P. 1
Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės

|Views: 1,966|Likes:
Published by Paulius Naseckas

More info:

Published by: Paulius Naseckas on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s

LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO sakymas

D L elektros rengini eksploatavimo saugos taisykli patvirtinimo

2004 m. lapkri io 26 d. Nr. 4-432 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu: 1. T v i r t i n u Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykles (pridedama). 2. P r i p a s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kio ministro 2002 m. vasario 5 d. sakym Nr. 40 D l

Saugos taisykli eksploatuojant elektros renginius DT 11-02 patvirtinimo ( in., 2002, Nr. 27-974). 3. is sakymas sigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Laikinai einantis kio ministro pareigas Petras ______________

sna

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kio ministro 2004 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. 4-432

ELEKTROS RENGINI

EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKL S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s (toliau

EST) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu. EST reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiek jams, perdavimo bei skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams, t. y. visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros renginius, taip pat atliekantiems su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra b tinos atitinkamos priemon s apsaugai nuo elektros u tikrinti. EST netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto priemoni vidaus elektros rang ir kitose srityse, kuriose naudojama speciali parametr elektros srov .

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus reikia vadovautis gamintojo eksploatacijos ir saugos instrukcijomis. Eksploatuojant speciali j parametr elektros srov s renginius (ry io, elektrifikuoto miesto ir gele inkelio, oro, vandens transporto ir kitus) reikalinga vadovautis kit institucij parengtomis specializuotomis taisykl mis, kurios neturi prie tarauti EST reikalavimams. 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, eksploatuojantys elektros renginius arba vykdantys su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, vadovaujasi EST bei darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijomis (toliau DSI).

3. EST reikalavimai galioja veikiantiems auk tesn s kaip 50 V tampos kintamosios srov s ir auk tesn s kaip 75 V tampos nuolatin s srov s elektros renginiams. 4. Elektros rengini savininkas, o jeigu darbo santykiai reguliuojami darbo sutartimi, tai darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo operatyvin je ir technin je dokumentacijoje pa ymi visus veikian ius elektros renginius normini akt arba rengini savininko nustatyta tvarka. Eksploatuoti elektros rengin , jeigu jis operatyvin je ir technin je dokumentacijoje n ra pa ym tas kaip veikiantis, draud iama. 5. Visi eksploatuojami elektros renginiai turi atitikti Elektros rengini gamintojo parengt Techninio eksploatavimo instrukcij (toliau rengimo taisykli (toliau E T), taip pat

TEI) reikalavimus. Prie pradedant eksploatuoti

elektros rengin , turi b ti gyvendinti i taisykli , Elektrini ir elektros tinkl eksploatavimo taisykli , patvirtint Lietuvos Respublikos kio ministro 2001 m. gruod io 21 d. sakymu Nr. 389 ( in., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207), kit galiojan i eksploatavimo taisykli (toliau TET) reikalavimai.

6. Teis s ir kit normini akt (taisykli , standart , instrukcij ir kt.) reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuri veikla susijusi su elektros gamyba, perdavimu, paskirstymu ir vartojimu. 7. Asmenys, pa eid iantys EST ir kitus apsaug nuo elektros poveikio reglamentuojan ius teis s ir kitus norminius aktus, atsako Lietuvos Respublikos statym ir kit teis s akt nustatyta tvarka. 8. Elektros renginio eksploatuotojas atsakingas u EST reikalavim vykdym . U darbuotoj apr pinim b tinomis apsaugos nuo elektros priemon mis ir reikalinga normine dokumentacija yra atsakingas darbdavys. 9. Elektrotechnikos darbuotojas atsako u EST vykdym pagal jam suteikt apsaugos nuo elektros kategorij , kompetencij , teises ir pareigas, kurios yra apibr tos darbo sutartimis arba kita forma teisintomis abipus mis prievol mis. 10. iose taisykl se vartojamos s vokos: Apsauga nuo elektros Apsauginis nulinimas Apsauginis i jungimas nepavojing Apsauginis eminimas technini , organizacini priemoni ir teis s akt , skirt mon ms apsaugoti nuo pavojing

ir kenksming elektros srov s, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statin s elektros poveikio, visuma. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros greitai veikian io skirtumin s srov s automatinio jungiklio i sijungimas, u tikrinantis em saugomoje grandin je. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros grandine su emintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku. mogui srov s dyd io ir jos trukm s derin atsiradus srov s nutek jimui

grandine su eminimo renginiu.

Aptvaras

elementas, apsaugantis dirban iuosius nuo tiesioginio kontakto su tamp turin iomis dalimis bet kuria vartotojo elektros rengini prie i rai savininko, darbdaviui atstovaujan io

kryptimi ir nuo elektros lanko, galin io kilti jungiant komutavimo aparatus arba kitus pana ius renginius. Asmuo, atsakingas u elektros k , ar jo galioto asmens paskirtas asmuo. Auk toji tampa didesn nei 1000 V kintamosios srov s ir didesn nei 1500 V nuolatin s srov s tampa. perdavimo ir skirstom j tinkl elektros rengini (linij , transformatori , yn , RAA Automatizuotas valdymas

grandini ir t. t.) aparat komutavimas nuotoliniu b du i atitinkamo perdavimo ar skirstom j tinkl operatoriaus dispe erinio valdymo sistemos (SCADA), kurioje pagal perjungim lapelius suprogramuota atskir tinklo element komutacini aparat (jungtuv , skyrikli ir emikli ) ir antrini grandini perjungimo veiksm seka. Darbdavio galiotas asmuo paved (toliau padalinio vadovas ar kitas darbuotojas, kuriam asmuo, atstovaujantis darbdaviui, gyvendinti darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimus mon je ir (ar) mon s strukt riniame padalinyje darbdavio galiotas asmuo darbuotoj saugai ir sveikatai). organizacini ir technini priemoni visuma, skirta u tikrinti darbuotojams saugi darbo i aplink patekti.

Darbo vietos ruo imas

aplink vykdant darbus elektros renginiuose bei sp ti pa alinius asmenis apie ioje darbo aplinkoje egzistuojant elektros pavoj ir u drausti jiems Darb kategorijos I kategorija II kategorija III kategorija darbai elektros pavojaus at vilgiu:

darbai, vykdomi ant arba arti tampos turin i dali ; darbai, vykdomi atjungus tamp ; darbai, vykdomi neatjungus tampos, toli nuo tamp turin i dali . izoliacij , kurias sudaro pagrindin ir papildoma izoliacija, sistema. Dviguba izoliacija ymima veikian i elektros rengini technologinis valdymas, technin prie i ra, paleidimas ir derinimas, darbo priemon , turinti elektros pavar .

Dviguba izoliacija enklu . Eksploatavimas

matavimas, bandymas, remontas. Elektrifikuotas mechanizmas Elektros renginys elektros tinklo (grandin s) elementas, kei iantis, reguliuojantis, matuojantis, kontroliuojantis

elektrinius ir neelektrinius vairi proces , ma in ir mechanizm parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, kei iantis arba naudojantis elektros energij . Elektros renginio eksploatuotojas Elektros rengini patalpa elektros renginio savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kurio nuosavyb je arba inioje (balanse ir pan.) yra veikiantis elektros renginys. patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, pa ym ta enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. Kitiems asmenims nuolat pri i rint. Elektros rengini savininkas elektros renginiai. Elektros rengini teritorija stacionariai atitverta teritorija, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, patekimo j vartai pa ym ti enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. fizinis arba juridinis asmuo, kuriam nuosavyb s ar patik jimo teise priklauso i patalp leid iama eiti tik auk iau min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam

III klas tampos. Indukuotos tampos zona oro linijos a ies ma iau kaip: 110 kV tampos OL 100 m. 200 m. kuris bud damas turi teis vykdyti Operatyvinis (budintysis) darbuotojas Operatyviniai prie i ros darbai elektros rengini operatyvin prie i r . o nelaivybiniams vandens telkiniams kaip ir oro linijoms. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina ne tik pagrindin izoliacija. kurios yra nutolusios nuo ios 330 400 kV tampos OL renginio atjungimas tampos indikatorius tampos i jungimas elektros grandines komutuojan iais elektros aparatais. elektrotechnikos darbuotojas. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina tik pagrindin izoliacija ir kuriuose yra eminti skirtas elementas. II klas elektrotechnikos gaminiai. kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrinama saugia renginio dalyse n ra didesn s negu 50 V kintamosios tampos arba 75 V nuolatin s emiausi ja tampa ir kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv . kuriam atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija. Elektrotechnikos gamini klas s pagal apsaugojim nuo elektros poveikio: 0 klas izoliacija. Prie ios klas s elektros rengini priskiriami tie. kurios yra nutolusios nuo kra tini kabeli 100 m atstumu laivybiniams vandens telkiniams. turin iais matom komutuojan i kontakt pad t . i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. I klas elektrotechnikos gaminiai. b) vandens sluoksnis nuo vandens pavir iaus iki dugno. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina pagrindin elektrotechnikos gaminiai. esantys virv laidyje. kurios yra nutolusios nuo kra tini linij konstrukcij kra tini ta k 1 m.Kitiems asmenims pri i rint. komutaciniais ir valdymo aparatais. Maitinami i tinklo lizdo be eminimo kontakto. i abiej pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. 0I klas elektrotechnikos gaminiai. kai n ra matomo elektros kontakto nutraukimo. nuolatiniai elektros tinkl ir veikian i elektros rengini darbo stabilum u tikrinantys prie i ros ir valdymo operatyviniai darbai. Maitinami i tinklo lizdo su eminimo kontaktu. o pastat ir statini pamat pus 0. bet prie j korpus yra prijungti apsauginio eminimo PE laidai. i teritorij leid iama eiti tik min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam nuolat Elektrotechninis darbas darbas. elektros srov s grandin s tarp elektros renginio ir tampos altinio nutraukimas zona i ilgai 110 kV ir auk tesn s tampos kintamosios srov s oro linijos (OL). vis elektros srov s grandini tarp elektros tampos altinio ir renginio nutraukimas taisas arba prietaisas.6 m atstumu. kuri elektrotechnikos gaminiai. vykdyti juose operatyvinius perjungimus. Kabeli linijos (KL) apsaugos zona: a) em s ruo as i ilgai po emin s KL. i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. skirtas tampos buvimui ar nebuvimui elektros grandin se nustatyti. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija. kuriuose n ra element apsauginio eminimo laidui prijungti. .

elektrinio lauko. Pagrindin izoliacija Papildoma izoliacija srovini dali izoliacija. kuris eksploatuoja. bendra srovini dali izoliacija. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko takos zona elektrinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 5 kV/m ir (arba) magnetinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 0. skirta pagrindinei apsaugai nuo pavojingo elektros poveikio. kuri visa ar atskiri jos ruo ai. santykiu su r melio srov s magnetiniu momentu. kurios yra nutolusios nuo kra tini onus. stiprio skaitin vert . kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris ir pa eid iama pagrindin izoliacija. kuri apsaugo nuo pavojingo elektros poveikio. Pramoninio da nio (50 Hz)elektromagnetinio lauko intensyvumoparametrai magnetinio lauko stipris. kai jie nenukryp iki 1 kV tampos OL 6 ir 10 kV tampos OL 35 kV tampos OL 110 kV tampos OL kaip 2 km ilg . kai srov nuo 50 V iki 1000 V kintamosios srov s ir nuo 75 V iki 1500 V nuolatin s srov s tampa. kai erdv . pa ym jimas galioja darbams iki 1000 V kintamosios srov s ir 1500 V . papildanti pagrindin izoliacij . yra kitos veikian ios 110 kV ar auk tesn s tampos OL indukuotos tampos zonoje. turintys atitinkam elektrotechnin i silavinim arba atlik sta uot ir nustatyta tvarka atestuoti ir turintys nustatytos formos atestavimo pa ym jimus (atestatus).Operatyvinis remonto darbuotojas specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas. zona i ilgai kintamosios arba nuolatin s srov s oro linijos. 30 m. aparatais arba tam skirtais taisais gali b ti jungta tampa. Veikiantis elektros renginys ingsnio tampa emoji tampa toks elektros renginys. 10 m. kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv . elektrotechnikos darbuotojas. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI 11. izoliacija. veikian io lauke esant r mel . iais atstumais: 2 m. Elektrotechnikos darbuotojais vadinami asmenys. i abiej linijos pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. kuri u tikrina tok pat apsaugos laipsn kaip ir dviguba Saugi emiausioji tampa II. nesukelia sveikatos sutrikim ar ligos ir neturi takos paveldimumui. pagrindin magnetinio lauko charakteristika. sudarantys bendr ne ma esn remontuoja veikian ius elektros renginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus. apibr iama did iausio sukimo momento dyd io. veikdamas darbuotoj vis jo darbo 330 400 kV tampos OL Leid iama elektrinio lauko stiprio skaitin vert Magnetinio lauko stipris laikotarp . 15 m. kuris. kuriuo teka srov .9 kA/m. Oro linija indukuotos tampos zonoje Oro linijos (OL) apsaugos zona laid . oro linija. 20 m. tampa. Jeigu pa ym jime nurodyta tik emoji tampa. kuris remontuoja veikian ius elektros renginius. nevir ijanti 50 V kintamosios srov s ir 75 V nuolatin s srov s. kur yra jungta arba bet kuriuo metu komutaciniais mogaus k nu teka i kojos koj . Remonto darbuotojas Sustiprinta izoliacija izoliacija. mogui tenkanti tampos dalis. Magnetinio lauko stiprio Tarptautin s sistemos (SI) vienetas yra amperas metrui (A/m) (arba kA/m =1000 A/m).

o darbuotojams. patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1996 m. 1996. kontroliuojantys elektros saugos reikalavimus. turintys darbdaviui atstovaujan io arba jo galioto asmens suteiktas jiems elektrotechnikos darbuotojo teises. i klaus vadin ir pirmin instruktavim darbo vietoje. iuo atveju priimti darb asmenys vadinami sta uotojais. teori kai ir prakti kai apmokyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas.3. 2 priede.6. auk ta kategorija (toliau 13. Valstyb s tarnautojai ar kiti darbuotoj saugos ir sveikatos srities specialistai. ne jaunesni kaip 18 met .3. Nr.4. instruktuojamas.7. 13. Jau gijusiems atitinkamas kategorijas iki i EST sigaliojimo jos i lieka. 102 ( in. 16. atestuojamas ir lavinamas vadovaujantis Darbuotoj .5. jei atestavimo metu inios atitinka toms kategorijoms keliamus reikalavimus. 15. III. 12. Elektrotechnikos darbuotojui gali b ti suteiktos ios apsaugos nuo elektros kategorijos: 13. 39-972). sakymu Nr. 15. o jeigu tampa nenurodyta. kaip jo inios vertintos atestavimo komisijos.1. Savaranki kai dirbti veikian iuose elektros renginiuose gali asmenys: 15. kok elektrotechnin i silavinim min tas darbuotojas yra gij s. lavinimo ir atestavimo nuostatais. VK). kuri sveikata patikrinta Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka bei periodi kumu ir leista dirbti veikian iuose elektros renginiuose. atliekan i darbus veikian iuose elektros ir ilumos renginiuose.2. 15. TEIS S IR PAREIGOS . 15. ie reikalavimai apsaugos nuo elektros kategorijoms gyti taikomi naujiems darbuotojams. privalo tur ti auk t apsaugos nuo elektros kategorij . nurodyti 1 priede. pa ym jimas galioja darbui vairios tampos elektros renginiuose (be apribojim ). 15. 15. pradin kategorija (toliau AK). 18. Elektrotechnikos darbuotojas rengiamas. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJ FUNKCIJOS. turintiems teis dirbti renginiuose be tampos apribojimo. I silavinimo reikalavimai atitinkamos kvalifikacijos darbuotojams. nustatyta tvarka i mokyti atpalaiduoti nukent jus j nuo elektros srov s ir suteikti jam pirm j pagalb . arba kitais teis s aktais. Nauji priimti darb asmenys.nuolatin s srov s renginiuose.2. vidurin kategorija (toliau 13. PK). Elektrotechnikos darbuotojui apsaugos nuo elektros po i riu gali b ti suteikta atitinkama kategorija priklausomai nuo to.. 15. 17. 14.1. nustatyta tvarka atestuoti ir jei j pa ym jimuose padaryti atitinkami ra ai. kol neatestuoti pagal toje darboviet je u imamas pareigas. gali dirbti veikian iuose elektros renginiuose tik pri i rimi atestuoto elektrotechnikos darbuotojo. dirbantiems su emosios tampos elektros renginiais. ir nuo to. baland io 23 d.

sand li . 19. bendrijos. nustatyta tvarka skiria toms funkcijoms atlikti tinkamai apmokytus reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojus. brigados narys. . atsakingo u elektros k . asmuo. skirti asmens. Elektros energetikos mon se toks asmuo skiriamas atsakingas tik u pagalbini statini (dirbtuvi . turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . turintys teis asmeni kai ap i r ti auk tosios tampos elektros renginius. operatyvinis remonto darbuotojas. darb vadovas.2. E T ir TET reikalavimus.19. vykdo juose perjungimus bei atlieka jiems priskirt yra skirstomi taip: 19. remonto darbuotojas. organizuodami ir vykdydami darbus elektros renginiuose. 19.1. remonto. atsaking u elektros k . Neturint reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotoj .10. galin io b ti atsakingo u elektros k . Elektrotechnikos darbuotojai.) elektros renginius. 23. montavimo. 19. Jei elektros rengini leista naudoti galia vir ija 100 kW arba yra auk tosios tampos rengini . neb tina.7.8. Jei turim emosios tampos elektros rengini leista naudoti galia yra ne didesn kaip 30 kW arba esant rengini operatyvin valdym . kininkai. 19. asmuo. derinimo ir bandymo darbus. darbuotoj saug ir sveikat . 19. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . darb vykdytojas.4. staigos. 22. o emosios tampos PK. sta uotojas. 19. mon s.3. Elektrotechnikos darbuotojai organizuoja ir vykdo elektros rengini technin prie i r .9. Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo u tikrina darbuotoj saug ir sveikat organizuodamas bei vykdydamas darbus jo nuosavyb je esan iuose arba jo valdomuose elektros renginiuose. gali sudaryti sutartis su mon mis. Tokiu atveju asmen . Kitais atvejais atsakingas u elektros k gali b ti VK darbuotojas. Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo skiria asmen . 19. pagal atliekamas funkcijas vienfaziam elektros vadui. atsakingas u elektros k . vykdydamas elektros rengini eksploatavim . is asmuo turi tur ti AK. gali b ti sudaromos sutartys su mon mis.5. atsaking u elektros k . Vartotojo elektros renginiuose privalo b ti skiriamas asmuo. skiria renginius eksploatuojanti mon . kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo. 19. Asmuo. 21. Neoperatyviniai darbuotojai. atsakingas u elektros k . darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo (ne elektros energetin ms mon ms neb tinai elektrotechnikos darbuotojas). operatyvinis. turintis teis asmeni kai ap i r ti elektros renginius. 20.6. privalo u tikrinti patikim elektros rengini veikim pagal EST. administracini pastat ir pan. 24. atsakingas u vartotojo elektros k . turintis ne trumpesn kaip 1 met darbo su elektros renginiais sta . 19. pri i rintysis. privalo tur ti ne emesn kaip VK.

darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas. Darb vadovas organizuoja elektros rengini eksploatavimo darbus. pri i rin iojo arba brigados nario funkcijas. 32. 30. jei darbo viet ruo kiti. 30. tinkam priemoni . 32. 28. konstrukcijas ir kitus ypatumus. priima darbo viet ir gauna leidim dirbti. eksploatuojam emesn s kaip VK. ruo ia darbo viet ir leid ia dirbti. darb vykdytojas privalo sitikinti. konstrukcijas ir kitus ypatumus. pakankam j kvalifikacij ir brigados kiekybin sud t . Darb vykdytojais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. Darb vykdytojas. Darb vadov . pasteb j s darbuotoj saug ir sveikat reglamentuojan i . taip pat pagal vykdom darb apimtis mokantys u tikrinti darbuotoj saug ir 27. 32. eksploatavimo. Darb vykdytojai atlieka ias funkcijas: 30. b ti ne 30. darbo ranki ir priemoni tvarkingum . Prie leisdamas brigadai dirbti. rengini schemas. Auk tosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti tik AK elektrotechnikos darbuotojas. 31. jo forminim . tinkam ir pakankam darbo vietos paruo im ir jos sutvarkym baigus darbus. Jis turi teis duoti nurodymus ir pavedimus darbams elektros renginiuose. 26. 30. organizuoja darb pagal darb vadovo nurodymus ar pavedimus vykdym . darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas. brigados nari teises ir pareigas nustato darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. vykdym . gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. specialaus instrukta o kokyb . i kabint enkl i saugojim iki darbo pabaigos. rengini schemas. kad darbo vieta paruo ta tinkamai. Darb vykdytojas turi mok ti u tikrinti darbuotoj saug ir sveikat . 30. Dirbant pagal nurodymus ar pavedimus darb vadovas instruktuoja darb vykdytoj . 32. Darb vadovas atsako u nurodyme ar pavedime nustatyt organizacini ir technini priemoni tinkamum bei pakankamum saugiam darbui atlikti.3. pri i rin i j . eksploatuojam sveikat . gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. aptvar .4. darb vykdytoj .2. 33. turintys operatyvinio remonto darbuotojo teises atlieka operatyvinius perjungimus. Darb vadovas gali atlikti darb vykdytojo.5. tur ti asmeninius elektros rengini raktus ir asmeni kai atlikti elektros rengini ap i ras. dirbantiems pagal nurodymus ar pavedimus.4.25. darbo vietose u d t emikli .1. emosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti ne emesn s kaip VK elektrotechnikos darbuotojas. Darb vykdytojas atsakingas u : 32. jei jie neprie tarauja EST ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. eksploatacijos. instruktavim jis formina Nurodym registravimo ir pavedim forminimo urnale.2.1. leidimo brigadai dirbti tinkamum . i vardyt nurodyme ar pavedime. Darb vykdytojui darb vadovo nurodymai yra privalomi. u atsaking asmen ir brigados nari paskyrim . brigados nari darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim vykdym . ir instruktuoti pagal nurodym dirban ius brigados narius. Darb vadovais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. vadovauja brigados nariams. 29.3.

vykdan ius ne elektrotechninius darbus elektros renginiuose arba j apsaugos zonose ir pan. Brigados nariai.3. Jie turi i manyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas ir kitus reikalavimus pagal vykdom darb apimtis. u tikrinantys darbo vietose darbuotoj saug ir sveikat (apsaugantys dirban iuosius nuo prisilietimo prie tamp turin i dali atjungimai. 35. Sta uotojas dirba pri i rimas paskirto kvalifikuoto VK arba AK darbuotojo. draud iama. gilinantis profesines inias. pa emintos tampos naudojimas. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vykdytoj . pri i rint dirban iuosius pri i rin iajam draud iama dirbti kok nors darb . apsaugini priemoni naudojimas. Organizuojant ir vykdant darbus elektros renginiuose mogaus apsaugai nuo elektros srov s. paskirtas pri i r ti ne elektrotechnikos darbuotojus. draud iama nors ir trumpam laikui palikti darbuotojus be prie i ros. Technin ms priemon ms priskiriami techniniai veiksmai. Pri i rintysis turi b ti ne emesn s kaip VK. ta iau: 35.1. paskyrus pri i rint j . 36. Brigados nariais skiriami atitinkam teorin parengim ir praktini g d i turintys elektrotechnikos darbuotojai. 35. kuri antrin apvija elektri kai atskirta nuo pirmin s apvijos. Sta uotojas tai darbdaviui atstovaujan iojo arba jo galioto asmens paskirtas asmuo. 38. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vadov . j taikym darbe iki bus atestuotas ir jam bus leista savaranki kai dirbti su elektros renginiais. pri i rintysis atsako tik u pri i rim darbuotoj apsaug nuo priart jimo prie tamp turin i srovini dali ar iau negu i taisykli 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. bet draud iama tam tikslui naudoti autotransformatorius. Vykdyti elektrotechninius darbus. jei jie neprie tarauja i taisykli ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. Brigados nariai privalo vykdyti visus darb vykdytojo nurodymus.3. Jam draud iama palikti darbo vietoje dirban i brigad be prie i ros. IV. 41. statin s elektros. 41. enkl i kabinimas ir darbo vietos aptv rimas. APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S IR B DAI 39. 41.2. Pri i rintysis tai elektrotechnikos darbuotojas. 35.teis s ir kit normini akt pa eidimus.1. pasteb j darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim pa eidimus arba negalintys u tikrinti saugos darbe reikalavim . pri i rin iojo paskyrimas forminamas nurodymu. . Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti taikomi ie apsaugos nuo elektros poveikio b dai: 41. Pri i rin iojo funkcijos nustatomos tokios pat kaip ir darb vykdytojo. elektromagnetini lauk ir elektros lanko poveikio turi b ti vykdomos organizacin s bei technin s priemon s. atjungt srovini dali dali ir pa aliniai mon s nepatekt vykdom darb zon . 34. 35. naudojimas. izoliuot eminimai.4. 37. skiriam j transformatori . 40.2. kad darbuotojai nepriart t neleistinais atstumais prie tamp turin i ranki ir priemoni naudojimas bei apsauga nuo elektros lauko) priklausomai nuo darb kategorijos. Pa eminti tamp leid iama tik tam tikslui skirtais transformatoriais ar kitais taisais.

44. paskyrimas. 44. Darbuotoj saug ir sveikat u tikrinan ios organizacin s priemon s yra: 44.5. pavedimu ar eksploatavimo tvarka. 44.1. atsaking u darb saug . asmen . perk limas kit darbo viet . 41. garsin s ir regimosios signalizacijos naudojimas. skirtumin s srov s apsaugos greitai veikian i komutacini aparat naudojimas.4. Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo.8.12. 45. 44. leidimas dirbti. 41. signalini spalv . CENELEC standart arba atitinkantys kitus Lietuvos Respublikoje galiojan ius darbuotoj saugos ir sveikatos norminius teis s aktus.1. kurie nustatyti ir leid iami Lietuvos. ekranuojan i komplekt naudojimas. darb organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. 44.6. .4. IEC.8.7. Pagrindiniai apsaugini priemoni reikalavimai pateikti i taisykli 11 priede. s ra us.3. ORGANIZACIN S PRIEMON S 44. 45. 44. 44.2. sudaro patikslint kriterij ir pagrindini darb . leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti. 45. pagal darb vadovo nurodym . 41. pagal darb vadovo pavedim . tampos i jungimas.6. 42.3. apsaugos nuo elektros enkl naudojimas.10.11. potencial suvienodinimas.7. 43. 41. Veikian iuose elektros renginiuose gali b ti dirbama: 45. elektros renginiuose vykdom neelektrotechnini darb prie i ra. darbo pertraukos bei darbo baigimo forminimas. renginio atjungimas ir tampos nebuvimo patikrinimas.5. 41. rengini su dviguba arba sustiprinta izoliacija naudojimas. V.41. atsi velgdamas vietines s lygas. 41. 44. 41. organizuojam pagal nurodymus ir pavedimus. renginiams nustatyt vardini parametr nevir ijimas.9. eksploatavimo tvarka. darb forminimas nurodymu. 46.9. 41.2. Leid iami ir kiti apsaugos nuo elektros poveikio b dai. u saug darb vykdym atsaking asmen parinkimas ir paskyrimas. elektros rengini srovei laid i korpus eminimas arba nulinimas.

kurioje nustatoma darbo vieta. y. ir j saugai u tikrinti reikalinga elektrotechnikos darbuotojo prie i ra. formina darb vykdytojas darb vadovo leidimu. leid iama ne ilgesniam kaip 30 kalendorini par laikui. kuriuos atlieka ne elektrotechnikos darbuotojai.4. tekstais ir keliamais reikalavimais. vien nurodymo blank u pildo i duodantis asmuo.2. darb saugos atsakomyb s ribos tarp susitarian i atitinkamose sutartyse. kai pasibaigia galiojimo laikas. i dav nurodym . leid iama prad ti dirbti tik prie darb prad i pasira ytinai i klausius . s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 49. 51. Darb .6. kai valdymo grandines reikia jungti tamp . 53.1. Nurodymas nustoja galioti: 54.47. nurodym . nema inan iais darbuotoj saugumo. turintys teis duoti nurodymus d l darbo tuose elektros renginiuose. I duoti nurodym . o kit pa tu.2. 50. darbai emosios tampos dvigrand se oro linijose arba jei jose yra sankirt su veikian iomis oro linijomis. t. jungtuv pripildyti oro. Pagal nurodym turi dirbti ne ma iau kaip du darbuotojai. automatikos. Pakeitim special j instruktavim . i forma mon s technikos vadovo sprendimu gali b ti i pl sta. 49. papildyta lentel mis. 49. renginiuose bei antrin se relin s j priimantis arba i duotas nurodymas perduodamas faksu ar elektroniniu apsaugos ir elektros energijos apskaitos grandin se. i skyrus derinimo darbus. ne emesn s kaip VK darb vykdytojas ir PK brigados narys ar ne emesn s kaip VK pri i rintysis ir ne elektrotechnikos darbuotojas brigados narys. ali nustatomos I.3. kai pasikei ia darb vykdymo s lygos. nurodymas saugomas 30 kalendorini par . vykdant nurodytos apimties darbus. 49. darbai. 49. II kategorijos darbai auk tosios tampos renginiuose ir darbai su ieduotame emosios tampos tinkle. ry i nuolatini aptvar arba toliau. skaitant jo prat sim . darbai sprogioje aplinkoje. Pakeisti brigados sud t gali tik darbuotojai.5. I kategorijos darbai. 49. DARB VYKDYMAS PAGAL NURODYMUS 48. kai forminamas leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal 54. atliekam pagal nurodymus. arba juos pakeit asmenys. Vykdant darbus pagal sudaromas sutartis. forminus darb baigim . Jis i duodamas dviem nustatytos formos blanko egzemplioriais (9 priedas). darbo prad ios ir pabaigos laikas ir saugaus atlikimo s lygos. 54. i skyrus darbus. trauktam brigados sud t .1. bandymai paauk tinta tampa ne stacionariose laboratorijose. kai auk tosios tampos renginiai yra u 52. Darbuotojui. Perduodant nurodym ry i priemon mis. Nurodymas tai ra ytin darb vadovo u duotis saugioms darbo s lygoms u tikrinti. arba jos yra indukuotos tampos zonoje. elektros instaliacijoje. atliekamus valdymo. brigados sud tis ir u darbuotoj saug ir sveikat atsakingi asmenys. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose. Nurodymas laikomas galiojan iu. 49.

pavojing darb ir darb su potencialiai pavojingais renginiais vadovai.54.5. kuris valdo ar tvarko tuos renginius. .. Elektros renginiuose. Liko jungta tampa i kart nurodomi vis darbo viet elektros renginiai ir j dalys. be pataisym . OL atram . gav operatyvinio darbuotojo. Eilut je Kiti reikalavimai nurodoma: 60. kai. atskiros operacijos ar darbo vietos.4.3. leidimas darbo metu laikinai atjungti stacionarius ar nuimti kilnojamus emiklius. leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti duoda vietiniai operatyviniai darbuotojai.3. 58. t. darbo vietos ribos. 60. 60. Per jimai i vienos darbo vietos kit turi b ti forminami nurodymo 4 lentel je ir tik visi kai u baigus darbus visose darbo vietose leid iama jungti tamp . t. NURODYMO PILDYMO NUOSTATOS 57. skirstymo punktuose. pavard .2. i dav s pavedim ar nurodym arba kitas darbdavio galiotas asmuo. 54. trosai ir t.7.5. rengin b tina jungti tamp . nurodomi darbo vietoje esantys neatjungti auk tesn s kaip 50 V kintamosios arba 75 V nuolatin s tampos vairios paskirties laidai. tarp kuri bus vykdomi darbai. 55.6. 54. pa ym jimo numeris. leidim . KL ir OL ruo ai ir t. laikui.. ra omas tikslus renginio dispe erinis pavadinimas. Nustatant tvark reikia vadovautis nuostata. kuriam darbus sustabdo darbuotoj saug ir sveikat kontroliuojantys asmenys. Brigadai leid iama duoti vien nurodym vykdyti paeiliui vieno tipo darbus keliose transformatorin se. 60. nebaigus vis nurodyme i vardyt darb . 60.4. jei remontui atjungtas OL ruo as lieka indukuotos tampos zonoje. darbo k limo kranais vadovo vardas. jei visos darbo vietos iki darbo prad ios yra paruo tos. kuriuose yra budintys vietiniai operatyviniai darbuotojai. bandymo paauk tinta tampa atlikimas bei vadovo skyrimas bandymams. o nurodymo skiltyje Darbo vietos paruo tos. kai pakei iamas darb vykdytojas. transformatori pastot se (objektuose) ar viename objekte keliuose prijunginiuose bei oro ir oro kabeli linijose. nustatomos ir nurodomos priemon s saugai u tikrinti. kuriuose lieka jungta tampa. 60. Visi nurodyme atlikti ra ai privalo b ti ai k s. II. Leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal pavedimus ir nurodymus operatyvini darbuotoj valdomuose ar tvarkomuose renginiuose duoda operatyviniai darbuotojai.1. 56. jei renginiuose remonto ir bandymo darbai atliekami pagal t pat nurodym . visuose kituose elektros renginiuose darb vadovas. 59. 60. bet darbai tuo pa iu metu gali b ti vykdomi tik pagal vien nurodym . 60. neu pildytos eilut s perbrauktos. kad eilut je Pavedama nurodoma konkreti u duotis ir tiksli darbo vieta arba ruo as prijunginiai. Nurodym numeracij ir pildymo tvark nustatyto darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. Darb vykdytojui galima i ra yti kelis skirtingus nurodymus. kurias turi steb ti darb vadovas. numeriai.

60. trumpalaikiai ir nedidel s apimties II kategorijos darbai. u duot . kuriuose liko jungta tampa. DARB VYKDYMAS PAGAL PAVEDIMUS 64. atliekam pagal nurodymus. o dirbant atvirose skirstyklose neturi b ti galimyb s atsitiktinai priart ti prie auk tosios tampos srovini dali ar iau. ir viengrand se emosios tampos oro linijose.1. skirstymo punktuose. kad teritorijoje. Darb . pateiktame i EST 10 priede. I kategorijos darbai.5.3. 66. kurias gali skirti darb vadovas. 63. ry i ir apskaitos rengini grandin se.2. ap vietimo. jei darbo ruo e n ra sankirt su veikian iomis oro linijomis ir n ra indukuotos tampos. 65. 61. leidimas jungti rengin baigus darbus. RAA). i skyrus sav reikmi . atliekami relin s apsaugos ir automatikos (toliau prieduose. 65. 65. s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 65. kaip nurodyta 3 priede. 60.10. s ra e. NURODYM IR PAVEDIM APSKAITOS TVARKA 67. auk tosios tampos rengini izoliacijos var os matavimas megommetru. 62. . transformatori pastot s patalpoje n ra tampos. Pagal pavedim darbus turi vykdyti ne ma iau kaip du elektrotechnikos darbuotojai. leidimas. eilut je Darbo vietos paruo tos. transformatori pastot se su s lyga. 65. nei nurodyta 3 ir 4 IV.4. b tina vykdyti visas darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti reikalingas techninespriemones. nei vardyti darb .8. valdymo. kai auk tosios tampos srovin s dalys yra u nuolatini aptvar arba toliau. Pavedimas tai ra ytin darb vadovo u duotis darbui ir b tinoms darbuotoj saugos ir sveikatos priemon ms u tikrinti atliekant darbus vienoje darbo vietoje ir ne ilgiau kaip vien dien . III kategorijos darbai. planiniai darbai transformatorin se. 65. signalizacijos ir RAA grandines. kad u dar skirstom j auk tosios tampos rengini srovin s dalys turi b ti u nuolatini aptvar . Dirbant pagal pavedim . Nurodymai ir pavedimai registruojami urnale. valdymo automatikos. Elektros energijos apskaitos. operatyvin s srov s ir pavaros j gos grandines jungti tamp ar jungtuv pripildyti oro. matavim . 60. atliekam pagal pavedimus. Liko jungta tampa nurodomi ar iausiai prie darbo vietos esantys renginiai arba j dalys. linij ruo ai. automatikos ir RA bei ry i renginiuose gali dirbti vienas tuos renginius pri i rintis VK darbuotojas.9. III. davusio pavedim . Technin s priemon s turi b ti atliekamos pagal darb vadovo. Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo gali parengti papildomas nurodym pildymo nuostatas. darb organizavimas ir personalo apsauga vir ijus leistinus elektromagnetinio lauko dyd ius. vienas i j darb vykdytojas turi b ti ne emesn s kaip VK. Gali b ti nustatomos ir kitos priemon s saugai u tikrinti. turintis teis b ti darb vykdytoju su s lyga. derinant ar reguliuojant komutacin aparat .

VYKDOMI ANT TAMP TURIN I DALI ARBA ARTI J 74. Technin s priemon s darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti parenkamos ir nustatomos atsi velgiant darb . Kitos technin s priemon s gali b ti nustatytos darb vykdymo technologin je dokumentacijoje arba darbuotojo nuo i ra. Nurodym registravimo ir pavedim vadovas. prad i ir pabaig registruoja operatyviniai darbuotojai operatyviniuose urnaluose. 73. kategorijas. atliekam i jungus tamp ir vykdom pagal nurodymus. Prie vykdant darbus ant arba arti tamp turin i dali turi b ti vykdytos ios technin s priemon s: 75. VI. vykdom veikian iuose elektros renginiuose. Auk iau kaip 1. TECHNIN S PRIEMON S 72. rankiais arba darbo priemon mis lie iamos tamp turin ios dalys arba priart jama prie tamp turin i dali ar iau. susijusios su rengini atjungimu ir eminimu b tinos darbuotoj saugiam darbui u tikrinti. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose. jei galima. forminimo urnal pildo nurodymus ar pavedimus i duodantis darb forminimo urnalo (10 V. Darbus eksploatavimo tvarka gali atlikti vienas PK darbuotojas. . technin s priemon s. Darbai kituose elektros renginiuose ir visi darbai. Nesant galimyb s atjungti. nustatomos darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijose. nurodoma darb prad ia ir pabaiga. I.3 m nuo perdenginio arba em s pavir iaus darbus vykdo ne ma iau kaip du darbuotojai. DARB VYKDYMAS EKSPLOATAVIMO TVARKA 70. atliekami pagal nurodymus ir pavedimus. Operatyvini darbuotoj valdomuose renginiuose darb . atjungiama tampa i vis gretim elektros rengini arba j dali . kurie nurodyti darbuotoj pareigin se instrukcijose ir kuriems atlikti teis s ir kituose norminiuose aktuose nustatytos reikalingos apsaugos nuo elektros priemon s. 69. 71. darb vadovo registruojami Nurodym registravimo ir pavedim priedas) 9 ir 10 skiltyse. ios dalys u dengiamos izoliaciniais atitinkamos tampos apdangalais.68. Vykdant darbus eksploatavimo tvarka technin s priemon s.1. vykdomi eksploatavimo tvarka. Vykdant darbus veikian iuose elektros renginiuose pagal nurodymus ir pavedimus. DARBAI. nustatomos duodant nurodym arba pavedim . nei jungus tampos. PIRMA KATEGORIJA. pavedimus bei eksploatavimo tvark . Darbai. kai rankomis ar kitomis k no dalimis. b tinos darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. tai darbai. Prie pirmos kategorijos darb priskiriami tokie darbai. 75.

75. esan i ne aik tel je. 80. remontuojam srovini dali untavimas atliekamas specialia ranga. pu iant stipriam v jui). turin ioje tamp . arba juos atjungti reikia naudojant aki ir veido apsaugos priemones ir m vint dielektrines pir tines. Dirbant i izoliuojan io renginio aik tel s. patikrinti.6. ar galima dirbti iame punkte nurodytomis s lygomis. 75. laidus ir girliandas). ant kuri bus dirbama. dirbantysis turi b ti izoliuotas nuo em s ir nesiliesti prie emint ar nulint konstrukcij . Sujungti remontuojamos faz s elementus. perduoti ir paimti rankius ir taisus i darbuotoj . kai dirbantysis k no dalimis. 80. nepalankiomis meteorologin mis s lygomis (esant r kui. 80. lyjant.7. Prie antros kategorijos darb priskiriami darbai i jungtuose elektros renginiuose. ANTRA KATEGORIJA. 75. turin ios laido potencial .6. sningant.4. turi b ti vykdytos emiau nurodytos technin s priemon s tokia tvarka: 80. Draud iama dirbti linijoje. 77. . 75.2. 76. naudojam darbo priemoni ir ranki neizoliuotos dalies matmenys negali b ti lyg s ar didesni u atstum tarp skirting fazi srovini dali . kad dirbantieji neprisiliest prie greta esan i tamp turin i dali . Draud iama priart ti ar iau kaip 1 m prie apsaugos nuo perk nijos troso. priima darb vykdytojas. i jungti tamp . darbo vietos ribose paliekamos neatjungtos tik tos tamp turin ios dalys. Nesant technin s galimyb s atjungti rengin . dirbant naudojami tik gamintojo nurodytu b du patikrinti darbams skirti izoliuoti rankiai. draud iama.. galima apsiriboti tampos i jungimu.3. rankiais ar darbo priemon mis nepriart ja prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. draud ian ius jungti tamp . 80. atjungti rengin . sijungimo.2. DARBAI. turin ius skirtingus potencialus (pvz. matavimo repl s ir tam skirti prietaisai. 75. tamsiu paros metu. II.75. liesti girliand izoliatorius ir armat r . VYKDOMI ATJUNGUS TAMP 79. 80. 78.5. 80. ar n ra tampos. i kabinti enklus. paruo ti darbo viet ( vykdyti 93 punkte nurodytas priemones).1. Sprendim . ios dalys gali b ti tik prie ais dirbant j arba i imtiniais atvejais i priekio ir i vieno ono. turin ius skirting negu laidas potencial . Dirbant arti tamp turin i dali darbo metu turi b ti u tikrinta. imtis priemoni i vengti savaiminio arba klaidingo komutacini aparat 80. nustatyta tvarka eminti.5. atliekant matavimus naudojamos matavimo lazdos.4.3. Prie pradedant vykdyti darbus atjungus tamp .7.

5. emiklis nuimamas atvirk ia tvarka. kuriais tampa i jungiama ar atjungiama. Kitomis priemon mis ir b dais (i skyrus kaip nurodyta 88 91 punktuose) eminti atjungtus elektros renginius draud iama. trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai rengtais taisais. kai ne manoma u d ti kilnojam j emikli . darbo vietos rib ir kit pavojing zon pa enklinimas apsaugos nuo elektros sp jamaisiais enklais STOK! TAMPA . Kitomis priemon mis ir b dais tikrinant tampos nebuvim atjungtuose elektros renginiuose reikia vadovaujantis atjungiamo renginio gamintojo nurodytais b dais. Elektros renginio srovin s dalys eminamos emikliais. Naudojantis tampos indikatoriumi b tina vykdyti jo gamintojo instrukcijoje nurodytas saugos priemones. emosios tampos renginiuose kilnojamuosius emiklius su specialiomis izoliacin mis lazdomis u deda ir nuima vienas VK asmuo. kurie nurodyti 3 ir 4 prieduose. Tai atlieka du asmenys vienas VK. 87. 93. Kilnojamuoju emikliu eminama jo antgal prijungus prie eminimo renginio. prie tikrinant juo tampos nebuvim atjungtame renginyje. dirbant emosios tampos renginiuose. b tina m v ti dielektrines pir tines. o nuima vienas VK asmuo. 84. 90. 88. eminimui EMINTA kabinamas elektros renginiuose ant jungt stacionari kai eminimo peiliai jungiami nuotoliniu b du).3. darbo vietos aptv rimas.4. tampa patikrinama specialiai tam skirtais i bandytais ir patikrintais tampos indikatoriais. emikli pavar ranken (i skyrus. kitas PK. prijungus prie eminamo renginio srovini dali . u d ti izoliuojan ius antd klus. patikrinus tampos nebuvim . renginio eminimu laikomas atjungt fazi srovini dali sujungimas elektros grandine su eminimo renginiu. Darbo vietai paruo ti taikomos ios priemon s: 93. irmas (intarpus) arba pavaras. Prijungimu prie skirt viet arba kit 91. i kur gali atsirasti tampa. Auk tosios tampos renginiai kilnojamaisiais emikliais su specialiomis izoliacin mis lazdomis eminami m vint dielektrin mis pir tin mis. Jeigu oro linijose ar atvirose skirstyklose eminama stacionariais eminimo peiliais. tai tikrinti tampos nebuvimo neb tina.1. b tina i vis darbo vietos pusi . 85. 82. kuris yra i bandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaig s bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. u tikrinimas. 93. enklas em s laikomas kilnojamojo emiklio vieno galo prijungimas prie elektros rengini emint konstrukcij ar tais . I bandytas indikatorius tai toks indikatorius. pavar ranken arba elektros aparat valdymo element . turin iuose tamp . Patikrintu laikomas toks indikatorius. 92. 93. Draud iantis jungti tamp enklas Nejungti! renginiuose dirbama kabinamas ant elektros aparat . 93. kurio veikimas buvo patikrintas specialiu prietaisu gamintojo nurodytu b du arba elektros renginiuose. 83. 86. atstum tarp dirban i j ir tamp turin i dali . Jungiant komutacini aparat rankinio valdymo pavaras.81. skydus. 93. elektros . darbo vietos eminimas. kit jo gal (galus) specialiomis izoliacin mis lazdomis tuoj pat. 89.2.

gyvenam j patalp . 96. kini pastat bei sand li vidaus elektros renginiuose. valdymo. Darbus. kai kyla pavojus j atliekantiems asmenims nukent ti nuo elektros srov s ar elektromagnetinio lauko. 98. kuriose yra komutaciniai aparatai. administracini . Dirbant relin s apsaugos. . aptvarai.2. darbo vietos pa enklinimas leid iamaisiais enklais. TOLI NUO TAMP TURIN I DALI 95.3. kit normini akt ir linij eksploatuojan ios organizacijos reikalavimais. be i priemoni . atjungti komutacini aparat valdymo ir j gos grandines. Elektros tinkl apsaugos taisykl se nustatytais atvejais b tina gauti linij eksploatuojan ios mon s ra ti k leidim . izoliuojamieji skydai. 93. Kitos 94.1.3. 97. 96. Dirbant vadovautis iuos darbus reglamentuojan i darb saugos. gamybini . turin iu matom nutraukim . sav reikmi ir elektros matavim grandin se. iuo atveju jos nepakei ia iose taisykl se nustatyt vizualin s informacijos priemon s taikomos tik kaip papildan ios pagrindines. kuris neleist renginio jungti. komutacini aparat kontaktus atskirti izoliaciniu tarpu ar gaubtu ir pan.spintas. darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pa ym ti gali b ti naudojamos ir kitos darb saugos normini akt nustatytos priemon s. tai juos reikia i imti (i sukti). neleid ian ias atsitiktinai jungti tampos darbo viet (u rakinti komutacini aparat pavaras. VYKDOMI NEATJUNGUS TAMPOS. Atjungimo vietose i kabinti enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . III. darbo vietoje patikrinti. u rakinti spintas ar patalpas. DARBAI. automatikos. 96. leid iama dirbti ne eminus. Jei yra saugikliai. 94. buitini . kur n ra galimyb s eminti ar tai atlikti pavojinga. izoliuojamosios irmos. pastatyti instruktuot asmen .7.2. rankiais ar darbo priemon mis nepriart jama prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. Prie tre ios kategorijos darb priskiriami darbai alia nei jungt elektros rengini .6. 94. nesusijusius su oro linijos eksploatavimu. TRE IA KATEGORIJA.). ar n ra tampos ant srovini dali . Kai komutacinis aparatas neturi matomo nutraukimo. kameras. Atjungiama komutaciniu aparatu. Vykdant darbus auk tosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojami tik aptvarai. enkl . aparat gaubtus ir pan. Vykdant darbus emosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojamos ios technin s priemon s: 96. b tina vykdyti priemones. atjungti rengin i vis pusi . nesant galimyb s technin mis priemon mis u kirsti keli klaidingam jungimui. kuri metu k no dalimis. u rakinti specialiais u raktais arba atjungti elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas). 93. o tik vykd ius ias priemones: 94. reikia nuo komutacinio aparato atjungti remontuojam elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas) ir juos izoliuoti arba aparat i jungti ir. b tina elektrotechnikos darbuotoj prie i ra. i kur gali b ti jungta tampa.1.

102. 102. 103. TRANSFORMATORIN S. kurio pavard ra yta enklo lentel je.4. . b tina darb vadovo prie i ra. V. IV. Vykdant darbus oro linij apsaugin se zonose su k limo kranais ir savaeigiais keltuvais mon ms kelti nei jungus tampos. nuo elektros renginio srovini dali atjungiami kilnojamojo emiklio galai.6. 102. kaip nurodyta 4 priede. darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 102. skirstykl ir transformatorini elektros renginiuose. darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti b tina prijungti emiklius ant atjungto (i jungto) darbams elektros renginio vis fazi i vis pusi . arba j pakeitusiam asmeniui. kuriam yra priskirti valdyti elektros renginiai. darbus leid iama vykdyti tik pagal nurodym . KUR BUVO TAIKYTOS TECHNIN S PRIEMON S. Sutvarkius darbo viet nustatyta tvarka forminamas visi kas darb u baigimas ir. nuo em s atjungiamas kilnojamojo emiklio galas. i vedami darbuotojai (brigada). enklus Nejungti! renginiuose dirbama leid iama nukabinti tik asmeniui. nuimamas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . PASTOT S. SUTVARKYMAS 102. DARBO VIETOS. 102.3. Atjungt elektros rengin leid iama jungti. RENGINIO JUNGIMAS 104.5. 101.2. nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai. arba i dav s nurodym asmuo. kurias pakanka eminti vienoje vietoje. Dirbant iose zonose nei jungus tampos. Dirbant transformatori pasto i . VII. nuimami darbo vietos ir pavojing zon rib aptvarai. i kur gali b ti jungta tampa. ATSKIR ELEKTROS RENGINI PRIE I RA I. renginio jungim ra s nurodymo skiltyje Kiti nurodymai . darb u baigimas forminamas nurodymo (9 priedas) 4 lentel je (jei buvo dirbta pagal nurodym ). ne ma esniais.1. 100. leid iama prie tamp turin i srovini dali priart ti atstumais. SKIRSTYKLOS IR KOMUTACINIAI APARATAI 106. 105. kai darbo vieta sutvarkyta pagal 102 punkto reikalavimus.99. b ti specialiai apmokytas ir atestuotas. U baigus darb . 102. Min t mechanizm operatorius privalo tur ti PK. jungti leid ia budintysis. i skyrus atjungtas skirstom sias ynas. prie atliekant jungimo operacij . Dirbant iose zonose ma inomis ir mechanizmais. ma in ir mechanizm ant pneumatini rat srovei laid s korpusai turi b ti eminti.

108.1. 110. ant distancinio valdymo rakt pakabinti enklus NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir ant u daryt ventili NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . . 107. juos u rakinti. i jungti jungtuv . esant galimybei turi b ti u rakintos ir ant j b tinai pakabintas enklas STOK! TAMPA . kur lieka tampa.). I leidimo kam ius arba ventilius u daryti leid iama tik tada. 110. Tikrinti orin jungtuv . i traukti jungtuv remonto ar bandymo pad t . draud iama. i rinktuv . 111. palikti atidaryt kam t ar i leidimo ventil .Jeigu prijungti emikliai nuo srovini dali .2.2. nutraukti visus darbus valdymo ir paskirstymo spintose.1. u blokuoti vietinio valdymo mygtuk ir paleidimo vo tuvus (pvz.2. prie leid iant dirbti. Prie leid iant dirbti komutaciniuose aparatuose.3. ant kuri dirbama. u daryti vis oro vamzdyn .. atjungti visas turin ias tamp grandines (valdymo. kuris leist operuoti jungtuvu tik darb vykdytojo nurodytam darbuotojui.3. 113. 110. iuo atveju 107.4. 113. derinimo ir bandymo metu. svoriu valdomose pavarose svor nuleisti. valdomuose distanciniu b du. 112. kuriais paduodamas oras. Dirbant komplektin se skirstyklose ant i traukto ve im lio. kuriuose yra suspaustas oras.1. b tina: 108.3. Jei remonto metu mon ms reikia b ti oro rinktuvuose (resiveriuose). tai papildom kilnojam j u d tas kilnojamasis ir papildomas emiklis turi b ti matomas i darbo vietos.1. b tina: 107. 108. u daryti ir u rakinti jungtuv bak arba pneumatini pavar vamzdyn ventilius ir i leisti esant or . u rakinti spintas ir pan. kai bus u sukti visi var tai ir ver l s. yra atskirti atjungtais jungtuvais. galios skyrikliais. Prie pasikeliant ant orinio jungtuvo atlikti bandymo ir derinimo darbus. atjungti nuo oro rinktuvo oro padavimo vamzdyn ir rengti akles. demontuotomis ynomis arba laidais. 107. skirtuvais. emikl darbo vietoje prie srovini dali b tina prijungti tik tuomet. elektros ap ildymo. i imtais saugikliais. pavaros maitinimo ir kt. kameros u uolaidos. o spyruoklin se spyruokl atpalaiduoti. 108. signalizacijos.2.) arba paskirti instruktuot brigados nar . kai iose dalyse gali atsirasti indukuota tampa. ventilius. tvirtinan ios landos dangt . Pasikelti ant atjungto orinio jungtuvo su oru u pildytu atskyrikliu. Draud iama mon ms b ti prie orinio jungtuvo j atjungiant ir jungiant tikrinimo. i leisti or . atjungti valdymo grandines. matomam nutraukimui u tikrinti b tina: 113. skyrikliais. ant ventili pakabinti enklus NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . jei jame yra darbo sl gis. kuriame yra darbo sl gis. ventiliai paliekami atidaryti. b tina: 110. I leidimo kam iai. Dirbant ant nueinan i nuo komplektini skirstykl oro ar kabeli linij . 109. 107. atjungti oro vamzdelius. leid iama tik atliekant bandym ir derinimo darbus.

118. i kuri gali b ti jungta tampa ( skaitant galimyb b ti prijungti prie eminimo renginio. kai kei iamiems saugikliams naudojamas untavimas ir special s izoliaciniai gaubtai. galvos. Leid iama emosios tampos renginiuose keisti saugiklius esant tampai ir apkrovai.3. dielektrines darbus atlikti ir renginiams operatyviai pri i r ti tarp darbdavi turi b ti pasira yti elektrotechnikos darbuotoj II. veido. b tina naudotis: 115. kuri turi du ir daugiau maitinim . rank apsaugos priemones ( alm . turi b ti eminta prie sankirtos. Prijunginiuose. . Kompresoriai ir sl giniai indai eksploatuojami pagal sudarytas ir patvirtintas darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijas. esantis atjungimo vietoje. kitais norminiais aktais. Kilnojamieji emikliai atjungimo (i jungimo) vietose turi 120. auk tosios tampos renginiuose izoliuojan iomis repl mis (lazda). pakanka nuo maitinimo pus s linij eminti ne toliau kaip u 3 km. Elektros rengini raktai turi b ti budin i ar kit darbuotoj apskaitoje. dirbant oro linijoje. kai eminimo peiliai sublokuoti su jungtuvo ve im liu. kada transformatori pastot . leid iama i imti bei statyti saugiklius esant tampai. 115.2. rank apsaugos priemon mis ( almu. Visais atvejais. veido skydeliu. moni darbuotojai. emosios tampos elektros renginiuose pir tines). 120. tampos matavimo transformatori saugiklius ir emosios tampos kam tinius saugiklius i imti bei statyti leid iama. skirstykl ar transformatorin aptarnauja keli tarpusavio santyki nuostatai. jungti tamp d l atbulin s transformacijos). kuri schemoje prie saugiklius n ra komutacini aparat .2. aki . ta iau kai n ra apkrovos. jei yra galimyb . veido skydel . I imti bei statyti saugiklius reikia i jungus tamp .4. Tvark nustato mon s atsakingas u elektros k asmuo. esant tampai bei apkrovai. u uolaidas arba dureles. izoliuojan iomis repl mis ar kitais prietaisais saugikliams keisti. 115. kuri turi vien maitinim ir n ra sankirt su kitomis turin iomis tamp oro linijomis ir joje n ra indukuotos tampos. sudarytas remiantis iomis taisykl mis.113. leid iama ve im l pastatyti kontrolin pad t .1. u rakinti ir pakabinti ant j DIRBAMA . 116. veido. I imant bei statant saugiklius.1. dielektrin mis pir tin mis). jungus eminimo peilius. darbo viet reikia eminti i vis pusi nusta ius. enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE 113. Reikia papildomai naudoti galvos. dirbant oro linijoje. jei yra tampa. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti dirbant oro linijose. Darbo vietose oro linijos turi b ti eminamos taip: 120. b tina OL atjungti (i jungti) ir eminti atjungimo vietose. tai i tos pus s papildomai eminti darbo vietos neb tina. 114. 117.3. Kai darbo vietoje matomas emiklis. aki . ORO LINIJOS 119. arba eminama tarp atjungimo (i jungimo) vietos ir darbo vietos. dirbant oro linij sankirtoje. 120. kad atstumas darbo vietoje tarp emikli b t ne didesnis kaip 3 km.

kai OL indukuota tampa yra didesn kaip 50 V.7. o jeigu linijoje dar yra indukuota tampa. reikia laikytis toki saugos priemoni : 124. o atjungti ir prijungti var tinius gnybtus. pakanka eminti tik toje atramoje.6 m ir kampas ne didesnis kaip 30 laipsni arba yra rengti laipteliai. kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos n ra konstrukcij .2. 120. jeigu nenutraukiamas laid vientisumas. naudoti metalo konstrukcijomis neslystan i avalyn ir pir tines. Atliekant oro linijos ap i r lipti atram arba ant konstrukcij draud iama. nelipti apled jusias atramas ar portalus. tai reikia eminti i abiej sankirtos pusi . 120.6. iuo atveju atjungim vietose eminti draud iama. kurie atramoje ar portale vykdys darbus. Lipant atram . 123. 124. Kai atram lipti monterio nag mis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta.5. j saugiai lipti. 124. kuriuo eminti oro linijos laidai. reikia prie jo prisitvirtinti aprai . naudoti aprai us su dviem stropais. Vykdant darbus lipti atram ir dirbti joje leid iama tik sitikinus. kiek maitinimo altini turi linija. o atjungimo vietose emintos visos faz s. arba gretimoje atramoje nepriklausomai nuo to. j izoliatoriai ir armat ra. kuriuose atstumas tarp skersini yra ne didesnis kaip 0. Per kei iamus laidus ar trosus i abiej sankirtos pusi turi b ti permestos virv s i izoliacin s med iagos. 120. 124. tai dirbti galima tik eminus darbo vietoje. kur dirbama. 122.9. atjungti ir prijungti eminimo nuleistuv i apsaugos nuo perk nij troso reikia prie tai eminus tros .120. kranai ir moni k limo bok teliai. lipant nesine ti rangos ir ranki (v liau juos pasikelti darbo viet virve). Matuojant atram eminimo var . Jei sankirtoje atri ami ar kei iami laidai. 110 kV ir auk tesn s tampos OL darbo vietoje neb tina eminti visus laidus. tai OL reikia eminti i abiej nutraukimo pusi . dirbant oro linij ir atvir skirstykl yn sankirtoje. 121. kuri galai pritvirtinami prie inkar ar konstrukcij . lipti atram ar portal i tos pus s. Dirbant savaeigiais keltuvais mon ms kelti. jungian ius nuleistuv su atramos eminimo kont ru. Lipant metalines atramas ar pasto i portalus. kur vykdomi darbai. galima tik eminus nuleistuv . kuri krep ius potencialams i lyginti dar reikia sujungti su kilnojamuoju emikliu tokio skerspj vio kaip emiklio. kai darbo metu laid reikia nukirpti arba jis buvo nutr k s. kai oro linija yra indukuotos tampos zonoje. tai emikliai turi b ti u d ti kiekvienoje darbo vietoje (atramoje). trukdan i apsaugin alm . 124.5. neprad ti darb . trukdo ant atramos sumontuotos konstrukcijos ir pan. 124. turi b ti eminta toje vietoje (atramoje). kad lipant b t galima nuolat prisitvirtinti vienu i strop . b tina abu emiklius sujungti tarp sav s potencialui i lyginti. Jei ie darbai atliekami vir utin je susikirtimo linijoje. trosai. 124. reikia aprai stropu apsijuosti stieb arba prisitvirtinti stropu ir d v ti specialia ranga.3. su kuriuo dirbama. turin i tamp . kol atram ar portal ne lipo visi darbuotojai. reikia sutvirtinti atram arba naudoti moni k limo mechanizm .8.6. 120. apa ioje esanti linija turi b ti atjungta ir eminta i abiej susikirtimo pusi arba darbai turi b ti vykdomi pagal special darbdavio arba jo galioto asmens patvirtint darb organizavimo projekt . jeigu iki kit laid i laikomi 3 priede nurodyti atstumai. dirbant tik vienoje atramoje.4.1. o pakanka eminti vien laid . 120. taip pat turi b ti eminti naudojami mechanizmai.).4. i kurios pu ia v jas. kur dirbama. i d styti emiau laid .

vadovaudamasis technologin mis kortomis. Dirbant ant palaikan ios ar tempian ios girliandos. Dirbant atramose turi b ti i laikomi 3 ir 4 prieduose nurodyti atstumai nuo dirban i j ir mechanizm iki turin i tamp laid . laidai turi b ti pakelti saug auk t . dirbant atjungus tamp vienoje grandyje. Prie pradedant darbus ant girliand su matavimo lazda.6 m ar kampas didesnis kaip 30 laipsni ir jei jose ne rengti laipteliai. 128. Keliant (arba nuleid iant) laidus. Praleid iant transporto priemones. draud iama b ti ant traversos ar ant stiebo po tomis traversomis. 132. Atram griovimo ir statymo b dus. Daugiagrand se oro linijose. dirbti leid iama tik ios grandies pus je. Valant ar platinant oro linij trasas. duodantysis pavedim ar nurodym turi nustatyti priemones. jeigu gali b ti trukdomas transporto eismas. b tina atjungus visas oro linijas ir eminus darbo vietoje arba i darbo ruo o dviej pusi . draud iama. kuriam jos n ra apskai iuotos. j tvirtinimo b tinum ir b dus nustato darb vadovas. arba atjungti oro linij . 131. Kampin se atramose su smaiginiais izoliatoriais lipti ir dirbti reikia i orin je kampo pus je. 140. DSI ir kitais norminiais aktais. Atramos. 127. projektine dokumentacija. kurias keliamas krovinys. trosus. prie darb prad i turi b ti sutvirtintos. turi b ti nutraukti visi darbai oro linijose. Pereiti ant travers . reikia naudoti kritimo stabdytuv su i traukiamuoju lynu (apsaugin ritin l ). . Dirbti atjungtoje daugiagrand s oro linijos grandyje. 126. Draud iama priart ti ar iau kaip 8 m prie nutr kusio laido ar em jusios atramos (portalo) oro linijose bei atvirose skirstyklose ir ar iau kaip 4 m u darose skirstyklose. b tina gauti keli policijos leidim . 130. Jeigu nurodyt atstum i laikyti negalima. apsauginio dir o stropas turi b ti u kabintas u traversos. galima tik tada. 136. kuriose oro linijos susikerta su transporto magistral mis (gele inkeliai. kurioje grandys i d stytos vertikaliai. 135. kuriose oro linijos susikerta ar suart ja su plentais ir keliais. atvirose skirstyklose ir u darose skirstyklose ant oro linij i vad bei linij skyrikli . jei reikia laikinai sulaikyti transporto eism . atjungus vien grand . tai tokie laidai turi b ti atjungti ir eminti. darb vadovas privalo darbo viet i kviesti transporto magistral s atstov . pakabintus ant bendr atram kartu su kitomis oro linijomis. kuriose grandys i d stytos horizontaliai. izoliatorius. 139. Jeigu stropo ilgis nepakankamas. kad akos ar med iai nepriart t prie laid ar iau kaip 4 priede nurodytais leistinais atstumais. 125. 129. emosios tampos oro linijose tempti ir keisti laidus. kai i grandis yra emiau tamp turin i grand i . turin i tamp grand i pus je ant atramos stiebo 2 3 m auk tyje turi b ti pakabintos raudonos v liav l s. Keisti ir reguliuoti laidus atjungtoje grandyje draud iama. Dirbant zonose. laikan i turin ias tamp grandis. kuriuose atstumai tarp skersini didesni kaip 0. kanalai). b tina vizualiai patikrinti pakabinam izoliatori tvarkingum ir ar yra visi kai iai ir u raktai armat roje. 137. Art jant perk nijai. 133. kurios darbo metu gali tur ti vienpus tempim . laivybin s up s. Daugiagrand se 35 kV ir auk tesn s tampos oro linijose. b tina naudoti savaeig keltuv mon ms kelti. Lipti atram galima tik atjungtos grandies pus je. is atstovas privalo b tinam laikui sustabdyti transport arba persp ti brigad apie art jant transport . 134.Pasikelti metalines atramas ar portalus. Dirbant zonose. 138.

346 ( in. 146. Esant b tinumui perkloti neatjungtus kabelius leid iama laikantis ypating saugos reikalavim : 148. reikalavim . elektri kai i krauti ir eminti atjungimo (i jungimo) vietose i vis pusi . Nr. Darbuotoj . em s kasimo darbai turi b ti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykli statyboje DT 5-00. Ie kantieji gedimo oro linijoje turi tur ti sp jamuosius enklus ir. sakymu Nr. 144. Durti kabel turi du darbuotojai. reikia papildomai eminti i oro linijos pus s.2. kad kabelis tikrai atjungtas. i einan ius (pereinan ius) oro linijas. reikia vengti eiti po laidais. IV.1. Prie leid iant dirbti orin je kabeli linijoje. dirban i kabeli linijose. ELEKTROSTATINIAI FILTRAI 149. perklojamame kabelyje esan ios movos turi b ti patikimai tvirtintos. o antras PK. Apsaugai nuo mechanini pa eidim ant dielektrini pir tini reikia u simauti brezentines pir tines. Sunkiai pereinamoje vietov je arba nepalankiomis oro s lygomis oro linij turi ap i r ti du PK darbuotojai. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. Kabelius. i kur gali b ti jungta tampa. at ildant grunt . negalima naudoti kylini k j ir kit sm gini ma in ar iau kaip 5 m iki kabeli . saugai ir sveikatai u tikrinti b tina kabel atjungti (i jungti). ir tada darbo vietoje j pradurti arba nukirpti specialiu taisu. 2001. Atkasti kabeliai ir j movos turi b ti tvirtinti. III. iem . gruod io 22 d. Prie leid iant dirbti kabeli linijoje. 145. 3-74). atjungtas darbams kabelis nustatomas. KABELI LINIJOS 143. . apsaugoti nuo mechanini pa eidim ir pa ym ti sp jamaisiais enklais. dirbti reikia m vint dielektrines pir tines. reikalinga u d ti kilnojam j 148. linijoje rengtiems specialiems eminimo prijungimo kontaktams.141. Raktai saugomi mon je nustatyta tvarka. Esant emikl arba trumpikl . esant pavojui aplinkiniams. Ap i rint linij . 150. patikrinus tampos indikatoriumi tampos nebuvim kabelini at ak prijungimo vietose arba darbo vietoje specialiu tampos indikatoriumi. patvirtint Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. Kasant kabeli trasose. nes jose d l vairi prie as i gali atsirasti tampa. 142. 148. b tina sitikinti. Elektrostatinio filtro darbo metu visos jo landos turi b ti u darytos ir u rakintos. 147. pakabinti sp jamieji enklai. Duob s ir tran jos turi b ti aptvertos. Liesti elektros filtro srovines dalis leid iama jas atjungus (i jungus) nuo tampos ir pa alinus elektrostatin kr v eminant.. Kitais atvejais ap i r ti gali vienas PK. pavojing zon aptverti ir pa ym ti enklais. ilumos altinis negali priart ti prie kabeli ar iau kaip 15 cm.

156. o nesant jo 159. Steb tojai turi b ti i or je ir kontroliuoti atliekam suvirinimo darb saugum . turi b ti rengtas talpyklos i or je. 153. maitinantis kilnojam j viestuv . vieno i kuri kvalifikacija turi b ti ne emesn kaip VK. 160. su specialiai rengtu emintuvu. 158. Transformatorius. Elektrinio suvirinimo renginio korpusas turi b ti emintas. kurios kit gal turi laikyti vienas i steb toj . Elektros filtro sekcijos. darbo vieta turi b ti ap vie iama atitinkamais viestuvais. uliniuose ir kitose u darose ir sunkiai prieinamose ertm se elektrinio suvirinimo darbus privalo atlikti suvirintojas. Visi remonto darbai elektros schemoje atliekami pagal nurodymus. prijungti ir atjungti turi VK darbuotojai. Panaudoti maitinamojo kabelio nulin darbin laid suvirinimo transformatoriui eminti draud iama.151. i skyrus jungiamus komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. . Atliekant suvirinimo elektra darbus talpykl viduje. kurio tre ioji apsauginio laidininko (PE) gysla tiesiogiai prijungiama prie suvirinimo transformatoriaus korpuso ir maitinimo punkto eminimo ynos (gnybto). VI. Elektrotechnikos darbuotojams leidimas vykdyti suvirinimo darbus ra omas atestacijos pa ym jime. Eksploatuojant autonomines elektros stotis (mobili sias arba stacionariai rengtas rezervinio maitinimo elektros stotis) b tina u tikrinti. Suvirintojas privalo u sisegti aprai us su prie j pritvirtinta virve. Kiti elektros filtr aptarnavimo darbai atliekami pagal gamintojo ar mon s parengtas ir patvirtintas instrukcijas. AUTONOMIN S ELEKTROS STOTYS IR ELEKTRIFIKUOTI RANKIAI BEI MECHANIZMAI 161. kuriose bus dirbama. Temperat ra turi b ti ne auk tesn kaip 50°C. pastatytais talpos i or je. Kilnojam j viestuv jungti per autotransformatori draud iama. Veikiant elektrostatiniam filtrui draud iama vykdyti darbus jo eminimo schemoje. arba kilnojamaisiais 12 V tampos elektriniais viestuvais. stebimas dviej asmen . kad neb t jungta j tampa elektros tinkl . Vienfaziam elektriniam suvirinimo transformatoriui maitinti turi b ti naudojamas trigyslis lankstus kabelis. 152. 155. Elektrinio suvirinimo renginius. Atlikti elektrinio suvirinimo darbus leid iama atestuotiems PK specialiai apmokytiems asmenims. kai yra prijungiami prie elektros tinklo. SUVIRINIMAS ELEKTRA 154. kurio viena gysla (PE) panaudojama jo korpusui eminti. 157. ie darbai leid iami tik visi kai atjungus (i jungus) tamp nuo elektrostatinio filtro. V. turi b ti i v dintos ir i bunkeri pa alinti pelenai. Maitinimo punkto eminimo yna turi b ti sujungta su linijos PE laidu. Trifazis suvirinimo transformatorius turi b ti maitinamas kabeliu. Suvirinimo renginiai eminami prie tai.

Kilnojam j elektrifikuot ranki ir mechanizm eminimas turi b ti vykdomas atsi velgiant gamintojo jungti vartotojo tinkl . neatjungus nuo tinklo pateiktus naudojimo dokumentus ir ranki bei mechanizm klas . Su 0 ir 0I elektros izoliacijos klas s rankin mis elektros ma inomis ir rankiais pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke dirbti draud iama. ir elektrotechnikos darbuotoj s ra . atjungimas nuo jo bei prie i ra turi b ti vykdoma laikantis gamintoj instrukcij . Autonomini elektros sto i prijungimas prie elektros tinklo. Du ir daugiau darbdavi . kad b t garantuota vis darbuotoj sauga ir sveikata. 169. Nepateikus tokio dokumento ir s ra o elektros rengini savininkui arba asmeniui. JURIDINI IR FIZINI ASMEN DARB VYKDYMO TVARKA ELEKTROS RENGINIUOSE. i taisykli ir kit darb saugos normini akt nuostat vykdymas yra privalomas. Juridiniai asmenys. gali atlikti VK darbuotojai. KURIE JIEMS NEPRIKLAUSO NUOSAVYB S AR PATIK JIMO TEISE 166. 0 ir 0I klas s rankines ma inas ir rankius naudoti nerekomenduojama.Autonomini elektros sto i prijungimo prie vartotojo elektros tinklo grandin se turi b ti rengti special s komutaciniai ir apsaugos elektriniai aparatai. Prijungiant autonomines elektros stotis prie vartotojo elektros tinklo. Eksploatuojamas autonomines elektros stotis prijungti ir atjungti bei pri i r ti turi ne emesn s kaip VK darbuotojai. 165. rekomenduojama rengti jungimo nuo operatoriaus elektros tinklo kontrol s automatik . VIII. Darbdaviai. kuriam priklauso elektros renginiai. turi b ti apmokyti saugiai dirbti su jais ir instruktuoti. atsakomyb . privalo sura yti darbuotoj saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomyb s rib aktus (sudaryti sutartis). kuriam priklauso elektros renginiai. kuriuose turi b ti nustatyta darb organizavimo ir vykdymo tvarka. rangovo ir u sakovo darbuotoj santykiai. privalo elektros rengini savininkui arba asmeniui. 167. sudar rangos sutart . siekdami apsaugoti darbuotojus nuo . kurie jiems nepriklauso. Naudojant kilnojamuosius elektrifikuotus mechanizmus. pateikti dokument . organizuoja darb taip. Darbuotojai. kurie jiems nepriklauso nuosavyb s ar patik jimo teise. atlikdami darbus vienoje mon je. atvyk dirbti u sakovo elektros renginius. leisti dirbti kitos mon s darbuotojams arba pavieniams asmenims draud iama. vykdantys darbus su elektrifikuotais mechanizmais. neleid iantys j operatoriaus elektros tinklo. Kad b t i vengta klaiding mobili j elektros sto i prijungim prie tinklo operatoriaus elektros tinklo. 162. Juridiniai ir fiziniai asmenys. 168. Juridiniams ir fiziniams asmenims dirbant elektros renginiuose. 163. kuriame nurodyta darbuotoj kvalifikacija ir j teis s. vykdantys darbus elektros renginiuose. 164. nustatoma komandiruot darbuotoj instruktavimo tvarka. suteikiant teis vykdyti iuos darbus. jei j prijungimas atliekamas ne komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. mon s padalinyje ar darbo vietoje. prie tai komutaciniais aparatais vartotojo tinkl reikia atjungti nuo tinklo operatoriaus elektros tinklo. j prijungim prie elektros tinklo.

174. operatyviniai darbuotojai) arba operatyviniai remonto darbuotojai. Elektros renginius operatyviai pri i r ti gali operatyviniai (budintys) darbuotojai (toliau tie renginiai. Sud tinguosius perjungimus (i skyrus avarinius atvejus) vykdo du operatyviniai darbuotojai. Kai pamainoje (vienoje darbo vietoje) budi du operatyviniai darbuotojai. Jei perjungimus vykdo operatyviniai remonto darbuotojai. Nuimti kilnojamuosius emiklius leid iama vienam VK operatyviniam darbuotojui.nelaiming atsitikim darbe ir profesini lig . . energetin se mon se sud tinguosius perjungimus gali vykdyti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. Paprastieji perjungimai perjungimai. Operatyviniai darbuotojai. raktais. gerai i manantys pri i rim rengini schemas. 173. 172. arba pamainos vyresnieji privalo b ti ne emesn s kaip VK.4 kV transformatorius) jungtuv pakeitimas apeinamaisiais ar tarp yniniais jungtuvais. 176. kitas gali b ti PK. Vartotoj elektros renginiuose operatyvin s prie i ros strukt r ir tvark nustato darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. 177. Kiti operatyviniai darbuotojai gali b ti PK. vykdomi viename prijunginyje. 175. kuriose vienam prijunginiui yra daugiau kaip vienas jungtuvas. koordinuoja savo veiksmus ir informuoja vienas kit bei darbuotojus apie darbe galimus pavojus ir profesin rizik . operatyviniams darbuotojams gali b ti pavesta atlikti eksploatavimo. 178. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. OPERATYVIN PRIE I RA 170. sud tingus perjungimus vykdo dviese. konkretaus darbuotojo kvalifikacinius sugeb jimus. esant b tinumui. Atsi velgiant esam elektros rengini operatyvinio aptarnavimo strukt r . o antras gali b ti PK. Be pagrindini operatyvin s prie i ros darb . Kilnojamuosius emiklius auk tosios tampos elektros renginiuose u d ti privalo du darbuotojai vienas VK. Vykdyti elektros rengini operatyvin prie i r gali darbuotojai. blokais ir pan. (i skyrus 10/0. darb saugos instrukcijas ir parengti pagal darbuotoj lavinimo bei atestavimo norminius aktus. kuriems darbdaviui atstovaujan io ar jo galioto asmens priskirti 171. vertin s vietos s lygas mon s techninis vadovas i tvark gali pakeisti vadovaudamasis mon je nustatyta tvarka. suteikia darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. turin iose atestatus eksploatuoti elektros renginius pas vartotojus. atliekamus automatizuota dispe erinio valdymo sistema (ADVS). Operatyvinio darbuotojo teises energetin se mon se bei mon se. perjungimai schemose. Elektros rengini operatyvin prie i r atliekantys darbuotojai privalo tur ti vis aptarnaujam veikian i elektros rengini schemas. asmeni kai pri i rintys elektros renginius. IX. kitas PK. gali vykdyti vienas VK operatyvinis darbuotojas. Visi pakeitimai elektros renginiuose turi b ti nedelsiant pa ymimi schemose. 179. avarinius remonto darbus arba prie i r ti tuos darbus atliekan ius remonto darbuotojus. Paprastuosius ir sud tinguosius perjungimus avarij atvejais gali atlikti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. pavien s operacijos pirminiais komutaciniais aparatais ar RAA terp mis. Sud tingieji perjungimai tai renkam yn sistem ar sekcij . tai perjungimus auk tosios tampos renginiuose turi vykdyti du asmenys: vienas ne emesn s kaip VK. perjungimai emosios tampos tinkle. transformatori i jungimas ir jungimas. rengini i d stym ir paskirt . Sud tinguosius perjungimus.

rangovo operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai privalo b ti parengti ir atestuoti pagal tuos elektros renginius eksploatuojan i moni darbuotoj atestavimo ir rengimo tvark . privalo b ti instruktuoti apie leid iamus vykdyti operatyvinius perjungimus. rinkl s. privalo tur ti elektros rengini . 182. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos atestatus eksploatuoti tos r ies elektros renginius. patalp ir pan. saugiems operatyviniams perjungimams vykdyti rangovas pats turi tur ti visas asmenines ir kolektyvines apsaugines ir darbo priemones. Elektros rengini teritorijos. vykdantys operatyvinius perjungimus. Instruktuoja elektros rengini savininko darbuotojas. komutacini aparat pavaros. gali eiti tik asmenys. Elektros renginiuose dirbant rangov organizacijoms. kontroliuojamas patyrusio darbuotojo. prie kuri yra galimyb prieiti pa aliniams asmenims.4. rangovo pateiktame dirbsian i objekte darbuotoj s ra e nurodyti asmenys. privaloma m v ti dielektrines pir tines. Bandymus atlikti leid iama ne emesn s kaip VK specialiai apmokytiems. Nuotoliniu b du atjungus 35 kV ir auk tesn s tampos oro ar kabeli linijas enklai NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir EMINTA nekabinami. 181.1. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus. darbo viet ruo ia ir sutvarko operatyviniai arba operatyviniai remonto darbuotojai.2. kai narveliuose. asmenys. nuotoliniu b du atjungus rengin remontui. teritorij . i skyrus atvejus. kurie parengti darbams atitinkamuose elektros renginiuose teis s akt nustatyta tvarka. 182. rangovo darbuotojai. 182. BANDYMAI JUNGIANT PAAUK TINT TAMP I PA ALINIO TAMPOS ALTINIO 186.5. BANDYMAI IR MATAVIMAI I. Juridiniai ar fiziniai asmenys turim elektros rengini operatyvinei prie i rai gali sudaryti sutartis su paslaugas teikian iomis mon mis. Kol darbo vieta neparuo ta. kokius operatyvinius perjungimus gal s atlikti rangovo personalas. 185. organizuojantis operatyvin darb . 182. operatyvinius perjungimus galima leisti vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams. nustatyta tvarka atestuotiems darbuotojams. spintose ar rinkl se vykdomi darbai. Pagalbiniams darbams atlikti bandymus atliekan ios brigados sud t gali b ti traukiami ir remonto darbuotojai. privalo b ti nuolat u rakinti.6. kuriuose vykdo perjungimus. 182. X.3. 183. 184. 187. 182. patalpos. operatyvines schemas.180. skyduose. Vykdant perjungimus auk tosios tampos renginiuose su rankine pavara. ruo iantys darbo viet . Praktiniams g d iams gyti darb vykdytojas turi 1 m nes sta uotis. spintos. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus. . Transformatori pastot je. narveliai. skydai. sudarytoje sutartyje turi b ti tiksliai nurodyta. Tuo atveju turi b ti vykdytos ios s lygos: 182.

Palikti post 195. bet ir pastatyta sargyba.brigad . aptvar ir i ardyt kabelio gysl turi b ti ne tik pakabinti enklai. kurie bus bandomi. Bandymo renginio auk tosios tampos i vadas prie jungiamas prie bandomo renginio turi b ti emintas. Surenkant bandymo schem . Tai. o kas vadovauja bandymams eilut je Kiti reikalavimai . Izoliacini med iag ir gamini (apsaugos priemoni .. bandymams atlikti galima traukti ir bandymus atliekan ius darbuotojus. lauke ir pan. Bandym metu draud iama mon ms b ti ant bandom j rengini . Saugoti skiriami PK darbuotojai. jei reikia. skirstyklos narvelyje arba patalpoje. kuri srovin s dalys aptvertos i tisiniais arba tinkliniais aptvarais.) stacionariose bandym laboratorijose bandymus gali atlikti vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka. remontuojan i arba montuojan i renginius. Asmenys. saugantys bandomuosius renginius. bandomo renginio korpuso eminim . Brigados nariai. 191. apie bandym prad i . Blokuot turi visi kai i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos. turi b ti u 194. 190. kad saugoti paskirti asmenys yra savo vietose ir ino ie asmenys gali tik leidus darb vykdytojui. o durys u blokuotos. teritorijose. kurie turi neleisti pa aliniams asmenims prisiartinti prie bandymo renginio. Tuo atveju bandymai naudojant stendus turi b ti atliekami u auk tosios tampos rengini . Tai turi b ti nustatyta nurodymu. trukdan ius atlikti bandymus. turi b ti ra yta nurodymo skiltyje Kiti reikalavimai . ant dur arba aptvar turi b ti pakabinti enklai STOK! TAMPA ir BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . privalo laikyti. Bandant kabel . kad ie renginiai turi tamp . matomi i i or s. jam pareigojus. 196. ra yti nurodym . sujungimo laid ir bandom aptvar . skiriama apsauga i PK brigados nari . Aptvarus rengia bandymus atliekantys darbuotojai. 188. PK brigados nariams. 193. laboratorijos ar derinimo organizacijos VK darbuotojas. Jei durys neu rakintos arba bandomas remontuojamas kabelis. Bandomieji bei bandymo renginiai ir j sujungimo laidai turi eiti bandymo darbo viet ir b ti aptverti.. Jei reikia. prie dur . Apie reikalingum atlikti bandymus montavimo arba remonto metu ra oma nurodymo eilut je Pavedama. . 192. . Prie pradedant bandymus. Nuimti elektros renginyje u d tus emiklius. pirmiausia reikia prijungti bandymo rengini apsaugas ir darbo eminimus ir. Prie jungiant bandom j tamp darb vykdytojas turi sitikinti. saugodami bandomuosius renginius. darb vykdytojas privalo min tus narius instruktuoti. iuo atveju bandymams vadovauja darb vykdytojas arba. Jei bandymo renginys ir bandomi renginiai yra skirtingose patalpose arba skirtingose skirstyklos dalyse. stebintiems izoliacijos b kl . jei antrasis jo galas yra u rakintoje kameroje. bandyti paauk tinta tampa reikia pagal nurodym . ir juos v l u d ti galima tik asmeniui. leid iama b ti atskirai nuo darb vykdytojo. leidus. Ant bandom bei bandymo rengini i kabinami enklai BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . vadovaujan iam bandymams. dirban ias renginiuose. rengini . turintis teis b ti darb vykdytoju. kad rengini remonto ar montavimo metu bus vykdomi bandymai. Ant aptvar turi b ti enklai STOK! TAMPA . Elektros renginius sand liuose. Pagal nurodymus bandyti ir pasirengti bandymams galima tik pa alinus i darbo viet kitas brigadas. izoliacini detali ir pan. kurio gyslos i ardytos trasoje. 189. kai durys atidarytos.

ar tinkamai surinkta schema ir rengtos apsaugos. rengini perjungimus bei prie j liestis . Bandymo schemose eminti naudojamo varinio laido skerspj vis turi b ti ne ma esnis kaip 4 mm2. ar visi brigados nariai yra nurodytose vietose. Kilnojamosiose laboratorijose turi b ti viesos signalizacija. nuimti nuo bandymo renginio i vado eminim ir prijungti tamp . skaitant bandomuosius renginius ir sujungimo laidus. poliaus arba kabelio gyslos ir j atjungti galima tik pagal vadovaujan io jo bandymams u duot ir tik eminus bandomus renginius stacionariais arba kilnojamaisiais emikliais. kuriuose yra emintuvai. 204. Darb vykdytojas prie bandymus turi patikrinti. 198. kad jungta auk toji ar emoji tampa. Jei b tina. kai durys atidarytos. 204.Prie prijungiant bandymo rengin prie emosios tampos tinklo. Auk tosios tampos renginio patalpos arba stendo dalis turi b ti u blokuota. sp ti brigad apie tampos jungim ir sitikinus. Kad nepramu t oro tarp . turi b ti ne ma esnis nei nurodyta 6 priede. patikrinti. palyginti su nurodytu priede. 197. jei auk tosios tampos i vadas turi tamp . bei patikrinti emininim . 204. renginio auk tosios tampos i vadas turi b ti emintas. negu nurodyta 5 priede. suveikianti. taip pat liesti k bul stovintiems ant em s. atstumas tarp srovini dali . mon ms. imtis priemoni .4. u drausti eiti ir i eiti i automobilin s laboratorijos prad jus kelti tamp . 199. 200. kad jis negal t b ti priartintas prie tamp turin i srovini dali ma esniu atstumu. pradeginti kabelius tik i punkt . Nu mus eminim .3. Prijungti sujungimo laid prie bandomojo renginio faz s. kad bandym metu prie bandomojo renginio negal t priart ti mon s. bet ne daugiau kaip 20%. Blokuot turi i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos. 200. rodanti. 201. vis bandymo rengin . turin i bandymo tamp ir darbo tamp . ar n ra pa alini asmen ir ar galima jungti bandymo tamp .2. darb vadovo sprendimu leid iama suma inti atstum . reikia laikyti turin iais tamp ir tada to atlikti bet kokius bandymo schemos arba bandom draud iama. 203. paskui prie bandomo renginio. Naudojantis kilnojam ja automobiline laboratorija.1. 204. Bandymo renginio sujungimo laidas pirmiausia prijungiamas prie eminto bandymo renginio auk tosios tampos i vado. eminti k bul atskiru ne ma esnio kaip 10 mm2 skerspj vio laidu.1. kad sp jim i girdo visi brigados nariai.2. b tina: 204. pats vykdytojas privalo: 200. Prie jungdamas bandymo tamp . 202. Kilnojamuosiuose ir stacionariuose bandymo renginiuose operatoriaus darbo vieta turi b ti atskirta nuo auk tosios tampos renginio dalies. Operatoriaus darbo vietoje turi b ti skirtinga viesos signalizacija. laid reikia pritvirtinti taip.

kai reikia jungti tamp i pa alinio srov s altinio. I bandytus didel s talpos renginius (kabelius. i skyrus darbus labai pavojingose patalpose. kur sujungtos antrini apvij grup s. kuriose iuos darbus vykdo du asmenys. valdymo. b nant atramoje. Draud iama vykdyti darbus. . matuoti megommetru gali du elektrotechnikos darbuotojai. atjungti juos ir i ardyti aptvarus. emosios tampos elektros renginiuose matuoti elektros matavimo repl mis gali vienas PK asmuo. Esant b tinumui nutraukti matavimo prietais ar reli srov s grandin . i kuri vienas PK eksploatavimo tvarka. dirbant elektros matavimo prietais ir relin s apsaugos grandin se. 215. generatorius) reikia i krauti sujungus izoliuojan ia lazda su prie var e. Dirbti elektros matavim . b tina i imti saugiklius i auk tosios ir emosios tampos pusi ir atjungti antrini apvij automatinius jungiklius. DARBAS RELIN S APSAUGOS. 207. nei nurodyta taisykli 3 priede. RY I IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS RENGINIUOSE 212. elektros energijos apskaitos. b tina prie tai u trumpinti srov s transformatori antrin grandin . relin s apsaugos ir automatikos grandin se leid iama vienam VK brigados nariui elektros renginiuose. atjungti rengin nuo emosios tampos tinklo. Dirbti su izoliuojan iomis matavimo lazdomis privalo du arba daugiau asmen VK pagal nurodym . draud iama. 206. AUTOMATIKOS. b tina pa alinti liekam j kr v . ma esniu. kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. Auk tosios tampos rengini izoliacijos var vienas ne emesn s kaip VK pagal pavedim . Tik tada to galima perjungti bandymo renginio prijungimo laidus arba. pakanka jas eminti viename ta ke. 208. signalizacijos. Auk tosios tampos elektros renginiuose su matavimo repl mis turi dirbti du asmenys. darb vykdytojas privalo iki nulio suma inti bandymo renginio tamp . i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. XI. kuri metu galima nutraukti srov s grandin tarp srov s transformatoriaus ir jo antrini apvij u trumpinimo vietos. Baigus darb . tikrinam rengin eminant. Dirbant tampos transformatori grandin je. 214. tai turi b ti atliekama rankiais su izoliuotomis rankenomis. srov s ir tampos matavimo transformatori antrin s apvijos turi b ti nuolatos emintos. Baigus bandymus. DARBAI SU ELEKTROS MATAVIMO REPL MIS IR IZOLIUOJAN IOMIS MATAVIMO LAZDOMIS 209. Tada renginys eminamas. draud iama. eminti bandymo renginio i vad ir apie tai prane ti brigadai. 213. Dirbant su megommetru liesti srovines dalis. 210. prie kuri jis prijungtas. o kitas PK. Oro linijose dirbti su elektros matavimo repl mis. VALDYMO. o emosios tampos II. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. Sud tingose relin s apsaugos schemose. 211.205. visi kai u baigus bandymus.

pri i rint elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietaisus.3. 222. kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. kabeli linijose. 217. prijungtus per matavimo transformatorius. ar n ra tampos. b tina vykdyti tokias saugos priemones: 217. skirti srov s ir tampos antrin ms grandin ms nutraukti ir srov s grandin ms u trumpinti. prijungtus tiesiogiai prie tinklo iki 1000 V. 217. ry i kabeli linijose matavimus kilnojamaisiais prietaisais turi atlikti du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). Matavimo metu. bandant ry i kabeli linijas (toliau kabeli . tikrina) du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). iuo atveju elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietais . tampa antrin se grandin se. Vienfazius elektros energijos apskaitos prietaisus pri i ri vienas PK darbuotojas. ma esniu. dirbant ant magistralini RKL. Darbai vykdomi RKL) paauk tinta tampa. nei nurodyta taisykli 3 priede.2. taip pat stiprinimo punktuose b tina juos atjungti (atjungimo vietoje turi b ti matomas nutraukimas ir i kabintas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ). jie turi b ti atjungti nuo rengini ir kit rengtais liau ikliais ir srov s gnybtuose rengtais trumpikliais ar liau ikliais u trumpinti srov s transformatori antrines apvijas ir atjungti kiekvienos faz s tampos grandines (bandymo blokuose su i traukiamaisiais gnybtais i traukti bandymo bloko i imam j dal ). kuriomis eina ir stiprinimo punkt maitinimas. Jei prie elektros matavimo ar elektros energijos apskaitos prietaisus schemose yra rengti bandymo gnybtynai (blokai).216.5. esant reikalui. 219. Tikrinama eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). Trifazius elektros energijos apskaitos prietaisus. Dirbant ry i kabeli linijose. 217. aptarnauti leid iama vienam VK darbuotojui o labai pavojingose patalpose i jungus apkrov ir atjungus tamp . o dirbant prijungimo filtre ar jo kabelyje. Pakanka bandymo gnybtyn dviem darbuotojams (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu) eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). Elektros energijos apskaitos prietaisus (skaitiklius). 217. i montuoja.4. Darbai vykdomi pagal pavedim . Leid iama vienam apmokytam PK darbuotojui u ra yti matavimo ar elektros energijos apskaitos prietais rodmenis elektros renginiuose. vykus em jimui pastot s auk tosios tampos elektros renginiuose. Darbai vykdomi eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). Elektros energijos apskaitos grandin ms patikrinti leid iama naudoti specialiai tam skirtus induktyviosios ar aktyviosios var os taisus. kuris gali atsirasti ry i kabeliuose. neb tina atjungti tampos bei srov s transformatori pus tampos gnybtuose nutiest elektros apskaitos grandini laidinink ir elektros rengini . 221. 217. jei yra galimyb . 218. pri i ri ( rengia. signalizacija ar valdymas. o labai pavojingose patalpose du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). Prie leid iant dirbti ry i kabeli linij b tina i krauti ir patikrinti. naudoti apsaugines priemones.1. turi b ti atjungta. b tina naudoti izoliuojan ias apsaugines priemones darbuotoj apsaugai nuo elektros potencialo. i einan iose i 35 kV ir auk tesn s tampos pasto i . pakanka tik jungti kondensatoriaus eminimo peil . dirbti auk to da nio grandin se galima tik atjungus tamp . 220.

Higienos normos reikalavimus turi b ti atsi velgta rengiant norminius aktus. 5-195). Jis privalo apr pinti darbuotojus reikiamais darbo drabu iais ir asmenin mis apsaugos priemon mis. Kiekviename matavimo ta ke atliekami ne ma au kaip trys matavimai.5 m. apie 0. i prietais matavimo diapazonas turi atitikti 50 Hz da n . kuri reglamentuoja leid iamas elektromagnetinio lauko parametr skaitines vertes darbo vietose. kad b t galima parinkti reikiamas kolektyvines ir (arba) asmenines apsaugos priemones. 228.prie i ros darbus atlieka vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). projektuojantys. vertinantys ir kontroliuojantys darbo vietas. Rezultatu laikomas i matavim aritmetinis vidurkis. apie 1 m ir apie 1. sakymu Nr. 225. Parametr leid iamos skaitin s vert s ir matavimo reikalavimai (toliau Higienos norma). Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s neturi b ti didesn s kaip 7 priede nurodytos leid iamos skaitin s vert s. iais atvejais turi b ti nedelsiant nustatytos ir pa alintos vir ijimo prie astys. Higienos norma turi vadovautis fiziniai ir juridiniai asmenys. rengiantys. kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris vir ija 25 kV/m ir (ar) magnetinio lauko stipris vir ija 5. patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2001 m.1 kA/m. 230. kuris privalo organizuoti darbuotoj saugai ir sveikatai kylan ios rizikos vertinim . 2002. nustato elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr matavimo reikalavimus.. Darbuotoj apsauga nuo elektromagnetinio lauko reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 110:2001 Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. Draud iama dirbti darbo vietoje. dubens ir XIII.5 m ir apie 1 m auk tyje (dubens ir galvos lygyje) vir apie 0. 224. skirtais elektrinio lauko ir magnetinio lauko stipriams matuoti. vertinimo tvark bei nurodo poveikio ma inimo darbo aplinkoje organizacines priemones. XII. kuriose yra pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas. darbuotojui stovint galvos lygyje). APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S (APSAUGIN S PRIEMON S) . U pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko poveikio ma inimo priemoni taikym ir u saugos ir sveikatos reikalavim laikym si darbo aplinkoje atsakingas elektros renginio savininkas. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrai turi b ti matuojami nuolatin se ir nenuolatin se darbo vietose: darbuotojui s dint grind arba darbo plok tumos. 227. 226. naudojantys. Nr. Elektros rengini savininkas privalo nustatyti darbuotoj saugos priemones. 229. gruod io 21 d. 660/174 ( in. 231. APSAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO 223. kai darbo aplinkoje vir ijamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr leid iamos skaitin s vert s. esan ias pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniame lauke.8 m auk tyje (keli . Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s matuojamos matuokliais. susijusius su pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniu lauku darbo vietoje.

sakymu Nr.232.1. 235. Visos apsaugin s priemon s skirstomos : 234. 235. kuri izoliacija patikimai i laiko elektros renginio veikimo tamp ir kuriomis leid iama liesti turin ias tamp srovines dalis.1. dielektrin s pir tin s. emosios tampos elektros renginiuose.8. 235. multimetrai. Apr pinant darbuotojus asmenin mis apsaugin mis priemon mis reikia vadovautis Darbuotoj apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatais. apsaugos akiniai ir skydeliai. 77 ( in. izoliuojan ios lazdos.2. gumin s dielektrin s pir tin s.3.1. priskiriama: . kilnojamieji emikliai. kilim liai. 233. laikini aptvarai.4. elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkt poveikio. naudojam 235. ekranuojantys komplektai. 233. papildomas apsaugines priemones.3. 234. izoliatori gaubtai.2.5. 233. skirtos darbui emosios tampos renginiuose.5. laid apvalkalai. izoliuojantys pastovai.. tampos indikatoriai tampos nebuvimui nustatyti ir tampos indikatoriai fazavimui. patvirtintais Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. 1998.2. baland io 20 d.6. Prie apsaugini priemoni priskiriama: 233. 235. izoliuojan ios kop ios. izoliuojan ios aik tel s.6. kritimo i auk io ir pan. Nr. brezentin s arba kitos med iagos pir tin s. izoliuojan ios repl s. Draud iama papildomomis priemon mis liesti tamp turin ias srovines dalis.7. izoliuojan ios matavimo lazdos.4. 235. apsaugos lynai. 233. tampos indikatoriai. apsaugos nuo elektros enklai. apsauginiai almai. 233. kalio ai. griebtuvai ir rankiai su izoliuotomis rankenomis. ingsnio tampos. nuo elektrostatinio ir elektromagnetinio lauko bei elektros lanko ir jo degimo produkt poveikio. izoliuojan ios trauk s. 43-1188). 234. izoliacin s juostos. respiratoriai. elektrostatinio. batai. dujokauk s. 233. izoliuojan ios ir matavimo repl s. 233. izoliuojan ios operatyvin s lazdos. 235. 233. Apsaugin s priemon s skirtos elektros renginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srov s. rankiai su izoliuotomis rankenomis. Prie pagrindini apsaugini priemoni . pagrindines apsaugines priemones. apsaugos dir ai. Pagrindin mis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. Papildomomis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. srov s matavimo repl s. kurios naudojamos kartu su pagrindin mis apsaugin mis priemon mis papildomai apsaugai nuo prisilietimo tampos. izoliuojantys gaubtukai ir antd klai.

kilnojamieji emikliai.4. izoliuojan ios aik tel s. emosios tampos elektros renginiuose. priskiriama: 238. 236.3. 242. Nurodyta apsaugin s priemon s vardin tamp .3. kaip izoliuojan ios kop ios. izoliuojantys gaubtai ir antd klai. prie naudodamasis apsaugine priemone. laikini aptvarai. 237. dielektriniai kalio ai. izoliuojan ios.1. o j naudojimas instrukcijomis. ir patikrinti.4. 240. dielektriniai batai. Prie papildom apsaugini priemoni . naudojami remonto darbams. operatyvin s ir matavimo lazdos. i taisykli reikalavimus. laikini aptvarai. 238.6.5. 237. 238. apsaugos nuo elektros enklai. griebtuvai girliandoms perne ti. 236. tampos indikatoriai. kurios darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt nustatyta tvarka yra i bandytos ir patikrintos.4. 238. dielektriniai kilim liai. tampa neturi b ti ma esn u renginio. teleskopini bok t izoliuojan ios dalys ir kt. eminimo troseliai u metimui.2. dielektriniai kilim liai. izoliuojantys pastovai. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais.7. 241. Visos apsaugin s priemon s turi atitikti galiojan ius standartus. kad ji yra i bandyta. ar jos naudojamos pagal paskirt .6. 238. reikia vadovautis gamyklos gamintojos . priskiriama: 236. turi sitikinti. apsauginiai akiniai ir skydeliai. 237. 238. izoliuojan ios lazdos gnybtams pritvirtinti. Prie papildom apsaugini priemoni . skydai ir irmos.7. 236. Prie pagrindini apsaugini priemoni auk tosios tampos elektros renginiuose priskiriama: 237. apsaugos nuo elektros enklai. dielektrin s pir tin s. Kiekvienas asmuo. 238. naudojam auk tosios tampos elektros renginiuose. izoliuojan ios ir matavimo repl s.236. 237. izoliuojan ios priemon s ir taisai. 238. naudojam 236. 239. n ra pa eista.1. kilnojamieji emikliai. 236. izoliuojan ios trauk s. ekranuojantys komplektai. Leid iama naudotis tik tomis apsaugin mis priemon mis.2. skydai ir irmos.2.8.5. 238. 236.1.3. izoliuojantys pastovai. kuriame ji bus naudojama.

dirbti su ja draud iama. lyjant.243. ______________ . Apsaugin s priemon s turi b ti naudojamos pagal gamintoj nurodyt paskirt . 244. Draud iama darbo metu liesti apsaugini priemoni izoliuojan i dal vir ribojamojo iedo ar atramos. jei to nenumat gamintojas. 245. Pa eidus izoliuojan ios apsaugin s priemon s izoliacin dang arba esant kitiems netvarkingumams. Naudoti ias priemones kitiems tikslams draud iama. Draud iama naudotis apsaugos nuo elektros apsaugin mis priemon mis esant r kui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->