P. 1
konspektas_ukio_statistika_2010

konspektas_ukio_statistika_2010

|Views: 808|Likes:
Published by girenas

More info:

Published by: girenas on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

1

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Finansų inžinerijos katedra
ŪKIO STATISTIKA IR PROGNOZö
(Konspektas)
Sudar÷: doc. dr. Algita Miečinskien÷


Vilnius
2010
2
Turinys
Turinys ..................................................................................................................................................... 2
1. ŪKIO STATISTINIO TYRIMO METODAI ...................................................................................... 3
1.1. STATISTIKOS MOKSLO ESMö IR PAGRINDINöS SĄVOKOS ............................................... 3
1.2. DUOMENŲ RINKIMAS .................................................................................................................. 4
1.3. IMTIES METODAS IR JO TURINYS ............................................................................................ 9
1.4. DUOMENŲ SUMAVIMAS ........................................................................................................... 11
1.5. STATISTINIAI RODIKLIAI ......................................................................................................... 15
1.5.1. Vienmačiai statistiniai rodikliai. .................................................................................................. 15
1.5.2. Dvimat÷ statistika: reiškinių ryšio tipai ........................................................................................ 17
1.6. DINAMIKOS EILUTöS STATISTIKA ......................................................................................... 20
1.7. INDEKSAI ...................................................................................................................................... 22
2. ŪKIS. MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI IR JŲ TYRIMAS ................................................... 24
2.1. ŪKIO STATISTIKOS METODAI IR ORGANIZAVIMAS ......................................................... 24
2.2. MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS IR TYRIMAS...................................... 28
2.2.1. Ekonominis augimas, gyventojai ir jų ekonominio aktyvumo tyrimas. ....................................... 28
2.2.2. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai .. 31
2.2.3. Nacionalinio produkto tyrimas ..................................................................................................... 32
2.2.4. Nacionalinio turto tyrimas ............................................................................................................ 35
2.3. KAINŲ, BANKŲ IR FINANSŲ SEKTORIAUS STATISTIKA .................................................. 38
2.3.1. Kainų tyrimas. .............................................................................................................................. 38
2.3.2. Bankų ir finansų sektoriaus statistika ........................................................................................... 40
2.4. ŪKIO CIKLAI IR JŲ TYRIMAS ................................................................................................... 43
2.5. BALANSINIAI IR SINTETINIAI SKAIČIAVIMAI .................................................................... 44
2.6. TARPTAUTINöS ŪKIO INTEGRACIJOS EKONOMINIS STATISTINIS TYRIMAS ............. 47
2.7. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA ........................................................................................ 50
2.8. MOKöJIMŲ BALANSAS .............................................................................................................. 52
3. ĮMONöS IR NAMŲ ŪKIŲ STATISTIKA ....................................................................................... 54
3.1. ĮMONöS STATISTIKA ................................................................................................................. 54
3.2. NAMŲ ŪKIŲ STATISTINIS TYRIMAS ...................................................................................... 55
3.2.1. Namų ūkių tyrimų turinys ............................................................................................................ 55
3.2.2. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sud÷ties, diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas .. 56
3.2.3. Namų ūkių gerov÷s laipsnio ir santykinio skurdo tyrimas ........................................................... 57
4. PROGNOZAVIMAS. EKONOMETRINIAI ŪKIO MODELIAI ..................................................... 59
4.1. EKONOMETRINIŲ MODELIŲ ESMö. ....................................................................................... 59
4.2. STACIONARIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS ........................................... 60
4.2.1. Prognozavimo proceso samprata .................................................................................................. 60
4.2.2. Slankusis vidurkis ........................................................................................................................ 63
4.2.3. Eksponentinis išlyginimas ............................................................................................................ 64
4.3. NESTACIONARIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS ................................................................ 65
4.3.1. Tiesinio trendo modeliai ............................................................................................................... 65
4.3.2. Sezoninio trendo modeliai ............................................................................................................ 66
4.4. ILGALAIKö PROGNOZö ............................................................................................................. 66
4.4.1. Tiesin÷s regresijos modeliai ......................................................................................................... 66
4.4.2. Transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai .................................................................................. 68
4.5. PROGNOZöS PAKLAIDŲ SKAIČIAVIMO METODAI ............................................................. 69
LITERATŪRA ....................................................................................................................................... 71

3
1. ŪKIO STATISTINIO TYRIMO METODAI
1.1. STATISTIKOS MOKSLO ESMö IR PAGRINDINöS SĄVOKOS
Statistikos mokslas yra taikomoji mokslo disciplina, tirianti statistinių duomenų rinkimo,
sisteminimo, analiz÷s metodus ir jų taikymą. Statistika yra masinių reiškinių kiekybinis aprašymas
(žym÷jimas skaitmenimis), jų grupavimas (klasifikavimas) ir apibūdinimas pagal jų indikatorius bei
rodiklius.
Statistika grindžiama didžiųjų skaičių d÷sniu, nes tik esant dideliam tyrimų skaičiui atsiranda
statistinių d÷sningumų ir tendencijų. Didžiųjų skaičių d÷snis – kokybiškai vienarūšių aibių,
susidedančių iš masinių reiškinių, d÷sningumas pasireiškia (ir gali būti tiriamas), kai yra pakankamai
daug objektų (tiriamų reiškinių).
Statistiniai d÷sningumai rodo veiksnių, lemiančių nagrin÷jamų masinių reiškinių pagrindines
ypatybes, įtaką. Tie d÷sningumai ir išvados įgalina daryti tikimybinius sprendimus, tod÷l statistin÷s
analiz÷s teorijai pagrįsti reikalinga tikimybių teorija.
Yra trys statistinio tyrimo etapai:
a) statistinis steb÷jimas;
b) duomenų sumavimas;
c) statistin÷ analiz÷.
Statistinis steb÷jimas gali būti nuolatinis ir dalinis.
Nuolatinis statistinis steb÷jimas apima visus nagrin÷jamos visumos vienetus, kurie registruojami
be jokių praleidimų. Šitaip surinkta medžiaga klasifikuojama ir analizuojama. Visus šiuos tyrimo
etapus nagrin÷ja aprašomoji statistika. Aprašomosios statistikos tyrimo objektas yra generalin÷s
visumos (aib÷s, populiacijos) tyrimo statistiniai metodai ir procedūros. Socialinių-ekonominių
reiškinių ir procesų aprašymas – svarbiausias aprašomosios statistikos tikslas. Gauta surašymo ar
privalomosios atskaitomyb÷s informacija klasifikuojama ir analizuojama taip, kad būtų galima
nustatyti socialinio gyvenimo faktus; empirin÷ informacija apibendrinama statistiniais d÷sningumais.
Tam naudojama daugyb÷ statistinių metodų ir procedūrų: grupavimas, vidurkiai, indeksai, koreliacin÷
ir regresin÷ analiz÷, daugiamat÷s statistin÷s analiz÷s metodai.
Be nuolatinių steb÷jimų, dažnai atliekami ir daliniai, apimantys ne visumą, o tik jos dalį, dažnai
labai mažą. Šiuo atveju duomenys renkami (stebimi) tam, kad iš dalies galima būtų spręsti apie
visumą. Iš dalinių steb÷jimų išskirtini imties metodu (žr. 1.3 skyrių) gaunami pirminiai ekonomin÷s
informacijos duomenų masyvai. Taikant imties metodą, visada reikia sudaryti pačią imtį. Jos objektai
turi būti atrenkami atsitiktinai, kiekvieno vieneto galimyb÷s patekti į imtį vienodos.
Be min÷tos aprašomosios statistikos taikoma indukcin÷ statistika. Loginiu požiūriu indukcin÷
statistika iš esm÷s skiriasi nuo aprašomosios statistikos. Aprašomosios statistikos metodais steb÷jimo
4
duomenys tik aprašomi, o indukcin÷s statistikos metodologija padeda statistinius duomenis
apibendrinti. Indukcin÷ statistika nagrin÷ja tą matematinę statistinę metodologiją, kuri leidžia
gautas išvadas apie imtį pagrįstai pritaikyti generalinei aibei apibūdinti. Statistikoje visi
apibendrinimai daromi induktyviai, remiantis empirinio patyrimo duomenimis. Apibendrinant nuo
siauresnių sąvokų ir teiginių, išvadų einama prie išsamesnių, bendresnių.
Nuo statistikos metodologijos, kaip mokslo apie statistinius metodus, reikia skirti mokymo
dalykus. Mokymo dalykuose vienos ar kitos srities teoriniai mokslai (ekonomikos teorija, sociologija,
demografija ir pan.) konkretizuojami, jų kategorijos ir sąvokos identifikuojamos (susiejamos) su
konkrečiais gyvenimo faktais, reiškiniais. Tokiais dalykais yra ekonomin÷ statistika, ūkio statistika,
demografin÷ statistika, socialin÷ statistika ir kt.
Statistika, tirdama masinius reiškinius ir procesus, vartoja specifines sąvokas: didžiųjų skaičių
d÷snį, požymį, statistinę visumą, variaciją, rodiklį.
Požymis - tai būdingas reiškinių arba procesų bruožas, savyb÷ arba ypatyb÷, kuri gali būti
apibūdinta statistiniais dydžiais. Sąlygiškai visus požymius galime skirstyti į kiekybinius ir
kokybinius. Kiekybiniais (variaciniais) požymiais vadiname tuos, kurių reikšm÷s viena nuo kitos
skiriasi apibr÷žtu, išmatuojamu dydžiu. Kokybiniais (atributiniais) vadiname kiekybiškai neišreikštus
požymius. Atskirai pamin÷tinas atributinių požymių atvejis - alternatyviniai požymiai, kurie gali įgyti
tik priešingas reikšmes (vyras - moteris, lietuvis - nelietuvis, sportininkas – ne sportininkas).
Statistin÷ visuma (aib÷) - tai panašaus turinio objektų arba reiškinių, egzistuojančių laike ir
erdv÷je, turinčių bendrų požymių ir skirtingų reikšmių, grup÷ (aib÷). Pirminiai nedalijami aib÷s
elementai (objektai ir reiškiniai), turintys bendrų aib÷s požymių, yra vadinami aib÷s vienetais.
Variacija - tai požymių reikšmių svyravimas. Variacijos atsiranda d÷l įvairių priežasčių poveikio
reiškiniui. Jos kinta tiek laiko, tiek erdv÷s atžvilgiu.
Statistinis rodiklis - tai skaitmenin÷ charakteristika, rodanti visuomeninio reiškinio savybę ar
tapatybę konkrečiomis vietos ar laiko sąlygomis. Individualieji rodikliai - tai statistiniai duomenys.
Apibendrinantieji rodikliai charakterizuoja reiškinių aibę.

1.2. DUOMENŲ RINKIMAS
Statistin÷s informacijos rinkimo etape renkami statistiniai duomenys apie socialinius,
ekonominius, demografinius ir kitus masinius reiškinius. Statistin÷s informacijos rinkimas moksliškai
organizuotas, požymiai registruojami pagal iš anksto sudarytą programą. Kiekvienoje šalyje statistin÷s
informacijos rinkimą reglamentuoja statistikos įstatymas (Interaktyvus
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93207&p_query=&p_tr2=). Statistin÷
informacija gali būti renkama ištisiniu ir daliniu metodu. Ištisiniu metodu statistinius duomenis
pateikia visi be išimties respondentai (gyventojai, įmon÷s ir pan.). Čia statistika tik aprašo reiškinius,
5
konstatuoja faktus. Iš dalinių steb÷jimų ypatingą reikšmę turi imties metodu gaunami pirminiai
statistiniai duomenys.
Pagrindiniai valstyb÷s statistikos organizavimo ir darbo principai suformuluoti Statistikų
profesiniame kodekse (Tarptautinis statistikos institutas, 1985).
Daugelyje valstybių statistinių duomenų apsaugą ir jų identifikavimą reglamentuoja duomenų
apsaugos įstatymas. Lietuvos respublikos Asmens duomenų teisin÷s apsaugos įstatymas įsigaliojo
1996 m. birželio 11 d. (Interaktyvus
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231799).
Nuo seno kiekvienoje valstyb÷je svarbiausios statistikos funkcijos yra pažintin÷, valdymo,
viešumo.
Pažintin÷ – atskleisti ir nustatyti reiškinių santykius, d÷sningumus, kitimo tendencijas. Kas vyksta?
Kokie santykiai, proporcijos, ryšiai?
Valdymo – statistinis reiškinių įvertinimas parodo ar reikia keisti įstatymus, priimtus nutarimus.
(Pvz. neturint duomenų apie vyrų ir moterų gyvenimo trukmę, negalima korektiškai nustatyti pensinio
amžiaus).
Viešumo – kiekvienam šalies piliečiui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su šalies ekonomine ir
socialine raida. Viešumo funkcija realizuojama periodiškai publikuojant statistinius duomenis apie
visas svarbiausias valstyb÷s gyvenimo sritis.
Informacijos rinkimo aspektu svarbiausi duomenų šaltiniai yra šie:
1. atskaitomyb÷s formos;
2. registrai, surašymai;
3. specialūs tyrimai.
1. Atskaitomyb÷.
Tarptautin÷je praktikoje valstyb÷s statistika dalį informacijos surenka taikydama organizacinę
steb÷jimų formą - atskaitomybę, kai nustatytais terminais visi juridiniai asmenys pateikia Statistikos
departamentui ataskaitas.
2. Surašymai, registrai.
Gyventojų registras - tai kartoteka, kitaip sakant, rinkinys individualių kortelių, skirtų tam tikriems
arba konkretaus asmens, arba grup÷s asmenų duomenims. Jo funkcionavimo principas - pastovus
duomenų rinkimas ir turimų duomenų apie visus žmogaus gyvenimo įvykius, kuriuos numato registro
steb÷jimo programa atnaujinimas.
Eksploatuojant gyventojų registrą, labai svarbus yra identifikavimas, t.y. kai kiekvienam
gyventojui suteikiamas asmens kodas. Gyventojų registro duomenų rinkimas yra dviejų stadijų:
duomenų įvedimas ir informacijos aktualizavimas (atnaujinimas). Žinomi du duomenų įvedimo
variantai:
6
o surašoma iš anketų pagal gyventojų apskaitos programą. Apklausos lapai pildomi pagal
asmeninius piliečių dokumentus (pasą, diplomą, atestatą, įvairius pažym÷jimus ir pan.), tikrinant
kiekvieną įrašą anketoje. Organizaciniu požiūriu šis būdas panašus į gyventojų surašymą;
o pasų skyriaus informaciją papildomai gauna iš metrikacijos skyrių, darboviečių, mokymo
įstaigų.
V÷liau duomenų banko įrašai turi būti aktualizuojami (atnaujinami) - tai būtina registro
funkcionavimo sąlyga. Tuo tikslu įstaigose, atliekančiose pirminę apskaitą, diegiamos apskaitos
formos, kurių paskirtis - įvesti informaciją į duomenų banką.
Surašymas yra specialiai organizuotas kokio nors reiškinio statistinis tyrimas. Jis atliekamas vienu
metu nustatytoje teritorijoje pagal bendrą programą ir metodologiją registruojant kiekvieną steb÷jimo
vienetą. Gali būti ištisiniai ir neištisiniai surašymai. Ypatingas surašymų tipas - gyventojų surašymas.
3. Specialūs tyrimai.
Valstyb÷s statistikos lygmenyje šiems tyrimams vadovauja Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – statistikos departamentas). Specialiai tiriami namų ūkiai, darbuotojų
darbo apmok÷jimas, užimtumas ir daugelis kitų reiškinių.
Informacija socialiniams reiškiniams tirti daugiausia renkama apklausos būdu. Be apklausos paštu,
telefonu, plačiausiai naudojama anketin÷, sociometrin÷ apklausos ir interviu.
Skiriamos kelios apklausos organizavimo rūšys:
o ekspedicin÷, kai registratorius aplanko respondentą ir pats užpildo anketą;
o saviskaita, kai anketą užpildo respondentas, o registratorius tikrina parodymų tikslumą;
o korespondentinis būdas, kai respondentas, suderinęs su statistikos įstaigomis, įsipareigoja steb÷ti
tam tikrus reiškinius ir numatytais terminais pranešti rezultatus.
Socialiniams, sociologiniams reiškiniams tirti itin svarbi anketin÷ apklausa bei interviu. Anketin÷s
apklausos pagrindas yra anketa.
Anketa - tai sąrašas klausimų su galimais atsakymų variantais arba be jų, kurie respondentui
pateikiami atspausdinti, anketos forma. Interviu, skirtingai anketinei apklausai, klausimų sąrašas
skirtas klaus÷jui, o ne respondentui.
Anketavimo pranašumas yra tas, jog, renkant informaciją, mažesn÷mis sąnaudomis gaunami
tikslesni duomenys, kadangi respondentas jaučia didesnį anonimiškumą, atsakymai labiau apgalvoti.
Anketavimo trūkumai yra šie:
o apklausos situacija nekontroliuojama;
o respondentui neįmanoma paaiškinti neaiškių klausimų;
o respondentas geriau atsakin÷ja į klausimus, kai šalia klaus÷jas.
Skiriami du apklausos tipai:
o ekspertin÷;
7
o individualioji.
Ekspertin÷ apklausa esti, kai respondentas yra tam tikros gyventojų grup÷s interesų reišk÷jas, o
individualioji - kai respondentas yra savo nuomon÷s reišk÷jas.
Pagal užduodamų klausimų konstrukciją apklausos skiriamos į tris tipus:
o atviroji, kai respondentas atsakin÷ja laisva forma;
o uždaroji, kai visi atsakymų variantai duoti ir užfiksuoti klausimų sąraše;
o pusiau uždaroji, jungianti atvirosios ir uždarosios apklausų procedūras.
Tarp anketavimo ir interviu, kaip apklausos metodų, yra nežymių skirtumų:
o pirma, anketavimas - tai rašytin÷, neakivaizdin÷ apklausa, daugiausia uždarojo tipo, o interviu -
žodin÷ apklausa, daugiausia atvirojo tipo;
o antra, anketuojant klausimų sąrašas įteikiamas respondentui, o imant interviu jį visada turi
klaus÷jas.
Dabar vis dažniau naudojamos tarpin÷s formos, pavyzdžiui, anketa-interviu ir pan.
Tiek anketavimo, tiek interviu pagrindas yra klausimų sąrašas. Anketos klausimai klasifikuojami
pagal turinį, pagal formą, pagal funkciją.
Klausimai, priklausomai nuo jų turinio, sąlygiškai grupuojami į dvi grupes:
o klausimai apie faktus, reiškinius, vykusius praeityje bei dabar;
o klausimai apie motyvus, vertinimus, nuomones.
Čia reikšminga yra prožektorin÷ apklausa, kai respondentams pateikiamas situacijų rinkinys ir
prašoma nurodyti pateiktoje situacijoje palankesnį elgesio ar nuomon÷s variantą.
Klausimai pagal formą skirstomi į:
o atviruosius;
o uždaruosius;
o pusiau uždaruosius.
Klausimai gali būti tiesioginiai ir šalutiniai, o pagal atliekamą funkciją filtruojantys ir kontroliniai.
Filtruojančiaisiais klausimais įvertinamas respondentų informuotumas, kad būtų pašalinti
nekompetentingi. Kontroliniais klausimais patikrinama, ar teisingi respondento atsakymai į
ankstesnius anketos klausimus.
Apklausos rezultatai labai priklauso nuo klausimų sąrašo kokyb÷s. Sudarant klausimų sąrašą, labai
svarbu tinkamai parinkti, suformuluoti ir išd÷styti klausimus. Tarptautin÷je statistikoje galioja
svarbiausios klausimų sąrašo sudarymo taisykl÷s:
1. Į klausimų sąrašą įtraukiami tik esminiai klausimai, atsakymai į kuriuos teikia informaciją, kurią
galima gauti tik apklausos būdu.
2. Kalbos, konceptualumo, semantiniu (turinio prasm÷s) požiūriu klausimų formulavimas turi būti
suprantamas respondentui, atitikti jo kompetenciją.
8
3. Klausimai turi būti suformuluoti taip, kad įjuos būtų galima atsakyti.
4. Negalima pateikti klausimų, kurie sukeltų respondento nenorą bendrauti su klaus÷ju. Visi
klausimai turi kelti teigiamą respondento reakciją bei norą teikti objektyvią ir išsamią informaciją.
5. Klausimai turi atitikti respondentų tipus ir jų psichologinę būseną.
Anketos kompoziciją sudaro:
o įvadin÷ dalis;
o pagrindin÷ dalis;
o demografin÷ dalis.
Įvadin÷je dalyje nurodoma:
o kokia organizacija atlieka anketinę apklausą;
o tyrimo tikslas ir kaip bus panaudoti tyrimo rezultatai;
o respondento asmeninio dalyvavimo svarba ir reikšmingumas;
o atsakymų anonimiškumas;
o taisykl÷s, kaip pildyti anketą ir kaip ją grąžinti.
Pagrindinę dalį sudaro klausimai, atskleidžiantys tiriamos temos turinį. Pradžioje pateikti
klausimai respondentui turi būti lengvi, dažniausiai - klausimai apie faktus. Antrasis pagrindin÷s dalies
trečdalis yra sunkiausi klausimai, kuriais siekiama įvertinti respondento nuomonę, vertinimus. Tai
klausimai, kurie tiesiogiai susiję su pagrindine tyrimo tema. Pagrindin÷s dalies paskutinis trečdalis - tai
intymiausi ir įvairūs kontroliniai klausimai, kurių tikslas - pagilinti ir patikslinti tą informaciją, kuri
buvo gauta atsakant į prieš tai pateiktus klausimus. Kai respondentas jau būna užpildęs didesnę
anketos dalį, jis esti psichologiškai pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Demografinius klausimus
rekomenduojama pateikti anketos gale, tačiau galima ir anketos pradžioje.
Sudarius anketą, atliekamas bandomasis tyrimas, pilotažas, anketos kokybei įvertinti. Tikrinamas
klausimų turinys, formulavimas, nuoseklumas, klausimų kiekis, tod÷l gali būti įtraukiama papildomų
klausimų, išbraukiami neinformatyvūs klausimai.
Bandomasis tyrimas atliekamas asmeninio interviu forma. Bandomajam tyrimui rekomenduojama
suformuoti imtį. Klaus÷jui būtina apsvarstyti su respondentu klausimų turinį, išsiaiškinti sunkumus, su
kuriais susiduria respondentas, respondento nuomonę, kaip geriau formuluoti klausimą. Dažniausiai
pasitaikančios klaidos, kurios išryšk÷ja bandomojo tyrimo metu:
1. Netvarkingi atsakymai. Vadinasi, vartojamos respondentui nesuprantamos, per daug sud÷tingos
sąvokos.
2. Atsakymai „viskas" arba „nieko". Vienareikšmiai atsakymai be skirtingų interpretacijų rodo, kad
klausimus geriau iš naujo suformuluoti.
3. Dažni atsakymai „nežinau" arba „nesuprantu". Tai rodo, jog blogai suformuluoti klausimai arba
blogai suformuluota atranka.
9
4. Daug netinkamų komentarų, pastabų. Tai rodo, kad klausimai blogai suformuluoti ir
atsakymuose išvardytos ne visos alternatyvos.
5. Daug atsisakančių atsakin÷ti.
Anketa laikoma patikima, jei, pakartotinai tiriant, gaunami panašūs rezultatai. Kelių tyrimų
stabilūs rezultatai - anketos patikimumo kriterijus.
Specifin÷s yra sociometrin÷s apklausos, arba, kitaip sakant, testai. Šių apklausų svarbiausias
momentas - teisingas testo sudarymas. Pagrindiniai reikalavimai, keliami testams, yra šie:
o testuojama asmenų grup÷ turi būti aiški. Jos ribos turi būti tiksliai apibr÷žiamos;
o testuojamieji turi tur÷ti galimybę daryti neribotą skaičių pasirinkimų;
o testuojamieji turi būti apklausti ir šitokia apklausa turi pad÷ti jiems pasirinkti bei išsiaiškinti
kriterijus, nes sociometrinio testo rezultatai gali būti panaudoti apklausiamųjų grupei rekonstruoti;
o apklausiamosios grup÷s nariai pasirinkti turi savarankiškai;
o testo klausimai turi būti suformuluoti taip, kad visi apklausiamosios grup÷s nariai juos vienodai
suprastų.
1.3. IMTIES METODAS IR JO TURINYS
Statistiniai duomenų rinkimo metodai skiriasi ne tik praktinio pritaikymo galimyb÷mis ar
universalumo mastu, bet ir patikimumu, jais surinktų duomenų tikslumu ir sąnaudomis. Iš plataus
metodų spektro reik÷tų išskirti imties metodą. Praktinis šio metodo taikymas rodo esant jį optimalų,
nes, palyginti su visos aib÷s tyrimu, imties tyrimas yra ekonomiškas, palankus tiriant nepasiekiamas
aibes, tikslus, operatyvus.
Imties metodas yra neištisinio (dalinio) statistinio steb÷jimo metodas. Šio metodo praktinis
naudojimas susijęs su atitinkamos tyrimų metodikos suformavimu.
Formuojant tyrimų metodiką, galima išskirti svarbesnius jos momentus, išplaukiančius iš šio
metodo turinio, kuris yra toks:
1. Tiriama aib÷, kurios statistin÷s charakteristikos nežinomos.
2. Iš šios aib÷s atsitiktine tvarka atrenkama n vienetų, sudarančių imtį.
3. Stebimi imtį apibūdinantys požymiai.
4. Nustatomos imties statistin÷s charakteristikos, kurios laikomos aib÷s charakteristikomis.
Tyrimo imties metodu etapai ir imties rūšys. Tyrimas imties metodu turi kelis etapus. Šių etapų
turinį galima apibendrinti taip:
1. Suformuluojamas steb÷jimo tikslas.
2. Apibr÷žiama aib÷, kuri bus stebima.
3. Apibūdinamas rinktinų duomenų pobūdis.
4. Parenkamas duomenų rinkimo būdas (bus stebima tiesiogiai ar kitu būdu).
5. Pasirenkamas imties vienetas ir imties rūšis.
10
6. Nutariama, ar tyrimas bus vienkartis, ar jis bus atliekamas tam tikrais laikotarpiais.
Imtis gali būti:
o atsitiktin÷ (tikimybin÷);
o neatsitiktin÷ (netikimybin÷).
Tikimybin÷ms imtims būdinga tikimyb÷ patekti į imtį. Jų rūšys šios:
o paprastoji atsitiktin÷ imtis;
o sistemin÷ atsitiktin÷ imtis;
o stratifikuota imtis;
o sankaupų imtis.
Netikimybin÷s imtys neturi atsitiktinumo veiksnio. Jos yra:
o imtis patogumo d÷lei (naudinga imtį formuojančiam asmeniui);
o kvotin÷ imtis, kai atsižvelgus į populiacijos sandarą, iš anksto numatomos imties elementų
kvotos. Pavyzdžiui, numatoma, kad imtį sudarys 80 lietuvių, 10 rusų, 7 lenkai ir 3 baltarusiai;
o sprendimo būdu gauta imtis (tiriami tie aib÷s objektai, kurie, tyr÷jo nuomone, geriausiai
reprezentuoja tiriamą aibę);
o koncentruotos aib÷s imtis (respondentai parenkami aklai; po apklausos jie identifikuoja kitus ir
t.t).
Tikimybin÷s imties turinys yra toks:
o paprastoji atsitiktin÷ imtis - stebimi objektai parenkami atsitiktinai (traukiant burtus, naudojant
atsitiktinių skaičių lentelę ir pan.);
o sistemin÷ atsitiktin÷ imtis - iš aib÷s elementų sąrašo imamas kiekvienas per k dydžio intervalą
objektas, o pirmas objektas parenkamas atsitiktinai;
o stratifikuota imtis - aib÷ dalijama į vienarūšes dalis - stratas. Jose objektai imami proporcingai,
atsitiktin÷s imties būdu;
o sankaupų imtis - aib÷ suskaidoma į panašias sankaupas – grupes, paprastosios atsitiktin÷s imties
būdu atrenkamos kelios sankaupos, kurių visi objektai tiriami.
Imtis gali būti kartotin÷ ir nekartotin÷, kai imčiai atrinkti aib÷s vienetai toliau formuojant imtį
nenaudojami.
Imties tyrimų klaidos. Klaidos gali kilti ir iš būdo, kuriuo atsakymas yra išgaunamas,
visuomen÷s poveikio tyrimui, tyr÷jo ar respondento asmeninio nusistatymo ir pan. Dažnos matavimo
klaidos, tai:
o sistemin÷s paklaidos (situacijos iškraipymas);
o atsitiktin÷s paklaidos (atsiranda tyrimui naudojant gausią informaciją). Tai skirtumas tarp imties
vidurkio ir visos aib÷s vidurkio. Atsitiktinių paklaidų atsiranda naudojant tas pačias matavimų
procedūras ir instrumentus. Atsitiktin÷s paklaidos vidurkiai maž÷ja maž÷jant stebinių skaičiui.
11
1.4. DUOMENŲ SUMAVIMAS
Duomenų grupavimas. Grupavimo požymiai. Skal÷s. Steb÷jimo objekto vienetų suskirstymas
pagal esminius požymius į vienarūšes grupes vadinamas statistiniu grupavimu. Paprastai
grupuojama keliais etapais:
o parenkami grupavimo požymiai;
o sudaromos grup÷s (intervalai) ir nustatomas grupių skaičius;
o gauti rezultatai apibūdinami statistiniais rodikliais.
Grupavimo pagrindu gali būti imami kokybiniai (atributiniai) arba kiekybiniai požymiai.
Grupuojant pagal kokybinį požymį, grup÷s viena nuo kitos skiriasi ne dydžiu, bet tiriamo požymio
pobūdžiu. Kokybiniai požymiai dažnai laikomi besąlyginiais, kadangi jie apibūdina kiekvieną stebimą
vienetą keliomis kategorijomis. Kiekybiniai požymiai išreiškiami skaičiais. Jų priskyrimas atitinkamai
grupei priklauso nuo grupavimo pagrindu paimto požymio dydžio.
Skal÷s. Kokybiniai ir kiekybiniai požymiai dar gali būti skirstomi ir pagal skales.
Kokybin÷s skal÷s gali būti natūralios tvarkos arba jos iš viso gali nebūti. Pavyzdžiui, žmogaus
profesija, numeriai ant krepšinio komandos žaid÷jų marškin÷lių, geležinkelio vagonų numeriai - čia
natūralios tvarkos n÷ra, numeriai paprasčiausiai žymi, identifikuoja arba kam nors atstovauja.
Kokybiniai požymiai, kuriems nebūdinga natūrali tvarka, yra priskiriami vardinei skalei. Vardin÷
skal÷ patvirtina tą faktą, kad kokybiniai požymiai yra tik tam tikri pavadinimai su priskirtu kokiu nors
nereikšminiu dydžiu (pvz., vyras - 1, moteris – 2), nekeičiančiu skal÷s pobūdžio. Šie skaičiai
prasčiausiai identifikuoja asmenį, kuriam priskirtas numeris. Kad būtų galima nustatyti asmens lytį,
tereikia žinoti, koks jo asmens skaičius - 1 ar 2. Šiuos skaičius galima sukeisti vietomis. Tai galima
padaryti tod÷l, kad identiškumas yra vienintel÷ vardin÷je skal÷je leidžiama operacija.
Jeigu kokybinį požymį galima išd÷styti tam tikra (nuoseklia) tvarka, tai tokia skal÷ vadinama eil÷s
skale. Nuo vardin÷s skal÷s ji skiriasi tuo, kad joje objektai yra išrikiuojami pagal tam tikros stebimos
savyb÷s did÷jimą arba maž÷jimą. Šios skal÷s pagrindin÷ savyb÷ yra eiliškumas. Eil÷s skal÷s pavyzdys
gali būti visuomen÷s socialinis statusas (klasifikuojamas kaip žemas, vidutinis ir aukštas), nuomon÷
apie tam tikrą pasiūlymą (klasifikuojama pagal tai, ar individas yra palankus pasiūlymui, ar abejingas
jam, ar prieštarauja), užimta vieta pasibaigus sporto varžyboms (pirma, antra ir t.t.). Be to, tų pačių
kokybinių požymių eil÷s skal÷ gali būti ir kitaip sudaryta: socialinis statusas gali būti klasifikuojamas
kaip žemas ir aukštas vietoje žemo, vidutinio ir aukšto, nuomon÷ gali būti klasifikuojama kaip labai
palanki, palanki, abejinga, prieštaringa ir labai prieštaringa.
Kiekybiniai požymiai gali būti intervalin÷s arba santykin÷s skal÷s pavidalo. Klasikinis intervalin÷s
skal÷s pavyzdys yra temperatūros skal÷. Ji rodo, ką galime ir ko negalime pasakyti išmatavę reiškinį
intervalin÷je skal÷je. Tarkim, kad 10 laipsnių šilumos yra žema vasaros dienos temperatūra, o 20
laipsnių šilumos - aukšta. Ar galima pasakyti, kad, esant aukštai temperatūrai, yra dvigubai karščiau,
12
nei esant žemai? Atsakymas, be abejon÷s, bus neigiamas. Intervalin÷je skal÷je negalima lyginti
absoliučių reikšmių. Priežastis yra ta, kad intervalin÷je skal÷je nulinis taškas yra nustatomas
susitarimo pagrindu.
Santykin÷je skal÷je nulis yra ne susitarimo reikalas, bet susijęs su tiriamo reiškinio esme, t.y. jei
objektas savyb÷s visai neturi, ji žymima 0. Akivaizdus pavyzdys gali būti svoris. Santykin÷je skal÷je
galima palyginti absoliučius dydžius. Pavyzdžiui, žmogus, sveriantis 100 kg, laikomas dvigubai
sunkesniu už žmogų, sveriantį 50 kg. Tai reiškia, kad santykin÷je skal÷je galima lyginti intervalus,
klasifikuoti objektus pagal jų dydį arba vartoti skaičius objektams identifikuoti.
Grupavimų intervalo nustatymas. Tais atvejais, kai tiriama aib÷ nevienarūš÷ arba labai didel÷,
yra sudaromi intervalai ir nurodomos minimalios ir maksimalios požymio reikšm÷s, priklausančios
kiekvienai grupei.
Grupavimo intervalas - tai vienarūšių grupių išskyrimas pagal kokį nors kiekybinį požymį.
Sudarant intervalus, svarbu tiksliai nustatyti jų ribas. Paprastai intervalai turi dvi ribas: žemutinę ir
aukštutinę, kurios gali būti žymimos nurodant požymio reikšmes „nuo - iki". Jei tiriami reiškiniai
grupuojami pagal kiekybinį požymį, intervalų ribos priklauso nuo požymio pokyčio. Tod÷l pagal
pokyčio pobūdį kiekybiniai požymiai skirstomi į diskrečiuosius ir tolygiuosius.
Jei požymis yra diskretusis, tai intervalai žymimi taip, kad vieno intervalo aukštutin÷ riba, o kito
intervalo žemutin÷ riba skirtųsi apibr÷žtu dydžiu, dažniausiai - vienetu. Jei požymis kinta tolygiai, tai
intervalai gali būti žymimi taip, kad vieno intervalo aukštutin÷ riba, o kito intervalo žemutin÷ riba
sutaptų arba skirtųsi labai mažu (nereikšminiu) dydžiu.
Intervalai gali būti apibr÷žtieji ir neapibr÷žtieji, t.y. uždarieji ir atvirieji. Intervalai, turintys abi
ribas, vadinami apibr÷žtaisiais (uždaraisiais), o kai yra tik viena riba - neapibr÷žtaisiais (atviraisiais).
Intervalai pagal dydį skirstomi į:
o lygiuosius;
o nelygiuosius.
Lygieji intervalai taikomi tais atvejais, kai kiekybiniai požymiai kinta tolygiai, nelygieji -
dažniausiai kaip progresyviai did÷jantys (maž÷jantys) intervalai. Progresyviai did÷jantys arba
maž÷jantys intervalai dažniausiai sudaromi tada, kai grupuojamasis požymis kinta netolygiai, o
skirtumai tarp ribinių variantų yra dideli, pavyzdžiui, miestų grupavimas pagal gyventojų skaičių. Iš
nelygiųjų intervalų reiktų išskirti specialiai sudarytus kokiam nors konkrečiam reiškiniui tirti.
Dažniausiai jų reikia kokybiškai besiskiriančioms grup÷ms vienai nuo kitos atskirti. Intervalo riba tada
nustatoma ten, kur konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis viena kokyb÷ tampa kita.
Sudarant intervalus, būtina tiksliai nustatyti kiekybines grupių ribas. Dažnai būtina apskaičiuoti
intervalo vidutines reikšmes.
Vidutin÷ antro intervalo reikšm÷ nustatoma kaip aukštutinių pirmo ir antro intervalo ribų sumos
13
pus÷.
Grupuojant pagal kiekybinį požymį, grupių skaičius priklauso nuo požymio variacijos, tiriamos
aib÷s vienetų skaičiaus ir tyrimo reikalavimų. Kuo didesn÷ požymio variacija ir kuo daugiau aib÷s
vienetų, tuo daugiau reikia sudaryti grupių. Reikia stengtis, kad išskirti intervalai būtų užpildyti.
Būtina sudaryti tiek grupių, kad, remiantis jomis, būtų nustatytos tiriamos aib÷s esmin÷s savyb÷s ir
neprarastas pirminių duomenų informatyvumas.
Lygieji intervalai gali būti nustatomi šiuo būdu: iš didžiausios požymio reikšm÷s atimama jo
mažiausia reikšm÷ ir gautas skirtumas dalijamas iš numatyto grupių skaičiaus.
Grupavimai, priklausomai nuo sprendžiamų uždavinių, skirstomi į kokybinių ir kiekybinių
požymių grupavimus.
Kokybinių požymių grupavimas - tai statistin÷s aib÷s skaidymas į kokybiškai vienarūšes grupes.
Galimas paprastasis ir kombinuotasis grupavimas.
Paprastuoju vadinamas grupavimas, atliekamas pagal vieną požymį (pvz., gyventojų grupavimas
pagal lytį).
Kombinuotuoju vadinamas grupavimas, atliekamas pagal du ar daugiau požymių.
Kiekybinių požymių grupavimas - tai kokybiškai vienarūšių grupių išskyrimas pagal vieną, du ir
daugiau požymių. Kiekybinis grupavimas pagal vieną požymį yra vadinamas vienmačiu, o pagal du ir
daugiau požymių - daugiamačiu.
Grupuojant pagal kiekybinį požymį, labai svarbu tiksliai nustatyti grupių skaičių ir varijuojančio
požymio reikšmes, kurios skiria vieną tipą nuo kito. Kitaip tariant, reikia nustatyti tokias kiekybinio
intervalo ribas, kurios išskiria naują kokybę. Tai n÷ra sunku atlikti, kai grupuojama pagal vieną
požymį, tačiau tai gerokai sud÷tingiau, kai grupuojama pagal du ir daugiau požymių, kadangi tiriamos
aib÷s požymiai gali būti įvertinti skirtingais matavimo vienetais ir būti skirtingų požymių krūviai, t.y.
vienas požymis gali būti svarbesnis už kitą. Be to, geriausia gali būti vieno požymio didžiausia
reikšm÷, o kito požymio - mažiausia. Tod÷l toks grupavimas gali būti atliktas tik taikant specialius
statistinius duomenų apdorojimo metodus.
Statistin÷s lentel÷s. Dažniausiai visos statistin÷s lentel÷s skirstomos į pasiskirstymo ir dinamikos
lenteles.
Pasiskirstymo duomenų lentel÷se atsispindi socialinių-ekonominių reiškinių kitimai erdv÷je.
Dinamikos duomenų lentel÷s parodo socialinių-ekonominių reiškinių rodiklių pasiskirstymą laiko
atžvilgiu.
Dinamikos duomenų ir pasiskirstymo duomenų lentel÷s gali būti sudarytos pagal kokybinį ir
kiekybinį požymius arba kaip šių požymių kombinacija.
Visos statistin÷s lentel÷s gali būti pirminių duomenų lentel÷mis (informacin÷mis) ir pirminius
duomenis iliustruojančiomis lentel÷mis, plačiau paaiškinančiomis pirminius duomenis.
14
Statistinių lentelių sudarymo principai. Statistin÷s lentel÷s turi būti vaizdžios ir lengvai
suprantamos. D÷l to, jas sudarant, rekomenduojama laikytis tam tikrų principų. Tipin÷je statistin÷je
lentel÷je turi būti nurodytas numeris, pavadinimas ir paantrašt÷ virš pačios lentel÷s. Toliau turi būti
pateikta pagrindin÷ statistin÷s lentel÷s dalis - jos šaknis ir antrašt÷, t.y. eilučių ir stulpelių pavadinimai,
statistin÷ informacija. Išnašos ir duomenų šaltiniai turi būti po pagrindine lentel÷s dalimi.
Duomenų aprašymas grafikais. Grafikai yra vaizdesnis duomenų aprašymo bei analiz÷s būdas
palyginus su lentel÷mis. Visi grafikai gali būti suskirstyti į šias grupes:
o faktinius duomenis iliustruojančius grafikus;
o papildomais skaičiavimais gautų duomenų grafikus, kuriais dažniausiai vaizdžiai išd÷stomi
skaičiavimų rezultatai, papildomai jie paaiškinami.
Grafikai gali būti sudaryti įvairia technika ir būdais. Tačiau juos sudarant reikia laikytis tam tikrų
reikalavimų.
Dažniausia socialiniuose ir ekonominiuose tyrimuose naudojamos šios grafikų rūšys:
o Sektorin÷s diagramos.
o Stulpelin÷s ir juostin÷s diagramos.
o Tiesin÷s diagramos.
o Tiesin÷s pusiaulogaritmin÷s diagramos.
Sektorin÷s diagramos yra skirtos atskirų aib÷s dalių struktūrai atvaizduoti. Sudarant sektorines
diagramas, yra br÷žiamas apskritimas, kuris padalijamas į segmentus proporcingai aib÷s dalių
lyginamajam svoriui, išreikštam procentais.
Stulpelin÷se diagramose įvairių kategorijų dydžiai atvaizduojami vienodo pločio ir skirtingo
aukščio stačiakampiais ("stulpeliais"). Stulpelinių diagramų sudarymui reikia tik vienos, ordinačių
srityje atid÷tos matų skal÷s. Ji skirta kiekvieno stulpelio aukščiui nustatyti Stulpeliai turi būti išd÷stomi
tam tikru vienodu atstumu vienas nuo kito.
Jeigu stačiakampius išd÷stytum÷me ne vertikalia, o horizontalia kryptimi, gauta diagrama
vadintųsi juostine. Stulpelin÷s ir juostin÷s diagramos yra naudojamos tada, kai reikia palyginti
tarpusavyje kelis dydžius. Jas sudarant reikia laikytis tokių reikalavimų:
o skal÷s, kuria matuojamas stulpelio aukštis (juostos ilgis), pradinis taškas yra nulis;
o matų skal÷ turi būti nepertraukiama;
o matų skal÷ turi apimti visas statistin÷s aib÷s reikšmes;
o matų skal÷je užrašomi tik sveiki arba suapvalinti skaičiai;
o kai reikia, nurodomas skal÷s mato vienetas.
Kurią iš šių diagramų - stulpelinę ar juostinę - pasirinkti, priklauso nuo turimų duomenų.
Stulpeliai ir juostos yra naudojami ne tik atskirų dydžių palyginimui tarpusavyje, bet ir reiškinių
kitimui laiko atžvilgiu atvaizduoti.
15
Tiesin÷ms diagramoms, skirtingai nuo stulpelinių ir juostinių, reikia ne vienos, o dviejų matų
skalių. Koordinačių sistemos abscisių ašyje yra atidedamas laikotarpis arba data, o ordinačių - apimtis
arba lygis. Tiesin÷s diagramos - tai tinkamiausias grafinis būdas reiškinių kitimui laiko atžvilgiu
atvaizduoti.
Grafikai būna daug įdomesni ir naudingesni tada, kai vienoje diagramoje yra nubr÷žta ne viena, o
kelios kreiv÷s. Tada naudojamos skirtingos linijų rūšys. Rekomenduojama vienoje diagramoje br÷žti
ne daugiau 5-6 kreivių.
Visi aptarti grafikai sudaromi, naudojant įprastinę, taip vadinamą aritmetinę skalę. Šiai skalei
būdinga, kad vienodos jos atkarpos atitinka vienodo dydžio reikšmes. Tačiau pasitaiko atvejų, kai
reikia ypatingai pabr÷žti ne absoliutų, o santykinį arba procentinį reiškinio kitimą laiko atžvilgiu. Tuo
tikslu yra naudojama logaritmin÷ skal÷. Atitinkamas grafikas yra sudaromas pusiaulogaritminiame
grafiniame lauke. Tiesin÷s pusiaulogaritmin÷s diagramos sudaromos taip:
o ordinačių ašyje atidedama logaritmin÷ matų skal÷;
o abscisių ašis graduojama, naudojant įprastą aritmetinę skalę;
o pradinis ordinačių ašies taškas yra 1, o galutinis taškas yra 10. Atstumas nuo 1 iki 10 reiškia
vieną augimo ciklą, t.y. dešimteriopą reiškinio apimties padid÷jimą. Ordinačių ašyje atstumas nuo 1 iki
2 yra lygus atstumui nuo 2 iki 4, bei atstumas nuo 4 iki 8 yra lygus atstumui nuo 2 iki 4. Atstumas nuo
1 iki 2, kaip ir atstumas nuo 2 iki 4 bei nuo 4 iki 8 yra lygus 100 procentų.
1.5. STATISTINIAI RODIKLIAI
1.5.1. Vienmačiai statistiniai rodikliai.
Statistinių rodiklių tipai. Statistinio steb÷jimo ir grupavimo rezultatai išreiškiami
apibendrinančiaisiais statistiniais rodikliais. Apibendrinantieji statistiniai rodikliai sudaromi
panaudojant individualiuosius rodiklius, tod÷l jie skiriasi kokybiškai. Individualieji rodikliai yra
empirinio pažinimo, o apibendrinantieji - teorinio pažinimo rezultatas.
Apibendrinantieji rodikliai skirstomi į dvi grupes:
o ekstensyviuosius (apimties);
o intensyviuosius (kokybinius).
Ekstensyvieji rodikliai apskaičiuojami pirminių požymių, o intensyvieji - antrinių požymių
pagrindu. Pirmieji atspindi reiškinių apimtį, dydį. Konkretaus statistinio tyrimo ekstensyvieji rodikliai
gali būti skirstomi į šiuos rodiklius:
o statistin÷s aib÷s vienetų skaičiaus;
o statistin÷s aib÷s požymio apimties.
Statistin÷s analiz÷s metu būtina lyginti ir intensyviuosius statistinius rodiklius. Kitaip nei
ekstensyvieji, intensyvieji rodikliai negali būti tiesiogiai sumuojami. Intensyvieji rodikliai skirstomi į
16
dvi grupes:
o santykinius rodiklius;
o vidurkius.
Santykiniai rodikliai skaičiuojami lyginant absoliučius statistinius dydžius arba pačius santykinius
dydžius. Santykiniai dydžiai išreiškiami įvairiai, priklausomai nuo lyginamosios baz÷s. Paprastai, kai
lyginami vieno masto dydžiai, santykiniai dydžiai išreiškiami procentais (%) ir koeficientais. Jeigu
tarpusavyje lyginami įvairiarūšiai dydžiai, tai santykiniai dydžiai dažniausiai išreiškiami vardiniais
skaičiais, promil÷mis ir kt.
Dydis, kurį lyginame, vadinamas lyginamuoju, o dydis, su kuriuo lyginame - baze.
Jei baz÷ prilyginama vienetui, santykinis dydis išreiškiamas koeficientu, jei šimtui - procentais, jei
tūkstančiui - promil÷mis, o jei dešimčiai tūkstančių - prodecimil÷mis.
Tarpusavyje susiję rodikliai sudaro statistinių rodiklių sistemą. Žemiau aprašomi pagrindiniai
statistiniai rodikliai.
Vidurkis (toliau x ) — tai taškas, kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistin÷s eilut÷s
elementams. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis.

(1.1)
Čia: x – variantai;
n – variantų skaičius.
Skaitmeniniu požiūriu vidurkis yra sklaidos eilut÷s viduje, o pasiskirstymas gali būti apibūdintas
įvairių rūšių vidurkiais: aritmetiniu, harmoniniu, geometriniu, kvadratiniu, antiharmoniniu, moda,
mediana ir kt.
Mediana (toliau - M
e
) arba medianinis dydis, yra vidurinis sutvarkytos statistin÷s eilut÷s narys,
dalijantis ją į dvi lygias dalis. Kaip ir aritmetinis vidurkis, mediana charakterizuoja duomenų centrą.
Paprastai ja patariama naudotis, kai duomenų aib÷je yra išskirčių. Išskirtis - tai tokia duomenų aib÷s
reikšm÷, kuri yra nenatūraliai didesn÷ ar mažesn÷ už kitas reikšmes.
Mediana apskaičiuojama gana paprastai: jeigu variacin÷s eilut÷s narių skaičius n nelyginis, tai
mediana lygi šios eilut÷s viduriniam nariui. Jeigu n lyginis, tai mediana lygi dviejų vidurinių
variacin÷s eilut÷s narių vidurkiui.
Kvartil÷s, decil÷s ir procentil÷s yra labai artimos medianai tuo, kad taip pat dalija pasiskirstymo
eilutę į lygias dalis. Mediana dalija eilutę į dvi lygias dalis, kvartil÷s - į keturias, decil÷s - į dešimt,
procentil÷s - į šimtą lygių dalių.
Moda (toliau - M
o
) yra imties elementas, turintis didžiausią dažnumą. Jeigu visos reikšm÷s
statistin÷je eilut÷je pasikartoja vienodai dažnai, sakoma, kad pasiskirstymas modos neturį. Pavyzdžiui,
duomenų aib÷ 2,3; 2,3; 3,8; 3,8; 4,5; 4,5 modos neturi.

=
=
n
j
j
x
n
x
1
1
17
Dažnių skirstinys, turintis vieną modą, vadinamas unimodiniu skirstiniu. Jeigu egzistuoja dvi
modos sakoma, kad dažnių skirstinys bimodinis. Jeigu negretimų vienodo dažnio variacin÷s eilut÷s
narių yra daugiau nei du, modų taip pat yra daugiau. Toks dažnių skirstinys vadinamas multimodiniu.
Trijų pasiskirstymo centro charakteristikų (vidurkio, medianos ir modos) santykis rodo
pasiskirstymo asimetrijos kryptį ir laipsnį:
o jeigu šių rodiklių reikšm÷s lygios x = M
e
= M
o
yra simetriškas pasiskirstymas;
o jeigu x > M
e
> M
o
– teigiama dešiniašon÷ asimetrija;
o jeigu x <M
e
<M
0
– neigiama kairiašon÷ asimetrija.
Pagrindin÷s sklaidos charakteristikos yra duomenų aib÷s plotis, vidutinis nuokrypis, dispersija,
standartinis nuokrypis. Tai - kiekybinių kintamųjų charakteristikos.
Dispersija. Imties dispersija parodo duomenų sklaidą apie vidurkį. Imties dispersija (toliau – s
2
):

(1.2)
čia: x
i
– požymio reikšm÷s (variantai);
Standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra dažniausiai taikomas sklaidos matas. Jis
gaunamas ištraukus kvadratinę šaknį iš dispersijos.
Imties standartinis nuokrypis:


Kaip ir dispersija, standartinis nuokrypis parodo vidutinę duomenų sklaidą apie vidurkį.
Variacijos koeficientas (v) yra lygus standartinio nuokrypio ir aritmetinio vidurkio santykiui,
padaugintam iš 100. Jis vartojamas dažniausiai ir rodo variacijos laipsnį. Kuo jis mažesnis, tuo aib÷
vienarūšiškesn÷, tuo šios aib÷s aritmetinis vidurkis yra tikslesn÷ požymio reikšmes apibūdinanti
charakteristika. Variacijos koeficientas apskaičiuojamas tik iš teigiamų požymio reikšmių.
1.5.2. Dvimat÷ statistika: reiškinių ryšio tipai
Ryšio matai, palyginti su vieną statistinę eilutę atspindinčiais vienmačiais rodikliais (vidurkiais,
variacijos matais, pvz., dispersija), yra kokybiškai naujos statistin÷s charakteristikos. Jos gaunamos
operuojant iš karto dviem ar daugiau statistinių požymių reikšmių ir atspindi dvimatį ar daugiamatį
statistin÷s aib÷s vaizdą. Paprastai išskiriami nagrin÷jamos požymių visumos dviejų rūšių dydžiai:
o rezultatinis rodiklis (žymimas y);
o faktoriniai, lemiantys rezultatinio rodiklio kitimą rodikliai (žymimi x)
Yra daugyb÷ ryšio įvertinimo matų bei metodų. Statistika orientuojasi į kiekybinį ryšio įvertinimą
- sprendžiama, koks ryšio stiprumas, kokia jo kryptis, kokį metodą naudoti ryšiui įvertinti.
Yra du ryšių tarp reiškinių, tipai:
o funkcinis, arba determinuotasis, ryšys, kai kiekvieną rezultatinio rodiklio reikšmę griežtai

=


=
n
i
i
x x
n
s
1
2 2
) (
1
1
2
s s =
18
apibr÷žia faktorinio dydžio (ar dydžių) reikšm÷. Funkcinis ryšys paprastai reiškia, kad reiškinys n÷ra
sud÷tingas ir jis apibr÷žtas bei gerai žinomas.
o stochastinis, arba statistinis, ryšys, kuris pasireiškia kaip priklausomyb÷ tarp atsitiktinių dydžių
taip, jog vieno dydžio pokytis veikia kito dydžio pasiskirstymą.
Stochastinio ryšio samprata remiasi tikimybin÷s reiškinių prigimties aiškinimu, o šitoks tikrov÷s
pažinimo būdas iš esm÷s atitinka masinio sud÷tingo reiškinio vyksmą - kiekvienas paskiras faktas
traktuojamas kaip griežtai neapibr÷žtas, tikimybinis; tik iš tokių faktų aib÷s išryšk÷ja tam tikra tvarka,
d÷sningumas.
Stochastinio tipo ryšiams reikšti paplitusios koreliacijos (atsakant į klausimą, ar yra ryšys tarp
požymių, kokia jo kryptis ir stiprumas) ir regresijos (konkretizuojant ryšio formą) sąvokos.
Ryšiams įvertinti gali būti naudojami šie metodai:
o statistinių eilučių sugretinimas;
o analitinis grupavimas;
o specialių lentelių (pvz., koreliacinių) konstravimas;
o grafinis vaizdavimas;
o dispersin÷ analiz÷;
o koreliacija ir regresija;
o daugiamat÷ analiz÷ (faktorin÷, komponentin÷, daugiamatis grupavimas, kanonin÷s koreliacijos
ir pan.);
o neparametriniai testai.
Koreliacija. Nefunkcin÷s priklausomyb÷s grafinis vaizdas vadinamas koreliaciniu lauku.
Koreliacinio lauko grafinis vaizdas pateikiamas 1.1 paveiksle.1.1 pav. Koreliacinis laukas
Koreliacinis laukas užpildytas taškais. Čia pateikiamas vaizdas yra teigiamo koreliacinio ryšio
atvejis. Kuo glaudžiau taškai koreliaciniame lauke išsid÷stę apie kokią nors tiesinę liniją, tuo ryšys
stipresnis. Kai taškai išsid÷sto ant ties÷s, koreliacinis ryšys tampa funkcinis.
Koreliacijos matai. Koreliacijos koeficientas yra tiesin÷s priklausomyb÷s tarp kintamųjų
19
kiekybinio įvertinimo kriterijus arba ryšio stiprumo matas. Tiesin÷s dviejų kintamųjų priklausomyb÷s
mato — koreliacijos koeficiento r skaičiavimo metodika priklauso nuo kintamųjų skal÷s:
1. Pasiskirsčiusiems pagal normalųjį d÷snį intervaliniams kintamiesiems yra skaičiuojamas
Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas.

(1.3)

čia x
i
, y
i
— abiejų kintamųjų imties reikšm÷s,
y x, — šių kintamųjų imties vidurkiai,
σ
x
, σ
y
— kintamųjų standartiniai nuokrypiai,
n — imties variantų (kintamųjų reikšmių porų) skaičius.
Koreliacijos koeficientas gali svyruoti intervale [-1,1]. Teigiamas koeficientas parodo, kad x
did÷jant y taip pat did÷ja, o neigiamo koreliacijos koeficiento atveju yra atvirkščiai.
2. Intervaliniams kintamiesiems, kuriems normalumo prielaida n÷ra tenkinama, ir ranginiams
kintamiesiems yra skaičiuojamas Spirmeno (Spearman) arba Kendall’o τ-b koreliacijos koeficientas.
Koreliacijos rodiklių naudojimo ypatumai:
o Klasikin÷ dažnai naudojamo koreliacijos koeficiento išraiška - tiesinio ryšio matas.
o Koreliacijos koeficientas, kaip ir dauguma statistinių charakteristikų - gera priemon÷
vienarūš÷ms aib÷ms apibūdinti. Kai steb÷jimai „iškraipomi" ir tarp jų pasitaiko netipiškų, nebūdingų
steb÷jimų, koreliacijos koeficiento reikšm÷ neatspindi tikrosios ryšio pad÷ties.
o Dydis r dar vadinamas porin÷s koreliacijos koeficientu ir skirtas ryšiui matuoti dvimačiu atveju.
Atliekant trijų ir daugiau faktorių tarpusavio ryšių analizę vartojamos dalin÷s, daugin÷s koreliacijos
koeficientų sąvokos.
o Melaginga koreliacija. Apibendrindami turimą statistinę medžiagą, visada darome išvadas.
Tyrin÷tojai pateikia daugybę vadinamosios melagingos koreliacijos atvejų, kai tikro, logiškai pagrįsto
ryšio n÷ra, o koreliacijos matai rodo statistiškai patvirtintą ryšį. Ryšys dar nereiškia priežasties.
Regresija. Regresijos sąvoką pirmasis pavartojo F. Golton. Per ilgesnę negu šimto metų regresin÷s
analiz÷s teorijos raidą suformuluotas toks teiginys: regresin÷ priklausomyb÷ kiekybiškai išreiškia ryšį
tarp faktorinio požymio (požymių) x ir rezultatinio požymio (požymių) y grupinių vidutinių reikšmių
naudojant vadinamąją empirinę regresijos liniją arba regresijos lygtį.
Regresijos linija - tai linija, išreiškianti koreliacinio lauko taškų išsid÷stymo tendenciją. Regresijos
lygtis vadinama porine, kai nagrin÷jama porin÷ priklausomyb÷ (tarp y ir x). Kai faktoriniai dydžiai keli,
turime dauginę regresiją. Kai matematin÷ funkcija tiesin÷, turime tiesinę regresiją. Dažnai
priklausomyb÷ tarp reiškinių išreiškiama netiesine regresija, tada funkcija įgauna vieną iš įvairių
netiesinių išraiškų.
y x
n
i
i i
n
y y x x
r
σ σ ⋅ −
− −
=

=
) 1 (
) )( (
1
20
Sud÷tingiausia parinkti tinkamiausią funkciją. Pasakymas „geriausia funkcija" gali tur÷ti įvairių
kriterijų. Dažniausias, turintis nemažai privalumų yra mažiausiųjų kvadratų metodas (toliau - MKM),
kurio esm÷ tokia: nuokrypių tarp faktinių ir teorinių rezultatinio rodiklio reikšmių kvadratų suma turi
būti minimali.
Apskaičiuotos regresijos lygties koeficientų reikšm÷s turi kelias prasmes. Pavyzdžiui, ties÷s
atveju ( y
x
= a + bx ) pirmoji - geometrin÷ - prasm÷ reiškia, kad a rodo regresijos linijos atkirstą y ašies
dalį, t.y. kai x = 0, o b yra kampo, kuriuo regresijos linija kertasi su x ašimi, tangento reikšm÷. Antra
prasm÷ - interpretacin÷. Čia koeficientas a neturi realaus atitikmens. Regresijos koeficiento b prasm÷
tokia: vidutiniškai x pakitus 1 mato vienetu, y pakinta b reikšme. Kai koeficiento b ženklas teigiamas,
pokyčio pobūdis išreiškia teigiamą ryšį - y padid÷jimas susijęs su x padid÷jimu ir atvirkščiai.
Regresijos tinkamumo matai. Suradus regresijos koeficientus ir interpretuojant, beveik visada
reikia atsakyti ir į klausimą, kiek tiksliai surasta regresijos lygtis išreiškia koreliacinio lauko
tendenciją. Paprastai naudojami keli regresijos tinkamumo rodikliai:
o Vidutin÷ kvadratin÷ regresijos paklaida (standartin÷ regresijos paklaida, absoliutin÷ regresijos
paklaida);
o Koreliacijos indeksas;
o Determinacijos koeficientas.

1.6. DINAMIKOS EILUTöS STATISTIKA
Dinamikos (laiko) eilut÷ - tai rodiklio, atspindinčio vieną ar kitą reiškinį skaitinių reikšmių eilut÷,
atspindinti jo kitimą laiko atžvilgiu. Ją sudaro du pagrindiniai elementai:
o laiko charakteristikos;
o eilut÷s lygiai.
Kad dinamikos eilut÷s lygiai būtų palyginami, būtina laikytis taisyklių:
o visi lygiai turi atitikti tą pačią teritoriją;
o turi būti išreikšti tais pačiais mato vienetais;
o turi atitikti vienodo dydžio laikotarpius;
o turi būti apskaičiuoti pagal vienodą metodiką;
o vertiniai rodikliai turi būti išreikšti to paties tipo kainomis.
Dinamikos eilut÷s yra absoliutinių dydžių, santykinių dydžių ir vidurkių.
Pagrindiniai dinamikos eilučių indikatoriai yra:
o absoliutinis lygio padid÷jimas;
o did÷jimo tempas;
o padid÷jimo tempas, procentais;
o absoliutin÷ padid÷jimo vienu procentu reikšm÷;
21
o vidutinis dinamikos eilut÷s lygis;
o vidutinis absoliutinis padid÷jimas;
o vidutinis did÷jimo tempas;
o vidutinis padid÷jimo tempas, procentais.
Dinamikos tendencijos nustatymas. Naudojant slenkamųjų vidurkių būdą, pradiniai dinamikos
eilut÷s lygiai pakeičiami vidurkiais, apskaičiuotais iš tam tikro pradinių narių skaičiaus. Slenkamieji
vidurkiai skaičiuojami iš nelyginio narių skaičiaus ir juo pakeičiamas vidurinis iš jų. D÷l to kai kurie
lygiai eilut÷s pradžioje ir pabaigoje lieka nepakitę.
Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą remiasi šiuo kriterijumi:
faktinių dinamikos eilut÷s lygių nuokrypių nuo pagrindin÷s kitimo trajektorijos kvadratų suma turi būti
mažiausia. Parinktos funkcijos parametrai surandami mažiausiųjų kvadratų metodu sprendžiant
normaliųjų lygčių sistemą.
Pagrindiniai analitinio dinamikos eilut÷s išlyginimo etapai šie yra:
o Įvertinamas reiškinio kitimo laike pobūdis.
o Parenkama analitin÷ trendo išraiška ir apskaičiuojamos jos parametrų reikšm÷s.
Skaičiavimams dažniausiai naudojamos šios funkcijos:
o a + bt (ties÷);
o a + bt + ct
2
(antrojo laipsnio parabol÷);
o ab
t
(eksponent÷);
o a + b/t (hiperbol÷).
Šiose formul÷se a, b ir c yra lygčių parametrai.
Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. Toliau svarbu nustatyti faktinių ir teorinių
dinamikos eilut÷s lygių atitikimo laipsnį. Jis dažniausiai įvertinimas aproksimacijos paklaida.
Aproksimacijos paklaidai neviršijant 10 procentų, aproksimacija laikoma gera.
Prognoz÷s skaičiavimas. (Plačiau žr. 4 skyrių) Ekstrapoliacija - tai būsimų dinamikos eilut÷s
lygių tiriamuoju laikotarpiu nustatymas darant prielaidą, kad nustatytas d÷sningumas išlieka ir už
dinamikos eilut÷s ribų.
Jeigu įvertinami nežinomi dinamikos eilut÷s lygiai nagrin÷jamu laikotarpiu, tur÷sime
interpoliaciją.
Ekstrapoliacija gali būti dviejų rūšių:
o perspektyvin÷, kada atliekame būsimų dinamikos eilut÷s lygių įvertinimus;
o retrospektyvin÷, kada atliekame buvusių dinamikos eilut÷s lygių įvertinimus
Pagrindiniai perspektyvin÷s ekstrapoliacijos būdai yra:
1. Pasinaudojant vidutinio absoliutinio padid÷jimo reikšme.
2. Pasinaudojant vidutinio did÷jimo tempo reikšme.
22
3. Žinant trendo funkcijos parametrų reikšmes, prognoz÷ sudaroma į funkciją rašant t reikšmes.
1.7. INDEKSAI
Indeksų esm÷ ir rūšys. Vienas iš seniausių statistikos metodų - indeksų metodas. Jo paskirtis -
kiekybiškai charakterizuoti sud÷tingų socialinių reiškinių santykinį kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu.
Sąvoka „indeksas" turi dvejopą prasmę:
o tai tam tikras rodiklis arba tam tikrų skaičiavimų rezultatas;
o tai ypatinga santykinių dydžių rūšis.
Iš tikrųjų indeksai yra ypatinga santykinių dydžių rūšis, nes vienu rodikliu pateikiama daugelio,
dažnai skirtingų pavadinimų vienetų aib÷s kitimo laiko ir teritorijos atžvilgiu charakteristika.
Indeksai neatspindi vieno ar kito reiškinio dydžio, arba jo lygio, o suteikia jo lyginamąją
charakteristiką, t.y. apsiriboja šio reiškinio kitimo keičiantis situacijai (laiko ar teritorijos atžvilgiu)
išmatavimu.
Ne kiekvieną santykinį dydį galima vadinti indeksu, nes turi būti lyginami laiko ar teritorijos
atžvilgiu vieno ir to paties ekonominio turinio reiškiniai. Indeksams būdingas bruožas - jie sudaro
tarpusavyje susijusių rodiklių sistemas. Dažniausiai tai rodiklių-dauginamųjų sistemos, sudarytos
funkcinio ryšio pagrindu.
Indeksais plačiąja prasme vadinami ypatingos rūšies sisteminiai santykiniai dydžiai, kurie atspindi
sud÷tingų socialinių-ekonominių reiškinių arba atskirų elementų kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu.
Tod÷l vieni ir tie patys rodikliai (pvz., dinamikos santykiniai dydžiai) turi dvejopą paskirtį: jeigu jie
nesudaro sistemos, tai juos vadiname dinamikos santykiniais dydžiais (did÷jimo koeficientais ar
did÷jimo tempais), o jeigu sudaro - indeksais (kad būtų galima atskirti nuo tikrąja ta žodžio prasme
apibr÷žiamų indeksų, juos įprasta vadinti elementariaisiais (individualiais) indeksais, kai jie atspindi
sud÷tingo reiškinio tam tikro elemento kitimą, pvz., konkrečios prek÷s kainos ar kiekio kitimą).
Tais atvejais, kai lyginamieji dydžiai laiko ar teritorijos atžvilgiu gali būti pakeisti tam tikrų
tarpusavyje susijusių dydžių sandaugos arba tų sandaugų sumos santykiu, pastarąjį vadinsime indeksu.
Priklausomai nuo to, ką indeksas atspindi: ar sud÷tingo reiškinio tam tikro elemento kitimą, ar to
reiškinio tam tikrų elementų grup÷s kitimą, ar visos sud÷tingo reiškinio elementų aib÷s kitimą laiko ar
teritorijos atžvilgiu, turime:
o elementariuosius (individualiuosius) indeksus;
o grupinius indeksus;
o bendruosius (suvestinius) indeksus.
Socialiniai-ekonominiai reiškiniai, galintys tapti indeksin÷s analiz÷s objektu, yra trijų tipiškų rūšių:
o kiekybiniai (charakterizuoja tiriamos aib÷s arba jos dalies dydį, kurį galima tiesiogiai nustatyti,
pvz., prekių kiekis, dirbančiųjų skaičius);
o kokybiniai (rodo tam tikrą savybę, būdingą atskiriems vienetams arba jų grup÷ms, pvz., kaina,
23
išlaidos, darbo produktyvumas, darbo užmokestis,);
o apimties (gaunami kaip pirmųjų rodiklių sandauga, rodanti bendrą tiriamo reiškinio apimtį, pvz.,
prekių apyvarta, produkcijos vert÷, darbo užmokesčio fondas).
24
2. ŪKIS. MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI IR JŲ TYRIMAS
2.1. ŪKIO STATISTIKOS METODAI IR ORGANIZAVIMAS
Ūkio statistika yra ekonomin÷s statistikos dalis. Ji tiria ūkinių procesų ir reiškinių kiekybę. Ji
skirstoma į dvi dalis: mikroūkio statistiką ir makroūkio statistiką.
Mikroūkio statistiką sudaro konjunktūros (ūkio sąlygų) ir paklausos tyrimas įmon÷s lygiu,
komercin÷s ūkin÷s veiklos produktyvumo statistinis modeliavimas, statistin÷s informacijos rinkimas
bei jos pateikimas, komercin÷s ūkin÷s veiklos, jos veiksnių ir rezultatų ekonometrinis modeliavimas.
Šioje ūkio statistikos dalyje ryškūs du pogrupiai: mikroekonomin÷ ir įmon÷s statistika.
Makroūkio statistika yra makroekonomikos taikomoji dalis. Jos turinyje - makroekonominiai
rodikliai, nacionalinių sąskaitų sistema, įvairūs ūkio sudedamąsias dalis apibūdinantys balansai,
tarptautiniai statistiniai standartai, tarptautinių palyginimų metodologija ir kt.
Ūkio statistika naudoja statistikos mokslo metodus, tačiau turi ir jai būdingų metodų. Tokie
metodai yra:
1) statistinis identifikavimas - socialiniuose moksluose vartojamų sąvokų ir apibr÷žimų
sukonkretinimas iki tokių sąvokų ir apibr÷žimų, kurie leidžia įvardyti ūkinio proceso ar reiškinių
turinį;
2) statistinis klasifikavimas ir grupavimas - sutvarkytas vidujai neprieštaringas tiriamos ūkin÷s
visumos elementų skirstymas į grupes;
3) faktorin÷ indeksin÷ analiz÷ - rezultatinių rodiklių pokyčių tyrimas, nustatantis konkrečių
veiksnių įtaką nagrin÷jamam rodikliui;
4) balansų metodas ir sintetiniai statistiniai ekonominiai skaičiavimai - ūkinio proceso ar reiškinio
susiformavimo šaltinių bei gautų rezultatų panaudojimo ir paskirstymo instrumentarijus bei tyrimo
būdai;
5) ekonometrin÷ statin÷ ir dinamin÷ analiz÷ - sistema metodų ir skaičiavimų, orientuotų į
makroekonominių reiškinių tyrimą ir prognozavimą.
Statistikos praktin÷ veikla valstyb÷je gali būti centralizuota ir decentralizuota. Statistinę
informaciją gali rengti valstybin÷s ir nevalstybin÷s įstaigos.
Statistikos valstyb÷je organizavimą reglamentuoja Statistikos įstatymas. Praktikos darbuotojų
veikla paremta statistikos profesiniu kodeksu. Lietuvoje yra Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – LSD) bei administracinių vienetų statistikos skyriai. Šios statistikos
tarnybos organizuoja statistiką ir vykdo statistinį darbą šalyje. Statistikos departamento centrin÷
būstin÷ yra Vilniuje.
Be valstyb÷s statistikos, praktinį statistinį darbą vykdo kitos valstybin÷s institucijos, privačios
struktūros.
25
Organizacinius ir metodologinius ūkio statistikos klausimus sprendžia Statistikos taryba, kurios
nuostatus ir sud÷tį tvirtina Vyriausyb÷.
Įvairiu laiku LSD buvo ir yra šie pagrindiniai skyriai:
o Juridinių vienetų registro tarnyba;
o Gyventojų registro tarnyba;
o Nacionalin÷s sąskaitos;
o Valstyb÷s finansų statistika;
o Darbo statistika;
o Kainų statistika;
o Demografin÷ statistika;
o Namų ūkio tyrimai;
o Socialin÷ statistika;
o Įmonių statistika;
o Žem÷s ūkio ir aplinkosaugos statistika;
o Gamybos ir inovacijų statistika;
o Užsienio prekybos statistika;
o Vidaus prekybos statistika;
o Transporto, prekybos ir paslaugų statistika;
o Statistikos departamento UAB „Statistin÷s informacijos rengimo centras".
Makroekonominių rodiklių skaičiavimui LSD naudoja šias pagrindines konsoliduotas statistines
ataskaitas:
o valstybinių įstaigų ir akcinių bendrovių pagrindines finansines ataskaitas ir buhalterinius
balansus;
o privačių įmonių ir užsienio kapitalo bendrovių ataskaitas;
o personalinių įmonių pajamų ir mokesčių deklaracijas;
o žem÷s ūkio bendrovių ataskaitas;
o Finansų ministerijos atskaitas;
o namų ūkių biudžetų tyrimus;
o Socialinio draudimo fondo (Sodros) ataskaitas,
o viešų biudžetinių fondų ataskaitas;
o Centrinio banko, kitų depozitinių (komercinių) bankų ir draudimo bendrovių ataskaitas; muitinių
deklaracijas.
LSD tvarko šiuos įmonių registrus:
o Įmonių registrą, skirtą registruoti visas įmones ir jų padalinius, įkurtus ir veikiančius Lietuvos
Respublikos teritorijoje;
26
o Statistinį ūkinį subjektų registrą, kuriame saugoma ne tik informacija iš Įmonių registro, bet taip
pat informacija apie įstaigas ir organizacijas bei papildoma statistin÷ informacija apie įmones ir
įstaigas iš įvairių šaltinių.
Savo praktin÷je veikloje LSD vykdo pažintinę, valdymo ir viešumo funkcijas bei vadovaujasi
pagrindiniais valstyb÷s statistikos principais:
o centralizavimo ir regioninio decentralizavimo;
o neutralumo (neatsižvelgia ir vienašališkai nereaguoja į visuomen÷s sluoksnių, partijų, valstyb÷s
institucijų ir kitus interesus ar poreikius);
o mokslinio savarankiškumo (valstyb÷s statistika pati formuoja darbo instrumentarijų,
metodologiją, metodus ir pan.);
o legalizavimo ir informacijos pateikimo prievol÷s;
o vardinių duomenų konfidencialumo (personifikuoti duomenys neturi būti prieinami, jie turi būti
konfidencialūs).
Ūkis yra sud÷tinga ekonomin÷ sistema. Jis ir ekonomikos sektorių visuma. Ekonomikos sektorius
yra panašių institucinių vienetų visuma. Ekonomikos sektoriai pateikiami 2.1 lentel÷je.
2.1 lentel÷. Ekonomikos sektoriai
Sektoriai
Ekonomin÷s veiklos pagrindin÷
funkcija

Namų ūkiai ir pavieniai asmenys
sudarantys visą namų ūkį.
Vartojimas
Nefinansin÷s įmon÷s Prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų
teikimas
Finansin÷s įmon÷s Pinigų kaupimas, keitimas ir
panaudojimas
Valstybiniai juridiniai vienetai (šalies
valdymo įstaigos ir institucijos)
Paslaugų gamyba bendram naudojimui
bei nacionalinių pajamų perskirstymas
Pelno nesiekiančios įmon÷s,
aptarnaujančios namų ūkius
Produkcijos gamyba tam tikroms namų
ūkių grup÷ms

Pagal Jungtinių Tautų ir kitų organizacijų sukurtą metodiką, visi instituciniai vienetai,
dalyvaujantys ekonominiame gyvenime, pagal jų pagrindines funkcijas ir tikslus sujungiami į
institucinius sektorius:
1. Nefinansinis sektorius - tai nefinansin÷s įmon÷s (korporacijos), t. y. visos įmon÷s, kurių tikslas
- rinkai gaminti prekes ir paslaugas bei gauti pelną.
Įmon÷s skirstomos į:
o valstybines nefinansines įmones;
o privačias nefinansines įmones (akcines ir žem÷s ūkio bendroves);
27
o užsienio kontroliuojamas nefinansines įmones (bendras su užsieniu ir užsienio kapitalo įmones).
2. Finansinis sektorius - tai visos korporacijos, kurių veikla yra finansinis tarpininkavimas arba
pagalbin÷s finansin÷s veiklos. Jį bendru atveju sudaro:
o centrinis bankas;
o kitos ind÷lininkų korporacijos;
o draudimo kompanijos ir pensijų fondai;
o finansin÷ pagalbin÷ veikla;
o kitas finansinis tarpininkavimas (išskyrus draudimo kompanijas ir pensijų fondą).
3. Vyriausyb÷s sektorių sudaro centriniai, regioniniai ir vietiniai valdymo vienetai kartu su
socialinio draudimo fondais ir visos kitos finansuojamos iš biudžeto įstaigos.
4. Namų ūkio sektorių sudaro:
o individualios (personalin÷s) įmon÷s;
o ūkininkai ir kiti ūkius turintys gyventojai.
Ūkio statistikoje namų ūkių sektoriui skiriama svarbi vieta. Šį sektorių sudaro:
o darbdaviai;
o asmenys dirbantys sau;
o samdomi darbuotojai;
o asmenys gaunantys nuosavyb÷s pajamas ir transferus:
- gaunantys nuosavyb÷s pajamas;
- gaunantys senatv÷s ir kitas pajamas;
- gaunantys kitas transferines pajamas.
5. Pelno nesiekiančios institucijos (toliau - PNI), aptarnaujančios namų ūkį, yra organizacijos,
kurios nesiekdamos pelno, namų ūkiams gamina prekes ir teikia paslaugas. Tai organizacijos, kurios
daugiausiai finansuojamos iš vyriausyb÷s arba iš savo narių įnašų (politin÷s partijos, religin÷s bei
profesin÷s organizacijos, poilsio ir sporto klubai ir t.t).
2.2 lentel÷. Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius
Veiklos Kodas
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ A
Žuvininkyst÷ B
Kasybos pramon÷ C
Apdirbamoji pramon÷ D
Elektros, dujų ir vandens tiekimas E
Statyba F
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba, automobilių, G
28
motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų
taisymas
Viešbučiai ir restoranai H
Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai I
Finansinis tarpininkavimas J
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla K
Valstyb÷s valdymas ir gynimas; privalomas
socialinis draudimas
L
Švietimas M
Sveikata ir socialinis aprūpinimas N
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷
aptarnavimo veikla
O
Privačių namų ūkių su samdytu personalu veikla P
Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla Q
Ekonominiai statistiniai skaičiavimai neatsiejami ir nuo ekonomin÷s veiklos sąvokos. Ši veikla yra
konkreti ūkin÷ veikla, atspindinti tos veiklos svarbiausius bruožus. Lietuvos statistikos praktika
naudoja Europos Sąjungos ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK; NACE rev. l). Šio
klasifikatoriaus pavyzdys pateikiamas 2.2 lentel÷je.

2.2. MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS IR TYRIMAS
2.2.1. Ekonominis augimas, gyventojai ir jų ekonominio aktyvumo tyrimas.
Ekonominis augimas yra šalies prekių ir paslaugų realios apimties augimas per tam tikrą laikotarpį.
Jis matuojamas arba absoliučiu dydžiu, arba skaičiuojant vienam gyventojui. Dažniausiai ekonominis
augimas matuojamas metiniais padid÷jimo tempais, išreikštais procentais.
Ekonominio augimo svarba pasireiškia tuo, kad jo tempų did÷jimas skaičiuojant vienam
gyventojui reiškia gyvenimo lygio kilimą. Svarbiausi ekonominio augimo veiksniai yra šie:
o ekonomiškai aktyvūs gyventojai;
o gamtiniai ištekliai;
o kapitalas;
o technologijos.
Ekonominis augimas ir ūkio struktūra yra neatsiejami. Ūkis yra sud÷tinga sistema, kurios
racionalumas ar neracionalumas yra specifinis "reiškinys". Jį apibendrina ir identifikuoja šalies arba
nacionalinis produktas - apibendrinantis, absoliutin÷s formos rodiklis. Produkto dydyje bei jo
dinamikoje matosi sistemos racionalumas ar neracionalumas. Jis yra daugelio veiksnių funkcija.
29
Jeigu imsime prielaidą, kad ūkio racionalumas labiau asocijuojasi su įtrauktų į ūkinę apyvartą
veiksnių produktyvumu, galima siekti tai identifikuoti. Klasikiniu atveju, pagrindiniais į ūkinę
apyvartą įtrauktais veiksniais ir yra ekonomiškai aktyvūs gyventojai (S) bei nacionalinis turtas (NT).
Gyventojų skaičiaus nustatymas. Natūralus ir mechaninis jud÷jimas.
Įvesime simbolius:
S
e
- esami gyventojai (tyrimo momentu konkrečioje vietov÷je rasti gyventojai, nepriklausomai nuo
to, ar tai jų nuolatin÷, ar laikinoji gyvenamoji vieta);
S
n
- nuolatiniai gyventojai (konkrečioje vietov÷je nuolat gyvenantys gyventojai, nepriklausomai
nuo to, ar tyrimo momentu šie gyventojai šioje vietov÷je yra, ar jų n÷ra);
S
li
- gyventojai, laikinai išvykę į kitą vietovę;
S
la
- gyventojai, laikinai atvykę į vietovę, bet joje nuolat negyvenantys.
Tai pagrindin÷s gyventojų skaičių identifikuojančios skaitin÷s kategorijos. Jos susijusios šia
priklausomybe:
S
n
= S
e
+ S
li
- S
la (2.1)

Kategorijos skaitin÷ išraiška yra momentinis dydis. Intervalinis yra vidutinis gyventojų skaičius.
Jeigu S
0
- metų pradžios gyventojų skaičius, o S
1
– metų pabaigos gyventojų skaičius, tai vidutinis
metinis gyventojų skaičius (VS) lygus:
VS =1/2(S
0
+ S
1
) (2.2)
Tiksliausiai gyventojų skaičius nustatomas juos surašant. Gyventojų surašymai atliekami vienu
metu nustatytoje teritorijoje pagal bendrą programą ir metodologiją registruojant kiekvieną steb÷jimo
vienetą. Yra ištisinių steb÷jimų, atliekamų kas 10 - 15 metų.
Kitas duomenų apie gyventojus šaltinis yra jų registras. Lietuvoje gyventojų registras laikomas
valstybine informacine sistema. Ta sistema apima demografinius ir socialinius-ekonominius požymius,
apibūdinančius gyventojus. Kiekvienam gyventojui suteikiamas asmens kodas.
Gyventojų skaičius kinta natūraliai (natūraliu, gimimų-mirimų būdu) ir mechaniškai (persikeliant
gyventi iš vienos vietos į kitą, iš vienos šalies į kitą, t. y. migruojant). Šie reiškiniai identifikuojami
absoliutiniais ir santykiniais rodikliais. Tarkime:
N - per metus gimusiųjų skaičius;
m - per metus mirusiųjų skaičius;
S
a
- per metus atvykusių gyventi nuolat gyventojų skaičius;
S

- per metus išvykusių gyventi nuolat kitur gyventojų skaičius;
S
15-49
- vidutinis metinis 15-49 metų amžiaus moterų skaičius.
Išvardyti rodikliai yra absoliutiniai dydžiai, kuriuos naudojant apskaičiuojami santykiniai rodikliai.
Šie rodikliai rodo demografinio įvykio skaitinę išraišką, tenkančią 1000 gyventojų (imant šį skaičių
vidutiniškai per metus), t. y. dažniausiai išreiškiami promil÷mis (‰).
30
Santykiniai rodikliai skirstomi į bendruosius ir dalinius (specialiuosius). Pagrindiniai bendrieji
rodikliai (koeficientai) yra:
o gimstamumo [(N: VS) • 1000); čia: VS - vidutinis metinis gyventojų skaičius];
o mirtingumo [(m : VS) • 1000];
o natūralaus prieaugio [(NP : VS) • 1000; čia: NP - natūralus prieaugis; NP = N-m];
o atvykimo [(S
a
: VS) • 1000];
o išvykimo [(S

: VS) • 1000];
o mechaninio prieaugio, arba migracijos [(MS: VS) • 1000]; čia MS - migracijos saldo;
MS = S
a
- S

]•
Daliniai (specialieji) rodikliai apskaičiuojami konkrečiai lyčiai ir gyventojų amžiaus grupei.
Pavyzdžiui, specialusis gimstamumo koeficientas apskaičiuojamas šitaip:
SG = (N: VS
15-49
) • 1000 (2.3)
čia: VS
15-49
- vidutinis metinis moterų nuo 15 iki 49 metų amžiaus skaičius.
Vertinant gimstamumo ir mirtingumo tendencijas, naudojamos skal÷s. Tokių skalių pavyzdys yra
2.3 lentel÷.
2.3 lentel÷. Gimstamumo ir mirtingumo vertinimo skal÷
Vertinimas Gimstamumas,
promil÷mis
Mirtingumas,
promil÷mis
Labai didelis 40+ 20+
Didelis 30-39 16-19
Didesnis už vidutinį 25-29 14-15
Vidutinis 20-24 12-13
Mažesnis už vidutinį 16-19 10-11
Mažas 11-15 8-9
Labai mažas 10 ir mažiau 7 ir mažiau

Perspektyvinio gyventojų skaičiaus apskaičiavimai. Dažniausiai naudojami perspektyvinio
gyventojų skaičiaus apskaičiavimo būdai yra šie:
1. Paskutinio laikotarpio (paskutin÷s dinamikos eilut÷s lygio, Sn) gyventojų skaičiaus
ekstrapoliacija remiantis vidutiniu metiniu absoliutiniu gyventojų skaičiaus padid÷jimu (VAP) pagal
formulę:
S
t
=Sn + t × VAP (2.4)
čia: St - gyventojų skaičius t metais;
t - metai, kurių gyventojų skaičius apskaičiuojamas (t = 1,2, 3,... m);
31
VAP = l/n -1 [(Sn-Sp)] (2.5)
čia: n - dinamikos eilut÷s lygių skaičius;
S
p
- pirmasis dinamikos eilut÷s lygis.
Šiuo būdu skaičiuojant, vietoje VAP galima imti vidutinį metinį did÷jimo tempą. Pavyzdžiui, jeigu:
S
n
= 200 tukst. žm., n = 5 metai, vidutinis metinis gyventojų skaičiaus did÷jimo tempas sudaro 1,057 ir
reikia apskaičiuoti 7-ųjų metų gyventojų skaičių (t = 7-5), tur÷sime: S
7
=200 • l,057
2
= 223 tūkst.
žmonių.
2. Analitinis duomenų išlyginimas, panaudojus mažiausiųjų kvadratų metodą. Šį būdą naudojant,
surandama matematin÷ funkcija, geriausiai išreiškianti gyventojų skaičiaus kitimo ir laiko
priklausomybę. Perspektyvinis gyventojų skaičius apskaičiuojamas įrašant į funkciją būsimų
laikotarpių charakteristikas t. Pavyzdžiui, įvairių funkcijų vidutin÷s absoliutin÷s procentin÷s paklaidos
analiz÷ parod÷, kad 7-ųjų metų gyventojų skaičių galima apskaičiuoti panaudojus ties÷s funkciją. Šios
funkcijos parametrų reikšm÷s yra šios: a = 130,6; b = 17,1. Tuomet: S
7
= 130,6 + 17,1 • 7 = 250,3
tūkst. žmonių. Ši prognoz÷s reikšm÷, palyginti su anksčiau gautąja, yra tikslesn÷.
3. Mirtingumo lentel÷s.
Mirtingumo lentel÷ apibūdina mirtingumo intensyvumą eliminuojant kitų veiksnių poveikį. Ji
parodo mirtingumo tipus ir parametrus kalendoriniais metais. Ji yra matematinis modelis, kuriuo
matuojama vidutin÷ gyventojų gyvenimo trukm÷ darant prielaidą, kad per gyventojų gyvenimą
nesikeis gyvenamoji aplinka. Sudaromos visų gyventojų - vyrų ir moterų, miesto ir kaimo gyventojų,
kitų grupių - mirtingumo lentel÷s.
2.2.2. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos
indikatoriai
Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (darbo j÷ga) yra tie, kurie tiriamu laikotarpiu dirba arba
pasirengę dirbti prekių ir paslaugų gamyboje. Tai:
o dirbantys gyventojai (asmenys, dirbantys pagal samdos sutartis, ir asmenys, savarankiškai
apsirūpinantys darbu);
o bedarbiai (darbingo ir vyresnio amžiaus asmenys, kurie yra be darbo, pasirengę tuoj pat dirbti ar
aktyviai ieško darbo).
Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai - tai įvairaus amžiaus asmenys neįskaityti į dirbančiųjų ir
bedarbių skaičių (vaikai, nedirbantys invalidai, nedirbantys pensininkai, rentininkai ir kt.).
Tai pagrindin÷s kategorijos, identifikuojančios gyventojų užimtumą. Svarbi ir kita sąvoka -
natūralusis nedarbo lygis, išreiškiantis ieškančių darbo skaičiaus ir laisvų darbo vietų skaičiaus
lygybę.
Faktiškasis nedarbo lygis (N
1
) yra bedarbių skaičiaus dalis ekonomiškai aktyvių gyventojų
skaičiuje (dažniau darbingo amžiaus gyventojų skaičiuje), išreikšta procentais.
32
Šių rodiklių apskaičiavimui imami gyventojų surašymų, namų ūkių, įmonių tyrimų, įdarbinimo
įstaigų ataskaitų duomenys. Identifikuojant pad÷tį darbo rinkoje, be min÷tų rodiklių, apskaičiuojama
vidutin÷ nedarbo trukm÷, nedirbančiųjų (bedarbių) įdarbinimo norma (įdarbintų ir užregistruotų
bedarbių skaičiaus procentinis santykis).
Darbo biržos, kitų įdarbinimo įstaigų veiklos rezultatyvumą identifikuoja šie rodikliai:
1) laisvų darbo vietų užpildymo vidutin÷ trukm÷;
2) dalyvavimo užimtumo programose lygis (dalyvaujančių užimtumo programose bedarbių
skaičiaus ir vidutinio bedarbių skaičiaus procentinis santykis);
3) įdarbinimo efektyvumas (įdarbintų skaičius, tenkantis vienam darbo biržos tarpininkui);
4) užimtumo r÷mimo programų realizavimo racionalumo lygis (dalyvaujančių užimtumo r÷mimo
programose skaičius, tenkantis vienam darbo biržos, kitos įdarbinimo įstaigos darbuotojui).
Statistikos praktikoje darbo j÷gos dydis skaičiuojamas naudojant gyventojų balansą. Darbo j÷ga
(DJ) skaičiuojama taip:
DJ = GS - IVS – NMSPŠ (2.6)
čia: GS - bendras gyventojų skaičius;
IVS - ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius;
NMSPŠ - nedirbančių moksleivių ir studentų, pensininkų, namų šeimininkių skaičius.
DJ skaidoma į dirbančiuosius ir bedarbius.
Duomenis apie oficialius bedarbius renka, saugo ir apdoroja nacionalin÷ darbo birža.
Dirbantys gyventojai skirstomi pagal ekonomines veiklas naudojant šiuos duomenų šaltinius:
o įmonių ataskaitas, išduotų licencijų-patentų skaičių ir personalinių įmonių duomenis (Mokesčių
inspekcija);
o socialin÷s apsaugos duomenis apie asmenų, už kuriuos gauti socialiniai įnašai, skaičių;
o darbuotojų skaičių pagal darbo užmokesčio statistikos duomenis (remiantis įmonių
ataskaitomis);
o Vidaus reikalų ministerijos teikiamus duomenis apie įkalintus asmenis;
o Krašto apsaugos ministerijos teikiamus duomenis apie kariškių skaičių.
Žem÷s ūkyje dirbančių asmenų skaičius nustatomas pagal įmonių ataskaitas bei remiantis
prielaida, kad smulkiuose ūkiuose dirbančiųjų skaičius vidutiniškai siekia 2,5 žmogaus viename ūkyje.
Darbo j÷gos tyrimai Lietuvoje buvo prad÷ti 1994 m. Šiais tyrimais ir nustatomas ekonomiškai
aktyvių, dirbančiųjų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičius.
2.2.3. Nacionalinio produkto tyrimas
Pagrindiniai nacionalinio produkto rodikliai yra šie:
o bendrasis nacionalinis produktas (BNP);
o bendrasis vidaus produktas (BVP);
33
o nacionalin÷s pajamos (NP);
o asmenin÷s pajamos (AP);
o grynosios asmenin÷s pajamos (GAP).
BVP yra visų prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje ataskaitiniu laikotarpiu vert÷, kaip galutinis
gamybin÷s veiklos rezultatas.
BNP susijęs su BVP šia priklausomybe:
BNP = BVP + KŠG – ŠGU (2.7)
čia: KŠG - kitose šalyse gyvenančių šalies piliečių valdomų įmonių, namų ūkių produkcija;
ŠGU - šalyje gyvenančių užsieniečių valdomų įmonių, namų ūkių produkcija.
Bendrasis vidaus produktas gali būti apskaičiuotas išlaidų, pajamų ir prid÷tinių verčių sumos
metodais.
BNP, o ir BVP, apskaičiuojamas einamosiomis ir palyginamosiomis kainomis. Einamosiomis
kainomis apskaičiuojamas produktas vadinamas nominaliuoju. Padalytas iš kainų indekso, jis
vadinamas realiuoju.
Apskaičiuojant bendrąjį vidaus produktą, sud÷tingiausia nustatyti neapskaitomos ekonomikos dalį.
Skaičiuojant BVP, reikia statistiškai įvertinti tris gamybos sektorius: formalųjį, neformalųjį ir
nelegalųjį. Šių sektorių turinys yra toks:
o formaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama gamyba ir paslaugos, apie kurias
valdymo struktūros neturi reikiamos informacijos ir ji lieka nežinoma visuomenei (vengiama mok÷ti
mokesčius, nesilaikoma įstatymu numatytų standartų, nepateikiami duomenys statistikos tarnyboms);
o neformaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama veikla tokių ūkio subjektų,
kurių organizacinis lygis yra žemas, o darbo santykiai remiasi giminyste ir/ar kuo kitu, tačiau
įforminami darbo sutartimis. Šiam sektoriui priskirtini ir namų ūkiai, kurie naudojasi įvairiomis
mokamomis paslaugomis ir jas teikia. Šiame sektoriuje ryškūs du pagrindiniai neapskaitomos
ekonomikos tipai: „ekonominis šeš÷lis" (susiformuoja tada, kai ūkio subjektai vengia laikytis valstyb÷s
nustatytų normų, kad atsiskaitydami gal÷tų parodyti sumažintus gamybos kaštus ir apyvartą ir
padidintų savo pelną) ir „statistinis šeš÷lis" (susiformuoja tada, kai ūkio subjektai neįregistruoja
įmonių, slepia veiklas, neteisingai atsako arba visai neatsako į oficialiai teikiamus klausimus);
o nelegaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama įstatymais uždraustų paslaugų ir
prekių gamyba, legali gamybin÷ veikla, kurią vykdo neturintys leidimo arba kompetencijos asmenys ar
asmenų grup÷.
Yra trys neapskaitomos ekonomikos apimčių vertinimo metodų grup÷s:
o tiesioginiai metodai. Šie metodai duoda galimybę gauti duomenų apie fizinių ir juridinių asmenų
dalyvavimą neapskaitomoje ekonomikoje taikant imčių metodą ir specialius statistinius tyrimus;
o netiesioginiai metodai. Jais analizuojami duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimą
34
neapskaitomoje ekonomikoje, jie lyginami, o neatitikimai nustatomi naudojant įvairius šaltinius:
monetarinius, ekonominius, socialinius;
o mišrieji metodai. Tai tyrimai, paremti tiesioginiais, netiesioginiais ir ekspertinių vertinimų
metodais.
Kitas, grynasis vidaus produktas (GVP) yra „tarpinis" rodiklis. Jis lygus:
GVP = BVP – PKP – A – NS (2.8)
čia: PKP - ilgalaikio materialaus turto priežiūros ir pan. sąnaudos;
A - ilgalaikio materialaus turto nusid÷v÷jimas;
NS - nuostoliai d÷l stichinių ir pan. nelaimių.
Nacionalin÷s pajamos (NP) - tai grynasis produktas gamybos kainomis arba faktine verte. NP
praktiniuose apskaičiavimuose naudojami šie metodai:
o pajamų;
o paskirstomasis;
o galutinio naudojimo.
Nacionalines pajamas skaičiuojant pajamų metodu sudedamos nuosavyb÷s ir verslumo pajamos
bei darbo užmokestis.
Nacionalin÷s pajamos paskirstomuoju metodu lygios:
NP =DP + KP + NDP (2.9)
čia: DP - darbo pajamos;
KP - kapitalo pajamos (procentai, nuomos mokestis, dividendai, įmonių nepaskirstytas pelnas,
valstybinių įmonių pelnas, įvairių bendrijų pelnas, administracinių įstaigų grynosios pajamos);
NDP - nesamdomojo darbo asmenų pajamos.
Nacionalin÷s pajamos galutinio naudojimo metodu apskaičiuojamos sudedant visų galutinių
produktų naudotojų išlaidas.
Asmenin÷s pajamos (AP) yra gyventojų bruto pajamos ir jos lygios:
AP = NP –NĮP –M – ĮS + TI + VĮI (2.10)
čia NĮP - įmonių nepaskirstytas pelnas;
M - įmonių pelno mokestis;
ĮS - įmokos į socialinio draudimo fondus;
TI - transferin÷s išmokos;
VĮI - verslo įmonių išmokos.
Grynosios asmenin÷s pajamos (GAP) yra AP be tiesioginių mokesčių ir įvairių rinkliavų sumos.
Bendrojo vidaus produkto netekties d÷l bedarbyst÷s nustatymo metodai. Bendrojo vidaus
produkto netektis d÷l bedarbyst÷s dažniausiai nustatoma ekspertiniais vertinimais ir tiesioginiais
skaičiavimais pagal formulę:
35
∆BVP= 1/100 × [(N
1
- Nn) × BV1
l
× 2,5] (2.11)
čia: N
n
- natūralusis nedarbo lygis (%);
N
1
- faktiškasis nedarbo lygis (%);
2,5 - Ouceno koeficientas, kuris rodo santykį tarp nedarbo lygio ir BVP atsilikimo. Šiuo atveju
skaičius rodo, kad, faktiniam nedarbo lygiui viršijus natūralųjį vienu punktu, BVP atsilieka 2,5%.
Fizin÷s apimties indeksas tiriant nacionalinio produkto rodiklius. Tiriant produkto rodiklių
dinamiką, skaičiavimų pagrindą sudaro fizin÷s apimties indekso skaičiavimai. Šis indeksas gali būti
apskaičiuotas dviem būdais: tiesioginiu ir netiesioginiu.
Skaičiuojant tiesioginiu būdu, naudojami duomenys apie produkciją, įvertintą vienų ir tų pačių
metų kainomis. Jeigu p
i1
- i-ojo produkto kaina ataskaitiniu laikotarpiu, p
i0
– i-tojo produkto kaina
lyginimų baze paimtu laikotarpiu, q
i1
– produkto kiekis ataskaitiniu laikotarpiu ir q
i0
– produkto kiekis
lyginimų baze paimtu laikotarpiu, tuomet produkto fizin÷s apimties indeksas (I
q
), panaudojant
lyginimų baz÷s kainas, bus apskaičiuojamas pagal formulę:=
0 0
0 1
i i
i i
q
p q
p q
I (2.12)

Fizin÷s apimties indeksą skaičiuojant netiesioginiu, arba defliacijos, būdu, produkto indeksas
patikslinamas kainų indeksu, t.y.:
p
pq
q
I
I
I = (2.13)
čia: I
pq
- produkto vert÷s indeksas, apskaičiuotas naudojant tiriamųjų laikotarpių duomenis;
I
p
- kainų indeksas-defliatorius, apskaičiuotas imant q
n
(naudojamas Paasche formos kainų
indeksas).
Paache formos kainų indeksas apskaičiuojamas pagal formulę:


=
1 0
1 1
i i
i i
q p
q p
IpP . (2.14)

2.2.4. Nacionalinio turto tyrimas
Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sud÷tinių dalių apskaičiavimo metodai. Nacionalinis
turtas (toliau – NT) yra materialin÷s g÷ryb÷s bei tinkami naudoti gamtos ištekliai. Tai turtas, kurį
valdo valstyb÷, privatūs asmenys, kuris naudojamas verslo reikalams. Tai materialaus ir
nematerialaus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto visuma, kuri apibūdinama vertine (faktin÷mis ir
lyginamosiomis kainomis) išraiška ir natūra. NT yra momentinis dydis.
36
Nacionalinio turto sud÷tin÷mis dalimis imama:
o žem÷s fondas (X
1
+X
2
+ X
3
);
o išžvalgytos naudingosios iškasenos;
o įmonių ir bendrovių turtas (PK + KT);
o įstaigų ir organizacijų turtas (PK + AS);
o namų ūkių turtas;
o Lietuvos banko oficialiosios atsargos.
Čia: X
1
-žem÷; X
2
- miškai; X
3
- vidaus vandenys. Šių NT natūrinių-daiktinių sud÷tinių dalių vert÷
surandama taikant vidutines normatyvines kainas ir jų koregavimo koeficientus. Tai tiesioginiai
skaičiavimai. Jais surandama ir išžvalgytų naudingųjų iškasenų vert÷. PK - ilgalaikis materialus turtas
(pagrindinis kapitalas). Jis NT parodomas be nusid÷v÷jimo sumos, t. y. realia verte. KT - pinigin÷s
l÷šos, atsargos (AS) ir kitas turtas. PK, KT apskaičiuojami tiesioginiais skaičiavimais, panaudojus
įmonių, valstyb÷s institucijų duomenis. PK (angl. Cross or Net Fixed Capital) yra pagrindin÷ NT
sud÷tin÷ dalis.
Šitoks NT grupavimas vadinamas NT klasifikacija.
Namų ūkių turtas apskaičiuojamas panaudojus namų ūkių tyrimų (šių tyrimų pagrindą sudaro
imties metodas) duomenis. Šie duomenys apibendrinami ekspertinių vertinimų metodu, t. y. NT
atspind÷tas namų ūkių turtą apibūdinantis skaičius yra specialistų ekspertų apklausos rezultatas.
Lietuvos banko oficialiosios atsargos nustatomos tiesioginiais skaičiavimais.
Statistikos praktika rodo, kad, apskaičiuojant NT, dažniau remiamasi tiesioginių skaičiavimų
metodu. Šį metodą papildo rečiau naudojamas „nepertraukiamos inventorizacijos" metodas, kuris yra
ekspertinių vertinimų klas÷s metodas.
Statistikos praktika NT aiškina ir taip: nacionalinis turtas yra ekonominis turtas,
funkcionuojantis kaip kaupimo priemon÷, d÷l kurios instituciniai vienetai įgyja nuosavyb÷s teises
(individualias arba kolektyvines) ir kurią valdyti arba naudoti yra ekonomiškai naudinga jos
savininkams. Ekonominę naudą sudaro pirmin÷s pajamos, susidarančios turtą naudojant, ir holdingo
pelnas/nuostolis, kuris gali atsirasti disponuojant turtu.
Turtas skirstomas į nefinansinį ir finansinį.
Nefinansinis turtas gali būti sukurtas ir nesukurtas.
Sukurtas turtas yra toks nefinansinis turtas, kuris atsiranda kaip gamybos procesų rezultatas. Jį
sudaro:
o ilgalaikis turtas, kuris yra pakartotinai arba pastoviai gamyboje daugiau nei vienerius metus
(ilgalaikis turtas dar skirstomas į materialų ir nematerialų);
o trumpalaikis turtas, arba atsargos, kurios yra naudojamos gamyboje kaip tarpin÷s;
o vertyb÷s, kurios n÷ra naudojamos gamyboje arba vartojimo sferoje, o yra įsigyjamos ir laikomos
37
kaip kaupimo priemon÷.
Nesukurtas turtas yra nefinansinis turtas, kuris atsiranda ne d÷l gamybos. Jis gali būti materialus ir
nematerialus:
o materialus nesukurtas turtas yra tas gamtinis turtas, kuriam yra nustatyta nuosavyb÷s teis÷ (tod÷l,
pvz., jūros, oro erdv÷ n÷ra materialus nesukurtas turtas);
o nematerialų nesukurtą turtą sudaro patentai, perduodami kontraktai, įgytas prestižas ir kt.
Finansinis turtas yra ekonominis turtas, apimantis mok÷jimo priemones, finansinius reikalavimus
ir ekonominį turtą, artimą finansiniams reikalavimams:
o mok÷jimo priemones sudaro piniginis auksas, specialiosios skolinimosi teis÷s (toliau - SST),
valiuta ir ind÷liai;
o finansiniai reikalavimai įgalioja jų tur÷tojus, kreditorius, gauti apmok÷jimus iš kitų institucinių
vienetų, debitorių, kurie turi atitinkamus finansinius įsipareigojimus. Finansiniai reikalavimai yra
vertybiniai popieriai, paskolos ir kt.;
o ekonominis turtas, artimas finansiniams reikalavimams, yra akcijos ir kt.
Lietuvos statistikos praktika yra sukaupusi šalies nacionalinio turto skaičiavimo patirtį. Yra
nustatomas valstybei nuosavyb÷s priklausantis turtas.
Duomenų apie valstybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą rengimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. geguž÷s 16 d. nutarimas Nr. 466 „D÷l valstybei ir savivaldyb÷ms
nuosavyb÷s priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos", Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 10 d. nutarimas Nr. 1429 „D÷l Turto apskaitos tvarkos ataskaitai apie
valstybei arba savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą rengti patvirtinimo" bei Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus įsakymai.
Pateikiami duomenys apie turtą, kuris nuosavyb÷s teise priklauso valstybei ir kurį patik÷jimo teise
valdo valstyb÷s įmon÷s; valstyb÷s institucijos, įstaigos ir organizacijos; Lietuvos bankas; savivaldyb÷s.
Pateikiami duomenys apie valstyb÷s įmonių; valstyb÷s institucijų, įstaigų ir organizacijų lizingo
(finansin÷s nuomos) būdu įsigytą turtą, kuris teisiniu požiūriu taps valstyb÷s nuosavybe tik sumok÷jus
už jį visą lizingo sutartyje numatytą kainą.
Pateikiami duomenys apie valstyb÷s turto valdytojų (valstyb÷s biudžetinių įstaigų ir valstyb÷s
įmonių) įsipareigojimus ir apie valstyb÷s įsipareigojimus.
Nacionalinio turto dinamikos tyrimas. Tarkime, kad X
i0
- i-osios nacionalinio turto (NT)
sud÷tin÷s dalies apimtis metų pradžioje, X
i1
– i-tos dalies apimtis metų pabaigoje, o jos kainų indeksas
yra I
pi
tuomet:
1) i-osios NT sud÷tin÷s dalies padid÷jimas lygus: X
i1
– X
I0
= ∆X
i
, o did÷jimo tempas:
I
xi
= X
i1
: X
I0
;
2) metų pabaigos NT bus lygus:
38

× ∆ + =
pi i i i
I X X NT ) (
0
(2.15)
3) NT padid÷jimas lygus: NT
1
– NT
0
, o did÷jimo tempas: NT
1
/ NT
0
ir jeigu NT
1
= 30 mlrd. Lt, o
NT
0
=25 mlrd. Lt, tai per metus NT padid÷jo 20 %, t .y.: 30 / 25 = (1,20 × 100) - 100.
2.3. KAINŲ, BANKŲ IR FINANSŲ SEKTORIAUS STATISTIKA
2.3.1. Kainų tyrimas.
Kainų steb÷jimo metodai. Pagrindin÷ informacin÷ baz÷ kainų pokyčiams įvertinti yra
produkcijos, prekių ir paslaugų kainų ir tarifų registravimas įvairių nuosavyb÷s formų įmon÷se ir
atrankiniai (imties metodo pagrindu) namų ūkių (toliau – NŪ) tyrimų duomenys apie gyventojų
išlaidas šioms prek÷ms ir paslaugoms įsigyti.
Kainų lygis stebimas dokumentiniu ir tiesioginiu būdu. Kai kainos ir tarifai tvirtinami
Vyriausyb÷s ir jos galioja visoje Lietuvoje, duomenys apie jas renkami centralizuota tvarka.
Pagrindiniai jų šaltiniai yra Vyriausyb÷s nutarimai ir kainoraščiai. Kai kainas ir tarifus tvirtina miestų
(rajonų) valdybos, duomenis apie jas renka miestų ir rajonų statistikos darbuotojai. Šiuo atveju
duomenų šaltinis yra savivaldybių potvarkiai.
Duomenys apie kainas, kurias formuoja rinka, gaunami tiesiogiai registruojant šias kainas
apsilankymo dieną atitinkamoje parduotuv÷je ar paslaugų įmon÷je, turgaviet÷je, pas privačius
pardav÷jus. Šitoks tyrimas yra atrankinis (imties metodo pagrindu). Dažniausiai taikoma daugiapakop÷
imtis:
o pirmiausia atrenkami miestai ir rajonai, atstovaujantys tam tikriems geografiniams rajonams ar
regionams;
o po to atrenkamos konkrečios parduotuv÷s, paslaugų įmon÷s ir pan.;
o galiausiai atrenkamos prek÷s ir paslaugos, kurių kainos bus registruojamos.
Kainų indeksai. Ūkio statistikos praktika apima gamintojų, prekių apyvartos, vartotojų kainų
„pragyvenimo kainos" (gyvenimo brangumo, arba egzistencinio minimumo), eksporto-importo kainų
indeksų skaičiavimus. Tai konkretūs agregatinių Laspeyreso ir Paasche kainų indeksų,
besiskiriančių sv÷rimo sistemomis, taikymo variantai. Štai, sudarant eksporto-importo kainų indeksus,
atspindinčius atskirų prekių grupių kitimus kainos požiūriu, svoriai yra prekių kiekiai; sudarant
pragyvenimo kainos indeksą, svoriai yra gyvenimo reikmenų kiekiai.
Kainų indeksas pagal Laspeyresą (IpL)apskaičiuojamas pagal formulę:=
0 0
0 1
i i
i i
q p
q p
IpL (2.16)
Kainų indeksas pagal Paasche (IpP) apskaičiuojamas:
39


=
1 0
1 1
i i
i i
q p
q p
IpP (2.17);
čia: p
i1
- i-ojo produkto kaina ataskaitiniu laikotarpiu, p
i0
– i-tojo produkto kaina lyginimų baze paimtu
laikotarpiu, q
i1
- produkto kiekis ataskaitiniu laikotarpiu ir q
i0
- produkto kiekis lyginimų baze paimtu
laikotarpiu.
Teoriniu požiūriu šios indeksų formul÷s yra lygiareikšm÷s. Kurią iš jų naudoti - lemia kainų
indekso skaičiavimo tikslai. Vis d÷lto, sudarant kainų indeksus, svarbiausia teisingai parinkti svorius,
prekių, paslaugų ar pan. atstovus iš jų grupių.
Vartotojų (vartojimo) kainų indeksas (toliau - VKI) skaičiuojamas pagal Laspeyreso formulę.
Svoriai nustatomi remiantis namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis. Naudojama Individualaus
vartojimo tikslų dvylikos pagrindinių vartojimo prekių ir paslaugų grupių klasifikacija (toliau -
COICOP). VKI skaičiavimams suformuotą „vartojimo krepšelį" sudaro pagrindin÷s vartojimo prek÷s ir
paslaugos, kurių kainų pokyčiai ir įvertinami. Lietuvos statistikos departamentas akcentuoja, kad
vartotojų kainų indekso paskirtis - įvertinti prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, apmoka ir vartoja
gyventojai, kainų lygio pokyčius laiko atžvilgiu.
Suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau - SVKI) - rodiklis infliacijos lygiui Europos Sąjungos
(toliau - ES) šalyse matuoti. Jis naudojamas tarptautiniams palyginimams, Europos centrinio banko
pinigų politikai vykdyti.
Poreikis skaičiuoti SVKI atsirado 1991 m. pabaigoje, pasirašius Mastrichto sutartį. Pagal sutarties
109j straipsnį ES šalys nar÷s įsipareigoja užtikrinti ekonominę konvergenciją. Vienas iš pažangos
kriterijų šioje srityje yra aukštas kainų stabilumo laipsnis, pasireiškiantis infliacijos rodiklių suart÷jimu
su atitinkamais trijų šalių narių, pasiekusių šioje srityje geriausių rezultatų, rodikliais. Infliacija turi
būti matuojama tarpusavyje suderintais ir palyginamais vartotojų kainų indeksais.
SVKI sudaromas taikant Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių, pritaikytą
SVKI (COICOP/HICP – angl. Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the
needs of HICPs). SVKI yra Laspeyres tipo indeksas. Laspeyres formul÷ taikoma visų COICOP/HICP
klasifikatoriaus lygmenų ir bendrajam SVKI skaičiuoti. Elementarios aib÷s kainų indeksas
apskaičiuojamas kaip kainų aritmetinių vidurkių santykis.
Gamintojų kainų indeksai (toliau - GKI) skaičiuojami apdirbamosios ir išgaunamosios pramon÷s
produkcijai. Nuo 1996 m. naudojamas Europos Sąjungos ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius
(NACE Rev.l). Naudojama Laspeyreso formul÷, tačiau baziniai metai svorių nustatymui keičiami kas
metai, naudojant t - dvejų metų pardavimų struktūrą, o baziniu laikotarpiu nustatant kainų pokyčius
imamas pra÷jusių metų gruodžio m÷nuo. Duomenis apie kainas praneša įmon÷s. Prekių, skirtų vidaus
rinkai, kainos registruojamos FCA sąlygomis (ang. Free Carrier). Į registruojamą kainą neįeina
prid÷tin÷s vert÷s ir akcizo mokesčiai. Eksportuojamoms prek÷ms registruojamos FOB (angl. Free on
40
Board) kainos, t.y. į prekių vertę įeina transportavimo iki Lietuvos sienos kaštai.
Statybos kainų indeksas (toliau - SKI) parodo atliktų statybos objektų užbaigimo kaštų pokyčius
per tam tikrą laikotarpį. Indekso skaičiavimui atrinkti statybos objektai - gyvenamieji pastatai ir šių
statinių kategorijų objektai: pramon÷s, administraciniai pastatai, švietimo, sveikatos apsaugos,
komunalin÷s infrastruktūros, vandens valymo, kelių ir gatvių rekonstrukcijos objektai. Kiekvieno
objekto atveju įvertinamos statybos medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir
kitos išlaidos. Šias kainas praneša statybos įmon÷s. Indeksas skaičiuojamas pagal Laspeyreso formulę.
Žem÷s ūkio produkcijos kainos. Šiai produkcijai skaičiuojamas bendras supirkimo kainų indeksas
bei atskirai augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s produktų supirkimo kainų indeksai. Duomenys apie
kainas gaunami iš didmenin÷s prekybos ir žem÷s ūkio produkciją perdirbančių įmonių. Indeksai
skaičiuojami pagal Laspeyreso formulę.
Eksportuojamų/importuojamų prekių kainų indeksas išreiškia eksportuojamų/importuojamų
prekių į/iš šalies teritoriją pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Pagrindinis duomenų šaltinis indeksui
skaičiuoti yra Užsienio prekybos statistika, rengiama remiantis muitinių krovinių deklaracijų
(Bendrųjų dokumentų) ir Intrastato duomenimis, Lietuvos pramon÷s produkcijos gamintojų,
eksportuojančių savo produkciją, duomenys apie pardavimo kainas, Lietuvos importuojančių įmonių
duomenys apie pirkimo kainas. Indeksui skaičiuoti taikoma Laspeyres formul÷.
Eksportuojamos/importuojamos prek÷s klasifikuojamos, remiantis Lietuvos Respublikos
kombinuotąja muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūra (toliau - KPN), sudaryta
Europos Bendrijos kombinuotosios prekių nomenklatūros (CN – angl. Combined Nomenclature)
pagrindu.
2.3.2. Bankų ir finansų sektoriaus statistika
Bankų statistika. Lietuvos finansinių įstaigų sistemą apibendrintai sudaro:
o Lietuvos bankas;
o depozitiniai (komerciniai) bankai;
o kitos kreditin÷s įstaigos;
o draudimo įmon÷s;
o Vilniaus vertybinių popierių birža;
o finansų maklerio įmon÷s;
o investicin÷s bendrov÷s.
Ekonominiais statistiniais skaičiavimais bankininkyst÷s srityje identifikuojama:
o bankininkyst÷s sistema;
o bankin÷ veikla (įsipareigojimai, pinigų atsargos, nominalus pinigų kiekis, tarpbankin÷s
paskolos, vidutin÷s palūkanos);
o pinigai ir infliacijos mastai, valiutų kursai.
41
Bankininkyst÷s sistema apibūdinama atliekant bankų statistinį grupavimą įvairiais grupavimo
požymiais. Pavyzdžiui, bankai pagal veiklos kryptis gali būti grupuojami į šias grupes:
o centrinį;
o emisijos;
o komercinius;
o inovacinius;
o ipotekinius;
o taupomuosius.
Bankin÷ veikla identifikuojama ekonominių statistinių rodiklių (bankin÷s veiklos indikatorių)
sistema. Šioje sistemoje svarbiausi rodikliai, be pamin÷tų, yra:
o banko paslaugų vert÷ - banko gauto procento normos ir išmok÷to procento normos skirtumas;
o operacin÷s pajamos - kreditinių operacijų procentas; investicijų į vertybinius popierius procentai
ir dividendai; steig÷jų bei spekuliatyvinių biržos sandorių pelnas; komisiniai už atsiskaitymus ir
pervedimus; užsienio operacijų pajamos;
o bendrasis pelnas – bendrųjų pajamų ir išlaidų skirtumas;
o balansinio pelno norma - grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis;
o banko likvidumas - sugeb÷jimas laiku padengti įsiskolinimus; banko aktyvų ir pasyvų santykis
bei struktūra;
o banko stabilumas (pastovumas) - išduotų paskolų sumos ir depozitų (ind÷lių) santykis, arba
pasyvų ir aktyvų santykis;
o kreditavimo apimtys - skolininkų neapmok÷tų įsiskolinimų likutis;
o sumos, gautos pagal depozitus - nerealizuotų aktyvų likutis, pinigai, gauti pagal depozitus;
o pinigų mas÷ - pirkimo ir mok÷jimo priemonių visuma;
o pinigų apyvartos greitis. Jis apibūdinamas:
a) pinigų apyvartumu pajamų apyvartoje (BVP ir vidutinio pinigų agregato P2 santykis. Čia P2
yra pinigų P1 ir kvazipinigų suma. P1 - neterminuoti ind÷liai ir pinigai apyvartoje. Kvazipinigai -
terminuoti šalies ir konvertabilios bei nekonvertabilios užsienio valiutos (perskaičiuotos šalies valiuta)
ind÷liai);
b) pinigų apyvartumu atsiskaitymų apyvartoje (banko pervestų l÷šų pagal einamąsias sąskaitas ir
pinigų agregato P2 santykis).
Pinigų perkamoji galia. Pinigų perkamosios galios pakitimas identifikuojamas indeksu (I
pg
),
kuris apskaičiuojamas taip:
VKI
I
pg
1
= (2.18)
čia: VKI - vartotojų kainų indeksas.
42
Šitaip apskaičiuotas indeksas vadinamas pinigų perkamosios galios indeksu. Jis ir VKI savo
turiniu yra skirtingi. Šitai matyti ir iš šio pavyzdžio. Tarkime, ataskaitiniu laikotarpiu prek÷s kaina
sudar÷ 1,39 Lt, o baziniu laikotarpiu - 1,43 Lt. Šiais duomenimis, prek÷s kaina sumaž÷jo 2,797% =
[(1,39/1,43) - 1] × 100%. Tuo tarpu lito perkamoji galia padid÷jo 2,878% = [(1,43/1,39) - 1] × 100%.
Pinigai, valiuta, infliacija - susijusios sąvokos. Valiutos (šalies piniginio vieneto) kursas yra dviejų
valiutų tarpusavio keitimo proporcija. Ekonominiams statistiniams skaičiavimams priskiriami
vidutinio valiutos kurso skaičiavimai. Šis kursas yra n-ojo laipsnio šaknis iš keleto laikotarpių valiutos
kursų, apskaičiuotų tiesioginiu metodu (valiutos kiekis, tenkantis kotiruojamos valiutos vienetui),
sandaugos. Kitaip tariant, jis yra geometrinis vidurkis.
Valiutos kurso kitimo tendencijai apibūdinti naudojamas grafinis duomenų vaizdavimo būdas,
vykdomas duomenų analitinis išlyginimas panaudojus mažiausiųjų kvadratų metodą ar jo
nepanaudojus.
Infliacija identifikuojama VKI kitimo mastu. Tarkime, rugs÷jo m÷nesį, palyginti su rugpjūčio
m÷nesiu, VKI sudar÷ 1,15 (kainos padid÷jo 15 proc.), o spalio m÷nesį, palyginti su rugs÷jo m÷nesiu, jis
buvo 1,47 (kainos padid÷jo 47%). Taigi spalio m÷nesį, palyginti su rugpjūčio m÷nesiu, kainos padid÷jo
(infliacijos mastas) 69% = (1,15 × 1,47) = (1,69 × 100) – 100%.
Infliaciją lydi pinigų nuvert÷jimas, kuris, identifikuojamas perkamosios galios indeksu I
pg
.
Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų finansų tyrimas. Pagrindin÷mis Lietuvos valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų finansų grandimis yra:
• nacionalinis biudžetas:
- valstyb÷s biudžetas
- savivaldybių biudžetai;
o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas;
o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas;
o nebiudžetiniai fondai.
Tiriant valstyb÷s ir savivaldybių finansus pateiktas grupavimas imamas pagrindu. Nustatoma:
o pajamų ir išlaidų apimtis, dinamika ir sud÷tis;
o pajamų ir išlaidų struktūra pagal:
- gavimo šaltinius ir išlaidų kryptis;
- biudžetų rūšis;
- žinybinį ir kitokį priklausomumą.
Pajamų ir išlaidų struktūra tiriama atsižvelgus į biudžetų pajamų ir išlaidų suskirstymą pagal tam
tikrus požymius į vienarūšes grupes.
Tiriant biudžetų pajamas ir išlaidas nuodugniau, skaičiuojami absoliutiniai ir santykiniai struktūros
pokyčių rodikliai. Tarkime, x
i0
– i-ojo biudžeto skyriaus apimtis pra÷jusiame laikotarpyje; x
i1
– i-ojo
43
biudžeto skyriaus apimtis ataskaitiniame laikotarpyje, tuomet i-ojo biudžeto skyriaus lyginamasis
svoris ataskaitiniame laikotarpyje sudarys:
100
1
1
1
×
|
|
¹
|

\
|
=
∑ i
i
i
x
x
f (2.19)
pra÷jusiame laikotarpyje:
100
0
0
0
×
|
|
¹
|

\
|
=
∑ i
i
i
x
x
f (2.20)
Šiais duomenimis, absoliutiniai biudžeto skyriaus struktūros pokyčiai bus lygūs:
∆f
i
= f
i1
– f
i0
(2.21)
o santykiniai struktūros pokyčiai, rodantys pasikeitimų intensyvumo laipsnį, sudarys:
0
1
i
i
f
f
f
i
i
= . (2.22)
2.4. ŪKIO CIKLAI IR JŲ TYRIMAS
Ūkio konjunktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Ekonominiai statistiniai rodikliai,
identifikuojantys ūkio aktyvumą, vadinami ekonominiais indikatoriais. Pagrindiniai jų klasifikavimo
požymiai yra šie:
o skaičiavimams naudotų duomenų pobūdis (objektyvūs, subjektyvūs);
o kompleksiškumas (paprastieji, bendrieji, arba kompleksiniai).
Bendrieji indikatoriai yra įvertinantys ūkinę situaciją šalyje. Tai bendrasis vidaus produktas,
bendrasis nacionalinis produktas, nacionalin÷s pajamos ir kt.
Bendrųjų indikatorių klas÷ yra kompleksin÷. Jai priskiriami paprastųjų indikatorių junginiai.
Paprastaisiais indikatoriais apibūdinami atskiri ūkiniai reiškiniai, šių reiškinių dalys ar savarankiški
komponentai, apibūdinantys ūkio politikos tikslus bei jų siekimo priemones.
Klasikin÷ ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Ūkio svyravimai yra keturių rūšių:
o sezoniniai (S; sezono pasikeitimo arba įvairių kalendorinių ir religinių švenčių bei papročių
rezultatas);
o ilgalaikiai (T; trendas; ilgalaikis ir pastovus ūkio aktyvumo did÷jimas);
o nereguliarūs (I; nenumatyti ūkio aktyvumo pasikeitimai, kuriuos lemia įvairūs atmosferos
pokyčiai, technikos atradimai arba politiniai įvykiai);
o cikliniai (C; ilgalaikiai ir nereguliarūs. Juos lemia ekonomin÷s j÷gos ūkio viduje, kurios yra
bendro ekonominio gyvenimo dalis).
Ekonominiame indikatoriuje šias svyravimų rūšis (komponentes) sieja priklausomyb÷:
T + S + C + I. (2.23)
Tyrimų tikslas - šių komponenčių apimtis nurodyti skaičiais. Sud÷tingiausia parinkti funkcijos tipą
44
Parenkant funkcijos tipą, taikomas grafinis duomenų vaizdavimo būdas. Šiuo būdu, sudarius faktinių
duomenų grafiką vizualiai nusakomas funkcijos tipas.
Funkcijos pasirinkimo teisingumu įsitikinama palyginus įvairioms funkcijoms apskaičiuotas
vidutinę absoliutinę procentinę paklaidą ir vidutinę procentinę paklaidą. Mažesn÷ šių dydžių reikšm÷
rodo tinkamesnę funkciją.
Ūkio konjunktūrin÷s raidos numatymas - galutinis tyrimų tikslas. Ekonominių indikatorių
prognostin÷s reikšm÷s gaunamos trendo funkcijų pagrindu. Veiksminga trumpalaikių prognozių
gavimo priemon÷ yra eksponentinis išlyginimas. Tokio tipo modeliai priklauso simptominių
ekonometrinių modelių grupei.
Ūkio konjunktūrin÷s raidos numatymui, situacijos šalies ūkyje vertinimui pasitelkiami ir
ekspertiniai ar artimi jiems vertinimai. Dažnai tokie tyrimai remiasi vadinamąja racionalių lūkesčių
teorija. Šią teoriją pirmą kartą pristat÷ J.Muth 1961 m. Ją išpl÷tojo R.Lucas ir kt.
Pagrindin÷s teorijos prielaidos yra šios: jei ekonominio kintamojo dydis gali būti susiejamas su
pastebimais procesais, racionalūs asmenys suformuos savo lūkesčius ir prognozes, susijusias su šiais
procesais, panaudodami visą jiems prieinamą informaciją.
Šios teorijos pagrindu Lietuvoje atliekamas specialus tyrimas, arba apklausa. Joje dalyvauja
finansininkai, gamybininkai, paslaugų ir prekybos sektoriaus atstovai. Apklausa yra anketin÷. Anketą
sudaro 12 (skaičius nepastovus) makroekonominių rodiklių sąrašas. Jame yra ir šie rodikliai:
o BVP ir jo dinamika;
o infliacijos mastas;
o nedarbo lygis;
o vidutinis darbo užmokestis;
o vidutin÷s namų ūkių pajamos ir išlaidos;
o namų ūkių pajamų dalis, skiriama santaupoms ir investicijoms;
o neapskaitytas importas ir eksportas;
o įmonių pelnas bei investicijos;
o prognozuojamos palūkanos;
o lito kursas palyginti su JAV doleriu.
2.5. BALANSINIAI IR SINTETINIAI SKAIČIAVIMAI

Pagrindin÷s balansinių ir sintetinių skaičiavimų sąvokos yra šios:
o balansinis modelis (angl. balance model). Tai balansinių lygybių ir santykių sistema. Lygybių,
kurios atspindi dviejų elementų – išteklių ir jų naudojimo - atitikimą;
o balansin÷ lentel÷ (angl. double table). Kitaip vadinama šachmatine lentele. Šioje lentel÷je tiek
vertikaliai, tiek horizontaliai išd÷stytos taip pat pavadintos skiltys ir eilut÷s;
45
o balansų metodas (angl. balance technique). Tai išteklių ir jų poreikio palyginimo metodas.
Nacionalinių sąskaitų sistema. Balansinių lentelių, atspindinčių įvairių produkto ir pajamų
rodiklių tarpusavio ryšius, paskirstymą ir naudojimą, visuma vadinama nacionalin÷mis sąskaitomis.
Šios sąskaitos sudaro kelių lygių sistemą. Tai yra:
o ekonominiai agentai ir instituciniai vienetai;
o institucinių vienetų grup÷s;
o ekonomikos sektoriai;
o nacionalin÷ ekonomika.
Nacionalinių sąskaitų sistemos (toliau - NSS) pagrindin÷s sąvokos yra šios:
o ekonominis agentas (ūkinis subjektas, galintis daryti savarankiškus sprendimus, privalantis vesti
ekonominių operacijų, išteklių ir pajamų apskaitą);
o ekonomikos rezidentai (namų ūkiai ir pavieniai asmenys, sudarantys namų ūkį; įmon÷s ir jų
dariniai; pelno nesiekiančios įmon÷s, aptarnaujančios namų ūkius; šalies valdymo įstaigos ir
institucijos);
o ekonomin÷s operacijos (prekių ir paslaugų, paskirstymo, finansin÷s).
NSS gamybai priskiria paslaugas, visą sukurtą produkciją, faktiškai patenkančią į rinką,
neatsižvelgiant į tai, ar ji parduodama, mainoma ar suvartojama savo reikm÷ms. Veikla laikoma
gamybine, jeigu tai vyksta iniciatyva institucinio vieneto, turinčio nuosavyb÷s teisę į šią veiklą, jam
stebint ir atsakant už tos veiklos rezultatus.
NSS svarbiausi bruožai yra:
o sistematiškumas;
o platus gamybos sferos aiškinimas;
o ekonomin÷s operacijos vertinamos rinkos kainomis arba jų analogais;
o taikomas dvejybinio įrašo principas;
o įvertina ūkin÷s veiklos rezultato formavimo procesą;
o atspindi realų produktą ir pajamų kūrimą bei skirstymą;
o atspindi produkto paskirstymo eigą.
Ūkio statistikos teorija numato trijų lygių, arba klasių nacionalinių sąskaitų sistemos sąskaitas.
Pirmosios klas÷s sąskaitos atspindi bendruosius (apibendrinančius) ekonominius rodiklius, parodo
valstyb÷s pl÷tojimosi tendencijas. Šios klas÷s sąskaitos vadinamos konsoliduotomis arba suvestin÷mis.
Jų yra keturios:
o gamybos (bendrojo vidaus produkto);
o vartojimo (pajamų paskirstymo bei pajamų-išlaidų apskaičiavimo);
o kaupimo (kapitalo operacijų);
o išorinių (užsienio) operacijų.
46
Antrosios ir trečiosios klas÷s sąskaitos yra vienodo lygio. Jų paskirtis - detalizuoti, papildyti
pirmosios klas÷s sąskaitas. Štai antrosios klas÷s sąskaitos papildo pirmosios klas÷s sąskaitas produkto
gamybos, vartojimo ir kaupimo požiūriais, trečiosios - pajamų ir išlaidų, kapitalinių investicijų
finansavimo požiūriais. Kiekviena klas÷ turi standartines sąskaitas ir standartines balansines lenteles.
NSS sąskaitas papildo pagalbin÷s lentel÷s. Jose detalizuojami įvairūs situaciją ūkyje apibūdinantys
bendrieji rodikliai.
Analizuojant nacionalinių sąskaitų turinį, naudojamasi šiomis balansin÷mis lygyb÷mis:
Pridedamoji vert÷ + Importas = Prek÷s, kiti produktai ir paslaugos + Kapitalin÷s investicijos +
Eksportas;
Kaupimas = Kapitalin÷s investicijos - Ilgalaikio materialaus turto panaudojimas+ Skolų saldo;
Pridedamoji vert÷ = Kapitalin÷s investicijos + Prek÷s, kiti produktai ir paslaugos + (Eksportas -
Importas = Užsienio prekybos saldo).
Lietuvos statistikos departamentas sudaro šias sąskaitas:
0: Prekių ir paslaugų sąskaitą, kuri parodo visus prekių ir paslaugų išteklius (išleidimą ir importą)
ir jų panaudojimą (tarpinį vartojimą, galutinį vartojimą, pagrindinio kapitalo formavimą, eksportą). Ši
sąskaita visada subalansuota ir neturi likutinio ar balansinio straipsnio.
I: Gamybos sąskaitą, kuri parodo prekių ir paslaugų gamybą, apibr÷žtą NSS. Šios sąskaitos
pagrindinis rodiklis yra bendrasis išleidimas ir BVP. Bendrasis išleidimas parodo prekių ir paslaugų
bazinę vertę (su subsidijomis gaminiams, bet be mokesčių gaminiams), kuri yra rezidentinių
institucinių vienetų tam tikro laikotarpio veiklos rezultatas. Bendrąjį išleidimą sudaro rinkos ir ne
rinkos prek÷s ir paslaugos.
BVP apibr÷žiamas kaip bendrojo išleidimo vert÷ minus tarpinis vartojimas. Jis rodomas rinkos
kainomis (su mokesčiais gaminiams, eksporto ir importo mokesčiais, be subsidijų). BVP, arba
pridedamoji vert÷ (gamybos kainomis), yra ištekliai, iš kurių suformuojamos pirmin÷s pajamos NSS.
II.l.l: Pajamų formavimo sąskaitą, kuri parodo paskirstomuosius sandorius, betarpiškai susijusius
su gamybos procesu. Ištekliai susideda iš BVP, kurio panaudojimo rūšys apima kompensacijas
dirbantiesiems ir mokesčius gamybai bei importui, atskaičius subsidijas gamybai tuo atveju, jei jos
įtrauktos į produkcijos vertę. Balansinis straipsnis yra pelnas ir jam prilygintos pajamos/mišrios
pajamos.
II.1.2: Pirminių pajamų išd÷stymo sąskaitą, kuri parodo pajamų paskirstymą (palūkanos,
dividendai, renta ir kt.) įvairiems ekonomikos sektoriams. Dirbančiųjų gaunama kompensacija yra
namų ūkio pajamų paskirstymo ištekliai. Mokesčiai gamybai ir importui minus gamybos ir importo
subsidijos yra Vyriausyb÷s ištekliai. Balansinis straipsnis yra pirminių pajamų balansas.
II.2: Antrinio pajamų paskirstymo sąskaitą, kurioje apskaitomi einamieji mokesčiai ir transferai.
Pajamų mokesčiai ir socialin÷s išmokos yra ištekliai Vyriausybei, o tarp jų socialin÷s išmokos
47
(pensijos ir pašalpos) – ištekliai namų ūkiams. Sąskaita parodo, kaip kiti einamieji transferai
pasiskirsto tarp įvairių ekonomikos sektorių. Balansinis straipsnis yra bendrosios disponuojamosios
pajamos.
II.4.1: Disponuojamųjų ir pakoreguotų pajamų panaudojimo, sąskaita, kuri parodo, kaip
disponuojamosios pajamos pasiskirsto tarp galutinio vartojimo ir kaupimo namų ūkių ir Vyriausyb÷s
sektoriuose, kurie turi galutinį vartojimą. Ši sąskaita namų ūkiams turi koreguojantį straipsnį, kur
parodyta ne tik individualaus vartojimo išlaidų ir bendrojo taupymo suma namų ūkyje, bet ir
valstybinių įstaigų individualaus vartojimo išlaidos (švietimui, sveikatos apsaugai, socialiniam
draudimui, socialinei apsaugai, sveikatingumui, poilsiui ir kultūrai). Balansinis straipsnis yra bendrasis
taupymas.
III.l: Kapitalo sąskaitą, kuri fiksuoja sandorius, susijusius su nefinansinių aktyvų įsigijimu, ir
kapitalo transferus, susijusius su turto perskirstymu. Ši sąskaita parodo įvairių rūšių investicijų
panaudojimą nefinansiniuose aktyvuose. Balansinis straipsnis yra kreditavimas arba skolinimasis.
Lietuvos statistikos praktikoje nacionalin÷je sąskaityboje naudojamas Europos Sąjungos
ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK; NACE rev.l). Šio klasifikatoriaus pavyzdys pateiktas
2.2 lentel÷je.
2.6. TARPTAUTINöS ŪKIO INTEGRACIJOS EKONOMINIS STATISTINIS TYRIMAS
Valstyb÷s vietos nustatymas. Jeigu siekiama nustatyti valstyb÷s rangą - jos užimamą vietą šalių
grup÷je, gali būti naudojami ekspertinių vertinimų metodų klas÷s metodai. Jie nesud÷tingi.
Skaičiavimai atliekami keliais etapais. Pateiksime dažnesnį jų atvejį.
Pirmasis etapas. Suformuojama skaičiavimams reikalinga duomenų baz÷. Tai charakteringų
bruožų skaitmenin÷s išraiškos, ekonominių statistinių rodiklių lygiai. Duomenys gali būti ir
ekonominiai statistiniai rodikliai, nurodyti 2.4 lentel÷je.
2.4 lentel÷. Ekonominiai statistiniai rodikliai pagal valstybes
Valstyb÷s numeris 1 2 3 4
A, tūkst. Lt 40 35 42 38
B, mln. Lt 110 100 90 95
C, mln. Lt 24 22 25 23

Patogumo d÷lei duomenis užrašysime šiuo pavidalu:
40 35 42 38
110 100 90 95
24 22 25 23
Ekonominiai statistiniai rodikliai turi būti šalių ypatumus išreiškiančios charakteristikos. Pačius
48
rodiklius ir jų skaičių nulemia šalių ypatumai. Juos parenkant, tikslinga naudoti ekspertinius
vertinimus. Skaičiavimų patikimumą didina ir ekonominių statistinių rodiklių svorin÷s
charakteristikos. Jos parenkamos taip, kad jų suma būtų lygi 1. (Tarkime, pavyzdžio atveju ekspertai
nurod÷ šias ekonominių statistinių rodiklių svorin÷s charakteristikas: pirmo rodiklio - 0,3, antro - 0,2 ir
trečio - 0,5.)
Antrasis etapas. Absoliutin÷s ekonominių statistinių rodiklių išraiškos pakeičiamos santykin÷mis
charakteristikomis. Šiame skaičiavimų etape surandama kiekvieno rodiklio lygių suma. Toliau
kiekvienos šalies rodiklio lygis dalijamas iš šios sumos, t.y.:
40 + 35 + 42 + 38 = 155;
40/155 = 0,258; 35/155 = 0,226; 42/155 = 0,271; 38/155 = 0,245 ir t.t.
Skaičiavimų rezultatas yra „santykinių charakteristikų" matrica, kurioje kiekvienos eilut÷s skaičių
suma turi būti lygi 1. „Santykin÷s charakteristikos" yra bevardžiai dydžiai, reikalingi apibendrinant
skirtingo turinio ekonominius statistinius rodiklius.
Mūsų atveju, atlikę aukščiau parodytus skaičiavimus, turime šią „santykinių charakteristikų"
matricą:
0,258 0,226 0,271 0,245
0,278 0,253 0,228 0,241
0,255 0,234 0,266 0,245
Trečiasis etapas. „Santykinių charakteristikų" matricos duomenų koregavimas ekonominių
statistinių rodiklių svorin÷mis charakteristikomis:
0,258 • 0,3 0,226 • 0,3 0,271 • 0,3 0,245 • 0,3 = 0,0774 0,0678 0,0813 0,0735
0,278 • 0,2 0,253 • 0,2 0,228 • 0,2 0,241 • 0,2 = 0,0566 0,0506 0,0456 0,0482
0,255 • 0,5 0,234 • 0,5 0,266 • 0,5 0,245 • 0,5 = 0,1275 0,1170 0,1330 0,1225
Šis skaičiavimų etapas yra priešpaskutinis, tačiau nebūtinas. Jo tikslas t÷ra suteikti skaičiavimams
daugiau korektiškumo bei pagrįstumo.
Ketvirtasis etapas. Valstyb÷s rango nustatymas. Tai paskutinis skaičiavimų etapas. Jo turinys
nesud÷tingas: antrajame skaičiavimų etape sudarytos „santykinių charakteristikų" matricos arba
trečiajame skaičiavimų etape, jeigu šis etapas buvo realizuojamas, sudarytos sukoreguotų „santykinių
charakteristikų" matricos stulpelių sumos suradimas.
Nagrin÷jamu atveju turime 2.5 lentel÷je nurodytus duomenis.
2.5 lentel÷. Valstyb÷s rangas
Valstyb÷s numeris 1 2 3 4
SI 0,791 0,713 0,765 0,731
S2 0,2605 0,2354 0,2599 0,2442
Rangas 1 4 2 3
49

Lentel÷je nurodyti skaičiai yra valstyb÷s vietos charakteristikos, kurios parenkamos taip:
didžiausią „santykinių charakteristikų" sumą turinčiai šaliai priskiriamas rangas 1 (pirma vieta ir pan.),
mažesnę sumą turinčiai - 2 ir t.t.
Svarbiausias aptarto metodo trūkumas tas, kad neatsižvelgiama į ekonominio statistinio rodiklio
sandarą. Tai n÷ra esminis trūkumas, nes jo nesunku išvengti atitinkamai formuojant rodiklių sąrašą,
pasitelkiant ekspertinius vertinimus, lyginant ne tik šiuo, bet ir kitais metodais (daugiamačio vidurkio,
duomenų standartizavimo ir kt.) gautus rezultatus.
Lyginimas struktūrinių rodiklių pagrindu. Struktūriniai rodikliai yra valstyb÷s pad÷ties šalių
grup÷je indikatoriais. Šie indikatoriai identifikuoja valstyb÷s ekonominio išsivystymo lygį.
Atsižvelgiama į tai, kad ekonominio išsivystymo lygį, ekonominio vystymosi bruožus tegalima
apibūdinti rodiklių sistema. Lyginimams struktūrinių rodiklių pagrindu imamos šios rodiklių grup÷s ir
rodikliai:
o Aplinka
- teršiančios medžiagos ir iš jų šiltnamio efektą sukeliančios dujos;
- apsauga,
- o Ekonomika
- bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui;
- vieno darbuotojo darbo produktyvumas;
- krovinių apyvartos santykis su bendruoju vidaus produktu;
- energijos intensyvumas;
- išlaidos mokslui ir technologijoms;
- santykiniai kainų lygiai;
- investicijos,
o Socialin÷ sfera
- gyventojų užimtumo lygis;
- ilgalaikio nedarbo lygis;
- skurdo rizikos lygis.
Atliekant lyginimus rodikliai pateikiami perkamosios galios standartais, nes tai leidžia panaikinti
šalių kainų skirtumus. Lyginama su rodiklių reikšme, apskaičiuota šalių grupei. Dažniausiai tai tų šalių
vidurkis, kuris prilyginamas 100 ir jeigu šalies rodiklio indeksas didesnis už 100, šitai rodo šalyje esant
geresnę pad÷tį nei vidutiniškai toje šalių grup÷je.
Europos Sąjungoje skaičiuojami šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetai (toliau –
PGS) su perkamosios galios standartu. Vienas PGS visose šalyse atstovauja tam pačiam prekių ir
paslaugų rinkiniui.
50
Tarptautiniams palyginimams atlikti bendrojo vidaus produkto ekonominių junginių vert÷s
apskaičiuojamos perkamosios galios standartais, t.y. pradin÷ vert÷, išreikšta nacionaline valiuta,
dalijama iš atitinkamo perkamosios galios pariteto.
2.7. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA
Lietuvos užsienio prekybos apimtis apskaičiuojama, remiantis Jungtinių Tautų Statistikos tarnybos
Bendrosios prekybos sistemos apibr÷žimu.
Europos Sąjungoje iki 1993 m. pagrindinis užsienio prekybos statistikos informacijos šaltinis buvo
muitin÷s deklaracijų duomenys. 1993 m. sausio 1 d., susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai,
buvo įdiegta ir nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta Intrastatu. Šios sistemos tikslas yra
tiesiogiai iš įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių.
Nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos Lietuvoje įdiegta Intrastato sistema.
Lietuvos užsienio prekybos duomenys išskaidyti į dvi dalis:
o Ekstrastatą;
o Intrastatą.
Ekstrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ne Europos Sąjungos valstyb÷mis surinkimo
sistema. Jos pagrindiniu duomenų šaltiniu yra muitin÷s deklaracijos (Bendrojo dokumento) duomenys.
Lietuvoje Intrastato duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas atlieka Muitin÷s departamentas prie
Finansų ministerijos. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s metodiškai
vadovauja visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu.
Įmon÷s įpareigotos teikti duomenis apie išvežtų į Europos Sąjungos šalis ir įvežtų iš jų prekių
apimtį. Intrastato deklaracija yra Bendrojo dokumento supaprastinta forma.
Įvertinant šalių prekybos sąlygų pokyčius, apskaičiuojamas prekybos sąlygų indeksas. Jis lygus
eksporto vidutinių kainų ir importo vidutinių kainų santykiui. Bendru atveju vidutin÷s kainos
apskaičiuojamos naudojant svertinio aritmetinio vidurkio formulę. Kainų santykio indeksui
apskaičiuoti naudojama ši formul÷:


=
in ij
in in
pks
q p
q p
I (2.24)
čia: Ipks - kainų santykio indeksas;
p
in
- i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s kainos prekiaujant su šalimi n ;
p
ij
- i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s kainos prekiaujant su šalių ekonomine
grupe j;
q
in
- i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s į (iš) šalį (ies) n kiekis.
Jeigu šio indekso reikšm÷s yra didesn÷s už vienetą, tai šitai rodo, kad prekybos sąlygos
ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su baziniu laikotarpiu, pager÷jo. Jeigu reikšm÷s mažesn÷s už vienetą,
51
tai yra priešingai.
Užsienio prekybos, eksporto ir importo naudingumui apibūdinti apskaičiuojami t÷vynin÷s
gamybos ir užsieninių prekių gamybos kaštai ir jie palyginami arba apskaičiuojami ir palyginami
eksportuojamų ir importuojamų prekių kaštai. Jeigu importo kaštai didesni už eksporto kaštus, tai tokie
mainai laikomi naudingais.
Prekių mainų tikslingumu galima įsitikinti remiantis šiais skaičiavimais, pateikiamais 2.6 lentel÷je.
2.6 lentel÷. Prekių mainų tikslingumas
Eksportas Prek÷ A Prek÷ B Prek÷ C A+B+C
VP 110 830 185 1125
C 115 692 54 861
VP/C 0,96 1,2 3,5 1,31

Importas Prek÷ A Prek÷ B Prek÷ C A+B+C
VS 135 920 200 1255
C 412 1288 160 1860
C/VS 3,05 1,4 0,8 1,48
2.6 lentel÷je:
VP/C = I
E
– eksporto valiutinio naudingumo koeficientas;
C/VS = I
I
– importo valiutinio naudingumo koeficientas;
VP – valiutin÷s įplaukos;
C – kaštai.
Pavyzdžio duomenimis, kiekvienos prek÷s eksporto valiutinis naudingumas neturi būti mažesnis
negu: 1/1,48 = 0,68, t.y. žemesnio naudingumo prek÷s nebus kompensuojamos vidutiniu eksporto
naudingumu. Tuo tarpu kiekvienos prek÷s importo valiutinis naudingumas neturi būti mažesnis negu:
1/1,31 = 0,76. Atsižvelgiant į infliaciją, šalies kainų pasikeitimą, valiutines įplaukas už prekes, prekinę
ir geografinę struktūrą, apskaičiuojami valiutinio naudingumo indeksai. Pavyzdžiui, eksporto
valiutinio naudingumo indeksas lygus:
÷ =
0 0
1 0
1 1
1 1
i ei
i i
i ei
i i
E
q p
q p
q p
q p
I (2.25)
čia: pi –i-osios prek÷s eksporto valiutin÷s įplaukos;
p
ei
- i-osios skirtos eksportui prek÷s vidutin÷ kaina;
∑ 1 1 i i
q p - ataskaitinio laikotarpio valiutin÷s eksporto įplaukos;
∑ 1 1 i ei
q p - ataskaitinio laikotarpio eksporto vert÷ vidutin÷mis kainomis;
∑ 0 0 i ei
q p - bazinio laikotarpio eksporto vert÷ vidutin÷mis kainomis;
52
∑ 1 0 i i
q p - valiutin÷s įplaukos, kurios būtų gautos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu nepakistų
prekių kainos pasaulin÷je rinkoje.
Panašiai kaip eksporto valiutinio naudingumo indeksas, apskaičiuojamas ir importo valiutinio
naudingumo indeksas.
2.8. MOKöJIMŲ BALANSAS
Mok÷jimų balansas apibūdina šalies finansinę būklę, ekonominį išsivystymą. Tai statistin÷
ataskaita. Mok÷jimų balansas - tai vertine išraiška atitinkamu laikotarpiu apskaitomos visos
ekonominio pobūdžio operacijos

tarp konkrečios valstyb÷s ir kitų pasaulio šalių. Jis sudaromas
dvigubo įrašo principu, kai kiekviena operacija įrašoma debete ir kredite. Mok÷jimų balansą sudaro
standartinių straipsnių visuma. Bendriausi iš jų yra:
1. Einamoji sąskaita, kurioje parodomos:
o prekių ir paslaugų operacijos;
o gautos ir sumok÷tos palūkanos bei dividendai;
o transferai (negrąžintinos vertyb÷s, pinigin÷s l÷šos, humanitarin÷ pagalba ir kt.).
2. Kapitalo ir finansin÷ sąskaita, kurioje parodomos:
o nerezidentų operacijos negamybinių ir nefinansinių aktyvų sferoje;
o kapitalo pervedimas.
(Nerezidentai - tai juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys ekonominių interesų valstyb÷je, tačiau
gyvenantys ir veikiantys joje trumpiau nei vienerius metus.)
3. Oficialiosios atsargos:
o auksas;
o užsienio valiuta;
o tarptautinių finansinių organizacijų ir fondų l÷šos.
Mok÷jimų balansas parodo ne prekių, aktyvų ir kt. apimtis ir būklę, o jų finansinius srautus, t.y.
pamin÷tų straipsnių pokyčius atitinkamu laikotarpiu. Prek÷s, paslaugos, finansin÷s operacijos
registruojamos, kai jos suteikiamos nerezidentams, o ne tada, kai už jas sumok÷ta, nes tuomet
pasikeičia savininkas.
Mok÷jimų balanso duomenys analizuojami pasitelkus balansines lygybes ir skaičiavimus.
Pagrindin÷ balansin÷ lygyb÷ yra:
Y = X
l
+ X
2
(2.26)
čia: Y - einamosios sąskaitos balansas su priešingu ženklu;
X
1
- kapitalo ir finansin÷s sąskaitos balansas;
X
2
- operacijų su oficialiosiomis atsargomis likutis.
Ši lygyb÷ praktiniuose skaičiavimuose nepasiekiama. To priežastis yra apskaitos klaidos bei
53
neapskaitytos operacijos. Balanse susidarantiems skirtumams skiriama atskira eilut÷, kuri pavadinta
„Klaidos ir praleidimai".
Bendru atveju šalies finansinę būklę apibūdina valstyb÷s skola, biudžeto deficitas ir išorinis
(užsieniui) įsiskolinimas bei metinis skolos aptarnavimas ir skolos aptarnavimo procentas. Metin÷
skolos aptarnavimo suma lygi:
S = S
1
+S
2
(2.27)
čia: S
1
– sumok÷tų procentų suma;
S
2
– padengtų skolų (skolos) suma.
Skolos aptarnavimo procentas (toliau – SAP) apskaičiuojamas pagal formulę:
SAP = [(S
1
+ S
2
)/E] × 100 (2.28)
čia: E - eksporto suma. (Šis matas apskaičiuojamas visoms įsiskolinimų rūšims ir įsiskolinimui
valiuta.)
Pavyzdžiui, šalies S
1
= 256 mln.Lt, S
2
= 368 mln.Lt, o E = 500 mln. Lt. Panaudojus šiuos
duomenis: SAP = [(256 + 368)/500]100 = 124,8 procento.

54
3. ĮMONöS IR NAMŲ ŪKIŲ STATISTIKA
3.1. ĮMONöS STATISTIKA
Ekonominiai statistiniai rodikliai (toliau - ESR) yra verslo ir jo veiksnių identifikavimo rezultatai.
ESR yra indikatoriai tiek, kiek jie atspindi verslą ir jo ypatumus, jo veiksnius. Formuojamas ESR
sąrašas, kurio turinį lemia, tai ar:
o būtina išsamiau pateikti įmonę ir jos verslą;
o reikia sąrašą sieti su komercin÷s ūkin÷s veiklos gerinimo ir naudos sau siekiais;
o būtina sąrašą sieti su tuo, ko reikalauja atskaitomyb÷.
ESR sąrašas gali būti:
o visa apimantis (visais pjūviais identifikuojantis įmonę, jos verslą ir veiksnius, perspektyvas);
o dalinis, arba svarbiausios grandies (orientuotas į ekonomikos teorijos, ekonomikos sistemos
svarbiausią grandį, į atskaitomyb÷s, finansin÷s apskaitos turinį).
ESR sąrašui svarbūs įmon÷s dydis, apyvartos mastai, nuosavyb÷s forma ir kt. Iš galimos ESR aib÷s
N parenkama n rodiklių, geriausiai tenkinančių skaičiavimo tikslus ir poreikius.
ESR klasifikuojami ir svarbiausi klasifikavimo požymiai yra šie:
o reiškinio apibendrinimo mastas (bendrieji ir paprastieji ESR);
o reiškinio turinys (ESR, apibūdinantys verslo rezultatą, veiksnius, racionalumą, finansinę būklę);
o ESR sudarymo forma (absoliutiniai, santykiniai);
o ESR ryšio forma (funkcinis, koreliacinis).
Verslo veiksnius identifikuoja natūrin÷s ir vertin÷s formos ESR. Bendrieji ESR yra vertiniai. Tai:
o PK - ilgalaikis materialus turtas (pagrindinis kapitalas);
o AK - trumpalaikis materialus turtas (apyvartinis kapitalas);
o F - darbo užmokesčio (mokos) fondas.
Šie ESR yra absoliutiniai. Jiems priklauso ir T - dirbančiųjų arba darbuotojų (darbininkų) skaičius.
Santykiniai ESR yra tiesiogin÷s ir atvirkštin÷s formos. Tiesiogin÷s formos ESR rodo veiksnių
produktyvumo lygį. Pavyzdžiui:
o ilgalaikio materialaus turto produktyvumas: h = Q / PK;
o darbo produktyvumas: w = Q / T;
čia: Q - produkcija, prek÷s, atlikti darbai ar paslaugos.
h ir w susiję priklausomybe w = h × APK, kur APK - apsirūpinimas ilgalaikiu materialiu turtu =
PK:/ T.
Ši priklausomyb÷ vadinama multiplikatyviu modeliu. Ji yra dviejų veiksnių ir analizuojama
panaudojus faktorin÷s indeksin÷s analiz÷s metodą. Skaičiuojant šiuo metodu, absoliutine arba
santykine išraiška įvertinamas w pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su baziniu laikotarpiu,
55
d÷l h ir APK pasikeitimo.
Lietuvos statistikos departamentas pateikia įvairių ekonomin÷s veiklos rūšių įmonių finansinių
rodiklių sąrašą ir šių rodiklių skaitines reikšmes. Informacijai parengti panaudojami konkrečiais metais
veikusių akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, valstyb÷s ir savivaldyb÷s įmonių,
kooperatinių bendrovių statistiniai duomenys, įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s ir individualių
(personalinių) įmonių pajamų deklaracijų duomenys. Sąraše yra šie ir kiti rodikliai:
o bendrojo likvidumo koeficientas - tai nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais;
o įsiskolinimo koeficientas - tai viso turto santykis su visais įsipareigojimais;
o manevringumo koeficientas - tai trumpalaikio turto santykis su nuosavu kapitalu;
o debitorinio įsiskolinimo apyvartumas - pajamų už parduotas prekes ir paslaugas santykis su
vidutiniu metiniu debitoriniu įsiskolinimu;
o viso turto apyvartumas - pajamų už parduotas prekes ir paslaugas santykis su vidutiniu metiniu
turtu;
o bendrasis pelningumas - bendrojo pelno (nuostolio) santykis su pajamomis už parduotas prekes
ir paslaugas;
o grynasis pelningumas - grynojo pelno santykis su pajamomis už parduotas prekes ir paslaugas;
o turto pelningumas - pelno prieš apmokestinimą santykis su vidutiniu metiniu turtu.
3.2. NAMŲ ŪKIŲ STATISTINIS TYRIMAS

3.2.1. Namų ūkių tyrimų turinys
Namų ūkiai - ekonomikos sektorius. Tai nedidel÷s žmonių grup÷s, gyvenančios vienoje patalpoje,
sujungiančios savo pajamas ir materialines vertybes ir kartu vartojančios prekes ir paslaugas (bendras
būstas ir mityba). Namų ūkį gali sudaryti ir vienas asmuo.
Kita, glaudžiai susijusi yra namų ūkio galvos sąvoka. Tai asmuo, turintis didžiausias pajamas. Kai
didžiausias pajamas gaunančio asmens išskirti negalima (pvz., visa šeima ūkininkauja ir pajamų
negalima priskirti kuriam nors ūkio nariui), namų ūkio galva laikomas asmuo, kurį nurodo šeima.
Duomenys apie namų ūkius, jų narių pajamas ir vartojimą gaunami tyrimais, kurių pagrindą sudaro
imties metodas. Tai daugiatiksliai, specializuoti arba daugiaetapiai tyrimai. Imties vienetas yra namų
ūkis. Imtis daugiaetap÷.
Pirmasis etapas. Atrenkami stambesni geografiniai vienetai - pirminiai imties vienetai.
Antrasis etapas. Iš pirminių imties vienetų atrenkami smulkesni dariniai (kaimas, miesto rajonas ir
pan.) - antriniai imties vienetai.
Trečiasis etapas. Iš antrinių imties vienetų atrenkami galutiniai vienetai - konkretūs namų ūkiai.
Imties procedūros yra šios: paprasta atsitiktin÷ imtis, grupin÷ (serijin÷) imtis, stratifikuota imtis,
sistemin÷ (mechanin÷) imtis ir kt.
56
Imties kriterijus - šeimos dydis ir tolygus jo išsid÷stymas teritoriniame vienete. Imties dydžio
kriterijai yra šie:
o programos biudžetas. Jis lemia imties dydį ir efektyvumą;
o apibr÷žtas duomenų patikimumo laipsnis.
Duomenys renkami asmenin÷s apklausos, saviskaitos, apklausos telefonu, betarpiško steb÷jimo
būdais.
Apibendrinant tyrimo duomenis, sprendžiami:
o programavimo klausimai;
o apklausos lapų apibendrinimo ir duomenų skelbimo klausimai.
Remiantis tyrimo duomenimis, apskaičiuojama imties dispersija, formuojama duomenų baz÷.
Apibendrinimui duomenys imami iš namų ūkio anketų, anketų apie maisto produktų pirkimą ir
suvartojimą, buto (būsto) sąlygas, pajamas ir kt.
Namų ūkių biudžetų tyrimas (toliau - NŪBT), arba vadinamasis šeimų biudžetų tyrimas (toliau -
ŠBT), pirmą kartą Lietuvoje atliktas 1936 - 1937 m. Tais metais buvo tiriamos 294 šeimos, kurių nariai
dirbo prekybos ar pramon÷s sektoriuose, tur÷jo savo verslą ar ūkį. Nuo 1952 m. ŠBT buvo atliekamas
pagal vieningą TSRS statistikos komiteto programą, atranką (imtį) darant pagal darbo vietos ir
profesijos požymius. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1992 m., naudojant naują programą ir
metodus, buvo prad÷tas naujas NŪBT. Naudojami du duomenų rinkimo būdai:
a) rengiama apklausa, skirta socialinei-ekonominei informacijai apie namų ūkį, gyvenimo sąlygas
ir pajamas surinkti;
b) namų ūkis pats registruoja tam tikrus rodiklius (pinigines išlaidas, maisto produktus,
materialines prekes ir paslaugas, gautas veltui, ūkininkavimo veiklos rodiklius).
Apibendrinant tyrimų duomenis, Lietuvoje vartojimo išlaidos klasifikuojamos pagal Tarptautinę
vartojimo išlaidų nomenklatūrą (toliau – PROCOME-94).
3.2.2. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sud÷ties, diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių
skaičiavimas
Bendrosios ir disponuojamosios pajamos yra namų ūkių (toliau - NŪ) pajamų rūšys:
o bendrosios pajamos apskaičiuojamos sumuojant pirmines pajamas, pajamas, gautas iš
nuosavyb÷s, ir einamuosius pervedimus bei kitas pajamas;
o disponuojamosios pajamos mažesn÷s už bendrąsias sumok÷tų tiesioginių mokesčių ir įnašų į
socialinio draudimo ir pensijų fondus suma.
Apibūdinant NŪ pajamas ir išlaidas, vartojamosios prek÷s ir paslaugos sugrupuojamos į grupes.
Šitoks grupavimas vadinamas klasifikacija. Bendru atveju vartojamųjų prekių ir paslaugų klasifikacija
apima šias grupes:
o maisto produktus, tabaką, g÷rimus;
57
o drabužius ir avalynę;
o kurą ir energiją;
o baldus, namų apyvokos reikmenis;
o išlaidas medicinos aptarnavimui;
o transportą ir komunikacijas;
o mokslą, švietimą, poilsį, pasilinksminimus;
0 kitas prekes ir paslaugas.
NŪ pajamos ir vartojimas identifikuojama rodiklių sistema. Šią sistemą sudaro trys skyriai:
1. Pajamų lygis, struktūra ir dinamika (pirmin÷s pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui;
bendrosios ir disponuojamosios pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui).
2. Vartojimo lygis, struktūra ir dinamika (galutin÷s vartojimo išlaidos pagal visas ir konkrečias
prekių ir paslaugų kategorijas, skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui; bendras vartojimas skaičiuojant 1 NŪ
ir 1 NŪ nariui; NŪ, turinčių tam tikrų aktyvų, dalis; vartojimo, tenkančio savo gamybos produkcijai,
dalis).
3. Pajamų ir vartojimo pasiskirstymas (einamieji transferai; išmokos 1 NŪ ir 1 NŪ nariui;
gaunamos sumos 1 NŪ ir NŪ nariui; neto suma 1 NŪ ir 1 NŪ nariui; santykis tarp disponuojamųjų ir
bendrųjų pajamų; santykis tarp galutinio vartojimo išlaidų ir bendrojo vartojimo skaičiuojant 1 NŪ ir 1
gyventojui; Lorentzo kreiv÷s: bendrosios NŪ pajamos; bendrosios disponuojamosios NŪ pajamos;
vartojimo išlaidos miesto ir kaimo rajonuose).
Pajamų diferenciacija ir koncentracija apibūdinama apskaičiavus modą, medianą, kvartiles,
deciles, kvartilinį variacijos ir asimetrijos koeficientą, koncentracijos matus.

3.2.3. Namų ūkių gerov÷s laipsnio ir santykinio skurdo tyrimas
Tiriant namų ūkius nuodugniau, apibudinamas ir jų gerov÷s laipsnis bei santykinis skurdas.
Gerov÷s laipsnis identifikuojamas apskaičiavus:
o ilgalaikio naudojimo prekių kiekį, tenkantį 100 NŪ;
o NŪ skaičių, tenkantį vienai ilgalaikio naudojimo prekei.
Skurdo sąvoka - daugiaprasm÷, ji reliatyvi ir priklauso nuo gyvenimo lygio šalyje. Skurdo
mažinimo Lietuvoje strategijoje skurdas apibr÷žiamas kaip pajamų ir kitų išteklių (materialinių
kultūrinių ir socialinių), užtikrinančių Lietuvos visuomenei priimtinus gyvenimo standartus,
netur÷jimas. Pagrindiniu skurdo kriterijumi, analizuojant skurdo paplitimą laikoma santykin÷ skurdo
riba, apskaičiuojama kaip 50 procentų vidutinių vartojimo išlaidų.
Atliekant santykinio skurdo vertinimus, naudojant ekvivalentines skales atsiribojama nuo namų
ūkių dydžio ir sud÷ties. Tyrimais nustatyta, kad didesnei šeimai būtiniems poreikiams patenkinti reikia
santykiškai mažiau pajamų, kadangi tam tikrų išlaidų dydis nedid÷ja tiesiog proporcingai namų ūkio
58
narių skaičiui. Taikant ekvivalentines skales, skirtingo dydžio namų ūkių gerov÷ tampa labiau
palyginama. Namų ūkių dydžio ir sud÷ties įtakos poveikio išvengimui naudojama skal÷, kur pirmam
namų ūkio nariui suteikiamas svoris 1, kiekvienam paskesniam suaugusiam asmeniui - 0,7, o
kiekvienam vaikui iki 14 metų amžiaus - 0,5.
Tiriant skurdą yra nustatomi:
o skurdo lygis;
o skurdo gylis.
Skurdo lygis - tai gyventojų, esančių žemiau skurdo ribos, dalis. Jų pajamos (vartojimo išlaidos)
yra mažesn÷s negu tam tikru metodu apskaičiuota skurdo riba.
Skurdo gylis parodo, kiek vidutiniškai skurstančiųjų pajamos (išlaidos) yra mažesn÷s už skurdo
ribą.

59
4. PROGNOZAVIMAS. EKONOMETRINIAI ŪKIO MODELIAI

4.1. EKONOMETRINIŲ MODELIŲ ESMö.
Skiriami ekonometriniai makroekonominių ir mikroekonominių tyrimų modeliai.
Ekonometriniais makroekonominių tyrimų modeliais apibendrinami šalies ūkio ekonominiai
reiškiniai, procesai.
Bendru atveju ekonometriniai modeliai sudaromi keliais etapais: parenkami kintamieji; sudaromas
modelis; įvertinami parametrai (dažniausiai mažiausiųjų kvadratų metodu); modelis patikrinamas ir
pritaikomas.
Sudarant ūkio ekonometrinį modelį, imamos šios kintamųjų grup÷s:
o ūkin÷s politikos tikslus apibūdinantys ekonominiai statistiniai rodikliai (BVP, nacionalin÷s
pajamos, gamybos veiksnių produktyvumas, gyventojų santaupos, gyventojų disponuojamosios
pajamos ir kt.
o ūkinius svertus, ekonomin÷s politikos priemones apibū ekonominiai statistiniai rodikliai
(kapitalin÷s investicijos, i eksportas, gyventojų vartojimo lygis, kainų indeksai ir kt.);
o objektyvūs gamybos veiksniai.
Mikroekonominiai reiškiniai yra mikroekonominio modeliavimo sritys.
Pagrindiniai modelių tipai yra gamybin÷s funkcijos, gamybos kaštų funkcijos ir vartojimo
ekonometriniai modeliai.
Gamybos kaštų funkcijomis (ekonometriniais modeliais) apibendrinami d÷sningumai,
formuojantys kaštų dydį, jų priklausomybę nuo produkto kiekio, daugelio kitų veiksnių.
Vartojimo ekonometriniais modeliais apibendrinamas šalies gyventojų vartojimo lygis ir poreikių
tenkinimo laipsnis. Modeliai yra vienaveiksmiai ir daugiaveiksniai.
Sudarant daugiaveiksnius vartojimo modelius:
o atrenkami veiksniai;
o nustatoma ryšio forma;
o sudaromas modelis;
o įvertinami regresijos parametrai ir lygties formos parinkimo teisingumas;
o įvertinama vartotojo reakcija į atskirų veiksnių pasikeitimą.
Sud÷tingiausia ekonometrinio modeliavimo problema – kompleksin÷s modelių sistemos
sudarymas. Ši sistema yra visuma matematinių lygybių išsamiai apibūdinančių vartojimą, jo
d÷sningumus, ateities perspektyvas.

60
4.2. STACIONARIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS
4.2.1. Prognozavimo proceso samprata
Ekonominių rodiklių, ypač prekių paklausos prognozavimas yra neatskiriama kiekvienos įmon÷s
ekonomin÷s veiklos dalis. Prognozavimas – tai būsimos nagrin÷jamojo proceso eigos nustatymas,
atsižvelgiant į turimą praktinį patyrimą ir priimtas teorines prielaidas.
Prognozavimo uždavinį galima spręsti dviem būdais:
− sudarant ekonominio objekto matematinį priežasties – pasekm÷s modelį;
− naudojant dinamines eilutes.
Sprendžiant uždavinį pirmuoju būdu, reikia nustatyti, kurie veiksniai lemia prognozuojamo
rodiklio kitimą. Tada pagal sudarytą matematinį modelį galima apskaičiuoti prognozuojamo
ekonominio rodiklio reikšmę. Matematiniams modeliams sudaryti geriausiai tinka regresiniai modeliai.
Pavyzdžiui, nagrin÷jant prek÷s metinę paklausą (Y), įvertinami šie veiksniai: gyventojų skaičius
(x
1
), jų pajamos (x
2
), prek÷s kokyb÷ (x
3
) ir kaina (x
4
). Šių veiksnių įtaka paklausai parodyta 4.1
paveiksle.

Metin÷s pajamos
Kokyb÷
Gyventojų
skaičius
Kaina
Veiksniai x
i
Prek÷s
paklausa

4.1 pav. Prek÷s paklausos priklausomyb÷

Sprendžiant uždavinį antruoju būdu, nenagrin÷jamos ekonominio rodiklio funkcionavimo
priežastys, o tik stebima, kaip šis rodiklis ilgainiui kinta, ir sudaroma dinamin÷ eilut÷. Dinamine eilute
vadinama statistinių dydžių seka, rodanti, kaip, laikui b÷gant, kinta ekonominis rodiklis. Tiriant
dinamines eilutes, tariama, kad yra žinomos eilut÷s reikšm÷s y t
i
( ),
( )
i n = 1, laiko momentais
t
1
<

t
2
<...<

t
n
ir visi steb÷jimai atliekami vienodais laiko intervalais, t.y. t t t
i i +
− =
1
∆ . Visos šios
žinomos dinamin÷s eilut÷s reikšm÷s sudaro steb÷jimo duomenis, pagal kuriuos parenkamas adekvatus
ekonominio rodiklio prognozavimo modelis.
Dinamin÷s eilut÷s gali būti momentin÷s (pirk÷jų skaičius parduotuv÷je) ir intervalin÷s (per
61
pamainą pagamintų kineskopų skaičius). Ekonominiuose tyrimuose svarbesn÷s yra intervalin÷s
dinamin÷s eilut÷s.
Naudojant prognozavimo modelius, reikia atsižvelgti į tai, kad prognozuojama reikšm÷ bus su
paklaida. Šios paklaidos yra pasiskirsčiusios pagal normalųjį d÷snį ir jų pasiskirstymą nusako
dispersija: kuo didesn÷ rodiklio dispersija, tuo didesn÷ ir prognoz÷s dispersija. Taigi, sprendžiant
prognozavimo uždavinį, visuomet reikia nustatyti du dydžius: prognozuojamo rodiklio vidutinę
reikšmę ir standartinę prognoz÷s paklaidą.
Prognozavimo modeliai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai, priklausomai nuo to, kuriam laikotarpiui
sudaroma prognoz÷. Sudarant trumpalaikę prognozę, paprastai remiamasi dienos, savait÷s, m÷nesio,
ketvirčio duomenimis ir numatomi vienas arba du rodiklio reikšm÷s intervalai į priekį. Ilgalaik÷je
prognoz÷je dažniausiai imami keleto metų duomenys ir sudaroma 5-10 metų ateities prognoz÷.
Prognozavimo modeliai priklauso ir nuo dinamin÷s eilut÷s stacionarumo. Stacionariu vadiname
tokį rodiklio kitimą, kai jo momentin÷s reikšm÷s kinta atsitiktinai kiekvienu momentu, tačiau vidurkis
nekinta gana ilgą laikotarpį periodą. Stacionarios dinamin÷s eilut÷s pavyzdys gali būti duonos
paklausa. 4.2 paveiksle pateiktas tipinis stacionaraus rodiklio kitimo grafikas.
Iš paveikslo matyti, kad tam tikrais laiko momentais rodiklio reikšm÷s kinta atsitiktinai, tačiau
visada svyruoja apie vidurkį m

=40.
Nestacionarių dinaminių eilučių vidurkis n÷ra pastovus, bet ilgainiui kinta. Kintamas dinamin÷s
eilut÷s vidurkis vadinamas trendu. Pagal pobūdį trendai skirstomi į:
− tiesinius,
− sezoninius,
− mišriuosius.
Esant tiesiniam trendui, dinamin÷s eilut÷s vidurkis ilgainiui maž÷ja arba did÷ja tiesine
priklausomybe. 4.3 paveiksle pateiktas tiesinio trendo grafikas (progresuojančios įmon÷s prekių
apyvarta).
Esant sezoniniam trendui, vidurkis kinta cikliškai tam tikrais laiko intervalais. Sezoninio trendo
pavyzdys – superkamo pieno kiekis. 4.4 paveiksle pateiktas sezoninio trendo grafikas.

62

m=75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t
y
t
50
100
m
t
y
t

4.3 pav. Tiesinio trendo grafikas
m=51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
t
y
t
40
60
20
y
t
4.4 pav. Sezoninio trendo grafikas

Sezoninį trendą nusako sezoniškumo koeficientai, kurie esti lygūs einamajai rodiklio reikšmei,
padalytai iš ciklo vidutin÷s rodiklio reikšm÷s. Dažniausiai ciklo trukm÷ L

= 3,6; 12 m÷nesių.
Sezoniškumo koeficientai nustatomi remiantis statistiniais duomenimis.
Mišrusis trendas turi tiesinio ir sezoninio trendo bruožų. Pavyzdžiu gali būti aviabilietų
pardavimas. Oro transporto paslaugos nuolat plečiamos, tačiau per kurortinį sezoną šių paslaugų
poreikis dar labiau padid÷ja.
Atsižvelgiant į pateiktąją klasifikaciją, pirmiausia panagrin÷sime trumpalaik÷s prognoz÷s, o
m=40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t
y
t
y
t

4.2 pav. Stacionaraus rodiklio kitimo grafikas
63
toliau – ilgalaik÷s prognoz÷s modelius.
4.2.2. Slankusis vidurkis
Naudojant šį klasikinį ekonominių rodiklių prognozavimo metodą, apskaičiuojamas r buvusių
rodiklio reikšmių vidurkis. Paprastai slankusis vidurkis nustatomas taip:
m
t
=
1
1
r
y
i t
t r
i
=
− +
∑ ; (4.1)
čia y
i
– ekonominio rodiklio reikšm÷ i – uoju laiko momentu.
Laiko momentu t apskaičiuota slankiojo vidurkio reikšm÷ m
t
ir yra laikoma prognozuojama
rodiklio reikšme:
f m
t t +
=
1
. (4.2)
Kai dinamin÷s eilut÷s stacionarios, apskaičiuotoji m
t
reikšm÷ galioja ir tolimesniems periodams.
Siekiant sumažinti skaičiavimų apimtį, 3.8 formulę galima pertvarkyti taip:
m m
r
y y
t t t t
= + −
− − 1 1
1
( ). (4.3)
Ši lygtis rodo, kad dabartin÷ slankiojo vidurkio reikšm÷ lygi ankstesniajai vidurkio reikšmei,
sud÷tai su dydžiu, lygiu einamosios rodiklio reikšm÷s ir jo reikšm÷s, pastumtos r laiko momentų atgal,
skirtumui, padaugintam iš
1
r
.
Slankiojo vidurkio metodu paremta „naivioji” prekių paklausos prognoz÷, t.y. kai laikoma, kad
ateinantį m÷nesį prek÷s paklausa bus tokia pat kaip ir nagrin÷jamą m÷nesį:
f
t+1
= m
t
= y
t
. (4.4)
Prognozuojant prekių paklausą, naudojamasi kita taisykle: laikoma, kad ateinantį m÷nesį prekių
paklausa bus lygi šešių paskutinių m÷nesių paklausų vidurkiui:
( ) f m y y y y y y y
t t
i t
t
i t t t t t t +
=

− − − − −
= = = + + + + + ∑
1
5
1 2 3 4 5
1
6
1
6
. (4.5)
Klasikiniu slankiojo vidurkio metodu apskaičiuotoms rodiklio reikšm÷ms suteikiamas vienodas
svoris –
1
r
, o kitoms reikšm÷ms – nulis. Tačiau reikia tur÷ti galvoje tai, kad paskutiniai steb÷jimai yra
svarbesni, tod÷l jiems reikia suteikti didesnį svorį. Slankusis vidurkis su svoriniais koeficientais
nustatomas taip:
m a y
t
i t
t r
i i
=
=
− +

1
. (4.6)
Parenkant šiuos svorinius koeficientus a
i
, reikia tur÷ti galvoje, kad jų suma turi būti lygi 1, t.y.
∑ = a
i
1.
Naudojant slankiojo vidurkio metodą, nevalia pamiršti, kad prognoz÷ negali būti atlikta anksčiau
nei po r laiko momentų, nes, skaičiuojant slankųjį vidurkį laiko momentu t, reikia jau tur÷ti (

r1)
64
rodiklio reikšmių.
Slankiojo vidurkio metodo greitaeigiškumas atvirkščiai proporcingas dydžiui r – steb÷jimų, iš
kurių nustatomas vidurkis, skaičiui. Tiek r, tiek svoriniai koeficientai a
i
parenkami empiriškai pagal
mažiausią vidutinę kvadratinę paklaidą.
Skaičiuojant šiuo metodu pirmąją slankiojo vidurkio reikšmę m
1
, reikia žinoti slankiojo vidurkio
reikšmę m
0
. Praktiškai ši reikšm÷ dažniausiai pasirenkama, prilyginus m
0
pirmajai dinamin÷s eilut÷s
reikšmei, t. y. m
0
= y
1
, arba visos dinamin÷s eilut÷s vidurkiui, t.y. m
0
=

m

. Reikia pasakyti, kad šios
pradin÷s reikšm÷s m
0
pasirinkimas turi mažesnę įtaką galutiniams prognozavimo rezultatams, negu
parametrų r arba a
i
parinkimas.
4.2.3. Eksponentinis išlyginimas
Skaičiuojant slankiojo vidurkio metodu, informacijos naujumui vertinti pasitelkiami pastovūs
svoriniai koeficientai. Skaičiuojant eksponentinio išlyginimo metodu, vietoj vienos fiksuotos svorinių
koeficientų sistemos imami kintami svoriniai koeficientai.
Šie koeficientai ilgainiui eksponentiškai maž÷ja ir nustatomi pagal šią eilutę:
α α α α α α α α α + − + − + − + + − ( ) ( ) ( ) ... ( ) . 1 1 1 1
2 3 n

Tod÷l šiuo atveju svoriniai koeficientai netampa lygūs nuliui.
Yra įrodyta, kad, kai α kinta nuo 0 iki 1, svorinių koeficientų suma lygi vienetui.
Naudojant šiuos eksponentiškai maž÷jančius svorinius koeficientus, vidurkį galima užrašyti taip:
m y y y y
t t t t t
= ⋅ + − + − + − +
− − −
α α α α α α α ( ) ( ) ( ) ... 1 1 1
1
2
2
3
3
(4.7)
Šią lygybę galima pertvarkyti:
m y y y y
t t t t t
= ⋅ + − ⋅ + − + − +
− − −
α α α α α α α ( )( ( ) ( ) ...) 1 1 1
1 2
2
3
(4.8)
Matome, kad 4.8 formul÷s skliaustuose yra ne kas kita, kaip m
t -1
. Tod÷l (4.7) formulę galima
perrašyti taip:
m y m
t t t
= ⋅ + −

α α ( ) . 1
1
(4.9)
Tai pagrindin÷ eksponentinio išlyginimo metodo lygtis. Ji palyginti paprasta ir patogi skaičiuoti.
Skaičiavimo eksponentinio išlyginimo metodu greitaeigiškumas ir adekvatumas priklauso nuo
koeficiento α dydžio. Kuo didesnis α , tuo nepastovesnis apskaičiuotasis vidurkis ir atvirkščiai.
Praktiškai α nerekomenduojama imti mažesnį už 0,05 ir didesnį už 0,3. Ekonominiams rodikliams
prognozuoti rekomenduojama imti α = 0 2 , . Jei pasirodo, kad tiriamasis modelis yra adekvatus, kai
α > 0 3 , , vadinasi, pažeista stacionarumo sąlyga.
Palyginus slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodus, nustatyta, kad
r −
=
− 1
2
1 α
α
. (4.10)
Kadangi, prognozuojant ekonominius rodiklius, α dažniausiai kinta nuo 0,05 iki 0,3, kad įmanoma
65
palyginti abiejų metodų parametrus.

α 0,05 0,1 0,2 0,3
r 39 19 9 6

Skaičiuojant eksponentinio išlyginimo metodu, kaip ir slankiojo vidurkio metodu, parenkama
pradin÷ vidurkio reikšm÷ m
0
. Reikia pasakyti, kad šios reikšm÷s parinkimo įtaka prognozavimo
rezultatams yra mažesn÷ negu α parinkimo.
4.3. NESTACIONARIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS
4.3.1. Tiesinio trendo modeliai
Laikoma, kad prognozuojamo rodiklio y
t
vidurkis ilgainiui tiesiškai kinta, t.y.
y t
t t t
= + ⋅ + u λ ε ; (4.11)
čia u – eilut÷s vidurkis; λ
t
– vidurkio did÷jimo greitis; ε
t
– atsitiktin÷ paklaida su nuliniu
vidurkiu.
4.11 formul÷je pateiktiems dydžiams u ir λ
t
nustatyti dažniausiai naudojamas Holto modelis ir
Brauno adaptyvaus išlyginimo modelis.
Holto modelis remiasi eksponentinio išlyginimo metodo id÷ja ir ekonominio rodiklio kitimo greitį
λ
t
nusako koeficientas b
t
.
Reikiami dydžiai apskaičiuojami pagal šias formules:
( )( ) m Ay A m b
t t t t
= + − +
− −
1
1 1
; (4.12)

( )
( ) b B m m B b
t t t t
= − + −
− − 1 1
1 .
Parametrai A ir B kinta nuo 0 iki 1. Dažniausiai imama A=0,1 ir B=0,01.
Naudojant Brauno adaptyvaus išlyginimo modelį, skaičiuojama pagal šias formules:
( )
m m b e
t t t t
= + + −
− − 1 1
2
1 γ , (4.13)
( ) b b e
t t t
= + −
−1
2
1 γ .
Parametras γ kinta nuo 0 iki 1. Paprastai imama γ =0,8.
Tiek vienu, tiek kitu atveju, nustačius koeficientą b
t
, apskaičiuojama prognozuojama rodiklio
reikšm÷ τ laiko momentų į priekį:
f m b
t t t +
= + ⋅
τ
τ. (4.14)
Abiem atvejais reikia parinkti ne tik dydį m
0
(tai buvo aptarta anksčiau), bet ir dydį b
0
. Šis dydis
imamas lygus nuliui, nes laikoma, kad vidurkis iki to laiko momento nekito.
66
4.3.2. Sezoninio trendo modeliai
Naudojant sezoninio trendo modelius, atskirai nustatomas stacionarusis vidurkis, trendo tiesinis
kitimas ir sezoniškumo koeficientai. Dažniausiai naudojamas Holto – Vinterio modelis.
Stacionarusis vidurkis nustatomas kaip ir naudojant Holto modelį:
( )
( ) m A
y
k
A m b
t
t
t L
t t
= + − +

− −
1
1 1
. (4.15)
Šioje lygtyje einamoji rodiklio reikšm÷ yra padalyta iš sezoniškumo koeficiento, pastumto laiko
ašimi L periodų atgal.
Trendo tiesinis kitimas nustatomas taip:
( )
( )
b B m m B b
t t t t
= − + −
− − 1 1
1 . (4.16)
Sezoniškumo koeficientas:
( ) k C
y
m
C k
t
t
t
t L
= + −

1 . (4.17)
Koeficientų A,B,C rekomenduojamos reikšm÷s: 0,2; 0,2; 0,6.
Prognozuojama rodiklio reikšm÷ τ intervalų į priekį apskaičiuojama pagal šią formulę:
f m b k
t t t t L + − +
= + ⋅
τ τ
τ ( ) . (4.18)

4.4. ILGALAIKö PROGNOZö
Ilgalaik÷s prognoz÷s dažniausiai sudaromos, remiantis metų ataskaitiniais duomenimis. Sudarant
šiuos modelius, yra žinomi ( ) 1÷ n steb÷jimų duomenys. Šiai prognozei būdinga tai, kad ji sudaroma ir
esant mažam steb÷jimų skaičiui. Paprastai taip prognozuojami tie ekonominiai rodikliai, kuriuos veikia
daug veiksnių, pvz., pelnas, kapitaliniai įd÷jimai.
Savaime suprantama, ilgalaikei prognozei netinka modeliai, naudoti trumpalaikei prognozei.
Praktiškai tokiems uždaviniams spręsti dažniausiai naudojami regresiniai modeliai. Šių modelių
laisvas kintamasis yra laikas. Reikia pasakyti, jog, atliekant regresinę analizę, steb÷jimo duomenys
nebūtinai turi būti užfiksuoti vienodais laiko intervalais ∆t , kas ypač svarbu sudarant trumpalaikes
prognozes. Beje, regresiniai modeliai nelabai tinka sezoniniams svyravimams nustatyti.
Skiriamos šios ilgalaik÷s prognoz÷s modelių grup÷s:
− tiesin÷s regresijos modeliai;
− transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai.
4.4.1. Tiesin÷s regresijos modeliai
Tiesin÷s regresijos lygtis užrašoma taip:

t b a y
t
⋅ + = ˆ ; (4.19)
67
čia a, b – tiesin÷s regresijos lygties koeficientai, nustatomi iš normalinių lygčių sistemos.
Tiesin÷s regresijos normalinių lygčių sistema užrašoma taip:
( )
a n b t y
a t b t t y
t
t
⋅ + ∑ = ∑
⋅ ∑ + ∑ = ∑ ⋅
¦
´
¦
¹
¦
;
.
2
(4.20)
Koeficientas b, apskaičiuojamas taip:
( )
( )
b
n t y t y
n t t
t t
=
∑ ⋅ − ∑ ⋅ ∑
∑ − ∑
2
2
. (4.21)
Koeficientas a, nustatomas pagal šią lygtį:
( ) a
n
y b t
t
= ∑ − ∑
1
. (4.22)
Pažym÷tina, kad tiesin÷s regresijos linija visuomet eina per vidurkio tašką / y t , /.
Kai kuriais atvejais, siekiant supaprastinti apskaičiavimus, laiko ašis pakeičiama taip, kad būtų
∑ = t
*
0 , ir koeficientai nustatomi supaprastinus 4.20 lygčių sistemą:
( )
( )
a
y
n
b
t y
t
t
t
=

=
∑ ⋅


;
.
*
2
(4.23)
Žinant regresin÷s lygties koeficientus, galima apskaičiuoti prognozuojamą rodiklio reikšmę, įrašius
norimą t

=

n+τ reikšmę, kur τ – prognoz÷s intervalas.
Statistikoje galimas vidurkio kitimo ribas nusako pasikliautinumo intervalas, t.y. intervalas,
kuriame su tam tikra tikimybe galima laukti faktiškos prognozuojamo rodiklio reikšm÷s.
Pasikliautinumo intervalą nusako standartin÷ paklaida:
( )
σ
t
t t
y y
n
=
∑ −

$
.
2
2
(4.24)
Žinant šią paklaidą, prognoz÷s standartin÷ paklaida apskaičiuojama taip:
( )
( )
σ σ
$
.
y t
t
n
t t
t t
= + +

∑ −
1
1
2
2
(4.25)
Nustačius standartinę prognoz÷s paklaidą, pasikliautinumo intervalai apskaičiuojami su tokiu
patikimumu:

99% 3 ⇒ ± y
t y
t
*
$
σ

95% 2 ⇒ ± y
t y
σ
$

68% ⇒ ± y
t
σ

Tiesin÷s regresijos lygtyje minimalų pasikliautinumo intervalą atitinka vidurkio taškas ( ) y t , , o nuo
šio taško pasikliautinumo intervalas did÷ja į abi puses.

68
4.4.2. Transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai
Kai trendo negalima aprašyti tiesine regresijos lygtimi, naudojamos kreivin÷s regresijos lygtys.
Norint naudoti kreivinę regresijos lygtį, dažniausiai daromi du pakeitimai: natūrinis arba paprastasis
logaritmas ir atvirkštinis pakeitimas. Reikia pasakyti, kad šie pakeitimai gali būti pritaikyti tiek y, tiek
t

, tiek abiem kartu.
4.1lentel÷je pateikti dažniausiai daromi pakeitimai ir reikiamos apskaičiavimo formul÷s.
4.1 lentel÷. Regresinių kreivių apskaičiavimo formul÷s

Kreiv÷

Lygtis

Pakeitimas
Apskaičiavimo formul÷s
a b


Eksponent÷

y a b
t
= ⋅

ln ln
ln
y a
t b
= +
+ ⋅

ln
ln
ln
a
y
n
b
t
n
= −
− ⋅( )
ln
ln ln
⋅ =
=


∑ ∑ ∑
∑ ∑
b
n t y t
n t t
2
2
Rodiklin÷

y a t
b
= ⋅


ln ln
ln
y a
b t
= ⋅ +
+ ⋅

ln
ln
ln
a
y
n
b
t
n
= −
( ) ( )
n y t y t
n t t
ln ln ln ln
ln ln
⋅ − ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑
2
2


Hiperbol÷
y a
b
t
= +


y a b t
t
t
= + ⋅
=
*
*
1

y
n
b
t
n
∑ ∑

*

( ) ( )
n y t t y
n t t
⋅ − ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑
* *
* *
2 2


Geriausia kreiv÷ parenkama pagal vidutinę kvadratinę paklaidą MSE ir vidutinę procentinę
absoliutinę paklaidą MAPE. Apskaičiuojant tikslumą, reikia imti ne pertvarkytus duomenis, o
tiesioginius.
Prognozuojamo rodiklio standartin÷ skaičiavimo paklaida apskaičiuojama pagal šią formulę:
σ
$
(
$
)
;
y
t
y y
n k
t t
=
∑ −

2
(4.26)
čia k – nustatomų parametrų skaičius regresin÷je lygtyje.
69
4.5. PROGNOZöS PAKLAIDŲ SKAIČIAVIMO METODAI
Kaip min÷ta, kiekvienu atveju reikia žinoti vidutinę prognozuojamo rodiklio reikšmę ir galimą šios
reikšm÷s paklaidą (sklaidą). Kuo mažesn÷ sklaida, tuo didesnis prognozavimo tikslumas.
Prognozavimo tikslumą nusako šie rodikliai:
1. Prognozavimo paklaida e
t
(Forecasting Error);
2. Standartin÷ paklaida σ σσ σ
t
(Standart Error);
3. Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida MAPE (Mean Absolute Percentage Error);
4. Vidutin÷ procentin÷ paklaida MPE (Mean Percentage Error);
5. Vidutin÷ paklaida ME (Mean Error);
6. Vidutin÷ kvadratin÷ paklaida MSE (Mean Sguare Error).
Prognozavimo paklaida nustatoma kaip faktiškos rodiklio reikšm÷s y
t
ir prognozuojamos rodiklio
reikšm÷s f
t
skirtumas:
e
t
= y
t
– f
t
. (4.27)
Standartinę paklaidą galima apskaičiuoti pagal klasikinę paklaidos dispersijos formulę. Tačiau
pažym÷tina, kad tiek prognozavimo paklaida, tiek standartin÷ paklaida yra kintantys dydžiai. Tod÷l
naudoti klasikinę dispersijos formulę keblu, nes kiekvieną kartą skaičiuojant σ
t
reik÷tų vertinti
skirtingą narių skaičių.
Ekonominių rodiklių prognoz÷s tikslumas įvertinamas pagal paprastesnę σ
t
apskaičiavimo
formulę.
Apskaičiuojant dispersiją, norint panaikinti teigiamą arba neigiamą paklaidos nuokrypį, paklaida
keliama kvadratu. Tačiau tą patį galima padaryti ir kitaip, pavyzdžiui, nustačius paklaidos modulį.
Žinant šį modulį, galima apskaičiuoti vidutinį absoliutinį paklaidos nuokrypį MAD
t
(Mean Absoliute
Dispers). Šis dydis kiekvienu laiko momentu nusako absoliutinių paklaidų vidurkį.
Kadangi ekonominiai rodikliai dažnai prognozuojami eksponentinio išlyginimo metodu, tod÷l
MAD
t
patogu apskaičiuoti, naudojantis šio metodo procedūra. Tuomet
MAD
t
=α e
t
+(1- α ) MAD
t-1
; (4.28)
čia α – eksponentinio išlyginimo koeficientas.
Savaime suprantama, šis dydis niekada n÷ra neigiamas, nes e
t
yra neneigiamas dydis.
Žinant MAD
t
,

reikia apskaičiuoti standartinę paklaidą σ
t
. Eksperimentiniais tyrimais įrodyta, kad
standartin÷ paklaida yra didesn÷ už absoliutinį paklaidos nuokrypį, tačiau yra jam tiesiogiai
proporcinga. Proporcingumo koeficientas kinta nuo 1,2 iki 1,3. Paprastai laikoma, kad
σ
t
= 1,25 MAD
t
. (4.29)
Ši standartin÷ paklaida yra pagrindinis prognoz÷s tikslumo rodiklis. Kai prognozavimo horizontas
mažas, laikoma, kad prognozuojama reikšm÷ patenka į intervalą plius arba minus dvi standartin÷s
70
prognozuojamos reikšm÷s paklaidos. Pavyzdžiui, jei f
t
=100, σ
t
=10, tai prognozuojama reikšm÷ bus
intervale 100 ± 2⋅ 10 ⇒ 80 ÷ 120.
Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida apskaičiuojama taip:
MAPE=
1
100%
1
n
e
y
t
n
t
t
=

⋅ . (4.30)
Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad šis dydis neskaičiuojamas, kai y
t
= 0.
Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida nusako santykinį prognozavimo tikslumą ir, juo
remiantis, galima palyginti skirtingų rodiklių prognozes (žr. 4.2 lentelę ).
4.2 lentel÷. Prognozavimo tikslumo nustatymas
MAPE % Prognozavimo
tikslumas
<10 Labai tikslus
10÷20 Tikslus
20÷50 Pakankamas
>50 Nepakankamas

Vidutin÷ procentin÷ paklaida apskaičiuojama taip:
MPE

=
1
100
1
n
e
y
t
n
t
t
=

⋅ %

. (4.31)
Praktiškai laikoma, kad šis dydis neturi būti didesnis kaip 5 proc. Vidutin÷ procentin÷ paklaida yra
santykinis dydis, rodantis prognoz÷s nuokrypį. Esant idealiai prognozei, tiek nukrypimas į viršų, tiek
nukrypimas į apačią turi art÷ti prie nulio.
Vidutin÷ paklaida apskaičiuojama taip:
ME

=
1
1
n
e
t
t
n
=
∑ . (4.32)
Ši paklaida n÷ra santykinis dydis ir nusako prognoz÷s nuokrypio dydį.
Vidutin÷ kvadratin÷ paklaida apskaičiuojama taip:
MSE=
1
1
2
n
e
t
n
t
=
∑ . (4.33)
Šis dydis nusako paklaidos dispersiją, ir, ja remiantis, parenkami optimalūs prognozavimo modelio
parametrai.
71
LITERATŪRA

1. BAGDANAVIČIUS, J. ir kiti. Statistikos metodai socialiniuose-ekonominiuose
tyrimuose: mokomoji knyga. Vilnius: VPU l-la, 2007. 192 p.
2. BARTOSEVIČIENö, V. Ekonomin÷s statistikos pratybų užduotys. Mokomoji knyga. Kaunas:
Technologija, 2008. 65 p.
3. BARTOSEVIČIENö, V. Ekonomin÷s statistikos praktikumas. Mokomoji knyga. Kaunas:
Technologija, 2008. 116 p.
4. BARTOSEVIČIENö, V. Ekonomin÷ statistika. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2007.
108 p.
5. ČEKANAVIČIUS, V.; MURAUSKAS, G. Statistika ir jos taikymai. I knyga Vilnius: TEV,
2004. 268 p.
6. ČEKANAVIČIUS, V.; MURAUSKAS, G. Statistika ir jos taikymai. II knyga Vilnius: TEV,
2008. 272 p.
7. MARTIŠIUS, S. A. Taikomoji statistika ekonomistams ir vadybininkams: (teorija ir
metodai). Šiauliai, ŠU l-la, 2001. 244 p.
8. PABEDINSKAITö, A. Kiekybiniai sprendimų metodai. Vilnius: Technika, 2009. 104 p.
9. VALKAUSKAS, R. Statistika. Vilnius: VVAM. 2007. 211 p. (Pagrindinis šaltinis)
10. WILLIAMS, Th. A. and others. Contemporary business statistics, Mason (Ohio): South-
Western, 2009. 940 p.
11. WILLIAMS, F. MONGE, P. Statistika: kaip suprasti kiekybinius tyrimus, Vilnius: Žara, 2006.
238 p.
12. WILLIAMS, Th. A. and others. Contemporary business statistics with Microsoft Excel, Mason
(Ohio): South-Western, 2006. 941 p.
13. Business Statistics I. Lecture notes by Stefan Waner, 2003. Elektroninis išteklius:
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/RealWorld/pdfs/QM1Notes.pdf
14. Arsham, Hossein, Statistical Thinking for Managerial Decisions, 2009. Elektroninis išteklius:
http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504.htm#rrstatthink

Turinys
Turinys ..................................................................................................................................................... 2 1. ŪKIO STATISTINIO TYRIMO METODAI ...................................................................................... 3 1.1. STATISTIKOS MOKSLO ESMö IR PAGRINDINöS SĄVOKOS ............................................... 3 1.2. DUOMENŲ RINKIMAS .................................................................................................................. 4 1.3. IMTIES METODAS IR JO TURINYS ............................................................................................ 9 1.4. DUOMENŲ SUMAVIMAS ........................................................................................................... 11 1.5. STATISTINIAI RODIKLIAI ......................................................................................................... 15 1.5.1. Vienmačiai statistiniai rodikliai. .................................................................................................. 15 1.5.2. Dvimat÷ statistika: reiškinių ryšio tipai ........................................................................................ 17 1.6. DINAMIKOS EILUTöS STATISTIKA ......................................................................................... 20 1.7. INDEKSAI ...................................................................................................................................... 22 2. ŪKIS. MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI IR JŲ TYRIMAS ................................................... 24 2.1. ŪKIO STATISTIKOS METODAI IR ORGANIZAVIMAS ......................................................... 24 2.2. MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS IR TYRIMAS...................................... 28 2.2.1. Ekonominis augimas, gyventojai ir jų ekonominio aktyvumo tyrimas. ....................................... 28 2.2.2. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai .. 31 2.2.3. Nacionalinio produkto tyrimas ..................................................................................................... 32 2.2.4. Nacionalinio turto tyrimas ............................................................................................................ 35 2.3. KAINŲ, BANKŲ IR FINANSŲ SEKTORIAUS STATISTIKA .................................................. 38 2.3.1. Kainų tyrimas. .............................................................................................................................. 38 2.3.2. Bankų ir finansų sektoriaus statistika ........................................................................................... 40 2.4. ŪKIO CIKLAI IR JŲ TYRIMAS ................................................................................................... 43 2.5. BALANSINIAI IR SINTETINIAI SKAIČIAVIMAI .................................................................... 44 2.6. TARPTAUTINöS ŪKIO INTEGRACIJOS EKONOMINIS STATISTINIS TYRIMAS ............. 47 2.7. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA ........................................................................................ 50 2.8. MOKöJIMŲ BALANSAS .............................................................................................................. 52 3. ĮMONöS IR NAMŲ ŪKIŲ STATISTIKA ....................................................................................... 54 3.1. ĮMONöS STATISTIKA ................................................................................................................. 54 3.2. NAMŲ ŪKIŲ STATISTINIS TYRIMAS ...................................................................................... 55 3.2.1. Namų ūkių tyrimų turinys ............................................................................................................ 55 3.2.2. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sud÷ties, diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas.. 56 3.2.3. Namų ūkių gerov÷s laipsnio ir santykinio skurdo tyrimas ........................................................... 57 4. PROGNOZAVIMAS. EKONOMETRINIAI ŪKIO MODELIAI..................................................... 59 4.1. EKONOMETRINIŲ MODELIŲ ESMö. ....................................................................................... 59 4.2. STACIONARIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS ........................................... 60 4.2.1. Prognozavimo proceso samprata .................................................................................................. 60 4.2.2. Slankusis vidurkis ........................................................................................................................ 63 4.2.3. Eksponentinis išlyginimas ............................................................................................................ 64 4.3. NESTACIONARIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS ................................................................ 65 4.3.1. Tiesinio trendo modeliai............................................................................................................... 65 4.3.2. Sezoninio trendo modeliai ............................................................................................................ 66 4.4. ILGALAIKö PROGNOZö ............................................................................................................. 66 4.4.1. Tiesin÷s regresijos modeliai ......................................................................................................... 66 4.4.2. Transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai .................................................................................. 68 4.5. PROGNOZöS PAKLAIDŲ SKAIČIAVIMO METODAI............................................................. 69 LITERATŪRA ....................................................................................................................................... 71

2

1. ŪKIO STATISTINIO TYRIMO METODAI
1.1. STATISTIKOS MOKSLO ESMö IR PAGRINDINöS SĄVOKOS Statistikos mokslas yra taikomoji mokslo disciplina, tirianti statistinių duomenų rinkimo, sisteminimo, analiz÷s metodus ir jų taikymą. Statistika yra masinių reiškinių kiekybinis aprašymas (žym÷jimas skaitmenimis), jų grupavimas (klasifikavimas) ir apibūdinimas pagal jų indikatorius bei rodiklius. Statistika grindžiama didžiųjų skaičių d÷sniu, nes tik esant dideliam tyrimų skaičiui atsiranda statistinių d÷sningumų ir tendencijų. Didžiųjų skaičių d÷snis – kokybiškai vienarūšių aibių, susidedančių iš masinių reiškinių, d÷sningumas pasireiškia (ir gali būti tiriamas), kai yra pakankamai daug objektų (tiriamų reiškinių). Statistiniai d÷sningumai rodo veiksnių, lemiančių nagrin÷jamų masinių reiškinių pagrindines ypatybes, įtaką. Tie d÷sningumai ir išvados įgalina daryti tikimybinius sprendimus, tod÷l statistin÷s analiz÷s teorijai pagrįsti reikalinga tikimybių teorija. Yra trys statistinio tyrimo etapai: a) statistinis steb÷jimas; b) duomenų sumavimas; c) statistin÷ analiz÷. Statistinis steb÷jimas gali būti nuolatinis ir dalinis. Nuolatinis statistinis steb÷jimas apima visus nagrin÷jamos visumos vienetus, kurie registruojami be jokių praleidimų. Šitaip surinkta medžiaga klasifikuojama ir analizuojama. Visus šiuos tyrimo etapus nagrin÷ja aprašomoji statistika. Aprašomosios statistikos tyrimo objektas yra generalin÷s visumos (aib÷s, populiacijos) tyrimo statistiniai metodai ir procedūros. Socialinių-ekonominių reiškinių ir procesų aprašymas – svarbiausias aprašomosios statistikos tikslas. Gauta surašymo ar privalomosios atskaitomyb÷s informacija klasifikuojama ir analizuojama taip, kad būtų galima nustatyti socialinio gyvenimo faktus; empirin÷ informacija apibendrinama statistiniais d÷sningumais. Tam naudojama daugyb÷ statistinių metodų ir procedūrų: grupavimas, vidurkiai, indeksai, koreliacin÷ ir regresin÷ analiz÷, daugiamat÷s statistin÷s analiz÷s metodai. Be nuolatinių steb÷jimų, dažnai atliekami ir daliniai, apimantys ne visumą, o tik jos dalį, dažnai labai mažą. Šiuo atveju duomenys renkami (stebimi) tam, kad iš dalies galima būtų spręsti apie visumą. Iš dalinių steb÷jimų išskirtini imties metodu (žr. 1.3 skyrių) gaunami pirminiai ekonomin÷s informacijos duomenų masyvai. Taikant imties metodą, visada reikia sudaryti pačią imtį. Jos objektai turi būti atrenkami atsitiktinai, kiekvieno vieneto galimyb÷s patekti į imtį vienodos. Be min÷tos aprašomosios statistikos taikoma indukcin÷ statistika. Loginiu požiūriu indukcin÷ statistika iš esm÷s skiriasi nuo aprašomosios statistikos. Aprašomosios statistikos metodais steb÷jimo
3

įmon÷s ir pan. informacija gali būti renkama ištisiniu ir daliniu metodu. sportininkas – ne sportininkas).tai būdingas reiškinių arba procesų bruožas. Tokiais dalykais yra ekonomin÷ statistika. sociologija. lietuvis . yra vadinami aib÷s vienetais. Kiekvienoje šalyje statistin÷s informacijos rinkimą reglamentuoja statistikos įstatymas (Interaktyvus Statistin÷ http://www3. Mokymo dalykuose vienos ar kitos srities teoriniai mokslai (ekonomikos teorija. Ištisiniu metodu statistinius duomenis pateikia visi be išimties respondentai (gyventojai. Indukcin÷ statistika nagrin÷ja tą matematinę statistinę metodologiją. turintys bendrų aib÷s požymių. Požymis . remiantis empirinio patyrimo duomenimis. 4 . Statistin÷s informacijos rinkimas moksliškai organizuotas. reikia skirti mokymo dalykus. socialin÷ statistika ir kt. Kiekybiniais (variaciniais) požymiais vadiname tuos.2.tai panašaus turinio objektų arba reiškinių. demografin÷ statistika. Statistinis rodiklis .moteris. Sąlygiškai visus požymius galime skirstyti į kiekybinius ir kokybinius. tiek erdv÷s atžvilgiu.lrs. Statistikoje visi apibendrinimai daromi induktyviai. Atskirai pamin÷tinas atributinių požymių atvejis . variaciją.). jų kategorijos ir sąvokos identifikuojamos (susiejamos) su konkrečiais gyvenimo faktais. kurie gali įgyti tik priešingas reikšmes (vyras . ekonominius. Nuo statistikos metodologijos. ūkio statistika. Statistin÷ visuma (aib÷) . Čia statistika tik aprašo reiškinius. Statistika.tai statistiniai duomenys. kuri gali būti apibūdinta statistiniais dydžiais. Apibendrinantieji rodikliai charakterizuoja reiškinių aibę. kurių reikšm÷s viena nuo kitos skiriasi apibr÷žtu. rodiklį. bendresnių. turinčių bendrų požymių ir skirtingų reikšmių. išvadų einama prie išsamesnių. Kokybiniais (atributiniais) vadiname kiekybiškai neišreikštus požymius. kuri leidžia gautas išvadas apie imtį pagrįstai pritaikyti generalinei aibei apibūdinti. o indukcin÷s statistikos metodologija padeda statistinius duomenis apibendrinti.alternatyviniai požymiai. DUOMENŲ RINKIMAS Statistin÷s informacijos rinkimo etape renkami statistiniai duomenys apie socialinius. požymį. tirdama masinius reiškinius ir procesus. kaip mokslo apie statistinius metodus.duomenys tik aprašomi. Individualieji rodikliai . Pirminiai nedalijami aib÷s elementai (objektai ir reiškiniai). reiškiniais. 1.nelietuvis. vartoja specifines sąvokas: didžiųjų skaičių d÷snį. išmatuojamu dydžiu. Variacija .) konkretizuojami. demografija ir pan. egzistuojančių laike ir erdv÷je.lt/pls/inter3/dokpaieska. demografinius ir kitus masinius reiškinius. savyb÷ arba ypatyb÷. rodanti visuomeninio reiškinio savybę ar tapatybę konkrečiomis vietos ar laiko sąlygomis. Variacijos atsiranda d÷l įvairių priežasčių poveikio reiškiniui.tai skaitmenin÷ charakteristika. grup÷ (aib÷). Jos kinta tiek laiko. požymiai registruojami pagal iš anksto sudarytą programą. Apibendrinant nuo siauresnių sąvokų ir teiginių. statistinę visumą.showdoc_l?p_id=93207&p_query=&p_tr2=).tai požymių reikšmių svyravimas.

rinkinys individualių kortelių. atskaitomyb÷s formos. Eksploatuojant gyventojų registrą.tai kartoteka. Gyventojų registro duomenų rinkimas yra dviejų stadijų: duomenų įvedimas ir informacijos aktualizavimas (atnaujinimas). Kas vyksta? Kokie santykiai. birželio 11 d. registrai. Jo funkcionavimo principas . Gyventojų registras . kai kiekvienam gyventojui suteikiamas asmens kodas. t. 2. labai svarbus yra identifikavimas. priimtus nutarimus. 3. 1985).y. skirtų tam tikriems arba konkretaus asmens. 1. kai nustatytais terminais visi juridiniai asmenys pateikia Statistikos departamentui ataskaitas.pastovus duomenų rinkimas ir turimų duomenų apie visus žmogaus gyvenimo įvykius.lt/pls/inter2/dokpaieska. Surašymai. 2. Atskaitomyb÷. kitimo tendencijas. valdymo. specialūs tyrimai. Nuo seno kiekvienoje valstyb÷je svarbiausios statistikos funkcijos yra pažintin÷. Viešumo – kiekvienam šalies piliečiui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su šalies ekonomine ir socialine raida. Informacijos rinkimo aspektu svarbiausi duomenų šaltiniai yra šie: 1.konstatuoja faktus. Pagrindiniai valstyb÷s statistikos organizavimo ir darbo principai suformuluoti Statistikų profesiniame kodekse (Tarptautinis statistikos institutas. proporcijos. kuriuos numato registro steb÷jimo programa atnaujinimas. ryšiai? Valdymo – statistinis reiškinių įvertinimas parodo ar reikia keisti įstatymus.atskaitomybę. (Pvz. viešumo. Iš dalinių steb÷jimų ypatingą reikšmę turi imties metodu gaunami pirminiai statistiniai duomenys. Tarptautin÷je praktikoje valstyb÷s statistika dalį informacijos surenka taikydama organizacinę steb÷jimų formą . neturint duomenų apie vyrų ir moterų gyvenimo trukmę.showdoc_l?p_id=231799). d÷sningumus. surašymai. Daugelyje valstybių statistinių duomenų apsaugą ir jų identifikavimą reglamentuoja duomenų apsaugos įstatymas. Žinomi du duomenų įvedimo variantai: 5 . (Interaktyvus http://www3. kitaip sakant. registrai.lrs. Viešumo funkcija realizuojama periodiškai publikuojant statistinius duomenis apie visas svarbiausias valstyb÷s gyvenimo sritis. arba grup÷s asmenų duomenims. Lietuvos respublikos Asmens duomenų teisin÷s apsaugos įstatymas įsigaliojo 1996 m. negalima korektiškai nustatyti pensinio amžiaus). Pažintin÷ – atskleisti ir nustatyti reiškinių santykius.

tai būtina registro funkcionavimo sąlyga.gyventojų surašymas. kai šalia klaus÷jas. o respondentas geriau atsakin÷ja į klausimus. atsakymai labiau apgalvoti. Specialiai tiriami namų ūkiai. užimtumas ir daugelis kitų reiškinių. o korespondentinis būdas.). Informacija socialiniams reiškiniams tirti daugiausia renkama apklausos būdu. Organizaciniu požiūriu šis būdas panašus į gyventojų surašymą. kurių paskirtis . Apklausos lapai pildomi pagal asmeninius piliečių dokumentus (pasą.tai sąrašas klausimų su galimais atsakymų variantais arba be jų. Tuo tikslu įstaigose. Ypatingas surašymų tipas . suderinęs su statistikos įstaigomis. diegiamos apskaitos formos. 6 . darboviečių. tikrinant kiekvieną įrašą anketoje. kurie respondentui pateikiami atspausdinti. Anketa . kadangi respondentas jaučia didesnį anonimiškumą. atestatą. Jis atliekamas vienu metu nustatytoje teritorijoje pagal bendrą programą ir metodologiją registruojant kiekvieną steb÷jimo vienetą. įsipareigoja steb÷ti tam tikrus reiškinius ir numatytais terminais pranešti rezultatus. o registratorius tikrina parodymų tikslumą. Interviu. 3. o pasų skyriaus informaciją papildomai gauna iš metrikacijos skyrių. Socialiniams. telefonu. V÷liau duomenų banko įrašai turi būti aktualizuojami (atnaujinami) . plačiausiai naudojama anketin÷. įvairius pažym÷jimus ir pan. Surašymas yra specialiai organizuotas kokio nors reiškinio statistinis tyrimas. sociometrin÷ apklausos ir interviu. Gali būti ištisiniai ir neištisiniai surašymai. diplomą. kai respondentas. renkant informaciją. mažesn÷mis sąnaudomis gaunami tikslesni duomenys. Valstyb÷s statistikos lygmenyje šiems tyrimams vadovauja Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – statistikos departamentas). Be apklausos paštu. darbuotojų darbo apmok÷jimas. skirtingai anketinei apklausai. Anketavimo trūkumai yra šie: o apklausos situacija nekontroliuojama. Anketin÷s apklausos pagrindas yra anketa.o surašoma iš anketų pagal gyventojų apskaitos programą. Skiriami du apklausos tipai: o ekspertin÷. kai registratorius aplanko respondentą ir pats užpildo anketą. Skiriamos kelios apklausos organizavimo rūšys: o ekspedicin÷. jog.įvesti informaciją į duomenų banką. mokymo įstaigų. o ne respondentui. klausimų sąrašas skirtas klaus÷jui. sociologiniams reiškiniams tirti itin svarbi anketin÷ apklausa bei interviu. anketos forma. Specialūs tyrimai. o saviskaita. atliekančiose pirminę apskaitą. Anketavimo pranašumas yra tas. o respondentui neįmanoma paaiškinti neaiškių klausimų. kai anketą užpildo respondentas.

Klausimai pagal formą skirstomi į: o atviruosius. kurią galima gauti tik apklausos būdu. o antra. labai svarbu tinkamai parinkti. kai respondentams pateikiamas situacijų rinkinys ir prašoma nurodyti pateiktoje situacijoje palankesnį elgesio ar nuomon÷s variantą. Kalbos. 7 .o individualioji. reiškinius. kai visi atsakymų variantai duoti ir užfiksuoti klausimų sąraše. o imant interviu jį visada turi klaus÷jas. o individualioji . priklausomai nuo jų turinio. Čia reikšminga yra prožektorin÷ apklausa. nuomones. suformuluoti ir išd÷styti klausimus. Ekspertin÷ apklausa esti. ar teisingi respondento atsakymai į ankstesnius anketos klausimus. jungianti atvirosios ir uždarosios apklausų procedūras. tiek interviu pagrindas yra klausimų sąrašas. vertinimus. Filtruojančiaisiais klausimais įvertinamas respondentų informuotumas. atsakymai į kuriuos teikia informaciją. Dabar vis dažniau naudojamos tarpin÷s formos. o pusiau uždaruosius. anketuojant klausimų sąrašas įteikiamas respondentui. kaip apklausos metodų. 2. Anketos klausimai klasifikuojami pagal turinį. o uždaroji. Tarptautin÷je statistikoje galioja svarbiausios klausimų sąrašo sudarymo taisykl÷s: 1. kai respondentas atsakin÷ja laisva forma. Sudarant klausimų sąrašą. pavyzdžiui. Į klausimų sąrašą įtraukiami tik esminiai klausimai. Tiek anketavimo. o uždaruosius. Apklausos rezultatai labai priklauso nuo klausimų sąrašo kokyb÷s. o pagal atliekamą funkciją filtruojantys ir kontroliniai. daugiausia uždarojo tipo. pagal formą.kai respondentas yra savo nuomon÷s reišk÷jas. vykusius praeityje bei dabar. konceptualumo. neakivaizdin÷ apklausa. Klausimai. atitikti jo kompetenciją. Klausimai gali būti tiesioginiai ir šalutiniai. pagal funkciją. Pagal užduodamų klausimų konstrukciją apklausos skiriamos į tris tipus: o atviroji. yra nežymių skirtumų: o pirma. o pusiau uždaroji. sąlygiškai grupuojami į dvi grupes: o klausimai apie faktus. o klausimai apie motyvus.tai rašytin÷. semantiniu (turinio prasm÷s) požiūriu klausimų formulavimas turi būti suprantamas respondentui. Tarp anketavimo ir interviu. kai respondentas yra tam tikros gyventojų grup÷s interesų reišk÷jas. daugiausia atvirojo tipo. anketavimas . anketa-interviu ir pan. Kontroliniais klausimais patikrinama. o interviu žodin÷ apklausa. kad būtų pašalinti nekompetentingi.

kuri buvo gauta atsakant į prieš tai pateiktus klausimus. išsiaiškinti sunkumus. respondento nuomonę. o taisykl÷s. vertinimus. Tikrinamas klausimų turinys. Netvarkingi atsakymai. formulavimas. jog blogai suformuluoti klausimai arba blogai suformuluota atranka. su kuriais susiduria respondentas. jis esti psichologiškai pasirengęs atsakyti į visus klausimus. atskleidžiantys tiriamos temos turinį. Dažni atsakymai „nežinau" arba „nesuprantu". atliekamas bandomasis tyrimas. 3. Antrasis pagrindin÷s dalies trečdalis yra sunkiausi klausimai.3. Sudarius anketą. tačiau galima ir anketos pradžioje. o demografin÷ dalis. nuoseklumas. Anketos kompoziciją sudaro: o įvadin÷ dalis. Atsakymai „viskas" arba „nieko". kaip pildyti anketą ir kaip ją grąžinti. kaip geriau formuluoti klausimą. dažniausiai .klausimai apie faktus. išbraukiami neinformatyvūs klausimai. vartojamos respondentui nesuprantamos. kurių tikslas . Vienareikšmiai atsakymai be skirtingų interpretacijų rodo. Visi klausimai turi kelti teigiamą respondento reakciją bei norą teikti objektyvią ir išsamią informaciją. Demografinius klausimus rekomenduojama pateikti anketos gale. o atsakymų anonimiškumas. Klaus÷jui būtina apsvarstyti su respondentu klausimų turinį. Įvadin÷je dalyje nurodoma: o kokia organizacija atlieka anketinę apklausą. kad klausimus geriau iš naujo suformuluoti. o respondento asmeninio dalyvavimo svarba ir reikšmingumas. Pradžioje pateikti klausimai respondentui turi būti lengvi. 5. Klausimai turi atitikti respondentų tipus ir jų psichologinę būseną. Bandomajam tyrimui rekomenduojama suformuoti imtį.pagilinti ir patikslinti tą informaciją. 8 .tai intymiausi ir įvairūs kontroliniai klausimai. Pagrindinę dalį sudaro klausimai. Negalima pateikti klausimų. kurios išryšk÷ja bandomojo tyrimo metu: 1. Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Vadinasi. o tyrimo tikslas ir kaip bus panaudoti tyrimo rezultatai. kad įjuos būtų galima atsakyti. Pagrindin÷s dalies paskutinis trečdalis . kuriais siekiama įvertinti respondento nuomonę. Kai respondentas jau būna užpildęs didesnę anketos dalį. 2. per daug sud÷tingos sąvokos. o pagrindin÷ dalis. Klausimai turi būti suformuluoti taip. kurie tiesiogiai susiję su pagrindine tyrimo tema. pilotažas. anketos kokybei įvertinti. Tai rodo. Bandomasis tyrimas atliekamas asmeninio interviu forma. kurie sukeltų respondento nenorą bendrauti su klaus÷ju. klausimų kiekis. tod÷l gali būti įtraukiama papildomų klausimų. 4. Tai klausimai.

sudarančių imtį. yra šie: o testuojama asmenų grup÷ turi būti aiški. Nustatomos imties statistin÷s charakteristikos. IMTIES METODAS IR JO TURINYS Statistiniai duomenų rinkimo metodai skiriasi ne tik praktinio pritaikymo galimyb÷mis ar universalumo mastu. nes. jais surinktų duomenų tikslumu ir sąnaudomis. Imties metodas yra neištisinio (dalinio) statistinio steb÷jimo metodas. Parenkamas duomenų rinkimo būdas (bus stebima tiesiogiai ar kitu būdu). 5. o testuojamieji turi būti apklausti ir šitokia apklausa turi pad÷ti jiems pasirinkti bei išsiaiškinti kriterijus. tikslus. kuris yra toks: 1. Formuojant tyrimų metodiką. gaunami panašūs rezultatai. Pasirenkamas imties vienetas ir imties rūšis. Tiriama aib÷. kad klausimai blogai suformuluoti ir atsakymuose išvardytos ne visos alternatyvos. imties tyrimas yra ekonomiškas. kuri bus stebima. Jos ribos turi būti tiksliai apibr÷žiamos. Šių apklausų svarbiausias momentas . arba. pakartotinai tiriant. Šių etapų turinį galima apibendrinti taip: 1. o testuojamieji turi tur÷ti galimybę daryti neribotą skaičių pasirinkimų. 3. Šio metodo praktinis naudojimas susijęs su atitinkamos tyrimų metodikos suformavimu. 5.3. Praktinis šio metodo taikymas rodo esant jį optimalų.anketos patikimumo kriterijus. kad visi apklausiamosios grup÷s nariai juos vienodai suprastų. 4. Tyrimas imties metodu turi kelis etapus. kurios statistin÷s charakteristikos nežinomos. Suformuluojamas steb÷jimo tikslas. operatyvus. 1.teisingas testo sudarymas. 4. pastabų. palyginti su visos aib÷s tyrimu. o testo klausimai turi būti suformuluoti taip. Iš šios aib÷s atsitiktine tvarka atrenkama n vienetų. išplaukiančius iš šio metodo turinio. Pagrindiniai reikalavimai. Kelių tyrimų stabilūs rezultatai . Tai rodo. 3. 2. Specifin÷s yra sociometrin÷s apklausos. 2. Stebimi imtį apibūdinantys požymiai. Tyrimo imties metodu etapai ir imties rūšys. keliami testams. 9 . o apklausiamosios grup÷s nariai pasirinkti turi savarankiškai. Anketa laikoma patikima. testai. Apibr÷žiama aib÷. kitaip sakant. Iš plataus metodų spektro reik÷tų išskirti imties metodą. Daug atsisakančių atsakin÷ti. galima išskirti svarbesnius jos momentus. nes sociometrinio testo rezultatai gali būti panaudoti apklausiamųjų grupei rekonstruoti. kurios laikomos aib÷s charakteristikomis. Daug netinkamų komentarų. bet ir patikimumu. jei. palankus tiriant nepasiekiamas aibes. Apibūdinamas rinktinų duomenų pobūdis.4.

Dažnos matavimo klaidos. 10 rusų. o sankaupų imtis . Netikimybin÷s imtys neturi atsitiktinumo veiksnio. Atsitiktin÷s paklaidos vidurkiai maž÷ja maž÷jant stebinių skaičiui. Klaidos gali kilti ir iš būdo. numatoma. o stratifikuota imtis . ar jis bus atliekamas tam tikrais laikotarpiais.aib÷ dalijama į vienarūšes dalis . Atsitiktinių paklaidų atsiranda naudojant tas pačias matavimų procedūras ir instrumentus. visuomen÷s poveikio tyrimui. kurie. o sprendimo būdu gauta imtis (tiriami tie aib÷s objektai. o koncentruotos aib÷s imtis (respondentai parenkami aklai. po apklausos jie identifikuoja kitus ir t. o neatsitiktin÷ (netikimybin÷). o sankaupų imtis. kai imčiai atrinkti aib÷s vienetai toliau formuojant imtį nenaudojami. naudojant atsitiktinių skaičių lentelę ir pan. o sistemin÷ atsitiktin÷ imtis.aib÷ suskaidoma į panašias sankaupas – grupes. paprastosios atsitiktin÷s imties būdu atrenkamos kelios sankaupos. tai: o sistemin÷s paklaidos (situacijos iškraipymas). o stratifikuota imtis. o kvotin÷ imtis. 7 lenkai ir 3 baltarusiai.6. geriausiai reprezentuoja tiriamą aibę). Tikimybin÷s imties turinys yra toks: o paprastoji atsitiktin÷ imtis . o pirmas objektas parenkamas atsitiktinai. o atsitiktin÷s paklaidos (atsiranda tyrimui naudojant gausią informaciją).stratas. kurių visi objektai tiriami. 10 . tyr÷jo ar respondento asmeninio nusistatymo ir pan. iš anksto numatomos imties elementų kvotos. kad imtį sudarys 80 lietuvių. Jų rūšys šios: o paprastoji atsitiktin÷ imtis. Jose objektai imami proporcingai.iš aib÷s elementų sąrašo imamas kiekvienas per k dydžio intervalą objektas. Pavyzdžiui. Tai skirtumas tarp imties vidurkio ir visos aib÷s vidurkio. Imtis gali būti: o atsitiktin÷ (tikimybin÷).stebimi objektai parenkami atsitiktinai (traukiant burtus. o sistemin÷ atsitiktin÷ imtis .t). Tikimybin÷ms imtims būdinga tikimyb÷ patekti į imtį. ar tyrimas bus vienkartis. atsitiktin÷s imties būdu.). kuriuo atsakymas yra išgaunamas. Jos yra: o imtis patogumo d÷lei (naudinga imtį formuojančiam asmeniui). Nutariama. Imtis gali būti kartotin÷ ir nekartotin÷. tyr÷jo nuomone. Imties tyrimų klaidos. kai atsižvelgus į populiacijos sandarą.

esant aukštai temperatūrai. Skal÷s. žmogaus profesija. kad joje objektai yra išrikiuojami pagal tam tikros stebimos savyb÷s did÷jimą arba maž÷jimą. Kokybiniai požymiai. Ji rodo. Nuo vardin÷s skal÷s ji skiriasi tuo. vidutinio ir aukšto. Tarkim.1. Vardin÷ skal÷ patvirtina tą faktą. Kiekybiniai požymiai išreiškiami skaičiais. abejinga. kadangi jie apibūdina kiekvieną stebimą vienetą keliomis kategorijomis. Kiekybiniai požymiai gali būti intervalin÷s arba santykin÷s skal÷s pavidalo. kad kokybiniai požymiai yra tik tam tikri pavadinimai su priskirtu kokiu nors nereikšminiu dydžiu (pvz.aukšta. tų pačių kokybinių požymių eil÷s skal÷ gali būti ir kitaip sudaryta: socialinis statusas gali būti klasifikuojamas kaip žemas ir aukštas vietoje žemo. grup÷s viena nuo kitos skiriasi ne dydžiu.). Eil÷s skal÷s pavyzdys gali būti visuomen÷s socialinis statusas (klasifikuojamas kaip žemas. geležinkelio vagonų numeriai .4. Grupavimo požymiai. kuriam priskirtas numeris. o 20 laipsnių šilumos . ar abejingas jam. nuomon÷ apie tam tikrą pasiūlymą (klasifikuojama pagal tai. Šie skaičiai prasčiausiai identifikuoja asmenį. koks jo asmens skaičius . 11 . Šiuos skaičius galima sukeisti vietomis. Grupuojant pagal kokybinį požymį. nuomon÷ gali būti klasifikuojama kaip labai palanki. identifikuoja arba kam nors atstovauja. numeriai ant krepšinio komandos žaid÷jų marškin÷lių. ar individas yra palankus pasiūlymui. nekeičiančiu skal÷s pobūdžio. moteris – 2). Be to. užimta vieta pasibaigus sporto varžyboms (pirma. tai tokia skal÷ vadinama eil÷s skale. Kokybiniai požymiai dažnai laikomi besąlyginiais.čia natūralios tvarkos n÷ra. kad identiškumas yra vienintel÷ vardin÷je skal÷je leidžiama operacija. kad. o sudaromos grup÷s (intervalai) ir nustatomas grupių skaičius. numeriai paprasčiausiai žymi. Šios skal÷s pagrindin÷ savyb÷ yra eiliškumas.. kuriems nebūdinga natūrali tvarka. Kokybin÷s skal÷s gali būti natūralios tvarkos arba jos iš viso gali nebūti. DUOMENŲ SUMAVIMAS Duomenų grupavimas. yra dvigubai karščiau.1 ar 2. vyras . Jeigu kokybinį požymį galima išd÷styti tam tikra (nuoseklia) tvarka. kad 10 laipsnių šilumos yra žema vasaros dienos temperatūra. vidutinis ir aukštas). Tai galima padaryti tod÷l. yra priskiriami vardinei skalei. Pavyzdžiui.1. Ar galima pasakyti. Kad būtų galima nustatyti asmens lytį. ar prieštarauja).t. antra ir t. tereikia žinoti. Paprastai grupuojama keliais etapais: o parenkami grupavimo požymiai. ką galime ir ko negalime pasakyti išmatavę reiškinį intervalin÷je skal÷je. Steb÷jimo objekto vienetų suskirstymas pagal esminius požymius į vienarūšes grupes vadinamas statistiniu grupavimu. prieštaringa ir labai prieštaringa. palanki. Kokybiniai ir kiekybiniai požymiai dar gali būti skirstomi ir pagal skales. bet tiriamo požymio pobūdžiu. o gauti rezultatai apibūdinami statistiniais rodikliais. Jų priskyrimas atitinkamai grupei priklauso nuo grupavimo pagrindu paimto požymio dydžio. Grupavimo pagrindu gali būti imami kokybiniai (atributiniai) arba kiekybiniai požymiai. Klasikinis intervalin÷s skal÷s pavyzdys yra temperatūros skal÷. Skal÷s.

būtina tiksliai nustatyti kiekybines grupių ribas. Dažniausiai jų reikia kokybiškai besiskiriančioms grup÷ms vienai nuo kitos atskirti. Sudarant intervalus. kad vieno intervalo aukštutin÷ riba. priklausančios kiekvienai grupei. o kai yra tik viena riba . intervalų ribos priklauso nuo požymio pokyčio. bus neigiamas. kur konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis viena kokyb÷ tampa kita.iki". laikomas dvigubai sunkesniu už žmogų. yra sudaromi intervalai ir nurodomos minimalios ir maksimalios požymio reikšm÷s. be abejon÷s. tai intervalai žymimi taip. Lygieji intervalai taikomi tais atvejais. žmogus.y. Intervalai gali būti apibr÷žtieji ir neapibr÷žtieji. o kito intervalo žemutin÷ riba skirtųsi apibr÷žtu dydžiu. kai grupuojamasis požymis kinta netolygiai. kurios gali būti žymimos nurodant požymio reikšmes „nuo . svarbu tiksliai nustatyti jų ribas. bet susijęs su tiriamo reiškinio esme. t. turintys abi ribas. Pavyzdžiui. Grupavimų intervalo nustatymas. Jei požymis kinta tolygiai. Vidutin÷ antro intervalo reikšm÷ nustatoma kaip aukštutinių pirmo ir antro intervalo ribų sumos 12 . dažniausiai . Akivaizdus pavyzdys gali būti svoris. o nelygiuosius.y.vienetu. miestų grupavimas pagal gyventojų skaičių. jei objektas savyb÷s visai neturi. kad santykin÷je skal÷je galima lyginti intervalus. Santykin÷je skal÷je nulis yra ne susitarimo reikalas. klasifikuoti objektus pagal jų dydį arba vartoti skaičius objektams identifikuoti. t. Intervalai. nelygieji dažniausiai kaip progresyviai did÷jantys (maž÷jantys) intervalai. Intervalin÷je skal÷je negalima lyginti absoliučių reikšmių. Tai reiškia. Progresyviai did÷jantys arba maž÷jantys intervalai dažniausiai sudaromi tada. Iš nelygiųjų intervalų reiktų išskirti specialiai sudarytus kokiam nors konkrečiam reiškiniui tirti. Dažnai būtina apskaičiuoti intervalo vidutines reikšmes. Sudarant intervalus. Intervalo riba tada nustatoma ten.tai vienarūšių grupių išskyrimas pagal kokį nors kiekybinį požymį. sveriantį 50 kg. kad intervalin÷je skal÷je nulinis taškas yra nustatomas susitarimo pagrindu. Tod÷l pagal pokyčio pobūdį kiekybiniai požymiai skirstomi į diskrečiuosius ir tolygiuosius. kad vieno intervalo aukštutin÷ riba. Intervalai pagal dydį skirstomi į: o lygiuosius.nei esant žemai? Atsakymas. o kito intervalo žemutin÷ riba sutaptų arba skirtųsi labai mažu (nereikšminiu) dydžiu. o skirtumai tarp ribinių variantų yra dideli. ji žymima 0. kai kiekybiniai požymiai kinta tolygiai. Tais atvejais. Jei tiriami reiškiniai grupuojami pagal kiekybinį požymį.neapibr÷žtaisiais (atviraisiais). Paprastai intervalai turi dvi ribas: žemutinę ir aukštutinę. tai intervalai gali būti žymimi taip. sveriantis 100 kg. pavyzdžiui. uždarieji ir atvirieji. Grupavimo intervalas . Priežastis yra ta. Santykin÷je skal÷je galima palyginti absoliučius dydžius. Jei požymis yra diskretusis. kai tiriama aib÷ nevienarūš÷ arba labai didel÷. vadinami apibr÷žtaisiais (uždaraisiais).

priklausomai nuo sprendžiamų uždavinių. o kito požymio . o pagal du ir daugiau požymių . kadangi tiriamos aib÷s požymiai gali būti įvertinti skirtingais matavimo vienetais ir būti skirtingų požymių krūviai.. kad išskirti intervalai būtų užpildyti. atliekamas pagal vieną požymį (pvz. kurios skiria vieną tipą nuo kito. remiantis jomis. 13 . vienas požymis gali būti svarbesnis už kitą. Tai n÷ra sunku atlikti. Statistin÷s lentel÷s. reikia nustatyti tokias kiekybinio intervalo ribas. t.mažiausia. du ir daugiau požymių.y. labai svarbu tiksliai nustatyti grupių skaičių ir varijuojančio požymio reikšmes. plačiau paaiškinančiomis pirminius duomenis.pus÷. Grupuojant pagal kiekybinį požymį. Kitaip tariant.daugiamačiu. Lygieji intervalai gali būti nustatomi šiuo būdu: iš didžiausios požymio reikšm÷s atimama jo mažiausia reikšm÷ ir gautas skirtumas dalijamas iš numatyto grupių skaičiaus. Reikia stengtis. Paprastuoju vadinamas grupavimas. gyventojų grupavimas pagal lytį). Pasiskirstymo duomenų lentel÷se atsispindi socialinių-ekonominių reiškinių kitimai erdv÷je. Grupavimai. Be to. skirstomi į kokybinių ir kiekybinių požymių grupavimus. tuo daugiau reikia sudaryti grupių. tačiau tai gerokai sud÷tingiau. atliekamas pagal du ar daugiau požymių. Galimas paprastasis ir kombinuotasis grupavimas.tai kokybiškai vienarūšių grupių išskyrimas pagal vieną. kai grupuojama pagal vieną požymį. tiriamos aib÷s vienetų skaičiaus ir tyrimo reikalavimų. kurios išskiria naują kokybę. būtų nustatytos tiriamos aib÷s esmin÷s savyb÷s ir neprarastas pirminių duomenų informatyvumas. Kiekybinis grupavimas pagal vieną požymį yra vadinamas vienmačiu. Kuo didesn÷ požymio variacija ir kuo daugiau aib÷s vienetų.tai statistin÷s aib÷s skaidymas į kokybiškai vienarūšes grupes. Grupuojant pagal kiekybinį požymį. Dinamikos duomenų ir pasiskirstymo duomenų lentel÷s gali būti sudarytos pagal kokybinį ir kiekybinį požymius arba kaip šių požymių kombinacija. kad. geriausia gali būti vieno požymio didžiausia reikšm÷. grupių skaičius priklauso nuo požymio variacijos. Visos statistin÷s lentel÷s gali būti pirminių duomenų lentel÷mis (informacin÷mis) ir pirminius duomenis iliustruojančiomis lentel÷mis. Kokybinių požymių grupavimas . Kiekybinių požymių grupavimas . Kombinuotuoju vadinamas grupavimas. Būtina sudaryti tiek grupių. Dinamikos duomenų lentel÷s parodo socialinių-ekonominių reiškinių rodiklių pasiskirstymą laiko atžvilgiu. Dažniausiai visos statistin÷s lentel÷s skirstomos į pasiskirstymo ir dinamikos lenteles. kai grupuojama pagal du ir daugiau požymių. Tod÷l toks grupavimas gali būti atliktas tik taikant specialius statistinius duomenų apdorojimo metodus.

statistin÷ informacija.Statistinių lentelių sudarymo principai. jas sudarant. Dažniausia socialiniuose ir ekonominiuose tyrimuose naudojamos šios grafikų rūšys: o Sektorin÷s diagramos. Išnašos ir duomenų šaltiniai turi būti po pagrindine lentel÷s dalimi. kuriais dažniausiai vaizdžiai išd÷stomi skaičiavimų rezultatai. o horizontalia kryptimi. pavadinimas ir paantrašt÷ virš pačios lentel÷s. nurodomas skal÷s mato vienetas. Grafikai yra vaizdesnis duomenų aprašymo bei analiz÷s būdas palyginus su lentel÷mis. rekomenduojama laikytis tam tikrų principų. Sektorin÷s diagramos yra skirtos atskirų aib÷s dalių struktūrai atvaizduoti. o Tiesin÷s pusiaulogaritmin÷s diagramos. kai reikia palyginti tarpusavyje kelis dydžius. matų skal÷je užrašomi tik sveiki arba suapvalinti skaičiai. matų skal÷ turi būti nepertraukiama. Jas sudarant reikia laikytis tokių reikalavimų: o o o o o skal÷s. Grafikai gali būti sudaryti įvairia technika ir būdais.pasirinkti. Stulpelin÷se diagramose įvairių kategorijų dydžiai atvaizduojami vienodo pločio ir skirtingo aukščio stačiakampiais ("stulpeliais").stulpelinę ar juostinę . bet ir reiškinių kitimui laiko atžvilgiu atvaizduoti. D÷l to. kai reikia. gauta diagrama vadintųsi juostine. Visi grafikai gali būti suskirstyti į šias grupes: o faktinius duomenis iliustruojančius grafikus. Stulpeliai ir juostos yra naudojami ne tik atskirų dydžių palyginimui tarpusavyje. yra br÷žiamas apskritimas. o Tiesin÷s diagramos. Sudarant sektorines diagramas. Kurią iš šių diagramų . kuria matuojamas stulpelio aukštis (juostos ilgis). Duomenų aprašymas grafikais. Toliau turi būti pateikta pagrindin÷ statistin÷s lentel÷s dalis . 14 . eilučių ir stulpelių pavadinimai.jos šaknis ir antrašt÷. matų skal÷ turi apimti visas statistin÷s aib÷s reikšmes.y. Tačiau juos sudarant reikia laikytis tam tikrų reikalavimų. Statistin÷s lentel÷s turi būti vaizdžios ir lengvai suprantamos. kuris padalijamas į segmentus proporcingai aib÷s dalių lyginamajam svoriui. išreikštam procentais. o Stulpelin÷s ir juostin÷s diagramos. Stulpelinių diagramų sudarymui reikia tik vienos. Stulpelin÷s ir juostin÷s diagramos yra naudojamos tada. priklauso nuo turimų duomenų. o papildomais skaičiavimais gautų duomenų grafikus. Tipin÷je statistin÷je lentel÷je turi būti nurodytas numeris. Jeigu stačiakampius išd÷stytum÷me ne vertikalia. papildomai jie paaiškinami. pradinis taškas yra nulis. t. ordinačių srityje atid÷tos matų skal÷s. Ji skirta kiekvieno stulpelio aukščiui nustatyti Stulpeliai turi būti išd÷stomi tam tikru vienodu atstumu vienas nuo kito.

Tiesin÷s pusiaulogaritmin÷s diagramos sudaromos taip: o ordinačių ašyje atidedama logaritmin÷ matų skal÷.apimtis arba lygis. intensyvieji rodikliai negali būti tiesiogiai sumuojami. t. Atstumas nuo 1 iki 10 reiškia vieną augimo ciklą. Rekomenduojama vienoje diagramoje br÷žti ne daugiau 5-6 kreivių. o apibendrinantieji . Konkretaus statistinio tyrimo ekstensyvieji rodikliai gali būti skirstomi į šiuos rodiklius: o statistin÷s aib÷s vienetų skaičiaus. Individualieji rodikliai yra empirinio pažinimo. Atstumas nuo 1 iki 2. Apibendrinantieji statistiniai rodikliai sudaromi panaudojant individualiuosius rodiklius. o statistin÷s aib÷s požymio apimties. skirtingai nuo stulpelinių ir juostinių. kad vienodos jos atkarpos atitinka vienodo dydžio reikšmes. o galutinis taškas yra 10. o santykinį arba procentinį reiškinio kitimą laiko atžvilgiu. dešimteriopą reiškinio apimties padid÷jimą. Statistinio steb÷jimo ir grupavimo rezultatai išreiškiami apibendrinančiaisiais statistiniais rodikliais. o dviejų matų skalių. o pradinis ordinačių ašies taškas yra 1. Apibendrinantieji rodikliai skirstomi į dvi grupes: o ekstensyviuosius (apimties). Tačiau pasitaiko atvejų. Koordinačių sistemos abscisių ašyje yra atidedamas laikotarpis arba data. Intensyvieji rodikliai skirstomi į 15 . Tuo tikslu yra naudojama logaritmin÷ skal÷. Kitaip nei ekstensyvieji. Visi aptarti grafikai sudaromi. Statistinių rodiklių tipai. o abscisių ašis graduojama. taip vadinamą aritmetinę skalę. o ordinačių . tod÷l jie skiriasi kokybiškai. o intensyviuosius (kokybinius).tai tinkamiausias grafinis būdas reiškinių kitimui laiko atžvilgiu atvaizduoti. Šiai skalei būdinga. Statistin÷s analiz÷s metu būtina lyginti ir intensyviuosius statistinius rodiklius. Vienmačiai statistiniai rodikliai. kai vienoje diagramoje yra nubr÷žta ne viena. kai reikia ypatingai pabr÷žti ne absoliutų. 1. reikia ne vienos. o kelios kreiv÷s. bei atstumas nuo 4 iki 8 yra lygus atstumui nuo 2 iki 4.Tiesin÷ms diagramoms. Tada naudojamos skirtingos linijų rūšys. Atitinkamas grafikas yra sudaromas pusiaulogaritminiame grafiniame lauke. naudojant įprastą aritmetinę skalę. Pirmieji atspindi reiškinių apimtį. naudojant įprastinę.antrinių požymių pagrindu.1.y.5.5. dydį. kaip ir atstumas nuo 2 iki 4 bei nuo 4 iki 8 yra lygus 100 procentų. o intensyvieji . Tiesin÷s diagramos .teorinio pažinimo rezultatas. STATISTINIAI RODIKLIAI 1. Ekstensyvieji rodikliai apskaičiuojami pirminių požymių. Grafikai būna daug įdomesni ir naudingesni tada. Ordinačių ašyje atstumas nuo 1 iki 2 yra lygus atstumui nuo 2 iki 4.

kurį lyginame. kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistin÷s eilut÷s elementams. o dydis. mediana ir kt. antiharmoniniu. geometriniu. o pasiskirstymas gali būti apibūdintas įvairių rūšių vidurkiais: aritmetiniu. Tarpusavyje susiję rodikliai sudaro statistinių rodiklių sistemą. Mediana apskaičiuojama gana paprastai: jeigu variacin÷s eilut÷s narių skaičius n nelyginis.1) Skaitmeniniu požiūriu vidurkis yra sklaidos eilut÷s viduje.procentais. Mediana dalija eilutę į dvi lygias dalis. kvadratiniu. Santykiniai dydžiai išreiškiami įvairiai. Paprastai ja patariama naudotis. Kaip ir aritmetinis vidurkis. (1. Mediana (toliau . jei tūkstančiui .8. 1 n x = ∑ xj n j =1 Čia: x – variantai.5. Santykiniai rodikliai skaičiuojami lyginant absoliučius statistinius dydžius arba pačius santykinius dydžius. 2.tai tokia duomenų aib÷s reikšm÷.į keturias. Moda (toliau . kad taip pat dalija pasiskirstymo eilutę į lygias dalis. n – variantų skaičius. jei šimtui .į šimtą lygių dalių.į dešimt. moda.baze. Jeigu n lyginis. Vidurkis (toliau x ) — tai taškas. santykinis dydis išreiškiamas koeficientu.prodecimil÷mis. priklausomai nuo lyginamosios baz÷s. Dydis. duomenų aib÷ 2. kad pasiskirstymas modos neturį. Žemiau aprašomi pagrindiniai statistiniai rodikliai. 3. kai duomenų aib÷je yra išskirčių. tai santykiniai dydžiai dažniausiai išreiškiami vardiniais skaičiais. 16 .promil÷mis. 4.5 modos neturi. mediana charakterizuoja duomenų centrą. 4. santykiniai dydžiai išreiškiami procentais (%) ir koeficientais. kuri yra nenatūraliai didesn÷ ar mažesn÷ už kitas reikšmes. Jeigu visos reikšm÷s statistin÷je eilut÷je pasikartoja vienodai dažnai. Paprastai. Pavyzdžiui. su kuriuo lyginame .Me) arba medianinis dydis. harmoniniu. promil÷mis ir kt. procentil÷s . turintis didžiausią dažnumą. kai lyginami vieno masto dydžiai. tai mediana lygi dviejų vidurinių variacin÷s eilut÷s narių vidurkiui.3. decil÷s ir procentil÷s yra labai artimos medianai tuo. sakoma. vadinamas lyginamuoju. Kvartil÷s. dalijantis ją į dvi lygias dalis. yra vidurinis sutvarkytos statistin÷s eilut÷s narys. 3. kvartil÷s . Jei baz÷ prilyginama vienetui.dvi grupes: o santykinius rodiklius. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis. Jeigu tarpusavyje lyginami įvairiarūšiai dydžiai.Mo) yra imties elementas. Išskirtis .8. decil÷s . o jei dešimčiai tūkstančių . tai mediana lygi šios eilut÷s viduriniam nariui. o vidurkius.3.

medianos ir modos) santykis rodo pasiskirstymo asimetrijos kryptį ir laipsnį: o jeigu šių rodiklių reikšm÷s lygios x = Me = Mo yra simetriškas pasiskirstymas. standartinis nuokrypis parodo vidutinę duomenų sklaidą apie vidurkį. Imties dispersija parodo duomenų sklaidą apie vidurkį. kokį metodą naudoti ryšiui įvertinti.2. Variacijos koeficientas (v) yra lygus standartinio nuokrypio ir aritmetinio vidurkio santykiui. yra kokybiškai naujos statistin÷s charakteristikos.sprendžiama. dispersija).2) čia: xi – požymio reikšm÷s (variantai). vidutinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis. tuo šios aib÷s aritmetinis vidurkis yra tikslesn÷ požymio reikšmes apibūdinanti charakteristika. turintis vieną modą. Standartinis nuokrypis yra dažniausiai taikomas sklaidos matas. Imties dispersija (toliau – s2 ): s2 = 1 n ∑ ( xi − x )2 n − 1 i=1 (1.kiekybinių kintamųjų charakteristikos. variacijos matais. Jeigu negretimų vienodo dažnio variacin÷s eilut÷s narių yra daugiau nei du. Dvimat÷ statistika: reiškinių ryšio tipai Ryšio matai.Dažnių skirstinys. palyginti su vieną statistinę eilutę atspindinčiais vienmačiais rodikliais (vidurkiais. o jeigu x > Me > Mo – teigiama dešiniašon÷ asimetrija. padaugintam iš 100. kokia jo kryptis. lemiantys rezultatinio rodiklio kitimą rodikliai (žymimi x) Yra daugyb÷ ryšio įvertinimo matų bei metodų. 1. Dispersija. modų taip pat yra daugiau. dispersija. vadinamas unimodiniu skirstiniu. Variacijos koeficientas apskaičiuojamas tik iš teigiamų požymio reikšmių. Jeigu egzistuoja dvi modos sakoma. Yra du ryšių tarp reiškinių.. kad dažnių skirstinys bimodinis. tuo aib÷ vienarūšiškesn÷. Trijų pasiskirstymo centro charakteristikų (vidurkio. Jos gaunamos operuojant iš karto dviem ar daugiau statistinių požymių reikšmių ir atspindi dvimatį ar daugiamatį statistin÷s aib÷s vaizdą. Jis gaunamas ištraukus kvadratinę šaknį iš dispersijos. pvz.5. kai kiekvieną rezultatinio rodiklio reikšmę griežtai 17 . o jeigu x <Me<M0 – neigiama kairiašon÷ asimetrija. ryšys. Paprastai išskiriami nagrin÷jamos požymių visumos dviejų rūšių dydžiai: o rezultatinis rodiklis (žymimas y). Kuo jis mažesnis. Toks dažnių skirstinys vadinamas multimodiniu. arba determinuotasis. Tai . tipai: o funkcinis. Pagrindin÷s sklaidos charakteristikos yra duomenų aib÷s plotis. Jis vartojamas dažniausiai ir rodo variacijos laipsnį. Statistika orientuojasi į kiekybinį ryšio įvertinimą . o faktoriniai. standartinis nuokrypis. Imties standartinis nuokrypis: s = s2 Kaip ir dispersija. koks ryšio stiprumas.

Koreliacinis laukas Koreliacinis laukas užpildytas taškais. 1. d÷sningumas. o šitoks tikrov÷s pažinimo būdas iš esm÷s atitinka masinio sud÷tingo reiškinio vyksmą . Stochastinio ryšio samprata remiasi tikimybin÷s reiškinių prigimties aiškinimu. Čia pateikiamas vaizdas yra teigiamo koreliacinio ryšio atvejis. Kai taškai išsid÷sto ant ties÷s. kad reiškinys n÷ra sud÷tingas ir jis apibr÷žtas bei gerai žinomas. Funkcinis ryšys paprastai reiškia. o stochastinis. tik iš tokių faktų aib÷s išryšk÷ja tam tikra tvarka. o koreliacija ir regresija.. koreliacinių) konstravimas. komponentin÷. kanonin÷s koreliacijos ir pan. jog vieno dydžio pokytis veikia kito dydžio pasiskirstymą. tuo ryšys stipresnis. o specialių lentelių (pvz. Koreliacijos koeficientas yra tiesin÷s priklausomyb÷s tarp kintamųjų 18 . Ryšiams įvertinti gali būti naudojami šie metodai: o statistinių eilučių sugretinimas. ar yra ryšys tarp požymių.1 paveiksle. tikimybinis. o daugiamat÷ analiz÷ (faktorin÷. Koreliacijos matai. o grafinis vaizdavimas. o dispersin÷ analiz÷. daugiamatis grupavimas. Nefunkcin÷s priklausomyb÷s grafinis vaizdas vadinamas koreliaciniu lauku.).kiekvienas paskiras faktas traktuojamas kaip griežtai neapibr÷žtas.1 pav.apibr÷žia faktorinio dydžio (ar dydžių) reikšm÷. kuris pasireiškia kaip priklausomyb÷ tarp atsitiktinių dydžių taip. Koreliacija. Koreliacinio lauko grafinis vaizdas pateikiamas 1. kokia jo kryptis ir stiprumas) ir regresijos (konkretizuojant ryšio formą) sąvokos. Kuo glaudžiau taškai koreliaciniame lauke išsid÷stę apie kokią nors tiesinę liniją. arba statistinis. o neparametriniai testai. o analitinis grupavimas. ryšys. Stochastinio tipo ryšiams reikšti paplitusios koreliacijos (atsakant į klausimą. koreliacinis ryšys tampa funkcinis.

turime tiesinę regresiją.tiesinio ryšio matas. yi — abiejų kintamųjų imties reikšm÷s. kuriems normalumo prielaida n÷ra tenkinama. Kai steb÷jimai „iškraipomi" ir tarp jų pasitaiko netipiškų. kai nagrin÷jama porin÷ priklausomyb÷ (tarp y ir x). σy — kintamųjų standartiniai nuokrypiai.gera priemon÷ vienarūš÷ms aib÷ms apibūdinti. Dažnai priklausomyb÷ tarp reiškinių išreiškiama netiesine regresija. Pasiskirsčiusiems pagal normalųjį d÷snį intervaliniams kintamiesiems yra skaičiuojamas Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas. o Koreliacijos koeficientas. y — šių kintamųjų imties vidurkiai. Per ilgesnę negu šimto metų regresin÷s analiz÷s teorijos raidą suformuluotas toks teiginys: regresin÷ priklausomyb÷ kiekybiškai išreiškia ryšį tarp faktorinio požymio (požymių) x ir rezultatinio požymio (požymių) y grupinių vidutinių reikšmių naudojant vadinamąją empirinę regresijos liniją arba regresijos lygtį. Kai matematin÷ funkcija tiesin÷. Atliekant trijų ir daugiau faktorių tarpusavio ryšių analizę vartojamos dalin÷s. o neigiamo koreliacijos koeficiento atveju yra atvirkščiai. Golton. o Dydis r dar vadinamas porin÷s koreliacijos koeficientu ir skirtas ryšiui matuoti dvimačiu atveju. o Melaginga koreliacija. n — imties variantų (kintamųjų reikšmių porų) skaičius. išreiškianti koreliacinio lauko taškų išsid÷stymo tendenciją. tada funkcija įgauna vieną iš įvairių netiesinių išraiškų. Tiesin÷s dviejų kintamųjų priklausomyb÷s mato — koreliacijos koeficiento r skaičiavimo metodika priklauso nuo kintamųjų skal÷s: 1. Tyrin÷tojai pateikia daugybę vadinamosios melagingos koreliacijos atvejų. daugin÷s koreliacijos koeficientų sąvokos. kaip ir dauguma statistinių charakteristikų . 2.kiekybinio įvertinimo kriterijus arba ryšio stiprumo matas. Regresijos linija . turime dauginę regresiją. r= ∑ (x i =1 n i − x)( y i − y ) (1.tai linija. kad x did÷jant y taip pat did÷ja.1]. x. Koreliacijos rodiklių naudojimo ypatumai: o Klasikin÷ dažnai naudojamo koreliacijos koeficiento išraiška . o koreliacijos matai rodo statistiškai patvirtintą ryšį. Regresijos lygtis vadinama porine. Regresijos sąvoką pirmasis pavartojo F. nebūdingų steb÷jimų. Koreliacijos koeficientas gali svyruoti intervale [-1. 19 . Intervaliniams kintamiesiems. Regresija. ir ranginiams kintamiesiems yra skaičiuojamas Spirmeno (Spearman) arba Kendall’o τ-b koreliacijos koeficientas. Ryšys dar nereiškia priežasties. koreliacijos koeficiento reikšm÷ neatspindi tikrosios ryšio pad÷ties. logiškai pagrįsto ryšio n÷ra. Apibendrindami turimą statistinę medžiagą. visada darome išvadas. kai tikro. Kai faktoriniai dydžiai keli. Teigiamas koeficientas parodo. σx.3) (n − 1)σ x ⋅ σ y čia xi.

Regresijos tinkamumo matai. atspindinti jo kitimą laiko atžvilgiu. Apskaičiuotos regresijos lygties koeficientų reikšm÷s turi kelias prasmes. kurio esm÷ tokia: nuokrypių tarp faktinių ir teorinių rezultatinio rodiklio reikšmių kvadratų suma turi būti minimali. o b yra kampo. Regresijos koeficiento b prasm÷ tokia: vidutiniškai x pakitus 1 mato vienetu. Kad dinamikos eilut÷s lygiai būtų palyginami.geometrin÷ . turintis nemažai privalumų yra mažiausiųjų kvadratų metodas (toliau . o turi būti išreikšti tais pačiais mato vienetais. Pasakymas „geriausia funkcija" gali tur÷ti įvairių kriterijų. absoliutin÷ regresijos paklaida). 1. tangento reikšm÷. procentais. Paprastai naudojami keli regresijos tinkamumo rodikliai: o Vidutin÷ kvadratin÷ regresijos paklaida (standartin÷ regresijos paklaida. Pagrindiniai dinamikos eilučių indikatoriai yra: o absoliutinis lygio padid÷jimas. o turi atitikti vienodo dydžio laikotarpius. beveik visada reikia atsakyti ir į klausimą. ties÷s atveju ( yx = a + bx ) pirmoji . t. y pakinta b reikšme. kad a rodo regresijos linijos atkirstą y ašies dalį. Dažniausias. Antra prasm÷ . pokyčio pobūdis išreiškia teigiamą ryšį .tai rodiklio. būtina laikytis taisyklių: o visi lygiai turi atitikti tą pačią teritoriją. 20 .MKM). santykinių dydžių ir vidurkių. o turi būti apskaičiuoti pagal vienodą metodiką.y. kai x = 0. o absoliutin÷ padid÷jimo vienu procentu reikšm÷. Kai koeficiento b ženklas teigiamas. o eilut÷s lygiai. Suradus regresijos koeficientus ir interpretuojant. Dinamikos eilut÷s yra absoliutinių dydžių. o padid÷jimo tempas.y padid÷jimas susijęs su x padid÷jimu ir atvirkščiai. kuriuo regresijos linija kertasi su x ašimi. Čia koeficientas a neturi realaus atitikmens. o Koreliacijos indeksas. o did÷jimo tempas.Sud÷tingiausia parinkti tinkamiausią funkciją.interpretacin÷. atspindinčio vieną ar kitą reiškinį skaitinių reikšmių eilut÷. kiek tiksliai surasta regresijos lygtis išreiškia koreliacinio lauko tendenciją. DINAMIKOS EILUTöS STATISTIKA Dinamikos (laiko) eilut÷ . Ją sudaro du pagrindiniai elementai: o laiko charakteristikos. o Determinacijos koeficientas. Pavyzdžiui. o vertiniai rodikliai turi būti išreikšti to paties tipo kainomis.prasm÷ reiškia.6.

procentais. Skaičiavimams dažniausiai naudojamos šios funkcijos: o a + bt (ties÷). Parinktos funkcijos parametrai surandami mažiausiųjų kvadratų metodu sprendžiant normaliųjų lygčių sistemą. o abt (eksponent÷).tai būsimų dinamikos eilut÷s lygių tiriamuoju laikotarpiu nustatymas darant prielaidą. aproksimacija laikoma gera. o vidutinis did÷jimo tempas. Pagrindiniai analitinio dinamikos eilut÷s išlyginimo etapai šie yra: o Įvertinamas reiškinio kitimo laike pobūdis. 4 skyrių) Ekstrapoliacija . tur÷sime interpoliaciją. o retrospektyvin÷. Naudojant slenkamųjų vidurkių būdą. Toliau svarbu nustatyti faktinių ir teorinių dinamikos eilut÷s lygių atitikimo laipsnį. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. D÷l to kai kurie lygiai eilut÷s pradžioje ir pabaigoje lieka nepakitę. o a + bt + ct2 (antrojo laipsnio parabol÷). o Parenkama analitin÷ trendo išraiška ir apskaičiuojamos jos parametrų reikšm÷s. Prognoz÷s skaičiavimas. Pasinaudojant vidutinio did÷jimo tempo reikšme. b ir c yra lygčių parametrai. Dinamikos tendencijos nustatymas. Jis dažniausiai įvertinimas aproksimacijos paklaida. kada atliekame buvusių dinamikos eilut÷s lygių įvertinimus Pagrindiniai perspektyvin÷s ekstrapoliacijos būdai yra: 1. (Plačiau žr. Slenkamieji vidurkiai skaičiuojami iš nelyginio narių skaičiaus ir juo pakeičiamas vidurinis iš jų.o vidutinis dinamikos eilut÷s lygis. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą remiasi šiuo kriterijumi: faktinių dinamikos eilut÷s lygių nuokrypių nuo pagrindin÷s kitimo trajektorijos kvadratų suma turi būti mažiausia. 21 . o a + b/t (hiperbol÷). o vidutinis absoliutinis padid÷jimas. o vidutinis padid÷jimo tempas. Šiose formul÷se a. pradiniai dinamikos eilut÷s lygiai pakeičiami vidurkiais. Pasinaudojant vidutinio absoliutinio padid÷jimo reikšme. Aproksimacijos paklaidai neviršijant 10 procentų. Jeigu įvertinami nežinomi dinamikos eilut÷s lygiai nagrin÷jamu laikotarpiu. 2. Ekstrapoliacija gali būti dviejų rūšių: o perspektyvin÷. kada atliekame būsimų dinamikos eilut÷s lygių įvertinimus. kad nustatytas d÷sningumas išlieka ir už dinamikos eilut÷s ribų. apskaičiuotais iš tam tikro pradinių narių skaičiaus.

kaina. pvz. prekių kiekis. o suteikia jo lyginamąją charakteristiką. dirbančiųjų skaičius). nes vienu rodikliu pateikiama daugelio. Vienas iš seniausių statistikos metodų . tai juos vadiname dinamikos santykiniais dydžiais (did÷jimo koeficientais ar did÷jimo tempais). konkrečios prek÷s kainos ar kiekio kitimą). Iš tikrųjų indeksai yra ypatinga santykinių dydžių rūšis. kai lyginamieji dydžiai laiko ar teritorijos atžvilgiu gali būti pakeisti tam tikrų tarpusavyje susijusių dydžių sandaugos arba tų sandaugų sumos santykiu. ar visos sud÷tingo reiškinio elementų aib÷s kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu.jie sudaro tarpusavyje susijusių rodiklių sistemas. t. dažnai skirtingų pavadinimų vienetų aib÷s kitimo laiko ir teritorijos atžvilgiu charakteristika. Tais atvejais. nes turi būti lyginami laiko ar teritorijos atžvilgiu vieno ir to paties ekonominio turinio reiškiniai. Indeksai neatspindi vieno ar kito reiškinio dydžio. kai jie atspindi sud÷tingo reiškinio tam tikro elemento kitimą. Sąvoka „indeksas" turi dvejopą prasmę: o tai tam tikras rodiklis arba tam tikrų skaičiavimų rezultatas... pvz. Žinant trendo funkcijos parametrų reikšmes. dinamikos santykiniai dydžiai) turi dvejopą paskirtį: jeigu jie nesudaro sistemos. kurie atspindi sud÷tingų socialinių-ekonominių reiškinių arba atskirų elementų kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu. Socialiniai-ekonominiai reiškiniai.. o kokybiniai (rodo tam tikrą savybę. o grupinius indeksus. Indeksams būdingas bruožas . prognoz÷ sudaroma į funkciją rašant t reikšmes. o jeigu sudaro . Jo paskirtis kiekybiškai charakterizuoti sud÷tingų socialinių reiškinių santykinį kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu. būdingą atskiriems vienetams arba jų grup÷ms.3. 22 .7. ar to reiškinio tam tikrų elementų grup÷s kitimą.y. apsiriboja šio reiškinio kitimo keičiantis situacijai (laiko ar teritorijos atžvilgiu) išmatavimu. INDEKSAI Indeksų esm÷ ir rūšys.indeksais (kad būtų galima atskirti nuo tikrąja ta žodžio prasme apibr÷žiamų indeksų.indeksų metodas. sudarytos funkcinio ryšio pagrindu. galintys tapti indeksin÷s analiz÷s objektu. o tai ypatinga santykinių dydžių rūšis. turime: o elementariuosius (individualiuosius) indeksus. o bendruosius (suvestinius) indeksus. Ne kiekvieną santykinį dydį galima vadinti indeksu.. ką indeksas atspindi: ar sud÷tingo reiškinio tam tikro elemento kitimą. pvz. Priklausomai nuo to. juos įprasta vadinti elementariaisiais (individualiais) indeksais. Indeksais plačiąja prasme vadinami ypatingos rūšies sisteminiai santykiniai dydžiai. 1. Dažniausiai tai rodiklių-dauginamųjų sistemos. arba jo lygio. kurį galima tiesiogiai nustatyti. Tod÷l vieni ir tie patys rodikliai (pvz. yra trijų tipiškų rūšių: o kiekybiniai (charakterizuoja tiriamos aib÷s arba jos dalies dydį. pastarąjį vadinsime indeksu.

pvz. produkcijos vert÷.). darbo užmokesčio fondas). 23 . o apimties (gaunami kaip pirmųjų rodiklių sandauga. rodanti bendrą tiriamo reiškinio apimtį..išlaidos. prekių apyvarta. darbo užmokestis. darbo produktyvumas.

Praktikos darbuotojų veikla paremta statistikos profesiniu kodeksu. praktinį statistinį darbą vykdo kitos valstybin÷s institucijos. 3) faktorin÷ indeksin÷ analiz÷ .sutvarkytas vidujai neprieštaringas tiriamos ūkin÷s visumos elementų skirstymas į grupes. Ji tiria ūkinių procesų ir reiškinių kiekybę. Statistikos departamento centrin÷ būstin÷ yra Vilniuje.makroekonominiai rodikliai. nacionalinių sąskaitų sistema.1. nustatantis konkrečių veiksnių įtaką nagrin÷jamam rodikliui. orientuotų į makroekonominių reiškinių tyrimą ir prognozavimą. 2) statistinis klasifikavimas ir grupavimas . Statistikos valstyb÷je organizavimą reglamentuoja Statistikos įstatymas. Statistikos praktin÷ veikla valstyb÷je gali būti centralizuota ir decentralizuota. ŪKIS. Ūkio statistika naudoja statistikos mokslo metodus. privačios struktūros. Tokie metodai yra: 1) statistinis identifikavimas . įvairūs ūkio sudedamąsias dalis apibūdinantys balansai. 5) ekonometrin÷ statin÷ ir dinamin÷ analiz÷ . jos veiksnių ir rezultatų ekonometrinis modeliavimas. Be valstyb÷s statistikos. Statistinę informaciją gali rengti valstybin÷s ir nevalstybin÷s įstaigos. MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI IR JŲ TYRIMAS 2.ūkinio proceso ar reiškinio susiformavimo šaltinių bei gautų rezultatų panaudojimo ir paskirstymo instrumentarijus bei tyrimo būdai. Jos turinyje . tarptautinių palyginimų metodologija ir kt. Ji skirstoma į dvi dalis: mikroūkio statistiką ir makroūkio statistiką. Lietuvoje yra Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – LSD) bei administracinių vienetų statistikos skyriai. kurie leidžia įvardyti ūkinio proceso ar reiškinių turinį. tarptautiniai statistiniai standartai. Mikroūkio statistiką sudaro konjunktūros (ūkio sąlygų) ir paklausos tyrimas įmon÷s lygiu. Makroūkio statistika yra makroekonomikos taikomoji dalis. 24 .socialiniuose moksluose vartojamų sąvokų ir apibr÷žimų sukonkretinimas iki tokių sąvokų ir apibr÷žimų.sistema metodų ir skaičiavimų.rezultatinių rodiklių pokyčių tyrimas. Šioje ūkio statistikos dalyje ryškūs du pogrupiai: mikroekonomin÷ ir įmon÷s statistika. tačiau turi ir jai būdingų metodų. ŪKIO STATISTIKOS METODAI IR ORGANIZAVIMAS Ūkio statistika yra ekonomin÷s statistikos dalis.2. Šios statistikos tarnybos organizuoja statistiką ir vykdo statistinį darbą šalyje. 4) balansų metodas ir sintetiniai statistiniai ekonominiai skaičiavimai . statistin÷s informacijos rinkimas bei jos pateikimas. komercin÷s ūkin÷s veiklos. komercin÷s ūkin÷s veiklos produktyvumo statistinis modeliavimas.

o Valstyb÷s finansų statistika. o Centrinio banko. kitų depozitinių (komercinių) bankų ir draudimo bendrovių ataskaitas. o personalinių įmonių pajamų ir mokesčių deklaracijas. o Namų ūkio tyrimai. o Gyventojų registro tarnyba. o žem÷s ūkio bendrovių ataskaitas. o Užsienio prekybos statistika. o Finansų ministerijos atskaitas. o Žem÷s ūkio ir aplinkosaugos statistika. kurios nuostatus ir sud÷tį tvirtina Vyriausyb÷. skirtą registruoti visas įmones ir jų padalinius. o Socialin÷ statistika. o Transporto. Makroekonominių rodiklių skaičiavimui LSD naudoja šias pagrindines konsoliduotas statistines ataskaitas: o valstybinių įstaigų ir akcinių bendrovių pagrindines finansines ataskaitas ir buhalterinius balansus. o Socialinio draudimo fondo (Sodros) ataskaitas. o Statistikos departamento UAB „Statistin÷s informacijos rengimo centras". LSD tvarko šiuos įmonių registrus: o Įmonių registrą. o Nacionalin÷s sąskaitos. o privačių įmonių ir užsienio kapitalo bendrovių ataskaitas. o viešų biudžetinių fondų ataskaitas. o Darbo statistika. 25 . o Gamybos ir inovacijų statistika. o Kainų statistika. įkurtus ir veikiančius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įvairiu laiku LSD buvo ir yra šie pagrindiniai skyriai: o Juridinių vienetų registro tarnyba. o namų ūkių biudžetų tyrimus.Organizacinius ir metodologinius ūkio statistikos klausimus sprendžia Statistikos taryba. o Demografin÷ statistika. prekybos ir paslaugų statistika. o Įmonių statistika. muitinių deklaracijas. o Vidaus prekybos statistika.

o privačias nefinansines įmones (akcines ir žem÷s ūkio bendroves).). o neutralumo (neatsižvelgia ir vienašališkai nereaguoja į visuomen÷s sluoksnių. Ekonomikos sektoriai pateikiami 2. Nefinansinis sektorius . 26 . Ekonomikos sektorius yra panašių institucinių vienetų visuma. Nefinansin÷s įmon÷s Finansin÷s įmon÷s Valstybiniai juridiniai vienetai (šalies valdymo įstaigos ir institucijos) Pelno nesiekiančios įmon÷s. kurių tikslas . dalyvaujantys ekonominiame gyvenime. aptarnaujančios namų ūkius Pagal Jungtinių Tautų ir kitų organizacijų sukurtą metodiką. visi instituciniai vienetai. Savo praktin÷je veikloje LSD vykdo pažintinę. partijų. y. t.tai nefinansin÷s įmon÷s (korporacijos). o legalizavimo ir informacijos pateikimo prievol÷s. metodus ir pan. pagal jų pagrindines funkcijas ir tikslus sujungiami į institucinius sektorius: 1. Jis ir ekonomikos sektorių visuma.1 lentel÷. bet taip pat informacija apie įstaigas ir organizacijas bei papildoma statistin÷ informacija apie įmones ir įstaigas iš įvairių šaltinių. metodologiją. Įmon÷s skirstomos į: o valstybines nefinansines įmones. jie turi būti konfidencialūs). keitimas ir panaudojimas Paslaugų gamyba bendram naudojimui bei nacionalinių pajamų perskirstymas Produkcijos gamyba tam tikroms namų ūkių grup÷ms Sektoriai Namų ūkiai ir pavieniai asmenys sudarantys visą namų ūkį. valdymo ir viešumo funkcijas bei vadovaujasi pagrindiniais valstyb÷s statistikos principais: o centralizavimo ir regioninio decentralizavimo.o Statistinį ūkinį subjektų registrą. Ekonomikos sektoriai Ekonomin÷s veiklos pagrindin÷ funkcija Vartojimas Prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas Pinigų kaupimas. 2. o mokslinio savarankiškumo (valstyb÷s statistika pati formuoja darbo instrumentarijų. valstyb÷s institucijų ir kitus interesus ar poreikius).1 lentel÷je. visos įmon÷s. kuriame saugoma ne tik informacija iš Įmonių registro. Ūkis yra sud÷tinga ekonomin÷ sistema.rinkai gaminti prekes ir paslaugas bei gauti pelną. o vardinių duomenų konfidencialumo (personifikuoti duomenys neturi būti prieinami.

Pelno nesiekiančios institucijos (toliau . yra organizacijos. Tai organizacijos. kurios daugiausiai finansuojamos iš vyriausyb÷s arba iš savo narių įnašų (politin÷s partijos. religin÷s bei profesin÷s organizacijos. . o finansin÷ pagalbin÷ veikla. 5. Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius Veiklos Žem÷s ūkis. automobilių.o užsienio kontroliuojamas nefinansines įmones (bendras su užsieniu ir užsienio kapitalo įmones). 2. medžiokl÷ ir miškininkyst÷ Žuvininkyst÷ Kasybos pramon÷ Apdirbamoji pramon÷ Elektros. o asmenys gaunantys nuosavyb÷s pajamas ir transferus: .gaunantys senatv÷s ir kitas pajamas. Ūkio statistikoje namų ūkių sektoriui skiriama svarbi vieta. o ūkininkai ir kiti ūkius turintys gyventojai. Šį sektorių sudaro: o darbdaviai. Finansinis sektorius . Jį bendru atveju sudaro: o centrinis bankas. 4. o kitas finansinis tarpininkavimas (išskyrus draudimo kompanijas ir pensijų fondą).gaunantys kitas transferines pajamas. o draudimo kompanijos ir pensijų fondai. Kodas A B C D E F G 27 . 3. o kitos ind÷lininkų korporacijos.PNI). kurių veikla yra finansinis tarpininkavimas arba pagalbin÷s finansin÷s veiklos. dujų ir vandens tiekimas Statyba Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba.tai visos korporacijos. . Namų ūkio sektorių sudaro: o individualios (personalin÷s) įmon÷s.gaunantys nuosavyb÷s pajamas. 2. namų ūkiams gamina prekes ir teikia paslaugas. o samdomi darbuotojai. o asmenys dirbantys sau. kurios nesiekdamos pelno. Vyriausyb÷s sektorių sudaro centriniai. poilsio ir sporto klubai ir t.t). aptarnaujančios namų ūkį.2 lentel÷. regioniniai ir vietiniai valdymo vienetai kartu su socialinio draudimo fondais ir visos kitos finansuojamos iš biudžeto įstaigos.

1. 2. kurios racionalumas ar neracionalumas yra specifinis "reiškinys". MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS IR TYRIMAS 2. absoliutin÷s formos rodiklis. nuoma ir kita verslo veikla Valstyb÷s valdymas ir gynimas. Ekonominis augimas. l). Ši veikla yra konkreti ūkin÷ veikla. o kapitalas. Ekonominio augimo svarba pasireiškia tuo.2 lentel÷je. NACE rev. Šio klasifikatoriaus pavyzdys pateikiamas 2. Jis yra daugelio veiksnių funkcija. o technologijos. Produkto dydyje bei jo dinamikoje matosi sistemos racionalumas ar neracionalumas.2. 28 . Dažniausiai ekonominis augimas matuojamas metiniais padid÷jimo tempais. asmeninių ir buitinių daiktų taisymas Viešbučiai ir restoranai Transportas. Jis matuojamas arba absoliučiu dydžiu. atspindinti tos veiklos svarbiausius bruožus. arba skaičiuojant vienam gyventojui. Jį apibendrina ir identifikuoja šalies arba nacionalinis produktas . Ekonominis augimas ir ūkio struktūra yra neatsiejami. kad jo tempų did÷jimas skaičiuojant vienam gyventojui reiškia gyvenimo lygio kilimą. socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla Privačių namų ūkių su samdytu personalu veikla Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla P Q M N O H I J K L Ekonominiai statistiniai skaičiavimai neatsiejami ir nuo ekonomin÷s veiklos sąvokos.motociklų remontas.apibendrinantis. Ūkis yra sud÷tinga sistema. Lietuvos statistikos praktika naudoja Europos Sąjungos ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK. privalomas socialinis draudimas Švietimas Sveikata ir socialinis aprūpinimas Kita komunalin÷. Svarbiausi ekonominio augimo veiksniai yra šie: o ekonomiškai aktyvūs gyventojai. sand÷liavimas ir ryšiai Finansinis tarpininkavimas Nekilnojamas turtas. o gamtiniai ištekliai. gyventojai ir jų ekonominio aktyvumo tyrimas. Ekonominis augimas yra šalies prekių ir paslaugų realios apimties augimas per tam tikrą laikotarpį. išreikštais procentais.2.

dažniausiai išreiškiami promil÷mis (‰). Gyventojų surašymai atliekami vienu metu nustatytoje teritorijoje pagal bendrą programą ir metodologiją registruojant kiekvieną steb÷jimo vienetą. galima siekti tai identifikuoti. Tai pagrindin÷s gyventojų skaičių identifikuojančios skaitin÷s kategorijos. m . ar tyrimo momentu šie gyventojai šioje vietov÷je yra. kad ūkio racionalumas labiau asocijuojasi su įtrauktų į ūkinę apyvartą veiksnių produktyvumu. o S1 – metų pabaigos gyventojų skaičius. Gyventojų skaičiaus nustatymas. ar jų n÷ra).1) Kategorijos skaitin÷ išraiška yra momentinis dydis. ar laikinoji gyvenamoji vieta). Natūralus ir mechaninis jud÷jimas. Sn .15 metų. y. laikinai išvykę į kitą vietovę.metų pradžios gyventojų skaičius.esami gyventojai (tyrimo momentu konkrečioje vietov÷je rasti gyventojai. iš vienos šalies į kitą. Kiekvienam gyventojui suteikiamas asmens kodas. pagrindiniais į ūkinę apyvartą įtrauktais veiksniais ir yra ekonomiškai aktyvūs gyventojai (S) bei nacionalinis turtas (NT). Sa . Klasikiniu atveju.per metus mirusiųjų skaičius.2) Tiksliausiai gyventojų skaičius nustatomas juos surašant. Sli . S15-49 . migruojant). Lietuvoje gyventojų registras laikomas valstybine informacine sistema. nepriklausomai nuo to. SIŠ . Išvardyti rodikliai yra absoliutiniai dydžiai. Jeigu S0 . 29 . atliekamų kas 10 .per metus atvykusių gyventi nuolat gyventojų skaičius. laikinai atvykę į vietovę. tenkančią 1000 gyventojų (imant šį skaičių vidutiniškai per metus). y. Šie rodikliai rodo demografinio įvykio skaitinę išraišką. tai vidutinis metinis gyventojų skaičius (VS) lygus: VS =1/2(S0 + S1) (2.per metus gimusiųjų skaičius.vidutinis metinis 15-49 metų amžiaus moterų skaičius.Jeigu imsime prielaidą. Kitas duomenų apie gyventojus šaltinis yra jų registras.nuolatiniai gyventojai (konkrečioje vietov÷je nuolat gyvenantys gyventojai. nepriklausomai nuo to. Įvesime simbolius: Se . Ta sistema apima demografinius ir socialinius-ekonominius požymius. kuriuos naudojant apskaičiuojami santykiniai rodikliai. Sla . t.gyventojai. Gyventojų skaičius kinta natūraliai (natūraliu.per metus išvykusių gyventi nuolat kitur gyventojų skaičius. Intervalinis yra vidutinis gyventojų skaičius. apibūdinančius gyventojus. ar tai jų nuolatin÷. gimimų-mirimų būdu) ir mechaniškai (persikeliant gyventi iš vienos vietos į kitą. t.Sla (2. Tarkime: N . Šie reiškiniai identifikuojami absoliutiniais ir santykiniais rodikliais.gyventojai. bet joje nuolat negyvenantys. Jos susijusios šia priklausomybe: Sn = Se + Sli. Yra ištisinių steb÷jimų.

NP = N-m]. Pagrindiniai bendrieji rodikliai (koeficientai) yra: o gimstamumo [(N: VS) • 1000).4) 30 . Vertinant gimstamumo ir mirtingumo tendencijas.vidutinis metinis moterų nuo 15 iki 49 metų amžiaus skaičius. o išvykimo [(Siš : VS) • 1000].migracijos saldo.3 lentel÷..3) Perspektyvinio gyventojų skaičiaus apskaičiavimai. o mechaninio prieaugio. MS = Sa.vidutinis metinis gyventojų skaičius].gyventojų skaičius t metais. čia: NP . Pavyzdžiui. o mirtingumo [(m : VS) • 1000].metai. o natūralaus prieaugio [(NP : VS) • 1000. čia MS .3 lentel÷. Dažniausiai naudojami perspektyvinio gyventojų skaičiaus apskaičiavimo būdai yra šie: 1. (2. Tokių skalių pavyzdys yra 2.. Sn) gyventojų skaičiaus ekstrapoliacija remiantis vidutiniu metiniu absoliutiniu gyventojų skaičiaus padid÷jimu (VAP) pagal formulę: St=Sn + t × VAP čia: St . Gimstamumo ir mirtingumo vertinimo skal÷ Vertinimas Gimstamumas.natūralus prieaugis. t ..Siš]• Daliniai (specialieji) rodikliai apskaičiuojami konkrečiai lyčiai ir gyventojų amžiaus grupei. naudojamos skal÷s. m). čia: VS . 3. o atvykimo [(Sa: VS) • 1000].2. Paskutinio laikotarpio (paskutin÷s dinamikos eilut÷s lygio. 2. promil÷mis 20+ 16-19 14-15 12-13 10-11 8-9 7 ir mažiau (2.Santykiniai rodikliai skirstomi į bendruosius ir dalinius (specialiuosius). kurių gyventojų skaičius apskaičiuojamas (t = 1. specialusis gimstamumo koeficientas apskaičiuojamas šitaip: SG = (N: VS15-49 ) • 1000 čia: VS15-49 . promil÷mis Labai didelis Didelis Didesnis už vidutinį Vidutinis Mažesnis už vidutinį Mažas Labai mažas 40+ 30-39 25-29 20-24 16-19 11-15 10 ir mažiau Mirtingumas. arba migracijos [(MS: VS) • 1000].

geriausiai išreiškianti gyventojų skaičiaus kitimo ir laiko priklausomybę. išreiškiantis ieškančių darbo skaičiaus ir laisvų darbo vietų skaičiaus lygybę. Pavyzdžiui. Svarbi ir kita sąvoka natūralusis nedarbo lygis.). išreikšta procentais.1. Analitinis duomenų išlyginimas. identifikuojančios gyventojų užimtumą. Perspektyvinis gyventojų skaičius apskaičiuojamas įrašant į funkciją būsimų laikotarpių charakteristikas t.VAP = l/n -1 [(Sn-Sp)] čia: n . Tuomet: S7= 130. kad per gyventojų gyvenimą nesikeis gyvenamoji aplinka.5) Šiuo būdu skaičiuojant. b = 17. Ji yra matematinis modelis.057 ir reikia apskaičiuoti 7-ųjų metų gyventojų skaičių (t = 7-5). Faktiškasis nedarbo lygis (N1) yra bedarbių skaičiaus dalis ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiuje (dažniau darbingo amžiaus gyventojų skaičiuje). rentininkai ir kt.dinamikos eilut÷s lygių skaičius.2. miesto ir kaimo gyventojų. kurie tiriamu laikotarpiu dirba arba pasirengę dirbti prekių ir paslaugų gamyboje. Sp. 2. Mirtingumo lentel÷ apibūdina mirtingumo intensyvumą eliminuojant kitų veiksnių poveikį.2. tur÷sime: S7=200 • l. Šios funkcijos parametrų reikšm÷s yra šios: a = 130. o bedarbiai (darbingo ir vyresnio amžiaus asmenys. žmonių. panaudojus mažiausiųjų kvadratų metodą. nedirbantys pensininkai.6. kurie yra be darbo. savarankiškai apsirūpinantys darbu). Tai: o dirbantys gyventojai (asmenys. Šį būdą naudojant. Tai pagrindin÷s kategorijos. Pavyzdžiui.6 + 17. Ši prognoz÷s reikšm÷. surandama matematin÷ funkcija. 31 . kad 7-ųjų metų gyventojų skaičių galima apskaičiuoti panaudojus ties÷s funkciją. žm. Ji parodo mirtingumo tipus ir parametrus kalendoriniais metais. kuriuo matuojama vidutin÷ gyventojų gyvenimo trukm÷ darant prielaidą.3 tūkst. yra tikslesn÷. įvairių funkcijų vidutin÷s absoliutin÷s procentin÷s paklaidos analiz÷ parod÷. dirbantys pagal samdos sutartis. kitų grupių . jeigu: Sn = 200 tukst. palyginti su anksčiau gautąja. nedirbantys invalidai. Sudaromos visų gyventojų . Mirtingumo lentel÷s. 3. Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai . žmonių.tai įvairaus amžiaus asmenys neįskaityti į dirbančiųjų ir bedarbių skaičių (vaikai.1 • 7 = 250.vyrų ir moterų. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. pasirengę tuoj pat dirbti ar aktyviai ieško darbo). ir asmenys. n = 5 metai. Darbo biržų veiklos indikatoriai Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (darbo j÷ga) yra tie. (2.0572 = 223 tūkst.mirtingumo lentel÷s.. vietoje VAP galima imti vidutinį metinį did÷jimo tempą. vidutinis metinis gyventojų skaičiaus did÷jimo tempas sudaro 1. 2.pirmasis dinamikos eilut÷s lygis.

Duomenis apie oficialius bedarbius renka. 2. tenkantis vienam darbo biržos. įdarbinimo įstaigų ataskaitų duomenys. saugo ir apdoroja nacionalin÷ darbo birža.ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. nedirbančiųjų (bedarbių) įdarbinimo norma (įdarbintų ir užregistruotų bedarbių skaičiaus procentinis santykis). Dirbantys gyventojai skirstomi pagal ekonomines veiklas naudojant šiuos duomenų šaltinius: o įmonių ataskaitas. kad smulkiuose ūkiuose dirbančiųjų skaičius vidutiniškai siekia 2.nedirbančių moksleivių ir studentų. NMSPŠ . Žem÷s ūkyje dirbančių asmenų skaičius nustatomas pagal įmonių ataskaitas bei remiantis prielaida. Darbo j÷gos tyrimai Lietuvoje buvo prad÷ti 1994 m. DJ skaidoma į dirbančiuosius ir bedarbius. 3) įdarbinimo efektyvumas (įdarbintų skaičius. o socialin÷s apsaugos duomenis apie asmenų.2. kitų įdarbinimo įstaigų veiklos rezultatyvumą identifikuoja šie rodikliai: 1) laisvų darbo vietų užpildymo vidutin÷ trukm÷. skaičių. namų šeimininkių skaičius. o bendrasis vidaus produktas (BVP).5 žmogaus viename ūkyje. išduotų licencijų-patentų skaičių ir personalinių įmonių duomenis (Mokesčių inspekcija). Nacionalinio produkto tyrimas Pagrindiniai nacionalinio produkto rodikliai yra šie: o bendrasis nacionalinis produktas (BNP). dirbančiųjų. Darbo biržos. Darbo j÷ga (DJ) skaičiuojama taip: DJ = GS . Šiais tyrimais ir nustatomas ekonomiškai aktyvių.bendras gyventojų skaičius. už kuriuos gauti socialiniai įnašai.IVS – NMSPŠ čia: GS . 32 . 4) užimtumo r÷mimo programų realizavimo racionalumo lygis (dalyvaujančių užimtumo r÷mimo programose skaičius. IVS . namų ūkių.Šių rodiklių apskaičiavimui imami gyventojų surašymų. o Krašto apsaugos ministerijos teikiamus duomenis apie kariškių skaičių. Statistikos praktikoje darbo j÷gos dydis skaičiuojamas naudojant gyventojų balansą.6) ataskaitomis).3. apskaičiuojama vidutin÷ nedarbo trukm÷. Identifikuojant pad÷tį darbo rinkoje. o Vidaus reikalų ministerijos teikiamus duomenis apie įkalintus asmenis. be min÷tų rodiklių. įmonių tyrimų. bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičius. 2) dalyvavimo užimtumo programose lygis (dalyvaujančių užimtumo programose bedarbių skaičiaus ir vidutinio bedarbių skaičiaus procentinis santykis). kitos įdarbinimo įstaigos darbuotojui). tenkantis vienam darbo biržos tarpininkui). pensininkų. o darbuotojų skaičių pagal darbo užmokesčio statistikos duomenis (remiantis įmonių (2.

neformalųjį ir nelegalųjį. neteisingai atsako arba visai neatsako į oficialiai teikiamus klausimus). apskaičiuojamas einamosiomis ir palyginamosiomis kainomis. ŠGU . o nelegaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama įstatymais uždraustų paslaugų ir prekių gamyba. Einamosiomis kainomis apskaičiuojamas produktas vadinamas nominaliuoju. tačiau įforminami darbo sutartimis. o netiesioginiai metodai. namų ūkių produkcija. namų ūkių produkcija. kai ūkio subjektai vengia laikytis valstyb÷s nustatytų normų. kaip galutinis gamybin÷s veiklos rezultatas. nesilaikoma įstatymu numatytų standartų. reikia statistiškai įvertinti tris gamybos sektorius: formalųjį. Jais analizuojami duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimą (2. kurie naudojasi įvairiomis mokamomis paslaugomis ir jas teikia. o ir BVP. sud÷tingiausia nustatyti neapskaitomos ekonomikos dalį. jis vadinamas realiuoju. apie kurias valdymo struktūros neturi reikiamos informacijos ir ji lieka nežinoma visuomenei (vengiama mok÷ti mokesčius. Skaičiuojant BVP. Padalytas iš kainų indekso. pajamų ir prid÷tinių verčių sumos metodais. slepia veiklas. Yra trys neapskaitomos ekonomikos apimčių vertinimo metodų grup÷s: o tiesioginiai metodai. BVP yra visų prekių ir paslaugų.o nacionalin÷s pajamos (NP). o darbo santykiai remiasi giminyste ir/ar kuo kitu.kitose šalyse gyvenančių šalies piliečių valdomų įmonių. Šiam sektoriui priskirtini ir namų ūkiai. kurią vykdo neturintys leidimo arba kompetencijos asmenys ar asmenų grup÷. Šiame sektoriuje ryškūs du pagrindiniai neapskaitomos ekonomikos tipai: „ekonominis šeš÷lis" (susiformuoja tada. kurių organizacinis lygis yra žemas. kad atsiskaitydami gal÷tų parodyti sumažintus gamybos kaštus ir apyvartą ir padidintų savo pelną) ir „statistinis šeš÷lis" (susiformuoja tada. BNP susijęs su BVP šia priklausomybe: BNP = BVP + KŠG – ŠGU čia: KŠG .šalyje gyvenančių užsieniečių valdomų įmonių. o asmenin÷s pajamos (AP). nepateikiami duomenys statistikos tarnyboms). BNP. legali gamybin÷ veikla. Šie metodai duoda galimybę gauti duomenų apie fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimą neapskaitomoje ekonomikoje taikant imčių metodą ir specialius statistinius tyrimus. Bendrasis vidaus produktas gali būti apskaičiuotas išlaidų. sukurtų šalyje ataskaitiniu laikotarpiu vert÷. o grynosios asmenin÷s pajamos (GAP). o neformaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama veikla tokių ūkio subjektų. kai ūkio subjektai neįregistruoja įmonių. Apskaičiuojant bendrąjį vidaus produktą.7) 33 . Šių sektorių turinys yra toks: o formaliajam neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama gamyba ir paslaugos.

neapskaitomoje ekonomikoje. Asmenin÷s pajamos (AP) yra gyventojų bruto pajamos ir jos lygios: AP = NP –NĮP –M – ĮS + TI + VĮI čia NĮP . administracinių įstaigų grynosios pajamos). Nacionalines pajamas skaičiuojant pajamų metodu sudedamos nuosavyb÷s ir verslumo pajamos bei darbo užmokestis. Bendrojo vidaus produkto netekties d÷l bedarbyst÷s nustatymo metodai. Bendrojo vidaus produkto netektis d÷l bedarbyst÷s dažniausiai nustatoma ekspertiniais vertinimais ir tiesioginiais skaičiavimais pagal formulę: (2. TI . o neatitikimai nustatomi naudojant įvairius šaltinius: monetarinius. įmonių nepaskirstytas pelnas. dividendai.nesamdomojo darbo asmenų pajamos.įmokos į socialinio draudimo fondus. paremti tiesioginiais. KP .kapitalo pajamos (procentai. nelaimių. NP praktiniuose apskaičiavimuose naudojami šie metodai: o pajamų.transferin÷s išmokos.įmonių nepaskirstytas pelnas. nuomos mokestis. NS . VĮI . Tai tyrimai. grynasis vidaus produktas (GVP) yra „tarpinis" rodiklis. netiesioginiais ir ekspertinių vertinimų metodais. įvairių bendrijų pelnas. Grynosios asmenin÷s pajamos (GAP) yra AP be tiesioginių mokesčių ir įvairių rinkliavų sumos. jie lyginami.įmonių pelno mokestis.nuostoliai d÷l stichinių ir pan. M . sąnaudos.darbo pajamos. ekonominius. Jis lygus: GVP = BVP – PKP – A – NS čia: PKP . NDP .10) (2. Nacionalin÷s pajamos (NP) . o galutinio naudojimo. ĮS .9) (2. Nacionalin÷s pajamos galutinio naudojimo metodu apskaičiuojamos sudedant visų galutinių produktų naudotojų išlaidas.8) 34 .ilgalaikio materialaus turto priežiūros ir pan. A . Nacionalin÷s pajamos paskirstomuoju metodu lygios: NP =DP + KP + NDP čia: DP .tai grynasis produktas gamybos kainomis arba faktine verte. Kitas. o mišrieji metodai. o paskirstomasis.ilgalaikio materialaus turto nusid÷v÷jimas. valstybinių įmonių pelnas.verslo įmonių išmokos. socialinius.

12) i0 Fizin÷s apimties indeksą skaičiuojant netiesioginiu. Nacionalinio turto tyrimas Nacionalinis turtas. BVP atsilieka 2. Tiriant produkto rodiklių dinamiką. Tai turtas.4. kad.Nn) × BV1l × 2. (2. faktiniam nedarbo lygiui viršijus natūralųjį vienu punktu.14) 2. Jeigu pi1 .y. Šiuo atveju skaičius rodo.natūralusis nedarbo lygis (%).5] čia: Nn . Tai materialaus ir nematerialaus.Ouceno koeficientas. įvertintą vienų ir tų pačių metų kainomis. Šis indeksas gali būti apskaičiuotas dviem būdais: tiesioginiu ir netiesioginiu. bus apskaičiuojamas pagal formulę: Iq = ∑q ∑q i1 pi 0 pi 0 (2. arba defliacijos. 35 . ilgalaikio ir trumpalaikio turto visuma. privatūs asmenys. kuri apibūdinama vertine (faktin÷mis ir lyginamosiomis kainomis) išraiška ir natūra. apskaičiuotas naudojant tiriamųjų laikotarpių duomenis. būdu. kurį valdo valstyb÷. apskaičiuotas imant qn (naudojamas Paasche formos kainų indeksas). NT yra momentinis dydis. skaičiavimų pagrindą sudaro fizin÷s apimties indekso skaičiavimai. produkto indeksas patikslinamas kainų indeksu.kainų indeksas-defliatorius. Nacionalinio turto sud÷tinių dalių apskaičiavimo metodai. kuris naudojamas verslo reikalams.13) čia: Ipq .faktiškasis nedarbo lygis (%). Nacionalinis turtas (toliau – NT) yra materialin÷s g÷ryb÷s bei tinkami naudoti gamtos ištekliai. kuris rodo santykį tarp nedarbo lygio ir BVP atsilikimo.5%. panaudojant lyginimų baz÷s kainas. naudojami duomenys apie produkciją. Ip . pi0 – i-tojo produkto kaina lyginimų baze paimtu laikotarpiu. Paache formos kainų indeksas apskaičiuojamas pagal formulę: IpP = ∑p ∑p i1 i1 q i 0 i1 q .∆BVP= 1/100 × [(N1 .5 . tuomet produkto fizin÷s apimties indeksas (Iq). N1 . (2. t.: Iq = I pq Ip (2. Skaičiuojant tiesioginiu būdu.2. Fizin÷s apimties indeksas tiriant nacionalinio produkto rodiklius. qi1 – produkto kiekis ataskaitiniu laikotarpiu ir qi0 – produkto kiekis lyginimų baze paimtu laikotarpiu.11) 2.i-ojo produkto kaina ataskaitiniu laikotarpiu.produkto vert÷s indeksas.

NT atspind÷tas namų ūkių turtą apibūdinantis skaičius yra specialistų ekspertų apklausos rezultatas. y. t. realia verte. PK. o įmonių ir bendrovių turtas (PK + KT). Namų ūkių turtas apskaičiuojamas panaudojus namų ūkių tyrimų (šių tyrimų pagrindą sudaro imties metodas) duomenis. Čia: X1 -žem÷. Nefinansinis turtas gali būti sukurtas ir nesukurtas. KT apskaičiuojami tiesioginiais skaičiavimais. Statistikos praktika rodo. kuris yra ekspertinių vertinimų klas÷s metodas. y. apskaičiuojant NT.Nacionalinio turto sud÷tin÷mis dalimis imama: o žem÷s fondas (X1 +X2 + X3). Lietuvos banko oficialiosios atsargos nustatomos tiesioginiais skaičiavimais. Šitoks NT grupavimas vadinamas NT klasifikacija. dažniau remiamasi tiesioginių skaičiavimų metodu. Jis NT parodomas be nusid÷v÷jimo sumos. X2 . o yra įsigyjamos ir laikomos 36 .ilgalaikis materialus turtas (pagrindinis kapitalas). Sukurtas turtas yra toks nefinansinis turtas. Šį metodą papildo rečiau naudojamas „nepertraukiamos inventorizacijos" metodas. kurios yra naudojamos gamyboje kaip tarpin÷s. kuris yra pakartotinai arba pastoviai gamyboje daugiau nei vienerius metus (ilgalaikis turtas dar skirstomas į materialų ir nematerialų). d÷l kurios instituciniai vienetai įgyja nuosavyb÷s teises (individualias arba kolektyvines) ir kurią valdyti arba naudoti yra ekonomiškai naudinga jos savininkams. kuris atsiranda kaip gamybos procesų rezultatas. PK (angl. atsargos (AS) ir kitas turtas. o namų ūkių turtas.vidaus vandenys. kad. Jais surandama ir išžvalgytų naudingųjų iškasenų vert÷.miškai. Cross or Net Fixed Capital) yra pagrindin÷ NT sud÷tin÷ dalis. Statistikos praktika NT aiškina ir taip: nacionalinis turtas yra ekonominis turtas. o vertyb÷s. o išžvalgytos naudingosios iškasenos. X3 . o Lietuvos banko oficialiosios atsargos. kuris gali atsirasti disponuojant turtu. o įstaigų ir organizacijų turtas (PK + AS). ir holdingo pelnas/nuostolis. funkcionuojantis kaip kaupimo priemon÷. Jį sudaro: o ilgalaikis turtas. Šie duomenys apibendrinami ekspertinių vertinimų metodu. arba atsargos. Tai tiesioginiai skaičiavimai.pinigin÷s l÷šos. valstyb÷s institucijų duomenis. PK . kurios n÷ra naudojamos gamyboje arba vartojimo sferoje. panaudojus įmonių. KT . o trumpalaikis turtas. Šių NT natūrinių-daiktinių sud÷tinių dalių vert÷ surandama taikant vidutines normatyvines kainas ir jų koregavimo koeficientus. susidarančios turtą naudojant. Turtas skirstomas į nefinansinį ir finansinį. t. Ekonominę naudą sudaro pirmin÷s pajamos.

Lietuvos bankas. 1429 „D÷l Turto apskaitos tvarkos ataskaitai apie valstybei arba savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą rengti patvirtinimo" bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus įsakymai. kuris atsiranda ne d÷l gamybos. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. savivaldyb÷s. 2) metų pabaigos NT bus lygus: 37 . Finansinis turtas yra ekonominis turtas. o did÷jimo tempas: Ixi = Xi1 : XI0. kuris nuosavyb÷s teise priklauso valstybei ir kurį patik÷jimo teise valdo valstyb÷s įmon÷s.i-osios nacionalinio turto (NT) sud÷tin÷s dalies apimtis metų pradžioje. Duomenų apie valstybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. kreditorius. Nesukurtas turtas yra nefinansinis turtas. nutarimas Nr. Pateikiami duomenys apie valstyb÷s turto valdytojų (valstyb÷s biudžetinių įstaigų ir valstyb÷s įmonių) įsipareigojimus ir apie valstyb÷s įsipareigojimus. įstaigų ir organizacijų lizingo (finansin÷s nuomos) būdu įsigytą turtą. Tarkime. artimas finansiniams reikalavimams. specialiosios skolinimosi teis÷s (toliau .kaip kaupimo priemon÷. Lietuvos statistikos praktika yra sukaupusi šalies nacionalinio turto skaičiavimo patirtį. rugs÷jo 10 d. oro erdv÷ n÷ra materialus nesukurtas turtas).. įgytas prestižas ir kt.. Finansiniai reikalavimai yra vertybiniai popieriai. kad Xi0 . Xi1 – i-tos dalies apimtis metų pabaigoje. kuris teisiniu požiūriu taps valstyb÷s nuosavybe tik sumok÷jus už jį visą lizingo sutartyje numatytą kainą. o ekonominis turtas. o jos kainų indeksas yra Ipi tuomet: 1) i-osios NT sud÷tin÷s dalies padid÷jimas lygus: Xi1 – XI0 = ∆Xi. valiuta ir ind÷liai. kurie turi atitinkamus finansinius įsipareigojimus. Yra nustatomas valstybei nuosavyb÷s priklausantis turtas. Pateikiami duomenys apie valstyb÷s įmonių. valstyb÷s institucijos. perduodami kontraktai. valstyb÷s institucijų. o nematerialų nesukurtą turtą sudaro patentai. apimantis mok÷jimo priemones. geguž÷s 16 d. gauti apmok÷jimus iš kitų institucinių vienetų. finansinius reikalavimus ir ekonominį turtą. debitorių. Nacionalinio turto dinamikos tyrimas.SST). Jis gali būti materialus ir nematerialus: o materialus nesukurtas turtas yra tas gamtinis turtas. jūros. Pateikiami duomenys apie turtą. paskolos ir kt. o finansiniai reikalavimai įgalioja jų tur÷tojus. kuriam yra nustatyta nuosavyb÷s teis÷ (tod÷l. pvz. nutarimas Nr. 466 „D÷l valstybei ir savivaldyb÷ms nuosavyb÷s priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos". artimą finansiniams reikalavimams: o mok÷jimo priemones sudaro piniginis auksas. yra akcijos ir kt. įstaigos ir organizacijos.

eksporto-importo kainų indeksų skaičiavimus. prekių apyvartos.NTi = ∑ ( X i 0 + ∆X i ) × I pi (2. Kainų indeksas pagal Laspeyresą (IpL)apskaičiuojamas pagal formulę: IpL = ∑p ∑p i1 i 0 q i0 i0 q (2. Duomenys apie kainas. paslaugų įmon÷s ir pan. Šitoks tyrimas yra atrankinis (imties metodo pagrindu). o NT0=25 mlrd. BANKŲ IR FINANSŲ SEKTORIAUS STATISTIKA 2. KAINŲ. o po to atrenkamos konkrečios parduotuv÷s.1. sudarant eksporto-importo kainų indeksus. o galiausiai atrenkamos prek÷s ir paslaugos.16) Kainų indeksas pagal Paasche (IpP) apskaičiuojamas: 38 .3. Kai kainos ir tarifai tvirtinami Vyriausyb÷s ir jos galioja visoje Lietuvoje. Šiuo atveju duomenų šaltinis yra savivaldybių potvarkiai. turgaviet÷je. Ūkio statistikos praktika apima gamintojų. pas privačius pardav÷jus. duomenis apie jas renka miestų ir rajonų statistikos darbuotojai.: 30 / 25 = (1. Dažniausiai taikoma daugiapakop÷ imtis: o pirmiausia atrenkami miestai ir rajonai. Tai konkretūs agregatinių Laspeyreso ir Paasche kainų indeksų. besiskiriančių sv÷rimo sistemomis. Pagrindin÷ informacin÷ baz÷ kainų pokyčiams įvertinti yra produkcijos. Pagrindiniai jų šaltiniai yra Vyriausyb÷s nutarimai ir kainoraščiai.100.y. Kainų steb÷jimo metodai. atstovaujantys tam tikriems geografiniams rajonams ar regionams. o did÷jimo tempas: NT1 / NT0 ir jeigu NT1 = 30 mlrd. arba egzistencinio minimumo). gaunami tiesiogiai registruojant šias kainas apsilankymo dieną atitinkamoje parduotuv÷je ar paslaugų įmon÷je. kurių kainos bus registruojamos. Kai kainas ir tarifus tvirtina miestų (rajonų) valdybos. Štai. sudarant pragyvenimo kainos indeksą. Lt. 2. atspindinčius atskirų prekių grupių kitimus kainos požiūriu. prekių ir paslaugų kainų ir tarifų registravimas įvairių nuosavyb÷s formų įmon÷se ir atrankiniai (imties metodo pagrindu) namų ūkių (toliau – NŪ) tyrimų duomenys apie gyventojų išlaidas šioms prek÷ms ir paslaugoms įsigyti. Kainų lygis stebimas dokumentiniu ir tiesioginiu būdu. t . Lt. tai per metus NT padid÷jo 20 %.20 × 100) . svoriai yra gyvenimo reikmenų kiekiai. Kainų tyrimas. kurias formuoja rinka.15) 3) NT padid÷jimas lygus: NT1 – NT0..3. taikymo variantai. svoriai yra prekių kiekiai. duomenys apie jas renkami centralizuota tvarka. vartotojų kainų „pragyvenimo kainos" (gyvenimo brangumo. Kainų indeksai.

naudojamas Europos Sąjungos ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius (NACE Rev. Vis d÷lto. Teoriniu požiūriu šios indeksų formul÷s yra lygiareikšm÷s. čia: pi1 . Poreikis skaičiuoti SVKI atsirado 1991 m. skirtų vidaus rinkai. kainos registruojamos FCA sąlygomis (ang.ES) šalyse matuoti. prekių.lemia kainų indekso skaičiavimo tikslai.produkto kiekis lyginimų baze paimtu laikotarpiu. Vienas iš pažangos kriterijų šioje srityje yra aukštas kainų stabilumo laipsnis. Vartotojų (vartojimo) kainų indeksas (toliau .rodiklis infliacijos lygiui Europos Sąjungos (toliau .GKI) skaičiuojami apdirbamosios ir išgaunamosios pramon÷s produkcijai. Pagal sutarties 109j straipsnį ES šalys nar÷s įsipareigoja užtikrinti ekonominę konvergenciją. kad vartotojų kainų indekso paskirtis . Naudojama Individualaus vartojimo tikslų dvylikos pagrindinių vartojimo prekių ir paslaugų grupių klasifikacija (toliau COICOP). svarbiausia teisingai parinkti svorius. SVKI sudaromas taikant Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių.įvertinti prekių ir paslaugų.VKI) skaičiuojamas pagal Laspeyreso formulę. Svoriai nustatomi remiantis namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis. Į registruojamą kainą neįeina prid÷tin÷s vert÷s ir akcizo mokesčiai.produkto kiekis ataskaitiniu laikotarpiu ir qi0 . pasirašius Mastrichto sutartį. Infliacija turi būti matuojama tarpusavyje suderintais ir palyginamais vartotojų kainų indeksais. Naudojama Laspeyreso formul÷. kurias įsigyja. kurių kainų pokyčiai ir įvertinami.dvejų metų pardavimų struktūrą. qi1 . SVKI yra Laspeyres tipo indeksas. sudarant kainų indeksus. rodikliais.17).l). Kurią iš jų naudoti . Lietuvos statistikos departamentas akcentuoja. Suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau .SVKI) . Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti. naudojant t . Prekių. Free Carrier). Nuo 1996 m. pritaikytą SVKI (COICOP/HICP – angl. pasireiškiantis infliacijos rodiklių suart÷jimu su atitinkamais trijų šalių narių. paslaugų ar pan. Jis naudojamas tarptautiniams palyginimams.IpP = ∑p ∑p i1 i1 q i 0 i1 q (2. Free on 39 . pi0 – i-tojo produkto kaina lyginimų baze paimtu laikotarpiu. VKI skaičiavimams suformuotą „vartojimo krepšelį" sudaro pagrindin÷s vartojimo prek÷s ir paslaugos. atstovus iš jų grupių. Elementarios aib÷s kainų indeksas apskaičiuojamas kaip kainų aritmetinių vidurkių santykis. kainų lygio pokyčius laiko atžvilgiu. tačiau baziniai metai svorių nustatymui keičiami kas metai. Laspeyres formul÷ taikoma visų COICOP/HICP klasifikatoriaus lygmenų ir bendrajam SVKI skaičiuoti. Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the needs of HICPs). o baziniu laikotarpiu nustatant kainų pokyčius imamas pra÷jusių metų gruodžio m÷nuo.i-ojo produkto kaina ataskaitiniu laikotarpiu. pasiekusių šioje srityje geriausių rezultatų. pabaigoje. Duomenis apie kainas praneša įmon÷s. Eksportuojamoms prek÷ms registruojamos FOB (angl. apmoka ir vartoja gyventojai. Gamintojų kainų indeksai (toliau .

o finansų maklerio įmon÷s.gyvenamieji pastatai ir šių statinių kategorijų objektai: pramon÷s. eksportuojančių savo produkciją.KPN). nominalus pinigų kiekis. Indekso skaičiavimui atrinkti statybos objektai . o depozitiniai (komerciniai) bankai. kelių ir gatvių rekonstrukcijos objektai. o pinigai ir infliacijos mastai.3. o draudimo įmon÷s. Šiai produkcijai skaičiuojamas bendras supirkimo kainų indeksas bei atskirai augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s produktų supirkimo kainų indeksai. Bankų ir finansų sektoriaus statistika Bankų statistika. Combined Nomenclature) pagrindu. 40 . t. Indeksas skaičiuojamas pagal Laspeyreso formulę. Eksportuojamos/importuojamos prek÷s klasifikuojamos. remiantis Lietuvos Respublikos kombinuotąja muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūra (toliau . Pagrindinis duomenų šaltinis indeksui skaičiuoti yra Užsienio prekybos statistika. rengiama remiantis muitinių krovinių deklaracijų (Bendrųjų dokumentų) ir Intrastato duomenimis. Šias kainas praneša statybos įmon÷s. Statybos kainų indeksas (toliau . Ekonominiais statistiniais skaičiavimais bankininkyst÷s srityje identifikuojama: o bankininkyst÷s sistema. Duomenys apie kainas gaunami iš didmenin÷s prekybos ir žem÷s ūkio produkciją perdirbančių įmonių. vidutin÷s palūkanos).SKI) parodo atliktų statybos objektų užbaigimo kaštų pokyčius per tam tikrą laikotarpį. o investicin÷s bendrov÷s. švietimo. į prekių vertę įeina transportavimo iki Lietuvos sienos kaštai.Board) kainos. Lietuvos importuojančių įmonių duomenys apie pirkimo kainas. komunalin÷s infrastruktūros.y. duomenys apie pardavimo kainas. įrengimų. valiutų kursai. Žem÷s ūkio produkcijos kainos. vandens valymo. Eksportuojamų/importuojamų prekių kainų indeksas išreiškia eksportuojamų/importuojamų prekių į/iš šalies teritoriją pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Indeksai skaičiuojami pagal Laspeyreso formulę. Lietuvos finansinių įstaigų sistemą apibendrintai sudaro: o Lietuvos bankas. Indeksui skaičiuoti taikoma Laspeyres formul÷. sudaryta Europos Bendrijos kombinuotosios prekių nomenklatūros (CN – angl. 2. Lietuvos pramon÷s produkcijos gamintojų. sveikatos apsaugos. socialinio draudimo ir kitos išlaidos. o kitos kreditin÷s įstaigos. pinigų atsargos. o Vilniaus vertybinių popierių birža. tarpbankin÷s paskolos. Kiekvieno objekto atveju įvertinamos statybos medžiagų. o bankin÷ veikla (įsipareigojimai. administraciniai pastatai. darbo užmokesčio.2.

pirkimo ir mok÷jimo priemonių visuma. komisiniai už atsiskaitymus ir pervedimus.banko gauto procento normos ir išmok÷to procento normos skirtumas. gauti pagal depozitus. 41 . o balansinio pelno norma . Jis apibūdinamas: a) pinigų apyvartumu pajamų apyvartoje (BVP ir vidutinio pinigų agregato P2 santykis. Pavyzdžiui.Bankininkyst÷s sistema apibūdinama atliekant bankų statistinį grupavimą įvairiais grupavimo požymiais.neterminuoti ind÷liai ir pinigai apyvartoje.kreditinių operacijų procentas.išduotų paskolų sumos ir depozitų (ind÷lių) santykis. o taupomuosius. o banko likvidumas . banko aktyvų ir pasyvų santykis bei struktūra.skolininkų neapmok÷tų įsiskolinimų likutis.18) čia: VKI - vartotojų kainų indeksas. o inovacinius. o pinigų apyvartos greitis. o ipotekinius. gautos pagal depozitus . Pinigų perkamosios galios pakitimas identifikuojamas indeksu (Ipg).sugeb÷jimas laiku padengti įsiskolinimus. Čia P2 yra pinigų P1 ir kvazipinigų suma. užsienio operacijų pajamos. b) pinigų apyvartumu atsiskaitymų apyvartoje (banko pervestų l÷šų pagal einamąsias sąskaitas ir pinigų agregato P2 santykis). o komercinius. o operacin÷s pajamos . o banko stabilumas (pastovumas) . Šioje sistemoje svarbiausi rodikliai. arba pasyvų ir aktyvų santykis.nerealizuotų aktyvų likutis. investicijų į vertybinius popierius procentai ir dividendai. yra: o banko paslaugų vert÷ . o bendrasis pelnas – bendrųjų pajamų ir išlaidų skirtumas. steig÷jų bei spekuliatyvinių biržos sandorių pelnas. o pinigų mas÷ . be pamin÷tų. Pinigų perkamoji galia. o kreditavimo apimtys . o sumos. pinigai. P1 .grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. bankai pagal veiklos kryptis gali būti grupuojami į šias grupes: o centrinį. kuris apskaičiuojamas taip: I pg = 1 VKI (2. Kvazipinigai terminuoti šalies ir konvertabilios bei nekonvertabilios užsienio valiutos (perskaičiuotos šalies valiuta) ind÷liai). o emisijos. Bankin÷ veikla identifikuojama ekonominių statistinių rodiklių (bankin÷s veiklos indikatorių) sistema.

Tiriant valstyb÷s ir savivaldybių finansus pateiktas grupavimas imamas pagrindu. sandaugos. . Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų finansų tyrimas.39) .biudžetų rūšis. Šiais duomenimis. o pajamų ir išlaidų struktūra pagal: . jis yra geometrinis vidurkis.gavimo šaltinius ir išlaidų kryptis. o spalio m÷nesį. Tuo tarpu lito perkamoji galia padid÷jo 2. ataskaitiniu laikotarpiu prek÷s kaina sudar÷ 1. o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Infliacija identifikuojama VKI kitimo mastu. . Jis ir VKI savo turiniu yra skirtingi.43 Lt.47) = (1. identifikuojamas perkamosios galios indeksu Ipg.1] × 100%. Infliaciją lydi pinigų nuvert÷jimas. xi1 – i-ojo 42 . o nebiudžetiniai fondai.žinybinį ir kitokį priklausomumą. Valiutos kurso kitimo tendencijai apibūdinti naudojamas grafinis duomenų vaizdavimo būdas.1] × 100%. prek÷s kaina sumaž÷jo 2. palyginti su rugs÷jo m÷nesiu. xi0 – i-ojo biudžeto skyriaus apimtis pra÷jusiame laikotarpyje. Šis kursas yra n-ojo laipsnio šaknis iš keleto laikotarpių valiutos kursų. apskaičiuotų tiesioginiu metodu (valiutos kiekis. Šitai matyti ir iš šio pavyzdžio.43/1. Tarkime. jis buvo 1. valiuta. infliacija .878% = [(1.39 Lt.valstyb÷s biudžetas . VKI sudar÷ 1. tenkantis kotiruojamos valiutos vienetui).797% = [(1.). palyginti su rugpjūčio m÷nesiu. kainos padid÷jo (infliacijos mastas) 69% = (1.1. Kitaip tariant. vykdomas duomenų analitinis išlyginimas panaudojus mažiausiųjų kvadratų metodą ar jo nepanaudojus. Taigi spalio m÷nesį.Šitaip apskaičiuotas indeksas vadinamas pinigų perkamosios galios indeksu. Pajamų ir išlaidų struktūra tiriama atsižvelgus į biudžetų pajamų ir išlaidų suskirstymą pagal tam tikrus požymius į vienarūšes grupes. Tiriant biudžetų pajamas ir išlaidas nuodugniau. o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Ekonominiams statistiniams skaičiavimams priskiriami vidutinio valiutos kurso skaičiavimai.69 × 100) – 100%. dinamika ir sud÷tis.43) . Tarkime. Nustatoma: o pajamų ir išlaidų apimtis.15 (kainos padid÷jo 15 proc. palyginti su rugpjūčio m÷nesiu. o baziniu laikotarpiu . Valiutos (šalies piniginio vieneto) kursas yra dviejų valiutų tarpusavio keitimo proporcija. Tarkime.47 (kainos padid÷jo 47%).savivaldybių biudžetai.39/1. kuris.15 × 1. Pinigai. Pagrindin÷mis Lietuvos valstyb÷s ir savivaldybių institucijų finansų grandimis yra: • nacionalinis biudžetas: . skaičiuojami absoliutiniai ir santykiniai struktūros pokyčių rodikliai. rugs÷jo m÷nesį.susijusios sąvokos.

o nereguliarūs (I. šių reiškinių dalys ar savarankiški komponentai. Juos lemia ekonomin÷s j÷gos ūkio viduje. sezono pasikeitimo arba įvairių kalendorinių ir religinių švenčių bei papročių rezultatas). absoliutiniai biudžeto skyriaus struktūros pokyčiai bus lygūs: (2. ŪKIO CIKLAI IR JŲ TYRIMAS Ūkio konjunktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. o kompleksiškumas (paprastieji. apibūdinantys ūkio politikos tikslus bei jų siekimo priemones.20) (2. subjektyvūs). identifikuojantys ūkio aktyvumą. Tai bendrasis vidaus produktas. o ilgalaikiai (T. kurios yra bendro ekonominio gyvenimo dalis). Bendrųjų indikatorių klas÷ yra kompleksin÷.šių komponenčių apimtis nurodyti skaičiais. bendrieji. Pagrindiniai jų klasifikavimo požymiai yra šie: o skaičiavimams naudotų duomenų pobūdis (objektyvūs. o cikliniai (C.21) (2. kuriuos lemia įvairūs atmosferos pokyčiai. tuomet i-ojo biudžeto skyriaus lyginamasis svoris ataskaitiniame laikotarpyje sudarys:  x  f i1 =  i1  × 100 ∑x  i1   pra÷jusiame laikotarpyje:  x  f i 0 =  i 0  × 100  x   ∑ i0  Šiais duomenimis. fi0 (2. Ekonominiai statistiniai rodikliai.23) Tyrimų tikslas . ilgalaikiai ir nereguliarūs. technikos atradimai arba politiniai įvykiai). nenumatyti ūkio aktyvumo pasikeitimai. Sud÷tingiausia parinkti funkcijos tipą 43 .biudžeto skyriaus apimtis ataskaitiniame laikotarpyje. Ūkio svyravimai yra keturių rūšių: o sezoniniai (S.22) 2.4. bendrasis nacionalinis produktas. Bendrieji indikatoriai yra įvertinantys ūkinę situaciją šalyje. Klasikin÷ ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Jai priskiriami paprastųjų indikatorių junginiai. (2. vadinami ekonominiais indikatoriais. Paprastaisiais indikatoriais apibūdinami atskiri ūkiniai reiškiniai. ilgalaikis ir pastovus ūkio aktyvumo did÷jimas). sudarys: i fi = f i1 . nacionalin÷s pajamos ir kt. rodantys pasikeitimų intensyvumo laipsnį.19) ∆fi = fi1 – fi0 o santykiniai struktūros pokyčiai. arba kompleksiniai). trendas. Ekonominiame indikatoriuje šias svyravimų rūšis (komponentes) sieja priklausomyb÷: T + S + C + I.

skiriama santaupoms ir investicijoms. taikomas grafinis duomenų vaizdavimo būdas. racionalūs asmenys suformuos savo lūkesčius ir prognozes. double table).Parenkant funkcijos tipą. Pagrindin÷s teorijos prielaidos yra šios: jei ekonominio kintamojo dydis gali būti susiejamas su pastebimais procesais. Kitaip vadinama šachmatine lentele. Ūkio konjunktūrin÷s raidos numatymas . Šios teorijos pagrindu Lietuvoje atliekamas specialus tyrimas. o įmonių pelnas bei investicijos. 2. Šią teoriją pirmą kartą pristat÷ J. arba apklausa. o balansin÷ lentel÷ (angl. kurios atspindi dviejų elementų – išteklių ir jų naudojimo . BALANSINIAI IR SINTETINIAI SKAIČIAVIMAI Pagrindin÷s balansinių ir sintetinių skaičiavimų sąvokos yra šios: o balansinis modelis (angl. gamybininkai. situacijos šalies ūkyje vertinimui pasitelkiami ir ekspertiniai ar artimi jiems vertinimai. Jame yra ir šie rodikliai: o BVP ir jo dinamika. Joje dalyvauja finansininkai. Tokio tipo modeliai priklauso simptominių ekonometrinių modelių grupei. o vidutinis darbo užmokestis. Šioje lentel÷je tiek vertikaliai.Lucas ir kt. 44 .5. balance model). Šiuo būdu. o neapskaitytas importas ir eksportas. Funkcijos pasirinkimo teisingumu įsitikinama palyginus įvairioms funkcijoms apskaičiuotas vidutinę absoliutinę procentinę paklaidą ir vidutinę procentinę paklaidą. paslaugų ir prekybos sektoriaus atstovai.Muth 1961 m. o infliacijos mastas.atitikimą. Veiksminga trumpalaikių prognozių gavimo priemon÷ yra eksponentinis išlyginimas. Ekonominių indikatorių prognostin÷s reikšm÷s gaunamos trendo funkcijų pagrindu. panaudodami visą jiems prieinamą informaciją. Tai balansinių lygybių ir santykių sistema. o vidutin÷s namų ūkių pajamos ir išlaidos. Ją išpl÷tojo R. o nedarbo lygis. Apklausa yra anketin÷. sudarius faktinių duomenų grafiką vizualiai nusakomas funkcijos tipas. Mažesn÷ šių dydžių reikšm÷ rodo tinkamesnę funkciją. o lito kursas palyginti su JAV doleriu.galutinis tyrimų tikslas. o namų ūkių pajamų dalis. Ūkio konjunktūrin÷s raidos numatymui. Lygybių. Dažnai tokie tyrimai remiasi vadinamąja racionalių lūkesčių teorija. tiek horizontaliai išd÷stytos taip pat pavadintos skiltys ir eilut÷s. Anketą sudaro 12 (skaičius nepastovus) makroekonominių rodiklių sąrašas. o prognozuojamos palūkanos. susijusias su šiais procesais.

o atspindi produkto paskirstymo eigą. Šios klas÷s sąskaitos vadinamos konsoliduotomis arba suvestin÷mis. o įvertina ūkin÷s veiklos rezultato formavimo procesą. faktiškai patenkančią į rinką. visą sukurtą produkciją. o išorinių (užsienio) operacijų. turinčio nuosavyb÷s teisę į šią veiklą. Ūkio statistikos teorija numato trijų lygių. o nacionalin÷ ekonomika. o platus gamybos sferos aiškinimas. Tai išteklių ir jų poreikio palyginimo metodas. o atspindi realų produktą ir pajamų kūrimą bei skirstymą. Veikla laikoma gamybine. arba klasių nacionalinių sąskaitų sistemos sąskaitas. mainoma ar suvartojama savo reikm÷ms. NSS svarbiausi bruožai yra: o sistematiškumas. jam stebint ir atsakant už tos veiklos rezultatus. o vartojimo (pajamų paskirstymo bei pajamų-išlaidų apskaičiavimo). o institucinių vienetų grup÷s. o kaupimo (kapitalo operacijų). Balansinių lentelių. Nacionalinių sąskaitų sistemos (toliau . o ekonomin÷s operacijos (prekių ir paslaugų. Nacionalinių sąskaitų sistema. o ekonomin÷s operacijos vertinamos rinkos kainomis arba jų analogais. jeigu tai vyksta iniciatyva institucinio vieneto. 45 . o taikomas dvejybinio įrašo principas. išteklių ir pajamų apskaitą). galintis daryti savarankiškus sprendimus. o ekonomikos sektoriai. pelno nesiekiančios įmon÷s.NSS) pagrindin÷s sąvokos yra šios: o ekonominis agentas (ūkinis subjektas. visuma vadinama nacionalin÷mis sąskaitomis. Šios sąskaitos sudaro kelių lygių sistemą. Pirmosios klas÷s sąskaitos atspindi bendruosius (apibendrinančius) ekonominius rodiklius. parodo valstyb÷s pl÷tojimosi tendencijas. finansin÷s). Jų yra keturios: o gamybos (bendrojo vidaus produkto). NSS gamybai priskiria paslaugas. paskirstymo. privalantis vesti ekonominių operacijų. Tai yra: o ekonominiai agentai ir instituciniai vienetai. šalies valdymo įstaigos ir institucijos). sudarantys namų ūkį. aptarnaujančios namų ūkius.o balansų metodas (angl. atspindinčių įvairių produkto ir pajamų rodiklių tarpusavio ryšius. balance technique). įmon÷s ir jų dariniai. paskirstymą ir naudojimą. o ekonomikos rezidentai (namų ūkiai ir pavieniai asmenys. neatsižvelgiant į tai. ar ji parduodama.

2: Pirminių pajamų išd÷stymo sąskaitą. kuri parodo visus prekių ir paslaugų išteklius (išleidimą ir importą) ir jų panaudojimą (tarpinį vartojimą. Pajamų mokesčiai ir socialin÷s išmokos yra ištekliai Vyriausybei. bet be mokesčių gaminiams). Mokesčiai gamybai ir importui minus gamybos ir importo subsidijos yra Vyriausyb÷s ištekliai.detalizuoti. pagrindinio kapitalo formavimą. naudojamasi šiomis balansin÷mis lygyb÷mis: Pridedamoji vert÷ + Importas = Prek÷s. renta ir kt.) įvairiems ekonomikos sektoriams. kuri parodo prekių ir paslaugų gamybą. eksporto ir importo mokesčiais. galutinį vartojimą. BVP apibr÷žiamas kaip bendrojo išleidimo vert÷ minus tarpinis vartojimas. Pridedamoji vert÷ = Kapitalin÷s investicijos + Prek÷s. Šios sąskaitos pagrindinis rodiklis yra bendrasis išleidimas ir BVP. II. iš kurių suformuojamos pirmin÷s pajamos NSS. dividendai. apibr÷žtą NSS. vartojimo ir kaupimo požiūriais.l. Balansinis straipsnis yra pirminių pajamų balansas.pajamų ir išlaidų. kurioje apskaitomi einamieji mokesčiai ir transferai. kiti produktai ir paslaugos + Kapitalin÷s investicijos + Eksportas. Jis rodomas rinkos kainomis (su mokesčiais gaminiams. Štai antrosios klas÷s sąskaitos papildo pirmosios klas÷s sąskaitas produkto gamybos. I: Gamybos sąskaitą.Antrosios ir trečiosios klas÷s sąskaitos yra vienodo lygio. arba pridedamoji vert÷ (gamybos kainomis). Analizuojant nacionalinių sąskaitų turinį. kuri parodo paskirstomuosius sandorius. jei jos įtrauktos į produkcijos vertę.l: Pajamų formavimo sąskaitą. papildyti pirmosios klas÷s sąskaitas. BVP. Jų paskirtis . kurio panaudojimo rūšys apima kompensacijas dirbantiesiems ir mokesčius gamybai bei importui. betarpiškai susijusius su gamybos procesu. II. Lietuvos statistikos departamentas sudaro šias sąskaitas: 0: Prekių ir paslaugų sąskaitą. trečiosios . Ištekliai susideda iš BVP. kiti produktai ir paslaugos + (Eksportas Importas = Užsienio prekybos saldo). Kaupimas = Kapitalin÷s investicijos . Balansinis straipsnis yra pelnas ir jam prilygintos pajamos/mišrios pajamos. Bendrąjį išleidimą sudaro rinkos ir ne rinkos prek÷s ir paslaugos.2: Antrinio pajamų paskirstymo sąskaitą. Kiekviena klas÷ turi standartines sąskaitas ir standartines balansines lenteles.Ilgalaikio materialaus turto panaudojimas+ Skolų saldo. atskaičius subsidijas gamybai tuo atveju. Bendrasis išleidimas parodo prekių ir paslaugų bazinę vertę (su subsidijomis gaminiams. Ši sąskaita visada subalansuota ir neturi likutinio ar balansinio straipsnio. II. Jose detalizuojami įvairūs situaciją ūkyje apibūdinantys bendrieji rodikliai. eksportą). NSS sąskaitas papildo pagalbin÷s lentel÷s.1. kapitalinių investicijų finansavimo požiūriais. kuri parodo pajamų paskirstymą (palūkanos. be subsidijų). Dirbančiųjų gaunama kompensacija yra namų ūkio pajamų paskirstymo ištekliai. o tarp jų socialin÷s išmokos 46 . yra ištekliai. kuri yra rezidentinių institucinių vienetų tam tikro laikotarpio veiklos rezultatas.

Lt 40 110 24 2 35 100 22 3 42 90 25 4 38 95 23 Patogumo d÷lei duomenis užrašysime šiuo pavidalu: 40 110 24 35 100 22 42 90 25 38 95 23 Ekonominiai statistiniai rodikliai turi būti šalių ypatumus išreiškiančios charakteristikos. Lietuvos statistikos praktikoje nacionalin÷je sąskaityboje naudojamas Europos Sąjungos ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK. NACE rev.4. Balansinis straipsnis yra bendrasis taupymas. Ši sąskaita namų ūkiams turi koreguojantį straipsnį. socialinei apsaugai. Balansinis straipsnis yra kreditavimas arba skolinimasis. Duomenys gali būti ir ekonominiai statistiniai rodikliai.2 lentel÷je. Šio klasifikatoriaus pavyzdys pateiktas 2. Lt B. kurie turi galutinį vartojimą. gali būti naudojami ekspertinių vertinimų metodų klas÷s metodai. 2. kaip kiti einamieji transferai pasiskirsto tarp įvairių ekonomikos sektorių. mln. sveikatingumui. Skaičiavimai atliekami keliais etapais. Tai charakteringų bruožų skaitmenin÷s išraiškos. TARPTAUTINöS ŪKIO INTEGRACIJOS EKONOMINIS STATISTINIS TYRIMAS Valstyb÷s vietos nustatymas. kur parodyta ne tik individualaus vartojimo išlaidų ir bendrojo taupymo suma namų ūkyje. kuri parodo. III. Jeigu siekiama nustatyti valstyb÷s rangą . kuri fiksuoja sandorius. socialiniam draudimui. susijusius su turto perskirstymu. Suformuojama skaičiavimams reikalinga duomenų baz÷.l: Kapitalo sąskaitą. kaip disponuojamosios pajamos pasiskirsto tarp galutinio vartojimo ir kaupimo namų ūkių ir Vyriausyb÷s sektoriuose. ekonominių statistinių rodiklių lygiai. II. ir kapitalo transferus.(pensijos ir pašalpos) – ištekliai namų ūkiams. Jie nesud÷tingi. Pateiksime dažnesnį jų atvejį.l). Ši sąskaita parodo įvairių rūšių investicijų panaudojimą nefinansiniuose aktyvuose. sąskaita. Lt C. tūkst.6. susijusius su nefinansinių aktyvų įsigijimu. sveikatos apsaugai. Balansinis straipsnis yra bendrosios disponuojamosios pajamos. Pirmasis etapas. poilsiui ir kultūrai). bet ir valstybinių įstaigų individualaus vartojimo išlaidos (švietimui. 2. Sąskaita parodo.4 lentel÷je. Ekonominiai statistiniai rodikliai pagal valstybes Valstyb÷s numeris 1 A.jos užimamą vietą šalių grup÷je. Pačius 47 .4 lentel÷.1: Disponuojamųjų ir pakoreguotų pajamų panaudojimo. nurodyti 2. mln.

turime šią „santykinių charakteristikų" matricą: 0. Toliau kiekvienos šalies rodiklio lygis dalijamas iš šios sumos. Šiame skaičiavimų etape surandama kiekvieno rodiklio lygių suma. atlikę aukščiau parodytus skaičiavimus.245 Trečiasis etapas. Jo tikslas t÷ra suteikti skaičiavimams daugiau korektiškumo bei pagrįstumo.1275 0.2354 4 48 3 0. tikslinga naudoti ekspertinius vertinimus. Valstyb÷s rango nustatymas.2 ir trečio .0813 0.266 • 0. Jo turinys nesud÷tingas: antrajame skaičiavimų etape sudarytos „santykinių charakteristikų" matricos arba trečiajame skaičiavimų etape.2442 3 .2 0.228 0. reikalingi apibendrinant skirtingo turinio ekonominius statistinius rodiklius. t.765 0.1170 0. „Santykin÷s charakteristikos" yra bevardžiai dydžiai. (Tarkime.253 • 0.5.3. Tai paskutinis skaičiavimų etapas.3 0.5 lentel÷je nurodytus duomenis. 42/155 = 0. Absoliutin÷s ekonominių statistinių rodiklių išraiškos pakeičiamos santykin÷mis charakteristikomis.0506 0. tačiau nebūtinas.2 = 0.258.234 0.5 0. antro . 38/155 = 0.713 0. pavyzdžio atveju ekspertai nurod÷ šias ekonominių statistinių rodiklių svorin÷s charakteristikas: pirmo rodiklio .226. 2.245 • 0.791 0.rodiklius ir jų skaičių nulemia šalių ypatumai.253 0.y.2 0.258 0.255 • 0.271 0.0774 0.0.258 • 0.5 0. Mūsų atveju.278 • 0. kurioje kiekvienos eilut÷s skaičių suma turi būti lygi 1.5 = 0.0566 0. sudarytos sukoreguotų „santykinių charakteristikų" matricos stulpelių sumos suradimas.226 0.228 • 0. Valstyb÷s rangas Valstyb÷s numeris SI S2 Rangas 1 0.241 0.) Antrasis etapas. 35/155 = 0.3 = 0.0456 0. jeigu šis etapas buvo realizuojamas.0.271 • 0.226 • 0.255 0.3 0.0678 0.1225 Šis skaičiavimų etapas yra priešpaskutinis.2 0.0.2605 1 2 0.234 • 0. „Santykinių charakteristikų" matricos duomenų koregavimas ekonominių statistinių rodiklių svorin÷mis charakteristikomis: 0. Nagrin÷jamu atveju turime 2. Juos parenkant.5 lentel÷.245 • 0. 40/155 = 0.266 0.1330 0.731 0. Skaičiavimų rezultatas yra „santykinių charakteristikų" matrica.0482 0.278 0.5 0. Skaičiavimų patikimumą didina ir ekonominių statistinių rodiklių svorin÷s charakteristikos.245 0.271. kad jų suma būtų lygi 1.241 • 0.t.0735 0. Jos parenkamos taip.245 ir t.3 0.: 40 + 35 + 42 + 38 = 155.2599 2 4 0. Ketvirtasis etapas.

Lentel÷je nurodyti skaičiai yra valstyb÷s vietos charakteristikos, kurios parenkamos taip: didžiausią „santykinių charakteristikų" sumą turinčiai šaliai priskiriamas rangas 1 (pirma vieta ir pan.), mažesnę sumą turinčiai - 2 ir t.t. Svarbiausias aptarto metodo trūkumas tas, kad neatsižvelgiama į ekonominio statistinio rodiklio sandarą. Tai n÷ra esminis trūkumas, nes jo nesunku išvengti atitinkamai formuojant rodiklių sąrašą, pasitelkiant ekspertinius vertinimus, lyginant ne tik šiuo, bet ir kitais metodais (daugiamačio vidurkio, duomenų standartizavimo ir kt.) gautus rezultatus. Lyginimas struktūrinių rodiklių pagrindu. Struktūriniai rodikliai yra valstyb÷s pad÷ties šalių grup÷je indikatoriais. Šie indikatoriai identifikuoja valstyb÷s ekonominio išsivystymo lygį. Atsižvelgiama į tai, kad ekonominio išsivystymo lygį, ekonominio vystymosi bruožus tegalima apibūdinti rodiklių sistema. Lyginimams struktūrinių rodiklių pagrindu imamos šios rodiklių grup÷s ir rodikliai: o Aplinka - teršiančios medžiagos ir iš jų šiltnamio efektą sukeliančios dujos; - apsauga, - o Ekonomika - bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui; - vieno darbuotojo darbo produktyvumas; - krovinių apyvartos santykis su bendruoju vidaus produktu; - energijos intensyvumas; - išlaidos mokslui ir technologijoms; - santykiniai kainų lygiai; - investicijos, o Socialin÷ sfera - gyventojų užimtumo lygis; - ilgalaikio nedarbo lygis; - skurdo rizikos lygis. Atliekant lyginimus rodikliai pateikiami perkamosios galios standartais, nes tai leidžia panaikinti šalių kainų skirtumus. Lyginama su rodiklių reikšme, apskaičiuota šalių grupei. Dažniausiai tai tų šalių vidurkis, kuris prilyginamas 100 ir jeigu šalies rodiklio indeksas didesnis už 100, šitai rodo šalyje esant geresnę pad÷tį nei vidutiniškai toje šalių grup÷je. Europos Sąjungoje skaičiuojami šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetai (toliau – PGS) su perkamosios galios standartu. Vienas PGS visose šalyse atstovauja tam pačiam prekių ir paslaugų rinkiniui.

49

Tarptautiniams palyginimams atlikti bendrojo vidaus produkto ekonominių junginių vert÷s apskaičiuojamos perkamosios galios standartais, t.y. pradin÷ vert÷, išreikšta nacionaline valiuta, dalijama iš atitinkamo perkamosios galios pariteto. 2.7. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA Lietuvos užsienio prekybos apimtis apskaičiuojama, remiantis Jungtinių Tautų Statistikos tarnybos Bendrosios prekybos sistemos apibr÷žimu. Europos Sąjungoje iki 1993 m. pagrindinis užsienio prekybos statistikos informacijos šaltinis buvo muitin÷s deklaracijų duomenys. 1993 m. sausio 1 d., susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai, buvo įdiegta ir nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta Intrastatu. Šios sistemos tikslas yra tiesiogiai iš įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos Lietuvoje įdiegta Intrastato sistema. Lietuvos užsienio prekybos duomenys išskaidyti į dvi dalis: o Ekstrastatą; o Intrastatą. Ekstrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ne Europos Sąjungos valstyb÷mis surinkimo sistema. Jos pagrindiniu duomenų šaltiniu yra muitin÷s deklaracijos (Bendrojo dokumento) duomenys. Lietuvoje Intrastato duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas atlieka Muitin÷s departamentas prie Finansų ministerijos. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s metodiškai vadovauja visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu. Įmon÷s įpareigotos teikti duomenis apie išvežtų į Europos Sąjungos šalis ir įvežtų iš jų prekių apimtį. Intrastato deklaracija yra Bendrojo dokumento supaprastinta forma. Įvertinant šalių prekybos sąlygų pokyčius, apskaičiuojamas prekybos sąlygų indeksas. Jis lygus eksporto vidutinių kainų ir importo vidutinių kainų santykiui. Bendru atveju vidutin÷s kainos apskaičiuojamos naudojant svertinio aritmetinio vidurkio formulę. Kainų santykio indeksui apskaičiuoti naudojama ši formul÷:

I pks =
čia: Ipks - kainų santykio indeksas;

∑p q ∑p q
in ij

in

(2.24)

in

pin - i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s kainos prekiaujant su šalimi n ; pij - i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s kainos prekiaujant su šalių ekonomine grupe j; qin - i-osios eksportuojamos (importuojamos) prek÷s į (iš) šalį (ies) n kiekis. Jeigu šio indekso reikšm÷s yra didesn÷s už vienetą, tai šitai rodo, kad prekybos sąlygos ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su baziniu laikotarpiu, pager÷jo. Jeigu reikšm÷s mažesn÷s už vienetą,

50

tai yra priešingai. Užsienio prekybos, eksporto ir importo naudingumui apibūdinti apskaičiuojami t÷vynin÷s gamybos ir užsieninių prekių gamybos kaštai ir jie palyginami arba apskaičiuojami ir palyginami eksportuojamų ir importuojamų prekių kaštai. Jeigu importo kaštai didesni už eksporto kaštus, tai tokie mainai laikomi naudingais. Prekių mainų tikslingumu galima įsitikinti remiantis šiais skaičiavimais, pateikiamais 2.6 lentel÷je. 2.6 lentel÷. Prekių mainų tikslingumas Eksportas Prek÷ A VP C VP/C 110 115 0,96 Prek÷ B 830 692 1,2 Prek÷ C 185 54 3,5 A+B+C 1125 861 1,31

Importas Prek÷ A VS C C/VS 135 412 3,05

Prek÷ B 920 1288 1,4

Prek÷ C 200 160 0,8

A+B+C 1255 1860 1,48

2.6 lentel÷je: VP/C = IE – eksporto valiutinio naudingumo koeficientas; C/VS = II – importo valiutinio naudingumo koeficientas; VP – valiutin÷s įplaukos; C – kaštai. Pavyzdžio duomenimis, kiekvienos prek÷s eksporto valiutinis naudingumas neturi būti mažesnis negu: 1/1,48 = 0,68, t.y. žemesnio naudingumo prek÷s nebus kompensuojamos vidutiniu eksporto naudingumu. Tuo tarpu kiekvienos prek÷s importo valiutinis naudingumas neturi būti mažesnis negu: 1/1,31 = 0,76. Atsižvelgiant į infliaciją, šalies kainų pasikeitimą, valiutines įplaukas už prekes, prekinę ir geografinę struktūrą, apskaičiuojami valiutinio naudingumo indeksai. Pavyzdžiui, eksporto valiutinio naudingumo indeksas lygus:

IE =
čia:

∑p ∑p

i1 i1

q

ei1 i1

q

÷

∑p ∑p

i 0 i1

q

ei 0 i 0

q

(2.25)

pi –i-osios prek÷s eksporto valiutin÷s įplaukos; pei - i-osios skirtos eksportui prek÷s vidutin÷ kaina;

∑p ∑p ∑p

i1 i1

q - ataskaitinio laikotarpio valiutin÷s eksporto įplaukos; q - ataskaitinio laikotarpio eksporto vert÷ vidutin÷mis kainomis; q
- bazinio laikotarpio eksporto vert÷ vidutin÷mis kainomis;
51

ei1 i1

ei 0 i 0

X2 . Ši lygyb÷ praktiniuose skaičiavimuose nepasiekiama.26) 52 . turintys ekonominių interesų valstyb÷je. pinigin÷s l÷šos. kurioje parodomos: o nerezidentų operacijos negamybinių ir nefinansinių aktyvų sferoje.) 3.einamosios sąskaitos balansas su priešingu ženklu. kai už jas sumok÷ta. Panašiai kaip eksporto valiutinio naudingumo indeksas. kurioje parodomos: o prekių ir paslaugų operacijos. nes tuomet pasikeičia savininkas. Oficialiosios atsargos: o auksas. Jis sudaromas dvigubo įrašo principu. tačiau gyvenantys ir veikiantys joje trumpiau nei vienerius metus. Mok÷jimų balanso duomenys analizuojami pasitelkus balansines lygybes ir skaičiavimus.∑p i 0 i1 q . (Nerezidentai . apimtis ir būklę. Pagrindin÷ balansin÷ lygyb÷ yra: Y = Xl + X2 čia: Y . Einamoji sąskaita. kai kiekviena operacija įrašoma debete ir kredite. Prek÷s. o ne tada. Mok÷jimų balansą sudaro standartinių straipsnių visuma. humanitarin÷ pagalba ir kt. jeigu nepakistų prekių kainos pasaulin÷je rinkoje. X1 .). MOKöJIMŲ BALANSAS Mok÷jimų balansas apibūdina šalies finansinę būklę. t.kapitalo ir finansin÷s sąskaitos balansas. kurios būtų gautos ataskaitiniu laikotarpiu. Mok÷jimų balansas parodo ne prekių. o jų finansinius srautus. o kapitalo pervedimas.8. kai jos suteikiamos nerezidentams. pamin÷tų straipsnių pokyčius atitinkamu laikotarpiu. 2.tai vertine išraiška atitinkamu laikotarpiu apskaitomos visos ekonominio pobūdžio operacijos tarp konkrečios valstyb÷s ir kitų pasaulio šalių. Kapitalo ir finansin÷ sąskaita.y.operacijų su oficialiosiomis atsargomis likutis.valiutin÷s įplaukos. paslaugos.tai juridiniai ir fiziniai asmenys. finansin÷s operacijos registruojamos. aktyvų ir kt. ekonominį išsivystymą. To priežastis yra apskaitos klaidos bei (2. o transferai (negrąžintinos vertyb÷s. apskaičiuojamas ir importo valiutinio naudingumo indeksas. 2. Mok÷jimų balansas . o gautos ir sumok÷tos palūkanos bei dividendai. o tarptautinių finansinių organizacijų ir fondų l÷šos. Bendriausi iš jų yra: 1. o užsienio valiuta. Tai statistin÷ ataskaita.

eksporto suma. Metin÷ skolos aptarnavimo suma lygi: S = S1+S2 čia: S1 – sumok÷tų procentų suma. S2 – padengtų skolų (skolos) suma.8 procento.Lt. Bendru atveju šalies finansinę būklę apibūdina valstyb÷s skola. kuri pavadinta „Klaidos ir praleidimai". o E = 500 mln. Balanse susidarantiems skirtumams skiriama atskira eilut÷.27) čia: E . Panaudojus šiuos duomenis: SAP = [(256 + 368)/500]100 = 124.28) (2. Lt. Skolos aptarnavimo procentas (toliau – SAP) apskaičiuojamas pagal formulę: SAP = [(S1 + S2)/E] × 100 valiuta. (2. S2 = 368 mln.) Pavyzdžiui.Lt. biudžeto deficitas ir išorinis (užsieniui) įsiskolinimas bei metinis skolos aptarnavimas ir skolos aptarnavimo procentas.neapskaitytos operacijos. šalies S1 = 256 mln. (Šis matas apskaičiuojamas visoms įsiskolinimų rūšims ir įsiskolinimui 53 .

į atskaitomyb÷s. finansinę būklę). kur APK . ko reikalauja atskaitomyb÷.1. perspektyvas). absoliutine arba santykine išraiška įvertinamas w pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu.ilgalaikis materialus turtas (pagrindinis kapitalas). jo veiksnius. Jiems priklauso ir T . Šie ESR yra absoliutiniai.ESR) yra verslo ir jo veiksnių identifikavimo rezultatai. ESR sąrašas gali būti: o visa apimantis (visais pjūviais identifikuojantis įmonę.dirbančiųjų arba darbuotojų (darbininkų) skaičius. o reiškinio turinys (ESR. Verslo veiksnius identifikuoja natūrin÷s ir vertin÷s formos ESR. Iš galimos ESR aib÷s N parenkama n rodiklių. tai ar: o būtina išsamiau pateikti įmonę ir jos verslą. atlikti darbai ar paslaugos. Ši priklausomyb÷ vadinama multiplikatyviu modeliu. nuosavyb÷s forma ir kt. ĮMONöS IR NAMŲ ŪKIŲ STATISTIKA 3. o ESR ryšio forma (funkcinis. ESR sąrašui svarbūs įmon÷s dydis.produkcija. o reikia sąrašą sieti su komercin÷s ūkin÷s veiklos gerinimo ir naudos sau siekiais. ESR yra indikatoriai tiek. o darbo produktyvumas: w = Q / T. Ji yra dviejų veiksnių ir analizuojama panaudojus faktorin÷s indeksin÷s analiz÷s metodą. Bendrieji ESR yra vertiniai. Skaičiuojant šiuo metodu. ĮMONöS STATISTIKA Ekonominiai statistiniai rodikliai (toliau . o AK . apibūdinantys verslo rezultatą. Santykiniai ESR yra tiesiogin÷s ir atvirkštin÷s formos. jos verslą ir veiksnius. prek÷s. ESR klasifikuojami ir svarbiausi klasifikavimo požymiai yra šie: o reiškinio apibendrinimo mastas (bendrieji ir paprastieji ESR). Formuojamas ESR sąrašas. o F . o ESR sudarymo forma (absoliutiniai. Tai: o PK .trumpalaikis materialus turtas (apyvartinis kapitalas). apyvartos mastai. geriausiai tenkinančių skaičiavimo tikslus ir poreikius.3. o dalinis. Tiesiogin÷s formos ESR rodo veiksnių produktyvumo lygį.apsirūpinimas ilgalaikiu materialiu turtu = PK:/ T. čia: Q . finansin÷s apskaitos turinį). veiksnius.darbo užmokesčio (mokos) fondas. santykiniai). o būtina sąrašą sieti su tuo. koreliacinis). palyginti su baziniu laikotarpiu. kiek jie atspindi verslą ir jo ypatumus. racionalumą. 54 . arba svarbiausios grandies (orientuotas į ekonomikos teorijos. h ir w susiję priklausomybe w = h × APK. Pavyzdžiui: o ilgalaikio materialaus turto produktyvumas: h = Q / PK. ekonomikos sistemos svarbiausią grandį. kurio turinį lemia.

Pirmasis etapas. Trečiasis etapas. Imtis daugiaetap÷.antriniai imties vienetai.pelno prieš apmokestinimą santykis su vidutiniu metiniu turtu. namų ūkio galva laikomas asmuo.pirminiai imties vienetai. visa šeima ūkininkauja ir pajamų negalima priskirti kuriam nors ūkio nariui).. gyvenančios vienoje patalpoje. Duomenys apie namų ūkius. Iš pirminių imties vienetų atrenkami smulkesni dariniai (kaimas. sujungiančios savo pajamas ir materialines vertybes ir kartu vartojančios prekes ir paslaugas (bendras būstas ir mityba). turintis didžiausias pajamas. Informacijai parengti panaudojami konkrečiais metais veikusių akcinių bendrovių.konkretūs namų ūkiai. 55 . Lietuvos statistikos departamentas pateikia įvairių ekonomin÷s veiklos rūšių įmonių finansinių rodiklių sąrašą ir šių rodiklių skaitines reikšmes. stratifikuota imtis. NAMŲ ŪKIŲ STATISTINIS TYRIMAS 3.) . kurį nurodo šeima. Sąraše yra šie ir kiti rodikliai: o bendrojo likvidumo koeficientas . įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s ir individualių (personalinių) įmonių pajamų deklaracijų duomenys. Antrasis etapas. glaudžiai susijusi yra namų ūkio galvos sąvoka. grupin÷ (serijin÷) imtis. Kai didžiausias pajamas gaunančio asmens išskirti negalima (pvz. Imties procedūros yra šios: paprasta atsitiktin÷ imtis.1.tai trumpalaikio turto santykis su nuosavu kapitalu. uždarųjų akcinių bendrovių. sistemin÷ (mechanin÷) imtis ir kt. Tai asmuo. Imties vienetas yra namų ūkis. o viso turto apyvartumas .grynojo pelno santykis su pajamomis už parduotas prekes ir paslaugas.bendrojo pelno (nuostolio) santykis su pajamomis už parduotas prekes ir paslaugas. o grynasis pelningumas .pajamų už parduotas prekes ir paslaugas santykis su vidutiniu metiniu debitoriniu įsiskolinimu. Namų ūkių tyrimų turinys Namų ūkiai . Iš antrinių imties vienetų atrenkami galutiniai vienetai . valstyb÷s ir savivaldyb÷s įmonių. jų narių pajamas ir vartojimą gaunami tyrimais.ekonomikos sektorius. 3. Namų ūkį gali sudaryti ir vienas asmuo. Tai nedidel÷s žmonių grup÷s.2. specializuoti arba daugiaetapiai tyrimai. Atrenkami stambesni geografiniai vienetai .pajamų už parduotas prekes ir paslaugas santykis su vidutiniu metiniu turtu.2. o debitorinio įsiskolinimo apyvartumas . kurių pagrindą sudaro imties metodas.tai nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais. Tai daugiatiksliai. Kita. kooperatinių bendrovių statistiniai duomenys.d÷l h ir APK pasikeitimo. o manevringumo koeficientas . o turto pelningumas .tai viso turto santykis su visais įsipareigojimais. o bendrasis pelningumas . o įsiskolinimo koeficientas . miesto rajonas ir pan.

Šitoks grupavimas vadinamas klasifikacija. pirmą kartą Lietuvoje atliktas 1936 . Remiantis tyrimo duomenimis.2. gautas veltui.. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. gyvenimo sąlygas ir pajamas surinkti. tabaką. o disponuojamosios pajamos mažesn÷s už bendrąsias sumok÷tų tiesioginių mokesčių ir įnašų į socialinio draudimo ir pensijų fondus suma. saviskaitos. Tais metais buvo tiriamos 294 šeimos. buvo prad÷tas naujas NŪBT. o apklausos lapų apibendrinimo ir duomenų skelbimo klausimai. Bendru atveju vartojamųjų prekių ir paslaugų klasifikacija apima šias grupes: o maisto produktus. 1992 m.NŪBT). buto (būsto) sąlygas. arba vadinamasis šeimų biudžetų tyrimas (toliau ŠBT). Jis lemia imties dydį ir efektyvumą. Lietuvoje vartojimo išlaidos klasifikuojamos pagal Tarptautinę vartojimo išlaidų nomenklatūrą (toliau – PROCOME-94).šeimos dydis ir tolygus jo išsid÷stymas teritoriniame vienete. naudojant naują programą ir metodus.2. Imties dydžio kriterijai yra šie: o programos biudžetas. tur÷jo savo verslą ar ūkį. Apibendrinant tyrimo duomenis. diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas Bendrosios ir disponuojamosios pajamos yra namų ūkių (toliau . maisto produktus. materialines prekes ir paslaugas. ūkininkavimo veiklos rodiklius). betarpiško steb÷jimo būdais. kurių nariai dirbo prekybos ar pramon÷s sektoriuose. b) namų ūkis pats registruoja tam tikrus rodiklius (pinigines išlaidas. apskaičiuojama imties dispersija. formuojama duomenų baz÷. apklausos telefonu. g÷rimus. 3. skirta socialinei-ekonominei informacijai apie namų ūkį. Duomenys renkami asmenin÷s apklausos. ir einamuosius pervedimus bei kitas pajamas. Naudojami du duomenų rinkimo būdai: a) rengiama apklausa. atranką (imtį) darant pagal darbo vietos ir profesijos požymius. Apibūdinant NŪ pajamas ir išlaidas. Nuo 1952 m.1937 m. vartojamosios prek÷s ir paslaugos sugrupuojamos į grupes. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sud÷ties. sprendžiami: o programavimo klausimai. pajamas ir kt. ŠBT buvo atliekamas pagal vieningą TSRS statistikos komiteto programą. gautas iš nuosavyb÷s. Apibendrinant tyrimų duomenis. 56 .Imties kriterijus . o apibr÷žtas duomenų patikimumo laipsnis.NŪ) pajamų rūšys: o bendrosios pajamos apskaičiuojamos sumuojant pirmines pajamas. Namų ūkių biudžetų tyrimas (toliau . anketų apie maisto produktų pirkimą ir suvartojimą. Apibendrinimui duomenys imami iš namų ūkio anketų. pajamas.

struktūra ir dinamika (galutin÷s vartojimo išlaidos pagal visas ir konkrečias prekių ir paslaugų kategorijas. o kurą ir energiją. santykis tarp galutinio vartojimo išlaidų ir bendrojo vartojimo skaičiuojant 1 NŪ ir 1 gyventojui. Pajamų ir vartojimo pasiskirstymas (einamieji transferai. analizuojant skurdo paplitimą laikoma santykin÷ skurdo riba. ji reliatyvi ir priklauso nuo gyvenimo lygio šalyje. tenkantį vienai ilgalaikio naudojimo prekei. kvartilinį variacijos ir asimetrijos koeficientą. Namų ūkių gerov÷s laipsnio ir santykinio skurdo tyrimas Tiriant namų ūkius nuodugniau. bendrosios ir disponuojamosios pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui). o transportą ir komunikacijas. 3. dalis). užtikrinančių Lietuvos visuomenei priimtinus gyvenimo standartus. tenkantį 100 NŪ. Pajamų lygis. naudojant ekvivalentines skales atsiribojama nuo namų ūkių dydžio ir sud÷ties. vartojimo išlaidos miesto ir kaimo rajonuose). Šią sistemą sudaro trys skyriai: 1. Tyrimais nustatyta. tenkančio savo gamybos produkcijai. NŪ pajamos ir vartojimas identifikuojama rodiklių sistema. Gerov÷s laipsnis identifikuojamas apskaičiavus: o ilgalaikio naudojimo prekių kiekį. kvartiles. apibudinamas ir jų gerov÷s laipsnis bei santykinis skurdas. išmokos 1 NŪ ir 1 NŪ nariui. deciles. medianą.o drabužius ir avalynę. kadangi tam tikrų išlaidų dydis nedid÷ja tiesiog proporcingai namų ūkio 57 . 2. gaunamos sumos 1 NŪ ir NŪ nariui. skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui. Pagrindiniu skurdo kriterijumi. Skurdo sąvoka . dalis. o išlaidas medicinos aptarnavimui. Pajamų diferenciacija ir koncentracija apibūdinama apskaičiavus modą. struktūra ir dinamika (pirmin÷s pajamos skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui.daugiaprasm÷. 3. švietimą.2. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje skurdas apibr÷žiamas kaip pajamų ir kitų išteklių (materialinių kultūrinių ir socialinių). NŪ. o baldus. o mokslą. bendras vartojimas skaičiuojant 1 NŪ ir 1 NŪ nariui. koncentracijos matus. Atliekant santykinio skurdo vertinimus. poilsį. netur÷jimas. o NŪ skaičių. Lorentzo kreiv÷s: bendrosios NŪ pajamos. vartojimo. Vartojimo lygis. namų apyvokos reikmenis. turinčių tam tikrų aktyvų. kad didesnei šeimai būtiniems poreikiams patenkinti reikia santykiškai mažiau pajamų. bendrosios disponuojamosios NŪ pajamos. pasilinksminimus.3. santykis tarp disponuojamųjų ir bendrųjų pajamų. 0 kitas prekes ir paslaugas. apskaičiuojama kaip 50 procentų vidutinių vartojimo išlaidų. neto suma 1 NŪ ir 1 NŪ nariui.

kiek vidutiniškai skurstančiųjų pajamos (išlaidos) yra mažesn÷s už skurdo ribą. o skurdo gylis. Namų ūkių dydžio ir sud÷ties įtakos poveikio išvengimui naudojama skal÷.7. dalis. Tiriant skurdą yra nustatomi: o skurdo lygis.5.0. o kiekvienam vaikui iki 14 metų amžiaus . kiekvienam paskesniam suaugusiam asmeniui . Taikant ekvivalentines skales. kur pirmam namų ūkio nariui suteikiamas svoris 1. Skurdo gylis parodo. Skurdo lygis . skirtingo dydžio namų ūkių gerov÷ tampa labiau palyginama. Jų pajamos (vartojimo išlaidos) yra mažesn÷s negu tam tikru metodu apskaičiuota skurdo riba. esančių žemiau skurdo ribos.0.tai gyventojų. 58 .narių skaičiui.

EKONOMETRINIAI ŪKIO MODELIAI 4. Bendru atveju ekonometriniai modeliai sudaromi keliais etapais: parenkami kintamieji. EKONOMETRINIŲ MODELIŲ ESMö. daugelio kitų veiksnių. PROGNOZAVIMAS.1. ekonomin÷s politikos priemones apibū ekonominiai statistiniai rodikliai (kapitalin÷s investicijos. ateities perspektyvas. gyventojų disponuojamosios pajamos ir kt. kainų indeksai ir kt. įvertinami parametrai (dažniausiai mažiausiųjų kvadratų metodu). sudaromas modelis. o ūkinius svertus. imamos šios kintamųjų grup÷s: o ūkin÷s politikos tikslus apibūdinantys ekonominiai statistiniai rodikliai (BVP. gyventojų vartojimo lygis. procesai. gamybos kaštų funkcijos ir vartojimo ekonometriniai modeliai. Mikroekonominiai reiškiniai yra mikroekonominio modeliavimo sritys. Ekonometriniais makroekonominių tyrimų modeliais apibendrinami šalies ūkio ekonominiai reiškiniai. modelis patikrinamas ir pritaikomas. i eksportas. Modeliai yra vienaveiksmiai ir daugiaveiksniai.4. gamybos veiksnių produktyvumas. formuojantys kaštų dydį. 59 . Skiriami ekonometriniai makroekonominių ir mikroekonominių tyrimų modeliai. jo d÷sningumus. Vartojimo ekonometriniais modeliais apibendrinamas šalies gyventojų vartojimo lygis ir poreikių tenkinimo laipsnis. o įvertinama vartotojo reakcija į atskirų veiksnių pasikeitimą. o nustatoma ryšio forma. o įvertinami regresijos parametrai ir lygties formos parinkimo teisingumas. Ši sistema yra visuma matematinių lygybių išsamiai apibūdinančių vartojimą.). Sudarant ūkio ekonometrinį modelį. gyventojų santaupos. Sud÷tingiausia ekonometrinio modeliavimo problema – kompleksin÷s modelių sistemos sudarymas. o objektyvūs gamybos veiksniai. nacionalin÷s pajamos. jų priklausomybę nuo produkto kiekio. Sudarant daugiaveiksnius vartojimo modelius: o atrenkami veiksniai. Gamybos kaštų funkcijomis (ekonometriniais modeliais) apibendrinami d÷sningumai. Pagrindiniai modelių tipai yra gamybin÷s funkcijos. o sudaromas modelis.

Sprendžiant uždavinį pirmuoju būdu. Pavyzdžiui. Prek÷s paklausos priklausomyb÷ Sprendžiant uždavinį antruoju būdu. jų pajamos (x2).1.. Dinamin÷s eilut÷s gali būti momentin÷s (pirk÷jų skaičius parduotuv÷je) ir intervalin÷s (per 60 .1 pav. pagal kuriuos parenkamas adekvatus ekonominio rodiklio prognozavimo modelis. kad yra žinomos eilut÷s reikšm÷s y(t i ). tariama.4.. laikui b÷gant.2. reikia nustatyti. kaip. ti +1 − ti = ∆ t . atsižvelgiant į turimą praktinį patyrimą ir priimtas teorines prielaidas. Visos šios žinomos dinamin÷s eilut÷s reikšm÷s sudaro steb÷jimo duomenis. Prognozavimo uždavinį galima spręsti dviem būdais: − sudarant ekonominio objekto matematinį priežasties – pasekm÷s modelį. Šių veiksnių įtaka paklausai parodyta 4. nenagrin÷jamos ekonominio rodiklio funkcionavimo priežastys.< tn ir visi steb÷jimai atliekami vienodais laiko intervalais. Prognozavimo proceso samprata Ekonominių rodiklių. kinta ekonominis rodiklis. t. kurie veiksniai lemia prognozuojamo rodiklio kitimą. (i = 1. Prek÷s paklausa Metin÷s pajamos Kokyb÷ Gyventojų skaičius Kaina Veiksniai x i 4. − naudojant dinamines eilutes. Dinamine eilute vadinama statistinių dydžių seka. kaip šis rodiklis ilgainiui kinta. o tik stebima. Matematiniams modeliams sudaryti geriausiai tinka regresiniai modeliai. n) laiko momentais t1 < t2 <. ir sudaroma dinamin÷ eilut÷. prek÷s kokyb÷ (x3) ir kaina (x4). Prognozavimas – tai būsimos nagrin÷jamojo proceso eigos nustatymas. ypač prekių paklausos prognozavimas yra neatskiriama kiekvienos įmon÷s ekonomin÷s veiklos dalis. STACIONARIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS 4. įvertinami šie veiksniai: gyventojų skaičius (x1). Tada pagal sudarytą matematinį modelį galima apskaičiuoti prognozuojamo ekonominio rodiklio reikšmę.1 paveiksle. Tiriant dinamines eilutes. nagrin÷jant prek÷s metinę paklausą (Y). rodanti.y.2.

Nestacionarių dinaminių eilučių vidurkis n÷ra pastovus. priklausomai nuo to. sprendžiant prognozavimo uždavinį. vidurkis kinta cikliškai tam tikrais laiko intervalais. Prognozavimo modeliai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai. bet ilgainiui kinta. savait÷s. 4. mišriuosius.pamainą pagamintų kineskopų skaičius). m÷nesio. Esant sezoniniam trendui. reikia atsižvelgti į tai. Ekonominiuose tyrimuose svarbesn÷s yra intervalin÷s dinamin÷s eilut÷s. sezoninius.3 paveiksle pateiktas tiesinio trendo grafikas (progresuojančios įmon÷s prekių apyvarta). Sudarant trumpalaikę prognozę. Esant tiesiniam trendui. visuomet reikia nustatyti du dydžius: prognozuojamo rodiklio vidutinę reikšmę ir standartinę prognoz÷s paklaidą.2 paveiksle pateiktas tipinis stacionaraus rodiklio kitimo grafikas. Pagal pobūdį trendai skirstomi į: − − − tiesinius. 4. kad prognozuojama reikšm÷ bus su paklaida. dinamin÷s eilut÷s vidurkis ilgainiui maž÷ja arba did÷ja tiesine priklausomybe.4 paveiksle pateiktas sezoninio trendo grafikas. ketvirčio duomenimis ir numatomi vienas arba du rodiklio reikšm÷s intervalai į priekį. tačiau vidurkis nekinta gana ilgą laikotarpį periodą. kai jo momentin÷s reikšm÷s kinta atsitiktinai kiekvienu momentu. 61 . Ilgalaik÷je prognoz÷je dažniausiai imami keleto metų duomenys ir sudaroma 5-10 metų ateities prognoz÷. Stacionarios dinamin÷s eilut÷s pavyzdys gali būti duonos paklausa. kad tam tikrais laiko momentais rodiklio reikšm÷s kinta atsitiktinai. 4. Kintamas dinamin÷s eilut÷s vidurkis vadinamas trendu. Prognozavimo modeliai priklauso ir nuo dinamin÷s eilut÷s stacionarumo. paprastai remiamasi dienos. Taigi. Šios paklaidos yra pasiskirsčiusios pagal normalųjį d÷snį ir jų pasiskirstymą nusako dispersija: kuo didesn÷ rodiklio dispersija. tačiau visada svyruoja apie vidurkį m =40. Stacionariu vadiname tokį rodiklio kitimą. tuo didesn÷ ir prognoz÷s dispersija. kuriam laikotarpiui sudaroma prognoz÷. Naudojant prognozavimo modelius. Iš paveikslo matyti. Sezoninio trendo pavyzdys – superkamo pieno kiekis.

12 m÷nesių.yt yt m= 40 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. kurie esti lygūs einamajai rodiklio reikšmei.3 pav. Atsižvelgiant į pateiktąją klasifikaciją. Tiesinio trendo grafikas yt yt 60 40 20 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m= 51 4. tačiau per kurortinį sezoną šių paslaugų poreikis dar labiau padid÷ja. Dažniausiai ciklo trukm÷ L = 3.2 pav. Mišrusis trendas turi tiesinio ir sezoninio trendo bruožų.6. pirmiausia panagrin÷sime trumpalaik÷s prognoz÷s. Pavyzdžiu gali būti aviabilietų pardavimas. Sezoniškumo koeficientai nustatomi remiantis statistiniais duomenimis. o 62 . Oro transporto paslaugos nuolat plečiamos. Sezoninio trendo grafikas Sezoninį trendą nusako sezoniškumo koeficientai. padalytai iš ciklo vidutin÷s rodiklio reikšm÷s.4 pav. Stacionaraus rodiklio kitimo grafikas yt yt 100 mt m = 75 50 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.

3. paklausa bus lygi šešių paskutinių m÷nesių paklausų vidurkiui: f t +1 = m t = 1 t−5 1 ∑ y = y + yt − 1 + yt − 2 + yt − 3 + yt − 4 + yt − 5 . apskaičiuojamas r buvusių rodiklio reikšmių vidurkis.toliau – ilgalaik÷s prognoz÷s modelius.2) Kai dinamin÷s eilut÷s stacionarios. r (4. reikia jau tur÷ti ( r – 1) 63 .2. r i =t i (4. skirtumui. Paprastai slankusis vidurkis nustatomas taip: mt = 1 t − r +1 ∑ y. kad ateinantį m÷nesį prekių ( ) (4.1) čia yi – ekonominio rodiklio reikšm÷ i – uoju laiko momentu.3) Ši lygtis rodo. skaičiuojant slankųjį vidurkį laiko momentu t. reikia tur÷ti galvoje.y. kad dabartin÷ slankiojo vidurkio reikšm÷ lygi ankstesniajai vidurkio reikšmei. Laiko momentu t apskaičiuota slankiojo vidurkio reikšm÷ mt ir yra laikoma prognozuojama rodiklio reikšme: f t +1 = mt . (4. sud÷tai su dydžiu. Naudojant slankiojo vidurkio metodą. Slankiojo vidurkio metodu paremta „naivioji” prekių paklausos prognoz÷. Slankusis vidurkis Naudojant šį klasikinį ekonominių rodiklių prognozavimo metodą. kad jų suma turi būti lygi 1. 6 i=t i 6 t (4. kad paskutiniai steb÷jimai yra r svarbesni. t. padaugintam iš 1 r . (4. tod÷l jiems reikia suteikti didesnį svorį.6) Parenkant šiuos svorinius koeficientus a i . nevalia pamiršti. Slankusis vidurkis su svoriniais koeficientais nustatomas taip: mt = t − r +1 i =t ∑ ai yi . kad ateinantį m÷nesį prek÷s paklausa bus tokia pat kaip ir nagrin÷jamą m÷nesį: ft+1 = mt = yt . Tačiau reikia tur÷ti galvoje tai. lygiu einamosios rodiklio reikšm÷s ir jo reikšm÷s. kad prognoz÷ negali būti atlikta anksčiau nei po r laiko momentų.8 formulę galima pertvarkyti taip: 1 mt = mt −1 + ( yt − yt −1 ). nes.4) Prognozuojant prekių paklausą. t.2.5) Klasikiniu slankiojo vidurkio metodu apskaičiuotoms rodiklio reikšm÷ms suteikiamas vienodas svoris – 1 . pastumtos r laiko momentų atgal. ∑ ai = 1 . Siekiant sumažinti skaičiavimų apimtį. kai laikoma. 4. apskaičiuotoji m t reikšm÷ galioja ir tolimesniems periodams.y. o kitoms reikšm÷ms – nulis. naudojamasi kita taisykle: laikoma.

8) Matome. kad tiriamasis modelis yra adekvatus. Skaičiuojant eksponentinio išlyginimo metodu. pažeista stacionarumo sąlyga. Eksponentinis išlyginimas Skaičiuojant slankiojo vidurkio metodu. kad. Praktiškai α nerekomenduojama imti mažesnį už 0.. α 2 Palyginus slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodus. kai α > 0. Naudojant šiuos eksponentiškai maž÷jančius svorinius koeficientus. Skaičiavimo eksponentinio išlyginimo metodu greitaeigiškumas ir adekvatumas priklauso nuo koeficiento α dydžio.05 iki 0. informacijos naujumui vertinti pasitelkiami pastovūs svoriniai koeficientai. vietoj vienos fiksuotos svorinių koeficientų sistemos imami kintami svoriniai koeficientai.3 . (4. t. kad 4. tuo nepastovesnis apskaičiuotasis vidurkis ir atvirkščiai. prognozuojant ekonominius rodiklius.7) formulę galima perrašyti taip: mt = α ⋅ yt + (1 − α )mt −1. m0 = m . Praktiškai ši reikšm÷ dažniausiai pasirenkama. Šie koeficientai ilgainiui eksponentiškai maž÷ja ir nustatomi pagal šią eilutę: α + α(1 − α ) + α(1 − α) 2 + α(1 − α) 3 +. vidurkį galima užrašyti taip: mt = α ⋅ yt + α (1 − α ) yt −1 + α (1 − α) 2 yt − 2 + α(1 − α ) 3 yt − 3 +. α dažniausiai kinta nuo 0. tiek svoriniai koeficientai a i parenkami empiriškai pagal mažiausią vidutinę kvadratinę paklaidą. kad šios pradin÷s reikšm÷s m 0 pasirinkimas turi mažesnę įtaką galutiniams prognozavimo rezultatams. t. 4. kad įmanoma 64 . (4.2.3.rodiklio reikšmių. Tod÷l (4.. negu parametrų r arba a i parinkimas.3.05 ir didesnį už 0. arba visos dinamin÷s eilut÷s vidurkiui.3. skaičiui. reikia žinoti slankiojo vidurkio reikšmę m 0 .. m0 = y1..+α(1 − α ) n . Reikia pasakyti.7) Šią lygybę galima pertvarkyti: m t = α ⋅ yt + (1 − α )( α ⋅ yt −1 + α(1 − α ) yt − 2 + α(1 − α ) 2 yt − 3 +. iš kurių nustatomas vidurkis.. Tiek r. svorinių koeficientų suma lygi vienetui. y. Skaičiuojant šiuo metodu pirmąją slankiojo vidurkio reikšmę m 1 . vadinasi.8 formul÷s skliaustuose yra ne kas kita. kai α kinta nuo 0 iki 1. Jei pasirodo.) (4.9) Tai pagrindin÷ eksponentinio išlyginimo metodo lygtis. prilyginus m 0 pirmajai dinamin÷s eilut÷s reikšmei. kaip mt -1 . Ekonominiams rodikliams prognozuoti rekomenduojama imti α = 0. Yra įrodyta. r − 1 1− α = .. Kuo didesnis α . Ji palyginti paprasta ir patogi skaičiuoti.10) Kadangi. nustatyta.y.2 . kad (4. Slankiojo vidurkio metodo greitaeigiškumas atvirkščiai proporcingas dydžiui r – steb÷jimų. Tod÷l šiuo atveju svoriniai koeficientai netampa lygūs nuliui.

13) ( ) 2 et . kad šios reikšm÷s parinkimo įtaka prognozavimo rezultatams yra mažesn÷ negu α parinkimo. bt = B mt − mt −1 + (1 − B)bt −1 . Tiesinio trendo modeliai Laikoma. Tiek vienu. λ t – vidurkio did÷jimo greitis.11) čia µ – eilut÷s vidurkis. nustačius koeficientą b t .3. nes laikoma. 4.14) Abiem atvejais reikia parinkti ne tik dydį m 0 (tai buvo aptarta anksčiau).05 39 0.1 19 0. bet ir dydį b 0.palyginti abiejų metodų parametrus. Reikiami dydžiai apskaičiuojami pagal šias formules: m t = Ayt + (1 − A)( mt −1 + bt −1 ) . tiek kitu atveju. Naudojant Brauno adaptyvaus išlyginimo modelį.3 6 r Skaičiuojant eksponentinio išlyginimo metodu. kad vidurkis iki to laiko momento nekito.1 ir B=0. skaičiuojama pagal šias formules: mt = mt −1 + bt −1 + 1 − γ 2 et . Parametras γ kinta nuo 0 iki 1.12) ( ) Parametrai A ir B kinta nuo 0 iki 1. Šis dydis imamas lygus nuliui.3. (4.2 9 0. (4. t. 65 . bt = bt −1 + 1 − γ ( ) (4.11 formul÷je pateiktiems dydžiams µ ir λ t nustatyti dažniausiai naudojamas Holto modelis ir Brauno adaptyvaus išlyginimo modelis. Reikia pasakyti.8.y. α 0. Holto modelis remiasi eksponentinio išlyginimo metodo id÷ja ir ekonominio rodiklio kitimo greitį λt nusako koeficientas b t . kad prognozuojamo rodiklio y t vidurkis ilgainiui tiesiškai kinta. yt = µ + λ t ⋅ t + ε t . Paprastai imama γ =0. 4. apskaičiuojama prognozuojama rodiklio reikšm÷ τ laiko momentų į priekį: f t + τ = mt + bt ⋅ τ. Dažniausiai imama A=0. (4. parenkama pradin÷ vidurkio reikšm÷ m 0. kaip ir slankiojo vidurkio metodu.01. ε t – atsitiktin÷ paklaida su nuliniu vidurkiu.1. NESTACIONARIŲ RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS 4.

Sudarant šiuos modelius. Tiesin÷s regresijos modeliai Tiesin÷s regresijos lygtis užrašoma taip: ˆ yt = a + b ⋅ t . naudoti trumpalaikei prognozei. Šių modelių laisvas kintamasis yra laikas. ilgalaikei prognozei netinka modeliai. ( ) (4. jog.2. Beje. kuriuos veikia daug veiksnių.19) . kas ypač svarbu sudarant trumpalaikes prognozes. Savaime suprantama. pastumto laiko ašimi L periodų atgal. pelnas. 66 (4.3. Reikia pasakyti. (4. − transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai. atskirai nustatomas stacionarusis vidurkis.16) Sezoniškumo koeficientas: kt = C yt + (1 − C ) k t − L .4. kapitaliniai įd÷jimai. 0. Trendo tiesinis kitimas nustatomas taip: bt = B mt − mt −1 + (1 − B )b t −1 . pvz. Šiai prognozei būdinga tai.. Dažniausiai naudojamas Holto – Vinterio modelis. yra žinomi (1 ÷ n) steb÷jimų duomenys. Sezoninio trendo modeliai Naudojant sezoninio trendo modelius. mt (4. remiantis metų ataskaitiniais duomenimis.C rekomenduojamos reikšm÷s: 0. Prognozuojama rodiklio reikšm÷ τ intervalų į priekį apskaičiuojama pagal šią formulę: f t + τ = (mt + bt ⋅ τ) k t − L + τ .B. ILGALAIKö PROGNOZö Ilgalaik÷s prognoz÷s dažniausiai sudaromos. Paprastai taip prognozuojami tie ekonominiai rodikliai. atliekant regresinę analizę. steb÷jimo duomenys nebūtinai turi būti užfiksuoti vienodais laiko intervalais ∆t .2. Stacionarusis vidurkis nustatomas kaip ir naudojant Holto modelį: mt = A yt kt − L + (1 − A) mt −1 + bt −1 . kad ji sudaroma ir esant mažam steb÷jimų skaičiui.17) Koeficientų A.4. ( ) (4. Skiriamos šios ilgalaik÷s prognoz÷s modelių grup÷s: − tiesin÷s regresijos modeliai.15) Šioje lygtyje einamoji rodiklio reikšm÷ yra padalyta iš sezoniškumo koeficiento.2. trendo tiesinis kitimas ir sezoniškumo koeficientai. 0. 4.1. regresiniai modeliai nelabai tinka sezoniniams svyravimams nustatyti.6. Praktiškai tokiems uždaviniams spręsti dažniausiai naudojami regresiniai modeliai.4.18) 4.

67 .23) Žinant regresin÷s lygties koeficientus.20) Koeficientas b. t /. (4. kuriame su tam tikra tikimybe galima laukti faktiškos prognozuojamo rodiklio reikšm÷s. nustatomas pagal šią lygtį: a= 1 ∑ yt − b ∑ t . galima apskaičiuoti prognozuojamą rodiklio reikšmę. (4.čia a. t ) .   2  a ⋅ ∑ t + b ∑ t = ∑( t ⋅ yt ) . n−2 (4. b – tiesin÷s regresijos lygties koeficientai. n ∑ t * ⋅ yt ( ∑ t∗ ( ) 2 ). t.22) Pažym÷tina. Tiesin÷s regresijos normalinių lygčių sistema užrašoma taip: a ⋅ n + b ∑ t = ∑ yt . nustatomi iš normalinių lygčių sistemos.y. pasikliautinumo intervalai apskaičiuojami su tokiu patikimumu: 99% ⇒ y* ± 3σ yt $ t 95% ⇒ yt ± 2σ y $ 68% ⇒ yt ± σ Tiesin÷s regresijos lygtyje minimalų pasikliautinumo intervalą atitinka vidurkio taškas ( y . n ( ) (4. Pasikliautinumo intervalą nusako standartin÷ paklaida: σt = $ 2 ∑( yt − yt ) . Statistikoje galimas vidurkio kitimo ribas nusako pasikliautinumo intervalas. intervalas.20 lygčių sistemą: a= b= ∑ yt . ir koeficientai nustatomi supaprastinus 4. prognoz÷s standartin÷ paklaida apskaičiuojama taip: σ yt = σ t $ 1 (t − t) 1+ + . o nuo šio taško pasikliautinumo intervalas did÷ja į abi puses.21) Koeficientas a. laiko ašis pakeičiama taip.25) Nustačius standartinę prognoz÷s paklaidą. (4. n ∑( t − t ) 2 2 (4. apskaičiuojamas taip: b= n ∑ t ⋅ yt − ∑ t ⋅ ∑ yt n ∑ t − (∑ t) 2 2 ( ) . kad tiesin÷s regresijos linija visuomet eina per vidurkio tašką / y . Kai kuriais atvejais. siekiant supaprastinti apskaičiavimus. įrašius norimą t = n+τ reikšmę. kur τ – prognoz÷s intervalas. kad būtų ∑ t * = 0 .24) Žinant šią paklaidą.

1 lentel÷. Prognozuojamo rodiklio standartin÷ skaičiavimo paklaida apskaičiuojama pagal šią formulę: = $ ∑( yt − yt ) 2 n−k . Reikia pasakyti.2.4. kad šie pakeitimai gali būti pritaikyti tiek y. reikia imti ne pertvarkytus duomenis. 4. σ $ yt (4.4.1lentel÷je pateikti dažniausiai daromi pakeitimai ir reikiamos apskaičiavimo formul÷s. Apskaičiuojant tikslumą. o tiesioginius. tiek abiem kartu. dažniausiai daromi du pakeitimai: natūrinis arba paprastasis logaritmas ir atvirkštinis pakeitimas. Regresinių kreivių apskaičiavimo formul÷s Apskaičiavimo formul÷s Kreiv÷ Lygtis Pakeitimas a ln a = y = a ⋅ bt b ln⋅ b = = n∑ ln t − ∑ ln y∑ t n∑ t 2 − Eksponent÷ ln y = ln a + + t ⋅ ln b n ∑t − ln⋅ b n ∑ ln y − ( ∑ t )2 ln a = y = a⋅ t b Rodiklin÷ ln y = ln⋅ a + + b ⋅ ln t −b ln y − n ∑ ln t n n∑ ln y ⋅ ln t − ∑ ln y ⋅ ∑ ln t n∑ ( ln t ) − 2 (∑ ln t)2 y=a+ b t y = a + b ⋅ t* t* = 1 t ∑ y − b ∑ t* n n n∑ y ⋅ t * − ∑ t * ⋅ ∑ y n∑ t * Hiperbol÷ ( ) − (∑ t ) 2 * 2 Geriausia kreiv÷ parenkama pagal vidutinę kvadratinę paklaidą MSE ir vidutinę procentinę absoliutinę paklaidą MAPE. Transformuoti tiesin÷s regresijos modeliai Kai trendo negalima aprašyti tiesine regresijos lygtimi. 4. 68 .26) čia k – nustatomų parametrų skaičius regresin÷je lygtyje. tiek t . Norint naudoti kreivinę regresijos lygtį. naudojamos kreivin÷s regresijos lygtys.

tiek standartin÷ paklaida yra kintantys dydžiai. paklaida keliama kvadratu. čia α – eksponentinio išlyginimo koeficientas.2 iki 1. pavyzdžiui. kad σ t = 1. norint panaikinti teigiamą arba neigiamą paklaidos nuokrypį. 5. Eksperimentiniais tyrimais įrodyta. (4.5. kad tiek prognozavimo paklaida. kad standartin÷ paklaida yra didesn÷ už absoliutinį paklaidos nuokrypį. Kadangi ekonominiai rodikliai dažnai prognozuojami eksponentinio išlyginimo metodu.3. kad prognozuojama reikšm÷ patenka į intervalą plius arba minus dvi standartin÷s 69 . Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Tod÷l naudoti klasikinę dispersijos formulę keblu. Tuomet MADt= α et +(1. kiekvienu atveju reikia žinoti vidutinę prognozuojamo rodiklio reikšmę ir galimą šios reikšm÷s paklaidą (sklaidą). Vidutin÷ kvadratin÷ paklaida MSE (Mean Sguare Error). Savaime suprantama. Standartin÷ paklaida σt (Standart Error). Prognozavimo tikslumą nusako šie rodikliai: 1. Apskaičiuojant dispersiją. Šis dydis kiekvienu laiko momentu nusako absoliutinių paklaidų vidurkį. Vidutin÷ procentin÷ paklaida MPE (Mean Percentage Error). Kai prognozavimo horizontas mažas. Žinant MAD t. Ekonominių rodiklių prognoz÷s tikslumas įvertinamas pagal paprastesnę σ t apskaičiavimo formulę. Žinant šį modulį. 4. galima apskaičiuoti vidutinį absoliutinį paklaidos nuokrypį MAD t (Mean Absoliute Dispers).28) (4. 3. 2. nes et yra neneigiamas dydis. Vidutin÷ paklaida ME (Mean Error). Tačiau pažym÷tina. naudojantis šio metodo procedūra. tuo didesnis prognozavimo tikslumas. Kuo mažesn÷ sklaida. laikoma. Prognozavimo paklaida et (Forecasting Error). tačiau yra jam tiesiogiai proporcinga. tod÷l MAD t patogu apskaičiuoti. Tačiau tą patį galima padaryti ir kitaip.27) Standartinę paklaidą galima apskaičiuoti pagal klasikinę paklaidos dispersijos formulę.25 MADt . 6. Prognozavimo paklaida nustatoma kaip faktiškos rodiklio reikšm÷s yt ir prognozuojamos rodiklio reikšm÷s ft skirtumas: et = yt – ft .29) Ši standartin÷ paklaida yra pagrindinis prognoz÷s tikslumo rodiklis. šis dydis niekada n÷ra neigiamas. Paprastai laikoma. reikia apskaičiuoti standartinę paklaidą σ t .4. nustačius paklaidos modulį. Proporcingumo koeficientas kinta nuo 1. nes kiekvieną kartą skaičiuojant σ t reik÷tų vertinti skirtingą narių skaičių. (4.α ) MADt-1 . PROGNOZöS PAKLAIDŲ SKAIČIAVIMO METODAI Kaip min÷ta.

33) Šis dydis nusako paklaidos dispersiją.2 lentelę ). kai yt = 0. Esant idealiai prognozei.31) Praktiškai laikoma. Vidutin÷ kvadratin÷ paklaida apskaičiuojama taip: MSE= ∑ et2 . ir. n t =1 1 n (4.prognozuojamos reikšm÷s paklaidos. kad šis dydis neskaičiuojamas. Pavyzdžiui. 4. Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida nusako santykinį prognozavimo tikslumą ir. n t = 1 yt 1 n e (4. tiek nukrypimas į apačią turi art÷ti prie nulio. 70 . jei ft =100. (4.30) t =1 Reikia atkreipti d÷mesį į tai. 4. kad šis dydis neturi būti didesnis kaip 5 proc. galima palyginti skirtingų rodiklių prognozes (žr. Vidutin÷ procentin÷ paklaida yra santykinis dydis. tai prognozuojama reikšm÷ bus intervale 100 ± 2 ⋅ 10 ⇒ 80 ÷ 120. Vidutin÷ paklaida apskaičiuojama taip: ME = ∑ et . σ t =10. tiek nukrypimas į viršų. n t =1 1 n (4.32) Ši paklaida n÷ra santykinis dydis ir nusako prognoz÷s nuokrypio dydį. Prognozavimo tikslumo nustatymas MAPE % <10 Prognozavimo tikslumas Labai tikslus Tikslus Pakankamas Nepakankamas 10÷20 20÷50 >50 Vidutin÷ procentin÷ paklaida apskaičiuojama taip: MPE = ∑ t ⋅ 100 % .2 lentel÷. ja remiantis. parenkami optimalūs prognozavimo modelio parametrai. Vidutin÷ procentin÷ absoliutin÷ paklaida apskaičiuojama taip: MAPE= ∑ n 1 n et yt ⋅ 100% . juo remiantis. rodantis prognoz÷s nuokrypį.

268 p. 238 p. Vilnius: VPU l-la. Statistika: kaip suprasti kiekybinius tyrimus. Taikomoji statistika ekonomistams ir vadybininkams: (teorija ir metodai). 211 p. 13. 108 p. Ekonomin÷s statistikos praktikumas. Ekonomin÷ statistika. WILLIAMS. 2006. 2004. Elektroninis išteklius: http://people. MURAUSKAS. J. (Pagrindinis šaltinis) WILLIAMS. VALKAUSKAS. Kaunas: Technologija. 7.edu/Stefan_Waner/RealWorld/pdfs/QM1Notes. Lecture notes by Stefan Waner. 104 p. Mason (Ohio): South-Western. G. 5. 2006. ČEKANAVIČIUS. 2009. A. 10. V. 940 p. II knyga Vilnius: TEV. 14. 4. S.LITERATŪRA 1. Statistika ir jos taikymai. Hossein. Statistika. Statistical Thinking for Managerial Decisions. Th. Mokomoji knyga. Elektroninis išteklius: http://home.pdf Arsham. Mokomoji knyga. R. 12. 3. 2. Kaunas: Technologija. Mason (Ohio): SouthWestern. A. ir kiti. A. V. V. 116 p. P. MURAUSKAS. 2008. BARTOSEVIČIENö. 2001. 8. 941 p. ČEKANAVIČIUS. Statistikos metodai socialiniuose-ekonominiuose tyrimuose: mokomoji knyga. Šiauliai. 65 p. BARTOSEVIČIENö. I knyga Vilnius: TEV. Vilnius: Technika. WILLIAMS. and others. 9. Kaunas: Technologija.. and others. Business Statistics I. 2007. 2007.htm#rrstatthink 71 . 2009. 2003. V. ŠU l-la. Kiekybiniai sprendimų metodai. 2008. Contemporary business statistics with Microsoft Excel. BAGDANAVIČIUS. Contemporary business statistics.ubalt. BARTOSEVIČIENö.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504. MONGE. Ekonomin÷s statistikos pratybų užduotys. PABEDINSKAITö. 192 p. 244 p. A. 272 p. 2009. 6. Vilnius: Žara. Th.hofstra. MARTIŠIUS. V. Vilnius: VVAM. 11. F. 2008. G. Mokomoji knyga.. Statistika ir jos taikymai. 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->