Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

kas mums dar tebëra paslaptis. Ðie dësniai buvo ir tada. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. Bëgant tûkstantmeèiams. kuriø þmonija dar neatrado. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. Kà nors þinoti. Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. kà jau þinome. apie tai màstyti. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. Tie. Ir dabar yra dësniø. á savo sàmonæ priima lobius. kuriuos þmonës vadina idëjomis. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. kurios þino daugiau uþ mus. yra mûsø þinios. Tai. ko mes dar neþinome. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. Tai. Bet tai.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. mums yra paslaptis. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. vadinas. Taip sukuriamos mintys. 7 .

dykumas . Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. Þvaigþdëms mirgant. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida.praregëjimu.. kurioje viskas ámanoma. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai. poetas .. Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. kalnus. atsiskyrëlis . Visa. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso. kas iðgirsta. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. Tik didingame Gamtos prieglobstyje. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà.ákvëpimu. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. asketai. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. toli nuo buities triukðmo. 8 . Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ. Mokslininkas já vadina intuicija.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. Tai . Protu nesuvokiamà”. kad Maaha Pralajos metu. oks "Kvietimas". “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”.PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Nei tamsos. kas esama. 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. Vien Nesunaikinamas. yra iðtirpæ Nebûtyje. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. 15 . nei þemës.ANAPUS KOSMOSO . Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. p. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. Nei dangaus. nei ðviesos Nieko. nei nakties. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. T yra dësnis. iðskyrus Viená. Kai visa.

Kaip nesuvokiamai Paslapèiai.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. Prieþastimi be prieþasties.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Neleisdami Jo nei ávardinti. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Viena. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. 16 .tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Þinodami. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë. nei apibûdinti. Jis visuomet tols nuo mûsø.evoliucijos garantas. Jie lieka anapus .“Tai”. Tai Absoliuto . Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. Visose legendose ir himnuose nurodoma. Todël Absoliutas . Parabramanu.uþ Neapsakomybës ribø. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas. Absoliutu. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. kà mes galime suvokti. kas slypi uþ Bramano. Nes tai . Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. “Parabramanas” .

ir negali bûti keièiama. Tu esi. Prasidedant veiklos periodui .Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . 17 . visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà. ir niekada nedidëja.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. Kaip ir Kodël? Tu esi. nes Tavo Vienovë nedauginama. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties.Vienas. Tu . Tik skirtingai Já vadino.” Parabramanas .ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu. Tu esi anksèiau laiko ir vietos. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. Prasidedant neveiklos periodui. bet esi Pats Savyje. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. Tu . nes nieko kito Tavyje nebûna. Tu . Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai.Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus.Vienas. bet ne kaip skaièius. nedaloma ir neágyja formos. Paðaukdamos Visatà Gyventi. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà. nei apibrëþti Tavojo: Kur. nes jie jos neþino.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji.

Tu gyveni.Absoliutas .Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. arba Vieningosios Dvasios. Bundant Didþiajai Manvantarai. arba Vieningaja Materija.Tu gyveni. nes Tu esi Pats. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. Atsiranda Vyriðkasis Pradas .Sûnø . Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. arba vyriðkasis pradas. nëra Dvasios raiðkos! 18 . bet ne dvasios ar sielos galia. susijungimas Su Pasaulio Motina.aktyvusis. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. kurá galima iðmatuoti arba suvokti.pasyvusis. bet gyveni ne laike. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . be moteriðkojo prado.taip ir Kosmosas. be Moteriðkojo Prado. Kai pradedama kûrybinë veikla. gyvybës kûrëjas. Ir Moteriðkasis Pradas .Vieningàjà Visatà. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos. Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios. Be Pasaulio Motinos . Kaip þemëje tëvas. Tik Pasaulio Tëvo. Uþmezga vaisiø .

Tai . Tai . Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas.pirminis GARSAS. Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. þemiðkajam protui nesuvokiama. Kûrybinë Dvasia. kai uþges visos Visatos saulës. Tai ne fizinë Ðviesa. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. tai . baigiantis Maha-Pralajai. Ir Moteriðkasis Pradas. Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje.LOGÀ. Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis.Proto Ðviesa. veikianti ið Kosmoso centro. Tai .pirmapradë ÐVIESA . 19 .Parabramanas.UR. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Ugnis .Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. gimstantá Beþadëje Tylumoje. Tai .lyg neregima Ugnis. Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina. Gimdanèioji Materija. Dieviðkoji Ðviesa.visø paslapèiø paslaptis.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Evangelija pagal Jonà. Tuomet Absoliutas .KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”. 1 Treèioji legenda Kaip. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Logas . kuris pagimdo Visatà.

Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. Kuri vëliau.Kosmoso pasëliai. Á milijonus judriø Visatos sferø. Vienos ar kitos saulës sistemoje. Jis sukuria viso. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. Ðie pirminiai ávaizdþiai. Pasauliø Kûrëjomis. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . 20 . Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. savo uþduotá.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. kuriant ir valdant Kosmosà. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. kuriame numato. visø emocijø. taps objektyvia realybe. Esanti Jame kaip idëja. Visko. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. dar prieð atsirandant Visatai.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. “prototipus”Visø formø ir jëgø. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. kas bus. statybos procese. paþadinti naujai Bûèiai. Taip. Yra bûsimojo . Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. Taip iðreikðtasis Logas. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai.geresnio ir tobulesnio . vienoje ar kitoje planetoje. Kurios praëjusioje Manvantaroje. Visà Visatos gyvavimo laikà.

*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. pasibaigus Maha Pralajai. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. Prieþasties ir pasekmës dësnis . nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. esanèias Logo lobyne. Kosmose viskas dësninga. Tik Tai egzistuoja savaime. Bet.svarbiausias Kosmoso dësnis. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. o tiksliau. Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. Kas gali apskaièiuoti. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. Ðitie Statytojai kuria. Daugybæ ðimtø milijonø metø. kuriama labai lëtai.taip ir Danguje. nubraiþæs planà. Kosminiame Prote. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. visà darbà paliko mûrininkams. O kaip Þemëje . Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens.

“Mula Prakriti”. 22 . Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. kuri legendose vadinama Fochatu. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. Logo energija. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. Nuo medþiagø. Mula Prakriti yra amþina. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. aplink kai kuriuos pirminius atomus. Viskà savyje talpinanti. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. Bûdama Parabramano aspektu. viskà savyje gimdanti. Paskui. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø.

Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Jau patys pavadinimai rodo. O ðeðtoji . Ir ketvirtàjà. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. kaip ir antrojo lygmens atomai. Tai mûsø fizinio pasaulio materija.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. nematomi. arba Nirvanos. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Pasauliu. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. Þemës gyventojams. kuriame dabar gyvename. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. Todël apie jas mes nieko neþinome. kad tai þmogiðkieji pasauliai. Legendoje sakoma. Aukðèiausioji. arba pirmoji. Ðeði aukðtesnieji . Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai.Sudarydama spiralinius sûkurius. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. arba Intuicijos. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai. Pasauliu. vadinamà Dvasios. vadinamà Palaimos. 23 . Kaip garas. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. Tik septintasis .

kuri neturëtø kokios nors formos.visur ir visa . Ketvirtasis .skystoji materija arba vandens stichija. fizinio pasaulio poskyrius. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. Jis . vibracijø rûðis. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. jos Prieþastis ir Tikslas.Jame. atomuose. Septintasis . Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. tris ir daugiau. Panagrinëkime. Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”. 24 .Jo Gyvybinës srovës. Ðeðtasis . Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui.Po to. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Materija yra forma Ir nëra formos. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. subtiliausias.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija. Visa pagrásta vibracijomis. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. Materija gyvena . Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai.tai þemës stichija. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë.subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija.tvirtosios medþiagos . Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. O materijos jëgos ir energijos . Taip materijoje. poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Pirmasis. pavyzdþiui. pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. Treèiasis .

Kuri ir yra Jo forma. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë.miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. Apsireikðdamas virsta Visata. Net Logas. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. kuriai ðie atomai priklauso. kuri pasëpta atomuose. nei þmogus negali ten egzistuoti. Kuri ásikûnija materijoje. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie .tai vienarûðiai vienetai. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. Visi atomai . Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. 25 . Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ. T vidinëje Gyvybëje. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos.

Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Kaip Danguje. Po to pagaminamas ir sûris. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. Bûties pagrindas persmelkia visa. Mums pasakë. kas esti. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija.tai analogijos dësnio simbolis. taip ir Þemëje. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. Kurioje yra gyvybinë energija . Ji taip pat þino. Ji dar þino.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. kad judesys turi bûti spiralinis. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. 26 .pienà. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. taip ir danguje” . Prieð pradëdama muðti sviestà. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. kad plakti reikia tokià materijà.” Agni-Joga. Ta pati mintis. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia.

Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Norint suvokti. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. taip yra ir Danguje. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. kuris yra jo tëvas. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Taip pat ir mûsø Þemës planeta.. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Kaip planetoms.. kokia begalinë yra valios átampa. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. savasis Planetos Logas. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. Kievienas daiktas turi kûrëjà. Ir dar kartà: tiek Danguje. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. 27 . Ði Logo iðspinduliuota energija. vadinas. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës.materialià formà. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. Ir motinà .

Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. jau sustingusiø kûnø. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais. Pasipildo ávairiais elementais. Kiti. greitesni.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. Suteikiantá jai formà ir judesá. Jis juda ðuoliðkai. atðàlusi ir tapusi planeta. Evoliucijos idëja . Planetø Dvasios. jis ima suktis ir. Sukdamasis tarp tankesniø. Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. Daugelis þûva . Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Kad paskui. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Taip jis tampa klajûnu . Pasiekusi tikslà . iðvengia þûties.kometa. Verþdamasis á erdvæ. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai.kovos dël iðlikimo. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje.

Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”.jutimø. Kurios turi brandos ir nuosmukio. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà.subtilioji ir ugninë. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . Treèiasis Pasaulis . Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. emocijø pasaulis.tai fizinë planetos dalis.Planetø Dvasios. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. 29 . Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas.regimasis . Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame.Gimë gilioje senovëje. Pirmasis Pasaulis . galinguose dangaus kûnuose. norø.minties pasaulis. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje. sveikatos ir ligos periodus. Saulës sistema . planetø ir mënuliø kovas. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. trys Pasauliai. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija. Taigi. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Tai yra be dvasios. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. Turinèiu savo ypatingà gyvenimà. Antrasis Pasaulis . kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. Taigi. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø .

Visa erdvës sfera. 30 .kaip nepaprastas Groþis. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. tiriantis Pasaulio sandarà. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.Yra Saulës Logo fizinis kûnas. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. O vaizduotei . Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ.

Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. Yra ne kas kita. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. Kol Gyvybë palaiko jà. Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. 31 . O susijungusi su virðfizinëmis. nykimo ir mirties reiðkiniai. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Organizmas auga tol. GYVYBË . Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà . subtilesnëmis jos rûðimis.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Ir pagaliau. kol baigiamas ðis darbas. kiek jai leido duotoji Forma.nuo akmens iki Dievo. kas mums atrodo organizmo mirtimi. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga. Sukurdama ið jø formas . Tai. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Organizmas gimsta todël. kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo.mineralus ir gyvuosius organizmus. Nes Ji iðaugo tiek.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Visa gyvena . Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. organizmas mirðta.gyvybës evoliucijà. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti.

Bet dëka patyrimo. neþûva. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Formai mirðtant. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. kûnø sandaros evoliucija.tai reiðkia. Yra tarytum durys. Dar daugiau . Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. gaunamo per savo laidininkà. Patirtis. Taip pat ir Gyvybë. o tik laikinai atsitraukia. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. 32 . Ði patirtis. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Ji tampa vis sudëtingesne. ágyta naujø ágûdþiø forma. Gyvybë evoliucionuoja . Neiðnyksta. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. Gyvybë. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Nes materija neiðnyksta. Augalui mirðtant. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. Formos. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Kai roþë vysta. iðlieka. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. Patirtis. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà.

laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà. O vystosi. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje. Gyvybë. Dar vëliau ir gyvûnijà. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. ákvëpdama augalø formas. formuojantis organizmams. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 .augmenijos karalijà. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. kuri neiðnyksta. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”.Kosminá Protà. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Tapdama grupine mineralø siela. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Vëliau . sukurdama gyvûnijos karalijà. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija. Ji sugráþta á savo ðaltiná . Po to sukuria mineralø karalijà.

mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys.augalijos pasaulá. Kaip Forma.ji beveik nepastebima.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. Taèiau. Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. Iðlietoji Logo Gyvybë. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai.sustumta ir suspausta. vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. Taip atsiranda fizinë materija . Kaip Gyvybë . Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. kurià jau pastebi ir mûsø akys. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu. pasiekusi fiziná pasaulá. Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa.vandená. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. tik èia jos veikla . Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. màstantis “skaièiais”.mineralø karalija. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà. Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Panirusi á mineralø karalijos materijà.

Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . kiekviena veislë. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Kiekviena rûðis. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio.gyvûnija. tampa augalø karalija. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius.Monadas Ir sukuria Individualybes. Kuri. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. Taip ir Gyvybë. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. Patirtá. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. bet atskirà Sielà. Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Þmogus. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà.judëti ið vienos vietos á kità. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. Jeigu to nenori daryti savo valia. 35 . Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. laikui bëgant. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Tam. “grupinës sielos” dalis. sugebanèias màstyti. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. Gyvybës Vienetai. Turi jau ne grupinæ.

Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. ritmà ir groþá. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. Gamta . Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. formuodami organus. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. 36 . Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. atlikdama savo uþduotis. vadovaujantis ðitam skyriui. gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. Taip ir Visata. Gaidà.ugnies. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. kuria muzikà. lipdydami ir puoðdami gëles. vandens ir þemës dvasiø. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà. ir spalvø puikume. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis.tai dirbtuvë. Ir linijø grakðtume. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Eiliðkumas. Kur tik bepaþvegsime. oro. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà.

53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. kad visos Gyvybës Formos.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. “Kvietimas”. Ta kita planeta buvo MËNULIS. Tai reiðkia. 37 . Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. Á kità planetà. mûsø Gyvybës Banga. Ðis Dësnis reiðkia. Taigi. p. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Toks yra Dësnis. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. prieð nuþengdama á Þemæ. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe. o kitoje planetoje. Þemës planetos tada dar nebuvo. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija.MËNULIS . Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà.

Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. iðskyrus kietàjà medþiagà. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. beveik visai liovësi suktis. ðeðëlis. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Traukiamas Þemës. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. debesø ir vandens. Mënulis tartum kerðija Þemei. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. dujinës bei skystos dalys. þudanèiais. gimus Þemei. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. nuodingais spinduliais. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. ir bûti pats Jos traukiamas. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Legendos pasakoja. iðskyrus savo lavonà. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. kurios buvo joje. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. persmelkdamas jà Savo neregimais. Kuri. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. 38 .

yra vienas. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. jis ásikûnijo joje. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. dabartiniai þmonës.tai atavizmas. kai Mënulis neðvieèia. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. nemàstëme. sensta ir gæsta. Ir tik tada. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai.Niekur neauga su tokia jëga. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. bet ir kitos Gyvybës pakopos. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. Jose kalbama. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. kaip kapinëse. neatmenamà praeitá. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. Á begalinio senumo praeitá. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká. Ne tik mûsø Saulës sistemoje. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. augimo ir mirties dësnis Kosmose. 39 . Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. Kuris traukia þmogø atgal. Primindama mums tà tolimà. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Taigi. panaðias á save. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. Skatindamas neatsakingumà. Mënulis yra tartum mûsø motina. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. Mes. kad jei fizinëje planetoje. Gimimo. á gyvuliðkumà. Reikia suprasti. ðliauþiojanèiu þolëje. kad tuomet mes dar neprotavome. Tai reiðkia. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. nostalgijà. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. Lunatiðka nuotaika . O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. kaip ir Þemë.

kuri yra mûsø Þemëje.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis.virðþmogiðkàjà pakopà. Iki tol. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. 40 . O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. kol Þemë baigs savo evoliucijà. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. pavadinsime jà dieviðkàja. Kai þmonija. Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks.

Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks. “Kvietimas”. 79 41 . p. Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs.

Naujos. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Antroji . Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. Tai niekis.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. Þmonija .Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. Legendos tvirtina. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. apie tai pasakoja mitai. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø.Þmonijos evoliucija. Visiðkai skirtinga nuo tos. 42 . Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. æsësi Þmonijos istorija.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. evoliucinës srovës pradþia. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . skverbdamasi amþiø gelmën. palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. treèiosios. Treèioji . Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno .ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis.

Saulës Dvasia. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ. Monados.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai.43 Aðtuntoji legenda . kad apgyvendintø Þemæ.þmonijos evoliucijà. Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie. Mano namai tuðti .. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Þemës Dvasia.. Kuri suka ir saugo þemës rutulá.. Kreipkis á savo Tëvà. Papraðyk jo Sûnø. Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá. Atsiøsk Savo Sûnus. Mënulio Vieðpatá. atsakë: “Kai tavo darbas prasidës..oro kûnus: “Sukurkite þmones. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Að atsiøsiu tau Ugná.

Subtilijo Pasaulio. Taigi..Esame mes patys. Nedalyvavo þmogaus kûryboje. kurie buvo tik Subtiliojo. pradmenis.mes esame jie.subtiløjá kûnà. Sukurs iðorinius apvalkalus.” Mënulio Vieðpaèiai . lygmens. kurios vadinamos Pagrindinëmis. 44 . Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. Minties Pasaulio lygio. pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. palikuonys.Þmones jûsø prigimties. arba Tëvai. Monadas. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna. viena paskui kità. Aukðèiausieji Pitri. vadinami Agniðvata.Buvo jiems pasakyta. arba màstymo. kaip pirminës asmenybës . Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties. Jausmø Pasaulio lygio. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Jausmø Pasaulio. þmogaus protëviai . Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros.Ugningojo Pasaulio. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . Duokite jiems vidines Formas. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais. Ir Mënulio Dievai. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. arba Dievai Agniðvatai. Tuo tarpu Barchiðadai . Suteikdami jam proto. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Pirmoji Pagrindinë Rasë. vadinami Barchiðada. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai . Gamta.. Barchiðadai. Jos atsiranda nuosekliai. arba Pitri. Tai yra.Pitri . Agniðvatai buvo aukðtesni . kûnus.Pitri. O Motina Þemë. padaryti já savarankiðku.Liepsnos Valdovai.

Buvo eterinë bûtybë. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. neturinti fizinio kûno. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. Monados. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. kuri supo Monadà. . Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. Bet ne daugiau. 45 .nemirtingasis Minties kûnas.. Negimdydama ir nekurdama jos. Reikalingas Manas . sukurtas ið savo Protëviø kûnø.jausmø kûnà. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti. ásikûnijusios ðiuose kûnuose. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà. Po to. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. neturëjo sàmonës. Kaip ir dabar. Ðis pirminis dauginimosi procesas. bet ir skraidyti. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Kol baigdavosi jo vystymasis.. palaipsniui. misdamas Aura tol. Vyko taip: eterinë forma. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja .“Gyvoji Ugnis”. Pirminis þmogus. kad mirtø.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. kas buvo jø paèiø prigimtyje. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas ..nesàmoningas ðeðëlis . Ðis gemalas augo. Atëjus dauginimosi metui. Praëjo daug milijonø metø. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to.. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”.

bet vis dar eterinës materijos. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Vëliau gimimo procesas. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. Negu jø tëvø “kûnai”. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. 46 . Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Pirmoji ir Antroji Rasës. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”.

Tie. 47 Devintoji legenda . kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. “Prakaitas” suintensyvëjo. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. “Mes galime rinktis”. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”.dideliais kiauðiniais. á kuriuos áëjo. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. Kai kurie áëjo á Èhajà. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. “Prakaitu pagimgytoji”. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . Pasibaigus augimo periodui. Antroji Rasë.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. davë pradþià Treèiajai Analogiðku.

kai gyvûnai. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. per milijonus metø. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. Jie tapo “siauragalviais”. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. Tie. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. kaip ir visi kiti gyvûnai. Þinduoliai. vis labiau tankëjant kûnams.” Buvo hermofroditai. Taip pterodaktilis. Laikui bëgant. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant. Po to. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . Vëliau. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. palikusi savo gimdytojà. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës.. ágijæ medþiaginius kûnus. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. Treti liko “beproèiai”. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu.Laikui bëgant tapo Archatais. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. Legendos sako. suskilo pagal lytá. Gemalinë làstelë. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. pradþioje buvo hermofroditai. 48 . kurie tegavo tik kibirkðtá.. belyèiai organizmai. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. kaip ir gyvûnai.

O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai.y.Ëmë gimti bûtybës. absorbuoti savo palikuoniø. su kiekviena nauja karta. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. negu kita. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. Þinoma. Treèioji Rasë paþino mirtá. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . lyg feniksas. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. Laikui bëgant. Keièiantis geologiniams periodams. t. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . tebebûdami Dar savo apvalkaluose. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. Pirminis þmogus. Mirtis atsirado tik po to. kiauðiniuose. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu.vyrai ir moterys. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. Visi ðie pokyèiai .

50 . Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. Lyginant su dabartiniu þmogumi. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. Karaliai ir Vieðpaèiai. kurie neturëjo Kibirkðties. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. ðvenèiausia.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. kurios egzistuoja dabar. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. vaikðèiojantys keturiomis. kuri jà globoja. kai jau buvo vëlu Po to. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Kadangi Venera neturi palydovø. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. Apaugæ rusvais plaukais. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. vadovavæ Treèiajai Rasei. tiek pat. “siauragalviai”. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Veneros Planeta .Tie. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà.

Þemës þmonës. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu.Logo . Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Kiek mes. esanti ðiame kûne. esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. Dvasia.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. kaip individo. Dieviðkojo Kosminio Proto .þmogaus ugninio kûno uþuomazga. apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. Ið kurios formuojasi Protas .Negu Þemë. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai .“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. 51 . O Veneros Vieðpats .jos Dvasia-Sergëtoja. Ir yra Aukðtasis Að.negimsta ir nemirðta. Kurias ji gauna. Taip ávyko dvasios individualizacija. sau pasilikdama kitas dvi. Ðios jungties vaisius . Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. Ir nors þmogaus esmë amþina . Lyginant su Þemës þmonija. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai.dël jø spindinèios iðvaizdos. ji yra “maþoji saulë”. Jo. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais.Manas. Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. individualybë arba tikrasis þmogus.

dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës.apsemto senojo þemyno liekanoje. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. Ceilonà ir Sumatrà. kiek pieèiau. Ir driekësi per pietø Indijà. Nebuvo tada nei Afrikos. nei abiejø Amerikø. Po to. kai gyveno Treèioji Rasë. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. uþlinkdama ties Norvegija. Deðimtoji legenda 52 . Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. arba Velykø. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. Mongolijos ir Gobio dykumos. O taip pat virð Tibeto. Ir nuo Australijos. Be to. Dabar vadinami Rytø Sibiru. Atrastos Velykø saloje . Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. salos). esanèià á pietus nuo Himalajø. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. koks buvo lemûrieèiø ûgis. Ðis þemynas apëmë sritá. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. Grenlandija ir pan. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. Senoji þmonija buvo gigantø rasë.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu.

Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. 53 . jei religija vadintume tai. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai.Iðkëlë nepaliestà. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. kad jis pats buvo gigantas. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà. nors bruoþai ir skiriasi. kuriuos bûtø galima vadinti religija. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Ðios stulbinanèios statulos . Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Taèiau. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. su visomis statulomis ir vulkanu. *** Atsiskyrus lytims. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). Kas vienija mases vienai garbinimo formai. panaðø á tà. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat.

Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. kuriuos jie valdë. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. Kurie sukûrë juos.ir gan nuostabià. menø bei mokslo kryptimi. Atskleista þmogui. Dievai pasitraukë.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. O kitose . Tai yra. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. Kai tas Amþius pasibaigë. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. iðgaunama trynimu. Ir tuo metu.laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. Turëjo religijà . Ugnis. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. ákvëpti dieviðkojo proto. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Susikûrë pirmosios civilizacijos. iki tol neþinomø Þemëje. tapo nematomi. Ir atidavë naudotis tiems. Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. 54 . Nukreipë iðradimø. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Taigi. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. patiarchaliná gyvenimà. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo.

nevykëliai . Tai yra dësnis. Tuo tarpu. ið iðsiverþusios lavos. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. architektûrà. Tokia pat natûrali. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Su kiekvienu Rasës atëjimu. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. kai jø broliai .piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. diegë menus ir mokslus. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. kur jø ankðèiau nebuvo. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. 55 . Neprisitaikæ . kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. atsiranda naujos þemës. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia.“Statytojai”. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. Statë didþiulius miestus. Tobulai iðmanë matematikà. kuris ima veikti nustatytu laiku.sunaikinami. astronomijà.

Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. suardæ didþiulá þemynà.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. Tos salos. buðmenai. Prasidëjo jos nuopolio laikai. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. Terciaro (Eoceno) Periodui. australieèiai ir pan. palaipsniui iðnyko. Prasidedant. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. taip vadinamam. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . pradþioje didelës. Kataklizmai. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø.Po to.

salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo.ið uþ kito.raudonai-ruda. Bëgant tûkstantmeèiams. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës .jø ûgis siekë tris su puse metro. Bet vis dar milþinai . O antrosios porasës . Kad tas. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ.Tlavatliø . Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. O pavasario lygiadienio metu . 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . Laikui bëgant. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. persmelkianèià visà bûtá. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona.Atlantø . Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti.laikai. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. jø ûgis laipsniðkai maþëjo.

Jie taip pat buvo aukðti .iki pat tos vietos. Maþdaug prieð milijonà metø.grynakraujai perujieèiai ir actekai. ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Apimdama Ðkotijà. Buvo imperatoriaus rezidencija. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Maþdaug prieð milijonà metø. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos. Atlantø Rasës klestëjimo metu. O pietuose .Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. Jø palikuonys . Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. *** Treèioji Atlantø porasë . Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . Amerikos ir Afrikos þemynais. “Aukso Vartø Mieste”. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos.jø ûgis siekë du su puse metro. bet ir salas. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Meksikà. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. po daugybës tarpusavio karø. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Buvo ir atskirø daliø. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Apimdama Teksasà. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Kuriai vadovavo imperatorius.

Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Tai buvo laikai. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. Ðalies vadovai. Klestëjimo epochos metu. 59 . Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. klestëjo menai ir mokslai. nors pati ir lieka neapreikðta. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Kuri visa persmelkia. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. imperatoriø-Adeptø átakoje. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Simbolis buvo vienintelë forma. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus.

buvo pilnas kauliukø. Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. bet maþesnio ûgio. Daug dëmesio buvo skiriama tam. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. kaip melijonas. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis.Toltekø . Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. Panaðià á kupranugarius. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. koká mes dabar ir turime. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. metalø. Kur vystë savo individualias galias. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). 60 Dvyliktoji legenda . Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis.porasë. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis.

priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. net miestuose. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. Ir privatûs namai. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. Fasadus puoðdavo freskos. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. tik dar didesnës. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. galima pasakyti. 61 . sidabro arba orichalo. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. Atlantidos sostinë. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. primenanèio bazaltà. Arklio . Iðkilæs statinio kampe arba centre. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. kaip sukelti lietø.ðio kilnaus gyvulio . “Aukso Vartø Miestas”. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. Puikûs miðkai supo miestà. Ornamentais ir freskomis.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. O skulptûra. supo sodai. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Gyvenamuosius namus. skulptûros arba spalvoti ornamentai. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Ðventyklø salës buvo didþiulës. Jie taipogi þinojo bûdà. Tiek ið vidaus.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. atvirkðèiai. kuriuos tuo metu atliko þmonës. Kalbant apie menus. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. buvo tobula.

kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Aukðtutinëje juostoje. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. 62 . Tuomet juos imta statyti. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. Vëliau. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga.Kalvos virðûnëje. apsupti sodø. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. arèiausiai rûmø teritorijos. O taip pat anapus iðorinio kanalo. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. kaip karinio transporto laivus. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø.turtuoliø rezidencijos. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. prie pat jûros.

liedavo ið sidabro arba aukso. kuriose talpindavo statulas. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà.beþdþionës-antropoidai. Ið poþeminio juodojo akmens. Bëgant laikui. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Niðos. ið baltojo kalnø marmuro. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. 63 Tryliktoji legenda . Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Treèiosios Rasës laikais. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Jos buvo erdvios. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Þmonës dirbtø bendram labui. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. kaip ankðèiau buvo minëta. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Ðio nusikaltimo rezultatas . kad ðventikø eisenos. Kuriame stovëjo jø statulos. Taip þmonës garbino patys save. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. Vietoj to. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. koká jie sugebëjo suvokti.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus.

sunaikindamos milijonus þmoniø. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. turto ir valdþios troðkimas. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Slaptingosios þinios. Siekis pasipelnyti. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. Ryðys su Hierarchais nutrûko. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. Virto juodàja magija ir burtais. 64 . Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Prabanga. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. O bûsimos Europos.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Karaliai. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. þinojæ kosminius dësnius. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø.

vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai.Poseidono sala. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. vadinosi Ruta. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. kuri nugrimzdo jûron. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. pr. maþesnioji . gyvenæ Rutos saloje. Ðiaurinë. Vëliau toltekø palikuonys. Po katastrofos. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . maþesnë. m. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. Tos emigracijos vykdavo slaptai. Visà tà laikà. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas.Antroji. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. Daitija beveik visai iðnyko. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. didþioji. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. Paðvæstieji karaliai. Pietinë. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. nakties priedangoje. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. Pagaliau 9564 m. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas.Daitija. 65 .

regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. Pas visus savo Brolius -Valdovus. Kitø tautø ir genèiø vadus.Sukeldama didþiulæ bangà. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus.. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. sakydamas: “Ruoðkitës.” Iðmuðë valanda. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø. Audros Vieðpaèiai ateina. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. 66 . Ir jos vergauja galingiesiems. “Teiðsipildo jø likimas.. Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . kol ji dar sausa. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. Ástatymo þmonës. Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . Ir pereikite þeme. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Pakilkite jûs. Ji pasmerkta. Jø veþimai artëja prie Þemës. Visø geltonveidþiø Vadas. Ir jie turi prasmegti kartu su ja.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios.. Juodoji Naktis parengta . uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”.. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai.

kurie jà iðniekino. Pamatë. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. vandenys jau pajudëjo. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Kai Karaliai susirinko. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Tenai gyveno tie. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. bet jie miegojo.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6. Bet jø nebuvo. Iðskleidë savo gretas...Mes . Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Iðliko plokðtikalniai. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. Taip Þmoniø Sûnûs.tuos. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. nes ásakytojai miegojo. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. Þemës dugnas 8 liko sausas. Bet dauguma buvo iðgelbëta. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. vedami Iðminties Sûnø. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. kad jø nëra.Ir visi þuvo. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. Persekiotojai.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . 67 . Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. vijosi tol.

“Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø .Taip paskutinë Atlantidos liekana .. Pastabos: Vimana .skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus. elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 . Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi..

Ðeðtoji .Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Penktoji porasë. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. Nesugyvenamumas. septintoji. Jø palikuonys .Akadijos . linkusi plëðikauti. Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Gimë T otoriø stepëse. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Pirmieji Semitai.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. 69 . Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. Jie pasiþymëjo komerciniais. arba Mongolø porasë. buvo balti. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais.finikieèiai. Paskutinioji.Turano . Rytø Sibire. Ði porasë buvo Labai karinga. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. nuolatiniai karai su kaimynais. storþieviai ir þiaurûs. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. vaidinga. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje.porasë buvo geltonos spalvos. Jø palikuonys . didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. esanèias á rytus nuo Atlantidos. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ.

grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. skirianèiø juos nuo kinieèiø.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai.gigantiðkas sfinksas. jie buvo geltonos spalvos. Gimæ Totorijos platybëse. Vietovë apsprendë. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Uþpustytas dykumos smëlyje. Lyginant su pirmtakais . Kaip ir turanieèiai. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. sfinksà vël atrado. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Ði porasë neapsakomai iðaugo. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. Ðtai kodël juose daug savybiø. Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Nes yra keliø porasiø miðinys. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. 70 . Japonai . O ðalia didþiosios piramidës . *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà.

Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. Po treèiosios katastrofos. Paskendus Poseidono salai. Asirijos. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. turëjo visas Atlantø þinias. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas. apie kurià uþsimena Manetonas. Babilono gyventojai. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases.. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø.kuriai priklauso senovës persai 71 . Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era. Treèioji porasë . Kokios yra ir ðiandien. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Prasidëjusi nuo Meneso. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. tuo metu gyvenusias Indijoje.Tai Chaldëjos.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá.Iranieèiai.Pirminiø Semitø.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës .

Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. Antroji yra 36 metrø. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . Visos statulos iðkaltos uoloje. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø.dabartiniai persai. Esanèio Centrinëje Azijoje .Ir jø palikuonys . Jø palikuonys pavaizduoti statulose.áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . Paskendus jø þemynui.Afganistane. olandai. prancûzai ir ispanai.áþymiosiose Bamjano statulose. Penktajai .porasei priklauso slavai. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse. anglai ir jø palikuonys. Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio. rastose Velykø saloje. treèioji . kurie.Teutonø .vaizduoja Antràjà Rasæ. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo.36 metrø .52 metrø aukðèio . Didþiausioji .gimusià ið tëvo ir motinos.18 metrø.18 metrø .Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai. Ji vaizduoja þmogø.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. Iðsibarstæ po visà pasaulá. Tai tie laikai. Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis.5 ir 6 metrø ûgio. vokieèiai. Treèioji . Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. Antroji . kai buvo paskandinta Lemûrija. Skandinavai. airiai ir ðkotai. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà. Ketvirtajai porasei . Buvo 7. 72 . Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto.

Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. Penktosios Rasës. Bet vis dar gigantas. 73 .Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. lyginant su Penktàja Rase. þmogaus atvaizdas.

74 .

Ir tapsmo filosofija. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys. 75 .Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas. Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Ne tik epas ar drama.

pagaliau. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu... Nurodo. Organizmui mirðtant. mes juntame tik dalá to. negirdi ir nejunta. magnetiniø ir radijo bangø. Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. Sudaryta ið materijos . Po to ið energijø . Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. Mes nejuntame elektriniø.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. mums neregimos ir negirdimos visos energijos.kietos. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. Ir. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. elektros ir gyvybinës. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. skystos. dujinës. màstymo ir t. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. kalbëdami apie tai. 76 Penkioliktoji legenda .ðiluminës. Ko mûsø jutimo organai nemato. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. Bet dujas pajuntame tik tada. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. ðviesos. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø . þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. kaip já vadina legendos. ið psichikos arba sielos .jausmø. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais. kas nematoma ir negirdima. Taigi.t. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. kas aplinkui mus. Pagaliau.

Kuri ten irgi laisvai judës. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties.“subtilioji medþiaga”. Taigi. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . kuriame gyvena fizinis organizmas. Norëdami suprasti. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà .“anà” pasaulá. Dël tos prieþasties.“ugninë medþiaga”.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. Tas Psichinis pasaulis. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. visi pasauliai. 77 . Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà.

Kurie. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti.þymiai daugiau.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. Ir. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. kaip ir jos mûsø. kad yra þmoniø. Legendos pasakoja.suvokimas miglotas. Sakoma. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Gali matyti tai. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. kà mato. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. kitø . Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Èia. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. Apie ultragarsà. Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. kiti . Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. 78 . Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. apskritai. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Vieni aiðkiai suvokia. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. O mes net neátariame jø buvimo. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. ypaè Rytuose. Supa mus. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. apie magnetines ir elektros bangas. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”.

kad ateityje nebus atrastas aparatas. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. visa tai buvo atskleista. 79 . kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. kaip ðventàjà komunijà. atëjus laikui. Ir kas pasakys. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte.Bet. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva.

Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà.galutinis iðëjimas. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. Miegas . visam laikui. kas ið tikrøjø yra mirtis. “Kvietimas”. Legendose sakoma. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas. kad mes bijome mirties tik todël. Miegantis þmogus atsinaujina. neþinomus ano pasaulio poveikius. 80 . todël. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Tiksliau sakant. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal.Didþiàjà Visatos Pralajà. Kad neþinome. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. Taèiau nemano tai esant tragedija. kad þmonija prarado ðá þinojimà. p. O mirtis . Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio. O “mikrokosmoso” mirtis . Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. nesulaikomà mirtá.

toká pat. Legendos sako. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. Þmogus mato save tokiu. Ir taip. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. koks jis yra ið tikrøjø. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. Yra bûtinas miegas. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. baigus gyvenimà fiziniame kûne. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . pagrindinë gyvenimo idëja. Taip jam po visø darbø. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. Per ðias trumpas. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. 81 . organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . lyg uþmigdamas. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. uþmiegame Ir nubundame tada.apie juos bus kalbama vëliau. Visiems.bet neranda tam skirto kelio. Po to jo màstymas tampa liguistas. þmogus praranda sàmonæ. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. kai ji atsinaujina. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . þmogaus mirties valandà. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. Prasideda haliucinacijos. Iðkilminga ði paskutinë minutë. Paskutinëmis akimirkomis. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. Tada.

Tas.bûtina derinti veiksmus. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. kad ne mirtis kankina. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje.ne daugiau. Kaip ir apie jo gimimà . 82 . Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. Verksmai. skundai. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. Jis buvo veikimo instrumentas .Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. raminanèià iðeinantájá. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. Galima pasakyti.

Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. 83 . Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. jei kûnas ne uþkasamas. Ðviesos (arba eterio). Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. o sudeginamas.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. kurá daugelis junta kapinëse. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. Numestas eterinis kûnas. Mirðtant. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. jei nori. Todël lavonø deginimas yra geriau. Þinoma daug atvejø. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. Bet. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. Bet. O eterinis kûnas . negu jø laidojimas. Ir tas nemalonus pojûtis. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø.

Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. Subtiliajame pasaulyje. emocijø neðëjas ir laidininkas. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. Koks yra þmogus ið tikrøjø. Iðeina ið jo. jei jo siela kilni. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. norus. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. Ir tuomet jis patenka á kità . emocijas Dabar gi. mirdamas Fiziniame pasaulyje. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. jie tapo matomi. Kuris jam tampa matomu ir realiu.Subtiløjá pasaulá. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. 84 Septynioliktoji legenda .savo fiziná kûnà. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas. Fiziniame pasaulyje. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. Arba jis atstumia savo bjaurumu. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. palikdamas jame lavonà . jausmø. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. jei jo prigimtis neðvari. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. þmogus.

nei blogi.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Koká gyveno Þemëje.Klausia legendos. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. emocijø gyvenimà. pusiau sàmoningà. aiðkesnis ir intensyvesnis.Þemëje . Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. troðkimø. Vidutinio lygio þmonës . Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Numatant tokià dalià. Jis tæsia toká pat jausmø. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. jog perëjo á kità pasaulá. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. taip ir virðuje. 85 . Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos.ar daug þmoniø. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma. O ji gali bûti nuostabi.nei geri. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë. skirtumas tik tas. neatitinkanèià jo iðsivystymo. Daþnai net nesuvokdamas. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà. Juk ir èia . Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje.

Tai þmogus.. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Vaidina lemiamà vaidmená. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. Bet. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas.Tie. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui. 86 . Didþiulë atsakomybë laukia tø. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. Visi arðûs. kai sàmonë aiðki . Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. Reikia rûpintis.ji neða á aukðèiausias sferas. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. Siekiai ir troðkimai. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo.jø kanèios neapsakomos. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø.fizinio kûno. Nusivylimas. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø.ten irgi juos atras. Nes èia neturi tam reikiamo árankio .

Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. Tai niekaip negali suprasti. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. Yra atskirtos nuo bûtybiø. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. Þmonës. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . nors ir juos gali naudoti. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol.já pakeièia þaibiðka mintis.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. kas atsitiko. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai. kad bûtybës. esanèiø kitoje.daug tobuliau negu Þemëje. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. tam jos netrûksta. esanèios vienoje sferoje. kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. kurioje bûna. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. Kas trokðta ðviesos. tuo ðviesesnis spindesys. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius.

88 . Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. Subtiliojo pasaulio gyventojui . ko tik þmogus nori. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Ir kuo kultûringesnis þmogus. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. Visi svajotojai. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. tuo ávairesnë kûryba.tikra ir realu. Ir. regimi vienodai. nei butu. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Nepriklausomai nuo atstumo. Kad þmogus mintimis kuria viskà. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. Tai. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. Todël. pasaka ir stebuklas. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. poetai. ko jam reikia. Nereikia nei miegoti. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. Kosmoso dësniø studijavimui. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. turëdami daug laisvo laiko. nei ilsëtis. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. dangaus pasauliø stebëjimui. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. tuo ji nuostabesnë. Nereikia rûpintis nei rûbais. nepaisant to. nes visi reiðkiniai ir daiktai. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. tiek ið iðorës. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë .galimybiø kelias.

Bet juk ir Þemëje. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. Jis turi ir daugiau spalvø.kaip amþinybë. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. ðvelnesnës. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. o akimirka . kad geriausias jo apibûdinimas . amþiams prisiriðæs prie jo.Subtilusis. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. kaip bëga metai. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. ðvaresnës. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Jos nuolatos persilieja. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. kuriø Fizinis pasaulis neþino. Þmogus në nepastebi. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis.Subtilusis pasaulis . intensyvesnës. Ðiaurës paðvaistë . Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. Galime suprasti. ilgi pokalbiai. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. glûdinèiø paèiame þmoguje. 89 . garsø bei tonø. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Sakoma. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai.tai ne tik mûsø psichinë bûsena.

tapæs “subtiliuoju lavonu”. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas . Numestas subtilusis kûnas.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. apie kurá. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. pasaulá. Tai tik kelias. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. Taigi.kuo skaistesnis. Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. aukðtesná. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. kaip apie mûsø siekiø tikslà. 90 . Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis.Ugninis pasaulis. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità. Po tam tikro laiko suyra . Tai tikrasis Dangus.Subtilusis pasaulis .

beribës. ðvytintys subtiliu groþiu.. augalija . iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama . Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. mylimieji.tai minèiø ir proto pasaulis. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. kûnas . Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà. lyg glamonë apima sielà. o tiksliau. intelektas. Konkretusis protas. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. gëlës. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. Naujas sapnas. Kur kalnai.. kuriantis konkreèias mintis. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . Þmogø vël paþadina ryðkios. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu.. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis.màstymo laidininkas. Arba “minties”.. ta jo dalis. meilë.visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. Tai paþástami. giminës. stebuklingas uþsimirðimas. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” .. Kurie apsupa já. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. Ðvelnumas. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui .. Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “.

Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. negu Subtiliajame psaulyje. tuoj pat ágyja atitinkamà formà. 92 . Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. kokius mylëjome Þemëje. kai tik jà paveikia mintis. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Ten viskas. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio.tà nesunku ásivaizduoti. Ði materija . Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Sunki ir drumzlina. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. nors. lyginant su fizine materija. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Ten nëra ðeðëliø . Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. Ðalia “Minties materijos”. apie kà þmogus galvoja. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. jog ðeðëliø beveik nebus. Danguje mes nuolat esame su tais.tai ta aplinka.Ir. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai.

jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. Trumpalaikai dþiaugsmai. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Bet bûna labai gilûs. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. kuriuos mums suteikia muzika. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Meilæ ir Groþá. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. Ateidamas á Ugniná pasaulá. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Nei skausmo. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. iðskyrus Tiesà. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Visas gëris. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. Ir tiems. nei liûdesio kruopelytë. O teisingiau pasakius . Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje.kiekviena siela aiðkiai mato. Meilës ir Tiesos atradimai.

Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. Taip. kai visa iðsemta. Ugninis pasaulis .Ugniná pasaulá. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Kurioje buvo lyg mokykloje .tikroji þmogaus tëvynë . Tuomet viskas. Ir.èia jis “namuose”. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. Taip. Èia pats nemirtingasis Þmogus. èia vystosi protas ir ðirdis. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Taigi. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. gimusios gyvenant Þemëje. koká spëjo pasiekti. niekuo neapsunkintas. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau.mokytis ir ágyti patirties. Visa. 94 .neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ . Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. Ugninis pasaulis . Visos tyros mintys ir emocijos.

Minties ir Ugnies pasauliai . Garbingà sielos bûtá. kurios priskirtinos aukðtesniajai. slepianti praeitá. ðioje sferoje. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. antrasis . Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. Ðios sielos. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Kitoje. gyvendamos þemëje.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. Þmogus pasilieka viename ið jø. Bet yra sielos. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. kurios.abstrakèios. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. arba antrojoje. Tai ir viskas. þemiausiame. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. aukðtesnëje. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . kurias jis pats sukûrë. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. 95 . Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys.Arhatai. Suvokia prieþastis. “ugninës” minties. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. gyvendamos þemëje. Pirmame. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. nesuvarþytà apvalkalø. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. arba Mahatmos. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. abstrakèiajai srièiai. Treèiàjà. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá.Ir jø artimiausi mokiniai.

Jis perëjo visas gamtos karalijas. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ. Buddhi yra tai. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. 96 . Visas gyvybës evoliucijos pakopas. “palaimos kûnas”. kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. Rytuose ji turi pavadinimà . Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. amþinà. amþinas . Absoliuto spindulys.daugiau nebemirðtantis. þinojimo pajautos buveinë. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save .visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu.. p. Tol.. Ir ðtai.“Màstytojas”. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje. dvasinis protas.MANAS . nekintamà ir nesuardomà Monadà. Dvasios-Ugnies kibirkðtis. Legendos pasakoja. 65 Legendos papasakojo apie tai. nemirtingas. Be apvalkalø. . Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. Jis atsirado kartu su organizuota materija.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus . kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. savimonë. “Kvietimas”. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”.

Manas . á kuriuos yra ávilktas. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá.tai aukðèiausias protas. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba. kai ji nuðvieèia intelektà. kaip savo tikràjá AÐ. kad jie ir jis yra viena esybë. 97 . kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Jis . Tam. Visuma laikinøjø apvalkalø. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. sukurtø ið tø pasauliø materijos. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. Atma. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. Arba “intuicija “. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Jis mano.tai jo protas. Mokslininkui jo Að . Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. vadinama asmenybe.tai yra su subtiliuoju kûnu. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni. norais bei aistromis . Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas .visø kûnø. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. jam reikia kûnø Laidininkø. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. Tas AÐ daþnai save apgauna. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. kai kalbame apie moralæ. susitapatindamas su tuo apvalkalu. veikiantysis asmuo. gyvenantá visuose pasauliuose. Kuriame jis energingiausiai veikia. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”.

o taip pat apie tai.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. gimimas þemëje yra veikiau mirtis. Taigi. Ji . Ji . Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà. Lygindavo sielà . kas yra þmogus: Lukðtas .lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. Taigi. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra.laikinas reiðkinys. 98 . lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. vadinamas mirtimi. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. Individualybë paima visas vertybes. pasak legendø. Þemiðkasis gyvenimas.gráþimas namo. kà geriausia surinko savo sieloje.tai vikðru þeme ðliauþia. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. Kuris . Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . numeta sudëvëtus. uþsivilkdamas naujus rûbus. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. vasarà ir rudená. Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. amþinasis Þmogus lieka pats savimi.O ásikûnijanti aukðtoji triada . Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. Kurias sukaupë gyvenime . kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius.Psichëjà . Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. Savo namuose. O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui.visa. juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. kaip þmogus. arba fizinis ásikûnijimas. tai drugeliu á padangæ kyla. Baigdama savo þemiðkàjá kelià. Numetæs visus kûnus. Gyvendama amþinai.fizinio kûno analogija . Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis.su sparnuotu vabzdþiu.

arba sensityvai. Nesvarbu. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu. skaito mûsø mintis ir jausmus. tamsiø spalvø. visomis vaivorykðtës spalvomis. lyg atverstoje knygoje. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais.laikinas. Menkutë plëvelë. kurie mato mûsø aurà. Po to minkðtimas . 99 . Kuo stipresnë Individualybë. mato ir mûsø sielà Ir. Tie. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus.Baltymas . Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai. Kuo stipresnë lempa. nors ir neilgalaikis . Ir pagaliau kauliukas. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje.tai jo “kûnai”. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. Kiekviena þmogaus mintis.skaidri.tai jausmø ir minèiø kûnai. Ir pagaliau ugninis trynys . þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. Dvasingo þmogaus aura . Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . Jie vadinami AURA.maistas. Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka.amþina Individualybë. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. kokie jie bûtø . kuriame slypi amþinybë. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø.teigiami ar neigiami. bet maistingas. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais.

Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . 100 . kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. kurioms gresia chaosas. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ.mintimis. Legendose pasakyta.

Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. 101 Dvideðimtoji legenda . kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. priklausomai nuo sielos iðsivystymo. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. kurios lems jo ateitá. O silpna saugo savo bailø tingumà. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. bei pakilti á naujà pakopà. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. verèianèias priimti naujà naðtà. Tai galime palyginti su naro darbu. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë.

Ið tos materijos. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. bûdamas aukðtos sàmonës. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. kurioje jis gimë. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. Tai vienintelis paveldas. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. kartu su ðiuo kûnu. Todël genijus. tomis pasekmëmis. kurioje turës gimti. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. iðskyrus fiziná kûnà. 102 . Pats renkasi ðeimà. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. arba norø. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. Kai visi apvalkalai. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. kurias jis susikûrë. ypatumus. padedant Statytojams. Fiziná. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. perteiks savo aistras ir emocijas. sukurti. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Po to. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. kûnas. Aukðto dvasingumo þmogus. tankøjá. kaip taisyklë. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. gaunamas ið tëvø. nelauktai. arba veiksmø.Ir ðtai. Kitaip tariant. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø.

Legendose taip pat nurodoma. nukreipti akis á groþá. Ranka daþnai iðtiesta. Aukðèiau buvo pasakojama. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . kad tik lauktasis ateitø. Tuo tarpu. Pradëjimas . laipsniðkai. Laukiant sveèio. 103 . Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. kaip reikia sutikti tà. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. Bet supratusieji tik padeda ávykiui. Ið tiesø.Palikuonims perduodamos ne sielos. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai.tai ðventas veiksmas. sielos kvietimas ásikûnijimui. gimimas ir motinystë. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. meilëje ir kanèioje. bet aklieji bando atstumti jà. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. kartojant maldà.kurti naujà bûstà sielai.

atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. kuriai atëjo metas ásikûnyti. Bet ðtai.Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. Tëra tik grubi mistifikacija. Liko ágyti tik fiziná kûnà. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. kas vyksta spiritizmo seansuose. Klajoja netoli tø vietø. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. Tai didþiulis nusikaltimas.sielomis.draugø bei giminaièiø . Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Bet tai. Reikia susimàstyti. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. Þemës naðtà reikia paðalinti. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . 104 . Jau iðrinkti tëvai. kur gyveno þemëje. Ðitie numesti apvalkalai. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. todël ir pasakyta.abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. Paðaukus. pradëjusá ásikûnyti. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá.dvasia eina laisvai. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. jau prasidëjo gemalo vystymasis. Slogus garas goþia kiekvienà lopðá.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá.blogiau nei þmogþudystë”. Kad “nutraukti vaikø gimimà . Palaiminta motina. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. Jie mano. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas.

kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. tikroji jo dvasia. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. Tà laikà. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. Ar galima ásivaizduoti. þuvusieji katastrofose. jie praleidþia Toje sferoje. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. Vienintelës dvasios. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. Dël kuriø þuvo Atlantida. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. su kuria spiritistai gali bendrauti. 105 . mirtimi nubausti nusikaltëliai.

106 .

Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai.Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Senovës Rytø legendos tvirtina. 107 . chemijos dësniai. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai. Jie vadinami kosminiais dësniais. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai.

bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Kartojantis gyvenimams. Ir kiekvienas jo gyvenimas . Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose. Þmogaus evoliucija .lyg viena Kosminës Mokyklos diena. Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. 108 . Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø.tai sàmonës evoliucija. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi. 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. p. Þmonija . Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje. Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Á tas aplinkybes.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. pakopas arba klases. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Per vienà tokià mokymosi dienà. Jei jam sekasi blogiau . arba Tankiajame. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. Pasaulyje. Kaip þmogus po mirties Fiziniame. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. vël gráþta gyventi á Þemæ. “Kvietimas”. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë.

jie labai netobuli. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. “Leiskite jums padëti” . Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos.tai kultûringieji þmonës. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. 109 . Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Mokosi to. Kiekviename gyvenime. be iniciatyvos ir vaizduotës. Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. kad pereitø ið vienos klasës á kità. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. tai . Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. o mes”. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. O jø protas . Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. siauros pasaulëþiûros þmonës. Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. Treèioji klasë . Nauja pamoka. Jaunai sielai.“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. ko jie turi iðmokti.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. Kurioje noras tarnauti.Þmonës.tai vidutinio iðsivystymo. Tai pirmosios klasës þmonës . besiverþianèiai á dvasingumà.tai tik màstymo uþuomazgos. Mokymosi planas . Antroji klasë . Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. savo grubios prigimties. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. Tai pirmykðèio proto þmonës.“ne að.

Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. kelio gale. pakopa . Pagaliau siela. bet Tëvo valios ieðkau” . Iki þmogaus-dievo sàmonës. nors ir turi teisæ á jà. Siekdami pagreitinti savo evoliucijà. turinti aukðèiausià paðaukimà. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. Mahatmos.Logo . Arhatai. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje. Sielai kylant evoliucijos laiptais. aukðèiausioji. labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. Persikûnijimo dësnis .absoliutus savo likimo ðeimininkas. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. kur ir kada jam gimti.Ketvirtoji klasë . Þemiausio lygio siela paklûsta.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. bet bendram labui. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. 110 . Þmogus ásikûnija tiek kartø. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. kuriose jie turi gimti.pasiðvæsti savo Mokytojui. Paskutinë. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . jie ásikûnija tuoj pat po mirties. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. “Ne savo valios. kelio pradþioje.tai Jo veiksmø malda. Arhatas pats nusprendþia. Kosminio Proto . Nes Jis .Iðminties Mokytojai.

Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. galime eiti be baimës.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu.taip kalba senovës iðmintis. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Supratæs. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. 111 . Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime.

ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime. bûdamas jûrininku ir prekybininku. bet jo genèiai. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. 112 Dvideðimt antroji legenda . kosminá keleivá. Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. kad jo gyvybë priklauso ne jam. skirstydamas prekes.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . Ásivaizduokime þmogø. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje.porasëje. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Jis patiria magiðkàjà jûros galià.kuria patirtá. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus.rmoagale. tai jûros pakrantëse.akadieèiø . Ásikûnijusi tolteku . Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine .Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. Þmogus priprato keliauti. Ðeðtojoje . Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. Jis tampa kovotoju.

Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Niekada nepaliekantis fermos. Nepasinërusiø á svajones. Besidomás idëjomis kaip idëjomis. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. 113 . Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis. be materialiniø iðskaièiavimø. Gimæs penktojoje . Senovës Egipte. Prancûzas arba italas. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. kaip septintosios . ásitikinæs religijos. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës. Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. davæs jai kaþkà. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu .porasës þemdirbys.mongolø . Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. Gimæs gyvenimà paversti Menu.Indijoje .. Ir. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. ðeimos ir valstybës vienybe. nes mokosi valdymo meno. ji iðsiugdë kitokias savybes.O po to.T eutonø ..Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. Kaip romënas. Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. Idealu laikydamas visapusiðkumà. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. jautrus þmogaus emocijoms.paliko Neiðdildomà pëdsakà. gimæs civilizacijoje. kurià paveldëjo ið savo protëviø. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. tiek sausumoje.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje.

Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. gaiviam orui Ir viskam. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. ir moterimi.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai.tik atskiros scenos dramoje.persikûnijimo procesas. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. Vagneris. 114 . tikriauisiai. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. tai reiðkia. Kaip tvirtina lgendos. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. Be kuriø siela. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes. Bûtina ásikûnyti ir vyru. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. todël ir atsirado neatitikimas. kas suartina þmones. o viso to pagrindas . bûtø skurdesnë. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. bûdingas skirtingoms lytims. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. Intuicijà. Meilæ saulës ðviesai. Taip pat ásivaizduokime. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. Bet ir savybes. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. O argi Bethovenas. jei po ásikûnijimo vyru. Visos jos . Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. sàþiningumas dalykinëje srityje. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes.

Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. Kurios glûdi jame kaip galimybës.. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. 115 . Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino.. Neþërës brangakmenis. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. O batsiuvys .Kurias mums numato Kosminis Protas tam. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. Visas Kultûras. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli.senatoriumi . visas visuomenines formacijas.

Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. laikinieji apvalkalai. Pirmajame pavyzdyje Eli. Nuo pirmøjø þodþiø. pasijuntame artimi. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui.tik 20 kartø. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë.Eli Ðiaurës Amerikoje. Po dviejø amþiø .APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla.Eli. Iðausti viename gyvenime. Ako buvo ásikûnijæs 24. O kartu su kitomis sielomis. meilës ir neapykantos jausmai. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. amþiø glûdumon.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. Per tà laikotarpá. arba atstûmimu. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais.Ako Madagaskare. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. nuo vienos sielos prie kitos. kurias ji mokosi pamilti. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. O dar po trijø amþiø . Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Su antraisisis . Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. Aiðku. 116 Dvideðimt treèioji legenda . o Eli .

sûnumi. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. 117 . O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube .Eli draugë.broliai. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. Eli þmona.Ako gimsta Poseidonijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. O dar po keturiø amþiø .Eli draugë. Ako proanûkiai. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli. o Ako . Ako ásikûnija Malakoje. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube .jie tampa vyru ir þmona.jo þmona. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. o Ube . Ako . Ako . 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai.. 84 amþius: Etrurijoje Ako. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje.227 amþius prieð mûsø erà . Praëjus keturiems amþiams. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai.. Eli jos sûnus. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. bûdama moterimi. Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina.

Ako tampa Eli þmona. Antrasis pavyzdys rodo. Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru. O dar po devyniø amþiø . Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje. O dar po devyniø amþiø Ube . O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius.kaip tëvas ir dukra. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu. susitinka Eli dvylika kartø. Skandinavijoje Ir Indijoje .jo sûnus. nenusiðypso ir jie negali susituokti.duktë. 19 amþius pr.Eli gimsta Indijoje. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai.kaip pusbrolis ir puseserë. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø. gyvendamas trisdeðimt vienà kartà.Ako Pietø Afrikoje. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi.tëvas. mûsø dienomis. Ako . Po trijø amþiø Ube Persijoje. Praëjus ðimtmeèiui .vël Indijoje. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. Kuriems likimas.Maþojoje Azijoje.dvyniai. Dao moterimi: Atlantidoje . Ryðys tarp Eli ir Ube . visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai.abu kartu kaip vyras ir þmona. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. m. m. Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . Peru . vienijami amþinos meilës. o Ako . 118 .ásimylëjëliai.Ube vël Indijoje. 5 amþius pr. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. O dar po keturiø . Pagaliau. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje. deja.ypaè stiprus.brolis ir sesuo .70 amþius: Egipte Eli tëvas. Dar po keturiø amþiø . Ube. Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. Ube . erà: Graikijoje Eli .Ube vël Indijoje.

graikø kolonijoje. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus.gyvenimas Indijoje. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu. Kitame ásikûnijime. bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. gal kaip tëvas ir sûnus. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. Rie . 119 . Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos.ðventikas. jie susijungia kaip vyras ir þmona. O naujai ásikûnijæ Romoje. o gal kaip draugai. jie nesusitinka. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Asirijoje. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. nepriklausomai nuo jø kûnø. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. Jam atneða naðlaitæ Dao. Kitame gyvenime. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. Persijoje . Po to . Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse.jos vyru. kai jie vël vyras ir þmona. kad paðvæstø jà ðventyklai. Ir be abejo. þynys.

Iðminties Mokytojo padedamas. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . kas mums jau buvo.lyg dabartis. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. debesis.AMÞINASIS DABAR. stebëdamas zujanèius þmones. Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. Jis gali stebëti praeitá. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties.ir jis atsidurs jame. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas. Kurá jis nori tirti . Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. Iðgirstø triukðmà. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. saulæ. Þmogus. Kosminiam Protui praeitis . kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. Tai . Jai . Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. O gal jis nori suþinoti. Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. lyg praeitis bûtø dabar. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. jø ðirdis ir siela. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. þiûrëtø á dangø. stebint Logo Atminties Archyvà.

Ir tyrëjas. stebëjimas.sunkesnis uþdavinys. kad vyriðkis. kurá taria ceremonijos dalyviai. kokia ji anuomet buvo. girdëti sprogimus. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . oje Taip jis suþinos. suþinoti tø metø konsulø vardus. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. Taip pat galima ásitikinti. kuris uþraðinëja datà Arba. tas pats þmogus. Jis gali stebëti visà aplinkà. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. 121 . T pat vietovëje. Ir eskimø moteris. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. Jei gimimo epocha yra labai tolima. pamatæs gimusá vaikà. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. Jis apþiûrës tà vietovæ. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . þmogui mirðtant. eþerø ar upiø jos yra. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ.tai Sielos ásikûnijimo. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. sekdamas debatus Senate. Visa.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. Gimimo datos nustatytmas .Tai ta pati individualybë. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. gyvenæs Poseidonijoje. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. pajusti karðtá ir slëgá. kas vyksta ðio proceso metu. Iðgirsti faraono vardà.stebëjimas. kalnø. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. ásikûnijusi po keleto amþiø. kaip ði vieta vadinasi dabar.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. kad kildama evoliucijos laiptais. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Tuo labiau. Kuo aukðèiau pakyla siela. 128 .

kur viskas taip tvarkinga.“gimusiems su marðkinëliais”... Kai tik susiduriame su þmogaus . 129 . Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. kaip ðalia kenèia geri þmonës. Tai . o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. Kuris sako: “Kà pasësi. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus.turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. Matome vieðpataujant savivalæ.. Kas vienus apdovanoja laime. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema . kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas. jog viskà suprasime. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti.luoði ir bjaurûs? Vieniems . O tuo tarpu kitiems . Pagal ðá dësná. Kaip galima manyti. kurios lemia jiems skurdà.sveiki ir graþûs. kuriuos pasëjo praeityje. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai. O kitiems.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. lyg “atpirkimo oþiams” .Gamtos karaliaus . kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. neteisybæ . Kodël vieni . tà ir pjausi. viskas taps aiðku. tà ir pjausi”.. Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. ir pavydëtinà laimæ. dësninga. jog egzistuoja teisingumas. Jos tvirtina. atsitiktinumà. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. paþeminimus. kai matai. Kosmose.þmoniø nelygybë. Jos sako.viskas gyvenime sekasi. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje. o kiti . tikslinga.gyvenimu.vien tik gumbai .teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis.

Jis skundþiasi savo likimu. kad atpildà vykdo aklas. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná.. Kuris atrodo toks netobulas. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. nuo kalavijo ir þus”. kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. “Kaip pasiklosi. taip ir atsilieps”. pirmiausia kenkia sau. Taip suprasime net idioto bûsenà. doro gyvenimo pasekmë . pats nutiesia savo gyvenimo kelià. kenkiàs savo artimui. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . kuris pasvëræs kiekvieno darbus. Kiekvienas. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. Netobulo gyvenimo pasekmë .kûrybinës jëgos. 130 . Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. negalvodamas. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. Jis pats .pilnas iðbandymø egzistavimas. þodþiø. Teisingo. ruoðiàs nuodus savo broliui. “Nespjauk á ðuliná .gëriu. uþ blogá . jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. Moralinis atitikmuo. Kiekvienas.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. kuria sau baisià lemtá. Þmogaus poelgiø. Kilnaus . O kitoje . Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . jei jis to nenusipelnë..aukðtas paðaukimas.blogiu. Taigi. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi.kalavijà. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”.jis negalvoja apie savo praeitá. Þmogui nieko negali atsitikti. taip ir iðsimiegosi”. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. bet protingas ástatymas. Senovës iðmintis. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. kad pats save rûsèiai nubaudë. Þmogus pats kuria savo likimà. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà.Karmos pasekmë. “Kaip paðauksi. sëjëjas ir pjovëjas. jei þinosime. kuri þinojo kosminius dësnius. Atrodys tobulas ir teisingas.

Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. suðuko: “Dëkoju. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. Kas eina teisingu keliu. Ir þinodami. parduotas vergijon. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. nei apkartæs gyvenimas”. Jie sako: “Geriau karti taurë. Senovës Rytø legendose sakoma. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. nei vieno veiksmo. Þmonës. tas pasieks tikslà.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. bet ir kolektyvai. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . Kurdamas savo Karmà. imperatorius. nei vieno þodþio. pramintas Auksiniu. Þmogui duota laisva valia. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. kad senas skolas bûtina gràþinti. Vieðpatie. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. supamas gerovës. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. Ið tiesø. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. 131 . kiekvienas jo poelgis. Nëra nei vienos minties. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. o gavimas gali vël supanèioti. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. tam teks áveikti kliûtis. þinantys Kosmoso Dësnius. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. kas pasiklydo bruzgynuose.taip buvo kalbama senovëje. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. Jis gali eiti savo keliu taip. Kol þmogus supras. negu gauti. Suprasdami. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. Vienas iðmintingas filosofas. Kiekvienas þodis. Taigi. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti.

sukëlusiø tas nelaimes.antraeilis faktorius. 132 . bet ir su bièiuliais. susietà su tais þmonëmis.neregimos Bûtybës.svarbesnis uþ poelgá. Visi. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. O poelgiai . Kuriems jie padarë kokià nors þalà. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. kaip karas.Vykdytojai. Kosminio Teisingumo Ástatymo . prisidëdamas prie sàlygø. Bûtent. motyvas . þmonës gali turëti Ðeimos. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. uþ savo ketinimus bei mintis.Karmos Dësnio . Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà. tautos ir kt. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Kiek jis nusikalto. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. Mintis . Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. tam tikra visuomene bei tauta. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. partijos. Todël be savo individualios Karmos. prieð jos naujà ásikûnijimà. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. Bet svarbiausia. Kaip ðiø grupiø narys. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys. Turës susitikti ne tik su savo prieðais. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. Kiekvienai sielai. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip.galingiausias Karmos kûrimo faktorius.

Gerovæ ar nelaimes . þmogaus tikslu. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. bet patirties kaupimas. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu.Jie vadovaujasi tik vieninteliu. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Tikruoju.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . Kitai . nei kà prideda. 133 .kûnà panaðø á ràstà. Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Ne bausmë. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip.dþiaugsmà ar sielvartà.

Þmogus. Kà turi daryti þmogus. iðpirkdami savo karmines skolas. Tai garantuoja sëkmæ. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. kuriant savo ateitá. nes kurs sau blogà Karmà. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. o ne bloga. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. Antra . Paprastai dauguma þmoniø. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. Priklausomai nuo to. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. nes Gyvena pasaulyje. ir blogá. Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. apimanèià ir gërá. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. negu blogo.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. savo naujà likimà.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. 134 . Tol jis kentës. Sukuria naujà miðrià Karmà. Taigi. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip.

nuþudant já. Treèia .tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. bet dar labiau jà apsunkina. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems.asmeniðkos paskatos.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. Ir paversdami tai geranoriðka auka. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Dþiaugsmingai priimdami viskà.taip kalbama apie Karmos Dësná. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . Bet prieðintis blogiui mes privalome . Net ir kanèias. Sakoma. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. kas mums siunèiama. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . kas ið mûsø atimama. nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. Nors Karma yra Atpildo Dësnis.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. 135 . Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. o kerðto esmë . o tik ið naujo sukurs jà blogà.

Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . kiek leidþia jo jëgos.prieðinimasis dvasios jëgomis. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. vedantis prie amorfiðkumo. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano.tai griovimas. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. kuris tûno mumyse. Yra toks posakis: jei nori gero. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas.visuomet blogis. neapsunkinant Karmos. þinoma. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. bûk pasirengæs áveikti blogá. Jei þmogus nenori. netampant þmonijos iðdaviku. Griovimas yra irimas. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. kad já uþlietø chaoso bangos. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Penktoji taisyklë kalba apie tai. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Þmogaus paskirtis . 136 . Negalima nesiprieðinti blogiui. Pirmiausia . Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. Kuris yra uþ mûsø. tiek ir su tuo.kurti chaoso apsuptyje. turime áveikti já protingumu. jokia atgaila. Jokie þodiniai átikinëjimai. O taip pat ir tuo. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. Jis turi ugdyti savyje narsà. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. Tuo jis skiriasi nuo blogio. Ir. kovoti prieð blogá. Juk blogis . kad jame nëra egoizmo ir puikybës.Kaip suvokti blogá? Þinoma. kad pirmiausia . Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos.tiek su tuo. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu.

þmonijos .Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. Mes privalome visiems padëti. ugdo savo dvasines jëgas. kuris sustoja evoliucijos kelyje. Nereikia manyti. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Kai þmogus. kurie skæsta neveiklume. Tik tà. kuris skirtas individui. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. atjausti ir bûti gailestingi. ko nenori. Septintoji taisyklë sako. kad “likimas”. 137 .nariai. nesavanaudiðkai tarnaudamas. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. uþklumpa Karmos liûtis. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. Karma baisi tik tiems. kad tau darytø kiti. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. kad reikia laikytis paprasto. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. ar padës Atgaila. siekdamas tobulumo. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. kad galima pralenkti savo Karmà. galime ið jos iðsivaduoti. Nes esame tos paèios ðeimos .

138 .

Laimingas tas.mirtingi dievai. kas supras ðiuos þodþius. supratæs juos. Nes. 139 . jis ásigis raktà visa kam. O dievai .nemirtingi þmonës”.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës .

Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. Auðros ir sutemø pranaðautoja. Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Taip ir Þemë . þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. Jis vienodai pajëgia: þinoti .spindulingiausia ir galingiausia.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá.þmogumi. Egzistuoti . kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. gyvûnas . Vadinamos ARHATAIS . Augalas virsta gyvûnu. Legendos pasakoja. dievai. Pasak legendø.tai dieviðkos bûtybës. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera.ir sugebëti. Tolesnë pakopa .APIE DIEVUS. Bet kûrybinë veikla. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. ji . Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. Þmogaus apoteozë .ir kurti. Taip jis tampa nebe þmogumi. mylëti . Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. pabaigusios þmogaus evoliucijà. Pasiekæs virðûnæ.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje. Rytuose Bûtybës.Didþiosiomis Sielomis. 140 Dvideðimt devintoji legenda .vystosi ir tobulëja. jei Kosmosas beribis. Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. tai ir jo evoliucija begalinë.Kosminiais Iðminties Mokytojais. Ir. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. Arba MAHATMOMIS . Yra ir aukðtesnës. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. Legendose sakoma. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. virðþmogiðkos pakopos planetø. o dievu. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu.ne nugrimzdimas nesàmoningume. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës.

Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. valstybingumo bei paþinimo pagrindus. Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Visi Jie . Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. iðaugæ á dievus. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. Ir ðtai. Tautø atsiradimas ir iðnykimas. Religijos. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano . pabaigusiais þmogaus evoliucijà. 141 . filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”.buvæ þmonës.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. diegdamas paþinimo. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus.þmonijos evoliucijos plano. prieð aðtuoniolika milijonø metø. menø ir valstybingumo pagrindus. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. Kokios Rasës ir porasës. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. Palyginus su Þemës gyventojais . kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis.Nes nëra dievø.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Septyni Kumarai.

Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis.Kosminis Protas. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà. Amþinybæ. kaip Kuriantájá. Tai Planetø Dvasios. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà.tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Kosmoso evoliucijos planà. Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. Ritminæ Visatos Bûtá.Tai Kosminë Pasaulio Motina. Didysis Pasaulio Pagrindas. Pasauliø kûrëjos. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Prisiminkime. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Didysis Visatos Statytojas . 142 Trisdeðimtoji legenda . Didþioji Vieningoji Materija . Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties .Logas. Prasidedant Didþiajai Manvantarai. Jis kuria Kosmoso statybos Planà. taip ir Pasyvøjá. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Prisiminkime. taip ir Gimdantájá. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. Amþinas ir Nekintamas. Didþioji Vieningoji Dvasia . Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai.

Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Didysis Hierarchas. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà .jo evoliucija Ir visa darni sàranga. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. Yra kosminis dësnis . planetø ir sistemø Hierarchai. Kad Hierarchijos Pradas. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . 143 .Logà. Kosmosas . Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. Taigi sakmë apie Gigantà. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. Nukreipdamas vienam tikslui. bet prisiminimas apie tà Vienintelá. Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. kà mes prisiminëme.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. ákvepiantis jai Protà. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø.gyvas ir sudëtingas organizmas. galime daryti iðvadà. laikantá Þemæ Ne prietarai. kaip Planetø Kûrëjai. Kuris yra Tëvas. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus.svarbiausias Kosmoso principas. Ið viso to. Kiekviena Visata. arba Vadovavimo principas.

Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Tiesa . Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Pakelti jà á naujà pakopà.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. 144 . Didþiaisiais Iðminèiais. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø .viena. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde. mokymø Pradininkais. Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus. Jie ásikûnija Paðvæstaisiais.Vienà Didþiøjø Mokytojø. Filosofais. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. tautø Mokytojais. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà. Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio.

Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . chaosà ir vaidus. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. Kadangi Ðaltinis. Kaip baltas spindulys. Tam. iðskyrus prietarus. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. tiek ir dabar tebeesanèiø. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Bet jei ásigilinsime á simbolius. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. Egipto.Jie ásikûnydavo tam. prietaringa ir ribota. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. perëjæs per prizmæ. ið kurio iðëjo visos religijos. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. Asirijos. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. Pavyzdþiui. Nagrinëjamos atskirai. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Jei surasime ðaltiná. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. filosofijø ir mokymø ðaltinis. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija.tiek jau iðnykusiø.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. yra vienas. Nepamatysime nieko. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. jei suvoksime misterijø esmæ. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. iðsiskleidþia vaivorykðte. 145 . atneðtos Ðviesos Sergëtojø.

Mes pripratome. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. 146 . Visi didieji Mokymai. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Todël kiekviena jø. þadintø þmonijos sàmonæ. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis.Didþiosios Baltosios Brolijos. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. Mûsø apmàstymai. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Nepaisant iðoriniø skirtumø. kad jos. visos pasaulinës religijos. Amþinieji jos Sergëtojai þino.labai netikëti. jog priëmëjai . gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ.Taip ir Vieningoji Ðviesa. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Mes nuolat siunèiame jas. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. Lyg strëlës.

ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. Visos kryptingos mintys. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø.ið ðio Lobyno. Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. 147 . svarbiausia.Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Visa þmonijos iðmintis . visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. kas vertingiausia.viskas semiama ið ðios Versmës. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Taip Mahatmos . Visa. kilniausia.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. kà þmonija gauna protiniam. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi .

Jø Dvasinës Jëgos. Iðskyrus tuos atvejus. nes Patys paþásta darbo prakaità. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. gailestingumas. narsa . Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Visà þemës kelio sielvartà. Trisdeðimt antroji legenda 148 .nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Didieji Baltieji Broliai. lyginant su mumis. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Yra tolimos þvaigþdës. Jie sugeba atjausti þmones. tokie kaip Kristus ar Buda. Jø Didybë . atjauta. þemës gyventojais. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. kanèiø ir pergaliø. Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. kurios pabaigë Þemës kelià. Iðkentæ visas kanèias. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. kai Jie Patys jais ir bûdavo.nukalami gyvenime. Jie vadovauja þmoniø darbams. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Bet Jie gali ásikûnyti.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Savæs iðsiþadëjimas.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. kai to reikia Jø darbui. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai..

Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Kurie vadovaudavo tautoms. Jos galëtø bûti toli. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. jungianèias pasaulius.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. Prieðingai. bet tiesos atpaþinimas. 149 .Nirvanos. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Legendos sako. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. kas egzistuoja. Mahatmø Brolija . Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus.Siekdamos padëti þmonijai. Jos savo darbu nutiesia gijas. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. esanèiose virð debesø. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis.

Baltruðaitis (vert. Kiekvienas gali pasidþiaugti.. Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Gyvena ir Mokytojai. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. pas kuriuos kelias visada atviras. kad jam gyvenant èia. Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. Ilgi þemës vieðkeliai. Kaip gyvena mitai. Þemëje.. Uþ tolimø dykumø. Broga) 150 . Kaip gaivinantis sapnas aplanko. nuolatos. kad legenda yra tikroji istorija... Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi .. netenka .Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda. Ðirdis visko nustoja. J.. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . Sielos troðkiui pati tolimiausia . L... taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. Laimingas.. Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena. Visoj þemëj pati vieniðiausia ... klaidûs kalnai.Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià. uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios..Palaipsniui ateis supratimas. kam skirta sulaukt sutemos. Jinai tik viena. amþinà iðkilmæ þada . amþinai.

o pirmiausia. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. Ðios Dieviðkos Esybës. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. jog gali tapti pasauliø kûrëju. Kai jis pajuto. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Pagal Kosminæ Teisæ. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Ið pradþiø jis. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. nuo dvasios puikybës. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Didieji Baltieji Broliai. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale. kaip ir kiti Broliai.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Kaip ir kiti Broliai. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. skatinti jø sàmonës vystymàsi.

jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. Bet savo ypatingu keliu.karalius Ravana ið Lankos salos. planetos evoliucijos planà. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. o þmones kaliniais. Tapæs Þemës Ðeimininku. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Kad.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. kuris numatytas Kosmose. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. Þinomiausias jø . egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui.Atmetë Kosminio Proto Planà.Saulës Hierarchø. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Nenorëdamas niekam paklusti. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. ji niekur neiðeitø. 152 . Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Esant Bûties vienovei. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . prieð Kosminæ Valià. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose.

Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje.tamsos jëgos. Tuo metu. 153 . Kitas . pranaðumà. kurá Þemei padarë Liuciferis. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë. ðià aukà prisiëmë Kristus. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. vienas þavisi tik þemiðka materija. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. kai skirti visi pasauliai?”. Pareikalavo didþios aukos. Blogas ðeimininkas. Kai atëjo metas. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms.Liuciferis dar stiprus. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose.” Taigi. Kova. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. Kristus parodë judëjimo. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. perþengianèio Þemës ribas.

uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Be to. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. siekdami bûti neatpaþinti. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Todël. jog nei Ðëtono. Liuciferis turi daug pagalbininkø . siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. yra gana aktyvus. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. Didelë velnio pergalë yra tai. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. Kaip taisyklë. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. Galima nusiristi bedugnën. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. deja. Ðëtonas . O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. Kaip neapsiðvietusios. Juk tik dël to. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. nei tamsiøjø nëra. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. jog jo nëra. Tamsos jëgoms. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Juodøjø metodai rafinuoti . Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. Juk.tai visai ne abstrakcijos: èia. Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Kad þmonës galvotø.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . dirbanèius ir kovojanèius.tamsiøjø. Tai darni organizacija. Mes regime Ðviesos Tarnus. Ðviesieji ir tamsieji . kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Þemëje. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. kad egzistuoja tamsiosios jëgos.

Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. tamsieji lengvai nusprendþia. Pavydà ir iðdavystæ. Kitø bûdø þmonëms privilioti. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. kur jauèia neatsparumà. irzlumà ir pyktá. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . melavimà ir netikëjimà. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. nes per juos galima itin subtiliai veikti. 155 . rajumas. Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis.. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. Galima sakyti. garbëtroðka. Ne juoduèius matome.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga .. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. ásitikinimas savo neklystamumu . egoizmà ir kitas panaðias savybes. pavydas. Tamsieji rezga savo pinkles ten. Tylint ðirdþiai. Iðdidumà ir ambicingumà. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà.Ir pasirenka uþnugará. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. iðskyrus jø neigiamas savybes. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. nëra. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. savanaudiðkumas. iðdidumas. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas.

Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. Neregimas radijas kvieèia. Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. 156 . Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama. vilioja ir ásakinëja.

ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius.tai Kristus. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. vadinamas Didþiuoju Màstytoju. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. Aukðèiausios Dvasios. nuosmukio laikø pamokslininkas. Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai.Tolimøjø Rytø Mokytojai. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. Indijoje. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus. Jakobas Biomë.. be Budos.. Ásikûnijusios þmonëmis. Ir vakaruose . paaukojæs didþiàjà aukà. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius.jo klausësi Mozë.“Mirusiøjø Knygoje”. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa. Apolonijus Tianietis . o senovës Romoje . Paracelsas. graikø religijos ákûrëjas. Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras. Sokratas ir jo mokinys Platonas. Pitagoras .Þana d’Ark. Po Atlantidos þûties. Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . 157 . Senovës Graikijoje . atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. Tomas Voganas . Po to mokytojas Mahometas . O taip pat papiruso ritinëliuose .magas ir stoikas. Artimuosiuose Rytuose .Anaksagoras. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi.Seneka.Islamo religijos ákûrëjas. Pagaliau . Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà.Orfëjus. Didþiosios Dvasios. Periklas ir Aspazija. kuri suþibës dabar.

praëjus amþiams. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. ir Biomë. Juk ir tamsa turi savo dësnius. Brolija. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. Taèiau. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Galima nustatyti. ir Aspazijà. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Uþ kà persekiojo Pitagorà. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. Galime atskleisti piktosios valios kelius. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. kai jis tapo silpnaproèiu. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. Sokratà. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. 158 . ir Platonas. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. Periklà pakvietë gráþti. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. bent vienà Brolá. Anaksagorà. ir Paracelsas. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu.

Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø).” 159 . Platonas iðgyveno visus sunkumus. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Londono apylinkëse. Taip pat ir Anaksagoras. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. . Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Netoli Peterburgo ir Italijoje. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. Niurnberge. nukirsdinti. parduoti vergijon. kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Parduotas vergijon. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. þvëriø sudraskyti. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. susijusius Su tokia padëtimi. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais.netekæs visko. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. nukryþiuoti.þodþiu. Buvo sudeginti. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Visas kanèias turëjo iðkæsti. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Buvo pasmaugti. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos.

taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. 160 . Bet panaudojus tokià apsaugà.didelis vibracijø neatitikimas. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. To prieþastis . Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. Ir Buda. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. ypaè miestuose.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. ir Kristus. O tie. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje.

bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. ðie þmonës niekada nesislëpë. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. lankydavo vyriausybes. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. bet veiksmais. Jos kilnumo ákvëpti. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. pagraþintus amþininkø fantazijos. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. literatûra saugo Jø vardus.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. 161 . Tam tikromis epochomis. perspëjimø ar patarimø forma. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. jie gyvendavo vieðai. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Deja. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. Brolija. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Juos matydavo daugybë þmoniø. Niekada neneigë savo egzistavimo. Prieðingai. Ta pagalba. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. Ji atsiskleisdavo ne manifestais.

Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. o bûtent Romos popieþius.ið èia jo sëkmë. taip pat ne visada.galingas ðalies vystymasis. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. 162 . svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. Kuris pasakë ugningà kalbà. Ðios paramos priëmimo rezultatas . o bûtent. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. þinoma. Ið istorijos þinoma. Nepaþástamojo nerado . uþfiksuotas faktas. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. Kurio patarimais jis naudojosi .Þinoma. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis.jis dingo. valdant prezidentui Vaðingtonui. neradusi Dvasios Citadelës. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. Vakaruose. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. Ir.

Ne kartà jam grësë Bastilija.Paskelbus grafienës d’Ademar . Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. kad ten. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Galime prisiminti. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Prisiminkime ir Napoleonà. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. 163 . jis buvo persekiojamas. Iðaiðkëjo faktas. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. Per visà þmonijos istorijà mes matome. ir kuris vëliau. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Himalajø Tvirtovës narys. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas.dienoraðèius. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. Ten kentëjo visa ðalis. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos .

Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Jie visur skuba á pagalbà. Kas gali tvirtinti þinàs.Todël atstumti já . kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. Galima ásivaizduoti. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Þmonës galëtø pastebëti. Daþniau. Jie liûdi matydami. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. likusius ðeðëlyje. Reikia suprasti. kaip kuriami ávykiai? 164 . kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. Kokia sunki Karma tø asmenø. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. koká likimà pasirenka tautos. kai ji priimama. nei þmonës mano. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Jie dþiaugiasi. Kaþkoks aukðtesnis. Taip per visà istorijà galime matyti. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø.

yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis. Jie negaili jëgø. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Bûtent. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Jie neða Ðviesà. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose. 165 . kad spëtø laiku perduoti þinià.

166 .

taèiau nuostabus. Rûstus.Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. 167 .

168 .mums taip pat legenda. kaip atrodë ið arti. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. Paklausykime. O paskui juos ir milijonai metø. ir tolimoji ateitis . O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba . Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø. O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip.. Kà mes þinome apie jà? Taigi.. Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje.legendos akimis.*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu.legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. Taip egzistuoja ir ateities begalybë. Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Paþvelkime á save. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda .. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas.. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”.

Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime. kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .

Taigi. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. Bet. Bëgant amþiams. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. visas didþiàsias Tiesas. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. Ðis melo ir veidmainystës . Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. susiformavo bjaurios apnaðos. neatpaþástamai iðkraipë. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Kurias perdavë religijø ákûrëjai. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. slëpdamasis nuo þmoniø. tyrumà ir groþá. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. Ðëtono bendrininkø átaigojami. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. apgaulës ir klastos skleidëjas. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Aukðèiausios Valios. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà.

kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. kuris tinka nebent vaikams. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu.. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Pradëtas visø kitaip tikinèiø.Þyniai. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. kurie smerkë þudymà . Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. religijos.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei.. kultø tarnai. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. Kad tik jie . Iðkreiptos. Maþa to. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. Pralietos kraujo jûros vardan tø. o visi kitatikiai . To pasekmë . atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. uþsisklendusios. kryþiaus þygiai. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. Kaip bûties pagrindà.“teisûs”. susiskaldymo ir puvimo nuodais.

lyg nulûþusi medþio ðakelë. O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. artëja prie savo þûties. kas veda Brolijos link. ar galima sakyti. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. 172 . kad ði þinia nepasiektø þmoniø. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Nepripaþindamas jokiø autoritetø. Neigiantá ir atmetantá visa. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. Ið tiesø. Negalvodama.Hierarchija. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. Jei nëra ðio maisto . Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. Kiekviena valstybë.ánirtingai puolama. Tai pamatytume. su Ðviesos Hierarchija.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . Tai ji. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Viskas. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. smerkiama ir ðmeiþiama. kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. kas aukðèiausia. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà.

Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. Monotoniðkas. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. nesivystytø. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Ir tai jam puikiai pasisekë . Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Atvirkðèiai. pirmiausia. nuo Kosmoso. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø. visi technikos iðradimai. Dabar. panaudojami karo tikslams.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. netobulëtø. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. Juk visi mokslo pasiekimai.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø.

iðskyrus sportà. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. þuvo be pëdsakø. þavëjimusi lenktynëmis. kad tik nekiltø dvasios kultûra. Ne raðytojai ar menininkai. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. dël þmoniø neprotingos veiklos. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. Kad jaunimui neliktø nei noro. Mokslo ir technikos laimëjimais. Malonumø troðkimu. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. Jie pasitelkdavo galingas energijas. mokslininkai ar iðradëjai. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà.Tie. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. neþino. Bet. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. O specializuojantis vien sporte. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. mokëjo kryþminti augalus. nei laiko Menams. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. Nesunku jam áteigti. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. gladiatoriais. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø.

Negerai þmonëms bûti vieniems.didþiulës pastangos. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Taigi. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. Liuciferis jai áteigë. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Atneðanèios materialinæ gerovæ. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Aprûpinsiu juos atspindþiu. O tam. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. o neretai net nusikaltimai. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. Taip vietoj dvasios turtø. 175 .chaotiðkà iðsiblaðkymà. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Reikia apriboti vienatvës valandas. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. kad gyvenimas duotas malonumams. tegul ir savo artimøjø sàskaita. Kuriø kaina . Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà.

raðytojai persekiojami. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Nes ið áproèio manë. Tuo metu.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). Niekas neiðdráso jos atidaryti. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. O patys akivaizdþiausi . stabdo sàmonës vystymàsi. Stabdo evoliucijà. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. Skiepija neigimà visko. kaip tik á blogá ir pakrikimà. nes slepiama tiesa. Matyt. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. 176 . Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. Nepakantumas niekur kitur neveda. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. ko nemato primityvi akis. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Tamsieji perða mintá. arba savojo ego.nëra geranoriðko nepakantumo. tik materialiuoju pasauliu. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. Apsiribojimas tik akivaizdumu. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. Nepakantumas yra blogis . jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. filosofai. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. Kiekviena evoliucinë mintis. simbolis. duodanti impulsà ateièiai. Kà daryti. nemokðiðkume ir tamsoje. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. Paþangiausieji mokslininkai. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. Bet þmonës palaikys já nuodais.

177 . ir jø pasekëjø gretos praretës. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. Jie supranta. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Bûtent. Suvokus.

verþimasis á tiesà ir teisigumà. atjauta ir meilë. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. kai jas valdo vien tik vyras. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Ðirdingumas ir jautrumas. Siekdamas savo tikslo. 178 . Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. Uþsiundant vienus ant kitø. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. nuolat siekdamas uþgrobti. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. Sumanumo ir karingumo savybës. Þengdamas per ðirdis ir galvas. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. þiaurumà ir pyktá. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. Skirtingai nuo vyro. þinojo jos dvasinæ galià. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà.

Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. neðëja. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu.. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. tautø iðsigimimas. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. Tamsos jëgos. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. ligos. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. taurinanèiø vyrà. Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. politikos ir diplomatijos..Kuri yra subtiliøjø energijø. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. 179 . *** Paðalinæs moters átakà.

paðaipos. Plûdimasis. o veidmainiavimas. o save aukðtinant. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. skirtingi jø pavidalai. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. Kalbama apie taikà.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. o ðirdyje. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. Nes taika turi gimti ne smegenyse. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. nacionalinis ðovinizmas. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. kad toliau nebëra kur eiti. prekybinis karas. politinis nepakantumas.pagrindinis tamsiøjø ginklas. Visi tartum nori taikos. Vieni uþslëpti. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. kiti atviri. 180 . ðirdyje galandant peilá. Religinis karas. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. menkinant. Tai ne taika. draudimai. idëjø karas. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. suskirstymai. ðmeiþtas . gikluotas karas Ávairûs karai. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. Ávairûs tie karai. Þiniø karas. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. Pyktis. Rasinë neapykanta. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. nepasitikëjimas. Tamsiøjø dëka. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. ugdo neapykantà. Sakoma. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas.

Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu.tai apgaulinga vienybës kaukë. kai iðkilmingai kalbama apie gërá. 181 . Pati ðlykðèiausia kaukë .Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø. Tie. Net ir tada. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. Daug kalbama apie gërá .ir daug daroma blogio.Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. neretai darbai bûna blogi.

jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. Nesantaika ir neapykanta. Kartu su didþiàja technika. bet ne á Bûtá. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. Neþiûrint to. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. kad gerbtini tik laikini dalykai. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. Taigi. iðradimais ir atradimais.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. sukurdamas technikos stebuklus. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. Juk þmonëms ádiegta. Bûtent dabar. be praeities ir ateities. Ir ásikûnydavo. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. Ir nenuostabu . Protas paþengë toli. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau.

Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. jog jiems viskas leistina”. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Visus poelgius. dvasingumas. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. pavergiant jo valià. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. tapo kaþkuo gëdingu.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Visa. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. Bet kryþkelë . tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Uþvaldæ þmogø.tai ne kelias. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. þmonija stumdosi kryþkelëje. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. Tuomet þmonës átikës. 183 . Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. apie egzistencijos problemas. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno.

kuriø sàmonë staiga aptemsta. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës.tai ir yra apsëdimø daigynas. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. Ji skverbiasi visur . Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. Daþnai neátikëtini. ir á valstybiná gyvenimà. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. nesuprantami. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø. tebebûdami savo pareigose. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes.ir á visuomeniná. 184 .Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. Nereikia manyti. Þinomi atvejai. jog perdedame sakydami.

Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . Su Visata ji susieta daugybe saitø. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. bet ir jo aplinkai. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. sudarydami praþûtingà dujø ðydà. Mes taip pat þinome. Kaip tai ávyko. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus .kitomis planetomis. kad planeta yra gyva bûtybë.taip vadinamà imperilà. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. Tenka pripaþinti. Bûties Vienybei. kol galø gale tapo tvirta pluta. visà erdvæ. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Pykèiu ir neapykanta.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos. gyvas organizmas. Jie nusëda atmosferoje.sutankëjusi masë. Sluoksniai. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . Vis tankëjo. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. Intrigø.

Taip nuodingos dujos. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. Þemë susirgo. kurie galëtø jai padëti. 186 .pranos .priëmëjai.jei þmogaus mintis uþnuodyta. Galëtume suprasti . Be to. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. puvësiu uþkrëstuose. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø. kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. kad þmonijos mintys . Nepraleidþia ugniniø soviø . Tai planetos kûnas sirgs. kaip ir bet kuris kitas organizmas. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai. Paþeidþiama biosferos pusiausvyra. Dideli susitelkimai pavojingi . miestuose. kurios uþterðë Þemës atmosferà. Nuodingos dujos. ir ði liga apëmë viskà planetoje. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. Tai reiðkia. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. ið kuriø likæ tik griuvësiai.planetos cementas. sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas.prisiminkime Atlantidos likimà. Suprasdami. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Miðkai yra gyvybinës energijos . Þmonës paliko gamtos prieglobstá. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose.

Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. kaip beveik kasdienà dreba þemë.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. Jau keli deðimtmeèiai. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. Dykumos . eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . ir fizinë pusiausvyra. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti . o saviþudybë.tai þmonijos gëda.pats papraðèiausias þmogus pasakys. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. Padaþnëjo planetos traukuliai. Nereikia pranaðø . naikina miðkus.tai jau ne neûkiðkumas. Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. Matome. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Padaþnëjo nepaprastos kaitros. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. Þemës plutos numarinimas . ir biologinë. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. sodas. Paþeista ir psichinë. pieva.

klusniai pildë jo pakuþdëjimus. 141. taèiau beprotybë apakino þmonijà. Þmonëspatekoaklavietën. Net netoliaregiai juos pastebëdavo. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. Niekas nemàstë. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Þmonija kalta tuo.jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . p. kai dreba kalnai.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai.atpirkimo. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. Atëjo atpildo valanda. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà. Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. bet beproèiai jø negirdëjo. 188 .rûsèios dienos.

priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. Jei. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. Pavojingiausi jos prasiverþimai .Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. visuomet lydintys rasiø kaità. Ugnis ieðko iðëjimo. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta.okeano dugne. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. kaip niekada. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. Atbunda didieji ugnikalniai. Kur pluta labai iðgrauþta. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Kataklizmai. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. bet planeta tebegyvena”. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Þmonijos dvasia neatbus. 189 . Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia.

Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. milijonø metø praeis. Kiek tûkstantmeèiø. Jis neástengs likti. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. Liuciferis þino. kad jai prasidëjus. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. kad nugalëti nepajëgs. kas jai neharmoninga. Kuriai esant. Jis deda visas pastangas. dar neapgyvento pasaulio. atitinkantys naujas sàlygas. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. jei þus planeta. panaðià á mûsø Þemæ. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. O tiksliau. deja. 190 . nes jos atmosfera degins viskà. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. kad mûsø planeta sprogtø. Kiek eonø praeis. jau apgyventà planetà. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. Nes suvokia. Tuo atveju. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. jei þmonija pasirinks praþûtá. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. Bet. niekas net neásivaizduoja. Taip.

Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà. Kurio. kaip Þemës. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. 191 . negalima sunaikinti. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. Todël jau seniai já vadina Satan.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei.

Tiesa. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. kolektyvus ir ðeimas.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Kiekvienà dienà .netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes.. Taip pat . “Kvietimas”. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. p. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. kad tik greièiau apgautø viens kità. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. kurtieji dainuoja. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. 192 . Þinoma. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. ði priemonë tik pagreitino þûtá. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties.sàmyðis ir susirëmimai. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais.ðimtus milijonø þmoniø. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. nesusipratimai ir melas. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà. dabar . Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai.

Galø gale. Tokio apsivalymo reikia todël. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. praþudþiusiø Atlantidà. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. kad bus griaunami iðtisi miestai.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Nes toliau eina metai. Apie tai. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. kad iðdþius þemë. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. kurie nulems planetos likimà. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. sukrëtimai ir kataklizmai. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. Kad iðmirs iðtisos tautos. Puranose. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. Aukðtesnio. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Ypatingi sunkumai. Taip Poseidonui . randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. pakrikimà bei protø sumaiðtá. Taip ir dabar .

galime pagalvoti. Valdovai. Nustatytu laiku ávyksta tai. Kuriems vieðpataujant. Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà.“Vieðpataus barbarai . Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius. ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Melas . Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo.... Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis.. kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. Kol visas pasaulis iðtvirks .. Ir barbarai bus galingi. 194 . O nesàþiningumas . grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà... vieðpataus stipriausias . apsimetusiusios vieðpaèiais. Vieðpatausiantys Þemëje. Jø norai bus nepasotinami . o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus. Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà.. kankins þmones. Silpnumas .” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos. Ásimaiðæ tarp jø. bus grubios dvasios.. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . Bet vëliau atsipeikës .priklausomybës prieþastis... o nesubrendæ sunaikinami.bendro gyvenimo pagrindas. Ir piktosios dvasios. bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos. Skaitydami visas ðias pranaðystes.vienintelë pasisekimo priemonë.. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos. Ir klestës negailestingi plëðikai. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà. Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. Jie þudys moteris ir vaikus.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai.

ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . Todël þmonës negali skøstis. turime visi suprasti. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. kad neturi puikiø galimybiø. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes .tai neturi reikðmës. Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà. persipina dvi Legendos: Viena . kad èia. þvelgdamas á þydrà dangø. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . Bet.protas. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa .APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. kur Tiesa. kita .apie Ðviesà ir Tamsà. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos .kova su Chaosu. Ðviesa .neharmonizuota materijos bûsena.amþinai.CHAOS. Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. Ðviesà ir Tamsà. Kosminio gyvenimo esmë . nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas .TEOS. blogio ásikûnijimà. Juo labiau. evoliucijos vaisius. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas.apie Ðëtonà. Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. o kur prasimanymai.jo harmonizavimui. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. Grubi neþabota stichija . Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . ið esmës. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. jis net neásivaizduoja. Todël sunku atskirti.

Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. vedami egoizmo. Tai . Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. o ne Kosmoso dësnis. Tai . Bet patys. kad paverstø já kûrybos jëga. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. nukreiptas prieð evoliucijà. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. 199 . yra Ðviesos antitezë. Kad tamsieji. Pasakoja apie tai. neþino kaip jas suvaldyti.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. Ne patys tamsieji pavojingi. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta.neiðreikðtasis Chaosas. Ðviesos antitezë yra Tamsa .didþiulis nusikaltimas. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. bet jø paþadintos stichinës jëgos. arba apie T eosà ir Chaosà. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. vietoj to. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. kurio taip reikia kûrybai. neva.didelë klaida. deja. kas vyksta Kosmoso platybëse. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. Tamsieji þadina Chaosà.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. Maþa to. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. tamsos kunigaikðtá.

O kur .didþioji Tamsa.nuoþmus prieðas. 200 . kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti. Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà. ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. kur . Pamirðæs.Todël reikia skirti.

Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Prisiminkime tuos. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. kai praþûties pavojus èia pat. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. Siøsdamos emanacijas. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. kurie atëjo ið Veneros . Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. Jie veda mus evoliucijos keliu. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø. Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Stebëdami.

mûsø sàmonës kûrëjams. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. 202 . pats Ðiva primena já. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. Graikijoje. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. ir.nuolatinio budëjimo bûsena. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. Tiems. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà. Iðgerti pasaulio nuodus . kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. kai dvasia prisilieèia prie jø. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Bet. Taigi. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. kurie þino Ir supranta. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Jø gyvenimas . Atpirkëjo vardas nëra prietaras. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. Mes regime já Egipte. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai.

niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. Þmonës turi suprasti.HIERARCHIJA. Artëja metas. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . 203 . Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. Norint iðvengti katastrofos. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës.Neásivaizduojama átampa. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. Pagalba ateis tik tada. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. bûtina iðsiugdyti jautrumà. Jei Ji bus priimama. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. Didþiojo Mûðio laikais. átempæ visas jëgas. labai maþa Þemëje pagalbininkø. Þmonija turi þinoti. kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. kitaip . kelianèià planetos sprogimo grësmæ.katastrofa neiðvengiama. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. nuolatinëje sargyboje. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Didþiosios Baltosios Brolijos. Maþa. tiek Subtiliajame Pasaulyje.peèiø. Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. Kruviname prakaite.

Ji bus iðgelbëta. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. Tik tuomet. Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 .Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes.

Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. ávykusias prie Megido miesto. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. nulemsiantis mûsø planetos likimà. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Tiek ið vienos. kà turi. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Atmenant baisias kautynes. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. atremianèius jø këslus. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa.

kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. negu Þemëje. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva. Nereikia manyti. kur kova þymiai ánirtingesnë. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. komplikacijomis. kurias mes nuolat patiriame. Tà galima Pastebëti visuose planuose . Ne vien grumtynëse. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje.tai Ne vaizdinga metafora. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Griuvësiai Þemëje . kiekvienas .tai ne vien tik didieji ávykiai. jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. Taèiau Armagedonas . Kova . kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Supraskime. Prieðingai.niekis. visi gyventojai. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. Kita vertus.nuo dvasinio iki karinio. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. bet sunki ir rûsti tikrovë. Katastrofomis ir nelaimëmis. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas.paðto dëþutëje 206 .Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Visa planeta kovoja. Niekas net negali ásivaizduoti. Taip ir Þemëje .savaip. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova.

Ir gudraus veidmainio ðypsenoje.tamsieji. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. kurá nesunku bûtø paleisti. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. Nereikia manyti. o aplink tamsà . Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Posûkiai bus staigûs. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. Ið tiesø. Jei kova þûtbûtinë.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. 207 . kas ðventa. ir Ðviesos sulaikyme. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. Kosminiame Mûðyje atskleisime. O todël. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. tamsa tirðtëja. Kur tas þaibas. Mûðis kur kas dramatiðkesnis. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . Artëja Didþioji Epocha . bet.trauktis negalima. Þinoma. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Pirmiausia nukentëtø visa planeta. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. tai ir pergalë bus ryþtinga.

208 . kaip chaoso apraiðkai. “Kvietimas”. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Þmogaus pareiga . Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. Artëja laikai. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. Laikas paþvelgti atidþiau . kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. tarnaujame Ðviesai. Reikia prieðintis blogiui. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. jûs nematote. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. Reikia sukaupti visà dràsà. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. Reikia prisiminti.tamsos iðsklaidymas. Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. o ne tamsos. Iðsklaidydami melà. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. 40. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. p. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai.124. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba.

bet jau baigia Karmos tëkmæ. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. kur tik silpnas pasiprieðinimas. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. kas egzistuoja. . Antruosius apims laukimo virpulys. Kai sprendþiamas planetos likimas.chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. Bûtina suprasti. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. Vieni tarnauja sàmoningai. kiti . “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. kas þmoguje kilnu ir ðviesu.Ðviesos prieðai. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Ásisàmoninti ribà. Chaosas skverbiasi visur. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. reikia ávertinti jø jëgà. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. Ir ketvirti . jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Kiti kovoja be apsaugos. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Vykstanti kova reikalauja atskirti. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. kuris gali jas uþlieti. uþ kurios nëra gërio evoliucijos.netinka niekam. progreso prieðininkui.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. Jei nebus gynybos . Reikia suvokti. O treti. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. Taèiau reikia galvoti apie viskà.dël savo prigimties. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. Jos prieðiðkos viskam. kaip drebuèiø masë. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. Þmoniø nerûpestingumas . Kai átemptos visos kosminës jëgos. 209 .

152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø .juodoji magija. loþiø. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. kas Ðviesu. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. ypatingas nepakantumas. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. kursto neapykantà . Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. Dabar. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. p. tiek ir tarp valdanèiøjø. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Griauna ðviesius sumanymus.” “Kvietimas”. ir nesàmoningus bendradarbius. Neþmoniðkas þiaurumas. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. Bjaurûs burtai ir raganavimas. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. Þinoma. Tamsa visuomet juodina viskà. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. kenkdami visam Kosmosui. Þadina prieðtaravimus. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. atsidavusiø blogiui. Labai daug juodøjø.

su savo þemiausia prigimtimi. kaip nori tamsieji. þudynëse. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. kad papirkinëtø. *** Mus supa Pasauliø didybë. o tuomet . Melas baigiasi blogiu. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. stengtøsi átikti. Juk netikras pranaðas veda prie melo. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. priims visas minèiø strëles. Ir atvirkðèiai. Þmonijos gerovës vardan.” “Kvietimas”. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. Darydamas taip. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. 211 ...gyvatës kelias. Kaip þirniai nuo sienos. Todël vertiname tik darbus . Valdþios. Argi galima skæsti pyktyje. Mintis ir darbas. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. “Paklaus. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. nesàmoningas þmogus.Ir neleisti. Perkeliama á kovà su savimi. Darbas ir nuostabioji mintis . p. Spræskite tik ið darbø. kur nors vyliotø ir kviestø. Pataikautø.pergalës ginklai. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. Vertiname tik pagal pasekmes. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. Savo þemø aistrø vergas. kad kas nors jomis þaistø. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. Todël kova su tamsos jëgomis. nes ji skæsta tamsoje. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø.

Taigi. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. “Kvietimas”. Erdvës Ugnis . vël griþta á savo neregimà formà. Ugnis yra vienytoja . Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. slypi Ugnis. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. Pasibaigus degimui. prasideda irimas. Visose gyvybës formose. Ji yra visur ir visame kame. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. spindulinga materija. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. 212 . Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. nuo aukðèiausios iki þemiausios. spindëjimu. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Nelaimes lydi sudeginimai.jai pasitraukus. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Blogis sunaikinamas Ugnimi.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones.Ugnis. Ugnis. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. Fizinë ugnis labiau materiali. Taip yra todël. Ten Ugnis virsta ðviesa. p. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná.

213 . Surinksiu liepsningàjà giminæ.. uþnuodyti. Taip pat pasakyta. tu uþterðei vandenis.nepalietë tik ugnies. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Be Ugnies nëra màstymo. Tamsos kunigaikðti. Bûna ðeimininkø. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. uþterðti. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë.Ugnies raiðka yra tokia pat. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. kad beprotystei perþengus ribà. Legendos pasakoja. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. kaip sudûlijæ kaulai. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. uþnuodijo orà”. Negalësi jos nualinti. idëjø magnete. Tu bûsi sunaikintas. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Puranose pasakyta. minèiø pasiskirstyme. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Nepails didþioji liepsna. Ir Ugnis degins tave taip. kaip Ðviesa naikina tamsà. iðvytas ir pasitrauksi. Ugnis liko nepaliesta. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. tu uþnuodijai orà. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Uþterðë vandenis. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ.. kurie nemëgsta valyti savo namø.

214 . Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo.Ugnies stichijà. Artëja neáprasti laikai. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. Ne tiek gëda. gerklæ ir ðirdá. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. ateina ugninis pavojus. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. Nei þiaurumas. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. nei iðdavystës.Satija Juga . todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. Naujoji Epocha .ir ðtai. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Taigi. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti. nei smurtas. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Iðdþiovinanèios plauèius. Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Taigi.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. Keièiantis rasëms. Ji sunaikins visà ðlamðtà. Pasibaisëjæ savimi.prasidës nuo Ugnies stichijos. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà.

ði sàlyga yra svarbiausia. jeigu tik þmonës to norës. karus bei naujas epidemijas. kai ji arba bus protingai pritaikyta. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. Átvirtinant naujas galimybes. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. kaip priimti ugnines galimybes.Galima bûti jos draugu arba prieðu. arba sudegins nesàmoningumà. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Juk þmonës neþino. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. Ateina metas. O taip pat revoliucijas. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. 215 . Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. Sakoma. Gausës sunkiø susirgimø.

taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. kaip nepaþabota stichija. O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas. Erdvës Ugnis.kilusi ið Vieningosios Ugnies. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. jà ásisàmoninus. Dvasia . 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi.ugninis grûdas . Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Norint be baimës priartëti prie Ugnies. Ugnis taps griovëja. Neásisàmoninta energija. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. Reikia suprasti. Tampa psichine energija. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà.sàlyèio ieðkojimas.mûsø prigimties patikrinimo matas.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Ar nekelia Ugnies baimës tai. reikia þinoti. Kas neiðsigàs ugnies stichijos . Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. Nepriimta sàmonën.su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. Ir bet kuriuo atveju . galima iðvengti daugybës praradimø. gali viskà sunaikinti. bet kaip kûrëjà. Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. Ðie du Agni pavidalai . Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà. Þinoma. Laiku ásisàmoninus.

kad viskas ateityje. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Artëjant ugninëms energijoms. Paþinti save kaip ugninæ esybæ . Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. Jie vartoja iðmintingus posakius.tikras dvasios dþiaugsmas. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Vadinasi. Tik pagalvokime. kuri ásiliepsnoja siekiuose. . Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. Nereikia manyti. 217 . Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. Daþnai sakoma . Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná.tai ir bus Agni auginimas. Kuris viskam teikia gyvybæ.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. Ðitie þmonës junta ðirdimi.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. Uþpildanèià visas emanacijas. Reikia tapti giminingu jai . kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. neprisimindami jø kilmës.

Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Niekada negalima gesinti Ugnies. 218 . Meilës ugnis pati tobuliausia. Jog bûtent meilë. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. kaip já supranta miesèionis. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. jis praras gyvybës Ugná. yra ugnies gesinimas. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. Ramus gyvenimas.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. tai pamatys. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. pirmiausia. pritraukia erdvës Ugná. Kiekvienas darbas sukuria energijà. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms.Ugnis. Ugnis turi gyventi.darbas. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. þmogus kuria ugninæ energijà. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Ugniai nebûdingas neveiklumas.

pamatysime. buvo tikras Joga. Kaip meilë.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. dràsa. Jei mes stebësime. iðauð Þmonijos rytas. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi.Tas. kada uþsidega Ugnis. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. tarnavimo Ugnis. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Surinkime visus ugnies kûrëjus . Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. ðirdies Ugnis. pasiaukojimas. Ne savanaudiðkumas.

kas lemta. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Juk þiema . kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . Kai Jos þvaigþdë . Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. 220 . Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia.Veneros planeta . 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais. jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. kuriam esant ji prasidës..pereinamasis. Buvo duoti þenklai.pradþià.tik pavasario pranaðautoja. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. ne atsitiktinumas. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà.Ðviesiosios þmonijos epochos . Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas. “Kvietimas”. Iðpranaðauta. prieð tûkstanèius metø. Mûsø laikmetis . Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi. Ir ðtai ateina metas .APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai.Kali-Jugos pabaiga.. Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara. Tai ávyko 1924 metais. Ir lapai nukrenta laiku. p. Seniai seniai.kaip niekada priartës prie Þemës. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. Pagal senovës raðtus mûsø laikai .

Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Þinoma. Taip buvo sukurta daug naujø. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. Rûstus ir nuostabus metas. taip reikalingø postûmiui. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. kad Þemë nedelsiant taps rojumi. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. 221 . kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Nereikia manyti. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. Budos ir Kristaus. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas.ji iðplinta visur. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Artëja Naujoji Era. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Ryto þvaigþdës. galingø ir paslaptingø deriniø. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. yra ir pagrindinis jos branduolys.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Liuciferio karalystei ateina galas.

Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . regis. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Kai melas ir iðpuikimas. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu.tarp veidmainystës. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. jog viskas blogai. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. neapykantos apsuptyje. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Ar Kali-Jugos pabaigoje. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Naujo Gyvenimo. Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. prieðiðkumo ir griûties. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. þengia tikrovë. Bûtent. Bet.

Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. Arti ta valanda. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Kai esame áspëti. bet mintys jau liejosi. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Taèiau maðinos pajudëjo. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. 223 . Kuriø prireiks jiems patiems. lengviau atpaþástame ávykius. Visi inkvizitoriai. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. Atëjo technikos laikai. pulsuodamos evoliucijos tempu. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. kaip darbo kolonijø. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Prasideda didinga epocha. Nëra jëgø.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. Ir suliepsnojo lauþai. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima.

224 .

p. Taip ir ateitis pranoks svajonæ. “Begalybë”.Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. 76 225 .

APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Jos reikalauja naujø keliø. Kitas dësnis . Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. Mes jau þinome. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius.dësnis. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. taip vadinamus. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . Dësnis.persikûnijimø . kad ðiuo metu ji nesuprantama. arba Kosminio Teisingumo. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. galima eiti be baimës. 226 Penkiasdeðimtoji legenda . Naujas màstymas nëra seno neigimas. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Vienas svarbiausiø dësniø .þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. likimo smûgius.Karmos. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu. Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Jis bus viso. kas jau atrasta. Prisiminkime. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá.

Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. Toliau . Ðeðtojoje rasëje.tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. jei dvasia augs sàmoningai. Pirmiausia.bendradarbiavimas . Mes jau þinome Jo Vardà. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. Mûsø kelias . Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Gyvenimas pasikeis. Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet.to reikalauja evoliucija. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. Viena ið svarbiausiø sàvokø .Mahatmø Mokymà.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas.Maitrëjos Epocha.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. bûtinomis Naujajai rasei.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Ðios trys sàvokos .bendradarbiavimas arba kooperacija. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø. Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. 227 . Papildyta naujomis þiniomis. juk Naujoji Epocha . *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas. Suvokusi svarbiausià ðaltiná .

Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. Kita sàvoka . lemta Mûsø planetos þmonijai . Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu.Tikroji Kultûra. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø . kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius.moters lygiateisiðkumas. Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Kaip mokslas ir þinios. ji bus pilnateisës moters epocha. kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ.taip. Naujasis Pasaulis ateis. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. Bet ir kosminis. nei Kultûra. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Kita Naujosios Epochos sàvoka . Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. Kultûra. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma.Pakantumas. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. nes tai mûsø lemties kelias. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. 228 . Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu.gyvenime. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. O geriausias tos armijos þenklas . su tolimaisiais pasauliais.garbës pasas . Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. Pakantumas. kaip ir brolija.Subtiliojo ir Ugninio .

Psichinë energija turi uþimti deramà vietà.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . Ir dar . Aukðèiausias þmogaus tikslas . Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Psichinës energijos ásisàmoninimas.ypatingai svarbus uþdavinys. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà. 229 . Sakoma. kad tik tada. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ.heroizmas ir þygdarbis. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui.

kas bûtina ir tikslinga vienai epochai.. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà.. "Kvietimas". Priesakai evoliucionuoja. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. Ir kai religijos taip iðkraipomos. bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà. Nevisada tinka vëlesnëms . Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai .kitaip nebûtø evoliucijos. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Tai. taèiau jø ðaknis . vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. Be to. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà.APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. Tiesa yra viena. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome.viena.metas þmonijai pereiti 230 . Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio . Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis. p.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. jog nebetenkina þmoniø. Visais laikais mokymas yra tas pats.

Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Kasdien tampa vis aiðkiau. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Mokymas duodamas ne kaip naujovë. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. bet tai. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. Skelbiama ne naujiena. Bet visam pasauliui. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Atitikdamas laikmetá. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . kas ðiandien bûtiniausia. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Kurias jie prarado.

kuriai esant. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. Pagaliau.þiniø kelias. turintis tikslà suvienyti visas tautas. Joga yra tokia bûsena. Joga yra mokslas. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. veikia aukðtoji sàmonë. prasidedant Naujajai Epochai. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Naujasis Gyvenimo Mokymas . Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. Nurodo naujus paþinimo kelius. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. arba Jogos. 232 . duoda impulsà màstymui. kaip elgtis ir kà daryti. Radþa-Joga . Radþa.meilës kelias.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Þnani-Joga . Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje.ugningumo kelias. atsiþvelgdamas á savo siekius. bet Agni-Joga nurodo kelius. Karma-Joga . Juos iðstudijavæs. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga . Nëra tokios ateities srities.dvasios ugdymo kelias.veiksmo kelias. Ðiuo metu. Þnani. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. Visi ðie keliai. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus.

Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. bet neðtø gërá. Ji . dvasios pasiekimuose. Agni-Joga . Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. Agni-Joga moko. prasidedant Naujajai Epochai. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. nes Agni .Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. bet dabar. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë. ko reikia. Þmogui þengiant á Naujà Epochà. 233 .aukðèiausias ryðys su Kosmosu. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. gyvenime. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Agni Joga akcentuoja bûtent tai. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. Naujà Rasæ. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos.

Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. Nugrims neiðmanyme. Didysis Vieðpats. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Buda savo mokiniams þadëjo. nematomai matomas. Dabar nerasite budistø ðventyklos. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. tarytum ne þmoniø sukurti. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. kad. “Mokytojø atëjimas” .Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . Jog tuomet. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. daþnai gigantiðki. uþims Jo Brolis Maitrëja. praradusi Mokymo pagrindus.Armagedonas. Jo vietà. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. kai þmonija. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Jam iðëjus á Nirvanà.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Pasakyta. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. jau valdo. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. kaip Ateities Buda.

Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus. Taip. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë.Naujos Epochos Vieðpats. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. *** Kalnuose ir virðûkalnëse . Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Giedroje nakties padangëje.þmoniø ir gyvûnø . virðum Didþiojo Ateivio Bokðto.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. jos senovinëse saugyklose. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà .ten kur gimsta upës. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti.Agni-Jogà. skeletai. rankraðèiai. Þemëlapiai. Toje Brolijos Tvirtovëje.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. Bet tai ne þaibai. Esant ypatingoms sàlygoms. Surinkti didþiausi paþinimo. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. 235 . Þemës istorijos lobiai. ten yra modeliai ið molio. modeliai. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. Maitrëja . Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas.

kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. Nekviestieji . Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. Reikia eiti per dykumas.niekas nepraeis pro sniego sargybà. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø. su dideliu lanku. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. laboratorijas. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas.neateis. kurie saugo paslaptingà ðalá.iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. bet nepraðytas sveèias Kelio neras. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. Jie . Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. Jei ir yra þenklai.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. beveik nuogà. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Tai “sniego þmonës”. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. o taip pat garsøjá Bokðtà. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. 236 . Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Matë bibliotekas. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. be palydovo . Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. á Ðviesos Tvirtovæ. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. per grësmingus kalnus. þymintys ribas.

” “Atsiskyrëliai. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. pirmiausia. reikia ne geografiðkai. Nemanykite. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti. . bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. Mes pasirengæ praðyti. Ir ne dievais.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. kad neliestø Mûsø formuliø. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà.tuos palydovus Mes psichologizavome. Keliautojai gali papasakoti. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà.nepraeis. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis. kad visa tai labai sudëtinga.tai nemieganti sargyba. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. Taip ir yra . Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Pats sadhu ten nebuvo. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. gyvenantys aplinkinëse olose. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. nes nelauktasis . Geriau jie leisis nuþudomi.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 .” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote.” “Rasti Mus. Prieðingai. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. bet dvasioje. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. Galima manyti. bet bendradarbiais Mes norime bûti. negu ves pirmyn.

“Myliu Tave. Mylëkime vieni kitus. kai ugninës energijos átemptos.klausykite ir pakluskite!” 238 . Tomis dienomis. Vieðpatie!”. Tuomet mes sakome . Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà. Vieðpatie!” Patys þinome.Ðtai laidas á Mus. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu. Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Toks laidas kur kas stipresnis. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà. negu praðymas “Padëk man. kada reikia padëti.

83 Pasak legendø. nurodydamos þmonijos kelià. padedant juos.tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio . Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ.dalis. lieka ypatingos paskirties vietose. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro . Arba jie lieka nematomi. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. p. 239 . kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Tie magnetai. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Istorija pakankamai jà paþenklino. Daug magnetø guli po miestø pamatais. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. Ið anksto nustatyta. Juk. kaip gairës. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. “Kvietimas”. Þinomø tik Hierarchams. gëlës . Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. pritraukdami ávykius. Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Numatyta. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai.tik atëjus metui.Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø.

Tik jame neliko Rusijos .. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Rytuose nepriimta minëti to. Taip ásitvirtina nauja pakopa..Galbût ta ðalis.. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. Viskas. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. 240 . Atrodytø keista. Iðkeliavo á Rytus . tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës.. kas ðventa. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. kraujuje ir prakaite. þemiðkuoju poþiûriu. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. Bade. Ir ðtai.. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas.. saugoma ypatingai. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Ir Kultûros deivë. kas ðvenèiausia. Taip buvo numatyta ir ðalis. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Iðëjo pas alkstanèius. atrodë nepatraukliai. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. ðàlanèius ir kenèianèius .

rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis. Nauja pakopa. kuris áveiks visas bedugnes. Ið tiesø. Tai lëmë jø egoizmas. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis.. kaip statoma. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis. juda. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. Taip. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. 241 . nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. Ðalis auga.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Nepaprastai dþiugu matyti. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. Daugelis netikëjo.. p. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. “Kvietimas”. Legendos sako . Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. kuri padës visai Þmonijai. Akmenys taip guls. Tik tvirtai statant.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Kad Rusijos suklestëjimas . Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Ateities Rusijai nuostabioji apysaka. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. Nepaisant gausybës tragedijø.

kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. kas skirta didþiajai tautai. Ten. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. kur didþiausias neigimas. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Legendos tvirtina. Þmonës atviri paþinimui. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Reikia ne parodomojo religingumo. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. Puoðnioji religija traukiasi. Bet ten. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë.ne ten teikiama pirmenybë. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. Ne puoðnûs rûbai. Ir. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. stipriai paleista á vienà pusæ. Jis bus ne ten. kur ásitvirtina valdþia . Legendos mato. kur ji ásisiûbavusi iki galo. o tarnavimas þmonijai. Bet dabar. ne apeigos. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. bet dvasinio prado suvokimo. jog arti ta diena. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. Ne ten. tokia pat jëga juda ir á kità. Þiniø siekis veda teisingu keliu. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. Ðvytuoklë. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. kai bus ieðkoma Visø. paremtø protu ir logika. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Ne ten. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà.

Tik átemptos kûrybos keliu. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Ið tiesø. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. Nëra neiðvengiamybës. Bet ten.. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. Griûties chaose saugoma tai. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas.reiðkia þûti.O ten. Istorijos patosas ne virð tø. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Ne ten. kur viskas buvo atimta. kur sutelktos jëgos evoliucijai. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia.. Ne kvietizmu1. Bûti patenkintu savimi . kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. sotûs ir patenkinti savimi. Apvalyta ir atgimusi. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. . kur egoistiðki troðkimai. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . kurie nurimæ. Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Ten galima laukti derliaus. kas lemta. Yra galimybë. Ten. Ten. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà. Ðviesos Jëgos saugo jà. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas.

Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. Toje vietoje. Ði Akmens dalelë. kur jis nukrito. ypatingoje patalpoje. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. Rigden-Dþapo bokðte. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. Daug þygdarbiø atlikta. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Kai ðalis. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. jog ateina laikas. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Pagal padavimà. Kurá bûtina ágyvendinti.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. kurioje ji pasirodë. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. susivienys ir taps galinga. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus.

Net þenklus atsimenu. Ten.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. Sako. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. Akmens. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Luni. Ið tiesø. jis pats ateis.” “Sakoma . buvo sidabriniai þenklai. ir paimti gryno sidabro.tu nusprendei sulaukti. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. kur prisilietë Saulës spindulys. auksakalá. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. Ið dangaus nukrito skydas. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. 245 .baisiausia klaida. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. * Uroilas Zena. knygos. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. . Akmuo pats ateina. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. Neigti Akmens buvimà ..pasakë valdovas. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin.* Ið Tritono. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. oro dvasia. Luni. Að sulauksiu Akmens. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. Skydo vidurinëje dalyje. kuriame buvo pasaulio jëga. Atmink.” “Nesiek. apsivilkæs auksais. Jei taip. jo rasti neámanoma. Pilkas atspindys. kaip iðdþiûvæs vaisius. vadinamo Luniu. Ið tiesø. að maèiau já. Jei sulauksi. Ir nukalti þiedà. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. Valdovas Kurnovuu. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. að maèiau Akmená ir rasiu já. Bet nesupratau jø. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. tarp trijø skirtingø dëmiø.

prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Mokytojui reikia vesti þirgus.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . Uþdengë laukà vëliavomis. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas.Oriono spinduliai. kurie su tavimi. Ir kajukai pasuko þirgus namo. Nelengvai guli Akmuo Otakoje.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Sumanyk. negalia. kol sugráðiu. chane. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris. * Liepsnà Neðantysis. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. 246 . Þmones veda stebuklas . Dargana dengia þmones . o kelias nesibaigia. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. Laukiama atvykstant. Ir tik tie. Bet Passedvanas Akmená iðneða. dulkiø stulpas dengia saulæ. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums.þirgas skuba. Prie Ujub Nor. net þirgas klumpa. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”.eina ir eina. tik laikas parodys kelià. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. gali nukreipti Akmená á gërá. Þmonës keliauja kupranugariais.raiteliui Timûrui. Kuku Nor . Akmens kelias nusitæsë á Vakarus.

Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. Laikas Akmeniui gráþti namo. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. þydø ujimo laikais. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà.) 247 . Tai nuostabu. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená.jø reikðmë neþinoma. Zocharo sudarytojas. kai Að iðtarsiu . (Skrynelë. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá.taip pat prisiminimas apie Akmená. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø.* Geleþinë Langobardø karûna . kuri minima legendoje. kad Akmuo. priklausiusios paèiam Saliamonui. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. Daug pasiuntiniø ið Rytø. atkeliavæs ið Rytø. Niekas nesunaikins Priesako. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. Nusileiskite lemtajai valandai. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu.keturiø kelias á Rytus. atveþtoje ið Rotenburgo. Visa tai liudiju ðia valanda. Kam lemta. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Regëjimas bus aiðkus. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. tie susirinks. Persekiojamas ispanø.

Joje Brangenybë . kai Akmuo tamsus. Kodël. Liejasi neregimasis aliejus. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená.Akmuo keliauja. Kai virð Akmens þvaigþdë . Kartoju maldà: “Neapleisk. smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Vieðpatie. Neðu skydu uþdengtà tauræ. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. 248 * . kokios musës uþpuolë. uþ jûrø.tuomet sëkmë. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá.þenk dràsiai. Tam sukaupiau savo jëgas. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. nes netikëjo. Aiðku. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. tiesia letenà . uþ kampo laukia prijaukintas þvëris.* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Kas kuièiasi uþ laiptø.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . Akmenie. neapleisk. Kai Akmuo ramus . Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui.Oriono dovana. Bet vynu Akmens neapliek.liejasi kraujas. Keliauk. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ.prieðo siøstas. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Akmená laikau stipriai. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas. Iðmintingo saugojimo pëdsakas. Uostinëja..

Einanèius namo. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. Brangenybë paruoðta. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. Maldingai lauksime savo lemties. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 .terminai iðsipildys. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. Ásakmiai kartojame . kurios atsiuntë pasauliui Akmená. Narsuolis praðo lanko . * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. kad iðaukðtintø svetimà ðalá. Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. þmona tarë: “Surasim já. Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis. * Kai Indijos valdovas prarado akmená. nes neþinojo. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens.paukðtá pats pasieks. Tuomet arti Mano laikas. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. Ateis laikas .

Juk reikia jà deramai priimti. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. prie sraunios kalnø upës. Ðirdis prisimena.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. bet ðirdis prisimena kà kita. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai.. Vietoj raitelio. Raitelio nesimato. Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas . O dabar. pailsëjæs. Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 ..Èintamani . pasaulio gelbëtojas.*** Ant bedugnës kraðto. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená. kad jos vieta Ðalyje. kaip ið Didþiosios Ðambalos. ið ðventøjø kalnø. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe .Stebuklingasis Akmuo. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . Ðvariomis rankomis. Verþlia ðirdimi.

Bet ar ji iðsipildys . kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. Tik aklas galvoja. prarandamos galimybës. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø.visada laisvas. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. Ar galima manyti.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá.tai priklauso nuo þmonijos. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. pasirinkimas . Bet Vartø neranda. Ðviesa ar tamsa. senais metodais.þmonijos rankose. p. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. “Kvietimas”. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Bet pasirinkimas . Sàmonë kapstosi èia pat. artumos dulkëse. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa.

Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà.dràsos gëlë. nei dauguma ásivaizduoja. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. gniûþta senoji mintis. Visa istorija rodo. jog stato Naujàjá Pasaulá. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. .Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. padaryta dël Naujojo Pasaulio.tai siaubo sala. bet kupina dràsos. auga naujoji sàmonë. kurios uþpildo gyvenimà. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. Nes pagrindiniai dësniai . Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. pilnos senojo pasaulio prietarø. Kaip iðorines fizines. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . Neþiûrint patirties. 252 .vienodi. Bet ne iðoriniais poþymiais. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. Kuris ateina kitais keliais. Kiekviena klaida. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Nepatyrusi. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. kad evoliucijà áspëdavo maþuma.

Bet reikia. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. Buvo patvirtinta minties galia.neámanoma. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. bet jø ákûnijimas. Tik tada. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Tol nebus taikos. kas egzistuoja.ásivyraus pusiausvyra. Sugráþti praeitin . 253 . kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Kai buvo pasakyta. jog idëjos valdo pasaulá. jog blogis niekam netinka. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. tarpusavio priklausomybës. laisvës ir tikros þmogaus laimës. Jei þmogus supras. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. uþplûdusiø gyvenimà. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. Ateina laikas. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime.Kol nesupras viso. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui.

254 .

Nuostabûs.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones. nauji. “Kvietimas”. suprantantys. 65 255 . Pakilûs susirinks. p. nauji. Nauji.

T ugningà sàmonæ. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Didþioji Baltoji Brolija. bûtent . tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Taip naujoji pakopa. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. Taip kalba Rytø legendos.padarys já kosminiu bendradarbiu. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. Dar daugiau . Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais. Norint padaryti jà nuostabia. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. oks Akylumo. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. nugalëjus mirtá. 256 . Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. neiðeidamas ið gyvenimo.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes.

já nuskriaus bet koks þvëris. kaip tikrame Visatos atspindy. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. Visø laikø iðmintis byloja .Makrokosmose. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. 257 . Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Visos Kosmoso jëgos. aparatai. Kurie ðiuo metu dar tebemiega.galingiausia bûtybë pasaulyje. jis tapo gamtos valdovu. Visa þmogaus galia . kad þmogus . Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. Ir vis dëlto . Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus.technika. Yra viskas. kas yra Didþiojoje Visatoje . maðinos. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje . Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Iðvystæs didþiulæ technikà. agregatais. Taèiau be savo árengimø.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. maðinomis. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. Þmoguje.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos.þmogus niekas. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë. be savo maðinø . Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”.

Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. ðirdies lygyje. Taigi. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. 258 . kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. Iðskyrus retas iðimtis. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Taurë .ðirdis.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. dar tebesnaudþia. stebuklø pagrindas. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Jie yra subtiliajame kûne. Jam veikiant. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. yra Taurës centras. kûno svoris tampa santykiniu. Aukðtosios sàmonës centrai. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu.visø. Virð saulës rezginio. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. todël fizine akimi nematomi. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. taip vadinamø.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Plauèiø centras . Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus.

Gerklø centras yra sintezës instrumentas. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. Kai jis atvertas. Kundalinis neveiks visa savo galia. Yra didesnë uþ nuðvitimà.kankorëþinë liauka. Jos fizinis organas . patiriamà atveriant Kundaliná. Smulkiau apie ðiuos. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. Tik ugningas Paþinimo. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje.Ðirdies. kad su juo kalbama jo kalba. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. Neiðugdþius Ðirdies. Nepriklausomai nuo to. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. kurie atsitinka daugeliui. yra virð antakiø. 259 .ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Apie tai bus pasakojama detaliau. dvasinis impulsas. kuriam atëjo metas.Varpo Centras yra momenyje. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . kas jiems sakoma. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. arba Treèioji Akis. bet ir savo kalba paveikti kitus taip. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . Bramos. juo priimamos erdvës mintys Ir visa. Palaima. yra pakauðyje. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Kad jie suprastø.

Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. o taip pat spræsti. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. pirmiausia. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà. Galima atverti centrus. màstymà ir ðirdá. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. Saviveiklinis. Kà ir kada galima panaudoti.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. Todël. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. kuriø ðaukiamës. nepadarant sau þalos. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. Didieji Vieðpaèiai . Valia gali Pritraukti dëmesá tø. Bûtina iðvalyti organizmà. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. beprotystës.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. 260 .

Sklindantys ið atvertø centrø. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. pagal fizinio pasaulio dësnius. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Jie junta daug kà. Toks þmogus supranta be þodþiø. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. 261 . Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. visi jutimø organai aðtrëja. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Laikytini stebuklais. kas kitø lieka nepastebëta. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. mato kiaurai. Girdi tolimiausius balsus ir garsus.Kurie. Visas organizmas subtilëja.

Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais. Galite ásisavinti amþiø turtus.Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite pagerinti planetos likimà. Galite suvokti Begalybæ. .

tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. Kad màstantys þmonës labai daþnai serga.stipraus troðkimo arba aistros energija. Yra proto jëga . Yra gyvybinë energija arba prana . áeiti á evoliucijos ritmà. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà .sveikatos energija. Didþio þygdarbio energija. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. Yra jausmo jëga . kas egzistuoja. Atsiranda keistos ligos.pasiaukojanèios meilës galia. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ. Jeigu bus sàmoningai paðaukta.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. ypaè á akis krenta tai. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . Kuri transmutuos visa. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà.stipraus kûno energija. Nenorint atsidurti tarp atmatø. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties.minties galia. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda .psichinæ energijà. Kitaip tariant. ir apvalys planetà nuo atmatø. stipraus màstymo energija.

Kaip ir Erdvës Ugnis. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. kas Aukðèiausia. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. kas vienija Nervø centrø veiklà. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa.tai tas ugningumas. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. Taigi. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. Ne iðimtys. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Nuo ðio. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. dar iki proto. bet dauguma gali jà pajusti. Hierarchija . Jei nëra verþlumo. Prisiminkime. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. Ugninis siekis galingai jà átempia. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. 264 . Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. visose jos apraiðkose. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. Yra kaþkas.Yra ir ugninë dvasios galia .

trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà.Groþio dþiaugsmà. pabudusiu gyventi. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. reikia nuolat valdyti. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . ritmiðkas. nes ðià energijà. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. nepaslankûs.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. Pirmiausia. átemptas. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà. 265 .bûtina sàlyga jai augti. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. O brangenybiø rinkimas. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. renkame Ðviesos grûdus. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. kuriame pergalës spindulá. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. Pastovus. Pastebëta. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. Iðmokite suprasti. Nuolatinis. Todël gërëjimasis . Ir atvirkðèiai. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Ritmas darbe .

kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. Nuo viso. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. norintá iðsigydyti. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. kas kenkia psichinei energijai.sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Ðirdis. kas jà naikina. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. Taèiau jie pridurs. Taigi. kuris badauja gydymosi tikslais. ásisàmoninæs Agni galià. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. Kad nervinis pakilimas . jog esant nervinei átampai. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai. Taip visapradë Jëga . kas kliudo tai daryti. Daug pavojø iðnyks. kuris paþadino Agni. kad didindami pakilimus. Apie tai bus pasakojama þemiau.tai kokybës gerinimas. Palyginkime þmogø. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. Bûtent tam ir reikalinga Joga. Kiekvienas. kuris pastebëjo savo nuovargá. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. Su þmogumi. Psichinës energijos tobulinimas . *** Gydytojai patvirtins. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. Bet krenta tas. Nuovargio nepastebi tas. Paþvelkime. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà.

Psichinë. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. galima ásitikinti.artimiausios ateities mokslas. Teisëjai.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos.valstybës lobis. Psichinës energijos tyrimas . Þmonës su psichinës energijos atsargomis .teisingo sprendimo átvirtinimas. Kaip magnetas. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. Taigi. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas. papuoð teisëjà. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. psichinës energijos paskirtis . Iðmokus ja naudotis. Jos savybë . arba visapradë. Bet psichinës energijos sankaupomis. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Vadinasi. Psichinë energija sukurs naujà epochà. Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. energija ágis pilietybës teises. geresnes gyvenimo tvarkymo formas.gëriu.jos parodymai nesuklaidins. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. Sugebëjimas pasitelkti jà. Jos pripaþinimas bus þenklas. 267 .Ir visø kitø energijø poveikius . Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. kurioje bus perkainotos visos vertybës. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu. Atliekant bandymus su psichine energija. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. esanèias þmogaus gelmëse.

Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. Armagedono dienomis. Atëjo ðirdies metas. ðirdis . Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”.ateitis. 268 . Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. . Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà.ðirdies subtilumas. Ypaè dabar. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone. baigësi.ugdymas.jo pagrindas. “Tai plaka tavo ðirdis.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. Bet nuo ðirdies. Taigi. protas . Nenutraukdama protinio darbo. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. kurioje vieðpatavo protas. Ðirdis . Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Visø pasiekimø raktas .” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos. Evoliucijos pakopa. Taigi. joks progresas. arba dvasinës sàmonës.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ.praeitis. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. ðirdá bûtina ugdyti. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . vystyti ir subtilinti. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá.

Tai ne miglota intuicija.. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli. ðirdingumas. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. daug kà suþino Anksèiau. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. 269 . Geranoriðkumo. Ir ta liepsna nedegins. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. primenanti ðirdies reikðmæ. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. Reikia laiko. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. pirmoji suvirpa. atjautos ir meilës artimui ugdymas. kreipiantis á ðirdá.tai meilës darbui. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. ir pakantesnis. Toks poþiûris subtilina ðirdá. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ.darbuotojas ir geresnis. kas yra draugiðkumas. Tebus jis tavo þidinio pamatu. galima jà stiprinti. ásisàmoninkime. Po darbo . kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. Ugdant ðirdá. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Ðirdis pilna þinojimo pajautos. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. nei spëjama pagalvoti.” Taigi.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. Kuriame áþiebsi ugná. kitaip tariant. Ðirdies ugdymas . Pagaliau. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana.

Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas.Þmonës susimàstë. kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. Taigi. Kas kojø greitume. jei atsiras kilnumas. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. kas gyva. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. iðgujusi þiaurumà. kaip á gyvenimo pagrindà. kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas.. Ið tiesø. Ðirdis. 270 . pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. kuri liko nepagirta. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. Reikia ðviesos árankiø.taip buvo giriamos kûno dalys. kaip parodyti kilnumà. Artimas þmogaus ðirdþiai. Atsigræþkime á draugiðkumà. kumðèiai. Nes neþinojo. Reikia suvokti draugiðkumà.” Þmonëssusimàstë.Reikia ðviesos. Meilë ir atjauta visam. Taip meilë liko neapsvarstyta. Draugiðkumas . Gailestingumas. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. kà tik atëjæs. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. T jûsø dantys. bet pamirðote vienas. Visada ir visur. Bûtent. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. .kilnumo varþybas. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Bet kaþkas prisiminë ðirdá.tai tas kanalas. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá.

Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. o ne fizinis poilsis.tai ne tik geri darbai. jog psichinæ energijà. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . Ðirdies. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. 271 . Kaip beribis dvasinis atidavimas.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. Taigi.ji nenugalima. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Þinoma. dvasinæ ðviesà. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Kai Ðirdies ugnys dega . kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. bet ðirdis neapsiriks. todël ðirdies prigimtis . Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. Labai svarbu þinoti. kiekvienu prisilietimu. Tikroji auka yra dvasinë. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu. savo esme. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Niekas nenugalës ugningos ðirdies.meilæ. ðypsenà. Geranoriðkumas . Ðirdis. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos. Net kalëjime nëra tokios belangës. atnaujina jausmai. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo.Ðirdis . aukà reikia suprasti teisingai. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose.pasiaukojimas. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë.tai iðmintingas priesakas. Pirmiausia. “Mylëkite vienas kità” . Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves.

“Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. Kantrybæ. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. O ið kitos . meilæ ir visas gërio apraiðkas. kodël jis nekalba apie gailestingumà. Þodþiais neámanoma nusakyti. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. þygdarbis . taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. suvokus ðirdá.jis suþydës. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies.ðitos pakilimo virðûnës. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. Ðirdis pasakys. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. kada reikia skubëti padëti artimui. Ið tiesø. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. Ji taip pat pasakys. Kaip sàmoninga kantrybë. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. kûryba. Kai jo paklausdavo. Nenusakomos ðirdies taisyklës. Tyra ðirdis nepakelia blogio. Visa kita prisidës”.pasauliø tiltas. Ðirdis nurodys. ar galima pakviesti meilæ. meilë. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi.grieþtumà. 272 . kada ir kaip dera elgtis. iðtikimybæ. nes ji . Pamàstyk apie didá stebuklà. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai.

kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to. Te niekas nesako.be kantrybës.Esant bet kokioms aplinkybëms. iðsaugo kylantá verþlumà. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. Kuri yra tiltas á Hierarchijà. Kad Hierarchija nereali. Yra pats realiausias kelias. þygdarbis . Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. kûryba . Kad þmonës jos nepamirðtø. 273 .be didvyriðkumo.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis. Darbas . nes nëra á Jà keliø.

tiek griaunanèioji jëga. Mintis gali valyti. naikinti puvimo mikrobus. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. 274 . Legendos sako. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra.be minties evoliucija neámanoma.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. arba skaidrinti erdvæ. p. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. Jei mintis yra energija. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. Kiekviena mintis gali arba terðti. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. o iðlieka. mintimis pradedami nauji pasauliai. Be to.ið minties gimsta darbai. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. “Kvietimas”. Mintis yra evoliucijos variklis . kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Galima matyti. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. Joje glûdi tiek kurianèioji. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. arba griauna. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. kuri nesuyra.

Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Sàmonë kaupiama gyvenime. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu.Ið kitos pusës.ávairiausiø ligø prieþastis. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. pastabumas taip pat. atminties ir susitelkimo ugdymo. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Ir deðimteriopa jëga muða já . Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius.kliudo jai augti.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. netvarkingos mintys Jos. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Tai. kaip ir sàmoningimas. tokia nepriimta mintis. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui. Gráþta pas siuntëjà. lyg vabzdþiai. originalumo . vystant psichinæ energijà. O taip pat tikslumo. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. sintetiðkumo. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. Negeros mintys . Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà.. dëmesio. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. greièio. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. Bet jis auga taip pat lëtai. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ.. 275 . Taigi. lyg bumerangas. O niekingos ir nepadorios . þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. pagal minties dësná.

Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Normalaus. Reikia áprasti màstyti. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. negu jà pagimdyti. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu.màstymà ir groþio ekstazæ. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. Kiek átarumo. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus .jos sutelkimas bei átvirtinimas. Paskui . Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. Sustabdyti mintá yra sunkiau. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Bet atvirkðèiai. apie ateities þmonijà. tikraisiais þmonijos sparnais. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. kiek kerðto Galima sustabdyti. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. Màstymo kokybë taps poþymiu. 276 . sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti. kiek pavydo. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà.

kiekviena gërio mintis . Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas.Galima kelti sau klausimus apie viskà. Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. kas vyksta. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu. netvarkingø minèiø. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Reikia iðmokti graþiai. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. kas geriausia ir graþiausia. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. kas naudinga? Þinoma galima. trumpai ir tiksliai màstyti. tai visa kariauna liks neapginta. Kas reikalingiausia . 277 . bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Kodël taip. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos. Þinoma. Taigi. bet ir subtilëti. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. Geranoriðkos mintys .gërio daigai. Ar galima ásivaizduoti. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo.tas ir graþiausia. Ieðkant didþiausio naudingumo. O ne kitaip? Kodël dabar. Juk ji turi ne tik stiprëti. Galima iðmokti svajoti. Galvokime apie reikalingiausia . Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. Budrumas. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Kad þmonës màstytø tik apie tai. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai.apie tai. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. reikia lavinti vaizduotæ.tai aukðèiausias minties skrydis. Svajonë . tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø.Ðviesos strëlë.

Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. kaip erdvës strëles. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. jog kiekvienà minutæ. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . nepaliaujamai. Kai siunèiate mintis vargstantiesiems. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. kaþkas patiria baisià nelaimæ.ir dideliø. Ir jûs nepamirðkite jø . Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. . Kaþkur.mintis siunèiama ðirdimi. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. Galima iðmokti kasdien daug kartø. Màstymo ðvara . Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. o tik geranoriðkà jausmà.siøskite jiems pagalbos mintis. Gërio kûryba . kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys.tai garbingiausios jûsø valandos. Minèiai nereikia þodþiø . ir maþø. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu. Gërio minties siuntimas á erdvæ . Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera.geriausia erdvës dezinfekcija. Ðitiek galimybiø .tai lyg nuskaistinantis þaibas. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. Nereikia varginanèiø meditacijø . Puiku.slypi joje. neribotai auga energija. kylant átampai. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. Minties kûryba . Siøsti gërio mintis. Taip.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. tiek bûti bendros visiems. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. 278 . Pripildydami erdvæ gërio siuntomis.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas.Galbût þmonës nesuvokia.

Þmonijos virðûnës . Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. 279 . nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu. Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Kurios verta siekti. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas. dvasios grûdas yra panaðus á Já. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Þmogaus esmë . Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø.tai ugninis dvasios grûdas.mikrokosmà. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Jie mano.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. ir ðiukðlyno padugnæ.be praeities ir ateities. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá.

trumpai akimirkai. Beþdþionë labai uþgauli. antis nevaldo savo nervø. Viðta kudakuoja be prieþasties. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. Bet kas mums ið to? . peslys ilgai neðioja pyktá. Papûga kartoja burnojimus. Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. atsiveria aukðtoji sàmonë. Naujoji Epocha . Rietis moka net ðunes. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Kartais. prisijungus prie evoliucijos. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. Neparuoðus tam savo sàmonës . Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Taigi.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Meilë viskam.Pasaulio Motinos Epocha . 280 . Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. pantera greitai susierzina. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui.tai yra jos neugdant. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. arba kosminis praregëjimas. Panagrinëkime tai iðsamiau. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. nemirtingumo. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. kas supa mus. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. visaþinojimo.Netapkime panaðiais á juos.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. Dabartiniu metu. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui.

Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. nebus laiko dairytis á þvëris.abejingumas nesukuria Gërio. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà. Abejonës kirminas. Savigaila . Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Kantrybë yra sàmoninga átampa.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø. Verþiantis pirmyn. neapykanta. gaminasi ypatinga substancija. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Daug kà reikia paðalinti ið kelio.tai nemokðiðkumas. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. kaip bacila. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Baimë . Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. pyktis.didelis dvasinës raidos prieðas. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . pavydas ir kitos panaðios aistros. sulaiko dvasios vystymàsi. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Kad taptø pakankamai þmogiðku. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Kai kantrybë sutelkta. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà. 281 .dirglumas ir pyktis. grauþia ir naikina psichinæ energijà. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. Kas nori auginti sàmonæ.

áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. 282 . Mokykla . galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Beribis gyvenimas. Tad stebëkime save ir dideliuose. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. turi mokëti stebëti save.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. Tik taip iðsilaisvinus. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Reikia pagalvoti. Kai norime regëti vaiskius tolius . ir maþuose dalykuose. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. Neiðvalæ sàmonës. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui.nelendame á dulkiø debesá. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. Mokyklos tikslas . Be to. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. beribiai laimëjimai bei galimybës.

galime patirti Palaimà. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. Sugretinæ menkumà su didingumu. Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. vedantys á realybæ. atrasime ir laisvæ. Paþinus tikràsias vertybes.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. Nesiverþkime prie maþø dalykø. Reikia ásisàmoninti.atsirinks savaime. Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Kelias á Naujàjá Þmogø . Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. reikia taikyti pasauliná mastelá. Pakili bûsena . Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. 283 . Nes ten. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Niekingo nuo didingo . kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Todël bûtina pramuðti ðià sienà. Ðios sàvokos mums bus þenklai. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn.siekti to. Kuriant pasaulinæ pakopà.sàmonë turi tapti jautria ir imlia. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. krûmø nematyti. neskiriantis maþo nuo didelio. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. kur dideli medþiai. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. jei sàmonæ perkelsime ateitin.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Gera ar bloga. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. naudinga ar kenksminga .dar dvasiðkai nesubrendæs. Ir pagaliau .

Taèiau kiekvienas. Ásivaizduokime.. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. tiek ekonominës problemos. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Yra tik viena panacëja . poetams. Tik tada. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. Kompozitoriams. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. Bus iðspræstos tiek etinës. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. Bet gyvenimo prasme. iðplëtota sàmonë. Kad ji siektø vertos aplinkos. Neperkeièiantys gyvenimo. Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu.pakylëta sàmonë. Kilni. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. *** Evoliucijos esmë .Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams.. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. dailininkams . Pasirûpinæs savo sàmone. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 .tobulëjimas.

Paprastai jau trijø metø kûdikis . Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda . Ir atrasti dþiaugsmà. Kûdikis negimsta su neapykanta . bet ir gyvûnus bei augalus. Mokoma atjausti ne vien þmogø. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. teikiant malonumà aplinkiniams. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. kad Naujojoje Epochoje. Jei namuose neloðiama kortomis. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. Baisi kvailystë . apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas.visiðkas nekûrybiðkumas. bet apie kitus. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. O septynmeèiams .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Egoisto dalia . kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. auklëjant vaikus. Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus.pilnas áspûdþiø. Klaidinga manyti. Vaikai neþiaurûs.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu.kuo ankðèiau . Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje .stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà.tuo geriau.jau daug kas prarasta. Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko.

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

Pereiti visus gyvenimus. þmonijos vardan. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo.pasiaukojimas. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. Norint atiduoti sielà. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Buvo aiðkinama. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Kad plësdami sàmonæ. Mes þinome apie bandymus. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Didþiausia nauda. Þmonijos labui. Kurie atitinka kosminæ paskirtá.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. kaip einama átempta styga. Bet nëra ir sunkesnio. Galingiausias þygdarbio matas . Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais. kurià mes galime atneðti. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. Þengti per gyvenimà verþliai. gailestingumas. o apie sielà. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. iðgeria pilnà nuodø tauræ. Testamente paþadëta palaima. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. kad tai Nesiprieðinimas blogiui. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. yra ta. tyliai atliekamus laboratorijose. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. reikia jà suformuoti. Nuolankumo didvyriai. Nuolankumo sàvoka . Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. geraðirdiðkumas. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. gerindami ir turtindami màstymà 292 .

Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Taigi. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus.nepaprastai sunki.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. gëriu iðgelbësime ateitá. kad pagerintume jo bûtá. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Nebus net minties apie þygdarbá. Jei patys ásisàmoninsime. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. Galima daryti gerà artimui. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. Ir tai bus gërio sintezë. Màstymo menui. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Kova su tirðtàja tamsa . kam ir kodël jie turi bûti atliekami. kad já nugalëtø. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. þmonës prie þidinio nebus ramûs. Kurie turës pakeisti ateitá. tikro gërio kûrybai. jie atvers vartus á ateitá. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. Sàmonë. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Kol gyvatë po þeme. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. galima pagerinti þmoniø màstymà. jei mes nesuvoksime.Bei skaistindami ðirdá. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. 293 . Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. Pagaliau. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga.

Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. Tai svarbiausias uþdavinys. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. kas sukelia poslinkius. Vaikai. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. Dera prisiminti didvyrius. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. Be smûgio substancija neims judëti. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Ir þemiðkajai evoliucijai.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà.

raginanèiø paþinti ir atrasti. Daug yra pavyzdþiø. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. Vaikai myli liaudies didvyrius. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. *** Didþioji Dvasia. 295 . bet tautos bei ðalies mastu. kûrëjus ir darbðtuolius. Vietoj mechanikos. kaip ir gailestingumas. Ypaè reikia knygø. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. palikdama mûsø planetà. Ir ne tik asmeniniu. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas.

Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. apdairiai.” 296 . kaip dabar. Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. verþliai.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Visose mokslo. nuo saviugdos. Bet reikia.tai didis uþdavinys.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. ir ne vien kaip ðeimos motinos. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to.. O bûtø pasaulinio masto. 304 . kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. jog esant palankioms sàlygoms. Bet pradëti reikia. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë.duoti gyvybæ. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. Moteris moka aukotis. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . bûtent.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus.

Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. Motina. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. þmonos. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Motinos. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. Ir dabar. þmonos ir seserys. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. þmonos ir seserys. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Pasaulio Motinos Epochoje. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi.ten ir galia. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis.Todël moteris kvieèiama tobulintis. 305 . gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Bet ir ypatingas pasitikëjimas. nes kur þinios . Mylinti motinos. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje.

Jog pusë ministrø. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . Visa kita . Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Turi bûti moterys. kaip ir geriausiais laikais. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Bus galima pasakyti. gimdanti vaikus. nepakantumas ir visoks persekiojimas. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Moters intuicija.savæs ir kitø apgaudinëjimas. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Moteris. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Moteris. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. turës teisæ Tvarkyti jø likimà.Átvirtinus lygiateisiðkumà. Tik tada. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. o taip pat deputatø. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Tik tada. kuriuos sàlygos pati epocha. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Ves þmonijà progreso keliu. Moteris gins ne tik savo teises. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Pasibaigs karai. prieðiðkumas. parlamentarø ir pan.

visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà. Visà groþá. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. O þodis UR . kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. Kokia didþioji sàvoka.senovinë ðaknis. reiðkianti Ðviesà.APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà.rytietiðka. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . Aukðèiausio Groþio. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Taigi. apimantis visà sàmonës platumà. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. tai bus Gëris. Ugná. Kultûros pamatas . visa laimë. ten ir taika. Ten. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. visà ákvëpimà ir polëká. Ten kur Kultûra.druidiðka. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. antroji . Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo.Groþis ir Þinios.

tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. Nes Kultûra . Þinios . Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku.liaudies ðirdis. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse.liaudies iðmintis. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. 308 . Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. negu kai kuriose praeities epochose.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. tà dvasios kilnumà. grubumo. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. Galbût. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. Juk prieðtaravimø. Menas . Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. net sunkesni. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Taigi. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Tik tikro Groþio. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. tiek ir asmeniname gyvenime. Kol Kultûra tëra tik prabanga.

kur lizdus suka nepakantumas. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas.tai didþiausias pakantumas. kaip ir Begalybës sàvoka. O suprasti . aukðèiausias kultûringumas .nepaliaujamai tobulëti. Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. Taip Begalybë mums taps tikrove.reiðkia atleisti. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje . Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. iðkelia pakantumà.kilnus þmonijos þygdarbis. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø. Nëra vietos dvasios augimui ten. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Tarnauti Kultûrai . 309 . Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Vadinasi. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi.reiðkia suprasti.taigi. tuomet Ji ir suvoks. kad jos pareiga . Taigi. Ðirdis yra beribë . pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. *** Rytø Mahatmø Mokymas. Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. kokia skurdi ji turi bûti. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”.

Iðmokti vertinti ávairovæ . 310 .Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. o mokys plataus suvokimo. Negalima reikalauti. Kuo taps þmoniø ðirdys. kuris daugiau aprëps. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. Didesnis bus tas. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Nepakantumas yra blogis. Galima sakyti. Neákinkys á vienà jungà. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. nes jis slepia tiesà. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. kad visi þmonës vienodai galvotø. kaip á krûvà vienodø akmenø. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. jo manymu.tai nemokðiðkumas. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. negali Þiûrëti á þmonijà. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. Nes. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. kad nepakantumas .teisingas kelias á Kultûrà. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. nes ji parodo Kelià á subtilumà. Tegul þiûri á skirtingas puses. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Bet tai nekenks bendram labui. Jame visada bus ir melo. Negali bûti gero nepakantumo. Ar neuþtenka visø. Korane pasakyta viskas.

kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. 311 . Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Þmonës eis tuo keliu. Reikia ugdyti sàmonæ taip. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. jis tampa pakanèiu. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse.

Mus apstulbins progresas. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Þinios yra vartai á Brolijà. kur dega þinojimo ugnis. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. Þmonës turi verþtis á já. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Ten ir ðviesi ateitis. Þmogus. Þinios yra iðsigelbëjimas . Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Daug blogio padaroma dël jo. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Tiesa ten. ko dar neþinome. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Realios þinios.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . be prietarø. siekiantis paþinti Tiesà.

Niekas negali tvirtinti. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. Bet þymiai prapleèia juos. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. bet ji nebus primityvi. Daug neregimo reikia sutalpinti. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. bet substancija. Jog egzistuoja daug kas. Neatmetusi atomistinës hipotezës. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. Tik nemokða gali pasakyti. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. o prietaisus gerinti. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. galima priartëti prie Begalybës. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. Tobulinant save. 313 . Paruoðta didi ateitis. Taip paþinimo ribos pleèiasi. Neatmetant mokslo laimëjimø. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. Beribes materijos savybes. spindinti galimybëmis. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. jog “viskas jau atrasta”. Juk materija ne mëðlas. Mokslui nereikia keisti metodø. ko þmonës neþino. bûtina juos plësti. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. paþinus mums dar neþinomas. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká.

Taip mokslas suvokë. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams. Bûtinos ðeðios sàlygos. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. nurodinëjant jam darbo metodus. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Negalima tyrëjo varþyti. kad materija yra energija. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. nei vidine prievarta. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Pirmoji sàlyga .Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. 314 . Ir kaip kitaip gali bûti.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais.

kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. Kurioje þinios atvers vartus.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Neturime baimintis. Geriau jam neuþsiimti mokslu. Ko jie ðiuo metu neþino. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. 315 . kà skirta atrasti. Antroji sàlyga . Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. jog Tiesa yra viena. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. Praeina tie laikai. mintyse juo netikëdamas. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. o iðtisos sritys Liko draudimø. taip ir þinias reikia rinkti visur. Pirmiausia. Koks siaubingas sàstingis. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti.mokslas turi bûti neribojamas. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. Ateina kûrybos epocha. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. jei þiûrima laisvai. Treèioji sàlyga . Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Kaip bitës visur renka medø. Ketvirtoji Sàlyga . Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø.

nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. Greitai ims fotografuoti auras. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. teisingi. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. egoizmo ir puikybës. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. Dar neseniai televizija buvo pasaka . Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Sieikiant naujø laimëjimø. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. Bus aparatai nustatantys emanacijas.faktai turi bûti tiriami sàþiningai. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. Nes daþnai bûna. Galima ásivaizduoti. 316 . Ði sàlyga bûtina. kitaip tariant.” Pagaliau. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. kokie jie yra.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs.þmonëms tai atrodë neámanoma. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Penktoji sàlyga . Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Svarbu. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. Primename apie tai. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. bus matuojamos mintys. Teprisimena naujausius atradimus . Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. O ne iðkraipytus prietarø.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. jog tai ámanoma.

Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. besiverþianti pirmyn. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas.ne proto prieðas. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas. ir tikra. Tikëjimas yra dvasios stiprybë. 317 . Toks tikëjimas . trokðtantis patikrinimo.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. Jog atras tiesà. bet jo ðviesa.

Groþis yra tas tikslas. kurá þmogui suteikia gamta. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. 62. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. p. Tariàs þodá “groþis” . Egzistuoja meno sukurtas groþis. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. turime Ðviesà.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo.nemirtingas ir beribis. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. kuris yra groþo kûryba. Meno perlai 318 . Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. pakylëja ir sublimuoja. kas gyva. esanèio gamtoje. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Per menà.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas.didinimas. “Kvietimas”. Kiekvienam neðu talismanà. Groþis perkeièia þmogø. Menas . Ðalia groþio. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas.bus iðgelbëtas. Pasaulis vystosi groþiu. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. Kuri taurina ir ramina visa. Visø gyvybiø siekis tobulëti. Ið esmës. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo .á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . yra groþio siekis. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. Meno tikslas .

Krioklio. reikia ðviesos. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. Kiekvienas suvokia groþá. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá.garso groþio suvokimà.. O jo groþis þymiai subtilesnis. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. tuo daugiau groþio jis pastebi. á maþos sëklos susidarymà. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. rafinuotesnis. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis. Kas tinka visiems pasauliams. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Kuo þmogus tobulesnis. Taèiau reikia juos pamatyti. o Subtilusis dar turtingesnis. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. ir paukðèio plunksnose. Ir þemiðkose spalvose. Todël.jam tebus tik ûþesys. kai vertinate Gaivø aromatà . nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. upës arba okeano daina .bûtina evoliucijos sàlyga. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. Reikia lavinti muzikos suvokimà . ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje. Jei norime iðvysti groþá. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. 319 . kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas .Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Nesuvokiant muzikos. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas.

kuris moka mylëti groþá. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. jei jis suþinos. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Daina. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. kaip jëgø stimulu. Puoðdamas gyvenimà. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. Nuo maþiausios gëlelës. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. Galima priprasti naudotis menu. Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Groþio spindesio stebuklas. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. Bet ir sustiprins jëgas. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. Groþio ir kilnumo þygdarbiams. nenuilstamumà? Kiekvienas. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. jis skuba á jas. spalva ir nuostabiomis formomis. Jis susiþavës jomis. Pagaliau. Nuo peteliðkës sparnelio. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. verþlumà.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. 320 . taurina þmonijà. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje.

161 321 .tai ne ðventeiviðkumo. heroizmas ir þygdarbis. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. Siekime jo. Taèiau neteisinga sakyti . Nuo þvëriðkø kovø. Jei norime iðvengti bjaurasties. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. nuo dorovinio nuopolio. p. “Kvietimas”. Ne tik pasiðventæ menininkai. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei. ieðkokime arba bent svajokime apie já.jis jiems priklauso. stotys ir ligoninës. Mokyklos. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. kas neapsakomai graþu ir kilnu. apsigaubia bjaurastimi. Nepamirðkime groþio. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. Màstymo kilnumas ir orumas . Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai. O tikrosios kûrybos poþymis.Atiduokite menà þmonëms .groþis iðgelbës pasaulá. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. bibliotekos. iðkilmingumas. Bûtø neteisinga. Kai ji svajoja apie tai. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà.

” 322 .“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui. Kokias mes paðaukiame savo siekiais.” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.

Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia.APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . jam tebesant Fiziniame pasaulyje. atkreipianèius mûsø dëmesá. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø. emocijø. Egzistuoja dar ir neregimieji .psichiniai . O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø. Ne tik senosios epochos. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus . Ið tiesø gausu subtiliø. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. nuveja nematomas muses.minties. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos.jausmø. proto pasaulis. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . Kali-Jugoje þmonija. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio.pasauliai: Subtilusis pasaulis . bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. klausdami . Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio.tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø.

Þmonës. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Bûtina màstyti apie juos. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. 324 .Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. kas jiems nutiko. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. pritaikant Agni-Jogà. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. Ruoðiantis Satija-Jugai. tokios kosminës sàlygos. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. Tuomet. Dabar tokie laikai. Taigi. sugráþæ á fiziná kûnà. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. Be to. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. Jie prisimena viskà. Po to. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. kaip Saulës ðviesà.

Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. Pavojaus akivaizdoje.ilgalaikiu. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Ásivaizduokime. Kaip dabar. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. kitaip tariant. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. Tai kuo rûpinsimës . kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. kylant átampai. Vadinasi. 325 . Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. Bet labiau vertinti tai. kad þemiðkasis gyvenimas . Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis.tik akimirka. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. Ir pats mokslas priartës prie jo. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Þemës gyvenimas . nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Taigi. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø. jà galima ir pratæsti. Jei galima sukurti tokià átampà. kaip prie evoliucijos variklio. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. Vadinasi. Tereikia. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. auga ir þmogaus jëgos. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas.

Tenka mokytis. paprastai. Juk. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Reikia pamëgti màstymo procesà. Vadinasi. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Bet ne apie begaliná egzistavimà. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá.tai mintis apie ateitá. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. taip vadinamos. minties kûrybos. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. lyg bedugnës pakraðèiu. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Tai pasakyti visai nesunku. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. Todël. Be to. Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. kas bus ateityje. Iðmokime nenuilstamai dirbti. 326 . Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà.

Eikime á já be siaubo.tai skirtoji ateitis. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. Þengdami á Ugniná Pasaulá. Gailestingumas.Ugninis Pasaulis . Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Artëti prie Ugninio Pasaulio . negalime pasakyti . Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. Þemiðkoji bûtis . atjauta. 327 .laikini. Ið visø þemiðkø dalykø . Nes toks ritmas neiðvengiamas. Subtilusis ir Minties Pasauliai . mûsø gyvenimo tikslas . Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Kaip á veiksmingà priemonæ.tai ir verþkimës á já. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. pasigailëjimas. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. o iðkilmingumas. ugdykime savo sàmonæ. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. suvokime Ðirdá. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. kaip apie savo dalià. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. Þmogus. artëjame prie Ugninio Pasaulio. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá. kaip vienintelio mums skirto tikslo. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Ið tiesø. Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. taikyti atitinkamas savybes. kaip Bûties tikslà. Ugninio Pasaulio vardan.trumpalaikë. verþkimës á Ugniná.be virpulio. bet tai ne siaubas. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà.vadinasi. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá.

Ne tik pripras apie juos màstyti.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. Pakeis þmoniø psichologijà. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá.aukðta.” Þmonija. Kad visa. Pasaulëþiûra. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Atvirkðèiai. Sàmonë. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. kas su juo susijæ. 328 . . Mes atplëðiame jus nuo Þemës. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Pajuskime. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà.

Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. vaikui gimstant. kad Saulës dëmës palankios karams. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. Kaip. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. priklausomai nuo to. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. Mokslininkai kalba. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. Lygiai taip pat ir þmogus. savo ruoþtu. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. Þmogus. Kurie. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. Teisingiau bûtø sakyti.

priklausomai nuo to. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Neverta manyti. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Tokias pat didingas. 330 . Artëja laikas. Greitai bus pradëta màstyti. kaip rytdienos maistas. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais.ateities mokslas. bus atrastas bûdas. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. Net neámanoma ásivaizduoti.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà.Atvirkðèiai. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. saugoti. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. kurti. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira. Netoli tas laikas. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Laikui bëgant. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. kaip ðviesuliø gausybë. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius.

Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. Pajutæ sroviø vibracijas. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. Kuo tobulesnë dvasia. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. 331 . Ið tikrøjø. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. Taip màstydamas. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. Atneð ugningiausius pasiekimus. Kai iðnaudota viskas. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. bet jûsø dvasia dþiûgauja. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. jog dvasia. Toks dþiaugsmas gali ateiti. kad suvokiate. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. jog namai arti. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. ásisàmoninus. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Ið kur tai? Todël. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. Nejaugi jø negalima pritaikyti. Be þemiðkos uþuovëjos. kaip krintanèio vandens srovës. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Kitaip.Þinojimas. gali verþtis ir á kitus lobynus. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu.

Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. Mahatmos. tiek daug skirtumø. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. Gali atrodyti keista. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. jog esant PagrindøVienovei. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. 332 . Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Pakankamai já iðvysèius. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Jis suprato. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. galima aplankyti ávairiausias planetas. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. gyvenantys mûsø planetoje. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti.

Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Skraido þmonës. skraido paukðèiai Ir net þuvys. o susilietæ su juo Mes kenèiame. 333 . niekada jø nepamirð. tarkim. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. kad gaudþia sferos. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. kas þema. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. Lyginant. Be to. Tenai tikra skrydþiø karalija. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. Taip. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Þmonës ne tokie kaip mes. ir. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose.” Tie. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. . Atstumas iki jo didþiulis. Net ir bûnant ugniniame kûne. Pats oras Mums nepakeliamas. o stebûklas. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá.

Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. Þemiðkasis mokslas. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. kad visa. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Ar siauras jis. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Ne Þemëje. .. Reikia naujai atgimti. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima.mûsø stebuklingasis kelias. Artimiausi pasauliai. Þinoma.Venera ir Jupiteris. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. 334 .*** Pirmiau. Tartum dalyvautume jø gyvenime. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. bet ten. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. norint suprasti. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. kad atitrauktume nuo gyvenimo. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. Tolimieji Pasauliai . Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Ieðkotojams reikalingas kelias. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. kas svarbiausia. kur yra taip vadinama tuðtuma. neþinanti dangaus keliø. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. norint juos priimti.niekingai menka. Bet kad atvertume naujus kelius. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël.

Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Ne hipotezës. kaip skydas. neleidþia priartëti negatyviosioms. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Kitaip jos praskris be pëdsakø. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. Dviguba prigimtis .Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Teisinga manyti. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Bet þinoma svarbiausia . Taigi. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. Nereikia manyti. Taip galima priimti kitø planetø mintis. 335 . Nepasiruoðus. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Mes patys turime pritraukti sroves. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai.dvasinë sàmonë.

Mechanika ir psichika susijungs. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Pirmiausia. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. bet sàmoningas jø bendradarbis. Iðeiti uþ planetos ribø . bet neginèytina. 336 . Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. Viena . vadovaudamasis Bûties dësniu. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. pasijuskime jø dalyviais. Apmàstant tolimuosius pasaulius. jog pirmiausia pasieks garsas. bet spindulingomis sferomis. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu.artimiausias laimëjimas. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. tegul praeis daug metø. Pasakyta. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Bet nei jie. Prie tokio skambesio reikia priprasti. nes srovë sukelia vibracijà. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. reikia atsisakyti þemiðkø matø. Visø pirma tai bus skambesys.suvokti save esant jø dalyviu. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. Kiekvienas. Agni-Jogos mokyme pasakyta. Kita . Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia.

Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. o Visatos gyventojai. jog jûs ne Þemës. 337 . Tik tokia sàmonë. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. Þmogaus dvasia. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. atsakinga uþ visà savo veiklà.Màstykite. þodá ir veiksmà. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. kaip kûrëja.

338 .

Þemës Motina Antroji dalis . Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Anapus Kosmoso . Apie Mikrokosmosà . Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Mënulis . Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda.

Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Apie Dievus. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda.

Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful