Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

Ðie dësniai buvo ir tada. Ir dabar yra dësniø. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. Bëgant tûkstantmeèiams. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. 7 . Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. Bet tai.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. Tai. kuriø þmonija dar neatrado. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. apie tai màstyti. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. á savo sàmonæ priima lobius. mums yra paslaptis. ko mes dar neþinome. kas mums dar tebëra paslaptis. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. Taip sukuriamos mintys. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. kuriuos þmonës vadina idëjomis. Tie. vadinas. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. Kà nors þinoti. Tai. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. yra mûsø þinios. kà jau þinome. kurios þino daugiau uþ mus.

8 . asketai. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. dykumas . Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. Tik didingame Gamtos prieglobstyje. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ.. Mokslininkas já vadina intuicija. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. atsiskyrëlis .. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. toli nuo buities triukðmo.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. kalnus. Visa. kurioje viskas ámanoma. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. poetas .ákvëpimu. kas iðgirsta.praregëjimu. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Þvaigþdëms mirgant.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

kas esama. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. nei nakties. oks "Kvietimas".ANAPUS KOSMOSO . T yra dësnis.PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. Vien Nesunaikinamas. nei þemës. Nei dangaus. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. p. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. Nei tamsos. 15 . yra iðtirpæ Nebûtyje. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. nei ðviesos Nieko. kad Maaha Pralajos metu. 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Tai . Kai visa. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. iðskyrus Viená. Protu nesuvokiamà”.

evoliucijos garantas. Nes tai . Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. “Parabramanas” . aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas.uþ Neapsakomybës ribø. Parabramanu. Viena. Visose legendose ir himnuose nurodoma. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. nei apibûdinti. 16 .Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Neleisdami Jo nei ávardinti. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. kas slypi uþ Bramano. Jie lieka anapus . Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. Absoliutu. Todël Absoliutas .Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Prieþastimi be prieþasties. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Tai Absoliuto . Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Jis visuomet tols nuo mûsø. Þinodami. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá.“Tai”. kà mes galime suvokti.

Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà. nes nieko kito Tavyje nebûna.” Parabramanas .Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti. Prasidedant veiklos periodui . Tik skirtingai Já vadino. Tu esi anksèiau laiko ir vietos.Vienas. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas. Prasidedant neveiklos periodui. 17 .ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu. nei apibrëþti Tavojo: Kur. ir niekada nedidëja. Tu esi. Paðaukdamos Visatà Gyventi. nes jie jos neþino. ir negali bûti keièiama. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. Tu . jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. nedaloma ir neágyja formos. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. Tu .Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. Kaip ir Kodël? Tu esi. bet ne kaip skaièius.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. bet esi Pats Savyje. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu .Vienas. Tu . nes Tavo Vienovë nedauginama. visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas.

Kaip þemëje tëvas.taip ir Kosmosas.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. bet ne dvasios ar sielos galia. nes Tu esi Pats.Vieningàjà Visatà. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. be Moteriðkojo Prado. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys.Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. Tik Pasaulio Tëvo.Sûnø . bet gyveni ne laike. Bundant Didþiajai Manvantarai.Absoliutas . Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. gyvybës kûrëjas. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai. Uþmezga vaisiø . Kai pradedama kûrybinë veikla. visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . arba Vieningaja Materija. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . kurá galima iðmatuoti arba suvokti. arba Vieningosios Dvasios.Tu gyveni. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. nëra Dvasios raiðkos! 18 .aktyvusis. susijungimas Su Pasaulio Motina. be moteriðkojo prado. arba vyriðkasis pradas. Be Pasaulio Motinos . du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. Tu gyveni. Ir Moteriðkasis Pradas . Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos. Atsiranda Vyriðkasis Pradas .pasyvusis. Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios.

Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Tai . Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina. veikianti ið Kosmoso centro. 19 .pirmapradë ÐVIESA . Ir Moteriðkasis Pradas. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . baigiantis Maha-Pralajai.Proto Ðviesa.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Kûrybinë Dvasia. Tai . Ugnis . Evangelija pagal Jonà. kai uþges visos Visatos saulës. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. gimstantá Beþadëje Tylumoje.visø paslapèiø paslaptis. kuris pagimdo Visatà.KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. Tai ne fizinë Ðviesa. 1 Treèioji legenda Kaip. þemiðkajam protui nesuvokiama.lyg neregima Ugnis. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. Gimdanèioji Materija. Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”.pirminis GARSAS. Tai .UR. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. Tai .Parabramanas. Dieviðkoji Ðviesa. Logas . tai . Tuomet Absoliutas . Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas.LOGÀ. Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà.

Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. 20 . kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai.Kosmoso pasëliai. Taip. Pasauliø Kûrëjomis. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. Ðie pirminiai ávaizdþiai. Taip iðreikðtasis Logas. Kuri vëliau. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. Visko. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. Esanti Jame kaip idëja. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. Á milijonus judriø Visatos sferø. Yra bûsimojo . vienoje ar kitoje planetoje. taps objektyvia realybe. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. statybos procese. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. kuriame numato.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai.geresnio ir tobulesnio . Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. Jis sukuria viso. Vienos ar kitos saulës sistemoje. kas bus. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . kuriant ir valdant Kosmosà. “prototipus”Visø formø ir jëgø. dar prieð atsirandant Visatai. Kurios praëjusioje Manvantaroje. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. paþadinti naujai Bûèiai. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. visø emocijø. kas vyks bûsimojoje Visatoje. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. Visà Visatos gyvavimo laikà. savo uþduotá.

kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . pasibaigus Maha Pralajai.*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá.svarbiausias Kosmoso dësnis. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. visà darbà paliko mûrininkams. Kosmose viskas dësninga. esanèias Logo lobyne. Ðitie Statytojai kuria. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Bet. Kosminiame Prote. o tiksliau. O kaip Þemëje . Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. Daugybæ ðimtø milijonø metø. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”.taip ir Danguje. Tik Tai egzistuoja savaime. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. nubraiþæs planà. kuriama labai lëtai. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. Kas gali apskaièiuoti. Prieþasties ir pasekmës dësnis . Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens.

KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Mula Prakriti yra amþina. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas.“Mula Prakriti”. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. aplink kai kuriuos pirminius atomus. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. viskà savyje gimdanti. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. kuri legendose vadinama Fochatu. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. 22 . Bûdama Parabramano aspektu. Nuo medþiagø. Viskà savyje talpinanti. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Paskui. Logo energija.

Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Jau patys pavadinimai rodo. Pasauliu. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Tik septintasis . arba Nirvanos.Sudarydama spiralinius sûkurius. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. nematomi. vadinamà Dvasios. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu. kad tai þmogiðkieji pasauliai. Tai mûsø fizinio pasaulio materija. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. Aukðèiausioji. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Legendoje sakoma. kuriame dabar gyvename. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. kaip ir antrojo lygmens atomai. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. 23 . Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. Ðeði aukðtesnieji . Kaip garas. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Todël apie jas mes nieko neþinome. Ir ketvirtàjà. vadinamà Palaimos. O ðeðtoji . Logo energija stato antrojo lygmens atomus.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. arba Intuicijos. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Pasauliu. Þemës gyventojams. arba pirmoji.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis.

Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”. atomuose.visur ir visa . subtiliausias. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. Materija yra forma Ir nëra formos. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. O materijos jëgos ir energijos . fizinio pasaulio poskyrius. vibracijø rûðis. Jis . Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija.tvirtosios medþiagos .Jame. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. Taip materijoje. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. tris ir daugiau. jos Prieþastis ir Tikslas. Septintasis . Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Ketvirtasis .Po to.skystoji materija arba vandens stichija. 24 . Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. Materija gyvena . Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai. kuri neturëtø kokios nors formos. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija.tai þemës stichija. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë. Visa pagrásta vibracijomis.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Treèiasis . Pirmasis. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis.Jo Gyvybinës srovës. Panagrinëkime. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø.subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Ðeðtasis . pavyzdþiui.

Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. kuri pasëpta atomuose. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. Apsireikðdamas virsta Visata. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë.tai vienarûðiai vienetai. Kuri ir yra Jo forma. Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. T vidinëje Gyvybëje. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. Net Logas. 25 . nei þmogus negali ten egzistuoti. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats.miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. Visi atomai . Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. Kuri ásikûnija materijoje. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. kuriai ðie atomai priklauso. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ.

Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. kas esti. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. Prieð pradëdama muðti sviestà. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. Kurioje yra gyvybinë energija . Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. Po to pagaminamas ir sûris. taip ir Þemëje. Ta pati mintis. taip ir danguje” . 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija.pienà. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. Kaip Danguje.tai analogijos dësnio simbolis. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. Ji taip pat þino. kad judesys turi bûti spiralinis. 26 . Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. kad plakti reikia tokià materijà. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. Ji dar þino.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. Bûties pagrindas persmelkia visa. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. Mums pasakë. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams.” Agni-Joga.

Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. kuris yra jo tëvas. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. savasis Planetos Logas. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Norint suvokti.materialià formà. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. taip yra ir Danguje. Ði Logo iðspinduliuota energija. kokia begalinë yra valios átampa. Taip pat ir mûsø Þemës planeta. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”.. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. Ir dar kartà: tiek Danguje. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Ir motinà . Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. 27 .. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. Kaip planetoms. vadinas. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Kievienas daiktas turi kûrëjà.

Pasiekusi tikslà . Kiti. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas. Planetø Dvasios. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. jau sustingusiø kûnø. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Daugelis þûva . atðàlusi ir tapusi planeta. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. Verþdamasis á erdvæ. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai. iðvengia þûties. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Evoliucijos idëja .kometa. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. Pasipildo ávairiais elementais. Kad paskui. Taip jis tampa klajûnu . Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Suteikiantá jai formà ir judesá. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. jis ima suktis ir. Sukdamasis tarp tankesniø. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà.kovos dël iðlikimo.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Jis juda ðuoliðkai. greitesni.

trys Pasauliai. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos.jutimø.Gimë gilioje senovëje. Saulës sistema . planetø ir mënuliø kovas. Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. emocijø pasaulis. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá.subtilioji ir ugninë.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje.minties pasaulis. norø.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas.regimasis .Planetø Dvasios. galinguose dangaus kûnuose. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. Antrasis Pasaulis . Treèiasis Pasaulis . Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. Taigi. Tai yra be dvasios. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Taigi. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. Pirmasis Pasaulis . kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø .tai fizinë planetos dalis. 29 . Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . Kurios turi brandos ir nuosmukio. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija. sveikatos ir ligos periodus.

O vaizduotei .kaip nepaprastas Groþis. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë. tiriantis Pasaulio sandarà.Yra Saulës Logo fizinis kûnas.Visa erdvës sfera. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. 30 .

kol baigiamas ðis darbas.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà . Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. nykimo ir mirties reiðkiniai. Kol Gyvybë palaiko jà. Sukurdama ið jø formas . Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. O susijungusi su virðfizinëmis. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga. Visa gyvena .nuo akmens iki Dievo. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. kiek jai leido duotoji Forma. kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. Nes Ji iðaugo tiek.tai Kosminio Proto energijos raiðka.mineralus ir gyvuosius organizmus. organizmas mirðta. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. Yra ne kas kita. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. Organizmas auga tol. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Ir pagaliau.gyvybës evoliucijà. Organizmas gimsta todël. Tai. subtilesnëmis jos rûðimis. 31 . Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. GYVYBË .

per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. kûnø sandaros evoliucija. gaunamo per savo laidininkà. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. Ji tampa vis sudëtingesne. Neiðnyksta. Yra tarytum durys. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. Augalui mirðtant. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Bet dëka patyrimo. Ði patirtis. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. Formos. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. 32 . Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. Dar daugiau . Nes materija neiðnyksta. o tik laikinai atsitraukia. Taip pat ir Gyvybë.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. iðlieka. neþûva. ágyta naujø ágûdþiø forma.tai reiðkia. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Kai roþë vysta. Formai mirðtant.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Patirtis. Patirtis. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Gyvybë. Gyvybë evoliucionuoja . vëtromis bei kovoje uþ bûvá. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ.

formuojantis organizmams. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Tapdama grupine mineralø siela.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà. Gyvybë. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. Dar vëliau ir gyvûnijà.Kosminá Protà. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. ákvëpdama augalø formas. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. kuri neiðnyksta. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias .augmenijos karalijà. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Vëliau . Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. O vystosi. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. sukurdama gyvûnijos karalijà. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. Po to sukuria mineralø karalijà. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje. Ji sugráþta á savo ðaltiná .

Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . tik èia jos veikla .augalijos pasaulá. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. Iðlietoji Logo Gyvybë. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Panirusi á mineralø karalijos materijà. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu.sustumta ir suspausta. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà .Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. kurià jau pastebi ir mûsø akys. Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. Kaip Gyvybë . màstantis “skaièiais”. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys. vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Kaip Forma. Taèiau.vandená.mineralø karalija. pasiekusi fiziná pasaulá. Taip atsiranda fizinë materija . Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas.ji beveik nepastebima. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë.

Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai.judëti ið vienos vietos á kità. Gyvybës Vienetai. “grupinës sielos” dalis. Taip ir Gyvybë. Turi jau ne grupinæ. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. laikui bëgant.Monadas Ir sukuria Individualybes. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. Tam. 35 . Jeigu to nenori daryti savo valia. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. Patirtá. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. sugebanèias màstyti. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. Þmogus. Kiekviena rûðis. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. slypinti augalo ir gyvûno organizme.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. Kuri. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. bet atskirà Sielà.gyvûnija. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. kiekviena veislë. tampa augalø karalija. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis.

Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta.tai dirbtuvë. kuria muzikà. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. Taip ir Visata. vadovaujantis ðitam skyriui. vandens ir þemës dvasiø. gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume.ugnies. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. Kur tik bepaþvegsime. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. lipdydami ir puoðdami gëles. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Gamta . Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . ir spalvø puikume. Eiliðkumas. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. Ir linijø grakðtume.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. atlikdama savo uþduotis. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. 36 . Gaidà. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. oro. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. formuodami organus. ritmà ir groþá. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo.

p. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. kad visos Gyvybës Formos. Tai reiðkia. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà. “Kvietimas”. Ta kita planeta buvo MËNULIS. Ðis Dësnis reiðkia.MËNULIS . kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. mûsø Gyvybës Banga. Á kità planetà. o kitoje planetoje.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. Toks yra Dësnis. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. 37 . Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. Taigi. prieð nuþengdama á Þemæ. Þemës planetos tada dar nebuvo. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija.

Kuri. persmelkdamas jà Savo neregimais. þudanèiais. Mënulis tartum kerðija Þemei. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. gimus Þemei. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. debesø ir vandens. Legendos pasakoja. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. 38 . Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. iðskyrus kietàjà medþiagà. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. dujinës bei skystos dalys. ir bûti pats Jos traukiamas. Traukiamas Þemës. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. kurios buvo joje. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. iðskyrus savo lavonà. beveik visai liovësi suktis. nuodingais spinduliais. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. ðeðëlis. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli.

Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. Mënulis yra tartum mûsø motina. nemàstëme. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. Mes. dabartiniai þmonës. Reikia suprasti. kaip ir Þemë. nostalgijà. kad jei fizinëje planetoje. yra vienas. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. augimo ir mirties dësnis Kosmose.tai atavizmas. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. 39 . Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. jis ásikûnijo joje. Ne tik mûsø Saulës sistemoje. kai Mënulis neðvieèia. Jose kalbama. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. Á begalinio senumo praeitá. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. sensta ir gæsta. Lunatiðka nuotaika . kaip kapinëse. Ir tik tada. Taigi. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. Skatindamas neatsakingumà. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká. Gimimo. Tai reiðkia. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. ðliauþiojanèiu þolëje.Niekur neauga su tokia jëga. bet ir kitos Gyvybës pakopos. Kuris traukia þmogø atgal. kad tuomet mes dar neprotavome. neatmenamà praeitá. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. panaðias á save. á gyvuliðkumà. Primindama mums tà tolimà. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà.

Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. Iki tol. kol Þemë baigs savo evoliucijà. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Kai þmonija. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. 40 . kuri yra mûsø Þemëje. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà.virðþmogiðkàjà pakopà. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. pavadinsime jà dieviðkàja. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje.

Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs. p. 79 41 . “Kvietimas”.Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks.

apie tai pasakoja mitai. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno . Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. skverbdamasi amþiø gelmën. Visiðkai skirtinga nuo tos. Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako. evoliucinës srovës pradþia. Legendos tvirtina. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji .tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas.ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Treèioji . Tai niekis. Naujos. palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Antroji .Þmonijos evoliucija. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. 42 .Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. Þmonija . æsësi Þmonijos istorija. treèiosios. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø.

Þemës Dvasia. Kuri suka ir saugo þemës rutulá. Pakylëk savo balsà á kitas planetas.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Að atsiøsiu tau Ugná. atsakë: “Kai tavo darbas prasidës. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.oro kûnus: “Sukurkite þmones... Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá.þmonijos evoliucijà. Mano namai tuðti .43 Aðtuntoji legenda .. Saulës Dvasia. Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Papraðyk jo Sûnø. kad apgyvendintø Þemæ.. Mënulio Vieðpatá. Monados. Kreipkis á savo Tëvà. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. Atsiøsk Savo Sûnus. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie.

Buvo jiems pasakyta. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. Duokite jiems vidines Formas. Aukðèiausieji Pitri. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros. arba màstymo. pradmenis. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. Ir Mënulio Dievai.Liepsnos Valdovai. Barchiðadai. kaip pirminës asmenybës . Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai .” Mënulio Vieðpaèiai . vadinami Agniðvata. arba Dievai Agniðvatai. Tai yra. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. Suteikdami jam proto.Pitri . Jausmø Pasaulio lygio. viena paskui kità. O Motina Þemë. Nedalyvavo þmogaus kûryboje.subtiløjá kûnà. Tuo tarpu Barchiðadai . arba Tëvai. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna.Ugningojo Pasaulio. þmogaus protëviai .Pitri. Agniðvatai buvo aukðtesni . pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. kurie buvo tik Subtiliojo. kurios vadinamos Pagrindinëmis. padaryti já savarankiðku.. palikuonys.Subtilijo Pasaulio.. Sukurs iðorinius apvalkalus. vadinami Barchiðada. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. Monadas. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties. arba Pitri.Esame mes patys. Minties Pasaulio lygio. kûnus. Pirmoji Pagrindinë Rasë.mes esame jie. Taigi. Jos atsiranda nuosekliai. 44 . Gamta.Þmones jûsø prigimties. Jausmø Pasaulio. lygmens.

palaipsniui. Ðis gemalas augo. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Kol baigdavosi jo vystymasis. ásikûnijusios ðiuose kûnuose. Atëjus dauginimosi metui. . sukurtas ið savo Protëviø kûnø. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. Po to. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Negimdydama ir nekurdama jos. kad mirtø.nesàmoningas ðeðëlis . Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas . neturëjo sàmonës. bet ir skraidyti. Kaip ir dabar.“Gyvoji Ugnis”. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . neturinti fizinio kûno. Monados. Vyko taip: eterinë forma. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. Pirminis þmogus.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø... kas buvo jø paèiø prigimtyje. Buvo eterinë bûtybë.nemirtingasis Minties kûnas. kuri supo Monadà.jausmø kûnà. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. Reikalingas Manas ... Bet ne daugiau. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. 45 . Praëjo daug milijonø metø. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti. Ðis pirminis dauginimosi procesas. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. misdamas Aura tol. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu.

Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Pirmoji ir Antroji Rasës. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Vëliau gimimo procesas. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. Negu jø tëvø “kûnai”. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. 46 . Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. bet vis dar eterinës materijos.

davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. “Mes galime rinktis”. Antroji Rasë. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Pasibaigus augimo periodui. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego.dideliais kiauðiniais. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. “Prakaitu pagimgytoji”. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. “Prakaitas” suintensyvëjo. Kai kurie áëjo á Èhajà. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. á kuriuos áëjo. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . 47 Devintoji legenda . Tie. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”.

Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. Treti liko “beproèiai”. kaip ir gyvûnai. per milijonus metø. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. pradþioje buvo hermofroditai. Legendos sako. suskilo pagal lytá. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. Po to. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. kai gyvûnai.Laikui bëgant tapo Archatais.. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. 48 . Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ.. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. vis labiau tankëjant kûnams. palikusi savo gimdytojà. Tie. kurie tegavo tik kibirkðtá. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. kaip ir visi kiti gyvûnai. Laikui bëgant. ágijæ medþiaginius kûnus. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. Vëliau. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Gemalinë làstelë.” Buvo hermofroditai. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. belyèiai organizmai. Taip pterodaktilis. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Þinduoliai. Jie tapo “siauragalviais”. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant.

Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 .Ëmë gimti bûtybës. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. Mirtis atsirado tik po to. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. lyg feniksas. t. Þinoma. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Keièiantis geologiniams periodams.y. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . Visi ðie pokyèiai . Laikui bëgant. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. negu kita. Treèioji Rasë paþino mirtá. su kiekviena nauja karta.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. kiauðiniuose. absorbuoti savo palikuoniø.vyrai ir moterys. Pirminis þmogus. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta.

Apaugæ rusvais plaukais. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ.Tie. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. kai jau buvo vëlu Po to. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Kadangi Venera neturi palydovø. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Lyginant su dabartiniu þmogumi. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. kurios egzistuoja dabar. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. “siauragalviai”. vaikðèiojantys keturiomis. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. vadovavæ Treèiajai Rasei. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. Karaliai ir Vieðpaèiai. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. 50 . Veneros Planeta . tiek pat. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. ðvenèiausia. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. kuri jà globoja. kurie neturëjo Kibirkðties. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus.

Negu Þemë. Taip ávyko dvasios individualizacija.Manas. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. Kiek mes. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas.negimsta ir nemirðta. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. Þemës þmonës.dël jø spindinèios iðvaizdos. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. O Veneros Vieðpats . sau pasilikdama kitas dvi. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. individualybë arba tikrasis þmogus. Dvasia. Dieviðkojo Kosminio Proto . Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. 51 . kaip individo.jos Dvasia-Sergëtoja. apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Ir yra Aukðtasis Að.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “. Kurias ji gauna.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. esanti ðiame kûne. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai . Ir nors þmogaus esmë amþina . Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau.Logo . Ðios jungties vaisius . Jo. Lyginant su Þemës þmonija. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. Ið kurios formuojasi Protas . Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. ji yra “maþoji saulë”. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus.

Deðimtoji legenda 52 . jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. Atrastos Velykø saloje . Po to.apsemto senojo þemyno liekanoje. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Grenlandija ir pan. nei abiejø Amerikø. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. koks buvo lemûrieèiø ûgis. Ceilonà ir Sumatrà. Ðis þemynas apëmë sritá. esanèià á pietus nuo Himalajø. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. O taip pat virð Tibeto. salos). Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. uþlinkdama ties Norvegija. Nebuvo tada nei Afrikos. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. Ir nuo Australijos. Ir driekësi per pietø Indijà.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. kai gyveno Treèioji Rasë. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Dabar vadinami Rytø Sibiru. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. arba Velykø. Be to. kiek pieèiau. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. Mongolijos ir Gobio dykumos. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø.

Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Taèiau. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. 53 . Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. nors bruoþai ir skiriasi. su visomis statulomis ir vulkanu. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). panaðø á tà. kuriuos bûtø galima vadinti religija. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. jei religija vadintume tai. kad jis pats buvo gigantas. *** Atsiskyrus lytims. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo.Iðkëlë nepaliestà. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Ðios stulbinanèios statulos . Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà.

laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Tai yra. patiarchaliná gyvenimà. Ugnis.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. Kurie sukûrë juos. O kitose . Dievai pasitraukë. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Ir atidavë naudotis tiems. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. iðgaunama trynimu. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Ir tuo metu. Kai tas Amþius pasibaigë. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. Susikûrë pirmosios civilizacijos. iki tol neþinomø Þemëje. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. Taigi. ákvëpti dieviðkojo proto. kuriuos jie valdë. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Nukreipë iðradimø. menø bei mokslo kryptimi. Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. Atskleista þmogui. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms.ir gan nuostabià. Turëjo religijà . 54 . tapo nematomi. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà.

Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Statë didþiulius miestus. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten.sunaikinami. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. Tuo tarpu. Tobulai iðmanë matematikà. Su kiekvienu Rasës atëjimu.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. kuris ima veikti nustatytu laiku. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. Tai yra dësnis. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. kai jø broliai . Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. architektûrà. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë.“Statytojai”. atsiranda naujos þemës. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. diegë menus ir mokslus. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. ið iðsiverþusios lavos. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. kur jø ankðèiau nebuvo. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Tokia pat natûrali. 55 . Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Neprisitaikæ . astronomijà. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos.nevykëliai .

Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo.Po to. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . buðmenai. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. taip vadinamam. Prasidedant. palaipsniui iðnyko. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. Kataklizmai. Tos salos. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. Terciaro (Eoceno) Periodui. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . suardæ didþiulá þemynà. pradþioje didelës. australieèiai ir pan. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. Prasidëjo jos nuopolio laikai. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø.

Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Bëgant tûkstantmeèiams. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. Laikui bëgant. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. Kad tas.laikai.jø ûgis siekë tris su puse metro. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. O antrosios porasës . kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus.raudonai-ruda. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys.ið uþ kito. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti.Tlavatliø .APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës . Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. jø ûgis laipsniðkai maþëjo. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. persmelkianèià visà bûtá. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona. Bet vis dar milþinai .Atlantø . O pavasario lygiadienio metu .

Jie taip pat buvo aukðti . Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 .Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. bet ir salas.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. Meksikà. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Buvo imperatoriaus rezidencija. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Buvo ir atskirø daliø. Amerikos ir Afrikos þemynais.iki pat tos vietos. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. O pietuose . Maþdaug prieð milijonà metø.jø ûgis siekë du su puse metro. Jø palikuonys . ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Kuriai vadovavo imperatorius. Atlantø Rasës klestëjimo metu. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Apimdama Ðkotijà. Maþdaug prieð milijonà metø. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. po daugybës tarpusavio karø.grynakraujai perujieèiai ir actekai. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. “Aukso Vartø Mieste”. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. Apimdama Teksasà. *** Treèioji Atlantø porasë .

Kuri visa persmelkia. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. O ypatingai Aukso Vartø Mieste.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. Simbolis buvo vienintelë forma. Ðalies vadovai. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Tai buvo laikai. klestëjo menai ir mokslai. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. 59 . Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Klestëjimo epochos metu. imperatoriø-Adeptø átakoje. nors pati ir lieka neapreikðta.

Kur vystë savo individualias galias.porasë. bet maþesnio ûgio. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. 60 Dvyliktoji legenda . Daug dëmesio buvo skiriama tam. buvo pilnas kauliukø. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. Panaðià á kupranugarius. kaip melijonas. metalø. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams.Toltekø . Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. koká mes dabar ir turime. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø.

Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Ðventyklø salës buvo didþiulës. Jie taipogi þinojo bûdà. Tiek ið vidaus. sidabro arba orichalo. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. Puikûs miðkai supo miestà. supo sodai. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Iðkilæs statinio kampe arba centre. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. net miestuose. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. galima pasakyti. skulptûros arba spalvoti ornamentai. Arklio . Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. “Aukso Vartø Miestas”. 61 . laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. Kalbant apie menus. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. O skulptûra. tik dar didesnës. primenanèio bazaltà. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. Kas turëjo lëðø ar galimybiø.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. Fasadus puoðdavo freskos. Atlantidos sostinë. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. buvo tobula.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Ornamentais ir freskomis. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. atvirkðèiai. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. kaip sukelti lietø.ðio kilnaus gyvulio . kuriuos tuo metu atliko þmonës. Ir privatûs namai. Gyvenamuosius namus. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas.

Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga. 62 . Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. O taip pat anapus iðorinio kanalo. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Vëliau. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . prie pat jûros. Aukðtutinëje juostoje. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. apsupti sodø. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. arèiausiai rûmø teritorijos. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. kaip karinio transporto laivus. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. Tuomet juos imta statyti. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje.turtuoliø rezidencijos. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas.Kalvos virðûnëje.

tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. 63 Tryliktoji legenda . Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Treèiosios Rasës laikais. Vietoj to. Niðos. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu.beþdþionës-antropoidai. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. koká jie sugebëjo suvokti. kaip ankðèiau buvo minëta.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Bëgant laikui. Ið poþeminio juodojo akmens. Taip þmonës garbino patys save. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Jos buvo erdvios. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. Kuriame stovëjo jø statulos. Þmonës dirbtø bendram labui. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Ðio nusikaltimo rezultatas . Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. liedavo ið sidabro arba aukso. kad ðventikø eisenos. ið baltojo kalnø marmuro. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. kuriose talpindavo statulas. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis.

þinojæ kosminius dësnius. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Prabanga. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. O bûsimos Europos. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Ryðys su Hierarchais nutrûko. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. 64 . Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. turto ir valdþios troðkimas. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Slaptingosios þinios. Karaliai. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. Virto juodàja magija ir burtais. sunaikindamos milijonus þmoniø. Siekis pasipelnyti. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø.

Poseidono sala. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. Visà tà laikà. maþesnë. Pietinë. Vëliau toltekø palikuonys. maþesnioji . Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. pr. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. m. kuri nugrimzdo jûron. nakties priedangoje. Po katastrofos. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. vadinosi Ruta. Pagaliau 9564 m. 65 . Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. Paðvæstieji karaliai.Daitija. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Ðiaurinë. Daitija beveik visai iðnyko. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. didþioji. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui.Antroji. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. gyvenæ Rutos saloje.

Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. Audros Vieðpaèiai ateina. Ir pereikite þeme. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. sakydamas: “Ruoðkitës. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”. “Teiðsipildo jø likimas. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje.. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. Ji pasmerkta. Pas visus savo Brolius -Valdovus. Visø geltonveidþiø Vadas. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko..Sukeldama didþiulæ bangà. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø.. Ástatymo þmonës. Ir jie turi prasmegti kartu su ja. kol ji dar sausa. Ir jos vergauja galingiesiems. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. 66 . Pakilkite jûs. Juodoji Naktis parengta . Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . Kitø tautø ir genèiø vadus.” Iðmuðë valanda. Jø veþimai artëja prie Þemës. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias..

kurie jà iðniekino. Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Tenai gyveno tie. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà.Ir visi þuvo. kad jø nëra. iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. vijosi tol. Bet jø nebuvo. Þemës dugnas 8 liko sausas.. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. Kol galutinai juos uþliejo vanduo.Mes . Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . Tesugráþta Ðviesos Karaliai. Iðliko plokðtikalniai. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. nes ásakytojai miegojo. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6. Kai Karaliai susirinko. Iðskleidë savo gretas. Prabudæ ankðèiau uþ kitus.tuos. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. 67 . Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. Bet dauguma buvo iðgelbëta. Pamatë. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. vandenys jau pajudëjo. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . vedami Iðminties Sûnø. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. bet jie miegojo. Taip Þmoniø Sûnûs. Persekiotojai..

Taip paskutinë Atlantidos liekana . Pastabos: Vimana ..nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas..skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys . “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø .Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus. elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 . Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi.

navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Ðeðtoji . Jø palikuonys . linkusi plëðikauti.porasë buvo geltonos spalvos. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø.finikieèiai.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ. arba Mongolø porasë. Pirmieji Semitai. nuolatiniai karai su kaimynais.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji .Turano . storþieviai ir þiaurûs.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. 69 . Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. septintoji. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. vaidinga. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Nesugyvenamumas. Gimë T otoriø stepëse. didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. buvo balti. Penktoji porasë. Jie pasiþymëjo komerciniais. Rytø Sibire. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. Paskutinioji. Jø palikuonys . Ði porasë buvo Labai karinga.Akadijos . Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës. esanèias á rytus nuo Atlantidos.

*** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. Gimæ Totorijos platybëse. Ðtai kodël juose daug savybiø.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. O ðalia didþiosios piramidës . Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà.gigantiðkas sfinksas. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Nes yra keliø porasiø miðinys. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. sfinksà vël atrado. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Vietovë apsprendë. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. jie buvo geltonos spalvos. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. Ði porasë neapsakomai iðaugo. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. Kaip ir turanieèiai. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos. skirianèiø juos nuo kinieèiø.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Uþpustytas dykumos smëlyje. Japonai . Lyginant su pirmtakais . 70 .

ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era. Treèioji porasë . Prasidëjusi nuo Meneso. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . Paskendus Poseidono salai. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . Kokios yra ir ðiandien. Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø. Po treèiosios katastrofos.Pirminiø Semitø. turëjo visas Atlantø þinias. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”.Iranieèiai. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Babilono gyventojai. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë.Tai Chaldëjos. Asirijos. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases.. tuo metu gyvenusias Indijoje. apie kurià uþsimena Manetonas. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai.kuriai priklauso senovës persai 71 .

Ji vaizduoja þmogø.dabartiniai persai.52 metrø aukðèio . Ketvirtoji maþdaug 4 metrø.Ir jø palikuonys .36 metrø .porasei priklauso slavai. Skandinavai. 72 . treèioji . vokieèiai. Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. Penktajai . Iðsibarstæ po visà pasaulá. Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto. Paskendus jø þemynui. airiai ir ðkotai.Teutonø . Jø palikuonys pavaizduoti statulose. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . olandai. anglai ir jø palikuonys.Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse. kai buvo paskandinta Lemûrija. Esanèio Centrinëje Azijoje .gimusià ið tëvo ir motinos. Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai. Didþiausioji .vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà.5 ir 6 metrø ûgio. Ketvirtajai porasei . Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis. Visos statulos iðkaltos uoloje. Antroji . pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. prancûzai ir ispanai.18 metrø .áþymiosiose Bamjano statulose. Antroji yra 36 metrø. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo. rastose Velykø saloje. Treèioji . Tai tie laikai.vaizduoja Antràjà Rasæ. Buvo 7. kurie.18 metrø.Afganistane.áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ .

73 . lyginant su Penktàja Rase. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. þmogaus atvaizdas. Penktosios Rasës.Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. Bet vis dar gigantas.

74 .

Ne tik epas ar drama. Ir netgi ateities iðpranaðavimas.Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ir tapsmo filosofija. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys. Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas. 75 .

mes juntame tik dalá to. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Ko mûsø jutimo organai nemato.ðiluminës. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. Po to ið energijø . kas nematoma ir negirdima. dujinës. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø . Pagaliau. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. ið psichikos arba sielos .t. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. Nurodo. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. Sudaryta ið materijos . Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. ðviesos. Taigi.kietos. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu.jausmø. Mes nejuntame elektriniø. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu.. màstymo ir t.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. negirdi ir nejunta. kaip já vadina legendos. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. magnetiniø ir radijo bangø. Ir.. Organizmui mirðtant. Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. 76 Penkioliktoji legenda . elektros ir gyvybinës. Bet dujas pajuntame tik tada. pagaliau. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. skystos. kas aplinkui mus. kalbëdami apie tai. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais.

Taigi.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà .“anà” pasaulá.“ugninë medþiaga”. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu.“subtilioji medþiaga”. Tas Psichinis pasaulis. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. Dël tos prieþasties. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje. Kuri ten irgi laisvai judës. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. Norëdami suprasti. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. visi pasauliai. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. kuriame gyvena fizinis organizmas. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. 77 .

Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Gali matyti tai. kaip ir jos mûsø. Sakoma. Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Vieni aiðkiai suvokia. Ir. Legendos pasakoja. Kurie. kad yra þmoniø. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. ypaè Rytuose. O mes net neátariame jø buvimo. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Apie ultragarsà. apie magnetines ir elektros bangas. kitø . apskritai. Supa mus. kà mato. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. kiti . Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. Èia. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. 78 . Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija.þymiai daugiau.suvokimas miglotas. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø.

visa tai buvo atskleista. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. 79 . kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. kad ateityje nebus atrastas aparatas. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva.Bet. kaip ðventàjà komunijà. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. Ir kas pasakys. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. atëjus laikui.

bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. kad mes bijome mirties tik todël. O mirtis . Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. kas ið tikrøjø yra mirtis. kad þmonija prarado ðá þinojimà. Miegantis þmogus atsinaujina. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. visam laikui. Kad neþinome.Didþiàjà Visatos Pralajà. O “mikrokosmoso” mirtis . Legendose sakoma. Taèiau nemano tai esant tragedija. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti.galutinis iðëjimas.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. 80 . todël. p. Tiksliau sakant. O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas. Miegas . nesulaikomà mirtá. neþinomus ano pasaulio poveikius. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. “Kvietimas”.

Paskutinëmis akimirkomis. Ir taip. 81 . þmogus praranda sàmonæ. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais.toká pat. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . Iðkilminga ði paskutinë minutë. Prasideda haliucinacijos. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. pagrindinë gyvenimo idëja. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu.apie juos bus kalbama vëliau. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai.bet neranda tam skirto kelio. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Taip jam po visø darbø. uþmiegame Ir nubundame tada. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . kai ji atsinaujina. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. Tada. Per ðias trumpas. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Legendos sako. koks jis yra ið tikrøjø. Yra bûtinas miegas. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Po to jo màstymas tampa liguistas. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. baigus gyvenimà fiziniame kûne. Þmogus mato save tokiu. Visiems. þmogaus mirties valandà. lyg uþmigdamas.

Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Tas. kad ne mirtis kankina. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Galima pasakyti. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. Kaip ir apie jo gimimà . Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës.bûtina derinti veiksmus. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. skundai. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. Jis buvo veikimo instrumentas . Verksmai. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. 82 . o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje.ne daugiau. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. raminanèià iðeinantájá. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas.

laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. O eterinis kûnas . Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. jei nori. Todël lavonø deginimas yra geriau. Bet. o sudeginamas. Ðviesos (arba eterio). 83 . jei kûnas ne uþkasamas. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. Bet. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. Numestas eterinis kûnas. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. Mirðtant. Ir tas nemalonus pojûtis. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. kurá daugelis junta kapinëse. Þinoma daug atvejø. negu jø laidojimas.

Subtiliajame pasaulyje. emocijas Dabar gi. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. Arba jis atstumia savo bjaurumu. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. Kuris jam tampa matomu ir realiu. þmogus. jei jo siela kilni. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. jei jo prigimtis neðvari. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà.savo fiziná kûnà. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. mirdamas Fiziniame pasaulyje. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø.Subtiløjá pasaulá. emocijø neðëjas ir laidininkas. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. norus. Ir tuomet jis patenka á kità . Fiziniame pasaulyje. jie tapo matomi. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas. Iðeina ið jo. palikdamas jame lavonà . Koks yra þmogus ið tikrøjø. 84 Septynioliktoji legenda . Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. jausmø. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais.

Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Vidutinio lygio þmonës . Koká gyveno Þemëje. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà.Þemëje . *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. pusiau sàmoningà. taip ir virðuje. aiðkesnis ir intensyvesnis. nei blogi. O ji gali bûti nuostabi. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. troðkimø. neatitinkanèià jo iðsivystymo. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. Jis tæsia toká pat jausmø. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma.ar daug þmoniø. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. Numatant tokià dalià. jog perëjo á kità pasaulá. Juk ir èia . emocijø gyvenimà.Klausia legendos. skirtumas tik tas. 85 . Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë.nei geri. Daþnai net nesuvokdamas. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. þmogus tæsia savo Sàmoningà.

Didþiulë atsakomybë laukia tø. Nes èia neturi tam reikiamo árankio . pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø.fizinio kûno.Tie. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. Visi arðûs.ten irgi juos atras. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. Bet. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. Nusivylimas.ji neða á aukðèiausias sferas. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. kai sàmonë aiðki . pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. Siekiai ir troðkimai. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti .jø kanèios neapsakomos.. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. Tai þmogus. 86 . esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Vaidina lemiamà vaidmená. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. Reikia rûpintis. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti.

Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Þmonës. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. tuo ðviesesnis spindesys. Kas trokðta ðviesos. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. Yra atskirtos nuo bûtybiø. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. kas atsitiko. nors ir juos gali naudoti. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. tam jos netrûksta. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Tai niekaip negali suprasti.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. kad bûtybës.daug tobuliau negu Þemëje. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. esanèiø kitoje. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. kurioje bûna. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. esanèios vienoje sferoje. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ.já pakeièia þaibiðka mintis. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai.

Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. ko jam reikia. regimi vienodai. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø. ko tik þmogus nori. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. tiek ið iðorës. nepaisant to. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. tuo ji nuostabesnë. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. Kosmoso dësniø studijavimui. Visi svajotojai.galimybiø kelias. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. nes visi reiðkiniai ir daiktai. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. turëdami daug laisvo laiko. Tai. dangaus pasauliø stebëjimui. Ir. Nepriklausomai nuo atstumo. Todël. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. nei butu. nei ilsëtis. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. Subtiliojo pasaulio gyventojui . Savo darbà paðventæ þmonijos labui. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. 88 . poetai. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. Nereikia nei miegoti. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. Ir kuo kultûringesnis þmogus. tuo ávairesnë kûryba. pasaka ir stebuklas. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. Nereikia rûpintis nei rûbais.tikra ir realu. Kad þmogus mintimis kuria viskà. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë.

Þmogus në nepastebi. intensyvesnës. ilgi pokalbiai. 89 .blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. kuriø Fizinis pasaulis neþino.kaip amþinybë.Subtilusis pasaulis . Jos nuolatos persilieja. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. kaip bëga metai. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Sakoma. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. kad geriausias jo apibûdinimas . kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. ðvelnesnës. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. Bet juk ir Þemëje. o akimirka . keièia savo intensyvumà ir sodrumà. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir.tai ne tik mûsø psichinë bûsena. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. Ðiaurës paðvaistë . ilgam sustabdyti savo evoliucijà. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. Jis turi ir daugiau spalvø. ðvaresnës. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. glûdinèiø paèiame þmoguje. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. amþiams prisiriðæs prie jo. Galime suprasti. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie.Subtilusis. garsø bei tonø.

Tai tikrasis Dangus. tapæs “subtiliuoju lavonu”. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá.Subtilusis pasaulis . Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità. Po tam tikro laiko suyra . pasaulá. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. aukðtesná. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis. Tai tik kelias. Numestas subtilusis kûnas. Taigi.kuo skaistesnis. kaip apie mûsø siekiø tikslà. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas .Ugninis pasaulis. Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. 90 . kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. apie kurá.

Tai paþástami. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. ðvytintys subtiliu groþiu. Konkretusis protas. mylimieji. ta jo dalis.. Arba “minties”. gëlës. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai.tai minèiø ir proto pasaulis.. beribës. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. o tiksliau. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. Þmogø vël paþadina ryðkios.. meilë. kûnas . Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. Kurie apsupa já. giminës. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. augalija . iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama . Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Ðvelnumas. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “.visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui . Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. lyg glamonë apima sielà. kuriantis konkreèias mintis. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . Kur kalnai. Naujas sapnas. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà.. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. intelektas...màstymo laidininkas. stebuklingas uþsimirðimas. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas.

negu Subtiliajame psaulyje. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis.tà nesunku ásivaizduoti. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. Sunki ir drumzlina. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. lyginant su fizine materija. kokius mylëjome Þemëje. kai tik jà paveikia mintis. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. 92 . Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. jog ðeðëliø beveik nebus. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Danguje mes nuolat esame su tais. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Ten nëra ðeðëliø . Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá. Ten viskas. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. Ðalia “Minties materijos”. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. nors. Ði materija .Ir. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. tuoj pat ágyja atitinkamà formà.tai ta aplinka. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. apie kà þmogus galvoja. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø.

Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. iðskyrus Tiesà. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Nei skausmo. O teisingiau pasakius . Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Visas gëris. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. Meilës ir Tiesos atradimai. Bet bûna labai gilûs. nei liûdesio kruopelytë. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas. Meilæ ir Groþá. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Trumpalaikai dþiaugsmai. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. kuriuos mums suteikia muzika. Ir tiems. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela.kiekviena siela aiðkiai mato. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës.

koká spëjo pasiekti. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ .èia jis “namuose”. Taip. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. Visos tyros mintys ir emocijos. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. Ugninis pasaulis . Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. Kurioje buvo lyg mokykloje .tikroji þmogaus tëvynë . Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. Taigi. 94 . Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje.mokytis ir ágyti patirties. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. Ugninis pasaulis . Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. Tuomet viskas.Ugniná pasaulá. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Taip. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. gimusios gyvenant Þemëje.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. èia vystosi protas ir ðirdis. Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. Ir. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. kai visa iðsemta. niekuo neapsunkintas. Visa. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa.

abstrakèiajai srièiai. Kitoje. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu.Arhatai. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. nesuvarþytà apvalkalø. 95 . “ugninës” minties. arba antrojoje. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. kurios. Pirmame.abstrakèios. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. gyvendamos þemëje. Treèiàjà. þemiausiame. Ðios sielos. Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. arba Mahatmos. kurios priskirtinos aukðtesniajai. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. aukðtesnëje.Minties ir Ugnies pasauliai . Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Suvokia prieþastis. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. kurias jis pats sukûrë. Bet yra sielos. slepianti praeitá. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai .tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. Þmogus pasilieka viename ið jø. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. antrasis .Ir jø artimiausi mokiniai. Garbingà sielos bûtá. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. Tai ir viskas. gyvendamos þemëje. ðioje sferoje.

nemirtingas. “palaimos kûnas”.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . nekintamà ir nesuardomà Monadà. 96 . 65 Legendos papasakojo apie tai.daugiau nebemirðtantis. Jis atsirado kartu su organizuota materija. Tol. amþinas .ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. . kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. dvasinis protas. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje.. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. Ir ðtai. þinojimo pajautos buveinë.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. Legendos pasakoja. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. Be apvalkalø. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje. Rytuose ji turi pavadinimà . “Kvietimas”. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà.MANAS . Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu.. Absoliuto spindulys. Jis perëjo visas gamtos karalijas.“Màstytojas”. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. p. amþinà. Buddhi yra tai. savimonë. Dvasios-Ugnies kibirkðtis. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus . kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ.

á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø.tai jo protas. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni.visø kûnø. kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Tam. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba. norais bei aistromis . Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. jam reikia kûnø Laidininkø. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá. veikiantysis asmuo. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. Visuma laikinøjø apvalkalø. 97 . Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai.Manas . abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. vadinama asmenybe. Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. susitapatindamas su tuo apvalkalu.tai yra su subtiliuoju kûnu. Kuriame jis energingiausiai veikia. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. gyvenantá visuose pasauliuose. Jis . Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. Mokslininkui jo Að . kai kalbame apie moralæ. Tas AÐ daþnai save apgauna. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. á kuriuos yra ávilktas. sukurtø ið tø pasauliø materijos. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. Jis mano. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. kaip savo tikràjá AÐ. kad jie ir jis yra viena esybë. Arba “intuicija “.tai aukðèiausias protas. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. kai ji nuðvieèia intelektà. Atma.

Lygindavo sielà . Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . o taip pat apie tai. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. vadinamas mirtimi.tai vikðru þeme ðliauþia. O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. kaip þmogus. Numetæs visus kûnus.gráþimas namo.O ásikûnijanti aukðtoji triada . Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. uþsivilkdamas naujus rûbus. Ji .amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. Gyvendama amþinai. kà geriausia surinko savo sieloje. Kurias sukaupë gyvenime . O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. amþinasis Þmogus lieka pats savimi. Taigi.fizinio kûno analogija . Taigi. numeta sudëvëtus.su sparnuotu vabzdþiu. kas yra þmogus: Lukðtas . Þemiðkasis gyvenimas. pasak legendø. Kuris . vasarà ir rudená. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. arba fizinis ásikûnijimas. juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. tai drugeliu á padangæ kyla.visa. Savo namuose. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. gimimas þemëje yra veikiau mirtis. 98 . Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. Ji .Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. Baigdama savo þemiðkàjá kelià. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. Individualybë paima visas vertybes.laikinas reiðkinys.Psichëjà . Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà.

Tie. Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti.tai jo “kûnai”. Jie vadinami AURA. Ir pagaliau kauliukas. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu.tai jausmø ir minèiø kûnai. tamsiø spalvø. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. 99 .maistas. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø.amþina Individualybë. nors ir neilgalaikis . lyg atverstoje knygoje.skaidri. visomis vaivorykðtës spalvomis. Kuo stipresnë lempa. Po to minkðtimas . tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai.teigiami ar neigiami. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus.laikinas. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. mato ir mûsø sielà Ir. skaito mûsø mintis ir jausmus. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Kuo stipresnë Individualybë. Nesvarbu. arba sensityvai. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla.Baltymas . Kiekviena þmogaus mintis. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus. Dvasingo þmogaus aura . Ir pagaliau ugninis trynys . Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. bet maistingas. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. kokie jie bûtø . kuriame slypi amþinybë. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. Menkutë plëvelë. kurie mato mûsø aurà. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu.

Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Legendose pasakyta.mintimis. kurioms gresia chaosas. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. 100 . Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka .

priklausomai nuo sielos iðsivystymo. 101 Dvideðimtoji legenda . Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. Tai galime palyginti su naro darbu. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. O silpna saugo savo bailø tingumà. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. kurios lems jo ateitá. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. verèianèias priimti naujà naðtà. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. bei pakilti á naujà pakopà.

nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. tankøjá. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. Aukðto dvasingumo þmogus. arba norø. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. Tai vienintelis paveldas. Kai visi apvalkalai. Po to. ypatumus. kûnas. kurioje jis gimë. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. sukurti. tomis pasekmëmis. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. kartu su ðiuo kûnu. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. 102 . Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. nelauktai. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos.Ir ðtai. kurias jis susikûrë. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. perteiks savo aistras ir emocijas. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. kaip taisyklë. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. iðskyrus fiziná kûnà. Kitaip tariant. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. Pats renkasi ðeimà. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. Todël genijus. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. bûdamas aukðtos sàmonës. kurioje turës gimti. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. arba veiksmø. Ið tos materijos. padedant Statytojams. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Fiziná. gaunamas ið tëvø. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis.

kaip reikia sutikti tà. kartojant maldà. bet aklieji bando atstumti jà.tai ðventas veiksmas. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. Ið tiesø. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. gimimas ir motinystë.Palikuonims perduodamos ne sielos. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. Bet supratusieji tik padeda ávykiui.kurti naujà bûstà sielai. Laukiant sveèio. Legendose taip pat nurodoma. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . laipsniðkai. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. meilëje ir kanèioje. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. kad tik lauktasis ateitø. Tuo tarpu. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. 103 . nukreipti akis á groþá. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. Aukðèiau buvo pasakojama. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. Ranka daþnai iðtiesta. Pradëjimas . sielos kvietimas ásikûnijimui. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà.

Liko ágyti tik fiziná kûnà. Klajoja netoli tø vietø.draugø bei giminaièiø . Bet tai.blogiau nei þmogþudystë”. Tai didþiulis nusikaltimas. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. pradëjusá ásikûnyti. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. jau prasidëjo gemalo vystymasis. todël ir pasakyta. Paðaukus. Bet ðtai. kuriai atëjo metas ásikûnyti. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . Jau iðrinkti tëvai. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje.Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . Reikia susimàstyti. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. Kad “nutraukti vaikø gimimà . atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . kur gyveno þemëje. 104 . Þemës naðtà reikia paðalinti. Palaiminta motina.dvasia eina laisvai.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. Ðitie numesti apvalkalai.sielomis. Tëra tik grubi mistifikacija. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. kas vyksta spiritizmo seansuose. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Jie mano.

tikroji jo dvasia. Tà laikà. Dël kuriø þuvo Atlantida. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. 105 . Ar galima ásivaizduoti. þuvusieji katastrofose. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. mirtimi nubausti nusikaltëliai.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. jie praleidþia Toje sferoje. Vienintelës dvasios. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. su kuria spiritistai gali bendrauti. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis.

106 .

Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai. chemijos dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina. 107 .Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Jie vadinami kosminiais dësniais. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai.

arba Tankiajame. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. Þmonija .APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. “Kvietimas”. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose. Pasaulyje. Ir kiekvienas jo gyvenimas . Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. Þmogaus evoliucija . Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose.tai sàmonës evoliucija. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. Kartojantis gyvenimams. Per vienà tokià mokymosi dienà. pakopas arba klases. 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. p. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Jei jam sekasi blogiau . Kaip þmogus po mirties Fiziniame. 108 . Á tas aplinkybes. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. vël gráþta gyventi á Þemæ. Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø.

Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. kad pereitø ið vienos klasës á kità.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. Jaunai sielai. Mokymosi planas . “Leiskite jums padëti” . Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. Tai pirmykðèio proto þmonës. Nauja pamoka.“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje.“ne að.Þmonës. be iniciatyvos ir vaizduotës. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Tai pirmosios klasës þmonës . Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo.tai tik màstymo uþuomazgos. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. ko jie turi iðmokti.tai vidutinio iðsivystymo. besiverþianèiai á dvasingumà.jie labai netobuli.tai kultûringieji þmonës. Kiekviename gyvenime. Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. savo grubios prigimties. O jø protas . Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. o mes”. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. tai . Treèioji klasë .egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. Mokosi to. Kurioje noras tarnauti. Antroji klasë . kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. siauros pasaulëþiûros þmonës. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. 109 .

pakopa . jie ásikûnija tuoj pat po mirties. Þemiausio lygio siela paklûsta.tai Jo veiksmø malda. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. bet bendram labui. Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. kelio pradþioje. Arhatas pats nusprendþia. Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. Þmogus ásikûnija tiek kartø. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. aukðèiausioji. turinti aukðèiausià paðaukimà.absoliutus savo likimo ðeimininkas. “Ne savo valios. Arhatai.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. bet Tëvo valios ieðkau” . nors ir turi teisæ á jà.pasiðvæsti savo Mokytojui. kur ir kada jam gimti. Kosminio Proto .Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. kuriose jie turi gimti. Mahatmos. o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan. Nes Jis . Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje.Logo . Sielai kylant evoliucijos laiptais.Iðminties Mokytojai. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. Iki þmogaus-dievo sàmonës.Ketvirtoji klasë . kelio gale. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. 110 . Pagaliau siela. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. Paskutinë. Persikûnijimo dësnis . Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà.

Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu.taip kalba senovës iðmintis. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. Supratæs. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. galime eiti be baimës. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. 111 . Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje.

Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. kad jo gyvybë priklauso ne jam. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená .akadieèiø . Jis tampa kovotoju. 112 Dvideðimt antroji legenda . skirstydamas prekes. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. Ðeðtojoje . kosminá keleivá. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime. Þmogus priprato keliauti. Ásikûnijusi tolteku . Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. bûdamas jûrininku ir prekybininku. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis.rmoagale. Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. tai jûros pakrantëse. bet jo genèiai. Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine .Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. Jis patiria magiðkàjà jûros galià.kuria patirtá. Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis.porasëje. Ásivaizduokime þmogø. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse.

Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. jautrus þmogaus emocijoms. Ir. ásitikinæs religijos. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. tiek sausumoje. kurià paveldëjo ið savo protëviø.porasës þemdirbys. Nepasinërusiø á svajones. Niekada nepaliekantis fermos. gimæs civilizacijoje. be materialiniø iðskaièiavimø. ðeimos ir valstybës vienybe. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje .. Prancûzas arba italas. nes mokosi valdymo meno. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. Gimæs gyvenimà paversti Menu. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas.T eutonø . susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. Gimæs penktojoje . Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje.Indijoje .paliko Neiðdildomà pëdsakà. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje.O po to. Idealu laikydamas visapusiðkumà.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. Besidomás idëjomis kaip idëjomis.mongolø . Senovës Egipte.. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. davæs jai kaþkà. 113 . kaip septintosios . iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. ji iðsiugdë kitokias savybes.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje. Kaip romënas. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu .

Meilæ saulës ðviesai. jei po ásikûnijimo vyru. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. Vagneris. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Taip pat ásivaizduokime. ir moterimi. tikriauisiai. todël ir atsirado neatitikimas. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. o viso to pagrindas . Kaip tvirtina lgendos. 114 . Visos jos .tik atskiros scenos dramoje. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. O argi Bethovenas. Intuicijà. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. gaiviam orui Ir viskam. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. Bet ir savybes. kas suartina þmones. bûdingas skirtingoms lytims. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. Be kuriø siela. Bûtina ásikûnyti ir vyru. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. bûtø skurdesnë.persikûnijimo procesas. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. sàþiningumas dalykinëje srityje. tai reiðkia. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks.

kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. visas visuomenines formacijas. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases.. 115 . Neþërës brangakmenis. Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. O batsiuvys .. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. Visas Kultûras. Kurios glûdi jame kaip galimybës.Kurias mums numato Kosminis Protas tam.senatoriumi .

Eli Ðiaurës Amerikoje. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. pasijuntame artimi. Per tà laikotarpá. Nuo pirmøjø þodþiø.Eli. Iðausti viename gyvenime. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. o Eli . Pirmajame pavyzdyje Eli. laikinieji apvalkalai. kurias ji mokosi pamilti. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø.tik 20 kartø. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. arba atstûmimu. O kartu su kitomis sielomis. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Po dviejø amþiø . amþiø glûdumon. nuo vienos sielos prie kitos. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. O dar po trijø amþiø . Ako buvo ásikûnijæs 24. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø.Ako Madagaskare. meilës ir neapykantos jausmai. Aiðku. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal.APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. 116 Dvideðimt treèioji legenda . Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais. Su antraisisis . Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø.

Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Eli jos sûnus.sûnumi. Ako ásikûnija Malakoje. bûdama moterimi. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje. 117 . Ako .227 amþius prieð mûsø erà . Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Ako . o Ako . Praëjus keturiems amþiams. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje.. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Eli þmona. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli.Eli draugë. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. o Ube . 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube . Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras.Eli draugë. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. Ako proanûkiai. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje.. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke.Ako gimsta Poseidonijoje. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai.jo þmona.jie tampa vyru ir þmona.broliai. 84 amþius: Etrurijoje Ako. Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. O dar po keturiø amþiø .

visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai. Dar po keturiø amþiø . Peru . nenusiðypso ir jie negali susituokti. erà: Graikijoje Eli . Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje.Eli gimsta Indijoje. 19 amþius pr.dvyniai. m. Ako tampa Eli þmona. Po trijø amþiø Ube Persijoje. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako.vël Indijoje. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru. Ube . gyvendamas trisdeðimt vienà kartà. vienijami amþinos meilës. Ube.jo sûnus.brolis ir sesuo .tëvas. O dar po devyniø amþiø Ube . Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. O dar po devyniø amþiø . Skandinavijoje Ir Indijoje . Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius.Ako Pietø Afrikoje. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . 118 . Kuriems likimas. Ryðys tarp Eli ir Ube . mûsø dienomis. susitinka Eli dvylika kartø.Maþojoje Azijoje. 5 amþius pr.duktë.abu kartu kaip vyras ir þmona. deja. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu.ypaè stiprus. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje. Dao moterimi: Atlantidoje . Antrasis pavyzdys rodo.Ube vël Indijoje. Ako .ásimylëjëliai. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi. m. Pagaliau. o Ako .kaip tëvas ir dukra.kaip pusbrolis ir puseserë. O dar po keturiø . O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube .70 amþius: Egipte Eli tëvas. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. Praëjus ðimtmeèiui .Ube vël Indijoje.

Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. O naujai ásikûnijæ Romoje. jie susijungia kaip vyras ir þmona. Rie .jos vyru. kad paðvæstø jà ðventyklai. nepriklausomai nuo jø kûnø. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. Po to . o gal kaip draugai. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. gal kaip tëvas ir sûnus. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ. graikø kolonijoje. jie nesusitinka. kai jie vël vyras ir þmona. Kitame gyvenime. Kitame ásikûnijime. Jam atneða naðlaitæ Dao. þynys. Persijoje . bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. Asirijoje. 119 . Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. Ir be abejo. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus.gyvenimas Indijoje.ðventikas. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà.

Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . stebëdamas zujanèius þmones.ir jis atsidurs jame.AMÞINASIS DABAR. Þmogus. debesis. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. Jis gali stebëti praeitá.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. Iðgirstø triukðmà. Tai . kas mums jau buvo.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas. lyg praeitis bûtø dabar. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. Jai . kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà. saulæ. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. O gal jis nori suþinoti. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. þiûrëtø á dangø. jø ðirdis ir siela. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. Kosminiam Protui praeitis . stebint Logo Atminties Archyvà. Kurá jis nori tirti . Kad Didþiojo Logo Sàmonë . Iðminties Mokytojo padedamas.lyg dabartis. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties.

kaip ði vieta vadinasi dabar. stebëjimas. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. T pat vietovëje. kalnø. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. kurá taria ceremonijos dalyviai. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. kad vyriðkis. Jis gali stebëti visà aplinkà. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . 121 . oje Taip jis suþinos. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. pajusti karðtá ir slëgá. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. eþerø ar upiø jos yra. kokia ji anuomet buvo. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. tas pats þmogus. pamatæs gimusá vaikà.tai Sielos ásikûnijimo. Ir tyrëjas. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. kas vyksta ðio proceso metu. suþinoti tø metø konsulø vardus. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . Gimimo datos nustatytmas . Iðgirsti faraono vardà. sekdamas debatus Senate. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. gyvenæs Poseidonijoje.stebëjimas. Jis apþiûrës tà vietovæ. Jei gimimo epocha yra labai tolima. Ir eskimø moteris. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. kuris uþraðinëja datà Arba. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais.Tai ta pati individualybë. Visa. þmogui mirðtant. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. Taip pat galima ásitikinti. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi.sunkesnis uþdavinys. girdëti sprogimus. ásikûnijusi po keleto amþiø. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. 128 . Kuo aukðèiau pakyla siela. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. Tuo labiau. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. kad kildama evoliucijos laiptais. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus.

neteisybæ . O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai.sveiki ir graþûs. Kai tik susiduriame su þmogaus . kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas. 129 .teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. Kosmose. Tai . tikslinga. o kiti . jog viskà suprasime.. Matome vieðpataujant savivalæ. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema . lyg “atpirkimo oþiams” . O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. jog egzistuoja teisingumas. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. kaip ðalia kenèia geri þmonës. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas.. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis.Gamtos karaliaus . Kas vienus apdovanoja laime..turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. O kitiems. Kuris sako: “Kà pasësi.. Jos sako.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. ir pavydëtinà laimæ.vien tik gumbai . Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. kai matai. kur viskas taip tvarkinga. dësninga. paþeminimus.þmoniø nelygybë.“gimusiems su marðkinëliais”. kurios lemia jiems skurdà. viskas taps aiðku. atsitiktinumà. tà ir pjausi.gyvenimu. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. Pagal ðá dësná. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. Kaip galima manyti. tà ir pjausi”. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. Jos tvirtina.viskas gyvenime sekasi. kuriuos pasëjo praeityje. Kodël vieni . O tuo tarpu kitiems .luoði ir bjaurûs? Vieniems .

doro gyvenimo pasekmë . Teisingo.jis negalvoja apie savo praeitá. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. pirmiausia kenkia sau. bet protingas ástatymas.Karmos pasekmë. jei þinosime. Þmogus pats kuria savo likimà. þodþiø. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi.. kad pats save rûsèiai nubaudë. negalvodamas. “Kaip paðauksi. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà.kalavijà. uþ blogá . Þmogui nieko negali atsitikti.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. Atrodys tobulas ir teisingas. jei jis to nenusipelnë. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà.aukðtas paðaukimas. Taip suprasime net idioto bûsenà. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. ruoðiàs nuodus savo broliui. Kilnaus . kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko..blogiu. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. Kuris atrodo toks netobulas.pilnas iðbandymø egzistavimas. Jis pats . Jis skundþiasi savo likimu. kenkiàs savo artimui. Senovës iðmintis.gëriu. kad atpildà vykdo aklas. Þmogaus poelgiø.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . nuo kalavijo ir þus”. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. Netobulo gyvenimo pasekmë . Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . pats nutiesia savo gyvenimo kelià. Kiekvienas. “Kaip pasiklosi. 130 . kuris pasvëræs kiekvieno darbus. Moralinis atitikmuo. Taigi. kuri þinojo kosminius dësnius.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. taip ir iðsimiegosi”. sëjëjas ir pjovëjas. “Nespjauk á ðuliná . kuria sau baisià lemtá. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ. taip ir atsilieps”. O kitoje . aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. Kiekvienas.kûrybinës jëgos. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu.

tas pasieks tikslà. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. þinantys Kosmoso Dësnius. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. tam teks áveikti kliûtis. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. supamas gerovës. pramintas Auksiniu. nei vieno þodþio. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. Kas eina teisingu keliu. Þmonës. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. o gavimas gali vël supanèioti. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. Kol þmogus supras. Ir þinodami. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. bet ir kolektyvai. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. suðuko: “Dëkoju. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. Vieðpatie. kad senas skolas bûtina gràþinti. kiekvienas jo poelgis. Ið tiesø. kas pasiklydo bruzgynuose. Senovës Rytø legendose sakoma. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. parduotas vergijon. Suprasdami. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. 131 . Jie sako: “Geriau karti taurë. negu gauti.taip buvo kalbama senovëje. nei vieno veiksmo. Taigi. Kurdamas savo Karmà. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. Kiekvienas þodis. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. Vienas iðmintingas filosofas. nei apkartæs gyvenimas”. Jis gali eiti savo keliu taip. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. Þmogui duota laisva valia. Nëra nei vienos minties. imperatorius. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas.

Mintis . Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. uþ savo ketinimus bei mintis. 132 . Turës susitikti ne tik su savo prieðais.Vykdytojai. Bet svarbiausia. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. prisidëdamas prie sàlygø. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. susietà su tais þmonëmis. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. sukëlusiø tas nelaimes. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. motyvas . Kaip ðiø grupiø narys. Kiek jis nusikalto. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . Kosminio Teisingumo Ástatymo . kaip karas. þmonës gali turëti Ðeimos. Visi. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus.neregimos Bûtybës. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. bet ir su bièiuliais.svarbesnis uþ poelgá. Todël be savo individualios Karmos. Kiekvienai sielai. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. prieð jos naujà ásikûnijimà. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek.Karmos Dësnio . Kuriems jie padarë kokià nors þalà. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos. tam tikra visuomene bei tauta.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos.antraeilis faktorius. Bûtent. partijos. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. tautos ir kt. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys. jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. O poelgiai . Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà.

kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu. þmogaus tikslu.kûnà panaðø á ràstà. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. Tikruoju. Gerovæ ar nelaimes . Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. nei kà prideda. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip. 133 .Jie vadovaujasi tik vieninteliu. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Ne bausmë.dþiaugsmà ar sielvartà.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. bet patirties kaupimas. Kitai . Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo.

Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. 134 . dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. Þmogus. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. iðpirkdami savo karmines skolas. o ne bloga. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Kà turi daryti þmogus. Sukuria naujà miðrià Karmà. Tai garantuoja sëkmæ. Priklausomai nuo to. nes kurs sau blogà Karmà. Tol jis kentës. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. Antra . kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. ir blogá. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. apimanèià ir gërá. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. nes Gyvena pasaulyje. savo naujà likimà. kuriant savo ateitá.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. Taigi.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. negu blogo. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. Paprastai dauguma þmoniø.

135 . Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. o kerðto esmë . bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas.taip kalbama apie Karmos Dësná. bet dar labiau jà apsunkina. nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . Sakoma. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Bet prieðintis blogiui mes privalome . Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. kas mums siunèiama. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Dþiaugsmingai priimdami viskà. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Treèia . Ir paversdami tai geranoriðka auka.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. kas ið mûsø atimama. Net ir kanèias. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui. nuþudant já. o tik ið naujo sukurs jà blogà.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas.asmeniðkos paskatos. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes.

neapsunkinant Karmos. Juk blogis .kurti chaoso apsuptyje. tiek ir su tuo. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. kad pirmiausia . Ir. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . Tuo jis skiriasi nuo blogio. kad jame nëra egoizmo ir puikybës.visuomet blogis. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. Þmogaus paskirtis . Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. turime áveikti já protingumu. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. kiek leidþia jo jëgos. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Negalima nesiprieðinti blogiui. kuris tûno mumyse. O taip pat ir tuo. bûk pasirengæs áveikti blogá. 136 .tai griovimas. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà.prieðinimasis dvasios jëgomis.Kaip suvokti blogá? Þinoma. Griovimas yra irimas. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Pirmiausia . Kuris yra uþ mûsø.tiek su tuo. jokia atgaila. netampant þmonijos iðdaviku. Yra toks posakis: jei nori gero. vedantis prie amorfiðkumo. kovoti prieð blogá. kad já uþlietø chaoso bangos. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. Jei þmogus nenori. Penktoji taisyklë kalba apie tai. þinoma. Jokie þodiniai átikinëjimai. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. Jis turi ugdyti savyje narsà.

Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. kad galima pralenkti savo Karmà. Nes esame tos paèios ðeimos . siekdamas tobulumo. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Nereikia manyti. ar padës Atgaila. 137 . Tik tà. nesavanaudiðkai tarnaudamas. ugdo savo dvasines jëgas. kurie skæsta neveiklume. Karma baisi tik tiems. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. ko nenori. kuris skirtas individui. Mes privalome visiems padëti. kad reikia laikytis paprasto. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà.þmonijos . Kai þmogus.nariai. uþklumpa Karmos liûtis. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. kad tau darytø kiti. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. galime ið jos iðsivaduoti.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. kuris sustoja evoliucijos kelyje. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. atjausti ir bûti gailestingi. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. Septintoji taisyklë sako. kad “likimas”.

138 .

supratæs juos. Laimingas tas. jis ásigis raktà visa kam.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës . O dievai .mirtingi dievai. 139 . Nes.nemirtingi þmonës”. kas supras ðiuos þodþius.

ir kurti. Pasiekæs virðûnæ. Jis vienodai pajëgia: þinoti . virðþmogiðkos pakopos planetø. o dievu. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. jei Kosmosas beribis.ne nugrimzdimas nesàmoningume.Didþiosiomis Sielomis. Þmogaus apoteozë . Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. gyvûnas . Auðros ir sutemø pranaðautoja. tai ir jo evoliucija begalinë. Vadinamos ARHATAIS . Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. ji .APIE DIEVUS. þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Rytuose Bûtybës. Tolesnë pakopa .þmogumi. 140 Dvideðimt devintoji legenda . Ir. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Yra ir aukðtesnës. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera. pabaigusios þmogaus evoliucijà.tai dieviðkos bûtybës. mylëti . Legendose sakoma.spindulingiausia ir galingiausia.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. Taip ir Þemë .vystosi ir tobulëja. Pasak legendø.ir sugebëti. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. Egzistuoti . Augalas virsta gyvûnu.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. Legendos pasakoja. Arba MAHATMOMIS . Taip jis tampa nebe þmogumi. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. dievai. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu. Bet kûrybinë veikla.Kosminiais Iðminties Mokytojais.

kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. valstybingumo bei paþinimo pagrindus.Nes nëra dievø. 141 . kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. Kokios Rasës ir porasës. Religijos. Visi Jie . Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis.þmonijos evoliucijos plano. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. Septyni Kumarai. iðaugæ á dievus. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. Palyginus su Þemës gyventojais . Tautø atsiradimas ir iðnykimas. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. menø ir valstybingumo pagrindus. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. prieð aðtuoniolika milijonø metø. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje.buvæ þmonës. Ir ðtai. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano . Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. diegdamas paþinimo.

Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Amþinas ir Nekintamas. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. taip ir Gimdantájá. Kosmoso evoliucijos planà. kaip Kuriantájá. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. prasidedant Kosminiam Gyvenimui.Tai Kosminë Pasaulio Motina. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Didysis Pasaulio Pagrindas. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Didþioji Vieningoji Dvasia . Didysis Visatos Statytojas . Tai Planetø Dvasios. Amþinybæ.Logas. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Prasidedant Didþiajai Manvantarai. 142 Trisdeðimtoji legenda . Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties .tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Pasauliø kûrëjos. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis. Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Jis kuria Kosmoso statybos Planà. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà.Kosminis Protas.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Didþioji Vieningoji Materija . Prisiminkime. Ritminæ Visatos Bûtá. Prisiminkime. taip ir Pasyvøjá.

jo evoliucija Ir visa darni sàranga. arba Vadovavimo principas. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. kaip Planetø Kûrëjai. kà mes prisiminëme. Taigi sakmë apie Gigantà. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà.Logà. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà . Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Kosmosas . Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë. ákvepiantis jai Protà. Kuris yra Tëvas. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. galime daryti iðvadà. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Yra kosminis dësnis . Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. Ið viso to. Didysis Hierarchas. 143 . planetø ir sistemø Hierarchai. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Nukreipdamas vienam tikslui. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Kiekviena Visata. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai.gyvas ir sudëtingas organizmas.svarbiausias Kosmoso principas. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. Kad Hierarchijos Pradas. bet prisiminimas apie tà Vienintelá. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. laikantá Þemæ Ne prietarai. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà.

Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Didþiaisiais Iðminèiais. Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija. mokymø Pradininkais. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. tautø Mokytojais. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. 144 . Pakelti jà á naujà pakopà. Tiesa .Vienà Didþiøjø Mokytojø. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Filosofais. Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus.viena.

Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Nepamatysime nieko. Pavyzdþiui.tiek jau iðnykusiø. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. ið kurio iðëjo visos religijos. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. jei suvoksime misterijø esmæ. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Asirijos. Egipto. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. 145 . prietaringa ir ribota. Tam. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. perëjæs per prizmæ. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. Nagrinëjamos atskirai. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei.Jie ásikûnydavo tam. yra vienas. tiek ir dabar tebeesanèiø. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . Kadangi Ðaltinis. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. filosofijø ir mokymø ðaltinis. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. chaosà ir vaidus. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. Kaip baltas spindulys. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Bet jei ásigilinsime á simbolius. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. iðskyrus prietarus. iðsiskleidþia vaivorykðte. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. Jei surasime ðaltiná.

Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Mes nuolat siunèiame jas. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. Todël kiekviena jø. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Visi didieji Mokymai.labai netikëti. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja.Didþiosios Baltosios Brolijos. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Lyg strëlës.Taip ir Vieningoji Ðviesa. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. jog priëmëjai . mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. Mes pripratome. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Nepaisant iðoriniø skirtumø. þadintø þmonijos sàmonæ. gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. kad jos. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. visos pasaulinës religijos. 146 . Amþinieji jos Sergëtojai þino. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. Mûsø apmàstymai. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ.

O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos. Visos kryptingos mintys.Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. 147 . Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. kà þmonija gauna protiniam. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. Taip Mahatmos . moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi .ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais. Visa. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. Visa þmonijos iðmintis . visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. kilniausia. kas vertingiausia.viskas semiama ið ðios Versmës. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. svarbiausia.ið ðio Lobyno.

nes Patys paþásta darbo prakaità. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. Jø Didybë . Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. atjauta. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. tokie kaip Kristus ar Buda. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. gailestingumas.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ.. kai Jie Patys jais ir bûdavo.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. Yra tolimos þvaigþdës. Jie vadovauja þmoniø darbams. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai. þemës gyventojais. Iðskyrus tuos atvejus. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. Jø Dvasinës Jëgos. Trisdeðimt antroji legenda 148 . Bet Jie gali ásikûnyti. kurios pabaigë Þemës kelià. lyginant su mumis. kanèiø ir pergaliø. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS .nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi.nukalami gyvenime. Jie sugeba atjausti þmones. Iðkentæ visas kanèias. kai to reikia Jø darbui. narsa . Savæs iðsiþadëjimas. Didieji Baltieji Broliai. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Visà þemës kelio sielvartà.

Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. Kurie vadovaudavo tautoms.Nirvanos. Legendos sako. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos .tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. esanèiose virð debesø. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. jungianèias pasaulius. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. Jos savo darbu nutiesia gijas. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. Jos galëtø bûti toli. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. bet tiesos atpaþinimas. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. kas egzistuoja.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. Prieðingai.Siekdamos padëti þmonijai. 149 . Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. Mahatmø Brolija . Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to.

Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. Gyvena ir Mokytojai... Kaip gyvena mitai. L.. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. Þemëje. Broga) 150 . klaidûs kalnai. Baltruðaitis (vert.. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi . amþinai.. Jinai tik viena.. kad legenda yra tikroji istorija. kam skirta sulaukt sutemos. J. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. kad jam gyvenant èia. amþinà iðkilmæ þada . Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Laimingas. Ðirdis visko nustoja.Palaipsniui ateis supratimas. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta.. Sielos troðkiui pati tolimiausia . netenka . Kaip gaivinantis sapnas aplanko.... Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena.Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià. Visoj þemëj pati vieniðiausia . Uþ tolimø dykumø.. Kiekvienas gali pasidþiaugti. Ilgi þemës vieðkeliai. nuolatos.Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda.. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . pas kuriuos kelias visada atviras.

Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Ðios Dieviðkos Esybës. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. jog gali tapti pasauliø kûrëju. Kaip ir kiti Broliai. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. nuo dvasios puikybës. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. Kai jis pajuto. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. Pagal Kosminæ Teisæ. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. kaip ir kiti Broliai. Didieji Baltieji Broliai. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. o pirmiausia. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Ið pradþiø jis.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià.

Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. Bet savo ypatingu keliu. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. Kad. o þmones kaliniais. kuris numatytas Kosmose. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. ji niekur neiðeitø. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. Tapæs Þemës Ðeimininku.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Esant Bûties vienovei. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. Þinomiausias jø . planetos evoliucijos planà. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà.Atmetë Kosminio Proto Planà. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë.karalius Ravana ið Lankos salos. prieð Kosminæ Valià.Saulës Hierarchø. O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. 152 . Nenorëdamas niekam paklusti.

pranaðumà. 153 . kurá Þemei padarë Liuciferis. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. ðià aukà prisiëmë Kristus. Tuo metu. Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. perþengianèio Þemës ribas. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø.tamsos jëgos. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Kitas .Jie kalba: “Kodël vien Þemë. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. Blogas ðeimininkas. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà.” Taigi. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. Pareikalavo didþios aukos. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. kai skirti visi pasauliai?”. vienas þavisi tik þemiðka materija. Kova. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai.Liuciferis dar stiprus.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Kristus parodë judëjimo. Kai atëjo metas.

Mes regime Ðviesos Tarnus. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. kad egzistuoja tamsiosios jëgos.tamsiøjø. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Ðëtonas . siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. nei tamsiøjø nëra.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Ðviesieji ir tamsieji . Liuciferis turi daug pagalbininkø . dirbanèius ir kovojanèius. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Juodøjø metodai rafinuoti . Tamsos jëgoms. Kaip taisyklë. Didelë velnio pergalë yra tai. Tai darni organizacija. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. deja.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . Kaip neapsiðvietusios. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Todël. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Juk. Juk tik dël to. siekdami bûti neatpaþinti. jog nei Ðëtono. jog jo nëra. yra gana aktyvus. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina.tai visai ne abstrakcijos: èia. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Galima nusiristi bedugnën. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Be to. Kad þmonës galvotø. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono. Þemëje.

Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . savanaudiðkumas. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. Tylint ðirdþiai. egoizmà ir kitas panaðias savybes. kur jauèia neatsparumà. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë.Ir pasirenka uþnugará. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes.. 155 . pavydas. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. ásitikinimas savo neklystamumu . Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà.. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. iðskyrus jø neigiamas savybes. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . melavimà ir netikëjimà. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. Ne juoduèius matome. nëra. Iðdidumà ir ambicingumà. nes per juos galima itin subtiliai veikti. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. tamsieji lengvai nusprendþia. Pavydà ir iðdavystæ. Kitø bûdø þmonëms privilioti. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. Galima sakyti.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. garbëtroðka. Tamsieji rezga savo pinkles ten. irzlumà ir pyktá. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. rajumas. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. iðdidumas.

Tamsos tinklà rezga nagingos rankos.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. Neregimas radijas kvieèia. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama. 156 . vilioja ir ásakinëja.

Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. Aukðèiausios Dvasios. Paracelsas.Þana d’Ark. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus. 157 . O taip pat papiruso ritinëliuose . Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras.Islamo religijos ákûrëjas. be Budos. Jakobas Biomë. Po to mokytojas Mahometas . prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. Tomas Voganas . Ásikûnijusios þmonëmis.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. vadinamas Didþiuoju Màstytoju.Anaksagoras. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin.Tolimøjø Rytø Mokytojai. Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . Pagaliau .“Mirusiøjø Knygoje”. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. Artimuosiuose Rytuose . nuosmukio laikø pamokslininkas. paaukojæs didþiàjà aukà. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas .. Periklas ir Aspazija. Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa. o senovës Romoje .tai Kristus.ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. Sokratas ir jo mokinys Platonas.Seneka.Orfëjus. Pitagoras . Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà.magas ir stoikas. Senovës Graikijoje . Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø. Didþiosios Dvasios. Po Atlantidos þûties.. Indijoje. Apolonijus Tianietis . Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. graikø religijos ákûrëjas. kuri suþibës dabar. Ir vakaruose .jo klausësi Mozë.

Taèiau. ir Biomë. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. praëjus amþiams. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Brolija. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Galime atskleisti piktosios valios kelius. Periklà pakvietë gráþti. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. Juk ir tamsa turi savo dësnius. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. bent vienà Brolá. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Uþ kà persekiojo Pitagorà. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. ir Platonas. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Galima nustatyti. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. Anaksagorà. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. ir Aspazijà. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. kai jis tapo silpnaproèiu. ir Paracelsas. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Sokratà. 158 . Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai.

Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà.netekæs visko. Buvo sudeginti. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos. Niurnberge. Buvo pasmaugti. Taip pat ir Anaksagoras. Netoli Peterburgo ir Italijoje. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. þvëriø sudraskyti. nukryþiuoti. Visas kanèias turëjo iðkæsti. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. .” 159 . parduoti vergijon. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. Parduotas vergijon. Londono apylinkëse. susijusius Su tokia padëtimi. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. Platonas iðgyveno visus sunkumus. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. nukirsdinti. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà.þodþiu. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis.

Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Ir Buda. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. To prieþastis .didelis vibracijø neatitikimas. ir Kristus. 160 .*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. O tie. Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Bet panaudojus tokià apsaugà. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. ypaè miestuose. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose.

161 . Tam tikromis epochomis. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. Ta pagalba. Deja. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Prieðingai. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. literatûra saugo Jø vardus. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. Jos kilnumo ákvëpti. Juos matydavo daugybë þmoniø. lankydavo vyriausybes. jie gyvendavo vieðai. pagraþintus amþininkø fantazijos. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. Niekada neneigë savo egzistavimo. ðie þmonës niekada nesislëpë. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. bet veiksmais. perspëjimø ar patarimø forma. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. Brolija. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ.

kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. o bûtent. Vakaruose. svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. Ir. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. Ið istorijos þinoma. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. neradusi Dvasios Citadelës. valdant prezidentui Vaðingtonui. o bûtent Romos popieþius. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. Kurio patarimais jis naudojosi . jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo.Þinoma. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. þinoma. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà.galingas ðalies vystymasis. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. uþfiksuotas faktas. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia.ið èia jo sëkmë. Ðios paramos priëmimo rezultatas . po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Nepaþástamojo nerado . Kuris pasakë ugningà kalbà. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus.jis dingo. 162 . taip pat ne visada.

Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Ten kentëjo visa ðalis. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. Galime prisiminti. 163 . Himalajø Tvirtovës narys. ir kuris vëliau. Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. Iðaiðkëjo faktas. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Prisiminkime ir Napoleonà. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Per visà þmonijos istorijà mes matome. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. kad ten. Ne kartà jam grësë Bastilija. jis buvo persekiojamas. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas.Paskelbus grafienës d’Ademar .dienoraðèius. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë.

Galima ásivaizduoti. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Daþniau. Reikia suprasti. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Jie dþiaugiasi. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. koká likimà pasirenka tautos. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Kokia sunki Karma tø asmenø. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. Jie visur skuba á pagalbà. Kaþkoks aukðtesnis.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà.Todël atstumti já . O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. likusius ðeðëlyje. Þmonës galëtø pastebëti. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. Taip per visà istorijà galime matyti. Kas gali tvirtinti þinàs. kaip kuriami ávykiai? 164 . Brolija pareikðdavo savo sprendimus. kai ji priimama. nei þmonës mano. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. Jie liûdi matydami. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ.

Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. Jie neða Ðviesà. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Jie negaili jëgø. 165 . Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos. kad spëtø laiku perduoti þinià. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. Bûtent.

166 .

167 .Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. taèiau nuostabus. Rûstus.

Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu..legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. Paklausykime.. Paþvelkime á save. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø..mums taip pat legenda. Taip egzistuoja ir ateities begalybë. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda . kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba .legendos akimis. O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . O paskui juos ir milijonai metø. 168 . kaip atrodë ið arti. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje.*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje. Kà mes þinome apie jà? Taigi. ir tolimoji ateitis . T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë.. Juk þvelgiant ið tolimos ateities.

kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime.

Bëgant amþiams. neatpaþástamai iðkraipë. Taigi. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. tyrumà ir groþá. Ðis melo ir veidmainystës . prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Ðëtono bendrininkø átaigojami. Kurias perdavë religijø ákûrëjai. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Bet. slëpdamasis nuo þmoniø. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. visas didþiàsias Tiesas. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. susiformavo bjaurios apnaðos. apgaulës ir klastos skleidëjas. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. Aukðèiausios Valios. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios.

kurie smerkë þudymà . Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. religijos.“teisûs”. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. susiskaldymo ir puvimo nuodais. kuris tinka nebent vaikams.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. Pradëtas visø kitaip tikinèiø. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas.. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. To pasekmë . Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. kryþiaus þygiai. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi.Þyniai.. o visi kitatikiai . kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. uþsisklendusios. Iðkreiptos. Kad tik jie . Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. Maþa to. Kaip bûties pagrindà. Pralietos kraujo jûros vardan tø. kultø tarnai.

Ið tiesø. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu.ánirtingai puolama. Tai pamatytume. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. lyg nulûþusi medþio ðakelë. Neigiantá ir atmetantá visa.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. Viskas. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto.Hierarchija. Kiekviena valstybë. ar galima sakyti. su Ðviesos Hierarchija. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. smerkiama ir ðmeiþiama. 172 . tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. kas aukðèiausia. Negalvodama. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. Nepripaþindamas jokiø autoritetø. kas veda Brolijos link. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. kad ði þinia nepasiektø þmoniø. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. Jei nëra ðio maisto . Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. Tai ji. artëja prie savo þûties.

Monotoniðkas. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. nesivystytø. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Ir tai jam puikiai pasisekë . Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Dabar. netobulëtø. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. pirmiausia. Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Juk visi mokslo pasiekimai. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. visi technikos iðradimai.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . panaudojami karo tikslams. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Atvirkðèiai. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. nuo Kosmoso. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø.

Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. Malonumø troðkimu. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. mokslininkai ar iðradëjai. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. mokëjo kryþminti augalus. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. Nesunku jam áteigti. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. O specializuojantis vien sporte. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. dël þmoniø neprotingos veiklos. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . þuvo be pëdsakø. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. kad tik nekiltø dvasios kultûra. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija.Tie. gladiatoriais. nei laiko Menams. Bet. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. Jie pasitelkdavo galingas energijas. Kad jaunimui neliktø nei noro. Ne raðytojai ar menininkai. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. þavëjimusi lenktynëmis. neþino. iðskyrus sportà. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Mokslo ir technikos laimëjimais.

Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Liuciferis jai áteigë. kad gyvenimas duotas malonumams. Aprûpinsiu juos atspindþiu. Reikia apriboti vienatvës valandas. Negerai þmonëms bûti vieniems. tegul ir savo artimøjø sàskaita. Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Taigi. o neretai net nusikaltimai. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu.didþiulës pastangos. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . Bet ði priemonë tinka tik daugumai. 175 . O tam. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Taip vietoj dvasios turtø. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. Atneðanèios materialinæ gerovæ. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. Kuriø kaina .chaotiðkà iðsiblaðkymà.

Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). raðytojai persekiojami. Stabdo evoliucijà.nëra geranoriðko nepakantumo. Nepakantumas yra blogis . Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. Kiekviena evoliucinë mintis. Skiepija neigimà visko. Tuo metu. Tamsieji perða mintá. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. 176 .Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. kaip tik á blogá ir pakrikimà. Paþangiausieji mokslininkai. ko nemato primityvi akis. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. Niekas neiðdráso jos atidaryti. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. Bet þmonës palaikys já nuodais. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. nes slepiama tiesa. Kà daryti. simbolis. arba savojo ego. Matyt. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. O patys akivaizdþiausi . nemokðiðkume ir tamsoje. filosofai. stabdo sàmonës vystymàsi. duodanti impulsà ateièiai. Nes ið áproèio manë. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Nepakantumas niekur kitur neveda. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. tik materialiuoju pasauliu.

ir jø pasekëjø gretos praretës. Bûtent. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. 177 . tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Jie supranta. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. Suvokus.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá.

verþimasis á tiesà ir teisigumà. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. nuolat siekdamas uþgrobti. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. Þengdamas per ðirdis ir galvas. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. þinojo jos dvasinæ galià. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. atjauta ir meilë.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. kai jas valdo vien tik vyras. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. 178 . Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. þiaurumà ir pyktá. Siekdamas savo tikslo. Uþsiundant vienus ant kitø. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Sumanumo ir karingumo savybës. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Ðirdingumas ir jautrumas. Skirtingai nuo vyro.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø.

Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà..Kuri yra subtiliøjø energijø. 179 . Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. taurinanèiø vyrà. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. politikos ir diplomatijos. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. Tamsos jëgos. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. ligos. Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. neðëja. tautø iðsigimimas. *** Paðalinæs moters átakà. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà.. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø.

ugdo neapykantà. ðirdyje galandant peilá. Pyktis. gikluotas karas Ávairûs karai. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. paðaipos. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. menkinant. Nes taika turi gimti ne smegenyse. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. kiti atviri. Tamsiøjø dëka. Tai ne taika. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. 180 . Kalbama apie taikà. Þiniø karas. o save aukðtinant. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. kad toliau nebëra kur eiti. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. Vieni uþslëpti. nepasitikëjimas. suskirstymai. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. o veidmainiavimas. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. prekybinis karas. politinis nepakantumas. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. Religinis karas.pagrindinis tamsiøjø ginklas. Ávairûs tie karai. ðmeiþtas . prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. idëjø karas. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. nacionalinis ðovinizmas. Rasinë neapykanta. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. draudimai.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. Sakoma. o ðirdyje. Visi tartum nori taikos. Plûdimasis. skirtingi jø pavidalai. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant.

Daug kalbama apie gërá . neretai darbai bûna blogi. kai iðkilmingai kalbama apie gërá.Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. Pati ðlykðèiausia kaukë .Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø.tai apgaulinga vienybës kaukë. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus.ir daug daroma blogio. 181 . Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu. Tie. Net ir tada.

Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. Ir ásikûnydavo. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Neþiûrint to. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. Bûtent dabar. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . bet ne á Bûtá. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. be praeities ir ateities. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. Kartu su didþiàja technika. Juk þmonëms ádiegta. sukurdamas technikos stebuklus. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. iðradimais ir atradimais. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Protas paþengë toli. Nesantaika ir neapykanta. Ir nenuostabu . Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. kad gerbtini tik laikini dalykai. Taigi. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo.

Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. dvasingumas. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. 183 . Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Visa. jog jiems viskas leistina”. Tuomet þmonës átikës. Uþvaldæ þmogø. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. apie egzistencijos problemas. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. þmonija stumdosi kryþkelëje. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. pavergiant jo valià. tapo kaþkuo gëdingu. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Visus poelgius. Bet kryþkelë . norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas.tai ne kelias. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá.

ir á valstybiná gyvenimà. Þinomi atvejai. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. Daþnai neátikëtini. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. tebebûdami savo pareigose. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. kuriø sàmonë staiga aptemsta.tai ir yra apsëdimø daigynas.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. jog perdedame sakydami. Nereikia manyti. nesuprantami. 184 . Ji skverbiasi visur . Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø.ir á visuomeniná. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus.

kitomis planetomis. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. Mes taip pat þinome. bet ir jo aplinkai. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja.sutankëjusi masë. Jie nusëda atmosferoje. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. Sluoksniai. kol galø gale tapo tvirta pluta. Tenka pripaþinti. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. kad planeta yra gyva bûtybë. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Vis tankëjo. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. Bûties Vienybei. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. Su Visata ji susieta daugybe saitø. Intrigø. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. Kaip tai ávyko. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos.taip vadinamà imperilà. sudarydami praþûtingà dujø ðydà. visà erdvæ. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Pykèiu ir neapykanta. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . gyvas organizmas. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui.

Taip nuodingos dujos. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. puvësiu uþkrëstuose. ið kuriø likæ tik griuvësiai. kurie galëtø jai padëti. kurios uþterðë Þemës atmosferà. miestuose. Miðkai yra gyvybinës energijos . Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. Tai reiðkia.jei þmogaus mintis uþnuodyta. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. 186 .pranos . Paþeidþiama biosferos pusiausvyra.prisiminkime Atlantidos likimà. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto.priëmëjai. Dideli susitelkimai pavojingi . Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. ir ði liga apëmë viskà planetoje. Galëtume suprasti .planetos cementas. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. kad þmonijos mintys . Nepraleidþia ugniniø soviø . sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. Þemë susirgo.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. Nuodingos dujos. Tai planetos kûnas sirgs. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. kaip ir bet kuris kitas organizmas. Be to. Suprasdami. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø.

Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Matome. Padaþnëjo planetos traukuliai.tai þmonijos gëda.tai jau ne neûkiðkumas. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti . Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. kaip beveik kasdienà dreba þemë. Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas. ir fizinë pusiausvyra. Paþeista ir psichinë. Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. naikina miðkus. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Dykumos . o saviþudybë.pats papraðèiausias þmogus pasakys. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. sodas. Jau keli deðimtmeèiai. ir biologinë. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Nereikia pranaðø . Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. Þemës plutos numarinimas . iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio. pieva. Padaþnëjo nepaprastos kaitros.

APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . Atëjo atpildo valanda. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Niekas nemàstë. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Þmonëspatekoaklavietën. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø.atpirkimo. Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”.rûsèios dienos. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos. Þmonija kalta tuo. p. bet beproèiai jø negirdëjo. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà.jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. klusniai pildë jo pakuþdëjimus. 188 . Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. kai dreba kalnai. taèiau beprotybë apakino þmonijà. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Net netoliaregiai juos pastebëdavo. 141.

bet planeta tebegyvena”. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. kaip niekada. Pavojingiausi jos prasiverþimai . priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. visuomet lydintys rasiø kaità. Atbunda didieji ugnikalniai. Þmonijos dvasia neatbus. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø.okeano dugne. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Jei. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. Kataklizmai. 189 .Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Kur pluta labai iðgrauþta. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Ugnis ieðko iðëjimo. Kurie visuomet lydi rasiø kaità.

nes jos atmosfera degins viskà. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. 190 . jei þmonija pasirinks praþûtá. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. kad nugalëti nepajëgs. jei þus planeta. Bet. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. dar neapgyvento pasaulio. atitinkantys naujas sàlygas.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. niekas net neásivaizduoja. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. Jis neástengs likti. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. kad mûsø planeta sprogtø. Kuriai esant. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. kad jai prasidëjus. deja. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. Jis deda visas pastangas. panaðià á mûsø Þemæ. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. Kiek eonø praeis. Liuciferis þino. O tiksliau. Tuo atveju. milijonø metø praeis. Kiek tûkstantmeèiø. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. kas jai neharmoninga. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. Taip. Nes suvokia. jau apgyventà planetà.

Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. Kurio.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. negalima sunaikinti. Todël jau seniai já vadina Satan. kaip Þemës. 191 . Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà.

nesusipratimai ir melas. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. kurtieji dainuoja. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. Taip pat . Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. kolektyvus ir ðeimas.netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. “Kvietimas”. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes.ðimtus milijonø þmoniø. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. Kiekvienà dienà .sàmyðis ir susirëmimai.. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. p. 192 . O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Tiesa. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. ði priemonë tik pagreitino þûtá. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. dabar . Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. Þinoma. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. kad tik greièiau apgautø viens kità. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà.

o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. Taip Poseidonui . neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. Apie tai. Tokio apsivalymo reikia todël. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. kad iðdþius þemë. Taip ir dabar . o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. pakrikimà bei protø sumaiðtá. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo. Kad iðmirs iðtisos tautos. Galø gale. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Puranose.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. Nes toliau eina metai. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. sukrëtimai ir kataklizmai. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. Ypatingi sunkumai. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. kad bus griaunami iðtisi miestai. Aukðtesnio. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. praþudþiusiø Atlantidà.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. kurie nulems planetos likimà. Ðventosiose senovës Indijos knygose.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes.

.bendro gyvenimo pagrindas. vieðpataus stipriausias . Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu.vienintelë pasisekimo priemonë. Jie þudys moteris ir vaikus. Ir klestës negailestingi plëðikai.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai... Ásimaiðæ tarp jø. o nesubrendæ sunaikinami. Jø norai bus nepasotinami . Vieðpatausiantys Þemëje.“Vieðpataus barbarai .” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos... Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. apsimetusiusios vieðpaèiais. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà. Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis. Ir barbarai bus galingi. Skaitydami visas ðias pranaðystes. Silpnumas . Nustatytu laiku ávyksta tai. galime pagalvoti. Melas . kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. 194 .. bus grubios dvasios. Kol visas pasaulis iðtvirks . bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. Bet vëliau atsipeikës . Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui... Ir piktosios dvasios. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus.priklausomybës prieþastis. Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. O nesàþiningumas . kankins þmones. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos.. ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos. Valdovai. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos .. Kuriems vieðpataujant. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius... grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà.

Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . Todël þmonës negali skøstis. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. turime visi suprasti. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà.tai neturi reikðmës. kad neturi puikiø galimybiø.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

þvelgdamas á þydrà dangø.kova su Chaosu. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. kita .apie Ðëtonà.apie Ðviesà ir Tamsà. Juo labiau.jo harmonizavimui. evoliucijos vaisius. Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Grubi neþabota stichija . Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . kad èia. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . ið esmës. Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. kur Tiesa. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos .APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. blogio ásikûnijimà. Kosminio gyvenimo esmë . Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. Ðviesà ir Tamsà. jis net neásivaizduoja. Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas.amþinai. persipina dvi Legendos: Viena . Bet. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje.CHAOS. Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . Ðviesa .neharmonizuota materijos bûsena. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. o kur prasimanymai. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija.protas.TEOS. Todël sunku atskirti.

didþiulis nusikaltimas. vietoj to. Maþa to. deja. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. Tai . Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. Ne patys tamsieji pavojingi. kas vyksta Kosmoso platybëse. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. nukreiptas prieð evoliucijà. neþino kaip jas suvaldyti. bet jø paþadintos stichinës jëgos. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. yra Ðviesos antitezë. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø. Kad tamsieji. Bet patys. 199 . Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. tamsos kunigaikðtá. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. Ðviesos antitezë yra Tamsa . o ne Kosmoso dësnis. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. Tamsieji þadina Chaosà. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. neva. Tai .neiðreikðtasis Chaosas. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. Pasakoja apie tai. kad paverstø já kûrybos jëga. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai.didelë klaida. arba apie T eosà ir Chaosà. kurio taip reikia kûrybai. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. vedami egoizmo.

kur .didþioji Tamsa.Todël reikia skirti. kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti. Pamirðæs. O kur .nuoþmus prieðas. 200 . ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà.

Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. kurie atëjo ið Veneros . Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. Stebëdami. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. Jie veda mus evoliucijos keliu. Siøsdamos emanacijas. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Prisiminkime tuos. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. kai praþûties pavojus èia pat.Didþiàjà Baltàjà Brolijà.

Galima prisiimti net kolektyvo Karmà. Taigi. Tiems. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. mûsø sàmonës kûrëjams. Mes regime já Egipte. Bet. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. ir. kai dvasia prisilieèia prie jø.nuolatinio budëjimo bûsena. pats Ðiva primena já. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. paklydimø ir nusikaltimø Karmà.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. kurie þino Ir supranta. Graikijoje. 202 . Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Jø gyvenimas . Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. Iðgerti pasaulio nuodus . *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa.

kelianèià planetos sprogimo grësmæ. nuolatinëje sargyboje. labai maþa Þemëje pagalbininkø. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. Þmonës turi suprasti. Kruviname prakaite. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. Maþa. Artëja metas. Didþiojo Mûðio laikais. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Norint iðvengti katastrofos. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas.HIERARCHIJA. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje.peèiø. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. kitaip . Jei Ji bus priimama.Neásivaizduojama átampa. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. átempæ visas jëgas. Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. tiek Subtiliajame Pasaulyje. Didþiosios Baltosios Brolijos. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Pagalba ateis tik tada. bûtina iðsiugdyti jautrumà.katastrofa neiðvengiama. kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . 203 . Þmonija turi þinoti.

Tik tuomet. Ji bus iðgelbëta. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 . Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà.

Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. nulemsiantis mûsø planetos likimà. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. atremianèius jø këslus. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Tiek ið vienos. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. ávykusias prie Megido miesto. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. kà turi. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Atmenant baisias kautynes. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 .Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis.

jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. kiekvienas . Tà galima Pastebëti visuose planuose . Supraskime. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova.savaip. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. komplikacijomis.nuo dvasinio iki karinio.tai ne vien tik didieji ávykiai. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. Griuvësiai Þemëje . Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. Katastrofomis ir nelaimëmis.niekis. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . bet sunki ir rûsti tikrovë. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Nereikia manyti. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Kita vertus. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. visi gyventojai. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. negu Þemëje. Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Prieðingai. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. kurias mes nuolat patiriame.paðto dëþutëje 206 . kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva. Taip ir Þemëje . Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas. Visa planeta kovoja. Kova .tai Ne vaizdinga metafora. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. Taèiau Armagedonas . Niekas net negali ásivaizduoti. Ne vien grumtynëse. kur kova þymiai ánirtingesnë. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø.

Nereikia manyti. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Posûkiai bus staigûs.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. Kur tas þaibas.tamsieji. Kosminiame Mûðyje atskleisime.trauktis negalima. tamsa tirðtëja. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. Jei kova þûtbûtinë. bet. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. Mûðis kur kas dramatiðkesnis.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. o aplink tamsà . Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. O todël. 207 . ir Ðviesos sulaikyme. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. Artëja Didþioji Epocha . tai ir pergalë bus ryþtinga. kas ðventa. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Þinoma. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . kurá nesunku bûtø paleisti. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. Ið tiesø. Pirmiausia nukentëtø visa planeta.

Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. Þmogaus pareiga . kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. jûs nematote. p. “Kvietimas”.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. o ne tamsos. Laikas paþvelgti atidþiau . norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. Reikia prisiminti. Artëja laikai. 208 . Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti.124.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. 40. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. tarnaujame Ðviesai. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Iðsklaidydami melà. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. kaip chaoso apraiðkai. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø.tamsos iðsklaidymas. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. Reikia prieðintis blogiui. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. Reikia sukaupti visà dràsà.

Ir ketvirti . Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Bûtina suprasti. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. Jei nebus gynybos . “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Vykstanti kova reikalauja atskirti. Ásisàmoninti ribà.Ðviesos prieðai. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. Taèiau reikia galvoti apie viskà. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. Vieni tarnauja sàmoningai. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. Antruosius apims laukimo virpulys. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. kas egzistuoja. Kai átemptos visos kosminës jëgos. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. 209 . jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. Kai sprendþiamas planetos likimas. Þmoniø nerûpestingumas . kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse.netinka niekam. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Chaosas skverbiasi visur. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. Jos prieðiðkos viskam. kaip drebuèiø masë. bet jau baigia Karmos tëkmæ. reikia ávertinti jø jëgà. Kiti kovoja be apsaugos.dël savo prigimties. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. kuris gali jas uþlieti. kur tik silpnas pasiprieðinimas. kiti . Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. progreso prieðininkui. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. .Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano.chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. Reikia suvokti. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. O treti.

loþiø. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Griauna ðviesius sumanymus. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. kas Ðviesu. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. tiek ir tarp valdanèiøjø. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. atsidavusiø blogiui. kenkdami visam Kosmosui. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Labai daug juodøjø. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. kursto neapykantà . Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Tamsa visuomet juodina viskà. ypatingas nepakantumas. Þadina prieðtaravimus. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. 152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . Þinoma. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà.juodoji magija. Neþmoniðkas þiaurumas. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi.” “Kvietimas”. Bjaurûs burtai ir raganavimas. ir nesàmoningus bendradarbius.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. Dabar. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. p.

Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. stengtøsi átikti. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. Pataikautø. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. nesàmoningas þmogus. p... Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. kad kas nors jomis þaistø.Ir neleisti. Valdþios. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. kur nors vyliotø ir kviestø. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Perkeliama á kovà su savimi. Darbas ir nuostabioji mintis . priims visas minèiø strëles. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Melas baigiasi blogiu. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. Vertiname tik pagal pasekmes. 211 . o tuomet . Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui.” “Kvietimas”. Mintis ir darbas. Spræskite tik ið darbø. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Savo þemø aistrø vergas. kad papirkinëtø. Kaip þirniai nuo sienos. Þmonijos gerovës vardan. þudynëse. Todël kova su tamsos jëgomis. su savo þemiausia prigimtimi.pergalës ginklai. Darydamas taip. nes ji skæsta tamsoje.gyvatës kelias. Juk netikras pranaðas veda prie melo. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. Ir atvirkðèiai. Argi galima skæsti pyktyje. kaip nori tamsieji. Todël vertiname tik darbus . Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. *** Mus supa Pasauliø didybë. “Paklaus.

spindulinga materija. Nelaimes lydi sudeginimai. p. Ten Ugnis virsta ðviesa. Ugnis yra vienytoja .Ugnis. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. slypi Ugnis. Taigi. spindëjimu. Ji yra visur ir visame kame. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø.jai pasitraukus. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. Taip yra todël. Blogis sunaikinamas Ugnimi. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. “Kvietimas”. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. nuo aukðèiausios iki þemiausios. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Fizinë ugnis labiau materiali. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. vël griþta á savo neregimà formà. prasideda irimas. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. Pasibaigus degimui. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. 212 . Erdvës Ugnis . Ugnis. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. Visose gyvybës formose. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi.

nepalietë tik ugnies. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes.. Uþterðë vandenis. Legendos pasakoja. tu uþterðei vandenis. tu uþnuodijai orà. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. kad beprotystei perþengus ribà. idëjø magnete. uþterðti. Nepails didþioji liepsna. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Bûna ðeimininkø. 213 .. kurie nemëgsta valyti savo namø. Taip pat pasakyta. Tamsos kunigaikðti. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Be Ugnies nëra màstymo. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. kaip sudûlijæ kaulai. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. Tu bûsi sunaikintas. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. uþnuodijo orà”. Puranose pasakyta. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. minèiø pasiskirstyme. Ir Ugnis degins tave taip. iðvytas ir pasitrauksi. uþnuodyti. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. Negalësi jos nualinti. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. kaip Ðviesa naikina tamsà. Ugnis liko nepaliesta.Ugnies raiðka yra tokia pat.

ir ðtai. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Artëja neáprasti laikai. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. Ne tiek gëda. Naujoji Epocha . Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës.Ugnies stichijà. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . Nei þiaurumas. Ji sunaikins visà ðlamðtà. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. ateina ugninis pavojus. gerklæ ir ðirdá. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. nei smurtas. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Iðdþiovinanèios plauèius. Taigi. Keièiantis rasëms. 214 . Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Taigi. nei iðdavystës. Pasibaisëjæ savimi.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu.Satija Juga . tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà.prasidës nuo Ugnies stichijos. Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti.

Galima bûti jos draugu arba prieðu. karus bei naujas epidemijas. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. arba sudegins nesàmoningumà. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. Gausës sunkiø susirgimø. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. kaip priimti ugnines galimybes. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. 215 . Átvirtinant naujas galimybes. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. ði sàlyga yra svarbiausia. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. O taip pat revoliucijas. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. jeigu tik þmonës to norës. kai ji arba bus protingai pritaikyta. Ateina metas. Juk þmonës neþino. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. Sakoma. uþuot prisipildæ Ugnies jëga.

Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Ðie du Agni pavidalai . Laiku ásisàmoninus. Ar nekelia Ugnies baimës tai. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. reikia þinoti. Þinoma.mûsø prigimties patikrinimo matas.kilusi ið Vieningosios Ugnies. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. gali viskà sunaikinti. Ugnis taps griovëja. Nepriimta sàmonën. Reikia suprasti. kaip nepaþabota stichija. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . Dvasia . Ir bet kuriuo atveju . bet kaip kûrëjà. Neásisàmoninta energija. galima iðvengti daugybës praradimø. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Tampa psichine energija. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. Norint be baimës priartëti prie Ugnies. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën.su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. Kas neiðsigàs ugnies stichijos . jà ásisàmoninus. Erdvës Ugnis.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ.ugninis grûdas . Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai.sàlyèio ieðkojimas.

Uþpildanèià visas emanacijas. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. Tik pagalvokime. Jie vartoja iðmintingus posakius. Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. Paþinti save kaip ugninæ esybæ .Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. 217 . Artëjant ugninëms energijoms. Ðitie þmonës junta ðirdimi.tikras dvasios dþiaugsmas. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà. kad viskas ateityje. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. Ugningai gyvenanèia dvasios grûde.tai ir bus Agni auginimas. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. . neprisimindami jø kilmës. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Nereikia manyti. Kuris viskam teikia gyvybæ. Vadinasi. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Daþnai sakoma . kuri ásiliepsnoja siekiuose. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. Reikia tapti giminingu jai .

net paèiuose menkiausiuose dalykuose. Meilës ugnis pati tobuliausia. 218 . kaip já supranta miesèionis. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Niekada negalima gesinti Ugnies. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. yra ugnies gesinimas. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. pritraukia erdvës Ugná. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas.darbas. Ugnis turi gyventi. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. pirmiausia. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . tai pamatys. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Jog bûtent meilë.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Kiekvienas darbas sukuria energijà. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Ramus gyvenimas. þmogus kuria ugninæ energijà. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. Ugniai nebûdingas neveiklumas.Ugnis. jis praras gyvybës Ugná. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Bûtina palaikyti Ugná visame kame.

Tas. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis. Surinkime visus ugnies kûrëjus . tarnavimo Ugnis. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. Ne savanaudiðkumas.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. dràsa. kada uþsidega Ugnis. pasiaukojimas. Kaip meilë. Jei mes stebësime. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . ðirdies Ugnis. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. buvo tikras Joga. Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. iðauð Þmonijos rytas. pamatysime. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà.

tik pavasario pranaðautoja. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. Seniai seniai.Ðviesiosios þmonijos epochos . kuriam esant ji prasidës.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. Ir ðtai ateina metas . Buvo duoti þenklai. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais.Veneros planeta . prieð tûkstanèius metø. p. Juk þiema . Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . ne atsitiktinumas..pereinamasis. jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. Iðpranaðauta.kaip niekada priartës prie Þemës. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia.. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda.pradþià. kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . “Kvietimas”. Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. Tai ávyko 1924 metais. Kai Jos þvaigþdë . 220 . Ir lapai nukrenta laiku. Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara.Kali-Jugos pabaiga. Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas. Mûsø laikmetis . kas lemta.

O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. Artëja Naujoji Era. 221 . ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Ryto þvaigþdës. kad Þemë nedelsiant taps rojumi. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. taip reikalingø postûmiui. galingø ir paslaptingø deriniø.ji iðplinta visur. Nereikia manyti. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Taip buvo sukurta daug naujø.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Þinoma. Budos ir Kristaus. Liuciferio karalystei ateina galas. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. yra ir pagrindinis jos branduolys. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. Rûstus ir nuostabus metas.

Kai melas ir iðpuikimas.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. regis. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. neapykantos apsuptyje. Bûtent. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos.tarp veidmainystës. Ar Kali-Jugos pabaigoje. jog viskas blogai. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. Naujo Gyvenimo. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. prieðiðkumo ir griûties. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. þengia tikrovë. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. Bet. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës.

Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Kai esame áspëti. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Arti ta valanda. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. lengviau atpaþástame ávykius. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. Nëra jëgø. kaip darbo kolonijø. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Atëjo technikos laikai. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. bet mintys jau liejosi. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. Taèiau maðinos pajudëjo. Visi inkvizitoriai. 223 . Ir suliepsnojo lauþai. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. Kuriø prireiks jiems patiems. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. pulsuodamos evoliucijos tempu. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Prasideda didinga epocha. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai.

224 .

Taip ir ateitis pranoks svajonæ.Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. p. “Begalybë”. 76 225 .

Naujas màstymas nëra seno neigimas. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. arba Kosminio Teisingumo.þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. galima eiti be baimës. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Jis bus viso.persikûnijimø .dësnis. Jos reikalauja naujø keliø. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Vienas svarbiausiø dësniø . taip vadinamus. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . kad ðiuo metu ji nesuprantama. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. Kitas dësnis . 226 Penkiasdeðimtoji legenda . Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros.Karmos. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu.APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. likimo smûgius. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. Dësnis. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. kas jau atrasta. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. Prisiminkime. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Mes jau þinome.

Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era.Maitrëjos Epocha. Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. Ðios trys sàvokos . Mes jau þinome Jo Vardà. 227 .tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná. bûtinomis Naujajai rasei. Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. jei dvasia augs sàmoningai. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà.bendradarbiavimas . Viena ið svarbiausiø sàvokø . Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas. Pirmiausia. Mûsø kelias . Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená.Mahatmø Mokymà.to reikalauja evoliucija. Gyvenimas pasikeis. Papildyta naujomis þiniomis. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Ðeðtojoje rasëje. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo.bendradarbiavimas arba kooperacija. Suvokusi svarbiausià ðaltiná .Didþiàjà Baltàjà Brolijà. juk Naujoji Epocha . Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje. Toliau . Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus.

228 . Kaip mokslas ir þinios. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës.moters lygiateisiðkumas. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Kita sàvoka . kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. ji bus pilnateisës moters epocha.Tikroji Kultûra. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. nei Kultûra. lemta Mûsø planetos þmonijai . Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. Bet ir kosminis. O geriausias tos armijos þenklas . kaip ir brolija. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui.taip. kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Kultûra. nes tai mûsø lemties kelias. Pakantumas. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. Naujasis Pasaulis ateis. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë.gyvenime.Pakantumas. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. su tolimaisiais pasauliais. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø .Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. Kita Naujosios Epochos sàvoka .garbës pasas . Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu.Subtiliojo ir Ugninio .

jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Ir dar .heroizmas ir þygdarbis. kad tik tada. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ. Psichinës energijos ásisàmoninimas. Aukðèiausias þmogaus tikslas .ypatingai svarbus uþdavinys. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. 229 . Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. Sakoma. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui.

metas þmonijai pereiti 230 . Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. Visais laikais mokymas yra tas pats. Priesakai evoliucionuoja. jog nebetenkina þmoniø. taèiau jø ðaknis . kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio . Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. Ir kai religijos taip iðkraipomos.kitaip nebûtø evoliucijos.viena. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis. Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti.. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. Nevisada tinka vëlesnëms . Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas .. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. Be to. Tai. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. Tiesa yra viena. vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . p. Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. "Kvietimas".APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà.

bet tai. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. Kurias jie prarado. kas ðiandien bûtiniausia. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. Bet visam pasauliui. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Atitikdamas laikmetá. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Kasdien tampa vis aiðkiau. Skelbiama ne naujiena. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui.

veiksmo kelias. Þnani-Joga . kuriai esant. Karma-Joga . Þnani. Nëra tokios ateities srities. prasidedant Naujajai Epochai. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu.meilës kelias. arba Jogos. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. Joga yra tokia bûsena. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. Naujasis Gyvenimo Mokymas . Visi ðie keliai. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga . duoda impulsà màstymui. Pagaliau.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Radþa. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas.þiniø kelias. Ðiuo metu. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. atsiþvelgdamas á savo siekius. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. Radþa-Joga . Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. veikia aukðtoji sàmonë. bet Agni-Joga nurodo kelius. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas.dvasios ugdymo kelias. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. 232 . Nurodo naujus paþinimo kelius.ugningumo kelias. Joga yra mokslas. turintis tikslà suvienyti visas tautas.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø. Juos iðstudijavæs. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . kaip elgtis ir kà daryti. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui.

Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. Naujà Rasæ. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. bet dabar. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. ko reikia. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. prasidedant Naujajai Epochai. Þmogui þengiant á Naujà Epochà. Agni-Joga . dvasios pasiekimuose. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. nes Agni . Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. Agni Joga akcentuoja bûtent tai. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. 233 . bet neðtø gërá. Agni-Joga moko. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. gyvenime.aukðèiausias ryðys su Kosmosu. Ji .

Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Buda savo mokiniams þadëjo.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. Pasakyta. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Dabar nerasite budistø ðventyklos. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. jau valdo. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. praradusi Mokymo pagrindus. Jo vietà.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. kaip Ateities Buda. tarytum ne þmoniø sukurti. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. “Mokytojø atëjimas” . Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. daþnai gigantiðki. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. nematomai matomas. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Didysis Vieðpats. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje.Armagedonas. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. uþims Jo Brolis Maitrëja. kad. Jam iðëjus á Nirvanà. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Jog tuomet. kai þmonija. Nugrims neiðmanyme. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis .

vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. Giedroje nakties padangëje.Naujos Epochos Vieðpats. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Maitrëja . ten yra modeliai ið molio.ten kur gimsta upës. Surinkti didþiausi paþinimo. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Esant ypatingoms sàlygoms. Bet tai ne þaibai. Taip.þmoniø ir gyvûnø . ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. modeliai. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto. Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. Toje Brolijos Tvirtovëje. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. skeletai. Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . rankraðèiai. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus. Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. Þemëlapiai. 235 . Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë.Agni-Jogà. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Þemës istorijos lobiai. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. jos senovinëse saugyklose. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. *** Kalnuose ir virðûkalnëse .

Nekviestieji . Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. Jei ir yra þenklai. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. su dideliu lanku. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Tai “sniego þmonës”. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje.niekas nepraeis pro sniego sargybà. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. bet nepraðytas sveèias Kelio neras. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. kurie saugo paslaptingà ðalá. be palydovo . 236 . þymintys ribas. Reikia eiti per dykumas.iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. per grësmingus kalnus. Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. á Ðviesos Tvirtovæ. Jie . Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø.neateis. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. o taip pat garsøjá Bokðtà. Matë bibliotekas. laboratorijas. beveik nuogà. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. Galima iðnarðyti visus tarpeklius.

Keliautojai gali papasakoti. reikia ne geografiðkai.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. gyvenantys aplinkinëse olose. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. nes nelauktasis . kad neliestø Mûsø formuliø. negu ves pirmyn. Geriau jie leisis nuþudomi. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Taip ir yra . Archimedas gynë savo formules nuo barbarø. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . bet dvasioje.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø.” “Atsiskyrëliai. Mes pasirengæ praðyti. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. . Prieðingai. pirmiausia. Pats sadhu ten nebuvo. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti. kad visa tai labai sudëtinga.” “Rasti Mus. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø.tuos palydovus Mes psichologizavome. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. Ir ne dievais.tai nemieganti sargyba. bet bendradarbiais Mes norime bûti. Galima manyti.nepraeis. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje .” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo. Nemanykite.

Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu. Mylëkime vieni kitus. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. Toks laidas kur kas stipresnis. Tuomet mes sakome . Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu. kai ugninës energijos átemptos. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà.Ðtai laidas á Mus. Vieðpatie!” Patys þinome. kada reikia padëti. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Tomis dienomis.klausykite ir pakluskite!” 238 .” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà. negu praðymas “Padëk man.“Myliu Tave. Vieðpatie!”.

Istorija pakankamai jà paþenklino. kaip gairës. gëlës . Numatyta. lieka ypatingos paskirties vietose. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. Þinomø tik Hierarchams. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. pritraukdami ávykius. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Ið anksto nustatyta. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. padedant juos. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. Daug magnetø guli po miestø pamatais. Arba jie lieka nematomi. 83 Pasak legendø. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. “Kvietimas”. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais.tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio . Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. p. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. nurodydamos þmonijos kelià. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose.tik atëjus metui. 239 .dalis. Tie magnetai. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro . Juk. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija.

240 . Iðkeliavo á Rytus . O dabar jau tokio pavojaus nëbëra.. kas ðventa. Bade. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje.. Taip buvo numatyta ir ðalis. Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Iðëjo pas alkstanèius. kraujuje ir prakaite.. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. saugoma ypatingai. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. kas ðvenèiausia. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Ir Kultûros deivë. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës..Galbût ta ðalis.. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. ðàlanèius ir kenèianèius . taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Taip ásitvirtina nauja pakopa. Rytuose nepriimta minëti to. þemiðkuoju poþiûriu.. Ir ðtai. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. Atrodytø keista. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. Tik jame neliko Rusijos . atrodë nepatraukliai. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Viskas.

Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà.. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. kuri padës visai Þmonijai. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. kaip statoma. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. 241 . Kad Rusijos suklestëjimas . Nepaisant gausybës tragedijø. Ið tiesø. “Kvietimas”. Tai lëmë jø egoizmas. Ðalis auga. Akmenys taip guls.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ .viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. kuris áveiks visas bedugnes. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. p. Taip. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. Tik tvirtai statant. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. juda. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Nepaprastai dþiugu matyti. Legendos sako . Reikia daug ðalutiniø sàlygø. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai.. Ateities Rusijai nuostabioji apysaka. Daugelis netikëjo. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Nauja pakopa. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis.

Reikia ne parodomojo religingumo. bet dvasinio prado suvokimo. kur didþiausias neigimas. Legendos mato. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Legendos tvirtina. ne apeigos.ne ten teikiama pirmenybë. Ten. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. Bet ten. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. Jis bus ne ten. Þmonës atviri paþinimui. Þiniø siekis veda teisingu keliu. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. tokia pat jëga juda ir á kità. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Ne ten. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. Ne ten. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Bet dabar. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. Ðvytuoklë. Ir. paremtø protu ir logika. o tarnavimas þmonijai. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. Puoðnioji religija traukiasi. kai bus ieðkoma Visø. kur ásitvirtina valdþia . Ne puoðnûs rûbai. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. kur ji ásisiûbavusi iki galo. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. jog arti ta diena. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. kas skirta didþiajai tautai. stipriai paleista á vienà pusæ. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina.

Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. kur sutelktos jëgos evoliucijai. Ið tiesø.O ten. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Ne kvietizmu1. Bet ten. Tik átemptos kûrybos keliu. Bûti patenkintu savimi ..reiðkia þûti. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. kur viskas buvo atimta. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Ðviesos Jëgos saugo jà. kurie nurimæ. Nëra neiðvengiamybës. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Ten galima laukti derliaus. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . Apvalyta ir atgimusi. . naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà. sotûs ir patenkinti savimi. Istorijos patosas ne virð tø. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Yra galimybë. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Ten.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas.. kas lemta. Griûties chaose saugoma tai. kur egoistiðki troðkimai. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. Ten. Ne ten.

kur jis nukrito. Kai ðalis. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. Kurá bûtina ágyvendinti. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. Ði Akmens dalelë. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. kurioje ji pasirodë. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Daug þygdarbiø atlikta. Pagal padavimà. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. Rigden-Dþapo bokðte. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. ypatingoje patalpoje. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. jog ateina laikas. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Toje vietoje. susivienys ir taps galinga. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta.

Að sulauksiu Akmens. Sako. að maèiau Akmená ir rasiu já. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. auksakalá. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. * Uroilas Zena. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. Valdovas Kurnovuu. Skydo vidurinëje dalyje.pasakë valdovas. Ið tiesø. Ir nukalti þiedà.. Ten. atneðë karaliui Saliamonui Akmená.tu nusprendei sulaukti. Bet nesupratau jø. kuriame buvo pasaulio jëga. Luni. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës.* Ið Tritono. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. oro dvasia.baisiausia klaida. að maèiau já. jis pats ateis. tarp trijø skirtingø dëmiø. Jei taip. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. Net þenklus atsimenu. Akmuo pats ateina. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. knygos. Ið dangaus nukrito skydas. Luni. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës. apsivilkæs auksais. Atmink. 245 . jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. Jei sulauksi. Akmens. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. buvo sidabriniai þenklai. Pilkas atspindys. vadinamo Luniu. Neigti Akmens buvimà .” “Nesiek.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. Ið tiesø. kur prisilietë Saulës spindulys.” “Sakoma . kaip iðdþiûvæs vaisius. ir paimti gryno sidabro. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. . jo rasti neámanoma. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos.

þirgas skuba. o kelias nesibaigia. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. 246 . * Liepsnà Neðantysis. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. chane. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. Sumanyk. negalia. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas. Mokytojui reikia vesti þirgus. Laukiama atvykstant. Dargana dengia þmones . Uþdengë laukà vëliavomis. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Kuku Nor . Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Ir kajukai pasuko þirgus namo.Oriono spinduliai. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris.raiteliui Timûrui. Þmones veda stebuklas . Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. kol sugráðiu. Ir tik tie.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Nelengvai guli Akmuo Otakoje. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. net þirgas klumpa.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. Bet Passedvanas Akmená iðneða. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. Prie Ujub Nor. dulkiø stulpas dengia saulæ. gali nukreipti Akmená á gërá.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. tik laikas parodys kelià. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . kurie su tavimi. Þmonës keliauja kupranugariais.eina ir eina. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite.

Persekiojamas ispanø. Visa tai liudiju ðia valanda.* Geleþinë Langobardø karûna . Zocharo sudarytojas. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. atkeliavæs ið Rytø. tie susirinks. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. kai Að iðtarsiu . Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. þydø ujimo laikais. Niekas nesunaikins Priesako. (Skrynelë. Regëjimas bus aiðkus. Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje.keturiø kelias á Rytus. Tai nuostabu. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . priklausiusios paèiam Saliamonui. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno.) 247 . kad Akmuo. atveþtoje ið Rotenburgo. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà.jø reikðmë neþinoma.taip pat prisiminimas apie Akmená. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. Kam lemta. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Laikas Akmeniui gráþti namo. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà. Daug pasiuntiniø ið Rytø. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. kuri minima legendoje. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Nusileiskite lemtajai valandai. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona.

Akmuo keliauja. uþ jûrø. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá. 248 * . Vieðpatie. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià .tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . Neðu skydu uþdengtà tauræ. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ.Oriono dovana. Tam sukaupiau savo jëgas.. Keliauk. Akmenie. Kodël. Kai Akmuo ramus . smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. kokios musës uþpuolë. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas.liejasi kraujas. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. tiesia letenà . Kai virð Akmens þvaigþdë . kai Akmuo tamsus. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. Liejasi neregimasis aliejus. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai.prieðo siøstas. Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. Uostinëja. Bet vynu Akmens neapliek.þenk dràsiai. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Akmená laikau stipriai. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Iðmintingo saugojimo pëdsakas. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Joje Brangenybë . neapleisk. Kartoju maldà: “Neapleisk. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Kas kuièiasi uþ laiptø. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina.* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. nes netikëjo. Aiðku.tuomet sëkmë.

Einanèius namo. Ateis laikas . kad iðaukðtintø svetimà ðalá. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 . Narsuolis praðo lanko . Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. kurios atsiuntë pasauliui Akmená. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. þmona tarë: “Surasim já. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ.paukðtá pats pasieks. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Brangenybë paruoðta. Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui.terminai iðsipildys. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. Ásakmiai kartojame . * Kai Indijos valdovas prarado akmená.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. Maldingai lauksime savo lemties. nes neþinojo. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Tuomet arti Mano laikas.

Kaþkas nepaprasta þëruoja balne.. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. ið ðventøjø kalnø. kaip ið Didþiosios Ðambalos.Èintamani . Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. Ðirdis prisimena. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje. Ðvariomis rankomis. Vietoj raitelio. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. prie sraunios kalnø upës.Stebuklingasis Akmuo. O dabar. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje. pasaulio gelbëtojas. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Verþlia ðirdimi. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas .Erdeni Mori? *** Kur dabar ji.. Juk reikia jà deramai priimti. pailsëjæs. bet ðirdis prisimena kà kita.*** Ant bedugnës kraðto. Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 . Raitelio nesimato. kad jos vieta Ðalyje.

Sàmonë kapstosi èia pat. senais metodais. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. Tik aklas galvoja. Ðviesa ar tamsa. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. pasirinkimas . p. Bet pasirinkimas .þmonijos rankose. Bet ar ji iðsipildys . Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu.tai priklauso nuo þmonijos. artumos dulkëse. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. Bet Vartø neranda. Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija.visada laisvas. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Ar galima manyti. “Kvietimas”. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. prarandamos galimybës. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis.

kurios uþpildo gyvenimà. Kuris ateina kitais keliais. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá .Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. Visa istorija rodo.dràsos gëlë. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. auga naujoji sàmonë. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá.tai siaubo sala. Neþiûrint patirties. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. Kaip iðorines fizines. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. jog stato Naujàjá Pasaulá. Kiekviena klaida. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. nei dauguma ásivaizduoja. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. Nepatyrusi. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. Nes pagrindiniai dësniai . gniûþta senoji mintis. Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. bet kupina dràsos. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. padaryta dël Naujojo Pasaulio. pilnos senojo pasaulio prietarø. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. Bet ne iðoriniais poþymiais. 252 .vienodi. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. . Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø.

Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. Ateina laikas. jog blogis niekam netinka. Buvo patvirtinta minties galia. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. laisvës ir tikros þmogaus laimës. Sugráþti praeitin . 253 . Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Jei þmogus supras. tarpusavio priklausomybës.Kol nesupras viso. Tik tada. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. uþplûdusiø gyvenimà. bet jø ákûnijimas. Tol nebus taikos.neámanoma. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Bet reikia. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone.ásivyraus pusiausvyra. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. kas egzistuoja. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. Kai buvo pasakyta. jog idëjos valdo pasaulá. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà.

254 .

65 255 . p. nauji. suprantantys. “Kvietimas”. Nuostabûs. Nauji. Pakilûs susirinks.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones. nauji.

Dar daugiau . urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. Taip kalba Rytø legendos. nugalëjus mirtá. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. 256 . Taip naujoji pakopa. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais. bûtent . Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes. T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. oks Akylumo. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. T ugningà sàmonæ. Didþioji Baltoji Brolija. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais. neiðeidamas ið gyvenimo. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis.padarys já kosminiu bendradarbiu. Norint padaryti jà nuostabia.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ .

257 . Þmoguje. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. be savo maðinø . Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. kad þmogus . jis tapo gamtos valdovu. Visø laikø iðmintis byloja . Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. Iðvystæs didþiulæ technikà. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes.já nuskriaus bet koks þvëris. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje.Makrokosmose. Taèiau be savo árengimø.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. kaip tikrame Visatos atspindy. Ir vis dëlto . aparatai. maðinos. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. kas yra Didþiojoje Visatoje . Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus.technika. agregatais. Kurie ðiuo metu dar tebemiega. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Yra viskas. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje . Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau.galingiausia bûtybë pasaulyje.þmogus niekas.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. Visos Kosmoso jëgos. Visa þmogaus galia . Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. maðinomis.

Jam veikiant. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . 258 . Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. Virð saulës rezginio. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. taip vadinamø. Iðskyrus retas iðimtis. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà.visø. dar tebesnaudþia. Plauèiø centras . kûno svoris tampa santykiniu. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje.ðirdis. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. ðirdies lygyje. Aukðtosios sàmonës centrai. Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø. yra Taurës centras. todël fizine akimi nematomi. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Taurë .þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. stebuklø pagrindas. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Jie yra subtiliajame kûne. Taigi.

Nepriklausomai nuo to. yra pakauðyje. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà.ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas.kankorëþinë liauka. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. Apie tai bus pasakojama detaliau. dvasinis impulsas. kuriam atëjo metas. 259 . Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Smulkiau apie ðiuos. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. Neiðugdþius Ðirdies. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. Kai jis atvertas. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. kad su juo kalbama jo kalba. Palaima. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. Kundalinis neveiks visa savo galia. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Gerklø centras yra sintezës instrumentas. arba Treèioji Akis. Bramos.Ðirdies. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . kas jiems sakoma. patiriamà atveriant Kundaliná. Jos fizinis organas . bet ir savo kalba paveikti kitus taip. Yra didesnë uþ nuðvitimà. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. Tik ugningas Paþinimo.Varpo Centras yra momenyje. Kad jie suprastø. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. yra virð antakiø. kurie atsitinka daugeliui. juo priimamos erdvës mintys Ir visa.

Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Saviveiklinis. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. Todël. Bûtina iðvalyti organizmà.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. kuriø ðaukiamës. Didieji Vieðpaèiai . beprotystës. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. Galima atverti centrus. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. nepadarant sau þalos. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. pirmiausia. màstymà ir ðirdá. 260 . reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Kà ir kada galima panaudoti. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. o taip pat spræsti.

Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. pagal fizinio pasaulio dësnius. kas kitø lieka nepastebëta. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. Visas organizmas subtilëja. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Toks þmogus supranta be þodþiø. Laikytini stebuklais. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga.Kurie. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. Sklindantys ið atvertø centrø. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. mato kiaurai. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. visi jutimø organai aðtrëja. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Jie junta daug kà. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. 261 .

Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite suvokti Begalybæ. Galite pagerinti planetos likimà. . Galite ásisavinti amþiø turtus.Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais.

Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà. ir apvalys planetà nuo atmatø. Kitaip tariant. Nenorint atsidurti tarp atmatø. áeiti á evoliucijos ritmà. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà.stipraus troðkimo arba aistros energija. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. stipraus màstymo energija.minties galia. Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ.pasiaukojanèios meilës galia.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. Didþio þygdarbio energija. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà.sveikatos energija.psichinæ energijà. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Kuri transmutuos visa. Jeigu bus sàmoningai paðaukta.stipraus kûno energija. Atsiranda keistos ligos. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas. Yra jausmo jëga . Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . kas egzistuoja. Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. Yra proto jëga . Yra gyvybinë energija arba prana . ypaè á akis krenta tai. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties.

Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. Yra kaþkas. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. bet dauguma gali jà pajusti. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. dar iki proto. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. Hierarchija . Ne iðimtys. Ugninis siekis galingai jà átempia. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. 264 . Prisiminkime.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Kaip ir Erdvës Ugnis. Nuo ðio. kas Aukðèiausia. Taigi. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. Jei nëra verþlumo. Tik reikia jas liepsningai kviesti. visose jos apraiðkose. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose.tai tas ugningumas. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais.Yra ir ugninë dvasios galia . Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. kas vienija Nervø centrø veiklà. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija.

Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas.bûtina sàlyga jai augti. nes ðià energijà. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. nepaslankûs. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. Iðmokite suprasti. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. renkame Ðviesos grûdus. ritmiðkas. Pastebëta. Ritmas darbe .Groþio dþiaugsmà.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. pabudusiu gyventi. Nuolatinis. Pastovus. Pirmiausia. Ir atvirkðèiai. átemptas. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. O brangenybiø rinkimas. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. reikia nuolat valdyti. 265 . Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. Todël gërëjimasis . kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. kuriame pergalës spindulá.

Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. Apie tai bus pasakojama þemiau. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. Taigi. bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Bûtent tam ir reikalinga Joga. Su þmogumi.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai. Taip visapradë Jëga . Taèiau jie pridurs.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. jog esant nervinei átampai. Paþvelkime. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. kas kliudo tai daryti. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. kas kenkia psichinei energijai. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. norintá iðsigydyti. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Kad nervinis pakilimas . Palyginkime þmogø. kuris badauja gydymosi tikslais. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. kuris paþadino Agni. Nuo viso.sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. ásisàmoninæs Agni galià. Psichinës energijos tobulinimas . Bet krenta tas. Nuovargio nepastebi tas. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Ðirdis.tai kokybës gerinimas. *** Gydytojai patvirtins. kas jà naikina. Kiekvienas. kad didindami pakilimus. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. Daug pavojø iðnyks. kuris pastebëjo savo nuovargá.

Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Jos pripaþinimas bus þenklas.teisingo sprendimo átvirtinimas.jos parodymai nesuklaidins.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas.valstybës lobis. kurioje bus perkainotos visos vertybës. esanèias þmogaus gelmëse. Iðmokus ja naudotis. papuoð teisëjà. Jos savybë . Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. Bet psichinës energijos sankaupomis. Psichinë energija sukurs naujà epochà. arba visapradë. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes.gëriu. Teisëjai. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. psichinës energijos paskirtis . energija ágis pilietybës teises. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. Psichinë. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas.Ir visø kitø energijø poveikius . Atliekant bandymus su psichine energija. 267 . Sugebëjimas pasitelkti jà. Kaip magnetas. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. galima ásitikinti. Taigi. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. Þmonës su psichinës energijos atsargomis . galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. Psichinës energijos tyrimas . Vadinasi.artimiausios ateities mokslas. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai.

Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Armagedono dienomis.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei.jo pagrindas. Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. “Tai plaka tavo ðirdis. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. kurioje vieðpatavo protas. Visø pasiekimø raktas .ateitis. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui. 268 . arba dvasinës sàmonës. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. Ðirdis . .” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. protas .ugdymas.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. Nenutraukdama protinio darbo. vystyti ir subtilinti. Bet nuo ðirdies. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà.praeitis. Taigi. Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”.ðirdies subtilumas. Taigi. joks progresas. baigësi. Ypaè dabar. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. ðirdá bûtina ugdyti. Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. ðirdis . bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. Evoliucijos pakopa. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. Atëjo ðirdies metas.

Kiekvieno þmogaus ðirdis þino.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Tai ne miglota intuicija. 269 . Pagaliau. ásisàmoninkime. Po darbo . Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. Tebus jis tavo þidinio pamatu. ir pakantesnis. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. Geranoriðkumo. daug kà suþino Anksèiau. atjautos ir meilës artimui ugdymas. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. kreipiantis á ðirdá.” Taigi. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. Kuriame áþiebsi ugná. Reikia laiko. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas.tai meilës darbui. Ir ta liepsna nedegins. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus.darbuotojas ir geresnis. Ugdant ðirdá. Ðirdies ugdymas . pirmoji suvirpa. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. ðirdingumas. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. nei spëjama pagalvoti. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. kitaip tariant. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. primenanti ðirdies reikðmæ. Ðirdis pilna þinojimo pajautos.. kas yra draugiðkumas. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. galima jà stiprinti. Toks poþiûris subtilina ðirdá.

T jûsø dantys. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. Bûtent. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. jei atsiras kilnumas. Taip meilë liko neapsvarstyta. Ðirdis. Gailestingumas. kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. kà tik atëjæs. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. kaip á gyvenimo pagrindà. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. Nes neþinojo. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. 270 . Ið tiesø. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Atsigræþkime á draugiðkumà. Meilë ir atjauta visam. kas gyva. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. bet pamirðote vienas. iðgujusi þiaurumà. Kas kojø greitume. Visada ir visur..” Þmonëssusimàstë. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá.tai tas kanalas. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Draugiðkumas .taip buvo giriamos kûno dalys. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. Artimas þmogaus ðirdþiai.Reikia ðviesos. Reikia ðviesos árankiø.Þmonës susimàstë. Taigi. kuri liko nepagirta. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. kaip parodyti kilnumà. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. .kilnumo varþybas. kumðèiai. Reikia suvokti draugiðkumà.

Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. 271 . aukà reikia suprasti teisingai. Ðirdies. todël ðirdies prigimtis . Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. kiekvienu prisilietimu. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. Ðirdis. o ne fizinis poilsis. Taigi. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. Tikroji auka yra dvasinë. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Pirmiausia. savo esme. dvasinæ ðviesà.ji nenugalima. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià .meilæ. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà.tai iðmintingas priesakas. Kai Ðirdies ugnys dega . Labai svarbu þinoti. Kaip beribis dvasinis atidavimas. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. atnaujina jausmai. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. bet ðirdis neapsiriks. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Þinoma. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. ðypsenà. Net kalëjime nëra tokios belangës.tai ne tik geri darbai. Geranoriðkumas . Niekas nenugalës ugningos ðirdies. Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu.pasiaukojimas.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu.Ðirdis . “Mylëkite vienas kità” . yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. jog psichinæ energijà. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos.

suvokus ðirdá. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”.pasauliø tiltas. Kaip sàmoninga kantrybë. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. Þodþiais neámanoma nusakyti. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. 272 . Nenusakomos ðirdies taisyklës. þygdarbis . Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Tyra ðirdis nepakelia blogio. kada reikia skubëti padëti artimui. Ðirdis pasakys.ðitos pakilimo virðûnës. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai. Ji taip pat pasakys. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Pamàstyk apie didá stebuklà. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Kiekvienam duotas ðis stebuklas. O ið kitos . kûryba. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies.jis suþydës. meilæ ir visas gërio apraiðkas. ar galima pakviesti meilæ. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. kodël jis nekalba apie gailestingumà. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. iðtikimybæ. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. kada ir kaip dera elgtis. nes ji . Kantrybæ. Ðirdis nurodys. meilë. Visa kita prisidës”.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà.grieþtumà. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. Kai jo paklausdavo. Ið tiesø.

Yra pats realiausias kelias. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. Darbas . kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to. Kad Hierarchija nereali. Kuri yra tiltas á Hierarchijà.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis.Esant bet kokioms aplinkybëms. kûryba . Te niekas nesako.be kantrybës. Kad þmonës jos nepamirðtø. þygdarbis . kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. nes nëra á Jà keliø. Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. 273 .be didvyriðkumo. iðsaugo kylantá verþlumà.

Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. 274 . toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Legendos sako. arba griauna. tiek griaunanèioji jëga. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis.ið minties gimsta darbai. “Kvietimas”. p. arba skaidrinti erdvæ. Mintis yra evoliucijos variklis . kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. Kiekviena mintis gali arba terðti. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. Be to. kuri nesuyra. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. naikinti puvimo mikrobus. Jei mintis yra energija. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. Joje glûdi tiek kurianèioji. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø.be minties evoliucija neámanoma. mintimis pradedami nauji pasauliai. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . o iðlieka. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. Galima matyti. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. Mintis gali valyti.

Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà.ávairiausiø ligø prieþastis. kaip ir sàmoningimas.. vystant psichinæ energijà. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui. netvarkingos mintys Jos. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Sàmonë kaupiama gyvenime. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. lyg vabzdþiai. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. tokia nepriimta mintis. Bet jis auga taip pat lëtai. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Negeros mintys . Taigi. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná.. originalumo . Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. O niekingos ir nepadorios . greièio. pastabumas taip pat. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. 275 . Ir deðimteriopa jëga muða já . lyg bumerangas.Ið kitos pusës. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. pagal minties dësná. Gráþta pas siuntëjà. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ.kliudo jai augti. sintetiðkumo. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. dëmesio. atminties ir susitelkimo ugdymo. Tai. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. O taip pat tikslumo.

Normalaus. Kiek átarumo. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Paskui . sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. apie ateities þmonijà. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. Sustabdyti mintá yra sunkiau. Reikia áprasti màstyti. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti. kiek kerðto Galima sustabdyti. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Màstymo kokybë taps poþymiu.jos sutelkimas bei átvirtinimas. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. negu jà pagimdyti. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. tikraisiais þmonijos sparnais. kiek pavydo. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. 276 .màstymà ir groþio ekstazæ. Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Bet atvirkðèiai. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà.

Ðviesos strëlë. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. kas naudinga? Þinoma galima. Galvokime apie reikalingiausia .tai aukðèiausias minties skrydis. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Ar galima ásivaizduoti. Geranoriðkos mintys . bet ir subtilëti. Svajonë .apie tai.tas ir graþiausia. kas vyksta. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Taigi. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos. Kas reikalingiausia . Þinoma. Galima iðmokti svajoti.gërio daigai. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. kiekviena gërio mintis . tai visa kariauna liks neapginta. Ieðkant didþiausio naudingumo. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. Kodël taip. trumpai ir tiksliai màstyti. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. kas geriausia ir graþiausia. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Budrumas. Reikia iðmokti graþiai. reikia lavinti vaizduotæ. Kad þmonës màstytø tik apie tai. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. Juk ji turi ne tik stiprëti. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. 277 . O ne kitaip? Kodël dabar. netvarkingø minèiø. Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo.Galima kelti sau klausimus apie viskà. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti.

Gërio kûryba . Taip. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. Galima iðmokti kasdien daug kartø. kaip erdvës strëles. kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. Màstymo ðvara . Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Gërio minties siuntimas á erdvæ . Pripildydami erdvæ gërio siuntomis. Ðitiek galimybiø . tiek bûti bendros visiems. 278 . . Ir jûs nepamirðkite jø . nepaliaujamai. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. jog kiekvienà minutæ. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga.mintis siunèiama ðirdimi.siøskite jiems pagalbos mintis. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. Siøsti gërio mintis. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio. kaþkas patiria baisià nelaimæ. kylant átampai. neribotai auga energija. Puiku.Galbût þmonës nesuvokia.ir dideliø. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. ir maþø.slypi joje. Minèiai nereikia þodþiø . Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. Minties kûryba . Nereikia varginanèiø meditacijø . o tik geranoriðkà jausmà.tai lyg nuskaistinantis þaibas. Kai siunèiate mintis vargstantiesiems. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø .geriausia erdvës dezinfekcija. Kaþkur.tai garbingiausios jûsø valandos.

Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Jie mano. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos.be praeities ir ateities. Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Þmogaus esmë . Kurios verta siekti. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . ir ðiukðlyno padugnæ. Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. dvasios grûdas yra panaðus á Já. Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis.tai ugninis dvasios grûdas. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Þmonijos virðûnës . Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio.mikrokosmà. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. 279 . Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis.

Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Neparuoðus tam savo sàmonës . Rietis moka net ðunes. 280 .Pasaulio Motinos Epocha . Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. prisijungus prie evoliucijos. Papûga kartoja burnojimus. visaþinojimo. Kartais. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. Viðta kudakuoja be prieþasties. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Panagrinëkime tai iðsamiau. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. arba kosminis praregëjimas. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. atsiveria aukðtoji sàmonë. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. peslys ilgai neðioja pyktá. Taigi. Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. kas supa mus. pantera greitai susierzina.Netapkime panaðiais á juos. Naujoji Epocha . trumpai akimirkai. Beþdþionë labai uþgauli. Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. Dabartiniu metu. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. antis nevaldo savo nervø. nemirtingumo. Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Meilë viskam. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas.tai yra jos neugdant. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Bet kas mums ið to? .

Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Kas nori auginti sàmonæ. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Daug kà reikia paðalinti ið kelio. neapykanta. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. Verþiantis pirmyn. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø.didelis dvasinës raidos prieðas. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. pyktis. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës.abejingumas nesukuria Gërio. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. Kantrybë yra sàmoninga átampa. Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. sulaiko dvasios vystymàsi. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. Kad taptø pakankamai þmogiðku. Savigaila .Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. Abejonës kirminas. 281 . Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Baimë . Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà.tai nemokðiðkumas. grauþia ir naikina psichinæ energijà.dirglumas ir pyktis. Kai kantrybë sutelkta. nebus laiko dairytis á þvëris. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . gaminasi ypatinga substancija. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. kaip bacila. pavydas ir kitos panaðios aistros.

galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Kai norime regëti vaiskius tolius .áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. Be to. Neiðvalæ sàmonës. Tad stebëkime save ir dideliuose. Tik taip iðsilaisvinus. ir maþuose dalykuose.nelendame á dulkiø debesá. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. Mokyklos tikslas . beribiai laimëjimai bei galimybës. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. turi mokëti stebëti save. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Reikia pagalvoti. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. 282 . Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. Beribis gyvenimas.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Mokykla .

Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø.atsirinks savaime. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Kelias á Naujàjá Þmogø .siekti to. neskiriantis maþo nuo didelio. Kuriant pasaulinæ pakopà. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. Paþinus tikràsias vertybes. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. kur dideli medþiai. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Pakili bûsena . Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Ðios sàvokos mums bus þenklai. Nes ten. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. Nesiverþkime prie maþø dalykø. atrasime ir laisvæ. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. Ir pagaliau . naudinga ar kenksminga . reikia taikyti pasauliná mastelá. vedantys á realybæ. jei sàmonæ perkelsime ateitin. Niekingo nuo didingo . kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. krûmø nematyti. Reikia ásisàmoninti. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn. kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. 283 . Reikia mokytis subtilaus suvokimo. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. Sugretinæ menkumà su didingumu. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes.dar dvasiðkai nesubrendæs. galime patirti Palaimà. Todël bûtina pramuðti ðià sienà.sàmonë turi tapti jautria ir imlia. Gera ar bloga. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe.

Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. iðplëtota sàmonë. Neperkeièiantys gyvenimo. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms..Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Ásivaizduokime. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Taèiau kiekvienas. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Kompozitoriams. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. dailininkams . Yra tik viena panacëja . Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà.tobulëjimas.pakylëta sàmonë. Pasirûpinæs savo sàmone. poetams. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. *** Evoliucijos esmë . Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. Kilni. prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Tik tada. Bus iðspræstos tiek etinës.. Kad ji siektø vertos aplinkos. Bet gyvenimo prasme. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . tiek ekonominës problemos.

Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. O septynmeèiams . jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui. bet ir gyvûnus bei augalus. Vaikai neþiaurûs. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui.kuo ankðèiau . kad Naujojoje Epochoje. Ir atrasti dþiaugsmà. bet apie kitus. Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje . Baisi kvailystë . Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. Mokoma atjausti ne vien þmogø. Egoisto dalia . Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save.visiðkas nekûrybiðkumas.ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu.tuo geriau. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. auklëjant vaikus. teikiant malonumà aplinkiniams. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. Paprastai jau trijø metø kûdikis . kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. Kûdikis negimsta su neapykanta . Klaidinga manyti.pilnas áspûdþiø.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma.jau daug kas prarasta. Jei namuose neloðiama kortomis.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda .

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

kurià mes galime atneðti. kaip einama átempta styga. Mes þinome apie bandymus. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Nuolankumo sàvoka . Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. kad tai Nesiprieðinimas blogiui. Nuolankumo didvyriai. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. o apie sielà.pasiaukojimas. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. reikia jà suformuoti. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. gailestingumas. þmonijos vardan. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. Pereiti visus gyvenimus. iðgeria pilnà nuodø tauræ. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. geraðirdiðkumas. Testamente paþadëta palaima. Buvo aiðkinama. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. tyliai atliekamus laboratorijose. Þmonijos labui. Didþiausia nauda. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Þengti per gyvenimà verþliai. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Kad plësdami sàmonæ. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. yra ta. Norint atiduoti sielà. Bet nëra ir sunkesnio. Galingiausias þygdarbio matas .

nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Pagaliau. galima pagerinti þmoniø màstymà. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Taigi. Jei patys ásisàmoninsime. Nebus net minties apie þygdarbá. 293 . jie atvers vartus á ateitá. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Sàmonë. kad pagerintume jo bûtá. Galima daryti gerà artimui. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. kad já nugalëtø. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. Kol gyvatë po þeme. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. tikro gërio kûrybai. gëriu iðgelbësime ateitá.Bei skaistindami ðirdá. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga. Màstymo menui.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. kam ir kodël jie turi bûti atliekami.nepaprastai sunki. jei mes nesuvoksime. Kova su tirðtàja tamsa . sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. þmonës prie þidinio nebus ramûs. Ir tai bus gërio sintezë. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. Kurie turës pakeisti ateitá.

Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Be smûgio substancija neims judëti. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Dera prisiminti didvyrius. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. Tai svarbiausias uþdavinys.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. kas sukelia poslinkius. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. Ir þemiðkajai evoliucijai. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Vaikai. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià.

*** Didþioji Dvasia. 295 . Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. kûrëjus ir darbðtuolius. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Vietoj mechanikos. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Ypaè reikia knygø. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. Ir ne tik asmeniniu. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. Daug yra pavyzdþiø. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. kaip ir gailestingumas. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. raginanèiø paþinti ir atrasti. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. palikdama mûsø planetà. Vaikai myli liaudies didvyrius. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. bet tautos bei ðalies mastu. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai.

Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. apdairiai. kaip dabar. verþliai.” 296 .Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. jog esant palankioms sàlygoms. Moteris moka aukotis. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. bûtent. ir ne vien kaip ðeimos motinos. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme. nuo saviugdos. Visose mokslo. O bûtø pasaulinio masto. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. Bet reikia. 304 . Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . Suteikite moteriai reikiamas sàlygas.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos.. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui.tai didis uþdavinys.duoti gyvybæ. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. Bet pradëti reikia. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu.

Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø.ten ir galia. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. þmonos ir seserys. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. 305 . Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris.Todël moteris kvieèiama tobulintis. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. Motinos. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. Mylinti motinos. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Pasaulio Motinos Epochoje. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. nes kur þinios . Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. Ir dabar. þmonos ir seserys. Bet ir ypatingas pasitikëjimas.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. Motina. þmonos.

Moteris gins ne tik savo teises. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. Moteris. o taip pat deputatø. Pasibaigs karai. Tik tada. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. kaip ir geriausiais laikais. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Moters intuicija. nepakantumas ir visoks persekiojimas. parlamentarø ir pan. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Bus galima pasakyti. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. gimdanti vaikus. Visa kita .savæs ir kitø apgaudinëjimas. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Ves þmonijà progreso keliu. Turi bûti moterys. Tik tada. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . prieðiðkumas. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. kuriuos sàlygos pati epocha. Moteris. Jog pusë ministrø. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës.Átvirtinus lygiateisiðkumà. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra.

Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. O þodis UR . Visà groþá. Ten kur Kultûra. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios.APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. tai bus Gëris. antroji . Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. apimantis visà sàmonës platumà.Groþis ir Þinios.rytietiðka. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. visa laimë. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. visà ákvëpimà ir polëká. Aukðèiausio Groþio. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo.druidiðka. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. reiðkianti Ðviesà. Ten. ten ir taika.senovinë ðaknis. Ugná. Taigi. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . aukðèiausio Paþinimo kaupimas. Kultûros pamatas . kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. Kokia didþioji sàvoka. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas.

Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. net sunkesni. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. 308 . Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. grubumo. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. tà dvasios kilnumà. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Þinios . Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. Tik tikro Groþio. Taigi. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. Galbût. tiek ir asmeniname gyvenime. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Menas . Juk prieðtaravimø. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. negu kai kuriose praeities epochose. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi.liaudies ðirdis. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. Nes Kultûra . Kol Kultûra tëra tik prabanga. Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku.liaudies iðmintis.

309 . kur lizdus suka nepakantumas.tai didþiausias pakantumas. Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà. kokia skurdi ji turi bûti. Taip Begalybë mums taps tikrove. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. kad jos pareiga . kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá.kilnus þmonijos þygdarbis. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu.reiðkia atleisti. iðkelia pakantumà. kaip ir Begalybës sàvoka. aukðèiausias kultûringumas .reiðkia suprasti. tuomet Ji ir suvoks. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. *** Rytø Mahatmø Mokymas. Ðirdis yra beribë . Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. O suprasti . Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. Vadinasi. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje .nepaliaujamai tobulëti. Taigi. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas.taigi. Tarnauti Kultûrai . Nëra vietos dvasios augimui ten. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ.

Kuo taps þmoniø ðirdys. Negali bûti gero nepakantumo. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. o mokys plataus suvokimo. kuris daugiau aprëps. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Didesnis bus tas. Nepakantumas yra blogis. Iðmokti vertinti ávairovæ . Tegul þiûri á skirtingas puses. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. 310 .tai nemokðiðkumas. Negalima reikalauti. Nes. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. jo manymu. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. kad nepakantumas . Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. negali Þiûrëti á þmonijà.teisingas kelias á Kultûrà. kad visi þmonës vienodai galvotø.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Bet tai nekenks bendram labui. Ar neuþtenka visø. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. Jame visada bus ir melo. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. kaip á krûvà vienodø akmenø. Korane pasakyta viskas. nes ji parodo Kelià á subtilumà. nes jis slepia tiesà. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Neákinkys á vienà jungà. Galima sakyti.

Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. 311 . Þmonës eis tuo keliu. Reikia ugdyti sàmonæ taip. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. jis tampa pakanèiu. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà.

Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Þmogus. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Realios þinios. Tiesa ten. ko dar neþinome. Þinios yra iðsigelbëjimas . Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Mus apstulbins progresas. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. Ten ir ðviesi ateitis. Þinios yra vartai á Brolijà. Þmonës turi verþtis á já. be prietarø. kur dega þinojimo ugnis. Daug blogio padaroma dël jo. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. siekiantis paþinti Tiesà. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai.

bet ji nebus primityvi. Jog egzistuoja daug kas. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. o prietaisus gerinti. bet reikia iðplësti tyrimø sritis.Niekas negali tvirtinti. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Mokslui nereikia keisti metodø. Taip paþinimo ribos pleèiasi. bûtina juos plësti. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. Neatmetant mokslo laimëjimø. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. Beribes materijos savybes. Paruoðta didi ateitis. Tobulinant save. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. jog “viskas jau atrasta”. Daug neregimo reikia sutalpinti. paþinus mums dar neþinomas. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. Bet þymiai prapleèia juos. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. Juk materija ne mëðlas. Tik nemokða gali pasakyti. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. spindinti galimybëmis. galima priartëti prie Begalybës. 313 . Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. bet substancija. Neatmetusi atomistinës hipotezës. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. ko þmonës neþino.

Ir kaip kitaip gali bûti. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Negalima tyrëjo varþyti. 314 . Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. kad materija yra energija. nurodinëjant jam darbo metodus. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Bûtinos ðeðios sàlygos. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Taip mokslas suvokë. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Pirmoji sàlyga . Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. nei vidine prievarta. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø.

Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. Praeina tie laikai. Antroji sàlyga . jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. Ateina kûrybos epocha. Koks siaubingas sàstingis. Kaip bitës visur renka medø. jog Tiesa yra viena. Treèioji sàlyga . Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. Neturime baimintis. mintyse juo netikëdamas. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Kurioje þinios atvers vartus. taip ir þinias reikia rinkti visur. Geriau jam neuþsiimti mokslu. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. o iðtisos sritys Liko draudimø. kà skirta atrasti. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. 315 . Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. Ketvirtoji Sàlyga . Ko jie ðiuo metu neþino.mokslas turi bûti neribojamas. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. Pirmiausia. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. jei þiûrima laisvai. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës.

316 . kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. Penktoji sàlyga .Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. O ne iðkraipytus prietarø. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. kitaip tariant. Bus aparatai nustatantys emanacijas. Greitai ims fotografuoti auras. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. Teprisimena naujausius atradimus . Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. Galima ásivaizduoti. egoizmo ir puikybës. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus. Primename apie tai. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. teisingi. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius.faktai turi bûti tiriami sàþiningai. jog tai ámanoma.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø.” Pagaliau. Dar neseniai televizija buvo pasaka . kokie jie yra. Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Sieikiant naujø laimëjimø. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. Ði sàlyga bûtina. Nes daþnai bûna. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà.þmonëms tai atrodë neámanoma. Svarbu. bus matuojamos mintys.

besiverþianti pirmyn. ir tikra. 317 . bet jo ðviesa. Tikëjimas yra dvasios stiprybë.ne proto prieðas. Toks tikëjimas .Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. Jog atras tiesà. trokðtantis patikrinimo. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas.

bus iðgelbëtas.didinimas. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . 62. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. Ið esmës. Egzistuoja meno sukurtas groþis. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. Pasaulis vystosi groþiu. Meno perlai 318 . Kiekvienam neðu talismanà. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. Groþis perkeièia þmogø.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. Visø gyvybiø siekis tobulëti. kuris yra groþo kûryba. Per menà. Kuri taurina ir ramina visa. kurá þmogui suteikia gamta. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. p. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. kas gyva. Groþis yra tas tikslas.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. Tariàs þodá “groþis” .á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. pakylëja ir sublimuoja. turime Ðviesà. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. yra groþio siekis. Meno tikslas . Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Ðalia groþio. “Kvietimas”. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá.nemirtingas ir beribis. Menas . esanèio gamtoje. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka.

á maþos sëklos susidarymà. 319 . Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. upës arba okeano daina .bûtina evoliucijos sàlyga.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. Reikia lavinti muzikos suvokimà .garso groþio suvokimà. tuo daugiau groþio jis pastebi.. Taèiau reikia juos pamatyti. Kiekvienas suvokia groþá. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. rafinuotesnis. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. Krioklio.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . Nesuvokiant muzikos.jam tebus tik ûþesys. Kas tinka visiems pasauliams. nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. Jei norime iðvysti groþá. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis. O jo groþis þymiai subtilesnis. reikia ðviesos. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Todël. Kuo þmogus tobulesnis.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. kai vertinate Gaivø aromatà . ir paukðèio plunksnose. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. Ir þemiðkose spalvose. o Subtilusis dar turtingesnis.

garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Daina. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. Galima priprasti naudotis menu. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. Pagaliau. Puoðdamas gyvenimà. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Nuo peteliðkës sparnelio. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. 320 . Bet ir sustiprins jëgas. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. kaip jëgø stimulu. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. Nuo maþiausios gëlelës. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. Groþio ir kilnumo þygdarbiams. Groþio spindesio stebuklas. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. spalva ir nuostabiomis formomis. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. verþlumà. jis skuba á jas. Jis susiþavës jomis. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. kuris moka mylëti groþá. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. taurina þmonijà. nenuilstamumà? Kiekvienas. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. jei jis suþinos.

Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Mokyklos. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. kas neapsakomai graþu ir kilnu. bibliotekos. p. ieðkokime arba bent svajokime apie já. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Màstymo kilnumas ir orumas . 161 321 . nuo dorovinio nuopolio. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. Jei norime iðvengti bjaurasties. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei. O tikrosios kûrybos poþymis. Bûtø neteisinga. Nepamirðkime groþio.tai ne ðventeiviðkumo. iðkilmingumas. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá.jis jiems priklauso. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. Ne tik pasiðventæ menininkai. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami.Atiduokite menà þmonëms . heroizmas ir þygdarbis. Nuo þvëriðkø kovø. stotys ir ligoninës.groþis iðgelbës pasaulá. Taèiau neteisinga sakyti . Kai ji svajoja apie tai. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. apsigaubia bjaurastimi. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. “Kvietimas”. Siekime jo.

Kokias mes paðaukiame savo siekiais.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” 322 .” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.

Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. nuveja nematomas muses. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia.APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome.psichiniai . Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis .jausmø. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. proto pasaulis.tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . klausdami . Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. Egzistuoja dar ir neregimieji . Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. Ið tiesø gausu subtiliø. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus . Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. Ne tik senosios epochos. emocijø. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. atkreipianèius mûsø dëmesá. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø.minties. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. Kali-Jugoje þmonija.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø.

Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. Bûtina màstyti apie juos. tokios kosminës sàlygos. Tuomet. Po to. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. Þmonës. sugráþæ á fiziná kûnà. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. Be to. kaip Saulës ðviesà. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Dabar tokie laikai. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. 324 . Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. Taigi. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. Ruoðiantis Satija-Jugai. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. Jie prisimena viskà. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. pritaikant Agni-Jogà. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. kas jiems nutiko. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá.

Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. Vadinasi. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Vadinasi. Tereikia. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. jà galima ir pratæsti. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø. auga ir þmogaus jëgos. 325 . kaip prie evoliucijos variklio. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá.tik akimirka. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. Kaip dabar. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. kylant átampai. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Ásivaizduokime. Ir pats mokslas priartës prie jo. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Bet labiau vertinti tai. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà.ilgalaikiu. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. Þemës gyvenimas . Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Tai kuo rûpinsimës . kad þemiðkasis gyvenimas .trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. Pavojaus akivaizdoje. Jei galima sukurti tokià átampà. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. Taigi. kitaip tariant.

Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. Reikia pamëgti màstymo procesà. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. kas bus ateityje. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. Todël. Be to. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. minties kûrybos. Tenka mokytis. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Tai pasakyti visai nesunku. Bet ne apie begaliná egzistavimà.tai mintis apie ateitá. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Iðmokime nenuilstamai dirbti. 326 . Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele. Vadinasi. paprastai. taip vadinamos. Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Juk. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . lyg bedugnës pakraðèiu. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës.

Ugninio Pasaulio vardan. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas.be virpulio. 327 .laikini. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. Gailestingumas. Ið visø þemiðkø dalykø .trumpalaikë. Kaip á veiksmingà priemonæ. kaip vienintelio mums skirto tikslo.tai ir verþkimës á já. negalime pasakyti . Artëti prie Ugninio Pasaulio . kaip apie savo dalià. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Nes toks ritmas neiðvengiamas. verþkimës á Ugniná. Ið tiesø. kaip Bûties tikslà. mûsø gyvenimo tikslas . Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes.vadinasi. taikyti atitinkamas savybes. Subtilusis ir Minties Pasauliai . kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Þemiðkoji bûtis . Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë.tai skirtoji ateitis. o iðkilmingumas. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. bet tai ne siaubas. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio . artëjame prie Ugninio Pasaulio.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Þmogus. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. atjauta. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà.Ugninis Pasaulis . Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. suvokime Ðirdá.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. Eikime á já be siaubo. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. ugdykime savo sàmonæ. pasigailëjimas. Þengdami á Ugniná Pasaulá. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas.

Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Sàmonë. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Atvirkðèiai. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Pakeis þmoniø psichologijà. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe.” Þmonija. Pasaulëþiûra. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Kad visa. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. kas su juo susijæ. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. 328 . Ne tik pripras apie juos màstyti. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. .aukðta. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Pajuskime.

Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Þmogus. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. savo ruoþtu. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. Lygiai taip pat ir þmogus. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Kaip. kad Saulës dëmës palankios karams. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. priklausomai nuo to. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. vaikui gimstant. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Mokslininkai kalba. Kurie. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. Teisingiau bûtø sakyti.

ateities mokslas. Artëja laikas. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. 330 . bus atrastas bûdas. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Tokias pat didingas. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. priklausomai nuo to. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . kaip rytdienos maistas. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. saugoti. Net neámanoma ásivaizduoti. Neverta manyti.Atvirkðèiai. kurti. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. Greitai bus pradëta màstyti. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. Laikui bëgant. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Netoli tas laikas. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. kaip ðviesuliø gausybë. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà.

Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. Kai iðnaudota viskas. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. ásisàmoninus. 331 .Þinojimas. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Taip màstydamas. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. jog namai arti. Toks dþiaugsmas gali ateiti. Kitaip. kad suvokiate. bet jûsø dvasia dþiûgauja. Be þemiðkos uþuovëjos. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. kaip krintanèio vandens srovës. Atneð ugningiausius pasiekimus. Ið tikrøjø. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. jog dvasia. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. gali verþtis ir á kitus lobynus. Pajutæ sroviø vibracijas. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. Ið kur tai? Todël. Nejaugi jø negalima pritaikyti. Kuo tobulesnë dvasia. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità.

kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. jog esant PagrindøVienovei. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Mahatmos. Pakankamai já iðvysèius. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. gyvenantys mûsø planetoje. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. galima aplankyti ávairiausias planetas. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Gali atrodyti keista. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. 332 . Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Jis suprato. tiek daug skirtumø. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius.

333 . su Jupiterio ar Veneros gyventojais. ir. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. Be to. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio.” Tie. niekada jø nepamirð. o susilietæ su juo Mes kenèiame. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. tarkim. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. skraido paukðèiai Ir net þuvys. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. Lyginant. Atstumas iki jo didþiulis. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. kad gaudþia sferos. Net ir bûnant ugniniame kûne. Þmonës ne tokie kaip mes.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. Pats oras Mums nepakeliamas. Skraido þmonës. . Taip. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. kas þema. bet Mes já áveikiame akimirksniu. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. Tenai tikra skrydþiø karalija. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. o stebûklas.

Artimiausi pasauliai.mûsø stebuklingasis kelias. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. Ieðkotojams reikalingas kelias. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. Reikia naujai atgimti. Bet kad atvertume naujus kelius. Þinoma.niekingai menka. kad visa. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. norint suprasti.*** Pirmiau. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. bet ten. Ne Þemëje. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà. . Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. 334 . kur yra taip vadinama tuðtuma. Þemiðkasis mokslas. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku.Venera ir Jupiteris. Tartum dalyvautume jø gyvenime. norint juos priimti. Tolimieji Pasauliai .. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. kas svarbiausia. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. neþinanti dangaus keliø. Ar siauras jis. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. kad atitrauktume nuo gyvenimo.

Teisinga manyti. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai .Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. kaip skydas. Taip galima priimti kitø planetø mintis. 335 . Dviguba prigimtis . Mes patys turime pritraukti sroves. Nepasiruoðus. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Nereikia manyti. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Ne hipotezës. neleidþia priartëti negatyviosioms. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Kitaip jos praskris be pëdsakø. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá.dvasinë sàmonë. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Taigi. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Bet þinoma svarbiausia . Kartais naudinga ramiai pasëdëti. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis.

Mechanika ir psichika susijungs. vadovaudamasis Bûties dësniu. Kita . reikia atsisakyti þemiðkø matø. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. Viena . Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Bet nei jie. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. tegul praeis daug metø. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. nes srovë sukelia vibracijà. pasijuskime jø dalyviais. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. bet spindulingomis sferomis. Prie tokio skambesio reikia priprasti. 336 . Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Pasakyta.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Pirmiausia. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Kiekvienas. Visø pirma tai bus skambesys. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. jog pirmiausia pasieks garsas.artimiausias laimëjimas. Agni-Jogos mokyme pasakyta. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai.suvokti save esant jø dalyviu. bet sàmoningas jø bendradarbis. Iðeiti uþ planetos ribø . bet neginèytina.

atsakinga uþ visà savo veiklà. o Visatos gyventojai. 337 . Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. þodá ir veiksmà. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. kaip kûrëja. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. jog jûs ne Þemës.Màstykite. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. Tik tokia sàmonë. Þmogaus dvasia.

338 .

Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Mënulis . Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Anapus Kosmoso . Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Apie Mikrokosmosà . SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis.Þemës Motina Antroji dalis . Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis.

Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Dievus. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda.

Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 .Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful