P. 1
rytu_kosmines_legendos

rytu_kosmines_legendos

5.0

|Views: 110|Likes:
Published by Gintare Strolyte

More info:

Published by: Gintare Strolyte on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2015

pdf

text

original

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. Bëgant tûkstantmeèiams. kà jau þinome. Ir dabar yra dësniø. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. apie tai màstyti. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. Tai. yra mûsø þinios. Ðie dësniai buvo ir tada. kuriuos þmonës vadina idëjomis. á savo sàmonæ priima lobius. Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. Bet tai. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. kurios þino daugiau uþ mus. mums yra paslaptis. kas mums dar tebëra paslaptis. Taip sukuriamos mintys.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. Tai. vadinas. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. kuriø þmonija dar neatrado. Tie. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. 7 . Kà nors þinoti. ko mes dar neþinome.

Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. Mokslininkas já vadina intuicija. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso. atsiskyrëlis . Tik didingame Gamtos prieglobstyje. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. Visa. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. dykumas . Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà.ákvëpimu. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. 8 . kas iðgirsta. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. kurioje viskas ámanoma..Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. poetas . asketai. Þvaigþdëms mirgant.praregëjimu. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ. kalnus. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà.. toli nuo buities triukðmo.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. yra iðtirpæ Nebûtyje. 15 . Kai visa. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. Vien Nesunaikinamas. p. kas esama. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. iðskyrus Viená. 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. Nei tamsos. nei þemës. T yra dësnis. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis.ANAPUS KOSMOSO . Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. Protu nesuvokiamà”. Tai . Nei dangaus. oks "Kvietimas".PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. nei nakties. kad Maaha Pralajos metu. nei ðviesos Nieko.

Visose legendose ir himnuose nurodoma. kà mes galime suvokti. Neleisdami Jo nei ávardinti. Jie lieka anapus . Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Todël Absoliutas .“Tai”. nei apibûdinti. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. “Parabramanas” . Þinodami. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Jis visuomet tols nuo mûsø. Nes tai . Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Viena. Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Prieþastimi be prieþasties. Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Tai Absoliuto . Parabramanu. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. Absoliutu. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”.uþ Neapsakomybës ribø. Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma.evoliucijos garantas. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. 16 . kas slypi uþ Bramano. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui.

Kaip ir Kodël? Tu esi. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas. Tu . Tu .Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. nes jie jos neþino.Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. Tik skirtingai Já vadino. nes Tavo Vienovë nedauginama. Tu . bet esi Pats Savyje. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà. Paðaukdamos Visatà Gyventi.Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti.Vienas. nei apibrëþti Tavojo: Kur. 17 . Prasidedant veiklos periodui . Tu esi. Tu esi anksèiau laiko ir vietos. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas.ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu.Vienas. ir niekada nedidëja. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. Prasidedant neveiklos periodui. ir negali bûti keièiama. nedaloma ir neágyja formos. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. nes nieko kito Tavyje nebûna. bet ne kaip skaièius.” Parabramanas .

gyvybës kûrëjas. Be Pasaulio Motinos . Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. arba vyriðkasis pradas. Kai pradedama kûrybinë veikla.Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. Bundant Didþiajai Manvantarai. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. arba Vieningaja Materija. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje.Tu gyveni. nëra Dvasios raiðkos! 18 . kurá galima iðmatuoti arba suvokti. Kaip þemëje tëvas. nes Tu esi Pats. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai.Sûnø .Absoliutas . susijungimas Su Pasaulio Motina. visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas .pasyvusis. bet ne dvasios ar sielos galia. Uþmezga vaisiø . Tik Pasaulio Tëvo. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. be moteriðkojo prado. Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. Atsiranda Vyriðkasis Pradas .aktyvusis. Ir Moteriðkasis Pradas .taip ir Kosmosas. bet gyveni ne laike. arba Vieningosios Dvasios. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos.Vieningàjà Visatà. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios. be Moteriðkojo Prado. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos. Tu gyveni.

Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. 1 Treèioji legenda Kaip. tai . baigiantis Maha-Pralajai. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas.LOGÀ. Evangelija pagal Jonà. Ugnis . Tai . þemiðkajam protui nesuvokiama.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”. Dieviðkoji Ðviesa. kuris pagimdo Visatà. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Ir Moteriðkasis Pradas.lyg neregima Ugnis. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. veikianti ið Kosmoso centro.Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Tai . Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá .pirmapradë ÐVIESA . gimstantá Beþadëje Tylumoje.pirminis GARSAS. Gimdanèioji Materija. Dieviðkasis Pasaulio Tëvas.UR.visø paslapèiø paslaptis. Tai ne fizinë Ðviesa. Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina.KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. kai uþges visos Visatos saulës. 19 . Tai . Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. Logas . Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje. Kûrybinë Dvasia. Tuomet Absoliutas . Tai .Proto Ðviesa.Parabramanas.

20 . Esanti Jame kaip idëja. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . Yra bûsimojo . Visà Visatos gyvavimo laikà. savo uþduotá. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. taps objektyvia realybe. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. “prototipus”Visø formø ir jëgø. Kuri vëliau. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Pasauliø Kûrëjomis. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. kas bus. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. Vienos ar kitos saulës sistemoje. Kurios praëjusioje Manvantaroje. Visko. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. paþadinti naujai Bûèiai. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. statybos procese. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai.geresnio ir tobulesnio . Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. Taip iðreikðtasis Logas. kuriame numato. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Jis sukuria viso. visø emocijø.Kosmoso pasëliai. vienoje ar kitoje planetoje.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. kuriant ir valdant Kosmosà. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. Taip. dar prieð atsirandant Visatai. Kosminiame Prote sukuriama visuma. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. Ðie pirminiai ávaizdþiai.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Á milijonus judriø Visatos sferø. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø.

kuriama labai lëtai. Prieþasties ir pasekmës dësnis . O kaip Þemëje . kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. nubraiþæs planà. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. Kosmose viskas dësninga. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. o tiksliau.taip ir Danguje. Bet. Nesutverta Kosmose tik viena Tai.svarbiausias Kosmoso dësnis. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. Kosminiame Prote. esanèias Logo lobyne. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 .*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. Daugybæ ðimtø milijonø metø. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. visà darbà paliko mûrininkams. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. Kas gali apskaièiuoti. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Ðitie Statytojai kuria. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. pasibaigus Maha Pralajai. Tik Tai egzistuoja savaime. Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata.

aplink kai kuriuos pirminius atomus. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. kuri legendose vadinama Fochatu. 22 . Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Paskui.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. Viskà savyje talpinanti. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Bûdama Parabramano aspektu. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. Logo energija. Nuo medþiagø. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. viskà savyje gimdanti. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys.“Mula Prakriti”. Mula Prakriti yra amþina. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas.

Ðeði aukðtesnieji . kad tai þmogiðkieji pasauliai.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai.Sudarydama spiralinius sûkurius. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. arba Nirvanos. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Kaip garas. Tai mûsø fizinio pasaulio materija. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. Aukðèiausioji. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. 23 . Pasauliu. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai. nematomi. vadinamà Palaimos. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. Legendoje sakoma. arba Intuicijos. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. Ir ketvirtàjà.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. O ðeðtoji . kuriame dabar gyvename. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. Todël apie jas mes nieko neþinome. Pasauliu.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. Þemës gyventojams. Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. Tik septintasis . arba pirmoji. kaip ir antrojo lygmens atomai. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Jau patys pavadinimai rodo. vadinamà Dvasios. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti.

kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë.tai þemës stichija.skystoji materija arba vandens stichija. Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga.tvirtosios medþiagos . Ketvirtasis . Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija.Jo Gyvybinës srovës. Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. Materija yra forma Ir nëra formos. pavyzdþiui. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. Treèiasis . Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. subtiliausias. Pirmasis. Septintasis . poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. Materija gyvena .subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. Jis . pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos.Po to.visur ir visa . fizinio pasaulio poskyrius. Panagrinëkime. atomuose. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. Taip materijoje. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. kuri neturëtø kokios nors formos. tris ir daugiau. vibracijø rûðis. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. Visa pagrásta vibracijomis. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. O materijos jëgos ir energijos . Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. jos Prieþastis ir Tikslas.Jame.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Ðeðtasis . Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. 24 .

kuri pasëpta atomuose. Visi atomai . Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Net Logas. T vidinëje Gyvybëje. Apsireikðdamas virsta Visata. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. Kuri ir yra Jo forma.tai vienarûðiai vienetai. Kuri ásikûnija materijoje. Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. kuriai ðie atomai priklauso. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. nei þmogus negali ten egzistuoti. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie .Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ.miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. 25 .

Kaip Danguje. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. Po to pagaminamas ir sûris. kad judesys turi bûti spiralinis. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Ji dar þino. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Mums pasakë. Ta pati mintis. kad plakti reikia tokià materijà. Kurioje yra gyvybinë energija .pienà.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. Ji taip pat þino. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. 26 . kas esti. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia. Prieð pradëdama muðti sviestà. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje.tai analogijos dësnio simbolis.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. taip ir danguje” . taip ir Þemëje. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. Bûties pagrindas persmelkia visa.” Agni-Joga. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos.

Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Norint suvokti. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. kuris yra jo tëvas.. Ði Logo iðspinduliuota energija. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. Kaip planetoms. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ.materialià formà. Ir dar kartà: tiek Danguje. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Ir motinà . Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. vadinas.. Kievienas daiktas turi kûrëjà. Taip pat ir mûsø Þemës planeta. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. savasis Planetos Logas. taip yra ir Danguje. kokia begalinë yra valios átampa. 27 . Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià.

Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Jis juda ðuoliðkai. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti. jau sustingusiø kûnø. Taip jis tampa klajûnu . Kad paskui. Kiti. Sukdamasis tarp tankesniø. iðvengia þûties. greitesni. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Pasiekusi tikslà . Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu.kovos dël iðlikimo. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Suteikiantá jai formà ir judesá. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. atðàlusi ir tapusi planeta.kometa. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. Planetø Dvasios.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. jis ima suktis ir. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. Verþdamasis á erdvæ. Daugelis þûva . Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Evoliucijos idëja . Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Pasipildo ávairiais elementais. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà.

Planetø Dvasios. norø.regimasis . Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. galinguose dangaus kûnuose. Tai yra be dvasios. Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. emocijø pasaulis. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës.tai fizinë planetos dalis. sveikatos ir ligos periodus. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija. 29 . Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø . savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø.minties pasaulis.subtilioji ir ugninë. Taigi.jutimø. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. Treèiasis Pasaulis . Saulës sistema . Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës.Gimë gilioje senovëje. Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. planetø ir mënuliø kovas. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. trys Pasauliai. Pirmasis Pasaulis . Taigi. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Kurios turi brandos ir nuosmukio. Antrasis Pasaulis .

Visa erdvës sfera. tiriantis Pasaulio sandarà. 30 . Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà.kaip nepaprastas Groþis. Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ.Yra Saulës Logo fizinis kûnas. O vaizduotei .

Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. kiek jai leido duotoji Forma. Organizmas auga tol. Ir pagaliau. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Nes Ji iðaugo tiek. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Sukurdama ið jø formas .nuo akmens iki Dievo. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. O susijungusi su virðfizinëmis. GYVYBË . kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà . Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus.gyvybës evoliucijà. kol baigiamas ðis darbas.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Tai. 31 .mineralus ir gyvuosius organizmus. Kol Gyvybë palaiko jà. nykimo ir mirties reiðkiniai. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. organizmas mirðta. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga. Organizmas gimsta todël. subtilesnëmis jos rûðimis. Visa gyvena . Yra ne kas kita. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà.

Patirtis.tai reiðkia. Ji tampa vis sudëtingesne. Gyvybë evoliucionuoja . o tik laikinai atsitraukia. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Neiðnyksta. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. Taip pat ir Gyvybë. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. Gyvybë.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. Yra tarytum durys. kûnø sandaros evoliucija. Ði patirtis. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. gaunamo per savo laidininkà. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. Nes materija neiðnyksta. neþûva. ágyta naujø ágûdþiø forma. Formai mirðtant. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Bet dëka patyrimo. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. Kai roþë vysta. Dar daugiau . Augalui mirðtant. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. 32 . kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. Formos. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. iðlieka. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Patirtis.

Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Ji sugráþta á savo ðaltiná . Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. kuri neiðnyksta.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. Tapdama grupine mineralø siela. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. Dar vëliau ir gyvûnijà. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. sukurdama gyvûnijos karalijà.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë.augmenijos karalijà. formuojantis organizmams. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija. Po to sukuria mineralø karalijà. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. Gyvybë. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. O vystosi. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Vëliau .Kosminá Protà. ákvëpdama augalø formas. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis.

Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. Taip atsiranda fizinë materija . vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. Taèiau.sustumta ir suspausta. Iðlietoji Logo Gyvybë. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai.vandená. kurià jau pastebi ir mûsø akys. tik èia jos veikla . Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Kaip Gyvybë . Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Panirusi á mineralø karalijos materijà. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. mineralas yra cheminiø elementø struktûra.mineralø karalija.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys. pasiekusi fiziná pasaulá. màstantis “skaièiais”. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. Kaip Forma.augalijos pasaulá. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu.ji beveik nepastebima.

Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. Þmogus. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. Turi jau ne grupinæ. “grupinës sielos” dalis. laikui bëgant. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Kiekviena rûðis. 35 . tampa augalø karalija.gyvûnija. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. Patirtá. Taip ir Gyvybë. sugebanèias màstyti. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Gyvybës Vienetai. Tam. Jeigu to nenori daryti savo valia.judëti ið vienos vietos á kità. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. Kuri. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina.Monadas Ir sukuria Individualybes. kiekviena veislë. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . bet atskirà Sielà.

Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. vandens ir þemës dvasiø. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. kuria muzikà. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. ir spalvø puikume. gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. oro. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà. vadovaujantis ðitam skyriui. 36 . lipdydami ir puoðdami gëles. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. Gaidà. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. atlikdama savo uþduotis. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta. Kur tik bepaþvegsime. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose.tai dirbtuvë. Eiliðkumas. Ir linijø grakðtume.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. formuodami organus. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Gamta . Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Taip ir Visata.ugnies. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. ritmà ir groþá.

Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. 37 . 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe. p.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Þemës planetos tada dar nebuvo.MËNULIS . Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. Toks yra Dësnis. “Kvietimas”. Taigi. kad visos Gyvybës Formos. Ta kita planeta buvo MËNULIS. Tai reiðkia. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. o kitoje planetoje. prieð nuþengdama á Þemæ. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. Á kità planetà. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. mûsø Gyvybës Banga. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. Ðis Dësnis reiðkia.

Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. beveik visai liovësi suktis. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. ðeðëlis. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. kurios buvo joje. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Legendos pasakoja. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. persmelkdamas jà Savo neregimais. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras .bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. nuodingais spinduliais. Mënulis tartum kerðija Þemei. iðskyrus savo lavonà. gimus Þemei. Traukiamas Þemës.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. 38 . iðskyrus kietàjà medþiagà. Kuri. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. ir bûti pats Jos traukiamas. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. þudanèiais. debesø ir vandens. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. dujinës bei skystos dalys. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës.

kad tuomet mes dar neprotavome. Kuris traukia þmogø atgal. neatmenamà praeitá. nemàstëme. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. kaip kapinëse. bet ir kitos Gyvybës pakopos. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. Mënulis yra tartum mûsø motina. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà.tai atavizmas.Niekur neauga su tokia jëga. Ir tik tada. augimo ir mirties dësnis Kosmose. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. Jose kalbama. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. á gyvuliðkumà. Tai reiðkia. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká. Gimimo. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. Lunatiðka nuotaika . sensta ir gæsta. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. 39 . nostalgijà. Taigi. yra vienas. Skatindamas neatsakingumà. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. panaðias á save. Primindama mums tà tolimà. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. dabartiniai þmonës. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. Reikia suprasti. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. Á begalinio senumo praeitá. kaip ir Þemë. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. jis ásikûnijo joje. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. kad jei fizinëje planetoje. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. Ne tik mûsø Saulës sistemoje. ðliauþiojanèiu þolëje. kai Mënulis neðvieèia. Mes.

Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. pavadinsime jà dieviðkàja. kol Þemë baigs savo evoliucijà. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà .virðþmogiðkàjà pakopà. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. kuri yra mûsø Þemëje. Iki tol. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. 40 . Kai þmonija. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà.

Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks. “Kvietimas”. Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs. 79 41 . p.

Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. Antroji . æsësi Þmonijos istorija.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø. skverbdamasi amþiø gelmën. 42 . palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. treèiosios. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis.Þmonijos evoliucija. Visiðkai skirtinga nuo tos. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . Treèioji .ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Naujos. Þmonija . savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. Legendos tvirtina.Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. Tai niekis.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. evoliucinës srovës pradþia. apie tai pasakoja mitai. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno .

43 Aðtuntoji legenda . Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá. Kuri suka ir saugo þemës rutulá. Monados.. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . Þemës Dvasia. Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Kreipkis á savo Tëvà. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Papraðyk jo Sûnø. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie.. Saulës Dvasia. kad apgyvendintø Þemæ.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Mënulio Vieðpatá.. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Atsiøsk Savo Sûnus.oro kûnus: “Sukurkite þmones. Að atsiøsiu tau Ugná. Mano namai tuðti ..þmonijos evoliucijà. atsakë: “Kai tavo darbas prasidës. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.

Agniðvatai buvo aukðtesni .Liepsnos Valdovai. kurios vadinamos Pagrindinëmis.Ugningojo Pasaulio. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë.Esame mes patys.Buvo jiems pasakyta. viena paskui kità. 44 . vadinami Agniðvata.Pitri . kaip pirminës asmenybës . þmogaus protëviai . Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. arba Dievai Agniðvatai. Gamta. lygmens. arba Tëvai.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai . Jausmø Pasaulio lygio. pradmenis. Minties Pasaulio lygio. pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. kûnus.Þmones jûsø prigimties. Ir Mënulio Dievai.. palikuonys. Barchiðadai. Jausmø Pasaulio. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës.subtiløjá kûnà. vadinami Barchiðada. arba màstymo. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . Aukðèiausieji Pitri. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. Taigi. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà.” Mënulio Vieðpaèiai . kurie buvo tik Subtiliojo..mes esame jie.Subtilijo Pasaulio. arba Pitri. Suteikdami jam proto. Sukurs iðorinius apvalkalus. padaryti já savarankiðku. Monadas. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties. Duokite jiems vidines Formas. Tai yra. Nedalyvavo þmogaus kûryboje.Pitri. Tuo tarpu Barchiðadai . O Motina Þemë. Pirmoji Pagrindinë Rasë. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. Jos atsiranda nuosekliai. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna.

kuri supo Monadà. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. neturëjo sàmonës. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. Ðis pirminis dauginimosi procesas.. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas . Sudaranèios subtiløjá kûnà . Negimdydama ir nekurdama jos.nemirtingasis Minties kûnas. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. 45 .. kad mirtø. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. Reikalingas Manas . Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to. . ásikûnijusios ðiuose kûnuose. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . Pirminis þmogus. Kaip ir dabar.nesàmoningas ðeðëlis . kas buvo jø paèiø prigimtyje... Praëjo daug milijonø metø.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai.jausmø kûnà. Atëjus dauginimosi metui. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. bet ir skraidyti. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. palaipsniui. Bet ne daugiau.“Gyvoji Ugnis”. Vyko taip: eterinë forma. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. misdamas Aura tol. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Buvo eterinë bûtybë. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. Kol baigdavosi jo vystymasis. Monados. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. Po to. neturinti fizinio kûno. Ðis gemalas augo.

bet vis dar eterinës materijos. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Pirmoji ir Antroji Rasës. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. Vëliau gimimo procesas.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Negu jø tëvø “kûnai”. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. 46 . kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës.

Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo. “Mes galime rinktis”. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. Pasibaigus augimo periodui. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”. 47 Devintoji legenda . Kai kurie áëjo á Èhajà. Antroji Rasë. Tie. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës.dideliais kiauðiniais. “Prakaitas” suintensyvëjo. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. á kuriuos áëjo. “Prakaitu pagimgytoji”.

kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. kurie tegavo tik kibirkðtá. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui.. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. 48 . buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. kai gyvûnai. vis labiau tankëjant kûnams. Þinduoliai. Tie. Po to. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. pradþioje buvo hermofroditai. kaip ir gyvûnai. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. per milijonus metø. suskilo pagal lytá. Jø monados nebuvo pasiruoðusios.Laikui bëgant tapo Archatais. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. ágijæ medþiaginius kûnus. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. palikusi savo gimdytojà. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. Vëliau. Treti liko “beproèiai”. Gemalinë làstelë. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . Jie tapo “siauragalviais”. Legendos sako. Taip pterodaktilis. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. kaip ir visi kiti gyvûnai. Laikui bëgant.” Buvo hermofroditai.. belyèiai organizmai.

Visi ðie pokyèiai .vyrai ir moterys. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje.Ëmë gimti bûtybës. Keièiantis geologiniams periodams. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. Laikui bëgant. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. Mirtis atsirado tik po to. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. absorbuoti savo palikuoniø. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. su kiekviena nauja karta. lyg feniksas. kiauðiniuose. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Treèioji Rasë paþino mirtá. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. Þinoma. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta. Pirminis þmogus. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . t. O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. negu kita. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 .y.

50 . ðvenèiausia. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. kai jau buvo vëlu Po to. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. kuri jà globoja. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. Apaugæ rusvais plaukais. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. tiek pat. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. kurie neturëjo Kibirkðties.Tie. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. kurios egzistuoja dabar. vadovavæ Treèiajai Rasei. Karaliai ir Vieðpaèiai. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Veneros Planeta . “siauragalviai”. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. Lyginant su dabartiniu þmogumi. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. Kadangi Venera neturi palydovø. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. vaikðèiojantys keturiomis.

Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. O Veneros Vieðpats . Þemës þmonës. Ir nors þmogaus esmë amþina . Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà.dël jø spindinèios iðvaizdos.Negu Þemë. Ið kurios formuojasi Protas . apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . kaip individo. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. Kiek mes. Ir yra Aukðtasis Að. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. sau pasilikdama kitas dvi.jos Dvasia-Sergëtoja. esanti ðiame kûne. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Dvasia.Manas. Lyginant su Þemës þmonija. Jo. Kurias ji gauna. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai .negimsta ir nemirðta. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. ji yra “maþoji saulë”.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “.Logo . Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. individualybë arba tikrasis þmogus. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. Ðios jungties vaisius . 51 .spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. Dieviðkojo Kosminio Proto . Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Taip ávyko dvasios individualizacija. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø.

jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. Ðis þemynas apëmë sritá. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. O taip pat virð Tibeto. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu.apsemto senojo þemyno liekanoje. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. nei abiejø Amerikø. Nebuvo tada nei Afrikos. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Mongolijos ir Gobio dykumos. Ir nuo Australijos. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. esanèià á pietus nuo Himalajø. koks buvo lemûrieèiø ûgis. Be to. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. kai gyveno Treèioji Rasë. Ceilonà ir Sumatrà. Dabar vadinami Rytø Sibiru. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. Ir driekësi per pietø Indijà. Atrastos Velykø saloje . nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. arba Velykø. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. Po to. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. kiek pieèiau. salos). uþlinkdama ties Norvegija. Deðimtoji legenda 52 . Grenlandija ir pan.

ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. Taèiau. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. panaðø á tà. kad jis pats buvo gigantas. *** Atsiskyrus lytims. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. 53 . Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Ðios stulbinanèios statulos . Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà.Iðkëlë nepaliestà. nors bruoþai ir skiriasi. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. kuriuos bûtø galima vadinti religija. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. su visomis statulomis ir vulkanu. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. pirmøjø rasiø palaima baigësi. jei religija vadintume tai. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas.

Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Atskleista þmogui. Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. 54 . ákvëpti dieviðkojo proto. Susikûrë pirmosios civilizacijos. Kurie sukûrë juos. Ir tuo metu.ir gan nuostabià. Ir atidavë naudotis tiems. O kitose .laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. Kai tas Amþius pasibaigë. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. kuriuos jie valdë. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Turëjo religijà . Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. tapo nematomi. Tai yra. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. menø bei mokslo kryptimi. Ugnis. patiarchaliná gyvenimà. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. iki tol neþinomø Þemëje.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Dievai pasitraukë. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Taigi. Nukreipë iðradimø.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. iðgaunama trynimu.

diegë menus ir mokslus. astronomijà. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. atsiranda naujos þemës. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. ið iðsiverþusios lavos. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Neprisitaikæ . kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. architektûrà.nevykëliai . kur jø ankðèiau nebuvo. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. 55 . Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Tai yra dësnis. kai jø broliai . Tuo tarpu. Su kiekvienu Rasës atëjimu. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Tobulai iðmanë matematikà.“Statytojai”. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. kuris ima veikti nustatytu laiku. Tokia pat natûrali.sunaikinami. Statë didþiulius miestus. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia.

Prasidëjo jos nuopolio laikai. australieèiai ir pan. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. suardæ didþiulá þemynà. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. Terciaro (Eoceno) Periodui. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø. buðmenai. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. taip vadinamam. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. pradþioje didelës. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà.Po to. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. palaipsniui iðnyko. Prasidedant. Tos salos. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . Kataklizmai.

Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Kad tas. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai.jø ûgis siekë tris su puse metro. Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës . Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. Laikui bëgant. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai.Atlantø . Bet vis dar milþinai . persmelkianèià visà bûtá. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip.raudonai-ruda. Bëgant tûkstantmeèiams.Tlavatliø . Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. jø ûgis laipsniðkai maþëjo.ið uþ kito. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona.laikai. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. O pavasario lygiadienio metu . Nauja didþioji rasë uþgimë ten. Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. O antrosios porasës .

Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Apimdama Teksasà. po daugybës tarpusavio karø. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos.iki pat tos vietos. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. bet ir salas. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. Buvo ir atskirø daliø. Jie taip pat buvo aukðti .grynakraujai perujieèiai ir actekai. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. “Aukso Vartø Mieste”. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Atlantø Rasës klestëjimo metu.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. *** Treèioji Atlantø porasë . Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Apimdama Ðkotijà. Amerikos ir Afrikos þemynais. Kuriai vadovavo imperatorius. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. O pietuose . Maþdaug prieð milijonà metø. Buvo imperatoriaus rezidencija. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Maþdaug prieð milijonà metø. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Jø palikuonys . Meksikà. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá.jø ûgis siekë du su puse metro. Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje.

Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. 59 . Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. Klestëjimo epochos metu. Simbolis buvo vienintelë forma. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. imperatoriø-Adeptø átakoje. Kuri visa persmelkia. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. Tai buvo laikai. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. nors pati ir lieka neapreikðta. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Ðalies vadovai. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. klestëjo menai ir mokslai.

Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. 60 Dvyliktoji legenda . Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. Daug dëmesio buvo skiriama tam. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. bet maþesnio ûgio.Toltekø . Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Panaðià á kupranugarius. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. buvo pilnas kauliukø. koká mes dabar ir turime. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija).porasë. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. metalø. Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . Kur vystë savo individualias galias. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. kaip melijonas.

Ir privatûs namai. sidabro arba orichalo. Atlantidos sostinë. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Arklio . O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. Tiek ið vidaus. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. atvirkðèiai. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. Iðkilæs statinio kampe arba centre. supo sodai. Jie taipogi þinojo bûdà. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. Ðventyklø salës buvo didþiulës. skulptûros arba spalvoti ornamentai. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. Kalbant apie menus. Gyvenamuosius namus. buvo tobula. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu.ðio kilnaus gyvulio . o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. tik dar didesnës. galima pasakyti. Fasadus puoðdavo freskos.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. net miestuose. kuriuos tuo metu atliko þmonës. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. kaip sukelti lietø. O skulptûra. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. Ornamentais ir freskomis. primenanèio bazaltà. “Aukso Vartø Miestas”. Puikûs miðkai supo miestà. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. 61 . Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis.

buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Vëliau. 62 . kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. kaip karinio transporto laivus.Kalvos virðûnëje. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. prie pat jûros. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. arèiausiai rûmø teritorijos. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. Tuomet juos imta statyti. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. O taip pat anapus iðorinio kanalo. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Aukðtutinëje juostoje. apsupti sodø. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga.turtuoliø rezidencijos. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas.

Ðio nusikaltimo rezultatas . Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Jos buvo erdvios. ið baltojo kalnø marmuro. liedavo ið sidabro arba aukso. kuriose talpindavo statulas. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Kuriame stovëjo jø statulos. 63 Tryliktoji legenda .ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. kad ðventikø eisenos. Ið poþeminio juodojo akmens. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. Bëgant laikui. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. Niðos. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Vietoj to. koká jie sugebëjo suvokti. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save.beþdþionës-antropoidai. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. kaip ankðèiau buvo minëta. Þmonës dirbtø bendram labui. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. Taip þmonës garbino patys save. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Treèiosios Rasës laikais.

Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Karaliai. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Virto juodàja magija ir burtais. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Prabanga. O bûsimos Europos. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Siekis pasipelnyti. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø. turto ir valdþios troðkimas. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. 64 . O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Ryðys su Hierarchais nutrûko. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. þinojæ kosminius dësnius. Slaptingosios þinios. sunaikindamos milijonus þmoniø.

Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. kuri nugrimzdo jûron. 65 . savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . vadinosi Ruta. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. didþioji. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. Vëliau toltekø palikuonys. maþesnë. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. m.Poseidono sala. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Po katastrofos. nakties priedangoje. Ðiaurinë. Daitija beveik visai iðnyko. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. pr.Daitija. maþesnioji . Visà tà laikà.Antroji. gyvenæ Rutos saloje. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Pietinë. Pagaliau 9564 m. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. Paðvæstieji karaliai. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui.

Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. 66 . Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. Ir jos vergauja galingiesiems. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”. Audros Vieðpaèiai ateina. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø. Ir pereikite þeme.” Iðmuðë valanda. kol ji dar sausa.. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Visø geltonveidþiø Vadas. sakydamas: “Ruoðkitës. Ir jie turi prasmegti kartu su ja.Sukeldama didþiulæ bangà. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus.. Jø veþimai artëja prie Þemës. Juodoji Naktis parengta . Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . “Teiðsipildo jø likimas. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Ji pasmerkta. Pas visus savo Brolius -Valdovus. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes.. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Pakilkite jûs. Ástatymo þmonës. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias.. Kitø tautø ir genèiø vadus.

vedami Iðminties Sûnø. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Pamatë.Ir visi þuvo. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. vijosi tol. vandenys jau pajudëjo. iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. 67 . Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas.. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6.tuos. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . Taip Þmoniø Sûnûs. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs.Mes . Bet dauguma buvo iðgelbëta. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. nes ásakytojai miegojo. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. kurie jà iðniekino.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . Tenai gyveno tie. Þemës dugnas 8 liko sausas. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Iðskleidë savo gretas. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Persekiotojai.. Bet jø nebuvo. Iðliko plokðtikalniai. kad jø nëra. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. bet jie miegojo. Kai Karaliai susirinko.

. Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi. Pastabos: Vimana .skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .Taip paskutinë Atlantidos liekana .nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas. elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 . “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø ..Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus.

Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai.finikieèiai. Gimë T otoriø stepëse. storþieviai ir þiaurûs. prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse.Akadijos . navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. Jø palikuonys . Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. vaidinga. Ði porasë buvo Labai karinga. esanèias á rytus nuo Atlantidos. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Rytø Sibire. Pirmieji Semitai. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës. arba Mongolø porasë. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Ðeðtoji . Nesugyvenamumas. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. Paskutinioji.porasë buvo geltonos spalvos.Turano . Jø palikuonys . Penktoji porasë. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje. linkusi plëðikauti. nuolatiniai karai su kaimynais. Jie pasiþymëjo komerciniais. buvo balti. septintoji. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . 69 .

Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Vietovë apsprendë. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà. Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. 70 . Nes yra keliø porasiø miðinys. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. Japonai . Kaip ir turanieèiai. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. skirianèiø juos nuo kinieèiø. sfinksà vël atrado. Ði porasë neapsakomai iðaugo.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. Gimæ Totorijos platybëse. jie buvo geltonos spalvos. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. O ðalia didþiosios piramidës . Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. Uþpustytas dykumos smëlyje.gigantiðkas sfinksas. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. Lyginant su pirmtakais . Ðtai kodël juose daug savybiø. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”.

Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. tuo metu gyvenusias Indijoje. turëjo visas Atlantø þinias. Kokios yra ir ðiandien. Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Asirijos. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá.Tai Chaldëjos. Paskendus Poseidono salai.Pirminiø Semitø. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida.Iranieèiai. Prasidëjusi nuo Meneso. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios.kuriai priklauso senovës persai 71 . Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . Po treèiosios katastrofos. Babilono gyventojai.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . apie kurià uþsimena Manetonas. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Treèioji porasë . Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams..

anglai ir jø palikuonys.18 metrø. rastose Velykø saloje. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai.vaizduoja Antràjà Rasæ.52 metrø aukðèio . Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio.porasei priklauso slavai.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. Skandinavai. kurie. Ketvirtajai porasei .36 metrø . olandai. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø.gimusià ið tëvo ir motinos. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës.Teutonø . Tai tie laikai. Antroji yra 36 metrø. Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto. treèioji .áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . kai buvo paskandinta Lemûrija. Penktajai .18 metrø . Ji vaizduoja þmogø. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà. Treèioji . Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis.dabartiniai persai. Visos statulos iðkaltos uoloje. Didþiausioji . Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse.áþymiosiose Bamjano statulose.Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai. airiai ir ðkotai. Paskendus jø þemynui. Jø palikuonys pavaizduoti statulose. vokieèiai. Esanèio Centrinëje Azijoje .5 ir 6 metrø ûgio. Antroji .Afganistane. Buvo 7. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. prancûzai ir ispanai. Iðsibarstæ po visà pasaulá. Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. 72 .Ir jø palikuonys .

73 . lyginant su Penktàja Rase. Bet vis dar gigantas.Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. Penktosios Rasës. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. þmogaus atvaizdas.

74 .

Ne tik epas ar drama.Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. 75 . Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Ir tapsmo filosofija. Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys.

Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. Po to ið energijø . Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. negirdi ir nejunta. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu.ðiluminës. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. Organizmui mirðtant. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. pagaliau.. Sudaryta ið materijos .jausmø. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. mes juntame tik dalá to. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. kaip já vadina legendos. ðviesos. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais.t.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. Mes nejuntame elektriniø. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. kas nematoma ir negirdima. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. magnetiniø ir radijo bangø. Ir.. skystos. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. màstymo ir t. kas aplinkui mus. Bet dujas pajuntame tik tada. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. 76 Penkioliktoji legenda . Pagaliau. elektros ir gyvybinës. Taigi. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø . kalbëdami apie tai. Ko mûsø jutimo organai nemato. dujinës.kietos. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. ið psichikos arba sielos . Nurodo.

Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø.“subtilioji medþiaga”. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. kuriame gyvena fizinis organizmas. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. visi pasauliai. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. 77 .“anà” pasaulá. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. Norëdami suprasti. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Kuri ten irgi laisvai judës. Taigi. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. Tas Psichinis pasaulis. Dël tos prieþasties. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà.“ugninë medþiaga”.

78 . Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. Kurie.þymiai daugiau. Ir. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. Supa mus. Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. kaip ir jos mûsø. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Èia. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. kad yra þmoniø. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. apie magnetines ir elektros bangas. Sakoma. kiti . Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. Vieni aiðkiai suvokia. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. O mes net neátariame jø buvimo.suvokimas miglotas. kitø . ypaè Rytuose. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. Apie ultragarsà. apskritai. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. kà mato. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. Gali matyti tai. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. Legendos pasakoja. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius.

Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. kad ateityje nebus atrastas aparatas. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. 79 . Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. atëjus laikui. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. kaip ðventàjà komunijà. Ir kas pasakys. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius.Bet. visa tai buvo atskleista.

Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. nesulaikomà mirtá. “Kvietimas”. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. kad mes bijome mirties tik todël. 80 .tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal. kas ið tikrøjø yra mirtis. O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. Miegas . 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. visam laikui. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas. Miegantis þmogus atsinaujina. Tiksliau sakant. neþinomus ano pasaulio poveikius. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. O mirtis . todël. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. kad þmonija prarado ðá þinojimà.galutinis iðëjimas. Taèiau nemano tai esant tragedija. Kad neþinome. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus.Didþiàjà Visatos Pralajà. Legendose sakoma. p. O “mikrokosmoso” mirtis .

Ir taip. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. 81 . Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. lyg uþmigdamas. þmogus praranda sàmonæ. pagrindinë gyvenimo idëja. Per ðias trumpas. Iðkilminga ði paskutinë minutë. Yra bûtinas miegas. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. þmogaus mirties valandà. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. Taip jam po visø darbø. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . uþmiegame Ir nubundame tada. Visiems. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. koks jis yra ið tikrøjø. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. Po to jo màstymas tampa liguistas. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. Paskutinëmis akimirkomis. Þmogus mato save tokiu. Legendos sako. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá .toká pat. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. baigus gyvenimà fiziniame kûne. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Prasideda haliucinacijos.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas.bet neranda tam skirto kelio. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais.apie juos bus kalbama vëliau. Tada. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. kai ji atsinaujina. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai.

bûtina derinti veiksmus. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. Tas. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. kad ne mirtis kankina. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama.ne daugiau. Galima pasakyti. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. skundai. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje. Verksmai. Kaip ir apie jo gimimà . Jis buvo veikimo instrumentas . Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. 82 . raminanèià iðeinantájá. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti.

Ðviesos (arba eterio). Ir tas nemalonus pojûtis. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. Bet. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. jei nori. Mirðtant. o sudeginamas. Þinoma daug atvejø. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. negu jø laidojimas. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. jei kûnas ne uþkasamas. Numestas eterinis kûnas. 83 . Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. Bet. Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. O eterinis kûnas . Todël lavonø deginimas yra geriau. kurá daugelis junta kapinëse.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”.

jei jo siela kilni. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. Iðeina ið jo. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. norus. jei jo prigimtis neðvari. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. jie tapo matomi. þmogus. jausmø. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Fiziniame pasaulyje.Subtiløjá pasaulá. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. 84 Septynioliktoji legenda . Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. mirdamas Fiziniame pasaulyje. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. Subtiliajame pasaulyje. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. Kuris jam tampa matomu ir realiu. emocijø neðëjas ir laidininkas. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. emocijas Dabar gi. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu.savo fiziná kûnà. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. Arba jis atstumia savo bjaurumu. Koks yra þmogus ið tikrøjø. palikdamas jame lavonà . Ir tuomet jis patenka á kità .

Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu.Þemëje . Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje.Klausia legendos. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. neatitinkanèià jo iðsivystymo. pusiau sàmoningà. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. troðkimø. Jis tæsia toká pat jausmø. Vidutinio lygio þmonës . Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. nei blogi. 85 . *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip.nei geri. Numatant tokià dalià. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. skirtumas tik tas. jog perëjo á kità pasaulá. O ji gali bûti nuostabi. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . aiðkesnis ir intensyvesnis. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Daþnai net nesuvokdamas.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. Juk ir èia . Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. Koká gyveno Þemëje. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. pasiekto gyvenant fiziniame kûne.ar daug þmoniø. taip ir virðuje. emocijø gyvenimà. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje.

Reikia rûpintis. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse..Tie. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius.ten irgi juos atras. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. Visi arðûs. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. Vaidina lemiamà vaidmená. Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. Nes èia neturi tam reikiamo árankio .ji neða á aukðèiausias sferas. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui. Nusivylimas. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia.fizinio kûno. Bet. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui.jø kanèios neapsakomos. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. Siekiai ir troðkimai. Tai þmogus. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. kai sàmonë aiðki . 86 . Didþiulë atsakomybë laukia tø. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø.

Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. esanèios vienoje sferoje. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol.daug tobuliau negu Þemëje. kurioje bûna. tam jos netrûksta. Tai niekaip negali suprasti. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . nors ir juos gali naudoti.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose.já pakeièia þaibiðka mintis. esanèiø kitoje. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. kad bûtybës. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. Yra atskirtos nuo bûtybiø. kas atsitiko. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. Kas trokðta ðviesos. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Þmonës. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. tuo ðviesesnis spindesys. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie.

Todël.tikra ir realu. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. tuo ji nuostabesnë. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. Ir.galimybiø kelias. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. Nereikia rûpintis nei rûbais. Kad þmogus mintimis kuria viskà. turëdami daug laisvo laiko. Nepriklausomai nuo atstumo. nes visi reiðkiniai ir daiktai. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. 88 . tiek ið iðorës. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. nei butu. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. dangaus pasauliø stebëjimui. Nereikia nei miegoti. Tai. ko tik þmogus nori. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . Visi svajotojai. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Subtiliojo pasaulio gyventojui . Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. tuo ávairesnë kûryba. poetai. pasaka ir stebuklas. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. ko jam reikia. nei ilsëtis. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. Kosmoso dësniø studijavimui. nepaisant to. Ir kuo kultûringesnis þmogus. regimi vienodai.

kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. o akimirka . Jos nuolatos persilieja. Sakoma. Bet juk ir Þemëje. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. Jis turi ir daugiau spalvø. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. ðvelnesnës. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. Galime suprasti.Subtilusis. kaip bëga metai. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. Þmogus në nepastebi. ðvaresnës. kuriø Fizinis pasaulis neþino. kad geriausias jo apibûdinimas . Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka.kaip amþinybë. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. garsø bei tonø. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. intensyvesnës. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. 89 . glûdinèiø paèiame þmoguje. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai. Ðiaurës paðvaistë . Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti.Subtilusis pasaulis . Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. ilgi pokalbiai.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. amþiams prisiriðæs prie jo.tai ne tik mûsø psichinë bûsena.

apie kurá. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità.Ugninis pasaulis. Numestas subtilusis kûnas.Subtilusis pasaulis . Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. kaip apie mûsø siekiø tikslà. Tai tik kelias. 90 . aukðtesná. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. Tai tikrasis Dangus. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas .tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. Taigi. Po tam tikro laiko suyra . kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. pasaulá. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis. tapæs “subtiliuoju lavonu”.kuo skaistesnis.

kûnas . beribës. gëlës.. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. lyg glamonë apima sielà. intelektas. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui . O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. giminës. Tai paþástami.tai minèiø ir proto pasaulis. stebuklingas uþsimirðimas. ðvytintys subtiliu groþiu. Kurie apsupa já. meilë. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. Arba “minties”. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Naujas sapnas. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose.. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . Þmogø vël paþadina ryðkios.. augalija . mylimieji. ta jo dalis. Kur kalnai. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. kuriantis konkreèias mintis... Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Ðvelnumas.màstymo laidininkas. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. o tiksliau. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus.. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama .visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. Konkretusis protas.

tai ta aplinka. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Ten nëra ðeðëliø . Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. Ðalia “Minties materijos”. nors. 92 . Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Sunki ir drumzlina. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Ði materija . nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Danguje mes nuolat esame su tais. jog ðeðëliø beveik nebus. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. tuoj pat ágyja atitinkamà formà.Ir. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. apie kà þmogus galvoja. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. lyginant su fizine materija. kai tik jà paveikia mintis. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. kokius mylëjome Þemëje. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá.tà nesunku ásivaizduoti. negu Subtiliajame psaulyje. Ten viskas.

Meilæ ir Groþá. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. Nei skausmo. iðskyrus Tiesà. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. Trumpalaikai dþiaugsmai. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Bet bûna labai gilûs. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Meilës ir Tiesos atradimai. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas.kiekviena siela aiðkiai mato. Visas gëris. Ir tiems. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. O teisingiau pasakius . Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. nei liûdesio kruopelytë. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. kuriuos mums suteikia muzika.

kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. èia vystosi protas ir ðirdis. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. Taip. Visa. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. Taip. kai visa iðsemta. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. Visos tyros mintys ir emocijos. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. 94 . Ugninis pasaulis . Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. niekuo neapsunkintas.Ugniná pasaulá. Kurioje buvo lyg mokykloje . Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ .tikroji þmogaus tëvynë . iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Ir. Taigi. koká spëjo pasiekti. Ugninis pasaulis .mokytis ir ágyti patirties. Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Tuomet viskas.èia jis “namuose”. gimusios gyvenant Þemëje.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø.

Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes.abstrakèios. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams.Arhatai.Ir jø artimiausi mokiniai. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. antrasis . gyvendamos þemëje. nesuvarþytà apvalkalø. kurias jis pats sukûrë. Tai ir viskas. arba Mahatmos. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. Garbingà sielos bûtá. þemiausiame. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. Suvokia prieþastis. kurios.Minties ir Ugnies pasauliai . 95 . aukðtesnëje. Bet yra sielos. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. Pirmame. slepianti praeitá. ðioje sferoje. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. “ugninës” minties. kurios priskirtinos aukðtesniajai. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . abstrakèiajai srièiai. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Treèiàjà.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. gyvendamos þemëje. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. Kitoje. Ðios sielos. Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. arba antrojoje. Þmogus pasilieka viename ið jø.

dvasinis protas. amþinà.. Absoliuto spindulys.MANAS . Ir ðtai. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. amþinas . kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje.. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. p.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà. nemirtingas. Dvasios-Ugnies kibirkðtis. “Kvietimas”. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ. Buddhi yra tai. nekintamà ir nesuardomà Monadà.“Màstytojas”. 65 Legendos papasakojo apie tai. Jis atsirado kartu su organizuota materija. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. þinojimo pajautos buveinë. . savimonë. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje.daugiau nebemirðtantis. Be apvalkalø. “palaimos kûnas”. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus . Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. Tol. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . Legendos pasakoja. 96 . Rytuose ji turi pavadinimà . Jis perëjo visas gamtos karalijas.

Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. veikiantysis asmuo. susitapatindamas su tuo apvalkalu. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. 97 . Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”.tai yra su subtiliuoju kûnu.tai jo protas. á kuriuos yra ávilktas. kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá. kaip savo tikràjá AÐ. Atma. Visuma laikinøjø apvalkalø.Manas .visø kûnø. kai ji nuðvieèia intelektà. Jis mano.tai aukðèiausias protas. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. Tam. vadinama asmenybe. Tas AÐ daþnai save apgauna. sukurtø ið tø pasauliø materijos. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Arba “intuicija “. norais bei aistromis .á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. gyvenantá visuose pasauliuose. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. jam reikia kûnø Laidininkø. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. kai kalbame apie moralæ. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Jis . kad jie ir jis yra viena esybë. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. Mokslininkui jo Að . Kuriame jis energingiausiai veikia.

kaip þmogus. Gyvendama amþinai. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará. amþinasis Þmogus lieka pats savimi. numeta sudëvëtus. gimimas þemëje yra veikiau mirtis. Taigi. Numetæs visus kûnus. tai drugeliu á padangæ kyla.visa. 98 . mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. arba fizinis ásikûnijimas. Þemiðkasis gyvenimas.gráþimas namo. juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe.su sparnuotu vabzdþiu. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas.fizinio kûno analogija . Individualybë paima visas vertybes. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus.Psichëjà . O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. uþsivilkdamas naujus rûbus. Baigdama savo þemiðkàjá kelià.O ásikûnijanti aukðtoji triada . o taip pat apie tai. vasarà ir rudená. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. Kuris .tai vikðru þeme ðliauþia. Savo namuose. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. Ji . Taigi. Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. vadinamas mirtimi. Ji . kà geriausia surinko savo sieloje. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. Kurias sukaupë gyvenime . pasak legendø.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. kas yra þmogus: Lukðtas . Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. Lygindavo sielà .laikinas reiðkinys.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius .

Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu.laikinas. Menkutë plëvelë. nors ir neilgalaikis . Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. Ir pagaliau kauliukas. Po to minkðtimas . Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus. þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. kurie mato mûsø aurà. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. Kuo stipresnë lempa.tai jausmø ir minèiø kûnai. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius.maistas. 99 .tai jo “kûnai”. kuriame slypi amþinybë. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. arba sensityvai. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø.amþina Individualybë. Tie. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. bet maistingas.Baltymas .skaidri. lyg atverstoje knygoje.teigiami ar neigiami. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. Kiekviena þmogaus mintis. kokie jie bûtø . Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Nesvarbu. tamsiø spalvø. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. mato ir mûsø sielà Ir. Dvasingo þmogaus aura . Ir pagaliau ugninis trynys . Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Jie vadinami AURA. visomis vaivorykðtës spalvomis. Kuo stipresnë Individualybë. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. skaito mûsø mintis ir jausmus.

100 . Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis. Legendose pasakyta. kurioms gresia chaosas.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra.mintimis. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ.

Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. 101 Dvideðimtoji legenda . O silpna saugo savo bailø tingumà. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. kurios lems jo ateitá. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. Tai galime palyginti su naro darbu. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. priklausomai nuo sielos iðsivystymo. bei pakilti á naujà pakopà. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà. verèianèias priimti naujà naðtà. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø.

iðskyrus fiziná kûnà. Aukðto dvasingumo þmogus. kaip taisyklë. Fiziná. Tai vienintelis paveldas. Todël genijus. bûdamas aukðtos sàmonës. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. ypatumus. 102 . Po to. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Kai visi apvalkalai. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas.Ir ðtai. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. perteiks savo aistras ir emocijas. kurias jis susikûrë. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. gaunamas ið tëvø. Kitaip tariant. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. kartu su ðiuo kûnu. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. kurioje jis gimë. arba veiksmø. arba norø. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. nelauktai. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. Ið tos materijos. kûnas. tankøjá. kurioje turës gimti. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. sukurti. padedant Statytojams. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Pats renkasi ðeimà. tomis pasekmëmis.

Tuo tarpu. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. kartojant maldà. meilëje ir kanèioje. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. nukreipti akis á groþá. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. sielos kvietimas ásikûnijimui. Bet supratusieji tik padeda ávykiui.tai ðventas veiksmas. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. 103 . Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. gimimas ir motinystë. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. Aukðèiau buvo pasakojama. Laukiant sveèio. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. Ið tiesø. kad tik lauktasis ateitø. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. kaip reikia sutikti tà. Pradëjimas . ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . bet aklieji bando atstumti jà. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje.Palikuonims perduodamos ne sielos. Ranka daþnai iðtiesta. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to.kurti naujà bûstà sielai. Legendose taip pat nurodoma. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. laipsniðkai.

jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Liko ágyti tik fiziná kûnà. pradëjusá ásikûnyti. Palaiminta motina. Jau iðrinkti tëvai. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. Klajoja netoli tø vietø. Bet tai. todël ir pasakyta. Þemës naðtà reikia paðalinti. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu.sielomis. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . Kad “nutraukti vaikø gimimà .Nereikia prasimanymø ir paskyrimø .dvasia eina laisvai. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. Paðaukus. Reikia susimàstyti. jau prasidëjo gemalo vystymasis. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei.blogiau nei þmogþudystë”.draugø bei giminaièiø . 104 . Jie mano. Ðitie numesti apvalkalai. Bet ðtai. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. Tëra tik grubi mistifikacija. kur gyveno þemëje.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. Tai didþiulis nusikaltimas. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas. kas vyksta spiritizmo seansuose. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. kuriai atëjo metas ásikûnyti.

Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. Dël kuriø þuvo Atlantida. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. Ar galima ásivaizduoti. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. Vienintelës dvasios. Tà laikà. þuvusieji katastrofose. tikroji jo dvasia. su kuria spiritistai gali bendrauti. mirtimi nubausti nusikaltëliai. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. 105 . kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. jie praleidþia Toje sferoje.

106 .

Jie vadinami kosminiais dësniais.Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. 107 . chemijos dësniai. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai.

Kartojantis gyvenimams. Kaip þmogus po mirties Fiziniame. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. p.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. “Kvietimas”. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas.tai sàmonës evoliucija. Þmonija . Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose. Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. pakopas arba klases. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose. Ir kiekvienas jo gyvenimas . vël gráþta gyventi á Þemæ.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. Þmogaus evoliucija . Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Pasaulyje. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. arba Tankiajame. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Per vienà tokià mokymosi dienà. Á tas aplinkybes. Jei jam sekasi blogiau . Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. 108 . 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi.

“ne að. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. Nauja pamoka.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . O jø protas . Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose.tai kultûringieji þmonës. “Leiskite jums padëti” . besiverþianèiai á dvasingumà. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Jaunai sielai.Þmonës. Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. Tai pirmosios klasës þmonës . ko jie turi iðmokti. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. Kurioje noras tarnauti. be iniciatyvos ir vaizduotës. Kiekviename gyvenime. siauros pasaulëþiûros þmonës. Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. kad pereitø ið vienos klasës á kità. savo grubios prigimties. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Treèioji klasë . o mes”. 109 . Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa.tai tik màstymo uþuomazgos. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. Antroji klasë . Mokymosi planas . Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. Tai pirmykðèio proto þmonës. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø.tai vidutinio iðsivystymo.“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos.jie labai netobuli. tai . O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. Mokosi to.

absoliutus savo likimo ðeimininkas. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. kur ir kada jam gimti. Þmogus ásikûnija tiek kartø. pakopa . Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Nes Jis . bet bendram labui. Arhatas pats nusprendþia. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. aukðèiausioji. Kosminio Proto . jie ásikûnija tuoj pat po mirties. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. 110 . Persikûnijimo dësnis .Iðminties Mokytojai. Þemiausio lygio siela paklûsta. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . Kiekvienas jø turi savo Mokytojà.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. kelio gale.tai Jo veiksmø malda. bet Tëvo valios ieðkau” . Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. Sielai kylant evoliucijos laiptais. Pagaliau siela. kelio pradþioje. “Ne savo valios.Ketvirtoji klasë . Iki þmogaus-dievo sàmonës. Mahatmos. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. turinti aukðèiausià paðaukimà. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. kuriose jie turi gimti. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø.pasiðvæsti savo Mokytojui. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës.Logo . Paskutinë. nors ir turi teisæ á jà. o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan. Arhatai. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje.

galime eiti be baimës. Supratæs.taip kalba senovës iðmintis. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. 111 . Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje.

112 Dvideðimt antroji legenda . Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. kad jo gyvybë priklauso ne jam. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu.akadieèiø . Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . bûdamas jûrininku ir prekybininku. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. Ásivaizduokime þmogø. Ðeðtojoje .APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. skirstydamas prekes. Jis patiria magiðkàjà jûros galià. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Jis tampa kovotoju. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. bet jo genèiai.kuria patirtá.porasëje.rmoagale. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Ásikûnijusi tolteku .Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. Þmogus priprato keliauti. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. kosminá keleivá. tai jûros pakrantëse. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje.

Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. Nepasinërusiø á svajones. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis..porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. Idealu laikydamas visapusiðkumà. Ir. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. Prancûzas arba italas. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje.mongolø . ðeimos ir valstybës vienybe. nes mokosi valdymo meno. Gimæs gyvenimà paversti Menu. Besidomás idëjomis kaip idëjomis. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis.. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. kurià paveldëjo ið savo protëviø.paliko Neiðdildomà pëdsakà. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. Niekada nepaliekantis fermos. Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø.Indijoje .porasës þemdirbys. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. ji iðsiugdë kitokias savybes. davæs jai kaþkà.T eutonø . jautrus þmogaus emocijoms. gimæs civilizacijoje. 113 . Gimæs penktojoje . Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu . iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. kaip septintosios .Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. Senovës Egipte. Kaip romënas. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà.O po to. ásitikinæs religijos. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. be materialiniø iðskaièiavimø. tiek sausumoje.

Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. jei po ásikûnijimo vyru. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. kas suartina þmones. 114 . besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. Visos jos .persikûnijimo procesas. todël ir atsirado neatitikimas. Vagneris. bûdingas skirtingoms lytims. bûtø skurdesnë. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius.tik atskiros scenos dramoje. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. Taip pat ásivaizduokime. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. ir moterimi. o viso to pagrindas . tai reiðkia. Bûtina ásikûnyti ir vyru. sàþiningumas dalykinëje srityje. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. Bet ir savybes. tikriauisiai.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. gaiviam orui Ir viskam. Intuicijà. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. O argi Bethovenas. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. Be kuriø siela. Kaip tvirtina lgendos. Meilæ saulës ðviesai. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes.

. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu.Kurias mums numato Kosminis Protas tam. 115 . Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. Neþërës brangakmenis. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. visas visuomenines formacijas. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. O batsiuvys . Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. Kurios glûdi jame kaip galimybës.. Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Visas Kultûras.senatoriumi .

meilës ir neapykantos jausmai. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais. Nuo pirmøjø þodþiø. Pirmajame pavyzdyje Eli. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. O kartu su kitomis sielomis.tik 20 kartø. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena.Eli Ðiaurës Amerikoje. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. o Eli . Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. 116 Dvideðimt treèioji legenda . Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. Po dviejø amþiø .APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Iðausti viename gyvenime. amþiø glûdumon. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. Su antraisisis . laikinieji apvalkalai. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. pasijuntame artimi. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Aiðku. O dar po trijø amþiø . kurias ji mokosi pamilti. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki.Ako Madagaskare. Ako buvo ásikûnijæs 24.Eli. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. Per tà laikotarpá. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. arba atstûmimu. nuo vienos sielos prie kitos. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto.

O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje. Ako ásikûnija Malakoje. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras.jo þmona. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. Ako . Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje.broliai.sûnumi. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Praëjus keturiems amþiams.jie tampa vyru ir þmona.. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. bûdama moterimi.Eli draugë. Ako proanûkiai. 117 . O dar po keturiø amþiø . Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. Eli jos sûnus. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. 84 amþius: Etrurijoje Ako. o Ako .Eli draugë. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube .227 amþius prieð mûsø erà . Eli þmona.. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje.Ako gimsta Poseidonijoje. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube . o Ube . 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. Ako . 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina.

O dar po keturiø .dvyniai.ásimylëjëliai. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Ako tampa Eli þmona.70 amþius: Egipte Eli tëvas. Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. Antrasis pavyzdys rodo. O dar po devyniø amþiø . 19 amþius pr. mûsø dienomis. visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai.ypaè stiprus. Pagaliau.vël Indijoje.Eli gimsta Indijoje.Ube vël Indijoje.Maþojoje Azijoje. Praëjus ðimtmeèiui . gyvendamas trisdeðimt vienà kartà. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu. Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje. o Ako . deja. nenusiðypso ir jie negali susituokti. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . Kuriems likimas. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje.duktë. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. Dar po keturiø amþiø .brolis ir sesuo . 118 . Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. vienijami amþinos meilës. m. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. Skandinavijoje Ir Indijoje . Ube. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. 5 amþius pr.kaip tëvas ir dukra. Ube . erà: Graikijoje Eli .kaip pusbrolis ir puseserë.jo sûnus. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru.abu kartu kaip vyras ir þmona. m. Po trijø amþiø Ube Persijoje. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . O dar po devyniø amþiø Ube . Ryðys tarp Eli ir Ube . Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje. Peru .Ako Pietø Afrikoje.Ube vël Indijoje. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. Ako .tëvas. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi. Dao moterimi: Atlantidoje . susitinka Eli dvylika kartø.

jie susijungia kaip vyras ir þmona. o gal kaip draugai. jie nesusitinka. Po to .gyvenimas Indijoje.ðventikas. Asirijoje. graikø kolonijoje. bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. Rie . Jam atneða naðlaitæ Dao. Ir be abejo. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. kai jie vël vyras ir þmona. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. 119 .jos vyru. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. O naujai ásikûnijæ Romoje. nepriklausomai nuo jø kûnø.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Kitame ásikûnijime. Persijoje . Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ. Kitame gyvenime. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. gal kaip tëvas ir sûnus. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. kad paðvæstø jà ðventyklai. þynys.

stebint Logo Atminties Archyvà. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. lyg praeitis bûtø dabar. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà.AMÞINASIS DABAR. Iðminties Mokytojo padedamas. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. Tai . Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. Kurá jis nori tirti . Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas.lyg dabartis.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. Iðgirstø triukðmà. þiûrëtø á dangø. debesis. Kosminiam Protui praeitis . Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas.ir jis atsidurs jame.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . Jai . kas mums jau buvo. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. stebëdamas zujanèius þmones. Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. O gal jis nori suþinoti.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. saulæ. Jis gali stebëti praeitá. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. Þmogus. jø ðirdis ir siela.

kurá taria ceremonijos dalyviai. kaip ði vieta vadinasi dabar. eþerø ar upiø jos yra. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. sekdamas debatus Senate.tai Sielos ásikûnijimo. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus. Ir eskimø moteris. 121 . ásikûnijusi po keleto amþiø. stebëjimas. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. Jei gimimo epocha yra labai tolima. Jis gali stebëti visà aplinkà. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. kas vyksta ðio proceso metu. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. Visa. kokia ji anuomet buvo.Tai ta pati individualybë. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. Ir tyrëjas. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. kalnø.stebëjimas. tas pats þmogus. suþinoti tø metø konsulø vardus. Iðgirsti faraono vardà. kuris uþraðinëja datà Arba. þmogui mirðtant. T pat vietovëje. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . kad vyriðkis. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. pamatæs gimusá vaikà. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. gyvenæs Poseidonijoje. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. Taip pat galima ásitikinti. Jis apþiûrës tà vietovæ.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. girdëti sprogimus. Gimimo datos nustatytmas .sunkesnis uþdavinys. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. pajusti karðtá ir slëgá. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. oje Taip jis suþinos.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. 128 . Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Tuo labiau. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. Kuo aukðèiau pakyla siela. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. kad kildama evoliucijos laiptais. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø.

Gamtos karaliaus . Kai tik susiduriame su þmogaus .APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. kurios lemia jiems skurdà. kai matai. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. Jos tvirtina.þmoniø nelygybë. jog viskà suprasime. lyg “atpirkimo oþiams” . Tai . tikslinga.sveiki ir graþûs. atsitiktinumà. Kuris sako: “Kà pasësi. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. Kas vienus apdovanoja laime. Pagal ðá dësná. Matome vieðpataujant savivalæ. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas. paþeminimus. tà ir pjausi. 129 .. O kitiems. Jos sako. kaip ðalia kenèia geri þmonës. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai. jog egzistuoja teisingumas. o kiti .luoði ir bjaurûs? Vieniems .viskas gyvenime sekasi.. kur viskas taip tvarkinga. dësninga. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. tà ir pjausi”. viskas taps aiðku. neteisybæ . (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema .gyvenimu.teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje.turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. Kodël vieni . O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti.vien tik gumbai . ir pavydëtinà laimæ. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. O tuo tarpu kitiems . Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. Kaip galima manyti. kuriuos pasëjo praeityje. Kosmose... kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas.“gimusiems su marðkinëliais”.

130 . Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. kenkiàs savo artimui. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà.blogiu. nuo kalavijo ir þus”. ruoðiàs nuodus savo broliui. pats nutiesia savo gyvenimo kelià. sëjëjas ir pjovëjas. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà. kuria sau baisià lemtá. Þmogus pats kuria savo likimà. Moralinis atitikmuo. jei þinosime.kûrybinës jëgos. kuris pasvëræs kiekvieno darbus.gëriu. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ..kalavijà. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. negalvodamas. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. Þmogaus poelgiø. Kilnaus . Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. pirmiausia kenkia sau. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. kuri þinojo kosminius dësnius.jis negalvoja apie savo praeitá. bet protingas ástatymas.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. “Kaip pasiklosi. Teisingo. kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. Kiekvienas. Netobulo gyvenimo pasekmë . doro gyvenimo pasekmë . þodþiø. Jis pats . uþ blogá . Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . taip ir atsilieps”. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. Taigi.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. O kitoje . kad atpildà vykdo aklas. Atrodys tobulas ir teisingas. Taip suprasime net idioto bûsenà. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. “Nespjauk á ðuliná .Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá ..Karmos pasekmë. Þmogui nieko negali atsitikti. “Kaip paðauksi. kad pats save rûsèiai nubaudë.aukðtas paðaukimas. Senovës iðmintis.pilnas iðbandymø egzistavimas. Kiekvienas. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. Jis skundþiasi savo likimu. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. Kuris atrodo toks netobulas. taip ir iðsimiegosi”. jei jis to nenusipelnë. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi.

kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. Ið tiesø. tas pasieks tikslà. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. 131 . parduotas vergijon. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. nei vieno þodþio. Kurdamas savo Karmà. Kiekvienas þodis. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. o gavimas gali vël supanèioti. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. Vieðpatie. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. Vienas iðmintingas filosofas. kad senas skolas bûtina gràþinti. Kas eina teisingu keliu. Senovës Rytø legendose sakoma. tam teks áveikti kliûtis.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. nei apkartæs gyvenimas”. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. bet ir kolektyvai. nei vieno veiksmo. negu gauti. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. supamas gerovës. imperatorius. Þmogui duota laisva valia. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. Suprasdami. kiekvienas jo poelgis. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti.taip buvo kalbama senovëje. Kol þmogus supras. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. suðuko: “Dëkoju. Jie sako: “Geriau karti taurë. kas pasiklydo bruzgynuose. Ir þinodami. Taigi. Jis gali eiti savo keliu taip. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. Þmonës. Nëra nei vienos minties. pramintas Auksiniu. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . þinantys Kosmoso Dësnius. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai.

tam tikra visuomene bei tauta. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. tautos ir kt. Bet svarbiausia. Kuriems jie padarë kokià nors þalà. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. 132 .antraeilis faktorius. bet ir su bièiuliais. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek.Vykdytojai.svarbesnis uþ poelgá. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. Mintis . Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. Visi. susietà su tais þmonëmis. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Kiekvienai sielai. Bûtent. þmonës gali turëti Ðeimos. Todël be savo individualios Karmos. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. Kiek jis nusikalto. Kaip ðiø grupiø narys. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. uþ savo ketinimus bei mintis. prieð jos naujà ásikûnijimà. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. motyvas . sukëlusiø tas nelaimes.Karmos Dësnio . Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. Kosminio Teisingumo Ástatymo . Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. kaip karas.neregimos Bûtybës. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. O poelgiai . partijos. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. Turës susitikti ne tik su savo prieðais. prisidëdamas prie sàlygø. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime.

Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Tikruoju. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà.Jie vadovaujasi tik vieninteliu.kûnà panaðø á ràstà.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . bet patirties kaupimas. Gerovæ ar nelaimes . Ne bausmë. Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Kitai . Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. þmogaus tikslu. 133 . Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. nei kà prideda.dþiaugsmà ar sielvartà. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu.

Kà turi daryti þmogus. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. Þmogus. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. apimanèià ir gërá. ir blogá.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. Priklausomai nuo to. nes Gyvena pasaulyje. Taigi. 134 . negu blogo. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. Tol jis kentës.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. Paprastai dauguma þmoniø. kuriant savo ateitá.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. Tai garantuoja sëkmæ. Antra . Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. o ne bloga. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. iðpirkdami savo karmines skolas. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. Sukuria naujà miðrià Karmà. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. savo naujà likimà. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. nes kurs sau blogà Karmà.

nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas. nuþudant já.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Sakoma.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. kas mums siunèiama. Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. o tik ið naujo sukurs jà blogà. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . 135 .taip kalbama apie Karmos Dësná.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. o kerðto esmë . Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. Treèia . mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas. Bet prieðintis blogiui mes privalome .asmeniðkos paskatos. Net ir kanèias. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Ir paversdami tai geranoriðka auka. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. bet dar labiau jà apsunkina. Dþiaugsmingai priimdami viskà. kas ið mûsø atimama.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams.

Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. Penktoji taisyklë kalba apie tai.Kaip suvokti blogá? Þinoma. Jis turi ugdyti savyje narsà. kad pirmiausia . Jokie þodiniai átikinëjimai. tiek ir su tuo. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. 136 . Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà.prieðinimasis dvasios jëgomis. Ir. Þmogaus paskirtis . nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. þinoma. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. kovoti prieð blogá. Griovimas yra irimas. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. Kuris yra uþ mûsø. Yra toks posakis: jei nori gero. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. vedantis prie amorfiðkumo. turime áveikti já protingumu. neapsunkinant Karmos. Jei þmogus nenori. O taip pat ir tuo. kiek leidþia jo jëgos. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. kuris tûno mumyse. netampant þmonijos iðdaviku. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. Tuo jis skiriasi nuo blogio. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. galinèio visam laikui jas uþtvindyti.tiek su tuo. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . Juk blogis . Negalima nesiprieðinti blogiui. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Pirmiausia .kurti chaoso apsuptyje. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. bûk pasirengæs áveikti blogá.visuomet blogis. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius.tai griovimas. jokia atgaila. kad já uþlietø chaoso bangos. kad jame nëra egoizmo ir puikybës.

atjausti ir bûti gailestingi. ko nenori. ugdo savo dvasines jëgas. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. kad “likimas”. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. 137 . kurie skæsta neveiklume. Tik tà. Nereikia manyti. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. ar padës Atgaila. kad galima pralenkti savo Karmà. nesavanaudiðkai tarnaudamas. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. siekdamas tobulumo. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. galime ið jos iðsivaduoti. Karma baisi tik tiems. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. uþklumpa Karmos liûtis.nariai. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. Septintoji taisyklë sako. kad reikia laikytis paprasto. Kai þmogus. Mes privalome visiems padëti. kuris skirtas individui. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. kuris sustoja evoliucijos kelyje. kad tau darytø kiti. Nes esame tos paèios ðeimos .þmonijos . Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà.

138 .

mirtingi dievai.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës . jis ásigis raktà visa kam. supratæs juos. Nes. kas supras ðiuos þodþius. Laimingas tas. O dievai .nemirtingi þmonës”. 139 .

Augalas virsta gyvûnu. Pasiekæs virðûnæ. mylëti . Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma.APIE DIEVUS. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. ji . KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà.tai dieviðkos bûtybës.Didþiosiomis Sielomis. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. Legendos pasakoja. Egzistuoti . Taip jis tampa nebe þmogumi.ir kurti. Jis vienodai pajëgia: þinoti . þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. tai ir jo evoliucija begalinë. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. 140 Dvideðimt devintoji legenda .ir sugebëti. Þmogaus apoteozë . Taip ir Þemë . Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera. Tolesnë pakopa . Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . pabaigusios þmogaus evoliucijà. Auðros ir sutemø pranaðautoja.þmogumi. dievai. Arba MAHATMOMIS . Legendose sakoma.spindulingiausia ir galingiausia. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje.vystosi ir tobulëja. jei Kosmosas beribis. Ir. Rytuose Bûtybës. gyvûnas .ne nugrimzdimas nesàmoningume. Yra ir aukðtesnës. o dievu. Bet kûrybinë veikla. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje.Kosminiais Iðminties Mokytojais. Vadinamos ARHATAIS . kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. virðþmogiðkos pakopos planetø. Pasak legendø.

Nes nëra dievø. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. Ir ðtai. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. valstybingumo bei paþinimo pagrindus.buvæ þmonës.þmonijos evoliucijos plano. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano . þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. Visi Jie . Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. Tautø atsiradimas ir iðnykimas. diegdamas paþinimo. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Kokios Rasës ir porasës. Septyni Kumarai. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. prieð aðtuoniolika milijonø metø.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. menø ir valstybingumo pagrindus. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Palyginus su Þemës gyventojais . Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. 141 . Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. iðaugæ á dievus.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. Religijos.

taip ir Pasyvøjá. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Tai Planetø Dvasios. Didysis Pasaulio Pagrindas. Amþinybæ.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Prasidedant Didþiajai Manvantarai. Didysis Visatos Statytojas . Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. Prisiminkime. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. taip ir Gimdantájá. Pasauliø kûrëjos. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Prisiminkime. Didþioji Vieningoji Dvasia . Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. 142 Trisdeðimtoji legenda . kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. Kosmoso evoliucijos planà.Logas. Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis.Kosminis Protas. Amþinas ir Nekintamas. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . Didþioji Vieningoji Materija . Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá.tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. kaip Kuriantájá.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. Ritminæ Visatos Bûtá. Jis kuria Kosmoso statybos Planà.Tai Kosminë Pasaulio Motina. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis.

Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . bet prisiminimas apie tà Vienintelá. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam.gyvas ir sudëtingas organizmas. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. ákvepiantis jai Protà.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. galime daryti iðvadà. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. Kosmosas . Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. Didysis Hierarchas.jo evoliucija Ir visa darni sàranga. kaip Planetø Kûrëjai. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Kad Hierarchijos Pradas.svarbiausias Kosmoso principas. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà . kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. planetø ir sistemø Hierarchai. Ið viso to. Nukreipdamas vienam tikslui. Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë. Kiekviena Visata. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Taigi sakmë apie Gigantà. Kuris yra Tëvas. Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. 143 . sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà.Logà. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. arba Vadovavimo principas. Yra kosminis dësnis . laikantá Þemæ Ne prietarai. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. kà mes prisiminëme.

Pakelti jà á naujà pakopà.viena. Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Filosofais. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Tiesa . Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. mokymø Pradininkais. Didþiaisiais Iðminèiais. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde.Vienà Didþiøjø Mokytojø. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà. 144 . Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus. Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. tautø Mokytojais.

Nagrinëjamos atskirai. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. Asirijos. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. prietaringa ir ribota. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. ið kurio iðëjo visos religijos. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . chaosà ir vaidus. Kaip baltas spindulys. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. 145 . Tam. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. jei suvoksime misterijø esmæ. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. Bet jei ásigilinsime á simbolius.tiek jau iðnykusiø. tiek ir dabar tebeesanèiø. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. Jei surasime ðaltiná. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Egipto. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. yra vienas.Jie ásikûnydavo tam. iðsiskleidþia vaivorykðte. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. Nepamatysime nieko. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. iðskyrus prietarus. filosofijø ir mokymø ðaltinis. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Kadangi Ðaltinis.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. Pavyzdþiui. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. perëjæs per prizmæ. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai.

Taip ir Vieningoji Ðviesa. kad jos. Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. Mes nuolat siunèiame jas. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. visos pasaulinës religijos. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Amþinieji jos Sergëtojai þino. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Todël kiekviena jø. gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. 146 . Visi didieji Mokymai. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. Mes pripratome. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. jog priëmëjai . jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija.Didþiosios Baltosios Brolijos. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. Mûsø apmàstymai. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. þadintø þmonijos sàmonæ. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. Nepaisant iðoriniø skirtumø.labai netikëti. Lyg strëlës.

147 . Taip Mahatmos . svarbiausia. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Visa þmonijos iðmintis . visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. kilniausia. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø.viskas semiama ið ðios Versmës. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais.ið ðio Lobyno. kà þmonija gauna protiniam. Visa. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos.Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Visos kryptingos mintys. kas vertingiausia. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi .

Iðkentæ visas kanèias.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai. Jø Didybë . nes Patys paþásta darbo prakaità.nukalami gyvenime. kai Jie Patys jais ir bûdavo. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. lyginant su mumis. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Savæs iðsiþadëjimas. Jie sugeba atjausti þmones. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Visà þemës kelio sielvartà. Yra tolimos þvaigþdës. kai to reikia Jø darbui. kanèiø ir pergaliø. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Trisdeðimt antroji legenda 148 . gailestingumas. þemës gyventojais. narsa . Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. atjauta.. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Bet Jie gali ásikûnyti. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. kurios pabaigë Þemës kelià. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Jø Dvasinës Jëgos. Didieji Baltieji Broliai. Jie vadovauja þmoniø darbams. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. Iðskyrus tuos atvejus. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. tokie kaip Kristus ar Buda.

bet tiesos atpaþinimas. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. Prieðingai. Mahatmø Brolija . Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. Legendos sako.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. Kurie vadovaudavo tautoms. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys.Nirvanos. Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. Jos galëtø bûti toli. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. esanèiose virð debesø. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà.Siekdamos padëti þmonijai. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. 149 . kas egzistuoja. jungianèias pasaulius. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Jos savo darbu nutiesia gijas. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus.

Ilgi þemës vieðkeliai.. amþinai... pas kuriuos kelias visada atviras..Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià. Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Laimingas. netenka .. klaidûs kalnai. Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena.. Gyvena ir Mokytojai. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. Uþ tolimø dykumø.. L.. Kaip gaivinantis sapnas aplanko.. Þemëje. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. Kiekvienas gali pasidþiaugti. nuolatos. Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. Sielos troðkiui pati tolimiausia .Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda. J. Jinai tik viena...Palaipsniui ateis supratimas. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi . amþinà iðkilmæ þada . Visoj þemëj pati vieniðiausia . kad legenda yra tikroji istorija. kad jam gyvenant èia. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. Ðirdis visko nustoja. Baltruðaitis (vert. Kaip gyvena mitai.. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . Broga) 150 . kam skirta sulaukt sutemos.

Kaip ir kiti Broliai. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. kaip ir kiti Broliai. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. o pirmiausia. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. Pagal Kosminæ Teisæ. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Ðios Dieviðkos Esybës. jog gali tapti pasauliø kûrëju. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Didieji Baltieji Broliai. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Ið pradþiø jis. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. Kai jis pajuto. nuo dvasios puikybës.

Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Esant Bûties vienovei. 152 . ji niekur neiðeitø. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. Bet savo ypatingu keliu. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. kuris numatytas Kosmose. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Nenorëdamas niekam paklusti. Tapæs Þemës Ðeimininku. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi.Atmetë Kosminio Proto Planà. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Þinomiausias jø . vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà.Saulës Hierarchø. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. o þmones kaliniais. Kad.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. prieð Kosminæ Valià.karalius Ravana ið Lankos salos. planetos evoliucijos planà. O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu.

Blogas ðeimininkas. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. perþengianèio Þemës ribas. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá.Liuciferis dar stiprus. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Kova. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. Kristus parodë judëjimo. Kitas . Bet ði tvirtovë dar nesugriauta .tamsos jëgos. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. vienas þavisi tik þemiðka materija. Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. kurá Þemei padarë Liuciferis. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . pranaðumà. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. kai skirti visi pasauliai?”. 153 . Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. Tuo metu. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Pareikalavo didþios aukos. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. ðià aukà prisiëmë Kristus. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa.” Taigi. Kai atëjo metas.

Todël. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. Tai darni organizacija. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. Galima nusiristi bedugnën. siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. yra gana aktyvus. Juk tik dël to. jog jo nëra. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Liuciferis turi daug pagalbininkø . Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono. kad egzistuoja tamsiosios jëgos. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. nei tamsiøjø nëra. dirbanèius ir kovojanèius. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. Juodøjø metodai rafinuoti . dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Ðviesieji ir tamsieji . Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Ðëtonas .Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Didelë velnio pergalë yra tai. siekdami bûti neatpaþinti. Kad þmonës galvotø. jog nei Ðëtono. Mes regime Ðviesos Tarnus. Kaip taisyklë.tai visai ne abstrakcijos: èia.tamsiøjø. Tamsos jëgoms. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Be to. deja. Þemëje.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . Juk. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Kaip neapsiðvietusios.

rajumas. melavimà ir netikëjimà. iðdidumas.. egoizmà ir kitas panaðias savybes. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. savanaudiðkumas.Ir pasirenka uþnugará.. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas. garbëtroðka. tamsieji lengvai nusprendþia. Tamsieji rezga savo pinkles ten. Pavydà ir iðdavystæ. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. iðskyrus jø neigiamas savybes. Galima sakyti. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë. 155 . Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai .lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . Kitø bûdø þmonëms privilioti. nëra. irzlumà ir pyktá. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. Tylint ðirdþiai. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. Iðdidumà ir ambicingumà. ásitikinimas savo neklystamumu .pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. kur jauèia neatsparumà. Ne juoduèius matome. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. pavydas. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. nes per juos galima itin subtiliai veikti. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas.

Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. vilioja ir ásakinëja. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. 156 . Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. Neregimas radijas kvieèia. Tamsos tinklà rezga nagingos rankos.

Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa. Tomas Voganas . Po to mokytojas Mahometas . Pitagoras .magas ir stoikas. Ir vakaruose . Senovës Graikijoje . Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus .ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras.jo klausësi Mozë. Aukðèiausios Dvasios.Orfëjus.. Jakobas Biomë. Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø.tai Kristus. o senovës Romoje . Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. Artimuosiuose Rytuose . Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin. paaukojæs didþiàjà aukà. vadinamas Didþiuoju Màstytoju.Tolimøjø Rytø Mokytojai.“Mirusiøjø Knygoje”. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. 157 . Ásikûnijusios þmonëmis. be Budos. Pagaliau .Þana d’Ark. atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. Sokratas ir jo mokinys Platonas. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. nuosmukio laikø pamokslininkas. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. kuri suþibës dabar.Anaksagoras. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . O taip pat papiruso ritinëliuose .Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. Didþiosios Dvasios. Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà. Periklas ir Aspazija.Islamo religijos ákûrëjas. Paracelsas. Apolonijus Tianietis . graikø religijos ákûrëjas.Seneka. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas.. Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. Indijoje. Po Atlantidos þûties.

Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. Sokratà. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. ir Platonas. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Taèiau. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. Galime atskleisti piktosios valios kelius. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. Uþ kà persekiojo Pitagorà. bent vienà Brolá. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. ir Biomë. ir Paracelsas. praëjus amþiams. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. 158 . ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Galima nustatyti. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. Anaksagorà. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. ir Aspazijà. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. Brolija. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. Juk ir tamsa turi savo dësnius. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. Periklà pakvietë gráþti. kai jis tapo silpnaproèiu. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs.

Parduotas vergijon. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Londono apylinkëse. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Taip pat ir Anaksagoras.netekæs visko. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. nukirsdinti. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Platonas iðgyveno visus sunkumus. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. Visas kanèias turëjo iðkæsti. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus. . Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Niurnberge. Netoli Peterburgo ir Italijoje.” 159 . Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. Buvo pasmaugti. parduoti vergijon. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. nukryþiuoti. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. þvëriø sudraskyti. susijusius Su tokia padëtimi. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime.þodþiu. Buvo sudeginti.

kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Ir Buda. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. To prieþastis . ir Kristus.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø.didelis vibracijø neatitikimas. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. ypaè miestuose. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. O tie. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. Bet panaudojus tokià apsaugà. 160 .

Jos kilnumo ákvëpti. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. bet veiksmais. lankydavo vyriausybes. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Niekada neneigë savo egzistavimo.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Tam tikromis epochomis. Prieðingai. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. perspëjimø ar patarimø forma. pagraþintus amþininkø fantazijos. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. 161 . Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. jie gyvendavo vieðai. ðie þmonës niekada nesislëpë. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. Brolija. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Ta pagalba. Deja. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. literatûra saugo Jø vardus. Juos matydavo daugybë þmoniø.

jis dingo. Ðios paramos priëmimo rezultatas . Nepaþástamojo nerado . Ir. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø.Þinoma. uþfiksuotas faktas. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Vakaruose. valdant prezidentui Vaðingtonui. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. Ið istorijos þinoma. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë.ið èia jo sëkmë.galingas ðalies vystymasis. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. þinoma. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. 162 . Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. o bûtent Romos popieþius. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. o bûtent. Kurio patarimais jis naudojosi . Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. taip pat ne visada. Kuris pasakë ugningà kalbà. neradusi Dvasios Citadelës. kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia.

Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. Prisiminkime ir Napoleonà. 163 . kad ten. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. Himalajø Tvirtovës narys. Ten kentëjo visa ðalis. Per visà þmonijos istorijà mes matome. jis buvo persekiojamas. Ne kartà jam grësë Bastilija. Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga.Paskelbus grafienës d’Ademar . kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos .dienoraðèius. Galime prisiminti. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. ir kuris vëliau. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. Iðaiðkëjo faktas. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas.

Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. Reikia suprasti.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà.Todël atstumti já . Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Kokia sunki Karma tø asmenø. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Jie liûdi matydami. Taip per visà istorijà galime matyti. likusius ðeðëlyje. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. Galima ásivaizduoti. Þmonës galëtø pastebëti. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. Kaþkoks aukðtesnis. kaip kuriami ávykiai? 164 . Jie visur skuba á pagalbà. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. koká likimà pasirenka tautos. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. kai ji priimama. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. nei þmonës mano. Jie dþiaugiasi. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. Kas gali tvirtinti þinàs. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. Daþniau.

Jie neða Ðviesà. kad spëtø laiku perduoti þinià. 165 . Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Jie negaili jëgø.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos. Bûtent. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis.

166 .

167 .Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. taèiau nuostabus. Rûstus.

Taip egzistuoja ir ateities begalybë. ir tolimoji ateitis . O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu. kaip atrodë ið arti.. Paþvelkime á save. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. Juk þvelgiant ið tolimos ateities.legendos akimis. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø.mums taip pat legenda. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos. Kà mes þinome apie jà? Taigi. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis .. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda . kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba . T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”..*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje.legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá.. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. Paklausykime. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. 168 . O paskui juos ir milijonai metø.

Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime. kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .

Bëgant amþiams. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. susiformavo bjaurios apnaðos. neatpaþástamai iðkraipë. Aukðèiausios Valios. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. tyrumà ir groþá. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. apgaulës ir klastos skleidëjas. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. visas didþiàsias Tiesas. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Bet. slëpdamasis nuo þmoniø. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Ðëtono bendrininkø átaigojami. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. Taigi. Ðis melo ir veidmainystës . Kurias perdavë religijø ákûrëjai. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome.

“teisûs”. kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. kuris tinka nebent vaikams. Pralietos kraujo jûros vardan tø. kurie smerkë þudymà . Pradëtas visø kitaip tikinèiø. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas.Þyniai. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui. Visuotinis “pagoniø” naikinimas.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 .. religijos. o visi kitatikiai . Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. To pasekmë . Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. kryþiaus þygiai. Maþa to. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. susiskaldymo ir puvimo nuodais. Kad tik jie . Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. uþsisklendusios. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. Iðkreiptos. Kaip bûties pagrindà. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. kultø tarnai..

ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. ar galima sakyti. kad ði þinia nepasiektø þmoniø. Neigiantá ir atmetantá visa. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. 172 . nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. su Ðviesos Hierarchija.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . lyg nulûþusi medþio ðakelë. Jei nëra ðio maisto . Viskas. kas aukðèiausia. Kiekviena valstybë. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. kas veda Brolijos link. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. Tai ji. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. smerkiama ir ðmeiþiama.Hierarchija. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. artëja prie savo þûties. Ið tiesø. Tai pamatytume. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. Nepripaþindamas jokiø autoritetø. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka.ánirtingai puolama. Negalvodama.

Ir tai jam puikiai pasisekë . Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. nesivystytø. panaudojami karo tikslams. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. netobulëtø. Monotoniðkas. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. Juk visi mokslo pasiekimai. Dabar. Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. Atvirkðèiai. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. pirmiausia. visi technikos iðradimai. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. nuo Kosmoso. Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø.

O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. iðskyrus sportà. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. þuvo be pëdsakø. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais.Tie. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. Kad jaunimui neliktø nei noro. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. kad tik nekiltø dvasios kultûra. Bet. Ne raðytojai ar menininkai. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. neþino. mokslininkai ar iðradëjai. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. mokëjo kryþminti augalus. dël þmoniø neprotingos veiklos. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. Nesunku jam áteigti. nei laiko Menams. gladiatoriais. O specializuojantis vien sporte. Malonumø troðkimu. Jie pasitelkdavo galingas energijas. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. Mokslo ir technikos laimëjimais. þavëjimusi lenktynëmis. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai.

chaotiðkà iðsiblaðkymà. tegul ir savo artimøjø sàskaita. o neretai net nusikaltimai. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. Liuciferis jai áteigë. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. Taip vietoj dvasios turtø. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. Atneðanèios materialinæ gerovæ. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. O tam. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Negerai þmonëms bûti vieniems. Taigi. Aprûpinsiu juos atspindþiu. 175 .Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui.didþiulës pastangos. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. Kuriø kaina . Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . Reikia apriboti vienatvës valandas. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. kad gyvenimas duotas malonumams. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui.

raðytojai persekiojami. Kiekviena evoliucinë mintis. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Kà daryti. Paþangiausieji mokslininkai. 176 . Nepakantumas yra blogis . Nes ið áproèio manë. Matyt. stabdo sàmonës vystymàsi.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. simbolis. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. arba savojo ego. duodanti impulsà ateièiai. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Tuo metu. Skiepija neigimà visko. Bet þmonës palaikys já nuodais. O patys akivaizdþiausi . Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. tik materialiuoju pasauliu. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. Stabdo evoliucijà. nemokðiðkume ir tamsoje.nëra geranoriðko nepakantumo. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. kaip tik á blogá ir pakrikimà. Tamsieji perða mintá. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). nes slepiama tiesa. Niekas neiðdráso jos atidaryti. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. ko nemato primityvi akis. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Nepakantumas niekur kitur neveda. filosofai.

ir jø pasekëjø gretos praretës. tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. Suvokus. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. 177 . Bûtent. Jie supranta. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje.

Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. kai jas valdo vien tik vyras. Ðirdingumas ir jautrumas. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Uþsiundant vienus ant kitø. þiaurumà ir pyktá. Sumanumo ir karingumo savybës. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. 178 . Siekdamas savo tikslo. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. Þengdamas per ðirdis ir galvas.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. atjauta ir meilë. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. þinojo jos dvasinæ galià.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. verþimasis á tiesà ir teisigumà. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. nuolat siekdamas uþgrobti. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. Skirtingai nuo vyro. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà.

Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. politikos ir diplomatijos. Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis... Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro.Kuri yra subtiliøjø energijø. taurinanèiø vyrà. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. *** Paðalinæs moters átakà. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. 179 . Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. Tamsos jëgos. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. neðëja. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . tautø iðsigimimas. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. ligos.

Lyginant su ðiø dienø neapykanta. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. 180 . o save aukðtinant. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. Vieni uþslëpti. Ávairûs tie karai. skirtingi jø pavidalai. prekybinis karas. paðaipos. Tai ne taika. draudimai. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. nepasitikëjimas.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. suskirstymai. Plûdimasis. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Pyktis. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. Sakoma. Nes taika turi gimti ne smegenyse. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. Visi tartum nori taikos. kiti atviri. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. ugdo neapykantà. kad toliau nebëra kur eiti. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. Þiniø karas.pagrindinis tamsiøjø ginklas. o ðirdyje. Kalbama apie taikà. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. Tamsiøjø dëka. Rasinë neapykanta. ðirdyje galandant peilá. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. menkinant. nacionalinis ðovinizmas. ðmeiþtas . politinis nepakantumas. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. gikluotas karas Ávairûs karai. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. Religinis karas. o veidmainiavimas. idëjø karas. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis.

tai apgaulinga vienybës kaukë. Net ir tada. Tie. 181 .Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. Daug kalbama apie gërá . Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. kai iðkilmingai kalbama apie gërá. neretai darbai bûna blogi.ir daug daroma blogio. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus. Pati ðlykðèiausia kaukë .Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø. Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu.

jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Juk þmonëms ádiegta. kad gerbtini tik laikini dalykai. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Bûtent dabar. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Taigi.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. Ir nenuostabu . Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. bet ne á Bûtá. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Ir ásikûnydavo. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. be praeities ir ateities. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. sukurdamas technikos stebuklus. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. iðradimais ir atradimais. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. Protas paþengë toli. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. Kartu su didþiàja technika. Nesantaika ir neapykanta. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Neþiûrint to.

jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. Visa. þmonija stumdosi kryþkelëje. pavergiant jo valià. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Bet kryþkelë . jog jiems viskas leistina”. apie egzistencijos problemas. tapo kaþkuo gëdingu. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. dvasingumas. Tuomet þmonës átikës. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Uþvaldæ þmogø. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Visus poelgius. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo.tai ne kelias. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. 183 . tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija.

Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Ji skverbiasi visur . jog perdedame sakydami. kuriø sàmonë staiga aptemsta. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø.tai ir yra apsëdimø daigynas. ir á valstybiná gyvenimà. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. Þinomi atvejai. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø. Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . tebebûdami savo pareigose. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Nereikia manyti. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Daþnai neátikëtini. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. nesuprantami. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo.ir á visuomeniná. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. 184 .

kol galø gale tapo tvirta pluta. Tenka pripaþinti. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Mes taip pat þinome. Sluoksniai.sutankëjusi masë. kad planeta yra gyva bûtybë. bet ir jo aplinkai. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Ðis planetà gaubiantis ðydas . kad tos jo pastangos buvo sëkmingos. Kaip tai ávyko. sudarydami praþûtingà dujø ðydà. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. visà erdvæ.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. gyvas organizmas. Bûties Vienybei. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. Jie nusëda atmosferoje. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . Pykèiu ir neapykanta. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Intrigø. Su Visata ji susieta daugybe saitø. Vis tankëjo.kitomis planetomis. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos.taip vadinamà imperilà.

Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. Nuodingos dujos. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus.prisiminkime Atlantidos likimà. Suprasdami. 186 . kurios uþterðë Þemës atmosferà. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Nepraleidþia ugniniø soviø . Galëtume suprasti . Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. ið kuriø likæ tik griuvësiai. kad þmonijos mintys . þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø.jei þmogaus mintis uþnuodyta.Taip nuodingos dujos. ir ði liga apëmë viskà planetoje. Miðkai yra gyvybinës energijos . miestuose. kurie galëtø jai padëti. Þemë susirgo. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Tai planetos kûnas sirgs. puvësiu uþkrëstuose. sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Tai reiðkia. Paþeidþiama biosferos pusiausvyra. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. kaip ir bet kuris kitas organizmas.pranos .planetos cementas. Be to. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas.priëmëjai. Dideli susitelkimai pavojingi . Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai.

Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. Þemës plutos numarinimas . Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. Dykumos . o saviþudybë. Padaþnëjo planetos traukuliai. ir fizinë pusiausvyra.tai jau ne neûkiðkumas. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës.pats papraðèiausias þmogus pasakys.tai þmonijos gëda. ir biologinë. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Nereikia pranaðø . Matome. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. naikina miðkus. Paþeista ir psichinë. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. pieva. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. sodas. Jau keli deðimtmeèiai. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti .Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas. kaip beveik kasdienà dreba þemë. Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . Padaþnëjo nepaprastos kaitros.

kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai.atpirkimo. bet beproèiai jø negirdëjo. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . Atëjo atpildo valanda.rûsèios dienos. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. 188 . kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. Net netoliaregiai juos pastebëdavo. klusniai pildë jo pakuþdëjimus. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”. p. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. taèiau beprotybë apakino þmonijà.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai. Niekas nemàstë. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . kai dreba kalnai. Þmonëspatekoaklavietën. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Þmonija kalta tuo. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà.jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. 141.

Ugnis ieðko iðëjimo. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Atbunda didieji ugnikalniai. bet planeta tebegyvena”. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. visuomet lydintys rasiø kaità. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Kur pluta labai iðgrauþta. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Kataklizmai. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. kaip niekada. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Jei. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse.okeano dugne. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. Pavojingiausi jos prasiverþimai . Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. Þmonijos dvasia neatbus. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. 189 . Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais.

Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. milijonø metø praeis. niekas net neásivaizduoja. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. Jis deda visas pastangas. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. Taip. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. O tiksliau. Bet. deja. Tuo atveju. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. kad nugalëti nepajëgs. dar neapgyvento pasaulio. atitinkantys naujas sàlygas. kas jai neharmoninga. Liuciferis þino. jei þmonija pasirinks praþûtá. Kuriai esant. jau apgyventà planetà. Jis neástengs likti. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. Kiek eonø praeis.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. panaðià á mûsø Þemæ. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. kad mûsø planeta sprogtø. Kiek tûkstantmeèiø. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. jei þus planeta. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. 190 . Nes suvokia. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. kad jai prasidëjus. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. nes jos atmosfera degins viskà. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus.

Kurio. kaip Þemës. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà. Todël jau seniai já vadina Satan.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. negalima sunaikinti. Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. 191 .

Kiekvienà dienà .netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. Taip pat . Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam..sàmyðis ir susirëmimai. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. p. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. kurtieji dainuoja.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. ði priemonë tik pagreitino þûtá. dabar . Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. kolektyvus ir ðeimas. nesusipratimai ir melas. “Kvietimas”. kad tik greièiau apgautø viens kità. Tiesa.ðimtus milijonø þmoniø. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Þinoma. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. 192 . 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus.

praþudþiusiø Atlantidà. kad iðdþius þemë. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. Taip Poseidonui . kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. Galø gale. Apie tai. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. Puranose. Aukðtesnio. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. kad bus griaunami iðtisi miestai.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. pakrikimà bei protø sumaiðtá. Ypatingi sunkumai.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. kurie nulems planetos likimà. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Kad iðmirs iðtisos tautos. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. Taip ir dabar . Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Tokio apsivalymo reikia todël. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. sukrëtimai ir kataklizmai. Nes toliau eina metai. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo.

Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. Silpnumas ... Bet vëliau atsipeikës . apsimetusiusios vieðpaèiais.bendro gyvenimo pagrindas. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . Jie þudys moteris ir vaikus.. Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis.. Ir barbarai bus galingi. O nesàþiningumas . vieðpataus stipriausias . bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams... Skaitydami visas ðias pranaðystes. kankins þmones. Vieðpatausiantys Þemëje.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai. 194 . kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. galime pagalvoti.. bus grubios dvasios. Melas . Ir piktosios dvasios. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus.vienintelë pasisekimo priemonë. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Ir klestës negailestingi plëðikai. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà.. Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà.. ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius.priklausomybës prieþastis.“Vieðpataus barbarai .” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos.. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos.. Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. o nesubrendæ sunaikinami. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos. Valdovai.. Nustatytu laiku ávyksta tai. Kuriems vieðpataujant. Kol visas pasaulis iðtvirks . Ásimaiðæ tarp jø. Jø norai bus nepasotinami .

Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso.tai neturi reikðmës. Todël þmonës negali skøstis. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. turime visi suprasti. Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. kad neturi puikiø galimybiø.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

Juo labiau. blogio ásikûnijimà. evoliucijos vaisius. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos . Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas. Todël sunku atskirti.jo harmonizavimui. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . Kosminio gyvenimo esmë . Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija.amþinai. kad èia. kur Tiesa. þvelgdamas á þydrà dangø.apie Ðëtonà. Ðviesa . Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà.neharmonizuota materijos bûsena.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. persipina dvi Legendos: Viena . o kur prasimanymai.apie Ðviesà ir Tamsà.kova su Chaosu. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . kita . Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . ið esmës. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. jis net neásivaizduoja. Ðviesà ir Tamsà. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova.TEOS. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje.protas.CHAOS. Grubi neþabota stichija . Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Bet.

deja. Bet patys. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. arba apie T eosà ir Chaosà. tamsos kunigaikðtá. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. vietoj to. Tai . Kad tamsieji.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. kas vyksta Kosmoso platybëse. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. neva. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. Tai . Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. kad paverstø já kûrybos jëga. o ne Kosmoso dësnis.didþiulis nusikaltimas. 199 . kurio taip reikia kûrybai. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà.didelë klaida. Pasakoja apie tai. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. Maþa to. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze.neiðreikðtasis Chaosas. bet jø paþadintos stichinës jëgos. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. neþino kaip jas suvaldyti. nukreiptas prieð evoliucijà. Ðviesos antitezë yra Tamsa . Ne patys tamsieji pavojingi. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. vedami egoizmo. yra Ðviesos antitezë. Tamsieji þadina Chaosà. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose.

ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. 200 .nuoþmus prieðas. Pamirðæs. O kur .didþioji Tamsa.Todël reikia skirti. kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti. kur . Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà.

Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. kai praþûties pavojus èia pat. Siøsdamos emanacijas. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. kurie atëjo ið Veneros . Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. Jie veda mus evoliucijos keliu. Stebëdami. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Prisiminkime tuos.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà.

Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. kai dvasia prisilieèia prie jø. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. pats Ðiva primena já. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. Bet. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Graikijoje. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Taigi. kurie þino Ir supranta. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Iðgerti pasaulio nuodus . Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. 202 . kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. Jø gyvenimas . mûsø sàmonës kûrëjams. ir. Tiems. Mes regime já Egipte.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai.nuolatinio budëjimo bûsena. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai.

Didþiojo Mûðio laikais. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. tiek Subtiliajame Pasaulyje. Didþiosios Baltosios Brolijos. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. Kruviname prakaite. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos.katastrofa neiðvengiama. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas.HIERARCHIJA. átempæ visas jëgas. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . Þmonija turi þinoti. Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. Pagalba ateis tik tada. 203 . Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. labai maþa Þemëje pagalbininkø. Artëja metas. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. Þmonës turi suprasti. Jei Ji bus priimama. bûtina iðsiugdyti jautrumà. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje.Neásivaizduojama átampa. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Maþa. nuolatinëje sargyboje. kitaip . kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø .peèiø. Norint iðvengti katastrofos. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima.

Ji bus iðgelbëta.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. Tik tuomet. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 .

Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Atmenant baisias kautynes. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. kà turi. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. nulemsiantis mûsø planetos likimà. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. ávykusias prie Megido miesto. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Tiek ið vienos. atremianèius jø këslus.

Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos.niekis. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. bet sunki ir rûsti tikrovë. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Tà galima Pastebëti visuose planuose . kur kova þymiai ánirtingesnë. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. Katastrofomis ir nelaimëmis. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. komplikacijomis. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná.tai Ne vaizdinga metafora. Nereikia manyti. kurias mes nuolat patiriame.tai ne vien tik didieji ávykiai. jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. kiekvienas . Niekas net negali ásivaizduoti. Taip ir Þemëje . negu Þemëje. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. visi gyventojai. Visa planeta kovoja. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Prieðingai. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. Ne vien grumtynëse.paðto dëþutëje 206 . Taèiau Armagedonas . Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . Kita vertus. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Kova . kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. Griuvësiai Þemëje .savaip.nuo dvasinio iki karinio. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. Supraskime.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà.

kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. Kai átemptos visos kosminës jëgos .Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. kurá nesunku bûtø paleisti. bet. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Þinoma. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. Jei kova þûtbûtinë. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . Kur tas þaibas. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Kosminiame Mûðyje atskleisime. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. 207 . tamsa tirðtëja. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. kaip kuriamas ateities gyvenimas.trauktis negalima. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. Posûkiai bus staigûs. Mûðis kur kas dramatiðkesnis.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas.tamsieji. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. ir Ðviesos sulaikyme. Ið tiesø. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. O todël. o aplink tamsà . Pirmiausia nukentëtø visa planeta. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. tai ir pergalë bus ryþtinga. kas ðventa. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Nereikia manyti. Artëja Didþioji Epocha .

o ne tamsos. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø.tamsos iðsklaidymas. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. 40. p. Reikia sukaupti visà dràsà. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. Laikas paþvelgti atidþiau . Reikia prisiminti. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. “Kvietimas”.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. kaip chaoso apraiðkai. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. 208 . Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Reikia prieðintis blogiui. tarnaujame Ðviesai.124. Þmogaus pareiga . Artëja laikai. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. jûs nematote. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. Iðsklaidydami melà. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties.

chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. Ir ketvirti . Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus.dël savo prigimties. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. reikia ávertinti jø jëgà. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. kuris gali jas uþlieti. 209 . Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Reikia suvokti. bet jau baigia Karmos tëkmæ. Jei nebus gynybos .daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. progreso prieðininkui. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. Þmoniø nerûpestingumas . O treti. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. kiti . Jos prieðiðkos viskam. Kai sprendþiamas planetos likimas. Ásisàmoninti ribà. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. kaip drebuèiø masë. Antruosius apims laukimo virpulys. . kur tik silpnas pasiprieðinimas. Bûtina suprasti. Vykstanti kova reikalauja atskirti.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano.netinka niekam. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. Vieni tarnauja sàmoningai. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. Kai átemptos visos kosminës jëgos. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. Kiti kovoja be apsaugos. Taèiau reikia galvoti apie viskà. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. kas egzistuoja. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà.Ðviesos prieðai. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. Chaosas skverbiasi visur. kas þmoguje kilnu ir ðviesu.

Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. Dabar. Tamsa visuomet juodina viskà. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. Þinoma. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Neþmoniðkas þiaurumas. Bjaurûs burtai ir raganavimas. atsidavusiø blogiui. 152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. kursto neapykantà . Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. loþiø. kenkdami visam Kosmosui. Griauna ðviesius sumanymus. kas Ðviesu. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau.juodoji magija. Þadina prieðtaravimus. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Labai daug juodøjø.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. ir nesàmoningus bendradarbius. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. tiek ir tarp valdanèiøjø. ypatingas nepakantumas. p. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus.” “Kvietimas”. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà.

pergalës ginklai.” “Kvietimas”. Argi galima skæsti pyktyje. su savo þemiausia prigimtimi. Juk netikras pranaðas veda prie melo. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Mintis ir darbas. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. nesàmoningas þmogus. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga.gyvatës kelias. Vertiname tik pagal pasekmes. kad papirkinëtø. Perkeliama á kovà su savimi. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. *** Mus supa Pasauliø didybë. Melas baigiasi blogiu. Savo þemø aistrø vergas. Todël vertiname tik darbus . þudynëse. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Pataikautø.. nes ji skæsta tamsoje. priims visas minèiø strëles. “Paklaus. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. Valdþios. stengtøsi átikti. p. Darydamas taip.Ir neleisti.. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. kad kas nors jomis þaistø. Þmonijos gerovës vardan. kur nors vyliotø ir kviestø. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. Spræskite tik ið darbø. o tuomet . Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Darbas ir nuostabioji mintis . Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. 211 . Kaip þirniai nuo sienos. kaip nori tamsieji. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. Todël kova su tamsos jëgomis. Ir atvirkðèiai. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas.

96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. Ugnis. Blogis sunaikinamas Ugnimi. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. spindulinga materija. Fizinë ugnis labiau materiali. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. “Kvietimas”. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Ji yra visur ir visame kame. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Erdvës Ugnis . Visose gyvybës formose. Ten Ugnis virsta ðviesa. spindëjimu. nuo aukðèiausios iki þemiausios. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu.jai pasitraukus. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Nelaimes lydi sudeginimai. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. slypi Ugnis. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. prasideda irimas. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Ugnis yra vienytoja . Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. Taigi. 212 . Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø.Ugnis. Pasibaigus degimui. Taip yra todël. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. p. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. vël griþta á savo neregimà formà.

kad beprotystei perþengus ribà. minèiø pasiskirstyme. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Tamsos kunigaikðti. kaip Ðviesa naikina tamsà. Nepails didþioji liepsna. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Tu bûsi sunaikintas. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru.. iðvytas ir pasitrauksi. uþnuodijo orà”. kurie nemëgsta valyti savo namø. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. idëjø magnete. uþnuodyti. tu uþnuodijai orà. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Uþterðë vandenis. Ugnis liko nepaliesta. Negalësi jos nualinti. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. uþterðti. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. 213 . Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti..nepalietë tik ugnies. Be Ugnies nëra màstymo. Ir Ugnis degins tave taip. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . Puranose pasakyta. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose.Ugnies raiðka yra tokia pat. Taip pat pasakyta. Legendos pasakoja. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Bûna ðeimininkø. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. kaip sudûlijæ kaulai. tu uþterðei vandenis.

Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. Pasibaisëjæ savimi. Ji sunaikins visà ðlamðtà.ir ðtai. Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Taigi. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Keièiantis rasëms. Artëja neáprasti laikai. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Iðdþiovinanèios plauèius. gerklæ ir ðirdá. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. Ne tiek gëda. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Taigi. nei iðdavystës. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai.prasidës nuo Ugnies stichijos.Ugnies stichijà. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo.Satija Juga . ateina ugninis pavojus. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. 214 . nei smurtas. Nei þiaurumas. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti. Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. Naujoji Epocha . Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos.

Átvirtinant naujas galimybes. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. karus bei naujas epidemijas. 215 . uþuot prisipildæ Ugnies jëga. Juk þmonës neþino. kai ji arba bus protingai pritaikyta. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis.Galima bûti jos draugu arba prieðu. ði sàlyga yra svarbiausia. O taip pat revoliucijas. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Gausës sunkiø susirgimø. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. Sakoma. jeigu tik þmonës to norës. Ateina metas. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. kaip priimti ugnines galimybes. arba sudegins nesàmoningumà.

Neásisàmoninta energija. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. Dvasia . reikia þinoti. Erdvës Ugnis. Tampa psichine energija.mûsø prigimties patikrinimo matas. galima iðvengti daugybës praradimø. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà. Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. Ir bet kuriuo atveju . kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Reikia suprasti. Nepriimta sàmonën. O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. gali viskà sunaikinti.ugninis grûdas .su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. Ðie du Agni pavidalai . Þinoma. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. kaip nepaþabota stichija. Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. Ugnis taps griovëja. bet kaip kûrëjà. Ar nekelia Ugnies baimës tai. Laiku ásisàmoninus. Kas neiðsigàs ugnies stichijos .kilusi ið Vieningosios Ugnies.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. jà ásisàmoninus. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas.sàlyèio ieðkojimas. Norint be baimës priartëti prie Ugnies.

Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. 217 . Reikia tapti giminingu jai . Uþpildanèià visas emanacijas. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Vadinasi. . Artëjant ugninëms energijoms. Daþnai sakoma . “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà.tai ir bus Agni auginimas.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. Nereikia manyti. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Tik pagalvokime. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. Paþinti save kaip ugninæ esybæ . Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Jie vartoja iðmintingus posakius. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. Kuris viskam teikia gyvybæ. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. kad viskas ateityje. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. Ðitie þmonës junta ðirdimi.tikras dvasios dþiaugsmas.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. neprisimindami jø kilmës.

kaip já supranta miesèionis. net paèiuose menkiausiuose dalykuose.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Meilës ugnis pati tobuliausia. þmogus kuria ugninæ energijà. pirmiausia. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. yra ugnies gesinimas. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. 218 . Niekada negalima gesinti Ugnies. Jog bûtent meilë. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià.darbas. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Kiekvienas darbas sukuria energijà. tai pamatys. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Ugniai nebûdingas neveiklumas. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. pritraukia erdvës Ugná. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. jis praras gyvybës Ugná. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties.Ugnis. Ugnis turi gyventi. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. Ramus gyvenimas. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies.

dràsa. ðirdies Ugnis. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná.Tas. Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Kaip meilë. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. Surinkime visus ugnies kûrëjus . iðauð Þmonijos rytas. Jei mes stebësime. pamatysime. buvo tikras Joga. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. tarnavimo Ugnis. pasiaukojimas. kada uþsidega Ugnis. Ne savanaudiðkumas. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà.

“Kvietimas”. Juk þiema . To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø.pereinamasis. Mûsø laikmetis . jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti.. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. p. Ir ðtai ateina metas . Iðpranaðauta. Ir lapai nukrenta laiku.. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . 220 . Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara.Veneros planeta .kaip niekada priartës prie Þemës.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. ne atsitiktinumas.Kali-Jugos pabaiga. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi. Kai Jos þvaigþdë . Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. prieð tûkstanèius metø. Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia. kas lemta. Tai ávyko 1924 metais. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas.Ðviesiosios þmonijos epochos . Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . Buvo duoti þenklai. kuriam esant ji prasidës. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais.tik pavasario pranaðautoja. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. Seniai seniai.pradþià.

galingø ir paslaptingø deriniø. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. Budos ir Kristaus. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. Nereikia manyti. Rûstus ir nuostabus metas. Þinoma. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. Artëja Naujoji Era. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. yra ir pagrindinis jos branduolys. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. Liuciferio karalystei ateina galas. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Ryto þvaigþdës. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. Taip buvo sukurta daug naujø. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo.ji iðplinta visur. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. 221 . O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. kad Þemë nedelsiant taps rojumi. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. taip reikalingø postûmiui. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes.

Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. neapykantos apsuptyje. Kai melas ir iðpuikimas. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. þengia tikrovë. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. Bûtent. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Ar Kali-Jugos pabaigoje. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Naujo Gyvenimo. regis. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus.tarp veidmainystës. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . prieðiðkumo ir griûties. Bet. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. jog viskas blogai. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai.

Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Prasideda didinga epocha. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. pulsuodamos evoliucijos tempu. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. Ir suliepsnojo lauþai. pasipiktino senos màstysenos þmonës. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Nëra jëgø. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. Visi inkvizitoriai.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. kaip darbo kolonijø. Kai esame áspëti. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. bet mintys jau liejosi. lengviau atpaþástame ávykius. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Kuriø prireiks jiems patiems. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. 223 . Arti ta valanda. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Taèiau maðinos pajudëjo. Atëjo technikos laikai.

224 .

Taip ir ateitis pranoks svajonæ. 76 225 .Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. “Begalybë”. p.

Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros.persikûnijimø . 226 Penkiasdeðimtoji legenda . kad ðiuo metu ji nesuprantama.þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Kitas dësnis . taip vadinamus.dësnis.APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. Jos reikalauja naujø keliø. Mes jau þinome. Dësnis. arba Kosminio Teisingumo. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. Jis bus viso. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. Vienas svarbiausiø dësniø . Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. galima eiti be baimës. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . likimo smûgius. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo.Karmos. Naujas màstymas nëra seno neigimas. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. kas jau atrasta. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Prisiminkime.

Suvokusi svarbiausià ðaltiná . Ðios trys sàvokos .tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos.Mahatmø Mokymà. Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. juk Naujoji Epocha . Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet.bendradarbiavimas . Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. Papildyta naujomis þiniomis. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. Ðeðtojoje rasëje. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . Viena ið svarbiausiø sàvokø . Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. Gyvenimas pasikeis. Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená.bendradarbiavimas arba kooperacija.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos. 227 . Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje. Mes jau þinome Jo Vardà. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. jei dvasia augs sàmoningai. Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná. Mûsø kelias . bûtinomis Naujajai rasei. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Pirmiausia. Toliau . tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà.Didþiàjà Baltàjà Brolijà.to reikalauja evoliucija. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø.Maitrëjos Epocha. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas.

Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. ji bus pilnateisës moters epocha. Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Naujasis Pasaulis ateis. kaip ir brolija. Kaip mokslas ir þinios. 228 .Pakantumas. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka.gyvenime. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. lemta Mûsø planetos þmonijai .moters lygiateisiðkumas. Kultûra. Kita sàvoka . kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka.garbës pasas . Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà.Tikroji Kultûra. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. nei Kultûra. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Pakantumas. Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. O geriausias tos armijos þenklas . Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. su tolimaisiais pasauliais. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. Bet ir kosminis.taip. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø . Kita Naujosios Epochos sàvoka .Subtiliojo ir Ugninio . kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. nes tai mûsø lemties kelias.

kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. 229 . Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ.heroizmas ir þygdarbis. Ir dar . Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà. Aukðèiausias þmogaus tikslas . Psichinës energijos ásisàmoninimas.ypatingai svarbus uþdavinys.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Sakoma. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . kad tik tada.

Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Ir kai religijos taip iðkraipomos. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà.kitaip nebûtø evoliucijos. Be to. Tiesa yra viena.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . Nevisada tinka vëlesnëms . Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà.. Visais laikais mokymas yra tas pats. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome. p. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà.viena. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. Tai. Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. jog nebetenkina þmoniø.. "Kvietimas". taèiau jø ðaknis . bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà.APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. Priesakai evoliucionuoja. vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio .metas þmonijai pereiti 230 .

Kasdien tampa vis aiðkiau. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. bet tai. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Skelbiama ne naujiena. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . kas ðiandien bûtiniausia. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Kurias jie prarado. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Bet visam pasauliui. Atitikdamas laikmetá. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká.

Karma-Joga . Visi ðie keliai.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Joga yra mokslas. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. veikia aukðtoji sàmonë. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. turintis tikslà suvienyti visas tautas. bet Agni-Joga nurodo kelius. Pagaliau. Joga yra tokia bûsena. Radþa-Joga . duoda impulsà màstymui. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. Nurodo naujus paþinimo kelius.þiniø kelias. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. arba Jogos. Naujasis Gyvenimo Mokymas . kuriai esant. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. kaip elgtis ir kà daryti.veiksmo kelias. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. prasidedant Naujajai Epochai. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. Þnani. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. Þnani-Joga . Ðiuo metu. Juos iðstudijavæs. atsiþvelgdamas á savo siekius. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai.meilës kelias. Nëra tokios ateities srities. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga .ugningumo kelias.dvasios ugdymo kelias. 232 . Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. Radþa.

Agni Joga akcentuoja bûtent tai. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. 233 . Agni-Joga . Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu. ko reikia. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. nes Agni . Ji . bet neðtø gërá. dvasios pasiekimuose. Þmogui þengiant á Naujà Epochà. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. bet dabar.aukðèiausias ryðys su Kosmosu. gyvenime. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Naujà Rasæ. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. Agni-Joga moko. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. prasidedant Naujajai Epochai.

Jo vietà. Dabar nerasite budistø ðventyklos. Didysis Vieðpats. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . kad. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. Jam iðëjus á Nirvanà.Armagedonas. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. kaip Ateities Buda. tarytum ne þmoniø sukurti. Pasakyta. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Jog tuomet. Buda savo mokiniams þadëjo. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. “Mokytojø atëjimas” . nematomai matomas. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. kai þmonija. daþnai gigantiðki. jau valdo.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. praradusi Mokymo pagrindus. Nugrims neiðmanyme. uþims Jo Brolis Maitrëja. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis.

Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus. 235 . skeletai. Þemës istorijos lobiai. Taip. jos senovinëse saugyklose.ten kur gimsta upës. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. modeliai. Toje Brolijos Tvirtovëje. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus.þmoniø ir gyvûnø . Esant ypatingoms sàlygoms. Bet tai ne þaibai. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Maitrëja . ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. Giedroje nakties padangëje.Naujos Epochos Vieðpats. ten yra modeliai ið molio. *** Kalnuose ir virðûkalnëse . Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ.Agni-Jogà. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Þemëlapiai. Surinkti didþiausi paþinimo. rankraðèiai. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë.

þymintys ribas. be palydovo . O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje.niekas nepraeis pro sniego sargybà. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. 236 . Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. laboratorijas. Nekviestieji .iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. kurie saugo paslaptingà ðalá.neateis. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. Tai “sniego þmonës”. á Ðviesos Tvirtovæ. Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Jei ir yra þenklai. Matë bibliotekas. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. beveik nuogà. Reikia eiti per dykumas. su dideliu lanku. o taip pat garsøjá Bokðtà. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. Jie . bet nepraðytas sveèias Kelio neras. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. per grësmingus kalnus. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas.

Pats sadhu ten nebuvo. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo.” “Atsiskyrëliai. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis.tuos palydovus Mes psichologizavome.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. nes nelauktasis .” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. bet bendradarbiais Mes norime bûti. Nemanykite. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti.tai nemieganti sargyba. kad neliestø Mûsø formuliø. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. negu ves pirmyn. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. Mes pasirengæ praðyti. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Taip ir yra . kad visa tai labai sudëtinga. Galima manyti. Keliautojai gali papasakoti. Ir ne dievais. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. Geriau jie leisis nuþudomi. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. reikia ne geografiðkai. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. gyvenantys aplinkinëse olose.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. pirmiausia. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti.nepraeis. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. . Prieðingai. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá.” “Rasti Mus. bet dvasioje.

Vieðpatie!” Patys þinome. Mylëkime vieni kitus. negu praðymas “Padëk man. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà. Toks laidas kur kas stipresnis.klausykite ir pakluskite!” 238 . kada reikia padëti. kai ugninës energijos átemptos. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui.“Myliu Tave. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà. Tomis dienomis. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu.Ðtai laidas á Mus. Vieðpatie!”. Tuomet mes sakome .” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu.

lieka ypatingos paskirties vietose. pritraukdami ávykius. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. kaip gairës.dalis. Þinomø tik Hierarchams. 83 Pasak legendø. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu.tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio . Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Arba jie lieka nematomi. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. Numatyta. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. padedant juos. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. nurodydamos þmonijos kelià. Ið anksto nustatyta. p. “Kvietimas”. Juk. Tie magnetai. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro . Istorija pakankamai jà paþenklino.tik atëjus metui. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. gëlës . Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. 239 . Daug magnetø guli po miestø pamatais.

Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. Bade. Tik jame neliko Rusijos . Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø.. atrodë nepatraukliai. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. kas ðventa. Ir ðtai.. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. Iðkeliavo á Rytus . þemiðkuoju poþiûriu.. Viskas.. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. kas ðvenèiausia. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. Taip buvo numatyta ir ðalis. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. Rytuose nepriimta minëti to. Atrodytø keista.. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. 240 . Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø.. ðàlanèius ir kenèianèius . Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. Iðëjo pas alkstanèius. saugoma ypatingai.Galbût ta ðalis. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. Ir Kultûros deivë. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Taip ásitvirtina nauja pakopa. kraujuje ir prakaite. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje.

Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. kuri padës visai Þmonijai. Ðalis auga. Ið tiesø. Nepaprastai dþiugu matyti. Daugelis netikëjo. Kad Rusijos suklestëjimas . Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis. Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà. Nepaisant gausybës tragedijø. Akmenys taip guls. Ateities Rusijai nuostabioji apysaka. p. kuris áveiks visas bedugnes. “Kvietimas”.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. Reikia daug ðalutiniø sàlygø.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ .. Taip. kaip statoma. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. Nauja pakopa.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. 241 . Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. Legendos sako . juda.. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Tik tvirtai statant. Tai lëmë jø egoizmas.

Puoðnioji religija traukiasi. kas skirta didþiajai tautai. o tarnavimas þmonijai.ne ten teikiama pirmenybë. Bet dabar. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. Ne ten. Jis bus ne ten. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. stipriai paleista á vienà pusæ. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Ne puoðnûs rûbai. paremtø protu ir logika. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. Bet ten. Legendos tvirtina. kur ji ásisiûbavusi iki galo. Ir. Ne ten. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. Legendos mato. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. tokia pat jëga juda ir á kità. kur didþiausias neigimas.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. Þmonës atviri paþinimui. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Reikia ne parodomojo religingumo. kai bus ieðkoma Visø. Ten. kur ásitvirtina valdþia . ne apeigos. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Þiniø siekis veda teisingu keliu. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. bet dvasinio prado suvokimo. jog arti ta diena. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. Ðvytuoklë. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu.

Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas .ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà. Tik átemptos kûrybos keliu. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia.. Istorijos patosas ne virð tø. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. kur sutelktos jëgos evoliucijai. . Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. Ten. Nëra neiðvengiamybës. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Ðviesos Jëgos saugo jà. Ten. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. Ne kvietizmu1. Bûti patenkintu savimi . Ten galima laukti derliaus. kur viskas buvo atimta. Yra galimybë. Apvalyta ir atgimusi. Ne ten. kurie nurimæ. kur egoistiðki troðkimai. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. Griûties chaose saugoma tai. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. sotûs ir patenkinti savimi. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Ið tiesø.. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Bet ten.reiðkia þûti.O ten. kas lemta.

APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. Kurá bûtina ágyvendinti. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. kurioje ji pasirodë. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Rigden-Dþapo bokðte. Kai ðalis. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. ypatingoje patalpoje. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. kur jis nukrito. Ði Akmens dalelë. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. Toje vietoje. Daug þygdarbiø atlikta. jog ateina laikas. susivienys ir taps galinga. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. Pagal padavimà. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu.

oro dvasia. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës.” “Nesiek.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. jo rasti neámanoma. * Uroilas Zena. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. jis pats ateis. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. kaip iðdþiûvæs vaisius. að maèiau Akmená ir rasiu já. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. Sako. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. Bet nesupratau jø. auksakalá. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës.. . Luni. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. Ið dangaus nukrito skydas. kur prisilietë Saulës spindulys. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Atmink. Luni. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. knygos. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. Skydo vidurinëje dalyje. vadinamo Luniu. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. Ið tiesø. Jei taip.baisiausia klaida. Valdovas Kurnovuu. Net þenklus atsimenu. 245 .* Ið Tritono.” “Sakoma . Akmuo pats ateina. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. Pilkas atspindys. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. kuriame buvo pasaulio jëga. Ið tiesø. Jei sulauksi. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. Neigti Akmens buvimà .tu nusprendei sulaukti. Að sulauksiu Akmens. Akmens. Ten. að maèiau já. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. ir nuneðë Akmená á ðventyklà.pasakë valdovas. apsivilkæs auksais. Ir nukalti þiedà. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. buvo sidabriniai þenklai. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. ir paimti gryno sidabro. tarp trijø skirtingø dëmiø. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ.

kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . Þmones veda stebuklas . Sumanyk. gali nukreipti Akmená á gërá. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. chane.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. tik laikas parodys kelià. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Prie Ujub Nor. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. kurie su tavimi.raiteliui Timûrui. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. Uþdengë laukà vëliavomis. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. negalia. Kuku Nor . Ir tik tie. o kelias nesibaigia. 246 . Dargana dengia þmones . Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. net þirgas klumpa.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui.Oriono spinduliai.eina ir eina. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas. Þmonës keliauja kupranugariais. Ir kajukai pasuko þirgus namo. * Liepsnà Neðantysis. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. dulkiø stulpas dengia saulæ. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Laukiama atvykstant. kol sugráðiu.þirgas skuba. Nelengvai guli Akmuo Otakoje. Mokytojui reikia vesti þirgus. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. Bet Passedvanas Akmená iðneða.

keturiø kelias á Rytus. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. Zocharo sudarytojas. Niekas nesunaikins Priesako.jø reikðmë neþinoma. Regëjimas bus aiðkus. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. atveþtoje ið Rotenburgo. Nusileiskite lemtajai valandai. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. Daug pasiuntiniø ið Rytø. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. Persekiojamas ispanø. Tai nuostabu. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. kuri minima legendoje. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. priklausiusios paèiam Saliamonui. kai Að iðtarsiu . (Skrynelë. kad Akmuo. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Visa tai liudiju ðia valanda. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. þydø ujimo laikais. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. atkeliavæs ið Rytø. tie susirinks. Kam lemta. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu.taip pat prisiminimas apie Akmená.* Geleþinë Langobardø karûna . Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá.) 247 . Laikas Akmeniui gráþti namo.

* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Neðu skydu uþdengtà tauræ. Iðmintingo saugojimo pëdsakas. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. Keliauk.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus .þenk dràsiai.liejasi kraujas. uþ jûrø. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. 248 * . Vieðpatie.tuomet sëkmë. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. nes netikëjo. kokios musës uþpuolë. Joje Brangenybë . Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba.. Liejasi neregimasis aliejus. Aiðku. Kai virð Akmens þvaigþdë .Akmuo keliauja. Kai Akmuo ramus . Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. Tam sukaupiau savo jëgas. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà. Akmená laikau stipriai. Kodël. Bet vynu Akmens neapliek. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. kai Akmuo tamsus.Oriono dovana. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. tiesia letenà . taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Uostinëja. neapleisk. Kas kuièiasi uþ laiptø. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Akmenie. Kartoju maldà: “Neapleisk.prieðo siøstas. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje.

Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia. Narsuolis praðo lanko . Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. Maldingai lauksime savo lemties. nes neþinojo.paukðtá pats pasieks. Ateis laikas . Ásakmiai kartojame . Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui. kurios atsiuntë pasauliui Akmená. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 .Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Einanèius namo. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. Brangenybë paruoðta. Tuomet arti Mano laikas.terminai iðsipildys. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis. * Kai Indijos valdovas prarado akmená.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. kad iðaukðtintø svetimà ðalá. þmona tarë: “Surasim já.

Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 . Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. pailsëjæs.. Ðirdis prisimena. pasaulio gelbëtojas. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe .. kaip ið Didþiosios Ðambalos. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. Ðvariomis rankomis.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. Raitelio nesimato. ið ðventøjø kalnø. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . prie sraunios kalnø upës. O dabar. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje.*** Ant bedugnës kraðto. kad jos vieta Ðalyje. Juk reikia jà deramai priimti. Vietoj raitelio.Èintamani . Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. bet ðirdis prisimena kà kita. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje.Stebuklingasis Akmuo. Verþlia ðirdimi. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas .

Sàmonë kapstosi èia pat. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. pasirinkimas . kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. Bet Vartø neranda. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. Ar galima manyti. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. artumos dulkëse. p.visada laisvas. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. “Kvietimas”.tai priklauso nuo þmonijos. senais metodais. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose.þmonijos rankose. Ðviesa ar tamsa. prarandamos galimybës. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. Bet ar ji iðsipildys . Bet pasirinkimas . Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. Tik aklas galvoja. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa.

kurios uþpildo gyvenimà. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio.dràsos gëlë. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis. Nepatyrusi. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. Neþiûrint patirties. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. Kiekviena klaida. gniûþta senoji mintis. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. auga naujoji sàmonë. jog stato Naujàjá Pasaulá. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. padaryta dël Naujojo Pasaulio. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. bet kupina dràsos. nei dauguma ásivaizduoja. Kaip iðorines fizines. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. Bet ne iðoriniais poþymiais. Nes pagrindiniai dësniai . . pilnos senojo pasaulio prietarø. 252 . Visa istorija rodo. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. Kuris ateina kitais keliais.tai siaubo sala. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose.vienodi. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø.

Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Kai buvo pasakyta. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. bet jø ákûnijimas. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Tol nebus taikos. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. Ateina laikas. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. laisvës ir tikros þmogaus laimës. tarpusavio priklausomybës. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá.Kol nesupras viso. Jei þmogus supras. Buvo patvirtinta minties galia. Sugráþti praeitin . Tik tada. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. 253 . Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. jog blogis niekam netinka. uþplûdusiø gyvenimà. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. kas egzistuoja.neámanoma. Bet reikia. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime.ásivyraus pusiausvyra. jog idëjos valdo pasaulá.

254 .

Nuostabûs. Pakilûs susirinks. suprantantys. “Kvietimas”. Nauji. 65 255 . nauji. nauji. p.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones.

Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. Taip kalba Rytø legendos. oks Akylumo. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Norint padaryti jà nuostabia. Didþioji Baltoji Brolija.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi.padarys já kosminiu bendradarbiu. neiðeidamas ið gyvenimo. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. Taip naujoji pakopa. Dar daugiau . nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais. nugalëjus mirtá. 256 . bûtent . T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. T ugningà sàmonæ. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama.

kaip tikrame Visatos atspindy. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus. Taèiau be savo árengimø.Makrokosmose. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti.já nuskriaus bet koks þvëris. Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. kad þmogus . Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. agregatais.technika. Visos Kosmoso jëgos. be savo maðinø . maðinos.þmogus niekas.galingiausia bûtybë pasaulyje. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. aparatai. Ir vis dëlto . jis tapo gamtos valdovu. Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. maðinomis.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Visa þmogaus galia . Þmoguje.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. Iðvystæs didþiulæ technikà. Kurie ðiuo metu dar tebemiega. kas yra Didþiojoje Visatoje . 257 . Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje . Visø laikø iðmintis byloja . Yra viskas. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë.

Aukðtosios sàmonës centrai. Taurë . Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Taigi. ðirdies lygyje. stebuklø pagrindas.visø. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. þmogaus organizmas turi specialius centrus. todël fizine akimi nematomi. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. Jie yra subtiliajame kûne. 258 . kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes.ðirdis. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Plauèiø centras . Jam veikiant. taip vadinamø.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Iðskyrus retas iðimtis. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. kûno svoris tampa santykiniu. yra Taurës centras. Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. Virð saulës rezginio. dar tebesnaudþia. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà.

bet ir savo kalba paveikti kitus taip. Kad jie suprastø. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis. Kundalinis neveiks visa savo galia. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. kad su juo kalbama jo kalba. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. Nepriklausomai nuo to. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø.ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Kai jis atvertas. kurie atsitinka daugeliui. kas jiems sakoma. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. 259 .kankorëþinë liauka.Varpo Centras yra momenyje. Gerklø centras yra sintezës instrumentas. kuriam atëjo metas. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. yra virð antakiø. Tik ugningas Paþinimo. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. dvasinis impulsas. Bramos. Jos fizinis organas . Smulkiau apie ðiuos. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. patiriamà atveriant Kundaliná. Apie tai bus pasakojama detaliau. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. arba Treèioji Akis.Ðirdies. juo priimamos erdvës mintys Ir visa. Neiðugdþius Ðirdies. Yra didesnë uþ nuðvitimà. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Palaima. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. yra pakauðyje.

Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. kuriø ðaukiamës. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. pirmiausia. màstymà ir ðirdá. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. o taip pat spræsti. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Galima atverti centrus. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Saviveiklinis. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. beprotystës. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Kà ir kada galima panaudoti.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. nepadarant sau þalos. Bûtina iðvalyti organizmà. 260 . Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Didieji Vieðpaèiai . Todël.

Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. pagal fizinio pasaulio dësnius. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. Laikytini stebuklais. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. visi jutimø organai aðtrëja. kas kitø lieka nepastebëta. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Toks þmogus supranta be þodþiø. Visas organizmas subtilëja. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai.Kurie. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Jie junta daug kà. Sklindantys ið atvertø centrø. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. 261 . Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. mato kiaurai. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø.

Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 .Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais. . Galite pagerinti planetos likimà. Galite suvokti Begalybæ. Galite ásisavinti amþiø turtus.

Didþio þygdarbio energija.stipraus troðkimo arba aistros energija. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. Jeigu bus sàmoningai paðaukta. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. Kitaip tariant. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà.psichinæ energijà. Yra jausmo jëga . Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ.minties galia.pasiaukojanèios meilës galia. Nenorint atsidurti tarp atmatø. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Kuri transmutuos visa. Yra proto jëga . Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . ir apvalys planetà nuo atmatø. Yra gyvybinë energija arba prana . Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . stipraus màstymo energija. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . Atsiranda keistos ligos. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties. ypaè á akis krenta tai. áeiti á evoliucijos ritmà. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà.sveikatos energija. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. kas egzistuoja. Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Kad màstantys þmonës labai daþnai serga.stipraus kûno energija.

dar iki proto. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Kaip ir Erdvës Ugnis. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. Nuo ðio. Yra kaþkas. 264 . Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. visose jos apraiðkose.tai tas ugningumas.Yra ir ugninë dvasios galia . bet dauguma gali jà pajusti. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Ne iðimtys. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. kas vienija Nervø centrø veiklà. Prisiminkime. Ugninis siekis galingai jà átempia. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Taigi. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Jei nëra verþlumo. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. kas Aukðèiausia. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. Hierarchija .svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas.

inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . reikia nuolat valdyti. Ir atvirkðèiai.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. renkame Ðviesos grûdus.Groþio dþiaugsmà. Iðmokite suprasti. Pastebëta. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. Pastovus. pabudusiu gyventi. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ. Pirmiausia. átemptas. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. kuriame pergalës spindulá. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. O brangenybiø rinkimas. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. ritmiðkas. 265 . sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. nes ðià energijà. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. Todël gërëjimasis . nepaslankûs. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu.bûtina sàlyga jai augti. Nuolatinis. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. Ritmas darbe .

Taigi. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. *** Gydytojai patvirtins. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius.sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. Nuo viso. kuris pastebëjo savo nuovargá. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. Kad nervinis pakilimas . Kiekvienas. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. Daug pavojø iðnyks. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Paþvelkime. Su þmogumi. kuris badauja gydymosi tikslais. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. kas kenkia psichinei energijai. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. Bûtent tam ir reikalinga Joga. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . Psichinës energijos tobulinimas . kad didindami pakilimus. Taèiau jie pridurs. Taip visapradë Jëga . Bet krenta tas. kas kliudo tai daryti.tai kokybës gerinimas. jog esant nervinei átampai. ásisàmoninæs Agni galià. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. Ðirdis. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. kas jà naikina. norintá iðsigydyti. Palyginkime þmogø. kuris paþadino Agni. Apie tai bus pasakojama þemiau. Nuovargio nepastebi tas. bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis.

267 . Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. Jos savybë . Psichinës energijos tyrimas . Kaip magnetas. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai.artimiausios ateities mokslas. Teisëjai. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. papuoð teisëjà. esanèias þmogaus gelmëse.teisingo sprendimo átvirtinimas. arba visapradë.gëriu. Þmonës su psichinës energijos atsargomis .padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. Jos pripaþinimas bus þenklas. Bet psichinës energijos sankaupomis. kurioje bus perkainotos visos vertybës. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. Iðmokus ja naudotis. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. Sugebëjimas pasitelkti jà. Vadinasi. galima ásitikinti. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. Atliekant bandymus su psichine energija. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Psichinë energija sukurs naujà epochà.valstybës lobis. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes.Ir visø kitø energijø poveikius . Psichinë.jos parodymai nesuklaidins. psichinës energijos paskirtis . geresnes gyvenimo tvarkymo formas. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. energija ágis pilietybës teises. Taigi.

Nenutraukdama protinio darbo. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. vystyti ir subtilinti. .ugdymas. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. joks progresas. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá. baigësi. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. protas . Ðirdis . Bet nuo ðirdies. “Tai plaka tavo ðirdis. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. Taigi.praeitis. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. ðirdá bûtina ugdyti. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei.” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Taigi. ðirdis . Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. 268 . kurioje vieðpatavo protas. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. arba dvasinës sàmonës. Armagedono dienomis. Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn.jo pagrindas. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. Evoliucijos pakopa. Visø pasiekimø raktas . Atëjo ðirdies metas. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui.ðirdies subtilumas. Ypaè dabar.ateitis. Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi.

Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. ásisàmoninkime.darbuotojas ir geresnis. ir pakantesnis. atjautos ir meilës artimui ugdymas. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. kitaip tariant. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. Ðirdis pilna þinojimo pajautos.. Reikia laiko. nei spëjama pagalvoti. Ðirdies ugdymas . daug kà suþino Anksèiau. Po darbo .” Taigi. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. Kuriame áþiebsi ugná.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. ðirdingumas. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. kas yra draugiðkumas. pirmoji suvirpa. Ir ta liepsna nedegins.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. 269 . Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. Pagaliau. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. Toks poþiûris subtilina ðirdá. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. primenanti ðirdies reikðmæ. galima jà stiprinti.tai meilës darbui. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. Tai ne miglota intuicija. Tebus jis tavo þidinio pamatu. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. Geranoriðkumo. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Ugdant ðirdá. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. kreipiantis á ðirdá.

kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. Gailestingumas. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. Ðirdis. Kas kojø greitume.. Meilë ir atjauta visam. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. iðgujusi þiaurumà. T jûsø dantys. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. Reikia suvokti draugiðkumà. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. kà tik atëjæs. Taigi. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Reikia ðviesos árankiø. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. Atsigræþkime á draugiðkumà. jei atsiras kilnumas. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. Draugiðkumas . pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. Nes neþinojo. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. kaip parodyti kilnumà. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. . Bûtent. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. kas gyva. kaip á gyvenimo pagrindà. bet pamirðote vienas.” Þmonëssusimàstë. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Taip meilë liko neapsvarstyta. kuri liko nepagirta. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. 270 . Visada ir visur.tai tas kanalas.Reikia ðviesos. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. Ið tiesø. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile.kilnumo varþybas.taip buvo giriamos kûno dalys. kumðèiai. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti.Þmonës susimàstë. Artimas þmogaus ðirdþiai.

Geranoriðkumas . yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas.ji nenugalima.Ðirdis . bet ðirdis neapsiriks. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. aukà reikia suprasti teisingai.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. Niekas nenugalës ugningos ðirdies. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Pirmiausia. Ðirdies. Net kalëjime nëra tokios belangës. atnaujina jausmai. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. Tikroji auka yra dvasinë. jog psichinæ energijà. savo esme. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. o ne fizinis poilsis. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Taigi. Þinoma. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. todël ðirdies prigimtis . Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. Kaip beribis dvasinis atidavimas. Ðirdis. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. Kai Ðirdies ugnys dega .tai ne tik geri darbai. dvasinæ ðviesà. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . ðypsenà.pasiaukojimas. kiekvienu prisilietimu. “Mylëkite vienas kità” . Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. Labai svarbu þinoti. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio.tai iðmintingas priesakas. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima.meilæ. 271 . Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos.

Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. nes ji . Nenusakomos ðirdies taisyklës.grieþtumà. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. O ið kitos . “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. kada reikia skubëti padëti artimui. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. Pamàstyk apie didá stebuklà. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. iðtikimybæ. kodël jis nekalba apie gailestingumà. 272 . Ji taip pat pasakys.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Þodþiais neámanoma nusakyti. Ðirdis nurodys. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai. þygdarbis . Kai jo paklausdavo. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. Visa kita prisidës”. meilæ ir visas gërio apraiðkas. kûryba.pasauliø tiltas.jis suþydës. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. Kaip sàmoninga kantrybë. kada ir kaip dera elgtis. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. Ið tiesø. suvokus ðirdá. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. Ðirdis pasakys. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. ar galima pakviesti meilæ.ðitos pakilimo virðûnës. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. Kantrybæ. meilë. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. Tyra ðirdis nepakelia blogio.

iðsaugo kylantá verþlumà. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. Te niekas nesako. þygdarbis . 273 . Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. Kad þmonës jos nepamirðtø. Kuri yra tiltas á Hierarchijà.be didvyriðkumo. nes nëra á Jà keliø. Yra pats realiausias kelias.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis. kûryba . Darbas .be kantrybës. Kad Hierarchija nereali. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to.Esant bet kokioms aplinkybëms.

Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . tiek griaunanèioji jëga. p. Mintis gali valyti. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama.be minties evoliucija neámanoma.ið minties gimsta darbai. Legendos sako. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. mintimis pradedami nauji pasauliai. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. Be to. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. Joje glûdi tiek kurianèioji. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. Kiekviena mintis gali arba terðti. 274 . Galima matyti. arba griauna. naikinti puvimo mikrobus. o iðlieka. Jei mintis yra energija. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. arba skaidrinti erdvæ. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. “Kvietimas”. kuri nesuyra. Mintis yra evoliucijos variklis .

. pagal minties dësná. atminties ir susitelkimo ugdymo.. Negeros mintys . Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius. Ir deðimteriopa jëga muða já . Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. O niekingos ir nepadorios . þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. Bet jis auga taip pat lëtai. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. originalumo . lyg bumerangas. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu. netvarkingos mintys Jos. lyg vabzdþiai.Ið kitos pusës. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. Taigi. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. greièio. 275 . vystant psichinæ energijà. Tai. tokia nepriimta mintis. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. dëmesio. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo.ávairiausiø ligø prieþastis. Gráþta pas siuntëjà. O taip pat tikslumo. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. Sàmonë kaupiama gyvenime. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. pastabumas taip pat.kliudo jai augti. kaip ir sàmoningimas. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. sintetiðkumo. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui.

Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. 276 . Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. Màstymo kokybë taps poþymiu. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. apie ateities þmonijà. Sustabdyti mintá yra sunkiau. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Bet atvirkðèiai. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. negu jà pagimdyti. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. Paskui . tikraisiais þmonijos sparnais. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. Normalaus. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. kiek pavydo. kiek kerðto Galima sustabdyti. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ.màstymà ir groþio ekstazæ. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta.jos sutelkimas bei átvirtinimas. Kiek átarumo. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. Reikia áprasti màstyti.

kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. tai visa kariauna liks neapginta. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Ar galima ásivaizduoti. trumpai ir tiksliai màstyti. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti.Galima kelti sau klausimus apie viskà. Galvokime apie reikalingiausia . Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu.gërio daigai.Ðviesos strëlë. Taigi. Juk ji turi ne tik stiprëti. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. kiekviena gërio mintis . Budrumas. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo.tai aukðèiausias minties skrydis. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Geranoriðkos mintys . kas geriausia ir graþiausia. Kad þmonës màstytø tik apie tai. Ieðkant didþiausio naudingumo. kas vyksta. Reikia iðmokti graþiai. Kodël taip. O ne kitaip? Kodël dabar. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. Svajonë . 277 . Galima iðmokti svajoti. netvarkingø minèiø. reikia lavinti vaizduotæ. bet ir subtilëti. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. kas naudinga? Þinoma galima. Þinoma. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. Kas reikalingiausia .apie tai. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø.tas ir graþiausia.

Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. neribotai auga energija. Gërio kûryba .vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas. kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. nepaliaujamai. Galima iðmokti kasdien daug kartø. ir maþø. kaþkas patiria baisià nelaimæ. Minèiai nereikia þodþiø .mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio.mintis siunèiama ðirdimi. kaip erdvës strëles. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui.Galbût þmonës nesuvokia. Ðitiek galimybiø . Ir jûs nepamirðkite jø . Kai siunèiate mintis vargstantiesiems. 278 . o tik geranoriðkà jausmà. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. Kaþkur. Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. Nereikia varginanèiø meditacijø .ir dideliø. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis. Minties kûryba . Taip. . kylant átampai. Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. tiek bûti bendros visiems. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . Gërio minties siuntimas á erdvæ . Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. Siøsti gërio mintis.tai garbingiausios jûsø valandos. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. jog kiekvienà minutæ. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos.geriausia erdvës dezinfekcija. Màstymo ðvara .tai lyg nuskaistinantis þaibas. Puiku.slypi joje.siøskite jiems pagalbos mintis.

Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. 279 . Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. dvasios grûdas yra panaðus á Já. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas.be praeities ir ateities. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø .didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Þmogaus esmë . Kurios verta siekti.mikrokosmà. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Jie mano. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. o apaèios gamina kosmines ðiukðles.tai ugninis dvasios grûdas. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. Þmonijos virðûnës . Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. ir ðiukðlyno padugnæ.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos.

Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. prisijungus prie evoliucijos. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Kartais.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Dabartiniu metu.tai yra jos neugdant. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. atsiveria aukðtoji sàmonë. pantera greitai susierzina. nemirtingumo. antis nevaldo savo nervø. Rietis moka net ðunes. peslys ilgai neðioja pyktá. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Naujoji Epocha . Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. Meilë viskam. Neparuoðus tam savo sàmonës . Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. trumpai akimirkai.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. Viðta kudakuoja be prieþasties. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Bet kas mums ið to? .Pasaulio Motinos Epocha . arba kosminis praregëjimas. Panagrinëkime tai iðsamiau. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Papûga kartoja burnojimus. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. Beþdþionë labai uþgauli. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. visaþinojimo. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms.Netapkime panaðiais á juos. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. 280 . kas supa mus. Taigi.

nebus laiko dairytis á þvëris. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà.didelis dvasinës raidos prieðas. grauþia ir naikina psichinæ energijà. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . Kas nori auginti sàmonæ. pavydas ir kitos panaðios aistros. kaip bacila. 281 . Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. pyktis. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. sulaiko dvasios vystymàsi. Verþiantis pirmyn. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Kai kantrybë sutelkta. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus.dirglumas ir pyktis. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Kantrybë yra sàmoninga átampa. Daug kà reikia paðalinti ið kelio. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Baimë . gaminasi ypatinga substancija. Kad taptø pakankamai þmogiðku.tai nemokðiðkumas. Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. neapykanta. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. Savigaila . Abejonës kirminas. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës.abejingumas nesukuria Gërio.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë.

nelendame á dulkiø debesá. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. Mokyklos tikslas . Tik taip iðsilaisvinus. turi mokëti stebëti save. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Mokykla .Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Beribis gyvenimas. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Neiðvalæ sàmonës. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Reikia pagalvoti. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Be to. Kai norime regëti vaiskius tolius . beribiai laimëjimai bei galimybës. Tad stebëkime save ir dideliuose. ir maþuose dalykuose. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. 282 . negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. galima galvoti apie naujà sàmonæ”. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø.

jei sàmonæ perkelsime ateitin. naudinga ar kenksminga . Ðios sàvokos mums bus þenklai. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku.siekti to. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Sugretinæ menkumà su didingumu. kur dideli medþiai. Niekingo nuo didingo . Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis. krûmø nematyti. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. 283 . Pakili bûsena . Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Gera ar bloga. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. neskiriantis maþo nuo didelio. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Kelias á Naujàjá Þmogø . Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Paþinus tikràsias vertybes. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius.dar dvasiðkai nesubrendæs. Reikia ásisàmoninti. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Kuriant pasaulinæ pakopà.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. Nesiverþkime prie maþø dalykø. Ir pagaliau .sàmonë turi tapti jautria ir imlia. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. galime patirti Palaimà. atrasime ir laisvæ. vedantys á realybæ.atsirinks savaime. reikia taikyti pasauliná mastelá. Todël bûtina pramuðti ðià sienà. Nes ten.

Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu.pakylëta sàmonë. Kad ji siektø vertos aplinkos. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. Pasirûpinæs savo sàmone. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. dailininkams . laisva ir bebaimë sàmonë! 284 .. Kilni.. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà. Kompozitoriams. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. Bet gyvenimo prasme. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. tiek ekonominës problemos. Yra tik viena panacëja . Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Neperkeièiantys gyvenimo. Bus iðspræstos tiek etinës. Ásivaizduokime. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. *** Evoliucijos esmë . iðplëtota sàmonë. Tik tada. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. poetams. Taèiau kiekvienas. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà.tobulëjimas.

Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. Egoisto dalia .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Vaikai neþiaurûs. Klaidinga manyti. Mokoma atjausti ne vien þmogø. bet apie kitus. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. O septynmeèiams . kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. Kûdikis negimsta su neapykanta . 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda .tuo geriau. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu. kad Naujojoje Epochoje. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. teikiant malonumà aplinkiniams. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Paprastai jau trijø metø kûdikis . Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. Baisi kvailystë . Ir atrasti dþiaugsmà. Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje . Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis.kuo ankðèiau .visiðkas nekûrybiðkumas. auklëjant vaikus.jau daug kas prarasta. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia.pilnas áspûdþiø. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. Jei namuose neloðiama kortomis. bet ir gyvûnus bei augalus. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas.

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

kaip einama átempta styga. o apie sielà. kurià mes galime atneðti. Galingiausias þygdarbio matas . kad tai Nesiprieðinimas blogiui. tyliai atliekamus laboratorijose. Buvo aiðkinama. gailestingumas. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Didþiausia nauda.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. iðgeria pilnà nuodø tauræ.pasiaukojimas. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. Kad plësdami sàmonæ. Testamente paþadëta palaima. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. Nuolankumo didvyriai. Bet nëra ir sunkesnio. Nuolankumo sàvoka . Þmonijos labui. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. þmonijos vardan. reikia jà suformuoti. Þengti per gyvenimà verþliai. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. yra ta. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. sielà uþ savo draugus atidavusiems. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Mes þinome apie bandymus. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. geraðirdiðkumas. Norint atiduoti sielà. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. Pereiti visus gyvenimus.

Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Galima daryti gerà artimui. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. Kurie turës pakeisti ateitá. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Kova su tirðtàja tamsa . Nebus net minties apie þygdarbá. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. gëriu iðgelbësime ateitá. Ir tai bus gërio sintezë. jei mes nesuvoksime. Màstymo menui. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Pagaliau. kad pagerintume jo bûtá. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. Sàmonë. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. kad já nugalëtø. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. tikro gërio kûrybai. Taigi.Bei skaistindami ðirdá.nepaprastai sunki. galima pagerinti þmoniø màstymà. þmonës prie þidinio nebus ramûs. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. Kol gyvatë po þeme. jie atvers vartus á ateitá. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. 293 . Jei patys ásisàmoninsime. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Ið tiesø dvasios didvyriai þino.

Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Tai svarbiausias uþdavinys. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. Be smûgio substancija neims judëti. Ir þemiðkajai evoliucijai.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. Vaikai. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Dera prisiminti didvyrius. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. kas sukelia poslinkius.

Vaikai myli liaudies didvyrius. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. raginanèiø paþinti ir atrasti. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. Vietoj mechanikos. *** Didþioji Dvasia. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Ypaè reikia knygø. Daug yra pavyzdþiø. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. palikdama mûsø planetà. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. 295 . kaip ir gailestingumas. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. kûrëjus ir darbðtuolius. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. bet tautos bei ðalies mastu. Ir ne tik asmeniniu.

apdairiai. kaip dabar.Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. verþliai.” 296 .

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

Bet reikia. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra.tai didis uþdavinys. Bet pradëti reikia.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos. O bûtø pasaulinio masto. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. 304 . moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë.. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. Moteris moka aukotis. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus.duoti gyvybæ. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Visose mokslo. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. bûtent. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. jog esant palankioms sàlygoms.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu. ir ne vien kaip ðeimos motinos. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. nuo saviugdos. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme.

Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. þmonos ir seserys.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. þmonos ir seserys.Todël moteris kvieèiama tobulintis. Mylinti motinos. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Pasaulio Motinos Epochoje. Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. Ir dabar. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas.ten ir galia. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. Bet ir ypatingas pasitikëjimas. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. nes kur þinios . Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. þmonos. 305 . Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. Motina. Motinos. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis.

Jog pusë ministrø. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Tik tada. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. Pasibaigs karai. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Moteris. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Tik tada. Visa kita . Moteris. Ves þmonijà progreso keliu. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. Moters intuicija. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. o taip pat deputatø. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. kaip ir geriausiais laikais. Moteris gins ne tik savo teises. Turi bûti moterys. Turës sprendþiamojo balso teisæ. prieðiðkumas.Átvirtinus lygiateisiðkumà. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. kuriuos sàlygos pati epocha. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Bus galima pasakyti. nepakantumas ir visoks persekiojimas. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. parlamentarø ir pan.savæs ir kitø apgaudinëjimas. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. gimdanti vaikus.

Visà groþá. reiðkianti Ðviesà. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. ten ir taika. tai bus Gëris. Ugná. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. visà ákvëpimà ir polëká. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda .Groþis ir Þinios. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes. antroji .senovinë ðaknis. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà.druidiðka. Kokia didþioji sàvoka. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. apimantis visà sàmonës platumà. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Ten. Ten kur Kultûra. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo.APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Taigi.rytietiðka. O þodis UR . Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. visa laimë. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. Kultûros pamatas . Aukðèiausio Groþio. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas.

Galbût. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius. Tik tikro Groþio. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. Taigi. Juk prieðtaravimø. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. Kol Kultûra tëra tik prabanga. Menas . Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. Þinios . grubumo. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. Nes Kultûra . net sunkesni. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà.liaudies ðirdis. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. tà dvasios kilnumà. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. tiek ir asmeniname gyvenime. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. 308 . negu kai kuriose praeities epochose. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø.liaudies iðmintis.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus.

Nëra vietos dvasios augimui ten. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”.tai didþiausias pakantumas.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje .reiðkia atleisti.reiðkia suprasti. kokia skurdi ji turi bûti.kilnus þmonijos þygdarbis. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. *** Rytø Mahatmø Mokymas. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Ðirdis yra beribë . kaip ir Begalybës sàvoka. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. 309 . Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. iðkelia pakantumà. Vadinasi. Taigi. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. Taip Begalybë mums taps tikrove. kad jos pareiga .nepaliaujamai tobulëti. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. Tarnauti Kultûrai . Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø. kur lizdus suka nepakantumas. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. aukðèiausias kultûringumas . O suprasti . tuomet Ji ir suvoks. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë.taigi. Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà.

Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Kuo taps þmoniø ðirdys. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. kad visi þmonës vienodai galvotø.teisingas kelias á Kultûrà. negali Þiûrëti á þmonijà. nes jis slepia tiesà. Korane pasakyta viskas. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. Nepakantumas yra blogis. Negali bûti gero nepakantumo. kuris daugiau aprëps. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. kad nepakantumas . Tegul þiûri á skirtingas puses. Ar neuþtenka visø. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. Nes. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. o mokys plataus suvokimo. nes ji parodo Kelià á subtilumà. Didesnis bus tas. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Negalima reikalauti. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. Neákinkys á vienà jungà. Jame visada bus ir melo. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. 310 .tai nemokðiðkumas. jo manymu. Galima sakyti. kaip á krûvà vienodø akmenø. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Bet tai nekenks bendram labui. Iðmokti vertinti ávairovæ . Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná.

jis tampa pakanèiu. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. Þmonës eis tuo keliu. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. 311 . Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Reikia ugdyti sàmonæ taip.

nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. be prietarø. ko dar neþinome. Mus apstulbins progresas. Tiesa ten. Þinios yra vartai á Brolijà. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Realios þinios. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. siekiantis paþinti Tiesà. kur dega þinojimo ugnis. Ten ir ðviesi ateitis. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Þmogus. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. Þinios yra iðsigelbëjimas . o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Þmonës turi verþtis á já.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. Daug blogio padaroma dël jo. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada.

bûtina juos plësti. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. spindinti galimybëmis. Beribes materijos savybes. Taip paþinimo ribos pleèiasi. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. Bet þymiai prapleèia juos. paþinus mums dar neþinomas. ko þmonës neþino. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Paruoðta didi ateitis. Mokslui nereikia keisti metodø. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Daug neregimo reikia sutalpinti. Neatmetant mokslo laimëjimø. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. Tobulinant save. galima priartëti prie Begalybës. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. o prietaisus gerinti. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. Neatmetusi atomistinës hipotezës. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. bet ji nebus primityvi. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. bet substancija.Niekas negali tvirtinti. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. Juk materija ne mëðlas. Jog egzistuoja daug kas. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. jog “viskas jau atrasta”. Tik nemokða gali pasakyti. 313 . Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas.

Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. nei vidine prievarta. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Bûtinos ðeðios sàlygos. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. kad materija yra energija. Taip mokslas suvokë. Pirmoji sàlyga . Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. nurodinëjant jam darbo metodus. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. Negalima tyrëjo varþyti. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. Ir kaip kitaip gali bûti. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. 314 .

Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. Antroji sàlyga . Koks siaubingas sàstingis. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. taip ir þinias reikia rinkti visur. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø. jog Tiesa yra viena. jei þiûrima laisvai. Ko jie ðiuo metu neþino.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. Ketvirtoji Sàlyga . kà skirta atrasti. 315 . Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Pirmiausia. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. o iðtisos sritys Liko draudimø. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Praeina tie laikai.mokslas turi bûti neribojamas. Neturime baimintis. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. Kurioje þinios atvers vartus. Ateina kûrybos epocha. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. mintyse juo netikëdamas. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. Geriau jam neuþsiimti mokslu. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. Kaip bitës visur renka medø. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. Treèioji sàlyga . Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to.

kokie jie yra. kitaip tariant. teisingi. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø.” Pagaliau. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus.þmonëms tai atrodë neámanoma. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Primename apie tai. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Penktoji sàlyga . Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. Ði sàlyga bûtina.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Nes daþnai bûna. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju.faktai turi bûti tiriami sàþiningai. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. Bus aparatai nustatantys emanacijas. Galima ásivaizduoti. egoizmo ir puikybës. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. O ne iðkraipytus prietarø. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. Greitai ims fotografuoti auras.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. Dar neseniai televizija buvo pasaka . Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. bus matuojamos mintys. Sieikiant naujø laimëjimø. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. jog tai ámanoma. 316 . Svarbu. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. Teprisimena naujausius atradimus .

Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. Tikëjimas yra dvasios stiprybë. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas. 317 . Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. besiverþianti pirmyn. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. Jog atras tiesà. ir tikra.ne proto prieðas. trokðtantis patikrinimo. bet jo ðviesa. Toks tikëjimas . Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas.

Groþis perkeièia þmogø. Groþis yra tas tikslas. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká.didinimas. esanèio gamtoje. Kiekvienam neðu talismanà.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. Ið esmës. kuris yra groþo kûryba. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. p. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. “Kvietimas”. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . pakylëja ir sublimuoja.nemirtingas ir beribis. Meno perlai 318 . yra groþio siekis. Egzistuoja meno sukurtas groþis. Per menà. Ðalia groþio.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. kurá þmogui suteikia gamta. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. kas gyva. 62.bus iðgelbëtas. Meno tikslas . Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. Visø gyvybiø siekis tobulëti. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. Kuri taurina ir ramina visa. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Tariàs þodá “groþis” . Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . Pasaulis vystosi groþiu.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. turime Ðviesà. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. Menas .

Kiekvienas suvokia groþá.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. kai vertinate Gaivø aromatà . Krioklio. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. O jo groþis þymiai subtilesnis. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. rafinuotesnis. Ir þemiðkose spalvose. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . Jei norime iðvysti groþá. á maþos sëklos susidarymà. Kuo þmogus tobulesnis. 319 . Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis. Taèiau reikia juos pamatyti. o Subtilusis dar turtingesnis. nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà.. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá. Todël.jam tebus tik ûþesys. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. upës arba okeano daina .tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. tuo daugiau groþio jis pastebi. Nesuvokiant muzikos. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Reikia lavinti muzikos suvokimà . reikia ðviesos. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui.bûtina evoliucijos sàlyga. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. ir paukðèio plunksnose. Kas tinka visiems pasauliams.garso groþio suvokimà. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà.

Groþio ir kilnumo þygdarbiams. Groþio spindesio stebuklas. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Nuo peteliðkës sparnelio. Bet ir sustiprins jëgas. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. verþlumà. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. jis skuba á jas. taurina þmonijà. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. kuris moka mylëti groþá. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. nenuilstamumà? Kiekvienas. Jis susiþavës jomis. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. Daina. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. kaip jëgø stimulu. spalva ir nuostabiomis formomis.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. Nuo maþiausios gëlelës. Puoðdamas gyvenimà. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. jei jis suþinos. 320 . kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. Pagaliau. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Galima priprasti naudotis menu. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui.

Bûtø neteisinga. apsigaubia bjaurastimi. Taèiau neteisinga sakyti . Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. iðkilmingumas. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. heroizmas ir þygdarbis. nuo dorovinio nuopolio.tai ne ðventeiviðkumo. p. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. kas neapsakomai graþu ir kilnu. Mokyklos. stotys ir ligoninës. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. bibliotekos. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. Ne tik pasiðventæ menininkai. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø.Atiduokite menà þmonëms . “Kvietimas”. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. Nuo þvëriðkø kovø. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. Kai ji svajoja apie tai. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø.groþis iðgelbës pasaulá.jis jiems priklauso. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. Siekime jo. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. Jei norime iðvengti bjaurasties. ieðkokime arba bent svajokime apie já. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Màstymo kilnumas ir orumas . Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. Nepamirðkime groþio. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei. 161 321 . O tikrosios kûrybos poþymis.

” 322 . Kokias mes paðaukiame savo siekiais.“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.

nuveja nematomas muses. Ið tiesø gausu subtiliø. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus .tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. proto pasaulis. Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. Egzistuoja dar ir neregimieji .jausmø. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai.APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. klausdami . kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. Kali-Jugoje þmonija. atkreipianèius mûsø dëmesá. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius.minties. emocijø.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. Ne tik senosios epochos.psichiniai . *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas.

reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. Po to. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Dabar tokie laikai. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Tuomet. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. 324 . Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. Jie prisimena viskà. Þmonës. sugráþæ á fiziná kûnà. Be to. Taigi. Bûtina màstyti apie juos. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. tokios kosminës sàlygos. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. Ruoðiantis Satija-Jugai. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. pritaikant Agni-Jogà. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. kas jiems nutiko. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. kaip Saulës ðviesà. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená.

tik akimirka. bent kiek màstantis þmogus pasakys . kitaip tariant. jà galima ir pratæsti. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu.ilgalaikiu. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Kaip dabar. Ir pats mokslas priartës prie jo. kad þemiðkasis gyvenimas . Ásivaizduokime. auga ir þmogaus jëgos. Vadinasi. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. Taigi. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. kaip prie evoliucijos variklio. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. Tai kuo rûpinsimës . Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Jei galima sukurti tokià átampà. kylant átampai. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Vadinasi. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. 325 . Þemës gyvenimas . Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. Tereikia. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Pavojaus akivaizdoje. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Bet labiau vertinti tai. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka.

Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Bet ne apie begaliná egzistavimà. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. Reikia pamëgti màstymo procesà. Tai pasakyti visai nesunku. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Tenka mokytis. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. paprastai. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Iðmokime nenuilstamai dirbti. minties kûrybos.tai mintis apie ateitá. taip vadinamos. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. Juk. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. 326 . bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. Be to. Todël. Vadinasi. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. lyg bedugnës pakraðèiu. kas bus ateityje. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele.

Ugninio Pasaulio vardan. ugdykime savo sàmonæ. Artëti prie Ugninio Pasaulio . Þmogus. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. 327 . Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. Kaip á veiksmingà priemonæ. atjauta. Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas.trumpalaikë.tai skirtoji ateitis. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. verþkimës á Ugniná. mûsø gyvenimo tikslas . Þengdami á Ugniná Pasaulá.tai ir verþkimës á já. pasigailëjimas. Ið tiesø. Ið visø þemiðkø dalykø . Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. artëjame prie Ugninio Pasaulio.vadinasi. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes.laikini. bet tai ne siaubas. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Eikime á já be siaubo. kaip Bûties tikslà. o iðkilmingumas. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. Gailestingumas. Þemiðkoji bûtis . Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. negalime pasakyti . Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas. Nes toks ritmas neiðvengiamas.Ugninis Pasaulis . Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà. kaip apie savo dalià. Subtilusis ir Minties Pasauliai .be virpulio. kaip vienintelio mums skirto tikslo. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. taikyti atitinkamas savybes. suvokime Ðirdá. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .

þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. kas su juo susijæ. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. Kad visa. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas.aukðta. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Ne tik pripras apie juos màstyti. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Atvirkðèiai. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas.” Þmonija. . Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. 328 . Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Sàmonë. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Pakeis þmoniø psichologijà. Pasaulëþiûra. Pajuskime.

jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Þmogus. priklausomai nuo to. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Kurie. Mokslininkai kalba. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. Lygiai taip pat ir þmogus. vaikui gimstant. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. Teisingiau bûtø sakyti. Kaip.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. kad Saulës dëmës palankios karams. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. savo ruoþtu. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø.

kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. kaip rytdienos maistas. Tokias pat didingas. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. kurti. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. 330 . kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. Net neámanoma ásivaizduoti. bus atrastas bûdas. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. priklausomai nuo to. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai.ateities mokslas. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. Greitai bus pradëta màstyti. Laikui bëgant. Artëja laikas. Netoli tas laikas. Neverta manyti. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. kaip ðviesuliø gausybë. saugoti. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà.Atvirkðèiai.

Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. Ið tikrøjø. Kuo tobulesnë dvasia. Kai iðnaudota viskas. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. Pajutæ sroviø vibracijas. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. 331 . Ið kur tai? Todël. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. kaip krintanèio vandens srovës. jog dvasia. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Kitaip. Nejaugi jø negalima pritaikyti. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Toks dþiaugsmas gali ateiti. Taip màstydamas. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai.Þinojimas. Be þemiðkos uþuovëjos. kad suvokiate. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. jog namai arti. bet jûsø dvasia dþiûgauja. gali verþtis ir á kitus lobynus. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. ásisàmoninus. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. Atneð ugningiausius pasiekimus.

Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. tiek daug skirtumø. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. 332 . Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Jis suprato.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. jog esant PagrindøVienovei. Mahatmos. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. galima aplankyti ávairiausias planetas. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. gyvenantys mûsø planetoje. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Gali atrodyti keista. Pakankamai já iðvysèius.

Lyginant. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. o susilietæ su juo Mes kenèiame. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. Be to. Skraido þmonës.” Tie. tarkim. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. ir. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. o stebûklas. Net ir bûnant ugniniame kûne. paukðèiai supranta þmoniø kalbà.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. 333 . Pats oras Mums nepakeliamas. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. kad gaudþia sferos. niekada jø nepamirð. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. skraido paukðèiai Ir net þuvys. Atstumas iki jo didþiulis. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. . Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Taip. Tenai tikra skrydþiø karalija. Þmonës ne tokie kaip mes. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. kas þema.

mûsø stebuklingasis kelias. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. Þemiðkasis mokslas. Ne Þemëje. . norint suprasti. kas svarbiausia. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø.niekingai menka. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Reikia naujai atgimti. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. Þinoma. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. norint juos priimti. kad atitrauktume nuo gyvenimo. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. Ieðkotojams reikalingas kelias. Tolimieji Pasauliai .. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Artimiausi pasauliai. Bet kad atvertume naujus kelius. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku.*** Pirmiau. neþinanti dangaus keliø. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. kur yra taip vadinama tuðtuma.Venera ir Jupiteris. kad visa. Ar siauras jis. 334 . Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà. Tartum dalyvautume jø gyvenime. bet ten. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà.

svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Nereikia manyti.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Taigi. neleidþia priartëti negatyviosioms. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais.dvasinë sàmonë. Bet þinoma svarbiausia . Kitaip jos praskris be pëdsakø. Nepasiruoðus. kaip skydas. Taip galima priimti kitø planetø mintis. Teisinga manyti. 335 . jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. Dviguba prigimtis . bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . Mes patys turime pritraukti sroves. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. Ne hipotezës. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir.

Visø pirma tai bus skambesys. tegul praeis daug metø. vadovaudamasis Bûties dësniu. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. bet sàmoningas jø bendradarbis. Bet nei jie. jog pirmiausia pasieks garsas. pasijuskime jø dalyviais. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Kiekvienas. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. reikia atsisakyti þemiðkø matø. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas.artimiausias laimëjimas.suvokti save esant jø dalyviu. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. Mechanika ir psichika susijungs. bet spindulingomis sferomis. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. nes srovë sukelia vibracijà. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Agni-Jogos mokyme pasakyta. Prie tokio skambesio reikia priprasti. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Kita . Pasakyta. bet neginèytina. Apmàstant tolimuosius pasaulius. 336 . Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Viena . Paþvelkime á tolimuosius pasaulius.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. Pirmiausia. Iðeiti uþ planetos ribø .

337 . Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe.Màstykite. Þmogaus dvasia. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. atsakinga uþ visà savo veiklà. kaip kûrëja. þodá ir veiksmà. o Visatos gyventojai. Tik tokia sàmonë. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. jog jûs ne Þemës. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës.

338 .

Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Anapus Kosmoso . Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda.Þemës Motina Antroji dalis . Apie Mikrokosmosà . Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda. SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Mënulis . Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda.

Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Dievus. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda.

Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->