë. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios.

Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. To pasekmë . Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. kultø tarnai. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. Maþa to. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje.. uþsisklendusios. Pralietos kraujo jûros vardan tø. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. Kad tik jie . Pradëtas visø kitaip tikinèiø. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. susiskaldymo ir puvimo nuodais. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui.“teisûs”. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui. kurie smerkë þudymà .. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. kuris tinka nebent vaikams. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. o visi kitatikiai . Iðkreiptos.Þyniai. Kaip bûties pagrindà. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. religijos. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. kryþiaus þygiai. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà.

Nepripaþindamas jokiø autoritetø. Jei nëra ðio maisto . nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. Ið tiesø. kad ði þinia nepasiektø þmoniø. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol.Hierarchija. artëja prie savo þûties. Kiekviena valstybë. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. lyg nulûþusi medþio ðakelë.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. su Ðviesos Hierarchija. kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. Viskas. smerkiama ir ðmeiþiama.ánirtingai puolama. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Neigiantá ir atmetantá visa. kas aukðèiausia. Tai pamatytume. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. ar galima sakyti. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. 172 .Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. Negalvodama. kas veda Brolijos link. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. Tai ji. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà .

Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. Dabar. Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. nuo Kosmoso. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. netobulëtø.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. visi technikos iðradimai. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Atvirkðèiai. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. Monotoniðkas. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. nesivystytø. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. panaudojami karo tikslams. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. Ir tai jam puikiai pasisekë . Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Juk visi mokslo pasiekimai. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. pirmiausia. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos.

kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. O specializuojantis vien sporte. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai.Tie. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Kad jaunimui neliktø nei noro. iðskyrus sportà. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. nei laiko Menams. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. mokslininkai ar iðradëjai. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. Nesunku jam áteigti. dël þmoniø neprotingos veiklos. Ne raðytojai ar menininkai. þuvo be pëdsakø. Mokslo ir technikos laimëjimais. neþino. Jie pasitelkdavo galingas energijas. kad tik nekiltø dvasios kultûra. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. gladiatoriais. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. Bet. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. Malonumø troðkimu. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. þavëjimusi lenktynëmis. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. mokëjo kryþminti augalus.

Kuriø kaina . Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Aprûpinsiu juos atspindþiu.chaotiðkà iðsiblaðkymà. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. Reikia apriboti vienatvës valandas. Tamsos tarnai atneðë veidrodá.didþiulës pastangos. Liuciferis jai áteigë. O tam. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. 175 . tegul ir savo artimøjø sàskaita. Negerai þmonëms bûti vieniems. Taip vietoj dvasios turtø. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . kad gyvenimas duotas malonumams. Atneðanèios materialinæ gerovæ. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. o neretai net nusikaltimai.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Taigi. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas.

Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. 176 . Paþangiausieji mokslininkai. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Kiekviena evoliucinë mintis. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Skiepija neigimà visko. stabdo sàmonës vystymàsi. arba savojo ego. ko nemato primityvi akis. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. Stabdo evoliucijà. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. raðytojai persekiojami. Nes ið áproèio manë. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. simbolis.nëra geranoriðko nepakantumo. filosofai. tik materialiuoju pasauliu. Kà daryti. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. O patys akivaizdþiausi . nemokðiðkume ir tamsoje. Niekas neiðdráso jos atidaryti. Tuo metu. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Tamsieji perða mintá. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Matyt. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. Nepakantumas yra blogis . Nepakantumas niekur kitur neveda.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Bet þmonës palaikys já nuodais. duodanti impulsà ateièiai. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. nes slepiama tiesa. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). kaip tik á blogá ir pakrikimà. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu.

koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. Jie supranta. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. 177 . kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. Suvokus. tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. ir jø pasekëjø gretos praretës. Bûtent. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà.

O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. þiaurumà ir pyktá.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. Siekdamas savo tikslo. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. Uþsiundant vienus ant kitø. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. atjauta ir meilë. Sumanumo ir karingumo savybës. kai jas valdo vien tik vyras. Skirtingai nuo vyro. Ðirdingumas ir jautrumas. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. Þengdamas per ðirdis ir galvas. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. þinojo jos dvasinæ galià. verþimasis á tiesà ir teisigumà. nuolat siekdamas uþgrobti. 178 .

Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. 179 . taurinanèiø vyrà. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. *** Paðalinæs moters átakà. neðëja. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. tautø iðsigimimas. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Tamsos jëgos. politikos ir diplomatijos.. ligos.Kuri yra subtiliøjø energijø. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus.. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis.

Ávairûs tie karai. politinis nepakantumas. o save aukðtinant. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. Nes taika turi gimti ne smegenyse. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. skirtingi jø pavidalai. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. Visi tartum nori taikos.pagrindinis tamsiøjø ginklas. ðirdyje galandant peilá. Plûdimasis. nacionalinis ðovinizmas. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. Sakoma. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. kad toliau nebëra kur eiti. ðmeiþtas . kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. o veidmainiavimas. Religinis karas. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. prekybinis karas. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. Tamsiøjø dëka. Tai ne taika. Kalbama apie taikà. gikluotas karas Ávairûs karai. idëjø karas. 180 . Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. Pyktis. nepasitikëjimas. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. Rasinë neapykanta. kiti atviri. ugdo neapykantà.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. Vieni uþslëpti. draudimai. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. o ðirdyje. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. paðaipos. Þiniø karas. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. menkinant. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. suskirstymai.

Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu. Net ir tada. 181 . Daug kalbama apie gërá .ir daug daroma blogio. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. neretai darbai bûna blogi. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus.Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. Pati ðlykðèiausia kaukë . kai iðkilmingai kalbama apie gërá. Tie. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø.tai apgaulinga vienybës kaukë.Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø.

Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Ir ásikûnydavo. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. bet ne á Bûtá. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. Taigi. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. Ir nenuostabu . Kartu su didþiàja technika. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. iðradimais ir atradimais. Juk þmonëms ádiegta. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. kad gerbtini tik laikini dalykai. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. Neþiûrint to. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. sukurdamas technikos stebuklus. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. be praeities ir ateities. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. Bûtent dabar. Nesantaika ir neapykanta. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . Protas paþengë toli.

Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. tapo kaþkuo gëdingu. 183 . Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. apie egzistencijos problemas. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms.tai ne kelias. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. jog jiems viskas leistina”. Uþvaldæ þmogø. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. Bet kryþkelë . *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. Tuomet þmonës átikës. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. pavergiant jo valià. norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Visa. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. Visus poelgius. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. dvasingumas. þmonija stumdosi kryþkelëje.

kuriø sàmonë staiga aptemsta. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. ir á valstybiná gyvenimà. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . Nereikia manyti. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai.ir á visuomeniná. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. Ji skverbiasi visur . Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui.tai ir yra apsëdimø daigynas. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. nesuprantami. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. tebebûdami savo pareigose. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Daþnai neátikëtini. 184 . Þinomi atvejai. jog perdedame sakydami.

Sluoksniai. Su Visata ji susieta daugybe saitø. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos. kad planeta yra gyva bûtybë. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Mes taip pat þinome. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . Kaip tai ávyko. gyvas organizmas. Jie nusëda atmosferoje. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. Bûties Vienybei.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. Intrigø. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Vis tankëjo. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Tenka pripaþinti. Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. kol galø gale tapo tvirta pluta.taip vadinamà imperilà. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. Pykèiu ir neapykanta. bet ir jo aplinkai. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais .Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. sudarydami praþûtingà dujø ðydà.kitomis planetomis. visà erdvæ. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. kad þmonijà uþvaldë beprotystë.sutankëjusi masë.

kurie galëtø jai padëti. 186 . kad þmonijos mintys .pranos . Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome.priëmëjai.planetos cementas. Tai reiðkia.Taip nuodingos dujos. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Miðkai yra gyvybinës energijos .prisiminkime Atlantidos likimà. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. puvësiu uþkrëstuose. Nuodingos dujos. Suprasdami.jei þmogaus mintis uþnuodyta. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. Paþeidþiama biosferos pusiausvyra.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. Be to. kurios uþterðë Þemës atmosferà. kaip ir bet kuris kitas organizmas. Galëtume suprasti . Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. ið kuriø likæ tik griuvësiai. Nepraleidþia ugniniø soviø . Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Þemë susirgo. Tai planetos kûnas sirgs. miestuose. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. Dideli susitelkimai pavojingi . þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. ir ði liga apëmë viskà planetoje.

Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms.pats papraðèiausias þmogus pasakys. kaip beveik kasdienà dreba þemë. Jau keli deðimtmeèiai. Nereikia pranaðø . Þemës plutos numarinimas . Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. Padaþnëjo nepaprastos kaitros. Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. ir fizinë pusiausvyra. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas.tai þmonijos gëda. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. o saviþudybë. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . sodas. ir biologinë. Padaþnëjo planetos traukuliai.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. pieva.tai jau ne neûkiðkumas. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti . naikina miðkus. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Paþeista ir psichinë. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Matome. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Dykumos .

Atëjo atpildo valanda.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. 188 . Þmonëspatekoaklavietën. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar .jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. 141.atpirkimo. Niekas nemàstë. taèiau beprotybë apakino þmonijà. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai. Net netoliaregiai juos pastebëdavo.rûsèios dienos. p. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Þmonija kalta tuo. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. bet beproèiai jø negirdëjo. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. kai dreba kalnai. klusniai pildë jo pakuþdëjimus.

Þmonijos dvasia neatbus. Kataklizmai. kaip niekada. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Atbunda didieji ugnikalniai. 189 . Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Ugnis ieðko iðëjimo. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. visuomet lydintys rasiø kaità.okeano dugne. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. bet planeta tebegyvena”. Pavojingiausi jos prasiverþimai . Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta. Jei. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Kur pluta labai iðgrauþta.

atitinkantys naujas sàlygas. jei þus planeta. kad mûsø planeta sprogtø. panaðià á mûsø Þemæ. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. kad nugalëti nepajëgs. Kiek tûkstantmeèiø. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. Bet. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. Kuriai esant. niekas net neásivaizduoja. milijonø metø praeis. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. Jis neástengs likti. jau apgyventà planetà.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. deja. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. 190 . Kiek eonø praeis. Jis deda visas pastangas. kad jai prasidëjus. Taip. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. jei þmonija pasirinks praþûtá. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. Tuo atveju. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. dar neapgyvento pasaulio. Nes suvokia. O tiksliau. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. Liuciferis þino. nes jos atmosfera degins viskà. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. kas jai neharmoninga. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose.

negalima sunaikinti. Kurio. Todël jau seniai já vadina Satan. Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. kaip Þemës. 191 . Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá.

Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. kurtieji dainuoja. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. “Kvietimas”. kad tik greièiau apgautø viens kità. Taip pat . Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. Tiesa. 192 . ði priemonë tik pagreitino þûtá. nesusipratimai ir melas. p. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà. kolektyvus ir ðeimas. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus.sàmyðis ir susirëmimai. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Þinoma. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës.netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. Kiekvienà dienà . dabar . Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais.ðimtus milijonø þmoniø. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo..

Galø gale. kad iðdþius þemë. sukrëtimai ir kataklizmai. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. kad bus griaunami iðtisi miestai. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Kad iðmirs iðtisos tautos. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo. Nes toliau eina metai. Ypatingi sunkumai. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. Taip ir dabar . kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. kurie nulems planetos likimà.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Puranose. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. pakrikimà bei protø sumaiðtá. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Tokio apsivalymo reikia todël. praþudþiusiø Atlantidà. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Taip Poseidonui .Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Apie tai. Aukðtesnio.

Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. O nesàþiningumas .priklausomybës prieþastis. Nustatytu laiku ávyksta tai.” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos.. Ir barbarai bus galingi. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos .vienintelë pasisekimo priemonë. Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. Ir klestës negailestingi plëðikai. 194 . apsimetusiusios vieðpaèiais.“Vieðpataus barbarai . Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos. kankins þmones.. ðalis pateks beþdþioniø valdþion.bendro gyvenimo pagrindas. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. bus grubios dvasios. Skaitydami visas ðias pranaðystes. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius... vieðpataus stipriausias . Kol visas pasaulis iðtvirks ... Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà.. o nesubrendæ sunaikinami. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Valdovai. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos. Jø norai bus nepasotinami . Ir piktosios dvasios. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus.. Bet vëliau atsipeikës ... bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. Ásimaiðæ tarp jø. grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà. Vieðpatausiantys Þemëje. Kuriems vieðpataujant. Jie þudys moteris ir vaikus. Melas ..” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai. Silpnumas . Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis. galime pagalvoti.. kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai.

tai neturi reikðmës. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. Todël þmonës negali skøstis. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . kad neturi puikiø galimybiø. turime visi suprasti. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . Grubi neþabota stichija . ið esmës. Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . kad èia. kita .kova su Chaosu. blogio ásikûnijimà. Ðviesà ir Tamsà. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu.TEOS.amþinai. nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà. Bet. o kur prasimanymai. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus.apie Ðviesà ir Tamsà. evoliucijos vaisius.apie Ðëtonà. Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. þvelgdamas á þydrà dangø. Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. jis net neásivaizduoja. Todël sunku atskirti. Kosminio gyvenimo esmë .CHAOS.protas. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos . Juo labiau. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui .jo harmonizavimui. Ðviesa . kur Tiesa. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova.neharmonizuota materijos bûsena. persipina dvi Legendos: Viena .

kad paverstø já kûrybos jëga. tamsos kunigaikðtá. neþino kaip jas suvaldyti. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu.neiðreikðtasis Chaosas. Maþa to. Bet patys. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. bet jø paþadintos stichinës jëgos. o ne Kosmoso dësnis. Ne patys tamsieji pavojingi. Ir jø buvimas neiðvengiamas. deja. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. Pasakoja apie tai.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. Tamsieji þadina Chaosà. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose.didþiulis nusikaltimas. Ðviesos antitezë yra Tamsa . vedami egoizmo. kas vyksta Kosmoso platybëse. vietoj to. yra Ðviesos antitezë. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. neva. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. Kad tamsieji. arba apie T eosà ir Chaosà. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø. Tai .didelë klaida. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. nukreiptas prieð evoliucijà. 199 . Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. Tai . kurio taip reikia kûrybai.

kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti. kur .didþioji Tamsa. Pamirðæs.nuoþmus prieðas.Todël reikia skirti. O kur . ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. 200 . Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà.

Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. kai praþûties pavojus èia pat.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Siøsdamos emanacijas. Stebëdami. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. kurie atëjo ið Veneros . Jie veda mus evoliucijos keliu.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. Prisiminkime tuos. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø.

Iðgerti pasaulio nuodus . Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai. kurie þino Ir supranta. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. 202 . Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas.nuolatinio budëjimo bûsena. Mes regime já Egipte. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Graikijoje. mûsø sàmonës kûrëjams. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. kai dvasia prisilieèia prie jø. Taigi. Tiems. Jø gyvenimas . kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. pats Ðiva primena já. Bet. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. ir. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais.

Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. Jei Ji bus priimama. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Artëja metas. Pagalba ateis tik tada. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. nuolatinëje sargyboje.Neásivaizduojama átampa. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. átempæ visas jëgas. Didþiojo Mûðio laikais. tiek Subtiliajame Pasaulyje. Norint iðvengti katastrofos. kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ.HIERARCHIJA. Maþa. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Didþiosios Baltosios Brolijos. Þmonija turi þinoti. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas.peèiø. Þmonës turi suprasti. 203 . Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. bûtina iðsiugdyti jautrumà.katastrofa neiðvengiama. labai maþa Þemëje pagalbininkø. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. kitaip . Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Kruviname prakaite. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma.

Tik tuomet. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 . jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. Ji bus iðgelbëta.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes.

Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. atremianèius jø këslus. Tiek ið vienos. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. ávykusias prie Megido miesto. Atmenant baisias kautynes. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. kà turi. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. nulemsiantis mûsø planetos likimà. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa.

Taèiau Armagedonas . jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. kur kova þymiai ánirtingesnë. Reikia matuoti visos Visatos mastu. bet sunki ir rûsti tikrovë. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje.paðto dëþutëje 206 . Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus.savaip. Kova . visi gyventojai. Katastrofomis ir nelaimëmis. Nereikia manyti. kiekvienas .Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. Niekas net negali ásivaizduoti.tai ne vien tik didieji ávykiai. Supraskime. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Griuvësiai Þemëje . erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. Visa planeta kovoja. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas. komplikacijomis. kurias mes nuolat patiriame. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva.tai Ne vaizdinga metafora. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø.niekis. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. Prieðingai. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo.nuo dvasinio iki karinio. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. Ne vien grumtynëse. Tà galima Pastebëti visuose planuose . Taip ir Þemëje . Kita vertus. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. negu Þemëje.

tamsa tirðtëja. Þinoma.trauktis negalima. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. ir Ðviesos sulaikyme. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. kas ðventa.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. Ið tiesø. Jei kova þûtbûtinë. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. Kosminiame Mûðyje atskleisime. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. bet. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. Mûðis kur kas dramatiðkesnis. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. Pirmiausia nukentëtø visa planeta. kurá nesunku bûtø paleisti. Posûkiai bus staigûs. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. o aplink tamsà . Kosminiame Mûðyje apginsime tai. Artëja Didþioji Epocha . 207 . Nereikia manyti. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo.tamsieji. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. tai ir pergalë bus ryþtinga. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime .bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. Kur tas þaibas. O todël.

Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba.tamsos iðsklaidymas. “Kvietimas”. Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. p. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. tarnaujame Ðviesai. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. Laikas paþvelgti atidþiau . Reikia prieðintis blogiui. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. Þmogaus pareiga . Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio.124. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. 208 . Artëja laikai. o ne tamsos. jûs nematote.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Reikia prisiminti. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Reikia sukaupti visà dràsà. 40. kaip chaoso apraiðkai. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Iðsklaidydami melà. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá.

Vykstanti kova reikalauja atskirti. Þmoniø nerûpestingumas . Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. bet jau baigia Karmos tëkmæ. . Ir ketvirti . kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. Chaosas skverbiasi visur.dël savo prigimties. Ásisàmoninti ribà. 209 . Kiti kovoja be apsaugos. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. Reikia suvokti. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø.Ðviesos prieðai. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. Jos prieðiðkos viskam. kaip drebuèiø masë. kur tik silpnas pasiprieðinimas. Kai sprendþiamas planetos likimas. reikia ávertinti jø jëgà.chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. kas egzistuoja. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Kai átemptos visos kosminës jëgos. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. Bûtina suprasti. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. kiti . Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. Antruosius apims laukimo virpulys. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Taèiau reikia galvoti apie viskà. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. O treti. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. Vieni tarnauja sàmoningai.netinka niekam. kuris gali jas uþlieti.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. Jei nebus gynybos . kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. progreso prieðininkui.

Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. kenkdami visam Kosmosui. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Bjaurûs burtai ir raganavimas. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà. ypatingas nepakantumas. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. Dabar. p. Þadina prieðtaravimus.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. Neþmoniðkas þiaurumas. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. tiek ir tarp valdanèiøjø. kas Ðviesu.juodoji magija. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà.” “Kvietimas”. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. Griauna ðviesius sumanymus. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Tamsa visuomet juodina viskà. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. loþiø. Labai daug juodøjø. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. atsidavusiø blogiui. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. ir nesàmoningus bendradarbius. 152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . kursto neapykantà . O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Þinoma.

“Paklaus... Pataikautø. Valdþios. Perkeliama á kovà su savimi. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. *** Mus supa Pasauliø didybë. Darbas ir nuostabioji mintis . o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. Juk netikras pranaðas veda prie melo. Savo þemø aistrø vergas. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. Melas baigiasi blogiu. kad papirkinëtø. 211 . Spræskite tik ið darbø. o tuomet . Vertiname tik pagal pasekmes. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. þudynëse.gyvatës kelias. kaip nori tamsieji. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Mintis ir darbas. Todël kova su tamsos jëgomis. Darydamas taip.Ir neleisti. Argi galima skæsti pyktyje. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. p. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. Þmonijos gerovës vardan. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui.pergalës ginklai. Ir atvirkðèiai. su savo þemiausia prigimtimi. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. kur nors vyliotø ir kviestø. Kaip þirniai nuo sienos. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. priims visas minèiø strëles. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. Todël vertiname tik darbus . stengtøsi átikti. nesàmoningas þmogus.” “Kvietimas”. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. nes ji skæsta tamsoje. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. kad kas nors jomis þaistø.

Ten Ugnis virsta ðviesa. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Taip yra todël. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. nuo aukðèiausios iki þemiausios. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. p. spindëjimu. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. Ugnis yra vienytoja . Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. prasideda irimas. Fizinë ugnis labiau materiali. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. Pasibaigus degimui. Nelaimes lydi sudeginimai.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. Blogis sunaikinamas Ugnimi. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. 212 . slypi Ugnis. Ji yra visur ir visame kame. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Visose gyvybës formose.jai pasitraukus. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. “Kvietimas”. Ugnis. Erdvës Ugnis . Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus.Ugnis. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. vël griþta á savo neregimà formà. spindulinga materija. Taigi. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà.

Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Be Ugnies nëra màstymo. kaip Ðviesa naikina tamsà. 213 . O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. minèiø pasiskirstyme.. Uþterðë vandenis. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. Puranose pasakyta. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Tamsos kunigaikðti. Tu bûsi sunaikintas. iðvytas ir pasitrauksi. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. Ir Ugnis degins tave taip. uþterðti. Bûna ðeimininkø. tu uþterðei vandenis. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . kaip sudûlijæ kaulai. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. uþnuodijo orà”.nepalietë tik ugnies. Nepails didþioji liepsna. uþnuodyti. idëjø magnete. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. kurie nemëgsta valyti savo namø. Ugnis liko nepaliesta. Negalësi jos nualinti. Taip pat pasakyta.Ugnies raiðka yra tokia pat. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. tu uþnuodijai orà. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ.. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. kad beprotystei perþengus ribà. Legendos pasakoja. Bet prie Ugnies tu neprisilietei.

Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Naujoji Epocha . Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. 214 . Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. nei smurtas. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Artëja neáprasti laikai. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Keièiantis rasëms. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti. Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Nei þiaurumas. Iðdþiovinanèios plauèius. ateina ugninis pavojus.ir ðtai. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Ne tiek gëda. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Pasibaisëjæ savimi.prasidës nuo Ugnies stichijos.Ugnies stichijà. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Taigi. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Ji sunaikins visà ðlamðtà. gerklæ ir ðirdá. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø.Satija Juga . Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. Taigi. nei iðdavystës. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà.

Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. 215 . O taip pat revoliucijas. Juk þmonës neþino. karus bei naujas epidemijas. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. Sakoma. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. ði sàlyga yra svarbiausia. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. kai ji arba bus protingai pritaikyta. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. Átvirtinant naujas galimybes. Gausës sunkiø susirgimø. jeigu tik þmonës to norës. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. arba sudegins nesàmoningumà. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. kaip priimti ugnines galimybes. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. Ateina metas. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis.Galima bûti jos draugu arba prieðu.

O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. Ar nekelia Ugnies baimës tai. Reikia suprasti.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis.sàlyèio ieðkojimas. gali viskà sunaikinti. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia.mûsø prigimties patikrinimo matas. Norint be baimës priartëti prie Ugnies.kilusi ið Vieningosios Ugnies. Ugnis taps griovëja. jà ásisàmoninus. Neásisàmoninta energija. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. Ir bet kuriuo atveju . Tampa psichine energija. Dvasia . kaip nepaþabota stichija. Ðie du Agni pavidalai . Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda .ugninis grûdas . Nepriimta sàmonën. O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. Erdvës Ugnis. Kas neiðsigàs ugnies stichijos .su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. reikia þinoti. Þinoma. bet kaip kûrëjà. Laiku ásisàmoninus. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. galima iðvengti daugybës praradimø. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà.

Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà. .tikras dvasios dþiaugsmas. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. Artëjant ugninëms energijoms. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. Tik pagalvokime. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Ðitie þmonës junta ðirdimi. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. Paþinti save kaip ugninæ esybæ . Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. Reikia tapti giminingu jai . Jie vartoja iðmintingus posakius. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. neprisimindami jø kilmës. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga.tai ir bus Agni auginimas. Vadinasi. Kuris viskam teikia gyvybæ. kad viskas ateityje. Nereikia manyti. 217 . Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Uþpildanèià visas emanacijas. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Daþnai sakoma .

jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. tai pamatys. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Meilës ugnis pati tobuliausia. jis praras gyvybës Ugná. Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. kaip já supranta miesèionis. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. Ugnis turi gyventi. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . Jog bûtent meilë. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. Ugniai nebûdingas neveiklumas. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Kiekvienas darbas sukuria energijà. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”.darbas. Niekada negalima gesinti Ugnies. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. 218 . kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas .Ugnis. þmogus kuria ugninæ energijà. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Ramus gyvenimas. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. pirmiausia. pritraukia erdvës Ugná. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. yra ugnies gesinimas.

kuris pasakë “mylëkite viens kità”. pamatysime. kada uþsidega Ugnis. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis.Tas. tarnavimo Ugnis. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. buvo tikras Joga. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. iðauð Þmonijos rytas. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. dràsa. pasiaukojimas. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. Jei mes stebësime. Kaip meilë. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. Surinkime visus ugnies kûrëjus . Ne savanaudiðkumas. ðirdies Ugnis.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná.

Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Kai Jos þvaigþdë .. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. Ir ðtai ateina metas . Iðpranaðauta. 220 . Tai ávyko 1924 metais. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . Seniai seniai. Mûsø laikmetis . Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara.pradþià. ne atsitiktinumas. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. Juk þiema .Ðviesiosios þmonijos epochos . Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai.tik pavasario pranaðautoja. kas lemta. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai.. p.Veneros planeta . Buvo duoti þenklai. prieð tûkstanèius metø.Kali-Jugos pabaiga. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. “Kvietimas”. kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . Ir lapai nukrenta laiku. kuriam esant ji prasidës.kaip niekada priartës prie Þemës.pereinamasis. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais. Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi.

Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. taip reikalingø postûmiui. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Þinoma. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Artëja Naujoji Era. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. Ryto þvaigþdës. kad Þemë nedelsiant taps rojumi. Liuciferio karalystei ateina galas. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Budos ir Kristaus. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. 221 . Taip buvo sukurta daug naujø. Rûstus ir nuostabus metas. yra ir pagrindinis jos branduolys.ji iðplinta visur. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Nereikia manyti. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. galingø ir paslaptingø deriniø.

Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . regis.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. Kai melas ir iðpuikimas. Ar Kali-Jugos pabaigoje. þengia tikrovë. prieðiðkumo ir griûties. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius.tarp veidmainystës. neapykantos apsuptyje. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. Bûtent. Bet. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. jog viskas blogai. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . Naujo Gyvenimo.

Taèiau maðinos pajudëjo. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. lengviau atpaþástame ávykius. Kai esame áspëti. Prasideda didinga epocha. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. kaip darbo kolonijø. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. Visi inkvizitoriai. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. pulsuodamos evoliucijos tempu. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Ir suliepsnojo lauþai. Atëjo technikos laikai. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. 223 .Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. Arti ta valanda. Kuriø prireiks jiems patiems. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. bet mintys jau liejosi. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. Nëra jëgø. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis.

224 .

Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. “Begalybë”. Taip ir ateitis pranoks svajonæ. 76 225 . p.

kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Prisiminkime. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. taip vadinamus. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. kas jau atrasta. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius.þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. kad ðiuo metu ji nesuprantama. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Mes jau þinome. Jos reikalauja naujø keliø. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. arba Kosminio Teisingumo.dësnis. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. galima eiti be baimës. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. Vienas svarbiausiø dësniø . Naujas màstymas nëra seno neigimas. Kitas dësnis . Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá.persikûnijimø . Jis bus viso. likimo smûgius. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu.Karmos. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. 226 Penkiasdeðimtoji legenda .APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . Dësnis.

Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. Suvokusi svarbiausià ðaltiná . Toliau . Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. Papildyta naujomis þiniomis. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis.Mahatmø Mokymà. Mûsø kelias .bendradarbiavimas arba kooperacija. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Pirmiausia. Viena ið svarbiausiø sàvokø . Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë.Maitrëjos Epocha. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos. jei dvasia augs sàmoningai. bûtinomis Naujajai rasei. Ðeðtojoje rasëje. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas. Gyvenimas pasikeis.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo.bendradarbiavimas . 227 .Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Ðios trys sàvokos .to reikalauja evoliucija.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje.tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. Mes jau þinome Jo Vardà. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. juk Naujoji Epocha .

nes tai mûsø lemties kelias. nei Kultûra. Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. 228 . Kultûra. Bet ir kosminis.taip. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Kita Naujosios Epochos sàvoka . kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius.garbës pasas . Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas. kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. Naujasis Pasaulis ateis. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø .Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. lemta Mûsø planetos þmonijai . Kita sàvoka .Pakantumas. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. O geriausias tos armijos þenklas .Tikroji Kultûra. su tolimaisiais pasauliais. Kaip mokslas ir þinios. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. kaip ir brolija. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis.Subtiliojo ir Ugninio . Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu. Pakantumas. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo.moters lygiateisiðkumas.gyvenime. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. ji bus pilnateisës moters epocha.

229 .Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. kad tik tada. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime.heroizmas ir þygdarbis. Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . Sakoma. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. Aukðèiausias þmogaus tikslas . Ir dar . Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ. Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà.ypatingai svarbus uþdavinys. Psichinës energijos ásisàmoninimas.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui.

Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio . Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. taèiau jø ðaknis .APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . Tiesa yra viena. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis.viena. Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti. Priesakai evoliucionuoja. "Kvietimas". Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Nevisada tinka vëlesnëms .. Be to. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà. p. Visais laikais mokymas yra tas pats. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai.kitaip nebûtø evoliucijos. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. Tai.. jog nebetenkina þmoniø. Ir kai religijos taip iðkraipomos.metas þmonijai pereiti 230 . vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà. Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome.

Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. Kasdien tampa vis aiðkiau.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. iðkraipydami ankstesnius Priesakus.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Kurias jie prarado. Skelbiama ne naujiena. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Bet visam pasauliui. bet tai. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. kas ðiandien bûtiniausia. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Atitikdamas laikmetá. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves.

Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. Nurodo naujus paþinimo kelius.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. Þnani-Joga . Nëra tokios ateities srities. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø.meilës kelias. atsiþvelgdamas á savo siekius. Þnani. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. Juos iðstudijavæs.ugningumo kelias. Karma-Joga . bet Agni-Joga nurodo kelius. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. arba Jogos. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. Ðiuo metu. Radþa. prasidedant Naujajai Epochai. veikia aukðtoji sàmonë. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga . duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. kaip elgtis ir kà daryti.þiniø kelias. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. Joga yra tokia bûsena. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. Naujasis Gyvenimo Mokymas .dvasios ugdymo kelias. Pagaliau. 232 . duoda impulsà màstymui. Joga yra mokslas. Visi ðie keliai.veiksmo kelias. kuriai esant. Radþa-Joga . Yra keletas Joga-sistemø arba keliø. turintis tikslà suvienyti visas tautas. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas.

Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. Ji . nes Agni . kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. Agni-Joga . bet neðtø gërá. Agni-Joga moko. Þmogui þengiant á Naujà Epochà. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. prasidedant Naujajai Epochai. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. ko reikia. Naujà Rasæ. dvasios pasiekimuose. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë.aukðèiausias ryðys su Kosmosu. Agni Joga akcentuoja bûtent tai.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. 233 . bet dabar. gyvenime.

Armagedonas.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Didysis Vieðpats. daþnai gigantiðki. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . “Mokytojø atëjimas” . kartais uþimanèios net tris aukðtus. nematomai matomas. kai þmonija. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Jog tuomet. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. praradusi Mokymo pagrindus. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. tarytum ne þmoniø sukurti. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. Jam iðëjus á Nirvanà. Buda savo mokiniams þadëjo. Pasakyta. kaip Ateities Buda. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. Jo vietà.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. Nugrims neiðmanyme. kad. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. Dabar nerasite budistø ðventyklos. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. jau valdo. uþims Jo Brolis Maitrëja.

Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Maitrëja . Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Esant ypatingoms sàlygoms. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. ten yra modeliai ið molio. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . Taip.þmoniø ir gyvûnø . modeliai.ten kur gimsta upës. *** Kalnuose ir virðûkalnëse . Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Þemës istorijos lobiai. 235 . Toje Brolijos Tvirtovëje. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. Bet tai ne þaibai.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. Surinkti didþiausi paþinimo. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. skeletai. Þemëlapiai. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. Giedroje nakties padangëje. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø .Agni-Jogà. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. jos senovinëse saugyklose. rankraðèiai. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus.Naujos Epochos Vieðpats. Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ.

Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. per grësmingus kalnus.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. su dideliu lanku. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. be palydovo . Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus.iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. bet nepraðytas sveèias Kelio neras. Matë bibliotekas. kurie saugo paslaptingà ðalá. beveik nuogà. á Ðviesos Tvirtovæ. Reikia eiti per dykumas. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Jie . Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Jei ir yra þenklai. laboratorijas. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. 236 . Tai “sniego þmonës”. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. o taip pat garsøjá Bokðtà. þymintys ribas.neateis. Nekviestieji . Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø.niekas nepraeis pro sniego sargybà.

Ir ne dievais. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti. pirmiausia. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà.nepraeis.” “Rasti Mus. gyvenantys aplinkinëse olose.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Galima manyti. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já.tuos palydovus Mes psichologizavome. .Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis.” “Atsiskyrëliai. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø.tai nemieganti sargyba. Nemanykite.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. nes nelauktasis . kad neliestø Mûsø formuliø. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. Taip ir yra . Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . reikia ne geografiðkai. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Prieðingai. negu ves pirmyn. Geriau jie leisis nuþudomi. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti. bet bendradarbiais Mes norime bûti. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. Pats sadhu ten nebuvo. Keliautojai gali papasakoti. Mes pasirengæ praðyti.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. kad visa tai labai sudëtinga. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. bet dvasioje.

Tuomet mes sakome . Tomis dienomis. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Mylëkime vieni kitus. Toks laidas kur kas stipresnis.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà.klausykite ir pakluskite!” 238 . Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu. Vieðpatie!”. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà. negu praðymas “Padëk man. kada reikia padëti.Ðtai laidas á Mus. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà.“Myliu Tave. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. Vieðpatie!” Patys þinome. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu. kai ugninës energijos átemptos.

atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro . lieka ypatingos paskirties vietose. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Istorija pakankamai jà paþenklino. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. kaip gairës. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. Þinomø tik Hierarchams. Ið anksto nustatyta. 239 . Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse.dalis. Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. pritraukdami ávykius. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. padedant juos. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Arba jie lieka nematomi. nurodydamos þmonijos kelià. 83 Pasak legendø. Juk. Tie magnetai. gëlës . Daug magnetø guli po miestø pamatais. Numatyta. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais.tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio .tik atëjus metui.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. “Kvietimas”. p.

Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. Ir ðtai. kas ðventa.. Taip buvo numatyta ir ðalis. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. Rytuose nepriimta minëti to. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. Atrodytø keista. Taip ásitvirtina nauja pakopa. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Iðëjo pas alkstanèius. kraujuje ir prakaite. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. þemiðkuoju poþiûriu. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru..Galbût ta ðalis. saugoma ypatingai. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. kas ðvenèiausia. Tik jame neliko Rusijos . Ir Kultûros deivë. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. atrodë nepatraukliai. Bade.. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis.. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus.. Viskas. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. 240 . ðàlanèius ir kenèianèius . Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø.. Iðkeliavo á Rytus . neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era.

. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Taip. Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. “Kvietimas”. 241 . Kad Rusijos suklestëjimas . Akmenys taip guls. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. Ateities Rusijai nuostabioji apysaka. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Nauja pakopa. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. Daugelis netikëjo. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. kuri padës visai Þmonijai. Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. Nepaisant gausybës tragedijø. Tai lëmë jø egoizmas.. kuris áveiks visas bedugnes. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Ðalis auga. juda. Legendos sako . Nepaprastai dþiugu matyti. Ið tiesø. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. kaip statoma. p. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. Tik tvirtai statant.

Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. bet dvasinio prado suvokimo. stipriai paleista á vienà pusæ. Ir. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Ten. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. tokia pat jëga juda ir á kità. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. Jis bus ne ten. Ne puoðnûs rûbai.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. kur didþiausias neigimas. kas skirta didþiajai tautai. ne apeigos. Ðvytuoklë. kai bus ieðkoma Visø. Puoðnioji religija traukiasi. Ne ten. Reikia ne parodomojo religingumo. Legendos tvirtina.ne ten teikiama pirmenybë. o tarnavimas þmonijai. paremtø protu ir logika. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. Þmonës atviri paþinimui. Bet ten. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. Legendos mato. Bet dabar. jog arti ta diena. kur ji ásisiûbavusi iki galo. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . Þiniø siekis veda teisingu keliu. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. kur ásitvirtina valdþia . Ne ten. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis.

Ne kvietizmu1. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. kas lemta. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Apvalyta ir atgimusi. . Ðviesos Jëgos saugo jà. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai.. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. Bûti patenkintu savimi . sotûs ir patenkinti savimi. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Tik átemptos kûrybos keliu. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas.reiðkia þûti. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. Nëra neiðvengiamybës. Ne ten. Ið tiesø. Bet ten. kur viskas buvo atimta. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Istorijos patosas ne virð tø. Yra galimybë. kur egoistiðki troðkimai. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Ten. Griûties chaose saugoma tai. kur sutelktos jëgos evoliucijai.. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. kurie nurimæ. Ten.O ten. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. Ten galima laukti derliaus.

Ði Akmens dalelë. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. susivienys ir taps galinga. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. kurioje ji pasirodë. Daug þygdarbiø atlikta. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. jog ateina laikas. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. Toje vietoje. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. Pagal padavimà.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. kur jis nukrito. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. ypatingoje patalpoje. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. Kurá bûtina ágyvendinti. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. Kai ðalis. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Rigden-Dþapo bokðte.

Ið tiesø. tarp trijø skirtingø dëmiø. * Uroilas Zena. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. ir paimti gryno sidabro. kuriame buvo pasaulio jëga. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës. oro dvasia. Jei taip.. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”.” “Nesiek.” “Sakoma . kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Atmink. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. Net þenklus atsimenu. jis pats ateis. knygos. Ten. . að maèiau já.baisiausia klaida. jo rasti neámanoma. buvo sidabriniai þenklai. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. Ir nukalti þiedà.tu nusprendei sulaukti. Valdovas Kurnovuu. Luni. Sako. Luni. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës.pasakë valdovas. Pilkas atspindys. Bet nesupratau jø.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. Ið dangaus nukrito skydas. Neigti Akmens buvimà . Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. Að sulauksiu Akmens. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas.* Ið Tritono. 245 . Jei sulauksi. Akmuo pats ateina. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. að maèiau Akmená ir rasiu já. vadinamo Luniu. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. kaip iðdþiûvæs vaisius. Akmens. auksakalá. Skydo vidurinëje dalyje. apsivilkæs auksais. kur prisilietë Saulës spindulys. Ið tiesø.

Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris.Oriono spinduliai. Nelengvai guli Akmuo Otakoje. Laukiama atvykstant. Uþdengë laukà vëliavomis. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . o kelias nesibaigia. Þmonës keliauja kupranugariais. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”. Þmones veda stebuklas .þirgas skuba.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. tik laikas parodys kelià. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. gali nukreipti Akmená á gërá. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. kurie su tavimi. Prie Ujub Nor. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. Bet Passedvanas Akmená iðneða.eina ir eina.raiteliui Timûrui. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. net þirgas klumpa. * Liepsnà Neðantysis. negalia. Mokytojui reikia vesti þirgus. kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. Sumanyk. Ir tik tie. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. Dargana dengia þmones . Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. Kuku Nor . prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. chane. Ir kajukai pasuko þirgus namo. 246 .” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. kol sugráðiu.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. dulkiø stulpas dengia saulæ.

atkeliavæs ið Rytø. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. Kam lemta. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu. Laikas Akmeniui gráþti namo. Visa tai liudiju ðia valanda. atveþtoje ið Rotenburgo. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas.* Geleþinë Langobardø karûna . Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. Niekas nesunaikins Priesako. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. tie susirinks. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Daug pasiuntiniø ið Rytø. (Skrynelë. Zocharo sudarytojas. Regëjimas bus aiðkus. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà. kai Að iðtarsiu . kuri minima legendoje.keturiø kelias á Rytus. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”.) 247 . Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. Nusileiskite lemtajai valandai. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno.taip pat prisiminimas apie Akmená. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá.jø reikðmë neþinoma. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. kad Akmuo. þydø ujimo laikais. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. Persekiojamas ispanø. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. priklausiusios paèiam Saliamonui. Tai nuostabu.

248 * . Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Kartoju maldà: “Neapleisk. Uostinëja. Keliauk. Kai Akmuo ramus . neapleisk.. nes netikëjo. uþ jûrø. Kas kuièiasi uþ laiptø. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . Aiðku. Joje Brangenybë . Akmená laikau stipriai. Kai virð Akmens þvaigþdë .* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Bet vynu Akmens neapliek.prieðo siøstas. Akmenie. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. tiesia letenà . smilkyk virð Akmens tik kedro dervà.Oriono dovana. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà.liejasi kraujas. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai.tuomet sëkmë. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina.Akmuo keliauja. kokios musës uþpuolë. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Tam sukaupiau savo jëgas. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. Liejasi neregimasis aliejus. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Neðu skydu uþdengtà tauræ. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. Kodël. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá. Vieðpatie.þenk dràsiai. kai Akmuo tamsus. Iðmintingo saugojimo pëdsakas.

kad iðaukðtintø svetimà ðalá. Narsuolis praðo lanko . Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. nes neþinojo. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. kurios atsiuntë pasauliui Akmená. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená.paukðtá pats pasieks. þmona tarë: “Surasim já. Ásakmiai kartojame . ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 .terminai iðsipildys. Brangenybë paruoðta. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. * Kai Indijos valdovas prarado akmená.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. Tuomet arti Mano laikas. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia. Einanèius namo. Ateis laikas . Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens. Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Maldingai lauksime savo lemties. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená.

kad jos vieta Ðalyje. Raitelio nesimato. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas.Stebuklingasis Akmuo. bet ðirdis prisimena kà kita. Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 . pasaulio gelbëtojas. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne.Èintamani . prie sraunios kalnø upës. Ðirdis prisimena. ið ðventøjø kalnø. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená.*** Ant bedugnës kraðto. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje.. pailsëjæs.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas .. Verþlia ðirdimi. Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . Vietoj raitelio. O dabar. Juk reikia jà deramai priimti. kaip ið Didþiosios Ðambalos. Ðvariomis rankomis.

Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. artumos dulkëse. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. senais metodais. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos.tai priklauso nuo þmonijos. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa.þmonijos rankose. Tik aklas galvoja. Bet Vartø neranda. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. pasirinkimas . Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. prarandamos galimybës. Ðviesa ar tamsa. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Bet pasirinkimas . Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. Sàmonë kapstosi èia pat. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Bet ar ji iðsipildys . Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. p. “Kvietimas”.visada laisvas. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Ar galima manyti.

Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. Bet ne iðoriniais poþymiais. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje. pilnos senojo pasaulio prietarø. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. . Neþiûrint patirties. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis.tai siaubo sala. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. Nes pagrindiniai dësniai . kurios uþpildo gyvenimà.dràsos gëlë. kad evoliucijà áspëdavo maþuma.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. 252 . Kuris ateina kitais keliais. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. nei dauguma ásivaizduoja. jog stato Naujàjá Pasaulá. auga naujoji sàmonë. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. padaryta dël Naujojo Pasaulio.vienodi. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. Visa istorija rodo. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . gniûþta senoji mintis. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. Nepatyrusi. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Kiekviena klaida. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. bet kupina dràsos. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. Kaip iðorines fizines. Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos.

Tik tada. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. Kai buvo pasakyta. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. Buvo patvirtinta minties galia. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. jog idëjos valdo pasaulá.neámanoma. Ateina laikas. tarpusavio priklausomybës. Bet reikia. jog blogis niekam netinka. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Tol nebus taikos. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. laisvës ir tikros þmogaus laimës. uþplûdusiø gyvenimà. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. Sugráþti praeitin . O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. bet jø ákûnijimas. Jei þmogus supras. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ.Kol nesupras viso. 253 . kas egzistuoja. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës.ásivyraus pusiausvyra. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas.

254 .

“Kvietimas”. suprantantys. Pakilûs susirinks. 65 255 . p. nauji. Nuostabûs. Nauji. nauji.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones.

Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes. Taip naujoji pakopa. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. Taip kalba Rytø legendos. Norint padaryti jà nuostabia. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. bûtent . Didþioji Baltoji Brolija.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . neiðeidamas ið gyvenimo. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama. oks Akylumo. Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais.padarys já kosminiu bendradarbiu.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. nugalëjus mirtá. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. T ugningà sàmonæ. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. Dar daugiau . 256 .

Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. 257 . Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma.technika. Yra viskas. jis tapo gamtos valdovu. Þmoguje. kad þmogus . maðinos. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë.já nuskriaus bet koks þvëris. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. Visø laikø iðmintis byloja .þmogus niekas. agregatais. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. maðinomis. Kurie ðiuo metu dar tebemiega.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. Taèiau be savo árengimø. Visa þmogaus galia . Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus. Iðvystæs didþiulæ technikà. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje .galingiausia bûtybë pasaulyje.Makrokosmose. kaip tikrame Visatos atspindy. be savo maðinø . Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”. Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Visos Kosmoso jëgos. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. aparatai. Ir vis dëlto . kas yra Didþiojoje Visatoje .þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje.

kûno svoris tampa santykiniu. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. Iðskyrus retas iðimtis. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas.visø. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. Taurë .ðirdis. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. stebuklø pagrindas. Jam veikiant. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. taip vadinamø. Aukðtosios sàmonës centrai. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. Taigi. dar tebesnaudþia. Virð saulës rezginio. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø. 258 . ðirdies lygyje. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. Plauèiø centras . Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Jie yra subtiliajame kûne. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. yra Taurës centras. todël fizine akimi nematomi.

Nepriklausomai nuo to. kurie atsitinka daugeliui. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Kai jis atvertas. Tik ugningas Paþinimo. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys.Ðirdies. 259 . yra virð antakiø. Gerklø centras yra sintezës instrumentas. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. Palaima. Apie tai bus pasakojama detaliau.kankorëþinë liauka. Smulkiau apie ðiuos. kad su juo kalbama jo kalba. arba Treèioji Akis. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Yra didesnë uþ nuðvitimà. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. dvasinis impulsas. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . juo priimamos erdvës mintys Ir visa.ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. kuriam atëjo metas. patiriamà atveriant Kundaliná. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove.Varpo Centras yra momenyje. Bramos. yra pakauðyje. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. kas jiems sakoma. Jos fizinis organas . bet ir savo kalba paveikti kitus taip. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. Kad jie suprastø. Neiðugdþius Ðirdies. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. Kundalinis neveiks visa savo galia. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis.

Bûtina iðvalyti organizmà. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Kà ir kada galima panaudoti. pirmiausia. Galima atverti centrus. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. Saviveiklinis. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. 260 . mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. màstymà ir ðirdá. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. kuriø ðaukiamës. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. Todël. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. nepadarant sau þalos. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Didieji Vieðpaèiai . Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. beprotystës. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. o taip pat spræsti. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá.

Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. pagal fizinio pasaulio dësnius. Sklindantys ið atvertø centrø. 261 . Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Laikytini stebuklais. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Visas organizmas subtilëja. kas kitø lieka nepastebëta. Toks þmogus supranta be þodþiø. mato kiaurai. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus.Kurie. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. visi jutimø organai aðtrëja. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. Jie junta daug kà. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ.

. Galite suvokti Begalybæ. Galite pagerinti planetos likimà.Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais.Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite ásisavinti amþiø turtus.

Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. Yra jausmo jëga . Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Atsiranda keistos ligos. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. Kuri transmutuos visa. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Didþio þygdarbio energija.sveikatos energija. Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ. Nenorint atsidurti tarp atmatø. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga .psichinæ energijà. Yra gyvybinë energija arba prana . Kitaip tariant.stipraus kûno energija.stipraus troðkimo arba aistros energija. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà .minties galia. Yra proto jëga . ypaè á akis krenta tai. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. ir apvalys planetà nuo atmatø. kas egzistuoja. Jeigu bus sàmoningai paðaukta. stipraus màstymo energija. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu.pasiaukojanèios meilës galia. áeiti á evoliucijos ritmà. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà.

Yra ir ugninë dvasios galia . Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. kas vienija Nervø centrø veiklà. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. Kaip ir Erdvës Ugnis. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. Jei nëra verþlumo. 264 . Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. Hierarchija .tai tas ugningumas. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Nuo ðio. Taigi. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. visose jos apraiðkose. dar iki proto. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. kas Aukðèiausia. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Prisiminkime. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. bet dauguma gali jà pajusti. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Ne iðimtys. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. Ugninis siekis galingai jà átempia. Yra kaþkas. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios.

nes ðià energijà. O brangenybiø rinkimas. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Pastebëta. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. 265 . Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. Pastovus. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. nepaslankûs. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. Pirmiausia. Ritmas darbe .trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà.Groþio dþiaugsmà. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. ritmiðkas. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. átemptas. Nuolatinis. Iðmokite suprasti. pabudusiu gyventi. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. reikia nuolat valdyti. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. renkame Ðviesos grûdus. kuriame pergalës spindulá. Todël gërëjimasis . Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . Ir atvirkðèiai. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà.bûtina sàlyga jai augti. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ.

Taip visapradë Jëga . Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. kuris pastebëjo savo nuovargá. bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. kuris paþadino Agni. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. ásisàmoninæs Agni galià.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. Nuovargio nepastebi tas. norintá iðsigydyti. Paþvelkime. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Bet krenta tas. Kiekvienas. kad didindami pakilimus. kas kliudo tai daryti. Taèiau jie pridurs. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Daug pavojø iðnyks. kas jà naikina. Apie tai bus pasakojama þemiau. *** Gydytojai patvirtins.tai kokybës gerinimas. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. kuris badauja gydymosi tikslais. Bûtent tam ir reikalinga Joga. jog esant nervinei átampai. Palyginkime þmogø. Nuo viso. Psichinës energijos tobulinimas . Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai.sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Ðirdis. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. Taigi. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Su þmogumi. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. kas kenkia psichinei energijai. Kad nervinis pakilimas .

Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. energija ágis pilietybës teises.jos parodymai nesuklaidins. Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Sugebëjimas pasitelkti jà. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. Psichinë energija sukurs naujà epochà. Psichinë. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas.gëriu. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. galima ásitikinti. Psichinës energijos tyrimas . esanèias þmogaus gelmëse. 267 . Bet psichinës energijos sankaupomis.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. Iðmokus ja naudotis. papuoð teisëjà.artimiausios ateities mokslas. Þmonës su psichinës energijos atsargomis . Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. Atliekant bandymus su psichine energija.valstybës lobis. psichinës energijos paskirtis . Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Taigi. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Jos savybë . kurioje bus perkainotos visos vertybës. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas.Ir visø kitø energijø poveikius . Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. Jos pripaþinimas bus þenklas. Kaip magnetas. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. arba visapradë. Teisëjai. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai.teisingo sprendimo átvirtinimas. Vadinasi.

Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi.ateitis. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. 268 . ðirdis . Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá. Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. Atëjo ðirdies metas. “Tai plaka tavo ðirdis. arba dvasinës sàmonës. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. penktasis þmogaus principas Manas arba protas .praeitis. Nenutraukdama protinio darbo. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. Armagedono dienomis. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone. Ypaè dabar. . Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà.jo pagrindas. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos.ðirdies subtilumas. Taigi. protas . Bet nuo ðirdies. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. ðirdá bûtina ugdyti. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Visø pasiekimø raktas . baigësi. Evoliucijos pakopa.ugdymas. Ðirdis .” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. kurioje vieðpatavo protas. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui. vystyti ir subtilinti. Taigi. joks progresas.

Geranoriðkumo. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. ásisàmoninkime. ðirdingumas.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. Pagaliau. 269 . nei spëjama pagalvoti. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. Ðirdis pilna þinojimo pajautos.tai meilës darbui. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. kreipiantis á ðirdá. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka.” Taigi. Ðirdies ugdymas . jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. Toks poþiûris subtilina ðirdá. primenanti ðirdies reikðmæ. Po darbo . O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. Tai ne miglota intuicija. ir pakantesnis. atjautos ir meilës artimui ugdymas. Ir ta liepsna nedegins. kitaip tariant. Ugdant ðirdá. pirmoji suvirpa. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. Reikia laiko.darbuotojas ir geresnis. daug kà suþino Anksèiau. galima jà stiprinti.. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. kas yra draugiðkumas. Kuriame áþiebsi ugná. Tebus jis tavo þidinio pamatu. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas.

kaip á gyvenimo pagrindà. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Gailestingumas. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. kaip parodyti kilnumà. Bûtent. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. Artimas þmogaus ðirdþiai. kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. kuri liko nepagirta. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo.” Þmonëssusimàstë.Reikia ðviesos. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris.taip buvo giriamos kûno dalys. Reikia ðviesos árankiø. T jûsø dantys. Taip meilë liko neapsvarstyta. Kas kojø greitume. bet pamirðote vienas. Kelias á taikà veda per draugiðkumà.. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. kumðèiai. iðgujusi þiaurumà. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti.tai tas kanalas. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. 270 . Reikia suvokti draugiðkumà. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Taigi. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. jei atsiras kilnumas. Nes neþinojo. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Visada ir visur. Meilë ir atjauta visam. kas gyva. Atsigræþkime á draugiðkumà. Ið tiesø. Ðirdis. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. .Þmonës susimàstë. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. kà tik atëjæs. Draugiðkumas .kilnumo varþybas. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki.

271 . Net kalëjime nëra tokios belangës. Ðirdis.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. Niekas nenugalës ugningos ðirdies. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. aukà reikia suprasti teisingai. Ðirdies. Þinoma. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . atnaujina jausmai. Labai svarbu þinoti. bet ðirdis neapsiriks. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. kiekvienu prisilietimu. o ne fizinis poilsis.Ðirdis . “Mylëkite vienas kità” . Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. jog psichinæ energijà. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui.pasiaukojimas. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis.tai iðmintingas priesakas. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu.meilæ. todël ðirdies prigimtis .ji nenugalima. Tikroji auka yra dvasinë. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. Taigi. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Pirmiausia. Kai Ðirdies ugnys dega . savo esme. Kaip beribis dvasinis atidavimas.tai ne tik geri darbai. dvasinæ ðviesà. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos. ðypsenà. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Geranoriðkumas . Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu.

Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai.jis suþydës. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . nes ji . kada ir kaip dera elgtis. 272 . Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. suvokus ðirdá. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. meilë. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Pamàstyk apie didá stebuklà. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. Visa kita prisidës”.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. kûryba. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. Kantrybæ. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Kai jo paklausdavo. meilæ ir visas gërio apraiðkas. Þodþiais neámanoma nusakyti. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. Ðirdis pasakys. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. Kaip sàmoninga kantrybë. O ið kitos . Nenusakomos ðirdies taisyklës.pasauliø tiltas. iðtikimybæ. Ið tiesø. kada reikia skubëti padëti artimui. þygdarbis . Ji taip pat pasakys.grieþtumà. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. kodël jis nekalba apie gailestingumà. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. Ðirdis nurodys. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. Tyra ðirdis nepakelia blogio. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. ar galima pakviesti meilæ.ðitos pakilimo virðûnës.

Kad Hierarchija nereali. Kuri yra tiltas á Hierarchijà.be didvyriðkumo.Esant bet kokioms aplinkybëms. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis. iðsaugo kylantá verþlumà. Yra pats realiausias kelias. 273 . Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. Te niekas nesako. kûryba .be kantrybës. þygdarbis . Kad þmonës jos nepamirðtø. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to. Darbas . nes nëra á Jà keliø.

APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. arba griauna. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. Mintis gali valyti. kuri nesuyra. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. 274 . kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Legendos sako. Be to.ið minties gimsta darbai. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. tiek griaunanèioji jëga.be minties evoliucija neámanoma. naikinti puvimo mikrobus. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. arba skaidrinti erdvæ. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. “Kvietimas”. o iðlieka. p. Mintis yra evoliucijos variklis . Joje glûdi tiek kurianèioji. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. mintimis pradedami nauji pasauliai. Kiekviena mintis gali arba terðti. Jei mintis yra energija. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. Galima matyti.

dëmesio.kliudo jai augti. Gráþta pas siuntëjà. tokia nepriimta mintis.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. 275 . Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. kaip ir sàmoningimas. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu. pastabumas taip pat. þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. Negeros mintys . Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui.ávairiausiø ligø prieþastis. Bet jis auga taip pat lëtai. sintetiðkumo. vystant psichinæ energijà. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. greièio. atminties ir susitelkimo ugdymo. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. Sàmonë kaupiama gyvenime. O niekingos ir nepadorios . Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius. Taigi. Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà. Tai. lyg vabzdþiai. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. Ir deðimteriopa jëga muða já . Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø.. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná.Ið kitos pusës.. originalumo . O taip pat tikslumo. lyg bumerangas. pagal minties dësná. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. netvarkingos mintys Jos. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros.

kiek pavydo. Kiek átarumo. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà.jos sutelkimas bei átvirtinimas. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. apie ateities þmonijà. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. kiek kerðto Galima sustabdyti. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. 276 . Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties.màstymà ir groþio ekstazæ. negu jà pagimdyti. Paskui . palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Sustabdyti mintá yra sunkiau. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. tikraisiais þmonijos sparnais. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. Bet atvirkðèiai. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. Normalaus. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. Màstymo kokybë taps poþymiu. Reikia áprasti màstyti. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ.

Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. Kodël taip.Galima kelti sau klausimus apie viskà. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu. tai visa kariauna liks neapginta. Reikia iðmokti graþiai. netvarkingø minèiø. Svajonë . Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. Taigi. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. reikia lavinti vaizduotæ. Kas reikalingiausia . Ar galima ásivaizduoti. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. Galvokime apie reikalingiausia . Kad þmonës màstytø tik apie tai. Budrumas. bet ir subtilëti.tai aukðèiausias minties skrydis. Galima iðmokti svajoti. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Geranoriðkos mintys . kas vyksta. kas geriausia ir graþiausia. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Þinoma. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai.Ðviesos strëlë. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti. kas naudinga? Þinoma galima.apie tai. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. O ne kitaip? Kodël dabar.gërio daigai. Ieðkant didþiausio naudingumo. kiekviena gërio mintis . kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo. trumpai ir tiksliai màstyti. 277 . o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø.tas ir graþiausia. Juk ji turi ne tik stiprëti. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos.

mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio.Galbût þmonës nesuvokia. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis. nepaliaujamai. Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø.mintis siunèiama ðirdimi. o tik geranoriðkà jausmà. Ðitiek galimybiø .tai bendradarbiavimas su Hierarchija. . Gërio minties siuntimas á erdvæ . Kai siunèiate mintis vargstantiesiems. neribotai auga energija. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà.slypi joje. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai.siøskite jiems pagalbos mintis. Ir jûs nepamirðkite jø . tiek bûti bendros visiems. Minties kûryba . Puiku. jog kiekvienà minutæ. 278 . Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. kaþkas patiria baisià nelaimæ.tai lyg nuskaistinantis þaibas. Galima iðmokti kasdien daug kartø. Nereikia varginanèiø meditacijø . Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims.ir dideliø. Gërio kûryba . Taip.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. Màstymo ðvara . Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu.tai garbingiausios jûsø valandos. ir maþø. kylant átampai. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. Siøsti gërio mintis. kaip erdvës strëles. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. Kaþkur. Minèiai nereikia þodþiø .geriausia erdvës dezinfekcija.

Jie mano. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu.mikrokosmà. Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Þmonijos virðûnës . Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . dvasios grûdas yra panaðus á Já. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. Þmogaus esmë .tai ugninis dvasios grûdas. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. 279 . o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø. ir ðiukðlyno padugnæ.be praeities ir ateities. Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Kurios verta siekti. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà.

Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. trumpai akimirkai. prisijungus prie evoliucijos.Netapkime panaðiais á juos. Viðta kudakuoja be prieþasties. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui. Bet kas mums ið to? . Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. kas supa mus. Papûga kartoja burnojimus. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. Dabartiniu metu. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. Taigi. 280 . Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. antis nevaldo savo nervø. pantera greitai susierzina. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. peslys ilgai neðioja pyktá. Naujoji Epocha . Panagrinëkime tai iðsamiau. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. nemirtingumo.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. Neparuoðus tam savo sàmonës . arba kosminis praregëjimas. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. Beþdþionë labai uþgauli. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. atsiveria aukðtoji sàmonë.tai yra jos neugdant. Rietis moka net ðunes. Meilë viskam. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. visaþinojimo. Kartais. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas.Pasaulio Motinos Epocha . Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone.

Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Baimë . Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. pyktis. Kantrybë yra sàmoninga átampa. Kas nori auginti sàmonæ. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. Verþiantis pirmyn.didelis dvasinës raidos prieðas. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. Abejonës kirminas. grauþia ir naikina psichinæ energijà. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Daug kà reikia paðalinti ið kelio. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. kaip bacila. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. Kad taptø pakankamai þmogiðku. pavydas ir kitos panaðios aistros.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. neapykanta. Savigaila . Svarbiausi sàmonës augimo prieðai .abejingumas nesukuria Gërio. sulaiko dvasios vystymàsi. gaminasi ypatinga substancija. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. nebus laiko dairytis á þvëris. 281 . Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës.dirglumas ir pyktis.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa.tai nemokðiðkumas. Kai kantrybë sutelkta.

galima galvoti apie naujà sàmonæ”. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. Neiðvalæ sàmonës. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. 282 . Mokykla . Kai norime regëti vaiskius tolius . beribiai laimëjimai bei galimybës. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. turi mokëti stebëti save. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Reikia pagalvoti.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. Tad stebëkime save ir dideliuose. Be to. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Mokyklos tikslas . Tik taip iðsilaisvinus. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. Beribis gyvenimas. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti.nelendame á dulkiø debesá. ir maþuose dalykuose. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus.

Todël bûtina pramuðti ðià sienà.dar dvasiðkai nesubrendæs. kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. Nes ten. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn.siekti to. Niekingo nuo didingo . 283 . Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Pakili bûsena . Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Reikia ásisàmoninti. jei sàmonæ perkelsime ateitin. galime patirti Palaimà. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. krûmø nematyti. kur dideli medþiai. vedantys á realybæ. Kuriant pasaulinæ pakopà.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Kelias á Naujàjá Þmogø . Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. Nesiverþkime prie maþø dalykø. atrasime ir laisvæ. Sugretinæ menkumà su didingumu. Gera ar bloga. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. Paþinus tikràsias vertybes. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. reikia taikyti pasauliná mastelá. naudinga ar kenksminga .sàmonë turi tapti jautria ir imlia. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. neskiriantis maþo nuo didelio. Ðios sàvokos mums bus þenklai. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. Ir pagaliau .atsirinks savaime.

Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . Neperkeièiantys gyvenimo. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. iðplëtota sàmonë. Bet gyvenimo prasme. Pasirûpinæs savo sàmone. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. *** Evoliucijos esmë . Kilni. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. prisilietusi prie Tiesos spinduliø.pakylëta sàmonë. Taèiau kiekvienas. Bus iðspræstos tiek etinës. poetams. Tik tada. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà. Kad ji siektø vertos aplinkos. tiek ekonominës problemos. Kompozitoriams. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Yra tik viena panacëja .tobulëjimas. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui.. dailininkams . Ásivaizduokime. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams.. Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ.

Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø.pilnas áspûdþiø. Baisi kvailystë . Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus. Kûdikis negimsta su neapykanta . Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas.kuo ankðèiau .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Klaidinga manyti. Mokoma atjausti ne vien þmogø. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. bet apie kitus. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje . kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. kad Naujojoje Epochoje.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. Paprastai jau trijø metø kûdikis . Ir atrasti dþiaugsmà. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda . auklëjant vaikus. Vaikai neþiaurûs. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. teikiant malonumà aplinkiniams.jau daug kas prarasta. Jei namuose neloðiama kortomis.visiðkas nekûrybiðkumas. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. O septynmeèiams . bet ir gyvûnus bei augalus. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà.tuo geriau. Egoisto dalia .

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

Buvo aiðkinama. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. Didþiausia nauda. Norint atiduoti sielà. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. kurià mes galime atneðti. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Testamente paþadëta palaima. Galingiausias þygdarbio matas . Mes þinome apie bandymus. Bet nëra ir sunkesnio. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Þengti per gyvenimà verþliai.pasiaukojimas. Nuolankumo didvyriai. geraðirdiðkumas. tyliai atliekamus laboratorijose. þmonijos vardan. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. kad tai Nesiprieðinimas blogiui. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. iðgeria pilnà nuodø tauræ. reikia jà suformuoti. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. Kad plësdami sàmonæ. Þmonijos labui.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. kaip einama átempta styga. gailestingumas. Nuolankumo sàvoka . Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. o apie sielà. yra ta. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. Pereiti visus gyvenimus. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais.

Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. kad pagerintume jo bûtá. Kova su tirðtàja tamsa . Kurie turës pakeisti ateitá. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. Kol gyvatë po þeme. jei mes nesuvoksime. Sàmonë. Ir tai bus gërio sintezë. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. tikro gërio kûrybai. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. Màstymo menui.Bei skaistindami ðirdá. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. gëriu iðgelbësime ateitá.nepaprastai sunki. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. kad já nugalëtø. jie atvers vartus á ateitá. 293 . Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Nebus net minties apie þygdarbá. þmonës prie þidinio nebus ramûs. galima pagerinti þmoniø màstymà. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. Jei patys ásisàmoninsime. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Taigi. Pagaliau. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga. Galima daryti gerà artimui.

Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. kas sukelia poslinkius. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. Tai svarbiausias uþdavinys. Vaikai.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. Ir þemiðkajai evoliucijai. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. Be smûgio substancija neims judëti. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. Dera prisiminti didvyrius. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius.

kûrëjus ir darbðtuolius. kaip ir gailestingumas. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Ypaè reikia knygø. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Vaikai myli liaudies didvyrius. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. Ir ne tik asmeniniu. Vietoj mechanikos. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. bet tautos bei ðalies mastu. Daug yra pavyzdþiø. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. palikdama mûsø planetà. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. *** Didþioji Dvasia. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. raginanèiø paþinti ir atrasti. 295 . Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas.

” 296 .Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. apdairiai. Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. kaip dabar. verþliai.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. Bet reikia. 304 . jog esant palankioms sàlygoms. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis.. Bet pradëti reikia. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. O bûtø pasaulinio masto. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. Moteris moka aukotis. ir ne vien kaip ðeimos motinos. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . bûtent. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. nuo saviugdos.tai didis uþdavinys. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø.duoti gyvybæ. Visose mokslo. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos.

Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. Motina. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. þmonos. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. nes kur þinios .ten ir galia. Ir dabar. Motinos. pasiaukojimui ir þygdarbiui.Todël moteris kvieèiama tobulintis. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Pasaulio Motinos Epochoje. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. þmonos ir seserys. 305 . þmonos ir seserys. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. Bet ir ypatingas pasitikëjimas.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. Mylinti motinos. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos.

kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. parlamentarø ir pan. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. kuriuos sàlygos pati epocha. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Visa kita .Átvirtinus lygiateisiðkumà. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. Tik tada. gimdanti vaikus. Moteris. Moters intuicija. Pasibaigs karai. prieðiðkumas. Tik tada. kaip ir geriausiais laikais. Moteris. Jog pusë ministrø. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Ves þmonijà progreso keliu. Turi bûti moterys. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . o taip pat deputatø. Moteris gins ne tik savo teises. nepakantumas ir visoks persekiojimas. Bus galima pasakyti.savæs ir kitø apgaudinëjimas. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru.

Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. Kokia didþioji sàvoka. reiðkianti Ðviesà. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes.senovinë ðaknis. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. visà ákvëpimà ir polëká. Aukðèiausio Groþio. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . ten ir taika. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Ugná. Visà groþá. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. tai bus Gëris. Ten kur Kultûra. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji .APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà.rytietiðka. apimantis visà sàmonës platumà. Taigi. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Ten. O þodis UR . kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas.druidiðka. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà.Groþis ir Þinios. Kultûros pamatas . visa laimë. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo. antroji .

Galbût. Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. Þinios . negu kai kuriose praeities epochose. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. net sunkesni. tà dvasios kilnumà. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. 308 . Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. grubumo. Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Nes Kultûra . *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Tik tikro Groþio. Taigi. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams.liaudies ðirdis. Kol Kultûra tëra tik prabanga. Menas .liaudies iðmintis.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. Juk prieðtaravimø. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. tiek ir asmeniname gyvenime.

Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà. Taip Begalybë mums taps tikrove. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø.reiðkia suprasti. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. *** Rytø Mahatmø Mokymas.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. 309 . tuomet Ji ir suvoks. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas. O suprasti . aukðèiausias kultûringumas . Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje . Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø.taigi. Taigi.tai didþiausias pakantumas.kilnus þmonijos þygdarbis. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”.reiðkia atleisti. Nëra vietos dvasios augimui ten. kad jos pareiga .nepaliaujamai tobulëti. kur lizdus suka nepakantumas. Ðirdis yra beribë . Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. Vadinasi. Tarnauti Kultûrai . kaip ir Begalybës sàvoka. iðkelia pakantumà. kokia skurdi ji turi bûti.

ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Neákinkys á vienà jungà. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. negali Þiûrëti á þmonijà. 310 . jo manymu. Didesnis bus tas. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. kad visi þmonës vienodai galvotø. Ar neuþtenka visø. kuris daugiau aprëps. Korane pasakyta viskas. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. o mokys plataus suvokimo. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. Galima sakyti. Nes. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Iðmokti vertinti ávairovæ . Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Negalima reikalauti. kad nepakantumas . nes jis slepia tiesà.teisingas kelias á Kultûrà. Bet tai nekenks bendram labui. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. Kuo taps þmoniø ðirdys. kaip á krûvà vienodø akmenø. Negali bûti gero nepakantumo. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. nes ji parodo Kelià á subtilumà. Tegul þiûri á skirtingas puses. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. Jame visada bus ir melo. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis.tai nemokðiðkumas. Nepakantumas yra blogis. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia.

Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. Reikia ugdyti sàmonæ taip. 311 . Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Þmonës eis tuo keliu. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. jis tampa pakanèiu. Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes.

Þmonës turi verþtis á já. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. Þinios skverbiasi pro visus vartus.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Þinios yra iðsigelbëjimas . Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Realios þinios. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Þmogus. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. Mus apstulbins progresas. kur dega þinojimo ugnis. Daug blogio padaroma dël jo. Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. ko dar neþinome. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. be prietarø. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . Tiesa ten. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. siekiantis paþinti Tiesà. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Ten ir ðviesi ateitis. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. Þinios yra vartai á Brolijà. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá.

Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. spindinti galimybëmis. jog “viskas jau atrasta”. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. ko þmonës neþino. Bet þymiai prapleèia juos. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. Daug neregimo reikia sutalpinti. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. Taip paþinimo ribos pleèiasi. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. Mokslui nereikia keisti metodø. Beribes materijos savybes. Tik nemokða gali pasakyti. galima priartëti prie Begalybës. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. Neatmetusi atomistinës hipotezës. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. Juk materija ne mëðlas. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. Paruoðta didi ateitis. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. bet ji nebus primityvi. paþinus mums dar neþinomas. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. 313 . O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. o prietaisus gerinti. bûtina juos plësti. bet substancija. Neatmetant mokslo laimëjimø. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. Tobulinant save. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. Jog egzistuoja daug kas.Niekas negali tvirtinti. Reikia siekti tikro materijos paþinimo.

Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. nurodinëjant jam darbo metodus. Bûtinos ðeðios sàlygos. Taip mokslas suvokë.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. Pirmoji sàlyga . Ir kaip kitaip gali bûti. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. 314 . nei vidine prievarta.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. kad materija yra energija. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Negalima tyrëjo varþyti. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams.

Praeina tie laikai. Ateina kûrybos epocha. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. taip ir þinias reikia rinkti visur. Kaip bitës visur renka medø. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. Kurioje þinios atvers vartus. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. Neturime baimintis. jei þiûrima laisvai. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Ketvirtoji Sàlyga . Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. Antroji sàlyga . atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. mintyse juo netikëdamas. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. o iðtisos sritys Liko draudimø. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. kà skirta atrasti. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Koks siaubingas sàstingis. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. jog Tiesa yra viena.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Ko jie ðiuo metu neþino. 315 . Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø. Geriau jam neuþsiimti mokslu. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. Pirmiausia. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. Treèioji sàlyga . Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ.mokslas turi bûti neribojamas. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti.

Penktoji sàlyga . Bus aparatai nustatantys emanacijas. bus matuojamos mintys. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà.þmonëms tai atrodë neámanoma. Sieikiant naujø laimëjimø. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. kokie jie yra. 316 . teisingi. Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. O ne iðkraipytus prietarø. Dar neseniai televizija buvo pasaka . Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. Svarbu. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. egoizmo ir puikybës. Greitai ims fotografuoti auras. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. Primename apie tai. Galima ásivaizduoti. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius.” Pagaliau.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. Ði sàlyga bûtina.faktai turi bûti tiriami sàþiningai. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. Teprisimena naujausius atradimus . Nes daþnai bûna.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. jog tai ámanoma. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus. kitaip tariant.

Jog atras tiesà. besiverþianti pirmyn. Toks tikëjimas . Tikëjimas yra dvasios stiprybë. bet jo ðviesa. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis.ne proto prieðas. ir tikra. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. trokðtantis patikrinimo. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas. 317 .

Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. Groþis perkeièia þmogø.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. Ið esmës. Per menà. kurá þmogui suteikia gamta. Tariàs þodá “groþis” . Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. “Kvietimas”.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. Egzistuoja meno sukurtas groþis. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. Kiekvienam neðu talismanà.bus iðgelbëtas. Groþis yra tas tikslas. yra groþio siekis. 62.didinimas. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. pakylëja ir sublimuoja. Meno tikslas . Kuri taurina ir ramina visa. p. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius.nemirtingas ir beribis. Pasaulis vystosi groþiu. Visø gyvybiø siekis tobulëti. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. Menas . turime Ðviesà. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . kas gyva. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . Ðalia groþio. kuris yra groþo kûryba. Meno perlai 318 . esanèio gamtoje. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo.

á maþos sëklos susidarymà. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. reikia ðviesos. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. Taèiau reikia juos pamatyti. Reikia lavinti muzikos suvokimà . Kuo þmogus tobulesnis.bûtina evoliucijos sàlyga.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis.jam tebus tik ûþesys. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. rafinuotesnis. Todël. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. Krioklio. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. kai vertinate Gaivø aromatà . nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse. Kiekvienas suvokia groþá. o Subtilusis dar turtingesnis.garso groþio suvokimà. ir paukðèio plunksnose. tuo daugiau groþio jis pastebi. Jei norime iðvysti groþá.. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. upës arba okeano daina . O jo groþis þymiai subtilesnis. Kas tinka visiems pasauliams. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. 319 . Nesuvokiant muzikos. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. Ir þemiðkose spalvose.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà.

spalva ir nuostabiomis formomis. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. Nuo maþiausios gëlelës. verþlumà. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. Pagaliau. 320 . Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. jei jis suþinos. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. Nuo peteliðkës sparnelio. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. Galima priprasti naudotis menu. Jis susiþavës jomis. Puoðdamas gyvenimà. kuris moka mylëti groþá. Bet ir sustiprins jëgas. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. nenuilstamumà? Kiekvienas. jis skuba á jas. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. taurina þmonijà. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. kaip jëgø stimulu. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. Groþio ir kilnumo þygdarbiams. Groþio spindesio stebuklas. Daina.

Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. nuo dorovinio nuopolio. Taèiau neteisinga sakyti . Màstymo kilnumas ir orumas . apsigaubia bjaurastimi. Mokyklos. ieðkokime arba bent svajokime apie já. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. Bûtø neteisinga. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei. kas neapsakomai graþu ir kilnu. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø.jis jiems priklauso. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. heroizmas ir þygdarbis. Jei norime iðvengti bjaurasties. Kai ji svajoja apie tai. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà.tai ne ðventeiviðkumo. bibliotekos. p. stotys ir ligoninës. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. Siekime jo. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. 161 321 . “Kvietimas”. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis.Atiduokite menà þmonëms . ar ne nuostabus bus ir atsakas”. iðkilmingumas. Nepamirðkime groþio. O tikrosios kûrybos poþymis.groþis iðgelbës pasaulá. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Nuo þvëriðkø kovø. Ne tik pasiðventæ menininkai.

” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.” 322 . Kokias mes paðaukiame savo siekiais.“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.

Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio. atkreipianèius mûsø dëmesá. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus .tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. emocijø. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. Ne tik senosios epochos. Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. Kali-Jugoje þmonija. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. proto pasaulis. Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. klausdami . Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà.APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome.minties. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . taèiau visiðkai realiø pojûèiø. Egzistuoja dar ir neregimieji .jausmø. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . Ið tiesø gausu subtiliø. nuveja nematomas muses. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas.psichiniai .

Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. Taigi. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. sugráþæ á fiziná kûnà. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. Dabar tokie laikai. kas jiems nutiko. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. 324 . tokios kosminës sàlygos. Bûtina màstyti apie juos. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. pritaikant Agni-Jogà. kaip Saulës ðviesà. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Tuomet. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. Be to. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. Po to. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. Jie prisimena viskà. Ruoðiantis Satija-Jugai. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Þmonës. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius.

bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas. 325 . Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. Jei galima sukurti tokià átampà. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. Ásivaizduokime. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. Bet labiau vertinti tai. Kaip dabar. kylant átampai. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. bent kiek màstantis þmogus pasakys . kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju.tik akimirka. jà galima ir pratæsti. kitaip tariant. Pavojaus akivaizdoje. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. auga ir þmogaus jëgos. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe.ilgalaikiu. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Tai kuo rûpinsimës . kad þemiðkasis gyvenimas . Vadinasi. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. kaip prie evoliucijos variklio. Vadinasi. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Taigi. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Þemës gyvenimas . Ir pats mokslas priartës prie jo. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Tereikia.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø.

Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Reikia pamëgti màstymo procesà. taip vadinamos. paprastai.tai mintis apie ateitá. Vadinasi. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Iðmokime nenuilstamai dirbti. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Be to. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. kas bus ateityje. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Juk. Bet ne apie begaliná egzistavimà. Tai pasakyti visai nesunku. Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Todël. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. 326 . Tenka mokytis. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. lyg bedugnës pakraðèiu. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. minties kûrybos.

kaip vienintelio mums skirto tikslo. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Subtilusis ir Minties Pasauliai . artëjame prie Ugninio Pasaulio. Ið tiesø. suvokime Ðirdá. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. kaip apie savo dalià. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Þengdami á Ugniná Pasaulá. Eikime á já be siaubo.Ugninis Pasaulis .vadinasi. atjauta. Artëti prie Ugninio Pasaulio . Þemiðkoji bûtis . Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná.be virpulio. verþkimës á Ugniná. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. pasigailëjimas. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone.tai ir verþkimës á já.trumpalaikë. Kaip á veiksmingà priemonæ. o iðkilmingumas. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà. Ið visø þemiðkø dalykø . Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá. ugdykime savo sàmonæ. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. negalime pasakyti . 327 . Gailestingumas. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. taikyti atitinkamas savybes. mûsø gyvenimo tikslas . Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. Nes toks ritmas neiðvengiamas. Ugninio Pasaulio vardan.tai skirtoji ateitis.laikini. bet tai ne siaubas. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. Þmogus. kaip Bûties tikslà. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes.

Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. 328 . suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. Pajuskime. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. kas su juo susijæ. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Pasaulëþiûra. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Sàmonë. . Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Kaip ið galingos dinamo maðinos. siekdami iðplësti màstymo akiratá.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. Kad visa. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá.” Þmonija. Ne tik pripras apie juos màstyti.aukðta. Atvirkðèiai. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. Pakeis þmoniø psichologijà. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje.

Teisingiau bûtø sakyti. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. Lygiai taip pat ir þmogus. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. Kurie. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. Mokslininkai kalba. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. Þmogus. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. kad Saulës dëmës palankios karams. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. priklausomai nuo to. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Kaip. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. vaikui gimstant. savo ruoþtu. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà.

Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. Netoli tas laikas. Artëja laikas. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje.Atvirkðèiai. Net neámanoma ásivaizduoti. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. 330 . kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. saugoti. kaip rytdienos maistas. bus atrastas bûdas. kurti. Neverta manyti. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja.ateities mokslas. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. Tokias pat didingas. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. priklausomai nuo to. kaip ðviesuliø gausybë. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. Laikui bëgant. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. Greitai bus pradëta màstyti. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira.

Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. Kitaip. Toks dþiaugsmas gali ateiti. Kuo tobulesnë dvasia. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. Ið kur tai? Todël. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. 331 . kad suvokiate. Kai iðnaudota viskas. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. Ið tikrøjø. kaip krintanèio vandens srovës. Pajutæ sroviø vibracijas. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. jog namai arti. Taip màstydamas. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. ásisàmoninus. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Nejaugi jø negalima pritaikyti. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. gali verþtis ir á kitus lobynus. bet jûsø dvasia dþiûgauja. jog dvasia. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios.Þinojimas. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. Be þemiðkos uþuovëjos. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Atneð ugningiausius pasiekimus.

kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Gali atrodyti keista. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. jog esant PagrindøVienovei. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Jis suprato. galima aplankyti ávairiausias planetas. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. gyvenantys mûsø planetoje. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Pakankamai já iðvysèius. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Mahatmos. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. tiek daug skirtumø. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. 332 .

o susilietæ su juo Mes kenèiame. Tenai tikra skrydþiø karalija. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. . Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. 333 . tarkim. Net ir bûnant ugniniame kûne. Lyginant. Taip. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Atstumas iki jo didþiulis. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Þmonës ne tokie kaip mes. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo.” Tie. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. kas þema. bet Mes já áveikiame akimirksniu. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. kad gaudþia sferos. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. Be to. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. niekada jø nepamirð. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. Skraido þmonës. o stebûklas. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. skraido paukðèiai Ir net þuvys. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. ir. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. Pats oras Mums nepakeliamas.

Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Tartum dalyvautume jø gyvenime. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. 334 . Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. norint juos priimti. Tolimieji Pasauliai . Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. kas svarbiausia. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. bet ten.mûsø stebuklingasis kelias. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. Ar siauras jis. kur yra taip vadinama tuðtuma. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. norint suprasti. Ieðkotojams reikalingas kelias. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Ne Þemëje. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. kad atitrauktume nuo gyvenimo. Þemiðkasis mokslas. Bet kad atvertume naujus kelius. Þinoma. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà.niekingai menka. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël.Venera ir Jupiteris. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu.. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. Reikia naujai atgimti. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. neþinanti dangaus keliø. Artimiausi pasauliai. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves.*** Pirmiau. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. . kad visa. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo.

Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Taigi. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. Teisinga manyti. Dviguba prigimtis . 335 . Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Kitaip jos praskris be pëdsakø. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti.dvasinë sàmonë. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Bet þinoma svarbiausia . Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Nereikia manyti. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá. Ne hipotezës. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Taip galima priimti kitø planetø mintis. neleidþia priartëti negatyviosioms.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. Nepasiruoðus. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. kaip skydas. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. Mes patys turime pritraukti sroves.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká.

atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. nes srovë sukelia vibracijà. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. bet spindulingomis sferomis. Iðeiti uþ planetos ribø . 336 . Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Prie tokio skambesio reikia priprasti. Mechanika ir psichika susijungs. Agni-Jogos mokyme pasakyta. bet neginèytina. tegul praeis daug metø. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Bet nei jie. Viena .artimiausias laimëjimas. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius.suvokti save esant jø dalyviu. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. Visø pirma tai bus skambesys. Kita . Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Pirmiausia. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Pasakyta. Kiekvienas. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. pasijuskime jø dalyviais. jog pirmiausia pasieks garsas. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. bet sàmoningas jø bendradarbis. reikia atsisakyti þemiðkø matø. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. vadovaudamasis Bûties dësniu.

þodá ir veiksmà. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. Þmogaus dvasia. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. jog jûs ne Þemës. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. Tik tokia sàmonë. o Visatos gyventojai.Màstykite. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. atsakinga uþ visà savo veiklà. kaip kûrëja. 337 .

338 .

Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda.Þemës Motina Antroji dalis . Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Anapus Kosmoso . Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Mënulis . Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Apie Mikrokosmosà . Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda.

Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Dievus. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda.

Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda.