Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. kuriø þmonija dar neatrado. kuriuos þmonës vadina idëjomis. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. Bëgant tûkstantmeèiams. yra mûsø þinios. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. 7 . Ðie dësniai buvo ir tada. vadinas. Tai. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. kurios þino daugiau uþ mus. Bet tai. Tie. Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. Tai. kà jau þinome. apie tai màstyti. Ir dabar yra dësniø. ko mes dar neþinome. Taip sukuriamos mintys. mums yra paslaptis. á savo sàmonæ priima lobius. Kà nors þinoti. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. kas mums dar tebëra paslaptis.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø.

pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. Mokslininkas já vadina intuicija. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ. Þvaigþdëms mirgant. toli nuo buities triukðmo. Visa.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu.. asketai.. 8 . kalnus. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. atsiskyrëlis . jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. poetas . Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse.praregëjimu. kas iðgirsta. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. kurioje viskas ámanoma. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. dykumas . galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø.ákvëpimu. Tik didingame Gamtos prieglobstyje. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

ANAPUS KOSMOSO . iðskyrus Viená. oks "Kvietimas". Vien Nesunaikinamas.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. nei nakties. 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. Nei tamsos. Nei dangaus.PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. nei þemës. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. Protu nesuvokiamà”. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. yra iðtirpæ Nebûtyje. kad Maaha Pralajos metu. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Kai visa. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. nei ðviesos Nieko. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. p. kas esama. T yra dësnis. Tai . 15 .

uþ Neapsakomybës ribø. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. Jis visuomet tols nuo mûsø. Nes tai . “Parabramanas” . Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso.“Tai”.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. nei apibûdinti. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. Prieþastimi be prieþasties. Tai Absoliuto . kà mes galime suvokti.evoliucijos garantas. Viena. Parabramanu. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. Neleisdami Jo nei ávardinti. 16 . Todël Absoliutas . Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Visose legendose ir himnuose nurodoma. Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë. Absoliutu. Jie lieka anapus . Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. kas slypi uþ Bramano.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas. Þinodami.

ir niekada nedidëja.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. ir negali bûti keièiama. nei apibrëþti Tavojo: Kur. Tu esi anksèiau laiko ir vietos.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis.Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti. Tu . bet ne kaip skaièius. Paðaukdamos Visatà Gyventi. nes nieko kito Tavyje nebûna. Kaip ir Kodël? Tu esi. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu .Vienas. Tik skirtingai Já vadino. Tu . nes Tavo Vienovë nedauginama. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas.ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje.Vienas. 17 .Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà. bet esi Pats Savyje. nes jie jos neþino. Prasidedant veiklos periodui . Tu esi. Prasidedant neveiklos periodui. nedaloma ir neágyja formos.” Parabramanas . visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. Tu .

nëra Dvasios raiðkos! 18 . gyvybës kûrëjas. Tik Pasaulio Tëvo. Kai pradedama kûrybinë veikla. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. Kaip þemëje tëvas. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos. nes Tu esi Pats.Sûnø . be moteriðkojo prado. bet ne dvasios ar sielos galia. Tu gyveni. Ir Moteriðkasis Pradas . Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. Atsiranda Vyriðkasis Pradas . kurá galima iðmatuoti arba suvokti.Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. bet gyveni ne laike. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. Uþmezga vaisiø . visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . susijungimas Su Pasaulio Motina. Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. arba Vieningaja Materija. Be Pasaulio Motinos . be Moteriðkojo Prado.taip ir Kosmosas. arba vyriðkasis pradas.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje.Vieningàjà Visatà. Bundant Didþiajai Manvantarai.Tu gyveni. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai.aktyvusis.pasyvusis.Absoliutas . Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. arba Vieningosios Dvasios. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai.

kuris pagimdo Visatà. Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”. Tai .Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. þemiðkajam protui nesuvokiama. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. Gimdanèioji Materija. Ugnis . kai uþges visos Visatos saulës.Proto Ðviesa. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda.Parabramanas. gimstantá Beþadëje Tylumoje. tai . Tai . Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas.KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. Tai ne fizinë Ðviesa. Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje. Kûrybinë Dvasia.pirminis GARSAS. Dieviðkoji Ðviesa. Tai . kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. Tai .LOGÀ.UR. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ.visø paslapèiø paslaptis. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. 19 . Logas .pirmapradë ÐVIESA . Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina. baigiantis Maha-Pralajai. veikianti ið Kosmoso centro. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Evangelija pagal Jonà. Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Tuomet Absoliutas .Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . 1 Treèioji legenda Kaip. Ir Moteriðkasis Pradas.lyg neregima Ugnis.

Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. kuriant ir valdant Kosmosà. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. taps objektyvia realybe. vienoje ar kitoje planetoje. kas bus. Kurios praëjusioje Manvantaroje. visø emocijø.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. Taip iðreikðtasis Logas. savo uþduotá. kuriame numato. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës.Kosmoso pasëliai. Esanti Jame kaip idëja. paþadinti naujai Bûèiai. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. Yra bûsimojo . Taip. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Kosminiame Prote sukuriama visuma. dar prieð atsirandant Visatai. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Visà Visatos gyvavimo laikà. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Kuri vëliau.geresnio ir tobulesnio .prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai. Ðie pirminiai ávaizdþiai. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. Pasauliø Kûrëjomis. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. Visko. Á milijonus judriø Visatos sferø. Jis sukuria viso. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Vienos ar kitos saulës sistemoje. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. “prototipus”Visø formø ir jëgø. Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. 20 . statybos procese.

nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. O kaip Þemëje .*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. Ðitie Statytojai kuria. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . Prieþasties ir pasekmës dësnis . atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. kuriama labai lëtai. Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. Kosmose viskas dësninga. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. Daugybæ ðimtø milijonø metø. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. nubraiþæs planà. Tik Tai egzistuoja savaime.svarbiausias Kosmoso dësnis. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. esanèias Logo lobyne. Kosminiame Prote. Bet. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. pasibaigus Maha Pralajai. o tiksliau.taip ir Danguje. visà darbà paliko mûrininkams. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Kas gali apskaièiuoti. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. Logas yra Visatos “Kûrëjas”.

Nuo medþiagø. Mula Prakriti yra amþina. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. Viskà savyje talpinanti. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. aplink kai kuriuos pirminius atomus. 22 .“Mula Prakriti”. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Bûdama Parabramano aspektu. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Paskui. Logo energija. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. kuri legendose vadinama Fochatu. viskà savyje gimdanti.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe.

Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. Ir ketvirtàjà. vadinamà Dvasios. arba Intuicijos. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. arba Nirvanos.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Pasauliu. vadinamà Palaimos. Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. Aukðèiausioji. Jau patys pavadinimai rodo. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. Todël apie jas mes nieko neþinome. Ðeði aukðtesnieji . sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu. nematomi. 23 . Tai mûsø fizinio pasaulio materija. Þemës gyventojams. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. Tik septintasis . Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. kaip ir antrojo lygmens atomai. O ðeðtoji . Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Pasauliu. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Kaip garas.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. kad tai þmogiðkieji pasauliai. Legendoje sakoma.Sudarydama spiralinius sûkurius. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai. arba pirmoji. kuriame dabar gyvename. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá.

subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. Ðeðtasis . vibracijø rûðis. Materija gyvena . atomuose. Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. pavyzdþiui.tai þemës stichija.Jame. subtiliausias. Jis . kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai. jos Prieþastis ir Tikslas. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija. poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Treèiasis . pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos.Po to. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë. Materija yra forma Ir nëra formos.skystoji materija arba vandens stichija. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë.visur ir visa . Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. Visa pagrásta vibracijomis. Tam atomai sutelkiami á grupes po du.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija. Panagrinëkime. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. Pirmasis. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. kuri neturëtø kokios nors formos.tvirtosios medþiagos . Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”.Jo Gyvybinës srovës.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Ketvirtasis . Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. fizinio pasaulio poskyrius. O materijos jëgos ir energijos . O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. 24 . Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. tris ir daugiau. Septintasis . Taip materijoje.

Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. 25 . Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. kuriai ðie atomai priklauso. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. Net Logas. T vidinëje Gyvybëje. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. nei þmogus negali ten egzistuoti. Apsireikðdamas virsta Visata. Kuri ir yra Jo forma. kuri pasëpta atomuose.tai vienarûðiai vienetai. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis.miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. Visi atomai .Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ. Kuri ásikûnija materijoje.

kas esti. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. kad judesys turi bûti spiralinis. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. Ta pati mintis. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. Prieð pradëdama muðti sviestà. kad plakti reikia tokià materijà.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. taip ir danguje” . Ji dar þino. 26 . Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. Ji taip pat þino. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”.tai analogijos dësnio simbolis. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia.pienà. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. Kaip Danguje. Kurioje yra gyvybinë energija . taip ir Þemëje. Po to pagaminamas ir sûris. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. Mums pasakë. Bûties pagrindas persmelkia visa.” Agni-Joga. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë.

27 . Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. Taip pat ir mûsø Þemës planeta. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. savasis Planetos Logas. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines.materialià formà. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. vadinas. Kaip planetoms. Ði Logo iðspinduliuota energija. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. Norint suvokti. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”.. Ir motinà . Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys.. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. taip yra ir Danguje. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. Kievienas daiktas turi kûrëjà. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. kokia begalinë yra valios átampa. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. kuris yra jo tëvas. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Ir dar kartà: tiek Danguje. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà.

Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti.kovos dël iðlikimo. jau sustingusiø kûnø. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Daugelis þûva . Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . iðvengia þûties. Sukdamasis tarp tankesniø. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Verþdamasis á erdvæ. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Jis juda ðuoliðkai. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. jis ima suktis ir. Kiti. Taip jis tampa klajûnu . Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà. atðàlusi ir tapusi planeta. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Pasiekusi tikslà . Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Evoliucijos idëja . Suteikiantá jai formà ir judesá. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. Planetø Dvasios. Kad paskui.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro.kometa. Pasipildo ávairiais elementais. greitesni.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje.

Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas.tai fizinë planetos dalis. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. emocijø pasaulis. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà.subtilioji ir ugninë.Gimë gilioje senovëje. 29 . Pirmasis Pasaulis . Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà.Planetø Dvasios. Kurios turi brandos ir nuosmukio. trys Pasauliai. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës .minties pasaulis. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje. Saulës sistema . Tai yra be dvasios. Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. Antrasis Pasaulis .jutimø. Treèiasis Pasaulis . Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. sveikatos ir ligos periodus. planetø ir mënuliø kovas. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø . savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà. norø. Taigi. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . Taigi.regimasis . Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. galinguose dangaus kûnuose. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas.

Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. tiriantis Pasaulio sandarà.Visa erdvës sfera. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.kaip nepaprastas Groþis. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. 30 .Yra Saulës Logo fizinis kûnas. O vaizduotei .

kiek jai leido duotoji Forma. organizmas mirðta. Yra ne kas kita.mineralus ir gyvuosius organizmus. O susijungusi su virðfizinëmis. Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. Taip atsiranda gimimo ir augimo. subtilesnëmis jos rûðimis. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. Organizmas auga tol. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Organizmas gimsta todël. Tai. Sukurdama ið jø formas .tai Kosminio Proto energijos raiðka. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà .KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. GYVYBË .nuo akmens iki Dievo. 31 . Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. Kol Gyvybë palaiko jà. Nes Ji iðaugo tiek. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga.gyvybës evoliucijà. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. Ir pagaliau. nykimo ir mirties reiðkiniai. kol baigiamas ðis darbas. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Visa gyvena .

gaunamo per savo laidininkà. Formai mirðtant.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. Dar daugiau . Gyvybë. neþûva. Taip pat ir Gyvybë. Kai roþë vysta. Ji tampa vis sudëtingesne.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. iðlieka. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. Patirtis. Bet dëka patyrimo. Nes materija neiðnyksta. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi.tai reiðkia. Patirtis. kûnø sandaros evoliucija. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. ágyta naujø ágûdþiø forma. Ði patirtis. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. Neiðnyksta. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Augalui mirðtant. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. Gyvybë evoliucionuoja . Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. Yra tarytum durys. o tik laikinai atsitraukia. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. 32 . Formos.

Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. Dar vëliau ir gyvûnijà. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. Gyvybë. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. formuojantis organizmams. Po to sukuria mineralø karalijà. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. O vystosi.Kosminá Protà. Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. Vëliau .Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. sukurdama gyvûnijos karalijà. Tapdama grupine mineralø siela. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. Ji sugráþta á savo ðaltiná . kuri neiðnyksta. ákvëpdama augalø formas. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija.augmenijos karalijà.

ji beveik nepastebima.augalijos pasaulá. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu. Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. Panirusi á mineralø karalijos materijà.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. Taip atsiranda fizinë materija . Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . màstantis “skaièiais”. Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. kurià jau pastebi ir mûsø akys. Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. Kaip Forma. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys.mineralø karalija. vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas.vandená. Taèiau. tik èia jos veikla . Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. Kaip Gyvybë . Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . pasiekusi fiziná pasaulá.sustumta ir suspausta. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Iðlietoji Logo Gyvybë. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija.

bet atskirà Sielà. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. Kiekviena rûðis. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Kuri. Jeigu to nenori daryti savo valia. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina.judëti ið vienos vietos á kità.gyvûnija. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. Patirtá.Monadas Ir sukuria Individualybes. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . 35 . po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. laikui bëgant. Taip ir Gyvybë. Þmogus. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Turi jau ne grupinæ. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. Tam.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. sugebanèias màstyti. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . “grupinës sielos” dalis. kiekviena veislë. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. tampa augalø karalija. Gyvybës Vienetai. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija.

Ir linijø grakðtume. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. kuria muzikà. vandens ir þemës dvasiø. ir spalvø puikume. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. vadovaujantis ðitam skyriui. 36 .ugnies. Taip ir Visata. Kur tik bepaþvegsime. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. Eiliðkumas. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. atlikdama savo uþduotis. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta.tai dirbtuvë. Gaidà. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. lipdydami ir puoðdami gëles. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. ritmà ir groþá. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. oro. Gamta . formuodami organus.

Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. Toks yra Dësnis.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. Ðis Dësnis reiðkia. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. “Kvietimas”. p. prieð nuþengdama á Þemæ. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. Þemës planetos tada dar nebuvo. Taigi. o kitoje planetoje. mûsø Gyvybës Banga. 37 . kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. Á kità planetà. Tai reiðkia. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. kad visos Gyvybës Formos. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà.MËNULIS . Ta kita planeta buvo MËNULIS. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje.

ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. Mënulis tartum kerðija Þemei. 38 . beveik visai liovësi suktis. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. þudanèiais. debesø ir vandens. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. Traukiamas Þemës. iðskyrus savo lavonà. gimus Þemei. ðeðëlis. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. ir bûti pats Jos traukiamas. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. iðskyrus kietàjà medþiagà. kurios buvo joje. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. Kuri. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. dujinës bei skystos dalys. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . nuodingais spinduliais. Legendos pasakoja. persmelkdamas jà Savo neregimais.

dabartiniai þmonës. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. 39 .Niekur neauga su tokia jëga. kaip kapinëse. neatmenamà praeitá. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. kaip ir Þemë. Skatindamas neatsakingumà. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. Mënulis yra tartum mûsø motina. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Primindama mums tà tolimà. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. nostalgijà. Taigi. á gyvuliðkumà. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. sensta ir gæsta. augimo ir mirties dësnis Kosmose. panaðias á save. Ne tik mûsø Saulës sistemoje. Mes. ðliauþiojanèiu þolëje. bet ir kitos Gyvybës pakopos. Á begalinio senumo praeitá. Gimimo. kad tuomet mes dar neprotavome. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. nemàstëme. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Kuris traukia þmogø atgal. Ir tik tada. kad jei fizinëje planetoje. yra vienas. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. jis ásikûnijo joje. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. Reikia suprasti. Tai reiðkia. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká.tai atavizmas. Lunatiðka nuotaika . Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. Jose kalbama. kai Mënulis neðvieèia. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà.

Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . Kadangi neturime kitokio pavadinimo. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Iki tol. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. pavadinsime jà dieviðkàja. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”.virðþmogiðkàjà pakopà. kuri yra mûsø Þemëje. kol Þemë baigs savo evoliucijà. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. 40 . Kai þmonija. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà.

p. “Kvietimas”. 79 41 . Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs.Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks.

odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. Treèioji . 42 . apie tai pasakoja mitai. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. treèiosios. evoliucinës srovës pradþia. palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Visiðkai skirtinga nuo tos. Þmonija . Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai.ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. skverbdamasi amþiø gelmën.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë.Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. Naujos. æsësi Þmonijos istorija. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno . Legendos tvirtina. Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje.Þmonijos evoliucija.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. Antroji . Tai niekis.

Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Atsiøsk Savo Sûnus. Mënulio Vieðpatá. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie. Saulës Dvasia. Kreipkis á savo Tëvà.. Monados. Að atsiøsiu tau Ugná. kad apgyvendintø Þemæ. Papraðyk jo Sûnø. Kuri suka ir saugo þemës rutulá. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”.. atsakë: “Kai tavo darbas prasidës.43 Aðtuntoji legenda . Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Mano namai tuðti .APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai.þmonijos evoliucijà. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. Þemës Dvasia.. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.oro kûnus: “Sukurkite þmones. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri .. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá.

Jausmø Pasaulio. Gamta. kurios vadinamos Pagrindinëmis. O Motina Þemë. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. Taigi.Esame mes patys. Monadas.Buvo jiems pasakyta. arba Dievai Agniðvatai. Ir Mënulio Dievai. Tai yra. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties.” Mënulio Vieðpaèiai . pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai .Subtilijo Pasaulio. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros. arba Tëvai. lygmens. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. arba Pitri. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Suteikdami jam proto. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. 44 .. Jausmø Pasaulio lygio.subtiløjá kûnà. Duokite jiems vidines Formas.Ugningojo Pasaulio. Minties Pasaulio lygio. Aukðèiausieji Pitri. pradmenis. Jos atsiranda nuosekliai.Pitri . Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . kurie buvo tik Subtiliojo.mes esame jie. Pirmoji Pagrindinë Rasë. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna. kûnus. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. þmogaus protëviai .Liepsnos Valdovai.Þmones jûsø prigimties.Pitri. padaryti já savarankiðku. kaip pirminës asmenybës . vadinami Agniðvata. palikuonys. Sukurs iðorinius apvalkalus. Agniðvatai buvo aukðtesni . Tuo tarpu Barchiðadai . Nedalyvavo þmogaus kûryboje. Barchiðadai.. vadinami Barchiðada. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. viena paskui kità. arba màstymo.

. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti.. Kol baigdavosi jo vystymasis.. Buvo eterinë bûtybë. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase.nemirtingasis Minties kûnas. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. Pirminis þmogus. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. neturëjo sàmonës. neturinti fizinio kûno. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . palaipsniui. Ðis gemalas augo. Negimdydama ir nekurdama jos. Atëjus dauginimosi metui.jausmø kûnà. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save.nesàmoningas ðeðëlis .O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. 45 .. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Vyko taip: eterinë forma. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. kad mirtø. kuri supo Monadà. Monados. misdamas Aura tol. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros.“Gyvoji Ugnis”. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. Praëjo daug milijonø metø. Po to. Reikalingas Manas . bet ir skraidyti. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. kas buvo jø paèiø prigimtyje. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas .Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. ásikûnijusios ðiuose kûnuose. Bet ne daugiau. Kaip ir dabar. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. . Ðis pirminis dauginimosi procesas. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës.

Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. evoliucionuojant þmogaus kûnui. bet vis dar eterinës materijos. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. Pirmoji ir Antroji Rasës. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. 46 . Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. Vëliau gimimo procesas. Negu jø tëvø “kûnai”. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës.

Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. “Prakaitu pagimgytoji”. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo. Tie.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas.dideliais kiauðiniais. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. “Mes galime rinktis”. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. Kai kurie áëjo á Èhajà. “Prakaitas” suintensyvëjo. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. Pasibaigus augimo periodui. á kuriuos áëjo. 47 Devintoji legenda . davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Antroji Rasë.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu.

Treti liko “beproèiai”. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos.. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. vis labiau tankëjant kûnams. Vëliau. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. Legendos sako. per milijonus metø. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. belyèiai organizmai. suskilo pagal lytá. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. kaip ir gyvûnai. Tie. Taip pterodaktilis. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo.” Buvo hermofroditai. ágijæ medþiaginius kûnus. Þinduoliai.. kai gyvûnai. kurie tegavo tik kibirkðtá. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. Po to. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. pradþioje buvo hermofroditai. Gemalinë làstelë.Laikui bëgant tapo Archatais. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . 48 . Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. Jie tapo “siauragalviais”. palikusi savo gimdytojà. kaip ir visi kiti gyvûnai. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. Laikui bëgant. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai.

þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu.Ëmë gimti bûtybës. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. Pirminis þmogus. kiauðiniuose. t. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi.vyrai ir moterys. Mirtis atsirado tik po to. Keièiantis geologiniams periodams. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. absorbuoti savo palikuoniø. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. su kiekviena nauja karta. lyg feniksas. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo.y. Treèioji Rasë paþino mirtá. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. Visi ðie pokyèiai . Laikui bëgant. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . Þinoma. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. negu kita. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo.

kai jau buvo vëlu Po to. Apaugæ rusvais plaukais. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. tiek pat. Veneros Planeta . 50 . Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. ðvenèiausia.Tie. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. “siauragalviai”. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. vaikðèiojantys keturiomis. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. Kadangi Venera neturi palydovø. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. kuri jà globoja. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Lyginant su dabartiniu þmogumi.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. vadovavæ Treèiajai Rasei. kurie neturëjo Kibirkðties. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. kurios egzistuoja dabar. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. Karaliai ir Vieðpaèiai.

Þemës þmonës.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës.Negu Þemë. 51 . Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. Kurias ji gauna. Ir nors þmogaus esmë amþina . esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. Ið kurios formuojasi Protas .Manas. individualybë arba tikrasis þmogus. esanti ðiame kûne. kaip individo. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. sau pasilikdama kitas dvi. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Ir yra Aukðtasis Að. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas.dël jø spindinèios iðvaizdos. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. Ðios jungties vaisius . Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. Taip ávyko dvasios individualizacija. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai . Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai.Logo .jos Dvasia-Sergëtoja. Kiek mes.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. Lyginant su Þemës þmonija.negimsta ir nemirðta. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “. O Veneros Vieðpats . Dvasia. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. Dieviðkojo Kosminio Proto . ji yra “maþoji saulë”. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. Jo.

Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. koks buvo lemûrieèiø ûgis. Ir driekësi per pietø Indijà. Ir nuo Australijos. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. Dabar vadinami Rytø Sibiru. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. arba Velykø. salos). kiek pieèiau. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. kai gyveno Treèioji Rasë. Atrastos Velykø saloje . Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. Mongolijos ir Gobio dykumos. Grenlandija ir pan. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. Be to.apsemto senojo þemyno liekanoje. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. Deðimtoji legenda 52 . Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. esanèià á pietus nuo Himalajø. Ðis þemynas apëmë sritá. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. nei abiejø Amerikø. Ceilonà ir Sumatrà. Po to. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. uþlinkdama ties Norvegija. Nebuvo tada nei Afrikos.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. O taip pat virð Tibeto.

Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu.Iðkëlë nepaliestà. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. kuriuos bûtø galima vadinti religija. su visomis statulomis ir vulkanu. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. Taèiau.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. kad jis pats buvo gigantas. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. panaðø á tà. *** Atsiskyrus lytims. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. jei religija vadintume tai. 53 . Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. nors bruoþai ir skiriasi. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Ðios stulbinanèios statulos . Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas.

Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. Atskleista þmogui. 54 . Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. Turëjo religijà . Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. kuriuos jie valdë. Ugnis. ákvëpti dieviðkojo proto. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. Kurie sukûrë juos. Taigi. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Ir atidavë naudotis tiems. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. Nukreipë iðradimø. menø bei mokslo kryptimi. iðgaunama trynimu. Dievai pasitraukë.ir gan nuostabià. tapo nematomi. Kai tas Amþius pasibaigë. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Tai yra. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. iki tol neþinomø Þemëje. patiarchaliná gyvenimà. Ir tuo metu. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë.laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. O kitose . kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Susikûrë pirmosios civilizacijos. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai.

nevykëliai . Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. architektûrà.“Statytojai”. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. Tai yra dësnis. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. kuris ima veikti nustatytu laiku. Tuo tarpu. ið iðsiverþusios lavos. astronomijà. kai jø broliai . Statë didþiulius miestus. 55 . Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Tobulai iðmanë matematikà. diegë menus ir mokslus. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. kur jø ankðèiau nebuvo. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø.sunaikinami. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Neprisitaikæ . atsiranda naujos þemës. Tokia pat natûrali. Su kiekvienu Rasës atëjimu. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba.

Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. suardæ didþiulá þemynà. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. buðmenai. Kataklizmai. taip vadinamam. Tos salos.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Terciaro (Eoceno) Periodui.Po to. Prasidëjo jos nuopolio laikai. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. australieèiai ir pan. palaipsniui iðnyko. pradþioje didelës. Prasidedant. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø.

Vaizduojanèius Saulës sukimàsi.Tlavatliø . Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Kad tas.ið uþ kito.laikai. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø.Atlantø . Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës . Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. O pavasario lygiadienio metu . jø ûgis laipsniðkai maþëjo.jø ûgis siekë tris su puse metro. Laikui bëgant. persmelkianèià visà bûtá. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti. Bet vis dar milþinai . Bëgant tûkstantmeèiams. O antrosios porasës .raudonai-ruda. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo.

Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus.grynakraujai perujieèiai ir actekai. Maþdaug prieð milijonà metø. Jie taip pat buvo aukðti . bet ir salas.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. Buvo ir atskirø daliø. Buvo imperatoriaus rezidencija. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Apimdama Ðkotijà. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Meksikà. Maþdaug prieð milijonà metø. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. *** Treèioji Atlantø porasë . Apimdama Teksasà. O pietuose . Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. po daugybës tarpusavio karø. Jø palikuonys . Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Amerikos ir Afrikos þemynais. Kuriai vadovavo imperatorius. Atlantø Rasës klestëjimo metu.iki pat tos vietos.jø ûgis siekë du su puse metro. ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. “Aukso Vartø Mieste”.

klestëjo menai ir mokslai. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. Kuri visa persmelkia. nors pati ir lieka neapreikðta. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. imperatoriø-Adeptø átakoje. Klestëjimo epochos metu. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. Ðalies vadovai. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Tai buvo laikai. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Simbolis buvo vienintelë forma. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. 59 .

Toltekø . Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus.porasë. Panaðià á kupranugarius. Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. buvo pilnas kauliukø. kaip melijonas. Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. Daug dëmesio buvo skiriama tam. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. koká mes dabar ir turime. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. metalø. Kur vystë savo individualias galias. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . 60 Dvyliktoji legenda . bet maþesnio ûgio.

“Aukso Vartø Miestas”. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. Ornamentais ir freskomis. Atlantidos sostinë. Arklio . Kas turëjo lëðø ar galimybiø.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. Puikûs miðkai supo miestà. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. tik dar didesnës. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. Jie taipogi þinojo bûdà. O skulptûra. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. skulptûros arba spalvoti ornamentai. buvo tobula. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. net miestuose.ðio kilnaus gyvulio . priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. Gyvenamuosius namus. supo sodai. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. primenanèio bazaltà. Fasadus puoðdavo freskos. Ðventyklø salës buvo didþiulës. Kalbant apie menus. Iðkilæs statinio kampe arba centre. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. atvirkðèiai. 61 .Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. Ir privatûs namai. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. Tiek ið vidaus. sidabro arba orichalo. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. kaip sukelti lietø. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. kuriuos tuo metu atliko þmonës. galima pasakyti. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms.

Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. kaip karinio transporto laivus. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði.turtuoliø rezidencijos. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. arèiausiai rûmø teritorijos. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. Tuomet juos imta statyti. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai.Kalvos virðûnëje. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. apsupti sodø. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. Aukðtutinëje juostoje. Vëliau. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . O taip pat anapus iðorinio kanalo. prie pat jûros. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. 62 .

Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. kaip ankðèiau buvo minëta. 63 Tryliktoji legenda . Treèiosios Rasës laikais. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Taip þmonës garbino patys save. Niðos. Bëgant laikui. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Kuriame stovëjo jø statulos. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. kad ðventikø eisenos. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu.beþdþionës-antropoidai. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Vietoj to. liedavo ið sidabro arba aukso. Þmonës dirbtø bendram labui. koká jie sugebëjo suvokti. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Ið poþeminio juodojo akmens. Jos buvo erdvios.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. Ðio nusikaltimo rezultatas . kuriose talpindavo statulas. ið baltojo kalnø marmuro. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas.

þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. Nepasidavæ bendrai beprotystei. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. Virto juodàja magija ir burtais. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Siekis pasipelnyti. þinojæ kosminius dësnius. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. O bûsimos Europos. 64 . Slaptingosios þinios. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. sunaikindamos milijonus þmoniø. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. Karaliai. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. turto ir valdþios troðkimas. Prabanga. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Ryðys su Hierarchais nutrûko. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu.

kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. 65 . Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. Vëliau toltekø palikuonys. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. maþesnioji . Pagaliau 9564 m. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. maþesnë. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija.Antroji. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. Paðvæstieji karaliai. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . m. Ðiaurinë. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Po katastrofos. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui.Poseidono sala. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. kuri nugrimzdo jûron. gyvenæ Rutos saloje. vadinosi Ruta. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. nakties priedangoje. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Pietinë. pr. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. Visà tà laikà. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas.Daitija. didþioji. Daitija beveik visai iðnyko.

regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Ir jos vergauja galingiesiems.. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias.. Ir pereikite þeme. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Pasiprieðindami burtininkø galioms.. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”.Sukeldama didþiulæ bangà. Audros Vieðpaèiai ateina. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. sakydamas: “Ruoðkitës. 66 . Ástatymo þmonës. Ir jie turi prasmegti kartu su ja. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Juodoji Naktis parengta . Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . 1 Su kilniais þmonëmis juose. Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Ji pasmerkta. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø. Pas visus savo Brolius -Valdovus. Pakilkite jûs. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. kol ji dar sausa.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. Kitø tautø ir genèiø vadus.. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. “Teiðsipildo jø likimas.” Iðmuðë valanda. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. Jø veþimai artëja prie Þemës. Visø geltonveidþiø Vadas.

Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Persekiotojai. Bet jø nebuvo. Iðskleidë savo gretas. bet jie miegojo. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Þemës dugnas 8 liko sausas. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. nes ásakytojai miegojo.Mes . Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø.tuos. Taip Þmoniø Sûnûs. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas. Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Tenai gyveno tie. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . vandenys jau pajudëjo. vedami Iðminties Sûnø. Kai Karaliai susirinko. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë.. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6. Iðliko plokðtikalniai. kurie jà iðniekino. Bet dauguma buvo iðgelbëta. kad jø nëra. vijosi tol.Ir visi þuvo. 67 . kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9.. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Pamatë.

“Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø .. Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi.Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus. Pastabos: Vimana . elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 ..Taip paskutinë Atlantidos liekana .skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.

porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. linkusi plëðikauti. Paskutinioji. Turanieèiai buvo kolonizatoriai.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . Ði porasë buvo Labai karinga. Nesugyvenamumas. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre.finikieèiai. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas.porasë buvo geltonos spalvos. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje. 69 . nuolatiniai karai su kaimynais. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. septintoji. esanèias á rytus nuo Atlantidos. Jø palikuonys . arba Mongolø porasë. Rytø Sibire. vaidinga.Turano . navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai.Akadijos . didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. Gimë T otoriø stepëse. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ. Ðeðtoji . Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Penktoji porasë. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Jø palikuonys . storþieviai ir þiaurûs. Jie pasiþymëjo komerciniais. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. buvo balti. Pirmieji Semitai. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës.

Gimæ Totorijos platybëse. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. jie buvo geltonos spalvos. Nes yra keliø porasiø miðinys. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Uþpustytas dykumos smëlyje. Ði porasë neapsakomai iðaugo. Ðtai kodël juose daug savybiø. Vietovë apsprendë. Japonai . Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà.gigantiðkas sfinksas. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Lyginant su pirmtakais . Kaip ir turanieèiai. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. 70 . Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. O ðalia didþiosios piramidës .tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos. sfinksà vël atrado.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. skirianèiø juos nuo kinieèiø. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë.

Iranieèiai. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø. Babilono gyventojai. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. Kokios yra ir ðiandien.Pirminiø Semitø. Po treèiosios katastrofos. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Paskendus Poseidono salai. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. Prasidëjusi nuo Meneso. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Treèioji porasë . tuo metu gyvenusias Indijoje. turëjo visas Atlantø þinias. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams.. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis .Tai Chaldëjos.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era.kuriai priklauso senovës persai 71 . Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. apie kurià uþsimena Manetonas. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Asirijos.

gimusià ið tëvo ir motinos.Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai. kurie. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje .Ir jø palikuonys . Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. kai buvo paskandinta Lemûrija.5 ir 6 metrø ûgio. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo. Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse.Afganistane.Teutonø . airiai ir ðkotai.dabartiniai persai.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. anglai ir jø palikuonys. Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis. prancûzai ir ispanai. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai. Treèioji .áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . Skandinavai.áþymiosiose Bamjano statulose. Buvo 7. Paskendus jø þemynui. Antroji yra 36 metrø. Penktajai . o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø.porasei priklauso slavai.vaizduoja Antràjà Rasæ. Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. olandai.52 metrø aukðèio .36 metrø . treèioji . Visos statulos iðkaltos uoloje. Ji vaizduoja þmogø. Didþiausioji . Iðsibarstæ po visà pasaulá. Jø palikuonys pavaizduoti statulose.18 metrø. rastose Velykø saloje. Ketvirtajai porasei . Antroji . vokieèiai. Esanèio Centrinëje Azijoje . 72 . Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio.18 metrø . Tai tie laikai. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà.

Bet vis dar gigantas. þmogaus atvaizdas. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. lyginant su Penktàja Rase. Penktosios Rasës. 73 .Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. Kuris buvo dar maþesnio ûgio.

74 .

Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas. 75 . Ne tik epas ar drama. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys.Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Ir tapsmo filosofija.

O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. Taigi. Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. Sudaryta ið materijos .ðiluminës. kalbëdami apie tai. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. dujinës. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu. pagaliau. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. negirdi ir nejunta. elektros ir gyvybinës. Ko mûsø jutimo organai nemato. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. kaip já vadina legendos. magnetiniø ir radijo bangø. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais. Mes nejuntame elektriniø. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. màstymo ir t.t. Organizmui mirðtant. Pagaliau. kas nematoma ir negirdima. mes juntame tik dalá to. 76 Penkioliktoji legenda . “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. Ir.kietos. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. Po to ið energijø . Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Bet dujas pajuntame tik tada.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø .. Nurodo. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. ið psichikos arba sielos . Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. kas aplinkui mus. skystos. ðviesos.jausmø. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà..

kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu.“subtilioji medþiaga”. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . Taigi. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . visi pasauliai.“ugninë medþiaga”.“anà” pasaulá. 77 . kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Norëdami suprasti. Kuri ten irgi laisvai judës. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Tas Psichinis pasaulis. Dël tos prieþasties. Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. kuriame gyvena fizinis organizmas.

kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Legendos pasakoja. Vieni aiðkiai suvokia. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Èia. kiti . “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Sakoma.þymiai daugiau. Ir. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. kà mato. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. ypaè Rytuose. Kurie. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. O mes net neátariame jø buvimo. apie magnetines ir elektros bangas. Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. apskritai. kitø . 78 . Apie ultragarsà. kaip ir jos mûsø. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. Gali matyti tai. kad yra þmoniø. Supa mus. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies.suvokimas miglotas. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai.

Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. 79 .Bet. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. Ir kas pasakys. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. visa tai buvo atskleista. kaip ðventàjà komunijà. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. kad ateityje nebus atrastas aparatas. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. atëjus laikui.

visam laikui. p. Taèiau nemano tai esant tragedija. O mirtis . kas ið tikrøjø yra mirtis. Kad neþinome. kad þmonija prarado ðá þinojimà. O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. kad mes bijome mirties tik todël. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas.Didþiàjà Visatos Pralajà.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. “Kvietimas”. Tiksliau sakant.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Miegantis þmogus atsinaujina. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà.galutinis iðëjimas. 80 . O “mikrokosmoso” mirtis . Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. Miegas . neþinomus ano pasaulio poveikius. Legendose sakoma. nesulaikomà mirtá. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. todël. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà.

koks jis yra ið tikrøjø. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. Yra bûtinas miegas. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . Prasideda haliucinacijos. Iðkilminga ði paskutinë minutë. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais. baigus gyvenimà fiziniame kûne. lyg uþmigdamas. Legendos sako. þmogaus mirties valandà. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. Visiems. uþmiegame Ir nubundame tada. kai ji atsinaujina. Ir taip. Taip jam po visø darbø.apie juos bus kalbama vëliau. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Þmogus mato save tokiu. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. 81 . greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais.toká pat. Tada. Per ðias trumpas.bet neranda tam skirto kelio. Po to jo màstymas tampa liguistas. þmogus praranda sàmonæ. organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità .Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. pagrindinë gyvenimo idëja. Paskutinëmis akimirkomis. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau.

skundai. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. 82 . Mirties momentas yra didþiausia palaima. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. Galima pasakyti. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Jis buvo veikimo instrumentas . *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø.ne daugiau. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. Verksmai. raminanèià iðeinantájá. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. kad ne mirtis kankina. Kaip ir apie jo gimimà . þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. Visa tai kankina pasitraukiantájá. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama.bûtina derinti veiksmus. Tas. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje.

83 . Bet. kurá daugelis junta kapinëse. jei kûnas ne uþkasamas. Numestas eterinis kûnas. Bet. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Todël lavonø deginimas yra geriau. o sudeginamas. Ir tas nemalonus pojûtis. Mirðtant. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. Ðviesos (arba eterio). Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Þinoma daug atvejø.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. O eterinis kûnas . negu jø laidojimas. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. pirmosiomis dienomis po laidotuviø.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. jei nori. Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø.

jie tapo matomi. jei jo prigimtis neðvari. Ir tuomet jis patenka á kità . jausmø. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. Kuris jam tampa matomu ir realiu. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. þmogus. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Subtiliajame pasaulyje. palikdamas jame lavonà . Koks yra þmogus ið tikrøjø. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. jei jo siela kilni. norus.Subtiløjá pasaulá. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. emocijø neðëjas ir laidininkas. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. Iðeina ið jo. Fiziniame pasaulyje. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. 84 Septynioliktoji legenda . mirdamas Fiziniame pasaulyje. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. emocijas Dabar gi. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø.savo fiziná kûnà. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. Arba jis atstumia savo bjaurumu. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti.

nei geri. O ji gali bûti nuostabi. emocijø gyvenimà. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá.Þemëje . jog perëjo á kità pasaulá.ar daug þmoniø. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. neatitinkanèià jo iðsivystymo. skirtumas tik tas. taip ir virðuje. Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà.Klausia legendos. Juk ir èia . Koká gyveno Þemëje. Vidutinio lygio þmonës .Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. aiðkesnis ir intensyvesnis. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. 85 . Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. nei blogi. troðkimø. Daþnai net nesuvokdamas. pusiau sàmoningà. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . Numatant tokià dalià. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. Jis tæsia toká pat jausmø. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio.

Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Visi arðûs. Nes èia neturi tam reikiamo árankio . Reikia rûpintis. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. kai sàmonë aiðki .ten irgi juos atras. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo.. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Tai þmogus. Didþiulë atsakomybë laukia tø.jø kanèios neapsakomos. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. 86 . pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui.Tie. Vaidina lemiamà vaidmená. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio.ji neða á aukðèiausias sferas. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Nusivylimas. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse.fizinio kûno. Siekiai ir troðkimai. Bet. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø.

Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . kas atsitiko. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. kurioje bûna. kad bûtybës. tam jos netrûksta. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . Þmonës. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. nors ir juos gali naudoti. esanèios vienoje sferoje. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. esanèiø kitoje. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Kas trokðta ðviesos. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu.daug tobuliau negu Þemëje. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje .já pakeièia þaibiðka mintis. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. Tai niekaip negali suprasti. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Yra atskirtos nuo bûtybiø. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. tuo ðviesesnis spindesys. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai.

galimybiø kelias. Ir.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø. nei butu. poetai. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. 88 . pasaka ir stebuklas. Subtiliojo pasaulio gyventojui . tuo ji nuostabesnë. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. Visi svajotojai. Nereikia nei miegoti. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. tuo ávairesnë kûryba. Todël. ko jam reikia. Ir kuo kultûringesnis þmogus. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. ko tik þmogus nori. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. nes visi reiðkiniai ir daiktai. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Tai. nepaisant to. tiek ið iðorës. Nepriklausomai nuo atstumo. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. Kosmoso dësniø studijavimui. turëdami daug laisvo laiko. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. dangaus pasauliø stebëjimui. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë .tikra ir realu. Kad þmogus mintimis kuria viskà. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. nei ilsëtis. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Nereikia rûpintis nei rûbais. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. regimi vienodai. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto.

Subtilusis pasaulis . glûdinèiø paèiame þmoguje. ilgi pokalbiai.tai ne tik mûsø psichinë bûsena. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. 89 . kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. keièia savo intensyvumà ir sodrumà.Subtilusis. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. ðvelnesnës. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Ðiaurës paðvaistë . *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai. Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. Jos nuolatos persilieja. Galime suprasti. amþiams prisiriðæs prie jo. Þmogus në nepastebi. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. Bet juk ir Þemëje. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. garsø bei tonø. ðvaresnës. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. Sakoma. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Jis turi ir daugiau spalvø. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau.kaip amþinybë. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. kad geriausias jo apibûdinimas . O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. kaip bëga metai. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. kuriø Fizinis pasaulis neþino.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. o akimirka . Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. intensyvesnës.

tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas .kuo skaistesnis.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. apie kurá.Subtilusis pasaulis . Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis. pasaulá. Numestas subtilusis kûnas.Ugninis pasaulis. Po tam tikro laiko suyra . tapæs “subtiliuoju lavonu”. Taigi. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. Tai tikrasis Dangus. Tai tik kelias. aukðtesná. 90 . kaip apie mûsø siekiø tikslà.

giminës. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui . Þmogø vël paþadina ryðkios.tai minèiø ir proto pasaulis. ðvytintys subtiliu groþiu. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà.màstymo laidininkas.visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. augalija . Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. meilë. ta jo dalis. kuriantis konkreèias mintis. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà.. Arba “minties”. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu. stebuklingas uþsimirðimas. Naujas sapnas. Tai paþástami. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. o tiksliau. kûnas . Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo.. mylimieji. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. Kur kalnai. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. lyg glamonë apima sielà.. iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama ..APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. beribës. intelektas. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Kurie apsupa já. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . gëlës.. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. Ðvelnumas. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Konkretusis protas. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose..

Danguje mes nuolat esame su tais. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. tuoj pat ágyja atitinkamà formà. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Ði materija . Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. jog ðeðëliø beveik nebus. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. Ten nëra ðeðëliø . Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti.tai ta aplinka. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. lyginant su fizine materija. kai tik jà paveikia mintis. apie kà þmogus galvoja. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus.Ir. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. negu Subtiliajame psaulyje. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. 92 . kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. nors. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. Sunki ir drumzlina. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. Ðalia “Minties materijos”. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. kokius mylëjome Þemëje. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá.tà nesunku ásivaizduoti. Ten viskas.

kuriuos mums suteikia muzika. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. Ir tiems. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Nei skausmo. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. O teisingiau pasakius . Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Meilæ ir Groþá.kiekviena siela aiðkiai mato. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. Trumpalaikai dþiaugsmai. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. Meilës ir Tiesos atradimai.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. iðskyrus Tiesà. Visas gëris. nei liûdesio kruopelytë. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Bet bûna labai gilûs. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”.

kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Ugninis pasaulis . Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. Ugninis pasaulis . èia vystosi protas ir ðirdis. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. kai visa iðsemta. Taip. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. Kurioje buvo lyg mokykloje . 94 . kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. Èia pats nemirtingasis Þmogus.èia jis “namuose”.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. Visa. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Taip. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose.mokytis ir ágyti patirties. koká spëjo pasiekti. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. Visos tyros mintys ir emocijos. Ir. Taigi.Ugniná pasaulá. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta.tikroji þmogaus tëvynë . Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ . Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. Tuomet viskas. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. gimusios gyvenant Þemëje. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. niekuo neapsunkintas.

kurias jis pats sukûrë. gyvendamos þemëje. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. Treèiàjà. Þmogus pasilieka viename ið jø. Pirmame. aukðtesnëje.abstrakèios. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. antrasis . ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. kurios. arba antrojoje. kurios priskirtinos aukðtesniajai. arba Mahatmos. Garbingà sielos bûtá.Ir jø artimiausi mokiniai. Tai ir viskas.Arhatai. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. 95 . Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. Suvokia prieþastis. gyvendamos þemëje. Bet yra sielos. abstrakèiajai srièiai. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. ðioje sferoje. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. Ðios sielos. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Kitoje. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. þemiausiame. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. “ugninës” minties.Minties ir Ugnies pasauliai . slepianti praeitá. nesuvarþytà apvalkalø.

amþinà. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje. “palaimos kûnas”. Legendos pasakoja.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas.. Tol. amþinas . kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà. Absoliuto spindulys. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. nekintamà ir nesuardomà Monadà. Ir ðtai. po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus .“Màstytojas”.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . 65 Legendos papasakojo apie tai. Dvasios-Ugnies kibirkðtis. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. . Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. Jis atsirado kartu su organizuota materija. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. Rytuose ji turi pavadinimà . “Kvietimas”. savimonë. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje. þinojimo pajautos buveinë. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. Be apvalkalø. Jis perëjo visas gamtos karalijas. nemirtingas. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. 96 . p. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos.MANAS . Buddhi yra tai. dvasinis protas.daugiau nebemirðtantis.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë.. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë.

97 . Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni. norais bei aistromis . jam reikia kûnø Laidininkø. Arba “intuicija “. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ.Manas . susitapatindamas su tuo apvalkalu. Atma. á kuriuos yra ávilktas. kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. kai kalbame apie moralæ. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. Kuriame jis energingiausiai veikia. Visuma laikinøjø apvalkalø. kaip savo tikràjá AÐ. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. kad jie ir jis yra viena esybë.tai aukðèiausias protas. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba.tai jo protas. kai ji nuðvieèia intelektà.visø kûnø.tai yra su subtiliuoju kûnu. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. gyvenantá visuose pasauliuose. vadinama asmenybe. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá. Jis mano. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. Tas AÐ daþnai save apgauna. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. Tam. Jis . Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. sukurtø ið tø pasauliø materijos. veikiantysis asmuo. Mokslininkui jo Að .

Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. Baigdama savo þemiðkàjá kelià. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. o taip pat apie tai. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. gimimas þemëje yra veikiau mirtis.O ásikûnijanti aukðtoji triada . Taigi. Individualybë paima visas vertybes. tai drugeliu á padangæ kyla. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará.fizinio kûno analogija . juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. Taigi. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo.su sparnuotu vabzdþiu. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. Numetæs visus kûnus. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. pasak legendø. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà. Gyvendama amþinai.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. uþsivilkdamas naujus rûbus. kà geriausia surinko savo sieloje. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. kaip þmogus. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. 98 . vasarà ir rudená. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. vadinamas mirtimi.visa. Kurias sukaupë gyvenime .gráþimas namo. kas yra þmogus: Lukðtas .tai vikðru þeme ðliauþia. O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. Lygindavo sielà . amþinasis Þmogus lieka pats savimi. Ji . Savo namuose. Kuris . arba fizinis ásikûnijimas.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. Þemiðkasis gyvenimas. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. numeta sudëvëtus. Ji . yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos.Psichëjà .laikinas reiðkinys.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja.

Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. 99 . Kuo stipresnë lempa. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. Nesvarbu. þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla.tai jausmø ir minèiø kûnai. Dvasingo þmogaus aura . bet maistingas. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu.teigiami ar neigiami.Baltymas . kokie jie bûtø . Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø.laikinas. kurie mato mûsø aurà. mato ir mûsø sielà Ir. Tie. lyg atverstoje knygoje.tai jo “kûnai”. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. Ir pagaliau kauliukas. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . kuriame slypi amþinybë. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. nors ir neilgalaikis .amþina Individualybë. Ir pagaliau ugninis trynys . tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. Kiekviena þmogaus mintis.skaidri. Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai. skaito mûsø mintis ir jausmus. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Po to minkðtimas . Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. visomis vaivorykðtës spalvomis.maistas. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. tamsiø spalvø. arba sensityvai. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. Kuo stipresnë Individualybë. Jie vadinami AURA. Menkutë plëvelë.

Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . kurioms gresia chaosas. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra. kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. Legendose pasakyta.mintimis. 100 .*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis.

priklausomai nuo sielos iðsivystymo. O silpna saugo savo bailø tingumà. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. 101 Dvideðimtoji legenda . Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Tai galime palyginti su naro darbu. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. kurios lems jo ateitá. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. verèianèias priimti naujà naðtà. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. bei pakilti á naujà pakopà. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø.

Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. bûdamas aukðtos sàmonës. arba veiksmø. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. Kai visi apvalkalai. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. kaip taisyklë. perteiks savo aistras ir emocijas. Ið tos materijos. arba norø. Tai vienintelis paveldas. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. tankøjá. kurioje turës gimti. Po to. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Aukðto dvasingumo þmogus. kurias jis susikûrë. gaunamas ið tëvø. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. nelauktai. Fiziná. padedant Statytojams. Kitaip tariant. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. sukurti. kurioje jis gimë. iðskyrus fiziná kûnà. kartu su ðiuo kûnu. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. kûnas. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà.Ir ðtai. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. tomis pasekmëmis. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. ypatumus. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Pats renkasi ðeimà. Todël genijus. 102 .

sielos kvietimas ásikûnijimui. laipsniðkai. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. bet aklieji bando atstumti jà. Aukðèiau buvo pasakojama. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ.tai ðventas veiksmas. nukreipti akis á groþá. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. Bet supratusieji tik padeda ávykiui.Palikuonims perduodamos ne sielos. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. kartojant maldà. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. 103 . Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Pradëjimas . Legendose taip pat nurodoma. kaip reikia sutikti tà. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. Tuo tarpu. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. Ið tiesø. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. gimimas ir motinystë. Laukiant sveèio. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. kad tik lauktasis ateitø. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa.kurti naujà bûstà sielai. Ranka daþnai iðtiesta. meilëje ir kanèioje.

Þemës naðtà reikia paðalinti.draugø bei giminaièiø . Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. jau prasidëjo gemalo vystymasis. Kad “nutraukti vaikø gimimà . Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . kas vyksta spiritizmo seansuose. pradëjusá ásikûnyti.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas.dvasia eina laisvai. Reikia susimàstyti. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu.sielomis. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Bet ðtai. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. Ðitie numesti apvalkalai. Palaiminta motina. Tai didþiulis nusikaltimas. Paðaukus. 104 . Liko ágyti tik fiziná kûnà. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis.Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . kuriai atëjo metas ásikûnyti. Tëra tik grubi mistifikacija. todël ir pasakyta. Klajoja netoli tø vietø. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá.blogiau nei þmogþudystë”. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Jau iðrinkti tëvai. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. Bet tai. Jie mano. kur gyveno þemëje.

tikroji jo dvasia. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. mirtimi nubausti nusikaltëliai. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. þuvusieji katastrofose. Ar galima ásivaizduoti. Vienintelës dvasios. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. jie praleidþia Toje sferoje. Tà laikà. 105 . Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. Dël kuriø þuvo Atlantida.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. su kuria spiritistai gali bendrauti.

106 .

Jie vadinami kosminiais dësniais. 107 . Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai.Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. chemijos dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai.

Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Ir kiekvienas jo gyvenimas . Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi. Þmonija . Kartojantis gyvenimams. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. Jei jam sekasi blogiau . Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. Á tas aplinkybes. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. pakopas arba klases. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.tai sàmonës evoliucija. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. p. “Kvietimas”. Þmogaus evoliucija . 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. arba Tankiajame.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Per vienà tokià mokymosi dienà. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Kaip þmogus po mirties Fiziniame.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Pasaulyje. vël gráþta gyventi á Þemæ. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. 108 . Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai.

tai tik màstymo uþuomazgos. Tai pirmykðèio proto þmonës. o mes”. Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. savo grubios prigimties. Kiekviename gyvenime. Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. Nauja pamoka. “Leiskite jums padëti” . neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. kad pereitø ið vienos klasës á kità. Kurioje noras tarnauti. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. siauros pasaulëþiûros þmonës.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. O jø protas .tai vidutinio iðsivystymo. Tai pirmosios klasës þmonës . Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. tai . Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. Treèioji klasë . Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. be iniciatyvos ir vaizduotës. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje.jie labai netobuli. Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà.tai kultûringieji þmonës. ko jie turi iðmokti. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø.“ne að. besiverþianèiai á dvasingumà.Þmonës. Jaunai sielai. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. Mokosi to. Mokymosi planas . Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Antroji klasë . Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. 109 .“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos.

Arhatas pats nusprendþia. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. “Ne savo valios. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà.absoliutus savo likimo ðeimininkas. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. Iki þmogaus-dievo sàmonës. kelio gale. Sielai kylant evoliucijos laiptais.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. jie ásikûnija tuoj pat po mirties. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. Þmogus ásikûnija tiek kartø. nors ir turi teisæ á jà. bet bendram labui. Mahatmos. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá.tai Jo veiksmø malda. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. kelio pradþioje. Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. aukðèiausioji. Nes Jis . Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. bet Tëvo valios ieðkau” . Pagaliau siela.Ketvirtoji klasë . Þemiausio lygio siela paklûsta.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. kur ir kada jam gimti. 110 .pasiðvæsti savo Mokytojui. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. kuriose jie turi gimti. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . Paskutinë. Kosminio Proto . Arhatai. Persikûnijimo dësnis . labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. turinti aukðèiausià paðaukimà. pakopa .Logo . o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan.Iðminties Mokytojai.

Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Supratæs. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà.taip kalba senovës iðmintis.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. galime eiti be baimës. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. 111 . Þinodami apie gyvenimo amþinumà. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui.

kuria patirtá. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. 112 Dvideðimt antroji legenda . Ásikûnijusi tolteku .APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . skirstydamas prekes. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. Jis patiria magiðkàjà jûros galià.porasëje. Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Ásivaizduokime þmogø.rmoagale. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. Ðeðtojoje . besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu. Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje.Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. Þmogus priprato keliauti. Jis tampa kovotoju. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. tai jûros pakrantëse. Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . bet jo genèiai. kad jo gyvybë priklauso ne jam. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime.akadieèiø . Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. bûdamas jûrininku ir prekybininku. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. kosminá keleivá.

113 . ðeimos ir valstybës vienybe. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. gimæs civilizacijoje. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. Gimæs penktojoje . ji iðsiugdë kitokias savybes. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. nes mokosi valdymo meno. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis. Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. tiek sausumoje. Niekada nepaliekantis fermos. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. Prancûzas arba italas. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje. Senovës Egipte. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu . kaip septintosios .T eutonø . Nepasinërusiø á svajones. Ir. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. Besidomás idëjomis kaip idëjomis. Idealu laikydamas visapusiðkumà.. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. davæs jai kaþkà..paliko Neiðdildomà pëdsakà.Indijoje .mongolø . iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis.porasës þemdirbys. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. jautrus þmogaus emocijoms. Kaip romënas.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje. Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ.O po to. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. Gimæs gyvenimà paversti Menu. be materialiniø iðskaièiavimø.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. ásitikinæs religijos. kurià paveldëjo ið savo protëviø.

Kaip tvirtina lgendos. Intuicijà. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Vagneris. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. tai reiðkia. todël ir atsirado neatitikimas. o viso to pagrindas . Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Taip pat ásivaizduokime. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. bûdingas skirtingoms lytims. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. kas suartina þmones. Bet ir savybes. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. gaiviam orui Ir viskam. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. 114 . tikriauisiai. Bûtina ásikûnyti ir vyru. Be kuriø siela. ir moterimi. sàþiningumas dalykinëje srityje. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. O argi Bethovenas. jei po ásikûnijimo vyru. Visos jos .tik atskiros scenos dramoje. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. Meilæ saulës ðviesai. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. bûtø skurdesnë. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai.persikûnijimo procesas. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø.

O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu. Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. 115 . O batsiuvys . nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ.. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Neþërës brangakmenis. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. visas visuomenines formacijas.Kurias mums numato Kosminis Protas tam. Visas Kultûras.senatoriumi .. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. Kurios glûdi jame kaip galimybës.

Nuo pirmøjø þodþiø.APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. Pirmajame pavyzdyje Eli. kurias ji mokosi pamilti. o Eli . O kartu su kitomis sielomis. Po dviejø amþiø . jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. pasijuntame artimi. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. laikinieji apvalkalai. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Su antraisisis . nuo vienos sielos prie kitos. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. O dar po trijø amþiø . Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki.Eli.tik 20 kartø. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. Ako buvo ásikûnijæs 24. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. Per tà laikotarpá. Iðausti viename gyvenime. meilës ir neapykantos jausmai. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal.Ako Madagaskare. arba atstûmimu. 116 Dvideðimt treèioji legenda .Eli Ðiaurës Amerikoje. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. amþiø glûdumon. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Aiðku. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla.

Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje. Ako ásikûnija Malakoje.broliai. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. o Ube . 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai.sûnumi. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube . Eli jos sûnus. Ako proanûkiai. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. o Ako .jo þmona. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli. O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje.227 amþius prieð mûsø erà .Eli draugë. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Praëjus keturiems amþiams.Eli draugë.Ako gimsta Poseidonijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje.. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. bûdama moterimi. Ako .. 84 amþius: Etrurijoje Ako. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. Ako . 117 .jie tampa vyru ir þmona. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai. Eli þmona. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. O dar po keturiø amþiø . Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje.

Kuriems likimas. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. susitinka Eli dvylika kartø. Po trijø amþiø Ube Persijoje. O dar po devyniø amþiø .abu kartu kaip vyras ir þmona. 19 amþius pr.vël Indijoje. m. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje.kaip pusbrolis ir puseserë.jo sûnus. nenusiðypso ir jie negali susituokti. 118 .dvyniai. vienijami amþinos meilës.Ube vël Indijoje. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. Skandinavijoje Ir Indijoje . deja.tëvas. Ube. Dar po keturiø amþiø . 5 amþius pr.brolis ir sesuo . mûsø dienomis. m.Maþojoje Azijoje. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi.Ako Pietø Afrikoje.kaip tëvas ir dukra. Ako . 41 amþius: Egipte Eli ir Ube .Ube vël Indijoje. Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. Ako tampa Eli þmona. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru.ásimylëjëliai. Antrasis pavyzdys rodo. Ryðys tarp Eli ir Ube . Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu. Dao moterimi: Atlantidoje . erà: Graikijoje Eli . Ube . Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. O dar po devyniø amþiø Ube . Praëjus ðimtmeèiui . O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. o Ako . visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai. gyvendamas trisdeðimt vienà kartà.70 amþius: Egipte Eli tëvas.ypaè stiprus. O dar po keturiø . Peru . O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje.duktë. Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje.Eli gimsta Indijoje. Pagaliau.

bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. kai jie vël vyras ir þmona. O naujai ásikûnijæ Romoje. Rie . Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ.gyvenimas Indijoje. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. Ir be abejo. 119 . nepriklausomai nuo jø kûnø. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. Asirijoje. jie susijungia kaip vyras ir þmona. Po to .Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. graikø kolonijoje.jos vyru. o gal kaip draugai. Kitame ásikûnijime. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. Jam atneða naðlaitæ Dao. þynys. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. Persijoje . Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. Kitame gyvenime. kad paðvæstø jà ðventyklai. jie nesusitinka. gal kaip tëvas ir sûnus. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà.ðventikas.

O gal jis nori suþinoti. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. stebint Logo Atminties Archyvà.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas.AMÞINASIS DABAR. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Tai .lyg dabartis. saulæ. Iðgirstø triukðmà.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . Kosminiam Protui praeitis . kas mums jau buvo. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. þiûrëtø á dangø. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma.ir jis atsidurs jame. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas. Iðminties Mokytojo padedamas. Jis gali stebëti praeitá. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties. lyg praeitis bûtø dabar. jø ðirdis ir siela. debesis. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà. stebëdamas zujanèius þmones. Þmogus. Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . Kurá jis nori tirti . Jai . “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais.

sekdamas debatus Senate. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. Gimimo datos nustatytmas .Tai ta pati individualybë. ásikûnijusi po keleto amþiø. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. oje Taip jis suþinos. suþinoti tø metø konsulø vardus. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. kuris uþraðinëja datà Arba. kokia ji anuomet buvo. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal.sunkesnis uþdavinys.tai Sielos ásikûnijimo. Ir tyrëjas. 121 . kad vyriðkis. gyvenæs Poseidonijoje.stebëjimas. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. Jis gali stebëti visà aplinkà. Taip pat galima ásitikinti. tas pats þmogus. eþerø ar upiø jos yra. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. Visa. kurá taria ceremonijos dalyviai. þmogui mirðtant. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. Ir eskimø moteris. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. kaip ði vieta vadinasi dabar. kalnø. Jis apþiûrës tà vietovæ. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. Iðgirsti faraono vardà. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . girdëti sprogimus. T pat vietovëje. pajusti karðtá ir slëgá. Jei gimimo epocha yra labai tolima. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. stebëjimas. pamatæs gimusá vaikà. kas vyksta ðio proceso metu.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. 128 . Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Tuo labiau. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. kad kildama evoliucijos laiptais. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. Kuo aukðèiau pakyla siela.

Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá.luoði ir bjaurûs? Vieniems . o kiti .... 129 .gyvenimu. neteisybæ .viskas gyvenime sekasi. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai.þmoniø nelygybë. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. lyg “atpirkimo oþiams” . Kaip galima manyti. tà ir pjausi”. Kas vienus apdovanoja laime.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. atsitiktinumà. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. jog egzistuoja teisingumas. Pagal ðá dësná. kaip ðalia kenèia geri þmonës. Matome vieðpataujant savivalæ. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. Jos tvirtina. Jos sako.. Kuris sako: “Kà pasësi. Tai . paþeminimus. kuriuos pasëjo praeityje.turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. O tuo tarpu kitiems . Kodël vieni . Kosmose. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. O kitiems. kai matai. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. kurios lemia jiems skurdà. Kai tik susiduriame su þmogaus . Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje.sveiki ir graþûs. kur viskas taip tvarkinga. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. tikslinga.“gimusiems su marðkinëliais”. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis.vien tik gumbai . Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. jog viskà suprasime. dësninga. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose.teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. viskas taps aiðku. ir pavydëtinà laimæ. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas.Gamtos karaliaus . (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema . tà ir pjausi.

pilnas iðbandymø egzistavimas. kad atpildà vykdo aklas. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. Moralinis atitikmuo. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. kuris pasvëræs kiekvieno darbus. pirmiausia kenkia sau. sëjëjas ir pjovëjas. doro gyvenimo pasekmë . aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. “Kaip paðauksi. Taigi. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. jei jis to nenusipelnë. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . Kuris atrodo toks netobulas. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà..prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. 130 . Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. kenkiàs savo artimui. Atrodys tobulas ir teisingas. ruoðiàs nuodus savo broliui. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ. Þmogaus poelgiø. O kitoje .blogiu. Jis skundþiasi savo likimu. pats nutiesia savo gyvenimo kelià. jei þinosime. Senovës iðmintis. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. “Kaip pasiklosi. þodþiø.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. kad pats save rûsèiai nubaudë. nuo kalavijo ir þus”.kûrybinës jëgos. Þmogus pats kuria savo likimà. uþ blogá . bet protingas ástatymas. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. “Nespjauk á ðuliná .aukðtas paðaukimas. Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . negalvodamas. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà.Karmos pasekmë. kuri þinojo kosminius dësnius.gëriu. Netobulo gyvenimo pasekmë . kuria sau baisià lemtá. Kiekvienas. kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. Jis pats . Teisingo. Kilnaus . taip ir iðsimiegosi”.. Kiekvienas.jis negalvoja apie savo praeitá. Þmogui nieko negali atsitikti.kalavijà. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. Taip suprasime net idioto bûsenà. taip ir atsilieps”. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”.

Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. Kol þmogus supras. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. Suprasdami. Þmonës. 131 . Taigi. parduotas vergijon. Ir þinodami. bet ir kolektyvai. supamas gerovës.taip buvo kalbama senovëje. kad senas skolas bûtina gràþinti. Senovës Rytø legendose sakoma. kas pasiklydo bruzgynuose. nei vieno veiksmo. nei vieno þodþio. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. Kiekvienas þodis. þinantys Kosmoso Dësnius. Vieðpatie. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. o gavimas gali vël supanèioti. Ið tiesø. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. pramintas Auksiniu. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. Jie sako: “Geriau karti taurë. Vienas iðmintingas filosofas. tam teks áveikti kliûtis. tas pasieks tikslà. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. Þmogui duota laisva valia. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. negu gauti. Kas eina teisingu keliu. Nëra nei vienos minties. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. suðuko: “Dëkoju. kiekvienas jo poelgis. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. nei apkartæs gyvenimas”. Kurdamas savo Karmà. Jis gali eiti savo keliu taip. imperatorius. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà.

kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos.Karmos Dësnio .neregimos Bûtybës.svarbesnis uþ poelgá. sukëlusiø tas nelaimes. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà. 132 . Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. tautos ir kt. Turës susitikti ne tik su savo prieðais.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. Kuriems jie padarë kokià nors þalà.antraeilis faktorius. uþ savo ketinimus bei mintis. kaip karas. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys.Vykdytojai. O poelgiai . Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. Kiek jis nusikalto. Visi. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. Mintis . motyvas . Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. prisidëdamas prie sàlygø. þmonës gali turëti Ðeimos. Bet svarbiausia. Kaip ðiø grupiø narys.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. bet ir su bièiuliais. Kosminio Teisingumo Ástatymo . tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. Bûtent. partijos. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. Todël be savo individualios Karmos. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . susietà su tais þmonëmis. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. Kiekvienai sielai. tam tikra visuomene bei tauta. prieð jos naujà ásikûnijimà.

Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá.dþiaugsmà ar sielvartà. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip. Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. þmogaus tikslu. bet patirties kaupimas. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu. nei kà prideda.kûnà panaðø á ràstà. Kitai . Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. Gerovæ ar nelaimes . 133 . Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Tikruoju. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. Ne bausmë.Jie vadovaujasi tik vieninteliu.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui .

nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. nes Gyvena pasaulyje. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. Kà turi daryti þmogus. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. iðpirkdami savo karmines skolas. Tol jis kentës. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. apimanèià ir gërá. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. ir blogá. Sukuria naujà miðrià Karmà. Priklausomai nuo to. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. kuriant savo ateitá. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. 134 . negu blogo. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. nes kurs sau blogà Karmà.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. o ne bloga. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. Þmogus. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. Taigi. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. Paprastai dauguma þmoniø.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. Antra . Tai garantuoja sëkmæ. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. savo naujà likimà.

Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. kas ið mûsø atimama.asmeniðkos paskatos. Sakoma.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. o tik ið naujo sukurs jà blogà.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui. 135 . Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. nuþudant já. nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. o kerðto esmë . kas mums siunèiama.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. Ir paversdami tai geranoriðka auka. bet dar labiau jà apsunkina. Bet prieðintis blogiui mes privalome . Dþiaugsmingai priimdami viskà. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas.taip kalbama apie Karmos Dësná. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Treèia . Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Net ir kanèias.

Kaip suvokti blogá? Þinoma. Tuo jis skiriasi nuo blogio. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . Jokie þodiniai átikinëjimai.kurti chaoso apsuptyje.visuomet blogis. bûk pasirengæs áveikti blogá. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. O taip pat ir tuo. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. Jei þmogus nenori. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Ir. tiek ir su tuo. neapsunkinant Karmos. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. kuris tûno mumyse.tai griovimas. kiek leidþia jo jëgos. Yra toks posakis: jei nori gero. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Griovimas yra irimas. Penktoji taisyklë kalba apie tai. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. kad pirmiausia .tiek su tuo. kad jame nëra egoizmo ir puikybës. Jis turi ugdyti savyje narsà. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. Þmogaus paskirtis . Kuris yra uþ mûsø. vedantis prie amorfiðkumo. kad já uþlietø chaoso bangos. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu.prieðinimasis dvasios jëgomis. þinoma. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. kovoti prieð blogá. Juk blogis . Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. jokia atgaila. Negalima nesiprieðinti blogiui. netampant þmonijos iðdaviku. 136 . turime áveikti já protingumu. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Pirmiausia . Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui.

Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. kuris sustoja evoliucijos kelyje. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. Nereikia manyti. kad “likimas”. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. galime ið jos iðsivaduoti. nesavanaudiðkai tarnaudamas. kad tau darytø kiti. ar padës Atgaila.þmonijos . linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. Nes esame tos paèios ðeimos . Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. Tik tà. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. kurie skæsta neveiklume. Septintoji taisyklë sako. Karma baisi tik tiems. kad galima pralenkti savo Karmà. atjausti ir bûti gailestingi.nariai. siekdamas tobulumo. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. kuris skirtas individui. kad reikia laikytis paprasto.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. ko nenori. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. ugdo savo dvasines jëgas. uþklumpa Karmos liûtis. 137 . Kai þmogus. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Mes privalome visiems padëti.

138 .

Nes. Laimingas tas.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës . O dievai .mirtingi dievai. kas supras ðiuos þodþius. supratæs juos. 139 . jis ásigis raktà visa kam.nemirtingi þmonës”.

Pasak legendø. mylëti . gyvûnas .spindulingiausia ir galingiausia. Jis vienodai pajëgia: þinoti . Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Legendose sakoma. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. Vadinamos ARHATAIS . Augalas virsta gyvûnu. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Egzistuoti . Taip jis tampa nebe þmogumi.ir kurti.tai dieviðkos bûtybës. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. pabaigusios þmogaus evoliucijà. Arba MAHATMOMIS . ji . KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà.ir sugebëti.vystosi ir tobulëja. tai ir jo evoliucija begalinë. Taip ir Þemë .Kosminiais Iðminties Mokytojais. þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. 140 Dvideðimt devintoji legenda . O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. dievai. Þmogaus apoteozë .ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. Legendos pasakoja. Pasiekæs virðûnæ. o dievu. jei Kosmosas beribis.ne nugrimzdimas nesàmoningume. Auðros ir sutemø pranaðautoja.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje. Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. virðþmogiðkos pakopos planetø. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës.þmogumi. Yra ir aukðtesnës. Ir. Tolesnë pakopa .Didþiosiomis Sielomis. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu.APIE DIEVUS. Rytuose Bûtybës. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera. Bet kûrybinë veikla.

Ir ðtai. Palyginus su Þemës gyventojais . Religijos. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. iðaugæ á dievus. Kokios Rasës ir porasës. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. diegdamas paþinimo. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. pabaigusiais þmogaus evoliucijà.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje.Nes nëra dievø. menø ir valstybingumo pagrindus. Visi Jie . Tautø atsiradimas ir iðnykimas. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones.buvæ þmonës. 141 . Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu.þmonijos evoliucijos plano. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano . Septyni Kumarai. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. prieð aðtuoniolika milijonø metø. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. valstybingumo bei paþinimo pagrindus.

Pasauliø kûrëjos. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá.tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Didysis Pasaulio Pagrindas.Logas. Prisiminkime. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. taip ir Gimdantájá. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. Ritminæ Visatos Bûtá. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis. Kosmoso evoliucijos planà.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. Amþinas ir Nekintamas. Jis kuria Kosmoso statybos Planà. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. Amþinybæ. Didysis Visatos Statytojas . kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. kaip Kuriantájá.Kosminis Protas. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. taip ir Pasyvøjá. 142 Trisdeðimtoji legenda . Didþioji Vieningoji Materija . sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Tai Planetø Dvasios. Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Prisiminkime. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà.Tai Kosminë Pasaulio Motina. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Prasidedant Didþiajai Manvantarai. Didþioji Vieningoji Dvasia . apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ.

Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà .gyvas ir sudëtingas organizmas. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . bet prisiminimas apie tà Vienintelá. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. kaip Planetø Kûrëjai. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai.jo evoliucija Ir visa darni sàranga. laikantá Þemæ Ne prietarai. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà. Taigi sakmë apie Gigantà. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. kà mes prisiminëme. galime daryti iðvadà. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. planetø ir sistemø Hierarchai. ákvepiantis jai Protà. Ið viso to. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. Didysis Hierarchas. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. Kuris yra Tëvas. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. 143 . Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà.Logà. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. Yra kosminis dësnis . Nukreipdamas vienam tikslui.svarbiausias Kosmoso principas. arba Vadovavimo principas. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Kad Hierarchijos Pradas. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. Kiekviena Visata. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Kosmosas . Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë.

Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Didþiaisiais Iðminèiais.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Tiesa . Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija. Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. mokymø Pradininkais. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Filosofais. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà.Vienà Didþiøjø Mokytojø. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio. tautø Mokytojais.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Pakelti jà á naujà pakopà. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus. 144 . Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde.viena.

Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. Nagrinëjamos atskirai. Bet jei ásigilinsime á simbolius. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. perëjæs per prizmæ. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. yra vienas. Kadangi Ðaltinis. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. ið kurio iðëjo visos religijos. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . Tam. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. chaosà ir vaidus. 145 . Kaip baltas spindulys. iðskyrus prietarus. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas.tiek jau iðnykusiø.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø.Jie ásikûnydavo tam. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. tiek ir dabar tebeesanèiø. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. iðsiskleidþia vaivorykðte. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. filosofijø ir mokymø ðaltinis. prietaringa ir ribota. Egipto. Pavyzdþiui. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. Nepamatysime nieko. Asirijos. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. Jei surasime ðaltiná. jei suvoksime misterijø esmæ. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija.

Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis.labai netikëti. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. 146 . Visi didieji Mokymai. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ.Didþiosios Baltosios Brolijos. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. kad jos. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. Mes pripratome. Nepaisant iðoriniø skirtumø. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. jog priëmëjai . Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. visos pasaulinës religijos. Amþinieji jos Sergëtojai þino. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. Mûsø apmàstymai. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis.Taip ir Vieningoji Ðviesa. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. Lyg strëlës. Todël kiekviena jø. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. Mes nuolat siunèiame jas. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. þadintø þmonijos sàmonæ.

Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais. kas vertingiausia. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios.Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Visa. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi . Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos.viskas semiama ið ðios Versmës. kilniausia. svarbiausia.ið ðio Lobyno. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Visos kryptingos mintys. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø. visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. Visa þmonijos iðmintis . Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. 147 . Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. Taip Mahatmos . kà þmonija gauna protiniam.

kai Jie Patys jais ir bûdavo. kurios pabaigë Þemës kelià.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. gailestingumas. Iðskyrus tuos atvejus. nes Patys paþásta darbo prakaità. Yra tolimos þvaigþdës. Jie vadovauja þmoniø darbams. Iðkentæ visas kanèias. kai to reikia Jø darbui.nukalami gyvenime. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës.. Didieji Baltieji Broliai. Trisdeðimt antroji legenda 148 . tokie kaip Kristus ar Buda. þemës gyventojais. kanèiø ir pergaliø. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. Savæs iðsiþadëjimas. Jø Didybë . Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. atjauta. Visà þemës kelio sielvartà. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. Jø Dvasinës Jëgos. Jie sugeba atjausti þmones. Bet Jie gali ásikûnyti. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . lyginant su mumis. narsa . Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà.

Nirvanos. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. Jos galëtø bûti toli. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. Mahatmø Brolija . Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Kurie vadovaudavo tautoms. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. esanèiose virð debesø.Siekdamos padëti þmonijai. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. bet tiesos atpaþinimas. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. 149 . kas egzistuoja. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. Prieðingai. jungianèias pasaulius. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. Legendos sako. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. Jos savo darbu nutiesia gijas. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis.

Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi . Ðirdis visko nustoja. amþinà iðkilmæ þada ... Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Kiekvienas gali pasidþiaugti.. Laimingas.. kad legenda yra tikroji istorija. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. Ilgi þemës vieðkeliai. L. Þemëje.. klaidûs kalnai... netenka . Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena. Kaip gaivinantis sapnas aplanko. Kaip gyvena mitai... amþinai.. kam skirta sulaukt sutemos. nuolatos. Gyvena ir Mokytojai.Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià.. Sielos troðkiui pati tolimiausia . Jinai tik viena. Uþ tolimø dykumø. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. kad jam gyvenant èia. J. Broga) 150 . Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai.Palaipsniui ateis supratimas. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. pas kuriuos kelias visada atviras. Visoj þemëj pati vieniðiausia .. Baltruðaitis (vert.Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda.

Pagal Kosminæ Teisæ. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. o pirmiausia. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Kaip ir kiti Broliai. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. nuo dvasios puikybës. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. kaip ir kiti Broliai. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Didieji Baltieji Broliai. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. jog gali tapti pasauliø kûrëju. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. Kai jis pajuto. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. Ðios Dieviðkos Esybës. Ið pradþiø jis. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale.

Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Bet savo ypatingu keliu. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. Kad.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Nenorëdamas niekam paklusti.Saulës Hierarchø. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje .Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). Esant Bûties vienovei. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø.Didþiàjà Baltàjà Brolijà.karalius Ravana ið Lankos salos. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà. Þinomiausias jø . O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. o þmones kaliniais. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. ji niekur neiðeitø. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Tapæs Þemës Ðeimininku. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . kuris numatytas Kosmose. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu.Atmetë Kosminio Proto Planà. 152 . planetos evoliucijos planà. prieð Kosminæ Valià. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà.

perþengianèio Þemës ribas. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. pranaðumà. Tuo metu. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta .Jie kalba: “Kodël vien Þemë. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. Kova. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. Blogas ðeimininkas. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. Pareikalavo didþios aukos.” Taigi.tamsos jëgos. vienas þavisi tik þemiðka materija. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . kai skirti visi pasauliai?”. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. 153 . kurá Þemei padarë Liuciferis. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. ðià aukà prisiëmë Kristus. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus.Liuciferis dar stiprus. Kai atëjo metas. Kristus parodë judëjimo. Kitas .

siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. Ðëtonas . jog nei Ðëtono. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. Tai darni organizacija. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Ðviesieji ir tamsieji . Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Tamsos jëgoms. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Todël. yra gana aktyvus. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Kad þmonës galvotø. jog jo nëra.tai visai ne abstrakcijos: èia. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. kad egzistuoja tamsiosios jëgos. deja. Be to. Didelë velnio pergalë yra tai. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. Juk tik dël to.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. kad jam pavyko Áteigti þmonijai.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. nei tamsiøjø nëra. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. Liuciferis turi daug pagalbininkø . Mes regime Ðviesos Tarnus. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. dirbanèius ir kovojanèius. siekdami bûti neatpaþinti. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Kaip neapsiðvietusios. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. Þemëje. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai.tamsiøjø. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. Galima nusiristi bedugnën. Juk. Juodøjø metodai rafinuoti .jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Kaip taisyklë. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono.

bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas.Ir pasirenka uþnugará. iðdidumas. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. rajumas. nes per juos galima itin subtiliai veikti.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. tamsieji lengvai nusprendþia. 155 . irzlumà ir pyktá. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. garbëtroðka. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. egoizmà ir kitas panaðias savybes. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . iðskyrus jø neigiamas savybes. Pavydà ir iðdavystæ. Kitø bûdø þmonëms privilioti. nëra... Galima sakyti. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. Tamsieji rezga savo pinkles ten. melavimà ir netikëjimà. pavydas. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. ásitikinimas savo neklystamumu . uþ kurio galima bûtø pasislëpti. kur jauèia neatsparumà. Ne juoduèius matome. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. Tylint ðirdþiai. Iðdidumà ir ambicingumà. savanaudiðkumas.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë.

Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. Neregimas radijas kvieèia. Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. 156 . vilioja ir ásakinëja.

Jakobas Biomë.magas ir stoikas. Po to mokytojas Mahometas . Artimuosiuose Rytuose . Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras. Periklas ir Aspazija. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. Ir vakaruose .Seneka. Didþiosios Dvasios.. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus.Islamo religijos ákûrëjas. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. O taip pat papiruso ritinëliuose . Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø. Indijoje. Senovës Graikijoje . nuosmukio laikø pamokslininkas. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin.Þana d’Ark. Aukðèiausios Dvasios. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . Po Atlantidos þûties.Tolimøjø Rytø Mokytojai. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai.Orfëjus. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. Sokratas ir jo mokinys Platonas. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. kuri suþibës dabar.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. o senovës Romoje . Pagaliau . atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. Ásikûnijusios þmonëmis. Pitagoras . Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa.jo klausësi Mozë.. Tomas Voganas . Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui.ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius.Anaksagoras.“Mirusiøjø Knygoje”. be Budos.tai Kristus. vadinamas Didþiuoju Màstytoju. Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . graikø religijos ákûrëjas. 157 . Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà. Apolonijus Tianietis . Paracelsas. paaukojæs didþiàjà aukà.

Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. Uþ kà persekiojo Pitagorà. Sokratà. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Brolija. Juk ir tamsa turi savo dësnius. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. kai jis tapo silpnaproèiu. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. ir Biomë. Periklà pakvietë gráþti. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. praëjus amþiams. Galime atskleisti piktosios valios kelius. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. Anaksagorà. Galima nustatyti. Taèiau. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. ir Aspazijà. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. bent vienà Brolá. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. ir Platonas. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. ir Paracelsas. 158 .

*** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. .” 159 . Netoli Peterburgo ir Italijoje. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Buvo pasmaugti. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Visas kanèias turëjo iðkæsti. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. susijusius Su tokia padëtimi. Buvo sudeginti. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Platonas iðgyveno visus sunkumus. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose.netekæs visko. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. nukirsdinti. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Taip pat ir Anaksagoras. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. parduoti vergijon. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione. Parduotas vergijon.þodþiu. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Niurnberge. Londono apylinkëse. þvëriø sudraskyti. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. nukryþiuoti. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus.

kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus.didelis vibracijø neatitikimas. Bet panaudojus tokià apsaugà. O tie. ir Kristus. Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. 160 . Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. To prieþastis . Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Ir Buda. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. ypaè miestuose. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose.

Deja. jie gyvendavo vieðai. ðie þmonës niekada nesislëpë. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. Juos matydavo daugybë þmoniø. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. Prieðingai. literatûra saugo Jø vardus. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Niekada neneigë savo egzistavimo. pagraþintus amþininkø fantazijos. Ta pagalba. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. perspëjimø ar patarimø forma. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. bet veiksmais. Tam tikromis epochomis. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. Jos kilnumo ákvëpti. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. lankydavo vyriausybes. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. 161 . Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Brolija.

Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. neradusi Dvasios Citadelës. o bûtent. þinoma. Nepaþástamojo nerado . o bûtent Romos popieþius.jis dingo. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo.Þinoma. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. Kurio patarimais jis naudojosi . po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai.galingas ðalies vystymasis. valdant prezidentui Vaðingtonui. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. Ðios paramos priëmimo rezultatas . Kuris pasakë ugningà kalbà. svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. Ir. kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. Ið istorijos þinoma. uþfiksuotas faktas. 162 . Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. taip pat ne visada. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. Vakaruose.ið èia jo sëkmë.

Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Per visà þmonijos istorijà mes matome. Iðaiðkëjo faktas. ir kuris vëliau. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. kad ten. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Ten kentëjo visa ðalis. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Ne kartà jam grësë Bastilija. jis buvo persekiojamas. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas.dienoraðèius. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Himalajø Tvirtovës narys. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Pasiuntinys ateina sunkià valandà. 163 . Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá.Paskelbus grafienës d’Ademar . Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. Galime prisiminti. Prisiminkime ir Napoleonà.

kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Reikia suprasti. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. Jie dþiaugiasi. nei þmonës mano. Þmonës galëtø pastebëti. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. Kas gali tvirtinti þinàs. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. kaip kuriami ávykiai? 164 . Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. kai ji priimama. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. likusius ðeðëlyje. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. Kaþkoks aukðtesnis. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. Kokia sunki Karma tø asmenø. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. Taip per visà istorijà galime matyti. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. koká likimà pasirenka tautos. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. Galima ásivaizduoti. Jie liûdi matydami.Todël atstumti já . Daþniau. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. Jie visur skuba á pagalbà. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo.

kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. 165 . kad spëtø laiku perduoti þinià. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Jie negaili jëgø. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos. Bûtent. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. Jie neða Ðviesà. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis.

166 .

Rûstus. taèiau nuostabus. 167 .Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas.

Kà mes þinome apie jà? Taigi. Paklausykime. Taip egzistuoja ir ateities begalybë.. kaip atrodë ið arti. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje.. O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu.mums taip pat legenda. kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba .*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø.legendos akimis. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda .. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda.. Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos.legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. Paþvelkime á save. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. O paskui juos ir milijonai metø. 168 . ir tolimoji ateitis .

Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime. kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .

Ðëtono bendrininkø átaigojami. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . Taigi. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Ðis melo ir veidmainystës . tyrumà ir groþá. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. apgaulës ir klastos skleidëjas. slëpdamasis nuo þmoniø. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. neatpaþástamai iðkraipë. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. Bet. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. susiformavo bjaurios apnaðos. visas didþiàsias Tiesas. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. Bëgant amþiams. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Aukðèiausios Valios. Kurias perdavë religijø ákûrëjai.

Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. uþsisklendusios. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Kad tik jie . riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. susiskaldymo ir puvimo nuodais.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi.“teisûs”. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. religijos. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. To pasekmë . Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. Pradëtas visø kitaip tikinèiø. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. kultø tarnai. kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. Maþa to. Pralietos kraujo jûros vardan tø.. o visi kitatikiai . Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Kaip bûties pagrindà. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui. Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. kuris tinka nebent vaikams. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Iðkreiptos.. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui.Þyniai. kryþiaus þygiai. kurie smerkë þudymà . Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “.

kas aukðèiausia. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. Nepripaþindamas jokiø autoritetø. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. smerkiama ir ðmeiþiama. Tai ji. Jei nëra ðio maisto . þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. lyg nulûþusi medþio ðakelë. Neigiantá ir atmetantá visa. ar galima sakyti. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. su Ðviesos Hierarchija. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. Kiekviena valstybë. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Negalvodama.Hierarchija. Viskas. artëja prie savo þûties. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. kad ði þinia nepasiektø þmoniø. kas veda Brolijos link. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. Ið tiesø. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. Tai pamatytume. 172 .ánirtingai puolama.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà.

Monotoniðkas. Ir tai jam puikiai pasisekë .technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. nesivystytø. Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. nuo Kosmoso. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. pirmiausia. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø. netobulëtø. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. Atvirkðèiai. panaudojami karo tikslams. visi technikos iðradimai.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. Dabar. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Juk visi mokslo pasiekimai.

Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. mokëjo kryþminti augalus. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. Malonumø troðkimu. Kad jaunimui neliktø nei noro. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. mokslininkai ar iðradëjai. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. Nesunku jam áteigti. O specializuojantis vien sporte. Mokslo ir technikos laimëjimais. þavëjimusi lenktynëmis. gladiatoriais. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. nei laiko Menams. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. neþino. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà.Tie. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. dël þmoniø neprotingos veiklos. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. iðskyrus sportà. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. þuvo be pëdsakø. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Jie pasitelkdavo galingas energijas. Ne raðytojai ar menininkai. kad tik nekiltø dvasios kultûra. Bet. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais.

didþiulës pastangos. Aprûpinsiu juos atspindþiu. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. 175 . kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. Atneðanèios materialinæ gerovæ. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. Kuriø kaina . verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. tegul ir savo artimøjø sàskaita. o neretai net nusikaltimai. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Reikia apriboti vienatvës valandas. O tam.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà. kad gyvenimas duotas malonumams. Negerai þmonëms bûti vieniems. Liuciferis jai áteigë. Taigi. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Taip vietoj dvasios turtø. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà.chaotiðkà iðsiblaðkymà. Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø.

Skiepija neigimà visko. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Tamsieji perða mintá. raðytojai persekiojami. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Kà daryti. ko nemato primityvi akis. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. filosofai.nëra geranoriðko nepakantumo. simbolis. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. tik materialiuoju pasauliu. O patys akivaizdþiausi . Kiekviena evoliucinë mintis. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Stabdo evoliucijà. Niekas neiðdráso jos atidaryti.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. Nes ið áproèio manë. 176 . Bet þmonës palaikys já nuodais. kaip tik á blogá ir pakrikimà. Paþangiausieji mokslininkai. duodanti impulsà ateièiai. stabdo sàmonës vystymàsi. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Matyt. nemokðiðkume ir tamsoje.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. Nepakantumas yra blogis . Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. Tuo metu. Nepakantumas niekur kitur neveda. arba savojo ego. nes slepiama tiesa. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes.

Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. Suvokus.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. 177 . Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. ir jø pasekëjø gretos praretës. tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Bûtent. Jie supranta.

Siekdamas savo tikslo. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. þiaurumà ir pyktá.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Uþsiundant vienus ant kitø. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. verþimasis á tiesà ir teisigumà. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. kai jas valdo vien tik vyras. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . atjauta ir meilë. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. þinojo jos dvasinæ galià. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Ðirdingumas ir jautrumas. Skirtingai nuo vyro. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. nuolat siekdamas uþgrobti. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. 178 . Sumanumo ir karingumo savybës. Þengdamas per ðirdis ir galvas. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui.

Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. Tamsos jëgos.. *** Paðalinæs moters átakà. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina.. neðëja. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. politikos ir diplomatijos. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. ligos. Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro.Kuri yra subtiliøjø energijø. taurinanèiø vyrà. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. 179 . O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. tautø iðsigimimas.

ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. menkinant. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. Religinis karas. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. draudimai. 180 . bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. ugdo neapykantà. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. nepasitikëjimas. Tamsiøjø dëka. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. Nes taika turi gimti ne smegenyse. kiti atviri.pagrindinis tamsiøjø ginklas. Vieni uþslëpti. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. Visi tartum nori taikos.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. suskirstymai. Plûdimasis. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. o ðirdyje. Ávairûs tie karai. ðmeiþtas . prekybinis karas. skirtingi jø pavidalai. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. nacionalinis ðovinizmas. o veidmainiavimas. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. paðaipos. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. Kalbama apie taikà. Sakoma. idëjø karas. gikluotas karas Ávairûs karai. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. Pyktis. kad toliau nebëra kur eiti. Þiniø karas. ðirdyje galandant peilá. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Rasinë neapykanta. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. o save aukðtinant. Tai ne taika. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. politinis nepakantumas.

Tie.ir daug daroma blogio. Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu. kai iðkilmingai kalbama apie gërá. Daug kalbama apie gërá . Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus. Pati ðlykðèiausia kaukë . neretai darbai bûna blogi. 181 .Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo.tai apgaulinga vienybës kaukë. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. Net ir tada.Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø.

Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. Bûtent dabar. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. sukurdamas technikos stebuklus. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Juk þmonëms ádiegta. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. Kartu su didþiàja technika. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. Ir ásikûnydavo. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. be praeities ir ateities. bet ne á Bûtá. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Neþiûrint to. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Taigi. Nesantaika ir neapykanta. Ir nenuostabu . kad gerbtini tik laikini dalykai. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. Protas paþengë toli. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. iðradimais ir atradimais. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø.

Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. tapo kaþkuo gëdingu. Visus poelgius. Uþvaldæ þmogø. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. Tuomet þmonës átikës. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Visa.tai ne kelias. jog jiems viskas leistina”. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. dvasingumas. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. apie egzistencijos problemas. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. 183 . Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Bet kryþkelë . Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. þmonija stumdosi kryþkelëje. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. pavergiant jo valià. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës.

Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. Daþnai neátikëtini. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Nereikia manyti. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. jog perdedame sakydami. 184 . Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja.ir á visuomeniná. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Ji skverbiasi visur . Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës.tai ir yra apsëdimø daigynas. Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. Þinomi atvejai. tebebûdami savo pareigose. ir á valstybiná gyvenimà. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. nesuprantami. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. kuriø sàmonë staiga aptemsta. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai.

Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. Vis tankëjo. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . kad tos jo pastangos buvo sëkmingos.taip vadinamà imperilà. Su Visata ji susieta daugybe saitø. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . Sluoksniai. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. bet ir jo aplinkai. kol galø gale tapo tvirta pluta. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. Kaip tai ávyko. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . gyvas organizmas. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Mes taip pat þinome. Jie nusëda atmosferoje. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Ðis planetà gaubiantis ðydas .APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. Tenka pripaþinti.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. Bûties Vienybei. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. kad planeta yra gyva bûtybë. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. sudarydami praþûtingà dujø ðydà. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. visà erdvæ.kitomis planetomis. Intrigø. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos.sutankëjusi masë. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. Pykèiu ir neapykanta.

pranos . kaip ir bet kuris kitas organizmas. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. Galëtume suprasti . Suprasdami. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. puvësiu uþkrëstuose. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. Be to. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. Nuodingos dujos. Tai planetos kûnas sirgs. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. Nepraleidþia ugniniø soviø .planetos cementas. miestuose.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø.Taip nuodingos dujos. Tai reiðkia. Dideli susitelkimai pavojingi . Þemë susirgo. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø. Miðkai yra gyvybinës energijos .priëmëjai. sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. kurie galëtø jai padëti. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. 186 . kurios uþterðë Þemës atmosferà. ir ði liga apëmë viskà planetoje. Paþeidþiama biosferos pusiausvyra. ið kuriø likæ tik griuvësiai.jei þmogaus mintis uþnuodyta.prisiminkime Atlantidos likimà. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. kad þmonijos mintys .

Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus.tai jau ne neûkiðkumas. Padaþnëjo nepaprastos kaitros.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio. Padaþnëjo planetos traukuliai. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. pieva. Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. Jau keli deðimtmeèiai. Matome. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. sodas. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . ir fizinë pusiausvyra. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. o saviþudybë. Dykumos . ir biologinë. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø.tai þmonijos gëda. Þemës plutos numarinimas . galima bûtø suklusti Ir pagalvoti .pats papraðèiausias þmogus pasakys. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. Paþeista ir psichinë. naikina miðkus. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. kaip beveik kasdienà dreba þemë. Nereikia pranaðø .

jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. Atëjo atpildo valanda. Þmonija kalta tuo. 141.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . bet beproèiai jø negirdëjo. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . p. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. 188 . Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Net netoliaregiai juos pastebëdavo. klusniai pildë jo pakuþdëjimus. Niekas nemàstë. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. Þmonëspatekoaklavietën. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. taèiau beprotybë apakino þmonijà. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”.rûsèios dienos. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. kai dreba kalnai. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà.atpirkimo.

Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà.okeano dugne. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Ugnis ieðko iðëjimo. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. 189 . Jei. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. bet planeta tebegyvena”. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. kaip niekada. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. Kur pluta labai iðgrauþta. visuomet lydintys rasiø kaità. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Kataklizmai. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Atbunda didieji ugnikalniai. Þmonijos dvasia neatbus. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Pavojingiausi jos prasiverþimai . Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø.

Bet. Jis neástengs likti. Liuciferis þino. kas jai neharmoninga. Kiek eonø praeis. kad nugalëti nepajëgs. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. nes jos atmosfera degins viskà. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. Tuo atveju. niekas net neásivaizduoja. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. kad mûsø planeta sprogtø. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. Jis deda visas pastangas. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. jei þus planeta. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. deja. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. dar neapgyvento pasaulio. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. panaðià á mûsø Þemæ. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. 190 . Kiek tûkstantmeèiø. Kuriai esant. O tiksliau. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. atitinkantys naujas sàlygas. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. Taip. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. milijonø metø praeis. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. jei þmonija pasirinks praþûtá. jau apgyventà planetà. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. Nes suvokia. kad jai prasidëjus.

Kurio. kaip Þemës. 191 . Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà. negalima sunaikinti.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. Todël jau seniai já vadina Satan.

netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai.. nesusipratimai ir melas. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà.sàmyðis ir susirëmimai. kad tik greièiau apgautø viens kità. ði priemonë tik pagreitino þûtá. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais. dabar . Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. kolektyvus ir ðeimas. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Þinoma. 192 . p. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. Taip pat . kurtieji dainuoja.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. “Kvietimas”. Kiekvienà dienà . Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. Tiesa.ðimtus milijonø þmoniø.

Aukðtesnio. praþudþiusiø Atlantidà. Kad iðmirs iðtisos tautos. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. pakrikimà bei protø sumaiðtá. kad bus griaunami iðtisi miestai. Apie tai. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. Ypatingi sunkumai.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. sukrëtimai ir kataklizmai. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Taip Poseidonui . Galø gale. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Tokio apsivalymo reikia todël. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . Puranose. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. kad iðdþius þemë. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Taip ir dabar . kurie nulems planetos likimà.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. Nes toliau eina metai. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas.

.. Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis.... *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà. Vieðpatausiantys Þemëje.. Melas . Silpnumas . Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus. Ásimaiðæ tarp jø.. Ir barbarai bus galingi. vieðpataus stipriausias .” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos. grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà. Kuriems vieðpataujant. Ir klestës negailestingi plëðikai. apsimetusiusios vieðpaèiais. Kol visas pasaulis iðtvirks . bus grubios dvasios. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. Ir piktosios dvasios.vienintelë pasisekimo priemonë.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai. Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. kankins þmones. o nesubrendæ sunaikinami. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos. Nustatytu laiku ávyksta tai. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Valdovai. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos..“Vieðpataus barbarai . Bet vëliau atsipeikës . O nesàþiningumas . ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Jø norai bus nepasotinami .bendro gyvenimo pagrindas. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius. Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo... Skaitydami visas ðias pranaðystes. 194 ..priklausomybës prieþastis. Jie þudys moteris ir vaikus. bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai.. galime pagalvoti. Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis.

Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà.tai neturi reikðmës. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. kad neturi puikiø galimybiø. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. Todël þmonës negali skøstis. turime visi suprasti. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 .

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

neharmonizuota materijos bûsena. kur Tiesa. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. jis net neásivaizduoja. Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . Kosminio gyvenimo esmë . Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. Grubi neþabota stichija . Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . Todël sunku atskirti. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . ið esmës. evoliucijos vaisius. Bet. þvelgdamas á þydrà dangø.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija.kova su Chaosu. blogio ásikûnijimà.protas. o kur prasimanymai. persipina dvi Legendos: Viena .jo harmonizavimui. nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. kad èia.amþinai.apie Ðëtonà. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos . Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà.apie Ðviesà ir Tamsà. Ðviesà ir Tamsà. Juo labiau. kita .CHAOS. Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas.TEOS. Ðviesa .

Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. Tai .didelë klaida. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø.neiðreikðtasis Chaosas. bet jø paþadintos stichinës jëgos. Tamsieji þadina Chaosà. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. Ðviesos antitezë yra Tamsa . Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. kas vyksta Kosmoso platybëse. kad paverstø já kûrybos jëga. Pasakoja apie tai. 199 . neþino kaip jas suvaldyti. Kad tamsieji. Ne patys tamsieji pavojingi. nukreiptas prieð evoliucijà. vietoj to. arba apie T eosà ir Chaosà.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. yra Ðviesos antitezë. Maþa to. kurio taip reikia kûrybai. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. neva. vedami egoizmo. Bet patys. o ne Kosmoso dësnis.didþiulis nusikaltimas. deja. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. tamsos kunigaikðtá. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. Tai .

kur . ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties.Todël reikia skirti. 200 . kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti.nuoþmus prieðas. O kur . Pamirðæs. Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà.didþioji Tamsa.

kai praþûties pavojus èia pat. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Prisiminkime tuos. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 .Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Stebëdami. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. kurie atëjo ið Veneros . Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. Jie veda mus evoliucijos keliu. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. Siøsdamos emanacijas.

kurie þino Ir supranta. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. 202 . Graikijoje. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. kai dvasia prisilieèia prie jø. Jø gyvenimas . kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. Bet. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Iðgerti pasaulio nuodus . Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. pats Ðiva primena já.nuolatinio budëjimo bûsena. Tiems. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. ir. paklydimø ir nusikaltimø Karmà.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. Mes regime já Egipte. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. Taigi. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. mûsø sàmonës kûrëjams.

Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. 203 . kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ.katastrofa neiðvengiama. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. bûtina iðsiugdyti jautrumà. tiek Subtiliajame Pasaulyje. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Artëja metas. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje.peèiø. Þmonija turi þinoti. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. átempæ visas jëgas. Þmonës turi suprasti. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. Jei Ji bus priimama. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. Maþa. nuolatinëje sargyboje. Didþiojo Mûðio laikais.HIERARCHIJA. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. Kruviname prakaite. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje.Neásivaizduojama átampa. Pagalba ateis tik tada. labai maþa Þemëje pagalbininkø. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. Norint iðvengti katastrofos. Didþiosios Baltosios Brolijos. kitaip . Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma.

kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. Tik tuomet.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 . Ji bus iðgelbëta. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje.

kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . Atmenant baisias kautynes. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. kà turi. nulemsiantis mûsø planetos likimà. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. ávykusias prie Megido miesto. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Tiek ið vienos. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. atremianèius jø këslus.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis.

Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. bet sunki ir rûsti tikrovë. kurias mes nuolat patiriame. Kita vertus. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas.niekis. visi gyventojai. kiekvienas . Visa planeta kovoja. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Kova . Katastrofomis ir nelaimëmis. komplikacijomis. Taèiau Armagedonas . Ne vien grumtynëse. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai.savaip. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva.tai ne vien tik didieji ávykiai.paðto dëþutëje 206 . palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. Supraskime. Niekas net negali ásivaizduoti. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. Nereikia manyti.tai Ne vaizdinga metafora. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Reikia matuoti visos Visatos mastu. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Taip ir Þemëje . Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. Prieðingai. Tà galima Pastebëti visuose planuose . negu Þemëje. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. kur kova þymiai ánirtingesnë. Griuvësiai Þemëje . Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná.nuo dvasinio iki karinio.

Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai.trauktis negalima. tai ir pergalë bus ryþtinga. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. Kur tas þaibas. kurá nesunku bûtø paleisti. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Posûkiai bus staigûs. tamsa tirðtëja. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. bet. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. Jei kova þûtbûtinë. Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Ið tiesø. Þinoma. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. O todël. o aplink tamsà . kas ðventa. Kai átemptos visos kosminës jëgos . ir Ðviesos sulaikyme. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. Pirmiausia nukentëtø visa planeta. Nereikia manyti.tamsieji.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Artëja Didþioji Epocha . Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. Mûðis kur kas dramatiðkesnis. 207 . Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Kosminiame Mûðyje atskleisime.

Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá.aukðèiau turgaus ir apgaulës.124. jûs nematote. Iðsklaidydami melà.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. 208 .tamsos iðsklaidymas. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. 40. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. Reikia prieðintis blogiui. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. Þmogaus pareiga . Artëja laikai. p. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Laikas paþvelgti atidþiau . “Kvietimas”. Reikia prisiminti. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. tarnaujame Ðviesai. Reikia sukaupti visà dràsà. o ne tamsos. Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. kaip chaoso apraiðkai. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat.

bet jau baigia Karmos tëkmæ. Jos prieðiðkos viskam. kur tik silpnas pasiprieðinimas. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias.chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. Kiti kovoja be apsaugos.dël savo prigimties. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Reikia suvokti. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Kai sprendþiamas planetos likimas. progreso prieðininkui. Taèiau reikia galvoti apie viskà. Kai átemptos visos kosminës jëgos. Bûtina suprasti. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. kuris gali jas uþlieti. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. 209 . kas egzistuoja.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. . Antruosius apims laukimo virpulys. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. kiti . Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. O treti. kaip drebuèiø masë. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø.netinka niekam. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà.Ðviesos prieðai. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. Ir ketvirti . Þmoniø nerûpestingumas . Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Chaosas skverbiasi visur. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. Vieni tarnauja sàmoningai. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. Ásisàmoninti ribà. Jei nebus gynybos . reikia ávertinti jø jëgà. Vykstanti kova reikalauja atskirti. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”.

Bjaurûs burtai ir raganavimas. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Þinoma. kenkdami visam Kosmosui. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. Þadina prieðtaravimus. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. Griauna ðviesius sumanymus. Neþmoniðkas þiaurumas. kursto neapykantà . iðjuokia juos ir iðkoneveikia.” “Kvietimas”. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. ypatingas nepakantumas. 152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . p. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. loþiø.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Labai daug juodøjø. Tamsa visuomet juodina viskà. ir nesàmoningus bendradarbius. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. atsidavusiø blogiui. Dabar. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. kas Ðviesu.juodoji magija. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. tiek ir tarp valdanèiøjø.

priims visas minèiø strëles. Pataikautø..gyvatës kelias. Todël vertiname tik darbus . Mintis ir darbas. p. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas.Ir neleisti. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. Valdþios. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. Ir atvirkðèiai. kur nors vyliotø ir kviestø. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. su savo þemiausia prigimtimi.pergalës ginklai. Vertiname tik pagal pasekmes. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. “Paklaus. kad kas nors jomis þaistø. 211 . nesàmoningas þmogus. o tuomet . Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. Þmonijos gerovës vardan. *** Mus supa Pasauliø didybë. nes ji skæsta tamsoje. Kaip þirniai nuo sienos.” “Kvietimas”. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje.. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. Todël kova su tamsos jëgomis. kaip nori tamsieji. Savo þemø aistrø vergas. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. Argi galima skæsti pyktyje. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. þudynëse. Melas baigiasi blogiu. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. Spræskite tik ið darbø. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. Perkeliama á kovà su savimi. Darydamas taip. stengtøsi átikti. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Juk netikras pranaðas veda prie melo. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. Darbas ir nuostabioji mintis . kad papirkinëtø.

Ji yra visur ir visame kame. Nelaimes lydi sudeginimai. nuo aukðèiausios iki þemiausios. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. prasideda irimas. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. slypi Ugnis. Fizinë ugnis labiau materiali. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. Taigi. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. p. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. vël griþta á savo neregimà formà. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas.Ugnis. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi.jai pasitraukus. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. Ugnis yra vienytoja . Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Erdvës Ugnis . “Kvietimas”. Blogis sunaikinamas Ugnimi. Ugnis. Pasibaigus degimui. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. spindulinga materija.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. spindëjimu. 212 . Ten Ugnis virsta ðviesa. Visose gyvybës formose. Taip yra todël. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu.

Nepails didþioji liepsna. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà.Ugnies raiðka yra tokia pat. uþterðti. tu uþterðei vandenis. Be Ugnies nëra màstymo. kad beprotystei perþengus ribà. Puranose pasakyta. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Bûna ðeimininkø. Tu bûsi sunaikintas. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. idëjø magnete. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. kurie nemëgsta valyti savo namø.nepalietë tik ugnies. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. Ir Ugnis degins tave taip. 213 . Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. Ugnies pagimdytieji nepasiduos.. kaip sudûlijæ kaulai. tu uþnuodijai orà. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. Uþterðë vandenis. Tamsos kunigaikðti. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Negalësi jos nualinti. uþnuodijo orà”. kaip Ðviesa naikina tamsà. Taip pat pasakyta. Legendos pasakoja. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. minèiø pasiskirstyme.. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. Ugnis liko nepaliesta. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. iðvytas ir pasitrauksi. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. uþnuodyti.

ateina ugninis pavojus. Naujoji Epocha . Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. gerklæ ir ðirdá. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Ne tiek gëda. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Nei þiaurumas. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. Keièiantis rasëms. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus.Ugnies stichijà. Iðdþiovinanèios plauèius. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Pasibaisëjæ savimi. nei smurtas.ir ðtai. Taigi. Ji sunaikins visà ðlamðtà. Taigi. nei iðdavystës. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà .Satija Juga . Artëja neáprasti laikai. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos.prasidës nuo Ugnies stichijos. 214 .

karus bei naujas epidemijas. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. 215 . jeigu tik þmonës to norës. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. Sakoma. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. Átvirtinant naujas galimybes. Juk þmonës neþino. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. Gausës sunkiø susirgimø. O taip pat revoliucijas. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. arba sudegins nesàmoningumà. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. ði sàlyga yra svarbiausia. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. kai ji arba bus protingai pritaikyta. kaip priimti ugnines galimybes. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Ateina metas.Galima bûti jos draugu arba prieðu.

Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. gali viskà sunaikinti.ugninis grûdas . Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Neásisàmoninta energija. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. reikia þinoti. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . Norint be baimës priartëti prie Ugnies. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà.su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais.mûsø prigimties patikrinimo matas. Dvasia . O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Þinoma. Ugnis taps griovëja.kilusi ið Vieningosios Ugnies. Ar nekelia Ugnies baimës tai. Kas neiðsigàs ugnies stichijos . Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. Ðie du Agni pavidalai . Ir bet kuriuo atveju . Nepriimta sàmonën. Laiku ásisàmoninus. galima iðvengti daugybës praradimø. jà ásisàmoninus. Tampa psichine energija. bet kaip kûrëjà. kaip nepaþabota stichija. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. Erdvës Ugnis.sàlyèio ieðkojimas. Reikia suprasti.

neprisimindami jø kilmës. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. kad viskas ateityje. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. Daþnai sakoma . Jame glûdi Ta ðviesos savybë. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. 217 . . Ugningai gyvenanèia dvasios grûde.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Jie vartoja iðmintingus posakius.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. Kuris viskam teikia gyvybæ. Nereikia manyti. Ðitie þmonës junta ðirdimi. Paþinti save kaip ugninæ esybæ .tai ir bus Agni auginimas. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Tik pagalvokime. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. Uþpildanèià visas emanacijas. Vadinasi.tikras dvasios dþiaugsmas. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. Artëjant ugninëms energijoms. Reikia tapti giminingu jai .

kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Ramus gyvenimas. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. Ugniai nebûdingas neveiklumas. kaip já supranta miesèionis. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Ugnis turi gyventi. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Kiekvienas darbas sukuria energijà. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. tai pamatys. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. jis praras gyvybës Ugná. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . yra ugnies gesinimas. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . pirmiausia. Niekada negalima gesinti Ugnies.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. þmogus kuria ugninæ energijà. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies.darbas. Jog bûtent meilë. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”.Ugnis. Meilës ugnis pati tobuliausia. 218 . Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. pritraukia erdvës Ugná.

Kaip meilë. buvo tikras Joga. pamatysime. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. Jei mes stebësime. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis.Tas. tarnavimo Ugnis. dràsa.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. kada uþsidega Ugnis. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. iðauð Þmonijos rytas. Ne savanaudiðkumas. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Surinkime visus ugnies kûrëjus . pasiaukojimas. ðirdies Ugnis.

Ir ðtai ateina metas . kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Kai Jos þvaigþdë . Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas.Kali-Jugos pabaiga. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas.tik pavasario pranaðautoja. Seniai seniai.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia. Ir lapai nukrenta laiku. Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø...Ðviesiosios þmonijos epochos .Veneros planeta . kas lemta. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. Iðpranaðauta. prieð tûkstanèius metø. Mûsø laikmetis . Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais. jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës.pradþià. Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara.kaip niekada priartës prie Þemës.pereinamasis. 220 . p. Buvo duoti þenklai. Tai ávyko 1924 metais. “Kvietimas”. ne atsitiktinumas. Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. kuriam esant ji prasidës. Juk þiema . Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi.

kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. Nereikia manyti. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Liuciferio karalystei ateina galas. Ryto þvaigþdës. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. Þinoma. Rûstus ir nuostabus metas. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Taip buvo sukurta daug naujø. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. taip reikalingø postûmiui. Budos ir Kristaus. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. galingø ir paslaptingø deriniø. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø.ji iðplinta visur. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. Artëja Naujoji Era. 221 . Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. yra ir pagrindinis jos branduolys. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. kad Þemë nedelsiant taps rojumi.

Naujo Gyvenimo. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. þengia tikrovë. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Bûtent. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Evoliucijos nepaneigsi! 222 .Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Bet. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. jog viskas blogai. regis. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. Kai melas ir iðpuikimas. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. prieðiðkumo ir griûties. Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë.tarp veidmainystës. neapykantos apsuptyje. Ar Kali-Jugos pabaigoje. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos.

kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Atëjo technikos laikai. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. lengviau atpaþástame ávykius. Visi inkvizitoriai. Arti ta valanda. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. Ir suliepsnojo lauþai. Nëra jëgø. Kai esame áspëti. Prasideda didinga epocha. bet mintys jau liejosi. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Kuriø prireiks jiems patiems. 223 . kaip darbo kolonijø. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. pulsuodamos evoliucijos tempu. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. Taèiau maðinos pajudëjo.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai.

224 .

Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. 76 225 . p. “Begalybë”. Taip ir ateitis pranoks svajonæ.

kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. Jis bus viso. 226 Penkiasdeðimtoji legenda .þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Jos reikalauja naujø keliø. taip vadinamus. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Mes jau þinome. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. arba Kosminio Teisingumo. Dësnis. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”.dësnis. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant.Karmos. Naujas màstymas nëra seno neigimas. kas jau atrasta. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu. Kitas dësnis . “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros.persikûnijimø . kad ðiuo metu ji nesuprantama.APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Vienas svarbiausiø dësniø . likimo smûgius. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. Prisiminkime. galima eiti be baimës. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius.

Mûsø kelias . Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era.Mahatmø Mokymà. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà. Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná. Viena ið svarbiausiø sàvokø . Papildyta naujomis þiniomis.to reikalauja evoliucija.tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. juk Naujoji Epocha . Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Mes jau þinome Jo Vardà. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Toliau . Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà.bendradarbiavimas . Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas.Maitrëjos Epocha. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Ðeðtojoje rasëje. Ðios trys sàvokos . Pirmiausia. Suvokusi svarbiausià ðaltiná . bûtinomis Naujajai rasei. jei dvasia augs sàmoningai. Gyvenimas pasikeis. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis.bendradarbiavimas arba kooperacija. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. 227 . Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà .

Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. Bet ir kosminis. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. Kita Naujosios Epochos sàvoka . Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Kultûra. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma.taip.Tikroji Kultûra. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø . Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. nes tai mûsø lemties kelias.moters lygiateisiðkumas. Pakantumas. Kita sàvoka . kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. Kaip mokslas ir þinios.gyvenime. kaip ir brolija. O geriausias tos armijos þenklas . Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Naujasis Pasaulis ateis.Pakantumas.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka.Subtiliojo ir Ugninio . Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. su tolimaisiais pasauliais.garbës pasas . Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. ji bus pilnateisës moters epocha. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. nei Kultûra. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. 228 . Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. lemta Mûsø planetos þmonijai .

Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Ir dar . Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà. Sakoma. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Psichinës energijos ásisàmoninimas. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos.heroizmas ir þygdarbis. kad tik tada.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. 229 . Aukðèiausias þmogaus tikslas . Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas .ypatingai svarbus uþdavinys. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas.

Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas.kitaip nebûtø evoliucijos. Priesakai evoliucionuoja. Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas .. "Kvietimas". Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà.APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas.metas þmonijai pereiti 230 . Tai. vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël.. Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Ir kai religijos taip iðkraipomos. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. Nevisada tinka vëlesnëms . Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti.viena. p. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. Visais laikais mokymas yra tas pats. jog nebetenkina þmoniø. Tiesa yra viena. taèiau jø ðaknis .ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio . Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. Be to. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà.

bet tai. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Skelbiama ne naujiena. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Kasdien tampa vis aiðkiau. kas ðiandien bûtiniausia.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Kurias jie prarado. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. Atitikdamas laikmetá. Bet visam pasauliui. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. kad sutvirtintø dorovës pagrindus.

Visi ðie keliai. arba Jogos.ugningumo kelias. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . Pagaliau. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga .þiniø kelias. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. Nurodo naujus paþinimo kelius. Radþa. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. bet Agni-Joga nurodo kelius. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje.veiksmo kelias. prasidedant Naujajai Epochai. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. kuriai esant. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai. Nëra tokios ateities srities. kaip elgtis ir kà daryti.dvasios ugdymo kelias. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. Naujasis Gyvenimo Mokymas . Radþa-Joga . Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas.meilës kelias. Ðiuo metu. Juos iðstudijavæs. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. Joga yra tokia bûsena. Joga yra mokslas. turintis tikslà suvienyti visas tautas. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. atsiþvelgdamas á savo siekius. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. Þnani. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. veikia aukðtoji sàmonë. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. 232 . Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. duoda impulsà màstymui. Þnani-Joga . Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. Karma-Joga . Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai.

Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. dvasios pasiekimuose.aukðèiausias ryðys su Kosmosu.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. Ji . Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. Naujà Rasæ. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. gyvenime. Þmogui þengiant á Naujà Epochà. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Agni-Joga . Agni Joga akcentuoja bûtent tai. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Agni-Joga moko.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. bet dabar. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. nes Agni . Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. 233 . prasidedant Naujajai Epochai. bet neðtø gërá. ko reikia. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai.

Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. nematomai matomas. Pasakyta. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. Jam iðëjus á Nirvanà. tarytum ne þmoniø sukurti. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus.Armagedonas. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. Jo vietà. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Didysis Vieðpats. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. praradusi Mokymo pagrindus. daþnai gigantiðki.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. jau valdo. kai þmonija. kartais uþimanèios net tris aukðtus. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Nugrims neiðmanyme. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . uþims Jo Brolis Maitrëja. “Mokytojø atëjimas” . Jog tuomet. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. Dabar nerasite budistø ðventyklos. Buda savo mokiniams þadëjo. kaip Ateities Buda. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. kad.

Naujos Epochos Vieðpats. ten yra modeliai ið molio. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto. Taip. Bet tai ne þaibai. Daugiaaukðèiuose bokðtuose.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”.þmoniø ir gyvûnø . skeletai. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Toje Brolijos Tvirtovëje.ten kur gimsta upës. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. 235 . *** Kalnuose ir virðûkalnëse .vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. modeliai. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. Þemës istorijos lobiai. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. Maitrëja . Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . Giedroje nakties padangëje. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Esant ypatingoms sàlygoms. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas.Agni-Jogà. Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Þemëlapiai. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus. Surinkti didþiausi paþinimo. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. rankraðèiai. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. jos senovinëse saugyklose.

norint pasiekti ðventàsias virðûnes. per grësmingus kalnus. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. beveik nuogà. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. laboratorijas. kurie saugo paslaptingà ðalá.niekas nepraeis pro sniego sargybà. Matë bibliotekas. á Ðviesos Tvirtovæ. þymintys ribas. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. su dideliu lanku. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. Jei ir yra þenklai. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. o taip pat garsøjá Bokðtà. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai.neateis. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. 236 . Galima iðnarðyti visus tarpeklius. bet nepraðytas sveèias Kelio neras. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. be palydovo .iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. Reikia eiti per dykumas. Tai “sniego þmonës”. Nekviestieji . Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. Jie . Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis.

Mes pasirengæ praðyti. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. pirmiausia.” “Atsiskyrëliai. Geriau jie leisis nuþudomi.tai nemieganti sargyba.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Prieðingai. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. Galima manyti.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. kad neliestø Mûsø formuliø. . bet bendradarbiais Mes norime bûti. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Nemanykite. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. kad visa tai labai sudëtinga. negu ves pirmyn. nes nelauktasis .nepraeis. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje .bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . bet dvasioje. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. Ir ne dievais. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. reikia ne geografiðkai.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. Keliautojai gali papasakoti. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus.” “Rasti Mus. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti. Pats sadhu ten nebuvo. Taip ir yra .tuos palydovus Mes psichologizavome. gyvenantys aplinkinëse olose. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti.

kai ugninës energijos átemptos.klausykite ir pakluskite!” 238 . Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. negu praðymas “Padëk man. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà.Ðtai laidas á Mus. kada reikia padëti. Mylëkime vieni kitus. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu. Vieðpatie!” Patys þinome.“Myliu Tave. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà. Toks laidas kur kas stipresnis. Vieðpatie!”. Tomis dienomis. Tuomet mes sakome .

kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. kaip gairës. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. pritraukdami ávykius. Istorija pakankamai jà paþenklino. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. nurodydamos þmonijos kelià.tik atëjus metui. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. lieka ypatingos paskirties vietose. Þinomø tik Hierarchams. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. padedant juos. 239 .tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio .dalis. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. Daug magnetø guli po miestø pamatais. Arba jie lieka nematomi. “Kvietimas”. Tie magnetai. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. p. Juk. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro . 83 Pasak legendø. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. Numatyta. Ið anksto nustatyta. gëlës . Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose.

Taip ásitvirtina nauja pakopa. ðàlanèius ir kenèianèius . Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama.. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis.. Ir Kultûros deivë. Tik jame neliko Rusijos . kas ðventa. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. kad tai ðaliai lemta didi ateitis.. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà.. saugoma ypatingai. Rytuose nepriimta minëti to. kraujuje ir prakaite. Taip buvo numatyta ir ðalis. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. atrodë nepatraukliai. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas.. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. 240 . kas ðvenèiausia. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Atrodytø keista. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Iðkeliavo á Rytus .. þemiðkuoju poþiûriu. Ir ðtai. Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Viskas.Galbût ta ðalis. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. Bade. Iðëjo pas alkstanèius.

Kad Rusijos suklestëjimas . Ið tiesø. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. 241 . Akmenys taip guls. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis. p. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. juda. Nepaprastai dþiugu matyti. Nepaisant gausybës tragedijø. Taip. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Daugelis netikëjo. kuri padës visai Þmonijai. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis..naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. “Kvietimas”. Ðalis auga. Nauja pakopa. kuris áveiks visas bedugnes. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. Tai lëmë jø egoizmas. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. Tik tvirtai statant. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. kaip statoma. Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Legendos sako . Ateities Rusijai nuostabioji apysaka.. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà.

stipriai paleista á vienà pusæ.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Bet ten. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. kur ji ásisiûbavusi iki galo. Bet dabar. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. Þiniø siekis veda teisingu keliu. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Puoðnioji religija traukiasi. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. jog arti ta diena. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. Þmonës atviri paþinimui. kai bus ieðkoma Visø.ne ten teikiama pirmenybë. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. bet dvasinio prado suvokimo. Legendos tvirtina. Ðvytuoklë. ne apeigos. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . kur ásitvirtina valdþia . kur didþiausias neigimas. Reikia ne parodomojo religingumo. Ne ten. Legendos mato. Ten. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. tokia pat jëga juda ir á kità. o tarnavimas þmonijai. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. Ir. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. paremtø protu ir logika. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. kas skirta didþiajai tautai. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Ne ten. Jis bus ne ten. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Ne puoðnûs rûbai.

Ten galima laukti derliaus. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. kur viskas buvo atimta.. kurie nurimæ. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. . kur sutelktos jëgos evoliucijai. Bet ten. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Yra galimybë. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis.O ten. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Ne ten. Nëra neiðvengiamybës. sotûs ir patenkinti savimi.reiðkia þûti. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. kas lemta. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . Ðviesos Jëgos saugo jà. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà.. Apvalyta ir atgimusi. Ið tiesø.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. Ten. Ten. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. kur egoistiðki troðkimai. Istorijos patosas ne virð tø. Griûties chaose saugoma tai. Bûti patenkintu savimi . Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Ne kvietizmu1. Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Tik átemptos kûrybos keliu.

Kurá bûtina ágyvendinti. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. ypatingoje patalpoje. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. jog ateina laikas. Daug þygdarbiø atlikta. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. Ði Akmens dalelë. susivienys ir taps galinga. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. kurioje ji pasirodë. Pagal padavimà. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. Kai ðalis. Toje vietoje. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. Rigden-Dþapo bokðte. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. kur jis nukrito. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia.

Akmens.baisiausia klaida. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. að maèiau já. Ið dangaus nukrito skydas. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje.” “Sakoma . Neigti Akmens buvimà . Ið tiesø. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. Að sulauksiu Akmens. Atmink. að maèiau Akmená ir rasiu já. Bet nesupratau jø. Pilkas atspindys. .” “Nesiek. Jei sulauksi. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës. Ir nukalti þiedà. ir paimti gryno sidabro. auksakalá. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Ten. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. Sako. tarp trijø skirtingø dëmiø. kaip iðdþiûvæs vaisius. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. Akmuo pats ateina. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. apsivilkæs auksais. kuriame buvo pasaulio jëga. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Skydo vidurinëje dalyje. jis pats ateis.* Ið Tritono. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. Valdovas Kurnovuu. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. oro dvasia.pasakë valdovas. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. Jei taip. kur prisilietë Saulës spindulys.tu nusprendei sulaukti. 245 . buvo sidabriniai þenklai. vadinamo Luniu. Luni. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. Luni. jo rasti neámanoma.. Net þenklus atsimenu.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. Ið tiesø. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. * Uroilas Zena. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. knygos.

Mokytojui reikia vesti þirgus. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. kol sugráðiu. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. kurie su tavimi.Oriono spinduliai. negalia. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”. Ir kajukai pasuko þirgus namo.þirgas skuba. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . Ir tik tie.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. Kuku Nor . 246 . tik laikas parodys kelià. Þmonës keliauja kupranugariais. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. net þirgas klumpa. Dargana dengia þmones . Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. Uþdengë laukà vëliavomis. Nelengvai guli Akmuo Otakoje.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. o kelias nesibaigia. Þmones veda stebuklas . Laukiama atvykstant. chane. prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. * Liepsnà Neðantysis. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. Bet Passedvanas Akmená iðneða. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. gali nukreipti Akmená á gërá.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená.raiteliui Timûrui. Prie Ujub Nor. dulkiø stulpas dengia saulæ. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda.eina ir eina. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. Sumanyk. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà.

taip pat prisiminimas apie Akmená. þydø ujimo laikais. Nusileiskite lemtajai valandai. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . Kam lemta. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá. Niekas nesunaikins Priesako. tie susirinks. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas.* Geleþinë Langobardø karûna . Tegul vadinasi miestas Akmens miestu.) 247 . Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà.jø reikðmë neþinoma. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. atveþtoje ið Rotenburgo. Persekiojamas ispanø. kad Akmuo. Regëjimas bus aiðkus. atkeliavæs ið Rytø. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Daug pasiuntiniø ið Rytø. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. (Skrynelë. kuri minima legendoje. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. kai Að iðtarsiu . Visa tai liudiju ðia valanda. Zocharo sudarytojas. Laikas Akmeniui gráþti namo. Tai nuostabu. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos.keturiø kelias á Rytus. priklausiusios paèiam Saliamonui. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà.

Uostinëja. Kai virð Akmens þvaigþdë . Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. uþ jûrø. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo.prieðo siøstas.Akmuo keliauja.Oriono dovana. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Iðmintingo saugojimo pëdsakas. kai Akmuo tamsus. Joje Brangenybë .* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Keliauk. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà.þenk dràsiai. Neðu skydu uþdengtà tauræ. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. 248 * .. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. Akmená laikau stipriai. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. Kai Akmuo ramus . Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. Vieðpatie.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Aiðku. smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. Kas kuièiasi uþ laiptø. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas. Kodël. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. Kartoju maldà: “Neapleisk. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Liejasi neregimasis aliejus. nes netikëjo.tuomet sëkmë. kokios musës uþpuolë. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. neapleisk. tiesia letenà . Akmenie. Tam sukaupiau savo jëgas. Bet vynu Akmens neapliek.liejasi kraujas.

supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Ásakmiai kartojame .paukðtá pats pasieks. kurios atsiuntë pasauliui Akmená. nes neþinojo. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia. * Kai Indijos valdovas prarado akmená. þmona tarë: “Surasim já. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. Einanèius namo. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Narsuolis praðo lanko . Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis.terminai iðsipildys. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. Brangenybë paruoðta. Tuomet arti Mano laikas. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. Ateis laikas . * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 . Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui. kad iðaukðtintø svetimà ðalá. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. Maldingai lauksime savo lemties.

. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje. Verþlia ðirdimi. Raitelio nesimato.Èintamani . bet ðirdis prisimena kà kita. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas . Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. ið ðventøjø kalnø.*** Ant bedugnës kraðto. kaip ið Didþiosios Ðambalos. kad jos vieta Ðalyje. Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. pailsëjæs. Ðirdis prisimena. O dabar. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. pasaulio gelbëtojas. Vietoj raitelio. prie sraunios kalnø upës. Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 . gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje.Stebuklingasis Akmuo. Juk reikia jà deramai priimti.. Ðvariomis rankomis.

Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. Ðviesa ar tamsa. Bet Vartø neranda. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Tik aklas galvoja. pasirinkimas . Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ.þmonijos rankose. prarandamos galimybës. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës.tai priklauso nuo þmonijos. p. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. Bet ar ji iðsipildys . Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. “Kvietimas”. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose.visada laisvas. Bet pasirinkimas . Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. Sàmonë kapstosi èia pat. Ar galima manyti. senais metodais. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. artumos dulkëse.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios.

Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. Kaip iðorines fizines. Nepatyrusi. Neþiûrint patirties. Nes pagrindiniai dësniai . . jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . jog stato Naujàjá Pasaulá. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis.dràsos gëlë. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. Kiekviena klaida.tai siaubo sala. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. bet kupina dràsos. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje.vienodi.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. nei dauguma ásivaizduoja. Kuris ateina kitais keliais. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. pilnos senojo pasaulio prietarø. gniûþta senoji mintis. 252 . Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. auga naujoji sàmonë. kurios uþpildo gyvenimà. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Bet ne iðoriniais poþymiais. padaryta dël Naujojo Pasaulio. Visa istorija rodo.

O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. bet jø ákûnijimas. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. 253 . jog blogis niekam netinka. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. Bet reikia. Tik tada.ásivyraus pusiausvyra. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Jei þmogus supras. uþplûdusiø gyvenimà. Sugráþti praeitin . Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Ateina laikas. Buvo patvirtinta minties galia. tarpusavio priklausomybës. kas egzistuoja. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. jog idëjos valdo pasaulá. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Tol nebus taikos. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui. laisvës ir tikros þmogaus laimës. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. Kai buvo pasakyta.neámanoma.Kol nesupras viso.

254 .

Nuostabûs. Nauji. nauji. 65 255 . p. Pakilûs susirinks. suprantantys. “Kvietimas”. nauji.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones.

Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. Taip kalba Rytø legendos. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. T ugningà sàmonæ. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Taip naujoji pakopa. Didþioji Baltoji Brolija. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. nugalëjus mirtá. Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. Dar daugiau . 256 . T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes. Norint padaryti jà nuostabia. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. neiðeidamas ið gyvenimo. bûtent . nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. oks Akylumo.padarys já kosminiu bendradarbiu.

“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná.Makrokosmose.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. kad þmogus . be savo maðinø . Kurie ðiuo metu dar tebemiega. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. kas yra Didþiojoje Visatoje . Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje .þmogus niekas. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë. Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”. Ir vis dëlto . Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. agregatais. Visos Kosmoso jëgos. Visa þmogaus galia . maðinomis. 257 . aparatai. Iðvystæs didþiulæ technikà. Yra viskas.já nuskriaus bet koks þvëris. Taèiau be savo árengimø. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. jis tapo gamtos valdovu. Þmoguje.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos.galingiausia bûtybë pasaulyje.technika. kaip tikrame Visatos atspindy. Visø laikø iðmintis byloja . maðinos.

Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Jam veikiant. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Taigi. ðirdies lygyje. taip vadinamø. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. Aukðtosios sàmonës centrai.visø. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Taurë . Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø. todël fizine akimi nematomi. yra Taurës centras. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. kûno svoris tampa santykiniu. dar tebesnaudþia. Jie yra subtiliajame kûne. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . 258 . Plauèiø centras . Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. stebuklø pagrindas. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Virð saulës rezginio. kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Iðskyrus retas iðimtis.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias.ðirdis.

Jos fizinis organas . Yra didesnë uþ nuðvitimà. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. arba Treèioji Akis.ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. yra pakauðyje. Palaima. kas jiems sakoma.kankorëþinë liauka. Gerklø centras yra sintezës instrumentas. juo priimamos erdvës mintys Ir visa. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies.Varpo Centras yra momenyje. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . patiriamà atveriant Kundaliná. Bramos. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. kad su juo kalbama jo kalba. 259 . Nepriklausomai nuo to. Neiðugdþius Ðirdies. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . kuriam atëjo metas. Apie tai bus pasakojama detaliau. Kad jie suprastø. Tik ugningas Paþinimo. Kundalinis neveiks visa savo galia. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. dvasinis impulsas. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis.Ðirdies. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. bet ir savo kalba paveikti kitus taip. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Smulkiau apie ðiuos. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. yra virð antakiø. kurie atsitinka daugeliui. Kai jis atvertas. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove.

mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. pirmiausia. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Bûtina iðvalyti organizmà. o taip pat spræsti. 260 . nepadarant sau þalos. Didieji Vieðpaèiai . Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. beprotystës. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. Galima atverti centrus. Kà ir kada galima panaudoti. kuriø ðaukiamës. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. màstymà ir ðirdá. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. Todël. Saviveiklinis. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus.

Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Laikytini stebuklais. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. mato kiaurai. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. 261 . Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius.Kurie. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Jie junta daug kà. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Visas organizmas subtilëja. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. pagal fizinio pasaulio dësnius. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Sklindantys ið atvertø centrø. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Toks þmogus supranta be þodþiø. visi jutimø organai aðtrëja. kas kitø lieka nepastebëta.

. Galite ásisavinti amþiø turtus.Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais. Galite pagerinti planetos likimà.Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite suvokti Begalybæ.

Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties. Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas. Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. Nenorint atsidurti tarp atmatø. Atsiranda keistos ligos. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. stipraus màstymo energija. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. Yra proto jëga . Jeigu bus sàmoningai paðaukta. Yra gyvybinë energija arba prana . ypaè á akis krenta tai. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. Kuri transmutuos visa. Kitaip tariant.psichinæ energijà. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu.stipraus troðkimo arba aistros energija. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. áeiti á evoliucijos ritmà. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Yra jausmo jëga .stipraus kûno energija.minties galia. Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà. ir apvalys planetà nuo atmatø.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø.pasiaukojanèios meilës galia. kas egzistuoja. Didþio þygdarbio energija.sveikatos energija. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . Taip pat egzistuoja ðirdies jëga .

kas Aukðèiausia. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. Kaip ir Erdvës Ugnis. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. Yra kaþkas. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. Ugninis siekis galingai jà átempia. 264 . Hierarchija . kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. bet dauguma gali jà pajusti. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. dar iki proto. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. visose jos apraiðkose. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Prisiminkime. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Taigi.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Jei nëra verþlumo. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. kas vienija Nervø centrø veiklà. Nuo ðio.tai tas ugningumas. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Ne iðimtys. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas.Yra ir ugninë dvasios galia . psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose.

O brangenybiø rinkimas. kuriame pergalës spindulá. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. Ir atvirkðèiai. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. nes ðià energijà. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ.Groþio dþiaugsmà. Todël gërëjimasis . kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Ritmas darbe . Pastovus. 265 . Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. Pastebëta. Pirmiausia. reikia nuolat valdyti. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Iðmokite suprasti. Nuolatinis. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. ritmiðkas. renkame Ðviesos grûdus. pabudusiu gyventi. nepaslankûs. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. átemptas. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija.bûtina sàlyga jai augti. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá .Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo.

sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Taèiau jie pridurs. Nuo viso. kad didindami pakilimus. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. norintá iðsigydyti. Nuovargio nepastebi tas. Palyginkime þmogø. Kiekvienas.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. Daug pavojø iðnyks. Taip visapradë Jëga . jog esant nervinei átampai. Ðirdis. Bûtent tam ir reikalinga Joga. kuris paþadino Agni. kas kliudo tai daryti. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. *** Gydytojai patvirtins. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. Psichinës energijos tobulinimas . kas kenkia psichinei energijai.tai kokybës gerinimas. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. Paþvelkime. kuris badauja gydymosi tikslais. Bet krenta tas. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. Taigi. Apie tai bus pasakojama þemiau. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. ásisàmoninæs Agni galià. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai. Kad nervinis pakilimas . bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. kuris pastebëjo savo nuovargá. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. Su þmogumi. kas jà naikina.

Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis.jos parodymai nesuklaidins.teisingo sprendimo átvirtinimas. energija ágis pilietybës teises.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. esanèias þmogaus gelmëse. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. papuoð teisëjà.Ir visø kitø energijø poveikius . Þmonijai atsivers nuostabios galimybës.artimiausios ateities mokslas. Kaip magnetas. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas.valstybës lobis. Vadinasi. galima ásitikinti. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. psichinës energijos paskirtis . arba visapradë. kurioje bus perkainotos visos vertybës. Sugebëjimas pasitelkti jà. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. Bet psichinës energijos sankaupomis. Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. Psichinë energija sukurs naujà epochà. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. Teisëjai. Iðmokus ja naudotis.gëriu. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. Þmonës su psichinës energijos atsargomis . valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. Taigi. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. 267 . Psichinës energijos tyrimas . Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Atliekant bandymus su psichine energija. Jos pripaþinimas bus þenklas. Psichinë. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. Jos savybë .

Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. “Tai plaka tavo ðirdis. Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. kurioje vieðpatavo protas. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. Bet nuo ðirdies.” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. ðirdá bûtina ugdyti.ugdymas. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. Visø pasiekimø raktas . bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone.jo pagrindas. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. ðirdis .ateitis. penktasis þmogaus principas Manas arba protas .Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. Nenutraukdama protinio darbo. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. joks progresas. Atëjo ðirdies metas. protas . Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. Armagedono dienomis. Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. Taigi.praeitis. baigësi. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. Ðirdis . Taigi. 268 .ðirdies subtilumas. . Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. vystyti ir subtilinti. arba dvasinës sàmonës. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui. Ypaè dabar. Evoliucijos pakopa.

ðirdingumas. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. Ugdant ðirdá. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu.. atjautos ir meilës artimui ugdymas. kas yra draugiðkumas. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. galima jà stiprinti. nei spëjama pagalvoti. Toks poþiûris subtilina ðirdá. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Tai ne miglota intuicija. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. daug kà suþino Anksèiau. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas. Po darbo .jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. pirmoji suvirpa. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. Ðirdis pilna þinojimo pajautos. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. Ðirdies ugdymas . Kiekvieno þmogaus ðirdis þino.” Taigi. kreipiantis á ðirdá. Tebus jis tavo þidinio pamatu. Ir ta liepsna nedegins. Pagaliau.darbuotojas ir geresnis. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Reikia laiko. Geranoriðkumo. ásisàmoninkime. 269 . kitaip tariant.tai meilës darbui. primenanti ðirdies reikðmæ. ir pakantesnis. Kuriame áþiebsi ugná. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Bet dvasinës disciplinos pasekmë.

kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume.Reikia ðviesos. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. Nes neþinojo. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas.taip buvo giriamos kûno dalys. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà.Þmonës susimàstë. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. . kuri liko nepagirta. Taigi. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. Visada ir visur. Ðirdis. Atsigræþkime á draugiðkumà. kaip parodyti kilnumà. Draugiðkumas . Bet kaþkas prisiminë ðirdá. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. Kas kojø greitume. Reikia ðviesos árankiø. Taip meilë liko neapsvarstyta. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. kaip á gyvenimo pagrindà.kilnumo varþybas. kas gyva.” Þmonëssusimàstë. Artimas þmogaus ðirdþiai. Meilë ir atjauta visam. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti.tai tas kanalas. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. Bûtent. T jûsø dantys. jei atsiras kilnumas. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. kà tik atëjæs. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. kumðèiai. 270 . Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Gailestingumas. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. bet pamirðote vienas. Ið tiesø. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. iðgujusi þiaurumà.. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti. Reikia suvokti draugiðkumà.

Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. “Mylëkite vienas kità” . Pirmiausia. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Kaip beribis dvasinis atidavimas. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. dvasinæ ðviesà. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. jog psichinæ energijà.Ðirdis . bet ðirdis neapsiriks. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà.pasiaukojimas. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies.tai iðmintingas priesakas. 271 .ji nenugalima. Geranoriðkumas . todël ðirdies prigimtis . Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu. Taigi. kiekvienu prisilietimu.tai ne tik geri darbai. Þinoma.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves.meilæ. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. atnaujina jausmai. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. Kai Ðirdies ugnys dega . ðypsenà. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Ðirdis. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. Ðirdies. Niekas nenugalës ugningos ðirdies. o ne fizinis poilsis. Net kalëjime nëra tokios belangës. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos. Tikroji auka yra dvasinë. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. aukà reikia suprasti teisingai. savo esme. Labai svarbu þinoti. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu.

kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. Nenusakomos ðirdies taisyklës. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. meilë. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. Þodþiais neámanoma nusakyti. Ðirdis nurodys. Ðirdis pasakys.grieþtumà. Kaip sàmoninga kantrybë. Ji taip pat pasakys. 272 . iðtikimybæ. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. þygdarbis . kada ir kaip dera elgtis. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. kûryba. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. Kantrybæ. kodël jis nekalba apie gailestingumà. Visa kita prisidës”. nes ji . Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. suvokus ðirdá.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Tyra ðirdis nepakelia blogio. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai.jis suþydës. kada reikia skubëti padëti artimui. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. Kai jo paklausdavo. Pamàstyk apie didá stebuklà. meilæ ir visas gërio apraiðkas.ðitos pakilimo virðûnës.pasauliø tiltas. O ið kitos . Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. ar galima pakviesti meilæ. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. Ið tiesø. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”.

Esant bet kokioms aplinkybëms.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to. 273 . iðsaugo kylantá verþlumà. Darbas . nes nëra á Jà keliø. Kad þmonës jos nepamirðtø.be kantrybës. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. Yra pats realiausias kelias. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. Kad Hierarchija nereali. Te niekas nesako. Kuri yra tiltas á Hierarchijà. kûryba . Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi.be didvyriðkumo. þygdarbis .

p. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. arba skaidrinti erdvæ. o iðlieka. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. Joje glûdi tiek kurianèioji. Mintis yra evoliucijos variklis . arba griauna. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. Jei mintis yra energija. Mintis gali valyti. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. mintimis pradedami nauji pasauliai. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. tiek griaunanèioji jëga. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. Be to. kuri nesuyra. kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø.ið minties gimsta darbai. “Kvietimas”. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. Kiekviena mintis gali arba terðti. Galima matyti. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. 274 .be minties evoliucija neámanoma. naikinti puvimo mikrobus. Legendos sako. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama.

Bet jis auga taip pat lëtai. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. 275 . Ir deðimteriopa jëga muða já . þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. lyg bumerangas.Ið kitos pusës. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. Taigi. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. Gráþta pas siuntëjà. atminties ir susitelkimo ugdymo. pastabumas taip pat. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. netvarkingos mintys Jos.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. pagal minties dësná. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. O niekingos ir nepadorios . Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. vystant psichinæ energijà. originalumo . tokia nepriimta mintis. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui.. Negeros mintys . O taip pat tikslumo. sintetiðkumo. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams.. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. kaip ir sàmoningimas. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. greièio. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. Sàmonë kaupiama gyvenime. Tai. lyg vabzdþiai.ávairiausiø ligø prieþastis. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. dëmesio.kliudo jai augti.

Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Màstymo kokybë taps poþymiu. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. Paskui . skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. kiek kerðto Galima sustabdyti. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Sustabdyti mintá yra sunkiau. negu jà pagimdyti. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. kiek pavydo. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Reikia áprasti màstyti. Normalaus. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. 276 . Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. tikraisiais þmonijos sparnais. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti.jos sutelkimas bei átvirtinimas. apie ateities þmonijà. Bet atvirkðèiai. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu.màstymà ir groþio ekstazæ. Kiek átarumo.

Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Geranoriðkos mintys . Þinoma. Kodël taip. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. Kas reikalingiausia . Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. Galima iðmokti svajoti. kas geriausia ir graþiausia. Juk ji turi ne tik stiprëti. Ar galima ásivaizduoti. trumpai ir tiksliai màstyti. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. kiekviena gërio mintis .Ðviesos strëlë. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. kas naudinga? Þinoma galima. kas vyksta. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. reikia lavinti vaizduotæ.gërio daigai. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. tai visa kariauna liks neapginta. Galvokime apie reikalingiausia . Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti. Reikia iðmokti graþiai. Kad þmonës màstytø tik apie tai. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. O ne kitaip? Kodël dabar. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu. Budrumas.Galima kelti sau klausimus apie viskà. Taigi. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. netvarkingø minèiø. Ieðkant didþiausio naudingumo. 277 . Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ.tai aukðèiausias minties skrydis. bet ir subtilëti. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos.apie tai.tas ir graþiausia. Svajonë . Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai.

Taip. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. Puiku. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . jog kiekvienà minutæ. Galima iðmokti kasdien daug kartø.Galbût þmonës nesuvokia. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. tiek bûti bendros visiems. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. . kaþkas patiria baisià nelaimæ.ir dideliø.geriausia erdvës dezinfekcija. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui.slypi joje. kylant átampai. Kaþkur. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. Màstymo ðvara . Minties kûryba .vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas.tai lyg nuskaistinantis þaibas.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio. Minèiai nereikia þodþiø . neribotai auga energija. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. Gërio minties siuntimas á erdvæ . ir maþø.siøskite jiems pagalbos mintis. o tik geranoriðkà jausmà. Siøsti gërio mintis. Gërio kûryba . kaip erdvës strëles. Nereikia varginanèiø meditacijø . Ir jûs nepamirðkite jø . Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. Ðitiek galimybiø . kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu.tai garbingiausios jûsø valandos. nepaliaujamai. Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà.mintis siunèiama ðirdimi. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. 278 . Kai siunèiate mintis vargstantiesiems.

Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. dvasios grûdas yra panaðus á Já. Jie mano. 279 . Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos.tai ugninis dvasios grûdas.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Kurios verta siekti. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Þmonijos virðûnës . Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Þmogaus esmë . Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio.mikrokosmà.be praeities ir ateities. ir ðiukðlyno padugnæ.

trumpai akimirkai. prisijungus prie evoliucijos. Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká.Pasaulio Motinos Epocha . Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. Meilë viskam. Rietis moka net ðunes.Netapkime panaðiais á juos.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. Beþdþionë labai uþgauli. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. arba kosminis praregëjimas. kas supa mus. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. pantera greitai susierzina. Neparuoðus tam savo sàmonës . Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. 280 . Viðta kudakuoja be prieþasties. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Dabartiniu metu. nemirtingumo.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. Taigi. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. antis nevaldo savo nervø. Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. Naujoji Epocha . Kartais. Papûga kartoja burnojimus.tai yra jos neugdant. Bet kas mums ið to? . O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Panagrinëkime tai iðsamiau. peslys ilgai neðioja pyktá. visaþinojimo. atsiveria aukðtoji sàmonë.

Kad taptø pakankamai þmogiðku. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . Verþiantis pirmyn.abejingumas nesukuria Gërio. Daug kà reikia paðalinti ið kelio. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. sulaiko dvasios vystymàsi. gaminasi ypatinga substancija. nebus laiko dairytis á þvëris. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. Kas nori auginti sàmonæ. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. Baimë . Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. kaip bacila. Abejonës kirminas. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. pyktis. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà. Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. Kantrybë yra sàmoninga átampa. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. neapykanta.tai nemokðiðkumas. grauþia ir naikina psichinæ energijà.dirglumas ir pyktis. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . pavydas ir kitos panaðios aistros. Savigaila . Kai kantrybë sutelkta. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes.didelis dvasinës raidos prieðas. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. 281 .

Mokyklos tikslas .tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. Tad stebëkime save ir dideliuose. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. beribiai laimëjimai bei galimybës. 282 . negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. ir maþuose dalykuose. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. Neiðvalæ sàmonës. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Mokykla . Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. Kai norime regëti vaiskius tolius . jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Beribis gyvenimas. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei.nelendame á dulkiø debesá. Tik taip iðsilaisvinus. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. Be to. Reikia pagalvoti. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. turi mokëti stebëti save.

kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku.dar dvasiðkai nesubrendæs. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. jei sàmonæ perkelsime ateitin. Gera ar bloga.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Niekingo nuo didingo . Nes ten. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis.siekti to. Ðios sàvokos mums bus þenklai. Reikia ásisàmoninti. Pakili bûsena .palanki aukðèiausioms energijoms priimti. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. Sugretinæ menkumà su didingumu. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Ir pagaliau . reikia taikyti pasauliná mastelá. galime patirti Palaimà.sàmonë turi tapti jautria ir imlia. Nesiverþkime prie maþø dalykø. Paþinus tikràsias vertybes. naudinga ar kenksminga . krûmø nematyti. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. kur dideli medþiai. 283 . kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Todël bûtina pramuðti ðià sienà. atrasime ir laisvæ. Kuriant pasaulinæ pakopà. neskiriantis maþo nuo didelio. Kelias á Naujàjá Þmogø . Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. vedantys á realybæ.atsirinks savaime.

poetams. Pasirûpinæs savo sàmone.. Ásivaizduokime. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Taèiau kiekvienas. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià.tobulëjimas. Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. Kilni. iðplëtota sàmonë. Yra tik viena panacëja . tiek ekonominës problemos. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. dailininkams .pakylëta sàmonë. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. Kompozitoriams. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. Kad ji siektø vertos aplinkos.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. Tik tada. Bus iðspræstos tiek etinës. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai.. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Bet gyvenimo prasme. Neperkeièiantys gyvenimo. *** Evoliucijos esmë . Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà.

Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. bet apie kitus.kuo ankðèiau . Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje .visiðkas nekûrybiðkumas.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma.tuo geriau. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui. Ir atrasti dþiaugsmà.pilnas áspûdþiø. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Vaikai neþiaurûs. Egoisto dalia .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Kûdikis negimsta su neapykanta . Mokoma atjausti ne vien þmogø. Baisi kvailystë . kad Naujojoje Epochoje. Jei namuose neloðiama kortomis. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis.jau daug kas prarasta. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda . Klaidinga manyti. teikiant malonumà aplinkiniams. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu. Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. bet ir gyvûnus bei augalus. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. auklëjant vaikus. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. O septynmeèiams . Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. Paprastai jau trijø metø kûdikis . kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà.

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. iðgeria pilnà nuodø tauræ. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Norint atiduoti sielà. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. kaip einama átempta styga. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. Buvo aiðkinama. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. þmonijos vardan. Bet nëra ir sunkesnio. geraðirdiðkumas.pasiaukojimas. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. Nuolankumo sàvoka . kurià mes galime atneðti. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. Mes þinome apie bandymus. Þengti per gyvenimà verþliai. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. reikia jà suformuoti. o apie sielà. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Kad plësdami sàmonæ. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. Didþiausia nauda. Þmonijos labui. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. kad tai Nesiprieðinimas blogiui. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. yra ta. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Galingiausias þygdarbio matas . Nuolankumo didvyriai. Pereiti visus gyvenimus. gailestingumas. Testamente paþadëta palaima. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. tyliai atliekamus laboratorijose.

Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga.Bei skaistindami ðirdá. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Pagaliau. þmonës prie þidinio nebus ramûs. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. Kurie turës pakeisti ateitá. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. jei mes nesuvoksime. Kol gyvatë po þeme. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. Sàmonë. tikro gërio kûrybai. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. Jei patys ásisàmoninsime. Màstymo menui. kad pagerintume jo bûtá. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. Taigi. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Kova su tirðtàja tamsa .” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. Galima daryti gerà artimui. gëriu iðgelbësime ateitá. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Nebus net minties apie þygdarbá. galima pagerinti þmoniø màstymà. kad já nugalëtø. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu.nepaprastai sunki. Ir tai bus gërio sintezë. 293 . jie atvers vartus á ateitá. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis.

Be smûgio substancija neims judëti. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. Dera prisiminti didvyrius. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Tai svarbiausias uþdavinys. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. Ir þemiðkajai evoliucijai. Vaikai. kas sukelia poslinkius. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius.

Daug yra pavyzdþiø. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. bet tautos bei ðalies mastu. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. kaip ir gailestingumas. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. Ir ne tik asmeniniu. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. kûrëjus ir darbðtuolius. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. raginanèiø paþinti ir atrasti. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. Vaikai myli liaudies didvyrius. palikdama mûsø planetà. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. Vietoj mechanikos. *** Didþioji Dvasia. 295 . Ypaè reikia knygø. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime.

verþliai.” 296 . kaip dabar.Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. apdairiai. Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

duoti gyvybæ. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. 304 . O bûtø pasaulinio masto. Bet reikia. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. Visose mokslo. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius.. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . ir ne vien kaip ðeimos motinos. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. bûtent.tai didis uþdavinys. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. Bet pradëti reikia. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. nuo saviugdos. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos. jog esant palankioms sàlygoms. Moteris moka aukotis.

ten ir galia. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. Motinos. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. nes kur þinios . Pasaulio Motinos Epochoje. Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”.Todël moteris kvieèiama tobulintis. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . Ir dabar. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. Mylinti motinos. Motina. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. Bet ir ypatingas pasitikëjimas. þmonos. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. þmonos ir seserys. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. þmonos ir seserys. Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. 305 .

parlamentarø ir pan. Tik tada. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. Ves þmonijà progreso keliu. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. Pasibaigs karai. nepakantumas ir visoks persekiojimas. Jog pusë ministrø. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Tik tada. Visa kita . o taip pat deputatø. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Moteris. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. Moteris. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra.Átvirtinus lygiateisiðkumà. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Turi bûti moterys. gimdanti vaikus. Moters intuicija. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. Bus galima pasakyti. Moteris gins ne tik savo teises. kaip ir geriausiais laikais.savæs ir kitø apgaudinëjimas. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . kuriuos sàlygos pati epocha. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. prieðiðkumas.

rytietiðka. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà. Aukðèiausio Groþio. visa laimë. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. reiðkianti Ðviesà. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo. tai bus Gëris. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. antroji .druidiðka. O þodis UR . apimantis visà sàmonës platumà.APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. Kokia didþioji sàvoka. ten ir taika. Ugná. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. Visà groþá. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas.senovinë ðaknis. Ten. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes.Groþis ir Þinios. visà ákvëpimà ir polëká. Taigi. Kultûros pamatas . Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Ten kur Kultûra. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas.

Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. Taigi. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. tiek ir asmeniname gyvenime. Menas . Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. grubumo. 308 . Kol Kultûra tëra tik prabanga. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. negu kai kuriose praeities epochose. tà dvasios kilnumà. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. net sunkesni. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. Nes Kultûra . Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. Galbût. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. Þinios . Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. Juk prieðtaravimø. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti.liaudies ðirdis.liaudies iðmintis. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Tik tikro Groþio.

Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. kad jos pareiga .taigi. tuomet Ji ir suvoks. aukðèiausias kultûringumas . Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. iðkelia pakantumà. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà.reiðkia atleisti. kaip ir Begalybës sàvoka. Nëra vietos dvasios augimui ten. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”. Taip Begalybë mums taps tikrove. kur lizdus suka nepakantumas. Tarnauti Kultûrai . O suprasti . Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø.tai didþiausias pakantumas. Ðirdis yra beribë . *** Rytø Mahatmø Mokymas.kilnus þmonijos þygdarbis. kokia skurdi ji turi bûti.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. 309 .reiðkia suprasti.nepaliaujamai tobulëti. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Vadinasi. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje . Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. Taigi.

teisingas kelias á Kultûrà.tai nemokðiðkumas. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. jo manymu. Bet tai nekenks bendram labui. Iðmokti vertinti ávairovæ . nes jis slepia tiesà. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. Kuo taps þmoniø ðirdys.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. Didesnis bus tas. Negali bûti gero nepakantumo. Jame visada bus ir melo. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Negalima reikalauti. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. kuris daugiau aprëps. kad nepakantumas . nes ji parodo Kelià á subtilumà. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. Ar neuþtenka visø. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. Korane pasakyta viskas. kaip á krûvà vienodø akmenø. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. kad visi þmonës vienodai galvotø. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. 310 . Tegul þiûri á skirtingas puses. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Nes. o mokys plataus suvokimo. negali Þiûrëti á þmonijà. Galima sakyti. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Nepakantumas yra blogis. Neákinkys á vienà jungà.

kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. 311 . Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Þmonës eis tuo keliu. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. jis tampa pakanèiu. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Reikia ugdyti sàmonæ taip.

Þinios yra vartai á Brolijà. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Daug blogio padaroma dël jo. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. Þmonës turi verþtis á já. Þinios yra iðsigelbëjimas . Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Mus apstulbins progresas. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Realios þinios. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. ko dar neþinome. Þmogus. kur dega þinojimo ugnis. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. be prietarø. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Ten ir ðviesi ateitis. Tiesa ten. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. siekiantis paþinti Tiesà. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje.

Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. paþinus mums dar neþinomas. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Taip paþinimo ribos pleèiasi. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. bet ji nebus primityvi. Bet þymiai prapleèia juos. Paruoðta didi ateitis. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Tobulinant save. Jog egzistuoja daug kas. Juk materija ne mëðlas. Tik nemokða gali pasakyti. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. o prietaisus gerinti. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Neatmetusi atomistinës hipotezës. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. Daug neregimo reikia sutalpinti. bûtina juos plësti. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. ko þmonës neþino. 313 . galima priartëti prie Begalybës. spindinti galimybëmis. Beribes materijos savybes. Neatmetant mokslo laimëjimø. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis.Niekas negali tvirtinti. bet substancija. jog “viskas jau atrasta”. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. Mokslui nereikia keisti metodø. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai.

mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. nurodinëjant jam darbo metodus. Bûtinos ðeðios sàlygos. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. nei vidine prievarta. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Taip mokslas suvokë. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. kad materija yra energija. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Negalima tyrëjo varþyti. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Pirmoji sàlyga . 314 . Ir kaip kitaip gali bûti. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu.

o iðtisos sritys Liko draudimø. Koks siaubingas sàstingis. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. Ateina kûrybos epocha. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Kaip bitës visur renka medø. jog Tiesa yra viena. jei þiûrima laisvai. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. Ketvirtoji Sàlyga .paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. 315 . Antroji sàlyga . Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Praeina tie laikai. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. Pirmiausia. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. Kurioje þinios atvers vartus. Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. Geriau jam neuþsiimti mokslu. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis.mokslas turi bûti neribojamas. Neturime baimintis. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. Ko jie ðiuo metu neþino. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. kà skirta atrasti. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. mintyse juo netikëdamas. Treèioji sàlyga . taip ir þinias reikia rinkti visur. Negali mokslininkas atlikti bandymo.

316 . Bus aparatai nustatantys emanacijas. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius.þmonëms tai atrodë neámanoma. Dar neseniai televizija buvo pasaka . Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Ði sàlyga bûtina. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. kitaip tariant. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. jog tai ámanoma. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. Primename apie tai. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. Nes daþnai bûna. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. egoizmo ir puikybës. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Teprisimena naujausius atradimus .” Pagaliau. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. teisingi. Greitai ims fotografuoti auras. kokie jie yra. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. Penktoji sàlyga . Sieikiant naujø laimëjimø. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. O ne iðkraipytus prietarø. Galima ásivaizduoti. Svarbu.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. bus matuojamos mintys.faktai turi bûti tiriami sàþiningai.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà.

Jog atras tiesà. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas. Toks tikëjimas . Tikëjimas yra dvasios stiprybë.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. besiverþianti pirmyn. trokðtantis patikrinimo. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. 317 .ne proto prieðas. ir tikra. bet jo ðviesa. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas.

Visø gyvybiø siekis tobulëti.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Kiekvienam neðu talismanà. Egzistuoja meno sukurtas groþis. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas.didinimas. Tariàs þodá “groþis” . todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. Pasaulis vystosi groþiu. Meno perlai 318 . Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. turime Ðviesà. kurá þmogui suteikia gamta.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. esanèio gamtoje. p. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. Groþis perkeièia þmogø. Ið esmës. Kuri taurina ir ramina visa. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . Per menà. kuris yra groþo kûryba. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. Ðalia groþio. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. kas gyva.nemirtingas ir beribis. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. yra groþio siekis.bus iðgelbëtas. Groþis yra tas tikslas. pakylëja ir sublimuoja. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. Meno tikslas . Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. Menas . Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. 62. “Kvietimas”.

Ir ði ðviesa turi bûti mumyse. rafinuotesnis. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. reikia ðviesos. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio.bûtina evoliucijos sàlyga. Kiekvienas suvokia groþá.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai.garso groþio suvokimà. nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. O jo groþis þymiai subtilesnis. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. upës arba okeano daina . ir paukðèio plunksnose.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. 319 . Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Todël. Nesuvokiant muzikos. á maþos sëklos susidarymà.jam tebus tik ûþesys. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . tuo daugiau groþio jis pastebi. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Krioklio.. Jei norime iðvysti groþá. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. Kas tinka visiems pasauliams. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. Reikia lavinti muzikos suvokimà . Kuo þmogus tobulesnis. kai vertinate Gaivø aromatà . Ir þemiðkose spalvose. Taèiau reikia juos pamatyti. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. o Subtilusis dar turtingesnis. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá.

Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. Jis susiþavës jomis. kuris moka mylëti groþá. Groþio spindesio stebuklas. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. verþlumà. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. Bet ir sustiprins jëgas. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. taurina þmonijà. Daina. kaip jëgø stimulu. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. 320 . Pagaliau. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. jis skuba á jas. Nuo peteliðkës sparnelio. nenuilstamumà? Kiekvienas. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. jei jis suþinos. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. Nuo maþiausios gëlelës. Puoðdamas gyvenimà. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. Groþio ir kilnumo þygdarbiams. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. spalva ir nuostabiomis formomis. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. Galima priprasti naudotis menu.

iðkilmingumas. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Nepamirðkime groþio. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. bibliotekos. apsigaubia bjaurastimi. Jei norime iðvengti bjaurasties. stotys ir ligoninës. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. nuo dorovinio nuopolio. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Bûtø neteisinga.Atiduokite menà þmonëms . jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. Siekime jo. kas neapsakomai graþu ir kilnu. Mokyklos. Taèiau neteisinga sakyti . O tikrosios kûrybos poþymis. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. Nuo þvëriðkø kovø. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. heroizmas ir þygdarbis. Ne tik pasiðventæ menininkai. Nuo bjauriø dabarties sàlygø.groþis iðgelbës pasaulá. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. ieðkokime arba bent svajokime apie já. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. Kai ji svajoja apie tai. “Kvietimas”.jis jiems priklauso. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. p. Màstymo kilnumas ir orumas . kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. 161 321 .tai ne ðventeiviðkumo. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei.

“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.” 322 .” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà. Kokias mes paðaukiame savo siekiais.

nutolusi nuo pagrindiniø dësniø.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø.tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . emocijø. klausdami . 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau.jausmø. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Kali-Jugoje þmonija. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. proto pasaulis. nuveja nematomas muses. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai.psichiniai . Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus .APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. Ne tik senosios epochos. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. Egzistuoja dar ir neregimieji . Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. atkreipianèius mûsø dëmesá.minties. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. Ið tiesø gausu subtiliø. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus.

Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. Jie prisimena viskà. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. pritaikant Agni-Jogà. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. Po to. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. kas jiems nutiko. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. Taigi. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. tokios kosminës sàlygos. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Þmonës. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. Tuomet. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. Be to. kaip Saulës ðviesà. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. Ruoðiantis Satija-Jugai. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. 324 . pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Dabar tokie laikai. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. Bûtina màstyti apie juos. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. sugráþæ á fiziná kûnà. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko.

Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. kitaip tariant. Ásivaizduokime. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose.tik akimirka. ko prireiks ilgalaikiam buvimui.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. 325 . Tereikia.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Vadinasi. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. jà galima ir pratæsti. kylant átampai. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. Pavojaus akivaizdoje. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Jei galima sukurti tokià átampà. Vadinasi. Ir pats mokslas priartës prie jo. Bet labiau vertinti tai. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Þemës gyvenimas . Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. kad þemiðkasis gyvenimas .ilgalaikiu. Taigi. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. Tai kuo rûpinsimës . Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. kaip prie evoliucijos variklio. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. Kaip dabar. auga ir þmogaus jëgos.

*** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Tenka mokytis. minties kûrybos. Be to. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Todël. taip vadinamos. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. Vadinasi.tai mintis apie ateitá. Bet ne apie begaliná egzistavimà. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. paprastai. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. kas bus ateityje. Juk. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. lyg bedugnës pakraðèiu. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. Reikia pamëgti màstymo procesà. 326 . Tai pasakyti visai nesunku. Iðmokime nenuilstamai dirbti.

trumpalaikë. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Þengdami á Ugniná Pasaulá. bet tai ne siaubas. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. taikyti atitinkamas savybes. Eikime á já be siaubo. Artëti prie Ugninio Pasaulio . Þemiðkoji bûtis . verþkimës á Ugniná. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio . atjauta. suvokime Ðirdá. negalime pasakyti .Ugninis Pasaulis . Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá.vadinasi. artëjame prie Ugninio Pasaulio. Gailestingumas. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas. Ið tiesø. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. o iðkilmingumas. kaip Bûties tikslà. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. kaip vienintelio mums skirto tikslo.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. 327 . Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Ugninio Pasaulio vardan. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà. Ið visø þemiðkø dalykø .laikini. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Nes toks ritmas neiðvengiamas. Kaip á veiksmingà priemonæ. pasigailëjimas. Subtilusis ir Minties Pasauliai .be virpulio. Þmogus. ugdykime savo sàmonæ. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá.tai skirtoji ateitis.tai ir verþkimës á já. kaip apie savo dalià. mûsø gyvenimo tikslas .

Pajuskime. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe.” Þmonija. Sàmonë. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Pakeis þmoniø psichologijà. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Atvirkðèiai. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà.aukðta. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. 328 . apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. . kas su juo susijæ. Ne tik pripras apie juos màstyti. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Pasaulëþiûra. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Kad visa.

jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. savo ruoþtu. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. priklausomai nuo to. Teisingiau bûtø sakyti. Kaip. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Kurie. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. kad Saulës dëmës palankios karams.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. Þmogus. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. vaikui gimstant. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Mokslininkai kalba. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. Lygiai taip pat ir þmogus.

Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. kurti. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Laikui bëgant. Neverta manyti. Net neámanoma ásivaizduoti. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Artëja laikas. Netoli tas laikas. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. bus atrastas bûdas. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. kaip rytdienos maistas. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà.Atvirkðèiai. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. saugoti. priklausomai nuo to. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje.ateities mokslas. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. Greitai bus pradëta màstyti. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. kaip ðviesuliø gausybë. 330 . Tokias pat didingas. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje.

þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. ásisàmoninus. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. gali verþtis ir á kitus lobynus. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. jog dvasia. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. 331 . kaip krintanèio vandens srovës. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. bet jûsø dvasia dþiûgauja. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. Kitaip. Atneð ugningiausius pasiekimus. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. kad suvokiate. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. Nejaugi jø negalima pritaikyti. Ið tikrøjø. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. Kai iðnaudota viskas. Pajutæ sroviø vibracijas. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. Kuo tobulesnë dvasia. Taip màstydamas.Þinojimas. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. jog namai arti. Ið kur tai? Todël. Be þemiðkos uþuovëjos. Toks dþiaugsmas gali ateiti.

332 . Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. Gali atrodyti keista. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. jog esant PagrindøVienovei. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. Mahatmos. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Pakankamai já iðvysèius. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. galima aplankyti ávairiausias planetas. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. tiek daug skirtumø. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. gyvenantys mûsø planetoje. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Jis suprato.

kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. Skraido þmonës. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. tarkim. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. ir. o susilietæ su juo Mes kenèiame. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Taip. Lyginant. Þmonës ne tokie kaip mes. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko.” Tie. niekada jø nepamirð. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. Be to. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. 333 . gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. Net ir bûnant ugniniame kûne. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. skraido paukðèiai Ir net þuvys.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. Pats oras Mums nepakeliamas. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. o stebûklas. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. kad gaudþia sferos. kas þema. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. Tenai tikra skrydþiø karalija.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. Atstumas iki jo didþiulis. .

norint suprasti.mûsø stebuklingasis kelias. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku. 334 . kad atitrauktume nuo gyvenimo. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. kur yra taip vadinama tuðtuma. Þemiðkasis mokslas. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø.niekingai menka. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà.Venera ir Jupiteris. Tartum dalyvautume jø gyvenime. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. Tolimieji Pasauliai . bet ten. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas.. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. neþinanti dangaus keliø. Bet kad atvertume naujus kelius. Artimiausi pasauliai. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. Reikia naujai atgimti. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. Þinoma. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà. kas svarbiausia. Ar siauras jis. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. Ne Þemëje.*** Pirmiau. kad visa. Ieðkotojams reikalingas kelias. . norint juos priimti. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje.

kaip skydas. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. Nereikia manyti. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Taip galima priimti kitø planetø mintis. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. Ne hipotezës. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká. neleidþia priartëti negatyviosioms. Mes patys turime pritraukti sroves. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà.dvasinë sàmonë.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. 335 . Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. Dviguba prigimtis . Teisinga manyti. Nepasiruoðus. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Kitaip jos praskris be pëdsakø. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Bet þinoma svarbiausia . Taigi. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis.

Kita . Prie tokio skambesio reikia priprasti.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Agni-Jogos mokyme pasakyta. vadovaudamasis Bûties dësniu. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. reikia atsisakyti þemiðkø matø. bet neginèytina. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. Visø pirma tai bus skambesys. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. bet spindulingomis sferomis. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius. tegul praeis daug metø. Viena . Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Pasakyta. Pirmiausia. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. nes srovë sukelia vibracijà. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Iðeiti uþ planetos ribø . Kiekvienas. pasijuskime jø dalyviais. Mechanika ir psichika susijungs.artimiausias laimëjimas.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. bet sàmoningas jø bendradarbis. 336 . Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. jog pirmiausia pasieks garsas. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. Bet nei jie. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis.suvokti save esant jø dalyviu. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis.

kaip kûrëja. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. jog jûs ne Þemës. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. 337 . Tik tokia sàmonë. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo.Màstykite. þodá ir veiksmà. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. Þmogaus dvasia. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. o Visatos gyventojai. atsakinga uþ visà savo veiklà. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe.

338 .

Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Mënulis . Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda.Þemës Motina Antroji dalis . Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda. Anapus Kosmoso . Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie Mikrokosmosà .

Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Dievus. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda.

Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø .Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful