P. 1
ABrandisauskiene_Gabiu_identifikavimas

ABrandisauskiene_Gabiu_identifikavimas

|Views: 100|Likes:

More info:

Published by: Alfredas Ramanauskas on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2011

pdf

text

original

ISSN 1392–5016. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA.

2007 19

Gabiø mokiniø identifikavimo problemos
Agnë Brandiðauskienë
Vilniaus kolegijos dëstytoja Socialiniø mokslø (edukologijos) doktorantë Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedra Studentø g. 39, LT-08106 Vilnius Tel. 8 5 279 00 42

Straipsnyje pateikiamos ðiuolaikinës gabumø koncepcijos (J. Renzulli, F. Gagne, A. Tannenbaum, R. Sternberg) ir aptariama gabumø sampratos paradigmø kaita. Remiantis tyrimø duomenimis, galima teigti, kad nuo tradicinio statinio gabumo vaizdinio yra linkstama á dinamiðkà, sàlygojamà genetiniø, asmenybës ir aplinkos veiksniø, kuris daugiau konceptualizuoja nagrinëjamà reiðkiná, bet nesumaþina gabaus vaiko identifikavimo problemø. Pagrindiniai þodþiai: gabumø samprata, tradicinë ir naujoji gabumø paradigma, gabumø identifikacijos bûdai ir problemos.

Ávadas
Mokiniø gabumø atpaþinimas ir sàlygø sudarymas jø plëtotei yra sena, visuotinai pripaþástama problema. Daugumos pasaulio mokslininkø darbai tik patvirtina gabiø mokiniø identifikacijos bûtinybæ, kaip edukacinio proceso svarbià dalá, nes ji reikðminga daugeliu atþvilgiu. Pirmiausia asmeniniu lygiu, nes ugdymo kokybë turi patenkinti kiekvieno mokinio poreikius ir polinkius (Renzulli, 1999), antra – socialiniu, todël, kad visø mokiniø turimø gabumø atskleidimas nesudarytø prielaidø atsirasti mokymosi aplinkos nepalankiai psichologinei atmosferai. Treèia – tai aktualu ekonominiu ir politiniu lygiu, nes gabumø potencialas yra kiekvienos valstybës þmogiðkieji iðtekliai. Be to, kaip paþymi J. Van Tassel-Baska (2006), gabiø mokiniø tinkamas, 42

aukðtos kokybës ugdymas yra jø teisë, o ne privilegija. Taèiau moksliniai tyrinëjimai atskleidþia, kad mokytojai sunkiai atpaþásta gabius mokinius, turi labai maþai specifiniø þiniø apie ðiuos ugdytinius (Drewelow, 1998; Gallagher, 1985; Manning, 2006), o tokia ugdymo realybë gali daryti átakà pedagogo reikalavimø ir mokiniø gebëjimø neadekvaèiam santykiui, sukelianèiam mokiniø neigiamus iðgyvenimus (Csikszentmihalyi, 1997). Todël, kaip matyti, gabiø mokiniø identifikavimo problemø nemaþëja. Á gabiø mokiniø problemas imama græþtis ir Lietuvoje. Valstybës lygiu áteisinta nuostata plëtoti visø mokiniø gabumus: patvirtinta Gabiø vaikø ir jaunimo ugdymo strategija (2005) ir programa (2006), veikia papildomo ugdymo ástaigø tinklas, siûlomos programos, vyksta mokymo diferencijavimas – gabûs vaikai gali tenkinti

Vilniaus licëjus). y. Narkevièienë (1999. nëra parengta në vienos nacionalinës gabiø mokiniø. Nacionalinë M. „Gabiø vaikø ir jaunuoliø ugdymo strategijoje“ pabrëþiama. manoma. atpaþinimo. kaip juos galima apibrëþti ir identifikuoti. kad protiniai gebëjimai nëra vienintelis konceptas. J. Uþdaviniai: • Iðskirti vyraujanèias gabumø sampratas. Pastaruoju metu gabiø vaikø ugdymo aspektus nagrinëjo J. D. programuotojø. nëra pedagogø. Pastarøjø metø pedagoginiai psichologiniai moksliniai darbai atskleidþia. Remiantis tradicine paradigma. Ji ryðkina dinaminá gabumø sampratos vaizdiná. Tannenbaum) iki sëkmingo gebëjimø panaudojimo gyvenimiðkose situacijose (Sternberg). kurie remiasi ðia paradigma. • Apibrëþti naujosios gabumø paradigmos konstruktà. tam tikrais intelektiniais gebëjimais). y. specialiai parengtø dirbti su itin gabiais vaikais. Ðiauèiukënienë L. Gabumø sampratø paradigmos kaita Gabumø ir talento (t. nepaprastø ágimtø gabumø) psichologijos ir edukologijos sàvokos suprantamos ávairiai. lyderiavimo). Almonaitienë (2000. Èiurlionio menø mokykla. kad gabumø sàvokos negalima sieti tik su vienu statiniu dydþiu (t. o mokiniø ypatybës turëtø atitikti ðá apibrëþimà. Almonaitienë.. motyvacijà). Tyrinëtojai siûlo naujus apibrëþimus: nuo natûralaus talento vystymosi laukimo (Gagne. B. pasitelkiami IQ testai. pateikdamas trijø þiedø gabumø koncepcijà (The three-ring conception of giftedness. Janilionis (2002). nuoseklaus ugdymo) bei ávairius amþiaus tarpsnius. Kauno technologinio universiteto gimnazija. ir ði sàvoka pirmiausia yra siejama su intelektiniais ar akademiniais gebëjimais. nes ávairiapusiðkas mokiniø gabumø plëtojimas skatina teoriniu ir praktiniu lygiu tobulinti integruotà ugdymà bei gali ið anksto disponuoti visø mokiniø – ne tik pasiþyminèiø iðskirtinais gabumais – aukðtesniø mokymosi rezultatø sieká. S. bendravimo. B. Ðie edukologijos klausimai itin aktualûs ðiandien. ir nurodo ágymiø. V. J. ar á ávairias þmogaus galimybiø sritis (pvz. kuris galëtø apibûdinti gabø vaikà. taip apibrëþdami naujàjà paradigmà.savo poreikius gimnazijose (pvz. neakivaizdinëse ávairiø mokomøjø dalykø mokyklose (jaunøjø matematikø. kad nëra aiðkios gabiø vaikø ugdymo valstybës ðvietimo politikos: neiðspræstas gabumø atpaþinimo bûdø ir priemoniø klausimas. Grakauskaitë-Karkockienë (2003). prapleèia gabumø sampratà ir 43 . iðsiskirianèiø akademiniais gebëjimais. Siekiant atpaþinti ypatingais gebëjimais pasiþyminèius vaikus. kuris surenka 99 procentus standartizuoto protiniø gebëjimo testo taðkø. J. kuri apimtø visus ugdymo etapus (paieðkos. Tyrimo metodai: mokslinës pedagoginës psichologinës literatûros analizë. Tad. kad gabus mokinys yra tas. fizikø. Dukynaitë (2000). gebëjimø potencialo ir aplinkos ryðius. 2000). R. • Ryðkinti gabumø identifikavimo bûdus ir su jais susijusias problemas. á gabumus þvelgiama kaip á statiná bei uþdarà fenomenà. (1999). 2006). Todël ryðkëja aktuali problema: koks yra ðiuolaikinis poþiûris á gabumus. Narkevièienë. K. neatsiþvelgus á asmenybës polinkius (pvz. Taèiau. kurá atskleidþia toliau pateikiamos pagrindinës ðiuolaikinës gabumø koncepcijos. nes mokiniai gali turëti skirtingø protiniø gebëjimø. S... Renzulli (2000) paþymi. Narkevièienë. ir ðis vienintelis apibrëþimas negali bûti vartojamas ðiam sudëtingam reiðkiniui paaiðkinti. B. Renzulli. Taigi ankstesnieji mokslininkø darbai. ugdymo programos. Ðio straipsnio tikslas – apþvelgti gabiø mokiniø atpaþinimo problemas. daþniausiai grindþiami protiniø (intelektiniø) gabumø koncepcijomis. 1998). Taèiau. gamtininkø) ir kt.

kad intelektas gali bûti apibrëþiamas kaip sëkmës pasiekimo gebëjimas tam tikrame sociokultûriniame kontekste. ðeimos) ir asmenybës veiksniø (vaiko paþiûrø. Vadinasi. F. taèiau atpaþástant gabius vaikus ðis modelis nëra parankus. Gagne teikiamame diferencijuotame gabumø ir talentingumo modelyje (Gagne’s Differentiated Model of Giftedness and Talent) ryðkiai atskiria gabumø ir talentingumo sàvokas. o talentà sieja su pranaðesniu atlikimu vienose ar keliose þmogaus veiklos srityse (pvz. kurios papildo þmonijos moraliná. Tannenbaum gabumø modelis sujungia mokinio intelektines ir asmenybës savybes su aplinkos kintamaisiais ir leidþia manyti. Kaip teigia B. A. todël F. yra daugiau ar maþiau sëkmingesni uþ tuos. sportas). taèiau nëra árodymø. Taigi mokslininko gabumø ir talento koncepcija yra grindþiama idëja. aplinkos veiksniø (ðeimos.). Mokslininkas teigia. 2000) pasiûlo gabumø apibrëþties triarchá modelá ir akcentuoja tris gabumø struktûras: analitinæ. Mokslininkas ðalia bendrøjø ir specialiøjø gebëjimø pabrëþia ne intelekto veiksniø (motyvacijos. Tannenbaum (1983). emociná. teigiamo savæs vertinimo. uþduoties ir jø „kultûrinio tinkamumo“ sàveikos. Ði raida. R. daranèius átakà gabumams. aiðku. Taigi A. kad gabumai yra natûralûs þmogaus gebëjimai. Sternberg. J. o ypaè motyvacijos) reikðmei. Gardner daugiasluoksnio intelekto teorijoje (Gardner’s theory of multiple intelligences (1999)) pateikia septynias intelekto rûðis (intelektiniø sugebëjimø tipus): verbaliná.. Gabumus autorius apibrëþia kaip pranaðesná veiklos atlikimà vienoje ar keliose þmogaus gebëjimø srityse (intelekto. kad talentas gali atsiskleisti tik subrendus. pasiryþimo siekti uþsibrëþto tikslo ir t. darbe ar paties þmogaus kûne) reikðmæ. asmens jëgø panaudojimo ir savo paties trûkumø kompensacijos. loginá–matematiná. interesø. erdviná. todël ugdymo (mokymo ir praktikos) procesas suteikia galimybæ þmogaus gebëjimus vystyti atskleidþiant talentus. komunikacija. kinesteziná. menai. verslas ir komercija. t. kad kiekvienas intelektas reprezentuoja kultûriðkai vertingà ir sà- . J. mokslas ir technologija. yra sàlygojama ir asmeniniø (inter ir intrapersonaliniø).ðalia kognityviniø protiniø gebëjimø átraukia nekognityvinius poþymius – kûrybiðkumà ir darbingumà (t. tarpasmeniná ir vidiná. o talentai – sistemingai ugdyti gebëjimai. pristatydamas psichosocialiniø gabumø modelá. teigia R. kad tam tikras gabumø tipas yra susijæs su kuria nors intelekto forma. fiziná. politiniø ir teisiniø institucijø) bei atsitiktiniø galimybiø (asmens gyvenimo nenumatytø ávykiø: ðeimoje. Narkevièienë (2000). draugø. kurie pademonstruoja vienà ar visas tris. ásipareigojimà atlikti uþduotá). Gagne modelio centre akivaizdi átaka tenka aplinkos (mokyklos. ir aplinkos veiksniø. muzikiná. mokslininkas nurodo. þiniasklaida. globë44 jiðkos tarnystës. kûrybinæ ir praktinæ. intelektiná ar estetiná gyvenimà. Ðis þmogaus gebëjimas siekti sëkmës priklauso nuo pirmiau minëtø trijø gebëjimø tarpusavio suderinamumo. Savo tyrinëjimuose mokslininkas teigia. y. socioemocinëje ir sensomotorinëje). socialiniø. Sternberg sëkmingo intelekto teorijoje (The theory of successful intelligence. kokiø asmenybës savybiø ugdymui reikia skirti iðskirtiná dëmesá. kad aukðtà gabumø lygá atitiktø aukðtas pasiekimø lygis ir pabrëþia pedagoginiø sàlygø reikalingumà. jog þmonës. kurie atskleidþia dvi savo gabumø sferas. mokyklos ir ðalies ekonominiø. iðskiria penkis iðorinius ir vidinius veiksnius. socialiná. H. árodydamas. Siûlomas gabumø modelis nurodo asmenø potencialà tapti pripaþintais atlikëjais ar idëjø kûrëjais tam tikrose veiklos sferose. kûrybinëje. gabumø absoliutinimo sëkmë priklauso nuo asmens.

kad mokytojams yra nelengva identifikuoti gabius mokinius klasëje. Kaip jau buvo minëta ðio darbo pradþioje. psichologinis konceptas. mokytojai bendrojo lavinimo klasëse gali atpaþinti ir geriau suprasti iðskirtiniø gebëjimø turinèius mokinius. labai priklauso nuo ávairiø asmenybës ir aplinkos veiksniø. M. dinamiðkas fenomenas. 45 . pedagoginio pasirengimo. kad gabumai yra konstruktas. todël. kaip procesas. y. daugiaaspektiná fenomenà nei tradiciná (statiná). iðskleistà. kurios gali bûti apraðytos kaip intensyvios. yra gabumø atstovavimas. nors dauguma gabumø sampratø remiasi statinës pasaulëþiûros perpektyva. pastebëdami tam tikrà „gabiøjø elgesá“ ir ypatumus. vienoje ar keliose srityse. netaktiðkumas ar net sarkazmas. T. Vis daugiau gabumø sampratø tyrinëjimuose yra teigiama. M. bei iðryðkinti su tuo susijusias problemas. apþvelgdama mokslinëje literatûroje pateikiamas daugiau nei ðimtà ávairiø kitø mokslininkø gabumø ir talentø koncepcijø. t. gabûs mokiniai paprastai atskleidþia savo akademines ir emocines savybes. Taigi. kuris nëra pats savyje tiesiogiai matuojamas. todël gabumø raiðka gali bûti ávairaus intensyvumo. G. ima rastis ir dinaminis gabumø vaizdinys. (2006). bet jø vystymasis. iðskyrë 6 ypatingø mokiniø tipus. dinamiðkà poþiûrá á gabumus. (1995) konceptualizuoja naujàjà gabumø paradigmà. Frasier M. • iðsiskiriantys (sunkiai atpaþástami) – tai mokiniai. nevienodomis aplinkybëmis. teigdami. kuriø aukðtas kûrybingumo lygis gali atrodyti kaip uþsispyrimas. Gabiø mokiniø identifikavimo bûdai ir problemos Besikeièianti gabumø paradigma iðkelia naujus iððûkius ugdytojams. polinkiø ir elgesio konstruktà. ir kt. ið kuriø daugiau nei pusæ mokytojams sunku atpaþinti: • sëkmingieji (lengvai atpaþástami). M. Vadinasi. kurie. Cohen (2006). Ðie vaikai daþnai abejoja dël autoriteto. Jie nepaklûsta sistemai ir neiðmoksta naudotis savo pranaðumu. kad. Neihart (1988). polinkius ir elgesá. pastarøjø metø moksliniuose tyrinëjimuose linkstama charakterizuoti gabumus labiau kaip kompleksiná. Ji teigia. maþdaug apie 90 proc. matoma ið tradicinio gabumø apibrëþimo. Iðskirtiniø mokiniø gebëjimø atsiskleidimas priklauso nuo ávairiø vidiniø asmens ir iðoriniø aplinkos veiksniø. o kartais net ekstremalios. pasireikðti skirtingu laiku. mokslinës literatûros analizë leidþia manyti. nes gabumø dinaminis vaizdinys reikalauja ið mokytojo atitinkamo psichologinio. Betts. yra identifikuoti gabiøjø programose. tyrinëdami gabiø vaikø ugdymo procesà. ir antra – atspindinti labiau ðiuolaikiðkà. vaikø. t. moksliniai darbai leidþia teigti. Dabar pabandysime apþvelgti bûdus ir kriterijus. Jie beveik nesulaukia pripaþinimo ir jø sàveika mokykloje ir namie daþnai bûna konfliktiðka. Gabumø paradigmos kaità ryðkina ir L. kad ðiuolaikinë gabaus vaiko samprata yra daugiabriaunis. kuriais yra remiamasi atpaþástant gabius vaikus. y. priklausanèiø ðiai grupei. Jie gerai mokosi ir gali laimëti aukðtø ávertinimø pasiekimø ar IQ testuose. naujoji paradigma apibrëþia gabumus kaip platø ir universalø savybiø.lyginai automatiðkà problemø sprendimo gebëjimø grupæ bei turi þmogaus smegenyse ir nervinëje sistemoje pripaþintà pagrindà. Taigi. bet já galima numanyti ir pastebëti bei matuoti per savybes. Ðitaip atsiskleidþia dvi skirtingos paradigmos: viena. kad gabumø uþuomazgos gali glûdëti genetiniuose praduose. gali pateikti mokytojui iððûká prieð visà klasæ. kaip manytina. Pasak Manning S.

• priskiriami iðmestiesiems (sunkiai atpaþástami) – apima gabius vaikus. kad mokiniø gebëjimø vertinimo procesà gali apsunkinti ne tik gabumø savokos sudëtingumas. tëvø ir mokytojø nuomonë). kaip manyta anksèiau. tradiciðkai neapima teiginiø. • Nustatyto gabumø lygio tikslinimas siekiant parinkti moksleiviui tinkamà ugdymo programà. nesuprantama ar net „prieðinga“ negu gabaus vaiko mokytojø turimas vaizdinys. Akivaizdu. Pirmasis. siekia þiniø ir nori mokytis. iðskirtiniu atveju – pokalbiai su tëvais ir mokytojais bei „bandomieji uþsiëmimai“). kad jas labiau priimtø negabios bendraamþës. mokiniø gabumø atpaþinimo procesui bûdingi trys etapai: • Iðankstinis pasirinkimas – pirminë atranka (mokykliniai paþymiai. remiantis testo ávertinimo kriterijumi. Kaip teigia Girdzijauskienë (2001). mokytojas. tëvai (suteikiantys informacijà apie vaiko interesus. susiejimu (asociacijomis) ir loginiu màstymu. Taèiau. intelekto ar didaktiniai testai. kaip jau minëta anksèiau. Mokiniai pasitiki savimi.• „pogrindiniai“ (sunkiai atpaþástami). kuriuose reikia atsakyti á klausimus. Tuomet jø gebëjimø raiðka gali bûti labai neáprasta. emocinëmis ar mokymosi negalëmis. individualûs intelekto ir didaktiniai testai. þvelgiant á gabumus per intelekto gebëjimø ir pasiekimø ávertinimus (Gardner. nereikðminga. Atskleidþiant mokiniø gabumus. kartais ir vaikinai. ar vienas intelekto matas. 46 uþsiëmimà. visai neatsispindi nei divergentinis màstymas (paþintiniø procesø matmuo). toks kaip IQ. nes ugdymo sistema neatliepia jø poreikiø. Ugdymo institucija jiems atrodo nereikalinga. kad remiantis ðiuolaikine ugdymo praktika. gali bûti pakankamas þmoniø gabumams apibûdinti. Jie jauèiasi atstumti ir gali savo pyktá reikðti destruktyviai. nei elgesio kompo- . Renzulli. o galbût net prieðiðka. norintys paslëpti savo gabumus. Daþniausiai ðio tipo ugdytiniai pasiþymi neáprastais interesais ir bando siekti savo talentø pripaþinimo srityse uþ mokyklos ribø. bet ir tam tikri socioemociniai asmens ypatumai. Narkevièienë (2000). t. kurie matuotø divergentiná màstymà. rinkdamiesi bendraamþiø grupës palaikymà. yra daþniausias ir iki ðiol bûdingiausias taikomas gabiø vaikø identifikavimo bûdas. Intelekto ar tam tikrø akademiniø gebëjimø testai. • Nustatyto gabumo lygio patvirtinimas (individualûs testai. Yra gerbiami suaugusiø ir bendraamþiø ir daþnai pasiþymi lyderio gebëjimais bendruomenëje. Gardnerio (1999) septyniø intelektø teorija leidþia abejoti. Ugdytiniai gali slëpti savo gabumus. Merginos daþniau slepia savo talentus todël. ðis bûdas ðiuolaikinës pedagogikos praktikoje nëra jau toks aiðkus ir stabilus. o ne siekti aukðtø siekiø kurioje nors srityje. viduriniø mokyklø merginos. kaip paþymi B. • iðmestieji (sunkiai atpaþástami) – ðie mokiniai pyksta ant suaugusiø ir savæs paèiø. ryðkëja du pagrindiniai gabiø vaikø identifikavimo bûdai – tam tikri testai ir darbø (pasiekimø) vertinimas. Sternberg). y. laisvalaiká) bei mokslo draugai. Ir nors skiriasi atskiroms sritims gabiø mokiniø identifikavimo kriterijai ir bûdai. kurie pasiþymi fizinëmis. ir taip ribotai atskleidþia galimà gabiø asmenø potencialà. • savarankiðkai siekiantys mokslo (atpaþástami) – ðiø vaikø gebëjimus mokytojai ir tëvai pastebi labai anksti. atliekant WISC-III. Akivaizdu. autorës nuomone. identifikacijos ðaltiniais gali bûti: pats mokinys. H. susietus su atmintimi.

o ne ið tiesø ávertinti patá kûrybiðkumà (Almonaitienë. Tai yra apie mokiniø gabumus mokytojai ar kiti pedagogai. ir kt. kai tuo tarpu intelekto ar didaktinis testas rodo vienkartiná pajëgumo paveikslà.. atsiranda subjektyvumas. praleidþiamas kûrybiðkumo matmuo. yra produktyvi ar potencialiai produktyvi. bet ir asmenybinius bei aplinkos veiksnius. Taigi. kuri galëtø atskleisti ne tik ðiø darbø kokybæ ir aukðtesná màstymo gebëjimø (pvz. mokytojo nuomonë gali remtis ávairiø situacijø patyrimu. Palyginti su pastaruoju objektyviu identifikacijos bûdu. kognityviniai matavimai. mokslininkai (1994. þinant mokinio IQ ar kitø testø ávertinimø sumà. Narkevièienës (2000). siekdamas ar uþbaigdamas paties pasirinktas uþduo47 . kurioje asmuo pralenkia kitus. 5. Vadinasi. Árodomumo kriterijus (demonstrable criterion) – pranaðumas. kûrybos) atlikimo lygá. turi bûti vertingas visuomenei. kad. 1985). Atskira kûrybiðkø vaikø grupë pirmiausia gali bûti atpaþinta naudojant divergentinio màstymo testus (Gallagher. turi bûti parodytas vienu ar daugiau valdþiais testais ar ávertinimais. ávertinti kûrybiðkumà. idëjø turëjimà. palyginti su bendraamþiais. palyginti su kitais vaikais. emociná stabilumà. galima ávertinti jo protiniø ir kûrybiniø gebëjimø galimybes (Renzulli. IQ testai. kurá asmuo turi. o kartais net ir kûrybiðkumo testai negali atskleisti visø prognoziø apie gabiø vaikø gebëjimus. identifikuojant ávairiø gebëjimø vaikus ðiuo bûdu. iðplësdamas pasiekimø ar darbø vertës sampratà. Produktyvumo kriterijus (productivity criterion) – sritis. bendraamþiai gali spræsti ið jo pasiekimø (raðiniø. J. nurodo penkis gabumø pripaþinimo kriterijus: 1. taèiau apie juos galime spræsti stebint tam tikrà elgesá. Sternberg (2000). todël aiðku. 2000). jau anksèiau minëtas R. M. 4. Pripaþindamas dinamiðkà gabumø vaizdiná. 1985). ir todël gabus vaikas pasiþymi tam tikromis charakteristikomis: • motyvacija – akivaizdþiu troðkimu mokytis: mokinys parodo atkaklumà. kuris buvo nebûdingas pirma minëtiems testams. kuris negali bûti matuojamas tiesiogiai. teigia J. Retumo kriterijus (rarity criterion) – asmuo turi aukðto lygio gebëjimø. tëvai. pateikia Frasier M. Anot B. Kita dabartiniø gabiø vaikø atpaþinimø alternatyvø yra rëmimasis vaikø pranaðesniais pasiekimais nei jø galimo potencialo ar gebëjimø matavimo tyrimu (Gallagher. tai yra reta tarp jo bendraamþiø. kurá asmuo turi. ir reikia vengti tam tikro màstymo stereotipo. Dar vienà gabaus mokinio identifikacijos bûdà. 1995). pasiekimø (darbø) vertinimas turi privalumà – leidþia matyti gabumø vaizdiná kaip dinaminá reiðkiná ir ávertinti ne tik genetinius ágymius. Almo- naitienë (2000). nors jis yra pripaþástamas kaip viena svarbiausiø gabiø vaikø charakteristikø. 2000). 2. Intelektualaus ir kûrybiðko elgesio ypatumai turi bûti vertinami kultûriniø ir situaciniø veiksniø kontekste. Taèiau net ir ðie testai gali apibûdinti su ðiuo màstymu susijusias ypatybes. 3. Pranaðumo kriterijus (excellence criterion) – asmuo yra pranaðesnis kai kuriais lygiais.nentas. kûrybiniø darbø) analizës. Vertës kriterijus (value criterion) – pranaðumas. kad gabumai yra psichologinis konstruktas. Taèiau. teigiantys. pripaþástant ðias gabumø ávertinimo metodikas. kaip matuoti intelektà ar kûrybinius gebëjimus. bet ir pasiekimø ir darbø kokybës stabilumà. Tai atskleidþia antrà gabiø vaikø identifikacijos bûdà pagal tam tikrà vertës (ne testo ávertinimo) kriterijø. remiantis naujàja gabumø paradigma. kad nëra vienintelio idealaus bûdo.

ugdytinis pats pradeda. gebëjimu daryti apibendrinimus ir vartoti metaforas. gebëjimas matyti neáprastai. áþvalga – greitu naujø sàvokø ryðiø supratimu. • humoru – geba ir gerai supranta humorà – vaikui bûdingas aðtrus humoro jausmas. darbø vertinimo). aplinkos ir tam tikrø þmogiðkø pastangø sàveika. Renzulli (2000). ateities problema yra ávardyti subtilø. daþnai iðradingomis strategijomis – atpaþinti ir problemoms iðspræsti – vaikui bûdinga neáprastas gebëjimas iðrasti ir pritaikyti atitinkamà strategijà. komunikaciniais ágûdþiais. Mokslininkas mini. ir kt. t. kuriø nariai pagal vienà ar kelis kriterijus gali bûti priskirti prie gabiø. eksperimentais – ugdytinis kelia neáprastus jo amþiui klausimus: þaidþia su idëjomis. interesais – intensyvûs. Galbût ðis identifikacijos bûdas yra dar pernelyg sudëtingas ir reikalingas konkretesniø pedagoginiø sprendiniø. taèiau jis atskleidþia paties gabumø vaizdinio kaitos bûtinybæ puoselëti asmenybës savybes. kuri magiðkai suteikia kà nors daug daugiau. kritiðkai màstyti. y. prietaisus ar situacijas. sensorinis sàmoningumas. Vyraujantá áspûdá. bet labai svarbø „gabiø“ ir „potencialiai gabiø“ ryðá. Sternberg pateikti gabumø vertinimo kriterijai yra gana apibrëþti. prieðingai – moksliniai darbai aiðkiai ir nedviprasmiðkai teigia. gali bûti geras ar nedraugiðkas. dëmesio kreipimas á detales. inicijuoja darbus. siekia veiklos nepaliaujamai uþ grupës ribø. t. retas emocinis gilumas. kurie buvo neatpaþinti ar neatrinkti dël savo neáprastø laimëjimø. iðskirtiniu gebëjimu daryti iðvadas. originalumu. tai Frasier M. skaièiø ar simboliø iðraiðka – asmuo pasiþymi neáprastu gebëjimu komunikuoti (verbaliai. nepatvirtina moksliniai tyrinëjimai. samprotavimu – loginiais sprendimais. naudojasi iliustracijomis ir detalëmis. atvirumas patyrimams. simboliðkai). nepaprasta þodþiø. jei R.• • • • • • • • tis. Netgi. daug informacijos apie emocijas sukaupimas. kad mokslinëse publikacijose pateikti tyrinëjimai apþvelgia tø mokiniø ar suaugusiø þmoniø elgesá. jei ji neveiksminga. matyti neáprastus ir ávairiapusius ryðius. M. Tad. Pasak J. smalsumu. aðtriu pastabumu. tyrinëjimais – klausimais. kurios galëtø daryti átakà gabiø vaikø elgsenos susiformavimui. ypatingai gerai vartoja tinkamus pavyzdþius. neáprasti ar pralenkiantys kitus darbø ir veiklos interesai. intensyviai tyrinëja siekdamas iðsiaiðkinti informacijos apie medþiagà. informacijos valdymas. atmintimi – didelis informacijos lobynas mokyklinëmis ir nemokyklinëmis temomis. neverbaliai. mokslininkø pateiktas gabaus vaiko apibûdinimas ryðkiai skiriasi nuo iki ðiol áprastø gebëjimø vertinimo bûdø (testø. bet ne tø. sukurti naujus planus. neáprastomis. daug pasiekti. jog gabumai – tai sàlyga. efektyviomis. ásivaizdavimu ar kûrybiðkumu – naujø idëjø sukûrimu. kvailai atrodanèiomis idëjomis. artistiðkai. analogijas. kad gabumai turi bûti vystomi kaip atitinkama asmenø. vadovaujantis ðiuolaikine dinamiðka gabumø samprata. turi troðkimø kuo nors tapti. kokie vaikai galëtø atskleisti savo gabumø potencialà sukûrus jiems tam tikras palankias sàlygas. problemø–sprendimo gebëjimais t. Todël pirmiausia ugdymo procese reikëtø atkreipti dëmesá á „potencialiai gabius“ ir. buvo identifikuoti kaip „esantys gabûs“. numatyti. fiziðkai. pakeisti jà. integruoti idëjas ir dalykus. y. 48 . y. nurodo J. Renzulli.

M. 2007-05-11]. M. Krisel S. Gagne F. 2007-03-24]. Tannenbaum. [þr. sàlygojamà tiek genetiniø. 21. Multiple intellegence // Encyclopedia of Creativity. elgesiu. 7. 2007-01-13]. bet vis dar iki ðiol objektyvus vertinimas. 64–68. A.umi. V. Gagne. 49 .html [þr. bûdingu gabiems vaikams. Winter 2006.gt-cybersource. Teaching the gifted child – 1985. Passow A. naudojantis testais ir remiantis tam tikru surinktø taðkø skaièiumi.. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo strategija // htpp:// www. Grakauskaitë-Karkockienë D. Alternatyvus gabiø vaikø atpaþinimo bûdas yra rëmimasis mokiniø pranaðesniais pasiekimais ir tam tikru. 2003. Recognizing gifted students: a practical guide for teachers // http://proquest. kuris gabumus apibrëþia kaip ne statiná.smm. 13. kad gabiø mokiniø atpaþinimas yra edukacinio proceso bûtinybë. Research Monography 95222 (1995) / / http://www. USA: Basic Books. Sternberg). 1998. Cohen L. 2006. L.edu/ nrcgt/nrconlin. 2000. Solomon B.gifted. taèiau nepanaikina subjektyvumo problemos.uconn. Girdzijauskienë S. apimanti ávairius gebëjimus. H. Kûrybiðkumo psichologija.. 136–139. ir sudarantá prielaidas atpaþinti gabø mokiná ið tam tikrø jo savybiø.smm. gali atskleisti dinamiðkesná gabumø vaizdiná.au/info/definitions/gagnemodel. Taèiau gabaus vaiko identifikacijos procesas yra problemiðkas. p. Lietuviø vaikø intelekto struktûra: WISC-IIILT rezultatø analizë.com/ Kappa Delta Pi Record. p. Power K.lt/svietimo _bukle/docs/.edu/nrcgt/nrconlin. F. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo programa // htpp://www. 2006. 82–90. kurie gali pasireikðti nevienodu intensyvumu.. Finding flow. Martin D. [2006 10 21]. 1999. Drewelow H. Frasier M..org. Siekiant atpaþinti gabius vaikus galima remtis dviem – testo taðkø ir pasiekimø vertës – kriterijais. polinkiø ir elgesio ypatumø. nes pati gabumø samprata labai sudëtinga. 2000.html [þr.org/ [þr. Gallagher J. T.//www. pg. 1997. James. Renzulli. 28. Iki ðiol buvæs daþniausias gabiø vaikø identifikavimo bûdas. 2. Daktaro disertacija. KTU. 2007-01-24]. I. skirtingu laiku ir aplinkybëmis. LITERATÛRA Almonaitienë J. tiek asmenybës ir aplinkos veiksniø.gifted. Nr. ryðkëja naujos paradigmos vaizdas. Akademic Press.umi.. Nr. jau nëra toks patikimas.. A differentiated model of giftedness and talent // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. Gabiøjø mokymo problema pedagogikoje // Acta Paedagogica Vilnensia. 2000. Frasier M. Ðiuolaikinis poþiûris á kûrybingumà ir jo ávertinimo problemos // Psichologija. Proquest Education Journals. 2007-01-13]. M. Giftedness more then IQ // Gifted Education International.com/ Reoper Review.html [þr. 154–165. Kûrybingumo ir inovacijø psichologija. nes sàlygoja visø ugdytiniø polinkiø ir poreikiø atliepimà. R. King L. Vilnius: Logotipas. 91–111. [2006 10 21].uconn. Vilniaus universitetas. 2007-03-24]. Kaunas: Technologija. Toward a New Paradigm for Identifying Talent Potencial Research Mo- nography 94112 (1994) // http://www. (1988). vol. Narkevièienë B. Manning S. Gardner H. Dukynaitë R. Proquest Education Journals. 2. Betts G. 273–283.. 42. vol. Conceptual foundations for gifted education: stoc-taking // http://proquest. 2001. Finley S. A new window for looking at gifted children.. Remiantis ðiuolaikinëmis gabumø sampratos koncepcijomis (J. p. pg. Daktaro disertacija. Almonaitienë J. Profiles of the gifted and talented // hptt.lt/svietimo _bukle/docs/ [þr. Neihart M. Gabiø vaikø ugdymo sàlygø modelis ir jo raiðka Lietuvoje. o dinaminá reiðkiná.nswagtc.Iðvados Atlikta mokslinës literatûros analizë leidþia teigti. p. Csikszentmihalyi M. The psychology of engagement with everyday life. Garcia J..

The most common identification of gifted children by using tests is currently not so reliable. Almonaitienë J.Narkevièienë B. Studies of scientists from all over the world confirm the necessity to consider gifted learners as an important part of the pedagogical process because of their significant aspects. 2002 // htpp://www.htm [þr. It implies different abilities that can show up with mixed intensity in different time and circumstances. It is followed by a social level since the revelation of all learners’ certain abilities should not make a negative impact on the psychological atmosphere of the training process. No 1. 51–57. 2000. yet the problem of subjectivity is still there. the potential of giftedness is also of major importance to political and economic levels as that is human resources of every state. VanTassel-Baska J. vol. 2006. yet it remains as an objective evaluation. 3. however. p. Robert. 2006-10-24].org. Discussion of modern concepts of giftedness. Vaiko gabumo modelis – kaip viena ið ðiuolaikinës Lietuvos ðvietimo sistemos metodologiniø koncepcijø // Socialiniai mokslai. p. 2007-01-24]. R. 2000. 95–114 [þr. Definition of giftedness // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. The identification process of a gifted child is problematic seeing that the concept of giftedness is rather complicated.. Narkevièienë B. An alternative way to recognize gifted children is by the reference to better achievements and certain behavior characteristic to the children in question. Maxfield L. 2007-03-24]. Renzulli S. M. Itin gabiø vaikø ugdymo situacijos Lietuvoje analizë.html [þr.lt/svietimo _bukle/tyrimai_sb. Thirdly. Joseph.. 2. M. Janilionis V. 50. p. pg. Vilnius. Sternberg J. 9.au/info/definitions/gagnemodel.smm. The three-ring conception of gif- tedness // Baum S. Ðiauèiukënienë L. as the quality of formation has to meet the needs and inclinations of every learner. A personal level comes first. A content anglysis of evaluation findings across 20 gifted programs: aclarion call for enhanced gifted program development // Gifted Child Quarterly.. provides us with a new paradigm defining giftedness as a dynamic phenomenon conditioned by genetic. (1983). one can be guided by two criteria: the points of a test and the value of results.. The Theory of Successful Intelligence // Gifted Education International. Áteikta: 2007 04 15 Priimta: 2007 06 20 50 . Vol.. personal and environmental factors.umi. Mansfield center. 15.nswagtc. Tannenbaum A. 199–215. Nurturing the gifts and talents of primary grade studens. To recognize gifted children. 4–21.com/ Journal of Science Education and Technology. No.). (Eds. It can reveal a more dynamic view of giftedness. The identification and development of giftedness as a paradigm for school reform // http://proquest. Reis S. 1998. GIFTED LEARNERS’ IDENTIFICATION PROBLEMS Agnë Brandiðauskienë Summary The recognition of abilities and creation of favorable conditions for their development is an old and relevant problem. Renzulli Joseph S. No. That conception is first of all related to intellectual or academic abilities. 1999. A traditional paradigm allows us to regard giftedness as a static phenomenon. CT: Creative Learning Press.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->