P. 1
Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės

|Views: 2,025|Likes:
Published by Paulius Naseckas

More info:

Published by: Paulius Naseckas on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s

LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO sakymas

D L elektros rengini eksploatavimo saugos taisykli patvirtinimo

2004 m. lapkri io 26 d. Nr. 4-432 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu: 1. T v i r t i n u Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykles (pridedama). 2. P r i p a s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kio ministro 2002 m. vasario 5 d. sakym Nr. 40 D l

Saugos taisykli eksploatuojant elektros renginius DT 11-02 patvirtinimo ( in., 2002, Nr. 27-974). 3. is sakymas sigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Laikinai einantis kio ministro pareigas Petras ______________

sna

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kio ministro 2004 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. 4-432

ELEKTROS RENGINI

EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKL S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s (toliau

EST) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu. EST reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiek jams, perdavimo bei skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams, t. y. visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros renginius, taip pat atliekantiems su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra b tinos atitinkamos priemon s apsaugai nuo elektros u tikrinti. EST netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto priemoni vidaus elektros rang ir kitose srityse, kuriose naudojama speciali parametr elektros srov .

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus reikia vadovautis gamintojo eksploatacijos ir saugos instrukcijomis. Eksploatuojant speciali j parametr elektros srov s renginius (ry io, elektrifikuoto miesto ir gele inkelio, oro, vandens transporto ir kitus) reikalinga vadovautis kit institucij parengtomis specializuotomis taisykl mis, kurios neturi prie tarauti EST reikalavimams. 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, eksploatuojantys elektros renginius arba vykdantys su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, vadovaujasi EST bei darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijomis (toliau DSI).

3. EST reikalavimai galioja veikiantiems auk tesn s kaip 50 V tampos kintamosios srov s ir auk tesn s kaip 75 V tampos nuolatin s srov s elektros renginiams. 4. Elektros rengini savininkas, o jeigu darbo santykiai reguliuojami darbo sutartimi, tai darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo operatyvin je ir technin je dokumentacijoje pa ymi visus veikian ius elektros renginius normini akt arba rengini savininko nustatyta tvarka. Eksploatuoti elektros rengin , jeigu jis operatyvin je ir technin je dokumentacijoje n ra pa ym tas kaip veikiantis, draud iama. 5. Visi eksploatuojami elektros renginiai turi atitikti Elektros rengini gamintojo parengt Techninio eksploatavimo instrukcij (toliau rengimo taisykli (toliau E T), taip pat

TEI) reikalavimus. Prie pradedant eksploatuoti

elektros rengin , turi b ti gyvendinti i taisykli , Elektrini ir elektros tinkl eksploatavimo taisykli , patvirtint Lietuvos Respublikos kio ministro 2001 m. gruod io 21 d. sakymu Nr. 389 ( in., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207), kit galiojan i eksploatavimo taisykli (toliau TET) reikalavimai.

6. Teis s ir kit normini akt (taisykli , standart , instrukcij ir kt.) reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuri veikla susijusi su elektros gamyba, perdavimu, paskirstymu ir vartojimu. 7. Asmenys, pa eid iantys EST ir kitus apsaug nuo elektros poveikio reglamentuojan ius teis s ir kitus norminius aktus, atsako Lietuvos Respublikos statym ir kit teis s akt nustatyta tvarka. 8. Elektros renginio eksploatuotojas atsakingas u EST reikalavim vykdym . U darbuotoj apr pinim b tinomis apsaugos nuo elektros priemon mis ir reikalinga normine dokumentacija yra atsakingas darbdavys. 9. Elektrotechnikos darbuotojas atsako u EST vykdym pagal jam suteikt apsaugos nuo elektros kategorij , kompetencij , teises ir pareigas, kurios yra apibr tos darbo sutartimis arba kita forma teisintomis abipus mis prievol mis. 10. iose taisykl se vartojamos s vokos: Apsauga nuo elektros Apsauginis nulinimas Apsauginis i jungimas nepavojing Apsauginis eminimas technini , organizacini priemoni ir teis s akt , skirt mon ms apsaugoti nuo pavojing

ir kenksming elektros srov s, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statin s elektros poveikio, visuma. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros greitai veikian io skirtumin s srov s automatinio jungiklio i sijungimas, u tikrinantis em saugomoje grandin je. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros grandine su emintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku. mogui srov s dyd io ir jos trukm s derin atsiradus srov s nutek jimui

grandine su eminimo renginiu.

Aptvaras

elementas, apsaugantis dirban iuosius nuo tiesioginio kontakto su tamp turin iomis dalimis bet kuria vartotojo elektros rengini prie i rai savininko, darbdaviui atstovaujan io

kryptimi ir nuo elektros lanko, galin io kilti jungiant komutavimo aparatus arba kitus pana ius renginius. Asmuo, atsakingas u elektros k , ar jo galioto asmens paskirtas asmuo. Auk toji tampa didesn nei 1000 V kintamosios srov s ir didesn nei 1500 V nuolatin s srov s tampa. perdavimo ir skirstom j tinkl elektros rengini (linij , transformatori , yn , RAA Automatizuotas valdymas

grandini ir t. t.) aparat komutavimas nuotoliniu b du i atitinkamo perdavimo ar skirstom j tinkl operatoriaus dispe erinio valdymo sistemos (SCADA), kurioje pagal perjungim lapelius suprogramuota atskir tinklo element komutacini aparat (jungtuv , skyrikli ir emikli ) ir antrini grandini perjungimo veiksm seka. Darbdavio galiotas asmuo paved (toliau padalinio vadovas ar kitas darbuotojas, kuriam asmuo, atstovaujantis darbdaviui, gyvendinti darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimus mon je ir (ar) mon s strukt riniame padalinyje darbdavio galiotas asmuo darbuotoj saugai ir sveikatai). organizacini ir technini priemoni visuma, skirta u tikrinti darbuotojams saugi darbo i aplink patekti.

Darbo vietos ruo imas

aplink vykdant darbus elektros renginiuose bei sp ti pa alinius asmenis apie ioje darbo aplinkoje egzistuojant elektros pavoj ir u drausti jiems Darb kategorijos I kategorija II kategorija III kategorija darbai elektros pavojaus at vilgiu:

darbai, vykdomi ant arba arti tampos turin i dali ; darbai, vykdomi atjungus tamp ; darbai, vykdomi neatjungus tampos, toli nuo tamp turin i dali . izoliacij , kurias sudaro pagrindin ir papildoma izoliacija, sistema. Dviguba izoliacija ymima veikian i elektros rengini technologinis valdymas, technin prie i ra, paleidimas ir derinimas, darbo priemon , turinti elektros pavar .

Dviguba izoliacija enklu . Eksploatavimas

matavimas, bandymas, remontas. Elektrifikuotas mechanizmas Elektros renginys elektros tinklo (grandin s) elementas, kei iantis, reguliuojantis, matuojantis, kontroliuojantis

elektrinius ir neelektrinius vairi proces , ma in ir mechanizm parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, kei iantis arba naudojantis elektros energij . Elektros renginio eksploatuotojas Elektros rengini patalpa elektros renginio savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kurio nuosavyb je arba inioje (balanse ir pan.) yra veikiantis elektros renginys. patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, pa ym ta enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. Kitiems asmenims nuolat pri i rint. Elektros rengini savininkas elektros renginiai. Elektros rengini teritorija stacionariai atitverta teritorija, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, patekimo j vartai pa ym ti enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. fizinis arba juridinis asmuo, kuriam nuosavyb s ar patik jimo teise priklauso i patalp leid iama eiti tik auk iau min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam

200 m. I klas elektrotechnikos gaminiai. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina tik pagrindin izoliacija ir kuriuose yra eminti skirtas elementas. II klas elektrotechnikos gaminiai. i teritorij leid iama eiti tik min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam nuolat Elektrotechninis darbas darbas. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina ne tik pagrindin izoliacija. o pastat ir statini pamat pus 0. i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. nuolatiniai elektros tinkl ir veikian i elektros rengini darbo stabilum u tikrinantys prie i ros ir valdymo operatyviniai darbai. skirtas tampos buvimui ar nebuvimui elektros grandin se nustatyti. o nelaivybiniams vandens telkiniams kaip ir oro linijoms. kuri elektrotechnikos gaminiai. 0I klas elektrotechnikos gaminiai. kuris bud damas turi teis vykdyti Operatyvinis (budintysis) darbuotojas Operatyviniai prie i ros darbai elektros rengini operatyvin prie i r . kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina pagrindin elektrotechnikos gaminiai. kurios yra nutolusios nuo kra tini kabeli 100 m atstumu laivybiniams vandens telkiniams. vykdyti juose operatyvinius perjungimus. kurios yra nutolusios nuo ios 330 400 kV tampos OL renginio atjungimas tampos indikatorius tampos i jungimas elektros grandines komutuojan iais elektros aparatais. Prie ios klas s elektros rengini priskiriami tie.Kitiems asmenims pri i rint. turin iais matom komutuojan i kontakt pad t . komutaciniais ir valdymo aparatais. Maitinami i tinklo lizdo su eminimo kontaktu. . Maitinami i tinklo lizdo be eminimo kontakto. esantys virv laidyje. kai n ra matomo elektros kontakto nutraukimo. Kabeli linijos (KL) apsaugos zona: a) em s ruo as i ilgai po emin s KL. b) vandens sluoksnis nuo vandens pavir iaus iki dugno. kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrinama saugia renginio dalyse n ra didesn s negu 50 V kintamosios tampos arba 75 V nuolatin s emiausi ja tampa ir kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv .6 m atstumu. elektros srov s grandin s tarp elektros renginio ir tampos altinio nutraukimas zona i ilgai 110 kV ir auk tesn s tampos kintamosios srov s oro linijos (OL). elektrotechnikos darbuotojas. i abiej pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. kuriam atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija. Elektrotechnikos gamini klas s pagal apsaugojim nuo elektros poveikio: 0 klas izoliacija. kuriuose n ra element apsauginio eminimo laidui prijungti. bet prie j korpus yra prijungti apsauginio eminimo PE laidai. kurios yra nutolusios nuo kra tini linij konstrukcij kra tini ta k 1 m. III klas tampos. i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija. vis elektros srov s grandini tarp elektros tampos altinio ir renginio nutraukimas taisas arba prietaisas. Indukuotos tampos zona oro linijos a ies ma iau kaip: 110 kV tampos OL 100 m.

kuri apsaugo nuo pavojingo elektros poveikio. aparatais arba tam skirtais taisais gali b ti jungta tampa. izoliacija. 20 m. zona i ilgai kintamosios arba nuolatin s srov s oro linijos. apibr iama did iausio sukimo momento dyd io. turintys atitinkam elektrotechnin i silavinim arba atlik sta uot ir nustatyta tvarka atestuoti ir turintys nustatytos formos atestavimo pa ym jimus (atestatus). Remonto darbuotojas Sustiprinta izoliacija izoliacija. Veikiantis elektros renginys ingsnio tampa emoji tampa toks elektros renginys. Magnetinio lauko stiprio Tarptautin s sistemos (SI) vienetas yra amperas metrui (A/m) (arba kA/m =1000 A/m). i abiej linijos pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. Jeigu pa ym jime nurodyta tik emoji tampa. veikdamas darbuotoj vis jo darbo 330 400 kV tampos OL Leid iama elektrinio lauko stiprio skaitin vert Magnetinio lauko stipris laikotarp . 10 m. kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv . 15 m. kai erdv . ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI 11. pagrindin magnetinio lauko charakteristika. papildanti pagrindin izoliacij . mogui tenkanti tampos dalis. Oro linija indukuotos tampos zonoje Oro linijos (OL) apsaugos zona laid . tampa. 30 m. kuris eksploatuoja. Pramoninio da nio (50 Hz)elektromagnetinio lauko intensyvumoparametrai magnetinio lauko stipris. pa ym jimas galioja darbams iki 1000 V kintamosios srov s ir 1500 V . stiprio skaitin vert . Pagrindin izoliacija Papildoma izoliacija srovini dali izoliacija.9 kA/m. skirta pagrindinei apsaugai nuo pavojingo elektros poveikio. santykiu su r melio srov s magnetiniu momentu. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko takos zona elektrinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 5 kV/m ir (arba) magnetinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 0. elektrotechnikos darbuotojas. kuriuo teka srov . nesukelia sveikatos sutrikim ar ligos ir neturi takos paveldimumui. Elektrotechnikos darbuotojais vadinami asmenys.Operatyvinis remonto darbuotojas specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas. kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris ir pa eid iama pagrindin izoliacija. sudarantys bendr ne ma esn remontuoja veikian ius elektros renginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus. veikian io lauke esant r mel . bendra srovini dali izoliacija. kuris remontuoja veikian ius elektros renginius. elektrinio lauko. oro linija. kuris. kurios yra nutolusios nuo kra tini onus. kuri u tikrina tok pat apsaugos laipsn kaip ir dviguba Saugi emiausioji tampa II. kuri visa ar atskiri jos ruo ai. yra kitos veikian ios 110 kV ar auk tesn s tampos OL indukuotos tampos zonoje. kur yra jungta arba bet kuriuo metu komutaciniais mogaus k nu teka i kojos koj . kai jie nenukryp iki 1 kV tampos OL 6 ir 10 kV tampos OL 35 kV tampos OL 110 kV tampos OL kaip 2 km ilg . nevir ijanti 50 V kintamosios srov s ir 75 V nuolatin s srov s. iais atstumais: 2 m. kai srov nuo 50 V iki 1000 V kintamosios srov s ir nuo 75 V iki 1500 V nuolatin s srov s tampa.

7. Nr. 15. 102 ( in. o jeigu tampa nenurodyta. turintiems teis dirbti renginiuose be tampos apribojimo. 39-972). kuri sveikata patikrinta Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka bei periodi kumu ir leista dirbti veikian iuose elektros renginiuose. o darbuotojams. iuo atveju priimti darb asmenys vadinami sta uotojais. i klaus vadin ir pirmin instruktavim darbo vietoje.5. 15. kok elektrotechnin i silavinim min tas darbuotojas yra gij s. nurodyti 1 priede.3. VK).2. lavinimo ir atestavimo nuostatais. atliekan i darbus veikian iuose elektros ir ilumos renginiuose. privalo tur ti auk t apsaugos nuo elektros kategorij . pa ym jimas galioja darbui vairios tampos elektros renginiuose (be apribojim ).nuolatin s srov s renginiuose. Elektrotechnikos darbuotojui apsaugos nuo elektros po i riu gali b ti suteikta atitinkama kategorija priklausomai nuo to. 13. Elektrotechnikos darbuotojas rengiamas.4. arba kitais teis s aktais. Valstyb s tarnautojai ar kiti darbuotoj saugos ir sveikatos srities specialistai. 2 priede. 15. jei atestavimo metu inios atitinka toms kategorijoms keliamus reikalavimus. pradin kategorija (toliau AK). instruktuojamas. nustatyta tvarka atestuoti ir jei j pa ym jimuose padaryti atitinkami ra ai. kaip jo inios vertintos atestavimo komisijos. 18.3. PK).1. patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1996 m. kol neatestuoti pagal toje darboviet je u imamas pareigas. 14. teori kai ir prakti kai apmokyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas.. 15. TEIS S IR PAREIGOS . 15. dirbantiems su emosios tampos elektros renginiais. sakymu Nr. III. 15. auk ta kategorija (toliau 13. 15. ne jaunesni kaip 18 met .6. kontroliuojantys elektros saugos reikalavimus. nustatyta tvarka i mokyti atpalaiduoti nukent jus j nuo elektros srov s ir suteikti jam pirm j pagalb . Savaranki kai dirbti veikian iuose elektros renginiuose gali asmenys: 15. ir nuo to. Nauji priimti darb asmenys. turintys darbdaviui atstovaujan io arba jo galioto asmens suteiktas jiems elektrotechnikos darbuotojo teises. ie reikalavimai apsaugos nuo elektros kategorijoms gyti taikomi naujiems darbuotojams. baland io 23 d. gali dirbti veikian iuose elektros renginiuose tik pri i rimi atestuoto elektrotechnikos darbuotojo. Jau gijusiems atitinkamas kategorijas iki i EST sigaliojimo jos i lieka.1. 17. vidurin kategorija (toliau 13. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJ FUNKCIJOS. atestuojamas ir lavinamas vadovaujantis Darbuotoj . 16. 12. Elektrotechnikos darbuotojui gali b ti suteiktos ios apsaugos nuo elektros kategorijos: 13. I silavinimo reikalavimai atitinkamos kvalifikacijos darbuotojams. 1996.2.

nustatyta tvarka skiria toms funkcijoms atlikti tinkamai apmokytus reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojus. turintis ne trumpesn kaip 1 met darbo su elektros renginiais sta . mon s. 19.2. darbuotoj saug ir sveikat . 24. darb vadovas. sand li . vykdo juose perjungimus bei atlieka jiems priskirt yra skirstomi taip: 19. 19. 20. gali b ti sudaromos sutartys su mon mis. operatyvinis. 19. atsakingas u elektros k . 19. atsakingas u vartotojo elektros k . 19. neb tina. remonto. skirti asmens. 19. vykdydamas elektros rengini eksploatavim . Asmuo. privalo tur ti ne emesn kaip VK. atsaking u elektros k . is asmuo turi tur ti AK. atsaking u elektros k . atsakingo u elektros k . privalo u tikrinti patikim elektros rengini veikim pagal EST. darb vykdytojas. skiria renginius eksploatuojanti mon . remonto darbuotojas. pri i rintysis.9. Jei turim emosios tampos elektros rengini leista naudoti galia yra ne didesn kaip 30 kW arba esant rengini operatyvin valdym .4. organizuodami ir vykdydami darbus elektros renginiuose. Kitais atvejais atsakingas u elektros k gali b ti VK darbuotojas.10. E T ir TET reikalavimus. 19. brigados narys. bendrijos. 19. o emosios tampos PK. 21.5. asmuo. atsakingas u elektros k . Neturint reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotoj . operatyvinis remonto darbuotojas. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . sta uotojas. kininkai. 23.8.7. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . montavimo.1. galin io b ti atsakingo u elektros k . Neoperatyviniai darbuotojai. administracini pastat ir pan. Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo u tikrina darbuotoj saug ir sveikat organizuodamas bei vykdydamas darbus jo nuosavyb je esan iuose arba jo valdomuose elektros renginiuose. Tokiu atveju asmen . Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo skiria asmen . 19. darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo (ne elektros energetin ms mon ms neb tinai elektrotechnikos darbuotojas). Elektrotechnikos darbuotojai.19. Jei elektros rengini leista naudoti galia vir ija 100 kW arba yra auk tosios tampos rengini . gali sudaryti sutartis su mon mis.6.) elektros renginius. turintis teis asmeni kai ap i r ti elektros renginius. staigos. pagal atliekamas funkcijas vienfaziam elektros vadui.3. Elektros energetikos mon se toks asmuo skiriamas atsakingas tik u pagalbini statini (dirbtuvi . kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo. 22. turintys teis asmeni kai ap i r ti auk tosios tampos elektros renginius. Vartotojo elektros renginiuose privalo b ti skiriamas asmuo. Elektrotechnikos darbuotojai organizuoja ir vykdo elektros rengini technin prie i r . derinimo ir bandymo darbus. . asmuo.

jei darbo viet ruo kiti. Darb vykdytojai atlieka ias funkcijas: 30.3. Auk tosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti tik AK elektrotechnikos darbuotojas. 30. i kabint enkl i saugojim iki darbo pabaigos. jei jie neprie tarauja EST ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. 32. 26.25. 32. specialaus instrukta o kokyb . Darb vykdytojais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. jo forminim . b ti ne 30. pakankam j kvalifikacij ir brigados kiekybin sud t . darbo vietose u d t emikli .4. gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. tur ti asmeninius elektros rengini raktus ir asmeni kai atlikti elektros rengini ap i ras. 30. kad darbo vieta paruo ta tinkamai.1. 30. Darb vykdytojui darb vadovo nurodymai yra privalomi. brigados nari darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim vykdym . pasteb j s darbuotoj saug ir sveikat reglamentuojan i . Darb vadovais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. Darb vykdytojas. tinkam priemoni . turintys operatyvinio remonto darbuotojo teises atlieka operatyvinius perjungimus. tinkam ir pakankam darbo vietos paruo im ir jos sutvarkym baigus darbus.5. Darb vadovas gali atlikti darb vykdytojo. vadovauja brigados nariams. 32. darb vykdytojas privalo sitikinti. Prie leisdamas brigadai dirbti. konstrukcijas ir kitus ypatumus. ir instruktuoti pagal nurodym dirban ius brigados narius. Darb vykdytojas atsakingas u : 32. Darb vadovas atsako u nurodyme ar pavedime nustatyt organizacini ir technini priemoni tinkamum bei pakankamum saugiam darbui atlikti.1. eksploatavimo. Jis turi teis duoti nurodymus ir pavedimus darbams elektros renginiuose. aptvar . vykdym . i vardyt nurodyme ar pavedime. u atsaking asmen ir brigados nari paskyrim . Darb vykdytojas turi mok ti u tikrinti darbuotoj saug ir sveikat . 29. konstrukcijas ir kitus ypatumus. pri i rin iojo arba brigados nario funkcijas. eksploatuojam sveikat . gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. Dirbant pagal nurodymus ar pavedimus darb vadovas instruktuoja darb vykdytoj . darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas. 28. 33. pri i rin i j . Darb vadov . dirbantiems pagal nurodymus ar pavedimus.4. ruo ia darbo viet ir leid ia dirbti. organizuoja darb pagal darb vadovo nurodymus ar pavedimus vykdym . rengini schemas. 31. brigados nari teises ir pareigas nustato darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. emosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti ne emesn s kaip VK elektrotechnikos darbuotojas. darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas. darb vykdytoj . 32. 30. taip pat pagal vykdom darb apimtis mokantys u tikrinti darbuotoj saug ir 27. priima darbo viet ir gauna leidim dirbti. eksploatacijos. darbo ranki ir priemoni tvarkingum . instruktavim jis formina Nurodym registravimo ir pavedim forminimo urnale.2. leidimo brigadai dirbti tinkamum . eksploatuojam emesn s kaip VK. rengini schemas.2.3. Darb vadovas organizuoja elektros rengini eksploatavimo darbus.

4. draud iama nors ir trumpam laikui palikti darbuotojus be prie i ros. 40. pa emintos tampos naudojimas. izoliuot eminimai.1. atjungt srovini dali dali ir pa aliniai mon s nepatekt vykdom darb zon . Brigados nariai.3. elektromagnetini lauk ir elektros lanko poveikio turi b ti vykdomos organizacin s bei technin s priemon s. Vykdyti elektrotechninius darbus. gilinantis profesines inias. 38. 34. 35. Brigados nariai privalo vykdyti visus darb vykdytojo nurodymus. 37. vykdan ius ne elektrotechninius darbus elektros renginiuose arba j apsaugos zonose ir pan. skiriam j transformatori .3. Organizuojant ir vykdant darbus elektros renginiuose mogaus apsaugai nuo elektros srov s. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vykdytoj . j taikym darbe iki bus atestuotas ir jam bus leista savaranki kai dirbti su elektros renginiais. kad darbuotojai nepriart t neleistinais atstumais prie tamp turin i ranki ir priemoni naudojimas bei apsauga nuo elektros lauko) priklausomai nuo darb kategorijos. Pri i rintysis turi b ti ne emesn s kaip VK. Jie turi i manyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas ir kitus reikalavimus pagal vykdom darb apimtis. Pri i rin iojo funkcijos nustatomos tokios pat kaip ir darb vykdytojo.teis s ir kit normini akt pa eidimus. 41. Technin ms priemon ms priskiriami techniniai veiksmai. 41. ta iau: 35. APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S IR B DAI 39. paskirtas pri i r ti ne elektrotechnikos darbuotojus. pri i rintysis atsako tik u pri i rim darbuotoj apsaug nuo priart jimo prie tamp turin i srovini dali ar iau negu i taisykli 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti taikomi ie apsaugos nuo elektros poveikio b dai: 41. paskyrus pri i rint j .2. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vadov .2. Pa eminti tamp leid iama tik tam tikslui skirtais transformatoriais ar kitais taisais. Sta uotojas tai darbdaviui atstovaujan iojo arba jo galioto asmens paskirtas asmuo. statin s elektros. kuri antrin apvija elektri kai atskirta nuo pirmin s apvijos. 35. jei jie neprie tarauja i taisykli ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. 36. Sta uotojas dirba pri i rimas paskirto kvalifikuoto VK arba AK darbuotojo. IV. naudojimas. u tikrinantys darbo vietose darbuotoj saug ir sveikat (apsaugantys dirban iuosius nuo prisilietimo prie tamp turin i dali atjungimai. . pasteb j darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim pa eidimus arba negalintys u tikrinti saugos darbe reikalavim . 35. apsaugini priemoni naudojimas. draud iama. 35. Pri i rintysis tai elektrotechnikos darbuotojas. pri i rin iojo paskyrimas forminamas nurodymu. pri i rint dirban iuosius pri i rin iajam draud iama dirbti kok nors darb . Jam draud iama palikti darbo vietoje dirban i brigad be prie i ros. 41. Brigados nariais skiriami atitinkam teorin parengim ir praktini g d i turintys elektrotechnikos darbuotojai.1. enkl i kabinimas ir darbo vietos aptv rimas. bet draud iama tam tikslui naudoti autotransformatorius.

darbo pertraukos bei darbo baigimo forminimas. 44. garsin s ir regimosios signalizacijos naudojimas. apsaugos nuo elektros enkl naudojimas. s ra us. pagal darb vadovo nurodym . leidimas dirbti.8.7. Pagrindiniai apsaugini priemoni reikalavimai pateikti i taisykli 11 priede. 45. 41.1. ORGANIZACIN S PRIEMON S 44. 41.5. 44. atsaking u darb saug .6. 44. paskyrimas.2. 44.8. eksploatavimo tvarka.3. 41.10. V. 45. renginio atjungimas ir tampos nebuvimo patikrinimas. elektros renginiuose vykdom neelektrotechnini darb prie i ra.4.1. elektros rengini srovei laid i korpus eminimas arba nulinimas. 42. organizuojam pagal nurodymus ir pavedimus. IEC. kurie nustatyti ir leid iami Lietuvos.9.12. sudaro patikslint kriterij ir pagrindini darb . rengini su dviguba arba sustiprinta izoliacija naudojimas. Veikian iuose elektros renginiuose gali b ti dirbama: 45. . pavedimu ar eksploatavimo tvarka. 44. 44. 41. tampos i jungimas.4.11.5. 41.6. renginiams nustatyt vardini parametr nevir ijimas. darb organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. CENELEC standart arba atitinkantys kitus Lietuvos Respublikoje galiojan ius darbuotoj saugos ir sveikatos norminius teis s aktus.9. Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. 44.3. 44. 41. skirtumin s srov s apsaugos greitai veikian i komutacini aparat naudojimas. 46.7. darb forminimas nurodymu. potencial suvienodinimas. 41. 41. signalini spalv . atsi velgdamas vietines s lygas. leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti.41. ekranuojan i komplekt naudojimas. pagal darb vadovo pavedim . 43. perk limas kit darbo viet . 45. asmen .2. Leid iami ir kiti apsaugos nuo elektros poveikio b dai. Darbuotoj saug ir sveikat u tikrinan ios organizacin s priemon s yra: 44. u saug darb vykdym atsaking asmen parinkimas ir paskyrimas.

49. papildyta lentel mis. trauktam brigados sud t . Darbuotojui. 49. i skyrus darbus.4. tekstais ir keliamais reikalavimais. nema inan iais darbuotoj saugumo. bandymai paauk tinta tampa ne stacionariose laboratorijose.2. ry i nuolatini aptvar arba toliau. t. Pagal nurodym turi dirbti ne ma iau kaip du darbuotojai. leid iama prad ti dirbti tik prie darb prad i pasira ytinai i klausius . atliekamus valdymo. 49. i forma mon s technikos vadovo sprendimu gali b ti i pl sta. kai valdymo grandines reikia jungti tamp . Darb .5.2. kai forminamas leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal 54. s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 49. kai pasikei ia darb vykdymo s lygos. brigados sud tis ir u darbuotoj saug ir sveikat atsakingi asmenys. arba juos pakeit asmenys. automatikos. II kategorijos darbai auk tosios tampos renginiuose ir darbai su ieduotame emosios tampos tinkle. 49. Pakeitim special j instruktavim . ir j saugai u tikrinti reikalinga elektrotechnikos darbuotojo prie i ra. forminus darb baigim . ali nustatomos I. jungtuv pripildyti oro. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose.1. renginiuose bei antrin se relin s j priimantis arba i duotas nurodymas perduodamas faksu ar elektroniniu apsaugos ir elektros energijos apskaitos grandin se. Vykdant darbus pagal sudaromas sutartis. Nurodymas laikomas galiojan iu. nurodymas saugomas 30 kalendorini par .6. 50. 51. 49. turintys teis duoti nurodymus d l darbo tuose elektros renginiuose. I duoti nurodym . i dav nurodym . 53. I kategorijos darbai. kurioje nustatoma darbo vieta. formina darb vykdytojas darb vadovo leidimu. 49. Nurodymas tai ra ytin darb vadovo u duotis saugioms darbo s lygoms u tikrinti. o kit pa tu. atliekam pagal nurodymus. arba jos yra indukuotos tampos zonoje. Pakeisti brigados sud t gali tik darbuotojai. skaitant jo prat sim . kai pasibaigia galiojimo laikas. Perduodant nurodym ry i priemon mis. y. leid iama ne ilgesniam kaip 30 kalendorini par laikui. darbai emosios tampos dvigrand se oro linijose arba jei jose yra sankirt su veikian iomis oro linijomis. ne emesn s kaip VK darb vykdytojas ir PK brigados narys ar ne emesn s kaip VK pri i rintysis ir ne elektrotechnikos darbuotojas brigados narys. darbai sprogioje aplinkoje. 54. i skyrus derinimo darbus. Jis i duodamas dviem nustatytos formos blanko egzemplioriais (9 priedas).47.1. DARB VYKDYMAS PAGAL NURODYMUS 48. Nurodymas nustoja galioti: 54. nurodym . kai auk tosios tampos renginiai yra u 52. elektros instaliacijoje. darb saugos atsakomyb s ribos tarp susitarian i atitinkamose sutartyse. darbai.3. darbo prad ios ir pabaigos laikas ir saugaus atlikimo s lygos. vykdant nurodytos apimties darbus. kuriuos atlieka ne elektrotechnikos darbuotojai. vien nurodymo blank u pildo i duodantis asmuo.

Per jimai i vienos darbo vietos kit turi b ti forminami nurodymo 4 lentel je ir tik visi kai u baigus darbus visose darbo vietose leid iama jungti tamp . pa ym jimo numeris. II. 54.5. NURODYMO PILDYMO NUOSTATOS 57. kad eilut je Pavedama nurodoma konkreti u duotis ir tiksli darbo vieta arba ruo as prijunginiai. 60.3.7. pavard . Eilut je Kiti reikalavimai nurodoma: 60. 60. nebaigus vis nurodyme i vardyt darb . OL atram . ra omas tikslus renginio dispe erinis pavadinimas. t.5. kuriam darbus sustabdo darbuotoj saug ir sveikat kontroliuojantys asmenys. tarp kuri bus vykdomi darbai.2. kai pakei iamas darb vykdytojas..4. bandymo paauk tinta tampa atlikimas bei vadovo skyrimas bandymams. 59. kurias turi steb ti darb vadovas.3. Liko jungta tampa i kart nurodomi vis darbo viet elektros renginiai ir j dalys. numeriai. Nurodym numeracij ir pildymo tvark nustatyto darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. pavojing darb ir darb su potencialiai pavojingais renginiais vadovai. jei remontui atjungtas OL ruo as lieka indukuotos tampos zonoje. . kuriuose lieka jungta tampa. darbo k limo kranais vadovo vardas. i dav s pavedim ar nurodym arba kitas darbdavio galiotas asmuo. trosai ir t. gav operatyvinio darbuotojo. Nustatant tvark reikia vadovautis nuostata. Leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal pavedimus ir nurodymus operatyvini darbuotoj valdomuose ar tvarkomuose renginiuose duoda operatyviniai darbuotojai. leidimas darbo metu laikinai atjungti stacionarius ar nuimti kilnojamus emiklius. jei visos darbo vietos iki darbo prad ios yra paruo tos. 55. laikui. transformatori pastot se (objektuose) ar viename objekte keliuose prijunginiuose bei oro ir oro kabeli linijose.1. bet darbai tuo pa iu metu gali b ti vykdomi tik pagal vien nurodym . t. nurodomi darbo vietoje esantys neatjungti auk tesn s kaip 50 V kintamosios arba 75 V nuolatin s tampos vairios paskirties laidai. 60. be pataisym . kai. Darb vykdytojui galima i ra yti kelis skirtingus nurodymus. leidim . darbo vietos ribos. kuris valdo ar tvarko tuos renginius.. 56. 60. Brigadai leid iama duoti vien nurodym vykdyti paeiliui vieno tipo darbus keliose transformatorin se. Visi nurodyme atlikti ra ai privalo b ti ai k s. 60. o nurodymo skiltyje Darbo vietos paruo tos. KL ir OL ruo ai ir t.54. 60. 54. nustatomos ir nurodomos priemon s saugai u tikrinti. leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti duoda vietiniai operatyviniai darbuotojai. 60. atskiros operacijos ar darbo vietos. rengin b tina jungti tamp . 58.6. Elektros renginiuose. jei renginiuose remonto ir bandymo darbai atliekami pagal t pat nurodym . skirstymo punktuose. kuriuose yra budintys vietiniai operatyviniai darbuotojai. neu pildytos eilut s perbrauktos. visuose kituose elektros renginiuose darb vadovas.4.

kad teritorijoje. valdymo. 60. . NURODYM IR PAVEDIM APSKAITOS TVARKA 67. Elektros energijos apskaitos. o dirbant atvirose skirstyklose neturi b ti galimyb s atsitiktinai priart ti prie auk tosios tampos srovini dali ar iau. turintis teis b ti darb vykdytoju su s lyga. Technin s priemon s turi b ti atliekamos pagal darb vadovo. valdymo automatikos. matavim . davusio pavedim . linij ruo ai. darb organizavimas ir personalo apsauga vir ijus leistinus elektromagnetinio lauko dyd ius. 65. 62. kad u dar skirstom j auk tosios tampos rengini srovin s dalys turi b ti u nuolatini aptvar . III kategorijos darbai. eilut je Darbo vietos paruo tos.60. 66. automatikos ir RA bei ry i renginiuose gali dirbti vienas tuos renginius pri i rintis VK darbuotojas. 61. 65. Pagal pavedim darbus turi vykdyti ne ma iau kaip du elektrotechnikos darbuotojai. jei darbo ruo e n ra sankirt su veikian iomis oro linijomis ir n ra indukuotos tampos. ry i ir apskaitos rengini grandin se. 65. nei nurodyta 3 ir 4 IV. Liko jungta tampa nurodomi ar iausiai prie darbo vietos esantys renginiai arba j dalys. b tina vykdyti visas darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti reikalingas techninespriemones. Nurodymai ir pavedimai registruojami urnale. derinant ar reguliuojant komutacin aparat .1. III. kai auk tosios tampos srovin s dalys yra u nuolatini aptvar arba toliau. pateiktame i EST 10 priede. RAA).3. planiniai darbai transformatorin se. vienas i j darb vykdytojas turi b ti ne emesn s kaip VK.2.9. 65. auk tosios tampos rengini izoliacijos var os matavimas megommetru. s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 65. DARB VYKDYMAS PAGAL PAVEDIMUS 64. operatyvin s srov s ir pavaros j gos grandines jungti tamp ar jungtuv pripildyti oro. transformatori pastot se su s lyga.5. kuriuose liko jungta tampa. 60. nei vardyti darb . ir viengrand se emosios tampos oro linijose.10. 63. I kategorijos darbai. Dirbant pagal pavedim . 65. trumpalaikiai ir nedidel s apimties II kategorijos darbai. kaip nurodyta 3 priede. Gali b ti nustatomos ir kitos priemon s saugai u tikrinti. atliekami relin s apsaugos ir automatikos (toliau prieduose. ap vietimo. atliekam pagal pavedimus.8. Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo gali parengti papildomas nurodym pildymo nuostatas. kurias gali skirti darb vadovas. Pavedimas tai ra ytin darb vadovo u duotis darbui ir b tinoms darbuotoj saugos ir sveikatos priemon ms u tikrinti atliekant darbus vienoje darbo vietoje ir ne ilgiau kaip vien dien . u duot . i skyrus sav reikmi . leidimas. skirstymo punktuose. Darb . atliekam pagal nurodymus. signalizacijos ir RAA grandines. s ra e. transformatori pastot s patalpoje n ra tampos.4. leidimas jungti rengin baigus darbus.

71. technin s priemon s. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose. Vykdant darbus eksploatavimo tvarka technin s priemon s. jei galima. darb vadovo registruojami Nurodym registravimo ir pavedim priedas) 9 ir 10 skiltyse. atliekami pagal nurodymus ir pavedimus. Vykdant darbus veikian iuose elektros renginiuose pagal nurodymus ir pavedimus. tai darbai. Nesant galimyb s atjungti. kategorijas. DARBAI.68. Kitos technin s priemon s gali b ti nustatytos darb vykdymo technologin je dokumentacijoje arba darbuotojo nuo i ra. b tinos darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. 75. vykdom veikian iuose elektros renginiuose. Darbus eksploatavimo tvarka gali atlikti vienas PK darbuotojas. Prie pirmos kategorijos darb priskiriami tokie darbai. ios dalys u dengiamos izoliaciniais atitinkamos tampos apdangalais. Operatyvini darbuotoj valdomuose renginiuose darb . kurie nurodyti darbuotoj pareigin se instrukcijose ir kuriems atlikti teis s ir kituose norminiuose aktuose nustatytos reikalingos apsaugos nuo elektros priemon s. forminimo urnal pildo nurodymus ar pavedimus i duodantis darb forminimo urnalo (10 V. Nurodym registravimo ir pavedim vadovas. nurodoma darb prad ia ir pabaiga. susijusios su rengini atjungimu ir eminimu b tinos darbuotoj saugiam darbui u tikrinti. Auk iau kaip 1. Technin s priemon s darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti parenkamos ir nustatomos atsi velgiant darb .3 m nuo perdenginio arba em s pavir iaus darbus vykdo ne ma iau kaip du darbuotojai. vykdomi eksploatavimo tvarka. prad i ir pabaig registruoja operatyviniai darbuotojai operatyviniuose urnaluose. TECHNIN S PRIEMON S 72.1. atliekam i jungus tamp ir vykdom pagal nurodymus. . nustatomos duodant nurodym arba pavedim . VI. nustatomos darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijose. 69. kai rankomis ar kitomis k no dalimis. I. nei jungus tampos. Darbai kituose elektros renginiuose ir visi darbai. Prie vykdant darbus ant arba arti tamp turin i dali turi b ti vykdytos ios technin s priemon s: 75. 73. PIRMA KATEGORIJA. atjungiama tampa i vis gretim elektros rengini arba j dali . DARB VYKDYMAS EKSPLOATAVIMO TVARKA 70. VYKDOMI ANT TAMP TURIN I DALI ARBA ARTI J 74. pavedimus bei eksploatavimo tvark . Darbai. rankiais arba darbo priemon mis lie iamos tamp turin ios dalys arba priart jama prie tamp turin i dali ar iau.

galima apsiriboti tampos i jungimu. ant kuri bus dirbama.7. 80.75. Draud iama priart ti ar iau kaip 1 m prie apsaugos nuo perk nijos troso. paruo ti darbo viet ( vykdyti 93 punkte nurodytas priemones). ar n ra tampos. 76. 80. turin ios laido potencial . 75. tamsiu paros metu. esan i ne aik tel je. imtis priemoni i vengti savaiminio arba klaidingo komutacini aparat 80. Sprendim . Nesant technin s galimyb s atjungti rengin . pu iant stipriam v jui). patikrinti. 75.6. ios dalys gali b ti tik prie ais dirbant j arba i imtiniais atvejais i priekio ir i vieno ono. dirbant naudojami tik gamintojo nurodytu b du patikrinti darbams skirti izoliuoti rankiai.2. 80. 77. rankiais ar darbo priemon mis nepriart ja prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. 78. Prie pradedant vykdyti darbus atjungus tamp . draud iama. turin ius skirtingus potencialus (pvz. ANTRA KATEGORIJA. 75. draud ian ius jungti tamp . Prie antros kategorijos darb priskiriami darbai i jungtuose elektros renginiuose. 75. perduoti ir paimti rankius ir taisus i darbuotoj . 75. atjungti rengin . Dirbant i izoliuojan io renginio aik tel s. . 80.4. sningant. turin ius skirting negu laidas potencial . darbo vietos ribose paliekamos neatjungtos tik tos tamp turin ios dalys. turin ioje tamp .5. naudojam darbo priemoni ir ranki neizoliuotos dalies matmenys negali b ti lyg s ar didesni u atstum tarp skirting fazi srovini dali .1. i jungti tamp . turi b ti vykdytos emiau nurodytos technin s priemon s tokia tvarka: 80.3. kai dirbantysis k no dalimis. VYKDOMI ATJUNGUS TAMP 79. remontuojam srovini dali untavimas atliekamas specialia ranga. kad dirbantieji neprisiliest prie greta esan i tamp turin i dali . arba juos atjungti reikia naudojant aki ir veido apsaugos priemones ir m vint dielektrines pir tines. DARBAI. sijungimo. 80. Draud iama dirbti linijoje.3. priima darb vykdytojas.7.6. lyjant.2.5.. ar galima dirbti iame punkte nurodytomis s lygomis. liesti girliand izoliatorius ir armat r . matavimo repl s ir tam skirti prietaisai.4. atliekant matavimus naudojamos matavimo lazdos. 80. nustatyta tvarka eminti. dirbantysis turi b ti izoliuotas nuo em s ir nesiliesti prie emint ar nulint konstrukcij . Dirbant arti tamp turin i dali darbo metu turi b ti u tikrinta. laidus ir girliandas). II. i kabinti enklus. nepalankiomis meteorologin mis s lygomis (esant r kui. Sujungti remontuojamos faz s elementus.

kit jo gal (galus) specialiomis izoliacin mis lazdomis tuoj pat. u tikrinimas. Kitomis priemon mis ir b dais (i skyrus kaip nurodyta 88 91 punktuose) eminti atjungtus elektros renginius draud iama. i kur gali atsirasti tampa. Kitomis priemon mis ir b dais tikrinant tampos nebuvim atjungtuose elektros renginiuose reikia vadovaujantis atjungiamo renginio gamintojo nurodytais b dais. kai ne manoma u d ti kilnojam j emikli . 87. I bandytas indikatorius tai toks indikatorius. kuris yra i bandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaig s bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. emosios tampos renginiuose kilnojamuosius emiklius su specialiomis izoliacin mis lazdomis u deda ir nuima vienas VK asmuo. eminimui EMINTA kabinamas elektros renginiuose ant jungt stacionari kai eminimo peiliai jungiami nuotoliniu b du). 93. kurio veikimas buvo patikrintas specialiu prietaisu gamintojo nurodytu b du arba elektros renginiuose.5.81. emiklis nuimamas atvirk ia tvarka. Naudojantis tampos indikatoriumi b tina vykdyti jo gamintojo instrukcijoje nurodytas saugos priemones. Kilnojamuoju emikliu eminama jo antgal prijungus prie eminimo renginio. pavar ranken arba elektros aparat valdymo element . u d ti izoliuojan ius antd klus.3. elektros .4. 90. enklas em s laikomas kilnojamojo emiklio vieno galo prijungimas prie elektros rengini emint konstrukcij ar tais . kitas PK. kurie nurodyti 3 ir 4 prieduose. 93. trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai rengtais taisais. prie tikrinant juo tampos nebuvim atjungtame renginyje. Auk tosios tampos renginiai kilnojamaisiais emikliais su specialiomis izoliacin mis lazdomis eminami m vint dielektrin mis pir tin mis. darbo vietos eminimas. prijungus prie eminamo renginio srovini dali . 85. 84. b tina m v ti dielektrines pir tines. Jungiant komutacini aparat rankinio valdymo pavaras. emikli pavar ranken (i skyrus. 88.2. tai tikrinti tampos nebuvimo neb tina. o nuima vienas VK asmuo. Patikrintu laikomas toks indikatorius. dirbant emosios tampos renginiuose. 93. darbo vietos aptv rimas. patikrinus tampos nebuvim . 83. Prijungimu prie skirt viet arba kit 91. tampa patikrinama specialiai tam skirtais i bandytais ir patikrintais tampos indikatoriais. irmas (intarpus) arba pavaras. 89. 93. Draud iantis jungti tamp enklas Nejungti! renginiuose dirbama kabinamas ant elektros aparat . skydus.1. Tai atlieka du asmenys vienas VK. 86. Elektros renginio srovin s dalys eminamos emikliais. atstum tarp dirban i j ir tamp turin i dali . kuriais tampa i jungiama ar atjungiama. turin iuose tamp . Jeigu oro linijose ar atvirose skirstyklose eminama stacionariais eminimo peiliais. 82. renginio eminimu laikomas atjungt fazi srovini dali sujungimas elektros grandine su eminimo renginiu. b tina i vis darbo vietos pusi . darbo vietos rib ir kit pavojing zon pa enklinimas apsaugos nuo elektros sp jamaisiais enklais STOK! TAMPA . 92. 93. Darbo vietai paruo ti taikomos ios priemon s: 93.

reikia nuo komutacinio aparato atjungti remontuojam elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas) ir juos izoliuoti arba aparat i jungti ir.). III. ar n ra tampos ant srovini dali . kit normini akt ir linij eksploatuojan ios organizacijos reikalavimais.3. darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pa ym ti gali b ti naudojamos ir kitos darb saugos normini akt nustatytos priemon s. Vykdant darbus auk tosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojami tik aptvarai. u rakinti spintas ar patalpas. gyvenam j patalp . nesant galimyb s technin mis priemon mis u kirsti keli klaidingam jungimui. enkl .6.3. i kur gali b ti jungta tampa. 94. kini pastat bei sand li vidaus elektros renginiuose. automatikos. Darbus.spintas. administracini . DARBAI. pastatyti instruktuot asmen . Vykdant darbus emosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojamos ios technin s priemon s: 96. o tik vykd ius ias priemones: 94. Atjungiama komutaciniu aparatu. TOLI NUO TAMP TURIN I DALI 95. Elektros tinkl apsaugos taisykl se nustatytais atvejais b tina gauti linij eksploatuojan ios mon s ra ti k leidim . 97. kai kyla pavojus j atliekantiems asmenims nukent ti nuo elektros srov s ar elektromagnetinio lauko. turin iu matom nutraukim . 93. iuo atveju jos nepakei ia iose taisykl se nustatyt vizualin s informacijos priemon s taikomos tik kaip papildan ios pagrindines. 96. 96. leid iama dirbti ne eminus. u rakinti specialiais u raktais arba atjungti elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas). kameras. Dirbant vadovautis iuos darbus reglamentuojan i darb saugos. be i priemoni . gamybini . 94. kuri metu k no dalimis. Kitos 94. VYKDOMI NEATJUNGUS TAMPOS. atjungti rengin i vis pusi . sav reikmi ir elektros matavim grandin se. Prie tre ios kategorijos darb priskiriami darbai alia nei jungt elektros rengini . nesusijusius su oro linijos eksploatavimu. valdymo. .7. komutacini aparat kontaktus atskirti izoliaciniu tarpu ar gaubtu ir pan. kuris neleist renginio jungti. Jei yra saugikliai. 96. kuriose yra komutaciniai aparatai.2. Kai komutacinis aparatas neturi matomo nutraukimo. atjungti komutacini aparat valdymo ir j gos grandines. aparat gaubtus ir pan. Dirbant relin s apsaugos. tai juos reikia i imti (i sukti). neleid ian ias atsitiktinai jungti tampos darbo viet (u rakinti komutacini aparat pavaras. rankiais ar darbo priemon mis nepriart jama prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. aptvarai.1. 98. buitini . darbo vietoje patikrinti. Atjungimo vietose i kabinti enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA .1. 93. kur n ra galimyb s eminti ar tai atlikti pavojinga. izoliuojamieji skydai. b tina vykdyti priemones. b tina elektrotechnikos darbuotoj prie i ra. izoliuojamosios irmos. darbo vietos pa enklinimas leid iamaisiais enklais.2. TRE IA KATEGORIJA.

i skyrus atjungtas skirstom sias ynas. arba i dav s nurodym asmuo.3. 105. 102. VII.1. 102.6. ma in ir mechanizm ant pneumatini rat srovei laid s korpusai turi b ti eminti. nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai. U baigus darb .5.4. darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 102. PASTOT S. prie atliekant jungimo operacij . Vykdant darbus oro linij apsaugin se zonose su k limo kranais ir savaeigiais keltuvais mon ms kelti nei jungus tampos. ATSKIR ELEKTROS RENGINI PRIE I RA I. darb u baigimas forminamas nurodymo (9 priedas) 4 lentel je (jei buvo dirbta pagal nurodym ). ne ma esniais. DARBO VIETOS. 102. kurias pakanka eminti vienoje vietoje. i kur gali b ti jungta tampa. leid iama prie tamp turin i srovini dali priart ti atstumais. IV. Sutvarkius darbo viet nustatyta tvarka forminamas visi kas darb u baigimas ir. darbus leid iama vykdyti tik pagal nurodym . 101. SUTVARKYMAS 102. renginio jungim ra s nurodymo skiltyje Kiti nurodymai . 102. nuo em s atjungiamas kilnojamojo emiklio galas. Dirbant iose zonose ma inomis ir mechanizmais. . kurio pavard ra yta enklo lentel je. nuimami darbo vietos ir pavojing zon rib aptvarai. SKIRSTYKLOS IR KOMUTACINIAI APARATAI 106. skirstykl ir transformatorini elektros renginiuose. jungti leid ia budintysis. b tina darb vadovo prie i ra. kaip nurodyta 4 priede. nuimamas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . i vedami darbuotojai (brigada). KUR BUVO TAIKYTOS TECHNIN S PRIEMON S. Dirbant iose zonose nei jungus tampos. V. RENGINIO JUNGIMAS 104. 102. 103. Dirbant transformatori pasto i . enklus Nejungti! renginiuose dirbama leid iama nukabinti tik asmeniui. TRANSFORMATORIN S. nuo elektros renginio srovini dali atjungiami kilnojamojo emiklio galai. 100. Atjungt elektros rengin leid iama jungti. darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti b tina prijungti emiklius ant atjungto (i jungto) darbams elektros renginio vis fazi i vis pusi . kai darbo vieta sutvarkyta pagal 102 punkto reikalavimus.99. arba j pakeitusiam asmeniui.2. Min t mechanizm operatorius privalo tur ti PK. b ti specialiai apmokytas ir atestuotas. kuriam yra priskirti valdyti elektros renginiai.

2. 109. draud iama. Draud iama mon ms b ti prie orinio jungtuvo j atjungiant ir jungiant tikrinimo. i imtais saugikliais.1. ant distancinio valdymo rakt pakabinti enklus NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir ant u daryt ventili NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . kai iose dalyse gali atsirasti indukuota tampa. Prie leid iant dirbti komutaciniuose aparatuose. juos u rakinti. tai papildom kilnojam j u d tas kilnojamasis ir papildomas emiklis turi b ti matomas i darbo vietos. ventiliai paliekami atidaryti. ventilius. prie leid iant dirbti.2.3. . i jungti jungtuv .) arba paskirti instruktuot brigados nar . 111. jei jame yra darbo sl gis. kuris leist operuoti jungtuvu tik darb vykdytojo nurodytam darbuotojui. b tina: 108. 113. i leisti or . svoriu valdomose pavarose svor nuleisti. u daryti ir u rakinti jungtuv bak arba pneumatini pavar vamzdyn ventilius ir i leisti esant or . u blokuoti vietinio valdymo mygtuk ir paleidimo vo tuvus (pvz. signalizacijos. 110. b tina: 110. u daryti vis oro vamzdyn . 108. galios skyrikliais. 110. b tina: 107. nutraukti visus darbus valdymo ir paskirstymo spintose. atjungti visas turin ias tamp grandines (valdymo.1. kameros u uolaidos. Tikrinti orin jungtuv . I leidimo kam iai. kuriame yra darbo sl gis. skirtuvais. yra atskirti atjungtais jungtuvais..1. kai bus u sukti visi var tai ir ver l s. Jei remonto metu mon ms reikia b ti oro rinktuvuose (resiveriuose).4. 110. leid iama tik atliekant bandym ir derinimo darbus.Jeigu prijungti emikliai nuo srovini dali . ant ventili pakabinti enklus NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . derinimo ir bandymo metu. 112. kur lieka tampa. 107. i traukti jungtuv remonto ar bandymo pad t . 107. atjungti valdymo grandines. o spyruoklin se spyruokl atpalaiduoti. demontuotomis ynomis arba laidais. pavaros maitinimo ir kt. Pasikelti ant atjungto orinio jungtuvo su oru u pildytu atskyrikliu. 108. I leidimo kam ius arba ventilius u daryti leid iama tik tada. elektros ap ildymo. valdomuose distanciniu b du. tvirtinan ios landos dangt . ant kuri dirbama. Prie pasikeliant ant orinio jungtuvo atlikti bandymo ir derinimo darbus.2. kuriais paduodamas oras. atjungti oro vamzdelius. i rinktuv .).1. matomam nutraukimui u tikrinti b tina: 113. 107. 113. 108. esant galimybei turi b ti u rakintos ir ant j b tinai pakabintas enklas STOK! TAMPA . u rakinti spintas ir pan. kuriuose yra suspaustas oras.3. iuo atveju 107. Dirbant komplektin se skirstyklose ant i traukto ve im lio. skyrikliais. emikl darbo vietoje prie srovini dali b tina prijungti tik tuomet. atjungti nuo oro rinktuvo oro padavimo vamzdyn ir rengti akles. Dirbant ant nueinan i nuo komplektini skirstykl oro ar kabeli linij .2. palikti atidaryt kam t ar i leidimo ventil .3.

dirbant oro linijoje. I imti bei statyti saugiklius reikia i jungus tamp . aki . . kai kei iamiems saugikliams naudojamas untavimas ir special s izoliaciniai gaubtai. aki . leid iama ve im l pastatyti kontrolin pad t . kad atstumas darbo vietoje tarp emikli b t ne didesnis kaip 3 km. darbo viet reikia eminti i vis pusi nusta ius. 116.3. i kuri gali b ti jungta tampa ( skaitant galimyb b ti prijungti prie eminimo renginio. jungti tamp d l atbulin s transformacijos). kitais norminiais aktais. ta iau kai n ra apkrovos. Tvark nustato mon s atsakingas u elektros k asmuo. Leid iama emosios tampos renginiuose keisti saugiklius esant tampai ir apkrovai.2. rank apsaugos priemones ( alm . 120. jei yra tampa. Visais atvejais. veido skydel . kuri turi vien maitinim ir n ra sankirt su kitomis turin iomis tamp oro linijomis ir joje n ra indukuotos tampos. tai i tos pus s papildomai eminti darbo vietos neb tina. moni darbuotojai. veido. enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE 113. Elektros rengini raktai turi b ti budin i ar kit darbuotoj apskaitoje.1. pakanka nuo maitinimo pus s linij eminti ne toliau kaip u 3 km. dirbant oro linij sankirtoje. 117. veido skydeliu. Prijunginiuose. dielektrines darbus atlikti ir renginiams operatyviai pri i r ti tarp darbdavi turi b ti pasira yti elektrotechnikos darbuotoj II. kai eminimo peiliai sublokuoti su jungtuvo ve im liu. tampos matavimo transformatori saugiklius ir emosios tampos kam tinius saugiklius i imti bei statyti leid iama.113. esantis atjungimo vietoje. 120. Kompresoriai ir sl giniai indai eksploatuojami pagal sudarytas ir patvirtintas darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijas. dielektrin mis pir tin mis). b tina OL atjungti (i jungti) ir eminti atjungimo vietose.1. Kilnojamieji emikliai atjungimo (i jungimo) vietose turi 120. veido. u uolaidas arba dureles. emosios tampos elektros renginiuose pir tines). I imant bei statant saugiklius. esant tampai bei apkrovai. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti dirbant oro linijose. turi b ti eminta prie sankirtos. 114. skirstykl ar transformatorin aptarnauja keli tarpusavio santyki nuostatai. rank apsaugos priemon mis ( almu. jei yra galimyb . arba eminama tarp atjungimo (i jungimo) vietos ir darbo vietos. 115. u rakinti ir pakabinti ant j DIRBAMA . kuri schemoje prie saugiklius n ra komutacini aparat .3. b tina naudotis: 115. jungus eminimo peilius. Darbo vietose oro linijos turi b ti eminamos taip: 120. dirbant oro linijoje. izoliuojan iomis repl mis ar kitais prietaisais saugikliams keisti. ORO LINIJOS 119. Kai darbo vietoje matomas emiklis. kada transformatori pastot . leid iama i imti bei statyti saugiklius esant tampai. kuri turi du ir daugiau maitinim . Reikia papildomai naudoti galvos. auk tosios tampos renginiuose izoliuojan iomis repl mis (lazda). sudarytas remiantis iomis taisykl mis. galvos.2.4. 118. 115.

b tina abu emiklius sujungti tarp sav s potencialui i lyginti. Dirbant savaeigiais keltuvais mon ms kelti. kur dirbama.6. j saugiai lipti. Atliekant oro linijos ap i r lipti atram arba ant konstrukcij draud iama. jeigu iki kit laid i laikomi 3 priede nurodyti atstumai. 123. trosai. turi b ti eminta toje vietoje (atramoje). Jei sankirtoje atri ami ar kei iami laidai. 120. su kuriuo dirbama. 124. kol atram ar portal ne lipo visi darbuotojai. kuriuo eminti oro linijos laidai.). kiek maitinimo altini turi linija.3. naudoti aprai us su dviem stropais. kuriuose atstumas tarp skersini yra ne didesnis kaip 0. Matuojant atram eminimo var . o atjungimo vietose emintos visos faz s.1. pakanka eminti tik toje atramoje. o atjungti ir prijungti var tinius gnybtus. kurie atramoje ar portale vykdys darbus. nelipti apled jusias atramas ar portalus. 121. o jeigu linijoje dar yra indukuota tampa. kad lipant b t galima nuolat prisitvirtinti vienu i strop . naudoti metalo konstrukcijomis neslystan i avalyn ir pir tines. tai OL reikia eminti i abiej nutraukimo pusi . kuri galai pritvirtinami prie inkar ar konstrukcij . jungian ius nuleistuv su atramos eminimo kont ru.120. o pakanka eminti vien laid . 120. Jei ie darbai atliekami vir utin je susikirtimo linijoje. reikia prie jo prisitvirtinti aprai . lipti atram ar portal i tos pus s. 124.4. 124. apa ioje esanti linija turi b ti atjungta ir eminta i abiej susikirtimo pusi arba darbai turi b ti vykdomi pagal special darbdavio arba jo galioto asmens patvirtint darb organizavimo projekt . neprad ti darb . 124.7. jeigu nenutraukiamas laid vientisumas. Vykdant darbus lipti atram ir dirbti joje leid iama tik sitikinus. kuri krep ius potencialams i lyginti dar reikia sujungti su kilnojamuoju emikliu tokio skerspj vio kaip emiklio. kur vykdomi darbai. dirbant oro linij ir atvir skirstykl yn sankirtoje. iuo atveju atjungim vietose eminti draud iama. kranai ir moni k limo bok teliai.8. tai dirbti galima tik eminus darbo vietoje. 124. i kurios pu ia v jas.2.4. reikia laikytis toki saugos priemoni : 124. kur dirbama. Kai atram lipti monterio nag mis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta.5. lipant nesine ti rangos ir ranki (v liau juos pasikelti darbo viet virve). atjungti ir prijungti eminimo nuleistuv i apsaugos nuo perk nij troso reikia prie tai eminus tros . taip pat turi b ti eminti naudojami mechanizmai. tai reikia eminti i abiej sankirtos pusi . galima tik eminus nuleistuv . Lipant atram . kai oro linija yra indukuotos tampos zonoje. 120. 124. kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos n ra konstrukcij . 122. tai emikliai turi b ti u d ti kiekvienoje darbo vietoje (atramoje).6. 110 kV ir auk tesn s tampos OL darbo vietoje neb tina eminti visus laidus. dirbant tik vienoje atramoje. i d styti emiau laid . j izoliatoriai ir armat ra. turin i tamp . kai darbo metu laid reikia nukirpti arba jis buvo nutr k s. trukdan i apsaugin alm . trukdo ant atramos sumontuotos konstrukcijos ir pan.9. reikia aprai stropu apsijuosti stieb arba prisitvirtinti stropu ir d v ti specialia ranga.5. Per kei iamus laidus ar trosus i abiej sankirtos pusi turi b ti permestos virv s i izoliacin s med iagos. Lipant metalines atramas ar pasto i portalus. kai OL indukuota tampa yra didesn kaip 50 V. 120.6 m ir kampas ne didesnis kaip 30 laipsni arba yra rengti laipteliai. reikia sutvirtinti atram arba naudoti moni k limo mechanizm . arba gretimoje atramoje nepriklausomai nuo to. 120.

127. turi b ti nutraukti visi darbai oro linijose. 134. dirbti leid iama tik ios grandies pus je. 130. Jeigu stropo ilgis nepakankamas. 140. Kampin se atramose su smaiginiais izoliatoriais lipti ir dirbti reikia i orin je kampo pus je. laivybin s up s. 126. kuriose oro linijos susikerta su transporto magistral mis (gele inkeliai. jei reikia laikinai sulaikyti transporto eism . Daugiagrand se oro linijose. Jeigu nurodyt atstum i laikyti negalima. laikan i turin ias tamp grandis. Dirbant atramose turi b ti i laikomi 3 ir 4 prieduose nurodyti atstumai nuo dirban i j ir mechanizm iki turin i tamp laid . b tina vizualiai patikrinti pakabinam izoliatori tvarkingum ir ar yra visi kai iai ir u raktai armat roje. 133. 137. vadovaudamasis technologin mis kortomis. Keliant (arba nuleid iant) laidus. apsauginio dir o stropas turi b ti u kabintas u traversos. turin i tamp grand i pus je ant atramos stiebo 2 3 m auk tyje turi b ti pakabintos raudonos v liav l s. tai tokie laidai turi b ti atjungti ir eminti. Dirbant ant palaikan ios ar tempian ios girliandos. b tina naudoti savaeig keltuv mon ms kelti. projektine dokumentacija. Daugiagrand se 35 kV ir auk tesn s tampos oro linijose. kuriuose atstumai tarp skersini didesni kaip 0. draud iama b ti ant traversos ar ant stiebo po tomis traversomis. 139. darb vadovas privalo darbo viet i kviesti transporto magistral s atstov . DSI ir kitais norminiais aktais. kurios darbo metu gali tur ti vienpus tempim . 135. kuriose oro linijos susikerta ar suart ja su plentais ir keliais. Dirbant zonose. Dirbant zonose. izoliatorius. atjungus vien grand . duodantysis pavedim ar nurodym turi nustatyti priemones. arba atjungti oro linij .Pasikelti metalines atramas ar portalus. Draud iama priart ti ar iau kaip 8 m prie nutr kusio laido ar em jusios atramos (portalo) oro linijose bei atvirose skirstyklose ir ar iau kaip 4 m u darose skirstyklose. kurioje grandys i d stytos vertikaliai. 131. jeigu gali b ti trukdomas transporto eismas. reikia naudoti kritimo stabdytuv su i traukiamuoju lynu (apsaugin ritin l ). Lipti atram galima tik atjungtos grandies pus je. b tina atjungus visas oro linijas ir eminus darbo vietoje arba i darbo ruo o dviej pusi . galima tik tada. Prie pradedant darbus ant girliand su matavimo lazda. Pereiti ant travers . 125. 128. kad akos ar med iai nepriart t prie laid ar iau kaip 4 priede nurodytais leistinais atstumais. Atramos. Atram griovimo ir statymo b dus. kuriam jos n ra apskai iuotos. Praleid iant transporto priemones. kanalai). . Dirbti atjungtoje daugiagrand s oro linijos grandyje. is atstovas privalo b tinam laikui sustabdyti transport arba persp ti brigad apie art jant transport . Valant ar platinant oro linij trasas. kurias keliamas krovinys. 136. j tvirtinimo b tinum ir b dus nustato darb vadovas. prie darb prad i turi b ti sutvirtintos. draud iama. pakabintus ant bendr atram kartu su kitomis oro linijomis. laidai turi b ti pakelti saug auk t . atvirose skirstyklose ir u darose skirstyklose ant oro linij i vad bei linij skyrikli .6 m ar kampas didesnis kaip 30 laipsni ir jei jose ne rengti laipteliai. 138. kai i grandis yra emiau tamp turin i grand i . trosus. 129. 132. Keisti ir reguliuoti laidus atjungtoje grandyje draud iama. emosios tampos oro linijose tempti ir keisti laidus. b tina gauti keli policijos leidim . kuriose grandys i d stytos horizontaliai. Art jant perk nijai. dirbant atjungus tamp vienoje grandyje.

kad kabelis tikrai atjungtas. saugai ir sveikatai u tikrinti b tina kabel atjungti (i jungti). ir tada darbo vietoje j pradurti arba nukirpti specialiu taisu. Kabelius. 144. reikia vengti eiti po laidais. Kasant kabeli trasose. linijoje rengtiems specialiems eminimo prijungimo kontaktams. Prie leid iant dirbti kabeli linijoje. 145. reikalavim .2.. reikalinga u d ti kilnojam j 148. o antras PK. Apsaugai nuo mechanini pa eidim ant dielektrini pir tini reikia u simauti brezentines pir tines. 3-74). 346 ( in. Liesti elektros filtro srovines dalis leid iama jas atjungus (i jungus) nuo tampos ir pa alinus elektrostatin kr v eminant. Durti kabel turi du darbuotojai. 142. pakabinti sp jamieji enklai. perklojamame kabelyje esan ios movos turi b ti patikimai tvirtintos. nes jose d l vairi prie as i gali atsirasti tampa. dirban i kabeli linijose. Nr. pavojing zon aptverti ir pa ym ti enklais. i kur gali b ti jungta tampa. Esant emikl arba trumpikl . sakymu Nr. i einan ius (pereinan ius) oro linijas. at ildant grunt . III. apsaugoti nuo mechanini pa eidim ir pa ym ti sp jamaisiais enklais. ELEKTROSTATINIAI FILTRAI 149. patikrinus tampos indikatoriumi tampos nebuvim kabelini at ak prijungimo vietose arba darbo vietoje specialiu tampos indikatoriumi. KABELI LINIJOS 143. atjungtas darbams kabelis nustatomas. Elektrostatinio filtro darbo metu visos jo landos turi b ti u darytos ir u rakintos. ilumos altinis negali priart ti prie kabeli ar iau kaip 15 cm. 147. iem . Raktai saugomi mon je nustatyta tvarka. esant pavojui aplinkiniams. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. Esant b tinumui perkloti neatjungtus kabelius leid iama laikantis ypating saugos reikalavim : 148. reikia papildomai eminti i oro linijos pus s. 150. . Prie leid iant dirbti orin je kabeli linijoje. Kitais atvejais ap i r ti gali vienas PK. b tina sitikinti. Ap i rint linij .141. patvirtint Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.1. dirbti reikia m vint dielektrines pir tines. 146. 148. IV. 2001. Atkasti kabeliai ir j movos turi b ti tvirtinti. elektri kai i krauti ir eminti atjungimo (i jungimo) vietose i vis pusi . gruod io 22 d. Sunkiai pereinamoje vietov je arba nepalankiomis oro s lygomis oro linij turi ap i r ti du PK darbuotojai. Ie kantieji gedimo oro linijoje turi tur ti sp jamuosius enklus ir. Darbuotoj . negalima naudoti kylini k j ir kit sm gini ma in ar iau kaip 5 m iki kabeli . Duob s ir tran jos turi b ti aptvertos. em s kasimo darbai turi b ti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykli statyboje DT 5-00.

turi b ti i v dintos ir i bunkeri pa alinti pelenai. su specialiai rengtu emintuvu. kai yra prijungiami prie elektros tinklo. 160. pastatytais talpos i or je. AUTONOMIN S ELEKTROS STOTYS IR ELEKTRIFIKUOTI RANKIAI BEI MECHANIZMAI 161. SUVIRINIMAS ELEKTRA 154. kurio tre ioji apsauginio laidininko (PE) gysla tiesiogiai prijungiama prie suvirinimo transformatoriaus korpuso ir maitinimo punkto eminimo ynos (gnybto). 153. Kilnojam j viestuv jungti per autotransformatori draud iama. ie darbai leid iami tik visi kai atjungus (i jungus) tamp nuo elektrostatinio filtro. Suvirintojas privalo u sisegti aprai us su prie j pritvirtinta virve.151. Vienfaziam elektriniam suvirinimo transformatoriui maitinti turi b ti naudojamas trigyslis lankstus kabelis. Elektrinio suvirinimo renginio korpusas turi b ti emintas. vieno i kuri kvalifikacija turi b ti ne emesn kaip VK. Transformatorius. turi b ti rengtas talpyklos i or je. 152. Elektros filtro sekcijos. uliniuose ir kitose u darose ir sunkiai prieinamose ertm se elektrinio suvirinimo darbus privalo atlikti suvirintojas. i skyrus jungiamus komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. 157. Temperat ra turi b ti ne auk tesn kaip 50°C. 155. Maitinimo punkto eminimo yna turi b ti sujungta su linijos PE laidu. Eksploatuojant autonomines elektros stotis (mobili sias arba stacionariai rengtas rezervinio maitinimo elektros stotis) b tina u tikrinti. kuriose bus dirbama. 156. V. o nesant jo 159. kurios kit gal turi laikyti vienas i steb toj . darbo vieta turi b ti ap vie iama atitinkamais viestuvais. prijungti ir atjungti turi VK darbuotojai. Kiti elektros filtr aptarnavimo darbai atliekami pagal gamintojo ar mon s parengtas ir patvirtintas instrukcijas. Elektrotechnikos darbuotojams leidimas vykdyti suvirinimo darbus ra omas atestacijos pa ym jime. VI. kurio viena gysla (PE) panaudojama jo korpusui eminti. Atliekant suvirinimo elektra darbus talpykl viduje. 158. Suvirinimo renginiai eminami prie tai. . Veikiant elektrostatiniam filtrui draud iama vykdyti darbus jo eminimo schemoje. maitinantis kilnojam j viestuv . Visi remonto darbai elektros schemoje atliekami pagal nurodymus. Atlikti elektrinio suvirinimo darbus leid iama atestuotiems PK specialiai apmokytiems asmenims. stebimas dviej asmen . kad neb t jungta j tampa elektros tinkl . Steb tojai turi b ti i or je ir kontroliuoti atliekam suvirinimo darb saugum . Trifazis suvirinimo transformatorius turi b ti maitinamas kabeliu. Elektrinio suvirinimo renginius. arba kilnojamaisiais 12 V tampos elektriniais viestuvais. Panaudoti maitinamojo kabelio nulin darbin laid suvirinimo transformatoriui eminti draud iama.

kurie jiems nepriklauso nuosavyb s ar patik jimo teise. 0 ir 0I klas s rankines ma inas ir rankius naudoti nerekomenduojama. Naudojant kilnojamuosius elektrifikuotus mechanizmus. Autonomini elektros sto i prijungimas prie elektros tinklo. Nepateikus tokio dokumento ir s ra o elektros rengini savininkui arba asmeniui. kurie jiems nepriklauso. Juridiniams ir fiziniams asmenims dirbant elektros renginiuose. j prijungim prie elektros tinklo. atjungimas nuo jo bei prie i ra turi b ti vykdoma laikantis gamintoj instrukcij . nustatoma komandiruot darbuotoj instruktavimo tvarka. kuriame nurodyta darbuotoj kvalifikacija ir j teis s. atlikdami darbus vienoje mon je. gali atlikti VK darbuotojai. privalo elektros rengini savininkui arba asmeniui. kuriam priklauso elektros renginiai. atvyk dirbti u sakovo elektros renginius. pateikti dokument . Juridiniai ir fiziniai asmenys. sudar rangos sutart . turi b ti apmokyti saugiai dirbti su jais ir instruktuoti. privalo sura yti darbuotoj saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomyb s rib aktus (sudaryti sutartis). 169. Darbuotojai. kuriam priklauso elektros renginiai. leisti dirbti kitos mon s darbuotojams arba pavieniams asmenims draud iama. 167. neatjungus nuo tinklo pateiktus naudojimo dokumentus ir ranki bei mechanizm klas .Autonomini elektros sto i prijungimo prie vartotojo elektros tinklo grandin se turi b ti rengti special s komutaciniai ir apsaugos elektriniai aparatai. atsakomyb . rangovo ir u sakovo darbuotoj santykiai. kuriuose turi b ti nustatyta darb organizavimo ir vykdymo tvarka. ir elektrotechnikos darbuotoj s ra . Eksploatuojamas autonomines elektros stotis prijungti ir atjungti bei pri i r ti turi ne emesn s kaip VK darbuotojai. Darbdaviai. VIII. prie tai komutaciniais aparatais vartotojo tinkl reikia atjungti nuo tinklo operatoriaus elektros tinklo. vykdantys darbus elektros renginiuose. Kad b t i vengta klaiding mobili j elektros sto i prijungim prie tinklo operatoriaus elektros tinklo. Du ir daugiau darbdavi . 162. suteikiant teis vykdyti iuos darbus. JURIDINI IR FIZINI ASMEN DARB VYKDYMO TVARKA ELEKTROS RENGINIUOSE. kad b t garantuota vis darbuotoj sauga ir sveikata. rekomenduojama rengti jungimo nuo operatoriaus elektros tinklo kontrol s automatik . jei j prijungimas atliekamas ne komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. siekdami apsaugoti darbuotojus nuo . Prijungiant autonomines elektros stotis prie vartotojo elektros tinklo. organizuoja darb taip. 164. 168. vykdantys darbus su elektrifikuotais mechanizmais. Kilnojam j elektrifikuot ranki ir mechanizm eminimas turi b ti vykdomas atsi velgiant gamintojo jungti vartotojo tinkl . 163. neleid iantys j operatoriaus elektros tinklo. Juridiniai asmenys. KURIE JIEMS NEPRIKLAUSO NUOSAVYB S AR PATIK JIMO TEISE 166. i taisykli ir kit darb saugos normini akt nuostat vykdymas yra privalomas. 165. mon s padalinyje ar darbo vietoje. Su 0 ir 0I elektros izoliacijos klas s rankin mis elektros ma inomis ir rankiais pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke dirbti draud iama.

kitas gali b ti PK. Sud tinguosius perjungimus (i skyrus avarinius atvejus) vykdo du operatyviniai darbuotojai. raktais. Paprastuosius ir sud tinguosius perjungimus avarij atvejais gali atlikti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. Sud tingieji perjungimai tai renkam yn sistem ar sekcij . esant b tinumui. suteikia darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. Kilnojamuosius emiklius auk tosios tampos elektros renginiuose u d ti privalo du darbuotojai vienas VK. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. Paprastieji perjungimai perjungimai. energetin se mon se sud tinguosius perjungimus gali vykdyti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. 175. Operatyviniai darbuotojai. . darb saugos instrukcijas ir parengti pagal darbuotoj lavinimo bei atestavimo norminius aktus. asmeni kai pri i rintys elektros renginius. 172. blokais ir pan. 176. Nuimti kilnojamuosius emiklius leid iama vienam VK operatyviniam darbuotojui. IX. vykdomi viename prijunginyje. 177. Operatyvinio darbuotojo teises energetin se mon se bei mon se. kuriose vienam prijunginiui yra daugiau kaip vienas jungtuvas. kitas PK. Vykdyti elektros rengini operatyvin prie i r gali darbuotojai. 178. Sud tinguosius perjungimus. transformatori i jungimas ir jungimas.4 kV transformatorius) jungtuv pakeitimas apeinamaisiais ar tarp yniniais jungtuvais. gerai i manantys pri i rim rengini schemas. perjungimai schemose. Atsi velgiant esam elektros rengini operatyvinio aptarnavimo strukt r . atliekamus automatizuota dispe erinio valdymo sistema (ADVS). tai perjungimus auk tosios tampos renginiuose turi vykdyti du asmenys: vienas ne emesn s kaip VK. operatyviniai darbuotojai) arba operatyviniai remonto darbuotojai. 179. Elektros rengini operatyvin prie i r atliekantys darbuotojai privalo tur ti vis aptarnaujam veikian i elektros rengini schemas. gali vykdyti vienas VK operatyvinis darbuotojas. avarinius remonto darbus arba prie i r ti tuos darbus atliekan ius remonto darbuotojus. 174. koordinuoja savo veiksmus ir informuoja vienas kit bei darbuotojus apie darbe galimus pavojus ir profesin rizik . 173. arba pamainos vyresnieji privalo b ti ne emesn s kaip VK. o antras gali b ti PK. Elektros renginius operatyviai pri i r ti gali operatyviniai (budintys) darbuotojai (toliau tie renginiai. konkretaus darbuotojo kvalifikacinius sugeb jimus. Visi pakeitimai elektros renginiuose turi b ti nedelsiant pa ymimi schemose. Kiti operatyviniai darbuotojai gali b ti PK. turin iose atestatus eksploatuoti elektros renginius pas vartotojus. kuriems darbdaviui atstovaujan io ar jo galioto asmens priskirti 171. perjungimai emosios tampos tinkle. Kai pamainoje (vienoje darbo vietoje) budi du operatyviniai darbuotojai. rengini i d stym ir paskirt . OPERATYVIN PRIE I RA 170. Vartotoj elektros renginiuose operatyvin s prie i ros strukt r ir tvark nustato darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. pavien s operacijos pirminiais komutaciniais aparatais ar RAA terp mis. Be pagrindini operatyvin s prie i ros darb . operatyviniams darbuotojams gali b ti pavesta atlikti eksploatavimo. (i skyrus 10/0. vertin s vietos s lygas mon s techninis vadovas i tvark gali pakeisti vadovaudamasis mon je nustatyta tvarka. sud tingus perjungimus vykdo dviese. Jei perjungimus vykdo operatyviniai remonto darbuotojai.nelaiming atsitikim darbe ir profesini lig .

185. privalo b ti instruktuoti apie leid iamus vykdyti operatyvinius perjungimus. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus. BANDYMAI JUNGIANT PAAUK TINT TAMP I PA ALINIO TAMPOS ALTINIO 186. Tuo atveju turi b ti vykdytos ios s lygos: 182. 181. kurie parengti darbams atitinkamuose elektros renginiuose teis s akt nustatyta tvarka. spintose ar rinkl se vykdomi darbai.4. rangovo pateiktame dirbsian i objekte darbuotoj s ra e nurodyti asmenys. prie kuri yra galimyb prieiti pa aliniams asmenims.2. operatyvines schemas. gali eiti tik asmenys. 182. organizuojantis operatyvin darb .3. i skyrus atvejus. 183. teritorij . spintos. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus. ruo iantys darbo viet . 187.180. 182. Praktiniams g d iams gyti darb vykdytojas turi 1 m nes sta uotis. narveliai. rangovo darbuotojai. skyduose. privalo tur ti elektros rengini . Instruktuoja elektros rengini savininko darbuotojas. Elektros renginiuose dirbant rangov organizacijoms. kai narveliuose. komutacini aparat pavaros. saugiems operatyviniams perjungimams vykdyti rangovas pats turi tur ti visas asmenines ir kolektyvines apsaugines ir darbo priemones. privalo b ti nuolat u rakinti. skydai. nustatyta tvarka atestuotiems darbuotojams. 182. Kol darbo vieta neparuo ta. Juridiniai ar fiziniai asmenys turim elektros rengini operatyvinei prie i rai gali sudaryti sutartis su paslaugas teikian iomis mon mis. nuotoliniu b du atjungus rengin remontui. Pagalbiniams darbams atlikti bandymus atliekan ios brigados sud t gali b ti traukiami ir remonto darbuotojai. patalp ir pan. Bandymus atlikti leid iama ne emesn s kaip VK specialiai apmokytiems. Vykdant perjungimus auk tosios tampos renginiuose su rankine pavara. 182. Transformatori pastot je. privaloma m v ti dielektrines pir tines. . rangovo operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai privalo b ti parengti ir atestuoti pagal tuos elektros renginius eksploatuojan i moni darbuotoj atestavimo ir rengimo tvark .5. patalpos. 184.6. kokius operatyvinius perjungimus gal s atlikti rangovo personalas. vykdantys operatyvinius perjungimus. operatyvinius perjungimus galima leisti vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams. sudarytoje sutartyje turi b ti tiksliai nurodyta. asmenys. BANDYMAI IR MATAVIMAI I. kuriuose vykdo perjungimus. Nuotoliniu b du atjungus 35 kV ir auk tesn s tampos oro ar kabeli linijas enklai NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir EMINTA nekabinami. X. rinkl s. darbo viet ruo ia ir sutvarko operatyviniai arba operatyviniai remonto darbuotojai.1. 182. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos atestatus eksploatuoti tos r ies elektros renginius. 182. kontroliuojamas patyrusio darbuotojo. Elektros rengini teritorijos.

. darb vykdytojas privalo min tus narius instruktuoti. iuo atveju bandymams vadovauja darb vykdytojas arba. privalo laikyti. Ant aptvar turi b ti enklai STOK! TAMPA . aptvar ir i ardyt kabelio gysl turi b ti ne tik pakabinti enklai. Bandomieji bei bandymo renginiai ir j sujungimo laidai turi eiti bandymo darbo viet ir b ti aptverti. rengini . Tuo atveju bandymai naudojant stendus turi b ti atliekami u auk tosios tampos rengini . turi b ti u 194. Bandym metu draud iama mon ms b ti ant bandom j rengini . lauke ir pan. prie dur . Saugoti skiriami PK darbuotojai. kurie turi neleisti pa aliniams asmenims prisiartinti prie bandymo renginio. kai durys atidarytos. Surenkant bandymo schem . laboratorijos ar derinimo organizacijos VK darbuotojas. bandyti paauk tinta tampa reikia pagal nurodym . bet ir pastatyta sargyba. izoliacini detali ir pan. kurio gyslos i ardytos trasoje. jei reikia. Aptvarus rengia bandymus atliekantys darbuotojai. o durys u blokuotos. Jei durys neu rakintos arba bandomas remontuojamas kabelis. apie bandym prad i . sujungimo laid ir bandom aptvar . Bandant kabel . skiriama apsauga i PK brigados nari . Apie reikalingum atlikti bandymus montavimo arba remonto metu ra oma nurodymo eilut je Pavedama. ir juos v l u d ti galima tik asmeniui. kurie bus bandomi. saugodami bandomuosius renginius. vadovaujan iam bandymams. Jei bandymo renginys ir bandomi renginiai yra skirtingose patalpose arba skirtingose skirstyklos dalyse. kuri srovin s dalys aptvertos i tisiniais arba tinkliniais aptvarais. ra yti nurodym . 190. Palikti post 195. ant dur arba aptvar turi b ti pakabinti enklai STOK! TAMPA ir BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . bandomo renginio korpuso eminim . Brigados nariai. saugantys bandomuosius renginius. skirstyklos narvelyje arba patalpoje. Izoliacini med iag ir gamini (apsaugos priemoni . bandymams atlikti galima traukti ir bandymus atliekan ius darbuotojus. Bandymo renginio auk tosios tampos i vadas prie jungiamas prie bandomo renginio turi b ti emintas. Ant bandom bei bandymo rengini i kabinami enklai BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . teritorijose. kad rengini remonto ar montavimo metu bus vykdomi bandymai. Pagal nurodymus bandyti ir pasirengti bandymams galima tik pa alinus i darbo viet kitas brigadas. Jei reikia.) stacionariose bandym laboratorijose bandymus gali atlikti vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka. turi b ti ra yta nurodymo skiltyje Kiti reikalavimai . stebintiems izoliacijos b kl . Blokuot turi visi kai i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos. . Nuimti elektros renginyje u d tus emiklius. Prie pradedant bandymus. jam pareigojus. turintis teis b ti darb vykdytoju.brigad . matomi i i or s.. 192. remontuojan i arba montuojan i renginius. 188. 193. Prie jungiant bandom j tamp darb vykdytojas turi sitikinti. kad saugoti paskirti asmenys yra savo vietose ir ino ie asmenys gali tik leidus darb vykdytojui. o kas vadovauja bandymams eilut je Kiti reikalavimai . Elektros renginius sand liuose. Tai. Asmenys. leidus. dirban ias renginiuose. 191. jei antrasis jo galas yra u rakintoje kameroje. pirmiausia reikia prijungti bandymo rengini apsaugas ir darbo eminimus ir. . kad ie renginiai turi tamp . leid iama b ti atskirai nuo darb vykdytojo. Tai turi b ti nustatyta nurodymu. trukdan ius atlikti bandymus. 189. 196. PK brigados nariams.

eminti k bul atskiru ne ma esnio kaip 10 mm2 skerspj vio laidu. 201. ar visi brigados nariai yra nurodytose vietose. palyginti su nurodytu priede. b tina: 204. sp ti brigad apie tampos jungim ir sitikinus. Kad nepramu t oro tarp . negu nurodyta 5 priede. nuimti nuo bandymo renginio i vado eminim ir prijungti tamp . Auk tosios tampos renginio patalpos arba stendo dalis turi b ti u blokuota. taip pat liesti k bul stovintiems ant em s. imtis priemoni . Bandymo schemose eminti naudojamo varinio laido skerspj vis turi b ti ne ma esnis kaip 4 mm2. skaitant bandomuosius renginius ir sujungimo laidus.Prie prijungiant bandymo rengin prie emosios tampos tinklo. 202. pradeginti kabelius tik i punkt . kad bandym metu prie bandomojo renginio negal t priart ti mon s. Jei b tina. bet ne daugiau kaip 20%. Operatoriaus darbo vietoje turi b ti skirtinga viesos signalizacija.2. bei patikrinti emininim .2. kai durys atidarytos. Darb vykdytojas prie bandymus turi patikrinti. patikrinti. kuriuose yra emintuvai. rengini perjungimus bei prie j liestis .1. 204. 204.1. 204. 203. 200. laid reikia pritvirtinti taip. rodanti. turin i bandymo tamp ir darbo tamp . poliaus arba kabelio gyslos ir j atjungti galima tik pagal vadovaujan io jo bandymams u duot ir tik eminus bandomus renginius stacionariais arba kilnojamaisiais emikliais. kad sp jim i girdo visi brigados nariai. 197. jei auk tosios tampos i vadas turi tamp . ar tinkamai surinkta schema ir rengtos apsaugos. u drausti eiti ir i eiti i automobilin s laboratorijos prad jus kelti tamp . atstumas tarp srovini dali . suveikianti. reikia laikyti turin iais tamp ir tada to atlikti bet kokius bandymo schemos arba bandom draud iama. Blokuot turi i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos. turi b ti ne ma esnis nei nurodyta 6 priede. vis bandymo rengin . Prijungti sujungimo laid prie bandomojo renginio faz s. ar n ra pa alini asmen ir ar galima jungti bandymo tamp . 198. renginio auk tosios tampos i vadas turi b ti emintas. Kilnojamuosiuose ir stacionariuose bandymo renginiuose operatoriaus darbo vieta turi b ti atskirta nuo auk tosios tampos renginio dalies. mon ms. Kilnojamosiose laboratorijose turi b ti viesos signalizacija. pats vykdytojas privalo: 200. darb vadovo sprendimu leid iama suma inti atstum . kad jis negal t b ti priartintas prie tamp turin i srovini dali ma esniu atstumu.4. Naudojantis kilnojam ja automobiline laboratorija. 204. Prie jungdamas bandymo tamp . Bandymo renginio sujungimo laidas pirmiausia prijungiamas prie eminto bandymo renginio auk tosios tampos i vado.3. Nu mus eminim . 199. paskui prie bandomo renginio. kad jungta auk toji ar emoji tampa. 200.

b nant atramoje. Dirbti su izoliuojan iomis matavimo lazdomis privalo du arba daugiau asmen VK pagal nurodym . valdymo. 208. Dirbant su megommetru liesti srovines dalis. o emosios tampos II. srov s ir tampos matavimo transformatori antrin s apvijos turi b ti nuolatos emintos. DARBAS RELIN S APSAUGOS. 207. nei nurodyta taisykli 3 priede. draud iama. matuoti megommetru gali du elektrotechnikos darbuotojai. Esant b tinumui nutraukti matavimo prietais ar reli srov s grandin . b tina pa alinti liekam j kr v . Baigus bandymus. 206. 211. eminti bandymo renginio i vad ir apie tai prane ti brigadai. . Dirbti elektros matavim . pakanka jas eminti viename ta ke. dirbant elektros matavimo prietais ir relin s apsaugos grandin se. Draud iama vykdyti darbus. Auk tosios tampos elektros renginiuose su matavimo repl mis turi dirbti du asmenys. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. b tina i imti saugiklius i auk tosios ir emosios tampos pusi ir atjungti antrini apvij automatinius jungiklius. elektros energijos apskaitos. b tina prie tai u trumpinti srov s transformatori antrin grandin . XI. Sud tingose relin s apsaugos schemose. i kuri vienas PK eksploatavimo tvarka. Dirbant tampos transformatori grandin je. Tik tada to galima perjungti bandymo renginio prijungimo laidus arba.205. Baigus darb . i skyrus darbus labai pavojingose patalpose. 215. ma esniu. RY I IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS RENGINIUOSE 212. visi kai u baigus bandymus. kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. 210. VALDYMO. Oro linijose dirbti su elektros matavimo repl mis. Tada renginys eminamas. kuriose iuos darbus vykdo du asmenys. I bandytus didel s talpos renginius (kabelius. kuri metu galima nutraukti srov s grandin tarp srov s transformatoriaus ir jo antrini apvij u trumpinimo vietos. kai reikia jungti tamp i pa alinio srov s altinio. o kitas PK. 214. signalizacijos. DARBAI SU ELEKTROS MATAVIMO REPL MIS IR IZOLIUOJAN IOMIS MATAVIMO LAZDOMIS 209. darb vykdytojas privalo iki nulio suma inti bandymo renginio tamp . Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. prie kuri jis prijungtas. emosios tampos elektros renginiuose matuoti elektros matavimo repl mis gali vienas PK asmuo. generatorius) reikia i krauti sujungus izoliuojan ia lazda su prie var e. tikrinam rengin eminant. atjungti rengin nuo emosios tampos tinklo. Auk tosios tampos rengini izoliacijos var vienas ne emesn s kaip VK pagal pavedim . 213. relin s apsaugos ir automatikos grandin se leid iama vienam VK brigados nariui elektros renginiuose. AUTOMATIKOS. kur sujungtos antrini apvij grup s. atjungti juos ir i ardyti aptvarus. tai turi b ti atliekama rankiais su izoliuotomis rankenomis. draud iama.

neb tina atjungti tampos bei srov s transformatori pus tampos gnybtuose nutiest elektros apskaitos grandini laidinink ir elektros rengini . vykus em jimui pastot s auk tosios tampos elektros renginiuose.1. pri i ri ( rengia. Elektros energijos apskaitos grandin ms patikrinti leid iama naudoti specialiai tam skirtus induktyviosios ar aktyviosios var os taisus. tikrina) du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). Darbai vykdomi RKL) paauk tinta tampa. b tina naudoti izoliuojan ias apsaugines priemones darbuotoj apsaugai nuo elektros potencialo. esant reikalui. 221. Pakanka bandymo gnybtyn dviem darbuotojams (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu) eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). Dirbant ry i kabeli linijose. dirbant ant magistralini RKL. pakanka tik jungti kondensatoriaus eminimo peil . i einan iose i 35 kV ir auk tesn s tampos pasto i . o labai pavojingose patalpose du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). 217. Trifazius elektros energijos apskaitos prietaisus. 217. 219. turi b ti atjungta. ar n ra tampos. b tina vykdyti tokias saugos priemones: 217. bandant ry i kabeli linijas (toliau kabeli . tampa antrin se grandin se. Leid iama vienam apmokytam PK darbuotojui u ra yti matavimo ar elektros energijos apskaitos prietais rodmenis elektros renginiuose. ma esniu. Tikrinama eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). o dirbant prijungimo filtre ar jo kabelyje. ry i kabeli linijose matavimus kilnojamaisiais prietaisais turi atlikti du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). Darbai vykdomi pagal pavedim . skirti srov s ir tampos antrin ms grandin ms nutraukti ir srov s grandin ms u trumpinti. kuris gali atsirasti ry i kabeliuose. kabeli linijose. nei nurodyta taisykli 3 priede. Prie leid iant dirbti ry i kabeli linij b tina i krauti ir patikrinti. i montuoja. 222. pri i rint elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietaisus.216. iuo atveju elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietais . Vienfazius elektros energijos apskaitos prietaisus pri i ri vienas PK darbuotojas.3. naudoti apsaugines priemones. dirbti auk to da nio grandin se galima tik atjungus tamp .2. 217. kuriomis eina ir stiprinimo punkt maitinimas. Jei prie elektros matavimo ar elektros energijos apskaitos prietaisus schemose yra rengti bandymo gnybtynai (blokai).5. signalizacija ar valdymas. kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. 220. Darbai vykdomi eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). aptarnauti leid iama vienam VK darbuotojui o labai pavojingose patalpose i jungus apkrov ir atjungus tamp . 218. 217. jei yra galimyb . jie turi b ti atjungti nuo rengini ir kit rengtais liau ikliais ir srov s gnybtuose rengtais trumpikliais ar liau ikliais u trumpinti srov s transformatori antrines apvijas ir atjungti kiekvienos faz s tampos grandines (bandymo blokuose su i traukiamaisiais gnybtais i traukti bandymo bloko i imam j dal ). prijungtus per matavimo transformatorius. 217. taip pat stiprinimo punktuose b tina juos atjungti (atjungimo vietoje turi b ti matomas nutraukimas ir i kabintas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ). prijungtus tiesiogiai prie tinklo iki 1000 V. Elektros energijos apskaitos prietaisus (skaitiklius). Matavimo metu.4.

Higienos norma turi vadovautis fiziniai ir juridiniai asmenys. Jis privalo apr pinti darbuotojus reikiamais darbo drabu iais ir asmenin mis apsaugos priemon mis. kuri reglamentuoja leid iamas elektromagnetinio lauko parametr skaitines vertes darbo vietose. sakymu Nr. Rezultatu laikomas i matavim aritmetinis vidurkis. 228. gruod io 21 d. 5-195).5 m. Higienos normos reikalavimus turi b ti atsi velgta rengiant norminius aktus. naudojantys. Draud iama dirbti darbo vietoje. Nr. vertinimo tvark bei nurodo poveikio ma inimo darbo aplinkoje organizacines priemones..5 m ir apie 1 m auk tyje (dubens ir galvos lygyje) vir apie 0. nustato elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr matavimo reikalavimus. Darbuotoj apsauga nuo elektromagnetinio lauko reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 110:2001 Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. darbuotojui stovint galvos lygyje). dubens ir XIII. APSAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO 223. apie 1 m ir apie 1. 224. 229. Parametr leid iamos skaitin s vert s ir matavimo reikalavimai (toliau Higienos norma). projektuojantys. 226. vertinantys ir kontroliuojantys darbo vietas. i prietais matavimo diapazonas turi atitikti 50 Hz da n . susijusius su pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniu lauku darbo vietoje. 2002. 231. 225. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrai turi b ti matuojami nuolatin se ir nenuolatin se darbo vietose: darbuotojui s dint grind arba darbo plok tumos. 227. skirtais elektrinio lauko ir magnetinio lauko stipriams matuoti. kai darbo aplinkoje vir ijamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr leid iamos skaitin s vert s.prie i ros darbus atlieka vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). U pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko poveikio ma inimo priemoni taikym ir u saugos ir sveikatos reikalavim laikym si darbo aplinkoje atsakingas elektros renginio savininkas. patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. Kiekviename matavimo ta ke atliekami ne ma au kaip trys matavimai. 230. XII. 660/174 ( in. kad b t galima parinkti reikiamas kolektyvines ir (arba) asmenines apsaugos priemones. APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S (APSAUGIN S PRIEMON S) . Elektros rengini savininkas privalo nustatyti darbuotoj saugos priemones. kuris privalo organizuoti darbuotoj saugai ir sveikatai kylan ios rizikos vertinim . kuriose yra pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s neturi b ti didesn s kaip 7 priede nurodytos leid iamos skaitin s vert s.1 kA/m. iais atvejais turi b ti nedelsiant nustatytos ir pa alintos vir ijimo prie astys. rengiantys. apie 0. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s matuojamos matuokliais.8 m auk tyje (keli . kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris vir ija 25 kV/m ir (ar) magnetinio lauko stipris vir ija 5. esan ias pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniame lauke.

laikini aptvarai. kilim liai. Prie apsaugini priemoni priskiriama: 233. pagrindines apsaugines priemones. 233.3. 1998. izoliacin s juostos. srov s matavimo repl s. kilnojamieji emikliai. 233. ingsnio tampos. patvirtintais Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. izoliuojan ios trauk s. 235.2. 235. izoliuojan ios aik tel s. apsaugos nuo elektros enklai. 233. dujokauk s.6.. batai. baland io 20 d.7. 233.1. gumin s dielektrin s pir tin s. kalio ai. Pagrindin mis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. multimetrai. tampos indikatoriai tampos nebuvimui nustatyti ir tampos indikatoriai fazavimui. 234. apsaugos akiniai ir skydeliai. ekranuojantys komplektai. 235. dielektrin s pir tin s. Visos apsaugin s priemon s skirstomos : 234. Prie pagrindini apsaugini priemoni . 43-1188). brezentin s arba kitos med iagos pir tin s. izoliuojan ios repl s. izoliuojantys gaubtukai ir antd klai. sakymu Nr.4.1. rankiai su izoliuotomis rankenomis. izoliuojan ios matavimo lazdos.4. 233.3. Nr. griebtuvai ir rankiai su izoliuotomis rankenomis. 77 ( in.2. apsauginiai almai. 234.232. izoliuojan ios operatyvin s lazdos. nuo elektrostatinio ir elektromagnetinio lauko bei elektros lanko ir jo degimo produkt poveikio. izoliuojan ios ir matavimo repl s. 233.1. skirtos darbui emosios tampos renginiuose. kurios naudojamos kartu su pagrindin mis apsaugin mis priemon mis papildomai apsaugai nuo prisilietimo tampos. izoliuojantys pastovai. kuri izoliacija patikimai i laiko elektros renginio veikimo tamp ir kuriomis leid iama liesti turin ias tamp srovines dalis. respiratoriai. Apr pinant darbuotojus asmenin mis apsaugin mis priemon mis reikia vadovautis Darbuotoj apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatais.5. izoliuojan ios kop ios. papildomas apsaugines priemones. 235. elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkt poveikio.8. apsaugos dir ai. Papildomomis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. elektrostatinio. izoliuojan ios lazdos. apsaugos lynai. emosios tampos elektros renginiuose.5. Apsaugin s priemon s skirtos elektros renginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srov s. 233.6. Draud iama papildomomis priemon mis liesti tamp turin ias srovines dalis. 235. 235. priskiriama: . tampos indikatoriai. naudojam 235. 233. izoliatori gaubtai. laid apvalkalai.2. kritimo i auk io ir pan.

Leid iama naudotis tik tomis apsaugin mis priemon mis. turi sitikinti.2. izoliuojan ios trauk s. Prie papildom apsaugini priemoni . emosios tampos elektros renginiuose. Visos apsaugin s priemon s turi atitikti galiojan ius standartus.7. 238.3. 236. o j naudojimas instrukcijomis.4. 238. dielektriniai kalio ai.1. izoliuojantys pastovai. tampos indikatoriai.5. n ra pa eista. griebtuvai girliandoms perne ti. dielektriniai kilim liai. Nurodyta apsaugin s priemon s vardin tamp . 237. priskiriama: 238. kilnojamieji emikliai. prie naudodamasis apsaugine priemone. apsaugos nuo elektros enklai. Prie pagrindini apsaugini priemoni auk tosios tampos elektros renginiuose priskiriama: 237.2. kurios darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt nustatyta tvarka yra i bandytos ir patikrintos.2.4. apsaugos nuo elektros enklai. 239. eminimo troseliai u metimui. tampa neturi b ti ma esn u renginio. ir patikrinti. kad ji yra i bandyta.6. laikini aptvarai. 238. 236. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais. ar jos naudojamos pagal paskirt . izoliuojantys pastovai. izoliuojan ios aik tel s.3. teleskopini bok t izoliuojan ios dalys ir kt. 237.7. Prie papildom apsaugini priemoni .1.1. kilnojamieji emikliai. ekranuojantys komplektai. i taisykli reikalavimus. izoliuojan ios lazdos gnybtams pritvirtinti. izoliuojan ios ir matavimo repl s. dielektriniai kilim liai. 238. 238. operatyvin s ir matavimo lazdos. 238.4. Kiekvienas asmuo. izoliuojan ios priemon s ir taisai. skydai ir irmos. 238. laikini aptvarai.236.3. priskiriama: 236.8. 237. 236. 241. 240. izoliuojan ios. reikia vadovautis gamyklos gamintojos . naudojami remonto darbams. izoliuojantys gaubtai ir antd klai. naudojam 236.5. kaip izoliuojan ios kop ios. naudojam auk tosios tampos elektros renginiuose. dielektriniai batai. skydai ir irmos. 238. kuriame ji bus naudojama. 237. 242. 236.6. 236. dielektrin s pir tin s. apsauginiai akiniai ir skydeliai.

Apsaugin s priemon s turi b ti naudojamos pagal gamintoj nurodyt paskirt . jei to nenumat gamintojas. dirbti su ja draud iama. lyjant. Draud iama darbo metu liesti apsaugini priemoni izoliuojan i dal vir ribojamojo iedo ar atramos. ______________ . 244. Naudoti ias priemones kitiems tikslams draud iama. 245. Pa eidus izoliuojan ios apsaugin s priemon s izoliacin dang arba esant kitiems netvarkingumams.243. Draud iama naudotis apsaugos nuo elektros apsaugin mis priemon mis esant r kui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->