Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
1

Dëkojame Lietuvos N. Rericho draugijos nariams ir visiems parëmusiems ðios knygos leidimà

2

Steponas Stulginskis

RYTØ KOSMINËS LEGENDOS
Ið rusø kalbos vertë Remigijus Auðkelis

Vilnius Lietuvos N. Rericho draugija 1999
3

UDK 29 St395

Vertimà redagavo Alma Daugaravièienë

ISBN 9986-632-03-X
4

© Lietuvos N. Rericho draugija, 1999

Rytai - tai ne tik senøjø tautø lopðys, bet ir didþiøjø pasaulio religijø, legendiniø-filosofiniø pasakojimø apie Kosmoso bei þmogaus bûtá ir kilmæ tëvynë. Daugybæ nuostabiø legendø galima iðgirsti Rytø kraðtuose. Tûkstantmeèius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastà Gërio bei Iðminties ðalá. Kalbama, kad Azijos centrinëje dalyje, kaþkur uþ aukðèiausiø kalnø ir giliausiø tarpekliø yra Ðalis, kurioje gyvena Didþiosios Dvasios, Þmonijos Mokytojai... Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” - tai septynios deðimtys pasakojimø apie didþiàsias Kosmoso paslaptis, apie Kûrëjà-Absoliutà, apie Begalybæ ir þmogaus amþinàjà bûtá, jo kilmæ bei evoliucijà, apie neregimàjá pasaulá, apie teisingà ir iðmintingà gyvenimà, apie amþinà Ðviesos ir Tamsos kovà, Liuciferio iðdavystæ ir artëjanèià ðviesiøjø jëgø pergalæ, apie sielos skaistumà ir ðirdies taurumà, kilnumà ir meilæ, pasiaukojimà ir groþá... “Rytø kosminiø legendø” autorius primygtinai ragina visus susirûpinti dël gilëjanèios dorovinës krizës, kelianèios planetinio masto katatrofos grësmæ. Ðià aktualiausià nûdienos problemà galima iðspræsti tik ugdant dvasingumà, taurinant sielà, puoselëjant kultûrà ir menà. Kultûrà derëtø suvokti kaip tarnavimà Ðviesai ir Gëriui. Menø uþdavinys - padëti þmogui pajusti bûties pulsà, pakylëti jo dvasià, ákvëpti dideliems darbams. Apie dvasingumo ugdymà kaip patá svarbiausià uþdaviná kalbëjo ne viena iðkili asmenybë. Kodël kai kurioms dorovinëms-filosofinëms idëjoms suteikta legendø forma? Knyga buvo raðoma dar tais laikais, kai apie þodþio ir spaudos laisvæ buvo draudþiama net uþsiminti. Nors po Stalino mirties masinës represijos liovësi ir daugybë þmoniø, tarp jø ir ðios knygos autorius Steponas Stulginskis, gráþo ið lageriø, taèiau materialistinë-ateistinë ideologija ir toliau liko privaloma tarybiniam þmogui. Jei ðios “ideologiðkai pavojingos” tiesos nebûtø pridengtos legendos skraiste, tuomet knygos autorius ir ne vienas jos skaitytojas bûtø apkaltinti “antitarybine veikla”. O juk á legendà daugelis þiûri kaip á pasakà ar prasimanymà ir nemano, jog legendos kilusios ið tikrovës. Pasirinkta legendø forma padëjo apsisaugoti nuo persekiojimø. Þinoma, apie legalø knygos iðleidimà tarybiniais laikais nebuvo galima në svajoti. Knygos rankraðtis buvo perduodamas ið rankø á rankas, perspausdinamas maðinële, kol paplito po visà tuometinæ Tarybø Sàjungà, o autorius liko neþinomas. Kai kas net manë, jog knyga priklauso Elenos ir Nikolajaus Rerichø plunksnai. Pagaliau 1992 metais Stepono Stulginskio knyga “Rytø kosminës legendos” buvo iðleista legaliai. Vëliau pasirodë ne vienas ðios knygos leidimas rusø kalba, taèiau lietuviø kalba ði unikali ir vertinga knyga spausdinama pirmà kartà. Vertëjas

5

...Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. Tiesos neámanoma apskaièiuoti, nes tik ðirdis þino, kur gyvena didþioji Tiesa, vedanti þmonijà pakilimo taku. Argi legendos - ne graþiausiø gëliø girlianda? Apie maþus, nereikðmingus ir menkus dalykus þmonija nekuria legendø. Daþnai net tariamai neigiamuose mituose slypi pagarba vidinës galybës potencijai. Bet kuriuo atveju kiekvienoje legendoje slypi kaþkas nepaprasta. Ar ðis nepaprastumas nepakylëja þmogaus dvasios virð mechaninës standartizacijos sutemø? Mechaniniai standartai nekuria evoliucijos. Legenda, kuri iðkelia mus virð slogios kasdienybës, atnaujina màstymà ir paðaukia á naujas paþinimo erdves, pilnas neiðsemiamos jaunatviðkos energijos. Pasiteiraukite didþio matematiko, didþio fiziko, didþio fiziologo, didþio astronomo, ar jis moka svajoti? Að neprisimenu tokiø dailininkø, muzikantø, poetø, kurie nesvajoja, nes visa jø esybë gyvuoja tik sugebëjimu svajoti. Didis mokslininkas, jeigu jis ið tikro didis ir nebijo piktavaliø liudytojø, be abejo, jums papasakos, kaip puikiai jis moka pakilti savo svajonëmis, kaip daug kas jo atradimuose pagrásta ne tik apskaièiavimais, bet bûtent aukðta gyva svajone. Taip, legendos ne abstrakcija, bet tikrovë. Ið tikrøjø, svajonë - tai ne neraðtingumo poþymis, o subtiliø sielø savybë. Todël visokeriopai skatinkime mûsø jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo sparnus.
Nikolajus RERICHAS Ðviesos valdþia 1931 m.
6

kurie sugeba átempti savo psichikos energijà iki erdvës energijø ritmo. Kà nors þinoti. kuriø þmonija dar neatrado. kà jau þinome. ko mes dar neþinome. Bëgant tûkstantmeèiams. Taip sukuriamos mintys. kuriuos þmonës vadina idëjomis. Ðie dësniai buvo ir tada. 7 . Erdvë pripildyta Tiesos vaizdø. Bet tai. yra mûsø þinios. Tai. apie tai màstyti. vadinas. kai þmogus apie juos dar nieko neþinojo.Prologas LEGENDA APIE KOSMINÆ MINTÁ Þinias apie Kosmosà þmonija kaupia labai lëtai. Taèiau kiekviena erdvës mintis gali tapti þmogaus turtu. kurios nepriklausomos gyvena erdvëje. á savo sàmonæ priima lobius. Tie. Erdvëje plevena neákainojami dvasios turtai. þmonës atranda gamtos ir Kosmoso dësnius. mums yra paslaptis. Ir dabar yra dësniø. Ðios paþinimo kibirkðtys gali atskleisti daugelá bûties paslapèiø. Tik nedaugelis suvokia erdvës gyvøjø minèiø stebuklingà reikðmæ. kas mums dar tebëra paslaptis. kaþkam jau yra þinoma Kosmose yra Esybiø. kurios þino daugiau uþ mus. Tai.

kurioje viskas ámanoma. kiti papasakojo jas kaip Apreiðkimà. pasauline simboliø kalba buvo perduodama tautoms TAIP BUVO KURIAMOS LEGENDOS. Ðtai kodël visais þmonijos laikais atsiskyrëliai. asketai. Daugybæ tûkstantmeèiø jautriausieji þmonës klausësi Beþadës Tylos Balso. Taèiau monotoniðkoje kasdienybëje tik nedaugelis junta Kosmoso relumà. dykumas . jie skverbësi á kosminiø minèiø paslaptis. toli nuo buities triukðmo. atsiskyrëlis . Visa.praregëjimu. Tik didingame Gamtos prieglobstyje. poetas . Kas sugebëjo susilieti su Kosmoso gaida. tas iðgirdo Beþadá Tylos Balsà. 8 . Tik Gamtoje galime suvokti Kosmoso didybæ. Þvaigþdëms mirgant. Tik Gamtoje dvasios akimis galime aprëpti Begalybæ. Taip jie suþinojo daugybæ Kosmoso paslapèiø.. kas iðgirsta. kalnus. Vieni jas suraðë á ðventàsias knygas..Erdvës mintys ðiems þmonëms tampa Nebyliuoju Balsu. galime iðgirsti Beþadës Tylos Balsà. ðventieji pasitraukdavo á miðkus. Mokslininkas já vadina intuicija.ákvëpimu. Paslaptingieji Kosmoso reiðkiniai nuðvinta ieðkotojo akyse.

Pirmoji knyga SENOVËS SENOVËS LEGENDOS
Pirmoji dalis SEPTYNIOS DIDÞIOSIOS KOSMOSO PASLAPTYS

Pasaulis gyvas paslaptimi.
"AUM", 148

9

BRAMOS DIENOS IR NAKTYS
Kaip Þemëje, taip ir Danguje Dësnis visur vienas. Iðorë panaði á vidø. Maþas yra toks, koks ir didelis.
Kosminis Analogijos Dësnis

Pirmoji legenda

Pilna didybës þvaigþdëto nakties dangaus harmonija. Iðkilmingai mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Ir neaprëpiamø dykumø vienumoje, Ir tarp riogsanèiø milþiniðkø kalnø Begalinës Kosmoso erdvës didybë Visada stulbina màstantá þmogø. Kas galëtø pasakyti - ar erdvë turi ribas? O jeigu ir turi, kas yra uþ tø ribø? Ir jei ne erdvë, tai kas gi? Ne, negali þmogus ásivaizduoti apriboto Kosmoso. Þmogaus protas turi pripaþinti: Kosmoso erdvë ribø neturi Kosmosas beribiai driekiasi á visas puses. Kosmoso erdvëje Visata beribë. Bet ar Kosmosas yra amþinas laike? Ar buvo kada nors Visatos pradþia? Ar bus kada nors jos pabaiga? O gal beribis Kosmosas esti nuo amþiø Ir bus toks amþinai? Kas atskleis pasauliø kilmës paslaptá Didþiàjà Kosmoso Amþinybës paslaptá? Apie tai mums pasakoja Beþadis Tylos Balsas, Tà mums ákvepia erdvës mintis: “Buvo laikas, kai nebuvo nieko ...”

10

Senovës Rig -Vedø himnuose sakoma: “Nebuvo nieko: nei vaiskiosios Padangës, Nei didingojo skliauto, virðum Þemës iðskleisto. Kas gi visa dengë? Kas ribojo? Kas slëpë? Ar tai buvo bedugnës vandenø gelmës? Nebuvo mirties, nei nemirtingumo nebuvo. Nebuvo ribos tarp dienos ir nakties. Tik Vienis kvëpavo be atodûsio. Ir daugiau niekas neturëjo bûties. Vieðpatavo Tamsa, ir ið pradþiø visa buvo paslëpta Tamsybës Gelmëse - Okeane be ðviesos spindulio.” O dar senesnëje “Dzian knygoje” pasakyta: “Nebuvo nieko. Vien tamsa buvo uþpildþius Visà Begalybæ. Nebuvo nei Laiko, Jis ilsëjos Begalinës Tëkmës Gelmëse. Nebuvo nei Kosminio Proto, Nes nebuvo Esybiø, galinèiø já turëti. Nebuvo nei Tylos, nei Garso, Nes nebuvo kas juos pajunta. Nebuvo nieko, Vien Nesunaikinamas Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas. Tik Vienalytë Egzistavimo forma Be ribø, be galo, be prieþasties Ilsëjosi miegodama be sapnø; Sàmonës neturinti Gyvybë Pulsavo Kosmoso Erdvës platybëse.”

11

Senovës metraðèiai byloja apie tuos laikus, Kai Kosmoso dar nebuvo, kai nieko dar nebuvo. Vadinasi, kaþkada buvo Visatos pradþia. Bet jeigu buvo pradþia - turi bûti ir pabaiga. Juk visa, kas gimsta, turi mirti. Jeigu buvo toks laikas, kai Kosmoso dar nebuvo Turi ateiti valanda, kai vël jo nebus ... Ið amþiø glûdumos Rytø legendos ðnabþda: “Taip, Visata gimsta Bûèiai ... Ji gyvuoja ribotà laikà ... Paskui Kosmosas vël iðtirpsta Nebûtyje ...” Tas laiko tarpsnis, kai Kosmosas egzistuoja, Ðventuosiuose senovës indø pasakojimuose vadinamas “Bramos Amþiumi” arba “Didþiàja Manvantara”. Jeigu laikà mes matuotume þemës metais, mums Reikëtø penkiolikos skaitmenø ðiam Bûties tarpsniui aprëþti. Ir nors Kosmosas gyvuoja taip neásivaizduojamai ilgai, Jog rodos ðis laikas niekada nesibaigs, Vis dëlto yra jo pabaiga. Mûsø Visata neamþina. Tiek pat tæsiasi ir “Didþioji Nebûties Amþinybë” Vadinama “Maaha Pralaja” - didþiuoju visuotiniu iðtirpimu. Po to Visata vël prisikelia naujam Kosminiam Gyvenimui, Naujam Bramos Amþiui. Taip be pradþios ir pabaigos Kosmoso Gyvenimo ir Mirties didieji periodai keièia viens kità. Visatos amþinumas slypi Bûties ir Nebûties ciklø pasikartojime! Ji periodiðka nesibaigianèiu Pasauliø atsiradimu ir iðnykimu Ir todël Ji amþina. Manvantaros kartojasi be pabaigos Niekada nebuvo pirmosios Manvantaros, Taip pat niekada nebus paskutinës. Kiekviena Manvantara arba Gyvenimo Ciklas Árëþia vis naujà briaunà Kosmoso Groþio Deimante. *** Egzistuoja Didysis Kosminis Analogijos Dësnis: “Kaip Danguje, taip ir Þemëje”.
12

Kaip gimsta ir mirðta mikrokosmosas - þmogus, Taip ir Didysis Kosmosas gimsta gyventi Ir vël iðtirpsta nebûtyje. Ðià analogijà galima tæsti: Kaip þmogus - nuo gimimo ligi pat savo mirties Kiekvienà naktá patiria “maþàjà mirtá”, Uþmigdamas vakare ir nubusdamas ryte, Taip ir Visata turi savo “Naktis”, Kai mirðta visa, kas gyva, Bet pasaulis neiðnyksta, o tik uþmiega Ir, prasidedant “Dienai”, vël atgyja. Ðis Visatos kosminës raiðkos periodas, Kai Kosmosas yra “budrus”, kai visos esybës gyvena, Vadinamas “Bramos Diena” arba “Maþaja Manvantara”. O tas laikas, kai Kosmosas “miega”, Kai visos Visatos esybës “ilsisi”,Pavadintas “Bramos Naktimi” arba “Maþàja Pralaja”. Legendose sakoma, kad Bramos Diena Ilgesnë negu keturi milijardai metø. Tiek pat trunka ir Bramos Naktis. Ið 360 Bramos Dienø ir 360 Bramos Naktø susideda vieneri Bramos Metai, O ðimtas Bramos Metø - tai mums jau þinomas Bramos Amþius. Ðtai taip sudarytas Kosmoso Kalendorius! *** Aktyvumo ir pasyvumo periodø kaita Kosmose Atsispindi visø Gamtos reiðkiniø periodiðkume. Visame galima áþvelgti Manvantaras ir Pralajas. Nuo menkiausiojo reiðkinio ligi pasauliø kaitos Visur galima matyti ðá didingà dësná. Jis iðryðkëja ðirdies plakime ir kvëpavimo ritme; Jam paklûsta miegas ir budrumo bûsena, dienos ir nakties ritmas, Mënulio fazës ir þiemos bei vasaros kaita Gamtoje. Viso, kas gyva, gimimas, gyvenimas ir mirtis kartojasi amþinai. Gamta, kaip ir visas Kosmosas, Atsiskleidþia per begalinæ kaità ir amþinà ritmà. Þmogus ir jo Þemës planeta, Saulës sistema
13

Bei Visata kaip visuma - visa Kosmose Turi savo veiklos ir poilsio, gyvenimo ir mirties periodus. Paukðèiø tako þvaigþdëtu keliu Iðkilmingai þengiant Kosminiam Dësniui, Pasauliø gimimas ir mirtis Amþinai ir neklystamai keièia viens kità.

14

Tai . “Tik Vienis kvëpavo be atodûsio Ir daugiau nieko nebuvo”. nei nakties. T yra dësnis. Þmogaus protu suvokta Ji praranda savo skaidrumà. Kai visa. ÞmogausnesuvoktaJi lieka aiðki. p. Nei dangaus. Protu nesuvokiamà”. Vien Nesunaikinamas. Vis dëlto lieka kaþkas Nesunaikinama. nei þemës. oks "Kvietimas". O anksèiau pacituotose senovinës knygos iðtraukose raðoma: “Nebuvo nieko.Didysis Kosmso Principas arba Dësnis. 15 .PARABRAMANAS Tai Paslapèiø Paslaptis. Nei tamsos. kas esama. kad Maaha Pralajos metu.ANAPUS KOSMOSO . 106 Antroji legenda Kas nustato Visatos ciklø trukmæ? Kas duoda impulsà besikartojanèiam Kosmoso atgimimui ið Nebûties? Kas paskatina kiekvienos naujos Manvantaros pradþià? Ðventojoje senovës indø knygoje “Viðnu Purana” pasakyta: “Nebuvo nei dienos. nei ðviesos Nieko. Ðvenèiausia ið Ðvenèiausiø. Ðios iðtraukos pasakoja apie tai. Savæs nesuvokiantis Amþinasis Alsavimas”. yra iðtirpæ Nebûtyje. iðskyrus Viená.

Taèiau iki galo Jo paþinti neámanoma. Jog ðis Amþinas ir Nekintamas Principas Pranoksta þmogaus suvokimo galias. Ir vis dëlto kai kurios Rytø legendos “Tai” vadina Didþiuoju Nepaþiniuoju. Ðá svarbiausià Bûties Pagrindà. Begalybës didybës ir groþio Neaprëpia mûsø ribota vaizduotë. Prieþastimi be prieþasties. Todël jokie samprotavimai apie Já neámanomi. Þinodami. Jie lieka anapus . “Parabramanas” . Kaip nesuvokiamai Paslapèiai. Jis visuomet tols nuo mûsø. kas slypi uþ Bramano. Þmogiðkosiomis sàvokomis ir palyginimais Jis gali bûti tik sumenkintas.Nepaþinioji Kosmoso Prieþastis Lieka amþinai nepasiekiama Didþiàja Paslaptimi.“Tai”. nei apibûdinti. Nes tai . Kai priartës Maaha Pralajos pabaiga. 16 . Neleisdami Jo nei ávardinti. Absoliutu. Rytø Iðminèiai nebyliai nusilenkdavo Ðitam Neiðreikðtajam Pirmapradþiam Ðaltiniui. Parabramanu. Visose legendose ir himnuose nurodoma.uþ Neapsakomybës ribø. Bet þmogus turi siekti paþinti Nepaþinøjá. Absoliutas yra Begalybë Ir bet kokie svarstymai tik apribotø Já.Kuris paþadins Visatà rastis ið naujo. Kas yra anapus iðreikðtojo Kosmoso. Bet koks bandymas suvokti ir nusakyti Nesuvokiamàjá Tik menkina Já ir þemina.evoliucijos garantas. ðià Vieningà Nesunaikinamà Realybæ Senovës Indijos iðminèiai pavadino “TAT” -” Tai”. Tai Absoliuto . Viena. kà mes galime suvokti. aukðèiausias gyvenimo tikslas ir prasmë.tos amþinai neregimos Kosmoso Sielos Atskiri aspektai ir apraiðkos. jog Kosmoso Gyvenimo neiðreikðtasis aspektas Nepasiekiamas þmogaus protui. Todël Absoliutas .

Paðaukdamos Visatà Gyventi. bet ne kaip skaièius.Vienas. Tu . 17 . nes Tavo Vienovë nedauginama. ir negali bûti keièiama.” Parabramanas .Didþiajai Manvantarai Ðis nesunaikinamasis Pradas iðplinta Ir kosminës jëgos ima veikti.ði didingoji Bûties Prieþastis Visose senovës legendose laikomas pasaulio sandaros pamatu.Ðis Amþinai esantis Vieningasis Pradas Kosminiame Bûties ir Nebûties ritme Nuolatos nuosekliai bûna aktyvus arba pasyvus. Visos senovës tautos garbino Vieningàjá Pradà.Vienas ir Tavo Vienovës paslaptyje pasiklysta net iðmintingiausieji. Tik skirtingai Já vadino. visø skaièiø pradþia ir visø statiniø pagrindas. Vienas ið himnø ðià didþiàjà sàvokà ðlovina taip: “Tu . O ákvëpimas priverèia já iðnykti Ir tai tæsiasi amþinai. ir niekada nedidëja. Prasidedant veiklos periodui .Vienas. Vienoje senovës knygoje apie tai pasakyta taip: “Nepaþiniojo iðkvëpimas pagimdo Kosmosà. nedaloma ir neágyja formos.Vienas ir Tavo Vienovë niekada nemaþëja. nei apibrëþti Tavojo: Kur. jog niekas neástengia prasiskverbti á Tavo Paslaptá ir niekas jos neatskleis. Kaip ir Kodël? Tu esi. Tu esi. Tu esi anksèiau laiko ir vietos. bet esi Pats Savyje. bet mirtingøjø protas ir regëjimas negali nei suvokti Tavosios bûties. nes jie jos neþino. Vieningasis Pradas siaurëja Ir Visata pamaþu dësningai iðtirpsta Nebûtyje. nes nieko kito Tavyje nebûna. Prasidedant neveiklos periodui. Tu . Tu . Tu esi ir Tavo buvimas toks gilus ir toks slëpiningas.

Bundant Didþiajai Manvantarai.Parabramanas Bûdamas Didþiosios Pralajos bûsenoje. be Moteriðkojo Prado. Uþmezga vaisiø . Ir Moteriðkasis Pradas . bet ne dvasios ar sielos galia. kurá galima iðmatuoti arba suvokti. arba Vieningaja Materija. Yra Vieningosios Bûties principas Savo gelmëse talpinantis du polius. Kai pradedama kûrybinë veikla. visø Sielø Siela!” *** Pasaulio sandaros pagrindas . nes Tu esi Pats. Absoliutas tampa dvejybiðku: Atsiskiria Dvasios ir Materijos poliai.Vieningàjà Visatà. nëra Dvasios raiðkos! 18 . susijungimas Su Pasaulio Motina.Sûnø .Didþiosios Materijos Nëra gyvybës. du Pradus: Jis yra Prieðkosminë Dvasia-Materija. Tu gyveni. arba Vieningosios Dvasios. gyvybës kûrëjas. Atsiranda Vyriðkasis Pradas .Absoliutas . be moteriðkojo prado. Tik Pasaulio Tëvo. Be Pasaulio Motinos .Tu gyveni. gimdantysis Pasauliniai Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo principai. Visø Kosmoso formø Gyvybei ir pusiausvyrai Bûtini du Pradai. bet gyveni ne laike. Kaip þemëje tëvas.pasyvusis. Gyvybës raiðkos dësniai Kosmose Vienodi nuo pat virðaus iki apaèios.aktyvusis. Amþinojo Vyriðkumo ir Amþinojo Moteriðkumo susiliejimas Vienyje. Taip ir Pasaulio Tëvas negali suteikti gyvybës Pasauliui Be Pasaulio Motinos. Negali suteikti gyvybës kitai bûtybei Be motinos. arba vyriðkasis pradas.taip ir Kosmosas. Kaip kad þmogus yra dvasios ir materijos junginys. Moteriðkumo ir vyriðkumo pradø susiliejimo vaisius .

Kuri tampa Dieviðkàja Pasaulio Motina. Tuomet Absoliutas . Ði Ðviesa taip pat yra Dieviðkoji Mintis.visø paslapèiø paslaptis. Ði judri liepsna persmelkia visus pasaulius Ir visa aplinkui priverèia suktis. Tai . gimstantá Beþadëje Tylumoje.UR. Ir Moteriðkasis Pradas.Proto Ðviesa.LOGÀ. Tai . kuris pagimdo Visatà. Ðis pavadinimas paimtas ið senovës graikø filosofijos ir Reiðkia pirmàjá ÞODÁ. Evangelija pagal Jonà. Tai .KOSMINIS PROTAS IR VISATOS KÛRËJAI PradþiojebuvoÞodis. baigiantis Maha-Pralajai. gimsta Kosmosas? Kai baigiasi Kosminës Nebûties periodas. veikianti ið Kosmoso centro.Kosminës Energijos vibracija arba judëjimas. Taip iðryðkëja Vyriðkasis Pradas. 19 . Gimstanti ið Pasaulio Motinos virpesio Begalinio prieglobstyje.pirmapradë ÐVIESA . Iðskiria ið savæs Savo Kûrybinæ Energijà “Ðakti”. Pradedanti ilgà Kosmoso kûrimo procesà. Kûrybinë Dvasia.lyg neregima Ugnis. Nes Ðviesa yra Materijos judëjimas. Kai turi nuðvisti naujos Didþiosios Manvantaros auðra Ir kai iðmuða Kosmoso gimimo valanda. Ugnis . Gimdanèioji Materija. Logas . Dieviðkoji Ðviesa.pirminis GARSAS.Dieviðkosios Kosminës Sàmonës simbolis. Nenusakomieji Pasaulio Tëvas ir Pasaulio Motina Savo tobula sàjunga sukuria Dieviðkàjá Sûnø Pirminæ Kosmoso Prieþastá . Tai ne fizinë Ðviesa. Dieviðkasis Pasaulio Tëvas. Tai .Parabramanas. kuri buvo ið pradþiø Ir bus net po to. kai uþges visos Visatos saulës. tai . 1 Treèioji legenda Kaip. þemiðkajam protui nesuvokiama.

kas bus. Jos taps artimiausiais Kosminio Proto bendradarbiais. Kurdamas Visatos projektà naujai Manvantarai. Jis bus apreikðtøjø pasauliø Vieðpats.Logas yra Kosminio Proto ásikûnijimas. Logas paþadina ðias idëjas ið Nebûties. Jis sukuria viso. Taip iðreikðtasis Logas. Kosminiame Prote sukuriama visuma. Vienos ar kitos saulës sistemoje.Kosmoso pasëliai. savo uþduotá. Yra bûsimojo . dar prieð atsirandant Visatai. kuriant ir valdant Kosmosà. Pasauliø Kûrëjomis. Tai ir yra kosminës evoliucijos pagrindas. “prototipus”Visø formø ir jëgø. vienoje ar kitoje planetoje. Taip. taps objektyvia realybe.geresnio ir tobulesnio . Kiekvienas Hierarchas atlieka savo vaidmená. Visko. minèiø ir intuicijø prototipus Ir nustato. 20 . pabaigë þmogiðkàjà evoliucijà. Á milijonus judriø Visatos sferø. ne pagal Logo uþgaidà Visi ðie prototopai . Vadovauja visai sàmoningø Kûrybiniø Jëgø Hierarchijai. Kokia turës bûti Visata nuo jos pradþios ligi pabaigos. Dieviðkajai protingø dvasiniø Bûtybiø Hierarchijai. Paskui ið Nebûties sugráþta Didþiosios Esybës. projektas Kuriamas ne savavaliðkai. statybos procese. Esanti Jame kaip idëja. Jos vadinamos Planetø Dvasiomis. Kuri vëliau.prieð tai buvusio Kosmoso vaisiai. kuriame numato. paþadinti naujai Bûèiai. pradëdamas naujà Didþiàjà Manvantarà. Dar iki Kosmoso statybos pradþios Logas sukuria visos Visatos projektà. Ðie pirminiai ávaizdþiai. Jo Mintis pasklis á milijonus Ðviesuliø. kaip ir kuriuose Jo sistemos Evoliucinës schemos etapuose tai bus ágyvendinta. kas vyks bûsimojoje Visatoje. Á kurià jos nugrimzdo praëjusios Maha-Pralajos pradþioje. Visà Visatos gyvavimo laikà. Kurios praëjusioje Manvantaroje. visø emocijø.

atkuria Po Didþiojo Nebûties Periodo kiekvienà “Sistemà”. Kosminiame Prote. Tik Tai egzistuoja savaime. Kiekvienas daiktas mûsø pasaulyje turi savo kûrëjà. Nors ir architektas niekada neprisilietë në prie vieno akmens. kiek eonø prireikë Vien tik mûsø maþytei Þemei sukurti ? Ar neuþtruks ði “kûryba” vien tik mûsø planetoje Ðimtus milijonø metø? 21 . esanèias Logo lobyne.taip ir Danguje. Bet.svarbiausias Kosmoso dësnis. Nesutverta Kosmose tik viena Tai. o tiksliau. nes Tai yra Neprieþastinë viso ko Prieþastis. pasibaigus Maha Pralajai.*** Gausiø Kûrybinës Hierarchijos Jëgø gretose Dirba pulkai Statytojø. Visa kita apreikðtajame Kosmose turi savo Kûrëjus Ir visos Gamtos energijos Visatoje Veikia vadovaujamos protingø Statytojø. kiekvienas reiðkinys turi savo prieþastá. Kas gali apskaièiuoti. Senovës Rytø kosmogoniniai padavimai pasakoja. apie kà pasakojo ankstesnë legenda. Daugybæ ðimtø milijonø metø. kuriama labai lëtai. Kosmose viskas dësninga. Kaip ir architektas yra namo “kûrëjas”. Ðitie Statytojai kuria. Kad Kosmoso statyboje dirba pulkai protingø Bûtybiø Nuo didþiausiø Dieviðkøjø Statytojø iki eiliniø mûrininkøIr kad Visata. Logas yra Visatos “Kûrëjas”. visà darbà paliko mûrininkams. O kaip Þemëje . nubraiþæs planà. Prieþasties ir pasekmës dësnis . Kurie statys visas ðias formas pagal Pirminius ávaizdþiusIdëjas.

Neásivaizduojamo greièio sûkuriniu judesiu Prieðkosminëje Substancijoje pagimdo “gyvybës sûkurius”. Ðitie sûkuriai-atomai yra pilni Logo energijos. Bûdama Parabramano aspektu. kuri legendose vadinama Fochatu. Prieðkosminë Mula Prakriti yra tarytum “iðtirpusi” materija Neásivaizduojamai iðretëjusi subtili substancija. Kuri senovës indø legendose reiðkia Materijos Ðakná. Kuri bent kiek bûtø panaði á regimà ar neregimà materijà Esanèià dabar.“Mula Prakriti”. Taip Logo atominë energija sukuria pirminius atomus Pirmojo ir subtiliausiojo Kosminës materijos lygmens atomus. ið kuriø vëliau bus statomas Kosmosas. Ið ðitos “beatomës” amorfiðkos medþiagos Kuriamos visos kitos Kosminës Materijos rûðys. Esti tik Prieðkosminë Substancija Neapreikðtoji tyroji Pro-Materija . Nuo medþiagø. Senovës Iðmintis Ketvirtoji legenda Kà tik pasibaigus Maha-Pralajai ir Auðtant naujai Didþiajai Manvantarai.KOSMINËS MATERIJOS KÛRIMAS KosmosoVienybë Pagrásta materijos vienybe. Erdvëje dar nëra tokios Substancijos. Logo energija. Viskà savyje talpinanti. Mula Prakriti yra amþina. 22 . Slëpiningàja forma Ji esti ir Maha Pralajos metu. viskà savyje gimdanti. Ið pradþiø sukuriami pirminiai atomai. Apgaubti subtiliausiu Prieðkosminës Substancijos apvalkalu. Paskui. Mula Prakriti yra Didþioji Pasaulio Motina. sukûrimo Ir prasideda pirmasis didysis Logo ir Jo vadovaujamos Statytojø Hierachijos veiklos etapas. Ið pirmojo Kosminës Materijos lygmens kombinacijø. aplink kai kuriuos pirminius atomus.

arba Intuicijos. Kur kas daugiau þinoma apie penktàjà ir ðeðtàjà sferas Tai Sferos arba Planai. Apie juos bus pasakojama “Legendose apie kità pasaulio pusæ”. kaip ir antrojo lygmens atomai. Legendoje sakoma. Tai mûsø fizinio pasaulio materija.Sudarydama spiralinius sûkurius. kuriuos dabartinis þmogus jau gali paþinti. Aukðèiausioji. Kaip garas. sfera vadinama Dieviðkuoju Pasauliu. Antroji sfera vadinama Monadø Pasauliu Jà sudaro antrojo Dvasios-Materijos lygmens atomai.pats þemiausias ir grubiausias lygmuo Regimas fizine akimi. Kurios visø kombinacijø pamatas yra tos rûðies atomai. Penktoji vadinama Ugniniu arba Minties Pasauliu. 23 . vanduo ir ledas Yra trys vienos mûsø fizinio pasaulio medþiagos pavidalai. Todël apie jas mes nieko neþinome. Taip ir Kosminë Dvasia-Materija turi septynis pavidalus Septynis subtilumo lygmenis. vadinamà Dvasios. Septintàjà Sferà kosmogoninës legendos vadina Tankiuoju Pasauliu Tai mûsø fizinis pasaulis. Kiekvienoje sferoje suvokiama tik ta Dvasios-Materijos dalis. Tik septintasis . Kai kas yra þinoma apie kitas dvi sferas Treèiàjà. Pasauliu. kuriame dabar gyvename. Ðeði aukðtesnieji . Kiekvienas ið septyniø Kosminës Dvasios-Materijos pavidalø Sukuria savo ypatingà Kosminæ Sferà Savo ypatingà Planà arba Pasaulá. nematomi. Jos Dvasia-Materija sudaro pirminius atomus ir jø kombinacijas. Pasauliu. Jau patys pavadinimai rodo. arba Nirvanos. kad tai þmogiðkieji pasauliai. vadinamà Palaimos. Þemës gyventojams. O ðeðtoji . Ir ketvirtàjà. Visos Kosminës Sferos yra toje paèioje erdvëje Ir viena nuo kitos skiriasi tik vibracijø subtilumu.Subtiliuoju arba Jutimø Pasauliu. Visø kitø Dvasios-Materijos lygiø atomai Sukuriami analogiðkai. kad ðios dvi aukðèiausios Kosminës Sferos Mûsø dabartiniam protui nesuvokiamos.mûsø fiziniams pojûèiams nepasiekiami Ir mums. Logo energija stato antrojo lygmens atomus. arba pirmoji.

poskyris sudarytas ið paprastø atomø. Pirmasis sudarytas ið paprastø materijos septintojo lygmens atomø. Septintasis . Materija gyvena .visur ir visa . Ðeðtasis . fizinio pasaulio poskyrius. Taip materijoje. Tam atomai sutelkiami á grupes po du. Antrasis sudaromas ið paprastø vienos rûðies atomø kombinacijø Tai elektromagnetinis fizinës materijos bûvis. kuria nebûtø iðreikðta gyvybë. Dvasia yra gyvybë Ir nëra gyvybës. Jis yra Visatos Iðtakos ir Pabaiga. tris ir daugiau. Ið jø iðsivysto visa Kosmoso ávairovë. Jis .Jo Gyvybinës srovës. O materijos jëgos ir energijos . O visi kiti poskyriai ið jø kombinacijø. Pasaulyje nëra “negyvos” materijos! Tà pabrëþia pati Dvasios-Materijos sàvoka.Jame. Pirmasis. subtiliausias. Jis visa persmelkia ir yra kiekviename atome. Nëra dvasios be materijos ir nëra materijos be dvasios. kai jau sukurti visø septyniø Sferø atomai.subtiliausios dalelës yra jos gyvenimo esmë. kuri neturëtø kokios nors formos. atomuose.tvirtosios medþiagos . Materija yra forma Ir nëra formos. 24 . vibracijø rûðis.tai þemës stichija. Objektyviojo pasaulio materija Yra Logo arba Kosminio Proto emanacija.skystoji materija arba vandens stichija. Visa pagrásta vibracijomis. Panagrinëkime. Treèiasis .ið dar sudëtingesniø kombinacijø Tai ðiluminë materijos bûsena arba ugnies stichija. Penktasis sudarytas ið þymiai sudëtingesniø kombinacijø Tai materijos dujinis bûvis arba oro stichija. Jos neatsiejamai sujungtos visam Manvantaros laikotarpiui. Ketvirtasis . jos Prieþastis ir Tikslas. pasireiðkianti gyvybë arba Logo sàmonë Yra energijos. Visas Kosmosas yra Dieviðkosios Gyvybës vibracijos. Pasireiðkianèios pagrindinëmis materijos formomis. pavyzdþiui.Po to. Kosminis Protas ir Logo energija pradeda naujà darbà: Kiekvienoje Sferoje sukuriami septyni poskyriai arba “poplaniai”.ið sudëtingesniø atomø kombinacijø Tai materijos ðviesos bûvis arba eterio stichija.

miriadai taðkeliø Logo sàmonëje. Visi atomai . 25 . Aukðèiausias Gyvybës Vieðpats. Ir Evoliucijos procesas yra tos Gyvybës plëtojimas ir raida. Apsireikðdamas virsta Visata. Uþ materijos prasideda Begalybë Nei Dievas. Kad jie atliktø tam tikrà darbà Sukurtø fiziná planà arba Fiziná Pasaulá. Net Logas. Evoliucijos Idëja gali bûti pasakyta vienu sakiniu: Paslëptø potencijø tapsmas aktyviomis jëgomis. O ir mûsø fiziniai atomai ið tikrøjø ne materijos iðraiðka: Jie . Kuri ir palaiko atitinkamà jø formà tam.tai vienarûðiai vienetai. oje Tarsi ávilkta á fizinio plano Dvasià-Materijà. Kuri ásikûnija materijoje. kuri pasëpta atomuose. nei þmogus negali ten egzistuoti. kuriai ðie atomai priklauso. Glûdi Kosmoso Evoliucijos galimybë. T vidinëje Gyvybëje. Kuri ir yra Jo forma. Kuriems gyvybæ teikia Kosminio Proto Gyvybë. Slypinti po daugiau ar maþiau apvalkalø Priklausomai nuo Sferos.Tik Kosminio Proto Valia apreiðkia Gyvybæ. Visa tai atsikartoja ligi pat smulkiausio atomo.

Ji dar þino. Aplinkui kuriuos telkiasi pirmapradë Kosminë Materija.tai analogijos dësnio simbolis. Ðeimininkë pirmiausia apie tai pagalvoja ir sutelkia valià.” Bet Mokytojas tarë: “Tai þëri minties strëliø antgaliai. Toks yra “Paukðèiø Tako Okeano ásukimas”. 122 Penktoji legenda “Kaip Þemëje. Kaip Danguje. kad judesys turi bûti spiralinis.pienà. kad ið Tuðitos iðsiliejo Iðminties indas Ir stebuklingo gërimo laðai suþërëjo erdvëje. Kievienu þemiðku daiktu iðreiðkiama kaþkieno valia. Ta pati mintis. kad plakti reikia tokià materijà.” Agni-Joga. Analogiðkas sviesto gabalëlio pagaminamui ið pieno. Prieð pradëdama muðti sviestà. Ji taip pat þino. ta pati energija duoda pradþià ir pasauliams. Ir dangaus pasauliø sutvërimà. kas esti. Logo mintis-energija sukdamasi sminga á iðretëjusià. Mums pasakë. Taip sujungiant mintá ir sukimo veiksmà sumuðama naudinga masë.PLANETØ FORMAVIMAS (DANGAUS PASAULIØ KÛRIMAS) Legenda “Paþvelkime á þvaigþdes. Taip Logo ir Planetø Dvasiø valia Sukuriami ir priverèiami judëti dangaus kûnai. Po to pagaminamas ir sûris. taip ir danguje” . nes mintis ásminga á spindulingàjà medþiagà Ir pradeda pasaulius. taip ir Þemëje. Kurioje yra gyvybinë energija . Bûties pagrindas persmelkia visa. Bûtent ðis pagrindas padeda daug kà suvokti: Ir Kosmoso Kûrëjø Hierarchijà. Dangaus kûno sukûrimas ið Kosminës Materijos. kuriame jau yra pirmieji “gyventojai”. Chaotiðkà þvaigþdinæ medþiagà Ir dangaus ervës gelmëse sukuria Jëgø Centrus. 26 . Be valios neámanoma sukurti jokio daikto.

kuris yra jo tëvas. Galime pasinerti á begalæ skaitmenø.Negalima priversti jo judëti Taip yra Þemëje. Ir motinà . vadinas. tiek ir Þemëje gyvybës principai tie patys. Ir jos pagalba sukuria savo sistemà ar planetà. Neatskiriamà nuo Kurianèiojo Logo. Norëdami ásivaizduoti visos sistemos valios impulsà. Senovës indø legendose vadinama “Ðakti”. Kaip planetoms. taip ir iðtisoms dangaus sistemoms Reikia valios impulso. Norint suvokti. Taip ir visas Pasaulis turi Tëvà ir Motinà Dvasia ir Materija yra Visatos Tëvas ir Motina. Kuriantysis Logas taip pat spinduliuoja savo paties energijà. Todël senovës religijose Pasaulio Motina garbinama Kaip vienokia ar kitokia moteriðka dievybë.. Ákûnijanèias Kosmoso Energijà. Tai galëtume ásivaizduoti planetinës valios impulso jëgà.materialià formà. Formuojant dangaus kûnus! Kiekvienà sistemà ir kiekvienà planetà Sukuria jos Hierarchas. Visi senovës dievai turi savo sutuoktines. Kievienas daiktas turi kûrëjà. kokia begalinë yra valios átampa. Jei vienetu laikytume vidutinës átampos þmogaus valià. Todël bet kuri planeta turi savo Dieviðkàjà Motinà. Fiziniame pasaulyje kiekviena bûtybë turi tëvà ir motinà. Bûdamas Kosminës Energijos dalis Arba Kosminës Dieviðkosios Motinos kûrinys. Ði Logo iðspinduliuota energija. Tampa kuriamos sistemos arba planetos Motina. Reikia prasiskverbti á Pasaulio Sàrangos didybæ. Visø tautø ðventraðèiai ir ðventieji atvaizdai Atspindi ðá pagrindiná Kosmoso dësná. Taip pat ir mûsø Þemës planeta. Ir dar kartà: tiek Danguje. taip yra ir Danguje. 27 . Tokios yra kai kurios Dangaus ir Þemës analogijos . Kiekviena sistema ir kiekviena planeta turi Tëvà ir Motinà. savasis Planetos Logas. Kaip ðviesa ir ðiluma neatskiriamos nuo saulës..

Ákaitusiø kosminiø dulkiø ugninis sûkurys. Gimæs neiðmatuojamos Erdvës gelmëse. Taip jis tampa klajûnu . greitesni. Ðá judesá palaiko ir valdo Niekad nepailstantys Hierarchai. Jis stengiasi iðvengti susidûrimo su kitais kûnais.Mintis-Energija ir Kosminio Proto valia Kosminei Materijai duoda impulsà. Pasipildo ávairiais elementais. Lëtai judantys anksèiau ar vëliau bus sunaikinti.jø masë iðtirpsta stipresniøjø masëje. Kad paskui. Lyg magneto traukiamos geleþies droþlës. Sukdamasis tarp tankesniø. Lyg pro rifus ir povandenines uolas srovës neðamas laivas.tinkamà erdvës vietà Kometa praranda greitá ir savo ugninæ uodegà. Dël pirmavimo ir stipriojo pergalës idëja 28 . Seka paskui nukreipianèià Hierarchø mintá. Verþdamasis á erdvæ.kometa. Pasiekusi tikslà . Jis juda ðuoliðkai. iðvengia þûties. atðàlusi ir tapusi planeta. Kad sutvirtintø savo vientisà organizmà. Per nesuskaièiuojamus amþius Jis turi iðsikovoti sau vietà beribëje erdvëje. Èia “Ugninis Drakonas” apsistoja amþiams Ramiam ir organizuotam gyvenimui. Toks branduolys lekia link já traukianèio taðko Arba centro. Pereidama visas ðeðias tankumo pakopas. Planetø Dvasios. jis ima suktis ir. Kosminë Materija tampa sferiðka Ir galiausiai virsta rutuliais. Suteikiantá jai formà ir judesá. jau sustingusiø kûnø. Kiti. Daugelis þûva . Evoliucijos idëja . Kiekvienas Kosminës Materijos branduolys Pradeda gyvenimà paèiose prieðiðkiausiose aplinkybëse.kovos dël iðlikimo. Tapdamas gerbiamu þvaigþdþiø sistemos pilieèiu. Taip klajûnë kometa tampa þvaigþde. Pasiektø tinkamo gyvybei pasaulio pakopà.

Yra daugybë padavimø apie nepaliaujamas Þvaigþdynø ir þvaigþdþiø. Kurios turi brandos ir nuosmukio. Visos planetos yra dangaus Bûtybës. Antrasis Pasaulis . Toks pat santykis yra tarp Subtiliojo ir Ugninio Pasauliø. Pirmasis Pasaulis . tai kiek daug sàmonës ir gyvybës Sutelkta Visatoje. Kiekvienà aukðtesná pasaulá sudaro vis subtilesnë materija.subtilioji ir ugninë. Kuriame gyvena joms gyvybæ ákvepiantys Protai . Saulës sistema . Visi trys pasauliai koncentriðkai “telpa” vienas kitame.jutimø. Senovës raðtuose ir filosofiniuose kûriniuose Þemë kartais lyginama su didþiuliu gyvûnu. trys Pasauliai. Jei Kosmose nëra nei vieno atomo be gyvybës ir sàmonës. Treèiasis Pasaulis . Áskaitant ir mûsø Saulës sistemà bei mûsø planetà. jis vadinamas “Ugniniu Pasauliu”. sveikatos ir ligos periodus.ne tik materialus mechanizmas: Ji taip pat yra ir vieningas gyvas organizmas. Bet ir sklinda toli uþ jo ribø.Gimë gilioje senovëje. Subtiliosios ir ugninës materijos sferos Ne tik persmelkia visà fiziná þemës rutulá.Planetø Dvasios. kiekvienas dangaus kûnas yra vieningas organizmas. Kiekviena iðbaigta planeta yra sudëtingas organizmas: Jà sudaro trys Kosminës Sferos. Kiekviena þvaigþdë ir planeta yra ðventas Bûstas.minties pasaulis. norø. Tankusis pasaulis yra akytas: Tarp jo daleliø . Tai yra be dvasios. Taigi.tai fizinë planetos dalis. Ir mûsø planetà sudaro trejopa materija: Viena fizinë ir dvi psichinës . Legendose vadinama “Tankiuoju Pasauliu”. Kurias uþpildo Subtiliojo Pasaulio substancija.regimasis .atomø ir elektronø Yra didelës tuðèios ertmës. 29 . savo sàmonæ ir dvasinæ raiðkà. planetø ir mënuliø kovas. Visose jose kalbama apie dangaus kûnø prisitaikymà. Taigi. emocijø pasaulis. galinguose dangaus kûnuose. Já legendos vadina “Subtiliuoju Pasauliu”. Turinèiu savo ypatingà gyvenimà.

Ðios sferos viduje Jo Protas valdo visà veiklà. 30 . O vaizduotei . nuo pat Saulës centro Iki paskutinës planetos pakraðèio.Yra Saulës Logo fizinis kûnas. Jo ðirdþiai ðis Protas atrodo kaip begalinë Meilë.Visa erdvës sfera. Ðio Proto didybë glumina þmogaus vaizduotæ. tiriantis Pasaulio sandarà.kaip nepaprastas Groþis. Ir tik nedaugelá Jo stebuklingø atspindþiø Gali suvokti þmogus.

kaip Gyvybës pasitraukimas ið jo. Taip atsiranda gimimo ir augimo. Kiekviena Forma egzistuoja tik tol. Kai Kosminis Protas pamaþu iðtraukia ið jo Gyvybæ.nuo akmens iki Dievo. Kai Kosminis Protas paima ið jo visà Gyvybæ. Sukurdama ið jø formas .KOSMINËS GYVYBËS PAKOPOS Visata pilna gyvybës. O susijungusi su virðfizinëmis. Kai sukurta Kosminë materija ir Per nesuskaièiuojamus amþius Suformuotos planetos paruoðtos gyvybei. Tam tikrà laikà ði Gyvybë egzistuos ne fizinës materijos sferose. Ið visø jos rûðiø ávairiausiø kombinacijø Ði jëga Pradeda kurti ávairias Formas. Ir pagaliau. Tai. Organizmas auga tol. kad Gyvybë Jame atliktø tam tikrà darbà. kiek jai leido duotoji Forma. Kol Gyvybë palaiko jà.mineralus ir gyvuosius organizmus. Tuomet Logas pradeda antrà veiklos etapà: Jis pradeda antrà didþiàjà kosminæ bangà .gyvybës evoliucijà. Visa gyvena . Nes Ji iðaugo tiek. 31 . Logo energija tam tikram laikui sujungia cheminius elementus. kol baigiamas ðis darbas. kas mums atrodo organizmo mirtimi. GYVYBË . Yra ne kas kita. Ið anksèiau sukurtos Kosminës Materijos. Organizmas gimsta todël. subtilesnëmis jos rûðimis. Senovës Iðmintis Ðeðtoji legenda Kai baigiasi pirmoji didþioji kosminë banga.tai Kosminio Proto energijos raiðka. Nuosmukio poþymiai ima ryðkëti. organizmas mirðta. nykimo ir mirties reiðkiniai.

Naujoji roþë bus geriau prisitaikiusi gyventi. Persilydo ir tampa naujais kûrybiniais sugebëjimais. Gyvybë evoliucionuoja . Patirtis. kurios viena po kitos atsiranda ir þûsta. kuri buvo augale Ir vertë já reaguoti á aplinkos poveikius. Taip pat ir Gyvybë. Dar daugiau . Formos. Ði patirtis. Nors kurá laikà Ji ir iðlaiko elementø junginius kaip organizmà. iðlieka. vëtromis bei kovoje uþ bûvá. Bet dëka patyrimo. Kai vëliau Gyvybë kurs naujà organizmà.Kai gyvybë apleidþia organizmà ir jis mirðta. 32 . Kad vëliau ið naujo pasireikðtø ir sukurtø naujà roþæ. Yra tarytum durys. Formai mirðtant. Jog jos iðraiðkos formos vis sudëtingëja. gaunamo per savo laidininkà. kurià Gyvybë jo dëka ágijo. Bus panaudota kuriant kità roþæ. Kai roþë vysta. o tik laikinai atsitraukia. Ji tampa vis sudëtingesne. Neiðnyksta. sukûrusi ið fizinës materijos roþæ.ði Gyvybë evoliucionuoja Ir ði evoliucija vyksta Formø kaitos bûdu. Ágytos patirties rezultatus iðsaugodama Naujø kûrybiniø sugebëjimø pavidalu. Patirtis. Gyvybë pasitraukia á savo virðfizinæ aplinkà. per kurias Gyvybë áþengia á scenà ir vël nuo jos nueina. niekas joje nedingsta: Kiekviena jos dalelë tæsia savo egzistencijà. Ðie sugebëjimai iðryðkës po to. Kaip egzistuoja Formos evoliucija. Taip egzistuoja ir Gyvybës-Sàmonës evoliucija Jos nepaliaujamas augimas visose Kosmoso pakopose: Nuo mineralø iki pasauliø sistemos Logo.tai reiðkia. Nes materija neiðnyksta. Augalui mirðtant. Taèiau nei viena patyrimo dalelë nedingsta. Kaip nedingsta nei viena materijos dalelytë. ágyta naujø ágûdþiø forma. kurià Gyvybë ágijo pirmojoje roþëje Savo santykiuose su Saule. Gyvybë. neþûva. kûnø sandaros evoliucija.

kuri neiðnyksta. Dar vëliau ir gyvûnijà. ákvëpdama augalø formas. Kad ákvëptø gyvybæ þemesniøjø Ugninio Pasaulio poplaniø materijai.augmenijos karalijà. Kai ateina ðio ilgo Periodo pabaiga. Vëliau . O vystosi. Ðioje pakopoje Ji vadinama Antràja Elementaliàja Esencija.Nes kiekvienoje Formoje slypi Gyvybë. formuojantis organizmams. Gyvybë. Pirmosios Didþiosios Kosminës Bangos metu 33 . Gyvybë Nuosekliai pereina septynias pakopas. Vis giliau ”leisdamasi á materijà”. gaivindama psichinæ subtiliàjà materijà. laipsniðkai iðvystyti Vis didesná medþiagø patvarumà. Naujo Periodo pradþioje ji vël ið Jo iðeina. Pirmosios Gyvybës pakopos praeina Psichiniuose Pasauliuose. Ir pagaliau prasideda þmonijos pakopa. Psichiniø Pasauliø materijos kombinacijø tikslas Paþadinti joje galimybæ apsigaubti forma Ir. Vienà po kitos Ji suformuoja septynias Gamtos karalijas: Pirmiausia tris elementariàsias . Ðios trys Elementaliosios Esencijos karalijos Ið esmës yra Vieningosios Gyvybës involiucija Ið subtiliøjø Materijos formø Ji leidþiasi á vis tankesnes. Ðios septynios Gyvybës evoliucijos pakopos vadinamos “Gyvybine Banga”. Pirmasis ðio naujo “atgijimo” poþymis Yra cheminiø elementø sugebëjimas Skirtingai jungtis tarpusavyje.Kosminá Protà. Po to sukuria mineralø karalijà. Dar vëlesniame Periode Ji ákvepia gyvybæ Subtiliojo Pasaulio materijai Ir yra vadinama Treèiàja Elementaliàja Esencija. vël ir vël ásikûnydama ávairiausiomis Formomis. *** Priklausomai nuo savo evoliucijos lygio.Ugniniame ir Subtiliajame Pasauliuose. Gyvybë pirmiausia pasireiðkia aukðèiausiuose Ugninio Pasaulio poplaniuose Ir yra vadinama Pirmàja Elementaliàja Esencija. Ji sugráþta á savo ðaltiná . Tapdama grupine mineralø siela. Vëliau suteikia gyvybæ ir tankiajai arba fizinei materijai. sukurdama gyvûnijos karalijà.

vingiuotø linijø kûnus Kaip meniðkai Ji suformuoja grakðèias spirales! Mineralø karalijoje Kosminis Protas. Panirusi á mineralø karalijos materijà. Iðlietoji Logo Gyvybë. màstantis “skaièiais”. Ði nauja Gyvybës pakopa sukuria protoplazmà Pirminæ mums matomos Gyvybës formà.augalijos pasaulá. mineralas yra cheminiø elementø struktûra. Kaip Gyvybë . Á ðias eterines formas ávedamos tankesnës medþiagos struktûros.sustumta ir suspausta. Ðioje pakopoje Þemës medþiagos tampa apvalkalais Tokiai Gyvybës Formai. Kuri sukuria ávairiø geometriniø formø kristalus. tik prasidëjus Antrajai Kosminei Bangai. Taèiau. Taèiau toje tariamai negyvoje materijoje Visà laikà veikia Kosminis Protas: Mineraluose yra Gyvybë. Èia Gyvybë reiðkiasi minimaliai . kurià jau pastebi ir mûsø akys.ji beveik nepastebima. Protoplazma áeina á ávairius junginius 34 . Pritraukia eterio daleles ir sujungia jas á eterines formas. Taip atsiranda fizinë materija . Kuria pavyzdingiausio ritmo ir groþio formas. Mûsø akimis mineralai atrodo nepaslankûs ir negyvi.vandená. Mineralø gyvybë sukuria lanksèiø. Kaip Forma. Jeigu Gyvybës Kelià iki ðio taðko galima vadinti involiucija.jis yra ta besivystanèios Energijos pakopa. Gyvybë kyla á kità didþiàjà karalijà . Mineralø karalija yra þemiausia lûþio pakopa. Kristalø pasaulis yra Jo geometriniø dësniø atspindys. Tai nuo ðios pakopos prasideda Jos evoliucija. Kurios tampa pirminiø mineralø pagrindu.Logas sukûrë vandenilá ir deguoná.mineralø karalija. tik èia jos veikla . Du vandenilio atomai gali susijungti su deguonies atomu Ir sudaryti sudëtinæ medþiagà . Ðiuos dësnius jauèia menininkas ir supranta matematikas. pasiekusi fiziná pasaulá. Kuriø viduje juda gyvybinës srovës. Mineralo bûtis dvejopa: kaip Forma ir kaip Gyvybë. Materija kristalizuojasi pagal ritmo ir groþio dësnius Kaip tobulai nupieðiami ðie geometriniai pieðiniai! Ið tiesiø nepaprasto simetriðkumo bei groþio kûnø.

taèiau kiekviename periode Evoliucinis darbas atliekamas pagal nubrëþtà Planà. Tam. Yra tik bendro grupinio Gyvenimo. Ði siela yra neiðsenkantis visø gyvybiniø jëgø ðaltinis. Þmogus. kurià ágyja keliaudama ið gyvenimo á gyvenimà. Patirtá. Jei mineralø karalijoje buvo pasiektas formos pastovumas. po mirties sugráþæ á savo skyriaus sielà.Monadas Ir sukuria Individualybes. Nuosekliam atskirø Gyvybës pakopø atsiradimui Prireikia begalës amþiø. Kuris sujungiamas su anksèiau ágytu formos pastovumu. Jeigu to nenori daryti savo valia. bet atskirà Sielà. Evoliucionuodama “grupinë siela” tampa vis sudëtingesnë. sugebanèias màstyti. Turi jau ne grupinæ. Gyvybës Vienetai.gyvûnija. Ðià galimybæ ágyvendina gyvûnija. tampa augalø karalija. Aukðtesnës pakopos gyvûnams atsiskleidþia individualizacijos sugebëjimas. 35 . kiekviena ðeima “Grupinëje sieloje” turi savo skyrius. Ten atneða visà savo ágytà patirtá. Kurià vëlesniuose ásikûnijimuose Panaudos visi tos rûðies Gyvybës Vienetai Pasibaigus gyvûnø grupinës sielos statybai. Taip ir Gyvybë. slypinti augalo ir gyvûno organizme. Augalø sàmonei reikia naujo impulso Formos paslankumo siekio. Tada prasideda Treèiosios Didþiosios Kosminës Bangos veikimas: Logas siunèia savo Paties daleles . Kaip atskiras organizmas yra tik gausios grupës vienetas.judëti ið vienos vietos á kità. Ji saugo savyje ir su kitomis sielomis nesidalina. “grupinës sielos” dalis.Ir ágyja pirminiø augaliniø organizmø formà. Þmoniø karalijos atsiradimà Sàlygoja tas pats amþinasis nepasitenkinimas Ir amþinas aukðtesniø laimëjimø bei galimybiø siekis. laikui bëgant. kad atsirastø dar aukðtesnë pakopa . Kuri. kiekviena veislë. Gyvybë trokðta naujo sugebëjimo . Bûdama prikaustyta prie tam tikros vietos. kuris sukurtas “pagal Dievo paveikslà”. Tai augalø karalijoje vystomas formos plastiðkumas. Kiekviena rûðis.

tai dirbtuvë. oro. atlikdama savo uþduotis. Kiekviena planeta turi savo ypatingà gaidà. Ir legendos kalba apie kosminæ “sferø muzikà”. kuria muzikà. tokia erdvi ir pilna stebuklø. Kurios modelá jiems pateikë “Devas” Hierarchas. Iðpuoselëta klausa gali pasinerti á kosminës harmonijos bangas. visoje Gamtos statytojø veikloje Iðvysime nuostabø geometriná pieðiná. Taip ir Visata. ir spalvø puikume. vadovaujantis ðitam skyriui. Ásigilindami á visus ðio Plano procesus ir detales.Kiekviena Formos ir Sàmonës rûðis evoliucijoje atsiranda Tik jai skirtu laiku. Ir linijø grakðtume. Ðitie pieðiniai byloja mums apie eiliðkumà. ritmas ir groþis Gamtoje sutinkami visur: Ir kristalø geometrinëse formose. kuria skamba Þemë sukdamasi aplink Saulæ Ir tiesdama sau kelià pasauliniame eteryje. Gaidà. Formø statyboje dalyvauja pulkai statytojø Ir gamtos dvasiø . Jog þmogaus vaizduotë apstulbsta. 36 . gyvûnø judesiø plastiðkume Bei analizei nepasiduodanèio ritmo sudëtingume. lipdydami ir puoðdami gëles. Gamta . formuodami organus. Eiliðkumas. Atspindinèius Didþiojo Kosminio Proto Planà. Apakinta jos kûrybos ávairiapusiðkumo. ritmà ir groþá. Kas labiausiai tinka tai ypatingai formai. Kur tik bepaþvegsime. Ir kaip struktûros bei judesio ritmas sukuria muzikà. Gali iðgirsti subtili “aiðkiagirdë” ausis. vandens ir þemës dvasiø.ugnies. Miriadai didelø ir maþø statytojø amþinai dirba Statydami làsteles. Kosminis Protas ir Jo Bendradarbiai visose Gyvybës pakopose Dirba pagal Gyvybës Evoliucijos Planà. Ið visø turimø “faktoriø” pasirinkdami tai.

O dabartinë gyvûnija ten buvo augalø karalija.MËNULIS . Á kità planetà. kurià tolesniam evoliucijos etapui Paskiria Kosminis Protas. Galinèiai perimti ið Mënulio visà mûsø Kosminës Gyvybës Bangà.Tuomet atëjo laikas gimti naujai planetai. “Kvietimas”. Kurios sudaro mûsø planetos Gyvybës Bangà. Visos Gyvybës karalijos Mënulio Evoliucijos etape Buvo viena pakopa þemiau nei dabar Þemëje. Ta kita planeta buvo MËNULIS. Þemës planetos tada dar nebuvo. 37 .ÞEMËS MOTINA Saulë stebuklais pripildo dienà Mënulis pagimdo permainingas ðmëklas. visos septynios Gyvybës pakopos Savo evoliucijà baigia vienu metu Visos jos kartu pereina á kità aukðtesnæ pakopà. Toks yra Dësnis. Tarp kuriø yra ir Þemëje gyvenanti þmonija. p. mûsø Gyvybës Banga. Buvo Mënulio evoliucijos Gyvybe. Kai visos Mënulio Kosminës Gyvybës pakopos Pasiekë savo evoliucijos aukðèiausiàjá taðkà ir buvo pasiruoðusios Pakilti á dar aukðtesnæ pakopà ir pereiti á kità planetà. Aplink ðá centrà buvo suformuotas Ugninis Pasaulis. Taigi. Tam buvo sukurtas naujas planetinis gyvybës centras Magnetinis bûsimos Þemës planetos centras. o kitoje planetoje. Ankstesná evoliucijos etapà gyveno Ne Þemëje. kad visos Gyvybës Formos. Kai Mënulyje baigësi Gyvybës Evoliucija. Ðis Dësnis reiðkia. prieð nuþengdama á Þemæ. Tai reiðkia. kad dabartinë Þemës þmonija Mënulyje buvo gyvûnija. 53 Septintoji legenda Pagal kosminá dësná.

Po to Þemei buvo perduotas ir Subtilusis Pasaulis. gimus Þemei. Jis pasmerktas iðtisus eonus metø sekti paskui Þemæ. Traukdamas savo pagimdytà vaisiø. kad viskas vyko taip: Naujas ûko centras . Ið Tankiøjø Mënulio Sferø Þemën perëjo Visos eterinës. kurios buvo joje. Traukiamas Þemës. Todël jo spinduliai tuo pat metu yra ir naudingi. 38 . Kad vanduo ir visos lakiosios medþiagos. dujinës bei skystos dalys.Kurá Þemës centras perëmë ið Mënulio. iðskyrus savo lavonà. Jis buvo iðplitæs visomis kryptimis taip toli. Taèiau tas ûkas uþëmë kur kas didesnæ erdvæ. Ðtai kodël Mënulis dabar yra bevaisë masë: Be oro. ðeðëlis. Taip senosios Mënulio planetos oras ir jûros Buvo átraukti á jaunosios Þemës planetos sudëtá. Mënulis tartum kerðija Þemei. Nors dabar jo kûnas nebeturi sielos ir yra negyvas.bûsimosios Þemës centras Buvo sukurtas maþdaug tokiame atstume nuo Mënulio. Legendos pasakoja. debesø ir vandens. Savo tvarinio nuolatos vampyruojamas. Kuri. iðskyrus kietàjà medþiagà. Kuriuos vis dar tebeskleidþia slëpiningoji jo prigimties pusë. beveik visai liovësi suktis. ir kenksmingi Aplinkybë analogiðka reiðkiniui Dël kurio þolë ir kiti augalai niekur nëra tokie veðlûs. O Mënulyje liko tik kietosios dalys Þemei Mënulis perdavë viskà. Mënulis dabar yra tik atðalusi liekana. kuriai jis atidavë savo gyvybines jëgas. Virto dujomis ir perëjo naujo traukos centro átakon. nuodingais spinduliais. Koks jis yra ir dabar tarp Þemës ir Mënulio centrø. Jo lavono dalelës yra pilnos veiksmingos ir ardanèios gyvybës. ir bûti pats Jos traukiamas. Negyvenamas ir nepritaikytas fizinei gyvybei. þudanèiais. Negu dabartinës Þemës kietoji materija. Dël aukðtos ðio ûko temperatûros Senosios planetos pavirðius taip ákaito. Mënulis ið tikrøjø tapo mirusia planeta. Jog ugniniame savo glëbyje apgaubë ir senàjà planetà. persmelkdamas jà Savo neregimais. Atidavæs visus savo gyvybinius pradus naujajai planetai.

Pradedant Saule ir baigiant jonvabaliu. Veneros evoliucija yra viena pakopa aukðèiau uþ Þemës evoliucijà. kai Mënulis neðvieèia. panaðias á save. kaip kapinëse. kad tuomet mes dar neprotavome. Ir tik tada. 39 . yra vienas. neatmenamà praeitá. kad jei fizinëje planetoje. Ðtai kodël Mënulio ðviesa sukelia melancholijà. Tai reiðkia. Jose kalbama. Ne tik mûsø Saulës sistemoje.tai atavizmas. Mënulis paralyþuoja valià ir sàmoningumà. Á begalinio senumo praeitá. Þvaigþdëtas dangus harmonizuoja nervus. Dangaus erdvëje planetos gyvena lyg þmonës Þemëje Jos gimdo kitas planetas. Taigi. á gyvuliðkumà. Mes. Ji svaigina ir skatina taip keistai elgtis. nostalgijà. Kuri dalyvavo kuriant mûsø Þemës planetà Bei apgyvendino jà þmonëmis. Mënulis yra tartum mûsø motina. Dël aukðtos temperatûros ir aukðto slëgio. Ðtai kodël paslaptinga sidabrinë Mënulio ðviesa. Nes gyvûnai gyvena tik pojûèiais ir instinktais. kaip ir Þemë. Mënulis pagimdë ir sukûrë Þemës planetà. Bet ir jie turëjo “tëvus” taip. O taip pat ir visomis kitomis gyvybës karalijomis. Ir nors dabar Venera ir Merkurijus neturi palydovø. Abi ðios planetos yra daug senesnës uþ Þemæ. Kuris traukia þmogø atgal. sensta ir gæsta. augimo ir mirties dësnis Kosmose. Kad skaidrioje saulës ðviesoje gali bûti gëda. Mënulyje praëjome gyvûniðkàjá raidos etapà. Taip legendos aiðkina keistà Mënulio poveiká. kuriose evoliucionuoja Ne tik protingos bûtybës. bet ir kitose sistemose Yra nesuskaièiuojama gausybë planetø. bet ir kitos Gyvybës pakopos. jis ásikûnijo joje. Slopina mintis ir suteikia ypatingà jëgà pojûèiams. ðliauþiojanèiu þolëje. kad dël ðiø prieþasèiø reikia vengti jo spinduliø Ir suvokti jø negatyvià átakà mûsø psichikai. Reikia suprasti. Lunatiðka nuotaika . Skatina tolimos ir pamirðtos praeities ilgesá. Gimimo.Niekur neauga su tokia jëga. nemàstëme. dabartiniai þmonës. Nors tuo pat metu kapiniø ir lavonø emanacijos þmogui kenkia. Skatindamas neatsakingumà. Primindama mums tà tolimà.

Kadangi neturime kitokio pavadinimo. Dabartinë mûsø augalija kitoje planetoje Taps gyvûnijos karalija. Paskui kurià ji seks lyg “mënulis”. Kai þmonija. kuri yra mûsø Þemëje. 40 . Iki tol. Tuomet bus atlikta mûsø Þemës planetos uþduotis. Kuri pagal Logo Planà bus skirta tolimesnei evoliucijai. o kartu su ja ir kitos Gyvybës karalijos Baigs þemiðkàjá evoliucijos etapà. Mirusià Þemës planetà prie savæs pritrauks nauja planeta. pavadinsime jà dieviðkàja.virðþmogiðkàjà pakopà. Toje kitoje planetoje kiekviena besivystanèios gyvybës karalija Pakils á aukðtesnæ pakopà. Mûsø gyvûnija pradës þmogiðkàjà pakopà. Galinèios gyventi ir veikti tos planetos Subtiliojoje Sferoje. O dabartinë mûsø þmonija pereis Á aukðtesná savo vystymosi etapà . Mënulio materija suirs ir iðsisklaidys Mënulio materija virs meteorinëmis dulkëmis ir Mënulis iðnyks. kol Þemë baigs savo evoliucijà.Negali bûti organinës gyvybës Panaðios á tà. Ir visos joje besivystanèios Gyvybës formos pasitrauks ið Þemës Ir pereis á kità planetà. Ten vis tiek yra kitos nefizinës evoliucijos rûðys.

79 41 . “Kvietimas”. p. Nekalbëkite apie rases Skirtingø jûrø laðai panaðûs.Antroji dalis MITAI APIE PRIEÐISTORINÆ ÞMONIJÀ Naujame Pasaulyje rasës iðnyks.

Þmonijos evoliucija. Visiðkai skirtinga nuo tos.Gyvybës ir Formø evoliucija: Tai namo statyba ið anksèiau sutvertø medþiagø. jog egzistuoja trys evoliucijos srovës: Pirmoji . palyginus su deðimtimis ir ðimtais milijonø metø. Augalo iðsivystymas ið mineralo ir gyvûno . odël Kokiu ið augalo iðsivysto gyvûnas. Þmonija . Ðis gyvûno tapsmas þmogumi T daugybæ milijonø metø.*** Treèiasis Didþiosios Kosminës Bûties etapas Prasideda Þmonijos gimimu mûsø planetoje. ai Perëjimas nuo gyvûno prie þmogaus Tai jau kokybiðkai naujos pakopos pradþia. Siekia tik apie deðimt tûkstantmeèiø. Kuriuos Þmonija gyvena Þemëje. Kuri ákvepia gyvybæ karalijoms þemesnëms uþ þmogø. Senovës legendose yra daug pasakojimø apie tai. æsësi Þmonijos istorija. Antroji . skverbdamasi amþiø gelmën. Treèioji .ið augalo T antrosios evoliucinës srovës pakopos. Kaip ji gyveno tuo “prieðistoriniu” laikotarpiu Istorija to nepasako. evoliucinës srovës pradþia. Naujos. 42 . Kaip mûsø planetoje atsirado ir vystësi þmonija. T gyvûnas netampa þmogumi tokiu pat bûdu.tai nauja gyvybinës energijos ir sàmonës srovë. Legendos tvirtina. Tai niekis. savimonës evoliucija: Tai gyventojo augimas anksèiau pastatytame name.Kosminës Motinos evoliucija: Tai medþiagø formavimasis. apie tai pasakoja mitai. treèiosios.

Monados. Didieji Vieðpaèiai Paðaukë Mënulio Vieðpaèius Pitri .. Kuri suka ir saugo þemës rutulá.þmonijos evoliucijà. Tavo tautà valdys Tëvai Pitri Vieðpaèiai”. Kreipkis á savo Tëvà.APIE PIRMUOSIUS MÛSØ PLANETOS ÞMONES Pasibaigus “Mënulio Ciklo” evoliucijai. Visø pakopø gyvybë buvo perkelta ið Mënulio á Þemæ.. Að atsiøsiu tau Ugná. Apie ðá kosminá ávyká legenda pasakoja taip: Septynios Planetø Dvasios Septyniø svarbiausiøjø planetø Valdovai Verþliai suko savo veþimus ratu Aplink Saulës Vieðpatá. Pasakë Saulës Dvasiai: “Spindulingojo Veido Vieðpatie. Papraðyk jo Sûnø. Atsiøsk Savo Sûnus. Saulës Dvasia. Mano namai tuðti . Pakylëk savo balsà á kitas planetas. Þemës Dvasia. baigusios gyvuliðkàjá vystymosi etapà Mënulyje.43 Aðtuntoji legenda . Atsiøsk juos dabar Savo tarnui!” Spindulingojo Veido Vieðpats. Þemëje turëjo pradëti naujà gyvybës pakopà . atsakë: “Kai tavo darbas prasidës.. Mënulio Vieðpatá.. Tu pasiuntei septynis Savo Sûnus Iðminties Vieðpaèiui Merkurijui. kad apgyvendintø Þemæ.oro kûnus: “Sukurkite þmones.

” Mënulio Vieðpaèiai . Agniðvatai buvo aukðtesni .Þmones jûsø prigimties. arba Pitri. pirmieji Þemës “Þmonës” Buvo Mënulio Protëviø. Pirmoji Rasë negavo tos brangios ðventosios kibirkðties.Esame mes patys. arba Tëvai. Nedalyvavo þmogaus kûryboje. Taigi. Barchiðadai atskyrë savo subtiliuosius kûnus Ir tapo þmogaus “subtiliøjø” formø kûrëjais.Ugningojo Pasaulio. Jausmø Pasaulio. vadinami Agniðvata.Liepsnos Valdovai.subtiløjá kûnà. kûnus. Jos atsiranda nuosekliai. O Motina Þemë. Suteikdami jam proto. lygmens. Jausmø Pasaulio lygio. Monadas. Savo ruoþtu kiekvienoje Rasëje nuosekliai susiformuoja septynios porasës. Aukðèiausieji Pitri. Ið kurios ásiþiebia þmogaus proto ir sàmonës liepsna. Sukurs iðorinius apvalkalus. palikuonys. kurios vadinamos Pagrindinëmis. kaip pirminës asmenybës . Aplink tas formas Gamta kûrë eterio kûnus. Ir Mënulio Dievai. Minties Pasaulio lygio. padaryti já savarankiðku. Taèiau tik jie galëjo baigti þmogaus kûrimà. Gamta.Pitri.. kurie buvo tik Subtiliojo. Pirmoji Pagrindinë Rasë. Tik Barchiðadai pakluso Logo ásakymui sutverti þmones. Tuo tarpu Barchiðadai .buvo dviejø rûðiø: Aukðtieji Dievai .Buvo jiems pasakyta..mes esame jie. vadinami Barchiðada. Þmonijos gyvybinis ciklas yra padalintas Á septynias Þmonijos Rases. 44 . Galëjo sukurti tik jausmø kûnà . pradmenis. Agniðvatai atsisakë: jie buvo perdaug dieviðki Ir neturëjo kûrybinës aistros.Subtilijo Pasaulio.Pitri . viena paskui kità. þmogaus protëviai . Duokite jiems vidines Formas. *** Þmonijos evoliucija mûsø Þemëje Yra septyniaetapë. arba Dievai Agniðvatai. arba màstymo. Tai yra. Barchiðadai.

kad mirtø. Eterinë forma ið Auros “kiauðinio” “Iðstumdavo” miniatiûriná antrininkà.nemirtingasis Minties kûnas.nesàmoningas ðeðëlis . neturinti fizinio kûno. Pasiimdamas ir savo atskirà Auros sferà.. O ðios Rasës þmonës neturëjo fiziniø kûnø. Kurio dëka Antroji rasë susiformavo ið Pirmosios. palaipsniui. Praëjo daug milijonø metø.O Pitri Barchiðadai galëjo þmogiðkàsias Monadas apgaubti Tik savo subtiliaja esme su gyvuliðkais instinktais Jie galëjo duoti tik tai. Vyko taip: eterinë forma. Ji yra kilusi ið Pirmosios pumpuravimosi ir atsiskyrimo bûdu. Reikalingas Manas .“Gyvoji Ugnis”.. Ðis gemalas augo. Monados. Pirminis þmogus galëjo ne tik vaikðèioti ir bëgioti.. Taèiau vis dëlto jis tebuvo tik Èhaja . buvo apgaubta kiauðinio formos Auros. Ðis pirminis dauginimosi procesas. Po to. Ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Septyneriopo þmogaus iðbaigimui Reikia jo þemesniuosius kûnus Sujungti su Dvasine Monada O tam reikalingas Jungiamasis Principas . misdamas Aura tol. . 45 .. Pirmoji Rasë tapo Antràja Pagrindine Rase. bet ir skraidyti. Sudaranèios subtiløjá kûnà . Kaip ir dabar. Atëjus dauginimosi metui. Kadangi Pirmoji Rasë buvo sudaryta Tiesiog ið eteriniø Gimdytojø-Kûrëjø “Ðeðëliø”. Kuri þmogui duoda savimonæ ir galimybæ paþinti save. jis atsiskirdavo nuo gimdytojo. kas buvo jø paèiø prigimtyje. Negimdydama ir nekurdama jos. neturëjo sàmonës. kuri supo Monadà. ásikûnijusios ðiuose kûnuose. Buvo eterinë bûtybë. Bet ne daugiau. sukurtas ið savo Protëviø kûnø. Pirmieji Kûrëjai buvo Pirminio Þmogaus Pigmalionai: Jie negalëjo ðiai statulai suteikti Proto gyvybës. Mënulio Dievai ið savæs galëjo sukurti tik þmogaus ðeðëlá. Kol baigdavosi jo vystymasis.Tai ði Rasë nemirdavo: vietoj to.jausmø kûnà. Pirminis þmogus.

Palaipsniui ëmë kisti: Paskutiniai Antrosios Rasës þmonës buvo “Pagimdyti prakaitu”. tiek þemës pavirðiuje arba ugnyje. Nei temperatûra neturëjo jokios reikðmës. Pirmieji protëviai galëjo gyventi ir veikti vienodai lengvai Tiek þemës ar vandens gelmëse. o taip pat Treèiosios Rasës pirmoji pusë Egzistavo apie tris ðimtus milijonø metø. bet vis dar eterinës materijos. Eterinio debesies pavidalo pirminiø formø materija Buvo pritraukiama bei absorbuojama ir taip Papildydavo Antrosios Pagrindinës Rasës formas. Pirmosios Rasës “Þmonës” palaipsniui tirpdavo ir ásiliedavo Á savo palikuoniø “kûnus”. Tuometinës Þemës sàlygos neturëjo átakos tai sferai. Tokia bûtybë puikiausiai iðlikdavo nepaliesta ir nepaþeista Jà supanèiø atmosferos sàlygø.Ji per daugelá milijonø metø perëjo á Antràjà Rasæ. Taip ið Pirmosios Pagrindinës Rasës iðsivystë Antroji. Kurioje vyko fiziniø kûnø neturinèiø Eteriniø rasiø evoliucija. Antrosios Pagrindinës Rasës pirmosios porasës Gimë kà tik apraðytu bûdu. Negu jø tëvø “kûnai”. Pirminë tëvø materija bûdavo panaudojama palikuoniø kûnams. Vëliau gimimo procesas. Kurios kûnai buvo sudaryti ið truputá tankesnës. kurie buvo ðiek tiek tankesnës materijos. Kaip pereina á savo palikuonis kai kurios þemesniøjø formø gyvybës. evoliucionuojant þmogaus kûnui. Pirmoji ir Antroji Rasës. Pirmosiosioms Rasëms nei klimatas. 46 . Pirminis eterinis þmogus nejautë jokiø Geologiniø ar fiziniø nepatogumø.

Antroji Rasë.MITAI APIE LEMÛRIJÀ APIE TREÈIOSIOS RASËS PRADÞIÀ IR VYSTYMÀSI Pirmoji Rasë sukûrë Antràjà “pumpuravimosi” bûdu. Apie tuos laikus pasakoja ði legenda: Treèiosios Rasës pradþioje Þemën nusileido Iðminties Sûnûs. Kuriems atëjo metas Ásikûnyti kaip þmogiðkøjø Monadø Ego. Pasitarnavusiais kaip vaisiaus ir kûdikio gimimo vieta. 47 Devintoji legenda . Likusieji laukë iki Ketvirtosios Rasës. Kiti nukreipë tik Kibirkðtá. “Prakaitu pagimgytoji”. Kai kurie áëjo á Èhajà. kiauðinis skildavo Ir jaunas þmogiðkasis gyvûnas iðlásdavo ið jo Be jokios pagalbos. “Motina-Tëvas” iðskirdavo gemalà. jo laðai padidëjo ir Tapo rutulio formos kûnais . Pamatæ pirmøjø Treèiosios Rasës þmoniø Menkai iðvystytas formas. Ásikûnijanèios jëgos Pasirinko labiausiai pribrendusius vaisius Ir atstûmë visus likusius. á kuriuos áëjo. Tie. bet jau sudëtingesniu bûdu: Ji iðvystë “Gimusius ið kiauðinio”. Branduoliai ágydavo didþiulio kiauðinio formà Ir palaipsniui sukietëdavo.Pasakë Iðminties Vieðpaèiai. Jie atstûmë jas Atmetë “Gimusius ið prakaito”: “Jie dar nepasiruoðæ”. Iðminties Sûnûs nepanoro áeiti Taip pat ir á pirmuosius”Gimusius ið kiauðinio”. Pasibaigus augimo periodui. “Prakaitas” suintensyvëjo. panaðiai kaip mûsø laikø paukðèiai.dideliais kiauðiniais. Kuriame gemalinis vaisius augdavo keletà metø. davë pradþià Treèiajai Analogiðku. “Mes galime rinktis”.

*** Maþdaug iki Treèiosios Rasës vidurio Þmonës. Taip pterodaktilis. Liko be aukðtojo paþinimo Kibirkðtis degë silpnai. Prieðtvaniniø ropliø bûrá papildë Taip vadinami “gelmiø drakonai” ir skraidanèios gyvatës. pleziozauras ir jø giminaièiai Gyveno ðalia tuometiniø þmoniø iki pat Treèiosios Rasës pabaigos. Pasikeitë nesuskaièiuojama gausybës kartø. Treti liko “beproèiai”. per milijonus metø. kurie tegavo tik kibirkðtá. Pagal lytá á dvi grupes pasidalijo ir þmonija. belyèiai organizmai. Tik vëliau ávyko lyèiø iðsiskyrimas Gyvûnai pasidalino á patinus ir pateles ir pradëjo gimdyti.Laikui bëgant tapo Archatais. Laikui bëgant. palikusi savo gimdytojà. Vëliau. kaip ir gyvûnai. kol nuo pirmøjø pokyèiø Buvo prieita prie galutinio lyèiø susiformavimo. 48 . pradþioje buvo hermofroditai. Þinduoliai. Laipsniðkai ir vos pastebimai ðiems kiauðiniams evoliucionuojant. Ið karto vystydavosi á dvilytæ bûtybæ. buvo fizinio kûno neturintys Eteriniai. ágijæ medþiaginius kûnus. kai gyvûnai. Gigantiðkos þuvys-paukðèiai ir gyvatës ðarvuotomis galvomis . suskilo pagal lytá. Jie tapo “siauragalviais”. Gyvûnijos formos taip pat evoliucionavo ir gausëjo. Treèiosios Rasës þmonës suskilo á dvi aiðkias lytis. Legendos sako.. Gyvûnø kûnai vis labiau tankëjo. Kiekvienas þmogus palaipsniui tapo dvilyèiu arba androginu.” Buvo hermofroditai. kad “visi gyvenantys ir ropojantys. Treèioji Rasë vystymosi pradþioje buvo beveik bekûnë. Po to.. Jø monados nebuvo pasiruoðusios. vis labiau tankëjant kûnams. kaip ir visi kiti gyvûnai. Vëlesnëje evolicijos pakopoje gemalinë làstelë tapdavo tikru kiauðiniu. Gemalinë làstelë. Ir tik praëjus labai ilgam laiko tarpui. Ðie ilgakakliai vandens gyventojai tapo paukðèiø protëviais. Tie.

Pirminis þmogus. t. *** Pirmykðtis fizinis Treèiosios Rasës þmogus Tik savo iðore buvo þmogumi. Prieð aðtuoniolika milijonø metø.vyrai ir moterys. su kiekviena nauja karta. Laikui bëgant. absorbuoti savo palikuoniø.þmogaus suskilimas á dvi lytis Ir fizinio þmogaus “su kaulais” sukûrimas Ávyko Treèiosios Pagrindinës þmonijos Rasës viduryje. Kai þmogus tapo tikra fizine bûtybe: Mirtis atëjo su fizinio kûno susiformavimu. Ðiam laikotarpiui priklauso taip vadinamas “pirmasis nuopolis”: 49 . Jo kûnas darësi vis tankesnis ir fiziðkai tobulëjo. Skirdavosi savo lytimi ir ið jø iðsilukðtendavo Tikri vyriðkos arba moteriðkos lyties maþyliai. Naujai atsirandanèiø porasiø þmonës Ëmë prarasti savo ankstesnius gebëjimus. negu kita. Tais laikais proto jis dar neturëjo Jo sàmonë tebuvo gyvûlio lygio. Pirmøjø dviejø rasiø þmonës nemirdavo. Kai kurie Treèiosios Rasës individai. kiauðiniuose. Treèioji Rasë paþino mirtá. Keièiantis geologiniams periodams. Suskilus þmonijai á vyrus ir moteris Ir susiformavus þmogaus gimimui per lyèiø susijungimà. O tik iðtirpdavo ir iðnykdavo. Þinoma. Kaip visos mums gerai þinomos istorinës þmoniø kartos. Kol galø gale susiformavo skirtingø lyèiø bûtybës . O penktosios porasës pabaigoje visi ëmë gimti Tokiose aplinkybëse ir tokiu bûdu.Ëmë gimti bûtybës.y. Visi ðie pokyèiai . Mirtis atsirado tik po to. Atgimdavo ið savo seno kûno naujame kûne. Treèiosios Rasës ketvirtosios porasës pabaigoje Dingo vos gimusiø maþyliø gebëjimas vaikðèioti. tebebûdami Dar savo apvalkaluose. lyg feniksas. kuriø viena lytis buvo labiau iðreikðta. tam prireikë ðimtø tûkstantmeèiø.

ðvenèiausia. Sueidavo su kai kuriø gyvûnø patelëmis. Karaliai ir Vieðpaèiai. tiek pat. “Iðminties Sûnûs” perspëjo Treèiàjà Rasæ Neliesti Gamtos uþdrausto vaisiaus. To periodo þmonës fiziologiðkai buvo kitokie. Fiziniai nusileisdami iki gyvulio lygio. Galingiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Þmonës suvokë savo padarytø veiksmø nepadorumà Tik tada. Lyginant su dabartiniu þmogumi. Anais tolimais laikais proto jis dar neturëjo. Ðiandieniniø antropoidø protëviai Buvo pagimdyti dar proto neturëjusiø þmoniø. *** Kiekviena planeta turi savo Kelrodæ Þvaigþdæ Vyresniàjà Seserá Planetà. Kadangi Venera neturi palydovø. “siauragalviai”. vaikðèiojantys keturiomis. Taip Þemë yra Veneros ávaikintas kûdikis ir jaunesnioji sesuo. Venera gauna dukart daugiau Saulës ðviesos ir ðilumos. Veneros Planeta . "Gyvûnø patelës" skyrësi nuo tø. Tas þmogus tik savo iðore buvo þmogumi. Kuriø vëlesniø amþiø þmonës ëmë nebepaisyti. Tai ji ásivaikino Mënulio pagimdytà Þemæ. Veneros Planetos Valdovas taip pamilo ávaikintà kûdiká. Kad apsilankë þemëje ir davë jai tobulus ástatymus. vadovavæ Treèiajai Rasei. Ið jø kilo panaðûs á þmones gyvûnai. Kai su þvërimi-pabaisa pagimdë þmogbeþdþioniø protëvius. Kaip ir anø dienø "þmonës" skyrësi nuo ðiandieninio þmogaus. Draudë ðá nuodëmingà susijungimà. kurie neturëjo Kibirkðties. Jie subjaurojo savo þmogiðkàjá orumà.Tie. Bet perspëjimas nebuvo iðgirstas.auðros ir sutemø palydovë Spindulingiausia. kurios egzistuoja dabar. kai jau buvo vëlu Po to. Apaugæ rusvais plaukais. kuri jà globoja. 50 . kai Angeliðkosios Monados ið Aukðèiausiøjø Sferø Ásikûnijo juose ir apdovanojo juos suvokimu.

Ir yra Aukðtasis Að. Venera atiduoda Þemei treèiàjà dalá atsargø. Ðios jungties vaisius . esame aukðèiau uþ mûsø gyvûnus. Jie apsigyveno mûsø planetoje ir tapo Jaunosios þmonijos Dieviðkaisiais Mokytojais. Mûsø þemiðkosios þmonijos Treèioji Rasë Buvo tiesiogiai átakojama Veneros planetos.Manas. Dvasia. esanti ðiame kûne.Kuri nuolat “auga ir pilnëja “.Logo . Kurioje kaupiamos Saulës Ðviesos atsargos. Dieviðkojo Kosminio Proto .dël jø spindinèios iðvaizdos.“Proto Sûnûs” (Manasa-Putra) Ðviesiosios Esybës. Gyvuliðkajam þmogui suteikdami Monadinæ Gyvybës Kibirkðtá. Lyginant su Þemës þmonija.spindulys Nuðvietë ligi tol miegojusá þmogaus protà Ir pradinis Manas tapo apvaisintu. Treèiosios Rasës viduryje ið Veneros á Þemæ atëjo Jos “þmonijos” atstovai . Kiek mes.þmogaus ugninio kûno uþuomazga. Jie ásikûnydavo tose Dieviðkøjø Karaliø Dinastijose. Kurie plaèiai apraðyti senovës mituose ir legendose. Taip ávyko dvasios individualizacija. Ir nors þmogaus esmë amþina . Kurias ji gauna. Veneros “þmonës” yra tiek aukðèiau uþ mus. ji yra “maþoji saulë”.negimsta ir nemirðta. Kai kurie “Ðviesos Sûnûs” veikë kaip Dieviðkos Kosminio Proto Gyvybës Treèiosios bangos laidininkai. Veneros “þmonija” yra viena pakopa aukðèiau. Jo. Ið kurios formuojasi Protas . Tai buvo tikroji þmogaus gimimo valanda. Þemës þmonës. kaip individo. Nuo tada “pagal Dievo atvaizdà” sutvertas þmogaus Að Pradëjo savo evoliucijà. Dvasiniuose Mokytojuose ir Vaduose. individualybë arba tikrasis þmogus. sau pasilikdama kitas dvi.jos Dvasia-Sergëtoja.Negu Þemë. Venera yra mûsø planetos dvasinis prototipas. apie kuriuos uþsimenama Kaip apie “Ugnies Sûnus” . O Veneros Vieðpats . gimimas laike yra visiðkai apibrëþtas. 51 .

Senoji þmonija buvo gigantø rasë. Ðis þemynas apëmë sritá. Tæsësi tolyn á Didájá Vandenynà Uþ Rapa-nui (Teapi. kiek pieèiau. Anuomet iðilgai pusiaujo driekësi gigantiðkas þemynas. Ðá Treèiosios Rasës þemynà vadiname Lemûrija. esanèià á pietus nuo Himalajø. Tik keliais laipsniais nesiekdamas Antarktikos Rato. dalis þemyno driekësi aplink Rytø Afrikà Atlanto Vandenynu iki ðiaurës. Didþioji dabartinës sausumos dalis buvo po vandeniu. Deðimtoji legenda 52 . O dabartinës Azijos tebuvo tik maþa dalis: Jûra tyvuliavo Himalajø papëdëje. nei Europos Tais laikais jos dar ilsëjosi okeano dugne. Ir driekësi per pietø Indijà. Dabar vadinami Rytø Sibiru. Ceilonà ir Sumatrà. kuri anuomet buvo vidinë Þemyno dalis. O taip pat virð Tibeto. jis apëmë Madagaskarà ið deðinës ir Tasmanijà ið kairës.APIE LEMÛRIEÈIØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Tuo metu. Apie Lemûrieèiø ûgá liudija gigantiðkos statulos. Su kiekviena vëlesne porase jø ûgis maþëjo. arba Velykø. Ir per keletà milijonø metø sumaþëjo iki ðeðiø metrø. Jas pastatë patys Lemûrijos gyventojai Ir jos buvo tokio dydþio. Ir nuo Australijos. salos). Nebuvo tada nei Afrikos. Tai yra prieð aðtuoniolika milijonø metø. Be to. Sausumos ir jûrø pasiskirstymas buvo visiðkai kitoks. Uþëmæs didesnæ Didþiojo bei Indijos vandenynø dalá. Atrastos Velykø saloje . koks buvo lemûrieèiø ûgis. kai gyveno Treèioji Rasë. nei abiejø Amerikø. Po to. uþlinkdama ties Norvegija. Pirmieji fiziniai Lemûrieèiai buvo 18 metrø ûgio. Grenlandija ir pan. Uþ ðitø jûrø driekësi kraðtai.apsemto senojo þemyno liekanoje. Mongolijos ir Gobio dykumos.

53 .ryðkus pirmykðèiø milþinø paminklas. Þmonës jau nebegalëjo toliau gyventi eteriniø þmoniø Edeme. kai kartu su kitomis þemyno dalimis ji buvo nugrimzdusi á okeanà. Tuomet þmonës ëmë melstis Aukðtiesiems Tëvams (Dievams). su visomis statulomis ir vulkanu.Ði sala priklauso ankstyvajai Lemûrijos civilizacijai. Bûdingus Treèiosios Rasës milþinams. Staigus vulkanø iðsiverþimas ir vandenyno dugno kilimas Iðkëlë ðià maþà Archainiø amþiø relikvijà Jau po to. Jis nieko neþinojo apie kokià nors tikëjimo sistemà. Kas vienija mases vienai garbinimo formai. Sugebëjæ gintis ir atokiai iðlaikyti Gigantiðkas Mezozojinio ir Ksenozojinio Periodo pabaisas. Lemûrieèiai buvo didelës fizinës jëgos þmonës.Iðkëlë nepaliestà. “Iðmintingosios Gyvatës” ir “Ðviesos Drakonai” atëjo. Fantastiðkos ir bjaurios pabaisos gyveno ðalia þmogaus Ir uþpuldinëdavo já taip pat. kaip ir jis uþpuldinëdavo jas. Jie nusileido ir pradëjo gyventi tarp þmoniø. Jose ryðkiai pavaizduotas juslinis tipas. Statulos atrodo lyg iðlietos pagal vienà formà. Apsuptas tokiø baisiø Gamtos sutvërimø. kuriuos bûtø galima vadinti religija. pirmøjø rasiø palaima baigësi. Þmogus galëjo iðgyventi tik todël. Daugelis ðiø statulø yra nuo ðeðiø iki devyniø metrø aukðèio. Kad suþinotume tipo ir charakterio bruoþus. kad jis pats buvo gigantas. Taèiau. nors bruoþai ir skiriasi. Uþtenka patyrinëti ðiø kolosaliø statulø galvas. Kuris jiems virto baltu uþðalusiu lavonu. panaðø á tà. Ðios stulbinanèios statulos . Iðreiðkianèiai palaimos jausmà. Vadovaudami jiems ir mokydami juos mokslø ir menø. Ir paliko kaip Treèiosios Rasës egzistavimo liudininkæ. *** Atsiskyrus lytims. Treèiosios Rasës þmogus savo sàmonës prieðauðryje Neturëjo tikëjimø. Ðaltis privertë þmones statyti slëptuves ir iðrasti apdarà. jei religija vadintume tai.

Ugnis. Ðtai kvieèiai nëra þemës produktas Niekada nebuvo rasta jø laukinë forma. Tai yra. O kitose .Kurá kûdikis jauèia mylimiems tëvams. kuriuos jie valdë. menø bei mokslo kryptimi. Ir atidavë naudotis tiems. tapo nematomi. Atskleista þmogui. iki tol neþinomø Þemëje. Iðminties Vieðpaèiai ið kitø planetø atneðë Vaisiø ir grûdø.Tai net patys ankstyviausi Lemûrieèiai.ir gan nuostabià. iðgaunama trynimu. ákvëpti dieviðkojo proto. Taigi. gaubë savo rûpeðèiu Ir suteikë galimybæ sàmoningai ir protingai gyventi? Tai buvo senovës laikø “Aukso Amþius”. Nukreipë iðradimø. kada kai kuriose Þemës srityse Dalis þmoniø gyveno klajokliðkà. Kai tas Amþius pasibaigë.laukiniai tik pradëjo mokytis Statyti þidinius ugniai saugoti ir gintis nuo stichijø Jø broliai. Pirmoji ir svarbiausioji materijos savybë. Dievai nuo laikø pradþios vadovavo þmonijai. Atëjusiø ið Veneros? Ar neprabëgo jø vaikystë ðalia Tø. Statë namus ir vystë menus bei mokslà. Atëjus Dieviðkosioms Dinastijoms. kuriuo Jie apdovanojo þmonijà. Kai “Dievai vaikðèiojo þeme ir laisvai bendravo su mirtingaisiais”. 54 . Buvo pirmoji Gamtos paslaptis. Turëjo religijà . Ir tuo metu. Kurie sukûrë juos. Ar nebuvo ðalia jø ðviesiøjø Dievø. Susikûrë pirmosios civilizacijos. Ásikûnydami Dieviðkøjø Dinastijø Karaliais. Dievai pasitraukë. patiarchaliná gyvenimà. Jie buvo tikrieji þmoniø Geradariai. Nuo pat gebëjimo protauti atsiradimo. Jie davë pirmàjá impulsà civilizacijai Protà.

Þemës rutulio pavirðius visiðkai pasikeièia. kur jø ankðèiau nebuvo. Visi senoviniai ciklopiniø statiniø likuèiai Buvo paskutiniøjø Lemûrijos porasiø rankø darbas. Kuri dabar þinoma kaip Madagaskaro sala. atsiranda naujos þemës. kaip vaikðèiojimas bei màstymas. Statë didþiulius miestus. Tuo tarpu. kai jø broliai . Vadovaujamos Dieviðkøjø Valdovø. Tai yra dësnis. 55 . Tokia pat natûrali. Treèiosios Rasës civilizuotos tautos. Juos sukelia þemës aðies poslinkiai. astronomijà. Neprisitaikæ . Jie yra ryðkus ir iðkalbingas liudijimas Apie þuvusá þemynà ir jo civilizuotus gyventojus. “Labiausiai prisitaikiusiø” tautø ir rasiø iðlikimà Uþtikrina savalaikë pagalba. Tiksliai atitikdamas Kosminio Proto Evoliucijos Planà. Ið baltojo kalnø marmuro ir poþeminio juodojo akmens. Senuosius þemynus uþlieja vandenynai. diegë menus ir mokslus. architektûrà. *** Pagrindiniø þmonijos Rasiø gimimà ir þûtá Visada lydi geologiniai þemës rutulio pakitimai. Lemûrieèiai statë savo didþiulius uolø tipo miestus Ið retø mineralø ir metalø. Civilizacija vystë fizinæ ir intelektualinæ sferà visuomet Psichinës bei dvasinës sferos sàskaita. kuris ima veikti nustatytu laiku. Nuðluojami nuo Þemës pavirðiaus. Didþiulës kalnø grandinës iðkyla ten.sunaikinami. ið iðsiverþusios lavos. Savo psichinës prigimties suvokimas ir valdymas Ankstyvajai þmonijai buvo ágimta savybë.nevykëliai . Su kiekvienu Rasës atëjimu. nepaisant progresuojanèios civilizacijos. Pirmieji didieji miestai buvo pastatyti toje þemyno dalyje.“Statytojai”.piemenys Ið prigimties naudojosi stebuklingomis galiomis. Akmeniniø statiniø likuèiai Velykø saloje Taip pat buvo ciklopinio charakterio. Tobulai iðmanë matematikà. Savo galias ávaldydavo tik palaipsniui.

Etiopø tipo tautos Juodaodþiai: negrai. Vulkanø veikla suardë Lemûrijà. Ðiuo metu didþiausia Lemûrijos liekana yra Australija. Ávyko dël poþeminiø smûgiø ir vandenyno dugno atsivërimo. Kuriame Treèioji Rasë pabaigë savo egzistavimà. Terciaro (Eoceno) Periodui. Prasidedant. taip vadinamam. palaipsniui iðnyko. pradþioje didelës. Kataklizmai. tai atsiliepë Ir Rasës þemynui . Þemës drebëjimai ir poþeminë ugnis Jà nugramzdino á vandenyno bangas.Po to. Lemûrija þuvo maþdaug prieð septynis ðimtus tûkstantmeèiø. Dabartinë Ceilono sala Lemûrijos periodo metu Buvo didelës Lankos salos Ðiauriniu plokðtikalniu. Tos salos. buðmenai. Prasidëjo jos nuopolio laikai. australieèiai ir pan.Lemûrijai: jis ëmë lëtai grimzti Ir skaldytis daugelyje vietø á atskiras salas. kai Treèioji Rasë pasiekë suklestëjimo apogëjø. Yra senovës Lemûrieèiø palikuonys 56 . suardæ didþiulá þemynà.

Pirmøjø Atlantø iðsivystymo lygá galima pavadinti kûdikiðku Jø sàmonë nesiekë paskutiniøjø Lemûrieèiø porasiø lygio.APIE ATLANTIDOS PRADÞIÀ IR SUKLESTËJIMÀ Maþdaug prieð keturis-penkis milijonus metø Prasidëjo Ketvirtosios Pagrindinës Rasës .Tlavatliø . Ið jiems vadovavusiø Dieviðkøjø Mokytojø Atlantai priëmë tikëjimà á Aukðèiausiàjà Kosminæ Esybæ. Kad tas.raudonai-ruda.laikai. Bet vis dar milþinai .ið uþ kito. Nauja didþioji rasë uþgimë ten. Kur ðiuo metu yra Atlanto vandenyno vidurys. Tuo metu Treèioji Rasë jau buvo pradëjusi nykti. taèiau Didþioji milþiniðko Lemûrijos þemyno dalis dar tebeegzistavo. Tie akmenys buvo iðdëstyti taip. Ten ið neskaldytø akmenø jie statydavo apskritimus. Pirmieji Atlantai buvo þemesnio ûgio negu Lemûrieèiai. Vasaros saulëgràþos metu matytø Saulës tekëjimà ið uþ vieno akmens. Bëgant tûkstantmeèiams. Laikui bëgant. kuris stovëdavo prieðais aukurà rato centre. Vaizduojanèius Saulës sukimàsi. Atlantai kopdavo á kalnø virðûnes garbinti Saulæ. Rmoagalø porasës odos spalva buvo tamsiai raudona.jø ûgis siekë tris su puse metro. O antrosios porasës . persmelkianèià visà bûtá.Atlantø . Anuomet toje vietoje buvo gausus salynas. Ketvirtosios Rasës þmonës gimë ið Treèiosios Rasës septintosios porasës iðrinktøjø. Todël pirmøjø Ketvirtosios Rasës porasiø raidai Tiesiogiai vadovavo Didieji þmonijos Globëjai Didþiosios Brolijos Hierarchai. jø ûgis laipsniðkai maþëjo. Ávestasis Saulës kultas simbolizavo ðià aukðèiausiàjà sàvokà. salos vis labiau kilo Ir virto didþiuliu Atlantidos kontinentu. Jie ásikûnydavo tarp pirmøjø Atlantø jø Valdovais. 57 MITAI APIE ATLANTIDÀ Vienuoliktoji legenda . O pavasario lygiadienio metu .

Atëjo taikos Ir visos Rasës klestëjimo laikai. Ðios porasës oda buvo rausvai-varinës spalvos. Visos ðios epochos metu paðvæstieji vadovai 58 . Maþdaug prieð milijonà metø.Toltekai Pasiekë savo Rasës iðsivystymo apogëjø. Apimdama Teksasà. Dabartinës Azoro salos buvo snieguotos ir nepasiekiamos Aukðèiausiø Atlantidos þemyno kalnagûbriø virðûnës. Meksikà. Jø palikuonys .jø ûgis siekë du su puse metro. Atlantø Rasës klestëjimo metu. Pasiekæ didþiulæ galybæ ir susikrovæ turtus. kur ðiuo metu yra Rio-de-Þaneiras. *** Treèioji Atlantø porasë . Laikui bëgant jie þemëjo ir pasiekë mûsø dienø þmogaus ûgá. Airijà ir ðiaurinæ Anglijos dalá. ásikûrusiame rytinëje Atlantidos dalyje. Jie taip pat buvo aukðti . Apimdama Ðkotijà. Ekvatorinës sritys apëmë Brazilijà Ir visà vandenyno erdvæ iki Aukso Kranto Afrikoje. Buvo imperatoriaus rezidencija. Kuriai vadovavo imperatorius. Buvo ir atskirø daliø. Amerikos ir Afrikos þemynais. O taip pat Ðiaurës ir Pietø Amerikos raudonodþiai indënai. Kurios ið ávairiø formø salø vëliau virto Europos.grynakraujai perujieèiai ir actekai. Toltekai sukûrë paèià galingiausià Atlantidos imperijà. Atlantidos þemynas uþëmë didþiàjà Atlanto vandenyno dalá. tarsi atplëðtø nuo Atlantidos. Savo ðiauriniu pakraðèiu Atlantida driekësi Keliais laipsniais ryèiau Islandijos. Meksikos álankà Ir dalá Jungtiniø Amerikos Valstijø bei Labradorà. Imperatorius valdë ne tik visà þemynà. Maþdaug prieð milijonà metø. po daugybës tarpusavio karø.Tokie akmenø ratai tarnavo ir Tolimøjø Þvaigþdþiø Astronominiams stebëjimams. bet ir salas. “Aukso Vartø Mieste”. O pietuose .iki pat tos vietos. Atskiros gentys susijungë á vienà didelæ federacijà. Toltekai daugelá tûkstantmeèiø vieðpatavo visame Atlantidos þemyne.

Valdymas buvo teisingas ir labdaringas.Nuolat palaikë ryðius su Ðventàja Hierarchija. Kuri visa persmelkia. O ypatingai Aukso Vartø Mieste. Ugnies ir Saulës kultas buvo garbinamas puikiausiose ðventyklose. Tai buvo laikai. Auksinis diskas bûdavo pastatomas taip. Tais laikais buvo draudþiami bet kokie Dievo Atvaizdai. Paklusdami Jos nurodymams ir veikdami pagal Jos planus. 59 . Ðalies vadovai. Saulës diskas buvo vienintelë emblema Verta atvaizduoti Dievybës galvà. naudodamiesi paslaptingomis ðventosiomis þiniomis. Tai buvo Atlantidos aukso amþius. Simbolis buvo vienintelë forma. klestëjo menai ir mokslai. Ið tiesø pasiekë nepaprastø rezultatø. imperatoriø-Adeptø átakoje. kai Atlantidos kultûra ir civilizacija Pasiekë savo klestëjimo virðûnæ. Ir toks atvaizdas buvo kiekvienoje ðventykloje. nors pati ir lieka neapreikðta. Iðkilusiose viso kontinento platybëse. Buvo iðugdytas teisingiausias Dievo idëjos supratimas. kurios dëka Buvo galima priartëti prie tos Kosmoso esmës idëjos. Klestëjimo epochos metu. Taip buvo suvokiamas ir suprantamas Saulës simbolis. Kad pavasario lygiadienio arba vasaros saulëgràþos metu Pirmasis Saulës spindulys nuðviestø já.

Auganèiomis mûsø planetoje natûraliomis sàlygomis. Vienas ið tokiø bandymø rezultatø buvo naujø Bananø iðvedimas. metalø. Panaðià á kupranugarius. buvo pilnas kauliukø. Iðskirtiniø gabumø þmonës mokydavosi ypatingose mokyklose. Specialiose mokyklose buvo mokoma iðvedinëti ypatingas gyvuliø veisles.APIE ATLANTØ KULTÛRÀ IR CIVILIZACIJÀ Mokslus ir menus Atlantidoje labiausiai iðplëtojo Treèioji . Mokymasis mokyklose buvo kitoks negu pas mus. bet maþesnio ûgio. brangakmeniø savybëmis Bei cheminiu metalø transmutacijos procesu. Tik po daugelio ðimtmeèiø ir net tûkstantmeèiø. Iðmintingas Hierarchijos vadovavimas taip pat atsispindëjo Ir numatant augalø bei gyvûnø tipus. kaip melijonas. Nei viena ið likusiø porasiø negalëjo prilygti Toltekams. Mokiniai buvo supaþindinami su paslaptingomis Augalø. Daugkartinis skiepijimas ir ypatingos auginimo sàlygos Suformavo vaisiø be kauliukø. Daugelis þmoniø anuomet gebëjo valdyti psichines jëgas. Peru lamos yra kilusios ið ðiø gyvuliø. Kur vystë savo individualias galias. Pagrindinis uþdavinys buvo paslëptø psichiniø galiø ugdymas Ir paslaptingø gamtos jëgø eksperimentinis paþinimas. koká mes dabar ir turime.porasë. 60 Dvyliktoji legenda . Laukinis bananas beveik neturëjo minkðtimo Ir. Aviþos ir kai kurios kitos javø rûðys buvo iðvestos Sukryþminus kvieèius su ávairiomis þolëmis. Daug dëmesio buvo skiriama tam. Melþimui Toltekai turëjo ypatingà galvijø rûðá. Bandydami iðvesti naujas gyvûnø ir augalø veisles Toltekai naudodavo dirbtinæ ðilumà ir spalvotà ðviesà. Kad iðsilavinæs þmogus bent kiek nusimanytø Apie medicinà ir gydymà magnetizmu (psichine energija).Toltekø . Auginti ypatingas augalø bei javø rûðis.

Taip pat buvo tiriamas subtilus poveikis gyvûnams bei augalams Ir Atlantai mokëjo pasinaudoti tomis þiniomis. Kalbant apie menus.Kuriø formø ir sàmonës evoliucijà tiesiogiai átakoja þmogus. kuriuos tuo metu atliko þmonës. priklausomai nuo ðeimininkø turtingumo. buvo tobula. laikë pareiga Pastatyti Ðventykloje savo skulptûriná atvaizdà Ið medþio ar akmens. atvirkðèiai.iðvedimas Buvo daugybës bandymø rezultatas. Dailë irgi niekada nepasiekë aukðtumø. galima pasakyti. Bokðtas uþsibaigdavo smailëjanèiu kupolu Ir daþniausiai buvo naudojamas kaip observatorija. Bokðtai buvo skirti observatorijoms ir Saulës kulto apeigoms. supo sodai. Buvo pastatytas kalvos papëdëje ant jûros kranto. Ir privatûs namai. Architektûra buvo svarbiausia tuometinio meno ðaka. skulptûros arba spalvoti ornamentai. 61 . Iðkilæs statinio kampe arba centre. Panaðios á gigantiðkas Egipto sales. Ðventyklas ir visuomenës pastatus puoðë Meniðkos inkrustacijos ir aukso plokðtelës. tik dar didesnës. Jie taipogi þinojo bûdà. primenanèio bazaltà.ðio kilnaus gyvulio . Ðventyklø salës buvo didþiulës. Ornamentais ir freskomis. Muzikos instrumentai buvo primityvûs. net miestuose. Kas turëjo lëðø ar galimybiø. Atlantidos sostinë. Fasadus puoðdavo freskos. kaip sukelti lietø. o turtingieji Liedavo savo atvaizdus ið aukso. tiek ið iðorës namai buvo daþomi ryðkiomis spalvomis. Vadovaujant Hierarchijai ir tarpininkaujant Jos pagalbininkams. Visuomenës pastatai ir ðventyklos stulbino savo masyvumu Ir gigantiðkumu. “Aukso Vartø Miestas”. ir ðventyklos buvo puoðiamos bokðtais. O ji tuo metu nebuvo nuo praktikos atitrûkæs mokslas. sidabro arba orichalo. Arklio . Puikûs miðkai supo miestà. Kad muzika net klestëjimo metu buvo labai netobula. O skulptûra. Gyvenamuosius namus. Þemdirbystëje daug dëmesio buvo skiriama astronomijai. Tiek ið vidaus. Charakteringas T oltekø namø akcentas buvo bokðtas.

Vëliau. Kariniai orlaiviai iðstûmë daugumà jûriniø laivø. Kuriuose tilpdavo iki ðimto kariø.turtuoliø rezidencijos. O taip pat anapus iðorinio kanalo. Dauguma maðinø talpino ne daugiau dviejø þmoniø. Aukðtutinëje juostoje. apsupti sodø. Puikavosi didþiuliai vieðieji sodai ir lenktyniø laukas. kuriø varomoji jëga irgi buvo panaði. Taèiau kai kuriose ið jø tilpdavo ðeði ar net aðtuoni keleiviai. Ðis baltas metalø miðinys buvo ypatingai lengvas. Jie buvo sukûræ oro laivus arba skraidanèias maðinas. Jie buvo panaðûs á uþdaro denio laivus. kaip karinio transporto laivus. Ðioje juostoje buvo dauguma valdþios ástaigø. Maþiau turtingesni þmonës gyveno þemutinëje juostoje. 62 . Tuomet juos imta statyti. Didþiausio klestëjimo metu Aukso Vartø Mieste Gyveno daugiau negu du milijonai þmoniø. Atlantai turëjo ir jûrinius laivus. Tam tikra eterio rûðis buvo ðiø orlaiviø varomoji jëga.Kalvos virðûnëje. kai dël karø ir tarpusavio vaidø pasibaigë Aukso Amþius. Orlaivio iðoræ dengë ðio metalo lakðtai. Plaèioje lygumoje driekësi vilos . Kitose dviejose juostose buvo ðventyklos ir privatûs namai. Bendras visos Atlantidos gyventojø skaièius Klestëjimo metu siekë du milijardus. prie pat jûros. Joms gaminti buvo naudojamas trijø metalø miðinys. Atlantai naudojosi aukðtai iðvystyta technika. Jø namai þymiai tankiau gûþësi vienas prie kito. buvo iðkilæ imperatoriaus rûmai. arèiausiai rûmø teritorijos. Kanalai dalino miestà á tris koncentrines juostas. Todël Atlantø orlaiviai þibëdavo tamsoje.

Vietoj to. Kuriame stovëjo jø statulos. Kad jie tarnautø kultui ir rûpintøsi altoriumi.beþdþionës-antropoidai. Statulas iðkaldavo ið ugnikalniø lavos. galëtø apeiti Aplink jo atvaizdà. Saulës kultas virto þmogaus kultu Tokio þmogaus. Prasidëjo didþiosios Atlantø Rasës nuosmukis. Taip þmonës garbino patys save. Kiekvienas tapo pats sau ástatymu ir dievu. Kiekvienas þmogus ëmë kovoti tik uþ save. Moraliná nuopuolá lydëjo ir dvasinis.ATLANTIDOS NUOSMUKIS IR ÞÛTIS Praëjus maþdaug ðimtui tûkstanèiø metø po Aukso Amþiaus. Þmonës dirbtø bendram labui. Treèiosios Rasës laikais. 63 Tryliktoji legenda . Atlantai pradëjo kurti atvaizdus Iðvaizda ir dydþiu panaðius á save ir garbindavo juos. Jos buvo erdvios. kaip ankðèiau buvo minëta. Taikydamas þinias savo egoistiniams tikslams Ir manydamas. Niðos. koká jie sugebëjo suvokti. Su tomis beþdþionëmis Atlantai pakartojo Lemûrieèiø nuodëmæ Tik ðá kartà jie tai darë sàmoningai. kad ðventikø eisenos. liedavo ið sidabro arba aukso. Tam asmeniui skirtø iðkilmiø metu. tø sutvërimø palikuoniø ûgis maþëjo Ir jie virto Mioceno periodo beþdþionëmis. Egoizmas laimëjo ir karai nutraukë Aukso Amþiø. Bëgant laikui. kuriose talpindavo statulas. jog Visatoje nëra nieko aukðtesnio uþ já. Gimë didþiulës þmogaus pavidalo pabaisos Tai þmoniø svetimavimo su þvërimis rezultatas. Turtingiausieji iðlaikydavo net bûrá ðventikø. Ðio nusikaltimo rezultatas . Ið poþeminio juodojo akmens. Buvo daromos ið medþio arba akmens ir ástatomos á namø sienas. Jie grimzdo á tarpusavio naikinimo beprotystæ. ið baltojo kalnø marmuro. kad vadovaujami Didþiøjø Globëjø Ir bendradarbiaudami su kosminëmis jëgomis.

Atlantida dar driekësi Atlanto vandenynu. O bûsimos Europos. O jà praktikuojanèiø þmoniø nepaliaujamai gausëjo. Slaptingosios þinios. Nepasidavæ bendrai beprotystei. Kitose pasaulio dalyse irgi ávyko reikðmingi þemynø nusileidimai Bei pakilimai.Jiems kaip dievams bûdavo aukojamos aukos. Ji smarkiai pakeitë sausumos iðsidëstymà Þemëje. Apie artëjanèià katastrofà þinojusiø Ðviesos Jëgø vadovaujama. Uþimdama plotà nuo 50 laipsniø ðiaurës platumos Iki keliø laipsniø á pietus nuo pusiaujo. Lemûrijos likuèiai dar labiau sumaþëjo. Prabanga. Didysis Atlanto þemynas prarado savo poliarines sritis. þiaurumas ir barbariðkumas vis labiau klestëjo. Kol pagaliau þvëriðki instinktai tapo visuotiniu reiðkiniu. Tai buvo labiausiai iðsivystæ ðios Rasës individai. Tiek atitrûkæ nuo Aukðtosios Hierarchijos ðventyklø tarnai. O vidurinioji jo dalis sumaþëjo ir suskeldëjo. sunaikindamos milijonus þmoniø. Burtininkai ir tamsiøjø jëgø adeptai platino juodàjà magijà. Amerikos ir Afrikos teritorijos padidëjo. Virto juodàja magija ir burtais. 64 . þinojæ kosminius dësnius. Paties savæs pagerbimo apoteozë negalëjo bûti didelë. Ði pirmoji katastrofa ávyko Mioceno epochoje. Ryðys su Hierarchais nutrûko. Apie ðià katastrofà ne kartà buvo perspëti tiek imperatorius. nuskurdinant ir sunaikinant prieðà. Geriausia liaudies dalis dar iki katastrofos emigravo ið tø vietø. Pirmoji baisi katastrofa sukrëtë visà kontinentà. Sostinæ nuðlavë okeano bangos. Kai evoliucijos dësniø paþeidimai pasiekë savo apogëjø Ir Aukso Vartø Miestas savo þiaurumu prilygo tikram pragarui. Karaliai. turto ir valdþios troðkimas. Maþdaug prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Iðsaugojæ teisingà atsakomybës supratimà ir psichiniø jëgø kontrolæ. Siekis pasipelnyti. Masiø sàmonæ vis labiau uþvaldë Asmeniniai interesai. nukreiptos prieðinga evoliucijai linkme Ir naudojamos egoistiniams bei piktavaliðkiems tikslams. dauguma dvasiðkiø ir didþioji dalis þmoniø Ëmë piktnaudþiauti slaptomis galiomis ir nepaisë Hierarchijos nurodymø bei patarimø.

Vëliau toltekø palikuonys. Daitija beveik visai iðnyko. katastrofa ávyko Maþdaug prieð du ðimtus tûkstanèiø metø. Galintys numatyti gresianèias ðaliai nelaimes. Jis veikë vadovaujamas Hierarchijos. Ðioms emigracijoms vadovaudavo dvasiniai vadai. pr. Juodoji magija vis labiau plito Ir atvedë á kosminiu poþiûriu neiðvengiamà katastrofà. maþesnioji . didþioji.Poseidono sala. Visà tà laikà. nakties priedangoje. Ásivieðpataudama didesnëje salos dalyje. Kurie laikësi “gërio ástatymo” ir palaikë ryðá su Hierarchija. Prieð katastrofas geriausia þmonijos dalis visada kur nors emigruodavo. 65 . kurioje nors kontinento dalyje Vieðpatavo ðviesiosios dinastijos imperatorius. kuri nugrimzdo jûron. erà galingi þemës drebëjimai Sunaikino Poseidono salà. maþesnë. Ðiaurinë. savo jëga ir baisumu pranokusi visas kitas.Daitija. o ið Rutos salos Liko tik neþymi dalis . Paðvæstieji karaliai. Maþesniu mastu pakartojo savo protëviø istorijà. Tos emigracijos vykdavo slaptai. vadinosi Ruta. Bûdavo ið anksto perspëjami apie artëjanèias katastrofas. Apvaliusià pasaulá tolesnei jo evoliucijai. Po katastrofos. vedë paskui save Skaisèiai ir kilniai gyvenanèià maþumà. Hierarchijos vadovaujamø Ðviesos Jëgø pastangos Dar kurá laikà davë gerø rezultatø Ir padëjo iðgelbëtajai gyventojø daliai vengti juodosios magijos. Ilgainiui ði dinastija pateko juodosios magijos átakon. Prieð aðtuoniasdeðimt tûkstanèiø metø ávyko Treèioji katastrofa. Prieðinosi tamsiøjø jëgø iðplitimui. Pagaliau 9564 m. Atlantidos þemynas suskilo á dvi salas. Bet ankstesnio spindesio T oltekø porasë jau nebepasiekë. m. Apraðomos epochos metu ir iki pat Poseidono salos iðnykimo. gyvenæ Rutos saloje. Pietinë. Valdovø dinastija vël pasiekë didþiulæ galybæ.Antroji. Jie buvo lyg pranaðingø perspëjimø centrai Ir gelbëdavo iðtikimas iðrinktàsias gentis.

Gelmiø Ugnies Vieðpaèiai . “Teiðsipildo jø likimas. Pas visus savo Brolius -Valdovus. Ir jie turi prasmegti kartu su ja. Kad jie nepaþadintø savo ðeimininko. Juodoji Naktis parengta . sakydamas: “Ruoðkitës. Te kiekvienas geltonveidis Uþmigdys kiekvienà juodaveidá. Kad jis nesikankintø ir nesistengtø iðvengti savo dalios. Audros Vieðpaèiai ateina.. 1 Su kilniais þmonëmis juose. Bet piktosios akies Vieðpaèiai stipresni uþ stichines Dvasias.. Te kiekvienas Spindulingojo Veido Vieðpats 3 Priverèia kiekvieno tamsiaveidþio Vieðpaties vimanà Pasiduoti jo valiai. kol ji dar sausa. Ðtai vienas ið pasakojimø apie paskutiniàsias Poseidono dienas: . Ir liûdëjo Didysis Spindulingojo Veido Karalius. Jie iðmano Astra-Vidijà Aukðtàjá magijos menà. 66 . Ástatymo þmonës. Tik vienà naktá ir dvi dienas dar gyvens tamsiojo veido Vieðpaèiai 2 Ðioje kantrioje þemëje. Pasiprieðindami burtininkø galioms. Jø veþimai artëja prie Þemës. Te kiekvienas þmogus iðtikimas Saulës Dievams Paraliþuoja kiekvienà þmogø iðtikimà Mënulio dievams. Ir tegul kiekvienas geltonodis duos savo gyvybës vandens 4 Juodaveidþiø kalbantiesiems gyvuliams 5. uþliejusià þemumas ir Þmoniø protuose palikusià prisiminimà apie didþiulá ir pragaiðtingà “tvanà”. Tegul net burtininkai iðvengia skausmø ir kanèiø. regëdamas juodaveidþiø nuodëmes. Sukilkite ir panaudokite savo magiðkàsias galias. Ji pasmerkta. Visø geltonveidþiø Vadas. Ir pereikite þeme. Ir jos vergauja galingiesiems. Ir pasiuntë jis saviesiems oro laivus. Kitø tautø ir genèiø vadus.Sukeldama didþiulæ bangà. Pakilkite jûs. kad në vienas ið burtininkø Nebegalëtø jo dëka iðsigelbëti nuo vandenø Ir iðvengti Keturiø Karmos Dievø lazdos Bei iðgelbëti savo piktøjø pasekëjø...Kaukai (Gnomai) ir stichinës Ugnies Dvasios Rengia savo magiðkuosius ugninius ginklus.” Iðmuðë valanda.

Bet jø nebuvo. Kalbantieji þvërys7 buvo ramûs. Meteorø liûtis krito ant juodaveidþiø þemiø. Taip Þmoniø Sûnûs. Kurios juos galëtø iðgelbëti nuo kylanèiø vandenø. Kai Karaliai susirinko. Þemë grimzdo po kojomis Ir prarijo juos . Persekiotojai.Mes . 67 . vijosi tol. Kai kurie ið galingiausiøjø “Tamsiaveidþiø” magø. Kaip Paukðèiø tako þvaigþdþø. Pamatë. nes ásakytojai miegojo. Kai tamsiaveidþiai Vieðpaèiai prabudo Ir prisiminë savo vimanas.” Didysis Spindulingasis karalius parkrito ir pravirko . Vanduo pakilo ir uþliejo slënius Nuo vieno Þemës kraðto ligi kito.. Karaliai pasivijo jas su savo vimanomis Ir nulydëjo á Ugnies ir Metalo þemes 6.Keturiø Didþiøjø Karmos Dievø tarnai. Bet tautos jau buvo perëjæ sausumas. kad jø nëra. Daug iðsigandusiø þuvo kelyje. kuriø galvos ir krûtinës Dar buvo virð vandens. Iðgelbëtøjø buvo tokia gausybë.Ir visi þuvo. Tenai gyveno tie. Jos jau buvo aukðèiau vandens lygio. bet jie miegojo. Iðskleidë savo gretas.. kurie iðsigelbëjo Geltonojo veido ir tiesiøjø akiø þmonës 9. Prabudæ ankðèiau uþ kitus.tuos. vedami Iðminties Sûnø. Tesugráþta Ðviesos Karaliai. vandenys jau pajudëjo. kurie jà iðniekino. Þemës dugnas 8 liko sausas. Kaip gyvatë-drakonas lëtai sukinëjantis savo kûnà. Kol galutinai juos uþliejo vanduo. Ëmë persekioti juos “apiplëðusius”. iðplito ir iðsiliejo Lyg gëlo vandens srovës. Iðliko plokðtikalniai. Bet dauguma buvo iðgelbëta. Gelmiø Vieðpaèiai laukë ásakymø.

skraidanèioji maðina 2 Burtininkai 3 Baltosios Magijos Adeptai 4 Kraujas 5 Kalbantis gyvulys . Pastabos: Vimana .Taip paskutinë Atlantidos liekana .Poseidonas Þuvo nuo vandenø ið apaèios ir ugnies ið virðaus. Didysis Kalnas nepaliaujamai spjaudë ugnimi. “Ugnimi spjaudanti Pabaisa” liko vieniða Tarp nelaimingosios salos griuvësiø . elementalas Tik skaistaus þmogaus kraujas galëjo já sunaikinti 6 Rytai ir Ðiaurë 7 Magiðkieji sargai 8 Antipodø þemës 9 Atviri ir nuoðirdûs þmonës 1 68 ...nepaprastai meistriðkai padarytas þvëris Jis kalbëdavo ir perspëdavo savo ðeimininkà apie artëjantá pavojø Ðeimininkas bûdavo “Juodaknygininkas” Á mechaniná gyvulá bûdavo áëjæs dþinas.

esanèias á rytus nuo Atlantidos. didþioji jø dalis emigravo Á vietoves. storþieviai ir þiaurûs. Jie pastatë keletà stambiø prekybos centrø Ir uþmezgë ryðius su tolimiausiais þemës kraðtais. Mongolai iðsivystë ið turanø porasës. 69 . Prie Centrinës Azijos jûros ir toliau palei Geltonàjà upæ. vaidinga. Pirmieji Semitai.Turano .Keturioliktoji legenda APIE VËLYVUOSIUS ATLANTUS IR JØ PALIKUONIS Ketvirtoji . Ði porasë niekada nevieðpatavo Atlantidos þemyne. navigaciniais Ir kolonizavimo sugebëjimais. Dauguma pirmøjø semitø buvo klajokliai. Gyvenantys kai kuriose ðiuolaikinës Kinijos dalyse ir yra Nesunkiai atskiriami nuo septintos porasës.finikieèiai. buvo balti. prekiavæ Vidurþemio jûros pakrantëse. Kuri ávyko prieð aðtuonis ðimtus tûkstanèiø metø. Jø palikuonys . Penktoji porasë.porasë buvo balta Ir atsirado jau po katastrofos. Rytø Sibire. nuolatiniai karai su kaimynais. Ir iðplito didesnëje Azijos dalyje. Kol galiausiai ásikûrë dabartinës Kinijos centre.porasë buvo geltonos spalvos.grynakraujai judëjai ir Ðiaurës Afrikos kabilai. septintoji. Paskutinioji. Ði porasë buvo Labai karinga. Didelis akadieèiø susidomëjimas jûreivyste paskatino juos Stebëti þvaigþdëtà dangø.Akadijos . Charakteringi ðios porasës bruoþai: átarumas. Jie pasiþymëjo komerciniais. Turanieèiai buvo audringi ir nedisciplinuoti. Ðeðtoji . Ðià porasæ atstovauja aukðtaûgiai kinieèiai. Akadieèiai daug kariavo su semitais ir juos nugalëjo. Taip jie pasiekë Dideliø laimëjimø astronomijoje ir astrologijoje. Nesugyvenamumas. Jø palikuonys . Gimë T otoriø stepëse. Turanieèiai buvo kolonizatoriai. arba Mongolø porasë. linkusi plëðikauti.

jie buvo geltonos spalvos. Ði porasë neapsakomai iðaugo. Per deðimties tûkstantmeèiø laikotarpá. Ðtai kodël juose daug savybiø. 70 . Baltajai Loþei reikëjo ðvaresnës aplinkos Ir todël ji buvo perkelta á Egiptà Tuo metu maþai teapgyventà dykumø kraðtà. Vieðpataujant ketvirtosios dinastijos faraonui. Kad mongolai ið pradþiø buvo klajokliais ir tik vëliau tapo þemdirbiais. Kurioje vieðpatavo pirmoji Egipto “Dieviðkoji Dinastija”. Ðià porasæ dabartiniu metu atstovauja kinieèiai.Jie neturëjo jokio ryðio su senuoju Atlantidos þemynu. likusá iki antrosios Atlantidos katastrofos.gigantiðkas sfinksas. Uþpustytas dykumos smëlyje. kuriame uþmirðtas iðgulëjo daug tûkstantmeèiø. skirianèiø juos nuo kinieèiø. O ðalia didþiosios piramidës . Ten Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Galëjo nekliudomai tæsti darbà. Kaip ir turanieèiai. sfinksà vël atrado.tai lyg paskutiniai Pagrindinës Rasës purslai. Jie turëjo daug erdvës klajonëms po savo ðalá. Maþdaug prieð 200 tûkstanèiø metø Baltoji Loþë ákûrë imperijà. Moralinis nuosmukis ir juodoji magija Vis labiau ir labiau plito. Po antrosios katastrofos (prieð 200 tûkstanèiø metø). Gimæ Totorijos platybëse. Tuo metu pasirodë pirmieji pabëgëliø bûriai ið Atlantidos. Japonai nepriklauso kuriai nors vienai porasei. Toltekø Aukso amþius jau seniai pasibaigë. Japonai . Lyginant su pirmtakais . Nes yra keliø porasiø miðinys.grubiais turanieèiais Jie buvo aukðtesnë porasë. *** Maþdaug prieð 400 tûkstanèiø metø Didþioji Baltosios Brolijos Loþë Buvo perkelta ið Atlantidos á Egiptà. Buvo pastatytos dvi didþiulës Gizos piramidës Su didelëmis salëmis. Vietovë apsprendë. kuriose vykdavo mokiniø áðventinimo apeigos.

pajungusi savo valdþiai Ketvirtosios ir Treèiosios Rasiø tautas.kuriai priklauso senovës persai 71 . Pirmàjà porasæ atstovauja ne tik ariðkieji indusai. Ji ëmë vieðpatauti Visame Indostano pusiasalyje. Antrajai porasei priklauso ariðkieji semitai. ið kuriø iki ðiol tesusiformavo tik penkios. Kurie skiriasi nuo Ketvirtosios Rasës pirminiø semitø. Þemynø kontûrai palaipsniui ágijo tokias formas. Babilono gyventojai. Prasidëjo antrosios Egipto “Dieviðkosios Dinastijos” vieðpatavimas. Su Poseidono salos nugrimzdimu á okeano gelmæ Baigësi “Dieviðkøjø Dinastijø” era. Penktoji Pagrindinë Rasë Dalijama á septynias porases. Senovës Egipto “þmogiðkoji” dinastija..Iranieèiai. Prasidëjusi nuo Meneso. apie kurià uþsimena Manetonas. tuo metu gyvenusias Indijoje. Asirijos. Geriausios ðios porasës ðeimos buvo atskirtos Ir nuvestos prie Centrinës Azijos jûros pietinës pakrantës Þymiai ankðèiau nei þuvo Atlantida.Penktoji Rasë Kilusi ið penktosios Atlantø porasës . ávykusios prieð 80 tûkstanèiø metø. Buvo pastatyta didþioji Karnako ðventykla Ir daugybë kitø didingø statiniø. Kokios yra ir ðiandien. Treèioji porasë .Pirminiø Semitø. turëjo visas Atlantø þinias. Ið centrinës Azijos pirmoji porasë persikëlë á Indijà Ir ásikûrë á pietus nuo Himalajø. Ásivieðpatavo treèioji “Dieviðkoji Dinastija”. *** Pagrindinë dabartinës þmonijos dalis . Po treèiosios katastrofos. Vieðpataujant pirmiesiems ðios dinastijos valdovams. Nes Diþioji Baltoji Hierarchø Loþë Persikëlë á kità ðalá. Bet taip pat vienas ið Senovës Egipto tipø.Kai Didþiosios Baltosios Loþës Hierarchai dar valdë ðalá. Kuriam priklausë aukðèiausioji valdanèioji klasë. Paskendus Poseidono salai. taip pat dabartiniai arabai ir maurai.Tai Chaldëjos.

Ðios penkios statulos yra sukurtos Ketvirtosios Atlantø Rasës Paðvæstøjø rankomis. Antroji . Ji vaizduoja þmogø. Visos statulos iðkaltos uoloje. Ðios penkios statulos iliustruoja Mokymà apie laipsniðkà Pagrindiniø Rasiø evoliucijà. Ketvirtoji maþdaug 4 metrø. kurie.gimusià ið tëvo ir motinos. Pusiaukelëje tarp Kabulo ir Balo.Teutonø . Ðiuo metu Penktosios Rasës þmonija Priartëjo prie ðeðtosios tobulëjimo pakopos slenksèio Ðeðtosios Pagrindinës Rasës. Treèioji . 72 . pridengtà kaþkuo panaðiu á togà. Pati didþiausia ið ðiø paslaptingø statulø yra 52 metrø aukðèio. Esanèio Centrinëje Azijoje .Ir jø palikuonys .vaizduoja Pirmosios Rasës þmogø: Jo eterinio kûno atvaizdas iðkaltas tvirtame akmenyje. rastose Velykø saloje. Penktajai . Buvo 7.vaizduoja Antràjà Rasæ.36 metrø .áamþino Treèiàjà Rasæ Pirmàjà fizinæ rasæ . vokieèiai.porasei priklauso slavai.18 metrø . prancûzai ir ispanai. *** Visø penkiø Pagrindiniø Rasiø evoliucija Áamþinta akmenyje . Didþiausioji . anglai ir jø palikuonys.áþymiosiose Bamjano statulose.Keltams Priklauso senovës graikai ir romënai.Afganistane. kai buvo paskandinta Lemûrija. olandai. Tai tie laikai. o taip pat ðiuolaikiniai Graikai ir italai.52 metrø aukðèio . o paskutinë Tik nedaug aukðtesnë uþ mûsø dienø þmogø.18 metrø. Iðsibarstæ po visà pasaulá. Antroji yra 36 metrø.dabartiniai persai. airiai ir ðkotai. Jø palikuonys pavaizduoti statulose. Skandinavai. Paskendus jø þemynui.5 ir 6 metrø ûgio. treèioji . Jos iðkilusios netoli Bamjano miesto. Ketvirtajai porasei . surado prieglobstá Centrinës Azijos kalnø grandinës tvirtovëse ir virðukalnëse.

Penktosios Rasës. Bet vis dar gigantas. Figûrø eilæ uþbaigia dabartinio. lyginant su Penktàja Rase. Kuris buvo dar maþesnio ûgio. 73 .Ketvirtoji statula vaizduoja Ketvirtosios Rasës þmogø. þmogaus atvaizdas.

74 .

Ir aukðèiausios prasmës paaiðkinimas.Treèioji dalis LEGENDOS APIE KITÀ MÛSØ PASAULIO PUSÆ Legenda ne tik veiksmas. Ne tik epas ar drama. Ir netgi ateities iðpranaðavimas. Ir tapsmo filosofija. 75 . Legenda taip pat gali bûti Ir kosminio dësnio atspindys.

màstymo ir t.t. kaip já vadina legendos. Nurodo. O þmogaus psichikà vadina psichiniu kûnu. Taigi. O septyniø aðtuntøjø mûsø jutimo organai nepajunta. Ir ðtai legendos mums pasakoja apie neregimàjá þmogø .ðiluminës. kalbëdami apie tai. Jose gyvas þmogus laikomas labai sudëtinga bûtybe. Jei jie neatsleidþiami mimika arba judesiais. kas nematoma ir negirdima. kad ir mûsø fiziniame pasaulyje egzistuoja daug kas. elektros ir gyvybinës. Pagaliau. Mes nematome ir negirdime þmogaus minèiø. Organizmui mirðtant.jausmø. Kokia maþa regimoji mûsø fizinio pasaulio dalis Ir kokia plati neregimoji ir negirdimoji! Taip pat mes nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø. kai puèia vëjas Arba jos apsunkina mûsø kvëpavimà. skystos. Mes gerai matome kietas ir skystas medþiagas. þmogaus sudedamosios dalys suskyla: Materialioji dalis tampa ðaltu lavonu. Fiziná organizmà jos vadina fiziniu arba “tankiuoju” kûnu. 76 Penkioliktoji legenda . Ið esmës tà psichiná kûnà sudaro du kûnai: Jausmø kûnas arba. ðviesos. Ir. dujinës. kas aplinkui mus.. Bet nematome infraraudonøjø ir ultravioletiniø spinduliø. mums neregimos ir negirdimos visos energijos. Bet dujas pajuntame tik tada. magnetiniø ir radijo bangø. Mes matome septynias balto saulës spindulio spektro spalvas. Po to ið energijø . pagaliau. mes juntame tik dalá to. Sudaryta ið materijos . Jeigu jos neiðreikðtos þodþiu arba raðtu. negirdi ir nejunta.kietos. Mes suvokiame tik vienà aðtuntadalá to. “subtilusis kûnas” Ir minties kûnas arba “ugninis kûnas”. Ko mûsø jutimo organai nemato.APIE NEREGIMÀJÁ PASAULÁ Indø iðminèiai. Mes negirdime paèiø þemiausiø ir paèiø aukðèiausiø garsø. Kas egzistuoja mus supanèiame fiziniame pasaulyje. Mes nejuntame elektriniø. ið psichikos arba sielos ..

O þmogaus psichika iðkeliauja á nematomà . Kaip Fiziná pasaulá ir fiziná þmogaus kûnà Sudaro fizinë arba tankioji medþiaga. kuriame gyvena fizinis organizmas. Pripildytà senoviniø patrankø apvaliø sviediniø. Taigi. 77 . Dël tos prieþasties. Susideda ið dviejø pasauliø: Jausmø pasaulio arba “Subtiliojo pasaulio” Ir minties pasaulio arba “Ugninio pasaulio”. O á tuðtumas tarp ðrateliø Galime áleisti mikrobø armijà. taip kaip ir þmogaus psichiniai kûnai. Skirtingu nuo Fizinio pasaulio. bûtent: Subtiløjá pasaulá ir subtiløjá kûnà . Toks pat subtilumo lygiø santykis Esti ir tarp Subtiliojo bei Ugninio pasauliø.“ugninë medþiaga”. Norëdami suprasti.Energijos gráþta á savo pasaulinius rezervuarus. Kuri ten irgi laisvai judës. Visi pasauliai egzistuoja kartu toje paèioje erdvëje.“subtilioji medþiaga”. Ðá neregimà pasaulá legendos vadina Psichiniu pasauliu. kad kiekvienas aukðtesnis pasaulis Sudarytas ið subtilesnës formos materijos negu þemesnis. visi pasauliai. Ásivaizduokime didelæ patalpà. Taip ir Psichiná pasaulá bei psichinius kûnus Sudaro psichinë medþiaga. o taip pat ir visi kûnai yra materialûs: Tik psichiniø pasauliø ir psichiniø kûnø materija Savo kokybe ir esme yra kur kas subtilesnë Uþ grubià fizinio pasaulio materijà. O Ugniná pasaulá ir ugniná kûnà . Nesutikdami neáveikiamo pasiprieðinimo. kaip visi trys pasauliai esti toje paèioje erdvës dalyje. Tuðtumas tarp jø galime uþpildyti ðrateliais Tarp sviediniø jie galës laisvai judëti. Visos ðios materijos rûðys skiriasi tarpusavyje Vibracijø arba materijos daleliø virpesiø daþnumu. Pati subtiliausia fizinio pasaulio materija yra daug grubesnë Uþ grubiausià Subtiliojo pasaulio materijà. Tas Psichinis pasaulis. Kuriame ir bûna po fizinio kûno mirties.“anà” pasaulá.

Legendos pasakoja. O taip pat tuose pasauliuose esanèios bûtybës. 78 . “Tankiajame” arba Fiziniame pasaulyje. Ir.Maþdaug taip kartu egzistuoja visi trys pasauliai: Tarp Fizinio pasaulio atomø yra daug tuðtumø. kas paslëpta nuo grubios fizinës akies. Kuri ágalins atsiliepti á neregimas vibracijas.suvokimas miglotas. apskritai. kad yra þmoniø. kiti . kà mato. Dabar yra ákalinti fiziniame kûne. O mes net neátariame jø buvimo. Tiek ir á kitø pasauliø nematomas vibracijas. Kaip nematome ir negirdime þmogaus minèiø. paþinti tuos pasaulius ir jø gyventojus. Mes nematome ir negirdime Subtiliojo arba jausmø pasaulio. Kaþkada nieko nebuvo þinoma apie Rentgeno spindulius. kaip ir jos mûsø. Kuriø dëka mes galëtume matyti ir girdëti. Èia. Sakoma. Kuriose telpa visø aukðtesniø pasauliø materija. Gali matyti tai. Vieni aiðkiai suvokia. Ir bus atskleista ta neáprasta fiziologija. Kuri mums paaiðkins aiðkiaregystës mechanikà. Galbût ateityje bus iðtirta Ta smegenø ir nerviniø centrø sandara. Kad mûsø paèiø subtilieji ir ugniniai kûnai. Apie ultragarsà. kad ne visi regi vienodai: Vieni mato nedaug. Jø jutimo organai gali atsiliepti tiek á mûsø fizinio pasaulio. Ðie þmonës legendose vadinami “aiðkiaregiais”. Lygiai taip pat vienas kità persmelkia ir þmogaus kûnai. apie magnetines ir elektros bangas. Su atitinkamais subtiliaisiais ir ugniniais kûnais. gyvendamos savo ypatingà gyvenimà. Taip Subtilusis ir Ugninis pasauliai. Apie infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius ir kt. turëdami subtilesná negu áprasta organizmà. Mes nematome ir negirdime Ugninio arba minèiø pasaulio. kitø . Kiti pasauliai ir jø gyventojai mums nematomi todël. kuris neturi jutimø organø Tiems pasauliams ir jø gyventojams pajusti. Supa mus. ypaè Rytuose. Kurie.þymiai daugiau. Kaip nematome ir negirdime gyvos bûtybës jausmø.

Ir kuriame simboline forma Buvo apraðytos þmogaus kelionës po anà pasaulá Taip. kurá senovës Egipte Dëdavo po mumijos galva. kaip mes matome ir girdime televizoriuje kità ðalá. Ðios legendos atskleidþia “ano” pasaulio vaizdà. kad nebus atskleista dar daugiau nematomo? Kas imsis tvirtinti. Ir jos gráþimas á savo kûnà Egipte. kaip ðventàjà komunijà. Paveldëtose galbût ið dar senesnës Atlantidos. kaip jos buvo pasakojamos senovës Egipto legendose. Kuris suteiks galimybæ paþvelgti á Anà pasaulá Taip. Ir kas pasakys. Ir dabar niekas neabejoja jø buvimu. Gal bût ryðkiausiai jis apraðytas “Mirusiøjø knygoje” Paslaptingame papiruso ritinyje. atëjus laikui. Nors viso to ir dabar mes be prietaisø nematome. Kurià nuo mûsø skiria tûkstanèiai kilometrø? *** Visais laikais ir visose tautose buvo ir yra daugybë legendø Apie neregimàjá pasaulá ir gyvenimà jame.Bet. Jose apraðoma sielos kelionë po anuos pasaulius. kad ateityje nebus atrastas aparatas. 79 . visa tai buvo atskleista.

Miegas . nesulaikomà mirtá. 96 Ðeðioliktoji legenda Lyg slogi lemtis þmoniø sàmonëje tvyro Mintis apie neiðvengiamà. Tiksliau sakant. bendraudamas su Aukðtesniuoju pasauliu. Taèiau nemano tai esant tragedija. Kuris jam yra net naudingas ir bûtinas.tai laikinas iðëjimas po kurio greitai gráþtame atgal.galutinis iðëjimas. Daugiau negu treèdalá savo gyvenimo þmogus praleidþia miegodamas Ir patiria ypatingus. Atgal jau nebegráþtant á tà patá fiziná kûnà.APIE IÐËJIMÀ Á ANÀ PASAULÁ Kodëlþmogusgyvenimopabaigoje T ampa toliaregiu? Patirtis nukreipia mûsø akis á tolá Ir dabartis paskæsta rûke. Kad abi bûsenos reiðkia þmogaus psichinio kûno pasitraukimà Ið mûsø pasaulio á psichiná arba anà pasaulá. O mirtis . O tiesiog galutinis þmogaus iðëjimas ið fizinio pasaulio.Didþiàjà Visatos Pralajà. Pagal Kosminës Bûties Ciklø analogijà. Pasak legendø ir mirtis nëra tragedija. Þmogaus miegas atitinka Maþàjà Pralajà. Tarp senojo klasikinio pasaulio posakiø Randame: “Sapnas panaðus á mirtá”. kad þmonija prarado ðá þinojimà. visam laikui. “Kvietimas”. p. kas ið tikrøjø yra mirtis. neþinomus ano pasaulio poveikius. todël. O “mikrokosmoso” mirtis . Kad neþinome. Be tokio bendravimo þmonës negali egzistuoti. 80 . kad mes bijome mirties tik todël. Legendose sakoma. Miegantis þmogus atsinaujina. Kaip reikëtø suprasti ðá posaká? Nejaugi visas panaðumas tik kûno nejudrume? Pagal legendas tikrasis panaðumas toks.

Prasideda haliucinacijos. Pati iðëjimo akimirka panaði á galvos svaigulá . Legendos sako. sàstingis ir kiti Nenatûralios bûsenos poþymiai. Per ðias trumpas.toká pat. Þmogus mato save tokiu. kai ji atsinaujina. kad kiekvieno þmogaus Gyvenimo fiziniame pasaulyje trukmë numatoma Dar iki gimimo: iðëjimo ið fizinio pasaulio laikà Nustato Karmos Vieðpaèiai . þmogaus mirties valandà. Kas vyksta mirðtant? Priartëjus agonijai. Bûtinas poilsis psichiniame pasaulyje. pagrindinë gyvenimo idëja. Kai þmogus susitinka akis á aká su visu savo gyvenimu. Paskutinëmis akimirkomis. Þmogus paprastai nujauèia savo greità iðëjimà ið Fizinio pasaulio. Iðkilminga ði paskutinë minutë. Ið visø pamirðtø kampø ir uþkampiø vienas po kito iðkyla Ávairûs jo gyvenimo ávykiø vaizdai. baigus gyvenimà fiziniame kûne. Visiems. Koks bûna alpstant arba prasidedant nuomariui. kaip þmogui po dienos darbø ir iðgyvenimø. kurie yra susirinkæ aplinkui iðeinantájá. Iðryðkëja viso jo gyvenimo prasmë. Apie tokià bûtinybæ bus pasakojama vëliau.bet neranda tam skirto kelio.apie juos bus kalbama vëliau. Tomis pasitraukimo akimirkomis jis apþvelgia visà savo þemiðkàjá gyvenimà Trumpais. þmogus praranda sàmonæ.Tik labai neilgai þmogus gali gyventi nemiegodamas. Yra bûtinas miegas. Kai visa pragyvento gyvenimo juosta jau perþiûrëta. Taip jam po visø darbø. bet svarbias sekundes Prieð já atsiskleidþia viso gyvenimo panorama. Po to jo màstymas tampa liguistas. greitai besikeièianèiais ir ypatingai ryðkiais paveikslais. organizmas verþiasi Á gyvybiðkai svarbià kaità . uþmiegame Ir nubundame tada. lyg uþmigdamas. koks jis yra ið tikrøjø. 81 . Tada. Santyká tarp budrumo ir miego trukmës Nustato þmogaus savijauta Iðkilus psichikos atsinaujinimo poreikiui. Ir taip. Iðaiðkëja svarbiausioji mintis.

ne daugiau. *** Paliktasis þmogaus fizinis kûnas Fiziniame pasaulyje tarnavo “gyvybës laidininku”. Mirties momentas yra didþiausia palaima. Aukðèiausias dþiaugsmas ir aukðèiausias þavesys Tai jie dþiûgautø. Tas. o ne verktø! Ir daugelis stengtøsi siekti ðios dþiugios bûsenos Garbingu ir teisingu gyvenimu þemëje. Elgiasi labai egoistiðkai ir ðiurkðèiai.bûtina derinti veiksmus. raminanèià iðeinantájá. Reikia iðmokti apie þmogaus iðëjimà galvoti taip. Kad skaisèiam ir verþliam þmogui. Nes iðsilaisvinæs gëris skrenda á Ðviesà! O apsunkintas pykèio. kad ne mirtis kankina. Jo iðëjimà nuspalvina liûdesys. kas su savo asmeniniu sielvartu Ásiverþia á tylà. Visa tai kankina pasitraukiantájá. Nedrumstø ramios jo minèiø tëkmës. Jeigu tik þmonës galëtø suprasti. Iðeidamas þmogus numeta já Ir praranda galimybæ gyventi ðiame pasaulyje. þmogus negali pakilti Egoistiðko þmogaus atitrûkimas nuo Þemës bûna skausmingas. jaudinti já Ir blaðkyti sutelktà jo sielos dëmesá. Kad susiruoðusiam á tolimà kelionæ Netrukdytø apþvelgti prabëganèiø jo gyvenimo akimirkø. Jis buvo veikimo instrumentas . raudos Gali mirðtanèiajam kelti nerimà. Todël ðis pasaulis jam daugiau nebeegzistuoja. Kaip ir apie jo gimimà .Reikia elgtis tyliai ir pagarbiai. bet gyvieji þmonës Jie daþnai labai þiauriai elgiasi su iðeinanèiaisiais. Galima pasakyti. 82 . Iðkilminga tyla neturi bûti drumsèiama. Verksmai. Iðeinanèiam be neapykantos ir pykèio ðirdyje. skundai.

83 . Teturëdamas tik eteriná iðoriná kûnà. Ðviesos (arba eterio). O eterinis kûnas . jei nori. Palikdamas já dar tam tikrà laikà pleventi virð lavono kapo. Maþdaug po trisdeðimt ðeðiø valandø mirusio þmogaus Psichinis kûnas iðeina ir ið eterinio kûno. skystos bei dujinës Ir keturiø energetiniø: ðiluminës (arba ugnies) energijos. Bet. kai mirties akimirkà Þmogus trumpam pasirodydavo Savo artimiesiems eteriniame kûne. Ir tas nemalonus pojûtis. elektromagnetinës ir gyvybinës energijø. Þinoma daug atvejø. Gali bûti matomas kapinëse kaip “vaiduoklis”. Todël lavonø deginimas yra geriau.Þmogaus fizinis kûnas susideda ið septyniø daliø: Trijø medþiaginiø: kietos. o sudeginamas. Atsiranda dël yranèiø eteriniø lavonø. pirmosios trys dalys tampa “ðaltu lavonu”. Þmogus tampa nematomu Fizinio pasaulio þmonëms. Tai jo eterinis antrininkas suyra labai greitai. Visø ðiø energijø visumà legendos vadina eteriniu kûnu. Bet. gali tapti matomu “vaiduokliu” Ir pasirodyti artimiesiems debesies pavidalo figûra. Nes praranda savo materialøjá traukos centrà. Mirðtant. kurá daugelis junta kapinëse. Per keletà savaièiø jis iðsisklaido ore. jei kûnas ne uþkasamas. pirmosiomis dienomis po laidotuviø.laikinu iðoriniu psichinio kûno apvalkalu. Numestas eterinis kûnas. negu jø laidojimas.

reikðti savo jausmus Ðios galimybës iðlieka ir Subtiliajame pasaulyje. nusigërusio niekðo veidas tampa atstumianèiu Tai kiek ði savybë sustiprëja Subtiliajame pasaulyje! Ten visas þmogaus vidus atsispindi iðorëje. palikdamas jame lavonà .savo fiziná kûnà. Tik pro fizinio kûno apvalkalà nebuvo galima jo matyti. Juk jei net þemëje aistros pakeièia þmogaus iðvaizdà Ir iðtvirkusio. norus. Subtiliojo kûno dëka þmogus galëjo norëti. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas ketinimas ið karto Atitinkamai keièia subtiliojo kûno iðoræ. jei jo siela kilni. Turëdamas subtiløjá kûnà su jutimø organais. mirdamas Fiziniame pasaulyje. jausmø.Subtiløjá pasaulá. 84 Septynioliktoji legenda . Þvëriðki apetitai formuoja þvëriðkà pavidalà. Þmogus iðkart gali pradëti aktyviai dalyvauti Subtiliojo pasaulio gyvenime. Pats þmogus Subtiliajame pasaulyje iðlieka toks. emocijas Dabar gi. emocijø neðëjas ir laidininkas. Kuris jam tampa matomu ir realiu. jie tapo matomi. Koks jis buvo gyvendamas Fiziniame Pasaulyje. Arba jis atstumia savo bjaurumu. Fiziniame pasaulyje. Koks yra þmogus ið tikrøjø. Kaip Fiziniame pasaulyje buvo matomas jo fizinis kûnas. Taèiau dabar iðorinis kûnas jau nebe sielos kaukë Pati siela èia pasirodo savo tikru pavidalu. Tà kûnà þmogus turëjo ir anksèiau. Tik þemëje jis galëjo slëpti savo jausmus. Subtiliajame pasaulyje jau nebeámanoma bûti veidmainiu Ir nedoras mintis bei jausmus slëpti po tariamo geranoriðkumo priedanga. O subtilusis arba “jausmø kûnas” Norø. þmogus. Iðeina ið jo. jei jo prigimtis neðvari. Tik dabar jo “iðoriniu kûnu” tampa nebe fizinis kûnas.APIE GYVENIMÀ SUBTILIAJAME PASAULYJE Pasak legendø. Ydingos aistros subjauroja iðoræ iki siaubingiausiø formø. Subtiliajame pasaulyje. toks ir jo iðorinis pavidalas: Arba jis spindi groþiu. Ir tuomet jis patenka á kità .

Suskirstymas Subtiliajame pasaulyje neatitinka Þemës sàlyginiø klasiø Ten galima atsidurti tarp labai nelauktø kaimynø. neatitinkanèià jo iðsivystymo. troðkimø. Þmogus patenka á tà Subtiliojo pasaulio sferà. Nes nebebus áprastø fiziniø stimulø.ar daug þmoniø. Numatant tokià dalià. Stumia joje tà patá savo nykø ir slogø egzistavimà. Koká gyveno Þemëje. emocijø gyvenimà.Bet þmogus pats niekada nemato savo iðorës pokyèiø. jog perëjo á kità pasaulá. nei blogi. Kad Subtiliajame Pasaulyje nereikëtø gëdytis? Jei þmogus visiðkai ásitikinæs savo minèiø geranoriðkumu. Be aiðkiø siekiø ir ryðkiø sugebëjimø Patekæ á juos atitinkanèià pilkà abejingumo sferà.Klausia legendos. Vidutinio lygio þmonës . 85 . Subtiliajame pasaulyje þmogaus sàmonë iðlieka tokia pat. Atitinkanèias jo gyventojø sàmonës iðsivystymo lygá.Þemëje . Apsnûdusiø ir neveikliø þmoniø bûsena ten bus dar sunkesnë.nei geri. Daþnai net nesuvokdamas. Jis tæsia toká pat jausmø. ar net nesàmoningà egzistavimà Priklausomai nuo sàmonës lygio. Kurià jo sàmonë pasiekë Fiziniame psaulyje. Perëjæs á Subtiløjá pasaulá. pasiekto gyvenant fiziniame kûne. O ji gali bûti nuostabi. pusiau sàmoningà. Jei apsimetëlis ir veidmainis Fiziniame pasaulyje Gali paslëpti savo tikràjà esmæ Ir uþimti vietà. aiðkesnis ir intensyvesnis. Tai Subtiliajame pasaulyje tai visiðkai neámanoma. Kokia buvo iki pasitraukimo ið Fizinio pasaulio. taip ir virðuje. ar nevertëtø ið anksto Pasirûpinti savo iðvaizda? . Ar neverta jau Fiziniame Pasaulyje iðmokti màstyti taip. þmogus tæsia savo Sàmoningà. skirtumas tik tas. Juk ir èia . Gyvenanèiø visiðkai sàmoningà gyvenimà? Kaip apaèioje. Kad sàmoningumas arba nesàmoningumas Ten dar ryðkesnis. Jam neteks nerimauti dël iðvaizdos. *** Subtilusis pasaulis turi septynis poplanius arba sferas.

pasimetimas kliudys naujø aplinkybiø ásisavinimui. pikti ir gyvenæ tik jusliniais malonumais Subtiliajame pasaulyje labai kenèia.ji neða á aukðèiausias sferas. Paskutinis siekis gali apspræsti sferà Á kurià þmogus pateks Subtiliajame pasaulyje. O taip pat pasidavusiø visokiam nesaikingumui þmoniø Bûsena labai kankinanti . Ið kuriø Þemëje buvo lengviau iðsivaduoti. Tuo aukðèiau jis gali pakilti Subtiliajame pasaulyje. esant prie Subtilaus pasaulio slenkðèio.ten irgi juos atras. Neámanoma apraðyti Subtiliojo pasaulio gelmiø siaubo. Didþiulë atsakomybë laukia tø.jø kanèios neapsakomos.Tie. 86 . Ir jei pasekmë yra tikslus prieþasties vystymosi rezultatas. Ryðkiausia ir giliausia mintis bei stipriausias jausmas Nulemia egzistavimo ir bûsenos aname pasaulyje kryptingumà. Kuo stipresni buvo þmogaus prieðmirtiniai siekiai. Tai þmogus. Reikia iðlaikyti aiðkø apsisprendimà eiti á ðviesà. kad paskutinës minutës Þemëje Bûtø dþiaugsmingos ir nukreiptos á didþiausià Groþá.fizinio kûno. Nusivylimas. Nes èia neturi tam reikiamo árankio . kurie á Subtiløjá pasaulá Pereina su þemiðkomis aistromis ir geismais. Reikia rûpintis. Negali Subtiliajame pasaulyje rasti laimës ir pasitenkinimo. Negali patekti á nuostabiàsias aukðèiausiàsias sferas. Bet. skæstantis nusikaltimuose ir gyvuliðkose mintyse. Vaidina lemiamà vaidmená. Negalëdami numalðinti savo pykèio ir kûniðkøjø aistrø. Todël bûsimam iðëjimui reikia sàmoningai ruoðtis. kai sàmonë aiðki . Siekiai ir troðkimai.. Visi arðûs. Atitinkamai savo siekiø ir suvokimo lygiui. kurie Þemëje nuoðirdþiai ieðkojo gyvenimo prasmës Ir verþësi prie aukðèiausiø idealø. Taip sàmoningai galima aplenkti þemuosius sluoksnius. Jie tiesiog dega savo nenumalðinamø geiduliø liepsnose: Þemiausieji sluoksniai net fiziðkai junta liepsnas. Þemiausiuose sluoksniuose esanèiø nusikaltëliø ir iðtvirkëliø. Subtilusis pasaulis yra pasekmiø pasaulis.

já pakeièia þaibiðka mintis. esanèios vienoje sferoje. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia . Subtilusis pasaulis sutvarkytas taip. Kol ateis jø tikrosios mirties laikas. Kuo aukðtesnë sàmonë ir mintis. Tai niekaip negali suprasti. Kas trokðta ðviesos.daug tobuliau negu Þemëje. kad bet kurios sferos gyventojas Gali lankytis visose þemiau esanèiose sferose. Èia mintys suvokiamos betarpiðkai Þmonës bendrauja mintimis ir jiems nereikia ávairiø kalbø.Saviþudþiai paprastai bûna arèiausiai Þemës esanèiuose sluoksniuose. nors ir juos gali naudoti. Bet pakilti á aukðtesnes sritis Gali tik pasiekæs atitinkamà iðsivystymà. Kadangi kaip tik jie negalvojo apie virðþemiðkuosius pasaulius. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra ðviesos ðaltiniai Jie ðvieèia ir apðvieèia erdvæ. Nes Subtiliajame pasaulyje kartu susirenka tik suprantantys viens kità Ir tie. kurie jauèiasi sujungti giliu panaðumu. Taip ir sava tamsa temdo erdvæ. kad bûtybës. To pasaulio kalbai nereikia þodþiø. Ir Subtiliajame pasaulyje patenka á tamsà. *** Subtiliojo pasaulio sferos yra skirtingo subtilumo. esanèiø kitoje. Tik vienos ir tos paèios sferos gyventojai Gali bendrauti tarpusavyje . Yra atskirtos nuo bûtybiø. tam jos netrûksta. Þmonës. Nes jø gyventojø sàmonë kuria tamsà. kurioje bûna. tuo ðviesesnis spindesys. Kiekvienos Subtiliojo pasaulio bûtybës ðviesos intensyvumas Priklauso nuo jos pasiekto dvasinio tobulumo. Nes jie dar neiðgyveno jiems skirtos magnetinës Þemës traukos. Saviþudþiø ilgesys ir kanèios tæsis tol. Taip þemiausi Subtiliojo pasaulio sluoksniai skæsta prieblandoje. kurie gyvendami þemëje apgaubë save tamsa. kas atsitiko. Kokia stebuklinga galimybë màstyti savo kalba 87 . Saviþudybë yra ypatingas tamsuoliðkumas Ir didþiausias nusikaltimas. Kaip sava ðviesa apðvieèia viskà aplinkui. Ðie subtiliosios materijos savybiø skirtumai Sàlygoja tai.

Iðsilaisvinæs ið grubaus ir netobulo fizinio kûno. Tai. Subtiliojo pasaulio materija yra tiek elastinga. nes visi reiðkiniai ir daiktai. kas þemës þmogui tëra tik fantazija. Kosmoso dësniø studijavimui. Èia galima persikelti ið vienos vietos á kità neátikëtinu greièiu. Kaip nuostabiai ten gyvena minties ir kûrybos darbðtuoliai. Ir. Ten nëra sàvokø “arti” ir “toli”. Subtiliojo pasaulio gyventojo galimybës nuostabios. subtiliajam kûnui nieko netrûksta. turëdami daug laisvo laiko. Bûtent nuo paties þmogaus priklauso. Nepriklausomai nuo atstumo. To pasaulio gyventojai gali skirti já sàmonës plëtojimui. Nereikia nei miegoti. Visi svajotojai. Kuriuo nuolat reikëdavo rûpintis Tenkinant gausius jo poreikius. Ir kuo kultûringesnis þmogus. Subtiliajame pasaulyje yra nuostabi galimybë Kurti ið subtiliosios materijos viskà.tikra ir realu.galimybiø kelias. nei butu. Kuo turtingesnë þmogaus vaizduotë. menininkai Subtiliajame pasaulyje turi Neribotas galimybes panaudoti savo gabumus. tuo ávairesnë kûryba. Per keletà sekundþiø nuskrendant tûkstanèius þemës myliø. nei ilsëtis. nepaisant to. tiek ið iðorës. Ten kiekviena vaizduotës kruopelytë . Subtiliojo pasaulio gyventojui . poetai. Nereikia rûpintis nei rûbais. Todël. Kiekviena bûtybë ir kiekvienas daiktas ten yra perregimi Ir vienodai matomi tiek ið vidaus. pasaka ir stebuklas. ko tik þmogus nori. Subtilajame pasaulyje nereikia ruoðti sau maisto. kadangi net Fiziniame pasaulyje Artimos ðirdys daþnai susikalba be þodþiø. Savo darbà paðventæ þmonijos labui. ar jis sugebës Kuo naudingiau praleisti gyvenimà Subtiliajame pasaulyje. dangaus pasauliø stebëjimui. ko jam reikia. Èia þmogus pasijunta visiðkai iðsilaisvinæs Ið tø visø suvarþymø ir pareigø. tuo ji nuostabesnë.Ir tuo pat metu bûti suprastam ávairiø ðaliø gyventojø! Nereikia tuo stebëtis. 88 . regimi vienodai. Kad þmogus mintimis kuria viskà.

Erdvë ir laikas ten suvokiami kitaip: Tûkstantmeèiai gali atrodyti kaip akimirka. *** Buvimas Subtiliajame pasaulyje tæsiasi ávairiai.tai ne tik mûsø psichinë bûsena. kuriø Fizinis pasaulis neþino. o akimirka . ðvelnesnës. Palaipsniui Subtiliojo pasaulio galimybës suþavi þmogø Ir jis visai neskuba jo palikti. Taip pat ir patiems turiningiausiems sapnams nereikia laiko Akimirksniu suvokiami sudëtingiausi veiksmai. intensyvesnës. Jis turi ir daugiau spalvø. O viena siaubo minutë jam atrodo be galo ilga. Taèiau ðalia maloniø galimybiø Subtilusis pasaulis pilnas pagundø ir pavojø. 89 . Todël ten patekusiam vidutinio dvasinio iðsivystymo þmogui Naujos gyvenimo sàlygos atrodo malonios. Susiþavëjæs nuostabiomis Subtiliojo pasaulio galimybëmis. pasinëræs á kûrybos dþiaugsmà ir laimæ. kad geriausias jo apibûdinimas . ðvaresnës. ilgam sustabdyti savo evoliucijà. kaip bëga metai. Subtiliojo pasaulio spalvos yra sodresnës. garsø bei tonø. Bet ir iðtisas ávairiausiø galimybiø bei kliûèiø pasaulis. Galime suprasti. Iðvydæ Subtiliojo pasaulio spalvas ir iðgirdæ jo skambesá. Tik dësniai ir gyvenimo sàlygos ten visai kitokie. amþiams prisiriðæs prie jo. Jos nuolatos persilieja. Ðiaurës paðvaistë . Bet juk ir Þemëje. Subtilusis pasaulis atrodo visai kitaip Jo ðvytinti materija nepanaði á þemiðkuosius apvalkalus. Jis gali baigtis po keliø savaièiø Arba tæstis keletà ðimtmeèiø ar net tûkstantmeèiø Tai priklauso nuo prieþasèiø. Sakoma. Subtiliajame pasaulyje groþio nepalyginamai daugiau.Subtilusis pasaulis . Þmogus gali tapti jo pavojø ir pagundø auka Ir. glûdinèiø paèiame þmoguje.Subtilusis. ilgi pokalbiai.blyðkus Subtiliojo pasaulio groþybiø atspindys.kaip amþinybë. keièia savo intensyvumà ir sodrumà. Vidurinis ir aukðèiausias Subtiliojo pasaulio sluoksniai yra nuostabûs. Þmogus në nepastebi. kad ten po kiekviena gële slepiasi gyvatë. Viena ir ta pati spalva liejasi ðimtais atspalviø. Be didesnio materijos subtilumo ir elastingumo.

pasaulá. Tai tik kelias. tuo greièiau Medþiagas gràþindamas á bendrà subtiliosios materijos rezervuarà. Po tam tikro laiko suyra . Kai jis turi palikti Subtiløjá pasaulá. Tikrasis mûsø evoliucijos tikslas yra kitas . aukðtesná. apie kurá. Taigi. tapæs “subtiliuoju lavonu”.kuo skaistesnis. kurio negalima iðvengti ir kurá reikia greitai nueiti.Subtilusis pasaulis . Ir mûsø buvimas jame neturi bûti ilgalaikis.Ugninis pasaulis. kiekvienam þmogui kada nors ateina metas. Tai tikrasis Dangus. Kalba visø laikø ir visø tautø mokymai ir legendos. kaip apie mûsø siekiø tikslà.tik pereinamasis pasaulis kelyje á Ugniná. 90 . Numestas subtilusis kûnas. Ir èia þmogui ateina laikas “mirti” Tai reiðkia nusimesti nuo savæs jau suneðiotà subtiløjá kûnà Ir eiti á kità.

gëlës.. Konkretusis protas. Tai paþástami. Pats oras jam atrodo lyg ðviesos muzika. Kurie apsupa já. kuri vadinama “Minèiø pasauliu” . giminës.. kûnas . Þmogø vël paþadina ryðkios. Arba “minties”. Kaip apsakyti ðá nubudimà dangiðkosios ðviesos slëniuose. Visos jø kilnios mintys atsispindi veiduose. intelektas.APIE GYVENIMÀ UGNINIAME PASAULYJE Kai ryðys su subtiliuoju kûnu nutrûksta ir jis numetamas. stebuklingas uþsimirðimas. beribës. O dabar jis “apnuogintas” ir tampa iðoriniu. iðmintis ðvyti pro jø permatomus kûnus Iðtisa þërinèiø spalvø gama . Ir þemiðkajame gyvenime þmogus turëjo ðá minties kûnà. o tiksliau. augalija . Kur kalnai.. Nesuteptus nerimu ir þemesniøjø pasauliø aistromis... kuriantis konkreèias mintis. Kuris atspindi jø kilniausias emocijas ir jausmus. Tos pirmos dangiðkojo pasaulio auðros þërëjimà. kad áðventintø á naujo gyvenimo misterijà. ðvytintys subtiliu groþiu. Èia “iðoriniu” þmogaus kûnu tampa “ugninis “. ta jo dalis. Þemiðkajai sàmonei neásivaizduojamos palaimos pojûtis. Paèios nuostabiausios melodijos tyliai skamba aplinkui . Jis nubunda apimtas neapsakomo dþiugesio ir ramybës jausmo. lyg glamonë apima sielà. meilë. Kaip þodþiais perduoti to atbudimo palaimà. Kas tai per pasaulis á kurá pateko þmogus? Tai Ugninis pasaulis. Ðvelnumas.. mylimieji. Pranokstanèio mûsø vaizduotës ribas. Jis sudarytas ið Minèiø pasaulio Dvasios-Materijos 91 Aðtuonioliktoji legenda .màstymo laidininkas. Vëliau lyg pro aukso rûkà ima ryðkëti þërintys veidai. Visà jo esybæ persmelkia ðviesa ir harmonija . Naujas sapnas.visa nuostabu ir skamba? Ðvelniausiais atspalviais ðvytinèiø spalvø gama vilnija prieðais já. Taèiau tuomet jis slëpësi po subtiliojo ir fizinio kûnø danga.tai minèiø ir proto pasaulis.

Ir. Visa Ugniniame pasaulyje nepaliaujamai ðvyti. Ten nëra ðeðëliø . Ji atrodë tokia stebuklingai skaidri ir ðviesi. Kurios galëtø teisingai perteikti mums to pasaulio esmæ. Visas Minèiø pasaulio ribas sukuria pats þmogus. Taip kiekvienas þmogus pats susikuria savo dangø Ir nuo jo minèiø turtingumo atitinkamai graþëja visa jo aplinka. Nes Ugniniame pasaulyje praþysta visi þemiðkosios meilës daigai. Ði materija . lyginant su fizine materija. Jei kalbësime apie tikrà dviejø sielø ryðá.tai ta aplinka. Jo dangus tampa vis labiau subtilesnis ir nuostabesnis.tà nesunku ásivaizduoti. Gyvenimas Ugniniame pasaulyje aktyvesnis. Þemës þmoniø kalbose nëra tokiø þodþiø ir sàvokø. “Jausmø materija” atrodo neplastiðka. Ji akimirksniu ágyja atitinkamus kontûrus. Turi daugiau ar maþiau iðlavintus suvokimo organus. Nes èia tarp sielø nëra jokiø uþtvarø. nors. kokius mylëjome Þemëje. nes ir Þemëje Galima taip iðdëstyti ðviesos ðaltinius. Tai èia bendravimas þymiai artimesnis ir ðvelnesnis nei þemëje. Gilëjant ir pleèiantis jo sielai. Ugninio pasaulio groþio neámanoma apsakyti þodþiais. Minèiø pasaulio Dvasia-Materija þymiai gyvybingesnë ir subtilesnë Uþ Subtiliojo arba Jausmø pasaulio materijà. Ugniniame pasaulyje mûsø niekas nebeskiria nuo artimøjø. Danguje mes nuolat esame su tais. Ten viskas. Ðalia “Minties materijos”. negu Subtiliajame psaulyje. tuoj pat ágyja atitinkamà formà. kai tik jà paveikia mintis. priklausomai nuo kultûrinio bei dvasinio þmogaus lygio. jog ðeðëliø beveik nebus. Iðsaugodami aiðkø mûsø þemiðkøjø santykiø suvokimà. tiek su vis dar tebegyvenanèiais. Priklausomai nuo þmogaus dvasiniø jëgø augimo. kurioje veikia mûsø màstymas: Kiekvienà kartà. Kuriuos mylëjome ir gerbëme gyvendami Þemëje Tiek su iðëjusiais anksèiau. Todël kiekvieno þmogaus dangus pleèiasi ir gilëja. Kadangi mûsø minèiø formos ir yra ið Ugninio pasaulio materijos. 92 . apie kà þmogus galvoja. Mes regime juos ðalia savæs laimingus ir palaimingus Ir tokius. Sunki ir drumzlina.

Kas jo gyvenime buvo kilnu ir nuostabu.kiekviena siela aiðkiai mato. Ugniniame pasaulyje nebus nieko. Taip legendos pasakoja apie þmogaus dangiðkàjá gyvenimà Gyvenimà. Kaip gimsta mintis kitoje sieloje. þmogus savo atmintyje iðsaugo tik tai. Taip þmogus gauna atpildà uþ nesavanaudiðkumà Þemëje. Kurià siela iðgirs Ugniniame pasaulyje. Meilës ekstazë ar gailestingumo dþiugesys Tai tik atskiri tos nuostabios simfonijos garsai. Mintis þaibiðkai skrenda nuo vienos sielos prie kitos. O teisingiau pasakius . Jeigu tik to nori ir sutelkia á jà savo dëmesá. Trumpalaikai dþiaugsmai. Þemëje iðgyventos entuziazmo ir pasiaukojimo valandos Tos skaidrios gaidos. Migloti Þemës saulëlydþiai èia virsta akinanèio spindesio auðromis. Kurios Þemëje kas valandà duþdavo ir vël atgydavo. Ateidamas á Ugniná pasaulá. Tokie susitikimai ávyksta ne tik “minties greièiu”. Ugniniame pasaulyje jis gaubiamas asmeniniø þemiðkø prisiriðimø. kurie gyvendami Þemëje á tai verþësi. iðskyrus Tiesà. Visà blogá ir bjaurumà jis numeta á uþmarðties prarajà. Nes kiekviena siela gali bendrauti su kita siela. Nei skausmo. Meilës ir Tiesos atradimai.Nuotolis èia irgi neturi jokios reikðmës. jei tik sielos yra vienodo iðsivystymo lygio. kurá sunkiai ásivaizduoja 93 . Ugniniame pasaulyje þmogus ágyvendina visas savo ðviesiàsias svajones. nei sielvarto ðeðëlis Netemdo jo tyro dþiugesio horizontø. Visas gëris. Èia visiðkai realizuojamas ir atlyginamas. Bet bûna labai gilûs. Meilæ ir Groþá. Pomëgiø bei minèiø palaimos Ir skina savo garbingø poelgiø vaisius. kurá jis darë gyvendamas Þemëje. Ir tiems. kuriuos mums suteikia muzika. Kurià senovës graikø legendos vadino Letos bangomis. nei liûdesio kruopelytë. Vieninteliai realûs ir pastovûs þemiðkojo gyvenimo dalykai Tai dvasinio Groþio. iðplëðtos ið þemiðkojo gyvenimo disonansø Vël ir vël atsikartoja Ugninio pasaulio Ástabiuose matmenyse ir stebuklinguose deriniuose.

Ugniná pasaulá.neapsakomos palaimos ir dþiugesio pasaulis. kurio reikia mitybai ir perdirbimui Ugniniame pasaulyje. kuris iðtirpsta Minties pasaulyje. Taip þmogus pasiekia savo tikràjà tëvynæ . Mûsø primityvûs vaizdiniai ir mûsø netobula kalba Bergþdþiai stengiasi já perteikti. kai visa iðsemta.tikroji þmogaus tëvynë . Taip Ugniniame pasaulyje uþtikrinamas ateities progresas. Visos amþinosios vertybës áeina á þmogaus vidø Ir jis numeta savo paskutiná laikinàjá apvalkalà Minties kûnà. Gyvena savo asmeniná gyvenimà Tokio sàmoningumo ir supratimo lygio. Taip. Èia pats nemirtingasis Þmogus. Ir apie kurá byloja kosminës analogijos dësnis. Kurias jis atsineðë ið savo þemiðkojo gyvenimo. Èia jis gráþta ið kelionës po “aðarø pakalnæ”. niekuo neapsunkintas. Ugninis pasaulis . èia vystosi protas ir ðirdis. kas buvo perdirbta á savybes ir sugebëjimus.Mûsø sugrubusi þemiðka sàmonë. gimusios gyvenant Þemëje. Taèiau jis yra ir dar kai kas daugiau. Visos tyros mintys ir emocijos. kas tinka sielos kûrybai ir jos vystymuisi Tai derlius. Þmogaus buvimo Minties pasaulyje trukmë Visiðkai priklauso nuo tø dvasiniø atsargø. Kurioje buvo lyg mokykloje . Taigi. Kai ið dangiðkos dþiaugsmo taurës iðgertas paskutinis laðas. kas pastarajame þmogaus gyvenime Buvo vertinga jo proto ir moralës iðgyvenimuose. Èia perdirbama ir paverèiama Apibrëþtomis proto ir moralës savybëmis Tomis jëgomis. Visa.èia jis “namuose”. Ugninis pasaulis . koká spëjo pasiekti. 94 . Tuomet viskas. Taip. Ir. nors kiekviena gyva siela Junta to gyvenimo uþuomazgas savo slëpiningose gelmëse.mokytis ir ágyti patirties. Visos proto ir moralës pastangos bei siekiai. Nei iðvargusios sielos palaimingo nusiraminimo vieta. iðlaisvinti nuo smulkiø rûpesèiø. Bet kurá áþvelgia poetai ir iðgyvena aiðkiaregiai. kurias jis atsineð su savimi á kità gyvenimà. Visi prisiminimai apie nesavanaudiðkus darbus artimiesiems Visa.

Suvokia prieþastis. antrasis . arba Mahatmos. pasiþymi Ágimtu kultûringumu ir prigimties subtilumu. Vienai akimirkai sieloje nubunda sàmoningumas. kurios priskirtinos aukðtesniajai. Þmogus pasilieka viename ið jø. Áþvelgia jø tarpusavio sàveikà. Jø atmintis tobula ir nenutrûkstanti. ðioje sferoje. “ugninës” minties. ið to iðplaukianèias pasekmes Ir net mato jø átakà bûsimiems gyvenimams. kà dauguma þmoniø sugeba èia patirti. atitinkamai jo iðsivystymo lygiui. Kitoje. lygyje lieka didþioji dauguma þmoniø Ið visø ðeðiasdeðimties milijardø þmogiðkøjø individualybiø. abstrakèiajai srièiai.Arhatai. Joms jau nebeegzistuoja uþdanga. Minties pasaulá galima laikyti þemesniàja Ugninio pasaulio sfera. Jos visà savo laikà ir energijà paðventë Kilniam proto ir aukðtos moralës gyvenimui. Aukðtesniojoje sferoje perdirbamos visos virðasmeninës mintys Visos tos mintys. Èia jos patiria tikràjá þmogaus gyvenimà. Tai ir viskas. Ir èia þmogus pamato savo paties praeitá. aukðèiausiàjà Ugninio pasaulio sritá Pasiekia iðminties mokytojai . Ðios sielos. kurias jis pats sukûrë. Garbingà sielos bûtá. gyvendamos þemëje. 95 . kurios. þemiausiame. Kurio derlius nuimamas bûtent èia. Bet yra sielos. Ji suvokia praeities prieþastis ir bûsimas pasekmes. Lyg þaibas nuðvieèiantis visà jos praeitá ir ateitá.tai ið esmës vienas didelis minèiø pasaulis: Pirmasis konkreèios. Treèiàjà. Aukðtesniàjà Ugninio pasaulio sferà sudaro trys skyriai. Priklausanèiø þemesniesiems pasauliams. Ugninio pasaulio srityje Pabuvoja nedidelë dalis aukðtos evoliucijos sielø. slepianti praeitá. Dauguma tepakyla tik iki ðitos Ugninio pasaulio sferos Ir tik trumpai akimirkai.abstrakèios. arba antrojoje. Pirmame.Minties ir Ugnies pasauliai . Savo mintimis ir kilnumu pasëjo tà pasëlá.Ir jø artimiausi mokiniai. gyvendamos þemëje. aukðtesnëje. nesuvarþytà apvalkalø.

Aplinkui dvasios grûdà kaupiasi ir auga þmogaus sàmonë.. Tol. 65 Legendos papasakojo apie tai.ir tu paþinsi Visatà ir Dievus. dvasinis protas. kas liaudyje vadinama þmogaus “ðirdimi” Áþvalgos arba sugebëjimo suvokti esmæ.Devynioliktoji legenda APIE MIKROKOSMOSÀ . kol pasiekë savo dabartinæ bûsenà.daugiau nebemirðtantis. Pati aukðèiausia jo dalis Rytuose vadinama ATMA : Tai Dievybës dalelë. p. . Jis atsirado kartu su organizuota materija.“Màstytojas”. Atmos ir Buddhi junginys sudaro “dvasios grûdà” Dieviðkà. Legendos pasakoja. þinojimo pajautos buveinë.visus savo “kûnus”: Fiziná bei eteriná. þaibiðko sàmonës nuðvitimo ðaltinis Intuicijos. nemirtingas. Rytuose ji turi pavadinimà . po keturiø mirèiø Þmogus lieka pats savimi. savimonë. kad ðis nemirtingasis Þmogus yra trejopas. kaip þmogus trijuose pasauliuose Per tam tikrà laikà iðgyvena keletà “mirèiø”.MANAS . po to jausmø ir pagaliau minties kûnà. Ir Dievas slypi kiekvienoje ðirdyje.. 96 . amþinas . Dvasios-Ugnies kibirkðtis. Visas gyvybës evoliucijos pakopas. Laipsniðkai vystësi nesuskaièiuojamø ásikûnijimø keliu. Ir ðtai. amþinà. “Kvietimas”. Buddhi yra tai.NEMIRTINGÀJÁ ÞMOGØ Paþink pats save . Jis perëjo visas gamtos karalijas. “palaimos kûnas”. nekintamà ir nesuardomà Monadà. (Uþraðas virð Delfø ðventyklos) Kosmosas atsispindi kiekvienos akies vyzdyje. Be apvalkalø. Ðá dieviðkà branduolá gaubia BUDDHI Dvasinë Siela. Visø þmoniø dvasios grûdas yra vienodas Jis yra nesàmoninga kiekvieno þmogaus esmë. Absoliuto spindulys. numesdamas Vienà po kito visus savo laikinus apvalkalus .

kuriø pagalba þmogus veikia Minties. Jo buvimas sielai ir kûnui suteikia “að” pojûtá. Tas AÐ daþnai save apgauna. susitapatindamas su tuo apvalkalu.tai yra su subtiliuoju kûnu. Arba “intuicija “. kad jie ir jis yra viena esybë. sukurtø ið tø pasauliø materijos. Aukðtojo AÐ átaka ir poveikis kûnams Vadinamas “sàþine”. Tam. Buddhi ir Manas kartu sudaro aukðèiausiàjà triadà Sàmoningà nemirtingàjá þmogaus Að. kai kalbame apie moralæ. Jei intuicijos blyksniai bûna tokie daþni. abstraktaus màstymo arba “idëjø protas”. kai ji nuðvieèia intelektà. Visø ágytø rezultatø nedûlyjantis lobynas. Visuma laikinøjø apvalkalø. Taip juslinio þmogaus AÐ susilieja su fiziniu kûnu Ir su jausmais. norais bei aistromis . Ðià brangiausiàjà Visos Visatos Vienatinæ Ugná! Amþinasis Þmogus nuolat gyvena Ugniniame pasaulyje. Nes ið protinës veiklos iðplaukia visi mokslininko dþiaugsmai. á kuriuos yra ávilktas. Prote sutelktas jo visas gyvenimas ir kûryba.á legendø lygmená Ir pajusti Amþinàjá Þmogø. Jis mano.Manas . vadinama asmenybe. Subtiliajame ir Fiziniame pasauliuose. Mokslininkui jo Að . Tai ðis savitumas vadinamas “genijumi”. veikiantysis asmuo. 97 . Jog tampa normalia þmogaus bûsena.tai jo protas. Kuriame jis energingiausiai veikia. Atma.tai aukðèiausias protas. Kiekvienas ið mûsø neðioja savyje ðià visatos brangenybæ. Tik nedaugelis þmoniø sugeba pakilti Á abstrakèios dvasinës filosofijos aukðtumas . Kiekvienam ásikûnijimui ji kuriama ið naujo. Tai auganti ir evoliucionuojanti amþinojo Þmogaus dalis Visos gyvenimo patirties ir iðsaugoti vertø pergyvenimø. kad galëtø veikti þemesniuosiuose pasauliuose. gyvenantá visuose pasauliuose. Jame saugomos visos ágytos protinës ir dorovinës savybës Kitaip jos ir neaugtø. kaip savo tikràjá AÐ. jam reikia kûnø Laidininkø. Jis .visø kûnø.

98 .fizinio kûno analogija .tai vikðru þeme ðliauþia. O tariama mirtis yra gimimas platesniam gyvenimui. Iðëjimas ið tamsaus urvo á kalnø oro gaivà.su sparnuotu vabzdþiu. Kiek kartø ji buvo vikðru ir kiek kartø drugeliu? Liaudies paprotys per ðventes keistis daþytais kiauðiniais yra senovës simbolis. Baigdama savo þemiðkàjá kelià.O ásikûnijanti aukðtoji triada . Gráþimas á tikràjá þmogaus bûstà. ji apsigaubia kûnø apsiaustais ir vël juos numeta Taip. Ir kaip vëjas nusineða perþydëjusios gëlës aromatà.amþinoji visø isikûnijimø patirties surinkëja. vadinamas mirtimi. Ji . gimimas þemëje yra veikiau mirtis.visa. mirtá legendos vadina didþiausia þemiðkojo gyvenimo iliuzija: Mirties nëra. kà geriausia surinko savo sieloje. pasak legendø. Ji . Individualybë paima visas vertybes. Kad paverstø patirtimi ir ápintø á sàmonës vainikà. kas yra þmogus: Lukðtas . Kurias sukaupë gyvenime . Taigi. Kuris . yra tik gyvenimo sàlygø pasikeitimas! Graikø legendos. Savo namuose. uþsivilkdamas naujus rûbus. O pasitraukimo ið þemiðkojo gyvenimo procesas. amþinasis Þmogus lieka pats savimi. vasarà ir rudená. o taip pat apie tai. Þmonës norëjo priminti vieni kitiems apie trijø pasauliø kelià. tai drugeliu á padangæ kyla. Apie kilimo ir prisikëlimo kelià. arba fizinis ásikûnijimas. Taip Individualybë nusineða viskà á Aukðtuosius pasaulius. kaip þmogus. Þemiðkasis gyvenimas.laikinas reiðkinys.gráþimas namo. Lygindavo sielà . juk ið esmës jis ir nebuvo palikæs savo bûsto.Atma-Buddhi-Manas Vadinama Individualybe. kupinos gilaus ir ðviesaus simbolizmo.Psichëjà . numeta sudëvëtus. Taigi.lyg nemirðtantis medis Ant kurio auga asmenybës. Numetæs visus kûnus. Yra sàmonës gráþimas á aukðtuosius pasaulius . lyg lapai Þaliuojantys þmogaus þemiðkojo gyvenimo pavasará. Individualybei Tëra tik dalies jos sàmonës bei valios laikinas pasiuntimas Á þemesniuosius pasaulius per ðiø pasauliø materijos laidininkus. Gyvendama amþinai.

Kuri neklystamai atspindi mûsø vidinæ esmæ. visomis vaivorykðtës spalvomis. Jie vadinami AURA.amþina Individualybë. Mûsø dvasios laimëjimus ir praradimus.teigiami ar neigiami. kuriame slypi amþinybë.laikinas. bet maistingas. Menkutë plëvelë. Po to minkðtimas . Tokià pat analogijà galime áþvelgti ir vyðnios arba slyvos vaisiuje: Visø pirma menkavertis apvalkalas.skaidri. nors ir neilgalaikis . Ir pagaliau ugninis trynys . Dvasingo þmogaus aura . Kiekviena þmogaus mintis. ryðki ir þëri Visais ðviesos atspalviais. Visi mûsø pasiekimai ir visi mûsø nuopoliai palieka savo þymæ auroje. 99 . Tie.tai jausmø ir minèiø kûnai. Aura priklauso nuo þmogaus dvasios: Kuo jis stipresnë. Þmogø taip pat galima lyginti ir su ðviesos ðaltiniu. Apgaubtu keliasluoksniu popieriumi . Ir èia neámanoma kà nors iðkraipyti ar nuslëpti. Ir pagaliau kauliukas. skaito mûsø mintis ir jausmus.Baltymas . tamsiø spalvø. arba sensityvai. Bespalvë arba sudaryta ið tirðtø. kokie jie bûtø . tuo daugiau ðviesos prasiskverbia pro popieriø. Kurios atspindi jo grubias aistras ir emocijas. Nesvarbu. Todël ji ir yra mûsø pats tiksliausias pasas. mato ir mûsø sielà Ir. Á ðá pasà þmogus pats ásiraðo visus savo poelgius. þymiai svarbesnis minkðtimas ir galinga sëkla. Kuo stipresnë lempa. Neiðsivysèiusio þmogaus aura jø akimis yra pilka. kurie mato mûsø aurà. kiekvienas noras ir emocija Atsispindi jo auroje spalvø ir ðviesos atspalviø þaismu. Kuo stipresnë Individualybë. tuo ðviesesni spinduliai Prasiskverbia pro visus jos kûnus. tuo aura didesnë ir turtingesnë ávairiais atspalviais. lyg atverstoje knygoje. Kai kurie þmonës mato neregimus auros spindulius Tai aiðkiaregiai.maistas.tai jo “kûnai”.

mintimis. kurioms gresia chaosas.*** Legendos kalba apie ypatingà þmonijos vaidmená planetos gyvenime. Legendose pasakyta. kad Aukðèiausi planetos principai glûdi þmoniø monadose. Þmonija yra lyg planetos cementas Ji padeda iðlaikyti vienybëje dalis. 100 . Tai dar labiau padidina Visø màstanèiø planetos gyventojø atsakomybæ. Taip þmonija saugo planetà Savo aukðèiausia iðraiðka . Todël negyvenamas pasaulis lengvai suyra.

priklausomai nuo sielos iðsivystymo. Ir niekuo nepridengti iðkyla prieð já Bendri bûsimo ásikûnijimo kontûrai. Kad galëtø pasiprieðinti vandenyno slëgiui. taip ir dangiðkasis turi pradþià ir pabaigà.Taip nulemiamos naujo þemiðkojo gyvenimo uþduotys. Trumpà akimirkà jis pamato savo praeitá. Kaip naras turi apsivilkti sunkius ðarvus. Màstytojas pajunta traukà naujam ásikûnijimui. bei pakilti á naujà pakopà. kurios lems jo ateitá. Taip aukðta dvasia verþiasi á sunkø kelià. Ir kai sielos gyvenimas Ugniniame pasaulyje baigiasi. Prieð naujo gyvenimo pradþià já aplanko praregëjimo blyksnis Ir jis suvokia prieþastis. 101 Dvideðimtoji legenda . Nelengva ið Aukðèiausiojo pasaulio artëti prie þemës sferø. O silpna saugo savo bailø tingumà. kad dangiðkasis sielos gyvenimas gali tæstis Tûkstanèius metø. savo sàmonës atsinaujinimo iðbandymui. Neáveikiama jëga traukia dvasià vël kovoti ir kentëti. Bet kaip þemiðkasis gyvenimas. verèianèias priimti naujà naðtà. Taip á þemæ ateinanti individualybë turi uþsivilkti sunkø fiziná kûnà. o taip pat Jame slypinèias prieþastis. Kai pasibaigia gyvenimo Ugniniame pasaulyje laikas.APIE SUGRÁÞIMÀ IÐ ANO PASAULIO Legendos pasakoja. Tuomet Màstytojà aplanko aiðkiaregystë. Patirtis tokiam iðbandymui suteikia dþiaugsmo. Kas verèia Individualybæ gráþti atgal á þemæ? Kosminis dësnis: kaip alkis traukia prie maisto. Taip ásikûnijimo dësnis traukia dvasià vël ásikûnyti Ir pereiti naujus iðbandymus. Tai galime palyginti su naro darbu. Nes tik þemëje atsinaujina mûsø energijos. Aukðta dvasia dþiaugiasi artëjanèia galimybe Patobulinti naujà savo egzistencijos aspektà Ir. Stengiasi ieðkoti sunkiø sàlygø.

Ið tos materijos. nelauktai.Ir ðtai. Fizinis kûnas gemaliniu laikotarpiu vystosi pagal ðá etalonà. Fiziná. Jie perduoda jam tik fiziná paveldà Tos rasës ir tautos. kai baigësi buvimo Dangaus Bûste laikas. Kuriuo ásikûnijæs þmogus jaus ir norës. kurias jis susikûrë. padedant Statytojams. gaunamas ið tëvø. kurioje jis gimë. arba norø. Po to. Todël genijus. kûnas. kûnà Þmogus gauna ið savo tëvø. tankøjá. O gimæs iðauga á tikslià eterinio kûno kopijà. Kitaip tariant. nebûna paveldimas Tëvø genijus neperduodamas vaikams. tomis pasekmëmis. jis kuria Savo gyvenimo amþinosios istorijos naujo skyriaus minties kûnà. Þmogus ið Ugninio pasaulio leidþiasi á Minèiø pasaulá. perteiks savo aistras ir emocijas. þmogus leidþiasi á Subtiløjá pasaulá. Aukðto dvasingumo þmogus. Vëliau tokiu pat bûdu ið Tankiojo pasaulio materijos Þmogus kuria savo eteriná kûnà. kartu su ðiuo kûnu. Iðorën besiverþianèios jo energijos Telkia aplink save taip pat ir Subtiliojo pasaulio materijà. sukurti. Visa kita á savo naujà gyvenimà jis atsineða pats. Kurios prie jo pritraukia Minèiø pasaulio materijà. kurioje turës gimti. kaip taisyklë. Genijus nëra palaipsniui tobulëjanèios ðeimos rezultatas Jis ateina visiðkai netikëtai. Eterinis kûnas yra jo bûsimo fizinio kûno etalonas. Neiðvystyto dvasingumo þmogui Karmos Vieðpaèiai Nustato ðeimà ir naujo gimimo sàlygas. Jis iðspinduliuoja dalá savo energijos vibracijomis. 102 . iðskyrus fiziná kûnà. Vadovaudamiesi jo troðkimais ir polinkiais. Iðryðkëjusiais ankstesniajame gyvenime. Ateina þmogaus fizinio gimimo metas. Kai visi apvalkalai. ypatumus. Naujàjame ásikûnijime tuo minties kûnu jis ir màstys. Protinës bei moralinës savybës ið tëvø neperduodamos. arba veiksmø. Ið ðios materijos tokiu pat bûdu kuriamas subtilusis. bûdamas aukðtos sàmonës. Tai vienintelis paveldas. Pats renkasi ðeimà.

kurti naujà bûstà sielai. Taip pat nedera apsisunkinti sudëtingais norais.tai ðventas veiksmas. Bet supratusieji tik padeda ávykiui. Ðtai kas raðoma vienoje ðventoje knygoje: “Ar asmeniniais norais trikdome lauktà sveèià? Juk skubame atkelt vartus. laipsniðkai. Ið tiesø. Sielos dieviðkojo gyvenimo prisiminimas blësta arba visai uþgæsta Priklausomai nuo to. Tuo tarpu. kad tik lauktasis ateitø. Tarp jos ir aukðèiausiosios ðviesos atsiranda kraujas ir kûnas. gimimas ir motinystë. Kurie spaudþia jà ir apgaubia tamsa. Ir ðtai ávyksta pati giliausia gyvenimo paslaptis Ásikûnijimas. Aukðèiau buvo pasakojama. Paslaptingasis susiliejimas vyksta lëtai. Todël nutraukti vaiko gimimà yra blogiau nei þmogþudystë. Laukiant sveèio. Tegul neiðmanëlai meldþia erdvæ. nukreipti akis á groþá. kiek ji nusileidþia á tas karðtas gelmes Ir kiek ji ásitraukta á kûniðkumo uþuolankas. kartojant maldà. Pradëjimas . o kûno savybës Taip genijaus vaikas daþnai gimsta bukagalviu. kaip reikia sutikti tà. kuris vël ateina gyventi Ir atlikti naujas uþduotis Fiziniame pasaulyje. meilëje ir kanèioje. Legendose taip pat nurodoma. bet aklieji bando atstumti jà. 103 . Ranka daþnai iðtiesta.Palikuonims perduodamos ne sielos. geriau iðvëdinti namus ir tyloje. Bet slëpiningose sielos gelmëse likusios dangiðkosios pamokos Atgis paþinime ir groþyje. kaip reikia elgtis Iðlydint þmogø ið Fizinio psaulio á Subtiløjá. Palengvinti jos ákalinimà kûno varþtuose Ir suðvelninti jos bûsimà iðbandymà. Kuris gráþta ið Aukðtøjø pasauliø. sielos kvietimas ásikûnijimui. kai genijui gyvybæ duoda patys papraðèiausi þmonës. Vaiko sukûrimas yra nuostabiai prasmingas ir reikðmingas. ar ne dieviðka Ði neregima ir laukiama ateinanti siela? Ðventa ir nuostabi motinos uþduotis .

Nereikia prasimanymø ir paskyrimø . Paðaukus. kad gali iðsikviesti mirusiuosius Ir bendrauti su mirusiø didþiøjø þmoniø Arba savo artimøjø . Bet ðtai. jau prasidëjo gemalo vystymasis. kuriai atëjo metas ásikûnyti.blogiau nei þmogþudystë”. Jie mano. kas vyksta spiritizmo seansuose. kur gyveno þemëje. Bet tai. traukiami tebegyvenanèiø artimø þmoniø minèiø. Baigësi laukimas Subtiliajame pasaulyje.sielomis. Tuo ðiam þmogui sukeliamos neapsakomos kanèios. Tëra tik grubi mistifikacija. pradëjusá ásikûnyti. Uþ jas neprotingiems “tëvams” teks atsakyti. Nes jame lieka dalelë iðëjusio þmogaus sàmonës.draugø bei giminaièiø . Slogus garas goþia kiekvienà lopðá. 104 . Palaiminta motina. Tyloje ir su ðypsena ir groþyje laukite naujai besibeldþianèiø á pasaulá.” Ðitame fragmente taip pat kalbama Apie gimimo nutraukimà .abortà “Aklieji bando atstumti iðtiestà rankà”. Þemës naðtà reikia paðalinti. Þmogui pasitraukus ið Subtiliojo pasaulio á Ugniná. *** Kai kurie þmonës domisi taip vadinamu spiritizmu. jie atvyksta á seansus ir bûna laikomi mirusiøjø sielomis. Klajoja netoli tø vietø. Kad “nutraukti vaikø gimimà . dël jam nesuprantamø prieþasèiø Iðveja ið Fizinio pasaulio atgal á Subtiløjá pasaulá.dvasia eina laisvai. Sugráþtantis þmogus jau ásisupo á subtiløjá kûnà. Liko ágyti tik fiziná kûnà. Jau iðrinkti tëvai. Tas kûnas kurá laikà iðlieka pusiau sàmoningas. Reikia susimàstyti. atvërusi uþdangà ðviesai ir atneðusi pirmàjà gëlytæ. Ðitie numesti apvalkalai. todël ir pasakyta. Tai didþiulis nusikaltimas. kokià perturbacijà abortas sukelia Tai bûtybei. Subtiliajame pasaulyje lieka numestas subtilusis þmogaus kûnas.

kurios pasitraukë ið þemiðkojo gyvenimo Anksèiau savo natûralios mirties: Saviþudþiai. Dël kuriø þuvo Atlantida. Ar galima ásivaizduoti.Ið tikrøjø iðëjusio þmogaus siela. su kuria spiritistai gali bendrauti. kad toks kosminiø dësniø paþeidimas Neturës jokiø pasekmiø gyviesiems seansø dalyviams. mirtimi nubausti nusikaltëliai. Vienintelës dvasios. 105 . kuris liko iki jø natûraliosios mirties. Yra Ugniniame pasaulyje ir kvietimai jos nepasiekia. Jei jie buvo kurios nors bûtybës þûties prieþastimi? Spiritizmas yra viena ið dvasinio paleistuvavimo formø. þuvusieji katastrofose. kurios gali atvykti á seansus Tai tos. Bet ðios bûtybës uþ atvykimà á seansus brangiai sumoka Bendravimà su þemës gyventojais lydi sunkios pasekmës ar net þûtis. Tà laikà. jie praleidþia Toje sferoje. tikroji jo dvasia.

106 .

107 .Ketvirtoji dalis LEGENDOS APIE AMÞINÀJÁ GYVENIMÀ Yra negyvosios materijos dësniai Fizikos. Senovës Rytø legendos tvirtina. chemijos dësniai. Kad egzistuoja taip pat ir vidiniai Paèios gyvybës dësniai. Jie vadinami kosminiais dësniais. Tai materialiø gyvybës apraiðkø Iðoriniai dësniai. Yra gyvosios materijos dësniai Biologijos dësniai.

p. Reikia atlikti tam tikras uþduotis ir iðspræsti atitinkamus uþdavinius. Tam tikrà laikà prabuvæs Psichiniuose (Subtiliajame bei Ugniniame) Pasauliuose.tai sàmonës evoliucija. Á tas aplinkybes. Kiekvieno þmogaus sàmonë evoliucionuoja pagal tam tikrà planà. Þemiðkoji patirtis virsta gebëjimais ir charakteriu. Kaip þmogus po mirties Fiziniame. Þmogaus evoliucija . 108 . arba Tankiajame. pakopas arba klases. Su atsinaujinusiais gebëjimais ir charakteriu jis gráþta á gyvenimà. Taip kiekvieno þmogaus gyvenimai kartojasi daug kartø. Naujas gyvenimas pratæsia prieð tai buvusá ir prasideda nuo tos pakopos. þmogaus patirtis vis labiau ir labiau auga. Ties kuria þmogus sustojo ankstesniajame gyvenime. Pagal kurá þmogus gyvena savo atskirus gyvenimus. bet nukalti aðmenys jûsø gyvenimas. Jei jam sekasi blogiau .APIE KOSMINÆ MOKYKLÀ (NUO ÞVËRIES IKI DIEVO) Ne stebuklas. Pasaulyje. Kartojantis gyvenimams. Jei þmogus tai atlieka sëkmingai. Apimanèià vienà þmogaus gyvenimà. Jam bûnant Psichiniuose Pasauliuose.jis daug kartø gráþta á tas sàlygas. Per vienà tokià mokymosi dienà. Ir kiekvienas jo gyvenimas . Legendos visà þmonijà suskirsto pagal sàmonës iðsivystymà Á penkis didelius skyrius. Taip palaipsniui vystosi þmogaus sàmonë. Kiti ilsisi neásikûnijæ Subtiliajame ir Ugniniame pasauliuose. Þmonija . kuriose jis neatliko savo uþduoèiø. 57 Dvideðimt pirmoji legenda Legendos apie kità mûsø tikrovës pusæ pasakojo. “Kvietimas”. Jis sparèiau þengia savo sàmonës evoliucijos kryptimi.tai ðeðiasdeðimt milijardø individualybiø.lyg viena Kosminës Mokyklos diena. vël gráþta gyventi á Þemæ. Tik nedidelë jø dalis vienu metu gyvena Þemëje.

Tarp ásikûnijimø turëdami tik neilgà pertraukà. 109 .tai kultûringieji þmonës. Po daugybës gyvenimø laukiniø klasëje planas pakinta.“laukiniai” ir “civilizuotieji” Apima daugiau nei devynis deðimtadalius visos þmonijos. savo grubios prigimties. Jø sàmonë iðsiplëtë iki þmonijos vienybës ir gyvybës bendrumo suvokimo. Tai pirmosios klasës þmonës . “Leiskite jums padëti” . kurià þmogus turi palaipsniui iðmokti. Mokosi to. ko jie turi iðmokti. o mes”. palengvinti kitø naðtà Tampa pagrindine ðios klasës þmoniø gyvenimo gaida. Taèiau vidutiniðkai uþtrunka nuo septyniø ðimtø Iki tûkstanèio dviejø ðimtø metø. Po to ateina kita sàmonës dvasinës raidos pakopa. Nauja pamoka.tai tik màstymo uþuomazgos. Daug kartø paeiliui jie ásikûnija toje paèioje porasëje. Treèioji klasë . atitinkanèiame vienà kosminæ dienà. siauros pasaulëþiûros þmonës. besiverþianèiai á dvasingumà.jie labai netobuli. O taip pat civilizuotø rasiø atsilikëliais bei nusikaltëliais. Tai pirmykðèio proto þmonës.taip skamba Kosminio Proto planas Kultûros þmogaus ðirdþiai. Antroji klasë . Laikotarpis tarp ásikûnijimø gali tæstis tûkstantmeèius. tai . Gimsta jie laukiniais arba maþai civilizuotose rasëse. Kurioje noras tarnauti.Þmonës. Mokymosi planas . neseniai iðëjusiai ið gyvûno bûsenos. Jie dar nesugeba valdyti savo gaivaliðkø aistrø. Poilsio trukmë Priklauso nuo Þemëje pasiektos dvasinës paþangos. O jø protas . vadovaujami Didþiøjø Iðminties Mokytojø. be iniciatyvos ir vaizduotës. Jaunai sielai. Taèiau nepaþabojamos aistros juos gali ilgam sulaikyti Þemiausiose Subtiliojo Pasaulio sferose. kad pereitø ið vienos klasës á kità. Dabar jis turi iðmokti dalintis ir nereikalauti tik sau vienam. Neilgai ilsëdamiesi dangiðkose sferose.egoizmas su nenumalðinamai atkakliu “að noriu ðito” Asmenybës centro stiprinimas. Kuriø proto horizontas neiðeina uþ ðeimos ir tautos rëmø. Ðios dvi pirmos þemiausios klasës . Ásikûnija jie du-tris kartus vienoje porasëje. Kiekviename gyvenime.“ne að. Jie daug kartø ásikûnija toje paèioje porasëje. Kurie siekia aukðtø tikslø ir idealø.tai vidutinio iðsivystymo.

Pasirenka ásikûnijimà ne savo. Jie laisva valia atsisako ilgalaikës palaimos Ugniniame Pasaulyje. *** Taip legendose apie persikûnijimus mums atskleidþiama Tikroji gyvenimo ir mirties prasmë. jie ásikûnija tuoj pat po mirties. Kuris Pats parenka ðeimà bei sàlygas. Paskutinë. Persikûnijimo dësnis . labiau iðsivysèiusi siela Turi pasirinkimo teisæ jai siûlomø ásikûnijimø ribose. kelio gale.Planas pilnai ágyvendintas Ir didþioji siela gyvena nenusakomoje Dievo ir þmogaus vienybëje. Kosminio Proto planas tokiems mokiniams . Iki þmogaus-dievo sàmonës. aukðèiausioji.pasiðvæsti savo Mokytojui. Mahatmos. bet bendram labui. Mokiniai sàmoningai kuria savo ateitá. 110 . Þemiausio lygio siela paklûsta. Jiems nebereikalingi ásikûnijimai. Kiekvienas jø turi savo Mokytojà. Penktajai klasei priklauso tos retos þmonijos gëlës.Didþiøjø Iðminties Mokytojø mokiniai. bet Tëvo valios ieðkau” . kur ir kada jam gimti. Tampant vis kilnesniais Didþiojo Mokytojo Pasauliui teikiamos palaimos sergëtojais bei laidininkais. Arhatai. Siekdami pagreitinti savo evoliucijà.Logo . Sielai kylant evoliucijos laiptais. kuriose jie turi gimti. kelio pradþioje. Þmogus ásikûnija tiek kartø.tai Jo veiksmø malda. Kurios baigë savo þmogiðkàjà evoliucijà Ir pasiekë dievo-þmogaus arba dieviðkumo bûsenà. turinti aukðèiausià paðaukimà. Ji vis aktyviau dalyvauja pasirenkant ásikûnijimus. nors ir turi teisæ á jà.Iðminties Mokytojai. Kosminio Proto .vienas svarbiausiø Kosmoso dësniø. Kurio dëka evoliucionuoja gyvybë. Nes Jis . o ásikûnija jie tik savo noru Evoliucijos ir þmonijos gerovës vardan. pakopa . “Ne savo valios.Ketvirtoji klasë . Pagaliau siela. kiek reikia Pilnam sàmonës individualumo iðsivystymui Nuo þmogaus-þvëries sàmonës.absoliutus savo likimo ðeimininkas. Arhatas pats nusprendþia.

Á ásikûnijimus galime þiûrëti kaip á atskirø gyvenimø grandinæ. Þinodami apie gyvenimo amþinumà.Þmogaus evoliucijà galime palyginti su vëriniu. galime eiti be baimës. Ir nenumaldoma mirties lemtis virs kvietimu Kosminiam gyvenimui. bet pasikeisime” Kaip dar aiðkiau galëtume pasakyti apie amþinàjá kosminá gyvenimà? Ið pelenø atgimstantis Feniksas . Galime dràsiai ðià vertybæ dëti ant svarstykliø lëkðtës. Tik kosminio kelio vienybës supratimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Kurio kiekvienas karoliukas yra viena ið jo fiziniø apraiðkø. Þmogus ið esmës pakeièia savo poþiûrá á já. kad gyvenimas niekada nesibaigia. Pratæsianèiais savo kelionæ Begalybëje. Nemirtingasis þmogus! “Mes nemirsime. 111 . Suvokæ savo kosminës esmës nesunaikinamumà. Mûsø didinga praeitis ir didinga ateitis Vaivorykðte persipins nesuskaièiuojamø gyvenimø kaitoje. Bet geriau á jø kaità þiûrëti kaip á vienà gyvenimà. Uþvertø ant nemirtingo dvasios grûdo siûlo. Supratæs.taip kalba senovës iðmintis.

Kaip penktosios porasës karingasis pirmykðtis semitas. bûdamas jûrininku ir prekybininku.rmoagale. Paeiliui gimstantá kiekvienos Rasës kiekvienoje porasëje.akadieèiø . tai jûros pakrantëse. besimokanèiu greitø sprendimø Ir suvokianèiu. Jautriu saulës ir debesø pokyèiams kalnieèiu tlavatliu. Þmogus priprato keliauti. ieðkoti naujø þemiø Ir kovoti su gamta naujose gyvenvietëse. Tarnaudamas ligi pat mirties savo ðalies pilieèiams. Kaip ketvirtosios porasës kolonistas turanietis. Toks administratorius prisiims sau visà rûpesèiø naðtà Dël kokio nors kaimo ar provincijos gerovës. Ðtai kodël Hierarchija porasëms siunèia Skirtingus Vieningosios Kosminës Tiesos aspektus.APIE KELIONÆ PER VISAS EPOCHAS Þmonijos evoliucijos Pagrindinës Rasës ir porasës Gyvenimo dramoje atlieka savo vaidmená . Ir kaip skirsis ði patirtis antroje porasëje. kad jo gyvybë priklauso ne jam.kuria patirtá. Ásikûnijusi tolteku . Ásikûnijus tyliu ir iðtvermingu. Jis tampa kovotoju. 112 Dvideðimt antroji legenda . skirstydamas prekes. Buvusiø treèiosios porasës ðlovës dalimi. Suvokia bûtinybæ atsiþvelgti á psichologinius aspektus Ir iðvysto proto galià profesiniame lenktyniavime.Atlantidoje arba Peru Ji ágis administratoriaus patirtá Vienoje ið nuostabiausiø patriarchaliniø valdymo formø. bet jo genèiai. Iðreikðtus ávairiomis religijomis ir filosofijomis. Tuo pat metu mokysis slopinti savo egoizmà. Ðeðtojoje .porasëje. Ásivaizduokime þmogø. Ðtai kodël Hierarchija duoda porasëms fizinius skirtumus Ir apgyvendina jas tai kalnuose. kosminá keleivá. Koká savità patyrimà ágyja individualybë Ásikûnijusi primityviame milþine . Pradedant gimimu pirmojoje Atlantø porasëje. Jis patiria magiðkàjà jûros galià.

Kas bûdinga filosofiniam ir abstrakèiam induso poþiûriui á gyvenimà. ðeimos ir valstybës vienybe. Gimæs penktojoje . nes mokosi valdymo meno. Jis turëjo mokytis iðradingumo ir iniciatyvos Bei sàþiningo savo verslo tvarkymo. Pasekime sielos keliones Penktojoje Rasëje. Nepasinërusiø á svajones. Kylantá ið gamtos tikslingumo ir sveiko ðirdies nusiteikimo. kurià paveldëjo ið savo protëviø. jei þmogus gimtø antrojoje porasëje arabu Paèioje dykumos ðirdyje. tiek sausumoje. Ir toli nuo triukðmo bei prekybos Iðmoksta suvokti vidinæ gyvenimo prasmæ. gimæs civilizacijoje. Kokiomis naujomis savybëmis jis papildys jau esamas? Praktiðkumas.porasëje Skandinavijoje arba Anglijoje.O po to. jautrus þmogaus emocijoms.mongolø . Prancûzas arba italas. davæs jai kaþkà. ásitikinæs religijos. ji iðsiugdë kitokias savybes.Kaip artimai jis paþásta negausius savo kaimo gyventojus. Niekada nepaliekantis fermos. Ásikûnijæs ketvirtojoje porasëje keltu Galbût senovës graiku Atënuose Kokià naujà gyvenimo sampratà jis ágis.Indijoje .paliko Neiðdildomà pëdsakà. Tikëdamas savo dieviðka kilme ir dievø buvimu visur Tiek vandenyje.. 113 . Arba svajingumu ir intuicija pasiþymintis airis.. Kuriam bûdinga egzaltacija besikaitaliojanti su liûdesiu . Tikriausiai gyvenimas pirmojoje porasëje . Idealu laikydamas visapusiðkumà. be materialiniø iðskaièiavimø. Turëdamas gilø teisëtvarkos pojûtá ir visada pasirengæs Paklusti ástatymui. Besidomás idëjomis kaip idëjomis.T eutonø . Ir. susiformavæs moksliniø tyrimø dëka. kaip septintosios . iðugdydama joje subtilø ir jautrø Neregimo gamtos gyvenimo ir jos didybës pojûtá? Kaip penktosios porasës iranietis. Senovës Egipte. Kaip romënas. Skatinusioje siekti sëkmës prekyboje. nejaugi ði dykuma nepaliktø Jo ðirdyje þymës.porasës þemdirbys. Gimæs gyvenimà paversti Menu. tarp praktiðkø ir laimingø þmoniø. Dalindamasis jø rûpesèiais bei skausmais.

Vagneris. O argi Bethovenas. tai reiðkia. Kaip tvirtina lgendos. Taip iðkyla ir þlunga civilizacijos.persikûnijimo procesas. jog tos sielos Kà tik pakeitë savo lytá ir dar nepasiekë pusiausvyros Tarp lyties ir charakterio. besiformuojanèioje ðiuo metu Rusijoje ir Australijoje. kas suartina þmones. paprastai vienoje lytyje paeiliui Ásikûnijama ne daugiau septyniø ir ne maþiau trijø kartø. o viso to pagrindas . ugdydamos ávairias Þmoniø savybes. kad taptø mûsø Iðbandymø ir patyrimo lauku bei suteiktø mums naujø iðgyvenimø. bûtø skurdesnë. Iðsivadavimà ið senojo pasaulio tradicijø. sugebëjimà naujoviðkai spræsti pasaulines problemas. Intuicijà. Be kuriø siela. Taip pat ásivaizduokime. Joms suteikiama galimybë suvaidinti ypatingà vaidmená. todël ir atsirado neatitikimas. jei po ásikûnijimo vyru.tik atskiros scenos dramoje. Naujojoje Zelandijoje ir Amerikoje. Bet po to jos paskæsta jûrø gelmëse arba sugriaunamos Kataklizmø ugnyje. Galima pranaðauti ðias savybes: broliðkumo jausmà Ir naujus tëvø bei vaikø santykius. Kadangi tobulas þmogus turi turëti ne tik Skirtingos visuomeninës padëties þmoniø savybes. bûdingas skirtingoms lytims. Bet ir savybes. Bûtina ásikûnyti ir vyru. Vyriðkø ir moteriðkø ásikûnijimø skaièius priklauso Nuo sielos mokëjimo ágytà gyvenimo patyrimà paversti sugebëjimais. Gyvenime neretai sutinkame moterø su ryðkiu vyriðku charakteriu Ir vyrø su moteriðkais polinkiais. 114 . Joje iðsivystys nauji jausmai ir nauji poþiûriai. Jos sukuriamos ið pelenø ir þemës. Kuris vëlesniuose ásikûnijimuose palaipsniui iðnyks. Bendradarbiavimà veikloje ir materialinëje evoliucijoje. kokia skirtinga turëtø bûti sielos patirtis Tose paèiose porasëse. Visos jos . Ji ásikûnys moterimi ir atliks moters pareigas. Meilæ saulës ðviesai.Sugebëjimas spræsti neegoistiðkai. Civilizacijos atsiranda ir iðnyksta tik tam. Ðekspyras Nesuteiks naujos gyvenimo sampratos? Bûsimojoje ðeðtojoje porasëje. ir moterimi. gaiviam orui Ir viskam. tikriauisiai. sàþiningumas dalykinëje srityje.

Þmogus paeiliui pereina visas epochas ir Rases.senatoriumi . Neþërës brangakmenis. O batsiuvys . Kiekvienas ásikûnijimas ðlifuoja kurià nors þmogaus savybæ. O pagal psichines þmogaus savybes: todël caras gali tapti juodadarbiu. Persekiojamieji iðmoksta daugiau nei persekiotojai. Kad gerai ir teisingai atlikdami savo vaidmenis Kada nors taptume tobuli. visas visuomenines formacijas..Kurias mums numato Kosminis Protas tam.. nes pastarieji Gali pakylëti visø ðio pasaulio valdovø sàmonæ. Kad savo pastangomis ir savo kûryba Iðsiugdytø tas dieviðkàsias savybes. Visos sunkaus darbo sritys pilnos atradimø. kà vertingo reikia atrasti Sunkiame kelyje? Taip kilmingieji ásikûnijimai Kaitaliojasi su darbininkiðkais. jei nebus gerai nuðlifuotas! Ásikûnijimø kaita vyksta ne pagal þemiðkuosius pasiekimus. Kurios glûdi jame kaip galimybës. Visas Kultûras. 115 . Didþiuosius ásikûnijimus kartais pakeièia vos pastebimi Kas þino.

116 Dvideðimt treèioji legenda . kurias ji mokosi pamilti. Todël Amþinojo Gyvenimo Mokykla yra taip pat ir Meilës Mokykla. Sugráþkime dvideðimt penkis tûkstanèius metø atgal. arba atstûmimu. O dar po trijø amþiø . amþiø glûdumon. Legendose pateikiami du amþinosios draugystës pavyzdþiai. kai Ube buvo ásikûnijæs 31 kartà. Ako buvo ásikûnijæs 24. Nuo pirmøjø þodþiø. Po dviejø amþiø . pereina á vëlesnius Ir pasireiðkia arba trauka. Meilë prasiverð pro juos kaip kibirkðtis. o Eli . laikinieji apvalkalai. nuo vienos sielos prie kitos. Ðtai kodël su vienu þmogumi mes ið karto. Ir kokie bebûtø jø þemiðkieji laidininkai.mes susitinkame pirmàkart Arba su jais mûsø santykiai buvo prieðiðki.Eli. Aiðku. Su antraisisis . jog Eli ir Ako negali dalyvauti visuose Ube gyvenimuose. Iðausti viename gyvenime.Eli Ðiaurës Amerikoje. Ðio periodo pradþioje mes matome Ako gimusá Havajuose. O Ube teturi tik 700 metø tarp dviejø ásikûnijimø. Ir pasekime ðiø trijø individualybiø . Ako ir Ube Ásikûnijimus nuo tada iki ðiø dienø.tik 20 kartø. Tikrosios meilës jëga visada iðkyla kaip meilë ir tarnavimas. Pirmajame pavyzdyje Eli.Ako Madagaskare. meilës ir neapykantos jausmai. O kartu su kitomis sielomis. O su kitais niekaip negalime palaikyti net pakenèiamø santykiø. Kiekvienos sielos vystymàsi sàlygoja jos paèios amþinybë. Eli ir Ako anuose pasauliuose dabar praleidþia 1200 metø. Tikrasis ryðys tarp sielø iðlieka visam laikui. Nepriklausomai nuo giminystës ryðiø. Per tà laikotarpá.APIE SUSITIKIMUS PRAËJUS AMÞIAMS (APIE MEILËS MOKYKLÀ) Simpatijos ir antipatijos. Su pirmaisiais mûsø santykiai jau buvo artimi ar giminiðki. pasijuntame artimi. Ako ir Ube susijæ tarpusavyje Tampriais meilës ryðiais. Bet savo Dieviðkumo realizavimo keliu ji eina ne viena. nupintais per daugybæ gyvenimø praeityje.

O Eli ir Ako tuo metu gyvena Kanadoje.Eli draugë. 183 amþius: Ðiaurës Afrikoje Eli ir Ube broliai dvyniai. Ako . Praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ube gimsta Indijoje. o Ako . Ako ásikûnija Malakoje.227 amþius prieð mûsø erà . 137 amþius: Poseidonijoje Ako motina. 117 . O po dviejø amþiø Ako du kartus paeiliui ásikûnija pietø Indijoje. Ðiaurës Amerikoje Eli sutinka Ube . 215 amþius: Indijoje Eli tampa Ako vyru ir Ube svainiu. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Indijoje. 84 amþius: Etrurijoje Ako. 97 amþius: Poseidonijoje Ube tëvas. Praëjus devyniems amþiams Ube gimsta Indijoje.. o Ube .jo þmona. Dar po penkiø ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje.broliai. Ako proanûkiai.sûnumi. Dar po devyniø ðimtmeèiø jis vël gyvena Indijoje.Ako gimsta Poseidonijoje. Dar po trijø amþiø Eli ásikûnija Kinijoje Ir dar po trijø amþiø Ube vël Indijoje. Eli þmona.jie tampa vyru ir þmona. Po trijø amþiø Ube gimsta Indijoje. Po penkiø amþiø Ube vël savo mylimoje Indijoje. Eli jos sûnus. O dar po keturiø amþiø . 121 amþius: Peru Eli ir Ube broliai. Po septyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. Po devyniø amþiø Ube ásikûnija Vidurinëje Azijoje. bûdama moterimi. Po devyniø amþiø Ube gyvena Indijoje. 169 amþius: Poseidonijoje Ube vyras.. 158 amþius: Totorijoje Eli tampa motina. 196 amþius: Baktrijoje Eli ir Ube . O praëjus aðtuoniems ðimtmeèiams Ako gimsta Kinijoje.Eli draugë. Praëjus keturiems amþiams. Praëjus aðtuoniems amþiams Ube gimsta Vidurinëje Azijoje. Ako . Dar po penkiø ðimtmeèiø Ako gimsta Maroke. Ásidukrina maþà mergaitæ Eli.

Po deðimties ðimtmeèiø Ube gimsta Indijoje. 41 amþius: Egipte Eli ir Ube . Skandinavijoje Ir Indijoje . vienijami amþinos meilës.ypaè stiprus. 5 amþius pr. m. mûsø dienomis. Antrasis pavyzdys rodo. erà: Graikijoje Eli . Po trijø amþiø Ube Persijoje. nenusiðypso ir jie negali susituokti. Ako .brolis ir sesuo . Ketvirtame gyvenime Rie ásikûnija vyru. O dar po devyniø amþiø .Eli gimsta Indijoje. O dar po devyniø amþiø Ube .Maþojoje Azijoje. Pagaliau. erà: Persija Eli ásikûnija vyru ir ásûnija maþà berniukà Ako. Ðitame gyvenime Ako tampa Eli draugu.Ube vël Indijoje. kaip skirtingai per 14 gyvenimø iðryðkëja Meilës ryðys tarp Rie ir Dao sielø.kaip tëvas ir dukra. Dao moterimi: Atlantidoje . Praëjus dvylikai ðimtmeèiø Ube gyvena Indijoje. o Ako .duktë. Dar po keturiø amþiø . 19 amþius pr.kaip pusbrolis ir puseserë. Kai Rie keièia lytá ir du kartus ásikûnija moterimi.70 amþius: Egipte Eli tëvas. Kokie bebûtø tarp jø fiziniai santykiai Siela visada kalba sielai. 57 amþius: Indijoje Eli ir Ube . Kuriems likimas. Peru . susitinka Eli dvylika kartø.vël Indijoje. Ube .tëvas.abu kartu kaip vyras ir þmona. O dar po devyniø amþiø Ako gimsta Venecijoje. 118 . Dar po dviejø amþiø Eli ásikûnija Kretoje.Ube vël Indijoje. Ako tampa Eli þmona. deja.dvyniai. gyvendamas trisdeðimt vienà kartà. Taip per dvideðimt penkis tûkstantmeèius.jo sûnus. O dar po keturiø . Ryðys tarp Eli ir Ube . Po dviejø amþiø Ako ásikûnija Totorijoje. visi trys vël susitiko Ðá kartà kaip draugai. O Eli su Ako kartu jis sutinka tik aðtuonis sykius. Praëjus ðimtmeèiui . Ube. Po septyniø amþiø Ube jau kelintà kartà Indijoje. m.ásimylëjëliai.Ako Pietø Afrikoje.

ðventikas. jie susijungia kaip vyras ir þmona.jos vyru. graikø kolonijoje. Netrukus tarp jø uþsimezga karðta draugystë Ir ðventikas tampa jos dvasiniu tëvu ir vadovu.Dao Peru ásikûnija Jos sûnumi. Po to Ðiurës Amerikoje jie abu vyrai. jie vël susitiks vëlesniuose gyvenimuose Gal kaip sutuoktiniø pora. Rie . kad paðvæstø jà ðventyklai. bet vistiek Meilës ryðiai tarp sielø iðlieka stiprûs ir nenutrûkstantys. Jam atneða naðlaitæ Dao. Bet kuriuo atveju jie susitiks kaip viena kità mylinèios sielos. Pasireiðkiantá iðtikimybe ir pasiaukojimu Mylimam þmogui. Kitame gyvenime. jie nesusitinka. Asirijoje. kai jie vël vyras ir þmona. O naujai ásikûnijæ Romoje. Galinèios perteikti visà meilës ávairiapusiðkumà. Po to . þynys. bet jø jausmai patiria sunkius iðbandymus. Dabartiniame gyvenime jie nebuvo susitikæ.gyvenimas Indijoje. Dviejuose vëlesniuose gyvenimuose Egipte ir Arabijoje Meilë liepsnoja jø ðirdyse. Kuriuos jiems skirs Likimo Valdovai. nepriklausomai nuo jø kûnø. o gal kaip draugai. Persijoje . gal kaip tëvas ir sûnus. kuriuos Jungia nepaprastos simpatijos ir draugystës jausmas. 119 . Kitame ásikûnijime. Ir be abejo.

jø ðirdis ir siela. Tai . Jis gali stebëti praeitá. Gal nori jis pamatyti Cezario triumfà arba iðgirsti Periklo kalbà? Tuomet jis atsidurs Romoje arba Atënuose. kurio sàmonës evoliucija pasiekë “mokinio” pakopà. Kad Didþiojo Logo Sàmonë .LEGENDA APIE “AMÞINÀJÁ DABAR” Legendoje apie Kosminio Gyvenimo Pakopas buvo uþsiminta. 120 Dvideðimt ketvirtoji legenda . Ir vis tik ðios didþios slëpiningosios tiesos suvokimas Atveria Kosmoso ir planetø istorijos naujà tyrimo bûdà. Gali iðlavinti savo uþslëptàsias potencijas Ir prisiliesti prie Kosminio Proto Atminties.tikras taip vadinamos praeities iðgyvenimas. debesis. Mirtingojo þmogaus protui “Amþinasis dabar” sunkiai suprantamas. Kai praeities sàvoka laikinai iðnyksta Ir nebereikalingi raðytiniai padavimai ar tradicijos. stebëdamas zujanèius þmones. stebint Logo Atminties Archyvà. saulæ. lyg praeitis bûtø dabar. kas mums jau buvo. Já sups to meto gyvenimas ir jis iðgirs Skambià lotynø arba muzikalià graikø kalbas. þiûrëtø á dangø. Prieð já atsiverèia Laikø Knyga: tereikia tik pasirinkti laikotarpá. Jai . O gal jis nori suþinoti. Þmogus. Tarytum jis bûtø nuëjæs prie kryþkelës ir. Iðgirstø triukðmà. Galës stebëti to laikmeèio gyvenimo dramas.AMÞINASIS DABAR. Kurá jis nori tirti .lyg dabartis. “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà” Lemûrijos ir Atlantidos þemynø Kontûrai nurodyti remiantis tokiais stebëjimais. kaip buvo pasiskirstæ sausumos ir vandenys Prieð milijonus metø? Tai ámanoma.ir jis atsidurs jame. Kosminio Proto Sàmonei praeities nëra Tai. Jo raiðka ir yra evoliucinis procesas.Kosminis Protas Yra bet kurios Gyvybës ir Formos pamatas. Kosminiam Protui praeitis . Iðminties Mokytojo padedamas. Nes visos praeities akimirkos dar tebegyvena Jame Ir yra Jo dabartinio AÐ dalis.

Visa. gyvenæs Poseidonijoje. Jis apþiûrës tà vietovæ. kuris uþraðinëja datà Arba. Ir tyrëjas. Gali iðvysti bet kurios sielos visà persikûnijimø grandinæ. Individualybës gimimo vieta nustatoma taip: Tyrëjas.Gal jis nori iðvysti þemæ dar prieð jos plutos sutvirtëjimà? Tuomet jis gráþta milijonus metø atgal. Persikûnijimo faktø tyrimo metodas . O po to akimirkai prisilies prie Dieviðkosios Atminties. apþvelgs apylinkes Ir nustatys prie kokiø jûrø.stebëjimas. O po to istoriniuose ðaltiniuose rasti jø iðrinkimo datà. 121 . kokia ji anuomet buvo. Romoje tyrëjas turi surasti raðtininkà. sugebantis pakilti iki sàlyèio su ðia Atmintimi. kad vyriðkis.Tai ta pati individualybë. Jei gimimo epocha yra labai tolima. pamatæs gimusá vaikà. Graikijoje jis turi surasti raðantá laiðkà þmogø Arba dokumentà ir suþinoti olimpiadø skaièiø. Geografijos þinios suteikia jam galimybæ nustatyti vietovæ. Taip pat galima nustatyti persikûnijimo ir amþinojo gyvenimo faktus. stebëjimas. Ir eskimø moteris. Já supa þemë su iðlydytais kunkuliuojanèiais metalais. suþinoti tø metø konsulø vardus. kurá taria ceremonijos dalyviai. tas pats þmogus. Uþfiksuojama Kosminio Proto Atmintyje. kaip ði vieta vadinasi dabar. pajusti karðtá ir slëgá. Iðgirsti faraono vardà. kalnø.tai Sielos ásikûnijimo. O po to enciklopedijose surasti jo vieðpatavimo laikotarpá. oje Taip jis suþinos. kas vyksta ðio proceso metu. jos gyvenimo fiziniame kûne Ir iðëjimo ið jo. Kai þemës pavirðius buvo visai kitoks. T pat vietovëje. Jos iðsilaisvinimo ið subtiliojo ir minties kûnø Ir galutinio sugráþimo á prigimtinæ bûsenà Amþinajá kûnà Ugniniame Pasaulyje . þmogui mirðtant. bet vëlesnëje istorinëje epochoje. eþerø ar upiø jos yra. Gimimo datos nustatytmas . girdëti sprogimus. sekdamas debatus Senate. Jis gali stebëti visà aplinkà. Taip pat galima ásitikinti.sunkesnis uþdavinys. ásikûnijusi po keleto amþiø. Senovës Egipte jis turi stebëti rûmø ceremonijà.

Kai tyrëjas skaito Kosminio Proto Atmintyje, Þemëje vykstanèius ávykius jis gali sekti arba greitai, arba lëtai. Praeitá galima stebëti pamaþu, minutë po minutës, Arba per kelias sekundes pamatyti pavasará, vasarà, rudená, þiemà, Po to vël kità pavasará - ir taip skaièiuoti laikà sezonais. Galima skaièiuoti pirmyn arba atgal, atskaitos taðku paëmus Koká nors gerai þinomà ávyká, kaip Maratono mûðis, Arba pradëti kokiu nors pasauliniu ávykiu, Pavyzdþiui, Atlantidos nugrimzdimu 9564 m. pr. m. e., Kurio data nustatyta ankstesniais apskaièiavimais. Kai tenka skaièiuoti ðimtais tûkstantmeèiø, Tyrëjas turi ðiek tiek orientuotis astronomijoje Ir mokëti apskaièiuoti didelius laiko periodus Pagal Poliarinës þvaigþdës padëtá þemës aðies atþvilgiu. Norint nustatyti rasæ ar porasæ, kurioje ásikûnijo siela, Bûtina ið anksto gerai þinoti etnologijà. Tam, kuris daug keliavo, nesunku atskirti Kinietá nuo japono, ar net prancûzø keltà Nuo italø kelto, norvegà - nuo anglo. Lygiai taip pat Rasës ypatybiø stebëjimas Ir ypaè sugebëjimas áþvelgti skirtumus tarp porasiø Subtiliuose ir nematomuose jø kûnø struktûros pokyèiuose Padës tyrëjui rasti tai, ko jam reikia. Jei tyrimai kruopðtûs, tyrëjas neapsiriks Nustatydamas sielos tapatumà jos skirtinguose ásikûnijimuose. Tiesa, subjekto fiziniai kûnai kiekviename ásikûnijime yra skirtingi, Bet amþinasis kûnas - Manas - su dvasios grûdu jame, nekinta. Jei tyrëjas ásidëmëjo Individualybës kûno pavidalà, Jis atpaþins já, einantá ið gyvenimo á gyvenimà, nesvarbu, Kokie bûtø jo laikinø fiziniø ir psichiniø kûnø pokyèiai. Ðis nekintantis kûnas ir yra patikimas poþymis, Pagal kurá neklystamai galima atpaþinti Individualybæ Tiek naujagimio kûne, tiek kûne þmogaus, artëjanèio prie kapo duobës.

122

APIE BRANGENYBIØ KAUPIMÀ
Nelaukite dovanø, bet rinkite brangenybes.
“Kvietimas”, p.145

Dvideðimt penktoji legenda

Ávairiapusës daugkartiniø þmogaus gyvenimø patirties tikslas Atskleisti mumyse slypinèias galias, groþá ir didingumà, Kuriais mus apdovanojo Vieningasis Gyvenimas. Kiekvienas naujas ásikûnijimas þmogui suteikiamas tam, Kad jis tobulintø savo Individualybæ, Papildytø kaþkuo naudingu savo sankaupø Tauræ. T yra þmogaus gyvenimo Þemëje prasmë, okia Toks yra Kosminio persikûnijimø dësnio tikslas. Þmogaus individualybë formuojasi amþiø tëkmëje Per daugybæ ásikûnijimø. Jo siekiai ir sugebëjimai - ankstesniø gyvenimø sankaupos. Pastebimi þmoniø charakteriø ir sugebëjimø skirtumai Yra didesnio arba maþesnio iðsivystymo, Didesnio ar maþesnio þmogaus Individualybës brandumo rezultatas. Didþiulëje ávairovëje, skirianèioje vienà þmogø nuo kito, Slepiasi kiekvienos sielos evoliucinë praeitis. Kaip kitaip paaiðkintume gyvenime egzistuojanèià nelygybæ? Kodël vienas - talentingas ir protingas, o kitas - negabus ir kvailas, Vienas - geraðirdis, dosnus, kilnus, kitas - piktas, ðykðtus ir þiaurus? Vienintelis protingas nelygybës paaiðkinimas Tai kiekvieno þmogaus pasiekimai ankstesniuose gyvenimuose. Kai ið dviejø þmoniø vienas apdovanotas gabumais Ir viskà lengvai suvokia, o kitas - negabus Tai reiðkia, jog pirmasis yra sena, daug patyrusi dvasia, Gyvenusi daug gyvenimø ir ágijusi ávairiapusæ patirtá, O kitas - jauna dvasia, tik neseniai áþengusi á Gyvenimo patirties ágijimo kelià Kosminëje Mokykloje, Ir jai reikia daug ko iðmokti, norint prilygti pirmajai. Ankstesniø gyvenimø dvasiniø sankaupø rezultatas Kiekvieno þmogaus sugebëjimai ir talentas,
123

Kurie pereina ið vieno gyvenimo á kità. Nepaaiðkinamai aukðtas idealizmas ir subtilûs jausmai Kartais sutinkami paèioje kukliausioje aplinkoje. Ar tai ne ankstesniø gyvenimø rezultatas? Nes tai, kas saugoma sieloje,- stipriau uþ visus þemiðkus suvokimus. Ágimtos idëjos jau paèios savaime yra ankstesniø gyvenimø árodymas. Taèiau yra kai kas ir daugiau: mes gimstame atsineðdami gausybæ Neapibrëþtø ir miglotø prisiminimø, potraukiø, nuojautø. Ryðkûs protiniai ir moraliniai skirtumai, Kurie bûna tarp tos paèios ðeimos nariø, Paaiðkinami tuo, kad protinës ir moralinës savybës Priklauso paèiai Individualybei ir yra jos paèios sukauptos. Jau vaikystëje iðryðkëja gabumai ir galimybës, Kuriø nepaaiðkinsi jokiomis kitomis prieþastimis Tik kaip anksèiau ágytomis sankaupomis. Kai toje paèioje ðeimoje, visiðkai vienodose sàlygose, Auga vaikai, turintys nevienodus pomëgius ir troðkimus, Ir dël to susiformuoja visiðkai skirtingos asmenybës Tai persikûnijimø dësnio rezultatas. Kiekvienas kûdikis - tai ásikûnijusi Individualybë Su anksèiau susiformavusiu charakteriu ir tam tikrais polinkiais. Auklëjimas kiekvienam vaikui palieka pëdsakà, Bet charakteris iðlieka savitas. Dar niekam nëra pasisekæ iðauklëti Dviejø visiðkai vienodo charakterio þmoniø, Nes tai ne tëvø galioje. Fiziniuose panaðumuose ir protiniuose bei moraliniuose skirtumuose Susiduria dvi skirtingos prieþastingumo linijos. Visiðkai sveiki tëvai neretai gimdo ligotus vaikus Verta pagalvoti apie prieþastis, glûdinèias paèiame vaike. Nereikia kaltinti tëvø - galima áþvelgti ir savo atavizmà. O ramiø ir nuolankiø tëvø laukinës jø vaikø aistros? Paveldimumu to nepaaiðkinsi - jos atkeliauja ið ankstesniø gyvenimø. Idiosinkrazijos - nesuvokiami potraukiai ar bjaurëjimasis Gali bûti paaiðkinamos tik persikûnijimo dësniu. Neámanoma kitaip suvokti tokiø neáveikiamø jausmø. Galima nustatyti jø nepriklausomumà nuo giminës áproèiø.
124

Tokiø potraukiø jëgos stiprumas rodo, Kad jie toje bûtybëje áaugæ labai giliai. Bet jei perþvelgtume þmogaus gyvenimø kaità, Tai nesuvokiamas potraukis ar bjaurëjimasis Bûtø natûrali tam tikros prieþasties pasekmë. Taip vadinama nuovokumo, áþvalgumo dovana Nëra dovana, bet darbø ir patirties pasekmë. Áþvalgumas ágyjamas kaupiant patyrimà. Þmogus paþino daugybæ aplinkybiø ir todël Jo suvokimas tapo daug subtilesnis. Neturintis ðio sugebëjimo gyveno primityviai Ir nesistengë keistis; Taip jis neágijo galimybës paþinti ðirdimi. Vaizduotë yra ankstesnës patirties atspindys ir pasekmë. Ji sukuriama tik ilgalaikës amþiø patirties dëka. Ir visos kitos savybës priklauso nuo to paties dësnio. Didelës patirties dvasia visada turës ir protà, Sugebantá apibendrinti ir lengvai suprasti dalykø esmæ. Ribotà dvasià daþnai sutinkame tarp siauro profilio specialistø. Kai kurie þmonës turi nepaprastà kantrybæ, Tuo tarpu kiti visai jos neturi. Kur viso to prieþastis? Tokia svarbi savybë Negali bûti atsitiktinë. Prieþastis ta, Jog kantrus asmuo jà stiprino per daugelá gyvenimø. Kantrybë priklauso toms savybëms, kurios tiek þemiðkame, Tiek subtiliajame egzistavime ágyjamos ypaè sunkiai. Taigi, kantrus þmogus yra daug patyræs darbðtuolis, O nekantrusis - naujokas gyvenime. *** Sàmonës gilumoje þmonës prisimena, Kad gyvenimo tikslas - dvasios turtø kaupimas. Bet praradæ dvasiná suvokimà, jie pamirðta Aukðèiausias dvasines vertybes ir siekia tik materialiniø. Taigi, ðiuolaikinë þmonija ëmë teikti Pernelyg didelæ reikðmæ materialinëms gërybëms, Pripaþindama jas vienintele vertybe.
125

APIE ANKSTESNIØ GYVENIMØ PRISIMINIMÀ
Legendose sakoma, kad amþiø tëkmëj sukauptos þinios Apie visø þmogaus gyvenimø visus ávykius ir visà patirtá Susitelkia aplink dvasios grûdà ir saugomos “Taurëje”, Kuri yra nemirtingoje þmogaus dalyje - Manase. Dël vibracijø skirtumo, kuris yra tarp Manaso ir fizinio kûno, Mûsø smegenys - fizinio kûno sàmonës laidininkas Nesugeba priimti tø aukðtø vibracijø, Kurios galëtø bûti siunèiamos joms ið Manaso, Ir todël Taurës þinios nepasiekia proto. Smegenø nesugebëjimas priimti informacijos, Esanèios Taurëje, ir yra ta prieþastis, dël kurios Þmogus negali atsiminti savo ankstesniø gyvenimø ávykiø. Taèiau kartais bûna fizinio kûno vibracijø pakilimai Iki pat þmogaus esminio Að aukðèiausiøjø vibracijø, Kuriø metu akimirkai nuðvinta slëpiningasis þinojimas. Toks pakilimas galimas ekstazës metu meldþiantis, Didelio pavojaus, didelio dþiaugsmo ar didelio sielvarto akimirkà, O taip pat poetams, raðytojams ir dailininkams ákvëpimo akimirkomis. Ið tikrøjø, þmogui gimus þemëje, ne viskas iðsitrina ið jo atminties. Ankstyvojoje vaikystëje daugelis vaikø prisimena ankstesnius gyvenimus Bei buvimà anuose Pasauliuose tarp ásikûnijimø. Kai kada vaikai bando pasakoti apie save keistus dalykus, Á kuriuos suaugæ nekreipia dëmesio arba þiûri kaip á fantazijas. Susidûræs su suaugusiøjø nepasitikëjimu, o neretai ir su paðaipomis, Kûdikis nutyla ir daugiau nebepasakoja apie save, nes Bijo bûti paðieptas ar net iðbartas. Pamaþu naujo gyvenimo ávykiai ir áspûdþiai uþpildo Vaiko sielà, iðstumdami ir uþgoþdami miglotus Ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Taip vaikà supanèiø suaugusiøjø nesupratingumas Tampa prieþastimi, dël kurios vertinga galimybë Ne tik nebesivysto, bet iðnyksta visam laikui. Kai kuriuos ankstesniø gyvenimø prisiminimus
126

Dvideðimt ðeðtoji legenda

Iðsaugo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nekartà uþregistruoti ir plaèiai þinomi atvejai, Kai þmogus, atvykæs pirmà kartà á jam neþinomà vietovæ, Atpaþindavo jà ir suvokdavo, jog ta vietovë jam jau paþástama. Kai þmogus susiduria su sàlygomis, analogiðkomis toms, Kuriose jis pabuvojo viename ið savo ankstesniø gyvenimø, Tai pagal idëjø asociacijas jis gali prisiminti Tam tikrà ávyká ið kurio nors ankstesnio gyvenimo, Kurio aplinkybës atitinka dabartines. Taèiau ne kiekvienas gali teisingai ávertinti Toká neáprastai keistà prisiminimà. Ðie fenomenai yra kokiø nors ankstesniø gyvenimø ávykiø atspindys Kitaip sunku protingai paaiðkinti tokius reiðkinius. Kartais slëpiningose atminties gelmëse Ið ankstesniø gyvenimø iðlieka svetimø kalbø hieroglifai. Daþnai þmonës ima kartoti nesuprantamà þodá, Turintá prasmæ kurioje nors visai netikëtoje kalboje. Daug paslaptingø prisiminimø saugoma atmintyje. Taip kiekvienas þmogus neða savyje paslaptá. Gyvenant þemëje, retai kada prasiskleidþia praeities uþdanga Tik iðëjus ið gyvenimo, þmogui nuðvinta dalis jo paties paslapèiø. Nuostabus yra sankaupø Taurës atsivërimo procesas: Atmintis netikëtai nuðvinta ir praeitis atbunda Visu savo kosminiu teisingumu Ir gali paaiðkëti, jog nedûlanèios sankaupos yra tikras lobis. Legendose tvirtinama, jog pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Yra labai kenksmingas auganèios dvasios evoliucijai; Todël ðias þinias Gamta iðmintingai slepia, Nes Ji visuomet veikia pagal Tikslingumo Dësná. Pirmalaikis savo ásikûnijimø þinojimas Gali sustabdyti tolesná dvasios augimà Ir pastûmëti jà nusivylimo bedugnën, Jeigu ið praeities atsiskleistø kokia nors iðdavystë, Arba sustiprinti puikybæ - vienà didþiausiø dvasios augimo uþtvarø. Tik ypatingai plaèios ir aukðtos sàmonës þmonës Gali pasinerti praeitin nepakenkdami tolesnei evoliucijai.
127

kad kildama evoliucijos laiptais. Pati dvasia atidengia ðá ðydà. Suvokia juos kaip laiptus á virðûnæ. Todël su dëkingumu reikia þvelgti á iðmintingà paslapties ðydà. Kuo aukðèiau pakyla siela.Menkai sàmonei þvilgsnis atgal gali bûti praþûtingas. Arhatai arba Mahatmos atsimena visus savo gyvenimus. Ir pro mus gaubianèià prieblandà siunèia ðviesos spindulius. Kai jis ima suprasti daugelá paslapèiø. 128 . Ið kurios ji aprëpia Visatà ir susilieja su ja. Tik aukðto dvasinio iðsivystymo þmogus Gali atsiminti viskà apie savo ankstesnius gyvenimus. Tokia siela atsimena savo ankstesnius ásikûnijimus. Dvasinis gyvenimas vieðpatauja uþ þemiðkojo gyvenimo horizontø. iðvysta savo ásikûnijimus Ir jai tampa suprantama jø prasmë. tuo aiðkiau savo atmintyje ji iðsaugo Tikrà ir teisingà savo dvasinio gyvenimo suvokimà. Tik Iðminties Mokytojo mokiniui vienàsyk ateina toks metas. Tuo labiau.

Laimingas gyvenimas uþtarnautas doru gyvenimu praeityje. jog viskà suprasime. Jis yra visokios neapykantos ir pasipiktinimø ðaltinis. Kai tik susiduriame su þmogaus .luoði ir bjaurûs? Vieniems .sveiki ir graþûs.þmoniø nelygybë. ir pavydëtinà laimæ. Kodël vieni . viskas taps aiðku. kenèiantis ar besimëgaujantis gyvenimu Vienodai skina tuos vaisius. jog egzistuoja teisingumas.viskas gyvenime sekasi.teisingas ir tikslus Atpildo Dësnis. kuriuos pasëjo praeityje. Jei iðnagrinësime visus jo ankstesnius gyvenimus. O kitiems. kur viskas taip tvarkinga. o kitus kanèiomis? Nelaimiø paskirstymas mums atrodo atsitiktinis ir neteisingas. neteisybæ . tà ir pjausi. Pagal ðá dësná. (Liaudies iðmintis) Dvideðimt septintoji legenda Egzistuoja svarbi problema . Kosmose. kad kievieno þmogaus dabartinis gyvenimas Yra tikslus jo ankstesniø gyvenimø rezultatas.. Jos sako. Kuris sako: “Kà pasësi. Matome vieðpataujant savivalæ.. Tai .vien tik gumbai . 129 .turtus ir laimingà gyvenimà? Juo labiau. O gyvenimu mëgaujasi visai to neverti. o kiti . kai vieni gimsta Tokiose sàlygose. tikslinga. tà ir pjausi”. Kosminá Teisingumà ágyvendina Prieþastingumo Dësnis. dësninga. atsitiktinumà.. Rytuose jis vadinamas KARMOS Dësniu. O blogas gyvenimas ruoðia kanèias ateièiai. paþeminimus. kurios lemia jiems skurdà. Karmos mokymas paaiðkina ir siaubingas kanèias. Jos tvirtina. lyg “atpirkimo oþiams” . Kas vienus apdovanoja laime.“gimusiems su marðkinëliais”.APIE KOSMINÁ TEISINGUMÀ Kà pasësi. Jei apþvelgsime þmogaus kosminæ praeitá. O tuo tarpu kitiems . Kaip galima manyti. kai matai. Rytø legendos á mûsø þemiðkàsias sutemas neða ramybës ir vilties ðviesà.Gamtos karaliaus . kaip ðalia kenèia geri þmonës.gyvenimu..

Þmogaus poelgiø.gëriu. pats nutiesia savo gyvenimo kelià. Þmogus pats kuria savo likimà. jog jo silpnaprotystë Praeityje nusikalstamai panaudoto proto rezultatas. Taigi. sëjëjas ir pjovëjas. taip ir iðsimiegosi”. Taip suprasime net idioto bûsenà. Teisingo. kuria sau baisià lemtá. “Nespjauk á ðuliná . 130 .. jei þinosime. uþ blogá . Kilnaus . Kuris atrodo toks netobulas.blogiu. “Kaip pasiklosi. Jis pats . taip ir atsilieps”. Þinomas senovës posakis “akis uþ aká ir dantis uþ dantá” Kaip tik nusako Karmos Dësná. Kiekvienas. Teisingumo deivæ vaizdavo moterimi. nuo kalavijo ir þus”. aukðèiausias Kosminis Teisingumas gali bûti ávykdytas Tik pagal ástatymà. kai þiûrime ið vieno gyvenimo taðko. kuri þinojo kosminius dësnius. Nuo seno þinomas posakis: “Pakëlæs kalavijà. kad pats save rûsèiai nubaudë. Taip þmogaus likimas kuriamas jo paties darbais. kad atpildà vykdo aklas.kûrybinës jëgos. Beveik visi taip vadinami nelaimingi atsitikimai . Taip þmogaus nusikaltimai gimdo atperkamàjá gyvenimà. ruoðiàs nuodus savo broliui. negalvodamas. Jis skundþiasi savo likimu. Atrodys tobulas ir teisingas. bet protingas ástatymas. Sëdinèia uþriðtomis akimis ir vienoje rankoje laikanèia svarstykles. O kitoje . Ant kitos svarstykliø lëkðtës padës atitinkamà atpildà. Senovës iðmintis. doro gyvenimo pasekmë .jis negalvoja apie savo praeitá. pagal kurá Þmonëms atlyginama uþ jø padarytus darbus.Kosminis Teisingumas kiekvienam atlygina pagal jo darbus Ir yra gráþtamasis veiksmas: uþ gërá . kenkiàs savo artimui. Þmogui nieko negali atsitikti.prieþasèiø ir pasekmiø kûrëjas. jei jis to nenusipelnë.aukðtas paðaukimas. kuris pasvëræs kiekvieno darbus. Kiekvienas.. Kai þmogus ðaukia: “Uþ kà?”. pirmiausia kenkia sau. norø ir minèiø pasekmës Neiðvengiamai gráþta pas já laimës ar nelaimës pavidalu. Moralinis atitikmuo.pats gersi”Visi ðie liaudies iðminties posakiai yra Karmos Dësnio iðraiðka. “Kaip paðauksi.Karmos pasekmë. þodþiø. Liaudies iðmintis sako: “nuo likimo nepabëgsi”. Netobulo gyvenimo pasekmë .pilnas iðbandymø egzistavimas. ðis simbolinis Karmos Dësnio pavaizdavimas Byloja apie tai.kalavijà. kai apþvelgsime gyvenimø grandinæ.

negu gauti. Kurdamas savo Karmà. nei apkartæs gyvenimas”. Puikybë ir þiniø stoka visada veda klaidingu keliu. imperatorius. nes kiekvienas atidavimas Uþbaigia praeitá.taip buvo kalbama senovëje. kad praëjusiuose gyvenimuose buvo ásiskolinta. Senovës Rytø legendose sakoma. Kiekvienas þodis. gali pakilti Á aukðtesnæ dvasinio tobulëjimo pakopà. O uþ klaidas neiðvengiamai reikës mokëti. Ir þinodami. nei vieno veiksmo. jog paþeidinëti Kosmoso Dësniø nevalia. kad senas skolas bûtina gràþinti. padarytas ankstesniuose gyvenimuose. tam teks áveikti kliûtis. pasibaisëjæs kalbëjo: “Prabanga persekioja mane. kiekvienas jo poelgis. Suprasdami. þinantys Kosmoso Dësnius. o gavimas gali vël supanèioti. matyt galiu gràþinti senas skolas!” Ir atvirkðèiai. pramintas Auksiniu. 131 . Kas eina teisingu keliu. Tol kiekvienà klaidà lydës kanèia. suðuko: “Dëkoju. á Karmà þvelgia Kaip á mokestá uþ skolas. Þmogui duota laisva valia. Kol þmogus supras. þmogus susisieja su kitais þmonëmis. kada gi galësiu gràþinti savo skolas?” Geriau gràþinti.Galima þengti pirmyn á protingumà ir dvasingumà. kad þmogaus gyvenime Niekas nepraeina be pëdsako. Galima ristis atgal á gyvuliðkumà. kiekvienas jo noras ir net kiekviena mintis Áraðoma mums nematomuose metraðèiuose. Kaip jam atrodo reikalinga ir teisinga. nei vieno þodþio. Karmà kuria ne tik atskiras þmogus. Jie sako: “Geriau karti taurë. Viskas áraðyta kosminëje þmogaus “Gyvenimo Knygoje”Ir uþ viskà anksèiau ar vëliau tenka atsiskaityti. Ið tiesø. bet ir kolektyvai. Þmonës. Kiekvienas nukrypimas nuves nuo teisingo kelio Ir tada þmonës ims kalbëti apie sunkià Karmà. Vienas iðmintingas filosofas. supamas gerovës. Jis gali eiti savo keliu taip. Nëra nei vienos minties. Vieðpatie. kas pasiklydo bruzgynuose. Taigi. parduotas vergijon. Iðmintingi þmonës visada stengiasi kuo greièiau tai padaryti. kanèia yra pagrindinis þmonijos mokytojas. Daþnai lengva Karma yra sunkus iðbandymas: Retai kada þmogus. tas pasieks tikslà. Kurie neatsispindëtø amþinybëje .

prisidëdamas prie sàlygø. tautos ir bendraþmogiðkàjà Karmà. partijos. Egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos Karmos rûðys. þmonës gali turëti Ðeimos.svarbesnis uþ poelgá. Bet koks nusikaltimas tëra tik dalelë vidinio pasirengimo.antraeilis faktorius. Su visaþiniðka iðmintimi jie atrenka ir sujungia Karmos dalis taip.Karmos Dësnio . Þmogus atsakingas ne tik uþ savo poelgius ir þodþius. mûsø paskatos ir mintys kuria mûsø Karmà. Tai atlieka Karmos Vieðpaèiai .neregimos Bûtybës. tam tikra visuomene bei tauta. sukëlusiø tas nelaimes. Kad Karma bûtø kuo palankesnë jo evoliucionavimui. Kuriø negalima iðgyventi tame paèiame gyvenime. Kruopðèiai derinamos bûsimo gyvenimo sàlygos. Karmos sukûrimui Vidinis gyvenimas ðimtàkart svarbesnis uþ iðoriná. Bet svarbiausia. Bûtent. Þmogus gimsta susietas karmos saitais Su tam tikrais þmonëmis. Kiek jis nusikalto. Tam tikra kuriamos Karmos dalis iðperkama Jau tame paèiame gyvenime. Kuriose jis galës iðgyventi savo Karmà.Vykdytojai. jis dalyvauja kiekvieno kolektyvo Karmoje. susietà su tais þmonëmis. kol bus palankios sàlygos jai realizuotis. tautos ir kt. dalyvavæ kuriant grupinæ Karmà. 132 . Mintis . Kosminio Teisingumo Ástatymo . Kolektyvinë Karma átraukia tautas á kolektyvines nelaimes Tokias. kaip karas. Visi.Tapdamas ávairiø grupiø nariu: ðeimos. Kad sudarytø prasidedanèio sielos gyvenimo bendrà planà. Kita dalis lieka bûsimiesiems Iki to laiko. Todël be savo individualios Karmos. Ið praeities atsineðamas þmogaus galias Jie pritaiko taip. Neretai uþtrunkanèio labai ilgai. tose nelaimëse kiekvienas kenèia tiek. bet ir su bièiuliais. prieð jos naujà ásikûnijimà. Kuriems jie padarë kokià nors þalà. Kaip ðiø grupiø narys. Kiekvienai sielai. O poelgiai . Turës susitikti ne tik su savo prieðais. Kad galëtø iðpainioti kaþkada jø paèiø supintus Karmos saitus.galingiausias Karmos kûrimo faktorius. uþ savo ketinimus bei mintis. Todël jis turi gimti bûtent tose sàlygose. motyvas .

Tuo paèiu galime tik stebëtis Karmos svarstykliø tikslumu. 133 . kuris dabartiniame etape Yra ne bûti laimingu ar nelaimingu. Gerovæ ar nelaimes . Vienai sielai jie kuria genijaus kûnà. Ne bausmë.Jie vadovaujasi tik vieninteliu. Kad galutinis þmogaus tikslas bûtø pasiektas Kaip ámanoma greièiau. Bet progresuoti Evoliucijos Plane nubrëþta kryptimi.kûnà panaðø á ràstà.dþiaugsmà ar sielvartà. Vienintelis jø rûpestis Þingsnis po þingsnio vesti þmogø pirmyn kosminës evoliucijos keliu. Vadovaudamiesi atjauta ir begaline iðmintimi. Bet në per plaukà nenukrypdami nuo Kosminio Teisingumo. Taip Likimo Ranka visada veda á Gërá. Taip Karmos Vieðpaèiai tvarko þmoniø Karmà. Karmos Vieðpaèiai nei kà atima.Kà beduotø Karmos Vieðpaèiai þmogui . nei kà prideda. þmogaus tikslu. Kitai . bet patirties kaupimas. Tikruoju. Jie tik paskirsto paèios sielos kuriamas jëgas taip.

Kol þmogus jø nepaþins ir juos paþeidinës. kad jo kuriama Karma Bûtø gera. kuriant savo ateitá. Bet ir naujà kurs aukðtesnës kokybës. kad jo ateitis taptø geresnë? Legendos iðvardija septynias tokio teisingo gyvenimo taisykles.teisingas taip vadinamø likimo smûgiø supratimas. apimanèià ir gërá. negu blogo. o ne bloga. Kà turi daryti þmogus. Pirma taisyklë kalba apie bûtinybæ paþinti Kosmoso Dësnius Ir su jais derinti savo gyvenimà. Tol jis kentës. Kiekvienas ðiø dësniø paþeidimas sukelia sunkias pasekmes. kaip priimame Karmos siunèiamus faktus Savo ankstesnës veiklos padarinius. kad taptum ðventu? Dvideðimt aðtuntoji legenda Þmogus.Mes patys esame mûsø rytojaus valdovai. iðpirkdami savo karmines skolas. Priklausomai nuo to. neiðmanantis Kosmoso Dësniø. 134 . ir blogá. iðpirkdamas dalá savo senø Karmos skolø. Antra . nes kurs sau blogà Karmà. Taigi. Karmos Dësnio supratimas suteikia jëgø kurti savo charakterá Bei bûsimøjø egzistavimø sàlygas. Taèiau iðmintingesnis sukaups daugiau gero. jog vëliau jam tenka dël to kentëti. Jis ne tik greièiau iðsems sukauptà Karmà. nes Gyvena pasaulyje. savo naujà likimà. kurá tvarko Kosmoso Dësniai. Þmogus. Èia pat kuria ir savo naujà Karmà. Þmogus gali tapti savo likimo valdovu. Ðios naujos Karmos kokybë priklausys nuo jo iðmintingumo. Kad ir kaip ðiandien mus slëgtø vakarykðèios dienos rezultatai.APIE TEISINGÀ GYVENIMÀ Kaip gyventi. dësniø neiðmanymas yra nuolatinis kanèiø ðaltinis. nesitaiko prie jø Ir elgiasi taip. Sukuria naujà miðrià Karmà. Tai garantuoja sëkmæ. Paprastai dauguma þmoniø.

bet dar labiau jà apsunkina. Nes pats Karmos Dësnis yra nepermaldaujamas. Net ir kanèias. o kerðto esmë .þmogus neturi kerðyti uþ jam daromas neteisybes. Jei kanèios iðmokys já nuolankumo ir susitaikymo. Dþiaugsmingai priimdami viskà. o tik ið naujo sukurs jà blogà. nes jo esmë Bendros Gerovës gynimas. kas mums siunèiama. bet pats þmogus savavaliðkai Neturi teisës vykdyti to atpildo Tai nuspræs Aukðèiausias Karmos T eismas. Taip þmogus gali iðeiti ið uþburto Karmos rato. Jei jis nirð ir to pasekoje atneð nelaimes kitiems. Sakoma. Pasiprieðinimas blogiui nëra kerðtas. mes galime pagreitinti Savo Karmos iðgyvenimà ir priartëti prie nuostabiø galimybiø. nuþudant já. Todël mes turime atleisti savo asmeniniams prieðams. kad þemiðkojo prieðo sunaikinimas. 135 . Jei vargai ir rûpesèiai paskatins taisyti savo klaidas. Jei þmogus piktinsis ir prieðinsis skolø gràþinimui.taip tvirtina ketvirtoji taisyklë.taip kalbama apie Karmos Dësná.Sekasi arba nesiseka mums iðsemti savo Karmà. Jei jis sumokës uþ savo karmines skolas protingai. Galbût gautas smûgis yra uþtarnautas atgalinis smûgis? Su ánirðiu ðirdyje já gràþindamas. Nors Karma yra Atpildo Dësnis. Senovëje kariai sakydavo prieðui: “Jei uþmuði . kas ið mûsø atimama. Sukils prieð savo poelgiø pasekmes. Nes apvalytas màstymas ir apvalyta jo aura Visai kitaip reaguos á Karmos smûgius. Bet prieðintis blogiui mes privalome .Tuo atveju jo nauja Karma bus gera. kurios ateina pas mus dël mûsø praeities. Senajame Ástatyme pasakyta: “Mano atpildas ir Að atlyginsiu” . Ir paversdami tai geranoriðka auka. Dþiaugsmingai atsisakydami visko. Kitaip neiðeisime ið uþburto Karmos rato. Treèia . Be to ir senoji Karma neatrodys jam tokia baisi.asmeniðkos paskatos. Yra stipraus prieðo sukûrimas Subtiliajame Pasaulyje. Taip savitai senoliai Perteikdavo gyvenimo amþinumo ir Karmos Dësnio supratimà. þmogus ne tik neiðsilaisvina Ið savo Karmos.tuo tau blogiau: Danguje kovoti patogiau ir að ten tave nukausiu”. Tai jis neiðsilaisvins ið savo sunkios Karmos.

136 . kiek leidþia jo jëgos. kovoti prieð blogá. kad padarytas blogis atperkamas Tik atstatant paþeistà teisingumà. Gëris yra pats veiksmingiausias ir niekad neiðsenkantis pradas. Kiekvieno pareiga nuolat budëti ir. turime áveikti já protingumu. Yra daug bûdø prieðintis blogiui. Þmogaus paskirtis . nuolat budëti Ir dalyvauti be paliovos aplinkui já vykstanèiame Kosminiame Mûðyje. nepriklausomai nuo jo lokalizacijos. Atkirtis prieðui be pykèio ðirdyje Ðimtàkart galingesnis.visuomet blogis. O taip pat ir tuo. neapsunkinant Karmos. Kuris yra uþ mûsø.prieðinimasis dvasios jëgomis.tiek su tuo. Yra toks posakis: jei nori gero. Reikia prieðintis blogiui kaip chaoso apraiðkai. Negalima nesiprieðinti blogiui. Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano. pirmiausia savyje ir savo aplinkoje. Veiksmo pasekmes galima uþgydyti tik veiksmu. kad já uþlietø chaoso bangos. Penktoji taisyklë kalba apie tai. bûk pasirengæs áveikti blogá. kad pirmiausia . Tuo jis skiriasi nuo blogio. Bet juk seno namo pakeitimas nauju ir geresniu nëra griovimas. Suvienytos þmoniø pastangos sukuria stulbinanèius gynybinius statinius. Gërio veiksmuose nëra þiaurumo. tiek ir su tuo. Prieðinimasis blogiui yra bûtina evoliucijos sàlyga. Juk blogis . Jei þmogus nenori. Jis turi bûti visada pasirengæs prieðintis bet kokiam blogiui. kuris tûno mumyse. Jokie þodiniai átikinëjimai. Reikia puoselëti gërá ir kovoti su blogiu . jokia atgaila. kad jame nëra egoizmo ir puikybës. Blogá galima iðgyvendinti tik gëriu Gëris gali iðstumti blogá ir taip já sunaikinti. Chaosas gali praryti visas þmonijos vertybes. vedantis prie amorfiðkumo. Ir. Kiekvienas turi verþtis á kovà su blogiu. Jis turi ugdyti savyje narsà. Reikia mokëti prieðintis tokiam griovimui. Jokios priesaikos neturi reikðmës Karmos Dësniui: Paþinæ savo neiðmanymà.kurti chaoso apsuptyje. galinèio visam laikui jas uþtvindyti. netampant þmonijos iðdaviku. þinoma.tai griovimas. Pirmiausia .Kaip suvokti blogá? Þinoma. Griovimas yra irimas.

kad reikia laikytis paprasto.þmonijos . Kai þmogus. Net turëdami pakankamai sunkià Karmà. Ðeðta taisyklë kalba apie teisingus broliðkus santykius Apie tai. ugdo savo dvasines jëgas. Nes esame tos paèios ðeimos . Þmogus gali pralenkti savo Karmà ir ji jo nepavis. ar padës Atgaila.nariai. atjausti ir bûti gailestingi. siekdamas tobulumo. Tik tà. Mes privalome visiems padëti. 137 . galime ið jos iðsivaduoti. Skirdamas jas evoliucijai ir þmonijos gerovei Jis ne tik neutralizuoja savo Karmà. Nesulaikomai verþdamasis tobulëti. uþklumpa Karmos liûtis. Nereikia manyti. kurie skæsta neveiklume. nesavanaudiðkai tarnaudamas. ko nenori. linkèiojimas ar praðymas atleisti? Bûtina gràþinti sveikà vazà ir atsodinti iðtryptas gëles.Jei þmogus sudauþë savo kaimyno brangià vazà Arba iðtrypë gëles jo sode. kad tau darytø kiti. kuris skirtas individui. Gerindamas savo mintis ir ketinimus. Negali bûti keièiamas: þmogus gali keisti savo Karmà. bet iðmintingo Priesako: Nedaryti kitam to. kad galima pralenkti savo Karmà. kad “likimas”. Karma baisi tik tiems. Padarytas blogis atperkamas kaltininko kanèia Á joká atleidimà Karmos Dësnis neatsiþvelgia. Bet ir palengvina blogos Karmos pasekmes visai þmonijai. kuris sustoja evoliucijos kelyje. Verþli mintis iðlaisvina ið praeities panèiø. Septintoji taisyklë sako. Nors ir stovime ant skirtingø sàmonës iðsivystymo pakopø. Ði taisyklë sutvirtina brolybës ir solidarumo jausmà.

138 .

nemirtingi þmonës”. jis ásigis raktà visa kam. Laimingas tas. O dievai . kas supras ðiuos þodþius. supratæs juos. 139 .Penktoji dalis LEGENDOS APIE KOSMINÆ HIERARCHIJÀ “Þmonës .mirtingi dievai. Nes.

Didþiosiomis Sielomis. o dievu. Augalas virsta gyvûnu. 140 Dvideðimt devintoji legenda . Koks yra daugybës þmogaus gyvenimø galutinis tikslas? Kai Individualybë iðvysto visus savo dvasinius sugebëjimus Ir pabaigia Kosminæ Þmogaus Mokyklà.ir kurti. Arba MAHATMOMIS .þmogumi.tai dieviðkos bûtybës.APIE DIEVUS. tai ir jo evoliucija begalinë. Taip jis tampa nebe þmogumi. bendradarbiavimas su Kosminiu Protu. kad Amþinosios Kosminës Gyvybës evoliucija Tæsiasi ir þmogumi nesibaigia. Pasiekæs virðûnæ.ir spinduliuoti ðviesà bei groþá. virðþmogiðkos pakopos planetø. Slëpiningiausia ir paslaptingiausia ið visø planetø. Rytuose Bûtybës. Visatoje nieko nëra iðbaigto ir nekintamo: Viskas Kosmose kinta . Yra ir aukðtesnës.ir sugebëti. ji . Legendose sakoma. Tolesnë pakopa . Vadinamos ARHATAIS . Þmogaus apoteozë . þmogus aprëpia ir suvokia Kosmosà. Legendos pasakoja.spindulingiausia ir galingiausia. Kurios ankstesnëse Manvantarose ir kituose pasauliuose buvo þmonëmis. KURIE ATËJO IÐ VENEROS Prisiminkime Didþià Kosmoso Paslaptá apie Kosmines Gyvybës Pakopas: Kosminës Gyvybës evoliucijoje akmuo evoliucionuoja á augalà. Jis vienodai pajëgia: þinoti . Taip ir Þemë .vystosi ir tobulëja. Egzistuoti . O jos sàmonë priartëja prie Kosminio Proto Sàmonës. Auðros ir sutemø pranaðautoja. kad Kosmoso mastu viskas ámanoma.nëra tobuliausia apgyventa planeta Saulës sistemoje.Kosminiais Iðminties Mokytojais. jei Kosmosas beribis. Veneroje savo virðþmogiðkàjà evoliucijà tæsia Bûtybës. Kaip þmogus nëra aukðèiausia pakopa gyvø bûtybiø grandinëje. Jai daugiau nebereikia ásikûnyti fiziniame pasaulyje. mylëti . pabaigusios þmogaus evoliucijà. Ir.ne nugrimzdimas nesàmoningume. Bet kûrybinë veikla. dievai. gyvûnas . Pasak legendø. Viena tokiø aukðtesnës pakopos planetø yra Venera.

Nes nëra dievø. Logo Valios Vykdytojas yra Didþioji Mahatmø Brolija. iðaugæ á dievus. prieð aðtuoniolika milijonø metø. Ir ðtai. menø ir valstybingumo pagrindus.þmonijos evoliucijos plano. Kai mûsø gyvenimo auðroje kokiai nors tautai reikëjo suteikti Pirmuosius bendruomeniðkumo. 141 . valstybingumo bei paþinimo pagrindus. kurie kada nors nebûtø buvæ þmonëmis. Religijos. filosofijos ir mokslai Turi nuosekliai atsirasti Þemëje. kokios tautos ir valstybës Kada ir kokios joms tinkamos religijos. Septyni Kumarai. Tautø atsiradimas ir iðnykimas. Ið Veneros atëjo Septynios Didþiosios Dvasios. Dël Jø spindulingos iðvaizdos tas Ðviesias Bûtybes Legendos vadina “Ugnies Sûnumis” arba “Proto Sûnumis”. Jie atëjo bûti mûsø Mokytojais ir Globëjais. Jie taip pat vadinami Didþiaisiais Baltaisiais Broliais. pabaigusiais þmogaus evoliucijà. Didieji Baltieji Broliai atëjo ið Veneros á mûsø planetà Þmonijos kûdikystës laikais. Visi Jie . Didþioji Baltoji Arhatø Brolija atëjo á Þemæ Vykdyti Logo Plano .buvæ þmonës. Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios Logas numatë. Atëjo padëti þmonijai jos kelyje nuo þvëriaþmogio iki dievaþmogio.Veneros “þmonës” Yra tiek aukðèiau uþ mus.Veneros “Þmonija” yra viena pakopa aukðtesnë uþ Þemës þmonijà. Ji ir ágyvendina Didyjá Kosminio Proto Planà. Kokios Rasës ir porasës. Anuomet jie apsigyveno mûsø planetoje Kaip jaunos þmonijos Dieviðkieji Valdovai. Palyginus su Þemës gyventojais . Fizinio þmogaus gimimo prieðauðryje. diegdamas paþinimo. þyniu ar pranaðu Ir organizuodavo þmones. Laikui bëgant Brolija palaipsniui pasipildë Mûsø planetos þmonëmis. kiek mes esame aukðèiau uþ Þemës gyvûnus. civilizacijø klestëjimas ir þlugimas Vyksta pagal Didyjá Kosminio Proto Planà. Tai vienas ið Didþiosios Brolijos Mokytojø Arba Jø paruoðtas mokinys ásikûnydavo toje tautoje Genties vadu ar valdovu.

142 Trisdeðimtoji legenda .Kosminis Protas.tai Kosminis Pasaulio Tëvas. kad artimiausi Kosminio Proto Bendradarbiai Yra Didþiosios Esybës pabaigusios þmogaus evoliucijà. Prisiminkime. sudaranèios Didþiàjà Dieviðkàjà Kosmoso Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Vientisas ir Dieviðkas Visatos Pradas Yra Didþioji Paslaptis. Prisiminkime esminá Kosmoso Principà arba Dësná Parabramanà-Absoliutà. Didysis Pasaulio Pagrindas. Ðis Didysis Nepaþinusis yra Kosminës Gyvybës Pirmapradis Ðaltinis.Parabramano Gimsta Iðreikðtoji Pirminë Visatos Prieþastis . Prasidedant Didþiajai Manvantarai. kaip prasidedant naujai Didþiajai Manvantarai. Kosmoso statyboje bei ávairiø jo sistemø valdyme Kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Kuria bûsimos Manvantaros “pirminius vaizdinius”.Logas. Tai jos yra nesuskaièiuojamø sauliø sistemø kûrëjos. Ið Neiðreikðtos Beprieþastinës Kosmoso Prieþasties . prasidedant Kosminiam Gyvenimui.APIE KOSMINÁ HIERARCHIJOS DËSNÁ Prisiminkime dvi pirmas Didþiàsias Kosmoso Paslaptis Begalybæ. Didþioji Vieningoji Materija . Pasauliø kûrëjos. Didþiosios Pralajos metu Absoliutas yra Vieningoji Bûtis. Amþinybæ. Jis kuria Kosmoso statybos Planà. kaip Kuriantájá. Tai Planetø Dvasios. egzistuojantá net Maha-Pralajos metu Ir Manvantaros pradþioje ið Nebûties prikeliantá Kosmosà. nesuvokiama protu Ir pranokstanti þmogaus supratimo galias. Ritminæ Visatos Bûtá. Prisiminkime Treèiàjà Diþiàjà Kosmoso Paslaptá. Kosmoso evoliucijos planà. Amþinas ir Nekintamas. Bylojanèià apie Visatos Kûrëjus. Prisiminkime. Vienis tampa Didþiàja Dvejybe: Dvasia ir Materija. taip ir Pasyvøjá. Prieðkosminëje Dvasioje-Materijoje talpinanti abu Didþiuosius Pradus Kaip Aktyvøjá. Didysis Visatos Statytojas . taip ir Gimdantájá. apie Kûrybiniø Jëgø Hierarchijà. Ta Kosmoso neprieþastinë Prieþastis. Didþioji Vieningoji Dvasia .Tai Kosminë Pasaulio Motina.

Visas ðis ávairiapusis Kosmoso gyvenimas . planetø ir sistemø Hierarchai. bet prisiminimas apie tà Vienintelá. Kuris apjungtø Jo organø ávairiausius veiksmus. Prisiëmusá atsakomybæ uþ Þemæ. Taip pat kiekviena planeta turi savo Pasaulio Motinà. Hierarchijos Principas glûdi visuose kosminiuose reiðkiniuose Jis yra amþinas ir nekintantis pasaulio sàrangos dësnis. Jo visø daliø Darniam veikimui reikia vadovo.Logà. Tarp Aukðtøjø Broliø visada kaþkas yra vyriausias. Kad Hierarchijos Pradas. Kurá galime vadinti þemesniojo pavaldumu aukðtesniajam. 143 . neðantis ant Savo peèiø Þemës sunkumus. kaip Planetø Kûrëjai. Kuris yra Tëvas. kà mes prisiminëme. laikantá Þemæ Ne prietarai. Ið viso to. galime daryti iðvadà. Visatos valdymo Hierarchinis pradas Kyla ið kosminio gyvenimo paslapties. Didysis Hierarchas. Kuris prisiima atsakomybæ uþ planetà. ákvepiantis jai Protà. Taigi sakmë apie Gigantà. Panaðus á simboliná Gigantà Atlasà. Visà evoliucijos procesà valdo Iðminties Mokytojai.svarbiausias Kosmoso principas. Tame valdyme kiekvienas Hierarchas atlieka savo uþduotá. Yra kosminis dësnis . arba Vadovavimo principas. Taip kiekviena sistema ir planeta turi savo Kûrëjà . Kuri ákûnija planetos Kosminæ Energijà. Kosmosas . Nukreipdamas vienam tikslui.gyvas ir sudëtingas organizmas. Kiekviena Visata.jo evoliucija Ir visa darni sàranga.Pagaliau prisiminkime Penktàjà Didþiàjà Kosmoso Paslaptá Apie tai. kurià mes matome visatoje Sukuriamas Kosminës Hierarchijos dëka. sistema ir planeta taip pat turi savo Hierarchà. Neaprëpiamo Kosmoso valdyme dalyvauja daugybë Ávairios galios bei lygio Hierarchø. Formuoja saulës sistemas ir atskiras planetas. Jei kiekviena planeta turi Dieviðkuosius Tëvà ir Motinà Turi juos ir mûsø planeta Þemë.

Bûtina jai vël parodyti teisingà kelià.viena. mokymø Pradininkais.Vienà Didþiøjø Mokytojø. Filosofais. Jos duoda impulsà tolesniam þmonijos vystymuisi. Trisdeðimt pirmoji legenda Ðviesos Hierarchija.periodiðkà atsiradimà þmoniø tarpe. tautø Mokytojais. Visose rasëse ir porasëse bei prie visø didþiøjø ávykiø slenksèio.APIE VIENINGÀJÁ TIESOS ÐALTINÁ Negali bûti keliø Tiesø. Todël kosminiai evoliucijos dësniai numato Iðkiliøjø Bûtybiø Þmonijos Mokytojø . Bet gali bûti jos skirtingi aspektai. Tuomet Þmonija praranda kelià ir patenka aklavietën. 144 . atneðusi Ðviesà Ir davusi impulsà minties gimimui þmonijos gyvenimo auðroje. Laikui bëgant ði Ðviesa blanksta Gautoji iðmintis iðkraipoma ir nebegali bûti Þmonijos evoliucijos kelrode þvaigþde. Ðitie ugningi ir nepailstantys Ðviesos Sergëtojai atsirasdavo Visuose mûsø planetos istorijos posûkiuose. Didþioji Baltoji Brolija periodiðkai siunèia á pasaulá Vienà savo Broliø . Neðë Ðviesà ir per visus vëlesnius Lëtos þmogaus sàmonës evoliucijos laikus. Didþiaisiais Iðminèiais. Ateidamos á pasaulá evoliucijos tikslais. Þmogaus sàmonë vystosi banguojanèiai: Paprastai þmonija per tam tikrà laikà praranda Ið Hierarchijos gautos Ðviesos pirminá tyrumà. Atlikdami Brolijos duotà uþduotá. Tiesa . Jie ásikûnija Paðvæstaisiais. Pakreipti jos mintis ir veiklà nauja vaga. Pakelti jà á naujà pakopà.

Kiekvienas ið ðiø Didþiøjø Pasiuntiniø duodavo þmonijai Vienà ið pasauliniø religijø . Pratæsdamas Brolijos Pirmtakø darbus. prietaringa ir ribota. iðsiskleidþia vaivorykðte. atneðtos Ðviesos Sergëtojø. yra vienas. Vienos religijos istorija visuomet bus siaura.Vienintelis Ðaltinis Visø religijø. Bet jei paþvelgsime plaèiau ir panagrinësime jø bendrumus. jos atrodo lyg máslës ar ðarados. Kaip baltas spindulys. kad laiku duotø impulsà þmonijos sàmonei. Per visà þmonijos gyvavimo laikotarpá iki pat mûsø dienø Nebuvo skirtumo tarp religijos. ið kurio iðëjo visos religijos. 145 . Asirijos. Bet jei ásigilinsime á simbolius. filosofijø ir mokymø ðaltinis. Judëjos ir Graikijos religijos Galës bûti suprastos tik tada. iðskyrus prietarus. tiek ir dabar tebeesanèiø. Kadangi Ðaltinis. Kuri periodiðkai perduoda þmonijai Ðio Mokymo dalis. Pavyzdþiui. Teisinga gali bûti tik bendraþmogiðkosios religios istorija. Jei surasime ðaltiná.tiek jau iðnykusiø. Nagrinëjamos atskirai. filosofijos ir mokslo Tai buvo vieningos þinios. Kiekvienas Jø pradëdavo naujà dvasinio pakilimo bangà.Jie ásikûnydavo tam. Jos atsiskleis kaip nuostabi dvasios evoliucija. Atsiþvelgdama á þmoniø sàmonæ ir laiko bei vietos sàlygas. Kiekvienas Jø naujai atgaivindavo senàsias dvasines tiesas. Kurios kiekvienas spalvotas spindulys yra baltos ðviesos dalis. kai bus atrasti Jø susilietimo taðkai su senovës indo-arijø religija. Svarbiausi pasauliniø religijø pagrindai yra tie patys. Egipto. Nei viena ið jø neprieðtarauja kitai ir kiekvienas Mokytojas Vis plaèiau paaiðkina tas paèias pagrindines tiesas. chaosà ir vaidus. Kur visa siejasi ir viena paaiðkina kità. Tuomet gráð ir mums atsiskleis harmonija. Egzistuoja Pirmapradis Mokymas . Tam. kad jos mintis pakreiptø nauja linkme. Pirmapradþio Mokymo Sergëtoja yra Ðviesos Hierarchija. perëjæs per prizmæ. ið kurio sëmësi jø Kûrëjai. jei suvoksime misterijø esmæ. Jei nagrinësime religijas tik pagal iðorinius aspektus. Nepamatysime nieko.

Todël kiekviena jø. Ið Mûsø Bûsto skrenda paèios galingiausios mintys. Neiðsenkanti Iðminties Taurë saugoma Neáveikiamoje Tvirtovëje. norint nuskaistinti þmonijos sàmonæ. savo vidiniu turiniu Yra Vieningosios Ðviesos dalis. Pereidama per laikmeèio sàlygø bei tautø charakteriø prizmæ. Sukuria pasaulines religijas ir filosofijas. Mes tarnaujame þmonijos progresui. Kurià þmonija sugebëdavo suvokti. jei minèiø apjungimas Didina energijà stulbinanèia progresija. Visi didieji Mokymai.Taip ir Vieningoji Ðviesa. Kuri perduodama padabinta ávairiø filosofijø ir religijø rûbais.labai netikëti. visos filosofijos Iðeidavo ið ðio Vieningojo Ðaltinio . Visada ir visais laikais pasauliui buvo duodama ta Tiesos dalis. 146 . rûpesèiai ir darbai pasireiðkia Minèiø siuntomis. Daþnai mokslininkai gauna tarytum atsitiktinius impulsus. Mes neðykðtëdami sëjame jas á erdvæ. kada ir kiek laðø Reikia iðlieti. Mûsø minèiø siuntos skrenda per pasaulá. mokydami suvokti Kosminiø dësniø prasmæ ir Prisodrindami jà Vieningàja Tiesa. iðeinanti ið Vieningosios Baltosios Brolijos. Mokytojai þmonijai suteikia sàmonës pagrindus ir plëtoja jà. Tai natûralu rinkti ir vienyti stipriàsias mintis. Taip gimsta mintys ávairiose pasaulio dalyse. Mes nuolat siunèiame jas. Lyg strëlës. Ðiuo pagrindu yra pleèiama evoliucinë mintis. þadintø þmonijos sàmonæ. Ðtai kà apie tai sako patys Mahatmos: Brolija buvo ákurta ne kaip uþuovëja. gerinanèiomis þmoniø gyvenimà. jog priëmëjai . kad jos. Ið savo Ðventovës á visà pasaulá Mes beriame Visuotinës Gerovës grûdus. Erdvë pilna ávairiausiø idëjø. Mes pripratome. visos pasaulinës religijos. Bet kaip minèiø koncentravimo centras.Didþiosios Baltosios Brolijos. Nepaisant iðoriniø skirtumø. Mûsø apmàstymai. Þmonijos sàmonæ Jie veda pirmyn. Amþinieji jos Sergëtojai þino.

Tai þmonija ir dabar tebegyventø urviná gyvenimà. Ðis Þiniø ir Ðviesos Ðaltinis yra mûsø planetos þmonijos Dvasinio vadovavimo centras. Jei ne ðiø Didþiøjø Dvasiø didis pasiaukojimas. kas vertingiausia. Bet ir ne kartà bûtø visiðkai suþlugusi. Visa þmonijos iðmintis . 147 . Jei ne didþiulës Jø mokiniø bei artimøjø pastangos. kilniausia. O ið Didþiosios Baltosios Arhatø Brolijos Hierarchijos.ið ðio Lobyno. moraliniam Bei dvasiniam vystymuisi . Þmonija semdavosi galiø ne ið savæs paèios. visos didþiosios idëjos ir didieji atradimai Nuolat iðeidavo ir dabar iðeina ið Mahatmø Brolijos Bûsto. svarbiausia. Visos kryptingos mintys. kà þmonija gauna protiniam.Visos Mûsø pastangos nukreiptos á dvasios ugdymà Tame slypi Mûsø darbo esmë. Be ðio dvasinio vadovavimo þmonijos evoliucija Ne tik bûtø uþsitæsusi milijonus metø. Taip Mahatmos .viskas semiama ið ðios Versmës.ávairiausiø amþiø iðminèiai ir pranaðai Visuomet bûdavo didþiaisiais þmonijos geradariais. Mes esame skolingi Jiems uþ viskà. Visa.

Tik narsiu ir pilnu átampos þygdarbiu. Dvasios jëgø negali sukurti jokie abstraktûs apmàstymai. Tik taip þmogaus individualybë áþengia á didvyriø panteonà. Kad pasiektø ðià mus stulbinanèià dieviðkàjà jëgà? Teisë tapti panaðiu á Dievà iðkovojama asmeninës patirties keliu. tokie kaip Kristus ar Buda. lyginant su mumis. Jø Didybë . nes Patys paþásta darbo prakaità. Kiek Jiems reikëjo gyvenimø. Kurie bûtini þmogaus evoliucijos etape. Tik aukðtà dvasingumà pasiekæs þmogus Gali pajusti Juos savo jautria ðirdimi.tai DIDÞIOSIOS DVASIOS. Jø Dvasinës Jëgos. Yra tolimos þvaigþdës. narsa . Savæs iðsiþadëjimas.. kai Jie Patys jais ir bûdavo. Tik sluoksnis po sluoksnio sukaupiamos tikrø Vedliø Savybës. Trisdeðimt antroji legenda 148 . Iðskyrus tuos atvejus. Didieji Baltieji Broliai. kurios pabaigë Þemës kelià. Mahatmoms daugiau nebereikalingi fiziniai kûnai. atjauta. Visi hierarchai turëjo praeiti þmogiðkàjà pakopà. gailestingumas.APIE DIDÞIÀJÀ BALTÀJÀ BROLIJÀ MAHATMOS . Kad po to galëtø tapti vienos ar kitos planetos vadovais. Tik taip nukalami Þmonijos Vedliai. Jie vadovauja þmoniø darbams. þemës gyventojais. Bet Jie gali ásikûnyti. Iðkentæ visas kanèias. Arhato ðirdis turi paþinti visus dþiaugsmus ir visas kanèias. kanèiø ir pergaliø. kai to reikia Jø darbui.ji turi iðgerti pilnà nuodø tauræ. Visi Hierarchai augo pagal kosminës evoliucijos dësnius. Jie sugeba atjausti þmones. Tik kruvinomis kanèiø aðaromis numazgotos ðirdies galingu verþimusi Per daugelá gyvenimø pasiekiamas Archato vainikas. Visà þemës kelio sielvartà.nepalyginami Su jokiais pripaþintais þmonijos genijais.nukalami gyvenime. Tuomet iðore jie niekuo nesiskiria nuo paprasto þmogaus Gyvenimo mokyklos mokinio.

Siekdamos padëti þmonijai. Ir tik retkarèiais Jos ilgiau pabûna kitose planetose. Egzistuoja ðis þmonijos Ðvyturys ne sferose.Nirvanos. Bet mûsø Þemëje ir uþima joje konkreèià vietà. jungianèias pasaulius. Visi Mokymai pasakoja apie Galinguosius Globëjus. Yra vieninga Ðviesos Hierarchijos grandinë.tai didþiajam paþinimui ir Visuotinei Gerovei tarnaujantys Vyresnieji Þmonijos Broliai. 149 . Didþiosios Dvasios laisvanoriðkai atsisakë pasiektos Aukðèiausios Bûties pakopos . Jos nepasitraukia á tolimus Aukðèiausius Pasaulius. bet tiesos atpaþinimas. Ir þmonijos svajonëse Brolija visuomet iðlikdavo Kaip neginèijama tikrovë. jog egzistuoja Paþinimo ir Meilës Tvirtovë. Jos gali skrajoti tarplanetinëje erdvëje. Legendos sako. Visos tautos þino apie Angelus-Sargus Ir tûkstantmeèiais saugo apie juos padavimus. esanèiose virð debesø. Prieðingai. Kurie vadovaudavo tautoms. Jos galëtø bûti toli. Didieji senovës herojai siejasi su Hierarchija. bet pasiliko su kenèianèia þmonija. Nusidriekianti á Kosminæ Begalybæ. Bet sàmoningai gráþta á þemiðkà gyvenimà. Visi tikrieji Ðviesos Neðëjai. Bet ir tas buvimas nëra atotrûkis. kas egzistuoja. O juk vaizduotë yra tik prisiminimas to. Jos gali patekti á paèius tolimiausius pasaulius Bet leidþia sau tik paþintinius skrydþius á kitas planetas. Jos savo darbu nutiesia gijas. Mahatmø Brolija . buvæ ir esantys mûsø Þemëje. Visa mûsø planetos þmonijos istorija Rodo Kosminës Hierarchijos suvokimà. Kuriuos iðsaugojo tautø atmintis. Toks yra visø tautø ir visø amþiø liudijimas! Negali klysti visa þmonija! Tai ne savanaudiðka átaiga. Galima rasti paèiø ávairiausiø Didþiosios Tikrovës poþymiø.Tai Kosminës Ðviesos Hierarchijos Grandys.

Yra tarp ðaliø iðsvajotø viena. nuolatos.... J. pas kuriuos kelias visada atviras. Þemëje.Palaipsniui ateis supratimas. Broga) 150 . Gyvena ir Mokytojai.. Vien mintis apie Didþiosios Brolijos egzistavimà Ákvepia þmogø dràsai. Kai þvaigþdëm jos padangë suþydi .. Neþemiðkà mirksná Ðirdies pilnumos Ta svajonë lyg þaibas mums ðvyti . amþinai.. Baltruðaitis (vert.. taip ir istorija apie Brolijà bus patvirtinta. kam skirta sulaukt sutemos. Uþ tolimø dykumø. klaidûs kalnai. Kiekvienas gali pasidþiaugti. Kaip gyvena mitai. kad legenda yra tikroji istorija.. Kaip gaivinantis sapnas aplanko. Tose aukðtumose nuolat dirbama þmonijos labui. kad jam gyvenant èia. Jinai tik viena.. netenka .. amþinà iðkilmæ þada .Taku akmenuotu jinai tik viena Á neþinomà tolá mus veda. Ðirdis visko nustoja. Daina Yra ið vienatvës svajoniø viena.Lyg kûdikiui motina tykiai daina Ðviesià. Sielos troðkiui pati tolimiausia . uþ kalnø ir sniegynø Be jokio poilsio Budi Didþiosios Dvasios.. Visoj þemëj pati vieniðiausia . L. Ilgi þemës vieðkeliai. Laimingas..

Kai Liuciferis suvokë savo neribotà galià. 151 Trisdeðimt treèioji legenda . Pagal Kosminæ Teisæ. Galutinis nuopuolis ávyko Atlantidos laikais. kaip ir kiti Broliai.APIE LIUCIFERIO ATSIMETIMÀ IR IÐDAVYSTÆ Kaip ið ankstesniø legendø suþinojome. nuo dvasios puikybës. Liuciferio pasitraukimas ið Ðviesos kelio iðryðkëjo jau Lemûrijos laikais Jo maiðtas prasidëjo Treèiosios Rasës gale. Atkakliai þengianèius Ðviesos keliu. Bet Liuciferis nebuvo iðkiliausias tarp savo Broliø. Vëlesniais amþiais jis ánirtingai kovojo prieð savo Didþiuosius Brolius. Ðios Dieviðkos Esybës.Jam reikëjo nepaprastai didelës ðirdies stiprybës. Jis nesugebëjo áveikti savo iðdidumo Bei pavydo kitoms Ðviesiosioms Dvasioms. stengësi þadinti þmonëse Aukðèiausius sugebëjimus. Ir kai reikëjo jam apsigaubti tankiu þemiðku apvalkalu. Kai jis pamatë já supanèiø masiø tamsumà. skatinti jø sàmonës vystymàsi. Jis buvo ðio pasaulio kunigaikðèiu pilna ðio þodþio prasme. Kai jis perprato daugelá kosminiø paslapèiø ir jëgø. Atëjo vadovauti planetos ir þmonijos evoliucijai. Kartu su Jais á mûsø planetà atëjo ir Liuciferis. jis taip pat buvo Ðviesos Dalintojas. o pirmiausia. Ið pradþiø jis. Kai þemesnioji prigimtis persvërë jo dieviðkumà Jis ëmë pavydëti ir pradëjo kovà prieð Didþiuosius Brolius. Didieji Baltieji Broliai. bûdamas tikru mûsø Þemës ðeimininku. Kaip ir kiti Broliai. Þmonijos auðroje á mûsø Þemæ atëjo Aukðtosios Dvasios. Jo dvasia neiðsilaikë ankstesniame lygyje. Kodël ávyko Liuciferio atsimetimas bei iðdavystë? Bûdamas vienu Didþiosios Baltosios Brolijos Broliø. kad susilaikytø Nuo daugelio pagundø. Kai jis pajuto. Deja Liuciferis tø dorybiø neturëjo. jog gali tapti pasauliø kûrëju.

Taip jis padarë Þemæ dideliu kalëjimu. Tapæs Þemës Ðeimininku. vengdamas atsakomybës Ir siekdamas tapti vieninteliu Þemës valdovu. egzistuojant kosminiam tarpusavio kaitos dësniui. Bet visai nutraukti gyvybës raidos jis nepajëgë. Jis nutraukë ryðius ir sukilo prieð Hierarchijà Bei Jos atstovybæ Þemëje . Bet koks atsiribojimas veda á sustingimà ir mirtá. Ir vadovaujamø Kosminës Hierarchijos . Þinomiausias jø . Jis nusprendë uþsisklæsti Þemëje ir sulaikyti joje visà þmonijà. Ji pasibaigë Hierarchijos pergale ir Atlantidos þûtimi. Bet savo ypatingu keliu.Atmetë Kosminio Proto Planà. 152 . kuris numatytas Kosmose. planetos evoliucijos planà. O Didieji Baltieji Broliai tarnauja amþinam verþimuisi á Kosmosà. Ir pradëjo kliudyti to Plano ágyvendinimui. Esant Bûties vienovei. Kaip susiformavo ði ledinë uþsisklendimo psichologija? Tokio reiðkinio pavyzdá galime matyti kiekviename stambiame feodale. Nenorëdamas niekam paklusti. Liuciferis nori atsiriboti nuo kaimyniniø planetø. ji niekur neiðeitø. Indijos sakmës áamþino tamsos kunigaikðtá daugelyje personaþø. baigusi þemiðkàjá evoliucinës raidos etapà. Liuciferis nepanoro bendradarbiauti su kitomis planetomis. Todël Liuciferis galëjo tik apsunkinti ir sulëtinti evoliucijà. O pasiliktø jam tarnauti ir vergauti.Saulës Hierarchø. jis panoro vesti þmonijà Ne tuo keliu. Kad. prieð Kosminæ Valià. Liuciferio maiðtas ir jo vykdomas Þemës atskyrimo planas Sukëlë Didþiosios Baltosios Brolijos pasiprieðinimà . o þmones kaliniais.karalius Ravana ið Lankos salos. Þmogaus sàmonës vystymosi á dievaþmogiðkumà planà. Didþiosios kautynës Ketvirtojoje Rasëje tarp Ðviesos Sûnø Ir tamsos kunigaikðèio minimos visose senovës tradicijose.Vadovaujanèiø Þemës planetos evoliucijai. Jis sukilo prieð evoliucijos dësná. Jis pavaizduotas kaip dieviðkojo karaliaus Ramos prieðas Ir jo þmonos Sitos pagrobëjas (Mahabharatos poema).Didþiàjà Baltàjà Brolijà.Ji ëmë Kovoti su Liuciferiu ir tiesinti planetos laivo kursà.

Bet ði tvirtovë dar nesugriauta . Ðviesos Neðëjas seniai jau prarado teisæ á ðá vardà. Blogas ðeimininkas. bet tokià savybæ jis pats iðsiugdë. Jog egzistuoja Ðviesos prieðai .Liuciferis dar stiprus. Tuo metu. Visuose religiniuose mokymuose esti nuorodø apie tai. Taip Liuciferio iðdavystë ir maiðtas davë pasauliui Kristø: Jis atëjo sunaikinti blogio. Kristus parodë judëjimo. kuri ne tik pajëgia kovoti su tamsa.tamsos jëgos. Þmoniø sàmonëje jis jau seniai tapo velniu ir Ðëtonu. kuri vyko tarp Ðviesos ir tamsos jëgø. 153 . Jis nusipelnë þmonijos iðdaviko vardo. Jie kuria teisingà nenutrûkstamà þmonijos kelià. Ir iðvesti jà ið izoliacijos bei sugràþinti Á bendrà Kosminio gyvenimo vagà.” Taigi. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai su juo kovoja. Ir siekia sukurti tikrus kosminius mainus.eina á visø nuostabiausiø galimybiø Ðviesos pasaulius. Taip pats Þemës ðeimininkas dabar jà iðduoda. Kristus atskleidþia visos neaprëpiamos Visatos groþá. Kova. vienas þavisi tik þemiðka materija.Jie kalba: “Kodël vien Þemë. kurá Þemei padarë Liuciferis. ðià aukà prisiëmë Kristus. kai skirti visi pasauliai?”. Kai atëjo metas. kai Liuciferis aukðtina tik Þemës ðviesà. Kad pratæsèiau kelionæ kituose dar nuostabesniuose pasauliuose. Pareikalavo didþios aukos. Bet ir saugo Þemæ nuo Þûties. nes tik laisvanoriðkoje aukoje Glûdi ta slëpininga galia. pagrástà Plaèiu bendradarbiavimu su tolimaisiais pasauliais. Ði auka buvo nuspræsta Aukðtosiose Hierarchijos Sferose Ir þmonijai iðpranaðauta prieð tûkstanèius metø. perþengianèio Þemës ribas. Kristus kalbëjo: “Galiu pernakvoti puikiojoje Þemëje. pranaðumà. Kitas . *** Karingoji tamsa skirtingais pavadinimais þinoma visoms tautoms. Kristaus Auka sudavë galingiausià smûgá tamsos jëgoms Ir iðjudino blogio tvirtovæ ið paèiø pagrindø.

siekianèioms pajungti sau þmoniø protà ir valià. Juk.tai visai ne abstrakcijos: èia. Kaip taisyklë. jog nei Ðëtono. O pagrindinës tamsos jëgos yra nematomajame Subtiliajame Pasaulyje. uþmerkus akis ir nematant blogio bei jo ðaknø. Kad buvo neigiamas Ðëtono ir tamsiøjø jëgø buvimas. Vertinamas kaip smagus viduramþiðkas paklydimas. Èia taip pat matome ir pilnus neapykantos piktuosius tamsos tarnus. Ðviesieji ir tamsieji . Didelë velnio pergalë yra tai.jie kantriai ðliauþia prie tikslo 154 . Ðiandien jie vël ágijo didþiulæ valdþià þmonëms. Mes regime Ðviesos Tarnus. Aukðèiausiøjø pakopø tamsieji. Reikia bendradarbiø ir fiziniame pasaulyje. Ðëtonas . Todël. Tamsiesiems bendraujant Su þmogumi. kurioje palaikoma geleþinë drausmë. Taip jie dar lengviau pakliûna á ávairiausius spàstus. siekdami bûti neatpaþinti. Didþiausieji miestai yra tamsiøjø jëgø centrai. bendrauja su þmonëmis tik per tarpininkus. jog jo nëra. Kurie atrodo kuo maþiau átartini. kai þmonës kuo nors netiki arba kà nors neigia. Ir galø gale jiems visiðkai pasisekë tai pasiekti: Ðiuo metu tikëjimas.tamsiøjø. dirbanèius ir kovojanèius. dalyvauja ne maþiau kaip trys tarpininkai. Liuciferis turi daug pagalbininkø . prietaringos liaudies atsilikimo poþymis. Kuriuos paspendþia daugybë tamsos tarnø.Bet Ðëtonui ir jo pagalbininkams bei jø tamsiems darbams naudingiau. Tai jie visai to nesisaugo ir nesigina. yra gana aktyvus. Juk tik dël to. Be to. deja. Kaip neapsiðvietusios. Þemëje. Tamsos jëgoms.puolæs Angelas ir Þemës ðeimininkas Mûsø planetos nelaimei egzistuoja ir. nei tamsiøjø nëra. Vadovaujamà Liuciferio-Ðëtono. Tamsos jëgos sudaro taip vadinamà “juodàjà loþæ”. Tamsos atstovas renkasi tokius tarpininkus. kad egzistuoja tamsiosios jëgos. Kad þmonës galvotø. Galima nusiristi bedugnën. Tai darni organizacija. Juodøjø metodai rafinuoti . kad jam pavyko Áteigti þmonijai.

Kitø bûdø þmonëms privilioti. Tai aukðtesnëse iðsivystymo pakopose þmogui privilioti naudojama Jo tuðtybë.pagrindinë tamsiøjø átakos þmonijai priemonë. Tamsieji mëgsta didþius intelektus. melavimà ir netikëjimà. pavydas.Ir pasirenka uþnugará. Pavydà ir iðdavystæ. Ið Subtiliojo Pasaulio jie veikia þmogaus subtiliàjà prigimtá. ásitikinimas savo neklystamumu . uþ kurio galima bûtø pasislëpti. garbëtroðka. tamsieji lengvai nusprendþia. iðlavëjusius Ðirdies sàskaita. Jei þemesnëse savo iðsivystymo pakopose Þmogus gali pakliûti á tamsiøjø tinklus Tik dël paèiø þemiausiø savo prigimties savybiø Tokiø kaip girtavimas.. savanaudiðkumas. Griovimo jëgos aktyvios Jos skleidþia pakrikimà ir stengiasi groþá ir gërá uþkrësti puvësiu. 155 . Galëdami matyti aurà ir skaityti mintis. Regëdami þmogaus vidinæ esmæ. Tamsos broliø kelias veda per þemøjø aistrø tenkinimà. Tamsieji rezga savo pinkles ten. Ne juoduèius matome.. Mokytojai nemokë þmoniø egoizmo ir savanaudiðkumo Ne ið Ðviesos gimë ðios bjaurastys. Pirmiausia tamsieji átakoja nemokðas. kur jauèia neatsparumà. irzlumà ir pyktá. nes per juos galima itin subtiliai veikti. Tylint ðirdþiai. Siunèiamomis mintimis tamsieji sustiprina Mûsø neigiamas savybes: nepakantumà ir smerkimà. Tamsos tarnø minèiø vaizdiniai . bet pilkuèius ir beveik baltuèius! Svarbiausias tamsiøjø jëgø sàjungininkas yra þmoniø nemokðiðkumas. Kaip prieiti prie jo ir kuo paveikti jo valià. neiðvystytas protas lengvai pasiduoda. Jie aktyvina þmoniø negatyvø màstymà. Iðdidumà ir ambicingumà. rajumas.lyg nesuskaièiuojami nagai ir kanopos! Minties jëga . egoizmà ir kitas panaðias savybes. Juodoji loþë naudojasi masiø tamsumu Geriausieji jø tarnai verbuojami ið menko proto þmoniø. nëra. iðdidumas. Juodoji brolija platina ir skiepija visas gëdingiausias savybes. Galima sakyti. iðskyrus jø neigiamas savybes.

Neregimas radijas kvieèia. Kûnas dar gali iðvengti uþkrato.Kaip iðsekintas kûnas lengvai uþsikreèia. Tamsos tinklà rezga nagingos rankos. Bet neregimas ir nesuvokiamas poveikis dvasiai kur kas sudëtingesnis. vilioja ir ásakinëja. Taip ir paslydusi dvasia yra grësmingai puolama. 156 .

Periklas ir Aspazija. Ásikûnijusios þmonëmis. buvo legendiniai Rama ir Kriðna. o senovës Romoje . be Budos. Ir vakaruose . Senovës Egipte Hermeso Trismegisto (Triskart Didþiojo) mintis Spindëjo nuostabiose “Smaragdinio Raðto” eilutëse. atlikdamos Pasaulio Motinos uþduotis.Islamo religijos ákûrëjas. Pasaulio Motina pradëjo naujà gijà. Jakobas Biomë. kaip Didþiuosius Ðviesos Mokytojus.Trisdeðimt ketvirtoji legenda APIE BALTØJØ BROLIØ GYVENIMÀ TARP ÞMONIØ Nuo pat Didþiosios Baltosios Brolijos ákûrimo pradþios Pasaulio Motina vadovauja Didþiajai Ðviesos Hierarchijai. Ilgas ðiø Aukðtøjø Dvasiø pasiaukojamø gyvenimø sàraðas.“Mirusiøjø Knygoje”. nuosmukio laikø pamokslininkas. prisiëmusios visus evoliucijos rûpesèius.tai Kristus. ateidavo á Þemæ Mokyti tamsios þmonijos..Seneka. Nuolat ásikûnydavo Þemëje vienu ar kitu þmogumi. graikø religijos ákûrëjas.. Paminësime keletà paskutiniøjø istorijoje þinomø Jø ásikûnijimø.Anaksagoras. Liuciferiui sudavus smûgá Dvasios kultûrai. O taip pat papiruso ritinëliuose . Pagaliau . Senovës Persijoje buvo didysis religijos ákûrëjas Zaroastras.magas ir stoikas. Apolonijus Tianietis . paaukojæs didþiàjà aukà. Pitagoras . Kinijoje tai buvo Lao-Dze ir Konfucijus . Paracelsas. Indijoje.Þana d’Ark. Sokratas ir jo mokinys Platonas. 157 .Orfëjus.jo klausësi Mozë. Senovës Graikijoje . Pasaulio Motina siunèia Hierarchus didiems darbams Neðti Ðviesà ir kovoti su tamsa. Visø Vieðpaèiø Motina mokë Juos ir siuntë þygdarbin. Didþiosios Dvasios.Tolimøjø Rytø Mokytojai. Po Atlantidos þûties.ezoterinës filosofijos mokyklos organizatorius. Po to mokytojas Mahometas . Artimuosiuose Rytuose . Tomas Voganas . Prie Sinajaus skambëjo Pasaulio Motinos balsas . Ji buvo Kristaus ir Budos Dvasinë Motina Ji palaimino Juos þygdarbiui. vadinamas Didþiuoju Màstytoju. kuri suþibës dabar. Aukðèiausios Dvasios.

Perskaitykime Didþiøjø Tarnø gyvenimø apraðymus Ir pajusime. Taèiau. su kuriuo niekas nenorëjo susitikti Taip pasireiðkë tamsos dësniai. praëjus amþiams. O nesupratimo ir ðmeiþto kruða buvo jø nuolatinë palydovë. bent vienà Brolá. ir Platonas. Galima paminëti ir Þanà d’ Ark. Prisiminkime ðiuos pavyzdþius kiekvienà dienà. Anaksagorà. Tomas Voganas tapo atstumtuoju. bet tik nedaugelis Jø þemiðkuose veiduose sugebëjo áþvelgti neþemiðkà ðvytëjimà. Taip pasaulis pakeldavo rankà prieð Didþiuosius Tarnus. Periklà pakvietë gráþti. Kiekvienas galëjo prie jø prisiartinti. Visø gëdingø darbø prieþastis buvo piktavaliðkumas ir pavydas. Miesto sargø akims atrodë kaip kenksminga ir pavojinga. Uþ kà buvo persekiojami geriausieji visø tautø þmonës? Melagingi kaltinimai buvo beveik tokie patys ir stebino netikroviðkumu. ateidavo pripaþinimas Rodos nebuvo jokio ðmeiþto ir patyèiø! Taip didieji veikëjai netilpdavo þmoniø sàmonëje. 158 . kad neþemiðka ðviesa iðryðkëdavo tik praëjus amþiams. ir Paracelsas. kurià ákûrë didis filosofas Pitagoras. O budelio kalavijas visada buvo paruoðtas per aukðtai iðkeltai galvai. Didieji Broliai ir Seserys ne kartà buvo persekiojami. ir Tomas Voganas Buvo þmonës. Ar galima atrasti Bent vienà Brolijos Seserá. Sokratà. Juk ir tamsa turi savo dësnius. ir Aspazijà. Galima nustatyti. Tik toká já bendrapilieèiai galëjo pripaþinti sau lygiu. Kuriuos daugelis laikë ðalies paþiba ir pasididþiavimu. Galime atskleisti piktosios valios kelius. kad Konfucijaus arba Senekos persekiojimai savo esme yra labai panaðûs. Platonà Ir kitus geriausius þmones? Jiems bûdavo metami beveik tokie pat kaltinimai. Tik sugretinæ didþiøjø þmoniø persekiojimø prieþastis. Paracelsas buvo pajuokø ir piktavaliðkumo taikiniu. kai jis tapo silpnaproèiu. ir Biomë. kurie gyveno tarp kitø þmoniø ir neðë jiems ðviesà. Tamsa ypaè seka jai pavojingus Didþiuosius Tarnus. Uþ kà persekiojo Pitagorà. ir dar daug Ávairiø laikø ðlovingø ir iðkiliø moterø. Platonas ir Konfucijus buvo persekiojami tø pilieèiø. Brolija.Kaip gi þmonija sutiko ðiuos Didþiuosius Gërio Tarnus? Ir Pitagoras.

netekæs visko. þvëriø sudraskyti. . susijusius Su tokia padëtimi. *** Ðtai kà kalba Didþiosios Dvasios apie savo dalyvavimà þmoniø gyvenime: “Daug kartø Mes buvome jûsø miestuose Nereikia manyti. Taip pat ir Anaksagoras. Grumtynës su tamsa neiðvengiamos.þodþiu. kad Mes pasitraukæ ið Pasaulio. Londono apylinkëse. nukryþiuoti. kad iðbandytø savo dvasios tvirtybæ. tame kanèiø kelyje Ruoðë kankinio vainikà Didþiajai Kristaus Aukai. Tokie iðbandymai liudija apie dvasios nenugalimumà. Bûtent todël jis ir galëjo kalbëti apie tobulà valstybës sutvarkymà. Kiekvienas þygdarbis susijæs su persekiojimais. Platonas iðgyveno visus sunkumus. Daugelio priemoniø bûtinumà paskatino kova su tamsos jëgomis. Bet ðirdyje jautë visà neteisybës kartëlá. Niurnberge. Taèiau ir toks iðbandymas neprivertë jo iðsiþadëti savo ásitikinimø. Kai aplinkybës bûtinai to reikalaudavo.Kuriuos þemiðkajame gyvenime nebûtø kankinæ ir persekiojæ? Ið tiesø tokiø nerasime. Parduotas vergijon. Dabar Mes nepaliekame savo Bûsto Ir tik subtiliuoju kûnu aplankome tolimas vietas. nukirsdinti. Visas kanèias turëjo iðkæsti. Mes vadinomës ávairiausiais vardais ir pasirodydavome tada. Buvo nunuodyti ir uþdaryti kalëjimuose . Ávairiu laiku Mes atvykdavome á Vakarø ðalis. Mes turëjome netgi Uþuovëjas vakarø miestuose Lione. parduoti vergijon. Jis didvyriðkai iðtvërë paþeminimà. Taip be Rytø ir Egipto Aðramø. Ir chaoso bangos turi plakti dràsøjá kovotojà. Iðvytas Pitagoras skurde patyrë visiðkà fiziná paþeminimà. Be savo rytietiðkø Aðramø (Bûstø). Mums reikëjo turëti tvirtoves ir kai kuriuose dideliuose miestuose. Netoli Peterburgo ir Italijoje. Buvo sudeginti.” 159 . Buvo pasmaugti. Mes turëdavome laivø bilietus ir ávairiø kraðtø kostiumus.

Kiekvienas ið Jø atlieka tam tikrà misijà Ir prisiima sunkiausias uþduotis. O þemës gyventojams net ir praþûtingas: Mahatmos turi galimybæ visiðkai apsiginti nuo minios poveikio. Daug þmoniø atsidurtø Subtiliajame Pasaulyje. Ir Buda. Bet panaudojus tokià apsaugà. To prieþastis . Negalëjo ilgai bûti tarp þmoniø. O tie. taip kaip ir visi kiti Didieji Mokytojai. ypaè miestuose. Ðiuo metu yra susirinkæ savo pagrindinëje Tvirtovëje.didelis vibracijø neatitikimas. Nes to ið Jø reikalauja tarnavimo þmonijai aplinkybës. Baisus Þemës atmosferos uþterðtumas Yra nepalankus Didþiøjø Mokytojø buvimui tarp þmoniø. Uþduoèiø ávairovë reikalauja skirtingø bûsenø. ir Kristus. Nei vienas Brolijos Mokytojø ðiuo metu Negali gyventi tarp þmoniø. Visi kiti Aðramai ðiuo metu uþdaryti. kurie dël misijos ypatingumo iðsaugojo Fizinius Kûnus. todël Dauguma Broliø ðiuo metu yra sutankintuose subtiliuosiuose kûnuose. Himalajø Mahatmos Negali ilgai liestis su þemës gyventojø auromis Ar net paprasèiausiai bûti Þemës slëniø atmosferoje. Todël Mahatmos ir nesinaudoja savo galia. Todël ilgalaikis kontaktas abipusiai kenksmingas.*** Þemiðkoje Brolijos Tvirtovëje Mahatmos bûna vienatvëje. Todël jie daþnai pasitraukdavo á dykumà. 160 .

Nematomos Tarptautinës Vyriausybës nurodymu Siunèiami ypatingieji pasiuntiniai. Brolija. kûrybiná darbà bei sàmonës progresà. beveik visi perspëjimai likdavo be dëmesio. lankydavo vyriausybes. Tai ar gali nebûti Ðviesos Valdþios?! Þinia apie Vyriausybës buvimà ne kartà pasiekdavo Þmonijos sàmonæ ávairiausiais pavadinimais. literatûra saugo Jø vardus. ðie þmonës niekada nesislëpë. Vyriausybë neslepia savo pasiuntiniø buvimo ávairiose valstybëse. Trisdeðimt penktoji legenda Mahatmø Brolijà kartais vadina Pasaulio Vyriausybe. bet daugelis mielai meldþiasi Aukðèiausiajai Sàmonei ir pasirengæ priimti Jos pagalbà. Ir jei egzistuoja neregimoji “tamsiøjø valdþia”. Rytai kaþkada sugebëdavo priimti atneðtà þinià ir pagalbà. jie gyvendavo vieðai. pagraþintus amþininkø fantazijos. Kuri paprastai bûdavo suteikiama ðalies istoriniuose posûkiuose. kaip Neregimoji Tarptautinë Vyriausybë. kai kuriose ðalyse pasirodo pasiuntinys. Jos kilnumo ákvëpti. bet ðirdies ðauksmas Ir raginimas geriems darbams. Deja. Pasireikðdavo paèiais netikëèiausiais ir ávairiausiais aspektais. Tam tikromis epochomis. 161 . Tarptautinë Vyriausybë skelbia paèias bûtiniausias priemones: Tautø vienybæ. Þmonës baiminasi tokiø pavadinimø. Ta pagalba.APIE BALTOSIOS BROLIJOS PAGALBÀ ÞMONIJAI Ne grasinimas. Niekada neneigë savo egzistavimo. Visø laikø istorija saugo tos pagalbos liudijimus. Kuriø negalëjo nepastebëti ir oficialioji istorija. perspëjimø ar patarimø forma. Ji atsiskleisdavo ne manifestais. Per istorijà ðie perspëjimai eina raudona gija. bet veiksmais. Prieðingai. Neðàs Paþinimo Tvirtovës geranoriðkà pagalbà bei þinias. Juos matydavo daugybë þmoniø.

Priëmimà arba atmetimà neiðvengiamai lydëdavo Atitinkamas ðalies suklestëjimas arba smukimas. Atsiskiriant Amerikai nuo Anglijos ir Skelbiant jos nepriklausomybæ. o bûtent. Galima iðvardinti daug istoriniø faktø ið ávairiø ðaliø gyvenimo. buvo skelbiama Jungtiniø Amerikos Valstijø nepriklausomybë. taip pat ne visada. taip vadinamame Naujajame Pasaulyje Tik vienà kartà buvo paklausyta patarimø ir priimta pagalba Kai. Ið istorijos þinoma. uþfiksuotas faktas. valdant prezidentui Vaðingtonui. Vakaruose. Galime ásivaizduoti su kokiu tikslu iðvyko ði pasiuntinybë. Dvyliktame ir tryliktame amþiuose þinojo. bet vakarø ðalys atkakliai jà atmesdavo. Nepaþástamojo nerado . Presbiteris Jonas popieþiams bei kitiems baþnyèios vadovams Siøsdavo kaltinamuosius raðtus. Kuriai tuo metu vadovavo garsusis Presbiteris Jonas Taip tuo metu save vadino ði Didþioji Dvasia.jis dingo. O Presbiteris Jonas ir toliau siøsdavo Savo kaltinamuosius raðtus. 162 . Prezidento Vaðingtono aplinkoje buvo paslaptingas profesorius. Kad ðio istorinio Susirinkimo metu. Ðios paramos priëmimo rezultatas . Vakarø ðaltiniai uþfiksavo faktà. po daugybës negandø ir klajoniø ji Gráþo atgal. Kuris pasakë ugningà kalbà. Ir vakarø krikðèioniø baþnyèia. neradusi Dvasios Citadelës. svyravimø ir neryþtingumo akimirkà.ið èia jo sëkmë. Padëjusá jiems priimti ðá svarbø sprendimà. baigdamas jà ðûkiu “Tegyvuoja laisva Amerika!” Susirinkusiøjø entuziazmas pakilo Ir Amerikos nepriklausomybës deklaracija buvo pasiraðyta. Dalyviø tarpe atsirado aukðtaûgis Nepaþástamasis. o bûtent Romos popieþius.Þinoma. jog vienas ið popieþiø suruoðë pasiuntinius Á Vidurinæ Azijà pas Presbiterá Jonà. Kurio patarimais jis naudojosi . jog egzistuoja Paslaptingasis Dvasinis Prieglobstis bei Brolija Azijos ðirdyje. þinoma. Kai susirinkusieji panoro pasveikinti þmogø.galingas ðalies vystymasis. Ir. kad ið Tvirtovës þiniø gavo Didysis Konstantinas ir Bizantijos imperatorius Emanuelis.

Marijos Antuanetës laikø Rûmø damos . Bet niekingos monarchø parodijos atmesdavo Patarimus Ir tuo pastûmëdavo savo ðalis á nelaimes. Sen-Þermenas buvo atvaþiavæs paruoðti bûsimojo vado. bet nepaisë Nurodymo Ir prarado sostà. Jo armijø sutriuðkinimas Bei jo paties liûdnas likimas taip pat þinomi. Ne kartà jam grësë Bastilija. Taip pat ir kitos valstybës galva Nepaklausë Brolijos Pasiuntinio ir ástûmë ðalá á sumaiðtá. Galime prisiminti. Pasiuntinys ateina sunkià valandà. Prisiminkime ir Napoleonà. Kur Pasiuntinys nebuvo priimtas ar net buvo persekiojamas. visiems karaliðkiesiems rûmams bei draugams. Kuris tapo jo valstybës klestëjimo pabaiga. Visø ðiø áspëjimø ðaltinis vienas Grafas Sen-Þermenas. Ten kentëjo visa ðalis. 163 . Per visà þmonijos istorijà mes matome.Paskelbus grafienës d’Ademar . Kai kurie aukðti asmenys priimdavo ðá vadovavimà. kuris pirmaisiais ðlovës metais Taip mëgo kalbëti apie savo kelrodæ Þvaigþdæ. kad ten. O Kutuzovas sugebëjo sujungti vadovavimà Su jautriu reagavimu á Brolijos Patarimus.dienoraðèius. kaip Ðvedijos karalius Karlas Dvyliktasis Buvo grieþtai áspëtas nepradëti lemtingo þygio prieð Rusijà. Laiðkais bei asmeniðkai karalienë ne kartà buvo áspëta Apie grësmæ ðaliai. kad tarpininkaujant tai paèiai grafienei. Sen-Þermeno nurodymus jis priëmë su pasitikëjimu Tame ir buvo jo sëkmës prieþastis. Paskendæs pergaliø migloje ir apimtas iðdidumo Nepriëmë visø Patarimø ir nepaisë pagrindinës sàlygos: Jis neturëjo pulti Rusijos. jis buvo persekiojamas. Himalajø Tvirtovës narys. Bet visi jo perspëjimai bei patarimai buvo vertinami Kaip áþeidimai ir apgaulë. Visiems gerai þinomos Tos pagalbos atmetimo ir persekiojimø tragiðkos pasekmës. Prieð pirmàjá pasauliná karà vienas pasipûtæs monarchas Buvo Brolijos áspëtas. Taip visame pasaulyje galime matyti Didþiojo Vadovavimo gaires. Iðaiðkëjo faktas. ir kuris vëliau.

Jie dþiaugiasi. Galima iðvardinti faktus ið prancûzø bei rusø revoliucijø. Jie liûdi matydami. Jei bûtø atskleistos visos tikrosios prieþastys ir paskatos! Pirmiausia vieðumon iðkiltø netikëti veikëjai. Kai nematoma ranka keitë ávykiø tëkmæ. Kokia sunki Karma tø asmenø. Reikia suprasti.Todël atstumti já . Kai kurie ið jø liko nepastebëti dël þmoniø nemokðiðkumo. kurie atstûmë Ðviesos Jëgø pagalbà Ir tuo prisiëmë sau visà atsakomybæ dël ateities. Kas gali tvirtinti þinàs. Kad galëtume atpaþinti tikruosius veikëjus. kad dauguma ávykiø susiklosto Ne pagal þmoniø logikà. Reikia studijuoti ir akylai stebëti gyvenimà. Taip per visà istorijà galime matyti. Brolija pareikðdavo savo sprendimus. Daug kas nepateko á þemiðkàjà istorijà. Vyresnieji Broliai visais amþiais ateidavo pagelbëti þmonëms. neþemiðkas tikslingumas Pasuka ávykiø tëkmæ. atmetë daugelio ðaliø iðsigelbëjimo galimybæ. kokia ávairi buvo Ir yra Didþiosios Ðviesos Tvirtovës pagalba. kuris vieðpatavo Valdanèiøjø aplinkoje. Iðvysime Didþiosios Baltosios Brolijos Rankà. likusius ðeðëlyje. koká likimà pasirenka tautos. Kad taip vadinami valdovai daþnai tëra tik simboliai. kai ji priimama. nei þmonës mano. Daþniau. Galima ásivaizduoti. Galima surinkti visà eilæ istoriniø ávykiø. O sprendimai ateina nepriklausomai nuo jø. Jie visur skuba á pagalbà.reiðkia prisiimti visà Karmos naðtà. Jei be iðankstinio nusistatymo paseksime pasauliniø ávykiø raidà. Kaþkoks aukðtesnis. O taip pat ið anglø-rusø bei anglø-indø santykiø. kaip kuriami ávykiai? 164 . Apie kuriuos þmonija nieko neþino. Þmonës galëtø pastebëti. Bet kiti liko nematomi pagal Brolijos ástatymà. kaip pasikeistø istorijos ávykiø seka. Vietoj carø ir valdovø iðvystume asmenis. Bet gilus nemokðiðkumas ir nepakantumas. Taip ðalia pramintø istorijos keliø daromi mums neþinomi þygdarbiai. susijusiø su Perspëjimais bei nurodymais.

Jie neða Ðviesà. kurià tamsos jëgos stengiasi uþgesinti. Jie neða sunkià Tarnystës naðtà ir laiku áspëja asmenis. Ávykiai kuriami ypatingomis priemonëmis. Jie negaili jëgø. Bûtent. Nuo kuriø priklauso tautø likimas. Stebëdama ir nukreipdama pasaulio ávykiø raidà iðsigelbëjimo keliu. 165 . kad spëtø laiku perduoti þinià. Didþioji Paþinimo Tvirtovë nepaliaujamai budi evoliucijos sargyboje. Bet pasëtos gërio sëklos neiðdþius. yra vidinë ir iðorinë pasaulio istorijos.Galima pastebëti keletà iðoriniø poþymiø. Ir skirtàjà dienà pasëliai suþaliuos ir praþys. Didieji Broliai deda visas pastangas santarvei tarp tautø palaikyti. Bet tikrasis gyvenimo kelias neapraðytas valstybiø kronikose.

166 .

167 .Antroji knyga ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Mûsø laikmetis ypatingas. taèiau nuostabus. Rûstus.

“primityvia” praeitimi Ir taip pat taps legenda . Atraskime savo vietà didingoje Kosmoso Tikrovëje.. Praeis laikas ir ði mûsø “protinga” bei “racionali” dabartis Virs “archaiðka”. ir tolimoji ateitis ..legendos kalba Pasakoja apie mûsø dabartá. 168 . á mûsø dabartá T olimos ateities akimis . O ið tolo daug kas atrodys visai ne taip. O ateitis? Kaip egzistuoja praeities begalybë. Paklausykime. Juk þvelgiant ið tolimos ateities. Ir anø laikø gyvenimas tampa legenda.. Kurios neiðkraipo trumpos akivaizdumo akimirkos miraþas. kà tolimoji ateitis Hierarchijos kalba .*** Iðkilmingoje kosminëje Laiko kelionëje.mums taip pat legenda. T olimoji þmonijos praeitis mums tapo legenda.. Taip egzistuoja ir ateities begalybë. O paskui juos ir milijonai metø.legendos akimis. kaip atrodë ið arti. Praeina deðimtys ir ðimtai tûkstantmeèiø. Taip tarp legendiniø praeities ir ateities begalybiø Mes esame trumpoje dabarties akimirkoje. Kà mes þinome apie jà? Taigi. Ir prieð didingus kosminës tikrovës kontûrus Sumaiðtingos dabarties akivaizdumas taps miraþu. Pamàstykime apie dabartá ið Amþinybës ir Begalybës perspektyvos. Paþvelkime á save. Dabar mes gyvename “tolimoje praeityje”.

Ðeðtoji dalis SAKMËS APIE LIUCIFERIO ÞABANGAS Kur atvedë ðio pasaulio kunigaikðèio iðdavystë? Kokià átakà ji turëjo mûsø planetos gyventojams? Kokie jo ilgalaikës veiklos rezultatai? Paþvelkime. kà savo uþmaèiomis pasiekë Liuciferis? 169 .

Pirmiausia jis pasistengë diskredituoti Mokymus. Nuo Didþiosios Baltosios Brolijos. Aukðèiausios Valios. Kuriuos Hierarchai pasauliniø religijø forma davë þmonijai. susiformavo bjaurios apnaðos. ðventyklø tarnai Visus religinius mokymus. Ir atskirti nuo Aukðèiausios Sàmonës. Atriboti jà nuo Hierarchijos skleidþiamos ðviesos Kad iðlaikytø mases tamsoje ir nemokðiðkume Ir padarytø jas klusniu savo tikslø ágivendinimo árankiu. Bet. Tamsieji prasiskverbë tarp þyniø. Taip Ðëtono tarnai diskreditavo mokymus ir atitraukë nuo jø þmonijà. religijos tarnø Ir Dievo Valios perdavëjø bei tarpininkø. Iðdarkytos ir iðsigimusios religijos nieko neturi bendro Su Didþiøjø Ðviesos Neðëjø Mokymø pagrindais. apgaulës ir klastos skleidëjas. Stengësi nuo þmoniø paslëpti savo egzistavimà tam. Ðëtonas stengësi ið jø sàmonës iðtrinti Ir Kosminës Ðviesos Hierarchijos suvokimà.APIE ÞMONIJOS ATITRÛKIMÀ NUO HIERARCHIJOS Kaip jau þinome. Kad galëtø lengviau apgaudinëti ir pavergti þmones. prieð Hierarchijà sukilæs Liuciferis. Kurios uþgoþë visø amþiø ir visø tautø dvasiniø mokymø Esminiø tiesø didingà paprastumà. visas didþiàsias Tiesas. Taigi. Kurias perdavë religijø ákûrëjai. Baþnyèios atstovø dabartinës dogmos ir veiksmai Visai neatitinka jos Ákûrëjø dvasios. slëpdamasis nuo þmoniø. Bëgant amþiams. neatpaþástamai iðkraipë. 170 Trisdeðimt ðeðtoji legenda . Izoliuoti þmonijà nuo Jos átakos ir vadovavimo. Kad nutrûktø þmonijos ryðys su Kosmine Hierarchija. Kad þmonës bûtø atplëðti nuo vadovø. Ðis melo ir veidmainystës . didþiausios Liuciferio pastangos buvo kreipiamos á tai. tyrumà ir groþá. Ðëtono bendrininkø átaigojami.

o visi kitatikiai . religijos. riboti teologai Stengiasi iðlaikyti “Dievà” tokiame lygyje. Daugelá amþiø buvo teigiama Aukðèiausiojo Pasaulio reikðmë. Ir pasiprieðinusius velnio vieðpatavimui karingojoje baþnyèioje. susiskaldymo ir puvimo nuodais. Per ilgus amþius religijø Kûrëjai. kurie smerkë þudymà . kuris tinka nebent vaikams. Siekdami sunaikinti visus ðviesiausius protus Ir tikruosius Kristaus Mokymo pasekëjus. O jei nepasisektø Visus “netikratikius” iðnaikinti Dievo garbei. Iðkreiptos. atverianèias paþinimo begalybæ! Taip tamsieji paþeidë gyvà þmoniø ryðá su Ðviesos Hierarchija. Viduramþiø tamsoje neðusius ðviesà. Taip tamsiøjø átaigos dëka buvo iðugdytas neátikëtinas fanatizmas. Liuciferio ir tamsiøjø pastangomis tapo Susiskaidymo ir vienas kito naikinimo prieþastimi. Vieningojo Prado pripaþinimui ir Visuotinio Gërio skleidimui. Ir daugelis þmoniø nusigræþë nuo iðkraipytø ir iðsigimusiø religijø. Tamsieji iðrado inkvizicijà su kankinimais ir lauþais. Kad tik jø tikëjimas yra “vienintelis ir teisingas “. Taip ðventikai iðkreipë kosminæ religijos paskirtá. To pasekmë . O Ðëtonas stengësi já nutraukti. uþsisklendusios.“teisûs”.. Pradëtas visø kitaip tikinèiø.. Maþa to. kitaip màstanèiø þiaurus persekiojimas.þmonija atsidûrë visiðkoje tamsoje Ir prarado bûties pagrindø bei gyvenimo prasmës suvokimà. Bet dabartinë þmonija nutolo nuo Bûties pagrindø! 171 . siekë átvirtinti ryðá su Aukðèiausiuoju Pasauliu. kultø tarnai. kuriuos reikia atversti á “tikràjá” tikëjimà. ribotos ir degraduojanèios religijos Tapo opiumu minioms. Nepakantumas bet kokiam laisvos minties pasireiðkimui. Visuotinis “pagoniø” naikinimas. Ávairûs inkvizitoriai stengësi uþkirsti kelià mokslininkø atradimams Ir slopino dràsias mintis. Visø religiniø kultø tarnams bei þmonëms Ðëtonas áteigë. Kaip bûties pagrindà. Kad tik jie .“neteisûs” Ir “Dievo prieðai”. kurios buvo duotos þmoniø vienijimui. Pralietos kraujo jûros vardan tø. kryþiaus þygiai.Þyniai.

Jei nëra ðio maisto . Kol maitinasi Gyvybæ Teikianèio Kosminio Kamieno Sultimis. Gyvybiðkai svarbios Mokytojo sàvokos praradimas Pagimdë màstymo chaotiðkumà ir moraliná palaidumà.ánirtingai puolama. kas veda Brolijos link. Taip atotrûkis nuo Hierarchijos. kas aukðèiausia. Kiekviena net pati menkiausia uþuomina apie Brolijà . O dabartiniai þmonës atkakliai naikina save ir kitus. þmogus iðsiugdë ðëtoniðkà iðdidumà. Kitaip ir negali bûti: jei kuri nors þmonijos dalis Praranda ryðá su Gyvybæ Teikianèiu Ðaltiniu . kad atotrûkis nuo Didþiosios Hierarchijos veda bedugnën. tautø Ar net iðtisø þemynø likimà.ðaka iðdþiûsta ir nulûþta. Tikrosios religijos praradimas pakirto paþangà. 172 . lyg nulûþusi medþio ðakelë. kad ði þinia nepasiektø þmoniø.Nûdienos pasaulis iðsiþadëjo Hierarchijos ir pamirðo Jà. kad þmonija Palaiko ryðá su savo Aukðtaisiais Vedliais? Ar vakarø pasaulio þmonës bent þino apie Jø egzistavimà? Tiesa apie Hierarchijà susiduria su ypatingu tamsos pasiprieðinimu. kad pagrindinë gigantiðkø katastrofø prieþastis Visuomet buvo viena: Prarastas ryðys su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Patys tamsieji puikiai þino apie Brolijos egzistavimà Ir baiminasi. tokiø kaip Atlantida ir Lemûrija. Kiekviena valstybë. artëja prie savo þûties. Neigiantá ir atmetantá visa. Jei patyrinëtume daugelio iðnykusiø valstybiø. Tai ji. ar galima sakyti. Negalvodama. su Ðviesos Hierarchija. nuo Aukðèiausiojo Pasaulio Atvedë mûsø planetà prie praþûtingos prarajos kraðto. Viskas. Þmonija savo principus ëmë kurti griovimo pagrindais. kiekviena tauta gyvena ir klesti tol. Nepripaþindamas jokiø autoritetø.Hierarchija. Tai pamatytume. Ið tiesø. smerkiama ir ðmeiþiama. Taip ir ðiuolaikinis pasaulis yra palûþusi ðaka.

Bëgant laikui ðie þmonës pavirsta tikrais robotais. Dabar. panaudojami karo tikslams. Liuciferis stengësi jos dëmesá sutelkti á technikos vystymà. Ir tai jam puikiai pasisekë . Maðinø bildesys nustelbë dvasios ir þmogaus ðirdies balsà. Greitesniam ir tobulesniam vienas kito naikinimui. Kurios akimirksniu gali sunaikinti milijonus þmoniø. Juk visi mokslo pasiekimai. pirmiausia. visi technikos iðradimai. Argi panaðûs “technikos stebuklai” nëra velnio stebuklai? T echnikos vystymas atitolino þmones nuo màstymo meno. Turëdamas tikslà atitraukti þmonijà nuo dvasinës raidos. negyvas maðinø ritmas Alina su technika dirbanèiø þmoniø psichikà: Ne tik slopinamas gebëjimas justi þmogaus sielos Bei gamtos subtiliàsias vibracijas. Sugebanèiais reaguoti tik á áprastines ir grubias vibracijas.technikos mokslø pasiekimai Atitraukë dëmesá nuo pagrindinio gyvenimo tikslo Ir pririðo màstymà prie mechaniniø sàlygø. Atvirkðèiai. Kurie turëtø neðti þmonijai gerovæ. nesivystytø. Þmonës apsirûpino tokiomis þudymo priemonëmis. Trisdeðimt septintoji legenda 173 . Ðëtonas visà laikà dëjo pastangas. nuo Kosmoso. netobulëtø. Þmonës nepradëjo mylëti vieni kitø labiau negu primityviosiose epochose. techninë civilizacija atvedë prie ypatingo þiaurumo “Nuostabiø” mokslo ir technikos pasiekimø dëka Þmonës iðtobulino masinës brolþudystës bûdus. Tarp gausybës griozdiðkø formuliø pasimetë etika. Mechanikos atradimø gausa visai netaurina gyvenimo. Kad þmonija pasuktø ið Kosminës evoliucijos kelio: Kad ji neevoliucionuotø.APIE ÞMONIJOS EVOLIUCIJOS STABDYMÀ Siekdamas atskirti Þemæ nuo kitø planetø. Monotoniðkas. Bet dargi þadinamos þemos ir grubios aistros.

Jie pasitelkdavo galingas energijas. Taip iki absurdo priëjo þavëjimasis visokiais Beprasmiðkais. iðskyrus sportà. kad tik nekiltø dvasios kultûra. þavëjimusi lenktynëmis. kurie didþiuojasi mûsø laikø civilizacija. dël þmoniø neprotingos veiklos. Tuos laikus istorikai pavadino nuopolio laikais. nei laiko Menams. Grubiose sporto ðakose kultyvuojamas ðiurkðtumas ir laukinë aistra. Ar ðie “pasiekimai” neprimena mûsø laikø? *** Turëdamas tikslà sustabdyti þmonijos dvasinæ evoliucijà. neþino. kad ðá nebepasikartosiantá atsitiktinumà Dera apsupti visokiu jam prieinamu komfortu 174 . sportiniais rekordais Bei kitais þemais prigimties troðkimais. Tamsieji naudoja ávairiausias vingrybes ir melo átaigà. Taip buvo paskutiniaisiais Romos imperijos bei Bizantijos metais Nepaprastas þavëjimasis cirku. O kokie mûsø laikai? Atëmus ið þmonijos Kosminiø Dësniø paþinimà Ir átikinus. Ne raðytojai ar menininkai. mokslininkai ar iðradëjai. kad þmogus þemëje gyvena vienà kartà. Kad auganèiøjø protà ir ðirdis uþvaldytø Ne filosofai. Bet. O specializuojantis vien sporte. Kad jaunimui neliktø nei noro. Liuciferis uþkrëtë jà materialinës gerovës siekimu. Atlantø pasiekimai moksle ir technikoje buvo ne blogesni uþ mûsø. màstymas degraduoja ir darosi vienpusiðkas. kvailais ir niekam nereikalingais rekordais. Bet ávairûs rekordininkai ir èempionai. Kad jaunosios kartos nesidomëtø niekuo. gladiatoriais. Malonumø troðkimu. þinojo metalø paslaptis Ir buvo iðtobulinæ brolþudystës árankius. Jog Atlantidos civilizacija kaþkada buvo nemaþiau puiki. Nesunku jam áteigti. Tai stiprina þemiausias þmogaus prigimties savybes. literatûrai bei kitoms paþinimo sritims. Mokslo ir technikos laimëjimais. Jie buvo ávaldæ oreivystæ.Tie. Þirgø lenktynëmis ir visokiais prasimanytais prizais. mokëjo kryþminti augalus. þuvo be pëdsakø.

Ðiuolaikinis gyvenimas krypsta á vis þemesniø. o neretai net nusikaltimai. tegul ir savo artimøjø sàskaita. nepadoresniø Ir grubesniø malonumø paieðkas. Kuriø kaina . Dvasios vienuma palanki naujø formø kûrimui. Negerai þmonëms bûti vieniems. Aprûpinsiu juos atspindþiu. Pradedant paèiu paprasèiausiu girtavimu. Taip vietoj dvasios turtø. kova dël visuomeninës padëties ir valdþios.Ðá vienintelá gyvenimà pragyventi kiek ámanoma patogiau Ir maloniau jo kûnui. Reikia apriboti vienatvës valandas. Susiformavo labai lengvabûdiðkas poþiûris á gyvenimà. Bet ði priemonë tinka tik daugumai. Þmonës vengia màstymo gilumo bei veiksmø sutelktumo. Reikia priversti juos apskritai vengti sàmoningai màstyti Jiems skiepijamas potraukis narkotikams. Taigi. Prisiminkime pasakà “Liuciferio dovana”: Tamsos dvasia màstë: “Kaip dar tvirèiau pririðti þmones prie Þemës? Tebus saugomi paproèiai ir áproèiai Niekas kitas taip nepririða þmoniø prie áprastiniø dalykø. Liuciferis jai áteigë.didþiulës pastangos. Daug pavojingesnë vienuma Joje nuðvinta sàmonë Ir sukuriamos naujos mintys bei teorijos. Todël þmonës ir trokðta ásigyti visokiø þemiðkø gërybiø. Geriausia gyvenimo dalis iðeikvojama turtø ásigijimui. Turtø siekimas slopina dvasios vystymàsi Ir stabdo þmonijos sàmonës evoliucijà. O tam. Atëmæs ið þmonijos tikràjá gyvenimo tikslo suvokimà.chaotiðkà iðsiblaðkymà. kad gyvenimas duotas malonumams. verþimàsi á materialinæ gerovæ Lydi malonumø ir pramogø troðkimas. tegul pripranta prie savo iðvaizdos”. dvasiniø vertybiø kaupimo Lenktynës dël turto. Atneðanèios materialinæ gerovæ. Juos iðkeisdami á pasilinksminimus . kad þmonës visiðkai atitrûktø nuo bûties pagrindø. 175 . Tamsos tarnai atneðë veidrodá.

Skiepija neigimà visko. Nepakantumas niekur kitur neveda. Stabdo evoliucijà. jei Ðëtonas taip tvirtai iðmokë netikëti! Beribio paþinimo galimybës atmetimas. Nes ið áproèio manë. Bet þmonës palaikys já nuodais. Velnio veidrodis atspindi tik þmogaus egoizmà. Niekas neiðdráso jos atidaryti. tik nelaimës ir siaubo akivaizdoje Þmonës priims brangenybæ. Kà daryti. Visi ypatingi reiðkiniai skelbiami esantys sutapimu ar atsitiktinumu. Taip tikrovës vietà uþima tariama akivaizdybë. Apsiribojimas tik akivaizdumu.Velnio veidrodis yra þmogaus prisiriðimo Prie savo asmenybës. Sutinkama aptemusiø sàmoniø prieðiðkumu. Tuo metu. nes slepiama tiesa. Ir tikrovës reiðkiniai pakliûva neámanomybës kategorijon. Paþangiausieji mokslininkai. arba savojo ego. simbolis. jog nëra aukðèiausiø Bûties pagrindø. 176 . duodanti impulsà ateièiai. ko nemato primityvi akis. Tamsieji perða mintá. filosofai. Jog ten nuodai arba echidna (nuodinga gyvatë).aiðkinami absurdiðkiausiu bûdu. Kad iðlaikytø þmonijà neþinioje. kaip tik á blogá ir pakrikimà.nëra geranoriðko nepakantumo. Matyt. Tamsiøjø pastangomis iðplito stulbinantis nepakantumas. Nuostabûs ugniniai þenklai priskiriami prietarø srièiai. raðytojai persekiojami. nemokðiðkume ir tamsoje. Kategoriðkas neigimas uþkerta kelià naujiems pasiekimams Ir atmeta nuostabiø atradimø galimybes. Jame bûtinai slypi ir melagingumas. Galima prisiminti dar vienà pasakà: Vienas màstytojas neðë þmonëms stebuklingà gydomàjà priemonæ. Amþinojo gyvenimo ir Neregimojo Pasaulio. Bet neðti jà reikëjo uþdarytoje dëþutëje. tik materialiuoju pasauliu. Nepakantumas yra blogis . Kiekviena evoliucinë mintis. Taip galima pasiûlyti patá puikiausià lobá. kai dieviðkasis mikrokosmas turi atspindëti Makrokosmosà. O patys akivaizdþiausi . stabdo sàmonës vystymàsi.

tamsiøjø esmë taps akivaizdi Ir maþai liks norinèiø papildyti jø legionus. Taip tamsieji kliudo paþinti tikràjá Kosmosà. Taip jie stengiasi uþgesinti bûties paþinimo liepsnà. ir jø pasekëjø gretos praretës. Bûtent.Tamsiosios jëgos labai stengiasi sunaikinti viskà. 177 . Kas veda á neregimøjø sferø ir pasauliø paþinimà. Suvokus. kad paþinimo siekio prabudimas suduos jiems Mirtinà smûgá. koks siaubas laukia gyvenanèiø blogyje. Jie supranta.

Áteigiant nepakantumà ir neapykantà. Kurstant tarpusavio prieðiðkumà. Be taurinanèios ir raminanèios moters átakos. Liuciferis turëjo ne tik Sustabdyti ir nutraukti þmonijos sàmonës evoliucijà. atjauta ir meilë. Sulaikydama já nuo neþaboto karingumo protrûkiø.tapti visiðku ir vieninteliu Þemës ðeimininku. Savo charakteryje turintis apsukrumo Bei su tuo susijusias karingumo savybes. Nutraukti jos taurinanèià átakà vyrui. Ðios jos savybës papildo vyro charakterá. Ðëtonas pirmiausia Stengësi paþeminti ir pavergti moterá. Bet tokiai átaigai pasiduoda tik vyras. Uþsiundant vienus ant kitø. Moteris taurinanèiai átakoja vyrà. verþimasis á tiesà ir teisigumà. Bet ir pasiekti atitinkamà jos grubumo ir iðsigimimo lygá. Þengdamas per ðirdis ir galvas. moteriai bûdinga: Taikingumas ir ðvelnumas. Iðsilieja á antpuolius prieð beginklius þmones bei silpnesniøjø pavergimà. Neþabotas karingumas yra nuolatinë grësmë taikai. Ir jam reikëjo paraliþuoti tos subtilios energijos veikimà. kai jas valdo vien tik vyras. Ðirdingumas ir jautrumas. 178 . þinojo jos dvasinæ galià. Ði vyro savybë nepaiso þmogaus ðirdies impulsø: Vyriðkasis pradas tiesia tiltus á savo tikslus. Kad ji netrukdytø ásiplieksti jo nesuvaldomam karingumui. Ir ði moters átaka kliudë Liuciferio planø ágyvendinimui. Nevarþomai atskleisdama savo sielos geriausias savybes. O tai padaryti galima diegiant susiskaldymà.Trisdeðimt aðtuntoji legenda APIE SUSISKALDYMO IR PRIEÐIÐKUMO DIEGIMÀ Siekdamas savo tikslo . Sumanumo ir karingumo savybës. Skirtingai nuo vyro. nuolat siekdamas uþgrobti. Kurios paèios savaime nëra blogos Ir tam tikroje evoliucijos epochoje net reikalingos. Jis puikiai þinojo moters ðirdies jëgà. þiaurumà ir pyktá. Siekdamas savo tikslo.

179 . Moters iðnaudojimo bei jos vergiðkos priklausomybës pasekmë Baisus moralinis nuosmukis. Iki pat praëjusio amþiaus moteris ne tik neturëjo teisës Á aukðtàjá mokslà. *** Paðalinæs moters átakà. prisidengdamos “tiesos gynëjø” skraiste Ir ieðkodamos tariamø þmonijos prieðø. visà laikà Pjudo gyventojus tarp savæs. Paþeisdamas didájá Kosminá dviejø pradø lygybës dësná Vyriðkumo ir moteriðkumo Pradø lygiateisiðkumo ir pusiausvyros dësná Liuciferis pasistengë padaryti moterá priklaisomà nuo vyro. Liuciferio sukeltas Pradø pusiausvyros dësnio paþeidimas Ir vienaðalis planetos valdymas privedë prie siaubingø pasekmiø Planeta ritasi á praþûties bedugnæ. Ðëtonas vyriðkajam pradui Galëjo nekliudomai átaigoti pagieþà bei susvetimëjimà. Jie siunèiami þûti á vyrø sumanytus karus. taurinanèiø vyrà.. Nesuskaièiuojamus amþius moteris buvo visiðkai priklausoma nuo vyro. neðëja. Taip visa Kali Juga praëjo paþenklinta vyriðkojo prado dominavimu. Moteriai neleisdavo atskleisti visø jos sugebëjimø.Kuri yra subtiliøjø energijø. Visomis jëgomis stengdamiesi uþtemdyti þmogaus sàmonæ. Moterá nuðalino nuo svarstymo ir sprendimo tø klausimø. O motinoms lieka tik teisë apverkti praþudytus vaikø gyvenimus. Neásileisdavo jos á visuomenës bei valstybës gyvenimà. Ið moters atimta teisë tvarkyti jos pagimdytø vaikø likimà. Jos veiklos sritimi tebuvo tik namø þidinys. Vienvaldis vyro vieðpatavimas yra tamsos epochos padarinys. Taip tamsioji epocha moterá padarë malonumø árankiu Ir nebylia palikuoniø gaminimo maðina.. O taip pat ðiø dienø pasibaisëtini darbai ir nusikaltimai. Nors pagal kosminá dësná ji yra lygiateisë su vyru. politikos ir diplomatijos. Tamsos jëgos. ligos. Todël ðitose srityse kaip tik ir vieðpatauja visiðka suirutë Vyro dominavimas pagimdë chaosà ir griovimà. tautø iðsigimimas. bet ir jos mokyklinis lavinimas Buvo pritaikytas labai primityvus . Nuo kuriø priklauso tautø ir valstybiø likimas: Ekonomikos ir gynybos.

Religinis karas. Visi tartum nori taikos. gikluotas karas Ávairûs karai. politinis nepakantumas. ir valstybiø ribos jau nebeturi reikðmës! Ir nesuskaièiuojamos sienos suskaldë Planetos gyvenimà. ðirdyje galandant peilá. suskirstymai. Þmonija áþengë á nuolatiniø karø periodà. dabartiniame pasaulyje vieðpatauja Ðlykðèiausias ir baisiausias susiskaldymas. O prieðtaravimai tarp partijø nusirita iki suþvërëjimo. Senovës giminiø konfliktai tebuvo vaikø þaidimas. Iðrandami ávairiausiø rûðiø apribojimai. skirtingi jø pavidalai. Tai ne taika. Nes taika turi gimti ne smegenyse. Piktas viens kito neigimas pasiekë neátikëtinà kvailumà. o veidmainiavimas. Þmonës uþpildo aplinkà paèiais pikèiausiais þodþiais. Tamsiøjø dëka. ðmeiþtas . Klesti beprotiðkas religinis antagonizmas. Rasinë neapykanta. Kalbama apie taikà. Þiniø karas. Taip vadinamos taikos laikais Prieðiðkumas siautëja ne maþiau kaip kare. kiti atviri. menkinant. Ávairûs tie karai. nepasitikëjimas. ugdo neapykantà. Lyginant su ðiø dienø neapykanta. o ðirdyje. Sakoma. Kokia gali bûti taika be garbës ir sàþinës! Prievarta ir ásàkymai nesukurs taikos. kad bûna laikai blogesni uþ karà Tokie laikai yra tariama taika. 180 . Þmoniø tarpusavio kritika perauga á ðmeiþtà Ir pasiekia toká lygá bei mastà. idëjø karas. Ar nuo jø neims tekëti blogio upës? Þmoniø neapykanta ágijo neregëtà mastà. bet visø jø prasmë ir principai vienodi Prieðiðkumas visur ir viskam. Vieni uþslëpti. o save aukðtinant. prieðiðkumas veda prie tarptautiniø kivirèø. Plûdimasis. Pyktis. Beprotystës konvulsijø metu iðtariamos naikinanèios formulës. paðaipos. Taèiau taika negali bûti sukurta Kitus þeminant. nacionalinis ðovinizmas.Tamsieji sëja melà ir ðmeiþtà. bet dauguma jos siekia Visai netaikiomis priemonëmis.pagrindinis tamsiøjø ginklas. prekybinis karas. kad toliau nebëra kur eiti. draudimai. Karas dvasioje kartais bûna pavojingesnis uþ karà lauke.

Tie. kurie priekaiðtauja visam pasauliui dël vaidø. kai iðkilmingai kalbama apie gërá. Tokie þmonës gyvenimà grindþia melu. Pati ðlykðèiausia kaukë .ir daug daroma blogio.Bet evoliucija nekuriama ant melo pamatø. Tuo pat metu patys sëja susiskaldymo grûdus. 181 . Net ir tada.Ir anksèiau tarp þmoniø buvo nemaþiau þiaurumo.tai apgaulinga vienybës kaukë. neretai darbai bûna blogi. Bet dabar jis pridengtas paèiu begëdiðkiausiu veidmainiavimu. Daug kalbama apie gërá .

Juk þmonëms ádiegta. jog mûsø planeta egzistuoja milijonus metø. Þmoniø màstymo kokybë nepakilo. bet ne á Bûtá. sukurdamas technikos stebuklus. Laukinës aistros ir grubumas pasiekë neregëtà mastà.juk per daugelá epochø Gausybë sielø verþësi á buitá. Þmogus iðsiugdë ir didþiulá egoizmà bei neregëtà pagieþà. Ir nenuostabu . Netaikûs laikai atvedë prie dvasinio nuskurdimo. kai lentynos lûþta nuo knygø gausybës. Protas paþengë toli. Þmonës prarado gebëjimà màstyti apie gyvenimo esmæ. Nesantaika ir neapykanta.APIE ÞMONIJOS DVASINÁ PAKRIKIMÀ Taip tamsos kunigaikðèiui padedant. Liuciferiui pasisekë daug ko pasiekti. Kad per gyvenimà reikia eiti lyg gyvuliams. Taigi. Nors materialiosios plotmës þiniø sukaupta daug. be praeities ir ateities. kuris buvo numatytas evoliucijos plane. Ir ásikûnydavo. Pagrindinës þmogaus sàmonës savybës Per tûkstantmeèius beveik nepakito. Bûtent dabar. Argi galima lyginti mûsø amþiaus màstymo lygá Su subtilia indø ir graikø filosofø màstysena? Senovës filosofai sugebëjo duoti gilias gyvenimo formules. Ypaè iðbujojo savanaudiðkumas ir iliuzijos. Þmonija turëjo evoliucionuoti kur kas sparèiau. O þmogaus ðirdis sustingo akmens amþiaus lygyje. Kartu su didþiàja technika. Gyvenimo prasmë senovës epochose buvo suprantama kur kas giliau. Dabartinë þmonija yra labai toli nuo teisingo Bûties supratimo. iðradimais ir atradimais. Neþiûrint to. neturëdamos jokiø dvasiniø siekiø. 182 Trisdeðimt devintoji legenda . Bet þmogaus sàmonës lygis katastrofiðkai smuko. Bet tamsiøjø jëgø pastangomis þmoniø sàmonë Nepasiekë to lygio. kad gerbtini tik laikini dalykai. susiskaldymu ir pykèiu Þmonija priëjo kraðtutinæ blogio ribà ir pasiekë bedugnës kraðtà.

Pirma laiko besiverþiantys gyventi þemëje. þmonija stumdosi kryþkelëje. Didingumà tamsieji tyèia uþdengë menkaverèiais dalykais Niekingomis. Apsëdimas -tai iðsikûnijusios individualybës apsigyvenimas þmoguje. Atitraukë já nuo teisingo pasaulio supratimo. Juk senovës pranaðystëse pasakyta: “Kai viskas aptems. kad ji nekreiptø dëmesio á Didþiàsias Tiesas. 183 . norus ir mintis apsëstam þmogui Áteigia jame tûnantis neregimasis prieðas. Ðiuo metu ji iðgyvena nebûtà dvasinæ krizæ. Tuomet þmonës átikës. pavergiant jo valià. dvasingumas. Þmonija dvasiðkai nuskurdo ir nusigyveno. Átûþio metu þmoguje sudega jo psichinë energija. Linkusiems greitai susierzinti ir átûþti. apie egzistencijos problemas. Dvasios ir kultûros klausimai nustumti á ðalá. Áþengusi á ðià didþiàjà krizæ. ákvëpimas Laikomi netinkamais rimtam þmogui.Kad nereikia galvoti apie amþinybæ. Þmoniø sàmonën buvo beriamos kasdienybës dulkës. Gyvenanèiame fiziniame pasaulyje. Tamsieji atëmë ið þmogaus sugebëjimà suvokti savo paskirtá. kas ákvepia þmogø ir ragina kilti dvasia.tai ne kelias. Sunaikino visus aukðèiausius siekius Ir sàmonën ádiegë neatsakingumà. jog jiems viskas leistina”. Ádiegæ nepagarbà dvasios ir kultûros vertybëms. *** Dvasinis nuosmukis privedë prie masinës apsëdimø epidemijos. tuðèiomis mintimis jie uþpildë þmonijos sàmonæ Tam. Visa. Apsëdimo pavojus gresia psichiðkai silpniems þmonëms. tapo kaþkuo gëdingu. Uþvaldæ þmogø. Tamsieji nuviliojo þmones prie laikinø materialiniø vertybiø. Bet kryþkelë . Ðia galimybe naudojasi þemiausiø Subtiliojo Pasaulio sluoksniø gyventojai. jie daro já bevaliu tamsos jëgø árankiu. Ir tuomet jis lieka neapsaugotas nuo tamsiøjø atakø. Þmonijos dvasinë raida buvo sustabdyta. Bet kokia Aukðèiausiojo manifestacija. Apsëdimai yra didþiulë ðiuolaikinës þmonijos nelaimë. Visus poelgius.

Þinomi atvejai. 184 . O þiaurumas yra gilios beprotystës reiðkinys. Daþnai neátikëtini. Nepasibaigus normaliam gyvenimo terminui. Jø daugiau negu þmonës ásivaizduoja. Dauguma psichiniø ligø bûtent ir yra apsëdimai. jog perdedame sakydami. Daugelá ðaliø valdo beproèiai pilna ðio þodþio prasme. rafinuoti nusikaltimai Ávykdomi þmoniø.Skaisèios ðirdies þmonës neuþsikreèia apsëdimu. Jau buvo apimti ûmios beprotystës. Dël menko sàmoningumo negalëdami priimti aukðèiausiø vibracijø. Kad maþdaug pusei planetos gyventojø gresia ðis pavojus. Tokie nusikaltimai iðsiskiria ypatingu þiaurumu. kai net aukðti valstybës veikëjai Ir valstybiø vadovai. Kodël ði nelaimë taip iðplito bûtent mûsø laikais? Þmonës ávykdo milijonus þmogþudyðèiø . Mûsø laikais ypaè paplitusi beprotystë.tai ir yra apsëdimø daigynas. Nors iki nusikaltimo jie buvo patys paprasèiausi þmonës. nesuprantami. Nereikia manyti. Ji skverbiasi visur . Apsëdimai ágyja epidemijos pobûdá. Ávairovë labai didelë Nuo beveik nepastebimo keistumo iki pamiðimo. Bet paðvinkusi ðirdis gali pritraukti siaubingas bûtybes. Beproèiai kartais dirba labai atsakingose pareigose. Jie trokðta prisiliesti prie þemiðkojo gyvenimo apsëdimo keliu. tebebûdami savo pareigose. Daug nusikaltimø ávykdoma dël apsëdimø.ir á visuomeniná. kuriø sàmonë staiga aptemsta. ir á valstybiná gyvenimà. iðstumtieji á Subtiløjá Pasaulá Turi daug neiðeikvotø gyvybiniø jëgø Prie þemës pririðanèios magnetinës traukos.

Esant Kosminës Gyvybës Vienybei. visà erdvæ. rûstybe ir susierzinimu Þmogus apnuodija savo psichinæ energijà. Tenka pripaþinti. Planeta negali gyventi nesikeisdama energijomis bei srovëmis Su kitais kosminiais organizmais . prakeikimø ir þmogþudyðèiø Susiformuoja uþnuodyti erdvës sluoksniai. Mes taip pat þinome. Ðie nuodai kenkia ne tik paèiam þmogui. Bûdama Didþiojo Kosmoso didþiosios gyvybës dalele. Moralinio puvimo atmatos plaèiai uþkreèia visà aplinkà. jog Þemë bûtø atskirta nuo Kosmoso Gyvenimo Ir visi jos kosminiai ryðiai nutrûktø. sudarydami praþûtingà dujø ðydà.Dabar subtiliausi kitø planetø spinduliai Þemës nepasiekia. Taip planetos atmosferà prisisodrina kenksmingos emanacijos. Taip nuo pykèio ir neapykantos nuodø. kol galø gale tapo tvirta pluta.sutankëjusi masë. kad Þemës ðeimininko Liuciferio pastangos Nukreiptos á tai. kad þmonijà uþvaldë beprotystë. 185 Keturiasdeðimtoji legenda . Vis tankëjo. Intrigø.kitomis planetomis. Atsirandanèios dël þmogaus neigiamos psichinës veiklos. Pykèiu ir neapykanta. kad planeta yra gyva bûtybë. Ði pykèio energija kaupiasi ir tirðtëja. kuriuos þmonija sukûrë ir kurie apgaubë planetà. Ðis planetà gaubiantis ðydas . Kad þmoniø mintys yra apnuodytos neapykanta ir pykèiu. bet ir jo aplinkai. ir koks èia yra þmonijos vaidmuo? Mes matome. Nepraleidþianèia kosminiø spinduliø. Sluoksniai. Apnuodytos energijos nuosëdos þmogaus organizme Sukuria stiprius nuodus . Þemës atmosfera jau nebepraleidþia aukðèiausiø kosminiø spinduliø. Su Visata ji susieta daugybe saitø. kad tos jo pastangos buvo sëkmingos.taip vadinamà imperilà. Kaip tai ávyko. gyvas organizmas. Jie nusëda atmosferoje.APIE PLANETOS APNUODIJIMÀ IR LIGAS Mes þinome. Bûties Vienybei.

sisidariusios ið þemø þmogaus emanacijø. apleido diþiulius plotus Ir susigrûdo dideliuose. Taip ir yra: Þemës bûklë labai liûdna Praradusi aukðèiausius gyvybës principus. ir ði liga apëmë viskà planetoje.planetos cementas. þmonija yra Ugnies neðëja Bûtina iðmintingai paskirstyti ðià aukðèiausià stichijà. Planetà gaubiantis augalijos kilimas Yra bûtinas Þemës kûno sveikatai. kaip ir bet kuris kitas organizmas. kurie galëtø jai padëti. miestuose. Paþeidþiama biosferos pusiausvyra. Þmonijos atsiribojimas sunaikino laidus á Aukðèiausias sferas. Ðià planetos ligà galima pavadinti apsinuodijimo karðtlige. Taip Þemë prarado ryðá su kitais pasauliais.jei þmogaus mintis uþnuodyta. Miðkai yra gyvybinës energijos . Suprasdami. 186 . Be to. Nepraleidþia ugniniø soviø .priëmëjai. ið kuriø likæ tik griuvësiai.gaivinanèiø ir gydanèiø spinduliø. kurios uþterðë Þemës atmosferà.pranos .prisiminkime Atlantidos likimà. Babilonà ir visas didþiàsias sangrûdas. Kolektyvinë mintis yra aukðèiausias Þemës jungiamasis principas. Tai reiðkia. kad þmonijos mintys . kaip planetai reikia aukðtøjø energijø maisto. Þemë susirgo. Tik dalá ðiø kapinynø dar mena þmonija. Dideli susitelkimai pavojingi . Atkirto planetà nuo kitø pasauliø. kad þmoniø psichinë bûklë Turi didelës reikðmës planetos sveikatai. Kosminiai dësniai veikë jau ne kartà! Gyvûnai taip pat yra bûtini planetos sveikatai: Juk gyvûnø energija stiprina Þemës gyvybingumà. Galëtume suprasti .Taip nuodingos dujos. Nuodingos dujos. Galime ásivaizduoti ðios izoliacijos pasekmes! Planeta serga tiesiogine ðio þodþio prasme! Mes þinome. Þmonës paliko gamtos prieglobstá. Naikinant gyvûnijà ir maþinant jos kieká. Tai planetos kûnas sirgs. puvësiu uþkrëstuose. Todël netolygus planetos gyventojø pasiskirstymas Taip pat labai kenkia jos sveikatai.

Paþeista ir psichinë. Matome. Kiekviena dykuma kaþkada buvo þydintis miestas. ir biologinë.tai þmonijos gëda. kaip beveik kasdienà dreba þemë. Jau keli deðimtmeèiai. Kad dar niekad nebuvo tiek daug baisiø griûtá pranaðaujanèiø þenklø. ir fizinë pusiausvyra. naikina miðkus.Þmonës þiauriai drasko ðá kilimà. Nereikia pranaðø . Stiprëjant Þemës drebëjimo bangoms.pats papraðèiausias þmogus pasakys. sodas. o saviþudybë. Neregëtai iðaugo ðalèio ir karðèio kaita. kad turi bûti iðlaikoma pusiausvyra. Þmonija terðia planetà ávairiais cheminiais produktais: Ir taip dar labiau gilina Þemës apsinuodijimo karðtligæ. Jau deðimtys metø kaip planeta virpa.ar viskas tvarkoje? Ið kur tie rûstûs þenklai? Ar ne þmonijos dvasia atsakinga uþ ðiuos pavojingus reiðkinius? Planetos istorijoje dar nebuvo tokio rûstaus laikmeèio.tai jau ne neûkiðkumas. Þemës plutos numarinimas . Planeta dreba nuo karðèio ir ðalèio. Padaþnëjo planetos traukuliai. Padaþnëjo nepaprastos kaitros. pieva. Koká mastà pasiekia grësmingos audros ir potvyniai. kaip vieno uragano metu þûsta tûkstanèiai þmoniø. Bet ausys apkurtæ ir akys aptemæ! 187 . Þmonës negailestingai naikina þemës atsargas. eikvoja gelmes Ir nenori þinoti. Dël þmoniø beprotybiø serga mûsø Þemës Gamta. Dykumos . Ávairiose pasaulio dalyse jie sukûrë smëlio okeanus. iðryðkëjo ypatingos audrø savybës. Sutrikdytos planetos klimatinës sàlygos. Be psichinio planetos atmosferos nuodijimo. galima bûtø suklusti Ir pagalvoti .

kad lengvai pasidavë Ðëtono átakai. Þmonija kalta tuo. Taip þmonija sukëlë baisià Þemës ligà. taèiau beprotybë apakino þmonijà. Kiek perspëjimø pasiøsta apie ateinanèius rûsèius laikus! Kiek neáprastø þenklø liejosi á Þemæ! Bet þmoniø gyvenimas vis tiek nesikeitë . Þmonija nusprendë pripildyti Subtiløjá Pasaulá gausybe nelaiku iðëjusiø þmoniø. Þmonëspatekoaklavietën. Nesukuriant paèios sunkiausios Karmos. Kosminis Karmos Dësnis veikia nepermaldaujamai. Tiek milijonø gyvybiø Suvaryta á Subtiløjá Pasaulá. bet beproèiai jø negirdëjo. Taip þmonija buvo perspëta Atlantidos þûties dienomis Perspëjimai liejosi dosniai. iðkilusá Dël nepamatuoto ir netikslingo þmoniø elgesio. 141.jie buvo kurti ir akli! Prieð pasaulinius karus buvo siunèiama daugybë perspëjimø. Niekas nemàstë. 188 . Baisûs þmonijos darbai kuria sunkià Karmà Ir veda þmonijà prie jos lemties . Negalima nebaudþiamai iðþudyti milijonus þmoniø. p.atpirkimo. Taip þmonija apnuodijo savo planetos organizmà.rûsèios dienos. Net netoliaregiai juos pastebëdavo. Mûsø planeta atsidûrë ant praþûties slenksèio. Atëjo atpildo valanda. kuo reikës mokëti uþ Bûties Dësnio paþeidimà! Hierarchija nuolat primindavo apie pavojø.19 Keturiasdeðimt pirmoji legenda Dabar . Bet þaibai nuðvies jø kelià Ir griaustinis paþadins mieganèiuosius! “Kvietimas”. klusniai pildë jo pakuþdëjimus.APIE PASTANGAS SUSPROGDINTI ÞEMÆ Reikia suvokti laikmetá Neiðliksi ramus. kai dreba kalnai.

Gali baigtis gigantiðku Þemës sprogimu. Kur pluta labai iðgrauþta. Jei. Ir naujose vietose netikëtai prasiverþia ugnis. visuomet lydintys rasiø kaità. Juk patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Gali pirma laiko susprogdinti mûsø planetà. bet planeta tebegyvena”. Atbunda didieji ugnikalniai. priartëjus prie Þemës Kosmoso ugninëms energijoms. O þmogus gali tapti planetos sprogdintoju. Þmonijos dvasia neatbus. Dabar visa vulkanø juosta ypatingai átempta.okeano dugne. Þmoniø veiksmai traukia poþeminæ ugná á pavirðiø. Tai ðá kartà viskas gali baigtis labai tragiðkai: Þemei gresia þûtis dar nepasibaigus Jos evoliucijos numatytam laikui. Pavojingiausi jos prasiverþimai . kaip niekada. Taip pat buvo ðaipomasi ir Atlantidos þûties iðvakarëse.Ir dabar sàmonës lygis vis krenta. Teisinga bûtø þmonijos paklausti Keliasdeðimèia milijonø aukø ji ávertintø sàmonës pakitimà? Tolimuosiuose pasauliuose jau baiminamasi dël ugninës lemties. Tai neiðvengiama katastrofa galëtø tapti daline. Hierarchija kvieèia þmonijà pabusti dvasia. Kataklizmai. Jei artimiausiais metais dvasia prisikeltø. Kurie visuomet lydi rasiø kaità. Ugnis ieðko iðëjimo. 189 . Bet Þemæ vis tebedengia tamsos apdangalai. Prieð gigantiðkus kosminius kataklizmus. ragina þmonijà Suvokti artëjanèios pertvarkos rûstumà. Kaip Lemûrijos ir Atlantidos laikais. Ið tiesø mes priartëjome prie lemtingø laikø Bûti ar nebûti mûsø planetai? Todël Ðviesos Vieðpats Taip intensyviai. Tamsuoliai vël atras pretekstà pasiðaipyti ir pasakys: “Daug kartø buvo skelbta Þemës pabaiga. Dël siaubingo þmonijos dvasinio nuosmukio Ði katastrofa gali tapti Paskutiniàja Diena.

O tiksliau. Taip. Jis neástengs likti. Tai geriausioji þmonijos dalis (ar daug tokiø?) bus perkelta Á aukðtesnæ. Tamsieji gali egzistuoti tik esant nykimo ir irimo fliuidacijoms Ðiø medþiagø trûkumas jiems sukelia nepaprastas kanèias. Tuo atveju. jau apgyventà planetà. ne tik bus apribota Jø átaka þmonëms. dar neapgyvento pasaulio. nes jos atmosfera degins viskà. jei þus planeta. Toje aukðtesnëje planetoje tik nedidelë þmonijos dalis Galës tæsti savo evoliucijà naujose nuostabiose sàlygose. kaip ir Atlantidos þûties dienomis. Visos ðviesiosios sàmonës bus iðgelbëtos Ir iðvestos á saugias vietas. ir ðioje planetoje galës vystytis sàmoninga gyvybë. kol Saturnas pasieks tokià bûsenà. Jie stengiasi uþkirsti kelià Ðviesos epochos pradþiai. Nes suvokia. Norëdamas dar kurá laikà iðsilaikyti sprogimo atmosferoje. Liuciferis þino. atitinkantys naujas sàlygas. kaip ilgai uþsitæs Mûsø þmonijos evoliucija. kad nugalëti nepajëgs. Kiek tûkstantmeèiø. panaðià á mûsø Þemæ. todël Siekia praþudyti planetà ir taip iðvengti paskutinës kovos. Kova su Ðviesos jëgomis atima ið jø viltá. kas jai neharmoninga. Jis deda visas pastangas. *** Nuolatinë sukilusio Liuciferio Ir Ðviesos Jëgø kova ástûmë Þemæ Ir jos gyventojus á didelá pavojø. 190 . deja. Persmelktoje naujø ugniniø spinduliø ir energijø. Ðio pasaulio kunigaikðtis þino. jei þmonija pasirinks praþûtá. Kol bus sukurti apvalkalai ir formos.Ið anksto bus atlikta didþioji atranka. Bet. bet ir kils tiesioginë grësmë jø egzistavimui. kol Saturnas galës duoti tinkamus kûnus. kad iðvalytoje Þemës atmosferoje. Kiek eonø praeis. Dabar tamsos jëgos kovoja dël savo egzistencijos. kad mûsø planeta sprogtø. milijonø metø praeis. O dauguma turës pasitraukti á Saturnà. niekas net neásivaizduoja. kad jai prasidëjus. Jiems teks prisitaikyti prie naujo. Kuriai esant. ant Þemës nuolauþø jis tikisi iðplaukti á erdvæ.

Ðio pasaulio kunigaikðtis veda planetà á praþûtá. Todël jau seniai já vadina Satan. Kurio. kaip Þemës. Ir visdëlto teks jam pasitraukti á Saturnà.Tamsos kunigaikðtis pasiekë neapykantos þmogui apogëjø Ir ruoðiasi savo ardomojo vieðpatavimo apoteozei. Siekdamas iðvengti jo laukianèio tamsaus kalëjimo Saturne. Ðëtonas labai norëtø sunaikinti Þemæ Ir likti Subtiliajame Pasaulyje. 191 . negalima sunaikinti.

bet ir Atlantai Galëdavo apskristi planetà. Kautyniø metu tik silpnaprotis Pilnas taikingumo. Þinoma.ðimtus milijonø þmoniø. 59 Keturiasdeðimt antroji legenda Mes matome amþiais besitæsianèios Ðëtono átakos þmonijai rezultatus. Kiekvienà dienà . Anuomet ji apimdavo deðimtis tûkstanèiø. Þmonijà slegia tarsi neáveikiami sunkumai. kad tik greièiau apgautø viens kità. kolektyvus ir ðeimas. Tiesa. Atlantai lygiai taip pat nenorëjo matyti neáprastø reiðkiniø. Taip pat .netikri pranaðai ir netikri gelbëtojai. Mes didþiuojamës civilizacijos trupiniais. nesusipratimai ir melas. p. senovëje taip pat bûdavo neramiø periodø. Per visà þmonijos istorijà nebuvo tokiø laikø. Daugybë tariamai neiðsprendþiamø problemø apsunkina gyvenimà Ir suprieðina valstybes bei tautas. Planeta áþengë á neregëtos átampos periodà. Dabartis atitinka paskutines Atlantidos dienas. Bet jie nepalyginami su mûsø dienø pasauline sumaiðtimi. “Kvietimas”.. Jie net skirdavo mirties bausmæ kiekvienam. Karai ir iðdavystës bei moralinis pakrikimas.sàmyðis ir susirëmimai. dabar . kuris kalbëdavo Apie akivaizdþias nelaimes. Mûsø laikais ypatingai iðryðkëjo visi jo “laimëjimai”. 192 . Taèiau tik nedaugelis jautriø protø suvokia Pasaulio padëties rimtumà. Bet juk lygiai taip pat ir prieð ankstesnes katastrofas Þmonës nesistengë suvokti esamos padëties. Visà planetà apëmë neramumai ir sumaiðtis.APIE TAMSOS EPOCHOS PABAIGÀ Aklieji linksminasi. ði priemonë tik pagreitino þûtá. kurtieji dainuoja. O regintieji apgaubti miglos ir apimti sielvarto. o dauguma þmoniø Nemato tikrovës ir nesupranta nûdienos reiðkiniø esmës.

Analogija tarp mûsø laikø ir Atlantidos þûties Rodo.paskutinei Atlantidos daliai Nugrimzdus á vandenyno gelmes. pakrikimà bei protø sumaiðtá. Tai kiti gali apskaièiuoti kitus terminus Perëjimas ið Kali Jugos á Satija Jugà apraðytas gana tiksliai. Jau seniai þmonijos Iðminèiai iðpranaðavo Nepaprastà nûdienos ávykiø gausà: Tautø nuopolá. Tokio apsivalymo reikia todël.ið Penktosios rasës pereinama á Ðeðtàjà. Ðventosiose senovës Indijos knygose. Apie tai. Egipto Hierofantø apskaièiavimai pasibaigia 1936 metais. Kiekvienà Pagrindinës rasës pasikeitimà lydi didþiulës permainos. Ypatingi sunkumai. randame pranaðystes Apie Kali Jugos (tamsos epochos) pabaigà. praþudþiusiø Atlantidà. Visuose senovës tautø ðventraðèiuose Apraðyta epochø kaita ir laikmeèio ypatumai. kad Naujoji rasë galëtø normaliai vystytis. o kitos gráð prie gamtos jëgø sudievinimo. Taip ir dabar . kad bus griaunami iðtisi miestai. Lygiai taip pat jie sukilo prieð Hierarchijà Ir duso savo egoizme. Kurie kaip tik atitinka mûsø dienas. Puranose. Galø gale. sukrëtimai ir kataklizmai. Atëjo metas þmonijai pakilti á aukðtesnæ sàmonës pakopà Prasideda Ðeðtosios Pagrindinës Rasës raida. Viðnu Puranos ðá laikmetá taip apraðo: 193 . o mokslas tapo spekuliacijø bei Nesantaikos prieþastimi. bendromis pastangomis jie sukëlë katastrofà. Perëjimas nuo vieno evoliucijos laiptelio prie kito. Taip Poseidonui . Taip pat buvo paþeista poþeminiø jëgø pusiausvyra. Jeigu vieni mokslininkai Gali apskaièiuoti uþtemimus ir þemës drebëjimus. Nes toliau eina metai. Mûsø Penktoji rasë pradëjo naujà gyvenimà: Laisvà nuo paklydimø ir nuodëmiø. Kad iðmirs iðtisos tautos. neiðvengiamai kelia daug sumaiðties. kad ir mûsø laikmetis yra kaþko pabaiga.Taip ir yra: Kaip anuomet buvo pereinama ið Ketvirtosios rasës á Penktàjà.Taip pat buvo iðniekintos ðventyklos. Aukðtesnio. kad iðdþius þemë. kurie nulems planetos likimà. Rytai seniai þinojo apie bûsimus rûsèius laikus.

Kol þmoniø rasë priartës prie susinaikinimo. kankins þmones. Melas . Taip Kali Jugoje pakrikimas tol plësis. Garbë ir padorumas nyks diena po dienos. Skaitydami visas ðias pranaðystes... Jie uþgrobs savo pavaldiniø turtà.. Kuriems vieðpataujant.... 194 . Vieðpatausiantys Þemëje. Þiaurûs ir atsidavæ melui bei blogiui. Kad jos buvo paraðytos ne prieð tûkstantmeèius. o nesubrendæ sunaikinami. Ir barbarai bus galingi. kas numatyta evoliucijos plane Atrenkami subrendæ evoliucijos vaisiai. Ir klestës negailestingi plëðikai. bus grubios dvasios. o ðvariosios gentys Bus paniekintos ir daug þmoniø þus. Silpnumas . Ir piktosios dvasios. Nustatytu laiku ávyksta tai..” Agni Puranose pasakyta: “Kali Jugos pabaigoje susimaiðys kastos.bendro gyvenimo pagrindas.“Vieðpataus barbarai . Bet vëliau atsipeikës . Tik turtas suteiks padëtá: Turtas bus vienintelis pagarbos ðaltinis. grasinimai ir puikybë Pakeis þinojimà. Jø norai bus nepasotinami .. Valdovai.. Jie þudys moteris ir vaikus. ðalis pateks beþdþioniø valdþion. bet prieð deðimtmeèius Taip jos tinka mûsø laikams. Po religijos skraiste bus skelbiamos erezijos. galime pagalvoti..” Senovës tibetieèiø knygoje apraðyti ypatingi Valdovø fiziniai poþymiai. vieðpataus stipriausias ..vienintelë pasisekimo priemonë.. Iki to laiko þmonija turi pasiekti evoliucijos plane Nubrëþtà aukðèiausià sàmonës pakopà. *** Á evoliucijà galima þiûrëti ir kaip á mechaniná procesà. Liaudis neástengs pakelti mokeðèiø naðtos . apsimetusiusios vieðpaèiais. Ásimaiðæ tarp jø. Kol visas pasaulis iðtvirks . Ávairiø ðaliø þmonës seks jø pavyzdþiu. O nesàþiningumas .priklausomybës prieþastis.

tai neturi reikðmës. turime visi suprasti. Þmonës turi galimybæ áþengti á laimingà didþiøjø atradimø epochà. Evoliucija þengia savo neginèijamu þingsniu. ir tik þmoniø blogis Gali sukliudyti ðviesos epochos pradþiai. Kad yra ámanoma pati ðviesiausia ateitis. Ið tiesø planetos likimas yra paèios þmonijos rankose! 195 . kad neturi puikiø galimybiø. *** Stovëdami ties Kali Jugos eros pabaigos slenkðèiu. Bet jei þmonës laisva valia atsisakys progreso. Ir didþioji atranka vyksta visoje planetos erdvëje. Þmogus laisva valia pasirenka vienà ar kità kelià. Todël þmonës negali skøstis. Tik piktoji valia gali pastûmëti tautas á planetinio masto katastrofà.Kiek þmoniø pasiekë jà ir yra subrendæ suvokti Naujos evoliucinës pakopos ypatybes . Jie sukels neásivaizduojamo masto katastrofà.

196 .

Septintoji dalis SAKMËS APIE KOSMINÁ MÛÐÁ 197 .

Tai kolektyvinis Kosmoso Kûrybiniø jëgø protas .protas. Visatos kûrybinio Prado prieðingas polius Yra Tamsa . kur Tiesa.tai Visatos Ðviesiøjø Jëgø Hierarchija. blogio ásikûnijimà.apie Ðëtonà. Ðis “Dangaus Karas” niekada nesibaigia Jis tæsiasi be pradþios ir be pabaigos . Kurioje Ðviesa visuomet nugali Tamsà. Ði kova yra Visatos evoliucijos pagrindas Evoliucijà galima pavadinti chaotiðkumo antipodu. Kosmose vyksta amþina Ðviesos ir Tamsos kova.neharmonizuota materijos bûsena. Þmogaus vaizduotë neástengia aprëpti ðiø beribës erdvës kovø. Kosminio gyvenimo esmë . þvelgdamas á þydrà dangø. Savo ruoþtu grësminga akla Chaoso jëga visuomet stengiasi Praryti ir sunaikinti kûrybinius laimëjimus.CHAOS.apie Ðviesà ir Tamsà.APIE ÐVIESOS KOVÀ SU BLOGIU Visø tautø ir visø laikø religijose ir filosofijose Randame mokymà apie Gërá ir Blogá.TEOS. ið esmës. Ðviesa .amþinai. kad èia. o kur prasimanymai. kita . Ðviesà ir Tamsà. jis net neásivaizduoja. Þmogaus protas suvokia þemiðkus susirëmimus. Ði nuolatinë kûrybinë Teoso kova su Chaosu Ir yra amþina kosminë Ðviesos ir Tamsos kova. Beveik visais atvejais ðis mokymas mus pasiekë jau iðkraipytas. Mûðis tarp chaoso bangø ir subtiliøjø energijø Gaudþia beribëje Kosmoso erdvëje. Su niekuo nepalyginama kovos su neregimuoju Chaosu rûstybë! 198 Keturiasdeðimt treèioji legenda .kova su Chaosu. Kad ten siautëja galingos jëgos ir viesulai. Grubi neþabota stichija . Bet. evoliucijos vaisius.jo harmonizavimui. Visos Kosmoso Kûrybiniø jëgø Hierarchijos pastangos skirtos Chaoso nugalëjimui . persipina dvi Legendos: Viena . nes jos pusëje yra Aukðèiausias evoliucijos pasiekimas . Todël sunku atskirti. Juo labiau.

Bet patys. Tai . Kad tamsieji. tamsos kunigaikðtá. deja. Neapreikðtasis Chaosas egzistuoja visame Kosmose. Tuo tarpu Liuciferis veikia tik Þemëje. Ðviesos antitezë yra Tamsa .didelë klaida. Ir jø buvimas neiðvengiamas. Ne patys tamsieji pavojingi. Didþiàjà Ðviesà galima gretinti tik su didþiàja Tamsa. neþino kaip jas suvaldyti. arba apie T eosà ir Chaosà. Taèiau didþiaisiais nevadinsime kurianèiø egoizmo pagrindu. Jo veikla yra vietinë ir jo átaka Neiðplinta toliau þemiausiø mûsø maþytës planetos sferø. vietoj to.neiðreikðtasis Chaosas. Chaoso Tamsa yra priemonë minties kûrybai. Kûrybinis Chaoso arba “Drakono “ áveikimas Yra Kosmoso Ðviesiøjø Jëgø nuolatinis þygdarbis.*** Jeigu legenda apie Ðviesà ir Tamsà. Susijusi tik su mûsø Þemës planeta. vedami egoizmo. Pasakoja apie tai. neva. Tai Legenda apie Ðëtonà arba Liuciferá. kad paverstø já kûrybos jëga. o ne Kosmoso dësnis. Atmetæ neþabotø stichijø áveikimo principà.Troðkimo uþgesinti Ðviesà negalima laikyti Jos antiteze. Ypatinga dabartinë Þemës padëtis Tëra laikinas reiðkinys. Maþa to. kas vyksta Kosmoso platybëse. tamsieji nuolatos pasitelkia galingas stichijas. Tai . Kosminiai gyvybës evoliucijos dësniai nenumato Sàmoningos blogio jëgos egzistavimo. Bet ðviesos Jëgø kova su tamsiaisiais Tëra tik paþangà apsunkinantys traukuliai. bet jø paþadintos stichinës jëgos. Ðitø dviejø Legendø suplakimas á vienà sukûrë klaidingà nuomonæ.didþiulis nusikaltimas. kurio taip reikia kûrybai. 199 . Tamsieji þadina Chaosà. O grumtynës su tamsiøjø jëgø hierarchija Tëra tik prarastas laikas. nukreiptas prieð evoliucijà. yra Ðviesos antitezë.

Pamirðæs. kur .didþioji Tamsa. 200 . Didþiosios Baltosios Brolijos kova su tamsos kunigaikðèiu Mûsø laikais pasiekë neregëtà átampà ir neregëtà mastà. kad be Ðviesos ir jis negali egzistuoti.Todël reikia skirti. O kur .nuoþmus prieðas. ieðkantis Ðviesos Jëgø praþûties.

Þmonija jau seniai bûtø degradavusi. Ðios Didþiosios Dvasios aukoja savo jëgas. Stebëdami.Jø pagalbà þmonijai per visà Pasaulio istorijos laikotarpá. Ásikûnijæ paèiose sunkiausiose ir sudëtingiause sàlygose Ir tsisakæ aukðèiausiø dþiaugsmø Ugniniame Pasaulyje.APIE PASAULIO GELBËTOJUS Po apmàstymø apie Liuciferá ir jo piktadarybes Gráþkime vël prie Ðviesos ir prisiminkime Kosminæ Hierarchijà. Jie veikia su begaline kantrybe ir meile. Stengdamiesi ugdyti þmonijos sàmonæ ir tobulinti jos prigimtá. Niekas nepatyrë tiek þmoniø ðmeiþto ir persekiojimø. Galima tik stebëtis neiðsenkanèia Didþiøjø Mokytojø kantrybe. Jie veda mus evoliucijos keliu. maitinanèias mûsø dvasià Tiesiogine ðiø þodþiø prasme. kai praþûties pavojus èia pat. tiek ir Virðþemiðkiesiems Pasauliams. Kadangi kosminis dësnis neleidþia prievartauti laisvos valios. Prisiminkime tuos. kurie atëjo ið Veneros . Negaudama Jø siunèiamø dvasiniø jëgø. Maþai kas suvokë visà Jø kûrybos reikðmæ Tiek Þemei.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Ði pagalba ypaè reikalinga dabar. Bet maþai kas ið amþininkø bent kiek suprato Ðiø tikrø Dievaþmogiø didybæ ir pasiaukojimà. Kurie begalæ tûkstantmeèiø nesavanaudiðkai tarnauja Nedëkingosios þmonijos gerovei. Siøsdamos emanacijas. Nesuskaièiuojamus amþius ir tûkstantmeèius Didieji Mokytojai Nenuilstamai atlieka sunkiausius gyvenimo þygdarbius. Taèiau Jø veiklai nuolat trukdo þmoniø nenoras. Jie priimdavo kankiniø vainikus ir iðgerdavo taures nuodø Ið malonëmis apdovanotos nedëkingosios þmonijos rankø! Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda 201 . Kaip ðie tikrieji þmonijos Gelbëtojai ir Iðvaduotojai! Jie buvo nuolat persekiojami ir kalami prie kryþiaus. Tiesiogiai nesikiðdami á gyvenimus. ákvëpdami ir nukreipdamai þmonijà.

202 . Galima sàmoningai prisiimti svetimos Karmos pasekmes. Galima prisiimti net kolektyvo Karmà. Iðgerti pasaulio nuodus . *** Visos tamsos kunigaikðèio baisybës Áveikiamos Ðviesa. kurie þino Ir supranta. Jis vadovauja Brolijai ir atlieka Nepakeièiamo Sergëtojo pareigas. Per amþius jie aukoja Savo pelnytà aukðèiausià laimæ. Jie daþnai prisiima Þmonijos klaidø. Jie prisiekë laimëti mûðá su blogio hierofantu ir pasilikti Su kenèianèia þmonija Þemëje iki pat jos egzistavimo pabaigos. paklusdami kitam didþiajam kosminiam dësniui Aukos Dësniui. Jø gyvenimas . Vyriausias Jø prisiëmë atsakomybæ uþ planetos likimà. kurià paaukojo Ir dar paaukos ðie Tikrieji þmonijos Gelbëtojai. paklydimø ir nusikaltimø Karmà. Ðirdis prisipildo dþiugesio ir didþio dëkingumo Ðiems Didiesiems Mokytojams. Visas Savo þinias skiria kenèianèios þmonijos gelbëjimui. Taip daugybë Atpirkëjø iðgërë nuodø taures. Iðvaduodami jà nuo Karmos pasekmiø naðtos. Atpirkëjo vardas nëra prietaras. Kad palengvintø þmoniø dalià ir apsaugotø planetà nuo praþûties! Didþioji Baltoji Brolija. kurià þmonijai atneðë ir nuolatos Skleidþia Didieji Baltieji Broliai.Pagal kosminá laisvosios valios dësná Hierarchai nesikiða á þmoniø Karmas. kaip Ðviesos Ðvyturys ant aukðtos uolos. Bet. Dabar galime suvokti Didþiosios Aukos mastà. ir. pats Ðiva primena já. Mes regime já Egipte. Jie sutelkia visas Savo jëgas planetos evoliucijai.ðis simbolis atkeliavæs ið senovës padavimø. Tiems. mûsø sàmonës kûrëjams.nuolatinio budëjimo bûsena. Kosmose daug nuostabiø paslapèiø. kai dvasia prisilieèia prie jø. Atpirkëjai nëra paslëpti po auksiniais arnotais. Graikijoje. Taigi.

bûtina iðsiugdyti jautrumà. kelianèià planetos sprogimo grësmæ. rûpestis Iðgelbëti planetà nuo pirmalaikio sprogimo. Tik nereikia atstumti Pagalbos rankos. Kruviname prakaite. Jei Ji bus priimama. niekas ið þemës gyventojø nepakeltø Tokios darbo átampos.katastrofa neiðvengiama. Brolija pagrindines Savo jëgas sutelktë gigantiðkai kovai Su tamsiosiomis griovimo jëgomis tiek Þemëje. kai visos sudëtingos mûsø gyvenimo sàlygos Primygtinai ims raginti þmonijà suvokti Ðviesos Hierarchijos esmæ. Visa milþiniðka Griovimo energijø nukenksminimo naðta gula ant Jø Nedëkingos ir tamsuoliðkos þmonijos Sergëtojø . Maþa. Su didþiule kantrybe stebëdami þmonijos laivo judëjimà. Jie turi galimybæ pereiti visus bruzgynus ir tarpeklius. kad padedant Aukðèiausiems vadovams. Siekdama iki nustatyto laiko sulaikyti tautø susirëmimus Bei nuslopinti poþeminæ ugná. Þmonija neatidëliodama turi priimti tas iðsigelbëjimo sàlygas. Norint iðvengti katastrofos. Kurias jai nurodo Ðviesos Hierarchija. 203 . Pagalba ateis tik tada. Didþiojo Mûðio laikais. Tiesina jo kryptá ir gràþina á iðsigelbëjimo vagà. padedanèiø jiems toje didþioje Ir pasiaukojanèioje kovoje. Visuotinës Gerovës darbo naðta perþengia þmogaus vaizduotës ribas. Tëra tik vienas iðsigelbëjimo inkaras . átempæ visas jëgas. Kas ið þemës gyventojø Gali ásivaizduoti ðià didþiulës átampos bûsenà? Þinoma. Pagrindinis Ðviesos Tvirtovës. kokia yra Ðviesos Tvirtovëje. nuolatinëje sargyboje. Þmonës turi suprasti. kur ieðkoti iðsigelbëjimo centro: Pasaulio pertvarkos epochoje. labai maþa Þemëje pagalbininkø. Artëja metas. kitaip . Þmonija turi þinoti. Didþiosios Baltosios Brolijos.HIERARCHIJA. kuria Ðviesos Jëgos gelbsti planetà.Neásivaizduojama átampa.peèiø. tiek Subtiliajame Pasaulyje. Sargybos Bokðte nemiegama ir nesiilsima.

kiek tik ámanoma palaikome pusiausvyrà. Tik tuomet.Ðtai Rytø Mahatmø kreipimasis á þmonijà: “Mes. jei Mûsø Hierarchija Ásitvirtins þmonijos sàmonëje. Ji bus iðgelbëta. Bet laisvos valios suma Gali virðyti gërio pastangas. Tegul þmonës padeda Mums padëti jiems!” 204 .

Tiek ið vienos. Ðios galutinës Ðviesos ir tamsos jëgø Kautynës Iðpranaðautos visø tautø senovës raðtuose. atremianèius jø këslus. Tamsieji visais bûdais bando sunaikinti Ðviesà. Tûkstantmeèiais Didþioji Ðviesos Tvirtovë ruoðësi Ðiai paskutinei ir lemiamai kovai su tamsos jëgomis. kurioje dalyvauja visos planetos! 205 . Neviltis verèia juos susitelkti ir atkakliai puldinëti. Rûsèiø Kautyniø dienomis visa Hierarchija susirinko Vienybës Tvirtovëje. Pirmoje mûsø ðimtmeèio pusëje Subtiliajame Pasaulyje Prasidëjo paskutinis Didysis Mûðis. Þydø raðtuose ðis Mûðis simboliðkai pavadintas Armagedonu. Dabartiniu rasiø kaitos laikotarpiu Ði kova pasiekë nebûtà átampà ir mastà. tiek ið kitos pusës á Kautynes ásitraukë stipriausios jëgos.Keturiasdeðimt penktoji legenda APIE ARMAGEDONÀ Kosminio Mûðio paþinimas Padës suvokti vykstanèius reiðkinius. Kuriose buvo visiðkai sunaikinti chananitai. Tamsos jëgos kovoja dël galimybës egzistuoti. nulemsiantis mûsø planetos likimà. Ðiuo metu visi moksliniai darbai laikinai nutraukti Ir visos Ðviesos Jëgos dabar skiriamos Juodosios brolijos këslams bei nesiliaujantiems iðpuoliams atremti. Atmenant baisias kautynes. Tamsos jëgos ant svarstykliø deda visa. kà turi. Didþiosios Ðviesos Jëgos visà laikà atkakliai kovoja Su tamsos jëgomis. ávykusias prie Megido miesto. Daugiaamþës patirties jëgos susirinko spræsti savo likimo! Dabar Armagedonas paèiame ákarðtyje. Ðiø Kautyniø datas apskaièiavo senovës egiptieèiai bei indai. Ðviesos Jëgos siunèia spindulius. Þmonijos gelbëjimo Mûðyje dalyvauja Visos Saulës sistemos galingiausios Jëgos! Ásivaizduokite kovos mastà.

Kova . bet ir neregëtuose tautø susirëmimuose Atsispindi antþeminë kova.nuo dvasinio iki karinio. kad Ðviesos jëgoms ði kova lengva. kurias mes nuolat patiriame. Sulaikydama tamsos jëgø paþadinto chaoso spaudimà. palyginus su griuvësiais Subtiliajame Pasaulyje. Ir tik visø Ðviesos Jëgø budrumas sulaiko Þemæ Nuo praþûtingo sprogimo. kiekvienas . Armagedonà reikia suvokti ne tik kaip karà. Taèiau Armagedonas . Kiek ðviesos energijos eikvojama poþeminës ugnies sutramdymui! Siaubinga átampa. Logiðkai neámanoma suvokti Susidûrimø tarp tautø. visi gyventojai. erdvæ valanèioje Kovoje tamsieji apdega Tamsos jëgas degina Ðviesos jëgø prisilietimai. Visa planeta kovoja. kur kova þymiai ánirtingesnë. Bet ir kaip visus kitus gyvenimo reiðkinius. Didysis lemiamasis Mûðis vyksta Subtiliajame Pasaulyje ir Þemëje. kurioje nuolat bûna Ðviesos Hierarchija. Kaip Aukðèiausiuose Pasauliuose. kaip Joms sunku liestis prie tamsiøjø sferø Tai sukelia átampà ir skausmus. Reikia matuoti visos Visatos mastu. Taip ir Þemëje . jame ágyja vertæ gausybë smulkiø veiksniø.paðto dëþutëje 206 . bet sunki ir rûsti tikrovë. Ten kur gaudþia rûstusis Armagedonas.Visos Ðviesos Jëgos dabar sutelktos tamsos jëgø þadinamø Stichijø raminimui ir tramdymui. Katastrofomis ir nelaimëmis. Ne vien grumtynëse. Kaip ir visur tarp gërio ir blogio.tai ne vien tik didieji ávykiai. Supraskime. Blogio jëgos taip nukreipia Poþeminæ ugná. Kita vertus.tamsiøjø smûgiai dvasios riteriams sukelia skausmus. Ðios Pasiaukojanèios Sargybos kruvinas prakaitas . komplikacijomis. Á Kosminá Mûðá Ásitraukia visos bûtybës. Planetai gresia patys baisiausi poþeminës ugnies prasiverþimai Vandenynø dugne þemës pluta daugelyje vietø labai iðgrauþta. Ribos tarp kovojanèiø pusiø vingiuotos. Prieðingai. Tà galima Pastebëti visuose planuose . negu Þemëje. Siaubingi susidûrimai Subtiliajame Pasaulyje atsispindi ir Gyvenimo pakrikimu Þemës sferoje. Nematomi pulkai kur kas gausesni uþ matomus. Niekas net negali ásivaizduoti. Griuvësiai Þemëje .tai Ne vaizdinga metafora. kad ji pramuðtø Þemës plutà pavojingiausiose vietose.savaip.niekis. Nereikia manyti.

Todël ir Didþiosios Kautynës negali greitai baigtis. tuomet Ðviesos Jëgos parodys savo galià. Kosminiame Mûðyje Mes giname didþiuosius dësnius. Ugnies Neðëjai ir evoliucijos prieðai kovoja.tamsieji. Posûkiai bus staigûs.trauktis negalima. Kova tæsis ilgai Net fiziniai susirëmimai tæsdavosi mënesius ir metus. O todël. kaip kuriamas ateities gyvenimas. Kosminiame Mûðyje atskleisime. ir Ðviesos sulaikyme. Pirmiausia nukentëtø visa planeta.kaip nenugalët blogio! Didþiosios Kautynës yra Þemës atnaujinimas. Kurie lems istorijos posûkius ir átvirtins naujus principus. o aplink tamsà . kad prieð Ðviesà sukilæs maiðtininkas yra silpnas. Þinoma. kad nenori pirma laiko paþeisti planetos pusiausvyros. Kosminiame Mûðyje átvirtinsime Bûties pagrindus. Átvirtinamos Kautynës uþ Tiesà. tai ir pergalë bus ryþtinga. Mûðis kur kas dramatiðkesnis. Nereikia manyti. Ðtai kà Mahatmos kalba apie Armagedonà: Kosminiame Mûðyje grumiasi aukðèiausia ir þemiausia. kai tamsos jëgø átampa Pasieks ribà. Kosminiame Mûðyje apginsime tai. Ið tiesø. kuris akimirksniu gali perverti blogá? O jei ir bûtø sukurtas toks þaibas. tamsa tirðtëja. Kai átemptos visos kosminës jëgos . Jei kova þûtbûtinë. patys Hierarchai dalyvauja Kautynëse Ðlovinga bus pergalë! Atminkime . 207 . bet. kurá nesunku bûtø paleisti. Kosminiame Mûðyje sprendþiama daugybë uþdaviniø. kas ðventa. negu já ásivaizduoja daugelis þmoniø. Taèiau ir Ðviesos Jëgos ne dël savo silpnumo nepribaigia prieðo. Kosminiame Mûðyje ásitvirtina Naujo Pasaulio principai. Kur tas þaibas.Ir gudraus veidmainio ðypsenoje. Planetos Kûrëjo galia atsiþvelgia ir á fizines sàlygas. Kai aplink Ðviesà telkiasi ðviesieji.bendromis jëgomis blogis bus nugalëtas. Artëja Didþioji Epocha .

Nes tik Ðviesa ir tamsa yra prieðybës. norint atsilaikyti prieð tamsos spaudimà. Reikia prisiminti. Reikia sukaupti visà dràsà. p. Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda Armagedonas keièia daugelá gyvenimo sàlygø. Neámanoma taikyti kare taikiø priemoniø. Reikia suvokti laikø nepaprastumà ir prie to priprasti. Nes kova tarp Ðviesos ir tamsos pasauliø ið tiesø baisi. Nes tik Ðviesa ir tamsa grumiasi dël pergalës. kaip Ðviesos Jëgos nenuilstamai kovoja su tamsa. “Kvietimas”. Artëja laikai. kai visi bus priversti dalyvauti Armagedone.aukðèiau turgaus ir apgaulës. Laikas paþvelgti atidþiau . Bûtina pajusti laikmeèio rimtumà ir pavojus. Reikia prieðintis blogiui. tarnaujame Ðviesai.124. 208 . Nepriimkite lengvabûdiðkai pasaulio sumaiðties. 40.tamsos iðsklaidymas. Kiekvienas bjaurasties sunaikinimas yra ateities statyba. Reikia nuolatos atsiminti vykstantá Mûðá. o ne tamsos. Bûtina suvokti nûdienos rûstumà. Juk þmonijos þûties grësmë èia pat. Todël visomis jëgomis reikia ieðkoti Ðviesos. Kautynëse þmonija negali rinktis treèio kelio. Kiekvienos kautynës su tamsa yra garbingos. Iðsklaidydami melà.APIE ÞMONIØ DALYVAVIMÀ KOSMINËSE KAUTYNËSE Vaikai Mano. jûs nematote. kaip chaoso apraiðkai. Þmogaus pareiga . Kokia aplink jus vyksta kova T amsos jëgos kovoja slaptai ir atvirai. Visi dël jo kalti ir todël niekas negalës iðsisukti.

Chaosas skverbiasi visur. “Dabar gyvenime sutinkate keturias þmoniø rûðis: Vieni grumiasi po Mûsø skydu. Tik paþástantys prieðininkø jëgas gali tikëtis pergalës. jëgos telkiasi Ðviesos ir Tamsos poliuose. 209 . . kuris gali jas uþlieti. Reikia suvokti. Svarbu bûti aktyviems prieð tamsà.daþna tamsiøjø pergalës prieþastis. Jos prieðiðkos viskam. Kai sprendþiamas planetos likimas. Taip pat ir chaosas gali pasiglemþti visus tautos pasiekimus. jog chaoso bangos prasiskverbia á þmoniø sàmonæ. Ir ketvirti . kiti . bet jau baigia Karmos tëkmæ. Norint atsilaikyti prieð visas tamsiøjø suktybes.dël savo prigimties.Iðtisos ðalys ginasi nuo okeano.Ðviesos prieðai. Þmonës daþnai sako: “Neverta ir galvoti apie juos”. Vieni tarnauja sàmoningai. Suvienytos visos ðalies þmoniø pastangos Sukuria stulbinanèius gynybinius árenginius. Pirmieji supras Mûsø ðaukimà. kas egzistuoja. Kiti kovoja be apsaugos. Vykstanti kova reikalauja atskirti. uþ kurios nëra gërio evoliucijos. reikia ávertinti jø jëgà. kas þmoguje kilnu ir ðviesu. Ásisàmoninti ribà.netinka niekam. tuo labiau reikia Saugotis dvasios þudikø. Antruosius apims laukimo virpulys. Þmoniø nerûpestingumas . Kai átemptos visos kosminës jëgos. progreso prieðininkui. Jei þmonës saugosi vagiø ir þmogþudþiø. kur Ðviesos ir kur tamsos kelias. bûtina atpaþinti reiðkiniø prigimtá. Treti klaidþioja apakinti tamsios likimo uþdangos. kaip drebuèiø masë. kur tik silpnas pasiprieðinimas. kai pasaulis virpa Rûsèiose Kautynëse. O treti. Neprotinga neávertinti tamsiøjø jëgø keliamo pavojaus. kas yra kiekvieno reiðkinio varomoji jëga. Reikia ugdyti sugebëjimà prieðintis blogiui. Dera protingai þiûrëti á blogio ir tamsos jëgø egzistavimà. Jei nebus gynybos .chaoso bangos uþlies visus iðkovojimus. Taip visas pasaulis pasidalino á baltus ir juodus. Bûtina suprasti. Taèiau reikia galvoti apie viskà.

O ketvirtieji strële pasitiks jûsø strëlæ. Dabar. atsidavusiø blogiui. Þinoma. Jie neða blogá ne tik norima kryptimi. Norëdami prie þmogaus prisiartinti. kenkdami visam Kosmosui. Aukðèiausios tamsiøjø jëgos veikia slapèiau ir subtiliau. Galima iðvysti paèiø senoviðkiausiø tamsos apeigø atgimimà. iðjuokia juos ir iðkoneveikia. Prieðinasi gyvybës evoliucijai ir þmonijos tobulëjimui. Todël turime þinoti savo neigiamas savybes bei silpnybes 210 . Ypaè dabar ji plinta visame pasaulyje. uþkeikimai ir grimuarai Visos tamsiøjø iðmonës labai plaèiai naudojamos. Juodasis pavojus pasiekë siaubingà mastà. Þadina prieðtaravimus. Labai daug juodøjø. kai daugelis pusiausvyros paþeidimø jau akivaizdûs. ir nesàmoningus bendradarbius. 152 Vienas ið Ðviesos prieðø ginklø . prievarta Ðtai tamsos tarnø akivaizdûs poþymiai. Bet ir palieèia iðtisus atmosferos sluoksnius. Pasaulyje ávyksta daug baisiø dalykø. Tamsa visuomet juodina viskà. ypatingas nepakantumas. loþiø. Tamsos jëgos renkasi ir sàmoningus. tamsieji grieþia jo silpnybiø stygomis. Pagal ðiuos esminius poþymius galima atpaþinti tamsiuosius. Ið tikrøjø yra akivaizdûs tamsiøjø poþymiai. kursto neapykantà . sëja nesantaikà ir susvetimëjimà. tiek ir tarp valdanèiøjø. Ji suka lizdus tiek tarp eiliniø þmoniø.tai jie ir yra tamsos bendradarbiai. p. Tamsiøjø kenkimas ypaè pavojingas. Bjaurûs burtai ir raganavimas. Tarp ávairiausiø visuomenës sluoksniø galime matyti tamsiuosius Su paèiø garbingiausiø Visuotinio Gërio tarnø kauke. Neþmoniðkas þiaurumas. Jei þmonës ar organizacijos sëja susiskaldymà ir nesantaikà. *** Juodøjø bendrininkai patys puikiai atpaþásta vieni kitus. taip akivaizdþiai ir atvirai Savo tamsumà demonstruoja tik þemiausiø pakopø tamsiosios jëgos.juodoji magija. kas Ðviesu. Griauna ðviesius sumanymus.” “Kvietimas”.Tretieji bukagalviðkai nusigræð.

Savo þemø aistrø vergas.. kad kas nors jomis þaistø. Kaip þirniai nuo sienos.” “Kvietimas”. 211 . su savo þemiausia prigimtimi. kaip nori tamsieji. *** Mus supa Pasauliø didybë. Ið ten siunèiamomis mintimis jie gali mus átakoti Ir taip stiprinti mûsø neigiamas mintis ir norus. Paprastai á juodàjà loþæ áviliojama dideliø turtø. Darydamas taip. Spræskite tik ið darbø. Iðdavystëje? Jokie ástatymai nepateisins piktosios valios. Pataikautø. o kur árodymai? Dabar tiek daug netikrø pranaðø. nes ji skæsta tamsoje. Argi galima skæsti pyktyje. nesàmoningas þmogus.. þudynëse. p. kur nors vyliotø ir kviestø. Jam siunèiamos tamsiøjø minèiø strëlës atðoks. Ir atvirkðèiai. Mintis ir darbas. Valdyti þemiausià prigimtá Bûtina gyvenimo vystymosi ir þmonijos tobulëjimo sàlyga. Kas uþkirs kelià blogiui? Tik darbas Þemëje. Darbas ir nuostabioji mintis . o taip pat ilgo gyvenimo paþadais.pergalës ginklai. Melas baigiasi blogiu. esanèiomis Subtiliajame Pasaulyje. Todël vertiname tik darbus . 98 Svarbiausios tamsiøjø jëgos yra nematomame Subtiliajame Pasaulyje. “Paklaus. Todël kova su tamsos jëgomis. Tik tamsa priglaus visus gëdingiausius nusikaltimus! Baisi piktoji valia.Ir neleisti. priims visas minèiø strëles. Juk netikras pranaðas veda prie melo.gyvatës kelias. Valdþios. stengtøsi átikti. visuotinës gerovës siekis Tvirti árankiai prieð blogá. o tuomet . Bet kas pasiprieðins tamsai? Tik meilës ugnis. ir taps apgailëtinu jø þaisliuku. Þmonijos gerovës vardan. Vertiname tik pagal pasekmes. kad papirkinëtø. tas yra tamsiøjø nepaþeidþiamas. Kas tai ásisàmonino ir savo jëgas naudoja tobulëjimui. Atsakykite: sprendþiame tik ið darbø. Perkeliama á kovà su savimi.

Ugnies stichija vienija visà Kosmosà. slypi Ugnis. Dievas Ugnyje nuþengia pas þmones. Erdvës Ugnis . kad ið visø stichijø Ugnis yra pati aukðèiausia. p. spindëjimu. Ugnis. Ugnies stichija pasirenkama kaip aukðèiausias teismas.Ugnis.APIE KOSMINËS UGNIES ATËJIMÀ Jauèiu. Blogis sunaikinamas Ugnimi. Taip yra todël. prieðai bus nugalëti stebuklingàja ugnimi. Ten Ugnis virsta ðviesa. “Kvietimas”. Fizinë ugnis labiau materiali. vël griþta á savo neregimà formà. Senovëje sàjungos bûdavo sutvirtinamos ðokinëjant per Ugná. Visose gyvybës formose. nei Aukðèiausiø Pasauliø Ugnis. Visais amþiais buvo atliekamos panaðios Ugnies apeigos. Prisiekdavo laikydami rankà virð Ugnies.tai visø pasauliø jungiamasis pradas. Pasibaigus degimui. Iðkilus Ugnies stichijos ávaizdis gyvas liaudyje. Erdvës Ugnis yra Gyvybës Ðaltinis Nematomà Gyvybës procesà valdo Vieningoji Ugnis. Apeigø metu þmonës uþdega lempas ir neða ðviestuvus. Visø Kosmoso reiðkiniø pagrindas . Ji yra visur ir visame kame.jai pasitraukus. nuo aukðèiausios iki þemiausios. Ugnis yra visos pasaulio sandaros pagrindas. Áðventinimø metu pereidavo per Ugná. Ugnis yra vienytoja . Visà regimøjø ir neregimøjø pasauliø erdvæ Persmelkia nematoma Ugnis. Atëjusi ið erdvës ir matoma degimo metu. spindulinga materija. Visur esanti Ugnis prisodrina kiekvienà gyvybës apraiðkà. prasideda irimas. Visø laikø þmoniø màstysenoje matome ugnies kelius. 96 Keturiasdeðimt septintoji legenda Liaudies iðmintis Ugniai skiria ypatingà vietà. Taigi. Fizinë ugnis yra vienas ðios Erdvës Ugnies aspektø. Kiekviena Bûties sfera turi savo Ugná. 212 . Nelaimes lydi sudeginimai.

Taip ir pasauliniuose ávykiuose galima áþvelgti Ugná Tautø santykiuose. Nepails didþioji liepsna.nepalietë tik ugnies. Valymas ugnimi bus vienintelë iðeitis. Liepsnos siena pajudës ir neberasi joje savo pëdsakø. idëjø magnete. uþnuodyti. Taip pat pasakyta. Ir tavo sudrumsti vandenys neuþlies jø liepsnos. O Þemës ðeimininkas brangina ðiukðles ir viliasi jas pagausinti. 213 . kaip ir minties judëjimas Þmogaus mintis ið esmës yra Ugnis. minèiø pasiskirstyme. kaip Ðviesa naikina tamsà. Legendos pasakoja. tu uþterðei vandenis. Ugnis liko nepaliesta. Uþterðë vandenis.. Tamsos kunigaikðti.Ugnies raiðka yra tokia pat. kad tamsos kunigaikðtis “nualino þemæ. Ugnis virsta kûrybine mintimi Nes ji yra kûrybos pagrindas. Ir Ugnis degins tave taip. Ir neiðdrási iðlásti ið savo bûsto. iðvytas ir pasitrauksi.. uþnuodijo orà”. bijok Ugnies!!!” Kaip buvo sakyta. Negalësi jos nualinti. kad beprotystei perþengus ribà. kurie nemëgsta valyti savo namø. Bûna ðeimininkø. Ugnies pagimdytieji nepasiduos. Be Ugnies nëra màstymo. jog Kali Jugos pabaigoje þmonës darys beprotystes. Surinksiu liepsningàjà giminæ. Ðtai Rytø sakmë apie Erdvës Ugná: Liepsningasis pasakë tamsos kunigaikðèiui: “Tu nualinai þemæ. kaip sudûlijæ kaulai. Visose visuomeninës nuomonës apraiðkose Galime matyti jos pliûpsnius. Ir toks apsileidimas daþnai baigiasi gaisru. tu uþnuodijai orà. Tu bûsi sunaikintas. Tolimieji pasauliai saugo liepsnà. Þemës irimas pasiekë neregëtà mastà. Kiek ðlamðto iðjudino Kali Jugos pabaigos viesulai . Kaip bevaisë perdþiûvusi þemë. Bet prie Ugnies tu neprisilietei. uþterðti. Paðauksiu ið Erdvës naujà ugná ir ji iðdegins tavo darbus. Puranose pasakyta.

Su Erdvës ir Þmonijos apsivalymu ateis Didinga jos ateitis ir visuotinis klestëjimas.prasidës nuo Ugnies stichijos. Kai ðios bangos privers þmones ieðkoti iðsigelbëjimo dvasios bokðtuose. Tamsos duobëms reikia stiprios dezinfekcijos Ir Ugnis prasiskverbs per kenksmingus garus. Kai privalo ásisavinti aukðèiausiàjà stichijà . tik iðvalymas ugnimi iðgelbës planetà. Rûstûs laikai reikalauja ugniniø priemoniø. Pasibaisëjæ savimi.Satija Juga . Naujoji Epocha . Visas þmonijos progresas veda prie ðios visaapimanèios stichijos. Taigi. Erdvës Ugnis artëja prie Þemës. Jau pasirodo daug Ugninës Epochos pradþios þenklø. gerklæ ir ðirdá. Ne tiek gëda. Prieð transmutuojanèià Ugná niekas negali atsilaikyti Ugnis kaip kalavijas nukaus visus tamsos skleidëjus. Ji sunaikins visà ðlamðtà. jie gailësis dël savo betikslio egzistavimo. nei melas Neapsaugos nuo ugniniø bangø. Jeigu apie jas nieko neþinosime ir sàmonigai jø nepriimsime. Nei þiaurumas. Kiekviena evoliucijos pakopa turi savo naujà energijà . bet ir ypatingas chemizmas Yra Ugnies Epochos pranaðai. Artëjanèios ugninës bangos bus ypaè baisios. Artëja neáprasti laikai. Kiek kanèios vers ieðkoti iðsigelbëjimo.Ugnies stichijà. Jau prasideda nepaaiðkinamos ugninës epidemijos. Masinis gerklës perdþiûvimas rodo ugninæ átampà. Taigi.Þmogus tapo tamsiøjø jëgø vergu. nei iðdavystës. todël nuskaistinimo kalavijas bûtinas. Þmonija priartëjo prie tokios evoliucinës pakopos. ateina ugninis pavojus. Bet Erdvës Ugnis ne tik þadina ir ákvepia Ji taip pat naikina ir degina atmatas. 214 . Keièiantis rasëms. nei smurtas. Erdvës Ugnis iðsklaidys visus tamsos fluidus.ir ðtai. Virð planetos jau tirðtëja didþioji kaitra Ne tik fizinë ðiluma. Iðdþiovinanèios plauèius. prasideda Ugnies Era Reikia rasti dràsos ir proto jà priimti.

Galima bûti jos draugu arba prieðu. Arba ji bus ásisàmoninta Ir teisingai pritaikyta. kaip priimti ugnines galimybes. ði sàlyga yra svarbiausia. 215 . Þmonës gali tapti Erdvës Ugnies priëmëjais Bet. kai ugnies stichijos poveikis ims didëti. Toks bus nesuprastos ir nepriimtos Ugnies poveikis. Ateina metas. Þmonës paniðkai iðsigàs ir griebsis chaotiðkø veiksmø Jie blaðkysis neþinodami iðeities. arba sudegins nesàmoningumà. karus bei naujas epidemijas. jeigu tik þmonës to norës. o iðorinis jø gydymas Sukels praþûtingas pasekmes. Jei ji nebus ásisàmoninta ir panaudota. Juk þmonës neþino. uþuot prisipildæ Ugnies jëga. Gausës sunkiø susirgimø. Laukia aukðèiausiø energijø ásisàmoninimas. Átvirtinant naujas galimybes. Sakoma. O taip pat revoliucijas. sukels Praþûtingus þemës drebëjimus ir kitas planetos perturbacijas. Bet kiekvienà galimybæ gali atmesti valios beprotystë. Arba turës iðsilieti kataklizmais ir ugninëmis ligomis. kai ji arba bus protingai pritaikyta. jie gali Pradëti tobulinti pasiprieðinimo bûdus.

gali viskà sunaikinti. reikia þinoti.APIE SÀMONINGÀ UGNIES PRIËMIMÀ Dar neseniai þmonës nuo þaibo slëpdavosi po medþiu Arba bëgdavo galvotrûkèiais.mûsø prigimties patikrinimo matas. Kurios siunèiamos planetai gelbëti Ir jau artëja prie Þemës. Erdvës Ugnis. Reikia iðmokti màstyti apie jà ir priimti jà sàmonën. Kad ugnis sudaro mûsø dvasios esmæ.su Kosmine Ugnimi þengs á ateitá. taip bus ir su subtiliomis ugninëmis energijomis. jà ásisàmoninus. O ugninë kûryba fizinëje bûsenoje nesuvokiama? Mes turime suprasti Agni ne kaip griovëjà. kaip mûsø mikrokosmo Ugnis atsiliepia Á Didþiàjà Makrokosmo Ugná. galima iðvengti daugybës praradimø. Tampa psichine energija. Nepriimta sàmonën. Ar nekelia Ugnies baimës tai. Ir bet kuriuo atveju . Dabar jau atrasti apsisaugojimo bûdai. taip palaipsniui Iðsiugdys sugebëjimà atsilaikyti prieð ugnines epidemijas. Kaip pradëti ásisàmoninti Erdvës Ugná? Pirmiausia. Sàmonës dëka þmonës galës pratinti savo kûnà Priimti aukðtàsias energijas. Laiku ásisàmoninus. kaip nepaþabota stichija. Kas neiðsigàs ugnies stichijos . Þinoma. Reikia suprasti. Pasimetimas ir neigimas nukreips ugnies lieþuvius á mus. Ugnis taps griovëja.ugninis grûdas . O ásisàmoninimas jau yra ávaldymas.kilusi ið Vieningosios Ugnies. Jog þemiðka akis mato tik jos griaunamàjà jëgà. Neásisàmoninta energija. Reikia suvokti ugniná dvasios grûdà Ir tyliai uþmegzti ryðá su Erdvës Ugnimi. Norint be baimës priartëti prie Ugnies. bet kaip kûrëjà. 216 Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda .sàlyèio ieðkojimas. Dvasia . Ðie du Agni pavidalai .

Þmonës turi nebijoti pripaþinti turint savyje ugniná pradà. Tai ágalina auginti Agni! Juk norint asimiliuoti Kosminæ Ugná. Apie ugningumà puikiai þino þmogaus ðirdis.“ásiliepsnojo dvasia” arba “dega ðirdis”. Jame glûdi Ta ðviesos savybë. Argi ne ugninis þvilgsnis priverèia þmones staiga atsigræþti Ar net krûptelëti? Bet koks virpesys jau artimas Ugniai. Gyvenime galime sutikti ugningø þmoniø. Ugningai gyvenanèia dvasios grûde. “Liepsningas þvilgsnis” primena apie ugninæ þvilgsnio energijà. Jie vartoja iðmintingus posakius. kaþkada þmonës þinojo apie ðirdies ugná ir dvasios liepsnà. . Artëjant ugninëms energijoms. Tik pagalvokime. Jis kaupiasi laipsniðkai Ir yra nesunaikinamas turtas. Ðitie þmonës junta ðirdimi. Jiems þemiðkasis gyvenimas nëra jokia pabaiga. neprisimindami jø kilmës. kad kiekvienas Turime savyje visos Visatos Vieningosios Ugnies dalelæ! Pritaikykime ðià visuotinæ brangenybæ gyvenime! Reikia jausti ðià vienybæ su Ðviesa.Dvasios ir Erdvës Ugniø atitikimas Sukurs naujà gyvenimà. Daþnai sakoma . Vadinasi. “Karðtas rankos paspaudimas” primena tà paèià ugninæ energijà. Daugelis tiksliø ir aiðkiø pasakymø primena já þmonëms. kad ugningumas pats atskrenda: Já reikia kruopðèiai ugdyti. kuri ásiliepsnoja siekiuose. Uþpildanèià visas emanacijas.reikia paèiam tapti ugningu! Tame ir slypi visa ugningøjø energijø sàmoningo priëmimo esmë! Minties kultûroje reikia auginti stebuklingà ugnies impulsà.tikras dvasios dþiaugsmas.tai ir bus Agni auginimas. Kuris viskam teikia gyvybæ. Nereikia manyti. 217 . Reikia tapti giminingu jai . Taèiau suvokti tai su didþiule atsakomybe Jau bus dvasios didvyriðkumas. Paþinti save kaip ugninæ esybæ . kad viskas ateityje. Jie visuomet visa savo dvasia verþiasi pirmyn.

darbas. Koks nuostabus nuolatinis degimas! Nëra tokio kalëjimo. kuri ásiþiebia Nuo meilës jausmo kibirkðties. jungianèiomis su Didþiuoju Erdvës Agni. Nedera sekti aptemusiø þmoniø pavyzdþiu ir vengti átampos. Kai þmonës iðmoks fiksuoti jausmø emanacijas. Net paèiame menkiausiame dirbanèiajame galime matyti ugná. Meilës ugnis pati tobuliausia.Ugnis. Bûtina palaikyti Ugná visame kame. Kiekvienas Ugnies laimëjimas pasiekiamas átampa. Kokiais bûdais galima auginti dvasios ugningumà? Pirmoji priemonë . Ramus gyvenimas. Druidø Ugnis primindavo gyvybës Ugnies puoselëjimà. Jei þmogø atskirsime nuo darbo. Jog bûtent meilë. Ugningi þmonës ið tiesø iðjudina pasaulá. kuriame negalëtø degti ðirdies Ugnis! Jokia fizinë ugnis negali prilygti ðirdies Ugniai. Kiekvieno kryptingo veiksmo pagrindas . Ásiþiûrëkite á juos ir pamatysite jø liepsningà galià. kaip já supranta miesèionis. Jie sukûrë net tikras ugnies gesinimo nuo maþens sistemas. Darbo dþiaugsmas uþdega paèias nuostabiausias dvasios liepsnas. Niekada negalima gesinti Ugnies. jis praras gyvybës Ugná. yra ugnies gesinimas. pritraukia erdvës Ugná. Iðëjæ á pensijà þmonës sensta bûtent dël blëstanèios Ugnies. þmogus kuria ugninæ energijà. Kiekvienas darbas sukuria energijà. Seniai pasakyta: “Mokantis mylëti turi ugningà ðirdá”. Kasdienis darbas padeda ásiþiebti vidinëms ugnims Toms nuostabioms vienytojoms.Jie nuolat verþiasi ir negali gyventi be sielà aukðtinanèios veiklos. Jeigu jo dvasioje gyvena netylanti darbo dþiaugsmo daina. Net senovëje þmonës suvokë amþinosios Ugnies simbolá. Ugniai nebûdingas neveiklumas. tai pamatys. Jokie svarstymai neuþdegs tos Ugnies. 218 . Tegul nuolatinis degimas pripildo gyvenimà! Pratinkitës prie nuolatinës Ugnies. Darbà reikia suvokti kaip tikrà ákvëpëjà. Kuri ið esmës sutampa su erdvës energija. pirmiausia. net paèiuose menkiausiuose dalykuose. Ugnis turi gyventi. Net dirbdamas paprasèiausius darbus.

Dþiaugsmas áþiebia nuostabiausià Ugná. Entuziazmo Ugnis valo erdvæ. Kaip meilë. Kai Ugnis bus ásisàmoninta. taip ir dþiugesys áþiebia ugná.nepamirðkime nieko ið Ðviesos rato! Meilë. Kad pati ryðkiausia liepsna lydës sumanumà ir dràsà. ðirdies Ugnis. Stebuklinga Ugnis áþiebiama dvasios tvirtumu. Ne savanaudiðkumas. Tegul Ugnies Liepsna nuðvies þmoniø ðirdis! 219 .Tas. Ugnies savybiø kaupimas ir taikymas prilygsta þygdarbiui! Dvasios Ugnis. iðauð Þmonijos rytas. tarnavimo Ugnis. þygdarbio Ugnis Naujojo Pasaulio principai! Þmonija turi iðsiugdyti Kosminës Ugnies troðkimà. bet didis Tarnavimas áþiebia Ugná. kada uþsidega Ugnis. buvo tikras Joga. dràsa. pasiaukojimas. pamatysime. kuris pasakë “mylëkite viens kità”. Surinkime visus ugnies kûrëjus . iðtikimybë Visos geriausios savybës siejasi su Ugnimi. Jei mes stebësime.

Ðiuos laikotarpius þenklina pribrendusios tautø Karmos Ir atitinkamo Ðviesuliø iðsidëstymo sutapimas. Juk þiema .pereinamasis. “Kvietimas”. 7 Keturiasdeðimt devintoji legenda Mes gyvename labai sunkiais laikais Nuoþmaus Armagedono ir negirdëtø baisybiø laikais.APIE NAUJOS EPOCHOS PRADÞIÀ Tai. Mes esame prie pat Naujojo Amþiaus vartø. Buvo duoti þenklai. Visuomet prieð auðrà tamsa apgaubia horizontà. Iðpranaðauta. Pagal senovës raðtus mûsø laikai . kuriam esant ji prasidës. Buvo apraðytas Ðviesuliø iðsidëstymas.Ðviesiosios þmonijos epochos .. Ir lapai nukrenta laiku. Ir ðtai ateina metas . kas lemta.pradþià.. kol neiðmuð Ðviesuliø valanda. Kali-Jugos (tamsiosios epochos) ciklas jau baigiasi.Kali-Jugos pabaiga.Veneros planeta .kaip niekada priartës prie Þemës. Mûsø laikmetis . Buvo iðpranaðauta naujos nuostabios diþiosios Epochos pradþia. Visas Kosmoso gyvenimas susideda ið laikotarpiø. To rezultatas Nauji tautø istorijos ir planetos gyvenimo posûkiai. 220 .tik pavasario pranaðautoja. kai Pasaulio Motinos þvaigþdë Trumpam buvo labai priartëjusi prie Þemës. Tai ávyko 1924 metais. Taèiau griûties ir naikinimo valandà tamsiame horizonte Ásiþiebia Nauja Þara. jog Pasaulio Motinos Epocha turi prasidëti. kaip atpaþinti Satija-Jugos Mûsø planetos Kosminës Eros . Kai Jos þvaigþdë . p. Po Atlantidos þûties Pasaulio Motina paslëpë savo veidà Ir uþdraudë tarti Savo Vardà tol. prieð tûkstanèius metø. ne atsitiktinumas. Seniai seniai.

galingø ir paslaptingø deriniø. savo galinga ðviesa Iðpranaðavo naujosios Didþiosios Þmonijos Epochos pradþià. kai pirmàkart Ðviesos Hierarchija Þemën lieja ðitiek þenklø. Artëja ðviesioji epocha Didþioji Pasaulio Motina vël atidengia Savo Veidà þmonijai. 221 .ji iðplinta visur. yra ir pagrindinis jos branduolys. Kurios atskiros grupës jau atsiranda Þemëje. Nereikia manyti.Galingi Pasaulio Motinos Ðviesulio spinduliai apðlakstë Þemæ. ðviesiojo slëpiningojo Pasaulio Motinos bûsto. Kali-Jugos pabaigos sukeltos pasekmës bus juntamos dar ilgai. Liuciferio karalystei ateina galas. Taèiau kitose vietose jau prasidës nauja statyba. *** Satija Juga turi prasidëti Ðeðtosios rasës átvirtinimu. Jø substancija prasiskverbë giliai á Þemës gelmes. Jø emanacijos áneðë naujø elementø. Budos ir Kristaus. kai duodama tiek Ðviesos ir Þiniø. Reikðmingas ir iki ðiol nebûtas priartëjimas. Artëja Naujoji Era. Taip buvo sukurta daug naujø. Bûsimoji Epocha bus nuðviesta Trijø Vieðpaèiø spinduliais Maitrëjos. Visi kosminiai terminai ir Ðviesuliø iðsidëstymas Liudija apie puikià Didþiojo Ciklo pradþià. Kurie turës didþiulës reikðmës evoliucijai. Nauji þenklai kaip liepsningi grûdai jau iðberti. Seniai numatyti terminai iðsipildë þvaigþdþiø runose. Ryto þvaigþdës. kai tiek Kvietimø Skamba erdvëje. Ugninës energijos laiku pasiekia mûsø planetà. Ðeðtoji rasë gimsta ne vienoje kurioje nors ðalyje Ar tautoje . kad Þemë nedelsiant taps rojumi. kuri vadinsis Maitrëjos Epocha. Pasaulio Motina vël stoja prie didþiojo vairo. taip reikalingø postûmiui. Rûstus ir nuostabus metas. O kai kuriose planetos dalyse netgi su ypatinga jëga. Egipto hierofantø vizijos tapo tikrove. Þinoma. Naujieji spinduliai pasiekë Þemæ pirmà kartà po jos susiformavimo.

Tai kaip ásiþiebs teigiamos tikrovës kibirkðtis? Tarpusavio Sàveikos jëga turi bûti didelë. regis. kai þmogaus akis Temato tik kai kurias gimstanèios epochos smulkmenas.tarp veidmainystës. Akivaizdybæ galima palyginti su miraþu. Evoliucijos nepaneigsi! 222 . Reikia ásisàmoninti skirtumà tarp akivaizdybës ir tikrovës. jog viskas blogai. Kai melas ir iðpuikimas. kaip Maitrëjos baltas dramblys. Pro vaidus ir sàmyðá visur verþiasi Naujo Pasaulio. Naujos Kûrybos ir Laimës ieðkojimas. Naujo Gyvenimo. kai þemiðkoji akis mato tik paþeidimus. þengia tikrovë. Kai planeta apsivalys nuo netinkamø medþiagø. vieðpatauja Bûtent tuomet vyksta didysis evoliucijos posûkis. Bet. Ar Kali-Jugos pabaigoje.Tikroji Satija-Jugos pradþia mûsø planetoje bus tada. Galima sukurti naujà gyvenimà? Taèiau bûsimoji Satija Jugos uþduotis turi iðryðkëti Jau dabar . Per audrà ir þaibus ateina Naujasis Amþius. Taip kanèiose bræsta ðviesi evoliucija ir ryðkëja Naujos Epochos þenklai. Kai þemiðkuoju poþiûriu atrodo viskas tik griaunama Ið tikrøjø jau gimsta paèios nuostabiausios sàvokos. prieðiðkumo ir griûties. Kokie akivaizdûs tarpusavio paþeminimo bruoþai! Kokie akivaizdûs veidmainiðkumas ir melas! Koks slegiantis nemokðiðkumas ir merdëjantis tingumas! Ðis miraþas uþdengia tikrovës horizontà. Bûtent. Ar galima atpaþinti tikrosios evoliucijos tëkmæ. neapykantos apsuptyje. Tiek naujo ateina á gyvenimà! Negalima tvirtinti. Þaibui reikia teigiamos ir neigiamos energijos. Jei aklas akivaizdumas uþdengia tikrovæ? Atsigræþkime á Majos miraþà. Jei Maja nesukurs negatyvios akivaizdybës. Kiekviena akivaizdybë turi tarnauti nepaneigiamai tikrovei.

kurios galëtø sulaikyti Naujojo Pasaulio okeanà. Inkvizitoriai ir reakcionieriai gali statyti kalëjimus ir lagerius. Prasideda didinga epocha. Visi inkvizitoriai. Kurie dabar jau aiðkûs istorikams. Bet nauji puikûs þmonijos lamëjimai Subrendo visø nesuskaièiuojamø galimybiø galybe. Kuriø prireiks jiems patiems. Taèiau maðinos pajudëjo. Senovës aiðkiaregiai þinojo apie daugelá bûsimø pasikeitimø. Dabar atëjo psichinës energijos ásisàmoninimo metas. lengviau atpaþástame ávykius. Pati geriausia praeitis neprilygs naujausioms galimybëms. konservatoriai ir reakcionieriai gali baisëtis. Bet pribrendusios naujos evoliucijos pakopos atitolinti negalima. pasipiktino senos màstysenos þmonës. Nëra jëgø. Naujos jëgos kuria geresnæ ateitá. Bet amþininkai Temokëjo tik akmenimis uþmuðinëti toliaregius. kuri ið esmës Pertvarkys Þemës gyvenimà ir pakeis planetos veidà. Arti ta valanda. Ir suliepsnojo lauþai. kaip darbo kolonijø. kai nereikalingas lukðtas nukris ir mûsø dþiaugsmui Gims Ðviesos pasaulis. pulsuodamos evoliucijos tempu. Ar ne taip ir dabar? Kaip neámanoma sulaikyti subrendusio vaisiaus gimimo. Atëjo technikos laikai. Taip niekas nesulaikys Naujos Epochos. Paþvelkime á istorijos puslapius: atëjo minties iðlaisvinimo metas. Atëjo liaudies iðsilaisvinimo laikai ir sugriaudëjo ðûviai Bet tautos pakilo.Taip siaurø horizontø vieton ateina didieji laikai. 223 . bet mintys jau liejosi. Kai esame áspëti.

224 .

76 225 . “Begalybë”. p.Aðtuntoji dalis KOSMINËS EROS IÐPRANAÐAVIMAS Kaip Tiesa pranoksta fantazijà. Taip ir ateitis pranoks svajonæ.

Vienas svarbiausiø dësniø . Kitas dësnis . kas pasakyta “Legendoje apie Amþinàjá Gyvenimà”: “Þinant. kad gyvybë nesunaikinama ir amþina.persikûnijimø . Tai nuosekliai besikeièianèiø gyvenimø .APIE NAUJOSIOS EPOCHOS SÀVOKAS Naujasis Pasaulis ateina. Visà visuomeninæ ir valstybinæ tvarkà Bûtina kurti pagal kosminius dësnius. Naujas màstymas prisimins pagrindinius dësnius. Jis atneða naujas gyvenimo sàlygas Ir atveria naujas galimybes. “Tik kosminio kelio vientisumo suvokimas Privers þmones gyventi groþiu ir mirti keleiviais. Jos reikalauja naujø keliø. kas jau atrasta. Tik dvasinis atsinaujinimas bus naujos statybos pagrindu. arba Kosminio Teisingumo. taip vadinamus.Karmos. kur atvedë kosminiø dësniø uþmirðimas. Prisiminkime.dësnis. geriausiu bièiuliu Ir neatmes nesuprantamos formulës Vien tik dël to. likimo smûgius. Dësnis. kad ðiuo metu ji nesuprantama. Màstymo kokybë turi bûti kitokia negu praëjusiuose amþiuose. Suvokus mûsø kosminës esmës nesunaikinamumà. Jis suteikia galimybæ sàmoningai kurti ateitá. Jis bus viso. Laukiná miglotà suvokimà turime pakeisti subtilesniu. 226 Penkiasdeðimtoji legenda . galima eiti be baimës. Sugebëti pagal juos gyventi ir dirbti. Galima dràsiai dëti ðià vertybæ ant svarstykliø lëkðtës”. Mes jau þinome.þmogaus amþinojo gyvenimo dësnis. Naujos Epochos Þmogus turi paþinti kosminius dësnius. Naujas màstymas nëra seno neigimas. Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atsimainymo. Jis leidþia þmogui suvokti didþiulæ atsakomybæ Ir teisingai ávertinti. Kosminio gyvenimo amþinumo ásisàmoninimas Pakeis poþiûrá ir á þemiðkàjá egzistavimà. Tæsianèiais savo kelionæ Begalybëje”. Jos reikalauja naujo màstymo ir naujos pasaulëþiûros.

bendradarbiavimas . tai þinia apie Kosminio Mokytojo Atëjimà. jei dvasia augs sàmoningai. Papildyta naujomis þiniomis. Ðios trys sàvokos . Kai þmonës sugebës ásisàmoninti Brolijos reikðmæ. Mûsø kelias .bendradarbiavimas arba kooperacija. Suvokusi svarbiausià ðaltiná . 227 .Taip pat reikia prisiminti ir Kosminës Hierarchijos Dësná.to reikalauja evoliucija. Kai bûtina vël ásisàmoninti Hierarchijà ir priimti Jà.Mahatmø Mokymà. Kaip svarbiausià mûsø evoliucijos faktoriø. Ateina naujos dþiaugsmingos statybos Era. Tuomet priartës didi ir ðviesi þmonijos Ateitis. Ji nurodo Naujo Pasaulio statybos pagrindus. Viena ið svarbiausiø sàvokø . Kai giliais jausmais suvoks vadovaujantá Hierarchijos vaidmená. Toliau . juk Naujoji Epocha .þinia apie didþiàjà Rusijos Misijà. Apie Jos reikðmæ ir vaidmená Naujajame Pasaulyje.Didþiàjà Baltàjà Brolijà. Pirmiausia. *** Visø Kosminiø Dësniø paþinimo fone Naujoji Epocha Iðkelia naujas formas ir sàvokas.Maitrëjos Epocha. Ðeðtojoje rasëje. Kurios bûtinos naujai þmonijos evoliucijos pakopai.tai visø kitø Ateities idëjø prielaidos. Mes jau þinome Jo Vardà. Gyvenimas pasikeis. Naujø keliø ieðkojimas turi prasidëti nuo Mokytojo sàvokos ásisàmoninimo. Kai þmonës vël prisimins ir priims Mokytojo sàvokà. Po to þinia apie Naujà Rytø Mokymà . bûtinomis Naujajai rasei. Pagrásta glaudþiu visø tautø bendradarbiavimu. Pasaulio ávykiø raida aiðkiai rodo evoliucijos kryptá Kooperacija turi tapti kûrybos pagrindu. Tuomet bus galima tikëtis tvirtø pamatø sukûrimo. Þmonija pajus savo tikràjá vaidmená Kosmose tik tuomet. Tai visø amþiø ir tautø visø mokymø ir visø filosofijø sintezë. Garbingieji Mokytojai bus Naujo Pasaulio sàmoningumo matas. Þmonija priartëjo prie tokios iðsivystymo pakopos.

Pakantumas. Kai aiðkiai suprasime savo pareigas ir atsakomybæ Þmoniø planetai ir Kosmosui. ji bus pilnateisës moters epocha.taip.Subtiliojo ir Ugninio .Tikroji Kultûra. O geriausias tos armijos þenklas . Bendradarbiavimas Naujojoje Eroje turi bûti ne tik planetinis.Ið bendradarbiavimo sàvokos kyla Bendruomenës sàvoka. kaip subrendæs gyvenimo vystymosi vaisius. Ateities þmogui taip pat bûtina sàmoningai dalyvauti Virðþemiðkøjø Pasauliø . Kita Naujosios Epochos sàvoka . su tolimaisiais pasauliais. Moteris turi áeiti á Naujàjà Erà kaip Kultûros sergëtoja. kaip ir brolija. Be Pakantumo neámanomas nei Bendradarbiavimas. Bet ir kosminis. Bendruomenë yra vienintelë protinga þmonijos gyvenimo forma. Pradø lygiateisiðkumo klausimas Naujojoje Epochoje bus kertiniu. nes tai mûsø lemties kelias. Ateinanèio Naujo Pasaulio Pakopa nustatyta tiksliai Komuna. Naujasis Pasaulis ateis. Bendruomenë sàlygoja visas ateities galimybes. taip groþis bei menas Bus svarbiausios Naujos Kultûros Epochos vertybës. Kita sàvoka . Taip pasaulinë Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Taip viena ið Naujosios Eros sàvokø bus Bendradarbiavimas su Kosmosu. lemta Mûsø planetos þmonijai . Apie Kultûros sàvokà: Naujoje Epochoje Kultûrai skirtas vadovaujantis vaidmuo. Naujoji Epocha susijusi su moters atgimimu. Bûtina suprasti tikrà mokslo ir kultûros reikðmæ. Naujoji Epocha privalo turëti ir savo naujus kariûnus. 228 . kai ásisàmoninsime þmogiðkàjá orumà. Þinios ir kûryba turi uþimti deramà vietà.Pakantumas. nei Kultûra. Taip iðkeliama bendradarbiavimo su Aukðèiausiais Pasauliais sàvoka. Naujojo Pasaulio svarbiausios sàvokos: Bendradarbiavimas.garbës pasas . Kaip mokslas ir þinios. Jeigu Naujoji Epocha pavadinta Pasaulio Motinos Epocha Vadinasi.gyvenime. Todël kitos Naujosios Epochos sàvokos siejasi su Naujuoju Þmogumi. Kultûra.moters lygiateisiðkumas. Bûtina verþtis á aukðtesnes planetas.

Aukðèiausias þmogaus tikslas . Psichinës energijos ásisàmoninimas. kad tik tada. Ir dar . Aukðèiausiø Þmogaus organizmo galimybiø ugdymas Aukðtosios sàmonës centrø vystymas .Tarnavimas Visuotiniam Gëriui. 229 . Lemiantis kosminës sàmonës þmoguje atsivërimà. Slëpiningoji ðirdies galia siejasi su ðirdies energija. Ásitvirtins Naujoji Epocha ir pasikeis visas gyvenimas. Sakoma. Reikia suprasti pirmaeilæ ðirdies reikðmæ.heroizmas ir þygdarbis. Psichinë energija turi uþimti deramà vietà. kai visos ðios sàvokos Bus priimtos ir ágyvendintos.Þmonija turi suprasti kûrybinës minties reikðmæ. Naujosios Epochos þmogus turi perprasti màstymo menà. jos tyrimas ir pritaikymas Yra labai svarbus uþdavinys Naujojo Þmogaus gyvenime. Minties kûryba viena svarbiausiø Naujojosios Eros veiklø.ypatingai svarbus uþdavinys.

Kurià ji gali suvokti ir ásisàmoninti. Ir kai religijos taip iðkraipomos. Visais laikais mokymas yra tas pats. Tik kiekviena epocha prie jos prisilieèia savaip. Ðiuo metu visos religijos iðkraipytos neatpaþástamai.APIE NAUJÀ RYTØ MOKYMÀ Mano vaikai.kitaip nebûtø evoliucijos. 41 Penkiasdeðimt pirmoji legenda Mes jau þinome. Be to. taèiau jø ðaknis . Kiekvienas Mokytojas pabrëþia tà Vieningojo Apreiðkimo aspektà.metas þmonijai pereiti 230 .viena.ið Ðviesos Hierarchijos Tvirtovës. Atëjo kosminis rasiø kaitos metas . "Kvietimas". vienas ir tas pats mokymas neegzistuoja amþinai Dar ir todël. kas bûtina ir tikslinga vienai epochai. Tiesa yra viena. Tai. Egzistuoja Vieningasis Apreiðkimas. Kuris bûtiniausias tai evoliucijos pakopai. Kiekvienoje pakopoje þmonijai duodama ta Tiesos dalis. Vis platesná Mokymo pagrindø iðdëstymà. p. Vëlesnëms kartoms iðkraipytas mokymas nepriimtinas Jis nebeatitinka jø platesnës sàmonës poreikiø. kad þmonës daþniausiai iðkraipo mokymø esmæ. Mano siøstasis gyvenimo mokymas T rumpiausias kelias suvokti Kosmosà. kurá ávairiais laikais atneðdavo Didieji Þmonijos Mokytojai . Kiekvienà epochà atitinka tam tikra paþinimo pakopa. Tuo paaiðkinamas visø religiniø Mokymø pagrindø tapatumas. Tuomet turi atsirasti Naujas Mokytojas ir duoti naujà mokymà. Priesakai evoliucionuoja. Nevisada tinka vëlesnëms .. Nes pagal evoliucijos dësná viskas turi augti ir plëstis. jog nebetenkina þmoniø. Kiekvienas ið þmonijai duotø Gyvenimo Mokymø Atveria naujus Vartus á Paþinimà. kad visi religiniai-filosofiniai mokymai Iðeina ið Vieno Ðaltinio .. bet kiekvienas laikmetis Turi atitinkamà savo iðraiðkos formà.

bet tai. Mokymas dar kartà primena apie þmogaus paskirtá.jis yra Didþiosios Epochos Pirmtakas ir taps Naujojo Pasaulio pamatu. Naujoji Þinia gràþina þmonëms tas vertybes. Naujasis Apreiðkimas yra visø plasaulio religijø sintezë Naujasis Testamentas apima visus ankstesniø Mokymø pagrindus. Kurias jie prarado. Vyresnieji þmonijos Broliai duoda Naujà Testamentà. kuris yra svarbesnis uþ visas religijas Ir Naujasis Mokymas siunèiamas kaip pagalbos gija. Þmonijos Broliai skelbia tà Didþiojo Apreiðkimo dalá. Atitikdamas laikmetá. Bet visam pasauliui. Mokymas duodamas kaip tiesiausias kelias.Ið þemesnës sàmonës pakopos á aukðtesnæ. Kosminiu minties platumu Gyvenimo Mokymas Apima visas gyvenimo Pagrindø sàvokas 231 . Naujasis Mokymas duodamas ateièiai . Tik Vieningas Pasaulinis Mokymas Gali uþkirsti kelià skaldymuisi ir iðvesti þmonijà ið aklavietës Á jai skirtas Begalybës Erdves. Todël Ðviesos Hierarchija þmonijai duoda Naujà Mokymà. iðkraipydami ankstesnius Priesakus. Prie ðio Testamento Jie kvieèia þmonijà. ðis T estamentas Pateikia naujà Vieningos Amþinosios Tiesos aspektà. Jis ágalina naujai suprasti visus Didþiøjø Mokytojø Priesakus. Gyvenimo Mokymas duodamas ne vienai ðaliai ar tautai. Bet kaip garbingo gyvenimo kûrimo pagrindas. Esant pasibaisëtinam þmonijos Bûties principø nesupratimui. kad sutvirtintø dorovës pagrindus. Skelbiama ne naujiena. Mokymas duodamas ne kaip naujovë. Kurià gali suvokti mûsø planetos þmonës. Kiekviena Apreiðkimo fazë atitinka tam tikrà svarbø þmonijos poreiká. Gyvenimo Mokymas neatmeta nei vieno ankstesnio mokymo. jog þmonijà galima iðgelbëti Tik tikëjimu. O tik pagilina juos ir nuvalo amþiø apnaðas. Kasdien tampa vis aiðkiau. Mûsø laikai pasiþymi dorovës nuosmukiu Todël Mokymas siunèiamas tam. kas ðiandien bûtiniausia.

Kaip Vieningas Pasaulinis Mokymas. kurio svarbiausias tikslas Sujungti þmogø su Dieviðkuoju Pradu. duoda impulsà màstymui. Skirtas þmogaus sàmonës plëtrai. kuriai esant.ugningumo kelias. veikia aukðtoji sàmonë. Nubrëþia naujas gaires visiems moksliniams tyrimams. kuriuos Gali rinktis kiekvienas. Karma-Joga . duodama Visas ankstesnes Jogas vienijanti Agni-Joga . Naujasis Gyvenimo Mokymas . kaip Ásisàmoninti tolimuosius pasaulius.dvasios ugdymo kelias. Þnani-Joga .Ir atsako á visus svarbiausius klausimus. Yra keletas Joga-sistemø arba keliø.meilës kelias. Kuo panaði ir kuo skiriasi Agni-Joga nuo kitø Jogø? Karma-Joga turi daug panaðumø.þiniø kelias. turintis tikslà suvienyti visas tautas. *** Naujasis Mokymas pavadintas AGNI JOGA. þmogus bus pasirengæs tolimesniam keliui. Joga yra sistemingas psichologijos dësniø rinkinys. yra ið Aukðtøjø Ðaltiniø: Bhakti-Joga .veiksmo kelias. Kuriø sàmonës netemdo iðankstinis nusistatymas. bet Agni-Joga nurodo kelius. Joga yra tokia bûsena. Kas yra Joga? Joga yra sugebëjimas susitelkti savo viduje. 232 . Joga yra mokslas. Nurodo naujus paþinimo kelius. kaip elgtis ir kà daryti. Pagaliau. Duodami konkretûs ir tiesûs nurodymai. Radþa-Joga . prasidedant Naujajai Epochai. Juos iðstudijavæs. Mokymas nuðvieèia visas gyvenimo problemas. Ðiuo metu. Bhakti-Jogos Saugo þmogø nuo tikrovës ir todël netinka ateities evoliucijai.neiðsemiamas lobynas mokslininkams. Joga yra þmogaus perëjimas á virðþmogiðkàjà sritá Arba sàmonës evoliucionavimo á dievaþmogiðkà bûsenà procesas. Joga yra pagreitintas sàmonës vystymo procesas. Nëra tokios ateities srities. Þnani. atsiþvelgdamas á savo siekius. Kurios nepaliestø ir nenagrinëtø Mokymas. kai veikiama Su þemiðkaisiais elementais. Visi ðie keliai. Radþa. arba Jogos.

nes Agni . Agni-Joga moko. Naujà Rasæ.eilinis þmonijos galimybiø iðplëtimas. Ávairiaspalvës kibirkðtys sujungia su erdvës sàmone. Agni-Joga . prasidedant Naujajai Epochai. Tikroji Joga sujungia þemiðkà sàmonæ su Kosmoso pulsu.Visø ankstesniø Jogø pagrindu bûdavo tam tikra Gyvenimo savybë.Ugnis? Mes jau þinome apie Ugná ir jos reikðmæ Naujajai Epochai. Ðtai kodël Ugnies stichija duoda pavadinimà Naujajai Jogai. Kodël Naujoji Joga pavadinta Ugnine. kaip iðgyventi ðá pavojingà ir rûstø laikmetá. bet neðtø gërá. 233 . Ji . Maitrëjos Mokyme glûdi Kosminës Ugnies paþinimas Ðirdies atvërimo Visatai reiðkinys. Agni-Jogos studijavimas priartina þmogø prie tolimøjø pasauliø Kelyje á juos Ugnis taps patikimu palydovu. Maitrëjos atneðtas Mokymas Kvieèia þmogaus dvasià á kûrybiná Brolijos Pasaulá. dvasios pasiekimuose. gyvenime. norint Ávaldyti Ugnies stichijà ir padaryti. Agni Joga akcentuoja bûtent tai. Maitrëjos Mokymas suteikia þmonijai sparnus Ir nurodo kelià á Begalybæ. Reikalinga visà gyvenimà apimanti Joga. Maitrëjos Mokymas kalba apie Begalybæ Kosmose. ko reikia. kad jos srovës Mums bûtø ne praþûtingos. Ðios stichijos ávaldymas yra bûtina sàlyga. Þmogui þengiant á Naujà Epochà.aukðèiausias ryðys su Kosmosu. bet dabar.

Tûkstantmetës pranaðystës iðsipildë: Maitrëja ateina ir liepsnoja visomis ugnimis.Armagedonas. Buda savo mokiniams þadëjo. Nugrims neiðmanyme. Didysis Vieðpats.APIE KOSMINIO MOKYTOJO ATËJIMÀ Kaip suþinojome ið ankstesniø legendø. Visi ðventraðèiai kalba apie Didþiojo Mokytojo Atëjimà Atkurti teisybës ir tvarkos Þemëje. nematomai matomas. “Mokytojø atëjimas” . Þmonijos Mokytojai jau seniai yra mûsø planetoje. uþims Jo Brolis Maitrëja. Jo vietà. Kaip buvo iðpranaðauta Kali-Jugos pabaiga ir Satija-Jugos pradþia. kad. Jo Ðirdis dega atjauta visai nuskurdusiai þmonijai. Azijos tautose ðios pranaðystës ir padavimai iðliko gyvi per visus laikus. daþnai gigantiðki.tai tik ryðkesnis Jø atsiskleidimas Þmonijos evoliucijos posûkiuose. Vieðpats Maitrëja buvo iðpranaðautas Gotamo Budos. praradusi Mokymo pagrindus. tuomet prasidës Maitrëjos Epocha. Kaip buvo iðpranaðautas lemtingasis mûðis . jau valdo. Apgaubtas visais galingos neregimos laboratorijos spinduliais. Seniausieji þmonijos Mokytojai iðpranaðavo. kaip Ateities Buda. Dar paèioje mûsø krikðèioniðkos eros pradþioje Indijoje ir Tibete Maitrëjos garbei buvo statomos statulos. Taip pat kalnø keliuose ir perëjose Stovi Ðviesiosios Ateities Vieðpaties Maitrëjos atvaizdai. Ketvirtosios ir Penktosios rasiø evoliucijai. tarytum ne þmoniø sukurti. jog prieð palikdamas mûsø planetos fizines sferas. Jog tuomet.Taip iðpranaðautas ir Didþiojo Mokytojo Atëjimas mûsø laikais. Þmonijos prieðauðryje Jie atëjo ið Veneros á Þemæ Ir vadovavo Treèiosios. kurioje nebûtø Maitrëjos atvaizdo didelëse drobëse (“tankose”) Arba didþiulës figûros. 234 Penkiasdeðimt antroji legenda . kai þmonija. Dabar nerasite budistø ðventyklos. kartais uþimanèios net tris aukðtus. Kas juos pastatatë? Kas pasistengë? Bet stovi jie. Jam iðëjus á Nirvanà. Pasakyta.

þmoniø ir gyvûnø .ten kur gimsta upës. Brolijos Muziejuje esanèiuose gaubliuose. Kur meteorø dulkës ið tolimøjø pasauliø atneða skaistos ginklà Ten. Þaiþaruoja iðkilusi paðvaistë. Ateities Pasauliui Jis duoda Naujà Mokymà . rankraðèiai. Maitrëja . jos senovinëse saugyklose. Kur amþinieji ledynai saugo viesulø tyrumà. Brolija iðsaugojo neákainojamus seniausiø laikø paminklus. Taip. Ryðkesnë uþ þvaigþdes ir nuostabesnë uþ þaibus. Daugiaaukðèiuose bokðtuose. Giedroje nakties padangëje. skeletai. ten yra modeliai ið molio. Kartu su nesuskaièiuojama gausybe þvaigþdþiø þëruoja paðvaistë. virðum Didþiojo Ateivio Bokðto. iðkilusià Virðum dvasios tvirtovës ir þërinèià Didingu Darbu. Iðanalizavus sausumos ir vandenynø pasiskirstymà. *** Kalnuose ir virðûkalnëse .Agni-Jogà. Surinkti didþiausi paþinimo. Ir tada virð snieguotø Centriniø Himalajø virðûniø. Ne ðiaurës paðvaiðèiø stulpai ir ðviesos spinduliai Tai nuostabusis Himalajø ðvytëjimas: jis atsiranda Nuo átempto Mahatmø darbo þmonijos labui. 235 . Brolijos Muziejuje saugomos iðkasenos. Maitrëja atitinka Kalki Avatarà Induizme. iliustruojantys Þemës Bei jos gyventojø . Vietiniai þmonës pagarbiai rodo á tà paðvaistæ. Nenuilstamai dirbanèio þmonijos labui.Naujos Epochos Vieðpats. Vaizduojantys Þemæ seniai praëjusiais laikais. Muntazarà Islame Ir Visø tautø Mesijus. Toje Brolijos Tvirtovëje. ji bûna regima Tuomet daug kas jà gali matyti. Ðitame stebuklingame Muziejuje galima tyrinëti praeities formas Ir buvusias civilizacijas. esanèiuose Kalnuotosios Himalajø ðalies atðlaitëse. modeliai. Þemës istorijos lobiai.vystymàsi Nuo pirmosios þmogaus gyvenimo Þemëje dienos.Maitrëja reiðkia “Meilës ir Gailestingumo Vieðpats”. Þemëlapiai. Esant ypatingoms sàlygoms. Bet tai ne þaibai. Kokia ji buvo prieð vienà ar kità kataklizmà.

Ir ágytas þinias vëliau iðdëstë daugelyje tomø. þymintys ribas. Daug þmoniø ieðkojo ir dabar ieðko kelio Á ðià Tvirtovæ. Galima iðnarðyti visus tarpeklius. Jie . bet nepraðytas sveèias Kelio neras. O prieð tai lankytis toje Didþiøjø Þiniø Tvirtovëje. Plaèioje kalnø ðalyje nelengva surasti Brolijos Bûstà. Ðviesos Tvirtovës prieigos gerai saugomos. Jie matë nuostabius valios siuntø mokslinius tyrimus. kurioms buvo lemta Duoti naujà impulsà þmonijos evoliucijai. norint pasiekti ðventàsias virðûnes. o taip pat garsøjá Bokðtà. be palydovo . kurie saugo paslaptingà ðalá. Poþeminëmis perëjomis per nuostabias ledines olas Ir po upëmis. Reikia eiti per dykumas. Nemaþai þmoniø matë tas daugiaaukðtes saugyklas.iðtikimai saugo kai kurias Himalajø sritis. Mokydamasis viename Trans-Himalajø Tvirtovës Aðramø. tai kas sudëtinguose simboliuose atras nuorodas? Net ir negudragalvis suvoks tokio atsargumo prieþastis. Tik labai retai galima pamatyti toká sniego þmogø. taèiau á jà patenka tik paðauktieji. Matë bibliotekas. á Ðviesos Tvirtovæ. tai kas supras tuos þenklus? Jei ir yra kelio apraðymas. Taip savo laiku ir Paracelsas praleido keletà metø. Tai “sniego þmonës”. Kuriose paslëpti ðventieji Mahatmø Aðramai. Minties perdavimo tolimu atstumu ir magnetiniø sroviø Bei ávairiaisiø spinduliø pritaikymo bandymus. 236 . Kelionëse po Himalajus kai kuriems þmonëms Pasitaikydavo kalnuose iðvysti aukðtaûgá þmogø Ilgais plaukais. beveik nuogà. Jei ir yra þenklai. laboratorijas. Neámanoma ásivaizduoti viso kalnø sangrûdos sudëtingumo. su dideliu lanku. Istorija þino nemaþa garsiø asmenybiø.niekas nepraeis pro sniego sargybà. Apie juos skaitëme “Mituose apie prieðistorinæ þmonijà”. per grësmingus kalnus.Buvo apraðyti þuvusiø Lemûrijos ir Atlantidos Þemynø kontûrai.neateis. Nekviestieji . Ávairûs keliai veda á Ðambalos slëná.

” “Kataklizmai sukûrë puikias sàlygas ir Mûsø þinios Padeda Mums apsaugoti Centrà nuo nepraðytø sveèiø. Taip ir yra . Pats sadhu ten nebuvo. kaip kartais sutiktasis sadhu Atkakliai patarinëdavo eiti tam tikru keliu Ir perspëdavo apie kitos krypties pavojingumà. kad neliestø Mûsø formuliø. gyvenantys aplinkinëse olose.” “ Ið patikimø keliautojø Jûs jau girdëjote. Galima manyti. reikia ne geografiðkai.” “Rasti Mus. Bet tikrovëje tai telpa trijuose þodþiuose 237 .Naujajame Mokyme Brolija pateikia apie Save daug þiniø. Prieðingai. Mes trokðtame bûti artimi darbðtuoliams. Mes visai netrokðtame atrodyti virð debesø gyvenanèiomis Bûtybëmis. Mes pasirengæ praðyti. Sadhu þino apie paslaptingà vietovæ ir sugeba saugoti paslaptá. Jie patikimi ðventosios paslapties sargai.nepraeis. Archimedas gynë savo formules nuo barbarø.” “Kas trokðta prisijungti prie Mûsø Bûsto. Geriau jie leisis nuþudomi. Mus saugantys Himalajø sniegynai Ne kliûtis esantiems tiesos kelyje . Tai sueiþëjusiø uolø liûtis nuneð já. Ir ne dievais. Ðtai keletas fragmentø ið Rytø Mahatmø Mokymo. Keliautojai gali papasakoti. Tegul daþniau kalbasi su ðirdimi Ir per jà tesiunèia Mums nebylø kvietimà. “Mes turime saugoti Savo mokslinius darbus. bet dvasioje. Ðimtmeèiais kaupëme savo knygø saugyklas Protinga jas saugoti nuo gaisro. Kuriuose Jie kalba apie Save ir Savo Bûstà. kad Mûsø Brolija paslëpta nuo þmonijos Neperþengiamomis sienomis. Arðûs prieðai privertë Mus dar tvirèiau uþtverti áëjimus Ir iðmokyti kaimynus tylëti. Jei keliauninkas áveiks ðià kliûtá. pirmiausia.bet ne sausiems tyrëjams skeptikams.tai nemieganti sargyba. Kad kai kuriomis kryptimis palydovai atsisako vesti.” “Atsiskyrëliai. bet jam buvo liepta nesiøsti keleiviø. Nemanykite. kad visa tai labai sudëtinga.tuos palydovus Mes psichologizavome. nes nelauktasis . . negu ves pirmyn. Bet jei neatsargus keleivis vis dëlto eis pirmyn Prieðais já sudundës kalnø griûtis. bet bendradarbiais Mes norime bûti.

Toks laidas kur kas stipresnis. Reikia ruoðtis tiesioginiam Bendravimui. Meilës ðauksmas atneð Mylimojo atsakà.klausykite ir pakluskite!” 238 . Tomis dienomis.“Myliu Tave. Vieðpatie!”. Tuomet mes sakome . Tas Priesakas iðreiðkiamas visu gyvenimu.” “Meilë Hierarchijai pagimdo tiesioginá Bendravimà. kada reikia padëti. Mylëkime vieni kitus. negu praðymas “Padëk man. kai ugninës energijos átemptos. Ir lengvai skrenda pagalba meilës sparnais. Vieðpatie!” Patys þinome. Galima lengvai priartëti prie Jos paèiu nuostabiausiu jausmu. Bûtent ði ugnis ir padës ðirdþiai suprasti Aukðèiausiàjá Priesakà.Ðtai laidas á Mus.

83 Pasak legendø. Arba jie lieka nematomi. p. kaip gairës. atitinkamose vietose Brolijos Bendradarbiai padeda slaptuosius magnetus Didþiojo meteoro .Penkiasdeðimt treèioji legenda APIE RUSIJOS VAIDMENÁ NAUJOJOJE EPOCHOJE Lapai auga kiekvienà dienà.dalis. lieka ypatingos paskirties vietose. Kaip evoliucijos plano idëjos virsta veiksmais? Atitinkamu metu. Ið anksto nustatyta. Kada ir kur susikurs naujos valstybës. kur ir kada Turi ávykti didieji atradimai ir apreiðkimai. Ir kai kurie poþymiai iðryðkës paèiose netikëèiausiose vietose. buvo atsiþvelgta á daugybæ sàlygø. Þemëje viskas vyksta Pagal mûsø planetos evoliucijos planà. Daug magnetø guli po miestø pamatais. gëlës .tolimøjø Ðviesuliø pasiuntinio . pritraukdami ávykius. Nauji bûsimø statybø magnetai Þmonijai atrodytø iðdëlioti gana netikëtai. Þinomø tik Hierarchams.tik atëjus metui. Þmonijos istorijoje magnetø tinklas ásiþiebia Lyg kelrodës ugnys. nurodydamos þmonijos kelià. Numatyta. Ðá Kosminá Planà ágyvendina Ðviesos Hierarchija. Gimstanèios Ðeðtosios Rasës tinklas iðbarstytas tolimiausiuose pakraðèiuose. Naujoji Rasë gimsta ávairiose Þemës dalyse. Arba tarnauja sàmoningo veikimo centrais. kur ir kada Bus pastatyti didieji miestai. padedant juos. 239 . Taèiau viena Pasaulio dalis lemia amþiaus likimà. Juk. “Kvietimas”. Tie magnetai. Istorija pakankamai jà paþenklino. Arba nuðvieèa magnetà radusio þmogaus sàmonæ.

Viskas. Tik jame neliko Rusijos . Ir jei pirma laiko Bûtø paskelbta. Bet ðios ðalies pavadinimas iki ðiol buvo slepiamas. Ir ðis nebuvimas atneðë permainas.Galbût ta ðalis. kas ðventa.. Rusija prisiëmë naðtà ieðkoti tiesos Uþ visus ir visiems. tarytum ðeðtajai Pasaulio daliai Nebûtø vietos Kosminiame Plane ir evoliucijoje. taèiau ðventraðèiuose beveik niekur Neminima naujoji ðalis. Atrodytø keista. atrodë nepatraukliai. Patogiame civilizuotame pasaulyje Tuomet lyg ir neávyko permainø. Taip ásitvirtina nauja pakopa. Rytuose nepriimta minëti to. Kaip þmonijai iðpranaðauta didi Ðviesos Epocha. Bet Aukðèiausios Jëgos jau nustatë ypatingos átampos vietà. Kurios palapinë tiek amþiø buvo iðskleista virð Vakarø slëniø ir kalvø. O dabar jau tokio pavojaus nëbëra.. Á pasaulio istorijos arenà áþengë naujas pasaulis Iki ðiol nevaidinæs vadovaujanèio vaidmens. Iðkeliavo á Rytus . neiðmatuojamose kanèiose ir praradimuose. Ir ðtai. kas ðvenèiausia.. kraujuje ir prakaite. Iðëjo pas alkstanèius. Ir Kultûros deivë.. þemiðkuoju poþiûriu. Kiekvienai jautriai dvasiai tai turi bûti suprantama. kad tai ðaliai lemta didi ateitis. Kurioje prasidës mûsø planetos Kosminë Era. Nes savo ypatingu “nebuvimu” Rusija Tapo pasaulio dvasinio susitelkimo centru. saugoma ypatingai.. Tai jà bûtø sudraskæ á gabalus. ðàlanèius ir kenèianèius . Bade. Kosminiu mastu jau sukurtos ypatingos reikðmës aplinkybës. 240 .. Taip buvo numatyta ir ðalis.

. Bet auðra parodys teisingà sprendimà. rusiðkos sielos potencialas yra didþiulis. Nepaisant gausybës tragedijø. 80 Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda Legendose kalbama. Statybos cementas neturi sustingti anksèiau laiko. kaip statoma. p. Taip pat ir keleiviai neatvyks greièiau negu leidþia jø jëgos. kad rusø liaudþiai lemta didi ateitis. Ir Ivanui Ðimtatûkstantiniam suteikta galimybë atskleisti ðá potencialà. 241 . Tai lëmë jø egoizmas. Taip. Bet sveikas ðimtatûkstantinis protas. Ðalis auga. Vyksta didþiulës reikðmës ávykis. Tik tvirtai statant. Ið tiesø. Ðalia beprotybës Þavûs ieðkojimai. Akmenys taip guls. juda. Nepaprastai dþiugu matyti. kad vietiniai akmenys pakankamai tvirti.viso Pasaulio taikos ir klestëjimo garantas. Geriausiajai ðaliai duota geriausia lemtis ir suteikta naujo siekio galia. Ne nesàmoningi ðmeiþikai statys naujà ðalá. Bet negalima stumdyti sunkiu keliu sunkià naðtà neðanèio þmogaus.naujoje ðalyje kuriami didingi dalykai. nedvejodama kuria ateitá Ir ima suprasti savo paskirtá. Ivanas Ðimtatûkstantinis statybai atneð tinkamus akmenis.APIE ÐVIESIÀ RUSIJOS ATEITÁ . Daugelis netikëjo. Ateities Rusijai nuostabioji apysaka.. Kad Rusijos suklestëjimas . Daugybë sukrëtimø ir neramumø privertë virpëti ir skambëti ðirdis. Reikia daug ðalutiniø sàlygø. Legendos sako . Ivanas Ðimtatûkstantinis sugebës sukurti Ugniná Veþimà. kuris áveiks visas bedugnes. Nauja pakopa. Niekas akimirksniu negali pakeisti savo sàmonës. kad jø neiðjudins net þemës drebëjimai. “Kvietimas”. kuri padës visai Þmonijai.

ir vietoj ðios atgyvenos Ateina naujos dþiaugsmingos statybos era. Iðrinktieji Maitrëjos Mokytojai skleis Jo paprastà Þodá apie tai. Ir. Þmonës atviri paþinimui. kad ateityje Rusijos mokyklose dvasios augimo kelius atskleis Paþinusieji visà kelià. ten kur regime netikëjimà Ten jau arti Dievo pjûtis. Jis bus ne ten. kur gali bûti ásisàmoninta sintezë. Þiniø siekis veda teisingu keliu. ne apeigos. Ne puoðnûs rûbai. kur ásitvirtina valdþia . Legendos tvirtina.ne ten teikiama pirmenybë. Bet dabar. o tarnavimas þmonijai. Visø Didþiøjø Mokytojø Priesakø atgimimu. kas skirta didþiajai tautai. Ðvytuoklë. Pagrásta tautø bendradarbiavimu. bet dvasinio prado suvokimo. kur ji ásisiûbavusi iki galo. Pakelta velëna reikalauja plataus uþmojo. galinèiø atneðti nors kruopelytæ tikrø þiniø. Þinodamos apie toká pat neatitikimà. Naujo dvasinio peno ir naujø dogmø. kur didþiausias neigimas. Bet kur veidmaininga puikybë Ten paruoðtas kalavijas. Tuomet nesugebëta rasti pusiausvyros. Sauliaus pavyzdys tebus pamokymu. Pagal religijos suvokimo bangas galima suþinoti tautos valandà. Puoðnioji religija traukiasi. Ten. paremtø protu ir logika. kur gyvenimo ðvytuoklë apmirusi. jog arti ta diena. Legendos mato. Reikia ne parodomojo religingumo. Bet ten. kur ásitvirtinusi valdþia kuria savo planus 242 . Tokia evoliucijos pakopa ne atsitiktinë.Pasiekta siaubingø kanèiø kaina. tokia pat jëga juda ir á kità. kai kurios Gyvybingiausios tautos gali rasti reikiamà santyká. stipriai paleista á vienà pusæ. Ne ten. Ne ten. *** Dabartinis amþius primena tam tikrà Atlantidos laikotarpá. Tûkstanèiø tûkstanèiai nubudo kultûringo gyvenimo pradþiai. kai bus ieðkoma Visø. Ivanas Ðimtatûkstantinis reikalauja naujos ðviesos.

kas lemta. kur dirva prisodrinta darbo emanacijomis. Taip chaoso apsuptyje kyla galinga uola. Nebijant atgailauti dël klaidø ir pripaþástant silpnybes. Nepaliaujamø pastangø dëka Galimybë taps tikrove. Ten galima laukti derliaus. naujos kultûros pagrindais Ir laisvu bendradarbiavimu atsinaujinusi. Griûties chaose saugoma tai.. Ne ten. kur viskas buvo atimta. Ið tiesø. Ir skirtà valandà suþërës Neregëti Rûmai. kur sutelktos jëgos evoliucijai.ten ypaè galingai Atbus ir jau atbunda þiniø ir tikrosios laisvës troðkimas. Yra galimybë. Ne kvietizmu1. Rusija taps tikrosios taikos tvirtove. Ten. kur egoistiðki troðkimai. Ten. Bet tobulëjimo þygdarbiu kuriama istorija. kur bet kokia kûryba buvo slopinama. sotûs ir patenkinti savimi.reiðkia þûti. Nëra neiðvengiamybës. kur kuriama Visuotinës Gerovës vardan.O ten. kurie nurimæ. Ðviesos Jëgos saugo jà. Ákvëpimo liepsnos leidþiasi ant neramiøjø dvasia. Istorijos patosas ne virð tø.. 1 abejingumas iðoriniam gyvenimui 243 . Kur buvo pamintas þmogiðkasis orumas. Apvalyta ir atgimusi. . Tik átemptos kûrybos keliu. Iðpuikëlius apleidþia ieðkojimø palaima Ir ant jø krenta bevaisiðkumo prakeikimas . Bet ten. Bûti patenkintu savimi . Virðum jos iðkeltas Ðviesos Skydas. paþadëti “Rûmai Neregëti” ir Palaimos þenklai Nesitraukia ið naujosios ðalies ir saugo jà.

Visi didieji vienytojai bei valstybiø ákûrëjai já turëjo. Ir iki ðios dienos ðis Akmuo saugomas èia. Pagal padavimà. kurioje ji pasirodë. kad numatytu laiku Vël atsirastø visai kitoje ðalyje. Toje vietoje. vadinama “Pasaulio Brangenybë”. Kai ðalis. Rigden-Dþapo bokðte. Turinti magnetiná ryðá su pagrindiniu Akmeniu. Kurá bûtina ágyvendinti. Prasiskverbianèius per visus kalnus ir okeanus. Daug þygdarbiø atlikta. skelbdama didþiuosius pasaulio ávykius. su brangenybe atneðamas ir Priesakas. Ji keliauja Per þemæ lyg þinianeðys. Patenka á iðrinktøjø rankas ir yra susisiekimo su Brolija priemonë. Ávairios ðalys ir didvyriai susijæ su ðiuo Akmeniu.APIE PASAULIO BRANGENYBÆ (ORIONO DOVANÀ) Neatmenamais laikais ið tolimos þvaigþdës nukrito stebuklingas Akmuo. O po pasaulá keliauja ðio slëpiningo stebuklo nuolauþa. buvo ákurta Ðambala Ðviesos tvirtovë. ypatingoje patalpoje. kur jis nukrito. Penkiasdeðimt penktoji legenda 244 . jog ateina laikas. Ðiame tolimøjø pasauliø pasiuntinyje yra medþiaga Padedanti palaikyti sàskambá su tolimøjø pasauliø vibracijomis. Taip pat netikëtai Akmuo dingsta. * Ðtai keletas fragmentø ið legendø apie Akmená. susivienys ir taps galinga. Ði Akmens dalelë. O ðios dovanos atsiuntimas reiðkia. Tai ypatingas Brolijos terafimas Þmonijos gerovei ðis Akmuo skleidþia spindulius. Paprastai Pasaulio Brangenybæ visiðkai netikëtai Atneða nepaþástamieji.

Bet dvasia pasakë: “Tu paþeidei Aukðèiausà A-Prigimtá. ir Akmenyje iðkalti liepsna þërinèià iðminties tauræ. * Uroilas Zena. buvo sidabriniai þenklai. . nes þvaigþdynas buvo prieðiðkas. Ir ásakë atskelti dalá Akmens. Akmuo pats ateina. Net þenklus atsimenu.” “Sakoma . knygos. ið Taclavuu gavo Tamsø Akmená. Ten. oro dvasia. Valdovas Kurnovuu. kuriame slypëjo gyvybës kristalas. Dvasia suðuko jautriai ausiai: “Galybiø Vieðpaties paliepimu áteikiu tau Pasaulio Brangenybæ!” “Gerai”. Skydo vidurinëje dalyje. Netikëtas Saulës uþtemimas ástûmë Saulës Sûnø neviltin. jis pats ateis. Neigti Akmens buvimà . Akmens. Jei taip. jo rasti neámanoma. 245 . Bet jëga pasiliko vidurinës dalies nuolauþoje. Pasiðaukë karalius Jefremà ið Judo giminës.baisiausia klaida. Ir Valdovas neðiojo ðá Akmená ant auksinio rûbo. Bet nesupratau jø. “Kai Saulës Sûnus nusileido á Þemæ mokyti tautø. auksakalá. Ir ið rankø iðkritæs skydas suduþo. Ið tiesø. Pilkas atspindys.” “Nesiek. Ir nukalti þiedà. Sako.tu nusprendei sulaukti. jo ilgis kaip mano penktasis pirðtas.karalius Saliamonas iðëmë viduriniàjà akmens dalá þiedui”. að maèiau Akmená ir rasiu já. Dël jo að einu á dykumà iki savo gyvenimo pabaigos. Taèiau dingtelëjo mintis iðsaugoti sau dalá Brangenybës. kuriame buvo pasaulio jëga. apsivilkæs auksais. vadinamo Luniu. Atmink. Luni.* Ið Tritono. “Mûsø þyniø pasakojimuose taip pat kalbama apie sudauþytà Saulës skydà.. Karalius manë nesiskirsiàs su Brangenybe. Að sulauksiu Akmens. Luni. tarp trijø skirtingø dëmiø. ir nuneðë Akmená á ðventyklà. ir paimti gryno sidabro. Ið dangaus nukrito skydas. Pranaðaujantys po Saulës spinduliu vyksianèius ávykius. kaip iðdþiûvæs vaisius. Jei sulauksi. kur prisilietë Saulës spindulys. að maèiau já. atneðë karaliui Saliamonui Akmená.pasakë valdovas. Ið tiesø.

Ir Judëjos ðventykloje nepasiliko “Ugná Neðantysis”. Geriesiems raiteliams pasirodo stebuklingoji dvasia: “Neieðkokite.” Kiekvienas ulusas savaip dainuoja apie Akmená. * Iðvaþiavo pasiuntinys pas chanà Tamerlanà. Sumanyk. * Kai Kinijos Imperatorius turëjo Saulës Brangenybæ. Þmonës keliauja kupranugariais. Priartëjo Didysis prie Gintarinës sienos. negalia. Kai maþieji princai su nuotaka Per ilgai þiûrëjo pro duris. Laukiama atvykstant. Jis pastatë jai ðventyklà ið giedro dangaus spalvos turkio. Ir kajukai pasuko þirgus namo. Akmens kelias nusitæsë á Vakarus.” Bet gyvenimas stebuklà áteikë anûkui. Uþdengë laukà vëliavomis. kol sugráðiu. Bet Passedvanas Akmená iðneða.eina ir eina. net þirgas klumpa. ir smëlynai perdavë Ugná Kariûnui . prisimink Lob Norà ir iðskleisk palapines. * Liepsnà Neðantysis. chane. Þmones veda stebuklas . jauèiate Pasaulio dþiaugsmà. Nelengvai guli Akmuo Otakoje. Dargana dengia þmones . kaip pavyt Akmená tinkamais keliais! Apëmë liûdesys.Oriono spinduliai. Iðëjo ið Kinijos griuvësiø.þirgas skuba. Prie Ujub Nor. Stepiø alsavime ir kalnø kriðtoliniame skambëjime Akmens dvasia Rodo vëliavai kryptá. “Tegul Akmuo guli ðventykloje. tik laikas parodys kelià. Imperatorius pasakë: “Lapë jus veda. kurie su tavimi. Kas naktá suþiûrës Akmená? Dykuma atvedë svetimus þmones ir akmuo vidurdieny iðkeliavo su jais. Reikia siøsti trijø vëliavø sargybà. Prie ilgøjø Jutsakø ir Karakorum Nor. Kuku Nor . Ir tik tie.raiteliui Timûrui.” Ir vos iðgelbëjo Passedvanas.Sunkiau bus valdyti Akmená þmoniø sûnums. o kelias nesibaigia.” Þvaigþdynu parodysiu akmens kelià. 246 . Mokytojui reikia vesti þirgus. * Te ðimtas Kinijos pakopø siunèia sveikinimus “Ugnies Neðëjui”. dulkiø stulpas dengia saulæ. gali nukreipti Akmená á gërá.

Prisiartino baltas debesø stulpas ir pasigirdo Balsas: “Saugokite Akmená skrynelëje. atkeliavæs ið Rytø. Ásileidusià já ir persekiojamuosius á savo valdas. atveþtoje ið Rotenburgo. Turi suploto vaisiaus arba prailgintos ðirdies formà. Surinksiu Savo þvaigþdës karius.jø reikðmë neþinoma. kai Að iðtarsiu . kad Akmuo. Atsidëkodamas jis padovanojo jai talismanà Ir ðá brangø odos gabaliukà. þydø ujimo laikais. Regëjimas bus aiðkus. Kupranugariai iðneða Akmená á Tibetà. Odoje áraðyta daug alchemijos simboliø. Zocharo sudarytojas. Persekiojamas ispanø. Ant jos keturi kvadratai su þenklu “M”. * Tegul neilgai Iðdidumo kalnas slëpë Akmená. kuri minima legendoje. (Skrynelë. susijusi su Tryliktu amþiumi ir pagal padavimà padaryta Ið odos. Neilgai sveèiavosi Akmuo prie Iðdidumo kalno. Sukeldamas tëvui Sulpicijui nepaprastà virpulá. Tegul vadinasi miestas Akmens miestu.) 247 . Per dykumà neða su juo ir naujà jëgà. Feodalë ásakë ið tos odos padaryti dëþutæ Ir saugojo joje gautà talismanà. Daug pasiuntiniø ið Rytø. * Tëvas Sulpicijus matë regëjimà. Áþymusis Rabinas Moisiejus da Leona.keturiø kelias á Rytus.taip pat prisiminimas apie Akmená. Surado prieglobstá pas vokieèiø feodalæ. jog akmuo panaðus Á þmogaus ðirdá ir jame yra þërintis kristalas!” Po ðiø þodþiø stulpas subyrëjo á mëlynas kibirkðtis. Laikas Akmeniui gráþti namo. Niekas nesunaikins Priesako. tie susirinks. Kam lemta.* Geleþinë Langobardø karûna . Bet Brangenybës kelias nuþymëtas. Nusileiskite lemtajai valandai. Visa tai liudiju ðia valanda. Tai nuostabu. priklausiusios paèiam Saliamonui. Ant dëþutës pastebëtos minëtos raidës .

Kas kuièiasi uþ laiptø. * Kaip reikia priprasti prie karðèio ir prie ðalèio. Leisk paukðèiui atneðti tylià þinià . Aiðku. tiesia letenà . Akmenie. nes pas Tave einu!” * Einu per dykumà. Akmuo ilsisi ant savo tëvynës audeklo.prieðo siøstas. Bet netikëjimas neleido ávykti stebuklui. * Geriausias priminimas apie Akmens galià Glûdi gyvatës akmenyje. Tam sukaupiau savo jëgas. Joje Brangenybë . Kiekvienas kuris neða Akmená Turi tyliai su juo pagyventi.liejasi kraujas. Kodël.Oriono dovana.þenk dràsiai. Bet vynu Akmens neapliek. Neðiok Akmená dëþutëje ið kaulo. Novgorodo karþygys þuvo atsitrenkæs á Akmená. Tamsià naktá tamsiais rûbais tyliai prieina þinianeðys Kaip laukia jie? Prie posûkio. * Ant Ararato kalno guli karðtas Akmuo. Kai sapnuojasi ugnis virð Akmens Tuomet pasaulis dreba. Novgorodui buvo lemta valdyti Brangenybæ. Spinduliø svaiginantis poveikis nematomas. Kai Akmuo ramus . taip reikia priprasti Ir prie Akmens spinduliø.Akmuo keliauja.* Po þeme susirenka dvasios tëvai iðtirti Akmens prigimties. Neðu skydu uþdengtà tauræ. Akmená laikau stipriai. Kai virð Akmens þvaigþdë . Ið kur viesulas atskrenda? Bet einu tvirtai. Keliauk. Kai Akmuo traðka Tuomet prieðas ateina. 248 * .tuomet sëkmë. Vieðpatie. Liejasi neregimasis aliejus.. kai Akmuo tamsus. Kartoju maldà: “Neapleisk. kokios musës uþpuolë. uþ jûrø. nes netikëjo.tuomet uþslenka debesys? Kai Akmuo sunkus . smilkyk virð Akmens tik kedro dervà. neapleisk. Iðmintingo saugojimo pëdsakas. Uostinëja. uþ kampo laukia prijaukintas þvëris. Bet slaptoji kaitra stipresnë uþ radá.

Klastingieji valdovai neilgai teiðlaikydavo Akmená. Einanèius namo. Kiekviename Rytø spinduly jau ieðko Akmens. Lemtis uþraðyta: ið Vakarø Akmuo ateis laisva valia. Ásakmiai kartojame . þmona tarë: “Surasim já. Bet Brangenybë visada buvo Ðviesos poþymis. Tuomet arti Mano laikas. Primygtinai praðome laukti ir suprasti Akmens kelià. * Bet Ðventyklos tarnø klasta ið Indijos Valdovo Pagrobë Brangenybæ. * Kai Indijos valdovas prarado akmená. ir prieðas nepaims auksu dengto skydo! Laukite Akmens! 249 . Ir ðventenybiø nugrimzdimas bangose þenklins Naujà Akmens pasirodymà.terminai iðsipildys. Narsuolis praðo lanko . Laivas paruoðtas! * Visø laikø Þyniai ruoðë þmones deramam Brangenybës sutikimui. Iðminties dësniai seniai nurodë laikà: dvigubas uþtemimas.” * Ir paskutinis skrydis á Vakarus nuðvietë nepaprastà Nesëkmingo Vakarø ðaliø suvienijimo karalystæ. Ateis laikas . kurios atsiuntë pasauliui Akmená.Nakties ðalininkas bandë pasisavinti Akmená. Brangenybë paruoðta. Maldingai lauksime savo lemties. * Kai liepsna virð taurës susipins þiedu. * Naujoji Ðalis eis pasitikti Septyniø Þvaigþdþiø Po Trijø Þvaigþdþiø þenklu.paukðtá pats pasieks. nes neþinojo. kad iðaukðtintø svetimà ðalá.supraskite Skirtuosius Akmens neðëjus. Kad tik gërio siekiui paklûsta Akmens ugnis.

Galbût pasaulio Brangenybë jau beldþiasi? Ar kas girdi? Ar laukia? 250 . Gal tai nuo karavano atsilikæs þirgas? Arba. Kaþkas nepaprasta þëruoja balne. Ðirdis prisimena. Pasaulio Brangenybë? Legendos ðnabþda. Vietoj raitelio. Verþlia ðirdimi. Ðvariomis rankomis. Skirtàjà valandà nuþengs vieniðas þirgas ir jo balne. kaip ið Didþiosios Ðambalos. jis ieðko ðeimininko? Taip màsto protas.. gal ðokant per prarajà raitelis iðkrito ið balno? Galbût ðá nusilpusá þirgà paliko kelyje.Erdeni Mori? *** Kur dabar ji.Stebuklingasis Akmuo. O dabar. Raitelio nesimato.*** Ant bedugnës kraðto.. bet ðirdis prisimena kà kita. pasaulio gelbëtojas. pradedanèioje Kosminæ Erà Rusijoje. Ar neatëjo laikas? Ar neatneða vieniðas þirgas Mums Pasaulio Brangenybës? Baltasis Þirgas . prie sraunios kalnø upës. pailsëjæs. Vakaro rûke iðnyra þirgo kontûrai. kad jos vieta Ðalyje. Juk reikia jà deramai priimti. ið ðventøjø kalnø. Kad tik nenuvijus skirtosios laimës .Èintamani . þërës Pasaulio Brangenybë: Norbu Rimpoèe . Kad atëjo metas jai turëti ugniná akmená.

Bet Vartø neranda. Ar galima manyti. Kaip viduramþiðku raktu negalima atrakinti ðiuolaikinës spynos. Sàmonë kapstosi èia pat.APIE LEMTIES PRIËMIMÀ Prie Naujojo Pasaulio vartø minios. 84 Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda Skirta didinga puiki ateitis. Þmoniø kuriamos sàlygos neatitinka nuostabiøjø galimybiø. kad rytdiena panaði á vakarykðèià dienà. Bet ar ji iðsipildys . p.tai priklauso nuo þmonijos.visada laisvas. Evoliucijos pagrindai gali bûti ásisàmoninti tik laisva valia Ir pritaikyti gyvenime tik dvasios siekiu. Dël ateities sàlygø nepaprastumo á Naujàjá Pasaulá Nebus galima áþengti senais keliais. Þmonija nemëgsta þvelgti á tolimà ateitá. pasirinkimas . “Kvietimas”. Ji gali tapti realybe tik priëmus jà dvasia. Naujø sàlygø nesukursime senais áproèiais. Kai nepaisoma Visatos Dësniø. Kai yra numatyta nauja evoliucijos pakopa. Ðviesa ar tamsa. kad senojo màstymo skarmalai Tiks Naujajam Pasauliui? 251 . senais metodais. Kas sukelia audrà? Nepaprastas bukaprotiðkumas. prarandamos galimybës. Naujoji Epocha prasideda griausmuose ir þaibuose. artumos dulkëse. Bet pasirinkimas . Laisva valia savo beprotybëje Gali atstumti skirtàjà laimæ. Kol þmonija neiðmoks þvelgti á tolá Jos kanèios nesumaþës. statyba ar griovimas Tai nuspræs þmonija. Taip su senais áproèiais neatidarysim ateities durø.þmonijos rankose. Tik aklas galvoja. Beldþiasi paèios plaèiausios galimybës.

Kiekvienas prasimanymas balzamuoti senàjá pasaulá . Paimkime paprasèiausià pavyzdá: Þmogus juda pavëjui arba pasroviui ir sutaupo daug energijos. Eiti evoliucijos kryptimi Tai visiðkai nereiðkia vilktis daugumos uodegoje. bet kupina dràsos. taip pat Ir Naujasis Pasaulis gimsta visur. padaryta dël Naujojo Pasaulio. kokiais pagrindais Galima sukurti geresná Pasaulá. kad evoliucijà áspëdavo maþuma. . nepaisydamas nei sienø nei sàlygø. Ir ta maþuma ið kaþkur semdavosi jëgø áveikti kliûtis. Reikia ruoðti sàmonæ Naujo Pasaulio priëmimui. Kuris ateina kitais keliais. pilnos senojo pasaulio prietarø.tai siaubo sala. Kai þmogus prisijungia prie teisingos evoliucijos krypties Jis stebëtinai lengvai pereina kliûtis.Reikia visame kame skirti senàjá pasaulá nuo Naujojo.dràsos gëlë. Kol nepriims persikûnijimo ir Karmos dësniø. jei þmonija pamàstytø Apie tas sàvokas. Nes pagrindiniai dësniai . Veltui atgyvenusi sàmonë eikvoja energijà. Jei þmonës pakankamai aiðkiai suprastø. 252 . Galima matyti senojo pasaulio beprotystës þenklus ir Naujojo Pasaulio dràsà.Kiek kilniø paskatø nubustø sàmonëje. Daþniausiai Raudonas vëliavas Kelia rankos. Kiek mieganèiø energijø imtø veikti! Kol þmonija nesuvoks savo vietos ir paskirties Kosmose. Senasis pasaulis glaustosi visuose pasaulio kraðtuose. Kiekviena klaida. Daþniausai vienumoje plaka ðirdis pilna Naujojo Pasaulio spindesio. auga naujoji sàmonë. Visa istorija rodo. Daugelis ðiuolaikiniø vadø mano. Senasis ir Naujasis pasauliai skiriasi sàmonëje.vienodi. kurios uþpildo gyvenimà. Reikia tik aiðkiai suprasti evoliucijos kryptá. gniûþta senoji mintis. Kaip iðorines fizines. taip ir psichines sàlygas Lemia analogiðki darybos ir pasekmës procesai. Nepatyrusi. nei dauguma ásivaizduoja. Bet ne iðoriniais poþymiais. jog stato Naujàjá Pasaulá. Mûsø akivaizdoje pasaulis be pasigailëjimo skaldosi. Neþiûrint patirties. Bet ið tikrøjø jø naujasis pasaulis tëra tik senojo pasaulio grimasa.

Kiekvienais metais Ðviesos Jëgø poveikis stiprës. O didysis tarnavimas visuotinei gerovei liks abstrakcijø sritimi. kai þmonija Privalo atskleisti visas savo dvasios jëgas ir galimybes. Protingas màstymas padës þmonijai priimti naujà ritmà Ir suvokti priartëjusá Naujàjá Pasaulá. Naujasis Pasaulis gali bûti suvoktas tik atnaujinta sàmone. Sugráþti praeitin .ásivyraus pusiausvyra. Jei þmogus supras. Buvo patvirtinta minties galia. Kai laisvoji valia pasirinks Visuotinio Gërio kelià .Kol nesupras viso. Þmonës negali Nepripaþinti naujø sàlygø. Tik tada. Argi ateitis netaps Ðviesos Epocha?! Ne þodþiai iðgelbës. Ateina laikas. Naujajame Pasaulyje viskas turi tarnauti Gëriui. laisvës ir tikros þmogaus laimës. Tol nebus taikos. Tik atnaujintu màstymu þmonija gali pasiekti Naujà planetos evoliucijos pakopà. jog idëjos valdo pasaulá. tarpusavio priklausomybës.neámanoma. Kai buvo pasakyta. Kas gali Sugràþinti menkà srovelæ. O tuo paèiu ir didþiulës þmogaus atsakomybës. Kol mintis nebus pripaþinta svarbiausiu varikliu Ir dvasinë sintezë neuþims pagrindinës vietos valstybiø gyvenime. uþplûdusiø gyvenimà. Kol nebus ásisàmoninti virðþemiðkieji pasauliai Ir nepriimta Ðviesos Hierarchija. kas egzistuoja. Bet reikia. Artëjantys laikai atneð visai þmonijai didþiausià iðbandymà. Á gyvenimà jau áþengë naujas ritmas. 253 . kad þmogaus dvasia sugebëtø priimti siunèiamas dovanas. jei upë jau iðsiverþë ið krantø? Lieka prikelti màstymo menà. bet jø ákûnijimas. jog blogis niekam netinka.

254 .

“Kvietimas”. 65 255 . Pakilûs susirinks. nauji. Nuostabûs. Nauji. suprantantys. nauji. p.Devintoji dalis PRANAÐYSTËS APIE NAUJÀ ÞMOGØ KOSMINËS EROS ÞMOGØ Po Savo þenklu Surinksiu naujuosius þmones.

oks Akylumo. Bet kiek atkakliø ir nuosekliø pastangø reikia ádëti. Galima ruoðtis pereiti visus tiltus. Þmonija taip aklai laikosi savo siauro horizonto.Iðeikime pasigërëti nakties dangumi. 256 . Jis praskins sau kelià á anà pasaulá Ir sugebës patekti ten. tapti Liepsningøjø Logø kûrybos bendradarbiais. nes visas Kosmosas Sukurtas sàmonës galia.padarys já kosminiu bendradarbiu. o pirmiausia nesulaikomo verþlumo. Naujasis þmogus áveiks begalines Visatos erdves Ir laisvai bendraus su tolimaisiais pasauliais. Paþvelkime kaip mirga nesuskaièiuojami pasauliai. Reikia tausoti ir gausinti sàmonës grûdus. urint Pulsuojanèià Kosmoso ritmu ir þinanèià tautø tiesà. Maþai kas siekia tapti Visatos pilieèiu. Bûties kosmiðkumas atrodytø paprasèiausia mintis. Dar daugiau .bendradarbiavimo su Kosmosu pakopa Suteiks þmogui naujà kokybæ . Norint padaryti jà nuostabia. Taip naujoji pakopa. neiðeidamas ið gyvenimo. T ugningà sàmonæ. nugalëjus mirtá. T paðaukimas reikalauja daug pastangø: dëmesingumo. Didþioji Baltoji Brolija.jis prasiskverbs á slëpiningàsias Kosmoso gelmes. Bet tokia þmogaus paskirtis planetoje maþai tesuprantama. Prie ðios kûrinijos mus veda Hierarchija. Jog nepajëgia áþvelgti savo kosminës paskirties. Taip kalba Rytø legendos. bûtent . Galima panaudoti visas slëpiningàsias ðirdies galias Ir. Reikia ruoðtis tapti kûrybos bendradarbiais.

Ir vis dëlto . Bet ne miegui duoti subtiliausi organizmo aparatai. Visø laikø iðmintis byloja . aparatai. Þmogus jau seniai visø pasaulio iðminèiø Pripaþintas maþàja visata arba “mikrokosmosu”.Makrokosmose. jis tapo gamtos valdovu. agregatais.þmogus niekas. Ne abejonëms sukelti kalbama apie slëpiningàsias þmogaus gelmes. maðinomis. 257 . kokios jëgos ir galimybës slypi þmoguje. Kaip Kosmosas savo sudëtingos gyvybës iðraiðkai Turi gausybæ ávairiausiø organø ir paþinimo centrø bei jëgø Taip ir þmogus turi atitinkamus organus ir centrus. maðinos. Yra viskas.“Paþink pats save!” Ðiuo patarimu atkreipiamas dëmesys á tà slëpiná. Taèiau be savo árengimø. Bejëgiðkiausia bûtybë gamtoje . Visos Kosmoso jëgos. Visa þmogaus galia .þmogaus organizme glûdi didþiulës jëgos. Tai þmogus pasiekë jo sukurtos technikos dëka Ávairiausiais árengimais. Kuriam Naujojoje Epochoje lemta tapti tikrove! Atëjo metas atskleisti. kad þmogus . Naujoje Eroje jis pats pavaduos sudëtingiausius aparatus. Naujoje Epochoje þmogus taps stipresniu uþ savo technikà. Iðvystæs didþiulæ technikà.technika.APIE ÞMOGAUS ORGANIZMO GALIMYBES Paþink pats save! Penkiasdeðimt septintoji legenda Manoma. Þmoguje.galingiausia bûtybë pasaulyje. be savo maðinø . Kurie ðiuo metu dar tebemiega. kuriomis Visatoje realizuojama gyvybë.já nuskriaus bet koks þvëris. kaip tikrame Visatos atspindy. Juk jis áveikë gamtà ir privertë jos jëgas tarnauti sau. Màstantis þmogus pilnas subtiliausiø aparatø. Potencialiai yra ir kiekviename þmoguje. kas yra Didþiojoje Visatoje .

Þinojimo pojûtis formuojasi ið praëjusiø gyvenimø sankaupø.þinojomo pojûèio arba intuicijos centras. Bet apie ðirdies reikðmæ truputá vëliau. Jam veikiant. dar tebesnaudþia. Virð saulës rezginio. Taèiau iðtisiems gyvenimams jie lieka paslëpti. þmogaus organizmas turi specialius centrus. kuri visiems ásikûnijimams yra ta pati. Taurëje sukaupiami neapsakomi lobiai. Jie yra subtiliajame kûne. todël fizine akimi nematomi.Leidþianèius gyventi pilnutiná kosminá gyvenimà Priimti ið Kosmoso jam reikalingas energijas ir siøsti savàsias. Ðio centro kontrolës dëka iðnykdavo visi kankiniø skausmai. kûno svoris tampa santykiniu. Atsivëræs plauèiø centras suteikia galià áveikti vandená ir orà. Plauèiø centras . Centrai iðauga á Auðèiausiø Pasauliø paþinimo ir suvokimo organus Ir apdovanoja þmogø ávairiais nuostabiais sugebëjimais bei aukðèiausiu paþinimu. Taip potencialûs þmogaus galiø ir pojûèiø centrai Atitinka Kosmoso energijø centrus. Ðtai kas pasakyta apie kai kuriuos svarbiausius centrus: Pats svarbiausias psichinis organizmo centras . kurie yra iðsidëstæ ávairiose kûno dalyse. Iðskyrus retas iðimtis. kad þmogaus organizme yra Keturiasdeðimt devyni aukðtosios sàmonës centrai.ðirdis. ðirdies lygyje. Laikas pradëti ugdyti ðias þmogaus aparato galimybes. Vystantis þmogaus dvasingumui ir pleèiantis sàmonei. Kurie já sujungia su Aukðèiausiais Pasauliais ir priima subtiliausias energijas. stebuklø pagrindas. Taurës centro atvërimas ágalina paþinti ankstesnius ásikûnijimus Ir suteikia galimybæ panaudoti daugiaamþæ patirtá. Tai kaip svarbu tobulinti patá þmogaus aparatà! Rytø legendos sako. Dabartinis þmogus gyvena tik maþa savo kosminio gyvenimo dalimi. Taip Jogai gali vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Aukðtosios sàmonës centrai. Amþiø iðmintis nusëda Taurëje. yra Taurës centras. Taurë . Jei þmogus stengiasi tobulinti mokslinius prietaisus. 258 .visø. Taigi. taip vadinamø.

Apie tai bus pasakojama detaliau. Kad jie suprastø. Todël Ðirdies ugdymas yra svarbiausias mûsø epochos uþdavinys. Ðviesos ir Tiesos siekis Sukuria ugnines pasekmes .ðio centro atsivërimà ir ásiþiebimà. Jos fizinis organas . Bramos. kas ateina ið aukðèiausiø sferø ir aukðèiausiø pasauliø. Yra didesnë uþ nuðvitimà. Daugiaamþës Taurës sankaupos priklauso nuo Ðirdies. yra pakauðyje. kurie atsitinka daugeliui. Tai virðgirdimøjø ir virðregimøjø pojûèiø centras. Bet jo atsivërimas ir panaudojimas vyksta Ðirdyje. Visi ðie dvasiniai centrai priklauso nuo svarbiausiojo . Smulkiau apie ðiuos. kokia kalba bus kalbama: Kiekvienam atrodys. kad su juo kalbama jo kalba. arba Treèioji Akis. kuriam atëjo metas.kankorëþinë liauka. dvasinis impulsas. Ðio centro energija vadinama Kundalinio srove. kas jiems sakoma. Kundalinio centras yra stuburo kryþmeninëje dalyje. Palaima. Gerklø centras yra sintezës instrumentas. 259 . Neiðugdþius Ðirdies. yra virð antakiø. Kundalinio ásiþiebimo ir jo veikimo pradþios prieþastimi Yra vidinis.Ðirdies. Ðio centro atvërimas suteikia aiðkiaregystës ir aiðkiagirdystës sugebëjimà Tai ne atsitiktiniai nuðvitimai. Kundalinis neveiks visa savo galia. Tik ugningas Paþinimo. bet ir savo kalba paveikti kitus taip. iðgyvenama ásiþiebus Ðirdies liepsnoms. patiriamà atveriant Kundaliná. o taip pat apie kitus centrus Suþinos tas. Todël centrø atsivërimas prasideda nuo Ðirdies ugdymo. Atvertas gerklø centras suteikia galimybæ Ne tik suprasti bet kurià kalbà. Fizinis gerklø centro organas yra skydliaukë.Varpo Centras yra momenyje. Kai jis atvertas. Nepriklausomai nuo to. Bet sàmoningas buvusiø reiðkiniø ir bûsimø ávykiø matymas Uþ laiko ir erdvës ribø. juo priimamos erdvës mintys Ir visa.

260 . màstymà ir ðirdá. reikalingas fizinis ir dvasinis pasirengimas. kuriø ðaukiamës. Þmogus atlikinës ávairius ástabiausius fenomenus. beprotystës. Kà ir kada galima panaudoti. Jei mokinys pasirengæs atverti ir transmutuoti centrus. Nebûtina ieðkoti Mokytojo kaimynø name Vadovaujama ir per atstumà. Iðsikovojusius teisæ atverti centrus. Galima atverti centrus. Fizinis ir dalinis vieno-dviejø centrø atvërimas Gali ilgam sulaikyti tikrà dvasios raidà.þmonijos evoliucijos Sergëtojai Nuo pat ankstyvos vaikystës akylai stebi individus. nepadarant sau þalos. Yra labai pavojingi uþsiëmimai ir prie nieko gero nepriveda. Todël. Ir Jis ims priþiûrëti besivystanèius centrus. o taip pat spræsti. Nesavalaikis ir nenuoseklus kai kuriø centrø vystymas Veda prie nervø sistemos sutrikimø. Saviveiklinis. Po to reikia plëtoti sàmonæ ir ugdyti ðirdá. Apsëdimø ir ankstyvos mirties arba saviþudybës. Hatha-joga bei ritmiðkas kvëpavimas. *** Aukðtosios dvasinës sàmonës centrø atvërimas Suteiks þmogui didþiules galimybes ir privalumus Veikianèiai ugninei energijai nëra nieko neámanomo. Dirbtinës priverstinës priemonës paþeidþia dësnius ir terminus. Tik Aukðèiausias Mokytojas Gali þinoti tikràjà mûsø sudëtingo organizmo Bei visø jo apvalkalø bûklæ. Valia gali Pritraukti dëmesá tø. mechaniðkai stimuliuojamas Ir apsiðaukëliø “mokytojø” kontroliuojamas centrø þadinimas. Didieji Vieðpaèiai . Tik taip galima atkreipti á save Aukðtojo Mokytojo dëmesá. Jei leidþia jo organizmas ir atvira skaisti ðirdis Tai Mokytojas nedels pasirodyti. Bûtina iðvalyti organizmà. pirmiausia.*** Tik vadovaujant Didþiajam Mokytojui.

261 . Laikytini stebuklais. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulë kûrybinë jëga. Atviri centrai Bendravimo su Aukðèiausiomis Sferomis priemonë Ir tiltas á tolimuosius pasaulius. mato kiaurai. Kosmine kûryba ir kosmine statyba. Þmonës su atvertais centrais labai jautrûs aplinkai. Ugninë jëga nepripaþásta atstumø. Kiekvienas atvertas centras yra didþiulis lobis. O kartais numatomi ir labai tolimi Prieð Treèiàjà Aká atsiveria tolima ateitis. Sklindantys ið atvertø centrø. Ugnimi iðlavinti centrai yra kûrybos ðaltinis. Taurës centro atvërimas ágalina prisiminti praëjusius gyvenimus. Toks þmogus supranta be þodþiø. Kaip ankðèiau buvo pasakyta. Ko nejunta grubiø pojûèiø þmogus. Nuolatinio centrø ryðio su erdvës ugnimi dëka. Juk daþnai Þodþiai neatitinka vidinës bûsenos. Visas organizmas subtilëja. kas kitø lieka nepastebëta. Jie junta daug kà. plauèiø centro atvërimas Suteikia galimybæ vaikðèioti vandeniu ir pakilti á orà. Girdi tolimiausius balsus ir garsus. Priima kosmines vibracijas ir siunèia savàsias. Kuria ir stato ugninës energijos srovës ir spinduliai. Taip pat ir ávykiø numatymas yra ugninio paþinimo iðdava.Kurie. pagal fizinio pasaulio dësnius. Vertingesnis uþ visas þemës brangenybes. Gerklø centro atvërimas ágalina suprasti bet kurià kalbà. Todël atpaþinimas yra viena ið ryðkiausiø ugniniø savybiø. taèiau nëra jokie stebuklai Ágijusiam aukðtàjá paþinimà ir aukðtuosius sugebëjimus. visi jutimø organai aðtrëja. Jie vibruoja unisonu su atitinkamais Kosmoso centrais. Þmogus atvirais centrais sugeba pajusti Paèias subtiliausias energijas. Sujungianti þmogø su kosminiu gyvenimu. Kartais galima numatyti paèius artimiausius ávykius. Þmogus su atvertais centrais sprendþia ne pagal þodþius Jis supranta visà vidinæ sakomø þodþiø prasmæ.

. Galite suvokti Begalybæ.Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Galite tapti Kosmoso evoliucijos dalyviais.Bet leiskite ásiþiebti ugnims!” 262 . Galite pagerinti planetos likimà. Galite ásisavinti amþiø turtus.

ypaè á akis krenta tai. 263 Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda . Kuri transmutuos visa. Yra proto jëga . Atsiranda keistos ligos. Kitaip tariant. Atëjo laikas ásisàmoninti ir panaudoti psichinæ energijà. Taip pat egzistuoja ðirdies jëga . Erdvës Ugnis paveiks kiekvieno sàmonæ. Ji ásakmiai beldþiasi á visus þmogaus nervus. Bet tam reikia ásisàmoninti ir ávaldyti psichinæ energijà.minties galia.sveikatos energija. áeiti á evoliucijos ritmà. Didþio þygdarbio energija.stipraus troðkimo arba aistros energija.psichinæ energijà. tarnavimo Visuotiniam Gëriui energija. kas egzistuoja. Jau visur ásiþiebia ðios neásisàmonintos energijos þenklai. Yra gyvybinë energija arba prana . Tik jos panaudojimas gali apsaugoti geriausius þmones Psichinës enegijos banga gali gràþinti gyvybingumà Ir suteikti naujà bûties dþiaugsmà. Laikas skiepytis! Kas yra psichinë energija? Yra fizinë jëga . Artimiausiu metu prie Þemës priartës Erdvës Ugnis. stipraus màstymo energija.APIE PSICHINÆ ENERGIJÀ Kaip mes jau þinome ið ankstesniø pasakojimø. Ugninës energijos galybë gali prasiverþti nesulaikomu srautu. Yra jausmo jëga . Kad màstantys þmonës labai daþnai serga. Pirmoji priemonë prieð ugnines ligas Bus psichinës energijos ásisàmoninimas ir jos ávaldymas.stipraus kûno energija. Psichinë energija pakeis mûsø egzistencijà. màstymo tëkmæ paversdamas chaosu. Reikia nepavëluoti tiriant ir pritaikant psichinæ energijà! Kitaip ugninis okeanas nuðluos viskà. ir apvalys planetà nuo atmatø. Jeigu bus sàmoningai paðaukta. kai gyvybinë energija Iðnyksta be aiðkios prieþasties. reikia vystyti savyje Aukðèiausià ðios ugnies aspektà . Nenorint atsidurti tarp atmatø.pasiaukojanèios meilës galia.

Psichinë energija pirmiausia yra ðirdies verþlumas. Psichinë energija yra ðirdies jëga ir dvasios galia. Apie kurá buvo kalbama pasakojime apie Kosminës Ugnies priëmimà. visose jos apraiðkose. Nenuilstamai verþiantis á Ðviesà ir Hierachijà. dar iki proto. Nuo ðio. tai nëra ir aukðtos psichinës energijos. nepalauþiamà Tobulëjimo ir Ðviesos troðkimà. bet dauguma gali jà pajusti.tai tas ugningumas. psichinë energija prisodrina visà erdvæ Ir kondensuojasi nervø centruose. Kaip ir Erdvës Ugnis. Aukðèiausiojo siekis suteikia dvasiai sparnus Ir átempia psichinës energijos atsargas.svarbiausias kelias psichinei energijai auginti. kas vienija Nervø centrø veiklà. prasideda Psichinës energijos valdymo galimybiø pajautimas. Ugninis siekis galingai jà átempia. Galima pasisemti ið neiðsenkanèios Saugyklos jëgø. Ne iðimtys. Pasiekiamas visiðkas psichinës energijos ávaldymas. Ko reikia psichinës energijos vystymui? Svarbiausias ðios energijos átempimo bûdas yra Dvasingumo vystymas. psichinë energija yra aukðèiausia Ugnies apraiðka. Verþlumà ir psichinæ energijà galima laikyti sinonimais. Jei nëra verþlumo. kas Aukðèiausia. Erdvës Ugnis ir psichinë energija tarpusavyje susijusios. ugningumo þmoguje ugdymas Atkaklus dvasinis verþimasis á visa. Reikia ásisàmoninti þmogaus aparato galià. visà siejanèio organo ásisàmoninimo. Tik reikia jas liepsningai kviesti. Hierarchija .Yra ir ugninë dvasios galia . Dabar jau daug kas galëtø formuoti savo ðirdies energijà. Tai pati aukðèiausia Kosmoso energija. Pirmiausia reikia ásisàmoninti ðios energijos buvimà mumyse. Yra kaþkas. kas anksèiau buvo pasakyta apie ugningumà. Prisiminkime. 264 . Tai ir bus psichinës energijos kaupimas ir vystymas. Iðsiugdyti savyje nuolatiná. Taigi. Ásisàmoninta Ugnis virsta psichine energija.

Groþio dþiaugsmà. kuriame pergalës spindulá. Nuolatinis. Ritmas darbe .Groþio ir dþiaugsmo siekis bei gërëjimasis tuo. Dvasios dþiugesys yra ugningai kurianti energija. kad labai uþimti þmonës daþniausiai yra ilgaamþiai. Kiekvienàkart gërëdamiesi Groþiu. Kurios apsaugo uþimtus þmones nuo daugelio ligø Ir taip prailgina jø gyvenimà. reikia nuolat valdyti. renkame Ðviesos grûdus. Todël gërëjimasis . Sistemingas arba ritmiðkas darbas gali harmonizuoti jos tëkmæ. Sàmonës dþiaugsmu tapsite laimingais lobyno savininkais. pabudusiu gyventi. Tinginystë stabdo þmoguje psichinës energijos veikimà.trumpiausias kelias kaupti psichinæ energijà. Iðmokite kaupti energijà dþiaugsmu. ritmiðkas. Pastebëta. Psichinë energija yra tikroji Ugnies duktë! Kiekvienas dþiugesys á lobynà padeda brangenybës dalelæ.bûtina sàlyga jai augti. Todël meilë darbui ir siekimas gerinti jo kokybæ Yra geriausias psichinës energijos stiprinimo ir átempimo bûdas. Iðmokite dþiaugtis kiekvienu lapeliu. átemptas. Ir atvirkðèiai. Pastovus. Teisinga psichinës energijos apykaita pagrásta ritmu. 265 . Kita galinga psichinës energijos kaupimo priemonë Yra átemptas darbas ir veiksmas. nes ðià energijà. nepaslankûs. Iðmokite savo centrais atsiliepti á kvietimà dþiaugtis. O brangenybiø rinkimas. kas puiku ir graþu Galingai sustiprina psichinæ energijà. Kiekvienàkart groþëdamiesi Gamta. inertiðki ir tingûs þmonës Linkæ sirgti ávairiomis ligomis ir anksèiau mirðta. Tai nuostabaus ugninës energijos sodo plëtimas. Iðmokite talpinti ðirdyje ðá Ðviesø dþiugesá . kad dþiaugsmas nëra dykinëjimas. Ar ámanomas þygdarbis be pasigërëjimo? Ar ámanomas pasiaukojimas be dþiaugsmo? Ar ámanomas didvyriðkumas be dþiugesio? Taip lengvai ir arti galima atrasti psichinæ energijà. Iðmokite suprasti. Pirmiausia. sàmoningas darbas Padeda sukaupti tokias gyvybinës energijos atsargas.

Ðirdis. Palyginkime þmogø. Apie tai bus pasakojama þemiau. Psichinës energijos tobulinimas .sëkmës ir nepavargstamumo ðaltinis. Taèiau jie pridurs. Visur ir visada siekti aukðtos kokybës Bûtiniausia psichinës energijos vystymo sàlyga. kuris pastebëjo savo nuovargá. *** Gydytojai patvirtins. Nuo viso. Jëgø praradimus sàlygoja Psichinës energijos neásisàmoninimas ir nemokëjimas ja naudotis.trumpalaikis ir já lydi jëgø nuosmukis. Jëgos sustiprëja deðimteriopai Tuo jie pripaþásta psichinæ energijà. Paþvelkime. kaip ilgai iðlaikys savo jëgas antrasis Ir kaip nusilps pirmasis. kas kliudo tai daryti. mirðtantá ið bado ir galvojantá apie savo þûtá. Veiksmui paþadinta energija Palaikys antràjá. Kiekvienas. Su þmogumi. Nuovargio nepastebi tas. kad didindami pakilimus. Psichinië energija visada gali pavojø paversti nauda 266 . Taèiau joks aparatas negali prilygti psichinei energijai. Mokëtume iðvengti stipriø kritimø. siekianti aukðèiausios gyvenimo kokybës. norintá iðsigydyti. kuris paþadino Agni. Bus psichinës energijos laidininke ir kaupëja. kai bus ásisàmonintas Neiðsenkantis psichinës energijos ðaltinis. Bûtent tam ir reikalinga Joga. kuris badauja gydymosi tikslais. gali visiðkai natûraliai Naudoti ðià neiðsenkanèià energijà.tai kokybës gerinimas. Taigi. kas kenkia psichinei energijai. ásisàmoninæs Agni galià. bûtina apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. Reikalinga ðvara ir vidinë drausmë. Taip visapradë Jëga . Kad nervinis pakilimas . Bet krenta tas. jog esant nervinei átampai. kas jà naikina. Nuovargis bei badas parodo ugninës energijos galios pavyzdþius. Daug pavojø iðnyks. Neregimos ir negirdimos aparatø bangos Átakoja þmogø stipriau nei kurtinantys sprogimai Ir gali sukelti netikëtus gyvybinius sutrikimus.Reikia sukurti palankias sàlygas psichinës energijos tobulinimui Ir ðalinti viskà.

kiekvienas sàmoningos energijos savininkas Yra visuomenës turtas. Psichinë energija sukurs naujà epochà. papuoð teisëjà. Psichinës energijos reikðmës suvokimas bus Naujos.gëriu. Þmonijai atsivers nuostabios galimybës. Bet psichinës energijos sankaupomis.Ir visø kitø energijø poveikius .jos parodymai nesuklaidins. Ne dvikojø milijonais turi didþiuotis ðalis. Ateities vado galios perlas glûdi Bendravime su Hierarchija pasitelkiant psichinæ energijà. Sugebëjimas pasitelkti jà. galima ásitikinti. Psichinës energijos tyrimas . kurioje bus perkainotos visos vertybës. Teisëjai. Nesvarbu kokiu pavadinimu iki ðiol ji buvo vadinta.padëti þmonijai Visuose jos keliuose ir iðspræsti jos problemas. Þmonës su psichinës energijos atsargomis . 267 . Taigi.teisingo sprendimo átvirtinimas. Kad iðorinis áspûdis neatitinka vidinës bûsenos. energija ágis pilietybës teises.valstybës lobis. Psichinë. esanèias þmogaus gelmëse. Psichinë energija padës neklystamai paþinti Vidinæ reiðkiniø esmæ . Jos savybë . bus galima spræsti sudëtingiausias problemas Ir nustatyti naujas. Jos pagalba galima nustatyti ávairias þmoniø savybes. Kai bus atrasti psichinës energijos dësniai. Jos pripaþinimas bus þenklas.artimiausios ateities mokslas. kiekvienas psichinës energijos átempimas Pritraukia prie savæs energijø uþuomazgas. arba visapradë. kad þmonija þengia á naujà Didþiausiø atradimø erà. Iðmokus ja naudotis. galingos pasaulio evoliucijos pakopos áveikimas. Vadinasi. Atliekant bandymus su psichine energija. valdovai ir vadai turës iðlavintà intuicijà Ir sugebës teisingai ávertinti kiekvieno dalyko ir ávykio esmæ. geresnes gyvenimo tvarkymo formas. Kaip magnetas. psichinës energijos paskirtis . Ji atstos skiepus ir uþkirs kelià ligai. Psichinë energija negali parodyti neigiamo teigiamu.

praeitis. vystyti ir subtilinti.Penkiasdeðimt devintoji legenda APIE ÐIRDIES GALIÀ Baigiantis Penktajai Rasei. Senovëje Ðirdies Mokymas prasidëdavo nuo rankos uþdëjimo ant jos.ateitis. Tave apkurtins Didþiosios Ðirdies plakimas. Taigi. Jei nebûsi dëmesingas savo ðirdies plakimui. 268 . Tuo pat metu Mokytojas klausdavo: “Ar girdi?” Ir mokinys atsakydavo: “Girdþiu”. . arba dvasinës sàmonës. Dabartinë praþûtinga Pasaulio padëtis susidarë dël Iðkrypëliðkø proto prasimanymø. bûtina pripaþinti Ðirdá svarbiausia þmonijos iðsigelbëjimo priemone.jo pagrindas. Bet tai tik pirmasis beldimasis á didþiosios Ðirdies vartus. Atëjo ðirdies metas. kurioje vieðpatavo protas. Ypaè dabar. Taip per savæs paþinimà buvo atveriamas kelias á Begalybæ. ðirdá bûtina ugdyti. Didelë klaida nevertinti natûraliø ðirdies þenklø. ðirdis . baigësi. Sugebëjimas iðgirsti ðirdies balsà jau veda á tiesà. joks progresas. Armagedono dienomis. penktasis þmogaus principas Manas arba protas . Be to neámanomas joks judëjimas pirmyn. Su Ðeðtàja Rase prasideda ir ðeðtojo principo Budhi. Bet nuo ðirdies. Ðirdis . Evoliucijos pakopa. protas .ugdymas. Ir pasaulinës krizës problemos Gali bûti iðspræstos ðirdimi. Kitaip þmonija neástengs pasiprieðinti stichijø siautëjimo uraganui.” Taip paprastais þodþiais buvo duodamas Priesakas.ðirdies subtilumas. Þmonija savo vedliu ir aukðèiausiu teisëju pripaþins ðirdá. Taigi.jau pasiekë savo iðsivystymo apogëjø. Tolimesnis þmonijos progresas priklauso ne nuo proto. Reikia sugebëti ásiklausyti á ðirdies þenklus. Ji kaip tautø sàþinë atneð á Pasaulá pusiausvyrà. Priþadinta ir iðugdyta ðirdis papildys proto veiklà. “Tai plaka tavo ðirdis. Nenutraukdama protinio darbo. Reikia atkakliai ir kantriai iðmokti paþinti juos. Visø pasiekimø raktas .

Tai ne miglota intuicija. Darbas yra geriausia priemonë apsivalyti nuo bet kokios bjaurasties. kaip pritaikyti Mokymà gyvenime?” Mokytojas patarë: “Pradþioje tapk truputá geresniu. atjautos ir meilës artimui ugdymas. ásisàmoninkime. nei spëjama pagalvoti. ir pakantesnis.Kas gi nesupranta Ðirdá gniauþianèiø pojûèiø Prieð kiekvienà netikusá poelgá? Kas daþniausiai perspëdavo mus apie pavojus. Geranoriðkumo. Vienas mokinys paklausë Mokytojo: “Pasakyk. Nelengva priimti ðirdies kalbà kaip realybæ. tai pasirengimas þygdarbiui ir pasiaukojimui. Nelaikyk gerumo antgamtine dovana. Toks poþiûris subtilina ðirdá. pirmiausia iðkeliama darbo sàvoka. Ir ta liepsna nedegins. bet ðirdis! Ðirdis pirmoji krûpteli.. Po darbo . jog su visais þmonëmis Reikia bûti draugiðkiems. galima jà stiprinti. kitaip tariant. daug kà suþino Anksèiau. 269 . Ugdant ðirdá. Ðirdis pilna þinojimo pajautos. Kad iðmoktum suvokti ðirdies raiðkos poþymius. Reikia laiko. Ðirdies ugdymas . Taip pat turi iðnykti egoistinio darbo samprata ir Plaèiai propaguojamas darbo bendram labui suvokimas. Tebus jis tavo þidinio pamatu.tai meilës darbui. Bet dvasinës disciplinos pasekmë. ðirdingumas.” Taigi. Kuriame áþiebsi ugná. Pagaliau. Sulaikydavo nuo klaidø ir paklydimø? Ne protas. Kiekvieno þmogaus ðirdis þino. Viena Bûties sàlygø Nuoðirdumas. atsidavimo ir kryptingo verþlumo. pirmoji suvirpa. O darbo kokybë atveria ðirdies vartus. kreipiantis á ðirdá.jei ði savybë Nepakankamai iðugdyta.darbuotojas ir geresnis. kas yra draugiðkumas. primenanti ðirdies reikðmæ.

kumðèiai. 270 . kaukolës pailsi egul Palenktyniaukite kilnumu.” Þmonëssusimàstë. Bûtent. Tada ir meilë uþdegs ðirdies ugnis. . Reikia ðviesos árankiø.Þmonës susimàstë. Dar niekada pasauliui taip netrûko draugiðkumo. kas gyrësi galás sutramdyti Laukinius þvëris. kaip parodyti kilnumà.taip buvo giriamos kûno dalys. T jûsø dantys. Artimas þmogaus ðirdþiai. Kas kojø greitume. Taip meilë liko neapsvarstyta.Reikia ðviesos. jei atsiras kilnumas. Draugiðkumas . bet pamirðote vienas. kaip parodyti ðirdies jëgà? Vienas. jungiantys su aukðèiausiomis energijomis. Meilë ir atjauta visam. Bet kaþkas prisiminë ðirdá. kaip á gyvenimo pagrindà. atpaþins visus gërio grûdus Ir uþbaigs kilnumu bei meile. kuris atnaujina ir perkeièia gyvenimà. Tai paspartins jûsø ðirdies kelià á Ugniná Pasaulá. Meilës kelias yra ugninës kosminës energijos átempimas. reikia visapusiðkai suvokti draugiðkumà. kaip neveidmainiðkà ðirdies jausmà. kà tik atëjæs. Visada ir visur. Kelias á taikà veda per draugiðkumà. kas áþvelgë jëgà kaukolës tvirtume. Be meilës ðirdis neliepsnos ir nebus pasiaukojanti. Ðirdis. iðgujusi þiaurumà.tai tas kanalas. visuose susitikimuose turime bûti draugiðki. uþuojauta ir visi kiti kilnûs siekiai Yra stebuklingi keliai. kas gyva. Nes net vartai á jà nebuvo iðmëginti. Draugiðkumui reikia tikro sàþiningumo. Atsigræþkime á draugiðkumà. Ið tiesø. Tegul jis pripildo mûsø ðirdis. Taigi.. PASAKA APIE ÐIRDÁ Susirinko þmonës pasigirti jëga: Kas rodë raumenø stiprumà. Gailestingumas. Reikia suvokti draugiðkumà. pasakë: “Jûs kalbëjote apie ávairias varþybas. pirmuoju ðviesos árankiu Bus bendraþmogiðkas draugiðkumas.kilnumo varþybas. Ðirdies liepsnoje draugiðkumas virs meile. Nes neþinojo. kuri liko nepagirta.

Pastaràjà savybæ galima ádiegti ir iðugdyti. Labai svarbu þinoti. Niekas negali geriau uþ meilæ harmonizuoti psichinës energijos.pasiaukojimas. Ðirdis. yra ið aukðèiau veikiantis Ir duodantis organas. tai ið jø jis Iðsirinks patá vertingiausià . Te kiekviena ðirdis lieja Dvasios dovanø sroves.ji nenugalima. Gerumo kupina ðirdis aplinkui save sëja sveikatà. Tik visomis liepsnomis deganti ðirdis Gali paþinti aukðèiausiojo gyvenimo groþá. Kaip beribis dvasinis atidavimas.tai ne tik geri darbai. o ne fizinis poilsis.pats galingiausias visø ugniniø energijø Ðaltinis. ðypsenà. dvasinæ ðviesà. kurioje negalëtø þërëti ðirdies ugnis. Niekas taip neiðugdo ir nepraturtina ðirdies. Reikia sëti gërá kiekvienu þvilgsniu. Geranoriðkumas . 271 . Jei þmogus sugeba ávertinti savo jausmus. Daugelá ðirdies bûsenø pastebëjo þmonës Pradedant minkðtaðirdyste ir baigiant kietaðirdiðkumu. kiekvienu prisilietimu. arba Budhi lavinimas ir vystymas Yra pimoji psichinës energijos átempimo priemonë. Bet ðalia geranoriðkumo reikalingas ir nepakantumas blogiui. jog psichinæ energijà.Ðirdis .tai iðmintingas priesakas. Þinoma. Nes psichinë energija yra ugninë ðirdies energija.meilæ. Kai Ðirdies ugnys dega . Intelektas neástengs pilnai atpaþinti blogio. bet ðirdis neapsiriks. Pirmiausia. Bet ir sugebëjimas dþiaugtis gëriu. Ir ðirdis augs tose gerumo pratybose. Ðirdies. atnaujina jausmai. Bet retai kada pastebëdavo ðirdies ugningumà. Taigi. Tikroji auka yra dvasinë. Todël ðirdies ugdymas turi bûti suprantamas Kaip visø ugniø áþiebimas. Tuo tarpu kaip tik ði savybë turi patraukti Mûsø dëmesá. Gëriui atsidavusi ðirdis nepaliaujamai spinduliuoja palaima. Juk saulë nesiunèia ið anksto numatytø spinduliø. Niekas nenugalës ugningos ðirdies. “Mylëkite vienas kità” . Net kalëjime nëra tokios belangës. savo esme. Reikia iðmokti nuolatos duoti ðirdþiai darbo. Ir tai nepriklauso nuo sàmoningo apsisprendimo ir tiksliniø siuntø. todël ðirdies prigimtis . aukà reikia suprasti teisingai.

kada ir kaip dera elgtis. Ji taip pat pasakys. suvokus ðirdá.jis suþydës. Kai jo paklausdavo. iðtikimybæ.ðitos pakilimo virðûnës.pasauliø tiltas. Jis atsakydavo: “Kad tik nepamirðtø ðirdies. kada reikia sutramdyti ánirðusio gyvulio beprotystæ. meilæ ir visas gërio apraiðkas. jei jai nëra vietos? Arba kur gyvens kantrybë. jei jos bûstas uþdarytas? Sukurkime joms sodà . Pamàstyk apie didá stebuklà. Visa kita prisidës”. kada reikia skubëti padëti artimui. Tegul kiekviena ið jø bus aukðèiausio lygio! Darbas. Net pati ðvelniausia ir labiausiai atjauèianti ðirdis Turi bûti dràsi. nes ji . Ar gali stovëti tvirtovë be didvyriðkumo ir iðkilmingumo? Ðirdies ramybë yra tvirtumas ir nedvejojimas. Ðirdis nurodys. þygdarbis . Taip ið vienos pusës reikia ugdyti geraðirdiðkumà. ðirdies taupyklë visø vienoda Sudëkime á jà brangenybes! Ilgai kelionei surinkime kiek ámanoma daugiau savybiø. kurá kiekvienas þmogus turi savyje. ar galima pakviesti meilæ. Kantrybæ. kodël jis nekalba apie gailestingumà.Nerviniai centrai suvirpës prisilietus prie tamsos prado. Blogis gali iðsipuoðti ávairiausiais apdarais. Ðirdis yra uola ant kurios statomos tvirtovës. Kiekvienam duotas ðis stebuklas. Kad ásisàmonintum ðirdies tvirtumà. Nenusakomos ðirdies taisyklës. kûryba. Ðirdis pasakys.grieþtumà. “Vienas atsiskyrëlis iðëjo ið savo buveinës Ir kiekvienam sutiktajam sakë: “Turi ðirdá”. Ið tiesø. Ðirdies þenklø negalima nepastebëti Taip auga sugebëjimas prieðintis blogiui. O ið kitos . Bet jokia kaukë neapgaus budrios ðirdies. meilë. Kaip sàmoninga kantrybë. Ir niekas taip neiðbandys ðirdies. Þodþiais neámanoma nusakyti. Tyra ðirdis nepakelia blogio. 272 . Kada ðios abi savybës neprieðtarauja viena kitai. Bet kiek pakopø reikia narsiai pereiti. taèiau tik ðirdyje Gyvena teisingumas.

Kad Hierarchija nereali. Kuri yra tiltas á Hierarchijà. kai jo ieðko ðirdis Ta pati ðirdis. Dabar mes turime susitelkti ties ðirdimi. Darbas . 273 . nes nëra á Jà keliø. kûryba . Kokia gausybë papildomø sàvokø glûdi jose! Kokia meilë be pasiaukojimo.be didvyriðkumo.be tobulëjimo! Ir visai ðiai kilniø vertybiø kariaunai vadovauja ðirdis.be kantrybës. Te niekas nesako. Kad þmonës jos nepamirðtø. iðsaugo kylantá verþlumà. kuri nenuilstamai plaka ir dauþosi dël to.Esant bet kokioms aplinkybëms. þygdarbis . Yra pats realiausias kelias.

ið minties gimsta darbai. “Kvietimas”. Tai kokia atsakomybë tenka þmonëms uþ kiekvienà mintá! Minèiø sklidimas. tiek griaunanèioji jëga. naikinti puvimo mikrobus. Bet ji gali ir pritraukti neþabotas stichijas. Mûsø minties jëga gali plisti labai toli. kai nenuoseklus màstymas Ir neþaboti jausmai vedë praþûtin iðtisas tautas. 274 . toks pat pastovus yra ir minties pulsas Tai yra. Ávairiaplanis Kosmosas átempiamas aukðèiausiàja mintimi. kad paèios siaubingiausios nelaimës Þmonijos istorijoje atsitikdavo dël nesugebëjimo màstyti. Þmogaus mintys sluoksnis po sluoksnio nusësda ant ávairiø daiktø. Jei mintis yra energija. Legendos sako. Mintis yra evoliucijos variklis . Mokytojas Platonas pasakë: “Mintys valdo pasaulá”.be minties evoliucija neámanoma. 61 Ðeðiasdeðimtoji legenda Mintis yra svarbiausias gyvenimo veiksnys. Kiekviena mintis gali arba terðti. Bet ir uþ màstymo kokybæ! Ðirdis plaka nesustodama. Visoks gëris ir visokios griûtys sukuriami màstymu. Mintis gali valyti. Ir tokiu pavidalu kartais iðsilaiko iðtisus amþius. Tamsoje mojuojantá rankomis ir neþinantá uþ kurio daikto uþklius. kuri nesuyra. Galima rasti daugybæ pavyzdþiø. p. o iðlieka. Mintis yra viena galingiausiø Kosmoso energijø. Kad paèiuose egzistencijos pamatuose glûdi kûrybinë mintis. arba skaidrinti erdvæ.APIE MINTIES KÛRYBÀ Reikia màstyti . Joje glûdi tiek kurianèioji. Be to. kiekvienà akimirkà þmogus arba kuria. kaupimasis ir nusëdimas aplinkoje Reikalauja þmoniø atsakomybës ne tik uþ veiksmus ir þodþius. arba griauna. mintimis pradedami nauji pasauliai. mintys akumuliuojasi erdvëje Atskiros mintys traukia prie savæs kitas panaðias mintis. Mintimis sukuriamas visas Kosmosas. Netvarkingai màstantis yra panaðus á þmogø. Galima matyti.

Tamsusis ðeimininkas nepasislëps nuo savo darbø Piktos mintys ir prakeikimai pavojingi pirmiausia paèiam prakeikëjui. sintetiðkumo.kliudo jai augti. dëmesio. lyg vabzdþiai. greièio. Prakeikimai ir burnojimas sukelia skausmus dideliu atstumu.Ið kitos pusës. pastabumas taip pat. Þmonëms gëda sakyti per garsiakalbá niekingus þodþius.. 275 . atminties ir susitelkimo ugdymo. Tai. sugrauþia paèius stipriausius ketinimus. Todël reikia iðvalyti savo màstymà nuo smulkiø rakðèiø. kaip ir sàmoningimas. Taigi. originalumo . Negatyvus ir nedisciplinuotas màstymas yra Didþiausias stabdys. Pastabumas yra viena ið svarbiausiø savybiø. Á màstymo menà reikia þiûrëti kaip á sveikatos ðaltiná. Negeros mintys . Tas jau pasirengæs dideliems sprendimams. Ir deðimteriopa jëga muða já . O jei neapykantos ir pykèio mintis siunèiama tokiam þmogui. Kuriame nëra tapaèios vibracijos. bet ir jo technikos tobulinimo Pastabumo. Sàmonë kaupiama gyvenime.ávairiausiø ligø prieþastis. pagal minties dësná. þmonës atsakingi uþ kiekvienà pasiøstà mintá ar iðtartà þodá. Tad gëdykimës siøsti bjaurias mintis á Nuostabøjá Pasaulá. O niekingos ir nepadorios . Bet jis auga taip pat lëtai. Daugybë þmogþudysèiø ávyksta dël tokiø minèiø poveikio. lyg bumerangas. tokia nepriimta mintis. vystant psichinæ energijà. Tai kodël galima erdvæ uþpildyti niekingomis mintimis? Pasaulinio masto sumaiðtis teprimins apie minèiø kokybæ. Tam tereikia tik ðiek tiek dëmesio ir atsakomybës. Reikia siekti ne tik màstymo ðvaros. O taip pat tikslumo.blogio mintis atranda savo ðeimininkà.. pakeliui sustiprëjusi nuo panaðiø energijø. netvarkingos mintys Jos. Kas sugeba kontroliuoti savo maþàsias mintis. Kilniausi ketinimai nyksta slegiami gëdingø minèiø Jos paþeidþia subtiliàjà medþiagà ir silpnina aukðtàjà energijà. Ypaè kenksmingos yra taip vadinamos nevalingos. Menkos buitiðkos mintys silpnina jos pasireiðkimà. tingus ir vangus màstymas Griovë jau sukurtas galimybes. Gráþta pas siuntëjà.

Paskui . Bet ne Golemas bus Naujosios Rasës prototipu.màstymà ir groþio ekstazæ.jos sutelkimas bei átvirtinimas. 276 . skirianèiu nuo praëjusiø amþiø. Iðorinis paþinimas Turi duoti impulsà ugningam màstymo procesui. Màstymo meno groþis turëtø tapti Mëgiamiausiu sportu. Reikia iðmokti iðsivaduoti nuo liûdnø ir slegianèiø apmàstymø. *** Daug kalbama apie Naujàjà Rasæ. Galima spræsti konkreèius gyvenimo klausimus. Bet ir iðsilaisvinti ið nesavalaikiø ir þeminanèiø minèiø. kad kiekviena mintis bûtø tiksliai atskirta. sveiko gyvenimo sàlygomis mintis ne tik nevargina. kiek pavydo. Nepaisant menkos ákyriøjø minèiø reikðmës. Sustabdyti mintá yra sunkiau. negu jà pagimdyti. Bet atvirkðèiai. Màstymas yra aukðèiausias malonumas. Màstymo kokybë taps poþymiu. palankiai veikia aukðèiausiø substancijø apykaità. Visiðkas atsiribojimas nuo tam tikros minties ar jos uþuomazgø Tai jau didelë màstymo disciplina.Reikia iðmokti akimirksniu perkelti dëmesá ir Siekti. Kiekvienas dirbantis þmogus turi mokytis kûrybiðkai màstyti. Reikia áprasti màstyti. Reikia sàmoningai atnaujinti màstymo menà. Reikia valyti smegenis nuo tokiø nepraðytø sveèiø. Reikia iðmokti tartum atidëti nereikalingà mintá á ðalá ir stebëti. Normalaus. Kiekvienoje veikloje galima atrasti valandëlæ minties plëtrai. Kad ji në kiek nenuspalvintø kitø minèiø. Daþniausiai tokios tamsios mintys siunèiamos ið iðorës. Þmonës turi Tik du tikrus malonumus . Galima prisiversti visà dienà apie kà nors negalvoti. Skaitymas ir net supratimas nëra apmàstymas. apie ateities þmonijà. Pirmiausia atliekami minties sukûrimo bandymai. ir tik po to Galima bandyti iðsivaduoti ið minties. iðsilaisvinant nuo ákyriø minèiø. kiek kerðto Galima sustabdyti. tikraisiais þmonijos sparnais. Reikia mokytis ne tik pagilinti ir sutelkti màstymà. Kiek átarumo. Jos bando rungtis su paèiomis didþiausiomis idëjomis.

Ðviesos strëlë. kuþdantis: “Kà reiðkia pasauliui mano mintis?” Kas taip mano. tai visa kariauna liks neapginta. Bûtø gerai kasdien bent pusvalandá pamàstyti. Màstymo subtilumas ves prie gyvensenos subtilumo. Ar galima ásivaizduoti. Màstymas iðryðkins daugelá prieþasèiø ir daug kà atskleis. kiekvienas karys paleis tik vienà strëlæ. Galima iðmokti svajoti. Reikia iðmokti graþiai. Ieðkant didþiausio naudingumo. tas dar neiðsivadavo ið egoizmo gniauþtø. Tad siøskime á ervæ geriausias mintis. O ne kitaip? Kodël dabar. bet jei kiekvienas Pagailës savo strëlës. kas vyksta. reikia lavinti vaizduotæ. Nekalbame apie koká nors ypatingà susikoncentravimà Tiesiog naudinga màstyti apie gërá. Taigi.Galima kelti sau klausimus apie viskà.apie tai. Teaplenkia mus kenksmingas ðventeiviðkumas. Budrumas. bet ir subtilëti. Svajonë . Þinoma. Kad þmonës màstytø tik apie tai. netvarkingø minèiø. o ne anksèiau? Kiekvienas ávykis sukelia daug minèiø. kas gali atneðti pasauliui Didþiausià Gërá. 277 . Norint sugebëti ásivaizduoti prieþastis. Juk ji turi ne tik stiprëti.tas ir graþiausia. Kodël taip. Kame slypi màstymo subtilumas ir taurumas? Màstymo siekyje ávertinti tai. Taip kasdien galima mokytis tiksliai ir geranoriðkai màstyti. Galvokime apie reikalingiausia . kas geriausia ir graþiausia.tai aukðèiausias minties skrydis. Minties þaibai Nuðvieèia visà atmosferà ir palieèia daugelá aplinkybiø. Geranoriðkos mintys . Kas reikalingiausia . Net menkiausios gërio apraiðkos Á kasdiená gyvenimà atneða daug ðviesos.gërio daigai. trumpai ir tiksliai màstyti. Pirmiausia reikia iðvengti kenksmingø. kas naudinga? Þinoma galima. kiekviena gërio mintis . Svajonë gali virsti disciplinuotu màstymu. Galima priprasti naudingai màstyti ir turëti tik gerus ketinimus. akylumas ir màstymo ugdymas Subtilins ir þmogaus psichinæ energijà. Vienatvë bei kryptingumas formuoja màstymo kokybæ.

Vistiek siøskite á erdvæ savo pagalbos mintá.mintis siunèiama ðirdimi. Taip. Ðitiek galimybiø . Galima net neturëti savyje konkreèiø þodþiø. Iðmatuojamø ir neiðmatuojamø . Jei jûs ir negalite nustatyti tikslios paskirties vietos. Gërio minties siuntimas á erdvæ .geriausia erdvës dezinfekcija. neribotai auga energija. kylant átampai. Ir jûs nepamirðkite jø . Kaþkur.mintis apie pasaulá trumpa: “Tebus pasaulyje gëris!” Taip kasdien galima sukurti daug gërio. Taip kiekvienas seks Brolijos pavyzdþiu. mes gauname Kosminæ pagalbà prieðintis blogiui. Siøsti gërio mintis. Màstymo ðvara . Kai siunèiate mintis vargstantiesiems.Galbût þmonës nesuvokia. Minèiai nereikia þodþiø . Nuo jo skaidrëja uþterðta þemesniøjø sluoksniø atmosfera. kai ið skirtingø kraðtø skrenda pagalbos mintys. Ji ras kelià ir magnetiðkai prisijungs prie Brolijos Pagalbos. Kiekviena skaisti mintis kuria erdvëje ðviesos juostà. Minties kûryba .tai lyg nuskaistinantis þaibas. Brolijoje þino apie tuos þûstanèiuosius ir siunèia geranoriðkas mintis. Á ðià juostà pritraukiami ávairûs kosminiai spinduliai. nepaliaujamai. Jos gali bûti skirtos tiek atskiriems asmenims.slypi joje. Nereikia varginanèiø meditacijø . o tik geranoriðkà jausmà. kaþkas patiria baisià nelaimæ. Gërio kûryba . jog kiekvienà minutæ. tiek bûti bendros visiems.vertingiausias ir praktiðkiausias uþsiëmimas.ir dideliø. . kaip erdvës strëles. ir maþø. Puiku. Galima iðmokti kasdien daug kartø.siøskite jiems pagalbos mintis. Erdvës prisodrinimas gëriu yra ir sveikatos apsauga.tai bendradarbiavimas su Hierarchija. Pripildydami erdvæ gërio siuntomis.tai garbingiausios jûsø valandos. Màstymà reikia suvokti kaip cheminæ reakcijà. 278 .

APIE KOSMINËS SÀMONËS UGDYMÀ Monotoniðkojekasdienybëje Tik nedaugelis pajunta Kosmoso realumà. Iðplësta sàmonë yra ta vienintelë ir aukðèiausia vertybë. Jau nuðviestà Aukðèiausiojo Pasaulio Ðviesa. Bet þmonës nesuvokia nuostabaus tobulëjimo dësnio. Sàmonës evoliucija yra jos dieviðkøjø savybiø atsiskleidimas. Nesuskaièiuojamø gyvenimø sekoje auganti þmogaus sàmonë Palaipsniui atskleidþia visas mumyse paslëptas aukðèiausias galimybes. Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda Kaip suþinojome ið legendos apie nemirtingàjá þmogø . Þmogaus esmë . o apaèios gamina kosmines ðiukðles. Kurios verta siekti. Kad per gyvenimà galima eiti lyg gyvuliams . Juk miglota sàmonë yra gyvuliðkøjø laikø paveldas. Paprastai þmoniø sàmonë miega dël tingumo Ir paèios geriausios galimybës lieka neágyvendintos. Iðëjæs ið Pirmapradþio Gyvybës Ðaltinio. Kai vieni prisilieèia prie atominës energijos. Mûsø gyvenamu epochø kaitos laikotarpiu Sàmonës raidoje turi ávykti ðuolis. Pagrindinës energijos potencialas buvo duotas kiekvienam þmogui. Neiðmatuojamas atstumas skiria dvasios pasiðventëlá. dvasios grûdas yra panaðus á Já. Þmonijos virðûnës . nes ji þmogø ið vergo padaro vieðpaèiu. ir ðiukðlyno padugnæ.didvyriai ir pasiðventëliai Siekia Aukðèiausiàjá Pasaulá. Papildanèias kaimynines planetas akmenimis. Kiti dar nepasiekë urvinio gyvenimo lygio. Mumyse slypinèiø dieviðkø galimybiø iðlaisvinimo procesas. Þmogaus dvasios grûde slypi visos to Ðaltinio savybës. Bet kaip skirtingai þmonës pasielgë su didþiàja dovana! Stebina skirtumas tarp primityvaus laukinio þmogaus Ir iðkilaus màstytojo sàmoniø.be praeities ir ateities. 279 .mikrokosmà.tai ugninis dvasios grûdas. Jie mano.

Kartais. 280 . Dabartiniu metu. Bet kas mums ið to? . Beþdþionë labai uþgauli. galima padaryti Nepaprastai dideliø poslinkiø savo dvasios raidoje. Taigi. Bebaimiðkumo suvokimas ir panaðûs jausmai bei áspûdþiai. Ateities Pasauliui reikia sàmonës nuðvitimo. Panagrinëkime tai iðsamiau. Trumpam sujungiantis þmogø su kosmine sàmone. Tokie nuðvitimai patiriami iðgyvenant sielà taurinanèias emocijas. Po to iðvalyti sàmonæ nuo visokiø ðiukðliø. Bûtina eiti nuolatinio paþinimo keliu. O ne postringavimo aukðtomis frazëmis. Iðvystyti dvasiná imlumà nuolatiniam ákvëpimui. prisijungus prie evoliucijos. visaþinojimo. Reikia iðvystyti bendramatiðkumo pojûtá ir nepaprastumo sieká. Pirmiausia reikia disciplinuoti savo jausmus. Aukðtø idëjø ir siekiø ákvëptiems þmonëms. Ir per vienà gyvenimà pasiekti to. Neparuoðus tam savo sàmonës . ko kitais laikais Reikëtø siekti deðimtis ar net ðimtus gyvenimø. Meilë viskam.tai yra jos neugdant.Maitrëjos Epocha Bus mûsø planetos Kosmine Era. Papûga kartoja burnojimus. arba kosminis praregëjimas. atsiveria aukðtoji sàmonë. nemirtingumo. Naujo þmogaus sàmonë turi pasiekti ðios Eros lygá Ji turi tapti kosmine sàmone. antis nevaldo savo nervø. Rietis moka net ðunes. mûsø laikais veikia spartëjimo progresija. Já paprastai lydi neapsakomai gilus dþiaugsmas. Tai yra taip vadinamas nuðvitimas. trumpai akimirkai. pantera greitai susierzina. Naujoji Epocha .Pasaulio Motinos Epocha . Ðis laikinas Aukðtosios sàmonës atsivërimas tiek neáprastas. Jog palieka neiðdildomà áspûdá visam gyvenimui.Netapkime panaðiais á juos. Viðta kudakuoja be prieþasties. peslys ilgai neðioja pyktá.Naujo Pasaulio statyba reikalauja sàmonës atgimimo. kas supa mus. Kosminës Sàmonës neámanoma pasiekti. Rytø Mokyme “Agni-Joga” pasakyta: “Neprilygkime gyvuliams.

Kas nori auginti sàmonæ. Abejonës kirminas. sulaiko dvasios vystymàsi.abejingumas nesukuria Gërio. Verþiantis pirmyn. Karmos dësnio neiðmanymas Ir neþinojimas.tai nemokðiðkumas. Taèiau kantrybë Tai ne bejausmiðkumas . Kaip protingos visuomenës garbingi nariai. grauþia ir naikina psichinæ energijà. nebus laiko dairytis á þvëris. Reikia patikrinti kiekvienà Ásiðaknijusá reiðkiná. turi pradëti stebëti save Ir neskausmingai atsikratyti kenksmingø savybiø. Kantrybë yra sàmoninga átampa. Susierzinimai labai kenkia þmogaus psichinei raidai. Kuri nukenksmina susierzinimo pasekmes. Ji paralyþuoja valià ir aukðtøjø principø veikimà. Todël reikia atprasti mëgdþioti þvëris. Kiek daug silpnybiø þmogus turi áveikti. 281 . Savæs gailëjimas uþkelia psichinei energijai vartus. Apimtas baimës þmogus praranda sàmoningumà ir protà. Abejonëse suyra visos geriausios ir kilniausios þmogaus savybës. Jie ardo ir iðderina nervø sistemà. Mintis apie pavojø chaotiðkai ryja psichinæ energijà. neapykanta.” Kelyje á kosminæ sàmonæ neleistinos þemos aistros: Neleistini pagieþa. Dvasios evoliucija reikalauja atsikratyti bet kokios baimës. Abejonë fiziðkai ardo nervø sistemà ir tiesiog ryja psichinæ energijà. kaip bacila. Nuo susierzinimo labiausiai apsaugo kilniaðirdystë. Savigaila . Svarbiausi sàmonës augimo prieðai . Kai kantrybë sutelkta.Stûgavimai sukuria tikrà þvërynà. Visi esame atsakingi uþ kievienà kvailà atgyvenà.dirglumas ir pyktis. pavydas ir kitos panaðios aistros. pyktis. jog þmogus pats yra visø nelaimiø ir smûgiø prieþastis.didelis dvasinës raidos prieðas. Bet koká susierzinimà kompensuoja kantrybë. Baimë . Daug kà reikia paðalinti ið kelio. gaminasi ypatinga substancija. Ji praþudo visus dvasinio vystymosi daigus. Mahatmø Mokymas pataria paþinti tris blogiausias savo savybes Ir ugningu verþlumu jas sudeginti. Kad taptø pakankamai þmogiðku.

beribiai laimëjimai bei galimybës. Kiekvienas turi iðsiugdyti sugebëjimà sàþiningai prisipaþinti. galima galvoti apie naujà sàmonæ”. Þinios turi bûti papildomos visà gyvenimà. Bûtina kruopðèiai nustatyti savo minèiø kokybæ. jog siekia kosminës sàmonës Tegul galvoja apie ðirdies ðvarà.Reikia blaiviai perþiûrëti visus savo apsileidimus. Pitagorieèiai ir kitos panaðios Graikijos. Kas ruoðiasi broliðkam darbui. Tad stebëkime save ir dideliuose. Tik taip iðsilaisvinus. Mokyklos tikslas . Indijos ir Kinijos mokyklos Pateikia nemaþai nuolatinio mokymosi pavyzdþiø. Nuo visø iðankstiniø nusistatymø bei primestø poþiûriø. kà galima iðtaisyti ðiandien Ir patikrinti kiekvieno savo veiksmo kokybæ. 282 .tai tik prieangis á tikràjá paþinimà. Mokykla . Reikia pagalvoti. Sàmonës iðvalymas yra iðsivadavimas nuo prietarø. Rytø Mahatmø Mokyme pasakyta: “Kai kas mano. Ir Arhatai visà laikà gilina savo þinias. Apsiriboti vien privalomomis mokyklomis yra nemokðiðka. Kai norime regëti vaiskius tolius . Naujasis þmogus saugos sàmonës aiðkumà. Nesupraskime paþinimo kaip kaþko uþbaigto Toks ribotumas atims Bûties dþiaugsmà. ir maþuose dalykuose.áskiepyti meilæ nepaliaujamam þiniø troðkimui. Beribis gyvenimas. negalësime prieiti prie aukðtøjø energijø. Tegul maþiau vaizduojasi esàs Kosmoso nugalëtoju ir pasistengia iððluoti ið sàmonës ðiukðles. Mokëti iðvalyti sàmonæ nuo nereikalingø sàvokø Vadinas pasiruoðti tolimai kelionei. Nëra galimybës kada nors pasiekti absoliutø þinojimàTame ir glûdi Begalybës didybë.nelendame á dulkiø debesá. Neiðvalæ sàmonës. Juk neámanoma nieko matyti drumzliname vandenyje. turi mokëti stebëti save. Sàmonës plëtra priklauso nuo meilës paþinimui. Be to. tikrinti reikia pradëti nuo paèiø kasdieniðkiausiø dalykø.

Nes ten. Galima iðmokti jausmu iðsiverþti ið vulgarios kasdienybës ribø Ir dvasia susilieti su stebuklinguoju groþio pasauliu. kas yra atitikmuo ir bendramatiðkumas. Gera ar bloga.Þmonijos sàmonæ apgaubë kasdienybës dulkës.dar dvasiðkai nesubrendæs. Teisingo sprendimo viesulas nuneð menkas mintis. Kuriant pasaulinæ pakopà. Kelias á Naujàjá Þmogø . Ðios sàvokos mums bus þenklai. Kas gali iðvesti sàmonæ uþ planetos ribø. kur dideli medþiai. kasdieniniai áproèiai tampa niekingi. Todël bûtina pramuðti ðià sienà. Paþinus tikràsias vertybes. vedantys á realybæ. Teisingam subtiliø energijø suvokimui reikia Harmoningos organizmo bûsenos. Bûtina kruopðèiai aðtrinti savo pojuèius. Ir kasdienybëje galime prisiminti bendramatiðkumà. Tik beribis sàmonës plëtojimo ir nepaprastumo siekis Veda evoliucijos keliu pirmyn. naudinga ar kenksminga .siekti to. Tik kosminës asmenybës suvokimas nuðvies evoliucijos laiptus. galime patirti Palaimà. Sugretinæ menkumà su didingumu. 283 . Argi sunku gyvenime atsisakyti nereikalingø áproèiø? Nesunku. Nekalbëkime ilgai apie kiaurus padus. neskiriantis maþo nuo didelio.palanki aukðèiausioms energijoms priimti. jei sàmonæ perkelsime ateitin. Reikia iðmokti áveikti pilkà kasdienybës drakonà. Nesiverþkime prie maþø dalykø. Ir pagaliau . kai á duris beldþiasi didybë! Þmogus. Niekingo nuo didingo . Kuo uþgrûdinsime mûsø sumanymø ir darbø bendramatiðkumà? Matuokime tik lygindami su Hierarchija ir Begalybe. Reikia ásisàmoninti. Reikia mokytis subtilaus suvokimo.atsirinks savaime. atrasime ir laisvæ. Tik taip galima suprasti tikràsias vertybes. Kai galime mintimis pakilti á stebuklø pasaulá. reikia taikyti pasauliná mastelá. Pakili bûsena .sàmonë turi tapti jautria ir imlia. krûmø nematyti. Esant aukðèiausiai dvasinei bûsenai.

Tobulëti galima tik subtilinant sàmonæ. Neperkeièiantys gyvenimo. gali gauti ðià aukðèiausià dovanà. Bus iðspræstos tiek etinës. Juk ir visa bûtis taps kilnesne. Taèiau neatidëliotinu þmonijos sàmonës plëtojimu Galima ið esmës uþkirsti kelià tamsybiø iðperoms. laisva ir bebaimë sàmonë! 284 . Kilni. Tik tada. prisilietusi prie Tiesos spinduliø. Yra tik viena panacëja . Negalima uþdrausti ir pykèio bei melo.pakylëta sàmonë. Kad pakili dvasios bûsena taps nuolatine ir sukurs sàlygas Dar aukðtesniam ákvëpimui. Bet ðios aukðtojo pakilimo kibirkðtys tëra tik atsitiktiniai nuðvitimai. Gyvenimo problemas reikia spræsti tik plëtojant sàmonæ. Taèiau kiekvienas. Kompozitoriams. Kad ji siektø vertos aplinkos. Bet gyvenimo prasme. poetams.tobulëjimas. iðplëtota sàmonë. Pasirûpinæs savo sàmone. Jokiais ásakymais negalima uþdrausti karo. dailininkams . Natûraliai áþengs á taikios statybos kelià Ir lyg gëdingus skarmalus atmes bet koká Þmogaus orumà menkinantá tamsuoliðkumà.Ákvëpimo sàvoka paprastai priskiriama tik mokslininkams. Kiekvienas þmogus iðgyvena ákvëpimo akimirkas. Ásivaizduokime.. Tamsaus nemokðiðkumo padariniams. Sàmonës plëtra atves á iðminties kelià.. tiek ekonominës problemos. *** Evoliucijos esmë . Kokius lobius gali duoti þmonijai Tyra. Pakylëto màstymo þmogui ákvëpimas turëtø bûti ne retu sveèiu. kai gyvenimà suvoksime kaip sàmonës raidà.

Ypatingas dëmesys bus kreipiamas á namø buitá. kad vaikai nepastebi gyvenimo tuðtumo Prieðingai. Jaunoji karta bus iðgelbëta nuo uþsiëmimo dideliu ðmeiþtu. Paðalinus ið ðeimos gyvenimo smulkias apkalbas.stiprinti vaiko egoizmà ir ðykðtumà. bet ir gyvûnus bei augalus. teikiant malonumà aplinkiniams. Paprastai jau trijø metø kûdikis . Kûdikis negimsta su neapykanta . Nes ðios savybës apribos jo màstymà ir sàmonæ. auklëjant vaikus. jie net labai jautrûs visam apyvokos turiniui.APIE NAUJO ÞMOGAUS AUKLËJIMÀ Legendose sakoma. O septynmeèiams . Mokoma atjausti ne vien þmogø.visiðkas nekûrybiðkumas. apkalbø bei ðmeiþto Jam bus svetimas toks laiko praleidimas. Kiekviena ðeima suvoks auklëjimo pagrindus.pilnas áspûdþiø. kad Naujojoje Epochoje. kol nepamato pirmo þiauraus veiksmo Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautà. bet apie kitus.kuo ankðèiau .ði tamsi savybë Perimama ið gausiø vyresniosios kartos pavyzdþiø. Ir atrasti dþiaugsmà. tai vaiko charakteris Susiformuos be áproèio taip naikinti vertingiausià laikà. Bus puoselëjama bendradarbiavimo ir pagalbos dvasia. Klaidinga manyti. Jokiu bûdu ji nelepins vaiko. 285 Ðeðiasdeðimt antroji legenda .tuo geriau. Nëra nieko baisiau uþ egoistà ir ðykðtuolá. Jei vaikas nuo ankstyvos vaikystës negirdës Smerkimø. Vaikai neþiaurûs. nes ðios ydos Visø þmonijos iðsigimimø prieþastis. Juk namø aplinka uþdeda atspaudà visam gyvenimui. Egoisto dalia .jau daug kas prarasta. Jei namuose neloðiama kortomis. Vaikai bus mokomi galvoti ne apie save. Baisi kvailystë . Naujo Þmogaus auklëjimas bus pradedamas Kiek ámanoma ankstyvesniame amþiuje .

Jau nuo maþens vaikai bus skatinami padëti suaugusiems. Juk jie taip mëgsta, kai vyresnieji praðo jø pagalbos. Suaugusieji galëtø specialiai sukurti situacijas pagalbai priimti. Vaikai bus mokomi paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems Taip ásitvirtins ir Hierarchijos suvokimas. Vaikus mokys veiklos, dëmesingumo, stropumo. Nuo maþens jie pratinsis prie nuolatinio darbo, Bus skatinami dirbti “kaip dideli”. Jie mokysis amatø, laisvai juos pasirinkdami, Taèiau bûtinai bus reikalaujama darbo kokybës. Su darbo kokybe ateis ir pareigos ásisàmoninimas. Kiekviena ðeima turës namø draugà - gerà knygà. Knyga visose ðeimose uþims garbingà vietà. Vaikus saugos nuo blogø áproèiø, apsunkinanèiø gyvenimo kelià. Naujagimiai neturi áproèiø Ðeima, mokykla ir atavizmai suformuoja blogus áproèius. Vaikus saugos ir nuo gyvenimo grimasø - nuo visø netikrø dalykø, Nuo blogos muzikos, nuo kvailø lenktyniø. Reikës iðguiti melà ir paðaipas, netoleruoti storþieviðkumo, Nebevartoti grubiø ir nepadoriø þodþiø. Jau pradinëse mokyklose bus diegiami principai, paaiðkinantys Dviejø didþiausiø ydø - neðvankiø kalbø ir þiaurumo - neleistinumà. Bet kokie nepakantumo daigai bus raunami su ðaknimis. Net iðdavystës uþuomazgos nebus toleruojamos Grieþti ir rûstûs þodþiai uþkirs kelià tokiai beprotybei. Taèiau ir draudimai bus iðguiti ið jaunosios kartos gyvenimo. Fanatizmas ir draudimai bus pakeisti galimybëmis. Nebus draudþiama net tai, kas kenksminga, Tiesiog bus kreipiamas dëmesys á naudingus ir patrauklius dalykus. Ugdymas ateityje mokës iðaukðtinti gërio patrauklumà. *** Pagrindinis auklëjimo tikslas - ðirdies ir proto lavinimas. Raumenys daugiau nebeuþgoð proto ir ðirdies. Fizinis lavinimas nebus atliekamas psichinio lavinimo sàskaita. Bus rasta harmonija tarp dvasios primato ir sveiko kûno.
286

Ateities mokyklos sukurs sàlygas ðirdies ugdymui. Lavinti ðirdá reikia jau nuo dviejø metø amþiaus. Bûtent vaikams lengviausia pasakoti apie ðirdies lobá. Ðirdies plakimas patraukia vaikø dëmesá. Jie stebisi nesuprasdami, kas ten krûtinëje nepaliaujamai plaka. Todël reikia kreipti vaikø dëmesá á ðirdies jutimus. Dvasios higiena uþims deramà vietà mokykloje. Jau paèiose þemiausiose mokyklos klasëse bus ávesti Praktinës Etikos - dorovinio ugdymo - pagrindai. Naujiems keliams ypaè reikalingas sugebëjimas mylëti þmones Mokykla ðià savybæ ugdys. Savitvarda yra labai sudëtinga savybë. Ji susideda ið atjautos, kantrybës ir dràsos. Ði sintetiðka savybë bus ugdoma labai rûpestingai. Mokiná átrauks á netikëèiausias aplinkybes. Tai nebus rûsti spartietiðka fizinës iðtvermës bei sumanumo mokykla Tiesiog bus mokoma semtis ðirdies energijos. Skonio lavinimas, bendras Groþio paþinimo ugdymas Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus iðmokys dþiaugtis tik tauriu groþiu. Nuo maþens lavins kûrybos instinktà, Atvers kelius á kûrybà, á didájá menà. Ðvietimas negali apsieiti be groþio paþinimo keliø. Vaikai nuo maþens bus mokomi suvokti garso groþá. Muzikalumà reikia lavinti, Nes kiekvienas þmogus turi muzikiniø sugebëjimø, Kurie neugdomi snaudþia. Reikia atverti akis ir spalvai. Daþnai uþtenka Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui iðvystø spalvø groþá. Jei net ankstesniø gyvenimø patirtis jau atvërë akis, Vis tiek reikia, kad nuskambëtø raginimas - þiûrëk! *** Ateities mokykla iðmokys mokinius màstyti. Kiekvienas vaikas bus skatinamas màstyti. Màstymo meistriðkumo ugdymas bus suprantamas kaip praktinis
287

Atminties, dëmesio, susikaupimo ir pastabumo lavinimas. Be iðvardintø srièiø, bus lavinamos ir kitos màstymo savybës: Aiðkumas, sintetiðkumas, originalumas, greitis - t.y. sumanumas ir kt. Patrauklios pratybos ir þaidimai, reikalaujantys atidumo, Formuos pastovaus dëmesingumo ir susikaupimo áprotá. Pastabumo bus mokoma jau pradinëse mokyklose. Pastabumo lavinimas prasidës nuo apyvokos daiktø. Ið pradþiø vaikà mokys laikytis tvarkos kambaryje. Po to pratybomis didins ásidëmëjimo greitá. Sutelkæs pastabumà, Mokinys turës perbëgti per nepaþástamà patalpà. Visiems pojûèiams lavinti bus sudarytos pratybø programos. Pati papraðèiausia buitis bus slenkstis á sudëtingiausius dalykus. Vaikai labai mëgsta tokias uþduotis. Ásivaizduokite maþylio dþiaugsmà, kai jis suðunka: “Að dar maèiau!” Tame “dar” gali slypëti visa pakopa. Vaikai bus skatinami iðsakyti savo nuomonæ apie viskà, Kà jie skaitë, girdëjo ar matë. Tokie aptarimai sukurs màstymo pagrindus. Mokyklose Bus steigiamos màstymo ir gyvenimo procesø stebëjimo klasës Ir mokoma suvokti uþslëptà ávykio esmæ. Mokiniai iðmoks skirti svarbius dalykus nuo menkaverèiø. Mokyklose bus kalbama apie prieþastis ir pasekmes Mokytojai pateiks prieþastis, o mokiniai sugalvos pasekmes. Galima ásivaizduoti daug vienos prieþasties pasekmiø. Pasekmës turi atitikti visas prieð tai buvusias aplinkybes. Vaizduotæ reikia lavinti, nes mokyklos uþdavinys Suformuoti vaizduotæ pagrástà realybe. Bus pasakojamos ávairios istorijos, o po to mokiniø bus klausiama, Kaip jie pasielgtø herojaus vietoje? Niekas nebruks apibrëþtø atsakymø, Atvirkðèiai - bus atveriamos ávairiø sumanymø galimybës. Bus mokoma laisvai rinktis pasekmes. Mokykla ne tik skiepys meilæ knygai, bet ir iðmokys skaityti, Nes pastarasis sugebëjimas nëra lengvesnis uþ pirmàjá. Norint suvokti knygos esmæ, reikia sutelkti màstymà. Ne akis, bet protas ir ðirdis skaito.
288

Pagarba þinioms bus skiepijama nuo pat kûdikystës. Ið istorijos paimti gyvenimiðki pavyzdþiai atskleis tà Vienintelá evoliucijos variklá. Siekis ir pagarba mokslui persmelks kûnà ir kraujà. *** Nuo ankstyvos vaikystës bus supaþindinama su bûties pagrindais. Vaikai bus mokomi kosminiø dësniø gilumo ir tvirtumo. Slëpiningieji Bûties Dësniai bus aiðkinami remiantis pavyzdþiais Ir patraukliais pasakojimais apie visø gamtos karalijø gyvenimà. Sukaupta amþiø iðmintis bus perduodama paprasta forma. Mokyklos iðmokys suvokti visà Bûties didybës patrauklumà. Vaikai dþiaugsmingai ðypsosis tikram Bûties reiðkiniui, Ir atsiskleis jiems stebuklinga pasaulio sàranga. Gamtos istorija bus iðdëstyta iðsamiai ir patraukliai. Augalijos ir gyvûnijos pavyzdþiais Bus parodyta, kokie lobiai slypi þmoguje. Studijuojant bièiø, skruzdëliø, beþdþioniø gyvenimà, Þavintis paukðèiø perskridimø tvarka ir grakðtumu, Bus daromos atitinkamos iðvados, kaip tobulinti gyvenimà. Jei santykinai þemesni organizmai jauèia Bûties esmæ, Tai tuo labiau þmogus turi stengtis tobulëti. Visur pilna vertingiausiø pamokymø. Jau pirmosios pamokos Iðmokys mokinius dþiaugtis gyvenimo stebuklais. Vaikams bus parodytas Begalybës groþis. Vadovo ranka Jau pirmame þingsnyje atkreips dëmesá á tolimuosius pasaulius. Jaunas þmogus turi ásisàmoninti Begalybæ ir pajusti jà. Astronomijos pagrindai bus slenkstis á tolimuosius pasaulius. Taip bus þadinamos mintys apie gyvenimà tolimuosiuose pasauliuose. Jaunos ðirdys pasijus ne planetos skruzdëmis, Bet dvasinëmis bûtybëmis, atsakingomis uþ planetà. Apie Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius bus pasakojama net maþyliams. Daþnai vaikai geriau uþ suaugusius gali màstyti apie Ugniná Pasaulá; Ir tik vëliau þmonës pamirðta praeitá. Vaikai bus skatinami prisiminti ðiuos vaizdus. Vaikams bus kalbama apie gërio Hierarchijà. Ateities mokyklose jie suþinos apie Ðviesiuosius Mokytojus.
289

Ir nagrinës Jø patarimus. Kuo anksèiau jiems primins apie Hierarchijà bei kitas Tiesas, Tuo jie lengviau prisimins jø ankstesnæ reikðmæ. *** Vaiko protà reikia uþimti paèiomis ðviesiausiomis mintimis. Kas gi papasakos jaunimui apie groþá, kûrybà, Galybæ, didvyriðkumà, apie tai, kà bûtina paþinti? Kas papasakos apie þmogaus orumà ir atsakomybæ, Kas nurodys darbo ir pasiekimø kelià, Jeigu ne mokytojas? Jis ateis su patrauklia ir ákvepianèia þinia Ir uþdegs vaikø ðirdis nuostabiais liudijimais apie þygdarbius, Apie naudingus atradimus, apie ðviesøjá Gërá. Bet mokytojas pats turi tuo degti, Kad vien jam priartëjus, bûtø perduodama ugnis. Vaikø ðirdys pajunta, kas dega, o kas jau uþgeso. Ne uþduoèiø pamoka, bet bendri vaiko ir mokytojo siekiai Paverèia pasaulá stebuklu. Atverti mokiniui akis Tai kartu su juo pamilti didþiàjà kûrinijà. Þinià apie Aukðèiausià Pasaulá mokytojas turi perduoti Kaip didþiausià dþiaugsmà. Taèiau koká ákvëpimà turime iðsiugdyti, Kad bûtume dþiaugsmo pranaðautojais! Mokytojas bus pats vertingiausias asmuo, Mokytojui bus sukurtos geriausios sàlygos Ir jis bus atsakingas uþ þmoniø sàmonës ugdymà.

290

APIE HEROIZMÀ IR ÞYGDARBÁ
Ar toli iki þygdarbio? Nereikia laukiniø þvëriø, Nereikia teismo ir karþygiø Þygdarbis èia pat!
“Kvietimas”, p. 161

Ðeðiasdeðimt treèioji legenda

Mahatmos sako: gyvenimas yra tarnavimas evoliucijai. Galbût kai kam pasirodys, jog paprasèiau sakyti: gyvenimas yra evoliucija. Bet Mahatmos tikslingai siekia átvirtinti þodá “tarnavimas”. Þinoma, viskas esti evoliucijos procese, Bet tai dar nëra gyvenimo pilnatvë. Ji atsiranda Tik ásisàmoninus laisvanoriðkà tarnavimà. Bûsimos santvarkos pagrindas bus Didysis tautø tarnavimas Visuotiniam Gëriui. Artëja metas, kai þmonës bus priversti ieðkoti gyvenimo prasmës. Jie suvoks gyvenimo svarbà ir atsakomybæ. Jie supras, kad gyvenimas turi bûti tarnavimas. Didysis Tarnavimas gali bûti kiekvieno þmogaus paskirtis. Taigi, Didysis Tarnavimas yra pareiga ir garbë. Mahatmos sako: “Padëkite vieni kitiems, girdite! Padëkite ir maþuose, ir dideliuose dalykuose. Pagalba yra beldimasis ateitin. Padëkite visur, kur tik ranka gali pasiekti, Padëkite visur, kur tik mintis gali nuskristi! Taip belskimës ateitin. Supraskime, kad kiekviena valanda, Kurià atimsime ið savæs, bus perkelta ateitin. Pagalba liepsnojanti ðirdis - Mûsø ðirdis”. Gyvenimo Mokymas yra kvietimas mylëti - tarnauti Bendram Labui, O tai ir yra aukðèiausioji meilës forma, nes joje nëra egoizmo.
291

kurià mes galime atneðti. Ne tik mûðio lauke dvasià puoðia pasiaukojimo galia. þmonijos vardan. Mes þinome apie bandymus. Daþnai ðis priesakas aiðkinamas kaip gyvybës auka. Reikia suprasti visà ðios kosminës sàvokos groþá. kaip einama átempta styga. Tuo paèiu duota sunki ir ilgalaikë uþduotis. Þengti per gyvenimà verþliai. Ugningu verþlumu statomi visi statiniai. Bûtent tik pasiaukojimas veda prie nuolankumo. Galingiausias þygdarbio matas . reikia jà suformuoti. iðgeria pilnà nuodø tauræ. Testamente paþadëta palaima. Bet pasakyta ne apie kûno gyvybæ. Nuolankiai dirbanèius þmonijos gerovës vardan. iðplësti ir nuskaistinti Tik tada jà galima atiduoti artimo iðgelbëjimui. sielà uþ savo draugus atidavusiems. Kurie atitinka kosminæ paskirtá. gerindami ir turtindami màstymà 292 . Þmonijos labui. Tarnavimo þmonijai kelias yra þygdarbio kelias. Didvyrio ðirdis paþásta pasiaukojimà Visuotinës Gerovës vardan. Norint atiduoti sielà. gailestingumas. Ið tiesø pasiaukojimo ir atsidavimo Pagimdytas nuolankumas labai ávairus. yra ta. nes jis reikalauja visiðko pasiaukojimo. Bet maþai kas pasiaukojimà suprasdavo kaip nuolankumà. Nuolankumo sàvoka .Meilë þmonijai reikalauja atsidavimo ir pasiaukojimo. Didvyriø kelias ne visada nuklotas þmoniø dëkingumo vainikais. o apie sielà.viena didþiøjø sàvokø Daþnai buvo aiðkinama neteisingai. tyliai atliekamus laboratorijose. geraðirdiðkumas. Ið tiesø mes matome dvasios milþinus ir didvyrius. Kad plësdami sàmonæ. Didþiausia nauda. Nuolankumo didvyriai. Bet nëra ir sunkesnio. Ji paþásta savæs iðsiþadëjimà ir Didájá Tarnavimà. Pereiti visus gyvenimus. Buvo aiðkinama. Juk didvyrio kelias eina kanèiø takais.pasiaukojimas. Pereiti visas prarajas su daina Gali tik pasiaukojanti dvasia. Nëra aukðtesnio þygdarbio uþ tarnavimà þmonijai. Heroizmas yra skirtingø nuolankumo rûðiø pasireiðkimas. kad tai Nesiprieðinimas blogiui.

kad pagerintume jo bûtá. Todël ði kova ir yra pats tikriausias þygdarbis. tikro gërio kûrybai. Jei patys ásisàmoninsime. O tai padaryti galima tik pakeliant vibracijas Arba paþadinant dvasingumà þmoguje. kad kasdieniu verþimusi Jie dalyvauja gyvenimo kûryboje. Taigi. Jog bûtina tobulinti gyvenimà. Pagaliau. jie atvers vartus á ateitá. Galima atskleisti paèius naudingiausius atradimus. Galësime atlikti nuostabiausius þygdarbius. Nepraleidþianèioje taip reikalingø ir naudingø Ðviesuliø spinduliø. jei mes nesuvoksime.nepaprastai sunki. sustipriname dvasios ðviesà ir Aukðtomis vibracijomis gydome visà aplinkà. Dvasios þygdarbis prieðpastatomas chaoso jëgoms. Galima daryti gerà artimui. 293 . Verþiasi á kovà su tamsa ir atremia visas pragariðkas iðmones. þmogus gali kurti tobulà gërá Tà mums byloja praamþë iðmintis. kad já nugalëtø.Bei skaistindami ðirdá. Heroiðku þygdarbiu galima paþadinti iðtisas tautas. Kova su tirðtàja tamsa . Visoks tamsos iðsklaidymas yra þmogaus pareiga. þmonës prie þidinio nebus ramûs. Gërio kûryba -tai ateities tobulinimas. Ið tiesø dvasios didvyriai þino. Reikia maþinti átampà apnuodytoje Þemës atmosferoje. kam ir kodël jie turi bûti atliekami. nuðviesta þygdarbio bûtinybës suvokimo. Nebus net minties apie þygdarbá.” Kai þmonës supras visà smerkimo blogá. Apsigaubæs þemiðkuoju apvalkalu. Kiekviena kova su tamsa yra garbinga. Kurie turës pakeisti ateitá. galima pagerinti þmoniø màstymà. Didvyris trimito garsu paðaukia drakonà tam. Kol gyvatë po þeme. Sàmonë. Kiek atsiras laisvo laiko paþinimui. gëriu iðgelbësime ateitá. Ir tai bus gërio sintezë. Mahatmos sako: “Geras þmogus kuria gërá. Màstymo menui.

kuris garantuoja Þmonijos iðsigelbëjimà ir Naujojo Pasaulio pradþià. Geriau suvoks þmogiðkosios vertës didybæ ir paskirtá 294 . Þygdarbio dþiaugsmà reikia ugdyti savyje ir kituose. O juk neiðvengiamai turësime áprasti prie kovos. nes liaudies Ðulai Ásitvirtina tik dvasios ir ðirdies heroizmu. Þygdarbis ne gerbûvio ðiltnamyje kuriamas. ir tolimiesiems pasauliams Reikia kliûèiø ir mokëjimo jas áveikti.Deja maþai kam patinka didvyriðkai kovoti. Be smûgio substancija neims judëti. Smûgiø-postûmiø pripaþinimas Jau yra þygdarbio pradþia.” Þygdarbio suvokimà reikia auginti ðirdyje kaip dvasiná dþiaugsmà. susipaþinæ su pasiaukojamu gyvenimu. Nes kitaip neuþgrûdinsime dvasios kardo. Tai svarbiausias uþdavinys. Vaikai. Mahatmos sako: “Ugnis vandeny neásiliepsnoja. kas sukelia poslinkius. Þygdarbio suvokimas ugdomas didvyriðkø poelgiø pavyzdþiais. klauskime Ar ne prie þygdarbio vartø stumiate mus? Tarp sprogimø klauskime Ar mumyse nebuvo pakankamai jëgø Pakilti? Taip iðtirkime kiekvienà reiðkiná Ar neveda jis þygdarbin? Taip stebëkime visa. kad jos pasakotø vaikams Padavimus apie didvyrius ir dainuotø graþiausias dainas apie þygdarbius. Darbo bendrija turi ugdyti didvyrius. Ir þemiðkajai evoliucijai. áveikusius paèius neþmoniðkiausius sunkumus. Dera prisiminti didvyrius. Reikia prikelti didþiuosius dvasios ðviesulius ir herojus bei atgaivinti jø posakius. Jau senovës iðminèiai motinoms patardavo. Naðtos prislëgti klauskime savæs Ar dar ne þygdarbis? Kai esame suvarþyti.

pasiaukojamas darbas Ateities ir evoliucijos vardan. Jie didþiuojasi þygdarbiais ir svajoja kovoti uþ teisybæ. Savo Broliams prisakë: “Kurkite herojus!” Atëjo laikas. Kur be prisitaikëliðkø pagraþinimø pieðiami darbo ir valios herojai. Gyvenimas beprasmis be þygdarbio. Þmonës turi suvokti þygdarbá kasdieniame gyvenime. Tai gyvas ákvëpimo ðaltinis. raginanèiø paþinti ir atrasti. Vaikai myli liaudies didvyrius. Daug yra pavyzdþiø. Koks puikus þodis “Þygdarbis”. Vaikai jautriai suvokia vertingiausias savybes. Ir ne tik asmeniniu. kûrëjus ir darbðtuolius. Duokime vaikams aiðkaus turinio knygas. Þygdarbio sàvoka apima tobulëjimà. Kurio liepsna iðlieka visà gyvenimà. Garbës ir pareigos suvokimas turi áaugti taip pat. Knygos turi pasakoti apie didvyrius. kai mes visi turime tapti herojais Ir juos ugdyti. *** Didþioji Dvasia. 295 . pasiaukojimà Ir ið to kylanèià sàmonës paþangà. Sàmonë auga prisiliesdama prie puikiøjø pavyzdþiø. Tokios knygos pagilintø vaiko sàmonæ ir apsaugotø já Nuo lengvabûdiðko poþiûrio á ðvenèiausias tiesas. Ypaè reikia knygø. kaip ir gailestingumas. Tegul vaikai vadina save didvyriais ir priskiria sau Nuostabiøjø þmoniø savybes. bet tautos bei ðalies mastu.Ir iðmoks pamilti nesavanaudiðkà þygdarbá. pasakojanèiø apie þygdarbius ir didvyrius. Þygdarbio sàvokà reikia ájungti á vieningos gyvenimo prasmës sampratà. Vietoj mechanikos. palikdama mûsø planetà. Ðiuo þodþiu nusakoma kryptinga veikla. ðiandien reikia kalbëti apie didvyrá. Aukðtos dorovës reikia mokyti didvyriø gyvenimo pavyzdþiais.

verþliai.Dar niekada nebuvo taip reikalingas gyvenimo þygdarbio suvokimas.” 296 . Gyvenimo Mokyme sakoma: “Mano draugai! Kodël jums nepasiryþus Pereiti visà ðá gyvenimà herojais!!!” Mokymo knyga “Kvietimas” baigiasi þodþiais: “Paklaus: kaip þengti per gyvenimà? Atsakykite: kaip per stygà virð bedugnës Graþiai. kaip dabar. apdairiai.

Deðimtoji dalis ATEITIES KULTÛRA 297 .

Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda

APIE BROLYBÆ

Vieðpats Maitrëja savo Mokyme nurodo, Kad bendruomenë yra evoliucinis laikmeèio poreikis. Þmonijos kelias veda bendradarbiavimo ir bendruomenës link. Visas ateities galimybes apspræs komûna. Bendruomenë - vienintelis protingas þmoniø bendro gyvenimo bûdas. Taigi, Pasaulio Bendruomenë yra evoliucijos bûtinybë. Todël pasiðventimo komûnai veikla Atitinka Bûties dësnius. Bendradarbiavimas arba kooperacija - pasauliø sàrangos pagrindas. Þmogus, bûdamas Kosmoso dalimi bei jo atspindþiu, Negali ignoruoti ðio dësnio, negriaudamas savæs. Bendradarbiavimas yra þmonijos harmonija. Bendradarbiavimà vainikuoja taika. Rytø Mahatmø Mokyme nurodyti tikrieji bendruomenës pagrindai: Ðeima yra bendruomeninio gyvenimo pavyzdys Bendruomenë prasideda nuo ðeimos. Ðeima yra sàmoningumo ir bendradarbiavimo þidinys. Ðeima yra karmos ryðiø ðaltinis. Tuo Mokymas patvirtina ðeimos svarbà. Visi Mokymai kalba apie ðeimà, kaip apie ateities pamatà. Bendradarbiavimas turi ásitvirtinti kasdieniame gyvenime. Klaidinga manyti, kad bus bendradarbiaujama didþiuose darbuose, Jei nebendradarbiaujama kasdieniuose. Kaip tik bendradarbiavimas maþuose darbuose Turi kosminæ reikðmæ. Reikia tikrinti sugebëjimà bendradarbiauti, Pradedant nuo paèiø buitiðkiausiø darbø. Paþvelkite á sàmonës gelmæ ir paklauskite savæs Ar dvasia pasirengusi bendradarbiauti? Þmonijos pasiekimø virðûnë - bendruomenë, Bet jai reikia vientisos ir subtilios sàmonës.
298

Bendruomenæ reikia ásisàmoninti. Laisvos bendradarbiavimo organizacijos reikðmë didþiulë. Darbas turi bûti laisvanoriðkas, Bendruomenë turi bûti laisvanoriðka. Sëkmës laidas - bendradarbiavimas. Individus, nesuvokianèius bendruomenës reikðmës, Reikia átikinti jos bûtinumu. Daugelá prieðininkø Galima paversti naudingais bendradarbiais. Bet, jei juos átikinësime gàsdinimais, Tai bus grubu ir netinkama. Prievarta nëra átikinimo atributas. Negalima ásakyti draugauti. Prievarta yra atgyvena. Reikia ieðkoti kitø priemoniø. Ðviesi, viskà nugalinti mintis visiðkai atitinka Bûsimos tikrosios bendruomenës sàlygas. Tironijoje ir vergijoje nëra bendradarbiavimo. Pamirðkime neigimo grandines, kad draudimais bei neigimu Nepakartotume tironø ir fanatikø þingsniø. Á tikrà bendruomenæ einama be neigimo, be prietarø, be baimës. Nereikia kartoti abstrakèiø formuliø Veiksmø pavyzdþius turime rodyti dienos ðviesoje. Jei nekalbësime konkreèiai - tai tebus tik paukðèiø èiauðkëjimas. Mieðèioniðka mitologizuota kûryba netinka komûnai. Pasitikëjimas - bendruomenës kertinis akmuo. Be pasitikëjimo nesukursite ritmo, o be jo nebus sëkmës. Be pasitikëjimo nebus paþangos. Jei nebus pasitikëjimo, Tai bendradarbiavimas virs indu pilnu nuodingø skorpionø. Paprasèiausias rûpestis aplinkiniais Geriausias kiekvieno bendradarbiavimo pagrindas. Galima palinkëti, kad kiekviena bendruomenë Taptø rûpestingumo puoselëtoja. Tuo paèiu atsiskleis Dëmesingumas, gailestingumas ir net meilë. Sudëtingëjant apskaièiavimams ir blankstant begalybei, Þmonës vël prisimins paprasèiausià tiesà: ið ðirdies á ðirdá T yra bendradarbiavimo, bendruomenës, sandraugos dësnis. oks
299

Visiems geriems sumanymams trukdo draugiðkumo stoka. Jokie kûrybiniai pasiekimai, joks bendradarbiavimas Ir, þinoma, bendruomenë - be jo neámanomi. Draugiðkumas - tai jau bendradarbiavimo kibirkðtis. Draugiðkumas suvienija jëgas ir iðmoko Atiduoti sugebëjimus bei meistriðkumà bendram tikslui. Bendruomenæ gali sudaryti tik draugai. Bendradarbiavimas ir bendruomenë iðmokys vienybës. Dabartis yra didþiausio susiskaldymo laikai. Ar gali þmonija dar labiau skaldytis? Bet Mokyme iðmintingai sakoma, kad didþiausias susiskaldymas Duoda impulsà vienytis. Jis yra vienybës kûrimo auðra. Vienybës siekis yra aukðèiausios tiesos siekis. Tik vienybëje jëga. Tai buvo þinoma nuo amþiø - ir visada Tam bûdavo nusidedama. Bûtent vienybës ir reikia, atliekant Sudëtingus darbus. Jei þmonija panorëtø, suvienijusi jëgas, Galëtø daryti stebuklus. *** Bendruomeninis gyvenimas yra þmoniø brolybës, Pasaulinës brolijos paruoðiamoji pakopa. Jis iðmokys broliðkø tarpusavio santykiø. Reikia, kad þmonës bûtø auklëjami vienijimosi dvasia, Santarvës bei broliðkos tarpusavio meilës dvasia. Juk visi mes vienas kitam esame broliai ir seserys. Mûsø begaliniame gyvenime visi mes jau ne kartà buvome susitikæ Ir mus siejo ávairûs kraujo ryðiai. Bet dvasinë giminystë - kur kas stipresnë uþ kraujo ryðius. Gyvenimas pateikia daug pavyzdþiø, kai kraujo broliai Neapkenèia vienas kito ir tampa prieðais. Tokiø santykiø tarp dvasios broliø nebûna. Jei jø nuomonës nesutampa - jie iðsiskiria, Nes neapykanta ir dvasinë giminystë - nesuderinamos. Visais laikais tautos pabrëþdavo brolybës reikðmæ. Ðirdis virpëjo brolybës groþiu. Krauju þmonës bandë átvirtinti broliðkà sàjungà.
300

Brolybës aukurui jie atiduodavo tai, kas brangiausia. Jei iðgirstume visas dainas apie brolybæ, Tai bûtø iðtisa þmonijos svajoniø poema. Jei surinktume visus paproèius, susijusius su brolybës sàvoka, Tai turëtume nepaprastai jaudinantá tautø siekio liudijimà. Þygdarbiai brolybës vardan atskleidþia skaisèiausiø ðirdþiø aukà. Tikroji ðeima yra bendruomeninio gyvenimo prototipas. Ji ákûnija bendradarbiavimà ir visas broliðkumo sàlygas. Taip kiekvienas þidinys gali bûti pakopa á brolijà. Bet maþa tokiø ðeimø, nedaug tokiø þidiniø, Kur sàmoningai bendradarbiaujama. Nesukûræ deramos ðeimos, negalime màstyti apie valstybës kûrimà. Ásisàmoninkime skirtumà tarp bendradarbiavimo ir brolybës. Bendradarbiavimas bûtinai pasireiðkia iðorine veikla, O brolybë gimsta sàmonës gelmëse. Bendradarbiai gali skirtis sàmonës lygiu, Taèiau sàmonës broliai atpaþins vienas kità. Broliai gali neturëti bendrø darbø, Bet jø màstymas bus tvirtai sulydytas. Taigi, bendradarbiavimas - pasirengimas suvokti brolybæ. Bendradarbiavimas gali prasidëti ir baigtis, Bet brolybë, vienàkart gimusi, - nemirs. Visuose gyvenimuose broliai susitiks ir dirbs bendrà darbà. Reikia dþiaugtis ðia amþina galimybe. Brolybë yra aukðèiausia þmogiðkø santykiø iðraiðka. Nëra svarbesnës sàvokos, vainikuojanèios þmoniø santykius Ir atitikanèios Subtiliojo bei Ugninio Pasauliø esmæ. Todël ji ir vadinama triguba. Brolybë lyg tvirtas tiltas, besidriekiantis per tris Pasaulius. Keliuose á brolijà apsirûpinkime pasitikëjimu. Ne kokiu nors aklu tikëjimu, bet, bûtent, kokybiðku pasitikëjimu. Abejojantis netinka net primityviam bendradarbiavimui. Jis nesuvoks nuostabios brolijos tvarkos. Bûtent tvarkos - kitaip nepavadinsim laisvanoriðkos harmonijos, Glûdinèios brolijos darbø pagrinde. Broliai vienijasi darbui, o be pasitikëjimo nebus kokybiðko darbo. Brolijos pamatuose taip pat glûdi tarpusavio pagarba. Gili tarpusavio pagarba deðimteriopai sustiprina jëgas.
301

Nesmerks brolis brolio, nes smerkimas yra dvasinis nuosmukis. Brolis iðmintingai padës kiekviename kelio vingyje. Brolijoje - vienas kitam padeda pagal savo jëgas, Niekas nesmerkia kito savo ðirdyje, Kiekvienas pasirengæs padëti broliui, Kiekvienas dþiaugiasi brolio sëkme. Ar tai per sunku? Ar tai nerealu? Ar tai ne þmogaus jëgoms? Ar tam reikia virðþemiðkø þiniø? Nejau tik didvyriai gali suprasti vienijimàsi? Daugelis skaitys apie brolybæ. Daugelis kalbës apie tai. Bet ar daugelis taikys gyvenime broliðkumo principus? Ne skaitymas, ne pokalbiai reikalingi, bet broliðkø santykiø pragiedruliai. Bûtina, kad brolijos sàvoka áþengtø á gyvenimà. Kur þemiðkoje bûtyje ieðkoti brolybës pragiedruliø? Ji gali uþgimti tarp paprasèiausiø darbuotojø, Pamëgusiø savo darbà. Darbas, meilë ir brolybë gyvena kartu.

302

APIE MOTERS LYGIATEISIÐKUMÀ
Visatoje Vyriðkasis ir Moteriðkasis Pradai Simbolizuoja Kosminæ Dvasià ir Kosminæ Materijà. Kosminë kûryba, pasireiðkianti nesibaigianèiu gyvenimu, Pagrásta Dvasios ir Materijos tarpusavio trauka, Jø pusiausvyra ir harmoningu bendradarbiavimu. Didysis Kosminis ðiø dviejø Pradø lygiavertiðkumo Ir pusiausvyros dësnis yra Bûties pagrindas. Jeigu pasaulio pusiausvyra laikosi ant ðiø dviejø kosminiø Pradø, Tai vyriðkojo ir moteriðkojo Pradø bei lyèiø lygiateisiðkumo dësnis Taip pat yra kosminis dësnis. Pradai, kuriø susiliejimu pagrástas gyvybës pratæsimas, Negali bûti vienas aukðtesnis uþ kità. Jie gali bûti tik lygûs, vienas kità papildantys. Kosminës pusiausvyros nebûtø, jei vienas Pradas bûtø stiprus, o kitas silpnas. Nedera samprotauti apie Pradø nelygiavertiðkumà, Nes toks màstymas yra nenuoseklus. Gamta moters niekuo nenuskriaudë, juo labiau Dvasiniais gebëjimais. Nëra jokio pagrindo manyti, Kad moters protiniai sugebëjimai menkesni negu vyro. Juk aukðèiausi gebëjimai - ið dvasios, Kuri neturi lyties: lytis priklauso formø pasauliui. Kûryba vienodai duota abiems Pradams. Moteryje dega tokia pati dvasios ugnis, kaip ir vyre. Moters organizmas turi visas kosmines energijas, O kûrybinës energijos net daugiau. Ir psichinis moters aparatas yra subtilesnis negu vyro. Ðtai kodël senovës Egipte aukðèiausios Izidës vaidilutës Perduodavo deivës paliepimus hierofantams, o ne atvirkðèiai. Joks bandymas su subtiliosiomis energijomis Negali bûti atliktas, nedalyvaujant moteriðkajam Pradui. Garsusis filosofinis akmuo negali bûti atrastas ir sukurtas Be moters dalyvavimo.Taip pats Kosmosas, pati Gamta Aukðèiausiose funkcijose átvirtina Pradø lygiavertiðkumà.
303

Ðeðiasdeðimt penktoji legenda

Nes tik Pradø pusiausvyra sukuria didþiàsias civilizacijas. Ji gali pasiekti didþiausiø aukðtumø.. Moteryje ásiþiebs Didþiosios Tarnystës þygdarbio ugnis. Taip moteris uþims jai skirtà vietà. Kiekviena valstybë pasiekdavo didesná ar maþesná iðsivystymo lygá Priklausomai nuo to.tai didis uþdavinys. kiek bûdavo iðsaugota pusiausvyra. moteris ásisàmonins Aukðtà moters-Motinos paskirtá . kur moteris Nebuvo þeminama ir aktyviai dalyvavo Ðalies valdyme bei gyvenimo tvarkyme. Suteikite moteriai reikiamas sàlygas. meno ir visuomeninës kûrybos srityse Moteris parodë. Prasidëjus Pasaulio Motinos Epochai.Motina ir Taikos Sergëtoja! Ir Kosminis Teisingumas Bei Tikslingumas dar kartà padës iðkelti moters talentingumà. duokite jai Galimybæ betarpiðkai dalyvauti gyvenimo kûryboje Ir sveiku protu ji nenusileis vyrui. O bûtø pasaulinio masto. Paèios puikiausios þmonijos epochos ir civilizacijos Buvo sukurtos tik tada ir tik ten. Ákvëpti þmonijà ir nukreipti jà evoliucijos keliu.Senovëje klestëjo bûtent tos tautos. Sudvasinti ir iðgydyti þmonijà. Bet ir bus þygdarbiø ákvëpëja. Moteris ásisàmonins savo didþià Pasaulio Motinos misijà Ir pasiruoð atsakomybei dël þmonijos likimo. 304 . Visose mokslo. Bet reikia. bûtent. Bet pradëti reikia. kad jos auka neapsiribotø siauru namø þidiniu Ir pataikavimu ðeimos nariø egoizmui. jog esant palankioms sàlygoms. ir ne vien kaip ðeimos motinos. kurios Deramai garbino moteriðkàjá Pradà. nuo saviugdos. Bet ir kaip tautø sàmoningumo ugdytojos! Ji .duoti gyvybæ. Ji taps ne tik pilnateise gyvenimo tvarkymo bendradarbe. Moteris moka aukotis. Ákvepiant jai þygdarbio bei groþio siekius. Kiek iðmintingø moterø valdë valstybes ne blogiau uþ vyrus! Moters-motinos vaidmuo yra svarbus.

Motinos. Pasaulio Motinos Epochoje. Ji turi visapusiðkai lavintis Ir siekti þiniø.Todël moteris kvieèiama tobulintis. Bet ir ypatingas pasitikëjimas. 305 . sesers ðirdis ákvëps Darbui ir tobulëjimui.ten ir galia. Kiekviename þidinyje moteris áþiebs nuostabià kûrybos ugná. Ágyvendinant neatidëliotinas pasaulines uþduotis. Motina. þmonos ir seserys. Ji apsaugos jaunimà nuo dvasinio nuopolio Ir nuo pirmøjø gyvenimo dienø diegs heroizmo ir þygdarbio sàvokas. Iðvardinti visus moterø ákvëptus darbus Reikðtø apraðyti pasaulio istorijà. Ji maþiesiems papasakos apie gërio kûrimà mintimis. Ji iðtars vaikams pirmuosius þodþius apie groþá. moters uþdavinys Budëti gyvenimo tobulinimo sargyboje. þmona ir sesuo visuomet ákvëptai ir tvirtai Primins savo artimiesiems apie þygdarbá. Istoriniai faktai ir daugelio didþiøjø þmoniø biografijos Rodo. Paþinimo ir dvasinio groþio siekianti Ir savo atsakomybæ suvokianti moteris. Ji mokys juos palaimingos Þiniø Hierarchijos. kurkite didvyrius! Bûsimasis pasaulis pavadintas Pasaulio Motinos amþiumi.gërio pradø diegimas pasaulyje Beribio. Þymiai pakels viso gyvenimo doroviná lygá. pasiaukojimui ir þygdarbiui. Ið ðiø ið tiesø neatidëliotinø ir pribrendusiø uþduoèiø Svarbiausia . Moteris dvasiðkai pakils taip aukðtai. kad jø ákvëpimo ðaltiniu ir svarbiausiu patarëju Daþnai bûdavo moteris. Ir dabar. gilaus gërio kûrimo puoselëjimas. þmonos ir seserys. Kad sugebës ákvëpti vyrà sekti jos pavyzdþiu. Mylinti motinos. Ji pirmoji maþiesiems pasakys apie dvasiniø vertybiø pranaðumà. nes kur þinios . Ðioje didingoje sàvokoje glûdi ne tik Moters lygiateisiðkumo pripaþinimas. paverskite tamsià kasdienybæ Didþiosios Tarnystës Ðvente! Motinos. Ji iðtars ðventà þodá “kultûra”. þmonos.

Kad mûsø evoliucija áþengë á tikrà Þmogiðkosios evolicijos pakopà! 306 . Bet ir visos þmonijos minties laisvæ! Bûtent moterys ðventai neð joms patikëtà Sàmonës paþangos bei pasaulio iðgelbëjimo tauræ. Pasibaigs karai. Moteris. Tik tada. duodanti gyvybæ Ir padedanti pirmuosius auklëjimo pamatus. prieðiðkumas. Turës sprendþiamojo balso teisæ. Bus galima pasakyti. kai tai bus ágyvendinta visose ðalyse. Turi bûti moterys. Tik tada. gimdanti vaikus. turës teisæ Tvarkyti jø likimà. Tik ðitaip bus sukurta pusiausvyra tarp proto ir ðirdies. Visa kita . Moteris gins ne tik savo teises. Moters intuicija. Jog pusë ministrø. Pasakykime sau tiesiai ir atvirai: kito kelio nëra. Moters-motinos balsas skambës Pasaulio likimo kûrëjø gretose. kai visoje planetoje moteris taps lygiateise su vyru. kuriuos sàlygos pati epocha.savæs ir kitø apgaudinëjimas. Bûtent: Ministrø kabinetuose dirbs ir moterys. Sudarant geresnes sàlygas vaikø ugdymui. Ateitis Suteiks moteriai vietà prie gyvenimo vairo greta vyro. Moteris. Ves þmonijà progreso keliu. parlamentarø ir pan. O á nusiginklavimo konferencijas reikia siøsti tik moteris Juk ne moterys mëgsta þvanginti ginklais. kaip ir geriausiais laikais. moteriai iðkils Ir didieji pasauliniai uþdaviniai.Átvirtinus lygiateisiðkumà. nepakantumas ir visoks persekiojimas. Pirmaujanèia ðalimi taps valstybës. Pirmosios savo konstitucijoje áraðiusios. o taip pat deputatø.

Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø. Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas. aukðèiausio Paþinimo kaupimas. Ið tiesø tai bus ta didi ir nuostabi sàvoka. Menai ir mokslas padeda 307 Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legeda .APIE KULTÛRÀ IR PAKANTUMÀ Rytø Legendos skelbia apie palaimingàjà Satija Jugà. Kult-UR reiðkia kultas ir Ðviesos Garbinimas. Ateities Kultûros kertinis akmuo bus Groþis ir Þinios. Kultûros pamatas . Þodis “kultûra” turi dvi ðaknis: Pirmoji . Taigi. apimantis visà sàmonës platumà. Be Kultûros negali bûti tarptautinës santarvës Bei tarpusavio supratimo. Ugná. antroji . visa laimë. ten ir taika. Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas. Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà. visas þmonijos ðvietimas Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis. Visà groþá.Groþis ir Þinios. Aukðèiausio Groþio. Kokia didþioji sàvoka. tai bus Gëris. Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu. Ten kur Kultûra.rytietiðka. kad nuo pirmykðèiø laikø Visas progresas. O þodis UR . Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Abejoniø nekeliantys faktai byloja. Ten.senovinë ðaknis. kur Kultûra Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos. Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes.druidiðka. Kultas visuomet iðliks Gërio Prado garbinimu. visà ákvëpimà ir polëká. reiðkianti Ðviesà. Kultûra yra aukðèiausios Palaimos. Kurià þmonija ávardija þodþiu KULTÛRA. koks Gëris Bus tame gyvenimo apsivalyme ir atsimainyme? Þinoma.

Menas . Net apytikslis tikrosios Kultûros pagrindø suvokimas Visiðkai pakeis gyvenimà ir sukurs nepaprastas sàlygas Puikiems atradimams. Tik tikro Groþio. Tik ðis laidininkas gali sukurti geranoriðkus santykius. Kol Kultûra tëra tik prabanga. Þmonija neþino ir neþinos auðtesnës panacëjos uþ Kultûrà. Nes Kultûra . Tik Kultûros keliu ateis planetos atgimimas. Juk prieðtaravimø. kuriuos þmonijai skirta atskleisti. net sunkesni. tiek ir asmeniname gyvenime. Taigi. grubumo. tikro Paþinimo dirvoje Iðaugs geri santykiai tarp tautø.liaudies ðirdis. negu kai kuriose praeities epochose. 308 . Ir keliai á ðias dvasios pakilimo pilis nepaprastai sunkûs. tà dvasios kilnumà. *** Mûsø laikais Kultûros paukðtë suka lizdus tik virðûnëse. Tik ðirdimi ir iðmintimi þmonës gali vienytis Ir vieni kitus suprasti.Tvirèiausius tarptautinio bendradarbiavimo pamatus. Naujàjà Epochà galima kurti tik per Kultûrà. Tik groþis ir þinios gali suvienyti þmonijà Ir vesti jà á tikrà laimæ ir gerovæ. Tarptautinë Þiniø ir Groþio kalba Taps tikru bendradarbiavimo laidininku. Todël kiekvienas màstantis þmogus turi nenuilstamai puoselëti Kultûros pagrindus tiek visuomeniniame.liaudies iðmintis. Kultûra turi áeiti á kasdiená gyvenimà.visø ugninës kûrybos pasiekimø suma. Kurios taip reikia besiblaðkanèiai þmonijai. Kuriø taip reikia bûsimajai kûrybai. Kuriuo pasiþymi kultûringas þmogus. dergimo keliu Vis tiek niekur nenueisi ir nieko nesukursi. Màstymo ir groþio pojûèio ugdymas ir subtilumas Suteikia tà jautrumà. Þinios . Menas ir mokslas yra ta tarptautinë kalba. tik ðventinis pyragas Ji nepertvarkys gyvenimo. Galbût.

Nepakantumas yra menkos dvasios poþymis. Tik tokie þygdarbiai yra þmonijos varomoji jëga. Jis supranta ðventà atsakomybæ ir þino apie Nuostabià nenuilstamos kûrybos bûtinybæ. *** Rytø Mahatmø Mokymas. Ðirdis yra beribë . tuomet Ji ir suvoks. Tikrasis pastabumas yra paþinimo pagrindas.nepaliaujamai tobulëti. kokia skurdi ji turi bûti. aukðèiausias kultûringumas . Ðviesa viena ir tarptautiniai vartai á jà Pasiekiami visiems tikriems Ðviesos ieðkotojams. Vadinasi. Tarnauti Kultûrai . Kad atimtø ið savæs Begalybæ! Ribotas þmogus netaps dvasiðkai turtingu.Bûtent tik toks þmogus gali kurti ðviesià savo ðalies ateitá. 309 . Pakanta yra viena ið pastabumo sàlygø. Jei mes drástame tarti þodá “kultûra”. kaip ir Begalybës sàvoka. Kultûros sàvoka tokia pat svarbi. Tikrø Kultûros laimëjimø varomàja jëga visuomet buvo Iðrinktøjø maþuma ir aukðta kokybë. Nepakantusis nesusidarys tikro vaizdo apie dalykus.kilnus þmonijos þygdarbis. Nëra vietos dvasios augimui ten. kad jos pareiga . kur lizdus suka nepakantumas. Bet koks noras priversti màstyti pagal savo receptà Negali bûti kultûringumo poþymiu. Kas gali bûti labiau apgailëtina uþ nepakantø. pirmiausia mes atsakingi uþ kokybæ. Kultûros þygdarbiai perkeièia gyvenimà. O suprasti .taigi. Taip Begalybë mums taps tikrove. kaip vienà svarbiausiø sàlygø bei Kultûros puoðmenø.reiðkia atleisti. iðkelia pakantumà. Kai þmogaus dvasia ásisàmonins Begalybæ.reiðkia suprasti. Taigi. siauros sàmonës þmogø! Juk talpinti sàmonëje .tai didþiausias pakantumas.

Negalima reikalauti. 310 . Kai vertingiausià paveldà sunaikindavo nepakantumas? Áþymus musulmonø uþkariautojas ásakë sunaikinti Vertingiausias bibliotekas dël jø “nenaudingumo”. Reikia dþiaugtis ðia ávairove. Iðmokti vertinti ávairovæ . Paþinusieji ávairiø deriniø sàskambio dësná. Plati Kultûros sàvokos apimtis Jau pati savaime numato nepaprastà ávairovæ. Taikos ir Kultûros puoselëtojai neprievartauja kitø.Jis atima ið savæs pastabumà ir praranda áþvalgumà. kad nepakantumas . Kaip galima visus priversti þiûrëti viena kryptimi? Tegul þmonës þvelgs á skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus. kad visi þmonës vienodai galvotø. Tegul stebi visus þvaigþdëtos erdvës taðkus. Didesnis bus tas. nes jis slepia tiesà. Negali bûti gero nepakantumo. nes ji parodo Kelià á subtilumà. kuris daugiau aprëps. Kuo taps þmoniø ðirdys. Jei jos skambës tik viena gaida! Ramiai priimkite þmoniø skirtybes. Niekuo nebus prievartaujama þmoniø valia. Tegul þiûri á skirtingas puses. Bus leidþiama naudotis ávairiais ðaltiniais.tai nemokðiðkumas. Bet tai nekenks bendram labui. Korane pasakyta viskas. Bet toks apibûdinimas bus pernelyg ðvelnus. Ar neuþtenka visø. Jame visada bus ir melo. Paþinimas negali gimti atmetant tikrovæ. Net smiltelës skiriasi viena nuo kitos. o mokys plataus suvokimo. Neákinkys á vienà jungà. ko reikia þmogui! Naujasis gyvenimas neiðsigàs prieðingø nuomoniø. Tegul naudojasi visomis bendromis sankaupomis. Nes. Niekas nesistengs nieko teigti prievarta. Galima sakyti.teisingas kelias á Kultûrà. Nes jø kûrybinis entuziazmas kupinas Tikro bendradarbiavimo supratimo. kaip á krûvà vienodø akmenø. jo manymu. nesuskaièiuojamø istorijos pavyzdþiø. Nepakantumas yra blogis. negali Þiûrëti á þmonijà.

Didysis pakantumas atvers Vartus á ðviesios ateities kûrimà. Taèiau jis bus taikomas visose kûrybos srityse. Gausybë didþiø pavyzdþiø mums rodo. Pakantumas nereiðkia blogio ir nusikaltimø toleravimo. Jog ðventieji neturëjo savyje pykèio. 311 . Suvokdamas visas dvasines aplinkybes. kad ji taptø pakanti Ir galëtø prisiliesti prie ávairiø Bûties briaunø.Taikingumas ir kultûra daro þmogø nenugalimu. Nepakantumo ar kokio kitokio griaunanèio tamsuoliðkumo. Reikia ugdyti sàmonæ taip. Þmonës eis tuo keliu. kuris taip nuostabiai pavaizduotas Pasakojimuose apie iðkiliausius þmones. jis tampa pakanèiu.

Rytø Mahatmø Mokymas kvieèia paþinti. Þinios yra iðsigelbëjimas . Taip neþinojimas yra nemokðiðkumas. Mokslas paþásta tik nedaugelá amþiø. Þmogus. Gilinasi á paèià gyvenimo esmæ. Bus tikriausiu palydovu ateities kelyje. nes tik paþinimas Gali padëti suvokti tariamus prieðtaravimus. Taip þmonija kvieèiama á beribio paþinimo kelià . be prietarø. Paprasèiausias þinojimas leis surasti iðeitá ið prieðtaravimø. siekiantis paþinti Tiesà. Visos þmonijos negandos atsitinka dël nemokðiðkumo. Þinios skverbiasi pro visus vartus. Nesulaikomas verþlumas pritraukia ir galimybës. kur dega þinojimo ugnis. Realios þinios. Þinios yra vartai á Brolijà. Daug blogio padaroma dël jo. Todël þinojimo ir nemokðiðkumo atskyrimas Bus Ðviesos ir tamsos atskyrimu.jø dëka pasibaigs þmonijos kanèios. *** Jei apþvelgsime mokslo raidà per paskutiná ðimtmetá. Tiesa ten.APIE MOKSLÀ IR ÞINIAS Kaip Ðviesos nebuvimas yra tamsa. Kad negalima kalbëti apie lyginamàjá metodà. O mes þinome dar tiek maþai! 312 Ðeðiasdeðimt septintoji legenda . Bet ar sumaiðtyje galima svajoti apie beribá paþinimà? Mokytis galima visur ir visada. Mûsø raðytinis mokslas dar tiek jaunas. Ten ir ðviesi ateitis. Platus þiniø pasklidimas perkeis pasaulá. Toks palyginimas atvers akis ateities galimybëms. o kur deðimtys tûkstantmeèiø? Mes taip didþiuojamës ir negalvojame apie tai. ko dar neþinome. Þmonës turi verþtis á já. Mus apstulbins progresas.

bet substancija. Juk materialistinis poþiûris suteikia neribotas galimybes. Kaip treèiasis iðmatavimas ne tik neatmeta plokðtumos dësniø. Taip paþinimo ribos pleèiasi. paþinus mums dar neþinomas. Mokslas ieðko Naujø bûdø erdvës energijoms paþinti. Bet vaizduotæ galima daryti subtilesne. bet ji nebus primityvi. jog egzistuoja arba neegzistuoja Kaþkas neþinoma? Protingiau bus manyti. bet apima ir juos Taip ir legendiniai dvasios paþinimo dësniai yra þymiai platesni Uþ ðiuolaikinio mokslo dësnius ir apima juos. galima priartëti prie Begalybës. Negalima net daryti prielaidos apie pasaulio sandaros skurdumà. Bet þymiai prapleèia juos. o prietaisus gerinti. Su senuoju mokslu ateities pasaulyje toli nenuvaþiuosi. Visame pasaulyje atsiranda Gyvos minties þidiniai. Materializmà reikia suprasti kaip tikroviðkumo sieká. Atëjo metas nuo grubiø materijos sluoksniø Pereiti prie subtiliausiø energijø iðtyrimo. Juk net netobuli iðradimai jau apèiuopë neregimus spindulius. jog “viskas jau atrasta”.Niekas negali tvirtinti. Pasaulio mokslas kyla á naujas aukðtumas. Ir kas galëtø imtis spræsti apie tai. Juk materija ne mëðlas. Reikia siekti tikro materijos paþinimo. Beribes materijos savybes. Tik nemokða gali pasakyti. Neatmetusi atomistinës hipotezës. Reikalingas visø mokslo srièiø atnaujinimas. ko þmonës neþino. Tobulinant save. kaip Enðteino teorija Neatmeta Euklido dësniø. Ðiuolaikinë fizika nepastebimai priartëjo prie to. Neatmetant mokslo laimëjimø. O ne kaip tikrovës menkumà ir màstymo skurdumà. 313 . Laboratoriniai eksperimentai priartina mokslà prie ðiø Naujø energijø ásisavinimo. siekiantys paþinti naujas mokslo sritis. Jog egzistuoja daug kas. ko neþino? Kas iðdrás tvirtinti. bûtina juos plësti. spindinti galimybëmis. bet reikia iðplësti tyrimø sritis. jog pasaulio paþinimo kryptys jau susiformavo. Mokslui nereikia keisti metodø. Daug neregimo reikia sutalpinti. Paruoðta didi ateitis. Grubia vaizduote ir grubiais prietaisais Buvo aptiktos kai kurios kosminës srovës.

Sàþiningai dirbanèiam ir egoizmo ribotumà Áveikusiam mokslininkui. Taip dvasinë pusë susilieja su materialiàja. Tikrasis paþinimas visada harmoningai derës su Vieningàja Tiesa. Pasaulinis mokslas seks paskui vienintelæ ámanomà Tiesà. Kad mokslas pasiektø naujas nuostabias aukðtumas. Taip mokslas suvokë. Mokslo pasaulyje Mokymas taps pranaðyste. Mintyse ir ðirdyje laikantis jo Pagrindø. Paþangûs mokslininkai domisi ir parapsichologiniais reiðkiniais. Paþangiausi ðiuolaikinio mokslo atstovai Visa savo pozityviàja veikla Nesulaikomai verþiasi prie didþiøjø Tiesø.mokslas turi bûti laisvas: Þiniø negalima temdyti nei iðorine. nei vidine prievarta. Progresyviausi protai pradeda rimtai þiûrëti á minties galià Ir ima jà fiksuoti bei matuoti fizinëmis priemonëmis. Jis pajus ðviesos bangas ir vibracijose apèiuops naujas energijas. Ir kaip kitaip gali bûti. kad materija yra energija. nurodinëjant jam darbo metodus. Negalima tyrëjo varþyti. Taip jis priartëjo prie Vieningojo Prado sudvasinimo. Tikrasis mokslas negali prieðtarauti neginèijamiems dësniams. Kai fizinë materija yra tik viena ið daugelio Vieningosios Dvasios-Materijos bûviø. Todël nauji tyrimai turëtø bûti nuolat derinami su Mokymu. Kiekvienas tyrëjas turi teisæ eiti savo keliu. Savo paskutiniais atradimais mokslas artëja Prie subtiliausiø energijø ir kitø pasauliø tyrimo. Iðdëstytø kosminëse Senovës Rytø Iðminties legendose. *** Kad mokslas atitiktø Naujosios Epochos reikalavimus.Kad materijos idëjà sutapatino su energijos idëja. Gyvenimo Mokymo Tiesø þinojimas Suteiks þavingas atradimø galimybes. Bûtinos ðeðios sàlygos. 314 . Kad mokslas priartintø puikiàjà þmonijos ateitá. Pirmoji sàlyga .

315 . Iðankstinë nuostata uþgniauþia tai. negu religijose! Þmonës kalba apie daugelá tiesø. Ketvirtoji Sàlyga . o iðtisos sritys Liko draudimø. kad atsiras kaþkokia kita tiesa. kai tariamas moksliðkumas Neigë didþiàsias realybes. Antroji sàlyga . jog Tiesa yra viena. Rytø Mahatmø Mokyme raðoma. Geriau jam neuþsiimti mokslu. Kurioje þinios atvers vartus. Ateina kûrybos epocha.tyrimø neturi átakoti iðankstinë nuostata. Prietarai ir iðankstinës nuostatos moksle Gali bûti dar baisesni.paèiø plaèiausiø prielaidø taikymas. Iki ðiol þinios buvo skaldomos ir ribojamos. Ar nevertëtø skverbtis pro apvalkalus ir verþtis á Tiesà? Jei esame ásitikinæ. atmetantis naujus laimëjimus! Net maþuose ieðkojimuose mokslas gali atrasti didelius dalykus. Treèioji sàlyga . mintyse juo netikëdamas. mokslininkas turi bûti atviras visai bûèiai. Kaip bitës visur renka medø. Pirmiausia. taip ir þinias reikia rinkti visur.Negalima uþdrausti paþinimo laisvës. kà skirta atrasti. Jei akis atvira ir smegenys neapdulkëjæ. Jei mokslininkas nesistengia perþengti vakarykðèiø ribø. abejoniø ir paniekos ðeðëlyje. Netikëjimas pakerta atradimø galimybes.mokslas turi bûti neribojamas. jog viduramþiø tamsoje Mintys apie skraidanèiuosius aparatus buvo laikomos raganiðkomis. Tegul mokslininkai ryþtasi neatmesti to. Toks tyrimas nebus rezultatyvus. Koks siaubingas sàstingis. jei þiûrima laisvai. Negali mokslininkas atlikti bandymo. Tik paþinimas be iðankstinio nusistatymo padës priartëti prie Tiesos. Negalima ásakyti neþinoti Tiesos ir jos neieðkoti. Tai paprasèiausiu stebëjimu padaromi stulbinantys atradimai. Tikrojo mokslininko akys atviros ir màstymas nesuvarþytas. Mokslininkui neturi bûti draudþiamø srièiø. Ko jie ðiuo metu neþino. Neturime baimintis. Praeina tie laikai.

kad mokslininkai turëtø subtilø suvokimà. O ne iðkraipytus prietarø. teisingi.þmonëms tai atrodë neámanoma. kokie jie yra. kad minties matavimai ir emanacijø nustatymas Nepatiks daug kam. Teprisimena naujausius atradimus . nuojautas ir átaigas Atiduokime tikro mokslo teismui. egoizmo ir puikybës.faktai turi bûti tiriami sàþiningai.tik jie padës Sprendþiant psichinës energijos klausimus. Ði sàlyga bûtina. Ir nevertina paèiø nepaprasèiausiø ávykiø. kai nëra nepasitenkinimo ir neigimø. Svarbu. nes daug atradimø ir ðiuo metu atsitrenkia á Viduramþiðkà neigimà. jog tai ámanoma. Dar neseniai televizija buvo pasaka . Greitai ims fotografuoti auras. ðeðtoji sàlyga: mokslininkai turi bûti intuityvistais. Tegul regëjimams pritaiko televizijos pagrindus. Bet argi toks yra tikrasis paþinimo kelias? Kur kantrybë? Kur geranoriðkumas? Kur atkaklumas ir pastabumas? Kur vartus atkeliantis dëmesingumas? Visi vartai atsiveria. Faktus reikia tirti atsiþvelgiant á visas aplinkybes. bus matuojamos mintys. Jeigu jie neatitinka jø nuostatos. Bet dabar tik nedaugelis sutinka. Galima ásivaizduoti. Faktus ir reiðkinius reikia priimti tokius. kitaip tariant. Nes daþnai bûna. reikia labiau gilintis á visus reiðkinius. Bus aparatai nustatantys emanacijas. kad mokslininkai savo nuoþiûra Iðskiria vienà smulkmenà. Penktoji sàlyga . Rytø Mahatmø Mokyme sakoma: “Miglotus svarstymus apie vaiduoklius. Tegul niekas nebijo gretinti regëjimø su moksliniais atradimais.Dabar þmonës su apmaudu þvelgia á viduramþiø tamsuolius Ir oreivystæ priima kaip natûralø dalykà. Nusigræþdami nuo paties esmingiausio reiðkinio. Primename apie tai. 316 . Minties perdavimà tam tikru atstumu telygina su radiju.” Pagaliau. Nebijokime tirti visus reiðkinius grieþto moksliðkumo ðviesoje.Bet greitai ji buvo priimta kaip viena ið komforto salygø. kai prisilieèiame prie Kosminiø Dësniø. Tebûna tyrimai ið tiesø reiklûs. Sieikiant naujø laimëjimø. kurie pripratæ slëpti savo pavardæ ar net metus.

Tikëjimas yra dvasios stiprybë. bet jo ðviesa. Bet atrasti sintezuoti sugebanèia mokslininko dvasia. Mokslinius atradimus atskleis intuityvaus paþinimo ugnis. Tai vienintelis ðiandien ámanomas tikëjimas. Toks tikëjimas . 317 . Tai Kolumbo ir Galilëjaus tikëjimas. ir tikra.ne proto prieðas. trokðtantis patikrinimo. Jog atras tiesà.Visi didieji atradimai þmonijos gerovei Bus atlikti ne didþiosiose laboratorijose. besiverþianti pirmyn.

Meno uþdavinys priartinti þmogø prie groþio supratimo. Kiekvienam neðu talismanà. Ðalia groþio. Menas visose savo apraiðkose ir visose savo formose Yra tas dvasinis pradas. todël menas Yra aukðèiausias dvasios atgimimo stimulas. Pasaulis vystosi groþiu.tame yra jo esmë ir didþiausia prasmë. pakylëja ir sublimuoja. á kurá verþiasi besivystanti gyvybë. Visø gyvybiø siekis tobulëti. Groþis þmogui kelia kilnias emocijas ir ðviesø polëká. Groþis yra galingiausias þmogaus tobulëjimo faktorius. kurá þmogui suteikia gamta. Groþyje slypi þmogaus laimës garantas. Groþis perkeièia þmogø. Menas . kuris yra groþo kûryba. “Kvietimas”. Egzistuoja meno sukurtas groþis. 62. Kuri taurina ir ramina visa.á þmoniø kasdieniná gyvenimà Áneðti dalelæ dieviðkojo groþio. 64 Pasaulio kûrybos tikslas yra beribis harmonijos Groþio . Groþis yra tas tikslas. Meno stebuklo paþinimas atveria vartus á Groþio karalijà. Groþis palankiai veikia þmogaus doroviná vystymàsi. kuris skatina siekti Groþio ir Aukðèiausiojo . Groþis egzistuoja kaip galinga savaveiksmë jëga. Menas yra tobulumo ieðkojimas ir iðraiðka. esanèio gamtoje. kas gyva. Meno tikslas . Tariàs þodá “groþis” .bus iðgelbëtas. Ið esmës.Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda APIE GROÞÁ IR MENÀ Rusija praþys menu. Per menà. p. turime Ðviesà. Meno perlai 318 .nemirtingas ir beribis. yra groþio siekis. Kelias á dorovës pasaulá eina per groþio pasaulá.didinimas.

tai tokia patirtis tiesiog bûtina. Jei norime iðvysti groþá. Riboto protinio bei dvasinio akiraèio þmogus Ribotai suvoks ir tikràjá groþá. ávairesnis? Buvimas Subtiliajame Pasaulyje jam tebus tik buvimu tamsoje.. Kuo þmogus tobulesnis.garso groþio suvokimà. Taèiau reikia juos pamatyti. Jei primityvaus suvokimo þmogus nepastebi pasaulio groþio. kuris paruoð jus Ugniniam Pasauliui. Reikia sugebëti jau Þemëje rasti tai. Galima beprasmiðkai stovëti tamsoje Prieð nuostabiausius meno kûrinius. bet juk tamsa Mumyse paèiuose. Bûtina pamilti groþá dar tebesant þemiðkajame pasaulyje. Krioklio. ir padangës stebukluose Galima atrasti tà dþiaugsmà. Kai þemiðkasis pasaulis toks turtingas. kai vertinate Gaivø aromatà . Ir þemiðkose spalvose. Kai toks didingas Ugninis Pasaulis. kai mintimis gilinatës Á stebuklingà jø sandarà.Iðsiugdyti pastabumà groþiui bei ágyti groþio suvokimo patirtá. Daug groþio nepastebimai praslys pro jo þvilgsná. o Subtilusis dar turtingesnis. Reikia lavinti muzikos suvokimà . rafinuotesnis. 319 . tuo daugiau groþio jis pastebi. Todël. Kà jis pamatys patekæs po mirties á Subtiløjá Pasaulá. Kai jûs dþiaugiatës gëlëmis.Akimirksniu gali pakylëti ir perkeisti þmogaus dvasià. Sugebëjimo matyti groþá ugdymas . nenorint patekti á Subtiliojo Pasaulio tamsà. Ir ði ðviesa turi bûti mumyse. á maþos sëklos susidarymà. Bûtina priprasti prie Ugninio Pasaulio groþio didybës. Kas tinka visiems pasauliams. neámanoma suprasti Gamtos skambesio ir màstyti apie sferø muzikà Tik triukðmas prieinamas tamsuolio dvasiai. Nesuvokiant muzikos. Kuris savo groþybëmis yra daug turtingesnis. Stebuklingieji meno perlai suteikia þmonijai skrydþio sparnus.bûtina evoliucijos sàlyga.tada jûs prisilieèiate prie Subtiliojo Pasaulio.jam tebus tik ûþesys. Kiekvienas suvokia groþá. upës arba okeano daina . priklausomai nuo sàmonës iðsivystymo. ir paukðèio plunksnose. O jo groþis þymiai subtilesnis. reikia ðviesos. Daug yra puikiø kûriniø ir nuostabiø gamtos reiðkiniø. Tik subtilus pastabumas ágalina suvokti groþá.

taurina þmonijà. spalva ir nuostabiomis formomis. Naujasis þmogus bus jautrus groþiui. per paslaptingus Virðþemiðkojo Pasaulio prisilietimus þmogus gali ásitvirtinti groþio rûmuose. ir vien tik ðis verþimasis Sustiprins. kaip jëgø stimulu. 320 . Vien tik prisilietimas mintimis prie iðkilios didybës. Groþio kûriniai ne tik pakylës dvasià. Puoðdamas gyvenimà. Taèiau ðià mintá reikia priimti Sàmoningai ir iðmokti naudotis kûrybos emanacijomis. jis skuba á jas. nuskaistins ir ákvëps já visiems gërio. kad kaþkur spindi aukðèiausios virðûnës. Pagaliau. Kas geriau uþ groþá Galëtø papuoðti iðtikimybæ. Geriausia harmonija nepasieks neiðlavintos ausies.Vëjas neatneð melodijos ir neskambës miðkuose iðkilmingu himnu. nenuilstamumà? Kiekvienas. Bus geriausia jëgø sutvirtinimo priemonë. verþlumà. Jei keleivis gali atrasti Tolimøjø horizontø paðvaistes. nuo kristalo spindesio tolyn ir aukðtyn. nurims po jø skliautais Freskø ir vitraþø spindesyje. Nuo peteliðkës sparnelio. jei jis suþinos. Galima priprasti naudotis menu. Jau pakeièia dalá Þemës gyvenimo. Bûtina visomis pastangomis ir visomis priemonëmis Þadinti þmonëse ðventà kûrybos ugná Ir prisodrinti jà garsu. Ðios vertybës turi lydëti þmones visà gyvenimà Ir apgaubti juos groþio glamone. Daina. garsas ir spalva neturi bûti uþrakinami ðiltnamiuose. Jis susiþavës jomis. Meno kûriniai turi bûti prieinami visiems ir kiekvienam. Groþio spindesio stebuklas. Nuo maþiausios gëlelës. Jei yra Þemëje nuostabûs þmogaus rankø kûriniai Prie jø ateis keleivis. kuris moka mylëti groþá. Bet ir sustiprins jëgas. Reikia suprasti didelæ auklëjamàjà meno reikðmæ. Per nuostabiausius þmoniø paveikslus. Kiekvienam turi bûti atviri Ðventojo Ðaltinio vartai. Groþio ir kilnumo þygdarbiams.

Pripraskime bent truputá galvoti apie Groþá. Kai ji svajoja apie tai. kuriai mus ápareigoja Þmogaus dvasios Dieviðkoji Kibirkðtis. Mokyklos. ieðkokime arba bent svajokime apie já. Nuo þvëriðkø kovø. nes kûrybos Maratonas Nepalyginamai kilnesnis uþ bëgimo Maratonà. jei kurtø tik áþymiø menininkø klasë Ir tik jø kûrybos vaisiai bûtø mechaniðkai tiraþuojami. Tokia mechanizacija nepadës visuomenei. Ið Groþio pajautos Gimsta dvasios kilnumas.groþis iðgelbës pasaulá. Bet ir kalëjimai turi bûti graþûs Tada nebereikës kalëjimø. p. Bûtø neteisinga. Nuostabusis menas Iðgelbës mus nuo praþûtingø gyvenimo ðiukðliø. O tikrosios kûrybos poþymis. Ne tik pasiðventæ menininkai.jis jiems priklauso. Siekime jo. kas neapsakomai graþu ir kilnu. nuo tolesnio þmonijos sulaukëjimo Iðgelbëti gali tik groþis.tai ne ðventeiviðkumo. Màstymo kilnumas ir orumas . bibliotekos. ar tai nerealu? Jei ðios svajos nuostabios. Teisingiau sakyti: Groþio suvokimas iðgelbës pasaulá. “Kvietimas”. “Kai mergaitë vakarais ir naktimis verþiasi bûti naudinga pasauliui. Choruose slypi didþiulë harmonijos jëga. Tegul laisvalaiká uþpildo kûryba ir daina. apsigaubia bjaurastimi. iðkilmingumas. Nepamirðkime groþio. Nuo bjauriø dabarties sàlygø. Taèiau neteisinga sakyti . ar ne nuostabus bus ir atsakas”. 161 321 . Turi bûti iðpuoðti ne tik muziejai ir teatrai.Atiduokite menà þmonëms . Jei norime iðvengti bjaurasties. Jei þmonës nemàsto apie Groþá. nuo dorovinio nuopolio. Tegul þmonës pamilsta kûrybos sportà. bet ir paprasti þmonës Turi siøsti á erdvæ savo kûrybines svajas. stotys ir ligoninës. Kiekvienas turi pats bandyti tarnauti menui. heroizmas ir þygdarbis.

” “Net didþiausios sumaiðties valandà Mintys apie Groþá tiesia geriausià tiltà á Brolijà.” 322 .” “Ypaè sunkiomis dienomis Mes turime kartoti ðirdies maldà Groþiui.” “Mintys apie groþá atves pas Mokytojà. Kokias mes paðaukiame savo siekiais.“Ið Kosmoso mus pasiekia tokios energijos.

proto pasaulis. Ir tarp Tankiojo ir Subtiliojo Pasauliø nebuvo tokios grieþtos ribos. Taèiau ir dabar mes kartais juntame Subtiløjá Pasaulá. Senovës metraðèiuose galima rasti nuorodø Apie artimà tø pasauliø bendradarbiavimà. Aplink save galime pastebëti daugybæ þenklø. Þmonës neretai kovoja su ákyriomis mintimis Ir atsigræþia. Jam pasitraukus ið fizinio pasaulio.minties. Ið tiesø gausu subtiliø.kas mane ðaukia? Subtilusis pasaulis palieèia mus. bet ir netolima praeitis Gali pateikti neginèijamø faktø apie tokius susilietimus. 323 Ðeðiasdeðimt devintoji legenda . nuveja nematomas muses. Kurie akivaizdþiai perþengia siauras þemiðkos bûties ribas.jausmø. kai juntame rankos paspaudimus Arba kitokius prisilietimus. emocijø. Egzistuoja dar ir neregimieji . taèiau visiðkai realiø pojûèiø. O dabar bus pasakojama apie Naujojo Þmogaus dalyvavimà Tø pasauliø gyvenime. Daugelis iðgirsta kalbà ið anapus ar net mato subtiliuosius gyventojus.tai Subtilusis Pasaulis siunèia aromatus. nutolusi nuo pagrindiniø dësniø.pasauliai: Subtilusis pasaulis . Kali-Jugoje þmonija. *** Senovëje ryðys tarp Pasauliø buvo betarpiðkas. Ne tik senosios epochos. troðkimø pasaulis Ir Ugninis pasaulis .APIE KELIÀ Á UGNINÁ PASAULÁ Ið “Legendø apie kità mûsø pasaulio pusæ” Mes þinome. Buvo pasakota apie þmogaus gyvenimà Neþemiðkose sferose. Suteikë pirmenybæ matomam pasauliui ir atmetë Nematomuosius. Kartais þmonës Uþuodþia nepaaiðkinamus kvapus . atkreipianèius mûsø dëmesá.psichiniai . Daugelá iðgelbëjo Subtiliojo Pasaulio patarimai. jam tebesant Fiziniame pasaulyje. Þemë negali bûti visiðkai izoliuota nuo Virðþemiðkøjø Pasauliø. Visas gyvenimas pilnas Aukðèiausiojo Pasaulio prisilietimø. Daug valstybës veiksmø lëmë nurodymai ið aukðèiau. klausdami . kad be fizinio arba Tankiojo pasaulio. Þmonës pajunta neregimà voratinklá ant veido.

sugráþæ á fiziná kûnà. Tuomet. Po to. kai gráþtame á þemiðkàjá kûnà. Ateities epocha iðtrins ribas tarp Pasauliø. kaip Saulës ðviesà. pasiekæ aukðtà dvasiná lygá Ir iðlavinæ aukðtosios sàmonës centrus. Neregimieji pasauliai turi áþengti á mûsø sàmonæ: Mes turime juos taip ásisàmoninti. Kad jie mums taptø realybe Ir galëtume dalyvauti jø gyvenime. Neámanoma pakelti màstymo á naujà lygmená. Subtiliajame Pasaulyje galima atlikti tolimiausius skrydþius. Jie prisimena viskà. Taigi. Be Trijø Pasauliø ásisàmoninimo neámanoma judëti pirmyn. Savo valia gali laikinai palikti fizinius kûnus Ir sàmoningai dalyvauti Subtiliojo Pasaulio gyvenime. Taèiau þemiðkieji laikrodþiai uþfiksuos tik sekundes Ðtai kaip Subtilusis Pasaulis skiriasi nuo fizinio. Nubundant ir uþmiegant galima pastebëti. nubunda Subtiliojo Pasaulio balsas. Jog mes turime pradëti sàmoningai dalyvauti Psichiniø pasauliø bei jø gyventojø gyvenime. pritaikant Agni-Jogà. tokios kosminës sàlygos. Be to. Ðios pereinamosios bûsenos metu Þmogus vienodai priklauso ir Tankiajam ir Subtiliajam Pasauliams. kas jiems nutiko. Ruoðiantis Satija-Jugai. þmogaus sàmonë yra visø pasauliø susitikimo vieta.Akimirkà tarp miego ir nubudimo. Dabar tokie laikai. Bûtina paþinti Aukðèiausius Pasaulius. Satija-Jugai reikia bendravimo su Aukðtaisiais Pasauliais. Ðios kitokios prigimties mintys ateina ið Subtiliojo ar net Ugninio Pasauliø: Kai tik iðorinis pasaulis pranyksta. Bûtina màstyti apie juos. Todël ji vël suartins iðskirtus Pasaulius. Þmonës. reikia gráþti Prie betarpiðko bendravimo su Pasauliais. Trumpam galime pajusti Subtiløjá Pasaulá. 324 . kaip á þemiðkàjà màstysenà Tarytum ásibrauna kaþkokiø kitokiø minèiø nuotrupos. ðiuos Pasaulius reikia priimti natûraliai. Kelionei á Subtiløjá Pasaulá beveik nereikia fizinio laiko.

kaip prie evoliucijos variklio. bent kiek màstantis þmogus pasakys . Pavojaus akivaizdoje. kad Jëgø Ðaltinis taptø nuolatiniu ir artimu. Þemiðkàjà bûtá atitinka tik kelionës sàvoka. Ásivaizduokime. Ekstazë taip pat sukelia neþemiðkø jëgø antplûdá. Vadinasi. Prisimenanèius ne tik ankstesnius ásikûnijimus.trumpesnis Uþ patá trumpiausià pravaþiuojanèio traukinio sustojimà. Bet ir kai kurias Virðþemiðkojo Pasaulio detales. ko prireiks ilgalaikiam buvimui. Lyginant já su buvimu visose kitose bûsenose. mes turime ruoðtis ne trumpiems sustojimams. Taigi. Taip Aukðèiausiojo Pasaulio ásisàmoninimas taps bûtinybe. *** Palyginkime þemiðkàjá gyvenimà su virðþemiðkuoju. Galima ne tik svajoti apie toká suartëjimà. Tegul ðios þinios bus tik fragmentiðkos Taèiau pastabiam mokslininkui jos susipins á iðtisà vëriná. kitaip tariant. Gyvenimas Aukðèiausiuose Pasauliuose nepalyginamai ilgesnis. 325 . Niekada anksèiau mokslininkai nepastebëdavo tiek fenomenø. Neámanoma paþinti tik vienà Bûties pusæ. Ásikûnijusio þmogaus gyvenimas labai trumpas. Bet labiau vertinti tai. kylant átampai. Pasauliø suartëjimui vadovaus mokslas. Jei galima sukurti tokià átampà. Ir pats mokslas priartës prie jo.tik akimirka. Bet ir priartëti prie Aukðtybiø Pasaulio þemiðkomis priemonëmis. Tai kuo rûpinsimës . Tik visos Pasaulio sandaros paþinimas átvirtins pergalæ. Ypaè bus kreipiamas dëmesys á vaikus. bûtina þinoti ilgalaikio gyvenimo sàlygas.trumpalaikiu ar ilgalaikiu gyvenimu? Pats paprasèiausias. Vadinasi. Þemës gyvenimas . Tereikia. auga ir þmogaus jëgos. nepalyginama su buvimu Aukèiausiame Pasaulyje. Suteikti þmogui nuolatiná jëgø antplûdá.ilgalaikiu.Aukðèiausiàjá Pasaulá reikia suvokti kaip tikrovæ. jà galima ir pratæsti. Kaip dabar. kad þemiðkasis gyvenimas .

Begalybës akivaizdoje Jie pasimeta ir panyra á rûkà. Tokia sàmonës átampa nepaprastai naudinga Subtiliajam Pasauliui. Tik kokybiðkai màstydami galime augti Ir suvokti Aukðèiausiàjá Pasaulá. Tenka mokytis. Reikia pamëgti màstymo procesà. Kûryba Subtiliajame Pasaulyje skiriasi nuo kûrybos Þemëje. Pagalvokime apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje ir pasirûpinkime màstymo tikslumu. reikia skirti egoistinæ mintá nuo Visuotinio Gërio minties. lyg bedugnës pakraðèiu.Todël bûtø protinga ir per ðià trumpà akimirkà Pasisemti to. Pati sveikiausia ir puikiausia mintis . Nuolatos pratinkimës suvokti Subtiløjá ir Ugniná Pasaulius. Laikinos þemiðkos egzistencijos metu aðtrinkime mintá. Iðmokime nenuilstamai dirbti. patekæ á Subtiløjá Pasaulá. Taip pat ir dël Ugninio Pasaulio Pratinkimës eiti be baimës. Be to. Juk. kas naudinga ilgalaikiam gyvenimui. bet ar lengva veikti mintimis? Ðitokia veikla reikalauja iðmokti màstyti. Subtiliajame Pasaulyje mintis bus vieninteliu varikliu. taip vadinamos. kas bus ateityje. iðmintinga neatidëliojant ruoðtis tam. 326 . Nes ateities skrydþiams ji reikalingiausia. minties kûrybos. paprastai. Perëjimo á Subtiløjá Pasaulá akimirkà nebebus laiko svarstyti Nuðvisti dþiaugsmu reikia þaibiðkai. þmonës dirba ir galvoja apie poilsá. Kiekvienoje veikloje Reikia rasti valandëlæ minties auginimui. *** Kiekviena mûsø buvimo vieta neamþina. Ji atitinka Ugninio Pasaulio esmæ. Vadinasi. Todël svarbu neprarasti èia nei valandëlës Ir iðmokti dþiaugtis kiekviena gëlele. Bûtent dþiaugsmas Apsaugos sàmonæ. Tik aukðèiausia savitvarda ir pasirengimas pavojams Paruoð mus ugninëms sferoms.tai mintis apie ateitá. Todël. Nes tik taip iðliksime sàmoningi ir perþengæ Didyjá Slenkstá. Bet ne apie begaliná egzistavimà. Tai pasakyti visai nesunku.

mûsø gyvenimo tikslas . Ðirdyje puoselëkime pagarbà Aukðèiausiajam Pasauliui. Ásisàmoninæ gyvenimo pagrindus. Kaip á veiksmingà priemonæ. Artëti prie Ugninio Pasaulio .laikini. verþkimës á Ugniná. Màstykime apie Ugniná Pasaulá. Taèiau laikas neriboja Ugninio Pasaulio .Ugninis Pasaulis .tai skirtoji ateitis. kaip Bûties tikslà. Kaip svarbiausià ir nuostabiausià þemiðkojo gyvenimo dalykà.be virpulio. taikyti atitinkamas savybes. bet tai ne siaubas. negalime pasakyti .tai ir verþkimës á já. Jei þemiðkoje egzistencijoje meilë yra kûrybiðkiausias pradas. Tik ðirdis atves á Ugniná Pasaulá. Þengdami á Ugniná Pasaulá. o iðkilmingumas. Todël pratinkimës Prie Ugninio Pasaulio. kaip apie savo dalià. sujungianèià mus su Aukðèiausiuoju Pasauliu. Ugniná Pasaulá galima priartinti tik aiðkia sàmone. Ðviesëkime ðirdimi ir màstykime apie gërá. Net gyvenimai Subtiliajame ir Minties Pasauliuose Tëra tik pasiruoðimas kelionei á visa apimantá Ugniná Pasaulá. Kaip Pasaulius jungiantá reiðkiná.á Ugniná Pasaulá atsineðti Visas sàmonës sankaupas. Gailestingumas. kuris mintimis pasirengë Ugniniam Pasauliui. Nes toks ritmas neiðvengiamas. meilë ir visi gërio siekiai Yra nuostabûs susisiekimo su aukðèiausiomis energijomis keliai. artëjame prie Ugninio Pasaulio. Ið tiesø. ugdykime savo sàmonæ. Aplenkdami Subtiløjá Pasaulá. Trumpas þemiðkas gyvenimas duotas mums kaip pats didþiausias gëris Sparèiam mûsø þengimui á Ugniná Pasaulá. Subtilusis ir Minties Pasauliai . Mahatmos nurodo Ugniná Pasaulá. Ið visø þemiðkø dalykø . Ugninio Pasaulio vardan. Eikime á já be siaubo. suvokime Ðirdá. Reikia priprasti þvelgti á ðias ðviesias savybes. Net ir Subtiliajame pasaulyje pakils á aukðtesnes sferas. 327 . atjauta.trumpalaikë. kaip vienintelio mums skirto tikslo. Þmogus. Þemiðkoji bûtis . pasigailëjimas.meilë ir kûryba Labiausiai atitinka Aukðèiausiojo Pasaulio sampratà. Tai Aukðèiausiame Pasaulyje ji dar svaresnë.vadinasi.

jog ið ten liejasi visoks ákvëpimas. Daugelis reiðkiniø iðnyks patys savaime. Kaip ið galingos dinamo maðinos. Jei þmogus verþiasi Á Aukðèiausiàjá Pasaulá.” Þmonija. tai net ir pati reikðmingiausia Þemiðkoji padëtis atrodo maþa ir laikina. kad kviesdami á Virðþemiðkàjá Pasaulá. Atvirkðèiai. Ryðys su Aukðèiausiais Pasauliais pakeis visà Þemës gyvenimà. Aukðèiausiojo Pasaulio didybë Tik patvirtina ir visas kitas gyvybës apraiðkas. Ne tik pripras apie juos màstyti. kas su juo susijæ. *** Gyvenimo Mokyme Mahatmos sako: “Tegul niekas negalvoja. Sàmonë. Mes kalbame apie virðþemiðkas sferas. Kad visa. þmogus bus atsargesnis Ir savo þemiðkoje veikloje. suvokusi Neregimøjø Pasauliø didybæ. Jau pats Aukðèiausiojo Pasaulio pavadinimas pasako.aukðta. Pajuskime. Suvokæs dviejø Pasauliø ryðá. Virðþemiðkø Pasauliø ásisàmoninimas átvirtins naujus iðmatavimus. Bet ir savo veiksmus derins su Pasaulio sàrangos didybe.Taip ðirdimi ir protu priimkime Ugniná Pasaulá. siekdami iðplësti màstymo akiratá. Mes atplëðiame jus nuo Þemës. apimanti ir Neregimàjá Pasaulá. Ið Ugninio Pasaulio liejasi paèiø nuostabiausiø formuliø srovës. Tokia iðplëtota sàmonë pakeis ir poþiûrá á gyvenimà. Pakeis þmoniø psichologijà. Pasaulëþiûra. Jog ið ten ateina geriausi sprendimai. Gali semtis ið Kosmoso lobyno. Kai Ugninis Pasaulis suvoktas. 328 . . Sàþiningi kûrëjai ir darbðtûs meistrai gali paliudyti. jis stengiasi nedaryti blogø dalykø. Kiekvienas þemiðkø minèiø gretinimas Su Aukðèiausiuoju Pasauliu gerina jø kokybæ. Tai ir visi matavimai ágis kitoká mastà. Kai dvasia iðmoks derinti þemiðkàjá ir Aukðèiausiàjá gyvenimus. besiverþianti á Aukðèiausias sferas. Taip Ðirdies Ugnimi galima susijungti su Aukðèiausiàja Ðviesa.

jog visuomenës sumaiðtis siejasi su Saulës dëmëmis. Taip pat ir kiekvienos planetos priartëjimas bei nutolimas. Kurie. Vienoks ar kitoks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas vaiko gimimo metu. Mokslininkai kalba.APIE BENDRADARBIAVIMÀ SU KOSMOSU Kas neþino. Net menkas iðmanymas atveda prie teisingø iðvadø. paveikia ir þmoniø psichikà? Þmonës tvirtina. Kaip ir bet kuris naujos kometos pasirodymas. Astrochemija ágalina nustatyti ðviesuliø poveiká organizmams. jo skaisèias smegenis Paveikia tolimieji pasauliai. Teisingiau bûtø sakyti. Visada rezonuos á jø atitinkamà deriná. Visi kûnai skleidþia chemiðkai stiprius spindulius. kad Saulës dëmiø chemizmas Átakoja nervø sistemà ir sukelia þmoniø beprotystes. Þvaigþdþiø sistemos cheminis poveikis paaiðkina. Kiekvienas dangaus kûnas veikia Þemæ: Skirtingos jø padëtys sukelia ir skirtingus poveikius. priklausomai nuo to. Átakoja jo charakterá ir nulemia likimà. Dangaus kûnø poveikis pagrástas ðviesuliø chemizmu. Jø poveikis Þemës gyvybei gana reikðmingas. Visa tarpplanetinë Kosmoso erdvë Pripildyta stipriø cheminiø spinduliø. jog vandenynø potvyniai ir atoslûgiai Yra Mënulio poveikio Þemei Rezultatas? Kas neþino. 329 Septyniasdeðimtoji legenda . Kaip. vaikui gimstant. turi Vienoká ar kitoká poveiká Þemës planetos gyventojams. Pirmàkart patyræs astrocheminiø spinduliø poveiká. jog Saulës dëmiø atsiradimas ir iðnykimas Átakoja vulkanø iðsiverþimus Bei daugelá atmosferos ir klimato pokyèiø. Þmogus. áþengæs á nikotinu uþterðtus namus. Koks Zodiako þvaigþdynas tuo metu buvo zenite. kad Saulës dëmës palankios karams. Lygiai taip pat ir þmogus. savo ruoþtu. Iðsineð su savimi ir ðiø nuodingø nuosëdø.

kai bus tiriamas artimiausiø ðviesuliø chemizmas. Cheminio tarpplanetinio poveikio tyrimas . bus atrastas bûdas. kaip gydyti Ðviesuliø spinduliais. visi pasauliai tarpusavyje subtiliai sàveikauja. priklausomai nuo to. kaip ðviesuliø gausybë. kaip rytdienos maistas. Ðviesuliø poveiká jautë seniausiø epochø þmonës. Senovës tautos daugelá savo sumanymø derino su Mënulio fazëmis Ir su ðviesuliø iðsidëstymu dangaus skliaute. Jei spalvotieji þemës spinduliai gydo.Atvirkðèiai. Koks dangaus ðviesuliø iðsidëstymas buvo jø ágyvendinimo pradþioje. Neverta manyti. Tas suvokimas apginkluos þmogaus organizmà Ir nukreips jo ieðkojimus á Beribes Aukðtybes Tokias pat materialias. Tokias pat didingas. Þmonës jau màsto apie astrofizikà ir astrochemijà. Greitai bus pradëta màstyti. Ir já patvirtins naujausi atradimai. Supras þmoniø likimo ir kosminiø procesø tamprø ryðá. Taip ant mûsø galvø ið Begalinio rezervuaro liejasi Nenusakomos átampos spinduliai. Skvarbus protas paþins tikrovës aparato sudëtingumà.ateities mokslas. Daug kà galima gauti ið sudëtingø kosminiø kombinacijø. kurti. bet ir visà likusá þmogaus gyvenimà. Jau tiriamas Saulës dëmiø bei Mënulio cheminis poveikis. tai kiek galingesni yra Ðviesuliø spinduliai! Jie gali gydyti. Mûsø planeta gali patirti paèius netikëèiausius Tolimøjø pasauliø ar net tolimiausiø sistemø poveikius. kaip ðie galingi poveikiai Atsiliepia þmogaus prigimèiai. Net neámanoma ásivaizduoti. kà gali duoti tolimøjø pasauliø galia! Kodël nepanaudoti radioaktyviøjø jëgø bei spinduliø! Greitai ims naudoti tolimøjø pasauliø energijas gyvenimo gerinimui. Artëja laikas. kai Þmonës suvoks savo vietà gigantiðkoje Laboratorijoje. kad mûsø Saulës sistema yra kaþkas atskira. 330 . Todël bet kokiø þmogaus sumanymø pasekmës bus palankios Arba nepalankios. Netoli tas laikas. saugoti.Taèiau planetø iðsidëstymas átakoja þmogaus likimà ne tik Jo gimimo akimirkà. Ðis senovës mokslas vël bus pripaþintas. Mokslas tik patvirtina tokià cheminæ átakà. Laikui bëgant.

Þinojimas. bet jûsø dvasia dþiûgauja. Taip màstydamas. Ásikûnijimai bus tik beprasmiðki gyvenimo lapeliø nuplëðimai. kad suvokiate. Ðtai paprasèiausias pavyzdys: nakties tamsoje jûsø veþimas skuba namo. kà gali duoti gyvenimas vienoje planetoje. Kuo tobulesnë dvasia. jog besiliejantys spinduliai turi sàmoningos energijos galià. Tik toks gyvenimo sampratos iðplëtimas leis jûsø dvasiai Dþiaugtis gyvenimo keliu. Be þemiðkos uþuovëjos. Tolimøjø Pasauliø supratimas priartins ðito tikslo ágyvendinimà. Kitaip. Tuo tarpu Gyvenimo Mokymas kalba apie gyvenimo dþiaugsmà. jog namai arti. Tuomet ateina laikas gyventi kitoje. Nuo darganos jûs turëtumëte bûti paniuræs. Þmonës atras visas kûrybiniø spinduliø siuntas. þmogus ágyja teisæ dþiaugtis Ir gali priartëti prie bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. ásisàmoninus. Ið tikrøjø. Ar daug reikðmës turës þemiðkojo gyvenimo kanèios. ásisàmoninus tolimuosius pasaulius. Paþinimo siekis leidþia þmogui suprasti gyvenimø kaità. Beribëmis galimybëmis spinduliuoja Ðviesuliai! Tai neiðsenkantis Jëgø Ðaltinis ! *** Amþinasis gyvenimas Kosmose neapsiriboja viena planeta. kokia prasmë prisiriðti prie Þemës Tam. kuo gi dþiaugtis? Ásikûnijimø neiðvengiamumu? Taèiau neásivaizduojant ateities. Ðviesos bei magnetiniai viesulai sukuria planetos ritmà. Atneð ugningiausius pasiekimus. Kai iðnaudota viskas. Toks dþiaugsmas gali ateiti. jog dvasia. Ið kur tai? Todël. Pajutæ sroviø vibracijas. Kosminë tolimøjø pasauliø sàvoka turi bûti tolesnis tikslas. kaip krintanèio vandens srovës. tuo greièiau ji suvoks Visà þemiðkos kanèios gelmæ. Kai tolimieji pasauliai mums taps tikrove! Suspëkite nedelsdami ásisàmoninti savo kelià á tolimuosius pasaulius. Nejaugi jø negalima pritaikyti. 331 . kuris jau paþino visà þemiðkàjà iðmintá? Kokià patirtá jis dar ágytø Þemëje? Kokiomis mintimis jis galëtø dalintis þemës sferoje? Gyvenimas praturtës. Ir tamsa nekliudo jums atpaþinti ðirdþiai brangiø bûtybiø. gali verþtis ir á kitus lobynus.

Mahatmos. Jis suprato. Ðalia visiðko iðëjimo á tolimuosius pasaulius. Bet kada nori gali lankytis tolimuosiuose pasauliuose. Tarpplanetinëje erdvëje Jie skrenda neátikëtinu greièiu. Didysis Màstytojas nusprendë perduoti kitoje planetoje ágytà paþinimà. Kosminëje Eroje sàmonë nebus prikaustyta prie vienos planetos. Jis iðëjo á tolimàjá pasaulá. gyvenantys mûsø planetoje. Jis net sutiko bûti parduotas vergijon. kad jis kada nors Pereis á kità pasaulá ir ið ten uþmegs ryðá. Iðvystytam subtiliajam kûnui bet kuri aukðtuma ne kliûtis. Kai kurios Þemës bûtybës jau iðkeliavo á kitas planetas. Ðtai Platonas ne kartà kalbëjo. Tarplanetinëms kelionëms tinka ugninis kûnas.Laisvoji valia gali nuvesti á tolimàsias sferas. Daug amþiø prireikë ðiam uþdaviniui atlikti. Skrydþiuose á tolimuosius pasaulius pajuntamos tø pasauliø ypatybës. Broliai atkakliai verþiasi á tolimuosius skrydþius. jog esant PagrindøVienovei. Pakankamai já iðvysèius. Tie þmogaus sàmonæ stulbinantys atstumai tarp planetø Jiems ne kliûtis. Tai toks pat principas taps tarpplanetiniu. 332 . galimi Ir laikini apsilankymai juose bei gráþimai atgal á Þemæ. Tam jie panaudoja savo iðvystytus ugninius kûnus. Jeigu mes dabar galime ið vienos planetos dalies persikelti á kità. galima aplankyti ávairiausias planetas. kad idëjos valdo pasaulá ir mintis neturi ribø Taip buvo sukurtas naujas bendravimas. kad tik greièiau Pabaigtø þemiðkà Karmà. Kelionëms mûsø planetos sferoje be fizinio kûno Þmogus gali naudotis savo subtiliuoju kûnu. Gali atrodyti keista. tiek daug skirtumø. Brolijos Mahatmos nukeliauja á tolimiausius pasaulius. Tokià nelengvà uþduotá reikia laikyti þygdarbiu. Taip Tibeto lamos subtiliaisiais kûnais daþnai buvoja Dþomolungmos virðûnëje ir stebisi svetimðaliø noru Bûtinai pakliûti ten fiziniu kûnu. Per trumpiausià laikà áveikdami bet kokius atstumus. Bet ir toliau bendradarbiauja su Brolija.

kad gaudþia sferos.Jie skraido! Jø kalbos nesigirdi gal bût todël. Kiek daug þmogui duoda vien priartëjimas prie tø pasauliø. gráþtant atgal á savo kûnà Tvanku lyg ankðtuose rûbuose. neámanoma atsistoti ant Mums tokio svetimo pavirðiaus. Taip. Kosminiø kûnø Gyvybë nebûtinai bus þemiðkø formø. o susilietæ su juo Mes kenèiame. Juk toks priartëjimas atskiria þmogø nuo visko. . 333 . Rodos nevalia stotis ant tokio ðvaraus pavirðiaus. paukðèiai supranta þmoniø kalbà. Antai Veneroje visiðkai nëra vabzdþiø ir plëðrûnø. Þmonijos evoliucija nëra pasaulio kûrinijos vainikas. su Jupiterio ar Veneros gyventojais. skraido paukðèiai Ir net þuvys. Þuvø spalvos ir paukðèiø plunksnos yra nepaprasto groþio. kaip neaprëpiame þvaigþdþiø gausybës.” Tie. Buvo galima matyti jûrø kontûrus. Þmonës ne tokie kaip mes. tarkim. Be to. Lyginant. bet Mes já áveikiame akimirksniu. Taip ir tolimøjø pasauliø prisiminimai netelpa þodþiuose. Pats oras Mums nepakeliamas. Atstumas iki jo didþiulis. Net ir bûnant ugniniame kûne. Þemës þmogus savo forma ir audiniais yra labai grubus. Dþiaugtis puikiomis spalvomis ir net stebëti paukðèius bei þuvis. Visam laikui iðlieka ryðkus prisiminimas Toks priartëjimas jau yra sàmonës nuðvitimas. Tenai tikra skrydþiø karalija. Aukðtesnëse planetose maþiau gyvûnø ir jie kur kas tobulesni.Gamta ir gyvybë kitose planetose visiðkai skiriasi Nuo gamtos ir gyvybës Þemëje. Pamaèius bent dalelæ tolimøjø pasauliø gyvenimo. Mûsø gyvenimo bûdas kitoms planetoms netinka. ir. kurie savo ugniniu kûnu buvo priartëjæ Prie tolimøjø pasauliø. Jau vien tik tolimøjø pasauliø pamatymas pakeièia visà gyvenimà. Prisimenu safyriná jø vandenø mëlá ir smaragdinæ þalumà Bei smaragdà primenanèius kalnus. Skraido þmonës. Ðtai vieno ið Mahatmø pasakojimas apie skrydþius: “Noriu jums papasakoti prisiminimus apie tolimàjá pasaulá. o stebûklas. kas þema. niekada jø nepamirð.

Reikia naujai atgimti. norint juos priimti. jei driekiasi per visà dangaus skliautà? Bûtis. kad mes nepaþástame virðþemiðkojo. Reikia ásivaizduoti jos vietà Begalinëje Erdvëje. kas svarbiausia. Kvieèiame á tolimuosius pasaulius ne tam. sunkiai teprisimenàs vakarykðèià dienà Ir neþinantis rytojaus. Bet kad atvertume naujus kelius. 334 . Jautriai ausiai Mokymas kalba: Nubusdami prisiminkite tolimuosius pasaulius. Tolimieji Pasauliai . Tepavirsta mûsø planeta maþu rutuliuku. gimstanèiø ðviesuliø tëkmëje toks menkas. Ne Þemëje.Venera ir Jupiteris. Bet tik mintis asimiliuoja galingas sroves. Nelengva atsiplëðti nuo tvirto Þemës pagrindo Ir suvokti. Naujam Pasauliui reikia naujø ribø. Nebijokime atsidurti Begalybës sûkuryje. kad atitrauktume nuo gyvenimo. Apie tolimuosius pasaulius reikia màstyti taip. Þemës maþumo ir netobulumo ásisàmoninimas Padës pajusti tolimøjø pasauliø traukà.. Màstymu þmonija gali su nauda priimti Tolimuosius pasaulius. Eidami miegoti prisiminkite tolimuosius pasaulius. neþinanti dangaus keliø. norint suprasti. kad visa. Þinoma. Stiprûs planetø spinduliai átakoja þmonijà. Ar siauras jis.mûsø stebuklingasis kelias. Ieðkotojams reikalingas kelias. Þemiðkasis mokslas. . kad þemiðkasis groþis Mums tokiu yra tik todël. Vedanèià á vienà ið aukðtøjø pasauliø. Turi pratinti sàmonæ prie maþø Þemës iðmatavimø. Tenusibrëþia kiekvienas sau progreso linijà.niekingai menka. Reikia màstyti kaip apie kaþkà artima. Artimiausi pasauliai. Á kuriuos mes galëtume nukreipti savo sàmonæ. Tartum dalyvautume jø gyvenime. kur yra taip vadinama tuðtuma. nei pasijusi esàs visø planetø sveèiu. Þemiðkasis groþis iðnyksta virðþvaigþdiniø spinduliø þaiþaravime. bet ten.*** Pirmiau. Mintys apie tolimuosius pasaulius turi didþiulæ reikðmæ.

Jokie astronominiai apskaièiavimai nepriartins ryðiø uþmezgimo. Nepasiruoðus. Þemiðkai þmoniø prigimèiai aukðtosios energijos yra beveik Nebylios ir nejuntamos. dvasia atsigræþus á Begalybæ Tai lyg tolimøjø pasauliø duðas. Kuri pati skris nubrëþta kryptimi. neámanoma priimti siuntø ið tolimøjø pasauliø.Mintis sukuria aplink save ypatingà atmosferà. Aukðtosios sàmonës centrai yra energijø neðëjai. Sunkiai suvokiama Subtiliøjø energijø sintezë! Kalbame ne siekdami nuliûdinti. Bet tam reikia áþiebti savo vidines ugnis. Taip galima priimti kitø planetø mintis. Tik visaapimanti sàmonë gali priimti ðviesuliø spindesá. Toks þygdarbis turi bûti atliekamas dvasios árankiais. Dviguba prigimtis . kaip skydas. Kartais naudinga ramiai pasëdëti.þemiðka ir ugninë Nelengvai kartu dera.svarbu nukreipti á juos pagrindinæ mintá. Teisinga manyti. Bendravimo tarp pasauliø Tyrimas turi vykti magnetiniø bangø kanalais. Ne hipotezës. Taigi. Mintis apie tolimuosius pasaulius tebûna paprasta ir be abejoniø. jog apie tolimuosius pasaulius turime Màstyti nepaliaujamai . Mintis-magnetas pritraukia teigiamas sroves Ir. Jø reikia ryðiams su tolimaisiais pasauliais.dvasinë sàmonë. jog magnetinës srovës Yra tarpplanetiniai kanalai. 335 . neleidþia priartëti negatyviosioms. Ugnies ávaldymas yra svarbus kosminiø santykiø iðbandymas. Taip kaip ir skruzdëlë neiððaus ið gigantiðkos patrankos. Priartëti prie tolimøjø pasauliø galima tik iðplëtota sàmone. Bet þinoma svarbiausia . Nereikia manyti. Bet áskiepyti kantrybæ ir verþlumà. bet dvasinis þinojimas veda þvaigþdþiø keliais. Kitaip jos praskris be pëdsakø. tarp pasauliø galimi mintiniai ryðiai. Kurioje planetinës srovës perkeièiamos ir ágyja naudingà poveiká. Ugningi individai gali nesunkiai bendrauti su kitomis planetomis. Mes patys turime pritraukti sroves.

pasijuskime jø dalyviais. Apmàstant tolimuosius pasaulius. Gali teisëtai suvokti save esant Kosmoso pilieèiu. 336 . Kol bus suvokta jø sudëtinga prasmë. Jau greitai bus iðgirsti tolimøjø pasauliø garsai. Mechanika ir psichika susijungs. Agni-Jogos mokyme pasakyta. nei jokie mechaniniai prietaisai nepriartins Bendradarbiavimo su tolimaisiais pasauliais. Galima paskæsti astronominiuose skaièiuose. Toks bendradarbiavimas Pareikalaus daug koordinavimø ir patikrinimø. reikia atsisakyti þemiðkø matø. Tegul ðitie fragmentai bus tik rudimentiniai. Ir jo kelias veda ne pelkëmis. vadovaudamasis Bûties dësniu. Kita .atsietai samprotauti apie tolimuosius pasaulius. Þmogus yra ne pasauliø stebëtojas. Pirmiausia. Kiekvienas sugretinimas atneða naujø minèiø ir tuo yra naudingas. Visø pirma tai bus skambesys. Kad ðie laimëjimai bus pasiekti ne observatorijose Dvasinë klausa priims pirmàsias þinias. Greitai kosminës sàlygos Ágalins uþmegzti ryðius su kitomis planetomis. Prie tokio skambesio reikia priprasti. bet sàmoningas jø bendradarbis. nes srovë sukelia vibracijà. Kiekvienas.suvokti save esant jø dalyviu. Paþvelkime á tolimuosius pasaulius. kad ryðiai su tolimaisiais pasauliais Eilinë evoliucijos uþduotis.artimiausias laimëjimas. Pasakyta. Babilone ir Egipte jau buvo naudojami tokie sugretinimai. bet spindulingomis sferomis. Palaipsniui gali prasiskverbti negirdëti þodþiai.Bendravimo su tolimaisiais pasauliais galimybë Bus ágyvendinta dvasiniu keliu. Prie paþinimo þingsniø prisidës psichinë galia. Bet nei jie. jog pirmiausia pasieks garsas. Planetø slinktis sudaro sàlygas paspartinti ðá bendradarbiavimà Ir tada þmogaus dvasinë raida pasuks nauju keliu. bet neginèytina. Viena . tegul praeis daug metø. Á observatorijas bus áleisti sàþiningi aiðkiaregiai. Iðeiti uþ planetos ribø .

Tokiu bûdu jûs prisiimsite didþiulæ atsakomybæ. kaip kûrëja. Átvirtinkite sàmonëje atsakomybæ uþ Kosmosà Didþià atsakomybæ uþ kiekvienà mintá. þodá ir veiksmà. Prieþastis ir pasekmë veikia nepaliaujamai. atsakinga uþ visà savo veiklà. Þmogaus dvasia. o Visatos gyventojai. Pripratinkite savo sàmonæ prie gyvenimo ir Kosmoso vienovës. jog jûs ne Þemës. O tik viena ið stoteliø didþiajame Begalybës kelyje. Tik tokia sàmonë. Tvirtai ásisàmoninkite savo vietà Begalybëje Ir savo priklausomybæ nuo viso Kosmoso gyvenimo. Gali tapti tikra Kosmoso bendradarbe. 337 .Màstykite. kuri apima Visatà plaèiø veiksmø mastu. Juk mûsø planeta nëra koks nors atskiras pasaulis.

338 .

Apie vëlyvuosius Atlantus ir jø palikuonis Treèioji dalis. Kosminës Gyvybës Pakopos Septintoji legenda. Kosminis Protas ir Visatos Kûrëjai Ketvirtoji legenda. Legendos apie kità mûsø pasaulio pusæ 43 47 52 57 60 63 69 Penkioliktoji legenda. Apie Lemûrieèiø kultûrà ir civilizacijà Vienuoliktoji legenda. Kosminës Materijos kûrimas Penktoji legenda. Legendos apie amþinàjá gyvenimà 76 80 84 91 96 101 Dvideðimt pirmoji legenda. Apie gyvenimà Ugniniame Pasaulyje Devynioliktoji legenda. Apie gyvenimà Subtiliajame Pasaulyje Aðtuonioliktoji legenda. Apie pirmuosius mûsø planetos þmones Devintoji legenda. Apie susitikimus praëjus amþiams (apie Meilës Mokyklà) 339 108 112 116 .Parabramanas Treèioji legenda. Apie Kosminæ Mokyklà (nuo þvëries iki Dievo) Dvideðimt antroji legenda. Anapus Kosmoso . Apie iðëjimà á anà pasaulá Septynioliktoji legenda. Atlantidos nuosmukis ir þûtis Keturioliktoji legenda. Planetø formavimas (dangaus pasauliø kûrimas) Ðeðtoji legenda. Bramos Dienos ir Naktys Antroji legenda. Apie sugráþimà ið ano pasaulio Ketvirtoji dalis. Apie Treèiosios rasës pradþià ir vystymàsi Deðimtoji legenda.Nemirtingàjá þmogø Dvideðimtoji legenda. Apie Mikrokosmosà . Apie Atlantø kultûrà ir civilizacijà Tryliktoji legenda.Þemës Motina Antroji dalis . Septynios didþiosios Kosmoso paslaptys Pirmoji legenda. Apie kelionæ per visas epochas Dvideðimt treèioji legenda. Mitai apie prieðistorinæ þmonijà 10 15 19 22 26 31 37 Aðtuntoji legenda. Apie Atlantidos pradþià ir suklestëjimà Dvyliktoji legenda. Mënulis . SENOVËS LEGENDOS Pirmoji dalis. Apie Neregimàjá Pasaulá Ðeðioliktoji legenda. Legenda apie kosminæ mintá 5 7 Pirmoji knyga.TURINYS Vertëjo þodis Prologas.

Apie Kosminës Ugnies atëjimà Keturiasdeðimt aðtuntoji legenda. ÐIUOLAIKINËS LEGENDOS Ðeðtoji dalis. Apie þmonijos dvasiná pakrikimà Keturiasdeðimtoji legenda. Apie Dievus. Apie Ðviesos kovà su blogiu Keturiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie Didþiàjà Baltàjà Brolijà Trisdeðimt treèioji legenda. kurie atëjo ið Veneros Trisdeðimtoji legenda. Sakmës apie Kosminá Mûðá 170 173 178 182 185 188 192 Keturiasdeðimt treèioji legenda. Apie sàmoningà Ugnies priëmimà Keturiasdeðimt devintoji legenda. Apie planetos apnuodijimà ir ligas Keturiasdeðimt pirmoji legenda. Apie Brangenybiø kaupimà Dvideðimt ðeðtoji legenda. Apie Liuciferio atsimetimà ir iðdavystæ Trisdeðimt ketvirtoji legenda. Apie þmonijos evoliucijos stabdymà Trisdeðimt aðtuntoji legenda. Legendos apie Kosminæ Hierarchijà 120 123 126 129 134 Dvideðimt devintoji legenda. Apie pastangas susprogdinti Þemæ Keturiasdeðimt antroji legenda. Apie Pasaulio Gelbëtojus Keturiasdeðimt penktoji legenda. Apie Baltøjø Broliø gyvenimà tarp þmoniø Trisdeðimt penktoji legenda. Apie Kosminá Hierarchijos dësná Trisdeðimt pirmoji legenda. Kosminës Eros iðpranaðavimas 198 201 205 208 212 216 220 Penkiasdeðimtoji legenda. Apie Baltosios Brolijos pagalbà þmonijai Antroji knyga. Legenda apie “Amþinàjá Dabar” Dvideðimt penktoji legenda. Sakmës apie Liuciferio þabangas 140 142 144 148 151 157 161 Trisdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Naujos Epochos pradþià Aðtuntoji dalis. Apie þmoniø dalyvavimà Kosminëse Kautynëse Keturiasdeðimt septintoji legenda. Apie Armagedonà Keturiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie Vieningàjá Tiesos Ðaltiná Trisdeðimt antroji legenda. Apie susiskaldymo ir prieðiðkumo diegimà Trisdeðimt devintoji legenda. Apie Naujosios Epochos sàvokas Penkiasdeðimt pirmoji legenda. Apie tamsos epochos pabaigà Septintoji dalis.Dvideðimt ketvirtoji legenda. Apie þmonijos atitrûkimà nuo Hierarchijos Trisdeðimt septintoji legenda. Apie ankstesniø gyvenimø prisiminimà Dvideðimt septintoji legenda. Apie teisingà gyvenimà Penktoji dalis. Apie Naujà Rytø Mokymà 340 226 230 . Apie Kosminá Teisingumà Dvideðimt aðtuntoji legenda.

Apie heroizmà ir þygdarbá Deðimtoji dalis. Apie bendradarbiavimà su Kosmosu 298 303 307 312 318 323 329 341 . Apie Naujo Þmogaus auklëjimà Ðeðiasdeðimt treèioji legenda. Apie moters lygiateisiðkumà Ðeðiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie minties Kûrybà Ðeðiasdeðimt pirmoji legenda.Penkiasdeðimt antroji legenda. Apie Kosminio Mokytojo atëjimà Penkiasdeðimt treèioji legenda. Apie Pasaulio Brangenybæ (Oriono dovanà) Penkiasdeðimt ðeðtoji legenda. Apie kosminës sàmonës ugdymà Ðeðiasdeðimt antroji legenda. Apie kultûrà ir pakantumà Ðeðiasdeðimt septintoji legenda. Apie mokslà ir þinias Ðeðiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie psichinæ energijà Penkiasdeðimt devintoji legenda. Apie Ðviesià Rusijos ateitá Penkiasdeðimt penktoji legenda. Apie þmogaus organizmo galimybes Penkiasdeðimt aðtuntoji legenda. Apie Rusijos vaidmená Naujojoje Epochoje Penkiasdeðimt ketvirtoji legenda. Apie brolybæ Ðeðiasdeðimt penktoji legenda. Apie ðirdies galià Ðeðiasdeðimtoji legenda.Kosminës Eros þmogø Penkiasdeðimt septintoji legenda. Apie groþá ir menà Ðeðiasdeðimt devintoji legenda. Ateities kultûra 257 263 268 274 279 285 291 Ðeðiasdeðimt ketvirtoji legenda. Pranaðystës apie Naujà þmogø . Apie kelià á Ugniná Pasaulá Septyniasdeðimtoji legenda. Apie lemties priëmimà 234 239 241 244 251 Devintoji dalis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful