2

0
1
1

M
.

L
I
E
P
O
S

8

D
.
,

P
E
N
K
T
A
D
I
E
N
I
S

T
i
r
a
ž
a
s

4
0
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

7
1

(
1
1
6
1
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
2
7
4
9

|

V
I
L
N
I
U
S
w
w
w
.
i
k
r
a
u
k
.
l
t
l
t
Garsūs turtuoliai
iškasė karo kirvį
Viešai dėl krepšinio
apsižodžiavusių m
ilijonierių
V
ladim
iro Rom
anovo ir Tautvydo
Barščio ginčas praskleidė uždangą,
parodančią, kaip verslo m
agnatų valdom
a
žiniasklaida gali tapti šantažo įrankiu.
T.Urbelionio/BFL nuotr., „15min“ montažas
/ 5 psl.
RYTOJ PORYT
orai
pranašystė
Grožio ekspertė / 12
Grupės „Yva“ narė, Natalijos Bunkės
sesuo Kristina Ivanova konkurse
„Mis Lietuva 2011“ laimėti nesitikėjo.
Jau po pirmos repeticijos ji pareiškė,
jog gražuolės karūna pasidabins
Ieva Gervinskaitė.
atsakas
Mecenatas V.Butkus
kritikai atsparus / 2
apsileidimas
Sutvarkyti lūženų
nekyla ranka / 3
2
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
/ VILNIUS
Sostinės savivaldybės atstovai
ėmė peikti konkursą laimėjusį
Modernaus meno centro (MMC)
pastato projektą. Esą šis stebė-
tinai panašus į planuoto Gug-
genheimo muziejaus projek-
tą. 20 mln. Lt į naują muziejų
investuoti pasiryžęs Viktoras
Butkus apie santykius su savi-
valdybe kalba atsargiai. „Ne-
norėčiau perkelti į emocijų ly-
gį“, – pabrėžia.
Praėjusią savaitę kai kurios
žiniasklaidos priemonės gavo
elektroninį laišką su „A01 ar-
chitektai“ pasiūlytos MMC ar-
chitektūrinės idėjos bei Gug-
genheimo muziejaus projek-
to nuotraukomis.
Architektų
kūrybinis skurdas?
Laišką išsiuntę žmonės iš
Vilniaus miesto mero Artūro
Zuoko aplinkos siūlė atkreipti
dėmesį į esą didelį šių objek-
tų panašumą. Netrukus po to
savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamentui
vadovaujantis Artūras Blotnys
BNS pareiškė, kad MMC ir
Lietuvos architektų sąjungos
skelbto konkurso nugalėtojas
„kelia šiek tiek abejonių savo
stilistika“.
Jis taip pat pabrėžė, kad pa-
gal penkių architektų sukurtą
projektą pastatytas pastatas,
neva primenantis architektės
iš Londono Zahos Hadid pro-
jektą, iliustruotų Lietuvos ar-
chitektų kūrybinį skurdą.
„Nesinorėtų, kad du pana-
šios funkcijos pastatai, kurių
architektūriniai pasiūlymai
buvo pateikti ne vienu metu ir
skirtingų autorių, būtų pana-
šios stilistikos“, – sakė jis.
A.Blotnys pridūrė, kad lei-
dimus statybai išduodantys
savivaldybės tarnautojai ne-
buvo pakviesti į projektų ver-
tinimo komisiją. Jie tarp kon-
kurso dalyvių esą pamatė kur
kas geresnių darbų už tą, ku-
ris laimėjo pirmąją vietą. Vy-
riausiasis savivaldybės archi-
tektas teigė palankiau žvel-
giantis į antrosios vietos lai-
mėtojų – grupės „Andrė Baldi
architektūra – urbanistika“ –
pasiūlytą projektą.
„Tai yra natūralu“
20 mln. Lt į MMC ketinan-
tis investuoti kolekcininkas,
buvęs bendrovės „Fermen-
tas“ valdybos pirmininkas
prof. V.Butkus, kalbėdamas su
„15min“, teigė negalintis daug
komentuoti, kol iš sostinės sa-
vivaldybės atstovų negavo ofi-
cialios reakcijos dėl konkurso
rezultatų. „Manau, kiekvie-
nas gali turėti savo nuomo-
nę. A.Blotnys turi savo nuo-
monę ir jis ją išreiškė“, – teigė
mecenatas.
V.Butkus pabrėžė, jog vie-
nintelis oficialus dokumentas,
kuris sąlygoja MMC ir Vilniaus
miesto savivaldybės bendra-
darbiavimą, yra pasirašytas
memorandumas. Juo abi pu-
sės įsipareigoja stengtis, kad
muziejus atsirastų.
„Kiekviena pusė galbūt tu-
ri skirtingą įsivaizdavimą, tai
yra natūralu. Kada nors reikia
susėsti prie stalo ir jais pasida-
linti. Apskritai nenorėčiau šio
dalyko perkelti į emocijų lygį“, –
pabrėžė pašnekovas.
Priminsime, kad meno
centro kūrimo bendradarbiavi-
mo memorandumą V.Butkaus
bei jo sutuoktinės Danguo-
lės Butkienės vadovaujama
viešoji įstaiga MMC pasirašė
sostinei vadovaujant konser-
vatoriui Raimundui Aleknai.
Buvęs miesto vadovas entu-
ziastingai palaikė muziejaus
statymo idėją. Su Vilniaus me-
ru A.Zuoku „15min“ vakar su-
sisiekti nepavyko.
Lyg zaporožietis
ir mersedesas
MMC architektūrinės idė-
jos konkurso nugalėtojų bei
Guggenheimo muziejaus pas-
tato projektai atrodo panašūs
ne visiems architektams.
Savivaldybės įmonės „Vil-
niaus planas“ vyriausiasis ar-
chitektas Mindaugas Pakal-
nis „15min“ sakė, kad lygin-
ti šiuos du projektus tas pats,
kas lyginti zaporožietį ir mer-
sedesą. „Šie projektai iš prin-
cipo yra nepalyginami. Šio-
je vietoje kažkokio kopijavi-
mo aš nematau. Gal ir galima
pastebėti kai kurias panašias
detales, bet tik tiek“, – tvirti-
no architektas.
M.Pakalnis atkreipė dė-
mesį, jog nebūtinai bus rea-
lizuojamas pirmosios vietos
laimėtojų pasiūlytas projektas.
Jo teigimu, galutinį sprendi-
mą priims tiek konkurso or-
ganizatoriai, tiek projektus
derinančios institucijos. Ar-
chitektas pabrėžė, kad bus
stengiamasi, kad išdygsian-
tis pastatas darniai įsilietų į
aplinką.
„Laukia ilgas kelias, kol dėl
visko bus galutinai apsispręs-
ta. Manau, kad dabar svarbiau
pasidalinti mintimis, kaip vis-
kas turės atrodyti, nei svars-
tyti, kas į ką panašus“, – sakė
M.Pakalnis.
Šiandien kai kur trumpai palis, galima
perkūnija. Oras sušils iki 23-28 °C.
Ateinančią naktį bus 13-18 °C šilumos.
Rytoj dieną prognozuojami trumpi lietūs,
bus 23-28 °C, pajūryje – 20-22 °C šilumos.
Sekmadienį lietus turėtų liautis.
+15
+15
+16
+25
+26
+22
+13
+13
+15
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
07-09NAKTĮ 07-09DIENĄ 07-10NAKTĮ 07-10DIENĄ
VILNIUS
+24
ŠIAULIAI
+25
KAUNAS
+25
KLAIPĖDA
+23
PANEVĖŽYS
+25
UTENA
+24
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+29
+21
+20
+30
+27
+27
+22
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+23
+22
+26
+28
+24
+23
+29
+26
+27
+23
1-2
PIETŲ
Lietuvoje
V.Butkus: sėskime prie stalo
LAURYNA
VIRELIŪNAITĖ
l.vireliunaite
@15min.lt
Mero A.Zuoko aplinkos žmonės siūlo
atkreipti dėmesį į esą didelį MMC
(dešinėje) ir planuoto Guggenheimo
muziejaus projektų panašumą.
MMC priekaištų
turėjusi Ūkio
ministerija dabar jau
laikosi kitos pozicijos.
Mecenatas V.Butkus anksčiau yra sa-
kęs, kad jeigu MMC būtų pripažin-
tas valstybei svarbiu kultūros pro-
jektu, jis galėtų pretenduoti į Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą. Tačiau Ūkio ministerija bir-
želio pabaigoje pareiškė, kad MMC
būtų nuostolingas, todėl jam nerei-
kėtų suteikti tokio statuso.
Ūkio ministras Rimantas Žylius (nuotr.) vėliau ėmė aiškinti, kad tai
nėra galutinė ministerijos nuomonė. Jo teigimu, ministerijos spe-
cialistų pateiktas vertinimas tėra nesusipratimas. R.Žylius žadėjo,
kad jo vadovaujama institucija netrukus pateiks kitokią nuomo-
nę – pritars, kad MMC būtų suteiktas svarbaus kultūros projekto
statusas. MMC turėtų iškilti dešiniajame Neries krante tarp „Forum
Palace“ ir Nacionalinės dailės galerijos. Skaičiuojama, kad iš viso jis
atsieis 30 mln. Lt. Jame bus eksponuojama V. ir D.Butkų meno ko-
lekcija, kurią šie nori dovanoti miestui. Ją sudaro apie 1,5 tūkst. ta-
pybos, grafkos, fotografjos, skulptūros, videomeno dar-
bų. Viliamasi, kad MMC duris atvers 2014 metais.
MINISTRAS PASIMETĘS
Prof. V.Butkus
projekto kritikams
inteligentiškai
atkerta, jog
kiekvienas gali turėti
savo nuomonę.
A.Ufarto/BFL nuotr.
3
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
VILNIUS /

Ta|. (8~5) 240 9389, mob.8 ô10 00089
Pusu g. 10, V||n|us
lll#hdhi^cZh`gZY^iVh#ai
E6H@DAðE6Aò@6CDH
C J @ G > I D
E6H@DADH/
EVh`dadhkZghaj^
<gZ^iV^geVegVhiV
VihV`dbZeZg
bZi^c^ñeVaó`Vcñ cjd
trumpai
Sumažino baudą
Vilniaus apygardos administraci-
nis teismas sumažino bendrovei
„Sporto bankas“ skirtą piniginę
baudą už tai, kad jos valdomame
sporto klube „Body Gym“ legene-
lioze užsikrėtė ir mirė 61-erių vil-
nietis. Bauda sumažinta nuo 40
iki 30 tūkst. Lt, atsižvelgus į sun-
kią bendrovės finansinę padė-
tį. Pranešimas apie nuo legione-
liozės mirusį žmogų buvo gau-
tas praėjusių metų liepos 28 die-
ną. Vilniaus visuomenės sveikatos
centro specialistai atliko patikri-
nimą sporto klube „Body Gym“ ir
nustatė, kad iš vyrų ir moterų du-
šinėse laboratoriniam tyrimui pa-
imto karšto vandens išaugo „Legi-
onella pneumophila“ 1 serogru-
pės bakterijos.
Kantriai lauks
Vilniaus vicemeras, Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos atstovas Ja-
roslavas Kaminskis (nuotr.) ne-
skubins miesto vadovų greičiau
apsispręsti dėl sostinės gatvės
ar skvero pavadinimo per lėk-
tuvo katastrofą žuvusio Lenki-
jos prezidento Lecho Kaczynskio
vardu. „Vilniaus pavadinimų, pa-
minklų ir atminimo lentų komi-
sijos nuostatuose parašyta, kad,
rodos, penkeri metais po mirties
turi praeiti“, – dėstė J.Kaminskis.
Idėja L.Kaczynskio vardu pavadin-
ti gatvę arba skverą Vilniuje kilo
2010-ųjų pavasarį. Tuomet sos-
tinės taryba net buvo numačiu-
si, kad taip galėtų vadintis atkar-
pa nuo K.Sirvydo gatvės iki Gedi-
mino prospekto.
Liūtis užtvindė
oro uostą
Gausūs lietūs vakar pridarė žalos
Vilniaus oro uostui. Buvo užtvin-
dyti ir lėktuvų pakilimo ir nusi-
leidimo takai, lėktuvų stovėjimo
aikštelė, net keleivių laukimo salė.
Tačiau, oro uosto atstovų teigimu,
gausūs lietūs skrydžių tvarkaraš-
čio nepakoregavo.
Kaip lrytas.lt teigė Vilniaus oro
uosto komunikacijos vadovė
Sandra Šiaulienė, lietaus padari-
niai buvo netrukus likviduoti pa-
čių oro uosto darbuotojų: „Taip
būna staigių liūčių metu – van-
duo tiesiog nespėjo subėgti. Rim-
tų nesklandumų nekilo – gal tik
kiek nukentėjo keleiviai, laukda-
mi sušlapę kojas.“
Geriau skųstis nei tvarkytis
Žėručio gatvės gyventojai subruzdo
dėl jų gatvėje esančios vaikų žai-
dimų aikštelės. Ši esą kelia grės-
mę vaikams. Tačiau patys žmonės
aikštelės nuolaužų susitvarkyti
nesuskubo – kur kas patogiau ir
lengviau rašyti skundus.
„15min“ redakciją pasiekė
anoniminis Žėručio gatvės gy-
ventojų laiškas, kuriame skun-
džiamasi, kad šalia 13-to šios
gatvės namo esanti vaikų žai-
dimų aikštelė visiškai subyrė-
jusi, o jos remontuoti ar keisti
seniūnija neskuba.
Bijo atvirai kalbėti
„Esame aklavietėje. Gyvena-
me Vilniuje, Lazdynuose, Žėru-
čio gatvėje. Mūsų mažamečiai
vaikai neturi vietos, kur žais-
ti. Ir tai yra Vilniuje 2011 me-
tais! Vienintelė žaidimų vieta
atrodo taip, kaip pavaizduota
nuotraukose. Daug kartų krei-
pėmės į seniūniją, tačiau ne-
gavome jokios pagalbos, pa-
aiškinimo, o tuo metu mūsų
vaikai rizikuoja patirti trau-
mas“, – nuoskaudą laiške lie-
jo Lazdynų gyventojai.
Tačiau prisistatyti ir išsa-
miau papasakoti apie situaci-
ją laiško autoriai griežtai at-
sisakė. Esą jiems atvirai pra-
bilus, Lazdynų seniūnija gali
pakenkti šio rajono gyvento-
jų bendruomenėms, nors ir
nepaaiškino, kaip.
Seniūnija puolė į darbus
Laikinai Lazdynų seniūne
dirbanti Daiva Mikulskienė tei-
gė, kad į gyventojų skundą bu-
vo sureaguota ir dalis aikšte-
lės jau išmontuota. „Seniūnija
savo jėgomis skubiai demon-
tavo sulūžusią aikštelės dalį,
kuri kėlė grėsmę vaikams. Su
širdies skausmu mes tai darė-
me, nes naujos aikštelės pasta-
tyti šiemet tikrai nebus gali-
mybių. Bet kadangi gyventojai
pademonstra-
vo tokį ryžtą,
dalį aikštelės
demontavo-
me, o kitą, kuri
irgi gana silp-
nai laikosi, šiek
tiek sutvirtino-
me“, – tikino
seniūnė.
Paklausta,
ar patys gyven-
tojai negalėjo šiek tiek daugiau
prisidėti tiek prižiūrint, tiek
šalinant sulūžusios žaidimų
aikštelės dalis, D.Mikulskienė
tik pasidžiaugė, jog Lazdynų
seniūnijoje yra ir aktyvesnių
gyventojų.
„Kai kurias aikšteles gy-
ventojai patys prižiūri, mus
pakviečia tik pasigrožėti, pa-
prašo priemonių, dažų ar pan.
Tarkim, Bukčiuose labai gra-
žiai patys žmonės tvarkosi“, –
pasakojo seniūnė.
O kur gyventojų
iniciatyva?
Buvęs ilgametis šios se-
niūnijos vadovas, Vilniaus
tarybos narys Algis Strelčiū-
nas buvo griežtesnis. Anot jo,
lengviausia rašyti skundus, o
patiems nedaryti nieko.
„Galėtų patys gyventojai
kažką daryti, rodyti iniciaty-
vą. Kai buvau seniūnas, tų, ku-
rie rodė iniciatyvą, kiemuose
pirmiausia ir būdavo remon-
tuojamos vaikų žaidimų aikš-
telės. Taip mes tuos žmones
skatindavome“, – prisiminė
buvęs seniūnas.
A.Strelčiūno teigimu, Laz-
dynai jau kelerius metus šven-
čia Jonines Neries krantinėje,
kuri buvo sutvarkyta gyven-
tojų talkų metu: „Beveik ki-
lometras teritorijos buvo su-
tvarkytas, ištraukėme šakas,
išvalėme, dabar darome ten
šventes. Lygiai taip pat galima
daryti su aikštelėmis – gyven-
tojai surengtų talką, dalyvautų
kaimynai kartu su vaikais, jie
vėliau ir labiau saugotų tą aikš-
telę. Žinoma, geriausia para-
šyti skundą ir pasakyti – nie-
kas nieko nedaro, bet inicia-
tyva turi būti ir iš pačių žmo-
nių.“ Anot A.Strelčiūno, prieš
kelerius metus kasmet Vilniuje
būdavo pastatoma po 4–5 vai-
kų žaidimų aikšteles. Tuomet
planuota naują aikštelę įrengti
ir Žėručio gatvėje, tačiau pra-
sidėjus sunkmečiui finansavi-
mas nutrūko.
Vaikų žaidimų aikšteles Vilniuje kol kas
prižiūri seniūnijos, tačiau kitąmet šį darbą
ketina perimti sostinės savivaldybė.
Anot Komunalinio ūkio departamento direktoriaus Virginijaus
Paužos, šiemet aikštelių priežiūrai buvo skirta pinigų, seniūnijos
organizavo konkursus joms remontuoti. Naujų aikštelių nestato-
ma dėl lėšų stygius, tačiau tikimasi, kad artimiausiais metais vis
dėlto fnansavimą pavyks surasti. Naujai statomos aikštelės bus
šiuolaikiškesnės, aptvertos, saugesnės ir patvaresnės, to-
dėl jų priežiūrai reikės kur kas mažiau lėšų.
PRIŽIŪRĖS CENTRALIZUOTAI
Gyventojai su-
rengtų talką, da-
lyvautų kaimynai kartu
su vaikais, jie vėliau ir la-
biau saugotų tą aikštelę.
Ragino A.Strelčiūnas.
Gyventojams nekyla rankos
patiems susitvarkyti lūženų –
jie pagalbos prašo ir iš seniū-
nijos, ir iš žurnalistų.
Žėručio g. gyventojų nuotr.
VIOLETA
GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite
@15min.lt
4
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
/ MIESTO KULTŪRA
www.15min.lt/s159294
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
savaitgalio kodas
Žavios damos ir smarkūs vyrai
Gali būti, kad vėl neišsisuksime
nuo lietaus. Bet kas tie keli la-
šeliai, juk vasara! Šį savaitgalį
sutikime su daugybe muzikos,
trankiais vakarėliais pajūrio pa-
plūdimiuose ir meistriškais pa-
sirodymais Vilniuje... arba kur
nors tolėliau. Beje, nepatikėsi-
te, miške jau yra voveraičių –
pati radau!
Charizmatiškas, paveikus,
nuoširdus ir labai mėgstamas
Andrius Kaniava šįvakar savo
dainas dovanos autoriniame
koncerte Vilniaus mokytojų
namų kiemelyje. Pamėgtas
„Keistuolių“ teatro aktorius,
režisierius ir bardas, net ne-
abejoju, suburs didelę minią
žmonių, nes jo dainos patin-
ka visiems, o energija palie-
ka ypatingą šilumos jausmą.
Dažniausiai užtenka išgirsti
tik Kaniavos pavardę, kad jau
norėtum ateiti į koncertą.
Kada – penktadienį, 19 val.
Kiek – 22 Lt.
Seniai girdėjote užburiantį
Justės Arlauskaitės-Jazzu bal-
są? Šįvakar būtinai užsukite į
kiemelį prie Šv.Kotrynos baž-
nyčios. Jaukiai įsitaisę čia esan-
čioje vyninėje galėsite mėgau-
tis nemokamu koncertu, ku-
riame skambės muzika nuo
džiazo standartų iki garsių-
jų Adele, Moloko, Beady Belle,
Jessie Jay ar Eva Cassidy kūri-
nių. Jazzu žada gardų vasariš-
ką desertą, o kartu jį ant sce-
nos „gamins“ klavišinių vir-
tuozas Vytis Smolskas.
Kada – penktadienį, 20 val.
Įėjimas nemokamas
Išski rt i nis pasiūlymas
šeštadienio vakarui egzoti-
kos mėgėjams – susipažin-
kite su tolimąja Korėja. Mo-
kytojų namų kiemelyje rytoj
vyks kuo tikriausia Rytų kul-
tūros mugė, kuris yra Korė-
jos dienų, pavadintų „Korėja
ateina į Lietuvą“, dalis. Ką gi
jie ten savo šalyje slepia? Išsi-
aiškinti galite šeštadienį, nuo
17 iki 19 val.
Šokantiems iki ryto
Palangoje šįvakar oš di-
džiulės muzikinės bangos.
O vedliu per banguotą jūrą
bus olandų didžėjus ir mu-
zikos prodiuseris Tiesto. Gir-
dėjau, kad bilietų beveik neli-
ko, o „Labas feste“, kur ir pa-
sirodys laukiamas svečias,
bus ankšta it šprotų skardi-
nėje. Bet juk linksmintis tai
netrukdo!
Kada – „Labas festas“ penktadienį
vyks nuo 12 val. Tiesto pasirodyti turi
apie vidurnaktį.
Kiek – 43 Lt.
Skandalais garsėjančio Se-
lo gerbėjai į išgirtąjį jo „Grand
Show“ bursis šeštadienio va-
karą Klaipėdos vasaros estra-
doje. Nors pasirodymas turėjo
vykti Palangoje, tačiau Egidi-
jus Dragūnas-Selas žada, kad
pasikeitusi erdvė neturės jo-
kios įtakos jo šou, o dviejų va-
landų koncerte skambės gar-
siausi „Sel“ hitai. Grupės ger-
bėjai jau ruošiasi morališkai –
ryt bus šokių!
Kada – šeštadienį, 22 val.
Kiek – 34–100 Lt.
Ramus muzikos
užutėkis
Austrijos gražuolės Vie-
nos spindesys Šv. Kotrynos
bažnyčioje bus atskleistas se-
kmadienį. Svečiai iš Austri-
jos – „Con Fuoco“ kamerinis
orkestras – supažindins su
savųjų klasikų kūryba, pri-
mins ištaigingą Vienos poky-
lių dvasią. Koncerte, žadama,
tvyros ypač pakili ir šventiš-
ka atmosfera, o muzika bus
šmaikšti, veržli ir jaunatviš-
kai žaisminga. „Con Fuoco“
reiškia „su ugnele“, tad tokio
pasirodymo ir tikėkitės.
Kada – sekmadienį, 17 val.
Kiek – 27–62 Lt
Meilės dainos sekmadienį
skambės Bistrampolio dvare,
Kučių kaime, Panevėžio rajo-
ne. Žavingoji Evelina Sašenko
čia darsyk parodys klausyto-
jų pamėgtą Edith Piaf dainų
programą. Sodraus balso dai-
nininkė atskleis kiekvieną pran-
cūziškųjų šansonų emociją.
Kada – sekmadienį, 17 val.
Kiek – 27 Lt
Tiems, kas arčiau
gamtos
Į Nidos glėbį nuo šeštadie-
nio kviečia jubiliejinis XV tarp-
tautinis Thomo Manno festi-
valis. Ilgamete vasaros tradi-
cija tapęs renginys truks visą
savaitę. Atidarymo renginį,
pianisto Daumanto Kirilaus-
ko fortepijoninės muzikos re-
čitalį, įprasmins premjera ir
debiutas. Nidos evangelikų
liuteronų bažnyčioje pirmą-
kart skambės festivalio užsa-
kymu kompozitoriaus Osval-
do Balakausko sukurti „Čiur-
lionio metai“ fortepijonui ir
styginių orkestrui. Drauge
su D.Kirilausku kūrinį atliks
šiame renginyje debiutuojan-
tis Klaipėdos kamerinis or-
kestras. Daugiau informaci-
jos apie festivalio renginius
www.mann.lt.
Mėgstantys elektroninę
muziką jau linksminasi Dū-
burio ežero pusiasalyje Za-
rasų rajone, tačiau paskubė-
ję šiandien nuvykti, visą sa-
vaitgalį muzikinių ir kitokių
pramogų nepritrūksite ir jūs.
Juk ten – tikra „Tundra“! 8-asis
elektroninės muzikos festiva-
lis šiemet pritaikytas įvairiau-
siems muzikiniams skoniams.
Kada – ketvirtadienį–sekmadienį.
Kiek – dviem festivalio dienoms nuo
šiandien iki sekmadienio – 75 Lt.
jhrg1hejrw2gjbsnx
sd5ewt2ffrthy32hy
ggtr21rtgrtrt5grt
grttgrtg2154rt87d
g48rgrtrrthynghn8
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
J
a
z
z
u
.


J
.
K
a
l
i
n
s
k
o

n
u
o
t
r
.
Meilės įkvėptas
istorinis žygis
Rugpjūčio 7–25 dienomis gaivinti
Lietuvos ir kaimyninių šalių isto-
rijos pajudės 10 raitelių. Į „Meilės
žygį Valdovų keliu“ išsirengė pra-
ėjusiais metais žygį „2000 km is-
torijos“ iki Juodosios jūros suren-
gę lietuviai. Šiemet jie nuo Vilniaus
jos link Krokuvos žemaitukų veis-
lės žirgais.
„Po pernai metų kelionės,
dar jai nesibaigus, buvo klau-
simų, ar bus naujų iššūkių ir
žygių. Idėjos gimsta netikėtai.
Buvome suplanavę žiemą jo-
ti aplink Lietuvą pristatant že-
maitukus ir prisimenant praė-
jusių metų žygį, tačiau, aktyvė-
jant diskusijoms apie Lietuvos
ir Lenkijos, Baltarusijos santy-
kius, kilo mintis prisiminti is-
torijos etapą, apie kurį mažai
kalbama, bet kuris buvo labai
svarbus Lietuvai ir jos kaimy-
nėms. Naujuoju žygiu norime
prisiminti laikotarpį, simbo-
linį kelią, kuris vadinamas Jo-
gailaičių arba Valdovų keliu,
kuris jungia Vilnių ir Kroku-
vą“, – sakė iki Juodosios jūros
keliavęs raitelis ir abiejų žygių
idėjos autorius Giedrius Klim-
kevičius. Anot jo, šiemet žirgais
jos beveik tie patys dalyviai, pa-
sikeitusi tik moteriškoji keliau-
tojų dalis – drauge keliaus jau-
na, tačiau daug patirties turinti
raitelė Gerda Janeliūnaitė iš Pa-
kruojo bei Lina Petrylienė, ku-
ri yra ne tik patyrusi raitelė, bet
ir veterinarijos gydytoja. Pasak
G.Klimkevičiaus, praėjusiais
metais buvo nemažai diskusijų
apie žirgų sveikatą. „Buvo kal-
bama, kad jie neva kankinami.
Šįkart kartu vyks veterinarijos
gydytoja, kuri tokias kalbas pa-
neigs iš esmės“, – teigė jis.
Kelionės sumanytojo teigi-
mu, pavadinimas „Meilės žygis
Valdovų keliu“ buvo pasirink-
tas tam, kad pabrėžtų bendrą
tautų istoriją.
KARINA ZIMINAITĖ
k.ziminaite@15min.lt
Kartu su žirgais ir žmonėmis keliaus
šuo Alšis, praėjusiais metais prisijun-
gęs prie žygio dalyvių ir su jais susibi-
čiuliavęs. A.Ufarto/BFL nuotr.
Raiteliai į
Krokuvą
vyks keliu, ku-
riuo Žygiman-
tas Augustas
prieš 460 metų
lydėjo žmonos
Barboros Radvi-
laitės palaikus.

T
u
n
d
r
a

.

T
u
n
d
r
a
f
e
s
t
i
v
a
l
.
l
t

n
u
o
t
r
.
E
.
S
a
š
e
n
k
o
.


A
.
G
a
l
i
n
s
k
a
i
t
ė
s

n
u
o
t
r
.
www.15min.lt/s159357
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
5 TEMA /
Garsūs turtuoliai iškasė karo kirvį
Viešai apsižodžiavusių Kauno
milijonierių Vladimiro Roma-
novo ir Tautvydo Barščio gin-
čas praskleidė uždangą, paro-
dančią, kaip verslo magnatų
valdoma žiniasklaida gali tap-
ti šantažo įrankiu.
Vienas stambiausių Lie-
tuvos verslininkų, Ūkio ban-
ko investicinės grupės pre-
zidentas V.Romanovas ne-
seniai viešai įžeidė kitą žy-
mų Kauno milijonierių, „KG
Group“ savininką T.Barštį,
suabejodamas jo padorumu.
T.Barštys neliko skolingas pa-
reiškęs, jog V.Romanovas iš
jo negarbingais būdais sun-
kė pinigus.
Konfliktas įsižiebė staiga,
kai V.Romanovas pasipikti-
no žinia apie tai, neva jis iš
T.Barščio perkąs krepšinio
ekipą „KK Kaunas“.
„Žalgirio“ krepšinio klu-
bo savininkas V.Romanovas
teigė, kad „Kauno“ klubas
T.Barščiui nepriklauso, jis
neturįs nė vienos akcijos ir
tik tuščiai dedasi krepšinio
rėmėju.
V.Romanovas su juo susi-
jusių asmenų valdomo dien-
raščio „Kauno diena“ pusla-
piuose rėžė: „Keistai žmogus
pozuoja savo turtais ir pra-
banga, taip pat meile krepši-
niui. Tačiau, kai aš pasidomė-
jau jo indėliu į komandą, ku-
rioje žaidžia jo sūnus, buvau
nustebintas, kiek žmogus ga-
li būti nepadorus. Man pasa-
kė, kad klubui jis skiria maž-
daug tiek pinigų, kiek gauna
jo sūnus“. „Kauno“ klube pra-
ėjusį sezoną žaidė T.Barščio
sūnus Tautvydas.
Reikalavo didelių
sumų?
Žinomų verslininkų žodi-
nė dvikova iš pirmo žvilgsnio
primena satyros klasiko Juozo
Erlicko kūrinių siužetą, kaip
Rubinšteinas susipyko su kai-
mynu Grabinšteinu ir vienas
kitam krėtė eibes.
Tačiau po išoriniu konf-
likto lukštu slypi verslo ir
politikos interesai. Ši isto-
rija parodė, kad verslo ma-
gnatų rankose atsidūrusi ži-
niasklaida gali greitai tap-
ti ne demokratijos sargu, o
priemone reikalauti pini-
gų. Iš žurnalisto pokalbio
su T.Barščiu aiškėja, kad
verslininkui teko brangiai
mokėti už tylą ir reputaci-
jos išsaugojimą.
– Jūs užsiminėte, kad
V.Romanovas iš jūsų rei-
kalavo pinigų. Kaip tai
vyko? – „15min“ paklau-
sė T.Barščio.
– Šiuo metu dirba teisi-
ninkai, viešųjų ryšių specia-
listai, rengiamas atsakymas
V.Romanovui. Kol kas apie
tai kalbėti nenoriu. Taip, man
darytas spaudimas, ypač sa-
vivaldos rinkimų metu. Buvo
susitikimų su V.Romanovo at-
stovu. Bet apie tai kalbėti dar
anksti, pateiksiu įrodymus,
kai ateis laikas.
– Likus savaitei iki sa-
vivaldos ri nki mų „Kau-
no dienoje“ pasirodė keis-
tas straipsnis. Jame rašy-
ta, kad yra žinoma T.Barštį
kompromituojančių faktų,
bet jų nepateikta, nes įsta-
tymai likus savaitei iki rin-
kimų draudžia kompromi-
tuoti kandidatus. Tai ir bu-
vo spaudimas?
– Neneigsiu, kad reika-
lauta V.Romanovo valdomai
žiniasklaidos grupei „Diena
Media News“ paremti.
– Jums iš rinkimų sąskai-
tos teko pakloti 200 tūkst.
Lt?
– Panašiai. Bet dar kar-
toju, kol kas nenorėčiau at-
skleisti visų detalių. Bet aš
netylėsiu, esu įžeistas kaip
žmogus ir kaip politikas.
Melžia miesto
biudžetą?
Su V.Romanovu siejamų
asmenų valdomą „Kauno die-
ną“ dosniai paremti teko ne
tik T.Barščiui. Iš savivaldy-
bės įmonių, kuriose vyravo
konservatoriai, „Kauno die-
nai“ savivaldos rinkimų rekla-
minės kampanijos metu bu-
vo pervesta apie 400 tūkst. Lt.
„Kauno dienoje“ prieš rinki-
mus netrūko konservatorius
ir jų lyderį, tuometinį Kau-
no merą Andrių Kupčinską
remiančių publikacijų, prie
kurių nebuvo pažymėta, kad
tai yra apmokėta politinė rek-
lama.Dabar, pasikeitus jėgų
santykiui savivaldybėje, tokių
valdžios malonių V.Romanovo
verslo imperija vargu ar gali
tikėtis. T.Barštys tikina, kad
V.Romanovo verslo imperi-
ja ir toliau ketina pelnytis iš
miesto iždo.
– Jūs esate Kauno mies-
to savivaldybės „Žalgirio
arenos“ koncesijos komi-
sijos narys. Kaip vertinate
praėjusios kadencijos me-
tu savivaldybės patvirtin-
tas arenos koncesijos sąly-
gas, kurių reikalavo konce-
sininkas „Ūkio banko inves-
ticinė grupė“ (ŪBIG)?
– Sąlygos nesąžiningos.
ŪBIG gauna areną, didžiu-
les erdves ir dar reikalauja
iš miesto biudžeto kasmet po
3 mln. Lt. Praėjusios kaden-
cijos miesto taryba nuspren-
dė 7 mln. Lt paremti krepšinį
ir dar 5 mln. Lt skirti „Žalgi-
riui“. Nežinau, ar sąžininga
miesto pinigais remti priva-
tų klubą, išskirtinai globoti
vieną sporto šaką.
Iš savivaldybės tebereika-
laujama sumokėti „Žalgiriui“
krizės laikais nesumokėtus
3 mln. Lt. Tai yra nesąmonė.
Daugybė žmonių krizės lai-
kais prarado ir neteko paja-
mų, mažėjo atlyginimai.
– Ką manote apie V.Roma-
novo priekaištus, esą jūs men-
kai tesirūpinote „KK Kaunas“
krepšinio komanda?
– „Kauno“ klubo akcijų tik-
rai neturiu, niekada nesakiau
esąs jo akcininkas. Bet jei ne
mūsų įmonės parama, šis klu-
bas nebūtų išgyvenęs.
Žur nal i sto kl ausi mai
V.Romanovui apie jo pozi-
ciją šio konflikto atžvilgiu ir
T.Barščio pasisakymus buvo
išsiųsti dar praėjusią savaitę.
Tačiau atsakymo iki šiol ne-
sulaukta.
ARTŪRAS
JANČYS
a.jancys
@15min.lt
Man darytas spau-
di mas, ypač sa-
vivaldos rinkimų
metu. Buvo susitikimų su
V.Romanovo atstovu. Bet apie
tai kalbėti dar anksti. Pateiksiu
įrodymus, kai ateis laikas.
T.BARŠTYS
V.Romanovo pyktį savo
kailiu pajuto ir radijo
stočių „Pūkas“ ir „Pūkas
2“ bei televizijos „Pūkas
TV“ savininkas Kęstutis
Pūkas (nuotr.).
Tik šių metų gegužę buvo pasira-
šyta taikos sutartis tarp K.Pūko ir
V.Romanovo, padėjusi tašką kelis
mėnesius trukusiam teismo proce-
sui. V.Romanovas iš K.Pūko reikala-
vo grąžinti 2 mln. Lt avansą ir dar pri-
teisti 5 proc. dydžio metines palū-
kanas už neva laiku negrąžintus pi-
nigus. V.Romanovo nesuminkštino
net ta aplinkybė, kad jis yra K.Pūko
sūnaus krikšto tėvas. Teismas, remdamasis V.Romanovo ieškiniu,
uždėjo areštą 2 mln. Lt vertės asmeniniam K.Pūko turtui.
Verslininkai 2007 m. pasirašė sutartį, pagal kurią V.Romanovas
ketino prisidėti prie K.Pūko žiniasklaidos priemonių plėtros.
V.Romanovas pagal sutartį sumokėjo 2 mln. Lt avansą. Vėliau jis
apkaltino K.Pūką nesilaikius sutarties sąlygų ir pareikalavo grą-
žinti avansą.
Susitaikę verslininkai plačiau komentuoti taikos sutarties ne-
norėjo. „Mes viską išsiaiškinome. Niekada nebuvome susipykę
su V.Romanovu, ir toliau bendradarbiausime“, – sakė
K.Pūkas.
SUGEBĖJO SUSITAIKYTI
dvikova
Tų, kurie neįtinka V.Romanovui,
laukia pirtis su juo susijusių asme-
nų valdomoje žiniasklaidoje.
BFL nuotr.
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
6 / AKTUALIJOS

Tiražas–40000.
ISSN1822-2749.
Laikraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
redakcija@15min.lt
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
kaunas@15min.lt
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
klaipeda@15min.lt
S.Daukanto g. 2,
92235, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
reklama@15min.lt
skelbimai@15min.lt
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
info@15min.lt
www.15min.lt
229 600 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
t.balzekas@15min.lt
Raimundas Celencevičius
Redaktorius
r.celencevicius@15min.lt
Asta Cibienė
Dienos redaktorė
a.cibiene@15min.lt
$
Taip laikraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS LT“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2011 m. žiema
„15min” – pirmasis nemokamas
laikraštis Lietuvoje, kurio tiražą kas ketvirtį
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Apsaugininkai kaunasi teisme
Vilniaus apygardos teismas iš-
nagrinėjo civilinę bylą, kurioje
Romualdo Jonaičio saugos tar-
nyba „Argus“ ir bendrovė „G4S
Lietuva“ buvo pateikusios ieški-
nį 2011 m. Europos vyrų krepši-
nio čempionato organizaciniam
komitetui.
Trečiųjų asmenų teisė-
mis į šią bylą buvo įtrauk-
tos apsaugininkų kompani-
jos „Ekskomisarų biuras“ bei
„Eurocash“.
Ginčas kilo po to, kai Eu-
ropos vyrų krepšinio čempio-
nato Lietuvoje organizatoriai
paskelbė viešųjų pirkimų kon-
kursą, siekdami pasamdy-
ti pirmenybių metu tvarką
arenose prižiūrėsiančią sau-
gos tarnybą.
Maždaug 1,3 mln. Lt ver-
tės konkursą, pasiūlęs mažiau-
sią paslaugos kainą, laimėjo
„Ekskomisarų biuras“, kurio
pateiktame pasiūlyme firma
„Eurocash“ įtraukta kaip su-
brangovas. Viešųjų pirkimų
konkurse dalyvavę, bet jo ne-
laimėję konkurentai kreipė-
si į teismą. Vienas iš ieškovų
argumentų teismui buvo, jog
„Ekskomisarų biuras“ neturi
darbo panašių renginių me-
tu patirties.
Antras „kabliukas“ – kon-
kurso laimėtojai už žadamą su-
teikti paslaugą neva paprašė
akivaizdžiai per mažo atlygio.
Kitaip tariant, nebus įmano-
ma užtikrinti normalios ap-
saugos, jei už tai bus per ma-
žai mokama. Abu šiuos argu-
mentus bylą išnagrinėjęs tei-
sėjas Vytautas Zelianka atmetė
kaip nepagrįstus. „Dėl nepa-
grįstai mažos kainos jokių pa-
grįstų abejonių teismui neki-
lo“, – sprendimą motyvavo Te-
midės tarnas.
Bylą pralaimėję ieškovai
įpareigoti kitiems proceso da-
lyviams atlyginti iš viso apie
3 300 Lt bylinėjimosi išlaidų.
Tiesa, „Argus“ šį sprendimą
dar gali apskųsti.
Ginčas, kas rūpinsis čem-
pionato dalyvių apsau-
ga, persikėlė į teismus.
K.Vanago/BFL nuotr.
„Misija Sibiras“
skilo į dvi dalis
aviacija
„airBaltic“ būklė –
vis dar neaiški
Susisiekimo ministras Eligus Masiu-
lis iki šiol nesulaukė atsakymų dėl
„airBaltic“ fnansinės padėties. „Kol
kas nieko negavome“, – 15min.lt
vakar sakė E.Masiulis.
Į Latvijos institucijas, pra-
šydama patikslinti informa-
ciją apie šios šalies skrydžių
bendrovės „airBaltic“ finan-
sinę padėtį ir perspektyvas,
Susisiekimo ministerija krei-
pėsi prieš tris savaites.
„Daugėjant prieštaringos
informacijos apie Lat vijos
skrydžių bendrovės „airBal-
tic“ patiriamus nuostolius bei
neva gresiantį bankrotą, Lie-
tuvos susisiekimo ministeri-
ja kreipiasi į Latvijos susisie-
kimo ministeriją ir Lietuvos
ambasadą Latvijoje su prašy-
mu pateikti informaciją apie
šios įmonės perspektyvas“, –
prieš tris savaites pranešė Su-
sisiekimo ministerija.
Žiniasklaidoje buvo skelb-
ta, kad „airBaltic“ dirba nuos-
tolingai, o Latvijos ekonomi-
kos ministras Artis Kamparas
birželio pradžioje pareiškė,
jog, jo turimais duomenimis,
„airBaltic“ finansinė padėties
„nėra džiuginanti“, bendrovė
laviruoja ties nemokumo riba,
nes per penkis šių metų mėne-
sius jos nuostoliai siekė net 18
mln. latų.
Tuo tarpu „airBaltic“ tiki-
na, kad dirba pelningai. Bend-
rovė „15min“ informavo, kad,
pasak Latvijos susisiekimo mi-
nisterijos auditorių, šių metų
balandžio ir gegužės mėne-
siais „airBaltic“ gavo 5 mln.
latų (apie 24,3 mln. Lt) pelno.
Bendrovė tikina, kad ir kitais
šių metų mėnesiais tikisi dirb-
ti pelningai.
Kontrolinis 52,6 proc. „air-
Baltic“ akcijų paketas priklau-
so Latvijos valstybei. 47,2 proc.
valdo bendrovė „Baltijas avi-
acijas sistemas“ (po pusę šios
įmonės akcijų valdo Bahamų
salose užregistruota „Taurus
Asset Managament Fund Li-
mited“ ir „airBaltic“ preziden-
tas Bertoldas Flickas, kuris bijo
atvažiuoti į Latviją, nes mano,
jog gali būti suimtas).
Vakar pavakarę Vilniaus geležin-
kelio stotyje išlydėtos dvi projek-
to „Misija Sibiras“ ekspedicijos –
24 jaunuoliai iškeliavo tvarkyti
lietuvių tremtinių kapų.
Šeštus metus rengiamo
projekto didesnioji koman-
da, sudaryta iš 16 jaunuolių,
išvyks į Rusijos Tomsko sritį,
likę aštuoni – į Tadžikistaną,
pranešė BNS.
Keliaujantieji į Tadžikis-
taną turės ypatingą užduo-
tį – pastatyti paminklą čia
kalėjusiems tautiečiams at-
minti. Ekspedicijai skirtą pa-
minklą projektavo ekspedici-
jos vadovas architektas Algis
Vyšniūnas.
„Mūsų uždaviniai konkre-
tūs – turime aplankyti ir su-
tvarkyti kapus, kuriuos žino-
me. Paskui bandysime padaryti
paminklą“, – spaudos konferen-
cijoje sakė A.Vyšniūnas.
Pasak BNS, į Tomsko sritį
Rusijoje vykstanti ekspedicija
lankys lietuvių tremties vietas:
tvarkys lietuvių kapines, susi-
tiks su tose vietovėse tebegyve-
nančiais tautiečiais. Ekspedi-
cijos į Tomską dalyviai vežasi
simbolinę Lietuvos vėliavą su
žinutėmis, skirtomis Sibire li-
kusiems tautiečiams.
SAULIUS CHADASEVIČIUS
s.chadasevicius@15min.lt
Vasaros naktimis
naršykite
nemokamai.
Išsimiegosite dieną!
TELE2 išankstinio mokėjimo mobiliojo interneto kompiuteryje naudotojai,
po birželio 1 dienos bent kartą pasipildę sąskaitą bet kokia suma,
kiekvieną naktį nuo 23 iki 6 valandos gali internete naršyti nemokamai!
Nemokamas naršymas galios iki rugpjūčio 31 dienos Lietuvos teritorijoje.
Visa informacija apie pasiūlymo sąlygas – www.tele2.lt.
Nemokamas internetas – nuo 23 iki 6 val.
8
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
/ SKELBIMAI
Ieškome pardavėjos prekiauti žalia
vištiena. Tel. 8 670 38433.
Ieškomi gamybos darbininkai, spaus-
dintojai, pjovėjai. Reikalavimai: tech-
ninis išsilavinimas, darbo kompiuteriu
pagrindai, kruopštumas, atsakin-
gumas, pareigingumas. Gyvenimo
aprašymus siųsti el.p. cv@lietpak.lt.
Tel. 8 5 249 1005.
Reikalinga plataus profilio kirpėja,
Viršuliškėse. Tel. 8 674 36416.
Reikalingi aukštalipiai alpinistai
daugiabučių namų sienų siūlių re-
monto darbams. Geras atlyginimas,
įdomus darbas, gali būti studentai.
Tel.: 8 685 19687, 8 650 44374.
Siūlome darbą LYGINTOJOMS pra-
moninėje skalbykloje (be patirties
apmokysime). Siūlome pastovų
atlyginimą, visas socialines ga-
rantijas. Kreiptis tel.: 8 5 267 5287,
8 616 06704, Ateities g.15, Vilnius.
Spaustuvėje Vilniuje reikalingas spau-
dėjo padėjėjas ir darbuotoja dirbti prie
parinkimo linijos. Patirtis būtina. Skam-
binti darbo dienomis 8.00 -17.00 val.
Tel. 8 655 06873.
Statybos įmonė UAB „NUO IKI“, statan-
ti individualius namus Vilniuje, ieško
betonuotojų su patirtimi, be žalingų
įpročių. Visos socialinės garantijos,
atlyginimas pagal kompensaciją.
Tel. 8 687 11134.
STABILIAI DIRBANTI VALYMO BENDROVĖ
UAB „CORPUS A“ IEŠKO VALYTOJŲ IR
KIEMSARGIŲ. Galimybė pasirinkti darbo
vietą ir laiką. Kreiptis: Gabijos g. 30,
Vilnius. Tel. 8 5 249 0987.
Statybinei įmonei reikalingi dar-
buotojai: projektų vadovas, inži-
nierius, darbų vadovas ir meistras.
Tel. 8 698 02360.
UAB „Požeminės jungtys“ ieško: bri-
gadininkų, vamzdynų montuotojų,
ekskavatorininkų. Tel. 8 655 31406.
Viešbutis ieško kambarių tvarkytojos.
Tel. 8 655 47171.
UAB „Arginta“, esanti adresu Molėtų
pl. 71, Vilnius, užsiimanti nestandar-
tinių metalo gaminių gamyba, ieško
8 patyrusių suvirintojų. Privalumas:
brėžinių skaitymas, sertifikatas
pagal standartą EN 287-1. Darbas
ceche. Tel. 8 5 271 5273.
Siūlo darbą
Įmonė, užsiimanti mažmenine
alkoholinių bei gaiviųjų gėri-
mų prekyba, šiuo metu ieško
pardavėjų sezoniniam darbui
lauko giros prekybos taškuose Vil-
niuje. Siūlome puikią papildomo
uždarbio galimybę studentams,
lankstų darbo grafiką. CV siųsti su
nuoroda „Pardavėjas_sezoninis“
el.p. info@topprojektai.lt.
Prestižiniame Vilniaus verslo ra-
jone įsikūręs jaukus restoranėlis
„inDay“ ieško virėjo (virtuvės dar-
buotojo). Atlygimas iki 1500 Lt
per mėnesį. Gyvenimo aprašymą
siųskite el. p. cv@inday.lt arba
skambinkite tel. 8 675 94474.
Sunkvežimių servisui reikalin-
gi autošaltkalviai. Patirtis būtų
privalumas. Tel.: 8 620 88850,
8 620 88851.
Reikalingas autoelektrikas pa-
stoviam darbui Vilniuje. Darbo
sritis – automobilių apsaugos ir
garso sistemos. Tel. 8 612 33333,
UAB „BCE SAUGA“, Vilnius.
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
jantys švediški anoduoto aliuminio
profilių langai. Pertvarų, terasų
montavimas. www.sistemax.lt, el.p.
kl.sistemax@gmail.com Adresas:
Mickevičiausg. 38.Tel.: 867566117,
8 600 23883.
Reikalingi vairavimo mokymo
instruktoriai, turintys instrukto-
riaus pažymėjimą (B, C, CE, D kat.),
Vilnius. Tel. 8 612 54600.
Stabiliai statybos įmonei reikalingi:
mūrininkai, betonuotojai, fasadų
šiltintojai, tinkuotojai, dažytojai.
Tel.: 8 659 38414, 8 659 38480.
Transporto įmonei reikalingi
tarptautinių gabenimų vairuo-
tojai (CE kategorija), maršru-
tai - Europa - Lietuva, Lietuva
- Rusija. Lankstus darbo grafi-
kas, visos socialinės garantijos.
Tel. 8 5 240 3704, Vilnius.
UAB „HEKON“ Novotel Vilnius
Centre viešbutis ieško KAMBARI-
NĖS sezoniniam darbui. Patirtis
būtų privalumas. Prašome siųsti
savo gyvenimo aprašymą el.p.
H5209-HK@accor.com arba faksu
8 5 266 6201. Tel. 8 5 266 6232.
Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai
priimsį darbąvalytojąsu35-55proc.
darbingumu visai darbo dienai.
Ligoninės patalpų valymas Santa-
riškių rajone. Tel. 8 672 97280.
Parduoda
Braškynas prie Molėtų dideliais kiekiais
parduoda braškių uogas. Informacija
tel. 8 698 04533.
Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas.
Mažai naudoti. Remontas. Garantija.
Stanevičiaus g. 42, Vilnius. Informacija
tel. 8 687 78050.
Skubiai parduodamas miegamasis
komplektas (spinta su antrasuoliais,
2 lovos su patalynės dėžėmis, spinta).
Kaina 1000 Lt. Daugiau informacijos
tel. 8 604 62640.
Paslaugos
Bortiniu sunkvežimiu su priekaba
ir kranu vežame įvairius krovinius
iki 7m ilgio, (bendras svoris iki
27 t), Vilnius. Tel. 8 677 69069.
Garso aparatūros, kompiuterių, televi-
zorių, kamerų, mikrobangų krosnelių,
telefonų taisymas. Vilnius, Kauno g. 34.
Tel.: 8 5 233 1469, 8 655 22234.
Įrengiu, modernizuoju vietinių pro-
gramų ir palydovines antenas. Tai-
sau televizorius. Važiuoju į namus.
Tel.: 8 5 272 5945, 8 600 61961.
Kompiuterių remontas, pardavimas,
atnaujinimas, programų instaliavimas.
Be poilsio dienų. Tel.: 8 5 270 4037,
8 652 69666.
KREDITAS@PASKOLUBROKERIAI.COM
užstatant nekilnojamąjį turtą, au-
tomobilį nuo 0,5 proc. per mėnesį.
Atstovaujame bankuose, unijose.
Tel. 8 670 44544.
Nebrangiai, kokybiškai ir greitai
projektuojame ir gaminame vir-
tuvės bei prieškambario spintas
su stumdomosiomis sistemomis ir
kt. Tel. 8 606 19706.
Parduodame malkas: beržo, juodalks-
nio, spygliuočių, 3 m ilgio rąstelius.
Mažiausias kiekis 30 kub.m. Perka-
me įvairų mišką. Tel.: 8 687 42930,
8 686 24515.
„VELNIO ADVOKATAS“ – mes lai-
mime visas bylas, kurias apsii-
mame vesti?! Tel. 8 687 40 002.
Tel./faks. (8-5) 237 58 26.
Skalbimo mašinų ir šaldytuvų tai-
symas: SAMSUNG, LG, BEKO, ARDO,
INDESIT, BOSCH ir k.t. Informacija tel.
8 603 07170.
Vidaus durys: pušinės, faneruotos,
laminuotos. Pigiai. Montavimas ir
pristatymas per 3 d. Tel. 8 652 92016.
www.duryspigiau.lt.
Visų kompiuterių servisas, dalys geriau-
siomis kainomis. Žalgirio g. 131, tel. 8
601 93669, www.pc-help.lt
Vonių restauravimas Jūsų na-
muose. Taikome nuolaidas, ga-
rantiją. 18 metų patirtis. Daugiau
informacijos tel.: 8 5 242 2383,
8 688 29271.
Visos laidojimo paslaugos, kre-
mavimas, tarptautinis perveži-
mas, paminklai. Tel.: 8 650 66496,
8 655 77005.
Plastikiniams langams nuolaidos
iki 60 proc. Metalo g. 2-3 a., Vilnius.
Tel. 8 612 22208.
Mokesčių grąžinimas iš 16 šalių.
Tel.: 8 656 96668, 8 5 2728844,
www.darbintera.lt Konstitucijos pr.
12 - 219, 5 įėjimas, Vilnius.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro
tarpus. EKOvata, termoputa,
polistireno granulėmis. 1kv.m –
nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Televizorių remontas LCD kinesko-
pinių, kliento namuose. Iškvietimas
nemokamas. Suteikiame garantiją.
Tel.: 8 634 69625, 8 683 70648.
Pranešimai
Informuojame, kad 2011 liepos mėn. 20 dieną bus atliekami žemės sklypo Nr.
4162/0400:0950 (10.00 val), esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj. ir
sklypo Nr. 4162/0200:1127 (11.00val), Daržininkų k, Nemėžio sen., Vilniaus raj.
kadastriniai matavimai. Į ženklinimą neatvykus suinteresuotiems asmenims
(kaimyninių sklypų savininkams ar naudotojams), sklypai bus ženklinami ne-
dalyvaujant kviestiniams asmenims. Informacija pasiteirauti: UAB „Geostatus“,
Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius. Tel. 8 614 08648, el. p. eg@geostatus.lt.
Nekilnojamasis turtas
2,27 HA SKLYPAS ANT ALAUŠO EŽ. KRAN-
TO SU SODYBA IR KITAIS PASTATAIS.
KAINA 283012 LT. TEL. 8 611 78375.
Išnuomuojamas 2 k. 43 kv.m, 6/16,
Baltupiuose, Kalvarijų g. Autonomi-
nis šildymas, baldai. Kaina 800 Lt.
Tel. 8 683 54170.
Išparduodu: butus, namus, sodus,
sodybas, sklypus, patalpas. Pade-
du parduoti, nupirkti, konsultuoju.
Tel.: 8 37 333 555, 8 618 84 422,
www.simokusilas.lt
NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS
VALSTYBINEI KOMISIJAI, PASTATŲ
KADASTRINIAI MATAVIMAI (INVEN-
TORIZACIJA), TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.
TEL. 8 600 20022.
Parduoda 1 k. butą Geležinio Vilko
g. (3/5, patogumai, suremontuo-
tas, balkonas, 58 000 Lt), Vilnius.
Tel. 8 675 76699.
Parduoda 2 k. butą Karoliniškėse,
Laisvės pr. (5/9, 48 kv.m, 130 000 Lt),
Vilnius. Tel. 8 675 76699.
Parduoda namą už Pagirių (50 kv.m, 7
arai, tinka gyventi žiemą, patogumai,
128 000 Lt), Vilnius. Tel. 8 600 15444.
Parduodama namo dalis Naujininkuo-
se (medinis, 45 kv.m, 2,6 ar, atskiras
įėjimas, 75 000 Lt), Vilnius. Informacija
tel. 8 600 15500.
Parduodamas 1 k. butas Naujinin-
kuose, Panevėžio g. (1980 m, mūrinis,
30 kv.m, balkonas, 75 000 Lt), Vilnius.
Tel.: 8 5 279 0428, 8 655 00583.
Parduodamas 2 k. 65 kv.m butas, A.P.
Kavolio g. 2A, naujame name. Butas
įrengtas, su balkonu, patogus susisie-
kimas, graži aplinka. Informacija tel.
8 614 20260.
Parduodamas 2 k. butas Kalvarijų g.
(2/5, izoliuoti kambariai, balkonas,
150 000 Lt), Vilnius. Tel. 8 5 279 0428,
8 607 66059.
Parduodamas sklypas šalia Trakų
2,26 ha (25 000 Lt), galima statyba.
Tel. 8 623 11319.
Perku nebrangų 2 kambarių butą Baltu-
piuose, Fabijoniškėse, Pašilaičiuose, Pi-
laitėje, Antakalnyje. Pirmas ir paskutinis
aukštas netinka. Tel. 8 620 84418.
Projektuojame įvairius statinius, de-
talūs planai. Namas – 3000 Lt, sodo
namas – 1500 Lt. Kaina su statybos
leidimu. Tel. 8 67727472.
Suremontuotą 3 k. butą Aukštaitijos
miestelyje prie ežerų keičiu į pusrūsį
senamiestyje Vilniuje. Informacija tel.
8 676 34346.
Transportas
Krovinių pervežimas, perkrausty-
mas. Krovėjai. Baldų išrinkimas, su-
rinkimas. Atliekame elektros darbus.
Tel. 8 609 47728.
Nebrangiai pervežame baldus,
pianinus ir kitus. Krovėjai. Išve-
žame šiukšles. Tel.: 8 5 261 9780,
8 650 16240, 8 601 34981.
Superkame Audi, VW, SIAT, Škoda,
VW mikroautobusus, utilizuojame,
išvežame, išrašome utilizavimo pa-
žymą. Tel.: 8 698 18725, 8 652 22216,
el.p. info@autopraidas.lt.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ
AUTOMOBILIUS. ATSISKAITOME
IŠ KARTO, DIRBAME BE POILSIO
DIENŲ. Tel. 8 600 08276.
Kita
PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS
GYVENTOJUS, KURIEMS REIKALINGA
GLOBA IR SLAUGA. KAINA SUTARTI-
NĖ. INFORMACIJA TEL. 8 656 81050.
www.seneliunamai.info.
Statyba, remontas
Dažome medinių ir tinkuotų namų fa-
sadus ir įvairia danga dengtus stogus.
Tel. 8 602 90796.
Gaminame kieto kuro pirties krosnis,
vandens talpa nerūdijanti, kaina nuo
699 Lt iki 1199 Lt. Daugiau informa-
cijos. Tel. 8 647 29620.
Greitas, nebrangus ir kokybiškas
laiptinių dažymas ir remontas.
Tel. 8 640 25 072
Įvairūs gaminiai iš metalo. Tvoros, vartai,
durys, laiptai, grotos. Tel.: 8 699 30027,
8 5 237 1138, Vilnius.
Laiptinių remontas - dažymo darbai.
Bendrijoms taikomos nuolaidos !!!!
(Privatus asmuo) Tel. 8 603 84086.
www.laiptiniuremontas.lt
Pigiai siūlome bituminę stogo dangą:
čerpelės (1 kv.m) – 7, 83 Lt, ruloninė
- prilydoma (1 kv.m) – 5,2 Lt. Tel.
8 620 43518. www.Balticroof.lt.
Stogų dengimas, keitimas, skardini-
mas. Tel.: 8 671 35345, 8 606 06400.
Vilnius.
„ALUPLAST“, „VEKA” plastikiniams
langams AKCIJA. Šarvuotos durys.
Mediniai Langai. Tel.: 8 5 235 0088,
8 678 58877.
Balkonų, terasų stiklinimas stumdo-
momis aliuminio konstrukcijomis.
Plastikiniai langai, roletai, žaliuzės.
P.Lukšio g 16 - 409 kab. (4 a.), el.p.:
info@sistemax.lt. Tel.: 8 600 23883,
8 6305596, www.sistemax.lt.
Dengiame stogus bitumine pri-
lydomąja danga. Dirbame visoje
Lietuvoje. Suteikiame garantiją.
Tel. 8 606 73000.
Baldai
Nestandartinių baldų projektavimas
ir gamyba. Geriausias kokybės ir kai-
nos santykis. www.guobosbaldai.lt.
Tel. 8 656 69099.
Virtuvių, spintų, svetainių ir kitų ne-
standartinių baldų projektavimas
ir gamyba. Matuojame, projektuo-
jame nemokamai. Skambinkite
ir nenusivilsite. Tel. 8 614 03216,
www.irvi.lt.
Poilsis, turizmas
Kasdien mikroautobusais vežame į
Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir atgal.
Paiimame iš namų. Tel. 8 610 10340,
www.mikro-autobusas.lt.
Kviečiame į šokių vakarus „Kam per
30“. Šokiai vyksta kiekvieną sek-
madienį nuo 18.00 iki 21:30 val.
Šermukšnių g. 6A, informacija tel.
8 673 98904.
Nuomojame 2-4 vietų kambarius Pa-
langoje prie PC „Maxima“. Palanga, tel.
8 614 83035.
PAŽINTINĖS KELIONĖS AUTOBUSU
PO EUROPĄ, SANATORIJOS, BAL-
TARUSIJOS VIZOS, DRAUDIMAS.
Sodų g. 8, Vilnius. Tel.: 8 5 215 0270,
8 688 24140.
Pigus poilsis su patogumais Palangoje,
Šventojoje (autobusas+nakvynės), nuo
380 Lt. www.soliaris.puslapiai.lt.
Poilsio tradicija Šventojoje. Na-
melių, butų ir kambarių nuoma
iš pirmų rankų. Tel 8 673 70997.
www.kambariaisventojoje.lt
Vežame į/iš: Palangą, Šventąją, Kauną,
Vilnių. Kaina - 40 Lt. Informacija tel.
8 646 13595.
Vežame poilsiautojus iš Vilniaus,
Kauno į Palangą, Šventąją (ir at-
gal) nuo 35 Lt. Tel.: 8 699 99965,
8 612 22227.
Perka
Mokslas
Vairavimo mokykla „Dorkanas“ kvie-
čia į A, A1, B, BE, C, CE ir D kategorijų
vairavimo kursus. Profesinis vairuo-
tojų mokymas. Tik nauji automobiliai.
Kursai išsimokėtinai. KET mokymasis
nuotoliniu būdu. Vairuotojų, pažei-
dusių KET reikalavimus, mokymas.
Antakalnio g. 54, Vilnius. Dau-
giau informacijos tel. 8 5 234 0505,
www.dorkanas.lt.
UAB „Vairavimo ABC“ kviečia mokytis
vairuoti. Papildomas mokymas. Šeš-
kinės g. 22, Vilnius. Informacija tel.
8 605 05666.
Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla,
esantis Gerosios Vilties g. 15, priima
moksleivius į 1 klasę 2011-2012 m.m.
bei 2-4 klasių moksleivius į laisvas vie-
tas. Mokykloje dirba tik kvalifikuoti
specialistai, teikiama specialioji pa-
galba, mokiniai turi galimybę lankyti
nemokamą pailgintą grupę, būrelius.
Dėl informacijos galite kreiptis tel.
8 5 233 9838.
Masažuotojų kursai - visoje Lietuvo-
je, turintiems ir neturintiems medi-
cininį išsilavinimą. Tel.: 8 5 262 7069,
8 699 99772.
ANGLŲ, RUSŲ, ISPANŲ, VOKIEČIŲ
k. kursai. Language instructions:
English, Russian. Tel. 8 687 30299,
el.p. info@lispcenter.com.
Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“
A1, A, B, C, CE, D kat. C ir CE kat.
vairuotojų profesinis mokymas.
Kalvarijų g. 143 – 313, tel.: 8 5
2700105, 8 640 26689. Švitrigailos
g. 3, tel.: 8 5 2127394, 8 652 84426.
Vilnius. El.p. info@draiveris.lt,
www.draiveris.lt. TAIKOME NUO-
LAIDAS!
BRANGIAI SUPERKAME AUTOMO-
BILIUS. IŠRAŠOME UTILIZACIJOS
PAŽYMĄ. TEL. 8 637 21575.
Perkame dirbamą žemę ir pievas
visoje Lietuvoje, brandų mišką. Gali
būti išnuomota. Tel.: 8 670 23652,
8 676 41155.
Perku natūralius plaukus nuo 35 cm
(žili netinka). Tel.: 8 650 44416.
Superkame EPS putų polistirolio
atliekas, atraižas, pakuotes, ga-
mybines atliekas. Įvairiais kiekiais
visoje Lietuvoje. Kvieciame bendra-
darbiauti įmones ir organizacijas.
Tel. 8 615 78780, www.rrideas.lt
UAB „EXPOMET“ superka plastiką:
bamperius, plėvelę, butelius, talpas,
pakavimo juostą, dėžutes, langų
rėmus. Savanorių pr. 174a, Vilnius.
Tel.: 8 676 00777, 8 699 58288.
Visoje Lietuvoje perku žemes, miš-
ko grąžinimo dokumentus, išvadas.
Tel. 8 699 32443.
Perkame mišką su žeme arba iškir-
timui visoje Lietuvoje. Daugiau
informacijos tel. 8 698 55325,
www.dzukijosmediena.lt.
Grožis, sveikata
IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Pri-
klausomybės ligų gydymas. Dau-
giau informacijos suteiksime tel.
8 606 91150.
BRANGIAI SUPERKAME akumulia-
torius, juodąjį ir spalvotąjį metalo
laužą. Naudotus automobilius.
Tel. 8 637 21575.
Perka įvairią žemę Lietuvoje, su-
tvarko dokumentus, sąžiningai
atsiskaito iš karto. Informacija
tel. 8 670 28006.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MAKU-
LATŪRĄ. ATSISKAITOME IŠ KARTO.
TEL.: 8 5 232 9004, 8 682 52750.
Tel.: +370 653 32237
www.inspectorsoffice.eu
DINGUSIŲ ŽMONIŲ
PAIEŠKA
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
9 SPORTAS /
Žada kovoti
Šiandien Sereikiškių aikštyne pra-
sideda Daviso taurės mačas dėl
išlikimo Europos–Afrikos zonos
II grupėje. Lyderių – Ričardo Be-
rankio (ATP 115) ir Lauryno Grige-
lio (ATP 368) – netekusi Lietuvos
rinktinė kausis su kur kas labiau
patyrusiais marokiečiais.
„Vyrų tenisas nuo jaunių – skiriasi.
Labiausiai – patirtimi, – pripažino
naujasis rinktinės kapitonas Rim-
vydas Mugevičius. – Tačiau esa-
me gerai pasiruošę. Kovosime ir
kažką iškovosime.“
Jo treniruojama Lietuvos rinkti-
nė – jauniausia istorijoje. Teni-
sininkų amžiaus vidurkis – vos
17,5 metų.
trumpai
TVARKARAŠTIS
Lietuva Marokas Daviso
taurės
varžybos
Liepos 8 d. nuo 12 val.
L.Mugevičius – R.El Amrani
D.Šakinis – Y.Idmbarekas
Liepos 9 d. nuo 12 val.
L.Mugevičius ir D.Šakinis –
A.Fattaras ir R.El Amrani
Liepos 10 d. nuo 12 val.
D.Šakinis – R.El Amrani
L.Mugevičius – Y.Idmbarekas
A GRUPĖ
„Olympiacos“
„Caja Laboral“
„Fenerbahce Ulker“
„Bizkaia Basket“
„Bennet“
SLUC
B GRUPĖ
„Panathinaikos“
CSKA
„Unicaja“
„Žalgiris“
„Brose Baskets“
„Zagreb“
C GRUPĖ
„Real“
„Maccabi“
„Partizan“
„Anadolu Efes“
„Armani Jeans“
Atrankos laimėtojas
D GRUPĖ
„Barcelona“
„Montepaschi“
„Unics“
„Asseco Prokom“
„Union Olimpija“
Atrankos laimėtojas
olimpinė viltis
Pailsėję, susikaupę ir ryžtingai
nusiteikę. Taip komandos nuo-
taikas prieš šios dienos ketvirtf-
nalio mačą su Lenkija apibūdino
rinktinės lyderis Jonas Valančiū-
nas. Nors paankstintas rungtynių
laikas kiek papiktino krepšinin-
kus, pyktį jie žada išlieti kelyje
link fnalo.
Svarbiausiose pasaulio jau-
nių (iki 19 metų) krepšinio čem-
pionato Rygoje (Latvija) kovo-
se padėti komandai jau turėtų
ir pagrindinis įžaidėjas Vyte-
nis Čižauskas, kuris dėl čiur-
nos traumos praleido dvi pa-
skutines rungtynes.
„Vyrai nusiteikę labai ge-
rai. Vytenis dar jaučia skaus-
mą, bet jis tikrai žais. Jei teks,
žais ir per skausmą. Šiose pir-
menybėse jau išnaudojome vi-
sas gyvybes. Turėsime žaisti be
klaidų ir užtikrintai“, – „15min“
sakė rinktinės vyriausiasis tre-
neris Kazys Maksvytis.
Lietuvių ir lenkų dvikova
šiandien turėjo įvykti 19 val.
vakare, tačiau, Lenkijos tele-
vizijos prašymu, organizato-
riai nusprendė dvikovą atkel-
ti net 4 valandomis anksčiau
– į 14.30 val.
„Apmaudu dėl paankstin-
to laiko, bet mes nieko negali-
me padaryti, kada duoda, tada
žaidžiam. Sirgalių tikriausiai
bus mažiau ir mums būtų pa-
togiau žaisti vakare, bet dėl to
mūsų tikslas nesikeičia“, – sa-
kė J.Valančiūnas.
„Tiesiog negalime pralai-
mėti. Ir su žaidėjais, ir su tre-
neriais kalbėjome, kad savo
pralaimėjimų limitą išnau-
dojome. Turėsime viską ati-
duoti, nes taupytis nebegalė-
sime“, – pridūrė rinktinės ly-
deris, čempionate pirmaujan-
tis pagal pelnytus taškus (vid.
20,7), atkovotus kamuolius
(vid. 13,3) ir blokuotus meti-
mus (vid. 3,5).
Sėkmės ket virtf inalyje
atveju, šeštadienį mūsiškių
lauktų dar viena akistata su
JAV arba Rusija
„Būtų labai smagu pusfi-
nalyje žaisti būtent su ame-
rikiečiais. Turime nesuvestų
sąskaitų“, – ambicijų neslėpė
J.Valančiūnas.
Gyvybių nebeliko
Rusai vilioja raitelį
Jonas Kazlauskas, Ramūnas Šiš-
kauskas ir Darjušas Lavrinovičius
kitą sezoną užsuks į Kauną. Vakar
ištraukus Eurolygos burtus, Mask-
vos CSKA ir Kauno „Žalgiris“ atsi-
dūrė vienoje grupėje.
„Negaliu pasakyti, kad
esu patenkintas ar nusivylęs
burtais, nes visos Eurolygos
komandos yra stiprios. Be to,
manau, kad šiais metais Eu-
rolyga bus žymiai pajėgesnė
nei buvo kelerius pastaruo-
sius metus. Šią vasarą daug
komandų investuoja dides-
nius pinigus ir renka galin-
gas sudėtis. Mūsų tikslas –
laimėti kiekvienose rungty-
nėse“, – sakė „Žalgirio“ stra-
tegas Ilias Zouras.
Abstrakčiai burtus vertino
ir CSKA treneris J.Kazlauskas.
„Skaitau spaudą ir matau, kad
„Žalgiris“ buria galingą koman-
dą, – Lietuvos čempionus gyrė
J.Kazlauskas. – Bendrai, mūsų
grupė – stipri ir įdomi. Silpnų
komandų Eurolygoje nebeliko
jau prieš keletą metų.“
Tuo tarpu Vilniaus „Lie-
tuvos rytas“ dėl vietos Euroly-
goje dar turės pakovoti. Lietu-
vos vicečempionai bus viena iš
16-os atrankos komandų, ku-
rios grumsis dėl dviejų bilietų
į pagrindinį turnyrą.
Atranką „Lietuvos rytas“
pradės maču su Podgoricos
„Budučnost“ (Juodkalnija).
„Budučnost“ praėjusiame se-
zone pateko į Adrijos lygos fi-
nalo ketvertą ir laimėjo Juod-
kalnijos čempionatą bei tau-
rę. Bus tikrai sunku, bet mes
būsime pasiruošę“, – sakė Vil-
niaus klubo direktorius Mar-
tynas Purlys.
Sėkmės at veju, „Lietu-
vos rytas“ žaistų su Zagrebo
„Cibona“ (Kroatija) arba Šolė
„Basket“ (Prancūzija), o vėliau
dėl vietos Eurolygoje kautųsi
su Liono ASVEL, „Maritime“
(abu Prancūzija), Salonikų
PAOK (Graikija) arba Stam-
bulo „Galatasaray“ (Turkija)
klubais. Įveikęs atranką „Lie-
tuvos rytas“ patektų į Euroly-
gos C grupę.
Sužinojo varžovus
Lietuvos 19-mečiai daugiau klysti nebegali –
pasaulio čempionate šiandien prasideda
atkrintamosios kovos. V.Mikaičio nuotr.
ASTA
ŽUKAITĖ
Specialiai „15min“
iš Rygos
ATKRINTAMOSIOS VARŽYBOS
Lietuva Lenkija Liepos
14:30
JAV Rusija Liepos
16:45
Australija Serbija Liepos
19:00
Kroatija Argentina Liepos
21:15
Benas Gutkauskas (nuotr.) sie-
kia tapti pirmuoju Lietuvos raite-
liu, peržengusiu olimpinių žaidy-
nių slenkstį.
Nors olimpiniai kelialapiai
konkūruose bus išdalyti tik ki-
tų metų birželį, nepaprastai sė-
kminga atrankos ciklo pradžia
23-ejų sportininko svajonę pa-
vertė ranka pasiekiama.
Tiesa, rezultatai, kuriuos
pastarąjį mėnesį demonstra-
vo pajėgiausias Baltijos šalių
raitelis, atkreipė ne Lietuvos, o
Rusijos sporto vadovų dėmesį –
jie dar kartą be jokių skrupulų
B.Gutkauskui pasiūlė persikel-
ti į Rusiją ir olimpinių aukštu-
mų siekti po šios šalies vėliava.
Kaip žinia, prieš pusmetį tokiu
pasiūlymu susigundė penkiako-
vininkė Donata Rimšaitė.
Visose trijose „Grand Prix“
varžybose, kuriose dalyvavo nuo
gegužės pabaigos, B.Gutkauskas
pateko į ketvertukus – užėmė
ketvirtą, trečią ir antrą vietas.
Olimpiniame reitinge Benas
šiuo metu dalijasi 1–3 vietas
su Rusijos ir Estijos raiteliais.
Būtent trys stipriausi Centri-
nės Europos-Šiaurės lygos
raiteliai iškovos kelialapius į
2012 m. Londono olimpines
žaidynes.
Jokios paramos iš valstybės
negaunančio B.Gutkausko tė-
vas, treneris, vadybininkas ir
pagrindinis rėmėjas, versli-
ninkas Gediminas Gutkaus-
kas teigia, jog raginimai prisi-
dėti prie Rusijos rinktinės ta-
po itin aktyvūs.
„Nuolat primena, jog esame
laukiami. Pradedant federaci-
jos prezidentu, baigiant rink-
tinės aptarnaujančiu persona-
lu – visi įkalbinėja. Išklausėme
pasiūlymą, bet sprendimą pri-
imsime tada, kai matysime,
jog būtina priimti“, – kalbėjo
G.Gutkauskas, nepanoręs leis-
tis į pasiūlymo detales.
„15min“ sausį rašė, jog
B.Gutkauską savo rinktinės
gretose taip pat norėtų matyti
Ukrainos ir Azerbaidžano spor-
to funkcionieriai. Ukrainiečiai
lietuviui tąsyk siūlė 200 tūkst.
eurų (690 tūkst. Lt) per metus.
Iš Lietuvos valstybės ir Lietu-
vos tautinio olimpinio komi-
teto (LTOK) B.Gutkauskas ne-
gauna nė cento.
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
10/ TEMA 10
/ HORIZONTAI
Atimti regėjimą į akis įlašinant sie-
ros rūgšties. Tokį teismo sprendi-
mą neseniai išgirdo iranietis Ma-
jidas Movahedi. Ši bausmė vyrui
skirta už tai, kad 2004 metais jis
sieros rūgštimi apipylė už jo tekėti
atsisakiusią merginą. Po inciden-
to moteris apako, jos veidas buvo
siaubingai sužalotas. Teismas pa-
tenkino jos prašymą atkeršyti sa-
vo skriaudikui, pritaikius princi-
pą „akis už akį, dantis už dantį“,
nors bausmės įvykdymas iki šiol
atidėliojamas.
Ši bausmė XXI amžiu-
je kelia siaubą. Tačiau tai ne
vienintelis šiurpą keliantis
pavyzdys. Ne taip seniai pa-
našiais būdais žmonės buvo
baudžiami didžiojoje pasau-
lio dalyje. „15min“ pasakoja
apie bausmių evoliuciją ir iki
šiol egzistuojančias baisiau-
sias bausmes pasaulyje.
Menas palaikyti
gyvybę kančia
„1757 met ų kovo 2 d.
Damiens'as buvo nuteistas
atlikti viešą atgailą priešais
pagrindines Paryžiaus baž-
nyčios duris, kur jį turėjo nu-
vežti vežimu nuogą, vienmarš-
kinį, su liepsnojančiu dviejų
svarų vaškiniu deglu ranko-
se, paskui tame vežime, Gre-
vo aikštėje ir ant ešafoto, ku-
ris ten bus suręstas, degin-
ti spenelius, rankas, šlaunis
ir minkštąsias vietas, svilinti
lėtoje ugnyje jo dešinę, kumš-
tyje gniaužusią peilį, kuriuo
jis įvykdė tėvažudystę, o ant
žaizdų pilti lydytą šviną, ver-
dantį aliejų, karštą medžio sa-
kų dervą, lydytą vašką ir sie-
rą, paskui pririšti prie jo ke-
tvertą arklių, nutraukti galū-
nes ir jas bei kūną sudeginti,
paversti pelenais, o tuos pe-
lenus išbarstyti vėjyje“, – šiuo
istoriniu įvykiu bausmių evo-
liucijos analizę savo knygoje
„Disciplinuoti ir bausti“ pra-
deda prancūzų filosofas Mi-
chelis Foucault.
Vos prieš kelis šimtmečius
už įvairius nusikaltimus skir-
tos bausmės verčia kūną nu-
eiti pagaugais: sukaustymas
kaladėje, sąnarių sulaužymas
ant rato, katorga, nuplakimas,
viešoji atgaila, tremtis, gėdos
stulpas, ženklinimas įdagais.
Kankinimais siekta žmogų
nubausti, priversti jį kentėti.
George Olyffe 1731 m. šiuos
kankinimus apibūdino kaip
meną „palaikyti gyvybę kan-
čia, padalijant ją į „tūkstančius
mirčių“ ir sukeliant pačius di-
džiausius skausmus“.
Politinis įrankis
Pasak M.Foucault, šiais
kankinimais nesiekta atkur-
ti teisingumo. Veikiau – atsta-
tyti aukščiausios valdžios au-
toritetą, kuris buvo pažeistas
įvykdžius nusikaltimą, t.y. ne-
paklusus įsakymams, kurie yra
tiesioginė valdžios valia. To-
dėl bausmės turėdavusios būti
žiaurios. Jos turėdavo tapti sa-
votišku „pragaro teatru“, kuris
visus jo stebėtojus sukrečia ir
parodo, kad galiausiai trium-
fuoja įstatymas.
Dėl tos pačios priežasties
nuteistųjų kūnai būdavo kan-
kinami net po mirties: jų gal-
vos pakabinamos ant tvorų,
kūnai tempiami gatvėmis ar-
ba sudeginami, o pelenai iš-
barstomi vėjyje.
Bausmės buvo visuome-
nės gąsdinimo įrankis. Jo pa-
galba valdovas liaudžiai pa-
demonstruodavo savo neri-
bojamą jėgą.
Bausmių humanizavimas
Tačiau galiausiai žmoni-
jos mąstyme įvyko svarbus lū-
žis. XVIII a. pab. imta priešta-
rauti viešoms egzekucijoms.
Pradėta kalbėti, kad bausmė-
je nebeturi likti fizinio valdo-
vo ir nuteistojo susidūrimo.
Bausmė pradėta suvokti nebe
kaip baudimo, bet kaip patai-
sos priemonė: suklydusįjį sie-
kiama pataisyti, atvesti jį į tie-
sos kelią.
Pamažu imta humanizuoti
baudžiamąją teisę, atsisakyti
kankinimų. Pasak M.Foucault,
baudimas tampa nebe toks fi-
ziškas, kankinimo menas pa-
sidaro „diskretiškesnis“. Atsi-
sakyta viešų egzekucijų – jos
imtos suvokti kaip naują smur-
tą gimdantis židinys. Pasikei-
čia baudimo objektas: baus-
mė nukreipiama nebe į kū-
ną, bet į sielą. Ji nukreipiama
prieš žmogaus gyvybę. Panai-
kinamas skausmas.
Svarbiausiu dalyku tampa
asmens turto arba teisių atė-
mimas, o atgrasinti nuo nu-
sikaltimų bandoma ne viešo-
mis egzekucijomis, bet įsitiki-
nimu, kad nuo bausmės išsi-
sukti nepavyks.
Vis dėlto M.Foucault pa-
žymi, kad „pasibaigus trage-
dijai, prasideda komedija“. T.y.
išnykus kankinimams, pradė-
ta valdyti nuteistųjų kūnus.
„Kūnas tampa instrumentas
arba tarpininkas: jis uždaro-
mas arba verčiamas darbuo-
tis, kad individas netektų lais-
vės, kuri suvokiama kaip tei-
sė ir kartu kaip turtas“, – rašo
M.Foucault.
Filosofo įsitikinimu, ne-
priklausomai nuo baudimo
technikos – ar tai būtų kan-
kinimai, ar kalėjimas, ar ki-
tos bausmės, baudimas išlie-
ka „politinės kūno technolo-
gijos“ dalis.
Šių dienų bausmės
Taigi kankinimai dideliu
mastu pasaulyje išnyko apie
1830–1848 m. Vis dėlto ir da-
bar kai kuriose pasaulio šalyse
už įvairius prasižengimus ar
nusikaltimus skiriamos bai-
sios bausmės.
Akis už akį
2003 m. Saudo Arabijoje
dirbęs indas įsivėlė į gatvės
muštynes, per kurias vienam
vyrui sužeidė akį. Už tai 2005
m. teismas Puthaną Veetti-
lą Abd ul-Latif Noushadą nu-
teisė įsakydamas pašalinti vy-
ro dešiniąją akį. Žmogaus tei-
sių stebėtojai skaičiuoja, kad
tai buvo trečia tokio pobūdžio
žmogui skirta bausmė tais me-
tais. Oficialiai patvirtintų ži-
nių, kad šios bausmės iš tiesų
buvo įgyvendintos, nėra.
Viešas užmėtymas
akmenimis
Irano baudžiamajame ko-
dekse įtvirtinta užmėtymo
akmenimis bausmė, kuri šio-
je valstybėje iki šiol skiriama
svetimavimu kaltinamiems
asmenims. Moterų ir vyrų už-
mėtymas akmenimis skiriasi.
Moterys į žemę užkasamos iki
kaklo. Jei moteriai per stebu-
klą pavyksta išgyventi, tuomet
ji bausmę turi atlikti kalėjime.
Nuteisti vyrai į žemę užkasa-
mi iki juosmens. Jei jie prisi-
pažįsta klydę ir jiems pavyksta
pabėgti, jie tampa laisvi. Už-
mėtymas akmenimis taip pat
praktikuojamas Saudo Arabi-
joje ir Somalyje.
Kartuvės
Didžiojoje dalyje valsty-
bių, kuriose mirties bausmė
iki šiol nepanaikinta, mirties
nuosprendis įvykdomas nu-
teistąjį pakariant. Tačiau ir
šis bausmės įvykdymo būdas,
ypač populiarus Afganistane,
Bangladeše, Irake, Japonijoje,
Pakistane, Singapūre ir Suda-
ne, įvairiose šalyse skiriasi. Vie-
nur šia bausme nuteistiesiems
siekiama sukelti daugiau kan-
čių, kitur – mažiau.
Elektros kėdė
1888 m., siekiant turėti alter-
natyvą pakorimui, Jungtinėse
Valstijose mirties bausmei įvyk-
dyti buvo sukurta elektros kė-
dė. Tikėta, kad tai – „humaniš-
kesnis“ egzekucijos įvykdymo
būdas, nors ir šiuo atveju nu-
teistasis nemiršta iš karto.
Elektros kėdė, kaip egzeku-
cijos įvykdymo būdas, vis dar
praktikuojama keliose Ameri-
kos valstijose.
Sušaudymas
Daugelyje valstybių mir-
ties bausmė, kai baudžiamasis
yra nušaunamas vienu šūviu į
galvą arba kai jį sušaudo gru-
pė karių ar policijos pareigū-
nų, nebepraktikuojama. Vietoj
to naudojamas mirtinos nuo-
dų dozės suleidimas. Vis dėl-
to iki šiol pasaulyje yra vals-
tybių, kur sušaudymas palik-
tas kaip mirties nuosprendžio
įgyvendinimo būdas. Tarp jų –
Šiaurės Korėja, Kinija, Jeme-
nas ir kt.
Galvos nukirtimas
Saudo Arabijoje vieša eg-
zekucija, kurios metu nukerta-
ma nusikaltusio asmens galva,
skiriama už žmogžudystę, iš-
prievartavimą, narkotikų kon-
trabandą, ginkluotą apiplė-
šimą ir kt. nusikaltimus. Tei-
giama, kad šioje šalyje galvos
kasmet nukertamos maždaug
šimtui žmonių.
Neoficialiais duomenimis,
prieš bausmės įvykdymą, nu-
teistieji prigirdomi ramina-
mųjų vaistų.
Amputacija
Kai kuriose valstybėse, pa-
vyzdžiui, Saudo Arabijoje ar
Nigerijoje, už vagystes žmo-
nėms nukertamos plaštakos.
Antrą sykį už tą patį nusikal-
timą įkliuvę žmonės netenka
kitos plaštakos ar net pėdų.
Dienraštis „New York Times“
aprašė atvejį, kai 2008 m. pra-
džioje penki vagys Irane bu-
vo nubausti jiems amputuo-
jant dešines plaštakas ir kai-
res pėdas. Pasak laikraščio,
amputacijoje dalyvavo gydy-
tojai, prižiūrėję, kad baudžia-
mieji nenukraujuotų ar kad į at-
sivėrusias žaizdas neįsimestų
infekcija. Plaštakų ir pėdų nu-
kirtimas nusikaltusiems asme-
nims skiriamas ir Jemene, Su-
dane, Somalyje.
Nuplakimas
Nusikaltusio asmens nu-
plakimas iki šiol praktikuo-
jamas Irane, Saudo Arabijo-
je, Sudane, Jungtiniuose Ara-
bų Emyratuose, Pakistane,
Singapūre, Libijoje, Malaizi-
joje ir kai kuriose kitose šaly-
se. Singapūre asmens nupla-
kimas nendrėmis skiriamas
dėl įvairių priežasčių, tarp jų
ir pasibaigusio galiojimo tu-
ristinės vizos.
www.15min.lt/s159353
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Baisiausios šių dienų bausmės
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
Užmėtymas akmenimis
Cheminis apakinimas
Rankų ir pėdų amputacija
Galvos nukirtimas
Pakorimas
Sušaudymas
Elektros kėdė
Nuplakimas
2010 metais įvykdytos
egzekucijos*
Bahreinas: 1
Baltarusija: 2
Bangladešas: 9
Botsvana: 1
Egiptas: 4
Irakas: 1
Iranas: 252
Japonija: 2
Jemenas: 53
Jungtinės Valstijos: 46
Kinija: tūkstančiai
Libija: 18
Malaizija: 1
Palestinos Autonomija: 5
Pusiaujo Gvinėja: 4
Saudo Arabija: 27
Sirija: 17
Somalis: 8
Sudanas: 6
Šiaurės Korėja: 60
Taivanas: 4
* „Amnesty International“ duomenys
ŽIAURIAUSIOS BAUSMĖS
Irane prasikaltusios
moterys iki šiol užmė-
tomos akmenimis.
AFP nuotr.
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
11 ĮVAIRENYBĖS /
AVINAS. Net jei labai būtų sunku, nebandykite išvengti at-
sakomybės. Taip besielgdami galite tik dar labiau kompli-
kuoti padėtį. Kur kas geresnė išeitis drąsiai žengti į priekį,
sakyti tiesą ir laikytis atvirumo. Šia laikysena tikrai nieko
neprarasite, galite pelnyti dar didesnį pasitikėjimą.
JAUTIS. Palankus metas darbui su informacija, analizei,
tyrimams. Tai kolektyvinio veikimo laikas, kuomet rezul-
tatai labai priklausys ir nuo gebėjimo susikalbėti su ben-
dradarbiais, suprasti vieni kitus, derinti pozicijas. Šią die-
ną galite pasireikšti kaip lyderiai, gebantys imtis iniciaty-
vos ir gerai organizuoti.
DVYNIAI. Visi įvykiai gali klostytis visai ne taip, kaip bu-
vote numatę, tai lems ir kiti žmonės, ir įvairios netikėtos,
nuo jūsų greičiausiai nepriklausančios aplinkybės. Tai,
kiek pajėgsite suvaldyti situaciją, priklausys tiesiogiai
nuo jūsų gebėjimo rasti pusiausvyrą tarp sveikų emoci-
jų ir šalto proto.
VĖŽYS. Šią dieną geriau neplanuoti ypač rimtų veiklų,
nes tiesiog nebūsite tam nusiteikę. Jau vidurdienį galvoje
gali pradėti suktis mintys apie smagų vakarą, laukiančius
meilės nuotykius, smagias šėliones ir išdaigas. Tai metas,
kuomet galite ir turite labiau atsipalaiduoti.
LIŪTAS. Turėtumėte daugiau laiko ir dėmesio skirti sa-
vo ir šeimos narių sveikatai. Šiuo atveju nederėtų delsti
ar juo labiau taupyti, ypač jei jaučiate įsisenėjusių sutri-
kimų. Derėtų bent laikinai atsisakyti kai kurių sporto už-
siėmimų, gali būti, jog per dideli fiziniai krūviai yra viena
iš jūsų negalavimų priežasčių.
MERGELĖ. Šią dieną gali tekti viską daryti tiesiog bėg-
te, nebus laiko nė užkąsti, stabtelti, atsipūsti. Bet ši spar-
ta pasiteisins, nuversite kalną darbų, taip užsitikrindami
ramybę artimiausioms savaitėms. Vakarop galite sulauk-
ti netikėtų svečių, gali tekti vėl skubėti ruoštis ir puoštis,
tačiau vakaras išties bus malonus.
SVARSTYKLĖS. Šią dieną būsite ypač nagingi, gali gerai
sektis meistrauti, taisyti, šeimininkėms gali puikiai sek-
tis rankdarbiai, namų puošyba. Šie jūsų gabumai neliks
nepastebėti, sulauksite pagyrų, galbūt ir įdomių pasiūly-
mų, juos derėtų rimtai svarstyti.
SKORPIONAS. Būkite ypač dėmesingi ir atsargūs kelyje,
gatvėje, taip pat derėtų itin atsargiai elgtis prie vandens
telkinių, gali tykoti įvairūs pavojai. Geriau šią dieną ne-
planuoti tolimų išvykų, o jei negalite to išvengti – neke-
liaukite vieni, susiraskite pažįstamų pakeleivių.
ŠAULYS. Palankus metas lauko darbams, galite daug nu-
veikti tvarkydami namo, sodybos aplinką, dirbdami so-
de, darže. Žemės darbai šią dieną gali būti geras būdas
ilsėtis, atsiriboti nuo emocinės įtampos, protinės veik-
los, nuovargio.
OŽIARAGIS. Šią dieną gali tekti daugiau laiko skirti ki-
tiems, nei sau. Galite sulaukti ne vieno prašymo padėti.
Nelikite abejingi, tačiau nederėtų ignoruoti ir savo po-
reikių. Paskirstykite laiką taip, kad jo užtektų ir jums, ir
jūsų šeimai.
VANDENIS. Šią dieną gali užplūsti nenumaldomas no-
ras išlaidauti, pirkti visko ir daug. Jei nesugebėsite patys
sustoti, būsite priversti tai padaryti ištuštėjus piniginei.
Pasidavę tokiai pirkimo manijai, rizikuojate įsigyti daug
trumpalaikio šlamšto, gali tekti gailėtis ir atgailauti tą pa-
tį vakarą. Tad pravartu laikytis saiko.
ŽUVYS. Šią dieną galite sulaukti nemažai kritikos, prie-
kaištų, bet ir pagyrų. Ir priekaištai ne visi bus pagrįsti, tei-
singi, ir liaupsės ne visos nuoširdžios. Tad pasitelkite ge-
bėjimą atsirinkti, kai kurie jūsų veiklos vertinimai bus iš-
ties rimti ir verti jūsų dėmesio.
horoskopai liepos 8 d.
šešėlinės istorijos
Naisiuose, Šiaulių rajone, šį sa-
vaitgalį antrąsyk bus surengtas
nemokamas visai šeimai skirtas
festivalis „Naisių vasara“. Jo da-
lyviai – žinomi muzikos atlikėjai,
serialo „Naisių vasara“ kūrybinė
grupė, ornitologai, istorijos puo-
selėtojai ir sportininkai.
Kaip 15min.lt sakė festi-
valio sumanytojas ir mecena-
tas Ramūnas Karbauskis (jis –
verslininkas, politinis veikėjas,
„Agrokoncernas“ įmonių grupės
prezidentas ir savininkas, seri-
alo „Naisių vasara“ mecenatas
ir vienas iš scenaristų, Lietuvos
šaškių federacijos prezidentas, –
aut. past.) Naisiuose siekiama
sukurti visai šeimai draugišką
ir saugų festivalį su kol kas Lie-
tuvai kiek neįprastu šūkiu – jo-
kio alkoholio.
– Šiemet festivalis „Naisių
vasara“ įvyks antrąsyk. Papa-
sakokite, kaip jis gimė?
– Tokių festivalių Lietuvo-
je yra nedaug. Ką tai reiškia?
Tai pirmas tokio masto festi-
valis, kuriame nėra alkoholi-
nių gėrimų. Jie neparduoda-
mi, jų nėra vartojama, jie ne-
toleruojami, kaip ir asmenys,
kurie yra išgėrę. Pirmasis fes-
tivalis parodė, kad šis sprendi-
mas yra labai sėkmingas. Praė-
jusiais metais tai buvo pirmasis
festivalis be alkoholio Lietuvos
kaime, o juk kaimo įvaizdis ku-
rį laiką buvo formuojamas kaip
prasigėrusio.
Šis festivalis taip pat susi-
jęs su „Naisių vasaros“ serialu,
su „Naisių vasaros“ teatru. Tai
bendras didelis projektas, skir-
tas pakeisti įsišaknijusią nuo-
monę, kad Lietuvos kaimas pa-
senęs ir neįdomus.
– Sutikite, atstumas iki
Šiaulių rajono, Naisių, tar-
kime, iš Vilniaus ar Kauno,
nemažas. Dėl kokių priežas-
čių žmonės turėtų leistis į to-
kį kelią?
– Atvykusiųjų laukia įvairi
ir pakankamai stipri muzikinė
programa – Neda, Olegas Dit-
kovskis, Andrius Kulikauskas,
Igoris Kofas, Sasha Song, „Thun-
dertale“ ir kiti. Pasirodys ir vai-
kams skirtas „Tele Bim Bam“.
Veiks ornitologų kaimelis, ku-
riame ruošiama unikali progra-
ma apie baltąjį gandrą, vaikams
bus suteikta galimybė sukurti
didžiausią gandralizdį Lietu-
voje, turėsime viduramžių mū-
šį, kuriame kausis daugiau nei
100 riterių. Per 20 metų Lietuvo-
je nė vienoje vietoje nėra buvę
jų tiek daug. Šiuo mūšiu pami-
nėsime Saulės mūšio 750 metų
jubiliejų. Taip pat vyks žemai-
tukų nacionalinės taurės var-
žybos, kur susirinks patys ge-
riausi Lietuvos žemaitukų veis-
lės žirgai. „Naisių vasaros“ teat-
ras parodys net tris premjeras.
Šis teatras naujas, jis – pirmasis
nekomercinis teatras Lietuvo-
je. Jo lankytojai niekada nemo-
kės už spektaklius. Tai nereiš-
kia, kad jis prastas, priešingai –
o jo aktoriai gerai atpažįstami
iš serialo „Naisių vasara“.
– Visuomet atsiras skep-
tikų, abejojančių, ar festiva-
lyje išties negeriama. Kas tai
kontroliuoja?
– Pats ten būnu ir stengiuo-
si viską kontroliuoti. Tamsiu
metu, kai atsiranda rizika, kad
kažkas gali įslinkti, stebėsiu
tuos tūkstančius žmonių, ak-
tyviai dirbs savanoriai, terito-
riją saugos apsauginiai. Nori-
me, kad žmonės suprastų, kad
čia ne vieta būti išgėrus. Festi-
valis skirtas pasidžiaugti ren-
giniais, šeima.
– Jūs – visiškas abstinen-
tas?
– Aš nesu paragavęs jokio
alkoholinio gėrimo gyvenime
(R.Karbauskiui – 41-eri, – aut.
past.). Esu užsispyręs žemai-
tis ir tai neturi nieko bendra
su sveikata, tiesiog mokiausi
mieste, buvau iš kaimo, o ma-
no klasės draugai pradėjo ra-
gauti alkoholį tokio amžiaus,
kuris kaimo vaikui dar nepri-
imtinas. Vienos tokių vakaro-
nių metu pasakiau klasės drau-
gams, kad aš niekada neger-
siu, nepradėsiu, o kadangi pa-
sakiau, tai ir ištesėjau.
KARINA ZIMINAITĖ
k.ziminaite @15min.lt
www.15min.lt/s158066
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą interviu

1
5
M
I
N “
P
E
N
K
T
A
D
I E N
I
O
Po blaivybės vėliava
Tamsiu metu, kai atsiran-
da rizika, kad kažkas gali
įslinkti, stebėsiu tuos tūkstančius
žmonių, aktyviai dirbs savano-
riai, teritoriją saugos apsauginiai.
41 metų R.Karbauskis tikina, jog
per savo gyvenimą nėra paraga-
vęs jokio alkoholinio gėrimo.
K.Vanago (BFL) nuotr.
2011 LIEPOS 8 D., PENKTADIENIS
12 / GARSENYBĖS
Grupės „Yva“ narė, Natalijos Bun-
kės sesuo Kristina Ivanova konkur-
se „Mis Lietuva 2011“ nė nesitikė-
jo laimėti pagrindinio prizo – gra-
žiausios iš gražiausių karūnos. Vis
dėlto ji neliko neapdovanota – už
laibiausią liemenį merginai atite-
ko „Mis Gracijos“ juosta.
K.Ivanova tikino nuo pat
pradžių jautusi, kam atiteks
„Mis Lietuvos“ karūna, o jos
spėjimas tapo savotiška pra-
našyste: „Nujaučiau, kas galė-
tų laimėti, ir pataikiau tiesiai
į dešimtuką. Jau po pirmos re-
peticijos pasakiau Ievai, jog,
mano nuomone, būtent ji taps
nugalėtoja.“ Pasak K.Ivanovos,
I.Gervinskaitė buvo pati ver-
čiausia laimėti: „Tuo neabejo-
ja nė viena mano kūno ląstelė.
Ieva buvo verta apdovanojimo
visu šimtu procentų.“
Paklausta, kaip vertina
„Mis Lietuva 2011“ konkursą,
K.Ivanova nepagailėjo gražių
žodžių. Pasak jos, šis konkur-
sas prilygo mažai gyvenimo
mokyklai, davė naujos patir-
ties ir įgūdžių. Vis dėlto neap-
sieita be sunkumų: „Esame po
labai didelio darbo – repeta-
vome visą mėnesį, kiekvieną
dieną po 6–7 valandas. Repe-
ticijos vargino,
tačiau atsipir-
ko – scenoje ži-
nojome, ką da-
ryti, ir jautėmės
drąsiai. Manau,
daug pasiekėme
būdamos tarp tų
keturiolikos pa-
čių gražiausių
Lietuvoje. Bu-
vome tikra didelė komanda
– padėdavome viena kitai,
jei būdavo sunku fiziškai ar
emociškai – dalijome pata-
rimus. Laikas buvo sunkus,
būta ašarų.“
Į klausimą, ar besiruošiant
konkursui pačiai teko pakūk-
čioti, K.Ivanova atsakė: „Tai
yra žmogiška.“
Ruoštis konkursui mergi-
nai padėjo sesuo Natalija, ne-
seniai Zvonkės pavardę pakei-
tusi į Bunkės. Ji ne tik palaikė
dalyvę emociškai, bet ir dalijo
stiliaus patarimus. „Mes kartu
galvojome, kokią suknelę vil-
kėti, kokius aksesuarus, ko-
kius batelius priderinti. Se-
suo man – pats artimiausias
žmogus, su kuriuo galiu pasi-
tarti, pasikonsultuoti“, – pa-
sakojo K.Ivanova. Su pergale
„Mis Gracijos“ nominacijoje
N.Bunkė seserį pasveikino ku-
kliai: „Pasveikino kaip sesutė –
įteikė gėlių. Man buvo labai
svarbu matyti ją salėje.“
I.Gervinskaitė šių
metų lapkritį ats-
tovaus Lietuvai „Mis Pa-
saulis 2011“ konkurse,
kuris įvyks Londone.
„Mis Lietuva 2011“ karūną trečiadienio vakarą
pelnė 21-erių vilnietė Ieva Gervinskaitė.
„Nemanau, kad turėjau laimėti. Laimėti turėjo kita. Buvau tikra,
kad laimės Sotera. Kai buvo skelbiama laimėtoja, tikėjausi išgirs-
ti jos vardą“, – tikino I.Gervinskaitė.
Gražuolės teigimu, tikinimai, kad mis rinkimuose vyrauja korupci-
ja, taip pat nepagrįsti: „Apie jokius kyšius, pinigus negirdėjau, pati
nedaviau. Netikiu, kad kas nors davė, nieko apie tai nežinau.“
„Mis Lietuva 2011“ tapusi I.Gervinskaitė šių metų lapkritį atsto-
vaus Lietuvai „Mis Pasaulis 2011“ konkurse, kuris įvyks Londone.
Apie pasiruošimus pasaulinio lygio pasirodymui mergina kalbėti
nepanoro. „Dar nieko nežinau, nieko negalvoju. Kitos merginos,
kurios tikėjosi laimėti, kūrė planus, kaip ruoštųsi, į ką kreiptųsi. Aš
apie tai nemąsčiau“, – tikino I.Gervinskaitė.
Komisijos sprendimu, „Pirmosios vicemis“ nominaciją pelnė de-
vyniolikmetė Greta Savickytė iš Telšių. Mergina „Mis Lie-
tuvą 2011“ pavaduotų iškilus nesklandumams.
LAIMĖTI NESITIKĖJO
K.Ivanova – pranašė
VIKTORIJA NAVICKAITĖ
v.navickaitė@15min.lt
I.Gervinskaitės (k.) pergalę
K.Ivanova išpranašavo jau po
pirmos repeticijos.
M.Siruso/adfoto.lt nuotr.
Garsus JAV aktorius Johnas Mal-
kovichius atvyks į Lietuvą. Užsie-
nio žiniasklaida paskelbė, kad
mūsų šalyje 57-erių kino žvaigž-
dė filmuosis italų režisieriaus
Gabriele'o Salvatoreso juosto-
je „Sibirietiškas auklėjimas“
(angl. „Siberian Education“), o fl-
me debiutuos lietuvis Arnas Feda-
ravičius (nuotr.).
Kaip nurodė Variety.com,
didžioji dalis juostos filmavimo
darbų vyks Lietuvoje. Kartu su
J.Malkovichiumi petys petin dar-
buosis lietuvis A.Fedaravičius.
Šis vaikinas Lietuvos kino mėgė-
jams nepažįstamas, mat jis nėra
profesionalus aktorius.
Pagal bendrovės „Aktorių
agentūra“, kuri padėjo atlikti
filmo aktorių atranką, viešai
skelbiamus duomenis, Arnui
mažiau kaip prieš mėnesį su-
ėjo 20-metų. 179 m ūgio vai-
kinas nurodo, kad gerai kalba
rusų ir anglų kalbomis, domi-
si dainavimu, groja muzikos
instrumentais. „15min“ šalti-
nių žiniomis, Arnas studijuoja
filosofiją. Lietuvoje juosta bus
filmuojama bendradarbiau-
jant su kompanija „Nordic Pro-
ductions“, kuri užsiima rekla-
mų kūrimu, taip pat prisidėjo
prie keturių dalių itališko seri-
alo „Ratilai vandenyje“ bei lie-
tuviško trumpametražio filmo
„Aš, veteranė“ gimimo.
Kaip „15min“ sakė „Nor-
dic Productions“ prodiuse-
rė Milda Leiputė, apie naująją
kino juostą kalbėti dar anksti.
„Arnas buvo pasirinktas dėl
to, kad jis yra labai gabus vai-
kinas, bet kodėl būtent tokie
aktoriai buvo pasirinkti ir ki-
ti duomenys bus atskleisti po
kurio laiko“, – į kalbas nesilei-
do prodiuserė.
pasisekė
Vaidins su kino grandu
KARINA ZIMINAITĖ
k.ziminaite @15min.lt