.

..

. .. . .

II

eeeee

,tt

eeee

tit

eeeeeee

fit

eee

8"

e

41

e e e e e e e It

It

",

namines varymo receptu Frocesal. aparatai. valymas

..
. ...

.

..

. ,. .. .. .. : :. . . ...:~. . :.. .. .. . .. ..

..

. .
: .....

. ....

.

..

. . . ..

. . .

.

:.~~.::.~ ~... .

.:.

.....;~.:. . . ....
-,

...

.

1998
_eeeeeeeee_eeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeee

e• eeee

It

ee

tit

ee

It

e

It

ee

II tit

ee

It tIt·tIt

It

eeee

It

eeeeee

eeeeeaeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeee

I. PAGRINDINIAI NAMINES RUOSIMO ETAPAI
ne is bet kokios paprastos narnines galima paslruosti subtllaus skonio ir geros kokybes gerim4. Pavyzdziui, pirmojo varymo narnine is cukriniu runkeliu ir isspaudq vlslskai netinka kokybisklems gerimams ruostl, taciau ji labiau dera taisant prastus, altraus rr galzaus skonio qerirnus. . Is kvieciu ar kitokiu grOd4 i5varyta narnine dazniau•v ... •• siai naudojama ruosiant kokybiskus stiprlus gerlmus. Tam tikru bOdu is vaisiu ir u094 isvaryta narnlne yra beveik tokios pat kategorijos, kaip ir gauta is kvieci4 bei taip pat tinkama puikiems qerirnams paruostl. Is bulviu isvaryta narnlne pagal savo ypatybes, palyginus su dviem auksclau rnlnetomls narrunes rusrrrus, uzrma tarpine padeti, Narnines varymas is krakmolingosios zallavos apima tokius pagrindinius etapus: 1) qrudu dalqlnirna, 2) tirpalo ruosirna is dalqintq grOdlj, 3) rauqinirna,
,. • •v •• ...... •• v v•

Pries imantis varyti namine, relketu [slderneti, kad

11

i:
.. 1

nurodytas procedOras ir parninetas rekomendacijas, tai isvaryta namine bus kokybiska, 0 zaliava bOsite taupiai sunaudoje. Jeigu skirtingais etapais atliktinas proceduras apdairiai derinsite, tai namines issivaryti sugebesite per kur kas trumpesni Iaika. . IIgiausiai trunkantis etapas - grCid4 daiginimas arba salyklo ruosimas. Atslzvelqiant i 9rud4 rug}, jie gali bDti daiqinarni nuo 5 iki 17 dlenu. Cukraus susidarymas irrauginimas trunka nuo 3 iki 14 dlenu, Varymo trukrne priklauso nuo paruosto raugalo kiekio ir turirna narnines varymo aparato nasurno, Namine varant is dvieju kibiru raugalo, procesas teslasi 6-8 valandas,

; ,
iI
I

·f
.~

..

l
!

1

Griid4 daiginimas
Sitas etapas dar vadinamas salyklo ruosimu. Labai kokybiskos narnines galima lsslvarytl tik is tinkamo salyklo, Skirtinqq javu grudai daiginami: kvieciu - 7-8 dienas, rugi4 - 5-6 dienas, miezi4 - 9-1 0 dienu, aviz4 - 8-9 dienas ir soru - 4~5 dienas. Grudus daiginant, juose susiformuos aktyvieji fermentai, kurie cukraus susldaryma is krakmolo gerokai paspartins. lskllus bOtinybei, salykla reiketu kiek padziovinti, taciau tuomet ferrnentq poveikis surnazetu 20 procentu ir atitinkamai pailqetu grOd4 daiginimo trukrne. Buosiant salykla, reikia atlikti ~eletq prlvalornu proceduru: qrudus perrinkti, juos mirkyti, daiginti, pasa-

l

j
f

~ ~

i
..

4) varyrna.
Kiekvienas paruosirno etapas turi savo ypatybes ir jam skirta laika. Jeigu nepriekalstlnqat atllksite visas
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

.~
',

,~ .. '

, ·
< ,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7

6

I

'
,
:":':'1"
"

eeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

"I

~

:

.. ~
" '~

..

eeeeeeee

__ ee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_

linti zelmenis ir dziovinti. Sias procedOras aptarsime kalbedarni apie rniezius. GrOdus persijoja retu ir tankiu sietu, tada 50-55°C temperatures vandeniu perplauna 2-3 kartus. Grudus mirko svariarne emaliuotame inde, i kur] ligi puses pripila vandens. I vandens pavirsiu isplaukusius grOdus ir sapus nugriebia. GrOdus i vanden] geriausia berti saujomis, 0 ne visus is sykio - tada lengviau qaleslte isrankioti siuksles. Vanden] turite keisti kas 7-8 valandas. Kai patirsite, kad Iuobele be vargo galite atskirti nuo grOdo rnlnkstimo, grOdo odele yra sueizejusi ir jau kalasi diegas, 0 grOdq sulenkus, jis neluzta, mirkymq turite nutraukti ir pradeti salyklo daiginimq. Pirmiausia qrudus 3 em sluoksniu suberia j kepamala skarda, uzdenqia dreqnu audeklu ir pastato j tamsia patalpa. Joje nuolatos privalo biiti ne aukstesne kaip 17,5°C temperatura, 0 oro dreqnumas neturi virsytl 40 procentu. Per ptrrnasias 5 dienas grOdu5 kas 6 valandas vedina, rnalso, 0 audekla suvilgo. Paskui, kad butu prarandama kuo rnaziau krakmolo, patalpa nevedinarna, 0 kad oro temperatura joje per likusias procedOros dienas nedidetu, grOdai rnaisorni ir vesi• narru. Pagrindiniai pozyrniai, atskleidzlantys, kad turite liautis dalqlne qrudus, yra sie: daigai istlso iki 5-6 mm, o sakneles iki 12-15 mm, grCidai netenka .rniltinio" skonio, perkandamitraska, j4 aromatas panase]a j aqurku kvapa, 0 sakneles sukimba.
...
,,

v

t
" ":?::
;-, ~

Tada salykla paberia siltoje sausoje patalpoje lr siek
tiek apvytina. Paskui salykla dziovykloje dziovina, kol jo dreqnumas surnaze]a ligi 3-3t5%. Temperatura dziovykloje neturi biJti aukstesne nei 40°C. Kad salyklas isdziuves, pajusite pacluplneje, jo like maziau nei buvo pries pradedant dziovlnti, 0 sakneles, grOdus trinant ra.nkose, lengvai atsiskiria. Salyklq trina rankomis, etskiria diegus ir persijoja sietu. Salyklqlaiko sandariame inde sausoje patalpoje ..

I.
"

tl
\1
:.; ,,,

,

':j f

r
v

Tirpalo ruoslmas is daigint4 9rud4
Si procedOra dar vadinama salyklo pieno gaminitykiu 2:1 :1 sutaisyta is miezi4, rugi4 ir soru salyklo. Salykl4 misin] uzplla 60-65°C temperatOros vandeniu, palaiko 10 rninucu, ir tada vandeni nupila. Paskui rnisin] smulkiai sumala kavamale arba suqruda qrustuveje, 0 tada vel uzpila sviezlu 50-55°C temperatures vandeniu ir kruopsciai maiso (siOlome naudoti rnaisytuva), kol gaunamas vientisos konsistencijos baltos spalvos skystis. Is sykio galima supilti ne visa vandenl, 0 tik 1/3 ar 1/ 2 indo tOrio. 1 I vandens ir 6-8 kg bulviu imama 0,19 kg salyklu rnisinio: 1 I vandens ir 2 kg kvieciu arba rugi4 imama 0,16 kg salyklu rntslnlo, 0 OJ7 I vandens ir 2 kg zirniLf 0,13 kg rnisinio.
,

i:

~ '-~
;!

,l

:' ,

rnu, Siam reikalui geriausia naudoti salykh] rnisin], san-

v

,

.

,

I I

eeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeee

It

e

II

ee

4ft

e

tit

e

It tit

eee

It

e_

II

e e' e e e e e • e

It

eeee

8

9

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

., .. ,'
,;
:

..

.~
.:. ,~.
I, I,,'

,

Raugini'mas
Raugalo paruoslrnul grCidai keleta dienu mirkomi, siltoje patalpoje tris dienas daiginami, 12-14 valandu dziovinarni, taclau ne taip intensyviai kaip ankstesniuose etapuose. Paskui grOdus grustuku rupiai susmulkina ir uzpila vandeniu (santykiu 1:3), Iberia cukraus (1 kg grOd4 imama 200 9 cukraus), imaiso rnieliu (1 kg grOd4 imama 50 9 rnieliq) bei deda salyklo (tokiu santykiu, koksnurodytas ankstesniame skyriuje). Paqamlnta rnisin], retkarclals pamaisydarni ir nugriebdami pavlrsluje atsiradusias putas, siltoje patalpoje laiko 10-15 dlenu, Darant rauqala, indas uzklojarnas audiniu ar marie, nes raugalo kvapas masina vabzdzius. Paruostas raugalas buna ypatingo, kiek karstelejusio skonio, jo pavlrsiuje isnyksta putos, is jo beveik neisslsklrla dujos, nors pajudinus tnda is dugno burbuliukai dar gali kilti. Raugalo kvapas taip pat pakinta

.:
••

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Patyre degtindariai zinc, kad rOgimo procesas buna [vairus: banguojantis, pavirsinis, putojantls. rnisrus. Pvz. rauginant bulves pavirslnls rCigimas nera normalu. Jis rodo, kad susilpne]o rnieliu veikla ir rauqala rei-

••

kia papildyti svieztornls rnielernis. Kai rOgstant susidara per daug putu, misa daznai issilieja per krastus ir zaliava nueina pernlek, Yra dauqybe bOdll siam procesui uzkirsti keliq. Del to naudojamos priernones, trukdancios susidaryti putoms, t. y. aliejus arba Iydyti taukai, nors daznokai ind~ su raugalu is siltos patalpos perstato i vesesne, 0 paskui po 2-3 dienu, kai rOgimo intensyvumas bOna atsluqes, inda vel pernesa i ankstesne vieta, Dar galima naudoti gerai [ruqusla rnieline

I

.i
i

I

- pasldaro svelnesnls (rugsciai saldus), ne toks astrus. Suqebejlmas teisingai nustatyti, kad raugalas jau yra subrandintas, gana svarbus, jeigu norite isslvaryti kokyblskos narnlnes. Jeigu narnine varysite is perneIyg ilgai brandinto raugalo, ji bus prastesnio skonio, 0 jeigu naudosite per menkai brandinta rauqala, tuomet gausite narnines gerokai rnaziau, Vis delto tikrasis nusimanymas apie tai, kad raugalas yra tinkamai subrandintas, nelmanomas be patirties, nes kiekvienai zallavosrusiai yra bOdingi savi, ypatingi pozyrniai.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.ee

teslq arba salykla be [okiu priedu. . Svarbus riJgimo komponentas yra rnieles. J4 biornase sudaryta is mikroskoplnlu qrybelfq, kurie ir sukelia riiqirna, Varant namine, mieles gali atstoti ir kiti produktai, pavyzdziui, pornldoru pasta. Atslzvelqlant i pastos koncentracijq, jos imama 2-3 kartus daugiau nei mieliu, Siems tikslams naudojamas ir apynio (Humulus) nuoviras.
\I

6

10

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

11

2
~~

3

~

4

r-.. ..._- ... --· ..... -------. -garal·

ausintuvas

NAMINES VARYMAS
Naminei is raugalo varyti ir valyti naudojami narnines varymo ir rektifikavimo (rektifikuoti - suskirstyti mi- ' sin! i sudetines dalis pagal j4 virimo temperatura) aparatai. Juos nesunku pasidaryti is namuose turirnu medziag4. Atsizvelqiant i talpa, kurioje kaitinamas raugalas, ausintuvo rust, valymo budatr nasuma, galima pasigaminti skirtingos konstrukcijos minetus aparatus. Aptarsime pagrindines si4 aparatu ypatybes.
. .

00000

°0

--~

rauqalas

o

_".__...---

namme
I •

----_

..........

_
1 pev.

--

kaitinimas

. auslnlrnas

Aparatai nami nei varyti ir valyti
Namines varymo aparatas - tai dvi varnzdziu sujungtos talpos (zr.1 pav.), 0 varymo technologija tokia: raugalas kaitinamas, issiskiriantys garai kondensuojam i ir skystis valomas (zr. 2 pav.).

aJkoholio garai

.. .._-

M

-

_.

..

narnine

valymas
I ,.

2 pev.

Noredami issivaryti namlnes, . jus privalote:
1. Kaitinti talpa 1, kad lssisklrlantys garai
kiltq varnzdziu 2;
12
...
.J

SU

spiritu

2. Talpoje 3 garus ausinti tol, kol jie susikondenSUDS ir virs skysciu: 3. Namine valyti nuolatos ar atskirai; 4. Namine surinkti talpoje 4; 5. Laikytis saugumo technikos taisykliu,
eeeeeeeeee_eee_eeeeeeee_eeeeeeeeeeee
:.1
.(

.

• :

~
"

13
..

:.~
I : .

i
r
I

,

~

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
V

Namines varymo nasurnas yra tuo didesnis, kuo is raugalo kiekio, kur] sutariate esant mate vienetu, rsvarote daugiau narnines, kaitindami rauqala sunaudojate maziau energijos, jums pavyksta vlsapusisklau valdyti narnines varymo procesa ir sugebate narnlne geriau isvalytl. Retsykiais nepaisoma nasurno, sunaudojama daug zaliavos bei energijos, nes norima issivaryti labai kokybiskos narnines. Pavyzdziui, XVIII-XIX a. Rusijoje ketindami lsslvarytl 1 I namines, sunaudodave apie 30 kg kvieci4 ir rugi4. lsvarytos narnlnes kokybe priklauso ne tik nuo zaliavos, bet ir nuo to, ar lalkotes pasirinktam varymo bOdui keliarnu relkalavimu, nuo aparato sudetinqumo, nuo pasirinktos technologijos ir jos taikymo bei nuo namines valymo budu, lsstudljave sio]e knygelE~jepateiktas bendro pobudzio zlntas, galesite pasigaminti kiek tinkami [valrlu konstrukcllu aparatu naminei varyti. Pries pradedarnl gaminti jOs4 demos] patraukusj aparata, turetumete perskaityti visq aparatu aprasymus, nes norint isvengti kartojimosi, apia kai kuriuos komponentus ir procedures uzsimename tik vienoje vietoje. Nereiketu manyti, kad bet kuris mGs4 cia pateiktas aparatas yra pavyzdinis. Veikiau priesingai tai [valriu mazqq rinkiniai, kurie, pavyzdzlui, 6 budo ir 5 bOdo auslntuvai, gali biJti naudojami vietoje vienas kito. Aptarsime kai kuriuos daznlausial naudojarnu konstrukciiq aparatus naminei varyti.
~.' • I

1 biidas
1

2

........

T11111!1

Q

_

............

3

4

5

t

6

7

.3
1- senes vanduo 2 - platus negilus dubuo

pav.

3 - nemines surinktuvas, oubeneu« 4 - produktas, nemine
5 - talpykla, puodas 6 - ialiava, raugaJas 7 - kaitintuvas
Cia pateiktas pats paprasciauslas aparatas naminei varyti, kuriame vamzdj atstoja oras. Kaitinant rauqala susidaro alkoholiu prisotintu gar4, kurie kildami
eeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
v

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

14

15

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeee

virsun susltlecia SU saltu dubens 2 dugnu, kur jie kondensuojasi ir vlrte lasais sriiva i talpa 5.

2 biidas
1

2

.,.....__

_.--L

__

-

15.

_.._

3
4.

t
tttt

5

svaresne narnine. Pastarasis aparatas patraukia cernes] konstrukcijos paprastumu, H gaminant galima naudoti jau gatavas sudetines dalis, be to .namine juo va ryt i qalesite visur: ir bute, ir susiruose lskylauf i qarnta, Vis delta parnlnetini sie aparato trOkumai: del tarpo, esancto tarp puodo 5 ir dubens 2, netenkama dalies namines. SiuQ aparatu varant narnlne, tenka naudoti daug silurnos, .be to, isvarytoje narnine]e bOna gana daug fuzelio (fuzelis - salutinis spirito varymo produktas skaidrus sviesiai gelsvas, nemalonaus kvapo). Be to, nepatogu kartas nuo karto nuirnineti duben] 2, nes talpos 3 tenka ispllti narnine,
v

is

J ••

6.

....,._
_

..
_..

_

_
_

,.,....
__ ."""

..
~ I

,.......
~
IIIIII;IIIIIro

~

__
.,._

II
_

~

........ ..........

~ ~

...... _

....... _....

'II

-

_.__

-

T_

.......___.

~

.,._..,

..--

~

_

.........

-

F1

~

,

1

._...

......_.
.,..,~
~

......._.
~

,_......

..,..,_

.. .... .. ----..,__,

_,....
~

9

4 pav.

Sis aparatas panasus
sudetinqesnes
16

i pateiktaj]

1 bude, taciau yra

konstrukcijos

ir nasesnis, juo tsvaroma

3 biidas Sis aparatas naminei varyti yra patobulinta ir gana nasi 1 bOdo atmaina. Piltuvas 9 turi buti padetas arba ant pintines, nu.pintos is vielos, arba ant trikojo, kuris statomas i talpykla 7. Tris keturias plokstes 10 reikia privirinti prie piltuvo 9. Vamzdzio gabalas 6 prilituojamas prie talpas, 0 tada i H [statornas vamzdelis 5. Susikondensavusi narnine vamzdeliu 5 suteka i surinktuva 3. Jeigu vamzdelis 5 aparate bus quminis, tai jis turi bOti is karsciui ir rOgsciai atsparios gumos. Ausintuvo 12 ir talpyklos 7 sandOra istisai aptepama testa. Taigi jeigu sleqirnas kartais pernelyg padidetq, aparatas nesproqtu. Varant namine, testa sulaiko alkoholiu prisotintus garus, todel patalpoje tvyros ne blogai valytos narnines kvapas, 0 sviezios duonos aromatas.
v

eeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_ee

17
..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t
14
13

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

4 biidas
1

12

2

4

3

5

, ,
f

.........,..~

-

11 10

\

9

8
7

6
..._
........

- _ ............... - - --

~~_~ ---------:::~ - - - -..--...-- - - --~~ .... ---~ --..._--.._----~..._ ----.

--

__ ~~___

"""'-

~~~- - --

::::::---~~~

4

5

- - ---- ------_,..._.---... ............

---

3 2 1

6 pav. 5 pev.
Toks aparatas naminei varyti daromas paprasto qreitavirio (qreltpuodzio): is greitavirio 1 dangcio voi.tuvai isirnami, 0 j4 vieton [spraudziarm kamscial vamzdeliui 3 ir termometrui 2. Vamzdelis 3 su claupu 4 yra sujungtas su priverstinio ausinirno sistema 5, kuria teka vanduo (vandens [tekejimo ir istekeiirno kryptys parodytos schemoje). Kuo vanduo saltesnis, tuo aparatas veikia nasiau. Ausintuvas stikliniu varnzdziu -5 sujungtas SU koloa 6. Vamzdelis yra ilgu siauru galu, kuris kolbos duqna turi beveik siekti, taclau neliesti. I kolba 5 [pllama 3-4 em storio virinto vandens sluoksnis, i kur] panardinamas siaurasis stiklinio vamzdelia galas - sltaip atsiranda vandens uzdoris. Tada kolba [statorna i talpykla, pripilta salto vandens. Pries
I'
I

is

..

1 - kaitintuvas 2- nemine 3 - nemines surinktuvas 4 - raugalas 5 - vamzdelis
6- vemzdiio

9- piltuvas
10 - plokste 11- tesla 12 - eusimuves 13 - saltas vanduo 14 - saIto vandens tiekimas if seno vandens nutekejimss
e,

gaba/as 7 - ta/pykla 8 - is vie/os nupintas krepsys

18

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

19

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pradedant varyti narnine, ausintuva 5 zarnomis sujungia su vandentiekio ciaupu, kur] atsuka ir paleidzia vanden], Tada, palengva didinant liepsnos kaitrurna, raugalq imama kaitinti, kol jis pradeda virti. Raugalui uzvlrus, liepsna sumazinarna, kad jis virtu tolygiai. Kai kolba 6 prisipildo maZdaug iki puses, jq nuleidzia taip, kad ausintuvo vamzdelio galas nebutu panires i namine, ir tada narnine varoma nenaudojant vandens uzdorio. 8aigus varyti narnine, kaitintuvas isjungiamas, aparatas ismontuojamas, visos talpyklos ir varnzdziai isplaunami. Sis aparatas naudojamas narnine is raugalo ar aromatinio tirpalo varant nedideliais kiekiais (0,2-0,5 I). Ant asbesto tinklelio 2, suspausto stovo 1 laikikliu, padedama kolba 3, i kurios angas [spraudzlarni karnsclal, ! virsutinio karnscio skyle [kisarnas termometras 4, 0 i soninio karnscio skyle [statornas vamzdelis 6 (su ciaupu 5), kuris koloa jungia su ausintuvu 7. Kolba pasirenkama tokio dydfio, kad skystis, is kurio varote namine, uzimt4 2/3 jos turio. .
v

6 biidas
4

5 biidas

l

1

2

3

4

5

6

\
I
,

7

8

9

10

11

5
3
6

2
\

7 1

-------_______

\

- -- ~--.--..

8

8 pav.
Siame aparate naudojama vandens venia 1, las4 rinktuve 3 ir ypatingos rusles priverstinis vandens ausintuvas 6. Kolba 2 [dejus italpa su vandeniu 1, gaunama vandens vonia. I koloa 2 dedama keramikos suki4,
21
v

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20

7 pev.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kad raugalas tolygiai virt4. Last, rinktuve 3 gaudo skysC~O lasus, kurie kartusu garais pakliGva i vamzdj, todel slr~~o koncentracija dideja, Vandens tekejirno kryptys ausrntuve 6 parodytos schemoje.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

1 [pilarna vandens (ne daugiau nei 2/3 jos turio) ir uzvirinama, Daznai yra daroma tokia klaida: ir pernelyg intensyviai kaitinamas, raugalas patenka i varnzd] ir narnines varymas liaujasi. Kad aparatas vel veiktu, reikia isplauti varnzdi. Kai raugalas [kais, ir jo temperatura bus 80°C"liepsna surnazinarna tiek, kad raugalas pradetq virti tolygiai ir ji butu galima bet kada .suvaldyti". Kai raugalas [kaista iki 98,5°C temperatures, tai rodo, kad raugale alkoholio jau beveik nera ir intensyviai

I talpa

kai rnlslnys pradeda virti (t. y. jo temperatura bOna 78°C)

7 biidas
3
2

4

5

6

1

7

-_..__._...---

-

- --

9 pav.
Rusijoje labiausiai paputes butent sios konstrukci• JOsaparatas naminei varyti. Jis vadinamas distiliavimo aparatu arba distiliavimo aparatu su gyvatuku. Distiliavimo aparatas yra sudarytas is dideles talpas 1, uzdengiamos danqciu 2, i kur] lstatornas termometras 3 bei vamzdelis 4 su claupu 5. Vamzdeli~ ju~giasi su gyvatuku 6, panardintu i talpa 7, pripilta saito vandens. Per talpa 7 vanduoturi teketl. Mineto aparato nasurnas yra 0,6-0,8 I narnlnes per vatanca. Viena karta lsvanus, gaunama 32~42° na• • rrune. 22

prade]o garuoti fuzelis. Taigi raugalo temperatOrai esant . 98,5°C narnlnes varyma reikia nutraukti. Varymq galima nutraukti ir raugalui maziau [kaitus, taciau tuomet raugale liks dalis alkoholio, 0 fuzelio kiekis surnazes, Montuojant auksciau aprasyta aparata, talpa 1 gali
J

atstoti bidonas pienui, kanistras, ketinis puodas, greitpuodis ir kt.

8 biidas Siame aparate matorne paplldorna tatpa prlpllta
vandens, kuri naudojama naminei valyti ir jos koncentracijai didinti. Jis yra sudarytas is talpos 1, cvieiu terrnornetru 2, vamzdelio 3, kuris atstoja apsauginj voztuva, teigu sleqlrnas pernelyg padldetu .. vamzdelio 5 su jame jtaisytu ciaupu 4, kitos talpos 6, auslntuvo 7 lr kolbos 8, i kuria teka narnlne, Jeigu pasigaminsite si aparata, tai proceduras atlikite tokia tvarka: pirmiausia pasildyklte i talpa 6 jpiltq
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

23

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeee_

til It It It

ee

It

e_eee

tit

ee

It _

e

til

e e - e e e e e e e "_e
11

tit It tit

e

II

1

2

3

4

5 6

2

12

7
....-......................
......

3

4

56

7
10

-

--..............
................
I

-

--............
......-.
.:J--___............,....-__=____:

2
._..

14
8
................

o 0 --0---0'-0--0 __ _____ ...3--. ...................
_~_ ___ _

---............

~ .........__ Q__ - 0 --

o~- _0

-IIIIIiIIIIIiIO -.__0

C!. _0 _.._ ...... ,........

_-1
[ I

.......................

-- -- --...... '1 -.....

.........

-..

10 pav.

11 pav.

vandenj, tada kaitinkite talpoje 1 esancla zaliava ir pradeklte varyti narnlne. Alkoholiu prisotinti garai keliauja per talpa 6, kurioje esanclo vandens temperatura turi bOti 80-82°C (spiritas uzverda ikaites ligi 78°C). Garams skverbiantis per vanden], alkoholio ir vandens gaf4 rnisinio komponentas - vandens garai - kondensuojasi ir lieka talpoje 6, 0 namines gar4 koncentracija dideja. Tada alkoholio garai patenka i ausintuva 7 ir susikondensave teka i kolba 8. Suprantama, kad tam tikra alkoholio gar4 dalis kondensuojasi talpykloje 6, todel cia esantis vanduo atskiedzlamas alkoholiu. Baiqe varyti narnlne, vanden] is talpos 6 supilkite i talpa 1 ir dar syk] isvarykite.

1 - pakura, 2 - ta/pykla vandeniui, 3 - vamzdis, 4 vamzdynas vandens garams, 5 - raugalo talpa, 6 - termometras, 7 - vamzdynas spirito garams, 8 - stiklainis, 9 - garo rezervuaras, 10- vamzdis, kuriuo garai keliauja i tittrn, 11 - filtras su verinemis plokstelemis, 12gyvatukinis vamzdynas, 13 - eusintuve», 14 - areometras, 15 - nemines rinktuvas.

9 biidas Sios konstrukcijos aparate raugalas kaitinamas garals, 0 spiritas valomas dviejose papiJdomose talpose. 11 pav.parodytas aparato dalis 1, 2 ir 3, gaJi atstoti bet
v

koks kitas agregatas, tinkamas tiekti pakankama vandens gar4 kieki. Vamzdynas 4 turi butl islankstytas kaip gyvatukas. Jis kaitinamas duj4 degikliu, todel garai stumiami toliau. Skverbdamiesi per rauqala i talpa 5, garai prisisotina alkoholiu. Kai raugatas pernelyg [kaista, jis gali plusteleti i varnzdyna, Jeigu prie varnzdzio, kuriuo raugalas gali nuteketi, pritaisysite stiklain], tai raugalas subegs i 5j stiklain] ir toliau netekes, Siam tikslui galite
v
I

e

tit

eeee- e

It

e "_e e e e

tit

ee

It

eee

It II

eeee

It

e __ 0

tit

eee

eeee_e_eeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeee

24

25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
naudoti paprasciausla 3 I stiklain]; ji dangteliu sandariai uzdaryklts, dangtelyje lspjauklts dvi skyles, j kurias jstatysite vamzdelius. Gar4 rezervuaras 9 - tal talpa su dangteliu, i kur] ikisami vamzdziai 7 ir 1O. Pageidautina, kad apatinejs gar4 rezervuaro dalyje butll jrengta lstelclmo anga SU ciaupu, Gar4 rezervuare is dalies kondensuojasi fuzelis, kuris suteka i rezervuaro dugnq. Filtras 11 - tai talpa, sujungta su vamzdzlals 10 ir 12, su dangteliu ir sulituotomis varinemis plokstelernis, Ant ploksteuu sieneliq kondensuojasi fuzelis, kuris vamzdziu 10 teka ant qaru rezervuaro 9 dugno, 0 lsvaIyti alkoholio garai, pereje qyvatuka 12, taip pat kondensuojasi ir srovena i rinktuva 15. Filtro plokstelerns geriausiai tinka rnusarno]o muzikinio instrumento -Jeksci4 - bronziniai skrituliai. Namines koncentracijai nustatyti tinka areornetru rinkinys, kuriu skalespadalos yra nUQ 0,8 ligi 1,0.

eee_eeeeeeeeeeeeea~eeeeeeeeeee·eeeeee

II. NAMINES VALYMAS
Narnine - tai rnislnys, sudarytas ne tik is etilo alkohalio ir vandens, bet ir is [vairiq priernaisu, kurias bOtina atskirti bei pasalintt. Kiekvienai nepageidautinai medziagai pasaunti naudojamas tam tikras valymo metodas, taciau dazniausiai pasitenkinama i narnine [beriant kalio permanganato ir rnedzio anglies. Jeigu rnineti namines valymo budai taikomi teisinqai, tai is geros zaliavos isvarvta narnlne buna labai kokybiska ("skaidri Iyg krlstolas"). Jeigu tokla narnlne isvaryturnete pagal "ypatingq" recepta, tai tokio "gerimo" apskritai nebutu galima nusipirkti uz jokius pinigus. Pateikiame keleta senovisku budunaminei valyti:

"Kaip pagerinti prasta deqtlnes skonl" Pries narnines varyrna, atsizvelqdarni i katilo dyd], [berklte nuo trij4 ligi sesiu sauju persijotq berzo rnalku
pelenu, sumaisytu su keliomis saujomis druskos. Antra karta narnlne varykite be pelenu ir be druskos. "Kaip nuslopinti blog" namlnes aromata" 16 I namines [pilkite 1 I sviezlo pieno ir varykite taip, kad Srut4 skaidri narnlne, Arba: i 12,31 narnines suberkite 400 9 berziniu malk4 anqtlu. Laikykite tol, kal visi angliukai nugrims, o .
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeee

6

..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26

27

..

--

.. __...

~.--.&.....-

---

..

---

ee-eeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

narnine pasidarys skaidri. Tada narnine nupilkite, santykiu 2: 1 atskieskite vandeniu (viena dalis - vandens), jberkite 800 9 razinu ir dar karta isvarykite. Noredarni pasiruosti visiskat isvalytos narnines, turesite jq chemiskai valytl, dar sykj specialiu budu varyti, filtruoti ir palikti stoveti, Kad ir kokiu bQdu valyturnete namine, visada turite imti kambario temperatures namine, qauta po pirmojo varymo, nes priemaisas labai koncentruoto spirito sunkoka isskirti, 0 spiritui esant karstam, kai kuriu medziag4 apskritai neirnanorna isvalyti. Paskui narnine rnaisorna su kalio permanganato tirpalu: 1-2 9 kalio permanganato imama 1 I narnines (reikiama kalio permanganato kiekj anksto reikia istirpinti mazama virintovandens kiekyje). Tada tirpalas pilamas j namine, kruopsclal ismaisoma ir paliekama, kol iskrenta nuosedos ir namine nuskaidreja (8-1 0 valandu). Paskui narnine lskosiarna per marle ir specialiu bOd u dar sykj isvarorna, Distiliuojant labai koncentruota namine, pagal1 lenteleje lsdestytus duomenis, namine skiedziarna vandeniu, kol jos koncentracija pasidaro 40-45°. Po to namine supilama i katila ir labai intensyviai kaitinama iki 60°C temperatures, 0 tada palengva sildorna, kel ikaista ligi virimo temperatures, t. y. iki 83,5-84,5°C. Pirma gauta frakcija (t. y. atskirtoji skysci4 mlslnlo dalis), kurios turis buna 3-8%, skaiciuojant nuo alkoholio turio (1 I 45° nevalyto spirito yra 40 ml), naudojarna tik techniniams poreikiams. Sioje frakcijoje yra laki4j4 priemaisq.

is

is

Antroji frakcija ima skirtis narnine intensyviai kaitlnant iki 96-97°C temperatures. Is pastarosios frakcijos Ir sutaisomi gerimaL Trecio] frakcija - tai nedideles koncentracijos alkoholis, prisotintas fuzelio (1 I nevalyto spirito bOna 6080 ml salutiniu spirito varymo produktu). Paslrvzellai treciaia frakcija gali isvaryti dar karta. Atlikus distiliavirna, narnine valoma [a leidziant per [vairius filtrus. ViS4 geriausia namine dar syk] praskiesti iki 40-45°. Oaugelis deqtinoariq tenkinasi narnine filtruodami aktyviaja anglimi, kurios galima nusipirkti vaistlnese. Kur kas paprastesne iseitis - naudoti paciu pasigamintas rnedzio anglis. Kad medzio anglys geriau suqertu priematsas, galite taikyti siuos pirminio medienos ruosirno budus: - pries degdami anglis, nuo rnedzio nulupkite ziev~,

ispjaustykite sakas, - trinkoms ismuskite serdis. Be to, anqliu neruoskite is trinku, supjautq is senu medziu (kuriu amzius daugiau nei 50 rnetu). Medzio anqliu absorbcija (suqenmas) priklauso nuo rnedzio rusies, Cia pateikiame rnedziu sarasa (pirmosios rnedzio rusies absorbcija dtdziausia, paskutines rnaziausia): bukas, berzas, pusis, liepa, egle, azuolas, drebule (epuse), alksnis ir tuopa. Pirrnuiu keturlu rOsi4 rnedziai yra brangOs ir kadaise naudoti tik ruosiant ypac kokybiska deqtlne Medzto anglys gaminamos taip: sukuriamas lauzas, 0 kai malkos sudega, taciau lauzas
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

- is trinku

eeeeeeeeeeeeeee_aeeeeeee

eeeeeeee

28

29

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

dar kaip reikiant tvoskia karsclu, anglys sukraunamos i talpa, pelenai nupuciami, Tada talpa sandariai uzdaroma ir laukiama, kol anglys isblesta. Tuomet jos isimamos, atvesinamos, poruplal suqrudarnos ir sijojamos. Anglis uzpila namine (1 I namines imama 50 9 angli4) lr, skysti 3-4 kartus per diena suplakdami, palieka stoveti, Po trij4 savaictu namine dar palaikoma savaite, bet jau nesuplakarna. Po to narnlne iskosia per flanele. Naudojamas ir toks valymo budas: i narnines inda iberkite,400 9 kokybisl«, razinu, suberkite 35 9 smulkiai supjaustytu naslaltes saknu ir palaikykite 12 dienq. v Tada narnine lskosklte per flanele. Sit~ki spirita skieskite tik sattu virintu vandeniu, nes antraip spiritas pabala, Aromatinei naminei valyti naudojami sudetinqesnes konstrukcijos filtrai. Tokie filtrai gaminami is medziagos, vatos, smelio ar rnedzio anglies. Audeklo filtras daromas is standzios medzlaqos, is kurios siuvamas kugio formos malsas. Srnelio filtras ruoslarnas is svaraus rupiojo srnel!o, sijojamo per sleta Go akutes dydis - 1 mm). Issijotas smells plaunamas tekanciu vandeniu, 0 paskui 30-40 rninuciu virinamas ar kaitinamas. Sitaip apdorotas srneus iki panaudojimo laikomas sandariame inde. Sudetinis filtras montuojamas taip: i nemetalin] piltuva dedamas dvigubas maries sluoksnis, ant kurio supilarnas 20-30 mm storio paruosto srnello kloee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
..

das, 0 pastarasis uztiesiarnas antru maries sluoksniu, Siuo filtru per valanda qalesite lsvalytl mazdauq 1 I narnines. Smell gali atstoti grOstos anglys, subertos i rnalsel] (vietoj apatinio maries sluoksnio imkite audekla),

,

..~

6

..

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

30

31

L

-

e

tit

ee

It

e

It

ee

It It

e

It

e

It

e·_ e

II

e

It

e

eee

It

e

ee

II

eeee

It

e

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III. NAMINES, SPIRITO IR DEGTINI SALDINIMAS
Saldinimui naudojamas sirupas, kuris ruoslarnas 1 kg cukraus verdant 1 I vandens (putas graibykite tal, kol jos kils). Paskui sirupa atausinkite ir laikykite dvi savaites, kad jame likes smulkusis .durnblas" nusestu i duqna. i Spirita rnaisant su sirupu ar medumi, issiskiria dujos, gautas mislnys ima silti. Kai dujos liausis lsslskirtl, procesas bus baigtas. Tada i rnisin] imetama keletas aktyviosios anglies gabah31i4 ir kruopscial isrnaisoma. 1-2 valandas palaikoma kambario temperatures patalpoje ir paskui kosiamaper tanku audin], Gerirna ispilsto i butelius ir 3-4 paras laiko 3-4°C temperatOroje. Atlikus sias proceduras, deqtine 19auna rnalonu skon], o spirito prieskonis beveik pradinqsta. Naminei saldinti tinka ir uoqiene: 3 I namines irnkite 3-4 saukstelius uoqienes.

IV. NAMINES, SPIRITO IR DEGTINI SPALVINIMAS
Jeigu kroka (Crocus) uzpitslte degtine ir i rnisin] [pilsite siek tiek vaivoru, qirtuoklh] (Vacinium uliginosum) arba melyni4 sulci4 bei palaikysite, tai uzpllas jgaus gelsvai rausva spalva, Kai kas degtine uzpila ne visiskai sunokusio apelsino zieveles, pomerantinio citrinmedzio (Citrus aurantium) zieveles arba graikinio riesuto vidines pertvareles, Geltona spalva, kaip ir auksaspalve, qerirnas nudazomas naudojant kroka, kuris tinka norint gauti pacius [vairiausius geltonos spalvos atspalvius. Geltonos spalvas qerirno paslruoslte namine uzpyl~ rnellsa (Melissa), veronika (Veronica) arba meta (Mentha), 0 taip pat petra201ss, krieno (Armoracia) arba saliero (Apium) lapus. Kai kada spiritas varomas su kroku, 0 gauta esencija laikoma tamsioje vietoje ir sandariai uzkirnstame butelyje. Jeigu dziovintas melyniq uogas uzpllsite spiritu, tai tureslte raudonos spalvos qerimo, Siai spalvai gauti dar pasitelkiamas karmino (raudonos spalvos maistiniai dazai) ir vyno akmens (kalio vandenilio tartratas) misinys (ruosiamas komponentus maisant santykiu 6: 1), kuris sutrinamas i miltelius ir istirpinamas karstarne vandenyje. Pagamintas tirpalas iskosiarnas ir rnalsornas su degtine .
v

.; '. ~
'. :",

·~:"i·

,f.

.'

(

I

,

eeeeeeeeeoeeeeeeeeeeee_eeeoeeeeeeeee

I

32

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3-1297
..
. 1

33

eeeeeeeeeeeeeeee_ee_eeeeeeeeeeeeeeee

Skaisclai raudona spalva gausite 4 9 rnaistiniu da24 sumaise su 4 9 isvalytu vyno akmens mtlteliq, misin] virindami 1 ,1 litro vandens. Skysti palikite nusistoti, iskoskite per rnarle ir laikykite, kol jo prlslreiks. Siuo tirpalu spirtta qalesite daZyti [valrtq atspalviu skaisclal rau..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J4_ s~maze~
II

pe~ puse, Uzbaig~ visas slas procedOras, busits pasiruose zafi4 daz4 .
Ruda spalva. Variniame dubenely]e istirpinkite smul-

V

dona spalva - kuo daugiau daz4 [pilsite, tuo gerimo spalva bus ryskesne, Violetine spalva. Karminu slek tiek dazyta spirita
koskite per oziazoles (P.impinella) arba kraujazoles (Achillea) ziedus, ! karminu nuspalvinta splrita galite ilasinti keletq koncentruoto melyniu arba santalrnedzio (Santalum) nuoviro lasq. 0 dar paprastesnis bOdas spiritu uzpilkite sauleqrazi; seklas. Sviesiai rnelyna spalva. Deqtine koskite per oziazoles arba kraujazoles ziedus, Zydra spalva deqtine nusidazys degtine uzpylus ruqiaqeliq ziedus, [vairtus geltonos, raudonos ir violetines spalvos atspalvius gausite i namine [maise skirtinqu rOsi4 uogie. .

a~skle~k~t~ karstu vandeniu arba sildytu spiritu ir laikykite ~tlkhnlame sandariai uzdarytams inde. Sviesiai ruda spalva. Noredami gauti 5viesiai rudos rniskines sidabrazoles (Potentilla erecta) saknu, Narnine dazyti geriausia pirmiau jq pasaldinus

kad

v

v

Zalia spalva. Tris keturias saujas builio (Anthriscus) suqruskite, padeklte ant plono audeklo, ji [statykite i piltuva, ir koskite deqtine. Be to, degtine galite uzpilt' juod4j4 serbentu lapus, rnalsyti jq su sultirnis, isspaustomis is petrazoles Iapq bei svoqflnu laisku. Jeigu naudosite sviezius svoqunu laiskus, tai juos nuplaukite, sumeskite i karsta vandeni ir du kartus uzvirinkite. Paskui sudekite i salta vanden], per audekla is laisku isspauskite sultis, kurias sidabriniame samtelyje virkite tal, kol

n14·
III

v

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

34

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eee

. V. AROMATINIMAS IR S NINIMAS
Noredarni naminei suteikti kvapa ir ypatingq skonj, galite naudoti bernaz visas valgomqsias uogas bei vaisius, prieskonius, kai kurias 201ele5, ziedus ir saknoles. Augalus. qerirnu aromatinimui degtindariai ruosla is an ksto , dziovina juos ir laiko sandariuose induose. Patogiau atsargas ruosf ne is dzlovintq auqalq, 0 is j4 gaminti uzpilus ar nuovirus, kurie uzuna rnazlau vietos ir geriau lssilalko. Arornatinqostos medziaqos, naudojant tirpiklius splrita ar vandern - isskiriarnos is auqalines zahavos. Pries apdorojirna zaliava butina susmulkintL Pats paprasciauslas budas rninetorns medzlaqorns isskirti zaliava uzpilti spiritu, Atlikus siq proceoura ir palikus uzpilq steven, narnine rnaisosi su aromatinernis rnedziagomis, kinta jos skonis. Zaliava, uzpllta spiritu, laikorna, kol visos aromatingosios augalo medziaqos istirps spirite,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
36

Tirpalas kartkartemis perkosiarnas. Paskui juo vel uzpllama zaliava ir inde suplakarna. Augaluose esancios aromatines medziaqos geriausiai tirpsta tuomet, kai zaliava uzpnarna 45-50° tirpikliu. Jei narnlne yra didesnes koncentracijos (tai nustatoma areometru), tuomet tirpalas, pagal 1 lentele]e pateiktus duomenis, yra

skledzlarnas. Tam tikrais laiko tarpais zaliava vis keiciant sviezia ir jq uzpilant ta paola namine, gaunamas dlcesnes koncentracijos uzpilas. Tq pat! tlksta galite pasiekti zaliava virindami sandariai uzdarytarne inde ir paskui nuovira palikdami nusistoveti. Virti tektu 10-15 rrunuciu. Huosdami antpila suqalsite nuo 3 iki 5 savalciu: gaminimo trukrne priklauso nuo zaliavos rusies ir gamybos metu naudojamu ternperaturu, Jeigu uzpilq pakaitinsite iki 50-60°C, tai kai kuriu rusi4 zaliava pritrauks per 5-8 dienas. Toks uzpilas vadinamas "skubuciu" Butelius, i kuriuos supllstete qerirna su zaliava, sustatykite ant rnediniq sijeliu, [taisytu i vandens pripilta katlla, pakaitinkite ir pasitieksite neblogo ~zpilo. Varydami nuovirus, galite -pasiruQsti koncentruotq tirpalu, labai prisotintu aromatinemis rnedziaqomls bei eteriniais aliejais. Pastarosios rnedzlaqos qerlrno skonio beveik nepakeicla, taciau suteikia pageidaujamq arornata, Noredaml suteikti aromata, ~ galite pervaryti ne tik nuovirus, bet ir uzpllus: paimkite kokio nors prieskonio, smulkiai suqruskite, uzpilkite verdanciu vandeniu (400 9 prieskonio imkite 3,5 I vandens), sandariai uzdarykite ir palikite para pastoveti. Tada [pitkite dar 2,5 I . vandens ir varykite, kol vis dar bus [auciarnas prieskonio kvapas. Paskui [oerklte sviezi4 prieskoniu ir dar karta pervarykite. Pastaraia procedura galite pakartoti ir treciq karta. Toks vanduo vadinamas tris kartus valytu .
• 'ttl "

*

_eeeeeeeeeeee_eeeeeee

__ eeeeeeeeeeeee

37

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jeigu 200 9 sio vandens jpilsite i 1,2 I narnines, tai qerime skonis primins namines skon], kuria varant

eeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeee

•••

gq buvo [deta pneskoniq.

i rau-

Jeigu auqalq ir prieskoni4maisysife i rauqala, tai varant narnine aromatas bus vas juntamas. Kad kvapas bOt4 stipresnis, vandeniu, kuriuo atskiedziate rauqala, is pradziu uzpilkite jCis4 lsslrinktus prieskonius ir palikite pastovett, Is prteskonlu galite lsslvirt: nuoviro ir tada juo atskiesti rauqala, naudoti aromatin! vanden] ir aromatines priemones deti i qarq rezervuara, parodyta 11 pav. Sitaip isvarytai naminei bus bOdingas netssrvadejaotrs kvapas, 0 nemalonaus fuzelio aromato neliks ne zenklo, Aromatingai naminei isvarytl pageidautina tarp pakuros ir talpos, talpos ir gar4 rezervuaro jtaisyti ne tiesius varnzdzlus, 0 gyvatukus ir juos papildomai sildyti. Galite sildyti ir gar4 rezervuara, jeigu jis metalinis. Sis procesas - tai aromatiniu prternonlu sutinirnas perkaitintu ir alkoholio prisotintu garu.
v v

skoniai intensyviai tirpsta, todel narnines skonis visi§· kai pakinta. Aromatines priemones gali atstoti ir kvapniosios bei is vaislu pagamintos arbatos.

Rauqata ruoslant rekomenduojame

Varydami uzpilus, 'galesite pasiruosti dldeles spirito koncentracijos aromannlu gerim4. Norint naminei suteikti pageidaujamq skon], po isvaryrno ji rnalsoma su uzpuais, paruostals is tu pacf4 auqalu, 0 pati narnine tuo tarpu dar paliekama stovett. Pavyzdzluf, namine, kuria buvo uzpiltos citrinos zievelss, isvarius, ji dar syk] uzpilarna ant sviezi4 citrinu zieveli4. Prieskomu, naudojarnu namines skoniui pagerinti, kiekiai nurodyti 2 lentelejs, Stipriuose qerirnuose prie-

6

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
38

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

39
.

. ". .. ..

...

.. - -

... -

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.
j

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-

I

VI. AREOMETRAS

i
I

Areometras - tai stiklinis i apacla platejantis vamzdelis, kurio gale yra stiklinis rutuliukas, uzpitdytas mazyciais plieniniais sratukais. Virsutine areometro dalis yra is plono stiklo, todet 51 prietalsa reikia saugoti kaip savo ak] ir laikyti ji specialiame dekle, Lyginamajam misos svoriui matuoti reikalingas areometras, kurio skate nuo 1 ,000 ligi 1 ,080, 0 narnines Iyginamajam svoriui - areometras SU skale 0,8200,880-0,940; 0,940-1 ,QO.

Norint nustatyti, kiek procentu alkoholio yra tGrio vienete, t. y. vadinamaj] gerimo .stipruma", tenka specialiu prletalsu - areometru - matuoti Iyginamqji skyscio svor] ir po to paziurejus i 3 lentele suzinoti, kiek skystyje yra alkoholio.

kyso is vandens). Sioje pacetvje strypelyje daroma kita [pjova. Atstuma tarp dviejq [pjovq strypelyje dalina i 1a lygi4 daliu - taip pagaminamas prietaisas, kurio kiekviena padala atitinka 2% cukraus koncentracija. Matuojant skalciuojarnos padalos virs panirimo Iygio. Taip pat daromas areometras naminei, tik atliekant kalibravirna reikalingas 40° arba 80° koncentracijos spirito tirpalas.

Areornetra galite ir patys pasigaminti: i 60-80 mm ilgio megintuve1i [dekite rnaza sunku svarel] (srata, svino gabalelius) ir megintuveli uzdarykite karnsclu, i jj tuvef panardina i 20°C temperatures distiliuoto vandens pripilta lnda ir kaitaliodami svarefio rnase nutaiko taip, kad plonasis medinis strypelis beveik panlrtu j vanden], ir tokioje padety]e strypelyje padaro jpjovC\. Paskui
jstatydami plena rnedlnl 100-150 mm strypelj. Megin6

80 ern" distiliuoto vandens istirpina 20 9 cukraus ir j sj tlrpala panardina rneqintuvel] (dabar plonasis strypelis

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
40

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••

41

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PC\.Siltoje patalpoje rauginkite 6-7 dienas, tada lsvarykite. lseiqa - 6 I. Dazna isgirsi tvirtinant, kad is 1 kg cukraus esa g~lima gauti 1 I namines. Jeigu naudosite nasius aparatus naminei varyti, tai is 7 kg cukraus issivarysite 10 I
kokyblskos namines. Papildomo cukraus kiekio sluo atveju nereikia, nes tas cukrus vis tiek virs atliekomis.

VII. "PAPRASTOSIOS" NAMINES
NAMINE, ISVAROMA PER 2 VALANDAS
10 k~ cukraus, 100 9 mieuu, 3 I pieno, 30~40 I van-

Tada lJunklte rnasina lr sukite 2 valandas. Po to palikite nusistoti ir isvarykite.

NAMINE IS KRAKMOLO
10 kg krakmolo atskieskite 20 I vandens ir uzvirinkite kaip kisieliu. [deklte 500 9 rnieliu, jberkite 1 kg cukraus ir rauginkite 3-5 dienas, Paskui lsvarykite, Iseiga - 11 L

NAMINE, ISVAROMA PER PARA
. 5 kg cukraus, 500 9 mieli4, 1 I pieno, 1 kg zirni4.

v

NAMINE
kite 1 parai,
0

paskui isvarykite. Iseiga - 5 I.
• v

IS SIRUPO

NAMINE, ISVAROMA PER PARA (antrasis bfidas)
. 5 .kg cukraus, 500 9 mieli4, 3 stiklines pieno, 4 sudzio bulves, Visa tal uzpuama 25 I 5ilto virinto vandens Ir Ismalsoma. Laikykite 1 para, paskui isvarykite.
III •

6 I bet kokio sirupo atskiedziarna 30 Ivandens, jrnaisoma 200 9 rnieliq ir rauginama 7 dtenas.Iseiqa - 7 I.

NAMINE IS POMIDORlJ PASTOS
1 I pomidorq pastos lsmalsyklte 30 I v?ndens, [pilkite 0,5 I alaus ir iberkite 10 kg cukraus. Siltoje patalpoje rauginkite tol, kol rnisinys jrOgs, 0 tada lsvarykite. Iselqa yra 7-8 I. .

V

•"

NAMINE IS CUKRAUS
6 kg cukraus, 200 9 mienu, uzpilama 30 , silto van-

NAMINE IS MEDAUS
3 kg medaus istirpinkite 27 litruose vandens, [pilkite 3 t sirupo, [dekite 300 9 mletlu. Rauginkite 7 dienas, tada isvarykite. Iseiga ~ 7 I.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_-

vmtu krap4 bel serbentq lapu, kad namine i9aut4 kva42

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

43

..............

~~......,..,_.....,__--..........__-...............
....L~I·.L&......··~

. ....

_.

__ ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• NAMINEIS UOGIENES
6 I pradejusios rOgt; uoqienss atskieskite 30 I silto vandens, i~~isykite 200 9 mieli4 ir iberkite 3 kg cukra~~~Tam~loJe?~talpoje rauginkite 3-5 dienas, 0 pas~uf.lsvaryklte. 15elga - 9 r. Jeigu cukraus neiberslts tai rserqa bus 6 I.
J

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

nas, Po to atskieskite du kartus rnazesniu kiekiu van.. dens nei sunaudojote namines. Misini i5varykite. lsvarytas narnines kiekis turi prilygti pirminiam [os kiekiui. Tada nuo 2-3 apetsinu rQpestingai nulupkite zleveles,
uzpilkite isvaryta namine. Siltoje patalpoje laikykite 58 dienas, po to perkoskite, Galite siek tiek pasaldinti.

NAMINE

IS SALDAINIV

NAMINE IS SULCIl)
9 I parduotuve]e pirktu sulclq, 250-300 9 rnieliq. Tamsioje patalpoje, 20°-24°C temperatOroje rauginarna 14 dienu. Kai rOgimas liausis, isvarykite. Iseiga 2-

5 .kg .saldaini4· su [daru istirpinkite 20 litru vandens. Rauglnklte 4-5 dienas, paskul isvarykite. Iseiga - 5 I.

NAMINE

IS CHALVOS

31.

kite 8 dienas, 0 tada lsvaryklts. Iseiga bus apie 10 I.
...

~a.n~enstr uzvlrlnkite. Tad~ lberkits 3 kg cukraus be;
isvaryklte. Iseiga - 3,5 I.

Jr

APELSINV SKONIO NAMINE
Isdziovintas apelsinu zieveles (cedra) uzpilkite du kartus varyta namine (santykiu 1 :5) ir laikykite 7 die44

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeee·ee

45

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
,

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

kite 20 9 valgomosios druskos ir laikykite 4-5 savaites, kad pritrauktu. Paskui lsflltruokite,

VIII. "VPATINGOSIOS" NAMINES
. .

NAMINES SU ANYZIAIS
Namine su anyzlale Nr. 1 (megstamas Petro I gerimas) . SugrOskite 200 9 anyziaus seklu, uzpilkite 10 I isvalytos bei du kartusisvarytos narnlnes ir laikykite 4 savaites, kad pritrauktu, Paskui jpilkite 5 I vandens ir isvarykite, I isvaryta narnine [berkits 200 9 sutrintu anyziaus sekf4 ir palaikykite dar 4 savaites, kad pritrauktu. Tada lsfiltruoklte ir atskieskite rninkstu saltinio vandeniu, kurio imkite 1/3 turimo namines kiekio.

Narnlne su anyziais Nr. 4 Suqruskite 400 9 anyziaus seklu, 50 9 krnynu, 40 9 naslaites saknu, 45 9 dziovintu citrinos zieveli4 ir uzpllkite 7,5 I isvalytos bei du kartus isvarytos narnines ir isvarykite,
Narnlne su anyzlals Nr. 5 Smulkiai sutrinkite 200 9 anyziaus seklu, uzpilkite jas 5 I du kartus varytos narnines ir laikykite 15 dienu, kad pritrauktu, Uzpilq praskieskite 2,5 I vandens ir varykite tol, kol gausite 2,5 I namines. Tada pagal skoni pasaldinkite koncentruotu sirupu ir isfiltruokite,

Narnlne su anyzlals Nr. 2 Rupiai sutrinkite 1,2 kg anyziaus seklu, uzpilkite 6 litrais isvalytos ir du kartus isvarytos namines, Palaikykite 3 dienas, kad pritrauktu. Tada jpilkite 9 I isvalytos ir du kartus isvarytos namines, lsvaryklte. Namine su anyziais Nr. 3 . SugrOskite 300 anyziaus seklu, lberkite 150 9 sutrintu krapu sekiu, uzpilkite 10 f du kartus varytos namines ir laikykite 4 savaites, kad pritrauktu Praskieskite 5 I vandens ir isvarykite. lsvarytos narnines kiekis turi prilygti pirminiam jos kiekiui, t. y. 10 I. Tada ] namine jmesklte 1-1 ,5 kg citrinos zieveli4, 20 9 imbiero, iber-

Namine su anyzlals Nr. 6 1 ,2 kg rupiai srnulkintu anyziaus seklu, 2,5 9 naslaites sakn4 ir 60 9 druskos uzpilkite 12,5 I valytos bei du kartus varytos narnines ir 2 dienas laikykite, kad pritrauktu, 0 tada isvaryklte.
Narnine su anyztats Nr. 7 Smulkiai sugrQskite 200 9 sviezio anyziaus, uzpilkite 12 I du kartus varytos narnines ir 4 savaites laikykite, kad pritrauktu, Tada, kaitindami silpna ugnimi, isvarykite, kad qautumete 9-1 0 I narnlnes, Is 1,6 kg cukraus ir 1,2 I vandens isvirkite sirupa, juo pasaldinkite narnine, Surnaise turesite baltos spalvos tirpala, I ji suleiskite 1 klausinlo baltyma ir kruopsciai ismalsyklte -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
46

47

"1"

_ ••••••

-

1 1

~

---......................______

ee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-

mislnys nuskaidres, Keletq dienq misinj vienodais laiko tarpais suplakite, 0 paskui perkosklte.
Namine su anyziais Nr. 8 400 9 sviezi4 anyziaus seklq, 200 9 badijono (Illicium), 200 9 kalendros, 50 9 pankolio (Foeniculum) uzpilkite 12 I du kartus varytos namines, laikykite 4 savaites, kad prltrauktu, paskui lsvaryklte, 11 0 I gautos namines [pilkite rnisin], paruosta is 1,6 I vandens ir 3,3 kg cukraus, iskoskite. Namine su anyziais Nr. 9 Imkite 400 9 anyziaus, 12,5 I namines ir kaitinkite silpna ugnimi. Prie gyvatuko gala, pro kur] lasa namine, priris~ 50 9 susmulkinto ir suvynioto i audekla anyzlaus (namlne turi srutl per 5j anyzlq), i5varykite. Kad narnine nusidazytu zalia spalva, susmulkinkite 50 9 dziovintu berzo lapu, suvyniokite i rnedziaqos skiauteI~ ir prlrlsklte prie gyvatuko qalo, is kurio lasa namine,

bus isrOg~5, surnaise su rninkstirnu, lsvarykite. Tinkarna vartoti narnine bus bespalve, Kai varant namine, ji ims teketi neskaidri, jq rinkite i atskira lnda, Drurnsta narnine galima isvaryt' dar karta, Vysni4 kauliukai lsvarytai naminei suteikia ypatingq miqdon, skoni ir kvapa, Naminei varyti tinka ir dzlovintos vysnios, Pirmiausia jas uzpila karstu vandeniu, 0 paskui, kai vysnios isbrinksta, grOda. Toliau viskas daroma taip, kaip aprasyta auksciau (siuo atveju rOgimas trunka ilgiau).
Namine is vysni4 Nr. 2 (saldzioji) Vysnioms lslrnkite kauliukus, rnlnkstima sugrOskite ir inda 2 dienoms pastatykite i vesia patalpa, kad issiskirtq sultys. Tada minkstirna lsspauskite per audeklo skiaute, 0 isspaudas sumalsykite su grListais vysni4 kauliukais ir uzpilkite 3,5-4,5 I prancuzlskos deqtines (zr. atitinkamo varymo bOdo aprasyrne) bei i5varykite. Gauta namine atskieskite vysni4 sultimis (santykiu 2: 1), pridekite cukraus, rGpestingai lsmalsykite ir lsflltruokite.

VYSNINES
Namine is vysniq Nr. 1 Vysniorns isirnkite kauliukus, minkstima sutrinkite ir sudekite j lnda. Ji pastatykite posilte]e patalpoje. Vysnil! rninkstlrna raugindami, inda uzdenklte danqclu ir laikykite 2 dlenas, neuzrnirsdaml retkarclals pamatsytl. Vysni4 kauliukus sugrGskite ir kai vysni4 minkstimas

Namlne is vysniq Nr. 3 (saldzioji) 30-36 I vysni4 istrnkite kauliukus, mlnkstima isspauskite per medziaqos skiaute arba du kartus sulenktos maries qabala, lsspaudas ir vysni4 kauliukus sugrOskite, suberkite i kibira, uzpilkite prancuziska deg. tine (zr. atitinkamo varymo budo aprasyrna), ipilkite 1,2 I pieno ir lsvarykite. lsvaryta narnine sumaisykite su vys .. niu sultimis ir cukraus pudra bei lsfiltruokite (1 I namines imkite 3 I sulciu ir 500-600 9 cukraus pudros).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
48

4·' 1297

49

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Namine is vysniq Nr. 4 (saldzioji) 5 I du kartus varytos namines, 65 9 cinamono, 25 9 kardamono, 15 9 gvazdikeli4, 15 9 muskato riesutu, 0,6 I vandens, 4 saujos grOst4 vysmu kaunuku Varykite tal, kal ims srOti grynas vanduo. Isspauskite sviezi4 vysni4 sulciu, supilkite i inda ir palikite nusistoveti, 0 kai tirsciai nuses, perkoskita, Sultis perpilkite i katila, jberkite cukraus ir virinkite, kol sulciu sumazos 1/3. Tada lberkite cinamono, kardamono sekl4, gvazdikeli4, uzdenkite danqciu ir sumazine virykles liepsna, troskinkite (rnisinys neturi uzvirti), 0 po to atvesinkite. 1,2 I sulclq imkite 400 9 cukraus, 15 9 cinamono, 6 9 kardamono ir 10 9 gvazdikeli4. Pagamintomis sultimis atskieskite isvaryta namine (santykiu 2: 1; viena dalis _ namnes), ismaisykite ir isfiltruokite. Narnlne is vysni4 Nr. 5 (saldzioji) Narnme isvalykite [bere 1 jq rnedzlo angli4 (zr, skyriu, kuriame pateikti namlnes valymo metodai). Vysniu minkstirna ir grOstus vysni4 kauliukus uzpilkite namine ir isvaryklts. Naminei faikyti paruosta butef pripildykite sviezi4 vysni4 ir uzpilkite Isvaryta namine taip, kad ji vysnras uzliet4 8 em storio sJuoksniu. Ar uzpiltine jau tinkama vartoti, patirsite pagal jos klarnpurna: jeigu namins limpa prie stiklo, fai galite ispilti jq is butelio ir gerti i sveikata. Kai kada i siq namins dedama cukraus (0,6 I namlnss imama 100300 9 cukraus) .

eeeeeeeeeeeeeeeee
"

NAMINE

••••••••••••••••••• IS VYNUOGIl)
• I

NAMINES IS KRIAUSIl) .
Namine raus, [rnaisy kartus isvarykite. Namlne

is kriausi4

Nr. 1

kui 2

is krlauslu

Nr, 2.
v

y..
v •

.

.. k·rlause~ suqruskite Ir k kite - lai jos sutresta. Paskul

NAMINES SU GVAZDIKELIAIS
Namine su gvazdikeliais Nr. y1.
kartus varytos dienorns pa
S , butel] namlne
• It

.

oj.

sanoartai uzkimskite Ir 7 . . .. .
v •• •

as UI Isvary · atskieskite namln€}

.
I

v

50

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
51

• •• • • • ••• ••• •••••••• •• ••• •••• • • •••• ••
Namine su gvazdikeliais Nr. 2 SugrOskite 800 9 gvazdikeli4, 800 9 razinq, 100 9 gvazdiko ir uzpyl~ 12 I du kartus varytos narnines, laikykite 12 dienu, Paskui isvarykite ir pagal skon] pasaJ-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kartus varytos namines ir isvarykite.

Namlne su sventagarsve Nr. 2

v

dinkite sirupu.

Namine su gvazdikeliais Nr. 3 1 butef idekite 1a 9 gvazdikeli4, uzpilkite namine ir laikykite 17 dienu, kad pntrauktu Paskui atskieskite vandeniu (santykis 2:1; viena dalis - vandens) ir isvaryklte, kad gautumete praclo] narnmss kiek], kuriuo buvote uzpyl~ gvazdikelius. Razinas sugruskite (1 I namines imkite 50 9 razinq), Imesktts gvazdikeli4 (1 I namines skirkite 5 gvazdikelius) ir, uzpylf? isvaryta namine, laikykite 14 dienu. Tada perkoskite, jpilkite pieno (1 I imkite 1 saukstelj) ir isfiltruokite. Galite pasaldinti (1 I narnmos - 100 9 cukraus). Namine su gvazdikeliais Nr. 4 Susmulkinkite 90 9 gvazdikeli4, uzpiJkite juos 12 I namines ir laikykite 7 dienas, kad pritrauktu, Paskui jberkite 200 9 gvazdikeJi4 ir isvarykite. Saldindami' 12 I namines berkite 400 9 cukraus.

te.
Namine
SU

sventaqarsve Nr. 3

damono, 50 9 citrinos zleveliu uzollkite 1~ I nan:lnes.
.

NAMINE SU JAZMINAIS
Nuskintus [azrninu ztedus (200 g) uzpilkite 4,1 ~a-

sirupu ir palikite nusistoveti.

VIRSKINIM~ SKATINANTI NAMINE
umalsy 'v . . ".. s 100 9 mltlsv kinas sidabrazoles (Potentll400 9 anyzlau , .v ••
v •• '._

NAMINES IS SVENTAGARSVES (Archangelica)
Namine su ~ventagarsve Nr. 1 1,2 kg dziovintos 5ventagarsves sakru] smulkiai supjaustykite, uzpilkite 5 I du kartus varytos namines, lai-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
52

dami, laikykite 21 dlena,

0

paskul Isvaryklte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

53

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KAITINTAS ANTPILAS
1-2 I dziovint4 citrinos zievefi4 uzpilkife 8-9 I namines ir laikykite para, kad pritrauktq, 0 paskui isvaryklts. Smulkiai sugruskite 100 9 cinamono, 35 9 gvazdikeli4, 45 9 badijono (Illicium), 45 9 kardamono, 10 9 muskato zied4 (toks prieskonis) ir 4 muskato riesutus. Tuomet paruosta misin] suberkite j storo stiklo butef ir uzpilkite namine, paJikdami tusciq tarpel], Butef apJipdykite 6 em storio testes sluoksniu ir sandariai uzkimskite. Gerai ikaitinkite orkaite ir tada jq isjunkite. I orkaits [dekite butef ir laukite, kor ji vislskai ataus, Siq procedOrq kartokite kokius 8-1 0 kartu, Kiekvienq syk] butef apziOrekite ir testes sluoksnyje atsiradusius plysius uzglaistykite. Galiausiai namine ;sfiltruokite ir pagal skon] pasatdinkite sirupu.
. v

eeeeelteeeeeeeeee

eeeee_e.eeeeeeeeeeee

50

Namine su kardamonu Nr. 2 . .. kardamono, 25 9 anyziaus, 20 9 qvazdikeliu, . .

Namine su kardamonu Nr. 3
• V·

,

namono,
III' II

.

vazdiziaus uzpilkite

12 I namlnes. Laikykite 3 dienas kad pritrauktu, pas " , kui isvarykite.

NAMINES
Namlne
V1z

IS BULVllj
.

is bulvlq

Nr. 1

NAMINE IS RAZINIJ
Sumaisykite 800 9 razmu, 400 9 kardamono ir sugrCiskite. Misini uzpilkite kibiru du kartus varytos namines ir laikykite 7 dienas, paskui isvarykite.

v

rnalkite 6 9 a 4, .V· dalirni ciai lsrnaisykite. Maisydami, a ImlS vandeniu rr kruops ilklte 37 I vandekite tarkuotas bulves. Po 3 valandu supi I ..
• • v
I

NAMINES SU KARDAMONU '
Namine su kardamonu Nr. 1
Rupia; sugrOskite 800 9 kardamono. Misin] uzpilldte 4 I namines ir laikykite 3 dienas, kad prttrauktu Paskui jpilkite dar 3,5 I narnines ir ;svarykite.

kite.

Narnlne

is bulvlu

Nr. 2

.v

· berkite 1 k 9 rru 4, SV iek tiek susmulktntu kvietiniu siau: tlt ,v,. d4 rr rupestinqai Ism ·
V'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
54

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

55

'"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'

ryklte Iprastu bOdu.

Sk~sti nupilkite, 0 nuosedas vel uzpilkite 50°C tempe- .' rat~r~s vand~niu ~ismaisykite ir palaikykite kiek ilgiau ner p~~mqsyk~. Tada skysf nupilkite ir surnaisyktta su ' anksclau nupiltu skysciu. [maisykita mieli4 (5 I imkite 1o~ 9 .mieli4) ir rauginkite 10-15 dienu, 0 paskui isva-

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Namine su cinamonu Nr. 4 verdanclo vandens, inda sandariai uzkirnskite ir idekite Ivestancta orkaite, Kai orkaite visiskai ataus, inda perneskite i sltta patalpa ir laikykite ten vlena par~. Pries varyma suplakite. Kai bOsite Isvare 0,5 I narrunes, i inda [pilkite 0,5 I vandens, 0 vellau dar 0,5, I. Nesiliaukite vare, kal naprilasinsite dar 1 I narnines, Tuomet 2 kg cukraus lstirpinkite 1,2 I nuoviro, paruosto is cinamono , ir isvirkite slrupa. Surnaisykite 1,2 I du kartus varytos namines ir pirmaji buteli, lsvaryta is cinamono vandens, bei sirupa. Tada jpilkite 3,5 I du kartus varytos namines ir likusia namme, lsvaryta is cinamono vandens, vel ismaisykite, sandariai uzdarykite ir silto]e patalpoje laikykite 3 dienas, 0 paskui lsfiltruo.

Smulkiai suqruskite 400 g cinamono, uzpilkite 2,5 I

NAMINES SU CINAMONU
Namine su cinamonu Nr. 1

kite 12 Idu kartus rsvarytos narnines, inda sandariai

(1,2 I vandens imkite 400 9 cukraus).
..

Namine su cinamonu Nr. 2 Sutrinkite 400 9 cinamono, uzpilkite 5 I du kartus varyto~. namines ir laikykite 15 dien4. Paskui pilkite 2,5 I ~Irlnt~ v~ndens ir, nestipriai kaitindarnl, varykite kol ~rl~arVI~slte 2,5 I narntnss, kurla pagal skon] paS~ldlnklte srrupu, paruostu naudojant cinamono nuovira.

kite.

Namine su cinamonu Nr. 5 1,2 kg dziovintq obuoliu uzpllkite 12 I du kartus varytos narnines ir lsvarykite, Sutrinkite 200 9 cinamono, suberkite I isvarytq namine, sandariai uzklrnskite ir laikykite 7 dienas. Tada, kaitindami pacta silpniausia ugnimi, lsvaryklte,
Nr. 6 Sugruskite 400 9 cinamono, uzpilkite 2,5 I du kartus varytos namines ir laikykite 7 dienas, kad prltraukt4. Po to lsvarykite, pagal skoni pasaldinkite sirupu ir

Namine su clnamonu Nr. 3 ~O 9 cina.mono, 45 9 kardamono, 15 9 mairuno, S~U~q .rozmanno, sauja Salavijo, 4 nasialtes sakneles UZP.llklte 12 I du kartus varytos nammes. 3 dienas laikykite, kad pritrauktu, paskui isvaryklte,

Namine su cinamonu

isfiltruokite .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
56

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

57

..

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Namine su cinamonu Nr. 7 400 g sutrinto cinamono uzpilkite 6 I du kartus varytos narnmes arba namine, isvaryta su rozmarinu (zr. atitinkamus nurodymus), 7 dienas palaikykite sirtoje patalpoje ir varykite, Is pradziu ims lasen Jabai koncentruota narnine, 0 paskui srus balsva, kvapni ir saldi. Varykite, kol neprades raset; beskone ir bekvaps namine. Po to visas dalis sumaisykite, pagal skonl pasaldinkite sirupu ir 5-7 dienas palikite nusistoveti. Kuo ilgiau si namine bus brandinama, tuobus skaidresns ir skanesna,

eeeeeeee

•••••••••••••••••••• eeeee_ee
'

NAMINE SU LEVANDA
100 9 susmu v·· 12 I du kartus vadik ·li 25 g cinamono, uzpifklte .

rytos nammes rr kaitindami ant silpnos uqrues.

· k ir varykite

NAMINE SU LAURO VAISIAIS
mines · 3 dienas laikyktte, kad pndu kartus varytos na trauktu, tada isvarykitea

"

GAIVINAMOJI

NAMINE

Sumaisykite ir sugrOskite 100 9 cinamono, 100 9 muskato nesutq, 100 9 muskato zied4, 30 9 gvazdikeli4, 100 9 kalendros, 200 9 tikrosios pistacijos riesutu, 90 9 rniskines sidabrazoles, 90 9 rozi4 ziedlaplu, po sauia rozmarino ir satavi[o, 4 naslaites saknis ir uzpilkite 12 1du kartus varytos narnines, Antpila pastatykite j vestancia orkaite, a paskui 3 dienas i austancia orkaite dekite dar 3-4 kartus (kai uzpuas bus ne orkaltejs, inda siltai suvyniokite ir palikite siltoje vietoje). Tada, kaitindami ant mazes ugnies, isvaryklte. [dekite 100 9 saldyrnedzio (GJycyrrhiza) saknies ir laikykite 3 dienas, kad pritrauktq. Tuomet atsargiai nupilkite, pagal skon] pasaldinkite ir isfiltruokite .
"

NAMINES SU CITRINlJ ZIEVELEMIS

..
,

v.·

druskos
1-

var as namines. 3 dienas pa
I

kite prltraukti, tuome sirupo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
58

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t~l! rr uzpl~klte rsvaryta namine. Siltoje patalpoje pallkite 5-8 dienorns, kad pritrauktu, a tuomet isfiltruokicukraus).

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Namine su vaistine gelsve Nr. 2 1 ,2 kg valstines qelsves, 0,6 kg anyziaus, 0,6 kg sventaqarsves (Archangelica) uzpilkite 12 I namines. Laikykite 7 dienas, kad pritrauktu, paskui isvaryklte ir pagal skoni pasaldinkite sirupu. Pasiruosite raudonos spalvos kvapnios narnines.

Narnlne su cltrlnu zievelemis Nr. 3 400 9 citrinos zieveli4, 400 9 naslaici4 uzpilkite 12 I du kartus varytos nammss. Laikykite 6 dienas, kad pritrauktu, 0 paskui, kaitindami ant silpnos ugnies varykite tol, kol prilasinsite 6 I namines, ' Namine su citrlnu zlevetemls Nr. 4 (saldzioji) . ~O citrinu zleveles uzpi'kits 5 I du kartus varytos namine;, 3,5.' vandens, Imeskrte 4 pomerantlruq citrin-

NAMINES SU AVIETEMIS
Namine su avleternls Nr. 1 400 9 sviezi4 aviech] uzpilkite 12 I narnines ir 2 d.ienoms palikite pritraukti, tada lsvaryklte lr .paqat skoni pasaldinkite. Namine su avletemls NrAl 2 800 9 svieii4 avieciu, 35 9 smulkiai supjaustytos naslaites (Viola) sakn4 uzpilkite 12 I du kartus varytos narnines, laikykite 6 dienas, po to isvarykite.

zr.e~~les, iberkite sauja sugrOstos kalendros ir 4 gvazdikelius. Isaulyje arba sllto]e patalpoje laikykite 30 dienu, Tada namine varykite, kol prltasmslte 2 5 I. Pasaldinkite sirupu ir isfiltruokite. '

NAMINE SU MANDARINAIS
Mandarino zieveles uzpilkite du kartus varyta namine (santykis 5:1) ir laikykite 7 dienas, kad pritrauktu. Tada uzpilq atskieskite du kartus mazesniu narnines kiekiu, kuriuo buvote uzpyle zieveles, ir varykite, kad prilasinturnete tiek namlnes, kiek antra karta [pylete, Paskui atidziai, neliesdami baltojo posluoksnio, nulupkite mandarinu zieveles (1 I namines imkite 5-6 mandarinu 'zieveles), jas uzpilkite isvaryta namine ir siltoje

"

NAMINES SU VAISTINE GELSVE
Namine su vaistine gelsve Nr. 1 . .1,5 kg vaistines gelsves (Levisticum officinale) uzpilkite 12 I namines ir 7 dienas laikykite, kad pritrauktu, Paskui isvaryklte ir pagaJ skon] pasaldinkite sirupu .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
60

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
...

61

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
gal skoni pasaldinklte,

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
paskui varykite, kol prllasinsite 3/4 pirminio narnines kiekio, po to isfiltruokite.

NAMINE SU MIGDOLAIS
SugrO~kite 800 9 karciqju miqdolu riesutu, skieskite v~n~e~lu, kol su.sidarys kisieliaus tirsturno tyrele. Jq supilkite I stora stiklo butelj. Ji sandariai uzkirnskite a~tepkite testa ir pastatykite i vestancia orkaite, Per

MASKVIETISKA • NAMINE
~
.... ~.
· .•J~

v

II

~

. ...... .• 'i:: · .-

Jk ....,.
.....

~
)

:

.. ,

· ..
·i·'
",.,,:.-

,

:
I:

~~~

... t: .;-.

.

dVI
.
i

8 9 rniskines sidabrazoles (Potentilla erecta) , 8 9 imbiero, 8 g anyziaus, 8 9 metes uzpilkite 1 I du kartus varytos namines ir palikite pritraukti 3 savaites. Po to jpilkite 1 ,5 I vandens ir varykite, kol privarvinsite 1 I na-

dfe~a: ~~~~Ii.i austancla orkaite dekite 5-6 kartus. lnda qalite !krstr Ir ! krosn], tik jq vidutiniskai prikOrenkite. Po
tus varytos namines Ir isvarykite. Namine pagal skon] pasaldinkite.

mines.
II1II •

NAMINES SU METOMIS

NAMINES SU KADAGIO UOGOMIS (Dzinai)
Namine su kadagio uogomis Nr. 1 1,6 kg kadagio u094 sutrinkite ir uzpilkite 8 I du kartus varytos ~amines. Laikykite14 dienu, kad pritrauktu, po to varykite, kol privarvinsite 3/4 narntnes, kuria uzpylete uogas. Namine su kadagio uogomis Nr. 2 1 I.du kartus varytos namines imkite 40 9 sutrintu 5 9 JU.Od4J4 pl~lr4, 5 9 krnynu, 5 g salavijo, 5 9 kalen-

Namine su metomis Nr, 1 4 saujas dziovintu rnetq uzpilkite 3 I du kartus varytos narnines ir laikykite 3 dienas, kad pritrauktu, a tuomet isvarykite. Sauja zaliu juod4j4 ssrbentu lapu uzpilkite namine ir laukite, kol qerirnas pazaliuos. Is 1,2 kg cukraus, istirpinto 0,6 I vandens, isvirtu sirupu narnine
pasaldinkite ir iSfiltruokite.

Namine su rnetornls Nr. 2 200 9 rnetu, 25 9 pelyno (Artemisia absinthium), 15 9 rozmarino, 25 9 salavi]o, 15 9 kardamono, 10 9 qvazdiketiu uzpilkite 12 I namines, lnda sandariai uzdarykite ir palikite silto]e patalpoje arba [sauly]e 3 dienas. Paskui lsvarykite ir pagal skonl pagardinkite siru-

pu. Narnlne su metornls Nr. 3 800 9 rnetu, 1 ,2 kg medaus, 60 9 druskos uzpilkite

62

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

63

..
F

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeee·.~

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

12 I du kartus varytos narnines, 3 dienas laikykite, kad
prttrauktu, tada i8varykite.

NAMINES SU PERSIKAIS
Narnlne su persikais Nr. 1 2 kg persiko lapu uzpilkite 12 I du kartus varytos namines, palaikykite 2-3 savaites, kad pritrauktu, ir isvarykite. Po to imkite po 400 9 persiko ir karcio]o migdolo branduoliq ir suqruskite. Trintus branduolius skieskite pienu, kol paruosite kisieliaus tirstumo tyrele, Ja istrinkite per sietel], Branduoliu tyrele sukreskite i isvaryta namine ir laikykite, kad pritrauktu, 2 savaites. Paskui isfiltruoklte, Namine su persikais Nr. 2 800 9 persiku branduollu smulkiai sutrinkite. Tada
skieskite vandeniu, kol paruosite kisieliaus tirsturno tyrele, Ja supilkite j storo stiklo butelj. Pastarai] sandariai uzkirnskite, aplipdykite testa ir per dvi dienas apie 81 0 kartu pastatykite j vestancia orkaite, Paskui isfiltruokite, iberkite 100 9 razinu, uzpilkite 6 I du kartus varytos narnines ir isvarykite. Pagal skon] pasaldinklte sirupu.

Namine su metomls Nr. 4 400 9 rnetu, 50 9 pelyno (Artemisia absinthium), .. I 50 9 anyziaus, 50 9 salavilo, 35 9 rozmarino, 20 9 cinamono, 20 9 qvazdikeliu, 20 9 kardamono uzpilklte .,': 25 I valytos narnines, inda sandariai uzdarykite ir siltoje patalpoje laikykite 3 dienas. Paskui isvarykite ir lsfll.
.

,I

'I

truokite.

UZPILTINES NAMINES
Namine antpilams Nr. 1 12 I is duonos isvarytos namines surnaisyklte su 12 I minksto saltinio vandens ir 600 9 vyno akmens (kalio vandenilio tartratas). Tuomet varykite, kol prileisite
6 I narnines,
"

,,
)

I , ...
.~

Namine antpilams Nr. 2 0,6-0,8 kg smulkiai supjaustytq rOgstyni4 uzpilkite 12 I narnines ir i5varykite. lsvarytos narnlnes skonis bus panasus j prancuziskq naminiu skoni.

Namine antpilams Nr. 3 1/3 indo turio priberkite uOQ4, is kuriq darysite

uzii
.~,

pila, uzpilkite namine ir isvarykite, lsvaryta narnlne atskieskite 1/3 virinto vandens ir kruopsclai ismaisykite. Si narnine igaus u094 arornata ir uzpilas maloniai kve-

. pes.:

~

narnines, tyrele supilkite i store stiklo butelj, ji sandariai uzklrnsklte, aplipdykite testa ir 3 dienoms pastatykite i vidutiniskai prikiirenta krosnj. Butel] 3 dienas protarpiais galite pastatyti i vestancia orkaite, taclau siC\. procedura turite kartoti ne rnaziau 12 sykiu, Tuomet isfiltruokite ir isvarykite, I narnlne suberkite po sauja zaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Namine su persikais Nr. 3 SugrOskite 400 9 perslku branduoliu, atskieskite 6 I·

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_e_eeee

~~
.1 ,.

r

64

1 ,

, .,

,
~ .
.,

.
i

5- 1297

65

}

..

_eee_eeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeee_eeeee

ee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

liu berzo, [uodujq serbentu, ievos lapu, 1/2 saujos metu ir laikykite 1 diena, Paskui iskosklte ir pagal skonj pasaldinkite.

NAMINES SU PELYNU
Namine su pelynu Nr. 1 400 9 anyzlaus, 200 9 smulkiai sukapoto pelyno pilkite 12 I narnines ir isvarykite,

uz-

Namine su pelynu Nr. 5 2 kg pelyno virsuneliu, 300 9 sventaqarsves (Archanqellca) uzpllkite 6 I narnlnes ir laikykite 2 savaites, ',~kad prltrauktu, Po dviej4 savaiciu jpilkite 3 I vandens ir varykite, kol prileisite 6 I namines, Siq narnine irgi galite nudazytl zalla spalva: namine uzpilklte sauia juoduj4 serbentq Iapu ir palaikykite 2-3 dienas. lsfiltruckite ir pagal skonl pasaldinkite.
..

Namlne su pelynu Nr. 2 800 9 anyzlaus, 200 9 pelyno uzpllkite 12 I namines, 14 dienu laikykite, kad pritrauktu, 0 tada isvarykite.

NAMINES SU POMERANCIAIS
Pornerancius (greipfrutus) gali atstoti apelsinai, tik j4 reikes dvigubai daugiau.

Namine su pelynu Nr. 3 300 g pelyno vlrsunellu, 60 9 druskos uzpilklte 12 I du kartus varytos narnines ir laukite 7 dienas, kol pritrauks. Tada [dekite 1 ,2 kg medaus ir i5varykite.' ", Namine su pelynu Nr. 4 1,5 kg glezn4 pelyno Ogli4 virsGneli4 sumalsyklte su 100 9 sventaqarsves ir 100 9 naslaites saknq, 100 9
raudonello (Origanum) Iapu, 50 9 anyzlaus, 50g badijono (Illicium) ir, uzpyle 12 I du kartus isvarytos namines, palikite 4 savaitems, kad pritrauktq. Paskui varykite, kol prilaslnslte 8 I narnlnes, I[a supilkite 1,2 lcukraus, istirplnto 0,6 I vandens. Paprastai tokia namine uzpila sauja juodqiu serbentu lapu, Po kurio laiko gerimas nusidaZo zalia spalva.
~

Namine su greipfrutais Nr. 1 800' 9 qreipfrutu zieveli4 (be balto posluoksnio) uzpilkite 12 I du kartus varytos narnlnes. Palikite 3 dienoms, kad pritrauktu, po to lsvarykite,

_'

Namine su greipfrutais Nr. 2 1,5 k'g qreipfrutq zieveliu uzpilkite 6 I du kartus varytos narnines ir laikykite 3 dienas. Tada jpilkite 8,5 I du kartus varytos narnines ir varykite, kol gausite 8,5 I degtines. Pagal skon] pasaldinkite.
.'

Narnlne su greipfrutais Nr. 3 12 I narnines atskieskite 6 I vandens ir kaitindami ant silpnos ugnies varykite, kal prllasinsite 3 I du kartus varytos narnines. J jq suberkite 200 9 smulkiai sueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeee_eeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeee

66
,
",

67
.
'r

.• j :
,:

.-"

..

. ".

-. ~.I1 .•.. ,I ~

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pjaustyty greipfruto zieveli4 ir silto]e patalpoje laikykite 7 dienas. lsvarykite ir pasaldinkite sirupu, lsvirtu is 1 ,5 . kg cukraus.
r

eeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-

Paprastoji namlne Nr. 2 kite 100 9 rnlellq, 1,2 kg te5105 is duonkubilio rOgti. Kai isrLigs, du kartus i5varykite. Paprastoji namlne Nr. 3
Didelj inca ligi puses pripilkite narnines ir, kai tik jOS4 sode prisirps kokiu nors uoqu ar vaisiu, berkite j ta inda; ir sviezi4, ir papuvusiq. Kai lnda prikrausite, Ijj sumesti vaisiai ar uogos turi jrugti. Paskui narnine nupilkite ir lsvarykite, 0 likustus vaisius uzpilkite kita namine. Kai vaisiai jrOgs, namine nupilkite ir isvarykite,
lsvirkite 3 I soru, atskieskite siltu vandeniu, [maisy-

ir palikite

Namine su greipfrutais Nr. 4 400 9 qreipfrutq zieveltq, 200 9 badijono (Illicium), 45 9 kardamono, 45 9 cinamono, 45 9 pankolio, 35 9 qvazdikeliu uzpilkite 12 1du kartus varytos narnines, 7 dienas laikykite, kad prltrauktu, paskui isvarykite, pagaJ skonj pasafdinkite ir isfiltruokite, Namine su greipfrutais Nr. 5 Susmulkinkite 20 9 qvazdiketiu ir uzpyle 1/4 I namines 3 dienas laikykite, kad pritrauktu. Po to 400 9 greipfrutu zieveliu uzpilkite 12 I narnines ir, palaike 3 dienas, supilkite i 51 antpila qvazdikelu, skystj ir lsmalsyklte. 15varykite ir pagal skon] pasaldinkite. Namine su greipfrutais Nr. 6 400 9 qreipfrutu zleveliu, 200 9 badijono (Illicium), 85 g muskato riesutu, 85 9 muskato zied4, 85 9 kardamono, 85 9 cinamono, 200 9 pistaciiq, 70 9 gvazdikeliu uzpilkite 11 I du kartus varytos narnlnes. Laikykite 7 dienas, tada isvarykite.

NAMINES SU RVZIAIS
Namlne su ryziais Nr. 1
2,5 kg skaldytu ryzi4 paskrudinkite kaip kava, jberkite 25 9 kroko ir uzpilkite 60 I valytos narnines, Tada varykite, kol gausite 43 I deqtines, kuria galite nuspal-

v

.

vinti degintu sirupu. Namine su ryziais Nr. 2 ! tnda [pilkite butelj malagos (toks vynas), [berkite 200 9 skaldytu ryzi4, 400 9 vandenyje isvirtu starnbiu razinu ir pagal skoni [maisykite cukraus sirupo. Be to, I indadar [pilkite 400 g vandens, [dekite 200 9 alaus rnieliu ir palikite 3-4 dienoms, kad jrOgt4. Paskuijpilkite 12 I du kartus varytos namines, 6 I saltinio vandens ir isvarykite, kad qauturnete 9 I narnines, ! atski.....

PAPRASTOSIOS NAMINES
Raprastoji namlne Nr. 1 (du kartus varyta) Paimkite bet kokios narnines ir jq dar sykj isvarykl-

teo
68

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

It It

e

tit

e

It _

e

It

e e e e e. e- e e .. e

It

e

ee_

It

e

It

e

It

e

eeee

It

ee

69

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0,2 I 70 spirito (tris kartus varytos narnines), j jj jberkite 3-4 saukstelius vaniles, 3-4 dienas laikykite, po to lsfiltruoklte. Vanlles antplla SUpilkite i isvarytq narnine, ilaslnklte 2 lasus rozi4 alie .. jaus. I drobinj rnaisef [deklte 600 9 sviezios qzuolozieves ir 5 9 mtsklnes sidabrazoles saknu, Maiselj pa-merkite i inda, kuriame laikote narnine, ir sandariai uzdenkite. ·
0

-

_ _ •. e

tit _

ee

It

eee

It

ee_ee

II

eee

It

eee

It It

ee

It -

e

It

ee

ra indef prilasinkite

NAMINE SU ROZMARINU
400 9 rozmarino, 60 9 druskos uzpitkite 12 I du kartus varytos namines ir laikykite 3 dienas. Tada isvarykite ir pasaldinkite 1 ,2 kg sirupo.

, Namine su rozill ziedlapiais Nr. 2 .' Rozi4 zledlaplus suqrliskite piestoje, sudekite i inda ir uzpilklte druskos sluoksniu. Druskos suberkite tok] sluoksnj, kad is jo dar qaleturnets pasemti gerq ziups. - nj. Uztieskite dreqnos rnedzlaqos skiaute, uzdenkite dangteliu ir paslekite, Veslo]e vietoje laikykite 6-8 savaites, kol zledlapiai ims pOtL Misinj perdekite i baka, uzpilkite vandeniu (santykis 1: 1) ir isvarykite. Pirmo varymo namine - tai spiritas, g~utas is rozi4 ir stipriai kvepiantis. Paskui lases beveik bekvape namine. Pastarosios niekam nenaudokite. Pirmo varymo narnine dar syk] i5varykite, pasaldinkite ir isflltruokite.
,
,

,
....

~

NAMINES IS SERMUKSNllJ

NAMINES SU ROZIV ZIEDLAPIAIS
Namine su rofi4 ziedlapiais Nr. 1 1 kg sviezi4 rozi4 ziedlapi4 uzpllkite 4 I valytos namines. Manes] laikykite, kad pritrauktq, 0 paskui varykite, kol prilasinstte 2,5 I narnines, 0,4 kg sviezi4 rozi4 zledlaplu uzpilkite 1,6 I rninksto vandens ir, kaitindami ant mazes ugnies, garinkite, kol liks 0,4 I skysclo, ! jj , jberkite dar 0,4 kg sviezi4 rozi4 ziedlaplu, jpilkite 1,2 I ' minksto vandens ir, kaitindami ant mazes uqnies, virinkite, kol tureslte 0,4 I du kartus varyto rozi4 vandens. Siame vandenyje lstlrpinkite 800 9 cukraus. Narnine pasaldinkite sirupu ir isfiltruoklte, '

..

..
..
'

. Namine is sermuksnlq Nr. 1 Prisirinkite prinokusiu sermuksniq, nuskabykite kotetius fr uoqas sutrinkite. Katilq ar klta inda ligi puses prikraukite U094, uzpilkite karstu vandeniu ir sandariai uzdarykite. lnda aprnuturiuokite, kad uogoms rOgstant issisklrlantl siluma nelssisklaidytu, ir rauginkite 12 dienu, Kai serrnuksniai {rugs ir tirsciai pakils virsun, rnlslni is indo perpilkite i katila ir lsvarykite. Kokybiska namine takes tik ketvirta karta varant .
"-1 .

. I'C~":'"
...

~.-JJ-~
:~.

-~;y~;.;: .:,"~: .: }r.

..
_

,~

~ I.~

..:-:

., _

.:
-:

.:~~ .. .....

-, "

-=.:, . . ~ :.".

<J

Namine is sermuksniq Nr. 2 Sermuksnius suqniskite ir uzpilkite namine, kad uogas ,bOt4 vos apsemtos, 0 indas prisipildytq ligi puses . ·lmaisykite mieliu (1 I imkite 15-20g), sandariai uzdenkite ir laikykite 14 dlenu, 0 paskui 2 kartus i5varykite .
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
70
•.

'.

71

..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Namine is sermukanlq Nr. 3
~igi salnu prisirinkite 3 kg sunokusiu sermuksniu, sutrinklte uogas, [dekite 80-1 00 9 mlellu, uzpilkite 12 I sviezios duonos giros ir laikykite patalpoje 15-16°C tem~era~~rOj.e.~~i" is raugalo dujos liausis skirtis, rauqa isrnaisykite Ir isvarykite. Paskui ipilkite 6 I narnines ir isvarykite keleta kartu, kol neissivades nemalonOs kva• pal. Namine is serrnuksnlu Nr. 4 Po pirm4j4 salnq prisiskinkite serrnuksniu, sugrOskite juos ir isspausklte sultis, padeklte siltal, kad surOgt4· Kai jos suruqs, du kartus isvaryklte. Turesite namines be fuzelio ir skoniu panasios j prancuziskus konjakus. Sermuksnine Nr. 5 (migdol4 skonio) Ploniems serrnuksnio Ogriams nuskuskite zieve, Baltus stiebelius susrnulklnklte, uzpilkite namine (1 I sutr.upint~ ser~uksnio Ogli4 imkite 4 I narnines) ir isvarykite. .Jeiqu rniqdolu kvapas bus vos juntamas, tai savo nuoziura dar pasmulkinkite Ogli4 ir dar sykj Isvarykite.
v

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

rnieliu ir siltoje patalpoje laikykite 5-6 dienas. Paskui 2 kartus lsvarykite,

Namine is runkellq Nr. 2 Sutarkuokite ir apvirinkite 8 kg runkeliu, Isiltus runkelius [maisykite 5-6 kg cukraus ir uzpllkite 10 125°C temperatures vandeniu. [malsykite 500 9 rrueliu, jas praskieskite trupuciu vandens. Siltoje patalpoje rauginkite 3-4 dienas. Kai runkeliai nugrims i duqna, 0 virsu]e susiformuos plutele, ismalsykite ir du sykius
v

isvarykite.

Nr. 3 Varoma is melasos (toks sirupas, runkeliu cukraus gamybos atlieka) _ 10 I melasos uzpilkite 25 I vandens ir [malsykite 200-250 g rnieliu. Siltoje patalpoje laikykite 7 dienas. lsvarykite du kartus.
v

Namine

is melasos

NAMINES IS

RUNKELllI
Namine

is runkellq Nr. 1
~::r..I.
.; _. -r :

••.••.••••• •••••.•••••••••••••••••••.
, '

Cukrinius runkellus sutarkuokite, apvirinkite ir isspausklte sultis. Imkite 30 I sulelq, [malsykite 200 9

.::i.
.. ~!: :,
'r",

..~J.':" I

.'

,..

..

Narnlne is runkellu Nr. 4 Runkelius sutarkuokite, uzpilklte vandeniu ir virinkite 1-1 ,5 valandos. Skystj nupilkite i inda, 0 runkelius uzpilklte vandeniu ir vel virinkite 1-1 ,5 valandos - tada nupilkite. Dar syk] uzpilkite, pavirinkite ir nupilkite. visa is trij4 virinirnu paslruosta skyst] SUpilkite i inda (skystis turi uzimt: ne daugiau 2/3 indo tOrio). [maisykite mleliu (4 I skyscio imkite 40 9 miehu) ir laikykite 10-15 dlenu, kot raugo pavlrslus ltausis putojes, Jeigu rnaisysite cukraus, bulviu ar kitq priedu, tai rauginti teks 4-7 dienom ilgiau. Baiqe rau9 inti isvarykite .
fa tit

e

tit

eee

It

ee

It

e

II

eeeee_eee

tit

e e ·tt e _ e e e e e - e

It

72

73

..
:"
.1" •

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

--eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Namine is runkellu Nr. 5 lssivirkite 4 I runkeliq nuoviro (zr. auksciau pateikta aprasyrna), i H suberkite 2 kg .Poltavos" kruopu ir 2022°C temperatiJroje laikykite 4-5 dienas. Paskui jpilkite dar 15 I runkeliq nuoviro, rauginkite 15 dienu, 0 tada isvaryklte,
NAMINES IS SLYVlJ

(Vengriskos)
Namine is slYV4 Nr. 1 Sunokusias slyvas, neiserne kauliuku, grOskite piestoje. Trindami pilkite ·vandens, kad paruosturnete skysta tyre, Jq palikite rOgti. Kai is tyres liausis skyrusios du[os, perpilkite j katila ir 2-3 kartus isvarykite. Namine is slyvq Nr. 2 SugrOskite 12 I sIYV4. I tyre jberkite 1-1,5 kg cukraus ir palikite rugti 12-16 dienu. Kai tyre isriJgs, perpilkite j katila ir 2 kartus isvaryklte,
NAMINES SU KMYNAIS

Namine su kmynais Nr. 3 Sutrinkite 400 9 krnynq, susrnulklnklte 50 9 anyziaus, 60 9 naslaites saknu, 50 9 dziovintu citrinos zieveliu - viska sumaisyklte, uzpilkite 3,5 I du kartus varytos namines ir laikykite 2 dienas, kad pritrauktq, Tada jpilkite 2,5 I rninksto saltinlo vandens ir varykite, kol ims . teketi balta ir aitraus skonlo namine, Pagal skonj pasaldinkite sirupu ir isfiltruokite. Namine su kmynais Nr.·4 SugrOskite ir sumaisykite 400 9 kmynu, 50 9 anyziaus, 50 9 dZiovint4 citrinos zieveli4, 50 9 pankolio (Folniculum), 40 9 naslaites saknu, uzpilkite 3,51 du kartus varytos namines. Laikykite1 para, kad pritrauktq, Tada jpilkite 2,5 I rninksto saltlnlo vandens ir varykite, kol neprades teketi baltos spalvos ir aitraus skonio narnine, Pasaldinkite is 800 9 cukraus lsvlrtu sirupu ir isfiltruokite. Namine su kmynais Nr. 5 200 9 krnynu, 100 9 kalendros, 50g anyzlaus uzpilkite 18 I namines ir lsvarykite, 0 tada lsfiltruokite. .
,

Namine su kmynais Nr. 1 1,2 kg rupiai sutrintu kmynu uzpilkite 5 I narnines ir laikykite 3 dienas, kad pritrauktq, Tada jpilkite dar 5 I narnines, isvarykite ir pagal skon] pasaldinkite. Namlne su kmynais Nr. 2 1,8 kg krnynu suqrusklte, uzpilkite 12 I narnines, isvarykite ir pasaldinkite sirupu, lsvirtu is 800 9 cukraus.
e
lit -

,

.

NAMINES SU ZOLELEMIS

Namine su zolelemis Nr. 1 15 g mairCino, 15 9 salavijo, 15 9 cinamono, 15 9 gvazdikeli4, 15 9 muskato riesutu, 1,6 kg cukraus uzpilkite 6 I kokybiskos narnines. Laikykite 2-3 dlenas, 0

po to lsvarykite.
_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_ee

e

tit tit II

eeeee

It

e

It

e_

tit

e_eee

It

e

It _

e e' It e

It tit

e __ e

74

75

..,

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eee

Namine su zolelemls Nr. 2 .1 I pusies konkoreziu, 1 I sirdazoles (Centaurium), 1 I juod4j4 serbentu lapu, 1 I vaistines gelsves (Levisticum officinale),1 I pelyno, 1 I oziazoles (Pimpinella), 1 I metes, 1 I rozmarino, 1 I avieciu saknu uzpllkite tokiu kiekiu du kartus varytos narnines, kad ji apserntu visas sudedamasias dalis. Laikykite 2-3 dienas, kad pritrauktu, 0 tada isvarykite, Namine su zolelemis Nr. 3 45 9 cinamono, 20 9 rnuskato rlesutu, 20 9 muskato ziedu, 20 9 miskines sidabrazoles, 20 9 naslaites saknu, 50 9 pistacllu, 15 9 qvazdlkellu uzpllklte 12 I du kartus varytos narnines ir [maisyklte 800 9 grust4 razinu. Laikykite 6 dienas, kad pritrauktu, 0 po to~kaitindami ant mazes liepsnos, isvarykite. Namine su zolelemis Nr. 4 2 saujas mairiino, 2 saujas salavllo, 2 saujas juozazoles (Hyssopus), 2 saujas raudonelio (Origanum), sauja anyziaus, 2 saujas baziliko (Ocimum), 2 saujas kipariso drozllu, 2 saujas kadagio u094, sauia rnetu, sauia razmarino, 400 9 razinu, 100 9 greipfrut4 zieveli4, 20 g sventaqarsves (Archangelica) uzpilklte 12 I du kartus varytos namines. Po 7 dienu i5varykite. Namine su zolelemls Nr. 5 50 9 cinamono, 50 g kardamono, 50 9 muskato riesutq, 100 9 pistaciiu, 120 9 citrinos zieveliq, 35 9 anyziaus ir 20 9 qvazdikeliq uzpilkite 12 I du kartus varytos
-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
..

namines ir inda sandariai uzdarykite, Siltoje patalpoje laikykite 4 dienas, kad pritrauktq, tada isvarykite.

Narnlne su zolelemls Nr. 6 50 9 cinarnono, 50 9 qrelptrutu zieveliq, 200 9 pistaciju, 35 9 muskato zied4, 35 9 muskato riesutq, 35 9 kardamono, 30 g qvazdiku sugrOskite, surnaisykite ir uzpilklte 15 I du kartus varytos namines. Po 6 dienq idekite medumi aptepta duonos rieke ir isvarykite.kaltindami ant mazes ugnies. Narnlne su zolelemis Nr. 7 155 9 kmynq, 155 9 salavijo, 155 9 juozazoles (Hyssopus), 155 9 mairOno, 100 9 citrinos zieveliq, 100 9 rozmarino, 120 9 plstacilu, 20 9 cinamono, 20 9 muskato ziedu, 20 muskato riesutu, 20 9 kardamono, saujq kadagio U094, 20 9 qvazdlkeliu uzpilkite 18 I du kartus varytos narnines, Laikykite 6 dienas.kad pritrauktu, paskui jberkite 800 9 razinu, idekite medumi aptepta riek~ duonos ir lsvarykite, kaitindami ant mazes ug-

rues,
III

Namine su zolelemis Nr. 8 120 9 citrinos zieveliu, 100 9 melisos (Melissa), 60 9 krnynu, 50 9 rnetu, 50 9 ciobreliu, 50 9 laura lapu, 50 9 verbenas (Verbena) saknu uzpilkite 12 I narnines, laikykite 3-4 dienas, 0 tada isvarykite,

... _.: ......~.. ..
' _1.1

:.

:

Namine su zolelemis Nr. 9 so 9 cinamono, 50 9 kardamono, 50 9 imbiero, 50 g
i

.

..

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

76

77

........

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

_eeeeeeeeeeeeee_eeeeeeee··_e_eeeeeeeee

rnlsklnes sidabrazoles (Potentilla erecta) , 50 '9 ajero (Acarus), 50 9 rabarbaro, 50 9 saldyrnedzio (Glycyrrhiza) saknu, 50 9 badijono (Illicium), 130 9 rozmarino, 35 9 salavllo, 15 9 vlenrnetes paprikos, 15 9 mainino, 35 9 muskato riesutu, 50 9 qrelptrutq zieveliu, 50 9 sventaqarsves, 50 9 krnynu, 50 9 petrazoliu, 50 9 rozes zledlaplu, 35 9 qvazdikeliu uzpilkite 12 I du kartus varytos namines. Po 6 dienq, kai pritrauks, isvarykite, kaitindami ant rnazos ugnies.
II

Prancuzlska degtine Nr. 4
37 I narnines sumaisykite su 6 I pieno ir varykite, kol gausite 20 I namines. ! jq ipiiklte 3 I pieno, 6 I vynuoqiu vyno, [dekite 1,5 kg ruqines duonos, jberkite 800 9 cukraus ir 2,5 kg razinu ir varykite, kol prileisite 12 I narnines,

Prancuzlska degtine Nr. 5
37 I narnines sumaisykite su 6 I pieno ir isvaryklte. [pilkite 3 I minksto saltinlo vandens, 3 I pieno, [dekite 3,3 kg ruqines duonos ir lsvarykite dar syk], Tada pilkite 3 I baltojo vynuoqiu vyno, [berkite 1,2 kg razinq, 400 cukraus, sandariai uzdaryklte ir padekite i vesta patal.
.

PRANCOZISKOS DEGTINES
(Senoveje sitalp vadino labai kokyblskas degtines)

·~:1!f: hi
<'-.

.. :~'.
-:-!"
.: I·
i·.

.~ .. ;_I~ · .....
· I.

·:·1'
··:1·/·
• 1

.:~ ..

pa.
NAMINES IS GROOlJ
Narnlne is rugiq Nr. 1 GrOdus statinalte]e mirkykite 3 dienas, kepamosiose skardose dzlovinkite 2 dienas, 0 baikite dziovinti krosnyje. Kai grOdas tiek isdfius, kad kandamas per puse traskes, grOdus sumalkite. I kubilel] [pilkite 2 kibirus karsto vandens, suberkite 8 kg miltu ir isrnalsykite, Po 2 valandu jpilkite 2 kibirus karsto vandens ir dar syk] lsmaisykite, Praslinkus valandai, i kubila [pilkite 0,5 kibiro salta vandens, lsmaisykite ir sudekite mieles. Siltoje patalpoje rauginkite 3 dienas, a tada i5varykite. '.
ee.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
.1

;- ,'oJ I

~.

."i';.i
~:

·

...:~~
'~I'I'

I· ...'

..,.

..

Prancuzlska degtine Nr. 1 800 9 razinu uzpilkite 12 I narnlnes ir isvarykite,

·l.
.

·!.~ t ,. : : ;~
..._:. ."·:t
.)~.

· .:.1.
· -!'r:
\.1-1
.,
',

/r:· .
F.

.:

... f", .

...
;

...~.;.
:' t

· ..

(.;
. jJ

·
.

Y ::
-,

Prancuziska degtine Nr. 2 112 I vynuoqiu vyno [maisykite 50 9 rnieliu ir du kartus lsvarykite. Prancuzlska degtine Nr. 3
Apipuvusius vaisius ir uogas uzpllkite vandeniu (skystis plonu sluoksniu turi apsemti vaisius). Tada i vandens ir vaislu tyre imalsorna vynuoqiq vyno ir mielill (12 I vandens ir vaisiq tyres imkite 0,7 I vyno ir 50 9 rnleliq). Kai rnisinys isrugs, 3 kartus lsvarykite.
_e_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

· .,
...1: {-!:-'

•=t.

...

• r ...

(.;;.';:.

.. }~

·
J

.:W:·:

. =1;.·

.

t

78

79

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Namine is kVieci4 Nr. 2 Sumalkite 4 I kvieciq, iberkite 1 kg cukraus, uzpilkite 3 I vandens ir siltoje patalpoje rauginkite 5 dienas. Tada suberkite 5 kg cukraus, [pilkite 18 I vandens ir laikykite 7-8 dienas. Kai raugas apkars, iskoskite ir du kartus isvaryklte, Atlieku neisrneskite, 0 iberkite i jas 5 kg cukraus, ipilkite 8 I silto vandens ir rauginkite 810 dienu, Tada iskoskite ir 2 kartus lsvarykite, Narnlne is kVieciLl Nr, 3 Sudaiginkite 10 kg kvieci4 ir surnalkrte. [rnaisykite 0,5 kg rnleltq, uzpilkite 30 I vandens. Rauginkite slltoje vietoje, 0 kai raugalas bus gatavas, isvarykite 2 kartus. Namine is skrebuclq Nr. 4 1 ,2 kg duonos, iskeptos su kmynais, skrebuclu, 40 9 cinamono, 30 qvazdtkelio ziedpurnpuriu uzpilklte 10 I narnines ir rauginkite 4-5 dienas. Po to jpilkite 5 I vandens ir varykite, kol prilasinsite 10 I namines. Namine is grudlf Nr. 5 Sudaiginkite 6 I ruqiu, kvieciu arba rnieziu, paskui surnalklte. 15 I vandens isrnirkykite 10-12 kepaliuku juodos duonos ir sumalkite. Duena surnaisykite su grOdais, idekite 750 9 mleliu ir 7 dienoms palikite silto]e vietoje. Po to 2 kartus lsvarykite. Namine is grlid4 Nr. 6 Sudaiginkite 6 I ruqiq, kvieciu arba rniezu, ir sumafeeeeeeeee·eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
.(.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kite. 10 I vandens isrnirkykite 8 kepaliukus juodos duonos ir taip pat sumalkite. lsvirkite 10 kg bulvlu ir sugrOskite. Bulves sumaisykite su miltais ir duona, idekite 1 kg mieliu ir silto]e patalpoje laikykite 7~8 dienas. Isvarykite 2 kartus. Namine is 9rud4 Nr. 7 Rugius, kviecius, rniezius, soras, kukurOzus arba zirnlus lsrnirkykite siltame vandenyje. Tada pazerkite ne storesniu nei 2 em sluoksniu ir daiginkite, taciau stebekite, kad grOdai nepraruqtu. Daigintus grOdus isdziovinkite, sumalkite ir porcijomis bei nuolatos rnaisydami suberkite i verdanti vandeni. Turite paruosti kisieliaus tlrsturno tyrele. Po to inda apdenkite ir palaikykite 10-15 valandu. Veliau atvesinkite iki kambario temperaturos ir [malsykite mieles (2 kibirams raugalo imkite 1/2 kg miellu). Jeigu neturite rnleliu, tai [berkite 1 kg dztovintu zirni4. Rauginkite 5~6 dienas Ueigu berate zirni4 - 10 dlenu). Kai raugalas bus gatavas, isvaryklte, fureslte labai kokybiskos ir klasikiniu budu lsvarytos .. narrunes,
..

.'.':.tilt
.~!

£::;.?f! F7-;~·
','-:

:'.i:··· .
: ~.: •• "I! •

.~~

.. :~{

..~~~. ...,'

t~
','_

• 'J ...

.

'0: .

, -. .

..
,

Namine is 9rud4 Nr. 8 (su bulvernls) GrOdus sudaiginkite ir sumalkite. lsvirkite bulviu ir nuovire, dalimis berdami salyklo miltus, grQskite iki kisieliaus tlrstumo tyreles, Po to ant virsaus paskleiskite rniltu likucius ir laikykite 10-12 valandu, Vellau isrnaisykite, [dekite 0,5 kg mieliu, 5-6 dienas rauginkite ir tada lsvarvkite. Kibirui rniltu salyklo reikia 2-2,5 kibiro bulviu,

, J,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

80

6-1297

81

J.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

NAMINE IS ARBATOS
200 9 kokybiskos zalloslos arbatos uzpilklte 1,2 I verdancio vandens, indq sandariai uzdaryklte, Uzpilq atausinkite ir iskosklte. 8ia arbata atskieskite 7,5 I du kartus varytos narnines, i kuria per audeklo skiaute spauskite arbatos lapelius. lnda sandariai uzdenkite ir laikykite 8 dienas, kad pritrauktu, Po to [berkite dar 100 g zalloslos arbatos, jpilkite 2,5 I virinto vandens ir varykite, kol prilaslnslte 3,7 I narnines. Pagal skonj pasaldinkite ir isfiltruokite.

kite i puoda, pagal skonl pasaldinkite ir 3 kartus uzvlrinkite, taciau sauqokites, kad narnine neuzslliepsnotq. Palikite nusistoveti vesio]e vietoje, kad tirsciai nusestu i duqna, iskoskite ir [pilkite vandens (10 I namines imkite 2,5 I vandens). Po to isvarykite ir isfiltruoki-

teo
Namine is obuollu Nr. 2 Obuolius sutarkuokite ir isspauskite sultis. 12 I sulci4 imkite 1 kg cukraus ir 65 g rnleliu. Tamsioje patalpoje laikykite 7 dienas, a paskui du kartus isvarykite .

.NAMINES SU SALAVIJU
Namine su salaviju Nr. 1 400 9 salavl]o, 100 9 kalendros, 50 9 krapu uzpilkite 25 I namines lr, kaitindami ant mazes ugnies, isvarykite. Pasaldinkite ir isfiltruokite.
..
.. ..

,"
"

,

:.

. .~

~~~~~:I:
'
'

..

Narnlne su salaviju Nr. 2 200 9 salavho, 50 9 kalendros, 25 9 krapu, 60 9 erskecto arba rozi4 zieolaplu uzpitkite 12 I narnines. lnda sandariai uzdenklte ir raikykite 2 dienas, kad pritrauktq, Tada lsvarykite ir pagal skoni pasaldinkite.

NAMINES IS OBUOLIIJ
Namine
v

is obuollq

..

Nr. 1

· :·;f
.: I!":

: ~:

..

"

6
..

·~;i1
- ~ ..;:: .
, ,

· -~. I

Sviezius obuolius uzpilkite namine (vaisiai turi bOti apsemti) ir laikykite 6 meneslus, Tada iskoskite, supileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

,. .~ . ,.
,

'1:

·.~~'Ij~ ." .

..

'

-- ..,:

",

.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

82

83

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

2/entele

XI. LENTELES
11entele
) ".:·1
I -:: ••

Prieskoniu, naucojarnu alkoholiniams qerirnams aromatintikiekiai

:

Pavadinimas

Skonis

Etilo spirito skiedimas vandeniu

,;

,

X - etilo spirito kiekis tiuto dalimis () tirpale pries atskiedimq
Y- etilo spirito kiekis tiuto dalimis () tirpa/q_ atskiedus
Apelsinq zieveles Citrinu zieveles kartokas

Prleskonlu kiekis 9rama is/I itru i

50-100 60-250 0,5-1,0
0,1-0,5

kartokas
kartokas karciai aitrus

Y/X 95
90 6,4

90
6,6
13,8
21,8

85

80

70

75

65

60

55

50

Greipnutu zieveles
Rozmarinas Krokas*

85 13,3

karcial aitrus kartokas ir kartus kartokas ir kartus
kartus kartus
aitrus ir deginantis

80 20,9
75 29,5 70 39,1

6,8 14,5
23,1
33,0

Badijonas
7,2
I I. :

3-20 3-15 0,5-2,0
0,5-2,0 4--20

Cinamonas

31,0

15,4

7,6
16,4
8,2

t65 50,1

41,4
53,7 67,8
84,7

... . ' ..
r.
I

Vanile
Lauro lapai

24,7
35,4 48,1

60 62,9
55 78,0
50 96,0

44,5
57,9

26,5 38,3
52,4

17,6
28,6

..

8,8

,.

Kardamonas
Muskato riesutas

.:.

19,0
31,3

9,5 20,5
34,5

73,9

63,0 81,2

41,7
57,8

10,4

,:,1
.,

aitrus ir deginantis
vidutiniskai deginantis

3-6 3-6 1,5-12,0
0,6-3,0

... : ..... '

... ...

Kvapnieji pipirai Imbieras Gvazdkeliai Juodieji pipirai

45 117,4 105,3 93,3 35 178,7 30 224,1 25 278,1 20 382,0

69,5

46,0
64,5

22,9 11,4
38,5 25,6

deginantis

40 144,4 130,8 117,3 104,0 90,8

77,6

51,4

deginantis deginantis

163,3 148,0 132,9 117,8 102,8 87,9 73,1 206,2 188,6 171,1 153,6 136,0 118,9 101,7 266,1 245,2 224,3 203,5 182,8 162,2 141,7 355,8 329,8 304,0 278,3 252,6 227,0 201,4 15 540,0 505,3 471,0 436,9 402,8 368,8 334,9 301,1

58,3 43,6 84,5 67,5 121,2 100,7 176,0 150,6
267,3 233,6
,.
.~
I

2-24

*Prieskonis netinka naudoti kartu su kitais

Skaicial lenteleje reiskla vandens tOriLf kiekj, prldeoama prie 100 tOri4 tirpalo, kuriame yra X% etilo spirito, norint gauti skiedinj, kuriame yra Y% spirito .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
86

e

It

e,e

eeeeeee

tit II

e

II

e

II

eee- e

tit

e

tit

eeeeeee

til

e

II

e

87

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3/entele 4/entele
Vandens ir spirito skiedinio virimo temperatura ir alkoholio tOris
Virimo temperatura, laipsniais

Vandens ir spirito skiedinio, kai jo temperatura 20°C, tankis Tankis, g/cm
I--

3

lurio dalys, %
36,1 38,8 41,3

lankis, g/cm
0,900 0,890 0,880 0,850 0,840 0,825 0,810 0,800
.

3

lurio dalys, 0/0

Alkoholio kiekis
skiedinyje, laipsniais

Alkoholio kiekis

garuose, 0/0
..

0,954
0,950 0,945 0,940 0,935 0,930 0,925 0,910

64,00 68,20
72,20 83,30 86,60 91,20 95,40
,~
/,

100

o
1
2

o
13

98,75

44,8
47,5 50,2

97,5
95,0

28

5
7
10

42
50 55 61

52,7
59,7

93,8
~
"

97,70

'I'
."
,

j

92,5
91,3 90,0

,;r.
,,~,:

:

.....: : :

,dJ~

""'i~·~~··

12
15
18

. .r.
,

~'

66 68
71

..

88,8
,'.

.' ;.

~

-..-! .•..

f

,

:

87,5 85,0 83,8

20 30
40

78
82

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
89

88

_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5/entele 6/ente/e
Salyklo ir vandens kiekiai, naudotini 1 kg krakmolingosios zaliavos

Spirito ir deqnnes iseiga Zaliava
v

is 1 kg zanavos
Degtines iseiga; I/kg
1,52
v

Spirito iseiga; I/kg 0,72
0,59
0,51 0,47

Zahava

Vandens kiekis, 1 kg zaliavos,'

Sumaisyto sauso salyklo kiekis 1 kg zaliavos,

Salyklo pieno turis 1 kg

Krakmolas Ryziai Cukrus
Grikiai

litrais
Bulves

zaliavos,

1,25
1,10 1,00
0,92 0,90 0,88

litrais
(krakmoling,u mas
15%)

litrais

0,25

40-50

0,2

Kvieciai Avizos
Rugiai

0,43
0,36 0,41 0,41

Bulves
(krakmolingumas 20%) Kvietiniai miltai Ruginiai miltai
0,50
50-60

0,3

Soras Zirniai Mieziai Pap rastas is kastonas Giles
Bulves

0,88
0,86

4,0 3,5
3,5

90-120
II

0,5
0,4

0,40
0,34

80-100 80-100
80-100

0,72
0,57 0,56
0,35

Aviziniai miltai Zirni4 miltai

0,4
0,4

3,5

0,26
0,25

0,11-0,18
0,9-0,14 0,08-0,12 0,07

Vynuoges
Cukriniai

0,25
0,21
0,165
• .... 1·

runkeliai Kriauses
Obuoliai

!.~.~ . ~i :1

0,06
0,05

0,14 ,
0,121

.

:·MS· , ..'~..
,~ -. ;~!f; .

:

~.. '

~." .; ._:; ~'

:.;:

I

.

Vysnios

. ·-:N$;';;

.:.!

·1"''-:· ~:
..

j
!,

:·1
.~-

,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
91

~

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

~

90

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7ientele

Sacharozes tirpal4 tankis ir koncentracija Tirpalo tankis, g/cm
1,002 1,018 1,031 1,038 1,049 1,059
1,072
.

,

3

Tirpalo koncentracij8, % .
1

TURINYS
[vad as I. Pagrindiniai narnines ruosirno etapai
GrOd4 daiginimas Tirpalo ruoslrnas

5
8
10
12

'.·.. ············.. 3 ·

6
··7 9

is daiqlntu

9rud4
·
u

15
18

Rauginimas Nam lnes varymas
II. Narnines valymas III. Narnines, spirito ir degtini4 saldinimas

10
~

12
27
1 •••••

1,081

20

32

IV. Narnines, spirito ir deqtiniu spalvinimas V. Aromatizavimas ir skaninimas ."" "

I ••••

33 36

VI" Area metras ..,," " VII. "Paprastosics namlnes
• II ••
u"

·····"······"········· 40
WI.·· U u.""

42 •
46 "" . 84
•• "".

VIII. IIYpatlngoslos namlnes
" • II ••

" ".""
••••
u •• "." ••••• " •••

"
""".·",,··,,,,···

IX. Deqtlnlu gaminimas ."u""

X. Lentetes

""

I

"

••

"

"

•••••••

"

" •••

to •

"•

I

••

I

"

•"

••

"

••

" ••••

"

"

86

...

It

ee

It

e

tit It

eeee

II It

e

It

ee_

It _

e

tit _

e

It

eeeeeee_

tt

e ·e
..
...:"",

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.......~:. .. .....
',I',' •

92