P. 1
rytu_kosmines_legendos

rytu_kosmines_legendos

5.0

|Views: 110|Likes:
Published by Gintare Strolyte

More info:

Published by: Gintare Strolyte on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2015

pdf

text

original

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. yra mûsø þinios. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. vadinas. Bëgant tûkstantmeèiams. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. Kà nors þinoti. Tie. kuriuos þmonës vadina idëjomis. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. Taip sukuriamos mintys. Ir dabar yra dësniø. kà jau þinome. 7 . Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. kas mums dar tebëra paslaptis. Ðie dësniai buvo ir tada. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. apie tai màstyti. kuriø þmonija dar neatrado. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. kurios þino daugiau uþ mus. á savo sàmonæ priima lobius. Tai. Bet tai. ko mes dar neþinome. mums yra paslaptis. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. Tai.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai.

tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. asketai. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Visa. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ.. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. atsiskyrëlis . kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. kas iðgirsta. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai.praregëjimu. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. kurioje viskas ámanoma.ákvëpimu. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. Þvaigþdëms mirgant. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà.. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. poetas . toli nuo buities triukðmo. dykumas . 8 . Mokslininkas já vadina intuicija. Tik didingame Gamtos prieglobstyje. kalnus. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. Nei tamsos. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. nei ðviesos Nieko. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. kas esama. kad Maaha Pralajos metu. nei nakties.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. Tai . T yra dësnis. yra iðtirpæ Nebûtyje. nei þemës. Nei dangaus. 15 .ANAPUS KOSMOSO .PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. Kai visa. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. oks "Kvietimas". iðskyrus Viená. Vien Nesunaikinamas. p. Protu nesuvokiamà”.

Neleisdami Jo nei ávardinti. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. Þinodami. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma.“Tai”. Parabramanu. Tai Absoliuto . Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë.uþ Neapsakomybës ribø. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. kas slypi uþ Bramano. 16 . Jie lieka anapus .tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Viena. Todël Absoliutas . Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. nei apibûdinti. Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Jis visuomet tols nuo mûsø.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Nes tai . Visose legendose ir himnuose nurodoma. kà mes galime suvokti.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. “Parabramanas” . Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. Absoliutu. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë.evoliucijos garantas. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. Prieþastimi be prieþasties. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já.

Prasidedant neveiklos periodui. Paðaukdamos Visatà Gyventi. nedaloma ir neágyja formos. nes nieko kito Tavyje nebûna. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà. bet esi Pats Savyje. Tu .Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti.Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. Tu esi.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. Tu . jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas. bet ne kaip skaièius. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . Tu esi anksèiau laiko ir vietos.Vienas. Prasidedant veiklos periodui . Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà.” Parabramanas . ir negali bûti keièiama.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. 17 .Vienas. Kaip ir Kodël? Tu esi. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. Tu . bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. Tik skirtingai Já vadino. ir niekada nedidëja. nes jie jos neþino.ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu. nei apibrëþti Tavojo: Kur. nes Tavo Vienovë nedauginama.

Uþmezga vaisiø . Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios.taip ir Kosmosas.pasyvusis. Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. be moteriðkojo prado. arba Vieningaja Materija. Atsiranda Vyriðkasis Pradas . du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. bet ne dvasios ar sielos galia. arba Vieningosios Dvasios. Tu gyveni. kurá galima iðmatuoti arba suvokti. arba vyriðkasis pradas. nëra Dvasios raiðkos! 18 .Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. Bundant Didþiajai Manvantarai.Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. gyvybës kûrëjas. Kai pradedama kûrybinë veikla.Sûnø . Tik Pasaulio Tëvo.Tu gyveni. Be Pasaulio Motinos . Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. be Moteriðkojo Prado. Ir Moteriðkasis Pradas . visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . Kaip þemëje tëvas. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. nes Tu esi Pats.Vieningàjà Visatà. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos.Absoliutas . susijungimas Su Pasaulio Motina. bet gyveni ne laike.aktyvusis. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai.

Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. baigiantis Maha-Pralajai. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Tai . Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Ir Moteriðkasis Pradas. Dieviðkoji Ðviesa. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. gimstantá Beþadëje Tylumoje. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Tuomet Absoliutas .visø paslapèiø paslaptis. tai .UR. kuris pagimdo Visatà.pirmapradë ÐVIESA . Tai . gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. Logas . Ugnis . Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”.Parabramanas. Evangelija pagal Jonà. Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje.Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. Gimdanèioji Materija.lyg neregima Ugnis. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas.Proto Ðviesa. Tai . Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. 19 . kai uþges visos Visatos saulës. Tai ne fizinë Ðviesa. þemiðkajam protui nesuvokiama.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Kûrybinë Dvasia. Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina. Tai .LOGÀ.pirminis GARSAS.KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. veikianti ið Kosmoso centro. 1 Treèioji legenda Kaip. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá .

Kuri vëliau. Kurios praëjusioje Manvantaroje. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. Yra bûsimojo . Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. Vienos ar kitos saulës sistemoje. Visà Visatos gyvavimo laikà. Pasauliø Kûrëjomis.geresnio ir tobulesnio . ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . “prototipus”Visø formø ir jëgø. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. vienoje ar kitoje planetoje. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. kuriant ir valdant Kosmosà. dar prieð atsirandant Visatai. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. taps objektyvia realybe. kas bus. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Taip. Jis sukuria viso. paþadinti naujai Bûèiai. Á milijonus judriø Visatos sferø. Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. kas vyks bûsimojoje Visatoje. 20 . Esanti Jame kaip idëja.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Visko. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. savo uþduotá. statybos procese. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos.Kosmoso pasëliai. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. Ðie pirminiai ávaizdþiai. Taip iðreikðtasis Logas. kuriame numato. visø emocijø.

taip ir Danguje. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. pasibaigus Maha Pralajai. Prieþasties ir pasekmës dësnis . Bet. kuriama labai lëtai. Ðitie Statytojai kuria. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. visà darbà paliko mûrininkams. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. O kaip Þemëje . Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. Kosminiame Prote. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . Kosmose viskas dësninga. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja.svarbiausias Kosmoso dësnis. Daugybæ ðimtø milijonø metø. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. esanèias Logo lobyne. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. Tik Tai egzistuoja savaime.*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. nubraiþæs planà. Kas gali apskaièiuoti. o tiksliau. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. apie kà pasakojo ankstesnë legenda.

kuri legendose vadinama Fochatu. Mula Prakriti yra amþina. aplink kai kuriuos pirminius atomus. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. Paskui. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Viskà savyje talpinanti. Bûdama Parabramano aspektu. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Nuo medþiagø. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina.“Mula Prakriti”. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Logo energija. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. 22 . Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. viskà savyje gimdanti.

Ðeði aukðtesnieji . vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Ir ketvirtàjà. Todël apie jas mes nieko neþinome. Tik septintasis . arba pirmoji. Þemës gyventojams. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. kuriame dabar gyvename. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. kad tai þmogiðkieji pasauliai. nematomi. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. arba Intuicijos. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. kaip ir antrojo lygmens atomai. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. O ðeðtoji . arba Nirvanos. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. vadinamà Dvasios. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. Aukðèiausioji.Sudarydama spiralinius sûkurius. Pasauliu. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Kaip garas. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. Jau patys pavadinimai rodo. 23 . Tai mûsø fizinio pasaulio materija. Legendoje sakoma. Pasauliu. vadinamà Palaimos.

Jo Gyvybinës srovës. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. Pirmasis. Taip materijoje. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. atomuose. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. tris ir daugiau. Panagrinëkime.Po to. pavyzdþiui.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. Jis . Materija gyvena . kuria nebûtø iðreikðta gyvybë.visur ir visa . jos Prieþastis ir Tikslas. subtiliausias. Treèiasis .skystoji materija arba vandens stichija.tai þemës stichija. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija.tvirtosios medþiagos . vibracijø rûðis. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. Materija yra forma Ir nëra formos. Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. Ketvirtasis . Visa pagrásta vibracijomis. Ðeðtasis . Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga.subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë.Jame. kuri neturëtø kokios nors formos. pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. fizinio pasaulio poskyrius. 24 . Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. Septintasis . kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. O materijos jëgos ir energijos . Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”.

kuri pasëpta atomuose. Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. Visi atomai .miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . Net Logas. Kuri ásikûnija materijoje.tai vienarûðiai vienetai. Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. 25 . Kuri ir yra Jo forma. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. T vidinëje Gyvybëje. nei þmogus negali ten egzistuoti. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. kuriai ðie atomai priklauso. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. Apsireikðdamas virsta Visata.

Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. kad judesys turi bûti spiralinis. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. kad plakti reikia tokià materijà. Kaip Danguje. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. Prieð pradëdama muðti sviestà. Po to pagaminamas ir sûris. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. taip ir danguje” . kas esti.tai analogijos dësnio simbolis. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. Ji taip pat þino. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. Ta pati mintis.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. Mums pasakë. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. Ji dar þino. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia. taip ir Þemëje. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. 26 . Bûties pagrindas persmelkia visa.pienà. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. Kurioje yra gyvybinë energija .” Agni-Joga. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai.

vadinas. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina.materialià formà. Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Ir dar kartà: tiek Danguje. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. taip yra ir Danguje. Kievienas daiktas turi kûrëjà. savasis Planetos Logas. Ir motinà . Norint suvokti. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. 27 . Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë.. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Taip pat ir mûsø Þemës planeta. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. kokia begalinë yra valios átampa. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. Ði Logo iðspinduliuota energija. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø.. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. kuris yra jo tëvas. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. Kaip planetoms.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines.

Jis juda ðuoliðkai. greitesni. Suteikiantá jai formà ir judesá. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. jau sustingusiø kûnø. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje.kometa. Evoliucijos idëja . iðvengia þûties. Daugelis þûva . Planetø Dvasios. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. Kad paskui. Pasipildo ávairiais elementais.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. Verþdamasis á erdvæ. Sukdamasis tarp tankesniø. atðàlusi ir tapusi planeta. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. jis ima suktis ir. Pasiekusi tikslà .kovos dël iðlikimo. Taip jis tampa klajûnu . Kiti. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà.

Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai .subtilioji ir ugninë. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”.jutimø. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. planetø ir mënuliø kovas. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø .minties pasaulis. Saulës sistema . Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Antrasis Pasaulis . Tai yra be dvasios. Taigi. galinguose dangaus kûnuose. 29 . Taigi. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Treèiasis Pasaulis . Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø. savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija.Gimë gilioje senovëje.tai fizinë planetos dalis. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. Pirmasis Pasaulis . Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës.regimasis . sveikatos ir ligos periodus. Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. trys Pasauliai. norø. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje.Planetø Dvasios. Kurios turi brandos ir nuosmukio. emocijø pasaulis. Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija.

Yra Saulës Logo fizinis kûnas.Visa erdvës sfera. tiriantis Pasaulio sandarà. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.kaip nepaprastas Groþis. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. O vaizduotei . 30 . Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ.

Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. kiek jai leido duotoji Forma. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas.mineralus ir gyvuosius organizmus.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Visa gyvena . Nes Ji iðaugo tiek. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. 31 . Organizmas auga tol. kol baigiamas ðis darbas.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Kol Gyvybë palaiko jà. O susijungusi su virðfizinëmis. Tai. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. GYVYBË . organizmas mirðta. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Yra ne kas kita. Ir pagaliau. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà . subtilesnëmis jos rûðimis.nuo akmens iki Dievo. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà.gyvybës evoliucijà. Organizmas gimsta todël. nykimo ir mirties reiðkiniai. Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. Sukurdama ið jø formas .

tai reiðkia. gaunamo per savo laidininkà. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Augalui mirðtant. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. Patirtis. Formos. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. Ji tampa vis sudëtingesne. Bet dëka patyrimo. Formai mirðtant. ágyta naujø ágûdþiø forma. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Gyvybë evoliucionuoja . Patirtis. Gyvybë. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. Neiðnyksta. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. o tik laikinai atsitraukia. Taip pat ir Gyvybë. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Bus panaudota kuriant kità roþæ.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. kûnø sandaros evoliucija. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. Dar daugiau . Yra tarytum durys. 32 . Ði patirtis. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Kai roþë vysta. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. iðlieka. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. neþûva. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. Nes materija neiðnyksta.

Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 .augmenijos karalijà. kuri neiðnyksta. O vystosi. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. formuojantis organizmams. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Dar vëliau ir gyvûnijà. sukurdama gyvûnijos karalijà. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Vëliau .Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir.Kosminá Protà. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. Ji sugráþta á savo ðaltiná . Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. Tapdama grupine mineralø siela. Gyvybë. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. Po to sukuria mineralø karalijà. ákvëpdama augalø formas. Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”.

Logas sukûrë vandenilá ir deguoná.vandená. tik èia jos veikla . Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. Kaip Forma. Kaip Gyvybë . Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. Panirusi á mineralø karalijos materijà.sustumta ir suspausta. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . pasiekusi fiziná pasaulá. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. màstantis “skaièiais”.mineralø karalija. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Iðlietoji Logo Gyvybë. Taèiau. kurià jau pastebi ir mûsø akys.ji beveik nepastebima. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys. vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Taip atsiranda fizinë materija .augalijos pasaulá.

Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Gyvybës Vienetai. bet atskirà Sielà. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos.gyvûnija. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. Patirtá.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. Jeigu to nenori daryti savo valia. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. 35 . Kiekviena rûðis. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . laikui bëgant. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. Turi jau ne grupinæ.judëti ið vienos vietos á kità. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. Taip ir Gyvybë. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . tampa augalø karalija. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. Kuri.Monadas Ir sukuria Individualybes. sugebanèias màstyti. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. kiekviena veislë. Þmogus. “grupinës sielos” dalis. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Tam. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius.

Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. Gamta . gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. vadovaujantis ðitam skyriui. formuodami organus. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. Eiliðkumas. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. ritmà ir groþá. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. kuria muzikà. ir spalvø puikume. 36 . Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. atlikdama savo uþduotis. oro. lipdydami ir puoðdami gëles. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà.ugnies.tai dirbtuvë. Gaidà. Ir linijø grakðtume. vandens ir þemës dvasiø. Taip ir Visata. Kur tik bepaþvegsime. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”.

Ta kita planeta buvo MËNULIS. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. 37 . visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija. Þemës planetos tada dar nebuvo.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. Ðis Dësnis reiðkia. prieð nuþengdama á Þemæ. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas.MËNULIS . Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. kad visos Gyvybës Formos. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. p. “Kvietimas”. Taigi. o kitoje planetoje. mûsø Gyvybës Banga. Á kità planetà. Toks yra Dësnis. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. Tai reiðkia. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà.

ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. ir bûti pats Jos traukiamas. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. iðskyrus kietàjà medþiagà. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. ðeðëlis. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. Traukiamas Þemës. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. beveik visai liovësi suktis. kurios buvo joje. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. iðskyrus savo lavonà. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. dujinës bei skystos dalys. þudanèiais. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. Mënulis tartum kerðija Þemei. persmelkdamas jà Savo neregimais. nuodingais spinduliais. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. gimus Þemei. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. Kuri. Legendos pasakoja. debesø ir vandens. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. 38 .

Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. kad jei fizinëje planetoje. nemàstëme. Skatindamas neatsakingumà. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. Primindama mums tà tolimà. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. Kuris traukia þmogø atgal. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. Jose kalbama. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. sensta ir gæsta.Niekur neauga su tokia jëga. Lunatiðka nuotaika . bet ir kitos Gyvybës pakopos. 39 . Mes. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. yra vienas. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. nostalgijà. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. kaip kapinëse. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. á gyvuliðkumà. Taigi. neatmenamà praeitá. kai Mënulis neðvieèia. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Ir tik tada. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. kad tuomet mes dar neprotavome. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. jis ásikûnijo joje. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. panaðias á save. Mënulis yra tartum mûsø motina. ðliauþiojanèiu þolëje. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. Á begalinio senumo praeitá. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. Ne tik mûsø Saulës sistemoje.tai atavizmas. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. Reikia suprasti. Gimimo. Tai reiðkia. dabartiniai þmonës. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. kaip ir Þemë. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. augimo ir mirties dësnis Kosmose. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká.

o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. pavadinsime jà dieviðkàja.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. 40 . Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. kol Þemë baigs savo evoliucijà. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . kuri yra mûsø Þemëje. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks.virðþmogiðkàjà pakopà. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Iki tol. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Kai þmonija.

Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs. p. 79 41 .Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks. “Kvietimas”.

T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Treèioji . Antroji . Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno .Þmonijos evoliucija. Tai niekis. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. Naujos. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. Þmonija . apie tai pasakoja mitai. Legendos tvirtina.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. evoliucinës srovës pradþia. æsësi Þmonijos istorija. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako.ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. 42 .Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. skverbdamasi amþiø gelmën. Visiðkai skirtinga nuo tos.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . treèiosios.

Að atsiøsiu tau Ugná.oro kûnus: “Sukurkite þmones. Þemës Dvasia.. Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . Saulës Dvasia.þmonijos evoliucijà.. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.. Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá. Atsiøsk Savo Sûnus.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Mënulio Vieðpatá. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie.. Monados. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . atsakë: “Kai tavo darbas prasidës. Mano namai tuðti . Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”.43 Aðtuntoji legenda . Kuri suka ir saugo þemës rutulá. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. Kreipkis á savo Tëvà. Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. kad apgyvendintø Þemæ. Papraðyk jo Sûnø.

arba màstymo. Nedalyvavo þmogaus kûryboje. pradmenis. Barchiðadai.Þmones jûsø prigimties.Buvo jiems pasakyta.Pitri .subtiløjá kûnà. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. arba Tëvai.Liepsnos Valdovai. þmogaus protëviai . pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. viena paskui kità. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases.Subtilijo Pasaulio. Pirmoji Pagrindinë Rasë. arba Dievai Agniðvatai. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Jos atsiranda nuosekliai. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. kaip pirminës asmenybës . padaryti já savarankiðku. arba Pitri. Suteikdami jam proto. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros. lygmens. kûnus.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai .Pitri. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . Agniðvatai buvo aukðtesni . Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Jausmø Pasaulio lygio. Gamta.Esame mes patys. vadinami Barchiðada.mes esame jie.. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties. Monadas. kurie buvo tik Subtiliojo. Tai yra.Ugningojo Pasaulio. palikuonys. Duokite jiems vidines Formas. Taigi. Jausmø Pasaulio. O Motina Þemë. Sukurs iðorinius apvalkalus. vadinami Agniðvata. Minties Pasaulio lygio. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. 44 . Aukðèiausieji Pitri. Ir Mënulio Dievai. kurios vadinamos Pagrindinëmis. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. Tuo tarpu Barchiðadai .” Mënulio Vieðpaèiai ..

Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. palaipsniui.. Atëjus dauginimosi metui. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. bet ir skraidyti. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti.nemirtingasis Minties kûnas. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. Ðis gemalas augo. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Kaip ir dabar. kas buvo jø paèiø prigimtyje. Praëjo daug milijonø metø. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. misdamas Aura tol. . O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas . ásikûnijusios ðiuose kûnuose.. Vyko taip: eterinë forma.nesàmoningas ðeðëlis . Reikalingas Manas .O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai.. Po to. Negimdydama ir nekurdama jos. Monados. kuri supo Monadà.jausmø kûnà. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. kad mirtø. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. neturinti fizinio kûno. Ðis pirminis dauginimosi procesas.“Gyvoji Ugnis”. 45 .Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to. Bet ne daugiau. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . Kol baigdavosi jo vystymasis.. neturëjo sàmonës. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Buvo eterinë bûtybë. Pirminis þmogus.

Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Pirmoji ir Antroji Rasës. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Vëliau gimimo procesas. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Negu jø tëvø “kûnai”. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. 46 . bet vis dar eterinës materijos. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”.

Antroji Rasë. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. “Prakaitu pagimgytoji”. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Tie. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo.dideliais kiauðiniais. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Pasibaigus augimo periodui. Kai kurie áëjo á Èhajà. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. “Prakaitas” suintensyvëjo. á kuriuos áëjo. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. “Mes galime rinktis”.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. 47 Devintoji legenda . Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”.

Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. Þinduoliai. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. per milijonus metø. pradþioje buvo hermofroditai.. 48 . kai gyvûnai. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Po to.” Buvo hermofroditai. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. Legendos sako. palikusi savo gimdytojà. Treti liko “beproèiai”. belyèiai organizmai.Laikui bëgant tapo Archatais. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant. Jie tapo “siauragalviais”. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . kaip ir gyvûnai. kurie tegavo tik kibirkðtá. ágijæ medþiaginius kûnus. Vëliau. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. vis labiau tankëjant kûnams. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai.. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. suskilo pagal lytá. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. Laikui bëgant. Tie. Taip pterodaktilis. kaip ir visi kiti gyvûnai. Gemalinë làstelë. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai.

O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . Laikui bëgant. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. Treèioji Rasë paþino mirtá. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo.Ëmë gimti bûtybës. Keièiantis geologiniams periodams. kiauðiniuose. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. lyg feniksas.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Þinoma. Pirminis þmogus. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. t. Visi ðie pokyèiai . su kiekviena nauja karta. absorbuoti savo palikuoniø.y. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. negu kita. Mirtis atsirado tik po to. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta.vyrai ir moterys.

Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. Apaugæ rusvais plaukais. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. ðvenèiausia. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. kurie neturëjo Kibirkðties. vaikðèiojantys keturiomis. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. “siauragalviai”. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. Lyginant su dabartiniu þmogumi.Tie. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. kuri jà globoja. vadovavæ Treèiajai Rasei. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Veneros Planeta . kai jau buvo vëlu Po to.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. Karaliai ir Vieðpaèiai. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. Kadangi Venera neturi palydovø. tiek pat. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. kurios egzistuoja dabar. 50 . Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti.

Kurias ji gauna. individualybë arba tikrasis þmogus. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai .Kuri nuolat “auga ir pilnëja “.jos Dvasia-Sergëtoja. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas.negimsta ir nemirðta. Dvasia. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose.Logo . sau pasilikdama kitas dvi. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Kiek mes. 51 .þmogaus ugninio kûno uþuomazga.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Dieviðkojo Kosminio Proto . O Veneros Vieðpats . Þemës þmonës. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. Ir yra Aukðtasis Að. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. esanti ðiame kûne. apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. Ið kurios formuojasi Protas .Manas. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. Ir nors þmogaus esmë amþina . Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. Ðios jungties vaisius . Jo.dël jø spindinèios iðvaizdos. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Taip ávyko dvasios individualizacija. ji yra “maþoji saulë”.Negu Þemë. kaip individo. Lyginant su Þemës þmonija. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos.

arba Velykø. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Ðis þemynas apëmë sritá. Mongolijos ir Gobio dykumos. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Be to. esanèià á pietus nuo Himalajø. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. Po to. nei abiejø Amerikø. Dabar vadinami Rytø Sibiru. Ir driekësi per pietø Indijà. Ceilonà ir Sumatrà. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. uþlinkdama ties Norvegija. Ir nuo Australijos. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. Nebuvo tada nei Afrikos. salos). Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. kai gyveno Treèioji Rasë. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. koks buvo lemûrieèiø ûgis. O taip pat virð Tibeto.apsemto senojo þemyno liekanoje. kiek pieèiau. Deðimtoji legenda 52 .APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. Atrastos Velykø saloje . jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. Grenlandija ir pan.

“Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). nors bruoþai ir skiriasi. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. *** Atsiskyrus lytims. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. panaðø á tà. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. jei religija vadintume tai. Taèiau. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. su visomis statulomis ir vulkanu.Iðkëlë nepaliestà. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. kad jis pats buvo gigantas. kuriuos bûtø galima vadinti religija. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà. 53 . Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. Ðios stulbinanèios statulos .Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai.

patiarchaliná gyvenimà. Taigi. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. Ir tuo metu. Kurie sukûrë juos. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Kai tas Amþius pasibaigë. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. ákvëpti dieviðkojo proto. Ir atidavë naudotis tiems. 54 . Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. iki tol neþinomø Þemëje.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Nukreipë iðradimø. Ugnis. Dievai pasitraukë. Susikûrë pirmosios civilizacijos. Tai yra. iðgaunama trynimu. Atskleista þmogui. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. Turëjo religijà . menø bei mokslo kryptimi. O kitose . gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”.laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. kuriuos jie valdë. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà.ir gan nuostabià. tapo nematomi.

Su kiekvienu Rasës atëjimu. Tobulai iðmanë matematikà. kur jø ankðèiau nebuvo.“Statytojai”. Neprisitaikæ . diegë menus ir mokslus. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. astronomijà.sunaikinami. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. 55 . Tai yra dësnis.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. kuris ima veikti nustatytu laiku. Tuo tarpu. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Statë didþiulius miestus. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. kai jø broliai . Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Tokia pat natûrali. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. ið iðsiverþusios lavos. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. nepaisant progresuojanèios civilizacijos.nevykëliai . architektûrà. atsiranda naujos þemës.

australieèiai ir pan. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Prasidëjo jos nuopolio laikai. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. Prasidedant. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. Terciaro (Eoceno) Periodui. suardæ didþiulá þemynà.Po to. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. Kataklizmai. taip vadinamam.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. palaipsniui iðnyko. Tos salos. pradþioje didelës. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. buðmenai. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà.

taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. Kad tas. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. Bet vis dar milþinai . Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. O pavasario lygiadienio metu .raudonai-ruda.Tlavatliø . kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. Bëgant tûkstantmeèiams. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. persmelkianèià visà bûtá.laikai. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Laikui bëgant.jø ûgis siekë tris su puse metro. O antrosios porasës . Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës . Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona. jø ûgis laipsniðkai maþëjo.ið uþ kito. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ.Atlantø .

Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus.iki pat tos vietos. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . Buvo imperatoriaus rezidencija. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá.jø ûgis siekë du su puse metro. po daugybës tarpusavio karø.grynakraujai perujieèiai ir actekai. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Meksikà. Amerikos ir Afrikos þemynais. Maþdaug prieð milijonà metø. Jø palikuonys . Buvo ir atskirø daliø.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. Kuriai vadovavo imperatorius. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos. Apimdama Teksasà. “Aukso Vartø Mieste”. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. *** Treèioji Atlantø porasë . Atlantø Rasës klestëjimo metu. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Jie taip pat buvo aukðti . Apimdama Ðkotijà. O pietuose . bet ir salas.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. Maþdaug prieð milijonà metø. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai.

Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. imperatoriø-Adeptø átakoje. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. Kuri visa persmelkia. nors pati ir lieka neapreikðta. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. Simbolis buvo vienintelë forma. Ðalies vadovai. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Tai buvo laikai. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. Klestëjimo epochos metu. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. klestëjo menai ir mokslai. 59 .

Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. kaip melijonas. buvo pilnas kauliukø.porasë.Toltekø . Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. metalø. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. 60 Dvyliktoji legenda . Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Panaðià á kupranugarius. bet maþesnio ûgio. Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. Kur vystë savo individualias galias. koká mes dabar ir turime. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Daug dëmesio buvo skiriama tam.

Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. Fasadus puoðdavo freskos.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. Iðkilæs statinio kampe arba centre. primenanèio bazaltà. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. net miestuose. Gyvenamuosius namus. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. Kalbant apie menus. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. O skulptûra. tik dar didesnës. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. sidabro arba orichalo. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. kaip sukelti lietø. 61 . Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. skulptûros arba spalvoti ornamentai. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. buvo tobula.ðio kilnaus gyvulio . kuriuos tuo metu atliko þmonës. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. supo sodai. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. galima pasakyti. Puikûs miðkai supo miestà. Tiek ið vidaus. “Aukso Vartø Miestas”. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Atlantidos sostinë. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. Ir privatûs namai. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. Jie taipogi þinojo bûdà. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. Ðventyklø salës buvo didþiulës. atvirkðèiai. Ornamentais ir freskomis. Arklio .

kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Vëliau. arèiausiai rûmø teritorijos. Aukðtutinëje juostoje. apsupti sodø. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. Tuomet juos imta statyti. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai.Kalvos virðûnëje. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. O taip pat anapus iðorinio kanalo. prie pat jûros. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje.turtuoliø rezidencijos. 62 . kaip karinio transporto laivus. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai.

63 Tryliktoji legenda . kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Niðos. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. Taip þmonës garbino patys save. Þmonës dirbtø bendram labui. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. kuriose talpindavo statulas. Vietoj to. Kuriame stovëjo jø statulos. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu. ið baltojo kalnø marmuro. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. kad ðventikø eisenos. kaip ankðèiau buvo minëta. Jos buvo erdvios. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Treèiosios Rasës laikais. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. liedavo ið sidabro arba aukso.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Bëgant laikui. Ið poþeminio juodojo akmens. Ðio nusikaltimo rezultatas . koká jie sugebëjo suvokti. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi.beþdþionës-antropoidai. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos.

Ryðys su Hierarchais nutrûko. O bûsimos Europos. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. Virto juodàja magija ir burtais. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. turto ir valdþios troðkimas. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. sunaikindamos milijonus þmoniø. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. þinojæ kosminius dësnius. Prabanga. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Karaliai. Slaptingosios þinios.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Siekis pasipelnyti. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. 64 . þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui.

savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. kuri nugrimzdo jûron. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. vadinosi Ruta. pr. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. Pietinë. Pagaliau 9564 m. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Visà tà laikà. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . didþioji. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. Vëliau toltekø palikuonys.Daitija. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà.Poseidono sala. 65 . Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. maþesnë. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. Ðiaurinë. maþesnioji . Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë.Antroji. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. nakties priedangoje. Daitija beveik visai iðnyko. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Paðvæstieji karaliai. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Po katastrofos. m. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. gyvenæ Rutos saloje. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ.

Ji pasmerkta. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Pas visus savo Brolius -Valdovus.Sukeldama didþiulæ bangà. Jø veþimai artëja prie Þemës. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Pakilkite jûs. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. Ir jos vergauja galingiesiems. Visø geltonveidþiø Vadas. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus... Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. Ir pereikite þeme. Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . 66 .. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Audros Vieðpaèiai ateina. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”.” Iðmuðë valanda. sakydamas: “Ruoðkitës. “Teiðsipildo jø likimas. Kitø tautø ir genèiø vadus. Ir jie turi prasmegti kartu su ja. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. kol ji dar sausa. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Juodoji Naktis parengta .. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Ástatymo þmonës.

Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . 67 . Kai Karaliai susirinko. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6.tuos. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. Taip Þmoniø Sûnûs. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. vandenys jau pajudëjo. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. Bet jø nebuvo.. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. Iðliko plokðtikalniai. kad jø nëra.Ir visi þuvo.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. vedami Iðminties Sûnø. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø. kurie jà iðniekino. Tenai gyveno tie. Bet dauguma buvo iðgelbëta. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. bet jie miegojo. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Pamatë. Persekiotojai. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas. nes ásakytojai miegojo.Mes . Iðskleidë savo gretas. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Þemës dugnas 8 liko sausas.. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. vijosi tol. Kol galutinai juos uþliejo vanduo.

.Taip paskutinë Atlantidos liekana . elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 .skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus. Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi. “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø .. Pastabos: Vimana .nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.

porasë buvo geltonos spalvos.Akadijos . arba Mongolø porasë. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. Jø palikuonys . Jø palikuonys . prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. buvo balti. septintoji.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ. vaidinga.finikieèiai. Rytø Sibire. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. Ðeðtoji . Pirmieji Semitai. linkusi plëðikauti.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës. Nesugyvenamumas. Penktoji porasë. Jie pasiþymëjo komerciniais. storþieviai ir þiaurûs. Ði porasë buvo Labai karinga. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø.Turano . nuolatiniai karai su kaimynais. Paskutinioji. Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. 69 . Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. Gimë T otoriø stepëse. esanèias á rytus nuo Atlantidos. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje.

Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà.gigantiðkas sfinksas. Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Vietovë apsprendë. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. Kaip ir turanieèiai.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Ði porasë neapsakomai iðaugo. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. O ðalia didþiosios piramidës . Nes yra keliø porasiø miðinys. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Japonai . jie buvo geltonos spalvos. skirianèiø juos nuo kinieèiø.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Ðtai kodël juose daug savybiø. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. Gimæ Totorijos platybëse. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. sfinksà vël atrado. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. 70 . Uþpustytas dykumos smëlyje. Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Lyginant su pirmtakais .

Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai.Tai Chaldëjos. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Prasidëjusi nuo Meneso. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . turëjo visas Atlantø þinias. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Po treèiosios katastrofos. Paskendus Poseidono salai. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. Babilono gyventojai. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Treèioji porasë . Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø.Pirminiø Semitø. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø.kuriai priklauso senovës persai 71 . Kokios yra ir ðiandien. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. tuo metu gyvenusias Indijoje. apie kurià uþsimena Manetonas.Iranieèiai. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams.. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Asirijos.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era.

Ketvirtajai porasei .18 metrø . Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà. vokieèiai. Paskendus jø þemynui. prancûzai ir ispanai.gimusià ið tëvo ir motinos.36 metrø . Didþiausioji . treèioji . Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. Skandinavai.18 metrø. Antroji .5 ir 6 metrø ûgio. Buvo 7. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse. kurie. Ji vaizduoja þmogø. 72 .áþymiosiose Bamjano statulose. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai. Jø palikuonys pavaizduoti statulose. Visos statulos iðkaltos uoloje. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . kai buvo paskandinta Lemûrija. anglai ir jø palikuonys. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. Esanèio Centrinëje Azijoje . Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto.dabartiniai persai. olandai. airiai ir ðkotai.52 metrø aukðèio . Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis. Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje.porasei priklauso slavai.vaizduoja Antràjà Rasæ. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo.Ir jø palikuonys .Teutonø . Tai tie laikai.Afganistane. Treèioji .áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio. Penktajai .Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai. Iðsibarstæ po visà pasaulá. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø. Antroji yra 36 metrø. rastose Velykø saloje.

Bet vis dar gigantas. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio.Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. Penktosios Rasës. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. 73 . þmogaus atvaizdas. lyginant su Penktàja Rase.

74 .

Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys. Ir tapsmo filosofija. Ne tik epas ar drama. 75 . Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas.

Mes nejuntame elektriniø. kaip já vadina legendos. Ir. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. 76 Penkioliktoji legenda . skystos. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu.t. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu. kas nematoma ir negirdima. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. Pagaliau. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø .. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. kas aplinkui mus. kalbëdami apie tai. Nurodo. dujinës. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. negirdi ir nejunta. màstymo ir t. Taigi. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø.ðiluminës. Po to ið energijø .jausmø. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. mes juntame tik dalá to. ið psichikos arba sielos . Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Ko mûsø jutimo organai nemato. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. pagaliau.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. Sudaryta ið materijos . Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais.kietos.. elektros ir gyvybinës. ðviesos. Bet dujas pajuntame tik tada. magnetiniø ir radijo bangø. Organizmui mirðtant. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu.

O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. Dël tos prieþasties. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo.“subtilioji medþiaga”. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Kuri ten irgi laisvai judës. visi pasauliai. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. Taigi. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis.“ugninë medþiaga”. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu. Ásivaizduokime didelæ patalpà. 77 . Tas Psichinis pasaulis. kuriame gyvena fizinis organizmas.“anà” pasaulá.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. Norëdami suprasti. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti.

Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Apie ultragarsà.suvokimas miglotas. Ir. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. kad yra þmoniø. kitø . kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai.þymiai daugiau. 78 . Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. kaip ir jos mûsø. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. Vieni aiðkiai suvokia. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Èia. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. apskritai. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. ypaè Rytuose. Supa mus. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. kiti . O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. O mes net neátariame jø buvimo. Kurie. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Sakoma. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. apie magnetines ir elektros bangas. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. Legendos pasakoja. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Gali matyti tai. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. kà mato.

Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. atëjus laikui. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. Ir kas pasakys. kad ateityje nebus atrastas aparatas.Bet. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. visa tai buvo atskleista. 79 . Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. kaip ðventàjà komunijà. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti.

p. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. visam laikui. neþinomus ano pasaulio poveikius. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá.Didþiàjà Visatos Pralajà. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. Taèiau nemano tai esant tragedija. todël. O mirtis .APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. Miegantis þmogus atsinaujina. Tiksliau sakant. kad þmonija prarado ðá þinojimà. O “mikrokosmoso” mirtis . “Kvietimas”. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. 80 . O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. Miegas . Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. Legendose sakoma. nesulaikomà mirtá. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Kad neþinome. kad mes bijome mirties tik todël. kas ið tikrøjø yra mirtis. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas.galutinis iðëjimas.

organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . Þmogus mato save tokiu. Yra bûtinas miegas. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. Po to jo màstymas tampa liguistas. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. koks jis yra ið tikrøjø.toká pat. pagrindinë gyvenimo idëja. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. Tada. kai ji atsinaujina. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. 81 . Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. þmogus praranda sàmonæ. Iðkilminga ði paskutinë minutë. Ir taip. baigus gyvenimà fiziniame kûne. uþmiegame Ir nubundame tada. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Visiems. Prasideda haliucinacijos. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. Legendos sako. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. þmogaus mirties valandà.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas.apie juos bus kalbama vëliau. lyg uþmigdamas.bet neranda tam skirto kelio. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Paskutinëmis akimirkomis. Per ðias trumpas. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Taip jam po visø darbø. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio.

Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. Kaip ir apie jo gimimà .ne daugiau. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Galima pasakyti. Jis buvo veikimo instrumentas . raminanèià iðeinantájá. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. 82 . Tas. skundai.bûtina derinti veiksmus. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. kad ne mirtis kankina. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Verksmai. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys.

83 .laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. Mirðtant. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. kurá daugelis junta kapinëse. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Todël lavonø deginimas yra geriau. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. Þinoma daug atvejø. Ir tas nemalonus pojûtis. jei kûnas ne uþkasamas. negu jø laidojimas. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. o sudeginamas.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. O eterinis kûnas . Numestas eterinis kûnas. Bet. Bet. Ðviesos (arba eterio). Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. jei nori. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”.

jei jo siela kilni. þmogus. Kuris jam tampa matomu ir realiu. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. emocijas Dabar gi. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. jausmø. jie tapo matomi. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje.savo fiziná kûnà. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. 84 Septynioliktoji legenda . Koks yra þmogus ið tikrøjø.Subtiløjá pasaulá. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. Ir tuomet jis patenka á kità . reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. Arba jis atstumia savo bjaurumu. palikdamas jame lavonà . norus. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. Fiziniame pasaulyje. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. jei jo prigimtis neðvari. Iðeina ið jo. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. mirdamas Fiziniame pasaulyje. Subtiliajame pasaulyje. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti. emocijø neðëjas ir laidininkas.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø.

ar daug þmoniø. Koká gyveno Þemëje. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma.Klausia legendos. emocijø gyvenimà. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. 85 . jog perëjo á kità pasaulá. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Numatant tokià dalià. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë. Juk ir èia . Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. aiðkesnis ir intensyvesnis. pusiau sàmoningà. nei blogi. O ji gali bûti nuostabi. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Vidutinio lygio þmonës . Jis tæsia toká pat jausmø.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. taip ir virðuje.Þemëje . Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Daþnai net nesuvokdamas. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio.nei geri. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . neatitinkanèià jo iðsivystymo. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà. Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. skirtumas tik tas. troðkimø. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos.

Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo.ten irgi juos atras. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. Reikia rûpintis. kai sàmonë aiðki . Visi arðûs. pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø.. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Didþiulë atsakomybë laukia tø. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Tai þmogus. Nusivylimas. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Nes èia neturi tam reikiamo árankio .ji neða á aukðèiausias sferas. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais.Tie. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. Vaidina lemiamà vaidmená. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà.jø kanèios neapsakomos. 86 . Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø.fizinio kûno. Siekiai ir troðkimai. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Bet. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai.

Yra atskirtos nuo bûtybiø. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. Þmonës. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip.daug tobuliau negu Þemëje. nors ir juos gali naudoti. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. esanèiø kitoje. tam jos netrûksta. kad bûtybës. Kas trokðta ðviesos. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. Tai niekaip negali suprasti. kurioje bûna. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. kas atsitiko. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie.já pakeièia þaibiðka mintis. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. esanèios vienoje sferoje. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. tuo ðviesesnis spindesys. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas.

Ir. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø.galimybiø kelias. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. nei ilsëtis. tiek ið iðorës. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. nepaisant to. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. Nereikia nei miegoti. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. poetai. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. turëdami daug laisvo laiko. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. Ir kuo kultûringesnis þmogus. Kosmoso dësniø studijavimui. 88 . subtiliajam kûnui nieko netrûksta. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. tuo ávairesnë kûryba. tuo ji nuostabesnë. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . nei butu. Visi svajotojai. ko tik þmogus nori. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. dangaus pasauliø stebëjimui. Nepriklausomai nuo atstumo. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Nereikia rûpintis nei rûbais.tikra ir realu. Todël. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. Kad þmogus mintimis kuria viskà. nes visi reiðkiniai ir daiktai. pasaka ir stebuklas. ko jam reikia. regimi vienodai. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. Subtiliojo pasaulio gyventojui .Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. Tai. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø.

pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. kuriø Fizinis pasaulis neþino. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Jis turi ir daugiau spalvø. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. intensyvesnës. Ðiaurës paðvaistë . Sakoma. ilgam sustabdyti savo evoliucijà.kaip amþinybë.Subtilusis. ðvelnesnës. kad geriausias jo apibûdinimas . kaip bëga metai. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. amþiams prisiriðæs prie jo. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø.Subtilusis pasaulis . o akimirka . Jos nuolatos persilieja. ilgi pokalbiai.tai ne tik mûsø psichinë bûsena. Bet juk ir Þemëje. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. 89 . Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. ðvaresnës. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. garsø bei tonø. Þmogus në nepastebi. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. glûdinèiø paèiame þmoguje. kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. Galime suprasti. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti.

kuo skaistesnis. Tai tikrasis Dangus. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. Tai tik kelias.Subtilusis pasaulis . tapæs “subtiliuoju lavonu”.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis. apie kurá. kaip apie mûsø siekiø tikslà. aukðtesná. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. 90 .Ugninis pasaulis. Po tam tikro laiko suyra . Taigi. Numestas subtilusis kûnas. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas . Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. pasaulá.

Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Kurie apsupa já. Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. intelektas. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà. iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama . augalija . Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. Naujas sapnas. ðvytintys subtiliu groþiu. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda .. Arba “minties”.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. ta jo dalis. stebuklingas uþsimirðimas. Kur kalnai.màstymo laidininkas. giminës. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu.. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” .visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. Tai paþástami. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui .. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. gëlës. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija .. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. meilë. kuriantis konkreèias mintis. Þmogø vël paþadina ryðkios. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. Ðvelnumas.. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà. kûnas .. o tiksliau.tai minèiø ir proto pasaulis. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. Konkretusis protas. beribës. lyg glamonë apima sielà. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. mylimieji.

Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. 92 . Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. nors. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. Sunki ir drumzlina. Ten viskas. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. Ði materija . jog ðeðëliø beveik nebus. negu Subtiliajame psaulyje. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius.Ir. Danguje mes nuolat esame su tais. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. kai tik jà paveikia mintis. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. kokius mylëjome Þemëje.tai ta aplinka.tà nesunku ásivaizduoti. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai. Ten nëra ðeðëliø . Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. lyginant su fizine materija. apie kà þmogus galvoja. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Ðalia “Minties materijos”. tuoj pat ágyja atitinkamà formà.

Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis.kiekviena siela aiðkiai mato. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Meilæ ir Groþá. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. O teisingiau pasakius . Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. Bet bûna labai gilûs. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. iðskyrus Tiesà. Nei skausmo. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Ir tiems. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Trumpalaikai dþiaugsmai. Meilës ir Tiesos atradimai. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . nei liûdesio kruopelytë. kuriuos mums suteikia muzika. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Visas gëris.

koká spëjo pasiekti.èia jis “namuose”. Ir. Kurioje buvo lyg mokykloje . kai visa iðsemta. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Visos tyros mintys ir emocijos. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis.tikroji þmogaus tëvynë . Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ . Tuomet viskas. Ugninis pasaulis . niekuo neapsunkintas.Ugniná pasaulá. gimusios gyvenant Þemëje. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. Taip. èia vystosi protas ir ðirdis. Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. 94 . Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Ugninis pasaulis . Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Taip. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje.mokytis ir ágyti patirties. Taigi. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Visa. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë.

Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. arba antrojoje. Kitoje. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. Ðios sielos. gyvendamos þemëje. gyvendamos þemëje. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. kurios. arba Mahatmos. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Garbingà sielos bûtá. kurios priskirtinos aukðtesniajai. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. antrasis . 95 . Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. nesuvarþytà apvalkalø. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Suvokia prieþastis. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui.Arhatai. ðioje sferoje.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. abstrakèiajai srièiai. Þmogus pasilieka viename ið jø. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Pirmame. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas.abstrakèios. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà.Ir jø artimiausi mokiniai. aukðtesnëje. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. “ugninës” minties. Tai ir viskas. Bet yra sielos.Minties ir Ugnies pasauliai . slepianti praeitá. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. Treèiàjà. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. þemiausiame. kurias jis pats sukûrë.

Buddhi yra tai. kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. 65 Legendos papasakojo apie tai. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. dvasinis protas. “palaimos kûnas”. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu. Jis atsirado kartu su organizuota materija. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ. amþinas . Be apvalkalø. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. 96 .MANAS .. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. þinojimo pajautos buveinë.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. Absoliuto spindulys. . po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. “Kvietimas”. amþinà.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . Ir ðtai. nekintamà ir nesuardomà Monadà.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus.“Màstytojas”. Tol.daugiau nebemirðtantis. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. Rytuose ji turi pavadinimà . nemirtingas. kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà. Dvasios-Ugnies kibirkðtis. Legendos pasakoja. savimonë. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus .. p. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje. Jis perëjo visas gamtos karalijas.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná.

Mokslininkui jo Að . veikiantysis asmuo. gyvenantá visuose pasauliuose.tai aukðèiausias protas. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . jam reikia kûnø Laidininkø. Atma. Jis mano. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. norais bei aistromis . Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. susitapatindamas su tuo apvalkalu. kad jie ir jis yra viena esybë. 97 . kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”.Manas . kai ji nuðvieèia intelektà. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. Visuma laikinøjø apvalkalø. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá.visø kûnø.tai jo protas. vadinama asmenybe. sukurtø ið tø pasauliø materijos. Kuriame jis energingiausiai veikia. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. Arba “intuicija “. Tam. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. Tas AÐ daþnai save apgauna. Jis . kai kalbame apie moralæ. kuriø pagalba þmogus veikia Minties. kaip savo tikràjá AÐ. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni.tai yra su subtiliuoju kûnu. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. á kuriuos yra ávilktas. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo.

arba fizinis ásikûnijimas. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. uþsivilkdamas naujus rûbus. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. kà geriausia surinko savo sieloje. Taigi. Lygindavo sielà . Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà. Kurias sukaupë gyvenime . Ji . O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. vadinamas mirtimi. tai drugeliu á padangæ kyla. o taip pat apie tai.tai vikðru þeme ðliauþia. kaip þmogus.laikinas reiðkinys.visa.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. numeta sudëvëtus.gráþimas namo. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. Kuris . O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. kas yra þmogus: Lukðtas .su sparnuotu vabzdþiu. amþinasis Þmogus lieka pats savimi. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. Baigdama savo þemiðkàjá kelià. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará. Taigi. Ji . Individualybë paima visas vertybes. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. gimimas þemëje yra veikiau mirtis. Numetæs visus kûnus. juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. Gyvendama amþinai.O ásikûnijanti aukðtoji triada . pasak legendø.fizinio kûno analogija . Savo namuose. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. 98 . vasarà ir rudená. Þemiðkasis gyvenimas.Psichëjà .

Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas.amþina Individualybë. kokie jie bûtø . kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu. 99 . Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi .tai jo “kûnai”.teigiami ar neigiami. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. Kiekviena þmogaus mintis. Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai. nors ir neilgalaikis . kurie mato mûsø aurà. bet maistingas. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. lyg atverstoje knygoje. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. Menkutë plëvelë. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø. tamsiø spalvø. Nesvarbu.Baltymas . Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø.maistas. arba sensityvai. Ir pagaliau kauliukas. kuriame slypi amþinybë. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. Po to minkðtimas .laikinas. mato ir mûsø sielà Ir. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. Dvasingo þmogaus aura . Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Tie. visomis vaivorykðtës spalvomis. Ir pagaliau ugninis trynys . Jie vadinami AURA. skaito mûsø mintis ir jausmus.tai jausmø ir minèiø kûnai. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Kuo stipresnë Individualybë. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas.skaidri. Kuo stipresnë lempa.

kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. kurioms gresia chaosas. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . 100 . Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. Legendose pasakyta. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis.mintimis.

Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. kurios lems jo ateitá. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. bei pakilti á naujà pakopà. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. O silpna saugo savo bailø tingumà. priklausomai nuo sielos iðsivystymo. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. verèianèias priimti naujà naðtà. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. Tai galime palyginti su naro darbu. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. 101 Dvideðimtoji legenda . Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto.

Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. nelauktai. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. gaunamas ið tëvø. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. Po to. perteiks savo aistras ir emocijas. Ið tos materijos. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Kitaip tariant. padedant Statytojams. ypatumus. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. Aukðto dvasingumo þmogus. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. arba veiksmø. sukurti. Pats renkasi ðeimà. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. Kai visi apvalkalai. kurioje turës gimti. Todël genijus. kûnas.Ir ðtai. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. kaip taisyklë. tankøjá. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. Tai vienintelis paveldas. Fiziná. iðskyrus fiziná kûnà. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. arba norø. kartu su ðiuo kûnu. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. 102 . Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. kurioje jis gimë. bûdamas aukðtos sàmonës. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. kurias jis susikûrë. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. tomis pasekmëmis.

Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø.Palikuonims perduodamos ne sielos. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. Aukðèiau buvo pasakojama. Ranka daþnai iðtiesta. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. meilëje ir kanèioje. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. Legendose taip pat nurodoma. 103 . laipsniðkai. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. nukreipti akis á groþá. Bet supratusieji tik padeda ávykiui. Pradëjimas . kad tik lauktasis ateitø. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. kartojant maldà. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. gimimas ir motinystë.tai ðventas veiksmas. kaip reikia sutikti tà. Laukiant sveèio. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis .kurti naujà bûstà sielai. Tuo tarpu. Ið tiesø. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. sielos kvietimas ásikûnijimui. bet aklieji bando atstumti jà.

jau prasidëjo gemalo vystymasis.sielomis. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø .Nereikia prasimanymø ir paskyrimø .blogiau nei þmogþudystë”. Bet tai. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. 104 .draugø bei giminaièiø . Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà .dvasia eina laisvai. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. Reikia susimàstyti. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. Liko ágyti tik fiziná kûnà. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. Tëra tik grubi mistifikacija. kuriai atëjo metas ásikûnyti. Þemës naðtà reikia paðalinti. Palaiminta motina. Jau iðrinkti tëvai. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. pradëjusá ásikûnyti. Klajoja netoli tø vietø. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. kas vyksta spiritizmo seansuose. Kad “nutraukti vaikø gimimà . Bet ðtai. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. todël ir pasakyta. Jie mano. Tai didþiulis nusikaltimas. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. Ðitie numesti apvalkalai. kur gyveno þemëje. atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Paðaukus.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”.

jie praleidþia Toje sferoje. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. þuvusieji katastrofose. Vienintelës dvasios. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. Dël kuriø þuvo Atlantida. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. Ar galima ásivaizduoti. 105 . su kuria spiritistai gali bendrauti. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. mirtimi nubausti nusikaltëliai. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. tikroji jo dvasia. Tà laikà. kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams.

106 .

Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. 107 .Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai. chemijos dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina. Jie vadinami kosminiais dësniais.

Per vienà tokià mokymosi dienà. vël gráþta gyventi á Þemæ. Jei jam sekasi blogiau . Kartojantis gyvenimams. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. Á tas aplinkybes.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi. Pasaulyje. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. Ir kiekvienas jo gyvenimas . p. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Þmogaus evoliucija . Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. pakopas arba klases. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. Kaip þmogus po mirties Fiziniame. “Kvietimas”.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Þmonija . arba Tankiajame. Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. 108 .tai sàmonës evoliucija. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos.

Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. ko jie turi iðmokti. besiverþianèiai á dvasingumà.“ne að. 109 . Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Kurioje noras tarnauti. Treèioji klasë . Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. Tai pirmykðèio proto þmonës. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Tai pirmosios klasës þmonës . neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. O jø protas . Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. tai . Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. “Leiskite jums padëti” .“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. savo grubios prigimties. Mokymosi planas . o mes”. be iniciatyvos ir vaizduotës. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. kad pereitø ið vienos klasës á kità.jie labai netobuli. Antroji klasë . Jaunai sielai. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius.tai kultûringieji þmonës.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. siauros pasaulëþiûros þmonës. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø.tai tik màstymo uþuomazgos. Nauja pamoka.Þmonës.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. Kiekviename gyvenime. Mokosi to.tai vidutinio iðsivystymo. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø.

nors ir turi teisæ á jà. kur ir kada jam gimti. Þmogus ásikûnija tiek kartø.tai Jo veiksmø malda. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. “Ne savo valios.Ketvirtoji klasë . Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. pakopa . Mahatmos. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. Arhatai. Persikûnijimo dësnis . Kosminio Proto . Paskutinë. aukðèiausioji. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. kuriose jie turi gimti. labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. bet Tëvo valios ieðkau” . Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. Nes Jis . Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . kelio pradþioje. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. Jiems nebereikalingi ásikûnijimai.Iðminties Mokytojai. turinti aukðèiausià paðaukimà. kelio gale. Sielai kylant evoliucijos laiptais. o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan.absoliutus savo likimo ðeimininkas. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë.Logo . *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. 110 . bet bendram labui. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. Þemiausio lygio siela paklûsta. Iki þmogaus-dievo sàmonës.pasiðvæsti savo Mokytojui. jie ásikûnija tuoj pat po mirties. Pagaliau siela. Arhatas pats nusprendþia.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø.

bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . galime eiti be baimës. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu. 111 . Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës.taip kalba senovës iðmintis. Supratæs. Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já.

Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu.kuria patirtá. kad jo gyvybë priklauso ne jam. kosminá keleivá. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. Ásikûnijusi tolteku . Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu.rmoagale.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . tai jûros pakrantëse.Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. skirstydamas prekes. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. bûdamas jûrininku ir prekybininku.porasëje. bet jo genèiai. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. Jis tampa kovotoju. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. Ásivaizduokime þmogø. Þmogus priprato keliauti. 112 Dvideðimt antroji legenda . Jis patiria magiðkàjà jûros galià. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis.akadieèiø . Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . Ðeðtojoje . Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis.

Niekada nepaliekantis fermos. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu . davæs jai kaþkà. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. tiek sausumoje. Kaip romënas. ji iðsiugdë kitokias savybes. Nepasinërusiø á svajones. Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis. kaip septintosios . Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. 113 . Prancûzas arba italas.Indijoje .mongolø .porasës þemdirbys. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka.paliko Neiðdildomà pëdsakà. jautrus þmogaus emocijoms. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. Gimæs penktojoje . ásitikinæs religijos. gimæs civilizacijoje. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje.. be materialiniø iðskaièiavimø. iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. Senovës Egipte. kurià paveldëjo ið savo protëviø.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus.T eutonø . nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. Besidomás idëjomis kaip idëjomis. Ir. Idealu laikydamas visapusiðkumà. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. Gimæs gyvenimà paversti Menu. ðeimos ir valstybës vienybe.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje.. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais.O po to. nes mokosi valdymo meno. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo.

Visos jos . ir moterimi. sàþiningumas dalykinëje srityje.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. tai reiðkia. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. todël ir atsirado neatitikimas.persikûnijimo procesas.tik atskiros scenos dramoje. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. Be kuriø siela. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. bûtø skurdesnë. gaiviam orui Ir viskam. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Bûtina ásikûnyti ir vyru. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes. Intuicijà. Vagneris. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. kas suartina þmones. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Kaip tvirtina lgendos. jei po ásikûnijimo vyru. tikriauisiai. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. Taip pat ásivaizduokime. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. 114 . kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. O argi Bethovenas. o viso to pagrindas . Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. bûdingas skirtingoms lytims. Meilæ saulës ðviesai. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. Bet ir savybes.

Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. O batsiuvys ... jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Visas Kultûras. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. 115 . Kurios glûdi jame kaip galimybës.Kurias mums numato Kosminis Protas tam. Neþërës brangakmenis. visas visuomenines formacijas. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø.senatoriumi . kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu.

Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena.Eli. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Aiðku. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë.tik 20 kartø. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. meilës ir neapykantos jausmai. Iðausti viename gyvenime. Per tà laikotarpá. O kartu su kitomis sielomis. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. laikinieji apvalkalai.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. 116 Dvideðimt treèioji legenda . Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. Pirmajame pavyzdyje Eli. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. amþiø glûdumon. Ako buvo ásikûnijæs 24. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. kurias ji mokosi pamilti. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais.Ako Madagaskare. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø.Eli Ðiaurës Amerikoje. pasijuntame artimi. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. o Eli . nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. Nuo pirmøjø þodþiø. O dar po trijø amþiø . Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas.APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. nuo vienos sielos prie kitos. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. Su antraisisis . Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. Po dviejø amþiø . arba atstûmimu.

Ako gimsta Poseidonijoje. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje.broliai. O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Eli þmona. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje. o Ako . 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas.Eli draugë. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. O dar po keturiø amþiø . o Ube . bûdama moterimi.227 amþius prieð mûsø erà . 84 amþius: Etrurijoje Ako. Praëjus keturiems amþiams. Ako . Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina.. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube .. Ako . Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Eli jos sûnus. Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje.jo þmona. Ako ásikûnija Malakoje.jie tampa vyru ir þmona. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu.sûnumi.Eli draugë. 117 . 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. Ako proanûkiai.

mûsø dienomis. Kuriems likimas. Ube . Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje.dvyniai. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru. Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. Ako . 19 amþius pr. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje.Eli gimsta Indijoje. Pagaliau.abu kartu kaip vyras ir þmona. Peru . nenusiðypso ir jie negali susituokti. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. Dar po keturiø amþiø .70 amþius: Egipte Eli tëvas. Dao moterimi: Atlantidoje .Ube vël Indijoje. o Ako .kaip pusbrolis ir puseserë. 118 .duktë. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. deja. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. O dar po devyniø amþiø Ube . m. m.ypaè stiprus. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . Ako tampa Eli þmona.ásimylëjëliai. gyvendamas trisdeðimt vienà kartà. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. 5 amþius pr. Ube. Skandinavijoje Ir Indijoje .Ube vël Indijoje.Ako Pietø Afrikoje. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. susitinka Eli dvylika kartø.tëvas.jo sûnus.vël Indijoje.brolis ir sesuo . vienijami amþinos meilës. Praëjus ðimtmeèiui . Po trijø amþiø Ube Persijoje. O dar po keturiø .Maþojoje Azijoje. erà: Graikijoje Eli . Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. Antrasis pavyzdys rodo. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . Ryðys tarp Eli ir Ube . O dar po devyniø amþiø . visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai.kaip tëvas ir dukra.

Ir be abejo. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. graikø kolonijoje.jos vyru. O naujai ásikûnijæ Romoje. kai jie vël vyras ir þmona.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Po to . Rie . Persijoje . kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. þynys. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. o gal kaip draugai. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. Asirijoje. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. Kitame gyvenime. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. 119 . Jam atneða naðlaitæ Dao. nepriklausomai nuo jø kûnø. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. Kitame ásikûnijime.ðventikas. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. gal kaip tëvas ir sûnus.gyvenimas Indijoje. kad paðvæstø jà ðventyklai. jie nesusitinka. jie susijungia kaip vyras ir þmona.

Kurá jis nori tirti . Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. Tai . Þmogus. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties. stebint Logo Atminties Archyvà. Jis gali stebëti praeitá. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà.AMÞINASIS DABAR.ir jis atsidurs jame. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . debesis. þiûrëtø á dangø. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Iðminties Mokytojo padedamas. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. saulæ. stebëdamas zujanèius þmones.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. lyg praeitis bûtø dabar.lyg dabartis. kas mums jau buvo. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. Iðgirstø triukðmà. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. jø ðirdis ir siela.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. O gal jis nori suþinoti. Kosminiam Protui praeitis . Jai . Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas.

Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . Iðgirsti faraono vardà.tai Sielos ásikûnijimo. Visa.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. stebëjimas. kas vyksta ðio proceso metu. Ir eskimø moteris. Jei gimimo epocha yra labai tolima. gyvenæs Poseidonijoje. bet vëlesnëje istorinëje epochoje.Tai ta pati individualybë. kalnø. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. Taip pat galima ásitikinti. Ir tyrëjas. kokia ji anuomet buvo. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. þmogui mirðtant. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. Jis gali stebëti visà aplinkà. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. oje Taip jis suþinos. sekdamas debatus Senate. pamatæs gimusá vaikà. Gimimo datos nustatytmas . T pat vietovëje. ásikûnijusi po keleto amþiø. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. Jis apþiûrës tà vietovæ. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus.sunkesnis uþdavinys. kurá taria ceremonijos dalyviai.stebëjimas. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. kad vyriðkis. kuris uþraðinëja datà Arba. girdëti sprogimus. pajusti karðtá ir slëgá. eþerø ar upiø jos yra. 121 . Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. tas pats þmogus. kaip ði vieta vadinasi dabar. suþinoti tø metø konsulø vardus. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas .

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Kuo aukðèiau pakyla siela. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. kad kildama evoliucijos laiptais. Tuo labiau. 128 .Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas.

tà ir pjausi.teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. ir pavydëtinà laimæ.þmoniø nelygybë.“gimusiems su marðkinëliais”. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. 129 . o kiti . kuriuos pasëjo praeityje. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema .gyvenimu. Tai . kurios lemia jiems skurdà. kai matai.. lyg “atpirkimo oþiams” . Jos tvirtina.Gamtos karaliaus .turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. jog egzistuoja teisingumas. Jos sako. neteisybæ . Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. Kas vienus apdovanoja laime. O tuo tarpu kitiems . tikslinga. Kai tik susiduriame su þmogaus . Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. O kitiems. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. atsitiktinumà. dësninga. Kodël vieni .sveiki ir graþûs. Matome vieðpataujant savivalæ. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius... viskas taps aiðku. jog viskà suprasime. Pagal ðá dësná.. paþeminimus. kur viskas taip tvarkinga.viskas gyvenime sekasi. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje. Kosmose. Kaip galima manyti. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis.vien tik gumbai . Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. kaip ðalia kenèia geri þmonës.luoði ir bjaurûs? Vieniems . Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. Kuris sako: “Kà pasësi. tà ir pjausi”.

ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. Þmogui nieko negali atsitikti. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”.. 130 . Kiekvienas. sëjëjas ir pjovëjas. Atrodys tobulas ir teisingas. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. kuris pasvëræs kiekvieno darbus. Taip suprasime net idioto bûsenà. Þmogus pats kuria savo likimà. Kuris atrodo toks netobulas. ruoðiàs nuodus savo broliui.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. Kiekvienas. taip ir atsilieps”. Moralinis atitikmuo. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. “Kaip pasiklosi. kuria sau baisià lemtá.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. þodþiø. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ. Kilnaus . Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles.jis negalvoja apie savo praeitá. kenkiàs savo artimui. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. Þmogaus poelgiø.kalavijà. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi. uþ blogá .. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . “Nespjauk á ðuliná . kad pats save rûsèiai nubaudë. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. O kitoje . negalvodamas.blogiu. jei þinosime. Teisingo. nuo kalavijo ir þus”. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà. doro gyvenimo pasekmë . pirmiausia kenkia sau. Jis pats . jei jis to nenusipelnë. “Kaip paðauksi. pats nutiesia savo gyvenimo kelià.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. kuri þinojo kosminius dësnius.aukðtas paðaukimas. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà.gëriu. Senovës iðmintis. kad atpildà vykdo aklas. Taigi. Jis skundþiasi savo likimu.Karmos pasekmë. Netobulo gyvenimo pasekmë .pilnas iðbandymø egzistavimas. taip ir iðsimiegosi”. bet protingas ástatymas.kûrybinës jëgos.

Suprasdami. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. suðuko: “Dëkoju. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá.taip buvo kalbama senovëje. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. nei vieno þodþio. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . kas pasiklydo bruzgynuose. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. Vieðpatie. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. kad senas skolas bûtina gràþinti. Nëra nei vienos minties. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. supamas gerovës. tas pasieks tikslà. Kurdamas savo Karmà. nei vieno veiksmo. Kol þmogus supras. Kas eina teisingu keliu. imperatorius. Jie sako: “Geriau karti taurë. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. Vienas iðmintingas filosofas. negu gauti. parduotas vergijon.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. Senovës Rytø legendose sakoma. Taigi. tam teks áveikti kliûtis. bet ir kolektyvai. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. Ið tiesø. Þmonës. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. Ir þinodami. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. nei apkartæs gyvenimas”. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. o gavimas gali vël supanèioti. kiekvienas jo poelgis. pramintas Auksiniu. Jis gali eiti savo keliu taip. Þmogui duota laisva valia. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. Kiekvienas þodis. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. þinantys Kosmoso Dësnius. 131 .

antraeilis faktorius. Bûtent. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos. tam tikra visuomene bei tauta. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. motyvas . Bet svarbiausia. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà. Kosminio Teisingumo Ástatymo . Turës susitikti ne tik su savo prieðais. Kiek jis nusikalto. Kuriems jie padarë kokià nors þalà. bet ir su bièiuliais. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys.svarbesnis uþ poelgá.Vykdytojai. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. þmonës gali turëti Ðeimos. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. prieð jos naujà ásikûnijimà. Visi. Todël be savo individualios Karmos. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Kiekvienai sielai. partijos. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. kaip karas. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. O poelgiai . Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Kaip ðiø grupiø narys. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. Mintis . prisidëdamas prie sàlygø. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. susietà su tais þmonëmis. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai .galingiausias Karmos kûrimo faktorius. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. 132 . sukëlusiø tas nelaimes. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. uþ savo ketinimus bei mintis.Karmos Dësnio . jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. tautos ir kt.neregimos Bûtybës. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime.

Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Ne bausmë. nei kà prideda. kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu.Jie vadovaujasi tik vieninteliu. Gerovæ ar nelaimes . Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Kitai . Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. Tikruoju. 133 .Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima.kûnà panaðø á ràstà. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. þmogaus tikslu.dþiaugsmà ar sielvartà. bet patirties kaupimas.

Antra . kurá tvarko Kosmoso Dësniai. Kà turi daryti þmogus. iðpirkdami savo karmines skolas. Taigi. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. Sukuria naujà miðrià Karmà. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. apimanèià ir gërá. o ne bloga. jog vëliau jam tenka dël to kentëti.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. ir blogá. savo naujà likimà. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. Tol jis kentës. negu blogo. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. Tai garantuoja sëkmæ. kuriant savo ateitá. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. Þmogus. Paprastai dauguma þmoniø. 134 . nes kurs sau blogà Karmà.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. nes Gyvena pasaulyje. Priklausomai nuo to.

Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Bet prieðintis blogiui mes privalome .taip kalbama apie Karmos Dësná. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. Dþiaugsmingai priimdami viskà. o tik ið naujo sukurs jà blogà. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. Ir paversdami tai geranoriðka auka. bet dar labiau jà apsunkina. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. Sakoma. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. nuþudant já. kas mums siunèiama. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui. kas ið mûsø atimama. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. 135 . o kerðto esmë . Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. Net ir kanèias. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos.asmeniðkos paskatos. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. Treèia .

Jei þmogus nenori. kovoti prieð blogá. Juk blogis . þinoma. jokia atgaila. kad pirmiausia .kurti chaoso apsuptyje. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. kad já uþlietø chaoso bangos. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Þmogaus paskirtis .prieðinimasis dvasios jëgomis. 136 .visuomet blogis. neapsunkinant Karmos. Jis turi ugdyti savyje narsà. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. kad jame nëra egoizmo ir puikybës. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . tiek ir su tuo. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. Yra toks posakis: jei nori gero. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. Penktoji taisyklë kalba apie tai. kiek leidþia jo jëgos. Negalima nesiprieðinti blogiui. turime áveikti já protingumu.tai griovimas. vedantis prie amorfiðkumo. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. bûk pasirengæs áveikti blogá. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Ir.tiek su tuo. Jokie þodiniai átikinëjimai. Griovimas yra irimas.Kaip suvokti blogá? Þinoma. Kuris yra uþ mûsø. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Tuo jis skiriasi nuo blogio. netampant þmonijos iðdaviku. Pirmiausia . kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. kuris tûno mumyse. O taip pat ir tuo. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo.

Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. Nes esame tos paèios ðeimos . kurie skæsta neveiklume. kad galima pralenkti savo Karmà. galime ið jos iðsivaduoti. Karma baisi tik tiems. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles.þmonijos . kuris sustoja evoliucijos kelyje. Mes privalome visiems padëti. nesavanaudiðkai tarnaudamas. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Kai þmogus. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. 137 . atjausti ir bûti gailestingi. siekdamas tobulumo. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Tik tà. ugdo savo dvasines jëgas. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. kuris skirtas individui. uþklumpa Karmos liûtis. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. Gerindamas savo mintis ir ketinimus.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode.nariai. kad “likimas”. ar padës Atgaila. kad tau darytø kiti. kad reikia laikytis paprasto. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. ko nenori. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. Septintoji taisyklë sako. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. Nereikia manyti. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà.

138 .

Laimingas tas. 139 . jis ásigis raktà visa kam. supratæs juos. Nes. kas supras ðiuos þodþius.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës .nemirtingi þmonës”. O dievai .mirtingi dievai.

spindulingiausia ir galingiausia. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. Arba MAHATMOMIS .tai dieviðkos bûtybës. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu. Taip ir Þemë . Vadinamos ARHATAIS . Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta .þmogumi. Yra ir aukðtesnës. mylëti . Jis vienodai pajëgia: þinoti . gyvûnas .ne nugrimzdimas nesàmoningume. Legendos pasakoja. Þmogaus apoteozë . Rytuose Bûtybës.Didþiosiomis Sielomis. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. Taip jis tampa nebe þmogumi. virðþmogiðkos pakopos planetø. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Tolesnë pakopa . tai ir jo evoliucija begalinë. Legendose sakoma.Kosminiais Iðminties Mokytojais. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje.APIE DIEVUS. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera. Auðros ir sutemø pranaðautoja. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. Bet kûrybinë veikla. Pasak legendø.ir sugebëti. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. pabaigusios þmogaus evoliucijà.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje.ir kurti. Augalas virsta gyvûnu. Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. jei Kosmosas beribis. o dievu.vystosi ir tobulëja. Ir. Egzistuoti . ji . Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. dievai. Pasiekæs virðûnæ. 140 Dvideðimt devintoji legenda .

kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Religijos. prieð aðtuoniolika milijonø metø. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà.buvæ þmonës. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje. 141 . valstybingumo bei paþinimo pagrindus. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus.þmonijos evoliucijos plano. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. Kokios Rasës ir porasës. Visi Jie . Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. Tautø atsiradimas ir iðnykimas.Nes nëra dievø. Palyginus su Þemës gyventojais . Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. diegdamas paþinimo. menø ir valstybingumo pagrindus. Ir ðtai. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. Septyni Kumarai. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano .Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. iðaugæ á dievus.

taip ir Gimdantájá. Jis kuria Kosmoso statybos Planà. Prisiminkime. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. Didysis Visatos Statytojas . Pasauliø kûrëjos.Kosminis Protas. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. taip ir Pasyvøjá. Tai Planetø Dvasios. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. 142 Trisdeðimtoji legenda . Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. kaip Kuriantájá.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Ritminæ Visatos Bûtá. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. Didþioji Vieningoji Materija . Kosmoso evoliucijos planà. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Amþinas ir Nekintamas. Didþioji Vieningoji Dvasia . Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà.Logas. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. Amþinybæ. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. Prasidedant Didþiajai Manvantarai.Tai Kosminë Pasaulio Motina. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Didysis Pasaulio Pagrindas.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Prisiminkime. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis.tai Kosminis Pasaulio Tëvas.

gyvas ir sudëtingas organizmas. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà. Kuris yra Tëvas. 143 . Yra kosminis dësnis . Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties.svarbiausias Kosmoso principas. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Kad Hierarchijos Pradas. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. ákvepiantis jai Protà. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. arba Vadovavimo principas. galime daryti iðvadà.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. bet prisiminimas apie tà Vienintelá.Logà. planetø ir sistemø Hierarchai. laikantá Þemæ Ne prietarai. Kosmosas . Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë. Nukreipdamas vienam tikslui. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. Kiekviena Visata. Ið viso to. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. kà mes prisiminëme. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà .jo evoliucija Ir visa darni sàranga. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. Didysis Hierarchas. kaip Planetø Kûrëjai. Taigi sakmë apie Gigantà.

atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. mokymø Pradininkais.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. 144 . Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Pakelti jà á naujà pakopà. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . tautø Mokytojais. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio. Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià.viena. Didþiaisiais Iðminèiais. Filosofais. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø .Vienà Didþiøjø Mokytojø. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà. Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Tiesa . Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija.

Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . jos atrodo lyg máslës ar ðarados. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. Nepamatysime nieko. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. iðskyrus prietarus. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus.Jie ásikûnydavo tam. iðsiskleidþia vaivorykðte. chaosà ir vaidus. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. Asirijos. tiek ir dabar tebeesanèiø. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Egipto. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Kadangi Ðaltinis. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. Kaip baltas spindulys. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. ið kurio iðëjo visos religijos.tiek jau iðnykusiø. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. perëjæs per prizmæ. Jei surasime ðaltiná. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. yra vienas. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. Nagrinëjamos atskirai. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Pavyzdþiui. Tam. jei suvoksime misterijø esmæ. prietaringa ir ribota. 145 . Bet jei ásigilinsime á simbolius.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. filosofijø ir mokymø ðaltinis.

Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Nepaisant iðoriniø skirtumø. Mes nuolat siunèiame jas. jog priëmëjai . Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis.labai netikëti. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Amþinieji jos Sergëtojai þino. Mes pripratome. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. 146 . visos pasaulinës religijos. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus.Didþiosios Baltosios Brolijos. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. Todël kiekviena jø. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá.Taip ir Vieningoji Ðviesa. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Visi didieji Mokymai. Lyg strëlës. kad jos. þadintø þmonijos sàmonæ. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Mûsø apmàstymai.

Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. 147 .viskas semiama ið ðios Versmës. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi . Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. kas vertingiausia. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais.ið ðio Lobyno. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. kà þmonija gauna protiniam. Taip Mahatmos . visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. kilniausia. Visos kryptingos mintys.Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. svarbiausia.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Visa þmonijos iðmintis . Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos. Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. Visa.

. Bet Jie gali ásikûnyti. lyginant su mumis.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. gailestingumas. Iðkentæ visas kanèias. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Visà þemës kelio sielvartà. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Jø Didybë . narsa . Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. Jø Dvasinës Jëgos.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais.nukalami gyvenime. Savæs iðsiþadëjimas. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. tokie kaip Kristus ar Buda. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. kai to reikia Jø darbui. atjauta. Didieji Baltieji Broliai. kurios pabaigë Þemës kelià.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. Iðskyrus tuos atvejus. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. nes Patys paþásta darbo prakaità. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. kanèiø ir pergaliø. Yra tolimos þvaigþdës. Jie sugeba atjausti þmones. Trisdeðimt antroji legenda 148 . Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Jie vadovauja þmoniø darbams. þemës gyventojais. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. kai Jie Patys jais ir bûdavo. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius.

Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. Legendos sako. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos .tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. Mahatmø Brolija . Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. 149 . jungianèias pasaulius. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. kas egzistuoja. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. bet tiesos atpaþinimas. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà.Siekdamos padëti þmonijai. Kurie vadovaudavo tautoms. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë.Nirvanos. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. Jos galëtø bûti toli. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Prieðingai. esanèiose virð debesø. Jos savo darbu nutiesia gijas.

Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena. kad jam gyvenant èia. L.Palaipsniui ateis supratimas... kam skirta sulaukt sutemos. Uþ tolimø dykumø.Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda. klaidûs kalnai. netenka . Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . Kiekvienas gali pasidþiaugti. Visoj þemëj pati vieniðiausia . pas kuriuos kelias visada atviras. Sielos troðkiui pati tolimiausia .. Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Jinai tik viena... Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. Kaip gyvena mitai.. Broga) 150 .. Ilgi þemës vieðkeliai... Gyvena ir Mokytojai. Kaip gaivinantis sapnas aplanko. amþinai. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. amþinà iðkilmæ þada .. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi . J..Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià. nuolatos. Ðirdis visko nustoja. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. Baltruðaitis (vert.. Laimingas. Þemëje. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. kad legenda yra tikroji istorija.

Kaip ir kiti Broliai. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. Pagal Kosminæ Teisæ. nuo dvasios puikybës. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. Ðios Dieviðkos Esybës. Didieji Baltieji Broliai. Kai jis pajuto. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Ið pradþiø jis. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. o pirmiausia. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. jog gali tapti pasauliø kûrëju.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . kaip ir kiti Broliai. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø.

Þinomiausias jø . ji niekur neiðeitø. planetos evoliucijos planà. kuris numatytas Kosmose.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. Esant Bûties vienovei.Atmetë Kosminio Proto Planà.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Nenorëdamas niekam paklusti. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. prieð Kosminæ Valià.karalius Ravana ið Lankos salos. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Bet savo ypatingu keliu. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà. o þmones kaliniais. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. 152 .Saulës Hierarchø. Tapæs Þemës Ðeimininku. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Kad. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà.

tamsos jëgos.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . kurá Þemei padarë Liuciferis. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. Blogas ðeimininkas. Kristus parodë judëjimo. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. Kova. Kitas . 153 . Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. kai skirti visi pasauliai?”. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus. Tuo metu. perþengianèio Þemës ribas. Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Kai atëjo metas. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. pranaðumà.Liuciferis dar stiprus. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. Pareikalavo didþios aukos. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. vienas þavisi tik þemiðka materija. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties.” Taigi. ðià aukà prisiëmë Kristus.

siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià.tai visai ne abstrakcijos: èia. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. deja. siekdami bûti neatpaþinti. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. jog nei Ðëtono. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. nei tamsiøjø nëra. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. Kaip neapsiðvietusios. Kaip taisyklë. jog jo nëra. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Galima nusiristi bedugnën. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. yra gana aktyvus. Todël. Juk tik dël to. kad egzistuoja tamsiosios jëgos. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. dirbanèius ir kovojanèius. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Juodøjø metodai rafinuoti . Liuciferis turi daug pagalbininkø . Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas.tamsiøjø. Ðëtonas . Mes regime Ðviesos Tarnus. Be to. Kad þmonës galvotø. Juk. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Ðviesieji ir tamsieji . Didelë velnio pergalë yra tai. Tai darni organizacija. Tamsos jëgoms. Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Þemëje. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas.

rajumas. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. Ne juoduèius matome. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. Kitø bûdø þmonëms privilioti. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. Tylint ðirdþiai.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . Galima sakyti.. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas.Ir pasirenka uþnugará. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. ásitikinimas savo neklystamumu . iðdidumas. irzlumà ir pyktá. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà.. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. garbëtroðka. savanaudiðkumas. kur jauèia neatsparumà. Pavydà ir iðdavystæ. iðskyrus jø neigiamas savybes. Iðdidumà ir ambicingumà. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. nëra. 155 . Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. tamsieji lengvai nusprendþia. Tamsieji rezga savo pinkles ten. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. nes per juos galima itin subtiliai veikti. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. melavimà ir netikëjimà. pavydas. egoizmà ir kitas panaðias savybes.

Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. 156 . Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. vilioja ir ásakinëja.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Neregimas radijas kvieèia. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama.

nuosmukio laikø pamokslininkas.“Mirusiøjø Knygoje”.Orfëjus. O taip pat papiruso ritinëliuose . Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà. Pagaliau . kuri suþibës dabar. graikø religijos ákûrëjas. Ásikûnijusios þmonëmis. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. Paracelsas. Apolonijus Tianietis . o senovës Romoje . Senovës Graikijoje . Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa. Didþiosios Dvasios.Islamo religijos ákûrëjas. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. Jakobas Biomë. Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. Artimuosiuose Rytuose . Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. paaukojæs didþiàjà aukà.Þana d’Ark. 157 .Seneka. atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. Pitagoras . buvo legendiniai Rama ir Kriðna. Aukðèiausios Dvasios. Po Atlantidos þûties.. Indijoje.ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. Ir vakaruose . Sokratas ir jo mokinys Platonas. Tomas Voganas . kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus.magas ir stoikas. be Budos.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai.Tolimøjø Rytø Mokytojai. vadinamas Didþiuoju Màstytoju. Periklas ir Aspazija. Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras.. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø.jo klausësi Mozë. Po to mokytojas Mahometas .Anaksagoras.tai Kristus.

ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. Sokratà. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. kai jis tapo silpnaproèiu. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. Brolija. Juk ir tamsa turi savo dësnius. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. ir Paracelsas. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. praëjus amþiams. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. 158 . Periklà pakvietë gráþti. Anaksagorà.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. Galima nustatyti. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. ir Biomë. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Galime atskleisti piktosios valios kelius. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Uþ kà persekiojo Pitagorà. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. bent vienà Brolá. Taèiau. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. ir Aspazijà. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. ir Platonas.

netekæs visko. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Taip pat ir Anaksagoras. Buvo pasmaugti. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. Parduotas vergijon. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. susijusius Su tokia padëtimi. Platonas iðgyveno visus sunkumus. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione. nukryþiuoti. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Netoli Peterburgo ir Italijoje. parduoti vergijon. nukirsdinti. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus. Londono apylinkëse. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà.” 159 . . Buvo sudeginti. Visas kanèias turëjo iðkæsti. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. þvëriø sudraskyti. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio.þodþiu. Niurnberge. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà.

160 . Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. Ir Buda. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. ypaè miestuose. To prieþastis . Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. Bet panaudojus tokià apsaugà. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. O tie.didelis vibracijø neatitikimas. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. ir Kristus.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio.

beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. Jos kilnumo ákvëpti. Prieðingai. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. ðie þmonës niekada nesislëpë. Ta pagalba. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Niekada neneigë savo egzistavimo. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. lankydavo vyriausybes. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. pagraþintus amþininkø fantazijos. 161 . jie gyvendavo vieðai. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. bet veiksmais. perspëjimø ar patarimø forma. literatûra saugo Jø vardus. Deja. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. Brolija. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Juos matydavo daugybë þmoniø. Tam tikromis epochomis. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø.

ið èia jo sëkmë. taip pat ne visada. uþfiksuotas faktas. Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Kuris pasakë ugningà kalbà. Kurio patarimais jis naudojosi . Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. 162 . svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. Ðios paramos priëmimo rezultatas . taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. Ir. Nepaþástamojo nerado . neradusi Dvasios Citadelës. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. valdant prezidentui Vaðingtonui. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. o bûtent. o bûtent Romos popieþius.Þinoma.galingas ðalies vystymasis. kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ.jis dingo. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Ið istorijos þinoma. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. Vakaruose. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. þinoma.

visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá.dienoraðèius. Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Himalajø Tvirtovës narys. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Per visà þmonijos istorijà mes matome. Ten kentëjo visa ðalis. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Galime prisiminti. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Ne kartà jam grësë Bastilija. ir kuris vëliau. 163 . Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. jis buvo persekiojamas. Iðaiðkëjo faktas. kad ten.Paskelbus grafienës d’Ademar . Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Prisiminkime ir Napoleonà. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado.

Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. Kaþkoks aukðtesnis. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. Jie dþiaugiasi. Jie visur skuba á pagalbà. likusius ðeðëlyje. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. kai ji priimama. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ.Todël atstumti já . O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. Þmonës galëtø pastebëti. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. koká likimà pasirenka tautos. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. Galima ásivaizduoti. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Daþniau. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. kaip kuriami ávykiai? 164 . Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Kokia sunki Karma tø asmenø. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. Kas gali tvirtinti þinàs. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. Jie liûdi matydami. nei þmonës mano. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Taip per visà istorijà galime matyti. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. Reikia suprasti.

Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. Jie negaili jëgø. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Bûtent. 165 . Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. kad spëtø laiku perduoti þinià. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Jie neða Ðviesà. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis.

166 .

167 . Rûstus.Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. taèiau nuostabus.

kaip atrodë ið arti.. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. Taip egzistuoja ir ateities begalybë. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu.. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos. kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba . “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda . Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Kà mes þinome apie jà? Taigi. Paklausykime. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë.mums taip pat legenda. O paskui juos ir milijonai metø.legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá.legendos akimis. Paþvelkime á save. ir tolimoji ateitis . Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis .*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje.. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø. 168 . O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”.. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas.

kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime.

Taigi. Bet. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. Kurias perdavë religijø ákûrëjai. susiformavo bjaurios apnaðos. Bëgant amþiams. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. neatpaþástamai iðkraipë. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. Aukðèiausios Valios. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Ðëtono bendrininkø átaigojami. visas didþiàsias Tiesas. slëpdamasis nuo þmoniø. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. tyrumà ir groþá. apgaulës ir klastos skleidëjas. Ðis melo ir veidmainystës .

Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Kad tik jie . Pralietos kraujo jûros vardan tø. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui.“teisûs”. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. Pradëtas visø kitaip tikinèiø. Maþa to. kurie smerkë þudymà . Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá.. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. uþsisklendusios. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà.Þyniai. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. Iðkreiptos. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. To pasekmë . Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. susiskaldymo ir puvimo nuodais. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. kuris tinka nebent vaikams.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. o visi kitatikiai . siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. religijos. kultø tarnai. kryþiaus þygiai.. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . Kaip bûties pagrindà. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø.

Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. Neigiantá ir atmetantá visa. Negalvodama. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. lyg nulûþusi medþio ðakelë.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. Tai pamatytume. Tai ji.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. Kiekviena valstybë. artëja prie savo þûties. kad ði þinia nepasiektø þmoniø. kas veda Brolijos link. Jei nëra ðio maisto . Nepripaþindamas jokiø autoritetø. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. kas aukðèiausia. su Ðviesos Hierarchija. kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. Viskas. ar galima sakyti. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu.ánirtingai puolama. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. 172 . Ið tiesø. Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto.Hierarchija. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. smerkiama ir ðmeiþiama. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais.

Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. nesivystytø. Dabar. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. Ir tai jam puikiai pasisekë . Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Juk visi mokslo pasiekimai. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. panaudojami karo tikslams. Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. pirmiausia. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. visi technikos iðradimai. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. netobulëtø. Monotoniðkas. Atvirkðèiai.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. nuo Kosmoso. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ.

Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. Mokslo ir technikos laimëjimais. dël þmoniø neprotingos veiklos. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. Jie pasitelkdavo galingas energijas. gladiatoriais. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. þuvo be pëdsakø. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. mokslininkai ar iðradëjai. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. nei laiko Menams. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. Ne raðytojai ar menininkai. þavëjimusi lenktynëmis. O specializuojantis vien sporte. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra.Tie. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. Kad jaunimui neliktø nei noro. Bet. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. Nesunku jam áteigti. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. kad tik nekiltø dvasios kultûra. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. neþino. iðskyrus sportà. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. mokëjo kryþminti augalus. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. Malonumø troðkimu. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais.

Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. Aprûpinsiu juos atspindþiu.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui.chaotiðkà iðsiblaðkymà. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà. Taip vietoj dvasios turtø. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. Taigi. kad gyvenimas duotas malonumams. kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. 175 . Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. tegul ir savo artimøjø sàskaita.didþiulës pastangos. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. Reikia apriboti vienatvës valandas. o neretai net nusikaltimai. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Kuriø kaina . Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. O tam. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Atneðanèios materialinæ gerovæ. Negerai þmonëms bûti vieniems. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. Liuciferis jai áteigë. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas.

Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. Matyt. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë).nëra geranoriðko nepakantumo. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. Nepakantumas niekur kitur neveda. duodanti impulsà ateièiai. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. Niekas neiðdráso jos atidaryti. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Kà daryti. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. arba savojo ego. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. Nes ið áproèio manë. Nepakantumas yra blogis . tik materialiuoju pasauliu. nes slepiama tiesa. nemokðiðkume ir tamsoje. ko nemato primityvi akis. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Stabdo evoliucijà. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. Tamsieji perða mintá. simbolis.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. stabdo sàmonës vystymàsi. Bet þmonës palaikys já nuodais. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. Paþangiausieji mokslininkai. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. 176 . Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. O patys akivaizdþiausi . kaip tik á blogá ir pakrikimà. raðytojai persekiojami. Tuo metu.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. filosofai. Kiekviena evoliucinë mintis. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Skiepija neigimà visko. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà.

kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. Jie supranta. Suvokus.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. Bûtent. 177 . Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. ir jø pasekëjø gretos praretës. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje.

Siekdamas savo tikslo. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. þinojo jos dvasinæ galià. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. 178 . Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. verþimasis á tiesà ir teisigumà. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. nuolat siekdamas uþgrobti. atjauta ir meilë. Skirtingai nuo vyro. Ðirdingumas ir jautrumas. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Sumanumo ir karingumo savybës. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. kai jas valdo vien tik vyras. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. þiaurumà ir pyktá. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. Þengdamas per ðirdis ir galvas. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. Uþsiundant vienus ant kitø.

Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. taurinanèiø vyrà.. Tamsos jëgos. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. ligos. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai.. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. 179 . bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ.Kuri yra subtiliøjø energijø. neðëja. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. *** Paðalinæs moters átakà. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. politikos ir diplomatijos. Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. tautø iðsigimimas. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà.

idëjø karas. politinis nepakantumas.pagrindinis tamsiøjø ginklas. kad toliau nebëra kur eiti. Sakoma. paðaipos. Visi tartum nori taikos. skirtingi jø pavidalai. Tamsiøjø dëka. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. Vieni uþslëpti. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. o ðirdyje. o veidmainiavimas. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. kiti atviri. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. nacionalinis ðovinizmas. Pyktis. Nes taika turi gimti ne smegenyse. Tai ne taika. Ávairûs tie karai. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. ðirdyje galandant peilá. ðmeiþtas . nepasitikëjimas. 180 . menkinant. suskirstymai. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. ugdo neapykantà. prekybinis karas. Kalbama apie taikà. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. Religinis karas. Plûdimasis. draudimai. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. Þiniø karas. gikluotas karas Ávairûs karai. o save aukðtinant. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. Rasinë neapykanta. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare.

neretai darbai bûna blogi. Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus.tai apgaulinga vienybës kaukë. kai iðkilmingai kalbama apie gërá. Tie.Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø. 181 . Daug kalbama apie gërá .Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. Pati ðlykðèiausia kaukë . Net ir tada.ir daug daroma blogio.

juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. iðradimais ir atradimais. Bûtent dabar. Juk þmonëms ádiegta. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. Taigi. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. Nesantaika ir neapykanta. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. sukurdamas technikos stebuklus. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. be praeities ir ateities. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. Kartu su didþiàja technika. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. Protas paþengë toli. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . Neþiûrint to. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Ir nenuostabu . susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. kad gerbtini tik laikini dalykai. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Ir ásikûnydavo. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. bet ne á Bûtá. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà.

Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. þmonija stumdosi kryþkelëje. norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. 183 . apie egzistencijos problemas.tai ne kelias. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. dvasingumas. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. jog jiems viskas leistina”. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. pavergiant jo valià. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. Tuomet þmonës átikës. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Bet kryþkelë . Visa. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. Uþvaldæ þmogø. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. tapo kaþkuo gëdingu. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Visus poelgius.

ir á visuomeniná. Daþnai neátikëtini. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. nesuprantami. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Þinomi atvejai. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. ir á valstybiná gyvenimà. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. 184 . iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo.tai ir yra apsëdimø daigynas. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. kuriø sàmonë staiga aptemsta. tebebûdami savo pareigose.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Nereikia manyti. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. jog perdedame sakydami. Ji skverbiasi visur . Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys.

Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. Jie nusëda atmosferoje. Bûties Vienybei. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. bet ir jo aplinkai. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. Tenka pripaþinti. Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Kaip tai ávyko. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . sudarydami praþûtingà dujø ðydà. Vis tankëjo. Mes taip pat þinome. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà.kitomis planetomis. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. gyvas organizmas. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. visà erdvæ. Su Visata ji susieta daugybe saitø. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . kol galø gale tapo tvirta pluta. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Intrigø. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Sluoksniai.sutankëjusi masë.taip vadinamà imperilà. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. kad planeta yra gyva bûtybë. Pykèiu ir neapykanta. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà.

Paþeidþiama biosferos pusiausvyra.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. kurie galëtø jai padëti. miestuose. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. ir ði liga apëmë viskà planetoje. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. Miðkai yra gyvybinës energijos .priëmëjai. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. kaip ir bet kuris kitas organizmas. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Galëtume suprasti . Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. Nuodingos dujos. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø.jei þmogaus mintis uþnuodyta. Suprasdami. Tai reiðkia.Taip nuodingos dujos. puvësiu uþkrëstuose. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. Be to. Dideli susitelkimai pavojingi .planetos cementas. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. kurios uþterðë Þemës atmosferà. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai.pranos . Nepraleidþia ugniniø soviø . Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Tai planetos kûnas sirgs. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige.prisiminkime Atlantidos likimà. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. 186 . ið kuriø likæ tik griuvësiai. kad þmonijos mintys . kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Þemë susirgo.

Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti . Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. pieva. Nereikia pranaðø . o saviþudybë. Dykumos . Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. Matome. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio.pats papraðèiausias þmogus pasakys.tai þmonijos gëda. kaip beveik kasdienà dreba þemë. ir fizinë pusiausvyra. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Þemës plutos numarinimas .tai jau ne neûkiðkumas. ir biologinë. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. Padaþnëjo nepaprastos kaitros. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. Paþeista ir psichinë. Jau keli deðimtmeèiai. naikina miðkus. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. Padaþnëjo planetos traukuliai. sodas. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø.

Atëjo atpildo valanda. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”. Net netoliaregiai juos pastebëdavo. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Þmonija kalta tuo. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. klusniai pildë jo pakuþdëjimus. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos. 188 . Þmonëspatekoaklavietën. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. taèiau beprotybë apakino þmonijà.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai.rûsèios dienos.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. bet beproèiai jø negirdëjo. p. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Niekas nemàstë. 141. kai dreba kalnai.jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø.atpirkimo. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë .

Pavojingiausi jos prasiverþimai . bet planeta tebegyvena”. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena.okeano dugne. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. Kur pluta labai iðgrauþta. Atbunda didieji ugnikalniai. Ugnis ieðko iðëjimo.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. kaip niekada. 189 . Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. visuomet lydintys rasiø kaità. Þmonijos dvasia neatbus. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. Jei. Kataklizmai. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus.

todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. jei þmonija pasirinks praþûtá. atitinkantys naujas sàlygas. niekas net neásivaizduoja. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. milijonø metø praeis. panaðià á mûsø Þemæ. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. Tuo atveju. kad jai prasidëjus. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. Kiek tûkstantmeèiø. kad mûsø planeta sprogtø. Bet. O tiksliau. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. dar neapgyvento pasaulio. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. kad nugalëti nepajëgs. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. nes jos atmosfera degins viskà. deja. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. Kiek eonø praeis. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. Taip. 190 . Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. Jis neástengs likti. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. Jis deda visas pastangas. kas jai neharmoninga. jei þus planeta. jau apgyventà planetà. Nes suvokia. Liuciferis þino. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. Kuriai esant.

Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. kaip Þemës. Todël jau seniai já vadina Satan. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. 191 . Kurio. Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. negalima sunaikinti.

Kiekvienà dienà . Tiesa. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. kurtieji dainuoja. ði priemonë tik pagreitino þûtá.netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. dabar . kolektyvus ir ðeimas. nesusipratimai ir melas..APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø.sàmyðis ir susirëmimai. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. 192 . senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. Taip pat . Þinoma. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø.ðimtus milijonø þmoniø. p.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. kad tik greièiau apgautø viens kità. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà. “Kvietimas”. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis.

paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. sukrëtimai ir kataklizmai. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. kurie nulems planetos likimà.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo. Ypatingi sunkumai. kad bus griaunami iðtisi miestai. Puranose. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Taip Poseidonui . praþudþiusiø Atlantidà. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Tokio apsivalymo reikia todël. pakrikimà bei protø sumaiðtá. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. Nes toliau eina metai. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. Kad iðmirs iðtisos tautos. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. Apie tai. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi. Galø gale. Aukðtesnio.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. Taip ir dabar . Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . kad iðdþius þemë. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito.

Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. Ásimaiðæ tarp jø. Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis.” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos. Jie þudys moteris ir vaikus. kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. Nustatytu laiku ávyksta tai.. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos.. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Valdovai. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà.. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. 194 . o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus. vieðpataus stipriausias .. Kuriems vieðpataujant.priklausomybës prieþastis. Skaitydami visas ðias pranaðystes. Ir piktosios dvasios. o nesubrendæ sunaikinami.. O nesàþiningumas .bendro gyvenimo pagrindas.. Melas . bus grubios dvasios. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius. Ir barbarai bus galingi. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai... Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà.“Vieðpataus barbarai .... kankins þmones. bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. galime pagalvoti. Silpnumas . Bet vëliau atsipeikës . Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Kol visas pasaulis iðtvirks .vienintelë pasisekimo priemonë. Jø norai bus nepasotinami . Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. Vieðpatausiantys Þemëje.. Ir klestës negailestingi plëðikai. apsimetusiusios vieðpaèiais.

Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. turime visi suprasti. kad neturi puikiø galimybiø.tai neturi reikðmës. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Todël þmonës negali skøstis.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . Ðviesà ir Tamsà. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos . þvelgdamas á þydrà dangø. persipina dvi Legendos: Viena . kur Tiesa. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà.amþinai.kova su Chaosu.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. kad èia. Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu.neharmonizuota materijos bûsena.jo harmonizavimui. Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas .TEOS. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. evoliucijos vaisius.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija. ið esmës. kita .apie Ðviesà ir Tamsà. Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas.protas. Bet.CHAOS. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. Grubi neþabota stichija .apie Ðëtonà. jis net neásivaizduoja. Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Kosminio gyvenimo esmë . Juo labiau. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . blogio ásikûnijimà. Ðviesa . Todël sunku atskirti. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. o kur prasimanymai.

Maþa to.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà.didþiulis nusikaltimas. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. Ðviesos antitezë yra Tamsa . Tai . vietoj to. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. vedami egoizmo. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. Kad tamsieji. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. kurio taip reikia kûrybai. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Pasakoja apie tai. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. arba apie T eosà ir Chaosà. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. o ne Kosmoso dësnis. yra Ðviesos antitezë. kad paverstø já kûrybos jëga. deja. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. Tai . nukreiptas prieð evoliucijà. tamsos kunigaikðtá. neva. kas vyksta Kosmoso platybëse. Bet patys. bet jø paþadintos stichinës jëgos. Ne patys tamsieji pavojingi. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø.neiðreikðtasis Chaosas.didelë klaida. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. 199 .Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. neþino kaip jas suvaldyti. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. Tamsieji þadina Chaosà.

kur . Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà.didþioji Tamsa. 200 . ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti. Pamirðæs.nuoþmus prieðas. O kur .Todël reikia skirti.

Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà. kai praþûties pavojus èia pat. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø. Jie veda mus evoliucijos keliu. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Prisiminkime tuos. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. kurie atëjo ið Veneros .Didþiàjà Baltàjà Brolijà.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. Stebëdami. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Siøsdamos emanacijas.

Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. kai dvasia prisilieèia prie jø. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. 202 . Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Iðgerti pasaulio nuodus . Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Tiems.nuolatinio budëjimo bûsena. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. Taigi. mûsø sàmonës kûrëjams. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. ir. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. kurie þino Ir supranta. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai. Mes regime já Egipte. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. pats Ðiva primena já. Graikijoje. Jø gyvenimas . Bet. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø.

kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. Þmonës turi suprasti. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos.peèiø. Jei Ji bus priimama. Þmonija turi þinoti. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. Maþa. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . Didþiosios Baltosios Brolijos. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. Didþiojo Mûðio laikais. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. Kruviname prakaite. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje.katastrofa neiðvengiama. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. 203 . kitaip . Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. bûtina iðsiugdyti jautrumà. Artëja metas. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas.Neásivaizduojama átampa. átempæ visas jëgas. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. tiek Subtiliajame Pasaulyje. Norint iðvengti katastrofos. labai maþa Þemëje pagalbininkø. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. nuolatinëje sargyboje. Pagalba ateis tik tada. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje.HIERARCHIJA.

Tik tuomet.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. Ji bus iðgelbëta. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 . Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas.

Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Atmenant baisias kautynes. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis. nulemsiantis mûsø planetos likimà. kà turi. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Tiek ið vienos. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . atremianèius jø këslus. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. ávykusias prie Megido miesto.

Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. kurias mes nuolat patiriame. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas .tai Ne vaizdinga metafora. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. Taip ir Þemëje . Ne vien grumtynëse. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. Griuvësiai Þemëje . Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná.nuo dvasinio iki karinio. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas. Tà galima Pastebëti visuose planuose .paðto dëþutëje 206 . Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. Prieðingai. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. bet sunki ir rûsti tikrovë. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. komplikacijomis. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. Kita vertus. kiekvienas . Niekas net negali ásivaizduoti. kur kova þymiai ánirtingesnë.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. visi gyventojai. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva.savaip.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Taèiau Armagedonas .niekis. Kova . jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. Katastrofomis ir nelaimëmis.tai ne vien tik didieji ávykiai. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. Supraskime. Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Nereikia manyti. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Visa planeta kovoja. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. negu Þemëje.

tai ir pergalë bus ryþtinga. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. Nereikia manyti. Posûkiai bus staigûs. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. kurá nesunku bûtø paleisti. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. O todël. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. Pirmiausia nukentëtø visa planeta. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . ir Ðviesos sulaikyme.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. tamsa tirðtëja. Artëja Didþioji Epocha . Mûðis kur kas dramatiðkesnis. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas.trauktis negalima. bet. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja.tamsieji. Þinoma. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Ið tiesø. Jei kova þûtbûtinë. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. o aplink tamsà . kas ðventa. Kosminiame Mûðyje atskleisime.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Kur tas þaibas. 207 .

Þmogaus pareiga . 208 . Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Reikia prieðintis blogiui. 40. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. kaip chaoso apraiðkai. p. Iðsklaidydami melà. jûs nematote. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat.tamsos iðsklaidymas. tarnaujame Ðviesai. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. Artëja laikai. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. Reikia sukaupti visà dràsà. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Laikas paþvelgti atidþiau . Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. “Kvietimas”.aukðèiau turgaus ir apgaulës.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. o ne tamsos. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi.124. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Reikia prisiminti.

chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. Chaosas skverbiasi visur. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. Kai sprendþiamas planetos likimas. kur tik silpnas pasiprieðinimas. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose.Ðviesos prieðai. 209 . Reikia suvokti.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Taèiau reikia galvoti apie viskà. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Vykstanti kova reikalauja atskirti. Vieni tarnauja sàmoningai. Bûtina suprasti. Ir ketvirti . kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. Þmoniø nerûpestingumas . Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Antruosius apims laukimo virpulys. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. kas egzistuoja. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. . Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. Ásisàmoninti ribà. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Jos prieðiðkos viskam. reikia ávertinti jø jëgà. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. Jei nebus gynybos . Kiti kovoja be apsaugos. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. progreso prieðininkui. O treti. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. bet jau baigia Karmos tëkmæ.netinka niekam. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. kaip drebuèiø masë. kiti . Kai átemptos visos kosminës jëgos. kuris gali jas uþlieti.dël savo prigimties.

152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui.juodoji magija. Bjaurûs burtai ir raganavimas. p. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. atsidavusiø blogiui. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. ir nesàmoningus bendradarbius. loþiø. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. Neþmoniðkas þiaurumas. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà. kursto neapykantà . Tamsa visuomet juodina viskà. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. Dabar. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Þinoma. kenkdami visam Kosmosui. tiek ir tarp valdanèiøjø. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. ypatingas nepakantumas.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke.” “Kvietimas”. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. kas Ðviesu. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. Þadina prieðtaravimus. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. Griauna ðviesius sumanymus. Labai daug juodøjø. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius.

nes ji skæsta tamsoje. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. su savo þemiausia prigimtimi. Todël kova su tamsos jëgomis. priims visas minèiø strëles. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. nesàmoningas þmogus. stengtøsi átikti. Savo þemø aistrø vergas. Mintis ir darbas. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis.. p. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. “Paklaus. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. Ir atvirkðèiai. kad papirkinëtø. Argi galima skæsti pyktyje. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku.” “Kvietimas”. Spræskite tik ið darbø.Ir neleisti. Pataikautø. Valdþios. kaip nori tamsieji. o tuomet . Vertiname tik pagal pasekmes. kur nors vyliotø ir kviestø. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Darydamas taip. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. Todël vertiname tik darbus . Melas baigiasi blogiu. Þmonijos gerovës vardan. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø.pergalës ginklai. Perkeliama á kovà su savimi. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Darbas ir nuostabioji mintis . Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. *** Mus supa Pasauliø didybë. Kaip þirniai nuo sienos..gyvatës kelias. Juk netikras pranaðas veda prie melo. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. 211 . kad kas nors jomis þaistø. þudynëse.

tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Erdvës Ugnis . Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. nuo aukðèiausios iki þemiausios. Blogis sunaikinamas Ugnimi. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. Ten Ugnis virsta ðviesa. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. “Kvietimas”. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. 212 . Ugnis. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. Nelaimes lydi sudeginimai. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. prasideda irimas. p.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. Fizinë ugnis labiau materiali. Taip yra todël. spindulinga materija. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. spindëjimu. vël griþta á savo neregimà formà. slypi Ugnis. Visose gyvybës formose.jai pasitraukus. Taigi. Ji yra visur ir visame kame. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Pasibaigus degimui.Ugnis. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Ugnis yra vienytoja . Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones.

Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. uþnuodijo orà”. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Ugnis liko nepaliesta. Uþterðë vandenis.Ugnies raiðka yra tokia pat. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. iðvytas ir pasitrauksi. Nepails didþioji liepsna. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. kurie nemëgsta valyti savo namø. tu uþterðei vandenis.nepalietë tik ugnies. Taip pat pasakyta. idëjø magnete.. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . Legendos pasakoja. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. kaip sudûlijæ kaulai. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Be Ugnies nëra màstymo. minèiø pasiskirstyme. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. Tamsos kunigaikðti. tu uþnuodijai orà. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Puranose pasakyta. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius.. uþnuodyti. Tu bûsi sunaikintas. uþterðti. Ir Ugnis degins tave taip. Negalësi jos nualinti. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. kad beprotystei perþengus ribà. 213 . Bûna ðeimininkø. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. kaip Ðviesa naikina tamsà.

Ji sunaikins visà ðlamðtà. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Ne tiek gëda.ir ðtai. ateina ugninis pavojus. Taigi. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Nei þiaurumas.prasidës nuo Ugnies stichijos. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. Keièiantis rasëms. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. nei smurtas. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Naujoji Epocha . 214 . Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose.Ugnies stichijà. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. Iðdþiovinanèios plauèius. nei iðdavystës. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus.Satija Juga . Artëja neáprasti laikai. Taigi. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. gerklæ ir ðirdá. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. Pasibaisëjæ savimi.

sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Juk þmonës neþino. Ateina metas. kai ji arba bus protingai pritaikyta. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. arba sudegins nesàmoningumà. O taip pat revoliucijas. kaip priimti ugnines galimybes. Átvirtinant naujas galimybes. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. Sakoma.Galima bûti jos draugu arba prieðu. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. karus bei naujas epidemijas. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. jeigu tik þmonës to norës. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. 215 . Gausës sunkiø susirgimø. ði sàlyga yra svarbiausia.

kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. Laiku ásisàmoninus. Tampa psichine energija. Þinoma. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Ugnis taps griovëja. galima iðvengti daugybës praradimø.mûsø prigimties patikrinimo matas. Erdvës Ugnis. Norint be baimës priartëti prie Ugnies. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. Ar nekelia Ugnies baimës tai. gali viskà sunaikinti.su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. Neásisàmoninta energija. jà ásisàmoninus. bet kaip kûrëjà. Ir bet kuriuo atveju . Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . Kas neiðsigàs ugnies stichijos . Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Ðie du Agni pavidalai . Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. kaip nepaþabota stichija. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. reikia þinoti. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. Nepriimta sàmonën. Reikia suprasti.sàlyèio ieðkojimas.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà.ugninis grûdas . O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. Dvasia .kilusi ið Vieningosios Ugnies.

Paþinti save kaip ugninæ esybæ .reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Uþpildanèià visas emanacijas. Vadinasi. Daþnai sakoma . Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Artëjant ugninëms energijoms. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Jie vartoja iðmintingus posakius. Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. kad viskas ateityje. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis.tai ir bus Agni auginimas. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà.tikras dvasios dþiaugsmas. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. Nereikia manyti.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. . Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Reikia tapti giminingu jai . neprisimindami jø kilmës. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Tik pagalvokime. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. 217 . Kuris viskam teikia gyvybæ. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Ðitie þmonës junta ðirdimi.

Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Jei þmogø atskirsime nuo darbo.darbas. 218 . Ugniai nebûdingas neveiklumas. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. pritraukia erdvës Ugná. Ramus gyvenimas. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. þmogus kuria ugninæ energijà. Ugnis turi gyventi. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Kiekvienas darbas sukuria energijà.Ugnis. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. tai pamatys. Meilës ugnis pati tobuliausia. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. pirmiausia. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. Jog bûtent meilë. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. kaip já supranta miesèionis. yra ugnies gesinimas. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Niekada negalima gesinti Ugnies. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. jis praras gyvybës Ugná.

Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. dràsa. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. tarnavimo Ugnis. Surinkime visus ugnies kûrëjus . þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. Kaip meilë. buvo tikras Joga. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. Ne savanaudiðkumas.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. kada uþsidega Ugnis. pasiaukojimas. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis.Tas. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. Jei mes stebësime. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. ðirdies Ugnis. iðauð Þmonijos rytas. pamatysime.

jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. Ir ðtai ateina metas . kuriam esant ji prasidës. Iðpranaðauta. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi. ne atsitiktinumas. Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas.tik pavasario pranaðautoja.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. Seniai seniai.Ðviesiosios þmonijos epochos . Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. Kai Jos þvaigþdë .pradþià.Veneros planeta . Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. “Kvietimas”. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. prieð tûkstanèius metø. Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara. Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia. Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. Buvo duoti þenklai.pereinamasis. Tai ávyko 1924 metais.Kali-Jugos pabaiga. p. Ir lapai nukrenta laiku. Juk þiema ... Mûsø laikmetis . 220 . Pagal senovës raðtus mûsø laikai . kas lemta. kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol.kaip niekada priartës prie Þemës.

Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. kad Þemë nedelsiant taps rojumi. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. Ryto þvaigþdës. taip reikalingø postûmiui. galingø ir paslaptingø deriniø.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ.ji iðplinta visur. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Nereikia manyti. Þinoma. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. 221 . Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. yra ir pagrindinis jos branduolys. Budos ir Kristaus. Rûstus ir nuostabus metas. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. Liuciferio karalystei ateina galas. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. Artëja Naujoji Era. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Taip buvo sukurta daug naujø.

Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. þengia tikrovë. neapykantos apsuptyje.tarp veidmainystës. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Bûtent. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. regis. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. kaip Maitrëjos baltas dramblys. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. Bet. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. prieðiðkumo ir griûties. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Kai melas ir iðpuikimas. jog viskas blogai. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Ar Kali-Jugos pabaigoje. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Naujo Gyvenimo. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos.

Atëjo technikos laikai. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Arti ta valanda. lengviau atpaþástame ávykius. Visi inkvizitoriai. Ir suliepsnojo lauþai. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. 223 . pasipiktino senos màstysenos þmonës. pulsuodamos evoliucijos tempu. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. bet mintys jau liejosi. kaip darbo kolonijø. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. Kuriø prireiks jiems patiems. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. Prasideda didinga epocha. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. Nëra jëgø. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. Taèiau maðinos pajudëjo. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. Kai esame áspëti.

224 .

76 225 . Taip ir ateitis pranoks svajonæ. “Begalybë”.Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. p.

likimo smûgius.Karmos. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. galima eiti be baimës. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius.persikûnijimø . Dësnis. Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. Mes jau þinome.APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. kas jau atrasta. Naujas màstymas nëra seno neigimas. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes.dësnis. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu. kad ðiuo metu ji nesuprantama. arba Kosminio Teisingumo. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Vienas svarbiausiø dësniø . Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . taip vadinamus. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Jis bus viso. 226 Penkiasdeðimtoji legenda . Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Jos reikalauja naujø keliø. Kitas dësnis .þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros. Prisiminkime.

Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná.Mahatmø Mokymà. Suvokusi svarbiausià ðaltiná . Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos.bendradarbiavimas . Viena ið svarbiausiø sàvokø . Mûsø kelias . Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis. Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Papildyta naujomis þiniomis. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. 227 . Gyvenimas pasikeis. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo.Maitrëjos Epocha. Mes jau þinome Jo Vardà. Ðios trys sàvokos .tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. jei dvasia augs sàmoningai. Ðeðtojoje rasëje. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. bûtinomis Naujajai rasei. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà.to reikalauja evoliucija. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. juk Naujoji Epocha . Toliau .bendradarbiavimas arba kooperacija. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà .þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. Pirmiausia. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus.

Kita sàvoka . Kaip mokslas ir þinios. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu.taip. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. Bet ir kosminis. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës.moters lygiateisiðkumas. Kita Naujosios Epochos sàvoka . Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. O geriausias tos armijos þenklas . Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma.gyvenime. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. Pakantumas. Naujasis Pasaulis ateis. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu.garbës pasas .Subtiliojo ir Ugninio . su tolimaisiais pasauliais. 228 . nes tai mûsø lemties kelias. lemta Mûsø planetos þmonijai . Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. Kultûra.Tikroji Kultûra. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. ji bus pilnateisës moters epocha. nei Kultûra. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø . Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà.Pakantumas. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. kaip ir brolija.

Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà.ypatingai svarbus uþdavinys. Aukðèiausias þmogaus tikslas . jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Psichinës energijos ásisàmoninimas. Sakoma. Ir dar .Tarnavimas Visuotiniam Gëriui.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø. Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. kad tik tada.heroizmas ir þygdarbis. 229 . kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ.

Priesakai evoliucionuoja. "Kvietimas". Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. Visais laikais mokymas yra tas pats. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip.kitaip nebûtø evoliucijos.. vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. jog nebetenkina þmoniø. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis.. Nevisada tinka vëlesnëms . kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Ir kai religijos taip iðkraipomos. Tai. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti.APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. taèiau jø ðaknis . bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. p. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. Tiesa yra viena. Be to. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio .metas þmonijai pereiti 230 . Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai.viena. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas.

Kurias jie prarado. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. kas ðiandien bûtiniausia. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai .jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. bet tai. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves. Bet visam pasauliui. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. Skelbiama ne naujiena. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Atitikdamas laikmetá. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Kasdien tampa vis aiðkiau. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui.

Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. 232 . þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. Radþa. Karma-Joga . Yra keletas Joga-sistemø arba keliø. arba Jogos. Joga yra tokia bûsena. turintis tikslà suvienyti visas tautas. Pagaliau.veiksmo kelias. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga . Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . duoda impulsà màstymui. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. atsiþvelgdamas á savo siekius.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. Juos iðstudijavæs. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais.meilës kelias. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas.dvasios ugdymo kelias. Þnani. Visi ðie keliai. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai.ugningumo kelias. Ðiuo metu. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. bet Agni-Joga nurodo kelius. Þnani-Joga . Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. Naujasis Gyvenimo Mokymas . veikia aukðtoji sàmonë.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Nëra tokios ateities srities. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. Radþa-Joga . Joga yra mokslas. kaip elgtis ir kà daryti. kuriai esant. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. prasidedant Naujajai Epochai.þiniø kelias. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. Nurodo naujus paþinimo kelius.

Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu. bet neðtø gërá. Agni Joga akcentuoja bûtent tai.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. prasidedant Naujajai Epochai. dvasios pasiekimuose. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. nes Agni .aukðèiausias ryðys su Kosmosu. Naujà Rasæ. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. Ji . bet dabar. Agni-Joga moko. Agni-Joga . Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë. ko reikia. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. 233 . Þmogui þengiant á Naujà Epochà. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. gyvenime.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas.

“Mokytojø atëjimas” . kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. daþnai gigantiðki. uþims Jo Brolis Maitrëja. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. Dabar nerasite budistø ðventyklos. kad. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . Didysis Vieðpats. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. praradusi Mokymo pagrindus. Jo vietà. kai þmonija. Jog tuomet. Nugrims neiðmanyme. tarytum ne þmoniø sukurti. Buda savo mokiniams þadëjo.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Jam iðëjus á Nirvanà. kaip Ateities Buda. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. nematomai matomas. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje.Armagedonas. Pasakyta. jau valdo.

Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui.Naujos Epochos Vieðpats.ten kur gimsta upës. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . Toje Brolijos Tvirtovëje. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë.þmoniø ir gyvûnø . Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. modeliai. Bet tai ne þaibai. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Þemëlapiai. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. *** Kalnuose ir virðûkalnëse . Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Giedroje nakties padangëje. Esant ypatingoms sàlygoms. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. jos senovinëse saugyklose. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Taip. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. rankraðèiai. Surinkti didþiausi paþinimo. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. ten yra modeliai ið molio. 235 .Agni-Jogà. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. Maitrëja . Þemës istorijos lobiai. skeletai. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu.

per grësmingus kalnus. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Jei ir yra þenklai. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. Tai “sniego þmonës”.neateis. o taip pat garsøjá Bokðtà. Matë bibliotekas. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. bet nepraðytas sveèias Kelio neras. laboratorijas. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. þymintys ribas. Reikia eiti per dykumas. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Nekviestieji . Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. á Ðviesos Tvirtovæ. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. kurie saugo paslaptingà ðalá. beveik nuogà. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. Jie .niekas nepraeis pro sniego sargybà. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. su dideliu lanku. be palydovo .iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. 236 .

Galima manyti. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo. reikia ne geografiðkai. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. Nemanykite.tuos palydovus Mes psichologizavome.” “Atsiskyrëliai. kad neliestø Mûsø formuliø.tai nemieganti sargyba. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. nes nelauktasis . negu ves pirmyn.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. Prieðingai. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Keliautojai gali papasakoti.nepraeis. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já.” “Rasti Mus. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Pats sadhu ten nebuvo. Mes pasirengæ praðyti. bet dvasioje. Taip ir yra . kad visa tai labai sudëtinga. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø. bet bendradarbiais Mes norime bûti. . Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. pirmiausia. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . gyvenantys aplinkinëse olose. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Geriau jie leisis nuþudomi. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. Ir ne dievais.

Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà. negu praðymas “Padëk man.klausykite ir pakluskite!” 238 . Tuomet mes sakome . Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu.Ðtai laidas á Mus. Vieðpatie!”. Vieðpatie!” Patys þinome. kada reikia padëti. kai ugninës energijos átemptos. Tomis dienomis. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà. Toks laidas kur kas stipresnis. Mylëkime vieni kitus.“Myliu Tave. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà.

buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. kaip gairës. Tie magnetai. Daug magnetø guli po miestø pamatais. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. nurodydamos þmonijos kelià. pritraukdami ávykius. 83 Pasak legendø. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. “Kvietimas”.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. padedant juos. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. 239 . lieka ypatingos paskirties vietose. Numatyta. Istorija pakankamai jà paþenklino. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. Arba jie lieka nematomi. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Ið anksto nustatyta. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. Þinomø tik Hierarchams. p. gëlës .tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio . Kada ir kur susikurs naujos valstybës. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. Juk. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro .tik atëjus metui.dalis.

kad tai ðaliai lemta didi ateitis. Ir ðtai. Iðkeliavo á Rytus . atrodë nepatraukliai. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems.. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Tik jame neliko Rusijos . Iðëjo pas alkstanèius.. Taip buvo numatyta ir ðalis. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. Bade. Atrodytø keista. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà... 240 . Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. kas ðventa. Taip ásitvirtina nauja pakopa.. kas ðvenèiausia. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. ðàlanèius ir kenèianèius . Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. Ir Kultûros deivë. Viskas. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. þemiðkuoju poþiûriu.. saugoma ypatingai. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era.Galbût ta ðalis. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. Rytuose nepriimta minëti to. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. kraujuje ir prakaite. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose.

Tik tvirtai statant. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis. juda. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. Ðalis auga. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Ateities Rusijai nuostabioji apysaka.. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. Tai lëmë jø egoizmas. Nepaisant gausybës tragedijø. p. Nepaprastai dþiugu matyti. Taip. “Kvietimas”. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Legendos sako . kuri padës visai Þmonijai. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Nauja pakopa. kuris áveiks visas bedugnes. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Daugelis netikëjo. Akmenys taip guls. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. Kad Rusijos suklestëjimas . Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. 241 . Ið tiesø.. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. kaip statoma. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia.

Bet ten. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Reikia ne parodomojo religingumo. jog arti ta diena. ne apeigos. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . Pagrásta tautø bendradarbiavimu. Jis bus ne ten.ne ten teikiama pirmenybë. kur ji ásisiûbavusi iki galo. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. stipriai paleista á vienà pusæ. kas skirta didþiajai tautai. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Ne ten. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. Puoðnioji religija traukiasi. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. Þmonës atviri paþinimui. Legendos tvirtina. kai bus ieðkoma Visø.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. Ten. Ir. o tarnavimas þmonijai. kur didþiausias neigimas. kur ásitvirtina valdþia . Legendos mato. Bet dabar. Ne ten. Ne puoðnûs rûbai. tokia pat jëga juda ir á kità. Ðvytuoklë. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Þiniø siekis veda teisingu keliu. bet dvasinio prado suvokimo. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. paremtø protu ir logika. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo.

Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. .reiðkia þûti. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Ið tiesø. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 .ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. Ten galima laukti derliaus. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. kur sutelktos jëgos evoliucijai. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. Bûti patenkintu savimi . Ten. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Ðviesos Jëgos saugo jà. Griûties chaose saugoma tai. Bet ten. Yra galimybë. sotûs ir patenkinti savimi.. kur viskas buvo atimta. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Ne ten. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Nëra neiðvengiamybës. Istorijos patosas ne virð tø. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. Ne kvietizmu1. kas lemta. Ten. Apvalyta ir atgimusi. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . kurie nurimæ. Tik átemptos kûrybos keliu. kur egoistiðki troðkimai.O ten..

Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. ypatingoje patalpoje. Pagal padavimà. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. susivienys ir taps galinga. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. jog ateina laikas. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. Kurá bûtina ágyvendinti. kur jis nukrito. Kai ðalis. Toje vietoje. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. kurioje ji pasirodë. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. Daug þygdarbiø atlikta. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Rigden-Dþapo bokðte. Ði Akmens dalelë. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená.

Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. Ir nukalti þiedà.. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. Valdovas Kurnovuu. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës.tu nusprendei sulaukti. Luni. kuriame buvo pasaulio jëga. . Pilkas atspindys. 245 . Jei taip. vadinamo Luniu. kur prisilietë Saulës spindulys. Luni. tarp trijø skirtingø dëmiø.” “Sakoma . Jei sulauksi. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. Ið tiesø. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës.pasakë valdovas. Bet nesupratau jø.* Ið Tritono. að maèiau já. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. Neigti Akmens buvimà . Að sulauksiu Akmens. Ið tiesø. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. oro dvasia. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. knygos. að maèiau Akmená ir rasiu já. Akmens. kaip iðdþiûvæs vaisius. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. Atmink. * Uroilas Zena. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. Ið dangaus nukrito skydas.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. Ten. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. auksakalá. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. apsivilkæs auksais.” “Nesiek. Net þenklus atsimenu. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. jo rasti neámanoma. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. buvo sidabriniai þenklai. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. Sako. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. Akmuo pats ateina.baisiausia klaida. jis pats ateis. ir paimti gryno sidabro. Skydo vidurinëje dalyje.

kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys.Oriono spinduliai. Ir tik tie. kurie su tavimi. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Sumanyk. Prie Ujub Nor. Uþdengë laukà vëliavomis. kol sugráðiu. dulkiø stulpas dengia saulæ. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. tik laikas parodys kelià. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. Þmones veda stebuklas . net þirgas klumpa. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. negalia. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . Laukiama atvykstant. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. 246 . Iðëjo ið Kinijos griuvësiø.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. Ir kajukai pasuko þirgus namo. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. Mokytojui reikia vesti þirgus.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”. Dargana dengia þmones . gali nukreipti Akmená á gërá.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui. * Liepsnà Neðantysis. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus. chane. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. Þmonës keliauja kupranugariais.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Bet Passedvanas Akmená iðneða. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ.eina ir eina. o kelias nesibaigia.raiteliui Timûrui. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Kuku Nor .þirgas skuba. Nelengvai guli Akmuo Otakoje.

atveþtoje ið Rotenburgo. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. Tai nuostabu. kad Akmuo.* Geleþinë Langobardø karûna . jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. (Skrynelë. kai Að iðtarsiu . Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. atkeliavæs ið Rytø. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Laikas Akmeniui gráþti namo. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená.) 247 . Kam lemta. Regëjimas bus aiðkus. kuri minima legendoje. Daug pasiuntiniø ið Rytø. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà.jø reikðmë neþinoma.keturiø kelias á Rytus. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá. Niekas nesunaikins Priesako. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu. Persekiojamas ispanø. tie susirinks. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. þydø ujimo laikais. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. Nusileiskite lemtajai valandai. priklausiusios paèiam Saliamonui. Visa tai liudiju ðia valanda. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. Zocharo sudarytojas.taip pat prisiminimas apie Akmená.

tiesia letenà .liejasi kraujas. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. Liejasi neregimasis aliejus. nes netikëjo. Akmenie. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba.* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Iðmintingo saugojimo pëdsakas.. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . kokios musës uþpuolë. 248 * . smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. Kai Akmuo ramus . Neðu skydu uþdengtà tauræ. Joje Brangenybë .tuomet sëkmë.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . kai Akmuo tamsus. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. Kartoju maldà: “Neapleisk.Oriono dovana.þenk dràsiai. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá. uþ jûrø. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Uostinëja. Kai virð Akmens þvaigþdë . Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo.Akmuo keliauja. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. Bet vynu Akmens neapliek.prieðo siøstas. Akmená laikau stipriai. Kas kuièiasi uþ laiptø. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. Keliauk. Tam sukaupiau savo jëgas. neapleisk. Kodël. Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. Vieðpatie. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Aiðku.

Ateis laikas . kurios atsiuntë pasauliui Akmená. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. kad iðaukðtintø svetimà ðalá.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu.terminai iðsipildys. nes neþinojo. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. * Kai Indijos valdovas prarado akmená. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. Einanèius namo. þmona tarë: “Surasim já. Maldingai lauksime savo lemties. Narsuolis praðo lanko . Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Brangenybë paruoðta. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 .paukðtá pats pasieks. Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis. Ásakmiai kartojame .supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. Tuomet arti Mano laikas. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis.

Stebuklingasis Akmuo.Èintamani . Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. Ðvariomis rankomis. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje.. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená. bet ðirdis prisimena kà kita. pasaulio gelbëtojas. Raitelio nesimato. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. pailsëjæs. prie sraunios kalnø upës. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje. Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. Vietoj raitelio. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas . ið ðventøjø kalnø. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Verþlia ðirdimi. Ðirdis prisimena. kaip ið Didþiosios Ðambalos. Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 .Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. O dabar. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. kad jos vieta Ðalyje.*** Ant bedugnës kraðto.. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. Juk reikia jà deramai priimti.

statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija.visada laisvas. “Kvietimas”. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Bet Vartø neranda. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa.tai priklauso nuo þmonijos. pasirinkimas . Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. senais metodais. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Bet pasirinkimas . artumos dulkëse. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. Ar galima manyti. Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. p. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. prarandamos galimybës. Tik aklas galvoja. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. Bet ar ji iðsipildys . kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 .þmonijos rankose. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Ðviesa ar tamsa. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. Sàmonë kapstosi èia pat.

pilnos senojo pasaulio prietarø. auga naujoji sàmonë. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. Kuris ateina kitais keliais. Kaip iðorines fizines.tai siaubo sala.dràsos gëlë. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. padaryta dël Naujojo Pasaulio. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. Visa istorija rodo. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. nei dauguma ásivaizduoja. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis. jog stato Naujàjá Pasaulá.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. . Nes pagrindiniai dësniai . Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Kiekviena klaida. kurios uþpildo gyvenimà. Nepatyrusi. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Bet ne iðoriniais poþymiais. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. 252 . taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. gniûþta senoji mintis. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. Neþiûrint patirties. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø.vienodi. bet kupina dràsos. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø.

Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. laisvës ir tikros þmogaus laimës. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. 253 . Kai buvo pasakyta. Bet reikia. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá.Kol nesupras viso. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. Tol nebus taikos. Ateina laikas. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. Jei þmogus supras. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas.ásivyraus pusiausvyra. bet jø ákûnijimas. tarpusavio priklausomybës. uþplûdusiø gyvenimà. Sugráþti praeitin . O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. kas egzistuoja. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. Tik tada. jog blogis niekam netinka. jog idëjos valdo pasaulá.neámanoma. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Buvo patvirtinta minties galia. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui.

254 .

nauji. Nauji. “Kvietimas”. nauji.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones. p. suprantantys. 65 255 . Nuostabûs. Pakilûs susirinks.

tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. Taip naujoji pakopa. bûtent . Didþioji Baltoji Brolija. 256 . urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais. T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. Dar daugiau . Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. nugalëjus mirtá.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . T ugningà sàmonæ. neiðeidamas ið gyvenimo. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. Taip kalba Rytø legendos. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. oks Akylumo.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais.padarys já kosminiu bendradarbiu. Norint padaryti jà nuostabia. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama.

Visos Kosmoso jëgos. Ir vis dëlto . kas yra Didþiojoje Visatoje .technika. maðinomis. 257 .“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. Þmoguje.já nuskriaus bet koks þvëris. maðinos. Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”. Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. kad þmogus . kaip tikrame Visatos atspindy. Kurie ðiuo metu dar tebemiega. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. Visø laikø iðmintis byloja . agregatais. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje .Makrokosmose. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. Iðvystæs didþiulæ technikà. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. jis tapo gamtos valdovu. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë. Yra viskas.þmogus niekas.galingiausia bûtybë pasaulyje. aparatai. Taèiau be savo árengimø. be savo maðinø . Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Visa þmogaus galia .

Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. Aukðtosios sàmonës centrai. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. todël fizine akimi nematomi. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà.ðirdis. Iðskyrus retas iðimtis. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. Taigi. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Taurë . Virð saulës rezginio. ðirdies lygyje. yra Taurës centras. taip vadinamø. Jam veikiant. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. kûno svoris tampa santykiniu. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. Plauèiø centras . Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. dar tebesnaudþia. stebuklø pagrindas.visø. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Jie yra subtiliajame kûne. 258 .

Kai jis atvertas.Ðirdies. patiriamà atveriant Kundaliná. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras.ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà.kankorëþinë liauka. juo priimamos erdvës mintys Ir visa. Kundalinis neveiks visa savo galia. arba Treèioji Akis. Tik ugningas Paþinimo. Jos fizinis organas . Nepriklausomai nuo to. dvasinis impulsas. bet ir savo kalba paveikti kitus taip. kuriam atëjo metas. kas jiems sakoma. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . yra pakauðyje. Apie tai bus pasakojama detaliau. Bramos. yra virð antakiø. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. Neiðugdþius Ðirdies. Yra didesnë uþ nuðvitimà. 259 . Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. kad su juo kalbama jo kalba. kurie atsitinka daugeliui. Smulkiau apie ðiuos. Palaima. Gerklø centras yra sintezës instrumentas.Varpo Centras yra momenyje. Kad jie suprastø. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis.

Galima atverti centrus. o taip pat spræsti. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. Didieji Vieðpaèiai . beprotystës. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. pirmiausia. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. màstymà ir ðirdá. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. kuriø ðaukiamës. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. 260 .*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Kà ir kada galima panaudoti. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Todël. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. nepadarant sau þalos. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Bûtina iðvalyti organizmà. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. Saviveiklinis.

Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. kas kitø lieka nepastebëta. Jie junta daug kà. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. pagal fizinio pasaulio dësnius. mato kiaurai. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Sklindantys ið atvertø centrø. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Laikytini stebuklais.Kurie. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. visi jutimø organai aðtrëja. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Visas organizmas subtilëja. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Toks þmogus supranta be þodþiø. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. 261 .

Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite ásisavinti amþiø turtus. Galite pagerinti planetos likimà. . Galite suvokti Begalybæ.Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais.

Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. áeiti á evoliucijos ritmà. Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. ir apvalys planetà nuo atmatø. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. Yra proto jëga . Kuri transmutuos visa. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ. Jeigu bus sàmoningai paðaukta.stipraus troðkimo arba aistros energija. ypaè á akis krenta tai. stipraus màstymo energija. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas.pasiaukojanèios meilës galia. Kitaip tariant. Nenorint atsidurti tarp atmatø. Yra gyvybinë energija arba prana .psichinæ energijà. kas egzistuoja.stipraus kûno energija. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties. Didþio þygdarbio energija. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà. Yra jausmo jëga . Atsiranda keistos ligos. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis.sveikatos energija.minties galia.

Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Kaip ir Erdvës Ugnis. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. kas Aukðèiausia. Nuo ðio. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. visose jos apraiðkose. 264 . Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. kas vienija Nervø centrø veiklà. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. Hierarchija .Yra ir ugninë dvasios galia . Taigi. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. Jei nëra verþlumo.tai tas ugningumas. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. Prisiminkime. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Yra kaþkas. Ugninis siekis galingai jà átempia.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Ne iðimtys. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. dar iki proto. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. bet dauguma gali jà pajusti.

Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . 265 . Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. ritmiðkas. O brangenybiø rinkimas.bûtina sàlyga jai augti. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. Pirmiausia. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. reikia nuolat valdyti. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. Todël gërëjimasis . Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. átemptas. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. Nuolatinis. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà.Groþio dþiaugsmà. Pastovus. nepaslankûs. Pastebëta. nes ðià energijà. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Ritmas darbe . renkame Ðviesos grûdus. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. pabudusiu gyventi. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. kuriame pergalës spindulá.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. Iðmokite suprasti. Ir atvirkðèiai.

Su þmogumi. ásisàmoninæs Agni galià. Ðirdis. kuris pastebëjo savo nuovargá. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. kas kenkia psichinei energijai. Nuo viso. kas jà naikina. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. Bet krenta tas. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Daug pavojø iðnyks. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. Apie tai bus pasakojama þemiau. Taip visapradë Jëga . Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. Palyginkime þmogø. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. kas kliudo tai daryti. Paþvelkime. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá.tai kokybës gerinimas. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. kuris badauja gydymosi tikslais. *** Gydytojai patvirtins. kuris paþadino Agni. Kiekvienas. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 .trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. Taigi. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. Nuovargio nepastebi tas. kad didindami pakilimus. Psichinës energijos tobulinimas . bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties.sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Kad nervinis pakilimas . norintá iðsigydyti. jog esant nervinei átampai. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Taèiau jie pridurs. Bûtent tam ir reikalinga Joga.

kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas. Þmonës su psichinës energijos atsargomis . kurioje bus perkainotos visos vertybës. Atliekant bandymus su psichine energija. Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. energija ágis pilietybës teises. Iðmokus ja naudotis. Psichinë energija sukurs naujà epochà.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. galima ásitikinti. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. esanèias þmogaus gelmëse. papuoð teisëjà. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. Sugebëjimas pasitelkti jà. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. Kaip magnetas. Psichinës energijos tyrimas . kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas.jos parodymai nesuklaidins. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Teisëjai. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Bet psichinës energijos sankaupomis.artimiausios ateities mokslas. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Vadinasi.gëriu. arba visapradë. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. psichinës energijos paskirtis . Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. Psichinë. Jos pripaþinimas bus þenklas. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. 267 . Jos savybë .teisingo sprendimo átvirtinimas.Ir visø kitø energijø poveikius . kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. Taigi.valstybës lobis.

Bet nuo ðirdies. vystyti ir subtilinti.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. “Tai plaka tavo ðirdis. baigësi. ðirdá bûtina ugdyti. Nenutraukdama protinio darbo. joks progresas. . kurioje vieðpatavo protas. arba dvasinës sàmonës. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas.” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus.ugdymas. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui.jo pagrindas. Armagedono dienomis. 268 . Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. Evoliucijos pakopa.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Taigi.ðirdies subtilumas. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone. Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”. protas . Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. Taigi. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø.ateitis. ðirdis .praeitis. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . Ypaè dabar. Ðirdis . Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. Atëjo ðirdies metas. Visø pasiekimø raktas .

ðirdingumas. Reikia laiko. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui.. Ir ta liepsna nedegins. nei spëjama pagalvoti. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana.darbuotojas ir geresnis. ásisàmoninkime. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. Toks poþiûris subtilina ðirdá.” Taigi. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. kreipiantis á ðirdá. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. Pagaliau. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. Ðirdies ugdymas . O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. 269 .jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. Tai ne miglota intuicija. kas yra draugiðkumas. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. Geranoriðkumo. Po darbo . Ðirdis pilna þinojimo pajautos. kitaip tariant. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Kuriame áþiebsi ugná. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. primenanti ðirdies reikðmæ. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. ir pakantesnis. daug kà suþino Anksèiau. atjautos ir meilës artimui ugdymas. Ugdant ðirdá. Tebus jis tavo þidinio pamatu. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ.tai meilës darbui. galima jà stiprinti. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. pirmoji suvirpa.

kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. Ið tiesø. Ðirdis. bet pamirðote vienas. kumðèiai. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. jei atsiras kilnumas. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo.Þmonës susimàstë. Nes neþinojo. T jûsø dantys.kilnumo varþybas. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. kuri liko nepagirta. Taip meilë liko neapsvarstyta. kà tik atëjæs. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. kaip parodyti kilnumà. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. Atsigræþkime á draugiðkumà. Reikia ðviesos árankiø. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. Taigi. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. Kas kojø greitume. Kelias á taikà veda per draugiðkumà.. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. Artimas þmogaus ðirdþiai.Reikia ðviesos. iðgujusi þiaurumà. Meilë ir atjauta visam. Gailestingumas. . Reikia suvokti draugiðkumà. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris.tai tas kanalas. kas gyva. kaip á gyvenimo pagrindà. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. 270 . Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Visada ir visur. Bûtent. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti.” Þmonëssusimàstë. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Draugiðkumas .taip buvo giriamos kûno dalys. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki.

arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà.meilæ. dvasinæ ðviesà. Pirmiausia. aukà reikia suprasti teisingai. Ðirdies. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Þinoma. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Net kalëjime nëra tokios belangës. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. Kai Ðirdies ugnys dega . Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. ðypsenà.pasiaukojimas. Ðirdis. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø.tai ne tik geri darbai. Niekas nenugalës ugningos ðirdies. 271 . Geranoriðkumas . todël ðirdies prigimtis . Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. atnaujina jausmai. Taigi. “Mylëkite vienas kità” . kiekvienu prisilietimu. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. Labai svarbu þinoti.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos. bet ðirdis neapsiriks. Kaip beribis dvasinis atidavimas. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá.tai iðmintingas priesakas. jog psichinæ energijà. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià .Ðirdis . o ne fizinis poilsis. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu.ji nenugalima. Tikroji auka yra dvasinë. savo esme. Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija.

þygdarbis .ðitos pakilimo virðûnës. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. kada ir kaip dera elgtis. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. Kai jo paklausdavo. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. Ið tiesø. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . ar galima pakviesti meilæ. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. Tyra ðirdis nepakelia blogio. Pamàstyk apie didá stebuklà. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. suvokus ðirdá. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Kantrybæ. meilë. 272 . Ji taip pat pasakys. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. Ðirdis nurodys. kada reikia skubëti padëti artimui. Nenusakomos ðirdies taisyklës. kodël jis nekalba apie gailestingumà. O ið kitos .jis suþydës. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. Ðirdis pasakys. Kaip sàmoninga kantrybë. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti.grieþtumà. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. meilæ ir visas gërio apraiðkas. kûryba. Þodþiais neámanoma nusakyti. iðtikimybæ. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi.pasauliø tiltas. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai. nes ji . Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Visa kita prisidës”.

Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. kûryba .be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis.Esant bet kokioms aplinkybëms. 273 . Te niekas nesako. Kad Hierarchija nereali. Kad þmonës jos nepamirðtø. Darbas . Yra pats realiausias kelias. iðsaugo kylantá verþlumà.be kantrybës. þygdarbis . kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to. Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. nes nëra á Jà keliø. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. Kuri yra tiltas á Hierarchijà.be didvyriðkumo.

p.be minties evoliucija neámanoma. arba griauna. 274 . Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. kuri nesuyra. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti.ið minties gimsta darbai. Kiekviena mintis gali arba terðti. Jei mintis yra energija. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. arba skaidrinti erdvæ. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Galima matyti. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. Mintis yra evoliucijos variklis . Joje glûdi tiek kurianèioji. naikinti puvimo mikrobus. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. Mintis gali valyti. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. Be to. mintimis pradedami nauji pasauliai. tiek griaunanèioji jëga. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. “Kvietimas”. o iðlieka. Legendos sako.

Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà.ávairiausiø ligø prieþastis. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. greièio. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. kaip ir sàmoningimas. Sàmonë kaupiama gyvenime. dëmesio. pagal minties dësná. pastabumas taip pat. Negeros mintys . Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius. lyg vabzdþiai. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui. O taip pat tikslumo. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø.. originalumo . Taigi. netvarkingos mintys Jos. Tai. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Gráþta pas siuntëjà. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. vystant psichinæ energijà. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. lyg bumerangas.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. Bet jis auga taip pat lëtai. Ir deðimteriopa jëga muða já .kliudo jai augti.. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. tokia nepriimta mintis. O niekingos ir nepadorios . Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. 275 . atminties ir susitelkimo ugdymo.Ið kitos pusës. sintetiðkumo.

kiek pavydo. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Sustabdyti mintá yra sunkiau. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. negu jà pagimdyti. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. Reikia áprasti màstyti. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Normalaus. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. tikraisiais þmonijos sparnais.jos sutelkimas bei átvirtinimas. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Bet atvirkðèiai. Paskui . 276 .Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. kiek kerðto Galima sustabdyti. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. Màstymo kokybë taps poþymiu. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. apie ateities þmonijà. Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Kiek átarumo.màstymà ir groþio ekstazæ.

Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. bet ir subtilëti. kas naudinga? Þinoma galima. trumpai ir tiksliai màstyti. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu.gërio daigai. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. reikia lavinti vaizduotæ. 277 . netvarkingø minèiø.Ðviesos strëlë. Ieðkant didþiausio naudingumo. Geranoriðkos mintys . kas geriausia ir graþiausia.apie tai.tas ir graþiausia. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Reikia iðmokti graþiai. O ne kitaip? Kodël dabar. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. tai visa kariauna liks neapginta. Svajonë . Budrumas. Kodël taip. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. kiekviena gërio mintis . kas vyksta. Kas reikalingiausia . Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. Galima iðmokti svajoti. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Galvokime apie reikalingiausia . Ar galima ásivaizduoti. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. Juk ji turi ne tik stiprëti. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti.tai aukðèiausias minties skrydis. Taigi. Kad þmonës màstytø tik apie tai. Þinoma.Galima kelti sau klausimus apie viskà. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis.

ir dideliø. Màstymo ðvara . Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. 278 . Minties kûryba .tai garbingiausios jûsø valandos. . Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. Kaþkur. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis. kylant átampai.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas.tai lyg nuskaistinantis þaibas. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. kaþkas patiria baisià nelaimæ. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . kaip erdvës strëles. ir maþø. Ðitiek galimybiø . Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Puiku. neribotai auga energija. Ir jûs nepamirðkite jø . Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. nepaliaujamai. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. jog kiekvienà minutæ.mintis siunèiama ðirdimi. Gërio kûryba . mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. Kai siunèiate mintis vargstantiesiems.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. o tik geranoriðkà jausmà.slypi joje. Taip.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio.Galbût þmonës nesuvokia. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. Galima iðmokti kasdien daug kartø. Siøsti gërio mintis.geriausia erdvës dezinfekcija.siøskite jiems pagalbos mintis. tiek bûti bendros visiems. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. Minèiai nereikia þodþiø . Nereikia varginanèiø meditacijø . Gërio minties siuntimas á erdvæ .

Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Þmogaus esmë . 279 . Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis.tai ugninis dvasios grûdas. ir ðiukðlyno padugnæ. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. Kurios verta siekti. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø. dvasios grûdas yra panaðus á Já.mikrokosmà. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Þmonijos virðûnës . Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Jie mano.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà.be praeities ir ateities. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas.

Pasaulio Motinos Epocha . antis nevaldo savo nervø. kas supa mus. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. Kartais. trumpai akimirkai. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. 280 . Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. pantera greitai susierzina.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. nemirtingumo. Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. Viðta kudakuoja be prieþasties. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. visaþinojimo. peslys ilgai neðioja pyktá. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui.Netapkime panaðiais á juos. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. Meilë viskam. Beþdþionë labai uþgauli. arba kosminis praregëjimas. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Neparuoðus tam savo sàmonës . atsiveria aukðtoji sàmonë. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. Dabartiniu metu. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Taigi. Bet kas mums ið to? . Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Rietis moka net ðunes. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. Panagrinëkime tai iðsamiau.tai yra jos neugdant. Papûga kartoja burnojimus. Naujoji Epocha . prisijungus prie evoliucijos. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø.

Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Abejonës kirminas. nebus laiko dairytis á þvëris.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. gaminasi ypatinga substancija. Verþiantis pirmyn. Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø.abejingumas nesukuria Gërio. Savigaila . Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. pyktis. Daug kà reikia paðalinti ið kelio.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. Kantrybë yra sàmoninga átampa. grauþia ir naikina psichinæ energijà. kaip bacila. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Kas nori auginti sàmonæ.didelis dvasinës raidos prieðas. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. pavydas ir kitos panaðios aistros. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. sulaiko dvasios vystymàsi. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. neapykanta. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà.tai nemokðiðkumas. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. 281 . Kai kantrybë sutelkta. Baimë . Kad taptø pakankamai þmogiðku. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná.dirglumas ir pyktis.

Tad stebëkime save ir dideliuose. 282 . Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Beribis gyvenimas. Kai norime regëti vaiskius tolius . Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Mokykla .nelendame á dulkiø debesá. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. turi mokëti stebëti save. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. Mokyklos tikslas . Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. beribiai laimëjimai bei galimybës. ir maþuose dalykuose.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. Reikia pagalvoti. Tik taip iðsilaisvinus. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. Be to. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Neiðvalæ sàmonës. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà.

Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Kelias á Naujàjá Þmogø . Pakili bûsena . Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. vedantys á realybæ.dar dvasiðkai nesubrendæs. atrasime ir laisvæ. galime patirti Palaimà. Todël bûtina pramuðti ðià sienà. kur dideli medþiai. Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Reikia ásisàmoninti. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. Ðios sàvokos mums bus þenklai. kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Paþinus tikràsias vertybes. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes.siekti to. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis.atsirinks savaime. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. neskiriantis maþo nuo didelio. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. reikia taikyti pasauliná mastelá. Ir pagaliau . Kuriant pasaulinæ pakopà. Gera ar bloga.sàmonë turi tapti jautria ir imlia. naudinga ar kenksminga . Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. krûmø nematyti. 283 . Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Niekingo nuo didingo . Nesiverþkime prie maþø dalykø. Sugretinæ menkumà su didingumu. jei sàmonæ perkelsime ateitin. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. Nes ten.

Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. Pasirûpinæs savo sàmone. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà..tobulëjimas. Bus iðspræstos tiek etinës. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. Bet gyvenimo prasme. Kompozitoriams. poetams. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Neperkeièiantys gyvenimo. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Ásivaizduokime. tiek ekonominës problemos. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Taèiau kiekvienas. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas.. Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. Tik tada. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. dailininkams . Kilni. iðplëtota sàmonë.pakylëta sàmonë. Kad ji siektø vertos aplinkos. *** Evoliucijos esmë . kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. Yra tik viena panacëja . Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo.

Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus. Kûdikis negimsta su neapykanta . 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda . Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Klaidinga manyti. bet apie kitus.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. bet ir gyvûnus bei augalus. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø.jau daug kas prarasta. teikiant malonumà aplinkiniams. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá.kuo ankðèiau . Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu. Ir atrasti dþiaugsmà.tuo geriau. auklëjant vaikus. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. Baisi kvailystë .APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. Jei namuose neloðiama kortomis. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. Vaikai neþiaurûs. O septynmeèiams . jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui.ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje . kad Naujojoje Epochoje. Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save.visiðkas nekûrybiðkumas. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. Mokoma atjausti ne vien þmogø. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. Paprastai jau trijø metø kûdikis .pilnas áspûdþiø. Egoisto dalia .

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Testamente paþadëta palaima. o apie sielà. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Bet nëra ir sunkesnio. Didþiausia nauda. kad tai Nesiprieðinimas blogiui. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. Galingiausias þygdarbio matas . þmonijos vardan. Norint atiduoti sielà. geraðirdiðkumas. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. Þmonijos labui. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. iðgeria pilnà nuodø tauræ. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Kad plësdami sàmonæ. reikia jà suformuoti. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus.pasiaukojimas. Buvo aiðkinama. tyliai atliekamus laboratorijose. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Nuolankumo sàvoka .viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. kaip einama átempta styga. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Þengti per gyvenimà verþliai. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. gailestingumas. kurià mes galime atneðti. Mes þinome apie bandymus. Nuolankumo didvyriai. Pereiti visus gyvenimus. yra ta. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà.

Jei patys ásisàmoninsime.Bei skaistindami ðirdá. Kova su tirðtàja tamsa . Sàmonë. jei mes nesuvoksime. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Ir tai bus gërio sintezë. gëriu iðgelbësime ateitá. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Taigi. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. kad já nugalëtø. tikro gërio kûrybai. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Nebus net minties apie þygdarbá.nepaprastai sunki. Galima daryti gerà artimui. Kurie turës pakeisti ateitá. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga. galima pagerinti þmoniø màstymà. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. þmonës prie þidinio nebus ramûs. jie atvers vartus á ateitá. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. 293 . sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. kad pagerintume jo bûtá. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Màstymo menui. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. Kol gyvatë po þeme. Pagaliau.

O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. kas sukelia poslinkius. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. Vaikai. Ir þemiðkajai evoliucijai. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. Dera prisiminti didvyrius. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. Be smûgio substancija neims judëti. Tai svarbiausias uþdavinys. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius.

pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. kaip ir gailestingumas. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. palikdama mûsø planetà. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. 295 . Ir ne tik asmeniniu. bet tautos bei ðalies mastu. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas. Daug yra pavyzdþiø. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. Vaikai myli liaudies didvyrius. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. kûrëjus ir darbðtuolius. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. *** Didþioji Dvasia. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. Ypaè reikia knygø.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. Vietoj mechanikos. raginanèiø paþinti ir atrasti. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais.

” 296 .Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. verþliai. apdairiai. Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. kaip dabar.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

Bet pradëti reikia.. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. nuo saviugdos.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. jog esant palankioms sàlygoms. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. bûtent.tai didis uþdavinys.duoti gyvybæ. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. ir ne vien kaip ðeimos motinos. O bûtø pasaulinio masto. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus. Visose mokslo. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. Bet reikia.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos. Moteris moka aukotis. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . 304 .

Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. nes kur þinios . Ir dabar. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. þmonos ir seserys. Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. Pasaulio Motinos Epochoje. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. Motina. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. Bet ir ypatingas pasitikëjimas.ten ir galia. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. þmonos. 305 . Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. Mylinti motinos. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas.Todël moteris kvieèiama tobulintis. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. Motinos. þmonos ir seserys. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio.

Tik tada. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. turës teisæ Tvarkyti jø likimà.savæs ir kitø apgaudinëjimas. Tik tada. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Moteris gins ne tik savo teises. Bus galima pasakyti. Jog pusë ministrø. Pasibaigs karai. nepakantumas ir visoks persekiojimas. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Turi bûti moterys. Moters intuicija. kaip ir geriausiais laikais. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. parlamentarø ir pan. kuriuos sàlygos pati epocha. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës.Átvirtinus lygiateisiðkumà. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. Ves þmonijà progreso keliu. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . Turës sprendþiamojo balso teisæ. o taip pat deputatø. Visa kita . kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. prieðiðkumas. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. gimdanti vaikus. Moteris. Moteris.

Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. Ten. antroji . O þodis UR . Ugná. Taigi.druidiðka. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. Kultûros pamatas . Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. visa laimë.Groþis ir Þinios.rytietiðka. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. reiðkianti Ðviesà. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . visà ákvëpimà ir polëká. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. ten ir taika. apimantis visà sàmonës platumà. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis.APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà.senovinë ðaknis. Aukðèiausio Groþio. tai bus Gëris. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. Visà groþá. Kokia didþioji sàvoka. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. Ten kur Kultûra. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà.

Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti. Tik tikro Groþio. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Þinios . tiek ir asmeniname gyvenime. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. 308 . Galbût.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. Taigi.liaudies ðirdis. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Juk prieðtaravimø. Nes Kultûra . net sunkesni.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. negu kai kuriose praeities epochose. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. tà dvasios kilnumà. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. Menas . Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Kol Kultûra tëra tik prabanga.liaudies iðmintis. grubumo. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams.

kur lizdus suka nepakantumas. Nëra vietos dvasios augimui ten.nepaliaujamai tobulëti.reiðkia atleisti. tuomet Ji ir suvoks. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. kad jos pareiga . Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. Tarnauti Kultûrai . O suprasti .tai didþiausias pakantumas. Taip Begalybë mums taps tikrove. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. kaip ir Begalybës sàvoka.reiðkia suprasti.kilnus þmonijos þygdarbis. iðkelia pakantumà. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”. 309 . Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. Ðirdis yra beribë . Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. Vadinasi. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje . kokia skurdi ji turi bûti. Taigi. *** Rytø Mahatmø Mokymas. aukðèiausias kultûringumas . Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà.taigi.

tai nemokðiðkumas. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Jame visada bus ir melo. Negali bûti gero nepakantumo.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. Galima sakyti. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Ar neuþtenka visø. kad visi þmonës vienodai galvotø. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Nepakantumas yra blogis. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. negali Þiûrëti á þmonijà. kaip á krûvà vienodø akmenø. Kuo taps þmoniø ðirdys. Korane pasakyta viskas.teisingas kelias á Kultûrà. Neákinkys á vienà jungà. Bet tai nekenks bendram labui. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. Nes. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. nes ji parodo Kelià á subtilumà. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. Negalima reikalauti. nes jis slepia tiesà. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. 310 . Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Iðmokti vertinti ávairovæ . o mokys plataus suvokimo. Didesnis bus tas. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. Tegul þiûri á skirtingas puses. kad nepakantumas . nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. kuris daugiau aprëps. jo manymu.

Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Reikia ugdyti sàmonæ taip. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. jis tampa pakanèiu. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Þmonës eis tuo keliu. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. 311 .

*** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. Þinios yra vartai á Brolijà. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. Mus apstulbins progresas. Daug blogio padaroma dël jo. be prietarø. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Realios þinios. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . ko dar neþinome. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Þinios yra iðsigelbëjimas . Þmogus. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. kur dega þinojimo ugnis. siekiantis paþinti Tiesà. Ten ir ðviesi ateitis. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Þmonës turi verþtis á já. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Tiesa ten.

paþinus mums dar neþinomas. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. o prietaisus gerinti. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. Tobulinant save. Beribes materijos savybes. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. Neatmetant mokslo laimëjimø. galima priartëti prie Begalybës. spindinti galimybëmis. Bet þymiai prapleèia juos. Mokslui nereikia keisti metodø. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius.Niekas negali tvirtinti. bûtina juos plësti. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. Paruoðta didi ateitis. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. bet substancija. Jog egzistuoja daug kas. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. jog “viskas jau atrasta”. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. Neatmetusi atomistinës hipotezës. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Juk materija ne mëðlas. Taip paþinimo ribos pleèiasi. Daug neregimo reikia sutalpinti. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. ko þmonës neþino. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. 313 . bet ji nebus primityvi. Tik nemokða gali pasakyti.

Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Taip mokslas suvokë. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. Bûtinos ðeðios sàlygos. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Pirmoji sàlyga . Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Negalima tyrëjo varþyti. 314 . Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. nurodinëjant jam darbo metodus. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. nei vidine prievarta. Ir kaip kitaip gali bûti. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. kad materija yra energija.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø.

atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Kaip bitës visur renka medø. Ko jie ðiuo metu neþino. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. Treèioji sàlyga . Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. Kurioje þinios atvers vartus. Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. Ateina kûrybos epocha. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. Koks siaubingas sàstingis. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. Praeina tie laikai. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. o iðtisos sritys Liko draudimø. kà skirta atrasti. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Neturime baimintis.mokslas turi bûti neribojamas. taip ir þinias reikia rinkti visur. 315 . jog Tiesa yra viena. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Pirmiausia.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Antroji sàlyga . Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø. jei þiûrima laisvai. Geriau jam neuþsiimti mokslu. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. Ketvirtoji Sàlyga . Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. mintyse juo netikëdamas.

tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. Teprisimena naujausius atradimus . ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. 316 . Nes daþnai bûna. Ði sàlyga bûtina. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Dar neseniai televizija buvo pasaka . kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà.” Pagaliau. Greitai ims fotografuoti auras. bus matuojamos mintys. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. Penktoji sàlyga . Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. Svarbu. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. Sieikiant naujø laimëjimø. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. kitaip tariant. kokie jie yra.faktai turi bûti tiriami sàþiningai. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø.þmonëms tai atrodë neámanoma. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius. Galima ásivaizduoti. teisingi. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. jog tai ámanoma. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. egoizmo ir puikybës. O ne iðkraipytus prietarø. Primename apie tai.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. Bus aparatai nustatantys emanacijas. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs.

trokðtantis patikrinimo.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. besiverþianti pirmyn. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. 317 . ir tikra. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas. Toks tikëjimas . Tikëjimas yra dvasios stiprybë. bet jo ðviesa.ne proto prieðas. Jog atras tiesà.

Tariàs þodá “groþis” . kurá þmogui suteikia gamta. Kiekvienam neðu talismanà. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. yra groþio siekis. kas gyva.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. Groþis yra tas tikslas. pakylëja ir sublimuoja. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. Egzistuoja meno sukurtas groþis. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . Ið esmës.nemirtingas ir beribis. Groþis perkeièia þmogø. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. 62. Per menà. Kuri taurina ir ramina visa. Meno tikslas . kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . esanèio gamtoje.didinimas. turime Ðviesà. kuris yra groþo kûryba. p. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga.bus iðgelbëtas. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. “Kvietimas”. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. Pasaulis vystosi groþiu. Visø gyvybiø siekis tobulëti. Menas . Meno perlai 318 . Ðalia groþio.

Todël. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . Kai toks didingas Ugninis Pasaulis.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Kuo þmogus tobulesnis. Krioklio. rafinuotesnis. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà.. reikia ðviesos. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà. 319 . kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. Jei norime iðvysti groþá. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Kiekvienas suvokia groþá. ir paukðèio plunksnose. Nesuvokiant muzikos. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. o Subtilusis dar turtingesnis. Kas tinka visiems pasauliams.bûtina evoliucijos sàlyga. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse.jam tebus tik ûþesys. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. O jo groþis þymiai subtilesnis.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. upës arba okeano daina . tuo daugiau groþio jis pastebi. á maþos sëklos susidarymà. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Taèiau reikia juos pamatyti. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis. kai vertinate Gaivø aromatà . Ir þemiðkose spalvose. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai.garso groþio suvokimà. Reikia lavinti muzikos suvokimà .

Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. Bet ir sustiprins jëgas. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. Nuo maþiausios gëlelës. spalva ir nuostabiomis formomis.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. Daina. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Galima priprasti naudotis menu. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. kuris moka mylëti groþá. 320 . jis skuba á jas. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. Groþio spindesio stebuklas. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. jei jis suþinos. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. Puoðdamas gyvenimà. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. nenuilstamumà? Kiekvienas. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. Pagaliau. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Nuo peteliðkës sparnelio. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. taurina þmonijà. verþlumà. kaip jëgø stimulu. Jis susiþavës jomis. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. Groþio ir kilnumo þygdarbiams.

Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. bibliotekos. O tikrosios kûrybos poþymis. Taèiau neteisinga sakyti . apsigaubia bjaurastimi. Mokyklos. kas neapsakomai graþu ir kilnu. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. Bûtø neteisinga. 161 321 . Siekime jo. stotys ir ligoninës. iðkilmingumas. p. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami.jis jiems priklauso. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. nuo dorovinio nuopolio. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. heroizmas ir þygdarbis.Atiduokite menà þmonëms . “Kvietimas”. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. Kai ji svajoja apie tai. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas.tai ne ðventeiviðkumo. Jei norime iðvengti bjaurasties. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Nuo þvëriðkø kovø. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. ieðkokime arba bent svajokime apie já. Ne tik pasiðventæ menininkai. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. Nepamirðkime groþio. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei.groþis iðgelbës pasaulá. Màstymo kilnumas ir orumas .

“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà. Kokias mes paðaukiame savo siekiais.” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” 322 .” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.

kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. nuveja nematomas muses. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda .APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome. atkreipianèius mûsø dëmesá. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio.minties. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus.jausmø. emocijø. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. proto pasaulis. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos. Egzistuoja dar ir neregimieji . Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Ne tik senosios epochos.psichiniai . Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Kali-Jugoje þmonija. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. klausdami . Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø.tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus . Ið tiesø gausu subtiliø. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose.

Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. Dabar tokie laikai. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. kaip Saulës ðviesà. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. pritaikant Agni-Jogà. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. sugráþæ á fiziná kûnà. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. Ruoðiantis Satija-Jugai. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. tokios kosminës sàlygos. Tuomet. Jie prisimena viskà. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Be to. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Bûtina màstyti apie juos. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. 324 . Taigi.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. Po to. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Þmonës. kas jiems nutiko. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais.

325 . Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. Þemës gyvenimas . Tai kuo rûpinsimës . Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. Vadinasi. jà galima ir pratæsti. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø.ilgalaikiu. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. auga ir þmogaus jëgos. Tereikia. Vadinasi. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Pavojaus akivaizdoje. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. kitaip tariant.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Kaip dabar. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. kad þemiðkasis gyvenimas .tik akimirka. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Taigi. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. kylant átampai. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. Ásivaizduokime. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Ir pats mokslas priartës prie jo. Bet labiau vertinti tai. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Jei galima sukurti tokià átampà. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. kaip prie evoliucijos variklio.

Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. 326 . Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. taip vadinamos. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. lyg bedugnës pakraðèiu. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà.tai mintis apie ateitá. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. Reikia pamëgti màstymo procesà. paprastai. kas bus ateityje. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. minties kûrybos.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Be to. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. Bet ne apie begaliná egzistavimà. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. Tai pasakyti visai nesunku. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Iðmokime nenuilstamai dirbti. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. Vadinasi. Todël. Tenka mokytis. Juk. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele.

Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone.laikini. Þengdami á Ugniná Pasaulá. Nes toks ritmas neiðvengiamas. Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. taikyti atitinkamas savybes.trumpalaikë. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. ugdykime savo sàmonæ. Gailestingumas. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà. Artëti prie Ugninio Pasaulio . suvokime Ðirdá. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá. Þemiðkoji bûtis . Eikime á já be siaubo. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. bet tai ne siaubas. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. negalime pasakyti . atjauta. o iðkilmingumas. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui.vadinasi. artëjame prie Ugninio Pasaulio. Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà.tai skirtoji ateitis. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .be virpulio. kaip vienintelio mums skirto tikslo.tai ir verþkimës á já. Ugninio Pasaulio vardan. 327 . Subtilusis ir Minties Pasauliai . Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. kaip Bûties tikslà. verþkimës á Ugniná. Ið tiesø. Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. Þmogus. kaip apie savo dalià. pasigailëjimas.Ugninis Pasaulis . Ið visø þemiðkø dalykø . mûsø gyvenimo tikslas . Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes. Kaip á veiksmingà priemonæ.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas.

Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Atvirkðèiai.aukðta. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. Pakeis þmoniø psichologijà.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Kaip ið galingos dinamo maðinos.” Þmonija. kas su juo susijæ. 328 . kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Ne tik pripras apie juos màstyti. . Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. siekdami iðplësti màstymo akiratá. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. Pasaulëþiûra. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. Sàmonë. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Pajuskime. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Kad visa.

Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. Lygiai taip pat ir þmogus. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. Teisingiau bûtø sakyti. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. kad Saulës dëmës palankios karams. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. Þmogus. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. savo ruoþtu. priklausomai nuo to. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. Kurie. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. vaikui gimstant. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. Mokslininkai kalba. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Kaip. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino.

Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Greitai bus pradëta màstyti.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. Laikui bëgant. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . Artëja laikas. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. Ir já patvirtins naujausi atradimai. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja.Atvirkðèiai. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Netoli tas laikas. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. bus atrastas bûdas. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Tokias pat didingas. kaip ðviesuliø gausybë. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. saugoti. 330 . kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira.ateities mokslas. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. Neverta manyti. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. kurti. kaip rytdienos maistas. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. Net neámanoma ásivaizduoti. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. priklausomai nuo to.

Kitaip. ásisàmoninus. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. Nejaugi jø negalima pritaikyti. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. Taip màstydamas. Atneð ugningiausius pasiekimus. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. Kai iðnaudota viskas. Ið tikrøjø. Pajutæ sroviø vibracijas. Be þemiðkos uþuovëjos. kaip krintanèio vandens srovës. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. 331 . Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Kuo tobulesnë dvasia. Toks dþiaugsmas gali ateiti. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. jog namai arti. Ið kur tai? Todël. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. jog dvasia. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. gali verþtis ir á kitus lobynus.Þinojimas. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. kad suvokiate. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. bet jûsø dvasia dþiûgauja. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta.

Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. jog esant PagrindøVienovei. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. galima aplankyti ávairiausias planetas. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Pakankamai já iðvysèius. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Gali atrodyti keista. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. 332 . Mahatmos. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. tiek daug skirtumø. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Jis suprato. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. gyvenantys mûsø planetoje. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo.

333 . Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. Net ir bûnant ugniniame kûne. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. tarkim. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. niekada jø nepamirð. Tenai tikra skrydþiø karalija. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. . kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. Atstumas iki jo didþiulis.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. o susilietæ su juo Mes kenèiame.” Tie. Þmonës ne tokie kaip mes. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. ir. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. Pats oras Mums nepakeliamas. Skraido þmonës. skraido paukðèiai Ir net þuvys. o stebûklas. kas þema. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. kad gaudþia sferos. Be to. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Lyginant. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. Taip. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus.

Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. Þinoma. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Tartum dalyvautume jø gyvenime. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà.*** Pirmiau. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. Artimiausi pasauliai. norint suprasti. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. kas svarbiausia.niekingai menka. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. Bet kad atvertume naujus kelius. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. bet ten. . kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. norint juos priimti. kad atitrauktume nuo gyvenimo. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ.Venera ir Jupiteris. Ar siauras jis. kur yra taip vadinama tuðtuma. Ieðkotojams reikalingas kelias. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. Reikia naujai atgimti. Þemiðkasis mokslas. kad visa. neþinanti dangaus keliø. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. Tolimieji Pasauliai . nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu.mûsø stebuklingasis kelias.. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Ne Þemëje. 334 .

jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . kaip skydas.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Ne hipotezës.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá.dvasinë sàmonë. 335 . Taip galima priimti kitø planetø mintis. Kitaip jos praskris be pëdsakø. Nereikia manyti. Teisinga manyti. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. neleidþia priartëti negatyviosioms. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. Taigi. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Mes patys turime pritraukti sroves. Bet þinoma svarbiausia . Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Nepasiruoðus. Dviguba prigimtis . Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais.

Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Pasakyta. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Kiekvienas. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. Kita . Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Iðeiti uþ planetos ribø . Pirmiausia. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Mechanika ir psichika susijungs. Ir jo kelias veda ne pelkëmis.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Bet nei jie. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. 336 . vadovaudamasis Bûties dësniu. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. tegul praeis daug metø. Agni-Jogos mokyme pasakyta. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. jog pirmiausia pasieks garsas. reikia atsisakyti þemiðkø matø. nes srovë sukelia vibracijà. bet spindulingomis sferomis. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Visø pirma tai bus skambesys.artimiausias laimëjimas. bet sàmoningas jø bendradarbis. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai.suvokti save esant jø dalyviu. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. pasijuskime jø dalyviais. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius. Prie tokio skambesio reikia priprasti. Viena . bet neginèytina.

337 . O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. Þmogaus dvasia. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. o Visatos gyventojai. kaip kûrëja. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu.Màstykite. jog jûs ne Þemës. atsakinga uþ visà savo veiklà. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. þodá ir veiksmà. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. Tik tokia sàmonë. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo.

338 .

Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Mënulis . Apie Mikrokosmosà . Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda.Þemës Motina Antroji dalis . SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Anapus Kosmoso .

Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie Dievus. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda.

Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->