Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

vadinas. kas mums dar tebëra paslaptis. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. 7 . Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. Taip sukuriamos mintys. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. Bëgant tûkstantmeèiams. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. Tai.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. kurios þino daugiau uþ mus. mums yra paslaptis. Tie. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. ko mes dar neþinome. Ðie dësniai buvo ir tada. Kà nors þinoti. Bet tai. Ir dabar yra dësniø. kà jau þinome. á savo sàmonæ priima lobius. kuriø þmonija dar neatrado. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. yra mûsø þinios. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo. kuriuos þmonës vadina idëjomis. kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. Tai. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. apie tai màstyti.

. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà.Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ. kurioje viskas ámanoma. kas iðgirsta. Mokslininkas já vadina intuicija. Þvaigþdëms mirgant. poetas . tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS.ákvëpimu. asketai. Tik didingame Gamtos prieglobstyje.praregëjimu. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Visa. kalnus. Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. toli nuo buities triukðmo. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai. Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse. 8 . dykumas . Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. atsiskyrëlis .. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

oks "Kvietimas". 15 . nei nakties. nei ðviesos Nieko. Vien Nesunaikinamas. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko. Tai .ANAPUS KOSMOSO . Nei tamsos. kad Maaha Pralajos metu. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. T yra dësnis. iðskyrus Viená. kas esama. Protu nesuvokiamà”. “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. Kai visa. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. yra iðtirpæ Nebûtyje.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. Nei dangaus. 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. nei þemës. p. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”.PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis.

Jis visuomet tols nuo mûsø. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já. Prieþastimi be prieþasties. Todël Absoliutas . Þinodami. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina.uþ Neapsakomybës ribø. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. Neleisdami Jo nei ávardinti. kas slypi uþ Bramano. 16 .“Tai”. nei apibûdinti. Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. Absoliutu. kà mes galime suvokti.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. Jie lieka anapus . Visose legendose ir himnuose nurodoma. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë. Viena.evoliucijos garantas. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Parabramanu. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Nes tai . Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. “Parabramanas” . Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Tai Absoliuto . Kaip nesuvokiamai Paslapèiai.

Tik skirtingai Já vadino. Tu .Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. nei apibrëþti Tavojo: Kur.Vienas. O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà.” Parabramanas . nes Tavo Vienovë nedauginama. nes nieko kito Tavyje nebûna. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. nes jie jos neþino. Tu esi.Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti. Tu esi anksèiau laiko ir vietos. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. ir niekada nedidëja. Tu .ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu. ir negali bûti keièiama. Prasidedant neveiklos periodui.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. bet ne kaip skaièius. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . Tu . 17 . nedaloma ir neágyja formos. bet esi Pats Savyje.Vienas. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. Kaip ir Kodël? Tu esi. Prasidedant veiklos periodui . Paðaukdamos Visatà Gyventi. Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas.

visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas .Sûnø . Kaip þemëje tëvas. nëra Dvasios raiðkos! 18 . Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje.pasyvusis. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. bet ne dvasios ar sielos galia. Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai. be Moteriðkojo Prado.Tu gyveni.Absoliutas .Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. Bundant Didþiajai Manvantarai. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos.taip ir Kosmosas.aktyvusis. gyvybës kûrëjas. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. Uþmezga vaisiø . Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. susijungimas Su Pasaulio Motina. Tu gyveni. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius . arba vyriðkasis pradas. arba Vieningaja Materija. Atsiranda Vyriðkasis Pradas . be moteriðkojo prado.Vieningàjà Visatà. arba Vieningosios Dvasios. nes Tu esi Pats. Tik Pasaulio Tëvo. Be Pasaulio Motinos . Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios. Kai pradedama kûrybinë veikla.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. bet gyveni ne laike. kurá galima iðmatuoti arba suvokti. Ir Moteriðkasis Pradas .

KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. kai uþges visos Visatos saulës. Kûrybinë Dvasia.pirmapradë ÐVIESA . Ugnis . Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas. 1 Treèioji legenda Kaip. Tai . kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. kuris pagimdo Visatà. Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje. baigiantis Maha-Pralajai. Tai . Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . Evangelija pagal Jonà. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. Tai . Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ.Parabramanas.lyg neregima Ugnis. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. 19 . Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”.Proto Ðviesa. gimstantá Beþadëje Tylumoje. Gimdanèioji Materija.pirminis GARSAS. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis.LOGÀ.visø paslapèiø paslaptis.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Ir Moteriðkasis Pradas. Logas . þemiðkajam protui nesuvokiama. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. tai . Tai . veikianti ið Kosmoso centro. Tai ne fizinë Ðviesa. Tuomet Absoliutas . Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina.Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Dieviðkoji Ðviesa.UR.

Yra bûsimojo . Kurios praëjusioje Manvantaroje. Esanti Jame kaip idëja. Ðie pirminiai ávaizdþiai. statybos procese. paþadinti naujai Bûèiai. Á milijonus judriø Visatos sferø.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. Taip. kuriame numato. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta.geresnio ir tobulesnio . savo uþduotá. taps objektyvia realybe. Visà Visatos gyvavimo laikà. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . vienoje ar kitoje planetoje. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. visø emocijø. kas bus. “prototipus”Visø formø ir jëgø.Kosmoso pasëliai. Taip iðreikðtasis Logas. Pasauliø Kûrëjomis. Jis sukuria viso. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats. pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. Visko. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. kuriant ir valdant Kosmosà. Vienos ar kitos saulës sistemoje. 20 . dar prieð atsirandant Visatai. Kuri vëliau. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai.

Kas gali apskaièiuoti.svarbiausias Kosmoso dësnis. nubraiþæs planà. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. Kosminiame Prote. pasibaigus Maha Pralajai. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. Bet. visà darbà paliko mûrininkams.*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. kuriama labai lëtai. Daugybæ ðimtø milijonø metø. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. Tik Tai egzistuoja savaime. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. Kosmose viskas dësninga. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. o tiksliau. esanèias Logo lobyne. Prieþasties ir pasekmës dësnis . Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. Ðitie Statytojai kuria.taip ir Danguje. Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas. O kaip Þemëje .

Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . aplink kai kuriuos pirminius atomus. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Nuo medþiagø. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. Viskà savyje talpinanti. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai. viskà savyje gimdanti. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. 22 .“Mula Prakriti”. Mula Prakriti yra amþina. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. Bûdama Parabramano aspektu. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar. kuri legendose vadinama Fochatu. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. Paskui. Logo energija.

Aukðèiausioji. vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. 23 . Ir ketvirtàjà. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Pasauliu. vadinamà Dvasios. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. nematomi. Pasauliu. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. kuriame dabar gyvename. Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. Kaip garas. Þemës gyventojams. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai. O ðeðtoji . kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. Legendoje sakoma. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. Tik septintasis . kaip ir antrojo lygmens atomai. vadinamà Palaimos. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. arba Intuicijos. Tai mûsø fizinio pasaulio materija. Jau patys pavadinimai rodo. arba Nirvanos. arba pirmoji.Sudarydama spiralinius sûkurius. kad tai þmogiðkieji pasauliai. Todël apie jas mes nieko neþinome. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. Ðeði aukðtesnieji . Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai.

Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija. Panagrinëkime. atomuose. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø.tvirtosios medþiagos . jos Prieþastis ir Tikslas. Septintasis . Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. 24 . Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. Taip materijoje. O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. subtiliausias.skystoji materija arba vandens stichija. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë. Ðeðtasis . Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”. poskyris sudarytas ið paprastø atomø.tai þemës stichija. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui.Jo Gyvybinës srovës.Jame. Ketvirtasis .subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. fizinio pasaulio poskyrius. Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. Visa pagrásta vibracijomis.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. tris ir daugiau. kuri neturëtø kokios nors formos.visur ir visa . vibracijø rûðis. O materijos jëgos ir energijos . Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos.Po to.ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija. Treèiasis . Pirmasis. Jis . Materija gyvena . Materija yra forma Ir nëra formos. pavyzdþiui.

Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos. Kuri ir yra Jo forma. Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam. 25 . Net Logas.tai vienarûðiai vienetai. Kuri ásikûnija materijoje. T vidinëje Gyvybëje. Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. nei þmogus negali ten egzistuoti. Apsireikðdamas virsta Visata.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ.miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. kuri pasëpta atomuose. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. kuriai ðie atomai priklauso. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. Visi atomai . Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà.

Mums pasakë. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. kad plakti reikia tokià materijà. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. Ji dar þino.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. Ji taip pat þino. Kurioje yra gyvybinë energija . taip ir Þemëje. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià.tai analogijos dësnio simbolis. 26 . kad judesys turi bûti spiralinis. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”.pienà. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. Po to pagaminamas ir sûris. taip ir danguje” . Kaip Danguje. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë. Ta pati mintis. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. kas esti. nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. Bûties pagrindas persmelkia visa. Prieð pradëdama muðti sviestà. Be valios neámanoma sukurti jokio daikto. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje.” Agni-Joga. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus.

Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. 27 . Ir dar kartà: tiek Danguje. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. vadinas. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. kuris yra jo tëvas. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà. Kaip planetoms. savasis Planetos Logas. Ði Logo iðspinduliuota energija. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë. Taip pat ir mûsø Þemës planeta.materialià formà.. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. kokia begalinë yra valios átampa. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. Norint suvokti.. Ir motinà . Kievienas daiktas turi kûrëjà.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. taip yra ir Danguje. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys.

jau sustingusiø kûnø. Taip jis tampa klajûnu . Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Pasiekusi tikslà . Planetø Dvasios. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys.kovos dël iðlikimo. Jis juda ðuoliðkai. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. jis ima suktis ir. iðvengia þûties.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Pasipildo ávairiais elementais. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Sukdamasis tarp tankesniø. Kiti. Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti. Evoliucijos idëja . Daugelis þûva . Kad paskui. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse.kometa. atðàlusi ir tapusi planeta. Verþdamasis á erdvæ. Suteikiantá jai formà ir judesá. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. greitesni. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui.

29 .Gimë gilioje senovëje. planetø ir mënuliø kovas. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. Tai yra be dvasios. norø. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Saulës sistema . Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame. Turinèiu savo ypatingà gyvenimà.tai fizinë planetos dalis.regimasis .ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas. sveikatos ir ligos periodus.atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. Antrasis Pasaulis .minties pasaulis. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà. galinguose dangaus kûnuose. Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija. Taigi. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”.jutimø. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø . Bet ir sklinda toli uþ jo ribø. Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”.subtilioji ir ugninë. emocijø pasaulis. Taigi. Pirmasis Pasaulis . Treèiasis Pasaulis . trys Pasauliai. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija. Kurios turi brandos ir nuosmukio. tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje.Planetø Dvasios.

Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus. Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio. Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ. O vaizduotei .kaip nepaprastas Groþis.Visa erdvës sfera.Yra Saulës Logo fizinis kûnas. tiriantis Pasaulio sandarà. 30 . Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.

organizmas mirðta. Sukurdama ið jø formas . Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei.KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. Nes Ji iðaugo tiek. nykimo ir mirties reiðkiniai. kiek jai leido duotoji Forma.gyvybës evoliucijà.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ. Visa gyvena . kol baigiamas ðis darbas. subtilesnëmis jos rûðimis. GYVYBË . kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo.nuo akmens iki Dievo. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. Tai. Kol Gyvybë palaiko jà. O susijungusi su virðfizinëmis. Organizmas auga tol. Ir pagaliau. Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. kas mums atrodo organizmo mirtimi.mineralus ir gyvuosius organizmus. Yra ne kas kita. 31 . Organizmas gimsta todël. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà . kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ.

Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà. Kai roþë vysta. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë.tai reiðkia. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. Patirtis. Augalui mirðtant. Yra tarytum durys. Bus panaudota kuriant kità roþæ. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Ði patirtis. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. o tik laikinai atsitraukia. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo. Neiðnyksta. iðlieka. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. Gyvybë evoliucionuoja . Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. Bet dëka patyrimo. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Formai mirðtant. Formos. kûnø sandaros evoliucija. Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Ji tampa vis sudëtingesne. gaunamo per savo laidininkà. Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. neþûva. Gyvybë. ágyta naujø ágûdþiø forma. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Taip pat ir Gyvybë. Patirtis. Dar daugiau . niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. 32 . kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. Nes materija neiðnyksta.

augmenijos karalijà. Dar vëliau ir gyvûnijà. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. Gyvybë. Po to sukuria mineralø karalijà. formuojantis organizmams. O vystosi. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija.Kosminá Protà. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. Ji sugráþta á savo ðaltiná . laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. sukurdama gyvûnijos karalijà. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. ákvëpdama augalø formas. Vëliau . Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. kuri neiðnyksta. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Tapdama grupine mineralø siela. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija.

tik èia jos veikla . Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu. Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. Kaip Forma. Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà .jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë.sustumta ir suspausta.augalijos pasaulá. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná. Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. kurià jau pastebi ir mûsø akys. Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Kaip Gyvybë . Panirusi á mineralø karalijos materijà. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà.ji beveik nepastebima.mineralø karalija. Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros. màstantis “skaièiais”. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø. Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Taèiau. Iðlietoji Logo Gyvybë. pasiekusi fiziná pasaulá.vandená. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Taip atsiranda fizinë materija . Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai.

laikui bëgant. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. 35 .Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Turi jau ne grupinæ. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. Kiekviena rûðis.Monadas Ir sukuria Individualybes. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Gyvybës Vienetai. Jeigu to nenori daryti savo valia. taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà.gyvûnija. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Tam. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. bet atskirà Sielà. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. Kuri. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . kiekviena veislë.judëti ið vienos vietos á kità. tampa augalø karalija. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas. sugebanèias màstyti. Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Taip ir Gyvybë. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà. Þmogus. Patirtá. “grupinës sielos” dalis. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo .

Gamta . vandens ir þemës dvasiø. ritmà ir groþá. tokia erdvi ir pilna stebuklø. kuria muzikà. Eiliðkumas. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. 36 . Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. Ir linijø grakðtume. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà.ugnies. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. formuodami organus. ir spalvø puikume.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai. Kur tik bepaþvegsime. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. vadovaujantis ðitam skyriui. oro. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. Gaidà. lipdydami ir puoðdami gëles.tai dirbtuvë. Taip ir Visata. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. atlikdama savo uþduotis. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo.

Taigi. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. mûsø Gyvybës Banga. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. prieð nuþengdama á Þemæ. Ta kita planeta buvo MËNULIS. 37 . Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija. kad visos Gyvybës Formos. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà. o kitoje planetoje. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. Á kità planetà. Toks yra Dësnis. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. p. “Kvietimas”.ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. Tai reiðkia. Þemës planetos tada dar nebuvo. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná. Ðis Dësnis reiðkia. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas.MËNULIS . Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe.

iðskyrus kietàjà medþiagà. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas. Traukiamas Þemës. Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai. ðeðëlis. Mënulis tartum kerðija Þemei. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. dujinës bei skystos dalys. persmelkdamas jà Savo neregimais. beveik visai liovësi suktis.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. debesø ir vandens. 38 . gimus Þemei. kurios buvo joje. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. nuodingais spinduliais. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. ir bûti pats Jos traukiamas. iðskyrus savo lavonà. Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. Legendos pasakoja. Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. þudanèiais. Kuri.

Ne tik mûsø Saulës sistemoje. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. augimo ir mirties dësnis Kosmose. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. ðliauþiojanèiu þolëje. Lunatiðka nuotaika . Á begalinio senumo praeitá. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Mënulis yra tartum mûsø motina. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. neatmenamà praeitá. kad tuomet mes dar neprotavome. nemàstëme. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. jis ásikûnijo joje. Kuris traukia þmogø atgal. Ir tik tada. Reikia suprasti. 39 . kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. Taigi. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. kaip kapinëse. nostalgijà. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. Gimimo. kad jei fizinëje planetoje. sensta ir gæsta. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà.tai atavizmas. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. Mes. kaip ir Þemë. Primindama mums tà tolimà. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. á gyvuliðkumà. Tai reiðkia. Skatindamas neatsakingumà. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus.Niekur neauga su tokia jëga. Jose kalbama. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. yra vienas. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. kai Mënulis neðvieèia. Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. panaðias á save. dabartiniai þmonës. bet ir kitos Gyvybës pakopos. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká.

pavadinsime jà dieviðkàja. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys. 40 .virðþmogiðkàjà pakopà. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. Kadangi neturime kitokio pavadinimo. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. kuri yra mûsø Þemëje. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. Iki tol. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. kol Þemë baigs savo evoliucijà. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Kai þmonija.

“Kvietimas”.Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks. 79 41 . Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs. p.

apie tai pasakoja mitai. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø. palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. Naujos. evoliucinës srovës pradþia. Legendos tvirtina. 42 . Treèioji . Antroji . Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. skverbdamasi amþiø gelmën. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno .Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. Visiðkai skirtinga nuo tos. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. treèiosios.Þmonijos evoliucija. æsësi Þmonijos istorija.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name. Tai niekis. Þmonija .Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø.ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø.

Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri . Saulës Dvasia. Papraðyk jo Sûnø. Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Atsiøsk Savo Sûnus.. Kuri suka ir saugo þemës rutulá.. Mënulio Vieðpatá. Monados. atsakë: “Kai tavo darbas prasidës. Kreipkis á savo Tëvà.. Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats.. Mano namai tuðti . Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.þmonijos evoliucijà. Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá.43 Aðtuntoji legenda . Að atsiøsiu tau Ugná. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie. kad apgyvendintø Þemæ.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà .oro kûnus: “Sukurkite þmones. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. Þemës Dvasia. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje.

Sukurs iðorinius apvalkalus.Subtilijo Pasaulio. Gamta.Buvo jiems pasakyta. kurios vadinamos Pagrindinëmis. Ir Mënulio Dievai. Suteikdami jam proto. Duokite jiems vidines Formas. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna. kurie buvo tik Subtiliojo. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. arba Dievai Agniðvatai.Þmones jûsø prigimties. Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. pradmenis. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. Jausmø Pasaulio. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros.Ugningojo Pasaulio.. Aukðèiausieji Pitri. lygmens.Liepsnos Valdovai. þmogaus protëviai . arba màstymo.Pitri . Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties. Barchiðadai.subtiløjá kûnà. Tai yra.Esame mes patys. Minties Pasaulio lygio. Agniðvatai buvo aukðtesni . kaip pirminës asmenybës .” Mënulio Vieðpaèiai .. arba Pitri. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. palikuonys. arba Tëvai.Pitri. padaryti já savarankiðku.buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai . Jausmø Pasaulio lygio. 44 . Taigi. Tuo tarpu Barchiðadai . Monadas. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Nedalyvavo þmogaus kûryboje. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais.mes esame jie. Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . viena paskui kità. vadinami Agniðvata. kûnus. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Jos atsiranda nuosekliai. vadinami Barchiðada. Pirmoji Pagrindinë Rasë. pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. O Motina Þemë.

nesàmoningas ðeðëlis .“Gyvoji Ugnis”. Monados. Ðis pirminis dauginimosi procesas. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to. kad mirtø.nemirtingasis Minties kûnas.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. palaipsniui. Bet ne daugiau. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. Atëjus dauginimosi metui. Reikalingas Manas . Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. kas buvo jø paèiø prigimtyje. neturinti fizinio kûno. ásikûnijusios ðiuose kûnuose.jausmø kûnà. Negimdydama ir nekurdama jos. Kol baigdavosi jo vystymasis. kuri supo Monadà.. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà.. neturëjo sàmonës. Buvo eterinë bûtybë.. Po to. misdamas Aura tol. bet ir skraidyti. Vyko taip: eterinë forma. Kaip ir dabar. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. . Ðis gemalas augo. Pirminis þmogus. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas .. buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . Praëjo daug milijonø metø. 45 .

Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø. Negu jø tëvø “kûnai”. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø. evoliucionuojant þmogaus kûnui. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. bet vis dar eterinës materijos. Vëliau gimimo procesas. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. 46 . Pirmoji ir Antroji Rasës. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu.

Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. “Prakaitas” suintensyvëjo. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . “Prakaitu pagimgytoji”. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. Kai kurie áëjo á Èhajà.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. davë pradþià Treèiajai Analogiðku. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. á kuriuos áëjo.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. Pasibaigus augimo periodui. Tie. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo.dideliais kiauðiniais. “Mes galime rinktis”. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Antroji Rasë. 47 Devintoji legenda . “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà.

Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. kaip ir visi kiti gyvûnai. kaip ir gyvûnai. pradþioje buvo hermofroditai.. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. Þinduoliai. kai gyvûnai. suskilo pagal lytá. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. palikusi savo gimdytojà. Gemalinë làstelë. Treti liko “beproèiai”. Vëliau. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant.Laikui bëgant tapo Archatais. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. Jie tapo “siauragalviais”. Legendos sako. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. Po to. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. 48 . vis labiau tankëjant kûnams. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. belyèiai organizmai. Taip pterodaktilis. Tie. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. Laikui bëgant. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. ágijæ medþiaginius kûnus. kurie tegavo tik kibirkðtá. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos..” Buvo hermofroditai. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. *** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. per milijonus metø.

Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Mirtis atsirado tik po to. Keièiantis geologiniams periodams. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. kiauðiniuose.Ëmë gimti bûtybës. Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo.vyrai ir moterys. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta. Visi ðie pokyèiai . t. negu kita.y. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. Pirminis þmogus. Þinoma. su kiekviena nauja karta. absorbuoti savo palikuoniø. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. Laikui bëgant. Prieð aðtuoniolika milijonø metø. O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. lyg feniksas. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . Treèioji Rasë paþino mirtá. O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo.

Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. kai jau buvo vëlu Po to. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. “siauragalviai”. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Lyginant su dabartiniu þmogumi. Karaliai ir Vieðpaèiai. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. kurios egzistuoja dabar. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus.Tie. 50 . tiek pat. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. Apaugæ rusvais plaukais. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. Kadangi Venera neturi palydovø. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. vadovavæ Treèiajai Rasei. kurie neturëjo Kibirkðties. kuri jà globoja. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Veneros Planeta . vaikðèiojantys keturiomis. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. ðvenèiausia.

jos Dvasia-Sergëtoja. Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. Jo. Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. Lyginant su Þemës þmonija. O Veneros Vieðpats .dël jø spindinèios iðvaizdos.Negu Þemë. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai . Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Taip ávyko dvasios individualizacija. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose. Kurias ji gauna. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. sau pasilikdama kitas dvi. gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. individualybë arba tikrasis þmogus. Dieviðkojo Kosminio Proto .Kuri nuolat “auga ir pilnëja “. 51 . Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. Ir nors þmogaus esmë amþina . Dvasia.negimsta ir nemirðta.Logo . ji yra “maþoji saulë”. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Ðios jungties vaisius . esanti ðiame kûne. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. Kiek mes. Ið kurios formuojasi Protas . apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . kaip individo. Ir yra Aukðtasis Að.Manas.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Þemës þmonës. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose.

Dabar vadinami Rytø Sibiru. Mongolijos ir Gobio dykumos. Ðis þemynas apëmë sritá. Grenlandija ir pan. salos). Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. uþlinkdama ties Norvegija. koks buvo lemûrieèiø ûgis. O taip pat virð Tibeto. O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. Deðimtoji legenda 52 . Ceilonà ir Sumatrà. Atrastos Velykø saloje . Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai. nei abiejø Amerikø. Ir nuo Australijos. jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës. esanèià á pietus nuo Himalajø. kiek pieèiau. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne.apsemto senojo þemyno liekanoje. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. Po to. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. Senoji þmonija buvo gigantø rasë. Be to. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. kai gyveno Treèioji Rasë. Ir driekësi per pietø Indijà. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. arba Velykø.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. Nebuvo tada nei Afrikos.

Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. Ðios stulbinanèios statulos . kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. su visomis statulomis ir vulkanu. nors bruoþai ir skiriasi. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. panaðø á tà. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. 53 .Iðkëlë nepaliestà. kuriuos bûtø galima vadinti religija. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. Taèiau. pirmøjø rasiø palaima baigësi.ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. jei religija vadintume tai.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës. *** Atsiskyrus lytims. kad jis pats buvo gigantas. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà.

laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. Ugnis. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. tapo nematomi.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai. iðgaunama trynimu.Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. Susikûrë pirmosios civilizacijos. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Tai yra. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo.ir gan nuostabià. Dievai pasitraukë. menø bei mokslo kryptimi. Kurie sukûrë juos. Ir atidavë naudotis tiems. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà. Atskleista þmogui. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø. Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. kuriuos jie valdë. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. iki tol neþinomø Þemëje. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. Ir tuo metu. patiarchaliná gyvenimà. Kai tas Amþius pasibaigë. Taigi. Nukreipë iðradimø. ákvëpti dieviðkojo proto. Turëjo religijà . O kitose . Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. 54 .

Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. diegë menus ir mokslus. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Su kiekvienu Rasës atëjimu. ið iðsiverþusios lavos. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. architektûrà. kur jø ankðèiau nebuvo. Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Tokia pat natûrali. kuris ima veikti nustatytu laiku. Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai.nevykëliai . atsiranda naujos þemës. Statë didþiulius miestus. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. 55 . astronomijà. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje.sunaikinami. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Neprisitaikæ . Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. kai jø broliai .piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus.“Statytojai”. Tuo tarpu. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Tai yra dësnis. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. Tobulai iðmanë matematikà.

Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas.Po to. Prasidedant. palaipsniui iðnyko. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. Tos salos. buðmenai. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. australieèiai ir pan. taip vadinamam. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø. suardæ didþiulá þemynà. Prasidëjo jos nuopolio laikai. Terciaro (Eoceno) Periodui. pradþioje didelës. Kataklizmai. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø.

Kad tas. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. persmelkianèià visà bûtá. O antrosios porasës . jø ûgis laipsniðkai maþëjo. Bëgant tûkstantmeèiams. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti. Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio.Tlavatliø .Atlantø . 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda .jø ûgis siekë tris su puse metro. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. O pavasario lygiadienio metu . Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës . kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre.ið uþ kito.laikai.raudonai-ruda. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. Laikui bëgant. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. Bet vis dar milþinai . Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona.

Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà.grynakraujai perujieèiai ir actekai. O pietuose . O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. “Aukso Vartø Mieste”. ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. po daugybës tarpusavio karø. Buvo ir atskirø daliø. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Maþdaug prieð milijonà metø. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Amerikos ir Afrikos þemynais. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Buvo imperatoriaus rezidencija. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. Apimdama Ðkotijà. Apimdama Teksasà. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. *** Treèioji Atlantø porasë . bet ir salas. Jø palikuonys .iki pat tos vietos. Jie taip pat buvo aukðti . Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. Meksikà. Kuriai vadovavo imperatorius. Atlantø Rasës klestëjimo metu.jø ûgis siekë du su puse metro. Maþdaug prieð milijonà metø. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá.

Simbolis buvo vienintelë forma. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. 59 . Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Ðalies vadovai. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Tai buvo laikai. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Valdymas buvo teisingas ir labdaringas. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. nors pati ir lieka neapreikðta. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Kuri visa persmelkia. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. Klestëjimo epochos metu. klestëjo menai ir mokslai. imperatoriø-Adeptø átakoje. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje.

60 Dvyliktoji legenda . Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. buvo pilnas kauliukø. Daug dëmesio buvo skiriama tam.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji .porasë. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles.Toltekø . Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. metalø. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija). Panaðià á kupranugarius. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. kaip melijonas. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. Kur vystë savo individualias galias. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. koká mes dabar ir turime. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. bet maþesnio ûgio.

“Aukso Vartø Miestas”. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. Fasadus puoðdavo freskos. skulptûros arba spalvoti ornamentai. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. Ðventyklø salës buvo didþiulës. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus.ðio kilnaus gyvulio . Arklio . Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. net miestuose. Kalbant apie menus. Ir privatûs namai. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. atvirkðèiai. 61 . tik dar didesnës. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. primenanèio bazaltà.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. Gyvenamuosius namus. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. kaip sukelti lietø. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. kuriuos tuo metu atliko þmonës. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Atlantidos sostinë. Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. Puikûs miðkai supo miestà. sidabro arba orichalo. supo sodai. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. Ornamentais ir freskomis. Iðkilæs statinio kampe arba centre. O skulptûra. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Jie taipogi þinojo bûdà. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. Tiek ið vidaus. galima pasakyti. buvo tobula.

Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. arèiausiai rûmø teritorijos. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Aukðtutinëje juostoje. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje. kaip karinio transporto laivus. Tuomet juos imta statyti. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. Vëliau. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. prie pat jûros. apsupti sodø.Kalvos virðûnëje.turtuoliø rezidencijos. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. 62 . kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. O taip pat anapus iðorinio kanalo. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas.

tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. koká jie sugebëjo suvokti.beþdþionës-antropoidai. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis. Taip þmonës garbino patys save. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. liedavo ið sidabro arba aukso. Þmonës dirbtø bendram labui. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Vietoj to. ið baltojo kalnø marmuro. Jos buvo erdvios. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. Kuriame stovëjo jø statulos. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. kaip ankðèiau buvo minëta. kad ðventikø eisenos. kuriose talpindavo statulas. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Niðos. Bëgant laikui.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Ið poþeminio juodojo akmens. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi. 63 Tryliktoji legenda . Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Ðio nusikaltimo rezultatas . Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Treèiosios Rasës laikais.

O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. Slaptingosios þinios. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Karaliai. Virto juodàja magija ir burtais. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. O bûsimos Europos. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Prabanga. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Ryðys su Hierarchais nutrûko. sunaikindamos milijonus þmoniø. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø. Siekis pasipelnyti. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. turto ir valdþios troðkimas. 64 . Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. þinojæ kosminius dësnius.

gyvenæ Rutos saloje. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. vadinosi Ruta. Tos emigracijos vykdavo slaptai. kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. Pagaliau 9564 m. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. m. Po katastrofos. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija.Poseidono sala. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Visà tà laikà. nakties priedangoje. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. maþesnioji . Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. maþesnë. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. didþioji. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas. kuri nugrimzdo jûron. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . Paðvæstieji karaliai. Pietinë. Daitija beveik visai iðnyko. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà.Antroji. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà.Daitija. pr. Vëliau toltekø palikuonys. 65 . Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. Ðiaurinë. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui.

Juodoji Naktis parengta . Pakilkite jûs. Jø veþimai artëja prie Þemës. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø. 66 . Ir pereikite þeme. Ir jos vergauja galingiesiems. Pas visus savo Brolius -Valdovus. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. Visø geltonveidþiø Vadas...” Iðmuðë valanda. Audros Vieðpaèiai ateina.Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Kitø tautø ir genèiø vadus.Sukeldama didþiulæ bangà. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5.. “Teiðsipildo jø likimas. Ástatymo þmonës. sakydamas: “Ruoðkitës. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. Ji pasmerkta. Ir jie turi prasmegti kartu su ja.. kol ji dar sausa. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”.

Mes . Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. Þemës dugnas 8 liko sausas. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . Taip Þmoniø Sûnûs. bet jie miegojo. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë. vijosi tol. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. kad jø nëra. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. Iðliko plokðtikalniai. 67 . Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6. Kai Karaliai susirinko. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. Tenai gyveno tie.Ir visi þuvo. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. vedami Iðminties Sûnø. Persekiotojai. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas.. Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. vandenys jau pajudëjo. Iðskleidë savo gretas. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”.. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos .tuos. kurie jà iðniekino.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Bet jø nebuvo. Prabudæ ankðèiau uþ kitus. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. Bet dauguma buvo iðgelbëta. nes ásakytojai miegojo. iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Pamatë.

Pastabos: Vimana .skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys .nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.. Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi..Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus.Taip paskutinë Atlantidos liekana . “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø . elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 .

Rytø Sibire. didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti.finikieèiai. Paskutinioji. Nesugyvenamumas. Jø palikuonys . nuolatiniai karai su kaimynais. Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Pirmieji Semitai. arba Mongolø porasë. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Jø palikuonys . Gimë T otoriø stepëse. vaidinga. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. Ðeðtoji . linkusi plëðikauti. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje.porasë buvo geltonos spalvos. Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. storþieviai ir þiaurûs.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. Jie pasiþymëjo komerciniais. septintoji. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës.Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . esanèias á rytus nuo Atlantidos.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. 69 . prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ.Akadijos .Turano . Penktoji porasë. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. Ði porasë buvo Labai karinga. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. buvo balti.

Japonai . Ði porasë neapsakomai iðaugo. skirianèiø juos nuo kinieèiø. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. Ðtai kodël juose daug savybiø. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. sfinksà vël atrado. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. Uþpustytas dykumos smëlyje. O ðalia didþiosios piramidës . jie buvo geltonos spalvos. Vietovë apsprendë.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai. 70 . kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. Lyginant su pirmtakais . Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. Nes yra keliø porasiø miðinys. Gimæ Totorijos platybëse.gigantiðkas sfinksas.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. Kaip ir turanieèiai. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos.

Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø. pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas.. apie kurià uþsimena Manetonas.Pirminiø Semitø. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Prasidëjusi nuo Meneso. Po treèiosios katastrofos. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis .Iranieèiai. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Asirijos. Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Paskendus Poseidono salai. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. turëjo visas Atlantø þinias. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. Kokios yra ir ðiandien. taip pat dabartiniai arabai ir maurai. Babilono gyventojai. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija. ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø.Tai Chaldëjos. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Treèioji porasë .Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . tuo metu gyvenusias Indijoje. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era.kuriai priklauso senovës persai 71 . Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai.

Afganistane. Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. vokieèiai. Antroji . *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . Jø palikuonys pavaizduoti statulose. anglai ir jø palikuonys.dabartiniai persai.áþymiosiose Bamjano statulose. Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà.vaizduoja Antràjà Rasæ. rastose Velykø saloje. kurie.Ir jø palikuonys . 72 .18 metrø. Treèioji . Esanèio Centrinëje Azijoje . Iðsibarstæ po visà pasaulá.gimusià ið tëvo ir motinos. Paskendus jø þemynui. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo. Skandinavai. airiai ir ðkotai. surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse. kai buvo paskandinta Lemûrija.36 metrø . Tai tie laikai. Ketvirtajai porasei . Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. prancûzai ir ispanai.Teutonø . Didþiausioji . Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis.Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai.18 metrø . Antroji yra 36 metrø. pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. Visos statulos iðkaltos uoloje.áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . treèioji . Penktajai . olandai. Ji vaizduoja þmogø. Buvo 7.52 metrø aukðèio . Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto.vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø.5 ir 6 metrø ûgio.porasei priklauso slavai.

73 . Kuris buvo dar maþesnio ûgio. Penktosios Rasës. Bet vis dar gigantas.Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. þmogaus atvaizdas. lyginant su Penktàja Rase.

74 .

Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas.Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Ne tik epas ar drama. Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys. Ir tapsmo filosofija. 75 .

APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. Pagaliau. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø .. Mes nejuntame elektriniø. ið psichikos arba sielos . kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. pagaliau. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. màstymo ir t. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. kaip já vadina legendos. Taigi. Ko mûsø jutimo organai nemato. Organizmui mirðtant. Sudaryta ið materijos . mes juntame tik dalá to. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu.kietos. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu. skystos. kalbëdami apie tai. kas aplinkui mus. Po to ið energijø . kas nematoma ir negirdima. Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. 76 Penkioliktoji legenda .ðiluminës. ðviesos. Nurodo. dujinës. elektros ir gyvybinës. negirdi ir nejunta. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas.. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. Bet dujas pajuntame tik tada.jausmø. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. magnetiniø ir radijo bangø. Ir. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø.t. Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas.

visi pasauliai.“anà” pasaulá. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Dël tos prieþasties. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. kuriame gyvena fizinis organizmas.“subtilioji medþiaga”. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu.“ugninë medþiaga”. Norëdami suprasti. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . Tas Psichinis pasaulis. Taigi. Kuri ten irgi laisvai judës. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. 77 . Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje.

Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. Gali matyti tai. apie magnetines ir elektros bangas. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. ypaè Rytuose. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Supa mus. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai.suvokimas miglotas. kà mato. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. 78 . paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Ir. Kurie. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. kiti . Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai.þymiai daugiau. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Sakoma. kitø . kaip ir jos mûsø. Legendos pasakoja. O mes net neátariame jø buvimo. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. Vieni aiðkiai suvokia. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. apskritai. Apie ultragarsà. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. kad yra þmoniø. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. Èia.

Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. kaip ðventàjà komunijà. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. 79 . kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. kad ateityje nebus atrastas aparatas.Bet. Ir kas pasakys. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. atëjus laikui. Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame. visa tai buvo atskleista.

Kad neþinome. Miegantis þmogus atsinaujina. O “mikrokosmoso” mirtis . 80 . O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio.galutinis iðëjimas. todël. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. kas ið tikrøjø yra mirtis. kad mes bijome mirties tik todël. neþinomus ano pasaulio poveikius. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. O mirtis . Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. Tiksliau sakant. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà. Legendose sakoma. p. “Kvietimas”.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Taèiau nemano tai esant tragedija. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks. visam laikui. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. nesulaikomà mirtá.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. kad þmonija prarado ðá þinojimà. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu.Didþiàjà Visatos Pralajà. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. Miegas .

Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . Per ðias trumpas. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. uþmiegame Ir nubundame tada. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Paskutinëmis akimirkomis. koks jis yra ið tikrøjø.toká pat. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . þmogaus mirties valandà. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Iðkilminga ði paskutinë minutë.apie juos bus kalbama vëliau. 81 . Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis. pagrindinë gyvenimo idëja. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. baigus gyvenimà fiziniame kûne. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais. þmogus praranda sàmonæ. Þmogus mato save tokiu. Visiems.bet neranda tam skirto kelio. Ir taip. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . Prasideda haliucinacijos. Yra bûtinas miegas. Taip jam po visø darbø. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. lyg uþmigdamas. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. Po to jo màstymas tampa liguistas. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. Legendos sako. Tada. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau. kai ji atsinaujina. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai.

Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. skundai.ne daugiau. Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai. Galima pasakyti. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Kaip ir apie jo gimimà . kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio.Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje. Verksmai. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. 82 . Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. Tas. Jis buvo veikimo instrumentas . þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. raminanèià iðeinantájá. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje.bûtina derinti veiksmus. kad ne mirtis kankina.

83 . elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. jei kûnas ne uþkasamas. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. Þinoma daug atvejø.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. O eterinis kûnas . kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”. jei nori. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Bet. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. Mirðtant. pirmosiomis dienomis po laidotuviø. Ðviesos (arba eterio). Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Numestas eterinis kûnas. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. o sudeginamas. Todël lavonø deginimas yra geriau. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. negu jø laidojimas. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. Ir tas nemalonus pojûtis.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. Bet. Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. kurá daugelis junta kapinëse.

Iðeina ið jo. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. Subtiliajame pasaulyje. mirdamas Fiziniame pasaulyje. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. jei jo siela kilni. jie tapo matomi. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. Kuris jam tampa matomu ir realiu. 84 Septynioliktoji legenda . jausmø. Fiziniame pasaulyje. norus. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. emocijø neðëjas ir laidininkas. palikdamas jame lavonà . Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. þmogus. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. jei jo prigimtis neðvari. reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas.savo fiziná kûnà. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas.Subtiløjá pasaulá. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. Ir tuomet jis patenka á kità . Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. emocijas Dabar gi. Koks yra þmogus ið tikrøjø. Arba jis atstumia savo bjaurumu.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti.

ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . skirtumas tik tas. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø. Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë.Þemëje .Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. aiðkesnis ir intensyvesnis. Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø.nei geri. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. 85 . Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. emocijø gyvenimà. Juk ir èia . Numatant tokià dalià. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà. nei blogi. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas. þmogus tæsia savo Sàmoningà. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma.ar daug þmoniø. O ji gali bûti nuostabi. troðkimø. Daþnai net nesuvokdamas. Vidutinio lygio þmonës . Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. Koká gyveno Þemëje. neatitinkanèià jo iðsivystymo. Jis tæsia toká pat jausmø. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. jog perëjo á kità pasaulá.Klausia legendos. pusiau sàmoningà. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá. taip ir virðuje.

kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui.jø kanèios neapsakomos. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Visi arðûs.ten irgi juos atras. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio. Vaidina lemiamà vaidmená. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Nes èia neturi tam reikiamo árankio . Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. kai sàmonë aiðki . Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. Didþiulë atsakomybë laukia tø. kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis. Bet.Tie. 86 ..ji neða á aukðèiausias sferas. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. Siekiai ir troðkimai. Tai þmogus. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá. Reikia rûpintis.fizinio kûno. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse. Nusivylimas. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas.

kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. nors ir juos gali naudoti. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. tuo ðviesesnis spindesys. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa.já pakeièia þaibiðka mintis. kurioje bûna. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . Þmonës. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. tam jos netrûksta. Tai niekaip negali suprasti. Kas trokðta ðviesos. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. esanèiø kitoje. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. esanèios vienoje sferoje. kas atsitiko.daug tobuliau negu Þemëje. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai. kad bûtybës. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. Yra atskirtos nuo bûtybiø.

ko jam reikia. poetai. nes visi reiðkiniai ir daiktai. Kad þmogus mintimis kuria viskà. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø.tikra ir realu. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. Nereikia rûpintis nei rûbais. Todël.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. nei ilsëtis. turëdami daug laisvo laiko. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. tuo ávairesnë kûryba. 88 .galimybiø kelias. Nepriklausomai nuo atstumo. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. Nereikia nei miegoti. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . regimi vienodai. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. Kosmoso dësniø studijavimui. Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. nepaisant to. Tai. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. Visi svajotojai. Ir kuo kultûringesnis þmogus. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. Subtiliojo pasaulio gyventojui . tiek ið iðorës. nei butu. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. dangaus pasauliø stebëjimui. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. pasaka ir stebuklas. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. tuo ji nuostabesnë. Ir. ko tik þmogus nori.

Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. Galime suprasti. amþiams prisiriðæs prie jo. Bet juk ir Þemëje. Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. kad geriausias jo apibûdinimas . Jis turi ir daugiau spalvø. Þmogus në nepastebi. ðvelnesnës. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. glûdinèiø paèiame þmoguje. ilgi pokalbiai. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. garsø bei tonø. Jos nuolatos persilieja. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai.kaip amþinybë. Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. 89 . Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. Sakoma. Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga.Subtilusis pasaulis . kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. kaip bëga metai. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. o akimirka . ðvaresnës.tai ne tik mûsø psichinë bûsena.Subtilusis.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. Ðiaurës paðvaistë . Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. kuriø Fizinis pasaulis neþino. intensyvesnës.

kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti. tapæs “subtiliuoju lavonu”. Taigi. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. aukðtesná. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità. Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná.Ugninis pasaulis. kaip apie mûsø siekiø tikslà. Tai tikrasis Dangus. Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis. Po tam tikro laiko suyra . apie kurá. Tai tik kelias.kuo skaistesnis. 90 . Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. pasaulá. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas .Subtilusis pasaulis . Numestas subtilusis kûnas.

augalija .. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda . giminës.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. kuriantis konkreèias mintis. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. beribës. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. Konkretusis protas.. Kur kalnai. gëlës. Naujas sapnas. ta jo dalis. stebuklingas uþsimirðimas. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika... Arba “minties”. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu. o tiksliau. kûnas .màstymo laidininkas. intelektas. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis. lyg glamonë apima sielà. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui ..visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. meilë. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga. Tai paþástami. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. Ðvelnumas. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. ðvytintys subtiliu groþiu. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà.. Kurie apsupa já.tai minèiø ir proto pasaulis. mylimieji. Þmogø vël paþadina ryðkios. iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama .

lyginant su fizine materija. Danguje mes nuolat esame su tais. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà.tai ta aplinka. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai.tà nesunku ásivaizduoti. nors. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus.Ir. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. kai tik jà paveikia mintis. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. negu Subtiliajame psaulyje. tuoj pat ágyja atitinkamà formà. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. jog ðeðëliø beveik nebus. Ðalia “Minties materijos”. apie kà þmogus galvoja. Sunki ir drumzlina. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis. Ten nëra ðeðëliø . Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. kokius mylëjome Þemëje. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. 92 . Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Ten viskas. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Ði materija . Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo.

Visas gëris. Bet bûna labai gilûs. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. kuriuos mums suteikia muzika. O teisingiau pasakius . nei liûdesio kruopelytë. Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. Nei skausmo. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. iðskyrus Tiesà. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Ateidamas á Ugniná pasaulá. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . Meilës ir Tiesos atradimai. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Trumpalaikai dþiaugsmai. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”.kiekviena siela aiðkiai mato. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Meilæ ir Groþá. Ir tiems.

Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. 94 . Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Ugninis pasaulis . nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse. Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. èia vystosi protas ir ðirdis. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. Visa. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus. koká spëjo pasiekti. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. kai visa iðsemta.Ugniná pasaulá. Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. Taigi.mokytis ir ágyti patirties.tikroji þmogaus tëvynë . Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Taip. Visos tyros mintys ir emocijos. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Ir. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa. Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. niekuo neapsunkintas. gimusios gyvenant Þemëje. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Kurioje buvo lyg mokykloje .èia jis “namuose”. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. Taip. Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. Ugninis pasaulis . Tuomet viskas. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ .neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis.

Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. aukðtesnëje. Garbingà sielos bûtá. “ugninës” minties. þemiausiame. gyvendamos þemëje. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. Kurio derlius nuimamas bûtent èia.abstrakèios. Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. 95 . kurias jis pats sukûrë. antrasis .Arhatai. Suvokia prieþastis. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. arba Mahatmos. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. arba antrojoje. Pirmame. kurios. Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà.Minties ir Ugnies pasauliai . ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. Treèiàjà. ðioje sferoje. nesuvarþytà apvalkalø. kurios priskirtinos aukðtesniajai. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. Ðios sielos. gyvendamos þemëje. slepianti praeitá. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. Tai ir viskas. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. abstrakèiajai srièiai. Bet yra sielos. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . Kitoje. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø.Ir jø artimiausi mokiniai. Þmogus pasilieka viename ið jø.

Be apvalkalø. “palaimos kûnas”. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje. Legendos pasakoja. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. dvasinis protas. Absoliuto spindulys. Jis perëjo visas gamtos karalijas.MANAS . Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. p. Buddhi yra tai.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . amþinas .. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. . amþinà. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ. nemirtingas. 65 Legendos papasakojo apie tai. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus . Jis atsirado kartu su organizuota materija. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë. Dvasios-Ugnies kibirkðtis.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà. þinojimo pajautos buveinë. nekintamà ir nesuardomà Monadà. Ir ðtai. savimonë..daugiau nebemirðtantis. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. Tol. Rytuose ji turi pavadinimà .NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . “Kvietimas”. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu.“Màstytojas”. po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”. 96 .

Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. kai ji nuðvieèia intelektà. Jis mano. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni.visø kûnø. vadinama asmenybe. á kuriuos yra ávilktas.Manas . Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. norais bei aistromis . Atma. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá. Tas AÐ daþnai save apgauna. Tam. Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. sukurtø ið tø pasauliø materijos. Visuma laikinøjø apvalkalø. kaip savo tikràjá AÐ. Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. kai kalbame apie moralæ. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. Mokslininkui jo Að . kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Jog tampa normalia þmogaus bûsena. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. 97 . gyvenantá visuose pasauliuose. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Kuriame jis energingiausiai veikia.tai aukðèiausias protas. veikiantysis asmuo. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose.tai jo protas. jam reikia kûnø Laidininkø. susitapatindamas su tuo apvalkalu.tai yra su subtiliuoju kûnu. Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Jis . Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Arba “intuicija “. kad jie ir jis yra viena esybë. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að.

Numetæs visus kûnus. Individualybë paima visas vertybes. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. Lygindavo sielà .gráþimas namo. Ji . Kuris . pasak legendø.su sparnuotu vabzdþiu. Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará.O ásikûnijanti aukðtoji triada . Baigdama savo þemiðkàjá kelià. Gyvendama amþinai. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo. numeta sudëvëtus. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià.fizinio kûno analogija . kaip þmogus. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . tai drugeliu á padangæ kyla. Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. Ji . 98 . mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra.tai vikðru þeme ðliauþia. uþsivilkdamas naujus rûbus. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà. Taigi. vasarà ir rudená. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. vadinamas mirtimi.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. kas yra þmogus: Lukðtas . juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto. Þemiðkasis gyvenimas. yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. o taip pat apie tai. kà geriausia surinko savo sieloje.Psichëjà .visa. Kurias sukaupë gyvenime . amþinasis Þmogus lieka pats savimi. arba fizinis ásikûnijimas. gimimas þemëje yra veikiau mirtis. Taigi. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà.laikinas reiðkinys. Savo namuose.

Ir pagaliau kauliukas. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius.teigiami ar neigiami. Kiekviena þmogaus mintis. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë.skaidri. Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. kurie mato mûsø aurà.tai jo “kûnai”. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. Nesvarbu. arba sensityvai. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka.laikinas. Menkutë plëvelë. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. kuriame slypi amþinybë. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. visomis vaivorykðtës spalvomis.maistas. Ir pagaliau ugninis trynys . Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai. Po to minkðtimas . tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. mato ir mûsø sielà Ir. tamsiø spalvø. Kuo stipresnë Individualybë.Baltymas . Kuo stipresnë lempa. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Jie vadinami AURA. kokie jie bûtø .tai jausmø ir minèiø kûnai. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. skaito mûsø mintis ir jausmus. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. bet maistingas. 99 . nors ir neilgalaikis . Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus. lyg atverstoje knygoje.amþina Individualybë. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø. Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas. Tie. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu. Dvasingo þmogaus aura .

mintimis. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra. Legendose pasakyta. kurioms gresia chaosas. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis. 100 .*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose.

Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. 101 Dvideðimtoji legenda . Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. Tai galime palyginti su naro darbu. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. kurios lems jo ateitá. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. bei pakilti á naujà pakopà. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. verèianèias priimti naujà naðtà. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà. priklausomai nuo sielos iðsivystymo. O silpna saugo savo bailø tingumà. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto.

arba norø. iðskyrus fiziná kûnà. Aukðto dvasingumo þmogus. nelauktai. Po to. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. arba veiksmø. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. kûnas. kaip taisyklë. kurioje jis gimë. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. Tai vienintelis paveldas. Todël genijus. 102 . Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. Ið tos materijos. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. Pats renkasi ðeimà. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. gaunamas ið tëvø. tomis pasekmëmis. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. tankøjá. Kitaip tariant. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. Fiziná. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. sukurti. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. padedant Statytojams.Ir ðtai. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. ypatumus. bûdamas aukðtos sàmonës. perteiks savo aistras ir emocijas. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. Kai visi apvalkalai. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. kurioje turës gimti. kurias jis susikûrë. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. kartu su ðiuo kûnu.

nukreipti akis á groþá. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. Ið tiesø. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. meilëje ir kanèioje. Tuo tarpu. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. bet aklieji bando atstumti jà. Ranka daþnai iðtiesta.tai ðventas veiksmas. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. 103 . ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis . kartojant maldà. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. laipsniðkai. kad tik lauktasis ateitø. Legendose taip pat nurodoma. Aukðèiau buvo pasakojama.kurti naujà bûstà sielai. Pradëjimas . sielos kvietimas ásikûnijimui.Palikuonims perduodamos ne sielos. Laukiant sveèio. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. gimimas ir motinystë. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. kaip reikia sutikti tà. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Bet supratusieji tik padeda ávykiui. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu.

Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. Liko ágyti tik fiziná kûnà. jau prasidëjo gemalo vystymasis. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. Jie mano.blogiau nei þmogþudystë”. Bet tai. Þemës naðtà reikia paðalinti.draugø bei giminaièiø . Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. Tai didþiulis nusikaltimas.sielomis. kuriai atëjo metas ásikûnyti. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. Tëra tik grubi mistifikacija. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas. kas vyksta spiritizmo seansuose. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá. Palaiminta motina. Bet ðtai. Klajoja netoli tø vietø. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà . kur gyveno þemëje. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. Reikia susimàstyti. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá. 104 . pradëjusá ásikûnyti. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . Kad “nutraukti vaikø gimimà .abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná.dvasia eina laisvai. todël ir pasakyta. Ðitie numesti apvalkalai. Paðaukus.Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . Jau iðrinkti tëvai. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei.

þuvusieji katastrofose. kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. 105 . Dël kuriø þuvo Atlantida. kuris liko iki jø natûraliosios mirties. kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. Ar galima ásivaizduoti. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. Vienintelës dvasios. Tà laikà. su kuria spiritistai gali bendrauti. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. tikroji jo dvasia. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. mirtimi nubausti nusikaltëliai. jie praleidþia Toje sferoje.

106 .

107 . Jie vadinami kosminiais dësniais. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai. chemijos dësniai. Senovës Rytø legendos tvirtina.Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai.

Kaip þmogus po mirties Fiziniame. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose.APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Þmonija . Pasaulyje. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. arba Tankiajame.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. Þmogaus evoliucija . Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. Jei jam sekasi blogiau . Á tas aplinkybes. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose. Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Ir kiekvienas jo gyvenimas .jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. “Kvietimas”. kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. Per vienà tokià mokymosi dienà. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.tai sàmonës evoliucija. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi. pakopas arba klases. Kartojantis gyvenimams. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. p.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø. vël gráþta gyventi á Þemæ. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. 108 .

“Leiskite jums padëti” . besiverþianèiai á dvasingumà. Mokosi to. Treèioji klasë . Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. Antroji klasë .Þmonës.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. Kiekviename gyvenime.tai vidutinio iðsivystymo. Tai pirmykðèio proto þmonës. kad pereitø ið vienos klasës á kità. Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta. Tai pirmosios klasës þmonës . savo grubios prigimties. kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. siauros pasaulëþiûros þmonës. ko jie turi iðmokti. vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. Nauja pamoka. Kurioje noras tarnauti. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. o mes”.“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. atitinkanèiame vienà kosminæ dienà.tai tik màstymo uþuomazgos. Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. O jø protas . Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. tai . Ðios dvi pirmos þemiausios klasës .tai kultûringieji þmonës. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. Jaunai sielai.“ne að.jie labai netobuli. Mokymosi planas . O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. 109 . Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. be iniciatyvos ir vaizduotës.

Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. Arhatai. turinti aukðèiausià paðaukimà.Logo . jie ásikûnija tuoj pat po mirties.Ketvirtoji klasë .absoliutus savo likimo ðeimininkas. kuriose jie turi gimti.vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø. Pagaliau siela. Kosminio Proto . Nes Jis . o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. bet Tëvo valios ieðkau” . aukðèiausioji. Þmogus ásikûnija tiek kartø.Iðminties Mokytojai. kelio gale. Paskutinë. Mahatmos. Arhatas pats nusprendþia. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës. bet bendram labui. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . Siekdami pagreitinti savo evoliucijà.pasiðvæsti savo Mokytojui. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. Þemiausio lygio siela paklûsta.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. 110 . Iki þmogaus-dievo sàmonës. pakopa . Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. Jiems nebereikalingi ásikûnijimai.tai Jo veiksmø malda.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. Pasirenka ásikûnijimà ne savo. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës. kelio pradþioje. labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. kur ir kada jam gimti. Persikûnijimo dësnis . nors ir turi teisæ á jà. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. “Ne savo valios. Sielai kylant evoliucijos laiptais. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà.

bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas .Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu. Þinodami apie gyvenimo amþinumà. Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. galime eiti be baimës. Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. 111 .taip kalba senovës iðmintis. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. Supratæs.

Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus.porasëje. skirstydamas prekes. Þmogus priprato keliauti. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. Jis tampa kovotoju. tai jûros pakrantëse. Ðeðtojoje . Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. Jis patiria magiðkàjà jûros galià. Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. kad jo gyvybë priklauso ne jam. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. kosminá keleivá.akadieèiø . ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. 112 Dvideðimt antroji legenda . Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. bûdamas jûrininku ir prekybininku. Ásikûnijusi tolteku . Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Ásivaizduokime þmogø.Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø.kuria patirtá. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu. Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. bet jo genèiai.rmoagale. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime.

. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. ji iðsiugdë kitokias savybes. iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. jautrus þmogaus emocijoms. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. gimæs civilizacijoje..porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje. Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis. Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. Nepasinërusiø á svajones. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës.mongolø . ásitikinæs religijos. davæs jai kaþkà.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu .paliko Neiðdildomà pëdsakà. Idealu laikydamas visapusiðkumà. Ir.Indijoje . 113 . Besidomás idëjomis kaip idëjomis. nes mokosi valdymo meno. Kaip romënas. Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. Prancûzas arba italas. Senovës Egipte. be materialiniø iðskaièiavimø.porasës þemdirbys. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. tiek sausumoje. ðeimos ir valstybës vienybe. Gimæs penktojoje .O po to. Gimæs gyvenimà paversti Menu. Niekada nepaliekantis fermos. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje. kurià paveldëjo ið savo protëviø. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas. kaip septintosios .T eutonø .

sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. kas suartina þmones. sàþiningumas dalykinëje srityje. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. Be kuriø siela. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Kaip tvirtina lgendos. Intuicijà. Meilæ saulës ðviesai. tikriauisiai. O argi Bethovenas. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. todël ir atsirado neatitikimas. 114 . Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais.tik atskiros scenos dramoje. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. Bet ir savybes. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos. Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. Vagneris. Bûtina ásikûnyti ir vyru. Visos jos . o viso to pagrindas . besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. Taip pat ásivaizduokime. bûdingas skirtingoms lytims. gaiviam orui Ir viskam. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. ir moterimi. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. bûtø skurdesnë. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. jei po ásikûnijimo vyru. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. ugdydamos ávairias Þmoniø savybes.persikûnijimo procesas. tai reiðkia.

. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. 115 . Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. visas visuomenines formacijas. O batsiuvys . Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. Kurios glûdi jame kaip galimybës. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø.senatoriumi .. Neþërës brangakmenis. Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. Visas Kultûras.Kurias mums numato Kosminis Protas tam. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu.

Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. 116 Dvideðimt treèioji legenda .APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Per tà laikotarpá. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. O dar po trijø amþiø . nuo vienos sielos prie kitos. pasijuntame artimi. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. Iðausti viename gyvenime.tik 20 kartø. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje. laikinieji apvalkalai. arba atstûmimu. jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. Ako buvo ásikûnijæs 24. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki. kurias ji mokosi pamilti.Ako Madagaskare. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. meilës ir neapykantos jausmai. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. o Eli . Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Aiðku. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais.Eli Ðiaurës Amerikoje.Eli. Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø. Su antraisisis . amþiø glûdumon. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. Nuo pirmøjø þodþiø. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. O kartu su kitomis sielomis. pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. Pirmajame pavyzdyje Eli. Po dviejø amþiø . Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø.

183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. 84 amþius: Etrurijoje Ako.Ako gimsta Poseidonijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. Ako ásikûnija Malakoje. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje. 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina.jo þmona. Eli þmona. O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras. 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai.. Ako .Eli draugë. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. O dar po keturiø amþiø . Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. Praëjus keturiems amþiams.broliai. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje. o Ube .jie tampa vyru ir þmona. Ako proanûkiai. bûdama moterimi.. O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje. 117 . Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. o Ako .Eli draugë. Ako .227 amþius prieð mûsø erà .sûnumi. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. Eli jos sûnus. O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube . Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje.

nenusiðypso ir jie negali susituokti. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. O dar po devyniø amþiø .brolis ir sesuo .Ube vël Indijoje.Ube vël Indijoje. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu. Skandinavijoje Ir Indijoje . Ako . Peru .tëvas. vienijami amþinos meilës. mûsø dienomis. 118 .vël Indijoje. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . susitinka Eli dvylika kartø.abu kartu kaip vyras ir þmona. m. O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje.kaip pusbrolis ir puseserë. Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje.duktë.jo sûnus.ypaè stiprus. Antrasis pavyzdys rodo. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø.ásimylëjëliai. Ako tampa Eli þmona.70 amþius: Egipte Eli tëvas. erà: Graikijoje Eli . 5 amþius pr.dvyniai.Eli gimsta Indijoje. Ube . Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. Pagaliau.kaip tëvas ir dukra. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. gyvendamas trisdeðimt vienà kartà. Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje. Ryðys tarp Eli ir Ube . visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai. Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius. Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje. Dao moterimi: Atlantidoje . m. Ube. Kuriems likimas. 19 amþius pr.Ako Pietø Afrikoje.Maþojoje Azijoje. O dar po keturiø . deja. O dar po devyniø amþiø Ube . Praëjus ðimtmeèiui . Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru. Po trijø amþiø Ube Persijoje. o Ako . Dar po keturiø amþiø .

bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys.jos vyru. jie susijungia kaip vyras ir þmona. Kitame ásikûnijime. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ. Asirijoje. O naujai ásikûnijæ Romoje.ðventikas. graikø kolonijoje. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. Po to .Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Kitame gyvenime. Persijoje . kai jie vël vyras ir þmona. gal kaip tëvas ir sûnus. jie nesusitinka. Ir be abejo. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. kad paðvæstø jà ðventyklai.gyvenimas Indijoje. þynys. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. 119 . nepriklausomai nuo jø kûnø. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. o gal kaip draugai. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. Jam atneða naðlaitæ Dao. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. Rie . Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu.

Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties.lyg dabartis. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas. Kosminiam Protui praeitis . Iðminties Mokytojo padedamas. Kad Didþiojo Logo Sàmonë . “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. Jis gali stebëti praeitá.LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. saulæ.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. Iðgirstø triukðmà. jø ðirdis ir siela. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma. Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. Kurá jis nori tirti . Jai . debesis. stebint Logo Atminties Archyvà. Tai .ir jis atsidurs jame. stebëdamas zujanèius þmones. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. O gal jis nori suþinoti. kas mums jau buvo. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Þmogus. lyg praeitis bûtø dabar. þiûrëtø á dangø. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas.AMÞINASIS DABAR.

Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . 121 . þmogui mirðtant. stebëjimas. Ir eskimø moteris. O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. kas vyksta ðio proceso metu. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . gyvenæs Poseidonijoje. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø.Tai ta pati individualybë. pamatæs gimusá vaikà. Jis apþiûrës tà vietovæ. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. kokia ji anuomet buvo. pajusti karðtá ir slëgá. Ir tyrëjas.stebëjimas. oje Taip jis suþinos. Gimimo datos nustatytmas . Taip pat galima ásitikinti. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. Jei gimimo epocha yra labai tolima. kaip ði vieta vadinasi dabar. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà. Jis gali stebëti visà aplinkà. tas pats þmogus. Iðgirsti faraono vardà. T pat vietovëje. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks.sunkesnis uþdavinys.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. suþinoti tø metø konsulø vardus.tai Sielos ásikûnijimo. kad vyriðkis. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. girdëti sprogimus. Visa. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. kalnø. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. ásikûnijusi po keleto amþiø. sekdamas debatus Senate. eþerø ar upiø jos yra. kuris uþraðinëja datà Arba. kurá taria ceremonijos dalyviai. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. Kuo aukðèiau pakyla siela. 128 . Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Tuo labiau. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. kad kildama evoliucijos laiptais. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø.

Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. viskas taps aiðku. O kitiems. kur viskas taip tvarkinga.. Kosmose. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. Matome vieðpataujant savivalæ. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. Jos sako. atsitiktinumà. Kodël vieni . tikslinga. paþeminimus. kai vieni gimsta Tokiose sàlygose.Gamtos karaliaus . kai matai.gyvenimu. 129 .. Kaip galima manyti. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus..luoði ir bjaurûs? Vieniems . dësninga. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà. lyg “atpirkimo oþiams” .teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. Kai tik susiduriame su þmogaus . Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. kaip ðalia kenèia geri þmonës. Pagal ðá dësná. O tuo tarpu kitiems . tà ir pjausi”. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema .þmoniø nelygybë. kurios lemia jiems skurdà. Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje.. Kuris sako: “Kà pasësi. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai.sveiki ir graþûs. o kiti .APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. Tai . jog egzistuoja teisingumas. Kas vienus apdovanoja laime. neteisybæ .turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu.“gimusiems su marðkinëliais”.vien tik gumbai . Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá.viskas gyvenime sekasi. ir pavydëtinà laimæ. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. kuriuos pasëjo praeityje. tà ir pjausi. Jos tvirtina. jog viskà suprasime.

blogiu. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. jei þinosime. þodþiø. nuo kalavijo ir þus”.Karmos pasekmë.. Kiekvienas. Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà. “Nespjauk á ðuliná . pats nutiesia savo gyvenimo kelià. doro gyvenimo pasekmë .kalavijà.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá .prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. Netobulo gyvenimo pasekmë . norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu.aukðtas paðaukimas. “Kaip paðauksi. kuria sau baisià lemtá. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai. kad atpildà vykdo aklas. Þmogui nieko negali atsitikti. Kuris atrodo toks netobulas.pilnas iðbandymø egzistavimas. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai .jis negalvoja apie savo praeitá. kuri þinojo kosminius dësnius. Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ. kenkiàs savo artimui.kûrybinës jëgos.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. Atrodys tobulas ir teisingas. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. Kiekvienas. ruoðiàs nuodus savo broliui. Jis pats . Moralinis atitikmuo. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. sëjëjas ir pjovëjas. “Kaip pasiklosi. Þmogus pats kuria savo likimà. kuris pasvëræs kiekvieno darbus. uþ blogá . pirmiausia kenkia sau. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. Taip suprasime net idioto bûsenà. negalvodamas. Teisingo. Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi. Þmogaus poelgiø. Taigi. jei jis to nenusipelnë. taip ir atsilieps”. kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko.gëriu. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. kad pats save rûsèiai nubaudë. taip ir iðsimiegosi”. Jis skundþiasi savo likimu. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus. Kilnaus . 130 . O kitoje . Senovës iðmintis.. bet protingas ástatymas.

kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. Kiekvienas þodis. Nëra nei vienos minties. supamas gerovës. suðuko: “Dëkoju. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. Kas eina teisingu keliu. kad senas skolas bûtina gràþinti. kas pasiklydo bruzgynuose. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. Ir þinodami. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. negu gauti. kiekvienas jo poelgis. imperatorius. tas pasieks tikslà. nei apkartæs gyvenimas”. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. nei vieno þodþio. Þmonës. Kol þmogus supras. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. bet ir kolektyvai.taip buvo kalbama senovëje. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. Vienas iðmintingas filosofas. 131 . Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. Ið tiesø. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. Vieðpatie. o gavimas gali vël supanèioti. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. pramintas Auksiniu. parduotas vergijon. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. nei vieno veiksmo. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti. Suprasdami. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. Kurie neatsispindëtø amþinybëje . nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá. Þmogui duota laisva valia.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. Senovës Rytø legendose sakoma. Jie sako: “Geriau karti taurë. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. Kurdamas savo Karmà. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. tam teks áveikti kliûtis. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. Taigi. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. Jis gali eiti savo keliu taip. þinantys Kosmoso Dësnius.

svarbesnis uþ poelgá. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai . Bûtent. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip. kaip karas. bet ir su bièiuliais. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos.neregimos Bûtybës. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. motyvas . Visi. Todël be savo individualios Karmos. uþ savo ketinimus bei mintis. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus. sukëlusiø tas nelaimes. O poelgiai . jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje.Karmos Dësnio . Mintis . Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Bet svarbiausia. Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. Kiekvienai sielai. prieð jos naujà ásikûnijimà. 132 . Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. prisidëdamas prie sàlygø. tam tikra visuomene bei tauta. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. Kosminio Teisingumo Ástatymo . Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Kuriems jie padarë kokià nors þalà. tautos ir kt. susietà su tais þmonëmis. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys.antraeilis faktorius. Kaip ðiø grupiø narys. Turës susitikti ne tik su savo prieðais.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. Kiek jis nusikalto. þmonës gali turëti Ðeimos. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. partijos.Vykdytojai. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà.

Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. Ne bausmë. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. nei kà prideda.Jie vadovaujasi tik vieninteliu. þmogaus tikslu. 133 . Kitai . Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Tikruoju. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip.kûnà panaðø á ràstà. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu.dþiaugsmà ar sielvartà.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu. Gerovæ ar nelaimes . Karmos Vieðpaèiai nei kà atima. bet patirties kaupimas. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi.

Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. Taigi. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. Tai garantuoja sëkmæ. nes Gyvena pasaulyje. o ne bloga. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. Priklausomai nuo to. savo naujà likimà. iðpirkdami savo karmines skolas. Kà turi daryti þmogus. Antra . kuriant savo ateitá. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus. Tol jis kentës. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai. Þmogus. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. 134 . negu blogo. nes kurs sau blogà Karmà. Sukuria naujà miðrià Karmà. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. Paprastai dauguma þmoniø. apimanèià ir gërá.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. ir blogá. jog vëliau jam tenka dël to kentëti.

nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas.Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. o kerðto esmë . Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities.þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. bet dar labiau jà apsunkina. Net ir kanèias. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. o tik ið naujo sukurs jà blogà. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Bet prieðintis blogiui mes privalome . kas ið mûsø atimama. nuþudant já. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Sakoma. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. kas mums siunèiama. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. 135 . Ir paversdami tai geranoriðka auka.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi. Nors Karma yra Atpildo Dësnis.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas.asmeniðkos paskatos. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Dþiaugsmingai priimdami viskà.taip kalbama apie Karmos Dësná. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Treèia . Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði .

Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti.Kaip suvokti blogá? Þinoma. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. O taip pat ir tuo. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. vedantis prie amorfiðkumo.prieðinimasis dvasios jëgomis. netampant þmonijos iðdaviku.tai griovimas.tiek su tuo. neapsunkinant Karmos. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. Negalima nesiprieðinti blogiui. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . Yra toks posakis: jei nori gero. kad jame nëra egoizmo ir puikybës. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis. Juk blogis . kovoti prieð blogá. jokia atgaila. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Penktoji taisyklë kalba apie tai. Pirmiausia . Þmogaus paskirtis . Jei þmogus nenori. kad pirmiausia . pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. kuris tûno mumyse. Tuo jis skiriasi nuo blogio. turime áveikti já protingumu. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos.kurti chaoso apsuptyje. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. Jis turi ugdyti savyje narsà. Kuris yra uþ mûsø. Griovimas yra irimas. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. bûk pasirengæs áveikti blogá. Jokie þodiniai átikinëjimai. þinoma. kad já uþlietø chaoso bangos. tiek ir su tuo.visuomet blogis. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Ir. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. kiek leidþia jo jëgos. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. 136 .

ar padës Atgaila. galime ið jos iðsivaduoti. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles. atjausti ir bûti gailestingi. kuris skirtas individui. siekdamas tobulumo. kuris sustoja evoliucijos kelyje. ugdo savo dvasines jëgas. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. kurie skæsta neveiklume.nariai.þmonijos . Nereikia manyti. Mes privalome visiems padëti. 137 . nesavanaudiðkai tarnaudamas. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Kai þmogus. kad “likimas”. kad galima pralenkti savo Karmà. kad tau darytø kiti. uþklumpa Karmos liûtis. Tik tà. kad reikia laikytis paprasto. Gerindamas savo mintis ir ketinimus.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. Nes esame tos paèios ðeimos . Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. Septintoji taisyklë sako. Karma baisi tik tiems. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. ko nenori.

138 .

kas supras ðiuos þodþius. supratæs juos. Nes.Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës .nemirtingi þmonës”. Laimingas tas.mirtingi dievai. 139 . jis ásigis raktà visa kam. O dievai .

Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. Taip ir Þemë . Legendose sakoma. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. Auðros ir sutemø pranaðautoja. gyvûnas . Jis vienodai pajëgia: þinoti . Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà. dievai.tai dieviðkos bûtybës. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà.Kosminiais Iðminties Mokytojais. Bet kûrybinë veikla. Þmogaus apoteozë . Augalas virsta gyvûnu. Ir. O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. Pasak legendø. Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Rytuose Bûtybës. Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø.APIE DIEVUS. Taip jis tampa nebe þmogumi.spindulingiausia ir galingiausia. Vadinamos ARHATAIS . Egzistuoti . virðþmogiðkos pakopos planetø.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje. mylëti .Didþiosiomis Sielomis. Yra ir aukðtesnës.ir sugebëti. o dievu.ir kurti. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera.ne nugrimzdimas nesàmoningume. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Legendos pasakoja. tai ir jo evoliucija begalinë. ji .þmogumi.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. 140 Dvideðimt devintoji legenda .vystosi ir tobulëja. Pasiekæs virðûnæ. þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma. Arba MAHATMOMIS . bendradarbiavimas su Kosminiu Protu. jei Kosmosas beribis. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. Tolesnë pakopa . pabaigusios þmogaus evoliucijà.

141 . Ir ðtai. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. valstybingumo bei paþinimo pagrindus. Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. Tautø atsiradimas ir iðnykimas.þmonijos evoliucijos plano. diegdamas paþinimo. Visi Jie . Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. Palyginus su Þemës gyventojais . Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano .Nes nëra dievø. Kokios Rasës ir porasës. Septyni Kumarai. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. iðaugæ á dievus. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. Religijos. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu. prieð aðtuoniolika milijonø metø. menø ir valstybingumo pagrindus. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà.buvæ þmonës. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis.

Prisiminkime.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Jis kuria Kosmoso statybos Planà. kaip Kuriantájá. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”. taip ir Gimdantájá. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Amþinybæ. Tai Planetø Dvasios. Prasidedant Didþiajai Manvantarai. 142 Trisdeðimtoji legenda . Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. taip ir Pasyvøjá. Prisiminkime. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Pasauliø kûrëjos. Ritminæ Visatos Bûtá. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. prasidedant Kosminiam Gyvenimui. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá.Kosminis Protas. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. Didysis Visatos Statytojas . Didþioji Vieningoji Materija .tai Kosminis Pasaulio Tëvas. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis. Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá.Logas. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis. Didþioji Vieningoji Dvasia . Didysis Pasaulio Pagrindas. Amþinas ir Nekintamas.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus.Tai Kosminë Pasaulio Motina. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. Kosmoso evoliucijos planà. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis.

laikantá Þemæ Ne prietarai. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. Kiekviena Visata. Nukreipdamas vienam tikslui. planetø ir sistemø Hierarchai.svarbiausias Kosmoso principas. ákvepiantis jai Protà. Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. kà mes prisiminëme. Kad Hierarchijos Pradas. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai. Ið viso to. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà.jo evoliucija Ir visa darni sàranga. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà.gyvas ir sudëtingas organizmas. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë.Logà. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà . Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. Kosmosas . Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. kaip Planetø Kûrëjai. galime daryti iðvadà. Kuris yra Tëvas. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. Yra kosminis dësnis . arba Vadovavimo principas. bet prisiminimas apie tà Vienintelá. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. Taigi sakmë apie Gigantà. Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . Didysis Hierarchas. 143 .

Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija.viena. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. 144 . Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. mokymø Pradininkais. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Didþiaisiais Iðminèiais. Pakelti jà á naujà pakopà. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà.Vienà Didþiøjø Mokytojø.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Filosofais. Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde. tautø Mokytojais. Tiesa . Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje.

atneðtos Ðviesos Sergëtojø. Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus.Jie ásikûnydavo tam. tiek ir dabar tebeesanèiø. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. yra vienas. jei suvoksime misterijø esmæ. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. Jei surasime ðaltiná. Nepamatysime nieko. filosofijø ir mokymø ðaltinis. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. Nagrinëjamos atskirai. Bet jei ásigilinsime á simbolius. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. Kadangi Ðaltinis. Kaip baltas spindulys. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. ið kurio iðëjo visos religijos. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Egipto. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. Asirijos.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Pavyzdþiui. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura. Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà. chaosà ir vaidus. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija.tiek jau iðnykusiø. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. iðskyrus prietarus. Tam. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. iðsiskleidþia vaivorykðte. prietaringa ir ribota. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. 145 . perëjæs per prizmæ. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas .

gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. Mes pripratome. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. Nepaisant iðoriniø skirtumø. visos pasaulinës religijos. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Visi didieji Mokymai. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis.labai netikëti. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. kad jos. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. Mes nuolat siunèiame jas. Amþinieji jos Sergëtojai þino. Bet kaip minèiø koncentravimo centras. Mûsø apmàstymai. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus.Didþiosios Baltosios Brolijos. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. Lyg strëlës. þadintø þmonijos sàmonæ. Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. jog priëmëjai . Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Todël kiekviena jø. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. 146 . Erdvë pilna ávairiausiø idëjø.Taip ir Vieningoji Ðviesa. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos.

moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi . 147 .Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais. Visa. Taip Mahatmos . Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. kà þmonija gauna protiniam. Visos kryptingos mintys. kilniausia.ið ðio Lobyno. Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. kas vertingiausia. visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos.viskas semiama ið ðios Versmës. Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. svarbiausia. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Visa þmonijos iðmintis .

gailestingumas. kurios pabaigë Þemës kelià. Yra tolimos þvaigþdës. atjauta. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Iðkentæ visas kanèias.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. Iðskyrus tuos atvejus. kai Jie Patys jais ir bûdavo. Visà þemës kelio sielvartà. narsa . Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio. Jø Dvasinës Jëgos. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai. Bet Jie gali ásikûnyti. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. Jie vadovauja þmoniø darbams. Trisdeðimt antroji legenda 148 . þemës gyventojais. Didieji Baltieji Broliai. Savæs iðsiþadëjimas. lyginant su mumis.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. Jø Didybë . tokie kaip Kristus ar Buda. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai.. kanèiø ir pergaliø. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës.nukalami gyvenime. Jie sugeba atjausti þmones.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. nes Patys paþásta darbo prakaità. kai to reikia Jø darbui.

Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Mahatmø Brolija . Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. Kurie vadovaudavo tautoms. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to.Nirvanos. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. esanèiose virð debesø. Prieðingai. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. Jos savo darbu nutiesia gijas. Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. Legendos sako. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. bet tiesos atpaþinimas. jungianèias pasaulius. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. Jos galëtø bûti toli. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. kas egzistuoja. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë. 149 . Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà.Siekdamos padëti þmonijai.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas.

. Uþ tolimø dykumø. Ðirdis visko nustoja.. J. kam skirta sulaukt sutemos. Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. Kiekvienas gali pasidþiaugti. nuolatos. Ilgi þemës vieðkeliai.. Broga) 150 .. Baltruðaitis (vert... Jinai tik viena.Palaipsniui ateis supratimas... uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios. Kaip gyvena mitai. kad jam gyvenant èia. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti .Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda. Laimingas. Gyvena ir Mokytojai. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi .. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. amþinà iðkilmæ þada . Sielos troðkiui pati tolimiausia . pas kuriuos kelias visada atviras. Þemëje. L. amþinai... Kaip gaivinantis sapnas aplanko. Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. klaidûs kalnai. Visoj þemëj pati vieniðiausia .Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià.. netenka . Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena. kad legenda yra tikroji istorija.

kaip ir kiti Broliai. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. o pirmiausia. Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. Kai jis pajuto. Pagal Kosminæ Teisæ. Kaip ir kiti Broliai. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. Ið pradþiø jis. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Ðios Dieviðkos Esybës. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . nuo dvasios puikybës. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. Didieji Baltieji Broliai. jog gali tapti pasauliø kûrëju. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale.

Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema). O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . Tapæs Þemës Ðeimininku.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Esant Bûties vienovei. planetos evoliucijos planà. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà.Saulës Hierarchø. Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá.karalius Ravana ið Lankos salos. o þmones kaliniais. 152 . Nenorëdamas niekam paklusti. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Kad. prieð Kosminæ Valià. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti. Þinomiausias jø .Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà.Atmetë Kosminio Proto Planà. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . Bet savo ypatingu keliu. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. kuris numatytas Kosmose. ji niekur neiðeitø. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale.

Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo.” Taigi. Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. Tuo metu. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. Kristus parodë judëjimo. kai skirti visi pasauliai?”. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. kurá Þemei padarë Liuciferis. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë.tamsos jëgos. pranaðumà. Blogas ðeimininkas. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. Pareikalavo didþios aukos. Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Kai atëjo metas. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà. vienas þavisi tik þemiðka materija.Liuciferis dar stiprus. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø. Kova. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. perþengianèio Þemës ribas. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. ðià aukà prisiëmë Kristus.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. 153 . Jog egzistuoja Ðviesos prieðai . Kitas .

Kaip neapsiðvietusios. prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. Todël. siekdami bûti neatpaþinti. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Juk. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. Liuciferis turi daug pagalbininkø . Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø. Didelë velnio pergalë yra tai.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . kad egzistuoja tamsiosios jëgos. deja. yra gana aktyvus. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas. Ðëtonas . kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. dirbanèius ir kovojanèius. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Ðviesieji ir tamsieji . Juodøjø metodai rafinuoti . siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. Tai darni organizacija. Be to. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. Galima nusiristi bedugnën. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono. Kaip taisyklë. jog jo nëra. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai.tamsiøjø. Mes regime Ðviesos Tarnus. jog nei Ðëtono. Juk tik dël to. nei tamsiøjø nëra. kad jam pavyko Áteigti þmonijai. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji.tai visai ne abstrakcijos: èia. Þemëje.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Kad þmonës galvotø. Tamsos jëgoms. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje.

Kitø bûdø þmonëms privilioti. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. ásitikinimas savo neklystamumu . Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. savanaudiðkumas.Ir pasirenka uþnugará. Pavydà ir iðdavystæ. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. melavimà ir netikëjimà.. Galima sakyti. bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. egoizmà ir kitas panaðias savybes. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. pavydas. Iðdidumà ir ambicingumà. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. garbëtroðka. Tamsieji mëgsta didþius intelektus.. irzlumà ir pyktá. rajumas. Ne juoduèius matome. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë. uþ kurio galima bûtø pasislëpti. tamsieji lengvai nusprendþia. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. Tylint ðirdþiai.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. 155 . Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. iðdidumas. kur jauèia neatsparumà. nëra. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. iðskyrus jø neigiamas savybes. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. nes per juos galima itin subtiliai veikti. Tamsieji rezga savo pinkles ten.

Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato. vilioja ir ásakinëja. 156 . Neregimas radijas kvieèia. Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama.

Didþiosios Dvasios. Pitagoras . Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin. paaukojæs didþiàjà aukà. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas. Sokratas ir jo mokinys Platonas. Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. o senovës Romoje . Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø.Orfëjus. Tomas Voganas . O taip pat papiruso ritinëliuose .“Mirusiøjø Knygoje”.magas ir stoikas.. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos. Ásikûnijusios þmonëmis.tai Kristus. Pagaliau . Ir vakaruose . Jakobas Biomë. Artimuosiuose Rytuose .ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus .. buvo legendiniai Rama ir Kriðna.Tolimøjø Rytø Mokytojai. Indijoje. vadinamas Didþiuoju Màstytoju. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. Po to mokytojas Mahometas .Þana d’Ark.jo klausësi Mozë. Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis. 157 . Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. Paracelsas. Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà.Islamo religijos ákûrëjas.Anaksagoras. Aukðèiausios Dvasios. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius. be Budos. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus. Senovës Graikijoje . Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras. Periklas ir Aspazija. kuri suþibës dabar. Apolonijus Tianietis . graikø religijos ákûrëjas. Po Atlantidos þûties. nuosmukio laikø pamokslininkas.Seneka. Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa.

Periklà pakvietë gráþti. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. bent vienà Brolá. Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Taèiau. Galima nustatyti. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras. Uþ kà persekiojo Pitagorà. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. ir Paracelsas. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. ir Aspazijà. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. ir Biomë. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Juk ir tamsa turi savo dësnius. Sokratà. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. ir Platonas. 158 . Brolija. kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. praëjus amþiams. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. kai jis tapo silpnaproèiu. Anaksagorà. Galime atskleisti piktosios valios kelius. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. ir Tomas Voganas Buvo þmonës.

Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos. nukirsdinti. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. nukryþiuoti. Niurnberge. Parduotas vergijon. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione.netekæs visko. kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus. susijusius Su tokia padëtimi. parduoti vergijon. Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. Taip pat ir Anaksagoras. . Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. þvëriø sudraskyti. Buvo pasmaugti. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). Platonas iðgyveno visus sunkumus.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Londono apylinkëse. Buvo sudeginti.þodþiu. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Visas kanèias turëjo iðkæsti. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Netoli Peterburgo ir Italijoje.” 159 .

Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje. Ir Buda. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. To prieþastis .didelis vibracijø neatitikimas. O tie. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. ypaè miestuose. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. ir Kristus. 160 . taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. Bet panaudojus tokià apsaugà. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës.

Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. Deja. Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Prieðingai. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. Jos kilnumo ákvëpti. perspëjimø ar patarimø forma. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. literatûra saugo Jø vardus. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. pagraþintus amþininkø fantazijos. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. Tam tikromis epochomis. Niekada neneigë savo egzistavimo. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. lankydavo vyriausybes. 161 . Brolija. ðie þmonës niekada nesislëpë. Ta pagalba. jie gyvendavo vieðai. Juos matydavo daugybë þmoniø. bet veiksmais. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys.

Ðios paramos priëmimo rezultatas . neradusi Dvasios Citadelës. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà.galingas ðalies vystymasis. Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. o bûtent.jis dingo. jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. valdant prezidentui Vaðingtonui. Ið istorijos þinoma. Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. Vakaruose. o bûtent Romos popieþius. 162 . Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. Kurio patarimais jis naudojosi . svyravimø ir neryþtingumo akimirkà. Kuris pasakë ugningà kalbà. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia. þinoma. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo.ið èia jo sëkmë. Nepaþástamojo nerado . kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis. Ir. taip pat ne visada. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. uþfiksuotas faktas. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu.Þinoma.

Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. jis buvo persekiojamas. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. 163 . Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. Ne kartà jam grësë Bastilija. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus. Galime prisiminti. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado.dienoraðèius. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas. Prisiminkime ir Napoleonà. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ.Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. ir kuris vëliau. Himalajø Tvirtovës narys. Ten kentëjo visa ðalis.Paskelbus grafienës d’Ademar . kad ten. Iðaiðkëjo faktas. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. Per visà þmonijos istorijà mes matome. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà.

Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. Taip per visà istorijà galime matyti. Kaþkoks aukðtesnis. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. kaip kuriami ávykiai? 164 . Jie dþiaugiasi. Daþniau. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities.Todël atstumti já . Kas gali tvirtinti þinàs. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais. Kokia sunki Karma tø asmenø. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. kai ji priimama. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. Reikia suprasti. Galima ásivaizduoti. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. Þmonës galëtø pastebëti. Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. nei þmonës mano. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. koká likimà pasirenka tautos. Jie visur skuba á pagalbà. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. likusius ðeðëlyje. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Jie liûdi matydami. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. Brolija pareikðdavo savo sprendimus.

Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Jie negaili jëgø. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis. Jie neða Ðviesà. Bûtent. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. 165 . yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos. kad spëtø laiku perduoti þinià.

166 .

Rûstus. 167 .Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. taèiau nuostabus.

Taip egzistuoja ir ateities begalybë.. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø. ir tolimoji ateitis . Paklausykime. á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Kà mes þinome apie jà? Taigi. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu. O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”.legendos akimis.. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. “primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda .*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje.mums taip pat legenda.. kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba . 168 . O paskui juos ir milijonai metø. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda. Paþvelkime á save..legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda. Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”. kaip atrodë ið arti. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos.

kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime.

Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. Taigi. Ðëtono bendrininkø átaigojami. Bet. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Ðis melo ir veidmainystës . visas didþiàsias Tiesas. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà. Kurias perdavë religijø ákûrëjai. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . Bëgant amþiams. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. slëpdamasis nuo þmoniø. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. neatpaþástamai iðkraipë. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Aukðèiausios Valios. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. tyrumà ir groþá. apgaulës ir klastos skleidëjas. susiformavo bjaurios apnaðos.

susiskaldymo ir puvimo nuodais.“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. Pradëtas visø kitaip tikinèiø. Maþa to. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui.Þyniai. kultø tarnai. o visi kitatikiai . kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. Pralietos kraujo jûros vardan tø.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. kryþiaus þygiai. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. Kaip bûties pagrindà. To pasekmë . kuris tinka nebent vaikams. uþsisklendusios. Visuotinis “pagoniø” naikinimas.. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë.“teisûs”. siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. Kad tik jie . Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. kurie smerkë þudymà .. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. O Ðëtonas stengësi já nutraukti. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. religijos. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Iðkreiptos. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas.

Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. ar galima sakyti. kas veda Brolijos link. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka. Nepripaþindamas jokiø autoritetø. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà.ánirtingai puolama. Ið tiesø. Tai pamatytume. lyg nulûþusi medþio ðakelë. artëja prie savo þûties. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà. kad ði þinia nepasiektø þmoniø.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. Kiekviena valstybë.Hierarchija. smerkiama ir ðmeiþiama. kas aukðèiausia. Viskas. 172 . nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. Jei nëra ðio maisto . O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. Negalvodama.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. su Ðviesos Hierarchija. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. Tai ji. Neigiantá ir atmetantá visa. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais.

Juk visi mokslo pasiekimai. nuo Kosmoso. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. Atvirkðèiai. nesivystytø. netobulëtø. Ir tai jam puikiai pasisekë . Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. pirmiausia. panaudojami karo tikslams. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Dabar. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. visi technikos iðradimai. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø. Monotoniðkas.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø.

Malonumø troðkimu. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. Jie pasitelkdavo galingas energijas. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. Nesunku jam áteigti. sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. Mokslo ir technikos laimëjimais. dël þmoniø neprotingos veiklos. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. iðskyrus sportà. þavëjimusi lenktynëmis. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. neþino. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas.Tie. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. mokslininkai ar iðradëjai. Ne raðytojai ar menininkai. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. Bet. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. þuvo be pëdsakø. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. nei laiko Menams. gladiatoriais. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. kad tik nekiltø dvasios kultûra. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. Jie buvo ávaldæ oreivystæ. O specializuojantis vien sporte. Kad jaunimui neliktø nei noro. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. mokëjo kryþminti augalus.

Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. 175 . tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Aprûpinsiu juos atspindþiu. tegul ir savo artimøjø sàskaita. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà. Taip vietoj dvasios turtø. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos.chaotiðkà iðsiblaðkymà. o neretai net nusikaltimai. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . Tamsos tarnai atneðë veidrodá. Kuriø kaina . kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Taigi. Reikia apriboti vienatvës valandas. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. kad gyvenimas duotas malonumams. O tam.didþiulës pastangos. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Liuciferis jai áteigë. Negerai þmonëms bûti vieniems. Atneðanèios materialinæ gerovæ.

nëra geranoriðko nepakantumo. Kiekviena evoliucinë mintis. Skiepija neigimà visko. kaip tik á blogá ir pakrikimà. O patys akivaizdþiausi . Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë). Tamsieji perða mintá. Niekas neiðdráso jos atidaryti. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. 176 . Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. Apsiribojimas tik akivaizdumu. Nes ið áproèio manë. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. simbolis. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. Nepakantumas niekur kitur neveda. Kà daryti. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Matyt. ko nemato primityvi akis. nes slepiama tiesa.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. tik materialiuoju pasauliu. filosofai.aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. arba savojo ego. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. duodanti impulsà ateièiai. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. raðytojai persekiojami. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. stabdo sàmonës vystymàsi. Nepakantumas yra blogis . Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Bet þmonës palaikys já nuodais. Stabdo evoliucijà. Tuo metu. nemokðiðkume ir tamsoje. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. Paþangiausieji mokslininkai. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ.

ir jø pasekëjø gretos praretës. Bûtent. Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. Suvokus. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. 177 . tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Jie supranta.

Uþsiundant vienus ant kitø. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Skirtingai nuo vyro. Sumanumo ir karingumo savybës.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà. verþimasis á tiesà ir teisigumà. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. nuolat siekdamas uþgrobti. Siekdamas savo tikslo. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. atjauta ir meilë. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. Þengdamas per ðirdis ir galvas. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. Ðirdingumas ir jautrumas. 178 . kai jas valdo vien tik vyras. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. þiaurumà ir pyktá. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. þinojo jos dvasinæ galià. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes.

Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. ligos. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. Tamsos jëgos. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys.. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. taurinanèiø vyrà. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. 179 . Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. politikos ir diplomatijos. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. *** Paðalinæs moters átakà. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø.. neðëja. tautø iðsigimimas.Kuri yra subtiliøjø energijø. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru.

suskirstymai. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. ðirdyje galandant peilá. Rasinë neapykanta. gikluotas karas Ávairûs karai. 180 . ðmeiþtas . Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke. ugdo neapykantà. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. Ávairûs tie karai. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. Plûdimasis. draudimai. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. Þiniø karas. Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. o save aukðtinant. kiti atviri. o ðirdyje. prekybinis karas. Pyktis. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Visi tartum nori taikos. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. o veidmainiavimas. Vieni uþslëpti. nacionalinis ðovinizmas. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. Sakoma. nepasitikëjimas. paðaipos. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. menkinant. Tai ne taika. Tamsiøjø dëka. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. politinis nepakantumas. kad toliau nebëra kur eiti. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. skirtingi jø pavidalai. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. Kalbama apie taikà. idëjø karas. Nes taika turi gimti ne smegenyse.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. Religinis karas.pagrindinis tamsiøjø ginklas.

kai iðkilmingai kalbama apie gërá. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. Net ir tada. Pati ðlykðèiausia kaukë . Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu.Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø. 181 .ir daug daroma blogio.Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus. Tie. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu.tai apgaulinga vienybës kaukë. Daug kalbama apie gërá . neretai darbai bûna blogi.

Nesantaika ir neapykanta. bet ne á Bûtá. Neþiûrint to. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Bûtent dabar. Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. be praeities ir ateities. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. Taigi. Juk þmonëms ádiegta. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . kad gerbtini tik laikini dalykai. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà. Ir nenuostabu . sukurdamas technikos stebuklus. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. Ir ásikûnydavo. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Kartu su didþiàja technika. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà. Protas paþengë toli. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. iðradimais ir atradimais. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà.

kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. 183 . Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. tapo kaþkuo gëdingu. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. Tuomet þmonës átikës.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. Visa.tai ne kelias. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. apie egzistencijos problemas. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui. Visus poelgius. pavergiant jo valià. dvasingumas. þmonija stumdosi kryþkelëje. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. Uþvaldæ þmogø. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. jog jiems viskas leistina”. Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Bet kryþkelë . norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ.

Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu.tai ir yra apsëdimø daigynas. Daþnai neátikëtini. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. ir á valstybiná gyvenimà. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. Ji skverbiasi visur . iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos. Jau buvo apimti ûmios beprotystës.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Þinomi atvejai. kuriø sàmonë staiga aptemsta. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. nesuprantami. 184 . Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . jog perdedame sakydami.ir á visuomeniná. Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë. Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. tebebûdami savo pareigose. Nereikia manyti.

visà erdvæ. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Jie nusëda atmosferoje. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Bûties Vienybei. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos. Pykèiu ir neapykanta. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. Kaip tai ávyko. bet ir jo aplinkai. Su Visata ji susieta daugybe saitø. kol galø gale tapo tvirta pluta.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. sudarydami praþûtingà dujø ðydà. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. Mes taip pat þinome. prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai.taip vadinamà imperilà. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos.sutankëjusi masë. Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome.kitomis planetomis. Sluoksniai. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. kad planeta yra gyva bûtybë. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . kad þmonijà uþvaldë beprotystë. gyvas organizmas. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. Tenka pripaþinti. Vis tankëjo. Intrigø.

jei þmogaus mintis uþnuodyta.pranos . Paþeidþiama biosferos pusiausvyra.Taip nuodingos dujos. 186 . Dideli susitelkimai pavojingi . sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. kurie galëtø jai padëti. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Nepraleidþia ugniniø soviø . kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. Nuodingos dujos. kurios uþterðë Þemës atmosferà.planetos cementas. Atkirto planetà nuo kitø pasauliø. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Be to. Þemë susirgo.priëmëjai.prisiminkime Atlantidos likimà. kad þmonijos mintys . Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. kaip ir bet kuris kitas organizmas. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. ið kuriø likæ tik griuvësiai. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai. Tai reiðkia. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Suprasdami. puvësiu uþkrëstuose. Galëtume suprasti . ir ði liga apëmë viskà planetoje. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Miðkai yra gyvybinës energijos . Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. Tai planetos kûnas sirgs. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. miestuose.

Matome.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio. Þemës plutos numarinimas . pieva. Jau keli deðimtmeèiai.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës.pats papraðèiausias þmogus pasakys. ir fizinë pusiausvyra. naikina miðkus. Paþeista ir psichinë. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. Padaþnëjo nepaprastos kaitros. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. Nereikia pranaðø . Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti . o saviþudybë. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas. Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Dykumos . Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa. ir biologinë.tai þmonijos gëda. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. Padaþnëjo planetos traukuliai. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. sodas. kaip beveik kasdienà dreba þemë.tai jau ne neûkiðkumas. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus.

iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë .19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar .jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. 141. kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà. Þmonija kalta tuo. Atëjo atpildo valanda. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. kai dreba kalnai. p. Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties .APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. klusniai pildë jo pakuþdëjimus. taèiau beprotybë apakino þmonijà. Net netoliaregiai juos pastebëdavo. 188 . Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”.rûsèios dienos. bet beproèiai jø negirdëjo. Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Niekas nemàstë. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø. Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos.atpirkimo. Þmonëspatekoaklavietën. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai.

Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. Ugnis ieðko iðëjimo. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Kataklizmai. Pavojingiausi jos prasiverþimai . Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Kur pluta labai iðgrauþta. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. bet planeta tebegyvena”. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Þmonijos dvasia neatbus. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta. kaip niekada. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Atbunda didieji ugnikalniai. visuomet lydintys rasiø kaità. Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai.okeano dugne. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Jei. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. 189 . Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai.

panaðià á mûsø Þemæ. Tuo atveju. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. jau apgyventà planetà. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. jei þmonija pasirinks praþûtá. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. Kuriai esant. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos. kad mûsø planeta sprogtø. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ. Liuciferis þino. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. kas jai neharmoninga. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. nes jos atmosfera degins viskà. dar neapgyvento pasaulio. Kiek tûkstantmeèiø. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. Jis neástengs likti. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. 190 . kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. Bet. atitinkantys naujas sàlygas. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. Taip. jei þus planeta. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. niekas net neásivaizduoja. kad nugalëti nepajëgs. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. milijonø metø praeis. O tiksliau.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. Kiek eonø praeis. deja. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. Nes suvokia. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. Jis deda visas pastangas. kad jai prasidëjus.

Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. 191 . Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà. Kurio. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. Todël jau seniai já vadina Satan. kaip Þemës. negalima sunaikinti. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje.

Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai.. kurtieji dainuoja. 192 . “Kvietimas”. Tiesa. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties.bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø.sàmyðis ir susirëmimai. ði priemonë tik pagreitino þûtá.ðimtus milijonø þmoniø. kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. Þinoma. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas. dabar . p. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais. Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. nesusipratimai ir melas. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. kolektyvus ir ðeimas. Kiekvienà dienà . Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà.netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. Taip pat . kad tik greièiau apgautø viens kità.

kurie nulems planetos likimà. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Kad iðmirs iðtisos tautos. Ðventosiose senovës Indijos knygose. praþudþiusiø Atlantidà. Taip Poseidonui . sukrëtimai ir kataklizmai. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Apie tai. Galø gale. pakrikimà bei protø sumaiðtá.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. kad bus griaunami iðtisi miestai. Aukðtesnio. Puranose. Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga. Nes toliau eina metai. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà. kad iðdþius þemë. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. Tokio apsivalymo reikia todël. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. Ypatingi sunkumai. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. Taip ir dabar . Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus. Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo.

Ir klestës negailestingi plëðikai.. Bet vëliau atsipeikës .. kankins þmones.. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui.. Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis. Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. Vieðpatausiantys Þemëje. Nustatytu laiku ávyksta tai. vieðpataus stipriausias . kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. O nesàþiningumas . bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. Skaitydami visas ðias pranaðystes. grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus.. Ásimaiðæ tarp jø. galime pagalvoti. Jie þudys moteris ir vaikus..“Vieðpataus barbarai .” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos. Kuriems vieðpataujant. Silpnumas . Ir barbarai bus galingi. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos. Kol visas pasaulis iðtvirks ..vienintelë pasisekimo priemonë.priklausomybës prieþastis. Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos.” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai. Valdovai.bendro gyvenimo pagrindas. Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis.. o nesubrendæ sunaikinami.. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . ðalis pateks beþdþioniø valdþion. Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. Jø norai bus nepasotinami . Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà. apsimetusiusios vieðpaèiais. Ir piktosios dvasios. Melas . Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius.. bus grubios dvasios. 194 ...

Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. kad neturi puikiø galimybiø. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 .tai neturi reikðmës. turime visi suprasti. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Todël þmonës negali skøstis. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai.neharmonizuota materijos bûsena. kita . Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . persipina dvi Legendos: Viena .amþinai. blogio ásikûnijimà. Grubi neþabota stichija . Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. ið esmës. Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu. Bet. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus. Ðviesa . þvelgdamas á þydrà dangø. Todël sunku atskirti. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda . evoliucijos vaisius. Juo labiau. kad èia.CHAOS. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa .apie Ðëtonà. jis net neásivaizduoja. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos .tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija. o kur prasimanymai.apie Ðviesà ir Tamsà. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova. kur Tiesa.protas. Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas . Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje. Kosminio gyvenimo esmë .TEOS.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá. Ðviesà ir Tamsà. nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas .kova su Chaosu. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø.jo harmonizavimui.

yra Ðviesos antitezë. Kad tamsieji. Ir jø buvimas neiðvengiamas. deja. nukreiptas prieð evoliucijà.didþiulis nusikaltimas. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. neþino kaip jas suvaldyti. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. Pasakoja apie tai. arba apie T eosà ir Chaosà. Tamsieji þadina Chaosà. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas.didelë klaida. neva. vedami egoizmo. vietoj to.neiðreikðtasis Chaosas. Tai . Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. tamsos kunigaikðtá. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis. kad paverstø já kûrybos jëga. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. Maþa to. bet jø paþadintos stichinës jëgos. 199 . Ðviesos antitezë yra Tamsa . Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. kas vyksta Kosmoso platybëse. kurio taip reikia kûrybai. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. Tai . Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. Ne patys tamsieji pavojingi. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ. Bet patys. o ne Kosmoso dësnis. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø.

ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties. Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà. O kur .nuoþmus prieðas. kur .Todël reikia skirti.didþioji Tamsa. Pamirðæs. 200 . kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti.

tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. kai praþûties pavojus èia pat. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Siøsdamos emanacijas. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Jie veda mus evoliucijos keliu. Prisiminkime tuos. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. kurie atëjo ið Veneros . Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Stebëdami. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius.

kai dvasia prisilieèia prie jø. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. Graikijoje. ir. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. Bet. Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai. kurie þino Ir supranta. Mes regime já Egipte. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. Tiems. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. Jø gyvenimas . paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Iðgerti pasaulio nuodus . 202 . Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. mûsø sàmonës kûrëjams.nuolatinio budëjimo bûsena. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. pats Ðiva primena já. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. Taigi. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø.

Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. átempæ visas jëgas. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Pagalba ateis tik tada. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. 203 .HIERARCHIJA. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos.Neásivaizduojama átampa. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . tiek Subtiliajame Pasaulyje. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. Didþiojo Mûðio laikais. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Jei Ji bus priimama. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Didþiosios Baltosios Brolijos. Norint iðvengti katastrofos. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. Maþa. Kruviname prakaite. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje. kitaip . labai maþa Þemëje pagalbininkø. kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. Artëja metas. Þmonës turi suprasti. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná.katastrofa neiðvengiama. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. bûtina iðsiugdyti jautrumà. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras .peèiø. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà. nuolatinëje sargyboje. Þmonija turi þinoti.

Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 . Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. Ji bus iðgelbëta. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. Tik tuomet.

Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . nulemsiantis mûsø planetos likimà. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Tiek ið vienos. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. atremianèius jø këslus. Atmenant baisias kautynes. Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. kà turi. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. ávykusias prie Megido miesto.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti.

Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Kita vertus. negu Þemëje. Taip ir Þemëje . kurias mes nuolat patiriame. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. Ne vien grumtynëse. kur kova þymiai ánirtingesnë.nuo dvasinio iki karinio. visi gyventojai. Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. bet sunki ir rûsti tikrovë. Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Tà galima Pastebëti visuose planuose . komplikacijomis. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio. Griuvësiai Þemëje . Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. Taèiau Armagedonas . Nereikia manyti. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà.savaip. Supraskime.tai Ne vaizdinga metafora. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus.niekis. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva. bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose. Niekas net negali ásivaizduoti. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Visa planeta kovoja. Katastrofomis ir nelaimëmis. kiekvienas . Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø. Kova .tai ne vien tik didieji ávykiai.paðto dëþutëje 206 . Prieðingai. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta.

Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji. Mûðis kur kas dramatiðkesnis.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. bet. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. 207 . Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. O todël. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja. Pirmiausia nukentëtø visa planeta. kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . tamsa tirðtëja. kas ðventa. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø.tamsieji. Artëja Didþioji Epocha . Þinoma. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. Jei kova þûtbûtinë. o aplink tamsà . ir Ðviesos sulaikyme. Kur tas þaibas. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. Nereikia manyti. Ið tiesø. Kosminiame Mûðyje atskleisime. tai ir pergalë bus ryþtinga. Posûkiai bus staigûs. kurá nesunku bûtø paleisti.trauktis negalima. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia.

kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone. Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. kaip chaoso apraiðkai. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. Laikas paþvelgti atidþiau . Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. o ne tamsos.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. Reikia sukaupti visà dràsà. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. 208 . Þmogaus pareiga . jûs nematote. Reikia prieðintis blogiui. “Kvietimas”. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi.tamsos iðsklaidymas. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. Artëja laikai. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti.124. Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. tarnaujame Ðviesai. 40. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. Iðsklaidydami melà. Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. Reikia prisiminti. p.

kaip drebuèiø masë. . kuris gali jas uþlieti. Jei nebus gynybos . Vieni tarnauja sàmoningai. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. kur tik silpnas pasiprieðinimas. Ir ketvirti . Chaosas skverbiasi visur. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. progreso prieðininkui. Taèiau reikia galvoti apie viskà.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. kiti . Jos prieðiðkos viskam.dël savo prigimties. Antruosius apims laukimo virpulys. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”.Ðviesos prieðai. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius.chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. Ásisàmoninti ribà. Bûtina suprasti. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. O treti. Vykstanti kova reikalauja atskirti. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. reikia ávertinti jø jëgà. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. Reikia suvokti. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. 209 . Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus.netinka niekam. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. Kai sprendþiamas planetos likimas. bet jau baigia Karmos tëkmæ. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. kas egzistuoja. Þmoniø nerûpestingumas . Kiti kovoja be apsaugos. Kai átemptos visos kosminës jëgos.

152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos. O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Þadina prieðtaravimus. Griauna ðviesius sumanymus. atsidavusiø blogiui. kas Ðviesu. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. Bjaurûs burtai ir raganavimas. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. p. Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. Neþmoniðkas þiaurumas. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Þinoma. Labai daug juodøjø. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. Dabar. Norëdami prie þmogaus prisiartinti.Tretieji bukagalviðkai nusigræð. sëja nesantaikà ir susvetimëjimà. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. kenkdami visam Kosmosui. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. kursto neapykantà . Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. ypatingas nepakantumas. loþiø. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø. prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. tiek ir tarp valdanèiøjø. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai.juodoji magija. Tamsa visuomet juodina viskà. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs.” “Kvietimas”. ir nesàmoningus bendradarbius.

Kaip þirniai nuo sienos. Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Todël kova su tamsos jëgomis. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. kad papirkinëtø. Pataikautø. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. Melas baigiasi blogiu. Ir atvirkðèiai. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia. o tuomet . su savo þemiausia prigimtimi.. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. p. Mintis ir darbas. Savo þemø aistrø vergas.” “Kvietimas”. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. Juk netikras pranaðas veda prie melo. Spræskite tik ið darbø.Ir neleisti. stengtøsi átikti. o taip pat ilgo gyvenimo paþadais. Argi galima skæsti pyktyje. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. *** Mus supa Pasauliø didybë. Valdþios. Todël vertiname tik darbus . kad kas nors jomis þaistø. Perkeliama á kovà su savimi. kur nors vyliotø ir kviestø. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. priims visas minèiø strëles. 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. Darbas ir nuostabioji mintis . 211 .pergalës ginklai.. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. þudynëse. kaip nori tamsieji. nes ji skæsta tamsoje. Vertiname tik pagal pasekmes. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. Darydamas taip. “Paklaus. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. nesàmoningas þmogus. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. Þmonijos gerovës vardan.gyvatës kelias.

spindëjimu. Ten Ugnis virsta ðviesa. Visose gyvybës formose. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas. Ugnis yra vienytoja . Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. Erdvës Ugnis . Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. Blogis sunaikinamas Ugnimi. nuo aukðèiausios iki þemiausios.Ugnis. Ji yra visur ir visame kame. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. prasideda irimas.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. spindulinga materija. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. 212 . Nelaimes lydi sudeginimai.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. Fizinë ugnis labiau materiali. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. Pasibaigus degimui. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. Taip yra todël. p. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Ugnis. “Kvietimas”. slypi Ugnis. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Taigi. kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia.jai pasitraukus. vël griþta á savo neregimà formà.

Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. 213 . Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. iðvytas ir pasitrauksi.Ugnies raiðka yra tokia pat. idëjø magnete. Puranose pasakyta. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. uþnuodijo orà”. Ir Ugnis degins tave taip. Uþterðë vandenis. minèiø pasiskirstyme. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Legendos pasakoja.. Tu bûsi sunaikintas. Bûna ðeimininkø. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Negalësi jos nualinti. kad beprotystei perþengus ribà. Ugnis liko nepaliesta. Tamsos kunigaikðti. kaip sudûlijæ kaulai. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta.nepalietë tik ugnies. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. uþnuodyti. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Nepails didþioji liepsna.. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . kaip Ðviesa naikina tamsà. tu uþterðei vandenis. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. Be Ugnies nëra màstymo. uþterðti. tu uþnuodijai orà. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Taip pat pasakyta. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. kurie nemëgsta valyti savo namø.

prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo. Naujoji Epocha .ir ðtai. Nei þiaurumas. Artëja neáprasti laikai. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . Taigi. 214 . Pasibaisëjæ savimi. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus. Ne tiek gëda. Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà .Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. Keièiantis rasëms. Ji sunaikins visà ðlamðtà. Iðdþiovinanèios plauèius. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus.prasidës nuo Ugnies stichijos. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Taigi. nei iðdavystës.Ugnies stichijà. tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas. ateina ugninis pavojus. gerklæ ir ðirdá.Satija Juga . nei smurtas. bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime.

o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. Sakoma. O taip pat revoliucijas. kaip priimti ugnines galimybes. 215 . Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. ði sàlyga yra svarbiausia. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. jeigu tik þmonës to norës. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Juk þmonës neþino. Ateina metas. arba sudegins nesàmoningumà. Átvirtinant naujas galimybes. karus bei naujas epidemijas. Gausës sunkiø susirgimø. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. kai ji arba bus protingai pritaikyta. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti.Galima bûti jos draugu arba prieðu.

Þinoma. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ. galima iðvengti daugybës praradimø. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda . Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. jà ásisàmoninus. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. Ir bet kuriuo atveju . bet kaip kûrëjà. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. Dvasia .sàlyèio ieðkojimas.mûsø prigimties patikrinimo matas. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà. Ugnis taps griovëja. Tampa psichine energija. gali viskà sunaikinti. Neásisàmoninta energija. Erdvës Ugnis. Ðie du Agni pavidalai . Kas neiðsigàs ugnies stichijos .su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais. Ar nekelia Ugnies baimës tai. Reikia suprasti. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas.ugninis grûdas . O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. reikia þinoti. Laiku ásisàmoninus. Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. kaip nepaþabota stichija.kilusi ið Vieningosios Ugnies. Nepriimta sàmonën. Norint be baimës priartëti prie Ugnies.

Nereikia manyti. neprisimindami jø kilmës.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. Jie vartoja iðmintingus posakius. Vadinasi.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Paþinti save kaip ugninæ esybæ . Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. Reikia tapti giminingu jai . kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. . Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. 217 . Daþnai sakoma . “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà.tai ir bus Agni auginimas. Tik pagalvokime.tikras dvasios dþiaugsmas. kad viskas ateityje. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn. Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Ðitie þmonës junta ðirdimi. Uþpildanèià visas emanacijas.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis. Artëjant ugninëms energijoms. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. Kuris viskam teikia gyvybæ.

Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. pritraukia erdvës Ugná. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. Ramus gyvenimas. Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Net dirbdamas paprasèiausius darbus. yra ugnies gesinimas. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. Ugniai nebûdingas neveiklumas. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . 218 . Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Niekada negalima gesinti Ugnies. Meilës ugnis pati tobuliausia. Jog bûtent meilë. kaip já supranta miesèionis.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. þmogus kuria ugninæ energijà. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo.Ugnis. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. pirmiausia. Ugnis turi gyventi. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. jis praras gyvybës Ugná. tai pamatys. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. Kiekvienas darbas sukuria energijà.darbas. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná.

Surinkime visus ugnies kûrëjus . iðauð Þmonijos rytas.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. ðirdies Ugnis. Kaip meilë. Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. pamatysime. pasiaukojimas. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 . Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. tarnavimo Ugnis. taip ir dþiugesys áþiebia ugná. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. buvo tikras Joga.Tas. Ne savanaudiðkumas. Jei mes stebësime. kada uþsidega Ugnis. iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. dràsa.

Ðviesiosios þmonijos epochos . Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara. kas lemta. Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø.. Ir ðtai ateina metas .kaip niekada priartës prie Þemës. Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. kuriam esant ji prasidës.tik pavasario pranaðautoja. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi. Juk þiema . kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . p. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais. Iðpranaðauta. ne atsitiktinumas. Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas. Seniai seniai. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Mûsø laikmetis . jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. Buvo duoti þenklai. Tai ávyko 1924 metais.pereinamasis.Kali-Jugos pabaiga. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës.. Ir lapai nukrenta laiku. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. “Kvietimas”.Veneros planeta .pradþià.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. prieð tûkstanèius metø. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . 220 . Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia. Kai Jos þvaigþdë .

Taip buvo sukurta daug naujø. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Þinoma. Rûstus ir nuostabus metas. Liuciferio karalystei ateina galas. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Artëja Naujoji Era. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. taip reikalingø postûmiui. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. yra ir pagrindinis jos branduolys. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. galingø ir paslaptingø deriniø. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. 221 . kad Þemë nedelsiant taps rojumi. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Nereikia manyti. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. Ryto þvaigþdës. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. Budos ir Kristaus.ji iðplinta visur. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià.

Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. Bûtent. Evoliucijos nepaneigsi! 222 .Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Naujo Gyvenimo. neapykantos apsuptyje. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. jog viskas blogai. kaip Maitrëjos baltas dramblys. þengia tikrovë. prieðiðkumo ir griûties. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. regis. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei. Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. Bet. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas. Kai melas ir iðpuikimas. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos.tarp veidmainystës. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Ar Kali-Jugos pabaigoje.

Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. Ir suliepsnojo lauþai. pulsuodamos evoliucijos tempu. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo. bet mintys jau liejosi.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. kaip darbo kolonijø. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. 223 . kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Atëjo technikos laikai. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Kuriø prireiks jiems patiems. Arti ta valanda. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. Prasideda didinga epocha. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Visi inkvizitoriai. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. lengviau atpaþástame ávykius. Taèiau maðinos pajudëjo. Kai esame áspëti. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. Nëra jëgø. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos.

224 .

Taip ir ateitis pranoks svajonæ.Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. p. 76 225 . “Begalybë”.

Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Naujas màstymas nëra seno neigimas. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Mes jau þinome. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. kas jau atrasta. taip vadinamus. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu.þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø . Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu.Karmos. kad ðiuo metu ji nesuprantama. 226 Penkiasdeðimtoji legenda . “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais.persikûnijimø . Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. Vienas svarbiausiø dësniø . arba Kosminio Teisingumo. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. galima eiti be baimës. Jos reikalauja naujø keliø.APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Jis bus viso. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. likimo smûgius. Prisiminkime. kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Dësnis. Kitas dësnis . Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros.dësnis.

to reikalauja evoliucija. Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ.Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná.þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis. Ðeðtojoje rasëje. Pirmiausia. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. bûtinomis Naujajai rasei.Maitrëjos Epocha.tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. jei dvasia augs sàmoningai. Mes jau þinome Jo Vardà. Gyvenimas pasikeis. juk Naujoji Epocha . Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas. Suvokusi svarbiausià ðaltiná . Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Toliau .Didþiàjà Baltàjà Brolijà. tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø.bendradarbiavimas arba kooperacija. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje. Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. Mûsø kelias . Ðios trys sàvokos . Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà.bendradarbiavimas .Mahatmø Mokymà. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai. Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. Papildyta naujomis þiniomis. Viena ið svarbiausiø sàvokø . Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos. 227 .

Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. kaip ir brolija. Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. nei Kultûra.moters lygiateisiðkumas. Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. lemta Mûsø planetos þmonijai . Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma.gyvenime. kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. Kita Naujosios Epochos sàvoka . 228 . Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Kaip mokslas ir þinios. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø .Tikroji Kultûra. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu. su tolimaisiais pasauliais. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis. O geriausias tos armijos þenklas . kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Pakantumas. Bet ir kosminis. Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. Naujasis Pasaulis ateis. ji bus pilnateisës moters epocha.taip.Pakantumas. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas.garbës pasas . nes tai mûsø lemties kelias. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ.Subtiliojo ir Ugninio . Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. Kita sàvoka . Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. Kultûra.

Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas . Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. Psichinës energijos ásisàmoninimas.Tarnavimas Visuotiniam Gëriui. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos. Sakoma. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija.ypatingai svarbus uþdavinys. 229 . Ir dar .heroizmas ir þygdarbis. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø. kad tik tada.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. Aukðèiausias þmogaus tikslas . Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà.

kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà.metas þmonijai pereiti 230 .APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio . Tiesa yra viena. Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Nevisada tinka vëlesnëms . 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. taèiau jø ðaknis . Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà. p. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip.. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis.. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. Tai. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. Visais laikais mokymas yra tas pats. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai. jog nebetenkina þmoniø. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. Ir kai religijos taip iðkraipomos. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. Priesakai evoliucionuoja. vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Be to. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà.kitaip nebûtø evoliucijos. "Kvietimas".viena.

Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. kas ðiandien bûtiniausia. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. bet tai. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias. Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Skelbiama ne naujiena. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Kurias jie prarado. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . iðkraipydami ankstesnius Priesakus. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. Kasdien tampa vis aiðkiau. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá. kad sutvirtintø dorovës pagrindus.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. Atitikdamas laikmetá. Bet visam pasauliui. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves.

meilës kelias. Radþa-Joga . yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga . Nëra tokios ateities srities. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. Karma-Joga . Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. Joga yra tokia bûsena.Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. bet Agni-Joga nurodo kelius. Juos iðstudijavæs.dvasios ugdymo kelias. Radþa. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. Pagaliau. kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. prasidedant Naujajai Epochai. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø.þiniø kelias. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. veikia aukðtoji sàmonë.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. kuriai esant. Þnani. Naujasis Gyvenimo Mokymas . Ðiuo metu. turintis tikslà suvienyti visas tautas. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. duoda impulsà màstymui. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. 232 . atsiþvelgdamas á savo siekius. arba Jogos. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys.ugningumo kelias. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai. Þnani-Joga . Nurodo naujus paþinimo kelius. Visi ðie keliai. Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas. kaip elgtis ir kà daryti. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . Joga yra mokslas.veiksmo kelias.

aukðèiausias ryðys su Kosmosu. Agni-Joga moko. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. bet neðtø gërá. dvasios pasiekimuose. gyvenime. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. prasidedant Naujajai Epochai. ko reikia. 233 .eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. Naujà Rasæ. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Agni Joga akcentuoja bûtent tai. nes Agni . norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu. Þmogui þengiant á Naujà Epochà.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. bet dabar. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. Agni-Joga . kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Ji .

Jam iðëjus á Nirvanà. “Mokytojø atëjimas” . Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis. Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. jau valdo. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Didysis Vieðpats. Jo vietà. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. nematomai matomas. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Nugrims neiðmanyme. uþims Jo Brolis Maitrëja. kai þmonija. Buda savo mokiniams þadëjo. Jog tuomet. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . praradusi Mokymo pagrindus. Dabar nerasite budistø ðventyklos. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. Pasakyta. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. kaip Ateities Buda. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. daþnai gigantiðki.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia.Armagedonas. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. kad. tarytum ne þmoniø sukurti.

þmoniø ir gyvûnø . Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Bet tai ne þaibai. modeliai.ten kur gimsta upës.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. skeletai. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . Toje Brolijos Tvirtovëje. 235 . Þemës istorijos lobiai. Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui. Surinkti didþiausi paþinimo.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Maitrëja . Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. Þemëlapiai. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus.Naujos Epochos Vieðpats. *** Kalnuose ir virðûkalnëse . Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. ten yra modeliai ið molio. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. jos senovinëse saugyklose.Agni-Jogà. rankraðèiai. Esant ypatingoms sàlygoms. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. Giedroje nakties padangëje. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. Taip. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto.

Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø.niekas nepraeis pro sniego sargybà. kurie saugo paslaptingà ðalá. á Ðviesos Tvirtovæ. Jei ir yra þenklai. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. su dideliu lanku. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. Jie . 236 . Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. Nekviestieji . Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. bet nepraðytas sveèias Kelio neras.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai. Reikia eiti per dykumas. Matë bibliotekas. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. be palydovo . taèiau á jà patenka tik paðauktieji. Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. beveik nuogà. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ.neateis. þymintys ribas. Tai “sniego þmonës”. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. o taip pat garsøjá Bokðtà. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas. per grësmingus kalnus. laboratorijas. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais.iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis.

tai nemieganti sargyba.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Galima manyti. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá.” “Rasti Mus. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . negu ves pirmyn. gyvenantys aplinkinëse olose.” “Atsiskyrëliai. Pats sadhu ten nebuvo. nes nelauktasis . Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti.nepraeis. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Keliautojai gali papasakoti. Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis.” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. bet bendradarbiais Mes norime bûti. Mes pasirengæ praðyti. kad visa tai labai sudëtinga.tuos palydovus Mes psichologizavome. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai. Nemanykite. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 . Archimedas gynë savo formules nuo barbarø. pirmiausia. Prieðingai. reikia ne geografiðkai.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis. bet dvasioje. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. Geriau jie leisis nuþudomi. . Ir ne dievais. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti. Taip ir yra . kad neliestø Mûsø formuliø.Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo.

Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà. Mylëkime vieni kitus. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais.“Myliu Tave.klausykite ir pakluskite!” 238 . Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. kada reikia padëti. Tomis dienomis. Vieðpatie!”. Vieðpatie!” Patys þinome. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu. negu praðymas “Padëk man. Tuomet mes sakome . kai ugninës energijos átemptos. Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu.Ðtai laidas á Mus. Toks laidas kur kas stipresnis.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà.

Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ. Daug magnetø guli po miestø pamatais. pritraukdami ávykius. Ið anksto nustatyta. Juk. Numatyta. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. Þinomø tik Hierarchams. Tie magnetai. Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. 239 . p. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. Arba jie lieka nematomi. Kada ir kur susikurs naujos valstybës.tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio .tik atëjus metui. “Kvietimas”. nurodydamos þmonijos kelià. padedant juos. Istorija pakankamai jà paþenklino. gëlës . kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai.dalis. 83 Pasak legendø. lieka ypatingos paskirties vietose. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro .Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. kaip gairës.

saugoma ypatingai.. Iðkeliavo á Rytus . atrodë nepatraukliai. Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Bade. Tik jame neliko Rusijos . þemiðkuoju poþiûriu. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. Atrodytø keista. Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. Ir ðtai. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra. 240 . Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. Viskas. ðàlanèius ir kenèianèius . Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Iðëjo pas alkstanèius.. kraujuje ir prakaite. kas ðventa. Taip buvo numatyta ir ðalis. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. Rytuose nepriimta minëti to.. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens.. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. Taip ásitvirtina nauja pakopa.. kas ðvenèiausia. neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose.Galbût ta ðalis. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Ir Kultûros deivë..

Akmenys taip guls. Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà.. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. Nauja pakopa. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. “Kvietimas”. Daugelis netikëjo. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. Kad Rusijos suklestëjimas . kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis. Tai lëmë jø egoizmas. Ðalis auga.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. Tik tvirtai statant. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. 241 . Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Ateities Rusijai nuostabioji apysaka. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis. kuri padës visai Þmonijai. Nepaprastai dþiugu matyti. Legendos sako . Ið tiesø. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. juda.. kuris áveiks visas bedugnes. Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. Taip. kaip statoma. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Nepaisant gausybës tragedijø. p. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis.

Ir. ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Bet dabar. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. Ne ten. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. bet dvasinio prado suvokimo. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Reikia ne parodomojo religingumo. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. Þiniø siekis veda teisingu keliu. stipriai paleista á vienà pusæ. Þmonës atviri paþinimui. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. Ðvytuoklë. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Jis bus ne ten. Pagrásta tautø bendradarbiavimu.ne ten teikiama pirmenybë. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë. kur ásitvirtina valdþia . Puoðnioji religija traukiasi. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. jog arti ta diena. Ten. Bet ten. Ne puoðnûs rûbai. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos. kur didþiausias neigimas. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . kur ji ásisiûbavusi iki galo. Legendos mato. paremtø protu ir logika. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. Legendos tvirtina. kai bus ieðkoma Visø. kas skirta didþiajai tautai. Ne ten. o tarnavimas þmonijai.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. ne apeigos. tokia pat jëga juda ir á kità.

Tik átemptos kûrybos keliu. Bet ten. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi.. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. Ðviesos Jëgos saugo jà. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. Ten. kas lemta. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas .O ten. Ið tiesø. kur viskas buvo atimta. Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. Griûties chaose saugoma tai. Bûti patenkintu savimi .. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. Istorijos patosas ne virð tø. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Ne kvietizmu1. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 .reiðkia þûti. Yra galimybë. Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Nëra neiðvengiamybës. Ten. kur egoistiðki troðkimai. Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan. Ten galima laukti derliaus. kur sutelktos jëgos evoliucijai.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. sotûs ir patenkinti savimi. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà. . kurie nurimæ. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Apvalyta ir atgimusi. Ne ten.

Daug þygdarbiø atlikta. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. ypatingoje patalpoje. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu. Rigden-Dþapo bokðte. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. jog ateina laikas. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. Kai ðalis. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Ði Akmens dalelë. Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. susivienys ir taps galinga. Pagal padavimà. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. Toje vietoje. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. Kurá bûtina ágyvendinti. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. kur jis nukrito. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. kurioje ji pasirodë. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji. su brangenybe atneðamas ir Priesakas.

knygos. tarp trijø skirtingø dëmiø. Sako. Bet nesupratau jø. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. Pilkas atspindys. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. atneðë karaliui Saliamonui Akmená. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. Jei sulauksi. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës. * Uroilas Zena. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. jis pats ateis. oro dvasia. jo rasti neámanoma. Atmink.” “Nesiek. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà. Ið tiesø. Luni. að maèiau já. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. kuriame buvo pasaulio jëga. Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. Að sulauksiu Akmens. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. kur prisilietë Saulës spindulys. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës. Akmuo pats ateina. Valdovas Kurnovuu. Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. Luni. Ir nukalti þiedà.baisiausia klaida. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. ir paimti gryno sidabro. Akmens. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. Ið dangaus nukrito skydas. buvo sidabriniai þenklai. að maèiau Akmená ir rasiu já.tu nusprendei sulaukti. auksakalá. 245 .” “Sakoma ..pasakë valdovas. Ið tiesø. Net þenklus atsimenu. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. apsivilkæs auksais. Skydo vidurinëje dalyje. Jei taip. Ten. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. . vadinamo Luniu. kaip iðdþiûvæs vaisius.* Ið Tritono. Neigti Akmens buvimà .

* Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. Prie Ujub Nor.raiteliui Timûrui. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá. kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite. 246 . * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. tik laikas parodys kelià. Ir tik tie. Mokytojui reikia vesti þirgus. Nelengvai guli Akmuo Otakoje. prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. net þirgas klumpa.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø. Ir kajukai pasuko þirgus namo. Sumanyk. kurie su tavimi. gali nukreipti Akmená á gërá. chane. negalia. Kuku Nor .eina ir eina. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. kol sugráðiu.Oriono spinduliai. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris. Þmonës keliauja kupranugariais. Þmones veda stebuklas . o kelias nesibaigia. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui. Dargana dengia þmones .Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. dulkiø stulpas dengia saulæ. * Liepsnà Neðantysis. Uþdengë laukà vëliavomis. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . Laukiama atvykstant. Bet Passedvanas Akmená iðneða. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas.þirgas skuba.

* Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. atkeliavæs ið Rytø. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas.taip pat prisiminimas apie Akmená. Tai nuostabu. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà. tie susirinks. Laikas Akmeniui gráþti namo. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Visa tai liudiju ðia valanda. Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona. kuri minima legendoje. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà.* Geleþinë Langobardø karûna .keturiø kelias á Rytus. Surinksiu Savo þvaigþdës karius. Zocharo sudarytojas. (Skrynelë. Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. þydø ujimo laikais. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu.jø reikðmë neþinoma. Regëjimas bus aiðkus. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. Persekiojamas ispanø. Niekas nesunaikins Priesako. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá. atveþtoje ið Rotenburgo. priklausiusios paèiam Saliamonui. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. Nusileiskite lemtajai valandai.) 247 . Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës . kad Akmuo. Kam lemta. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. kai Að iðtarsiu . Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. Daug pasiuntiniø ið Rytø.

Iðmintingo saugojimo pëdsakas. Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. Liejasi neregimasis aliejus. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. uþ jûrø. Kas kuièiasi uþ laiptø. neapleisk. nes netikëjo. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo. kai Akmuo tamsus. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. Kai Akmuo ramus . Kartoju maldà: “Neapleisk. Akmená laikau stipriai. Vieðpatie. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. 248 * . Tam sukaupiau savo jëgas.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà.liejasi kraujas. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø. Kai virð Akmens þvaigþdë . * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo.Akmuo keliauja. Kodël. kokios musës uþpuolë.. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Aiðku.þenk dràsiai.tuomet sëkmë.* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Joje Brangenybë . Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. Bet vynu Akmens neapliek.prieðo siøstas. Keliauk. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Akmenie. Neðu skydu uþdengtà tauræ. tiesia letenà . Uostinëja. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas.Oriono dovana. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá.

Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Maldingai lauksime savo lemties. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 . Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis. þmona tarë: “Surasim já. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu. kurios atsiuntë pasauliui Akmená. Ásakmiai kartojame .paukðtá pats pasieks. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens.terminai iðsipildys. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. Ateis laikas .” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas. Narsuolis praðo lanko . Brangenybë paruoðta. nes neþinojo.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. kad iðaukðtintø svetimà ðalá. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. * Kai Indijos valdovas prarado akmená. Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà. Tuomet arti Mano laikas. Einanèius namo. Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui.

Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. Raitelio nesimato. Juk reikia jà deramai priimti. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje.Èintamani . Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas . pailsëjæs.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji. pasaulio gelbëtojas. bet ðirdis prisimena kà kita. kaip ið Didþiosios Ðambalos..*** Ant bedugnës kraðto. ið ðventøjø kalnø.. O dabar. Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. kad jos vieta Ðalyje. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. Ðirdis prisimena. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas. Verþlia ðirdimi. Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená. prie sraunios kalnø upës. Vietoj raitelio. þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 .Stebuklingasis Akmuo. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës . Ðvariomis rankomis.

Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. Bet Vartø neranda. Bet pasirinkimas . Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa.tai priklauso nuo þmonijos. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. senais metodais.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. “Kvietimas”. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. p. artumos dulkëse. Bet ar ji iðsipildys . kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. Ðviesa ar tamsa. prarandamos galimybës. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . Sàmonë kapstosi èia pat. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës.þmonijos rankose. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos.visada laisvas. Tik aklas galvoja. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Ar galima manyti. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. pasirinkimas .

dràsos gëlë. Kaip iðorines fizines. Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. jog stato Naujàjá Pasaulá. nei dauguma ásivaizduoja. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos.tai siaubo sala. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. . 252 .Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. Kiekviena klaida. Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. kurios uþpildo gyvenimà. pilnos senojo pasaulio prietarø. Kuris ateina kitais keliais. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. auga naujoji sàmonë. Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. bet kupina dràsos.vienodi. gniûþta senoji mintis. Bet ne iðoriniais poþymiais. Visa istorija rodo. Nes pagrindiniai dësniai . Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . Nepatyrusi. nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. padaryta dël Naujojo Pasaulio. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa. Neþiûrint patirties. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose.

Bet reikia. jog blogis niekam netinka.Kol nesupras viso. bet jø ákûnijimas.ásivyraus pusiausvyra. laisvës ir tikros þmogaus laimës. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Tol nebus taikos. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià . Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. Sugráþti praeitin .neámanoma. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. 253 . uþplûdusiø gyvenimà. Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. Kai buvo pasakyta. Buvo patvirtinta minties galia. Ateina laikas. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. kas egzistuoja. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Jei þmogus supras. jog idëjos valdo pasaulá. Tik tada. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. tarpusavio priklausomybës. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui.

254 .

Pakilûs susirinks. suprantantys.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones. nauji. Nuostabûs. 65 255 . nauji. “Kvietimas”. Nauji. p.

Didþioji Baltoji Brolija. neiðeidamas ið gyvenimo. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. Taip naujoji pakopa. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama. Taip kalba Rytø legendos.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes.bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti.padarys já kosminiu bendradarbiu. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais. Dar daugiau . o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Norint padaryti jà nuostabia. 256 . bûtent . Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto. Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. oks Akylumo. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia. T ugningà sàmonæ. nugalëjus mirtá. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir.

Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje . be savo maðinø . Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”. Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Taèiau be savo árengimø. Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà.þmogus niekas. Kurie ðiuo metu dar tebemiega. Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. Ir vis dëlto . Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. maðinomis. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. maðinos. Iðvystæs didþiulæ technikà.Makrokosmose. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë. 257 . jis tapo gamtos valdovu.þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. kaip tikrame Visatos atspindy. kas yra Didþiojoje Visatoje . Visos Kosmoso jëgos.já nuskriaus bet koks þvëris.galingiausia bûtybë pasaulyje. kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. Visa þmogaus galia . Visø laikø iðmintis byloja .technika. aparatai. Þmoguje. kad þmogus . agregatais. Yra viskas.

kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. ðirdies lygyje. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai. Iðskyrus retas iðimtis. Jie yra subtiliajame kûne. stebuklø pagrindas. kûno svoris tampa santykiniu. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá.ðirdis. 258 . Jam veikiant. Aukðtosios sàmonës centrai. dar tebesnaudþia. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. Virð saulës rezginio. kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. todël fizine akimi nematomi. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. þmogaus organizmas turi specialius centrus. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Taigi. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Taurë . Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako.visø. Plauèiø centras .Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. taip vadinamø. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . yra Taurës centras. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø.

Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. Gerklø centras yra sintezës instrumentas.Varpo Centras yra momenyje. yra virð antakiø. dvasinis impulsas.Ðirdies. Kad jie suprastø. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. bet ir savo kalba paveikti kitus taip. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo.kankorëþinë liauka. patiriamà atveriant Kundaliná. Kai jis atvertas. Yra didesnë uþ nuðvitimà. 259 . Jos fizinis organas .ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. Kundalinis neveiks visa savo galia. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Tik ugningas Paþinimo. Neiðugdþius Ðirdies. Nepriklausomai nuo to. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. kas jiems sakoma. kurie atsitinka daugeliui. Palaima. arba Treèioji Akis. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. Bramos. Apie tai bus pasakojama detaliau. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes . kuriam atëjo metas. yra pakauðyje. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë. kad su juo kalbama jo kalba. Smulkiau apie ðiuos. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. juo priimamos erdvës mintys Ir visa.

Galima atverti centrus. 260 . Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. màstymà ir ðirdá. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. beprotystës. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. Didieji Vieðpaèiai . nepadarant sau þalos.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Bûtina iðvalyti organizmà. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Kà ir kada galima panaudoti. Valia gali Pritraukti dëmesá tø.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. o taip pat spræsti. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Saviveiklinis. kuriø ðaukiamës. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. pirmiausia. Todël. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà.

Kosmine kûryba ir kosmine statyba. pagal fizinio pasaulio dësnius. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. 261 . Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Visas organizmas subtilëja. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. Laikytini stebuklais. kas kitø lieka nepastebëta. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava. Jie junta daug kà. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. mato kiaurai. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. visi jutimø organai aðtrëja. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Sklindantys ið atvertø centrø. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Toks þmogus supranta be þodþiø. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai.Kurie. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà.

Galite ásisavinti amþiø turtus. Galite pagerinti planetos likimà. .Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais. Galite suvokti Begalybæ.Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 .

Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. áeiti á evoliucijos ritmà. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ.sveikatos energija. tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. Didþio þygdarbio energija. Kuri transmutuos visa. Kitaip tariant. Nenorint atsidurti tarp atmatø. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà. ypaè á akis krenta tai. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà. Yra gyvybinë energija arba prana .psichinæ energijà.minties galia. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . Yra proto jëga . Atsiranda keistos ligos. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas. stipraus màstymo energija. Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. Jeigu bus sàmoningai paðaukta.pasiaukojanèios meilës galia. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà.stipraus troðkimo arba aistros energija. kas egzistuoja.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. ir apvalys planetà nuo atmatø. Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. Yra jausmo jëga .stipraus kûno energija. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties.

svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. dar iki proto. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. Prisiminkime. Jei nëra verþlumo. Ugninis siekis galingai jà átempia. kas Aukðèiausia.Yra ir ugninë dvasios galia . Taigi. kas vienija Nervø centrø veiklà. Nuo ðio. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. Tik reikia jas liepsningai kviesti. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. visose jos apraiðkose. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. Ne iðimtys. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. bet dauguma gali jà pajusti. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. 264 . nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. Hierarchija . Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà.tai tas ugningumas. Yra kaþkas. Kaip ir Erdvës Ugnis.

Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Pastebëta.bûtina sàlyga jai augti. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà.Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. pabudusiu gyventi. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. Pirmiausia. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. Iðmokite suprasti. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ. Ritmas darbe . Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. reikia nuolat valdyti. O brangenybiø rinkimas. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas. kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. 265 . Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu.Groþio dþiaugsmà. Nuolatinis. nes ðià energijà. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. kuriame pergalës spindulá. Pastovus. Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. Ir atvirkðèiai. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. renkame Ðviesos grûdus. ritmiðkas. nepaslankûs. Todël gërëjimasis . átemptas. Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ.

Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. Bet krenta tas. Taigi.tai kokybës gerinimas. Taèiau jie pridurs. Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai. bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Bûtent tam ir reikalinga Joga. kas kliudo tai daryti. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. kuris badauja gydymosi tikslais. Su þmogumi.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. norintá iðsigydyti. Taip visapradë Jëga . Apie tai bus pasakojama þemiau. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. Ðirdis. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. kad didindami pakilimus. kuris pastebëjo savo nuovargá. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. Nuo viso. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. Daug pavojø iðnyks. Psichinës energijos tobulinimas .sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Nuovargio nepastebi tas. kuris paþadino Agni.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà. Kiekvienas. jog esant nervinei átampai. Kad nervinis pakilimas . siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. *** Gydytojai patvirtins. kas kenkia psichinei energijai. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. kas jà naikina. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. Palyginkime þmogø. Paþvelkime. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . ásisàmoninæs Agni galià.

energija ágis pilietybës teises. arba visapradë. Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Vadinasi.teisingo sprendimo átvirtinimas. Psichinës energijos tyrimas . Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai.Ir visø kitø energijø poveikius . Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. Atliekant bandymus su psichine energija. Kaip magnetas. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Teisëjai.valstybës lobis. kurioje bus perkainotos visos vertybës. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. Sugebëjimas pasitelkti jà. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos.gëriu. kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas. Þmonës su psichinës energijos atsargomis .jos parodymai nesuklaidins. Taigi. Psichinë. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. Bet psichinës energijos sankaupomis. galima ásitikinti. Jos pripaþinimas bus þenklas. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. Psichinë energija sukurs naujà epochà. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. psichinës energijos paskirtis . Jos savybë .padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. 267 . papuoð teisëjà. Iðmokus ja naudotis. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. esanèias þmogaus gelmëse. bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ .artimiausios ateities mokslas. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu.

arba dvasinës sàmonës.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”.jo pagrindas. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi.ðirdies subtilumas. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. Ypaè dabar. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. 268 . Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. .ugdymas. Taigi.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. vystyti ir subtilinti. protas . Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. ðirdis . Nenutraukdama protinio darbo. joks progresas.praeitis. Taigi. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Atëjo ðirdies metas. Visø pasiekimø raktas . kurioje vieðpatavo protas. Evoliucijos pakopa. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. Bet nuo ðirdies. Ðirdis . Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá.ateitis. baigësi. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. ðirdá bûtina ugdyti. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. Armagedono dienomis.” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas. “Tai plaka tavo ðirdis. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos.

Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. atjautos ir meilës artimui ugdymas. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta. Ðirdies ugdymas . Ugdant ðirdá. Geranoriðkumo. daug kà suþino Anksèiau. Kuriame áþiebsi ugná. kitaip tariant. Toks poþiûris subtilina ðirdá. nei spëjama pagalvoti. Tai ne miglota intuicija. Po darbo .tai meilës darbui. pirmoji suvirpa. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. 269 .Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. Reikia laiko. Ðirdis pilna þinojimo pajautos. ásisàmoninkime. atsidavimo ir kryptingo verþlumo.darbuotojas ir geresnis. kreipiantis á ðirdá. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. ir pakantesnis.. Pagaliau. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. Ir ta liepsna nedegins. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. galima jà stiprinti. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Tebus jis tavo þidinio pamatu. primenanti ðirdies reikðmæ. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli.” Taigi. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. kas yra draugiðkumas. ðirdingumas.

Taip meilë liko neapsvarstyta. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. Ið tiesø. Visada ir visur. iðgujusi þiaurumà. Reikia ðviesos árankiø.Þmonës susimàstë. kaip á gyvenimo pagrindà.. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. bet pamirðote vienas. kas gyva. jei atsiras kilnumas. T jûsø dantys. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. Taigi. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. Gailestingumas. 270 . Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo.taip buvo giriamos kûno dalys.Reikia ðviesos. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas. Atsigræþkime á draugiðkumà.” Þmonëssusimàstë.tai tas kanalas. Artimas þmogaus ðirdþiai. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. kuri liko nepagirta. kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. Ðirdis. . kà tik atëjæs. Draugiðkumas . kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu. Reikia suvokti draugiðkumà. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Meilë ir atjauta visam. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. Nes neþinojo. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Kas kojø greitume. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. kumðèiai.kilnumo varþybas. Bûtent. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. kaip parodyti kilnumà.

dvasinæ ðviesà. Tikroji auka yra dvasinë. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá.tai iðmintingas priesakas. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. Pirmiausia. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. Taigi. Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. bet ðirdis neapsiriks. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. aukà reikia suprasti teisingai. Ðirdis. Kai Ðirdies ugnys dega . Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu. Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves. kiekvienu prisilietimu. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. atnaujina jausmai. Kaip beribis dvasinis atidavimas. Niekas nenugalës ugningos ðirdies.tai ne tik geri darbai. 271 .meilæ. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. jog psichinæ energijà.Ðirdis .pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. savo esme. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. Ðirdies. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija. Þinoma.pasiaukojimas. o ne fizinis poilsis. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos. Net kalëjime nëra tokios belangës. Geranoriðkumas . Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. “Mylëkite vienas kità” . ðypsenà. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. Labai svarbu þinoti. todël ðirdies prigimtis .ji nenugalima. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis.

Kiekvienam duotas ðis stebuklas. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Nenusakomos ðirdies taisyklës. Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. Ji taip pat pasakys.pasauliø tiltas. meilæ ir visas gërio apraiðkas. Ðirdis pasakys. Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai. kodël jis nekalba apie gailestingumà. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais.jis suþydës. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. þygdarbis . Ðirdis nurodys. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. Þodþiais neámanoma nusakyti. Kantrybæ. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. Ið tiesø. Pamàstyk apie didá stebuklà.ðitos pakilimo virðûnës. kûryba. Kaip sàmoninga kantrybë. iðtikimybæ. nes ji . kada reikia skubëti padëti artimui. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Kai jo paklausdavo. suvokus ðirdá.grieþtumà. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. meilë. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. O ið kitos . Visa kita prisidës”. Tyra ðirdis nepakelia blogio. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. kada ir kaip dera elgtis. Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. 272 . ar galima pakviesti meilæ.

be didvyriðkumo. 273 .be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis. Kuri yra tiltas á Hierarchijà. Kad þmonës jos nepamirðtø. Kad Hierarchija nereali.Esant bet kokioms aplinkybëms. Yra pats realiausias kelias. kûryba . iðsaugo kylantá verþlumà.be kantrybës. nes nëra á Jà keliø. Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. þygdarbis . Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. Darbas . Te niekas nesako. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to.

kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. kuri nesuyra. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”. p.ið minties gimsta darbai. Kiekviena mintis gali arba terðti. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. o iðlieka. Be to. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. arba skaidrinti erdvæ. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. Jei mintis yra energija. Galima matyti. naikinti puvimo mikrobus. toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. Mintis gali valyti. Joje glûdi tiek kurianèioji.be minties evoliucija neámanoma. mintimis pradedami nauji pasauliai. Mintis yra evoliucijos variklis . “Kvietimas”. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. Legendos sako. tiek griaunanèioji jëga. 274 . Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. arba griauna.

sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. pagal minties dësná.. originalumo . pastabumas taip pat. sintetiðkumo. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. Tai. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. O niekingos ir nepadorios . lyg vabzdþiai. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. lyg bumerangas. Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. O taip pat tikslumo. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. dëmesio. Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. 275 . Sàmonë kaupiama gyvenime. Taigi.ávairiausiø ligø prieþastis. vystant psichinæ energijà. Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà. netvarkingos mintys Jos. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Gráþta pas siuntëjà. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. Ir deðimteriopa jëga muða já .kliudo jai augti. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros.blogio mintis atranda savo ðeimininkà. tokia nepriimta mintis. atminties ir susitelkimo ugdymo. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius.Ið kitos pusës. kaip ir sàmoningimas. Bet jis auga taip pat lëtai. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu. Negeros mintys . greièio..

Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Reikia áprasti màstyti.jos sutelkimas bei átvirtinimas. Màstymo kokybë taps poþymiu. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. negu jà pagimdyti. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. kiek kerðto Galima sustabdyti. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. tikraisiais þmonijos sparnais. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis. Paskui .màstymà ir groþio ekstazæ. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. apie ateities þmonijà. skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. 276 . Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu. Normalaus. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Kiek átarumo. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. Sustabdyti mintá yra sunkiau. Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Bet atvirkðèiai. kiek pavydo. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina.

Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo.tas ir graþiausia. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Budrumas. Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos. Geranoriðkos mintys . Taigi. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. Kas reikalingiausia . Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. reikia lavinti vaizduotæ. Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu.tai aukðèiausias minties skrydis. Reikia iðmokti graþiai. tai visa kariauna liks neapginta. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. Juk ji turi ne tik stiprëti. Galima iðmokti svajoti. kas vyksta. kiekviena gërio mintis . Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. bet ir subtilëti. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. Ar galima ásivaizduoti. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai. 277 . Ieðkant didþiausio naudingumo. netvarkingø minèiø. O ne kitaip? Kodël dabar. kas geriausia ir graþiausia. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. Svajonë .Ðviesos strëlë. Þinoma. Kad þmonës màstytø tik apie tai. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ.gërio daigai. Galvokime apie reikalingiausia . kas naudinga? Þinoma galima. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti.apie tai. Kodël taip. trumpai ir tiksliai màstyti. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti.Galima kelti sau klausimus apie viskà.

neribotai auga energija. Màstymo ðvara . Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. Gërio kûryba . jog kiekvienà minutæ.slypi joje. Ir jûs nepamirðkite jø . Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis. Kai siunèiate mintis vargstantiesiems. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà.geriausia erdvës dezinfekcija.ir dideliø. o tik geranoriðkà jausmà. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. 278 . . Taip.Galbût þmonës nesuvokia. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . Nereikia varginanèiø meditacijø . Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu. Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. tiek bûti bendros visiems.mintis siunèiama ðirdimi. Puiku. ir maþø. Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. Siøsti gërio mintis.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas. Galima iðmokti kasdien daug kartø.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. kaip erdvës strëles. Gërio minties siuntimas á erdvæ . nepaliaujamai. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà.siøskite jiems pagalbos mintis. kaþkas patiria baisià nelaimæ. Minties kûryba . kylant átampai.tai lyg nuskaistinantis þaibas. Ðitiek galimybiø . Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. Minèiai nereikia þodþiø . kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys.tai garbingiausios jûsø valandos. Kaþkur.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio.

Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Þmogaus esmë . Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . dvasios grûdas yra panaðus á Já. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë.mikrokosmà. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø. nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu.be praeities ir ateities. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Kurios verta siekti. Þmonijos virðûnës . Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá.APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Jie mano. ir ðiukðlyno padugnæ.tai ugninis dvasios grûdas. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. 279 .

kas supa mus. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Panagrinëkime tai iðsamiau. Papûga kartoja burnojimus. pantera greitai susierzina. nemirtingumo. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. atsiveria aukðtoji sàmonë. Neparuoðus tam savo sàmonës . Bet kas mums ið to? .Netapkime panaðiais á juos. ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. Rietis moka net ðunes.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Taigi. Dabartiniu metu. prisijungus prie evoliucijos. visaþinojimo. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Naujoji Epocha . 280 . Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. Kartais. Viðta kudakuoja be prieþasties. peslys ilgai neðioja pyktá. trumpai akimirkai.tai yra jos neugdant. Meilë viskam. Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. arba kosminis praregëjimas. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. antis nevaldo savo nervø.Pasaulio Motinos Epocha . O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams. Beþdþionë labai uþgauli.

Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. neapykanta. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. 281 . Verþiantis pirmyn. Kantrybë yra sàmoninga átampa. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Kad taptø pakankamai þmogiðku. Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. pavydas ir kitos panaðios aistros. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. kaip bacila. Abejonës kirminas. sulaiko dvasios vystymàsi. Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. pyktis. Daug kà reikia paðalinti ið kelio. grauþia ir naikina psichinæ energijà. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. Savigaila .dirglumas ir pyktis. Baimë . nebus laiko dairytis á þvëris.tai nemokðiðkumas. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà.didelis dvasinës raidos prieðas. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. Kai kantrybë sutelkta. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. Kas nori auginti sàmonæ.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà.abejingumas nesukuria Gërio. gaminasi ypatinga substancija. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà.

Beribis gyvenimas. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. beribiai laimëjimai bei galimybës. 282 . Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. Be to. Tik taip iðsilaisvinus. Mokykla .Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. Kai norime regëti vaiskius tolius . tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà. Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Mokyklos tikslas . Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. turi mokëti stebëti save. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. ir maþuose dalykuose. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë. Tad stebëkime save ir dideliuose. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti.tai tik prieangis á tikràjá paþinimà.nelendame á dulkiø debesá. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. Neiðvalæ sàmonës. Reikia pagalvoti.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui.

palanki aukðèiausioms energijoms priimti. galime patirti Palaimà. Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Nesiverþkime prie maþø dalykø. reikia taikyti pasauliná mastelá. Reikia mokytis subtilaus suvokimo. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø.siekti to. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn. Ir pagaliau .dar dvasiðkai nesubrendæs. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. Reikia ásisàmoninti. Niekingo nuo didingo . Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. neskiriantis maþo nuo didelio. Kelias á Naujàjá Þmogø . Todël bûtina pramuðti ðià sienà. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. Sugretinæ menkumà su didingumu. kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. 283 . naudinga ar kenksminga . Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis. Ðios sàvokos mums bus þenklai. Pakili bûsena . Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu.sàmonë turi tapti jautria ir imlia. atrasime ir laisvæ. vedantys á realybæ. Paþinus tikràsias vertybes. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. Nes ten. Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus.atsirinks savaime. Kuriant pasaulinæ pakopà. jei sàmonæ perkelsime ateitin. krûmø nematyti. kur dideli medþiai.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës. Gera ar bloga.

Tik tada. Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Pasirûpinæs savo sàmone. dailininkams . Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms.pakylëta sàmonë. iðplëtota sàmonë. tiek ekonominës problemos. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Taèiau kiekvienas.tobulëjimas. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. Kompozitoriams. Kilni. Ásivaizduokime. Bet gyvenimo prasme. Kad ji siektø vertos aplinkos. Neperkeièiantys gyvenimo. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. poetams.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà. *** Evoliucijos esmë . Yra tik viena panacëja . Bus iðspræstos tiek etinës. prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà.. Juk ir visa bûtis taps kilnesne.. Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ.

visiðkas nekûrybiðkumas. Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje . Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas. Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui.tuo geriau. bet apie kitus. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. Kûdikis negimsta su neapykanta . Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. Vaikai neþiaurûs. Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà.jau daug kas prarasta. Mokoma atjausti ne vien þmogø. auklëjant vaikus. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui. Baisi kvailystë . Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. bet ir gyvûnus bei augalus. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. Jei namuose neloðiama kortomis. kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. Klaidinga manyti. Paprastai jau trijø metø kûdikis . nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. O septynmeèiams . Ir atrasti dþiaugsmà. kad Naujojoje Epochoje. teikiant malonumà aplinkiniams.kuo ankðèiau . Egoisto dalia .pilnas áspûdþiø. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu.

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. Buvo aiðkinama. geraðirdiðkumas. yra ta. Bet nëra ir sunkesnio. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Pereiti visus gyvenimus. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. Þengti per gyvenimà verþliai. Didþiausia nauda. kad tai Nesiprieðinimas blogiui.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. Mes þinome apie bandymus. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. reikia jà suformuoti. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. kaip einama átempta styga. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. iðgeria pilnà nuodø tauræ. þmonijos vardan. o apie sielà. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. sielà uþ savo draugus atidavusiems.pasiaukojimas. Kad plësdami sàmonæ. gailestingumas. Nuolankumo didvyriai. Testamente paþadëta palaima. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Norint atiduoti sielà. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Þmonijos labui. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan.Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. Galingiausias þygdarbio matas . kurià mes galime atneðti. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. tyliai atliekamus laboratorijose. Nuolankumo sàvoka .

Kova su tirðtàja tamsa . Nebus net minties apie þygdarbá. 293 . galima pagerinti þmoniø màstymà. kad pagerintume jo bûtá. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Kol gyvatë po þeme. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. jie atvers vartus á ateitá. þmonës prie þidinio nebus ramûs.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá.nepaprastai sunki. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. Jei patys ásisàmoninsime. tikro gërio kûrybai. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. jei mes nesuvoksime. Sàmonë. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. gëriu iðgelbësime ateitá. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Kurie turës pakeisti ateitá. Màstymo menui. Galima daryti gerà artimui. Taigi. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. kad já nugalëtø. Pagaliau. Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga.Bei skaistindami ðirdá. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Ir tai bus gërio sintezë. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas.

Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. kas sukelia poslinkius. kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Dera prisiminti didvyrius. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti. Tai svarbiausias uþdavinys. Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. Ir þemiðkajai evoliucijai. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. Vaikai. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Be smûgio substancija neims judëti. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos.

Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. *** Didþioji Dvasia. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. Ypaè reikia knygø.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. bet tautos bei ðalies mastu. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. kaip ir gailestingumas. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Vaikai myli liaudies didvyrius. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais. Vietoj mechanikos. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Ir ne tik asmeniniu. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. kûrëjus ir darbðtuolius. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. raginanèiø paþinti ir atrasti. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. 295 . Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. Daug yra pavyzdþiø. palikdama mûsø planetà. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas.

verþliai. apdairiai.” 296 . Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai.Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas. kaip dabar.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà.. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Visose mokslo. Bet pradëti reikia. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. 304 . Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to. Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. nuo saviugdos. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . bûtent. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji . O bûtø pasaulinio masto. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. ir ne vien kaip ðeimos motinos.tai didis uþdavinys. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. jog esant palankioms sàlygoms. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. Bet reikia. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus. Taip moteris uþims jai skirtà vietà.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme.duoti gyvybæ. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø. Moteris moka aukotis.

kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. Ir dabar. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. Mylinti motinos. þmonos ir seserys. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá.Todël moteris kvieèiama tobulintis. Bet ir ypatingas pasitikëjimas. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. þmonos. Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø. Pasaulio Motinos Epochoje. Motinos. Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. Motina. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. þmonos ir seserys. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. 305 . Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui. Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje.ten ir galia. nes kur þinios .

Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. Moteris gins ne tik savo teises. kuriuos sàlygos pati epocha. Bus galima pasakyti. Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. o taip pat deputatø. Visa kita . duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Jog pusë ministrø. kaip ir geriausiais laikais. Ves þmonijà progreso keliu. prieðiðkumas. Turi bûti moterys. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai. gimdanti vaikus. nepakantumas ir visoks persekiojimas. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Moters intuicija. Moteris. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. Pasibaigs karai. Tik tada. Tik tada. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. Moteris.savæs ir kitø apgaudinëjimas. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. parlamentarø ir pan. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ.Átvirtinus lygiateisiðkumà.

Taigi. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. aukðèiausio Paþinimo kaupimas.Groþis ir Þinios. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. Kultûros pamatas . Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Ugná. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Aukðèiausio Groþio. Ten. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo. Kokia didþioji sàvoka.druidiðka. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà.senovinë ðaknis. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. Ten kur Kultûra. tai bus Gëris. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . visà ákvëpimà ir polëká. visa laimë. reiðkianti Ðviesà. antroji .APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà. ten ir taika. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma. Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda . Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. apimantis visà sàmonës platumà. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes. Visà groþá. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. O þodis UR .rytietiðka. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos.

Menas . Þinios . grubumo. Kol Kultûra tëra tik prabanga.liaudies ðirdis. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti. negu kai kuriose praeities epochose. Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. net sunkesni. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Taigi. Juk prieðtaravimø. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus.liaudies iðmintis. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. tiek ir asmeniname gyvenime. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame. Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Tik tikro Groþio. tà dvasios kilnumà. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. Galbût. Nes Kultûra . Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. 308 . Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba.

reiðkia atleisti. Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ.kilnus þmonijos þygdarbis. Ðirdis yra beribë . siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje . Taigi. iðkelia pakantumà. Vadinasi. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. kur lizdus suka nepakantumas.taigi.nepaliaujamai tobulëti. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu.tai didþiausias pakantumas. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø. kad jos pareiga . Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. kokia skurdi ji turi bûti. Nëra vietos dvasios augimui ten.reiðkia suprasti. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. *** Rytø Mahatmø Mokymas. Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu. Tarnauti Kultûrai . Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. O suprasti . Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. aukðèiausias kultûringumas . tuomet Ji ir suvoks. Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. 309 . Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus. kaip ir Begalybës sàvoka. Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà. Taip Begalybë mums taps tikrove.

kad nepakantumas . Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Ar neuþtenka visø. Negali bûti gero nepakantumo. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. kad visi þmonës vienodai galvotø. Bet tai nekenks bendram labui. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. nes ji parodo Kelià á subtilumà. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø. Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Tegul þiûri á skirtingas puses. Neákinkys á vienà jungà. Korane pasakyta viskas.tai nemokðiðkumas. kuris daugiau aprëps. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Jame visada bus ir melo. 310 . Galima sakyti. Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. jo manymu. negali Þiûrëti á þmonijà. Nepakantumas yra blogis. Didesnis bus tas. nes jis slepia tiesà. kaip á krûvà vienodø akmenø.teisingas kelias á Kultûrà. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. Kuo taps þmoniø ðirdys. o mokys plataus suvokimo. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Negalima reikalauti. Nes. Iðmokti vertinti ávairovæ . Reikia dþiaugtis ðia ávairove. Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà.

Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. Reikia ugdyti sàmonæ taip. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. jis tampa pakanèiu. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø. 311 . kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. Þmonës eis tuo keliu. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo.

Ten ir ðviesi ateitis. be prietarø. Þmogus. Þinios yra iðsigelbëjimas . Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Mus apstulbins progresas. Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. siekiantis paþinti Tiesà. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Daug blogio padaroma dël jo. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. Realios þinios. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu. Þinios yra vartai á Brolijà. Þmonës turi verþtis á já. ko dar neþinome. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. Tiesa ten. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. kur dega þinojimo ugnis. Þinios skverbiasi pro visus vartus.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios.

kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. Taip paþinimo ribos pleèiasi. Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. ko þmonës neþino. Daug neregimo reikia sutalpinti. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. Tobulinant save. paþinus mums dar neþinomas. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. Jog egzistuoja daug kas. Beribes materijos savybes. Mokslui nereikia keisti metodø. bet substancija. Tik nemokða gali pasakyti. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. Neatmetusi atomistinës hipotezës. galima priartëti prie Begalybës. bûtina juos plësti. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. bet ji nebus primityvi. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. Paruoðta didi ateitis. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. Bet þymiai prapleèia juos. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. Neatmetant mokslo laimëjimø.Niekas negali tvirtinti. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. Juk materija ne mëðlas. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. 313 . Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. spindinti galimybëmis. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. o prietaisus gerinti. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. jog “viskas jau atrasta”. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos.

Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Pirmoji sàlyga . Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Negalima tyrëjo varþyti. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Taip mokslas suvokë. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. nei vidine prievarta. Ir kaip kitaip gali bûti. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. 314 . kad materija yra energija. nurodinëjant jam darbo metodus. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø. Bûtinos ðeðios sàlygos. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams.

Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø. Ateina kûrybos epocha. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. jog Tiesa yra viena. Neturime baimintis. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes. kà skirta atrasti. Praeina tie laikai. Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. o iðtisos sritys Liko draudimø. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ.mokslas turi bûti neribojamas. Ketvirtoji Sàlyga . 315 . taip ir þinias reikia rinkti visur. Antroji sàlyga . Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Ko jie ðiuo metu neþino. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. mintyse juo netikëdamas. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. Koks siaubingas sàstingis.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. Pirmiausia. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Kurioje þinios atvers vartus. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. Geriau jam neuþsiimti mokslu. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. jei þiûrima laisvai. Kaip bitës visur renka medø.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Treèioji sàlyga .

nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. 316 . O ne iðkraipytus prietarø. Svarbu. Bus aparatai nustatantys emanacijas. Penktoji sàlyga . kokie jie yra. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. Teprisimena naujausius atradimus .faktai turi bûti tiriami sàþiningai. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. Galima ásivaizduoti. bus matuojamos mintys.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. teisingi. Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius. jog tai ámanoma. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Nes daþnai bûna. Sieikiant naujø laimëjimø. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Dar neseniai televizija buvo pasaka . egoizmo ir puikybës. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju. kitaip tariant. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø.” Pagaliau. Ði sàlyga bûtina. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais. Greitai ims fotografuoti auras. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius.þmonëms tai atrodë neámanoma. Primename apie tai. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio.

bet jo ðviesa. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. Toks tikëjimas . ir tikra. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia.ne proto prieðas. trokðtantis patikrinimo. Tikëjimas yra dvasios stiprybë. Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas. Jog atras tiesà. 317 . besiverþianti pirmyn.

kurá þmogui suteikia gamta. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá. Visø gyvybiø siekis tobulëti.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. Kiekvienam neðu talismanà. Tariàs þodá “groþis” . Ið esmës.didinimas. Menas . Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka.nemirtingas ir beribis. Pasaulis vystosi groþiu. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. kuris yra groþo kûryba. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. Groþis perkeièia þmogø. Groþis yra tas tikslas. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . pakylëja ir sublimuoja. 62. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. yra groþio siekis. Meno perlai 318 . kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo .bus iðgelbëtas. “Kvietimas”. esanèio gamtoje. kas gyva. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. Egzistuoja meno sukurtas groþis. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. turime Ðviesà. Per menà. p. Meno tikslas .Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Kuri taurina ir ramina visa. Ðalia groþio.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë.

kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. ir paukðèio plunksnose. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá.. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. tuo daugiau groþio jis pastebi. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius.tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Kuo þmogus tobulesnis. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Reikia lavinti muzikos suvokimà . Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. rafinuotesnis. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. 319 . ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. o Subtilusis dar turtingesnis. Jei norime iðvysti groþá. priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. Nesuvokiant muzikos. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. Taèiau reikia juos pamatyti.garso groþio suvokimà. kai vertinate Gaivø aromatà . Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio. Krioklio. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá. Kas tinka visiems pasauliams. Todël. Ir þemiðkose spalvose. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . O jo groþis þymiai subtilesnis. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. á maþos sëklos susidarymà. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá. reikia ðviesos. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje.jam tebus tik ûþesys. Kiekvienas suvokia groþá. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná.bûtina evoliucijos sàlyga. upës arba okeano daina .

jis skuba á jas. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. spalva ir nuostabiomis formomis. Pagaliau. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. Nuo peteliðkës sparnelio. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. 320 . Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. kuris moka mylëti groþá. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. nenuilstamumà? Kiekvienas. Groþio ir kilnumo þygdarbiams. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. kaip jëgø stimulu. Galima priprasti naudotis menu. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Jis susiþavës jomis. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. Puoðdamas gyvenimà. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. taurina þmonijà. Nuo maþiausios gëlelës. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Daina. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. Groþio spindesio stebuklas. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. verþlumà. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. Bet ir sustiprins jëgas. jei jis suþinos. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu.

Taèiau neteisinga sakyti . Màstymo kilnumas ir orumas . Mokyklos. Siekime jo. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Kai ji svajoja apie tai. nuo dorovinio nuopolio. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. Nepamirðkime groþio. ar ne nuostabus bus ir atsakas”. Bûtø neteisinga. “Kvietimas”. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. Nuo þvëriðkø kovø. Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai.tai ne ðventeiviðkumo. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. apsigaubia bjaurastimi. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. Jei norime iðvengti bjaurasties. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis. Ne tik pasiðventæ menininkai. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas. p. iðkilmingumas. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. bibliotekos. kas neapsakomai graþu ir kilnu. ieðkokime arba bent svajokime apie já. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. 161 321 . “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga.Atiduokite menà þmonëms . stotys ir ligoninës. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. heroizmas ir þygdarbis. O tikrosios kûrybos poþymis.groþis iðgelbës pasaulá. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei.jis jiems priklauso.

“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui. Kokias mes paðaukiame savo siekiais.” 322 .” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà.

Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose. Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos. kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis . Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. Egzistuoja dar ir neregimieji . Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø.minties. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. nuveja nematomas muses. klausdami .jausmø. Kali-Jugoje þmonija. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. Ne tik senosios epochos.APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome.psichiniai . Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. taèiau visiðkai realiø pojûèiø. atkreipianèius mûsø dëmesá. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus .tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. emocijø. Ið tiesø gausu subtiliø. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. proto pasaulis.

Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. Taigi. 324 . Bûtina màstyti apie juos. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. Þmonës. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Ruoðiantis Satija-Jugai. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko. tokios kosminës sàlygos. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. kaip Saulës ðviesà. Dabar tokie laikai. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. pritaikant Agni-Jogà. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. Be to. kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. Jie prisimena viskà.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. kas jiems nutiko. Tuomet. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. sugráþæ á fiziná kûnà. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Po to. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime.

*** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. kylant átampai. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas. kad þemiðkasis gyvenimas . Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose. kitaip tariant. Vadinasi. 325 . Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. Ir pats mokslas priartës prie jo. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. jà galima ir pratæsti. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà.ilgalaikiu. Tereikia. Pavojaus akivaizdoje. Vadinasi. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Bet labiau vertinti tai. Jei galima sukurti tokià átampà. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. kaip prie evoliucijos variklio. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. auga ir þmogaus jëgos. Ásivaizduokime. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. Tai kuo rûpinsimës .Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ.tik akimirka. Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø. Þemës gyvenimas . Kaip dabar. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Taigi. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu.

Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. taip vadinamos. Tai pasakyti visai nesunku. Todël. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. paprastai. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. 326 . iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. Tenka mokytis. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Vadinasi. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. kas bus ateityje.tai mintis apie ateitá. Bet ne apie begaliná egzistavimà. Juk. lyg bedugnës pakraðèiu. Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. minties kûrybos. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. Iðmokime nenuilstamai dirbti. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. Reikia pamëgti màstymo procesà. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Be to.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti.

meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. bet tai ne siaubas. Artëti prie Ugninio Pasaulio . ugdykime savo sàmonæ. taikyti atitinkamas savybes. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .laikini. pasigailëjimas. Kaip á veiksmingà priemonæ. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui.be virpulio. Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà.tai skirtoji ateitis. kaip vienintelio mums skirto tikslo. verþkimës á Ugniná. mûsø gyvenimo tikslas . atjauta. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio.trumpalaikë. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. Þmogus. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes. artëjame prie Ugninio Pasaulio. Nes toks ritmas neiðvengiamas. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. Màstykime apie Ugniná Pasaulá.tai ir verþkimës á já. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. kaip Bûties tikslà. Subtilusis ir Minties Pasauliai . kaip apie savo dalià. Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná. Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë. Ið visø þemiðkø dalykø . Eikime á já be siaubo. Ugninio Pasaulio vardan. o iðkilmingumas. Þengdami á Ugniná Pasaulá. Þemiðkoji bûtis . negalime pasakyti . Ið tiesø. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Gailestingumas. 327 . suvokime Ðirdá. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá.Ugninis Pasaulis . Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui.vadinasi. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus.

suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Pajuskime. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako. Atvirkðèiai. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja.” Þmonija. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. Gali semtis ið Kosmoso lobyno.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø.aukðta. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. kas su juo susijæ. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. Pakeis þmoniø psichologijà. . Kad visa. Pasaulëþiûra. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Sàmonë. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. 328 . Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Ne tik pripras apie juos màstyti. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe.

Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. Teisingiau bûtø sakyti. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. savo ruoþtu. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Þmogus. Lygiai taip pat ir þmogus. Kurie. Mokslininkai kalba. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. priklausomai nuo to. Kaip. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. vaikui gimstant. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. kad Saulës dëmës palankios karams. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino.

ateities mokslas. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. saugoti. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. kurti. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. Neverta manyti. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. bus atrastas bûdas. 330 . Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai.Atvirkðèiai. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. priklausomai nuo to. Tokias pat didingas. kaip rytdienos maistas. Laikui bëgant. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. kaip ðviesuliø gausybë. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. Greitai bus pradëta màstyti. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira. Netoli tas laikas. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. Ir já patvirtins naujausi atradimai. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Artëja laikas. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. Net neámanoma ásivaizduoti. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas.

bet jûsø dvasia dþiûgauja. Be þemiðkos uþuovëjos. 331 . Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. jog dvasia. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. Toks dþiaugsmas gali ateiti. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Atneð ugningiausius pasiekimus. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. Ið kur tai? Todël. ásisàmoninus. Kai iðnaudota viskas. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. kaip krintanèio vandens srovës. Pajutæ sroviø vibracijas. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. Kuo tobulesnë dvasia. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. kad suvokiate. Kitaip. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios.Þinojimas. Ið tikrøjø. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. Nejaugi jø negalima pritaikyti. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. Taip màstydamas. gali verþtis ir á kitus lobynus. jog namai arti.

galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. 332 . Jis suprato. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Pakankamai já iðvysèius. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. galima aplankyti ávairiausias planetas. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Mahatmos. tiek daug skirtumø. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Gali atrodyti keista. gyvenantys mûsø planetoje. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. jog esant PagrindøVienovei. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas.

Taip. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. Pats oras Mums nepakeliamas.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Be to. Net ir bûnant ugniniame kûne. Lyginant. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. Skraido þmonës. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. niekada jø nepamirð.” Tie. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. Tenai tikra skrydþiø karalija. Þmonës ne tokie kaip mes. 333 . su Jupiterio ar Veneros gyventojais. Atstumas iki jo didþiulis. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. kas þema. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. tarkim. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. o stebûklas. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. ir. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës. Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. . o susilietæ su juo Mes kenèiame. kad gaudþia sferos. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. skraido paukðèiai Ir net þuvys.

kad atitrauktume nuo gyvenimo. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. kas svarbiausia. Ne Þemëje. neþinanti dangaus keliø. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø.mûsø stebuklingasis kelias. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. . Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø.. bet ten. Bet kad atvertume naujus kelius. Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku.Venera ir Jupiteris. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. Þemiðkasis mokslas. 334 . Tolimieji Pasauliai . Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. Ar siauras jis. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. kur yra taip vadinama tuðtuma.niekingai menka. norint juos priimti. Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. norint suprasti. Artimiausi pasauliai. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. kad visa. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ. Ieðkotojams reikalingas kelias. Reikia naujai atgimti. Tartum dalyvautume jø gyvenime. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima.*** Pirmiau. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Þinoma.

neleidþia priartëti negatyviosioms. Dviguba prigimtis . Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. Taigi.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera. 335 .dvasinë sàmonë. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Nepasiruoðus. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. kaip skydas.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Bet þinoma svarbiausia . Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Kitaip jos praskris be pëdsakø. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. Kartais naudinga ramiai pasëdëti. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Ne hipotezës.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká. Nereikia manyti. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. Taip galima priimti kitø planetø mintis. Mes patys turime pritraukti sroves. Teisinga manyti. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai .

Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. bet sàmoningas jø bendradarbis.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Kiekvienas.suvokti save esant jø dalyviu. Bet nei jie. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. tegul praeis daug metø. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Viena . Prie tokio skambesio reikia priprasti. bet spindulingomis sferomis. Mechanika ir psichika susijungs. vadovaudamasis Bûties dësniu. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai.artimiausias laimëjimas. Iðeiti uþ planetos ribø . pasijuskime jø dalyviais. Pasakyta. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. 336 . Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai.atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai. bet neginèytina. reikia atsisakyti þemiðkø matø. nes srovë sukelia vibracijà. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Agni-Jogos mokyme pasakyta. Pirmiausia. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Kita . Ir jo kelias veda ne pelkëmis. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Visø pirma tai bus skambesys. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. jog pirmiausia pasieks garsas. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius.

O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis. kaip kûrëja. atsakinga uþ visà savo veiklà. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu.Màstykite. Þmogaus dvasia. þodá ir veiksmà. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. o Visatos gyventojai. 337 . Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. Tik tokia sàmonë. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. jog jûs ne Þemës. Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ.

338 .

Mënulis .Þemës Motina Antroji dalis . Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 . Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda.Parabramanas Treèioji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga.TURINYS Vertëjo þodis Prologas. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Anapus Kosmoso .Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie Mikrokosmosà . Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda.

Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Dievus. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda.

Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø .Penkiasdeðimt antroji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful