ISSN 1392–5016. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA.

2007 19

Gabiø mokiniø identifikavimo problemos
Agnë Brandiðauskienë
Vilniaus kolegijos dëstytoja Socialiniø mokslø (edukologijos) doktorantë Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedra Studentø g. 39, LT-08106 Vilnius Tel. 8 5 279 00 42

Straipsnyje pateikiamos ðiuolaikinës gabumø koncepcijos (J. Renzulli, F. Gagne, A. Tannenbaum, R. Sternberg) ir aptariama gabumø sampratos paradigmø kaita. Remiantis tyrimø duomenimis, galima teigti, kad nuo tradicinio statinio gabumo vaizdinio yra linkstama á dinamiðkà, sàlygojamà genetiniø, asmenybës ir aplinkos veiksniø, kuris daugiau konceptualizuoja nagrinëjamà reiðkiná, bet nesumaþina gabaus vaiko identifikavimo problemø. Pagrindiniai þodþiai: gabumø samprata, tradicinë ir naujoji gabumø paradigma, gabumø identifikacijos bûdai ir problemos.

Ávadas
Mokiniø gabumø atpaþinimas ir sàlygø sudarymas jø plëtotei yra sena, visuotinai pripaþástama problema. Daugumos pasaulio mokslininkø darbai tik patvirtina gabiø mokiniø identifikacijos bûtinybæ, kaip edukacinio proceso svarbià dalá, nes ji reikðminga daugeliu atþvilgiu. Pirmiausia asmeniniu lygiu, nes ugdymo kokybë turi patenkinti kiekvieno mokinio poreikius ir polinkius (Renzulli, 1999), antra – socialiniu, todël, kad visø mokiniø turimø gabumø atskleidimas nesudarytø prielaidø atsirasti mokymosi aplinkos nepalankiai psichologinei atmosferai. Treèia – tai aktualu ekonominiu ir politiniu lygiu, nes gabumø potencialas yra kiekvienos valstybës þmogiðkieji iðtekliai. Be to, kaip paþymi J. Van Tassel-Baska (2006), gabiø mokiniø tinkamas, 42

aukðtos kokybës ugdymas yra jø teisë, o ne privilegija. Taèiau moksliniai tyrinëjimai atskleidþia, kad mokytojai sunkiai atpaþásta gabius mokinius, turi labai maþai specifiniø þiniø apie ðiuos ugdytinius (Drewelow, 1998; Gallagher, 1985; Manning, 2006), o tokia ugdymo realybë gali daryti átakà pedagogo reikalavimø ir mokiniø gebëjimø neadekvaèiam santykiui, sukelianèiam mokiniø neigiamus iðgyvenimus (Csikszentmihalyi, 1997). Todël, kaip matyti, gabiø mokiniø identifikavimo problemø nemaþëja. Á gabiø mokiniø problemas imama græþtis ir Lietuvoje. Valstybës lygiu áteisinta nuostata plëtoti visø mokiniø gabumus: patvirtinta Gabiø vaikø ir jaunimo ugdymo strategija (2005) ir programa (2006), veikia papildomo ugdymo ástaigø tinklas, siûlomos programos, vyksta mokymo diferencijavimas – gabûs vaikai gali tenkinti

S. kad protiniai gebëjimai nëra vienintelis konceptas. kuris galëtø apibûdinti gabø vaikà. Ji ryðkina dinaminá gabumø sampratos vaizdiná. manoma. kad gabus mokinys yra tas. R. nes mokiniai gali turëti skirtingø protiniø gebëjimø. B. Tannenbaum) iki sëkmingo gebëjimø panaudojimo gyvenimiðkose situacijose (Sternberg). ar á ávairias þmogaus galimybiø sritis (pvz. Todël ryðkëja aktuali problema: koks yra ðiuolaikinis poþiûris á gabumus. S. atpaþinimo. ir ðis vienintelis apibrëþimas negali bûti vartojamas ðiam sudëtingam reiðkiniui paaiðkinti. kaip juos galima apibrëþti ir identifikuoti. y. lyderiavimo). nepaprastø ágimtø gabumø) psichologijos ir edukologijos sàvokos suprantamos ávairiai. Dukynaitë (2000). B. 2000). Tyrinëtojai siûlo naujus apibrëþimus: nuo natûralaus talento vystymosi laukimo (Gagne. Almonaitienë (2000. Vilniaus licëjus).. Narkevièienë (1999. motyvacijà). ir nurodo ágymiø. kad nëra aiðkios gabiø vaikø ugdymo valstybës ðvietimo politikos: neiðspræstas gabumø atpaþinimo bûdø ir priemoniø klausimas. Renzulli. fizikø. Ðio straipsnio tikslas – apþvelgti gabiø mokiniø atpaþinimo problemas. J. kuris surenka 99 procentus standartizuoto protiniø gebëjimo testo taðkø. Èiurlionio menø mokykla. Narkevièienë. Remiantis tradicine paradigma. K. „Gabiø vaikø ir jaunuoliø ugdymo strategijoje“ pabrëþiama. á gabumus þvelgiama kaip á statiná bei uþdarà fenomenà. nuoseklaus ugdymo) bei ávairius amþiaus tarpsnius. nëra parengta në vienos nacionalinës gabiø mokiniø. nes ávairiapusiðkas mokiniø gabumø plëtojimas skatina teoriniu ir praktiniu lygiu tobulinti integruotà ugdymà bei gali ið anksto disponuoti visø mokiniø – ne tik pasiþyminèiø iðskirtinais gabumais – aukðtesniø mokymosi rezultatø sieká. taip apibrëþdami naujàjà paradigmà. Taigi ankstesnieji mokslininkø darbai. J. Taèiau. Taèiau. kad gabumø sàvokos negalima sieti tik su vienu statiniu dydþiu (t. Renzulli (2000) paþymi. pasitelkiami IQ testai. Uþdaviniai: • Iðskirti vyraujanèias gabumø sampratas. kurá atskleidþia toliau pateikiamos pagrindinës ðiuolaikinës gabumø koncepcijos. Janilionis (2002). ir ði sàvoka pirmiausia yra siejama su intelektiniais ar akademiniais gebëjimais. V. ugdymo programos. B. iðsiskirianèiø akademiniais gebëjimais. Almonaitienë. • Apibrëþti naujosios gabumø paradigmos konstruktà. Nacionalinë M. bendravimo. neakivaizdinëse ávairiø mokomøjø dalykø mokyklose (jaunøjø matematikø... Kauno technologinio universiteto gimnazija. o mokiniø ypatybës turëtø atitikti ðá apibrëþimà. Ðiauèiukënienë L. 1998). Tad. tam tikrais intelektiniais gebëjimais). programuotojø. Tyrimo metodai: mokslinës pedagoginës psichologinës literatûros analizë. specialiai parengtø dirbti su itin gabiais vaikais. kurie remiasi ðia paradigma. Siekiant atpaþinti ypatingais gebëjimais pasiþyminèius vaikus. Ðie edukologijos klausimai itin aktualûs ðiandien. prapleèia gabumø sampratà ir 43 . y. Narkevièienë. Gabumø sampratø paradigmos kaita Gabumø ir talento (t.savo poreikius gimnazijose (pvz. (1999). gamtininkø) ir kt. Grakauskaitë-Karkockienë (2003). Pastaruoju metu gabiø vaikø ugdymo aspektus nagrinëjo J. nëra pedagogø. 2006). D. neatsiþvelgus á asmenybës polinkius (pvz. kuri apimtø visus ugdymo etapus (paieðkos. daþniausiai grindþiami protiniø (intelektiniø) gabumø koncepcijomis. Pastarøjø metø pedagoginiai psichologiniai moksliniai darbai atskleidþia. gebëjimø potencialo ir aplinkos ryðius. J. • Ryðkinti gabumø identifikavimo bûdus ir su jais susijusias problemas. pateikdamas trijø þiedø gabumø koncepcijà (The three-ring conception of giftedness.

socialiná. árodydamas. iðskiria penkis iðorinius ir vidinius veiksnius. Mokslininkas ðalia bendrøjø ir specialiøjø gebëjimø pabrëþia ne intelekto veiksniø (motyvacijos. gabumø absoliutinimo sëkmë priklauso nuo asmens. J. asmens jëgø panaudojimo ir savo paties trûkumø kompensacijos. Gardner daugiasluoksnio intelekto teorijoje (Gardner’s theory of multiple intelligences (1999)) pateikia septynias intelekto rûðis (intelektiniø sugebëjimø tipus): verbaliná. yra sàlygojama ir asmeniniø (inter ir intrapersonaliniø). ásipareigojimà atlikti uþduotá). socialiniø. Gagne modelio centre akivaizdi átaka tenka aplinkos (mokyklos.). kurie atskleidþia dvi savo gabumø sferas. Tannenbaum (1983). uþduoties ir jø „kultûrinio tinkamumo“ sàveikos. ir aplinkos veiksniø. Savo tyrinëjimuose mokslininkas teigia. fiziná. J. Mokslininkas teigia. aiðku. Gabumus autorius apibrëþia kaip pranaðesná veiklos atlikimà vienoje ar keliose þmogaus gebëjimø srityse (intelekto. kûrybinæ ir praktinæ. taèiau atpaþástant gabius vaikus ðis modelis nëra parankus. todël ugdymo (mokymo ir praktikos) procesas suteikia galimybæ þmogaus gebëjimus vystyti atskleidþiant talentus. R. verslas ir komercija. kad tam tikras gabumø tipas yra susijæs su kuria nors intelekto forma. Taigi A.. politiniø ir teisiniø institucijø) bei atsitiktiniø galimybiø (asmens gyvenimo nenumatytø ávykiø: ðeimoje. kad kiekvienas intelektas reprezentuoja kultûriðkai vertingà ir sà- . sportas). interesø. todël F. aplinkos veiksniø (ðeimos. A. tarpasmeniná ir vidiná. kinesteziná. draugø. kad talentas gali atsiskleisti tik subrendus. intelektiná ar estetiná gyvenimà. darbe ar paties þmogaus kûne) reikðmæ. yra daugiau ar maþiau sëkmingesni uþ tuos. kokiø asmenybës savybiø ugdymui reikia skirti iðskirtiná dëmesá. Taigi mokslininko gabumø ir talento koncepcija yra grindþiama idëja. t. mokslas ir technologija. mokslininkas nurodo.ðalia kognityviniø protiniø gebëjimø átraukia nekognityvinius poþymius – kûrybiðkumà ir darbingumà (t. kad aukðtà gabumø lygá atitiktø aukðtas pasiekimø lygis ir pabrëþia pedagoginiø sàlygø reikalingumà. Gagne teikiamame diferencijuotame gabumø ir talentingumo modelyje (Gagne’s Differentiated Model of Giftedness and Talent) ryðkiai atskiria gabumø ir talentingumo sàvokas. jog þmonës. emociná. Ði raida. pasiryþimo siekti uþsibrëþto tikslo ir t. kad gabumai yra natûralûs þmogaus gebëjimai. globë44 jiðkos tarnystës. pristatydamas psichosocialiniø gabumø modelá. H. menai. loginá–matematiná. daranèius átakà gabumams. kurios papildo þmonijos moraliná. kûrybinëje. muzikiná. kad intelektas gali bûti apibrëþiamas kaip sëkmës pasiekimo gebëjimas tam tikrame sociokultûriniame kontekste. Siûlomas gabumø modelis nurodo asmenø potencialà tapti pripaþintais atlikëjais ar idëjø kûrëjais tam tikrose veiklos sferose. F. 2000) pasiûlo gabumø apibrëþties triarchá modelá ir akcentuoja tris gabumø struktûras: analitinæ. Kaip teigia B. mokyklos ir ðalies ekonominiø. kurie pademonstruoja vienà ar visas tris. komunikacija. Sternberg. socioemocinëje ir sensomotorinëje). Sternberg sëkmingo intelekto teorijoje (The theory of successful intelligence. o talentai – sistemingai ugdyti gebëjimai. Vadinasi. ðeimos) ir asmenybës veiksniø (vaiko paþiûrø. Narkevièienë (2000). o ypaè motyvacijos) reikðmei. erdviná. y. o talentà sieja su pranaðesniu atlikimu vienose ar keliose þmogaus veiklos srityse (pvz. teigiamo savæs vertinimo. teigia R. þiniasklaida. taèiau nëra árodymø. Ðis þmogaus gebëjimas siekti sëkmës priklauso nuo pirmiau minëtø trijø gebëjimø tarpusavio suderinamumo. Tannenbaum gabumø modelis sujungia mokinio intelektines ir asmenybës savybes su aplinkos kintamaisiais ir leidþia manyti.

tyrinëdami gabiø vaikø ugdymo procesà. ima rastis ir dinaminis gabumø vaizdinys. Vis daugiau gabumø sampratø tyrinëjimuose yra teigiama. Ðitaip atsiskleidþia dvi skirtingos paradigmos: viena. Frasier M. mokslinës literatûros analizë leidþia manyti. mokytojai bendrojo lavinimo klasëse gali atpaþinti ir geriau suprasti iðskirtiniø gebëjimø turinèius mokinius. Jie gerai mokosi ir gali laimëti aukðtø ávertinimø pasiekimø ar IQ testuose. moksliniai darbai leidþia teigti. bet já galima numanyti ir pastebëti bei matuoti per savybes. daugiaaspektiná fenomenà nei tradiciná (statiná). t. M. Pasak Manning S. pasireikðti skirtingu laiku. kad. T. dinamiðkas fenomenas. iðskleistà. kuriais yra remiamasi atpaþástant gabius vaikus. Ji teigia. y. Taigi. (2006). labai priklauso nuo ávairiø asmenybës ir aplinkos veiksniø. kurios gali bûti apraðytos kaip intensyvios. kad gabumø uþuomazgos gali glûdëti genetiniuose praduose. Kaip jau buvo minëta ðio darbo pradþioje. t. psichologinis konceptas. ið kuriø daugiau nei pusæ mokytojams sunku atpaþinti: • sëkmingieji (lengvai atpaþástami). kad ðiuolaikinë gabaus vaiko samprata yra daugiabriaunis. Jie nepaklûsta sistemai ir neiðmoksta naudotis savo pranaðumu. Ðie vaikai daþnai abejoja dël autoriteto. teigdami. kurie. Dabar pabandysime apþvelgti bûdus ir kriterijus. maþdaug apie 90 proc. nors dauguma gabumø sampratø remiasi statinës pasaulëþiûros perpektyva. gabûs mokiniai paprastai atskleidþia savo akademines ir emocines savybes. Iðskirtiniø mokiniø gebëjimø atsiskleidimas priklauso nuo ávairiø vidiniø asmens ir iðoriniø aplinkos veiksniø. Jie beveik nesulaukia pripaþinimo ir jø sàveika mokykloje ir namie daþnai bûna konfliktiðka. todël. 45 . matoma ið tradicinio gabumø apibrëþimo. y. yra identifikuoti gabiøjø programose. todël gabumø raiðka gali bûti ávairaus intensyvumo. gali pateikti mokytojui iððûká prieð visà klasæ. G.lyginai automatiðkà problemø sprendimo gebëjimø grupæ bei turi þmogaus smegenyse ir nervinëje sistemoje pripaþintà pagrindà. apþvelgdama mokslinëje literatûroje pateikiamas daugiau nei ðimtà ávairiø kitø mokslininkø gabumø ir talentø koncepcijø. kuriø aukðtas kûrybingumo lygis gali atrodyti kaip uþsispyrimas. kad mokytojams yra nelengva identifikuoti gabius mokinius klasëje. yra gabumø atstovavimas. M. ir kt. bei iðryðkinti su tuo susijusias problemas. o kartais net ekstremalios. dinamiðkà poþiûrá á gabumus. M. vienoje ar keliose srityse. kad gabumai yra konstruktas. Gabiø mokiniø identifikavimo bûdai ir problemos Besikeièianti gabumø paradigma iðkelia naujus iððûkius ugdytojams. pastebëdami tam tikrà „gabiøjø elgesá“ ir ypatumus. pedagoginio pasirengimo. Taigi. Cohen (2006). vaikø. Betts. iðskyrë 6 ypatingø mokiniø tipus. ir antra – atspindinti labiau ðiuolaikiðkà. kaip procesas. kuris nëra pats savyje tiesiogiai matuojamas. pastarøjø metø moksliniuose tyrinëjimuose linkstama charakterizuoti gabumus labiau kaip kompleksiná. (1995) konceptualizuoja naujàjà gabumø paradigmà. bet jø vystymasis. kaip manytina. polinkiø ir elgesio konstruktà. netaktiðkumas ar net sarkazmas. Gabumø paradigmos kaità ryðkina ir L. polinkius ir elgesá. nes gabumø dinaminis vaizdinys reikalauja ið mokytojo atitinkamo psichologinio. Neihart (1988). Vadinasi. nevienodomis aplinkybëmis. • iðsiskiriantys (sunkiai atpaþástami) – tai mokiniai. priklausanèiø ðiai grupei. naujoji paradigma apibrëþia gabumus kaip platø ir universalø savybiø.

siekia þiniø ir nori mokytis. • Nustatyto gabumø lygio tikslinimas siekiant parinkti moksleiviui tinkamà ugdymo programà. Mokiniai pasitiki savimi. kurie pasiþymi fizinëmis. • priskiriami iðmestiesiems (sunkiai atpaþástami) – apima gabius vaikus. bet ir tam tikri socioemociniai asmens ypatumai. Yra gerbiami suaugusiø ir bendraamþiø ir daþnai pasiþymi lyderio gebëjimais bendruomenëje. kaip paþymi B. y. t. Kaip teigia Girdzijauskienë (2001). • iðmestieji (sunkiai atpaþástami) – ðie mokiniai pyksta ant suaugusiø ir savæs paèiø. Akivaizdu. susiejimu (asociacijomis) ir loginiu màstymu. toks kaip IQ.• „pogrindiniai“ (sunkiai atpaþástami). tëvai (suteikiantys informacijà apie vaiko interesus. • Nustatyto gabumo lygio patvirtinimas (individualûs testai. ryðkëja du pagrindiniai gabiø vaikø identifikavimo bûdai – tam tikri testai ir darbø (pasiekimø) vertinimas. Jie jauèiasi atstumti ir gali savo pyktá reikðti destruktyviai. Renzulli. Taèiau. kartais ir vaikinai. 46 uþsiëmimà. nereikðminga. • savarankiðkai siekiantys mokslo (atpaþástami) – ðiø vaikø gebëjimus mokytojai ir tëvai pastebi labai anksti. emocinëmis ar mokymosi negalëmis. norintys paslëpti savo gabumus. laisvalaiká) bei mokslo draugai. gali bûti pakankamas þmoniø gabumams apibûdinti. tradiciðkai neapima teiginiø. visai neatsispindi nei divergentinis màstymas (paþintiniø procesø matmuo). Ir nors skiriasi atskiroms sritims gabiø mokiniø identifikavimo kriterijai ir bûdai. o ne siekti aukðtø siekiø kurioje nors srityje. þvelgiant á gabumus per intelekto gebëjimø ir pasiekimø ávertinimus (Gardner. Gardnerio (1999) septyniø intelektø teorija leidþia abejoti. iðskirtiniu atveju – pokalbiai su tëvais ir mokytojais bei „bandomieji uþsiëmimai“). Ugdymo institucija jiems atrodo nereikalinga. susietus su atmintimi. kad remiantis ðiuolaikine ugdymo praktika. o galbût net prieðiðka. kaip manyta anksèiau. Narkevièienë (2000). ir taip ribotai atskleidþia galimà gabiø asmenø potencialà. Daþniausiai ðio tipo ugdytiniai pasiþymi neáprastais interesais ir bando siekti savo talentø pripaþinimo srityse uþ mokyklos ribø. nesuprantama ar net „prieðinga“ negu gabaus vaiko mokytojø turimas vaizdinys. Atskleidþiant mokiniø gabumus. Pirmasis. kurie matuotø divergentiná màstymà. Merginos daþniau slepia savo talentus todël. viduriniø mokyklø merginos. identifikacijos ðaltiniais gali bûti: pats mokinys. rinkdamiesi bendraamþiø grupës palaikymà. kad mokiniø gebëjimø vertinimo procesà gali apsunkinti ne tik gabumø savokos sudëtingumas. yra daþniausias ir iki ðiol bûdingiausias taikomas gabiø vaikø identifikavimo bûdas. intelekto ar didaktiniai testai. nei elgesio kompo- . autorës nuomone. nes ugdymo sistema neatliepia jø poreikiø. ar vienas intelekto matas. remiantis testo ávertinimo kriterijumi. Tuomet jø gebëjimø raiðka gali bûti labai neáprasta. tëvø ir mokytojø nuomonë). ðis bûdas ðiuolaikinës pedagogikos praktikoje nëra jau toks aiðkus ir stabilus. Ugdytiniai gali slëpti savo gabumus. mokytojas. individualûs intelekto ir didaktiniai testai. Intelekto ar tam tikrø akademiniø gebëjimø testai. kaip jau minëta anksèiau. kad jas labiau priimtø negabios bendraamþës. Sternberg). mokiniø gabumø atpaþinimo procesui bûdingi trys etapai: • Iðankstinis pasirinkimas – pirminë atranka (mokykliniai paþymiai. atliekant WISC-III. H. kuriuose reikia atsakyti á klausimus. Akivaizdu.

Taèiau. nurodo penkis gabumø pripaþinimo kriterijus: 1. bendraamþiai gali spræsti ið jo pasiekimø (raðiniø. ir kt. palyginti su bendraamþiais. J. yra produktyvi ar potencialiai produktyvi. mokslininkai (1994. Vertës kriterijus (value criterion) – pranaðumas. nors jis yra pripaþástamas kaip viena svarbiausiø gabiø vaikø charakteristikø. M. Intelektualaus ir kûrybiðko elgesio ypatumai turi bûti vertinami kultûriniø ir situaciniø veiksniø kontekste. IQ testai. kad gabumai yra psichologinis konstruktas. tëvai. pripaþástant ðias gabumø ávertinimo metodikas.nentas. Anot B. bet ir asmenybinius bei aplinkos veiksnius. emociná stabilumà. Tai yra apie mokiniø gabumus mokytojai ar kiti pedagogai. Sternberg (2000). Tai atskleidþia antrà gabiø vaikø identifikacijos bûdà pagal tam tikrà vertës (ne testo ávertinimo) kriterijø. iðplësdamas pasiekimø ar darbø vertës sampratà. turi bûti vertingas visuomenei. remiantis naujàja gabumø paradigma. ir todël gabus vaikas pasiþymi tam tikromis charakteristikomis: • motyvacija – akivaizdþiu troðkimu mokytis: mokinys parodo atkaklumà. palyginti su kitais vaikais. teigiantys.. Atskira kûrybiðkø vaikø grupë pirmiausia gali bûti atpaþinta naudojant divergentinio màstymo testus (Gallagher. todël aiðku. Retumo kriterijus (rarity criterion) – asmuo turi aukðto lygio gebëjimø. kurioje asmuo pralenkia kitus. o ne ið tiesø ávertinti patá kûrybiðkumà (Almonaitienë. ir reikia vengti tam tikro màstymo stereotipo. kognityviniai matavimai. ávertinti kûrybiðkumà. atsiranda subjektyvumas. kad nëra vienintelio idealaus bûdo. 1985). kûrybos) atlikimo lygá. galima ávertinti jo protiniø ir kûrybiniø gebëjimø galimybes (Renzulli. praleidþiamas kûrybiðkumo matmuo. o kartais net ir kûrybiðkumo testai negali atskleisti visø prognoziø apie gabiø vaikø gebëjimus. tai yra reta tarp jo bendraamþiø. Pranaðumo kriterijus (excellence criterion) – asmuo yra pranaðesnis kai kuriais lygiais. kuris buvo nebûdingas pirma minëtiems testams. Almo- naitienë (2000). 2000). identifikuojant ávairiø gebëjimø vaikus ðiuo bûdu. 5. Vadinasi. Palyginti su pastaruoju objektyviu identifikacijos bûdu. 1995). pateikia Frasier M. 3. pasiekimø (darbø) vertinimas turi privalumà – leidþia matyti gabumø vaizdiná kaip dinaminá reiðkiná ir ávertinti ne tik genetinius ágymius. bet ir pasiekimø ir darbø kokybës stabilumà. 2000). siekdamas ar uþbaigdamas paties pasirinktas uþduo47 . Produktyvumo kriterijus (productivity criterion) – sritis. turi bûti parodytas vienu ar daugiau valdþiais testais ar ávertinimais. teigia J. kurá asmuo turi. kai tuo tarpu intelekto ar didaktinis testas rodo vienkartiná pajëgumo paveikslà. taèiau apie juos galime spræsti stebint tam tikrà elgesá. Dar vienà gabaus mokinio identifikacijos bûdà. Pripaþindamas dinamiðkà gabumø vaizdiná. Narkevièienës (2000). mokytojo nuomonë gali remtis ávairiø situacijø patyrimu. idëjø turëjimà. 1985). kaip matuoti intelektà ar kûrybinius gebëjimus. þinant mokinio IQ ar kitø testø ávertinimø sumà. Kita dabartiniø gabiø vaikø atpaþinimø alternatyvø yra rëmimasis vaikø pranaðesniais pasiekimais nei jø galimo potencialo ar gebëjimø matavimo tyrimu (Gallagher. Taigi. kad. kûrybiniø darbø) analizës. kuris negali bûti matuojamas tiesiogiai. 2. kuri galëtø atskleisti ne tik ðiø darbø kokybæ ir aukðtesná màstymo gebëjimø (pvz. kurá asmuo turi. Taèiau net ir ðie testai gali apibûdinti su ðiuo màstymu susijusias ypatybes. jau anksèiau minëtas R. 4. Árodomumo kriterijus (demonstrable criterion) – pranaðumas.

nepaprasta þodþiø. t. kritiðkai màstyti. sensorinis sàmoningumas. skaièiø ar simboliø iðraiðka – asmuo pasiþymi neáprastu gebëjimu komunikuoti (verbaliai. bet ne tø. ir kt. y. Sternberg pateikti gabumø vertinimo kriterijai yra gana apibrëþti. analogijas. neverbaliai. smalsumu. • humoru – geba ir gerai supranta humorà – vaikui bûdingas aðtrus humoro jausmas. fiziðkai. Netgi. kurie buvo neatpaþinti ar neatrinkti dël savo neáprastø laimëjimø. Tad. Renzulli (2000). M. jei R. neáprastomis. t. iðskirtiniu gebëjimu daryti iðvadas. problemø–sprendimo gebëjimais t. integruoti idëjas ir dalykus. pakeisti jà. sukurti naujus planus. kvailai atrodanèiomis idëjomis. tai Frasier M. eksperimentais – ugdytinis kelia neáprastus jo amþiui klausimus: þaidþia su idëjomis. artistiðkai. aðtriu pastabumu. numatyti. komunikaciniais ágûdþiais. matyti neáprastus ir ávairiapusius ryðius. gali bûti geras ar nedraugiðkas. vadovaujantis ðiuolaikine dinamiðka gabumø samprata. simboliðkai). atmintimi – didelis informacijos lobynas mokyklinëmis ir nemokyklinëmis temomis. kuriø nariai pagal vienà ar kelis kriterijus gali bûti priskirti prie gabiø. neáprasti ar pralenkiantys kitus darbø ir veiklos interesai. kuri magiðkai suteikia kà nors daug daugiau. intensyviai tyrinëja siekdamas iðsiaiðkinti informacijos apie medþiagà. y. darbø vertinimo). ypatingai gerai vartoja tinkamus pavyzdþius. bet labai svarbø „gabiø“ ir „potencialiai gabiø“ ryðá. tyrinëjimais – klausimais. retas emocinis gilumas. kokie vaikai galëtø atskleisti savo gabumø potencialà sukûrus jiems tam tikras palankias sàlygas. efektyviomis. jog gabumai – tai sàlyga. siekia veiklos nepaliaujamai uþ grupës ribø. ásivaizdavimu ar kûrybiðkumu – naujø idëjø sukûrimu. daug informacijos apie emocijas sukaupimas. daþnai iðradingomis strategijomis – atpaþinti ir problemoms iðspræsti – vaikui bûdinga neáprastas gebëjimas iðrasti ir pritaikyti atitinkamà strategijà. ateities problema yra ávardyti subtilø. Todël pirmiausia ugdymo procese reikëtø atkreipti dëmesá á „potencialiai gabius“ ir. gebëjimu daryti apibendrinimus ir vartoti metaforas. nurodo J. turi troðkimø kuo nors tapti. nepatvirtina moksliniai tyrinëjimai. kurios galëtø daryti átakà gabiø vaikø elgsenos susiformavimui. inicijuoja darbus. Renzulli. mokslininkø pateiktas gabaus vaiko apibûdinimas ryðkiai skiriasi nuo iki ðiol áprastø gebëjimø vertinimo bûdø (testø. taèiau jis atskleidþia paties gabumø vaizdinio kaitos bûtinybæ puoselëti asmenybës savybes. Mokslininkas mini. originalumu. gebëjimas matyti neáprastai. prieðingai – moksliniai darbai aiðkiai ir nedviprasmiðkai teigia. Pasak J. dëmesio kreipimas á detales. interesais – intensyvûs. aplinkos ir tam tikrø þmogiðkø pastangø sàveika. kad gabumai turi bûti vystomi kaip atitinkama asmenø. Galbût ðis identifikacijos bûdas yra dar pernelyg sudëtingas ir reikalingas konkretesniø pedagoginiø sprendiniø. buvo identifikuoti kaip „esantys gabûs“. daug pasiekti. naudojasi iliustracijomis ir detalëmis. jei ji neveiksminga. 48 .• • • • • • • • tis. atvirumas patyrimams. informacijos valdymas. áþvalga – greitu naujø sàvokø ryðiø supratimu. y. samprotavimu – loginiais sprendimais. ugdytinis pats pradeda. prietaisus ar situacijas. kad mokslinëse publikacijose pateikti tyrinëjimai apþvelgia tø mokiniø ar suaugusiø þmoniø elgesá. Vyraujantá áspûdá.

Finley S. Kaunas: Technologija.. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo strategija // htpp:// www.edu/nrcgt/nrconlin. Taèiau gabaus vaiko identifikacijos procesas yra problemiðkas.nswagtc. Power K. 1998. 21. taèiau nepanaikina subjektyvumo problemos. pg. bet vis dar iki ðiol objektyvus vertinimas. 2007-01-13]. Kûrybingumo ir inovacijø psichologija. 2007-03-24]. 2007-01-24]. skirtingu laiku ir aplinkybëmis. Lietuviø vaikø intelekto struktûra: WISC-IIILT rezultatø analizë..org. 2. (1988). Iki ðiol buvæs daþniausias gabiø vaikø identifikavimo bûdas. King L.umi. Recognizing gifted students: a practical guide for teachers // http://proquest. L.smm. p. V. Gabiø vaikø ugdymo sàlygø modelis ir jo raiðka Lietuvoje. Gabiøjø mokymo problema pedagogikoje // Acta Paedagogica Vilnensia. Alternatyvus gabiø vaikø atpaþinimo bûdas yra rëmimasis mokiniø pranaðesniais pasiekimais ir tam tikru. R. 273–283. 2000.. Tannenbaum. 28. o dinaminá reiðkiná. Frasier M. 2006.gifted. nes pati gabumø samprata labai sudëtinga.lt/svietimo _bukle/docs/.html [þr.uconn. Ðiuolaikinis poþiûris á kûrybingumà ir jo ávertinimo problemos // Psichologija. kurie gali pasireikðti nevienodu intensyvumu. M. naudojantis testais ir remiantis tam tikru surinktø taðkø skaièiumi. kad gabiø mokiniø atpaþinimas yra edukacinio proceso bûtinybë. Solomon B. 2. elgesiu. vol.gifted. sàlygojamà tiek genetiniø. p. 2003. F.. Finding flow. Winter 2006. Almonaitienë J. T. H. 136–139. 2006. 91–111. Profiles of the gifted and talented // hptt. Siekiant atpaþinti gabius vaikus galima remtis dviem – testo taðkø ir pasiekimø vertës – kriterijais. ir sudarantá prielaidas atpaþinti gabø mokiná ið tam tikrø jo savybiø. Garcia J. Gagne F.gt-cybersource..com/ Kappa Delta Pi Record. Frasier M. A. 2000. vol. M. Remiantis ðiuolaikinëmis gabumø sampratos koncepcijomis (J. Vilnius: Logotipas. Gardner H.com/ Reoper Review.org/ [þr. Gagne. Neihart M. Nr. Conceptual foundations for gifted education: stoc-taking // http://proquest. Proquest Education Journals. 2007-05-11]. Cohen L. Gallagher J. Multiple intellegence // Encyclopedia of Creativity.. Manning S. nes sàlygoja visø ugdytiniø polinkiø ir poreikiø atliepimà.html [þr. Giftedness more then IQ // Gifted Education International. tiek asmenybës ir aplinkos veiksniø. Krisel S. Teaching the gifted child – 1985. 2007-01-13]. [þr. Narkevièienë B. ryðkëja naujos paradigmos vaizdas. 2000. Passow A.smm. Csikszentmihalyi M. [2006 10 21]. Proquest Education Journals. 2007-03-24]. Vilniaus universitetas. [2006 10 21]. Sternberg). KTU. 2001. pg. 1997. Grakauskaitë-Karkockienë D. Daktaro disertacija. 13. 154–165. Renzulli. Kûrybiðkumo psichologija.. Drewelow H. gali atskleisti dinamiðkesná gabumø vaizdiná.//www. Martin D. 49 . 82–90. polinkiø ir elgesio ypatumø.html [þr. M.uconn. apimanti ávairius gebëjimus. 64–68. 42. Toward a New Paradigm for Identifying Talent Potencial Research Mo- nography 94112 (1994) // http://www.lt/svietimo _bukle/docs/ [þr. 7.umi. Nr. A differentiated model of giftedness and talent // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. LITERATÛRA Almonaitienë J. jau nëra toks patikimas. Daktaro disertacija. James. p. Akademic Press. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo programa // htpp://www.Iðvados Atlikta mokslinës literatûros analizë leidþia teigti. USA: Basic Books. kuris gabumus apibrëþia kaip ne statiná. I. The psychology of engagement with everyday life.au/info/definitions/gagnemodel. Girdzijauskienë S. A new window for looking at gifted children. p. bûdingu gabiems vaikams. Dukynaitë R...edu/ nrcgt/nrconlin. Betts G. 1999. Research Monography 95222 (1995) / / http://www.

Vilnius. Renzulli Joseph S. It implies different abilities that can show up with mixed intensity in different time and circumstances. pg. Thirdly. The identification and development of giftedness as a paradigm for school reform // http://proquest. 199–215. Ðiauèiukënienë L. To recognize gifted children. An alternative way to recognize gifted children is by the reference to better achievements and certain behavior characteristic to the children in question. (1983). Robert. vol. p. R. A personal level comes first. Janilionis V. 50. as the quality of formation has to meet the needs and inclinations of every learner. 15.Narkevièienë B. Vaiko gabumo modelis – kaip viena ið ðiuolaikinës Lietuvos ðvietimo sistemos metodologiniø koncepcijø // Socialiniai mokslai. It is followed by a social level since the revelation of all learners’ certain abilities should not make a negative impact on the psychological atmosphere of the training process. 51–57. VanTassel-Baska J. 3. Definition of giftedness // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. GIFTED LEARNERS’ IDENTIFICATION PROBLEMS Agnë Brandiðauskienë Summary The recognition of abilities and creation of favorable conditions for their development is an old and relevant problem. Mansfield center. p. Áteikta: 2007 04 15 Priimta: 2007 06 20 50 . 2002 // htpp://www.. 2007-03-24]. The most common identification of gifted children by using tests is currently not so reliable. 2000.umi.smm. A content anglysis of evaluation findings across 20 gifted programs: aclarion call for enhanced gifted program development // Gifted Child Quarterly..nswagtc. Reis S. Tannenbaum A. Sternberg J.htm [þr. personal and environmental factors. 2007-01-24]. 1999.org. 95–114 [þr. (Eds. Narkevièienë B. 2006-10-24]. No 1. Renzulli S. however.au/info/definitions/gagnemodel.. Joseph. yet the problem of subjectivity is still there. The identification process of a gifted child is problematic seeing that the concept of giftedness is rather complicated. CT: Creative Learning Press. 1998. That conception is first of all related to intellectual or academic abilities. M.html [þr. 9. 2006. The Theory of Successful Intelligence // Gifted Education International. 2000. Studies of scientists from all over the world confirm the necessity to consider gifted learners as an important part of the pedagogical process because of their significant aspects.. p.com/ Journal of Science Education and Technology. one can be guided by two criteria: the points of a test and the value of results. M. provides us with a new paradigm defining giftedness as a dynamic phenomenon conditioned by genetic. the potential of giftedness is also of major importance to political and economic levels as that is human resources of every state.. Maxfield L. No.). A traditional paradigm allows us to regard giftedness as a static phenomenon. 4–21. yet it remains as an objective evaluation. Nurturing the gifts and talents of primary grade studens. Discussion of modern concepts of giftedness. 2.lt/svietimo _bukle/tyrimai_sb. The three-ring conception of gif- tedness // Baum S. No. Vol. It can reveal a more dynamic view of giftedness. Almonaitienë J. Itin gabiø vaikø ugdymo situacijos Lietuvoje analizë.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful